You are on page 1of 67

UDK 13 An-154

Anton Szandor La Vey ir jo TONO/SATANISTIN/BIBLIJA Biografija, apvalga, komentaras

Tiraas 500 egz. Usakymo Nr. Leido V Netradicin literatra Spausdino UAB Epaisas, Kaunas

ISBN 9986-9337-0-6

VS "Netradicin literatra" 1999 Igird od Satanistas dauguma moni ikart sivaizduoja kakok nir tip, kuris, laisvu nuo aukojim metu usiima banyi padeginjimais, kap niekinimu, antkapi vartymu ir t.t. Likus laik is tipas skiria seksualinms orgijoms. Beje, aukomis es naudojama tik kdikiai ir nekaltos mergaits, kurie pagrobiami i tv. Tok Satanisto vaizd kuria ir urnalistai, apraantys vairius kraupius nusikaltimus, kuriuos neva padar satanistai ar satanistins gaujos. Ar atitinka toks Satanisto vaizdis tikrov? Ar ie mons, ios gaujos gali vadintis Satanistais? Vebsterio enciklopedinis odynas (VVebster's Encyclopaedic Unabridged Dictionary of the English Languague, 1989) Satanizm apibria taip: Satanizmas: 1. tono arba tamsos jg garbinimas. 2. Krikionik ritual parodija, kur garbinimo objektu tampa tonas. 3. Satanistinei veiksmai, elgesys arba pozicija. Bet ar viskas taip paprasta? is leidinys - tai pirmoji Netradicins literatros paramos fondo knyga, kurioje pateikiama Satanizmo samprata taip, kaip j suprato Antonas La Vjis - tono Banyios Jungtinse Amerikos Valstijose krjas.

Sudarymas - V Netradicin literatra Vilnius 1999

I aminybs,...apsuptas krauju alsuojanios liepsnos iniro juodas raitelis i pragaro tamsos... . nir demonai sukaustyt grandinmis irdies plakim drask. Suvilgo kalavijo amenys, palydimi nakties riaumojimo siaubingo. Mirties nasr el audros tarp griuvsi blak. Po purvo, pelen ir dm sluoksniu amiams em dingo... 865m. Pragaro vartai

TURINYS

LEIDJ ODIS
Ms gimtja kalba pasirodo neprasta knyga. J parengti paskatino antrojo tkstantmeio pabaigos ms mogaus, ypa jauno, smalsumas. Kaip gerai inome ir patiriame, dabarties mogus domisi absoliuiai viskuo. Jis, nepaisydamas joki tabu, savo protu braunasi visas materialiosios ir dvasins tikrovs puses. Viena toki srii, kuriomis ndien domisi ypa jaunimas, yra iuolaikins filosofins religins sistemos. Jos danai vadinamos netradicinmis religijomis arba s ektomis . K ai kurios j, ats iradus ios ankstesniais imtmeiais, tapo populiarios ypa ms laikais. Viena toki yra satanizmas. Parengdami publikacijai i Vakaruose labai populiari Antano andoro La Vjo knyg, leidjai ir siek duoti besidominiam skaitytojui galimyb i pirmj altini susipainti su satanistine filosofija ir su jos ipainj bei alinink gyvensena. Mes tik truput sustosime prie ios sektos pavadinimo kilms ir prasms. odis Satanizmas kils i senovs graik kalbos odio satanas - tonas, velnias. Anot daugelio religij mokymo, tai piktoji dvasia, prietaraujantis (etimologin odio reikm) dievui, vis o pas aulyje es anio blogio k a l t i n i n k a s , v e d s m o n e s v a i r i u s nusikaltimus nuodmes, pragaro valdovas. Tikjimas vairias blogas ir geras dvasias atsirado paiuose ankstyvuosiuose religijos egzistavimo etapuose, pirmyktje bendruomeninje santvarkoje. Blogj dvasi veikimu tuometiniai amanai, pirmyki religij dvasininkai, aikino visas moni nelaimes. Irstant pirmyktei bendruomeninei santvarkai, formuojantis visuomenje pavaldumo ir viepatavimo santykiams, monms kilo mintis, kad ir dvasi pasaulyje tokia pat hierarchin valdia: yra geros ir blogos dvasios, viepataujanios ir tvarkanios bei valdanios nors vien buities srit. Monoteistini (vien diev ipastani) religij atsiradimas poir, kad yra ne tik Dievas, bet ir viena vyriausioji blogio dvasia - tonas - viso blogio pasaulyje altinis. Paraleliai vystsi ir vaizdiniai apie emesnio rango blogio neiotojus, piktsias dvasias, vadinamas demon, velni, nelabj ir pan. vardais. Tikjimas tonu ir velniais labai naudingas religijoms egzistuoti ir klestti. Teisingai apie tai ra XVIII a. prancz vietjas materialistas P.Holbachas (17231789): Velnias - tai gudriausias dangaus rm ministras, pagrindinis dantratis banyios mechanizme ... . Religija dkinga velniui u daugel pamaldi moni, nes jei nebt velnio, mons niekad ir nepagalvot nei apie Diev, nei apie jo kunigus. Taigi, tonas, velnias mokslo poiriu, nei daugiau nei maiau kaip vaizdinys, atsirads primityvaus pirmykio mogaus smonje, siekiant isiaikinti blogio kilm ir jo egzistavimo emje prieastis. Nebdami nei sektantais - satanistais, nei satanizmo filosofijos alininkais, knygos parengjai tesiek (kartojame) tik besidomint skaitytoj supaindinti su viena iuolaikini antikrikionik religij. Atidus skaitytojas pastebs, kad satanizmo filosofijoje yra objektyviai teising pasaulirini teigini ir jais grindiam bendramogikosios morals princip: aklo tikjimo neigimas, kai kuri prietar, veidmainysts smerkimas,

viduramikosios askezs kritika, asmenybs laisvs ir orumo gynimas ir kt. Taiau kartu negalima bus nepastebti, kad bet kurios religijos (ar tai bt tikjimas Dievu, ar velniu) ipainimas ir praktikavimas yra duokl prietarams. Juk tikjimas magija (tieks baltja, tiek juodja), kerais, burtais, ukeikimais, kuriems tokia svarbi vieta suteikiama satanizme, yra lygiavertis tikjimui mald (vent ukeikim) ir kit ritual (vairi ventinim, laiminim, sakrament apeig) galia. Negali nesukelti abejoni ir paskatinti kritikai vertinti taip pat kai kurie satanist gyvenimo bdo principai, kaip antai: mogaus pataikavimas kai kuriems su visa gyvnija bendriems fiziologiniams instinktams, nejautri ir net niekinanti paira f i z i k a i i r d v a s i k a i s i l p n , s o c i a l i a i neapsaugot mog, kietairdiko individualizmo bei tam tikro egoizmo gynimas ir teisinimas, ne objektyvi kritika, o grubus tyiojimasis i kitaip galvojani moni sitikinim ar atitinkamo j elgesio ir kt. Norime tiktis. Kad skaitytojas ir tai, ir daug k kit gerai apmstys ir teisingai vertins. savo kukl darbel skiriame anaiptol ne lengvabdiams mgdiotojams. Pagaliau, tegul malonusis skaitytojas ino, kad pateikiama knyga yra vertimo vertimas. Jau kaip tokia ji negali bti tobula. Nors, stengdamiesi kuo tiksliau perduoti autoriaus poir, palikome netgi tekste rast didij raidi vartojim, neatitinkant lietuvi kalbos raybos dsni, jauiame, jog neivengme ne nuo ms priklausani netikslum, o gal ir kai kuri klaid. U trkumus nuoirdiai atsipraome. Jei leidinys susilauks atitinkamo skaitytoj dmesio ir atsiras poreikis, ateityje stengsims knyg patobulinti.

PRATARM (BERTONAS VULFAS)

Knyg Autoriaus: Hippi, Hitleris ir nacistai, Velnias ir daktaras Noksinas, Mirtinink perpildyta kamera, Velnio kerytojas: Antano andoro La Vjo biografija Kart, 1967 m. iemos vakar, a vaiavau per vis San. Prancik paklausyti Antano andoro La Vjo paskaitos, skaitomos Seksualini laisvi lygos atvirame susirinkime. A buvau susidomjs laikrai straipsniais, kuriuose jis buvo vadinamas ne kitaip kaip Juoduoju Popieiumi tono banyios, kurioje kriktas, santuoka ir laidotuvs pavsti Velniui. A buvau laisvas urnalistas ir pajutau, kad La Vjis ir jo pagonys gali bti neblogo straipsnio tema. Redaktori odiais tariant, Velnias pakia tira. A nusprendiau, kad straipsnio pagrindin tema turi bti anaiptol ne juodj men praktika, nes iame pasaulyje jau seniai nebra nieko naujo. Velnio garbintoj sektos ir vuduistiniai kultai egzistavo anksiau u krikionyb. XVIII a. Anglijoje trump laik garsjo Pragaro ugnies klubas, per Benjamin Franklin turjs ryius net Amerikos kolonijose. XX a. pradioje spauda pasakojo apie paties

nedoriausio pasaulyje mogaus Elisterio Kraulio veikl, o 3-ame ir 4-ame deimtmeiuose uuominos apie kakok juodj ordin pasirod Vokietijoje. Prie ios santykinai senos istorijos La Vjis ir jo iuolaikini faustiei organizacija prira du visikai naujus skyrius. Pirma, skirtingai negu tradiciniai tonikieji sambriai burtinink folklore j i e ventvagikai prisistat kaip Banyia, pasisavindami termin, anksiau vartot tik krikionybs atakose. Antra, jie ijo i pogrindio, usiimdami juodosios magijos praktika atvirai. Uuot i anksto susitars su La Vju dl jo eretik naujovi aptarinjimo, kas paprastai bdavo pirmas ingsnis mano tyrinjimuose, a nusprendiau pasiirti ir jo paklausyti kaip neprisistats mogus i publikos. Kai kuriuose laikraiuose jis bdavo pristatomas kaip buvs cirkuose bei karnavaluose lit dresiruotojas ir fokusininkas, kuriame ia emje siknijs pats Velnias. Todl pradioje a norjau nustatyti, ar jis tikras satanistas, ar apsimetlis, arlatanas. A jau buvau susidrs su okultinio verslo monmis rampos viesoje. Beje, vienu metu a n u o m o j a u b u t p a s D i n e D i k s o n i r pasinaudojau turima galimybe apie j parayti anksiau negu tai padar Rta Montgomeri. Bet, turdamas galvoje visus okultistus apgavikus, veidmainius ir arlatanus, a neeikvoiau n penki minui aprainti j triuk vairioms formoms. Visi okultistai, su kuriais man iki iol tekdavo susitikti arba paklausyti, buvo tariami aikiaregiai, pranaai ir raganiai su savo apgaulingais mistiniais sugebjimais, kuri pradmenys gldjo dievobaimingame spiritualizme. La Vjis, kuris, atrod, visus juos ijuokia, jei nepasakyiau su panieka juos spjaudo, i laikrai pasakojim atrod tikru juoduoju magu, kuris savo sugebjimus grind gamtos tamsija puse ir mogaus knikuoju gyvenimu. Atrod, kad jo "banyioje" nebuvo nieko dvasiko. Kai tik a igirdau La Vjo kalb, supratau, kad tarp jo ir okultinio verslo nra nieko bendro. Jo netgi nebuvo galima pavadinti metafiziku. Grieti pasisakymai jo lpose buvo pragmatiki, reliatyvs ir dar daugiau racionals. Drsiai galima pridurti - jie buvo neortodoksals. Jie buvo smgis visuotinai pripaintoms dvasinms normoms, knikos mogaus prigimties slopinimui, buities veidmainikam religingumui, pagrstam materialiais principais, tokiais kaip "mogus mogui - vilkas". Jo kalba buvo pilna sardonikos paaipos i moni neimanymo, bet, kas svarbiausia, ji buvo logika. La Vjis savo auditorijai patiek ne arlatanik magij. Tai buvo sveiko proto filosofija, pagrsta gyvenimikomis realijomis. Po to, kai a sitikinau La Vjo nuoirdumu, man beliko j tikinti savo ketinimais imtis rimto tyrinjimo, o ne kiti ir savo gra sn straipsni, aprainjani tono Banyi kaip nauj isigimli ou. A mokiausi satanizmo, nagrinjau jo istorij ir login pagrstum drauge su La Vju, dalyvavau vidunakio apeigose ariojoje Viktorijos viloje, tada buvusioje tono Banyios vyriausija bstine. Paskui a paraiau rimt straipsn, bet pastebjau, kad jis buvo visikai ne toks, kok savo puslapiuose norjo matyti respektabils urnalai. Pagaliau atsirado vienas nevankybi arba vyriko - Knignt (Riteris) tipo leidinys, kuris 68-j met rugsjyje paskelb pirmj ubaigt straipsn apie tono Banyi, La Vj ir jo senj legend apie Velni ir juodosios magijos folkloro sintez su iuolaikine filosofija ir Satanizmo praktika, kuria dabar visi sekjai ir imitatoriai naudojasi kaip vadovavimosi ir netgi Biblijos modeliu. Mano straipsnis buvo tik pradia, o ne pabaiga (kaip tai danai atsitikdavo su

kitais mano susidomjimo objektais) ilg ir artim santyki su La Vju. J idava tapo mano parayta La Vjo biografija "Velnio kerytojas", ileista 1974 m. leidyklos Piramid. Paskelbus i knyg, pradioje a tapau oficialiu tono Banyios nariu, o paskui ir jos dvasininku. iuo titulu a didiuojuosi kartu su daugeliu ymi asmenybi. Povidurnaktins filosofins diskusijos, kurias a pradjau su La Vju 67-aisiais metais, tebevyksta ir iandien, prajus deimtmeiams, keistame kabarete, perpildytame La Vjo iugdyt siurrealistini hominid. Ms susitikimus lydi tai smojinga raganiuke, tai ms pai atliekama muzika. La Vjis vargonuoja, a pritariu muamaisiais. Visas ankstesnis La Vjo gyvenimas, rodos, reng j dabartiniam vaidmeniui. Jo protviai buvo gruzinai, rumunai ir elzasieiai, skaitant igon kraujo senel, kuri pasakojo jam legendas apie vampyrus ir burtininkus i savo gimtosios Transilvanijos. Nuo penkeri met jaunasis La Vjis skait tokius urnalus kaip Weird Tales (Paslaptingosios istorijos) ir tokias knygas kaip Meri elli Frankenteinas ir Bremo Stokerio Drakula. Nepaisant to, kad Antanas skyrsi nuo kit vaik, jie visada j rinkdavo vadu ygiuose ir manevruose, aisdami kar. 1942 metais, kai La Vjui buvo 12 met amiaus, jo potraukis alaviniams kareivliams iaugo susidomjim Antruoju pasauliniu karu. Jis labai susidomjo karo priemonmis ir pastebjo, kad karin amunicija ir audmenys gali bti taip pat lengvai nupirkti kaip ir preks supermarkete, o paskui panaudoti tautoms pavergti. Jau tada jo galvoje pradjo formuotis idja, kad prieingai krikioni Biblijos tvirtinimui em bus paveldta ne silpnj, bet stiprij. Baigdamas mokykl, La Vjis pasidar keistu vunderkindu. Laisv nuo mokyklini usimim laik jis paskyr rimtai mokytis muzikos, metafizikos ir okultizmo paslapi. Penkiolikos metu jis buvo San Francisko Didiojo simfoninio orkestro antruoju goloistu. grisus mokyklinei programai, La Vjis baigiamojoje klasje istojo i mokyklos, paliko namus ir m dirbti Klaido Bitti cirke narv darbininku. Jo pareigos buvo erti ir girdyti litus ir tigrus. Dresiruotojas Bitti pastebjo, kad La Vjis nejauia baims, dirbdamas su didiosiomis katmis, ir paskyr j savo padjju. I vaikysts aistringai pamgs menus ir kultr, La Vjis nebuvo patenkintas diungli gyventoj dresiravimu ir darbu su jais arenoje. Bdamas 10 met amiaus, jis pats i klausos imoko groti pianinu. is sugebjimas jam pravert, kai etatinis cirko muzikantas prie pasirodym visikai nusigr. La Vjis pasisil j pakeisti, sitikins, kad gals valdyti nepastam vargon klaviatr ir tinkamai pateiks fonin muzik. Taiau pasirod, kad jis moka daugiau melodij ir groja geriau u pagrindin vargoninink. Todl Bitti, atsiskaits su girtuokliu, prie instrumento pasodino La Vj. Jis akomponavo daugeliui to meto ymi cirko artist: Hiugo Zakkiniui, iam atliekant numer mogus-rutulys, akrobatams ant Uolendo vielos. Kai La Vjui sukako 18 metu amiaus, jis paliko cirk ir prisijung prie karnavalo. Ten jis tapo fokusininko asistentu, imoko hipnozs ir m daugiau laiko skirti okultizmo mokymuisi. Susidar domi kombinacija. I vienos puss jis dirbo atmosferoje, kuri i tikro ir yra knikas gyvenimas: juslin muzika, pjuven ir laukini vri kvapas, numeriai, kuriuos atliekant maiausias kliuvinys galjo bti pratingas, jaunysts ir jgos reikalavimai, imetantieji nusenusius kaip pernykt drabu, fizinio

sujaudinimo ir avinio patrauklumo pasaulis, o i kitos - darbas su mogaus smegen tamsiosios puss magija. Matyti, kaip t i k tas keistas miinys ir paadino jame kit poir mogaus prigimt. etadienio vakar, - prisimin La Vjis viename i ms ilg pokalbi, - a matydavau vyrus vilgsniais ryjanius pusnuoges okjas karnavale, o sekmadienio ryt kitame karnavalo gale, grodamas vargonais pas evangelistus, a maiau suoluose tuos paius vyrus su monomis ir vaikais. Ir tie vyrai meld diev jiems atleisti ir apvalyti nuo knik geiduli. O kit etadienio vakar ji e vl bdavo karnavale arba kitoje vietoje, tenkindami savo geismus. Jau tuomet a inojau, kad krikioni banyia klestjo, remdamasi veidmainyste, o mogaus prigimtis rasdavo ieit, nepaisant vis gudravim, kuri pagalba tauriosios religijos siek j ideginti ir ivalyti. Jau tada, dar pats to nesuvokdamas, La Vjis m kurti religij, virtusia krikionybs ir judaizmo antiteze. Tai buvo sena religija, senesn u judaizm ir krikionyb. Bet iki iol dar niekuomet ji nebuvo apibrta ir gijusi ritualin form. Tas udavinys ir teko La Vjui XX a. civilizacijoje. Po to, kai 1951 m. La Vjis, bdamas 21 met amiaus, ved, jis paliko avint karnavalo pasaul, siekdamas imtis usimimo, kuris labiau padt apsirpinti stogu vir galvos. Jis stojo San Francisko miesto koledo Kriminologijos fakultet. Po to jis gavo savo pirmj konformistin darb San Francisko policijos departamente. Kaip vliau paaikjo, is darbas jam dav tiek pat, kiek ir kiti, vystant Satanizmo, kaip gyvenimo bdo, idj. A pamaiau pai kruviniausi ir Vjo poiriu Velnias buvo visai ne toks. Jo tamsiausi mogaus prigimties pus, - prisimin nuomone, velnias atstovavo tamsiai, slaptai La Vjis viename i pokalbi, - a ivydau gamtos jgai, atsakingai u tai, kas vyksta mones, iaudytus beproi, papjautus savj emje, jgai, kurios niekaip nepaaikino nei draug, nutekamuosiuose grioviuose gulinius s u da rk yt us va ik us , ku ri uo s pa li ko i v y k i o vietos paspruk vairuotojai. A klausiau savs: Kur gi Dievas? A miau neksti davatkiko poirio prievart moni, kartojani: tokia dievo valia. La Vjis pasibjaurdamas paliko darb ir po trej met vl m groti vargonais, usidirbdamas pragyvenimui kart naktiniuose klubuose ir teatruose, paraleliai toliau studijuodamas viso savo gyvenimo aistros objekt juoduosiu menus. Kart savaitje skaitydavo paskaitas mistinmis temomis: regjimai, ekstrasensorika, sapnai, vampyrai, pasivertimai, brimas, ceremonin magija ir t.t. Tos paskaitos patraukdavo daugel moni, kurie buvo arba vliau tapo inomi meno, mokslo ir verslo sluoksniuose.Palaipsniui i tos grups formavosi Magikasis ratas. io rato tikslu tapo susitikimai atlikinti La Vjo surastiems arba igalvotiems maginiams ritualams. Jis sukaup vis bibliotek Juodj Mii ir kitomis temomis garsi ceremonij, kurias praktikavo tokios grups kaip tamplieriai XiV a. Pranszijoje ir atitinkamai Pragaro ugnies ir Auksinio suklestjimo klubai XVIII ir XIX ami Anglijoje. T slapt ordin udaviniu tapo piktodiavimas, krikioni banyios ijuokimas ir kreipimasis Velni kaip antropomorfin, dievui prieik dievyb. La Vjo poiriu Velnias buvo visai ne toks. Jo nuomone, velnias atstovavo tamsiai, slaptai gamtos jgai, atsakingai u tai,

kas vyksta emje, jgai, kurios niekaip nepaaikino nei mokslas, nei religija. La Vjo tonas yra progreso dvasia, vis dideli sjdi kvpjas, prisideds prie civilizacijos vystymosi ir monijos paangos. Jis dvasia sukilimo, vedanio laisv, vis isilaisvinanij erezij siknijomas. 1966 met balandio paskutin nakt Velpurgijos nakt, per pai svarbiausi magijos ir burtininkavimo vent La Vjis pagal magijos tradicij ritualiai nusiskuto galv ir pasiskelb kuris tono banyi. Kad visi pripaint j dvasininku, jis m neioti kunigik apykakl. Bet ingischano maniera nuskusta galva, mefistofelika barzdel ir siauros akys teik jam demono ivaizd, btin Velnio banyios emje aukiausiajam yniui. I vienos puss, - aikino savo umojus La Vjis, - pavadindamas sumanym banyia, a gijau galimyb elgtis pagal magin skms formul, kuri susideda i vienos dalies pasityiojimo ir devyni dali socialinio respektabilumo. Bet pagrindinis tikslas buvo surinkti vienminius panaudoti bendrai energijai, atsiliepiant aukim tamsiosios gamtos jgos, kuris vainasi tonu. Kaip sak La Vjis, kitos banyios rm savo mokym dvasios garbinimu ir kno bei intelekto neigimu. Jis gi suvok, kad reikalinga banyia, kuri mogaus prot ir knikuosius trokimus ikelt garbinimo objekt rang. Racionalus suinteresuotumas savimi turi bti skatinamas ir tai, kas jame sveika, turi nugalti. Jis suvok, kad senoji Juodj mii koncepcija, kuri sudar krikionikj pamald satyra, jau savo laik atgyveno ir, La Vjo odiais tariant tapo:padvsusio arklio niukinimu, vietoje eminani krikionikj apeig La Vjis m praktikuoti linksmas psichodramas, alindamas plaiojo pasaulio religij apribojimus ir priespaud. Paioje krikioni banyioje tuo metuvyko revoliucija, nukreipta prie ortodoksaliuosius ritualus ir tradicijas. Tapo populiarus teiginys "dievas mir". Taip ir La Vjo sukurti alternatyvs ritualai, nors ir ilaik kai kurias senj ritual vingrybes, i negatyvaus tyiojimosi virto ventimo ir apsivalymo pozityviomis formomis: tonikosios vestuvs, paventinanios kno malonumus, laidotuvs, netekusios davatkiko banalumo, geismingumo ritualai, padedantieji monms realizuoti savo seksualines svajones, sunaikinimo ritualai, tono banyios nariams dav progos veikti savo prieus. Atskirais atvejais toki ritual kaip paventinimai, vestuvs ir laidotuvs Velnio vardu, nuvietimas spaudoje buvo fenomenalus. 1967 m. laikraiai, nusprendusieji pasisti reporterius tono banyi, buvo priversti juos isisti ne tik San Prancik, bet ir per Ramj vandenyn Tokij, ir per Atlant Paryi. Nuotrauka nuogos moters, vos bepridengtos leopardo kailiu, buvusios tono altoriumi La V jo s ukurtoje ves tuvi ceremonijoje, telegrafo agentr buvo nusista visus dienraius ir atspausdinta net tokiuose bastionuose kaip Los Andelo Taims. Idavoje grotos (vietoje tradicini aba), kvptos tono banyios, paplito po vis pasaul, tuo paiu rodydamos vien i La Vjo teigini: Velnias gyvas ir labai populiarus tarp daugelio moni. inoma, La Vjis nuolat primindavo tiems, kurie buvo nusiteik klausyti, kad Velnias jam ir jo s ekjams ne s tereotipinis maylis , pasipuos raudonu triko, su ragais, uodega ir triakiu, o reikia tamsisias gamtos jgas, kurias mogikosios btybs k tik pradjo mginti panaudoti. Bet kaipgi jis tai suderino

su savja iore: juoda sutana ir ragais? La Vjis tai aikino taip: monms reikia ritualo su simboliais, panaiais tuos, kurie puoia beisbolo komandas, banyi pamaldas ir karus, su simboliais, padedaniais ilieti emocijas, kuri jie nestengia ilaisvinti arba net suvokti vienatvje. Bet kaip ten bebuv, La Vjis pats greitai pavargo beaisdamas. Buvo ir problem. Pirmiausia kai kurie La Vjo kaimynai m skstis suaugusiu litu, kur jis laik kaip namin gyvul, ir galu gale vris buvo padovanotas vietiniam zoologijos parkui. Dein Mensfild uvo po to, kai La Vjo prakeikimas (smulkiau is atsitikimas mano apraytas Velnio kerytojuje) krito ant jos gerbjo advokato mo Broudi. La Vjis nuolat atkalbinjo Dein nuo t ryi su Broudi ir po jos mirties pateko gili depresij. Septintajame deimtmetyje tai buvo antra Holivudo sekssimbolio mirtis, su kuria vienaip ar kitaip buvo susijs La Vjis. Pirmoji buvo Merlinos Monro mirtis 1948 m. Ji buvo La Vjo meilue trumpu, bet reikmingu laikotarpiu, kai jis k tik buvo ijs i karnavalo ir vaidino Los Andelo striptizuose. La Vjis pavargo, organizuodamas savo banyios nariams pasilinksminimus ir apsivalymus. Jis umezg ryius su paskutiniais dar gyvais ikikarini okultini brolij nariais, sisavino j filosofij ir slaptus iki hitlerins eros ritualus. Jam kaip niekada reikjo laiko istudijuoti ir parengti naujus principus. Jis ilgai eksperimentavo ir band prie savo atrasto Trapecijos dsnio pritaikyti erdvini geometrini konstrukcij principus. Jis ijuokia dabartinius keistuolius, kurie, jo nuomone, keikia ne tas piramides). Taip pat jis tapo plaiai inomu oratoriumi, radijo ir televizijos laid dalyviu, o taip pat ir kino darbuotoj, kuriani tonikus siaubo filmus, gamybos ir techniniu konsultantu. Kartais j i s bna ir aktoriumi. Kaip ra sociologas Klintonas P.Sandersas, dar nebuvo okulisto, turjusio didesns tiesiogins takos kinematografiniams kriniams apie Satanizm. Ritualinis ir ezoterinis simbolizmas - centriniai La Vjo banyios elementai, ir filmai, prie kuri sukrimo jis yra pridjs savo rank, detaliai vaizduoja toniksias apeigas, pilni tradicini okultini simboli. tono banyios ritualuose pagrindinis dmesys skiriamas kiekvieno individo emocini jg fokusuotei. Panaiai ikilmingas ritualas, kuriam La Vjo filmuose skiriama pagrindin vieta, gali bti traktuojamas kaip mechanizmas paveikti ir fokusuoti irov emociniams pojiams. Gal gale La Vjis nusprend ritualin ir kit organizacin banyios veikl atiduoti grot rankas visame pasaulyje, o paiam pasivsti raytojo, lektoriaus ir vietjo veiklai bei savo eimai: monai Dianai, viesiaplaukei grauolei, kuri tarnauja banyios yne, dukteriai Karlai, kuriai dabar jau vir dvideimt met amiaus ir kuri kaip ir tvas studijuoja kriminologij ir didel savo laiko dal skiria paskaitoms apie Satanizm, kurias skaito alies universitetuose, ir pagaliau jaunesniajai dukrai Zinai, kuri daugelis prisimena i garsiosios nuotraukos, padarytos dar kdikystje ventinimo proga. iandien tai graut, ydinti paaugl, viliojanti nuolat augani moni gimins vilk gauj. io santykinai ramaus La Vjo gyvenimo periodo vaisiumi tapo jo plaiai paplitusios, skaitomos pirmosios knygos. Pradioje tono biblija, kuri , i pratarm raant, ileidiama jau dvylikt kart. Po to eina veikalas tonikieji ritualai, kur pateikta sudtingesn mediaga, La Vjo surinkta i vis platjanio jo altini rato. Ir treia knyga Pilnas vadovas raganoms (Compleat

10

Witch - jos pirmj leidini pavadinimas: dabar knyga ieina antrate tonikoji ragana (Satanic Witch"), tapusi bestseleriu Italijoje. Deja, Amerikos leidjai pasisteng, kad ji dingt i knygyn dar iki tol, kol jos potencialas nebuvo pilnai realizuotas. La Vjo perjimas nuo ritualins veiklos prie knyg raymo padjo paplisti tono banyiai visame pasaulyje. Augant populiarum, natralu, lydjo baisios istorijos, s kleidia mos vairi religini grupi, susirpinusi, kad pagal pardavim universitet kampukuose tono biblija pralenk krikionikj ir tapo jaunimo ateizacijos pagrindine prieastimi. Ir, inoma, k gi kit, jei ne La Vj turjo galvoje popieius Paulius, prie dvejus metus ileids savo kreipimsi pasaul, kur sakoma, kad Velnias gyvas ir mogaus pavidalu platina emje blog. La Vjis, tvirtins, kad blogis yra gyvenimas, teig atvirkiai, ir todl malonumai ne tik turi bti leidiami, bet, dar daugiau, j turi bti teikiama, popieiui ir kitoms religinms organizacijoms atsak taip: mons, organizacijos ir nacijos per mus udirba milijonus doleri. K gi jie veikt be ms? Be tono banyios jie neturt ant ko ilieti savo pykt ir suversti kalt u visus pasaulyje vykstanius baisius dalykus. Jei jie ir i tikrj taip galvoja, jie neturt i muss daryti dramblio. Jei kuo i tikrj reikia tikti, tai tuo, kad jie tikri arlatanai ir labai diaugiasi, jog po ranka esame mes ir mumis galima pasinaudoti. Mes jiems labai vertingas patogumas. Mes padjome verslui, pastatme ant koj ekonomik, milijonai ms udirbt doleri nutekjo krikioni banyiai. Mes jau daugyb kart rodme devintj tono sakym: Nei banyia, nei daugyb moni negali egzistuoti be Velnio. U tai krikioni banyia turi umokti. vykiai, La Vjo numatyti pirmajame tono biblijos leidime, jau vyksta. Pavergti mons sutrauk savo grandines. Seksas veliai suklestjo, kolektyvinis geidulingumas prasiver kine, literatroje, gatvse ir namuose. mons oka apsinuogin kaip iki juostos, taip ir emiau. Vienuols umiro savo tradicijas, apnuogino kojas ir per Missa Solemnis (Ikilmingsias miias - vert.) oka Rok, kur La Vjis sugalvojo kaip pokt. Visi be galo ieko pasilinksminim, rafinuoto valgio ir vyn, nuotyki, malonum visur ir tuoj pat. monija nebenori laukti kakokio pomirtinio gyvenimo, kuris adamas kaip atlyginimas tyrai ir skaisiai (skaityk: asketikai ir niriai) sielai. Visur viepatauja neopagonybs ir hedonizmo d v a s i a . J a p e r s i s u n k p l a t s r y k i individualybi sluoksniai - daktarai, juristai, ininieriai, mokytojai, raytojai, brokeriai, nekilnojamojo turto agentai, aktoriai ir aktors, masins informacijos priemonse dirbantieji mons (ir tai tik maa dalis profesij, kuriose veikia satanistai), suinteresuoti formalizuoti ir aminti t vis labiau plintani religij ir gyvenimo bd. V is u o m e n j e , k u r i t a i p i l g a i b u v o puritonikos etikos valdioje, ne taip lengva priimti i religij. Joje nra apsimestinio altruizmo ar privalom koncepcij toki kaip, pavyzdiui, mylk savo artim. Satanizmas - tai atvirai egoistin, negailestinga filosofija. Ji pagrsta sitikinimu, kad mons i prigimties yra egoistai ir iaurs, kad gyvenimas, anot Darvino, yra natralioji atranka, kova u ilikim, kurioje nugali labiausiai prisitaikiusieji, kad em atiteks tiems, kurie grumiasi iki pergals nuolatinse grumtynse, vykstaniose bet kuriose diunglse, skaitant urbanizuotj visuomen. Js galite su panieka irti i iauri perspektyv, bet ji egzistuoja, kaip egzistavo ir anksiau per

11

imtmeius realiomis slygomis pasaulio, kuriame mes gyvename, o ne mistinse pienu ir medumi tekaniose alyse atvaizduotose krikioni biblijoje. tono biblijoje Antanas La Vjis iaikino Satanizmo filosofij detaliau negu kas nors i jo pirmtaku Tamsos Karalystje, smulkiai apraydamas tuo paiu ir inovacijos ritualus, jo sukurtus realist banyiai. Jau pirmas leidimas parod, kad yra daugyb moni, norini suinoti, kaip organizuoti satanist grupes, usiiminti ritualine juodja magija. Satanist biblija ir Satanist ritualai - vienintels knygos, parodiusios kaip tai galima padaryti. Taip pat priviso daugyb imitatori, neskelbiani savj altini dl visai suprantamos prieasties: kai j imitacij silpnumas ir pavirutinikumas palyginamas su La Vjo sukurtais pradmenimis, pasidaro aiku, kad plagiatoriams daugiau erdvs nebra. rodym nereikia. Pakanka tik pavelgti faktus: La Vjis ton ikl vies, ir tono banyia dabar yra iuolaikinio Satanizmo atrama. Ta knyga - tai krinys, toks iaukiantis, tiek pat aktualus iandien, kaip ir tada, kai jis buvo paraytas. San Franciskas 1976 m. gruodio 25 d. (XI tono m e t a i s )

PRATARM
i knyga parayta dl tos prieasties, kad neskaitant nedidels iimties, visi traktatai ir knygos, visi slapti grimuarai, visi didieji veikalai" magijos klausimu yra ne daugiau kaip veidmainika apgaul, pasileidli veblenimas ir ezoterinis kratinys magijos ini kronikieri, nesugebani arba nenorini pateikti t klausim objektyv poir. Raytojai vienas po kito, bandydami nurodyti baltosios ir juodosios magijos" principus, steng tik taip aptemdyti nagrinjam objekt, kad mogus, savarankikai j studijuodamas burtininkavim, savo usimim esme palaiko paik stovjim pentagramoje, lkuriuojant demono pasirodymo, kort kalads maiym nuspti ateiiai, kortose prarandaniai savo prasm, ir dalyvavim seminaruose, garantuojaniuose tik jo ego (o kartu ir pinigins) itutinim. Idavoje toks mogus pasirodo visikas idiotas akyse t, kurie paino ties. Tikram magui inoma, kad okultist lentynos lta nuo igsdint siel ir bevaisi knu trapi palaik, metafizini saviapgauls dienorai ir sukeliani viduri ukietjim ryt misticizmo taisykli svad. Per ilgai satanistins magijos ir filosofijos klausimai buv aikinami sitikinusi raeiv su plaiai i baims iplstomis akimis. S e n o j i l i t e r a t r a y r a i b a i m s i r bejgikumo pvani smegen atliekos, ipiltos pagalb tiems, kas i tikrj valdo pasaul, piktdiugikai juokdamiesi nuo savo Pragarik sost. Pragaro liepsna rykiau dega kuro dka, kur pristato tie ilos dezinformacijos ir melagingos pranaysts tomai. ia gi js rasite ties ir fantazij. Jos reikalingos viena kitos egzistencijai, bet privali bti priimamos tuo, kuo viena ir kita yra i tikrj. Tai, k js pamatysite, ne visada jums gali atrodyti priimtina, bet - js pamatysite!

12

ia tonika mintis tikrai toniki poiriu. Antonas andoras La Vejis tono Banyia San Franciskas 1968 m.e.m Valpurgijos naktis

PROLOGAS
Tikrieji dievai per vis ems istorij kivirijosi ir vienas kit kumiavo. Kiekviena i btybi drauge su savo dvasininkais ir tarnais band rasti imint savo paios mele. Bet ledynmeio periodas didiojoje mogaus egzistencijos srangoje ribotas. Diev subjaurotoje imintyje buvo sava sakm, ir j tkstantmetis tapo realybe. Kiekvienas, skelbdamas savo dievikj keli roj kaltino kitus erezija ir dvasiniu neprotingumu. Nibelung iedas slepia savyje amin prakeikim, bet tik dl to, kad tie, kurie jo ieko, msto grio ir blogio kategorijomis, save statydami grio pusje. Praeities dievus jie paveria velniais, kad patys isilaikyt. J sukrio tarnai aidia velnik aidim, siekdami upildyti ventoves ir ipirkti banyi ustatus. Taiau per ilgai j i e moksi "ortodoksijos" ir patys tapo skurdiais ir tamsiais velniais. Ir jie brolikoje sjungoje sujungia rankas, nusivyl savo paskutiniame visuotiniame susibrime pasiekti Valchal. I tamsos artja diev sambrkis. Varnos nakt skrenda paaukti Loki, kuris Pragaro liepsnojaniu triakiu udega Valchal. Ir dievikasis sambrkis inyksta. I nakties kyla naujosios viesos pavaist, ir Liuciferis puikuojasi skelbdamas: Tai tono epocha! tonas valdo pasaul! Netikri dievai mir. Tai magijos ir nesuteptos iminties rytas. KNAS ima vir, ir jo lovei bus pastatyta ir pavsta ventykla. mogaus igelbjimas daugiau neturi priklausyti nuo jo isiadjimo savs. Ir tegul bna inoma, kad kno ir gyvenimo pasaulis bus didiausias pasirengimas bet kuriems ir visiems aminiems malonumams.

VIEPATAUK, TONE! SVEIKAS, TONE! TEGYVUOJA TONAS!

DEVYNI TONO SAKYMAI


1. tonas - atpalaidavimo, o ne sulaikymo knijimas. 13

2. tonas - gyvenimo esms, o ne negyvendinam svajoni asmeninimas. vadinamas nuodmes, nes jos teikia fizin, protin ir emocin pasitenkinim! personifikacija vietoje 3. tonas - personifikacija nesubjaurotos iminties vietoje veidmainikos saviapgauls. 4. tonas - knijimas malons tiems, kurie jos nusipeln, vietoje meils, ieikvotos pataiknams. 5. tonas - kerto knijimas, gavus smg, o ne kito skruosto atsukimas. 6. tonas - atsakomybs knijimas atsakingiesiems, o ne dalinimasis atsakomybe su dvasiniais vampyrais. 7. tonas reprezentuoja mog apskritai kaip dar vien gyvn, kartais geresn, o daniau dar blogesn negu tie, kurie vaikioja keturiomis: kaip gyvn, kuris savo dieviko, dvasinio ir intelektualinio isivystymo dka tapo pavojingiausiu i vis gyvi! 8. tonas knija visas taip vadinamas nuodmes, nes jos teikia fizin, protin ir emocin pasitenkinim! 9. tonas, nuolat remdamas Banyios bizn, visada buvo jos geriausias biiulis.

TONO KNYGA
I 1. I visos bevaiss dykumos a keliu savo bals, kad j galtumte igirsti. A duodu enkl Rytams ir Vakarams. iaurei ir Pietums a praneu: Mirtis silpniesiems, turtai stipriesiems! 2. Atverkite akis, kad matytumte, o mons, kuri protas apipelijo: klausykite mans, nusteb milijonai! 3. Mat a pakylu sviesti ik pasaulio iminiai: ibandyti Dievo ir mogaus statymus! 4. A iekau jo Auksins Taisykls esms ir noriu inoti, kam reikalingi jo deimt sakym. 5. N vienam tavo spausdint stab a nuolankiai nenusilenksiu ir tas, kuris pratar tu privalai, yra mano mirtinas prieas. 6. A padaau savo smili tavo bejgio, beproio iganytojo pavandenijus krauj ir raau ant jo spygliais subadytos galvos: tai TIKRAS blogio princas, verg valdovas! 7. N vienas persens melas man netaps tiesa, ir n viena slogi dogma nesulaikys mano plunksnos! 8. A isivaduoju i visu formalum, kurie neveda mano emik gerov ir laim. 9. A nepermaldaujamai rytingai keliu stiprij vliav.

14

10. A siiriu stiklu blizgani tavo baisiojo Jehovos ak ir tempiu j u barzdos: a pakeliu kirv ir praskeliu jo kirminu ista kaukol. 11. I filosofikai pabaltint karst a imetu tai, kas juose yra, ir juokiuosi sardoniku niriu. II 1. Pavelkite nukryiuotj. K jis simbolizuoja? Mirtinai ibalus bejgikum, kabant ant medio gabalo. 2. A visk velgiu. Stovdamas prie js pasiptlik morals dogm viduje supuvusius, o i iors lakuotus fasadus, a raau ant j aistringos paniekos raidmis: Praregkite pagaliau, nes visa tai - apgaul! 3. Burkits aplink mane js, paniekinusieji mirt, ir pati em taps js! sisavinkite j ir valdykite! 4. Per ilgai numirlio rankai buvo leista sterilizuoti gyvj mint! 5. Per ilgai teisinga ir neteisinga, gris ir blogis buvo melo prana ikraipyti! 6. N viena konfesija neturi bti priimama dl to, kad ji dievikos prigimties. Religijomis turi bti abejojama. N viena morals dogma negalima tikti, n viena apsisprendimo taisykl neturi bti sudievinta. Morals kodeksuose nra pradinio ventumo. Jie, kaip ir tolimos praeities mediniai stabai, yra mogaus rank darbo vaisius, o tai, k mogus sukr, jis gali ir sunaikinti! 7. Labai protinga neskubti bet k tikti, nes tikjimas vienu melagingu principu yra visokios paikysts pradia. 8. Bet kurio naujo tikjimo pagrindin pareiga iugdyti naujus mones, kurie apibr jo laisves, utikrins materialin skm ir pir surdijusias sklendes ir mirusi paproi grandines, trukdanias sveikam vystymuisi. Teorijos ir idjos, kurios ms protviams teig gyvenim, vilt ir laisv, dabar mums gali reikti grit, pavergim ir gd! 9. Mat kaip viskas aplink keiiasi, taip ir n vienas moni idealas negali likti nekintantis! 10. Kur ir kada tai bebtu, melas, pasodintas sost, tebnie be jokio gailesio nuverstas, nes po apgauls nata niekam nemanoma suklestti. 11. Tat tegul tebesilaik sofizmai praranda sost, tebnie irauti, sudeginti ir sunaikinti, nes jie yra nuolatin grsm visai minties ir veiklos didybei! 12. Jeigu rodyta, kad bet kuri paskelbta tiesa i tikrj yra tuias prasimanymas, tebnie ji be ceremonij imesta kosmin tams, priskirta mirusiems dievams, mirusioms imperijoms, mirusioms filosofijoms ir kitam beveriam iuklynui bei atliekoms! 13. Pats pavojingiausias i viso viepataujanio melo yra ventas paventintas, privilegijuotas melas, - melas, kuris visiems yra tiesos ablonas. Jis gimdo kitas visuotines klaidas ir suklydimus. Jis yra hidragalvis absurdo medis su tkstaniu akn. Jis yra visuomens vys!

15

14. Melas, apie kur inoma, kad jis melas, jau pusiau irautas, bet su melu, kur netgi mstantis mogus laiko tiesa, su melu skiepytu maam vaikui ant motinos keli, kovoti pavojingiau negu su plintaniu maru! 15. Visuotinai paplits melas yra galingiausias asmenins laisvs prieas. Su juo galima elgtis tik vienaip: ipjauti j iki pat erdies kaip nelemt piktaizd, sunaikinti jo akn ir ak, sunaikinti, kol ji to nepadar su mumis! III 1. Mylkite vienas kit, - pasakyta aukiausiajame sakyme. Bet, kokia prasm gldi tuose odiuose? Kokiu racionaliu pagrindu remiasi is meils poetizavimas? Kodl a neprivalau savo prie neapksti? Juk jei juos pamilsiu, ar dl to nepateksiu j valdion? 2. Ar natralu prieams vienas kitam daryti gera, ir KAS YRA GRIS? 3. Ar gali sudarkyta ir sukruvinta auka mylti krauju aplietus skruostus, mylti u tai, kad j drasko gabalus? 4. Ar mes visi instinktyviai nesame grobuonys vrys? Jei mons liausis vienas kit medioj, ar jie gals toliau egzistuoti? 5. Ar "geidulys" ir "knikoji aistra" ne labiau tinkami terminai apibrti meilei, kai kalbama apie moni gimins pratsim? Ar "meil" nra prisigerinani ventj rat paprastas eufemizmas pavadinti seksualinei veiklai? O gal didysis mokytojas buvo eunuch garbintojas? 6. Ar reikalavimas mylti savo prieus, daryti gera tiems, kurie tavs nekenia ir tave inaudoja, nra niekinga filosofija medioklinio uns, kuris spardomas veriasi ant nugaros? 7. Neksk savo prie visa irdimi, ir jei kas tau smog per vien and, TRENK savo skriaudjui per jo kit! Ivelk vis jo kail, nes savisauga aukiausiasis statymas! O atsukantis kit and yra bailus uo. 8. Smgis u smg, nirtis u nirt, mirtis u mirt - ir visa tai taip, kad gautum kuo daugiausia naudos! Akis u ak, dantis u dant keturgubai ir imteriopai! Tapk siaubu savo prieui ir jis, eidamas savo keliu, pakankamai patirs, apie k dera susimstyti. Tuo bdu priversi gerbti save visais gyvenimo atvejais, ir tavo nemirtinga dvasia gyvens ne neapiuopiamame rojuje, o sausgyslse t, kuri pagarbos tu pasiekei. IV 1 didiausias blogis. Ir todl didesn gyvenimo dal reikia igyventi IA IR DABAR! 2 . Nra nei dangaus lovingame spindesyje, nei pragaro, kur kepinami nusidjliai. ia ir dabar ms amin kani diena! ia ir dabar ms pasimgavim diena! ia ir dabar ms ansas!

16

3 Tat pasirink i dien, i valand nes igelbtojo nra! 4 Tark savo irdiai: A pats savs iganytojas! 5 . Sustabdyk j kelyje tuos, kurie tave persekioja. Tegul tie, kurie suman su tavimi susidoroti, nugrimzta paniekoje ir nelovje. Tegul tokie tampa nendrmis, ciklono blakomomis, ir tenebna jiems leista pasidiaugti savo isigelbjimu. 6 . Paskui visa tavo ididi btyb pasakys: Kas dar prie mane? 7 Ar a, susidrs su savo prieais, nebuvau pakankamai stiprus? Ar a pats SAVS neivadavau savo protu ir knu? V 1 Palaiminti stiprieji, nes jie lems pasaulio likim. Prakeikti silpnieji, nes j paveldas - jungas! 2 Palaiminti galingieji, ir tebnie jie moni gerbiami. Prakeikti bejgiai, ir tegul jie bna nuluoti nuo ems paviriaus! 3 Palaiminti drsieji, ir tetampa jie pasaulio valdovais. Prakeikti ventuolikai kukls, ir tebnie jie sutrempti skeltanagi! 4 Palaiminti nugaltojai, nes pergal - teiss pagrindas. Prakeikti pasidavusieji prieininkui, nes jie aminai bus vasalais! 5 Palaiminta gelein ranka, ir tegul nenuolankieji nuo jos bga. Prakeikti silpnieji, ir tebnie jie paniekinti! 6 Palaiminti paniekinusieji mirt, ir j dienos emje tebnie ilgos. Prakeikti tie, kurie tikisi turtingo gyvenimo anapus kapo, ir tegul jie inyksta kartu su daugeliu! 7 Palaiminti melaging vili griovjai, nes jie yra tikrieji Mesijai. Prakeikti dievobaimingieji, ir tebnie jie nukirpti kaip avys! 8 Palaiminti didvyriai, nes jiems bus atlyginta dideliais lobiais. Prakeikti tikj gr ir blog, nes jie bijo eli! 9 Palaiminti tikintieji savo gerove, ir tegul j proto niekuomet neapima baim. Prakeikti dievo avinliai, nes jie taps bekraujais, baltesniais u snieg! 10 Palaimintas turintis prie, ir tegu jie j padaro didvyriu. 11 Prakeiktas, kuris daro gera tiems kurie, jam atsakydami, isiiepia, nes jis bus paniekintas! 12 .Palaiminti didio proto mons nes jie suvaldo viesulus. Prakeikti tie kurie moko, kad melas yra tiesa, o tiesa melas, nes jie lykts! 13. Triskart prakeikti silpnieji, kuri nepavojingumas padaro juos pavojingais ir jiems teks tarnauti ir kentti! 14. Saviapgauls angelas sitvirtino "dievobaimingj" sielose. 15. Satanisto kne diaugsmo dka gyvena amina jgos ugnis!

IEKOMA DIEVO - GYVO ARBA MIRUSIO

17

Labai populiari klaida - nuomon, kad Satanistas netiki Dievu. Dievo koncepcija mogaus supratime per imtmeius taip labai kito, kad Satanistas paprastai priima t, kuri jam labiau tinka. Juk mogus visada kurdavo dievus, o ne ie mog. Dievas, maloningas vieniems, baisus kitiems. Satanistas gi Diev laiko tam tikru gamtoje pusiausvyr palaikaniu faktoriumi, neturiniu jokio ryio su kentjimu. Ta galinga jga, prasiskverbianti vis Visat ir palaikanti joje pusiausvyr, per daug nuasmeninta, kad galt rpintis laime ir vargais btybi, turini kn ir krauj, gyvenani ant purvino rutullio, kuris yra ms namai. Tas, kas ton tapatina su blogiu, privalo turti galvoje tuos vyrus, moteris, vaikus ir gyvnus, kurie mir tik dl to, kad tokia buvo Dievo valia. Be abejons, mogus, apgailestaujs nesavalaik savo artimojo mirt, greiiau sutiktu bti drauge su juo negu j atiduoti Dievo rankas! Tuo tarpu vietoje to jis gauna t i k savo dvasininko venteivik paaikinim: Tokia buvo Dievo valia arba Guoskis, mano snau, dabar jis Viepaties rankose. Tokie odiai ventuoliams labai patogus bdas s usitaikyti su Dievo negailestingumu arba j pateisinti. Bet jei Dievas tiek visagalis ir maloningas, kodl jis leidia tokiems dalykams atsitikti? Per ilgai venteivos griebdavosi savo biblij ir taisykli svad tikslu rodyti arba atkalbti, teisti, kaltinti ir aikinti. Satanistai remiasi tuo, kad pats mogus, o taip pat veikimo ir atoveikio jgos Visatoje yra atsakingos u visa, kas vyksta gamtoje, ir neklysta manydami, kad kakam visa tai rpi. Nes d s i m e , s u d j r a n k a s , p a s i t i k d a m i likim, nesiimdami ko nors tik todl, kad kaip sakoma kakokiame skyriuje ir kakokioje psalmj: ir taip tebnie! Satanistas ino, kad i mald nebus naudos, o i tikrj jos netgi maina galimyb laimti, nes kartai pamalds mons labai danai gerairdikai nieko neveikia, maldaudami situacijos, kuri, nors bent t patiems darant, pavykt sukurti daug greiiau! Satanistai vengia toki svok kaip "viltis" ir malda, nes jos rodo nepasitikjim. Meldiantis ir tikintis, kad kas nors vyks, neliks laiko pozityviam darbui, kuriuo galima btu galima pasiekti, kad tai vykt. Satanistas suprasdamas, kad viskas, ko jis pasiekia, yra jo paties pastang vaisius, uuot melds Diev, ima situacij savo rankas. Pozityvus mstymas ir pozityvus veikimas visada duoda rezultat. Lygiai taip pat kaip Satanistas neprao Dievo pagalbos, neprao jo atleidimo ir u neteisingus poelgius. Kitose religijose kas nors neteisingai pasielgs, arba meldia Diev atleidimo, arba prisipasta tarpininkui ir maldauja j melsti Diev u jo nuodmes. Satanistas gi inodamas, kad i mald maa naudos, laiko, jog prisipainimas tokiam pat jis mogui duoda dar menkesn rezultat ir, daugiau, yra degradacija. Kai Satanistas padaro k nors n e taip , j i s s upranta, kad vis i kai natralu klysti ir, jeigu jis i tikro gailisi to, kas padaryta, tai i to pasimokys ir to nedarys pakartotinai. Jeigu gi j i s nuoirdiai nesigaili dl to, k padar, ir ino, kad t pat j i s darys dar ir dar, jam nra reikalo eiti ipainties ir melsti atleidimo. Juk gyvenime taip ir vyksta: mons atgailauja u nuodmes tam, kad apvalytu savo smon ir vl darytu paprastai t pai nuodm. Yra tiek Dievo aikinim kasdienje to odio sampratoje, kiek yra moni tip. Jo vaizdiniai vairuoja nuo tikjimo kakoki neapibrt universali

18

kosmin smon iki jo sivaizdavimo antropomorfin btyb ilga, balta barzda, apsiavusi sandalais, sekania kiekvieno individo veikl. Netgi atskiros religijos rmuose Dievo aikinimai labai vairs. Kai kurios sektos nueina taip toli, kad visus, kurie priklauso kitoms religinms kryptims, skelbia eretikais, nors j bendros doktrinos ir dievybs vaizdiniai beveik vienodi. Taip, pavyzdiui, katalikai tiki, kad protestantai pasmerkti ti pragare tik dl to, kad jie nepriklauso Katalik banyiai. Lygiai taip pat daugelis i krikionybs atskilusi grupi, kaip evangelistai ir kiti, tiki, kad katalikai - pagonys, garbinantieji stabus (Kristus vaizduojamas fiziologikai labiausiai panaus savo garbintojus, o tuo tarpu krikionys kritikuoja pagonis u stabmeldyst). ydai gi visada bdavo lyginami su Velniu. Neirint to, kad Dievas visose tose religijose i esms vienas ir tas pats, kiekvienas kit pasirinkt keli laiko smerktinu. Dar daugiau. Neirint viso to, religingieji dar ir MELDIASI u vienas kit! Jie niekina savo tikratikius brolius u tai, kad i religija turi kitoki iorini ymi. Tas prieikumas kakokiu bdu turi bti paalintas, ir tai padaryti, pasirodo, patogiausia maldos pagalba. Koks veidmainikas bdas tokia silpnai umaskuota priemone kaip malda u savo prie pasakyti: Mirtinai tavs nekeniu! Melstis u savo prieinink reikia parodyti pigi rstyb ir, be abejo, didiausi pretenzingum ir apsimetim! Ir jeigu egzistuoja tokie dideli nesutarimai dl bd tarnauti Dievui, tai kiek gi gali bti skirting Dievo aikinim ir kuris i j tikras? Visi dievobaimingi mons rpinasi tik siteikti Dievui, kad jis po mirties jiems atvert rojaus Perlamutrinius Vartus. Nors, kita vertus, jei mogus net ir pragyvent gyvenim, nevykdydamas savo tikjimo reikalavim, jis gali paskutin savo valand pasiaukti dvasinink ir mirties patale atlikti paskutin atgail. Tuoj pat atbgs popas ar pamokslininkas ir suderins su Dievu klausim dl leidimo Dangaus Karalyst (Jzidai, velnio garbintoj s ekta, turi s avo poir klausim. Jie tiki, kad Dievas visagalis ir be galo gailestingas, bet p e r g y v e n i m jie privalo pataikauti Velniui, nes jis lemia j likim emje. Jie taip pat giliai tiki, kad Dievas atleis visus j nusikaltimus atliekant apeigas prie mirtaniojo, jog nelaiko btinu skaitytis su tuo, kaip Dievas iri j gyvenim). Dl vis prietaravim, kurie yra krikioni ratuose, daugelis moni iuo metu negali smoningai priimti krikionyb taip, kaip ji priimama praeityje. Vis daugiau moni pradeda abejoti Dievo buvimu tradiciniu krikionikuoju supratimu. Dl to jie vadina save Krikionikaisiais ateistais. inoma, krikioni biblija prigrsta prietaravim, bet kas gali bti prietaringesnio negu terminas Krikionikasis Ateistas? Jeigu net yms krikioni lyderiai atmeta savo pirmtak Dievo samprat, tai kaip tada galima laukti, kad j sekjai gerbt religines tradicijas? Susumuojant debatus apie tai, ar Dievas mir, ar ne, galima pasakyti, kad jeigu jis dar ir ne mirs, tai jam btu ne pro al kreiptis MEDICINOS PAGALBOS !

DIEVU, KUR GARBINI, GALI BTI TU PATS

19

Visos dvasinio pobdio religijos igalvotos mogaus. Ne kitaip kaip savo knikomis smegenimis jis sukr vis diev sistem. moguje yra jo ego, jo paslptas a, ir tik todl, kad nepajgia su juo susitaikyti, jis priverstas t ego nuo savs atskirti ir laikyti kakokiu didiu dvasiniu kriniu, vadinamu Dievu. Dievui leista daryti tai, kas udrausta mogui, pavyzdiui, umuinti mones, daryti stebuklus savo paties poreikiams patenkinti, valdyti vis pasaul, nesiimant matomos atsakomybs ir t.t. ir pan. Jei mogui toks Dievas reikalingas ir j pripasta, reikia jis garbina mogaus rank tvarin, t.y. JIS GARBINA MOG, SUKRUS DIEV - ar ne prasmingiau garbinti t Diev, kur jis pats sukr pagal savo emocinius poreikius, t, kuris geriausiai ireikia jo knik esyb, turini kyri idj pirmiausia irasti sau Diev? Jei mogus Savo paslptj esm Dievo pavidalu atkakliai atskiria nuo savs, tai kam bijoti savo tikrojo a, baimintis Dievo, kam, kreipiantis Diev, kreiptis save pat, kam ats is kirti nuo D ievo AP EIG O MS IR RELIGINMS CEREMONIJOMS ATLIKINTI SAVO PATIES VARDAN? mogui reikia ritualo, dogmos, ir niekas nerodo, kad atskirtasis Dievas reikalingas atlikti ritualams ir ceremonijoms Dievo garbei. Ar negali atsitikti taip, kad, maindamas nuotol tarp savs ir savo Dievo, mogus pamatys iliauiant vies puikybs demon - pat Liuciferio siknijim? Jis daugiau nebegali irti save, suskilus dvi dalis - knik ir dvasin - o mato, kaip jos susilieja vien v i s u m i r p a s k u i , s a v o d i d i a u s i a m pasibaisjimui, pastebi, kad tos dvi dalys yra knikos IR TOKIOS BUVO VISUOMET! Po to jis arba kasdien iki pat savo mirties pradeda neksti savs, arba neigia, kas jis i tikrj yra. ms savs neksti, mogus ieko vis nauj ir vis sudtingesni dvasini apvietimo keli su viltimi, kad vl stengs save padalinti, iekodamas stipresni ir tolimesni dievu, galini nubausti jo varging keniani esm. Jeigu j i s suvokia save, bet supranta, kad ritualas ir ceremonija yra labai svarbs bdai, kuriuos mogaus irastus religijos panaudoja palaikyti tikjim melu, tai jam tampa aiku, kad TA PATI RITUALO FORMA palaikys jo tikjim tiesa, kad tai primityvi prabanga, teikianti savo didingos esms supratimui papildom prasm. Kai religinis tikjimas silpsta, reikia, kad mogus tapo artimesnis sau, kad jis jau toliau nuo Dievo ir ariau Velnio. Jeigu tai Velnio apraika, o mogus gyvenim praleidia Velnio ventykloje ir tono sausgysls stimuliuoja jo kn, tai jis arba pabga nuo venteiv kudakavimo ir priekabiavimo, arba ididiai atsistoja slaptavietse ir manipuliuoja kvailumo apsstomis masmis savo Satanistins jgos dka, laukdamas tos dienos, kada jis ieis i elio skelbdamas: A - SATANISTAS! NUSILENKITE, NES A ESU AUKIAUSIAS MOGAUS GYVENIMO SIKNIJIMAS !

KAI KURIE NAUJOS TONO EROS POYMIAI

20

Krikioni tikyba konstatuoja esant septynias mirtinas nuodmes: godumas, puikyb, pavydas, rstyb, apsirijimas, galumas ir tinginyst. Satanizmas gi kiekvien j iri atlaidiai, jei tai duoda fizin, dvasin ir emocin pasitenkinim. Satanistas ino, jog godume nra nieko smerktino, nes godumas reikia tik tai, kad mogus trokta turti daugiau negu turi. Pavyde slypi vienpusis poiris kit turt ir trokimas turti panai daikt pas save. Pavydas ir godumas yra ambicij varomosios jgos, o be ambicijos labai nedaug ko galima pasiekti. Apsirijimas - tai valgymas daugiau negu reikia gyvybei palaikyti, kai js prisivalgote iki nutukimo. Kita nuodm - puikyb skatina jus rpintis iore, o tuo paiu ir savigarba. Kiekvienas, kas perka drabu kitiems tikslams negu pridengti savo kn ir apsaugoti j nuo stichijos, kaltas puikybe. Satanistai danai susiduria su juokdariais, kurie tvirtina, kad galima apsieiti be skiriamj enkl, liudijani priklausomum tikybai. Tiems iorini enkl niekintojams tenka nurodyti, kad maiausiai vienas, o kartais ir daug daiktu, kuriuos jie patys neioja, visai nebtinai juos ildo. Nra emje mogaus, neturinio jokio papuoalo. Satanistas sako, kad bet koks papuoalas ant aipuolio kno parodo, kad tas mogus taip pat kaltas puikybe. Nepriklausomai nuo to, koks daugiaodis gali bti cinikas, intelektualiai apraindamas savo laisv, jis vis tiek pats ant savs neioja puikybs poymius. Nenoras ryt keltis leidia kaltinti tinginyste, o gulint patale gana ilgai, galima nutverti save darant dar vien - galumo - nuodm. Patirti maiausi seksualinio geismo krusteljim reikia nusikalsti geidulingumu. monijos dauginimosi procesui paskatinti gamta geidulingum padar pagal jg antruoju instinktu po savisaugos. Tai suprasdama, krikioni banyia paleistuvavim paskelb pirmagime nuodme. Tuo bdu ieina, kad niekam nepasiseka ivengti nuodms. Juk pats ms egzistavimo faktas nuodms rezultatas Pirmagims nuodms. Pats stipriausias kiekvienos gyvos btybs instinktas - savisauga, vedanti paskutin i septyni mirtinj nuodmi rstyb. Argi ne savisaugos instinktas atbunda, kai, kam nors mus nuskriaudus, nirtame, siekdami apsiginti nuo tolimesni puolim? Satanistas elgiasi pagal princip: Jei tave ugauna per vien skruost, trenk savo skriaudjui kit! Nelikite niekam neatsilygin. Bkite litu ant kelio, pavojingu netgi besiginant! Jei visi natrals instinktai veda mog nuodm, visi mons yra nusidjliai, o tokie patenka pragar. Jeigu mes visi pateksime pragar, tai ten sutiksime savo biiulius. Rojus turi bti apgyventas labai keist btybi, nes visa, dl ko j i e emje dorai gyveno, tai trokimas patekti viet, kur per vis aminyb galt kliunkinti arfomis. Laikai pasikeit. Religij lyderiai nebeskelbia, kad visi ms natrals poelgiai nuodmingi. Ko gero, jau niekas nelaiko, kad seksas lyktus arba kad didiuotis savimi gdinga, arba kad ko nors trokti ydinga. inoma, ne, nes laikai pasikeit. Jei js norite iym, pavelkite, kaip atleido vartus banyios. Jos seka paskui visus naujus vjus. Satanistai nuolat girdi tokius ir panaius pasisakymus ir visa irdimi su tuo sutinka, BET, jeigu pasaulis taip labai pasikeit, kam ir toliau kabintis u mirtanio

21

tikjimo nuolau? Jei daugelis religij neigia savo jau pasenusius ratus ir skleidia Satanizmo filosofij, kodl to nevadinti atitinkamu vardu - Satanizmu? Be abejo, tai btu kur kas maiau veidmainika. Pastaraisiais metais buvo nemaa bandym sumoginti krikionybs dvasin koncepcij. Jie atsispindi paiuose svarbiausiuose dalykuose. Miios, anksiau laikytos lotyn kalba, dabar laikomos gimtosiomis kalbomis, kas, tarp kitko, leidia lengviau suprasti ceremonijos beprasmyb, alina ios apeigos ezoterin prigimt, atitinkani dogmatikos principus. Daug paprasiau suadinti atitinkam emocin reakcij, vartojant nesuprantamus odius ir frazes negu teiginius, kuriuos netgi pats naiviausias protas apibers klausimais jau vien dl to, kad jie itarti gimtja kalba. Jeigu kunigai ir popai prie imt met btu naudoj tokius triukus, kuri griebiasi iandien, siekdami, kad j banyios bt pilnos, jie bt apkaltinti erezija, ivadinti velniais, persekiojami ir, be jokios abejons, atskirti nuo banyios. Dievobaimingieji postringauja: Mes turime eiti koja kojon su laikmeiu, umirdami, kad dl apribojaniu faktori ir viso pasaulio religij giliai kalt statym, jos niekada negali bti pakankamai pakeistos, kad galt patenkinti kasdienes mogaus reikmes. Praeities religijos visuomet reik dvasins mogaus prigimties interesus, maai arba visai nekreipdamos dmesio kno ir pasaulietinius sikalus. emikj gyvenim jos irjo kaip kak praeinanio, o kn - tik kaip apvalkal. F izin ius malonumus laik bereikmiais, o skausm - vertingu pasirengimu Dangaus karalystei. Aikiai kratutin veidmainyst ikyla paviri, kai ventuoliai keiia savo religij, kad suskubt engti paskui natralius mogaus pokyius! Vienintelis bdas, kuriuo krik ionyb gali vis apus i kai pasitarnauti moni poreikiams - NEDELSIANT tapdama Satanizmu. Jau btina ieiti scen naujai religijai, pagrstai natraliais moni instinktais. JIE dav jai vard. Tai - Satanizmas. Mat btent ta smerkiamoji jga sukl religin polemik gimim kontrols priemoni klausimais ir apmauding pripainim, kad seksualinei veiklai vardan malonumo yra vietos mogaus gyvenime. Juk tai Velnias paskatino moteris atidengti savo kojas vyrams suerzinti, tas paias kojas, kuriomis visuomen dabar leidia grtis. A t i d e n g i a k o j a s i r j a u n o s v i e n u o l s , lifuojanios gatves apsirengusios sutrumpintais abitais. Koks nuostabus ingsnis deiniojoje (arba kairiojoje) srovje! Ar galime tiktis, kad netolimoje ateityje galsime pamatyti, kaip vienuols, apnuoginusios krtis, jautulingai lankstys savo knus, grojant Roko stiliumi Missa Solemnis? tonas ypsosi ir sako, kad jam tai patikt, nes daugelis vienuoli - simpatingos mergaits, turinios nuostabias kojas. Daugelyje didiausi parapij banyi dabar grojama aistringa muzika, kuriai parapijieiai pritaria plojimais. Ir tai taip pat Paskatinta tono. Galu gale paios geriausios melodijos Velnio inioje. Banytiniai piknikai, neirint tetos Mortos nek apie Gaus Viepaties Derli, yra ne kas kita kaip gudrus mginimas pateisinti sekmadienin apsirijim. Ir niekam ne paslaptis, kad krmuose vyksta domesni dalykai negu Biblijos skaitymas. Daugelio banytini mugi bdingu papildymu dabar tapo l rinkimo renginys, plaiai inomas kaip karnavalas, kuris anksiau buvo laikomas kno vente, ndien j i s neprietarauja banyios priesakams todl, kad pinigai plaukia

22

banyiai, duodami jai galimybi melstis prie velnio pagundas! Pasakysime, kad visi tie paproiai ir ceremonijos pagonikos, tik krikioni pasiskolintos. Pagonys vsdavo kno malonum ventes ir bdavo kaltinami tu pai moni, kurie dabar tiesiog kartoja anuos ritualus, tik pakeit j pavadinimus. Popai ir dvasininkai eina taiki demonstracij pirmose eilse ir gulasi ant bgiu prie traukinius, veanius karo amunicij, taip pat uoliai, kaip j luomo broliai, t pai seminarij absolventai-kapelionai laimina ovinius, bombas ir kareivius kariuomense. Kakas i j neteisus. O gal dl to reikt kaltinti ton? inoma, jie taip ir sako. Kai unytis subrsta, tampa unimi, kai ledas tirpsta, ji s virsta vandeniu, kai imta skaiiuoti 12 mnesi, mes gavome nauj atitinkamo pavadinimo kalendori, kai magija tampa moksliniu faktu, mes j irime kaip i medicin, astronomij ir t.t. Kai pavadinimas jau nebeatitinka tam tikro daikto, visai logika pakeisti j nauju, kuris geriau atspindi to daikto esm. Tai kodl gi nesielgiama pagal t taisykl, kai reikalas lieia religij? Kodl religij toliau vadinti tuo paiu vardu jei jos principai jau ijo i jos pradins esms rib? O jei religija skelbia t pat, k ir visada, bet jos sekjai i esms nepraktikuoja n vieno jos mokymo, kodl jie vis dar vadinasi vardu kuris duotas tos religijos ipainjams? Jei js netikite tuo, ko moko js religija kam toliau palaikyti tikjim, prietaraujant js jausmams? Js niekuomet nebalsuosite u mog ar partij, kuriais js netikite, tat kam atidavinti savo dvasin bals u religij nesutaikom su js sitikinimais? Js neturite teiss bti nepatenkintu politine situacija u kuri js balsavote arba kuri palaikte kokiu nors kitu bdu, pavyzdiui, nuolaidiaudami arba gerairdikai pritardami kaimynams kuriems ta situacija patinka. Ir taip yra todl, kad js per daug nenuoirds ir bails, nedrstate parodyti, kas js sieloje. Tas pats su balsavimu religijos klausimu. Net jeigu js negalite bti agresyviai nuoirdus savo pairose dl nemaloni pasekmi, galim i darbdavi, visuomens veikj puss ir t.t. js galite bti nuoirdus bent su savimi paiu. Savo namuose, bendraudamas su artimais biiuliais, js PRIVALOTE palaikyti religij, kurios centre JS gyvybiniai interesai. Satanizmas pagrstas sveika filosofija, - sako laisvai pasirenks mogus, - bet kodl to nevadinti humanizmu arba burtininku grups vardu, maiau ezoteriniu, ne tiek vulgariu vardu? Tam yra daugyb prieasi. Humanizmas ne religija. Humanizmas - tai tiesiog gyvenimo bdas be ceremonij ir dogm. Satanizme yra ir ceremonija, ir dogma, kurios, toliau parodysime, btinos religijai Satanizmas labai skiriasi nuo kit dabar egzistuojani vadinam baltj burtinink ir magijos grupi. Tos save skelbianios teisingomis, labai pasiptlikos religijos ikilmingai pareikia, kad j ipainjai naudojasi maginmis jgomis tik altruistiniais tikslais. Satanistai su panieka iri baltsias burtinink grupes suprasdami, kad altruizmas - tai neiniciatyvikumo nuodm. Nenatralu neturti trokim gauti sau naudos. Satanizmas yra valdomo egoizmo atmaina. Tai nereikia, kad js niekada nieko nedarote kito naudai. Jeigu js kam nors kak darote, ir tas rpestis teikia jums laim, tai jo laim duoda jums pasitenkinimo jausm. Satanizmas laikosi kitokios formos aukso Taisykls. Mes j aikiname taip: Atiduok kitiems tai, k jie atidav tau todl, kad jeigu tu atiduosi pagal tai, k i j esi gavs, o jie atsakydami elgsis su tavimi blogai, tai paiai

23

mogaus prigimiai atgrasu toliau su jais elgtis pagarbiai. Js galtumte duoti kitiems tiek, jeigu jie tiek pat jums btu dav, bet jeigu u js gerum nebuvo jums grinta, su tokiais dera elgtis pagal j nusipelnyt lum. Baltieji burtininkai sako, kad, itarus kurio nors mogaus adresu prakeikim, jis triskart stipresnis gr js namus arba kuriuo nors bdu pasieks prakeikj. Tai dar vienas pavyzdys kalts filosofijos, kurios laikosi ios neopagonikos pseudokrikioni grups. Baltieji burtininkai nori sigilinti magij, bet nenori isiskirti su joje ideginta yme. Todl jie ir vadina save baltaisiais burtininkais ir 75% savo filosofijos grindia banaliais ir nuvalkiotais krikionybs postulatais. Tas, kuris apsimeta, kad magija arba okultizmas j interesuoja dl kit prieasi negu asmenins galios siekimas, yra blogiausias davatkikumo ir veidmainysts pavyzdiukas. Satanistas gerbia krikionyb bent jau dl to, kad ji nuosekliai laikosi savo kalts filosofijos, bet gali tik niekinti mones, kurie bando parodyti es isivadav i kalts komplekso, stoja burtininku grup, kad po to galt praktikuoti i esms t pai filosofij kaip ir krikionyb. Paprastai laikoma, kad baltoji magija naudojama tik geriems ir neegoistiniams tikslams, o juodoji, prikiama mums, - tik egoistiniams, arba blogiems, reikalams. Satanizmas nebraukia skiriamojo brknio. Magija yra magija, neirint to, ar ji naudojama pagalbai, ar trukdymui. Satanistas, bdamas burtininku, privalo pajgti pats nusprsti, kas teisinga, o paskui panaudoti burtininkavimo jgas savo tikslams pasiekti. Per baltosios magijos ceremonij dalyviai stovi pentagramos viduje, siekdami apsiginti nuo pikt jg, kurias jie iaukia pagalb. Satanistui tai atrodo iek tiek veidmainika: auktis t jg, tuo paiu metu, ginantis nuo pagalb pasiaukt stichij. Satanistas supranta, kad tik sudarius sjung su tokiomis jgomis galima visikai ir neveidmainikai savo tikslais naudotis Tamsos Jgomis. Satanist maginje ceremonijoje jos dalyviai NE: nesudeda rank ir neoka rateli, nedega vairi spalv vaki, kad isipildytu atitinkami trokimai; usiimindami Juoduoju Menu, nemini Tvo, Snaus ir ventosios Dvasios, nesirenka vento asmeninio globjo, siekdami gauti paramos savo problemoms isprsti; netepa savs kvapiais aliejais, guosdamiesi viltimi, kad prie j prilips pinigai; nemedituoja tikslu pasiekti did dvasin atgimim; neskaito ilg ukeikim, gausiai po kiekvieno odio pagraint Jzaus vardu, ir t.t., ir pan. ad nauseam! (lot.: iki leiktulio vert. pastaba). TODL, KAD tai NE Satanistins magijos atlikimo bdas. Kol js neisivaduosite i veidmainikos saviapgauls, js niekada netapsite puikiu burtininku, o tuo labiau Satanistu. Satanist religija ne tik pakl monet, bet j dar ir visikai apvert. Taigi kam jai palaikyti principus, kuriems ji prietarauja, vadindama s a v e b e t k u o , t i k n e b e v a r d i u , k u o glaudiausiai susijusiu su atvirktinmis doktrinomis, sudaraniomis Satanist filosofij. Satanizmas - tai ne plaiojo pasaulio konfesija, o geidulin, pasaulietin, knika, viso, k valdo tonas, religija, Kairiojo kelio knijimas. Neivengiamai kyla tolimesnis klausimas: Tarkime, kad to negalima vadinti humanizmu, nes humanizmas - ne religija. Tat kam tada pirm viet kelti

24

religij, jei visa, k js darote, gal gale yra natralu? Ar ne paprasiau tada be to apsieiti? iuolaikinis mogus prajo ilg keli. Jis laisvas nuo beprasmi praeities religij dogm. Mes gyvename apvietos amiuje. Psichiatrija eng didelius ingsnius mogaus tikrosios esms supratimo kryptimi. Gyvename intelektualinio suvokimo eroje, kokios pasaulis dar nemat. Neirint viso io proceso reikalingumo ir naudingumo, naujoje smons bklje yra vienas trkumas. Vienas dalykas k nors priimti protu, o kitas emocionaliai. Vienas psichiatrijos dar neiaikint klausim mogaus gimtas poreikis savo emocijas ireikti per dogm. mogui reikalinga ceremonija ir ritualas, fantazija ir burtininkavimas. Psichiatrija, neirint visos jos atnetos naudos, pavog i mogaus stebukl ir fantazij, kurias praeityje jam teik religija. Satanizmas, turdamas galvoje aktualiuosius mogaus poreikius, upildo didel pilk tutum tarp religijos ir psichiatrijos. Satanist filosofija suderina fundamentalius psichologijos pagrindus ir ger, nuoird jausm igliejim, arba dogm. Ji pateikia mogui taip Jam reikaling fantazij. Nra nieko blogo dogmoje, pagrstoje idjomis ir veiksmais, neprietaraujaniais mogaus prigimiai. Trumpiausias kelias tarp dviej taku - tiesioji linija. Jei visos padarytos nuodms gali duoti naudos, tai atpuola intelektualinio sielos apvalymo reikalas, mginant nuo jos nuplauti tramdanius faktorius. Satanizmas - vienintel pasauliui inoma religija, priimanti mog tok, koks jis yra i tikro, ir logikai pagrindianti blogio pakeitim griu, negudraudama blog Sunaikinti. Tuo bdu, jei su psichiatrijos mokslo pagalba mintyse vertin savo problemas js dar nepajgsite isivaduoti nuo nuodms neleistinumo jausmo ir t teorij taikyti praktikoje, reikia imokti priversti t nuodm duoti jums naud. Js turite elgtis sutinkamai su natraliais instinktais, o paskui, jei js vis dar to padaryti negalite ir toliau nejausdami kalts, jos nevenkite. Tie odiai gali pasirodyti prietaringi, bet, apie tai pamsius, galima prieiti ivados, kad kalt danai gali stimuliuoti jausmus. Suaugusiems neblogai btu io to pasimokyti i vaiku, kurie danai jauia didiul pasitenkinim, darydami tai, ko, kaip jiems inoma, neturtu daryti. Taip, pasikeit laikai, bet ne mogus. Pradins Satanizmo svokos egzistavo visada. Vienintelis naujas dalykas - formali organizacija religijos, pagrstos bendrais mogui bdingais bruoais. Amiais didingi akmens, kalki, plieno statiniai buvo skiriami mogaus sutramdymui. Atjo laikas mogikosios btybms liautis kovojus su savimi paiais ir skirti laiko moni laisvi ventovi statybai. Neirint to, kad laikai keiiasi ir visuomet keisis, mogus i esms lieka toks pat. Du tkstantmeius jis kentjo bausm u tai, u k jis apskritai neturjo bti kaltinamas. Mes pavargome ms nusipelnyt gyvenimo malonum trkumo. iandien, kaip ir visuomet, reikia patirti malonum ia ir dabar, uuot lkuriavus sau atlyginimo rojuje. Tat kodl mums nepriimti religijos, pagrstos laisvmis? Ji neabejotinai derinasi su vries prigimtimi. Mes daugiau nebe skurds praeivos, drebantys prie negailesting Diev, kuriam daugiu daugiausia nusispjaut, ar mes gyvi, ar mir. Mes - idids, save gerbiantieji mons, mes - Satanistai!

25

PRAGARAS, VELNIAS IR KAIP PARDUOTI SAVO SIEL

tonas, be abejo, per vis istorij buvo geriausias banyios draugas, jei jis per visus tuos metus ja naudojosi. Klaidingoms pragaro ir Velnio doktrinoms per ilgai buvo leista klestti protestant ir katalik banyi dka. Be Velnio, kur galima rodyti pirtu, deiniojo kelio venteivos neturtu kito darbo kaip tik grasinti savo sekjams. tonas veda jus pagund, tonas - blogio kunigaiktis, tonas piktas, klastingas, iaurus, jie spja. Jei js pasiduosite Velnio gundymui, tai patirsite amino prakeikimo kanias ir bsite kepinami pragare. odio tonas semantin reikm prieininkas, nelabasis, kaltintojas. O pats odis Velnias - kils i ind kalbos odio dvi, kuris reikia dievas. tonas - tai opozicija visoms religijoms, kurios tarnauja mogaus paeminimui ir priespaudai u jo natralius instinktus. tonui buvo priskirtas pikto pranao vaidmuo tiesiog tik todl, kad jis knijo savyje visus fizinius, emikus ir knikus mogaus gyvenimo aspektus. tonas, Vakar pasaulio vyriausiasis velnias, pradioje buvo angelu, kuris turjo pareig praneinti dievui apie moni prasiengimus. Tik nuo XIV a. imta j vaizduoti pikta btybe, pusiau mogumi, pusiau gyvuliu su panaiais kaip oio ragais ir kanopomis. Kol krikionyb jo nepavadino tonu, Liuciferiu ir pan., mogaus prigimties knikoji pus buvo valdioje dievo, arba Pan, senovs graik vaizduojamu satyro, arba fauno, pavidalu. Panas i pradi buvo geras maylis ir simbolizavo vaisingum bei derlingum. Kai nacija pereina kit valdymosi form, - praeities herojai tampa dabarties smurtininkais. ifas pats ir su religija. Pirmieji krikionys tikjo, kad pagoniu dievai yra velniai, ir su jais turti reikal reikia usiiminti juodja magija. Stebuklingus dangaus reikinius jie vadino baltja magija. Ir tai buvo vienintelis skirtumas tarp dviej ri magijos. Senieji Dievai nemir, jie nugrimzdo pragar ir tapo velniais. Naminiai, goblinai ir bukai (angl.: bogey, bugaboo - vert. pastaba), kuriais gsdindavo vaikus, kilo i odi: slavikojo Bog ir indikojo Bhaga. Daugelis malonum, kurie buvo laikomi pagarboje iki atsirandant krikionybei, naujosios religijos buvo udrausti. Prireik tik nedideli pakeitim Panui su jo ragais ir .s keltom is kanopomis pavers ti paiu tikinamiausiu velniu! Jo atributai taip pat le ng va i b uv o p av er s t i b a u d i am o mi s nuodmmis, ir metamorfoz tapo ubaigta. Oio asocijavim su Velniu galima rasti krikioni Biblijoje. veniausia met diena, Atpirkimo diena,buvo veniama aukojant du oius be trkum. Vienas j buvo skiriamas viepaiui, kitas - Azazeliui. Pastarasis oys, ant kurio buvo sukrautos moni nuodms, buvo pateikiamas desertui ir buvo laikomas atpirkimo oiu. Tokia kilm oio, naudojamo iuolaikinse ceremonijose, kaip, pavyzdiui, ir Egipte: kart metuose j i s buvo aukojamas dievui. Velni monijoje yra pakankamai, ir savo kilme, inoma, jie skiriasi. Satanist rituale demon iaukimas nepraktikuojamas. Tos praktikos laikosi tie, kurie bijosi pai jg, kurias jie paadina. Manoma, kad demonai tai piktosios dvasios, galinios kenkti monms ir vykiams, prie kuri jie prisilieia. Graikikas odis demon reikia dvasia saugotoja, arba kvpimo altinis, ir,

26

inoma, teologai, legionas po legiono, igalvojo tuos kvpimo pranaus ir, be kita ko, visus nelabuosius. Deiniojo kelio burtinink bailumo rodymas - j praktika pavedimui atlikti iaukti atitinkam demon (kuris, kaip manoma, yra sumainta velnio kopija). Taip elgdamiesi, jie remiasi tuo, kad demonas, bdamas velnio tarnu, lengviau valdomas. Okultistinis folkloras pasakoja, kad tik labai utikrintas savo saugumu arba beprotikai paikas gali susigalvoti iaukti pat Velni. Satanistas vogiomis neiaukinja t neibaigtu velniuk, o be baims paadina tuos, kurie sudaro patyrusi pragaro prievartautoj armij, - paius Velnius! Teologai savo demon srauose sudar kai kuri velni vard katalog, bet emiau pateiktas sraas vard, daniausiai efektyviai naudojam Satanist ritualuose. Tie iaukiam diev ir deivi vardai su trumpomis pastabomis apie juos ir yra vardai didels dalies btybi, gyvenani Karalikuose Pragaro Rmuose.

KETURI VAINIKUOTI PRAGARO KUNIGAIKIAI

T O N A S - (ivritas, ydu kalba) prieininkas, nelabasis, kaltintojas, ugnies, Pragaro, Piet valdovas. LIUClFERlS - (lotynu kalba) viesos, apvietos nejas, rytin vaigd, oro ir Ryt valdovas. BELlALlS - (ivritas) be eimininko, ems pagrindas, nepriklausomyb, iaurs Valdovas. L E V I A T A N A S - (ivritas), gelmi gyvat, jros ir Vakar Valdovas.

VELNI VARDAI

ABADONAS (Abadona) - (ivritas) griovjas ADRAMELECHAS - umer velnias APUCHAS- Maj (Centrins Amerikos indn) velnias ARIMANAS - mazdakitu (iraniei) velnias AMONAS - egiptiei gyvybs ir vaisingumo dievas su avino galva APOLLIONAS - graikikas tono sinonimas, vyresnysis velnias ASMODEJAS - ydu juslingumo ir prabangos dievas, pradioje teisianioji btyb ASTARTA - Finikijos galumo ir geismingumo deiv AZAZELIS - (ivritas) ginklakalys, kosmetikos iradjas

27

BAALBERITAS - Kanaano santarvs valdovas, vliau virts velniu BALAAMAS - yd godumo ir gobumo velnias BAFOMETAS - templieriai j garbino kaip tono siknijim BAST - Egipto malonum deiv, vaizduojama kate BELZEBUBAS - (ivritas) Musi valdovas, paimtas i Skarabjaus simbolizmo BEGEMOTAS - yd tono personifikacija dramblio pavidalu BEHERITAS - Syrietikas tono vardas BILIS - kelt Pragaro dievas EMOAS - nacionalinis moabit dievas, vliau velnias KIMERISAS - sdi ant juodo arklio ir valdo Afrik KOJOTAS - Amerikos indn velnias DAGONAS - filistim kertingasis jr dievas DAMBALLA - gyvatikas vuduizmo dievas DEMOGORGONAS - graikikas velnio vardas, kurio neturi inoti mirtingieji DIABOLAS -(graik.) "tekantis emyn" DRAKULA - rumunikas velnio pavadinimas E M M A-O - japon Pragaro valdovas EURONIMAS - graik mirties kunigaiktis FENRICAS - Loki snus, vaizduojamas vilko pavidalu GORGONAS deminutyvinis Demogorgono, graik velnio, pavadinimas HABORIMAS - ivritikas tono sinonimas HEKAT - graik poemio karalysts ir burtininkavimo deiv ITARTA - Babilonijos vaisingumo deiv KALIS - (hindi kalba) ivos dukt, vyriausioji yn LILIJA - ydu veln, pirmoji Adomo mona LOKI - teutonu velnias MAMONAS - aramj turto ir patogumu dievas MANIJA - etrusk Pragaro deiv MANTU - etrusk Pragaro dievas MARDUKAS - Babilono miesto dievas MASTEMAS - ydikas tono sinonimas MELOK TAUS -ydu velnias MEFISTOFELIS - (graik.) tai, kas vengiaviesos. r. Gts Faust METCTLIS - actek nakties deiv MIKTIANAS - actek mirties dievas MIDGARDAS - Loki snus, vaizduojamas gyvats pavidalu MILKOMAS - amonit velnias MOLOCHAS - finikiei ir kananiei velnias MORMO - (graik.) vampyr karalius, Hekats vyras NAAMA - yd veln gundytoja NERGALAS - babiloniei Hado dievas NIHASA - Amerikos indn velnias NIDZA - lenk poeminio pasaulio dievas O-JAMA - japonikas tono vardas PANAS - graiku geidulingumo dievas, vliau pateks [ velni svit. PLUTONAS - graik poemio karalysts dievas

28

PROZERPINA - graik poemio karalysts valdov ABAZIJUS - frig kilms, identifikuojamas su Dionizu, gyvats garbinimas AITANAS - enochiei tono ekvivalentas SAMMAELIS - (ivritas) dievo rstyb SAMNU - Centrins Azijos taut velnias SEDITAS - Amerikos indn velnias SEHMETAS - Egipto kerto deiv SETAS - egiptiei velnias AITANAS - tono arabikas vardas IVA - (hindi) griovjas SUPAJAS - ind poeminio pasaulio dievas TIANJ-MO - kiniei velnio antrininkas, godumo ir aistros dievas IORT - rusikas tono vardas, "juodasis dievas" TECKATLIPOKAS - acteku Pragaro dievas TAMUZA - umer dievas, vliau priskirtas Velnio svitai TOTAS - egiptiei magijos dievas TUNRIDA - skandinav veln TAIFNAS - graikika tono personifikacija JAOCINAS - actek Pragaro dievas JEN-LO-VANGAS -kin Pragaro valdovas Praeities religij velniai bent i dalies turi gyvuli savybes. Tai rodymas mogaus pastovaus poreikio neigti, kad j i s toks pat gyvulys, nes tas pripainimas labai eist jo vargan ego. Kiaul ydai ir egiptieiai niekino. Ji simbolizavo tokius dievus, kaip Frejas, Oziris, Adonis, Persefonas, Atisas ir Demetra, ir buvo aukojama Ozyriui ir Mnuliui. Taiau, laikui bgant, ji buvo paversta velniu. Finikieiai garbino musi diev Baal, i kurio kils kitas v el ni as - B el ze bu ba s . A bu - B aa li s i r Belzebubas - buvo tapatinami su mlavabaliu, arba skarabju, kaip j vadino egiptieiai. Jam buvo priskiriama savyb paiam prisikelti taip pat kaip mitiniam paukiui Feniksui, prisikelianiam i savo paties pelen. Senovs ydai pers takoje tikjo, kad pasaulyje yra dvi svarbiausios varomosios jgos- AhuraMazda, grio, ugnies ir viesos dievas, ir Arimanas -gyvat, tamsos, griovimo, mirties ir blogio dievas. Tie ir daugyb kit nesuskaiiuojam pavyzdi ne tik vaizduoja mums velnius, mogaus igalvotus, vri pavidalu, bet taip pat rodo ir btinum aukoti, norint tikti pirmyki diev-vri naujoms religijoms ir paversti juos velniais. Reformacijos laikais (XVI amiuje) daktaras ir alchemikas Johanas Faustas atrado bd iaukti i Pragaro Mefistofel ir sudar su juo sutart. Jis krauju pasira dokument, kuriame sipareigojo atiduoti Mefistui savo siel mainais u galimyb pasijusti jaunu ir t pai valand tapo jaunas. Kai atjo laikas apmokti sskait.Faustas savo kambaryje tartum laboratorijoje, vykus sprogimui, buvo sudraskytas gabalus. Ta istorija savo meto (XVI amiaus) protestas prie moksl, chemij ir magij. Norint tapti Satanistu, visikai nebtina parduoti Velniui siel arba sudaryti sutart su tonu. Ta baisi pasaka buvo sugalvota krikionybs, kad mons nesitraukt nuo banyios. Ikeltais rodomaisiais pirtais ir drebaniais balsais

29

dvasininkai mok savo parapijieius, kad jei jie pasiduos tono pagundoms ir gyvens sutinkamai su savo natraliais polinkiais, tai u savo nuodmingus malonumus turs umokti, atiduodami sielas tonui ir aminai kentti pragare. mons buvo veriami tikti, kad nesutepta siela - laidas amin gyvenim. Veidmainiai pranaai imok mones bijoti tono. Bet kaip tada suprasti tokius terminus kaip dievo baim? Jei dievas toks maloningas, kam tada monms jo bijoti? Nejaugi galima patikti, kad be baims negalima apsieiti? Jei bijoti Dievo, tai kodl tada nesiliauti tono ir bent jau guostis, kad a t s i k r a t y t a d i e v o b a i m s ? B e t o s visaapimanios baims dvasininkai neturt kuo ilaikyti savo tak parapijieiams. Teuton mirties deiv ir pagoni kankinim bei bausms dievo Loki dukt buvo vadinama Hela. Dar viena "l" buvo pridta prie jos vardo, taant Senojo Testamento knygas. Evangelistai neinojo odioHell, (ang. - pragaras) ir naudojosi ydiku odiu "eol",(Gales graikikai - kapas) ir Tartaro (apatinis pasaulis, poemin puolusi angel buvein), o taip pat ivrito kalbos odiu Gena (netoli Jeruzals esanios lygumos pavadinimas, kur Viepatavo Molochas ir buvo deginamos iukls. tai i kur krikioni banyia m ugnies ir sieros idj Pragare). Pragaras, protestant ir katalik supratimu, - aminosios bausms vieta. Taiau katalikai tiki, kad yra Skaistykla, kur po mirties tam tikram laikotarpiui patenka visos sielos, ir Limbas (Pragaro prieangis), kur patenka visos nekriktytos sielos. Budist Pragaras padalintas atuonias dalis, pirmj septyni galima ivengti ipirkimo keliu. Ekleziasto aprayme Pragaras sivaizduojamas baisia ugnies ir kani vieta. Dants Inferno (ital. - pragaras;vert. p a s t a b a ) i r i a u r s t a u t P r a g a r a s sivaizduojamas alta, apledjusia vieta, miliniku aldytuvu. (Grasindami aminu prakeikimu ir siel deginimu P ragare, kfikioni misionieriai susidr su visiku nesupratimu kai kuri taut, nenorjusi j paistal priimti. Malonumas bei skausmas, kaip ir grois, priklauso nuo to, kas visa tai iri. Taip, pavyzdiui, kai misionieriai, atvyk Aliask, m eskimus bauginti Pragaro ugnies baisumais ir liepsnojaniais eerais, kurie laukia nusidjli, tie klausinjo: Kaip mums ten greiiau patekti?). Dauguma Satanist nelaiko tono antropomorfine btybe su skeltomis kanopomis, su uodega, gale besibaigiania kutu, ir ragais. Jis tiesiog knija gamtos jgas Tamsos Jgas, taip vadinamas tik todl, kad n viena religija nesiteik tas jgas i tamsos atimti. Mokslas taip pat nepajg toms jgoms pritaikyti technin terminologij. Jos kaip indas be iaupo, kuriuo naudojosi labai nedaug moni, nes ne visi sugeba pavartoti priemon, pirma jos neiard ir nevardij vis dali, kurios veria j veikti. Btent tas pastovus trokimas visk analizuoti daugeliui moni kliudo pasinaudoti pranaumais to vairiapusio rakto, padedanio suvokti t paslapting jg, kuri Satanistai pavadino tonu. tonas, kaip dievas, pusdievis, asmeninis gelbtojas arba kokiame vaidmenyje benortumte j matyti, buvo igalvojamas vis religij vis pagrindj vieninteliu tikslu - valdyti visus taip vadinamus nevarius moni veiksmus ir vietas emje. Visa, kas duoda fizin arba dvasin pasitenkinim, buvo apibdinta kaip blogis, tu o b du ki ek vi en vi s a m g y v en im ui apdraudiant nuo neleistinumo nuodms.

30

Bet kadangi jie mus pavadino blogiu, mes ir esame blogis. Ir k gi? Priekyje - tono epocha! Kodl nesinaudoti jos grybmis ir GYVENTI? (Originale: LIVE (gyventi) reikia EVIL (blogis) atvirkiai).

MEIL IR NEAPYKANTA

Satanizmas reikia palankum tiems, kas jo nusipelns, uuot eikvojs meil pataiknams! Negalima mylti visus. Juokinga galvoti, kad tai manoma. Jei js mylite visus ir visk, tai prarandate natral sugebjim pasirinkti ir tampate blogu charakteri ir savybi vertintoju. Jei kuo nors naudojamasi per daug laisvai, tai itai praranda savo tikrj prasm. Todl Satanistas tiki, kad reikia labai ir visikai mylti tuos, kurie nusipeln ms meils, bet niekuomet neatkiinti kito skruosto savo prieui! Meil viena stipriausi mogaus igyvenam emocij, po jos antroje vietoje stovi neapykanta. Versti save mylti, nedarant atrankos, labai nenatralu. Stengdamiesi mylti visus, js tik menkinate savo jausmus tiems, kam reikia meils. Nuslopinta neapykanta gali sukelti daug fizini ir dvasini sutrikim. Imok atpalaiduoti savo neapykant tiems, kas jos nusipeln, js apvalysite save nuo piktybini emocij ir poreikio ilieti tvardom neapykant savo mylimiesiems. Tenka pastebti, kad pasaulio istorijoje dar nebuvo meils didi sjdi, kurie nesibaigt iudymu nesuskaitomos daugybs moni, siekiant rodyti, kaip labai jie mylimi! Vis ios ems veidmaini kiens prikimtos meils! Kiekvienas fariziejikas venteiva, tvirtins, kad reikia mylti savo prie, net kai esi jo eistas, guodiasi mintimi, kad jo prie itiks dievo bausm. Uuot prisipain, kad jie patys pajgia neapksti savo prie ir su jais deramai elgtis, j i e sako: Vadinasi, tokia dievo valia ir u juos meldiasi. Kam emintis, vykdant toki netiksli politik? Satanizmas visada buvo siejamas su negailestingumu ir iaurumu, bet tik todl, kad mons bijojo atsigrti veidu ties, o tiesa ta, kad mogikosios btybs visai ne tokios geros ir ne tokios kupinos meils. Tik todl, kad Satanistas laiko save pajgiu ir mylti, ir neapksti, j i s laikomas piktu. Taiau, atvirkiai, kaip tik todl, kad jis pajgia ilieti savo nir ritualo pagalba, jis daug labiau pajgia mylti, giliau mylti. Nuoirdiai atpaindamas ir pripaindamas meil ir neapykant, kurias j i s pajgus ijausti, j i s negali vienos su kita sumaiyti. O tas, kuris nepajgia patirti vieno i t jausm, negali visapusikai patirti kito.

SATANISTINIS SEKSAS

31

Daug gin kelta apie Satanist pairas laisvj meil. Labai danai manoma, kad seksualin veikla - pats svarbusis Satanist religijos faktorius ir kad nusiteikimas dalyvauti seksualinse orgijose-yra prielaida tapti Satanist. I tikrj gi tai visikai netiesa. Tikrovje ms religijos oponentai, neturdami jokio gilesnio intereso kaip tik seksualinius aspektus joje, bna labai sugluminti. Satanizmas propaguoja seksualin laisv, bet tik tikra t odi prasme. Laisvoji meil, Satanist supratimu, gali reikti btent toki laisv - ar bti itikimu vienam mogui, ar duoti laisv savo seksualinms aistroms su tiek moni, kiek, js supratimu, reikia patenkinti js individualiems poreikiams. Satanizmas nenuolaidiauja orgiastinei veiklai, arba nesantuokiniams ryiams, t, kam tai nra natralus polinkis. Labai daug kam bt nenatralu ir alinga bti neitikimu savo irinktiesiems. Kitiems seksualinis prisiriimas prie vieno mogaus virst nusivylimu. Kiekvienas privalo pats apsisprsti, kokia seksualins veiklos forma geriausiai tinka jo individualiems poreikiams. Bt saviapgaul versti save svetimauti arba iki santuokos miegoti su kitais, kad paaliniams (o dar blogiau sau paiam) rodius, kad isilaisvinta nuo seksualini sipareigojim. Tai netgi pagal Satanist standartus neteisinga, kaip ir n eteis inga s avo s eks ualins reikms nepatenkinti dl pasenusi kalts kompleks. Daugelis t, kurie nuolat susirpin demonstruoti savo isilaisvinim nuo kalts k o m p l e k s o , i t i k r j d a r d i d e s n i a i s seksualiniais paniais yra susiri negu tie, kurie paprastai savo veikl laiko natralia gyvenimo dalimi ir nekelia daug triukmo dl savo seksualinio isivadavimo. Taip, pavyzdiui, jau s en iai nus tatytas faktas , kad dl nimfomanijos kenianti moteris (bet kurio vyro svajon ir vis nevanki noveli heroj) i tikrj ne seksualiai laisva, o frigidika ir blakosi nuo vyro prie vyro, be galo susirpinusi kada nors sekse rasti isilaisvinim. Kita klaida - mintis, kad galjimas dalyvauti grupiniame sekse rodo seksualin laisv. Visos iuolaikins laisvojo sekso grups turi vien bendr bruo - jos atsiskiria nuo fetiistins ir nukrypusios veikios. Bet patys rykieji nefetiistins, silpnai umaskuotos laisve veiklos pavyzdiai turi vien bendr bruo. Visi orgijos dalyviai nusirengia, sekdami lyderio pavyzdiu, ir susijungia taip pat jo pavyzdiu. Niekas i j nesuvokia, kad j sekso isilaisvinusioji forma gali pasirodyti ribota ir infantilika tiems, kurie vienodumo negali laikyti laisve. Satanistas suvokia, jog jei j i s nori bti sekso inovu (ir i tikrj laisvu nuo kalts komplekso) jo negals sulaikyti taip vadinami seksrevoliucionieriai taip pat, kaip ir kalts komplekso sualotos visuomens apsimestinis gdingumas. Laisvojo sekso klubai neturi tikros seksualins laisvs. Tik jeigu seksualin laisv negali pasireikti individualiai (o ia eina ir asmeniniai fetiai), atsiranda reikalas dalyvauti seksualinse orgijose. S at an iz m as ta ik s t os i s u be t ku ri a seksualins veiklos forma, kuri patenkina js poreikius, - ar jos bt heteroseksualins, homoseksualins, biseksualins, ar net aseksualins - pagal js pasirinkim. Satanizmas taip pat pritaria bet kuriam fetiui arba nukrypimui, pagerinaniam ar praturtinaniam js seksualin veikl tol, kol ia nepainiojamas niekas, nenorintis dalyvauti.

32

Ikrypusio arba fetiistinio elgesio tip vyravimas ms visuomenje galt pritrenkti seksualiai naivaus mogaus vaizduot. Egzistuoja daug daugiau seksualins veiklos variant negu gali ateiti galv nepatyrusiam mogui: transvestizmas, sadizmas, mazochizmas, urolagnija, eghibicionizmas - tai tik keletas labiausiai paplitusi. Kiekvienas turi kok nors savo feti, bet kadangi daugelis moni neino apie fetiistins veiklos vyravim ms visuomenje, tai, tenkindami savo nenatralius geismus, jauiasi itvirkusiais. (Fetiizm praktikuoja ne tik mons, bet irgyvuliai. Fetias - gyvuli seksualinio gyvenimo neatskiriama sudtin dalis. Pavyzdiui, seksualinis kvapas btinas, kad vienas gyvnas s u s i j a u d i n t n u o k i t o . Laboratoriniai eksperimentai parod, kad, dirbtinai neteks kvapo, gyvnas netenka savo seksualinio patrauklumo kitiems gyvnams. Stimuliacija, sukeliama seksualinio aromato, teikia pasitenkinimo mogui, neirint to, kad j i s danai tai neigia). Netgi aseksualus mogus turi seksual nukrypim - savo aseksualum. Daug nenormalesnis reikinys yra seksualinio potraukio nebuvimas (iskyrus lig, senatv arba kitas svarbias prieastis, dl kuriu j i s dingo) negu ryi netvarkingumas. Daugeliu atveju neatsargs bandymai seksualin sublimacij (arba aseksualum) transformuoti s eks ualiniu planu as eks ualui gali bti pratingi. Aseksualai randa daug savo seksualins energijos pakaital, toki kaip darbas arba hobi. Visos jgos ir interesas, kuriuos normalus mogus nukreipia lytin aktyvum, panaudojami kitaip leidiant laik ir kitokiems usimimams. Jei mogus pirmenyb skiria kitiems interesams negu seksualin veikla, tai jo teis, ir niekam negalima jo u tai smerkti. Taiau tokiu atveju mogus turi bent suvokti, kad tai yra seksualin sublimacija. Nesant tinkam priemoni ireikti, daug seksualini trokim niekuomet neieina u seksualini fantazij rib. Nebuvimas ieities danai veria griebtis prievartos ir todl labai daug moni igalvoja savo trokimams ireikti kitiems neregtus bdus. Tik todl, kad didel dalis fetiistins veiklos nra i iors pastebima, lytiniuose klausimuose naivus mogus neturi susivilioti mintimi, kad tokios veiklos nra. Pakanka tik pateikti kai kuri gudravim pavyzdi: vyrai transvestitai patiria pasitenkinim savo fetio dka, ieidami savo kasdieniais reikalais, apsivilk moterikais apatiniais baltiniais mazochist gali neioti gumin juost, keliais numeriais maesn, siekdama taip pat patirti fetiistin pasitenkinim dl diskomforto per vis dien. Ir viso to niekas netars. ios iliustracijos - tai tik banaliausi pavyzdiai i t, kuriuos galima btu pateikti. Satanizmas pritaria bet kuriam seksualins saviraikos bdui, kur js laikysite sau priimtiniausiu, jei tik jis niekam nedaro alos. Tas teiginys turi bti paaikintas: kad ivengtume neteisingos traktuots. Nepadaryti kitam alos nereikia tos netyins nuoskaudos, kuri gali pajusti tie, kas dl SAVO asmenini pair lytin moral gali nesutikti su js poiriu seks. Suprantama, mes privalome vengti eisti pairas t, kurie mums brangs, pavyzdiui, labai skrupulingus draugus arba giminaiius. Taiau, jeigu js nuoirdiai stengiats vengti juos skaudinti, bet, neirint js pastang, jie atsitiktinai suinojo ties, js negalite u tai bti atsakingi ir jausti kalt kaip u savo sitikinimus taip ir u skausm, kur tie sitikinimai jiems suteik. Jei js

33

nuolat baiminats eisti skrupulingus mones savo pairomis seks, tai nra prasms bandyti emancipuotis i kalts komplekso taip pat, kaip nra prasms demonstruoti savo seksualin laisv. Kita iimtis i taisykli lieia santykius su mazochistais. Mazochistas patiria pasitenkinim i jam padaryto skausmo. Todl atimti i mazochisto pasitenkinim, paalinant jo skausm yra tiek pat alinga, kiek tikras fizinis skausmas alingas ne mazochistui . Susidrim su tikrai iauriu sadistu iliustruoja toks pavyzdys. Mazochistas prao sadist, kad tas j sumutu, o negailestingasis sadistas tai atsako: ne. Jei mogus nori, kad j skaudint ir kania mgaujasi, tai nra prieasties atsisakyti suteikti jam t malonum. Terminas sadistas plaija prasme reikia mog, kuris patiria pasitenkinim i visapusiko iaurumo. Taiau, atrodo, kad tikras sadistas irankus. Jis tiksliai atsirenka i gausios tinkam auk atsargos ir patiria didel pasitenkinim, vykdydamas pageidavimus t, kurie trokta kani. Geras sadistas - tikras epikurietis, pasirinkdamas tuos, ant kuri galima ilieti savo emocijas! Jei mogus pakankamai sveikas, kad gali save laikyti mazochistu ir mgautis pavergimu bei muimu, tikras sadistas tik laimingas, galdamas jam iame reikale padti! Iskyrus anksiau pamintas iimtis, Satanistas neprivalo tyia daryti al kitiems, paeisdamas j seksualines laisves. Jei js mginate ilieti savo aistr ant t, kurie nepritaria js reikalavimams, js ksinats J seksualines laisves. Tuo bdu Satanistas negina prievartavimo, maamei tvirkinimo, seksualinio gyvuli bjaurojimo arba kitos seksualins veiklos formos, suponuojanios dalyvavim t, kurie nenori dalyvauti, arba kuri nekaltyb ar naivumas leidia juos gsdinti arba klaidinti dl kuri nors veiksm prie j vali. Jei visi dalyvaujantieji seksualinje veikloje yra subrend ir suaug mons, smoningai prisiima vis atsakomyb u savo veiksmus ir laisvai dalyvauja bet kurioje tos veiklos formoje, netgi jei ji yra visuotinai pripainta tabu, tai jiems nra prieasi savo polinkius slopinti. Jei js suvokiate visus rezultatus, idavas ir nepatogumus ir esate sitikin, kad js veiksmai niekam nepadarys alos, kas nenori arba nenusipelns bti nuskriaustu, tai nra prieasi slopinti savo seksualines privilegijas. Kaip nra dviej vienod moni pasirenkant vartojamo maisto kiekyb, taip ir seksualiniai apetitai kiekvieno mogaus skirtingi. Nei asmeniui, nei visuomenei neduota teis nustatinti seksualini standart arba lytinio aktyvumo danumo apribojimus. Atitinkamas elgesys gali bti pasmerktas tik kiekvienos atskirai paimtos situacijos kontekste. Vadinasi, kas laikoma teisingu vieno mogaus seksualiniu ir moraliniu poiriu, kitam gali bti eminaniu. Taisykl veikia ir atvirkiai: mogus gali pasiymti dideliu seksualiniu aunumu, bet jam neleistina eminti kitus, kuri seksualins galimybs gali neatitikti jo turimj, ir btu neapdairu primesti kitiems savo nuomon. Pavy zdiui, tai tikt vyrui, turiniam nenumaldom lytin apetit, kurio monos poreikiai nesutampa su jo pretenzijomis. Nedora btu laukti i jos entuziazmo atsakant jo siekius; bet ji privalo parodyti tiek pat susirpinimo. Tais atvejais, jei ji nejauia didels aistros, tai privalo arba pasyviai, bet maloniai priimti jo seksualum, arba nesisksti, jei j i s pasirenka bd savo trokimams patenkinti kur nors kitur, skaitant autoerotin praktik.

34

Ideals santykiai, kai mons vienas kitam jauia g i l i meil ir seksualiniai poreikiai sutampa. Taiau tokie santykiai, palyginti, nedani. Svarbu paymti, kad dvasin ir knika meil gali eiti ranka rankon, bet tai atsitinka toli grau ne visada. Jei ir egzistuoja seksualinio sutapimo laim, tai ji danai esti ribota, ir kai kurie, nors ir ne visi, seksualiniai geismai bus patenkinti. Nra stipresnio seksualinio pasitenkinimo u t, kuris pasiektas sveikoje su labai mylimu, ypa kai seksualumas vienodas. Jei js kitam seksualiai netinkate, tai reikia pastebti, kad nebuvimas seksualinio sutapimo nerodo, jog nra dvasins meils. mogui gali, ir tai danai atsitinka, egzistuoti be kit. Kaip taisykl vienas i partneri pasineria kitoki veikl todl, kad j i s giliai myli savo irinktj ir nenori jo skaudinti arba paeminti. Didel dvasin meil praturtinama seksualine, kuri, be abejo, yra btinas ingredientas bet kuri patenkinam santyki. Bet dl seksualini polinki skirtumo paalin seksualin veikla, arba masturbacija, teikia btin param ir palengvjim. Masturbacija, daugelio moni suvokiama kaip tabu, sukuria kalts kompleksus, su kuriais ne taip lengva susidoroti. Dera moment ypa ikelti, nes j i s sudaro daugelio skming magini veiksm labai svarbi dal. Nuo to laiko, kai yd-krikioni Biblija apra Onano nuodm (Pradios 38,7-10), mogus buvo susirpins vieniiaus nuodms pasekmi rimtumu. Netgi nepaisant to, kad i laik seksologai iaikino, jog Onano nuodm yra ne kas kita kaip coitus interruptus (angl.-nutrauktas lytinis aktas), didel ala.padaryta per daugel ami, teologams neteisingai aikinant, tebevargina mones ir ms laikais. Be tikr seksualini nusikaltim tarp kit lytins veiklos ri masturbacija sukelia vien didiausi nepasitenkinim. Per paskutin imtmet nesuskaiiuojami traktatai aprainjo baisias onanizmo pasekmes. Praktikai masturbacija buvo kaltinama u visas fizines ir dvas ines ligas . Ibalimas , k vpavimo sutrikimas, dubusi krtin, nervingumas, spuogai ir apetito praradimas - tai tik kai kurios apytikriai iskaiiuotos bdos, dl kuri kaltinama masturbacija. Visika fizin ir dvasin degradacija buvo adama tiems, kurie nevykdydavo jaunimui duodamu priesaku. Tragiki apraymai, randami tuose tekstuose, atrodyt beveik jumoristiniai, jei ne viena nelaiminga aplinkyb: neirint to, kad iuolaikiniai seksologai, daktarai ir raytojai daug padar paalinti masturbacijos stigmatai, giliai siaknij kalts kompleksai buvo tik i dalies veikti. Didel moni dalis, ypa t, kuriems per keturiasdeimt, nepajgia emocionaliai priimti fakto, kad masturbacija natralus ir sveikas reikinys, net tada, kai intelektualiai ji e tai suvokia. Be viso kito jie, nors danai nesmoningai, t pasibjaurjim perduoda savo vaikams. Neirint daugelio paneigim, anksiau manyta ir dabar tebemanoma, kad mogus gali iprotti, jei jis nuolat praktikuos autoerotizm. Tas nevyks mitas atsirado i praneim apie didel masturbacijos paplitim tarp psichiatrini ligonini pacient. Buvo manoma, jog jei nepagydomi ligoniai masturbuojasi, tai kaip tik masturbacija atved juos beprotyb. Niekas dargi nesusimst, kad prieingos lyties partneri nebuvimas ir isivadavimas nuo draudim, kurie yra nenuginijamos beprotysts poymis, tampa tikrja tokios beproi praktikos prieastimi.

35

Daugelis moni dl savo kompleks greiiau sutikt, kad j partneriai iekot seksualini kontakt i alies negu usiimint autoerotizmu. Jie bijo, kad jiems teks dalyvauti masturbacijoje arba pajusti pasibjaurjim savo partneriais, neirint to, kad netiktina dauguma atvej nauji jausmai sukyla, vien tik suvokus, kad partneris turi ry su paaliniais, nors tai retai tepripastama. Jei susijaudinama suvokus, kad partneris susijs su kitais monmis, tai itai turi vykti atvirai, kad abi puss i tos veiklos galt turti naudos. Taiau, jei masturbacijos draudimas kyla i vienos arba i abiej pusi tik dl kalts komplekso, tai jie turi visomis priemonmis stengtis tuos kompleksus veikti arba juos inaudoti. Daugelis santyki galt bti igelbti, jei j dalyviai nekentt nuo natralaus masturbacijos akto atlikinjimo kompleks. Masturbacija traktuojama kaip blogis todl, kad pasitenkinimas patiriamas glamonjant savo rankomis udraustas kno dalis. Kalts kompleksai, susij su daugeliu seksualini akt, gali bti uglostyti religikai priimtinais teiginiais, kad jusliniai malonumai reikalingi ainiams gimdyti pasauliui. Tokie pasiguodimai veikia netgi tais atvejais, kai js atsargiai laikots nepavojing dien kalendori. Taiau tas loginis paaikinimas neteikia nusiraminimo, praktikuojant masturbacij. Nesvarbu, k js esate girdjs apie nekalt prasidjim, net jeigu js aklas tikjimas leidia priimti t absurd js puikiai inote, kad JS, nordamas pradti kdik, turite lytikai kontaktuoti su prieingos lyties asmenimis! Jei js jauiate kalts kompleks u pirmaprad nuodm, tai, be abejo, jausite dar didesn kalt u seksualinio akto atlikim TIK dl pasitenkinimo, neketinant gimdyti vaik. Satanistai puikiai supranta, kodl venteivos masturbacij skelbia esant nuodming. Kaip ir visi natrals poelgiai, ji bus moni daroma, neirint grieto persekiojimo. Suadinti kalts jausm - svarbi j piktavaliko plano dalis: pareigoti mones ipirkinti savo nuodmes, aukojant susilaikymo ventovms! Net jeigu mogus jau nebeslegiamas natos komplekso, sudaryto religini sitikinim (arba taip galvoja), jis vis tiek jau ia gd, pasiduodamas masturbacijos geismui. Vyrikis gali pasijusti neteks savo vyrikumo, tenkindamas save, uuot varsis dl moters arba j mediojs. Moteris savo ruotu gali save seksualiai patenkinti, bet kamuojasi, tenkindama savj ego, atsirandant i tokios sporto ries kaip viliojimas. Nei pseudokazanova, nei tariamoji Viliok nepatiria pasitenkinimo, nusileisdamos iki masturbacijos, abi labiau nort netinkamo partnerio. Satanistiniu gi poiriu, daug geriau susiavti idealia fantazija negu santykiauti su kitu mogumi, nepatiriant pasitenkinimo. Be to, masturbuodamiesi js visikai kontroliuojate situacij. Pailiustruoti neginijamam faktui, kad masturbacija - normalus ir sveikas aktas, pakaks pasakyti, kad jis atliekamas praktikai vis gyvnijos pasaulio atstovu. Vaikai taip pat tenkint savo INSTINKTYVIUS masturbacinius geismus, JEIGU NEBT draudiami savo besipiktinani tv, kurie, be abejo, buvo baudiami SAVO tvu ir t.t. Lidna, bet faktas, kad seksualiniai tv kompleksai btinai perduodami j vaikams. Siekiant ms vaikus igelbti nuo nelemto ms tv, protvi likimo ir galbt nuo ms pai, ikreipti praeities morals kodeksai turi bti paskelbti tuo, kuo j i e yra i tikrj: pragmatikai sudarytais svadais taisykli, kurios,

36

jei jas vykdytume deramai, nuvest visik monijos imirim. Jei mes nepakilsime vir juoking ms visuomens seksualinio elgesio taisykli, skaitant taip vadinam seksualin revoliucij, neurozs, sukeltos t dusinani apribojim, nesibaigs. Protingos ir humanikos naujos Satanizmo morals laikymasis gali iugdyti ir iugdys visuomen, kurioje ms vaikai gyt galimyb iaugti sveikais ir laisvais nuo dabar egzistuojanios ms ligotos visuomens prating moralini apsunkinim.

NE VISI VAMPYRAI GERIA KRAUJ

Satanizmas - atsakomyb atsakingiesiems, o ne sjunga su dvasiniais vampyrais. Daug moni, niekinani i em, puikiai sugeba be jokio pagrindo versti kitus jausti jiems atsakomyb ir net pareigas. Satanizmas tuos siurbles laiko tokiais, kokie j ie yra i tikrj. Dvasiniai vampyrai - tai individai, siurbiantieji i kit j gyvenimikj energij. To tipo moni galima rasti visuose visuomens sluoksniuose. Jie nevaidina ms gyvenime jokio vaidmens ir nra nei meils objektai, nei tikri draugai. Taiau mes, patys neinodami kodl, jauiams tiems dvasiniams vampyrams pareigoti. Jei js manote ess tokio mogaus auka, tai emiau rasite kelet paprast taisykli, kurios pads jums teisingai apsisprsti. Js tai pastate mog, kuriam danai skambinate arba kur lankote, netgi jei jums to nelabai norisi, bet jums atrodo, kad taip nedarydami jausits kalti. Arba gal js laikote, kad nuolat darote paslaugas tam, kuris j atvirai neprao, bet tik apie tai usimena? Dvasinis vampyras danai naudojasi atvirkia psichologija ir sako: O, a negaliu js to prayti, - o js savo ruotu atkakliai stengiats tai padaryti. Dvasinis vampyras NIEKUOMET nieko i js neprao. Tai atrodyt per daug lu. Jis paprastai leidia jums apie jo trokimus suinoti slaptais bdais, kas padeda jam gintis nuo apkaltinimo parazitizmu. Jis niekada n nepagalvot prisimesti ir visada lieka patenkintas, n kiek i iors nesvyruodamas! J nuodms - ne tai, k jie daro, bet tai, k laiko galimu daryti. Jus veria jausti pareigas j atvilgiu ne TAI, k j i e kalba, o tai, ko j i e NEKALBA. Jie per daug gudrs, kad tiesiog js prayt, nes ino, kad jiems atsakysite dl aiki ir paprast prieasi. Toki moni didelis procentas turi specialius atributus, kurie js priklausomyb nuo j padaro tikinamesn ir efektyvesn. Daugelis dvasini vampyr yra invalidai (arba tokiais apsimetantieji) arba mons, turintieji emocini ir dvasini trkum. Kiti gali apsimesti tamss ir nekompetentingi, ir js i uuojautos jiems arba i susierzinimo darote jiems paslaugas. Tradicinis velnio ar dvasios egzorcizmo bdas - iaikinti, kas j i s yra i tikrj ir j ivyti. T iuolaikini demon iaikinimas - vienintelis prienuodis apsisaugoti nuo j pratingos veiklos.

37

Daugelis moni tuos pasyviai grsmingus individus vertina kaip tikr monet tik todl, kad jie niekada nebuvo atskleid tu gudri manevr esms. Jie tas varges sielas laiko nelaimingesnmis u save ir mano, jog privalo joms kiek galdami padti. Tas neteisingai suprastas pareigos jausmas (arba slaptas kalts kompleksas) puoselja altruizm, kuriuo tie parazitai minta. Dvasinis vampyras egzistuoja, savo aukomis pasirinkdamas smoningus ir siningus mones, giliai suvokianius savo moralin pareig. Kai kuriais atvejais mes galime susidurti ne tik su atskirais monmis, bet ir su itisomis grupmis. Bet kuri renkanti pinigus organizacija - ar tai bt labdaros fondas, municipalitetas, religin ar krybin asociacija ir t.t. - pirmininko arba koordinatoriaus pareigoms labai kruopiai parenka mog, gimus prievartauti kitus. Jo darbas priversti mus pradioje atverti savo irdis, o paskui ir pinigines laisvanoriku auk gavjui, niekuomet neusimenant, kad JIE laiko neeikvojo nesavanaudikai, o j gautos apvaluts sumos u j atliktus kilniairdikus darbus. Jie meistrai pasinaudoti sining moni uuojauta ir dmesiu. Kaip danai mes matome maus vaikus, siuniamus tu teisuoli sklandiai vilioti i ger moni aukas. Kas atsilaikys nekalto vaikuio avesiui? inoma, yra moni, kuriems neduoti nepatogu, bet vargu ar daug kam i ms tenka susidurti su ia kategorija. Nelaimei, mums danai tenka daryti dalykus, kuri, kaip mums atrodo, neturt bti i ms reikalaujama. Smoningam mogui labai sunku pasirinkti tarp laisvos ir priverstins labdarybs. Jis nori teisingai elgtis ir atsiduria keblioje padtyje, stengdamasis nusprsti, kam j i s tikrai turi padti ir kokio dydio pagalbos privalu TEISTAI i jo laukti. Kiekvienas mogus turi pats apsisprsti, kokios jo deramos pareigos draugams, eimai ir visuomenei. Prie aukodamas savo laik ir pinigus tiems, kurie betarpikai neeina jo eim ir siaur draug rat, jis privalo nusprsti, k jis gali sau leisti, nenuskriausdamas savo artimj. Visa tai svarstydamas, j i s turi rayti SAVE PAT sra t, kurie jam patys svarbiausi. Rengiantis teikti pagalb, btina tiksliai vertinti praymo svarb, o taip pat ir praaniojo asmenyb bei motyvus. mogui, vis gyvenim sakaniam taip, labai sudtinga imokti pasakyti ne. Bet jei t i k j i s nenori bti nuolatiniu naudos viliojimo objektu, kai to reikalauja aplinkybs, jis turi imokti pasakyti ne. Jei js leisite, dvasiniai vampyrai brausis js kasdien gyvenim tol, kol jame visai neliks vietos asmeniniams reikalams, ir bendraudamas su jais visikai prarasite ambicij. Dvasinis vampyras, siekdamas maitintis, savo auka visada pasirenka mog, kuris santykinai patenkintas savo gyvenimu mog, laiming santuokoje, patenkint savo darbu ir apskritai neblogai prisitaikius prie aplinkinio :pasaulio. Pats faktas, kad dvasinis vampyras parazituoja mogumi, rodo, kad jis pats viso to neturi, ir padarys visk, kas galima, sukelti nemalonumams, disharmonijai tarp savo aukos ir jai brangiu moni. Todl saugokits t, kas neturi tikr draug .ir regimo gyvenimo intereso (iskyrus interes jumis). Jis visada jums kartos, kad yra labai irankus, pasirinkdamas draugus, arba kad nesutaria su monmis dl savo aukt standart (Draugams sigyti ir juos ilaikyti reikia bti pasiruousiam aukotis, o dvasinis vampyras to nesugeba). O paskui paskubs pridurti, kad JS atitinkate

38

visus jo reikalavimus ir esate nuostabi iimtis i visu kit - js vienas i nedaugelio, vert jo draugysts. Kaip js bemaiytumte beviltik meil (kuri yra labai egoistinis dalykas) su dvasiniu vampyrizmu, turi bti iaikinti tarp j esantis didelis skirtumas. Vienintelis bdas nustatyti, ar js tapote dvasinio vampyro auka, - pasverti , k js jam davte, lyginant su tuo, k ji s , dav jums mainais. Js kartais galite bti susierzins dl pareigojim jums ukraut js mylimj, iraug ar net darbdaviu. Prie pavadindamas juos dvasiniais vampyrais, js turite save paklausti: O k a i j gaunu mainais? Jei js suadtin arba meilu js veria jai danai skambinti, bet js savo ruotu reikalaujate, kad ji atsiskaitytu u laik, praleist ne su jumis, js privalote suprasti, kad tai situacija, reikalaujanti savitarpio nuolaid. Arba, sakysime, jei js draugas, prats jus kreiptis pagalbos paiais nepatogiausiais momentais, bet js, reikalui esant, taip pat galite juo remtis, tai reikia tai irti kaip dorus mainus. Jei virininkas prao jus padaryti truput daugiau negu js tokiu atveju turite teis laukti, bet nereaguoja atsitiktinius pavlavimus arba, kai reikia, atleidia, tai, be abejo, js neturite pagrindo skstis ir manyti, kad i js siekiama ilupti naudos. Taiau js neabejotinai patekote dvasinio vampyro takon, jei jus be galo prao pagalbos arba laukia nuolaid tas, kuriam tuo metu, kai jums reikalingos jo paslaugos, visada atsiranda neatidedam reikal. Daugelis dvasini vampyr gali duoti jums materialini daikt, kad primintu, jog js privalote k nors duoti mainais, tuo bdu jus priridami prie savs. Skirtumas tarp to, k jie duoda jums, ir to, k duodate js, yra tas js atsakomasis umokestis turi bti grintas nedaiktine forma. Jie nori, kad js jaustumts pareigotas, ir nusivils, netgi pasijus nuskriausti, jei pamginsite atsimokti jiems materialiai. I esms js pardavte savo siel jiems, ir jie dabar nuolat primins jums pareig atsilyginti btent tuo, apie k jums NEUSIMINTA. Tikram Satanistui vienintelis kelias bendrauti su dvasiniais vampyrais klijuoti durni ir elgtis taip, tartum jie i tikrj altruistai ir i tikrj nelaukia nieko mainais. Pamokykite juos, maloniai priimdami visa, k jie jums duoda, dkodami pakankamai garsiai, kad visi girdt ir eikite alin! Tuo bdu js tapsite nugaltojais. O k jiems liks bepasakyti? Jeigu gi i js vis dar laukiama atsilyginimo u j kilniairdikum (tai ia sunkiausias dalykas), js sakykite NE, bet taip pat maloniai. Kai jie pajus, kad js isprstate i j gniaut, atsitiks du dalykai. Pirma, jie vaidins es prislgti, tikdamiesi, kad js pareigos ir uuojautos jausmai pasireik, o kai (arba jei) to neatsitiks, jie parodys jums savo TIKRJ esm ir nirtingai kerys. Kai js iki to prieisite, js galsite vaidinti nukentjusiojo vaidmen. Galu gale js nieko neteisingo nepadarte ir, be to, atsitinka taip, kad kai jiems js reikia, jus prispaudia reikalai, ir jeigu jau nieko nelaukiate mainais u j dovanas, tai neturi bti ir stipri jausm. I esms po to dvasinis vampyras supranta, kad jo metodas atskleistas ir toliau taip nesielgs. Jis daugiau jums nebeeikvos laiko, o griebsis kitos nieko netarianios aukos. Taiau atsitinka, kad dvasiniai vampyrai taip lengvai neatleidia savo gniaut ir daro visk, kas manoma, jums pakankinti. Tam jie turi laiko pakankamai todl, kad, bdami vien kart atstumti, jie negali nepaisyti viso kito

39

(to mao, k jie turi), siekdami kiekvien savo veiklaus gyvenimo sekund paskirti planavimui kerto, kuriam, j sitikinimu, turi bti atiduotas j gyvenimas. Dl to, pirma, geriausia vengti paties ryio su tokiais monmis. J keliaklupsiavimas ir priklausomyb nuo js pradioje gali bti labai malons ir j dovanos labai patrauklios, bet, laikui bgant, js suprasite, kad u tai sumokjote daug daugiau. Negaikite laiko su monmis, kurie gal gale nori jus sunaikinti, o vietoj to, nukreipkite savo dmes tuos, kurie priima js pagalb ir patys gali pagelbti js reikaluose. O jeigu js dvasinis vampyras, saugokits! Saugokits Satanist - jie pasiry ir pilni trokimo, anot prieodio, smeigti basl js ird!

NUOLAIDIAVIMAS BET NE PRIEVARTA

mogaus isivystymo aukiausia stadija yra kno suvokimas! Satanizmas pritaria savo sekj veiksmams, kai jie savo natraliems trokimams duoda laisv. Tik taip galima tapti visikai patenkintu mogumi be nusivylim, galini atneti alos jums ir aplinkiniams. Satanist tikjimo pati paprasiausia prasm slypi ioje frazje: NUOLAIDIAVIMAS VIETOJE SUSILAIKYMO. mons danai prievart suvokia kaip nuolaidiavim, bet tarp t svok yra didelis skirtumas. Prievarta niekuomet neatsiranda nuolaidiaujant, o atvirkiai, gimsta dl nesugebjimo nusileisti. Paskelbus k nors tabu, ims stiprti trokimas. Visi mgsta daryti tai, kas jiems udrausta. Udrausti vaisiai patys saldiausi. Vebsterio enciklopedinis odynas nuolaidiavim aptaria taip: Pasiduoti, nesiprieinti ir neveikti prie, duoti laisv, pasitenkinti, nusileisti. odyno pateiktas prievartos apibrimas toks: Prievartos arba fizine bei moraline jga privertimo, aktas, valios slopinimas. Kitaip tariant, nuolaidiavimas leidia pasirinkti, kai tuo tarpu slopinimo aktas parodo, kad to pasirinkimo nra. Kai mogus savo trokimams patenkinti neturi atitinkamos ieities, j i e greitai auga ir virsta prievarta. Jei kiekvienas turt tinkamos vietos ir laiko periodikai patenkinti savo trokimus be klii ar priekait baims, tai jiems bt daug lengviau gyventi be nusivylim iame pasaulyje. Jie bt laisvi visa galva pasinerti bet kur savo pasirinkt darb, uuot vykdius savo pareig atagariomis rankomis, slopinant savo krybinius protrkius, neigiant natralius trokimus. Ta taisykl tinka daugumai atvej, bet, kaip visada, atsiranda toki, kurie savo darb geriau atlieka priversti. I esms tie, kuriems reikia grietumo, kad atlikt darb su visa energija, priklauso artist sferoms (toliau bus smulkiau aikinamas patenkinimas save paneigiant). Tai visikai nereikia, kad visi mons yra tokie. Atvirkiai, daug meninink negali kurti, kol nepatenkinti j gyvybiniai poreikiai. Didija dalimi visai ne menininkams ir individualistams, o viduriniosios klass eiliniams darbininkams, vyrams ir moterims, trksta deramos ieities j trokimams realizuoti. Ironija, kad atsakingas, gerbiamas mogus, kuris apmoka

40

visuomens sskaitas, tampa tokiu, kuris vis maiausiai gauna mainais. Kaip tik jis turi nuolat suprasti savo moralines pareigas ir turti galimybes normaliai patenkinti savo natralius trokimus. Satanist religija laiko, kad tai labai neteisinga. Tas, kas siningai vykdo savo pareigas, turi bti gausiausiai atlygintas malonumais pagal savo pasirinkim, necenzruojant visuomenei, kuriai JIS tarnauja. Pagaliau atsirado religija (Satanizmas), kuri skatina ir apdovanoja tuos, kurie palaiko visuomen, kurioje j i e gyvena, uuot juos smerkusi u j mogikus poreikius. I bet kurio princip rinkinio (ar tai btu religiniai, politiniai ar filosofiniai) galima pasisemti kai kurios naudos. Tarp hitlerins koncepcijos beprotybi vienas teiginys tai rykiai patvirtina jga per diaugsm. Hitleris inojo, k daro, kai adjo vokiei tautai laim asmeniniame gyvenime u labai efektyv darb mainais u lojalum jo atvilgiu. Visai tiksliai nustatyta, kad dauguma l i g yra psichosomatins prigimties, o jas, savo ruotu, tiesiogiai gimdo nusivylimai.Yra patarl: Geriausieji mirta jauni. Mat geriausieji pagal krikionikuosius standartus ir PRIVALO mirti jauni! Ms natrali instinkt sutrikdymas - tai prieastis, lugdanti ms knus ir sielas. Tapo labai madinga sutelkti dmes dvasios tobulinimui, o kno (tos substancijos, be kurios negalt egzis tuoti ir s iela, ir knas ) malonumus laikyti iurkiais ir neprideraniais. PASTARUOJU METU DAUG MONI, MANANI, KAD JIE TAPO KILNESNI, PASIEK TIK TO, KAD J NORMALUMAS VIRTO IDIOTIZMU! Lenkdami savo nugaras, kad pasiekt savo bamb, maitindamiesi tokiomis egzotinmis dietomis kaip rudi ryiai ir arbata, jie mano pasieksi aukt dvasinio isivystymo bsen. Kiauli jovalas! - sako Satanistas. Jis labiau vertina ger ir sveik maist, lavindamas savo vaizduot ir progresuodamas fizinio ir dvasinio pasitenkinimo keliu. Satanistas supranta, kad daugel ami laiksis nepagrstu religiniu reikalavimus mogus privalo sveikinti galimyb pagaliau tapti mogumi! Jei kas galvoja, kad, neigiant natralius poreikius, galime apsisaugoti nuo vidutinybs, tas privalo studijuoti rytu misticizm, kur pastaraisiais metais palankiai vertina intelektualai. Krikionyb sena skrybl, ir tie, kurie nort ivengti jos grandini, nusigr taip vadinamas apviestsias religijas, tokias kaip budizmas. Neirint to, kad krikionyb, be abejo, nusipeln kritikos, ji, matyti, visgi kaltinama daugiau negu yra usitarnavusi. Mistini srovi sekjai taip pat gali bti apkaltinti humanizmo stoka, kaip ir suklyd krikionys. Visos religijos pagrstos nuvalkiotomis filosofijomis, bet misticizmo adeptai pretenduoja rodytis apsiviet ir ikil vir komplekso kalts dogmos, kuri gina krikionyb. Taiau ryt mistikai netgi daugiau u krikionis susirpin kratytis animalistini poymi, kurie jiems primena, kad j i e ne ventieji, o viso labo tik mons - kita gyvuli forma, kai kada geresni, o daug daniau blogesni negu tie, kurie vaikto keturiomis, kurie dl savo intelektualinio ir dvasinio isivystymo yra tap paiais pavojingiausiais i visu gyvuli! Satanistas klausia: Kas gi neteisingo tame, kad buvimas mogumi turi savo pranaumus ir trkumus? Neigdamas savo trokimus, mistikas ne lengviau veikia pasmerkim negu jam artimas krikionis. Ryt mistiniai tikjimai imok

41

mones galva paliesti savo bamb, stovti ant galvos, spoksoti tuias sienas, kasdieniame gyvenime kratytis etikei ir apriboti kiekvien savo trokim materialini malonum. Taiau a sitikins, kad jums teko matyti daugyb taip vadinamu jog, lygiai taip pat nepajgiani mesti rkyti, kaip ir visi mons, arba ikili budist, kurie, susitik prieingos, o kai kuriais atvejais ir su savo pai lyties asmeniui, taip pat susijaudina, kaip ir maiau nuo pasaulio atitrks mogus. O paprayti paaikinti savo veidmainiavimo prieast, tie mons prisidengia dviprasmybe, kuri apibdina j tikjim - niekas negali j smerkti, negavs tiesiogini atsakym. Tai savo esme paprastas faktas - tokie mons, atsivert tikjim, kuris praktikuoja susilaikym, ima nuolaidiauti. J priverstinis mazochizmas yra prieastis pasirinkimo religijos, kuri ne tik gina savs neigim, bet ir j skatina ir, dar daugiau, duoda jiems paventint keli savo mazochistiniams poreikiams patenkinti. Kuo didesn blogo elgesio doz jie gali paneti, tuo jie tampa ventesni. Mazochizmas daugelio moni suprantamas kaip nuolaidiavimo neigimas. Satanizmas nurodo to odio nuvalkiotoje ir daugiausia vartojamoje sampratoje slypini prasm ir mazochizm laiko nuolaidiavimu tuo atveju, jei bet koks bandymas mog atitraukti arba igydyti nuo mazochizmo sutiktas su pasipiktinimu arba baigiasi neskme. Satanistas nekaltina t moni u savo mazochistini polinki reikim, bet jauia didiausi paniek tiems, kurie negali bti siningi (maiausiai patys sau suvokdami savo mazochizm ir j laikydami natralia savo asmenybs dalimi). Religijos naudojimas savo mazochizmui pateisinti jau savaime yra blogis, bet tuo usiimantieji mons dar turi lumo jaustis pranaesniais u tuos, kurie neapsigaudinja, vartodami savo fetius.Jie pirmieji apkaltins mog, kas savait savo fantazijas tenkinant su partneriu, kuris j nuoirdiai mua, tuo paiu p a t y s i s i v a d u o d a m i i t o , k a s j , neisivadavus, priverst, kaip jau juos privert, vaikioti banyi arba bti religiniu fanatiku. Radus adekvai ieiti patenkinti savo mazochistinms aistroms, jau nebereikia emintis ir kiekvien sekund save kaltinti, kaip tai privalu priverstiniam mazochistui. Satanistai skatinami daryti septynias mirtinas nuodmes, jei t i k jos niekam nekenkia. Nuodms buvo igalvotos krikioni banyios, kad bt galima utikrintai apkaltinti bet kur i savo parapijiei. Banyiai puikiai inoma, kad niekam nelemta ivengti nuodmi, kadangi jos yra ne kas kita kaip tai, k mes, bdami mons, kasdien darome. O po neivengiam nusidjim pinigins dovanos banyiai, turinios tiksl atsipirkti nuo Dievo, parapijieio smonje vaidina imaldos vaidmen! tonui niekada nereikjo taisykli svado, nes natralios gyvybins jgos laik mog nuodmje turdamos tiksl mogaus ir jo jausm savisaug. Taiau buvo atlikta daug eksperiment su knu sielai igelbti, kas tik patvirtina, kiek neteisingai buvo naudojamos ir aikinamos etikets nuolaidiavimas ir susilaikymas. Satanizmas, inoma, pritaria seksualinei veiklai ir j skatina, bet tas faktas, kad ms religija vienintel uimanti toki pozicij, yra prieastis, dl kurios ji susilauk tokio didelio prieiko dmesio. Kai tokia dauguma moni priklauso religijoms, kurios seksualinje srityje juos varo, tai visa, kas iuo gundaniu aspektu parayta, lemia pasisekim. Jei visi bandymai k nors parduoti (ar tai btu

42

produktas, ar idja) nepasiseka, reikia auktis pagalb seks! Prieastis ta, jog, irint, kad mons dabar smoningai suvokia seks kaip natrali ir btin organizmo funkcij, j pasmon vis dar suvaryta vairiais tabu, primestais religijos. Vl primename, kad labiausiai geidiama to, kas udrausta. Btent sekso baubas duoda prog literatrai, skirtai Satanist pairoms ia tema, ugoti visa, kas tik parayta apie Satanizm. Tikras Satanistas seksu ne daugiau susirpins kaip bet kuriais kitais savo trokimais. Greiiau seks jis palenkia sau kaip ir visus malonius dalykus, kurie patenka jo kompetencij. Jis nra nei velnikas ikryplis, tik ir iekantis progos defloruoti visas jaunas mergaites, nei baiktus degeneratas, besitrainiojs apie nevarius knygynus, be galo mgstantis nepadorius paveiksllius. Jei pornografija iuo momentu tinka jo poreikiams, jis nesigdydamas perka jam reikalingus daiktus ir be tariamo kalts jausmo jais naudojasi. Mes turime turti galvoje fakt, kad mogus sutrikdomas nuolatinio tramdymo, bet taip pat privalome padaryti visa, kas galima, bent prislopinti nuodmingas moni aistras, kitaip ioje naujoje epochoje jos taps nevaldomos - kalba tvirt sitikinim venteivos Satanistui, klausianiam: Kodl ir toliau tuos trokimus laikyti gdingais ir slopintinais, jei dabar js pripastate, kad jie natrals!? Bet ar negali atsitikti taip, kad pasaulini religij ipainjai, nutais rgias minas, priminus, kad iki Satanizmo jiems n galv neatjo mintis apie nauj religij, kurios ipainju tapti bt labai malonu, nort i gyvenimo gauti truput daugiau malonum, bet i baims prarasti savo tikrj veid bijo tai pripainti? Ar negali atsitikti ir taip, kad jie bijo, jog mons, igird apie Satanizm, pasakys: tai itai kaip tik man. Kam toliau ipainti religij, kuri mane kaltina viskuo, k a darau, jei tame nra nieko blogo? Pastarj mint Satanistas laiko tikinamesne. Yra neabejotin fakt, liudijani, kad praeities religijos kasdien ataukia vis daugiau ir daugiau juoking ir nevykusi apribojim. Bet, neirint to, jei visa religija pagrsta principu susilaikymas vietoje nuolaidiavimo (lyg taip ir turtu tai bti), tai i jos maa kas beliks, jai bepersitvarkant tikslu patenkinti iuolaikinio mogaus poreikius. Vadinasi, kam eikvoti laik perkant avias nugaiusiam arkliui? Satanizmo lozungas - NUOLAIDIAVIMAS vietoje susilaikymo"... BET nuolaidiavimas - tai ne prievarta.

MOGAUS AUKOJIMO KLAUSIMU

Manoma, kad aukojimo ritualo vykdymo tikslas - energijos, esanios k t ik umuto vries kraujyje imetimas maginio veiksmo atmosfer, tuo paiu padidins mago skms galimybes. Baltasis burtininkas mano, kad jeigu kraujas yra gyvybin jga, tai nra geresnio bdo siteikti dievams arba demonams kaip pateikti jiems reikaling jo kiek. Prie io loginio paaikinimo pridj fakt, kad mirtanti btyb netenka daug

43

adrenalino ir kit biochemini element, gausite, atrodo, nepaneigiam patvirtinim. Baltasis burtininkas, vengdamas pasekmi, susijusi su mogaus nuudymu, paprastai savo ceremonijoje naudoja paukius ir kitus emesnius gyvnus. Atrodo, kad ie venteivos niekai nejauia kalts, vietoje mogaus atrinkdami gyvulio gyvyb. I tikro, gi, jeigu magas vertas savo vardo, jis nesivarys ilaisvinti reikaling energij i savo paties kno, uuot uds to nenorini ir nenusipelniusi auk! Prieingai visai magijos teorijai tos jgos atpalaidavimas pasireikia ne praliejant krauj, o gyvos btybs mirtinose kaniose. Biologins energijos ikrova - toks pat fenomenas, koks pasireikia labai sustiprjus tokiems mogikosios btybs reikiniams kaip seksualinis orgazmas, aklas niris, mirtinas igstis, visk nustelbiantis sielvartas ir t.t. I vis i emocij patys paprasiausi patiriami sava valia - tai seksualinis orgazmas, o taip pat pyktis ir sielvartas, kuris tam tikru mastu neprilygsta pirmiesiems dviem jausmams. Turint galvoje, kad pirmosios dvi emocijos (seksualinis orgazmas ir pyktis) venteiv smonje degintos kaip nuodmingos, nenuostabu, kad baltieji magai, i visu moni velkantieji kalts didiausi nat, j vengia! Reikalavimo apeigose udyti nekalt gyv btyb bukaprotikas asilikas absurdikumas, praktikuotas praeities burtinink, yra aikiai maesn blogyb, kai reikia energijos ikrovos. Tie vargeliai kvailiai, vadin save raganomis ir burtininkais, kankinami sins grauimo greiiau bdavo pasireng nukirsti galv oiui arba viiukui, stengdamiesi inaudoti j priemirtin agonij negu ventvagikai masturbuotis akivaizdoje Jehovos, kur, j tvirtinimu, jie patys ir neig! Vienintelis bdas, kuriuo tie mistiniai kvailiai galjo atsipalaiduoti, buvo svetimos mirties agonija, kuri jie labiau vertino u nuolaidiavimo jg, i kurios kyla gyvyb! ygiuojantys plaiuoju pasaulio keliu i tikrj yra alti ir mir! Nenuostabu, kad tie mistinio mokslo krizenantys spuogeliai privaljo stovti apsaugini rat viduje ir raiioti piktsias jgas, kad jaustsi apsaugoti nuo puolimo, NES VIENAS GERAS ORGAZMAS JUOS UMUT! moni auk naudojimas Satanist rituale nesuponuoja udymo dievams siteikti. Simbolikai auka sunaikinama ukalbjimu arba ukeikimu, kas savo ruotu atveda fizin, dvasin arba emocional aukos sunaikinimo bd, o to negalima priskirti burtininkui. Satanistas aukoja mog tik tada, kai auka gali patarnauti dviem tikslams i karto: burtininkui ivaduoti nuo blogio, kuris jam gresia prakeikime ir, kas dar svarbiau, igelbti j nuo labai lyktaus ir pasibjaurtino individo. JOKIOMIS aplinkybmis Satanistas neaukoja gyvulio arba kdikio! Ortodoksinio kelio propagandistai amiais plepjo apie velnio garbintoj vykdomus ma vaik ir gali mergin udymus ir aukojimus. Natralu btu manyti, kad bet kas skaitantis ar klausantis t istorij, abejodamas t pasak altini objektyvum, nedelsdamas pareikalaus patvirtinti, kad jos teisingos. Bet prieingai, kaip ir visas ventas melas, priimamas be ilyg, is Satanist modus operandi egzistuoja iki ios dienos! Prieastys, dl kuri Satanistai negali taip elgtis, aikios ir logikos. mogus, kaip ir gyvulys, Satanistui - dievyb. Gryniausia knikos bties forma gldi

44

knuose gyvuli ir vaik, kurie dar nepakankamai suaug, kad stengt tramdyti savo natralius trokimus. Jie pajgia suvokti tai, apie k suaugusieji n svajoti negali. Todl Satanistas tas btybes iri ventai sitikins, kad i t natrali io pasaulio burtinink gali daug ko pasimokyti. Satanistas ino apie Agarti kelio sekj turim paprot - dievaudyst. Dl to kad dievai visada kuriami pagal mogaus paveiksl ir panaum, o vidutinis mogus nekenia savs u tai, k jis savyje randa, turi vykti tai, kas neivengiama: dievo, vaizduojanio mog, aukojimas. Satanistas gi NELAIKO NEAPYKANTOJE nei savs, nei savo pasirinkt diev ir neturi noro sunaikinti save arba t, kam jis atsidavs! Dl tos prieasties jis niekuomet smoningai nekenkia gyvnui arba kdikiui. Kyla klausimas: K gi tada laikyti tinkama ir derama mogika auka ir kaip reikia apsisprsti tokio mogaus atvilgiu? Atsakymas labai paprastas. Tai kiekvienas, kuris su jumis pasielg neteisingai, kas ikrypo i savo kelio, siekdamas jums pakenkti, kas smoningai sukl nemalonumus ir sunkumus, jums .ir tiems, kurie jums brangs ir artimi. Trumpai tariant mogus, kuris aukiasi prakeikimo savo veiksmais. Kada mogus savo nedoru elgesiu praktikai aukiasi, kad j sunaikint, tai, be abejo, js moralin pareiga ipildyti jo trokim. mogus, nepraleidis progos ukabinti kitus, danai klaidingai vadinamas sadistu. Bet i tikrj tas mogus yra ikryps i kelio mazochistas, silsis bti sunaikintas. Prieastis, dl kurios tokie mons jus piktai puola ,yra ta, kad jie bijo arba js, arba to, kas js esate, arba jauiasi skaudinti dl to, kad js laimingas. Jie silpni, lengvai palta pavojuose ir vaikto ant sibuojanios ems. Todl, kai js sviediate jiems savo prakeikim, jie tampa idealiomis mogikomis aukomis. Kai kada labai lengva nepastebti blogio, kur daro js prakeikta auka, sigilinus, kiek ji i tikrj nelaiminga. Taiau ne taip lengva atstatyti visus griaunamuosius js antagonisto pdsakus ir pataisyti visas sugadintas situacijas. Ideali auka gali bti emocionaliai pastatyta pavoj, taiau vis dlto gali savo nesaugumo machinacij keliu rimtai sutrikdyti js ramyb arba sutepti js reputacij. Nervinis protrkis, nesugebjimas prisitaikyti prie aplinkos, nerimastinga neuroz, vaikikas lenktyniavimas ir t.t., ir pan. iki begalybs - visi tie sindromai per ilgai buvo pikt ir neatsaking poelgi patogs pateisinimai. Kiekvienas, kuris sako, kad mes privalome pasistengti suprasti tuos, kurie gyvenim paveria kania jos nenusipelniusiems, gimdo ir platina visuomens v! T pasiutusi un apologetai verti bti visokeriopai ipliekti rankomis t, kuriuos jie globoja. Pasiut unys naikinami, bet jiems reikia kur kas didesns pagalbos negu tiems monms, kuriems ant lp pasirodo putos, kai tik imama kalbti apie iracional elges! lengva pasakyti: Na, ir kas? Tie mons nepastovs, jie negali man pakenkti. Bet faktas lieka faktu - pirmai progai pasitaikius, jie jus sunaikins! Vadinasi, js turite visas teises juos ( s i m b o l i k a i ) s u n a i k i n t i , i r j e i g u j s prakeikimas priveda prie tikro sunaikinimo, guoskits mintimi, kad js buvote rankis pasauliui ivaduoti nuo kenkjo! Jei js skmei ir laimei kas nors trukdo, js jam niekuo nepareigotas! Jis nusipelno bti sutryptas. JEI MONS JAUST SAVO POELGI PASEKMES, JIE DUKART PAGALVOT!

45

GYVENIMAS PO MIRTIES SIEKIANT PATENKINTI EGO

mogus ino, kad anksti ar vlai jis mirs. Kiti gyvnai, artinantis miriai, j jauia, bet iki paties to memento gyvulys vargu ar taria apleistas pasaul. Ir netgi kai mirtis alia, jis neino, kas slypi u paskutins ribos. Danai konstatuojama, kad gyvulys sutinka mirt maloniai, be baims ir nesiprieindamas. Puiki koncepcija, teisinga, taiau tik tais atvejais, kai mirtis gyvnui neivengiama. Kai gyvulys serga arba sueistas, jis kovos u savo gyvyb iki paskutinio jame likusio jgos lao. Ta neveikiama valia gyventi mogui, jei jis nebt taip auktai isivysts, duot jam btinos kovos dvasios, kurios jam taip reikia, kad ilikt gyvas. Taip pat visiems gerai inomas faktas, kad daugyb moni mirta tik todl, kad pasiduoda, kad jiems jau visk nusispjaut. Tai visai suprantama, jei mogus serga ir igyti jam jau nra joki ans. Bet danai ir tai nra tikroji mirties prieastis. mogus aptingo. J is imoko rinktis len gv us kelius. N et saviudyb daugeliui tampa maiau atgrasi negu kitos nuodms. Ir dl to tenka kaltinti t i k religij. Mirtis daugelyje religij pristatoma kaip didysis dvasinis atbudimas (inoma, tiems, kas pasireng pomirtiniam gyvenimui). Ta koncepcija labai patraukli tiems, kuri gyvenimas nepatenkina, bet tam, kas paino visus diaugsmus, kuriuos gyvenimas gali suteikti, mirtis atrodo kakoks baisus ir didelis kataklizmas, pati didiausia baim. Taip ir turi bti. Ir kaip tik gyvenimo trokimas leidia knikajam mogui toliau gyventi po jo knikojo apvalkalo neivengiamos mirties. Istorija rodo, kad mons, paskyr savo gyvenim idealo iekojimui, u savo kankinyst buvo sudievinti. venteivos ir politikai, sudarindami savo planus, labai iradingi. Rodydami kankin visiems monms riniu pavyzdiu, j i e bando veikti sveiko proto reakcij saviudybs absurdikum, kuris prietarauja tai paiai gyvuli logikai. Satanistui kankinyst ir neasmenintas heroizmas susij ne su charakterio herojikumu, o su jo bukagalvikumu. Tai, inoma, nelieia situacij, kuriose tenka rpintis mylimo mogaus saugumu. Bet atiduoti savo gyvenim u kak neasmeninio, u politinius ar religinius sitikinimus yra ne kas kita kaip rykiausia mazochizmo apraika. Gyvenimas - didiausias gris, mirtis -pikiausias blogis. Gyvenimas mogui, patenkintam savo emikja egzistencija, - kaip geras vakarlis. O kam gi norisi ieiti i GERO vakarlio? Kitaip sakant, jei mogus ioje emje savimi patenkintas, jis nesutiks atiduoti savo gyvenim u adam pomirtin, apie kur jis nieko neino. Ryt mistiniai tikjimai moko mog ugdyti savyje pasiprieinim bet kuriam smoningam trokimui skms, kad paskui bt galima pradingti Visatos

46

kosminiame prote, ivengti viso, kas teikia ger, sveik pasitenkinim arba nuoird pasididiavim emikaisiais pasiekimais! domu pastebti, kad rajonai, kur klesti toks tikjimas, yra tie, kur sigyti materialini grybi ne taip lengva. Dl to vyraujaniomis religijomis turjo tapti ir tapo tos, kurios savo ipainjus skatina atsisakyti materialini vertybi ir vengti naudotis bet kuo, kas turi bent kiek reikms j sigyjant. Tokiu bdu monms pakiama mintis, kad reikia sutikti su tokiu savo likimu, koks jis yra, neirint koks skurdus jis bebt. Satanizmas naudoja daugyb odini charakteristik. Jeigu daiktai nebt vadinami savais vardais, labai daug kas i ms gyvenime maa k suprast ir daug maiau jam beteikt reikms. O reikm leidia suvokti, kad i esms reikminga ir yra tai, ko visi trokta, ypa ryt mistikai, kurie tik ir stengiasi visiems rodyti, kad gali ilgiau medituoti arba pakelti daugiau varg negu j bendrabroliai. Ryt filosofai propaguoja mogikojo ego isiskaidym dar iki to laiko, kol jis suspja nusidti. Satanistas nesuvokia ego, kuris smoningai nusprendia pats save paneigti. Suprantama, kad alyse, kur panaios priemons naudojamos savanorikam nuskurdinimui, ego neigimo filosofija tarnauja tik valdantiesiems, nepageidaujantiems masinio nepasitenkinimo. Bet tiems, kurie naudojasi bet kuria galimybe pagerinti savo materialinei padiai, tos religinio mstymo formos pasirinkimas, be abejo, atrodo tiesiog kvailyst! Ryt mistikas tvirtai tiki reinkarnacija. mogui, praktikai gyvenime neturiniam nieko, prielaida, kad jis prajusiame gyvenime buvo valdovas arba juo bus ateinaniame, labai patraukli ir labai paguodia jo savigarb. Jeigu iame gyvenime nra nieko, kuo mogus galt ireikti savo kilnum, jis guodiasi mintimi apie bsimus gyvenimus. Tikiniam reinkarnacija niekada neateina galv, kad jeigu jo tvas, senelis, prosenelis ir t.t. sukr ger karm itikimybe tiems patiems tikjimams ir etikai, kaip tai jis, tai kodl tada jis gyvena skurde, o ne kaip maharada? Tikjimas reinkarnacija pateikia stebukling fantazijos pasaul, kuriame mogus gali rasti deram bd ireikti savajam ego, tuo paiu tvirtindamas, kad jis t ego isklaido. Tai pabriama ir vaidmen pasirinkimu, kuriuos mogus pasirenka bsimuosiuose ir prajusiuose gyvenimuose. Tikintieji reinkarnacija ne visada pasirenka taurius personaus. Jei mogus yra didiai garbingos ir konservatyvios kilms, jis danai tariasi praeityje buvs patraukliu bastnu arba banditu, tuo paiu patenkindamas savo antrj a. Arba auktuomens moteris apibdinti savo buvusiam statusui pasirenka kurtizans vaidmen. Jei mons pajgt nusimesti juose degint siekimo patenkinti asmenin ego ym, jiems nebt reikalo aisti saviapgauls aidimus, tokius kaip tikjimas reinkarnacija, laikant j priemone tam ego patenkinti. Satanistas tiki pilna savo ego kompensacija. Satanizmas i esms VIENINTEL religija, ginanti ego tobulinim ir skatinim. Tik po to, kai mogaus ego pakankamai patenkintas, j i s gali sau leisti bti geru ir maloniu kitiems, neprarasdamas savigarbos. Paprastai mog, kurio ego

47

padidintas, laikome pagyrnu. I tikrj gi jo pagyrnikumas atsiranda i poreikio patenkinti ego. venteivos ilaikydavo savo ipainjus rikiuotje, slopindami j ego. Versdami juos jaustis pavaldiais, jie stengsi priversti juos pripainti Dievo didyb. Satanizmas gi skatina savo ipainjus vystyti ger, stipr ego, teikiant jiems savigarbos, kuri btina kasdienei egzistencijai iame gyvenime. Jei mogus savo buvimo metu buvo patenkintas gyvenimu ir u savo egzistencij emje iki galo kovojo, tai ne kas kitas kaip jo ego atsisakys mirti, netgi ugesus j palaikiusiam knui. Galima tik avtis ma vaik negstaniu geismu gyventi. Pavyzdiui, maylis nenori gulti patal, kai aplink vyksta koks nors sujudimas, ir paguldytas miegoti liauia i lovyts, kad tik ko nors domaus nepraleist. Ta vaikika gyvenimo meil ir leidia Satanistui velgti pro tamsos ir mirties udang ir likti prisiriusiam prie ems. Aukojimuisi Satanist religija nepritaria. Vadinasi, jei tik mirtis nra malon dl ypating aplinkybi, kurios gyvenimo baigim daro pageidautinu isivadavimu i nepakeliamos emikos egzistencijos, saviudybei Satanizmas taip pat nepritaria. Religiniai kankiniai patys sau atm gyvyb, bet ne todl, kad gyventi buvo nepakeliama, o religinio tikjimo veikiami. Tada mes turime daryti prielaid, kad saviudyb banyios labui ne tik irima pro pirtus, bet ir jai pritariama, neirint, kad banytiniai tekstai, nors saviudyb ir vadina gdinga nuodme, o vis dlto religinius kankinius dievina. Todl kuriozikas faktas, jog tada, kai saviudyb buvo malon, ji buvo laikoma nuodme.

RELIGINS VENTS

Satanist religijoje vis veni didiausia -savo paties gimimo diena. Tai visika prieingyb ventms kit religij, laikani dievu kur nors antropomorfin dievo, sukurt pagal mogaus paveiksl ir panaum, kas dar kart rodo, kad ego dar ne galutinai palaidotas. Satanistas galvoja: Kodl gi nebti siningu sau paiam, ir jeigu jau dievas sukuriamas pagal mano paveiksl ir panaum, kodl tuo dievu nelaikyti savs? Kiekvienas mogus yra dievas, jei jis save tokiu laiko. Tuo bdu Satanistas venia savo gimimo dien kaip svarbiausi vent metuose. Gal gale argi pats js gimimo faktas neteikia jums daugiau diaugsmo negu gimtadienis to, kurio js savo gyvenime net nesutikote? Arba, neskaitant religiniu motyv, kodl daugiau gerbti Prezidento gimtadien arba istorin dat negu dien, kuri js pasirodte pasaulyje? Neirint to fakto, kad kai kuri i ms galbt ir nenorta arba, maiausiai, nebuvome uplanuoti, mes diaugiams, jei ms buvimu ia ir niekas daugiau nesidiaugia! Reikia paploti sau per nugar, prisipirkti koki tik norint dovan, elgtis su savimi kaip su karaliumi (arba dievu), kuriais mes ir esame;

48

apskritai savo gimimo dien dera vsti kiek bemanoma i kilmingai ir ceremoningai. Po savojo gimtadienio yra dvi Satanist vents: Valpurgijos naktis (naktis i balandio 30-osios gegus l-j) ir hallowinas (Vis ventj Dienos ivakars 1-oji spalio). v. Valpurgija, arba Valpurga, Valburga, priklausomai nuo vietos ir laiko, kada ji minima, gim Anglijos grafystje Sussekse VII - VIII ami sandroje, isilavinim gijo Uniborne, Doroeto grafystje, kur, tapusi vienuole, gyveno 27 metus. Paskui savo senelio v.Bonifacijaus ir brolio v.Vilibaldo primygtinai praoma su kitomis vienuolmis ivyko kurti religini bendruomeni Vokietijoje. Pirmoji j buvo kurta Mainco vyskupijoje, Biofteine, o po dvej met v.Valpurgija tampa savo brolio v.Vilibaldo abatijoje, Bavarijoje, moter benediktini vienuolyno abate. ia ir kitas jos brolis Vinebaldas taip pat vadovavo vienuolynui. Po jo mirties, 760 metais, ji perm jo pareigas ir vadovavo abejoms abatijoms iki pat savo mirties 779m. vasario 25 d. Jos palaikai buvo perveti Aitadt, kur palaidoti vienoje uolos nioje, i kurios vliau m tekti bitumo aliejus, inomas Valpurgijos vardu ir turintis stebukling gydomj gali. Ola tapo maldinink lankoma ir ten buvo pastatyta didel banyia. v. Valpurgija bdavo garbinama kart metuose vairiu laiku, bet svarbiausia gegus l-j, kuri nuo iol tapo krikioni vente vietoje t dien vstos pagonikosios. Nuostabu, kad visos tos kvailysts imtos laikyti btinomis tik todl, kad teko susidurti su vis tebeveniama paia svarbiausia pagoni vente - pavasario lygiadienio kulminacija. Gegus ivakars buvo laikomos naktimi, kuri visi demonai, mklos, piktosios dvasios ir kita bjaurastis ilenda vies ir surengia kraupias ikilmes, simbolizuojanias pavasario lygiadienio atjim. Hallowinas, Vis ventj Dienos ivakars, - tai spalio 31-osios - lapkriio losios naktis. Paioje pradioje Vis ventj Diena buvo Britanijos druid laik viena didij ugnies veni. kotijoje ji buvo siejama su tuo metu, kai mirusij vls, demonai ir burtininkai bdavo neprastai aktyvs ir monms palanks. Paradoksalu, bet t dien jaunimas atlikindavo magines apeigas, siekdamas suinoti, kas bus j santuokos partneris. Kaimo jaunimas pasinerdavo pramogas ir erotinius pasilinksminimus, o vyresnieji budriai saugojo savo namus nuo pikt dvasi, ragan ir demon, kurie t nakt turjo nepaprast gali. Solsticijos ir lygiadieniai taip pat bdavo veniami kaip pirmosios met laik dienos. Skirtumas tarp solsticijos ir lygiadienio yra Sauls, Mnulio ir nejudani vaigdi santykio semantinis apibrimas. Solsticijos bna iem ir vasar, o lygiadieniai ruden ir pavasar. Vasaros solsticija - birelyje, iemos -gruodyje. Rudens lygiadienis esti rugsjyje, pavasario - kovo mnes. Ir solsticijos, ir lygiadieniai metai i met pasikeiia diena arba dviem, kas priklauso nuo mnulio ciklo einamuoju momentu, bet kaip taisykl bna 21-j arba 22-j atitinkamo mnesio dien. Po t dat prajus 5 - 6 savaitms, veniamos legendins Satanist vents.

49

JUODOSIOS MIIOS

Niekas taip glaudiai su Satanizmu nesiejama kaip Juodosios Miios. Tvirtinimas, kad pati ventvagikiausia i vis religini apeig yra ne kas kita kaip literatrinis prasimanymas, maiausia reikalauja paaikinim, bet u tai nieko teisingesnio bti negali.. Populiari Juodj Mii koncepcija tokia: nuo banyios atskirtas dvasininkas stovi prie altori, kur vaizduoja nuoga moteris, prasktusi kojas ir demonstruojanti makt. Abiejose itiestose rankose ji gniauia po juod vak, nuliet i nekriktyt vaik riebal. Ant jos pilvo stovi taur su prostituts lapimu (arba krauju). Vir altoriaus kabo apverstas kryius, o dvasininkas laimina ir moters-altoriaus maktyje dao i skalsmis utertos duonos padarytas trikampes ostijas arba juodomis dmmis imargint rop. Paskui, mums pasakoja, kreipiniai ton ir vairius demonus uleidia viet rinkiniui mald ir psalmi, skaitom atvirkiai ir prikaiiot nevankybmis. Visa tai atliekama ant grind nupietoje apsauginje pentagramoje. Jei pasirodo Velnias, tai jis prisistato pavidalu nekantraus vyrikio su juodo oio galva ant pei. Paskui eina tokie veiksmai kaip saviplaka, maldaknygi deginimas, kunnilingas, fellacio ir buiavimas daugiausia apatini kno galni. Viskas vyksta lydint nevankioms citatoms i Biblijos ir skrepliavimui ant kryiaus! Jei apeig metu gali bti umutas kdikis - dar geriau: juk visiems inoma, kad tai Satanist mgstama sporto ris! Jei jums visa tai atrodo bjauru, tai lengva suprasti pasisekim reporta apie juodsias miias, siekiani palaikyti atsidavim banyiai. N vienas padorus mogus negalt nepritarti inkvizicijai, igirds pasakojimus apie toki ventvagyst. Banyios propagandistai gerai vykd savo pareigas, informuodami publik apie erezij ir lyktybes, daromas pagoni, katar, bogomil, tamplieri ir j vienmini, kurie, vadovaudamiesi dualistinmis filosofijomis ir kartais Satanistine logika, nusipeln bti sunaikinti. Pasakojimai apie Satanist grobiamus nekriktytus vaikus naudoti miiose buvo efektyvs ne tik propagandiniu poiriu, bet ir turtino banyi (turimas galvoje mokestis u krikt). N viena krikion motina, igirdusi tas istorijas apie velnik kidneping, negaljo nepaisyti pareigos nedelsiant pakriktyti savo kdik. Dar vienas mogikosios prigimties bruoas pasireik tuo, kad galios vaizduots menininkas ar raytojas, vaizduodamas eretik veikl, galjo duoti vali visoms savo nepadoriausioms fantazijoms. Cenzorius, kurio pareiga susipainti su pornografija, kad galt spti kitus, yra iuolaikinis ekvivalentas vidurami metratininko, aprainjanio Satanist (ir, inoma, j urnalistini dubleri) nepadori veikl. Vaikto gandelis, kad pati didiausia pasaulyje pornografin biblioteka esanti Vatikane! Velnio upakalio buiavimas per tradicines juodsias miias - tai veiksmas, i kurio kilo iuolaikinis terminas, naudojamas apibdinti tam, kas, kreipdamasis kito mogaus ego, siekia i jo

50

gauti materialins naudos. Kadangi visos Satanistins apeigos turjo labai materialius tikslus, osculum infame (begdikas buinys) buvo laikomas simboliniu estu, turiniu tiksl pasiekti greiiau knikos negu dvasins skms. Yra nuomon, kad Satanistine ceremonija, arba pamaldos, visada vadinasi Juodosiomis miiomis. Juodosios Miios nra apeigos, kurias Satanistai praktikuoja. Satanistas jomis naudotsi tik kaip psichodrama. Toliau tenka paymti, kad Juodj Mii dalyviai nebtinai visi Satanistai. Savo esme Juodosios miios - Romos katalik banyios mii parodija, bet jos taip pat laisvai gali bti paverstos bet kurios kitos religins apeigos satyra. Satanistui neatrodo, kad Juodosiomis Miiomis, niekinaniomis ortodoksinius ritualus, nueita per toli. Vis susiformavusi religij apeigos paios yra parodijos sen pagonikj ritual, kuriais garbinta tai, kas emika ir knika. Bandydami deseksualizuoti ir dehumanizuoti pagonikus tikjimus, dvasinio tikjimo mons vliau itais originali ritual reikmes ir pavert juos taikiais eufemizmais, dabar vadinamais tikrosiomis miiomis. Net JEIGU Satanistas kasnakt laikyt Juodsias Miias, j i s negalt suvaidinti didesns komedijo s n eg u tvarkingas banyios lankytojas, neapgalvotai dalyvaujs savo Juodosiose Miiose - savojoje pagonikos senovs nuoirdi ir emocionali ritual individualioje mistifikacijoje. Bet kuri ceremonija, besivadinanti Juodosiomis Miioms, privaljo efektyviai okiruoti ir eisti moni jausmus, nes kaip tik ios savybs lm j panaudojimo skm siteikiant banyiai. Viduramiais banyios koneveikimas buvo okiruojantis. Dabar gi banyia nesirodo grsmingu inkvizicijos veidu. Tradicins Juodosios Miios nebra iaukiantis spektaklis, diletantams, kokios jos buvo kitados. Jei Satanistas nori sukurti ritual pasityioti i kokios institucijos tikslu suvaidinti psichodram, jis rpestingai pasirenka t, kuri parodijuoti nnai nemadinga. Tuo bdu jis pasiksina prie tikr ventj karv. Juodosiose Miiose iandien galt bti tyiojamasi i ryt misticizmo, psichiatrijos, psichologinio sjdio, ultra liberalizmo ir t.t., ir pan. Patriotizm reikia ginti, narkotikus ir j guru apipilti purvais, nekultringus aktyvistus - sudievinti, o banytini teologij smukimui duoti Satanistin pagreit. Magas Satanistas visada buvo katalizatoriumi, suliedinaniu populiarius tikjimus, ir tuo atveju Juodj Mii apeiga gali patarnauti toli siekiantiems maginiams tikslams. 1666 metais Pranczijoje atsitiko doms vykiai ryium su mirtimi Fransua Manevro, architekto, savo kriniuose naudojusio trapecij, kurios geometrins savybs padjo atsirasti pirmiesiems namams su vaiduokliais. Pagal jo projekt buvo pastatytas Versalis. Paskutiniosios avios tono dvasininks anos Marijos Buavj lov palaipsniui temd ari prieinink ir beird, apsukri moteris Katerina Dee, dar inoma La Vuazen - vardu. Praeityje i moteris, buvusi kosmetik, pasinrusi abortus ir gaminim pai veiksmingiausi nuod damoms, norinioms atsikratyti nepageidaujam vyr arba meilui, staiga pajuto prieodiu tapus polink ypatingomis aplinkybmis laikyti mess nuar. Drsiai galima sakyti, kad 1666 metai jo istorij kaip pirmj komercini Juodj Mii atsiradimo metai! Rajone pietus nuo en Deni, kuris dabar vadinamas La Garenn, La Vuazen nupirko aukta siena aptvert nam,

51

kuriame buvo vaistin, kameros, laboratorija ir koplyia. Netrukus ne tik auktuomenei, bet ir paprastiems diletantams tapo de riguer ( btina vert.) dalyvauti ten vykstaniose iame skyriuje anksiau mintose pamaldose. Ten organizuota arlatanyb pateko istorij tikr Juodj Mii pavadinimu. Kai La Vuazen gal gale 1679 m. kovo 13 d. buvo aretuota (keistu sutapimu tai vyko veniausios Dievo Motinos Apreikimo banyioje) kompromituojantis enklas jau buvo spaustas. Degradavusi La Vuazen veikla Satanizmo pergal atitolino daugeliui met. Vliau Satanizmas pasirod Anglijoje XVIII a. viduryje kaip sero Frensio Desvudo Medmenhemo Prancikon Ordinas, liaudies kalboje vadintas Pragaro Liepsnos Klubu. Atsisaks prajusiais imtmeiai praktikuoto kraujo praliejimo ir vaki i vaik riebal, seras Frensis ved ritualus, pilnus geros nevarios linksmybs ir, be abejo, daugeliui savo laiko pirmaeili moni sukr rykios, neugaulios formos psichodram. domia sero Frensio linijos ataka tapo taip pat jo suorganizuotas Diletant Klubas, perms Pragaro Liepsnos Klubo dvasi. Satanizm reabilitavo XIX amius silpnais baltj burtinink bandymais praktikuoti juodj magij. Satanizmui tai buvo labai paradoksalus periodas. Tokie raytojai kaip Bodleras ir Giujsmanas, neirint to, kad buvo apssti blogio aistros, atrod gana geri mons. Plaiajai publikai Velnias gavo Liuciferio pavidal ir palaipsniui virto kakokiu svetains dentelmenu. Tai buvo era juodj men ekspert, toki kaip Elifasas Livajis ir taip pat nesuskaiiuojami mediumai, kurie savo dvasi ir demon kolekcija klestjo, temdydami smegenis t, kurie iandien save vadina parapsichologais! I viso to, su kuo Satanizmas susijs, dvasia jam patys artimiausi yra Hermetinio Auksins Auros Ordino neopagoniki ritualai ir vlyvesn - Elisterio Kraulio Sidabrins vaigds (Argentum Astrum) Ordinas ir Ryt Templieri Ordinas (O.T.O. Ordo Templi Orientis. Kraulis pamgdiojo tokio pavadinimo v ok iei s ekt, kurt 1902 metais ir praktikavusi kai kuriuos principus, kurie ioje knygoje idstyti toliau), kurie paranojikai neig tur k nors bendro su Satanizmu, neirint, kad pats Kraulis pripaino Apreikimo knygos vries vaizd. Apart avingos poezijos, alpinizmo ir kai kuri magini niekui pavirutiniko inojimo, Kraulio gyvenimas buvo pozavimo ir stengimosi atrodyti blogesniu negu j i s i tikrj buvo pavyzdys. Kaip ir jo amininkas Garbusis (?) Montegiu Sammersas, Kraulis, be abejo, praleido savo gyvenim maa k bepasakydamas, bet iandieniniai jo pasekjai sigudrina velgti ezoterin prasm kiekviename jo odyje. Su tomis draugijomis nuolat konkuruodavo seksklubai, panaudodami Satanizm savo veiklai pagrsti. Tai tebevyksta ir iki iol, kuo bulvarini laikrai reporteriai turi neapsakomai diaugtis. Jei susidaro spdis, kad Juodosios Miios yra banyios pramanytas ou, parodantis ikreipt ir komercin tikrov upildyti spragoms masins informacijos priemonse, pagaliau jei tai psichodrama diletantams ir paveiksl kulto prieininkams, KAM gi jos reikalingos tikram Satanistui ir kas tada praktikavo tikr Satanist magij per visus tuos metus, pradedant 1666aisiais? Atsakymas it klausim gldi kitame klausime. Ar mogus, laikantis save satanistu, praktikuoja Satanizm JO TIKRJA PRASME, ar tai poiris t, kurie laikosi kit sitikinim?

52

Danai sakoma, ir beveik visada tai teisinga, kad visos knygos apie Velni paraytos Dievo agent. Todl lengva suprasti, kokia savotika velnio garbintoj prigimtis buvo pavaizduota teolog pastangomis. Piktas prajusi met personaas visai nebtinai bus praktikavs TIKR Satanizm. Taip pat negalima jo pavadinti beribs puikybs arba ididumo gyvu siknijimu, kaip popagonikame pasaulyje blog ir apibrdavo banyia. Vietoje viso to jis yra vlesns ir rafinuotesns propagandos vaisius. Pseudosatanistas visada sigudrina iuolaikinje istorijoje rodytis su savo Juodosiomis Miioms, besiskirianiomis piktodiavimo laipsniu, bet tikr Satanist ne taip lengva painti. Bt per didelis supaprastinimas pasakyti, kad visi vyrai ir moterys ioje emje, pasiek laimjim, to neinodami, praktikavo Satanizm. Bet trokimas emikos skms su i to iplaukianiu geismu jos pasiekti, be abejo, yra pagrindas, kuriuo remdamasis v.Petras parodyt nykiu emyn. Jei turtuolio bandymas patekti roj yra toks pat sunkus udavinys kaip kupranugariui pralsti pro adatos skylut, jei meil pinigams - vis blogybi aknis, tai mes galime spti, kad visi patys galingiausieji ems mons - patys tikriausi Satanistai. Tai lieia ir finansinius verteivas, pramonininkus, Romos popieius, poetus, diktatorius, visus vairiausi sprendim priimintojus ir pasaulinio masto vadus. Kartais, informacijai nutekant, mes suinome, kad tlas paslaptingas vyrikis ar paslaptinga moterik mgaujasi juodaisiais menais. Jie, inoma, vaizduojami paslaptingomis istorinmis asmenybmis. Tokie vardai kaip Rasputinas, Zacharovas, Kaliostras, Rozenbergas ir juos panas -grandys, arba raktai, taip sakant, tono paveld, ikylant vir etnini, rasini, ekonomini skirtum ir laikin ideologij. Satanistai visada vald pasaul ir visada valdys, kaip kas juos bevadint. Viena neabejotina : standartai, filosofijos ir praktiniai dalykai, idstyti iuose puslapiuose, buvo naudojami pai viesiausiai mstani ir galingiausi moni pasaulyje. Kiekvieno mogaus slaptose mintyse, motyvuotose aikaus ir nesudrumsto proto, gyvuoja Satanisto potencialas, ir taip buvo visais laikais. Rag ym dabar matyti daugelyje, o ne t i k irinktuosiuose. Ir tegul ieina priek magas, kad bt paintas.

SATANISTINS MAGIJOS TEORIJA IR PRAKTIKA


(Maosios ir didiosios magijos apibrimas ir tikslai)

i o j e k n y g o j e a p r a y t o s m a g i j o s apibrimas toks: Situacijos ir vy ki pakeitimas pagal mogaus vali negalimas taikant prastinius metodus. Turima galvoje, kad tas pakeitimas palieka daug erdvs aikinimams. Galimas dalykas, kai kas pasakys, kad tos instrukcijos ir procedros yra ne kas kita kaip taikomoji psichologija arba mokslinis faktas, apibrtas magine terminologija, bet tekste gali pasitaikyti ir tokia nuoroda: neturi savyje inom mokslini pagrindim. Dl tos prieasties ia nebandoma apriboti paaikinimus tikslu sukurti terminologij.

53

Magija niekuomet negali bti mokslikai paaikinta, o mokslas, verta pakartoti, visada tuo ar kitu mastu buvo suprantamas kaip magija. Nra skirtumo tarp baltosios ir juodosios magijos, apart perdto davatkikumo, kompleksuoto teisuolikumo ir baltj mag saviapgauls. Pagal klasikin religin tradicij baltoji magija praktikuojama altruistiniais ir gerais tikslais, tuo tarpu kai Juodoji - magija reikalinga iauktinti asmeninei valdiai ir blogiems tikslams. Niekas emje dar nesimok okultini moksl, metafizikos, jogo arba bet kurios kitos pasaulins koncepcijos, nepatenkindamas ego, arba kitu tikslu negu asmenins valdios gijimas. Ieina taip, kad vieniems monms patinka neioti vilnonius markinius, o kiti labiau vertina barchat ir ilk. Tai, kas vienam teikia pasitenkinim, kitam yra skausmas, ir tai galioja griui ir blogiui. Kiekvienas burtininkaujantis sitikins, kad jis arba ji elgiasi teisingai. Magija skirstoma dvi kategorijas: ritualin, a r b a a p e i g i n , i r n e r i t u a l i n , a r b a manipuliacin. Ritualin magij sudaro atlikimas formalios ceremonijos, kuri vyksta bent i dalies iam tikslui parengtos vietovs ribose ir tam tikru laiku. Jos pagrindin funkcija izoliuoti kitais atvejais iblakom adrenalino arba kitoki emocionaliai sukeliam energij ir paversti j dinamikai perduodama jga. Tai grynai emocinis, bet ne intelektualinis aktas. Bet kuri ir bet kokia intelektualin veikla turi vykti IKI ceremonijos, bet ne jos metu. i magijos ris kartais dar vadinamaDIDIJA MAGIJA. Neritualin, arba manipuliacin, magija, kai kada dar vadinama MAJA MAGIJA, susideda i vairi gudrybi ir triuk, pasiekiam vairi pritaikym ir sudaryt situacij dka, kurios deramai atliktos gali atvesti prie pakitim pagal mogaus vali Senaisiais laikais tai bt pavadinta burtais, ukalbinjimais arba ukerjimu. Daugelis ragan proces auk visikai nebuvo raganomis. Danairaganomis tapdavo ekscentrikos senuts ar serganios senatviku marazmu, ar nepaklususios visuomens reikalavimams. Kitos gi buvo grauols, atstmusios valdi turini vyr pretenzijas. Tikros raganos retai bdavo baudiamos, nes j bylos nedanai pasiekdavo teism, kadangi jos buvo labai gudusios burti ir, gelbdamos savo gyvyb, galjo mones apavti. Daugelis tikr ragan miegodavo su inkvizitoriais. I ia ir kils anglikas odis apavai. Sena jo reikm - burtininkavimas. Svarbiausia iuolaikins raganos savyb - jos sugebjimas suvilioti arba panaudoti savo kerus. Anglikas odis avesys taip pat yra panaios okultins kilms. avesiu pradioje buvo vadinamas ukerjimas. Sulaikyti mogaus vilgsn ir jo neatleisti, kitaip tariant, j suavti reik j ukerti. Jei moteris turjo sugebjim apkerti vyrik vilgsniu, ji buvo laikoma ragana. Imokti efektyviai panaudoti sakym I R TI - raganos arb a b u r tin inko treniravimosi pagrindin dalis . Norint manipuliuoti mogumi, reikia imokti patraukti ir ilaikyti jo dmes. Trys metodai, kuri pagalba gali bti realizuotas sakymas irti, tokie: sekso, uuojautos, nuostabos panaudojimas arba bet kokia j kombinacija. Ragana turi nusprsti, kuriai kategorijai ji natraliausiai tinka. Pirmas metodas, susijs su seksu, kalba pats u save. Jei moteris avi, seksualiai patraukli, ji privalo padaryti visk, kas tik galima, kad tapt, kiek bemanoma, gundania, taip panaudodama

54

seks kaip savo galingiausi ginkl, Seksualaus patrauklumo pagalba uvaldiusi vyrikio dmes, ji laisvai gali j panaudoti savo nuoira. Antras metodas uuojauta. Paprastai juo naudotis tinka senesnms moterims, kuri kategorij gali eiti bobui kiaulpieni tipo raganos, gyvenanios mauose koteduose ir moni laikomos iek tiek ekscentrikomis. Vaikai paprastai bna suavti fantazijos, kuri suadina io tipo raganos, o jaunimas siekia i j gauti iminting patarim. Savo nekaltumo dka vaikai gali pajusti j magik jg. Apsimesdama, taikinga kaimyne, tokia ragana apgauls bdu gali pasiekti savo tiksl. Treias bdas nuostaba. i kategorija geriausiai tinka nepaprastos, spdingos ivaizdos moteriai. Naudodamasi savo ivaizda, ji gali manipuliuoti monmis dl tos paprastos prieasties, kad j i e bijosi pasekmi, jei prieinsis jos valiai. Daugelis moter tinka ne vienai kategorijai. Pavyzdiui, jauna, skaisios, nekaltos ivaizdos ir kartu labai seksuali mergina turi panaudoti seks ir uuojaut. Arba nelemta moteris, prie sekso pridedant! kraup bals, naudoja sekso ir nuostabos metodus. Pasvrusi savo privalumus, ragana turi nusprsti, kok bd arba j kombinacij ji gali skmingai panaudoti. Nordamas tapti puikiu burtininku, vyrikis taip pat turi pasirinkti sau tinkamiausi kategorij. avus ir seksualiai patrauklus vyrikis, suprantama, turi rinktis pirmj sekso kategorij. Antroji, ujauianti, tiks pagyvenusiam elfo, ar miko kertojo ivaizdos vyrikiui. aviam ddulei (o danai ir nevariam seniokui) tiks ujauianioji kategorija. Treiojo tipo burtininku gali tapti kraupios arba velnikos ivaizdos vyrikis Kiekvienas j turi panaudoti savo sugebjim aukiau moterims apraytais bdais. Vizualinis ivaizdumas, naudojamas sukelti emocinei reakcijai, be abejo, yra maosios magijos svarbiausioji dalis. Tie, kurie pakankamai paiki ir mano, kad ior nieko nereikia, inoma, klysta. Gera ior visikai nebtina, bet ior neabejotinai reikalinga! Kvapas - kitas svarbus maosios magijos manipuliatyvinis faktorius. Atsiminkite - gyvuliai nepasitiki tuo, kas neturi kvapo! Ir netgi mes, kaip mons, nors ir galime smoningai neigti daugyb tuo faktu pagrst nuomoni, taip pat, kaip ir keturkojai, remiams savo uosle. Jeigu js vyras ir norite suavti moter, leiskite natralioms savo kno iskyroms pripildyti aplinkin atmosfer ir veikite gyvulikame kontraste, neprarasdamas socialinio galantikumo vaizdio. Jeigu js, kaip moteris, norite suavti vyrik, nebijokite sukelti jo pasibjaurjim tik todl, kad js kno tepalai ir aromatai nenuvalyti, kad vieta tarp js laun nesausa ir nesterili. ie natrals kvapai seksualiniai stimuliatoriai, kuriuos savo imintimi numat gamta. Sentimentals stimulai yra tie kvapai, kurie sukelia malonius prisiminimus ir nostalgij. Uburti vyr per jo skrand pradioje galima ruoiamo patiekalo kvapu! Sentimentalaus tipo burtininkas pastebs, kad tas faktorius - vienas tinkamiausi ukalbjimo bd. Dl juoko nesustosime prie vej kaimelyje vykdyt prasimanym vyro, nusprendusio uburti savo jaun mon, palikusi vaikik diaugsm namus. Bdamas maosios magijos naudojimo alininku, jis rpestingai kio kelni kien skumbrij ir susilauk vaisi, kuriuos atnea didel meil.

55

TRYS SATANISTINIO RITUALO TIPAI

Satanistins magijos praktikoje sutinkami trys ceremonij tipai. Kiekvienas j atitinka vien mogaus emocij. Pirmj j mes pavadinsime seksualiniu ritualu. Seksualinis ritualas plaiau inomas kaip meils kerai arba burtai. Tokio ritualo atlikinjimo tikslas - paadinti js norimame moguje geism arba seksualinio partnerio paskatinimas patenkinti js trokimus. Jeigu js nesate pasirinks ypatingo mogaus arba asmenybs tipo, kurie galt suadinti pakankamai stipr, krypting seksualin jausm, pasibaigiant orgazmu, tai js veikla neturs pasisekimo. Visas reikalas tas, kad netgi jei atsitiktinai ritualas baigsis skmingai, tai kokia bus jo prasm, jeigu js negalsite panaudoti jums suteiktos galimybs dl nebuvimo paskatos arba geismo? Prisiviliojim, tarnaujant js slaptoms paskatoms, lengva sumaiyti su ubrimu savo seksualiniams geismams patenkinti. Prisiviliojimas tikslu save iauktinti, lydimas ceremonins magijos, priklauso arba kategorijai teigiamo, arba griaunamojo ritualo, o gali pavirsti ir tuo, ir kitu. Jeigu js ko nors troktate ar ko nors jums reikia taip labai, kad to nebuvimas lidina arba labai kankina, ir js galite to pasiekti, panaudodami kerus ir burtus, nepadarydami niekam alos, tai teigiamasis ritualas, bdamas sudtine dalimi, padidins js gali. O jeigu js norite prisivilioti arba savo asmeniniais tikslais pavergti to nusipelniusi auk, tai jums reikia panaudoti griaunamj ritual. T formuluoi reikia laikytis, nes panaudojimas neteisingai pasirinkto ritualo tipo norimam tikslui pasiekti gali sukelti nemaloni komplikacij. Geras pavyzdys gali bti atsitikimas su mergaite, kuriai grysta kyrus garbintojas. Jeigu i jos puss nedaug tepadaryta jam padrsinti, tai ji turi pripainti j esant dvasiniu vampyru, kuo jis i tikrj ir yra, ir leisti jam vaidinti savo mazo chis t in vaidmen. Taiau jei ji lengvabdikai j suavjo, visaip j skatino, o paskui, didiam savo apmaudui, pamato, kad tapo jo nepaliaujamo geismo objektu, tai jai nra ko kaltinti, iskyrus save pai. Panas poelgiai, kuriais siekiama isireklamuoti, bdingi monms, nepasitikintiems savimi, o tas jausmas ir gimdo toki nerimt pergali poreik. Satanist turi pakankamai stipri asmenini savybi, leidiani viliones panaudoti savo paios seksualiniam pasitenkinimui, valdiai arba savos ries skmei usitikrinti. Antras ritualo tipas yra teigiamo pobdio. Teigiamas, arba ujauiantis, ritualas atliekamas padti kitiems arba paiam sau. Sveikata, eimynin laim, skm versle ir pasiekimai mokslo kelyje - tai tik kai kurios situacijos, kurias sprsti imasi is ritualas. Galima pasakyti, kad i ceremonijos forma yra TIKROJI labdaryb, jei tursime galvoje, kad labdaryb prasideda nuo savo nam. Treia stimuliuojanioji jga - griovimas. i ceremonija naudojama supykus, susierzinus, k nors niekinant arba atvirai nirus. Ji inoma kaip ukeikimas, prakeikimas arba griaunanioji jga. Viena didiausi klaid, atsiradusi poiryje

56

ritualins magijos praktik, nuomon, kad neva reikia patikti maginmis jgomis pirmiau negu jos stengs padaryti jums alos arba netgi jus sunaikinti. Nra nieko labiau neteisingo, n e s p a i o s j a u t r i a u s i o s prakeikimams aukos visada buvo didiausiais skeptikais. O tikroji prieastis nuostabiai paprasta. Necivilizuotas laukinis, kai tik pajus, kad prieas j prakeik, pirmiausia bgs pas artimiausi burtinink arba aman. Jis supranta grsm, ir blogio buvimas ir jo tikjimas prakeikimo galia tokia didel, kad jis griebsis vis atsargumo priemoni. Taip su teigiamos magijos pagalba jis pasiprieins bet kuriam blogiui, kuris gali j itikti. Ir tas mogus veikia apdairiai, joki bdu nerizikuoja. I kitos puss apsiviets mogus, neteikis reikms tokiems prietarams savo instinktyvi prakeikimo baim nukelia savo pasmons srit, tuo bdu j paversdamas fenomenalia griaunamja jga, kuri dids, itinkant kiekvienai tolimesnei neskmei. inoma, skeptikas kaskart vienareikmikai neigs bet kok ry tarp savo naujos neskms ir prakeikimo,YPATINGAI tarp to, kas jam teko. Tas atkaklus, smoningas prakeikimo potencialo neigimas ir yra ta pati sudtin dalis, kuri nea jam skm, sudarydama atsitiktines situacijas, atitinkanias prakeikimo potencial. Dauguma atvej auka neigs bet koki magini jg tak savo likimui iki pat paskutinio atodsio, nors burtininkas tol visikai patenkintas, kol viskas vyksta taip, kaip jis norjo. Nedera pamirti, kad JS NETURI JAUDINTI TA APLINKYB, JOG KAKAS GALI RIMTAI NEPRIPAINTI JS VEIKLOS, JEI VEIKLA DUODA PAGEIDAUJAM REZULTAT. Be saiko skrupuling logik ry tarp maginio ritualo ir jo galutinio rezultato visada aikins kaip atsitiktin sutapim Ar brimas baigsis kuriamaisiais ar griaunamaisiais tikslais, veiklos skm priklauso nuo jautrumo mogaus, kuriam teks patirti malon arba prakeikim, irint su kokiu atveju mes susiduriame. Atliekant seksualin, arba teigiam ritual, pasitikjimas to, kieno naudai jis atliekamas, ir jo tikjimas magija PADEDA atlikti ritual, bet mogus, patyrs prakeikim arba ukeikim, kur kas labiau links ti kaip sunaikinimo auka, jei jis tai netiki. Kol mogus ino, kas yra baim, jam reiks keli ir priemoni apsiginti nuo sav baimi. Niekas visko neino ir kol esama stebukl, bus ir neinomybs baim, kurioje slypi potencialiai pavojingos jgos. Kaip tik ta natrali neinomybs baim, artimiausia giminait avjimosi neinomybe, skatina loginio proto mog iekoti paaikinim. Akivaizdu, kad mokslinink, darant atradimus, skatina jo nuojauta stebuklo. Ir vis dlto kaip lidna, kad tas mogus, kuris save vadina logik, danai paskutinis suvokia ritualins magijos esm. Religinis tikjimas ir entuziazmas gali sukelti kne kraujuojanias aizdas, apytikriai panaias tas, kurios neva buvo padarytos Kristui. Tokios aizdos vadinamos stigmomis ir atsiranda dl kratutinikai aukto laipsnio uuojautos jausmo. Kodl gi tada abejojama griaunamaisiais kratutinumais, kuriuos gali sukelti baim ir siaubas? Teorikai taip vadinami demonai gali sudraskyti ir sunaikinti kn lygiai taip pat, kaip kad saujel seniai surdijusi vini gali sukelti kraujopldio ekstaz moguje, sitikinusiame, kad j i s nukryiuotas Golgotoje. Todl niekuomet nebandykite tikinti skeptiko, kur norite prakeikti. Tegul jis tyiojasi. Jo apvietimas sumaint js pasisekimo ansus. Atlaidiai, pasitikdami savimi, klausykits, kaip jis aiposi i js magijos, inodami, kad jo dienos tuo paiu metu pilnos nemalonum. Jei, be to, jis pakankamai niekingas, tai i tono malons jis gali net mirti juokdamasis!

57

SPJIMAS TIEMS, KURIE KETINA IUOS MENUS PRAKTIKUOTI

Sekso ir geismo atvilgiu Visapusikai pasinaudokite pradjusiais veikti ukeikimais ir burtais: jei js vyras, gosliu aistringumu panardinkite j savo varp: jei js moteris, nujausdama saldi palaim, plaiai atverkite savo sias. Uuojautos atvilgiu Bkite tvirtai sitikin, kad dl kainos tos pagalbos, kuri suteikte kitiems, jums neteks gailtis, jei j naujai gytos grybs taps klitimi js kelyje. Griovimo atvilgiu P r ie s vi es da mi s av o pr ak ei ki m , sitikinkite, kad js NEJAUDINA, ar numatyta auka liks gyva, ar ji mirs ir, iauk jos sunaikinim, triumfuokite, o ne atgailaukite. Grietai laikykits i taisykli, kitaip kiekvien kart js pamatysite, kaip js trokimai atsigr prie jus, kad greiiausiai jie bus jums alingi, o ne naudingi.

RITUALINIS, ARBA INTELEKTUALINIO ATSIPALAIDAVIMO KAMBARYS

Magijos ceremonij galima atlikti kaip pavieniui, taip ir grupje, taiau ir vieno, ir kito bdo pranaumus reikia paaikinti. inoma, grupinis ritualas labiau sustiprina tikjim ir duoda daugiau jgos negu individuali ceremonija. Susibrimas moni, atsidavusi bendrai filosofijai, btinai utikrina tikjimo magijos galia atsinaujinim. Religijos vaizdumas visada buvo jos atrama. Kaskart, kai religij imama praktikuoti vienatvje, ta praktika gauna asketizmo formas, kas beveik lygu antivisuomeniniam poelgiui. tai kodl Satanistas privalo rasti kit, su kuriais jis galt atlikti tas ceremonijas. Jei, atliekant prakeikimo, arba griaunamj, ritual, burtininko trokimus sustiprina kiti grups nariai, tai kartais gali jam padti. Tos ries ceremonijoje nra nieko tokio, kas galt ritual atliekanius sutrikdyti, nes pyktis ir simbolinis numatytos aukos sunaikinimas btinos ritualo sudtins dalys. I kitos puss, teigiamas ritualas su niekuo netramdomu aar liejimu arba seksualinis ritualas su savo masturbaciniais ir orgazmatiniais virtoniais tikriausiai vyks skmingiau, jei bus atliekamas vienatvje. Ritualiniame kambaryje ne vieta drovumui, jeigu tik tas pats drovumas nra atliekamo vaidmens sudtin dalis ir gali bti patogiai panaudotas, sakysime, gda,

58

pergyvenama padorios altoriaus funkcij atliekanios moters, kuri dl savo drovjimosi jauia seksualin susijaudinim. Taiau net iimtinai individualiame rituale reikia panaudoti standartinius iankstinius ukeikimus ir priemones pirma negu vyks paslapting fantazij inscenizacija. Formalij ritualo dal galima atlikti tame paiame kambaryje arba patalpoje, kur vyks individualioji dalis: kitu atveju formalij ceremonij galima atlikti vienoje vietoje, o individualij - kitoje. Ceremonij reikia pradti ir baigti ritualo kambaryje, kur yra simbolins priemons (altorius, taur ir t.t.). Ceremonijos formalioji pradia ir pabaiga yra kategori ka antiintelektualin priemon atskirti veikl ir suvokimo sistem, esanias ioriniame pasaulyje, nuo tos veiklos ir suvokimo, kurie yra ritualiniame kambaryje, kur itisai naudojama valia. Tas ceremonijos elementas daug SVARBESNIS intelektualui, nes jam YPA reikalingas dekompresinio kambario efektas - giedojimai, varp skambesys, vaks ir kiti ceremonijos aksesuarai - pirmiau negu jis gals savo grynus ir valios trokimus priversti veikti savo naudai, projektuodamas ir panaudodamas savuosius vaizdius. Intelektualinio atsipalaidavimo kambar Satanist ventovje lygiai taip pat galima laikyti laikino tamsybikumo ugdymo mokykla kaip ir VIS religij pamaldas. Skirtumas tas, kad Satanistas INO praktikuojs smoningo tamsybikumo form, kai tuo tarpu kito tikjimo ipainjas to neino arba, jei vis tik ir ino, bet praktikuoja toki saviapgauls form, kuri draudia jam taip pripainti. Jo individualyb nuo skiepyt religini pair jau tiek nusilpo, kad jis negali leisti sau paiam prisipainti tamsuolikumo, kur jis pats ir palaiko.

SATANISTINS MAGIJOS PRAKTIKAVIMO SUDTINS DALYS

Noras Ritualo atlikimo pirmoji sudtin dalis -noras, taip pat vadinamas motyvu, pagunda, emociniu sitikinimu. Jei js nuoirdiai netroktate galutinio rezultato, nereikia n mginti ritual atlikti. Nemanoma veiksm atlikti i proio, nes vienintelis bdas padaryti tokius triukus kaip nejudam objekt perklimas - stiprus emocinis poreikis tokiam veiksmui atlikti. Tiesa ta, kad jei burtininkas nori pasiekti takos, savo magijos menu padarydamas kitiems spd, ji s turi pateikti savo sugebjim regim rodym. Satanistas atlieka savo ritual, siekdamas usitikrinti, kad isipildys jo trokimai, ir jis negai laiko, neds valios pastang kam nors netikimam, pavyzdiui, naudodamasis magija, nebandys priversti pietuk nukristi nuo stalo arba k nors panaaus. Kiekio energijos, reikalingos pakelti or arbatos puoduk (tikrai pakelti), pakakt perkelti savo idj galvas grups moni, esani kitame pasaulio krate, ir juos paskatinti elgtis pagal js vali. Satanistas ino, kad jeigu jums net pasisekt pakelti nuo stalo arbatos puoduk, tai mons vis tiek

59

laikys, kad tai tik panaudotas triukas. Todl, jei Satanistas nori pakelti objekt or, j i s pasinaudos viela, veidrodiu ir kitais prietaisais ir tuo paiu sutaupys jg savs iauktinimui. Visi talentingi mediumai ir mistikai, baltosios magijos ipainjai praktikuoja gryn, pritaikomj, scenin magij su aki uriimu, vok uantspaudavimu, ir bet kuris pakankamai kompetentingas iliuzionistas, karnavalininkas arba saloninis poktininkas gals padaryti tuos paius efektus, nors, tikriausiai, juose nebus davatkik spiritualistini virtoni. Maas kdikis supranta, kad ko nors labai panorjus, tai btinai isipildys. Tai labai reikminga.Noras susijs su pastangomis, o tuo tarpu malda - su pavojumi. ventasis ratas ikreip nor, vaizduodamas j geidulingumu, godumu, gobumu. Tapkite panas kdik ir neslopinkite noro, nes taip prarasite ry su magins praktikos pirmja sudtine dalimi. Pasiduokite pagundai ir sisavinkite tai, kas jus gundo, kaskart, kai tik atsiranda galimyb! Laiko pasirinkimas Kiekvienoje skmingoje situacijoje svarbiausia tinkamai pasirinkti laik. Atliekant magin ritual, laiko pasirinkimas gali duoti dar didesn skm ar nepasisekim. Ukerti, mesti burtus, ukeikimus ir prakeikimus geriausias laikas, kai js objektas yra jautriausioje bklje. Pasidavimas burtininko valiai garantuotas tuo atveju, kai objektas kuo pasyvesnis. Koki stipri vali mogus beturt, miego metu pasyvumas - jo natrali bkl. Todl pats geriausias laikas nukreipti magin energij js objekt - tai jo arba jos miego laikas. Miego cikle esti tam tikri periodai, patogiausi ioriniams poveikiams. mogus, po dienos darb natraliai pavargs, miegos kaip umutas, kol jo knas ir protas pasilss. Tas gilaus miego periodas paprastai trunka apie keturias valandas, o paskui prasideda sapn faz, trunkanti dvi ar tris valandas, t.y. iki pabudimo. Tarkime, kad magas nori uburti mog, kuris paprastai gulasi vienuolikt valand v a k a r o i r k e l i a s i s e p t i n t r y t o . P a t s efektyviausias laikas ritualui atlikti prasids madaug penkt valand ryto, t.y. prie dvi valandas iki objekto pabudimo. Reikia pabrti, kad magas turi bti geriausios formos, nes, atlikindamas ritual, jis tampa siunianiuoju faktoriumi. Pagal tradicij raganos ir burtininkai - nakties mons, ir suprantama kodl. Ar esama geriausio gyvenimo reimo, tinkanio apipilti mintimis nieko netarianius mieganius mones?! Jeigu mons inot, kokios mintys teigiamos j protams miegant! Sapn faz tai bkl, kurioje faktikai ir gimsta ateitis. Didios mintys kyla pabundant, ir protas, kuris budrumo bklje tas mintis isaugoja, gali daug k sukurti. B et tas, kuris v ad ov aujasi nesismonintomis mintimis, atsidurs tokiose situacijose, kurios vliau bus iaikintos kaip likimas, dievo valia arba nelaimingas atsitikimas. Kiekvieno mogaus dienoje yra ir kit laikin laikotarpi, tinkam sisavinti burtininko valiai. Tie svajoni, nuovargio, nuobodiavimo laikotarpiai - taip pat vaisingi periodai priimti taigai. Jei js burt objektu yra moteris, nedera pamirti menstruacinio ciklo reikms. Jei vyro jaus mai nebt atbuk dl evoliucinio vystymosi, tai jis inot, kaip ino kiekvienas gyvulys, kada patel linkusi kopuliacijai. mogaus nosis,

60

nejauianti netgi pigi, opiat poveikio, neprisitaikiusi atpainti normalioje bklje tokius daug pasakanius erotinius kvapus. Net jei mogus turt tokius uosls sugebjimus, jo siekim objektas greiiausiai j suklaidint padedamas didelio kvepal kiekio, skirto nuslopinti ir panaikinti blog tvaik, arba, naudodamasis stipriais dezodorantais, visai paalint galimyb tuos kvapus pajusti. Nepaisant t gluminani faktori, vyrikyje priklausomai nuo jo charakterio visgi atbunda trokimas arba pasibjaurjimas, kai j i s instinktyviai ima suvokti pasikeitimus moteries mediag apykaitoje. Tai pasireikia uuomina i alies (kai jam tai primena uosls pojio organai). Atsigrimas atgal, kas bt lygu grimui gyvulin stadij, matyti, bt geriausias kelias smoningai panaudoti tuos sugebjimus, nors monms, linkusiems bjaurtis, tai, galimas dalykas, ir dvelkia baiktumu. Nors yra ir lengvesnis kelias, t.y. paprastas isiaikinimas datos ir menstruacinio ciklo danumui moters, prie kurios jus traukia. Vidutinikai moteris lengviausiai seksualiai pasiekiama betarpikai prie pat period arba ikart po jo. Todl miego laikas toki cikl metu tinkamiausias teigti seksualinio pobdio mintims arba paskatoms. Raganos ir burtininkai ino kur kas daugiau prog uburti savo pasirinktam vyrui. Kadangi vyro seksualinis potraukis daug pastovesnis negu moteries (nors yra daugyb moter tiek pat arba net ir labiau sujaudinam), laiko apskaiiavimas dienos tikslumu nevaidina tokio svarbaus vaidmens. Bet kuris vyras, jeigu jo seksualin energija dar ne visikai isekusi, patyrusiai raganai yra antis viliok. Met laikas po pavasario lygiadienio daugiau negu bet koks kitas laikotarpis pripildo vyrik seksualins energijos, ir tai patvirtina visas jo elgesys: bet raganai savo ruotu teks savo magij dti daugiau jg, nes, kaip ji lengvai gali sitikinti, vyrikio akys klydinja. baugtulio klausim, argi nemanoma apsiginti nuo toki ker, yra vienas atsakymas: Taip, apsiginti galima. Js niekada neturite miegoti, niekada neturite svajoti, js proto niekada neturi apleisti svarbios mintys, ir js niekuomet neturite atskleisti savo mini kitiems. O, tada js bsite apsaugotas nuo magini jg poveikio! Paveiksl a s Paauglys, kruopiausiai pjaustinjs medyje ird, kurios viduryje jo meils objekto inicialai; maylis, isds valandas, piedamas tokius prabangius automobilius, kokie jie jam atrodo; maa mergait, supanti rankose sen, suplyusi ll, laikydama j savo graiausiu kdikiu;- vis a tai talent ing ragan ir burtininki, apsigimusi mag pavyzdiai. Visi jie naudojasi magijos elementu, vadinamu paveikslu, nuo kurio priklauso bet kurio ritualo skm. Vaikai, kurie neino, ar jie turi koki nors menini gdi ar krybini talent ir kuriems visa tai nesvarbu, stengiasi pasiekti savo tiksl, naudodamiesi savo pai pasigamintais paveiks lais , kai tuo tarpu civilizuoti suaugusieji savo krybines pastangas iri daug kritikiau. tai kodl primityvus burtininkas savo ceremonijose gali skmingai panaudoti molin ll arba grub piein. JAM is paveikslas pakankamai tikslus. Visa tai ritualo metu padeda sustiprinti emocijas ir pads j skmingai baigti. Bet koks pieinys, paveikslas, skulptra,

61

uraas, fotografija, drabuis, kvapas, garsas, muzika, realios arba prasimanytos situacijos inscenizacija - visa, kas gali bti ceremonijoje panaudota, magui bus naudinga. Paveikslas - nuolatinis priminimas, priemon taupanti intelektualin energij, realaus objekto veikiantis pakaitalas. Paveikslu galima manipuliuoti, j galima konstruoti, galima keisti: visa tai padaroma suderinus su burtininko valia, ir paveikslu sukuriamas pats modelis virsta tikrovika formule. Jeigu js norite paragauti kuo daugiau seksualini malonum su js pasirinktu mogumi, btina norim situacij sukurti popieriuje, drobje ir t.t., ja kiek begalima daugiau padidinant visa tai bus neatskiriama ceremonijos dalis. Jeigu js trokimai materialiniai, jums reikia irti juos vaizduojanius paveikslus - apsupti save kvapais, garsais, kurie priartins atitinkamas situacijas. Sukurkite magnet, kuris pritrauks prie savs norim situacij arba objekt! Prieo sunaikinimui utikrinti reikia sunaikinti jo pakaital! J reikia suaudyti, nudurti, utraukti jam lig, sudeginti, sulauyti, prigirdyti arba kiek galima vaizdiau, tikinamiau sudraskyti. Lengva suprasti, kodl deiniosios orientacijos religijos smerkia stab krim. Mago naudojamas paveikslas materialiosios tikrovs veikiantis modelis, o tai visikai prietarauja ezoteriniam dvasingumui. Vienas graik dentelmenas, tikintis magija, kart sigeid moters, kuri j patenkint visais atvilgiais. Jis buvo taip pagautas savo beknio svajoni objekto, kad m kurti ios puikios btybs skulptr. Baigs darb, j i s taip beprotikai ir nuoirdiai simyljo savo sukurt moter, kad vietoje akmens ji gavo negyv kn, atgijo, tapo ilta. tai tokiu bdu magas Pigmalijonas gavo didiausi magin palaim, ir nuo iol grauol Galatja jam visikai priklaus. Nukreipimas Ritualins magijos praktikoje vienas daniausiai ignoruojam element jgos kaupimas ir tolimesnis jos nukreipimas ritualui efektyviai ubaigti. Kaip taisykl labai daug moni, besistengiani tapti raganomis ir burtininkais, atlieka ritual, o paskui nekantriai laukia pirmojo skms poymio. Jie taip pat i esms skmingai galt atsiklaupti ir melstis, nes pats j jaudinimasis, laukiant rezultato, paveria nieku bet koki reali skms galimyb. Dar daugiau. Abejotina, kad, taip nusiteik, jie bt pajgs sukaupti pakankamai koncentruotos energijos netgi ceremonijai deramai atlikti. Apmstymai arba nuolatiniai nusiskundimai situacija, kuria bus grindiamas js ritualas, tik garantuotai susilpnins ritualui reikaling jg, j iblakys ir suniokos. Po to, kai trokimas pakankamai sustiprjs, kad galima leisti veikti magijos jgoms, reikia visokeriopai stengtis t trokim simbolikai realizuoti VYKDANT RITUAL, BET NE PRIE TAI AR PO TO! Ritualo tikslas IVADUOTI mag nuo mini, galini j praryti, jei jis nuolat prie j griosis. Svarstymai, svajons, nuolatinis mstymas apie visus galimus tolimesnio vykio vystymosi variantus sudegina emocin energij, kuri galjo bti sukoncentruota jgoje, kurios dinamik galima panaudoti. Neverta netgi

62

minti, kad dl toki visk praryjani rpesi labai sumaja efektyvumas bet kokios, dargi kasdiens, veiklos. Ragana, ilgai laukianti savo kliento telefono skambuio ir protarpiais jam burianti, skurde paskends burtininkas, besiaukiantis tono malons, o paskui nerimastingai laukiantis ekio, mogus, nusivyls dl jam padaryt skriaud, prakeiks savo prie ir paskui itsusiu veidu ir suraukta kakta toliau velks savo kryi - vis tai paplit neteisingai eikvojamos energijos pavyzdiai. Netenka n stebtis, kad baltasis burtininkas, svieds piktus kerus, bijosi kerto! Baims apimtiems kerto siuntjams, tikrai kerija jau pati j nerimastinga bkl! Pusiausvyros faktorius Naudojimas tokio ingradiento kaip pusiausvyros faktorius ritualins magijos praktikoje daugiau pasiteisina seksualiniuose ir teigiamuose negu prakeikimo ritualuose. Jo reikm, nors ir atrodo neymi, vis dlto didel. Visapusikas to faktoriaus sisavinimas ir suvokimas - tai s ugebjimas , ku r turi nedaugelis ragan ir burtinink. Paprasiau kalbant, - tai asmenybi tip ir situacij suvokimas bei pasirinkimas atitinkamos magijos didiausiam efektui pasiekti. Savo ribotum suvokimas gali pasirodyti keistas bdas tobulintis mogui, kuriam lemta atlikinti tai, kas nemanoma, bet daugeliu atvej btent tai gali nustatyti skirtum tarp skms ir neskms. Jei didiosios arba maosios magijos priemonmis bandydamas pasiekti norim tiksl js nuolat pralaimite, susimstykite apie daugel dalyk. Ar js netapote auka savo paklydusio ir per daug ipuikusiu ego, kuris veria jus norti tai to, tai kito, kai tam praktikai nra ans? O gal js netalentingas, neturintis muzikins klausos individas, kuris per magij siekia didio pripainimo savo nemuzikalumui? O gal js paprasta neelegantika ragana su neproporcing imatavim avalyne, nosimi, ego ir dar iberta spuogais, burianti meil ekrano vaigdms? O gal js bjaurus, pilvotas, apsiseiljs ir kreivadantis senas batas, sigeids jaunos, isipusiusios striptizo okjos? Jeigu taip, tai jums skubiai reikia imokti naudotis pusiausvyros faktoriumi, kitaip nuolat laukite neskmi! stengti savo norus suderinti su savo sugebjimais jau savaime ymus pasiekimas, bet dar yra per daug moni, nesugebani suprasti, kad jeigu j i e negali pasiekti maksimumo, tai pus gabalo visgi geriau negu nieko. Ne kuo kitu kaip chroniku nevykliu galima pavadinti t mog, kuris, nieko neturdamas ir nepajgdamas udirbti milijon doleri, su pasidygjimo ypsena atsisako anso udirbti penkiasdeimt tkstani. Vienas i pai galingiausi mago ginkl - jo savimon, savo talent, galimybi, fizikai patraukli bei atstumiani bruo ir t.t. suvokimas, o taip pat supratimas, kur, kada, SU KUO geriausia juos panaudoti. mogus, kuris nieko neturi, o siekia laimjim, remdamasis grandioziniais projektais ir didelio turto paadais, savo verte panaus blus, besiropiania drambls koja tikslu j iprievartauti! Pradedantysis burtininkas, sitikins, kad pakankamai stiprus maginis veiksmas VISADA baigiasi skme, neirint maginio disbalanso, pamirta vien svarbiausi

63

taisykli: MAGIJA PANAI PAI GAMT, IR SKM MAGIJOJE REIKALAUJA HARMONIZUOTOS SVEIKOS SU GAMTA. O NE JOS NEPAISYMO.

VIENUOLIKA SATANISTINI TAISYKLI EMJE

1. Nedstykite savo poirio ir nedavinkite patarim, jei tik js to nepraoma. 2. Nepasakokite kitiems apie savo nemalonumus, jei tik js nesitikins, kad norima jus iklausyti. 3. Svetimame urve bkite pagarbus arba apskritai ten nesirodykite. 4. Jeigu js urvo sveias jums kyri, elkits su juo iauriai ir negailestingai. 5. Nebandykite seksualiai suartti, negav kvieianio signalo. 6. Neimkite daikto, kuris jums nepriklauso, jei tik jis neapsunkina jo eimininko ir is neprao, kad j nuo tos natos ivaduotumte. 7. Pripainkite magijos jg, jei j savo tikslams skmingai panaudojote. Jei js neigiate magijos jg po to, kai skmingai ja pasinaudojote, js neteksite viso, kas pasiekta. 8. Nereikkite savo nepasitenkinimo, tuo, kas su jumis visai nesusij. 9. Neskriauskite ma vaik. 10. Neumuinkite gyvuli, nebent maistui ir gindamiesi nuo upuolimo. 11. Bdami atviroje teritorijoje, niekam netrukdykite. Jei kas nors jums trukdo, papraykite j liautis. Jei jis nesiliauna, j sunaikinkite. andoras La Vejis Antonas M tono metais (1967 m.e.m.)

DEVYNIOS SATANISTINS NUODMS

Daug met mons klausinjo tono Banyios atstovus: Gerai, js filosofija pagrsta pataikavimu moni instinktams, bet ar yra js, kaip ir kitose religijose, nuodmi? Ms atsakymas bdavo tvirtai neigiamas. Bet atjo laikas j pakeisti. Per paskutinius dvideimt su virum met mes nuolat augome ir supratome, kad reikia aikiau apibrti kryptis ir tikslus ne tik tuos, kuri siekiame, bet ir tai, ko mes stengiams ivengti, su kuo nesutinkame. Skirtumas tarp Satanizmo ir kit religij tas, kad kitos religijos iradinja nuodmes, kuri negalima ivengti, o mes laikome, kad, kiek pasisteng, mons gali n e p a d a r y t i n i e k o , k m e s l a i k o m e nuodmmis. 1.Kvailyb

64

Ji Satanist nuodmi srao viruje. Kordinalin Satanizmo nuodm. Blogai, kad kvailyb nesukelia skausming poji. Tamsybikumas - vienas reikalas, bet ms visuomen vis labiau klesti kvailybje. J daro mons, kurie sutinka su viskuo, kas jiems sakoma. Masins informacijos priemons kultivuoja kvailyb kaip pozicij, kuri ne tik priimtina, bet ir girtina. Satanistas privalo imokti painti tuos triukus ir neleisti sau bti kvailiu. 2. Pretenzingumas. Tuias pozavimas, turbt labiausiai erzinanti i vis nuodmi, i nuodm darantis mogus tiesiog nesilaiko pagrindini Maosios magijos taisykli. Kartu su kvailybe pretenzingumas iuo metu yra pinig apyvartos varomoji jga. Ms dienomis visi stengiasi atrodyti didiais monmis, neirint ar jie tam turi pagrindo, ar ne. 3. Solipsizmas. Satanistui jis gali bti labai pavojingas. Tai savo reakcij, emocij ir jausm primetimas tiems, kuri isivystymas neatitinka jsikio. Klaidinga i moni laukti tokio pat dmesio, mandagumo ir pagarbos kokius jiems rodote. Beprasmika. Vietoje to Satanistas privalo praktikoje vadovautis lozungu: Elkis su kitu taip, kaip j i s su tavimi elgiasi. Tai reikalauja pastang ir nuolatinio budrumo, kitaip lengva pasiduoti guodianiai iliuzijai, kad visi tokie pat kaip js. Kaip sakoma, kai kurios utopijos bt idealios filosof alyje, bet, nelaimei ( arba laimei, makiavelizmo poiriu), mes nuo to toli. 4. Saviapgaul.

Ta nuodm inagrinta Satanistiniuose sakymuose, bet verta ia pakartoti, nes taip pat yra kardialin nuodm. Mes neprivalome mokti duokl mums primetamoms ventosioms karvms, skaitant vaidmenis, kuriuos, kaip laukiama, mes privalome suvaidinti. Vienintel leistina saviapgaul - sismoninta saviapgaul dl pramogos. Taiau tai jau ne saviapgaul! 5. Kaimenikas susitaiklikumas. Satanistiniu poiriu akivaizdu, kad nra nieko blogo sutikti su kito mogaus norais, jei to idavoje js laimite. Bet tik kvailiai seka banda, leisdami beveidei btybei diktuoti jums savo vali. Geriau smoningai isirinkti eiminink negu bti pavergtam minios kapriz. 6. Plai pair nebuvimas.

65

Satanistui tai gali atneti labai skaudi pasekmi. Niekuomet negalima pamesti i aki tai, kas js esate ir kokia grsme galite tapti paiu savo egzistavimu. Istorij mes kuriame iandien ir dabar. Visada turkite galvoje platesn istorin ir socialin vaizd. Tai labai svarbu kaip Didiajai, taip ir Maajai magijai. inokite, kad js veikiate kitu lygiu negu lkusysis pasaulis. 7. Praeities ortodoksij umirimas. S u pr as k it e, k ad ta i v i en as pa i skmingiausi bd praplauti smegenis monms, kurie priima kaip nauja ir nepaprasta tai, kas buvo inoma sen senovje ir pateikta naujame pakavime. I ms laukiama, kad avtums krjo genijumi ir umirtume original. Tai mus daro atliek perdirbimo visuomene. 8. Ididumas, trukds dirbti. Ididumas - savaime neblogas dalykas, bet tik iki tol, kol su muilinu vandeniu neusimojama ipilti kdikio. Tuo reikalu Satanist taisykl tokia: jei tai jums naudinga, puiku. O kai jau tai nebepadeda, kai js varyti kamp, vienintel ieitis i situacijos pasakyti: Gaila, a suklydau, noriau rasti kompromis. Reikia pasielgti tiesiog taip. 9. Estetinio principo nebuvimas. Pusiausvyr palaikanio faktoriaus daiktinis realizavimas Maajai magijai labai svarbus ir turi bti pltojamas. Akivaizdu, kad tuo keliu sunku nuolat udirbti pinig, todl vartotoj visuomen tokios savybs nepalaiko. Taiau ji yra svarbiausias magijos instrumentas ir, siekiant magijos efektyvumo, turi bti n au d o ja ma . Es te ti ni s p ri nc ip as la ba i subjektyvus ir atspindi mogaus prigimt, bet yra ir universali kategorij, kuri nedera neigti. Tai pirmas daugiau negu po deimt met pasirods pareikimas, skelbis kai kurias svarbias Satanist praktikos taisykles. Reikia paymti, kad i doktrina jokiu bdu nepakeiia Devyni Satanistiniu Priesak arba Vienuolikos Satanistiniu Taisykli emje, bet turi tiksl aukiau nurodytus principus pratsti ir ipltoti. andoras La Vjis Antonas XXII tono Metais (1987 m.a.m.)

mons yra tarytum unys. Daugumai i j religija yra pagrindin moralin grandin, laikanti juos priritus prie daugumos sukurt moralini norm. Jos nra blogos, taiau maai kas suvokia j atsiradimo prieastis. Jeigu tikinij paklausite, kodl jie tiki ir kas yra Dievas, vargu ar bent deimt i imto gals jums tai paaikinti. Patys nesuvokdami odi jungini reik ms , j i e ats aky s

66

ju ms standartinmis, tuiomis, gyvenimo suformuotomis frazmis. Atimkite i j religij ir j i e puls draskyti visus gabalus be jokio gailesio, nes neliks antkaklio, kuris laiko juos priritus ir veria bti paklusniais. Gyventi visikoje proto laisvje i j beveik niekas nesisteng ir nemoka, kadangi tam pasiekti reikia pastang. Deja paleidus vris laisv pirmomis aminybs akimirkomis nukentt visi. Niekas i j nepripains savo silpnumo, nes neirint visk silpni visuomenje yra visada sunaikinami ir tai stipriai didina baim prisipainti sau, mstyme t moni, kurie niekaip neatskiria ir neilaisvina savo mini nuo vieos daugumos. Niekas i j neatsisakys to Visagalio, kuris visk sutvarko u juos ir Kuriam suvokti jie prisipasta bejgiai, nes i tikrj tam stinga valios mstyti. Taigi ar reikia religijos...iandien? TAIP, kol mons neimoko gyventi savarankikai. Kol smoningai nenori suprasti, kad u visk atsakingi jie patys, ia ir dabar, o ne tas, gyvenantis nepasiekiamai auktai. Kad niekas neateis ir neipirks nuodmi ir kad u visk neivengiamai reiks atsakyti ir sumokti, jei ne jiems, tai j vaikams. Ir nra rojaus, kaip ir vaikysts pasak, nes jeigu nesugebame gerai gyventi dabar, tai ir ateityje u kvailum mums niekas nieko nebeduos. Kas yra 10 Dievo sakym? Vargu ar kas nors juos bt ras sau. 10 Dievo sakym tai taisykls, kaip turi elgtis KITI. Dar kart gerai siirkite ilikusias pasaulyje kar prieastis ir pamatysite pagal kokius poymius mons iki iol nepasidalina ems... . Imokite galvoti ir labai aikiai suprasti, k silo jums Pasaulis. Stenkits visk sau paaikinti ir neklausykite t, kurie tikins jus, kad esate tam pernelyg kvailas. Apsivalgykite ir pamatysite, kad niekas i alia esani nenori bti kvailesnis u jus... . Gal bus sunku, bet patikkite js nustebsite suinoj, kad Gris tai protingas egoizmas galintis egzistuoti ir be Dievo pagalbos. Stok prakeiktj keli, mogau. Juk dabar ir Tu prakeiktas. Juk dabar ir Tave prakeikins, pasirinkusieji Tikjimo, o ne inojimo keli.

Keliaujantis Tamsoje

67