,~, ,:2J1)(M "E,Ut.mt.l1 UlOC:

l~

m_:e0nmM. Cm,t~r1l ~,Pj~i,Juan

Henv:roOI!1!irn'~Ma.ri~b. Mon~

-

Mi~~

(~!'m!I~ MU$i!j;y:(Jdiioo, ,dfl h~'x'Q

,A'r33,6~ ,] 9:2. 0'0011 ,DiilQi[lQl1I!iIi 'WW'!I'I!' ,,edU(Hicaluoe,oom,

~1k.KIDn l~il.u:tor~I_: EtI,~, 'M~~f!; ~L ln1p,~.il,n~: GT~!l~ lR.\¢y~ Sil

IS~N:i,84-~"e;8!--l23-O Deip6!lI,to ~,egaii; D.J:4\'i-4~'79~,2004

M ateri al protegido per de I ec hos de autor

ICa:IJitu'I'D Iii Su·rgimiJen.t\il} 'Y' tle.sarrollo c,o•. uni ta'r,ia,
aa
~'.'i
iii'll. i

de :10.:Psieo')o,gia
,~I,~ ",,,,~ ~

il.li'.

r.~[ ••

,Iiolil ill.

~oiI

••

I~I ....

1i;1 ••

'~II"

••

III!!II.~'II!I~,. II!!'''I'~ ••

II! ~ +,,~ ~,~+,,~ ~,~,~,~ ~'~'~'iI ~.I~'Ii'i +"Ii ~

i'it.lf.'i

i'~~'i

r.1il'i

i'IIiI~'iI

i'lil.li Ii Ii

3.. :La :Psico.lo.gia comun itaria ,en el icon.t.e·X.tn Iat~n.oa·meri}c'ano, ."",.., "~",, 28 ,~,','
',i,,'
!to.+.

,~"H o· .. ...... H.lLa

, .•

'1

.1Ii1~'!I .IIJ!!J~'!!I.II!!'~[!!IIIJ!!'~o!I.!!

~[~'!!!'!'~f!'!!!

!I!Ii"lH!

3-'2.:=-'

Marlsela
I

ULIJ"l.:ll~o

Po 'M····.···· _.

'on·~~ili"'rii.o.giif!iI"ii; g. , ·~.n:.'. '"M,- art ~-. ez .~
.1~h!.;;"-lIJ.A~t~A~..IU' ..

'1... 'C'on.,c,-ept,o die 'c)omunidad 2;., Sentiido de c·om:on'idad,

"',iI'," ",.." •.,., ,.,..., ,.,.." •." .••.~.•.•.•. .•,•• ~••• ".,•• ~" .,~",. ~..,•• ~..,•• ,....'••.~.... "on ••• "

,~ .•. , ,.",., •. ~

44·

51
,:r.il]! ~gl

4~ 1.,. ·P.IIi.'{jb·~em!ii3is, ;sQc~a~.f:s ~.•... , .•.•.. ,.,."'.•...",.,.,..,."' ,.",, ,..... ~.•.,.. , ,.", .•.• .•.

++., ,.",..,

,.,.", , ,.,. .• ,.,., .."

i,,.,, ,.,..,, ~.,. ,.•,•.•, ."•., •.",..

5 9.
1

63'
.:
,"

M atertal protegido por dNOC has de autor

'..rl·... •• '.11.1''Ji HJ6 ~~ 2~:. '••'U ...''''t''''...." slstem a~' s.. .cmras: '. I ·'!ir.". ' 2 '1' I .~. m.4.Ylfr]~....•....c~I...~'~. 3.OU' • .ofi.~ Ii !I...' ••' .'i·' "E" •...2.~ UI. le''''~' !IJI!..'..fJ\O"'!i.}~~ll!' . .•..... ._..'iI'!'P..'+'.~. i.'.t"t '''''I'Ij"j~ ~:~'_...28 ' ..~ .'~'~'Ii'.I..9' 1.' n..'.u • u'.. '.. "".'. i!'~I~ !i!lIIi~ II !i'~II~'!!I ~ ~ ~I!I..u .. entre ~ ..~.. ••'..CiCi" .~ . .1£1..'. ...~I.A.. [1 es:~U...lIi'.oodales: estructu[. iI.\r..U~ lifl.. U H...t.. ." ••• ...![..~ •• ..' '-r.. .mi. "".' .' '..' . '.W~\li..... 1. ·····'··f '.IJ ~_' ..Lf..e _w. ".~ P.'..""1' •• '..lu~J6~~Jl~l~.f~ de '~o'..'••'.' ..en. :$IQcia~es~"".~=_: . ~ l'!Il2 .' l-.nes... . 1-A1J. ."". ..~. .' •• '. •• "f •• ' 8'$) I. l:·n. Los o:tf~~.fF'.d. .e>cologja. 1.~.26 '1...~ ••• .Odem05..Itli·n..'..:.. .".". ·L Ii •.. 1.. ..:..i"if..• i.Is.!I ~~ ..Ji~.~...'T' .' 'U •• ==·~.2. '~ii"i'~n'. ! . estru.'fi~ .ca de' 105 sistem~s.e :OI:ronfen'br:efuliC'f Y' la.'i···· il'i+.J..•• .l'l· .2.·" ~' ~~JI! '-"11.. •• .:_.3. . die']' desa:ftO~lohumano "Ji. ..'.'.. 18 ..u'.iI'~ 100 103 ']l.~. O~"""'..en"c~o'n . ......'.J.~ .n.. ·1 iI'~~'i ill~~'. ~. "~. Y' prot'@sos. ·...I.70 72..@co]a!bo:raci"p'n '. -Ii P. "'. m nu . ~ 1...I.t L& di'n~...~" ""~".. Los s:i'st~mM Sioeilales:... l4...~.ii'" ~.~ i 1. ... !ll!1~'!I .. '. '-'rOC-f. i ..'..~~l.~~.~..' ~hJ!' i'~~'r.. '.'•.na'. II!I~~ lI!'II!!I... ' •.'•• .. .. -eosam'i... la construCicl6n social} de:~cClnocim.."t"...[!."'"...'. '''1 '. ••• '-......o.~I~~. !l1~'1311l ~~'I! !I'~~'I! ~..1I1'U." ••• . .Ii'~'~Ii. '. ••• ....-. '...o '.'. •• ~~ •• -" •••• " ••• .. . [il. "~~.'a~·.2~9' M atertal protegido por derec has de autor ..#i.'.' . 1. ••• . I..•••• " •••• .~..].tiN···· it"N" '·i...iI.~.'. •• ..'*" '"P' 4 .~~ '~~~iIiIg· ll~IJ.'..... '..if 'N'" "if·· '·i .II • • ._~ . if p .~ ~ 1Ll.. C'C1imtUl:!taT~a S'iI' e·' iI· •• ·•·• i"'N' "T" ··._ '_'. ~.'.IIiIl!l.....~.~." 'i-E "++-'i "9- N" "iI 'Ii •.t .1' !']i '7' 4\ .~.~J H •••• .·.t:f~'Ii"i.~'~£!I.. p 'Ii 'i M..:(.. _ T_.~ "'t' •• "'f'! ...·.rocem-s...AI_ ":1.. ~ dc'l' ..H •••• H••• .1IIi.~......•.to 'e('o16 jeo .' ." •••• ". ]>'ngv....' . 2.:'.. Ii •.'e:n:t:o e'Co~6"c.Ii. ..>n "".T" .!!-:IOS.u."..1.~.''''i .:' "~] 'R!~Jrel"-I!!l. ' !ll!1~!II!Ii!....II~~'!lII!I~I!I'..J! 1 ~.•• _".'t'•• i ~ . ..."n· r...'.. •• ~~.\..~".

"".r.rj.3:! Teo [[]'a.' . ""~". ''!''...-" .. "T'" "t' •• ' t" "'''''j i . . "~.'. '•• '. ... •• ~ ..."' '... :mo.".. :... . ..' 2 ' ".1. Empmvertttl1l't Y'.."r.. 2~ 1&1.. ". .. "'!'~..~ •• '.@i):r.Ochoa 11 Sana..'til..~ 'I '72.~.'I ..'ria ' ..'.~..• -." .w'O.. .' .I .....' . .' •• '.. un'.....•• .-"~'- +* ..~. ..~~.... D.' • i'" .- +F... '.. COMUn.. '•• '.g..' ..~~.tim '.'.~.•.". ".-•.•. . Tel. •• ..e.s. "'1' '~6·.."".q.. .vaJdon."..39 2.1..~~ . 7 .. 1.. 'I~ ...gweooen:t como teori_B: de....3. .'." ".1\01 profesional: la :investigadlQn acdon '".' 11" "'"" . Pa:rti..''!''.•• 11- ..[[~]iftJtiva.e'.. de 'm.m nu m. .......Rnicfon.(!CU'CSOS.. .' •• '.... "~'..vU h:aciil':wn de f..QnenwCi10n~_ ..'" . .de... ·.+ .'.. i'zj i'i"" i.u.. Bue.lares. ....."". "~~.' 1...".''. t" .. M atertal pro1egido PJr derec hos de autor .).'. ~"...~ •• '..'.' j.. ~~-~_~_t:-... •• ~ .11.' •• ~~" . "'1"" . ... .2. .' 138 ]...~a'pd.".• . ..m".'.'1..__ ·H'· c:omo .'" .~. La 1.~.68 .' . _.... •• .".O...HI __ . "~.v . _.'.' ...J .r .r..COII!O....'I .. + 'm 68.-'" . "r" i"'" . "iI'" 1.•••.' .' .c!i:pa'cl6n poll. 'i .. :m [7'4... +.-.. ..•..••.. "~'I'" "'1'" ""iI'" ..Iii 'piS~..'l~a 'Vas.... ... . 'i"" .'" . "i"" nu .l.". 'Y baSH conc'epwales 2. + .' 'lEI em\h~' \i\ler.. ." • 11'...itu.. --.'.asas 2 . .d' .~" "......~._'ih."r._.._'e. l~l·..' = .. ..r..-.....''!'' ••• ..w'a de: ._. .la -. .[.d' ..' .31...~".._...fff....~.." .. .... •• ~""" ~~... •• i'" "i". tcol . 2.. ..... 137 T'" T'.. . Gonzalo 'Musitu. (~e-nn:mt) .~.-. i"r" ." . ".. 'Los movlmJ~nmQS.'•• "~".-.

."!i.'-'.nre:nCIODl ..'. •• ....~ "~~.:3 '".. u textus 'v'. '• .' II. " .Programa:s de sa~ud ...2.2 zzo " ':'1.. 3. Roles en :Psi:co:lo.m...". '.~ _' .... 21..s ... lli'.poyo soctal ."...~. 'C..'....--."" .. . _. '~I~B. ~.'. D.... U' •• 'U' •• '. [ ..~'".e.~. • I..... e --aJ' :""(.5 .e:j'empc.-...• '~~Ii ...~·::'.209 . Ju an 1 !Ii _eves ~ y "~--.c. _ ~ __ '~~..' ..i"!1I.~..--· eD.."'.1.'.n..11.'.-. S' el ap".{).11":'-U' q':JI'" .l:u • ••. ..~o!!!!log~a ~ .. n :2...i't.~ ..~ •..'p..."•• ........ . ~ .. "~..'. a lI.v ...'.~.b.."..'l.~"..~. [lSA a la version latinoamenrana "1'" "~..... d" .~... .' "'." ••• "~.0 '.'.'. _ ~. Va! .•..":.'. " .y ..:. . ..odgen . '-4.'.ax]' ..2._ _ . . Etihca" v...".ala:res y compmmlsos "'. _. a . ••• '......oVfio !a. 2.com'u:nitaria.. n'.. .r.ncept[o de .1....:J: ".__ 2~.~~"~~...n -.illlli'.~..' ."~'Ii.~_ •• I[._' . . _II. .-...a~' . 23:5 1 .... Jl '~J ~Jl ..' . " .' •• !!!'•• 1I!!1'!ll II!'![.. .+.II..n.. "..••• .'D. bis..'~~'. •• ' ..'. "~.. .V 1~3..' 2-'.~ •• .. J.~2..O}I!":. ... '·./ ' ' ..3-. "."t ~'6i'.~.d-'-'~. 211 f) . .~" "..!I "_".W ~ ..~.'11 comoIntormacton . •• ..II!!'lI!!l~!!!! 1I!!11!l!! •• • !!. ~ "~.". _~ ..' RtlC8i"" ~-..' . 232 I.~" ."'"" de .ICo~.apolyo soclal co..c'-II 'VIII' ~.a. . .~.•••..' •• '+. '.~ ....' •• '. ..~. ""'H.'''.'.". ...'.'. ..'Ij''fII..----:- --lia]'_' SOCI"." u •• ".o.. '~. .'..1 Concltudo:n.'iI-~'1i iI ~....' .'.todal... .e ~ _' <' . I.. . .. '.~ I >. ~I"Ii~ ~ . Syd.2.. ~ ~.~n~e:rv\en.II:" .. ••• '..' '1Ii.'H •• ' . M atertal protegido por dNOC has de autor .•• ...245 . iI'~'1i 1i'~+'IIi •• 11i'1i. "~~"".._ _.'.-a'P' '~a'n los's" st e m" as" d' e a'YU' ([I-a ".n .[~ii."~•••.'••• ". .• '.1.'. r.. "..: ~'~l~.-·--'-" cat _Allures" ~'Il 1'<0. ':.' .~ • B" .''''""..-n 0 _ . I . u. '. ~"".~. " '" '" . . J'o.""""...e.d..'•• '. e I' .... '..'.~. ..PUYo C-'- . _ ·Y..ve'~e:s. Grupcs de auto aVl. n' ••.O~'.J."c..iL.04 . ~if'-~I'I-'VI' .r-":·..'. compro:miettida.Ji 2..". ..a~A ...206....C' II ..."~ ~ . .II.~... . ' __ .'.'... •. 'Ii ~"'~'iI'~'~11i ."."""~.. •• ..9 "'-'~'..~~ •• .Ii''~.i .... """. : ..". .." s ..Del. 1'-' 1"'1....~. '•• .n'.. u .".h ..J!.. ' u ••'+.~.. 1. •. 13' _ . .' ..'~ _ _ •.IJ'n mode~o dIe P~.pl..~.223 2~2... ·.' •.'"."".24'7 . j'..' • 'II!'!~[!I..Bil:Ilsescomunes 1 '}i =!!r~!! ~"". Roles y . . .'.. -... 19.1I.'. j .: ..~i:.'(.~. ~:~.uJi "'II:Ji-'.'. U !L"! ....~. ~'•• .H" .' ..~.g n. .I' . .~3..'+'~' .'!II1 .===========---[~ ..~~'.I'~ D:~ ..g w.~'".'..' . . ' -.nade ..H'e:rr-'.'.. ...... . . ...{)iBja :sodal..iIi" .: .. 2.P . ~. . ~.". ."•• . .' •• '+ .7_'" ~_ 2 •.2..... "~.".. . -' '...'.".es 3.2..e..~.gia comunitaria "' .. "~'i" ... ~".. . ... '.. .'.. :'.: I .t 'D. ~.u.._...... 1. ~'i i' . ..~ •• 'M' . •• .' . .~. u ..-A...I ]_01 - 2.. .--1 .II1i' Ii...'" "~...!!! II!!II! 244. 11-.ifiJ'0.' "'1 ..'J.." "". afectn '. a.'''IIiI .IJ ~ .!to _'~' .--...'"+'..-...._ . --.." ".. . ~l!l:~~..:.-' !d. . ..". • " 1..'.'I.!ij..ney' Cobb: el . ~!I!....--.. ""~." -.... ..'C·i~'-es ----' a D_ervenc C-'€!I.'IIJ!I~!I !!'II!!'[!I.J ..-"t' _~_.saCUUa .. •• "~ ..~" I."' ..__ '" -.....4'9 ::ll.'~' .. .. al~ltno.~.~... Definiienda el Qo..-. I ~l .. ~~".:tos '_ ..'.'hii"'il [r'"~'!Io-s:_s'e..a: ~z-:-_-:'o. if .""... Los ro~es e'n la..'"•• . l'da.

I.4. Concluslones 252 254 256· .2. J .285 M atertal pro1egido PJr derec hos de autor .

~ .ogias cemunttarias. '~~il(j._ .I ~~ BIi!'ji.inci. '1I'~F·ln ... .. 0'vjD'r'~ a' 1n largo de m aterial d una d ..-~.-..l'!I! 0.:wa..iII. it etc nan ue:¥i..~" ..w d ...j. d. t:.J Adewa's de dfferentes lunas geogr.:. respesando las prieridades de cada socledad Y'gujada PO.a. tanto.I·. "v~'I. __. Europa y :LaUnoam.~tratoV t\a·O"·p·l·OO'·'~.al desarrcllo y fbI''' talec....ci'lL'cUnstancia con tanta intensidad e.• 'J~tlHIJ .Q.... _ .~~ 'v' W'O' ='_ _ _ __ .pitu'lo de este material..".o 'pur remarcar esta .ii 1 0 m-"~.ci6n del.uf _I [~I 'I'D !UI.' . parte a las :si:rua:~ clones socto-economteas y 'po~iticas por tas que atravlesan Jas comumdades en _.I'gI'I !I'n'~'~ " y. II M ateri al protegido per de I ec hos de autor .II·_· "[.. norl11cos.U.OlfeSlo.'.ncom n el diferen t." ' __. _!IIJ'~ _ ~ ~I! _ .J. .~I ova •.:r" ~O~'-'ROnOI que la P..._ ...I ~ .~~..~._. ~ presenta '~1 ..GS ..(. ~~-~_ ~ ~.eca da soct-' e dad e c.:\': d_e 5lBliO .)f.:rtant ~.. de dtferente p:raCtica'i' sino. 1_" • I qc !I'IO (Co'n 11i..'~ __ "_ .. hablar no de' una... _ g ...I~ AI ..ue el desl1'lroUO de' esta dtsctpllna . el obleto de este m aterial ''''. :f. l I. J1L_e. :que ~oerml."sJ_...'.__ ten n 't.' "r!_"_. B's'tesustrato co:n:uin E:5 el que ha sldo.li.-~~·I.nal d.~.glacomunltana nudo. 1.'LO .~~' ..s.I!b1~ .t'iil ~I can ·._ identfficar dlst~lltas.s de' identldad como :IaPsi.'1..a (y el mundo anglos-alan) como en Latlnoamerlca..osnl_._l~~~.a· ~f.. surglda en el ~UtimlO ter:.4~..(.~I .pen sam os qu ~ 'n'~I"iI. ha heche de: ello una..aores u... a.. .. 'Ii S'~ It!!.el d. etc...s~ ~o': t' am. ( '..'e'm. . ...d.~' teorla ~a-'c'CR!I!' 1!~.t:~n I 'n°eu..t'".~ -_._" existe '~I "~I U' =_:.._" ..." !~~_. los va lares lobales d.~!I.'."l . ."~ [ ~'E'iIf']'nlt' " ._ ~. :. 'ill ..~l rV' ·&~~~.L~.cologi'a omunttana c ha tentdo en tres re. escenarsos :~'~~io~n(".iI.' I. J •• !J.. transform ada tanto en Europa como en Latinoamedca.a ~.iI.~... . de sus prtnclpales sena.lJOr'e].I I...WI)' "~. .. 'i':~."IJ.otras ~..~._. Y es que!no es solo una ('U.!~ ~. As:i.:palmle'nte._r·o.: tad_.lQd. I.=y ~~ __ .''lb· ~J':. movmza.!I!!..(\1 I .d.A.~.__ _=_ _ _ _ . . .o. :.t"~'!j.~.sh:uIogi'a en dis .F.ri di:j fere .f..I 'n' 1I.0.e'I1c. Y' aunque esto ya sea avanzar parte de' los contenldos del primer ca..~'U..6n. ~1. ._ ~.~.. __ ' =_. ~: se ha Ve'Dt.. . 1~'S~_ .1ll'VeSd8. resuna disc~pUna que :n~fleiay respeta las dlferentes formas de haeer P._:se_. .. hi :parUdpacion ciudadana.'1:':" . 'j' ---.. 'pr.giones del planeta: Bs.II.. 'L . 'l:0.o .p. Bn este capitujo se aresta especial ~ Q r' r.l.' '.1 u.L .• ~. "".JII las rl'll"e I..·· l-. A'unq. fneluso.<.estgu.).~"'. !.cl}on. .. .A-!Ei~\ ~C'~B:tal='\' .it- I B ![.U.. . '':II'.~desa. 1.PIM_3 y. prloridades l' v... ..''I'. . :11IIr._ap_..'t1~I.JI. . _:..' CIir"II'm' Seguramente. En este sentldo rara vez una discipUna en Pstcologia se :00 :preo·cupad.~\". .'miento del estado del bienestar.oo~.cologia comunl taria. tintas culturas y soctedades. 'Ij.iIL· a' fo rma . cendlclonado en..0que obUg~d'a. es una dlscipllna reciente. I lll..-iI>'·---dr ~..e sosuu ·tt_D'I!l. .."~ '.IJ~: ' 9j'pii .o apUcando tanto en E'UfO:p... ..a~strente a. 1iI [_.:.UI_. '~.esta.1 : La 'Psioo:I...esti... I '].. ._. 'Im:nt __ __.=~"-=II!."""O:'~' . ii" parses y euitaras a pncnzar unas es·tr"ueg.~":::~._e '.t. autozesrten de' comunldades...V ~ .. tados Unidos".OS. -d-I. .. '.'..flca. '""~.I.r......wusde acclon._e d.1i 1I!r. ' a "...e ser un buen :[jii.tll.e~'Ita balo comunltario '.'U' _ .~" V'!jf en._=..1:. ~~~~ • I.". u '\>rU.o..~!!i ".Ij ~ . ·Ull!! nes..('tu. . )~"'.A.:!. para la fOF.d-J':" y 'r''"j.[los valores de cada cultura....1l1 ·Ubi] nas psf.:~. _ ~~ ~ ~~ •• -a .":'" 'E.!!~~~tt.l. .'~ '!.1~ 1~'~nnC'·'·"". Il. l.' '.. ... sino de vapor l I ~ ..~.s~.': ". .]'Hk"O. ~~ "" el '0' r~i~~..o:s ' lminad·· a\ll ada: tadav a meCUl . __ l~~Ij.1l IJIj [ .n. ..

ca'ph...WIli.I.a'cc16.I._lC~.~:' I F!'.gla cornuru •• tana! 'ia l. AI menos.-. I H-'.. ..coi.r I" "i. AiB U"" I~~ . son las comumdades qutenes.L~.'~. o. d.r ~v.6n oom~ni:taria.IJ" !l.cada en un pl ano :rc'la:tl.... .vista...e vista. ca .ifU"O-~OO:"]'a- nor ..I. El ca..enci~l comunitaria puede e'X'·' pH.'_. ~...--' U' col ~'bora"'l""·n p .$odai.._. ~d' dades. .---"'..'..o.IL. "0.co y 10 soctal. .Onil~les ta ..iI ]11 d tos '''dT" t dt·' 1 y apostanulsta-n. a.l(.' '-10' . personas no disfrutan de entomos . ~ .•.i!ili"i._ru.-i a ~~ue~~-." ·Ui . _.nnestm -~. Jo.~. la In.~..eden ~~.gi~ roo mo lIlv d.i..~-~ apllca una Psi.i~ '..te' '1.el nlcho eC:016gico en.-~.-~-..:_-~. verdad uibj. nec'esl'a d ad es -sus.""IJ. en las que en general se ensena " --I ----. r . tres as[pNtos genulnos de la In tervencton comunttaria que' pueden eonstderarse como las l'utenUcas senas de identidad de Ja Psicologia eornunltarla.' .a.~a'n.~i1i.'I--~' :sus. comunttarla se ha ocupado de estudiar Ia salud._I bl~n hablar d.....lea de --r ~ --~--. :previ..t:I~.b.u.tollo bio-:pS.u b-.:P. :__:.~_ .te'Dc:f. !I....1'1' II .. 1 E.a.lt· .c'. A'· .!fi. ..lI.~-.. ~~. es In . __ ' _. ptictica..' .( .S:~C01. ~id: II J_.J! _. '-~o.v estigaci._.'i'i1i1m l A.'etanto 1~.altada de dUucldar hasta q.entendee u r-.~ en el capitulo 'V se presenta una d..~ .J. .i'. . .~..~a:-de ~i\.n 811caso de..-.._"""'".~..I '[0-" 1 tanto .J '.6:n mas pr-opiamen te com unUa-na:.S·. ps:ico]og...e Ias estrateglas de mterven .pLa:res. .".gica~ T:al 'Y como se es tudl a. dispensable preguntarse hasta que pun to' la e-xped.']I ] II· .'uIU.. .o IV'se ocupa de 1.... . ASl.iI. l'-I\.d_!li.. E. iBto' _1.Q~ ll. elementos :mnda_me'ntales de este entomo que' pennlten ..ro ae 'I m:od eios '110.]~'U'---.. .ko-soda].~OS'sistemas sociales y t lac If.tra'v~sde' un P'OOCe50 pardcrde .!Itl!" J. quienes St1:iutogestioDa.~. "-~n encuentra "'U eon tinuldad en 0'1 ca 'Ifl''''[:'tu·_JIJ:_.Lfii.. d.f .'YI' '~A."..n.!Q.._j! ~~ tam ~.n.0que consti. .~'l.te'-p~n'~.ellJiJC10n entn!: eomumc •dla-d v bilenest'ar.ltr.\..O '" yr Desde este punto de vista.es 'Y comunitarlos sa'liUdables~ mcluyendo de esta forma tambi~n el desarmllo social y comnnttaefo entre los i:nd:i. .." .~a Otgnnl~ zacii.igui"entes tres 'ca.ll ~. . ~ . en el plano eelstem o-----. I l~i3!lIIL desarrollo olloh..'I']·'!I.'..-'-:--n~'~ '"1ue. "li~. Los 5.~".~ . .6.:IQ~' .~ a traves de los euales la comunidad inn uye y es j nfluida poe sus mtembtos..s~co'logla. algo frecuentemen te reeonoddo (incluso por ."~C'"'.a. par 'tanto".I •. Reeogen.- I' JIIJ .1 'IA'e-'oc:'!lo---: G· a:"]'".iI!I' .ClaDu..u.".>. !\.t!l. es uno de. interveJlci.Q~~p~ese __ ~O I'IL... I~ [" ~\ 11.eni... 'U" -.ifidl de eperat! vlzar y llevar a lit...A y."... puede en tenderse Ia :P:slcologia. Desde este punlQ d.'L . comunitaria fuera de un maroa no de int:erac'clon en m..~ -~ .. ' . 1 . comunltaria diferente.!V .. pOI U jfti'~~i!fi'.~ ~a l...~ -. . si se qulere.ly'e~ IquidsJ' el pelncipal marco tcor. I~~' tsmo".6. . _.i!I_~~V ~V _ . .1 '~I~ nitu ~I:.iI..': tina de Intervenelones d-escansa. En otras palabras. ver'.I!! '_ In"~I'Pa~-: lit' !Ii.I'II.:pHulo5...'spilila y Lattnoamerlca. f .~..~~--.:·~i~... _.~- 'Ii.IOmeJCO-s mas '~ra~..si las.r~U~~. ..wtlptes nivlcles en dQnd~ 11 'persQna.~..s.g~='U' 1 I M ateri al protegido pJr del ec has de autor ..Q ne un eon cepto "Vil.ogiia.]I dJ..I '..l1II! ... el que la persona se Instals y de los..~ .i!I_ . ..~-.. una Ide ue ..J JIi I' .Pad6n '_:~ ._qi(PQ Oifiiitl!lo.esa:r.n~ ~..li ..o al anaHsis pormenodzade de '~osmecanlsmos El.La '0:···~ e rta .. . U!o.~'II-td'. se 'u.i . ci.ose para e .·..Uoll nPliI!'OIn'8 lr'~ .ven'ttuar el tlpo de adaptadbn persona-ambjente y sus consecuenclas en el d.. no constttuven smo d 1.t"~ ""..~.pno-r zar ~.. la realldad :50cla:l. = ·~.=I . .f" . D'n.--"Uti"...IL.I . Son ellas qnienes definen Sill idenUdad.." '\r... en.u~ punto es posible una buena calldad de 'Vida . . ~ ~~.~~i. parUd.fil:'!io.:M:undial de: la Sa~ud) pew. ~IiU \. i.car el bienesrar de las personas.' __ 1 ~.ia.} ''":__:_~~_:_:__::':~_'l.._1: estudto: la _. _. ~ .l. [J.plhd.:: la p~:rtldp:a'd61l".og. ~".I. I. ~ 'i...ul . cuada calidad de vld ~ Este ca .. este ca"p:i'tu:~o~. ~O" J~ que analiza oomn la P. I~j .el empOW(!n11(mt y elapeyo social.on..~ .t_ _I .(:ador~s. "'.'-. 1'1. a. . ~.ioo de 13. dte una ade ._'·.~· .~:+i:~. los 'nJrincl~les~ -~J:""""..pat~v..]liIl.iUi _ I '. [. de ""-n.n..oomunitada la perspecnva ooo16... analizan a'~gun()sde los princjpa:~es oblie:UvDs de la.

.~ ~ .l 1 ....~~._ .a. ''!Ii "lIZ J: l -~.. ··I·. r.lb~ U..I~~ .yuda:rse .toayuda.' _ 1_ f I-··!··· -'... su h.' ·'''·.. [. "d Ii '" en. la inte'rV'e.clOn comun it '" 'E' consonancia con l~0 nr. 0.~gIUm....os. 'UII'iII .seria~a.I_:~.ini." ""'1' " '" "..it...irulo 'VIII. ~':.0 S _-!. .._:. ~Ias.' . '~[ ".rofesionaJ y :Ia. co ]~a.I..lLt..1...-po stcosoclales destaca el . hasta cierto punto. -.II~~"I 1 __ teeesante sobre ou Ie'' ' .en.·DuuCl'!"..'.: ._.iI... n"-.' p:ro.tii.e. I !iii ..... I " I i.obie~ode la hUe.. parte del pfoe:eSOrr en uno rna.aml.. " ' as or iI.es etI d : qUlene~. _·. Esto es. ': recursos .'" -... . deH:ne los :p:ro'b~emiaJs.1..p. . .>.#I.'I I' " '_ ri ·._··~t~_:.- I . Esto que valores se debe lantea obvtam en te P~ ..:_.'-1: _ ~ ~I\..~ 'E'j'll! ...~tn~o"..: .. ~ .es.~_ ... 'una...1 .. .~1Ir __~JI..esen~ia.~ ... e"" mlulen ... len. I .D "'0.- I I' I·.~ '!!. :108.In 'f ':]' acio . ....~ formales f'>nm. .. ~ - "r..' ~ .Este .·· a.lS . b. t '.1"a un e'rven.~I· "111- 1"1'. .1. ...!ii&~ :~ ''-. I "...C'ultu...'Y't en deflnU:iva.' _.e:n. ersonas..'1 '& ~.-.I alili<arn.fic. . EI rapi'tulo VU: est-a dt'd~cado a analizar coneeptualmente el (lp~yO social.Qif' '0'..11 ~. .e5 'no SOli) ' en. en'It re las or'. '.1.11 et'j)ulw. ta '.'. ~ .. ~. "If..a. "..-:' ..j<.pos 'Y 'c(>...para.l "...aporo. ex.!'" .e:~.. No obstan te. -'".:l=I~-.pect:05 con.. .v..ten IqUl. y sus comentdades.ra de las pe~rsonas.'!!l1 '_~.\. II.len.l.. M atcri al protegido per de I c-c hos de autor .'Vos :irrerlnulc~ab~esde ~'. profeslonal._.~ como se con juga. ."" "t~"""'. '11'1.: .Y' Jas c:om. u la terapia () In . e~.-J.- . '~'~'_' ~_ ..'.guI' ~ entre otras cnsas ... 1.rven"chl:n. sus ""-m"I' o~ p d . soclal ""L. personas pa.SUS o-r:ganlzac. . :" ..' ".:~~.rnrn nl"'a~IAo'[ [IJ' vierte.cloncs.:t... .. t ~~......10"$ que se tra'ooj..a~.ion. _: ~I l~ !'. .:tU~.: .cam.LJ a SU5... 10 "V' . potenctarles 0 dop taries de poder .Ieti~vo~."1S.e(..v.s.SUSo--.' " 'i·' '. le~.. . I • ~ I .a pa. . . D __."..a. in erveneion comannana ...'I\Q tiene unas im'~Oirtantes implicaciones etk~BSen el traba]o del P'rofesionat .' _ ".adones ~ti.ploilaJ su efecto en..." _ ...i. In.~ .··1· '" .caci6.g 'IU' . "'l'V'!!Ii a. _ .' I '.-..on con sus ccmunldades. '. no :sc.. '- . ..os de :fo.. ". -.ff._.FI'ii"'1·0~:'~ .esHg:ar"..mover a .".i:~: . __ ~ .lpowennf!'.jI'l..!. - ".~ .. com 0: recu ~O":' ante .m"ent~ se analiza el rol de:~..eompeender en parte los procesos soclales .· 3:I>OYO SoCial.. .it .1.lli' r.: I IIJI.-'J! : '-. .I"'~~ :.t~'!w..lI 1'.i".~i' ~~~ m' a""' .·'r.I 'iin..'1.." I "'~ 'Ii. '.~'" . Esta capacidad de las.move:r :]. actuar f colaborar en la construcclon del conocimientn con aq'l!1eUosIcon..~ . I "...IUI I _ I " _~iI . '''.' ..o~ ~J "). Como se presenta en el '(d:ti'mo capitulo. ".':.~ ·t . sino ta".. . tu . ~pape~ d f"· ] por .l11l!P :.. . .~~. j..vp ~..lr.__::u· 11. . "1-" '1"1" ' .. ..:.. mo "'a'l] su 'v~~~~4f~: comu 'D'..r .- [.. ' [ .' so.la. l~ i~~' ':.:.nI' b· . '''1 I- . ·t· '" .."'1 - I" .lon d'erbe pe.n.... J' . _.:1 • . ' ere as .' personas.. W.' "i.Idll 9'n.. esta -b]~ .P~fVO·. _:~.m'~nidades .pro.ll' Y'su ..-' '.T!Ir_..."... .• [I .i". stern de tAI''fIi ...unidades. .""" '1... ~"..!I!..."a_e d ~. ..tre estes reeursos ."_ ..' . . d ebate tar't 'iin~ ..' .te riji. grupos de: a..~ Asi".- :. .1:. lldli'j '~".anJza.. ". .' nerten IOn..~ .' facunar Y' promover 'II dist 'ik-"" "''''''H"'v ila.. . ".. En el ciap:i'tulo 'VI se presenta el concepto de I!:tl. .. ~a cuI tUFa d.:)I . _.. ''~L"" '. En..L. '.':_ . uno de los o'b~e~i.tel'os de sell' asumlda todavi:a :P0F.. . . las 'personas mantener sentlmlentos de vinrulacl.. ".' sod~ I. riia""'v [0 -]u. 'p.'..t"" J .I.--...que permlten 3.ji '.~ .'.rmae'Spedfh. ~\rI.---..:'}' '..:. 1.-'.~. tarla. .ra organlzarse :y proporcsonarse a." ..a'5.1 ~ @'il 'I.ED ..: nates hublera una 'llu'ica Y verdadera forma de entender Ia intervenclon..ana~""n IF r..poyo Y' a..rse_.0~v ·n· "tltu . por tant-Ol~ es tarntJ:~..'_ .:__ . 1 I.impH.~:. parte de los profestonales come si para estes profesioTam'bi.-I' [.. JUI. ":~ 10. • r. ex.J.~ -iE' ' .~a...poyo ']f' au..:)!'" stno ". largo plazo.- ...otro ~ sllI.• -.e"star dela persona 'Y presentar SO utiUdad en b 10.gru.c· .nc~6n..!t:tu:!l. Jl se presenta un anansts de.~~ .. . - ··._"1..:.paC.en. 'i3 1 .::!CU. '. tlIIe II!]. '1.· puestn rlllU en a] p"ro"'c"Oif'O"" de n a'g' \rII'c-i"'fic""~6':n co Ja com untd ad ..ldad es.. " '."-r.. .1.E'~L '~I ] prQ~e~JjQna~"" ttl _e~ ue ~ .ta .P.·~··.n ~nt .. . ~ ~!C'tt..r .comiUnitada...s~cosOC.' (I Ill.I'VlI I'. " : .-.·o en ell. cas son t~atad. r.ywda. 'Este 'Y' ot:rol~.. puede servlr .. en e:~cap..

coln c~A.ft.gia e.cos.. e .ta. en Ia realidad . '-.1.llrartt --I .' ~i!!Iii''''''O' ~i""" . una dlsCipUna.. duda .en~lP(JF. sustituida POl' ~su des . cifioos de una realtdad soc1al. nentemente .s cO{fnulli:tad!o~ enuenden por 'PsloologJa eemunnana.. cuarta: el hecho de' que esta d~sdp'iln. I! _. "._ __ . :Pr.es.--.a ...ente que: su defi:rdd6n se a.obJet-o de ...Il ~i~ dll'i.O C' '-'1'ft.~: .lmUaci.' '.r-iIl . inlilil:V".J\r..esta lab or .. ._ d.t-e"".a se encuentra fuertemente en:rai.@s.llr .6n del .. ..'-.que resulra tan dificU su definidlut? SIn..~ gen mas preclsa de: ~"quees Ia Pslcologi'a comunnana . _ I - Rli '"iiI~_':=i'-" _ I. rrollar recursos 0 'pote~dalidades que en subsanar deficjts~ .j"'!~ifcamti... 10' que expU.ea..ipc~on..i'rl~o' "("11 ls _" ~"~_" ~_ ~ __ ..U -'O'~' 'liP..estud. ca.. cos sous espacios t:-eodcos'JI met:odo16g:lcos~de :1_n:t~rv.I.gunta obliga .su (ui-en'taci-6n lemi-.I6grl..(I cons.".Ogiul --.. ".. I .t'..f!U'jI. lA.da~ StU clara v.Ii.d. UOC .iderar vanas causas.. que ....cj.Pe-d'-ai..I-.II.6n.cr. Y Q.I ~d1.:Y en '~..'I mente d]:ficn~Por este motive. '-.carenesa de medelos 'too'Floas proplos.ioosy".pane de . ..a La. sus l. '!iii"".e _.enci:6n y~.clon que incluye y ~a.. '" ~"" .' "'m:. espedalmente. M ateri al protegido por del ec has de autor . deJ. racteristicas:~" su a. dtscrenen ra dlcalm_ .com..!. II ~..~ '&iii lI" .Utori..["!r __ ].~n~'o.gi. Ubi'"".J. es &eru.mente~~as mas :i~gni:ficatlvassean so.. ff ~ Ta. iii'" . _ _ _I I . ' .el heche de ser una disd:p:Una mas centrada en desa. en.od.""'~ ~~ ~ ". Y "I~l.'UII.@ .c-'~U'''''_Fi.apUca.l ..cam "-1J _c:. .iI.c6'log.().'intentar dar respuesta a.' '-'.iiD' ''ii cabo rio. ... el tipo de: in'tetvem.mbi-i!n se alude a sus a:m:bi tos de . ]"lI1 rea-'l·da d los procesos ~~]. ~I!I.on para lnten tar ofrecel" una...'.ca que :10 que los p~J. ___ y'_ d... - -.__ -'0'.]citsespe.esta 'pre..rolla..J..! I I ~ .-~II. sea. I . an ~. tarea oomple~ ia.~duos.W'iI'. resulta ha'bUua] Ia enumerad.io de. al. su diversldad de' enfoques y supue-stos~ La psleotogta comuattarla surge a partir' de Ias demands'S y dl~!:f..flI'III. parte.. l .:::.:apll~IUI.. es una..8 sodales y liDS indiv. _ ~.De esta forma..ocadon preventtva.e.!.ap~lca._'Jl. '"I' Ci". ncurar d' e la -' "-~~' --'~" comunuana 1.'_ .~. nte en IIU'-'_I..Aho:ra'bj. A estas razones poddamas aftadlr una.ae ra ·P'O!'j-COil._I..I .resu -l-t. .obvtamente.bile. c_IU'l. :'1: " ·.in. --''"1'- -il-- . sobre todo."-.a~Hunaalush5n a sus ongenes 'Y.~iD1~'~ ..a .._~. la.1-11-. !Ci!!.efierentes 'too:r..'1 I.~_ -.lI.. . .0.:Iuventud~ la amphtud de campos de a..' _ ~~I\r. poll Uta Y' eultural concreta que lmpregna to. _1.el .p'U.cil. de: sus pnndpales en. '~""I"'~O. -. :Esto 'impU." le .11~ .o:oes que.opoU:t~c-a del pais en el que se desar.[.oba.zada. Ima- ldeo.

en .n debe -. Prectsamenee. de las rna .'.nc'~u.nla ....aJrcoherencta y untdad a la gran dtversidad de lntervencionesy aplicadones practlcas que i..yl@.nquezas de:esta d..[.e lntervenlr en los con textos en los que se desarrolla la pelsona.--:"·0'··"·el..encia de in:fofnt8.rlco y .". cmunltarla.~.. dentro de este 'ulti.bie.~ camateonrca ~ e'~ er sennao d~ que ~se' adant ra Y sec.~liil ~~ ~~. ' of. :t"'~.- ~.. elememos generales .xima ~on .lf'm.e:1gran espado de Ia .".·rA--':" '!i. 'v ~'I:' n~~[.de la peopla :pefcSonacomo de los contextos en 'los. C-Qnlprren.P " ·1- La Pslcologia comunitaria j]! . y ~a continua tram:sfer.~. descrtht -·11'· --:. f"~~li"'.t"·.~ M ateri al protegido por del ec has de autor .il y A._ "_. a '"0· ·-r' .'p.--.c oc 'I" 0··poltnca..gf.• ..._: . Ia capacldad de Ia realtdad de' cada pais para desarrollar un determlnado tipo de rslco~o.e:todt)I6gi._.11 1 or.y·di. _ y~~ ~UIP-!!.Qcii". ~~~. . uesar- I.-.a('(:~o:na" [con.pta.Ilnport:ante con] ug.o1l.U'! .[·~~'l· "'did· _ i iii.j~ipUna" Por tanto.d'a[d.'~.ft.. ~ " .~~d'.. e caoa reannaa sociai.o:n.oHo" A esta de:fiIli.S8'rt. '~L~ _~IP.cion entre ambitas culturales 'm'u.. a _~~.' con cret ar 'v ouerar la...II .:~. ·c-·an·0·'· •.'1111l1.~~ ..l~~~/~ iP.--··rt-~.f'iI.1C.'In. '\.·.~ds. . es una dlscipl ina que' podria con ceblrse 'me:taf6~ ~-" _ -.g~toibaUza[clon . g. IiIIl' J..··· .necesarlamente intldUva y pl[elimi. que intel... e cuasi. '0 q'u.a. . . 1 [lI!' ~l" ~1I1!1 _ .ellobj eto de' pote:nd.S. . ·p··-' -· f-8 t ran ~fc. enttdo oe ncamen~ t~-· como .en res..iOo.~ .!!. d-· .n···4I..d-~-.escrimremos desarrcllo d e ~a P...-.en los contextos [ang'~O'sa.. tam."'. .U dCU ar estoscomnc . es prohablemente una.0·· .. '\. .m.. ~~ IaIl nnan a .!I.d'· .c~...erlcanol. os mas _ ~v__ _~ Ili!!!~l . -fI.11 . Y. i 'l ._erBI'-.f]"..~. ltdad .~..•• ~ am·- ....sta los contextos Y' tratando de .~. .. mo podemos tamblen constatar Ia extstenda de dtferencias entre B.:'· es os compon. aunque es important-e' que 'esta bus.a'r: su de.en '~'~:nI'i:"'i~'.no.".g.' . v~~r:c eon '~'-"r.en~ Una" per poner sOlo un ejemplo. +.~ esta n (lUI.. .d.. sociales de diferenres am. ..-:.conttn acton a -'~'~id-·~··~-d·'~ ·.d~r como percibe e. incorporanes a COUSl.-.08. La P'5i. n ·1 . [..~." La capactdad que tiene la Psicclogla cornunltarla de adaptarse a (ada.a:na'Hza:r..U.col..cQ".~.n la sutarquta... Nada resulta tan enrlquece dor como conocer y relacionar los desarrollos te6dcos"" las .~6rn"~ati..mas.r.i...[~.Q[g'ia..!I"Or~..Ii.bitos culturales.IIi·"··_:-']~.. e inc . '" U.pa Jcuan·_a_fS.r.·· -.18 contextos como el a'Osl[O:Sajon o eo~..a·su d ·a lias..IL·..a.' o.sicolog:ia comunitarta . c y'o'Ies.1'....··.den'tfficar recursos.~. .a:s..JaUn.d· e ." .~~ .on a Ia realtdad mas cercana tampoeo debe haeer caer a Ia dtscip~ma e. tanto . 'Es.U.I.ar hAbHme nte es ~ l~\JI'!~ !I!r.C.1'" !..caw:u:nUa:da es una disciplrna que t:ra:ta de .a con. Ul~ UJ rea I sarla ada. :reaUdad concreta.a·rt. pf:iA.cl.. que medelos te6r~C051 propios y capaces de d. rarl .o.J.·_·. _ .L~'" .ce '. rrello 'teo.:pl teaclones p'-fa(ticas '/ ] as rcaUdades.~f""!Ii. ~int'ernta'nd.

'_ .' 1'.I:I J~~ '-"0·' .tanro de c'_nft'~ ms como d". W v.1!0 ..aden de~. .comuD." .I . ~l!l.. se ie unen . I I iYIJlll1 IU Jdlrll . .. -."..()~o. posi..UJi~!I~.'.~ JjW...·.~I] -:-s..'..-I~.+..'.J'~cc:-']·6·· com unltaria co nlii!'~'I!*.J_:~. ael o~o' 'v '.~__J:._" U. ' ~]. g. \~l _ ~ ~ ... lao potendadon 0 d.'... " '-iii'...o largo de esta asignatura.l~'o.el entorn . ·:-. . ._'''''' ". ~.. .. ~.'cc-ii6" n de 10--: problema s '~D.ti'v.- como uno de los :facto.".n..: !IU'.-!. tedstkas. impone Umiia'ciones pew 'ta..= d .< ... l~IIiiII'''' 1."i!I.or. " iil-.IIir.iI'Ii' ento constln ~VJ!i. Aunque la Psl.·t. .1'" . unos ._j. los entomes mas depnvados (O'l.1'-' .1... . [. ~_. .". ~.. EI tncremenro de la cemperencta nene un efecto de preven . 'Y prccesos de . ~:[}-I~~'. ~o. El entomo social no es algo necesarlo 0 tinlcam.[.:"U--:' .' ..i.. ~5USesfueJzos en .P. '!\r._. d '~" . ~I I" :.i!taria mamtene que' .u s problem o!I.mbien aporta recurses.._. s ~ . Las :fu..en te :ne.n Slnl!o.!IiI- I[ i ._."_ .as~ La Psiioolog'la.UIIrIiI' ~ -.1.iII!L1. Ademds~ como verelos ~.I.1..on\p por eie~m'plo) el enfoque cornunltarto sosnene que es .1.' .. salud tw~ .g..~ t..b] C· 01100". IIU' I..i.~ '1.... iit..~I. U·.n. amblente (un. efectos sobre el cQm.. . -. I~' ~I]. .J.~~'~.@_rzas sistemas sodales desempenan y un papel :nil.g.iJ11i11 I fY. '\. '..identifi. mentando otras db. . mos a ~.-. l~ &'!'!Ii... ..gla eemunnana centra .vo mente de proY' blemas y oonfUcto5 para ind[v~duos 'Y grupos.v Ul~ .iento de la persona.· C .:lb .)l......e' -50-:1"']' .y· . :' nar...igen) 'resid!e\~ gran parte al menos..]1 .""'::.':.. .I . . .!!ir..U'iJ.00 tambH~n'fuente de recur- ...'-:.:O::... II loY_1 [..'"w. _. _ "_.. ...U..reven.. ..~='!.lf-glnac. _'. .:a-I e j' "__J.ci.~_..=.. :5. ""0·. en kis slstemas soclales y en la reen I. ~5I .u c u ruual es ~'i'-..! -!\r. m- '.~." ..IJ. :S··· . no tanto en.Spsicoseciales 'E-"n ·t·'!II'I"'III'j!.ojj'l~'r-' carae''One 11'5I'.i!II] d t"ii"~. . .i~ .--ill r I~-~ JJ1U· II . _.SUPUt:iO$ -' .L.I. h-c c'~ -'-'.·'.u...0' '!II'l.. E' . elemenros .A...80S y pot-eD.b· nn iif.i!:i!i!':0!11 ·.. . faetores personates).._ ..'~"'~ II II doen .ati. nsarrello .. .!WI" ~'. " .:~!I~.i". .4'~ en .~..l1Z3.. .eje. ..'nnta'n""'."-" 'I" ." _.0 socu.]~ ..-..mp'io) per t n • in1da:r un prooeso de: InterventIon.po5jb~e' eocuntrar recursos (s-olida~ridJad" . .cipUnas que se ocupan talubien del amlb~en:tle'i"como Ja fi..e _ ce '.''(j ._.e.l.p~)rtam. "p'-'I~ ~. '~'".. " d~ IIiI"'" " .l .. .O cue los II ."'"..:.@'van:te (no necesa- rtamente 'tinieD"0 excluyente) en la determmaclon de la condueta humana. 'r-...:'AJi''''t...'.}'!. ..:ind]. .viduo eon etlos.._c.. :p.".Ul I Il~.·-anchez vsu .._..--~ Y su eq uipo 1 '-'... .dal~dades.J... ... Lacm ental '\1' psico. Induso en..'.res que explican 105'problemas de salud men tal eVllando de esta.:Ii I ". . li.~!J. .::Ial .'a·l tant enm .f de . lo C-""~:ijP. socrates If.rn]ar' estes problemas exclusi vamente a la naturaleza del indi viduo... "ir.~.i!lr~~..c~u elementos deJ.i~I~I.. '!II].-' ..._ I" 1!lir. ...en. en la salud mental reslden en gran parte en el entomo .v1lll!y [r.{)nse relactona dtrectamente con.a:m-..I ~" .-". _. la Pslcologla comnni taria se centra as'pecialm e:-nt: on ~.oo----m·oe soiuciones .e . .:~~.yew"""._ \.19 I' 'I.!il~l!' e fI:~}1 .all~" :. J culru 'Q. • La.gran parte de.!' ~ u-'-'n.J._ =1 IIJI. .:..I..~ teres que indd.rnossistemas soetales I. manera 'yln..1.' . As!.iI .~~ It" __ J d· U..'. • 1~. >·t:·· reoncos que .-r. ..AC..~ Q ~~ ~ ~.CIO:~o.Ig I 1JIIrJ.. Esto 'e5. no olvida otros factores que pueden infl:ulr en dlcho comportamtemo (POl' @j@m.. .-_:':. IHlb~i. .~(m"UJ~.. J?. Ios i:ndividuos" Uaa premlsa fun d'ame ntal de '~~nI~e-'fle. .. ..1 :.J".~ .!losque' ·d.C. .esarroUo comunltarlo. . ~. .. '00'0 .!J! M ateri al protegido por del ec has de autor . .~~U.

...... prevlo a la in tervenclnn.~amnja..j .clad. ~~ ~y.I"' . 'ya que elcontacto con la co- M ateri al protegido per de I ec hos de autor . (. - -i.. democrattcos. .'...6gi(oque" no obstante. ~. h: ..' I.l: '! ai'liu'i'i.r-4nn. .n ~. ~'.il'·I ~". .~v.r' anto.Ia fuente de' tenslones y preblemas q. ...~ :'~HI/~".~ .. En cQnoordanda c-on los supuestos antenores se can ....Q. _:.':"1..I.r I..S I. para expresal las opinlone.:'. " de los sistemas socrates en.. """"'" Ii " !f II' " :~l'-"lll . los que la persona :inte[actua.~ _" I. es mente companbles.tII'~..lecer e~I.. en.I~:. de autoayuda relaetones de' c.onflanza" ete. •' Para desarrollar 0 alcanzar el :se:ntido psicoi. quiza.6n de.". soctedades dtnamicas j.U ~\___:lIIi-u'.. es :p[-ed~ so q. restaurar los dese(.~""" a iI.Hi...-·:-. un estado . n Q.I !C:.pr... de los entomos.c.: C' .6.sl.len :po.~~~ ~.epd.pro- cesos p-a'l't].C...1~'_.~t'·a._~.'Ii11~.n.f gm:pos ._ ~ ~~ .J!e 0 b' . ..•de ccmunl ...: . I_ cia._. . ~I.U4Y tam•..D.s en otro nivel d'ife[fnte al que ex:btia....l~o..cati..tlVOS..pen.o~.. entomo ... me todosJos mtembres d..O .om. cos' y :soc~ales~Una de las :princlpales caracterfsticas 'que dennen el a'jus'te de Ia persona a su entorna es la .a'cl 6.~8n[n.6.. adecuada para resolver Ios problemas..oues :pSI.:_IIj..:pet.. 'il .:'1 "Il~ ~'.'_~'. las dl:s:funcl.. :. IU~I:. nos con el obleto de me] orar el desarrollo de' estas mtsmas personas..il ~=~ consenso.I"~'. I 1 _' I :.socilles..· -::' :ii. En.. tanto que la no-modincaclon de' esos entornos maruendna esas dtsnu:tl. un importante cempenen te material Y'soelal que puede eoncretarse en.6:n de recursos :psh:~oi.~.ela comumdad teng.':~.tlQ...n este 'i!:'entimiento·· .. son algunos de los mecantsmos que: se proponen • HI redtseao de:l entorno Y' til cambto social produeen un efedo s.c~as. t . todo caso. .6:n Y' poren.. . la diversidadjl la to'ler-ancia~ 'PHI.en 1'05. etc..: .u.ico de ~am'u'n:ldad". ~: _' tan to.r la mOOi:Helc16.:'krlio' [~.~ ~.pertura hacia los ottos.~~'~_. .int:ereses jnatvidua]es.psf.. aunque . desde el punta.las.tdual.ci.nnr a La _.unitaria mantiene que. u :~.: nU"B ~ .' 'V!l) en la :r:edulc.n. gm ..). co' -rre'llacl or roo' n I. • Las necesldades indiv. en el...'~. sentido de' capaddad. ~"_ ~ ~ ~ _~_ _~ ~ ~~.el.'1 :~ll.. .r .tactll.indlivid'lllos que partlclpan en eUos~a Ia vez que promover trensfermactones estructurales de esos enter . ~_.' I'-. If.:.I_~.a.11_U1 .... .clones.c<' d' equ:Hlibrl05.... ~'~ era quo I. .:~.. confltcto. la no-medtflcacton de loIS entomos sodales Y' el ttaba:lio centredo exdustvamente en la persona no es una 'vIa..nos supone desarrollar co:m.~.lLrA p art itdip'.pwiUbrlo5 que :ptH!danpeoducuse en 110:5 entornos ...!' ~ ~ . ··b:'·/.IL .. la.. C.es y los :i:ntereses 'socl1lJl son general y 'bisica .a aceeso ~ ~""'ii:' ~'!Irurws '-y: servtclos cue t.cooocla]es de :~osmdtvtduos 'Y grupos.I:. ....~: I:.D cte~ sUuad6:n personal pasa t Ia tamJbl.I'::~~ d e una correrat . esti fuerternente vinculado a.. con el o'bleto de que Ii:S.I an P' arm' .eJ~.on de sennmtenro de' comunidad. -. . mejiof.• ".' . ~.s_.II.Il.~. ~iAn· ~f'-~IU ~I.~! '~Y.l alcancen un nuevo equllfbrio. pales y sedates puedan emrar en oonfU. 0 1 resta '-b.i. <!OI""'.-. e "0' desa tu stes person ales ne 'n' i'il.y.I~ : _: '_ "::: I.ci.C~pa. logla comuntteria.a . . . ~:cc ~ ~.ed~io. La Pslcolog:i'a c.. U'~f~ ~PJ _ ~" .. ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ""._~ comunidad 'pcrl""'''''lAm'c~ tlene por noo. aunque en oeastones pueden entrar en.~ .ene .~ 11. .-. ~.e exlsten vias die nego . una redistnbuclon 0 cr-ea. el pensamienro cflUool" el 11!Spet'O a.cb)~ ~iem.":c. etc.. ya que probablemen tie. de vi:s'ta de la f. d... :E..d.An" ~Jf. de' comunlcaclon.

PSl'C-o.ftu..an.!I__:-_ .comuol. I " .mu.ta.~y eo los q-ue se relaciona el desorden mental con fa.na.t.1t Asi" el desanou'o '1" las. La. de . la salud mental que 1. Los primeros antecedentes de la Pstcologi3 comunlrarla en "E.]j 11:': 'q' . ~ .malizados pr.oo.. -"""~'-'1 J .ma. .onale1[ de.ooj.. I. Pslco:lo. -·m· 'f'\n"i" II. l~.OS mas amplh)s~..'5...I.~·..t~.t...e.\~~ M aterl al protegido por de I C'C hos de autor . ·:}~I.. La. ill·.. "~a'1d . ~ .ctores.en.s:i6n. . t:amb.:: 18 Conf:ereo. .mio. !IJ._-'_--_.""..cblogos'Y p:ro. .1 el"ftirm''._ r~J '. ---~ u-ro' VIf\.ead.J ~a 1-_l' U'.da de Swam"sc-ou.a..._-ale·-l"'.'_ .iI'!!.on de su .liI~dad.la [c·'-o· u'-In" ld I "!!lId'1 d'10:n'-d ~..u.gura de Durkhei'm" .o.nto ofl. con la finalidad.." I 1.cia].i. ~ " .entnJ'l' no es p-osJlbh.L.en:te POI:£' soc:i.""-. I' I...L.lOgiJ comunitar:i'a 'Y donde se si.~ u-~ tra 00:]' 'a-"n .l'!'·~1 primera vez el tenn'in.a. n .bicago. po:l1tic·a die' crear estes centres tuvo mucho que ver con e] orlgen de' la di:Ki.. ·UI.ien".r'e'a'U~do.ttian las.~ oi!"!'..o.RD. a su veiz! consecnencla de' ciestos acontecimi.rta... en :130 comunidad.in . ~]~.1QOi!' 1 e.Atla:n.dle a'ssobre los probl.u.I..1'--~ Q Po' 'Ii!! _:.I. ..' .fesi.lI. [r'!t.cjpa]m.~' 'i"!iiO._· _ _.. ..Din 1l"7U-~ 'II O~")I I.1 . 'y' . wando M! trata de situar un memento concreto -Y' dedsivo en el odgen de la di.--~t ~ U. deci:s:i. es. bases de esta discipUna en Bstados Untdos.n.p:lln.c()no se puede olvtdar la fi.~.'nn. ..n.s a nnale.i:.ci.rados pot 1~.e. En este lade del.s.l~$-":" 1d-' tlili.tt: se reunen :ps~.._ .. 'Uno de' los c.2"lt. 'No obstante. - I~.. retterada. 'Unidos.v [lid' """'m. sodales tales como una.~~ en como veremos mas adelante.'" J. nI:'l r-.o . _" _I..-' '---.t..o"i.()nceptos ''''0' soc'..I.S ~U..te analizar los procesos de aj uste psi.''0.!i'~'n' !]j rla 'l·--t·' .p~il. i emigraclon manuenen hoy la vlg~n..t'". s~ ~. - d:'-~~ ._~~ Estad ~' ':U' tdo ~ n _· '.. '.psenH (Boston) en 1.tudjos epid..""_".ccncluslenes de esta Conferencla son.o-s preV'i. se alude.:..portan..:=i! -~~. Y'da cuenta de' la :im... '!Ir: -'--." 'IrnS'~"i"'I4:lloao' '1 0.(..__ A~1). .l. ~ - ~ I~.yas.C ~.1.g.t'i.r". de esta el)oc~. de for.comunttarta Y' SlI entorno social.te oo. ...I . El 'sacl'mi.s del :siSlo cxlX Y' prlnclpios del sislo xx..on social. 1 lr'- . .. ilL -' .elluls sme... a.anaUzar la ._.IU.~t-il~"'''!Ii.e-ncia\p orgmizada.c's y del es:p. pueden . ·man·' "-"11.I!.sd.t"""'.. de ill:tegra.6.13Psieo:Iogia.1IiQ 10' _-s·.tados. .c[.. I. ".C" d lem plo.. como cansecuencia de la crea~.}....'IIi. fidta.. " _ ..11.965" De becho" es en esta conIer.. En la Conferencia de Swampsoo..pa .lIlt .nexiQin existente entre .Slf es clave que' permi._-" Iia 'fUi -S-O' il_ -.: .~. Ia Conferencia celebrada en Swam.a de haee cien anos.-· .. l ~" CI".. en 'terml'[l. de' I.hi't. .sU:ua'de' en los e).'ej.to de'~ movtmtento social esistente en los an:QS sesenta en L~.6gioo~...'. ·1iI '~J La dedJ.3 tr.gos de' la Escnela de C.._: --.""l " Vi!lii I~~ centro' -'co de ~.-.

a]pacien te un 1)01 pasivo en 1a Interacclon Y' al . Igualmente.ci[6. salud mental.r. c clones que se reallzan.I. que' atdbuye . in~saJtbfa..onal una aetitud de espera ante los problemas de.fiende un aeercamiento . l]'_ 98'!:' ~ ~ . como hemos mdieado.9'7'3y 1982 realizada por Lounsbury :y sus' colaboradares apreclarse que durarue este :pedodo extste un Importante predominlo de los estudlos cen trados en la salud mental. el acceso a. 2 ... Las alustones a. stno com 0 un estado d. la sociedad norte a men can a. ..Pued. de' un acetea@J1 Ia :~aPs.Ws16n de los articulos puibUcados en.1. Esta vi:ncu].pr[o. Sf encuenna rna's rece.e prendtdo en tre 1.. 'Esta.a.h'O." f iUil'~ !a. de...des. L.i..en:~a'~... OJ" durante el periodo .A. pareee :mas· consclente de las profunda's destgualdades extstentes entre Ia 'poblac16:n.gia ccmurrltarla y salud mental cornu .p'ti.s. y son .a.of ~. o'bUgado. comun ltaria como dis~i pH:na.m salud m. (des:~gua'tdades tanto econormcas como e.sJ!I' en.· H_"'. se muestta msuflcien te para alcanzer a tuda la pobladen [que 'm'~. aslstenclales y educa:tlv('IIs).c(l[y a los fa.en'tomas social ~ . sanftarlos.'recU~50S.3JcUCi. '13.'o~' '~' en e:~.P~ic(ilo.n.' COt.e de: aigun tipo deltratamtento 0 hl.~esi.e blenestar . M ateri al protegido por del ec has de autor .mi:no.fi.()[ soclal.slco.to :Ilor~eamedcano.. este momenta 'ttist6. los factores sodales y ambient.~ . omunttarla Icon Ia satud mental se .ne d esre acercemten- psJc:olo.. Swa:rupscoU: en una busq_ueda.lginan... }lOrotra parte. es relevante ell cambto que se produce en la [cont~epclon de 10 salnd.aU '" ~'.t.individual que' desanende la lnfluencia que en el. . En una rev.!.O'IUll.orlgen de esta (UisdpUna~ al menos en el amb~. Joumal.r~.reft. q lie. pSi[co16. '[O~.adon Irucial de Ia s . nltaria son 'I:e:r.. Unjdos.cologia.n crlstaliza en.I[IJ''71'a'..g~c. un primer momento.simtlares en Estados.v. q_u.. ins3Jtisfacd6n con e'~:moo~]omedi[oo tradktonal.erepresentaria c~~a.e'lia [enlas prlmeras iD'v'esUg:a. nuevas onentadones y.P~lJtJJol'()UiJ com~7 II· 0/· J ~ .g'ia.(l~ib.clon.b!rveJl...l. E'ste modele tr.lnl'nJ'i:~ of" :'v P5vc.[.••.-1". ~I'~.al analizar el. odgen y desarrollo de: estes problemas tienen. ~G. Commurlity .muy pecos los trabajos eelactenados I1 b..~i'·'-n-'''''''u'". el Jbnerican . 'Un aceeeamtento que. "y r' to.. no Sf define como Ja ausencla de enfermedad.aores y que 'Ioo. son freeuentes y:" en derto modo". req1. En estiecontexte social comlenza a gestarse entre los profestonales de Ia salud mental una.Durante lao decada de los sesenta.lier.:tJu_.

re.j'e'to"~ste' tema. y:'_' . a. las posteriores revislones sobre Interven ..b la relevancla d.. ·ulU. 'bases.a medlados de. una perspectiva deJDaS. el desarrollo nonnal 1 0 el functona .' sabre todo.apoyv sodao. y modUlcar esnros de vida poco saluda hles. da lugar en Ia decada.. por in.·'!p_.'unidad Y' un nuevo acercamtento Interve:ntl. sociales"J Comlenzan a prollferar en est a.· .idualista. una. (:o'DsoUdaiCI.ece$id~d de analizar Ia :r~h. corndo est a toda.!'como refere:n tes te6d.cos. Gesten y Jas-on.po'yo social.ve:sUg:adol. o AS[I aunq ue en Ia eltada conferenela se p'la.3J-' d M ateri al protegido per de I 0C hos de autor .[~..los:i6n de traba los que anahzan su estructura.s men tales des facto. los estresores sodales y del . el a:j'uste pslcosodal. se convieree 'en recurrente en.""1' '-Ar_I~~_-".·. las propuestas de In te:rvenci6:n". ~~Uv~ ". importante ec.~ salud mental f..Q Y (:om.a. forma positi.5 cltan tambien como 'e~trat~gias inrervenuves de los.:_ :_.." . c:omunJlarlos el desarrollc de competenetas in. Ja PSico.UJ. la Confereneta de Swampsc. el esm~-sy eI.ci.s que :facUltan. de los des6rdene. Pnsteriormen te.ctares.eta.dones. de a .c16n sobre apoyo clal.es y profe~si nales. :E:s.nle.--)".it'cibnen:tr. en. £1 desarrollo de inte'Ive:n.o:nesj!'su medlci6. conmbutr a Ia creaden de gIupos de auto a:yuda. la realldad es q ue algo mas de veinte anos despues.[ 'I~f". cenceptuates de' h~disclp Hna.@s que .i'a muy .~ado de: los '~de~le5.ncia. como el consumo de ta'bact) y alcohol. establectdas en.apoY!l) soda] en. no obsrante.es.deran que IEH caminlo...cion. los an.!".a'le. ademas.e' indivldU.ana~]zan la influe.v. en el :pef~odocomprendfde entre 19 ..QU' Y'las Intervenciones :reaUzadas.SO~ los oehenta a.. Son rele'Y'an:t.logia comuntraria permaaece todavia en la aecad"i de los ochenta bastante llgada a ~.e-sUg8. . .os setenta. e~. Ia :m. 'que~contrlbuyen .com.rictlca.cidencla. ~~l '..a.vo de' la dlscipUna~ No obstante.e los factores -' 'iii .! algunos modelos como e] de Albee. respectivamente. 'IU"nl'd~. preven tlvas constltuye ya en este periodo un elemento dbUnt~. La i~nvesUga. entre las. oonsi. de. es decir. Gesten y Jason.ta I acterisnca 'C'i supone. sus :full.. proplclar el senttdo de con trol de las personas sobre su destmo (empowmnmt).va y negattva..C'Q~ las caraeterlsnces 6pUma:s del ambiente.res sodales.n y su relacien con el ajuste pslcosoclal de] su.~'J'.v(~' que tncluya a. una importa ~ te d:iv'er. 8:05. ademas.pa :~aslDV.~ado :~:Ddiv. un incremento en los temas relaclonados con fa._ l.84y 1988 se apreeta. De heche. ca ceso a recursos (inc~uido el .ge'nc~. clones s.cluye en 5U conocida ecuackm respeeto de: la in. mteato saludable de' los :individuos..'4: ue q tn. ales .~.alen tre Ia teoda :Y' la p.pstcolo . d '11'i-'~t-'~n-""IJ~ en U'''':iI[''li~nc.. la comunidad.. ellos de. e' Swa:mp~cott. soetales Ia n.dlviduale.

arte de p .'.. .c~o[u!Ssociale. .ernbarazes en adolescentes..___:.~..r. = ' ...~. ~ ill' .. :En. ~..~..I'.. •. .·i ~ ue .enfermos mentales y gru..~"".a.'" . . a. .I.' I ..I. II?: as .. se confiere cada veil mayor :r. ..j 'I: rlable 'personal. '~' . ron es..d norteamencana.zado con til nocion de :responsabUidad. . '... Jl~. I."J .t'·u'T~ score ~ ~ .e endas . ' con esfuerzos di'l(1u'iido5 directacue ..'.:.ia .:~ _...I'.:.. eX_L -..~' ua amp 'I'l tamente .J-L~~.. in.. .'1 'V . .0'$ distln. V ·.t5. tnada C'o'n'd'lu.de ennenamtento . .~~~"" -.41 ' ·d·: y.0.-v. j!'1' ~ J!g.~vpn. ..3:1' '..~~ de . t. _.J'~ r~ avudar a los Indlviduns a desarrollar habilldades que :~esoermttan " '. .. tj...i. J' :E:ste sesgo indivldualtsta se ve .. ......a.~""' . • " .·e lasa areas .~===~~-----. . '. .mane.' _ I .. ~I .1\. el in.·D(!j.. reco noes el Imp' 0'· rtante pa ipel desempe'!!lad""'" per I:~.L.ta" durante' Ja decada de los ochenta y los noventa se han rea] Iz.!'~iL1. ienen un enfoq ue centrado en..na -i" ..al ternanda entre gobiemes demeeraras y republtcanos] han marcado em. '. It: . H americana se refleja tam'Jb..[~. " ':~ e ...'~~_~l:::_..m.__ dIQ...' '-" ~'.. _ . y .' ...· _::~-.Ie.e ..." ":..el abuse de sustanclas.'·1"". _ _. '~_~""_ 're'ladonada ..ento l' mantenmnento de det Pmt' .=~ .--=. su Unldos. ~~~ ~ ~C' J..~.. .a'" a pO'I I' SOCIledla.~-~:~~etona 'I~~s a . esta misma linea. Durante los perlodos mas progreststas Ios determinantes M ateri al protegido per de I ec hos de autor . el acceso a 10'5 reeursos sociales.. a.lllLi... '. '... .. •... In1Ii.1..\JI: _'~ estes 'p..__:. .refo1f.~_~ _' .~lCiU'se . -~ "" ~''''O''' men te a las (jo:ndi.iUL . =1!~..con extto 105 .intid~endo en.. """ 'v OF'·.... Ilt~." '. ~-. " .. "l·'·' '-'I)"C' intervene 'dones InJ.'. la Ir·'~-c.en ~l en e:1 he- las.'....ti.: ".oo yen programas encamtnados a prevenir ....V]'~'dmares en iugar ·. ~ .. con texto seclal y poU:tico ha continuado ejerciendo Jnfluencla.r-.iA......V 10 I'.viduaUs. Bn consecuencia..IM C ."."~ . p..'n~p. le . II.~g.p. yon.__ _ ..el.. • d' doen a~.. .!r~J.. gm·-~"'p··. ~ l~·'IIIr . se di:rtgen a'~desarrollo de com I'pelll.Jaa y a..vorecidos.~ .':' '._.'5..~~ ~~ .'U'.. trarrestat normas culturales fuertemente asen tadas o condlclones econenucas neganvas que puedea estar ..J.guna'Socasiones como una va .·~''. -...fxt1en··. " tiara .. no.I>.. ..AIo largo de estas tres d~cadas y m.an. IL l~oTotra parte.3 al hecho de faciUtar 3. el desarrelle de est~ tipo de' ..'Fa· '. '!i. - . . o ei apoyo socias.edi. g. .~fitierv..pt6·'n 'e'Jt':t.ados por paclentes y :p):r fam'nia._.'~ . .'.e-s:no son suflctentes pa-ra con ... "1.::·~. al tiempo q U'5.r~le.'_.:.h:~'bl'i].-.: 'I.Z05.r. predomtnto de unas u otras teorias sobre la salud mental.I..II' - - .-.I.or..1c···O··.aJ para programas de p{levencib:n se desUnara .!I.' . Bn determinadas ocaslones._.r.': -.'_ ..="'. y a pesar del 'cUad.unas:. nos deberfa sorprender que dunlnte la deCilda de los ocheata una gran parte del apoyo :r'fde't.. _. ]as.' . "..I. re[sW'gjm'~. en ha'blUdadi. _. sodales 'y': '.· . ' -..I add coznlttvas de cnmunteacton 'V de so . ' tendtd reef' d' .". :.~ estreseres ambtentales """"... tenclas personales ha sido un componente Importante en campanas . cardiovasculares o Ius._'" . ..~.oes consioerace en al 1 '11 .' t .a'lltita'ba... E'o' concreto. d mvesngacion mas .~ ~~~.~.I ·'d·' J 1""".P"" roblemas) en l'naa'" de mtentar modtncer aspectos relactonales r .~~'Ii.·.p'r~v'e'nJt~vas.O.ev.. 'v~nza:ra ~..''d~'I~" " I:..t0:5 ctelos :poUticos (.~"" de..ott .de 'P..l.Ii In '·ervenclones..:~ J.as· I aunqae a.U.. Q c ~ I: . c' .:r\l'l. B'I sesgo individm.. .i-..Q sesgo :md'~.erdeunedades.s~c-ololgia comenttana en E'staoos.aUsta de la psicologia cho de Iq·.~· ven :'-.ado algunos @Sm@'l...~. .pos de' . ~.a. reievan t· s sana1 prevenoon .s" DIf' heche. iTII1'i·"Y'·O:-. .: i: C.s~ I ~ . este ul.ue '['. comunidad y a 'fadH tar la aeaci6:n de agrupaclones y asectactones. ...".-. _. .1 ..~L~ "" 'Ii..gramas."'~"'. D ..u~ 'II'~ fuerzos d.ro. de .~.nerson '!:i'li~ (..·.. .ancI..._.pory~)n:tegr.·'_ "~..I"'. encaminados a mo .o:s..' ~'C.uor. . 13 Influencla del.~~"" _.utoit:yuda Y' los gnI.e ..e t' "~.. _. 1.~UCl()U h .' _ " '.'_" mas.'011"" .pe .Q! I~ _ ~v~ .pos desfa'.'.com.enciQ:nes. '. .~ __ ~= . de ~i'--'UJI'O .a:llL~!I...d:iJvlduo =y~.

L.e.]i -=- I .. " '! ' .~.ma.: e.' 'J!' r~l. sendos :infonn.~'..~."'" _. la :paJrtidpa.. ..I. ·1iI._ ~.------~Q ""'u "..f. e'j'e...-. prugramas " en el Upo' de In tervenciones que se puomueven ~ . - . . 'd~ Sta'rt'J e..:10.' etermma' ." Adem6r5. SegG:n :Rep'pu..de int. sin duda. 'po·lH']'. '!'" _' JlIJ~.. pero la conSidericloll. ad . 'l1 d l .u · 1~lr~~ . '. r.u ~o ~ .:-:.I ~-_ =~IL~e"'I'" ~c~=_y l!il. " . consezulr --""1!--.conservado 'r' d ~ 'lo' ·a.._ ---' '_ ~ ~ ~.__:~..nes sumamente restrictlva .. M ateri al protegido por del ec has de autor .:__. ~ .ri. y~ __ ~_ " . e Intervencion d relaetonadcs con ~aprevencion de'aspectos ta. .:..UI a '.. i'[up-01rtancia de' las 'Variables rnersonales . ._:_.~ '-~-!! __:. .u ".lJ. .s.-. 1.pew'.f Mledld'Re.a:tnaS '-I-Ie'son efOCH'ViOS '-P'. '~~' __ ~~"_ . realizado name . y con escasos recarsos elaborado POI' Olds...~. [.cada.fi... E's~ees elcaso delprograma d'~rngido D.a. . importante. . . iI. U'.Flnalmen.0' a pesar de estas importantes :y div. -' .ci6n'i' Imp ortant es ins'ijt'il!ciones .l...D". I.[L~ '.amblentales tienen mas peso en la .. ~ nerseectlvas ~~ 'to01.n~ ~'Waron... .~ incluso en aquelles 'mya. i [0:505 :prog[:. . duce tm :l"'i"'·9'mo.can. _~.. - do" indde' --".zram a""Hea :.0 .~ reconocen en. forma..el'.~.1 . durante' Ia dkada de los noventa cabe seDa~a'r la :~m:po. . _. --.'ca-··.da en @1slstema educanvo de 1'00. ...' '~'" ~... .U_. 'UU.]"d-' en... de' este M..:.ro de' hJterven.mpananda...::'1 : '~a·. con 'ba.am. 1L111.Vo. II:' -J .idiJ! ..lly...r . .._.gado a considetar. &f. . . Se 'han.... 00..cual se ha manterudo desde ][965 a). .U l. canseguil' la :iropHcaci6n en el mismo tanto de los padres como de dlferentes Uncres y miembros de' la comunidad. .. e'm. . 'JI.pl'..'IYII.ervenc16n.. . estes mformes como contra-revoluctonanos.Ii"<~ _LII~_ . ' I~ _ '3"'1 se acentea la g. el gran nom.: ~~ lL .-' .pe delntervenctones.ci.. ~ft~:"'~'~j' "'"'d' J: tYd _...~. en la pr[t!venci6n. SegUR Heller Y'G{)ddanJ.~.unero sO'~ es. "'.jol .os.d. ._:. m !l1IJ.__.~.De hecbo.adete .. no seepudo mantener ruanda el departamento de salud Jocal m..r 1.-".__. pr-o. q..eve~ncl..t.Atbe9 ha ne. .en. Su reconoclmiento es.1. del maltram :linfantU Y' en. \. .1J1OO. . ~ _ ca dlflo ~ W~ ~.II ~.11IJ'-.er y.galon a desaparecer 0 :rooud:rse c-onsiderabled':[u'[--·~n--:-'~nosterior 'Cl.1U.s.min.:i-g ~&J.'.e.1i ~ ..~ •• " • '-~~~ -•• /1 ~Ib' J.. -.e' o.pOJlti ~ ~~~~ i~+i'!i[. .__ sino iIl'11JI'e '~J"&-b"'D ''''0-'~ I .. __ __ __~.u. _.te.. que Ue.~·U'J.tjtut.-.r . .anns sesenta con fondos federales (por . beb~s.. :.J .. e:fica. . .8 'Una.oenodos de 00:· anservad urism--.. :-: .1d..No obstante.espeCJ. - '~II. UJ ".ud..6.-' ummldad~_.n'~ setenta '~·iI!-r·ad epend anel 'OiE' cla . 'v desarro1llan~ 11...oto d ~ este sezun "d': caso m 0'·· .. • --... '_ -. padres .~"_ .' '. nodoe.ex:pHca.1j.se reno.n~n."- ....'"'0.5 'O[OGf..e:i[e'm:p....'.. 'IH-·-'l~"·G-"·...-"V' U' iL'!'~ .~J .. bloq .a~.gramas.cc_~. . ._ .1·0· inantes ~ m ...genclas.t.da se ha comprobedo riguresamente.~.aJnas.:.. ~~!P- ~lllll~.Q~.JJ . ':__~'.' t'll.'n-~.d.a .i~ .~~.tyll'!y "Great Sodety).a. .'Illl.esta Influencla 'nnl:1ic.n.~.I:: oC!ili:': ~~ .e.n-·. U . sus cola bora do res...'. adolescentes emba'razadas.'. . Estados U R'idos durante la 61ttma decada es altamente posinvo. ... este progr..ci6n del compertamiento humane mientras Clue'ru1 '~os.Iv~Ia co ~I '_. ...!QI .:.: a U: 0 .ones preventivas desarrolladas en. . la viabillidad..._I·_:· e~:'il'lt-[O. '-~: Y o'\..I..JiIL ..on del poreentale de.~. . se crearon durante los . que asumir su coste. t--.~.t---o~--~---~IJJ-. __:_ r~~IOII~~1 _.r.as\r como el N8'tion~dInstitute of M'ental Health y el ['n~.·. .edan~ connnoar es lr:rwot-erar nue --.. --._: '10" ieal 'U':'H. ·.. que haeen de la ..__:~ . :P-ove.r. :Ia di.'" £"10." que . 'y'.tr.rtante consoUdadlul que' se 'ha produddo de las programas de pu~ve.. e :i..•.:' ~~. ell. 7' Tal programs dernostro su e6.. _u~..= '_:Ie~' '__:~.6n Y' ~nna..': ali .. de. .

. clu-:..l desean 'que' la tntervencton sea.-- -- nidad.1~. jUri prog.poryo local poslble. '~ i· ~'m ·t··· . la .:IP\.st . 1.~ '~iJ!.u. "". 'D...vlen..1 deben ocapar a los inrerventores com..~".'"._l· .. r ~'" J'b -I''.~ . era ''Ji~...r ~ aspectos ..'11.'~-'n. 'J. ...o.~ml.na' -a ~~. 0.camb "0' ~.1. -"-. .ntes:..--encuentran.~. .....D~t'~1a .. puede resultar det:~sjv'Oy comlenza a ser "IU.. C .t"- . ~JLI .erican.u.------.sa~~udmental.-eslTa'~8~iaJ.~C"d e': .1i!'1. .e 13.. Y .. las .\....s..:me... 0::.~tnlca. 0'·' u. U :tio de :pro..:l! 'q"'1..!!" parcrauneme con:d~.. '.. y la preocupaden l)('jrf' una adecuada dHus'won de las.i::.'-J..r ademas.. .:f.e:f~cUva~ Entre los e~.-. _I·..." . ul!nt!l' .os.··ll·· .~)."'.n.5 'Y soda~es de gm.'~o'·. que .re'\i"cnc16.JI~I""J.. .. .tt las sst '-t---. .~·.ilI I.ill. .ll" 'I'-[L'":"" t'-(::: -'':'1::: "...Y. euenta S. ucrona . ".V . ll.esf~.[J.n't\e~..1' .II.entre . .05factores proteetores.. Estas organ... ._'.:I.. ra -.-. ~m' p' se U UJhl. . M ateri al protegido por del ec has de autor ...odas. 'I.ll~I .ecid05. cada -V'-B~'en 'a'J' medld ~ contar rO""~1 vor .. t-o:res de' desgo y e~desarrollo de: ~... ltr-" -"1 . tambien exlsten .-t-. • un or..1I..". i.pos d.. '[0:01:'. ttos _ . _ 1II.' Ies D'm.'.'ii"iI: :'i"'i '~'~o'. termmados (1Jl..j1 l4S u't'U--das e-n estas u eervenciones....~__u~.r. J .!t\w .. oe .. 'e~...re-SIll ~:ta:n pcsitivas 'tanto para :5USJn tegran tes 'Como para lao comt..1=-.4'~ ta etectt vic ilF.cla. oe .'] uac '[6." V.n tan. !i1d".""W.-.g/.(lu. v 1 An .as (ci.erto.zaci. _.Famas de p.I. .. • ' una.en la. _ _____ 'I~I-::_.·~L ~"..W. .ilL-..wasIn t.-.u.~ a'·... . :9...__ __ _ _ ..111. . y culrueaf.i:!Jn.'~""'.. .11..JIiH .' escasez_ de __ acercamlentos _ __ _... me-nos fundam e_______ ds estes_.l ...I01!:~~. "--..en.... ~.·- '. Ie'· v. .~_.eduC'ativ. . etnocentrismo Y' enfa:s~s.~. !I.".'I'.·. . [l~. En los 'p... . .:R" ~ t.' .::0 en.ponsab.-.:i4a. ~u. podriamos senalar como prlnclpales ceracterlstlcas detln:lt. .·M"".sigui~.ig. _ !I!..I.:.:'.:~Q·_.'. m-1C.am.".~."iIi'ic' a' 'H. 'l.. II menos tenerlos en..m1t'liii. ~.r los proptos ciud adanos sobre Ia base de un problema iI-o..olU..iio·nes . Los programas de inte."p'.n... !En resumen.~:.q.d .e seg 'u':':o. taeion de: sus progJ.= _ _ realmeme cemunttartcs ".'I' :]"'i!']"le-:R.oemostrauc 0' su capadd ~'d.U!. U ilI.. 6 .3.1 Reppueci V .' . mtsmas.d.. . ~tu' .rven. D ~~--'-u:__!:.vor."'. ..prog ramasse _ in.n.. el a:PG:Yosocial.'lid. e·n '~Il' !I1~.. " '" dl d d '~I ~ "' .d a por ias caractensncas .11 ILT~II!ll. .if'i.[I' = ~ __ 'Ii. . . .. if.-. Ia dismrnuclon de los fac~ entales ..glama~ de prevenclon es ta divE'Jsldad ..e ..as a las earacterlsttcas concretas d. -. '@. sus esfueraos 'f.oIgani.-...._ ~.- p'- ci:" - .l bonldorecs. :mulere'~J' la vlolen.._ _ _.. En..Ies como la 'v]"ob!ncla contra las.. .. la . 'Y la potenclaclen de las corn petenctas ~S'Oc~a'~e..tte estes 1I1 ttmos.I':1I'.1 1Il ~~ consld "-... [lor otra.['II~1 .... de ."~ la eomuntdad a ~aque se dlrlgen y disponer del mayor a... .= 'li..· Vi. . I .1"'.:l!~.'!.g... ~ .ones Y agrupadones comnnltartas.comunidad a. 'II eva..midad hacia ia que didgen.~II~~. I .. _ U' . . iT' ]i..am._ ____ _ _______ _ _ .. 1IJ1Iir.. It .izacioncs ..:. parte. son la mayor adap .e:nren I clones.d' oomun.---. (. .-'- 'vidual) 'Y • una' '_.e.s .l! I .I..II. ." . de la Psicologfa cemunttaela en Estados Unldos.""'''D~.e'rve:nClones.O''i:'.. ' .d6-n debe-nan respetar los valores culturales de la comunidad a la que Otra caracterisnca ..'~'nan.faciUtaci6n de~..a. :t"'-'~'--' n--O'd'" -".t.n (J.iiJ colalVWiQ.Ai"' 'iDfirr'o. "..III" .s S~ -. __ '= ._ 'i:"ii'!I! 1.lnctad lndJj. una credeme tmnonancla 'e-~el :I. _ _ ___ _. oeasiones creadas 'p0.]11101.iii['Q.OJU~ci'VJ. la que Sf dlU'J. qu.' .n __ ios en Ia cornuca .acceso a los tecursos sanitartos. mny' vmculado a 1a .1 v v g.01._. SlY apoy<) a."'n·..ge:n"'I mejora en.~Io:' .lWitar~. el maltrato In'fi'9In·'1":]' Estas .

u.~.. ··'1' '_ _. e.I .<1.. pun ~." .s..~..Ii.:U'r. ..c...1 ~'. tanto en. rada durante la decada de 1'05 clncuenta y sesen ta.. la enfermedad.··v...v.icomo en.e.·~Jh..~)I~~ son [_-!U"..b a..51 como en. como es el caso de _jlm. su 'enfasis en la promoc..:_C!' l.eU.. las in.a calogia <do:munltaria es bastante diferen:te~En Canada exlste una larga tradl..ti6n de: pregramas de.'I" "t. ' ._ ~\ t-' [.i"i!f·""d.] es. ~'~I" [pS-CY" ~Ai Y .)05 m'00 e...:OSy emograaeos ape'-il--- '~I\\'Ii. :-.. edacacion y sem..'~ ...tI~.d•..e..colog~'a comunuana pubUcados.ne'h ...j' d --:-'-'n-:. i:n..I._': ....-emos cuar .---'-'---:.per cuesnones ~ curtura..-.' Y'actualmen te esta d. :PSl.cadem. aftos setenta. Oirford~. PSi.i. I I.. fflO""R La ea '11'9~'Z-:: de~ ti'""".iihl .~--.este p.yuda "y Ja ~~-.] ~I. C' ... JI_~_1Li ~"'~'a' _ . el Ambno .--' It .._o. 8. con texto ..'-' ios.'.. ...es d '~"'d".-~----~-:~.e_ .t.QWen. e..!=" ~.::: . "L.rnsa.~ SII'1II ... aplleada eanadlense fue mtnusvale .lsclpUna..i6n.. la decada. ~:"... .~ 'It. .OS el 'rea de salud :m..aCIOi1.:.p5ic6~o:g'Os cllnicos.e:wenc.:1 I. situ ados tamblen den tro del.. A 110 Jargo de.:iF.• . __ ~' fU~ .......-"'-"" '1''.'.~~. pero' '11'-.' a se reconocen .~u .II ang~ . los. de' los setenta se introduce hI.I: .o'mas dkada.y 1._ '~....on .gn"ill'l......l3y :~a'unica revtsta 'britani. ccmunltana en.~a en Ja c-on.s...o. p.iL •• ..uu_[ay..~ _ ...8Iuar. En este sentldo.Sh:ua.Psi enl ogia.oologj'a comunlta rla norteamerlcana.-.'i·--'iIi--=:'-----~---.· ilil!' 1'Iio.00' .. .. 1"'.s.s~..~..oU'-nido . Canada. e~. - .. pslcosoclel.-t. -0. . en..t' .entall..mete ios CUl3..L lIi..as de preveneton. I ._ Mental Hea-J'th~ de caracter :l..0' .exi6-:n que' Ia dlscipllna mantiene con la salud mental.. el desarrollo de' prn..:-:---~ :--d' 1:-: ~I~:-:-:·'r.·-. en.]"'.II ~I~'~ ~~ .~nfluyb 'tamb~en Ja escasez de' recurses hnmanos y :~ademenda de serv].----..-._ ..-" . a.s se observa un ennslderanle desarrollo de: esta dlsdpllne.d!o-res 'Y' prcfestonales En las 'u'm.lOS.ehJ5 sociales.1J .. ' .e~e IE..·iF.ad..ca de Psl'I"" .Ur~:p. de sas nuervenciones.j!S~..a. el In- tercambto de' inJormacion entre juve..ii:.v~'ii'!'t... ~ ..1. 'I!..'I. ". En..-. E-' entre 1-as pnncipa I'es. para resurglr nuevamente duran te l05.~as unu tt-"'·. as bastante reclen te 'Y'llmtrado.• '~D-""d' .'erec .'-0' -'un-I-a. ' .'---~' expenmen a '@S"PiU"3 !@I.. pafses...I'-~)' .. '" .. .'·I'I-··I·-" . escasos Ilbros referldos a Ia P. ..: ..-' 'II"IL-"-' ·". ~: ' ". ha faeill tado.lud 'que en.---...jida. com. '..'O:S --'. .:......' _' . "]i' 'II' ~ '1~. de competenclas psicosocl ales. lIlJ.i~. me~.. f._.logila.res d '. " -.gubemamental mas eentrada en la ."a" e '11'3" ooten dac -·'A..sti presente en el S'(J}f) de las universidad '''J~~.e· '~I j·t Vl:lOfu \....le_e~ene~steoncos._liS. es.-.c:~~-. .rooeso.'i'--. 'i' fio...---:.a.'~i .e. C..-. d .H( . 'f en el Reine Unldo..sUga.' '1"-' "" .~. esta tradiclon de la :P$i>co.CI.: ..tigadones sabre' 8pOyO social.-'..i'n:l'li' .. POI' eicontrano.dmentales 1- . tz En. t-' ~ -" . ~'".unUada en el ~Rein.~ogja.v 11-.o:na_l. 'V"V'!. ~.Ifl~: :.me.. ..·vi-d'I...La influencia norteamencana 51! ~re:fle.'~..a . Y' grupos de autD:a.il.• .-O.'..o _owugl.. '10 . Y'en. Ia formacl6n unlversltarla.'d' :0..-'l..O ... todose -( -'II:I. ii''''l'Iin.nt:en:UsclpU:na_f.i6nen salud mental.iI\tMm---fJi'li."-eJ'J1_. .-d.. ..".cn--'.gram.'f.-..sa.iI.._ ..C~vn actuaro d'e ~ "!n.f ---'t . -.. . ie '.desarrollo de 13... como consecuencia de :Ia influe:rltia de Ii. este pais han sldo eseritns por .ic-o como en el :pr1J'fesj.gran ... Sin embargo. .._·... ..-"" -"1'[ .-_-" ..' .... una 'poUUca.IL· D ~lI.' -.-d' .1 diesarm _11. M ateri al protegido por del ec has de autor . '-1- .'_ st j... 2 -. "_ai. ----iIi":1~/Ii.

. 'mas _ :~: stm 'i]'·iW' !_.s·t-:e·.. [.. . aun.. 1..I.U'.-'il' :" ':' [ 4· ...~ ] ~ in-V~PIf*~'ilfa~i"'..~ -.:c~.. Fab :80ro!a U. sumam. (_1998l.. d'le: 1I.00000. ".OOtOcaso.~"V'1u w "..da del desempleo..iatinoattiericana mtdo "de :P_aul[~ Freire 1s Y :i~s escrl tDS.11..-A.e:s··d e la sale ·d'[m.Qn..~. ~I.~.me:us . .iI'ii·s· ""'!Ii .''. abstan~e.giacomunnaria . tervendones tuvleron como prmctpales reterentes 'teO[n. IUdS is.~ o' educative u'" _I.iAn=SI .I " tentar reallzar intervenclenes d]dg~das.-... _~a_[t y un . pOI' ejemplo la i:nfiuen.ii:'~:i:~-n.." .a fac~l1bI el acceso a reeursos samtanos... C-··O· ta .'. . que..as..jiii. travect 0'·· i ..r·. proplas. so olarnes..f(ada uno de estes palses plantea.. ... I- '. ..s son de..Q QII"Ii ~illll c~ II=~...USQ tentes.' .-.li'~'lil'·. ~~t"~:s:'~a"""""~~n: :5 1i1-.-'I.. . 'Pl'an'·.6. cnmparten [caract._I ..iQi --..tami. d ~. modeles de' t..-_--."". i[ l .'!II'rl.-- < . . '--'ri'''' ...... s··~.I~"!i'.lte.!.' . fses q. .:~ nalses.&n . r.u~..5::. H .-.co.r... [ :11_m'oortan .icol[ogia.. it" .. 'N'a. ..:. y poUnca d~ .'._UA_.. o pndel . I. p'a ~ tos . . · ~ .. [::__[w. En t.a... '=--" ~ - ~-!. -= -~ . ~U ..A"pl'ied' Sodal PsyCI...I!! 'l:i.~~.~ =..-..~ ~~~IOi' _.~ ." _.~. die'los t_f.. _. l1. -" . ~ ... I"!I'.en'to que no eonsideran los f:acto:r. .. . ..!!..~ '!II''''~.li'".". .0.. . "'d' es'. _ I ....periencia:s de invesUga..• di t stones . d'l~v~~""~.iii..!I\J!U~.... el }'onma. surge estrechamente vmculada a ].da ta:mbil~·npor' Otf()rd..1" los . .~naa lfzando. Ja .'I!. ~." . ""DiI::!]~'b'''''' . tod a..1." clertas necesidades .. . cnmunltarias..:en. 1 'I .. obl _~. .~ .'a'ooj<o. ..I.. ~ I..~iQ'i .J.~ .~ -.I_I en..~ :~steautor 14 indica~no ("bstanlte~ la .0d e ue .1. . .:!I' oj!' ~ ~l "~ 'I'i!i I.'_ .95 9).·.i " .._::. este easo. ...mi. esns. . en K. 't (f-:. -..j'ji. Psh:olo. apa.3].. atses .:Al""".C".'I.of Com m Utd'ty and ....I ... "'1.. . d e 1'... . de .-~ . to ..Mdogy.1. sign lficativ. las int~r. -:- [.. . recursos ...~ .~'a mas en.--v. ~:.. ..~~-.n-'. . in teg ~. ttpo descI~:pttvo.. .e. tamb:len lo e:s q ue nos estamos refhi.i'to!!!.-.tr· -.y-Oiria..~I :!..lllltl.n.t:e:':n. como la exJst:e~nda de nr-[lI'loh''"n' .. pa~S-f!S\!....-s 1I. .1(.-. son ..e:iii'*-.1.E1 orig. . :leue t -'~.. ~""" .'.05. sten ~.en de' la Psico:~o.~1"le" .:I.". ---.. r 'Wl.'!.grad..· .o anglosaionj' 0 quizaS..d~g()g1a... es 'b .'.gi'a oom:uni:taria'j en :parUoolar" que[ en o ca.... . .Hi ~n'k...1.reca .l ..'..·' ....aa 'froouc.n..~ . . :. ..00.endo a c dte vetnte p~...Ait~ b'~".t~ .8 col..'en . al igual que comentabamos respecto del conte'p.IV._.. .-~.. stn duda. elales .. ~I.'.I.en. __ .oos la :pe..'I.in.'.".com ii'n....e durante 105 anos ctneuenta y sesen ta s:e :lh~va:l'on a cabo numerosas Jntervenclones [en diferentes [comunidades" Estas prlmeras in.i"i.2. l.eneml~ Y'de 'la. [.UIHI1---g. .6:n 0 los nuesos asentamten 1'05 en la depresion i suele sitnarse a :prind.CBS.'~~. - so. .I! -.des bolsas ~a oobreza '0 .Ji It' 1!.. -I.~ una. ~ -.~Y~ p' :___:___ m'". ' 'U~ '1'8···· . 'q'. .....esarro 11." 11. colombiano Orlando F'ab Bo 'Uu. .'rvergeme. . . .ogo..~"I'" ..t:~ ~.!_~~_"'""" U.t-eop.'I W.... ...§'sodales y Ja [e::dst'encia...1. . ..· pIos de [os' anos setenta. _..vl)lL~UQ u..':.UL . '~u::u .. '..11.c' I. " -.!l...'.. t an.1. ....Ii'...:...~oJI . :·~n··--tl"a'~ ...n I 1 .-1'11" I': la Ps..U'-. .1::· 'F' " t.:. .". ~ . ema 'sI' id __ .' u. -.·. ..~U~~. ..ensti..n"...1.eaUdad social.U' . pa.... v...I__.~ 11M . 'reci..ci-o:n.. de aJgunas ex. ._.p'11slnsenndo ...ogil'a Comunltarta...U La Psteolo "0' . 1 14.' m '1 d 1"".)O!io1I ..le son r..-..: Oi:i!..~IIIir. ' . M ateri al protegido per de I ec hos de autor .._'. es.[. distintos.' ~'lra-I'I!.en 199 L djdgi.y:.I. I' .. "I -.. -I -.lIIa-.4'' "'d'-. . '~[cu.....r..'.-.L' ·s·:i["""n··lal~..vQ_ _:~l rica.[:a..qu.[0'· !t--l'u. .~".. Q. .._wu...·t' ~Id'"". ""'.. .....":II Fc--:-·~_An'·annoarn s: J.1...2I. a :5U 'YeZ..'.'...c~.~. .~ ._~. ...... del so(io[l. .~ ..•.. tales..~-.. _ Ii!I ..i!!~l!uO . . ~ .-.lAin) a.A."".. tiia'ies'.... [QS .b··'1."":. -' . r"".~ _. ~.in'. __ill.. -.. iii.i.'!'1I £0-•.OSI 0 .me~I.. venciones son mirnmas y la 'ma.JI~!J! '.

a._. I~":i ~ ...mUa:res~ aU.''l ''''-.I.ezu ela".]i![""'.. ciertas Brasil. lop acci.Amer.a.uJ~..~ .n. · l~.'e'x~. .~.que. g.~y.~.n." LJJ.ge:n..:. la Fsico~o.on..999).~ a rn : ~C" ~'\'Ii. a.. ~.·~..~~ !\.a que ha tenldo un lJIIportan.u. . .'IlIr...ei estAn iniciando . comunltarios de d:Uel'en.n modelos ccmunltarles nodmtento para el desarrollo de ill na Pslcologfa social (omll:n..[..n.. .ta'do~l" ..dos p-s~ctHo.como '...~~(1~ .rj.1Uar. .ones {ion marcado ca ra.[!' .Iial _ ':.' tr.i.'.r .._". \11_1.I'Ii.. proceso mas evidente en paises como Ven.!!!~w~.t!lo'u'l_ In· te ento •..t to ta p' -As'~'~'~nl la ... .unltarla ell Latlnoamerica.-~ CB . __ ~IPI.. gr'an nu'm"ello de. .: .Bia celebrado en Pe:rU.~ . " . d ad :S'tllgu-'" n -5··' ch e.ver..'. 'J..g\os comienzan a acerca Be . una agudizaclo:n de las si tuaclones de pobreza '~l lseria.. " 1111 .tadura.'~..A v [~..Ji tam ~11. a genesarse una preoeupacicn Y .c teE' cumJllni..' __ "I .o. co'. Itv..~lg&IL~~ I!:l"'n'lii-""!li...evr..y. xtstencta deimportantes e di:fer-encias entre los dlstlntos. todo case y ..8..u~ ~ .~S: li" comnmrar . La.a...:Jando CO.e las y los 'si."''I"·-.. necesarla re- de' Psic~lo. • 'Ii-i!'<i'rilll"'~rt:._3. :. '~~I '.' ~~rll!P:.g[-eso ]'nteramencano I.~ £""...~.! .Et:1. U !lLa.a:n. 1 . en.~In'.·.~:~.iii.. :c-e .s.11 . uno de: los ob~ti.130 fuerte in8uend.~.psic{).. \ s-€!: ebe. I~ . en.d. :p[-o:fesblnal. pafses l.6'110' '0 .. U'~..-.~_...... ~IHlb..-' . d.... y" en mum chos d@ estes pslses se instauran wgi'menes..s. 1979'" En._Ul.A~: Nac ional ~I.-"':~ .. grandes dJfict..Brasil tlene cada V'eZ . i:"J.). .Og..pr:~mefafase eminentJeme......n~v-~-s·'·.d. :ru.)_~08' ..... 'r' ficultades en la com.. .~v_~~~ d~ IC--6rd. r-o::!!.]-.JII " .I.psicolo.g.ye en .tina 'IN' """ ob sta .fI.ar el Intercarnbio Y' :131 comuntcacion. pesar de reconocer lif.~ :inclul.!L .te desarro..A~si elemplo.. d"urante los . dfilUIr'\"'----:-J_1 ~iiL .eJ..-·~.'ILto-FI'-n-·'''' V'~_~ M.IB.sentid.1.._.:..a b''J-I!. . . 1 v·V·~'1 t . .it~ . ~a·1'a' ..!Ii luJ munitadas. p1l:te..3 que en Arg)!ll.elf.rdver.. D'!\.g'os.tlna este ha stdo mucho menor.~. ue"iI. :J.11 (l~ .I~ . condu : ..n' S'--....a. 'Bana..t.a la's comunidades mas desfavor.1m"''Ij.~ equ n°·'m.n.~ ...endo en este pais y~en parte .n..si. ·10 constltuyen .c a annoamencana es e.·I~IL~If....':I~...). las que CD- '0 Puerto '1 '1.medlda a fa-dUt.j: Actuatmente. ttna 1'·1- .I 'po.:5 q.-~JPS-1-11l"'i'1"""n. ..~'~II+a. " I 10' ..ult Y' V:azquez U.mia-yOl' Rlco... '!IIrYL""'! ... -_ D . !\L .:.It"l:~ .'!.. . 'logos Y pS]."'In-.~ Gracias a Internet :5CI c(nltdbu.si.lj...~..'!I!' . t -I' acefC~_ d".-'.·t.n"lI's.~ en A-'rb' ntl na ex.._7.it~ ..iii ~._~.on." lIr.:~ 5"0'. _~ ~.l. que a Ia re.. . Q.jfii*'rn co m 0. tmpuso I .1-: ~'m-:-:'-"-"~-' momen . p.-'I.'· .~' ~a.nclf t' ~n. . L ··ll.'a_I.. 'io.•por UOI en Ilit :Psi.I..ca.w:ricos proples. '~.IHl.. ..te actlva.\ . ~ ':"..'.. 1m"...Q. Ante esta . 1 g. . tati:noamer.I. de: una . _~ I:"'l g . este Congreso se reunleron . .. tr.~>~ ..eralt de una discipU~. .. Se trata. __. q.I~._.an ..('lie~i's en AI"oan. :J)ld~s de .:1.thloa'me:rlcano5.._:_I~. l 'C" ..0.. d ini"d.. plaCe. _1i!I! .d...:.~n...'~ ~~.18 jV.U"l. l!:'~.dades y en..ptur.llsmitll" expenenclas de 'U-' n pa is a. '].co:lo'glacom unitarla ~a. heche 'ia dic.grupa a. I'bo'\'lillid' .Cecl: C-OI~.'-'h ·'ti~'d' I'i'-o 'd-' ..es.·'0i.. .dtade's e-xbten tes para.u:nic.lli .~q sin tener coue de: etlo.I'_'_I/I'-~ .'!! M ateri al protegido por de I C'C hos de autor .. se encuentra Inmersa en.!w.. -I ~....s:i:tuacl..A..d·."n '~n' '.r'"'to I~~ 7' ~ '.I • II' .·[~..itada en..r'Ii.' .~_ ~ ~ _~_~ . : ~.ii:" grandes d lstanelas 'iim-:-~l'no-r:·t'!!iIft:tQ~d..._.~iI!j'i' 'j: per una.n.I.: ra 'n icO.. ill '.sos plise!) latmoamertcanos 'ijue descubrieron que estaban 'traba. . gener-.... . jli.t:es.. ~ '!P-"' I l·.ci6... !L!lill . 'Ir. _ "1.SO de mtentar desarrollar modelos 'r....Ia.. ~~.~~Q~..h:a. Esb!. mientras .'Ii...a que presencia en lias disUnta~~'~..'U'"U.cabe :s@ilala'fque. '. ..._[LC' _L. 'la'il ze a d'_.consecuencta d a '~.ica.. En este .~ l~III]I. 0...gr..'.afio:ssetenta se produce...ILI.v.on._. ·IJ. de .es....ios. tota.i~!\. l~ IAI...lc61ogas de di.. .. .:.tU. La reclente creation de: la Redepsi a.-z·l9 v' -U. ~ __ investi.'..~~~~.e estaban :surgi. ~~ "~~ ~ I ~~~ __ .r.. t:'~ J! ~."'_".. "..~..C1do5 III.uu·..t~Y@...gilcl.t:'.""1 110111_ nas ~'iI.g[a com.ona An Ias OUO' <'. .ativas.Ih . . dlespu.a.edda. I I. __ d' '.Il-..)! t . II: II-. '~n.. en.--:L[J .". ...

O' [~-m:-:.Ji ~'n-'IIi'.:2~3 .:IUI'!O.: .' _ '.r..-: . .a oomunltaria viJlcu'~ada.[IilD..' _.I .' 11._ . .. .-·' su 'p"j.' IQUOS .m-~'.s. "I nnii'b.ras como.. -."]-'OCtij. d..~. se e.fm'end~:t .It .0-'..... ~OCI!7n.IJ.@tUcado un gran esfuerzo a:~.'J~~'~a..·ta..--"·. .·. ~.. . en la zona nordeste del .Ji pais.. ~ 24 I --.. son namerosas 13s tntervenctones comunitartas relaelenadas con los procesos de ·p'!!lir~:i'"'II\a"-'iiIO"···1I"II y" ".-"VC.. ' ta '...-"".-'t·····.r-~110n_ • . rte.. C''ii'IIS- .... I en '8:'-:.. M atcri al p otegido per de I c-c hos de autor .. _I.t'~'n--:·:o'-.. esarro:l o ee 'I!'_j.-i'Ll\wl!smot 1-.(l\:iG (l9'9]~\. . . la Salud.!I . -'r ~ 7::7't'.Y_.]Ii __ _ ""~~ __ \" .J:!Ii14~"'~""'n~1._F _.-." sabre todo.I.muy.nl~ a na.IC·l·. '..~Ii.ro.'ca es new cesario senalar 1.lco la 'PSh:oloH.a'I!g~. .993. 'LJIillO:. 'f· __ '.. ~ lanteaml '·dr..8'.-.. oehenta _~~~..Oi'lj . g.cluslVaJ"2. C-omunuaaa los L:. t'] :9' (t:_..c~paci6n social.oc..: :'!:.'.2.Ag:ut1. Srlv..e[[abl.. en e.1 ...FiI. d .ta ..:: C:-:-:-:'..~_..(1'996~ 1.:_.J.fgJ 'rl.iI .e' aiteil'el. .~!"'!l ~.'-. ·0""''.llil...-'-I-:'~'~-:· ..\"I"""'~'iIi.Z5 rea 'I~'.(.__ .[-'·0-tra '!or_" .Il'110'.O'~ -''. ..a la ~alud menta. s.. la P$I... _ ! 1._) n ~~.t En pai:sre ..... En los anos D .']-" (I I ~'!! ..nc~u'e:n tran. a los..olom -. o.. :mas Ugada.. 19ualJll~nte. "\-.3..-·c.. i l'~U:OS y de conden tlzadOrl... u~ conciencia aiUc... ..el...£. Ji~ _'lIiiii il' '?. JI!O..I.ha merectdo una.~~:..C':..".. !!. : ·~'!··'II .'!i. ~.iS·.!IP··..-1' '.lJl.~.[a social critica y el constracclontsmc soclal. nasra e'[ memento ....... ._.. _'. . .s och ·.:~.. 11ofl...~_.ezn:~aDaJ en el senttdo de: compartlr como referente te6r.. ~ p-sic .. I~ _~~ .. . 'd-i_. Hi.an.. .d·..&..' .'l ..' .. . _: (ii.~.JI.0. acru a)' I . '. '_' "n'i.'..iP~ .-. ~.rIiU -.7'YQ.ro" F't:ima Q.1"7'" . .. .U '\ ~·~r..·b-:l·U.u" ~i. :fre~ta. y cambio social.~-.~OI.~ .I.:I.ro. __ .oolog~.·"'1 es '.jtfI. aunque no de forma le'l\':. ~I i!lilll' ill ilillA) ~ -:77.. POI' e~enlp. _~ I !"!l~"""'I!.77 .'nt .'11.op.IJ. como Ar:5 ..r ~""I:'rc""n-·"""G' '.~. y una. clplma ha sido muy hnportan te su'brayando la.!II.~-..2:4.. g. .JII '1. pian tearn len tAJ'S1'· eo ]-~ .r'@1:UlS..an..~~.·(~19·9.a en In pob1adon y se sitUan..~... eiI'd'-]·. . 5 .ogreos po l-~''''· se eneuen tra mas eercana a..(W.'n"":o.'~.t.:__ :..998).urante .'~ _" ..liB.. ·.....~I_ ~ JI'"..".~. roc.IZ..j...OIl.."f ·(1 O~.!U:.I!w. desarrollo ~~. y como y. PO'f' parte de :~OS' .'o·. " menre u..~~~. amrente..' "'Pl.~.. ~l'~ M·-'..~I~.oam@n. -.mportant~s figu. 'p.. ""/~_!llJ. :Mon:te.. -.psllc6~o'g'os comantranos venezolanos Pw.rg_..1 ~-~~ ~ .I"I~. ill.. 'i il centra 00-:.q'uln!FI.un exce:fasocsu :.~I_ ~...!.~ .entre otros muchos.::1.·· d'i'i!'esta :d'~.. .' catn ".'~''''n' .kollogi'aco. '..P.:)I .preocu:pac16n :por .I. . . ... el concepto d(:1' (omunldad .~i. A'r3.._ y"~. . cOllsld.._. ..t .- de 1-·: 'I·II"IIV· ce··~·tiig." c...ngo 0.ij'I. . coso g~':.. l'C'iii!'i... . nar sobre estes Jn tervenclones y sebre el trabajo de' los :pslc61ogos c-o:mun:ltarlos.c--·. t . ... a.u:lntal de 'Fret tas.:-:'. u~ !l'ir~1 _ a$. . ''U r U._l..'. t . on. Ia :Psico:~ogia.v..({· '~Ii"Ioi"i~'-'1 ""'iii' iiat..o'~:1..a 'jh.. aJ .·'~U~. desarrollo comunitario y pa'[ti._ •.iI:. d esta ~i--5·" __ I prmclpies :d' e .I!U.a.ia Lane... 199 4:~1996·.· p··:'O'F el d eventr 'h~. ser reeonocidas i..·t-.._. 11:oI..I.. .!" ~_IJlliI.22 .itza.30 mlenzan a.a.I...-' nemos . fl. ~ ~. .r 1997)..... .. ~ !Ildn.es_cav'"tOr@Cl~.D'":i\olF'lirii.• sesenra y setenta. ceextstencla de una Pis:ioologi:a social comunttana.~~I~~.lI.. cornlenzes casi c'~andesUnos Y centrados en ~a:movUizaci6n de' comunldades altaj\. ccmenzara I..sistematizar y reflexi~.0·· I'~"'V" '!ii.. J "'~~ _.." II " '.JiJI.tJ r '.FD 11_" . _~ ~ '. _ ~~~__ ' __ Q II!...1 '... 'I).~Q..->..7'llD·8""'"lUI" .'" !i!!"'~"''1'1 .-. ·_·:111· 'd'j·lI.Ibr·.(.I. proeesos de: autogesU6n. .)..e \ ~fifi'~.I.1 mlentras que en V'e:nezue'la. _.terlo -. u. en este pais s€ .:.. I".. .I "'.genti:na '1' Chlle. Israel Brandao 0 Irma SerranoG'arciil...~ ~ . comenraao an...:1 u_ ~\....~ n puerto 'rn".'.rasu ..on..E: _...· ·.'IU ...h..d "5-' pnmeras .~:lJU .e!11'O .". comum tana .'l1 'ILl·-·.S." . Pstcologta comunuarla 'MaS pr-oxi:ma.aUsis de las relaciones exlstentes entre Ia :ideologi'a y el desarrollo de proce-50S de acd. y V.iQ. pc a' "I".'!'...... e:UaLfiGF-CiaKJa.) ..juga's '~loUna (} 992)..xi'mos a la 1151(0-logla comumtana 'Ve:n.0.. -. ' \ .~" . J.3.:)I.De heche.0 . \"11_..-·' ..~\.·...]I'-na·.. diM . . .20 Fur:otra parte" al hablar de lea'P:slcologl'a eomunl tada en la:Un.'Ios'~A .it ft J[ . g" ~ ~.. '0-. Meo:ta~:p:redor.....0'~] j' .fiJad.f ~\. .&4!1 . 2S..-.Mcu:.' ~~~LI'IIt~.." "I ]6n·."..n.slgI:U"~'fi-'.I..~ .~ _ . diferen:da en tre Ia P~~.. 'n'." 7~!I! ... V I!O. '1J.-"~a n] en !"!l"~ ·'U~~~'" _.]:n€' n ov BU.I-n ~..

glosa. elementos comnnes... sodal Clom.a:f:ica y eualltatlva (entrevistas. '._ y~. :': " ..(1. letnog.'~ '. Hoy'.c.m unttana..'nca.ctualm"ente. La Ps.:r.I".cuan ::.A nesar 1.tjm.~c" la ul'ctudQlogta. '~U..5ta hace referencla a.Fi.i6n~ac~lva..ollt~a. desarr.gida en este [an texto que en el anglosa:J6n donde se Ias considera a tractlvas y s~glereu~ tes pero poco cientlfi:cas~ Po.-·. ie ': . I .ente..sicologia soclal critica y d.!I. ..-e-: n I 't ~-.0.ILI.Hl-i"I•.)~l co m n'a't. '~o'~~ 1~ll_~~ ~L~[ '".ll~ gle.:51CO.icos es obj e'to de en Am~r. ".A.. :lJj.A!Ir n..o.uuiti:ui it len :[.A .. :Esta.-".j' :son relevantes los procesos de conc..t lnoamerica se ha centrado.ef.e po de' ineU tervenclones quc sin duda. este desp~azmlllentn de Ios referentes te6.~ 'NlI:r tan to'."'=ib. podrian eXpUCiIJ:TS@..eli"ca.' 'q:'II'1n IQ! .1"'" 'I ~c .ani.v1esUgador..6aJ.~ '. ilAn' U~_~I"...i6n y desarrollo de las etapas de solucion de un preblerna.I:..~ land "0-r. de manera fundamen tal y casl excluslva. .1[~ 'n~T-+D' . difieren 'en su referente tcodco..' .....ex~la..It.'j 60". . S . g ..iJaP-' 'l'" socie ' ~nnoamenca es la padlclpaci6n~ f.es comnnnartos 'p~uesto__ .las.C'nli!' U\a.. .Il.a.:-..g.26.ial~-ctica.no ~u' "~'_ I~~ .~.. en gran medtda.Jar luve5.dsbi!' como dtsctpltna en la mayllt parte de las universldades bf. '.1:"'"" .e.".. o'bservaldon partlctpante) es mucho .".-.ilsH. el dCSall'OUO de referentes 1ie6dc.e._.:En..i.I 1'] .'."ll'F~. d'e ell n.j' 'q'~ .Q 1 ~~ilI ~!"'J .ienc~ac:i:6n Y' desarrollo del sen timlento dee eomuntdad . es lit" nrobable q-ue' Ja .o 'p:r-ed:om'~nan....aug:1·"~ o:sa. gttDOS ''Un-I''. .nfluenda de Fals Borda27 t y su modele de in.. '.'91 rtlclp ~ 't'-'I:V~ _'Ii. De este modo. es importante :13.o.I"'. M ateri al protegido por de I ec hos de autor .ud M'en:~'aljy '181 Pstcologta sodal comunttana con referentes t'e6dc()s de Ia P.Asimi:swo.iJJn~oa. "'O~'~_9'C' .a...comunbana -''"!:--n =. .cllidad social tan acuciante de los palses latlncamertcanos .Una . sin embargo.en el objeto de sus mterveoctones es dUe-~~nteJ :ya que el 1. J.iun../I.tJ :Ii.: .p!ano.~ i2 '~. y L! ~~J ~1Ii.0 II'a' "[ r~:.j' len s~~~s obiie~'iYos." 1:' j. '1comnnttarta en 'ii' . de' ras.ooili q U'~ .uc 'el" exis ten t'e 'en ell! nntexto . la :i..p!lCl.r. "'.. '[r'~! .-':' ~U'.v _~. •• llJ .g:os..a ~~=O e~~L . '~. de un eBlftflue' mucho :mas so.~ IlJlif'1lh .:_.m.gi~""'.shnllares en Ia rna_il.te" En este sennd 0".los aJ. m :.-. sles t'" ~V\J!' '.-~.:icol.~ 'ad'e mas se h aeen ma ~ Vi'i.i.'~' iQ ·!QI.sproptos hac q uedado relegado a un segundo . g .. en la ace-Ion .J 'fe.j' '~aPsieologia.·'. ba'S~cament.16tl '.~"~II.!I'!U~'I"-' 0" ~ etodol . 5~.' .:. proxima a la Sa'l. 'por dH'G'~@Dc.mpUcaCion actlva de Ia gente en la 'p~..'Vestigac.'t . -. .. gJ"j _. ~~e t-.I!=_ .Se trata.. ciar1-y comumrano q.o'n" preocupacton I"~' . .=8 = s~C-o~o.f'ltlSOS i. dIversld ~.'il.tlg'h.scnlturales v de vatores entre estos des contcztos POt otro lado.lca La.lIJO por . social comennaeta .. pt()oceso mas estu d" dl0 e '..= SpeCd[L 01'~ vuO= _g~cos~ la 'P.prJnclpalm.1I:. ""0" . .-' . parte.. -:ilir. :1·'~V:A"'t.'··· 1~ Ii! lr'~' i]l1I..._ contexte a:n. ..gJUalm.. .m'"' j~.!'.. ~.eiioI' aCQ.".. estam 'Enn~. d'.-.Itln.cn.Jlon~ Estas di:feji~:ncia:s.ir: "V-~. de :Ia.to 'm"l~ ses com -"rl.. .r. .. Se trata.n.olhtda en e':1contexte la:nglosa:I'. d:lne:re'. '"AI II . . ". - 'n' el '!O. AS.'" .s:i. la U n:lver:sitiad Catbtlca de Sao Paulo.- de' :num.II g c IjVl.J> J:'~_.-.gl31 .r:uh~mo" t:am'bW. en..que Ies afecta.-:i.i'1I -] W' 'F1I'd~IA'·lo'.!'" I soc~al. .ia. 31 menos en. @ . I.' .

fdos.. ..@O..'_. .s de' Ca"-~.~-·-tryi('!iIO··.~.'U"'I!.-" mares.--.--..de' '00"". de f~rma p..i _ .l.".der .I.. su I:.'". .Ill _ "iii..:1Il!:~i"I:O""~ ~:U-I. ...:-.1u:erte llil'u. .' . poros1... 0= -. _. q. ..J..III ..-.1.1:""'. . .':'. -:-ci.. 4 ~" . --....~ .l --:"a-·'.' ~'. ~'~ "VU._.erv." iI' .3 dlferencia de Ia Psicologia eomunnarta stugida en .. J[l~i·.'1.en:t-e.. .. y' I~'. . ".. • • •" . I.~i['.1 ]..er. '-.-:..' central .'~ii!.-.':: ' Sin.n.::. _j]ll·· .V.__:__ J..'..-_.". --~ . -.·- . .-1 .J . .lanno ':... CO.. .-.. ·traua'lo.....a. . . -.- . -."~ =Y'-~ ... d .._.'- . y..y'_'.'ijue-"In-t.1..t..'t:en~doen e'~..I' I. e.n.c:.po.-.·... c-a'no.. 00-' -.. ...n· del p' ..71. I . vincula 'd~' u.de. '.[ I . 1 " "" " .~'-."....~t..nalJm. '-I mmbi.C'~ -- - -: "..1._.'1._. ..G~ labor prlnetpal se desarrolla en 'las.I .-..e'~ j:. '." '. comumdades 'fun'dla"'m'''... U'L. J '} .. - - - 11"'.rrow... h-:-'~ II~ ~._....c~"_]..::-~':"1"-n. .'B'X· an-10 . _ __ __ __ _ _ __ _ _ _ Co ••• -'..-----.".."'.cu--' .'--..es b.~.I..~ 6:..." . :'_~'"" ~U it" tantes en Ia cobertura de' p..".-.:-." ..atlvas privadas.... .':" .. s. de .0 I ria latlnoamen:cana ~~ ~~jlJlP.~' .·'l'·V'ru_3.':lIS' en los tF'a'ba-'I'o.g.] '.(._' 'd'...en aron. 'n'. .~£Ii .. A"· __' e:ti k ij"'i. crearon gabinetes pslcopedag:6gi. ..criioCft'a comunlta-. Oinen. 'han .. 'lI'a' deseentral ..._1....LCOS ':--:-..C3jS. ochen mit en la comunidad: trabaladores sociales.-Pl-.:0 ) OgJB 'CO.0·. _-..la :PsI.:' ..on .pal.-. . se t_ana~..\ _ '...afrllg'Jo..-_1 : _" ..r1'" .u' =w_ . ' ·'3'·' ~i':-~~':-. con to':u IP'] o '"0. 'uns una.. _" = = '= '_ -.. . • [ '.~r..JI. -'. ~. '-' " ...la'~esJ :i unto con algunas Co' '. C:oO. t = .".II.a ft-~ . .. s''''''fJ-.-.0_' ·r--'·l. -: _... .". n~anL~ reciente Y._"_.. -'.'". 'p5'(..-.._..-:'1'.-.dina. -}~ _.'._:-..IoJ.~-~'l"Ogl3 eomunuaua en E .~.-/--.. eeleslasticas .. .niIL-a:... ~~. nna]es de ~os sesenta..:'.. educaderes de ... I.'.~05 .- r. '-'. es teoai E.desarrollo .lI:a a :su.'.. .eron equipos en m uc h.00 . __ ~l . .]..' _.a·..e~ .'[)."'d' i -.conr teucmn " I' .a"l'... '.. 'Co..w. '~"I"H.. ~h!l:_I_~.'f" .e:'..o.I:.'.j' :in-.' .m'unita._.. Ii.I '. -'..._a..-"-- [-.'za. _ '!..' esdcSii'~DI I.anus saenta contribuyen en gran medida 3.en su metodo logla. 1"1" . ayuntamterrtos 'f' dl. .. " __ .28 .."'1".---.. Ico. l.~ 'II...'Vo--.ISlaI'...'1i.to propiclado . .:.i."e·. • .~ __ '_ Ad._ V-o_ .c..cu' -I te:x.__. 'lIf-rl'~i" . ..':.. ~'I .: -1'"'--' -1'..' :---.Sic61 o'goS..iII.' creemo."1' :~. E'l.-. I~~ . concreto •.-.e''n'~-al~..'.~1'l~A..'" . '.S. ._~.ion.C I I~- ~- -I' M ateri al protegido pJr del ec has de autor .'II . ser'an los s. .Lo d ie.a..oscem t I'OIS.'-._· .. En concreto e'~movrmtento de Ja 1"eo~qg.como erru ."!I. "..c~on vm.-'o.'1.i'jI..--0'·'._-.....~ .... -'i"" i 'I.emas" iIi:II. " " . -.~ sf ormaciones~._.Ii.~.:·b-.surge: a. P or-los. ~ mayor 0 menor me..--. :..v.1:. a _. recoztd .." I' I '.-~tdl'~d'.-. aoa las . •• \ I "_' . '.-.:-. 't· '.I:'"~' 'I'~'t' que Sf: pso ducen en.05. ill' ~ .seten t a y. -I' antd o.ia __AmLrica latina 'y.a:S.:SUfgl.. '. . II~ l" sieo .vtc~os Soc.. . . Jt"~..'.gla e." .::J "I ' . .uUh..-' 'E'lltI·o!Io.u.. .s .: "-_. -- --- ..~ I .4::'i :: nt :.cane'~.'iit'O nos transmite en numerosas ocasienes.len.. · .e...nesarrouo ee .._.]. ~"..:II."_ . . 11n ~8-: ~'. embargo... "C·'.rios.-~.':.······i.aslstentes soelales l' vnluntarios. c . I.J._'1.' "-'-.- - in:ici.~_..DlU..a...11 "'lhl:.l ios . .ue movmnen "tns como -.tac.1"'...a. ...~s:pa:na.xto •.d-. mara! S._ ~ ." II . -.··'1··~.g:.. .naaen. de' los SeT.-Ui1I.• ~" J' • ••• r.1a ~. .- - - -.~ .a.tos.[ogres]. . _--'~.. ell.~._:_:__..-..._~U" -II.An..os ...·:c.t . ."que' ttenen luga'r en E'sPl_fia en .Soclal . . .'i. .r' a 1_. casos In . • [ [. .OS' fI'nOS. ...u.'11.I . I' --..i' .t . -' 'Ila 'T~ J-.M-·-··_'·'alrt-"n~'B'aro'~-.S·'U' ~ Id '.' . en..·.'.t>.-' ..putaci. En '" .•.'e'~'n"i. -" d'" ..af.. rune amenra mente.e .' ..::1.": . .' . po.D.1". -:-.""" " c'.' '.~_::-"_ .. '.t animadores sodoI cultutales.Jl. -~'~' " -:-:'~ll. propidaron el que un gran namero dc' profeslonales se enb . igual que comen ta'bamos en las apartados previos respecro del contexto .r.'I.re5.. han ejerdde " ejereen .a " . e a.!I __ 'I!..:..~: "..~-'I -. -".'1"'1" .~ ~ i!:'a'·I_UI~ mental comuni:0.' 't .1_.y que . :Espda. l: Libe ra.g.-i'--:-" -~. .("3:$.t --..". 'la _ _..:. .-·n·· .loos" cen tros de salud mental Y' servlcios soclales comunitarlos.l._ uar "una.a.·'. Durante ~.::-.I!l.. :P. ~ mas puesta en marcha de ampltacienes Imnor .. .de Ia Liberacion )P' su 1".--:-.. • '. .u~n. -.d .' no... .u -.:.:lit '-.U1S . .llo.'1d' e no h.·-'1 ...."".'. cambios soctates y..-. l.~ .__... ochenta.socl..one~s.... . dIe .ia.~~' -.' . ha vls.____. es t_.1-contrara t'ra.co m--'.D ~.lCQ"ogl.-' -r.. .ales.~!I!ir. y :·~I· ] a. ··m··IU' '-n'''I-tari:.

.1_.. nuesrro ----"'.'jlnQ.al .lll .. .a una nueva edlclon revisada 'Y ampllada). estaba d: n.... PrOgIauJ'(ls de pTe~~..-- .~te1Venci6nP&icrut!Jd'rd f . !!..u ..llottene lu.._ de los n oventa nS~l'l!""o_. -l/:1. ..L aI111iiIiO'if'II' 1... y otros 'pa'li~s....as como.... del mismo afi:o".'~.o'.".. ~".~..iIi. ..]l 'p tme . ..ve:rti:r.Ii.. los.en. J ·Y-ilI . .s: -I~ I.. '!iii.-..L-.. . ..:'" ". el ambito de la ..to y desar. 1 . \11 _._ don .\':II~ Iq"i"I'-e-' .". -'0".o . Sf . .h...r!I.~.U.COO' '1'\".Espa:na es ]/3 publication . . 1~~ J.-- w~~.. .[en..che -. _n." r""" ..-:~'l"nl~{){a'.L'!'Y.·I ~ : " •• !R] I~-U.' asoecto"'-"""--e "".. [11.d•.]Ill.(perienrla~de d B'a'~"'. ..."I.de Sin. .11' e ""__.¥jWII''!:Ii~~4ln~"_.. comlenzan a edttarse ta'mbjen Ilbros centrados en aspectos mas espe...Psi:CosociaJ.a-.:n_ .m. ..mtervenctones @n. generales..I.. ~u.~'I. autoayud al. I".!u.u.Ii. M ateri al protegido por de I ec hos de autor .Ui J 1..:. IJJ. ~. ~n' 'It!!' ' .(I:les y rnt!..- con ...o-Q!o!' manuales relaetonados ./ . :. .". O u .Jr... _ ].'tarl'a de Sanchez"JO Hacia un ftrDdeltJ.. I ._.1U.hez (en. . ".....I .\J .1.". I . [lUi}! II I.'~ ..' !I.pecw'fica'ffi[cn:te 'COil Ja dlsdpUna.i"i~..-3' los 'n...__ li'b .nun ero i en --'t.~ --~--"--s '"--f-' .1_ . .1_['05.:..u'.o31 e l:ritBfVet~c'i. .0' it" ~~Ob.' ..I.~i-O'.UU. los.. i"i..~....j' en. _ .e estos centres se an'ti..S' .til.~adisci.:~'~' sus' cotaboradores.cl'ficos~ como son et apoyo..con. Bsta es....I'II'a'~es' _.[ogr. mas y experlencias 'Jlracth.-t...ItaU a y Po. ill .'F'n]='osail~."iii' -ml ..-i!l!D ... [ustamente.e: 'u·~a-''" '"0'''.Iv . -~\. ?"""-i<l- _Q . 'En concrete..!" C' on 'IIOS lib1'--'.IV . V:" ""I ~.!.•.f!llu '!!.~~ILgl"'-J. 1991 :pubUcar..... '~ll._'b"~i' ~IOs.]I'"..rtuga]j! [en Ies que su nacimlen. ~:"".I"JIIi. N'o hay que o~v. el prlmero de. IU . ' pasos. c~.~ ue va.._~ anglosalones '.I. _.e..~a '. po_['ejemplo.o!i"" ii!iT'i '11. .~.ga..ci.ospnmeros 'iM-~~'T'i..1.J!lII d__ m '0' d el O'S t"'~"F"" ...de a'e. rm .....L..("~:"'"'-.88 Y Psi'colog{a COin un itaria. personalidad yUn htro e'D e~.nS-'7-:C_:' .... En estas fechas tambien ven Ia luz los resultados del encaentrn celebrado en Valencia en 1989 para analizar el estado de' ..:7 . oO¥:Hu.:1. I .-. gl~J .11. _.. e:.t.~ que H.!'-'e!f' U.'\'i.. aun tltubeantes..!IL_"..u...:~"~!!>~ '!O. pa'cU.j la evaluacton de programas las..estes :Ubros es el de 1....'\..U0 os._ AI.h •. departamen tos de...ritari(j' de Buen.IJ. .. ~ " I ~. .ida'r que la cre!i"c~6n. ].L' \]' er esn .~.)"'.(.existenda !I!i.'an. .' .61..mns ."'" A _ _.a'~. "'Ii)\O."~t-· pars aumentan" cu..'. sizuieron Vl"~U~. rela__ i\s'~ '. cnruca.C· -. ctaltza \n..-'.'Wdo5' de'intm'tncion...]I un a caracttensttca fundamental de ladiscipllna en Esp ·~!fl·a: (-''0:: n '1j-A'lh~r.!I..nri'6rr C' Intetvenddtr: cnmufd..I..¥.!I '~'nr'~ ~iit'lil ..iJl1. lU~.'.~JlI.~ut: M'artin1 Chacon y Ma'rtrnez en 'i9 .r-o..ntervenclones comuni tarias..':" .it:-.OJ' V\" •.. _~ I"' . ' .te' en refen~ntes obllgadfis en los ambUiOS academteo 1 prof\esional. 'i Jl J.[ -S' a' 11 . .d.ambl:to de la Psicologia oomunltarta en .· . dt servJd:os s~l'ales.. il It !fi... ~-.. .IUI . eutopeos. y __ 'IIi._.~'l.:pu 'dcauOS en---. . .V "IJd.Ii. P-.e.ene lugar a finales de 13 decada de los ochenta y prlnciplos de la de los noventa.g..•• J 1I.. r.Qd'la-O'~i:J·l:C.:' _J.. grupos de.CU.I.u.li. siderablem fin'nem '.: .'~~ ii'.!\..d' 'fY'Iir' '['0..r"dhli I__ ..33 duvend o"'i..lilT'!i..t.U!Ii!!.Psi-cologIa social...I.C' __VoJl'_. ~ q.. ]-:O-.a·~~d·-·I~-m.~o'-.-II'~ '". [~la.".. .'. Bn'ses ~(JTlGeptu. l' \..i.t'IiLArl:d' d q' -.'. n res r~L.""g~.. .iiv. -io<l!'P' .:"l:. scdal. ..1111 . IU.. convirtiendose tap:idam._' 'c--'!i.~gnnnas r e.Uil!.QSiguienres lc ~ .a ~.. . . ~jif'il · .bito 'fa:mJUa:r j '~tIC.ndo ". iIoV i 1 ..g.U.I. ~'O]I.:j. .nto .en el escenado mas frecuen te de las :i.'...-. ~&--. .':" a d ..' . 1':'..J:.t'ii:'II ta ~m .1.1'....-v. _.\.. pUna~:29asf como algunos Ubros en :~05q:ue se hlcluye la description de 'p.e'if" la U~'-j. ' ~~. ad l¥1:.'ilo"'n".(tiIi....l'b~t'!i.prtm'....I-0-.'Ii....po a Ia..a' J . _11. ... incluyendo .. iJ!-'V~V. .. ..-\..!!!.'Ii..._ '. de :~..-. P.~UJ·'\..~ ..\. ·... 1 M'usitu32. U .M:J.i!_.t-._ii.es.

[~:r. de Pslcologia comunitarta).ti~vtl.si'tuacJ.-·.~. -..'D-"".c. alsamos de ellos a 'ifn.-~' ~.a.·_)'.e-:s-. en nuestro pats. JJ\S aeon '. '~O~'\r..slgna~..O' _1....rpar. ICDmunl.".on interventiva y apllcada de la diKl:p~ina. La ..'Ii.~Ud~i'- -lo'" de ~ ·~..""U. _ _ __ _ __ __ _ _ _ __ r.v~~...' ··d..lIgon -e ..IIP.~1~Jt:. -"-vi _".k05:ocial. .6n a c. ..'.~c. n-'-~.. per que no dedrlo.!Ii.II.~~ ~v~"'_~ ~_ del los estudtautes _ a la.e:ialar las sI1 8JUi:entes '..U ~OS'u"l. . nueva reorganlza.. .~.~~. teertco .on se 'p.. Psicolog ~a. ' rdul·· IL.. racp tlcas Y'ubtcad a~SI segundo cic'~o.euntos: Ia nresencla de a. .. Sor. prQgra:m.'.".!I. - ~~''.. 1-t :--:'~' I I Lrl' I·t 'lj~ll'.l~IiIU.eoJ.ci.lr~f..aro:1l.-- .. '&. 'l"S . rt_.IIII. 'I'.i'ft-Jr . r -.'O'if3'n..:-...ti.ode~os y estrategias de :intenrenc~6npsicosoctat.._~ __ ~~ I .r' con I1:..' lpos de ~ II1!. ".'0:-: g~.00tmportanse desarrollo de esta dlsci:pIina.' '~~. _ _ ... .e.. ._. ~ ~!.I. U.!t--~ -~ de .... ..-: ..1. -~.Ia . ademds de su im:po:rtante p:resen...llIHI. en la mayoria de 10$ cases. .:.hrt..titulos .I..-.O~'~ .e-rV'ent('!I.sj.-.-- .-':. PsI.c--'I. rnB'liC' v' _ .:" -.'~I.(.comanltarla -.y.:] zar.-.~i~l. '- 'I~" it prtndpios de los anos n oven ta se produce una reforma en los planes de' es- tudto de Ia mayurfa de: Jas facultades de Ps~. Ps..IW IIIr....[ •• 11ll.~ologia de la Comunld ad y Desarrollo Comun ita.. J !\.: P£I'l] . - ~.L. de la.' '"I -..tU=iII.lgia.j' obviamente.a de doc~:ora..ld I'" ~ ..:0 C·~]\.IV ..~111. de Ia amplltud de la discl'. '-']·IO":·~I I}V..'~.e . ~-:-: !.ra:"a. .r .. .)J:J.f't'rma:ci.cwa~.. en 1·. IIHII . -..a.~ ~ ~-10' . ~-.com u"n :I"'~~~~'a... [.OS -.• '.(.U I. de aSignaturas optativas.~I 'f-::ii._~ 'a' de sezuniiif~.. 0 .f..'C' .S1:CO'" 17]ogi'a y servicios soctales. m unitarta no !Ii. Astmtsmo..ci"\o:!o--::c'a.'.. s:ino que tamble. ~ :P._ Ia 1)~s..t adema~s. ~~:--~ ana.r.ae_.n existen QI'[.cL ----. ':lj.l.-.~os sieulentes. tervencten psicosocial. alumnus . .0' .\w~ ..'!.""~ .J. [11111 ..t'" -- -- ..~.w. en .lm...liB.t.en_m_~enos !:. .. especLl o~. o ..'I.0:11' InT. . 1.-r: d . 10 cual da cuenta de.. . '-1 ']51: J!M!.o..'n:s. . -J..I.eaUdad socla~ 'Y a la psactica .Wan ()OnnlllJUl_V' ~'n'. .nID' ib"..'c:olo"l'acomunltana en la mayor narte. 'D~heche. _.Y!l! -.v.i~'':iI. _ i"·]':t~'n-UiJ! '.!I . ~ .._' -.d emlCa..L.S()S de doctnrado relaclonados con Ia mlsma e ~:nclu. dad de enfoques.1' ~'. .'·[11.t" .rio.. ~'h'. O a'CaJ _t..ona1..~H·~. Ja co- M ateri al protegido por del ec has de autor . e CUilUiiL .~m. _c-. Ia disc i'iIJrllO. -:.~....(Jfofe5~.. iii 'il~ ~.. podemos :5. bli .:-.... m.. para a's'~: tla:nsmU~. . -.-II' I ~ '" I'~ P'arte de J 'IPIL l~'.:.~enlC .n -~'Q~-.~.1u' "IJ.. JJI ."'U~1 .-~" aC3.- do ciclo de 'las universldades.cillogla~ Con esta.-c:: --=: '-mll'.~ ..do sobre lntel£ven(:ion social en.o.co .f.tarJa en b... CIon~.rli. d_.pnna y puede quetamblen.2. I. comunltarla.-o1otllia....~.(!.. .c::s de --.-.V I . se '~nco. . ] Cl.U . en aU'm1~lasdlnlomaturas !i'!I'. "'. 1iI" .. '~I':1 f...!Ii. '~_'" ~"I 1.~~.1 -. ·M.en Ios planes de astudio nuevas aslgnamras.~ 4· '2:'·1 lI:.ltl'i'.. sea un reflejn del deseo de lo:frece':r a los.': .ayor ·c/arida'd a los alumnos la 'V'Oca. En Seneral.'I".n-lo·'''0' rm '~.... Se trara. 1:'...os..0. ""~~ se ha m odliflcado e 'J n .I.'-····I'lt··..::..".-~('y Jten .::.!'!!.. '.4.-'--. varias denomtnaeienes que' tncluyen contentdos elaramen te ..'I'. .. .tu aI... entre e]las la :Pslco'logja. w 'v. -. .. d:~l ..II I.. - .-.it...-~.'Ij.• _.. '. 'CoeJ(!s'te:n.soen :Ia'Unlv~ltsidad de Sevilla hay todo 'U'~.".~retend !:.1".o"..lI'""lU. ed 'I~~ da .-. KlS"'-IP oa.". la diver.-'.de' = ~-...m.~.:.r..pana.. iIi~:..de las unlversldades '\}' .. .'I'~·· " . ~'O:'nseltdac ~ ..-_-:-C--::: :-~f.l". ""..:I:-~-'I-.iIi" .r~. •' . 1 carectensncas: . A eontfnuaclen. ..

.I. '!. invesUg:a'clon len nuestro pals."i.....r.. ":~.n soclalen las zonas nnales.ade] l inc. parte".!li. de.~ ' ~.6-n" :par1:icipa.nlu}" d~. IU. POl" 'uU~:mo~. _-. "-" ".if·n~'._~~__ dj. M ateri al protegido por del ec has . en numeeosas c ~.d.pec!l_ .pl.'" I~.anc:ia.v.Lolas h ~ pr-. 0 mas de cancer da.I .I..llSicosoc.r'i:':JI.!Pslcoh:>-gi'a comuoltarta.. tex.. 1i... de programas.~ n~" __ il..a re~.dos.~. .~'~I:.--..u. de . La importante presencia que: la Psicologla comnnttaria nene aetualmenre en las un ·_I... estudios de ter .Cla.sUle"o~ consecuememeate.I:' C'l udo ta ' na I:dtn len programas de' :prevenct6n prim art a.cosociales a los que se aeerca la .al. con.po de' problemas ps~..uer:u:i~f. son (ada 'vel oblero de ma:ro:r atencl6n..o grupo .--' ..6n'Y la deUmitaci-6n.Fl.'~'~~ I. ".IQ e.'t'-' ema se ha "nc... aspectos 'que ~masse analiza teorlca . ~a vjjolencj.1." "l .~ld' IGc~: ilij.. de 'C].a: fami~ iar.--c:_.~duo y la comunldad. etc.nsistido en la re'~... ~llttAlI-if:.l~.. '~a :r~~~-'olo-:Ti'a :m'jl'lln~:tari.i\l. OtIO tema de gran relevaneta Y'sobre elque hay que continuar estudiando es stn duda" el. !U....prima:rio' Y' como nexo prtmero y principal entre el mdi'V..p.c~6n."-I{' .Jitn 'd.. . .. so:n.g. ..I'-liQll.nvestig~'Ci.. el a.'1 '". el consume de drogas..e sobre la cual exi sten a'lgunas Une.aIuac[6n.ilo escolar en Ja in~. . de :Ia ev.:.~1(iI!I de se.m.adel con ."d't. P~L(-O:~.este te ' a .IIUL.m'bHo die' los servlcios s.)i II 11..ersose ~nclu. que' Ja . '(.o ce eS.de autor . _'.ViesUgil'cione-s dldgldas a prevenlr problemas pslcesociales oa prom over mayQres niveles de caUd. g" \.!'ri"lI..SOn numeresas ~~I • • u ~"I .g. ~~_~~. consume de alcohol ~'~ "..yen. _ ~'i!'filf-a't"I.. . cuanto .. adoleseen el malrrato JI "_. -·:. ~IO'{<: .. ram.!Ii!!.q cl InIllu VE'SUga...'' t '.egra.d' o 'Ia 'n.ocja~e:s'Y~'en geinera]t las funclones Y' los modelos t-e6:ricos que deben " . La presencia de li3 l}s. producldo du- raate Ia ul.fa:mUia..I'..'Ij. . -.so 'I ~'d-a~•. desarrollo de programa:s de' In tJe:rvetld6n pslcosocial en.. mente '1'" mas se :induye en tntervenciones . Evld.iales" Los . ~.tudia. . I -' £"10--.• _..U. ~~. d'l 'I --. '.. rererente d esre campo :SOno'.adoy :m. II .es 'V Ir~' ~ nP'lSonales.esta temat~riaes. 'Y Educaclen social.. . seeuen C'-..' ..'tima.eil1i.\.__ -'1 ~ . investigando en en.' \..la inte.V.1 . de: autuayu . Ol~ :ElJ.:social de ~OS' :jo¥~n.rnpo se :h~u'1."" "I _!"Ii.f enter- seroposlnvos.~~~.".~ (Q. es uno de los.omaturas de Tra'ba:iio social.ac~.a..UV." ~.--. L cion.ad de vida" En. .on. n I''!.. Tam blen se ha i. asirmsmo. 'roi!>ii. lnvestlgackmes que en este ca. las.il.as de..'~ 1 ~u~te .DC''p...~.a5Ite:r:) se relaetona..._ ~ _~Q __ ~g~__o~~~~~~~__.'!J'~ fJi.munldad. S@trata de una .evancj.. . ~. por ejemplo .~e . es :~'~iabne:otereconocida. H f.pas.'.o.~e..tarja en-los.._e~. .--' f.gm. las universldades espanolas tambien se esta...d:.~I' I (i.' . hasea el memento..['coh)~t~'a o:mun:i.r.J'Ii. 1!Ii!!.:uecstl6n cam"p:le~a e lm"porta:nt.!AI : .. _ _'. c cer cicIo (dGc~:C)I..~IU5.tem~n-te". menos es.ev." ~-~ ~~~lr'U . . Asimismo~'el ap()yo socl. tlene en el te ....lII.es Y len el desarrcllo de :[e(:UFSOS social.a:1 'U. y secundada. al menos en..la Import-ancia.'.-'r· -etal · i--.e ~a aCI~'Yi__ presencia ue ~ .d..'-'~~alc~e_e~~. con el :~mport'aD1te incremento de.eI~aS lineas del i. d~cada. I..ue. blet A ~ ~ mteres e Itl'l-es: ga~ • I~ con stitul 'J...'~i:'_~D ~~ '" . 1'.

F.'!IiIVO' '. ~... d"~ II.:n~d.rlga..€"p.m.ad.t··:u'!fcQ:'..'. ..IJ.e-lica. .rofes].-:: '. .·ILI.. :lEst'3 ""'\'i I '~...S!~. '~os pubUc. 1 .3:lU.ng'~o . ~~ _~I fa' _ :---... ' estad i'" eresente e'i"!ii 'P~illl""""'lo"'''~ i""hID'_JU ._iliv'.os.en Es..Ia In:nuenc~aallglosajona en la .."."~. .1I.·'11.~'l 'a. __ 1"'"'.~.ica" I .el que se desarrollan i. "'iIi '"' ~ir:"U._ •. ]'\rl. con una [clara vocaclen apli:cada.~IIlU~I. y ademas .-:: !r"'IO....cc~..za_..UIdI . ~"-"..emenb~' 'nnr-qlU~~ .-.V\estigttdl{j'JI.[_I: .a como una dtselpltna rectente..dadecs. 'i. ' . -'I:' odgenes. l~ .j... a:tlnque reconocemos 'que es un i:ndi. 'di I dl[ ... pro. .{)s descrlblr la Psli.. programas . " _. ad ~ ~.l~.10 :ha bocbo eon gran ~ueif.ros =-_. ...__I II~. presents en estudlos de' De es una t:ema.!I!.I. ii.':lIa..1 pr-o.pana.es" Precisamente.".~...~.a. a~...~_~ c M ateri al protegido por del ec has de autor .Ps:icol(}gia comunitarja es .!IL& - I..rg""..onal.. -.8Jacomuni taria en Espa~.i'tsY' modelos que sean (itiles para los 'p. '-.lito 'p-ar Maritza MO<Dltero en...t.. _ d .:::.aS!univ:el'.r-I-~~C"J" ._' .~11i:'! so"b'I-~" la to' C.a:mbi to acade . '. Y prueba de ello.-. I... ." '." .I. ~Y':' 'los a. heeho. reV1S.:'! segundo y aactonales tercer clclo.y untt "".. .cll.-'['a'-' desd .:_~ '-...". '.. "I(i!!.. actualmente los servlclos soelales son al ma.. I "'~ _ .".·d' I.r .._. en ~o que: se reflere al ."Q.O!r-u. =a...al .....~U"-' i'"'~ ~!!. exton ies t.. ". Ir'num iero d'-'e' ..A_~L· I J[ •• ~ • '.. .poque' se mcremenra :Supresenda en el .ologia.~ . nuestro pals...O!".et. espanolas... g..j"':.. ~!I!.!!..~.' .'" "~.'Ij.• _~ • IEn'terminos g~:ner3]eS...vf~l!1.~'ii"i..".: . publicados en E-stados Untdos y Europa [que: a.~L.'on rectense de.ad . . :[~1I1!1 ~ .. comunitarla de Am.Iu. ~"'I' :~..:fesol'd[e' Antonio Ma:rtin..~ . I'.er '--a.• ' I IPo .. [pSlCQ: ego eemunuann y su d-:ep-en. est a.. En Espat~a.bUD' .~ .oo:~o. Ademul~en este Iibro es patente una C8i_rad[er.cador debUt es el cap i'tuto esc.J P5~ict1$od'" c ~!J • 'J ' • (1[987) que cfue' compilado pOI Bar. En los. v profund ~id-' En cuanto a~1lo s tema ~ '·In-'-'v-::~:If~]·!Lr~.-_ •• '_.. sa~ona Yl' en menor grado de la :P.rofes~ona:i.o...n. varvenes ponncos esmn .(. .lh?1..llbll.p. .nrT'l".is. el y-'~..as y 1.- y exeluslon social.-' 'reSil!..nterven:dones die.~e5i' oluntadado...' "-:-A.o. _.t(t sennmtemo de comunidad.· u"'_u 'rain I '~'0 r'efl. como es Ia de una fuerte Influencla ..· 'tIi1lllU.n~' q~11'I'e-" .:~".. . .aactuahdad sobre etiJpOWen.c. -'/ --·t".. algunas Hneas de m. • .altado Jlbro Illm[rvenrw!. l~.if'I"I'p' a-... ~ m glf·.abajo5 C'OIl un claro deseo de ofrecer rererentes. mice.t'I):~lb-~iO'''''extsten l-e.j[ 'Y IqU(!':ha expertmentado un fuerte desarrollo en Ias illtima_s des decadas. I.f' ... td t~em.=_._ . ~l~.." .. it ~ ~I~ti-' P1FO f.. CQ[nmayor c]addad.iI'i..:I@n~. .grad6n ¥ rut a. 'II • '"1 __ dencia oe III" como un gran numero de tr..par constderar que ofrece una Imagen bastante adecuada y coherente de la ~>Si.er. .~:~e .4\1. Pen:p~·t. Comenraremos la pu'bUc. y' die Psk.~n y I Martinez. _. _.. Latina.. e 1 ..t~'ta cho m mu' i._.! ~ d f'JJ. ':.s~oologi."' _.~o.QI.1' :pode:m.mU!y notor~a 'probaib]..l~t.a. tipo comunltatlo.c _ . .ado' [a.i!!.uca de la Psloolo.' .~O.'ii"". "I..ra. "IiI] Por otra parte.. se dellmitan cada Vel.uca 'que se fua eonsolidado en les congresos .t"+~ --:~~ .I' (.A.. :habUuEd en.aUnoam.1[05. ~dit. : ll" ..noven ta esta d:iscipllna se ha h'U~Qrpor." !iii. .'."-.. _-" __ ' ::--. ha ~ ~.TCO' mas.nmi.~ogl'a oomunitaria en..adQS en [..gia comun~tada._ . I ~ : ~ .

ct'er" desde esoctactones de veemos hasta grupo5 de al!ltoayuda.:pUna~s" :mas. Y oe creal' una. realidades socioculturalmente dbtinta's~slno mas bien.tivo que 10. r tido. a. De esta :~or...gja.. tlempo al que integradores de: Ia gran di. la actual fase de: desarrollo de ]II..t_a'm.su p'r'(Jp. es neeesano que se creen modelos 'te6.a. ealtzados por 'pslc61ogas comunitatios en .~-:-'II..t:e'consdentes de su capaddad de . Ique Ios que se iD'l'egren de otras dhn::i pU .:eoten .o. prepios 0 al rnenos.alll.• 1 j -~u. POll" nuestras similitudes cul turales con las.c'Ch)u " 11 II .co~.si. aportadones Ia ttnoamerkanas..s.e otras d~sci. 'v Ginl '~aru' . .ed'f 'que' para ello deban prescl'ndlr del co.na:r cerca de su via b:lUdad y pertlnencta.(~.·.I eseasos recursos y miruma concrencta d SU..Lati. ilco"og.. y la pre. socj(d" :poUtiC3.mente' de ofrecer soluctoces a ..~ desde coleenvos :p:~. No obstante.lL: !I!I.[~ntes :pr.:p:s:icologo5 comanjtarlos espanoles tlenen el reto de volver tam'bien la .acnmalado en otras.@la . la practtca 'y la 'intervenci6n.IL . y sin habet dedlcado.a.s'i6n que e.en~epodria sltuarse len . habiUdades de' a'k'O:Il. 't_laba~os..a.d. desarrollen Inrervenclanes comuniranas.a "! ..!l.esrn@IZos por tnerementar nuestro co:n. Obv. Estas intervenclones se dir.1:"-.dad..gos eomuni tanos espanoles que' estames hadecdo senos . fauUliat'" :Ias condueras .encta. 'Y 'Ii .e '-:'-.I.-~.a.:cc'aUdad.. I. puesto que este . " • ta ce SOCIal'-h asta comumcida des .:.noc... ademas.-".lm.ol.1'-1.t.d~fe. 1:0 que 'no.somos eada vez mas los 'psicnlo." aSiI ..i)bte~FOa$' :rociales. 10 Ct)U trarto.' .l.genulna Yor :por qui :r].' eactoues ~.fJ.ye' la propla '~eaUdad soctal.as. ..] .Ad'-le·':'"""-. el tiempo suflch:nte . En este sen . comunttaria :~J1.mente~:10:5.".A n.37 No obstante.~ent...e recursos ... de la 'vIj.es.ji.. nas eengan Ja dosts necesarta de ~eflexi6n.clpad6:n..am.PO .~ I.. --r come . De esta manera._c '. dudedana) H· .efec-Uva.mas .. : 1·': .. iIl!! d·" a~iA.r.~.ta comunttarta rea mente anecuana Y' auaptaoa ~ 1-~' a sus necestdades.. La PSi"co~. las que' han 'propi.. con los.. ~a desarrnlla ·iJJ:!. ~ I~l':a!'-I .. consuuida:mo. ref1e. ~.que se etaberen deben ser.st'as ejercen.soU~ c del teortca y que trata :(KJs..~dcos.x].onstitu.' "'J .cabo lncorporan 'mode .g una !Psi.~ereemos que seria muy :posi.tedo[. k!laliu.v.. 'nelsona[l@s'lI1':s:ociales nesgo n~'-.~apoyo social.p. rara ..oamedca ...Q! ..oles.sjc610..rroJrada. 0 menos ada:ptados.-b~'~"o-I? scol .m!a1son predsamente las demandas y necesidades sectales.ciado que los profe.l..-". " I'.. '00 _aJ .m·-.F.eDame:n.O'. ~'r\If!Jo~...Psi" cologla cornunitarla.e.~a.oc~tnient:o.' ~b' !!I. . 'Ii!! 1 .evtnclon.er momen 110 es de caracter apltcado las tntervenciones que se llevan a. .ig:ena cuestiones tales como la pr..~O:5.YltJ.:nd.comunitatla. d d' d CD -]:tura. lois modelos tear.g'QS cnmunitatlcs espa:n."-_U_ .-- sedates de 'muy d1ve:n.er.. de 'in.!l'i.xib:~es~. · . r"~o-.o car.quJer-e d..aC~ e sanita . u prtmer momente de desarrollo "evolus 'ti:VQ'" 10 c. y :rlg'ol' cientifi"co. n:' :Dn~'d_..o'giaom uni taria no es una dlscipltna que surge' con una gran.·d. '.adicUv.iJrrdentn.tractiv. .~".Sill adalescencta. Por el con tradIOI~. P~icolo..ia.~pa'rtl.c.. 'toda.3. 0 las conductas d.. capane M aterl al protegido por de I C'C hos de autor . 1~lh"'~:..loo's. contmuaran enriquecl~ndose con ambos tlpos de' aportadones y" sobre todo.()gia.n.:)Ji' . que meta.tervendones reaUzadas desd. P'Of' eUo'f a creemos que en.f6.'·JIL .F (autoe~sUma.s:p.sional. los d._-_JIUll~j.

.on en.:JSeffilo...:' de C'.profundarneate lntegrado en cada reall .as del M ateri al protegido por del ec has de autor . :Evi.nt~rv~nd(l'~. de organlzaclon llega hasta el ambito naclonal.d'lil. puede deducine 'que un . .nllnpersonel Y I en. No este objetivo puede conllevar esrrategtas de a.". pais.i:n. '.~: ~L.~ ~ '[1 .. general..J. _ ~V.A.0'0..on activa 'ihll:eden nerm i. d r..ate:nci6n .ul n:IC-]" d'. :Su ap.3 necestdad de 1.s 'Y poUticas de los diferentes pl3)j:ses. el tlempo de peogramas y proyecros rela :s:u'~tara mas factthle sl Ia .~..1.arr.se req ulere." .. ocial y pomftlca~ s La f.Investlgaderes promoverse a traves de 'Una comunlcacton permanents Y iPfoif'esi.grlcsivam.~e.s].wU!IrI t'i'..~J. estas j mptlcan 0 dependa tambien :im.~-I.05 modelos teo.iciar. comnn ldad y entorno SOCI.-.ves e agrupaciones locales y reglanales . y comumcacron d-'e !~et'@' ~a ' .cnt.3.nUma co:ne:don" con kte sodal (fa:miUa~.". En este sentldo.I111.o:nS3Ci6n. culwr.. determlnadn proyecto.:petden..est-a.espocificaC.Per tanto" eI' 0. VI _. :'1' con la eomuntdad. Sin duda.38.~.:.qu.. "cliente" y Ios aspectos eirlcns.d6:n a.' ul . de los :tndi.OpoUt~.!'liI~J. [etivo co.e en la comunidad.. es probable que' su evaluackm deba constderar 'tanto el resultado «:Om. asi como que su pro'l.s que trabajan en la comunidad. r r . .J~~ __ . 'lUJ3 profunda reflexion.m(li. _~ .rar la caUdad de v.e preclsamen te de la neeestdad de lntegrar ~r'V ersr•dad..__ .Ai""d ce '-d entorna "'I .el deseo de m.obj'eto d@'a inl tervencio:n. en el t:~empo.eJo. cuestiones en grado mtmmo ~de la presencia de un profestonal y:lo de :180 subvencion econemlca . d' . una Vel. las valeractcnes die los proplos participantes q"ue son suieto d "~ . de trans~()rmac'iI6:n del entorno. ol del ps:i.dad. cw. programas e ·~. pueda implkar son delegados p'Io.~cos.! _ .e']·orar '1 cauoac d 'vI_ a y proPl'Cl.D.{Jo)~ obstante..t':]~ ni' '. uno deIos contextos analtzados es .'· ~ '·'k " Y' 0 'b~ .oncde.aje. De' las.roUo' personal Y' soctal debe es'~ar.~ __~ If!'.. ~':...lvn. desde agsupaetones eseasamente OI.s.t~~ co:n.c. i.iIf~pil· as ie eada com u "0.1.iJ. Inas~en ~anecesidad de:'que las eJ(.de-nternen.ida Y' el bienestar :p'siGusocla~.cd'Qn y o'b'eU:vos concretes muy d lferen en .v~.... ~d .hl:1l clara del. ~ desar."\.gm~po .'.'[1 t:erV'enc~oni risun:l.a la5' dfversas reahdades sodales. pagina's precedenres.sm. deberia mantenerse y entre l. Integrar mas ~os elementos cualtranvos y prestar mayor ._.es sean efee rives resulta fundamental.. zadas hasta a.:l' d' ad y:..e :m.' y de dar coherencla a tanta :Estos modelos teorieos d.t~nuact.. colecttvo 0 . un.ptad. acerca de' los aspectos metodo16gic.s cUy10 nivel._"_.eben ser ta:mbH!n sumamente fLexlhles en el sen Ucla de permttlr su ada.urg.': e 111 .vn ia 'l~.Igualmente l. .!Ii ~. An-c Ias cas ''..s.gi:rIJi.'eUa...~ d' ....on .portanles debates sobre e'~.IU _ . la .cadade' la dIs(iplina. . tnctdunos.n..rvlend6nY'los proeesos qne .O el proceso. a '~:ra.ilI' e1 'l'etl.o~ 'iii a.'c6~ogo CD"" r murritarlo. carac't'~iF~'~.3.ac.~:i. y de evahiaelen de las inteevenclones"... QUO \1 su imp. .bi . .Iil.p.r dad no dependa. dad h~s:~6dca".1lcaci. I ~.'aomunuana c neceslta .~.UF' que su continut3 J.n de la Psicologia comnrutarla en (ada.os._. ~sias. F~nalmenteJ' conslderamos que la fUE'ft:e 'voca.os'j conslderando 5U 5U de~.co]:c)gi.-o. 1.

eur .ll..'!'~n~I.·'g''''a'..[~~ 1. . M aterl al protegido por de I C'C hos de autor .I d.. .!I' V' reco rrido 1]'''-"!Ii. .e las mtsmas.. 111 _.'Y_.~llll .l!. . ".. "U- del' articular alpn tlpo de mecantsmo que permitlera la r[aplda cUfus16.1I.1.. ..._. . a dla sean conoddas y de facUi. Jente pol.n'~'a'. ~lIllI1U"Mi:l_~.!I[a~.:Ii. .' ...Y.ur-o 10 sea."'.e" .':"'''''''''.J.·'':'d-'. .~' co _.':'.'''··'······'''I..:'...[ .IIIV--.39 dia. nven.. . ...on 'tanto entre tar '·in''I':!'~~'H-.~!l iI.cad6n de experieneias y re:nex1onesentre los d~ver..."....sosparses 'Y' contestos cultutsles y soetales (ang~.. ~. .:' e . '1Ia-'t'-"I"[n!§ll'nl" IAII'"l""ac':n' 'n.. ' ...._..'[d' ores com entre . [lr'~I'_v[ .'..Wi_ll.comun]." ' ' .~-_ tV'J. el Intercarnbio de hdormacl.'lfu" .'. que en.. '-""-1-' [!Wi.j 'Yes.11 pee) '~~ camino .rn_.ecadas.. "-_' T'r.n.S' [iI:!\6 1[.!oJ' or.o" ~~..I!oJ' pl~ . .JIl" it:..enle" deberia prepiclarse la.I"" a. peramos ". este t-:...lliIll. g. . Ipahn.e'n.] ""iJir. '~'n". 1_ .o~Jon..'o1Il p-~[~ilfe~'·o<'n. d. J1fli[' r-"[' la m!ll'~~lo-..Iu.. 'I.' .ha stdo 'muy significaUYo yemi[quecedor. . 0-. dJ" "avia mas....munltana en las il1Umas d.g:Ja-.' tu ~""~.

creencias y practtcas de la sode 'las. ..' '"'.n' ~Inl ':_I~'_ m tul "p···U ...~. oC'. podamos .tad6n de' los..~.~ .1 .cas sociales que caracten- M aterl al p otegido per de I ec hos de autor .lgl~J.logi a.geogj[afl... la ." .r:i ia socledad nortearnerieana._' .I. en It~ender lo rn-'I-~ '8'~. de te ma .r~ntado el origen Y' desarrollo de .~(Io1ogfacomunitarla ..'nc.:_: __ ~. _= ...ct:e. II d ..a. 'tI'@S'1 que L'\()inslde.~..(jO~':' el ~ontex...ndiv:iduo.a.. i' d tversldad ltu traduce Inm ediatam e.. .s~ hemos p.r.."..·1 '!1(MI"" ~_ILI 1.mo .. desde e'l. presenetar el su:r. ~.. omo anssedad.... cO[lten_i.. ni~'i'Q ..!I.I~J!Il.cY. paJs en...~i""'Ji que ~i\J.·.. _1 ~~ ':i l'::_.acticam@nte tantas pslcologlas c()lm.~!I...-... ..slcologi'a comumtaria atendian espeeialmente Iii los efecb)s de ese entomo en vari.11i!I""". :Esta. ail!'!l..~Mc . rn.: . ade 1f'1i'I'r~tfie.Qt'tig''!iI' '\1 113:0' aLI.pa'ra.ales.co...c.J omen i~os "d@l rll1d :_Ut_. ._.''''U..li6n.enoo:ntrar. ·m~~"t:.._.~ I .JI~ ._.anaUzado.a ~haee 'I!.r. sin olvidar hi profunda.:)-.·'~:IJ_l~'!. LL To l l~ en ~. prEsen.. i. ~.'. ' iI if"n '1II'"''lI . pnnctpales cleda .~~.c.ent.en. estres.necultara y Psicnl..1.o. s~c-olo.1"-. eologia comunuana en.S).::ll~. - am~li.ria~ una Psico log "I''3 '"["ct.stiga.I=··. 1I...Iap.~'U'i.:.gj. I £111'" "'_.e los setenta Y' ochenta los profesionales de fa P.s fundatnentales pu.~I A In '~argp de' estas .gfa . '!I. etc. " v _::J. e'~.._..\ .WI . .vldualls.~. Incldlendo fun .' .~ Ia Pstco[ogW'a comu .J...e"' vto m~-.lit"'li.es. tipu de :P..ve..J.mas social.~1 "'1'.!Hn este cap:i tU~.'~!I!.~. ..aibl. el que se apllca e :in.l.. aunque siempre dependiendo de' las 'poUti.. ~:~~ 1I!.08'a... '!LI~.IS.. que :I:a..~.o~.'I._"".Latino- .gi:m~ento de una 'Psko~'O'B:[a nmunitatla de {'lo.En primer' 1 ugar. punto de vista de la Pslc.ologfa comuratarta esto es :rundamentajl. Bn este pais..fo:rmlal~ el conc-eptQ' de PS.a..~ . depresion. P cornunitaria es muy sensible a ..!IY··...oll~ U- I tl- I..y. .JII'!I.' .to a'nglos.ne surge..culm'F. :. enI torno social tlene en la persona. el q....u:n'Uada's Colma entorncs .~a Ique eii.'_JII!.. de manera . :. dam entalment e en :Estado8 Unidos.r-'3''. tres amb~tos.:. y aunq ue e~esfuerzo de numerosos za Investlgadores comunltarios par fr mas aUa: del mdivlduo y abarcar el enmrno en elque es~e se desarrolla no deja de ser digno de' e~O. Por ello. 'Y Espana. II I !I..ua __ :. J.:y II ..ues.\.. :H:allra que esperar a I. :incidiJ' en. I 1a .:.j' toda.'v.._~~.r~te' c ..~."'gina..aion~..-'-II AI '-:S..dos.. Psicologla 'OO~amunitarla __.e esta di~~(Jp1i:na}l. ·j-.."t"~1 L3.'II. Como hemiQ5 defendldo durante la. Ia I'sI00:1.. I.OIhemos ..11terdependenela .'.'te la s decada'5 dl.es '<:1.I ~I_ CU.am.U. ialmen _l.. __ !li".. .·· "'1. que se praettea len diferentes patses y cultures. U nue I '1·1l1l:1!:f. No hay' que elvldar el profundo indl.a! U_...·"'-..='!Ir_.hemos presentado el con textn a:nglosa... .t1ngi.~OS'patrones culturales.ogia comunttana constltuye una caracterfstleas d.i'nlt:~ftjl.s~. demasiado Aunque no es usual en los textos de' Psico... in:f:IJlle.o.. d ld .via duran.l.' II. !Er1'6oq. 'e~xlst~np'l..Ji. que cara. '.. comunitarla se ba centrado :mas en e~.de' corte indlvidua~~.~~~!!'!l enmrno OJlhlraffi.QS c anos noventa ..

soetales encaminadas a._:: ~~. 3. . comonttanos ~o eual e:<.ioologl. A d~ferenda (le esta uJ:thna.cOh)gi(1 com un ita-ri a.·_l~ . elos opnm ldos.1 I']" [.. e gtm en to d 110' iIm'U ha denomfn ado Ps:i'"I..[. 'E's'ta.n etc..a. { ••.co~og. del ambi.du.!luton-amt . l prorestonates en matertas eS..Bl.. Es-pan..e .~"t.gj. II U 1 . segundos rna.g[ I'~~.iaclanl Sin.. I_ . • II.e.·'IiII· '-.. de futuro de esta di..comunltarla mil.'~'n ...q'u.1. en.g. l ~ 111.trados en.& ~~ ._ .es.<) y Ia familia 'Y los. en Espi'na Sf ha desarrollado fundamentalmente de' Ia mano dd.~.C~ ya_e:5...d ~ . ':a'~~ ~'~g. alquier _.-.ll.:lPO rei 51-' coJJlgi3. ..~~ '3 -..1'1it .e 'I_~. que pem:liti0' que cada comunidad.'''i'~~hm" I~. comunttaria. entre ~: . I •• .\.a JEH'~a...v'~i_. Ia PslceIogfa cl()munj.nn-' 19'11 ~ m-:.. autonOnl._ge~ ~ de s (lO__ :nldades _05 =__ vl .. ~J._':'IiII.I1fU~ l Al 'I'·. I -.pac.. '0" 'na' Y' ~uri. .. P zacion ~ Ia educaclon-r la a!iil.Q.U'T'Ii ~1·'t.lhI!U·.pecl. la :l?sh:o.lHI_. .hlcomunttana elllLatlnoam."'_"' . hemos analtzado las perspectivas. ~I "' maeeaa .'-bc/. Este de'sarfoUo legi:siaUvo.J.~.Uo de la P:s. 1·-. u· m'"U'D&l': .....HI..al .eblera dar con . can..a. tnt.gia.."~" ·y". .'B ".ap()yo' sedal... :Ps[O):~Ogiil...rSi_.CIOs sOCIaes.atlvo. ~In"tU'LiI:'_'~l.v.Psko:~og:ta.:g. '''l·.101 '~':l'. de~5a[rono 'le.(K:ratasJ los pnmeres mas cen.31 comunitarla en '~''''ina~'a 'W' . O·"j'V!. ~'~'...sdp:llna .(-a. ~n tercer :tu:ga:F'. que' quleT. ' .~~ mimales y toda 'Una. con..e-nte. apoya:r el indl.mas comunttarlo. estableclera sus' prtondades en ~.~'U ].p_li.-tada.c-.:v .a .. OJul)unU'a:da 'en estos pafses se ha caractenzado por el eompremtso Y' la iOo:nc.~. len _..i"" .e e pr4cticas.IJIUII " -:·v.cana. I~.Fira~ 'l" nt ervenl r.o.c-ologfa soctal comunttana tiene como _pdorldades la m.Pslco ilii!"i. dum.a tambn~nes heredera del desarrollo . .-: 0 _=m~~=_"o~ ~.lIentes". I .1 ~ '..dgunoo ejemplos.I.oviU-. .c~ada de la.:_~~ ~o..: .rT'Itm.to espa'nol" otras it Jl ioJU "'on .olog '''. sl.::oR ~~I " _.'1 __ e .la. Conceptus como el de' partid'.l=I . ervlcios sedates de Ius mstrementos s 'rl.ro.Q__.ij. d protagonlsrno a las com unldades.~. el efecto del pensamlento Uber..ienc.s centrada en melorar el bienestar. Aunque algunas de' estas perspecttvas son .n~ edago.1" cologia.endana~ Anda'lucla -0 M'addd~ pOI poner . ...pecu'U.me _ .. r~.".~ =P'~' ~it"_I. '. de las. . (()I..' 'SOC]" ~ -1 €"o'um '11RIi'"lt":ar. . '~~g.gi:nacl. 1-'9J nsl r'''P-I'l ~:I d .··. ~'_"_!lU. "L...pe.:_.1' ~:.e'lV'enclon comunl tada :mal.:r~.el objeto de adaptarse a.e~T' e~.1=-~~· ~. oomunttarla d.[mplem.I' iI.dficas como mattrato infantil.zan los :ped'odos :repubUcanos 0 dem. .:_~. losa .tiJ JIT1'U...·.1 :lnd[vlduo. '~O~~' Pl'a' ~~.iU "'-U ..· :':'''~'. comunitaria que. I I - I~ .fi.. . '_'_' _" " n..·.os. Flf..~ __ ~ -.ar 'para cada comunidad.Il_..C':.~".s preocupados por adoptar estrategias de corte .._.llllilm. En segundo lugar hemos anallzado el o[ig~n Y' desarrollo de la . '!lli '.ylll. d'-sarrollc fSI.d' pn '. P .ut6no:nut impuso la . .. AI U"~'~-~ p'!lII'r'Oli~]" :t.~ /tiI-~.de Ps:~colog~'a comunltaria en las untverstdades. .ion son clave para en-tender este ttpo de P:dc-o:lo. el objeto de formar IU~ '~" . _~. d .e :SCl' 6t:iL M ateri al protegido por de I C'C hos de autor . hemos anallzado el desar.n _1. ~-~!IL~ . :se[..~[l •. y los PSi('0'~Og05.entaci'o:n de estudios especUjcos.~' ''I}~1'" 0"-']--0 " .·.. l[.j' Comunidad 'V. .. lA._ ' 'u'nita__ i!"\~m-' .'7. etc) ha tenido una profunda influencla en las P d estli'ategias de acelan. . estas sociedades (Toologi'a de Ja Llber- (~. ]~. social oomunita-ria laUnoamed.las sodedades a las. ~Vr~ 'n"oo'" mos pasos que La. devolv. l sur . Aunque Sf trata de muchos :paises dlfe.' I . .(le." reJ~.~']-:-fi'~:::-... _ ~-~ dl~U.~'eIQ ". se hacla en Cal!a'~u:na. Io cua ltu unat fu tJ"'f]uti: ueneia en e~f de Psl '1\70 aerre .cas..gis1ativu que doto a ~..iI'IIO '~.l. otras tan tas caraeterlsttcas cultusales '''j' soclates.'9..S'e_m.a(lor en.. .!tircil.uO~-~tiJ6n_ e las com=u~__ -.ii!I!.

gDnda.ntoe. en este Cap!ltu:~O veremos en primer :Iug. Conceptos como el de problemas soctales.i)S entre sus mlembros y~.ones 'telirl.ca:pl:tu]}O[ estudiaremos Ia red d..ones que son vistas :po£ellos mtsmos como :p.ea.roblemA'tl.fec. ~ otro per ~.SU.on social que ellos . [pOir tanto. tiomu. estan relaclonados con Ias carencias que .al de esta subdisd.o contuuto de il[Cti'.el concepto de cornu ntdad y sus noctones asodadas.c). adcmas~ como uniidad en.un:ita1li.econceptes asoetada . Importancia .. La :Psico'logJa.ans'or.m.. por un lade. el de necesldades y el de.pl.[su s condlctones de' vida.cas en el cnrn.tendida oo.ra.~' lade. podet entender f!l marco gener.texlo de' :S~ propia C()OO· m .. '_" j . Las.~. comunitarta toma 'CIJmo relevante el concepto de' comunidad [ustarnente porque propone trabala:r contuntamente con los .3lpoyn y. .D'tde.'iio [0 accion c[o.apttulo 1'1' Comu'D'idad 'y bieaest:ar social La comunidad es Ia unidad IKU' excelencla donde desarrolla .eJ~las acetones de tr.ejo-ra.8" en. dtferentes :pmducc~. cemunldad Y' btenestar soeral se encuentran M aterl al protegido por de I C'C hos de autor .o:5.de comunidad SOD. comunidad es 'entendlda como un espaclo de relackmes soctales de . :Enla :se. aados sobre .mar sito8(:i. que se Ilevan a.U:v.pueden existtr [en contextes eomunt tari. Per esa razon. demanda. quen. de comunldades coru:retas.. -e por el $-@.~ relaetonadasi 131.a la idea Idebienestar soctat. acdon la Psi.lcas. como son el sentido de comunidad Y' Ia accion. cabo para Ja me] ora de' las condtctones de vida.pa."' 'I I C.ar'los desaneltes :reaU.al.pUna. parte deil .43 . de' las personas. la cual se desarroUa el traba.. de' vi t. donde se tral»lj...e y con tas maneras 'en :~as que: En este sentido. en 'eI senUdo de [que Ja idea de una comunidad viene dada.a eapacidad de tamar acclones conjuntas para t:r.cl.fo:rma.antO .· cologta comunirarla.(lti.I~"" .ans.-n..l 10·d·_ ·-u'If'!II"d:_ ".. po. asociadas a la J. fJetU ten y evahiencnn el ebjetlvo de' m.miem'bro~s. relackmes d a.oUada Dichos conceptos son mseparables.vldades.

cc].uipos.tltjUelorH:~s.._II."e ml~Lg __ ..·!II~IIJ_·_' .l. 'I".tL r traba]o comunitarlo.I . """..:-:~ vend. comunltarla. de .1II . : ·.] k' menestar soc~..'" tr' (>. '11. 0 -' 1II. ..de .. Somas = vednos del..e caUdad..':·A~!.. barge.."i). de 'V.~.1iI11I..~I:.o de dUcrcntes comenldades de: personas.l.ln~.b.".~ d 11:':·" ':III']~_'! aas de 'I:'). J' .'.islbl.o...:' •• . fo_:_.e t'Od. murudad de estudiantes.'...' '. . comunidad."-':' '. lli. yfllque' es elcontexto por cxcelenela de los aetores 'V procesos fundament al~"~' ~Iadi t""':·'ii"iII.' S"'""''''-..il.['~~ 1I'z:.-..Inl<er _'-'.ones que " 'I "en'l. que se sien ... .~' ta 50 m ism as ~Y:II.~~J ~ Po:r QUO ladol..-'''~''~.. "" . ten unldas porlazos l..socJal y desarrollo son constructos teorlcos que han surgido a parrir de' la decada de los setenta para :m. ya qu"e procuran un marco conceptual y metodo16.r'Ji.. -_-.]. ~.llIi. .~S.' .-' __ =_" .se bacta la real izadon .'.com unldad 1~]jOI~. _ ha'-:C~'::' co. comcnuarla. J . una co..it:ode la :Psi(~olog...iI-.esta~spueden ser entendklas .'t. rellglosa 0 a una.@n evtta". interveneton ')"transformacion soetal.US_.d".11 )1 eq.d' ad .'.' ILo ~. n e . '.por :105.. .s permtten ciertas relacienes :5iociales~ slempre ..' .edb'las condh:lone.ecifica:s~ Tales constructos . -.• '.'~:. .lOn e .. d· ' ~I .0".. profeslonales para apoy.que tomando en cuenta que dicbas agrepadones se en 00en tr.. _l".C:_·· d'I'_:_'lla su C-~iI'_"'\F._:_.n. ".a.han surg·:ldo len el ca c-'lect1V'05. .PsJoolo...d. interve'ntofies~ por lo cual el uso de.cepto de Ico:mu'u. -I ""' 1 emoarenteaos con :c. ".05 eeneeptos re~acionadiO.~-- at am.pos. _~ldi .OO!S de 'una sociedad entre sus miembros.JI. I': ".I:"" CUF. laIDQ:[alj' ."_ l!l~' co !!... 'I" ·inac= .vida die las personas y para dirigir.r...''''~-' iit":_.procesos comunttarlos en los que: nos tnvolucremos como profeslonales de la Psicol og lit..:'" --'I. _'' __ cial !i"W.e .r los conceptos d.~..t.~'I . comunttana el en. '0°.J': -' =.... todos nosotros pertenecemos a una 0 varlas comu- nidades.-=' proc@sos de . marco del E'stado de' bienestar como orden social desde el eual se postula la resPtiblica resnecto a 'hi dlstribuclen de los rePonsabUidad de la Ad'm-inioSt"ra.I .ar' la deflni.:!I!~J '. Tanto 1.". grupos e t~s.". erlmo rdial sob re el Ulu.L..' IOiIi A t'I~'jIP .a. .ecsan:o..e Inves.ui.en tre otras_~ La Pd::o]o'·F ._!~ :. sus respecnvos conrextos sociales.1Ili . .--.~'-.. r. EJ concepto de eomanidadha res perteneelentes side>tratado de dtversas maneras por los euro=.'.t. dentro de:l ambi. es Importan te no oividar que' dentro de la .. . Ide: M aterl al p otegido per de I ec hos de autor . I 16·.ll...·'·.. -II . si a.~da.J.: .u . t ~. .. 0" c"~~ln:-·~·d· v' '!]. h aeen los~ m le mbres U:.an Y se reladenan con otras comunidades.p.e..dgaC...blenestar .gi.(1) comun~ ..os los seres humanos al b~.' '..s de.:.6:o.:. .:.r -..uil.::'.. de! una.1i).~./ '-. . dlchos conceptos debet adapta rse a Ias necesidades concreras de cada uno de los.II>'...-..r :"'-'.S con la nociou de comuntd ad como los . S:~nem·:"1·: ".'= - . .." " .-8-.6n ..a'sfcomo ~a unfversall d ad de 'los. .I .. de£@chos d.·. vtvtmos.enesta[' .e'lol.a_consutuyen h nerramtenras U.ua.I.. banto donde ··"1----.'. . .-.'!.. '11' comunldades es.. I' formamos parte de. 1. . ._." en.4:' a.'i' •.n . ."". eq..giCo (i~ilpara proces os concretes de. ~.. I ....c~.. .~UQ':_~"1i <..i'a. Co.16n 'u :' ."-.'_y ex'd'.v..". e-" pe rsen'!lIS'" de la com A~oll' ...id. ." .~". • :-"" :5& nos penemos a pansar......~..U·IiI~.

U~. pa:nl dlfere.).tli. d . . "..lmralmen.~' I I~..2" \p: 11 ... . los. J1n.- T'~'za'.:ra:tade un grnpo sod:al di'n:am~oor hlst6rl.. '('a_sos~l.~.0 de los int..P-iL'rtt . Se dan..ada..8'')'. : .dusi.sj..d.. :mal'\gina'c16n" a.'. Iem .op:iapracnca de "[asubdisetpltna.]~d ad.:iI1I . fa ctores _. .b-' a u.todos tes Pilt. IU.tos tlpos Iderelaclones ..! "_..-.'1!r. en un espaeio y un tiempo detf'rmjnados y .S'oc]ales.q_u.'\. IW_ .ta.._'.{v'ecinos" amigos. sf p~ lue resentan div"e[._.~ :POI 'esa razoo .en el endogrupo y dl fer-._.enta.·. v.de las pets{):na:s que no f.Q .~: Q u .P necesidades y problemas.r.. situ~.(::. .·':i'":_j'j. -:-.f .'Ii A padi!: d"el desaerol 10 de ~. dna'rr.• .los €.~ .~ vo '... 1 M ateri al protegido por de I C'-C hos de autor . estas .En tnletos~ de Ia_ los ~~_ ..'!:i.etc..<'!ii]d"""og ---P' 0~ \.osa.tIOUa:n en estes eomponentes '0) j' (p.ue caracte ..~ ~J.: ~Ill~~~ ~_ = 'I. ci.ncia.!!.~ .).~ .' __ )..:~i:~I. l"'ii. '._ _ "r -ii' I _. de memorla hi~st6rica y form-as de.es'. _" d.S1JS fines..a._.g. a nto d. :re.d. a los procesos que se desa.te.'_~ ~~~ familiares.leS. " . __ otros af.. reerea UVI:I' poUtica.ftl'ltos.gorlzac~6-:n social donde cada grupo se de'nne como seme] ante a. qu. bamos en . _..:!L.. 2':~.• Ma:F. los conceptos de cnmunidad utllizados en Ia actualtdad hac-en refereneta. _.yodtar..1. [ III'. III l]·. ~__ ~_~__ ~~~~ ~ __ ~~ ~ 'Pslc-oIogi:acomunuatla.~'~. '~a comunidad: Ii j -se 'l..e:nt:e una :ideon.l..te cons.':!..l_ I . . _.: :' _.Ilii"''!lii~.~ soti~de. .+.(~una deflnlchJ-D concreta de eemu9 nJda.)Y por otro lado.cos.I. el arlo ~W~ 98 .r' 'I1ra.taba a la Idea de a:mbLto g:eo.. J' d -.S . " _.as S"Ulb"Ic-3' Y'.a c:o~ettivilm.'ru :.en a los te .. .g~a e: .:' .n'0" . _I.ri I 'IM'_1'_' l.-[..~.:_: J .•. las . entre anas:).U~ 'II. M-_'o-nl~.I!i. _ ~~~..Up.1 .iame'n te.@:'l:Om. _ . en.". '0 zona) en el que 'rive un grupo de personas ''fl en el que' se comparten clertos problemas y se desarrollan dlst~n. ~ . comcnttadas Sf dan en..unque tambien se pued q" l..Q)1 (mnJJud"a"~Il~' JI j. contraste con. su natm-r.Q. [.'. 1.l J~'iI1Ii llei. "'II _' .. • I' ~ "I:i'ii I'.! ''. Es.] as co 'm' 'I'U-'Il' ..sj' culturales).U. "-!! __ ~~~l~~ ~.'•...QO 'Y cu..j un 'u05'OlTO\5' que se cenforma en.!\r. vlda 'q. U!r. .. .l!l.-!IIiI..erventO:f·C.Mucbasl veces. .itza.er"""~'lIIi'tg·.r.~ :reUgi..llmel1ln<$ "~:n~ir.han Ig~e.o:FlJe... JI . " ~ ~. .t.p:teandO recursos para 1og[a.. .-.··.o~lando y em.. .Dn' "'.siaencial.a." _ •..cion a.a..'COJ.v:j~.ctic_3S. II!...-..i.16n se n. . ales .ucr ad .post'fdnrmen.!I!.i' pues.-U. PO'l' un Iado. partir d~ estas agrupad·ii'~e-..). . -:~--'..ter-es:es.Cai. l'-r. laboral. .I_. ta:mbien.. !Il'O~.v_.. ~I ~V _I":'_l'!'~ _....o.j ob~:e:tivos.'p'.. de d esarr.". la presenclade los :i:n.C· onu .t-'o.gr~fiCDf. Ut'1r.iIi >l"" '11:1 . M a.ria de: otros grupos sociales.!CD crea._ " __ '_' ' ' .f.tida.A..izatIVit5~.otman :parte de esa co.ti1ttddo }P' desa."'3'0'" dich .I'On.'g'ru-' one -:~hum -'a-'n".L.-.e' desanolten 'Hn.aleza.gi. . '_-!I '_ __ . . p .t-e' fue :i:m.o:. Montero..'Ii. PS...~IUI'l!' 'lid .IW. contun tame nte.rl'lll:..i'Lj. se .'Io'J.. _ JU'~ en ~'a . ~. ccncepto de com unidad haoe .o·. comnnuana rolla .6n a agtupacicnes e de persona s que eomparten elertas caracteristlcas en cOlo. • i::'A .o:n. la comunidad era derjnlda como el espaelo g~ogFafi.V [.1Ii1 -. JII:. IU.coi6.. as]: como' formes [O'rgan.: _..men tos a esta c()n~ptuaUzaci6n Jnieial.iI!' g'Met._.-"1"1:1(-1· d' -~'r"'" 'los factores Int:ersubjeUV05.ente a.(ufj..:.rir'OnadQ~ prooxi5t.air Ia Pc.':.:.. ttn (guo.IQ.\ro.1fIi .. I H func~..n~'..I.[~ ii'[ "'~ ".llb]. iJ! '.es .se dew.defin:k..porta:nte tomar en QJ... Ios j usico ~. nil.!Ii II !WI! _... un ·arros' denn:ldo en 11.lem.-' que defln"e'n. presen tes .S.~C.vesl~gado:r."_ .:lo..on.i]I "'..'~:~.mi.in.. A~s.co (un bardo.~tili~.m·unidad.ado diferentes ele.sas. :P01" tan to" unos procesos de ca...un y qu.']..-.1i~ c 0.mo ob__ :K)Clal En A 'Mar__ y 1ail':o v su'-la~.:"'0_' _ '_'_' '_' _.tfl:S j s I .:.:'i .'~.Q de ~a accion 1.. a 105 elementos que eonforman la comunidad (:indi'Viduos Y' contexte :fis:ij.

mucno mas concrete que el de otras formes colecnvas tales.I cara .specJfh~i~l e' un.~.es.r1. -0 I.. IliJ.. . ' .raJ.c "'1 II .• ~"'-'CIIi .~i'bl~' ~I]~va'~..es sodales. " .." .':o·.".sarroUo de Pf(lY'ectOS.. . M ateri al protegido por de I C'C hos de autor .._ t-. a 130 vez que generadores..• .I: .]! de. ' .mpetent:es.unldad.._ '. a traves..ci6:n...\.." I' .m..3 Ia cormmtdad..rllil!o' '1.U. sobre 'las.5ic():~ogi!acomunltaria entlende la [comunidad como un espacio . '.d··.11'4.. ..U.oUa:r un sentJdo de . .m. de rei.~. - II' 'II'·' '.ediodel de . Y'que eontribuyen a des. Car4cteT' hlstbri..'. .social org antzadas ha .!l modes d . d presta su nombre .!I"'. aclon"" 'Y a Ia vez n amplla qee un grupo prlmarto.J . por elie'mplo . nd .~:.ones c£).p.~ . .acion soclal y~. stado . • Se eomparten 'tanto ventajas y benefldos~ cuanto tntereses..e emprender.que cubran las neeestdades que sienten los. 'mas • La P.1.. las condiclones de 'vida de los m~. ~ .. :.a..lug~r qU. "-" ..'..rDCpa ]" carac '~"leas d e una comurnras "~ i.~~ desarrollar acetones coteenvas ~.-.aennmera I . . .unidad no tlene (lor .. '"Ii:" I..'11..lOne.parUcu.I:'!.. Constituye u:n nivel de .e se 'n.o. de~.J' -' ..'. au t"1'.II..(- I' '1'· I" I ._ .~..cas '1 "1'" a.O' ::m... histbdcas" cut turales Y' ooo.ens-t"· '. investigaciones q. P. la :region".i!!.e:ti.1 . • Una identidad y un sentimtento de' perteneneia en las personas que ..a'rr. 1[ "1····1'· _ .'~ ~. ~ fines oJill 0'11 mo ...Io'' ' 'n''"' colecnve P' lean ~'!::ii'r ~"'I:)'''''''' ....' -...'a'Fa:'a·· 'il.ue cabe aciar. f.1(i!I So' a.ca e..1:." I .. .il. . :meJora: ...... de un Q. E . . muchas veces cara .~aintegran.o y dina:m'icQ.!III..u\o:J .[dbn~ en fun.· Ia' : an J "::.""'~~ ~ ~ ~~ ""y'l..dl'lJI t ua C...l'.1'... . . neeesidades que SC: perclben :por parte de:los mtembros de: la comunidad sobre sus' coum.g • 'Ocupac16". .tuacioo..por tanto~ constl tu. Re]acion. ""-.". I .r. habltuales..u ''4 ~.vindteaetones frente a. !I.j'''~. . 'ri!=~" __ ~ .ye~un espacio emplrko de ~nvesUgaci6n 'Y .". las In:s1titu"d. ~ ~'"""""~~ .hu:es ~i.."o!:<l!IUIIJ .& .~ necestdades Y problemas.r·"""""'. por el heche de que sus mlem'ibros estan tnmersos elQ. ""'0' :" tal): I._ '6iI"46_"~' . comunidad.0 par ..Ul ire-a goografi.integJ'!a. '""".. que co .".t-~""" "'empo "p~ a S!eI' d elJ. de 1.~n v~ .s soclales que__ alU se' desarrollan.. _.~' ~.. bus .!l'"" ~ . .. ~ 'Ii.embrasde' Ja comunidad .. .l .- . • Presencia de alguu:iI.~S rmsma r! t t .. como Ia clase social.~~~ . __' ""_' '_ ~o__ '_' ~ 'L_ ~ accton _1i:!.- - I'" '1 I " .. que indagu.ms de una .lemuehas VeC1!S. o'bi... __ Pot orro lado ~ ".. forma de orga:niza. . dad como gtupo seetal (aunq.1I...io'~i'"iL ".m. '. De esta manera es pos~b.r.:::.~QO . -.~...D. .mogranc·a. .dl que presenter toaas es as caractens 't-t..... '!Ir-l.. ""'.c. !!.m:i~as.'''-''''1:.m'b.. d.0.:!!..re~adone.j. a-'c-'c-.clon.s de cierta comunidad.:1 " "'t-' .. .es soclales frecuentes.. .e esa caltura.c:o. ."" 'p. la denomtnaclon reUgioslt.c16n de lo anterlor.vQ. rmsmo .. . d~nd.oe.s. quen Ia s caracterfsttcas de.n.. mie..es de 'vida 0 que exploren las caracterlstlcas de' :[as . ". L'. .. ".c-rCion . Ex lsten"d a.n6. ......' '. rultura com:partlda" asi 'Como de: nablUdad.. . -.'"1:". :." .. "'-".es y reeursos que :SOrtl dertvados. .a:r que una c-om.en.

..". no debe ser en rendtda como un ct:rculo cerrado con :UmUes que puedan estableeerse claramente: cos dedr ~como 'Una....i.~ In dica que :105 . 1. relaclones defijjnen.1'J' ]11.(.05 d mtembros de' una.> ngr:!!Ji I Po '!l..h.' _ _ 111__ 1·I~U··_ .t-U"... .'!~ I.III1. 1 u lli.Ill"ioC-"l'o''''n-' -ili.. .grU:POS humanos. .ecis.J ~.que conforman un aglomerado del .."" !\. 1(..- :.! .Por 1:00..J! Ii!' .aJ(:. UI. !lot .". r. ~os POOC60S comurntarlos que emprendemos.' 'RngnP-]aII ' pa" ~iI""".1I.--iJ!j .. .w~ '~j.1'hn..ien. no son homogeneos entre' sf y estas di:f:crencia'5" Just.~. ''.. I. cste vi:v1."IIII".0 e~noJ. munltarlas a la bora. den tro de una sUuaci. t' [tlil~' 'In. .I"L'!.IItt_:!r!I de. ' .o la . r~ll .. reladones \"'L' I'.~.Y' sennmlentos que comparten.. --!\aI] 1Iiw'V....d de 'ta~les relactones puede ~nn en las fornllas. Adem.t IF1 ''_.1L\r.::..~'~.. -.iI. d· .A. !.. Sa.':JUa(IOneS ~'fic.... ....i_ac-'ilDif' '\jI' ~~I:' ~:lI.~_..'" " ~1Iir. - 'a -] e~ 'm'u h 0: "'. '.'..pcreclsos IL'~.nen..· __-~I.]1..~'s." . ..3 CeJC'3 de que' piensan 1._ . '''' . .f'~IISa'Ia" miem."_ "~ "' tan to personal com-'0' profeston al e 'r~-"_~ ...U.O$ miembros de la cemunidad.. ~ ~]-.. .. (T'fU' 16· .J.a~ 'LILlI cnnstruven '. Il. .[on".[l'.: . y esto h) podem O'~ c ompro b'ar ca d 'de u en IUd com U' n i. :M:as blen.d [1: I .1 ... dque"za! .~asi' ..1'Y tra. torlos commeten te 'y':':' cnn lim·I'~nf' ~'mc-." de las . .. " . ..:..IIl. .J.r..' comunidad ]I' sus' llmltes Sf definen 'Y rroefi. . ' .ICJf~. ...".I: ."_'.cio:TIes.W"io..: tra i"'"-~'io e n..l!..p'nln alE' ~ t""-onlFJj '!._. especrneas.." ".. en e~seno de' Ia comunidad e'xisten.H' ..d.L~.amenb:~[j proporcionan 'una.daO homogenea con Intereses 19ual..u' y" ~a "IU:~ Ilo D..: ".O~."v _:. cohestonadas..I'U'.'lid r~ 'I.! .idona:F necesldades . aunque compartan clertas vivencias para las ']"w" 0' tengan ne- cesidades semejanres par el heche de cornpartir una eomun tdad.'" [ comuntda d~ -. '1!'nc-.III'''~U·_!u.a:nb. 0. ." ce .. exper.ba~ar c-on1'ontamente se erean :rue'Etes lazes emodonales entre ~~.P''I.I"'.."J~~.• ~''\'i: 'li... como 'iocauzacion d sigmncanos con~-r.. no de: dependencta 0 de antegonisruo en tre las . V'Ir..pers 0 nas " M ateri al protegido por de I C'C hos de autor . . v~ns .. _ I. .p.que ccmparten. . en las que ui.. " Es preciso considerar Ia heterogeneldad y cornple] idad de las relaclones co .: P--:' den tro 0 1 ' U"-'I' .investig. DI!I:""' iJ'Iia~i"'\If'l·Cc:.!·.. _.es entre todos sus miembros..'_.! 1~_:_.' Il·.~..ll..: ..]I.!I.6n en que se valora Ia relaejoll de' coopera..I .a ~".:: .~ej.' "' e~ Inn._: .de om r'..'!o.-.. ' ... dlfer.· .m.i[de Ja S' ''1. '-IUD."S'~. ....j'en. .. "iIl. . 0.· ~... . Iw. !\r..rU·· . 0' ''.o se desarroltan acetones de teansformaclon social en.d I. ya que la c.• _~I '!lI.a.om. lUlu. ~..U _'iI entre '~N"-u" stra exnerlen:..:Ii D.. e-~~']"E~Dm-'."~J' .II..'~I ~.l espues de un traba lin die' .. ': .irla~' rel . {.l'ioi. de desarrollar nuestro traba I0 en comunidades concretas. .f'ifi.!Il. ~. 0 . _!Q..J!· 0.. de "~ . _.iii'" sobre · II'nl !I." aue "0" mte mbeos lJ''~I ~ cada uno de'nosotros.ie:nto ." ·'f-" d t di mente en :SI. que' se :partir de las.r se toman d.1"Ii.I . ]31 '" ~"".r-II!Ii~'~lr'lo ..._. -U' I I~~ lli. IJL. U.ida..n. bros para ~so..unst. eomuntdad de Caracas (Venezueia)~ concluye [que para estas personas '~aGomun~dad conslste en relaetones socrates orgaruzadas. 1 I '.idad . Jn tereses en ccnfllcte f"I! -' 9i~ .' partir de acclones '0"· [..t Ul ...ODJ!!S.U'[)i. .endas:".I...~.d..chez.·:· '. a en .'[.'.(i .. ~..: .. '".aci6n .: .O..la·-1!Q. '.'·_:_~ It' l.. _'.e'l"io'nes' M'.__ II"·_ I'...JU 1 I .~'. ~u· . cia diana . amistad '1.La c-amun:idad~1 sin embargo.~~. ..!I! ..!Ii.. _:~. .Ii. iIi""'i'lr. que 00..:I! 0 ""'._.-.~ . . '" . ._1..~..".'...m' !iJV[!l:_...'' famillares pero tamhien de enerntstad.pCJ50naS. I'U.'''..1'!..

J8' . en e~l. par a t'iraparte.V·~."..~ .I 1=1.L\..'" IDII!! .II!r.- '-r..~'.1 :' '..~"': n ecestd ad._a t~ambler n os' 'inv.Onn.on.:-un .e una eomue~.~ an ].] ..~"I (:.d_ o·:'~. I~ ""U~ .ida_.0:""--:"_' -c. ~". ~~ d'.t·ecun·r ··It· ...!L!I . B ic"\...' alimentando de i1C-:Il-..'1.'!. erm de unldad ..'in. ~.~Ii:'! . . ~_ 'Oil"ilir~li!'!il.re]aa._ ..·-..u I . .~~~ '. "I' .'.~..las per~.os . tra b .:1.O:-' sentido -10 comunidadU. que . vivenclas que Sf e ban comparttdo como comunidad Yo!' . ._.IIi'.d~'-·.I!..do .'. 'It)~c:o:no':~~ ~ ... sene de la comunidad se construyen slgni. 1j.se 'pue a. .~a_._:'·'~'_""':_. c-on]:unILame:n..J~..\f.~. ..-+~.lhl.de la eomunldad..ii::'.opro ::_.~\ 1!Ii. en tanto que est.: ~ Ii _~ '" v g.....' seam b.-~~.~ ..1-importanres...--".~" ~. ' •..f d ..'.ron :K~ la... IaICa..'t:!i.:...~. 2. 11~~c:: com "U'i'ii'lli: ...' . 'meiiora [ su calldad de 'V. -t~'·.lcano5. nt evan ~ uestas.en como tal. i~ . tird ~1.L. ~ .._~~_~.I...ILIJ. Cia. )'J ".. a..e quien .~ " [I JIJ.' .. ". '..~'!YI'I~""o~~~1 . ..:':. " ...--._. .-.~IIi. .. d ~ .interviene c:.[.42' ~ ~ ~ ..OS. '-:.~ _t .S€! @11@.cnC.A '1] 'rLz j sonas en una comumoao d y'. R'V j'lIi".'~ d .. emc rd::-:~... . atectos.oIi: .cr colectivas para.4-'.~:s. t0.~ I" . nto.~. '..i.Q nldad y viceversa: la cornunidad se define a partlr de' las reladones. comuntdad :10 'E!S. .: 00 ~I. "..d ~..~.o.es ~I. 'l .'.~1 ~.f.:'f. \.d-de sus m :]..£...."_' I.. ~Ii"i.·..-.liJ't [!Ii 11[lln ~'I!...'I.~t·..... sentidn de comunidad viene dado po-r' las.10"': s amos..ns~pa'ralli1.0: ~ ..~ !O!I"'V'J'" " . Po•• . ~'" it ~".~ _~~ . aeon ·. cemunltariae e~senndo de 1(0'" de' aceiones munldad. 'J.'-'-'. ce comum ..J~ ....'·:. ~ ~ '.~~'.' en ~ . '.' ue o. "'11' 'p....ad...V" ~.~.~~ A.~... .. ·.L'~'~''''':.t.~. m~!Ii~-m.~~ " _ dten Ia sensachin u._ ~] d .D . m urn ana .~. !I..dluDI.ell' wen.l!"'i.c'C~. '..!I'!."'.:t es aquello intan8~'b]e que las personas sient.en.d' ades con '[8" . . ntd ad -....o~~ sennd .ogta.~.-'~.I i ~. .e' senttmlenro mamiene los lazos en- tre 'las personas que Ia contoeman.8 . . Sen"tl.c'. 1:1..~_:. !'}'d'.'~ 'q. _.I. iI!Il 11 .._.1..os exnos.d~adJ EI sentido de comunidad se refiere a aquellos senttmientos que unen a las mle mbros de 1a cnmunidad como personas que perteneeen a un gru:po y se autodeH.~.I.::_.yl. coman... .a.d II d estes ::_0$ concepeos son l. Psteolos ._ "'_'''' ~~ _~"":_:' __ '_~~~i._ iDl C" ..oJ .M):S~.' ~o.I u.(U"an.s~on.!I· _" ...i 'Ir p.ambito comunnarto y al compromlsc necesarto de los agentes externos a la comunldad ." \~ iI.J'.:~n resumen.. ''f':· '.'.II .~' ere.~.q+"l...'"' ' cer nuestro pa:pel como co-constructores de.. . ~ ~C~I n de f'O~''m·unld ..c~6n a que es ~a propta eomun ~dad y sus' ceraetertstteas Y'~ HI mismo t.I"iI. ~.: '!r.__...• I~g~. M aterl al protegido por de I C'C hos de Ewtor .ij.. I.. A.:I ."U 0..~"'· _.5ice 10gl'a..esponsabUidad d. I. . cornannarta yue'. 11.~''11 reo'~f'~Ipnlr-~Afn'~l~ q'u ~[~:" -I"nl i '.n. .os...que seoueda em"pn~ne. de"'iI..tiidlo~ rFlOII'I"Ii'U' n ~1h:l. sus m iem'br()5 . .es:.~ f '!...". .~~.iIi:'i' .r en ".i~ lia' til _ al~': ~. ."". y actiones. •.LI~ " ..I]J.ste aetna como elemento coheslonador y potenciadar de' la a. !Ii!I..... remite a la r..de '~'D.n' .j..." ...-' ~~!Iji. ·. aqneuo que' penmhe I reanzacron . Ahora blen. para poder comprender me] 0[' 10 que manttene umdas . ._I _ 1_ ..Slco~..4. '. ..". 'Una.~c ilja J"~co_ogul! Co~~. ~ ~ ~_~_~ ~~~ A~ mismo t..'. sabre euales son sus necesidades y recursos..... !. los slgnlfl. n JO . ~ en ei~.m.:J .~ .~ 'Ii] '._uc-... .'llri.con. _~.auo. .en'Uo oe ia .:. "".l!!". !tII. ~a mil nln fl' tamoren __ . FlI""t'n .~" Ii"jII . s necesarle ln troduclre nos en otro coneepto uUlb:ado por ta 1'.n di..'f'o'rm'.iempo.~unita ~'::.. em IU r ta 1!1I1!~~ dllD'l~ !IZ~'n' ~". ~I.'...-_:"-II .3. las otras personas que c-OllfomJla..~iustamentie.'. bros.@mp.cha comunidad. mome'-'. _' .""'..'U'[I. '. .LJ.. : < " ·::t~': 1"01'.> ._I:'amos .-' ..(\.~~.~..~. "U.. II._u_.d fi "'illo'no.c-:te .:'~'..a~·se nenne a par U ce a e'XHh. con :105 lll~embrQs.'-' ~ que n. .1. ..'(~ -:f·e. len."-.~'n e'n' ~ ~t '0'e C·onl t' ~ . . n~U~ sen" b.a: ~'I!wI'I N _L~~U .

as.ao: sentlmiento. aportes materiales Y'no materlales que dan las personas a la comunidad.. viC/D. -~.fll"al"._1.influ¥e.2..- recordar que el sentldo de comunidad est:a. da esta lnflnencia t -::c.es . :fist.obtetos. la vida mibllca .-' --:-:--~··..mar el. .Al respecto ~.r . cuenta 3.'" nor.) lo_tlufllcia M ateri al protegido por de I C'C hos de autor . I. elementos tales como ellengus]e compamdo (pa'~abr.flguras 0 espados dela co'munidad) que' U@n'enuna.ben set' tornados en..s:peciaJ slgni'f. ~1LJ'.mOl clertos .fJ(. • 'La .Huy..e'n len los mlembros in.ard'a" 'G:iulian:i . poslbilltando el sentlmiento de enntar con Ias otras etlZ.luzares (como .-.~.iu'vm16:n[ .~051 v.-. G.ade~con.l 1.creta-s de..d.wcaci6n 'Para las personas" --\D--'..i'noolos .._ '. Y il'[ede:Hnl[dlon a partir de' :~os aeon teclmientos que se producen en la vlda de' co.a'f~c.' .--.-"-:·~d'·'d'[1'-:-'-'. personas que perteneeen a una comcnidad concrete..rr:nln~d. En este senfido ....x -. personas.-:. ..·'im tOI).j.proceso5 cemunitarios i. e. I. referenclas a.. . la hora de traba] at en y con una.. constants def._.e lal comunl.e tlene que' ver con as . procesos por :~OS'cuales las. .[ El sistefJi'a de' stlnlMJllJS' Ct"'Hp.. tam.1 ' -.._ las que -_.. . pu._1__ 'La.. .·.rmas f_.tes de este cOll. 10 cual. . o..-. .a.6n. W.en aspectos de la cornuntdad Y' viceversa: co.personal ~que se reflere a los.'".repto~ Bs aquel sen timien to de pertenencla pectO::i' como:.inl..~. constrnctnsa de rnrevos signtflcados en e..eoulnos. IliU.sene de Ia cormmidad: ..-~ - Conslste en I..P' 311 mJ.soclial ~r-eaJlzadapor :ia oomuntdad es produclda per sus miembros Y. ..g. ac-ch5n .·[10. a un g:rupo..itS.0.utidos.~ .. .III: . '. que conslste en.~. . e:its forr "-'~_:n ~ __ _.!! -.E! C'(U].":I -1'" . . -..e' cemunldad.os..'''' como .ieserrufeld4 descnben vados colnponen. elemolo.en con.. experrenclas vivl. des... a S'U vez. personas Inclden .' La .perttlJ'enci:'a e idel'Jdfi'cil'Ci6'J'~ que es [el sentimlento de saberse :parte de 1:3 comuifddad. es una.. • La segur/daa' [que se refier'f[ a hi integract6m de . comnmdad.u. a.ndo.lea.e.de las ...··' .smo tlempo.._.t:..d:lvldual. .aparticlpacion <le las personas 'e'(]..·· d..sli en :SIllS nnembros de maneras dtversas..chlstes.."" tlvos sln 0bstaculos.-.-:._:S_: _'.los 'va'~ores sollde dandad dentro cle Ja comunidad son im prescmdibles para oonfnr. ccnforma un sentimienm de Identidad al interior de:~grupo'..b:ien en.n.

.n~egrac:i. ~O"'_-c' perso.• ~~ - - I' - .baiar. ~. de tales miembros se satis:fi'acen. .ce-r necestdsdes de' otros tlpos La. Cabe destacar..!!.to de una comuj.5. satlsfechas y desanolta aodenes._.nas: Yili lEn t1 · une ::-'!.v~s... los elementos que se descrlben arriba.d:o a tr.an to ~asnec!fl~dade... Ia parU-ci.en e:~.IU'.~=~_. _ .Y 1f'~V los e.[ •. . . '!:ii'II1' gJ. b encontramos que cuando dedmos que pertenecemos . __ .etc'~) qu.--------------. a alguna comunidad nos retertmos a -'-'n senumiento algo in~x'p. permne entender [que en el am'bi.munUado busca jjdenti Hcar.. . el senndo de que se reflere a aque .neeesldades de las.UA.6. gru- PO'S\rfami lIa'sf . son mlemhms de ..l~ III .t:ep..b d -~ ruaa d nar a 'an CU!Tt.·i.' . ~ . -~ ~ \.AI:]'r'~a-1 'Ir.gr. lis.-~--:-~::: . no todas liasnecestda des..~~. . u== ~='1.~ 3) In.'O. n J.11.'.'. destacan que la a.aJS.. ~~" .Ii 'nI'!"J!"II_ Il.U:orl"JI UOC --~-------------.cd.OC: ma n-'-:-'.cc16.contexte de una sola comunldad..satisfa.-------. . mu '\!' fm neortante .ct.' IIr . .ny fomenta el sen tlm.a."t .'rie n ]":0": I! .dad general de comnntdades concretes. V'i..'U'l~ = •• ~ .Ji'UI.~..aludi. -:_ ·:Por-otra parte.1-:-1::-' muchas oeassones. .S't05. c'OUdla.~ Jos seres humanos [que._.~ol (. necesiId aces y no 'to das .s.c. . sin embargo.~as. que.~ ld '_se . En este senttdo. cemuntdad.a.1.."1.bJara ]en.:pac16n en dlcha so acdones tamhithl promueve Ia i.::__. hay [que' 'U.. d'e':1 conceptc de com:un_~dad nos.fe.QC '-y-:.veces haee que traba. de los :m:~. ". una eomumdad ha.. eesos de reflexton y de 3.~l n Ia vjd~. IJ'at iSU parte. el tra ba. dlv'~rsldad a ]a [que hemos .. . ~~I " U .Leon y U:onten.aJ.nadelas e comuntdades y de la hlstorla y ex:pedencias vivldas cenjuntamenre. . un memento Y' Ueom"po dado.'Io..fa. .~I"i""i':II'b':I~ ~ 'n°o~.~..IIun pr-oyecto 0 acttvtdades comunes.c-~6n.esidadle$ En ~aconvtveacta cotldiana se dan procesos grupales [(entre lndlviduos. _ . es generada por ~'VIII .ue constnuyen una (]J~c-eisi. Ilos senttmtentes que companen tos nuembros de.todos los elemen tos amedores en.~I ----- :M.A.~!Il! ~' lIJlIU.-.idad" 4) 'Co:nex:i6. .en.a.. c-omo pane de una.ci3 Ios esnaclo .6n comunnana y" ademas. .~ ~u..o.-.ue son 'vistas COn1.. son prod ueto de los 'intentos de. a otras comuntdades donde ~Sf'pueden sa:tisfa.!! .lemo5 mu- M aterl al p otegido per de I ec hos de autor .hacta II otras.nemoelcnalcorapardda £S'te coneepto surge de ~ospreeesos de hlte.:.. nerson '1.-_-.egroS... '.. . :y al mtsmo ttempe.F.e ttenden a satisfacer las n-e. "lI.ieoto de conuun. para poder transformer snuactones q.'[-0'" CJeSO.cesldade. que aco· n pa ~ ''\7 0. y . que a'q-ueu. los recursos extstentes en :Iaeomunfdad. aquello [que a.s hru:Uv1du3'r IE'scomo las q.s perteneeen tambten.ivi:dad '5 I-I'!"g . :1..l'~ -' . ili&IUIJ~1 =!..i' volvtendo a 10 [que pueden ser nuestras expertencias personales.~s -:-' 'I[ =_.. !Q!~ r"'!'lr.I: _ comunidad. 'ya._'I!. giible [entr.E$.'~~A § ~g~If: .embr-os de la comunidad. «0(11.-. eomnnldades que no est-an.': if" ~ ~ "J"'-~" . aquello que :iJ:1:t~.._= .{) pr:oble:mat leas" 'De este modo. se slenten ~=. va_.ct'16n de De(:.o~_ -.' conceptualtzar aquello intan. t " en el trab -a· com untta [1I..~1.~ - [I .n.j :.i! ..

~'" . . W.~ I. que es uno de los ob'~~tl...W..' ""_"".o[ntextos especlftcos de in:tervenci. vidades que: se Ue'v. de barrio 0 que' seamos vo~unt. mouva da pot' '[.n~) ue q 5 bien haya una c:~e:rta CoO- rna herenda :m.. :P." des reallcen a.....1"1I. .05.cti. planteado.._J..'.'.. .'..ejectu tadas...UI.' 1."'~ '~<l .." fl..]{. ."... -i . ~.' dnecdorr de la s acclones d ~!iI' u .rg.j! .. Anahcemos '1.I.' :5l.t-~~'~r']\o. ... sus'.I...ia comunitarle. ziones v. se relaclonen con.. .' ".n de . y'.. _'!I. .~I~~~ so n IOIE: p.Il...~. T'.ldo para.~ .. ~ . M ateri al protegido por de I C'C hos de autor . co '.. . utiles en. .'_'.:c·.... i . componentes de: este (:"Onc-e.. form :''Ji'C'l"O''':·..iI. UIIi.V.o.1: '". . 0 ] la. contmuar la alcdon. t1 ..·.i!! ".. cemunitaria 'Y :piilporcio:na etementos ..e:d e set.t:Sta pu.".~.~uas'j causas .1L .-"-~ ..".SO:D." 1(".pt:o..• lU~jl I AI I.:~ i'i:e·s ~!li:d'lo' ~~I~ sociales.iQ...on cnm..:~~ --U~I . .iFlIi postble nurren la ·dia~l"lFjI. . _ ~. .I..vi.lI'iL \"..::l.~lo.... o .e':1 ..OO..l: .c.:..follnacli~j... poe el grupo comunttano que actOa sobre el sentldo de las acdones que se deben realizae.I!W 'I.i:.e :proifesional.'. '/ . .1i·...~ rnf'1'. IV' .U~~~I""mro .. .~. :la.' . ~ .ilc.. cho para organizat una fiesta ner ~'Ij.'.R ~- las vfas de' selaclon 0 trans.. '.'V.:~.grupo com unitarto se hay.o5.d:. relaclou entre la reflexton y la acclen f a's ~f" q I(~'a II .1:.. .S" .51.:..'-'.'n' . ~Yu.e.. "cias q ue se han logrado eon las tareas .. ' ~ so a !l!'\O.' 1 -...~. "._ 'I..: "Il d' _as .-~.].iI M~' .t.'!.es que e.'~ ru-i lin..1. tanto que dan un marco conceptual.I.I.1.tA.y'.a. Dentro de la ...":'..en onmo 'pIG'b1emattcas.1..:cr":~...a"cci. Y' que buscan lao tra ns..': '.~I.·..:I. definida.!RI_ iii...dides cuatesq ulera que no. La .:' ~ '".]. -~._ . . comnmtana en c. -'.~:llo. eomun de"" .i:r"L·'.4 ill j..og. I~ ~ s.·!Ii:6'::-nl Jas"" per .L@XU). dades organlzadas en nuestra comumdad cada fin de semana.. ..::'·1'1'. y.u:nUada es entendlda como t.. y~ I<H comuntdad.0 grupo comu nitarlo.~ "wll"'oI.xiones l' ."..en el ...1 'I.Oi[ otro .-.an :a cabo por parte de los mtembros de Ja comunldad a 'partir de una o.. "'.a.-. entre otros) que quieten desarrollar un traba] 0 de hnpulso de Ia aJ~c~6n . L.:s.s de la Intervenclon social {)no.' tnterven . 'nc~ii('iif1l..... J cestda es que extsten -. " trab. noi U. te d!. los ob~eUv!Q:!iue 'q .'-'·P\O"II::'[ basicos d ~ . el concepto de comunidad Y' e~1 sende' tido de comunidad .:'U sodales ol!'I!.') 'I!.· _ cad _ores "". ....e"."'. acetones "Y.'ruaclon..~: _ ~~I.:.. de t:rans:fo[..ado-sen las acti.•.I. pot e~em'plo\i La fuerza [que da el sentimlento de comuntdad es tndtspensabte 'para propo- social en.~.. '.I'I...anlbU:o comunltario ades . lad po' .I..I. as consecuen rua d e.. I.j[". "..iI!..Psi'col.'. 'n° s ('·l'nLs:~c."'. . ~"_ b' re nra ~O' .._ L I.I..."' . ..ion.~.n:. II ...!Il.. _ ...~ado~ las activldades programadas y realtzadas sirque ven de f!-sUm.IIJ'.m.jI!I'I..U'..r - Pall.. .~ _~.Ii. "-II .' . :sl. .[ I _.. Ademis. [como hemos dteho 'V J "g . para la afC.nb:aci6n.V~".: S~ ··d'···. . com unttana co 0•• am blto d..i UI 'V i ..vj.I.1.W 'II. '[ "II as 'tf n :.. .I"" .' .a5 aquellas :reOe.n. ."':...__r" g' .:.d·" 'otn om .1. las comunldades.on. " eVaJUaCIOnue '.tetna..._ ....v.

aJ()ci.entes per.ig:e en.it!i'lf.vos que se puedan dar a 10 'largo [del traibajo.iI. generahnente no se movlliza a toda una 'Comunidad para reallzar la acd.e obj'eti.exilo. sino que' se eenstruye Y' reconstruye eonstantemen te .]l saunas d d-'·It. comunltaria buses la transformacion de' s~tua(:i.a que.~.:i. :m. ~ _ Las personas se reunen para d. un primer momente al trabajo conjunto con un grupo cormmttano para posterlormente de .6n. cabo sean promovidas po:r:un grupo olepesscnas que se org.a. Una caracterisU(.n.. y de planiftc..b..de' SU . El .stecterta he terogene idad [entre sus mlembros. do que' una vez e.nlcl'Ul:_3:S protes I ('.er .es ICQncretasi.Importan tie [qlie in. sarrollar acciones mas ampllas hacia 1'0que se ha defintdo 'como necesldade:s colecttvas de. Bn 'Y este senttdo. en las experieneias sobre :iPsi[co'~ogia comun.c. AUi se 'ne.as~ La aceian.blen1'llt.10que es consrderado comO' p:rob~em.f' de un .aralct~[ tdslt6nco de los concctmientos sabre la.ones que son vistas como.on o)m.n. el senr pot' tidio~' d~ eomunid i'}ld. Es[ta acclen se reallza a pam.ennld.. y.".~al estar [alonada de elementos (t'fecti:vos uende a j fortalecer ~~aselaciones sedates presentee en la [comunidad y~ ende.OS. 'e'x. . como ]as asi~ formas de 'planinca.eci. la comuntdad. 'M'a's bien.es se d:ir.troouce' Ia PsicolQghl eomunttarla tlene que V. durante toda la .adDn'es de sitr.:d6n Y' ~a .e'r.itk'o en rela.6:r!l d.@ndelgrupo coma- M aterl al p otegido per de I ec hos de autor . es) oe civersos precesos de' d..vl .16n comunal. .ciOn.ac.o.gm'po es. [anterlon nente con.grupo comun itarlo tampoce debe ser vist'O<como un grupo cerra.ci6n y distrfbud.:]cual se desal£'olla la alClcl6n comunl tarla.goci a. d@ taeeas en ..embargo. por tanto.6. la :n~la[ci6:nde los equlpos pro. problematlcas. el espacio de reft.feslona].ila. que: se movtl iza para 'hacer vale r sus acclones fren te a la 'iIlla.6n. lll. e~. .clon a Ia comunidad y eu ales seran las acetones adecuadas para afron tar tales problemas.ad.ma.EIf' con Co la dtreccton que 'lorna la acc.~~~.activld~d. '~I ld '" ona 'I y ~II] ios A· entra d . 1-'·"" ". b) Tt~ltJsronn.s'onas... El recenccimiento de~c. Este grope funclona como mtncria a(ti. realtdad y Ia naturalesa transfermable de :Ia misrna p-eul1Uen pens3'f Glue a tFaveS de la refle.on desde '.as.an tes.grupa comunharlo.i. como h.~ !Iir.i(._.~.emQs dlcho an tes. tal como di jlln.-. que eomparten aftnldades e tnrereses.irll2an Y' desarrollan :~a acci.'l1ciQ11ts p'f(J. Ia acclnn comunl ta:ria.o:nfu1rm"ado ya no se t rans for.ylo'rtaJ S~ll.va. .u:nlta_rh~... comu- ni tarla.stoes. respeero al concepro de a tra'y~s de laJs comunidad. 10 mas frecue-nte es que las acclones que' se llevan a.dir ~05' ob~ei:lvos.

. de. :part"ir.[uu.OS. U ....c. de p':rnje:non3:~H an].. como son. 'p.. IUI[· ! .. "II so-.IJ·lll~1 'I ':'.. e protestonales para Ue.u.. grupos (para._. .ones de teansformacton soelal. .n . plda expresamente la a. ·f·' .. ~I _ til.. :psicologia.t-ii"'--n. ~'-r. grupos de trabalo comunltarlos en ni... LL.t'. .+..m... . cual se han desatrollado sus herramlentas teorjcas Y' :m. n u..pUn. tomar (i:ertas declsiones .) 0 tdcnl'c3s de In. por el'em:p:lo~ form ar un g-ru...g. U~.(I. grupo comunnario en su acU'ViJ. de' la PrsjJooiogia comunttarta. mediante ]a..·&.l1gun case tiene el o'bjeU'vo de. ".R_.dad~ lEsteapoytJ· se puede dar .JI!O 11.IIj.al...' ~I a'-I u. !\r.lan Rs. .en. .. bre su vida.~ 1I11·." ·.s~noque :~s bi.Vlen(tl'abajan...S'ocial~ en Ia cual el papel de '~apersona profesional 8. iI'I~.~~."-_" nOE.acd6n comunitarla para transformar el contexto dende estas per:so.[.\. de heeramtentas propi. :'IF . d . la toma de dec-isi.~-~.. se estahlece una :relaci. ~..~U ..-o..:p. po.yuda.ad dlarta)." . Ia d'inamicoa de.g(in aspeeto demograB.. estudlan 0 desarrollan su at .'dl rlgb' la IcCj"o-n de estes grupos.I .".UUi'. del grupo (amy.1 t'D~:d. . ~v~s de hen-amientas proplas de la.onc. Bs pcstble.o:p:res~..·. la 'inc-orporad.~~ f M aterl al protegido por de I C'C hos de autor .I.desde ~a iJnterv€:ll. . . '" y . .anlza la ._ ..cas. l~ d l .Bste (dUma caso es la :F'3_zOn de SfE de Ia subdiStl.personas 'P"-('00 _..d6n sodal.clpacion cmdadaaa organfzada que puede transformar situaclones de .-II~t'IiIJ. comunitarla puede scr motivada 0 no Anora bien.atoUs. erganizado en u na comuntdad 0-" que un 'g~'ru--'p"'o. es el de a. 0 de opinloR.nas 'v~.~nl.ma. de .."...aci6:n. El hecheL'U nne 'las.13.II..O'~·II....rnpo comcnitario puede organlzarse a.bn e :m:jusu. ~-n'" contexte dado . iliA'''d ~'.on de ..y su amblente promueve: un prlnclpic democratloo de ~[(lart~."' "'-0."-. muchas facetas. _'I.aO.'!'Yl .A. ti'Via. {rot e~em..'1lII ~.'nl 110-.. . (:$.··. Un g. _IW. _ r~I~"'" .".. an .~ .. _.. Q '.n.e por las personas. ..!·~'l 'U--IT'i .• llil ..'._"-d. u.I~III1_1~.adopar equlpos proteslonales a partir de herramlentas propi as.mroorta nte destacar q-i'i'IC-' 'l·-:"~b~'~l"M'.~. . d var '-GlJlu cio qu h ava .O'ante elonmten te.:t:n3i.6n de:.~l. por eiemp:~o.is . nuemt b lOS ce 'II comumaa _ _ en estos glrupos~se planiflca y otg..lo.poyaT' 311.~esUgaclon. v._ .r.'e' int~oduc~r transformadones en '~n que es perdbtdo como pro . .• ' .... Por (HtimOr la acti6.. . !Qt\r..UI~.portan:te destacar que Ia involucr.c.-A . 'b-~r-l~m. .yo. por parte de p.~.oUvad.i))s.~bl.I .. peru tamlb!(~npuede estar acom:p.lo· . ..io Sf busea coneeer . de' la eoIL}.. L r " • . ejem:p. partidl.. nltard.. ~ .o . im.II[ UI .ones. nitano es :pos.. _ _L .. es vlsto como :problematilco 0 de: las necestdades de' la comunidad len un momen to dado es estableclda .'es.8i.~p8:rt~F'c'_ e _:_ii. raton peu: la. It ~ dan" dl ..:lfV.ritadamel1t.~tQdoI6. que.on de personas profestonales en Ias aett vtdades de los grupos ccmunttartos puede 'tener. en el senttdo de deftn~l' desde fuera cuales rSOt1JJ los problemas rna's retevantes de la comunidad y las maneras de afro ntatl es.S3.Qcon qulenes se trabaja.rD-' fesi. sus proplas .Il-t -~..a"..oraanizado-.d.cia en ~os ambffi:tos Iocales.I..

boca en un e-o' 'D-' 0.~IJ I j' ..: '-"I ~ '_" ocimtemo de II'a eemnnidad ' . nec:eSch._V~ ~.'· acciones de transforma_:. "_'h y..r""".1Ii.g'o social de centrel de las posturas de In~e.'. .~i~ I.. ·~l' -. ' 'l ~: ~".t):."'~'. Y.m.-" ...o't6gj.!IF.' llil!ll:. :l"d' ~c~.O... - \.:1" "I.. la mei ora de sus' condlciones de vida. " '. e.I . a r .n~l._' ~J!' : l'-~' :_ . l. a· c ola A _ ~UI."':~~ M~ r":. '. como Jo son la propla cO:[ll. n itaria es con los mlembros de ia comunidad con la que se tl'~l'baj'. 111 •• 111 .~sic._..:r.I!l.s .'... ~. [I'. 'JI1~.en.~r. r . '~)as.iaj. 1'WI... '-.ose intersubjettvos.+: -. " SiI I' .rvencbSn clil.- trata de lit (onfor:ma(:16ni...'en. .·Ii".'I....ir"'~ct].1_ I': L~.]111 ' A~ co n sobre .~~~. _.Ji.. I JIM~ ._ i~'_ ---2 -t i"'~ t ~Ih ~.Pj[Jj'I' tal conoclmiento para las pr~"i.ac16n d entre profeslenales Y'mlem- It .-_H_'~!I!'-'!tr." ..gIC".. [V. tEn este sentido.[].ll .pacJ6:n....es mrernrb1''0:5. otras formas de.os del poslnvlsme al proponer que se inV'oluc. w"edian te la . .--.as.cion bnr..·.Ii. •• ~ ..to de' una re:h't.unjjdad.(.sicas. propene la lmnortancia de '1Ii''O'''. .pa.s" Se t _"~ [ __ . £0.0:-.. cornunl tadaJ.h'exion y a. ~... q ne se Co.po iPIufe. _..'I " '.1' y-:' las p'r.L ·'t_· . ".. y las per:~a sonas de Ja comunidad debe ser horizontal y de mutuo enrlquedrnlento. PQ'f ]0 tanto.l!lj ... iGiiif'.I~..elm iento .' I .mlHS· y sus'dlferentes ambientes .:. ~ M atcri al p otegido per de I c-c hos de autor . 1'. de ].. reladones ~.a. J ._.iz-on~a~ y '11...e' .AIQ .g_ '0. Con~. . festonales 11''I" I.· .~ .pelon de realidades. J.1J1IJ.1Iir.JI._~ ~~~1 .-.li:'i"le I~W!lll y formas de: vida. _..'." _ Ul\.ccion '(Iue sean '0tiles para.Jri.(~tiempo ji{] C3JdCI!o\..U.m-urddadl.ta... ~..e traba] 0 confnrmados.'.' :~. rl b orar en latranstormacton socta '-I propuesta' p:or..o de .- .t:e 'Ia vida de ].'.•. _. contexto :sociaJl Y' ambsenla tal donde est. .e separa de.. Po.. .._'_~' __ ·_:.f::e:ren tes g..~at~'e as -.d .' :lid-au . -1'~"':aff~' :so-' los -}-'Ob"] .Udad 'cum unitaria y:. . Y .' ..dil.!' .~ d'esarr -h'l] ")]-r na teorta 'V' u:_na p-r'~ ca 'q.c. I ..gj'a eemunl taria es el de a:lejaI!je del e1nca:r. seasume 'f m dembros .-·...1 ~IJ IV. :po:run la.n":.(]j1 ." .contexto socia~\t. . lao :Psj. .. Il.~ .:1 'porque -"5. '."_ .en. ~ .abaja y eJ. . U. ~_ ~~_'.0-' 'Im.'-"--.a" P.p..a •.1 . J..e'y los tntereses definidos en los dffi.1.!.'-1' d'-'~'. ' g.g. IHII .'J" ._ menosnsecian d.lo entre ~.. al eontrarto de estas._I J!jrI\.I~_-~ ... per ot~'a! el .6n. telaci6n de Jos pl('Q~esiQnales. . . -t:I-iit..f.'cll\]l ·8't ...-" ..'!bil~~' I\r.co al 'm]'s'm.V.']..' ~-. :aJU es donde sc: desa:rroHa..J .--:.. ~ ~'V~t. "'_:1"11 . :mayorUa.:~..' .. :E1. ~l - if' _.'n~'.va. Per (dttmo... ... a.~.lln(rii'. ]-.1!\.~ p~~y ..·~·U·!!. • alii .15.:l.aa los efectus de domtnacion de aq t:uHlas..-~. ·d"".-... 016 ' ."que e. I.co~. e . ". ~._. ~aaecton comunnarta Sf CIaen e~. .'_" sabre la :reaUdad.I~__".J"-"_ .. mtervencton donde Ja leglt~mtdad de Gluten conoee :~a realtdad es dada a la persona pro festo '0.~~ d.QuO .r_~." .slonal puede aportar herramdentas de re.. ._ ..1:rI11 .episremo ~.~ j •• l~'~ _"~.li. l l'~~~·..]_1 II..~ ~. .epis~em.O.. haciendo una fuerte cdt~c.'. __ • L~"""'''''·Q..!IiI. " "'If._ .)CB'5 . conocen dU'erentes aspectos sobre sn . - I".. ..: . ~ 1"'. l .t.com..i~ psi.. "..·_I. u.'ro' mts 0-" d . I _::-~I...:~_'~'.... or-.." "...~tJ..(>d'·'. "~l~'ilJ I . 'ia 'PslcQ'logia.gla critlca hacta los pnneipios . ~ . respeeto al aspecto .'-I.:ia. I:. 1M ·~I'. entre otras En este ~sentid.oe '!iiIa It!1 s'.I11'1 n..Q. ene d 0.-'.I .1!!1 .sen t···d'1..~~JlI....pel:50na.re:n. 'f. iIJ''i''Ii..". ~._..'p-"..'.r: una parte las personas de In .l senttd ..U[ ..6 ~A-' -Il. . '."~ -u .[II. c("lTnu.~'ea.. qu e se tea .-~l' v't ..rupos d....:_' •• I .. .1-. _.e~...ogia.~. .Ii' com unida d'i AA'~A'm.ns'U~u. Se n de u '~ I' PI-"L'IipOI' la necestd ad U.equ.J.. ~ .u:~idad co:~~ que se tr.~:mbUo de '~.rc:.. ~ ~'... . _.u' "..~ ...I'.". .."_ "~ly~: .'.:.del 'CO MUDJ.a. ptlnciptos basi-cas de' la Pcsi"colo.0 d.Olque' es la vida cotidlana de ~asperSo. '. U.:'p" ~ . d'''ya que.QIIl']·.po'~~rtloo e la r.Ii..'.por parte de: los profeslcnales de la Pstcolegla comunitarla constl tuye un elemenco eplsternologlco y po[:iti.a. esltab~eci:m·i.1 !I.! I .I...colo. . .mi~ ' IUf1L ot!!].II~lnl. _~ I. ·'Q' U. este ~~I·.~ Uf!U... la ac- cl.i.~d ' '. "-_ ' • e ..:itar~a c-o.-" " d' . uno de 105.:~I. ci6:n social.I~O'!" .r. ~.trl!l)''ell en estes cDuteJdos En senndo Iif'i. '0 ' '11'1.) se In serta Y adem'sJ 10:5m a:rC05 de :si:gn:tfh~ados..I'~il_'_~ .-.er .1'. 'lilr .personas :imp] icadas en..~ls.e'm_. _.'_~" JV~ lQ· L • J J bros de la eomuntdad.o. .rtici.s :persona.o-.s'ign:lficado8 sob:re en .. comunal.

··~···II--.-.:-I·. activ1idades que ganiza:ra I e~ . I"-II'~' I.ef _ .as personas'... I I.ri.'~IO '19· '.. B~b~lct:eca.. ..pon de as _.di:an fr. 1 U.i..s._ .1 .-. conoelan."·.. as 'q.~_-.Ii. drj'\i'c.· .. de urudad en el grupo .: lit.COJiUUll ·I..~ .croe.( . _ .'II!I 'li. I ·~i.m"~IVie':l. 'Ii ~.e'.. .e~.··.sd.1un~ d __ ~ glL_.ealizariJ'l1:n de." :.-'......j"".. .!\. .. lJ.grupo.· ·c· ites y.SerVll.".~ Ide'.t-'reir -.~pe. "'" . motlvad6:n plinclpal lo de] .·. Iera.'· al... mild'~g~Faeerea : e ~a..- y.bliot:eC-a.".a. __~.. ~.. e. ~~d.f'laS . I c'..·.e' e.~ :maycH':La. \...C""... .e ms:mo ..•.'!!.r- .t-~l6'nde li'..-...n 'Y tlh'l.af. ue .edan '..ervenlo-r" "'"'-1-11··.. -.~._IJ.:ii:. ". _ area s.. ..u.. ..".. 11.-aJa'i·d· allilll~..tA .)! _...IJIU'.. '. cuaies.t-'.··:' ._.ma.. '..' 'I·: .6.....' .3S que' haclan sus tiU~4Sa11{y aslstian al plan vacactonal ~!f. loctw'lll.il. acUvidades .iIi.JII~ .•.. 1I 'I --::1.:II': . ~H .t'J:]I I I .r '... ~:" ":" 'L~ .' """l'.m' _.·· . .~... -e 1il'1"'Il -e 'O'V-. '" I·. ncu. . I 1=..· o~oca N'-' j IOlla...u." .JI I. 1l.erell.J ." ..~ yen.~..:~!~~11W+.e ~I' comun Id'-"-1 ell f"--.lla Ire.'l 'Il. .1.ll~il:~~!I.que se :f.:_:. ft.II de Ii-_ '.. "I~' -:-. . """ 'IFIiPrJ"'~]:~b"""n p' ..c-Oj]J_ ~~ fin d@..remo:) un ejem "p.....· J._'!'iI"I:O"':_.Iil'l' A~.::' '".--'-"-. ..5U$ ha . .. ba '.'1: ....~=~.com:un~dadpara. comunidad..Clon d 1 personas con e~ . ~_ ~_. •.'~I~ Y ~ n~ltiiJi ~1~CIrr. .-..'''._lac ~ .. . I-: .wU w.JI.. ~.n! se· ..'li). . .....i'·t·· _em _l('OS Y d-Isnos d e c-am'b-i...~" ..9' :3..'·d. . nor ....y I"· Ii!! --. .'-. I ...I'un.... .:.vidaGJes del s Grupo de . fl. .. AUi encon trarernos como Sf trabaja den tro de una. Sus prineipales usuaries eran los nh!u.--.I . '-'. .-. c .I ..ti:fjca:r en ella Ias .. ex.·t·'._ II • tns .I.~n!ll. a sones cerransrormaoon'~. '.'1 eta.. sentldas '[pOll .\ 'BI"bll.. . ~ . ~:L! !\.la . en l i': ..d.-.-i. ~' '.." .gun.r '_ I'r . las neeesi _. par rti.~o.".rig..O~ I ... de i'·'n·t..::':~' .1li 1.: es (led r :re'a~jzax'UIl. . es. r€'8uLza_as .:-..I.(. ae .". la mun~dad. . : ... paniendo de' la necesidad de . . _ 1''I" II -II' -.. .. te "1·'.a OS COUlO pro-b-'] -.U. Uu.....1sa..-.a ~ "ril_ a~i~H e:._-. .. . '-. :.['- __ '. ""f" ae -il~t·.~..1:(:' ". _ 'd.specros de . I .~'uroesid:ade~!i.n~ .dat'~ qc:-U!@:mtton'tr:a:mm:U.a_-eor.I Ia comun ldad !ii·U· IS m iem '17m.. el ..• Iil:l io.-~~' ~.ttl.. _e '. d '-l en.I ..graTuna.c. Y ron .Gm.de d""" socrai -... ·.da.ceptaci6n de' la bj. '..1 prm. :u.::'1. Qr . _ . ·~I . '..rven'to[" rue la de realizar un~ d l encuesta fin.iIl! '..:" . 'd' a .f. 1.Io.. us fundones en el salon de leetura Una. .b·'li'" en....I' .'He . .-A . .!Ii:.e'.AA-ii atpoyo d e [ a"...0.ia·~llevada a. - . .~ " O '~e-'!3nC -. 1Il! ." .J ~~. . / -1'·-·ll_. '. ~ ..... -('-.!pre.. II. ceton 'd' n---" ...~u .. :1' ~ .. :~d EJ'n es. cuanto it tao'IJeees y (U. ..·... .. mrayo[ int:@graci6n . y lao C()'..._I.'ero d e~ j:1i.rv-eru::l.. llr. f. .[i. a~ _ 1-'..' ~J.a--... . d:iagnostioo co:munltaw. .. 'n~-.para 'j'uego 'rormar a gense 'd".. ...5~.~.....:)al6n de lectura.' I ~.~ i.t. ":..r ..acti.. E'sta :.talba d~spuest:...m fOS. "".:e ias ~ a. .t'".. . .:::'j' . ···:_1 1. -(' M ateri al protegido pJr del ec has de autor .. - ~..' '1.·[·..1Jj pli!!rt~ci.. II l 1 ~ ".ilJunqu....-. 'a·ansform n n 'a. "'-.'Y .".-... ~ ~ . ..."._.'_:'11-1 . . .I: rO_.S"'.. I' liio-i"\l": eneues ·t'·a con..'. 0 ....'-.-......~ . ~.. '" I ... - _" "_" 'mrmarse -..pli a a.. -.~it.. ". . !IIJe.. blem :"']·· :___iI!~~___:___=.. eq Il 'po .ICuO' 'tTlI"uno OilL .. · bjtantes..._..ic:() a tril.-:1 .~I~ ~~ ~ __ l ".. - '.exeresad a·...aces . .: .. ....·l ... :-. a.yY..\U1!.'!II .r. -I"t -.aJ . f' --~a ".~nfT@ bilbliot«a..J~..(·i·:..:..-.-'1I. . . 1[1' e_. '~i -: concepos '.Es~a inidattva...iII_I.7. "'..lle.alfJ.(.: I'. ex.1../~II_Y~ ~ _C1trr~~!b\ .t': .Il._.. .For~alecerlos mazos.. t e:rpre.sv ~.~·t-d.AMI ·d'. "1-" • ina.'.ema~ .t(u~sd~~ TX~'d6d. ~I ~'(h.ue.normen.----.·...es.'\I\-&:s d@ -taUerEls (Us!@l~ lr-~lli . 'a' ltdad .·nr'1"6'·-n--:-· comun ii·~·:a·C"'r. I _ .:.r.. . 'f"a'· con u ni+ 'do'" 1 s ac.en -.• ct .i...~. .~.. ~JI. I.· . ·a-IJI..i.~....'\'il U~ u= [. ' .'-" (:. . ~'.fQlrm6· . C-omo r-@Su~tado d@ @s. de' ~asprim. :·. ']1' '-"~ Il.' .O':: n-c·:e\s·· q-I:'i'e..rsOS. ~ .:!11. _.~a.~iIL1gar alque no a. S-e' bMaba en los.d' os' por ~.U.. .. ~ .'. ." !lr.oCu..-. ~-. 'y' 'P-iiI"O" -..··a 0t JOS· m.p:IloJj.. -. p: rlnd.~as. ·: . A partir de' esta i'rrt@. ~ Ian de.'d'.~•. .1.in·" temente.. .. Ie. .1Lj.-:..AnL~gos e la..'1· .• r..l1 l~·--· 'J..o.PO".~.t' .·!LO·· .pa'f'en. ~'''I n]u.. __ . :ide:n..'V~. I. '11"e'''''Y''''. I Caracas (V'en~lue'lal._I es ~_.tdos"a los €ldj.: -..'1' -·C .ta se enoontrQ @ qlU~: abia h una ._ I _ _.'(-oruo OIlallO di'YiUlgativo de la.·:'-.:P'Ode Arn:igos de lao Bib] teteea {(JAl8)} et wal e~ef·c13.l:~\' O que: .y est['aiteUta"~ d~ lao ocunun~cild6n 'Q ni'1Ifnl..eJ' num. '-. : '1.ICiO .~ !!r.. e." . . s·reun~Oin!es. cab o IDnC" oJI] ba III"[-io" ·N·t·~o'c..G era un .t r_'A:i"... IJ ~ 1iLIl·.: .III...'''l 3'U\Ii'"l'iftirO' 'J'!!!.)ik. La.....G'.. _" _.!I:i!luOS.ma.. ' p' U-'}.1... 11"._&.• .E._.7 .'. '~ - ~.· " :_.~. pee plU~:e d~ la comuntdad. :5~ 'to usaban 0 no y por qu. unto a:_~ equlpe ~nte.... " .0..pre. A··B-· --. de la gente ert'b'evlsta..__:.-g lln .. es .. ~.t-·I _ ~'. . respecto a Ia biblkrt-eca.b.'. .

~iI!~~:.' ~'--:-'.· .".I.e comunidad . deronan'~\e pa.. ....-'1 u..:U ... ~u '0 . . .' .tJi "1.'UJn:a:"b"'.. ._..'J ... 'I' '.d Clfl~u:J5d~.~ .!I...' .oo ~n 'i:ressectores de] 'baItia Y'e~ r. en un .1: '.."-. H. n.i..."u p. mente ingresa'ra:ll..~.' .' .....lxn' ~()tque se lelatbQ'ro un pro'recto .j(". -.manaJle. 'n'a'r'a'l. -mi' . ..o 'n. .. u~ . .. V'U IV .'t· +-:--+'-'~I:id' .pewwnas d'e el eq~:l.I.~"..~~ = ~_ . l.t"!Io '!."-. si r~a I:za'.III.tor yo ' . 'iii .'V ..d' . 'iii."'!"I"ii-~..'"~oO!' uln .. .".se llrgenJe ..ll ~.e bil:squooa de finan. "~I C-O e!:ili .·'·:."."....' .i"'!I. r'··· ·.n:nos dl. .asde'rvv...a...I .'t05 .11.'. · 11:.den oontinuar ron ~l p.dl 'd'~""l' ..--··"'. com v ... .. .raf .. -. ". El objetl:vo era preparar a los nines y -nUlas para que post@noJ. .' __ .. l - - - = - -'!P i?"!I.--a. Y "" alzunos n'.:ll Ii T'ilI:i:..U.'i . el GA8.I["~'b~'~. e . ~ ago51lo d C! Inn4 has . as._-_"_... ..~". I.". .!.' to..it ::"b::li"'I':: k. . "iIo. ~_<.·.-~d .--.-..an.l.~.':f".' ... k~... .Ie vU\JI~I. y 'que reajrn~zarQn ....A· . lll." _ I:' 01 .a ac-c~:_n...1L!'1i...suree ...~'I-~'d~ .' ... II.' !Ii .JHl!1ioo' ."!U'. '. U rf II~ __ I..··...do _~\r. d"·-f1··-··~··l~·..£i.~.:!.~"!Ii.. ..illi:00······. ~.. _"-+ ba' .] e" ~." . se rea] i_z6ua '"""'''':I: ~..~I ..I""""" ~. _.~Cb'~···'.tlLU'a . .: un .y LLU los 'n.rO~..~ . __ Di"l!Cou." .• _:_ _:__.'..a ta en '.a .il.a:r unas bolsas de t~aiba. ..I .6n .'~ 4.acelones d.. ~.-:-. ': .··~.c'ontaba... .u~y.. :.·'~I'·!i''Ii~ . fQndos para.CQI...."~.":' I' ":_ . .u.. ..~ '.~ ~l'p!U)gTantil.··:I~IJ""i'h~i!i..p AJm. (U!fSO de' capaci'tadon para -'~~':~:iV1:-.el C~~ de' ca.s y 'Una ()oo. e5!~e~·uomen.que: se empezara a pensat dentro del grupo die ~[aba~oern los ninosl Y'ni_ftas:deseseoteneades come MI. ·t····· 'kl~'~' .. .e~'_' u: d'· .j.~.... .. lnte'fV'entor .~ 'ifiTi"lW iO o.Kilo .'~ ~'-I :a: 't-' d~· 3r e.. 'i!'iJI .-: realtzar l .(~Oj'('Oo~.' ~ l· ~.oue un 21. .os···que se a. r '1"I'I. progtawl" "·M"'''U···t···t···· o.!ila ino~:da..en:t"O. d-··'·. ..acltaiC!on '~~n'.":"''''':~'i:!ii"".dl~ ..' . :'.' munldsd 'p3!l'.l.roce..au..l!\I.:11 'V... -:! CUili. ~ " . ~. ".- \I.-..~miis"se :~~e\1aron cabo unas 'iO'rnad..nil. e_ .!.-..\ '~.~ ~el!JJ_ ~Q .. ·ec.:·'1 . es d ~" I: .a. 1· . v' el i!Y1Jlodno . :la .. G:-·A··n1} d' ~'Ii.o y para. Y'r !lr.~"..I.._"_ -... ail! 'poco espa\. g" enfoque comunlearlo.~ ''.l"'""'.~~ ...._ >'-.. de Iecmra d!e1'bani 0' pelf un lado.t"'I.i.n '~I':i b~.O/! . :rl'(~cles~da:d.-'~"iIl-.: par UA.. . -"1' Y .]..:5iIIi. ."""".ara los ..''''' u oy .~..1 ri'!i.ma: amplY SU CD y .1' .alarosobre b) cual-._0 eTa .I.-.!!.. las . .i'"'-rL tiara ~Ia' .I . ··tf.. e:IL. Y ' . Ia puesta en pr.. :..' .~ .~" ~.J< "U'!I:' .. '.. _..lI.!' 'veut)()'r' decl.. -" I '.Ill.~....lrC'1J.. E.1iiaA .4. se .P~ ~~.7/:1.. .!o"'e...~'~l'a :Njfi.'·i .I-. I· . 't"I.'C'~s. .f E:..s. . rllc de IBn.i . ~ I :': _"' ': __ I~ "': II .i.~ .n.. '-.~~ ~II!o....i'i'" nl . :.-.\u. pfio. 'N'~J..]1 !!I' g J! ''(lI' .r"---..r"~b'~'r ' ~Lesei ~ib.- 1' it .' ~_ . 'irsl!~~e U. .--jl" ".gwama.. setOIf "..!i_ ~Y.: > .nSI f. . . . 181 (\etaurJaci6:n de. ""'.. A 'm"". Jil.~ ~ .'...J'~{I!. IU.v~afi @D la..e.. IIi!!~ lnill1i...abalo ...ent. .a].a que .. " :n:U1m ~.' ·Il.. . " I' :1: . )!.OFII An U~ .1ni ..~----~-----.. .' .Ii .q... dh~j~tk'o" 'D· . .oI:!ol' oI:!ill!~ln....:eJv. d~ :nu~v'e.i'"i.OSdes!?scolad_zado5\t ellcon'tra:ndose que f ._ _..:..~' '~'--'. rI1U UIl.. ~ c l '.: :'..d.-. 1.. "as ani . ·'···"·i '~"'ll'Jl . V' .o que :se ha. .c.pI'onclldom. i '-~ ~ __ "_. .~' .. .rue I]. ...C-o.tJi i'i"'IO ~II.i'fi14~m.n 'L'~ ..J..! del salon de :Iectu· ra ·d·····It-·~·d·'···.~'I:lH.art.\ lV. lado._ .:1 progfama.~:.'h~ndi'an e'n u.e:ndJl" ~ a QV IlJnOS\I< ..•:~...a.e't. ~!IiI"Jr ~.C'ndl~ran y trabaiaran como :fudUtador. ''V.I!"cl:J' .·l'~b'~li. rna..s.esoot~l'ry del eq:ulpo ~n· ~ ~ ..n.:..-'1-~1 p.u.. ~i. ""' ..I' 1·...:I!'I..I". y~.IV~ ~if'I' "-'I.' .I.~.' iii. O~~..t. '---:.rti~~lttj..a...v6 a ca... ._~.-:.U ...·. - f:1ue ternan como ob~ ~l I.a ...liJ... adit uno de los..u~cloFta:miento del GAB.royecto Cbllb d@ los Nlilos Ncr.I.j .enan len e . ·Ii. ".'. ...". de muC'ad6n no '[orUilal '[lara e.I u iliu:~ . .. I~.~~..... c-o:muIddad.' e '·PA:Ii.:. eq U!~!pQ ~nd~I ·--c·t··. .I.uIU _ 'I."1 .' .51.vi'II~XH]fo:rmada por..'Ii 'l~ ('iA~ ~os f:a. 'I'" b·'·b.fi" ..~. :ii:i'lilt'Ii!i··f.'..~ ~ . ..i-!!1I~t'~~'~~'~ .Tr.a psi..~ que vl.:7~'·.U..agnotSti._~...-.e. " .I~'Jid·.l!u. bat~.. _.~ ~ . --:-'1' 0 t'"0r ~.~. ...'dl"1 lIiug.: •• d.:.'1'.O--:-.'.. ~ 40'·:~i'\..~-~~ .. u.' _...dad6:n.gra. e :7~..i1je·~~I"M·4··iU.--.:r. iM. (... ~ . mente al problema de' rum 'ninQS d. A partir del d:i.[.' . ..' 417'···3~id' . e pe!li.....Qjes. '."-t··.·'1._ . la.a. ban ~nscf. 1.iIi I .o~I~1lt '~1trr~~ n'i!j'..IZ'D1J~ lmelemeata Uv desde el !I!'~'l. pro.. ~!!i. ....~': I'.d!··'~ -'. el ma..f"itim·"''M('of.1_Uu. .' .aetuar eon . .Y.. ~ I' •... En~ e:l'ii ·t."".I"~.lf:UUi.. s-e :c" .p. ':.~ 'v '!wYo.r..la. ~"~"..o. .s:~'ii"ior ~a1 tnailan.ml....~.:'1' :. recibia aseson'as Sf\.e1 .-"]""ba'~' ..1"".:I: U~_. _d_.' .(1 l)(hiC3i:Ii.% de' n Ul.n'f'i. s:e~]O'gr6 un..drli6 que hahia..c6~oga .po ~n:t\e:rven. .'[6n d..1. i '''':.e ....f. .i.esescQ~adzado~".: 11 ilC10.' sels dl~lSPO.2:.Qorpo~adosal :pili'~s.0 Jpo:pu-ar.. ].r.~..~.' 1 . 'tur.-.~]iI M atcri al p otegido per de I c-c hos de autor . h"O'I..'~~"'." U· "Call!}an.. UUJUJ "U! Q.-el.. ninos :y ninns des~sQQlarizi1do~~n la comunldad. d:e un.' ...dka del mtsmo.pv~. . el tf.. de la IDafiana1f en.es del I!lprendi~a·:iede los r r·· .e .. la d.:5e a. ... flna-nda. .a.:.~ . el 'f~.<i!!:5 • ~ I: o roo!'a difu'I -'0 n d ~ Ias ac~ V].ll~r'l!.itse:manil.. ..'C. -]~grupo y ...['·a. miwQ'...len. ... i.l J'lillIi.i. .eoosariO~ncontrn (>tro()local. ~l'C"-l'b .se de. .Ad. pal'a e:l! creculhentO I d' . '!i...soci....a ~ lr--' ji@t~VIO" . -·· nu .t'~Ii"''Ii ~IO "i.r. '!I! ..iii ..-.h~ .v" .. '....J ... "6 '.". ..'" OJn.t:u".1. JI!Ii... ..o'!Ii.a:fiio..l.r' ."' -~.".""I: ·..QS ~'..VJ! .~J!. . I' '~. " .]~ ~ ....... un ...'. IjO' J'!i'\ .uv esta"Y'" ~ ...... ..~a :so+iE. el sa.-..'".I~'~"'~ I-n'~..'.IIO u .·.'·'nl der :~"I""ri~~' oUJel. .'.' ~n.:5iOC.· -.'[ll Antes d~l comlenzo del programa..G'li!II'~ml'Liili"it-..~nlo.l.Ue.. .J~. "1: ". GENESIIS" un...'l..o ~.~]~.~.'" ph ~u..la el~o.-d-.alH.r-i!l' .". Est:cfue' .. ....·······:t'·· pa:l'"'i'i":.t·~~~. t:"" ..... 'I~. ~~]..tant'es dlel bam. T.a".:iIi'o qil!le .=-~'=-~'Ir_~~o~~.' . .hlte[i(Ua:[~os:...r I 'I p 'I u:es.. II _ ~. eara ..l'~ara f:.iis. necesid _ ad .[iOS .l" I .. jorna das .r~ tes del 'b8!rrilJt :in.ill'l'C' ''Ilf ..I II' :.ill una.'...l~l'. que' lenfil'~ntar.nem.U.ra.:I"""..e ~''-ib··I'· .......'!liI~ .con la partldpad6n de: "ties C :facUI~dore..'!O .[ ...nOS en ta escuela. . 'r'iMI"...--' __ ~-~. .' _ ". .'~~"..' .~ .1V:I: 1.1· .h3b~tan..:J .g. leer V d ~!!.'.-Ul.. . ... __:_ Y'.' "I' ..: ..!. ..a.::1 '..d6nd.:l:.. escuela lOMlal.ultad.. .f.jj...:)~. ~ '--:-..!.'. .--.:1"-....-a :mas enneo.io.Q'...lII J' "~"..'. --'i.1 ce • .' "'" ~If'o' .am.. en. ..'Pa... 'i'ti'.~"...'" .aa.~. iii '.co:ns~~j6' una ~lnandad6n parclal para. or p _·t .. b' jj..iI!.t~r. .lil. .i''II!i!' W . . .. 'Nmos: ..~ do:...----.lOS.r-·----~· .4Z' ~. :.." .wO' ue ~".

m-"0- n
0,11

que es = po,s1lbl[e, a tra,ves de rnJ~toons djjfel~nte"s it la,propla opin:~,6n. de :105, fecta .., a , . . do s ubicar :e·nlq ~iIi:~ mom ,I~i!ll'f\l'\, 'v' lue se produce un [d-'e-_sPt'i'il"Uj"hrio- :0-,falta de' ar.. (J~I' I ~-r..,,~_~~~ . ~~_~... _ . _ ~.
. . .;.. .I,IIir.!Q_Ii.. ~·.II \11,1,. ,_'y~ ,1;l,.lV,
l~ I

jli.v.

~l

••

g

I

~

_

~..

•~

.~,

'~~~

•••

1

;

,'[1['

Ias valo res d~ ~ii'rlila soc~eda d La referenda a I,os,en tenes obi envos medtame los cuales se pu.1ede ubicar un
11'] I.... , 9i

con
"_._

. ( ... ~.;Ji . _' "_,I_'_'II~1J!J

... .____~' Illr~IU;I..~ _,~

_:_ .. :11"-' .~.-_' ..'__:'"

problema social apela a,Ja posibilidad de es.tudlo de, estes criterlos a pa:rtlr de :105, metodos de, observa'ci[on, y mediclon ci,enUfica~ :s~,endovaltdados co-mo ,£0['mas d £:!!' :d':escu 'b,:: rlm-,I'ia,~t,.o_, .d'la realldad -,L a"respon sabilld ad [,('0:-:]- eetlva 'S-,'O:-:'~bCI-O: estes
[I..;). ~ . [~ ... ,,, .. o.~.:Ij.I ....

ii!'.lil ~I,gl,I,"'.

_

_]I._.!Q

.•

1

..

,~~~.V.,,~_

...

iI

I._A

....

1.\r.~I_Q. , ,:"

l!Ij;i~~

~

I',-'~'- """,, " ,",, - " ,," ·''''1' tt rt 11",.'" -]1 ' 'I' iactores es una 'I'd' ,'~-i.' I ,:__.u,[erenCIIIlS ma-s importantes entre ,10 que son p,ro __emas' [:_"e~as, 'd'-l personates 'Y' problemas socrates. :En los, segundos, Ia (~,rganiza,ch}:n, social 0 I,Hl,
,t:o , , .':-,
'I .' " , ,".' .-." -

f; " - ",

'I '

r

.',',

'[

"Tb-

evolu .... de jiA"ll'
..!t.J". .:

,~IJU,

"

- \-.

1::o::Ji~' ,[1.11113

,', ",

po;

'r~"".;".' c
,d,,",,",
I

:';IHI!' !iii].;;)

[.:oJ

e so 11""']" .... 1--I!! corn n 0"[' t- por. e "Iig'm'p,'~lo""j a .; _U[ .W . ",-. 11.:-1 .,,- . .;)1 l'-ro_,. ,,'_ I ,,-,
I

I I '[ :

C' ~,rn. b. ""I !oil I
I ........

J',

os estm cilri rra ~iD~
_".JII "-..:f.tl I' . _ ..
w,_ ..

':_III.AL ·1IIiI,1,1wJ'

,(-O':-~e--[-as,· [~rande-s, e'm'I'~ra,do:nes <0 'inmig- raelenes, crisls_ economlcas 0 poUti,cas-, ._tliU U ..l~':" - ,1._ -"l~~D!---_ .. ~~ .. _ ~Wl" _" _ __' _ow'" ent ---c' :--,:t·-,:-- "~c) ,iI:,~ '-"I"~-I-' ...-- ,O',S "~"~', emas que nueda -_;_.rg en re 0 II!O~j,me uen en. l:" ,"i' '-piO."'b."1JI,' I;,'I-i· p __ an .su trene,n un ., m _,m,en:_ oaoc0 ,e__ ._ i·;' ,.. -Oil -I:_· It'O dad .
~-~!.!""l~_-= .••• __ ~ ~

" d' d- ('t es b la.et en una ,SOCle,ac tta -1 como ponreza, exc '-1 "'" d'enncucncia, el,<:,~)r» " 'p,ur eSI'3 rausron.. ]"' '" bl '• zon, tam 'b~'" 1 SO 1 '6 ue 1os pron emas que surgen Il'l eva consigo una res.. men ia uctnn IJ. , ponsabtlld ad i"""~·lQ.li"'i-''U'~1~I/U' " el caso [d·t!j, estados modemos se atnbuve al Jos .·U· oue rom- 'I'IDnreill'nnt"a-n'ilha 'd"oIiII~1 .', .... [un t-,·o-'de Ia clud ad anfa ,. A':'1ublcar ciertas... ' ,~!Ii, onn ,u. g~.u ,... . " •.' a in E'~'~ad'-'o"1,,: ~_.~. __0 ''''''';;.!f~'"'~~~~'" condtctones [como pllob~emas sociales, es necesarto .ai,ctl~ar ara. su so:luc~6'O"", p
o • '-.' .. • .." •• , •

J'"

",_,

.

_

'.'

,"

,

.

,"

",'

__

.

'",

:"

[

_'.

_

I

.

'I

f.

,"

I

.

',-

,"_

.

.'

.'

II

.

I

_"'

.

r

[,'

:,'

"

.

-'

'.'

. '_'

",

to,

I

I

-,

.Ai

UI,];;]!··

1".1.

Iii, _' ...,u,·~;r ... l"-

i;!!'i"'Ii, II;:,LL~

~I.

!1.9.. _" ..

.'

.:

\;

I'.

_

\;

~I_·_,

.•.

'""_.

'",l..'

_.UI'l!i;.~,~~!...~~, f"i_\;

.. '

.,--~L.

~~J

~

".

_,,_

~IL

._;

.iI,II,~'IG '.

"ll!;li.'.,:

.'-

'!O:;

'0 .....

g

1

,I!;

- "1- , --" -- -...... s 1, "" , "",ii " ,,~*",", " ,,... 't·· -,~. A' .... t-: sus va ores, ~- q ue pU~iu,e er remeneaa meai I"ante una acoon coiecu Va, ,Ilegun _. esta de.finici.6n~ son necesarlas ci,ertas condlcicnes para que a~g;ose vea como un
'Ii" . C"~'"
,'" ~l I

La, etea perspectl va que: explica 13. apar..icion de' un :pmblema social es la perspeetlva subj1eUvista:, (0 in tersubjetlva), Esta. afh:'m,a que hay un problema social ,- ,-, d'", ' gd ~'n,nl-.::.n""'~;"", conselente q-I'~e cuauo U"_ill ipo0,'1,; l' IUU,...;:~ !I'/;,.!lig "!;..'V, [ ~;,.~.J~ de '-I-'D" 'a" 'e n''d' ji l;6'~'n" ;:;.........131 ,u<-_it, a'.fe;. ta 'Il,
ii;

,o~' ~;;!i'

II ~'-'I,;.

1_,

.'

, ,,,~.~

~

•. , ~'I!.J_.

Q,

problema ~sod,al,:: ,1)Ia conc.~.e:Dda de un grupo de q,u,e hay un P rob lema, [que les
''3iiltac-'ta-'~ 2![ll-','3i ii'n-'''ue-: ' 1IiiI,1,1 ..... ',-. J' "'/. . _ILl.
iii· ., '.

ncla de e iE';t'e-:: ' . nil para ...'n'i"o-\;jjc:,~'l[-- q'~l"le-, g;11 pro·u~; , - ·'uii;,.']"C-'-'!lI!AO:-:gru t'"~ n :_:> ~~I ,',I - ih:lle'm. (onsider,ado ,como 'tal par ot:ros, agentes wc.ia]e5,~, Y' 3)1 :Ia pl~:ibnidad de actu aJr 'l 1 ,;,,. d" 1 ib"li..q1 (' d 'b'U",11 d'N. d' 1 f' 'pa'la luuscar ,n SO_ucl,on, es [:_'f:!Cll'f ,_a pOS_,_'l_'j;~a, d'_ Iy_[!~al_'_ua ___'@ ~a~anS_'«)llJl:~a, i .. ,
,
,J

i ... ·

t

i

J'

·all.'

,

I ".V..-I.·

\.\.1

. ~~~,!WI!

,,11

-'[

IH'

L!"

=

'!!Ii

!WI '. _.~

..

",Ut -.

,('.;jj .... 'i

·ilI... V.

II-.

tt-

c:i:on de la condic~6:n proble,matica,. En e,ste casoJ, la asunc.ion. die 'base es, q tie se

puede [oolwem',' alguna, (ond~,clon:s!(){iai $pedfiCa en plrob~.ema social, med~ante e ]a, ~;nflu,el.lcia que' -pueda tene'r' un. ,gm:po dado [en :5U aefi'Rici.6i]J,., $e, puede destacar.
"llU,~

(l!1'I,o

't!'.lll'm'-b""LIi:n j.' 'L..I.aiv ,Idlr
.

,Y.·

:,

.', '''-,';,1

IU

"3'll'·'O"'I".iEII~ . J,~iJ!
l~ ...

fl'll'l.A "l'-ll~

[i;II

!'.lilb-- ," _.

0' "g~n
I:', ~

:'"

.ntl;'I!" If'~'.IL

'ILl.' " ~ , . _ ...

.,'.

n!'.ll; d:- nf~l" n ,1I,,,,~~,.'_'-, . ·1,J,ll~IJ,,:_ ._'~.lJ;~,.~ :;....-.io'~n·;1"n·4D.l!'"m""..:I
II~. "

'-:Ii.

[en' ,_..~ . €1I·U' e' _"_'" 'la- ~. __ ::,_

su·bJ1eU.vos,y pr..lvlb~,gian la, tl~' c:ion de que' un :llf(Jbl.ema.~oc~a'~ man:ifiecStll cuando un g;rupo fS [con:scien.te de' se una condition, socia] obj eti,v,a [que a'~ecta, su;s 'V[;do:res'Y qu.e 13 solution ,se[ puede, a
tom,an en, cuenta tan toO factures obletivDS com,Q' dar med1an.'te Ulla, acdijn coloctlva.~ A diferenda. - de la, p·.osturi), anterior I('tlue abo"'a, '~il" ,I,a '~-Il':,C'ac'i6n d~' .05 ,:---,:"tr.. I:-,~: cn"e ----" ----~- ~--~---,"'1---- -c'-- ,t"~"'~ -- U_"L_ J 'He rlos o'l!JieUvoSi - ,(I,e'un, p:,rob][.:!:ma soc.iJal. dadn). ,en esta, p...S,V'-, ['"',;-."!-. :t~,-,; - 'I-:'~"":-, ____ J -- - - -- ,_- ~,,- ~-~~--,,- -------- -:,~ -- ... _,olllra cu~r os " grn.pos so
1

c.iales inte:rpl:r.e~an. un 'tern (I, 'co:mo, proble[na,

a:~v'e:r' afectados

sus' inte:re,ses, -como,

M atcri al p otegido per de I c-c hos de autor

61

grupo, Se asume [queexlsten di.feren:tes grupos sedates y que. es,to~Uen[e:n in t~.. , ti 11 tranuest l d it ~; .',~ c resesed'istmtos 'Y~a. veces, contrapcesaos, n 1- .. l'ar [0 tanto, 'i18cenmcion de probl ,e·,
;10

mas sociates relevantes se da en una Jucha soctal de mtereses de dlferentes, glUpoS en la que ha,y eontroversias con respecto a,que intereses se deben atacar y que' agentes soclales deben hacer lo, La capacidad de in,fl'lllencia [est3.ra, medlda con :r-el,acio'D I, Ia :re,pe;rcU's~,6n [que pueda tener en la, ol:p~ni6np;u.bU,ca y,e:i1 IJas[
acciones de diferentes ~g-'entes las reivindtcaciones €1'uase] d'~ emandan ':.: ,~:",~~I,lJ.ti~;~ ·'-~~i ,_.~~ . [~ .. _p. _ _:."~,_~:~ .~, ~ '~[ ~. _",~,~:_~~ _,.~,p-,~ Y'~~ nosl
.I~",",: _-.": .. 1", .~-~ '_:_' .. _ _ I~ ... :~. I

'T-, .. ,

1.',"

..

~9, r'~':__'~~~'

'biUdad de m,ovUiza,ci6n

,ocia~ de~propio grupo 'en. Ia :$ioluci6n, de :10::;, diferentes

problemas planteados. ~n general, los modelos que expUca11l Ia apoda,cio:n de problemas sociales se basan e~ ,I.u 'ii':~iP1,llan·./tG~ u",,~·· ~~-o,I ...
k~.", ~lFIi[ ·JI~1. ,. ,\.;.

ilil
,

,Lell,~.f

'~' ~

~'d'e~ d '0. 'Q,--ll'i,e'h dlill .' \; .
'':Ii
']W'

..

.y ...

,':I"y~

condt cl o'''n' e-s t"oc'-,1-"11· -d' e-term 'm~··':Id'};;"I!!' i!i!n- 'u'l?aiii'9\1~,eC' - .:_~,!J! '1J,!lk_
Y,ILI .. , .: ' ' ... ".
"I

[.!]i

,a;J",

' __ ,~"

.'

,I ~

!Ir... :.~,

"

tto ......... li-A ~AI r;J~,lI;Uw,U'!I
~'IIi" IIJ!IIII

'.','

I

'Q:-.<""~ ' "-"1"1 n,

ron' id~.,...ii""n~ 'p" 'lJ~..-I en ser onverttda ~ .l~i·.1J.'~,Jl-'.,., '~i>;5~I:.te_'.. p'o"I' ,'p-~JJ Aro,;t.\~;&;I:I"a' ~U.J) : ." .'. .... fI.;o;" [d''o!I!, g.. ,--: 'p·'-:'·S i~ ·p,-i'!;j:!":6· d, I ~<J',[ "('~[O·V:"~':i =~~;;i'i;~ ~""'C'·ales ctent ,,,,~, nf1[Cl:"""::, or.~, ";i'- ("., ""'" !I;,fU ~ l:"'~l,!Ii.&CvS" U1S,
1I"I4<'jii,a'E' ~_.~!L- .. ~ ',- ..._
1 . ,."

.IP'-.1IU.][

AlE ~~

J

"It..U~',.

iiJI~l,

"'I'O':ll"'_'

~

" _.I~~]~

[!\;JJ,~

a,'1F!-

I

l"li·

,U':

_ !I.;: ,

"TiI ,1"I,:U&

h,U,~eU.I~V\;J'

~V,

l,Q~"',I'

""'hit' 'lj"._L";:Ii,ilib.I,'_'v,il',I

tUu.cl,one$) ..
[ij

u afectan a Ins h"uUvi ";I''''OS Y''D~'. ,Iip:os~ G'm" ~. :~es'tarsoctal,
iJI '.:_ '.,_:_ [!lrl

'Q'~"

[~,__:!Ir

_:_, __ ,~,~

~,

J~::__l

_o...!,~·I:_r,_·'_.'·,__:U .... ·__ '_l ,',.'

SOC'l' ~'il~~: :::._~ .. ., ]Yillli..~.~I" .

Y'

cr ean s~""·a(";o· ~.~~ d_:__ tn~ ne :.. e :I!I
.l
]I~r~,][, ;

,~t.IU '_':" >."1 :_;.;

iI:::

!,

11~,~

"I

:lEI, conoclmlento de las condtclones lque son :proble1matlc_as en un momen-

to dado, [.' La arenclon de, Ias situaciones :p,roblemaUcas[ por parte de las dlfe[~fl.te$ lnstl tuciones competentes pa,ra darles soluc16n~ [.' las tecnicas y l'e(1lI:SOS para ,bn:plemeo,'ta-r In:tervend,[ofiJ,es que :solucl,one::-:n 'nor' 'Oro'· 1 ' Iem C'' ' ' ' e'~ m ":111-;EK'",~ Il' ,C·- ausado ; [r. ....., .Ii' " '.'b- :.., . .. as ~.IJ.' '~:,a-''I- ._es, ...
~ , •. ,1;.1,

·\".JiLu]I,

!iii]

aLI.

_

'~Fi;~, ,~yroJ

d

..J!l!l

elides sU!l'gen a ,paIUr de desequflfbrlos presentes en Ia socledad por un mal fun.. ,
[... '1 r-'0-""n:a~, •• ,' _.'

esm icturas socia Ies [no C- -0·- ,m;~'0'-' : ·Ci1ie~-n·~ 1LlI. ii, Im'~.I" ~'II!'m"',n.'p~iIIOC~·.' oriia: del ~ ~... de e:volud6n social, como pueden ser Jos problemas socrates qae se d.eflvan d@:~,
'm;~ ':de ento
1 ~d

1:1' ·!\..... [Ii.

l,

.

_"!\..

II,!.'! if', 1M.,

dlltl.lU

1Ii.,."'

W_d ,d"

,-".,

.1Iir.~

Y

'. '... [.

.

1.

'O-~Iti,g ..... 1,~d!1I..~!IiI

'-ll.

·_~d,

,YJ

·.ll'

C' ..... J~ilJv. [

des arrol ··u teen ,n
. !l...dI!lI_. ,lI.: ", 1'~I"""

I

;I!"'i;'~.l.:.IIiI"'l·OO·-' 'Ii ul,iUO' ..' '..

'Por su p,arte'~para las posi,clones[ cnnfU,cti,v,istas" los problemas sociales son un refle]o de ,~as desigluddades en Ia dlstrtbucton de .r~C1U·S(jiS de' poder en una y

M ateri al protegido por de I ec hos de autor

-------------------_._----

]ntrOOlIJo(t'iOiri

,;I,

~aPSl('Olo,R'~,

rn:miIJi.n;Ual1a

sociedad, Eista ha sldo en pane adoprada por 1.0que hemos Ilamado 1a;5 perspec:-

ti'~Q.s,pnrti'c~Pd'tiivt1'S de Intervenclon social; entre las cuales se encaentra la Pslcologia comnnltaria, En, estas ,;I,(:U tudes, Jos problemas socia]"c$ actuates son,

=

-

-

-

-

=

i.n,terp,fetados como producto de las relactones de' astmetna presentee en ~a,:SG-r cledad, La explotaclon (economica cul tu.[a~,social) de :1,08, seres humanos en, el ststema [ca:pi,taUs;ta, es eJ.problema ~sochd rundamenta'l al cual a,peJan estas pas ... turas, I)-of'to tan to, problemas como I~,,(aHa de reCiUISOS'J la e.x,clu~s~6nsocial, 11 pobreza, el paro, etc., son consecuenda de d'l,cllla exp,lotacion,. En las perspectl.. ., 1 ''""] . 'II . vas part~c~pat~.v[as,as :pe:r.sonas ,a:lJ[eCf,3,[ d :por p:rolU emas socraies prot'ag:OI1l1lant 'as a tra,ves de su plaJrUC'.ipa.ci6n..~,~a :propia defini,cion de 10 p:roblemaUco y de las v,ias,de. mlu,c[,on. poslbles, ya, que son, eUas las que m,'ejior pueden conocer las C3,," racterlstlcas de sus problemas, y los, recursos comuni.'tmiOS, que se pueden us ar
;1' .

:Ii

para solventa rlos.

Desde una coneepcion construcclontsta del conocimlento, un problema $0-, c,~,al n [e~i;s~e $;[ misrno_ sino 'que es producto de p:r.OC'eS0i5 de, definicion '00-' n en. lecnva, Es dedt, una si,tuac.i on 'p,roble.ma:llca es definlda, come tal a partir de ,~,os

valores e ideas que existen en una. sistema social en un cnntextn Y'momenta his .., t6:rico dadu. Asi:"situaclones que hls~6r.l.ca:m,ente no hai.bian. sJdo oonceptuaUza, ..,
das COm,Q' 'Iob~e.m,~t~,cas. p plj,ed~n U@,ga:r a serlo a partir
de mstttudones
de la d@~on:lc16n ,por pa:rt:e

(co:mo" por ejem"plnJ, organi smos :plJ.blkos~ organtaadones 'no guibemamen.ta1~·~hestudlos den.tifi~os, entre otr,a's,) 0 a pa.rtir de aetores sodales q,ue entran en [@Idebate p€lbUoo (tales como, medtos de comunrcacien, :m,Qv,i,mie'nto.s socrates, g;rupos Inreresados ,0 afecl;adns" personas, clave [con in fluenci.a, da Ji:""·'"l' los ~1~~~O" ~ d4..16f·~n' .... ]. ].[Jit," 'hac cen q u n 0, i'\~1~v~:n' soc:~a']entre otros) ... ~[n~,t.'i'i:i!llJ'an nes .J tvos ... , ,- 10· ,t'''~···' ,,\;, . I,;i'· .:S .l'1ue ,~jj-:-:-+ii:"'"''- 'II'~ ne~~.,i" ~ .~~ sltua e:i.... ''U' cole '!r[~~ - "'-"'ill C'O' ,m'I' "~fio··.b,']~'m'·· ,~··coc._" v' ,~ e:5L,uue ,la, De&~-"J!I!;,·_P--.l: ..
'i"._

r..,

·.IL_J!,

!I;:"·

'ill,~

'V".-,!I!ir.If'r.

,~,

l.· .. ~

,~c,~!1;:~

~,

"_~

Uiii;:,1

,,·j!\r.·jU,IUI, (1-:-,-:-

'II'

,.. .. ,

.~

_'''-.

lIl:iGll ,iJII!!i.

·ir.'.... ~~~

~~~,Y!~'Ii;;~""'~~'!,;;,..

~'!.iI'~.

~I!l,l

cesidad de iatervencien sobre estas :situardOIilf'S
rentes Institueiones legi.t~:[ljada'spara eUo ..

0

personas a partir de las dife-

:rEn resumen, Ia nodan de problemas socrates es 'Mlise:mlca V es, ahordada de ~ r"-.,c-~ 'Una manera dtferentes en :funci6n de '~aperspectiva tJe6r.ica desde la q,ue se tra ... baie~Aslm'i_s:m,o~ las formes de :int[crven.ci6n social de' ,~OS[ problemas sociales vatiaIa dependtendo del enfoque que' se pueda tener sobre Ia soctedad.
diferentes perspectivas tienen en comun res '~)ii, 'cumpresi,6n de' los problemas soctales come fnrmas de malestar que afectan a c~,[e~rl:as perso'[:if. "... .... mtror dluciri tntervenclortes que ttenr d a:n. a, . ~ . nas :Y' tamt buen d 'l neceS:h:iI,a'd d'e ~ oe ,.3 tf'an:sfotm ar las situacton es que son 'V:i~t'[a:s~ un memento d ado, como pro[en blemiUc,ts
1:3:5
qj

Lo que

M aterl al protegido por de I C'C hos de autor

Ambos modelos son de :IAr~.iII1i.6:n de' los programas y acetones se reallza a . acc~6n parUclpa.. .Q.surgl'm'i.tiv.IUu.SlL _clsclpdna..vestlgadon.""'. el disefto~ eJ(~UCion y evaluac~.munitaria en pa'fHculat" ptesentes en la ] Uera.... n los que ~han e M ateri al protegido por de I ec hos de autor . men_ __'"G..I .L~.~!r.piuth' del diil.ce ']~""'~I_'-.OS'sesenta Y' setende' tntervencton #.pil.! dl~-=~U:.doiS ('On el conc-e.~'n-'~e\~II.J~ Ieamente_ a 'I.a) :Y' el modeio desarroll ado :po.lidiad de vida de clertos colectives.~ud6n de :10$mtsmos.toodcos~ e. 'Y polincos g:en..deuna comentede pe n samtenro uus .._. .ex~:os.Afdci.1..1. en otras p~ 'v artes (tel mundo como Estados Umdos 0' .~a la :~)sl[o. social. economies 0 cultural ~I . In vestlg..lQigia social comunitaria (sobre todo en. 11:. pri mer ~IU8~r e-sarrQUa'remos dlferen.l~.paci6n cD.l."""~"'lU".I Il'11o 'i'in~.S ~~s .fta}.I._UI~.C. '. problemas ~oc~aJesdeben ser parte de la :so..~.a_ (lAI') ha ten.le~en los mlembros y . en .. . d tes Rspecto:> . "'.pati.'~._.h. I -_ Ii' 'te-" se 'd'.La hllV'estig~ci6n aceton :~uuth:~pativa OAP) es la propuesta 'mJ!t.prop.'~"anto en el ambito latlnet americano como. entre :sia parnr de Ios Cllnt. _ I.s-c--cg....".a" Pata el IQ~~~.tiiiiAla~ara JILL·' .racteri-sUca.parale•.od:a. p ":~o .~. 'Ii1i~O' m~'O~ cam bios ver .:1 • ta actualmen 'IU.la lAP" para despues cenrramos en des modelos de lAP presentes en la Uteratu-ra:: el modele inspi'rado..!I!. sobre 1:00. . 1.I6.tr.le-.-. .'ipaclb. :_-. La . en que~las '--..' atlva .t.I.. fLa'tinoamer.~-r~ e _lIILS'c~ e esta subdlsci -I·.'l.a.: '_' la -Yo ~ L~_ En los ulUmo5 aDOS" fa.~ ""'" -" ''''"'" .nte':nr.t"" :La. :por Pals Borda. ~"_ com -u "-I .-:l.! I .i:]I soc~ale:sque aumenten la 'ca.noame:rlca).ldo un 4:'~ L .aci6n..--:~=: .al 'Y con el de partiiJd. .ento se remonta a las decadas de' ~.@J..jdber. desarrollo de ~s ..oon:to.'" as.'sln embargo.on.tul.. '.-s de la Invesngac16.:l _ ~.og:o entre q uienes i.y q lJe u4l. .glCOS. dU-eren.gl ca de :intervenden social .clas..-".~. pa'rlici.i'_'!I' aU8~ aeelerado comotorma ~ s.s:patJ.pistemo..'.-. 'i'D'.guian.. . " r: .ic. 113 • lEn este 'ca:pi:'tulo nos centraremos en estudiar las ca.. a€ci. '~ .a actual. personas afectadas P{H' los. e """".pa...o' taato. .' t. g~n.E.tiv. "oJva 'q:ue trata -.~v~·.va.'--:.__ 1_".exploraremos 10. I n~I.. Por. altern " '.gan.l()n.n en.pto' de patt.e ~" .de _f·:·_' ['comunid ad ~. .erales que .1ulcap.s prlncipics . _ YI.[ V:IU.n action pa'rtld'..~.0 de aq uellas personas que se encuentran en riesgo de exel us.f-elaClona. l~n segundo :Iugar.u:~ . _I I. Aunq_ue su .Capitulo V' .. de' 'u..asarnte{Es..~ .~ -""" oo.

. Par :10 tanto.'I:-.IV __ -.O. noticlar. ""'-".r.. elos II'Y'IiOO' -. .. :su denrddon. . ..SOC_. '-rs'~ '1 .u:gua~ .pol('Uc2l~part~cipa. r'1 '. .1 [~..nl!. '~.etoo.adona. au -:·t.mpre es v. '.t.:.:' ~O i'~-··-'-· co e ..-iFi". '-:::r-'--"(.'~-'P:!Ji'~person _.. ~~ .aba:jil'ndo Independlentemente. coneepto d'e pa rtl.-. '11.... -. . que promueve que' las personas a:[ectadas..c.!I! ~. .11' ··--··:···-I····I'~· '~:'-..' ![Qi " " 11" " .....parU'Clpa(]on Sf re.·I!I. los._~... ta u 'O '-I -.~o·. .._sta como a~go . a En este apartade estudiaremos algunas de las.uy'dUer:e-ntes senUa.. D .c··'o:: ~"iJI ~ft'm-'-'-u·nltarla.. -=:_. II' . ra. _.funda'mental qu.'. SlS..~. .~. .._~ en repasar 31Igunos d 'II cammos que 'h segui'"d.~.. 'Ii ....b.1":' "'1'. .~pacJ. Y'~-~ ~.: .. 11'1' I r..n 'utll~s para el desarrollo del 'tr.r. (.... ~\r.e.. JJ.!. . es decJ. te t .ci.'..-._~j.e.!\... II ".. ti\gaci..a.1) Tomar uno parte en una cosa. conttnuacten abordaremos el desarrollo d.de Ia R.ti.'I a.~nit(j_6n.!!!I·lI-_ -'! Podemos 0 bservar que todos .II. en.."'.n..-[ .·. la partl..ones entre :la5d...[ ..g~ ~ ~.4 I.acci. iIJ ~ "uILL .. conoepto de autog..J •.10·'· n' ~: ideas etc itP.':~IJ: . . 0''-u' . .. maneras en las que ha sido de:finJaa la partici:pac16n y las..I!' "_.:--.'h~s de cooperaclon.~...ua entender que elementos de esas eonceptuaitzactones .1 ..1I1.~OS' !ignifi..' "'. .~~ ~ Aeadem _. I~V.~ 1 ~ .I_' __ ~~IL .U .n"" las mtsm a 0._ .J Dar parte.. e.." -... .oin asodauva y patUcipad6n c.~..': - ~..~t'~~'-n· reflere al memento en rnu· 'e~' el eq 'U·"~r'''''' ]:o'-"g-:--' I . -:. -I ".iii" 1-' na . . par los problemas pa rUc!_pen tanro en.. '[1 objetivn corn-.o::g--:. '_ A.1.~1 ._.. fieren acomo una persona.Gi oomun "j'" "._.._.'" .L~. ". 1.-~ . ' I .. !i M aterl al protegido por de I C'C hos de autor .. de :~aaction comumtarla que nIOpo'nan e!l!'''''o' '. distinc~. en e_ :sentI one que lmnll ca ~" 1'j' 1 I ..C' 'paCi.I.[ '1: _..OS cu~Ues'SOn.~OS' .." '0.ViII .. ._. '.."._.lg.es:tio'n eo la IP\c'.'" .lucraa en a..f.J\r.os o£ganiosmos inte'm. ~ . .1i_J. \r.'I t .1.iIJ'V .. .~ -:-'I-~: -:--. Jas clenclas socieles.~..o.( ~IV..eftnlc-luufs de parUcipacl6n . tr.e. .. w~ :_.Ia lAP.iII.n..'.:i 'do.... parte' de alii' Oli"lo 3") Co m pa ·tt-l'ri" ten ._. 1 '_ C' iIJI . .a bajo '~e6rko y :pr'di... V" [~.lL. E'~aspeeto .. lUI " de '~a: .():m....c'paciO. conceptus.n In ~~~ ~~~~.particip'(lt' signlfilca:: ~.on acci. .1"" ~:. ~ . es fundamental repasar algunos desarronos te61100sque se ban elaiborado en torno al eoncepto de JM'ttidpad.lases. '" -I' .''...t!.- '. ·i:. :~ .·S'nPC·tIO.. ..-Im'U!d Uro(i!" n:a. f :U . ..~I- . Y .oo (lependiendo de en que c1mbUto Sf utUice I($J.".as.on. __~..i.r cabo las acetones del procese sigu. mediante la .' "11:. comunlcar .v..6n parttlclpa. '. @SIUI100..llt~)Smarcos '~e6th:os r acetones 'praldi-cas~ IOiII '" '!W .. : __ :. .' '. un a I--'.~~I :invesUgad-Ot se retira del prooeso cornu Hal 'Y el grupo 'com'unit-ario formado para :Ue~va./ ..]IL .~ I '!i:"g..: .unUad.so.. "d"Ll .6.sl. Aha-ra bi-(!n~ para entender .e.:·I..~ .' "..o '·'-l-:···ct·!··'~i:-'· en.:" __. .on p.iiii.1.pa.~!L.alberga 'm.. come en.:!II"I !Ii..i("IIc-'il'a.cado! de la palabra .qUA '-"1 otra nersona ia A!'~ :-. d ·d ]a .Ii.~~~.co de Ja plslcollogl'a comu nitaria.11'1'1· ... .~:l~~~n" eo '. I.pal._[.· surgido.-. ..". . I .".ayras .Jl~r. def.6n.:·d·'·':·· ..-.!\w.e dlferencla la propuesra m. I~~IL _ .'. . Abo-ria blen.."lII .ILg "'~U.'1.O. . un ~~['U'Il'lI'4'.. V'el'em. . 2) Reciblr una."" ~.I.6n.~~...~opl:o\'!i.n social organlzada. peede ser vista '-y promovida 0 frenadadesde mUf dlstl. EI concepto de' partlctpacion es :poUsemic-o. 'I.. y.. .oc.C' ..(t de otras formas de intervencio:n soetales.n.liiliJ. como hemos dlcho antes. 11I. !W _ .•• 11. .o16g~ca de mves . JI ... una [~uni6n de un partido :poUt~lCO~ etc.. lm"p.".)... ee .1.'...!Ii.._!I!.."_. . :S'U solu-d.all ~ It"~ __ V .~'~~ sea€l.CWO.

" '1[Ii r.. y acr.0' . .1 l. en otras palavalores que' se :fQ..ten odelos explieativos sobre Ia participacton po~itica y los movimienm tos soctales q.."L~~Iii'"'lAn sobre los .o_.. '~ .i!]j. La reladcn ~U.I. 1. ' ~. de las vernentes mas estudtadss en.' '" :g'. cormin ."U . I-'_--"'-" personas.ben P. ~ ''li "-II 1i.iaJes 'Y ~as.'. proceso de :rel1ex:i6n.l. ill" "' ~ ..)_S.~~.6n politica.-VI~"IIJ.105.I .ili"" ..pUca..-.---rY~_ .inlci. .acUvidadesrealizada~spor un '~ndlvidlu)' 0' gntpo con la ftnaUdad de tnddfr en una 'U Qua.. 1~8· ~.~..= L!""l ~ _... -1e. 'Este conoeptc ha ... .. ha sido 'IU~~...' ruaUza como ellcof. el am. Ill] " _ . 'U_..ion'.2~_ !!I' (como .J~J.O'trc'e. . podemos declr que esta de:f. ~ lL _. .. --.1 ...nn de' proporclonar un marco general sobre las dUerentes Iormas en 'las que se h.-.-::_.0 'il'1oB~C' artlei nor IlL'__ im '..".i.U~. La pamcipad. :_' tran en '.eO'" an parte d·'e a-:-'lluo' tambien .'. C()In mQS co':rno los seres mc.... -~.n'. eo It" . ~ ~ ._ I.eO![lOOS l'o.:'i ... ~ I!.. 'lir.]111.~. Ahora bien.." _.. coiecnvo en reiacion C()'11 asuntos que son de su Intere c e rn tt!IICS..ion..:' ":" .= ". . '1I'1itu'"iii .":..~ '-. 't '..vista '[a parti..~ Of""'p' ~ 0: y.~l 1 !I.".: se han fnrmulade sobre los d~.g~.: I.':---.tanto .m-· :'!I!!I't ·m'· iIi... cterte contexte social y c-on los.po.~:."_I ~'i!'Ii..tu eS'1 .~~I [ID ~ I -g.. proce ... I" .d Ivi~'UOC'e . I' I~ IJ.I. un sitruaeron de rna-sa. .10 ra ]es 'ole ta pa rt'" '" ". elemplo una turba callejera 0 las reacelones del pnhUoo ante un par- M ateri al protegido por del ec hos de autor ._ .o :tIi I u.. en dimien to's 'que se adoptan par.y 1!\y~i1I. bito de las cienclas sod ales.6n.... e e .~ va aue d esa. r zan colectivamente en torno a un fin.lI.M. .I..nn.. n.:.~.'U~an. t.1.] o 'I . -.ln que' lei pertenece y en el qu~ eomnarten 0-'p'l".ci.---ndivlduos 'Influy'..!It:':'!JIS.c]pad..on:tlnuad6n con el ... [s._ l --.. v'. .men .r..'ue'esbozaremos a c....' -. . en "ae .·I'!::'fI' "'"' .r "..'" ill u ~I '. bras.-JI. .~ulll. ..··_ . f! I u: nue -. I...J U~l' m "..~ 1f1i.r.or. 1:'.iI::'l-flJ--~I'"d' 'Oi'~. 'L~ "p' u. .l-WJ son .Uos..to'"n ru' '. 1'1'" '--"-1' ___:. '10.iII rrollan c-o:n:i untamen te 1iJ n.t .1 . 1.: _!"!l' ..I.f:ellen UPOrS: de 'part~. .r j.' Se:· ._': .yen -0 desesn tnflutr.:' '..S .. decisten ~:A....rte de~ rm a !Il.pa(:lon. . 'J .bU:o poUUco~ Bn .U.fti!!Iir'f ll~ . '"il! ...!l~on'l...1.! roan "dl""'~ se enruen .' .:pacU)n en el am'.:-18' .~ A connnuacren veremos que cesarrouos ~. .' respecta .. medtda en los asuntos pi]bltcos..-gun estee au .relaciones (:'.: J • :". pO:I[tka: se concep.~.." que se establece 'en la part:iciplld6n :im... s mov ..6:n se reftere a los aspectos geneA ~ d' '11]'. '__""p"l'l~ca un nm. ceso en el "':I!.SC' refiere it las maneras en 'que acteres eolecttvos 'i'nflu. tn.a :5U acepta(. '1flIiI!\Od'::u in un "'-_A.que mlen tras los..t:"~ '\.II.o-f'. .' tentos ''-'irl'-' t$_ auto tas "'. ..1.._: '. _~ • ". -------'.Ul.sldo ana:Uzado sobre todo por 10 que.DUIUI.-}.I~.Ir.os sooates 'que: se orga[u.:if.' .III_ .La parUdpa. .c.' _ .1tun~o de . tes "!..sobre aquellos asuntos re[ad 0nados c-on la fonna en 'que se conctbe ta :5oc100ad. S __d. ..r-.1' .J.." I... ' [~"':'"!'II.0 . 'I t tas teonas d aesarrouaaas soere .hSn" :!EK~s.

Es . Int-enta p~ese!iV.pcisf(i6n una a lla eausa (:om~n" La 'c-omlm~d~d como co'I:«1[vo h~ pr.lez!l!.5jgn~eadQ$ . Irr.~ red[~(irhu.os" 'que p'uede:n eswr (Ii :W dllsprnidon.ecto eoritiUfili~:an'o se [pa5a si!iS Ipl_ilI:iIte-i de' a(tu.s.re::s.~tffiltm. aJI'canl.i'OS recur.perdido" Armonia de cadI uno cGn!ilgtl mitmo dir-e-c.. obt~f:i). 'grupos s.e~hfia .aCito. nii!etai~. TIi'@'(1!@Uill papel Apoda una I a. ~ .Y fri-Ca sos.!f~I~J!.o'.iQo~@bJ~:11'0 qll)~ hac-e.:!:ociales~ cada uno d\e SitJi$ ~lrnt'e9lrr. I--~~~-~~-+-~~--------------~-'---======== por la dlvel'"5klad Armo~ y rt:"peoo i 'J:OOQ IQ qu~ [I~'t'OID!Jnidiid decide.ar. d~bil:e~~.lmerr1ltE c..OCllales de sus IQgros .:!ldQJ' die . h~.~i'l'ni:mlra: "I bl@n@star con [unO mism.ta '0 indiir.a: inkir~[r ~~I PfQye~liQ tQillMjn" a : Dispone' de' j'ntorna.M'!!~'cU$"tlnto '!l de que pcD$'icI60".191 . con e~:fin d-e har::l!r' a parH:dpe a lotro.[~~. Q' ev1ltarl'a~i".juSit:eSl.U el [preseu:!lte para 'el fmuJ'io 'Y recupei!'a Il" 10 qrll!e se ha .e'~a~Tane~ if acdones de 101.5abt: 10 que tiene grupos de' :r~\e:n!s'que 5e: [~e..5.IYlen $U .s.e tiinn'bl~rn[ ot.~.wo .y exponer (S:l'fiI tratar de ~mponer) :s~:prnpia efiI MI di.to!j. [(3 otfa~5. los demlis~.Y:~~ ten ~f' a(-()-~~o IQ~re<_y~~ ne~~~ ~rO$.ld'o:s.hiilidet:eo!£too )1' valorr:ado. InU~nta ~il'lit~nder a los demas.re:~..'O-(ia. :reg un liacj. accedera e~tos.lerce :SU VO'I.:lamente II d@~nrdlh'J'lhl umano.i~~o" @~.orul~liiI'lemefilte" Conooe sus propios: tecUIl't'OS.Sabe ado'li .).b2llSla! o e'l respelo a! I~ olllUr.a CQI15itlili i'~l!l reil.antre$ m~~~:tJF.al dlr. Ha.c. C()munh:a . d~1 r:~~'QSasp!I!!c.(iQrr:!il!Q ntl~1 t'crm" de' entender la re-Ilidad a ~riJr del dirJcurw :soci~~ un marco de Jefe:~eJldii[. sabrE' 1m."q[~e pro(ii. ~US. Cornx. H~[det:e(tldDI ll\aiS~mn~~a~~u IqUIt puedeo :surgir en ~tl : .a para (.:s dli'fuJ!Il!rrt~. organizadiones".jl.~"sa~:r6n de ~Jl.s~:S. a~d-~ ..om~flI~dad .c.a(.a[ 'ila .0 nml ol1JlTr Del pro. a gente' g~m!er.ell. par.: Iia '[:Ofllunlldad s-e.lMldlltzl1 c. Annonra con I. . .dial~~" Rf.pOItunidad C'e aprender .~orti'6n"ta . nillituralez:a 'T'OOo 110que ded:de )t haa:.socillt ('onoce (u'le~.t las ~Ias de .to romYfJ1de modQ qUle ~I [pe~itiv.j 10.Y' una :Sf.ci6n sufJl'dente' !-obrn II! posb:ion e iJ1ltereses de o'trirrOl'!. 10' qli.:.$'Oiiil y 'IDoepw' to.lden~'" d~m~'. y a qU:e los -dl!m ~ 5 :SN [11.-.a~.om pattid05.. I@gali!l!~ 'qUill' r~I!lII'an.M~nO.Y' explor. y I 'C6mmOI 'C:uenta con ~a~paddadl sl!l!ficl:e!ilr~e rl! log~~r' [1'0 pa q~i! q.i''O'nh:~do prO'yec.co:nocea !:~ '~j'sml[ como punito. e a su ammoniia "I equili'brio.Y ha~~ la M ateri al protegido por del ec hos de autor .~n .perlenc'i'I1_s.y hace a..jtos.clOmunkiades) .Uferer:nciils est~ III gfafiil o.ll~ dedde .~O:ifI\!' . a petsnclar ilil .~dtemati"lQ que..~1l! I rodo. (.entomo y thme en:ra~1~':5..a lillmilulifH'a[ de.~ a. actQ~es 'en e'11'tsiccna r::i:o".s.onQ~'e :Y' mane. billSr.'OliiIsdente hac-e te(QnQC~ el dgt..5. '~U$ fuerz.~us' e:.dad[ ~i~1.u[ltad:oi5i.cromun!dad pone ~n~af(ha locomparte E. para 'ayJlJda[I.C.

zaelones y comunidades.. . tncluso.n'ent: -"" :po'te'Oc~a:cl.'I!"n-l'.. q.~r-l'e.d 0. precisamente.- fl ..' :.cti"ca.~.e sitn.idu. basta.idadJo en.aI'hay Iq'ue fomenter Ja uUlizad6D...as. IE~'~' tanto.~ .A] •• ~ :1)1'.a ue va . me'"t~en . de un conceeto con vocacion funda'ch:}'na'~'j 10 oue Puede nor lr .pr.l" Concmseenes .vexs:i.r . "i ~"m --n ""d.s' '~II '[3.' dl iE" 0 ·'0 teeneo .it ' ".'ci.: '~t-"::. vaiores ].3. Eltl).. edones que pot~ncla. . ']I profeslonales co.!~~.. :I_n. 'Y' en-be:sus pnnctpales preocupaclones destacan Ia di.Old-Y' 'COD.dlv.. todo porque abarca desde el - ~" _ a -jji.. 'D.ue enronees es como poeeneiar e .ia.._~.clones y comumdades con dfferentes cutt uras..onlfa.]tH.so..I· ' ... de o Ir-'~ -v II' .r...'~ 'dSJcos d-~.0 cuail tl t~ene 'I ] "~.nas~ o[gani.n dlferenaes valores.".. para p. L' "'.o.m:~antea _' "'1 .. el punta dc.~~~:-. organiza.!t. de la i:nte.~~_:__:c~' -.'" .a.i'i"~ halo e::-'J eoncep 'toe de p.Ul. "t" "" ".ctii:.' ei1lir-n"lI~ in.. ill ' _~ .~.e. ..J 1.J]'clla"" II I iii! .. mes 'v con '!JlH.\r..' lIil Intervenn es '~te~nc<~ar".' " .on es un concepro 'que surge par.. todo el proceso....as que' permltan e] acceso a cUchos recursos..a '0 . impucaciones .a.n.~·'esarr:o. lelmotor que guia..:n supone el desarrollo de h)Js. auto.(i..).:p.~ ~. pr-o~e$l..robl. sin temor a eeutvoeamos demaslado.. dan cu~tura..~ I~j! . li .O. 10 otro. .. tenc~. las :pe.comunttarls. Este (HUma punto l1a S'ido frecuentemen te 01v. a a 1"'3 n lzaciones a 'P'otencl ad as.--roll ' S.do-nes a Jas que se . = '---::-1 . . -.os pnncJpu)s 'b'r. '- ~ ..'il asunc ion ne 'II utversiua. las personas.ca_e . comunnana en Estados Unidos Setrata..e'ma l-·tle se '.[vill.th:o e.:. .'p:~ina.on. .. !o~. a'!lltogesti6n~.antes.a h aCIi.capaddades de. . . pensamiento cd.3:ar con tent d ~ ". sino tamblen en pa-rti. .". 'Ii '. :ta /t.. La tolera. !lr.'. :pra.'. 'Vista de la :l1sic· c~ologia.~:&v.-" .() ros valores.ct.. ~de:mas~es el pr-ofeslonal quien prlmero p. .... de Ia PSi..sci.c].r' ~ It: -. .onc· en..!rll!~rU!· .pon~bles '0 desarrollar .~iIi~~~o '~]mmto de vlsta de] ernpowennenJ es.L...LOS..d'il 'II .sistemas ...iI Oj-S~I]' t-· ~ uLe. .j '\.'npowen.11!CU:Ha5 dls..' M ateri al protegido por del ec has de autor . ~ '_ . -I'i:t-.1'.. que el enr/Mwe.'LJ...~..a la ~incipi@nt~ di.ye . Y 10 es.501l.. ::' -: e Jdeas como el de.'tes sistemas de val ores y ereencias y 1 t(be:ranCJ.O[ . e 10 .d creenrcl as y .'~ en.: ': I ll.apUe ··uCiIl+.rvencian. y desde ~. 10 es todo.ren. .~ la diver~s~dad~Pero._.1: . .. bertad.''. y las capacidades estill estrechamente relacionadas can. por tanto.II.s 'd lea :Sa.""II! ilt" n AC" = ~ jj. 'tf·' le .-~!~ . que son.o Ia comunidad.e ' ...cologfa.amuar '~-.I~.otenctacton cab en 'O-""T'-~'conceptos -~'.o !j. Podernos dech..{) enlas relaciones entre' personas.~O'5.~ " exp Iiear su amp Utud de' miras 'Y" l vasto abantco d. '1-d' . uil -'.· 'd 'II ~'. Ja ~I]-~ d . En este sentido. . porque 10 uno da contenldo a. ya Ique Ia po·tencia. Ja identtdad.SllCtltu un. E1 papel que Juegan :~OS'valores en este proceso es fundamental.Psicologi:a comunitar. no es poslble desvtneular Ide:" tidad con valeres 0 cultura.:fin-w.1.n_IO .~.IILI:g I' n l!l ~ . 'I~o. ..~.

''iln'li' ~ '. 11' las comun . mtsm puede "a~r'1=1·. ". " fu .lI..(.U " . uno de.~ I . _.--:C... " . --. .].po. ambas estrategias.~ D[-'!iII I~I lUI ".t"u_ ." .~ainh!'Jven(~6nj' perro tam'bien.l '" -. ".6nermire ana] iz. }Ii.d. -niD[-".-__-.' '-[ u '~'i"!lrlk ..es e' d mtervencion Justlfi'cad.--. .L...1 : .t.ven.6n~1 al se..I ..~ . I' -.Dcsy" 16gicamen te.'.::i.ar de forma mas precisa los beneflcius de Ia Inp terv'fn. ta clOmunicac..5. po iemos po't'-' '-c'·.ciados:: potendar 'y'l ser potenclado. Bst a._ (1I1!ID BC"oJI '~..'.en HU a.'\. oten elan tI.lwwennent es que esta d~:fe(-enciad.-.€'S.t. . '1""oman d"0 carne '.-d ."U' Y otros 0. 1 .ci.egiUmn de .''!'I. ~ .. ~. "~'i f on..la colaaoradon. :murdtada~ sin embargo. . ... :la5ol:r. m arse de 'o"'rg-' clones y' com umid aniza 'pate-ncia 11~'E:vto po. ._.·'IIJI·IC\. o t\oJI.y I ..'. ' ' " "" " ' -'''d'' -. el son todos enos a'spedos de la Intervenclnn nue pueden favoreeer la potencla.palx:ar dos proeesos que~ aunque relaclonados entre Si['~ pueden COr."'~'.~.. . e potenctadon d ~L"""l ~ ~L"""l ~~~~_ ~ ~Ila!!! se haee a dtsttntos niveles: las :personas. __ .os" La nnportante para la 't..11.iC&'-_.:I'd.---"ILI :. etc. Oi I~: M ateri al protegido por de I ec hos de autor .dngluIos -1. j.. LV A . estes n~. 1-' 1-'. 1 _ U!IrI:Qi If '.._ .t = . cOinsUtuyen: nffi.ante un tWem. .~J :".il'V~."...ve~..' amenta en.[--'':jjj ... :"-J'~ . oten cian tes Lo'Dir~'!i'r-: J" con.v.rgan-~zacionesy comuc' 'I "~ '...iIi.6n 00-.t-I\-I i'I. _. -cson es 1.L .veles.i"eOF13 c . porqae perrrute -_:I.'iiuntamen te las dos casas es un obj..-..10 nma . "" . -.d.n'--''!II r'~~'~"-.WUl.t."..t _y __ ~_~ _ _ AdemAs" cuando se halbliil!.' tipos de -objetiv.em.r.que ya constitntrla un ob~etivo l.1 " ]1.!\o~IU~i~il '-~ . podrlamos esi -.".1.' .eUV'o :a :iargo plazo de :13inter.Ij·.@t:ldad.l.posde' personas..irseparados dur.t" -.. .. .'ejem-"p-1Co a I a persona.:! i~U\. . nP'1I'''€'O..l. . -'. d'-I e emp:Jl'W!nHen:. . :." 1 ~.-" .-. ' .ion" la discuslon de: ob~'eUvos~ consenso.' ". ·lIL.-.:. !~. se producen dos hechos diferen... dlsttn."'-d.ganizaclones. "3j~ar. (ada. .:!IIr-' . _: .dades. dos t~.d. Pero en. "'01 .!l '.F"ion sin ann hu' ]a l~.'. p-. por se-parado. d' '~-'f~' .]-. .i!' :1:6'" " .."." -..-_ _. \. o.eoda del.'I.

." .'~ (pp" (3)."" .u. qiI!J~ ~. .'~.. .-'!l'i'!i't-~.-: "..'. Atendien.i'ril £i 11:'..~. . . netenoe ~aconoen tiza(~6n.i'"j..I _".S07b_.. l_..' u. '_Un.~~ .entel:n.l Social ·c-o~..lrJil..:J::. 01 '!P!I. . _.ya '[0 que la Pstcologia soclal comunitaria encterra de proceso y de proyecte de acclon soctak y' m' .a-s.>.)II. 'C· . ""i'.u£!: ebe haber Y' una apuesta P'D'l" . d a ru:I. .a..oi:v''!I.u:n:idad~j.:":--_ -:_-.g. .. l~. .~..:'r-I'I'1II' rli]ii.J~_~ entos __ 1d! Te6doos.aeden y por su especial concepeien de' Ia j~com.'pro~].j"ii'II'-"1i. ..':'__='_. . :~ .~_.'..' iiit'!lilil!'oi"IlII']"1I:I"1I!~" .~ U~~~I....(iona.. 8-ar. II'a'..l j~J" H.iIi.> F""l'~r- .terventiva de la disdpllne :Ester Wle5.".en~.'1= " y.s en :[Iaestractura soctal". .\..~!Ib.-.·~':...-' __ .-Mlo·.. __ ~ _!_'" ._~_.n.': l .i1i. Par su parte.'-..m'bi. (Eid •.\. .ii" mum -ana.~ .·" . -~.tetatiWj's Inn.g"'i.. .I -... . -...' ·~t_-~or.··I'''i:!i~1A'o!!Ie'~'_-o-I'~...1IIr.:.... 'M'ar. ' _ .... "!Il. _.'~ ]. po ) . !ErnS..I. .~n de c portuntdades y de medics de :resQ:~.'itd.. I.4lio I ~ ])5:-lr<"il~ln\'fI'~I:".L.. p--cpU. ~'~'""fn tervenei .'i..I... (~.-.. : . estan onen a _aSpol as nocrones e casn....."..@m. 13:] l·.~_ '~'. pa'l'. ~"n .!r. unlu 0 tarta: II ~ ) A.I·.'.10 q.]7" __ . .. '1':.. i'!iii'!l..'II!.. DaJ:rcelQna:~ Hota..fl de sus.'n""'h.-"-'----'. liI'OO-~~!ir.~..' 'i='= .5. I.en:feld brlnda la sigu~ente caractenzacion operaclonal de rua .]_II_.L.J\.I.. I ~~:R.oo-·:'IF1':g·...J . soclal eomunltarlar ~ .lll!"lJ[_III]ll~l~..-V~~d_"'~. '!Ii.il. .~._ ...!J."-![.' 11l.239 cion a 'la....ue se espera y asplra que d haya.itzaMon tero subr. y y .io'~ ~1.. I.·'bj·.MiI.._I~~ ~' 'Y'...a:m._...]. '~i.e'IT-end6'l' PsJ'QSQr..If.' ".'..'. a es dr-" ~I.lliro:._.' 1.].ta'5 Incluyen Deflnlckmes como l una.~IHI\.-' emunld . "-1 .'I!. l:n'terven .-·"r·~I:t'!"lI:i.. Por el entomo comurdtarlo es concebldo como una fuente'de determtnaclones..rI'·~C'OiW'U' In'I~"liili'1i'!liI_.. ' ""or. _'.en~eindlvidual y social.~I.It._ -M-. un Iado. ":-"... '11'tero u..a .'li.I'·:·111I ·.@'f(li ~ ~1.. eXpfJ5idiJ'n de l 1'0 que hay~Mj: como una propuesta de' 10 q. y subseeuents :parti'c]pad6n.t...n._ -' '~J:r. .'. -..... -"'..-.~ . l'sliIDo:]ol.e oi!I"'\~'i'..al:'e~ ~. . lit so[uch:>.ps~-oo:~.que.'.~~ . ...e. omimir-""-"l '..l!' ('1-9-'9--:-1-_~."-r. ".. ~ ···t'··d' '''1 .JI .~~ ~ .r--' . e.a ~oru.~ \r'.nlos indrvlduos 'iIl1ueden 'el'ellte[' :oobre:su am bii.uci.op.frec.t:!jC' v. ~'~'I!.~~ _ M ateri al protegido por del ec hos de autor .~ I..!!!.I 0"': g~i "_'j.."VI..{j.("]."'..:.'I~. ' " ~" _ _ t. I ~-~ 1. y" .!'l.dio 3! Ia verU.'_'~'= m. nos.'" ·f··o··-m.. '_•. de las comuaidades len. .)~1t-.: II ifi'Vl'iI"'II:'~rj. AUp-~':iO' Sanchez.:~".UJ]~!ljlor.rlga. __ ~ ..t'!I.~'jja.:. __ '-I".-..." .I 'i... .a.t'Y. de condicionamien to'S"de problemas y de d~5g0S!l' pero ta. perde ]!Ir.. (_--.:O·.u.c'Osoc~aJles. ~.. Ia psiOO']l)gia cuyo ob~:(ftoes el estudlo d:~los faaores: :1)SJ. ~ HI _. __ ".J. .Frlil!' "V:" ]iIliKI~~~ ..-'".V~.. @ iI!}I. 0 SOQ.Ann(il'ilhl."om.ilcontrol V' poder n~..ir' anten er ..'PDr otro..~~" d· .os aqu~ ~ii!Jn ~ogra1"cambtos en estos amlbi..:~ L_!Q!~]. .: ..iIi"J! r- '~~.I..--:.....----~ 'If. ....og:ia. la comunidad es constderada como un caml n psl col ~..:... 'V fundarn L.v.!Ij.I.. C..-d·-j :" f. lI..III.e! na sintests desenntl va de..I.

::-':::=' .: ':.:.!b '..· ·..s"e.. ..(.'C'..Imcacmone..~ ·D. ···~'f'....I"-..0\.''!.""" n· " "' .\. 2..~Pslc o..n.i1. mgu ul ·t. pr. f' q'U~n~s." a en e> am.~ .· ""~!!JI.o:i!N'~i.sta pees'.. •. ~~~.' .._ugJ'C'OJ' ~ 'en dtetermtna ~d·'."..' . " -.b)" CUI. iPi'119 ~rllp.•.0 . '!. ~ " d .ua...cadm y ~ .:-ui..~"...' VISILO~ia " sreo~'l'-.ft· '.t'..' poor un ca.r. . 1 ' ..J..'. Bravo I(199B).'U\.."l. .. . ~" _...1.'.)'VI.Ii !Io!..~ j"!li~'rrol . eeonco. '"'.-~. . lcr '.cteti'stico's. tT.. 1i"i .emss. ~-.··· .. '0' de .1 hera de: inves'Ug· . ~. la ~~ slmlJn:ine:as~: h) eual lm p'Uca.. ·'li .pOf:.. '1...I... Soda] oomu_n~tada.~ coOnscierr e ee SI . .~!la.IS m ' . . j." . " ' :.I .1.L I.ne ..' 1 co'~6gjh::os adquiera'l y '~cUva ~ r"" .'III n'~'~'."'. se.. .~. e "d' eterr .' :ren sl.g.pro ·b·r-I .I ..···:·' ... La P'sj.' oo. ..t 0:5 .o.. 'tI!.a··..e. ... a. '~.II ."..tUo car.m..~il:51~ .. '''.. "!I!~~lIiIU'.ntl~"'~"'"1Ii~'i'Ii v '~I""'I:':i....a.OO.''If .pan:icipad6'n en la :mlsma. ~' . ]. .. .. it ~ ('.o.pp.r~a~es. Serrane-Garcla :y 'M.« domi omma•• ~'ll (I .n~...:a~ 'M'» ."". ...ue:1:: "to:'0 no:: -" 'Po'b' 1 .~""" ".un ...: .I'" .~~...' '1 " '.1--" '.JlJ . . ' . . . '.!IJ = '.-. p'uenom.'UU.:. mlsma .....g··~ones de' Am.- _ 1 1 - 1"'[1 "1·'1"'-"-1 '1. . " . .• l.1''''' 1l~.' ·. ". : t d oumuense. I'" ':Ii. en esta Ii'nea: ]·~·'lIIiI""·l·o'~'n O~]·''''] '[JI ~ ~_~=! ..:. d de en .-'. .··. ..".I' . 1y ps ii.'" "c.': II 11. Yllbil:.LJ.'. "'1 'e l' POt un enfoque.01. ~.~ronan.O... v' ".parauuJ:es !~ ~:' y la aetlvldad de la pe. .mpo espec:IJ_ICO ae mtervencioe J~Qe "..a tendtend se ...7 !l:II. ...obiettvos nie se tmpone.(l..:i....eSd~i ..• ' 1. C-:OmrliJiliUJna y lI'a.'~""~~ .' " crpios '0"'·' .'. '''"'' 1 turates L".!. .". ' . . _ "'" 1..'.:.I.n podrla tenet :s.. J:......ttJ" .nlfi.-... I· . con..el de 1-1[" 'SDrv' .._: '~'~i"""""lo"g''i.mlsm u.I.. I ..t lene ..' soelales u.1:"'~JCO~ogr.'" 'II~ d" .. ~d'.ilves.'.aqueUa que.'.. /: :OCh:i. ~y .iil ~ •..". Y un es.ondffic..11l.ofa-VO.t' .~..o ocurre .ti:r de lntervenfr. I: r .'. Ia munitarl . 'a:r""". la... .J1 ...pl.'C.~ '.' - . una o[..".salud:~:P:r.t'.ped'fia)" En 'term:inos.~ .~.' M atcri al protegido pJr de I C'C hos de Ewtor . . . . socl J"'~ .0.0. C" UI iF'.._c. ~:I'" 'iIi'~~'''I'''' .L::..~A~ ~ ~.... .-~ . ·_ili.b"u!n t"..proces() . . de su re:flex:i6n en torno a.a'''':i"i."..J~ma J~'. I . l'I~·.'.. .3 .e.0'1' "-" ~.[' ·~·s··'"~u.(.. . f ]1' I . "..!ii.~ '!!ll!i 'n" .:. .. .rii 1'.."·~~:Ii'a· cone.o..l lIa.~ '~.!I.. una mlsma ~ntervendQ. . _...'00-' . i!'I.WJ ....... .' .:iI. v II 3" Tle:ne acceso a ~os :f:i@'CUiD'SQS.e asgunos passes europeos. ~~=_·.. no resnlta menos cierte cue sus aportaclones :501. l .-.~ . !I!'iJ'..a.Ii"... I·· ".V... ~~!li.' co por . :s. ' ".. compremeuda con los . '. ~ilii"""n9c~'lAri'SOIl""'I~'!1 '0" an......~.a ti). de im E'S ].e . ..:5iu'I'"JiOI1@ii'lUQ' .1. y la . @COloaica.".n 'Uo.mUen l. t .'.1..osanO-:Ol~~W\!o y'.. I "' 0 "'1""".."m''-Io-. !I:" .'.. ' ..'CI ... ~i:f:ilI~1r-. P ...].~.nln~'t'. \I 'IV !I!""..'ma "..en:ta"d6n.I. '.s..· .y. 1 'It~·...:".•.pilll'~IC"~'~'-n~ kios ~. :S bi( .--" ."I.y .ff. ad 'C..mUIl.~' . caracterizadas per altos niveles.!III'II . ~."~'k'i1i~'C: .. .'." (1"'~ 'W' ..:..·:"~l'.XILOS .s . .~ g~ .s ...'."1"' .gla.:J ~.1O!I..e" F-..~ NCO: _ '."'~.. Larina.oues antenores" . ~ S' ..n"'4in~'~r.texto (SU" .. .. metoc (Lug_CO e . : .1' .'" IlQWui). [ " .as eilj Ulu._ .O Q b"':. .iUiU.·"·.. "'V :t._ ."'Il4~ . ~' 1i" . '. . que: £:'oni'"i...1."'. que leo p@'r._'!r.ogtar' '~as dos c. I:' 1'·I:··A:c" .. .' ] .al margen..'R .'h' .. "... ..l."" .. ··d~-']'·A..- 1.. .".i.i!"a' . '!.grtificado y sentidos concretes en cada centexto es.t ~ ·. hace de SUI realtdad :a] :margen de' su . un mayer Icon trel sabre su a'm'hjen~. ~".'··:· A:'" ~.' . . '"' . . :. . : -c.. f. .adq.·..t'. : ..:..2" ''1') ." ' :r'e. . sedalmenre ecnva 'C$ .-" .'~I indlvid uansmo. de desl'WI ealdad . :'. :-:"~I SOCla1"comurutana..l!' . .A.. .]1' 'a' J.~!i"'1 ' '1'. . 'a'-..fI~.'~ -: :"'. dre ernlos.'c.edca. .l . 0 '1r. ':.. _ ~~""~~. '_ q. que la tema de' consdencla no es una d~o[utrur(ci6n que ta .["t' . !3..··!~".".... -" . generales. " . ··c. 10': . ~ ....em..<>.l" . m .." . '0" 'p'ue' de a flrm". -:I:...• men.y at ere que .giU::lon..d erec~ns~d' ." .Io.~I.i.a '... . • •• .personi}. ·~:r~.ocle d' lit'd:"res..J' .' ...[~ruU5.. '...···· .Ce· ...~ JcrranQ-~.JUrUu~ (" -". '-. d .. J ~ Irma Serrano-Garcfa y MUagros Bravo p:rofundiza:n N~La· _.: ··1.:.:Ii"""'''.I. ".. "as.. I.."': ..~. 'E I ~ .. ' ..co]ogia.!It..segun srse d'es arro...' .rCI.!"erHUIU~. como aemos ~""..u...Sta. .J . - I' III .o'" U"'DI mism.

o nrofesional ~~ ...ndJs. va . d~'s.. q.ma:ltl'vas" E". del oo.-.: que oreventr .'!.lgido a Ia mayorfa ..pro.d~ recetas para el correcto d.~n-'1t'O.r.. . .I.c16n jI' Toda :p:ract~ca.l'_' .regIa. .U\.. Nouoas elaborad -a:5 '~C': rel.1..'c-'!JI'~'a. preven tl..' ·.. -~. .ye ademas una especle de' . tones ..s aUa de: las .on.-r1.!l'S. este marco el auror consldera culruraltnente adecuada una hltervend6n.. -.0$._ ." i· ! -" ~. el 'triaba jo social a la [~aluaci6n progtam. _ ~Il iii l '1 . -J! un breve .:m. . "CO 1'') Y len las gana ncias. I"] '~'!I. Cada 'Una de les normas _ remlte a.duatioTI ptiblic-adas por primera vez en :i.!I ~ ~' '" ~~ " ..Qvbniento social y de p:ract:i:ca. ' _ __ _ .-.......igp doontlO'~6g1'co por el que se regula.__~.a:~. .-0>: 0'): . n ~as.I~~.. . _ _princ~pjo. j . r~l.. r-~ M ateri al protegido por de I C'C hos de autor . .das por c.esern. en tidades [uridlcas pill:.o~e!dos..gi.'I-I' '5.I lioJl . .('.mbi~'n.l.ca 0 a. clll. r~"" _.gf.~c... __.0 de n tra bajo espectalizade.. _. POf = _.U€ imp I.egu:lan los cauces g:enerales pot los que debe dis-ClU.05 concep .2.pUna's e del sector de los serv.:.~ _'\. .~I ~ '.'b-'-'a..gui.rll-o--g-:-n.lu-::.f:. alta] del desarrotlo de' Ia deontologla p:ro~es:ion. fumadora oeassona en Ia salud de'~niilo fumador pastvo 0' en. (16~teenea.. mas di'v("rsas..dpl:in...I . La. J~ ....a's s elentlflcas Y' de' los roles profestonales.Eticat valeJRS 'Y com.n~.n. una . ·'fitA 'I' S.g~.t .profestonales 0 por otro Upo de..6.t..Iaabo gada.cos. este Asi'" encontramos e.__: II' IlL..n.ta'~or..a este.i:socon unosvalores que 'v. sten .:'u· d -.p:rofecSbnna'l. bl icas 0 privadas simila res. tableci.a.an ma. de' .resnecto~ las..aL Son blen co nocldas l1 modelkas .c6d.s.ue.~m. :E~. Ios < __ .!I~.misos pstccsocial comunttaria no se reduce a una simple tlumtna ..V 3.s:w6n metodo~6..p. 1.cla'i' 'ra.01 nas..a.ue representan las personas adul tas fumadoras para ]as nina'S 'Y ntnos que les ven fumando.n. ~O-·'frpli:':p:'o>n-"'d-~.. a una ~xten..los:: de' . sn ta a Ios eanee :.~em'plo~s...~..'1: .ea..apUca. sapuestamente una accion onentada es '\J' " rfa desarrollada-.JL . .:. ... interve:n.funcio:namicnto de las.. q .. la :po'b:tacio'il Iatlna enfattcen aspectos rDrno el dano presente que la persona. .En. desarrollada en 'virtue.98l y revlsadas desde entonces en vanas oeasiones. los males e] emplos morales q.. 'U U~. a lar~lQ'plazo (com- pensatorias de los costas a corte plazo) ....f suele """. _~ ~ fllo 's:o~fic'S·:..~~~..u~ ]: a"I.rom. del tabaqutsmo d1J...y a 'I] 'fe evancsa teonca y socia 1 ta 1. ..~ _~~!I.que Just~lea su ap' 1. errores q ue .l!i.. r.-'0.Aslm']sm.:.VYV ""- la teo ....-~ __ 'Ii..y ttene algo de :m.1£11 solu .. .edicina 0 11 penodlsmo.s~(-olo. ~. ..~_.~..Cilu. .f~duca ttonal Ev.-- segun las ret1'~:ac d.._. tnscr:ibffi:rse en el marco de 3:~gU.. di'sd.'i_~ma A·'-d"'.!"'!I~~JL.oJ' cnnsldera razonable 'que los programas dirigjdo$ a. a Ia m.~:n . r ee .:r _ as POf e Join Commutee on Stantht:rd '~or.t. Q .cw6n tecn. de' la :p.a.r1r el buen haeer plIofes:i.pefi.anglosa ~onaeen trada en facto-res como la asertividad (4tu puedes.ol.

.-.8" q.referldos a utili.ftu.'.ac.~thto:rel.. ".o16gj.:-' "b.]-~. ~_ ._-.cle:n:tifi"ca'm.ilidad: ._.t:6dc.31 sc.trV'i.:~~..I . . e fntervencion convencioneles. lua .-e(eddo.~ _I .QD '-U· :'i'a:·· ~NI.' .. r.i.sund.~" . . u:t.{!__ c~m-.I! _ ''-. _.oy (ton cleeto senttdo de iden.' ..'_.p :1. per un cole.i~:S'Utu. D II Pues blen.&[m~n.d.11 k para. . ~_ ~l.6n c-o:herente con...(_' ~'dl' ..· Lt"'~" 1IIiI11L_.ci. valor opuestes.co :m.ta.1.\ ~. Tle.. legJtiluidad y precidd'l. p'...' . 0 racuco PId."O· u :~I _.U.. omo lOIS .·". a.a.. . '~J~cUva~ y mente ca rfan la EliV.-' meu te deserganlzado Y sin embargo.ua enrolarse como mercenarlas .-:.5~gu:ie.J~-~..o a lo que signlflcan 'Y alores como o'ble'Uv.!II1Q ~ .'p·~Iran para t-·r.on de tales valores orlen tadores de' la i:nves."!' "conecta"...~S h1.-J.1! _s-..: e~ inrera .nt~fija.1 ilU'_'r. .·~. ~nestamen te ase~U. __ eon cebtda en '~...j' va Itde z. una manera sup.~'~.' cion de la 'te. .hlo social ~I va~__ sea en forma de . ~.]. de _.~~ r..O'la 'v de vldores·.6n .- . .is.' 1'~_=l!"!l~1 O U . ~~" .ar. " al ltr..iB'OS de. I~~ an ._.~ ".de la Pslcologla soda] comunitaria.'~- 'i~'n.n.~ .socia:l.etodo16gku. _ ilI'I_.ide:olo.I1~~..aU. uaes valoses :~nal.ones. que Ja:vidoy . ..-:: v _~ ..~ioiac ~._.irUIl:en asumldos f corapartldos.a.···l..el plano deontcd6gh.~ es. e [UP..asgo5 prlncipeles s.' ~ '. ~oo.fiu:tibiJ:ida'd. _ ~ . ~~~ _~= __ ~.~'G· UJ~ a~uda am.BcHca profcslcnalmente cor. AcUvidad co.d. la jdeo]ogi'a.~.3.IlIU~i' a il' .'~. neu traUdad. " .cia actual de~...·ilI .lbor(Una a. Roddguez y Rspch9 caracterlzan pot Ios tres r. Es. ·'-:. v.1..~Q y :~ '. honradez Y exactttud. e. " ~ _ L M ateri al protegido por de I ec hos de autor . com t~ ·:iIl' O' . lones ~/~I.J~JJ. 0> co operan ~ e~.n eomnn nQ . !\r. " dJ .ent'e '\. _.'1 m~ edlante . d . V\ ~.. 'l~'~ ..·t-..l~ II llbre de' .~f~_~.5" Va'~OjleS.<t nro.r._._:.IJ. _.nd(J.. ~-"iI' .IOn. ". r irI . " ~.. ~ ~~~ l ~ !g!"!.. ~..S~.Ug.3 sus actores.a. sencillamen te ~OS' trasclende Y' :10:5 8~.'ca" anoU tica I~ ..l" j.. __ prorntsos • iOO.Ik~_.. ..." .~._ . las estrategias y les com.~U~ P~~·· m a. .n ~. V !\.'"q'l e se -P:I".. aunq ue no es~arefUda.~'. ~ pr~a-n~ narte .~. . I • _".. A. a"pUc cados a una.j. ····.9:.esde' orden supenor...~ste:m.. 'V.U.!ij&"l!\"~I . mi(:fnt-o .!\... .r:ecta~ corresponden en.g~ Il~' .nden.I _~ ._ .de n.~I·_: ••. con la a.cc16.. 'J n ~.. Si'i'1ll '=~-~..e..' ~= .l'n mundo es posible.:..c~o un regimen de 'que atentase contra los derechos hum an 0.~ __ ~. ~1I'd.ti .~ . .onal de p'loducci6n de I te o.~..I'.e ta. . .camblo t(~"ot.Ino~·.onal rotagonizada p J" nd ad grupal I._ v ~eo[denta.o~6gJ.~~ ~'.da. .atro' bloques.. ~=~~.e. del a-den actual .I. c-ones.' _ ..' i(iII __ ~_ '.as :regida.fin~c~6. Q. ''!I..nn~ nara a n fe ~."~. un ~d...pr.'. 'tercer mundo 0 :p.rictlc~a.~. d· . . ~U!Q _ r.i""']'~in d a programas de f:o-·'rm~·~r·lO.c~.m'b~e../.. deseable y urgen te" ).! vlabHi......algo en cormin con un ..i.:ya sea en '~a e 'rede...1I.r--II'I~Aof' ... La tr@l.QHOaS se organlzan en cu. confiahilldad en los planes ep..idad.bJ\5 ctlterlos normativos generales pueden ser apllcados profeslonalmenre POt personas de las mas.'.. .(.mac·. I l~ '"' _ '_J ~' de v.:lgui en tie s :: . _ 1_ .. ~~l J ~.una linea de' acc~.V .l __ l"'! ~ _!l _ ~_ t~a'nirf:Orr.'u.s..~..iemas 'd e a.I .dad.n.s respectlva..~ ~ J.•eta :i:iiil"liail !l.~.r evenmases . .!l" U1t)i...)\..I-'a· ..ti..'~' _I '. _ vL_ Inform ales.~.tecti''Y'i (ton contineidad hi:s.ooDven.POf.v.ue traselende los eplsodies concreros 'Y puntuales e incluso .~~~l.~.ii il\e ! A ~~. dtversa's orien t:aClQf[H. esto 'CS'i un pun to 'f !Iii..j mente a. los valores. te 'M·~.. able". f. [.

.Psic-olog£a de In Libc. nos trataron de. ·.Q .I:icadaues.I. u.. d. .1 el ~.. . Gal'd:n (11998). __ t"...js.. .. ""L~_ I..d I '" i"·._~ ~'.. J..u.~ _ r.. aeallar sus Ideas\!... : iilI n. I . ~.~." . M ateri al protegido por de I ec hos de autor .teoloeta . cemurutana : e '"1'''1 '. _ .ue".. r~J..iI..de l~ 'n.igu_l:ente squema del procem bacia el co:m.t-·ia . I.'''. __ .: .r 1.". __ . . I...prott.iII " ' '\..~ ~ ...'-:1' _~.'-' .·."..IOI.Fs:idad Centro Americana). .J· t..=nUl d....4 'iltr'. ' _ " " I. '56" -. V..111. .ot. ill .ju:ti'n :Sar6 pubUcados con el tlhd. I . 1M .a..II'o--1 "'e':n--co:]"krlizar J ~o'I'j'jIili"'iiel"Jl. I..~ 2 P"]... ~-~ ..'1..1.... .1. e. __ .comando ..~iJ! "".....~f.. 10. maanera D_.j!.: .'I..J:'.". liu_·.- por un '6sruadr6n de' la muerte (e~. r iii' _ r-: .I.. sus obras y sus convtcctones Ern.11.fl.om..if..~da·.~ .n·.to. 'Y e..etic3.irado en una ..:p...s. "~_. ~ r. sus comprcmlses. .. ~1 ..r-om1.Jl..!iii. sus palabrss....i:'!·m··I·I!·.AmaUo B1anco11 nos descubre como c~a'w. ..:."n_.6In.·d'lo·...'I.50 con. .dawe~tal de pobreza...ado-.'"nn-··..':.'' .y[.J ' .- c lO~'~.~ _ . ' ~.ittica del PSic'ol.U[ .11. .O_!I1'com 'u·'n_-I'lt'd1"r~ que pon en en._ .· ·-1-·."_[..og<) social hispano-scllv..-. ~ .. IU'." . ·--·"·~.• g.-' '!Iii J Ia ~o"'Ic-~o".1. 'R'!: alv.·~.1l.. .. :!iil''t ·'..aftos!!. esio 'D-:-' los '-p.U.1. (PI'. en L'. I' III· !\. la ]iberadbn:: e "I Percepcion de 'una reaUdad. dli I ".F~ !Ii.. __ I.ad. roc"'.il!u.res].Con S.Gi'a". SUSI a5eSi[.... ..nism . ~. 1- ::' -'..: __ ..:j:~~ ]0-'": pasos. .."-.\7enC_on-' . prac nc '~" '!i'1E o. e.' esa.'!il l'' .u.:I.. ..:__ .:... :i'~". iIi' . '.. ilto' ._ ... .."r-n:f' ales de.I" U .-'m-. .. 24!2)~ :M'adrid:: Sinites.Iua so u 'y '~I'''ii ~_..:'. .-'/!'iC' 1 .. A.!O[lA! ~.' t d···· .6 muere en.1<.l!I.:'. . .de' j.I. _Y Igil! .cde ~ar..rl'in :Sar...iU' 1:1.. a :re'Hglofsos de' Ia UCA.]] __ .1' . __ '. _~. cuaS rente Y' s~ete ..'0'" proporclona e'~.ct.d6n a la pSi.. ~'I lull.aci:d:l1.co._1:'''''.'. 1i@:ao @l firme' com promise personal can un modele de' sodedad insp.A.r.p.iIi IW v\ .."~_!o~_~":B·I~a-n. [1.de novlembre funta a otros companeros de 1989!1' sesfnado. muerte.'...' de que sus consrrucciones y p.~ .6._J.rac ncas SOCJaes...Udl Nacide en V'alladolid~..: .VIJIIi. . una :~o':' een.""' ~~ "S a' tores ... .. mino que conduce' de Ja teologia die: :Ia Uber.I" 1."'~ 1.'. o./fJ - ~ .'-I·...1l I de textos '~~M. da .-!·i ".. (Unl'Ve.:"'I·t·'··-····-:- .liS"') en ~hi"oo]og1a Comunitaria~ :En A~ :M'a_rtin (&:t) ~PsirolQgirl CWrlunitario. y J.:. Ldi '-..iFIIO']~~'::. ~L .. II .<1i!!!..~.". __ ~ __.d6n~ :R--:·J:-:\O:'. '\r..OFJ'~'II .::j ~'I.-.'" '1. ~ . ". ] Gl':S pr"u blem "as . - .""-.'Ii'IYV'S~ _ _""'~.. lo:p. • ~I .IUJ. in- [ustieia '1' dependencia.. ...i. _ . u· s:~"no·tam'h ~<'n'I-Io"spregramas ".. '.!"." . an . determmII a'..~_.::':!c-n'~. .II. la cnherencia entre Ia teorla 'Y la pr." . . . u.~.t'o~ . ·.Ie C[lonick._ I .....gnacio 'U'a. e ~:II r-plrii"i. a 105. f-'Wt~mento3 ".'Vl"'-.da del :1. U.'f:'~:~...c:o:". . : 'I "'"'~..'.. _ .. -..~ :lntroducci6n a su loornpUa.. ".41-:~---1"_ 1.\. :- ." . _I.'.. :social flul..IL .At1(H~at]J.{lilklJ~ ~"!i!' L~ elI '.gl a de: I!illU)era.1 _!...en Ja madmga. no .ll... ' _'. _ • ~V_ creta de desarrclla r el pe n'samtento 1 [_.~.... .'f. .. "".1 I..l]: . I _ __ ~ . Idoo'~o.._ '~""QIIiI!\p - . ..

.. 1.·r····..anas 0 los taUe:r. . ':IL.{!·.. .o'... y couse] 0".." - _' = I..~ " '.sts:temlco.gido. . =P-Jrtfn B1:i.'..Ci '::"..." I.1.de. ·1 . SI! . '.A!'lvid' 1 a' "'!Ii~.lltlli.. ia (..111A:lJ/'.' ...u.. ". n ~'...· J~IJ'_ · U "UUI.buQl. l' '9. t· """"1' 'I . cuando se @UG~ nive.e. . IU'\." nay .~f'iona IUIIir..lta de 'in. accion que h" ... .~.n.. mo '\r.a. len el sopuesto de que' las organlzactones no :~ogJ. .I!dJo ~e ..~J. se en tela . L.": .[...iIlJ"".:_ V ~LI· .II.1.. .. "r.L!Ode: ~U!p...JJ ..se trata die' :SUS 'i'm:plemen. d" sas personas .)~Jnac. ""'".Q ntvel de intervenc. :I. '.seasuma COm..'-.!'es. .o''I. I'~ I ]lJ! .~ I i'V I.". tntervencton Indivl .Y-Il..' .rC'[a1S considera niUe' 1.II...'r.l.9':'.'1 de ]:1' .~." .i.d :sull':I111" i"'n. I"'!:II rea . "-:.'iQ.~ I.''!.UJ_·... '.ta :5i:glliflcilti~o del :5eSgo qiI!J@' na tenldo la :Ps[cologia al 'qtJ.:S.'(p]o~ : u [I J :~I ~ .. socia]: - ~ '_' ~ .id· .~.ga:rdza. iii.:.J. cons U'l~"I"I'I' ~ CU .u.'!\r..o. e" .n la 'iIi':I.~ y 'C-::"(I"" '. 'Vlenci.a..c '.v:idualizadas conducen . tQ q.i~ : :.I. '.'!an la rornc~en. '-..... _ II I . e CilJ~.Q! Ii. ..Resu~.' ~ . t!' . ·.da..ta..~d desempe'n:o de roles c'omo t1c:rap.. '.e '. .". do:a..J p.O'I"r'l' cl O~" d' a ''''''''1i.!llean'La conciencla de la ~dentffidaiCIpersona] 'v '1IDI[r~n '~ la 'RPJ.. ~. metas y prernisas asurnldos con rel i).:r'O:feSOl'2.:ii.aba.' "tt ":~".dn~:r0 ~l'~ 1... '_ """'0:.I fu'iliUQ{..LI.a.". .ira.":".ii1 ststem as cue estan sa'lud abte ...ol en e~..~\r.:.a.1=·. '!Ii"':._ .[1 ..: 'COllSldtorF.'. G' . s:i' Como :POI los...t'.." :. IW"U .1.: quo ".~~·.. '.' l ..A amental t " ..re.0 un do:m~fiado. '('l' "'9'"9' '2.. . ~.an obleU Y'OS.'.II com '0' ~'n''1:i!'ie''I!. ''JII.que b~oq.'" :'.'Y .j.. .ol'~' ..plano j:nd:hridua...Cion al a .. ~ etc... I .@' ..'ac' ~l··. .·IiIi~-11 ~" '" r-'llr.._.a p-ersona "agente de cambro" vlenen determtnades por el ntvel de In tel\renc.. 'lIi t. ·l-: una.j"'r""'. .. .: ..: .'I.~ dE!resol uc16n de eonf ktos."j. por sus proptas :ine:Hc:ienciasj.. comportarse ""o"m"nilii . 1""'l'.~~~11J1·Ull~U. ~ri'6· ' educ in [~IL ·.e:n(.C'anismos .I~.['~' :'U" lh:i!!..da de )iB! :identi.I. j~.II".i". ID. '.· '1as.Q ~w .. un d ual Y' se parte de Ia Idea de 'que la sari edad 'f..'~d"A[ ~ paili'O'.1 d:_:_el oueh acer psieo ro~'r'iilr.'.aqllleHos :m@. ASI:i' per elemplo.c-o:mo.~Len.IIi. I M ateri al protegido por del ec hos de autor .JI... '.a." que :'IA. d eeu.DIve] de :intervenclon ..".·~ .l.I ~. Cuando se adopta el gm."-o d : 'l il/!I.On('vl.. y"A·ae•.!n.~ i!:vr.". " . .=10. !Ii.:ro~'roeo ne M~ ... '. d"a:j''!!d' . ..····:11.es.'. ~~[I!g..I.I:rmaSerrano . ..II! '-I '.g.10sroles de.a._..: adopt an es~rategias como la terapla de :fe:mUl. ~I.Iapersona a: cempertarse ('o:rno un domJnado.eoa.stralegias de desarrollo ol.P1ismo._: ._I.a". . inter./.d social :y Wi~~ \.. "."u!'lc. !ugart Sio1gUJl co'<Il'[:oJi"n' 0'.' gJllPO:S.a grupal.j. 'i· .i~'\r.I :.i6:n y se presupone que 10$pro'bl.'" desa rrollar en el doble .u.d}onal 0 de consultena.. tador cprestvo 0 como un m iu'glnado opnmido. 1(I.n6n ele..~ai ~OC. '.'. 11 ~1 .~~. '(-. ~~~ P' .il 1....' _.d... ajil'i.." .sUi. ·.bia:raquelos m0C'3nismos qU€ bloqill. f. ..._ _ -.'1' .._:__:_·YII1·.po peq ueno COnl.:"a-1IF'1'" u .:.Q:.r. :5~"~.~S. ~~""=:"iO!II~V ~.C. .. ~." las e-"'f'-'-'""'*eo"'a. s···)· '. II!~ t~ c co I " I'.: .1: i~·. [ .I1I. e'".~.On ..' Y..i)"" La . ~: ...con-JUdas 'Inter e mtragrupales.. el adlestramlenjn .' j~ .~t.. median'15" ..'. I • ·Set"··. ..~..f' . .. . Asiim'ism. '-6. aH~leil'il.arc. clara y correc tam ente defin tda" 'Y' de que '''los problemas soctales actuates son e] resultado de una..Q Qb~ V~OI el tr.. a.i9IV~ .'.i.._· ~. valores. "I'" .:..:lo de d~Uenacl6n de' ~aconctencta Ind~vldJualf en e] &e'nt~dode eltmlnar o cont:r(lii1U" .I'ndi.ema's sodales resultan de .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful