Galahad hétpercesei – 2011/02

Meditációs állapot a mindennapokban
(tanácsok meditációhoz - harmadik rész)

7. Ha még nem tetted, kérlek, olvasd el a sorozat elsı és második részét, de ne csak

olvasmányként kezeld ezeket, hanem gyakorold is a leírtakat! Azért mert a szükséges meditációs erre állapot

emlékeztesselek,

kiterjesztése a mindennapi tevékenységeinkre nem egy könnyő feladat, és ahhoz, hogy örömteli tapasztalataid legyenek, némi gyakorlatra azért mindenképpen szükséged lesz. Shri Mataji

kimondottan utal arra egyik beszédében, hogy személyes életünk megélése, környezetünk

érzékelése, az ezekre visszacsatolt reakcióink, és végsı soron tapasztalataink összessége mindmind az agyunkban történik, mentális síkon
(a képet a szerzı készítette: 2010_07 – River flow)

csapódik le.

A sorozat elsı és második részében található meditációs gyakorlatok és tippek a jelenbeli érzékelés és átélés megtapasztalását és megerısítését segítik, de ebben a részben sem lesz ez másként! Szeretnélek rávezetni arra az üdítı felismerésre, hogy életed-életünk itt és most történik, most van folyamatban, és az olyan fogalom, mint „idı”, csak az elménk által generált gondolatvilágunk projekciója. Tudom, hogy ezt nehéz elfogadni, még nehezebb ezzel azonosulni, de gondoljunk csak arra (van jó oldala is a gondolatnak!), hogy az igazi spirituális mesterek is ezt tanították, meg azt is, hogy a lélek örök, születés és halál nélküli, és megnyilvánulása nem más, mint a világ végtelen formáinak, történéseinek, milliárdnyi aspektusának a jelen pillanatban való tükrözıdése. Ezért életünket úgy kell élnünk, hogy a világ megnyilvánulásának ezt a csodáját felfoghassuk és átérezzük minden pillanatban, azoknak az eszközöknek a segítségével, amelyet a lelkünk támaszul kapott: - testünk, érzékszerveink, elménk, érzelmeink által! Ily módon a klasszikus értelembe vett meditációt (a mozdulatlan, csendes állapotot) át kell vezetnünk a mindennapok cselekvéssel töltött mozzanataiba. Ehhez segítséget nyújthat egy idézet Shri Mataji-tól: „…nincs semmi, amit nehéznek találok, vagy ami fárasztana. Bármit teszek vagy cselekszek az olyan, mint a zene, mindennek hangja, dallama, ritmusa van! Mindenki tudja, hogy milyen kellemes zenét hallgatni, hiszen a zene nem fáraszt ki senkit, annál inkább feltöltıdést ad…” Ha így állunk a dolgokhoz, akkor feszültségektıl mentesen, jókedvvel tudunk elvégezni bármilyen munkát, cselekvést, anélkül, hogy máshová vágynánk az adott pillanatban, vagy terhesnek ítélnénk meg a dolgokat.
A szerzı engedélye nélkül ez az anyag nem másolható, de az eredeti formában szabadon terjeszthetı.

1

Galahad hétpercesei – 2011/02

Ugyanakkor a félelmek és szorongások is elmúlhatnak, ha netán ilyenek kapcsolódnak valamilyen munkánkhoz, feladathoz vagy körülményhez. Ezzel kapcsolatban is segítségül hívok egy idézet, ezúttal Shri Ramana Maharsi-tıl: „Bármilyen különös dolog történik is, hadd történjen, lássuk csak! Ez legyen a gyakorlat. Más szavakkal, soha nem szabad azonosulni a látszatokkal, hiszen az ember soha nem hagyja el az Önvalóját”. A fentiek remélem, segítséget nyújtanak abban, hogy eloszlassák kételyeidet és közben lassan már rá is hangolódj a mindennapok cselekvés-meditációjára!

8. Leghétköznapibb tevékenységeink közé tartozik a gyaloglás, a séta vagy kedvelt idıtöltésünk a kirándulás, hát próbáljuk ki a meditációt ilyen helyzetekben is! Lássuk csak, melyek azok a kéznél lévı eszközök, amelyek például a séta közben végzett meditációban segíthetnek: o Elsısorban a légzésünk figyelése és szabályozása, de minden erıltetés nélkül, ugyanakkor a lépéseink ritmusának a beállítása is sokat segíthet, o Ehhez válasszuk egy csendes sarkát a természetnek, egy parkban, vagy erdıben, a természet közelsége mindig megfelelı környezetet nyújt, o o Ne siessünk, hanem ráérısen lépkedjük, és most kezdjünk figyelni a légzésünkre, Légzésünk legyen természetes, nyugodtan lélegezzünk be, majd tartsuk bent a lélegzetünket két-három lépés erejéig…lassan lélegezzünk ki és tartsunk egy-két lépésnyi szünetet az újabb belégzés elıtt, o Sétánk egy szakaszán csak ezt gyakoroljuk, és észrevesszük egy idı után, hogy alig vannak gondolataink, o A séta következı szakaszában kezdjünk figyelni testünkre, a fejtetıvel kezdve és lefelé, a lábak felé haladva….elıször lazítsuk el homlokunkat, halántékainkat, alsó állunkat, nyakunk tartóizmait, most a vállak felé haladjunk figyelmünkkel,…vállaink ellazulnak karjainkkal együtt, majd a kézhát következik és az ujjaink, o Lehet, hogy meglepıdve tapasztaljuk, hogy milyen feszültek voltak ezek az izmok és testrészek és most milyen nyugalom költözik ezekre a helyekre! o Most a hátizmok és mell területének feloldása következik, majd a hasizmaink és csípınk tájékára figyelünk és próbáljuk a természetesség határán belül ellazítani ezeket….majd a combok, a lábszár, lábfej és a lábujjak következnek, o Sikeres önmegfigyelés és ellazítás közben-után lehet, hogy azt fogjuk tapasztalni, mintha könnyebbek lennénk, és ruganyosabban lépkednénk, de ugyanakkor mintha megszőnne az a késztetés is, hogy siessünk vagy gyorsabban lépkedjük (természetesen ezek meghatározóan szubjektív érzések is lehetnek, másfajta tapasztalatokkal körítve), o Ezután újra visszatérhetünk egy kicsit a légzésünk figyelésére, majd újra az ellazító szakaszhoz, addig ismételve ezeket (több séta alkalmával is), amíg természetes folyamattá nem válik,

A szerzı engedélye nélkül ez az anyag nem másolható, de az eredeti formában szabadon terjeszthetı.

2

Galahad hétpercesei – 2011/02

o

Ha sikerül ilyen stabil és ugyanakkor nagyon relaxált séta, vagy gyalogló állapotot elérni, a következı gyakorlatot próbáljuk elvégezni:

o

Most figyelmünket magunkról (légzésünkrıl és testünkrıl) a környezetünkre irányítjuk…és próbáljunk a szemünkkel egy nagyobb és szélesebb természet-szeletet figyelni, átfogni, átölelni…próbáljunk „kiterjedni” a fák, bokrok közé…érezzük, ahogy a levegı körbefogja a teljes természetet velünk együtt…

o

A következı gyakorlat egy kicsit mesterkéltnek tőnhet, de csak elsı megközelítésre, mert észre fogjuk venni, hogy nagyon jól „mőködik”…tehát ahogy szemünkkel befogtunk egy nagyobb természet-szeletet, lélegezzünk be és érezzük, mintha mindent magunkba szívnánk a levegıvel együtt, a környezet minden részletét, minden sarkát, majd amikor kilélegzünk, olyan mintha a kifújt levegıvel feltöltenénk az egész teret…

o

Egy idı után lehet, hogy azt fogjuk érezni: együtt lélegzünk az egész természettel, univerzummal…nagyon kellemes, felemelı érzés, és a legjobb az egészben, hogy ilyenkor már gondolataink sincsenek!

o

Amint sikerül egy ilyen séta-szakaszt több száz méteren megtenni, gondolatok nélkül, egyfajta tudat tágulás következik be és a Kundalini áramlása és kiterjedése ilyenkor jelentıssé válik, tovább mélyítve ezt a meditációs séta-állapotunkat.

9. Válasszunk most egy igazán „banális” tevékenységet a következı gyakorlatunkhoz, csak azért, hogy saját magunknak is bebizonyítsuk: mindenben ott van az egész világ, ott áramlik a teremtı erı, ahol még csak nem is sejtettük eddig. Legyen ez például mosogatás, vagy egy alma meghámozása, akár egy kávé fızése: o Azzal kezdjük a fentiekben felsorolt bármelyik tevékenységet, hogy eldöntjük: semmi más nem fontosabb, mint az, amit most csinálni fogunk! o Szépen kezdjük elıkészíteni a dolgokat és közben mindent mozdulatunkat és tárgyat, amit a kezünkbe veszünk, teljes figyelemmel követjük (például az alma formája, szép színe, kissé hajlott szára, a kés pengéje és nyele…ahogyan az eszköz a kezünkhöz idomul, és érezzük a bırünk és az anyag egybesimulását, ahogyan elkezdjük szép lassan hámozni az almát, a húsától elváló héj hangja….és így tovább), o Próbáljuk meg közben a figyelmünket a kutacsra és a Kundalini áramlására is irányítani, de ha kezdetben ez nem mőködik, akkor csak a fentiek szerint adjuk át magunkat teljes figyelemmel a végzett tevékenységnek. o Ha ily módon közelítjük meg a dolgokat, akkor szinte a gyerekkorunk tiszta tudatosságát nyerhetjük vissza és teljes ártatlansággal fedezzük fel újra a világ szépségeit, amit addig csak rohanva, közben másra gondolva, éppen csak érintettünk, és szinte fel sem fogtunk!

Újra csak idézni tudom Shri Matajit: „…a gondolatoktól megszabadult figyelmünknek táplálnia kell a Lelkünket, mindazzal, amit csodálatos módon megteremtett Isten a számunkra…”!

A szerzı engedélye nélkül ez az anyag nem másolható, de az eredeti formában szabadon terjeszthetı.

3

Galahad hétpercesei – 2011/02

Ebben a környezetben és civilizációs korszakban, amit eddig csak a racionalitás keretein belül ismertünk meg és fogadtunk el, rá kell jönnünk, hogy racionális gondolkodásunk és az ezt tápláló „tudás”, tudományok egyszerően képtelenek választ adni azokra az egyszerő kérdésekre: miért létezik ez a világ és mi magunk? Ki vagy mi, és milyen célból hozta létre ezt a világot? Kik vagyunk mi egyáltalán? stb.

Végsı soron ehhez szükséges a meditáció gyakorlása és kiterjesztése életünk minden aspektusára, mert segítségével bekapcsolódhatunk abba az univerzális áramlatba, erıbe, amely a racionalitáson messze túlmutatva választ fog adni ezekre a kérdésekre, de nem szavak és gondolatok által, hanem egy sokkal örömtelibb, intuitív közvetítéssel!

Jó gyakorlást és kellemes meditációs állapotot kívánok neked!

„Galahad” Laci

***
(Ha érdekel a spiritualitás és a meditáció, akkor látogasd meg Te is a www.jogameditacio.hu zenés meditációk otthonra oldalunkat!)

A szerzı engedélye nélkül ez az anyag nem másolható, de az eredeti formában szabadon terjeszthetı.

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful