PROCEDURI PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA CENTRULUI LOGOPEDIC INTERSCOLAR PRAHOVA (PROCEDURI OPERATIONALE

)
AN SCOLAR :2010- 2011

PROCEDURA PRIVIND PROIECTAREA ACTIVITATII LOGOPEDICE
SCOP: asigurarea planificarii corespunzatoare a activitatii in vederea obtinerii eficientei/eficacitatii maxime REZULTAT: intocmirea documentelor de proiectare a activitatii logopedice RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea ETAPE

3. Identificarea documentelor de proiectare a activitatii logopedice: proiectul managerial anual.registru de evidenta a copiilor cu tulburari de limbaj intrati in terapie. Pastrarea la cabinet a documentelor mentionate mai sus si si predarea unui exemplar al proiectului managerial. 8. Stabilirea fisei logopedice de lucru. Forma de organizare a activitatii de interventie este pe grupe mici de 2-4 copii sau individual in functie de urmatoarele criterii: tipul tulburarii de limbaj.de 45 de minute. PROCEDURA PRIVIND DEPISTAREA COPIILOR/ELEVILOR CU TULBURARI DE LIMBAJ/DE INVATARE SCOP: identificarea si precizarea diagnosticului prezumptiv al copiilor din unitatile de invata mant scolar si prescolar arondate cabinetului logopedic REZULTAT: inregistrarea copiilor cu tulburari de limbaj in documente specifice (registru de de evidenta . Durata unei activitati de terapie logopedica este. pana la 01 octombrie al fiecarui an scolar.consemnare de date.fisa de depistare.fisa de monitorizare a progresului scolar.fisa logopedica. 5.pe categorii de tulburari.proiectarea mijloacelor de invatamant.gravitatea tulburarii de limbaj. 4. programe de interventie logopedica pentru fiecare copil/grupa de copii. Stabilirea documentelor cu specific logopedic obligatorii:registru de evidenta a copiilor cu tulburari de limbaj depistati.condica de consemnare a activitatii profesorilor logopezi.fise de depistare avizate de directorii unitatilor de invatamant RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea . posibilitatea ei de raspuns la programarea propusa).fisa de evaluare dim\namica si interventie recuperatorie.1.implicarea familiei.evaluare. 7. 6.colaborarea cu familia( receptivitatea.fisa de evidenta statistica a datelor( semestriale/anuale).registru de evidenta a prezentei copiilor la activitatea de corectare. de regula.dinamica corectarii. 2. Orarul se stabileste pentru o norma didactica de 16 ore saptamanal.varsta copilului.Existenta obligatorie a tuturor documentelor mai sus mentionate in fiecare cabinet logope dic pana la data de 15 octombrie a fiecarui an scolar. centrului logopedic si departamentului secretariat al CJRAEPH.al orarului.a orarului cabinetului.demers therapeutic.desfasurate zilnic intre orele 8-19 in cabinetele logopedice sau punctele de lucru stabilite in functie de ora rul unitatilor de invatamant si de posibilitatile copiilor in cauza (in afara orelor de curs) si va fi afisat obligatoriu pe usa cabinetului.

ETAPE 1. 2. 6. 5. stabilirea programului de corectare RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea .8 octombrie.Populatia scolara/prescolara investigate de fiecare professor logoped este de cel putin 500 copii.Inregistrarea copiilor cu tulburari de limbaj in fisele de depistare.Depistarea copiilor cu tulburari de limbaj/de invatare. 3.aproximativ. 4. 7. PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA COMPLEXA A COPIILOR/ELEVILOR CU TULBURARI DE LIMBAJ SCOP: evaluarea complexa si stabilirea diagnosticului diferentiat REZULTAT:precizarea diagnosticului logopedic diferentiat si completarea fisei logopedice.Convocarea copiilor cu tulburari de limbaj medii si grave la cabinetul logopedic pe baza invitatiilor scrise in vederea evaluarii complexe.Completarea registrului de evidenta a copiilor depistati.Programarea activitatii de depistare pe unitati de invatamant/zona arondata.Perioada de realizare a activitatii de depistare este 15 septembrie.

3.Evaluarea copiilor care nu sunt cuprinsi in gradinite sau scoli la solicitarea familiei.Perioada de realizare a examinarii complexe si a formarii grupelor de lucru este 7-15 octombrie.aproximativ.Stabilirea programului individual/de grup de terapie logopedica in concordanta cu dorinta familiei.Examinarea complexa psiho-logopedica in colaborare cu cadrele didactice si parintii.Programarea fiecarui copil la activitatea de corectare a limbajului cu minim doua sedinte saptamanale.ETAPE 1.Convocarea copiilor/scolarilor cu tulburari de limbaj medii si grave la cabinetul logopedic/punctul logopedic. 4. 7. 6.sau a altor institutii.institutori.educatori) si a parintilor in activitatea de corectare alimbajului RESPONSABIL:toti profesorii logopezi din retea . 2.a cadrelor didactice.cu programul scolar al elevului.Formularea diagnosticului si prognosticului logopedic diferentiat pentru fiecare copil/elev. 5. ASIGURAREA CARACTERULUI PREVENTIV AL ACTIVITATILOR DE TERAPIE LOGOPEDICA SCOP: prevenirea aparitiei si evolutiei tulburarilor de limbaj la varsta prescolara pentru a se evita instalarea tulburarilor de invatare a scris-cititului la varsta scolara REZULTAT:initierea cadrelor didactice (invatatori.

Organizarea unor actiuni metodice in cadrul unor comisii de specialitare (educatori/ invatatori) pentru dezbaterea problemelor dezvoltarii generale a copilului. a particularitatilor dezvoltarii verbale si a modalitatilor de integrare scolara si sociala.la nivel local / judetean.Proiectarea activitatilor de initiere si consiliere a cadrelor didactice /parintilor in activitatea de corectare a tulburarilor de limbaj. 4.ETAPE 1.Organizarea unor programe educationale in parteneriat cu cadrele didactice. PROCEDURA PRIVIND INTERVENTIA TERAPEUTIC-RECUPERATORIE SCOP: corectatea tulburarilor de limbaj/invatare la copii/scolari REZULTAT:facilitarea procesului de integrare scolara si sociala a copiilor/elevilor cu tulburari de limbaj RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea ETAPE . 5.Predarea unui exemplar departamentului secretariat al CJRAE si centrului logopedic pana la 15 iunie al fiecarui an scolar.Identificarea zonelor de interes. 2.Completarea unor documente care atesta activitatile respective.prin implicarea profesorilor centrului logopedic. 3.

5. 3. 6. Completarea ritmica a fiselor logopedice de interventie dinamica si evaluare continua. Evaluarea periodica a progreselor realizate de elevi si reproiectarea activitatii de interventie. Desfasurarea interventiei terapeutice in concordanta cu diagnosticul logopedic/ proiectul logopedic individual realizat. 2.1. Formarea grupelor de lucru. PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROGRESULUI SCOP: asigurarea monitorizarii progresului terapeutic/ scolar REZULTAT:completarea documentelor RESPONSABIL:toti profesorii logopezi din retea . Folosirea mijloacelor de invatamant proiectate. 4. Completarea registrului de evidenta si a registrului de prezenta a copiilor cuprinsi in terapie.

3.ETAPE 1. PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA METODICA SCOP: asigurarea calităţii activităţii de terapie logopedica desfăşurata de profesorii logopezi la nivelul CLI Prahova REZULTAT: sustinerea pregatirii metodice a profesorilor logopezi prin intermediul activitatii comisiei metodice de specialitate organizate la nivelul CLI Prahova . Consultarea cadrului didactic (invatator. Rapoarte semestriale si anuale privind activitatea logopedica in cadrul CLI. Completarea fisei de monitorizare a progresului scolar folosind date preluate din documentele scolare (cataloage). Completarea rubricilor specifice din registrele de evidenta a activitatii.institutor. 4. 2.educator)privind evolutia copilului /elevului aflat in terapie logopedica.

7. 6. parinti. cel putin o data pe luna. 4. Elaborarea proiectelor manageriale ale responsabililor din cadrul comisiei metodice(parteneriat –consilieri. obligatorie a tuturor profesorilor logopezi din retea. . dupa caz. prin prezenta PROCEDURA PRIVIND FORMAREA/DEZVOLTAREA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE SCOP: parcurgerea de catre fiecare profesor logoped al CLI Prahova a unor cursuri de formare profesionala continua. toti profesorii logopezi din retea ETAPE: 1. Intrunirea comisiei. Arhivarea proceselor verbale si a produselor activitatii comisiei metodice . Stabilirea comisiei metodice de specialitate la nivelul CLI Prahova. insumand 90 credite transferabile . miercuri . Stabilirea responsabililor acestei comisii in primul consiliu profesoral al CLI. Stabilirea programului calendaristic al activitatilor demonstrative cu implicarea tuturor profesorilor din retea. profesori itineranti) 5. 3. Elaborarea/intocmirea programului de activitati al comisiei metodice de catre coordonatorul acesteia. 2. pe anul scolar in curs.RESPONSABIL: coordonator comisie metodica. Intocmirea proceselor verbale in urma desfasurarii fiecarei intalniri a comisiei mai sus amintita. 8.

) 5. Intocmirea unei fise de dezvoltare profesionala pentru fiecare profesor logoped la care vor fi anexate dovezile privind finalizarea stagiilor de formare ( vezi atestat.REZULTAT: Dezvoltarea si perfectionarea competentelor si cunostintelor profesionale ale fiecarui profesor logoped. certificat etc. Identificarea cursurilor/stagiilor de formare profesionala continua pe care le pot urma profesorii logopezi in acord cu nevoile de formare individuala profesionala continua si specificul activitatii de terapie logopedica/problemele de interes. adeverinta. 2. . Identificarea nevoilor de formare profesionala continua la nivelul fiecarui profesor logoped din retea. Arhivarea fiselor de dezvoltare profesionala mai sus amintite intr-un dosar special al CLI. ETAPE: 1. 4. PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA DE COLABORARE CU ALTE INSTITUTII SCOP: asigurarea unei colaborări eficiente intre specialiştii CLI si cei ai altor instituţii cu rol in asigurarea integrarii scolare a copiilor cu dizabilitati. 3. Inscrierea/parcurgerea/finalizarea unor cursuri de formare continua de catre fiecare profesor logoped. RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea. astfel incat interventia acestora sa fie de inalta calitate.

7. . medic din centre de igiena si profilaxie. la începutul fiecărui an şcolar. RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea. Monitorizarea activităţii de initiere/consiliere. Încheierea unui protocol de colaborare (vezi anexa) intre profesorul logoped si alţi specialişti cu rol in asigurarea asistentei logopedice/educaţionale a elevilor /copiilor cu dizabilitati (logoped şcolar. in baza protocolului de colaborare încheiat anterior intre parti. 6. 3. consilier CJAP. specialişti ai comisiilor de expertiza.REZULTAT: consilierea/ initierea in echipa de specialişti (logoped şcolar . mediator şcolar.) după caz. la nivelul echipei de specialişti care s-a ocupat de caz. etc. 5. Stabilirea datelor de identificare a beneficiarului (conform registrelor de evidenta).alt specialist) a acelor categorii de beneficiari pentru care este necesar acest serviciu. Consemnarea activitatilor in documentele cabinetului. 4. PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA ACTIVITATII DE TERAPIE LOGOPEDICA DESFASURATE LA NIVELUL CLI PRAHOVA SCOP: asigurarea unei evaluari obiective a activitatii de terapie logopedica desfasurate de profesorii logopezi. profesor itinerant. ETAPE: 1. in cadrul echipei de specialişti. Stabilirea unui plan managerial comun al obiectivelor activităţilor de colaborare. 2. Înregistrarea solicitării de colaborare /initiere venite din partea colaboratorului sau a cererii logopedului şcolar către respectivul colaborator. Evaluarea finala a activităţilor in colaborare. asistent social.

2. Identificarea documentelor de evaluare a activitatii de terapie logopedica desfasurate: rapoarte de activitate semestriala. Intocmirea documentelor mai sus mentionate de catre fiecare profesor logoped pe semestru/an scolar dupa structura furnizata in anexe. ETAPE: 1. REZULTAT: facilitarea procesului de integrare scolara a copiilor cu dificultati de invatare (urmarea unui program de interventie personalizat) . Predarea fisei de evaluare anuala a fiecarui profesor logoped se face in primul Consiliu Profesoral al CJRAE. fisa de autoevaluare anuala.REZULTAT: intocmirea fiselor de autoevaluare/evaluare anuala in baza carora profesorii logopezi primesc calificativul anual. Predarea fisei de evaluare anuala se face insotita de documente justificative (vezi portofoliul profesorului logoped ).rapoartele comisiei de calitate. PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA DE CORECTARE A DISLEXO-DISGRAFIEI COPIILOR CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE SCOP: corectarea tulburarilor limbalului scris-citit in cazul elevilor cu CES care solicita acest serviciu . 4. RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea/profesorul coordonator CLI/directorul CJRAE Prahova. Prahova pe anul scolar urmator (luna septembrie). Predarea rapoartelor de activitate elaborate de catre profesorii logopezi se face in ultima zi a fiecarui semestru catre coordonatorul CLI/ departamentul secretariat al CJRAE Prahova . 3. 5.

Incheierea unui protocol de colaborare intre parti logoped/familia copilului cu CES. Informarea profesorului itinerant asupra concluziilor la care a ajuns logopedul in urma activitatii de terapie specifica cu elevul. 11. 6. 3. Culegerea de date de la alte persoane apropiate (profesori. parinti). 5. PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA/EVIDENTA ACTIVITATII DE TERAPIE LOGOPEDICA LA NIVELUL CLI PRAHOVA SCOP: asigurarea unei evidente a planificarii corespunzatoare a activitatii de terapie logopedica desfasurate de profesorii logopezi REZULTAT: intocmirea si tinerea la zi a documentelor de evidenta a activitatii de terapie logopedica desfasurate RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea . 2. Stabilirea datelor de identificare (conform registrelor de evidenta). Evaluarea fiecarei activitati si monitorizarea progresului scolar (prin fise de evaluare. (conform structurii furnizate in anexa). 10. Consemnarea in fisele individuale a fiecarei sedinte de terapie a limbajului. in baza protocolului de colaborare incheiat intr cacesta si profesorul logoped(vezi modelul in anexa). Evaluare finala si recomandari (a modului in care au fost atinse obiectivele activitatii de corectare a limbajului si a monitorizarii rezultatelor scolare). Examinare complexa psihologopedica/identificarea/evaluarea problemelor principale vizate de terapia limbajului. 7. Arhivarea documentatiei si a fiselor de lucru cu beneficiarul ( portofoliul produselor activitatii elevilor). Inregistrarea solicitarii pentru elevul cu CES venita din partea profesorului itinerant care lucreaza cu acesta. 12.RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea ETAPE: 1. 8. Stabilirea planului de actiune/masurilor in vederea atingerii obiectivelor activitatii de terapie logopedica stabilite anterior. Stabilirea obiectivelor activitatii de terapie logopedica in acord cu beneficiarul. de monitorizare ) 9. 4.

Elaborarea documentelor mai sus mentionate de catre fiecare profesor logoped pe an scolar dupa modelul furnizat in anexe. programul de initiere si consiliere a cadrelor didactice si parintilor. audit. director CJRAE. Identificarea documentelor de evidenta a activitatii de terapie logopedica: condica de prezenta. REZULTAT: organizarea corespunzătoare a activităţii CLI/cabinetelor logopedice interscolare pe care le coordoneaza. programul activitatilor metodice.cu consemnarile la zi. Consemnarea in scris a activitatii desfasurate la cabinet se face strict urmarind itemii modelului furnizat in anexe. 4. fisele logopedice individuale si fisele de interventie logopedica si evaluare dinamica. portofoliul privind produsele activitatii desfasurate cu copiii/elevii. fisa privind monitorizarea succesului scolar.cu consemnarile necesare semestriale. curtea de conturi. Prezentarea acestor documente oricarei persoane abilitate sa controleze activitatea desfasurata de profesorul logoped la cabinet (coordonator CLI. RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea/profesor coordonator.grupele de copiii/elevi cuprinsi in program. Tinerea la zi a documentelor mai sus mentionate prin consemnarea in scris a activitatii desfasurate la cabinet. specialisti MECT) PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI MANAGEMENTUL ACTIVITATII DE TERAPIE LOGOPEDICA A CLI PRAHOVA SCOP: asigurarea unui management eficient/eficace a activitatii generale a CLI Prahova. 3. .fise de evaluare. 2. elaborate de profesorul logoped in functie de problemele copiilor cuprinsi in terapie si specificul logopatiilor acestora.ETAPE: 1. 5. inspector de specialitate.portofoliul privind materiale metodice.didactice fise de lucru individuale.mapa cabinetului logopedic care cuprinde: orarul cabinetului.

Actualizarea permanenta a documentelor legislative care reglementeaza activitatea CLI . Prahova. Locatia CLI faciliteaza accesibilitatea beneficiarilor care solicita serviciile centrului si participa la activitatile sustinute aici. Arhivarea corespunzatoare a acestor documente de către coordonatorul CLI. 2. 2. Privind amplasarea geografica/spatiul interior al CLI Prahova 1.programul cabinetelor CLI Prahova. 3. Aducerea la cunostinta tuturor profesorilor logopezi in cadrul consiliilor profesorale a noilor reglementari legislative. Serviciile centrului/cabinetelor din subordine sunt oferite intr-un spatiu corespunzator ca mărime. aflate in cadrul unitatilor scolare la care este arondat cabinetul. Centrul are autorizatie de functionare de la instantele de sanatatea publica. cadre didactice s. zonele de competenta . Igiena si siguranta 1. II.a. atunci cand este cazul. 2. Privind documentele legislative care reglementeaza activitatea CLI Prahova 1. metodele. Publicitate/diseminare/vizibilitatea activitatii CLI Prahova 1. obiectivele.) a instrumentelor de publicitate elaborate. carti de vizita – vezi exemplele din anexa). 4.Distribuirea in randul categoriilor de beneficiari (elevi. fluturasi. Locatiile cabinetelor sunt in spatii special destinate serviciilor de terapie a tulburarilor de limbaj/de invatare. 3.ETAPE: I. care sa cuprinda date despre identitatea .Elaborarea unor instrumente de publicitate/diseminare/vizibilitate a activitatii CJRAE Prahova (pliante. IV. postere. Centrul /cabinetele din subordine cuprind spatii interioare si exterioare in care se respecta normele de igiena si siguranta. III. amenajare si dotare tehnico – materială. 2. Identificarea documentelor legislative care reglementeaza activitatea CLI Prahova. de protectie si paza contra incendiilor. parinti. de utilizare corespunzatoare a echipamentelor si a aparaturii electronice .

absolvanti ai unor facultati de psihologie sau psihopedagogie. Distribuirea zonelor de competenta astfel formate fiecarui profesor logoped. 2. Centrul respecta si afiseaza normele de paza contra incendiilor. VI.). 2. conform prevederilor in vigoare. Incheierea unui protocol de colaborare (vezi modelul din anexa) cu directiunea unitatilor scolare din zona de competenta. Organizarea unor intalniri periodice(CJRAE). . cu numarul beneficiarilor si nevoile specifice ale acestora. privind realizarea instructajului fiecarui profesor logoped in securitate si protectia muncii. Toate salile destinate personalului/activitatilor cu beneficiarii si grupurile sanitare sunt igienizate zilnic. Structura si numarul personalului din cadrul CLI sunt adecvate. 5.sub aspectul calitatii. 3. Fiecare angajat are o fisa de post care precizeaza atributiile. 3.cu cate un profesor logoped. V. Structura personalului CLI (Vezi organigrama CJRAE) 1. dovezi ale formarii profesionale continue. 4. Realizarea si semnarea de catre fiecare profesor logoped a unei fise individuale de instructaj in domeniul securitatii si protectiei muncii.care functioneaza in 9 cabinete. 5. 4. contractul de munca. Zonele de competenta 1. Fiecare angajat are un dosar personal(secretariatul CJRAE) care include: copiii ale documentelor de identitate si de studii.3. in raport cu misiunea acestuia. Identificarea zonelor de competenta ce vor fi arondate fiecarui profesor logoped in functie de numarul de elevi al unitatilor scolare/prescolare si amplasarea geografica a acestora. altele decat unitatea scolara unde functioneaza cabinetul. CV etc. Doua dintre cabinetele interscolare de logopedie care functioneaza la nivelul judetului Prahova sunt incadrate cu cate doi profesori logopezi iar sapte dintre cabinete. 6. drepturile si responsabilitatile lor. In cadrul CLI (al CJRAE Prahova) sunt incadrati profesori logopezi. precum si relatiile de colaborare in cadrul echipei semnata la inceputul fiecarui an scolar).

precum si in functie de din partea cadrelor didactice. la sfarsitul fiecarui semestru(monitorizarea progreselor scolare). solicitarile venite . altele decat unitatea scolara unde functioneaza cabinetul.4. se va face la inceputul anului scolar(perioada depistarilor).al semestrului doi (prima saptamana). Deplasarea profesorilor logopezi la unitatile scolare/prescolare din zona de competenta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful