NDD

-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

Network for Democracy and Development
Documentation and Research Department
P.O Box 179, Mae Sod, Tak, 63110, Thailand. Phone: +66 (0) 89 267 8417.
E-mail: ndddrd@csloxinfo.com; ndddrd07@gmail.com

Burma's Weekly Political News Summary
(085/2011)

wpfywftwGif; jrefrmhEdkifiHa&;owif; tusOf;csKyf
(085§2011)
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၀၄) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ
ႀကံ့ဖံြ႔အစိုးရ

ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တရပ္ကို အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ၿပီး ယင္းေကာ္မရွင္တြင္ အၿငိမ္းစား
သံအမတ္ ဦး၀င္းျမမွ ဦးေဆာင္ကာ အျခားသံအမတ္မ်ား၊ အၿငိမ္းစား အစိုးရအရာရိွမ်ား၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အၿငိမ္းစားတကၠသိုလ္
ပါေမာကၡမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (BBC 060911) Read More...

အစိုးရႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတာင္းဆိုၿပီး မရိုးမသားအခြင့္အေရး
မ်ားယူေနသည္ဟု အစိုးရေျပာခြငရ
့္ ပုဂၢိဳလ္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ထပ္မံ
ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။ (DVB 060911) Read More...

လက္ရွိအစိုးရသစ္၏ ျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္တြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက အဆင့္ ၁၇ ေလာက္ရွိၿပီး စစ္တိုင္းမွဴးးမ်ားက အဆင့္
၃၄ မွာရွိသည္ဟု ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔က ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ အဂၤလိပ္ပိုင္းပါ သတင္းကို ကိုးကား၍ အမည္မေဖာ္လို သည့္
ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ပုဂၢဳလ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 070911) Read More...

တိုင္းျပည္တြင္ တည္ရွိေနသမွ် ျပႆနာအားလံုးကို အေဆာတလ်င္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ား ခ်ည္းျဖစ္ၿပီး တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု
ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ဟု သမၼတ၏ ႏိုင္ငံေရးအႀကံေပး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုလိႈင္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (Mizzima 080911)
Read More...

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စာေပစိစစ္ေရး၏ အခန္းက႑သည္ လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ မေပးႏိုင္ေသးဟု စက္တင္ဘာလ ၇
ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာၾကား
လိုက္သည္။ (Mizzima 080911) Read More..., Irrawaddy, RFA…

ႀကံ့ဖံြ႔ပါတီ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီတြင္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေကာ္မတီ
ဝင္အျဖစ္ ထည့္သြင္းရန္ အႀကံျပဳမႈကို ဗိုလ္မႉးႀကီးေဟာင္း ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ USDP အမတ္ ဦးလွေဆြက
လိုလားမႈမရွိဟု စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔က အထက္လႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားသြားေၾကာင္း လြတ္ေတာ္
အမတ္မ်ားက ေျပာသည္။ (Mizzima 060911) Read More..., DVB...

2011-pufwifbmv

wpfywftwGif; jrefrmhEdkifiHa&;owif; tusOf;csKyf

pmrsufESm - 1-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒါန္ေက်းရြာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး USDP ပါတီ၀င္မ်ားသည္ ေဒသခံ
ျပည္သူမ်ားအား

လွည့္စားၿပီး ေက်းရြာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပကာ

၎တို႔ပါတီ၀င္ကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး အျဖစ္ေရြးခ်ယ္

လိုက္သည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Khonumthung 080911) Read More...
တပ္မေတာ္
(က) စစ္ဆင္ေရးမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္-ျမစ္ႀကီးနားလမ္းေဘးရိွ ေက်းရြာမ်ားရိွ ခရစ္ယာန္ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္း၀င္း၊ ရြာအဝင္အထြက္ လမ္းမ်ားႏွင့္
ေတာင္ယာသြားသည့္လမ္း

အႏွံ႔အျပားကို

အစုိးရတပ္မ်ားမွ

ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ား

ေထာင္ထားေသာေၾကာင္း

ေဒသခံမ်ား

အခက္ႀကံဳေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (BBC 050911) Read More... , Irrawaddy...

သွ်မ္းျပည္

တပ္မေတာ္tm;

ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ေနသည့္

ျမန္မာစစ္တပ္

စစ္ေၾကာင္းအခ်ိဳ႕သည္

အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္

ဝတ္စံုခ်င္းလဲလွယ္၍ ေရွ႕တန္းထြက္ေနေၾကာင္း ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသည့္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N
050911) Read More ...
(ခ) လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ႏိုင္ႏွင့္ တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္လတ္ ဦးေဆာင္သည့္ ခမရ ၅၀၄
စစ္ေၾကာင္းတို႔က သွ်မ္းျပည္ေတာ္ပိုင္း ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ လယ္သမား (၄) ဦးတို႔ကို သွ်မ္းသူပုန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု
ဆိုကာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားၿပီးေနာက္ ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီ USDP ႏွင့္ SNDP ပါတီတို႔ စုေပါင္းအာမခံမွသာ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း
USDP ႏွင့္ နီးစပ္သည့္အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 050911) Read More...

မၾကာေသးခင္က တပ္စခန္းသို႔ ပိုက္သြယ္တန္းရန္အတြက္ ရြာသားမ်ားထံမွ က်ပ္သိန္းခ်ီေကာက္ယူေသာ မိုင္းရယ္ အေျခစိုက္
ခမရ ၃၂၅ မွ တပ္ဖြဲ႕တဖြဲ႕က အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဳးသမီး နန္းခမ္းလီ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ကို လင္ေယာက်ၤားေရွ႕၌ မုဒိန္းက်င့္ခဲ့
ေၾကာင္း ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 070911) Read More...

(ဂ) ျပည္သ႔စ
ူ စ္ႏွင့္နယ္ျခားေစာင္တပ္ဖဲြ႔မ်ား

ကရင္ျပည္နယ္၊ လႈိင္းဘဲြၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳင္ႀကီးငူရွိ နယ္ျခားေစာင့္ (BGF) တပ္ဖဲြ႕၀င္ ၃၀ ဦးသည္ ထိုေဒသတ၀ိုက္တြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္
ဗိုလ္မွဴးေစာဘိ ဦးစီးေသာ DKBA တပ္ဖြဲ႕မ်ားထံသို႔ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔က လာေရာက္ ပူးေပါင္းခဲ့ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသား
အစည္းအ႐ုံး (KNU) တပ္မဟာ (၇) မွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေစာေဂ်ာ္နီက ေျပာသည္။ (KIC 060911) Read More...

သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) မူစယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ့ေတာင္းအုပ္စု တာလံုရြာတြင္ ဦးကိန္မိုင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ မံုးေပၚ ျပည္သူ႕
စစ္အဖြဲ႕က ရြာသား စိုင္းဆမ္း ပိုင္ေျမ ၅ ဧကခန္ရွိ မဲဇလီၿခံကို စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က သိမ္းၿပီး စခန္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္
တပ္စြဲထားသည္ဟု အဆိုပါရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 090911) Read More...

လႊတ္ေတာ္မ်ား

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၿမဲတမ္းေကာ္မတီတရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ အတည္ျပဳခဲ့ရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံပါ
ျပဌာန္းခ်က္အရ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္သာ

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ အျခားလူပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္လာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ
ေအးေမာင္က ေျပာသည္။ (VOA 050911) Read More...

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို စတင္က်င္းပသည့္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ ပထမေန႔တြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးမွ တင္သြင္းသည့္
အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ ၅ ခုျဖစ္ေသာ အျမတ္ခြန္၊ တံဆိပ္ေခါင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းခြန္၊ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ရုံးခြန္
ဥပေဒတို႔ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ၁ နာရီအတြင္း ဆုံျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္
ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။ (DVB 050911) Read More...

2011-pufwifbmv

wpfywftwGif; jrefrmhEdkifiHa&;owif; tusOf;csKyf

pmrsufESm - 2-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
လႊတ္ေတာ္အတြင္း အဆိုမ်ားကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္သည့္ေနရာတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဆႏၵမဲေပးစနစ္ကို မက်င့္သံုးေတာ့ဘဲ
ေျဗာင္မဲေပးစနစ္ကို အၿမဲတမ္းက်င့္သံုးေတာ့မည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ က သူရ ဦးေရႊမန္းက စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔
ေၾကညာလိုကသ
္ ည္ဟု ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။ (DVB 050911) Read More...

၂ဝဝ၈ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၄ဝ၉) အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခန္း (၁ဝ) ခန္းကို ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္မွ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ ျပဌာန္းရန္ရိွၿပီး ယင္းကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္း၌သာ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီ RNDP ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။ (RFA 050911) Read More...

ျပည္သူ႔လႊတေ
္ တာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္မွ တင္သြင္းသည့္

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္

မ်ားကို အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု NDF ပါတီအမတ္ ဦးစိုး၀င္းက ကန္႔ကြက္သျဖင့္ ေျဗာင္မဲခြဲရာ မဲအျပတ္အသတ္အျဖစ္
ေထာက္ခံမဲ ၃၁၊ ၾကားေနမဲ ၈ ႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲ ၃၈၂ မဲျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္ ရႈံးနိမ့္သြားသည္။ (DVB 060911) Read More...

အစုိးရသစ္ ေခတ္ကာလတြင္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားႏႇင့္ အခြင့္အေရးကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒမူၾကမ္းအဆင့္ဆင့္အား ေရးဆြဲေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏႇင့္ ဆည္
ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လိႈင္က စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္
ေျပာၾကားလုိက္သည္။ (EMG 060911) Read More...

ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းအတည္ျပဳလုိက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေကာ္မတီမ်ား၏ တာ၀န္ႏႇင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပါင္းစပ္ပါက
ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ရပ္လံုးကို လႊမ္းျခံဳအက်ဳံး၀င္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ဒုတိယပံုမွန္ အစည္းအေ၀း၏ အပိတ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားလုိကသ
္ ည္။ (EMG 060911) Read More...

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
အမတ္ ဦးသိန္းညြန္႔မွ အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဆိုႏွင့္သတင္း မီဒီယာသမားမ်ား လြတ္လပ္စြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အဆိုမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာသည္။
(RFA 070911) Read More...

သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ေရးဆြဲေနၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ မၾကာခင္တြင္
တင္သြင္းမည္ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာဆုိ
လုိက္သည္။ (DVB 070911) Read More...

ယခုက်င္းပေနသည့္

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္

လြတ္လပ္မႈႏွင့္

ျပည္သူမ်ား၏

အသံမ်ား

ထင္ဟပ္မႈမရိွသေလာက္

ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားမွ ေ၀ဖန္ခ်က္သည္ တစိတ္တပိုင္း မွန္ကန္ေၾကာင္းနွင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွ အျဖစ္မွန္မ်ား၊ ေဆြးေႏြး
ခ်က္

အသံမ်ားကိုလည္း

ျပည္သူမ်ားၾကားႏိုင္ရန္

ျပည္ပအသံလႊင့္ဌာနမ်ားကိုသာ

အားထားေနရေသးေၾကာင္း

အမ်ဳိးသား

လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ၀န္ခံေျပာဆိုလုိက္သည္။ (RFA 080911) Read More...

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ ျပန္လည္ေျဖဆိုခ်က္မ်ားသည္ လိုရာမေရာက္ပဲ ဆင္ေျခေပးေျပာ
ၾကားမႈမ်ား မ်ားျပားေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ၄င္းတို႔ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ေျဖဆိုမႈမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ေဝဖန္ေျပာဆုိလုိက္ၾကသည္။ (DVB 090911) Read More...

အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီသည္ စစ္အုပ္စုမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္
ေျမာက္ပိုင္း မန္တုန္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄င္းတို႔ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ကတိေပးထားသည့္အတုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း
ဆိုင္ရာမ်ား၌ လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွသည့္အျပင္ ပေလာင္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Palaungwomen 080911) Read More...

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားခံရသည့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံ
ျပည္သ႔လ
ူ ႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံကို ၃ ႀကိမ္တိုင္ စစ္ေဆးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ ရႈံးႏွိမ့္ေၾကာင္း
ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္အေပၚ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ RNDP
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စုေပါင္းေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေဝဖန္လိုက္သည္။ (DVB 100911) Read More…

2011-pufwifbmv

wpfywftwGif; jrefrmhEdkifiHa&;owif; tusOf;csKyf

pmrsufESm - 3-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား (ျပည္တြင္း)
(က) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းကို အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD အေနျဖင့္
ႀကိဳဆုိလုိက္ေသာ္လည္း ယင္းအဖြဲ႔သည္ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ကို သတိထားေစာင့္
ၾကည့္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာသည္။ (VOA 080911) Read More...

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

တုိင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္

အစိုးရ၏

အသုံးခ်ခံျဖစ္မည္ကို

မိမိအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း လြတ္လပ္သည့္အာရွအသံ RFA မွ ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ လူထုႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အစီအစဥ္တြင္ ေျပာဆိုလုိက္သည္။ (RFA 080911) Read More...
(ခ) အျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအင္အားစုမ်ား

ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေမတၱာပုိ႔ ဆုေတာင္းပြဲတရပ္ကို ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသား မိသားစု အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္အဖြဲ႔၊ အဂၤါမိသားစု ဆုေတာင္းအဖြဲ႔၊ ၈၈ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အျပင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား ပါဝင္ပူေပါင္းၿပီး စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီခန္႔တြင္ ေရႊတိဂုံဘုရား
ရင္ျပင္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစုကြန္ရက္မွ မခင္မိမိခိုင္က ေျပာသည္။ (RFA 040911) Read
More...

အစိုးရမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မည့္ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သည္
အစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည့္ ယခင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနည္းတူ အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမည့္
အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း HRDP လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ျမႇင့္တင္သူမ်ားကြန္ရက္ အႀကီးအကဲ ဦးေမာင္ေမာင္ေလး
က ေျပာသည္။ (RFA 060911) Read More...

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
ေရး ေပၚေပါက္လာရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစုမ်ား အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္က စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က
ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း အဖဲ႔ျြ ပန္ၾကးေရးတာဝန္ခံ မခင္မိမိခိုင္က ေျပာသည္။ (RFA 100911) Read
More…

(ဂ) မီဒီယာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အင္တာဗ်ဴး မ်က္ႏွာဖုံးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ Messenger News Journal ဂ်ာနယ္ကို မၾကာေသးခင္ကမွ
အသစ္ျပဌာန္းလုိက္သည့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရး နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ စာေပစီစစ္ေရးက ေနာက္
ဆက္တြဲသတင္းတင္ျပခြင့္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးရသတင္းမ်ား မ်က္ႏွာဖုံး ေဖာ္ျပခြင့္မ်ားကို သီတင္းတစ္ပတ္အျဖစ္ ပိတ္ပင္လုိက္ေၾကာင္း
Messenger ဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 070911) Read More...

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား

၀ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA တြင္ အေမရိကန္လုပ္ ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ ဒုံးလက္နက္ ၃၀ ထက္ မနည္း
ပိုင္ဆိုင္ထားသျဖင့္ အစိုးရစစ္တပ္က တိုက္ခိုက္လာလွ်င္ မႈစရာမလုိဘဲ အသာစီးရမည္ဟု အဖြဲ႔တာ၀န္ခံတစ္ဦး၏ ေျပာဆိုမႈကို
၀ီကီလိ (wikileaks) အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေၾကးနန္း စာတေစာင္တြင္
ေရးသားထားသည္။ (Irrawaddy 050911) Read More ...

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO အဖြဲ႔ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ဌာနခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးအတြင္း အခ်င္းမ်ားရာက
ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာေရးသားမႈသည္ လုပ္ႀကံမႈသာျဖစ္ေၾကာင္း KIO ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္
ဂြမ္ေမာ္က ေျပာသည္။ (Mizzima 060911) Read More…, Irrawaddy...

2011-pufwifbmv

wpfywftwGif; jrefrmhEdkifiHa&;owif; tusOf;csKyf

pmrsufESm - 4-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတလ
္ တြင္ တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ DKBA တပ္အခ်ဳိ႕မွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္
အသြင္ေျပာင္းသြားၿပီးေနာက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို လက္မခံသည္ DKBA အျဖစ္ႏွင့္ အစိုးရကို ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ေနသည့္
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားပူေပါင္း၍ ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္း
လုိက္သည္။ (BBC 060911) Read More...

အစုိးရသစ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးေနေသာ္လည္း စစ္မွန္သည့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚေပါက္လာမည္မဟုတ္ဟု သံသယ ျဖစ္မိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပုိင္း ေခၚ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရး
ပါတီ SSA/SSPP တပ္ဖဲြ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗုိလ္မွဴး စုိင္းလက ေျပာသည္။ (NMG 070911) Read More...

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖဲြ႔ (KIO) ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္ရျခင္းသည္ KIO ၏ တဖက္သတ္ ေတာင္းဆိုမႈ
မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က

ေျပာဆိုလိုက္သည့္အေပၚ KIO

တဲြဘက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလနန္က “အစြမ္းကုန္ လိုက္ေလ်ာေပးတယ္ ဆိုတာက ဘာကိုေျပာတာလဲ ဆိုတာ ေသခ်ာ
မသိဘူး၊ အဲဒီလိုေျပာမယ္ ဆိုရင္ အခ်က္အလက္ေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ တိတိက်က် ေဖာ္ျပၿပီးေတာ့မွ ေျပာေစခ်င္တယ္” ဟု
တုံ႔ျပန္လုိက္သည္။ (Irrawaddy 070911) Read More...

စက္တင္ဘာ

ရက္က

ခ်င္ျပည္နယ္

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔

(KIA)

လိုင္ဇာ-ဗန္းေမာ္လမ္းပုိင္း

ၾကား

တိုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ရာ

လြယ္ေမာက္ယန္ေက်းရြာအနီး

ျမန္မာစစ္သား

ဦးေသဆံုးကာ

ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္

ဦးဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း

ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။ (KNG 070911) Read More...

သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္

SSPP/SSA ၏ ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါလမ္းျပေသာ လားရိႈး ဟန္နား

ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရကာ ရန္ကန္မဂၤလာဒုံ စစ္ေဆးရုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသခံေနရသည္ဟု သွ်မ္းျပည္
တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 070911) Read More ...

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု သွ်မ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္ NDAA-ESS မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ တို႔ က်ိဳင္းတံု၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရဖက္က ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္မႈ
မရွိေစေရး အပါအ၀င္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကို ညိႇႏိႈင္းခဲ့သည္ဟု က်ိဳင္းတံုအာဏာပိုင္ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N
080911) Read More...

လက္ရွိ အေျခအေနအတုိင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ “၀” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္
UWSA ႏွင့္ ေတြဆုံခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ USDP မွ အစိုးရ ထိပ္တန္းကုိယ္စား လွယ္ ၂ ဦးတို႔ႏွင့္
ေဆြးေႏြးၿပီး

ပဋိပကၡျဖစ္မည့္

အျငင္းပြားဖြယ္အခ်က္မ်ားကုိ

ေရွာင္ရန္စသည့္အခ်က္မ်ားကို

ေဆြးေႏြးေၾကာင္း

UWSA

မွ

အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 080911) Read More..., NMG…

၆ ရက္အတြင္း၊ ယခုလ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၆ ရက္ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA)ႏွင့္ ျဖစ္ေသာ
စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာအစိုးရ စစ္သား ၂၅ ဦးေက်ာ္ က်ဆုံးခဲ့ေၾကာင္း KIA အရာရိွမ်ား ေျပာသည္။ (KNG 080911) Read More...

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု သွ်မ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း NDAA–ESS၊ ဝျပည္ေသြးစည္း ညီၫႊတ္ေရး ပါတီ UWSP
တို႔တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ေန႔၌ပင္ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ
ခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးေၾကာင္း မိုင္းလားအရာ ရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 090911) Read
More...

ႏိုင္ငံတကာ
(က) ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းမ်ား

အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တရပ္ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ တိုမာ့စ္ အုိေဟး ကင္တားနားက သတိႏွင့္ႀကိဳဆုိလိုက္ၿပီး ႀကဳံေတြ႔ေနရ
သည့္ျပႆနာမ်ားကို

မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ

ထိထိေရာက္ေရာက္

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ကို

ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု

ေျပာဆုိုလိုက္သည္။ (VOA 060911) Read More..., RFA…

2011-pufwifbmv

wpfywftwGif; jrefrmhEdkifiHa&;owif; tusOf;csKyf

pmrsufESm - 5-

NDD•

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ ဖဲြ႕စည္းေရး
ကိစၥကို ဥေရာပသမဂၢ EU မွ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္ သေဘာထား ကဲြလဲြမႈမ်ားရိွေၾကာင္း
ယင္းေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သူ Burma Campaign UK မွ မဇိုရာဖန္းက ေျပာသည္။ (VOA 060911) Read More...

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ပိုမိုျပည့္စုံသည့္ အမ်ဳိးသားေရးဆိုင္ရာ
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအေျပာင္းအလဲ အမွန္တကယ္
ျဖစ္လာေရးကို ေျပာဆုိရန္ အလြန္ေစာေနေသးေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း (Mr. Ban Ki-moon)
က ေျပာဆိုလုိက္သည္။ (VOA 070911) Read More...

ဥေရာပသမဂၢ EU ရဲ႕ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Ms Karistalina Georgia ခရစၥတလီးနား ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ
ႏွင့္အဖဲြ႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က မိနစ္ ၄ဝ ၾကာ သီးျခားေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား
ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဟံသာျမင့္က ေျပာသည္။ (RFA 100911) Read More…

(ခ) အစိုးရ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ႏုိင္ငံအတြက္ မည္သည့္
အႏၱရာယ္မွ မရိွသည့္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဆီကုိ အိႏၵိယ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၀၀ ေက်ာ္က လက္မွတ္
ေရးထုိး ေတာင္းဆုိလုိက္သည္ဟု အဖြဲ႔ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး ေဒၚသင္းသင္းေအာင္က ေျပာသည္။ (VOA 050911) Read More...

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေျခလွမ္းအခ်ဳိ႕ကို ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္၍
ပိုမိုသိရိွႏုိင္ရန္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္းစားလွယ္ ဒဲရက္ခ္ မစ္ခ်ဲလ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔
ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကာ့တ္ ကမ့္ပ္ဘဲလ္က စတက္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္
ေျပာဆုိလုိက္သည္။ (VOA 070911) Read More..., RFA…

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္

စစ္မွန္သည့္

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္

ျမန္မာႏုိင္ငံကို

ေရာက္ရိွေနသည့္

အေမရိကန္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဒဲရက္ခ္ မစ္ခ်ဲလ္က စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသား
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္
တိုက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္သည္။ (DVB 090911) Read More...
(ဂ) အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Crimes against humanity ေခၚ လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ကုလသမဂၢမွ ဦးေဆာင္
သည့္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္

COI

ဖြဲ႔စည္းေရးကုိ

ဥေရာပသမဂၢ

EU

အေနျဖင့္

ေထာက္ခံသင့္ေၾကာင္း

Amnesty

International ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႀကီးက ေဝဖန္ေထာက္ျပလုိက္သည္။ (BBC 060911) Read More...

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲအခ်ဳိ႕ရိွေနေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီး
မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ မတရားျပဳမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး
ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေရးကို အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ ဖိဖိစီးစီး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အမ်ဳိးသမီးႏုိဘဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ၅
ဦးက စုေပါင္းေတာင္းဆုိလုိက္သည္။ (VOA 070911) Read More...

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ

အေမရိကန္

အထူးကုိယ္စားလွယ္

(Derek

Mitchell)

ဒဲရက္ခ္

မစ္ခ်ဲလ္၏

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္သည္

အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ အစုိးရ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ရပ္တည္ခ်က္သေဘာထားမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုတင္ျပ
ရန္ လိုအပ္သည္ဟု နယူးေယာက္ အေျခစုိက္ HRW လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ႀကီးက ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ (VOA
080911) Read More...

End of report/ Saturday, September 10, 2011

'Drdkua&pDESifhzGH‹òzd;wdk;wufa&;tiftm;pk/ rSwfwrf;wifESifhokawoeXmerS xkwfa0jzef‹csdonf?
Documentation and Research Department (NDD)

2011-pufwifbmv

wpfywftwGif; jrefrmhEdkifiHa&;owif; tusOf;csKyf

pmrsufESm - 6-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful