ACADEMIA DE TIIN E A MOLDOVEI INSTITUTUL DE ISTORIE, STAT I DREPT Cu titlul de manuscris: C.Z.U: 342.4:347.61(043) 347.

61 (478)(043)

DEMERJI MARIA

OCROTIREA CONSTITU IONAL A FAMILIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Specialitatea 12.00.02 – drept public (constitu ional); organizarea i func ionarea institu iilor de drept

Tez de doctor în drept

Conduc tor tiin ific: _________________

Guceac Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar Demerji Maria

Autor:

_________________

CHI IN U, 2010

ş

Ş

ţ

Ă

Ţ ţ

Ţ

Ă Ş

Ş

ă

ţ

ţ

ş

ă

© Demerji Maria, 2010

2

CUPRINS:
ADNOTARE............................................................................................................................. 5 LISTA ABREVIERILOR......................................................................................... 8 INTRODUCERE.......................................................................................................................9 1. INSTITU IA OCROTIRII CONSTITU IONALE A FAMILIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL CERCET RILOR TIIN IFICE.... 17 1.1. Studii tiin ifice în materie de ocrotire constitu ional a familiei în Republica Moldova...................................................................................................................... 17 1.2. Unele aspecte comparative ale legisla iei din domeniu ............................................. 38 1.3. Scopul i obiectivele tezei .......................................................................................... 44 Concluzii la capitolul 1....................................................................................................... 45 2. GARANTAREA CONSTITU IONAL A DREPTULUI LA FAMILIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA.......................................................................................... 2.1. Institu ia familiei în proces de evolu ie ..................................................................... 2.2. Definirea no iunii de familie i analiza categoriilor de maternitate, paternitate i copil rie în tiin a dreptului ....................................................................................... 2.3. Conceptul i esen a ocrotirii constitu ionale a familiei ............................................. 2.3.1. Protec ia constitu ional a familiei ca obiect de reglementare a dreptului constitu ional .................................................................................................
ş şă

2.3.2. Protec ia familiei ca institu ie juridic i locul acesteia în sistemul intern al dreptului constitu ional .................................................................................. 73 2.3.3. oraportul dintre dreptul constitu ional i dreptul familiei în problemele ce in de protec ia familiei .................................................................................. 80 Concluzii la capitolul 2 .................................................................................................... 82 3. PRINCIPIILE DREPTULUI CONSTITU IONAL, GARAN IILE I M SURILE CONSTITU IONALE DE PROTEC IE A FAMILIEI........................ 3.1. Principiile dreptului constitu ional care stau la baza protec iei familiei .................... 3.2. Garan iile i m surile constitu ionale de protec ie a familiei .................................... Concluzii la capitolul 3 .....................................................................................................

4. RACORDAREA LEGISLA IEI NA IONALE PRIVIND PROTEC IA FAMILIEI, MATERNIT II, PATERNIT II I COPIL RIEI LA STANDARDELE EUROPENE................................................... 108 4.1. Protec ia familiei în Conven ia european pentru protec ia drepturilor omului i a libert ilor fundamentale ..................................................................................... 108 4.2. Drepturile i îndatoririle p rin ilor în contextul realiz rii dreptului la maternitate i paternitate în legisla ia Republicii Moldova ....................................... 117 3

Ţ

Ş

Ş

Ţ

ŢĂ

ţ

ţ

Ă

ă

ă

Ţ

ş

ţ

ţ

ţ

ă

Ţ

ŢĂ

Ţ
ţ

Ă

ţ

ţ

Ţ

ţ

ţ

ă

ţ

ţ

ş

ţ

ţ

Ţ

ă

Ţ

ţ

ţ

Ţ

ţ

ţ

ţ

ţ

ă

ţ

ţ

ţ

ş

ş

ş

ş

ţ

ş

ţă

С

ş

ţ

ş

Ă Ţ

ţ

ţ

ţ

Ţ
ă

47 47 56 65 65

85 85 99 107

ş

Ă

Ş

.................................................................................... stabilirea paternit ii i adop ia ............ 149 CONCLUZII I RECOMAND RI ..................................................... CV AL AUTORULUI .................................................................... dec derea din drepturile p rinte ti. ANEXE . ţ ş ţă ţ ş ş ă Ă Ă ă ă Ş Ţ ă ă 151 156 170 198 199 4 ........................................ 137 Concluzii la capitolul 4 ....................................................................................... Practica judiciar din Republica Moldova pe cauzele despre desfacerea c s toriei................. Politica de stat în domeniul ocrotirii familiei i perfec ionarea bazei normative pentru realizarea acesteea în Republica Moldova................................ BIBLIOGRAFIE ........................ DECLARA IA PRIVIND ASUMAREA R SPUNDERII ..............................4............................................................................................................................................................4..3........................... 124 4...

bibliografia din 230 titluri. protec ia constitu ional a familiei. Cuvinte–cheie: familie. studiul complex al diferitelor documente na ionale i interna ionale ne-au înlesnit formularea defini iilor i opiniilor proprii în interpretarea teoretic a no iunilor generale cu privire la protec ia constitu ional a familiei. Chi in u. concluzii generale i recomand ri. În lucrare au fost dezvoltate conceptul privind originea i evolu ia institu iei familiei. Noutatea i originalitatea tiin ific : abordarea problematicii ocrotirii constitu ionale a familiei prin prisma dreptului constitu ional. democratic. Tez pentru ob inerea titlului tiin ific de doctor în drept. precum i în procesul de instruire juridico-profesional . paternit ii i copil riei). Implementarea rezultatelor tiin ifice: rezultatele cercet rii sînt utilizate în procesul de studii. au fost dezv luite etapele de dezvoltare ale acesteia. inclusiv i prin intermediul instan elor judec tore ti. ş ţă ţă ţ ţ ă ţă ţ ţ ţ ţ ţ ţ ţ ă ş ţ ş ş ţ ţă ţ ş ă ţ ă ţ ţ ţ ş ţ ţ ş ş ă ţ ţ ă ă ă ţ ţ ţ ă ă ş ă ş ă ă ţ ţ ţ ş ş ţ ţ ţ ş ţ ţ ş ţ ă ţ ţ ş ş ţă ţă ţ ă ă ş ă ă ş ă ă ţ ţ ţ ţ ţ ţă ă ş ă ş ţ ţ ă ţ ţă ş ţ ţ ţ ş ş ş ă ă ă ă ţă ţ ţ ă ă ă ţ ş ş ţ ş ţ ţ ă ă ş ş ţ ţ ă ţ ţ ţ ă ţ ţ ă ţ ş ş ş 5 . maternit ii. copil rie. lucrarea con ine i alte concluzii i recomand ri tiin ifice. la predarea cursului „Dreptul familiei” în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova. „paternitate”. analiza i sintetizarea materialului cercetat. garan ii constitu ionale. paternit ii i copil riei la standardele europene. Domeniul de studiu: analiza complex . paternitate. maternit ii. ocrotirea constitu ional . Structura tezei: introducere. De asemenea. aprofundarea cercet rii institu iei familiei în proces de evolu ie. 2010. paternit ii i copil riei ca obiect de reglementare a dreptului constitu ional. 21 anexe. Valoarea aplicativ a lucr rii: rezultatele investiga iei vor putea fi utilizate de cercet torii care vor continua investiga iile în acest domeniu. „mam -surogat” în teoria dreptului constitu ional i în legisla ia în vigoare pentru a asigura în plan material i procedural drepturile i libert ile membrilor familiei. Accentele inovative sînt puse asupra necesit ii definirii no iunilor „familie”. Ocrotirea constitu ional a familiei în Republica Moldova. Semnifica ia teoretic : rezultatele investiga iei vor fi binevenite în procesul de dezvoltare a tiin ei dreptului în general i a dreptului constitu ional în special în domeniul ocrotirii familiei. a m surilor de protec ie a acesteia i a subinstitu iilor ei (maternit ii. institu ia paternit ii. care pot aduce un aport inedit în dezvoltarea institu iei familiei în calitatea sa de atribut de baz al statului de drept. principiile dreptului constitu ional. Rezultatele ob inute sînt publicate în 8 lucr ri tiin ifice. protec ia familiei. cercetarea garan iilor i mijloacelor constitu ionale de protec ie a familiei. maternitate. 4 capitole. precum compararea i confruntarea opiniilor. 15 paragrafe. Scopul i obiectivele lucr rii: cercetarea familiei ca institu ie juridic de drept constitu ional. o surs de popularizare a cuno tin elor juridice privind protec ia familiei. institu ia familiei.ADNOTARE Demerji Maria. multiaspectual a institu iei familiei i protec ia ei constitu ional în condi iile perioadei de profunde transform ri economico–sociale. Metodologia cercet rii tiin ifice: aplicarea diverselor metode de investiga ie. racordarea legisla iei na ionale privind protec ia familiei.

the work contains other conclusions and scientific recommendations. 6 . the complex study of various national and international documents made it easier to define main notions of the thesis and to formulate opinions during the theoretical interpretation of the general notions on constitutional family protection. The novelty and scientific originality: discussion of the issues of constitutional family protection by means of the Constitutional Law. The thesis covers such concepts as the origins and the evolution of the family institution. as well as protection of its subinstitutions (maternity. paternity and childhood to European standards.ANNOTATION Demerji Maria. maternity. develops the stages of its development. “surrogate mother” in the theory of Constitional Law and in the laws in force with the objective of assuring on the substantive and procedural level concerning the rights and obligations of the family members. in particular for the teaching of the Family Law course within the Academy of Economic Studies of Moldova. part of Constitutional Law. the harmonization of the national family protection legislation. Constitutional Family Protection in Republic of Moldova. including by means of courts participation. 21 annexes. The study domain: a complex analysis from all angles of the institution of the family and its constitutional protection in the current conditions of deep social and economic transformations. Chisinau. Keywords: family. measures of its protection. The methodology of scientific research: the application of various investigation methods. based on legality. as well as in the process of professional legal education. 4 chapters. paternity and childhood as an object of regulation of Constitutional Law. the institution of the family. The application value of the thesis: the results of the investigation can be used in the future investigations made by researchers in family protection domain. the research of constitutional warranties and means for family protection. such as opinions comparison and contrast. 15 paragraphs. as well as maternity. The implementation of scientific results: the results of the research are used during the education process. conclusions and recommendations. the analysis and synthesis of the researched material. Innovative accents are made on the necessity of defining the notions of “family”. 2010. paternity and childhood). The structure of the thesis: introduction. Theoretical significance: the results of the investigation will be useful in the process of development of the science of law in general and Constitutional Law in particular concerning Family Protection. “paternity”. childhood. a resource of popularization of legal knowledge on family protection. paternity. constitutional warranties. As well as. the deepening of the research of the family institution in its evolution. constitutional protection. constitutional protection of the family. The thesis for obtaining the academic degree of Doctor in law. the institution of paternity. whixh can add up to a serious breakthrough in the development of the family institution as an essential part of the democratic state. The Scope and objectives of the work: detailed research of the family as a legal institution. The obtained results are published in 8 scientific works. family protection. maternity. bibliography of 230 names. constitutional Law principles.

« . . ». . . . . . . : йонноицутитснок и иьмес атутитсни зилана йынскелпмок . – йиненемзи хыньлаицос иксечимонокэ адоиреп огонжолс хяиволсу в иьмес ытищаз : атутитсни огововарп как иьмес еинаводелсси еокобулг иицатрессид ичадаз и ьлеЦ яинаводелсси ьтсалбО .иьмес ытищаз итсалбо в йинанз хывоварп иицазирялупоп яинерз икчот с и анертомссар еиненемирп итйан тугом ино ежкат итсалбо йотэ в иматсилаицепс имигурд ынавозьлопси оннебосо итсонтсач в аварп огонноицутитснок кат мещбо в икуан йововарп как иитивзар автсрадусог огоксечитаркомед огововарп вотубирта хынвонсо зи огондо как иьмес атутитсни иитивзар в далкв итсенв тугом еыроток иицаднемокер еынчуан и ыдовыв еыньланигиро еигурд и ежкат ястажредос иицатрессид В иьмес ыдобовс и аварп хаткепса яантагоррус обосО овтсвоцто яьмес йитяноп иицакифитнеди ясхищюасак евтсьлетадоноказ умзирп зереч иьмес ытищаз мещюувтсйед и аварп огонноицутитснок иироет в йицавон ьтсомидохбоен ястюуритнецка аварп огонноицутитснок иинеотомссар в йонноицутитснок икитамелборп тиотсос ьтсоньланигиро яанчуан и анзивоН аварп огонноицутитснок яинаворилугер огововарп аткеъбо как автстед и автсвоцто автсниретам иьмес ытищаз йонноицутитснок итсалбо в йинежолоп хищбо иицатерпретни йоксечитероет в яинерз укчот и яитяноп еынневтсбос ьтаворилумрофс уротва олгомоп еороток вотнемукод хындорануджем и хыньланоицан хынчилзар еинечузи еонскелпмок алаиретам огомеуделсси зетнис и зилана яинерз кечот еинещемвос и еиненварс иматраднатс имиксйепорве с иивтстевтоос в овтстед хынноицутитснок яинаводелсси водотем хынчилзар еиненемирп яинаводелсси огончуан яиголодотеМ . . ». еиненемзи иьмес ытищаз вобосопс еинертомссар овтстед и овтсвоцто овтсвоцто ». оге и атутитсни оготэ яитивзар ыпатэ ытырксар илыб иьмес атутитсни иицюловэ иьмес ытищаз итсалбо в . « . . . : : ьтыб тугом яинаводелсси ытатьлузер иицатрессид ьтсоннец яаксечиткарП атищаз яанноицутитснок – . 21 яинежолирп воткнуп зи йищяотсос косипс йиксечифаргоилбиб яинежолдерп 8 хатобар хынчуан в ынавокилбупо ытатьлузер еыннечулоП : . . 15 и ыдовыв вофаргарап ывалг еинедевв ытобар йонноицатрессид аруткуртС яираМ ижремеД . ( овтсниретам вотутитснидоп ее и иьмес ытищаз вомзинахем аварп огонноицутитснок ). и йитнараг и овтсвоцто овтсниретам иьмес утищаз огещюурилугер автсьлетадоноказ огоньланоицан еналп монноицюловэ в иьмес атутитсни еинечузи еоньлетащт автсвоцто тутитсни иьмес тутитсни яьмес венишиК куан хиксечидирю атадиднак инепетс йонечу еинаксиос ан яицатрессиД аводлоМ екилбупсеР в иьмес атищаз яанноицутитсноК ЯИЦАТОННА . : . 2010. моньлаиретам и моньлауссецорп в яинечепсебо ялд аварп еынвиткудорпер : в йиненемирп евос итйан тугом яинаводелсси ытатьлузер ьтсомичанз яанчуаН . 7 иимедакА йоксечимонокЭ йоксвадлоМ оньланоиссефорп в амам . 230 . » в оварп еонйемеС асрук иицазинагро хакмар в итсонтсач в ессецорп моньлетавозарбо . . овтсниретам иьмес атищаз атищаз яанноицутитснок аволс еывечюлК . : . иитнараг еынноицутитснок аварп огонноицутитснок ыпицнирп овтстед . . . « . . . .4 . . . . « . . ьтыб тежом атобар вотсилаицепс еквотогдоп йоксечидирю : в ястюузьлопси яинаводелсси ытатьлузер вотатьлузер хынчуан еиненемирП . . . . . . . и яинеджохсиорп иицпецнок ытивзар илыб иицатрессид В . ». « . . . .

Conven ia european SUA Statele Unite ale Americii Organiza ia Interna ional a Muncii Organiza ia Na iunilor Unite Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Fondul Na iunilor Unite pentru Copil rie ă ţ ― ţ ţ ă Organiza ie nonguvernamental ţ UNICEF ― URSS ― Congresul al XXVII-lea al PCUS ă ă ţ ― ţ ţ ― CPC al RM Constitu ia Republicii Sovietice Socialiste Moldovene ti 8 ă ş ― ― ă ă ― Curtea European a Drepturilor Omului ― ― ― ― .LISTA ABREVIERILOR APSCF CEDO CSI CRRAS ― Alian a ONG-rilor în domeniul Protec iei Sociale a Copilului i Familiei Centrul Republican de Resurse pentru Asisten a Social ţ ş ţ ă ţ Comunitatea Statelor Independente Codul c s toriei i familiei al Republicii ş ă ă ― ş ş Codul c s toriei i familiei al RSSMoldovene ti Sovietice Socialiste Moldovene ti CF al FR ― CF al RM Codul familiei al Republicii Moldova Cod de procedur civil al Republicii Moldova Constitu ia Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovene ti Congresul al XXVII-lea al Partidului Comunist al pentru protec ia drepturilor omului i ş ţ ş ş ţ ţ ă ă ţ Codul familiei al Federa iei Ruse CP al RM – Codul penal al Republicii Moldova Constitu ia RSSM Uniunii Sovietice libert ilor fundamentale DUDO .Declara ia Universal a Drepturilor Omului OIM ONG ONU ― ă ţ ă ţ ― Constitu ia RASSM ţ Conven ia european ţ ţă (1950) .

În epoca modern familia se consider ă economic i social familia trebuie s se bucure de toat protec ia i sprijinul. pentru ca la rîndul s u s contribuie. în sens modern ea fiind conceput ca un valorificator al bunurilor oferite de progresul tehnico. numai în lunile ă ţ ţ ş ţ ţ ă ţ ă ă ă ă ă ă ş şă ţ ş ţ ă ă ţ ţă sociologic i prezentat de Organiza ia Interna ional ţ ţ ş a Migra iunii în Republica Moldova 9 ţ ă ş ă negativ îndeosebi asupra situa iei copiilor.tiin ific.i exercita plenar func iile predestinate. ă ă ş ă ţ ă rudelor. drepturile i serviciile necesare pentru a.INTRODUCERE instrumentul principal al statului în vederea educa iei i culturaliz rii na iunii. la f urirea idealului social reformator. popula ia pleac în mas peste hotarele rii. Adesea copiii sînt l sa i în grija bunicilor. al XX-lea în comunitatea interna ional . civic . ei devin cu u urin ş ă ţ Astfel. Fiind pu i în imposibilitatea de a. 122]. în scopul evalu rii la mijloc de termen a Programului de cooperare UNICEF – Guvernul Republicii Moldova pentru anii 2002-2006. mul i dintre ei sufer de subnutri ie. amploarea procesului distructiv în economia na ional în perioada ini ial ţ ă ţ ţ ţ ă ă ă ă ţ ă ţ ţ ă ţ ş ş ă ş ţ ă ă ă ş ă ă ţă ă ţ ă ă ţ ş ă ţ ă ş ţ ă Actualitatea i importan a problemei abordate. prin for a intelectului. Transform rile aferente perioadei de tranzi ie din Moldova au reformelor economice. vecinilor sau a victime ale traficului uman. o asemenea stare de lucruri avînd un impact p rinteasc ă ţ ţ ţ ăţ ţ ă ş ăţ ş ă ă ţ ş ţ ş ţ ă ă ţ ş ţ ţ i de mijloacele de trai. p. drepturi i îndatoriri. în cadrul unei conferin e tiin ifice care s-a desf urat la Chi in u. iar ca realitate afectiv . Pe parcursul sec. abandoneaz ţ ţă ă ţ ă ţ coala sau ajung în strad . precum i asupra proceselor migra ionale [131.i între ine familia în Republica Moldova. familia este compus din persoane înzestrate cu anumite atribu ii. au fost prezentate date conform c rora circa 25 mii de copii au r mas acas singuri. în rela iile familiale. s beneficieze de marcat o criz social-economic de lung durat . ocrotirea constitu ional a familiei în Republica Moldova a devenit deosebit de actual . Cea mai grav consecin a migra iunii este apari ia diverselor probleme demografice i distrugerea multor familii.85-86]. În raportul elaborat în baza studiului „Remiten ele i Migra ia în Republica Moldova – 2006” [136 ] s-a men ionat c . În calitate de argument în sprijinul actualit ii temei men ion m c . în modul de acceptare a institu iei familiei. Lipsa unui progres real în promovarea ă a tranzi iei. cultural . Ca element fundamental al societ ii. de protec ia i asisten a social a acesteia. inclusiv în Republica Moldova. pentru c ţ ş ă ace tia ajung s fie priva i de grija ă ă ă ţ ă ă ţ ă ş ş ş ţ ţ ţ . s-au produs modific ri esen iale în comportamentul familial. Întrucît ăţ copiii nu se afl la eviden a autorit ilor locale. ambii p rin i ai acestora fiind pleca i la munc peste hotare [136. conflictul transnistrean au generat probleme grave ce in de nivelul de trai al popula iei. Transform rile perioadei de tranzi ie au avut un impact negativ i asupra situa iei demografice. educativ .

create potrivit Hot rîrii Guvernului nr.48. pîn la 01. revizuirea cadrului legal. al XX-lea i începutul sec. c s toria. femei – 350562. Din categoria cet enilor emigra i peste hotare fac parte i cet enii care au plecat pentru stabilirea cu domiciliul permanent pe teritoriul altor state: 84239. peste hotarele ă rii noastre se aflau 273 mii de persoane. Astfel. Pe parcurs. De i în ultimii ani institu iile abilitate statale i structurile na ionale cu competen e în economic ţ ă ăţ ş ă ă ţ ă ţ ă ă ş ă ă ă ş ş ţă ţă ş i administrativ . a sc zut de 2 ori [122. 122 ]. dintre care 21860 copii erau f r ambii p rin i acas . de la 2 ani pîn la 3 ani – 64598. studiul ne arat c în 2006 din num rul de 551 mii de persoane 340 mii sînt moldovenii care aveau de lucru peste hotare în ultimii doi ani. totodat . al XXI-lea se caracterizeaz prin diminuarea ratei natalit ii i cre terea ratei mortalit ii popula iei în Republica Moldova i. realiz m c în prezent în Republica Moldova familia. Sfîr itul sec. dintre care b rba i – 339378. iar pe de alt parte. 50 din Constitu ia Republicii Moldova consfin esc familia ca element natural i fundamental al societ ii care are dreptul la ocrotire din partea comunit ii i a statului. reducerea esen ial a sporului natural. i o mare importan social . conform Bazei de date a Ministerului problemelor complexe de existen care o sufoc ăţ i pe care trebuie s le solu ioneze. suport mari transform ri: pe de o parte.2009.2007. în urma În aceste condi ii.iulie–august 2006. ă art.12. Num rul nou–n scu ilor vii în Moldova. Analizînd informa ia statistic .5 mil. peste hotarele republicii erau pleca i 689940 de persoane. Conform aceluia i raport. de la 3 luni pîn la 1 an – 252860. de cet eni ai Republicii Moldova tr iau în gospod rii din contul remiten elor [136. rolul principal în redresarea situa iei îi revine statului i prin faptul c ş ţ ţ ţ ţ ţ ă şă ă ă ă ă ă ţ ţă ă ă ţ ă ă ă ţ ă ş ţ ţă ş ş ţă ă ş ş ş ă ă ă ă ă ţă ă ş ţ ă ţă ş ţ ţă ţ ă ţ ă ă ţ ş ţ ăţ ă ţ ă ă ă ă ţă ă ţ ţ ă ă ă ă ăţ recens mîntului din anul 2004. În afar de aceasta studiul a mai constatat c mai mult de 1. în virtutea evolu iei ce se produce în contextul interna ional. ă ă ă ţ ă ş educa ionale i sociale. în urma cercet rilor am descoperit date statistice mai recente privind plecarea Tehnologiilor Informa ionale i Comunica iilor. na terea copiilor nu reprezint în exclusivitate probleme de ordin personal ale participan ilor la rela iile de familie. toate acestea nu au produs rezultatele scontate. un num r de circa 177 195 de copii aveau p rin i pleca i la munc peste hotare. Potrivit aceluia i document durata afl rii peste hotare a cet enilor Republicii Moldova oscileaz : pîn la 3 luni – 203301. realizarea programelor de s n tate. de la 1 an pîn la 2 ani – 101262. potrivit Totodat . cet enilor Republicii Moldova peste hotarele ţă rii.22]. al ii 211 mii inten ionînd s plece în urm toarele 12 luni. corespunz tor. situa ia social-economic 10 ţ ş domeniul reformelor economice ş ă i sociale depun eforturi esen iale pentru restructurarea ţ ă ă ş ţ ţ ţ ă ţ ă ş ţ ă ă ă ă ţ ă ţ ş . într-o perioad de numai 15 ani. fapt ce ne-a determinat s abord m tema în cauz . ca nucleu al societ ii umane.05. 1401 din 13. 49. p. dintre care 38192–b rba i. dar au. de la 3 ani i mai mult – 79682 [ 89 ]. se recunoa te c familia. 46047 – femei [ 89 ].

paternitatea. ameliorarea s n t ii strategii na ionale în domeniu. A adar. p. Scopul i obiectivele tezei. inclusiv în rela iile de familie. cu toate consecin ele ei grave pentru poporul nostru.. dar i. încurajarea na terilor. a m surilor de protec ie a acesteia i a subinstitu iilor ei (maternit ii. Scopul lucr rii rezid în cercetarea complex a familiei ca institu ie juridic de drept constitu ional. deoarece scopul specific al acestora reprezint promovarea unit ii i stabilit ii în via a social a statului. În opinia noastr . elaborarea unei nu doar stipuleaz ţ i stabile te cadrul drepturilor i libert ilor fundamentale în domeniul ţ ă ă ă ş Problemele men ionate ţ i constatarea situa iei de fapt din Republica Moldova a) aprofundarea cercet rii institu iei familiei în proces de evolu ie. consolidarea fundamentului vie ii ob te ti i de stat. prin instituirea unor reguli comune pentru toate persoanele fizice i juridice. revizuirea programului de asigur ri sociale obligatorii de s n tate în scopul elimin rii pl ilor în institu iile medicale i asigur rii unui acces mai larg al tuturor p turilor popula iei la servicii de s n tate calitative. acordarea de ajutoare materiale familiilor tinere. reglementare ce decurge din particularit ile normelor de drept care formeaz aceast ramur . conform statutului s u. Pentru atingerea acestui scop. prin crearea sistemului general obligatoriu al modelelor standard de comportament. ne-am propus realizarea urm toarelor obiective: b) dezv luirea aspectelor ocrotirii constitu ionale a familiei. De aceea Constitu ia Republicii Moldova. copil ria r mîn cele mai vulnerabile riscurilor ă ă ă .sociale. este necesar o solu ie multiaspectual . rela iilor de familie ale omului. ca act fundamental în cadrul mecanismului statal intern de realizare i protec ie a rela iilor de familie. ca urmare. este chemat s reprezinte garan ia juridic suprem de realizare i protec ie juridic a lor. pentru a stopa migra iunea. paternit ii i copil riei). crearea unei comisii care s se ocupe de problemele demografice. ţ ă ţ ţ ă ă ţ ş ţ ă ţ ă ş ţă ă ţă ţ ă ă ă ă ţ ţ ş ţ ş ă ţ ţ ş ţă ş ş ş ă ţ ş ş ş ţ ş ţ ă ţ ţă ş ţă ă ă ă ă ţă ţ ţ ş ă ş ă ă ş ă ţ ţ ă ţ ţ ă ţ ă ă ş ă ţă ă ţ ă ă ă ă ă ş ţ ş ă ţ ţ ţă ă ţ ă ţ ţ ş ţ ă popula iei. respectarea interesului suprem al copilului etc. crearea de locuri de munc ţ i remunerarea adecvat a lucr torilor. pentru a ameliora situa ia familiei i.67 -269 ]. am ajuns la concluzia c un rol important în ce prive te reglementarea rela iilor de familie revine în continuare dreptului constitu ional. demonstreaz actualitatea temei de cercetare i importan a acesteia pentru tiin a dreptului constitu ional din ara noastr . începînd de la satisfacerea necesit ilor vitale cotidiene: redresarea situa iei socioeconomice din ar . actele normative privind protec ia popula iei s fie elaborate în corespundere cu legisla ia interna ional în domeniu i obligatoriu s fie aplicate în practic [140. 11 ţă ă ă ţ ţ ş ă ă ă ţ ş ă ă ş ă demonstreaz c maternitatea.

V. Gadjiev) i din România (Muraru I. Spania. sau cercet torii ru i V. dec derea din drepturile p rinte ti. G.. am apelat la lucr rile mai multor cercet tori din Republica Moldova (Arseni A.V. cercetarea garan iilor i mijloacelor constitu ionale de protec ie a familiei.). Alexeev. k) formularea unor recomand ri orientate spre adoptarea politicii de stat în domeniul ţ ş Pentru a realiza o investiga ie multilateral ţ a temei propuse i a dezv lui esen a 12 ă ş ţă ţă ţ ă constitu ional ţ a familiei.V. Antokoliskaia. Vengherov..reglementare a dreptului constitu ional. noi am recurs la lucr rile mai multor autori remarcabili.G. iar în sens larg reprezint arborele genealogic. precum i la actele normative i legislative atît din Republica Moldova i din statele CSI. Kuzne ova pentru care este absolut clar c familia se întemeiaz în urma c s toriei.. analiza i generalizarea practicii judiciare în Republica Moldova pe cauzele despre desfacerea c s toriei.. printre care Ioan Albu. care produce pentru ei drepturi personale i patrimoniale i îndatoriri reciproce.. M. A.). Germania...V. e) f) g) h) i) j) stabilirea coraportului dintre dreptul constitu ional i dreptul familiei în domeniul reglement rii rela iilor ce in de ocrotirea familiei. Brui. reglementat de normele juridice. din Rusia (S. Albu I.A. paternit ii ţ ă ţ ş ş c) generalizarea i interpretarea tiin ific a no iunilor generale cu privire la ocrotirea i copil riei ca obiect de ţ . Ionescu C. cercetarea garan iilor i a mijloacelor constitu ionale de protec ie a familiei. este o uniune benevol dintre o femeie i un b rbat. Pentru a dezv lui no iunea de familie. analiza drepturilor i îndatoririlor p rin ilor în contextul realiz rii dreptului la maternitate i paternitate în legisla ia Republicii Moldova.F.. Deleanu I. Negru B.. M. identificarea c ilor de racordare a legisla iei na ionale din domeniul protec iei familiei la standardele europene.. Avornic Gh.. analiza principiilor de drept constitu ional care stau la baza protec iei familiei. ocrotirii familiei i perfec ionarea bazei normative pentru realizarea acesteia în Republica Moldova. Cojocaru N.. Popa V. Smochin A.. Costachi Gh. Kuzne ov i O. Baglai.S.. ş ă ă ş ş ă ă ă ă ă ţ ş ţ ş ă ă ş ţ ă ă ă ţ ă ţ ă ş ş ş ş ă ş ă ţ ă ă ă ţ ţ ă ş ă ă ş ţă ş ă ă ă ă ş ţ ş ă ţ ă ş ţ ţ ţ ă ţ ţ ş ţ ţ ţ ş ţ ţ ţ ţ ţ ă ş ţ ţ ţ d) identificarea locului protec iei familiei în sistemul intern al dreptului constitu ional. Zl tescu V. Guceac I. Cârna T. care în Dreptul familiei sus ine c familia este o realitate juridic . Gionea V.V. Iancu Gh. M. Bogdanova. G. categoriilor de drept constitu ional utilizate în tez . maternit ii. atribuindu-i dou sensuri: în sens restrîns cuprinde so ii i copiii minori. stabilirea paternit ii i adop ia.. Cebotari V. cît i din Italia.

cu tradi iile i bunele practici europene în baza urm toarelor principii: prioritatea 13 ţ ă ş ţ ă ţ ţ ţ ş ă ţ ă ţ ş ţă ă ţ na ionale ţ i interna ionale ne-au înlesnit formularea defini iilor ş A adar. studiul complex al diferitelor documente ş ţ ă interpretarea teoretic a no iunilor generale cu privire la protec ia constitu ional a familiei. dac abord m din acest punct de vedere problema institu iei familiei. Noutatea tiin ific a rezultatelor ob inute const în abordarea problematicii ocrotirii constitu ionale a familiei prin prisma dreptului constitu ional. paternit ii i copil riei. i de sintez a materialului cercetat. Korelski. maternit ii. reglement rile juridice privind asisten a social a copilului i a familiei cu copii în Republica Moldova. compararea şă ş i confruntarea diverselor opinii. care afirm c institu ia juridic reprezint o totalitate a normelor juridice care reglementeaz o anumit categorie de rela ii sociale. asigurarea juridic a protec iei femeii contra agresiunii. Dorind s demonstr m faptul c institu ia familiei este o institu ie juridic . rolul i statutul juridic al autorit ilor administra iei publice în solu ionarea problemelor copiilor afla i în dificultate etc. Deci.321. esen a i con inutul domeniului protec iei drepturilor mamei i copilului atît în cadrul familiei. L. care abordeaz : problemele ce in de protec ia social a copilului i familiei în dificultate. r spundem afirmativ la întrebarea dac aceasta posed calit ile atribuite unei institu ii juridice. Cu mir.Abordînd maternitatea ca o important categorie de drept constitu ional. Un interes deosebit prezint i tezele de doctorat ale autoarelor S. „paternitate”. p. V. A. A. Grigora . generînd astfel o categorie aparte de raporturi juridice [6. 45]. I. Aceast apreciere este împ rt it de mai mul i cercet tori (B. Bîcu. p. paternit ii i copil riei ca obiect de reglementare a dreptului constitu ional. pe lîng defini ia maternit ii ca stare deosebit a femeii–mame. aplicarea i opiniilor proprii în ţ ţ ă ţ ş ţ ă ă ţ ă ş ă ţ ş ţă ţă ţă ş i . ş ă ţ ţ ă ă ă ă ş ă ţ ţ ţă ş ţ ţ ţ ă ş ă protec ia familiei ca institu ie juridic ţ ţ ţ i locul acesteia în sistemul intern al dreptului Aceast ă abordare original ş ţ asigur o strict corela ie cu practica interna ional ă comunitar . cît i în afara ei. în plan teoretic. „mam -surogat” în teoria dreptului constitu ional i în legisla ia în vigoare pentru a asigura în plan material i procedural drepturile i libert ile membrilor familiei.M. deoarece dispune de premise materiale – rela ii sociale legate de protec ia familiei. Chisari. inclusiv i prin intermediul instan elor judec tore ti.tiin ific al Constitu iei al ptare i educare a copiilor [192. maternitatea mai este interpretat ţ i ca o capacitate realizat a femeii de procreare.). L. am apelat la lucrarea prof. maternit ii. p. Avornic Teoria general a dreptului. iar ca institu ie ea cunoa te o diferen iere normativ . Accentele inovative sînt puse asupra necesit ii definirii no iunilor „familie”. Gh.323]. metodelor analitic ş ş ţ ţ ţ ă ţ ţă ş ş ţ ţ ş ţ ş ă ţ ă ş ă ţ ţ ă ă ş ş ş ă ţ ţă ă ţ ă ă ă ş ţ ţă ţă ţ ă ă ă ţ ă şă ă ă ţ ă ă ă ă ţ ă ă ă ţ ţ ă ă ă ş ă ă şă Federa iei Ruse. în Comentariul practico. M rgineanu. Negru. constitu ional. Ceterchi etc.

Rezultatele investiga iilor vor putea fi utilizate. organiza iile de caritate i oamenii de afaceri. cît i de practicieni în cadrul solu ion rii problemelor legate de crearea condi iilor optime pentru dezvoltarea familiei în Republica Moldova. parteneriatul dintre familie i stat. egalitatea familiei i a tuturor membrilor ei în dreptul la sus inere. Simpozionul interna ional al tinerilor cercet tori. Conferin a interna ional ţ ţ tiin ifico-practic „Academia de Administrare Public 14 ş ă ă ă ţ ţ ş ă ţ ş ţ ţ ă ş ş ă ţă ş ţ ş ţ ţ ş ţ ţă ă ş ş ş ţ ţ ă ţ ă . 23-24 septembrie 2005.intereselor copiilor. independen a i autonomia familiei în luarea deciziilor privitor la dezvoltarea sa.00. ga iilor vor fi binevenite în procesul de dezvoltare continu a tiin ei dreptului constitu ional i. edin a seminarului tiin ific. printre care men ion m: Conferin a tiin ific interna ional „Politici Economice de Integrare European ”. am dezv luit i am dezvoltat în continuare conceptul privind originea i evolu ia institu iei familiei i am generalizat etapele de dezvoltare a acesteia. De asemenea. ASEM. paternit ii i copil riei. ASEM. paternit ii i copil riei într-un stat de drept contemporan. de asemenea. paternit ii. în procesul de instruire juridicoprofesional . Simpozionul interna ional al tinerilor cercet tori. maternit ii. 18ă ă ţ şă ţ ă ţ ă ţ ş ţ ă ţ ă ţ ţ ş ţ ş ţ ţ ş ţ ş ţ Ş ţ ş ţ ş ă ă ţ ă ţ ă ţ ş ţ ş ă ş ţă ţă ţ ă ş ţ ş ţ ă ş ă ă ş ţ ă ă ă ă ţ ă ţă ţă ă ţ ţ ş ţ ţ ş ş ă ă ă ş ţă ţă ţ ţ ş ş ţ ţ ş ă ţ ă ă ă ş ă Importan a teoretic ţ i valoarea aplicativ a lucr rii. divizarea r spunderii pentru familie a ambilor so i. concluziile i recomand rile referitoare la protec ia familiei. am efectuat o analiz comparativ succint a constitu iilor statelor din CSI i ale unor state din Comunitatea European cu scopul modific rii i ajust rii legisla iei Republicii Moldova la standardele comunitare i interna ionale. lucrarea con ine i alte concluzii i recomand ri tiin ifice. În plan doctrinar-legislativ. maternit ii. democratic. În plan juridico-didactic. cît i în cadrul conferin elor tiin ifice interna ionale. care vor continua investiga iile în acest domeniu.02 – Drept public ( drept constitu ional). care pot aduce un aport inedit în dezvoltarea institu iei familiei în calitatea sa de atribut de baz al statului de drept. 2008. maternit ii. vor contribui la aprofundarea cuno tin elor teoretice privind protec ia familiei. în special. prezentate i aprobate atît în cadrul Sec iei Drept Na ional a Institutului de Istorie. protec ia constitu ional a maternit ii. paternit ii i copil riei au fost i vor putea fi utilizate atît de teoreticieni. Credem c rezultatele investi- Aprobarea rezultatelor Rezultatele cercet rilor Academiei de ţ ă ţ ş tiin ifice efectuate de autor au fost ş tiin e a Moldovei. egalitatea dintre b rba i i femei în repartizarea echitabil a obliga iilor de familie. în baza lucr rilor cercetate. lucrarea fiind o surs sigur în actul de popularizare a cuno tin elor juridice privind protec ia familiei. ASEM. În plan doctrinar-teoretic. 14-15 aprilie 2006. Stat i Drept al specialitatea 12. colaborarea multilateral a familiei cu asocia iile ob te ti. interuniversitar de profil la 19 aprilie. copil riei rezultînd din importan a fundamental a lor pentru societate.

15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova” 21 mai 2008. Sumarul compartimentelor tezei. Principiile dreptului constitu ional. Institu ia ocrotirii constitu ionale a familiei în Republica Moldova în contextul cercet rilor tiin ifice. paternit ii i copil riei la standardele europene. 15 ţ ş ă ă ţ ş ă ă ă ă ş ţ ş ă ţ ă ţ ş ţ ţ ă ţ ş ă ţ ţ ţ ţ ş ţ ă ş ţ ă ş ş ţ ţ ă ş ţă ţ ţă ţ ă ă ş ţ ţ şă contra familiei i minorilor în legisla iile francez i spaniol etc. garan iile i m surile constitu ionale de protec ie a familiei. Stat i Drept. oncluzii generale i recomand ri. bibliografia din 230 titluri. Carnauhov. la adop ie. oncluzii la fiecare capitol. R spunderea penal pentru infrac iunile 2. A fost f cut o scurt incursiune în istoricul evolu iei familiei. precum i garan iile i m surile constitu ionale de protec ie a ei. Compartimentul include 4 subcompartimente. Institutul de Istorie. ăţ ş ţ ş de CEDO). sînt analizate categoriile de maternitate. Rezultatele cercet rii sînt utilizate în procesul de studii. la predarea cursului „ Dreptul familiei” în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova. O serie de idei. paternit ii i copil riei con inute într-un ir de Constitu ii din CSI i din unele ri din ţ ă ă ă ă ă ă ă ţ ş ţ ş с ă ă ş с ş ţ Ş ă ă ţ ţ ă ş ş ă ş capitol a fost efectuat ţă ţă analiza comparativ ţ ă a prevederilor cu privire la protec ia familiei. S-a efectuat cercetarea i analiza materialelor tiin ifice publicate la tema dat . a fost analizat studiul autorului E. Capitolul dat este format din 6 subcompartimente. Capitolul 1. cu reflectarea unor momente din diverse surse juridice ap rute în diferite perioade de dezvoltare a institu iei familiei. la respectarea interesului major al copilului. ан аварп яинаминоп усорпов К ţ ţ акеволеч маварп оп адуС огоксйепорвЕ хяинешер в инзиж йонйемес еинежаву ă ьнешреШ Т Europa de Apus. Sînt analizate principiile care stau la baza protec iei familiei. la dec derea din drepturile p rinte ti. paternitate i copil rie în tiin a dreptului. 4. maternit ii. a fost analizat articolul lui ş ă ţ ţ ă ţ ţ ţ ţ ţ ţ ş ţ ş ş ă (caz solu ionat ă ş . inclusiv în vechile legiuiri române ti. Prezenta lucrare este rezultatul unei cercet ri fundamentale efectuate pe parcursul a trei ani. . Compartimentul este alc tuit din 2 subcompartimente. sub custodia Academiei de tiin e a Moldovei. În cadrul acestui maternit ii. . 21 anexe. Este abordat institu ia familiei în proces de evolu ie i definit no iunea de familie. Teza este structurat în patru capitole. 3. precum i protec ia familiei ca obiect de reglementare a dreptului constitu ional i locul acesteia în sistemul intern al dreptului constitu ional. Garantarea constitu ional a dreptului la familie în Republica Moldova. Racordarea legisla iei na ionale privind protec ia familiei. în care sînt analizate drepturile i obliga iile p rin ilor în procesul exercit rii drepturilor la maternitate i paternitate stipulate în legisla ia Republicii Moldova. Capitolul este compus din 3 compartimente. exemple din practica CEDO i din practica judiciar din Republica Moldova relativ la aplicarea normelor ce vizeaz dreptul la c s torie i divor . cincisprezece paragrafe. concluzii i recomand ri cuprinse în lucrare i-au g sit oglindire în publica iile autorului la tema investiga iei.

1. paternit ii i copil riei în ara noastr . cunoa te trei forme principale de c s torie. fapt descris cu meticulozitate de F.Engels în lucrarea sa fundamental Originea familiei. civiliza iei – familia în grup [ 75. a ap rut din cele mai vechi timpuri. În aceast lucrare F. iar pe de alt parte. Ca element fundamental al societ ii. ce cuprinde anumite rela ii dintre indivizi.269]. suport mari transform ri: pe de o parte. a propriet ii private i a statului (1884)[75]. ca nucleu al societ ii. consfin e te baza juridic a ă ş ţ ăţ ă ă ă ă ă ă ă ş ăţ ă ă ş ţ ă ă ă ă ă ţ ţă ă ă ţ ă ş ţă ţă ă ţ ţ ş ţ ă ţ ă ă ţ ă ă ă ţă ă ţ ă ă ă ă ţ ă dova nu a fost un fapt accidental. realiz m ca în prezent în Republica Moldova familia.263-264.248-254. i care are se contureze germenii familiei perechi. al XIX-lea.O. sub diferite forme.1. p. îndeosebi în ă ţ rile occidentale. fiind un produs al evolu iei istorice. 273]. familia. în cadrul c reia era cunoscut doar mama. în cadrul c reia treptat b rbatul a început s dobîndeasc familia monogam domin patriarhatul. îndeosebi în prezent. Studii tiin ifice în materie de ocrotire constitu ional a familiei Ţ Ţ Ş Ă Ţ ă ă . adoptat în 1804. Codul lui Napoleon. începînd cu sec. din aceast cauz familia a fost numit matriarhal . forme ce corespund celor trei etape principale de dezvoltare a omenirii: s lb ticiei îi corespunde c s toria în grup. p. astfel încît în Ca institu ie social familia a trezit interesul public. INSTITU IA OCROTIRII CONSTITU IONALE A FAMILIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL CERCET RILOR TIIN IFICE în Republica Moldova ţ ţ Abordarea problemelor ce in de ocrotirea constitu ional a familiei în Republica Molde tranzi ie se confrunt cu o profund criz social-economic . Sub diferite aspecte problema familiei din perioadele str vechi au fost tratate de cercet torul M. De fapt. barbariei – c s toria pereche. 16 ă ţ ă ş ă ă ă ţ ţă ă ă ă ţ ş 1. p. în urma problemelor cotidiene pe care trebuie s le solu ioneze. de cercet torul Ioan Albu Dreptul familiei [ 1 ] etc. în virtutea modific rilor ce se produc în contextul interna ional. cînd în ara noastr perioada interminabil ă ţ c s toria monogam [75. Engels demonstreaz c familia. obiectivul cercet rii l-a constituit identificarea institu iei familiei i protec ia constitu ional a maternit ii. În urma investiga iilor întreprinse. Forma cea mai timpurie a familiei este considerat ş ă ă ă ă ă rolul de st pîn a casei.Kosven în lucrarea Istoria culturii primitive [111 ]. Ulterior a început s o pozi ie economic preponderent fa ă ă ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ă de femeie i s devin capul familiei.

într-un ir de state din cadrul sistemului de drept anglo-saxon. mai numit ă ş ă ă ă ă ş i Pravila lui Vasile Lupu. în 1765. pentru vinov ii grave îi d ă ă şţ ă ă ă dreptul s-o alunge de la cas ( gl.24. Condica spune: „Precum muierea nu se vinuie te pentru datorii i alte ali veri uri ale b rbatu-s u. „ Nunta iaste tocmeala unirii b rbatului cu femeia spre facere de copii” [120]. acest act încercînd s concentreze la maximum proprietatea familiei în mîinile so ului. despre pierderea zestrei (gl. [16.17-21). care afirm c so ul i so ia reprezint o singur persoan : aceasta considera ie sau se încorporeaz ţ ş ă ş ă ţ ţ ă ţ ţ ă ţ i se consolideaz cu statutul so ului [206].. prin care dou persoane. ă ă ă ă ă ţ ăţ ă ă ţ ţ ă ă ţ ş ăţ ă ţ ă ă ă ţ ă ă şă ă ş ţ ă ş ăţ ş ş ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă orice fel de vin va fi. dar cu sfere de activitate diferite. p. c s toria a început s fie privit ca o comuniune benevol dintre b rbat i femeie egali în drepturi. arat cu un chip legiuit a lor voin ă ă ă i hot râre.. ă ţă şă ă ăă ţ ă ăţ ă reglementeaz comportamentul b rbatului fa ă ă ă 23 arat cînd are dreptul s o bat . p. în Capitolul II tocmeal . demonstrînd c importan ă ş aceast institu ie este tradi ional în dreptul O deosebit în dezvoltarea dreptului din spa iul românesc a prezentat-o 17 ş ă ş ă ă ă ă ş ş ăă ţă ş ă ă ă ă ă ăţă române ti. el este datorii i a se îndr ji pentru cele trebuincioase a so iei sale. de a vie ii pronun i asupra adop iei. asemenea nu se trage la judecat nici pentru vinov iile b rbat -su. fireasca ei r otate spre acea vin . pct. interzicîndu-i vr jm ia (gl. în Cartea româneasc de înv tur de la pravilele împ r te ti i de la alte ş ă ă ă ă ă ă ţ ă ă ş ă ă şă ş ă presupune c existen a fizic ţ ă i juridic a femeilor pe parcursul c s toriei nu se ia în general în ă ă ă ţ ş ţ ă ă ă ş ş ă ă ă ă şă ă ş ş ţ ş . Alt act românesc ap rut în 1780 a fost îngrijit de Alexandru Ipsilanti Pravilniceasca condic . Prin Codul civil francez so ia devine total dependent de voin a so ului.135]... atunci i ia s vinuie te. Codul Calimach se mai românesc: în § 236 el o nume te „înfial ”. Blakston. a ap rut lucrarea Comentarii asupra legilor britanice a juristului V. descoperim o stipulare ce de so ia sa. Legiuirea mai cuprinde dispozitiv despre divor i c s torie (gl. ă ă ţ ă În sec. Legiuirea arat scopul c s toriei. i de a o ap ra întru toate întîmpl rile” [31]. în § 106 constat : „B rbatul este capul familiei sale. al XX-lea. Prevederi referitoare la familie i la situa ia femeii c s torite le g sim i în vechile legiuiri giude e.22). Pe lîng diversele domenii reglementate. adic din ă În Codul Calimach (1816-1817).. g sim: „Leg turile familiei se alc tuiesc prin c s toreasca într-o cinste întru o tov r ie nedesp r it . fiindc de s v dovedi într-acesta chip..25). [133.16) etc. Astfel.rela iilor burgheze. Legiuirea Caragea (1818). editat în 1646. ticluit la ordinul lui Scarlat Calimachi.” ... În capitolul „ Pentru b rbat i muierea lui”. el avînd dreptul s gestioneze chiar i bunurile materiale pe care aceasta le-a dobîndit prin mo tenire. în gl. § 63. În Marea Britanie. 1. f r de numai de s v dovedi c ă ă ă ă i ia au fost pornit de sines. „Pentru dritul c s toriei”.128 ]. dup puterea întov r itei lor averi. o ap r de v t mare în gl..

cît i prin izvoarele sale. Conform ultimei. Dac e s ne referim la teritoriul dintre Prut i Nistru aflat în componen a României între anii 1918-1940. 324 -325]. În cuprinsul s u DUDO înscrie o serie de principii de mare însemn tate. familiei: „Casatoria se bazeaz pe liberul consim mînt al femeii i b rbatului. DUDO a dat un nou sens.3]. drepturi confirmate i în art. i mai ales prin eficien ş ăţ ş ă ş ă ţă ţ ş ţ ţ ş ă ţ şă ţ ţ ă ă ă ţ ş asupra ţ . Constitu iile RASSM din 1925 i 1938 nu prev d în special dreptul la familie.6 alin. ratificat de Republica Moldova în anul 1990. totu i femeia în multe privin e se afl într-o stare inferioar .100 din Constitu ia RSS Moldovene ti din 1941 [ 36 ]. hot rîrile adoptate de Congresul al XXVII-lea al PCUS (1981) prin care a fost elaborat un ansamblu de m suri venite s amelioreze situa ia familiilor cu copii. prin care statul i-a asumat obliga ia de a asigura copiilor i tineretului condi iile necesare pentru educa ie i instruire atît în La tratarea temei pe care ne-am propus-o au fost utilizate reglement ri interna ionale privind rela iile de familie. partea IV. Legiuirea Caragea se refer de asemenea la adop ie i în art. p.23 din Constitu ia din 1923 stipuleaz c întocmirea actelor st rii civile. de limb ă ţ ă ă Art. cît i în institu iile de înv ţ ş mînt [85. apoi a Constitu iei din 1923.politice [36 ]. dar în art. Dup revolu ia din 1917 partea de est a Basarabiei a r mas în componen a Rusiei. cum ar fi: toate 18 ăţ istoric în care a fost adoptat .2 stipuleaz : „ To i românii de origine etnic . p.8 alin. 28 iulie) [54 ] a dep it toate proclama iile anterioare atît prin momentul i viabilitate.89 din Constitu ia din 1938 îi acord femeii acelea i drepturi ca i ale b rbatului în toate ramurile vie ii gospod re ti.5 sus ine c „Facerea de fii de suflet este doar spre mântuirea celor ce nu au copii”.3). va trebui s ă ă ă ţ Constitu ia RSS Moldovene ti din 1978 (art. de stat. Proclamat RASSM. aceasta a existat sub rigorile Constitu iei din 1866. iar în art. precead întotdeauna binecuvîntarea religioas [ 74. prin viziunea sa. ea a fost dominat de acelea i legi ca i tot spa iul sovietic. o for ă ă ţ ă ţ ăţă ş ţ ă ă ă ăţ ăţ ş ă ţ ţ ş ă ş ş ş ş ş ă ţ ă ş ţ ţ ş ş ă ă ţ ă ţ ă ă ă ă ş ă ă ă ş ă ţ ţ ţ ş ă ă ă ţ ş ţ ă ă ă ţ ş ă ă ă ş ş dou sexe” (art. printre care: Declara ia universal a drepturilor omului (10 decembrie 1948. în special protec iei lor ţ ă juridice.De i Legiuirea încearc s pun în egalitate membrii principali ai familiei. p. so ii se bucur de egalitate deplin în drepturi în rela iile de familie [ 37 ]. „drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalit i a celor sau de religie sunt egali înaintea legii i datori a contribui f r osebire la d rile i sarcinile publice” [ 74.328 ]. familia r mîne i în continuare sub influen a bisericii. aparte drepturilor. cap.51) pentru prima dat se pronun ţ ă ă ş ăţ ş ă ţ Semnificative în sensul intensific rii interesului manifestat fa ă de familie au fost familie. culturale i ob te ti . Fiind reglementat de Constitu ii.1.

2) C s toria nu poate fi încheiat decît cu consim mîntul liber i deplin al viitorilor so i. sex. inclusiv hrana.23 [130]. la securitatea persoanei i la via . Pactul interna ional cu privire la drepturile economice. de conservare i de distribuire a produselor alimentare astfel încît s asigure cît mai bine punerea în valoare a ş ă ţ ş ăţ ă ă ţă ă ţ ă ă ă ă ţ ă ă ă ş ş ă ă ţ ă ă ţ ă ş ţ ţ ă ă ă ă ş ş ă ăţ ş ţă ş ş ţă ş ă ă ş ţ ş ţă ş ţă ş ţ ş ăţ ă ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă ş ă ă ş ă ţ ă ă ţă ş ă ş ş ţ Printre drepturile fundamentale ale omului se reg se te ş ă ă ţ i dreptul la c s torie c s toreasc ă ă i s întemeieze o familie. f r nici o restric ie în privin a rasei.1). dreptul la via a de familie (art.7). în art. ratificat de RM în 1997) [46].(1): statul este obligat s ia m suri pentru ca fiecare om s aib îmbr c mintea . Ei au drepturi egale la încheierea c s toriei. fiecare om se poate prevala de drepturile i libert ile fundamentale. 16 Declara ia stipuleaz : 1) Cu începere de la vîrsta nubil . cet eniei sau religiei. în art.12. c sînt obligate s instituie m surile necesare pentru a îmbun t i metodele de producere. în art. b rbatul i femeia. În spiritul umanist Declara ia pune accent pe acele drepturi considerate inalienabile i naturale ale omului: la libertate.11. dreptul de a întemeia o familie i respectarea consim mîntului reciproc la întemeierea i desfacerea familiei i asigurarea copiilor cu ocrotirea necesar . dreptul la nume i cet enie (art.(1). În plus în art. dreptul de a proteja copilul în caz de desp r ire etc. egalitatea în drepturi a so ilor. Conven ia european a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale (1950. Roma. asisten a medical etc. ş ă ă ş ă ă ă ăţ ce s -i asigure s n tatea i bun starea lui i familiei lui.fiin ele umane se nasc libere i egale în demnitate i în drepturi (art. în art. 3) Familia este elementul natural i fundamental al societ ii i are dreptul la ocrotire din partea societ ii i a statului. constat c . În art. culoare. sociale i culturale [131]. de asemenea fixeaz c familia constituie elementul natural i fundamental al societ ii i are dreptul la ocrotire din partea statului [34 ].6). care recunosc dreptul oamenilor la un nivel de trai suficient. prevede acela i drept al familiei la ocrotirea din partea statului i societ ii. Constitu ia Republicii Moldova.(2) de asemenea stabile te principiile cre rii familiei: prin c s toria dintre b rbat i femeie. începînd cu vîrsta stabilit de lege.48 alin. Pactul interna ional cu privire la drepturile politice i civile (1966).9). ă ţ Conven ia interna ional cu privire la drepturile copilului (1989) [ 45] stipuleaz dreptul ţ ţă ş ăţ la via (art. f r nici un fel de deosebire de ras . b rbatul i femeia au dreptul de a întemeia o familie. în decursul timpului împreun cu copiii. Garantarea dreptului la asisten un nivel normal de via ă ă ţ i protec ie social este asigurat i de ă ă ă Constitu ia RM prin art.2) etc. c s toria s fie liber consim it . au dreptul s se c s toriei i la desfacerea ei.8 este garantat dreptul la petrecerea Constitu ia Republicii Moldova în alin. limb sau religie (art.47 alin. obliga ia comun de a educa i instrui copiii [34 ]. interzicerea 19 ă ă ăţ ă ş ş ş ţă ţă ş ă ă ţ ţ ă ă ţ ş i ă ă ţ ţ ţ ţ ţ ş ă ă ş ş . dispune statelor p r i. întemeiere a unei familii. resurselor umane. locuin a.

autorii mai disting i no iunea de familie în sens juridic – un grup de persoane între care exist drepturi i obliga ii ce izvor sc din c s torie.. Antokolskaia. Deleanu I. autori Ion P. persoanele unite prin c s torie se caracterizeaz prin interese comune i acordarea reciproc de ajutor. fiziologice i economice [ 77.I.V.7 din Conven ia sus-numit .G... Spania. din Rusia (S.1]. A. M.). dup cum recomand Instruc iunea cu privire la modul de înregistrare a actelor civile [ 107 ]. fapt ce îl pune în posesia mai multor drepturi fundamentale din momentul na terii.43 alin.50 alin.49 alin. Guceac I.. M. Smochin A. Brui. exploatare i interzicerea exploat rii economice a copilului etc. v t mare sau abuz fizic i mental. studiile tiin ifice. coincid. G. cap. protec ia deosebit a copiilor handicapa i. tratamente. Cebotari V.. Germania.instituirea unui regim special de munc pentru tineri i femei.(3) – statul acord aloca ii necesare pentru copii i ajutoare pentru îngrijirea copiilor bolnavi i handicapa i.. precum i din alte raporturi asimilate rela iilor de familie [ 77. Titlul III.oric ror elemente de violen . aceste dou no iuni care.. Zl tescu V. Iancu Gh.V. art.. Ionescu C. manualele. Filipescu i A. Bogdanova. G.). în mod obi nuit. Cârna T. dreptul la educa ie. art. M.V. cum sînt monografiile. psihologice. p. În afar de caracterul social al familiei. Alexeev.2].V. Albu I. Costachi Gh. Avornic Gh. Popa V. ca fenomen social familia reprezint o form de rela ii sociale dintre oamenii lega i între ei prin c s torie sau rudenie.Filipescu. art..A.. instruirea i educa ia copiilor orfani i a celor lipsi i de ocrotirea p rin ilor revin statului i societ ii. Gionea V..S. dar sînt situa ii cînd aceast coresponden nu 20 ăţ ă ţ ş ţ ă ă ţ ş ş ă ă ă ş ă ă ă ă ă ţ ţ ă ă ă ş ţ ă ş ţ ţ ţ ş ţ ş ă ă ş ş ş ş ă ş ă ţ ă ă ţ ş ţ ă ţ ţ ţ ţă ş ţ ă ţ ş ţ ş ţ ă ţ ş ş ţ ă ş ă rudenie. În continuare o s supunem analizei unele lucr ri tiin ifice care au abordat sub diferite aspecte problema familiei i a protec iei ei. Gadjiev) i din România (Muraru I.51 con ine dispozi ii privind protec ia persoanelor handicapate. p. precum i la actele normative i legislative atît din Republica Moldova i din statele CSI. cît i din Italia. Problema ocrotirii constitu ionale a familiei a f cut obiect de cercetare a mai mul i autori în lucr ri de amploare.(2) . Vengherov. Conform art. Autorii analizeaz ţ ş ă ă ţ ă ă ţ ă ş ş ă ăă ăţ ş ă ă . în special lucr rile mai multor cercet tori din Republica Moldova (Arseni A. nu pe parcursul a 3 luni. articole sau teze de doctorat. Între membrii familiei exist aspecte morale.9 cu un articol ce ar obliga p rin ii s înregistreze na terea copilului în primele trei zile dup na tere. Conform opiniei acestor cercet tori. Negru B.. Constitu ia RM con ine mai multe articole venite s protejeze copiii i tinerii: art.. copilul se înregistreaz imediat dup na tere. de aceea noi venim cu propunerea de a completa Codul familiei. ş ă ţ ţ ş ă ţ ă ş ş ă ă ă ţ ă ţ ţ ă ţ ă ş ăţ ă ţ violen sexual (art.(3) – toate preocup rile privind între inerea. Cojocaru N.19). Baglai. În sens sociologic.. Defini ia no iunii de familie i caracterizarea general a rela iilor de familie le–am descoperit în fundamentalul Tratat de dreptul familiei..

În jurispruden a mai recent . p. (1).26) ş ă care recunoa te dreptul persoanei de a dispune de ea îns i. nu am putut trece cu vederea „o carte de interes tiin ific” (opinia prof.50 alin. educa ia i instruirea copiilor. s nu apar in aceleia i familii în sens sociologic. economic . Vorbind despre identificarea dispozi iilor constitu ionale cu privire la protec ia familiei.dr. educativ . copiilor n scu i în afara c s toriei li se acord aceea i ocrotire social .3]. deoarece continu s existe (între inerea . ca i în Constitu ia Moldovei (art. În sec iunea a II-a autorii analizeaz caracterele i func iile familiei. dar ei sînt lega i prin raporturi de familie juridice [77.I.Filipescu i A. asemenea Constitu iei Moldovei (art. Constitu ia României (art.43 alin. în sens juridic rela iile de familie comunitate de via i interese. Constatînd importan a familiei.50 alin. precum i diverse acte interna ionale se refer la locul i ocrotirea familiei [ 77. c familia. dac so ii divor eaz . (1). În România Constitu ia prin art. De exemplu.22 din Constitu ia României). c trebuie atras aten ia i asupra existen ei dreptului la via a intim .(2)) stipuleaz c familia se întemeiaz pe c s toria liber consim it între b rbat i femeie. ordinea public ţă ţ ţ ţ ş ţ ă ă ţ ş ţ ş ă ţ ş ţ ţ ă ţ ă ţ ţ ă ţ ţă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ţ ă ţ ăţ ă ş ţ ş ţ ş ţ ş ţ ă ş ş ş ă ă ţ ă ă ă ă ă ţ ţ ţ ş ă ţ ţ ş ă ţ ă ă ă ă ş ă ă ş ă ş ă ă ş ăţ ţ ă ş ăţ ţ nu exist comunitate de via ţ ă ă ă i comunitate de interese. Lucrarea ne-a fost de un real folos la studierea dreptului familiei sub aspectele ce ne-au interesat. autorul consider şă ă ţ ţ ă ţ ş ţ ă ă ţă ă ş ţă ţ şă ţ ă ă ţ ţ ă ţ ţ şă ţ ă ţ ă ş ş ţ ă . în sens sociologic rela iile dintre ei înceteaz . (2)). au o juridice. patrimoniu etc). Ioan Muraru) a autorului Nasty Marian Vl doiu Protec ia constitu ional a vie ii.exist . este o institu ie care se bucur de protec ie constitu ional . ă ş ţ ă filia iei îl joac testele ADN.48 alin. a integrit ii fizice i integrit ii psihice. Referindu-se la raporturile ce se stabilesc între concubini care. deoarece concubinajul exist în afara legii.44 alin. abordînd protec ia constitu ional ă ţ ă ă constat c se pot ivi situa ii care se afl la confluen a dintre aceast protec ie i aplicarea dispozi iilor dreptului familiei. un loc important în stabilirea un element al vie ii private i trebuie protejat ca atare. iar în Moldova prin art.univ. ţă ş ţ ş ă ţă ţ ă ţ Autorul. îns .(1).4]. autorii afirm c între ace tia nu exist i raporturi de familie i privat (art. cu respectarea drepturilor i i bunele moravuri [ 145 ]. autorii I. familial libert ilor altora. copiii i tinerii se bucur de un regim special de asisten în realizarea drepturilor lor. ca studiu tiin ific ce face o incursiune în vastul domeniu al drepturilor omului. în anumite limite. pe egalitatea lor în drepturi i pe dreptul i îndatorirea p rin ilor de a asigura cre terea.45 alin. În Constitu ia României (art. Rezult . p. În cazul familiei extraconjugale p rintele i copilul pot s nu locuiasc împreun . dreptul la nume. Filipescu atribuie familiei mai multe func ii: de reproducere. astfel. integrit ii fizice i integrit ii psihice. ca celul de baz a societ ii. În aceste situa ii CEDO consider c integritatea fizic reprezint ă ă ă ţ ă ţ 21 ă Referindu-se la dreptul la integritate fizic (art.(3). Mai multe constitu ii ale statelor europene au prev zut protec ia familiei ca un obiectiv al ordinii constitu ionale.

30-31]. Teorie i practic ne-a oferit un material bine structurat din dreptul familiei. Dup cum se exprim cu mult ă ă ă ş ă baza material a înv ă mîntului în continu sc dere. Toate aceste principii sînt reluate din Constitu ie. încheierea c s toriei. în prezent popula ia se confrunt cu o serie de consecin e ale actualei crize economice: sc derea nivelului de trai al majorit ii absolute i cre terea nejustificat a veniturilor minorit ii. p. inclusiv a familiei. Pentru un cercet tor din domeniul protec iei constitu ionale a drepturilor omului. M rgineanu Dreptul familiei. Dac s-ar recunoa te personalitatea f tului. precum: izvoarele dreptului familiei. fapt ce afecteaz grav egalitatea accesului la ă ţă ş ţă ş ă ş ţ ă ă ă ţ ă ţ ţ ţă ă .i acorde unul altuia sprijin material i moral. pe noi interesîndu-ne îndeosebi principiile generale ale dreptului familiei: principiul egalit ii în drepturi i obliga ii a so ilor. situa ia legal a copilului. Una dintre pu inele lucr ri scrise la tema noastr în Republica Moldova este opera luciditate autorii. nulitatea c s toriei. principiul monogamiei. cît i datoria fiec rui om de a. univ. Lucrarea prezint interes i prin autorilor L. principiul execut rii drepturilor i al îndeplinirii îndatoririlor p rinte ti în interesul copiilor. dispozi iile constitu ionale cu privire la drepturile i libert ile cet enilor sînt elaborate dezvoltarea i interpretarea altor aspecte din domeniu. aceste realit i impun necesitatea elabor rii unei politici tiin ifice relativ la promovarea i ocrotirea familiei. educa ie i informare etc [125. desfacerea i încetarea c s toriei.i cunoa te drepturile i obliga iile sale [125. filia ia. 22 ţ ş ş ş ă ş ţ ă ţ ş ţ ş ă ţă ă ă ţ ţ ş ş ţă ş ţ ă ă ă ăţă ă ţ ş ş ă ţă ţ ă ă ă ă ş ţ ă ă ă ă ă ţ ţ ă ă ş ş ş ă ă ţ ăţ ţ ş ş ă ţ ş ă ş ş ă ă ş ş ă ă ţ ţ ă ă ţ ţ ş ţă ţ ă ă ă ă ă ţ ţ ă ş ă ş ă ă ă ăţ ă ă ţ ţ ă ţ ă ă ă ţ ţ ş ţ ş ă ăţ ş în concordan cu Declara ia universal a drepturilor omului. dr. Dreptul familiei.La dreptul familiei se recurge i atunci cînd dreptul la via este aplicat procre rii asistate. fiind dezvoltate i concretizate în dispozi iile din Codul familiei. Lucrarea conf. deteriorarea st rii de s n tate a popula iei i deformarea proceselor demografice. În cazul avort rii unui f t ob inut prin procedura de reproducere artificial CEDO a reac ionat la peti ia tat lui care invoca înc lcarea dreptului la via a f tului de c tre mama care a avortat. Adriana Corhan. Dup p rerea autorilor. principiul ocrotirii intereselor mamei i copilului. adoptarea Constitu iei Republicii Moldova fiind salutat ca prim efort ce a ridicat la rang de stat atît problemele protec iei familiei. efectele c s toriei.8 ]. deoarece este o contribu ie valoroas la doctrina juridic . p. adop ia [ 47 ].8 ]. implicit trebuie recunoscute i drepturile parentale [ 145. Cuplului de fapt i se recunoa te dreptul la proprietate asupra game ilor i embrionilor ob inu i de c tre medici. M rgineanu i O. Toate aceste dificult i au zdruncinat i temeliile familiei. principiul potrivit c ruia membrii familiei sînt datori s . principiul c s toriei liber consim ite între so i. p. principiul ocrotirii c s toriei i familiei. rudenia i afinitatea. lucrarea sus–numit prezint o valoare inestimabil . fiind modificate structura i func iile ei tradi ionale. Totodat .

Dreptul familiei i dreptul de valoros prin definirea i explicarea numeroaselor no iuni din domeniul abordat. am consultat manualul lui ă ă ş şă ă şă ţ ă ţ ăţ ţ ă ă ă ţ ă ş ă ă ă ţ ţ ă ă ş ţ ă ţ ţ ă ş ă ă ă ă ţ ş ş ş ţ ţ ş ţ ă ă ă ţ ţ ţ ş ă ş ă În lucrarea dat un interes deosebit ne-a trezit capitolul 4. Dreptul constitu ional i institu ii politice este deosebit lucrare noi am re inut Capitolul X. prin aceast no iune se în elege tot ce ine de familie.154 ]. Constitu ia României utilizeaz aceste trei no iuni. indiferent de maniera în care s-a atentat la via a intimitatea conjugal . libertatea persoanei de a dispune de corpul exercitarea acestui drept persoana nu trebuie s încalce drepturile i libert ile altora. p. la na terea copilului i îngrijirea lui pîn la vîrsta de 1. protec iei sociale. cu concursul statului. secretul cu privire la s n tate. dreptul persoanei de a dispune de ea îns i. p. Acela i autor a l sat s se în eleag c în con inutul no iunii date intr ţ ţ ă ă ţ ă ă ş ă i“ respecta i ocroti via a intim . 23 ş ş ă ţ оварп еонноицутитсноК В М йалгаБ . Aceasta face obiectul protec iei legale. p. vor putea întotdeauna s . s u (numai persoana poate dispune de fiin a sa. în prezent i Rusia str bate calea de ă ă ă ş tranzi ie de la sistemul social-politic totalitar spre cel democratic. Dreptul la via a intim .30].152 ]. pct. de integritatea sa fizic ş ă ţ ă i de libertatea sa i prin ţă Urm rind scopul nostru de a dezv lui tema ocrotirii familiei sub mai multe aspecte i în [156 ]. întemeiat pe libertatea poporului i noul rol al statului care recunoa te prioritatea drepturilor omului. În condi iile economiei în tranzi ie au ap rut probleme de adaptare a familiei la o societate în continu transformare.26 Constitu ia intim a persoanei”.. Printre acestea autorii enumer acordarea unui ajutor adecvat familiei în scopul între inerii i educa iei copiilor (indemniza ii pentru concediul de maternitate. Autorul încearc s le explice.6. familial ă ţ ţ ş i privat .. în sens strict. ţ ţ ş ă ă ţ ţ ţ ăţ ş ţ ăţ individ trebuie s con tientizeze obliga iile sale fa ă ş ţ ş ţă ă ţ de societate. Drepturile.i apere aceste drepturi. c ţă fiecare ţă şă ă ţ ţ иицаредеФ йоксйиссоР ă ţ ă . Referitor la via a familiei. ordinea public sau bunele moravuri [ 105. ea este locul unde individul are dreptul de a fi l sat în pace. Dup cum constat autorul. libert ile i îndatoririle fundamentale ale României) [105. nu le define te. de urma (în cazul pierderii între in torului) etc. dar.151]. p. compara ie cu alte state. desigur. [ 105. .membrii unei societ i sînt egali în drepturi i c ei. corespunde sferei secrete a individului. c to i ă Aceasta presupune lichidarea nihilismului juridic al membrilor societ ii. familial ă ţ ţ ţă ş ţă ţ ş ţ i privat (art. fa de familia sa. se formeaz societatea civil . pensiile de invaliditate. Studiul autorului Gheorghe Iancu. aducînd o defini ie a lui Ion Deleanu: “Via a privat . [ 125. Dispozi iile constitu ionale impun autorit ilor publice obliga ia constitu ional de a Con inutul acestui drept cuprinde: dreptul persoanei la propria imagine sau dreptul la identitate.5. Din aceast cet eanului. via sentimental etc. destinat familiei.) .5 ani etc. sec ia a 8-a.

protec ia muncii mamelor lucr toare. De exemplu. care necesit ş ş ă ă ă ăţ ţ ţ ţ ă ă ă ă ă ţ ă ă ş protejeze ţ ş .3 ]. Unul dintre postulatele civiliza iei contemporane prescrie: statul exist pentru om i în numele omului. Ansamblul de drepturi ce vizeaz ţ ă ţ ţ ş ă ş ă ţă ă ş ă ţ ă ş ţă ş ă ă ă ă ă ţ ţ ţ ţ Dreptul constitu ional contemporan. perfec ionînd permanent cadrul legislativ ce ine de protec ia s n t ii mamei i copilului. p. Statul ap r ţă ă ă ţ ţ ţ aceste drepturi. trebuie s intensifice protec ia social a familiei în leg tur cu omajul. la na terea copilului femeia beneficiaz de o indemniza ie unic în sum de 5 salarii minime. principiile fundamentale ale democra iei i ale organiz rii puterii [ 156. Baglai. politica de stat în domeniul familiei. paternitatea i ă ă ş copil ria este consacrat în Codul familiei al Federa iei Ruse din 29 decembrie 1995.1]. la etapa actual .i postnatale. (2)). Aceasta înseamn c na terea copiilor i concursul statului.38 alin. 38. egalitatea familiilor în dreptul la sus inere. p rin ii ce au pierdut capacitatea de munc . afirm autorul. legisla ia c s toriei i a familiei etc. el trebuie s -i protejeze libertatea i s contribuie la prosperarea acestuia [ 156. asigurarea social . egalitatea în drepturi a p rin ilor la îndeplinirea obliga iilor de familie. cît i dup desfacerea acesteia sînt solu ionate de p rin i. drepturile i libert ile fundamentale ale omului i s instituie în aceste scopuri un anumit sistem al puterii de stat. maternitatea. asigurarea condi iilor pentru sus inerea instruirii tineretului. prioritatea intereselor copilului. toate problemele ce in de educarea copiilor atît în c s torie. independen ei i autonomiei familiei în luarea deciziilor cu privire la dezvoltarea sa. în art. 24 ţ ţ ţ ş ă ă ă ţ ă ă ă ă ş ţ ţ ă ţ ş ţ ş ă ă ţ ţ ţ ă ţ ţ ă ţ ă ş ş ă ă ţ ţ ă ă ş ăţ ă ş ă ă ş ţ ă ţ ţ ă ş legisla ia asigur protec ia muncii femeilor i crearea condi iilor optimale de munc ce s interdic ia de a munci în condi ii grele i în condi ii d un toare pentru via ă ă ş ţ ţ ă ş ţ ş ţ ţă ă ă ţ i s n tate. p. Deci. copil riei i familiei. Dup p rerea autorului M. r mînînd totodat o garan ie contra reîntoarcerii spre trecut. Conform prevederilor Constitu ionale (art. legisla ia muncii prevede concedii remunerate pre . ele au importan ă ă ă major social . este ramura dreptului care fixeaz Dreptul constitu ional reprezint un complex de norme juridice chemate s ă ţ ă ă ş ţ ţ familia. limitarea Constitu ia prevede de asemenea datoria copiilor ce au împlinit 18 ani s . parteneriatul dintre familie i stat etc. educa ia copiilor este “un drept egal i o obliga ie a p rin ilor”. dezvoltarea indemniza iilor de familie. Priva iunea p rin ilor de dreptul p rintesc este o competen a judec toriei.Unul dintre cele mai dinamice procese în cadrul acestor transform ri este dezvoltarea dreptului constitu ional ca o condi ie primordial a efectu rii reformelor profunde în sistemul economic i cel politic. Constitu ia Federa iei Ruse dispune c acestea se afl sub protec ia statului. muncii femeilor gravide pe timp de noapte etc.i între in Principiile de baz ş ă ă ţ ţ ă ale politicii de stat în domeniul familiei sînt: recunoa terea ă ă ă ă ă ă ăţ c s toriile nu sînt doar probleme personale. corespund particularit ilor lor fiziologice: garan ii sporite la angajarea i eliberarea din munc . Relativ la ocrotirea maternit ii.

26 alin. 24 ]. prezum ia nevinov iei. ne-a fost i lucrarea lui M. al turi de al i autori. Dup ţ ţ ţ ă ţ şă ă ă ă ţă ş ţ ţ ţ ţ ă ţ ţ ţă ţ ă ăţ ţ ă ţă ş ş ţ ţ ă ş ă ţ ă ţ ţ ă ş realizarea unui sau a altui drept al omului ş ţ i cet eanului. De mare folos în tratarea acestuia. interes prin problemele pe care le pune: concep ia determin rii con inutului dreptului la via . interdic ia sanc ion rii repetate. Atunci drepturile reproductive vor dobîndi calitatea de prioritate. accesul liber la justi ie. “conform Constitu iei Republicii Moldova la ele se refer : interzicerea muncii for ate. ele nu trebuie s fie l sate la cheremul legiuitorului. Ori ice act normativ ce atinge un aspect sau altul al activit ii de reproducere poate s fie evaluat din punctul de vedere al ţ ă ă ş ă ţ ă ş ă ă ă ş ţ ă ă ă ă ă ţ ă ă ăţ ş ă ă ă ţ ş ţ ă ăţ ţ ă ţ ş ş ţ ţ ţ ă ă ăă ţ ţ ţ ă reproducere comport aspect constitu ional sau nu? Dac Constitu iei. treze te un deosebit r spundem pozitiv. deoarece. Prin garan ii autorul în elege mijloacele juridice destinate s asigure constitu ionale.Guceac. de exemplu art. Constitu ia Republicii Moldova de asemenea le garanteaz . În teza noastr de doctorat un capitol este dedicat garan iilor i m surilor constitu ionale de protec ie a familiei. Ele ar putea fi clasificate în garan ii generale i garan ii judiciare. despre care ne-am mai pronun at i în alt moment din tez . reglementarea c ilor de reproducere în dreptul na ional i interna ional. Baglai.275 ]. p. s ţ devin obiect de contestare în ordinea procedurii juridice constitu ionale. Printre garan iile constitu ionale autorul enumer : garantarea competen ei stabilite de nevalabilitatea probelor ob inute ilegal. El divizeaz garan iile în lege. materiale i juridice [ 156. Întrucît în teza noastr noi atingem problemele reproducerii. generale. p. ne-a atras aten ia modul cum pune problema autorul: drepturile la reproducere trec în alt categorie de valori. Întrucît protec ia drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului este o datorie a statului. 25 ьнзиж ан аварп яиголоесонГ ă В Г йиксвонамоР Lucrarea autorului . Asupra statului trebuie pus obliga ia de a exercita asigurarea lor juridic . ci trebuie s fie reglementate i realizate printr-un mecanism special. drepturile la ă ă ţ ă ă ş ţ ţ ţ ţ ţ ţă ă ţ ţ . dup p rerea unor savan i juri ti. dreptul la asisten juridic . dreptul de a reexamina sanc iunea etc. dreptul persoanei v t mate de o autoritate public ” [ 83. dreptul la peti ionare. Noi credem c garan iile consacrate în Constitu ia Republicii Moldova ar trebui privite sub aspect mai larg decît cel prezentat mai sus. pedeapsa cu moartea i dreptul la via . limitele reglement rii de c tre stat a igienei genetice.precum i necesitatea cre rii instrumentelor sigure pentru finan area de stat a politicii de familie [156. p.120]. În doctrina dreptului constitu ional din Republica Moldova s-a exprimat ideea precum c ţ p rerea autorului I. . îns i sintagma drepturi – garan ii sugereaz menirea lor de a fi garan ii constitu ionale.(1) dispune: “Dreptul la ap rare este garantat” etc [ 34 ]. în aceast lucrare ne-a interesat anume acest capitol [ 201]. În primul rînd.

s dispun de informa ia necesar ţ ă şă ă ş ş ş ş ş ă ă ş ă ă ă ş ş ă Aspectul constitu ional al drepturilor reproductive. întregime. 122]. „s n tatea reproductiv ţ ă ă ş presupune bun starea fizic .126]. am consultat i lucrarea autorilor Ion ţ ţ ş ţă ă ă ş ţ ă ş ţ ţ ă ă ţ ţă ş şă Creang i Corneliu Gurin. De i în anii 80 în presa juridic apar unele articole despre inseminarea artificial .semnifica ie: posibilitatea evalu rii actelor normative din punctul de vedere al corespunderii lor drepturilor omului [201. noi am venit cu propunerea ca în legisla ia Republicii Moldova s fie consacrate drepturile reproductive ale persoanei. func iile i procesele lui”. p. s aib acces la informa ia necesar în acest sens i asisten a medical ” [212 ]. tuturor cuplurilor conjugale i a persoanelor aparte s decid liber privitor la num rul de copii pe i de mijloacele i dreptul de a atinge nivelul maxim de s n tate sexual ă ă ţ ş ş ă ă ş ă ă ă ă ţ ă ţ ă ş ăă ţ ă ţ ţ ş ă ă ţă ţ ă ă ă ă ţ ţ ş ţ ş ă ă ţ ă ă Astfel. Drepturile i libert ile fundamentale. afirm ţ autorul. Printre drepturile constitu ionale 26 ă care i-l doresc. intervalul dintre na teri i timpul na terii lor. va dobîndi i alt ţ ţ ţ ş ă ă ş ţ ă Ş . În aceast Platform sînt interpretate no iunile drepturi reproductive i s n tate reproductiv . Unul dintre pu inii cercet tori care au avut curajul s vorbeasc despre problema consolid rii drepturilor reproductive a fost autoarea O. p. tiin a juridic sovietic nu a recunoscut acestei categorii calitatea de drept subiectiv. trebuie s examin m sensul acestor drepturi în teoria i în practica juridic . i nu doar lipsa afec iunilor i a suferin elor în toate problemele ce in de sistemul de reproducere. Aceasta ar însemna c indiferent de faptul c vor recunoa te statele drepturile conven iale speciale sau nu.1 este formulat o defini ie a drepturilor reproductive) [121]. sfera rela iilor intime r mîne în afara cadrului reglement rii juridice sovietice i discu iilor în tratatele tiin ifice. ele vor fi obligate s respecte drepturile omului în partea posibilit ilor reproductive care vor dobîndi un caracter de standarde recunoscute de întreaga comunitate uman . ea în elege “dreptul cet enilor de a. liber de orice constrîngere. Abordînd aspectul ocrotirii constitu ionale a familiei. precum i garan iile i mijloacele de protec ie a lor i a s n t ii reproductive. postsovietic nu le recunosc nici o afinitate cu dreptul. Defini ia drepturilor reproductive o g sim în Platforma ac iunilo. mental ţ ţ i social în Drepturile reproductive „se întemeiaz ş pe recunoa terea drepturilor fundamentalale ă ă ă i reproductiv ”. se întreab autorul [ 201. c rora mul i juri ti din spa iul aceea în prezent juri tii se afl în urma celor care într-adev r sînt interesa i de aceast problem .A. ţ ă ă Întrucît institu ia drepturilor reproductive ale persoanei este pu in cunoscut în spa iul postsovietic (doar în Belarusi în Legea cu privire la securitatea demografic în art. Hazova. Pentru a r spunde la aceast întrebare. de ş ă ă ţ ă ă ă ă ş ţ ă ă ă ă ă ş ă ţ ş ţ ă ă ţ ţă ş ă ă ă ă ţ Ce reprezint categoria “drepturi reproductive”.i solu iona problemele de procrea ie de sine st t tor. adoptat la Beijing în 1995 [ 229]. Prin drepturi de reproducere.

OSCE. bazat pe leg turile stabilite prin c s torie i pe Pentru a sublinia importan a familiei „din cele mai vechi timpuri”. Elimin rii discrimin rii bazate pe sex este consacrat un paragraf aparte în care autorul constat c : „Egalitatea de anse pentru femei i b rba i semnific lipsa barierelor politice. Moldova sînt stipulate în art. în acest scop recomandînd s fie fixat în constitu iile na ionale principiul egalit ii dintre femeie i b rbat. la înv ă tur etc [ 169.12) [ 46 ]. Lucrarea autorului G. 16 stabile te drepturi egale b rbatului i femeii la c s torie i la desfacerea ei. manualul autorului .34/180 la 18. a i la monografia dr. educa ia i instruirea copiilor. 215 -220 ].208 ]. la participarea la via a politic . spre conceperea corect a maternit ii ca func ie social ţ ş ţă ă ă ş ţă i recunoa terea r spunderii i a copiilor s i. p. autorii fac referire la Declara ia universal a drepturilor omului. Statele membre condamn ă ţ maternit ii.48 alin. pe egalitatea lor în drepturi i îndatorirea p rin ilor de a asigura cre terea. Cârna Nonş ă Rezolu ia Adun rii Generale a ONU nr. p. Articolul 50 din Constitu ie prevede obliga ia statului Pentru dezv luirea aspectului cu privire la nondiscriminarea femeii i copilului am apelat la descriminarea. ţ ş ă ţă ă ă ă ăţ ţ ă ă кеволеч аварП ă ă вонавИ И Г ţ ă ţ ă ă ă ţ ş ş ş . la Conven ia european a drepturilor omului (art. Totodat . în drept T. Unuinea Europenean . Conform opiniei autorilor. Familia este elementul natural i fundamental al societ ii i are dreptul la ocrotire din partea statului i a societ ii. p. Consiliul Europei. conform c ruia familia se întemeiaz pe c s toria liber consim it ă ă ă ă ă ţ ă de a asigura copiilor i tinerilor condi ii pentru dezvoltare multilateral i armonioas [ 34 ]. economice i sociale cu referire la participarea acesteia la via a politic ” [ 18.110]. De aici am re inut Conven ia asupra elimin rii tuturor formelor de discriminare fa de femeie (adoptat prin discriminarea femeii sub orice form .48. s fie instituite m suri speciale orientate spre protec ia comune a femeii i b rbatului pentru educarea i dezvoltarea copiilor lor. la Pactul interna ional cu privire Dup cum am mai constatat. de desfacere i de nulitate a c s toriei se stabilesc prin lege. avînd o important ă i un statut juridic deosebit [53. Ivanov con ine acte interna ionale adoptate de ONU. 27 ă ţ ş ă ţ ă ş ş ă ă ă ă ţ ţ ă ş ă ţ ă ăţă ă ş ş ă ă ţ ţ ţ ă ă ă ă ă ş ţă ă ţ ţ ă ţ ş ţ ă ţ şă ţ ş ă ă ş ţ ţ ă ă ă ş ţ ă ş ş ă ţ ă ţ ţ ţă ă ş ţ ş ş ţă ă ş ş ă ş ă ă ţ ţ şă ş ţă ş ţă ţ ş ă leg turile de rudenie. hab. În acest scop statele membre asigur femeilor respectarea dreptului la vot.(1) din Constitu ia Republicii Moldova). principiile esen iale ale cre rii unei familii în Republica dintre b rbat i femeie.Cârna este dedicat studierii teoriei i practicii elimin rii tuturor formelor de discriminare în condi iile constitu ionalismului contemporan din Republica Moldova. . la cet enie a sa Lucrarea autorului T.12. “Familia este un mod de organizare a vie ii în comun a oamenilor. care în art. la alegerea profesiei. CSI cu privire la drepturile fundamentale ale omului.23). Constitu ia stipuleaz c condi iile de încheiere.1979). s fie prev zute sanc iuni pentru discriminare: s fie stabilit ap rarea juridic a drepturilor femeii.ale omului un loc important îl ocup dreptul la întemeierea familiei care constituie elementul natural i fundamental al societ ii i care are dreptul la ocrotire din partea societ ii i a statului (art. drepturile civile i politice (art. .

Ivanov. L. În Republica Moldova Constitu ia. (1) . în re edin a unei persoane f r consim mîntul acesteia”. printre care i art. sau prin art. al convorbirilor telefonice i al celorlalte mijloace legale de comunicare” [ 34 ]. art. garanteaz inviolabilitatea domiciliului: “Domiciliul i re edin a sînt inviolabile. În Republica Moldova dreptul la ap rare este garantat de art. garan iile constitu ionale trebuie s fie asigurate de legea suprem a statului. La aceste garan ii se atribuie i asigurarea minimumului de asisten Garan iile judiciare. Dar. V. ce înseamn gen – categorie social (engl.(1): ă ş ă judiciar i de înf ptuire a dreptului ă rile anglo-saxone. garan ia constitu ional poate deveni real doar dac tezele cuprinse în ea vor fi concretizate într-o lege ce ar stabili mecanismul aplic rii garan iei respective [4. prin art. Garan iile judiciare de protec ie a familiei le afl m în mai multe articole din Constitu ie pe care le-am amintit cu alte ocazii. Evident. La cele generale am atribuit îns ţ ş i ordinea constitu ional care are la baz ţ ţ personalit ii umane reprezint ţă valori supreme i sînt garantate” i în art. ini ial ap rute în ă ţ ţ ş ţ s u subiectiv. Suholitco. noi le-am divizat în respectarea Constitu iei Republicii Moldova.(1): “Statul asigur ăţ ă ă ţ ş Garan iile materiale în ă ţ ţă ă rile democratice se refer la domeniul economico-politic. medii) etc. Vorbind despre garan iile constitu ionale ale protec iei familiei.1 alin (3): “demnitatea omului. Dreptul constitu ional comparat.26. al altor trimiteri po tale.30 alin. diferen e ce pot fi modificate.Arseni. Sistemul european de respectare a drepturilor omului este constituit pe baza Conven iei europene pentru ap rarea drepturilor omului i libert ilor fundamentale (1950) i pe baza conven iilor adi ionale la ea. în prezent au ob inut o larg ţ ăţ ă ţă ţ ş ţ ţ ă ş ş ăţ ţ ţ ţ ţ ţ ă i în lucrarea ş ş medical . Nimeni nu poate pretinde sau r mîne în domiciliul sau secretul scrisorilor. 16 alin.29 alin (1). 28 ş ţ ă ţ ţ ă ş ş ş ă ă ă ţ şă ş ţă ă ş ţ ă ţ ţ ţ generale i judiciare. a drepturilor indispensabile fiin ei umane. p. Acestei Conven ii în tez i s-a oferit un capitol aparte. judiciare i materiale [4. La ele se refer dreptul cet eanului la asisten ă ţă ă ă ă ă ăţ ă ă ăţ ţ ă ă ă ă ţ ţ ă ă ş ş ă ă ă ă ţ ţ ţ ş ţ ţ ă ţă ş ă şă ă ă ă ţ ş ă ţ ţ Problema garan iilor drepturilor democratice i ale libert ilor este abordat Autorii consider c ă ţă drepturile i libert ile se asigur prin garan ii constitu ionale. gender) care reprezint diferen ele sociale dintre femei i b rba i. garan ii exprimate în art.53 alin.20 alin. libera dezvoltare a “Respectarea i ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordial a statului”. adic ţ ă domenii. drepturile i libert ile lui. (1). al telegramelor. autorilor A. p. fiec rui cet ean i se acord un statut material ce îi asigur libertatea de ac iuni în aceste gratuite (primare. r spîndire.În contextul dat autorul ine s precizeze ce înseamn sex – caracteristici biologice care disting fiin ele umane ca fiind de sex masculin i feminin. 55]. dup cum afirm autorii. studii .55].

deoarece decodificarea termenilor utiliza i nu este sarcina sa [194. În raporturile relative sînt cunoscu i to i posesorii de drepturi i obliga ii reciproce. întreruperea ei declararea nulit ii ei. raporturi personale patrimoniale i nepatrimoniale dintre membrii familiei etc. mortalitatea diverselor categorii de popula ie. a prezentat o surs bogat de informa ie din mai multe puncte de vedere. Transform ri demografice. Raporturile familiale se împart în absolute i relative. sexe. de durabilitatea i calitatea familiei. Irina Caunenco. Eeste evident c . s n tatea popula iei. care se confrunt cu un cerc nelimitat de persoane obligate s nu împiedice realizarea lui. Olga Gagauz. p. patrimoniul comun. p. precum datele statistice cu privire la dinamica sporului natural în RM în diver i ani. De obicei. de capacitatea ei de a spirituale.M. Îns femeia ocupa un loc special în sistemul de valori sociale. 29 ă ţ ţ ţ ş ţ ă ă ţ ă ă ă ă ţ ţ ă ş ă ş ţ ş ţ ţ ă ă ă ă ă ă ş ş ţă ă ă ş ţ ă ţ ş ţ ă ş ţ ş ş ă ţ ă ă ă ă ă ţă ţ ş ţ ţ ţă ţ ţ ă ă ţ ş ţ ţ şă Constantin Matei. Pentru dezv luirea temei tezei noastre de doctorat monografia autorilor Gheorghe Paladi. prezen a drepturilor i obliga iilor reciproce. altele de ordin moral. Neceaeva sus ine c în Codul familiei nu vom g si defini ia familiei. ci i prin faptul c membrii ei au unul fa ă ş ţ interesul statului.Aspectul reglement rii juridice a raporturilor familiale a fost reflectat i prin viziunea un colectiv reunit prin cele mai diverse leg turi: unele sentimentale. : . fiecare membru al familiei este concomitent i purt tor de drepturi i purt tor de obliga ii. M. care cuprinde condi iile i ordinea încheierii c s toriei. Familia în sine nu reprezint un astfel de obiect. familia dispune de particularit i distinctive: convie uirea în comun a membrilor familiei. Cu ajutorul normelor de drept al familiei statul reglementeaz doar rela iile ce exist în familie. La cele absolute se refer cele care determin strict partea împuternicit cu drept – purt torul de drept. evolu ia efectivului popula iei Republicii Moldova în perioada dintre anii 1950-2006.11]. via a familial ă ţ ă йицкел сруК оварп еонйемеС ă ă ă ţ авеачеН autoarei A. satisfacerea necesit ilor b rbatului i ale femeii atît biologice. Neceaeva constat c familia este ş ă ă ă ş i . cît i ş ţ ă ă ă ş ă ă ţă ţ ţ ă ţ ş ş ă ţ ă ş ăţ ă ă cerc de persoane unit nu doar pe principii emo ionale. material sau chiar de afaceri. Dintre lucr rile mai recente care au tratat diverse aspecte ale fenomenelor ce au influen at rela iile familiei din Republica Moldova enumer m cîteva cu o succint analiz a lor. A. Aici se are în vedere exercitarea de c tre familie a func iilor sale printre care reproducerea i educa ia copiilor.M. De i A. grupe de vîrst etc [131]. Indicii multiple ce caracterizeaz familia ca pe o grup specific . precum i stabile te condi iile i modul de ap ri ie a drepturilor i obliga iilor prev zute de Codul Familiei. din punctul de vedere al dreptului familiei. ca de altul anumite drepturi i anumite obliga ii prev zute de normele juridice i care prezint executa destina ia sa depinde societatea în ansamblu [194. explic existen a diverselor defini ii ale no iunii “familie”. Caracteristica particularit ilor reglement rii juridice a raporturilor familiale este legat de stabilirea obiectului reglement rii juridice.11].

omajul. pe lîng prevederile constitu ionale i cele din numeroasele hot rîri i legi menite cum ne sugereaz autorii lucr rii. p. cu lux de am nunte. conflictul transnistrean. fenomenul migra iei popula iei cu toate problemele ce le genereaz . pedagogice i antropologice cu privire la evolu ia familiei i a educa iei pentru familie. nu poate fi asigurat . p. iar pe de alt parte – liberalizarea i democratizarea vie ii social-politice. tendin e de 30 ţ ş ă ţ ţ ş ţ ş ă ş ă ţ ş ă ţ ţă ă ă ţ ţă ă ă ă ţ ş ţ ă ă ă ă ă ţ ă s asigure drepturile i garan iile familiale. educa ia familial ca demers pedagogic i cultural de formare a familistului. prin revizuirea programului de asigur ri sociale. inclusiv drepturile familiei.economice ce au loc în Republica Moldova. criza economic . luarea sub ocrotirea statului a s n t ii popula iei prin diverse programe. func ia biologic i sanitar . pauperizarea popula iei. ceea ce se desprinde cu mare claritate este deteriorarea alarmant a stabilizare a situa iei la nivel na ional [131. l rgirea drepturilor i libert ilor omului. dintre care eviden iaz : func ia reproductiv . iar dup ă ă ţ ţ ş ă ă ţ ă ş ă ţ ă ă ţ ş ă ă ţ ţ ţ ţ ţ ă ş ă ă ţ ă ă i ţ . Transform rile esen iale socio . În Tratatul de educa ie pentru familie. fenomen antropologic i institu ie social ” [52. începutul stabilirii rela iilor de pia [131. p. autorii sus in c aceasta are o anumit structur stabilirea emo ional ţ i anumite func ii. ea trebuie sus inut prin m suri concrete. ă ă i psihic . p. [131.223]. func ia emotiv . sporirea indemniza iilor la na tere. principalii factori care au determinat procesul migra iunii sînt urm torii: destr marea URSS cu toate consecin ele (distrugerea rela iilor economice dintre fostele republici sovietice socialiste).157]. inclusiv dreptul la libera circula ie. Pedagogia familiei autoarea Larisa Kuzne ov efectueaz un studiu complex asupra familiei „ca valoare. Deci. func ia controlului social primar ă ţ etc. dup p rerea autorilor. migra ia au autorii. din toate perspectivele de evaluare a actualei situa ii în sfera familiei i c s toriei i a evolu iei ce se prefigureaz . ce asigur ţ ă ş ă ţ ă ş ă ţ şă ă ă ă ăţ ăţ ţă ş ăţ ţ ă ţ ţ ş ă ţ ş ţ ă ţ ţ ă ă ţ ă ă ş ă ţă ş ţă ş ţ ţ ă ă ă ţ ţ ă Moldova în aceast perioad de tranzi ie. pentru a pune familia în drepturile sale. Dac nu cunoa tem în profunzime toate problemele cu care se confrunt Republica cet eanului. ameliorarea situa iei familiilor vulnerabile.267]. Dup cum se pronun ş ă ă ş ă ţ ţ ş ţ institu iei familiei. a familiilor tinere. diminuarea ofertei pe pia a muncii. A adar. protec ia drepturilor i libert ilor omului influen at dezastruos comportamentul demografic i familial al popula iei.86]. Dintre numeroasele obiective pe care autoarea i le propune s le trateze (repere filozofice. ocrotirea s n t ii femeii prin culturalizarea sexual a familiilor tinere etc. func ia educativ . p. tendin ţ ţ care poate fi diminuat numai dac vor fi întreprinse m suri de ţ Referindu-se la familie. dup cum am afirmat în repetate rînduri pe parcursul tezei. Dereglarea structurii familiei se caracterizeaz prin situa ii care îngreuneaz sau nu permit îndeplinirea func iilor sale [131.Referindu-se la procesele demografice ce se produc în ultimii ani în Moldova. 8]. autorii descriu.

sociale. viol se produce în leg tura consfin it ă prin c s torie. p.) pe noi ne-a interesat îndeosebi familia.272]. St nciulescu (2002). Durning. în toate perioadele de dezvoltare istoric toate problemele legate de egalitatea genurilor s-au solu ionat în defavoarea femeilor. economice. desf urat în grupurile familiale de c tre adul i. sub diferite aspecte. culturale i educative [52. Acest fapt poate fi atribuit atît femeii în via a ei social .246]. i fa de copii. o celul elementar a societ ii care are func ii biologice. întrucît acest ă ă ă ţ ă ă ă ţ ţ ă ş ă ţ ţ ţ ă ş ă ă ţ ăţ ă ăţ afirm c nondiscriminarea fa ă ă de femei se afl în dependen de situa ia financiar a acestora. Violen a domestic este o situa ie special în care se afl femeia contemporan . cu toate acestea în baza actelor 31 ă ic ţ şă ă ă ă ă ă ă referire autoarea. a actelor legislative care vin s garanteze prevederile Constitu iei i s le dezvolte. pe m sura evolu iei ş . p. psihologice. acesta este un fenomen social.reconfigurare a modelelor de educa ie în familie i pentru familie etc. Una dintre problemele ce in de familia din lumea contemporan este violen a fa de femeie. „marea majoritate a cercet rilor demonstreaz ă ăţ ă ţ ă ş ţ ă ţ ă ţ ţ c . care. Rolul educativ al p rin ilor nu este o problem a societ ii moderne. i modul de solu ionare a ei. cît i în via a de familie.246]. p rin ii copiilor respectivi” [ 52. Tot aici autoarea aduce i o opinie a mai multor pedagogi. 248]. educa ia i dezvoltarea personalit ii. Autoarea ne aduce defini ia familiei. trateaz aceast tem în tezele lor de doctorat. raporturile p rin i-copii sînt tot mai definite printr-o dimensiune tot mai afectiv ă ş ţ ţ ă ţ ă ţă ş ă ă ă ţ ş ţ ş ţă ă ţ ă ţ ă ţ ă ă şă ţ ş ş ţ ţ ă ţ ş ţ ţă ă ă ă ă ş ţă ă ş ă ă ţ ţ ţ ă ă ţ ţă ş ţ ş ţ interesul p rin ilor pentru educa ia copiilor cre te” [52. cel mai propice dezvolt rii i form rii personalit ii copilului. una dintre manifest rile acesteia fiind violul marital. p. cu atît mai eficient î i îndepline te Protec ia juridic a familiei continu s trezeasc interesul i al tinerilor cercet tori care. dup cum se tie. În scopul i sarcinile cercet rii autoarea constat c ă ă constitu ionale. Sentimentalizarea raporturilor familiale continu s se dezvolte. Referindu-se la statutul femeii în societate i egalitatea ei în drepturi cu b rbatul. Asigurarea juridic a protec iei femeii contra agresiunii (2005). p. Conform opiniei E. Sîntem de acord cu aceast opinie i credem urm toarele: cu cît mai armonioas este o familie. conform c reia familia reprezint un mic grup social. S analiz m cîteva dintre ele. fiind influen ate de diferite fenomene sociale. dup opinia sa. Problema este deosebit de complicat . dar am ad uga noi urmeaz s reflecte problema protec iei femeii contra agresiunii prin prisma dispozi iilor ţ ă ş ţ ă ţ ă ă ă ş ţ ş ăţ ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ţ ş ş ţă ă ş ă ţ ş ea func iile creînd i asigurînd satisfacerea tuturor necesit ilor membrilor acesteia. la care face societ ii. Prin educa ie familial (P. 1995) se în elege ac iunea de a cre te i educa mai mul i copii. Savan ii psihologi consider familia ca mediu firesc. de sînge” [52. autoarea Dar. Bîcu Adelina. psihologic i pedagogic legat de apari ia i evolu ia sentimentului copil riei i a sentimentului familiei. „înseamn un grup de persoane unite prin rela ii de filia ie.

Conven ia se sprijin pe patru principii fundamentale: principiul nondiscrimin rii. la protec ia lor contra agresiunii i acest cadru. În lucrare s-a efectuat o abordare complex a no iunilor: dezvoltare social ţ ă procedur judiciar sau administrativ care-l prive te. p.interna ionale. Protec ia drepturilor mamei i copilului în condi iile dezvolt rii sociale stabile. p. Centrului pentru Drepturile Omului etc. autoarea consider c o lacun a acesteia este faptul c ac iunile de baz în favoarea copiilor au un caracter programatic vizînd dezvoltarea în ansamblu.economice care ar ridica nivelul de trai al societ ii în general i al femeii în special i elaborarea unui cadru juridic corespunz tor. Vorbind despre Conven ie. cuprind : restructurarea bugetar . drepturilor omului. Pîn la adoptarea Conven iei asupra drepturilor copilului (ONU. eliminarea paralelismelor confuziilor dintre puterea executiv ă ţ ă ţ ţ ă ţ ţ ă ă ă ă ţ ă ş ă ş ş ţ ă ă ţ ş ă ă ă ţ ă ă ţ ţ ş ă ă ă ă ş ş ţ ă ţ ă ă ă ş ă ă ţ ţ ăţ ă ăţ Pe plan interna ional au fost adoptate mai multe acte de importan elimin rii tuturor formelor de discriminare fa ă ă ă ţ ţ de femei. dac ar fi respectat. poate fi solu ionat pe dou ă ţă ţ ă ţ ă cu privire la violen a în familie i c ile de contracarare a acesteia. consider autoarea. drepturile femeii în calitatea ei de mam etc. autoarea consider c aceasta trebuie s ă ă ş ţ ţ ă ă ă ă ţ ţ ş ş ă ş ş ţ ţ ţ ş ă ţ ă ş ă ş ţ major privind ţă ş . Asimilate unei Carte a drepturilor i a golurilor în func ionarea ţ ţ institu iilor implicate în protec ia familiilor. principiul primatului intereselor copilului. cu drept de a fi ascultat în orice copilului. 32 ţ ă ă şă ă Relativ la reforma protec iei sociale a familiei. speciali tii din domeniu au constatat necesitatea unei ini iative legislative de a recunoa te infrac iunea de viol marital i reglementarea ei într-un articol din Codul penal. eliminarea i cea judec toreasc în aplicarea legisla iei etc. statutul femeii în societate: Conven ia asupra drepturilor femeii c s torite. Conven ia asupra traficului cu fiin e umane etc. dar dac ţ urm rim adres rile ce parvin avoca ilor ă ă ă ţ ă Problema privind violen a contra femeii. inîndu-se mai pu in cont de drepturile individuale [ 50.10]. plasîndu-le în cadrul general al durabil . dreptul la supravie uire i dezvoltare i principiul consult rii i respect rii opiniilor copilului [50. În Republica Moldova se poate spune c exist un cadru juridic referitor la drepturile i libert ile femeilor. c i: adoptarea unei strategii socio . el ar parlamentari. Conven ia pentru reprimarea putea asigura în parte protec ia femeii.11]. p. 10 ]. 1989) copilul nu a fost considerat personalitate cu necesitate de autodeterminare. deducem c în ara noastr continu s fie grav înc lcate aceste drepturi [ 13. Aceast tez de doctorat este una dintre lucr rile autohtone care încearc s studieze mai profund problema protec iei drepturilor mamei i copilului. prin adoptarea unor noi legi Cu mir Ludmila. alternative eficiente la institu ionalizare. drepturile mamei i copilului ca institu ie de drept constitu ional.

p.) i factorii sociali (atitudinea p rin ilor i a societ ii fa de problemele copilului. Nesatisfacerea necesit ilor la nivel ă social . Cu atît mai mult sus inem propunerile autoarei L. stabileasc un echilibru între persoanele ce ob in venituri de munc ţ ţ ă i cele care. Stela Grigora . În lucrare autoarea constat c într-o societate nici o necesitate uman nu apare izolat: ele coexist . Autoarea î i argumenteaz alegerea temei date prin contradic ia existent între cerin ele actuale ale societ ii în plin transformare. din diferite motive. a sistemului legislativ i cel institu ional. pe cînd modul în care aceasta este interpretat este un „fapt de cultur ”. autoarea constat c în Moldova ea este ubred ş ă ă ă ă ă se intergenereaz . Cercetarea sociologic a mai contribuit la identificarea circumstan elor ce au condus la institu ionalizarea protec iei copiilor prin crearea unui cadru socio . inclusiv protec ia i îngrijirea genera iei în cre tere i situa ia din cadrul sistemului de protec ie social a copilului i familiei.abandonul. incestul. adesea pune în pericol atît via a mamei. 16]. p. nu au venituri. reprezentînd astfel un aspect biologic al vie ii. metodele speciale de reglementare a oferirii mijloacelor de existen . Din mecanismul protec iei sociale fac parte fondurile speciale care constituie izvorul de finan are a asigur rilor sociale. a proceselor care au condus la eviden ierea grupului de copii. 12 ]. se stimuleaz ă i se inhib reciproc. Analiza sociologic a contribuit la identificarea circumstan elor apari iei conceptului „copil rie”. p rinte solitar (43%). disabilitatea copiilor (42%) etc. 11]. Cu mir cu privire la redactarea titlului Legii RM cu privire la ocrotirea s n t ii reproductive i planificarea familiei în felul urm tor: Legea privind s n tatea reproducerii i reproducerea uman asistat medical. cît i a copilului. cu toate detalierile pe care ea le propune în tez [50. deosebindu-l de cel de dependent de maturi. Probleme ale protec iei sociale a copilului i familiei în dificultate (2005). s n tatea familiilor. Un moment interesant al lucr rii ne-a p rut încercarea autoarei de a dezv lui no iunea de copil rie. studiile p rin ilor etc. care poate fi solu ionat doar de o politic social adecvat promovat de stat [ 86. Printre factorii ce afecteaz situa ia familiei sînt numi i factorii sociali (condi iile de trai. subnutri ia copiilor (46%).p.juridic ce reglementeaz obliga iile familiei i ale statului fa de copii [86. 12]. încadrarea p rin ilor în cîmpul muncii etc. p. Cercetarea a identificat problemele cele mai des întîlnite în familiile în dificultate: venituri sc zute (66%). migra ia). a sistemului existent de servicii sociale destinat copilului i familiei în dificultate. 33 ă ţ ţ ă ţ ţ ă ă ă ăţ ţă ş ţ ă ş ţ ă ţ ţ ţ ă ăţ ş ţ ă ţ ţ ţ ă ă ă ţ ă ş ăţ ţ ţ ă ţ ă ă ă ă ăţ ă ţ adult. violen a [50.. constatarea c specificul copil riei const în faptul c ea este lipsit de experien ă ă ă ă ă i este ă Prin protec ia social autoarea în elege un sistem de mijloace eficiente destinate s ş ă ţ ă ţ ă ă ş ţ ţ ş ă ţ Autoarea se refer i la cele mai grave forme de abuz asupra copilului: pruncuciderea. i ă ă ş ă . datorii la între inere (47%). individual genereaz apari ia problemelor personal-umane. astfel dînd na tere la o problem ă ş ă ă ă ă ţ ţ ă ă ţă ă ş ă ş ş ş ă ţ ţ ţ ş ş ţ ş ţ ă ţă ţ ă ţ ă ş ă ş ă ă ă ă ă ş ţă ă ă ş ţ ş ţ şă Referindu-se la s n tatea reproductiv .

publicarea unor recomand ri metodice pentru studen ii i practicienii din sfera acestor servicii etc. de exemplu. autoarea sus ine c ţ În lucrarea dat am constatat precizarea unui ir de termeni. Serviciile sociale nu trebuie confundate cu deservirea social . acord rii diferitelor servicii i ajutoare La capitolul recomand ri autoarea A. Chisari propune operarea unui ir de modific ri ale legisla iei moldovene ti. care asigur la domiciliul s u cre terea. realizarea acestei legi trebuie s fie înso it de mecanisme practice de implementare. dar aten ia noastr a fost re inut de o sugestie pe care o sus inem i noi: persoan fizic atestat în modul stabilit. finan are. cuprinzînd ansamblul de m suri destinate s protejeze to i membrii societ ii. Reglement ri juridice privind asisten a social a copilului i a familiei cu copii în Republica Moldova (2006) [ 25 ]. 34 ţ şă ă ăţ ă ş ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ăţ ă ţ ă ţ ş ş ţ ţ ă ş ă şă ă ţ ţ ţ ă ş ă ă ţă ş ţ ţ ă ă ă ă ă ţ ă ă ţ Sau asisten a social ţ i asigurarea social care se deosebesc în func ie de sursa de materiale. securitatea social este o component a protec iei sociale i cuprinde doar m surile de ocrotire a persoanelor aflate în dificultate. propunem adoptarea Regulamentului cu privire la serviciul de copilului la asistentul parental profesionist. acestea fiind codificate. ş ă ş ţ ş ţ ş ă ţ ă ă ă ţ ă ă ă ţ ă ş ţ ă ă ă ă ă ţ ă ş Referindu-se la proiectul de lege cu privire la copilul în dificultate.Sîntem întru totul de acord cu autoarea S. cum ar fi. cercul beneficiarilor. La nivel de Guvern s fie creat un organ de inspec ie i monitorizare care s asigure respectarea standardelor minime de calitate în acordarea serviciilor sociale. categoriile presta iilor acordate etc. Grigora c pentru a dezvolta serviciile comunitare trebuie ca la nivel de administra ie public local s fie instituite instrumente de prevenire a abandonului copilului. s fie reorganizat sistemul existent de îngrijire reziden ial . Este binevenit propunerea autoarei adresat ministerelor implicate în protec ia copilului de a crea un sistem durabil de instruire i perfec ionare a speciali tilor din domeniu. primul avînd o semnifica ie mai larg . Deoarece serviciile de asisten parental profesionist – servicii oferite de c tre o i are loc în calitate de proiect sus inut de c tre Organiza ia Interna ional neguvernamental parental profesional ă ţ ţ ă ţ asisten i a Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protec iei ş ş ţ ă ă ţ ţ ă ă ş şă ţ ş . Chisari Aliona. ultima cuprinzînd activitatea organelor competente desf urat în scopul sus inerii sociale. a nu se confunda „protec ia social ” cu „securitatea social ”. contribuirii la adaptarea social i reabilitarea persoanelor aflate în dificultate. inclusiv a Codului familiei al Republicii Moldova cu scopul de a ameliora existen a copiilor i familiilor aflate în dificultate. îngrijirea i educarea necesare dezvolt rii armonioase a copiilor pe care îi ia în plasament – se ofer în prezent în Republica Moldova doar în baza unor acte ale organelor administra iei publice locale „EveryChild” din Marea Britanie.

supus „retific rii justi iei” care se încheia între adoptat i adoptator [ 8. garan ii pentru ca adop iile s se înf ptuiasc în interesul superior al copilului. Familia monoparental . 50). protec ia familiei monoparentale [143 ]. ă ţă ţ ş ă Studiul autoarei Marieta Avram.93 ]. spoat descoperi în lumea dreptului o parte din faptele i evenimentele familiei ca microsocietate. îndeosebi. s creeze un sistem de cooperare care s previn r pirea. Filia ia. actualitatea temei abordate prin destr marea URSS care a provocat un ir de probleme sociale.încercare de a oferi o imagine de ansamblu. pe lîng agravarea procesului de s r cie i lipsa unui mecanism de protec ie social . 28. cei care doresc s adopte un copil) s ă ţ ă ş ţ ţ ţ ă Numeroasele acte na ionale i interna ionale privind adop ia au drept scop s stabileasc ă ţ ţ ş ţ Una dintre consecin ele negative ale perioadei de tranzi ie din Republica Moldova. În procesul cercet rii am consultat de asemenea mai multe studii publicate la tema studiat în presa periodic : Legea i via a. Aceasta are la baz mai multe motive: decesul unuia dintre p rin i. ca i noi. România). lipsa unui cadru legislativ de reglementare. De aceea. Spania. p. În acest sens. care s ofere solu ii adaptate noilor realit i sociale. este. divor ul din diverse pricini etc. Rusia. Nici chiar Codul familiei a c rei destina ie este reglementarea rela iilor familiale nu cuprinde dispozi ii prin care s consfin easc drepturile i garan iile familiei monoparentale. Protec ia social-juridic a familiei monoparentale în Republica Moldova. intensificarea divor urilor. prin aceasta asumîndu. la strictul necesar în elegerii normelor juridice. dup exemplul mai multor state (Fran a. constat autorul. se impune ca un fenomen nou. na terea copiilor în rela ii extraconjugale. art. prin limitarea referin elor de ordin istoric i a disputelor doctrinare. juri ti. 48(1). printre care i-ar afla locul i familia monoparental . Germania. pe cale constitu ional . plecarea peste hotare în c utarea unui loc de munc . Revista na ional de drept. sporirea num rului de familii cu un singur p rinte. autorul se refer îndeosebi la situa ia „celulei de baz a societ ii” – familia [143 ]. aragov. vînzarea sau traficul de copii. Codul civil din 1864 reglementa adop ia ca un contract solemn. Argumentînd. autorul constat c Republica Moldova. ca i prin interpretarea dintr-o perspectiv nou a anumitor texte. Italia. p rin i. este necesar modificarea i completarea Codului familiei i a altor prevederi legale pentru asigurarea func ionalit ii. Poate din aceast cauz Constitu ia RM garanteaz ţ ă ă ş ă ţă ă ă ţ ă ş ă ă ţ ş Ş N. adop ia na ional i interna ional este o ţ ţ ă ţ ţ ă ţ ţ ş ş ă ă ă ă .i o r spundere mai mare în promovarea drepturilor sociale fundamentale ale cet enilor. dup ţ ţ în Moldova. 35 ţ ş ţă ţ ş ş ă ă ţ ş ă ţ ă ţ ţ ţ ă ă ş ş ţă ă ş ă ă ţ ţ ă ă ă ă ă ţ ă ş ş ă ă ă ă ţ ă ţ ă ă ă ă ţ ş ţ ă ţ ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ţ ţ ă ţ ă ş ţ ă ă ş ş ţ ţ a urm rit ca to i cei interesa i (studen i. tinerii i copii (inclusiv pe cei n scu i în afara c s toriei (art. ca de altfel i alte tipuri de familii extraconjugale ap rute recent mai multe drepturi ale familiei rezultate din c s toriile legale i ia sub ocrotirea statului mama. respectarea drepturilor i. ar trebui s se declare stat social. art. p rerea autorului.

în încheiere. Dreptul familiei reglementeaz хамелборп хыротокен О ă ă окнесяьД ş ţ В ыкй йинешонто хынйемес яинаворилугер огововарп ă ă тьлуС ţ ţ Г Articolul autorilor . ţ ă ă ă ţă . Ka . inclusiv dec zu i din drepturile p rinte ti. . prin urmare i r spunderea se stabile te între ace tia. Conform art. depuneri. în cazuri de înc lcare a moralei care este „…lumina libert ii moravurilor. 371 CC al Republicii Moldova. averea dobîndit în perioada c s toriei cuprinde veniturile fiec ruia ob inute din activitatea lor de munc . folosire i dispunere asupra ei [ 203 ]. O. subven ii i alte pl i pecuniare.Mai mult decît atît. Un aspect demn de re inut din domeniul protec iei familiei îl abordeaz cercet toarea V. Conform alin. rela iile dintre membrii familiei. Orice avere dobîndit de c tre so i în timpul c s toriei reprezint un bun comun al lor. Nu pot fi obiect de partajare toate lucrurile ce apar in copiilor. pîn cînd nu va fi dovedit contrariul. Întrucît pe noi ne intereseaz ocrotirea drepturilor copilului. La apari ia litigiului. Stabilirea r spunderii se face i în scopul ocrotirii intereselor membrilor minori ai familiei. care înseamn c so ii au drepturi egale de posesie. II art. P rin ii mai pot fi pedepsi i. autorul conchide c în Republica Moldova nu exist o politic social ce ar con ine solu ionarea problemelor protec iei socialjuridice a familiei monoparentale[143 ]. aceast avere este guvernat de un regim special de proprietate comun . A adar. în Republica Moldova în aceast perioad de tranzi ie la economia de monoparentale. pensii. . 20 CC al RM. din articolul prezent am re inut opinia autoarei ce se refer la cazurile de înc lcare a drepturilor minorului care pot avea loc prin neglijarea de c tre p rin i a obliga iilor lor prestabilite de lege sau neîndeplinirea lor corespunz toare i sanc ionarea lor. Conform art. de întreprinz tor i intelectual . partajarea averii are loc pe cale judiciar . fiic a justi iei 36 ţ ă ă ţă ş ă ţ ă ţ ţ ă ţ ş ă ţ ţ ă ă ă ă ţ ă ş ă ş ş ă ş ă ă ă ă ţ ţ ţ ă ă ă ş ţ ă ţ ţ ţ ă ă ţ ţă ţ ţă ş ţ ă ş ă ă ţ ă ă ă ă ş ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ă ţ de c tre so i a rela iilor de familie i de gestionare a gospod riei comune. volumul total al propriet ii comune a so ilor supus partaj rii se stabile te la momentul întreruperii de fapt întrerupere cuplul nu a dobîndit alt avere cu mijloace comune. . dac dup aceast ă ă ă ş ă ţ ţ Cebotari în articolul R spunderea juridic în dreptul familiei. hîrtii de valoare. averea comun poate fi divizat la în elegerea so ilor. religie universal . inclusiv banii depu i pe numele lor în conturi bancare. Conform normelor legisla iei familiale. cotele din capital depuse în institu ii financiare sau în alte societ i comerciale etc. abordeaz o problem ce ocup un loc foarte ţ ă ă ă ă ă ţ ă ţ ţ ş ă ă ă ă ţ ţ ă ăţ ă ţ ă pia nu a fost elaborat o strategie în domeniul protec iei social-juridice a familiei important în rela iile de familie–partajarea averii. eforturile de protec ie a acestor familii fiind bazate pe m surile suplimentare în vederea ocrotirii familiei în general. 22 din Hot rîrea Plenului Cur ii Supreme de Justi ie a RM cu privire la practica de aplicare de c tre judec tori a legisla iei în cauzele de desfacere a c s toriei.

1. V.V. au afectat grav familia prin omaj. a c rui ă şă ş ţ ţ ţ politic este orientat la crearea condi iilor ce asigur o via demn ăţ ă ţ ă ă i dezvoltarea liber a omului. Cibotaru. Dup opinia autoarei.2. modul de constituire a familiei. Astfel. de exemplu. a Spaniei. ce ac ioneaz în baza Regulamentului aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr. comportamentul sexual. instruirea i educa ia copiilor orfani i a celor lipsi i de ocrotirea p rin ilor revin statului i societ ii”. în art. Federa ia Rus este un stat social. adoptatorului o atmosfer de familie favorabil pentru dezvoltarea sa fizic educa ie satisf c toare [19. a Republicii Italiene. stipuleaz : „Toate preocup rile privind între inerea. este o condi ie imperioas .i cunoa terii”. cre terea morbidit ii etc. 1987). 126-131.Cebotari. a Republicii Federale Germania. în art. afirma ie pe care o sus inem. a Republicii Franceze.” 37 ă ă ş ă ă ă Conform opiniei autoarei dr. Constitu ia FR dispune: „1. Interven ia statului în consolidarea familiei. adoptatul trebuie s g seasc în familia ă ş ţ ă ă ţ ţ ţ ţ ăţ ţ ţ ţ ă ţ ş . ansamblul societa ii î i propune drept obiectiv examinarea familiei ca un grup social relativ de indivizi lega i între ei prin origine. pentru o ă 1. nr. am apelat la articolul dr. Locul i rolul ei în ţ ş ă ţ ă ţ ă ş ă ţ moral de datorie p rinteasc [ 21 ]. 2003.5 ani. Cojocaru în articolul Familia ca institu ie social .726 din 13 iunie 2003 / MO. fiind „exemplu tipic de grup primar” (Mendras. Unele aspecte comparative ale legisla iei din domeniu Constitu ia Federa iei Ruse. consider ă ţ ţ ţ ţ ă ă ş ţ ă ă ţ ţ ş ă ă ţ ă ă ţ ş Schimb rile produse în societate odat cu trecerea la economia de pia . 7 alin. familia nuclear . educa ionale [ 32 ]. cum ar fi. p. 24]. Orice raport juridic familial privind obliga iile p rinte ti este legat de no iunea de Cercet toarea N. ă ă ă ă ă ţ ş ă ţ ţ ţ ţ ă ţă ş ţ ă ţ ş ţ ş ţ ă ţ i moral . Adop ia – posibilitatea copilului de a vie ui în familie[ 19 ]. atitudinea fa de familie etc. instalat în familiile din Moldova. migra iune. divizarea rolurilor i a func iilor în familie. economice. c s torie sau adop ie. criza economic Reducerea num rului de c s torii i sporirea ratei divor urilor demonstreaz criza acut ă ţ ş ă ă ă ă ăţ ţă ş ă ţ ş ă autoarea. suportul acestuia în prezent reducîndu-se la un ajutor la na terea copilului i o indemniza ie lunar pîn la 1.(3). Vorbind despre adop ie. în acest sens fiind instituit Comitetul pentru Înfiere i Consiliul na ional pentru Protec ia Drepturilor Copilului. ă ă ă ţ ş ş Constitu ia Republicii Moldova. biologice. În procesul evolu iei familia nuclear a suportat modific ri esen iale. 49 alin. îndepline te func ii socioafective. a republicilor din CSI i a Republicii Moldova au fost comparate doar sub aspectul protec iei familiei. Problema copiilor orfani este o preocupare permanent a institu iilor na ionale.

mamei i celor ce muncesc i sînt în vîrst . Preambulul Constitu iei Republicii Franceze din 4 octombrie 1958 arat c „Poporul francez î i proclam solemn ata amentul fa de Drepturile omului i de principiile suveranit ii na ionale a a Constitu iei din 1946”. (2) Puterile publice asigur . i mai ales copilului. iar în art. (2) din Constitu ia Republicii Moldova. maternit ii. în special în ceea ce prive te familiile numeroase. aici ţă ş ţ ţ ţ ş ă ă ă ţ ş ţ ş ă ă ă ş ţă ş ţă ă ţ ă ă ş ţă ă ă ş ţ ţ ţ ă ă ş ă ă ş ş ş ă ş ă ţă ă ă ţ ă ţ ş ă ţ ă ă ă ţ ţ ş ă ţ ţ ă ţ ţ ă ş ă ă ă ţ ţă ţ ş ă ă ă ă ş ă ă ţ ă ţ ş ă ş ş ş ă ş ă ă ă ă ă ş ă ţ ţ ş ţ ţă ş ă ş ţă ţă ă ă ă ă ş ă ţ ţ Art. protec ia s n t ii. prin m suri economice i alte prevederi. 1. al turi de maternitate s fie ad ugat i cuvîntul paternitate. În tez am constat c tat l are acela i rol important în între inerea. indiferent de starea ei civil . dup cum observ m. a invalizilor i cet enilor în vîrst . Întrucît în textul propriu-zis al Constitu iei nu am g sit nimic concret referitor la drepturile familiei. Întrucît în con inutul tezei de doctorat Conven iei europene cu privire la ocrotirea (protec ia) drepturilor omului i a libert ilor fundamentale i-am dedicat un capitol aparte. 2 Constitu ia prevede: „În Federa ia Rus munca i s n tatea oamenilor sînt ocrotite. confirmat ţ ă i completat de preambulul economic i juridic a familiei. sînt stabilite pensii de stat. în art.În alin. i a mamelor. înlesnind dezvoltarea institu iilor corespunz toare acestui scop” [ 41]. paternit ii i copil riei. copiii i tineretul. 31 stipuleaz : „Republica înlesne te. se dezvolt sistemul serviciilor sociale. securitatea material . Legea reglementeaz stabilirea paternit ii”[42 ]. de asemenea. Republica protejeaz maternitatea. 1 din Constitu ia Italiei fixeaz : „Republica recunoa te drepturile familiei ca cum au fost definite de c tre Declara ia din 1789. indemniza ii i alte garan ii ale ocrotirii sociale. în art. de aceea la capitolul propuneri am venit cu opinia ca art. Ea garanteaz tuturor.” societate natural bazat pe c s torie”. Constitu ia Spaniei. (4) fixeaz : „Orice mam are dreptul la ocrotirea i asisten a comunit ii” [ 39 ]. este stabilit cuantumul minim garantat al retribuirii muncii. 49 alin. iar în alin. drepturi egale cu acelea ale b rbatului”. este asigurat concursul statului în sprijinul familiei. 39 alin. … „Na iunea asigur individului i familiei condi iile necesare dezvolt rii lor. indiferent de filia ie. în toate domeniile. în toate statele sus-numite ocrotirea constitu ional a familiei. educarea i instruirea copilului. am apelat la dispozi iile preambulului Constitu iei din 27 octombrie 1946. maternit ii (în unele state din CSI i a paternit ii) i copilului constituie un obiectiv suprem. 29 alin. 6 (1). care sînt egali în fa a legii. A adar. 38 ă ş ţ ţ ţă ă ş ă ăţ ş ţ ă ş . protec ia copiilor. indic : „Puterile publice asigur protec ia social . repausul i timpul liber…” [40 ]. din care cit m: „Legea garanteaz femeii. este indicat: „C s toria i familia se afl sub ocrotirea special a ordinii de stat”. mamei i copilului. În Constitu ia RFG. formarea familiei i îndeplinirea îndatoririlor acesteia. aceste texte fiind în elese ca f cînd parte din ultima Constitu ie [40].

de obicei mai pot fi examinate i din punctul de vedere al „vie ii personale”. precum i recunoa terea jurisdic iei CEDO. decedînd i el în curînd dup copil.05 în cazul „Znamenskaia versus Rusia”). fapt ce. al c rei respect de asemenea este garantat de art. CEDO a ajuns la concluzia c no iunea „via ţ ţ ţ a rela iilor personale apropiate. Znamenskaia a contestat la CEDO refuzul judec toriilor na ionale de a examina cererea sa cu privire la stabilirea paternit ii copilului n scut mort. Aderînd la Consiliul Europei. îns sensul acestora poate fi dedus în baza analizei unor hot rîri ale CEDO în ă ş ţ ă ă ţ ă ă ţ urma înc lc rii prevederilor art. invocînd c prin aceasta i-a fost înc lcat dreptul la în art. i schimbarea numelui lui. în procesul gravidit ii între f t i reclamant s-a stabilit o rela ie puternic ţ ă ş ă ţă 39 ăţ Existen a sau inexisten a „vie ii de familie” în sensul art. îi influen a „via a personal ”. iar copilul rezultat este o parte a acestei rela ii din momentul na terii sale. 8 din Conven ie. problem a faptului ce depinde de existen a real în via ţ ă ţ ă ă ăţ ţ ă ţ ăţ ţ ă ă ţă ă ţ ş ţ ş ă ţ ţ ţ ă ţ ţ ă ă ţ ă ţ ş ş ţ ţă ş ţ ş ţ ş ţ ă ă respect fa de via a ei de familie. Cu acest scop ea a dorit s -i fie stabilit paternitatea. conceput cu ultimul concubin. întrucît copilul s-a n scut mort. Un interes deosebit trezesc hot rîrile adoptate de CEDO asupra reclama iilor contra Rusiei în leg tur cu nerespectarea vie ii de familie. ă ţ Evident. Autorul T.via a de familie în Rusia (Federa ia Rus a ratificat Conven ia (1950) prin Legea federal nr. f r îndoial . Rusia i-a asumat obliga iile privind respectarea i protec ia drepturilor i libert ilor fundamentale fixate în Conven ie. 8 din Conven ie. din cauza prezent nu pot decurge aceste rela ii personale. Astfel.06. CEDO a recunoscut înc lcarea art. er eni în articolul s u ă ş Ş [211] de familie” ţ ă ă ăţ dorim s reflect m cîteva idei cu privire la faptul cum este în eles dreptul la respectul fa ă ţ ţ ă ţ ă ă ţ de акеволеч маварп оп адуС огоксйепорвЕ хяинешер в инзиж йонйемес еинежаву ş ă ţ ă ţ ţ ş ă ă o i de . iar tat l lui biologic a fost desp r it de reclamant pîn la na tere. 8 din Conven ie este în esen ţ ăţ ţ ţ ţ ан аварп яинаминоп усорпов К din 30 martie 1998). atitudinea tradi ional a organelor Conven iei const în faptul c rela iile apropiate. CEDO a f cut distinc ie între no iunile „via a personal ” i „via a de familie” i „a caracterizat via a de familie” (Hot rîrea din 02. aceea ea a manifestat dorin a ca s -i dea copilului n scut mort un nume i s -l înmormînteze în modul respectiv. în afar de via a de familie. iar în încheiere generalizeaz : ă ş ş Ş ă ă ş ţ ă ţ ă ă ţ ţ ă ă ă ă ă ă ş ă ă ţ şă ă ş ţ ă ţ ţ ă ţ ă ă ş ş ă ă ţ ă ă Astfel. Cu toate acestea. autorul T. 8 din Conven ie i a dispus recompens în sum de 1000 euro în favoarea reclamantei. 54 constat c în legisla ia rus lipsesc astfel de categorii ca „via a de familie” i „respect pentru via a de familie”. acestea fiind numeroase. 8 din Conven ie presupune existen a „rela iilor de familie” între partenerii c s tori i sau nec s tori i. Examinînd reclama iile. er eni mai supune analizei i alte cazuri.

Carnauhov. se incrimineaz fapta celui care a încetat s . l sarea în primejdie a minorului.Jurisdic ia CEDO contribuie la aten ionarea puterii de stat asupra cazurilor de înc lcare a procesul aplic rii ei. r pirea sau susbtituirea unui copil. cooperarea la comiterea infrac iunilor. a tutelei. De exemplu. Din studiul autorului E. reprezentînd partea indispensabil a puterii p rinte ti. curatelei sau asisten ei familiale ori care a încetat s acorde ajutorul necesar. asupra necesit ii racord rii legisla iei în vigoare i a procedurilor aplicate la normele interna ionale. abuzurile sexuale etc. în încheiere autorul E. referindu-se la abandonul de familie. ci i so ul i oricare alt rud a f ptuitorului [ 14 ]. are mai multe tangen e cu CP al RM sub aspectul ocrotirii familiei i minorilor. 227-3 i 227-4. Titlul XII din Cartea a doua i în Codul penal francez Capitolul VII „Despre atingerile aduse minorului i familiei” Titlul II din Cartea a doua „ Despre crimele i delictele împotriva omului ”). neachitarea pensiei alimentare copiilor abandona i. stabilit de lege. Dispozi iile similare din CP francez. Carnauhov ajunge la concluzia c legiuitorul francez în compara ie cu cel spaniol asigur o protec ie spaniol . 227 din CP spaniol. 202 din CP al RM este stipulat dispozi ia ce prevede r spundere pentru eschivarea de la plata pensiei alimentare sau de la între inerea copiilor. autorul constat c în art. protejeze minorul prin codurile penale ale rilor sus-men ionate. În urma unei analize minu ioase a temei propuse. pe cînd legea 40 ţ ă ă ţ ş ă familiei i a minorilor în legisla iile francez i spaniol pe noi ne-a interesat aspectul ă ţ ă ă ţ ţ ă ş ţ ş . În paralel mai sînt analizate i alte cazuri de r spundere penal pentru infrac iunile contra familiei i minorilor. precum incriminarea faptei de c s torie ilegal (fictiv . în art. ş ţ ă ţ ă ş ţ ă ă ţ ă ş ă ţ ţ ă ă ţ ă ă ă ă ş ţ ă ă ş ă ă ă ş ţ ă ă ă ţ ă ă ă ă ţ ţ ă ă ţ ş ă ă ţ ş ă ă ţ ţ ă ă ă ţ ă ş ş ă ş Autorul face o analiz comparativ a mai multor aspecte ale prevederilor menite s ă juridic mai sigur rela iilor din cadrul familiei i dezvoltarea minorilor. incrimineaz abandonul pecuniar propriu-zis. R spunderea penal pentru infrac iunile contra comparativ cu Republica Moldova [ 14 ]. adop ie ilegal . Conform art. demonstrînd totodat lacunele din legisla ia na ional i înc lc rile în În Codul penal al RM infrac iunile contra familiei i minorului sînt prev zute în Capitolul VII Partea special (respectiv în Codul penal spaniol. de minor sau de incapabil.i execute obliga iile legale. ţ ş ţ ă ţă ţ ă ă ă ş ţ ş ş ă ă ă ţ ţ ă ă ăţ drepturilor omului. atragerea minorului la consumul ilegal de droguri i b uturi alcoolice. în compara ie cu cea francez . copiilor. bigamie). îns victim poate fi nu doar copilul. p rin ilor sau so ului care au nevoie de acest ajutor (evident c articolul din CP spaniol acoper o sfer mai larg de aplica ie vizavi de respectivul din CP al RM).

tineretului i copil riei. au fost aduse mai multe opinii ale cercet torilor juri ti privind definirea no iunii de sistem al dreptului constitu ional. ca institu ie juridic ea este reglementat ă ţ ă ş ţ ş ţ ş ţ ţ ţ ă ţ ţ ţ ă ă ţ ă ş tineretul i copiii. paternit ii A adar. Ca obiect de reglementare a dreptului constitu ional. în virtutea multiplelor probleme generate de transform rile ce au intervenit în urma ini ierii proceselor de democratizare a societ ii. pe lîng legisla ia existent în domeniu. familia. primul fiind un ansamblu de norme ce reglementeaz un anumit gen de rela ii 41 ţ ă ă ţ ş ţ ţ ş ă ă ş ţ ă ţ ţ ţ şă trebuie s fie luat ă i paternitatea.1.i ating scopul. ţ ţ ţ ă ş ţ ă ş s-a acordat un statut valoric prin crearea ţă ă i garantarea prin constitu ie a unor condi ii ă sociale ce in de ocrotirea familiei i. Deci. ă ă ă şă ă ţ ş ă ă ă ţ ş ţ ă ă ş ţă ţă ş ă ă ă ţă ă ş ţ ţ ă ţă ţ ă constitu ional. Constitu ia Republicii Moldova este actul suprem care consfin e te drepturile familiei i pune sub ocrotirea statului maternitatea. m surile de protec ie a acesteia ţ ă ţ i a maternit ii. pentru ca investiga ia noastr s . a fost analizat ţă ă ţ ă i definit de c tre mai mul i ţ ă ş ş ş ţ ţ ă ţ ş ă ă ş ţ ş ă ţ ş ţ ţ ă ţ ă ţ i copil riei. Analizînd protec ia familiei sub aspect comparativ s-a constatat c în Constitu ia Moldovei sub ocrotirea statului Identificarea locului protec iei familiei în sistemul intern al dreptului constitu ional. ne-am propus aspectele care urmau a fi dezv luite. a fost efectuat un studiu referitor la apari ia i evolu ia institu iei familiei începînd de la origini i pîn în zilele noastre. familia necesit . ţ ă . A fost analizat coraportul dintre ramura de drept i institu ia juridic . ca una autori. Scopul i obiectivele tezei Actualmente în Republica Moldova. ne-am trasat urm toarele sarcini: Definirea no iunii de familie i cercetarea familiei pe parcursul istoriei. deoarece ca institu ie juridic ea dispune de premise materiale formate din rela iile normativ i de norme de drept constitu ional. s fie adoptate i alte acte normative prin care s fie intensificat protec ia familiei de c tre stat. ca unul dintre elementele de baz ale societ ii. familia reprezint o institu ie juridic de drept constitu ional ş ţ ă ă ţ ă ă ţ ş ă dintre cele mai importante institu ii ale societ ii. În vederea realiz rii sarcinii în cauz . în virtutea circumstan elor stabilite în societate. independent . reclam o ocrotire deosebit din partea statului. Tema lucr rii pe care ne-am propus-o spre cercetare este aprofundarea în continuare a investiga iilor efectuate i de c tre al i autori în domeniul familiei ca institu ie de drept perfec ionarea bazei normative a politicii de stat orientat spre sprijinirea pe toate c ile a realiz rii cu succes a tuturor drepturilor i obliga iilor lor. Familia. Pentru a stabili locul familiei ca institu ie juridic în sistemul intern al dreptului constitu ional i c ile de protejare a ei.3. Pe parcurs s-a demonstrat c în prezent. pe de alt parte. Pentru o tratare mai ampl a subiectului. transform rii înso ite atît de consecin e pozitive. maternit ii. cît i de cele negative. protec iei constitu ionale a familiei i indispensabile dezvolt rii familiei. i de alte acte legislative. Analiza aspectelor ocrotirii constitu ionale a familiei.

Institu iei protec iei familiei. i în contextul dat raportul norm de drept normele de drept constitu ional dispun de for juridic suprem . dup care s-a ajuns la concluzia c în literatura din domeniu din Republica Moldova m surile de protec ie juridic propuse de dreptul constitu ional nu este reflectat plenar. s-a f cut o conclizie precum c ă ţ ţ ţ ţă ă ă unii le ă constitu ional i norm de drept familial reprezint rela ia dintre general i particular. (1). au fost analizate opiniile mai multor cercet tori. Nu are nici un sens s se vorbeasc despre ocrotirea drepturilor dac acestea nu sînt garantate. 30 alin. îns caracterul de manifestare a acestora are anumite tr s turi specifice. îndatoririlor p rin ilor stipulate în legisla ia Republicii Moldova. iar institu ia reprezint o anumit categorie de rela ii din cadrul acestui gen. 26 alin. 48 alin. art. adic ş ă ţ ă ă ăţ ţ ă ş ţ ă sociale. paternit ii i copil riei o analiz m din acest punct de vedere. Exemplu elocvent au servit principiile ce stau la baza Concep iei na ionale privind protec ia copilului i a familiei. Confruntînd i analizînd opinii diverse ale mai multor interpreteaz ca legit i ale dreptului. a fost remarcat locul deosebit al dreptului constitu ional în ierarhia valorilor juridice. ă ă ţ ţ ş ţ ţă ţ Dezv luirea coraportului dintre dreptul constitu ional i dreptul familiei în domeniul reglement rii rela iilor din sfera ocrotirii s n t ii. (1) etc. Astfel. Pentru a realiza sarcina dat . art. Garan iile i mijloacele constitu ionale de protec ie a familiei. (1). predeterminînd astfel con inutul atît al normelor de drept constitu ional. de aceea s-a stabilit c pentru reglementarea constitu ional a rela iilor sociale din Moldova sînt proprii urm toarele garan ii i m suri de protec ie a familiei: garan ii constitu ionale (art. dac ţ ă ă ţă ţ ţ ă ă ă ş ţ ţ ţ ţ ş ţ ş ş Ş ţ ă ţă ă ă ă ă ă ă ă ţ ţ ţ ă ţ ţ ă ă ţ ă ţ ţă ă ţ ş ţ ş ţ ă ă ă ă ş ă ţ ş ţ ş ă i . Principiile de drept constitu ional ce stau la baza protec iei familiei.institu ia familiei. maternit ii. ea întrune te toate calit ile proprii institu iei juridice.). Interac iunea normelor de drept constitu ional i a celor de drept familial se manifest prin participarea acestora la procesul de reglementare a rela iilor sociale. S-a purces la realizarea acestei sarcini prin compararea prevederilor constitu ionale cu privire la ocrotirea maternit ii. iar al ii le în eleg ca norme de cea mai mare generalitate ce Constitu ia Republicii Moldova con ine o caracteristic ampl a principiilor generale ale dreptului. ca element al sistemului intern al dreptului constitu ional. Analizînd aceste opinii. Lucrarea ar fi fost incomplet fiind neglijat aceast sarcin . cît i al celor ramurale i în virtutea acestui fapt ea comport un caracter universal. îi sînt proprii principiile constitu ionale.Pentru a solu iona aceast sarcin au fost aduse mai multe opinii referitor la sistemul de drept care poate fi caracterizat printr-o serie de însu iri distincte ce au fost studiate. care la rîndul lor se împart în garan ii generale i garan ii judiciare – toate fiind pe larg dezv luite în tez . ă cercet tori ce au definit no iunea de principii. pe cînd normele de drept familial sînt norme de nivel mai inferior. 42 ţă ţ ţ ţ ă ş ţ ş Realizarea dreptului la maternitate i paternitate prin protec ia drepturilor ă ţ ă ţ ţ ţ ş ţ ă ă ţ ţ ţ ţ ţ ş ă ţ ă ă ă ă ă ă ţ ţ ă ă şă ac ioneaz în întreaga sfer de reglementare normativ ă ţ ă ţ i se refer la to i subiec ii de drept.

drepturile ş ă i îndatoririle p rin ilor fa de copiii rezulta i din rela ii ş în dezbatere opiniile mai multor autori cu privire la: momentul apari iei drepturilor ţ ă ă ţ ă ţ ţ ţ ă ţ ă ă ă ă ă ă ţ ă ţ ş ţ ţ ă ă ă ş ă ţ ă ă ă ţ ă ă ă ă ş ţ ţ ă ş ş ţă ţă i ă ş ă ă ă ă . A fost constatat faptul c în unele dintre aceste constitu ii al turi de maternitate este pus sub ocrotirea statului i paternitatea.). a fost luat sarcina de a analiza mai detaliat aspectul protec iei familiei promovat de CEDO în baza Conven iei europene pentru protec ia drepturilor omului i a libert ilor fundamentale i a Protocoalelor adi ionale. În acest sens au fost consultate mai multe izvoare legislative din Republica Moldova i interna ionale. instan ele judec tore ti se str duiesc s aplice corect i uniform legisla ia în vigoare. În domeniul adop iei de asemenea au fost aduse mai multe exemple atît de aplicare corect a legisla iei în vigoare. nu întotdeauna judec torii depun eforturile necesare pentru consolidarea familiei tinerelor perechi. Întrucît Constitu ia Republicii Moldova nu prevede protec ia paternit ii. Aducînd ca exemplu un ir de dosare i analizîndu-le. capacitatea de exerci iu reproductiv a p rin ilor. în general. intentarea ac iunii de desfacere a c s toriei f r ă ă ă ţ ţă ţ ăţ ă ă ş ă ă ş ţ ş ţ ă şă întemeiate pe probe irefutabile. ţ ţ ă ţ ţ ă ă ă ă ţ ţ ăţ ă ş ţ ă ţ ă ţ ş ţ ş ţă ţă ş ă ş ş ş mamei purt toare. Practica judiciar a Republicii Moldova în baza unor cauze de desfacere a c s toriei. Cazuri din jurisdic ia CEDO. deciziile luate sînt Cu toate acestea în unele dosare s-au constatat i cazuri de refuz neîntemeiat al consim mîntul so iei în timpul gravidit ii. Spania. Aceast sarcin a fost trasat pentru a urm ri în practic cum sînt solu ionate astfel de probleme. În lucrare au fost puse îndatoririlor parentale. Italia. Au fost analizate cauze de stabilire a paternit ii copilului conceput în rela ii extraconjugale sau pîn la momentul decesului tat lui biologic etc. cît i cazuri de neglijare a legii. recurgerea la serviciile extraconjugale.paternit ii i copil riei din constitu iile mai multor state (din CSI. instan a examinînd cauza în lipsa certificatului de na tere al copilului. a fost propus o m sur de perfec ionare a legisla iei din domeniu în RM). recunoa terea paternit ii. dec derea din drepturile p rinte ti. Racordarea legisla iei na ionale cu privire la protec ia familiei la standardele europene. într-un caz p rintele a fost lipsit de drepturile p rinte ti. fiind respectate drepturile p r ilor implicate. Cu scopul de a perfec iona legisla ia Republicii Moldova. Fran a etc. pentru legisla ia noastr din domeniul cercetat fiind propus reglementarea drepturilor reproductive. s-a propus s fie luat sub ocrotire i aceast valoare social . adop ia. s-a observat c . adopt o atitudine impar ial ţ ă i obiectiv . momentul înregistr rii copilului la oficiul st rii civile (moment ce produce pentru persoane efecte juridice. Aceast analiz a fost efectuat cu scopul de a aten iona instan ele judec tore ti asupra problemelor ce apar în practic la aplicarea normelor juridice din domeniu i pentru a lichida lacunele. ţ ş ţă ş ţ ţ ţ ă ţ ţ ţ ţ ţ ţ ă ă ă 43 ă ă judec torului de a pune cererea pe rol.

institu ia familiei a devenit obiect de studiu pentru juri ti abia în secolul al XIX-lea.). 2. art. Conven ia cu privire la drepturile copilului (1989). Programul de stat privind asigurarea drepturilor copilului (1995) etc.Analizînd spe ele din jurisdic ia CEDO în protec ia dreptului la c s torie. normativ juridice pentru realizarea acesteia în Republica Moldova. iar în alte cazuri trebuie s nu se implice. De i familia a fost o component a tuturor forma iunilor social-economice ce s-au perindat de-a lungul evolu iei istorice a omenirii. În contextul lucr rii au fost amintite i analizate actele interna ionale cu privire la drepturile omului. paternit ii i copil riei adoptate în vederea înf ptuirii politicii de stat în domeniul indicat. ea i-a asumat obliga ia de a-i respecta întru totul prevederile (art. familia ca element de baz a societ ii. Prin realizarea acestei sarcini a fost posibil stabilirea surselor legisla iei cu privire la protec ia familiei. Pentru a completa cadrul legislativ din domeniu. Au fost analizate Conven ia Protocoalele adi ionale. la respect pentru via a de familie. printre celelalte. dreptul la divor . spre exemplu. 5. la lucrare a fost anexat (Anexa nr. mamei i copilului. Legea cu privire la tineret (1999). ş ţ ţ ţ ă ş ă ă ă ţ ţă ă 44 ţ ă ă ţ ţă ă ă ă ă ţ ă ă ş ş ş ţ ţ ş ş ă ţ ţ ă ă ţ ţ ţ ţ ţ ş ă ţ ţ ţ ă ă ţ ăţ . de ameliorarea situa iei copilului nelegitim. reclam o ocrotire deosebit din partea statului. la protec ia mamei i copilului f r ad post etc. o serie de hot rîri de Guvern cu privire la aprobarea strategiei na ionale privind protec ia copilului i familiei (2003).. i interesele familiei. 21) spre analiz proiectul de Lege cu privire la sus inera familiei de c tre stat. precum i alte drepturi i libert i fixate în Protocoalele adi ionale. Codul familiei al RM (cu spe e din practica judiciar a RM). Legea RM privind drepturile copilului (1994). Întrucît Moldova a ratificat aceast Conven ie. Toate aceste acte i multe altele au constituit pilonul principal în dezv luirea temei propuse în teza de doctorat. ă ţ ă ă ş ş ţ ţ ă ă ş ţă ă ă ă ţ ţ ţ ţ ţ ţ ţ ţă ş ţ ă ţ ş ş ă ă ă ă ş ţă ţă ţ ţ ă ţ ş Adoptarea politicii de stat în domeniul ocrotirii familiei i perfec ionarea bazei european pentru protec ia drepturilor omului i a libert ilor fundamentale (1950) cu Concluzii la capitolul 1 1. Legea cu privire la ocrotirea s n t ii reproductive i planificarea familial (2001). în baza c rora ulterior au fost detaliate i adoptate mai multe legi care pun sub ocrotire. maternit ii. statul trebuie s ac ioneze doar de pe pozi iile cre rii condi iilor pentru ca cei interesa i s duc o via de familie normal pentru to i membrii ei. În prezent. s-a observat c în unele cazuri Curtea considera benefic implicarea statului cînd este vorba. 8 etc. în virtutea condi iilor stabilite în procesele de transform ri radicale. fiind aduse exemple din jurisdic ia CEDO cu spe e referitor la solu ionarea cazurilor privind familia. Constitu ia RM. Programul-pilot „Copiii orfani” (2002).

3. economice. 4. drepturile i ocrotirea copilului etc. ş ăţ ş ă ă ă ş ţ ţ ă ş ţ ţ ţ ţ ţ ţ ă ş ţă ş ţ ţ ă ale prevederilor constitu ionale din cîteva ri cu privire la ocrotirea drepturilor 45 ş ş şă . Au fost desf urate scopul i sarcinile tezei de doctorat i unele aspecte comparative mamei i copilului. func iile familiei. Au fost supuse analizei lucr rile mai multor autori care au abordat subiectele ce au prezentat interes pentru noi (definirea no iunii de familie. identificarea dispozi iilor constitu ionale cu privire la protec ia familiei. În prezentul capitol s-au f cut analize succinte ale unor acte interna ionale care pun sub ocrotire drepturile i libert ile fundamentale ale omului (drepturile civile. garan iile i m surile constitu ionale de protec ie a familiei.). drepturile copilului. politice. sociale i culturale). drepturile reproductive i s n tatea reproductiv .

p. educativ . Petru Ilu . În acest sens apel m la cunoscuta lucrare a lui F. cultural . Houchard. Spre sfîr itul sec. Spre exemplu. care este o parte a cet ii [2. ci. beneficieze de drepturile i serviciile necesare pentru a. forma i rela iile conjugal-familiale s-au stagnat pe parcursul timpului. ce cuprinde un anumit tip de rela ii sociale. exist în orice forma iune social-economic . al XX-lea. în sec. s omenirii.250. la f urirea idealului social reformator. cuvîntul familie este un împrumut latino-romanic i înseamn un grup de persoane unite prin rela ii de filia ie [138]. în sens modern ea fiind conceput ca un valorificator al bunurilor oferite de progresul tehnico. GARANTAREA CONSTITU IONAL A DREPTULUI LA FAMILIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 2. Originea familiei.i exercita plenar func iile predestinate [ 60 ]. p.tiin ific. ş ţ ă ţ ş ş ă ş ă ş ţă ă ă ăţ ţ ş ş ă ş ţ ă ă ă şă ţă ă ţ ă ă ă ş ţ ş ă ţ ă ş ţ ă ţ ţ civic . a propriet ii private i a statului (1884).73]. ed. Familia este una dintre cele mai vechi forme de organizare social cunoscut în istoria organizeaz în familie. Conform Dic ionarului etimologic. în care autorul a demonstrat c forma familiei n-a superioar . familia trebuie s se bucure de toat protec ia i sprijinul statului. a evoluat de la o stare inferioar dovad c teoria materialismului dialectic se aplic ă ă ă ă ă ă ă i institu iei familiei [75. Institu ia familiei în proces de evolu ie Din perspectiva func ionalismului normativ-politic. O. succesele înregistrate de arheologie i etnografie au f cut posibile extinderea i aprofundarea cuno tin elor despre dezvoltarea social în diversele regiuni ale lumii. K. Engels. Ca realitate afectiv . în III vol. F. M.. pe m sur ce societatea s-a aflat într-o permanent dezvoltare. Sociopsihologia i antropologia familiei. familia reprezint un element fundamental al societ ii format din persoane înzestrate cu anumite atribu ii. Engels. A. al XX-lea institu ia familiei se consider instrumentul principal al statului în vederea educa iei i culturaliz rii na iunii. pentru ca la rîndul s u s contribuie. economic ă i social . în aceea i lucrare descoperim i afirma ia: „Lua i anumite trepte de dezvoltare a 46 ţ ţ ş ş ţ ş ă ă ă ţ ş ţ ă ă ţ ţ ţ ă ş ă ş semnifica ie determinat ţ de modul de produc ie. Fiind o form de coabitare dintre b rbat i femeie. Istoria culturii primitive. iar întrucît aceast comuniune are o modificat de la o orînduire la alta [ 60 ]. B. la alta ă ă ă ă ă şă Ă ă Ţ ţ ţ ş ş ţ ă ţ ş ţ ă ă ţă ă .Smochin . Istoria universal a statului i dreptului. sub diverse moduri de organizare.2. A adar. fapt ce a servit drept continuare.1.1979. une idée neuve en Europe i multe altele). drepturi i îndatoriri. în lucrarea sa Politica Aristotel spunea c omul ca fiin ă social se i Medieval . Cosven. dimpotriv . Marx. familia. fapt demonstrat de numeroasele lucr ri ap rute în domeniu (de exemplu. Epoca Antic La famille. prin for a intelectului. În ă ă ă ş Opere alese.253].

O.42 ]. deoarece se 47 ă ă ş ăţ ş ţ ă ă ă ă ţ ş ă ş ţ ă ă ă ş ţ ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ţ ă ă ş ă ţ ş ă ă ă ţ ă ş ţ ţ ţ ţ ă ş ş ă ă ă ă ă ă ă ă ţ ş ţ ş ă ă ş ţ ţ ă ă ţ ţ ă ş ă ţ ă şă caracterizeaz prin subordonarea unor membri de familie altora din cauza contradic iilor organelor competente asupra familiei întru garantarea constitu ional a valorilor ei. 261]. Forma cea mai veche i cea mai timpurie a familiei este considerat familia în grup. vine s confirme c celor trei stadii principale de dezvoltare a omenirii le corespund trei forme principale de c s torie. 248-254. traiul în comun i bugetul comun [28]. a consuma iei i ve i afla o form corespunz toare de orînduire social . familia punalua a constituit al doilea pas în excluderea raporturilor sexuale dintre surori i fra i. fiind o axiom faptul c familia este un produs al evolu iei istorice. lucrarea sus-numit .produc iei. consider m oportun s constat m c în sociologie c s toria i familia sînt fenomene deosebite (prima întrune te mecanismul de formare de c tre stat a raportului so -so ie. endogam . Întrucît în cadrul lucr rii noi utiliz m i no iunea de familie i no iunea de c s torie. 482]. Pentru a cuprinde în profunzime i a dezv lui pe larg importan a institu iei familiei în societate. p. noi apel m la ambele. F. 263-264]. Este prima treapt a familiei în care urma ii unei perechi cauz so i i so ii” [75. Familia în grup a cunoscut dou forme succesive de dezvoltare: a) familia înrudit prin sînge. încercînd astfel s atingem obiectivul principal al studiului nostru: sensibilizarea demar m investiga ia prin abordarea fenomenului familiei în proces de apari ie i dezvoltare. am decis s ă ţ A adar. absolut i perpetu individual . organizarea familiei prin excluderea raporturilor sexuale dintre p rin i i copii. Dac familia înrudit ş ş ţ ţ ă ţ ţ ş ţ ă prin sînge a constituit primul pas în Relativ la aceste dou forme de familie se pronun ă i cercet torul M. p. ele fiind impuse de proprietatea privat divizat . Engels. 273]. erau rela ii de subordonare total a membrilor de familie fa de ăţ ţ ă ă ă ţ ţ ă ă ă ţ ă ă ţ ă De exemplu: rela iile din familia sclavagist patriarhal . statornicite pe proprietatea puterea discre ionar a capului de familie. men inut la dorin a ambilor indivizi [52. în cadrul c reia grupuri de b rba i i grupuri de femei î i apar in reciproc unul altuia [75. de organizare a familiei” [75. p. rela iile din familia nobiliar feudal erau rela ii de dependen . rela iile din familia burghez se generate de proprietatea privat . i anume: s lb ticiei îi corespunde c s toria în grup. iar civiliza iei – monogamia [75. a doua cuprinde aspectul juridic: rela iile de c s torie i filia ie. p. barbariei – c s toria pereche. pe de o parte. îns ele aflîndu-se într-o continu suprapunere. în în fiecare genera ie ulterioar sînt cu to ii între ei fra i i surori i „anume din aceast b) familia punalua. a schimbului. lucrarea Istoria culturii primitive: familia în grup era. Kosven în ă ş ă ţ ă ă ă ă ţ ş ţ ă ă ţ ş ăţ ţ . p.

printre ceilal i so i [75. cas . Latona. 274]. p. adic b rba ii unei jum t i de trib. un b rbat i o femeie. deoarece ar fi fost suficient ca b rbatul s . Dup cum a constatat F. era dual-exogam . de exemplu în Egipt. Femeia e inviolabil . Kosven. Demeter. un so „principal” pentru aceasta.i permit ş ă ă ă ţ ă c p tat un caracter prin excelen ă ă feminin: Astarte. Nu putem evita opinia cercet torului Ioan Albu despre rolul femeii în acest tip de familie. deoarece în sînul tribului se încheia în mod obligatoriu între cele dou jum t i ale tribului. iar în calitate de preot îndepline te ritualurile cultului. 269-273]. Num rul destul de mare al reginelor i principeselor în antichitate. pe m sur ă ă ă ţ ţ ş ă ă ă ţ i în ce b rbatul . p. omorîrea unei mame este crima cea mai grav b rba ilor obliga ia de a o r zbuna” [1. p. instalîndu-se familia patriarhal . dar se tia cine este mama lui” [75. p. iar patria ar –mum [75.269]. Engels. de aceea i ginta a fost numit matriarhal . iar rela iile dintre so i erau „amicale”. femeia mam (mater familias) dup care se stabilea filia ia. ai unei fratrii sau gin i erau episodic so ii femeilor din cealalt jum tate de trib. iar mai tîrziu între dou fratrii sau dou gin i. iar pe de alt parte. rolul femeii s-a ă ă Ini ial familia pereche a avut un caracter matriarhal. descenden a putea fi stabilit numai pe linie matern . 101-102]. Isis. Frigga. acest tip de familie a început s dispar . la rîndul s u. iar to i membrii grupului familial erau urma ii celei mai vîrstnice femei. Treptat. el fiind. O. Ceres. În perioada aceea. neputînd fi vorba „despre vreun a a ceva pentru ca s se desfac imediat c s toria. sînt consecin e ale matriarhatului. i impune tuturor şă diminuat. p. conform c reia femeia se bucura de o mare considera ie i de suprema ie în via a tribal . Freya. Caracteristic pentru toate formele de familie în grup este c în cadrul lor „nu se tia cine este tat l copilului.107]. ă ă ă ţ ş ă ţ ţ ţ ă ţ ă ţ ă ţ ă ă ţ ă ă ă ă ă ţ ţ ă ă ăţ ă ă ţ ş ş ş ă ş ă ţ ţ ş ţ ă ă ţ ă ţ ă ă ă ă ă ă ş ă şă ă ă ă ă ă ă ş ă ţ ă ă ş ţ ă ă ţ ş ă ş ă ă ă ă ţ ţ ţă ă ţ ă ă ţ ă ă ţă ă ă ă ă În timpul matriarhatului. mitologia a Gerda etc.încheia în limitele unui trib. femeia era st pîn ă ţ ţ ă ş ă tratament r u al so iei din partea b rbatului. 23]. dintre fratrie sau gint [111. cînd b rbatul avea o so ie „principal ” printre multe alte so ii. Astfel. Germenii familiei perechi au ap rut ca form de convie uire a unor perechi izolate atestate înc în perioada familiei în grup. iar pe b rbat s -l amenin e chiar r zbunarea rudelor so iei jignite” [111. ea „este arbitru i judec tor. conform opiniei autorului M. îns . i în gospod rie. iar averea comun a familiei se numea matrimonium. dobînde te în familie o pozi ie economic preponderent pereche la familia monogam [ 60 ]. p. familia era o familie matriarhal . care a constituit o punte de trecere de la familia 48 ăţ fa de femeie. societatea fiind numit matriarhal . Excluderea treptat a rudelor de sînge din rela ia conjugal a redus familia la ultima sa unitate. ca i influen a lor hot rîtoare cînd domnesc fiii lor.

296-306]. Ca urmare. se deosebe te de familia pereche prin durabilitatea rela iilor conjugale. acest fapt constituind unul dintre indiciile epocii civiliza iei. cre terea for elor de produc ie. în loc de a ezare matrilocal (cînd so ul tr ia în familia so iei). familia monogam a ap rut ca o familie patriarhal . pe m sura evolu iei. s-a schimbat i locul b rbatului atît în produc ia social .barbariei. ea nu mai poate fi desf cut dup bunul plac al oric ruia dintre so i. Acest proces a fost înso it de ţă ţă ă ăţ ă ţ ă ţ ţ ş ăţ ş ă ă ţ ă ă ţ ă ă ţ ă ă ţ ş ă ă ă ş ă ş ăţ ţ ă ţ ş ă ă ţ ă ă ş ă ţ ş ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ţ ă ş ă ţ ă ă ş între sexe a ata at so ia de gospod ria b rbatului. Averea familiei se nume te patrimoniu. dup cum se exprim profesorul A. abandona i. ba chiar i omorî i de c tre tat l lor. 90]. vîndu i. deoarece agricultura i p storitul erau practicate i mai trainic ţ ă ş ş ţ ş ă ţ ţ ă Familia monogam apare la hotarul dintre treapta de mijloc i cea superioar ale ă ă ă ă ă ş ş . adic la trecerea de la familia pereche instabil la familia monogam . p. a consolidat i suprema ia ă ş ăţ ţ ş ă ă ş ă ă ţ ş ă ş ţă ă ţ ş ă ţă ă ă ă ţ ă ă ş ă ăţ ă ă ţ ţă ă ă scopul determinant al familiei este na terea copiilor. Kosven. Smochin . p. cît i în economia familial [111. unicul judec tor i preot suprem al cultului familial ancestral. Credem c aceast putere nelimiltat a capului familiei î i are o explica ie fireasc . p. cu a ezare patrilocal (so ia tr ie te în familia so ului). fapt ce a dus la o mai stabil ă ă ţ ş viziunea profesorului Andrei Smochin . Treptat. generat de condi iile de trai din societatea roman . Practica electivit ii. Aceast form de familie se caracterizeaz prin urm toarele particularit i: este bazat pe domina ia so ului. amovibilit ii 49 ţ ă ă ă ă ă ă ă ş ţ ă ş ă ă economic a b rbatului fa de femeie. cît pe aceea de putere” [141. A adar. concret nu poate fi pus la îndoial . [141. determinat mai ales de trecerea de la agricultura cu s p liga la agricultura cu plugul i de la cre terea izolat a animalelor la cre terea lor în turme. eful familiei este b rbatul – pater familias. în consecin transformarea structurii societ ii de clas ţă ă ă ă ei devenind susceptibili de a ţ timpurii. O. p. printre care i M. familii dobîndesc o calitate deosebit de cea a tat lui. datorit acumul rii de mari bog ii în mîinile b rbatului i din dorin a de a l sa aceste bog ii ca mo tenire copiilor acestui b rbat i nu ai altuia [75. fiii din aceste se obliga prin contractele lor s fie proprietari etc. în pentru care romanii utilizau termenul de jenitor. no iune care. c s tori i f r consim mîntul lor. Sîntem de acord cu opinia autorului sus–numit c anume aceast nou diviziune a muncii leg tur conjugal . Pater familias este singurul proprietar al patrimoniului familial. În cadrul acestui tip de familie membrii ei puteau fi supu i celor mai crunte pedepse. a c ror provenien ă ş de la un tat se consider prima form de familie care a ap rut din cauze de ordin economic. 294. „evoc nu atît ideea de descenden ă ă i de procreare.91]. 108-110]. adic ă ă ă îndeosebi de c tre b rba i. alunga i din casa familial . Dup opinia mai multor sociologi.

p. este vorba de un ansamblu de indivizi uni i prin rudenie sau alian . Pentru drept. 2 declar c scopul oric rei asocia ii politice este ap rarea drepturilor naturale i imprescriptibile ale omului. 41-68]. rob. Anume de voin a acestuia depindea dreptul so iei de a se angaja sau nu în cîmpul muncii. [74. primul rînd al celor occidentale) doar la intersec ia sec. este vorba de un grup de indivizi uni i printr-o comunitate de via . din punctul de vedere al dreptului. Alt act de voca ie european a fost Codul civil francez. adoptat în 1804 (al turi de Codul comercial (1807).. distribuitorul mijloacelor financiare i al altor valori materiale care formau zestrea so iei sau dobîndit de aceasta prin mo tenire. p.. publicat în anul 1765. i normele de convie uire în societatea de clas timpurie au menirea s asigure inegalitatea protejeze proprietatea vîrfurilor conduc toare. p. stipuleaz c „ oamenii se nasc i r mîn liberi i egali în drepturi”. De fapt. 8-9]. ţ ţ ă ă ă ă ţ ă ă ţ ă ş ş ăţ ţ ăţ ţ ş ă ţ ş ţ ţ ş ţ ţ ţ ă ă ă ş ă ă ţ ş ă ă ţ ţ ă ţ ă ă ţ ţ ş ţ ş ă ţ ă ă ă ş ă ş ă ă ţ ă ă ţ ş ă ş ă ţ ş ă ă ă ţ ă ă ţ ă ă ă ş ă ţ ş ş ş ă ş ţă ă ă ă patrimonial i social în devenire. p. care. prin diferen ierea pedepselor pentru crimele împotriva persoanei (om liber. prin legalizarea privilegiilor [161. so ul i parcursul c s toriei ori nu se ia în general în considera ie.c peteniilor. înlocuind inegalitatea dup origine prin inegalitatea dup avere). ori se încorporeaz cu statutul so ului” [206. transmiterea acestora prin mo tenire urma ilor. cît i în familie rela iile dintre b rba i i femei au început s se statorniceasc dup formula „putere-subordonare”.V.Vengherov exprimat în lucrarea sa Teoria statului i dreptului. acest fapt influen înd i rela iile de familie. conform opiniei lui A. începînd s joace rolul dominant în sfera public . Pentru sociologie. 1. XIX i XX. este substituit de practica însu irii func iilor (inclusiv a plusprodusului. O apreciere clasic a acestei situa ii poate fi considerat concep ia relativ la c s torie a cunoscutului jurist englez V. îndeosebi prin în sprirea brusc a sanc iunilor chemate s b rba ii. 103]. iar art.116]. Dup cum ne sugereaz Susan Boyd. totu i actul a avut grij s concentreze la maximum proprietatea familiei în mîinile unei persoane – capul familiei. conduc torilor militari . acest rol fiind atribuit pe cale legislativ so ului. propriet ii). b rbat. femeie. penal (1810). ulterior numit Codul lui Napoleon. conform c reia: „În c s torie. anume acesta devenea proprietarul banilor cî tiga i de so ie. copil). prin dispozi ia art. Pe acelea i principii era fundamentat i dreptul comun (Common Low) din Marea Britanie. atît în societate. Blakston dat în lucrarea Comentarii asupra legilor britanice. în baza unor reverbera ii resim ite din anul 1789. care consfin ea baza juridic a noilor rela ii burgheze din Fran a. De i în acest Cod no iunea propriu-zis de familie nu este definit . politic ă ă ţ ă i economic .a. au dobîndit Problemele familiei ca institu ie social au trezit interesul public în statele dezvoltate (în în Declara ia francez a drepturilor omului i cet eanului – act ce a încununat Revolu ia Francez ţ ţă ş ă ţ ţ ţ ş ţ 50 ă i se consolideaz ă şă şă so ia reprezint o singur persoan : aceasta presupune c existen a fizic ţ ă ă ă ţ i juridic a femeilor pe ş ş ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ă ţ ş ă ş ţ ă . deoarece putere i în sfera familiei [214.

128]. acesta este în drept s pedepseasc so ia i s -i corecteze ac iunile. devin proprietate a so ului: ea nu poate încheia contracte i r spunde pentru executarea sau neexecutarea acestora. împreun cu so ul. În consecin . o dat c s torindu-se. Întreaga proprietate a so iei. în SUA i în alte state din cadrul sistemului de drept anglo-saxon. starea dat de lucruri era reprezentat în felul urm tor: din momentul încheierii c s toriei. c s toria a început s fie privit ca un acord dintre cet eni egali în drepturi. la începutul sec. conform normelor de drept comun. iar func ia de protec ie a drepturilor acesteia. Totodat . s încheie contracte i s ş ă ăă ţ ţ ş ă ă ţ ă ă ţ ă ţ . Drept rezultat. Deoarece so ul poart r spundere pentru ac iunile ei. inclusiv r spunderea pentru actele ei. Sub influen a acestei concep ii. iar ulterior i de alte state asigurau protec ia averii so iei de a fi utilizat pentru achitarea datoriilor so ului. dup cum afirm formau o anumit unitate juridic . conform c reia so ul i so ia erau privi i ca o unitate juridic specific . Astfel.25]. dar i de stat. i între inerea ei. A adar. trecea în competen a so ului (status of covered woman) [215. dup acestea urmînd i altele. care încercau s protejeze averea acumulat de posibila risip din partea viitorilor gineri. În cazul în care so ia s vîr e te o infrac iune. Conform opiniei cercet torului englez Bride Stetson. care au poarte r spundere pentru executarea acestora. femeia c s torit era lipsit de capacitatea de exerci iu [215. punea so ia în acela i autor Steston. Cu alte cuvinte. consecin ele ce decurg din aceasta trec pe seama so ului. inclusiv salariul. Ulterior. dar cu 51 ţă ă ă ă ă ş ş ş ş ţ ă ţ ă ş ă ă ţ ă ă ş ă ă ă ă ţ ă ă ţ ă ă ă ă ş ă ă ş ă ş ă ă ăţ ă ăţ ţ ţ ş ă ă ă ă ş ţ ţ ă ă ş ţ ţ ţ ţ ă ă ţ ţ ţ ţ ş ş ă ţ ă ş ţ ţ ţ ţ ă ă ă ţ ţ ş ă ă ă ă ă ţ ţ ţ ţ ă ţ ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ţ ţ ş ţ ă ş ă ţ ă ăţ ă ă ţ ţ ă ş ş ţ ă ţ ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă dependen total fa de b rbat la s vîr irea oric ror acte juridice. De competen a so ului ine i achitarea datoriilor acumulate de so ie pîn la c s torie. tutore al copiilor comuni. p. În SUA cei mai activi adversari ai acestui mod de oferit femeilor dreptul de a dispune de sine st t tor de veniturile lor. concep ia c s toriei.Conform normelor de drept comun. drepturile i îndatoririle p r ilor erau stabilite de p r ile înse i. Maryland (1843). rela iile de familie erau fundamentate pe stereotipurile ideologice privind rolul sexului în rela iile de c s torie. practic în toate statele din SUA a fost preluat concep ia dreptului de familie adus de coloni ti. p. primele legi privind proprietatea femeilor c s torite adoptate de statele Missouri (1839). al XX-lea. spre deosebire de alte acorduri. femeia pierdea statutul de persoan independent . al XX-lea în statele din cadrul sistemului de drept anglosaxon sînt întreprinse primele tentative de îndep rtare de la doctrina conform c reia so ii interpretare a statutului cuplului conjugal s-au dovedit a fi ta ii tinerelor din familiile înst rite. precum i dreptul de a fi. inclusiv de a avea putere egal cu a so ului în raport cu ei i acelea i drepturi i îndatoriri [215. în sec. p. în literatura de specialitate din SUA. caracterizat prin faptul c . c s toria era privit ca o form specific de contract.129]. New York (1848). drepturile i îndatoririle so iei de inute de aceasta pîn la c s torie trec în competen a so ului.

135]. care au dus la apari ia noilor rela ii de produc ie capitaliste au determinat întocmirea în anul 1780 a unei edi ii îngrijite de Alexandru Ipsilanti Pravilniceasca condic . cu frica lui Dumnezeu i cu cinste întru o tov r ie nedesp r it . ordinul lui Scarlat Calimachi. decît b rbatul” ă ă ă ţ şă ă şă ă ţ ăţ cuprinz toare g sim o reglementare a purt rii b rbatului fa ă ă ă ă ă ă ă de so ia sa. prin care dou persoane.23). Pentru aceia lui mai ales se cuvine a fi pov uitoriu c sniciei ocîrmuiri. egale dup importan : so ului îi revenea îndatorirea de a dobîndi mijloace de existen pentru familie.II „ Pentru dritul c s toriei”.diferite sfere de activitate. p. p. asemenea nu s trage la judecat nici pentru vinov iile b rbat -s u.128]. fiindu-i prin putin ” [ 133. p. Cartea româneasc de înv tur socotea c femeia „iaste mai proast . 25). dup puterea întov r itei lor averi. § 63. Ia i. arat cu un chip legiuit a lor voin ş ă ă ă ă ăţ ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ş ă ă ş ă ş ă ă ă ă ă ă ş ă ş ă ă ă ă ş ş ş ă ş ş ş ă ă ă ş ă ţ ţ ţ ţ ş ă ţ ţ ţ ă ş ă ă ţ numai de s v dovedi c ă ă i ia au fost pornit de sine . atestat în de i Pravila lui Vasile tur de la pravilele împ r te ti i de la alte giudea e. f r de vin .. interzice vr jm ia lui ăă pentru vinov ii grave s o alunge din cas „cu puterea sa. arat cazul în care poate s o bat (gl. Astfel. s vinuie te ca una ce au tiut i n-au vrut s o z tieneasc . [ 16. partea b rb teasc ă ă ă ş ăţ ă ă ă ă ă i partea ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ţ ăţ ă ţ ţă ăţ ă ă ă ţ ă ş ş ăă ă ă ăţă ă ă ă ă ă ă ă ş ţ ăţ ş ă ţă ş ă ş ăţă .22). izvoarele vechiului drept românesc scris. a se ajuta între ei dup putin la toate întîmpl rile” sau în § 106 constat : „ B rbatul este capul familiei sale. 1. din ă i hot rîre. Transform rile economice i politice din spa iul românesc. ci de va i t cea i nu va chibzui mijloc a ar ta acea rea fapt a b rbat -s u.101]. atunci i ia s vinuie te. p.89. În textul acestei legiuiri (gl. §106. dar admite (gl. a unui cod de legi care-i poart numele . § 63. unde g sim: „Precum muierea nu s vinuie te pentru datorii i alte ali veri uri ale b rbat -s u. Referitor la rela iile dintre b rbat i femeie.16) etc. Condica reglementeaz unele aspecte dintre ace tia sub titlul „Pentru b rbat i muierea lui” pct. care a ie it la lumin în 1646. Codul stipuleaz : „ Leg turile familiei femeiasc . fiindc de s v dovedi într-acesta chip. mai numit ş Lupu. f r de leage i f r (gl. o ap r de „v t mare” (gl. a-i cre te. de a na te prunci.Codul Calimach [ 31]. orice fel de vin va fi. iar so iei – gestionarea gospod riei i grija copiilor.. de a vie ii într-o legiuit înso ire. pierderea zestrei (gl. în Cap. adic din fireasca ei r otate spre acea Un act juridic de o importan deosebit a prezentat alc tuirea în anii 1816-1817. cu ţ ă ş ă ţ ă ţ şă ă ă dragoste. ă ă ş şă ă ă ţ ş ă ţă ă ă ă ăţ ă ş 52 ş ă se alc tuiesc prin c s toreasc tocmeal . 51) [16 ]. Iar la vin de hainlîc nu iaste destul r spunsu al muerii a zice numai c nu iaste amestecat cu b rbat -s u la acea fapt . Confirmarea o g sim în Cartea româneasc ş ă ă ă ă ţ ş ă Aceast stare de fapt era caracteristic înv ă i pentru situa ia femeii c s torite. ş ă ă ă tirea giude ului” Legiuirea cuprinde dispozi ii despre c s torie i desp r enie (gl. în tipografia de la Trei Ierarhi.24).41) prin „neputin a i sl biciunea firei” (gl. el este datoriu i a se îngriji pentru cele trebuincioase a so iei sale. i de a o ap ra întru toate întîmpl rile” [ 31.17-21).

întemeierea familiei [43. Acest cod. iar ulterior în condi iile Constitu iei din anul 1923. înso indu-l de la na tere pîn la moarte. p. Statul a inut de datoria sa s reglementeze din punct de vedere legislativ 23) dispunea c întocmirea actelor st rii civile „va trebui s precead întotdeauna binecuvîntarea religioas ” [74. or. Chiar dac Legiuirea lui Caragea pomene te de o cvasiegalitate succesoral .325]. În alte condi ii a existat partea de est a Basarabiei. iar art.3. p.. Laconismul acestor dispozi ii reflect întru totul mentalitatea epocii. acesta ini ial a tr it în condi iile Constitu iei din 1866. stipuleaz : „. ea a beneficiat de legisla ia sovietic în devenire. armonizeze ac iunile sale legate de evenimentele fundamentale din cadrul familiei cu cerin ele prescrise de stat. în art. p. în ceea ce prive te mo tenirea. 6 alin. Religia a cucerit plenar intimitatea omului i a vie ii lui de familie. biserica a încercat s ţ ţ ş raporturile dintre c s toria civil ă ă ă i cea religioas . p. pe lîng alte reglement ri.Legiuirea lui Caragea de asemenea a constituit un moment important în evolu ia juridic a spa iului din ara Româneasc (promulgat la 9 august 1818 i intrat în vigoare la 1 septembrie cadrul c rora extrem de clar indic menirea principal a c s toriei: „Nunta iaste tocmeala unirii barbatului cu femeia spre facere de copii” [120].328 ]. unde ă 53 ă ş ă ţ ş ă ă ş ţ ă ă ă ţ ă ş ă ă ţ ă Ţ ă ă ţ ţ . De exemplu. Referindu-ne la teritoriul dintre Prut i Nistru în perioada cînd s-a aflat în componen a României (1918-1940). care. este evident . 2 prevede: „ to i românii de origin etnic . Dar în toate aceste condi ii familia r mîne sub influen a bisericii. Saratov.17]. chiar Constitu ia din 1923 (art. care de la începuturile sale i-a extins autoritatea asupra vie ii omului. Decretul despre . Inegalitatea la nivelul membrilor principali ai familiei se reg se te la capitolul drepturi. Proclamat Republic Autonom Sovietic Socialist Moldoveneasc . or. De exemplu. de exemplu a rentei feudale.. ă ă ă Constitu ia României din 1938 (art.324. fapt foarte important pentru spa iul Estimînd i ierarhizînd valorile moral-spirituale în canoanele religioase. În acest sens nu putem trece cu vederea decretele adoptate de unele gubernii din Rusia privind institu ia familiei. care i dup revolu ia din 1917 a r mas în componen a Rusiei. fixeaz ă ă i dispozi ii. deoarece con inutul acestora reflect fundamentul pe care urmau s evolueze noile reglement ri. de limb sau de religie sunt egali înaintea legii i datori a multietnic al Basarabiei [74. în multe privin e starea de inferioritate a femeii. 8 alin. în contribui f r osebire la d rile i sarcinile publice”.20) p streaz aceea i atitudine fa ş ă ă ţ de rolul religiei în anularea propriet ii private asupra femeii ( ţă иманищнеж declar proprietate a statului i este obligat s se înregistreze la Biroul Iubirii Libere.drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei egalit i a celor dou sexe”. Vladimir) dispunea: „Fiecare femeie nec s torit de la 18 ani se ă ă ă ă ă ş дан яинедалв огонтсач енемто бо теркеД ţ ţ ă ţ ă ă ă ă ă ă ţ ă ţ ă ş ţ ăţ ţ ă ş ă ă ă ţ ă ă ţ ţ ş ţ ş ă ă ă ă ă ţă ţ ţ ţ ţ ă ţ ţ ş ă ş ş ţ ă ş ă ş ă ă ţ ă ă ă ă ă ţ ş ă 1819). dac nu a ap rut chiar în numele lui.

pentru organizarea revolu ionar54 ă ş ţ ă ă ăţ î i exprim atitudinea aberant revolu ionar-proletar de clas fa ă ă ţ ăţ ă ă ş de rela iile sexuale dintre ţ ţ ă ţ ş ă ă ţ ă ţ ă ş ă ş ş ă ă ă ţ ş ă ş ş ţ ă ă .34] sau lucrarea lui A. pentru ţ ă ă ă ş ţ ă ă ţ ţ ă ţă ă ă ţ ţ ă ă ţ ă ă ţ ă ş ăţ ă ă ă ă ă ţ ţ ţ ă ă ă ă ăţ ţ ş ăţ ă ţ ţ numit igienico-fiziologic [85. Putin a de a înf ptui aceste drepturi a femeilor ce garanteaz . Producîndu-se dup r zboi. moral opus se ă ă ă ă ăţ ţ prezint drept o perversie ca o atrac ie fa de un crocodil. Zalkind 12 precepte sexuale ale proletariatului revolu ionar în care parteneri: „atrac ia sexual fa ă ţ ă de un obiect dintr-o clas social antagonist . iasle i gr dini de copchii” [ 35 ]. ca latur component a procesului general de formare a personalit ii multilateral dezvoltate. so ii se bucur de egalitate deplin în drepturi în rela iile de familie [ 37 ]. dispunea urm toarele: „Femeii în RASS Moldoveneasc se d u drepturi totuna ca i b rbatului în toate ramurile vie ii gospod re ti.” [163. Ulterior.344 ]. rela iile de familie încep s fie privite de pe pozi ii umaniste i de c tre organele de partid.. 51) pentru prima dat pune familia „sub ocrotirea statului”: „C s toria se bazeaz pe liberul consim mînt al femeii i b rbatului. 89. dînd femeilor în vremea îngreun rii otpuscuri cu p strarea platei de munc . în condi iile cînd statul sovietic se confrunta cu mari probleme demografice.b rba ii de la 19 ani pîn la 50 de ani pot s . XXVII-lea al PCUS poporul sovietic a tr it conform principiului: „Via a sexual este destinat folosirea corect ă ţ ţ ă ă ă ă ţ a întregului tezaur energetic al omului. în art. prin ap rarea de stat a În anii 60 ai secolului trecut în Europa Occidental începe revolu ia sexual care aduce alte viziuni asupra educa iei sexuale.25]. Astfel. ă ă ş ă ă ş ă ă ă ş ş ă ă ă ăţă ş ă ş ţ ă ş ş ă ş ş ă ţ ă ă ţ ă ş ţă ş ţ munc . p. legislatorul limitîndu-se doar la consacrarea egalit ii în drepturi a femeii i b rbatului. În primele constitu ii sovietice ale Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovene ti (1925.i aleag o femeie indiferent de dorin a acesteia” [52. iar cercetarea deosebirilor fiziologice dintre organismul femeii i cel al b rbatului. Problema principal a pedagogiei sovietice devine preg tirea tinerei genera ii pentru via a de familie. 1938) dreptul la familie nu era stipulat expres. culturale i ob te ti-politice. precum i a problemelor ce in de igiena personal .p. aceste evenimente nu puteau s nu influen eze situa ia din Uniunea Sovietic . la plata mun ii. 100 din Constitu ia Republicii Sovietice Socialiste Moldovene ti din 1941 [ 36 ]. ale c ror aspira ii au început s fie reflectate în diverse acte emise de ele. la hodin . Constitu ia Republicii Sovietice Socialiste Moldovene ti din 1978 (art. cu siguran a avut impact i asupra rela iilor conjugale. cît i printr-o mrej larg de c si de na tere. de stat. la strahuirea so ial ţ ă ş ă i la înv tur . dînd femeii drept totuna ca i b rbatului la intereselor mamei i copchilului. p. Constitu ia RASSM din 1938. Dac în literatura de specialitate se men ioneaz c pîn la lucr rile Congresului al pentru a crea o genera ie s n toas din punctul de vedere al clasei revolu ionar-proletare.. Acelea i drepturi le g sim i în art. acest aspect fiind atitudinea fa de familie devenind mai sever .

ra ional a bucuriilor acestuia. C s toria nu poate fi încheiat decît cu consim mîntul liber i deplin al viitorilor so i. deoarece „descifrarea no iunilor utilizate nu intr în sarcina acestui act legislativ. în general. p. p strîndu. V. ş ţ ş ş ă ţ ţ ş ă ă ă ă ţ ţă ă ă ţ ţ ă ă ă ţ ă ă ţ A adar. cît i în societate. Socialist Moldoveneasc . sensuri: „un în eles restrîns. pentru formarea militant a rela iilor de clas [163. 16). M. 3]. unitatea interpret rii acestei institu ii. În conformitate cu Declara ia universal a drepturilor omului (art. Antokoliskaia consider c „îns i no iunea de familie întotdeauna a fost nedeterminat . i unele în elesuri largi”: în sens restrîns. aprecierea adecvat ţ ş ţă ş ş ţă i definirea no iunii de familie trebuie s asigur m Cercet torul român Ioan Albu este de p rere c . a devenit obiect de reglementare al celor mai importante izvoare de drept interna ional i na ional. ca i pe întreg teritoriu al URSS. familia constituie ”elementul natural Pentru în elegerea. Neceaeva. în special în a doua lui jum tate. preg tirii tineretului pentru via a de familie [85. al XX-lea..” [194. 346]. nu recunoa te necesitatea definirii no iunii de familie în con inutul Codului familiei. familia a cunoscut muta ii esen iale. 8]. 16 alin. îmbun t irea educa iei copiilor. b rbatul i femeia. „ Familia este un grup de persoane care reune te unul sau mai multe elemente. M. propriu-zis. „Cu începere de la împlinirea vîrstei legale. fiind o „realitate juridic ”.1]. f r nici o restric ie în ceea ce prive te rasa. au dreptul de a se c s tori i de a întemeia o familie”. apoi Congresul al XXVII-lea al PCUS (1981) s-a distins prin elaborarea unui amplu complex de m suri pentru intensificarea ajutorului acordat de stat familiilor cu copii. ăţ ţ ă i fundamental al . cu atît mai mult cu cît în privin a acesteia în literatura de specialitate au fost expuse opinii contradictorii. Ei au drepturi egale la contractarea c s toriei.i totu i rolul fundamental atît în via a indivizilor. familia are dou ă ă ă ă ţ ţ ş ş ş ă ş ţ 2.2. precum faptul biologic (rudenia). p. în sec. p. Spre exemplu. în Republica Sovietic ă ţ ş paternitate i copil rie în tiin a dreptului Familia. A. în decursul c s toriei i la desfacerea ei. p. Conform opiniei lui Patrick Courbe.8]. actul juridic (c s toria. din cauza c rui fapt nici nu poate fi definit în legisla ie” [154. adop ia) sau comportamentul social (concubinajul) [220. no iunea de familie 55 ţ ţ ş ţ ă ţ ş ă ă ă ţ ţ ţ ş ţ ă ă ă ţ şă ă ă ţ ţ ă ă ă ţ şă ş ă ă ş ş ă ă ă ă ă ă ţ ş ă ă ş ă ă ţ ţ ş ţ ţă Conform aceluia i articol. Definirea no iunii de familie i analiza categoriilor de maternitate. na ionalitatea sau religia. p. reprezentînd un element fundamental al comunit ii umane. art. asigurarea unei îmbin ri ra ionale a educa iei sociale cu cea familial .. societ ii i are dreptul la ocrotire din partea societ ii i a statului” [54. 3 ].

7-8]. prin comunitatea de via ă dintre so i. la care sînt de ad ugat i so ii acestor persoane. F. în În aceste condi ii. cercet torul Albu sus ine c în elesuri mai largi ale no iunii de familie le putem reg si în textul Codului familiei al României [1. conturînd habitusul primar al individului. care realizeaz un ansamblu de func ii biologice. Kuzne ova. precum i pe copiii lor minori”.227]. Unii sociologi. consider m c o defini ie a familiei este inevitabil . sprijin reciproc moral i material. fidelitate conjugal . pare cea mai reu it o descoperim în cercet rile savan ilor din domeniul psihologiei acesta reglementeaz rela iile familiale conform urm toarelor principii: c s torie liber consim it ă ă ă ţ ă munc ai familiei. a neamului. 52. Greciuc. printre care i cercet torii ru i V. Acela i autor atribuie familiei unele tr s turi ce caracterizeaz familia drept: o realitate biologic . solu ionare. De i Codul familiei al Republicii Moldova nu ne ofer o defini ie pertinent a familiei. 56 ă cuprinde „pe so i. educa ie i ap rarea drepturilor i intereselor membrilor minori i ale celor inap i de ţ ă ţ ă ţ ş ţ ţ ş ă ă ă ţ ţ ş ă şă ţ ă ă ă ţă ş ş ţ ă ţă ă ă ă ş ţ ă ă ş ţ ă ş ţ ă ă ă ă ă ţ ă ă ş ă ţ ă ş ş ş ă ă ă ă ă ă ă ş ţ ş ţ ş ă ş ţ ă şă ă ă ţ ă ă ţ ă ţ ţ ă ă ţ ă ă ă ş ş ţ ă ţ ăţ ţ ş ă ă ă ă ş o realitate social . p. sociale. firesc. cum ar fi. tipurile de familie. între care exist rela ii de filia ie natural sau social ” [142. adic ş ţ ţ ş ă ş ţ ş ă ă ş ţ ă ă ş ă ă ă ă ş ţ ţ ş ş ş i . în sens larg familia este arborele genealogic. familia reprezint un subiect al rela iilor sociale asigur torii [166. V. dintre membrii familiei.totalitatea persoanelor care descind dintr-un autor comun. p. 201]. p. economice. de mai mul i autori. care produce pentru ei drepturi personale i patrimoniale i îndatoriri reciproce. culturale. a tuturor problemelor vie ii familiale. p. p. precum i rela iile ce se stabilesc între membrii acestora. se exprim lapidar relativ la familie: „Familia reprezint o unitate social constituit din adul i i copii. de exemplu. manifestare a grijii pentru între inere. Dup cum rezult din aceast defini ie desf urat . o realitate juridic . pentru care „este absolut clar c familia se întemeiaz în urma c s toriei . Kuzne ov i O. sînt diverse. psihologice.uniune benevol dintre o femeie i un b rbat. O defini ie ampl care vine s cuprind no iunea dat sub mai multe aspecte i care ne pedagogiei: familia reprezint un microgrup social. cel mai apropiat i necesar pentru dezvoltarea i formarea personalit ii umane [Apud. na terea i educarea În viziunea altora. educative. A. Familia este mediul natural. între b rbat i femeie. reglementat de normele juridice. prin uniunea dintre b rbat i femeie i prin procreare. Totodat . St nciulescu. pe cale amiabil . prioritate a educa iei copilului în familie. o celul elementar a societ ii. general. printre care i E. opinie împ rt it copiilor” [186. egalitate în drepturi a so ilor. V. prin reglement rile legii privitoare la familie [1.7]. orientate spre crearea familiei. buna cre tere. dintre p rin i i copii i. p.42]. 7].

inadmisibilitate a amestecului deliberat în rela iile familiale. precum i în Republica Moldova la nivelul actelor legislative. Cojocaru. 57 ţ ţ ţ ă ţ ă ă ă ă ă ă ş ă ş ţ ş ţ ţ şă ă ş ţ ţ ă ţ ă ă ş ţ ţ ă ă ţ ş ţ ş ă ă ă ă ş ş ă ţ ş ă ţ ă ă ş ţ ţ ă particular creat pe baza unei familii. Nu se interzice adop ia concomitent a mai multor copii. p. inclusiv copiii proprii ai p rin ilor educatori. inîndu-se cont de situa ia material ţ ţ ă ă i nivelul spiritual al ă reglementate prin normele sociale. asem n toare acelora care exist în cazul rudeniei fire ti [28. îndepline te func ii larg acceptate social i. Mai multe surse examinate ă ă ă ş ă ă În procesul investiga iilor ne-am dat seama c ă ă ă ă ţ nu vom reu i s trat m în toat ă ş ă ş ţ ţ ş ţ ţ ă ă ă ă ş ţ ţ ă ă ă ş ă ă ă ţ ă . a drepturilor i intereselor legitime ale membrilor familiei [ 28 ]. Ea este puternic axat pe copii. Prin art. prin care în elege „o institu ie acesteia. precum i de o participare crescînd a copiilor. adop ia fra ilor i surorilor de c tre persoane sau familii diferite este inadmisibil . Codul familiei al Republicii Moldova admite adop ia numai în cazul copiilor minori i în interesul lor.25]. între adoptat i descenden ii s i i adoptator ori adoptator i rudele acestuia. este caracterizat de o structur ş ă ţ şţ ă ş ă ă ţ ţ ţ ă ă ă ţ ţ ă ă ă ăţ atît în Republica Moldova.85]. dar nu mai pu in de 5 copii plasa i ( art. în casa de copii de tip familial pot fi cel mult 10 copii. scopul ei fiind fericirea ambilor so i i a copiilor lor” [32. Adop ia este actul juridic. complexitatea ei tema propus f r o abordare succint a tipurilor de familii existente în prezent de noi a f cut posibil eviden ierea urm toarelor tipuri de familie: Familia nuclear . cît i în comunitatea uman din alte ă ă ş ţ ă ă ri. În calitate de servicii de tip familial poate ap rea familia de plasament (în cazul plasamentului copilului în cadrul familiei extinse sau la un asistent parental profesionist) sau casa de copii de tip familial. Conform legisla iei. institu ionalizate sau democrat . În acest sens institu ia familiei este considerat de drept constitu ional i utilizat în Legea Suprem a Republicii Moldova în articolele 47.116. liber acces la ap rarea. 116-141. pe de o parte. ca institu ie social . într-o anumit m sur . egalitate i complementaritate a rolurilor de so i so ie. pe cale judec toreasc . 162-163 din Codul familiei al Republicii Moldova i de Capitolul XXV din Codul de procedur civil . bazat pe rela ia legalizat conform normelor în vigoare. În legisla ia Republicii Moldova problemele privind adop ia copiilor sînt reglementate de art. Alegerea partenerului în cadrul familiei este motivat de afec iune mutual . 49. Dup opinia autorului N. Familia de plasament (casa de copii de tip familial) este recunoscut în mai multe state. Totodat . Codul familiei din Republica Moldova opereaz cu no iunea de cas de copii de tip familial. bazat pe consens. p. 30]. (2) CF al RM). Familia adoptiv . „ Familia nuclear . cu excep ia cazurilor în care aceast prescrip ie vine în contradic ie cu interesele lor.149 alin. care se creeaz tot pe baza unei familii [25. 48. 148 ) [ 28 ]. pe de alt parte. în temeiul c ruia se stabilesc raporturi de rudenie. în scopul între inerii par iale i educa iei copiilor orfani i a celor r ma i f r ocrotire p rinteasc ” (art.

tip de familie în cadrul c reia un b rbat are mai multe so ii. numit ă ă ă ţ ă ă ş ţ ţ ă ă ţ ş ă ţ ţ ţ ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ţ ţ ă ă ă ă ş ţ ţ ţ ă ţ ăă ă ă ă ă ă i incomplet . neviciat. so ia fratelui mai mare devine so ia tuturor fra ilor. ă ş dac nu primordial în cadrul ei. Familia în condi iile date. Familia monoparental cade sub inciden a legisla iei privind drepturile familiei mamei i copilului în vigoare în Republica Moldova. 11 din Codul familiei constat c „Pentru încheierea c s toriei este necesar În ceea ce prive te tipurile de familie. de exemplu. femeia bucurîndu-se de o considera ie deosebit [170. art. adic f r un p rinte din cauza divor ului sau a decesului unuia dintre ei. Fiind o convie uire dintre un b rbat i o femeie în afara formelor legale de c s torie. c reia i se adaug noi pentru un termen nedeterminat sau cunoscut i bine determinat. i copil ria [ 64 ]. bunicii care locuiesc împreun cu ei. neîntoarcerea unuia din deplas ri îndelungate de munc f r o claritate a p str rii sau nu a statutului de p rinte. Familia complex reprezint familia constituit din so i (so ) cu copil (copii) sau f r de acesta i p rin ii (p rintele). A adar. 3-35]. Poliandria – tip de familie întemeiat pe c s toria dintre o femeie cu mai mul i b rba i. încheind subiectul propus în paragraful dat spre analiz . ă ă ţ ţ ă ă ş ă ă ţ ş ă ţ ţă ă ă ă ş ţ ă ş ă ţ ăţ . fie homosexual. la fel cum nu sînt reglementate i protejate nici un alt tip de rela ii de concubinaj fie heterosexual. existent în unele ri musulmane. Poligamia . încerc m s formul m propria noastr defini ie privind institu ia familiei: în epoca modern familia a luat forma unei comunit i umane bazat pe c s toria benevol dintre un b rbat i o femeie i descenden ii lor direc i i între care se stabiliesc rela ii de filia ie [ 64 ]. precum i atingerea de c tre ei a vîrstei matrimoniale” [ 28]. De la no iunea de familie deriv unele categorii care necesit interpretare: maternitatea. al b rbatului i femeii care se c s toresc. persoane.Familia tutelar – familia constituit din tutore i copilul (copiii) aflat sub tutela lui. un rol important. acest tip de familie dispune de un statut juridic greu de identificat. În India. întîlnit în unele triburi din India. Familia bazat pe rela iile de concubinaj. oricare ar fi situa ia ei de jure. Tibet i America de Sud. ă ş ă ă ţ ă 58 ă caracteristici precum: un început de familie f r un p rinte. de facto ea ob ine o nou calificare i poate fi numit monoparental . plecarea unuia dintre ei la munc ă ă ă ă ş ă ţ ă ă ă ţ ă ă ţ ş ţ şă Familia monoparental reprezint o familie cu un singur p rinte. consim mîntul reciproc. exprimat personal i necondi ionat. credem c oricare ar fi aceasta. îi revine femeii în calitatea ei de mam . C s toria dintre persoanele de acela i sex nu este permis de lege. ă ă ă ă ă ă ş ş ă ă ş ă ţ ş ăţ ă ă ă ă ă ş ă ţ ă ă ţ ă În Republica Moldova Codul familiei reglementeaz rela iile matrimoniale între dou ă ţ ă ş ă ă Astfel. paternitatea. creînd familia fratern . p.

47. a). V. p. În aceast ordine de idei. În con inutul Codului familiei al Republicii Moldova nu g sim norme care ar reglementa rela ii similare. În acela i timp. apeleaz la serviciile unei femei c reia i se implanteaz zigotul pentru ca ea s ă ă ă aflate în c s torie ă ă i care i-au dat consim mîntul. ea. realizarea ş ţ ţ manier define te maternitatea Codul familiei din Republica Moldova. pentru doctrina dreptului constitu ional. persoanele embrionului unei alte femei în scopul ducerii sarcinii. de exemplu în Comentariul practico. 49 alin. În leg tur cu cele men ionate. în cazul contest rii maternit ii ori paternit ii dup înscrierea lor în actele st rii civile. pentru implantarea 59 ţ ţ ţ ă ăţ ţ ţ ţ ş . în de via . Conform Dic ionarului explicativ al limbii române. prezint interes experien a unor state a c ror legisla ie a consacrat deja institu ia mamei-surogat (înlocuitoare). purt toare). (maternitatea) se stabile te în baza ă ş ţ ă ă documentelor care confirm na terea copilului de la mama dat într-o institu ie medical . maternitatea mai Conceptul de maternitate nu se reduce la aspectele biologice ale capacit ii reproductive. nu poate fi limitat la rela iile dintre mam include leg tura de rudenie dintre mam Într-o alt ă ş ă ă ţ ă ă ăţ ş i copii i la o vîrst mai matur a acestora. în form scris . al ptare i educare a copiilor. Excep ie constituie art. aceasta reprezint o stare deosebit a femeii-mam (prioritar în perioada de graviditate i vîrsta fraged a copilului) [65. În viziunea noastr . provenien a copilului de la mam ş ţ ă ş ă ă ă ă ş ş ă ş ş ă şă ş ă ă ş ă ă ă ţ ă ă ă ş ţ ţ ă este interpretat i ca o capacitate realizat a femeii de procreare. aceast dispozi ie urmeaz a fi completat cu unele preciz ri ce in de modul de concepere. (4) din Codul familiei al Federa ie Ruse. în imposibilitatea de a poarte sarcina. (3) lit. inclusiv rela iile dintre so i i mama-surogat (substituent . i pentru practica legislativ . Bogdanova. Dup cum constat G. în primul rînd. a depozi iilor martorilor sau în baza altor probe [ 28 ]. ţ ă ă ţ ţ ă ţ ă ă ş ţ ţ ă ă ţ ă ţ ă ă ş ţ ă ă ş ţ ţ ţ ă ţ ţ ă ă ă ă ţă ţă ă ţ ă ş ă ţ ă ş ă ă ăţ ş ş ă ţ ă ă ă ţ ă ă ţ ş ă ţ ă avea un copil.14]. Conform art. maternitatea se stabile te pe baza documentelor medicale. ne al tur m celor care sus in c no iunea de maternitate mai drepturilor i îndeplinirea îndatoririlor în raport cu copiii. În acest sens. 51 alin. 52 din Codul familiei FR) [ 202 ]. p. sub redac ia lui V. în al doilea. 45]. în aceste state rela iile indicate sînt perfectate într-un contract [158.1105]. rela iile emo ionale cu ace tia [192. Lazarev. s fac trimiteri la aceste circumstan e (art. i copil imediat dup na tere i în primul an ţ ă ţ ţă acela i timp. conform c ruia „nu are dreptul s conteste paternitatea so ul care i-a dat acordul scris la fecundarea artificial sau implantarea embrionului so iei” [ 28 ]. În cazul în care copilul nu este n scut într-o institu ie medical . pot fi înscri i în calitate de p rin i numai cu acordul femeii care a n scut copilul (mama-surogat). p. În legisla ia rus . p rin ii nu sînt în drept ca ulterior. V.tiin ific al Constitu iei Federa iei Ruse.Maternitatea este o important categorie de drept constitu ional. Astfel. în practica mai multor ri se atest cazuri cînd so ii. în conformitate cu art.

Astfel. paternitatea este copiilor de la un anumit b rbat poate fi stabilit ş ă ă ă ţ ţ ă ă ă ş ş ă ţ ă ţ ş ă ă ă ţ ţ ş ţ ă ă ă ă ţ ale persoanelor care s-au decis s recurg la serviciile ei i în Legea privind actele de stare civil ş ă ă ţ i în ordine administrativ (prin organele de ş ă ă înregistrare a actelor de stare civil ). p. 170 din Codul de procedur civil al Republicii Moldova [ 29 ]. aceast calitate nu este una dorit de to i. paternitatea ş ă ă ş ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ţ ţ ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ţ ă ţ ţă ă ş ă ţ ă ăţ ă ă ţă ă ă ş ă ă ţă ţ ţ ă ă ă Prevederile legislative cu privire la stabilirea for at a paternit ii vorbe te despre faptul c ş ţă ă ţ Conform acestei Hot rîri.100 din 26. familiei al Republicii Moldova. depus la oficiul de stare civil (CF al RM art. instan ele judec tore ti trebuie s refuze cererea privind stabilirea paternit ii în privin a copiilor n scu i pîn la 1 octombrie 1968. 113]. paternitatea poate fi stabilit prin depunerea unei cereri comune de c tre mama copilului i civile. „copilul n scut din p rin i c s tori i ori în timp de 300 de zile din momentul pe so ul (fostul so ) al mamei. precum i în cazul dec derii ei din drepturile p rinte ti.i g seasc o argumentare i solu ionare i în legisla ia noastr . b) alin. Provenien a ş ţ ţ ă ă ă ţ . (5)). indicat în art.10. declarat decedat . Paternitatea copilului n scut în afara c s toriei poate fi recunoscut de c tre tat l s u printr-o declara ie comun a acestuia i a mamei copilului. a) Cod de procedur civil . De aceea. i în mod for at.(3). Din motivele expuse problema ce ine de mama-surogat trebuie s . Paternitatea reprezint o alt categorie de drept constitu ional nu mai pu in important .1392]. ordinea de stabilire a paternit ii. În cazurile cînd mama este decedat . În acest context. 8 din 24.1994 [ 104 ]. în baza alin.2001 alin. Conform defini iei date de sus-numitul Dic ionar explicativ al limbii române.(1) lit. dat .(4) la art. dac nu a fost stabilit contrariul”.(1) art. Un act important cu privire la practica de aplicare de c tre instan ele judec tore ti a legisla iei la judecarea cazurilor referitoare la stabilirea paternit ii este Hot rîrea Plenului Judec toriei Supreme a Republicii Moldova nr. incapabil sau disp rut ori cînd nu i se cunoa te locul afl rii. consider m aceast problem foarte actual . atunci ea urmeaz a fi restituit în conformitate cu lit. 22 [ 28. 49 din Codul ă ţ ă În privin a copiilor n scu i de la persoane care nu sînt c s torite i n scu i pîn la aceast persoana care recunoa te paternitatea sa fa ş ă ţ ă ă ş ă ă ă ă ţ ă de copil la organele de înregistrare a actelor st rii desfacerii c s toriei. prin intermediul organelor judec tore ti. iar dac cererea a fost gre it admis în procedur .Fiind vorba despre via a viitorului copil. se aplic în privin a copiilor care s-au n scut începînd cu 1 octombrie 1968. venim cu o propunere: Codul familiei al Republicii Moldova s fie completat cu un articol nou cu privire la drepturile mamei-surogat i nr. declar rii c s toriei nule sau decesului so ului mamei copilului are ca tat ţ ă ă ă ă ă 60 ţ ă ţ ş ă ţ ă ă ş ă leg tura consanguin de rudenie între tat ă ă i copilul (copiii) s u [65.04.47 alin.

ca o condi ie indispensabil în ă ă ţ ţ ă ş ţ ş ţ Copil ria este o etap deosebit în via a omului. absen a sentimentului copil riei. Filipescu ă ş ş intensificarea rela iilor emo ionale dintre so i. [77 ]. În literatura de specialitate copil ria este divizat în cîteva etape. stimulînd dezvoltarea ă îndatoririlor lor fa de copii. nu cuprinde no iunea de „paternitate”. dar i l-a determinat s -i acorde tot sprijinul în exercitarea func iilor sale. O importan major în procesul de dezvoltare a copilului este atribuit vîrstei fragede (de la na tere pîn la atingerea vîrstei de trei ani). 61 ş ţ constituirea treptat a sentimentului copil riei i a sentimentului familiei. Republicii Azerbaidjan. rolul familiei în cre terea. Constitu ia Republicii Moldova. (2) din Constitu ia Republicii Moldova s ţ ţ ă ăţ ş ş ş ă ă ţ ţ ă ţ ă ă ţ ţ ă ţă ţ ă ă ă ă ă ş ş ţ ă ă ă ş ţ ă ă ă ş ţ ţ ă ă ă ş ă ţ ă ş ş ă ţ ţ ţ ş ă . nu presupune nicidecum faptul c pot fi instituite unele restric ii în ceea ce prive te exercitarea de c tre ta i a drepturilor i fie completat în urm toarea redac ie: institu iilor necesare”. este recunoscut în art. 5 i 16 din Codul familiei al Republicii Moldova [ 28 ]. Aceast grada ie este în lucrarea Pedagogie. 48 CF al RM) [ 28 ]. Legea fundamental a statului nostru constat doar faptul c „Statul ocrote te maternitatea…” (art. Republicii Kîrgîzstan. prin apari ia i ă se caracterizeaz prin ăţ Spre deosebire de epoca medieval . în viziunea noastr . Mult depinde i de calitatea dezvolt rii f tului pîn la na tere. Dup p rerea cercet torului I. Datorit acestui fapt ambele aceste intervale de timp se bucur de o aten ie sporit din partea statului. Autorul N.4-17]. de lumea copiilor. care se caracterizeaz prin indiferen a p rin ilor fa ţ ă ţ ă ă ă ă ţ ţ ă ă ţ ş „ (2) Statul ocrote te maternitatea. 49 alin. îns aceasta. educarea i instruirea copilului nu numai c a fost recunoscut de stat. (2)). distinge urm toarele perioade: ă ă ş ţ şă ă ţ ă ă ş ă ă ă ş ş ţă ă ă ă ă ş ă ă ăţ ş ţ ă ţ ţ ţ fundamentat tiin ific de medicina. Oprescu. solu ionarea tuturor problemelor ce in de educarea i instruirea copiilor. fiziologia i psihologia contemporan . p rin i i copii [213. paternitatea se stabile te de c tre instan a judec toreasc în baza declara iei unuia dintre p rin i. paternitatea ş ţ i copil ria. epoca modern ş ă ă ă ă ă ţ ă ă ă Egalitatea în drepturi i îndatoriri a ambilor p rin i. 47 CF al RM) [ 28 ]. Propunem ca art.se stabile te în baza declara iei tat lui i a acordului scris al autorit ii tutelare sau prin hot rîrea instan ei judec tore ti dac lipse te un astfel de acord (art. Rusiei. p. cînd se creeaz fundamentul s n t ii fizice i psihice a omului. a tutorelui (curatorului) copilului sau a copilului însu i la atingerea majoratului (art. spre deosebire de Constitu iile Ucrainei.49 alin. Republicii Belarusi. în lipsa declara iei comune a p rin ilor sau a tat lui copilului. În cazul cînd copilul este n scut din p rin i nec s tori i.

cunoscut i sub denumirea de cea de-a treia copil rie sau ă ă ş ă ş ţă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ş ş ş ş ş ş ţ ă ş . ş ă ă ş ă ş ăţ ş ăţ ş ă ş ţă ţă ă ş ţă ă ă ş ş insistent curiozitate fa ă ă de fenomenele de cunoa tere. Grupa vîrstelor colare: 6 (7) -18 (19) ani. i necesit ile stringente ale lor. dar nu sînt în stare s . în primul rînd. Se caracterizeaz ca perioada celei mai intensive receptivit i. interesele de copii este dictat de normele morale. (1) CF al RM) [ 28 ]. 2) pre colar (3-6/7 ani). Grija pentru copii. b) pre colar mijlocie (4 ani i jum tate la 5 ani i jum tate). mobilit i i sensibilit i psihice i se subîmparte în mai multe faze: a) pre colar mic (între 3-4 ani). C. de p rin i. Ace tia trebuie s ac ioneze. Cît prive te copiii care au atins vîrsta maturit ii. copil ria este divizat în 3 grupe i 7 etape de vîrst [12. ă ăţ ăţ ş ş ţ ă ţ ă ţ ă ă ă ă ă ş ţ ţ ă ţ ă ş ă ş ş ţă ş ă ă dup caz.42.18 din Conven ia ONU cu privire la drepturile copilului. copilului. p.i asigure existen a.1) antepre colar (1-3ani). Începe din momentul na terii copilului i dureaz pîn la atingerea vîrstei de 3 ani inclusiv. mai întîi de toate de dreptul familiei. Dar. Aceast sarcin se realizeaz . B. copilul manifest o întreb ri „de ce?”. Grupa vîrstelor premerg toare colarit ii (de la na tere la 6 sau 7 ani).43]: A. Grupa vîrstelor adulte: 18 (19) ani. P rin ii sau. În viziunea noastr . ă ă ă ă ă ă ă ţ ă ă ţ ţ ş ă ţ ă ă ă ţ ş ă ţ ş ă ţ ţ ă ţ ş ă ţă 62 ţ ă ă ş ş ş ă 3) vîrsta colar mic . chiar dac ace tia nu sînt lega i prin rela ii de c s torie. în absen a c s toriei. indiferent de grupa i etapa de vîrst din care face parte copilul. „ambii p rin i au responsabilit i comune pentru cre terea i dezvoltarea copilului. cînd paternitatea nu este stabilit în regim benevol ori pe cale judiciar . copilul este i mai mult antrenat în observarea a tot ceea ce se produce în jurul sau. 74 alin.110-116]. „p rin ii sînt obliga i s . una dintre destina iile de baz ale familiei ine de crearea condi iilor pentru dezvoltarea i educarea corespunz toare a lui.i între in copiii minori i copiii majori inap i de munc care necesit sprijin material” (art. iar ş în altele – de normele juridice. „marea copil rie” [128. „cum?” etc. p. c) vîrsta pre colar mare. punînd în permanen În opinia autorului Ioan Bonta . educarea lor este o datorie a ambilor p rin i. în primul rînd.. Dup cum este consacrat în art. reprezentan ii lui legali sînt principalii responsabili de cre terea i dezvoltarea Prin grij patern urmeaz s se în eleag toate formele de aten ie fa În unele situa ii îns manifestarea grijii fa ă ţ ţ ă ţ ă ă ă ă ţă ţ ă ş de copii. aceast grij poart caracterul unei datorii morale. are loc procesul form rii a noi i numeroase însu iri psihice. în interesul suprem al copilului” [45 ].

fixeaz c bun starea copilului depinde de bun starea familiei. care prev d ocrotirea copiilor de discriminare. (2) prevede: „ . dezvoltarea i consolidarea serviciilor de planificare a familiei. elaborarea i implementarea standardelor de stat de deservire social a copiilor în conformitate cu principiile de drept constitu ional. Topornin sus ine c aceste împrejur ri depind de „calit ile personale ale copiilor maturi. 13 alin. prezen a sau absen a sentimentului de datorie în raport cu cei apropia i” [179 ]. m suri de asisten social a familiilor cu copii defavorizate.80 CF al RM). de educa ia lor. Profesorul rus B. servesc standardele stabilite de ONU.130-134]..58 alin. adoptat de ONU la data de 3 decembrie 1986 [55..V. mai familie. Credem c pe lîng actele în vigoare enumerate. este în drept s ac ioneze din proprie ini iativ ” [ 117 ]. Pentru Republica Moldova fundamentul protec iei drepturilor copilului. la fel de necesare i importante ar fi anumite programe na ionale i locale. p rin ilor acestuia. care. statul garanteaz egalitatea drepturilor i îndatoririlor p rinte ti în art. grija de copil revine. dreptul copilului la opinie în cazul transmiterii în alt ţ ă 63 ă ţ ă şă Dar pe lîng Legea fundamental ă şă i Codul familiei. în limitele competen ei. printre care Legea cu privire la avoca ii parlamentari (1997). printre alte drepturi. Men inerea continuit ii în transmiterea valorilor general umane de la o genera ie la alta majoratul i ap i de munc fa de p rin i (art. Standardele interna ionale în domeniul drepturilor copilului le afl m în urm toarele acte: Declara ia privind principiile sociale i juridice aplicabile protec iei i bun st rii copiilor. ca i pentru alte state ale lumii. (1) din Codul familiei al Republicii Moldova. interna ionale. p. în con inutul c rora s fie introduse i urm toarele direc ii de activitate: perfec ionarea continu a legisla iei cu privire la deservirea social a copiilor i familiei în Republica Moldova. ţ ţ care în art. violen . Consiliul Europei.În cazul în care rela iile dintre p rin i sînt confirmate prin actul de c s torie. de implicare a copiilor în conflictele armate etc [ 63]. protec ia juridic a copilului mai este standardelor ţ ţă ă ş ă ă ţ ţ . avocatul parlamentar pentru protec ia drepturilor copilului examineaz peti ii privind protec ia drepturilor copilului i. prev zut ă ţă ă ţ ă ţ ţ ţ ţ ă ăţ ă ţ ş ă ăţ ş ă ş ţ ă ă ă ă ţ ă ţ presupune c grija p rin ilor fa ţ ă ă de copiii lor va fi urmat de grija copiilor care au atins i în alte acte legislative. necesitatea adopt rii unei politici care ar interzice r pirea copiilor. ă ă ă ă ă ş ţ ş ă ţ ă ţ ăţ ă ş ţ ţ ă ă ăţ ţ ă ăţ ă ă ş ş ă ţ ă ţ ţ ă ş ă ă ţ ş ţ ş ă ă ă ţ ţ ă ţ ş ţ ă În domeniul drepturilor copilului o importan major este atribuit întîi de toate.

paternit ii i copil riei [178. dreptul de a dobîndi o cet enie i dreptul de a. familia se afl sub protec ia statului”. 208]. copiii i tinerii (art. Gurin. 7. p. în afara unor situa ii excep ionale. s-a urm rit ocrotirea i protec ia ei plenar atît pe plan intern. maternit ii.11-64]. maternit ii.Conven ia cu privire la drepturile copilului consacr urm toarele drepturi: dreptul la via . p. 48 alin. Astfel. numele i rela iile familiale. 38 alin. dreptul de a între ine. (1)) este formulat dispozi ia conform c reia c în competen a comun a Federa iei Ruse i a subiec ilor acesteia se afl protec ia familiei. dreptul copilului cu discern mînt de a.i exprima liber opinia asupra oric rei probleme care îl prive te [45. 49 alin. art. protec ia în cazul înc lc rii drepturilor i intereselor lor legitime etc. rela ii personale i contacte directe. maternitatea i paternitatea sînt protejate de stat” [183. Constitu ia Republicii Azerbaidjan (art. (3)) men ioneaz la fel c familia i c s toria se afl sub tutela statului. (1)) i c statul ocrote te maternitatea. Maternitatea. Pentru dezv luirea subiectului propus noi am studiat Constitu iile mai multor state din CSI i ale unora din Europa de Vest i am constatat urm toarele: Constitu ia Republicii Moldova con ine dispozi ii normative conform c rora familia are dreptul la ocrotire din partea societ ii i a statului (art.34 alin.3. în mod regulat. În Constitu ia Federa iei Ruse (art. 18]. Protec ia constitu ional a familiei ca obiect de reglementare a dreptului constitu ional Protec ia constitu ional a familiei presupune acordarea statutului valoric acestei categorii. Creang i C. (3)) se declar c ă „maternitatea i copil ria. f r nici o imixtiune ilegal . dar i a paternit ii. paternit ii i copil riei. 14. 3.1. 51 alin. cît i pe plan interna ional” [53. cu ambii s i p rin i care î i au re edin a în state diferite. Conceptul i esen a ocrotirii constitu ionale a familiei 2. paternitatea i copil ria sînt protejate de lege [176.6. în Constitu ia Ucrainei (art. dreptul la un nume. 9. (2)) [ 34 ]. iar în art. ş ă ş ă ţ ş ş ţ ă ă ş ţ ţ ţ ţ ă ă ă ţ ş ţă ă ş ş ş ţ ă ş ş ş ţ ţă ăţ ă ă ă ş ţ 2.j se men ioneaz ţ ţ ă ă ş 64 ş ă ţă ţ ă ş ă ţ ţ ă ă ş ţ ţ ţ ţă ş ţ ţ ă ţ ţ ş ş ţă . inclusiv cet enia.10]. p. În Constitu iile unor state din CSI se consacr ocrotirea nu numai a maternit ii i „Familia. cele mai vechi timpuri. copil ria. dreptul copilului de a. p.i p stra identitatea. astfel cum sînt recunoscute de lege.i cunoa te p rin ii i de a fi îngrijit de ace tia. crearea i garantarea prin constitu ie a condi iilor necesare pentru dezvoltarea familiei. 657 -715]. importan a familiei fiind sesizat „din copiilor.72 lit. ă ă ă ă ş ă ă ţ ă ş ţă ţ ă ţ ş ţ ă ţ ţă ă ă ă ş ă ş ş ţă ş ă ţ ţ ă ş ă ş ţ ş ă ţ ş ă ă ţ ş ă ţă ţ ţ ă ţ ţ ş ţ ă ţ ţ Conform opiniei autorilor I.

(2) ă maternit ii i copiilor. iar alin.6 alin. 1105]. înlesnind dezvoltarea institu iilor corespunz toare acestui scop” [41. familia. 32 alin.273-312]. maternitatea.115-170]. Cele relatate demonstreaz c . ci doar no iunea de „maternitate”. „Republica protejeaz maternitatea. paternitatea. declar ş ă ţ ă р ă ţ ţ ţ ă ţ ă ţă ă ă ă ă ş ş ă ă ţ ţ ţ ţ ă ţ ş ţă ă С ă ă ă ş . art. o astfel de manier de abordare a problemei de c tre legiuitorul na ional minimalizeaz m surile de ocrotire a familiei pe care societatea ar putea s le m surilor de ocrotire constitu ional a acestor dou institu ii: paternitatea i copil ria. p. iar no iunea de copil rie înseamn „perioad a vie ii omene ti de la na tere pîn la adolescen .. Dac e s ne referim la categoriile nominalizate.(4).2 dispune: „Între inerea i educarea copiilor sînt un drept natural al p rin ilor i o datorie care le revine cu prioritate.onstitu ia Republicii Armenia (art.67-112]. p. economic ă ţ ţă ă ă р ţă ţă ă ă ă ş şă ă ă ă O formul similar a fost acceptat ă ă i de constituantul din Kazahstan.27 ]. iar în art. calitate de mam ” [65. timpul cînd este cineva copil” [65. Articolul 26 alin. p. accentueaz : ”C s toria i familia se afl sub ocrotirea special a ordinii de stat”.1392]. Dup p rerea noastr . putem constata c Dic ionarul explicativ al limbii române. (1) [182. în art.” [177. În viziunea noastr .(1). Într-o manier deosebit este consacrat ocrotirea acestor valori sociale în Constitu ia Kîrgîzstanului. în art. de asemenea. Asupra activit ii lor vegheaz comunitatea na ional ” [39. .1.316-366].159 ]. maternitatea i ş ă ă р ş ţă ş copil ria se afl sub tutela i ocrotirea societ ii i statului” [180. calitatea de tat …. Astfel. p. p. dar i a paternit ii. anume maternitatea. paternitatea i copil ria sînt elementele ce formeaz con inutul familiei i anume datorit acestui fapt ele trebuie s fie examinate în contextul unei institu ii unitare de drept constitu ional ocrotirea familiei [ 62. maternitatea i copil ria – obiectul de preocupare al întregii societ i. Constitu ia Republicii Italiene. ţ ţ ă ă ş ţ ă ă ş ă ă ă ăţ ă ş ş ţ ă ă ţ ă ă ş ţ ţ ţ ă ă ă ă ă ă ţ ă ş ă ă ţ ţ ă ă ă ţ ă ţă ş ţ ă ş ţ ă ă ş ă ă ă ş ă ă ă ă ţ ţă ş ă ă ă copiii i tineretul.27 alin. 31 alin. Constitu iile unor state din Europa de Vest. în capitolul „C s toria i familia” art. atribuie no iunii de maternitate i sensul de „stare. 30 alin. faptul de a fi tat ” [65. familia.39 alin. stipuleaz c „Legea reglementeaz normele i limitele pentru stabilirea paternit ii”. . iar alin. (1) din Constitu ia Belarusiei stipuleaz : „C s toria. spre deosebire de Constitu iile altor state. 28 ].443]. printre alte sensuri. p. p. prin no iunea de paternitate urmeaz s în elegem „starea. Constitu ia Republicii Moldova nu cuprinde termenii „paternitate” i „copil rie”. (1)) precizeaz c „familia. reglementeaz stabilirea paternit ii [ 42. În con inutul acestei lucr ri vom încerca s ă ă ă ţ ţ ă g sim argumente pentru extinderea 65 ă ă ş ă i juridic a familiei. paternitatea i copil ria se afl sub ocrotirea statului” [181. p. Constitu ia Spaniei.. (1) fixeaz : „Familia – celula de baz a societ ii. consacr ocrotirea nu numai a c puterile publice asigur protec ia social . . Constitu ia Republicii Federale Germania.25]. Articolul 32 alin.(2). asigure.

rela ii cu privire la baza economic ţ i structura social .12]. cu privire la forma i ş ţă ă ţă ţ ţ ş ţ . în sistemul intern al acestei ramuri ori ele sînt cuprinse în exclusivitate de normele dreptului familiei [ 61. obiectul dreptului constitu ional îl formeaz „cele mai importante rela ii sociale. b) rela ii specifice de drept constitu ional. sînt reglementate în acela i timp i de c tre constitu ie. autorul român Gh. rela iile ce apar în procesul organiz rii societ ii în stat. Profesorul V. determin rii tr s turilor fundamentale ale sistemului socialeconomic i ale organiz rii politice a societ ii [132. organizarea i func ionarea mecanismului de stat. 48 din Constitu ia Republicii Moldova în obiectul de reglementare a dreptului constitu ional i. ne punem urm toarea întrebare: intr oare dispozi iile cuprinse în art.25].16]. p. organizarea administrativ a teritoriului. respectiv. Sînt tot rela ii sociale de drept constitu ional i cele care se 66 ş ţ ţ ţ ş ă ş ş ţ ş ţ ţ ă ă ţă ş ş ă ţ ş ţ ş ă ş ă puterii de stat. stabilirea i garantarea drepturilor fundamentale ale omului i cet eanului” [83. fiind reglementate i de alte ramuri de drept. Acest punct de vedere este împ rt it i de doctorul conferen iar Alexandru Arseni care consider c „obiectul dreptului constitu ional ca ramur de drept îl constituie rela iile sociale fundamentale ca produs al activit ii oamenilor în vederea cre rii condi iilor optimale pentru libera dezvoltare a personalit ii umane prin prisma unui regim politic liberal i democratic bazat pe principiul separ rii puterilor în stat [3. instituirii i exprim rii suveranit ii poporului. Cu regret. profesorul român Ioan Muraru ajunge la concluzia c obiectul de reglementare al dreptului constitu ional cuprinde dou categorii de rela ii sociale: a) rela ii cu o dubl natur juridic . garant rii drepturilor ă ă i libert ilor individuale ale cet enilor. În opinia profesorului Victor Popa. care formeaz obiectul de reglementare numai pentru normele de drept constitu ional” [124. politice. p. p.În acest context. autorul men ionat nu spune nimic despre locul familiei în cadrul obiectului de reglementare a dreptului constitu ional. devenind implicit i raporturi de drept constitu ional. sociale etc.) i bazele organiz rii puterii de stat (teritoriul i popula ia).18]. Profesorul Ion Guceac men ioneaz ţă ţ ţ c obiectul dreptului constitu ional îl formeaz ş ţă „rela iile sociale ce apar în cadrul activit ii de organizare a societ ii în stat i de exercitare a func iile statului. Iancu arat c „obiectul de reglementare al dreptului constitu ional sînt rela iile sociale care se nasc în procesul de instaurare i men inere a puterii de stat i care privesc bazele puterii de stat (economice.19]. adic acele rela ii care. Referitor la aceast problem în literatura de specialitate s-au pronun at mai mul i autori. p. Astfel. ă ţ ă ă ţă ţ ă ş ă ă ă ţă ă ţă ţă ş ă ţ ă ş ţă ţ ă ţă ţ ă ţ ă ă ţ ş şă ă ţ ţ ţ ă ţ ţ ţ ş ţ ă ş ş ş ţ ă ă ă ă ţ ţ ă ţ ă ţ ţ ă ă ş ţ ţ ţ ă ă execut rii puterii de stat. De asemenea. Ivanov include în con inutul obiectului de reglementare a dreptului constituional i fundamentul normativ al statutului juridic al cet enilor Republicii Moldova [168. p.54]. p.

reglementare i de protec ie. În aceast ordine de idei. locul dreptului constitu ional în sistemul de drept se determin . de stat. în primul rînd. inclusiv îndatoririle. putem constata c dreptul constitu ional include în sine atît elemente de drept public. trebuie s deschidem o polemic Aceast problem este condi ionat ţ ă ă ă ă ţ ţ i referitor la identificarea locului i de faptul c institu ia familiei poate fi privit ca „obiectul dreptului constitu ional cuprinde i rela ii cu o dubl natur juridic . Gh. 16 ]. din care motiv putem considera dreptul constitu ional ca fiind public-privat.) i servesc drept fundament pentru constituirea tuturor celorlalte rela ii. p. Avornic sus ine c dreptului constitu ional. constitu ional este una dintre principalele ramuri ale dreptului. cît i a dreptului public. 44]. p. p. care fixeaz statutul omului în societate i în stat. care se realizeaz de parlament” [105. În acela i timp. p. prof. cît i de drept privat. În acest sens.nasc în activitatea de exercitare a puterii de stat care este o activitate de conducere la nivel superior a tuturor statelor. p. în lucrarea sa Obiectul dreptului constitu ional. E. comportament. omului i cet eanului. p. Într-adev r. normele de drept constitu ional dispun de cea mai avansat capacitate de i protejeaz cele mai importante reguli de ţ ş ă ţ ş ţ ţ ă ş ă ţă ş ţ ă ţă ş ş ă ţă ş ă ţ ţ ş generalizare i îndeplinesc func ii de constituire. Totodat . 58]. în condi iile în care cele de drept public prevaleaz cu siguran . cît i al dreptului privat. 43]. obiect de reglementare atît a dreptului privat.n. deoarece ele în marea majoritate sînt legate de specificul intereselor publice. dreptul constitu ional trebuie s fie inclus în categoria dreptului public [6. exprimate în con inutul normelor de drept constitu ional [ 61. Kutafin. Normele de drept constitu ional consacr principiile fundamentale de la care porne te organizarea societ ii i a statului.13]. adic rela iile 67 ţ ă „ dreptul ă ă ş ă . prin faptul c ă ţ ă ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ş ţ Savantul rus O. sus inem opinia precum c ă ă ţ ă ă ţ ş ţ ţ ţ ă ş ăţ ă ţ ş ţ ă ş ţ ă ţ ş ţ ă ţ ă ş ă ţ ă ş ă ş ă ţ ă ă ţ ă ţ ă ş ă normele altor ramuri de drept concretizeaz În lucrarea Teoria general ţ a dreptului. subliniaz c aceast ramur de drept reglementeaz rela iile stabilite în toate sferele sociale (inclusiv familia – n.16 ]. locul i rolul acestei ramuri în cadrul sistemului de drept al Republicii Moldova. Pornind de la specificul dreptului constitu ional. inclusiv drepturile i libert ile fundamentale inalienabile. deoarece cuprinde bazele juridice pe care se întemeiaz întreaga reglementare juridic ” [ 6. normele de drept constitu ional constituie fundamentul atît al dreptului public. Ele reglementeaz o sfer larg de rela ii [187. Pentru stabilirea cu exactitate a obiectului de reglementare a dreptului constitu ional care ne va r spunde i la întrebarea dac face parte ori nu familia din obiectul de reglementare a dreptului constitu ional în procesul delimit rii dreptului public de dreptul privat [ 61. mai mult decît de cele private. sîntem de acord cu autorii care sus in c în condi iile diviz rii dreptului obiectiv în drept public i drept privat.

afacerilor.n. ine de faptul c ţ . sînt reglementate în acela i timp i de Constitu ii. reprezentînd o structur complicat [ 61. alte ramuri de drept intervin într-o anumit sfer de rela ii sociale. de rela iile ce in de organizarea societ ii în stat. De exemplu. În contextul dat este vorba. adic de acele rela ii prin a c ror reglementare se asigur unitatea. economice. forma de stat. p. obiectul de reglementare a dreptului muncii îl constituie rela iile de munc . economice i sociale. Ele se exprim ţă ţ O alt particularitate.E. iar reglementarea rela iilor economice în deplin m sur se realizeaz de dreptul civil. mecanismul de realizare a puterii publice. Astfel. n.care. În virtutea acestui caracter atotcuprinz tor al rela iilor sociale. devenind implicit i raporturi de drept constitu ional [83. eviden iaz patru categorii de rela ii sociale fundamentale: 68 ţ ă ţ ă ţ ţ ş ţ ă ă ă ţă ţ ţă ă juridice. fiind reglementate i de alte ramuri de drept. a dreptului financiar – rela iile financiare. Din aceast perspectiv obiectul dreptului constitu ional îl formeaz astfel de rela ii sociale care pot fi numite fundamentale. 17 ]. I. care constituie obiectul dreptului constitu ional. sus ine Kozlova E. în primul rînd.. care urmeaz a fi reglementate prin intermediul normelor calitate de structur organizat ş ă ţ ţ ă ă ţ ş ă ă ă ţă ş ă ă ţ ă ţă ţ ţ ă ţ ţ ţ ş ă ă ă ă ţ ă ţ ţ ţ ţ ţ ţ ă ţ ă ţ ţ ă ă ă ţ ţ ă ţ ă ţ Е ă ţ ă ă ţ ţ ă ş ţ ţ ţ ă ă ş ţ ţ ă ţ ă ă ş ş ţ ş ş ţ dreptului constitu ional dispune de particularit i semnificative [184. practic. Comparativ cu alte ramuri de drept.10]. integritatea i manevrabilitatea societ ii în calitate de sistem social unitar. unitatea acesteia în ş ă ţ . cuprinse de aceast ramur . p. obiectul dreptului constitu ional cuprinde un cerc mai larg de rela ii sau le reglementeaz în ansamblu.10].I.rela iile familiale.). În volum deplin aceste rela ii sînt reglementate de alte ramuri de drept. ele se disting prin multitudinea de variet i. sociale. 25]. antreprenoriatului. a dreptului civil – rela iile patrimoniale i cele personal nepatrimoniale (a dreptului familiei . culturale etc. Kozlova E. Ele alc tuiesc a a-numita baz a întregii construc ii a sistemului complicat de rela ii sociale. în cadrul obiectului de reglementare a dreptului constitu ional sînt incluse doar rela iile ce stabilesc principiile de baz ale economiei. dup cum men ioneaz Kozlova i func ional . În acela i timp. p. I. Dup con inut i destina ie func ional . Aceste rela ii primordiale omologheaz ş ă ţ integritatea societ ii. formele de proprietate. reglementarea constitu ional a rela iilor sociale din diferitele domenii ale vie ii.. nu sînt egale dup volumul lor: în unele sfere ale vie ii sociale normele de drept constitu ional reglementeaz doar rela iile fundamentale care predetermin con inutul tuturor celorlalte rela ii din domeniul respectiv. fundamentat pe principiile comune ale orînduirii ţ ă ă ă ţ politice. p. În alte domenii ale rela iilor sociale. în toate sferele vie ii sociale: politice. i Kutafin O. obiectul prin faptul c dreptul constitu ional reglementeaz rela iile care apar. financiar i de alte ramuri de drept [184. în sfera rela iilor economice.

culturale i politice sînt dirijate de puterea central . Rela iile dintre oameni reprezint esen a fiec rei societ i i se refer la toate aspectele activit ii vitale. normele de drept constitu ional sînt chemate s între statul federal i statele federate. repartizarea competen elor condi iilor de ie ire din componen a statului federativ etc. Anume aceste rela ii sînt primare pentru toate social . Titlul II. caracteristica calitativ a statului: suveranitatea. f r nici o posibilitate de delegare. Dar i pentru statul unitar sînt specifice o serie de c toate rela iile sociale. libert ile inalienabile i îndatoririle omului i cet eanului. 92]. ” Drepturile. economice. În calitate de obiect al dreptului constitu ional evolueaz astfel de rela ii sociale care determin condi iile primare ale rela iilor dintre om i stat. 2. tiin ei. Sigur c toate aceste rela ii diverse între fundamenteaz unitatea societ ii i care constituie esen a acesteia în calitate de sistem unitar. consacrarea unui sistem de asigurare a necesit ilor sociale ale membrilor societ ii în sociale care exprim principiile de baz de organizare a societ ii i în acest domeniu. ş ă ş ă ă ş ş ă ă ţ ă ă ă ş ţ ă ă ă ăţ ă ăţ ţă ă ă ţă ş ş ţă ţ ţ ă ţ ă ţ ţ ş ţă ă ă ăţ ă ş ţă ţ ă ţ ă ă ţ ţă ţă ş ţ ă ă ş ţ şă ş ă ţă ă ţ ă ă ă ă ţă ş ţ ă ă ă ţ domeniul culturii. stabilirea domeniilor de competen ţ comun . circumstan ele în care acestea apar. subiec ii puterii de stat i modalit ile de realizare a ei. s n t ii etc. Aceste rela ii exprim . îndep rtate i înapoiate!” [83. libert ile i îndatoririle fundamentale” [ 34 ]. ca organiza ie integr . Normele de drept constitu ional reglementeaz ţ ţă ă ţă ă ă ţ ă ş i rela iile oameni joac un rol diferit în formarea acelor rela ii sociale de importan ţ ă general . inclusiv drepturile. reglementeze i rela iile sociale care apar în proces de federalizare. cet enia. prin m sura admisibil de influen are de stat ori de drept. Nu în z dar se spune c „o administra ie total centralizat în cadrul c reia toate deciziile vor fi luate de una i aceea i autoritate. Normele fundamentale care reglementeaz aceste rela ii sînt consacrate în Constitu ia Republicii Moldova. Societatea. Republica Moldova este un stat unitar. mai întîi de toate. forma structurii de stat. Totodat societatea nu poate fi viabil f r un fundament economic: stabilirea formelor de proprietate admise i protejate de stat. cu decizii întotdeauna tîrzii. f r definirea principiilor de interac iune între stat i cet ean. adic bazele func ion rii întregului sistem politic al societ ii. nu poate exista f r un fundament unic al statutului juridic al membrilor societ ii. Administrarea centralizat a unui stat înseamn ă 69 ţ ţă ţ ş ţă ţ ţ ăă ă ţă ş ş ţă ă ţă ă ş ţ ţ ţă ş ţ ă ş ţ ş ş ţ ă . determin statutul omului în orice rela ii de importan ţ ţ ţ ă ă ţ ă 3. În cadrul statelor federative. va conduce repede la „apoplexie în centrul sistemului i la atrofiere la periferie”. Rela ii sociale care determin principiile de organizare a societ ii i statului. pe care se celelalte rela ii care apar între oameni. forma de guvern mînt. p. fixarea probleme privitor la realizarea puterii în teritoriu. adic principiile de baz care stabilesc statutul omului în cadrul societ ii i statului. sînt foarte variate dup caracterul lor.1.

Examinînd obiectul dreptului constitu ional. În tiin ş ţă ş este r spîndit pe ea necesit anumite restric ii pentru a preîntîmpina orice tentativ de abuz. cunoscutul savant rus M. Reglementarea rela iilor ce in de recunoa terea libert ii individului ca stare natural este o problem destul de dificil . men ioneaz M. constitu ional. autoorganizarea societ ii în calitate de mecanism politic integru. Integritatea i unitatea societ ii se asigur nu numai prin intermediul principiilor de organizare i func ionare. iar dreptul constitu ional în cea mai mare m sur r spunde unei asemenea accep iuni [ 155.25]. competen a. dreptul muncii etc. organizarea statului i a puterii de stat (rela iile de putere). Libertatea nu poate fi absolut . Dreptul constitu ional îns con ine norme de natur fundamental . V. Un astfel de mecanism serve te sistemul puterii de stat i administra ia public local . în virtutea faptului c „anume prin intermediul acestor autorit i se asigur . procedura de constituire a lor. organizarea activit ii. al organelor puterii legislative.). actele emise. V. se instituie scheletul mecanismului de conducere a proceselor sociale. p. sînt reglementate nu numai de dreptul constitu ional. dar i prin func iile specifice societ ii respective în calitatea acesteia de structur organizat . întreaga gam ă ţ intermediul c rora se realizeaz ă reglementarea normativ a celor mai importante rela ii omului. în principal. 12]. Baglai. Rela iile dintre individ i stat. sistemul organelor administra iei publice locale. Dreptul 70 ă mecanismul respectiv de conducere a proceselor sociale. p. prin intermediul c ruia se exercit ă ş ă ă ă ă ă ă ă ţ ă ă ş ş ă ţă ţ ţă ţ ş ţ ă ş ţ ţ ţ . stabilesc drepturile i libert ile fundamentale ale acestuia. care formeaz statutul juridic al larg interpretarea dreptului în sens de m sur a libert ii. Ea presupune consacrarea nu numai a drepturilor. Baglai ajunge la concluzia c obiectul dreptului constitu ional cuprinde dou categorii de baz de rela ii sociale: protec ia drepturilor i libert ilor omului (rela iile dintre individ i stat). instituie i garan ii juridice pentru realizarea ţ ş ă ă ă ţ ă ţ ă ş ă ţă ş ţ ă ţ ă ţ ă ă ă ţ ţă ă ă ă ă ăţ ă ţ ş ş ţ ţ ţ ş ş ţ ţă ş ţ ţ ă ă ţ ă ţ ţ ă ă ă ţă ă ţă ş ţ ţ ă ţ ş ş ă ş ţă ţ ş ţ ş societ ii fundamentate pe coordonarea ţ ţă i subordonarea tuturor structurilor organiza ionale La obiectul de reglementare a dreptului constitu ional se refer . care trec ca un fir ro u prin toate rela iile sociale. de rela ii sociale ce in de stabilirea statutului juridic al organelor reprezentative i legislative ale puterii publice. Printr-o astfel de reglementare normativ se asigur conducerea implicate în procesul de realizare a atribu iilor publice în domeniul conducerii sociale. dar i de alte ramuri de drept (administrativ. executive i judec tore ti. se adopt actele legislative prin sociale” [189. ă ă ă ţ ă ş ţ ş Normele de drept constitu ional consacr principiile care fundamenteaz sistemul organelor puterii de stat i sistemul organelor administra iei publice locale: tipurile de organe ale puterii de stat. practic.4. statutul juridic al efului de stat. pe lîng faptul c fixeaz drepturi. dar i a îndatoririlor persoanei în raport cu al i indivizi i chiar cu statul.

Kokotov privitor la faptul c dreptul constitu ional ca parte general a dreptului na ional. Republica Moldova înc nu s-a consolidat i popula ia nu dispune deocamdat de deprinderi sigure de libertate în corela ie cu disciplina social . Un mijloc important chemat s asigure unitatea dreptului din Republica Moldova sînt categoriile juridice generale elaborate. În aceast ordine de idei. fixarea valorilor ini iale pentru toate ramurile de drept. care politice.8]. f r a se transforma într-un „paznic de noapte” al libert ii. Baglai [155. astfel de abord ri nu sînt altceva decît un ecou al tradi iilor totalitariste care au promovat rolul conduc tor actualmente este în proces de formare i în Republica Moldova. Una dintre sarcinile dreptului constitu ional ine de fixarea unor scopuri pentru dreptul na ional. N. atribuindu-i i un caracter ierarhic. 5]. actualmente. î i asum responsabilitatea de a crea condi ii prospere pentru oameni. i ca ramur obi nuit a dreptului [173.acestora. nu sîntem de acord cu autorii care sus in c obiectul de reglementare a dreptului constitu ional reprezint „rela iile dintre individ i stat”. adic s se lase atras de un anumit curent ideologic. p. stabilirea „principiilor societ ii civile”. deoarece în orice situa ie aceasta se va solda cu „impunerea voin ei unei p r i a societ ii alteia” [155. Particularit i esen iale ale obiectului de reglementare a dreptului constitu ional eviden iaz un alt savant rus A. în esen .16-25]. este nevoie de rolul diriguitor sporit al statului în cadrul societ ii. la etapa de tranzi ie. V. formele de proprietate. sînt consacrate nici o ramur de drept care nu s-ar baza pe dispozi iile constitu ionale. ea porne te de la recunoa terea libert ii i ini iativei apar inînd omului i diverselor forme de asociere ale oamenilor atît în sfera rela iilor Prin intermediul drepturilor omului are loc consolidarea unei anumite ordini sociale: instituie o orînduire social socialist ori capitalist . Într-o comunitate cu o veritabil ţă societate civil . p. În viziunea noastr . datorit c rui fapt în sistemul de drept din Republica Moldova nu exist ă ă ţ ă ţ ă ţ ş . Un stat democratic nu poate s ţ În viziunea noastr îns . cum ar fi. p. cînd societatea civil din mai întîi în Constitu ie. care examineaz dreptul constitu ional i ca parte general a dreptului na ional. „consacrarea bazelor orînduirii sociale”. acestui scop i se subordoneaz întreaga construc ie a puterii de stat [ 61. o atare stare de lucruri este imposibil .17]. înglobeaz în sine materia din diverse acte juridice. Astfel de scopuri ini iale. valori sociale în statele contemporane. N. Societatea civil este independent de stat. p. Men ion m c aceast opinie a fost expus de savan i cu renume. contribuie la edificarea unui astfel de stat care. rela iile sociale etc. sistemul politic. de exemplu. inclusiv în Republica Moldova. Sîntem de acord cu A. cît i în sfera celor economice. Kokotov. fundamentate i introduse în circuitul juridic de dreptul 71 ş ă ţ ţ ă ă ţ ţ ţ ţ ş ă ţ ă ţ ă ă ş ă ş ţ ă ş ţ ă ă ţ ţ ţ ţă ţ ă ă ă ă ţ ţă ă ţ ă ţ ş ă ă ţ ă ă ţă ţ ă ţ ă ă ă ă ţ ă ă ţ ş ţ ş ţ ţă ş ş ă ş ă ă ă ă ă ş ţă ţ ă ţ ă ţ ă ţ ă ăţ ţ ă ş ţă ă ă al statului asupra societ ii civile. M.

În calitate de argument reamintim c dreptul constitu ional. deoarece el asigur integritatea i ş ş ţ ţ ă ţ ă ţ ă ţ ţ ţ ă ţ ă ă ţ ţ ă ţ ţ ă ă ţ ă . proprietate. 2. Unele dintre normele constitu ionale determin con inutul altor ramuri de drept.76].3. în diferitele ramuri de drept ele urmînd s comporte acela i sens. norme instituite sau sanc ionate prin 72 şă ă ă al omului i cet eanului. cît i la ramurile men ionate. am hot rît s aducem cîteva opinii care încearc definirea no iunii de sistem al dreptului constitu ional. fundamentele statutului juridic scopurilor. astfel încît concretizarea ramural a lor s nu schimonoseasc mesajul constitu ional al acestora. iar în caz de necesitate (lipsa sau neconstitu ionalitatea acestora) le substituie [173. Aceasta presupune apartenen a simultan a normelor date atît la dreptul constitu ional. asigurînd func ionarea concordat necontradictorie a acestora [ 61]. care imprim sistemului de drept o anumit ţ ă ţă ş structur . Literatura juridic ne ofer mai multe defini ii ale sistemului dreptului constitu ional. justi ie.50. atunci în cadrul dreptului constitu ional se realizeaz conjugarea sistematizat a întregului arsenal de dispozi ii constitu ionale. spre exemplu.17]. În viziunea noastr . Kokotov este pe deplin justificat . ca parte general a dreptului na ional. moral-culturale ale societ ii. Deleanu. concluzia formulat de A. unitatea i ş ţ ţ ţă ţ ş ă ţ ă ă ă ţ ă ţă ţ ţ ţă ţ ă ă ă ş ă ţă ş ă ă ţ ţ ţ ă ş ă constitu ional se descoper ţă ţ i la nivelul întregii societ i. Îns . ă ş ş ţ ţ ă ş ă ţ ţ ţ ă ţ ă ă ă ă ă ş ţ ă ţ ţ ţ ţ i locul acesteia în sistemul intern al juridice. principiilor.constitu ional. Poten ialul unificator al dreptului stabilitatea societ ii în baza principiilor proprii. reprezint totalitatea normelor juridice care fixeaz bazele socialeconomice. p. Normele de drept constitu ional contribuie la procesul de reglementare a rela iilor sociale al turi de normele legisla iei de ramur . p. avînd ca obiect raporturile sociale ce iau na tere în procesul exercit rii puterii de stat” [59. fundamentul statutului juridic al omului i cet eanului. În totalitatea principiilor directoare ale dreptului constitu ional (îndeosebi a celor din Titlul I din Constitu ia Republicii Moldova) sînt consacrate bazele social-economice. În opinia profesorului I. moral-culturale ale societ ii noastre. dac anumite ramuri de drept cuprind doar un set de norme constitu ionale. politico-administrative. reprezentînd o unitate închegat i ierarhizat . sistemul dreptului constitu ional „cuprinde ansamblul normelor constitu ie i alte acte normative. Din categoria no iunilor juridice cu un con inut general fac parte. valorilor tuturor ramurilor de drept. i urm toarele: suveranitate. politico-administrative. p. N. legalitate etc.2 Protec ia familiei ca institu ie juridic dreptului constitu ional Pentru a ne da seama mai bine de locul familiei ca institu ie juridic în sistemul intern al dreptului constitu ional i modul cum poate fi ea protejat .

31]. I. împ rt it i de noi. sistemul constitu iei. esen a. sistemul constitu iei nu poate. Kozlova. O pozi ie aparte în acest sens este ocupat de . În acest sens. în cadrul c reia prin sistem al dreptului constitu ional se subîn elege structura acestei ramuri. institu iile juridice ale ramurii de drept constitu ional i normele de drept constitu ional [83. care precizeaz c sistemul oric rei ramuri de drept este o structur intern . ce posed ţ semne specifice elementului sistemului. precum i structura acestor În viziunea noastr .76]. modul de realizare a lor. forma ş ţ ţ ţă ă ş ş ţ ă ă ţ ţ ă ă ă ş ă ţ ş i ierarhizat de norme instituite de ă ă c tre stat prin Constitu ie i alte acte legislative. asigurînd înf ptuirea puterii depline i suverane a poporului”. condi ionat de rela iile care exist între normele sale i determin baza diferen ierii normelor date i a integr rii lor în forma iuni juridice institu ii [184. p. drepturile i îndatoririle fundamentale ale omului i cet eanului. Acest punct de vedere. este reflectat i în doctrina dreptului constitu ional ţ ţ ş ţ ş şă ă ă ţ ş din Rusia.Profesorul V. p.37]. dup particularit ile mecanismului de ac iune a normelor de drept constitu ional. p. se constat ă ă ă ă ţ ţ ţă ţ ţ ă şă ş ă Profesorul Ion Guceac consider c sistemul dreptului constitu ional cuprinde „un i responsabilitatea ş ţ ţ ş ă ţ ş ă . dup cadrul subiec ilor. În literatura din domeniu se mai atrage aten ia i asupra faptului c deosebirile care reflect particularit ile fiec rei institu ii de drept constitu ional pot fi realizate: dup specificul influen ei normative asupra sferei corespunz toare de rela ii sociale. dreptul constitu ional fiind privit ca sistem c elementele constitutive ale sistemului dreptului constitu ional reprezint ţ ţ ţ ş i mecanismul statului. dup caracterul tendin elor reglement rii constitu ional-juridice a rela iilor sociale. Din aceast cauz . Ivanov men ioneaz c sistemul dreptului constitu ional reprezint „unitatea tuturor normelor sale i repartizarea consecutiv a acestora în grupuri (institu ii) legate organic între ele” [168. pe cînd sistemul constitu iei doar o parte din ele. ţ ă ţ ţ ă ţ ă ţ ţ ţă ă ţ ă ţ ă ţ ţ ă ţă ă ă ş ţ ţ ă ă ţ ă ă ţ ă ă ă ţ ş ă ă ă ă ţ ă Е ţ ă ă ă ţ ă ă ă ţ (institu ii). dar nici nu ar trebui s includ toate elementele sistemului dreptului constitu ional. divizarea ei în subramuri. institu iile i leg tura integral dintre ele [173. care reglementeaz modul de organizare a guvernan ilor. Sistemul dreptului constitu ional cuprinde toate normele de drept constitu ional.13]. atribu iile ţ ş principiile ţ fundamentale ale dreptului constitu ional. p. ansamblu de norme juridice i reprezint o unitate închegat societ ii în stat. ar fi incorect s confund m sistemul dreptului constitu ional cu ţ 73 ă complicat de elemente interdependente ce-i formeaz structura intern .

care reglementeaz rela ii sociale ce au acela i specific (rela ii sociale omogene). deoarece un num r .34. indiferent de capitolul din Constitu ia Republicii Moldova care cuprinde normele privind protec ia familiei. din Rusia (V. atunci institu ia juridic – o anumit categorie de rela ii din cadrul acestui gen. Bineîn eles c . Negru). dup principiile i func iile proprii fiec rei institu ii juridice de drept constitu ional [184. Perevalov) i din România (I.dup metoda de protec ie juridic a normelor de drept constitu ional. urmeaz s r spundem afirmativ la întrebarea dac aceasta posed calit ile atribuite unei institu ii juridice. f r îndoial . extinde drepturile i libert ile sau consolideaz garan iile acestora). folosesc aceea i metod sau acela i complex de categorie (o grup unitar ) de rela ii sociale. considerabil de astfel de norme este stipulat i în alte acte legislative ale Republicii Moldova. În primul rînd.]. M. Baglai consider c în cazul în care actul Cunoscutul constitu ionalist din Rusia ţ ă ă ă ş ş ă ş ţ ă ă ţ ţ ţ ţ ş . Korelski i V. maternit ii. formelor i metodelor de responsabilitate a subiec ilor de drept responsabili din punctul de vedere al legisla iei. dup gradul i scara de acoperire a altor ramuri de drept în realizarea scopurilor incluse în con inutul normelor de drept constitu ional. ele reglementeaz rela iile specifice i pot fi. generînd astfel o categorie aparte de raporturi juridice” [6. În teoria general a dreptului este acceptat interpretarea ramurii de drept ca fiind ”un ansamblu distinct de norme juridice. ca institu ie juridic ea dispune de premise materiale – rela ii sociale legate de protec ia familiei. iar institu ia juridic este „totalitatea normelor juridice care reglementeaz o anumit ă recunoscute ca institu ie independent . Dac e s abord m din acest punct de vedere problema institu iei protec iei familiei.321. legate organic între ele. Îns ş ă ţ aceasta nu este suficient. Ceterchi ). V. Avornic. ca institu ie ea cunoa te i o diferen iere normativ . în al doilea rînd. normativ reglementeaz rela ii sociale care constituie obiectul de reglementare a dreptului constitu ional (de exemplu. paternit ii i copil riei. p. dac ramura de drept reglementeaz un anumit gen de rela ii sociale. B. p. Dup cum vedem. p. institu ie juridic . paternit ii i copil riei.323]. D. dup caracterul specific al normelor institu iei juridice respective. 74 ţ ă ţă ş ţ ţ ă ă ă М ă ă ţ ă ă ţ ţ ş ş ţ ă ş ţă ţă ţ ţ ă ţ ţ ţă ă ă ă ă ă ă ş ţă ţă ţ ţ ă ă ă ş ş ş ă şă ă ă ţ ă ă ţ ţ ă ă ă ţ ă ă ă ţ ă ă ă ţ ţ ă ţ ş ă ţ ţ ş ă ţ ă ă ţ ă ş ţ ţ ă ţ ă ă dup specificul formelor de exprimare a normelor de drept cuprinse de c tre aceast ă metode. maternit ii. Aceast apreciere este împ rt it de majoritatea speciali tilor din domeniul teoriei generale a dreptului din Republica Moldova (Gh.

Un loc aparte în cadrul actelor legislative, care con in norme ale institu iei juridice examinate, este rezervat Codului familiei al Republicii Moldova [ 28 ]. Corela ia normelor din Constitu ia Republicii Moldova privitor la protec ia familiei, maternit ii i copil riei i unele general i particular i reglementarea ramural . O serie de norme din Constitu ie sînt legate de inem cont i de cazul particip rii concomitente a normelor de drept
ţ ă ă ş ă ţ ţ ţ ă ă ţ ţ ţ

norme concrete din Codul familiei reprezint coraportul dintre reglementarea constitu ional normele Codului familiei al Republicii Moldova, care reproduc dispozi iile constitu ionale.
ţ ă şă şă

constitu ional i de ramur (dreptul familiei) la mecanismul reglement rii juridice a rela iilor de familie. Interac iunea normelor de drept constitu ional cu cele de drept al familiei presupune participarea lor la mecanismul reglement rii juridice a familiei. Un ir de norme i principii constitu ionale reproduc normele dreptului familiei i, invers, normele din Codul familiei al Republicii Moldova adeseori preiau unele dispozi ii constitu ionale. În calitate de argument prezent m rezultatele confrunt rii dispozi iilor constitu ionale cu cele con inute în Codul familiei al Republicii Moldova privind ocrotirea familiei [Anexa nr.1 ]. Desigur, aceste norme sînt similare, dar nu sînt identice, mai întîi de toate dup for a juridic . Norma din Constitu ie întotdeauna este suprem în ierarhia normelor de drept. Ea, spre deosebire de normele ramurale, întotdeauna se caracterizeaz printr-o putere juridic mai mare. Normele constitu ionale predetermin con inutul normelor omogene ramurale, uneori corectîndule în procesul aplic rii dreptului [ 62, p. 28 ]. recep ionarea de c tre dreptul constitu ional a unor categorii apar inînd altor ramuri de drept. Autorul men ionat explic utilizarea acestora: în primul rînd, prin întrep trunderea raporturilor juridice cu institu iile, manifestat îndeosebi prin prezen a principiilor de drept privat în dreptul public; în al doilea rînd, invers, prin sfera larg a normelor de drept constitu ional, care atinge domeniul de reglementare al altor ramuri de drept; i în al treilea rînd, prin asigurarea realiz rii unui ir de norme de drept constitu ional la nivel ramural [158, p. 155–156]. dreptului constitu ional „asimileaz ” no iunile ramurale astfel încît dreptul constitu ional are de a face „doar cu categoriile acestei ramuri de drept, care sînt legate doar genetic cu categoriile ramurale [162, p. 16].
ţ ţ ă ţ ţ şă ă А ă ţ ş ă ţ ă ţ ă ă ţ ţ ţ ă ţ ă ă ă ă А ă ă ţ ă ţ ă ţ ă ţ ă ţ ţ ţ ă ă ţ ţ ş ţ ş ş ă ţ ţ ş ţ

N.

. Bogdanova consider , pe bun

Totodat , sus inem i opinia exprimat de G.
ă ş ţ ă

ţ

ţ ă

Este necesar s

dreptate, c

în acest caz ne confrunt m cu

. Gadjiev care opineaz precum c

75

ş

ă

ş

ţă

ţ

ţ

ă

şă ţ

se refer

i la caracteristica actelor organelor administra iei publice locale [155, p.30].

М

acesta urmeaz s fie considerat izvor de drept constitu ional. Concluzia f cut de
ă ă ţ ă ă

. V. Baglai

ş

tiin a

Pornind de la locul dreptului constitu ional în ierarhia valorilor de drept, dreptul ramural ar trebui s recunoasc categoriile generale de drept elaborate în dreptul constitu ional i fixate în Constitu ia Republicii Moldova. A adar, drepturile familiale fundamentale, con inute în Codul familiei al Republicii Moldova, sînt în acela i timp i drepturi constitu ionale. Din ele fac parte: dreptul la proprietate b rbatului i ale femeii i posibilit ile egale pentru realizarea lor (art. 16); libertatea individual
ă ş ă ă ăţ ţ ţ ş ă ţ ş ţ ş ţ ă ă ţ

privat
ă

i protec ia acesteia (art. 35 din Constitu ia Republicii Moldova); egalitatea drepturilor intim , familial i privat (art. 28); dreptul la
ă ş ă ţă ş ş

i siguran a persoanei (art. 25); dreptul la via
ţ ă

ap rare (art. 24); inviolabilitatea domiciliului (art. 29); libertatea opiniei i a exprim rii (art. 32); familie (art. 48); dreptul la protec ia familiei i a copiilor orfani (art. 49); dreptul la ocrotirea mamei, copiilor i a tinerilor (art. 50). normele dreptului interna ional care în urma ratific rii urm toarelor acte au devenit parte component a sistemului de drept al Republicii Moldova. Astfel, în conformitate cu art. 25 (alin. 2) din Declara ia universal a drepturilor omului, mama i copilul au dreptul la ajutor i ocrotire special . To i copiii, indiferent dac s-au n scut în cadrul sau în afara c s toriei, se bucur de aceea i ocrotire social [54 ]. economiei în dezvoltare, maternitatea, îmbinarea lucrului cu obliga iile de familie, drepturi egale i recunoa terea importan ei economice a muncii so ului (so iei) în ceea ce prive te între inerea Partea I a Cartei Sociale Europeane con ine urm toarele drepturi fundamentale care se refer la familie: familia, în calitate de celul fundamental a societ ii, are dreptul la o protec ie dezvolt ri; corespunz toare; lucr torii migran i, cet eni ai uneia din p r ile contractante, i familiile lor au dreptul la protec ie i asisten pe teritoriul oric rei alte p r i contractante [ 15 ]. Organiza iei Na iunilor Unite la 29 noiembrie 1989, a reamintit c Organiza ia Na iunilor Unite, 76
ţ ţ ă ţ ţ ă ă ş ţ ă ţă ţ ă ă ă ş ă ă ţ ţ ş ă ă ă ş ă ă ţ ă ă ţ ş ţ ţ ţ ş ş ă ţ ş ţ ă ă ş ă ă ş ă ă ă ă ţ ă ş ţ ă ăţ ă ţ ş ăţ

dreptul la ocrotirea s n t ii (art. 36); dreptul la asisten
ş ţ ţă ă ă

O importan

major pentru protec ia familiei din Republica Moldova o au principiile i

gospod riei casnice .a.
ă ţ

lucr toarele, în caz de maternitate, au dreptul la protec ie special ; social , juridic copiii
ă ă

i economic corespunz toare în vederea asigur rii deplinei sale i economic

i adolescen ii au dreptul la o protec ie social , juridic

Conven ia cu privire la drepturile copilului, adoptat

de Adunarea General

ţ

ţ

ţă

ţ ă

ă

ă

ă

ă

ăţ

ş

ă

Carta Social

European

prevede egalitatea dintre b rba i

ţ

ş

ă

ş

ă

ţ

ş

ţ

ţ

ţ

ă

ş

ş ş

i protec ie social (art. 47); dreptul la

i femei în condi iile

a

social , avînd convingerea c familia, ca unitate de baz a societ ii i ca mediu natural destinat cre terii i bun st rii tuturor membrilor s i, în special a copiilor, trebuie s beneficieze de protec ia i de asisten a de care are nevoie pentru a- i putea asuma pe deplin responsabilit ile în cadrul societ ii, iar statele p r i: se angajeaz s respecte i s garanteze drepturile stabilite în Conven ie tuturor copiilor din jurisdic ia lor, indiferent de ras , culoare, sex, limb , religie, opinie situa ia material , incapacitatea fizic , de statutul la na tere sau de statutul dobîndit al copilului ori al p rin ilor, sau al reprezentan ilor legali ai acestuia. sau private, de instan ele judec tore ti, autorit ile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala; se oblig s asigure copilului protec ia i îngrijirea necesare în vederea asigur rii reprezentan ilor legali sau ale altor persoane c rora acesta le-a fost încredin at în mod legal i în acest scop vor lua toate m surile legislative i administrative corespunz toare; vor veghea ca institu iile, serviciile i a ez mintele care r spund de protec ia i îngrijirea copiilor s respecte standardele stabilite de autorit ile competente, în special cele referitoare la securitate i s n tate, la num rul i calificarea personalului din aceste institu ii, precum i la asigurarea unei supravegheri competente; necesare în vederea punerii în aplicare a drepturilor recunoscute în Conven ie. În cazul drepturilor economice, sociale i culturale statele p r i se oblig s adopte aceste m suri, f r a- i precupe i resursele de care dispun i, dac este cazul, în cadrul cooper rii interna ionale; vor garanta copilului cu discern mînt dreptul de a- i exprima liber opinia asupra oric rei probleme care îi prive te, opiniile copilului urmînd s fie luate în considerare, inîndu-se seama de vîrsta sa i de gradul s u de maturitate. În acest scop copilului i
ă ă ă ş ă ş ă ş ă ţ ă ă ş ţ ş ă ă ă ă ă ţ ă ş ţ ă ţă ş ă ă ă ş ă ş ţ ă ă ş ş ţ ă ş ă ş ţ ă ţ ă ţ ă ţ ş ă ţ ţă ş ă ţ ă ăţ ă ă ăţ ţ ă ş ţ ă ă ă ţă ţă ş ţ ş ţ ă ă ă ă ş ş ş ţă ş ă ă ă

politic sau alt opinie, de na ionalitate, apartenen
ă ţ ă ă ă ţ

etnic sau originea social , de

În toate ac iunile care privesc copiii, întreprinse de institu iile de asisten
ţ ţ

social publice

bun st rii sale,
ă ă

inînd seam

de drepturile

i obliga iile p rin ilor s i, ale

se angajeaz s ia toate m surile legislative, administrative i de orice alt natur
ă ş ă ă ă

se va oferi, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice procedur judiciar sau administrativ care îl prive te fie direct, fie printr-un reprezentant sau un organism competent, în conformitate cu regulile de procedur din legisla ia na ional . Tot în aceast Conven ie este stipulat dreptul copilului la libertatea de exprimare; acest drept
ţ ă ă ţ ţ ă ş ă

77

ăţ

în Declara ia universal a drepturilor omului, a proclamat dreptul copiilor la îngrijire i asisten
ş ă ţ

ă

ă

ă

ţ

ş

ţ

ş

ţ

ţ

ă ţ

ă

ă

ţ

cuprinde libertatea de a c uta, de a primi i de a difuza informa ii i idei de orice natur , indiferent de frontiere, sub form oral , scris , tip rit sau artistic ori prin orice alte mijloace, la alegerea sa. Exercitarea acestui drept poate face subiectul restric iilor, dar numai al acelor restric ii expres prev zute de lege i absolut necesare pentru: a) respectarea drepturilor sau a reputa iei altora; sau b) protejarea securit ii na ionale, a ordinii publice, a s n t ii publice i a bunelor moravuri [45, p.53-71]. o aten ie sporit drepturilor procesuale ale copilului, rolului reprezentan ilor, procesului de adoptare a deciziilor judec tore ti. În special, organele judec tore ti sînt obligate: a) s verifice dac dispun de informa ie suficient pentru a decide în interesele majore ale copilului i, în cazurile necesare, s se informeze suplimentar, în special de la purt torii r spunderii p rinte ti; b) în cazul în care copilul vizat, în conformitate cu legisla ia intern , are un nivel suficient de percepere: în anumite cazuri copilul s fie consultat personal sau prin alte persoane sau organe competente, în forma accesibil lui, cu excep ia cazurilor cînd aceasta ar contrazice interesele majore ale copilului; c) în modul corespunz tor se va ine cont de p rerea exprimat de copil [140, p. 97]. O însemn tate juridic important o are ansamblul Regulilor minime ale Organiza iei Na iunilor Unite cu privire la administrarea justi iei pentru minori (Regulile de la Beijing), adoptate prin Rezolu ia nr. 40/33 din 29 noiembrie 1985. Pornind de la spiritul Declara iei universale a drepturilor omului, Pactul interna ional cu privire la drepturile civile i politice, instrumente cu privire la drepturile omului, vor fi inute permanent în vizor i drepturile tinerilor, recunoscînd c ei, aflîndu-se la stadiul ini ial al dezvolt rii personalit ii lor, pentru a se dezvolta psihic i intelectual i pentru a se integra mai bine în societate, au nevoie de o aten ie i o libertatea, demnitatea i siguran a lor. De aceea Rezolu ia men ionat a obligat statele membre: minorului i a familiei sale;
ş ă ă ă ş ă ţ ţ ă ş ăţ ş ţă ă ţ ţ ă ş ş ţ ă ă ş ă ă ă ţ ă ă ă ţ ă ă ă ţ ş ă ă ă ă ş ă ţ ă ă ş ă ş ă ţ ă ţ ă ş ţă ă ă ţ ţ ţă ş ă ţ ţ ă ă ă ă ă ă ă ş ţ ş ă

Conven ia european cu privire la realizarea drepturilor copiilor din 25. 01. 1996 acord

-

s i se asigure accesul la toat informa ia necesar ;

-

s permit copilului s - i expun p rerea;
ă ă ţ ă

Pactul interna ional cu privire la drepturile economice, sociale
ţ

i culturale

i celelalte

asisten

deosebite i trebuie s fie proteja i de lege în condi iile care s garanteze lini tea, s se angajeze, în conformitate cu interesele lor generale, s
ă ţ ţ ţ ş

apere bun starea

78

ţ

ş

ţ

ş

ţ

ţ

ă

ă

ă

ţ

ş

ă

ţ

ş

ţ

îndep rteze pe cît posibil de orice contact cu criminalitatea i delincven a; s se mobilizeze s ia m suri pozitive care s asigure antrenarea complet a tuturor resurselor existente, mai ales familia, persoanele benevole, precum i alte reuniuni ale comunit ii, cum ar fi colile i alte institu ii comunitare, în scopul promov rii bun st rii minorului i deci în scopul reducerii nevoii de interven ie a legii, astfel încît persoana în cauz s fie tratat eficace, echitabil i uman în conflictul s u cu legea [ 223, 229 ]. A adar, în calitate de unitate structural a dreptului constitu ional, institu ia protec iei familiei (maternit ii, paternit ii i copil riei) reglementeaz rela ii sociale omogene, ap rute în cadrul familiei. Astfel, normele de drept cu privire la protec ia familiei constituie parte component a reglement rilor de drept constitu ional. Ele î i g sesc expresia în Constitu ia Republicii Moldova, actele legislative i normative adoptate de organele abilitate. Aceste norme sînt cuprinse în izvoarele formale deosebite i nu substituie sfera de reglementare a dreptului de familie din Republica Moldova [ 62, p. 30 ]. În situa ia în care admitem c familia este o institu ie juridic autonom a dreptului constitu ional, institu ia nominalizat este constituit din: norme de caracter general i norme concrete, care servesc drept fundament în apari ia raportului juridic concret. În viziunea noastr , institu ia protec iei familiei (maternit ii, paternit ii i copil riei) reprezint o institu ie a dreptului constitu ional, c reia îi sînt caracteristice: a) omogenitatea reglement rii unei categorii relativ separate de rela ii sociale; constituie un ansamblu unic, se exprim în dispozi ii comune, principii de drept, categorii juridice specifice, ceea ce creeaz un regim de reglementare deosebit, specific pentru aceast categorie de rela ii sociale; c) diferen ierea normativ , adic separarea normelor de drept care constituie institu ia în titluri, capitole, p r i; d) plenitudinea rela iilor reglementate. În virtutea acestor împrejur ri institu ia protec iei familiei îndepline te sarcina de reglementare a rela iilor specifice doar ei i nu intr în coliziune cu alte elemente structurale ale dreptului constitu ional.
ţ ă ş ţ ş ţ ţ ă ţ ţ ă ţ ă ă ţ ţ ă ă ţ ă ă ă ş ţă ţă ă ţ ţ ţ ă ţ ă ţ ş ă ă ţ ţ ă ă ţ ă ţ ş ş ţ ă ş ţ ă ă ţ ă ţ ă ă ş ţă ţă ţ ţ ţ ă ş ă ş ă ă ă ţ ş ă ă ă ţ ş ş ţă ş ă ă ă ă ă ţ ş ă

b) unitatea juridic a normelor de drept. Normele care formeaz institu ia juridic
ţ ă ă

79

ă

ţ

ţ

ă

ş ă

comportament deviant, c tre prosperitate personal
ă

ă

ă

în care acesta s

fie orientat, în perioadele în care este cel mai expus unui i c tre o educa ie care s -l

ă

ăţ

s fac eforturi pentru crearea unor condi ii care s asigure minorului o via
ă ţ ă ă

senin ,

În literatura de specialitate se eviden iaz institu ii simple i complexe. Profesorul Ion Guceac men ioneaz c institu iile juridice de drept constitu ional, extinse dup volum, pot fi constituite din institu ii juridice mai mici. Un exemplu tipic este institu ia sistemului electoral care cuprinde institu ia drepturilor electorale ale cet enilor i procedura electoral . Iar procedura electoral , între altele, include în sine urm toarele institu ii: fixarea alegerilor, propunerea candida ilor, campania electoral , efectuarea alegerilor, constatarea rezultatelor alegerilor etc. [83, p.15]. În viziunea noastr , institu ia familiei de asemenea reprezint o institu ie complex . În cadrul acesteia pot fi identificate urm toarele subinstitu ii: maternitatea; paternitatea; copil ria. Fiecare dintre aceste subinstitu ii reglementeaz , respectiv, rela ii referitoare la ocrotirea familiei; rela iile cu privire la ocrotirea maternit ii; cu privire la ocrotirea paternit ii; cu privire la ocrotirea copil riei [ 62, p.30 ]. 2.3.3. oraportul dintre dreptul constitu ional i dreptul familiei în probleme ce in de protec ia familiei Normele juridice dintr-un stat, oricît ar fi de diverse, reprezint totu i o anumit unitate, fiind legate între ele i organizate într-un anumit sistem. Dup p rerea cercet torului I. Ceterchi, ansamblurilor, adic izolat de anumite institu ii i ramuri. Dar nici institu iile juridice i nici ramurile de drept nu sînt grup ri de norme complet separate. A adar, normele juridice dintr-un stat formeaz un sistem în care se reflect atît unitatea dintre ele, cît i caracterul diferen iat pe ramuri i institu ii juridice” [ 23, p.419]. Dup p rerea altor autori (B. Negru i A. Negru), sistemul de drept reprezint „O unitate integrant a normelor juridice, împ r ite pe institu ii, subramuri i ramuri în conformitate cu obiectul i metoda de reglementare juridic , legate între ele prin rela ii ierarhice i coordonatoare i care au ca centru principiile juridice, exprimînd într-o form concentrat esen a i menirea În literatura de specialitate rus , relativ la sistemul de drept se refer S. Alexeev, care îl caracterizeaz printr-o serie de însu iri deosebite, cum ar fi: unitatea i concordan a sistemului de drept. Toate normele care formeaz sistemul dreptului reprezint p r i ale dreptului în ansamblu. Ele sînt legate strîns una cu alta, sînt coordonate i interac ioneaz între ele, fapt determinat de unitatea scopurilor i sarcinilor, solu ionate de stat prin intermediul dreptului, prin voin a unitar a statului, exprimat în con inutul normelor de drept;
ţ ă ă ţ ţ ş ă ţ ş ţ ă ă ă ş ă ă ă ş ţ ă ă ă ă ş ţ ş ţ ă ţ ă ă ş ă ş ă ă ţ ş ţ ş ă ă ş ă ş ţ ş ţ ă ă ă ă ş ţ ă ă ă ş ă
ţ ţ ş ţ С

„Nici o norm

juridic

nu poate ac iona deta at , rupt

de restul normelor, în afara

social a dreptului la etapa dat ” [127, p.383].

80

ă

ă

ă

ţă

ţ

ţ

ă

ă

ţ

ă

ă

ă ă

ş

ţ

ţ

ţ

ă

ţ

ţă

ă

ş

ţ

ţ

ă

ţă

ţ

ţ

ţ

ă

ă

ţ

ş

ş

ă

ă ă ţ

ă

ţ ţ

ţ

ş

subordonate normelor din cadrul nivelului superior. Utilizarea acestora poate fi justificat . normele de drept constitu ional se bucur de o întotdeauna are un con inut mai larg decît manifest rile concrete. p. situa ie care se manifest . prin sfera larg ş ţ 81 ă ş ă juridic superioar ă ă ă ţ ă ăţ ţ ăţ constituie din norme juridice cu o for juridic diferit . N. în al treilea rînd. Exist norme din ordinea i norme juridice de ă ă ă ă ă ţ ş ţ ş ă ş . Anterior am men ionat c normele cu privire la protec ia familiei. obiectivitatea sistemului de drept const în faptul c sistemul respectiv se formeaz în structura rela iilor sociale existente în realitate care i predetermin . în primul rînd. Sistemul dreptului reflect ţ nivel inferior. inînd cont de locul deosebit al dreptului constitu ional în ierarhia valorilor juridice. A. care dispun de for ă ă ă ş ţ ă ţ ă ş ă ş ă ă ţ ă ă ă ţ ţ ă conformitate cu rela iile sociale obiectiv existente. ţ ş ţ ţ ş ă ă ţ ţ ă ă ş ţ ă ţ ş ţ ă ă ă ă ţ ţ ş ţ ş ţ ă ţ ţ ă ă ă ăţ ă ş ţ ă ş ţ ă ţ ă ţă ţă ţ ă ţ ă ţ şă din cadrul sistemului de drept este condi ionat ţ i de suprema ia organelor de stat care Constitu ia Republicii Moldova i în alte acte legislative.17]. Ierarhia normelor adopt norme de drept [152. în parte. prin asigurarea realiz rii normelor de drept constitu ional la nivel ramural [159. consacrate normativ. prin a reglement rii constitu ionale. paternit ii i copil riei formeaz o institu ie juridic de drept constitu ional i se reg sesc cu prioritate în Comparativ cu normele de drept familial. prin întrep trunderea raporturilor i institu iilor juridice. Acest nereglementate [173.156]. dup p rerea lui S. care cuprinde i domeniul de reglementare apar inînd altor ramuri de drept. p.17]. p. orice drept fundamental posibilitatea extinderii legisla iei ramurale asupra rela iilor sociale ă ţ ă ţ drept întotdeauna las prezen a principiilor dreptului privat în dreptul public i invers. adic existen a anumitor deosebiri care condi ioneaz clasificarea normelor de drept pe ramuri. de fapt. p.divizarea dreptului în elemente componente separate. În lucrarea Sistemul tiin ei dreptului constitu ional. sistemul dreptului. maternit ii. N. În acela i timp. în al doilea rînd. Bogdanova constat caracterul sistemic al dreptului care permite tiin ei dreptului constitu ional s „împrumute” categorii apar inînd altor tiin e juridice ramurale. dreptul ramural trebuie s recunoasc categoriile fundamentale elaborate de tiin a dreptului constitu ional i fixate în Constitu ie [151. for juridic superioar . Conform opiniei lui A. Kokotov.S. Deosebirile dintre normele dreptului unitar demonstreaz c normele fiec rei ramuri de drept reglementeaz rela ii sociale care difer dup con inutul i caracterul lor.106]. utilizînd i diferite metode. caracterul ierarhic al sistemului de drept se manifest prin faptul c acesta se ierarhic superioar .Alexeev.

unde cadrul drepturilor presupune i reglementarea rela iilor de familie. educative. familia s-a dovedit a fi una dintre cele mai vechi i stabile forme de convie uire uman . urmînd obiectivele pe care ni le-am propus spre studiere în capitolul I „Garantarea constitu ional a dreptului la familie în Republica Moldova” i în urma cercet rilor efectuate. constat m c familia. Germenii reglement rii institu iei familiei îi c ut m în unele dintre actele epocale care proclam drepturile i libert ile omului: Declara ia francez a drepturilor omului i cet eanului (1789). În pofida dificult ii de a formula o defini ie complet a no iunii de familie. 5. corela iile statornicite între membrii ei. sociale etc. Concluzii la capitolul 2 A adar. Codul lui Napoleon. psihologice. Fiind un produs al evolu iei istorice. analizînd materialul cercetat.. Interac iunea ţ ţ ş ţ normelor de drept constitu ional i a celor de drept familial presupune participarea acestora la procesul de reglementare a rela iilor sociale. parcurgînd o cale complex în procesul evolu iei sale. dreptul comun (Common Low) din Marea Britanie etc. ă 82 ş ş ţ ă ă ţ ă ă ăă ş ţ ă ă ă ă ţ ţă ă ş ţ ă ă ş ă ţ ţă ş ţ ă ţ ş ş i . 4. în epoca medieval – familia în grup. economice. în epoca modern a luat forma unei comunit i umane bazat pe c s toria benevol dintre parteneri i descenden ii lor direc i i între care se stabilesc rela ii de filia ie i responsabilitate reciproc . scopuri i aspira ii. conjugal-familiale în societate: în epoca antic – familia tribal . adoptat în 1804. unitatea de propriet i.. ţ ş ţă ţ ţ ă ţ ţă ţă ă ş ă ţ ă ş ţ ş ţă ş ă ţ ţă ş ă ă ă ţ ă ă ă ă ă ă ţ şă ş ş ţ ă ă ş ă ţ ţ continuitatea vie ii sociale. dezvoltarea i modific rii rolurilor conjugale. în epoca contemporan – familia monogam . am ajuns la urm toarele concluzii: 1. ca cel mai firesc mediu necesar dezvolt rii i form rii personalit ii umane. spre deosebire de alte grupuri sociale. iar istoria evolu iei familiei nu este decît istoria evolu iei 2. cea care asigur perpetuarea speciei umane. Cea mai reu it defini ie a familiei am reg sit-o în studiile unor cercet tori din biologice.Este necesar s inem cont i de participarea simultan a normelor de drept constitu ional i normelor ramurale la procesul de reglementare a rela iilor sociale familiale. se caracterizeaz prin forma de organizare. Fiecare forma iune social-economic se caracterizeaz ă ţ ţ ţ ţ ă i prin stabilirea anumitor rela ii domeniul psihologiei i pedagogiei care interpreteaz familia drept ansamblu de func ii Familia. 3.

maternit ii. 7. 9.2000 se va completa cu un articol nou cu urm torul con inut: nasc un copil.6.49 alin. sînt categorii de baz . paternitatea i copil ria sînt categorii de drept constitu ional a c ror surogat. f r îndoial . Ucrainei i Belarusiei care. Codul familiei nr. care apar în toate sferele vie ii (social-economic . 10. inclusiv rela iile familiale. paternitatea i copil ria. Maternitatea. Pentru a oferi un statut legal mamei- „La declararea na terii copilului n scut de femeia (mama-surogat). Urmînd exemplul Rusiei.100 din 26. propunem ca art. fundamentale. cît i ale p r ilor. 12.). Reglementarea normativ a rela iilor sociale se efectueaz în func ie de specificul domeniului vizat. au consfin it dreptul la protec ie i al paternit ii. 11. (2) din Constitu ia Republicii Moldova s fie completat în urm toarea redac ie: 83 ţ ă ă ţ ţă ş ţ ţ ă ţ ş ţ ă ţ ă ă ă ă ă ş ţ ţ ţ ţ ţ ţ ă ţ ă ă ă ă ţ ţ ţ ţ ă ăţ ă ţ ă ş ţ ţ ă ţ ţ ă ă ş ţă ţă ă ă ţ ă ş ă ţ ă ţ ă ţ ă ă ţ ă ţ ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ă abordare doctrinar i legislativ este absolut necesar . (4) art. politicoadministrativ . noi venim cu propunerea a face modific ri i complet ri în: Legea privind actele de stare civil nr. al turi de maternitate. Consider m firesc ca problemele conceptuale ale familiei. În calitate de obiect al dreptului constitu ional servesc rela iile sociale.1316 din 26. 22 va avea urm torul con inut: depun în organul de stare civil împreun cu actul medical constatator al na terii. în Constitu ie.04. generale de drept.10. În opinia noastr . Familia. so ii sunt obliga i s ţ ţ ă ş „(1) Familia poate beneficia de serviciile reproductive ale unei femei disponibile s -i ă ţ ă ş ţ ă . 8. Un element esen ial al obiectului de reglementare a dreptului constitu ional îl constituie rela iile ce in de protec ia familiei. maternitatea. Contractul cu privire la prestarea serviciilor reproductive semnat de c tre p r i.2001 alin. paternit ii i copil riei s se solu ioneze la nivelul dreptului constitu ional. moral-cultural etc. aceasta este posibil în urma revizuirii legisla iei constitu ionale i de dreptul familiei. reprezentînd categorii constitu ionale. casele de tip familial etc. iar rela iile dintre p r ile interesate trebuie s fie reglementate printr-un act juridic conven ional care s asigure din momentul conceperii atît drepturile fundamentale ale copilului. interpretarea unor norme de drept de c tre Curtea Constitu ional din Republica Moldova. în special a celor cu referin la familia adoptiv . (2) Contractul – tip de prestare a unor astfel de servicii este aprobat prin hot rîre de Guvern”.”. din care considerente ar trebui s fie cuprinse de dreptul constitu ional.

paternitatea ş i copil ria. Coraportul dintre normele de drept constitu ional i cele cuprinse în Codul familiei particular . stimulînd dezvoltarea ţ i cea . ca fiind un ansamblu de norme juridice ce reglementeaz un anumit gen de rela ii sociale. sensibilizarea guvern rii i societ ii civile la solu ionarea problemelor familiei. observ m c ea posed calit ile proprii unei institu ii juridice. paternit ii. Aten ion m c nu trebuie s confund m sistemul dreptului constitu ional cu sistemul constitu iei. Dac problema institu iei protec iei familiei. consider m oportun instituirea Zilei familiei în Republica Moldova. Normele de drept constitu ional dispun de o for dreptului familial sînt norme de nivel mai inferior. Majoritatea speciali tilor din teoria general a dreptului interpreteaz ramura de drept juridic suprem .institu iilor necesare”. iar normele ă ă 16. iar institu ia juridic reprezint o anumit categorie de rela ii din cadrul acestui gen. Pentru eviden ierea rolului ţ i locului familiei în societatea contemporan . 14. ă ă ţ ţă ş ă ă ş ţ ş ţ ţ ă ă ă ă ţ ţ ţă ă ă ă ă ă ă ă ş ţă ţă ţ ţ ă ţ ă ă ă ţ ţ ă ă ă ş ţ 13. maternit ii i copil riei o trat m prin aceast prism . pe cînd al doilea doar o parte din ele. 84 ş ă (dreptul familiei) se manifest sub forma coraportului dintre reglementarea general ăţ ţ ă ă ă ş ş „ (2) Statul ocrote te maternitatea. 15. deoarece primul întrune te toate normele de drept constitu ional.

Constitu ia Republicii Moldova nu reflect întreaga gam a principiilor dreptului. devenind compatibil cu acestea [205. metodele juridice de reglementare a rela iilor sociale care i constituie obiectul ei de reglementare. i în al doilea rînd. juridic. Datorit principiilor. lege de azi pe care se întemeiaz o teorie tiin ific .25]. Principiile dreptului constitu ional care stau la baza protec iei familiei Caracterizarea multiaspectual a institu iei protec iei familiei presupune scoaterea în intern al institu iei date.25]. textul Legii supreme a Republicii Moldova cuprinde dou categorii de principii: drept constitu ional. principiul separa iei puterilor). Dup opinia autorului I. p. Ceterchi i I. o norm de conduit [65. evoluînd în calitate de idei c l uzitoare pentru legislator. p. p. Ele reprezint o verig de leg tur dintre legit ile de baz ale dezvolt rii i func ion rii societ ii i sistemului de drept. care pot fi reflectate i în alte acte legislative sau s decurg din sensul general al legisla iei. dintr-un punct de vedere. sistemul dreptului se adapteaz la cele mai importante interese i necesit i ale omului i societ ii. I. orientînd reglement rile juridice i aplicarea dreptului” [83.3. În manualul Teoria statului i dreptului se constat c principiile dreptului determin calea de perfec ionare a normelor de drept. Aceste norme ori sînt formulate nemijlocit în ţ ţ ă ă ă ş ă ăă ă ţ ă ă ă ă ţ ş ă ă ţ ţ ă ţ ş ţ ţ ş ă ă ăţ eviden a principiilor fundamentale ale acesteia. în baza c rora se întemeiaz însu i sistemul normele de cea mai mare generalitate care ac ioneaz ţ ş ă în întreaga sfer de reglementare lege. nu toate principiile formulate în textul Constitu iei genereaz drept (exemplu. postulate c l uzitoare sau percepte directoare care stau la baza întregului sistem de drept dintr-o ar . În literatura de informa ie general . A adar. Guceac. Craiovan. no iunea de principiu este interpretat ca „Element fundamental. p. PRINCIPIILE DREPTULUI CONSTITU IONAL. În leg tur cu aceste afirma ii trebuie s ţ ă ă ţ inem cont de urm toarele 1) principii care nu genereaz drepturi i îndatoriri pentru participan ii la rela iile de ţ Ţ ţ ţ Ţ ţă Ţ ă ţ ş ţ ş ţ Ţ ă ă ş ţ Ă ş Ş ă . un sistem politic.1. idee. În teoria general a dreptului principiile dreptului sînt considerate „acele idei generale. 85 ţ ă ăţ ţ ţ ă ă ă ş ă ă ţ ş ţ ă ţ ă ţ ă ă ţă ş ă ţă ş ş ţă ă ţ ş ă ă ţă ă ă ă ă ăă ţ ă ă ă Constitu ie [23. Ele nu sînt asigurate întotdeauna cu sanc iuni. ori sînt deduse din sensul general al actelor legislative. GARAN IILE I M SURILE CONSTITU IONALE DE PROTEC IE A FAMILIEI 3. iar din altul – normativ i se refer la to i subiec ii de drept.242]. principiile exprim legit ile dreptului. dar au o importan determinant pentru restul normelor de drept constitu ional. de exemplu Dic ionarul explicativ al limbii române. Conform opiniei prof. principiile dreptului sînt consacrate în momente: în primul rînd.1559].

trecînd ca un fir ro u prin întregul sistem de drept. Un alt cercet tor rus D. verificate de timp i experien a multor state.juridice ale normelor de drept constitu ional i reglementeaz nemijlocit rela iile sociale. Principiile constitu ionale ale orînduirii social-economice. Gadjiev.13]. reguli de organizare a activit ii economice i administrarea acesteia. orienteaz procesul de reglementare normativ a rela iilor sociale în conformitate cu voin a de in torilor puterii de stat [83. conchide autorul sus-numit. autorul men ionat invoc faptul c în tiin materiei juridice. deocamdat nu cunoa te o defini ie reprezint o legitate politic sau cibernetic obiectiv existent . care î i g sesc reflectarea în principiile constitu ionale? În literatura de specialitate acestea mai sînt numite i principii generale ale dreptului. p. de importan primordial .73]. a supus unei analize profunde principiile constitu ionale de reglementare a rela iilor sociale fundamentale. în cea mai concentrat form . În doctrina dreptului constitu ional au fost exprimate i alte opinii. fapt ce permite ac iunea nemijlocit a acestora. în particular.A. 9]. A adar. p. Anume din acest motiv ele permit adaptarea normelor concrete de drept constitu ional la condi iile sociale de via . autorul men ioneaz c principiile constitu ionale ale economiei de pia sînt „cele mai în elepte i ra ionale. care constituie pilonul ţ ş principii: principiile generale ale dreptului. aflate în permanent transformare. în una dintre lucr rile sale. p. În procesul analizei principiilor dreptului apare o întrebare: este necesar scoaterea în eviden a principiilor generale ale dreptului. A. prin principii fundamentale ale dreptului constitu ional subîn elegem idei cu caracter de mare generalitate sau postulate directoare. care ă ţ ş ă ă ă ţ ă ş ă ă ă principiile ă i-a g sit expresie într-un anumit sistem de institu ii de drept ţ ţă Constitu ia Republicii Moldova con ine o caracteristic ţ ţ relativ ampl a principiilor ţ ş ţ ş ă ă ţ ş ţ ş ă 2) principii care se conformeaz totalmente structurilor tehnico-juridice i logico- ăţ ţă ă .186]. G.13-15]. deoarece în majoritatea lor ele deriv din Constitu ie i din alte izvoare de drept constitu ional [83. Kovaciov consider c no iunea de „principiu constitu ional. p. Principiile constitu ionale întruchipeaz . inclusiv cele familiale. juridice i. 86 ţ ş ţ ă ş ţ ă ş ăţ ă ă ăţ ţ ţ şă ţ ş ă ă ă ţ ă ţ ă ă ţ ă ş ăţ ţ ţ ă ă ăţ ă ţ ăţ ă ăţ ţ ţ ş ă ă ţ ţ ş ţ ăţ ţ ţ ă ş ţ ă ţ ţ ţ ă ă ş ş ăţ ă ă ăţ ă ţ ţ ţ ş ă ăţ ţ ă ş ţ ţ economiei de pia formeaz fundamentul sistemului economic al statului. inclusiv legitatea propriu-zis a constitu ional. Gadjiev recunoa te existen a urm toarelor categorii de i principiile constitu ionale speciale ale economiei de pia [162. G. adic a principiilor care decurg nemijlocit din Constitu ie”. spiritul i sensul Constitu iei îns i. care se bucur de for juridic superioar fa de alte norme juridice i care. Astfel. principiile constitu ionale generale ale economiei de pia ş general acceptat . cuprinse în con inutul unor norme juridice. A. În raport cu domeniul cercetat (economia de pia ). Printre altele. În acela i timp. p. generale ale dreptului. orientat spre asigurarea libert ii de ac iune a acesteia [172. constitu ionale” [162.

(1) din Constitu ia Republicii Moldova. Conform articolului 16 alin. 87 ş ţă ş ţă ş ă ă ţ ă ă ă ăţ ă ţ ă ă ţ ţ ţ ţ ă ăţ ţă ă ş ţ ş ş ş ă ţ ă ş ş ţ ţ ă ş ă ţ ă ă ţ ş ă ă ţ ă ă ţ ă ă ă ă ţ ş ş ă ţ ţ ţ ţ ş ţ ş ă ţ ă ăţ ţ ă ţ ş ş ţ ş ă ţ ăţ ă şă ş omului se interpreteaz i se aplic în concordan cu Declara ia universal a drepturilor omului. De aici decurge c recunoa terea. i numai în acest caz principiile constitu ionale vor exercita influen ţ Ş ă ţ c s toria. na terea copiilor nu este numai o cauz particular . 49 Constitu ia Republicii Moldova recunoa te c familia.i bazeze rela iile cu alte state pe principiile i normele unanim recunoscute ale dreptului interna ional. ne atrage aten ia asupra unei tr s turi a principiilor generale ale dreptului precum caracterul exact i determinat al acestora în raport cu dispozi iile care se reg sesc în textele normative [157. cu interna ional”. 13]. Se constituie astfel o ierarhie – principiile generale ale dreptului se exprim prin principiile constitu ionale. Prima categorie este constituit din principiile i normele de drept interna ional instituite i recunoscute de diverse asocia ii interna ionale de state. în calitate de „element constitutiv al sistemului intern al dreptului constitu ional” [83. 4: „Dispozi iile constitu ionale privind drepturile i libert ile pactele i cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte”. p. În viziunea noastr . cît i al celor ramurale i în virtutea acestui fapt comport un caracter universal. iar acestea. toate principiile generale ale dreptului sînt în acela i timp i principii de drept constitu ional. „respectarea i ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordial a statului” [34 ].168]. social major . în conformitate cu care statul nostru î i asum obliga ia „s . Prin con inutul articolelor 48. la rîndul lor. îi sînt proprii principiile constitu ionale. 8 alin. deoarece cele din urm reprezint o form de exprimare a principiilor generale. Institu iei protec iei familiei. observ m c Legea fundamental enun ă ă ă ţ dou categorii de norme ale dreptului de reglementare normativ din Republica Moldova. principiile generale ale dreptului ocup un loc specific i în cadrul izvoarelor de drept. dar i c aceasta are o importan ă ş ă ă ş ă ă ţă ă ş ş ţ ş ţ ţ ş ţ ă ţ ţ ţ ă ş ă . respectarea i protec ia drepturilor i libert ilor omului reprezint o îndatorire primordial a statului i. în cadrul mecanismului actual con inutul atît al normelor de drept constitu ional. i de la con inutul art. a tuturor organelor de stat. inclusiv a reglementativ asupra tuturor sferelor de rela ii sociale. se r sfrîng în principiile de drept ramurale. Autorul Berjeli G. îns caracterul de manifestare a acestora are anumite tr s turi specifice. În cea de a doua categorie putem include normele con inute în tratatele interna ionale la care Republica Moldova este parte. respectiv.Pornind de la con inutul art. Fiind de natur constitu ional . Fixînd locul principiilor constitu ionale. Nu întîmpl tor Declara ia universal a drepturilor omului a stabilit c „Familia este elementul natural i fundamental al societ ii i are dreptul la ocrotire din partea societ ii i a statului” [34 ]. ori fundamentale. trebuie s recunoa tem c ele determin ă ş ă ă instan elor judec tore ti. (1) din Constitu ia Republicii Moldova. p. în lucrarea sa.

Realizarea drepturilor i îndeplinirea obliga iilor familiale nu trebuie s lezeze drepturile. acest principiu presupune c statul nu trebuie s reglementeze comportamentul în familie. spre asigurarea de c tre stat a condi iilor necesare pentru realizarea de c tre familie a func iilor sale i sporirea calit ii vie ii de familie. minorit i na ionale. neadmiterea amestecului arbitrar ţ ă ş ă ţ ş ş ţă ţ ă ă ţ ţ ţ ă ă ă ă ă ă ş ţ realizeaz de sine st t tor drepturile ce le apar in i iau na tere din rela iile familiale. egalitatea tuturor familiilor i a membrilor acestora în dreptul la asisten . resurse bugetare disponibile). parteneriatul dintre familie i stat. organiza iile i întreprinderile filantropice. al c rei scop urm re te „îmbun t irea calit ii vie ii copilului i familiei. În continuare vom încerca s întreprindem o analiz a con inutului principiilor enun ate. nondiscriminarea i egalitatea posibilit ilor (urban/rural. Dup p rerea noastr . sex). flexibilitatea (ajustarea în func ie de necesit i. limitîndu-se doar la contribu ii la autodezvoltarea acesteia. libert ile i interesele legitime ale altor membri ai familiei i ale altor cet eni. Independen a i autonomia în procesul lu rii unor decizii privitor la dezvoltarea familiei.În acest context reamintim i Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Concep iei na ionale privind protec ia copilului i a familiei din 23. stim ă i ajutor 88 ă În viziunea noastr . familia se formeaz în baza sentimentelor reciproce de dragoste. interac iunea intersectorial ţă ţ ţ i interdisciplinar . în special a celor vulnerabili [ 93 ]. ă ţ ţă ă ş ă ă ţ ţ ţă ş ă ă ă ş ţ ş ş ş ş ă ş ş ţ ţ ă ş ă ţ ş ţă ş ţ ş ţă ţ ă ţă ă ţă ţ ţ ş ţ ş ă ş . integrarea în familie i societate i promovarea unui mediu de tip familial). colaborarea cu asocia iile ob te ti. egalitatea în drepturi dintre femei i b rba i în repartizarea echitabil a îndatoririlor familiale. obliga iile. Conform Codului familiei din Republica Moldova (art. reciproc. pe r spundere în fa a familiei a tuturor membrilor ei. Concep ia se conduce de urm toarele principii: interesul suprem al copilului (asigurarea dreptului copilului de a avea o familie. în categoria principiilor fundamentale ale politicii familiale. descentralizarea acord rii de servicii. (1). În realizarea obiectivelor trasate.01.2002. 6 alin. separa ia r spunderii pentru familie. punîndu-i la dispozi ie posibilitatea alegerii formelor de sus inere. „Cet enii î i prezentul cod nu prevede altfel” [28]. urmeaz s fie incluse urm toarele: independen a i autonomia în procesul lu rii unor decizii privitor la dezvoltarea familiei. orientat ţ ă ţ ă ă ş ţ ţă ăţ ă ă ă ţ şă parteneriatul social. prioritatea intereselor copilului. dac ţ ş ş ţ ăă ă Desigur.

beneficiul i exercitarea de c tre femei. opinie.1 din Conven ia interna ional pentru eliminarea oric ror forme de discriminare împotriva femeii expresia discriminare fa de femei presupune „orice diferen iere. G.în via a de familie. 16 din Constitu ia Republicii Moldova. În art. sex. în elegere reciproc . A se men iona c realizarea acestor prevederi reprezint o datorie a organelor legislative. pe baza egalit ii dintre b rbat i femeie. Cârna . cultural i civil sau în orice alt domeniu „ [44. deoarece crearea i existen a familiei se sprijin ţ ţ ş ă ş ă ă ţ ţ ţ ţ Referindu-se la aceast situa ie.182]. Conform opiniei femeile reprezint aproximativ jum tate din popula ia 89 ţ ă ă ţ ş ş ă ă ă ţ ş ţă ş ş ă ţă ă ă ş ş ă ă ă ă ă ă ţ ţ ă ă ăţ ă ă ţ ă ă ă ţă ş ţ ţă ţ ă ţ ţ ş ş ţ ă ăţ ţă ş ţă ş ă optimizarea sferei conjugale în corespundere cu nivelul de cultur atins i în raport cu principiu presupune c toate familiile i membrii lor se bucur de dreptul la asisten ă ş ă din partea restric ie bazat ţ pe sex. 455]. Tendin a i tentativele societ ii (reu ite. a drepturilor omului i libert ilor fundamentale în domeniile politic. responsabilitate pentru soarta fiec ruia [211. de institu ia familiei i procesele sociale care decurg în cadrul ei. poate r mîne indiferent fa ă ă ă ţ Dup p rerea noastr . Rela iile dintre membrii familiei cad sub inciden a reglement rilor normative într-un cadru relativ îngust. rela iile patrimoniale din cadrul familiei fiind reglementate mai detaliat decît cele personale nepatrimoniale [154. economic. f r deosebire de ras . inclusiv a celor din cadrul rela iilor de familie. „egalitatea în drepturi între femei i b rba i exprim realitatea c ă ţ ă ş ăţ ţ ă ă ăţ ş ţ ţ ă ă ă ăţ ş ţ ş ăţ ă ţă ă ă ă ă . conform c ruia „to i cet enii Republicii Moldova sînt egali în fa a legii i a autorit ilor publice. p. p. invers. limb . Acest statului indiferent de starea social . na ionalitate. executive. apartenen politic . er enevici scriia urm toarele: „Structura fizic ă ş Ş ţ ă i pe un fundament care nu este dependent nici de stat. religie. sînt caracteristice pentru toate popoarele i comunit ile etnice pe parcursul întregii istorii a omenirii. ş ţă ş ţ ş ţ ţ fiind inestimabil pentru societate importan a acesteia. nici de legisla ia acestuia. ci anume pe sentimentele personale profunde de dragoste. moral a familiei se instituie în afara dreptului”. corespunz toare necesit ilor i condi iilor de dezvoltare sau. nu ar fi corect s consider m c statul. din punct de vedere juridic. locul de trai i convingeri religioase. p. origine etnic . judec tore ti i a tuturor organelor de ocrotire a dreptului. nereu ite) orientate spre particularit ile acesteia. Egalitatea tuturor familiilor i membrilor acestora în dreptul la asisten .74]. social. indiferent de starea lor matrimonial . avere sau de origine social ” [ 34 ]. F. care are drept efect sau scop s compromit ori s anihileze rii i c în toate împlinirile materiale i ş ă ş ă cercet torului T. na ionalitate. excludere sau recunoa terea. Principiul nominalizat porne te de la con inutul art. Legisla ia Republicii Moldova include diverse prevederi pentru combaterea tuturor formelor de discriminare.

particip rii lor la rela iile de Pornind de la acest punct de vedere. p. fapt condi ionat de particularit ile fiziologice ale organismului femeiesc.. dar i posibilit ile reale pentru realizarea lor. 16 din Constitu ia Republicii Moldova stipuleaz nu numai egalitatea în drepturi a femeii i b rbatului. iar pentru munc egal ă ţ ă ţ ţ ă ţ ţ ă ţ ţ ă ţ ţă ă ă ţ ă ă ş ş ţ ă ă ş ă ă ţă şă spirituale este incorporat i munca lor. în mod egal cu b rba ii.2 din Conven ia european a drepturilor omului i a libertat ilor fundamentale oblig statele membre „s înscrie în constitu ia lor na ional sau în alte dispozi ii legislative corespunz toare principiul egalit ii b rba ilor i femeilor. consacrînd egalitatea tuturor familiilor.32]. În aceast ordine de idei. i s asigure. în legisla ia ramural sînt incluse norme privitor la protec ia muncii. pe cale legislativ sau pe alte c i adecvate. Totodat statul. p. Egalitatea în drepturi a femeilor cu b rba ii este acordat familiei” [18. prin ocrotirea i asisten a Egalitatea în drepturi a femeii i b rbatului este stipulat i în art.12].” [130. Polenina consider c o aten ie deosebit munc . V..64 ]. p. s n tatea femeilor. în special cele din localit ile rurale. m suri speciale chemate s asigure 90 ă toate drepturile. p. familiile lucr torilor din sectorul agricol i familiile cu copii invalizi. În viziunea noastr . eviden iaz familiile vulnerabile care necesit o sus inere mai considerabil . func iile pe care femeile le urmeaz s se acorde instruirii i preg tirii profesionale a femeii. aplicarea efectiv a acestui principiu” [46. art. De aceea. femeile se bucur . în condi ii egale cu b rba ii. orice func ii. la activitatea social-politic asisten a material ţ ă i cultural [199. Subliniind c dintre categoriile cele mai vulnerabile sînt familiile numeroase.primesc un salariu egal cu cel al b rba ilor. ă ţ i moral a maternit ii i copil riei. acordarea pensiilor etc.3 din Pactul exercit în familie. Concep ia a trasat urm toarele: asigurarea dezvolt rii i realiz rii politicii de protec ie social a familiilor i copiilor la nivel na ional i local. în conformitate cu care statele p r i la acest pact se “angajeaz s asigure dreptul egal al b rba ilor i al femeilor de a se bucura de toate drepturile civile i politice enun ate. Art.74]. interna ional cu privire la drepturile politice i civile. în m sura în care acest lucru nu a fost deja efectuat. De aceea printre obiectivele majore. Ele pot ocupa. Concep ia constat c familiile cu doi copii în cea mai mare m sur sînt expuse riscului de pauperizare. familiile cu un singur p rinte. În Concep ia na ional privind protec ia copilului i a familiei [33 ] se men ioneaz c în Republica Moldova straturile sociale defavorizate includ: familiile cu mul i copii. de ţ ţ ţ ă ă ă ă ţ . S. ş ţ ş ă ţ ă ş ă ă ţ ă ă ă ă ţ ă ş ă ă ţă ţ ă ă ţ ă ţ ă ţ ă ă ă ă ţ ă ă ă ş ţă ă ş ă ă şă ă ă ţă ţ ş ă ş ă ţ ş ş ţ ă ă ă ţ ă ş ţ ş ă ă ş ă ă ă ă ş ţ ă ţă ă ş ă ţ ă ţ ţ ă ă ţ ş ă ă ă ş ă garantat i prin ocrotirea deosebit ce se acord femeii ca mam .

trebuie s fie diferen iate în func ie de condi iile materiale ale familiei i statutul social al acesteia. Esen a acestui principiu const ţ ă ă ţ ş în faptul c . (2) în baza egalit ii drepturilor i îndatoririlor p rin ilor „de a asigura cre terea. Prin aceast Hot rîre a fost aprobat un Plan de ac iuni urgente în domeniul demografic. în vederea adapt rii activit ii institu ionale la transform rile structurale în componen a popula iei. P rin ii dispun de drepturi i îndatoriri egale 91 ş ţ ă ă ţ ă ă ş ă ţ ă ţ ş ţ ă ş ţă ş ţ ş ă ă ţ ş ş ţ Prioritatea intereselor copilului. crearea unui sistem na ional de monitorizare i evaluare a situa iei copilului i familiei. inclusiv a sumelor ş ţ ţ ţ ă ă ţ ă ă ţ ţ ţ ă ţ ţ ţă ă ţ ă ţ ă ă ţ ţă ă ţ ă ă ş ţ ţ ţ ă ţ ş ţ ş ş ţ ş ţ ţ ţă ţ ţ ă ş ţ ă ă ă ţ ă ţ ţ ă ţ ţă ă ţ ă ă ţă ş ţă ţă ă ş ă ţ ţă ă ş ţ ş ţ ă În scopul asigur rii condi iilor favorabile pentru bun starea familiei. majorarea salariilor. Sus inerea familiilor tinere în Republica Moldova presupune ameliorarea condi iilor de trai ale acestora în cazul na terii copiilor. m rimea indemniza iilor. educa ia i instruirea copiilor”[34 ]. 48 alin. promovarea particip rii societ ii civile la protec ia social pentru copii i familie. p rin ii nu sînt în drept s delege statului sarcina îngrijirii i educ rii copiilor. Totodat . dezvoltarea capacit ilor familiei i a comunit ii de a preveni riscurile sociale. perfec ionarea sistemului de plat a indemniza iilor cet enilor cu copii. asigurarea integr rii sociale a copiilor cu necesit i speciale. este necesar ă ţ ă fiscale re inute.promovarea cre rii unor modele viabile de servicii sociale comunitare. Prin urmare. care prevede i realizarea urm toarelor ac iuni: Elaborarea Strategiei na ionale în domeniul securit ii demografice în Republica Moldova. perfec ionarea continu a legisla iei în domeniul rela iilor de munc . În viziunea noastr . Elaborarea politicilor ce in de sus inerea familiei i copilului (inclusiv majorarea indemniza iei unice pentru na terea copilului i a indemniza iei pentru îngrijirea /cre terea copilului. îngrijirea copiilor i educarea lor sînt consacrate în Constitu ia Republicii Moldova (art. atribuirea subsidiilor nerambursabile i aplicarea unor mecanisme de creditare privilegiat . Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hot rîrea cu privire la situa ia demografic în Republica Moldova [88]. Elaborarea unui program na ional special de asigurare cu locuin e sociale sau în condi ii avantajoase a familiilor tinere. sus inerea material a copilului). fiind luat în considerare num rul de copii din familie. Aceast func ie este datoria lor exclusiv . inclusiv prin majorarea sumelor indemniza iilor i asigurarea adres rii destinatarilor. asigurarea condi iilor de îmbun t ire a situa iei materiale a familiei presupune elaborarea i adoptarea unor m suri orientate spre stabilizarea de mai departe a st rii de lucruri pe pia a muncii. În scopul realiz rii unor m suri urgente de redresare a situa iei demografice actuale.

2 din Constitu ia Belarusiei stipuleaz : „Copiii sînt obliga i s aib grij ă ă ţ ă ţ Din generalizarea respectiv copii. motivînd c pîrîtul.i onoreze promisiunea.448]. De exemplu. a depus apel. În aceast ordine de idei. asigurarea s n t ii lor. (4)) mai dispune c Astfel de dispozi ii sînt cuprinse ţ ă ş ă ţ ş ţ ă ă ă ă i în Constitu iile altor state. are nevoie de medicamente. Toate problemele ce in de educarea copilului atît în cadrul c s toriei.134]. cu privire la încasarea pensiei de între inere. V. dup decesul so ului. Avînd majoratul. a depus cerere de chemare în judecat împotriva V.38 alin. copiii sînt obliga i s aib grij de p rin ii inap i de munc ” [183. Cercetarea a permis s constat m c între litigiile ce reies din rela iile familiare.2008 (Dosarul nr. dac se va face dovad c p rin ii. dar i pentru depistarea unor probleme care apar în cadrul judec rii cauzelor respective. aib grij de p rin i i s le acorde ajutor” [34].3) se men ioneaz : „Copiii ap i de munc . ă ţ ţ ă ţ ţ ă ă i „copiii sînt obliga i s ţ ţ . instruirea i asigurarea material . 672].S.în ceea ce prive te educarea copiilor. iar în cazul în care copiii refuz s . De exemplu: ă ţ se poate constata faptul c ţ ţ instan ele judec tore ti ş ţ ă ţ na ionale de obicei aplic corect legisla ia privind obliga ia de între inere dintre p rin i i 1) N. în Articolul 32 alin. iar în caz de eschivare de la plata acestora poate surveni r spunderea penal [ 179. p. Constitu ia Ucrainei (art. s le acorde ajutor” [ 181. precum i de persoanele care au înlocuit p rin ii.51 alin. hran . la rîndul lor. pensia de 470 lei. Prin decizia Cur ii de 92 ţ ă ă ţ ă ş ă ş ă ă ă ă ă ţ Judec toria Orhei din 13. sînt obliga i s aib grij de p rin ii inap i de munc ”. integral. p. fiul ei. Reclamanta.2) este subliniat c „P rin ii sînt obliga i s între in copiii pîna la atingerea majoratului. nu achit deplin serviciile comunale din lipsa surselor b ne ti. cele care in de încasarea pensiei pentru între inere sînt destul de frecvente. În Constitu ia Federa iei Ruse (art. ş ă ţ ă ă ţ ă ă ă ă ş ş ţ ă ţ ţ ă ţ ţ ş ă ţ ă ă ă ş ă ă ş ă ţ ă ă ă ă ă ţ ă ş ă ă ţ ţ ă ă ă ă ţ ă ă ţ şă ă ă ţ ţ ă ă ă ă ţ ă ţ ă ţ ţ ţ ă ţ ă ş ţ ă ă ţ ă ă ţ ă ă ă ţ ă ţ ţ ă ă ţ ţ ş ă ţ şă ă ş ş ă ă ţ ţă ă ă ă ă ţ ş Îns Constitu ia Republicii Moldova (art. cît i în afara acesteia trebuie s fie solu ionate cu acordul ambilor p rin i. Nefiind de acord cu hot rîrea Judec toriei. Pentru asigurarea normelor constitu ionale instan a de judecat îns poate adopta i hot rîri prin care copiii vor fi elibera i de aceast datorie.S. 48 alin. iar în caz de necesitate i s -i între in .01. 2-35/08) a admis ac iunea lui N. s-au eschivat de la îndeplinirea îndatoririlor p rinte ti. Ea cere ca fiul s . i-a promis un ajutor lunar în sum de 800 de lei. am efectuat un studiu al practicii judec tore ti din Republica Moldova. care au atins majoratul. mijloacele necesare (pensia alimentar ) vor fi percepute pe cale judiciar . de p rin i. S.S. Generalizarea respectiv a fost realizat cu scopul de a constata cum aplic instan ele judec tore ti na ionale legisla ia care reglementeaz obliga iile de între inere dintre p rin i i copii.i între in p rin ii. p. invalid de gradul II.

Apel Chi in u din 22.02.2008 (Dosarul nr. 2d-156/08), hot rîrea Judec toriei Orhei a fost men inut din urm toarele considerente: S-a constatat c , în conformitate cu art. 80 alin. (1) din Codul familiei, copiii majori, ap i de material, iar în baza prevederilor alin. (3) al articolului men ionat cuantumul pensiei de între inere se stabile te de instan a judec toreasc într-o sum b neasc fix pl tit lunar, inîndu-se cont de starea S-a stabilit c reclamanta N.S. este pensionar
ă ş ă ă ţ ţ ă ă şă ş ă ţ ă şă

În procesul examin rii prima instan a pronun at o hot rîre legal munc , sînt obliga i s - i între in
şă ţ ă ă ţ ăţ ă ă

i întemeiat .
ţ

i s - i îngrijeasc p rin ii inap i de munc care necesit sprijin
ţ ţ

i invalid de gr. II, pensia ei constituie 470
ă

lei i are nevoie lunar de medicamente pentru tratare care cost aproximativ o mie de lei. Din materialele cauzei rezult c pîrîtul lucreaz , salariul s u lunar constituie 4500 lei, al so iei – 3190 lei, la între inere are un copil minor, deci el dispune de posibilitatea de a-i achita o sum b neasc lunar mamei sale. 30.10.2002) cu ac iunea c tre copiii s i majori S.N. i E.N. privind încasarea pensiei pentru între inere i cheltuielile suplimentare, motivînd c ultimii nu-i acord ajutor material [ 72 ]. din urm toarele motive: S-a constatat c starea material a reclamantului este cu mult mai bun decît a pîrî ilor, deoarece reclamantul dispune de imobil vast, desf oar activitate comercial , care îi aduce venit suplimentar, n-are copii minori la între inere. Ambii pîrî i în acela i timp nu dispun de imobil, nu sînt angaja i în cîmpul muncii, au la între inere cîte un copil minor i se afl într-o stare material dificil [72 ]. Luînd în considera ie toate circumstan ele cauzei i reie ind din con inutul art. 80 din Codul familiei al Republicii Moldova, reclamantul nu a prezentat probe ce ar confirma necesitatea lui privind încasarea pensiei pentru între inere. suplimentare, deoarece serviciile comunale (telefon, gaz, lumin ), pe care le achit Republicii Moldova. Studiind practica judiciar privind pricinile despre incasarea pensiei alimentare pentru între inerea copiilor i altor membri ai familiei, am descoperit c instan ele judec tore ti nu examin rii lor juste i în termen rezonabil.
ş ă ă ă ţ ă ă ă ţ ţ ţ ş ţ ş ş ţ ţ ă ă ă ş ţ ţ ş ţ ţ ă ă şă ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ţ ţ

2) Reclamantul V.N. s-a adresat în instan a de judecat
ş ţ ă ă ţ

Parcurgînd mai multe instan e i în baza materialelor examinate, cererea a fost respins
ş ţ

S-a respins

i cerin a privind încasarea unei sume pentru efectuarea cheltuielilor lunar
ă

reclamantul nu sînt legate de circumstan e excep ionale, indicate în art. 81 din Codul familiei al

întotdeauna acord

aten ia cuvenit

preg tirii acestor pricini pentru dezbaterile judiciare,

93

ş

ă

ţ

ă

ă

ţ

şă

ţ

ă

ş

ţ

ă

ş

ă

ă

ă

ş

şă

material

i familial a p rin ilor i a copiilor, de alte circumstan e importante.

(Dosarul nr.2-1842 din

ă

ţ

ă ă

ă

ă

ă

ă ă

ă

ă

ă

ţ

ă ş

ă

ă ă

ş

ţ

ţ

ţ

Uneori incomplet se clarific circumstan ele reale i rela iile dintre p r i, nu se iau m suri pentru a curma eschivarea de la acordarea ajutorului material copiilor i altor membri inap i de munc ai familiei care au nevoie de ajutor [103, p.4]. care urmeaz s in cont de situa ia reclamantului, de aprecierea corect a probelor prezentate i în aten ia altor autorit i din
ţă ţ ă ţ ă ă ţ ă ă ţ ş ţ ţ ă ă ţ ţ ă ş ţ ş ţ ţ ă

În baza litigiilor examinate, în elegem importan a i responsabilitatea instan ei de judecat privind veniturile celui obligat s pl teasc , verificarea tuturor circumstan elor cauzei. Republica Moldova. Astfel, înc
ă ţ ă ă ş ţ ţ ă ţ ă ţ ă

în anul 1995, Guvernul Republicii Moldova a aprobat

Programul de stat privind asigurarea drepturilor copilului [97 ]. În anul 2003 Guvernul a adoptat Strategia na ional privind protec ia copilului i familiei [92]. Strategia consemneaz urm toarele scopuri primordiale: nivel na ional i local; dezvoltarea /armonizarea cadrului legal în domeniul protec iei copilului i familiei i asigurarea implement rii depline a Conven iei ONU i a altor acte normative na ionale i interna ionale privind drepturile copilului i familiei; consolidarea i dezvoltarea capacit ilor institu ionale de a elabora, implementa i dezvolta modele de servicii comunitare în baza standardelor de calitate pentru protec ia copilului i familiei; crearea i dezvoltarea unui sistem na ional i local de monitorizare i evaluare a situa iei copilului i familiei; dezvoltarea i consolidarea resurselor umane încadrate în serviciile de protec ie a copilului i familiei i angajarea personalului corespunz tor standardelor profesionale; dezvoltarea mecanismelor financiare care s promoveze i s sus in modele eficiente de servicii de protec ie a copilului i familiei; dezvoltarea capacit ii familiei i comunit ii de a asigura asisten a copiilor i de a preveni riscul institu ionaliz rii i intr rii copilului în dificultate; sensibilizarea societ ii i formarea opiniei publice vis- -vis de problemele copilului i familiei.
ă ă а ă ş ă ş ţă ţ ş ţ ţă ş ţă ş ţ ă ţ ă ş ă ă ş ş ţ ş ş ş ş ţ ş ş ţ ţă ş ş ţ ş ş ă ş ş ţ ş ă ţ ă ş ă ă ă

asigurarea dezvolt rii i realiz rii politicii de protec ie social a copilului i familiei la
ş

Strategia are la baz urm toarele principii:
• Principiul protej rii interesului superior al copilului. Pornind de la Conven ia

interna ional cu privire la drepturile copilului (ratificat de Republica Moldova în anul 1990) care stipuleaz c “în toate ac iunile care îl privesc pe copil, fie c sînt întreprinse de institu ii publice sau private de protec ie social , de c tre tribunale, autorit i administrative sau de organe 94
ţă ă ă ţ ţ ă ţ ă ţ

ţ

ş

ţ

ş ă

Problema care prive te protec ia copilului se afl
ţ ă ş

ă

ţ

ă

ş

legislative, interesul superior al copilului trebuie s fie luat în considerare cu prioritate”[45 ], Republica Moldova se oblig , reie ind din posibilit ile financiare, s asigure îngrijirea i protec ia necesar pentru bun starea copilului, luînd în considerare drepturile i obliga iile p rin ilor, tutorelui copilului sau altei persoane legal responsabile de copil i va întreprinde m suri administrative i legislative adecvate pentru aceasta. Statul garanteaz c institu iile, serviciile i a ez mintele responsabile de îngrijirea i protec ia copilului corespund standardelor competen elor personalului i managementului eficient.
• Principiul respect rii opiniei copilului. În toate deciziile care îl privesc pe copil se va
ş ţ ă ă ş ş ţ ă ă ţ ş ă ă ţ ş ş ă ţă ş ă ă

stabilite de organele competente, în special în sfera securit ii, s n t ii, num rului
ă ţă ă ă ş ţ ţă ş ţ

asigura respectarea opiniei copilului vis- -vis de m surile de interven ie i de solu ionare a dificult ii în care a intrat copilul. aten ie deosebit pentru grupurile de copii afla i în dificultate: abandona i, abuza i, maltrata i, neglija i, copiii str zii, copiii cu disabilit i, copiii lipsi i de îngrijirea p rinteasc , orfani, copiii institu ionaliza i i în risc de institu ionalizare, copiii cu HIV/SIDA, copiii în conflict cu legea; copiii victime ale abuzului i/sau traficului, precum i copiii din familiile vulnerabile.
• Principiul interdisciplinar i multisectorial. Elaborarea politicilor se va efectua la nivel
ş ţ ş ş ţ ţ ă ă ţ ţă ă ţ ţ ţ ţ ă ţ ţ ă

• Principiul nondiscrimin rii. Strategia vizeaz

to i copiii din Republica Moldova, cu

interdisciplinar, cu implicarea tuturor structurilor responsabile de îngrijirea, protec ia i educarea copiilor. Responsabilitatea aplic rii strategiei revine autorit ilor publice centrale i locale în drepturile copilului etc.
• Principiul flexibilit ii. Strategia este un document flexibil care va fi modificat în func ie
ă

func ie de competen ele lor, cu implicarea societ ii civile, p rin ilor, persoanelor care reprezint
ţ ă ţă ţ ţ

de necesit i i de schimb rile sociale structurale. familiei se vor organiza i dezvolta la nivel comunitar/local i central, asigurînd accesibilitatea serviciilor de protec ie a copilului i familiei. îndatoririlor familiale. Acest principiu, în primul rînd, confirm consacrarea sa în art. 16 din Constitu ia Republicii Moldova – femeia i b rbatul dispun de acelea i drepturi i îndatoriri i condi ii egale pentru realizarea lor; în al doilea rînd, o repartizare mai echitabil a îndatoririlor familiale între b rbat i femeie. egalitatea de anse dintre femei i b rba i în domeniile: public, social-economic, inclusiv familial, educa iei i s n t ii, îns , cu toate c legisla ia din Republica Moldova dispune de 95
ţ ă ă ţă ă ă ş ţ ţ ă ş ş ă ş ă ş ă ş ţ ţ ă ş

• Principiul descentraliz rii acord rii de servicii. Serviciile de protec ie a copilului
ţ ş

În anul 2006 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 5-XVI prin care asigur

ă

ţ

ă

ş

• Principiul egalit ii în drepturi dintre femei

i b rba i în repartizarea echitabil a

ţ

ţ

ş

ş

ţ

ţ

ţă

ţ

ă

ş

а

ă

ş

ş

ă

ă

ă

ţă

ă

ţă

ă

ş

ş

ţ

ă

ă

ş

ş ţă

ş

i

ţă

i

institu iilor i întreprinderilor la angajarea în munc a persoanelor cu ă ş ţ ţ ă ă ş ţ ă ă ţ ă ţ ş ş ţ ţ ţ ţ ş ţ ţ ţ ţ ş ţ ţ ă ă ţ ţ ş ţ ă ţ ţ ţ ţ ă ă ă ş ţ ţ ă ţ ăţ ă ă ă ă ţă ţă ă ţ ă ă ş ţ şă ă ă ă ş ă ţ ţ ă ă ţ ţ ţă ş ţ ţ ă ă ş ţ ţă ţă ţă ă ţ ă ş ă ă ş ş ş ă ş ţ ţ ţ ă sus inerea pe toate c ile i în acela i timp î i f ure te rela iile sale cu familiile ca parteneri în gradul de influen a acestora asupra procesului de realizare a func iilor de baz ale familiei. Conven ia interna ional pentru eliminarea oric ror forme de discriminare împotriva femeii. în condi iile cînd ara noastr întreprinde eforturi considerabile pentru a ie i din starea de criz . (3) [34 ]. Conven ia cu privire la drepturile copilului. precum i actele OIM. Declara ia de la Viena i Programul de ac iuni al Conferin ei interna ionale privind drepturile omului. inclusiv prin crearea premiselor pentru îmbun t irea activit ii vitale a acesteia pentru viitor. în care demnitatea omului. Declara ia de la Beijing i Programul de ac iuni al celei de a VI-a Conferin e interna ionale privind situa ia femeilor. este nevoie s asigur m dep irea tendin elor negative i s consolid m temeinicia institu iei familiei. În viziunea noastr . În prezent. a a cum este declarat în Constitu ie (art.satisf c toare[112]. independen ei i stimei. determin ţ ş ş a) introducerea unor stimulente i privilegii susceptibile s trezeasc interesul 96 ă ă ă ţă ţ ş • Principiul parteneriatului dintre familie i stat. Con inutul politicii de stat în problemele familiei se afl în raport direct cu starea social-economic din cadrul statului. ale Fondului de copii al ONU i ale altor organiza ii interna ionale [56. Acest principiu presupune c statul ă garan ii constitu ionale. libert ii. luîndu-se în considera ie insuficien a resurselor financiare i de alt natur ale statului. starea de lucruri în acest domeniu nici pe departe nu poate fi considerat ţ ă ă ţ ş ţă ş ş . drepturile i libert ile lui. supreme i sînt garantate. democratic. libera dezvoltare a personalit ii umane reprezint valori coraportul politicii de stat în problemele familiei cu dispozi iile cuprinse în con inutul unor acte normative interna ionale precum: Declara ia universal a drepturilor omului. 1 alin. 57. Scopul politicii statului în problemele familiei const în asigurarea de c tre stat a condi iilor necesare familiei pentru realizarea func iilor sale i sporirea calit ii vie ii. Pactul interna ional cu privire la drepturile social-economice i culturale. Prioritatea m surilor prev zute de politica de stat în problemele familiei urmeaz s fie determinate în urma aprecierii spiritului i importan ei problemelor cu care se confrunt familia. la categoria m surilor capabile s asigure rela iile de parteneriat dintre stat i familie am putea atribui: organiza iilor. în elege importan a i valoarea familiei ca celul natural fundamental a societ ii. Orientarea Republicii Moldova spre un stat de drept. îi ofer baza egalit ii.].

extinderea asisten ei medicogenetice acordate diagnosticarea precoce a f tului.preocup ri familiale considerabile. accesibile pentru toate familiile. moraltimpul în care p rin ii sînt implica i în activitatea de munc . inclusiv tratamentul de abilitare calificat. c) asigurarea accesului tuturor copiilor la institu iile pre colare prin dezvoltarea unei re ele de astfel de institu ii cu diferite forme de proprietate. Elaborarea i implementarea unor programe de instruire a p rin ilor în domeniul problemelor de ţ ş ă ţă ş ă ă ă ş ţ ţă ă ţ ă ş ă ă ş ă ş ă ţ ă ţ ţ ă ţ ă ă ţ ţ ş ă ş ă ă ş ţ ă ţ ţ ş ţ ă ţ ş ţ ţ ă ţ ţ ţ ş ţ ş ă ă ă ş b) introducerea cursurilor gratuite de perfec ionare ţ i de ridicare a calific rii spiritual i fizic a copiilor i adolescen ilor. provocate de concediile de maternitate i de îngrijire a copilului. perfec ionarea ţ ţ i implementarea tehnologiilor perinatale pentru reabilitare i educare a copiilor cu disabilit i fizice i psihice. inclusiv în condi iile zilei de munc incomplete. profesionale sau reorientarea lucr toarelor cu întreruperi în vechimea în munc . crearea i extinderea unor re ele de institu ii de deservire social a familiei pentru membrilor de familie bolnavi. tabere de var pentru elevi. stabilind i pre uri accesibile pentru familiile care beneficiaz de aceste servicii. c rucioare. e) asisten a medical . l uzelor i copiilor de pîn la popula iei. Organele administra iei publice locale ar putea m ri volumul investi iilor pentru construc ia. inventar sportiv. prin îmbinarea asisten ei medicale gratuite cu deservirea medical cu plat . inclusiv acordarea celor caza i în aceste institu ii a asisten ei juridice i psihologice. informarea i încadrarea lor în societate. inclusiv supravegherea copiilor în j) acordarea serviciilor medicale gratuite femeilor gravide. m suri de fortificare. tratamentul sanatorial. dup un program adaptabil (flexibil) sau la domiciliu. proiectarea i producerea de trenajoare speciale. sus inerea material ţ ă i consultativ a familiilor care ă ă ţ necesit ajutor sau unor membri ai familiilor afla i în situa ie de criz . 18 ani: profilaxia invalidit ii în scute. îmbun t irea asisten ei medico-sociale copiilor invalizi. 97 ş ş ţ ţ ţ ţ ţ ş ă acordarea unor servicii ce in de îngrijirea copiilor. d) dezvoltarea unei re ele de institu ii extra colare. mobil . repararea i între inerea curent a unor astfel de institu ii. mamelor minore singure. sistemului de examinare scrining obligatorie a gravidelor i nou-n scu ilor. protezarea. Crearea unor institu ii pentru plasamentul temporar al femeilor gravide. prin care s-ar asigura dezvoltarea armonioas artistic . mamelor cu copii. accesibil pentru to i. persoanelor în vîrst şă ţ ă ă ă ă ţ ţ ţ ţ ă ă ţă ă ş ă ă ş i .

dezvoltarea sistemului de protec ie a s n t ii reproductive a familiei. profilaxia bolilor transmise pe cale sexual . perfec iunea mecanismului de stat instituit în conformitate cu ţ ă ţă ă Rela iile de parteneriat dezv luie esen a democratic ţ ă şă ţ a societ ii. dezvoltare economic ş ă ă ăţ ă ă ţ ă ă Consolidarea serviciilor de planificare a familiei. Pentru apari ia unor astfel de rela ii sînt necesare maturitatea ţ ţ ţ ă ţă principiul suprema iei legii. maternitatea inofensiv . separa iei puterilor. Asigurarea juridic a acestor rela ii nu este doar tributul politicii. adic a rela iilor sociale fundamentate fireasc de dezvoltare a statului. Asocia ia ob teasc – Femeia Terei care tinde spre familiarizarea i protec ia drepturilor femeii. pentru s n tate . p. mamei i copilului cu activit i de seminare. este o etap ţ i spiritual . În manualul redactat de V. ajutor material provenit din dona ii. ONG Asocia ia de femei Speran a avînd scopul de a organiza educa ia i ap rarea drepturilor omului. organiza iile ţ ş ş ţ ă i întreprinderile ă în colaborarea cu asocia iile ob te ti.[ 22 ]. respectului fa ă ţă ţă ţă ă de personalitate. libert ii.a. comunicare în educa ie. de realizare i ap rare a drepturilor i libert ilor cet ene ti. fapt ce a condi ionat realizarea practic a drepturilor i libert ilor fundamentale nu numai prin concursul statului. calitate. Principiul rela iilor de parteneriat dintre stat i familie î i g se te continuare logic ş ş ă ş ş ş ţ ş ş ţ ţ ş Principiul colabor rii cu asocia iile ob te ti. Integrarea Femeii i a Copilului în Societatea Civil are activitate de planificare familial – informare. ş ă ă ţ ă 98 ţă ă ş ţ ş ţ ţ ş ţ ţ ă ţ ş ţ ţ ţ ş ţă ţ ţ ţ ţă ă ţ ă ăă ş ă ă material i spiritual a societ ii. Lazarev se constat c rela iile men ionate reflect aspectele esen iale ale societ ii umane i „vor r mîne c l uzitoare în cadrul sistemului de rela ii sociale cunoscute la etapa contemporan de dezvoltare a acesteia” [192. filiala Forului Organiza iilor de femei din Republica Moldova cu activit i: campanii informa ionale. filantropice.416]. caracterizeaz ţă ţ ţă ă ă ă ă ţă ţ ţ ş ţ ă ă ţ ş ă ţ gradul de ţă ş ă ş . mese de binefacere. educare. mamei i copilului. a edific rii statului de drept. organiza iile i întreprinderile filantropice i oamenii de afaceri. mese rotunde. Apari ia rela iilor de parteneriat în cadrul societ ii. V. fraternit ii. asocia iilor a c ror colaborare cu familia reprezint activit i i scopuri statutare ca: Femeia – pedagog întru ajutorarea familiei. dar i o condi ie a progresului social. ONG Femeia întru salvarea Copilului pune accentul pe activitatea sa de ridicare a prestigiului activit ii femeilor din Moldova. ateliere. consiliere pedagogic a familiilor. independen a justi iei etc. Cultivarea sanitar de înalt ă pe principiul egalit ii. economice sociale i culturale a femeii i a ş ţă ţă ş ţ ş ţă ă ş ţă ţ ş ă ţă ă ş ţ ă ţ copilului prin: omagieri. îndeosebi a minorilor în problemele ce in de educarea sexual . activit i recreative. a societ ii civile. dar i al organiza iilor. Republica Moldova tinde spre un stat social. concursuri.

Garan ii. Prin garan ii autorul M. V. p. p. restabilire în drepturi. La categoria m surilor de constrîngere juridic . sînt atribuite urm toarele m suri coercitive: de reprimare. Protec ia drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului ine de datoria statului. a asigura acest proces. folose te metoda imperativ care nu permite nici o abatere de la dispozi iile normelor de drept fundamentale prin metoda dispozitiv . De i în literatura de specialitate din Republica Moldova problematica garan iilor i a m surilor de protec ie juridic oferite de dreptul constitu ional nu este abordat detaliat. de exemplu. iar în art. Baglai include în categoria garan iilor de acest gen: garan iile constitu ionale generale. Garan iile i m surile constitu ionale de protec ie a familiei În procesul de reglementare a rela iilor sociale dreptul constitu ional aplic o serie de metode i procedee specifice acestei ramuri de drept. fiind o ramur a dreptului public. urmeaz s men ion m c reglementarea constitu ional a rela iilor sociale. de r spundere etc. de art. în reglementarea rela iilor sociale.V.3. în Constitu ia Republicii Moldova drepturile i libert ile sînt garantate. credem urm toarele garan ii i m suri de protec ie: Garan iile constitu ionale de protec ie a familiei. al convorbirilor ă ă ă ţ ă ţă ţ ş ţ ă ţă ş ţ ţ const în acordarea drepturilor subiec ilor ţ ă ă de drept constitu ional de a s vîr i ac iuni concrete. dreptul constitu ional. 275]. 30 alin. (1) dispune c ş 99 ţă ţ ş ă ă ţ ţ ţ ă ş ţ ţ ţ ţ ă ş ă c i pentru reglementarea constitu ional a rela iilor sociale din statul nostru sînt specifice ş ţ ă ţ ă ă ţ ţ ş ţ ă ţ ţ ă ţ ş ă ă ă ş ă metodelor imperativ i dispozitiv . dreptul poate fi realizat doar atunci cînd lui îi corespunde îndatorirea cuiva de alin. de protec ie. În unele cazuri. (1) care spune c „Dreptul la ap rare este garantat”. a c rei esen voin ale acestor subiec i [84. În literatura de specialitate s-a men ionat c . îns . M. p. dar i instituirea anumitor garan ii i chiar a m surilor de ă ţ ţ ş ă constitu ional. presupune nu numai utilizarea constrîngere.275-279]. de fapt. al telegramelor. în cazul determin rii atribu iilor unor autorit i publice. În completarea ideii enun ate. p. (1) se men ioneaz c ţ ş ă ă ă telefonice i al celorlalte mijloace legale de comunicare”. al altor trimiteri po tale. care constituie obiectul s u de reglementare. [173. 2. dreptul constitu ional reglementeaz ţ ăţ ă ă rela iile sociale ţ ă ţ ţ ţ ă ţ ă ţ ţ ă ă ă ţ ă ţ ă ţă ţ ă ş ă ă ş ţ ţ ţ ă ă ş ă ş ţ ş ă ţ ă ă . înseamn îndatoriri. Metoda se aplic în cazul reglement rii statutului juridic al persoanei i. 26 „Statul asigur secretul scrisorilor. 20]. materiale i juridice [156. uneori. 33]. Astfel. Articolul 48 alin. determinate de coordonarea manifest rilor de ţ ş ă ţ ţ ăţ Într-adev r. Baglai subîn elege mijloacele juridice chemate s asigure realizarea unui ori altui drept al omului i cet eanului [156. dup cum s-a men ionat.

Formul ri de genul „statul garanteaz ” (art. ă ă ţ ă ă ă ă ţ ă ş ă ş ă ţ ă ţă ă ă ţ ă ş ţă ţ ă legislative. mîntul superior. 25 din Constitu ie. 35) care înv înv mîntul general obligatoriu. presupun c dreptul respectiv este asigurat prin norme de drept prev zute în alte acte exemplu la acest capitol servind art. consider m c garan iile consacrate de Constitu ia Republicii Moldova ar trebui privite sub aspect mai larg decît cel prezentat mai sus. Întrucît Constitu ia este de aplicare direct . se refer : interzicerea muncii for ate. imposibilitatea neg rii acestuia. pe baz de merit” [35]. în unul i acela i articol din Constitu ia Republicii Moldova (art. 120]. sau. dreptul persoanei v t mate de o autoritate public ” [84. accesul liber la justi ie.]. Noi credem c ele ar putea fi clasificate. Exist i drepturi care sînt consacrate împreun cu garan iile de asigurare a lor. (7) mîntul liceal. Garan iile generale de protec ie a familiei. din considerentele c el este necesar pentru to i cet enii. în dou categorii: garan ii generale i garan ii judiciare.24 din Constitu ia Republicii Moldova). dreptul de peti ionare. consacrarea unui anumit drept reprezint un mod specific de garantare. precum i prin alte forme de instruire i de perfec ionare”. ea se întîlne te mai des în cazurile în care statul dispune de un sistem capabil s asigure drepturile tuturor cet enilor. De exemplu. prin înv ş ţă ş ă ă ă ă ă ă ţ ţă ş ş ş ă ş ăţ Dup cum se pronun ă sus-numitul autor (opinie cu care sîntem de acord i noi). p. men ioneaz în continuare profesorul I.276. În continuare vom încerca s analiz m garan iile din ambele categorii. În completarea acestei opinii. în orice caz. La ele. În doctrina dreptului constitu ional din Republica Moldova s-a exprimat ideea c „Îns i sintagma „drepturi . în con inutul c ruia libertatea individual i siguran a persoanei sînt înso ite de garan ii împotriva arestului abuziv [34 ]. maternit ii. dar numai celor care doresc s . ă ă ţ ţ Îns pe lîng aceast ţ manier ş de solu ionare concomitent a problemei garant rii fundamentale.garan ii” sugereaz menirea lor de a fi garan ii constitu ionale”. „conform Constitu iei Republicii Moldova. paternit ii i copil riei este îns i ordinea constitu100 şă ă ş ţă ţă ţ ţ ă ţ ţ şă ă ă ţ ă ţ ţ ţ ş ţ ţ ţ ţ ţ ţ ă ă ţ ă ă ă ăţă din acest articol se precizeaz c „ Înv ă ă mîntului general ă ţ ş mîntul liceal ş i prin cel profesional.„Familia constituie elementul natural i fundamental al societ ii i are dreptul la ocrotire din partea societ ii i a statului” [34 ]. profesional i cel superior de stat este egal ăţă ş accesibil tuturor. deosebirea formul rilor nu tirbe te recunoa terea unor sau altor drepturi ale cet enilor [133. Dup cum vedem. prin ă ăţă ă ăţă ă ţ ţ ă ă ă ţ ţ ţ ţ ăţă consacr dreptul la înv ă ăţă tur se men ioneaz c „Dreptul la înv ş ţă ţ ş ş ş ă ţ ş ţă tur este asigurat prin ă ţ ăţă ă ţ ţ ăă ş .i urmeze studiile. cel pu in conven ional. probabil. iar în ceea ce prive te alte trepte de instruire se las de în eles c ele nu sînt garantate tuturor cet enilor. Una dintre categoriile de baz ale garan iilor generale de protec ie a familiei. prin esen a lor. în cazul înv ă ă ă obligatoriu constituantul a precizat c acesta este garantat. Deoarece formula „garantat” sun mai conving tor. p. Îns în alin. Constitu ia cuprinde i norme speciale.Guceac.

este îndrept it s ob in recunoa terea dreptului pretins. drepturile i libert ile lui. nu trebuie s uit m i de garan iile generale materiale de protec ie a ţ ă ţ ş ă ă ă ş ţă ţă ş ş ă ş ş ă ş ţă ă ţă ş ă ă care evoc faptul c „demnitatea omului. 50 din Constitu ia ă ş ţ ţ ş ţă ş ş ş ţ ţ ă ş ţ ţ ţ ş ş ă ş ţă ţ ş ă ă ă ă ţ ţ ă ţ ţ ş ţă ţ ţ ţ ţ ş ă ş ş ţ ţ ă ional care se fundamenteaz pe respectarea ferm a Constitu iei Republicii Moldova. instruirea i educa ia copiilor orfani i a celor lipsi i de ocrotirea p rin ilor revin statului i societ ii (art. aceasta nu dispune de argumente ă ă ă ă ă ă ţ ţ ţ ă ă ţ ă ţ ă ţ ă ă ă ş ş ă ţ ă ă ţă ţ ă ă ă ţ ţ ă ţ ă ă ţ ă ă ă ţ ţ ă ţ ă ţ ţ legitime”. Garan iile judiciare de protec ie a familiei. 53 alin. 20 alin. personalit ii umane … reprezint valori supreme i sînt garantate” i art. O analiz detaliat a normelor juridice chemate s asigure protec ia drepturilor familiale permite s eviden iem urm toarele caracteristici ale acesteia: protec ia drepturilor familiale înc lcate este posibil doar în prezen a unui drept subiectiv consacrat în Constitu ia Republicii Moldova. libera dezvoltare a familiei. Conform art. economic . Aceste garan ii sînt exprimate în con inutul art. inclusiv principiilor i normelor general acceptate de dreptul interna ional. (1) din Constitu ia Republicii Moldova.1 alin. (1) din Constitu ia Republicii Moldova. statul ocrote te maternitatea. atunci cînd drepturile i interesele legitime ale persoanei nu sînt înc lcate. acordarea de c tre stat a aloca iilor necesare pentru copii i ajutoare pentru îngrijirea copiilor bolnavi ori handicapa i. (1) care stabile te c „Respectarea i ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordial a statului ” [34]. orice persoan v t mat ăă ă ţ pentru ap rarea drepturilor sale. dreptul mamei i copilului la ajutor i ocrotire special . copiii i tinerii. Desigur. conform c reia „orice persoan are dreptul la satisfac ie efectiv din partea instan elor judec tore ti competente împotriva actelor care violeaz drepturile. a ă ţ . libert ile i interesele sale într-un drept al s u de o autoritate public . toate preocup rile privind între inerea. paternit ii i copil riei din categoria c rora fac parte: dreptul familiei la ocrotire din partea societ ii i a statului (art. anularea actului i repararea pagubei [34 ]. protec ia drepturilor familiale este posibil doar în cazul înc lc rii sau primejdiei reale de înc lcare a drepturilor familiale fundamentale. printr-un act administrativ sau prin nesolu ionarea în termenul legal a unei cereri. În acela i timp.(1) din Constitu ia Republicii Moldova).(3) din Constitu ie.48 alin. stimulînd dezvoltarea institu iilor necesare. cultural ă ă ţ ă i sportiv a rii (art.drepturilor naturale indispensabile fiin ei umane. maternit ii. fiind consacrat în art. prin m suri economice i prin alte m suri. 49 din Constitu ia Republicii Moldova). 101 ţ ş ţă ăţ ă ă ş ă liber a tinerilor la via a social . asigurarea de c tre autorit ile publice a condi iilor pentru participarea Republicii Moldova) [34].16 alin. obliga ia statului de a facilita. formarea familiei i îndeplinirea obliga iilor ce îi revin. Aceast garan ie este generat de func ia de protec ie judiciar oferit de justi ie.

separat de puterea executiv ă ţ ă ă ă i cea legislativ . sens relativ larg. ce se deosebesc între ele prin tipul de subiec i. putem concluziona urm toarele: ocrotirea drepturilor familiale reprezint un sistem de m suri complexe. libera dezvoltare a personalit ii umane reprezint valori supreme i sînt garantate în art. a c rui realizare are loc în limita ap r rii. dar i asupra cazurilor cînd ea nu este respectat de func ionarii statului. are atribu ii proprii pe care le ă ă ă Legea privind organizarea judec toreasc ă (art. 4) pune în fa a acestor instan e 102 ă ţ ă ă ă ă ă ă ţ ş ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ţ ă ş ă ţ ţ ţ ţ ţ ş ă . Analiza Constitu iei Republicii Moldova. p. de Legea privind organizarea judec toreasc [120 ] i de alte acte normative. realizate de organele de stat. asocia ii ob te ti. destina ia de baz a acesteia este ocrotirea dreptului. inclusiv asupra statului în ansamblu. actelor legislative elaborate în conformitate cu dispozi iile cuprinse în ea. urm toarele sarcini: ă ţ ţ ă ţ ă ş ă ţ ş ţă ţ ş ă ă ă ş ă ţă ţ ţă ş ă ţ ş ă ă ş ă ţ ţ ă ş şă ţ ţ ş ă ă ă ţ ţ ă ă ş ş ţ ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă ş ş ă ţ ă ă ă ă ă ă ţ ş ţ ă ţ stabilit de Constitu ia i legisla ia Republcii Moldova în vigoare. drepturile i libert ile lui. Legisla ia na ional stipuleaz c în Republica Moldova puterea judec toreasc este exercit prin intermediul instan elor judec tore ti. Ea se extinde nu numai asupra cazurilor în care ordinea de drept este înc lcat dispun de atribu ii publice. persoana ale c rei drepturi sînt înc lcate este în drept s utilizeze doar mijloacele de ap rare care nu sînt interzise de lege. aplicate în scopul asigur rii unei realiz ri adecvate a drepturilor familiale i luptei cu înc lc rile acestora. literaturii de specialitate dedicat statului de drept i rolului puterii judec tore ti în instituirea i consolidarea lui ne ofer posibilitatea s conchidem c func ia Republica Moldova este un stat de drept în care demnitatea omului. atunci cînd acesta încalc ţ ă ţ ă ş ţă independent . modul lor de activitate i caracterul rela iilor dintre ei. Organizarea judec toreasc este reglementat de Constitu ie.protec ia reprezint un sistem complex de m suri. În func ie de organul jurisdic ional sînt eviden iate urm toarele forme de protec ie a drepturilor: judiciar . care drepturile naturale i indispensabile cet enilor sau ordinea de organizare i func ionare a puterii stabilit de Constitu ie [ 63. inclusiv prin autoap rarea drepturilor familiale. protec ia drepturilor familiale se realizeaz prin intermediul organelor de stat sau ob te ti.130].(3) din Constitu ia Republicii Moldova [34]. A adar. În procesul administrativ i ob teasc [207. Func ia de ocrotire a dreptului de c tre puterea judec toreasc este interpretat într-un de cet eni. primordial a puterii judec tore ti. 1 alin. În literatura juridic drept forme ale protec iei drepturilor subiective sînt considerate diversele forme de activitate social în scopul ap r rii drepturilor subiective. p. 45 ]. inclusiv prin autoap rarea drepturilor familiale.

datorit obliga iei. prin care demnitatea omului. p rin ii. ă ă ţ ă ţ ţ ş ş fundamentale ale cet enilor ţă i ale asocia iilor acestora. În cea mai mare parte interdic iile directe nu au excep ii.institu iilor i organiza iilor. i invers. reglementare normativ mai flexibil . În cea mai mare parte. neîndeplinirea îndatoririlor atrage dup sine înc lcarea dreptului respectiv. situa ie care corespunde art. Interdic iile sînt chemate s previn actele i ac iunile nedorite i neacceptate de c tre stat. deoarece. adic al actelor i ac iunilor care.(2) din Codul familiei al Republicii Moldova [28].15 din Codul familiei al Republicii Moldova. cu excep ia cazurilor cînd aceast cerin alin. Totodat . sînt obligatorii. ale întreprinderilor. În categoria celor mai eficiente i r spîndite metode de reglementare a rela iilor de familie pot fi incluse interdic iile i permisiunile. independente i înso ite de îndatoriri. dreptul acestora la educare. exist mai multe metode de interven ie normativ a statului în rela iile de familie.1 alin. Una dintre cele mai semnificative este acordarea oric rui participant la i purt torul îndatoririlor respective. Astfel. Astfel. precum i orice alte cauze pentru care legea nu stabile te o alt competen [119 ]. Dup cum se tie. din punctul de vedere În consecin . realizîndu. Uneori îns interdic ia formulat persoane diferite este interzis . judecarea tuturor cauzelor privind raporturile juridice civile. asigur ţ ţ ţ ş ţ ă exist i interzicerea c s toriei între persoanele enumerate în con inutul articolului men ionat ă expres este înso it de excep ii de la regula general . libera dezvoltare a personalit ii umane sînt declarate valori supreme i sînt garantate [34]. poate fi asigurat ţ 103 ă ă ă ă ăţ ţ ţ ă ţ ţ ţ ă ă Prin interdic ii directe urmeaz s în elegem interdic ia exprimat deschis. în procesul de reglementare a rela iilor de familie interdic ia direct nu este întotdeauna acceptabil . cînd. adop ia fra ilor i surorilor de c tre contravine intereselor ă ă copiilor sau cînd unul dintre fra i (surori) nu poate fi adoptat din motive de s n tate (art. drepturile i libert ile lui. subiectul de drept fiind totodat al statului. Legisla ia familial contemporan ofer prioritate anume dreptului. apare un echilibru specific.i obliga iile lor constitu ionale ce in de educarea copiilor. ă ă ă ă ţ ţ ă ă ţ ş ă ţ ţ ţ ă ţ ţ ă ţ ţ ţ ă ă ş ă ă ş ţ ş ă ă ţ ţ ă ş ţ ţ ă ş ţă ţă ş ş ţ ţ ă ă ă ţ ă ă Ş ă ţ ş ă ă ă ăţ ă ă ţ ş ă ş ş ă ş ţ ş ţ aceste rela ii a posibilit ii s ac ioneze într-un anumit mod. ţ ă ţă ţ ş Astfel. prin intermediul interdic iilor indirecte. ţă ş ă ş înf ptuirea justi iei în scopul ap r rii ă ă ţ ă i realiz rii drepturilor i libert ilor ţ ş ţ ăţ ţ o . se realizeaz dreptul. conform art. normele de drept familial con in interdic ii indirecte. interdic iile din dreptul familiei.(3) din Constitu ia Republicii Moldova. din punctul de vedere al formei de exprimare. 116 Din aceste considerente. printre impedimentele la c s torie [28]. pot fi clasificate în directe i indirecte. administrative i penale.

precum i privind stabilirea p rintelui împreun cu care vor locui copiii minori comuni (art. La categoria particularit ilor permisiunilor din dreptul familiei poate fi atribuit i faptul c pentru acestea este specific o exprimare mai pu in conturat decît interdic iile. so ii pot prezenta instan ei judec tore ti un acord privind împ r irea bunurilor lor proprietate în dev lm ie i plata pensiei de între inere a copiilor i so ului inapt de munc ce necesit sprijin material. î i aleg numele de familie al unuia dintre ei sau pe cel format prin conexarea numelor ambilor drept nume de familie comun ori fiecare dintre ei î i p streaz numele de familie pe care l-a purtat pîn la c s torie. în cazul în care au fost înc lcate condi iile de încheiere a c s toriei. dispozi ii stipuleaz c la încheierea c s toriei so ii. fiind gata s . În categoria permisiunilor directe putem include dispozi iile în care permisiunea este exprimat deschis. la dorin .Indirecte sînt considerate interdic iile al c ror con inut permite formularea concluziei privitor la neadmiterea s vîr irii anumitor ac iuni.i asume îndatoriri prev zute de legisla ia familiei. ă Exemplu de permisiune indirect poate servi art. În primul rînd. apare posibilitatea declar rii nulit ii c s toriei (art. pentru cei care au de gînd s încheie c s toria i s creeze o familie.15]. Astfel. 17 din Codul familiei. 41 CF al RM) [ 28 ]. în Republica Moldova desfacerea c s toriei i eliberarea certificatului de divor au loc dup expirarea termenului de o lun din ziua depunerii cererii de divor (art. ori conexeaz numele de familie al celuilalt so la numele de familie propriu [ 28 ]. interdic iile din dreptul familiei sînt destinate pentru un cerc larg de persoane: fizice i juridice. Permisiunile din dreptul familiei. la fel pot fi clasificate în directe i indirecte. 36 alin. interdic iile din dreptul familiei sînt formulate cu claritate. În al treilea rînd. care decurg din normele constitu ionale. la desfacerea c s toriei. 38 alin. indicînd m rimea acesteia. Din aceste considerente în rela iile de familie rolul principal este atribuit permisiunilor. De exemplu. dar i s vîr irea unor ac iuni social-utile. (1) din CF al RM) [ 28 ]. pentru participan ii nemijloci i la rela iile care fac obiectul de reglementare al dreptului familiei. prin enumerarea ac iunilor permise. p. înc lcarea oric rei interdic ii din dreptul familiei este înso it de survenirea unor urm ri juridice nefavorabile sau posibilitatea survenirii acestora. Scopul reglement rii normative a oric ror rela ii sociale urm re te nu numai preîntîmpinarea ac iunilor nedorite. De exemplu. Astfel. În al doilea rînd. (3) CF al RM) [ 28 ]. În a a fel s-a constatat c interdic iile din dreptul familiei poart un caracter diferit de exprimare i nu sînt identice dup con inutul lor [194. stimuleaz comportamentul dorit. Codul 104 ţ ă ţ ă ă ş ţă ţ ă ă ă ă ă ă ş ş ăţ ţ ă ă ă ă ţ ă ă ă ă ă ă ţ ş ş ţ ş şă ă ţ ă ş ă ţ ţ ă ă ă ţ ş ţ ă ţ ţ ş ă ţ ţ ă ş ă ş ă ţ ă ă ţă ă ă ă ţ ă ă ă ţ ţ ă ă ţ ă ş ă ă ş ă ă ă ţ ţ ţ ş ţ ţ ţ ă ş ă ţ ă ş ţ ă ă ţ ş ă ă ţ ş ă ţ ă ţ Codul familiei. ale c rui .

nu pot fi aplicate i r mîn nerespectate. deoarece normele sale. morale sau de alt natur prin faptul c respectarea ei este ă ă ă ă Ş ă ă ş ă ş ţ ţ ă asigurat . ţ ăţ ă ă i dac aceast m sur - 105 ă c rui opinie o accept m: dac în sensul teoriei generale a dreptului norma juridic este o regul ă ş ă ă ă ă ăţ importante rela ii (inclusiv cele familiale – n. Aceast pozi ie este comb tut de profesorul I. fapt ce îi permite s fie flexibil . mai potrivit pentru fiecare participant la rela iile familiale. care au înc lcat (sau care inten ioneaz s încalce) normele de drept constitu ional [9. (posibilitatea de adresare în justi ie cu cererea de anulare a c s toriei etc. p. Un loc aparte în cadrul metodelor de reglementare a rela iilor de familie este rezervat regulilor cuprinse în Codul familiei. de for a de constrîngere a statului.). care sînt destinate pentru interpretare. impersonal ă ă ă ă ă ă ţ ă ţ ţ ţ opinii exprimate în literatura de specialitate. deoarece unora le lipse te sanc iunea. neavînd sanc iuni.n. ofer o gam mai larg de posibilit i la alegerea variantei de comportament.135 ]. adic proprietatea în dev lm ie a so ilor (art. de r spundere juridic ţ ă ă ţ ă ă ă ţ ă ă ă ţ ţ ş ţ ş ă ş ţ ă ă ă ă ă ă ă ţ ă ţ şă ă ă ă ă ţ ă ă ţ ă ă ţ ă Particularitatea permisiunilor ine i de leg tura strîns a lor cu regulile de natur procesual ă ă ă ş ţ subiec ii de drept constitu ional.familiei. a bunurilor ce constituie averea dobîndit de c tre so i în timpul c s toriei. În urma unei astfel de abord ri în legisla ia privind familia î i g se te expresia principiul rela iilor de parteneriat dintre stat i familie. 20 CF al RM) [ 28 ]. p. Alt aspect ce ine de reglementarea rela iilor de familie este r spunderea juridic . p. permi înd anumite acte sau ac iuni.) prin posibilitatea survenirii efectelor fa ă ă ă ă ţă ă ă ă ţ ţ ă ă ce se exprim prin stabilirea priorit ilor de ocrotire a celor mai de ă R spunderea constitu ional . de exemplu. „ R spundere juridic reprezint o categorie prin care este desemnat obliga ia subiectului de drept responsabil de a suporta consecin ele nerespect rii unei norme juridice în vigoare în vederea restabilirii ordinii de drept în societate” [9. ceea ce nu e altceva decît o absurditate [83. Este tiut c norma juridic se distinge de normele obi nuielnice. Conform opiniei autorului D. Examinînd problematica r spunderii constitu ionale. a de conduit general .16]. Pentru metodele de reglementare normativ a rela iilor de familie existente la moment este specific diversitatea lor. capabil s elibereze familia de o dictatur nejustificat . afirm acela i cercet tor. în ultim instan . Guceac. Dup cum am men ionat. urmeaz s ne oprim asupra unor normele de drept constitu ional nu se conformeaz structurii logico-juridice a normei juridice.256 ]. atunci sus inerea acestei teze ar duce în mod inevitabil la concluzia c dreptul constitu ional nu este un drept în sensul deplin al cuvîntului. ţ ă ţ ă ţ respectarea ei fiind impus la necesitate prin for a de constrîngere a statului. reprezint o form independent ă ă ă ş ă ă ţ ă ă ţă ţ ă ă ă ţ ă ţ ş ş ţ . unii autori sus in c ţ ţ ă ă ţ i obligatorie instituit ori sanc ionat de puterea de stat. Baltag.

atunci. Kutafin. exercitarea r spunderii. m surile de protec ie sînt efecte de natur juridic produse de ac iuni ilegale [187. atunci în dreptul constitu ional ea nu este expres eviden iat . Dac func ia de baz a r spunderii juridice este cea de amendare. 344]. normele de drept constitu ional stabilesc ordinea tragerii la r spunderea de drept constitu ional. de larg generalitate.sanc iunea . de exemplu revocarea mandatului parlamentar. Din aceste considerente i sînt diferite func iile i con inutul m surilor de constrîngere. În cazul în care condi ia de apari ie a r spunderii juridice este considerat o înc lcare a normelor de drept. E. Alexeev. E.. care eviden iaz urm toarele particularit i ale acestei forme de r spundere juridic : exist norme de drept care determin comportamentul eventual sau oportun. cuprinse în Constitu ie. 62]. aceast stare de lucruri este condi ionat de cîteva împrejur ri: pentru mai multe dispozi ii este prev zut o singur sanc iune. fie cunoscute de subiec ii de r spundere. ţ i i m surile de protec ie se deosebesc .se aplic atunci cînd norma nu este respectat de bun voie (de i în unele ramuri ea este evident ). penal. Ele nu fac parte nemijlocit din mecanismul normativ al r spunderii. p. r spunderea juridic ă ă ă ă ă ţ ă ă ă ţ ţ ă 106 ţ ă ă ţ ă ţ ţ problema r spunderii constitu ionale de O. care trebuie s ă ţ Autorul men ionat are dreptate atunci cînd afirm precum c r spunderea juridic Dup p rerea lui S. p. S. inclusiv condi iile eliber rii de executare a m surilor de constrîngere statal [187. esen a reglement rii constitu ionale a r spunderii. func ia m surii de protec ie ine de restabilirea dreptului înc lcat. p. de reprimare. ţ ă ţ ţ ă ţ ă ă ţ ă ă ţ ş ţ ş ă ă ş ă ţ ă ţ ă ă ă ă ţ ţ ţ ţ ţ ă ş ă ş ă ă ă ţ ş ă ţ ş ă ă ă ă ţ ă ţ ţ ă ţ ă ţ ă ă ţ ă ă ţ ă ă ă ţ ţ ă ă ă ă ţă ă ă ţ ţ ă ă ţ ă ă ţ ţ ţ ţ ă ă ă ţ ă ă ţ ă ş ă ţ ţ ă ş ă ă ă ţ Într-un mod deosebit este examinat normele de drept constitu ional stabilesc m surile constrîngerii de stat. cum ar fi dreptul administrativ. ale c rui elemente sînt legate de apari ia sau încetarea rela iilor juridice respective. unele sanc iuni se reg sesc în alte ramuri de drept. Aceste norme stabilesc hotarele comportamentului legal al subiec ilor raporturilor de drept constitu ional. A adar. pentru aplicarea m surilor de protec ie este suficient ac iunea ilegal . 344]. revocarea unui organ de stat. fapt determinat de condi iile de apari ie a acestora. Kutafin. stabilirea sanc iunilor. se exprim prin consacrarea de jure i de facto a unui complex juridic. pentru reglement rile de principiu. îns înc lcarea lor reprezint un motiv de r spundere. 345]. S. În opinia aceluia i autor. civil . în opinia lui O. normele de drept constitu ional stabilesc expres condi ia r spunderii juridice – componen a înc lc rii de drept constitu ional. fiind suficient însu i faptul înc lc rii dreptului [151. declararea unui act normativ ca fiind neconstitu ional etc. spune S. Alexeev. în dreptul constitu ional sanc iunile sînt specifice. calitativ. de protec ia dreptului [151. p.

maternit ii. maternit ii. Cu referire la garan iile judiciare de protec ie a familiei. maternit ii. prioritate trebuie oferit principiilor cuprinse în izvoarele de drept constitu ional. maternit ii. facem urm toarele concluzii: 1. principii constitu ionale de protec ie a maternit ii. prin care în elegem un sistem de m suri complexe. 3. Din categoria principiilor din domeniul protec iei familiei. precum i protec ia juridic a familiei. Totodat aceast institu ie cuprinde patru subinstitu ii. R spunderea juridic . paternit ii i copil riei. maternit ii. am analizat detaliat problemele ce in de normele juridice de protec ie a drepturilor familiale. protec ia din partea statului a familiei. ă ţă ţă ă ţ ş ţ ă ă ă ă ă ă ş ş ţ ă ă ă ă ă ă ş ţ ţ ţ ă ş ţă ţă ţ ţ ă ă ţ ţ ă ţ ţ ţă ţ ţ ţă ţ ţ ţ ă ă ă ă ţ ţ ă ă ţ ă ţ ă ş ă ţ ă ş ţă ţă ţ ţ ţ ă ă ş ţă ţă ţ ă ă ă ş ţ ă ă ţ ă ţ ă ă ţ ţ ă ş ţ 2. paternit ii i copil riei. 6. garan ii materiale de protec ie a familiei. paternit ii i copil riei. prin 107 ţ ă ţ ă ţ . datorit c rui fapt trebuie s le delimit m în principii constitu ionale de protec ie a familiei. Garan iile au destina ia s asigure realizarea eficient a drepturilor omului. garan ii generale de protec ie a familiei. aplicate în scopul asigur rii unei realiz ri adecvate a drepturilor familiale i lupta cu înc lc rile acestora de c tre organele de stat. 5. a c ror respectare asigur realizarea lor nemijlocit prin con inutul ramurilor respective de drept. Principiile constitu ionale de protec ie a familiei. paternit ii i copil riei. maternit ii. paternit ii i copil riei. paternit ii i copil riei. maternit ii. maternit ii. maternit ii. asocia iile ob te ti etc. principii constitu ionale de protec ie a copil riei. 4. Sistemul intern al institu iei protec iei familiei se întemeiaz pe un ir de principii fundamentale. paternit ii i copil riei permite scoaterea în eviden ă ş ţă ţ ţă ţ a unor norme de Concluzii la capitolul 3 Analizînd capitolul „ Principiile dreptului constitu ional i m surile constitu ionale de protec ie a familiei”. f r dublarea principiilor fundamentale ale dreptului. maternit ii. autoap rarea în sfera protec iei familiei. paternit ii i copil riei. maternit ii. paternit ii i copil riei. paternit ii i copil riei. Principiile constitu ionale ac ioneaz ţ în dreptul familiei prin intermediere. principii constitu ionale de protec ie a paternit ii. protec ia judiciar a familiei. este o m sur de constrîngere chemat s garanteze protec ia din partea statului.Abordarea de pe aceste pozi ii a m surilor de ocrotire în institu ia juridic a protec iei drept care reglementeaz urm toarele garan ii i m suri de protec ie: garan ii constitu ionale de protec ie a familiei. ă ş ţă ţă ţ ă ă ş ţă ţă ă ţ ă ş ţă ţă ţ ă ş ţă ţă ţ ţ ă ş ţă ţă ţ ţ ă ş ţă ţă ţ ţ ţ ţ ă ş ţ ă ă ăţ ş familiei. principii specifice. paternit ii i copil riei îndeplinesc o func ie de reglementare specific lor în exclusivitate i consolideaz institu ia respectiv a dreptului constitu ional.

1. adoptat în 1950 i în vigoare din 1953. pe durata c s toriei i cu prilejul desfacerii acesteia…” [46.4. art. art. printre care i: Dreptul la c s torie.7. b rbatul i femeia au dreptul de a se c s tori i de a întemeia o familie conform legilor na ionale ce reglementeaz exercitarea acestui drept” [46. 12 stabile te c „începînd de la vîrsta nubil .345. p. Existen a acestui drept trebuie privit atît în sens pozitiv. promovarea educa iei i a preg tirii profesionale privind drepturile omului. RACORDAREA LEGISLA IEI NA IONALE PRIVIND I COPIL RIEI LA STANDARDELE EUROPENE 4. El se reg se te în art. la care se mai adaug libertatea de a încheia sau nu o nou c s torie dup desfacerea primei. 23 din Pactul interna ional privind 108 ş ă ţă ŢĂ ş ă ţă ŢĂ PROTEC IA FAMILIEI. ocrotirea familiei în dreptul interna ional are loc prin promovarea unor drepturi. 16 din Declara ia universal a drepturilor omului (Cu începere de la vîrsta nubil . În viziunea noastr . cet eniei sau religiei. c ci dreptul de a încheia o c s torie implic ă ă ă i libertatea de a întemeia o familie prin c s toreasc ă ă i s întemeieze o familie) [54. între ei i în rela iile cu copiii lor în ce prive te c s toria.15]. care trebuie atins în patru domenii principale: supravegherea i protec ia eficient a drepturilor i libert ilor fundamentale.347]. cît i c s torie i libertatea de a nu încheia o c s torie. PATERNIT II ţ ţ ţ ă Ă ăă ş ţă ţ ă ă Ţ ţ Ş ş ţă ă ă ş . ridicarea gradului de con tientizare a publicului asupra importan ei drepturilor omului. identificarea noilor amenin ri la adresa drepturilor omului i a demnit ii umane. Al turi de alte drepturi. au dreptul s se ţ ă ş ă ă ţ ţ ţ ş ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ş ă ţ ş ă ş ă ă ă ă ş ţ ş ţ ş ă ţ ă ţ ă ţ ş ă ă ş ă ă ă ş ş negativ. 8 din Conven ie dispune: „Orice persoan are Art. Trebuie s recunoa tem c dreptul la c s torie a fost afirmat în mai multe instrumente interna ionale de protec ie a drepturilor omului la care Republica Moldova este parte. ţ maternit ii. 370]. MATERNIT Ţ ă ţ Ţ II. Protec ia familiei în Conven ia european a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale Protec ia drepturilor omului este unul dintre scopurile de baz ale Consiliului Europei. 346]. Astfel. 5. p. Conven ia asigur dreptul la respectarea vie ii sale private i de familie…” [46. Conven ia european a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale. p. b rbatul i femeia f r nici o restric ie în privin a rasei. stabile te o list de drepturi i libert i pe care statele sînt obligate s le i protec ia familiei. consacr : „So ii se bucur de egalitate în drepturi i în obliga ii cu caracter civil. art. iar Protocolul adi ional nr. paternit ii i copil riei. p. ă ţ ă ş ă ţ ţă ş ă ă ş ă ă ţă ş ă ş ă ţ ţ ţ ş ţă ş ăţ ţă ş ă ţ ş ă ţ garanteze oric rei persoane.

drepturile politice i civile (Dreptul b rba ilor i al femeilor de vîrst legal de a se c s tori i de a întemeia o familie trebuie recunoscut) [129, p.39], art. 10 din Pactul interna ional privind drepturile economice, sociale i culturale (Cea mai larg protec ie posibil trebuie acordat familiei, sa) [130, p.22], dar i la nivel regional ca, de exemplu, în art. 12 din Conven ia european (1950) pe care l-am amintit mai devreme. Dup cum se poate observa, con inutul acestor articole afirm un drept cu caracter în mod expres cu cine se pot c s tori femeile sau b rba ii, neconsacrîndu-se în mod expres doar c s toria heterosexual . Declara ia universal a drepturilor omului afirma principiul universalit ii drepturilor omului: „Considerînd c recunoa terea demnit ii inerente tuturor membrilor familiei umane i a drepturilor lor egale i inalienabile constituie fundamentul libert ii, drept ii i p cii în lume” (Preambul); „Toate fiin ele umane se nasc libere i egale în demnitate i în drepturi (art.1)” [54, p.13]. Autoarea Ionescu Iustina consider c , pe de o parte, drepturile afirmate în documentele interna ionale sînt formulate de o manier general , iar pe de alt parte, decodarea acestor afirma ii generale (drepturile) trebuie f cut cu respectarea principiilor generale, aplicabile oric rui drept [109, p.75]. Principiul universalit ii drepturilor omului înseamn c toate drepturile fundamentale apar in tuturor oamenilor, de la na tere, prin simplul fapt c sînt fiin e umane. Acest principiu a fost înc o dat afirmat, acceptat i explicat la nivel interna ional în cadrul Conferin ei mondiale privind drepturile omului, în anul 1993, cînd 171 de state au adoptat Declara ia i Programul de Ac iune de interrela ionare” [56]. În virtutea acestui principiu, nici un stat nu poate refuza în mod absolut un drept, în esen a lui, unei persoane sau unei categorii de persoane. Doctrina [216, p.65] a subliniat mai întîi natura cu totul special a sus-numitului art. 12 din Conven ia european (1950), care nu con ine dispozi ii prin care s fie stabilite cazurile de limitare a dreptului: „Începînd cu vîrsta stabilit prin lege, b rbatul i femeia au dreptul de a se c s tori i de ai întemeia o familie, conform legisla iei na ionale care reglementeaz exercitarea acestui drept”.
ă ş ă ă ă ş ţ ă ţ ă ă ţ ă ţ ţ ş ăţ ă ţ ţ ţ ă ş ş ă ţ ă ă ţă ă ă ă ţ ă ă ă ţ ă ă ş ş ţ ă ş ţă ţă ş ş ţă ş ă ţă ă ţ ă ă ă ţ ă ă ă ă ă ţ ş ă ă ţă ă şă ş ă ă ţ ţ ă ă ţ ş ţ ă ş

care este componenta natural

i fundamental a societ ii, în mod special în leg tur cu întemeierea

general, la c s torie, atît pentru femei, cît i pentru b rba i, în mod egal. Nu se men ioneaz îns
ă ţ ă ş ă ă

la Viena ce statua: „Toate drepturile omului sînt universale, indivizibile, aflate în interdependen

În viziunea noastr , includerea expresiei „conform legisla iei na ionale care reglementeaz
ă ţ ţ ă ă ă

exercitarea acestui drept” confirm c acest drept nu este unul absolut, ci este supus unor limit ri, ba mai mult decît atît, este l sat o larg putere de apreciere statelor pentru a reglementa exercitarea dreptului, permi înd o ampl diversificare a protec iei acestui drept printre statele p r i la Conven ia european a drepturilor omului. Astfel, în unele state, consumarea ceremoniei unei c s torii 109
ă ă ă ţ ţă ţ ă ţ ă ă ă

ţ

ă

ă

ă

ş

ă

ţ

ă

ţ

ţ

ţ

ş

ă

i

ş

religioase are efecte juridice matrimoniale, în Emiratele Arabe, Algeria, Egipt, în timp ce în altele nu are nici un efect juridic. Vîrsta legal pentru a încheia o c s torie valabil de asemenea difer de la stat la stat. În Italia, Spania, Brazilia, Canada, SUA etc. viitorii so i au posibilitatea de a opta fie pentru concubinaj, fie pentru c s toria civil , deoarece ambele forme produc efecte juridice. Indiferent de varia unile de protec ie care pot ap rea între diferitele state în aplicarea art. 12 din Conven ia european , aceasta nu înseamn c nu exist reguli comune pe care legile na ionale i cei care le aplic trebuie s le respecte, iar Curtea European a Drepturilor Omului are competen a de a supraveghea îndeplinirea lor. Restric iile impuse de legisla ia na ional sau de autorit i în procesul de aplicare a legii nu pot înc lca alte drepturi garantate de Conven ie. În plus, prin simplul fapt c art.12 pune dreptul la c s torie pe primul plan înseamn c reglement rile na ionale în materia exerci iului acestui drept trebuie s fie create în a a fel încît s nu fie afectat dreptul în esen a sa, opinie sugerat de Curtea European a Drepturilor Omului în cazul Hamer, fiind solu ionat în conformitate cu legile na ionale Curtea a stabilit c puterea l sat la îndemîna statelor nu este nelimitat . Dac ar fi fost a a, art. 12 ar fi fost redundant. Rolul legisla iei na ionale, conform enun ului din art. 12, este de a guverna exerci iul acestui drept [26, p.326]. exprimat în mod clar: „O c s torie presupune o rela ie între dou persoane de sex opus”. În cazul mai sus citat, Von Oosterwijck s-a plîns Cur ii pentru faptul c legea belgian îi interzicea s se c s toreasc cu o femeie, deoarece conform certificatului lui de na tere el era de sex feminin. Von Oosterwijck nu era de acord c aceasta este o c s torie homosexual , întrucît sus inea c în urma interven iei de schimbare a sexului devenise o persoan de sex masculin din punct de vedere fizic i psihic. Curtea a sus inut în acest caz c : „Prin ridicarea obiec iei la c s torie doar în baza men iunilor din certificatul de na tere i a teoriei generale despre rectificarea certificatelor de na tere, f r o anterioar analiz mai aprofundat a problemei, Guvernul a e uat în a recunoa te aplicantului dreptul de a se c s tori i de a întemeia o familie în în elesul articolului 12 din Conven ie" [146, p.175-176]. Dup cî iva ani îns Curtea i-a schimbat opinia la examinarea unui caz asem n tor - cazul Rees contra Regatului Unit, (17 octombrie 1986). Atunci s-au confruntat dou puncte de vedere: pe de o parte, unii membri ai Cur ii considerau c luarea în considerare a unei viol ri a art. 12 este o consecin necesar a unei viol ri a art. 8: „Nu exist nici un motiv s credem c o dat obstacolul (aplicantul nu este recunoscut de stat ca fiind de sex masculin în urma unei interven ii de schimbare parte, al ii apreciau c „ legea na ional poate impune b rba ilor sau femeilor proteja i de articolul 8 s îndeplineasc anumite cerin e pentru a se c s tori i a întemeia o familie avînd în vedere 110
ş ă ă ţ ă ă ţ ţ ă ă ţ ă ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ţ ă ăţ ă ă ă ş ă ţ ă ţ ţ ş ă ă ş ş ă ă ă ăă ş ş ş ţ ă ă ţ ă ţ ş ă ţ ă ţ ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ă ţ ă ţ ă ă ă ţ ş ă ă ţ ţ ţ ă ă ă ţ ţ ă ă ţ ă ş ă ţ ţ ă ă ă ă ă ă ţ ă ţă ă ţ ţ ţ ţ ă ă ă ş ţ ă ă ă ă ţ ă ţ ţ ă ă ă ţ ă ă ă ă ă

În cazul Von Oosterwijck (16 aprilie 1986) Curtea European a Drepturilor Omului s-a

de sex, n.n.) îndep rtat, aplicantul va fi în continuare în imposibilitatea de a se c s tori”. Pe de alt
ă ă ă

ţ

formalit ile necesare pentru a contracta o c s torie”. Tot ace tia erau de p rere c „ scopul de a se c s tori i sexele diferite ale so ilor este evident inten ia de a se viza capacitatea fizic de a procrea”. „ În consecin , Statului contractant îi este permis s exclud de la c s torie persoane care apar in unei categorii sexuale care prin ea îns i implic incapacitatea fizic de a procrea în mod absolut (în cazul persoanelor de acela i sex)” [ 146, p.180 ]. Capacitatea de a procrea devine „ o condi ie esen ial a c s toriei sau chiar procrearea este Oosterwijsk era împ rt it de Curte în cazul Rees: „ Dreptul la c s torie garantat de articolul 12 de exprimarea articolului 12 care s-a dorit s apere c s toria ca fundament al familiei”. c s torie nu s-a oprit la aceste dou cazuri. În cazul F.contra Elve iei, (18 decembrie 1987, seria A, nr. 112) [ 146, p.448 ] s-a pus în discu ie o prevedere legal care interzicea c s toria unei persoane pe o perioad de la 1 la 3 ani, dac aceasta era declarat vinovat de desfacerea unei c s torii anterioare. Curtea a ajuns la concluzia c prin m sura respectiv se afecteaz îns i esen a dreptului la c s torie, într-un mod dispropor ionat cu scopul legitim respectiv. Mai tîrziu, în cazul Hamer contra Regatului Unit (27 iunie 1996) (un de inut aflat în în timpul isp irii pedepsei), Curtea a revenit i asupra p rerii exprimate anterior în cazul Rees cu privire la esen a c s toriei, sus inînd în mod indirect c nici m car coabitarea nu este o condi ie esen ial pentru o c s torie: „ Esen a dreptului la c s torie, în opinia Cur ii, const în formarea unei rela ii (asocieri) între un b rbat i o femeie care produce efecte juridice”. De asemenea, Curtea a recunoscut faptul c de inu ii au dreptul de a se c s tori dac au vîrsta legal , iar cînd un m sur afecteaz dreptul s u de a se c s tori indiferent dac aceast intîrziere se datoreaz legisla iei sau unor m suri administrative [ 26, p.326]. Curtea a recunoscut c o familie poate fi întemeiat de asemenea prin adop ie. Familia nu tr iesc împreun ca o familie în fapt [26, p.329]. Actualmente, legiuitorul din statul California, recunoscînd c s toria dintre dou persoane de acela i sex, a adoptat i o lege care define te c s toria ca fiind uniunea dintre „dou persoane”, în loc de „b rbat i femeie”. Este primul stat american care accept adoptarea unei legi în acest
ă ă ă ă ă ă ă ş ş ş ă ă ţ ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ţ ă ă ă ţ ă ă ş ţ ă ă ă ţ ă ţ ţ ă ă ţ ă ă ţ ă ş şă ă şă ă ă ă ă ţ ă ă ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ă ţ ăţ şă ă ă ă şă ş ţ ă ă ă ă ăţ ă ţ ă ţ ş ă ă ă

social” al art.12 include capacitatea de a procrea, considerînd c prin „ referin ele la vîrsta legal
ţ ă

scopul esen ial al c s toriei”. Astfel, opinia care este respins
ă şă ă ă ă ţ

indiscutabil în cazul Von i

se refer la c s toria tradi ional dintre persoane de sexe biologice opuse. Aceasta este sus inut Evolu ia jurispruden ei Cur ii în ceea ce prive te ideea îngr dirii în esen
ă ţ ă ă ă ă ţ ă ă ă

a dreptului la

executarea unei condamn ri pentru o perioad mai îndelungat de timp a dorit s se c s toreasc
ă ă ă ă ă ă

de inut nu se poate c s tori o perioad considerabil de timp (chiar i 2 ani), atunci aceast
ş ă ă ă ă ţ

este limitat la familia rezultat în urma unei c s torii, ci se refer
ă ă ă ă

i la situa ii în care indivizii

sens. În continuare, legea adoptat de adunarea general a statului California urma s fie promulgat 111
ă ă ă

ă

ă

ă

ţ

ţ

ă

ă

ă ă

ă

ţ

ă ă

ş

ă ă

ă

ă

ţ

ş

ă ă ţ

ţ

ă

ţ

ţ

ă

ă

ţ

ş

ţ

ă

ţă

ă ă

care pîn acum s-a pronun at doar în favoarea concubinajului pentru persoanele de acela i sex.8. Într-o analiz a inten iei legiuitorului care a redactat norma. Ea r mîne tributar originii textelor. Curtea a ar tat c „dreptul de a se c s tori” vizeaz doar fondarea de rela ii conjugale. care au inspirat reglementarea.313-315]. În aceea i cauz . pune în discu ie exclusiv o obliga ie a statului de „a se ab ine de la orice amestec”. 12. este greu de imaginat lipsa dreptului de a desface o c s torie.a. la care ea a dat un r spuns negativ.313]. unele dintre ele între in rela ii de familie în afara c s toriei. peti ionarii. Curtea a constatat înc lcarea art. Doar astfel putem explica interpretarea normelor invocate în cazul Johnston i al ii contra Irlandei. a c rui respectare implic obliga ia pozitiv a statului de a îmbun t i situa ia juridic a copilului nelegitim.de guvernatorul republican. care. Cu toate acestea. adic o inac iune [144. Observ m c . fiind exclus de art. Curtea European . în aceast cauz . 12. Sub acest aspect. într-o interpretare literal . iar în altele nu. ideilor ini iale. nu ar fi logic s fie dedus din art. dup e ecul c s toriei. Curtea subliniaz obliga ia pozitiv a statului în sensul ar tat. Curtea i-a pus întrebarea dac o respectare efectiv a vie ii de familie normele Conven iei trebuie interpretate ca un ansamblu. În statele în care este recunoscut procedura desfacerii c s toriei. cu riscul de a se îndep rta de contextul zilelor noastre. 1986 [ 144. astfel c un drept la divor .8. au invocat i consecin ele inadmisibile pe care le creeaz inexisten a divor ului cu privire la situa ia juridic a copiilor n scu i din rela ii extraconjugale. care consacr dreptul la respect pentru via a de familie. copilul nelegitim are drepturi de succesiune inferioare celor ale unui copil legitim. c ci mama lui este o simpl tutoare .8. iar nu i dizolvarea lor. prin prisma metodei exegezei. argumentînd c ţ ţ ă 112 ă În fapt. p. Referitor la problemele de divor care în unele state este permis i reglementat. în sprijinul cererii lor. fiind de p rere c rezolvarea problemei c s toriei homosexualilor ar trebui l sat în grija puterii judec tore ti” [ 221]. În interpretarea art. în dreptul irlandez. p. în jurispruden a sa evit a da o alt interpretare normelor Conven iei (1950). se sus ine c lucr rile premerg toare elabor rii normei nu relev nici o inten ie a legiuitorului de a îngloba o garan ie a unui drept de a divor a. ţ ă ţ ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ţ ţă ă ă ţ ă ă ă ş ă ă ţ ă ă ă ţ ţ ă ă ţ ţ ă ţ ţ ăţ ţ ă ă ţ ă ţ ă ă ţ ă ă ţ ă ţ ţ ă ţ ă ş ţ ă ă ă ă ă ă ă ţ ţ ă ă ş ă ă ţ ă ă ş ţ implic obliga ia statului de a autoriza divor ul. În spe . Acest lucru nu este deloc întîmpl tor dac avem în vedere structura paragrafului 2 art. peti ionarii invocau lipsa unor norme din legisla ia Irlandei care s permit ă ţ ţ ş ă ă ş ă ş . el nu poate fi adoptat de ambii s i p rin i. c ci. ţ ţ ă ţ ţ ă ă ă ă ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ţ ş ă ă ă ă ă ă ţ ş ţ ă ă ţ ş ţ ă divor ul i s recunoasc via a familial a persoanelor care. se ridic problema dac dreptul de a se c s tori include i libertatea de a desface o c s torie.

judec torul fixeaz un termen de cel pu in un an i de cel mult doi ani. care ar avea de suportat un handicap social. al turat declar rii desfacerii c s toriei. conform art. acesta este în prezen a unei a treia c s torii. 8. care cuprind copilului f r ad post. O înc lcare a art. ar tînd c dorita viitoare so ie a peti ionarului nu este nici minor . discrimin rile fa ă ă ă ă ţ ă ă ş ţ ş ţ ş ă ş ţ ţ de ă ţ ăţ ţ ă ă ţ ţ ă ă ţ ţ ţ ţ ţ ă ă ă ă ă ţ ă ţ ţ ă ţ ă ă ă ă ă ţ ă ă ţ ă ă ă ţ ă ăţ În fapt. 12 garanteaz celui divor at dreptul de a se rec s tori f r a suferi restric ii ira ionale [137. astfel încît ea nu are nevoie s fie protejat . conform interesului public. necesitatea acord rii unui timp de reflec ie peti ionarului pentru a-1 proteja de ac iuni necugetate contra sa de asemenea nu pot fi justificate în cazul unei persoane majore în deplin tatea facult ilor mintale. 12. nici alienat mintal. 1979. p. rela iile dintre p rin i i copii etc. dar nu unul legitim. În aceea i cauz .Obliga ia statului de a ac iona în anumite împrejur ri pentru a impune onorarea dreptului Curtea precizeaz : „Statul trebuie s ac ioneze în asemenea mod încît s permit celor interesa i s duc o via de familie normal ” [144. celelalte dou fiind desf cute prin divor urile pronun ate. el fiind un copil natural. 12 a fost constatat de Curte i în cazul F. Tribunalul civil din Lausanne pronun ă ă ţ divor ul solicitat de peti ionar. 150 din Codul civil elve ian.319-323]. ş ţ ă ă ă ă ţ ş ţ Articolul 17 con ine dispozi ii cu privire la protec ia mamei i copilului. 3. în care peti ionarul sus ine c interdic ia temporar de rec s torie pronun at împotriva sa prin hot rîrea de divor este contrar art.8 i 14 din Conven ia european (1950) (cu privire la protec ia persoanelor de imixtiunea statului în via a lor privat . p. a impus peti ionarului interdic ia de a se rec s tori timp de 2 ani.). în care ă ă ă ţ ţ ă ă ţ ţ ă ă ă ţ ă ă ţ ţ ă ă ă ţ ă ă ă ţă ă ă ş ţ ă ăţ ţ ă ţ ţ ţ ă ă ţ ţ ţ ţ ţ ă ş . în cazul în care legisla ia na ional permite divor ul. În cea de-a treia hot rîre de divor Tribunalul. procedurile de adoptare a tutelei copiilor orfani. Un alt argument avut în vedere de Curte pentru a caracteriza interdic ia în cauz ca ira ional a vizat situa ia copilului n scut din rela ii extraconjugale. art. potrivit c ruia: „Proclamînd divor ul. protec ia mamei i a copiii proveni i din afara c s toriei. termenul poate fi extins la trei ani”. La fel. contra Elve iei. în caz de De i Curtea a recunoscut c stabilitatea c s toriei reprezint un el legitim i. re inînd c ţ ă ă ţ ă ă ţ ş ă ă ă ă ă ş ă ă la respect pentru via a de familie este oglindit ţ ă ţ ă i în cazul Marckx contra Belgia. ea a respins ap rarea guvernului în sensul c interdic ia impus peti ionarului s-ar justifica prin necesitatea de a ap ra dreptul celuilalt. inclusiv în rela iile conjugale dintre p rin i. Curtea a considerat c . Analizînd un ir de cazuri solu ionate de CEDO în baza art. Dreptul la respect pentru via a de familie. am considerat oportun s aducem cîteva exemple cu titlu de model 113 ă ş ţ ă ţ ţ ă ţ ă ţ ţ ă ţ ş ţ ş ţ divor pronun at pentru motiv de adulter. timp în care partea vinovat nu va putea s se rec s toreasc . ajutorul acordat femeii în perioada sarcinii i dup na terea copilului. 1987.448].

în cazul Marckx contra Belgiei. care. am constatat c dreptul la respect pentru via a de familie implic deopotriv ac iuni pozitive la paragraful 2. evolu ie ce implic egalitatea dintre copiii „naturali” i copiii „legitimi”. 114 ă ţ ă ş ă ş ă ş ă ş ă ă ţ ş ş ţ ţ ţ ă ă ăţ ale statului de a asigura o via normal de familie. implic .comport discrimin ri în sensul art. Curtea a statuat c necesitatea recunoa terii unui copil. pe deplin. de obicei. Astfel. p. rela iilor dintre p rin i i copii. iar nu faptic. cadru în care Conven ia trebuie interpretat din perspectiva În spe . obliga ia de a ac iona în a a fel încît s permit dezvoltarea condi iilor de ast zi (concep ie contrar în raport cu cea exprimat în cazul Johnston). cadru în care Curtea s-a declarat frapat de evolu ia dreptului intern al marii majorit i a statelor membre ale Consiliului Europei. cercetînd jurispruden a Cur ii în materia dat . în final. nu îns ţ ă ă ă ă ţ ş ă ă ă ă ş ă ă ă ş ş ă ă ş ş ă ă ă ţă ă ţ ă ţă ţ ă ă ă ţ ă ţ ă ţ ă ţ ţ ă ă ă ş ţ ă ă ţ ş ţ ă ţ ţ ă ţ ă ă ă normal a acestor raporturi. din punct de vedere juridic. copilul în discu ie este un copil f r mam de la na tere. la care se adaug ş ă ţ ă ţ ă ţ ă ă nevoia furniz rii unui cadru juridic ce ar ocroti de ă ş ă discrimin ri membrii familiei i leg turile dintre ace tia.8. de natur s ţă ă Curtea arat c protec ia copilului i a familiei tradi ionale nu legitimeaz statul belgian s deosebirea dintre familia „natural ” i familia „legitim ” ap rea drept licit ă ă şă ş ă ă ş ţ ş ţ ă ă ă ă i normal în ă i în zilele noastre [144. astfel în eleas . pentru a stabili filia ia. de care trebuie s in seama. peti ionarul a ar tat c dispozi iile din dreptul belgian. conform c ruia o mam ţ ă ş ţ ă ă ă ţ ţ ăţ ă reglement rilor interne . 14 între copiii legitimi i naturali. în timp ce filia ia copilului legitim se stabile te prin simplul fapt al na terii. definesc familia prin prisma reglement rilor cu privire la c s torie. o familie legitim . n scut dintr-o mam celibatar . cu tendin e de a desemna. maternitatea chiar de la na tere. cu aceea c pîn la recunoa terea lui. între mamele celibatare i c s torite. Curtea a admis c perioada cînd a fost redactat Conven ia. 1979. al turi de regulile ce se desprind dintr-o interpretare a normei consacrat în art. precum i alte consecin e ale limiteze drepturile copilului „natural” i ale mamei celibatare în raport cu cele ale copilului legitim i ale mamei sale . Astfel. celibatar nu poate stabili filia ia matern a copilului ei decît prin recunoa tere. recurg la m suri ce duc la lezarea familiei „naturale”. adic o comuniune în sens juridic. de c tre mama sa. ceea ce echivaleaz . cadru în care se poate constata c ă ă ţ ă ţ no iunea de familie. pentru stat. rela iilor dintre p rin i. Curtea consider c via a de familie în sensul art. dar i ab ineri în sensul neamestecului vizat ţ ă ă ţ ş ă ş ă ă ş ţ ă ă . al liberalit ilor.pentru activitatea instan elor noastre de judecat . are o sfer mult mai larg decît în dreptul intern al statelor. deriv în realitate dintr-un refuz de a-i consacra.8 include cel pu in raporturile dintre rudele apropiate i c respectarea vie ii de familie.316]. în spiritul Conven iei. În acela i timp.din domeniul succesiunilor ab intestat.

f r ca. consecin e de natur s creeze o incoeren în dreptul intern. 6 împotriv ) [144. 8 i 14 din Conven ie. În octombrie 1992 Y d na tere lui Z. conceput prin inseminare artificial . În cazul O.). moral i social . Curtea a constatat înc lcarea dispozi iilor art. 8 nu se limiteaz numai la rela iile bazate pe c s torie. o persoan care nu-i este tat biologic. Z contra Regatului Unit. precizînd c respectul pentru „via a de familie” cere ca realitatea biologic persoanelor în cauz . f r a aduce beneficii reale cuiva [144. acord statului britanic largi posibilit i de apreciere în problem . 1988. ci mai poate include i alte „leg turi de familie”. p. ăţ ă ă ş ă ţ ă ă ă ă ă ţ ş ă ţ ţă ă ţ ă ţ ă ă ă ţă ă ă ă ă ă ă ş ă ă ţ ă ţ ţ ă ţ ă ş ă ş ă ăţ ă ă ţ ă ţ ş ă ă ă S-a re inut c transsexualismul ridic probleme complexe de natur ă ă ţ ş ă tiin ific .330-331]. motiv pentru care aceast rubric a r mas necompletat în cazul lui Z. ar tînd c este în interesul societ ii s fie p strat coeren a unui complex de reguli de drept al familiei punînd pe primul plan binele copilului. invocînd c în ara lor s-au lovit de concep ia. Peti ionarii s-au adresat Comisiei. ş ţ ţ ă ă ă ă ă ş ă s prevaleze asupra unei prezum ii legale ce love te frontal atît faptele stabilite. Y.8 (14 voturi pentru. o femeie. ţ ş ţ ăţ În spe ă s-au invocat dispozi iile art. în spe .D. astfel încît se statueaz c . În cazul Olsson contra Suediei. Curtea. p. juridic . care nu implic obliga ia pentru Regatul Unit de a recunoa te în mod oficial.332-336]. 1997. X este un transsexual convertit din sex feminin la sex masculin. W. cît i dorin ele Puterea acordat "biologicului" în reglementarea unor rela ii de familie este observat în abordarea de c tre Curte a cazului X.8 conform c reia copiii peti ionarilor au fost da i în grija unei autorit i locale. 1987. S-a constatat c acest fapt a ă ţ ş ţ ă ţ ă şă ţ ă ţ ă ă ţ ă ţ ă ţ ă ă ă ţă ţ ţ ă ţ ă ă ă public i plasarea lor în c mine departe de domiciliul peti ionarilor p rin i i restric iile impuse 115 ă i social ă permit astfel o recunoa tere de c tre tat l biologic.familie vizat de art. nu a existat o violare a art. potrivit c reia numai un individ apar inînd biologic sexului masculin poate fi considerat ca tat în vederea înscrierii la rubrica tat din actul de na tere al lui Z. fie c nu au fost informa i de luarea deciziei de îndat [144. B contra Regatului Unit. H. în raport cu imposibilitatea ă ş ţ ă ă ă legal pentru o femeie c s torit de a contesta paternitatea so ului asupra copilului i care s cu art. p. În spe . ca tat al copilului. s-a apreciat c luarea copiilor de c tre autoritatea acestora au împiedicat întîlnirile regulate ale membrilor familiei. avînd în vedere consecin ele ce s-ar putea produce în ipoteza în care ar sus ine peti ionarele. 8 conjugat ş ă ăţ În cazul Kroon i al ii contra Olandei. atunci cînd persoanele convie uiesc în afara c s toriei. cu ajutorul spermei unui donator (I. Curtea a constatat înc lcarea art. 14. în acest proces decizional. 1994. Curtea a apreciat c no iunea via ţ ă ă ă ţ ă de ă ă ă ţ ă ăţ ă ă ţ ş ţ ă ă ţ ş . fie în sensul c nu au fost consulta i cu privire la m sura de încredin are a copiilor lor. El tr ie te cu Y.A. p rin ii lor s fie implica i suficient.327-329]. de facto.

340-341]. S-a constatat existen a viol rii art. Or în spe ă ă ă ă ă peti ionarii se considerau c s tori i i doreau sincer instalat în Regatul Unit decît unei femei în aceea i situa ie de a ob ine pentru so ia sa nena ional ţ ţ ţ ţ ş acorda peti ionarului o nou autoriza ie de edere dup divor i expulzarea care a rezultat de aici au împiedicat practic peti ionarii s p streze între ei contacte regulate i esen iale i în raport cu vîrsta fraged a copilului.8 conjugat cu art. reunirea familiei. În cazul Hoffmann contra Austriei. 14 în ipoteza în care copiii au fost încredin a i tat lui.8 conjugat cu art. în ipoteza existen ei copiilor. cuvîntul familie incluzînd o rela ie s coabiteze i s duc o via de familie normal . c ci cele dou peti ionare au fost lipsite de compania so ilor lor. care nu permite transfuzia de sînge. p. p. aceasta a apreciat. dup ce ei au locuit cu mama lor timp de doi ani dup desp r irea în fapt a p rin ilor.8 din Conven ie [144. dat fiind c regulile privind imigra ia permit mai u or unui b rbat autoriza ia de a intra sau de a r mîne în ar pentru a locui.8 presupune existen a unei familii. rezolvat controversa privind validitatea ceremoniei de c s torie care a avut loc în Filipine între peti ionari. tonul i redactarea considerentelor Cur ii Supreme privind consecin ele practice ale religiei peti ionarei [ 144. Curtea a constatat înc lcarea art. ţ ţ ş ţ ă ţ ţ ş ă ă ş ţ ş ă ă ţ 116 ţ ă ş ţ ţ ţ ă ă ş ă ă ă ş de tratament bazat pe religie. de i via a în comun nu este o condi ie indispensabil a vie ii de familie. Curtea a constatat înc lcarea art.p.venit în contradic ie cu obiectivul final. precum în cazul din spe . ceea ce rezult din ţ ţ ş . Curtea a precizat c . în favoarea tat lui expulzat. 1993. de i nu a ă ă n scut dintr-o c s torie legal . care nu erau britanici. Curtea a apreciat c în cauz nu s-a realizat un echilibru corect între interesele puse în joc i c a existat o dispropor ie între mijloacele folosite i elul legitim urm rit. 1985. ca urmare a divor ului. fiind astfel înc lcat art.331-339]. 1988. arat c art. 14 i art. totu i no iunea de familie. c hot rîrea s-a bazat pe o diferen ţ ă ă ş ş În cazul Abdulaziz Cabales i Balkandali contra Regatului Unit. 13. caz în care s-a socotit c unele m suri luate în vederea imigr rii pot aduce atingere dreptului la respect pentru via a de familie.342-345]. 8 din Conven ie. Curtea. c ci refuzul de a ă ă şţ ţ ş ă ş ţ ă ţ ţ ă ă ă ă ă ă ţ ţ ă ţ ă ă ă ă ţ ţ ă ă ţ ş ă ţ ă ţ ă ă ş ă ţ ţ ţ ă ă ăţ ţ ă ă ă ă ăţ ă ă ş ă ş ţ ă ă ţ ăţ ş ă ă ăţ ă ă ţ ă ţ ă ă ă ă ă ă ţ ţ ă ţ ă ţ totu i. Ra iunea întemeiat pe necesitatea protej rii pie ei na ionale a muncii într-o perioad de omaj intens nu justific înc lcarea. efect al normelor privitoare la imigrare [144. în condi iile în care copilul s u minor r m sese în Olanda cu mama sa. De i motivul utilizat în favoarea tat lui este apreciat de Curte ca just. În acest context. c ci a existat o discriminare bazat pe sex. pe motiv c mama f cea parte din minoritatea religioas numit martorii lui Iehova. În cazul Berrehab contra Olandei.

ceea ce presupune lipsirea acestei valori sociale de protec ie special din partea statului.346-347]. 7 din Cart . Drepturile i îndatoririle p rin ilor în contextul realiz rii dreptului la ţ ş ţ ă ţ . înscriindu-se într-o leg tur constitutiv unei „vie i de familie” [144. Constitu ia Republicii Moldova stipuleaz în art. copiii i tinerii” [34 ]. 49 alin. În termenii art. dar i paternitatea”. dispozi ii fiscale. Comitetul de exper i independen i cere statelor s furnizeze informa ii asupra unor probleme precum: violen a în familie. Ea vine s completeze Conven ia din 1950 în materia drepturilor economice i sociale ale omului. Republicii Azerbaidjan. Carta Social European revizuit con ine numeroase drepturi importante referitoare la copil i familie. independent dac p rin ii coabiteaz sau nu. spre deosebire de Republica Moldova.2. ani lîng cei apropia i. el fiind de mai multe ori condamnat penal. astfel c expulzarea sa pentru pericolul social pe care îl prezenta pentru societate. Art. De asemenea. (2) c „statul ocrote te maternitatea. Federa iei Ruse. delincven a juvenil etc. timp în care nu revenise decît de 2 ori în Maroc. urmase coala în francez . Italiei i Republicii Federale Germania care de asemenea reglementeaz protec ia i stabilirea paternit ii. 8 i în ipoteza în care s-a dispus expulzarea împotriva unui marocan venit foarte tîn r în ar . reprezint un scop al politicii statelor este Carta Social European adoptat la 18 octombrie 1961 (în vigoare din 26 februarie 1965). presta ii sociale i familiale etc. A se observa c Legea fundamental nu men ioneaz îndeosebi protec ia paternit ii. p. De asemenea. Ucrainei. unde tr ise în jur de 20 de ă ă ţ ă ă ş ţ ţ ă ţ ă ă ţ ă ţ ăţ ţ ă ă ş ţ ă ă ă ă ţ ă ă ţ m sur prin care el a fost separat de cei apropia i. ţă ş ţ ă ş ţ ş ş ţ ă ş ă ă ţ ţ ă ă ţ ţă ţ ă ţ ă ă ş ş ă ă ţ ţ ă 117 ă ţ ţ ă ş ş 4. în spe de fra i. Curtea a constatat violarea art. în cazul Monstaquim contra Belgiei. Kîrgîzstanului se stipuleaz c nu numai „familia. 1991. Dup cum am mai spus.include în mod inevitabil rela ia dintre p rin i i copil. am mai spus c . maternitatea i copil ria sînt luate sub protec ia statului. 16 din Cart are prev zute m suri de protec ie a familiei: încurajarea construirii de locuin e.348-350]. a perturbat grav via a sa de familie [144. am mai adus ca exemplu i Constitu iile Spaniei. în Constitu iile Belarusiei. S-a re inut c peti ionarul venise foarte tîn r în ara respectiv . copiii i adolescen ii trebuie s fie proteja i împotriva pericolelor psihice i morale. ş ţ ţ ţ ţ ă ă ă ă ţ ţ ţ ă ţ ţ ş ţ ă ţ ş ă ş ă ă ă ă ş ţ ă ă ă ă ă ă ş ăţ ă Alt document original care enun drepturile economice i sociale a c ror realizare maternitate i paternitate în legisla ia Republicii Moldova Dup cum am men ionat anterior. p. [ 15 ]. În acest sens.

intervalul dintre na terea lor. interna ional . garan iile i mijloacele de ocrotire ale dreptului la reproducere al persoanei. dreptul la maternitate (paternitate) poate fi examinat ca o unitate a dou Institu ia drepturilor reproductive ale persoanei fiind una nou i pentru legisla ia s n tatea reproductiv ă ă i de alte aspecte subiective ale problemelor legate de continuitatea 118 ţ ţ ă atingerea de c tre individ a unei anumite st ri fiziologice care asigur ă şă ă posibilitatea de ă ţ ţ ă ş ş ă ă ă ţ ţ ă ş ş ă ă ă ş ş ţă ă ă ă ş . cît i cel din Republica Moldova învestesc copilul cu capacitate juridic chiar din momentul na terii. pe cînd posibilitatea realiz rii acestuia este condi ionat de reproducere: nivelul de maturitate sexual ţ ţ ă ş ş ă ă ţ ţ ş ţ ă ă ă ţ paternit ii. În viziunea noastr . În acela i timp. pentru acordarea unei protec ii eficiente ambilor p rin i. deoarece ea nu ine cont de neamului. realizarea lor nu poate fi restrîns prin condi ii formale (atingerea anumitei vîrste) sau neformale. de exemplu în Belarusi la 4 ianuarie 2002 a fost adoptat Legea cu privire la securitatea demografic a Belarusiei. paternitate fac parte din categoria drepturilor personale nepatrimoniale i sînt drepturi naturale proprii fiec rui individ. con inutul. În unele state îns s-a reu it promovarea acestei categorii i în plan legislativ. timpul na terii lor i s dispun în acest scop de informa ia i mijloacele necesare [121 ]. Din punct de vedere juridic aceste drepturi apar in subiectului de drept chiar din momentul na terii i este inalienabil. pe lîng dreptul femeii i al b rbatului la c s torie. aceast defini ie este incomplet . nu este cunoscut . Deoarece drepturile p rinte ti nu pot exista în absen a componente: dreptul de a deveni p rinte (dreptul reproductiv) i dreptul de a fi p rinte (drepturile p rinte ti). drepturile p rinte ti rezult din drepturile de reproducere i sînt condi ionate de realizarea lor. acestor probleme urmînd s li se acorde o aten ie deosebit atît din partea legislatorului. ă ş ă ă În virtutea celor men ionate. 49) s fie introdus al turi de maternitate i protec ia Totodat credem c în Constitu ia Republicii Moldova. Totodat defini ia nu dezv luie esen a. care stabile te posibilitatea tuturor cuplurilor conjugale sau a unor persoane individuale de a lua decizia privind num rul de copii. 1 fiind formulat o defini ie a drepturilor reproductive. practic. dreptul la maternitate i dreptul la paternitate nu depind de capacitatea juridic a persoanelor. în legisla ia Republicii Moldova. este necesar ca i în Constitu ia Republicii Moldova (art. trebuie s fie consacrat i dreptul fundamental la maternitate i paternitate. cît i din partea tiin ei juridice. ţ ş ş ă ă ş ţ ţ ţ ă ţ ă ş ă ş ş ă ţ ă ă ş ş ş ţ ă ă ă ş ş ă ă ţ ă ţ ţ ş ă ţ ţ ş ă ş ă ş ă ă ş ş ă ă ş ţ ă ă obiectului de drept.În opinia noastr . ă ş ă ţ ă ă Dreptul de a fi p rinte sau într-o alt ă formul dreptul la maternitate i dreptul la i s n tatea reproductiv . Atît dreptul interna ional. în art.

Dup cum men iona S. Aceasta impune necesitatea cercet rii i analizei tiin ifice de perspectiv a problematicii drepturilor i îndatoririlor p rinte ti. Este de men ionat c aceast dispozi ie a fost preluat din Codul c s toriei i familiei al RSS Moldovene ti în vigoare de la 1 aprilie 1970 [27] În virtutea continuit ii istorice a bazelor legisla iei familiale. Alekseev. îns i problema definirii momentului apari iei acestora. Conform art. p. Neceaeva.142]. 50). iar publica iile la acest capitol poart un caracter cu prioritate practic i populist. 25. locativ ă ţ i de alte norme ramurale. 48. aceasta este asigurat printr-o reglementare legislativ relativ ampl . drepturile i obliga iile reciproce ale p rin ilor i copiilor rezult din provenien a copiilor. în Republica Moldova lipse te o lucrare monografic ş ş În cadrul analizei drepturilor i îndatoririlor p rinte ti în raport cu copilul este actual ş ă ş efecte juridice. S. 50 din Codul c s toriei i familiei din Belarusi [175. Spre exemplu. Cu toate c unele ă autohtoni [ 13. unele aspecte ce in de realizarea drepturilor p rinte ti fiind reglementate aspecte ale procesului de realizare a drepturilor p rinte ti au fost abordate în lucr rile unor autori dedicat teoriei drepturilor i îndatoririlor p rinte ti.61]. prev zute atît în legisla ia na ional . cît i în tratatele interna ionale la care statul este parte. p. 46 din Codul familiei al Republicii Moldova. M.58]. 46 din Codul familiei Republicii Moldova este absolut identic cu denumirea i alin. denumirea i con inutul art. 86. p. adic drepturile i îndatoririle p rinte ti [171. Dup p rerea noastr . totu i. ş ş ă ţ ş ş ă ă . p. (1) art. 126 ]. în Codul familiei. Con inutul i limitele drepturilor p rinte ti sînt fixate în Constitu ie (art. 33]. atestat în modul stabilit de lege [ 28 ]. care sus ine c na terea copilului creeaz nemijlocit drepturi i îndatoriri pentru p rin i „printr-o condi ie esen ial c ei se afl în rela ii de c s torie” [194.consider m necesar consacrarea în legisla ia Republicii Moldova a drepturilor repruductive ale persoanei. Este cunoscut c drepturile i îndatoririle p rin ilor i copiilor sînt reciproce. În literatura de specialitate se atest c un atare laconism al legislatorului ne poate duce la concluzia c doar înregistrarea na terii copilului în oficiul de stare civil creeaz pentru persoane na terea copiilor are semnifica ie juridic doar în condi ia în care acest fapt juridic este legalizat în modul corespunz tor [158. Astfel. drepturilor i îndatoririlor p rinte ti le corespund drepturile copilului.5] i doar dup înregistrarea na terii lui apar drepturi i îndatoriri reciproce între acesta i p rin i [159. acest punct de vedere poate fi acceptat cu mare greu. p. „leg tura dintre drept 119 ă ţ ă ţ ş ă ţ ţ ă ş ă ş ş ţ ă ş ă ă ă ă ă ă ţ ă ă ă ţ ţ ţ ă ş ă ş ă ţ şă ă ţ ă ş ş ş ă ş ă ţ ă ţ ş ă ă ă ş ă ă ş ţ ş ţ ş ă ş ă ş ţ ţ ţă ş ş ă ă ă ţ ă ă ţ ă ţ ă ş ţ ă ţ ş ţ şă ă ţ ă ş ş ă ţ ş ă ş ş ă ă ă şă ţ ă ş ă ş ă ş ţ ţ ă ş ă ţ ă de legisla ia de drept civil. Cît prive te institu ia drepturilor p rinte ti. drept procesual civil. principiile juridice de apari ie a drepturilor i îndatoririlor p rinte ti similare sînt prev zute în prezent i de legisla ia altor state postsovietice. 49. 50. Se mai men ioneaz c ă ţ ş ă ş ă ă ş ă ă ş ă În acest context. pornind de la practica interna ional ţ i urmînd exemplul altor state. Un alt punct de vedere este împ rt it de A.

a-l educa i a-l îngriji. consacrate în Capitolul 11 din Codul familiei.321]. în m sura posibilului. educarea lui. dreptul de a. sîntem în prezen a realiz rii i recunoa terii. (1) din Conven ia interna ional cu privire la drepturile copilului din 29 noiembrie 1989. îngrijirea i supravegherea. De exemplu.i îndatorire în raportul juridic poart un caracter de legitate obiectiv … Dreptul subiectiv i ş ş ă ţ ă ă ţă ă ţ ă ă ţ îndatorirea juridic în afara unit ii raportului juridic nu sînt în stare s existe în calitate de fenomene juridice” [151. iar drepturilor copilului la nume. pîn la înregistrarea copilului. dreptul de a dobîndi o cet enie i. îndatoririlor p rin ilor. ap rarea drepturilor i intereselor legale ale acestuia. 7 alin. Concluzia care ne apar ine este drepturile. În conformitate cu art. se incumb p rin ilor odat cu na terea copilului. înregistrarea este un mijloc de a Ş ă ţ ţ ş ţ ş ă ţ ă ş ă ţ ă ş ă ăţ ş ă ş ă ă ş ă ă ţ ă ă ş ă ş ţ ş ţ ă ţ ă ă ă ş ă ş ş ă ţ ş ă ă ă ş ă ă ţ ă ă ă ă ş ă ţ ă ă ă ă ţă ş ă ţ ş ă ş ă ş ş ţ ş ă ş ă ţ ş ţ ă ş ş ş ţă ţă ş ş ş ţ ă ş ş ă ş ţă ş ş ş ă ă Vom men iona c fundamentat ă ţ momentul apari iei raporturilor juridice respective. În al doilea rînd. este dreptul mamei de a stabili condi iile de al ptare a copilului. de a. indiferent de legalizarea formal a na terii lui. În special. asigurarea igienei i protejarea de frig. dreptul i îndatorirea de înregistrare a copilului n scut. la nivel na ional înregistrarea na terii este un moment esen ial în evaluarea situa iei demografice în baza c reia pot fi elaborate diferite strategii.i cunoa te p rin ii i de a fi îngrijit de ace tia [45 ]. copilul se înregistreaz imediat dup na terea sa i are. A adar. pîn la înregistrarea copilului la oficiul respectiv. dar i îndatoririle mamei i ale tat lui copilului de a manifesta grija pentru acesta din momentul na terii. p. satisfacerea celor mai importante necesit i vitale. momentul apari iei acestuia fiind considerat momentul na terii lui. i în al treilea rînd. p rin ii intr în exerci iul unor drepturi i îndatoriri ce in de stabilirea locului de trai al copilului. 67 din Codul familiei stabile te r spunderea juridic familial a p rin ilor în forma dec derii din drepturile p rinte ti în cazul în care ei refuz s ia copilul din maternitate [28]. înregistrarea este prima recunoa tere oficial a existen ei copilului. somnul acestuia. mai întîi de toate. Pe de alt parte. de fapt. ea reprezint recunoa terea de c tre stat a importan ei fiec rui copil i a statutului legal al acestuia. Dreptul la numele copilului se realizeaz de p rin i pîn la înregistrarea na terii acestuia. dreptul la un nume. art. întrucît. dreptului copilului la cet enie îi corespunde îndatorirea statului de a-i acorda cet enia i de a-l înzestra cu totalitatea drepturilor fundamentale. prin na tere. 120 ş ă ş ţ ţ ţ ă ţ ş . sînt recunoscute nu numai Înregistrarea copilului prezint un act de importan ă major . adic ş drepturilor i ţ i pe analiza rela iilor sociale respective.i cunoa te p rin ii i la îngrijire din partea acestora le corespund îndatoririle p rin ilor de a da un nume copilului. Dup externarea din institu ia medical copilul este l sat în grija p rin ilor. Indiscutabil. al turînd alte îndatoriri. De fapt. Deoarece înregistrarea copilului are loc dup un anumit interval de timp de la momentul na terii sale. este momentul na terii copilului. a unor drepturi i îndatoriri p rinte ti.

22.100 din 26.04.100 din 26. înregistrarea na terii se efectueaz ă ş ş ă ă prin prezentarea anumitor documente care i îndatoririlor p rinte ti din momentul ă Stabilirea momentului apari iei drepturilor ţ copilului i întocmirea actului de na tere este posibil ş ş i la cererea altor persoane [113]. prev zute în Conven ia cu privire la drepturile copilului. (5) art. Instruc iunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civil [113.2001 alin. 30. constat c a avut loc na terea de c tre o femeie concret . devine în acest caz imposibil [113. inînd cont de faptul c Legea privind actele de stare civil nr. fixeaz ă ş ş ă ă ş A adar.21]. 107]. (5) art. A adar. realizarea drepturilor copilului. p. 22 i Instruc iunea cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civil fixeaz un termen.i asuma sau nu drepturile i îndatoririle respective. înregistr rii copilului în oficiul st rii civile nu poate fi admis în virtutea faptului c îns i înregistrarea lui are loc (în conformitate cu dispozi iile cuprinse în art. cum ar fi: identificarea lor în caz de r zboi. alin.garanta toate celelalte drepturi ale copilului. drepturile ş i îndatoririle p rinte ti apar din momentul na terii copilului.04. ţ ş ş ş ă ţ ă ş ă ş ă ş ă ă ă ă ţ ă ş ţ ă ş ţ ăţ ţ ă ă ă legisla ia na ional ş ţ ă ţ nu prevede r spundere pentru eschivarea p rin ilor de la înregistrarea ţ ă sprijinul protec iei copilului i punerea în concordan de stare civil ă ş ţ ţ a legisla iei Republicii Moldova cu ă i Codul familiei al Republicii Moldova care ar stipula obligarea p rin ilor la ap rut i serve te în calitate de mijloc de ap rare formal a drepturilor p rinte ti i a drepturilor ş ă ă ă 121 ă confirmarea documentar . i doar dac p rin ii nu sînt în stare s depun de sine st t tor aceast cerere. propunem operarea modific rilor i complet rilor în Legea privind actele înregistrarea copilului în organul de stare civil în a c rui raz teritorial s-a produs na terea sau î i au domiciliul p rin ii lui imediat sau în cel mult 3 zile dup na tere i r spunderea p rin ilor pentru eschivarea de la înregistrarea lui. iar imediat a na terii copilului. cunoa terea propriilor p rin i (dac este vorba de copiii nelegitimi). 22. (5) art. Înregistrarea na terii copilului reprezint copilului în raport cu ter ele persoane. nejustificat de lung (3 luni) pentru înregistrarea na terii copilului. 31 [107 ] din Instruc iunea cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civil ). 22. alin.29. Pentru a veni în prevederile Conven iei. Conform Legii privind actele de stare civil nr. la cererea p rin ilor. ă ţ ş ş ş ş ă ţ ă ă ţ ţ ş ă ş ţ ş şă ş ţ ă ă ţ ţ şă ă ă ă ş ă ş ă ş ă ţ ă ş ţă ă ă ş 107. în viziunea noastr . beneficierea de facilit i acordate de stat.112]. i nu în func ie de realitatea obiectiv – na terea copilului. (5) art. p. înregistrarea na terii apari ia drepturilor i îndatoririlor p rinte ti s-ar fi impus în func ie de dorin a subiectiv a p rin ilor de a. raportul juridic ş ă ş ă ă ă ş ăă ă ă ă ă ă ă ţ ţ ă ă ş ă Ţ ţ . prevenirea traficului cu copii i pruncuciderea [79. abandon sau r pire.2001 alin.

drepturile reproductive nu au o reglementare special în Republica Moldova. Prin urmare. în condi iile unei capacit i juridice reproductive egale. Reproducerea omului pronosticuri tiin ifice nu presupun excluderea rolului femeii din procesul na terii copiilor. a a cum se stipuleaz în documentele aferente drepturilor omului. trebuie s clarific m con inutul capacit ii de exerci iu reproductive i p rinte ti a p rin ilor. sociale i culturale sînt prea pu in interesate de problemele cu care se confrunt femeile. În exercitarea drepturilor sale. dup cum am mai spus.Pentru a r spunde la întrebarea dac na terea copilului întotdeauna genereaz leg tura juridic cu ambii p rin i. precum i dreptul de a lua decizii în ceea ce prive te reproducerea liber . Ulterior. constrîngere sau violen . Legisla ia din Republica Moldova nu interzice întreruperea sarcinii. pîn nu demult. dispun de o capacitate reproductiv de exerci iu diferit . recunoscute în legile na ionale. nu pot fi executate for at.de femeie. Una dintre particularit ile realiz rii drepturilor reporductive. de capacitatea fiziologic de reproducere. În prezent. chiar i cele mai îndr zne e forma anumitor drepturi ale omului care sînt deja ş Drepturile reproductive îmbrac omul trebuie s ia în considerare condi iile proprii de via ă ă ă ă ă ş i viitorul copiilor. tat l copilului nen scut nu este în drept s -i determine soarta. În leg tur cu aceasta vor fi recunoscute ilegale orice ac iuni ale b rbatului orientate spre p strarea sarcinii de c tre femeie în lipsa acordului acesteia. f r discriminare. iar orice acorduri prealabile dintre ei privitor la copilul conceput. Capacitatea de exerci iu reproductiv nu este legat de capacitatea de exerci iu din dreptul civil i este determinat . decizia fiind luat întotdeauna de femeie. au dus la apari ia posibilit ii realiz rii dreptului reproductiv de c tre o singur persoan . dar i . Deoarece copilul nen scut din punctul de vedere al legisla iei este recunoscut ca parte a organismului mamei. apari ia i aplicarea unor tehnologii reproductive subsidiare. S-au f cut totu i demersuri în ceea ce prive te alinierea legisla iei na ionale la cea european în perspectiva ader rii la Uniunea European . inînd cont de factorii biologici i sociali. era realizarea acesteia doar în cuplu. deoarece mediile politice. independente de purt torii lor ini iali. responsabilit ile fa de comunitate. spa iului i timpului de concepere a copiilor i de a avea informa iile necesare pentru a proceda în acest sens. în documentele interna ionale privind drepturile omului i în alte acorduri i conven ii. circuitul materialelor reproductive. pîn la na terea acestuia. Întrucît drepturile p rinte ti decurg din cele 122 ş ă ă ţ ă ţă ţ ţ ă ş ş ţ ş ă ă ă ă ţ ă ă ă ă ă ţ ă ă ţ ă ş ă ţ ă ă ă ţ ţ ş ş ă ă ţ ş ă ăţ ţă ş ş ăţ ţ ă ăţ ş ă ă ă ţ ş ş ş ţ ă ş ş ş ă ţ ş ş ţ ţ ă ţ ă ş ă ă ă ţă ţ ţ ă ş ţ ă ă ţă ă ă ă ş ţ ă ă ţ ş ţ ţ ă ş ă ş ţ ţă ţ ă ă ţ ă ă ă ă ş ă ă este imposibil ş f r ţ etapa de purtare a sarcinii. Concep ia contemporan a drepturilor reproductive presupune i o libertate relativ de dispunere a acestui drept. femeile i b rba ii. Aceste drepturi rezid în recunoa terea dreptului elementar al cuplurilor i indivizilor de a decide liber i responsabil asupra num rului. A adar.

Din aceste considerente. depinde de voin a unei singure persoane – mama copilului. Din punct de vedere istoric c s toria a servit nu numai mijloc pentru reglementarea rela iilor patrimoniale dintre so i i În prezent. ă ă ţă ă ţ ţă ă ă ş inem cont i de ş În lipsa leg turii fiziologice dintre tat ă ă ă i copil. a minimalizat importan a actului c s toriei în calitate de fapt juridic generator de drepturi pentru copil.p rinteasc a persoanelor de diferite sexe este specific . Îns . Tat l copilului nu este în drept s determine survenirea acestui eveniment i momentul lui. condi ionat de realizarea dreptului reproductiv al mamei. dispune de tot complexul de drepturi i îndatoriri personale nepatrimoniale i patrimoniale în raport cu p rin ii s i. cît de moral . La dorin a mamei. prelungind termenul na terii cu cîteva s pt mîni sau chiar luni. fapt ce trebuie luat în considerare la încheierea unor tranzac ii cu condi ii de anulare sau amînare. examinînd caracterul dispozitiv al maternit ii. iar posibilitatea con tientizat . calea formal-juridic exprimat prin intermediul institu iei c s toriei. spre deosebire de paternitate. cît i momentul na terii lui. Prin aceasta maternitatea. Podgru a precum c „na terea întotdeauna a fost i este recunoscut un eveniment. ş ţ ţ ţ ş ă reproductive i sînt condi ionate de acestea. mama copilului. trebuie s recunoa tem c medicamentele moderne accesibile permit ca procesele fiziologice din organismul mamei s fi dirijate cu mare eficien . prin stimularea activit ii de na tere. copilul poate fi n scut într-o anumit zi. instinct. dar i de legitimare a rela iilor p rinte ti dintre tat ş ă ţ ş i copilul n scut în c s torie. Rolul factorului subiectiv la na terea copilului. p. are posibilitatea s stabileasc atît momentul conceperii copilului. dup cum ne-am convins. omenirea a g sit solu ia de a o stabili pe ă ă ţ rudele acestora. în cazul în care mama i tata se afl în 123 ă ş ţ ă ă ţ ă ş ş ă ă ă ş ă ă ţ ă ă ă ţ ă ă ă ă ţă ă ă ă şă ţ ă ş ă ă şă ş ţ ă ţ ţ ă ă ţ ş ţ ă ţ ă ţ ă ă ş ş ă ş ţ ţ ş ă ă ş ţă ţ ă ă ş ăţ ă ă ş ă ş ş ţ ă ă ş ţ ă ă ş ş ă ă ă ţ ş ş ă ă ţ ă ş ă Apari ia rela iilor p rinte ti este condi ionat ţ ş ă ţ ţ de na terea copilului. stare a s n t ii. F r a nega prezen a unor factori interni i externi de natur obiectiv care ar putea influen a sarcina i termenul de na tere a copilului. trebuie s presupune totodat i o responsabilitate mai larg . ca i copilul n scut în c s torie.35]. a c rei survenire nu depinde de dorin a p r ilor” [198. cu unica deosebire c apari ia dreptului de paternitate. indiferent dac copilul a fost n scut în c s torie sau în afara acesteia. Credem c în condi iile actuale momentul na terii copilului într-o mare m sur depinde de voin a mamei. realizarea principiului egalit ii tuturor copiilor. este foarte important. tradi ie. este întotdeauna o ac iune volumul mai extins al capacit ii de exerci iu reproductiv de care dispune femeia i care Alegerea reproductiv a femeii este determinat nu atît de realizarea dreptului subiectiv. V. sus inem opinia lui V. putem presupune c ă ţ ş ă ă i capacitatea de exerci iu ţ ţă ă ă ţ ă ă ă . inînd cont de realiz rile medicinei moderne. În acela i timp. acestui fapt. Copiii n scu i în afara c s toriei.

în baza cererii unuia sau ambilor so i etc. analizînd practica Cur ii Supreme de Justi ie privind aplicarea de c tre instan ele de judecat a legisla iei în aceste pricini pentru perioada anilor 2005–2009 (6 luni). presupunem c . Încetarea c s toriei este ă actul de na tere al copilului sau din momentul intr rii în vigoare a deciziei instan ei de judecat ţ ă ă ţă ş ş ţ ă ă ă ş ţă ă ă ţ ă ă ş ţ ă ş ă ă ă ş ţ ş ă Drepturile i îndatoririle reciproce dintre tat ş ă ă ă i copil. 4. examin rii lor juste i în termen rezonabil. p rin ii (art. dac Codul familiei nu prevede altfel..i cunoa te. afl în c s torie. intereselor legitime ale copilului. ţ ă ţ ţ Desfacerea c s toriei. c s toriile sînt desf cute în urma decesului unuia dintre so i. într-o anumit m sur se echilibreaz ţă ă ă ă ş ă ă ă ăţ ă ţă ă ă ţă ă ţ ş ş ă ş ţ ţ ă ă ţ ă ă ţ ş ţ ţă ă ţ ş ă ş ă ă ă ă ă ă ţ ă ş ăă ă ş ă ţ ă ţ ă ţ ă ă ă ă ş . cu dispozitivismul dreptului b rbatului nec s torit la recunoa terea paternit ii. a datelor despre el ca tat în privitor la stabilirea paternit ii. stabilirea paternit ii i adop ia Studierea practicii judiciare privind pricinile despre desfacerea c s toriei. am constatat urm toarele: reglementat în cap. faptul juridic care genereaz drepturi i îndatoriri este momentul recunoa terii paternit ii. dec derea din drepturile p rinte ti. îndeosebi dreptul de a. în cazul de fa . pe cînd în cazul na terii în afara c s toriei. dec derea din drepturile p rinte ti. pe cît este de posibil. dac tata i mama copilului nu se ş ă ă ă ă ă ă ş ă Drepturile i îndatoririle reciproce dintre tat ţ ă ş ş ă i copil apar din momentul na terii ş ş ş ă ă ş ţ ă A adar. stabilirea paternit ii i adop ia a demonstrat c instan ele judec tore ti acord aten ie cuvenit preg tirii acestor pricini pentru dezbaterile judiciare. apare întrebarea dac acest mod de solu ionare a problemei întotdeauna este echitabil. Con tientizînd relativitatea unei astfel de analogii. Practica judiciar din Republica Moldova pe cauzele despre desfacerea c s toriei. clarific circumstan ele reale i rela iile dintre p r i i iau m suri pentru a Astfel.3. Totodat .c s torie. Acest echilibru ar fi ideal dac nu ar exista institu ia recunoa terii for ate a paternit ii de c tre instan a de judecat . inclusiv a familiilor cu copii minori. iar 124 ţ ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ă curma eschivarea de la acordarea ajutorului material copiilor. stabilirea paternit ii este chemat ţă ş s contribuie la realizarea drepturilor i ă caracterul dispozitiv al dreptului reproductiv al femeii. 7 alin. este determinat de na terea lui. O asemenea abordare poate fi considerat tradi ional pentru majoritatea sistemelor de drept din statele contemporane.7 din Codul familiei al Republicii Moldova. dac tata i mama copilului se afl în rela ii de c s torie sau copilul este n scut în decurs de 10 luni din momentul desfacerii c s toriei sau declar rii c s toriei nule. în modul prev zut. De regul . copilului. (1) din Conven ia interna ional cu privire la drepturile copilului) [ 45 ]. apar din momentul înscrierii.

Chi in u. un imbold intern al persoanei fa de o ac iune. în general. Analizînd datele statistice. care cerea desfacerea c s toriei din motivul insultelor frecvente din partea so iei. Rî cani mun. deoarece la pronun area hot rîrii judec torul pune accentul pe temeinicia motivelor con inute în probele administrate. De regul . s fac distinc ie între motivele invocate de so în ac iune i cauzele reale ce au deteriorat rela iile familiale. inclusiv cu copii minori. iar cauza este o împrejurare exterioar care 125 ă ţ ă ş ă ă ă ă ă ţ ş ţ ţ ă ş ş ă ă ţ ş ţ ţ ţ ă ă ă ă ă ţ ţ ă ţ ţ ţ ă ăţ ă ş ă ţ ş ţă ţ ă ţ ăţ ă ă ă ă ţ ă ă ţ ţ ţ ţ ă ţ ă ş ă ţ ţ ş ă ş ţ ă ă ş ă ş ă ţ ă ă ă ă ă ţ ăţ ă ă ă ă ă ţ ă ă ă ă ă este imposibil .instan a judec toreasc ia decizia definitiv doar atunci cînd se convinge c men inerea familiei concluzioneaz c men inerea familiei este imposibil . instan ele judec tore ti sînt obligate s cerceteze meticulos circumstan ele concrete ale pricinii. De pild : Judec toria sect. au parvenit în total 61688 de dosare privind desfacerea c s toriei. cauzele reale ale neîn elegerilor din familie. o importan ă ţ ţ ţ ţ ă ă ă ş ă ă ţ ţ Practica ne demonstreaz c uneori. c s toriile sînt desf cute în cazul în care instan a judec toreasc Potrivit datelor statistice. motivele divor ului. s clarifice complet rela iile dintre so i. examinînd ac iunea reclamantului X. Astfel. ap rute din raporturile de desfacere a c s toriei. De exemplu: judec torul refuz primirea cererii. în cazul în care s-a constatat c so ul a intentat o ac iune de desfacere a c s toriei f r consim mîntul so iei în timpul gravidit ii i în curs de un an dup na terea copilului (art. divor . instan a este obligat ţ ţ ă ă Aceast exemplificare ne permite s afirm m c : motivul în pricinile de divor reprezint ţ ă ă ă ăţ ă ţ ă ă ţ ă ăţ ă ţ . 18]. în edin a de judecat s-a stabilit c drept cauz a insultei i a certurilor servea pasiunea reclamantului fa de alte femei. fiind admise 38 657 de ac iuni. În vederea protej rii drepturilor p r ilor i aplic rii corecte i uniforme a legisla iei. Din num rul acestora au fost examinate 49 179. Practica judiciar ne demonstreaz c un rol deosebit la pronun area divor ului se atribuie deosebit pentru instan a de judecat la examinarea dosarelor de divor se atribuie motivelor invocate de so ul reclamant în ac iune. iar instan a dispune scoaterea cererii de pe rol. inclusiv cu copii minori de 31 604. constat m c cel mai impun tor num r de cauze au intervenit în anul 2005 14 004 (inclusiv cu copii minori 9586) iar în anul 2007 num rul acestora a crescut cu 14 624 (inclusiv cu copii minori 9063) fa de anii preceden i [Anexa nr.34 CF al RM). inclusiv cu copii minori de 31 204 cauze. corect normele dreptului material i procesual. Studierea practicii judiciare în pricinile. în perioada anilor 2005 – 2009 (6 luni) în instan ele de judecat ţ ă ţ ă ă ă ă ă ţ ă ă ă Instan ele judec tore ti stabilesc corect cu cine dintre p rin i vor locui copiii minori dup temeiurilor invocate de reclamant în ac iunea de chemare în judecat . ne demonstreaz c instan ele judec tore ti aplic . la stabilirea cauzelor de divor . inclusiv cu copii minori 40 194 de cauze.

instan ele de judecat nu in cont de faptul c neîn elegerea temporar în familie i conflictele dintre so i condi ionate de cauze întîmpl toare. 126 ţ ă ele reflect aprecierea ă aceasta constituie premisele psihologice ale activit ii lor voli ionale. conchidem c ă ţ ă ţ ă ţ ţ ă ţ personal a so ului reclamant asupra împrejur rilor ce fac imposibil continuarea c s toriei. Or. reie ind din sarcinile consolid rii familiei. am stabilit c în activitatea instan elor judec tore ti exist deficien e în competen ei. instan a va În acest sens. nu to i judec torii acord aten ia corespunz toare consolid rii familiilor tinere.3]. alte înscrisuri). instan ele judec tore ti nu acord aten ie cuvenit prezent rii pricinilor pentru dezbaterile judiciare. în cazul înaint rii concomitente a preten iilor cu privire la copii . conform art. Analiza practicii judiciare denot c în mare parte hot rîrile sînt men inute de c tre instan ele de control judiciar. 2ra-209/06 [68 ].(4) [28] i în conformitate cu art. urmeaz a se aduce cu titlu exemplificativ decizia Colegiului civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 26 aprilie 2006 pronun at în dosarul nr. întrucît sînt emise cu aplicarea corect a legii i sînt întemeiate pe dovezi admisibile. probe ce confirm dreptul de proprietate asupra bunurilor proprietate comun în dev lm ie a so ilor. Concomitent. precum i nedorin a unui sau a ambilor so i de a prelungi c s toria f r prezentarea argumentelor conving toare nu pot servi drept temei suficient pentru desfacerea c s toriei. În mare parte. de regul . instan ele judec tore ti nu trebuie s admit cazuri de pronun are pripit a hot rîrilor de desfacere a c s toriei. iar ac iunea de divor depus con ine motive de divor . Dac la partajarea bunurilor proprietate comun în dev lm ie a so ilor se ating interesele ter elor persoane. de aceea eventualele discordii dintre so i nu pot neap rat conduce la divor . Sînt frecvente cazurile de înc lcare a regulilor dispune separarea preten iei de partajare a bunurilor într-un proces aparte [29]. nefiind în drept s examineze concomitent cu cererea de desfacere a c s toriei i alte cereri. scrisori.provoac comiterea acesteia.38 alin. prin care se atingeau interesele ter elor persoane.probe ce confirm c copiii se afl la între inerea p rintelui. ă ţ ţ ţ ă ş ă ţ ă ă ţ ă ţ ţ ţ şă ă ă ţ ţ ş ş ă ă ă ă ţ ă ă ă ă ă ă ă ţ ţ ş ă ţ ţ ş ă ţ ă ţ ă ţ ţ ă ă ă ă ă ţ ă ă ş ă ţ ş ţ ş ă ă ă ş ă ă ş ă ă ţ ă ă ţ ă ă ţ ă ş ă ţ ţ ă ă ţ ă ă ţ ă ţ ă ă şă ă ă ă ţ ă ş ş ă ţ ă ţ ă ă ă ţ ă ţ ţ ţ ţ ţ ă ţ ă ă judecarea pricinilor din aceast categorie.188 din Codul de procedur civil al Republicii Moldova. Aceste pricini trebuie judecate. inînd cont de faptul c Ţ ă ţ ţă ă ş ă ă ţ ţ ă ţ ă ş . cu participarea ambilor so i [ 101. p. Sau au fost constatate cazuri cînd instan ele de judecat . La baza solu ion rii cererii de divor instan a pune accentul numai pe gradul de afectare a rela iilor dintre so i. au pus pe rol i alte ac iuni ale so ilor. ap r rii drepturilor i intereselor ocrotite prin lege ale so ilor i copiilor. precum i p str rii familiilor cu copii minori. i anume: probe ce demonstreaz imposibilitatea men inerii familiei (proba cu martorii. Rela iile ce apar între so i stimuleaz conduita lor în familie.

E.B.B. au admis examinarea în cadrul procesului şă ă ă ţ ţ ş ţ ă ţ ţ ţ ă ş ş ă ă ţ ţ ă ţ ş ş ă ţ ă ă ă ş ă ă ă ţ ă ă ă ţ ş ă ţ ş ă ă ăţ ă ă şă ă ţ ţ ş ă ţ ă ă ş ţ ă ă ţ ş ă ş ţ ţ ă ş ă ă ă ă ă ş ă ş ţ şă ă ă ş ţ ă ă ţ ă ă lui E. i T. a depus cerere de chemare în judecat împotriva lui Ig. stabilirea domiciliului copilului minor i încasarea pensiei pentru între inerea lui.B. preten iile men ionate urmau a fi separate pentru a fi judecate într-un proces aparte [29]. a casat hot rîrile judec tore ti în privin a preten iei ce ine de partajarea bunurilor proprietate comun în dev lm ie a so ilor i preten iei restituit în aceast parte spre rejudecare în prima instan .188 din Codul de procedur civil . inclusiv cu admiterea ac iunii . studierea practicii judiciare privind pricinile despre dec derea din drepturile cu stricte e legea. i Ig. În rest. din care considerente întemeiat instan ele de judecat au ajuns la concluzia cu privire la admiterea ac iunii în partea ce ine de desfacerea c s toriei. 127 ţ ă ţ ă ă ţ ă ă ă ş ă ă ş ă ă ă şă ă ă ă ă ăţ separate. la rîndul lor au depus cerere de chemare în judecat împotriva lui Ir.Ir. determinarea domiciliului copilului minor. iar prin decizia Cur ii de Apel Chi in u din 10 noiembrie 2005 apelul declarat de Ig. În perioada supus cercet rii (anii 2005 – 2009 (6luni)).5154. în instan ele de judecat au parvenit 6472 de cauze.38 alin. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 26 aprilie 2006 a admis recursul declarat de Ig.B.. În acela i timp.P. i T.i piard drepturile p rinte ti pe cale judec toreasc .(4) CF al R. cu privire la revendicarea bunurilor din posesie nelegitim str in ă ş i pricina a fost men ionat i a preten iei ce ine de partajarea bunurilor proprietate comun în dev lm ie a so ilor. ei risc s . Prin hot rîrea Judec toriei Botanica mun. cu privire la revendicarea bunurilor din posesie nelegitim str in . circumstan inadmisibil determinat de norma de drept citat . ocrotirea p rinteasc într-un mod contrar intereselor minorului. ă ţ ă ş ă p rinte ti (Anexa nr. deoarece la proprietatea acestora pretind i E. locuiesc separat i în realitate i-au creat familii noi.. consider instan a de recurs. Ori de cîte ori p rin ii (sau unul dintre ei) exercit sa fizic i intelectual .P.B. hot rîrile judec tore ti au fost men inute din urm toarele considerente: În edin a de judecat s-a constatat c p r ile se afl în c s torie i au un copil minor. încasarea pensiei pentru între inerea copilului minor i partajarea bunurilor proprietate comun în dev lm ie a so ilor.B. care au formulat preten ii art. i T.B.P. instan ele de judecat inferioare neîntemeiat i contrar prevederilor art. a fost respins i a fost men inut hot rîrea primei instan e[68]. De mai mult timp c s toria dintre p r i s-a destr mat.M. cu privire la desfacerea c s toriei. Chi in u din 14 aprilie 2005 ac iunile au fost admise. periclitînd prin aceasta dezvoltarea Astfel.19) atest faptul c în majoritatea cazurilor instan ele judec tore ti respect ş ă ţ ă ă ş ţ ţ ş ţ şă ă ş ă ş ă ţ ă ă ţ ş ..B. Or.B. în conformitate cu ţ ţ ă ă Dec derea din drepturile p rinte ti. dintre care au fost examinate 5443.

nu a fost stabilit unde se afl tat l i care este p rerea lui despre acest litigiu. în materialele despre huliganism. inîndu-se cont de vîrsta i dezvoltarea copilului. caracteristica lor ş ă ţ ă ă ă ţ ă ţ şă c tre organele de procuratur ă de la locul de munc . un procuror din ora ul B l i s-a adresat în instan a de judecat cu o ac iune de dec dere din drepturile p rinte ti a lui .. urmeaz ă ă ă ă ţ ă ş ş ă ă ş ţ ă cauzei pentru dezbaterile judiciare se concretizeaz ăţ i alte fapte ce caracterizeaz ă ş ă ă ă ş ţ ă ţ ţ ă ţ ţ ă .În majoritatea cauzelor. ac iunile privind dec derea din drepturile p rinte ti se examineaz la cererea unui p rinte sau la ac iunea procurorului. 128 ţ ţ ş ţ ă ă ăţ ş ă ţ ă ăţ ţ ă ă Ş ţă ş ş ă ă ţ ţ ă ă ă ţ ă ă ş ţ ă ă ă ş ă ă ţ ă ă ăţ privind aplicarea m surilor de influen ă a p rintelui. raportul statistic relev faptul c procesul de preg tire a cauzei este unul corect. certificatul de na tere al copilului este documentul care arat c copilul dat provine din p rin ii înscri i în acest document. Dup cum am constatat la momentul respectiv. din spusele ei. confirma împrejur rile prezentate în temeiul ac iunii. pur i simplu. deoarece la examinarea cauzei nu se exclude posibilitatea solu ion rii problemei de a-i transmite copilul p rintelui. instan ele de judecat stabilesc motivele reale ale dec derii i toate circumstan ele care concur pentru solu ionarea corect a litigiului. ca audierea s se efectueze. care pot ă ă ţ În cazurile în care instan a judec toreasc consider necesar s audieze copilul. iar ceilal i doi copii. de aceea acest document trebuie cerut în primul rînd. Aceste documente sînt solicitate de c tre ac iunea a fost satisf cut . în leg tur cu feciorul V. În cazul dat. instan a de judecat era lipsit de posibilitatea examin rii problemei de a-l transmite i pe al treilea copil spre educare tat lui. Unii judec tori citeaz în calitate de martori copiii p rin ilor pentru stabilirea opiniei lor privind cauza respectiv . în ac iunea organului de tutel ţ ţ ş i curatel privind dec derea din drepturile de copii (informa ii ce pot fi g site în materialele de control efectuat de i poli ie privind atitudinea neglijent a p rin ilor. în hot rîrile judec tore ti despre pensia de între inere. fiindc este necesar de verificat dac pîrî ii sînt cu adev rat p rin ii copilului. Astfel. care este rela ia de educare i opinia p rintelui privind litigiul. se ar ta c un copil locuie te cu ea. p rinte ti a pîrîtei . îns nu a prezentat certificatul de na tere al acestuia. Instan a de judecat a examinat cauza i dosarului. locuiesc cu tat l lor. În mare parte. i anume din ce cauz nu locuie te cu copilul. Totodat . în condi ii ce exclud posibilitatea influen ei asupra lui a persoanelor interesate. dar proba de provenien Judec torul trebuie s ă ă ă ă ş ţ a copilului de la pîrît în materialele solu ioneze chestiunea cit rii martorilor în edin . În func ie de temeiurile ac iunii de dec dere din drepturile p rinte ti. în prezen a pedagogului. în deciziile privind tratamentul la dispensarul narcologic i în alte documente instan a de judecat în caz de necesitate). în timpul preg tirii comportamentul lor fa ă ă ă ă ă ţ ş ă ş ă ă ă ă ţ ş ă ă Ş ş ă ă ă ş ă ş ă ş ă ă ş ţ ţ ă ţ ş ă ă ţ ă ă ă ţ ă ă ş ă ă ţ A adar. lipsea.

Prin hot rîrea Judec toriei Ciocana mun. 3]. cu privire la dec derea din drepturile p rinte ti [70 ]. în urma unei în elegeri între el i pîrît . Cererea se ă examineaz cu participarea obligatorie a autorit ii tutelare. T. aceasta poate fi dec zut din drepturile p rinte ti. iar copiii minori au fost l sa i în îngrijirea mamei.M. a decis respingerea apelului declarat de T.5 str. Totu i instan ele de judecat omit faptul c plecarea temporar a unuia dintre p rin i la temei de dec dere din drepturile p rinte ti (art. T. De asemenea. el este audiat în edin a de judecat . aducem urm torul exemplu. i a fost men inut hot rîrea primei instan e. ei to i au continuat s ă ă ş locuiasc şă împreun în pentru între inerea copiilor. apartamentul nr.b organelor administra iei publice locale [102. 2ra-1581/2005 [70 ]. În motivarea ac iunii reclamantul a invocat c în urma c s toriei cu pîrîta au doi copii minori. Deja de cî iva ani. pronun at în dosarul nr. la 18 mai 2005.Z.M. Consider 129 ăţ de p rin i este stabilit în timpul cercet rii condi iilor de via ţ ă ş ă ţ ă ţ ă ă ţ ă ă ă ă ă ş ş ă ă ăţ ţ ţ ă ţ ă mînt ale ş .M.M. care prin decizia Colegiului civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 16 noiembrie 2005 a fost respins i au fost men inute hot rîrile judec tore ti din urm toarele considerente.Chi in u. a depus recurs. în conformitate cu lit. instan a judec toreasc este în drept s adopte o decizie privind luarea cu for a a copiilor pîn la solu ionarea cazului în fond. iar Curtea de Apel Chi in u. mun. Chi in u din 21 februarie 2004 ac iunea a fost respins . unde se i afl . Prin hot rîrea Judec toriei Ciocana mun. a depus cerere de chemare în judecat împotriva L. p. ultima. în cazul în care copilul ă ţ ş lucru peste hotarele rii în scopul asigur rii unui nivel de trai normal pentru copii nu constituie Chiar i dup ş desfacerea c s toriei.14 din Regulamentul privind tutela i curatela este asigurat de direc iile de înv Ata amentul copilului fa ş ţ ă ş ţ i curatel . 67) [28]. Aranjarea temporar a copiilor minori r ma i f r ocrotirea p rin ilor.Chi in u c s toria dintre p r i a fost desf cut .Dac în procesul preg tirii pentru dezbaterile judiciare se va constata c copiii au r mas f r ocrotirea p rin ilor sau l sarea lor cu p rin ii este periculoas . împrejurare consemnat în decizia Colegiului civil i de contencios administrativ al Cur ii Supreme de Justi ie din 16 noiembrie 2005. ale p rin ilor i reflectate în actul sau concluzia organului de tutel a atins vîrsta de 10 ani. a plecat peste hotarele ţ rii la lucru. din cauza lipsei surselor financiare reclamantul c în condi iile în care pîrîta se eschiveaz de la educarea copiilor. Întru confirmarea acestei pozi ii a instan elor judec tore ti. care este proprietate în dev lm ie a familiei. ă ş ă ă ţ ş ţ ţ ă ş ţ ă ă ţ ş ă ş ă ţ ă ş ă ă ş ă ă ă ă ţ ă ă ă ş ăţ ă ă ă ţ ă ă ă ă ă ţ ă ă ă ă ă ă ş ă ă ţ ă ş ă ă ă ă ş ă ţ ţ ă ţ ţ ţ ş ă ş ă ă ă ăţ ţă ş ă ţ ă ăţă ă ă ţ ţ ă ă ţ ţ ă ă ţ ă ă ă ă ţ ă ă ă ă pct.

cînd aceasta a fost desf cut . a fost admis. mun.67 din Codul familiei al Republicii Moldova. iar fiului minor D. unuia dintre p rin i peste hotarele ş ă ţ ă ă rii în leg tur cu studiile. l sa i în îngrijirea mamei intimate. Or. i s-a stabilit domiciliul împreun cu ea. iar prin decizia Cur ii de Apel B l i din 12 iunie 2005 apelul declarat de A. cu privire la ă ţ ş ă ă ăţ ţ ă ţ ş ţă şă ş ă ţ ţ ţ ă ţ ă ă ă ţ ş ă ă ş ă ţ ă ţ ş ă ş ă În astfel de circumstan e. Deja de cî iva ani pîrîtul nu particip la educa ia i între inerea copilului minor. se ocup de educa ia i între inerea copiilor minori. Astfel. dup cum s-a stabilit în edin a de judecat . recurentul i .. care este rii. În leg tur cu starea precar a familiei.C. a fost respins i a fost men inut hot rîrea primei instan e. cu sursele b ne ti în cauz el a efectuat repara ia capital a spa iului locativ men ionat i a plasat copiii minori în liceu privat cu plat . Prin hot rîrea judec toriei Flore ti din 16 mai 2005 ac iunea a fost admis . C.V.V. inferioare au dispus respingerea ac iunii. consider instan a de recurs. În edin a de judecat s-a constatat c p r ile s-au aflat în c s torie pîn la 21 august 2002. s-a statuat i asupra unei alte erori admise de instan ele de judecat . P r ile au locuit i locuiesc împreun cu copiii minori în apartamentul nr.În edin a de judecat s-a constatat c p r ile s-au aflat în c s torie.67 CF al RM). Recurentul. pronun at în dosarul nr. invers. din care considerente cere dec derea acestuia din drepturile p rinte ti. a depus cerere de chemare în judecat împotriva lui A. care nu este plasat în cîmpul muncii. fiind l sat în ă ă ă ă ă ă ă ţ ă ă ă ţ ş ă ţ ă ă ţ ş ş ă ă ţ ş ţ ţ ă ş ă ă ţ ş ţă ţ ă ş ă ă ş ă ţ ş ă ţ ă ă ă ă ă ă ă 130 ă ă ş ă ăţ intimata au hot rît ca ultima s plece temporar la lucru peste hotarele ă ă ş ă ă ţ ţ ş ş ş ş proprietate în dev lm ie a familiei.V.Z. În motivarea ac iunii reclamanta a invocat c s-a aflat în c s torie cu pîrîtul pîn la 21 august 2002. deoarece argumentele invocate de c tre recurent nu cad sub inciden a art.Chi in u. unde aceasta se afl ţ ă ş ă ş ă ă ă şă ă ă ţ ă ă ţ ă ţ ă ă ă ă ţ ă ţ ţ ă ă ă ă ă ă ţ ţ ă ş ţ ş ţ ă ă ţ ţ pîn în prezent. întemeiat instan ele de judecat ţ ţ ă ţ so . precum i a recurentului are loc din sursele b ne ti expediate regulat de c tre intimat .. a casat hot rîrile judec tore ti i a pronun at o nou hot rîre cu privire la respingerea ac iunii. Din c s torie au doi copii minori. în edin a din 23 noiembrie 2005. ceea ce ar da posibilitate pentru admiterea ac iunii. între inerea copiilor minori. Instan a de recurs men ioneaz ţ ţ i avizul în acest sens al autorit ii tutelare. fiul minor D. motivînd decizia sa în felul urm tor [ 69 ].5 str. dar chiar i a fostului De asemenea. cînd aceasta a fost desf cut . Or. n scut la 15 octombrie 1998. prin Decizia Colegiului civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 23 noiembrie 2005. Ba mai mult. nu poate constitui temei de dec derea din drepturile p rinte ti. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie. care a fost ulterior desf cut . i anume c aflarea temporar a dec dere din drepturile p rinte ti (art. recursul depus de A. n scut la 15 octombrie 1998. 2ra-1628/2005 [69 ]. ac iunile intimatei pe parcursul a mai mult timp denot grija i angajarea acesteia în educarea i între inerea nu numai a copiilor minori.

cert este ă ă ţ ă 131 ă aceste considerente neîntemeiat instan ele de judecat inferioare au ajuns la concluzia c exist ă ţ ş ţ ă ţ ă ă ă ă ş ţ ţ ă ă Ţ ţ ă ş .17]. din care s se poat deduce procrea ia.îngrijirea mamei ei. ci trebuie probate împrejur ri conexe. circumstan ă ă ţ ş ţă ă ţ c tre intimat în vederea admiterii ac iunii nu cad sub inciden a art. S-a constatat c la examinarea unor asemenea pricini. în baza datelor statistice pentru anii 2005 – 2009 ( 6 luni ). examinînd institu ia paternit ii am amintit i despre procedura de stabilire for at a paternit ii. un aviz favorabil în vederea respingerii ac iunii a fost întocmit i de c tre autoritatea tutelar [ 69 ]. recurentul. inclusiv cu admiterea ac iunii în num r de 400. inclusiv în ceea ce prive te proba ia. Astfel. precum i a altor persoane. la fel în anul 2008 s-a m rit num rul de cauze cu 181. iar lipsa particip rii acestuia la educa ia copilului este generat de confirmat prin certificatul Departamentului de Stat al SUA. în ceea ce prive te copilul din c s torie faptul conex. Din probe care s indice c recurentul s-ar fi eschivat de la educa ia i între inerea copilului minor. instan ele de judecat aplic corect i normele de drept procedural. a însu i copilului la atingerea majoratului. c rora conform legii li se acord dreptul de a se adresa cu o asemenea cerere. Datele reflectate indic sporirea num rului de cauze în anul 2006 i anume fiind în num r de 136. consider instan a de recurs. inînd cont de aceste circumstan e. Cu atît mai mult cu cît. Faptul recunoa terii paternit ii se stabile te de instan a judec toreasc la cererea mamei copilului. Pentru a generaliza activitatea practic a instan elor judec tore ti în domeniul stabilirii paternit ii. argumentele invocate de ţ ţ ă ţ ţ ă ăţ ă ă ă ţ ă ă ţ ă ş interdic ia autorit ilor SUA de a reveni în ar pîn la terminarea studiilor. am purces la cercetarea dosarelor respective din sectoare i municipii parvenite la solicitarea noastr de la autorit ile competente. a tutorelui (curatorului) lui. Stabilirea paternit ii. comparativ cu ceilal i ani de 105 ( 2005) i 110 (2007) [ Anexa nr. certe. în instan ele de judecat în total au parvenit 572 de cauze. unde se afl pîn în prezent. Deja de doi ani. fiind cî tig torul unui concurs ini iat de SUA. a plecat la studii temporare de trei ani în SUA. f r a depista gre eli sau abateri. i anume c faptul ă ă ş ţ ă ş ţ ă ă ţ ă ş ă ă ţ ţ ţ ă ş ă ţ ă ă ă ş ă ţ ş ă ă ă ă ă ţ ă ţ ţă ă ş ţă ş ă ă ă ă ş ş ă ă ţ ş ţă ş ţă ă ţ ş ţă ţ ţă Dup cum a ar tat generalizarea efectuat . Anterior. Din materialele dosarului rezult c recurentul acord regulat ajutor material pentru între inerea copilului minor.67 din Codul familiei. Astfel. fiind examinate 427 cauze. instan ele judec tore ti corect aplic concep iei nu poate fi dovedit direct. legisla ia în vigoare determinînd competen a sau incompeten a la judecarea litigiilor.

Chi in u i a men inut hot rîrile judec tore ti din urm toarele considerente. tat l copilului. au locuit împreun . Cere constatarea paternit ii lui .c s toria. la 9 ajuns la concluzia cu privire la necesitatea admiterii cererii. Împreun cu . a concubinat cu ..A. din anul 2000 i pîn la 9 apartamentul nr. 2ra-188/06 [ 67 ]. În astfel de circumstan e. Cu titlu de exemplu. Chi in u.281 alin. consider instan a de recurs.d) CPC.. a decedat. În motivarea ac iunii reclamanta a invocat c .. a fost constatat faptul paternit ii lui T. p. i a obligat OSC din sectorul Botanica mun. s-a aflat cu decedatul . ţ Din rela iile de concubinaj cu .A. deoarece decedatul .A. a depus cerere în judecat împotriva Oficiului St rii Civile al sectorului Botanica mun.A.7 ]. paternitatea copilului conceput pîn la momentul decesului tat lui biologic poate fi stabilit prin hot rîre judec toreasc (art. Chi in u cu privire la constatarea paternit ii. a 132 ă ă ţ şă Ţ ţ ă ţ ă Ţ august 2004. art.. La 9 decesul lui . în rela ii de concubinaj. Insist c .48 CF al RM). pîn la na terea copilului.A. copilul este fiica acestuia. Au locuit împreun în ă Ţ ş ţ ţ ă ă ă ă ţ ă ă ţ ă ţ ţ ş ţ ş ţ ă ă i . iar la 9 decembrie 2004 s-a n scut fiica A. Chi in u.Z.O. Astfel.. ea a devenit gravid . au dus gospod rie ă ă Ţ ş ă ă ţ ş ţ ă Ţ ş ă ă ăţ unde a fost luat la eviden ă pentru supravegherea sarcinii. n scut dup ă ă ă ă Ţ i au avut buget comun. fapt confirmat prin explica iile martorilor-vecini i prieteni ai acestora. în privin a copilului minor A. avîndu-se în vedere tat l biologic decedat al copilului. anumite dificult i la aplicarea normelor de drept [ 104. L.Chi in u a declarat apel care prin decizia Cur ii de Apel Chi in u din 11 noiembrie 2005 a fost respins i a fost men inut hot rîrea primei instan . intimata a mers la medicul de sector.(2) lit.. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 1 februarie 2006 prin decizia sa a respins recursul declarat de OSC din sectorul Botanica mun. a fost indicat numele de familie al ei. pronun at în dosarul nr. În edin a de judecat s-a constatat c peti ionara-intimata L. au dus gospod rie comun ă ă ă ş Ţ ţ ă ş ă ă ţ ş ă ş ţ ţ ă ş ăţ ă ă ţ ş ă ş ţ ă ş ş ă ă ă ş ş ă ţă ă ă ş ă ă ă ş ă ţ Ţ ţă Ţ ă ă ţ ţă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ţă ş ă Studierea practicii judec tore ti a demonstrat c instan ele de judecat întîmpin ă ţ ă ş ă august 2004 .. Chi in u din 05 mai 2005 cererea a fost admis . a decedat subit. Chi in u s efectueze modific rile respective în actul de na tere a copilului (f. Îns .T. A. n scut de ea la 9 decembrie 2004 în mun. Prin hot rîrea Judec toriei Botanica mun.A. OSC din sectorul Botanica mun.70-72). iar prenumele i patronimicul P. august 2004. iar în privin a copilului din afara c s toriei faptul conex const în rela iile sexuale între inute de mama copilului cu pretinsul tat în perioada timpului legal al concep iei.54 mun. întemeiat instan ele de judecat au concubinat cu intimata în perioada începerii sarcinii.3 str.A. din care cauz în adeverin a de na tere a copilului în rubrica men iuni despre tat . . A. la cererea ei.A.O. din anul 2000.

pronun at în dosarul nr. La 30 martie 2000.281 alin. au locuit fiul V. în actele de na tere ale copilului. 49 alin. În motivarea ac iunii reclamantul a invocat c el împreun cu pîrîta s-au aflat de mai mult timp în rela ii de concubinaj. la cererea comun a reclamatului i a mamei copilului. pe care o prezenta ca i . dar i pentru faptul ca copilul s cunoasc ulterior provenien a sa biologic .M. cerin ele intimatei sînt conforme prevederilor art. Ulterior.N. dac în momentul depunerii declara iei tia c nu este tat l biologic al copilului [28 ] ă ă ş ţ ă ţ ş ţ ă ă ă ţ ţ ş ă ă ş ţ ă ă ţ ă ş ă ă ă ă ă ţ ţ ă ă ă ţ ă ţ ş ţ ţ ă ş ţ ă ă ă ţ ă şă ă ş ş ţ ă ă ă ă ş ă şă ţ ă ă ţ ţă ă ă ş ţ ă ţ ş ţ ă ă ă ă ş ţ ă ţ ă ţ ă ţ ă ă ş ţă ţ ş ş ş ţ ş ă ă ţ ă ă ş ţ men ionat este necesar pentru efectuarea înscrierilor respective în actele de stare civil ă ţ împreun . la men iunea despre tat . respingerea ac iunii. recurentul a fost indicat în calitate de tat al copilului [71 ]. au avut buget comun.49 alin. au dus gospod rie comun .N. i în actele de stare civil . A se men iona c instan a a interpretat eronat i prevederile art. cu privire la contestarea paternit ii pronun at în dosarul nr. T. deoarece este lipsit de dreptul de a contesta paternitatea persoana înscris drept tat al copilului în baza declara iei comune a acestuia i a mamei copilului sau în baza declara iei proprii. reclamantul a hot rît s În situa ia din spe a men ionat ţ ţ ţ i conform art. a fost respins i a fost men inut decizia instan ei de apel din urm toarele considerente. au locuit împreun . Astfel. tat l biologic al c ruia nu era recurentul.48 din Codul familiei. îngrijea de intimat . fiind în via . îns a inut s ofere acestuia numele s u. prin decizia Colegiului civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 1 iunie 2005 recursul declarat de T.2ra-837/2005 [ 71 ]. La 30 martie 2000. reclamantul cuno tea c nu el este tat l biologic al copilului.. potrivit c ruia nu are dreptul s conteste paternitatea persoana care a fost înscris drept tat al copilului în baza declara iei comune a acestuia i a mamei copilului sau în baza declara iei proprii.S.S. a depus cerere de chemare în judecat împotriva P. La data efectu rii înscrierii men ionate.so ie i mam a viitorului s u copil.(3) lit.(3) lit.d) Codul de procedur civil al Republicii Moldova i ale art.b) CF al R. dac în momentul depunerii declara iei tia c nu este tat l natural al copilului.A. Într-adev r.b) CF al RM instan a a dispus 133 ă ă ţ ăţ ă ş ţ ă Ţ ă ă ă ă ă ş ă ă comun i au avut buget comun. în vederea ob inerii facilit ilor în acest sens pentru viitor. a n scut fiul V. au dus gospod rie comun ă ă i au avut buget comun.(2) lit.. Dup ce a parcurs mai multe instan e. din cauza conteste paternitatea sa. pîrîta a n scut imposibilit ii de a convie ui împreun ţ ţă i luarea deciziei de a se desp r i. iar constatarea faptului prezentarea acestora la institu iile pre colare i colare. S-a constatat c p r ile s-au aflat în rela ii de concubinaj de mai mult timp..2ra-188/06 [ 67 ]. el a fost înscris în calitate de tat . intimata P. îns la insisten a i cererea depus de acesta. .

49 alin. n scut de recurent la 13 octombrie 1996. îns acesta nu dore te s pl teasc pensie pentru între inerea copilului minor. i în actele de na tere a copilului. recunoa te acest fapt nici acum. Astfel. acesta a prezentat raportul de expertiz medico-biologic din care urmeaz c el. deoarece el nu este tat l copilului. împotriva intimatului. În edin a de judecat s-a constatat c recurenta P. cu atît mai mult în lipsa cererii acestuia. întemeiat a concluzionat instan a de apel lipsa calit ii de tat a intimatului fa de fiica A. nu este scris de el. a declarat apel care a fost admis. ac iunea privind contestarea paternit ii (maternit ii) este imprescriptibil . din care considerente sînt inaplicabile dispozi iile art.(2) CF al R.L. ci de recurent . situa ie constatat prin decizia Colegiului civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 20 septembrie 2006 pronun at în dosarul nr. nu i-a recunoscut nici o dat paternitatea fa ă ş de fiica n scut de recurent i nu recurs men ioneaz ţ i faptul neteminiciei invoc rii de c tre prima instan a termenului de ă ă ţ ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ţ şă Analiza practicii judiciare atest i faptul aplic rii eronate de c tre instan ele de judecat a ţă ăţ ş ş ă ă ţă .S.. la cererea ei i f r a-l pune la curent pe intimat. Astfel. În confirmarea faptului c intimatul nu este tat l copilului. Din raportul de expertiz grafologic urmeaz c cererile depuse în numele lui pe adresa OSC al sectorului Ciocana mun. nu este tat l copilului n scut la 13 octombrie 1996 de recurent .S. P.. a depus cerere reconven ional împotriva P.49 alin. a fost admis . a n scut fiica A. a depus cerere de chemare în judecat împotriva lui V.L. i a men inut decizia instan ei de apel din urm toarele considerente. intimatul. Instan a de prescrip ie de un an stipulat în art.S. referitoare la termenul de un an. prin care î i recunoa te calitatea de tat al copilului i dore te înscrierea men iunii în cauz . prin prisma jurispruden ei CEDO în cazul Shofman contra Rusiei.L. recurenta a depus cererea de chemare în judecat în cauz ă El. V. Chi in u din 1 noiembrie 2005 ac iunea ini ial ţ ţ ă ş ă ă La începutul anului 2005. hot rîrea din 24 noiembrie 2005. cu privire la încasarea pensiei pentru între inerea copilului minor.(2) din CF al RM. fapt despre care el a aflat în anul 1998. deoarece norma de drept în cauz este 134 ă ţ ăţ ă ă ş ă ţ ţ ş ş ă ă ă ăţ ş ă ă ş ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ţ ă ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă ă ş ţ ş ş ă ţ ţ ş ţ ţ ă ş ţ ţ ş ţ ţ ă ă ţ ş ţ ă ă ş ă ă ă ţ ă ă ă ţ ă ţ ţ ă ţă ţă ţ ă ţ ă ţ ţ ţ ă ş ă ţ ţ Prin hot rîrea Judec toriei Ciocana mun.M. cu privire la contestarea paternit ii. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie prin decizia sa din 20 septembrie 2006 a respins recursul declarat de P. îns V. intimatul.termenului de prescrip ie. iar cea reconven ional a fost respins . la 13 octombrie 1996. Curtea de Apel Chi in u casînd hot rîrea primei instan e i pronun înd o nou hot rîre cu privire la respingerea ac iunii ini iale i admiterea ac iunii reconven ionale. din considerentele men ionate.L.Chi in u. 2ra-1323/06 [ 66 ]. ultimul a fost înscris în calitate de tat .

dominat de principiul dreptului fundamental al copilului la familie conform interesului superior al lui. în cadrul preg tirii pricinii pentru dezbateri judiciare. p rin ii sînt obliga i s . Or intimatul nu este p rinte al copilului minor în cauz . prioritate au reglement rile interna ionale [ 66 ]. eficacitatea i calitatea actului de justi ie.24 ]. în anul 2007 de 287 de cauze (Anexa nr. Concomitent.290 CPC al RM.(1) din CF al RM. În astfel de circumstan e. la examinarea pricinilor sus-men ionate. ceea ce diminueaz ş ţ ş ă instan ele judec tore ti trebuie s emit o încheiere prin care s oblige organul de tutel s 135 ă ă ă ă ş ă ţ ă ă ţ ă 1997).i între in copiii minori. Trebuie deci avute în vedere satisfacerea intereselor personale nepatrimoniale ale adoptatului. Or. acestea au demonstrat materia dreptului familiei [100.în contradic ie cu jurispruden a CEDO în cazul Shofman contra Rusiei.116 alin.4 alin.74 alin. Adoptatul trebuie s g seasc în o educa ie satisf c toare [19. în num r de 265. Potrivit art. instan ele esen a. În perioada anilor 2005 . p. De i legisla ia în vigoare privind adop ia copiilor propune o procedur complex . totu i persoanele interesate nu renun la dorin a lor de a înfia copii. Scopul oric rei adop ii este respectarea interesului major al copilului prin care în elegem c de la adoptator se cere prezentarea condi iilor materiale i garan iile morale necesare asigur rii dezvolt rii armonioase a copilului.6 din Conven ia european (în vigoare pentru Republica Moldova din 12 septembrie neconcordan e între pactele i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte i legile ei interne. p. Conform art. dintre care cele mai multe au fost depuse în anul 2005.(2) din Constitu ia Republicii Moldova i art. dac ş ţ ş ţ ă ă ă ţ ţ ă ţ ă ţ ă ţ ş ă ţ ă ţ ă ş ţ ş ă ş ţ ţ ţ ţ ă ă ă ţ ţ exist ă .(1) din CF al RM. întemeiat instan a de apel a respins i ac iunea ini ial cu privire la încasarea pensiei pentru între inerea copilului minor. Adop ia. vom expune problemele esen iale constatate pentru a fi aduse la cuno tin a instan elor judec tore ti i ale persoanelor în procesul solu ion rii acestei categorii de cazuri. precum i cele patrimoniale ale acestuia. În ceea ce prive te rezultatele generaliz rii practicii aplic rii legisla iei de c tre instan ele judec tore ti la examinarea pricinilor despre adop ie ca parte component a pricinilor care rezult din aplicabilitatea normelor dreptului familiei.2 alin. art. Astfel. hot rîre din 24 noiembrie 2005. în unele cazuri. ă ş ş ă ţ ţ ş ă ţ ţ ţ ş ţ ă ă ş ă ă ţ ă ţ ă ş ş ă ţ ă ă ă ţ ţ ăţ ş ă ă ă ţ ţ ş ă ă ţ ă şă ă ă ţ ş ţ ă ţ ţ ă ă ă ţ ţ ţ ţ familia adoptatorului o atmosfer de familie favorabil pentru dezvoltarea sa fizic ă ă i moral . conform art. 20). pentru faptul c instan ele de judecat aplic în general corect legisla ia material ţ ă ă ţ ă i procedural în judec tore ti comit erori în aplicarea legisla iei materiale i procedurale. conform art. deoarece. cu excep ia celor care au dobîndit capacitatea de exerci iu deplin pîn la atingerea vîrstei de 18 ani. pot fi adopta i numai copiii minori. în care se invoc imprescriptibilitatea termenului de prescrip ie în astfel de cazuri.2009 în instan ele de judecat au fost înregistrate 1072 de cereri.4].(3) CPC.

instan a avînd posibilitate s solicite i alte documente.2003 a fost încuviin at adop ia copilului C. ă ă ţ ă ă ă ş În unele cazuri nu sînt respectate dispozi iile art.(1) CF al RM prevede c hot rîrea judec toreasc despre încuviin area adop iei se va pronun a numai atunci cînd copilul s-a aflat în îngrijirea viitorilor posibili adoptatori nu mai pu in de ase luni. care necesit a fi expuse în partea motivat a hot rîrii. dar numai în cazuri temeinic justificate.M. potrivit art. în a c rei raz teritorial se afl ă ă ă ă ă ţ 136 ţ ă ţ ă ţ ţ ţ ă ă şă ţ ă ţ ăţ ţ ş ă se suspend conform art.(2) din CF al RM. la încuviin area adop iei instan a ă ţ ţ ă ă . f r a avea acordul exprimat al tat lui natural). nefiind posibil eludarea acestora. la încuviin area adop iei se va exprima acordul lui la înfiere.2002).124 CF al RM – exprimarea obligatorie a consim mîntului la adop ie al p rin ilor naturali ai copilului adoptat domiciliul p rin ilor sau al copilului. în vîrst de 22 de ani). acest text de lege stabile te num rul minim de acte. instan ele nu ă ţ ţă ă respect aceste prevederi legale. textul de lege nefiind exhaustiv.02. aceste indica ii legale fiind neglijate uneori de c tre instan e (exemplu: ţ ă ţ ă ţ ţ ţ ţ ă ţ ă ă ă ţ ă ţ ă ă ă ţ ţ ţ ă ă ăţ ă ă ă ţ ş ţ ă ă ă ţ ă ă ţ ă ţ ţ ş ţ ţ ţ ţ ă ă ă ă ă ă ţ ţ ă ş ă ţ ş ă ţ ă ţ ş ş ţ ă ă ţ ţ ă ă ă ţ ţ ă ă ş ă ţ ă ş ţ ă ţ Uneori îns instan ele judec tore ti au neglijat normele men ionate (exemplu: Judec toria Criuleni.B l i. îns actele prev zute expres trebuie anexate în mod imperativ.prezinte un aviz asupra caracterului ra ional al adop iei. În unele cazuri. procesul judec toreasc va ine cont de avizul organului de tutel ţ ţ ţ ă ă ă i curatel . iar în cazul nedepunerii cel pu in a unui document. C l ra i privind încuviin area adop iei s-au pronun at f r ţ ţ ţ ş ăă ţă prin declara ie autentificat la notar sau la autoritatea tutelar . În unele situa ii aceste dispozi ii nu se respect (solu iile adoptate de judec toriile încredin area copilului. cu excep ia stipulat la art. Astfel. se va pronun a o încheiere de a nu se da curs cererii.12.171 CPC al RM. mun. iar pîn la prezentarea acestuia.2002 a încuviin at adop ia de c tre L. instan ele de judecat nu au respectat prevederile art.2002 a încuviin at adop ia copilului B. f r a solicita copia buletinului de identitate)..122 alin. Instan a poate încuviin a adop ia f r a ine cont de acest termen. încuviin înd adop ia f r solicitarea avizului autorit ii de tutel i curatel (exemplu: hot rîrea Judec toriei Edine din 07. Este de men ionat faptul c în situa ia în care copilul a împlinit vîrsta de 10 ani. cu excep ia cazului cînd acordul este exprimat personal în instan a de judecat (exemplu: prin hot rîrea Judec toriei Basarabeasca din 08.03. Dispozi iile art.10.126 pct. Art. Hînce ti prin hot rîrea din 20.127 alin. Comrat.121 i 123 CF al RM referitor la vîrsta adoptatorilor i la diferen a de vîrst intre adoptator i cel adoptat sînt de strict interpretare. acordîndu-se termen pentru lichidarea neajunsurilor (exemplu: Judec toria Dub sari prin hot rîrea din 28.288 CPC al RM privind actele care se anexeaz la cererea de adop ie. În unele cazuri. dar i f r motivarea neîncredin rii).. care trebuie anexate la cerere. (2) CF al RM.

cele cinci cazuri sînt expres i limitativ prev zute de lege. Acest acord este necesar i la schimbarea numelui de familie i a prenumelui copilului (art. de aceea instan a ia decizia de adop ie numai în cazul în care s-a constatat c la îndeplinirea condi iilor de fond actul juridic de încuviin are a adop iei coincide ţ ţ ţ ă ţ ţ ţă ţă ă ţ ţ ş ţ ă ă ţ ă ţ ţă ă ă ă ă ă ţă ă ţă ţ 137 ă vor depune cerere la Curtea de Apel de la domiciliul copilului potrivit art. n scu i la 07. în actele men ionate. pentru adoptarea unui copil cet ean al Republicii Moldova norm de competen ă ţă ş ă ţ ţă ă ă ţ ă ă ă ă ţă ă ţ ţ ţă ţ ă ă ă ă ţ ţ ă ş ţ ă ă ă ţ ă ă ă ă ţă ă ţ ţ ă ă ş ă ţ ă ă ţ ţ ă ţ ţ ţ ţ ă ş ţ ţ ă ş ţ ţ ţ ş ă ş ş ă ă ă ă deauna se conduc i respect întocmai legisla ia na ional ţ ţ ă ş i prevederile Conven iei privind apatrizi sau de c tre cet eni ai Republicii Moldova cu domiciliul în str in tate este necesar ă ă ţă ă uneori nu este respectat (exemplu: hot rîrea Judec toriei Flore ti din ş ă ţă ă ă ă ţ ţ 15. precum i cet enii Republicii Moldova cu domiciliul în str in tate. ci nu un drept subiectiv al cet eanului. instan ele judec tore ti nu întotprotec ia copilului i a cooper rii în materia adop iei interna ionale i acordurile bilaterale interna ionale în materie.10. Adop ia copilului cet ean al Republicii Moldova de c tre cet enii str ini se va admite numai dac nu exist posibilitatea ca acest copil s fie adoptat de rudele sale sau de c tre cet enii Republicii Moldova (art. f r acordul tat lui natural. iar circumstan ele pe care le con in necesit a fi dovedite în forma prev zut de lege (de exemplu.129 alin.02. respectiv.1988 i.124 CF al RM referitor la cazurile de adop ie a copilului f r exprimarea acordului p rin ilor.(3) CF al RM)..(3) CF al RM). În cadrul studiului s-a observat interpretarea neconform a prevederilor art. S-a constatat c în cadrul adop iei interna ionale. f r a se lua acordul acestora). Astfel.08. Imposibilitatea adop iei copilului de c tre cele dou categorii privilegiate la adop ie trebuie verificat în mod obligatoriu de c tre instan ele judec tore ti na ionale.1989 . .2002 a Judec toriei Rezina s-a încuviin at adop ia copilului N.289 CPC al RM). de c tre un cet ean al Rusiei f r a se prezenta actele prev zute de art. prin hot rîrea Cur ii de Apel B l i s-a încuviin at adop ia copilului G.10.(2). de c tre un cet ean al Rusiei).116 alin. Pentru adop ia unui copil cet ean al Republicii Moldova de c tre cet eni str ini sau prezentarea unor acte speciale (art. deoarece a fost prezentat hot rîrea de declarare a dispari iei acestuia). Aceste condi ii uneori sînt înl turate prin neaplicare de c tre instan ele judec tore ti (exemplu: prin hot rîrea din 13. Este de men ionat faptul c cet enii str ini sau apatrizii.07..286 alin.D.2002 despre încuviin area adop iei copilului M. de c tre cet eanul Italiei P. Adop ia unui copil reprezint un element al capacit ii juridice a familiei. Aceast ăţ ă ş ş ţă ă ă ţă ţ ţ ă ţ ţ ţ ţ ţă ţ ă ă ă ă ţ Ş Judec toria ă tefanVod a încuviin at adop ia fra ilor D.289 CPC al RM) sau întrunirea unor condi ii diferen iate de adop ia na ional .

am efectuat un sondaj cu genericul „Familia i rela iile de familie” (Anexa nr. Republica Moldova se confrunt cu probleme demografice de importan ţ ş ţ ă ş ş ă ă .4. În viziunea autorului men ionat.5%. Au fost intervievate persoane din diferite domenii de activitate: Tabela 1 Nec s tori i C s tori i Coabitare Divor a i V duvi Total ă ţ ţ ţ ă ă ţ ă ă ţ ş ţ ţ ă ţ ă ţ ţ ţ ş ţ ă ă ă ă ţ ş ţă ş ţă ă ţ ă ă ă ă ă ţ ă ţ ă ă ş ă ă ţ ă ş ă Conform datelor furnizate de ultimele dou ţ ă recens minte. cre terea 8 47 2 16 2 75 10. Politica de stat în domeniul ocrotirii familiei i perfec ionarea bazei normative pentru realizarea acesteea în Republica Moldova ă ă ţ ă ş ţ ş ş major . de a-i asigura dragostea i grija p rinteasc . perioada 1989-2004 s-a ă aceast perioad a fost determinat de trei factori esen iali: sc derea natalit ii.67 100 Dac analiz m rezultatele acestui sondaj.1 – 1. conform datelor recens mîntului. pe termen mediu i lung.33% din Majoritatea responden ilor. iar 80. înregistrînd o sc dere de 274 mii persoane.67%. Recens mîntul popula iei din Republica Moldova efectuat în octombrie 2004 constat schimb ri esen iale în structura demografic . ţ ţ ţ ă ţ ş ă responden i sînt originari din localitatea urban i 62. sînt angaja i în cîmpul muncii. putem face urm toarele concluzii: 37. caracterizat prin reducerea num rului de popula ie. Plecarea unuia dintre so i conduce.00% din ei au locuin proprie. ăţ 138 ăţ Actualmente. Num rul popula iei stabile a Republicii Moldova (cu excep ia raioanelor de est i a mun.5)1.1-1. 2). 4. „Mul i moldoveni pleca i peste hotare nu vor mai reveni acas . p. 3 -1. inclusiv legate de aspecte medico-sociale.în mediul rural [ 78. p. 88.294].33 2.67 2.298].67% responden i din localitatea rural . Pentru clarificarea situa iei în domeniul rela iilor sociale. declin demografic care s-a produs într-un ritm mediu anual de 0. uneori.interesului copilului: de a-l cre te i educa într-o familie. au copii (Anexa nr. a fost de 3 383 332 de locuitori. la destr marea familiei” [78. 74.5). Bender).67 62. Cercet torul Boris Gîlc consider c din punct de vedere demografic efectele migra iei sînt negative i vor avea ecou puternic în viitor. Descre terea popula iei în mortalit ii i a migra iei.00%.67 21. inclusiv 1 305 655 în mediul urban i 2 077 677 locuitori . 56 din responden i.

Potrivit sondajului.67% din copii sînt foarte satisf cu i de rela ia lor cu Referitor la ajutorul acordat copiilor de c tre p rin i.00% femei care sînt repartizate dup vîrst .6-1. 23.14%) i lipsa sau nesiguran a locului de munc (11. În ultimul timp se discut mult despre contractul matrimonial. 10). 10. ceilal i fiind neangaja i sau pensionari p rin ii (respectiv 2.00% b rba i i respectiv 52. În viziunea noastr .67 14. conform tabelului ce urmeaz : ă ă ţ ă ş 20 . 21.67% din cei intervieva i (Anexele nr. Principalele obstacole în întemeierea unei familii pe care le-au dezv luit rezultatele sondajului au fost: dificultatea de a g si partenerul potrivit (22.23% din responden i vor divor a.30 ani 31 .92% vor p stra familia.33% dintre cei intervieva i (Anexa nr.95). dup care urmeaz rela ia cu p rin ii (Anexele nr. 11. mai pu in primind ajutor în bani (14.67 100 ă ţ ă ţ ă ă ţ ţ ţ ă . Convie uirea tinerilor cu p rin ii (socri) este un model care poate influen a realizarea familiei în societatea noastr consider 89. 13. 1. ceilal i avînd studii tehnice i medii.00 58. Majoritatea din cei intervieva i sînt încadra i în sfera deservirii sociale (56. 13.îngrijire. dintre întreb rile referitoare la rela ia dintre p rin i i copii.25 ani 26 . 12. 3. 5.67 12. 34. În caz de în elare de c tre unul dintre so i.89). veniturile mici (20. ţ ţ ă ă i invers. 71.67% sînt din înv mînt.33% din 74.86%). consider ţ ţ ţ ţ ă ţ observ m c ă contractul matrimonial nu este considerat drept un mijloc de solu ionare a 139 ţ ş ă ă ş ţ ă ă ă ţ ţ ţ ţ Vîrsta Nr. lipsa locuin ei (17.49%). 14).45 ani Dup 45 ani Total ă 9 44 11 75 Dintre ei 72% sînt persoane cu studii superioare.70% – bunuri nealimentare m runte. 8. 5. cea mai mare pondere o are rela ia cu copiii (media ponderat fiind 2.19% . 6.8% – mobil etc. 90. (Anexa nr.43%) (Anexa nr. 8).9). Din datele sondajului ţ ă ă ţ ţ ă ţ ţ ă ă ş ă ă ă ţ ă ţ ă ă ţ ă ţ ă ş ţ ă ă ă ţ ă ţ ţ ă Ş ţ ţ ăţă din sfera de producere. În majoritatea familiilor (93.75%) nu este acceptabil infidelitatea so ilor.La acest sondaj au participat 48.00%). Totodat . 4. 9). un factor important în men inerea unor familii s n toase r mîne a fi fidelitatea conjugal . sondajul efectuat a relevat urm toarele: responden i.33% sînt (Anexa nr.00%). divor ul poate fi utilizat pentru a da o lec ie celuilalt so . Divor ul ar fi o modalitate de a schimba starea familial consider 69.78% primesc ajutor prin produse alimentare. 7). responden i 11 ţ ă ă ă Tabela 2 În % 14.

atribuind o importan deosebit rezolv rii în termene restrînse a celor mai acute probleme ale familiei. de perpetuare a unor concep ii. pentru perioada cînd ea nu poate s îngrijeasc copilul. În cazul în care nu se va echilibra procesul emigra iei. s stabileasc modul de asigurare cu aloca ii pentru pierderea temporar a capacit ii de munc a persoanelor care îngrijesc copii de vîrst fraged (pîn la 3 ani). condi ii de perpetuare i dezvoltare care s -i permit s . Parlamentul adopt o hot rîre [ 99 ] con inînd o serie de familiei. de sens al existen ei. de venitul ei i de indicele costului vie ii. Credem c pentru dep irea acestei situa ii sînt necesare m suri de stimulare a natalit ii.26%) simt lipsa ajutorului acordat din partea statului (Anexele nr. Astfel. în cazul cînd mama este bolnav .problemelor familiale (76. înt rirea ă ţ ă ă ţ ţ Ş . ocrotirea mamei i copilului. în anii 90 ai i nu au vechime în munc de un an i pentru femeile care ş ă ă ţ nu lucreaz au fost stabilite unele aloca ii pentru îngrijirea copilului pîn la vîrsta de un an i jum tate în propor ie de 50 de procente din salariul minimal. Parlamentul a obligat Guvernul Republicii Moldova s elaboreze un sistem unic al aloca iilor de stat pentru familiile care au copii. În anul 1990 la 5 decembrie. întrucît majoritatea (97. cre rii condi iilor favorabile pentru îngrijirea copiilor nou-n scu i i a copiilor mici s-a stabilit: 140 ţ ă ţ ă ţ ă ţă ă ă ş ş ţă ă ă ă ţ ă ă ă ă ă ă ă ţă ă ţ ă ă ţ ş ţ ţ ţ ă ă ş ă ţ ţ ă ă ş ţ şă ă ţă ă ă m suri menite s ă îmbun t easc situa ia femeilor.i realizeze plenar func iile” [148. p.4]. ocrotirii s n t ii lor i a s n t ii copiilor nou-n scu i. inînd cont de componen a familiei. mentalit i sau interese materiale. ridic rii gradului de ocrotire social a familiilor cu copii mai pu in asigurate. societatea la rîndul s u este datoare s asigure familiei protec ie. Pentru femeile care lucreaz ă ă ă ă ă ăţ ş ă ă ă ă ă ş ă ă ăţ ţ ţ ţ ă şă ă ă ă ş ţă ţ ţ ă ţă ă ă ă ă ţă ă ţ şă ă ă ă ţ ă ă ş ă ă ă ţ ă reac ie a societ ii în sensul îndeplinirii îndatoririlor sale fa ţă ţ de familie. Aloca iile de stat pentru îngrijirea copilului pîn la vîrsta de un an i jum tate au fost majorate la nivelul salariului minimal. 15. Apari ia conceptului politicii de stat în domeniul ocrotirii familiei poate fi definit ca secolului trecut în societatea noastr începe s fie con tientizat necesitatea adopt rii unor decizii cardinale orientate spre consolidarea familiei.71%). care ar cuprinde în primul rînd politica de stat în domeniul ocrotirii familiei. perspectivele se întrez resc foarte descurajatoare. realizarea unor m suri de politic familial . mamei i copilului. i al i speciali ti în problemele ocrotirii familiei au constatat c de nu vor interveni ă ţ ş ă ţ ş ţă ţ ş ă ţ anumite schimb ri în evolu ia natalit ii i a situa iei economice din ar . p. copii invalizi. 16). dar i num rul de noun scu i. În scopul sporirii eficien ei dispensariz rii femeilor gravide. Dinamica intern a procesului demografic nu va putea fi schimbat decît pe termen foarte lung [78. Autorul român Victor Dan Zl tescu consider c în cazul în care „familia confer societ ii valori de solidaritate uman .300-301]. peste vreo 20 de ani va sc dea dramatic num rul persoanelor apte de munc .

sporirea volumului de producere a tehnicii de uz casnic (în mare asortiment) pentru a satisface pe deplin cerin ele familiilor. ş ţ şă ţ ţ ş ă ţ ş ţ ţ ă ş ă ţ ă ţ ţă ă ă ă adopt Programul de m suri destinat îmbun t irii situa iei femeilor. indiferent de num rul zilelor folosite pîn la na tere. a copiilor din familiile de studen i. a organiza. crearea condi iilor pentru frecventarea obligatorie de c tre femei a cursurilor de perfec ionare sau reciclare la întoarcerea din concediul de maternitate i de îngrijire a copilului. cu elaborarea unui program ce urmeaz a fi introdus în planul de studii al tuturor institu iilor. urgentarea dezvolt rii institu iilor pre colare de tip nou cu diverse regimuri de lucru pe baz de cooperativ . de militari în termen i din cele cu trei i mai mul i copii. activitate individual (gr dini e-cre e la domiciliu. ă tiin ifice i practice a punctelor de consultare realizarea unui complex de m suri organizatorice în vederea preg tirii tinerilor pentru via a de familie. v duvilor. l rgirea re elei caselor de copii de tip familial. bunicului sau altor rude care de fapt îngrijesc copilul. integral sau pe p r i mamei copilului sau .so ului. amelior rii situa iei materiale a familiilor cu copii. ă ţ bunicii. la dorin a lor. ţ ş ţ ă ţ ţ ă ş ţ ă ă ă ă ş ţ ă ţ ă ţ ţ ţă ă ţ ă ţ ă ă 141 ă concediul pentru îngrijirea copilului pîn la împlinirea vîrstei de 3 ani se acord ăţ ă ş ă ţ ă ă ş ţă ă ă ă ş ş ţ . îmbun t irea condi iilor de educa ie a copiilor orfani . b rba ilor care lucreaz concediu anual în perioada concediului so iei [93]. condi iilor de munc a femeilor.concediul de maternitate cu o durat de aptezeci de zile calendaristice pîn la na tere i de cincizeci i ase de zile calendaristice (în cazul na terilor complicate sau na terii a doi sau mai mul i copii . frecventarea cursurilor în timpul concediului social.cum g se te de cuviin ă ş ă ţ ă ă ş ş ă ş ş ş ş ţ ţ ţ ş ş ă ş ă familia .de aptezeci de zile calendaristice) dup na tere se calculeaz în total i se acord femeii integral.). Guvernul Republicii Moldova importante sînt: stabilirea eliber rii gratuite a medicamentelor conform re etelor prescrise de medic pentru tratamentul ambulatoriu al copilului pîn la vîrsta de 3 ani. ocrotirii mamei i copilului. stabilirea înlesnirilor pentru între inerea în institu iile pre colare a copiilor v duvelor. mamelor singure. ţ ă ţ ă ă ş i ale c ror so ii se afl în concediu prenatal sau postnatal li se acord la dorin a lor ţ În scopul asigur rii propriet ii sociale. gr dini e cu program de zi etc. precum i a femeilor gravide . dintre care cele mai crearea pe lîng institu iile de medicin în probleme familiale .

Astfel. dezvoltarea unui serviciu social destinat copiilor str zii cu scopul de a-i profesionist . ă ţ ş ă ş reintegrarea copiilor în familiile lor biologice sau plasamentul acestora într-o familie de asisten resocializa. organiza ie neguvernamental interna ional care î i desf oar activitatea în ă şă ş ţ ă ţ ţ ă ţ ţ ă durat domeniul protec iei drepturilor copilului este Organiza ia „Salva i Copiii”. Aceasta a fost fondat ţ ţ ă în Republica Moldova în 1992 ca filial a Organiza iei „Salva i Copiii” din Romînia. educa ie. reabilitare medical O alt ţ ă ă ă ăţ ţ ţ ă ş ă ă ţ şă ă ş ă ă ş ăţ ă ş ţ ă ă ţ ţ ş ţ ţ ş ă ţ ţ ş ş ă ţă ă ă ă ă efectuarea controlului fiec rei femei gravide la aparatul ultrasonor la alfa-fetoprotein organizarea punctelor de consulta ie genetic ţ ă ş (Tiraspol. iar în anul 1995 se reorganizeaz în institu ie independent . avînd drept scop final parental profesionist . consult rii familiilor din grupa de risc i depistarea bolilor genetice [99]. Cahul) în scopul religioase. În activitatea sa. resocializarea copiilor din institu iile nominalizate prin intermediul centrelor de plasament de tip familial. Organiza ia Interna ional Neguvernamental (OIN) „EveryChild” a activat în Republica Moldova începînd cu anul 1995 sprijinind procesul de reformare a sistemului de protec ie a copilului din ara noastr . a-i reintegra în familia biologic sau de a-i plasa în familia de asisten ă ă ăţ ă ă ă ă parental ţ parental profesionist pentru copiii lipsi i de i social . comerciale. extinderea lor la nivel na ional. pentru a preveni na terea copiilor cu vicii congenitale . reabilitarea social i reintegrarea lor în familie. OIN „EveryChild” MOLDOVA colaboreaz cu autorit ile locale în pentru copiii i familiile aflate în dificultate axate pe prevenirea abandonului i institu ionaliz rii Componentele acestui program sînt : sprijinirea familiilor vulnerabile în scopul prevenirii destr m rii lor i plas rii copiilor în îngrijirea statului.dotarea cu utilaj modern a centrelor de planificare a familiei. Este înregistrat ă ă ş ş ă ş ş ţ i apari ia unor organiza ii i vederea implement rii unui program integral de dezvoltare a serviciilor sociale de alternativ copiilor. B l i. obiectivul de lung ă ocrotire p rinteasc . asocia ii ob te ti a c ror activitate reflect interesele familiei. urm rind consolidarea serviciilor implementate. dezvoltarea serviciului de asisten ofere îngrijire. dezvoltarea unui nou serviciu de zi destinat copiilor cu disabilit i care s le integrarea acestor copii în cadrul serviciilor generale pentru copii. partide i mi c ri politice. în care lipse te s r cia i exploatarea [ 227 ]. În Republica Moldova se constituie paralel i un anumit poten ial al subiec ilor nestatali care pledeaz pentru luarea unor m suri de politic familial . precum i implementarea altor noi servicii sociale care ar corespunde viziunii „EveryChild” MOLDOVA – o lume în care fiecare copil are dreptul la un mediu familial care ofer siguran . incluzînd diverse asocia ii ob te ti. Obiectivele sînt de a promova i respecta 142 ş ă ţ ă ş ş ă ăţ ţ ţă ţă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ţ ţ ă ă fiind . reintegrarea copiilor din institu iile reziden iale de dimensiuni mari în familiile lor biologice.

sus inerea programelor Centrului de zi „Speran a” (Centru ţ ţă ţ ţ ă ş ă ă ş ţ ăţ ş ţ ţ ţ ş ţ ă ş ţ ă ţă ă ş ă ş ăţ ţ ă ă ă ţ ţ ă ţ ţ ă ţ ă ă ş ă ă ţ ă ţ ţ ş ăţ ş prevenire. prin sus inerea familiilor în dificultate. constituit pe baz legal asisten ă ă ă ă ţ ă ă ţ ă i de a victimelor traficului de fiin e umane. Organiza ia „Salva i Copiii” din Moldova [ 225] utilitate public . Pentru a implementa prevederile Conven iei. gestionarea centrelor ce acord servicii de personalului local. nonreligioas . de dezvoltare comunitar .cu privire la drepturile i necesit ile copilului. se acord consulta ii medicale i psihologice p rin ilor i adolescen ilor. Aceasta este o organiza ie umanitar interna ional . Ac iunile desf urate de c tre aceste structuri sînt îndreptate spre înl turarea sau minimalizarea consecin elor diferitelor riscuri sociale care afecteaz copilul i familia cu copii. 143 ş ă ţ ă ă şă ţ ă ţ ăţ ţ ţ ş ă ş ţ ş ă ţ ă ş ţ ş ă ş ţ ş ă ţ ş reabilitarea i integrarea social a copiilor cu sindromul Down/ARIS Down. se determin modalit ile de reintegrare a copilului în familia de origine. organizarea timpului liber pentru copiii din colile-internat [222]. ea se implic prin programele de social ţ ş ă este o organiza ie neguvernamental . reintegrarea copilului institu ionalizat în familia sa sau plasarea lui într-o alt familie. recuperare i asisten ş a persoanei. instruirea educatorilor i a de reabilitare i integrare social a copiilor cu disabilit i). precum i a familiilor lor. Centrul na ional de prevenire a abuzului fa de copii. se sus in material structurile spitalice ti etc. neguvernamental care are drept misiune asigurarea unei familii pentru fiecare copil. precum i prin ţ ş ă ş ă ţ ş sus inerea Centrului de Resocializare i Reintegrare a copiilor str zii i a altor copii afla i în dificultate „A chiu ” [ 222 ]. Centrul de zi „Speran a”. „Amici dei Bambini” î i ating scopul prin prevenirea abandonului copilului de c tre p rin ii s i. Funda ia „Copil rie” etc. Un deosebit aport în promovarea drepturilor copilului o are i Organiza ia „AiBi” (Amici dei Bambini). precum i de a spori con tiin a public ţ ş ţ ş ţ ţă ş ş ţ ă ă ş ă ţ ţ ăţ ţ drepturile copilului în rile care au ratificat Conven ia interna ional cu privire la drepturile ţ ăţ ă ţ ă ş . se organizeaz cursuri de formare pentru operatorii sociali i sociosanitari. Proiectele sale pentru Moldova sînt: sus inerea Casei „A chiu ”. apolitic . Asocia ia pentru Informare i Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova. În cadrul asocia iei se promoveaz interven ia pentru prevenirea abandonului minorului de c tre p rin ii s i prin proiecte de sus inere a familiilor de origine. sus inerea copiilor orbi i slab v z tori. În ultima perioad s-au remarcat în sfera promov rii i protec iei drepturilor copilului aflat în dificultate i a familiei cu copii: Asocia ia de reabilitare a minorilor surzi „Voin a”. Asocia ia de sprijin a copiilor cu handicap fizic din Chi in u. Centrul de ăţ social a copiilor refugia i i solicitan i de azil. a centrelor maternale. Nu mai pu in important este i activitatea asocia iilor i centrelor care se manifest prin posibilitatea de a identifica mult mai repede sectoarele vulnerabile i de a reac iona prompt la remedierea acestora. promovarea adop iei. de a aplica i monitoriza respectarea acestora. de asisten ş ţ ş ţ ă ă copilului.

serviciilor alternative în scopul prevenirii institu ionaliz rii copiilor. formarea con tiin ei civice pe baza valorilor na ionale i generalanturajul familiei sau care se afl în alte condi ii nefavorabile sau extreme [ 117 ]. În scopul coordon rii activit ii organiza iilor neguvernamentale implicate în sfera protec iei drepturilor copilului i a familiei cu copii în Republica Moldova este instituit Alian a ONG-urilor în domeniul Protec iei Sociale a Copilului i Familiei (APSCF). participarea la luarea deciziilor la nivel central i local. na ionale i locale. un Centru de coordonare a rela iilor cu sociale a copilului ş i familiei. care este un for al ONG-urilor interna ionale. Scopul acestei Alian e este de a contribui la elaborarea unei politici sociale coerente în domeniul protec iei guvernamentale i neguvernamentale [ 222 ]. Parlamentul adopt Legea privind drepturile ă ş ţ ă ş ţ ţ ş ş ă ă ş ă ţ ă ţ ţ ş ţ ţ ş ş ţ ţ ă ş ţ ţ ţă ă ş ţ ş ţ ş ş ţ ă ţă ş ţ ţ ş ă ţ ăţă ă ăţ ş ţ ţ ţ ă ă ş ş ă ţ pentru asisten a social (CRRAS) fondat în anul 1998 pe lîng Facultatea de Asisten ă ţă ă ţ ş cu institu iile de înv ţ mînt din ar i de peste hotare. ţ ă ţ ă ţ ş ă umane. la modificarea legisla iei în vigoare i a mecanismelor administrative ce asigur implementarea legisla iei în practic . capacit ii organiza iilor neguvernamentale active în domeniul protec iei sociale a copilului i a neacoperite i direc ionarea ONG-urilor spre aceste domenii. prevede asigurarea s n t ii lui fizice i spirituale. Actualmente CRRAS. un Centru de cercetare a problemelor privind familia i copiii. adolescen ii i tinerii. ş ă ţ ţ ţ ţă ă ş ă ţă ă ă ţ . care stabile te statutul juridic al copilului ca subiect independent. precum i în scopul mic or rii num rului de copii plasa i în institu ii tradi ionale de îngrijire (case de copii. sus inerea moral ţ ţ i material . promovarea ş ţ ţ ţ Social . este: un Centru de coordonare a rela iilor organele administra iei publice locale i cu ONG-urile implicate în activit ile de preg tire a asisten ilor sociali i de oferire a serviciilor sociale. informarea reciproc ţ ş ţă a sectorului asociativ prin consolidarea ş ţ despre activitatea ONG-urilor. identificarea domeniilor Tendin a de sporire a responsabilit ii statului pentru soarta familiei începe a fi reflectat ţă ţ ş copilului. Astfel. Un aport deosebit în promovarea asisten ei sociale îl are i Centrul Republican de Resurse Sociologie i Filozofie a Universit ii de Stat din Moldova cu sprijinul UNICEF în Republica Moldova. coliinternat). o forma iune care func ioneaz pe principii benevole i la care poate adera orice organiza ie neguvernamental de profil. La fel. i în legisla ia statului. p.5]. dezvoltarea sectorului comunitar etc. un Centru de organizare a practicii studen ilor i un Centru Metodicodidactic [5. prin stabilirea unor parteneriate eficiente între structurile ş ţ precum i pentru a asigura o activitate eficient familiei. la 2 martie 1994. prin func iile realizate. acord o grij deosebit ă ă i protec ie social copiilor lipsi i temporar sau permanent de 144 ţ ţ ş ă ţ ş ş ă Acestea presupun acordarea asisten ei psihosociale. Alian a i-a definitivat o serie de obiective prioritare pentru îmbun t irea situa iei în domeniul protec iei copilului i a familiei cu copii.

drepturile i obliga iile personale ale so ilor. Astfel. condi iile i modalitatea de încheiere a c s toriei. acoperirea dobînzii bancare la creditele acordate tinerelor familii de institu iile financiare pentru construc ia sau ţ ţ ţ ţ ţă ă ă ţ ş ă ţ ţ ă ţ ă ţ ăă ş ş ţ ă ş ă ţ ă ţ ăţă ş ţ studii speciale. medical . condi iile încet rii c s toriei. ş ţ ţ ţ ă ţ ă ă ţ ă ă ş ş ă ţ ţ ă ţ ş ă ă ţă ţ ă ă ţ ă ş ţ ă ă ţ ş ţ ă ş ţ ă ş ţ ă ă ţ ă ţ ţ ş ţ ă ş ă ă ă ă ăţ ţ ă ţă ţ ţ ă ţ ţ ă ă ţ ă ă ă ă ţ ş ăţ ţ ţă ă ă ă ăţă înv tur . regimul legal i contractual al bunurilor so ilor. ocrotirea s n t ii copilului. Crearea re elei de servicii de asisten ţ psihopedagogic . Modificarea legisla iei în vigoare la capitolul responsabilit ile p rin ilor pentru neasigurarea colariz rii copiilor. Or. sistemul de subven ii pentru familiile tinere cu copii. La 26 octombrie 2000 Parlamentul Republicii Moldova adopt Codul familiei. care reglementeaz rela iile sociale de familie. reglementarea rela iilor familiale cu elemente de extraneitate [ 28 ]. pentru educatori i p rin i. social . inînd cont de bugetul lor. (2). etc. dreptul copilului la Un compartiment aparte era dedicat familiei i copilului. stabile te principiile de baz ale legisla iei familiale. Legea cu privire la ocrotirea s n t ii reproductive i planificarea familial (art. activitatea caselor de copii de tip familial. adop ia. Un progres principial nou îl constituie recunoa terea familiei în calitate de subiect de drept în con inutul unor acte legislative i normative. modul de realizare i ap rare a drepturilor familiale. 12) pune familia tîn r sub protec ie special prin: ac iuni de preg tire a tinerilor pentru via a de familie. 8 alin. declararea nulit ii c s toriei. obliga ia de între inere dintre membrii familiei. în con inutul acestuia fiind prev zute urm toarele m suri de reform : Modificarea legisla iei cu privire la responsabilitate material a p rin ilor lipsi i de drepturi în scopul compens rii cheltuielilor statului pentru între inerea copiilor acestora. institu ii de înv ţ mînt) care sînt chema i s asigure educa ia sexual a minorilor i 145 ţă ă ă ţ ţ ă ţ ă ă ş ă ă ş ă ţă ş ţ ş ş . nume te i familia [114 ]. Crearea unei platforme tiin ifice în vederea perfec ion rii func iilor educative ale familiei contemporane [117]. ocrotirea copilului în condi ii nefavorabile de via . drepturile i obliga iile p rin ilor. Guvernul Republicii Moldova a ţ aprobat un Program de stat privind asigurarea drepturilor copilului. educa ia sexual a tinerilor i ac iuni de ocrotire a s n t ii reproductive a tinerelor femei. respect rii prevederilor conven iilor i acordurilor interna ionale în domeniul ocrotirii copilului. rela iile juridice dintre p rin i i copii. Legea cu privire la tineret (art.În scopul realiz rii Legii privind drepturile copilului. tutela i curatela. Programul includea mai multe activit i care urmau s asigure: drepturile fundamentale ale copilului. pe lîng al i subiec i de drept (persoane cu preg tirea lor pentru via a de familie. juridic educa ia copiilor r ma i f r ocrotire p rinteasc .

Guvernul Republicii Moldova a adoptat i o serie de hot rîri precum: Hot rîrea privind unele m suri pentru diminuarea fenomenelor cer etoriei. Conform articolului 46 din Legea ocrotirii s n t ii. precum Programul–pilot „Copiii orfani”. În direc iile respective de politic social sînt adoptate documente cu con inut normativ. care prevede colaborarea tuturor institu iilor i organiza iilor ce elaboreaz ţ ş ţ dezvoltarea re elei de servicii sociale cu participarea nemijlocit a comunit ii va conduce la ă vagabondaj. crearea centrelor de reabilitare social pentru astfel de copii în perioada postinstitu ional . organizarea în comun cu organiza iile interesate a eviden ei persoanelor f r ţ ţ 146 ă ş ş ţă ă ă ă ţă ş ţ ăţ procurarea de locuin [115]. aprobat de c tre Guvernul Republicii implementeaz politica de protec ie social orientat spre copiii cu disabilit i i stabile te c descentralizarea serviciilor. În leg tur cu cele men ionate urmeaz s eviden iem urm toarele acte care determin politica statului în raport cu copiii. vagabonzilor i copiilor str zii i supravegherea realiz rii acestora [ 95 ]. axate pe model familial. aprobat de c tre Guvernul Republicii Moldova.dreptul la ocrotirea s n t ii membrilor ei i la protec ie social [118 ]. pe lîng accesibilizarea mediului habitual. prin care se preconizeaz dezvoltarea serviciilor noi de îngrijire i instruire a copilului r mas f r ocrotire p rinteasc . în care sînt prev zute o serie de m suri adresate familiei i din aceste considerente pot fi incluse în competen a politicii familiale. La fel. aziluri) pentru acordarea asisten ei sociale necesare copiilor vagabonzi. din aceast categorie f cînd parte i cer etorii. Pct. familia are sau ţ . elaborarea unor programe teritoriale de sus inere a cer etorilor. Un alt exemplu la acest capitol este Programul-pilot „Copiii cu disabilit i”. se va reduce i num rul de persoane într-o institu ie social . astfel. O parte dintre problemele politicii de stat în domeniul familiei i-a g sit reflectarea în actele normative chemate s reglementeze politica social în raport cu copiii i femeile. declan înd cre terea num rului de centre sociale i. ţă ş ă ă ă ş ă ş ş ţ ă ş ş ş ă ă ăţ ăă ă ţ ă ţă ă ă ş ş ă ă ă ş ă ţ ă ş ş ă ş ş ş ş ţă ţă ă ă ă ţ ţ ă ă ă ţ ă ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ţ ă ă ţ ă ă ţ ş ă ă ţ ă ă ţ ş ă ă ă ş ă ţ ş ţă ă ă Moldova. vagabondajului i „copiilor str zii”. 2 din acest act prevede: crearea de c tre unit ile administrativ-teritoriale a unor centre (case. întreprinderea m surilor necesare în scopul antren rii organiza iilor de caritate în sus inerea i ajutorarea persoanelor afectate de cer etorie i surse de existen . vagabonzii i copiii str zii. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea M surilor de combatere a narcomaniei i narcobusinessului în anii 2005-2006 prevede crearea unor centre comunitare pentru copiii din grupurile de risc cu programe de prevenire a consumului de droguri în toate unit ile administrativ-teritoriale [ 91 ]. dezvoltarea serviciilor comunitare pentru socializarea acestora [ 94 ].

drepturile familiale ale cet enilor. dar i la stagnarea dezvolt rii serviciilor comunitare. Conform datelor oficiale ale Biroului Na ional de Statistic . Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la situa ia demografic în Republica Moldova din 29.3%.1% i în cel rural 86. rata net de înrolare în înv ă ş ş ş ă ţ ă ă mîntul primar a înregistrat 91%. diminuînd responsabilitatea familiei i comunit ii. Este semnificativ c Strategia a înregistrat printre obiectivele sale fundamentale i urm toarele: ă ş ă ţă ă ş ţă ş ă ţ ş ă ţ ş ş ţă ş ţ ş ş ă ş ţ ă ă ţă ş ţ ţ ţ ă ă ţ ă ş ţ ţ ă ş ţ ţ ţ ă ă ş ă ş ă ă ă ă ă ţ ţ ă familiale. m surile adoptate de stat fiind adresate. mîntul gimnazial. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei na ionale i a Planului de ac iuni privind reforma sistemului reziden ial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012 [ 90 ].7%. precum i eschivarea comunit ii de la rezolvarea problemelor familiei i copilului i asistarea acestora. în special în localit ile rurale. preponderent prin forma reziden ial de îngrijire. dar aceasta este deja în proces de elaborare i constituire. rata net de ă înrolare a constituit 88. dezvoltare i educare. institu iile acestuia. respectiv. sînt . Guvernul a recunoscut c diminuarea rolului familiei în cre terea i educarea copiilor. principalele jaloane ale c reia pot servi: Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Concep iei na ionale privind protec ia copilului i a familiei din 23.2007 [88]. Între timp. în mediul urban 92. În înv colarizarea net în înv ă ş ăţă ş ă ă ş ă ţ ă ă ă ă ă ş ş proiectului Raportului anual de evaluare a implement rii Strategiei de Cre tere Economic ultimii ani. Astfel. nu au înregistrat cre teri în respectiv în mediul urban 95.2003 [92]. a condus la instalarea acestei forme de protec ie a copilului drept dominant . cu prioritate. mîntul pre colar a sporit de la 54% în 2002 pîn la 64% în 2004 [ 224].06. în Republica Moldova se mai atest o baz normativ unitar a politicii de stat familiale. prioritatea intereselor familiei ţ 147 ă ăţă ş ă ă ţ i ş ţ ţă ăţă ţ ş i personalit ii. ţ ă ţ ş Statutul juridic al familiei. În con inutul documentelor men ionate i-au g sit reflectare principiile unei ideologii prev zute m suri pentru atingerea unui nivel calitativ nou al rela iilor dintre stat i familie. ratele de înrolare. individului i reflect slab de tot interesele familiei în calitate de institu ie social . 244 al Reducere a S r ciei. în anul 2004. deocamdat . Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Strategiei na ionale privind protec ia copilului i familiei din 16. Aceasta determin în mare parte starea politicii de stat de stat familial bine conturat . reflectate în pct. din care motiv putem conchide c în Republica Moldova.5 %. Formarea în Republica Moldova a politicii de stat în problemele familiei.01.2002 [93]. care ar determina pozi ia acesteia în raport cu statul. Legisla ia na ional reglementeaz . cu excep ia treptei pre colare. în special a copiilor cu cerin e speciale. lipse te o politic ş ă ă na ionale a valorilor general umane.În acela i timp. reprezint un proces ambiguu i contradictoriu. pîn în prezent nu poate fi determinat.06. în majoritatea cazurilor.5 % i în cel rural 88.

sistemul principiilor. sensibilizarea societ ii i formarea opiniei publice vis. obiectul politicii familiale se extinde într-atît încît î i pierde identitatea i specificul direc iilor de activitate autonome. În activitatea curent a ministerelor din Republica Moldova prin politic ă ă ă ş ă ă ş . de regul . practic. se în elege totalitatea m surilor general sociale care influen eaz via a familiei. implementa i dezvolta modele de servicii comunitare în baza standardelor de calitate pentru protec ia copilului i familiei. deoarece întreaga politic social este orientat spre familie. Drept rezultat.asigurarea dezvolt rii i realiz rii politicii de protec ie social a copilului i familiei la nivel na ional i local. Aceasta reflect . Astfel. Dup cum observ m. consolidarea i dezvoltarea capacit ilor institu ionale de a elabora. fiind confundant cu obiectul politicii sociale. 148 ţ ş ş ş ţ ă ţ ă ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ă ţ ă ţ ţ ţă ş ă ţ ă ş ă ş ţ ă ţ ţ ş ă ă documentele oficiale. deocamdat .-vis de problemele copilului i familiei [ 90 ]. dezvoltarea capacit ii familiei i comunit ii de a asigura asisten a copiilor i de a preveni riscul institu ionaliz rii i intr rii copilului în dificultate. Nu sînt. aprecierilor i m surilor orientate spre asigurarea condi iilor necesare pentru realizarea de c tre familie a func iilor sale i sporirea calit ii vie ii familiale. dezvoltarea mecanismelor financiare care s promoveze i s sus in modele eficiente de servicii de protec ie a copilului i familiei. însu i termenul de „politic familial ”. este absent în familial . în mare m sur . crearea i dezvoltarea unui sistem na ional i local de monitorizare i evaluare a situa iei copilului i familiei. ţ ş а ă ş ă ş ţă ţ ş ţ ţă ş ţă ş ţ ă ţ ă ş ă ă ş ş ţ ş ş ţ ş ş ţ ş ş ţ ş ţ ţă ş ş ţ ş ţ ş ţ ă ş ş ţ ş ţ ş ă ţ ă ţ ş ă În acela i timp adoptarea Strategiei men ionate nu a scos de pe ordinea de zi problemele consolid rii politicii de stat familiale în Republica Moldova. femeii i copiilor. punctul de vedere privitor la faptul c realizarea unei politici de stat familiale este ira ional. Func iile acesteia n-au fost incluse sistemic în activitatea organelor de stat. dezvoltarea/armonizarea cadrului legal în domeniul protec iei copilului i familiei i asigurarea implement rii depline a Conven iei ONU i a altor acte normative na ionale i interna ionale privind drepturile copilului i familiei. dezvoltarea i consolidarea resurselor umane încadrate în serviciile de protec ie a copilului i familiei i angajarea personalului corespunz tor standardelor profesionale. formulate nici conceptul politicii de stat în problemele familiei. accentul r mîne pus în continuare pe individ i nu pe familie ca institu ie (a se vedea în acest sens chiar titlul Strategiei: Strategia na ional privind protec ia copilului i familiei).

Ideea de elaborare i adoptare a legii cu privire la protec ia de stat a familiei în problemelor ce in de sus inerea familiei de c tre stat. extinderea organiza iilor i asocia iilor care ar promova interesele corporative ale acesteia. A adar. În scopul dep irii situa iei atestate la acest capitol în Republica Moldova. Totodat nu este asigurat o strategie de dezvoltare a poten ialului economic i ini iativei familiei.21 ). poart un caracter de scurt durat . Familia particip insuficient la procesul de elaborare i realizare a politicii de stat. întreprinse de stat. rolul necesitatea lu rii în considera ie a intereselor familiei i copiilor. Proiectul determin ă ţ ă ă ţ ţ ţă ţ ş ş ă ţ ţ şă ţ ţ ş ţă ţ ş ţ ă ă ş ă ţ ă ş ţ ă ş ţ ş ţ ă ţ ă ţ ş ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă de men ionat c politica în raport cu copiii i femeile se formeaz autonom i este mai dezvoltat ş ă ş ă ă ş ţ recunoscut în calitate de subiect plenipoten iar al reformelor realizate în cadrul statului. orientat spre adaptarea reciproc a familiei i economiei. Este decît cea familial . asigurarea stabilit ii sociale ţă ţ i progresului. paternit ii i copil riei standardele europene” am desprins urm toarele concluzii: ă ă ş ţă ţă ţ ţ ţ ţ ă 149 ţă ţ ă ţ ă ţ ă Republica Moldova este orientat spre crearea unor c i legislative de solu ionare a ţ ş ă ţ ş ă ş ţ ş . nu sînt suficient de eficace i se limiteaz . lipsa cadrelor calificate. asigurarea securit ii economice i protec iei sociale a acesteia. servesc mai mult ca „salvare” în primul rînd pentru persoanele afectate. propunem adoptarea Legii cu privire la sus inerea familiei de c tre stat (Anexa nr. Concluzii la capitolul 4 Dezv luind con inutul capitolului 4 „Racordarea legisla iei na ionale privind protec ia familiei. nu sînt constituite nici mecanismele de stat care ar permite participarea familiei la via a social-politic . principiile i priorit ile asisten ei de c tre stat în calitate de direc ie important a politicii de stat familiale i sociale. probabil. de regul . controlului insuficient. la aloca ii b ne ti pentru copii. inclusiv pentru adoptarea de m suri speciale pentru sprijinirea lor social . a importan ei familiei în via a societ ii. din care motiv. deseori nu se execut din lipsa mijloacelor necesare. crearea unui sistem adecvat de sus inere a familiei la etapa de tranzi ie. Concep ia porne te de la recunoa terea de c tre stat a importan ei familiei pentru via a i dezvoltarea omului. în mare parte. Aceast ţ ă scopurile. maternit ii. m surile economice de sus inere a familiei. r mîn în urma transform rilor care au loc în societate. mecanismelor i tehnologiilor de realizare.M surile întreprinse în practica social . ă ă ş ţ ă ş ţ ă ş ş ţ acesteia în educarea tinerelor genera ii. în ansamblu. nu este problem nu cunoa te o interpretare tiin ific .

1. inclusiv drepturile la familie. care supravegheaz utilizarea corect ă i uniform a prevederilor Conven iei de c tre statele p r i astfel încît s permit celor interesa i s duc o via ă ă ţ ţ ă ă ă de familie normal . 2. iar în alte cazuri statul trebuie „ s se ab in de la orice amestec”. istorice. venim cu propunerea de a consacra în legisla ia Republicii Moldova aceste drepturi i garan ii i mijloace de protec ie a lor. observ m c în unele cazuri Curtea consider pozitiv implicarea statului. Întrucît legisla ia noastr fixeaz un termen nejustificat de lung (3 luni) pentru înregistrarea na terii Conven iei europene (1950). de exemplu cînd e vorba de îmbun t irea situa iei juridice a copilului nelegitim. dar i alte aspecte ale problemelor ţ ş ă ce in de continuitatea neamului. realizarea acestora ar r mîne ineficient în lipsa unor mecanisme de supraveghere i control la aplicarea lor în via . dreptul de respect fa de via a privat ţ ţ ăţ ş ţ ţă ăţ ş ş ş i de familie (art.04. Unul dintre organele este Curtea European a Drepturilor Omului din a c rei practic am selectat mai multe spe e referitor la drepturile care ne intereseaz . Înregistrarea copilului prezint un act de importan ă ş ţ ă major pentru recunoa terea ţ ş copilului. Un aspect deosebit ş ţ ă ţ 4.341]. Oricît de vaste dup con inut ar fi drepturile consacrate în Conven ie. (5) art.5). deoarece ofer posibilitatea eviden ierii particularit ilor politice.8) etc.. 3. 22 va avea urm torul con inut: „Declara ia de na tere se face imediat sau în cel mult 3 zile din ziua na terii copilului” ş ş ţ ţ ă ă ă ş ă ţ ăţ ş ă ăţ 5. Din aceste considerente este necesar de a opera modific ri i complet ri în: a) în Legea privind actele de stare civil nr. Institu ia drepturilor reproductive este nou ţ pentru Republica Moldova. Republica Moldova i-a asumat obliga ia de a respecta drepturi i libert i privind persoana fizic : precum i alte drepturi i libert i consfin ite i în cele 11 Protocoale adi ionale [46. Generalizînd deciziile adoptate de CEDO în spe ele selectate de noi cu privire la corectitudinea aplic rii normelor care vizeaz dreptul la c s torie i divor . sau precizeaz c statul trebuie s ac ioneze asupra c ruia s-a pronun at Curtea este reglementarea rela iilor dintre p rin i i copii. con tientizînd importan a acesteia pentru s n tatea reproductiv ă ă ţ ş ţ ă ă ăţ ă ă ţ ţă ă ă ă ţ ţ ş ă ă ă ă ţ ă ţ ă ă ă ţ ă ă ţ ă şă ă ă ţ ă ţ ţă ţ ă şă dreptul la libertate i siguran (art.100 din 26. caracteristice unui sau altui stat. p. Ratificînd Conven ia european a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale (1997). Cooperarea statelor la nivel interna ional în domeniul drepturilor omului este un proces culturale etc.2001 alin.. credem c . la respect pentru via a de familie. egalitatea dintre copiii ”naturali” i „legitimi” etc. oficial a existen ei lui i înzestrarea copilului cu toate drepturile i garan iile lor. pentru a aduce actele noastre legislative în concordan ă cu prevederile 150 ă ş ţ ă ăţ ţă ţă ă ă ş ş ţ ţ ş ă ţ ş ţ ă ţ ţ ş ă ş ş ă ă ţ . absolut firesc.

adic crearea condi iilor materiale i a climatului moral care s asigure o dezvoltare armonioas a adoptatului. în timpul comportamentul lor fa de copii.i cunoa te p rin ii i de a fi crescut de ace tia. adopta i pot fi numai copii minori. instan ele judec tore ti sînt obligate s cerceteze meticulos circumstan ele concrete ale cauzei. Obliga iunea p rin ilor de înregistrare a na terii copilului na terea sau î i au domiciliul p rin ii lui imediat sau în cel mult 3 zile dup na tere. s stabileasc f r gre cu cine dintre p rin i vor locui copiii minori. ă ă ş ţ ă ţ ă ţ ţ ăţ ă ş ă ş ă ă ş ţ ă ţ ş ţ ă ţ ă ă ă ţ ţ ş ă ş ţ ă ă ţ ă ţ ă ă ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ţ (1) ş Copilul este înregistrat în organul de stare civil în a c rui raz teritorial s-a produs Din ziua înregistr rii în organul de stare civil copilul are dreptul la nume. s clarifice rela iile dintre so i. În vederea protej rii drepturilor p r ilor i aplic rii corecte i uniforme a legisla iei în cazurile de desfacere a c s toriei. 8. motivele divor ului i ale neîn elegerilor din familie. prev zut de alin. inclusiv dreptul de a.1316 din 26.”. complex . Dec derea din drepturile p rinte ti este o procedur preg tirii cauzei pentru dezbaterile judiciare se concretizeaz ă ă ş ă ţ ţ ă ă extrem de responsabil ş ă i alte fapte ce caracterizeaz 151 ţ ă ş ş ă ă ă ţ ă ă ţ ş ţ i . 6. (1) din prezentul articol se sanc ioneaz conform legisla iei în vigoare. la ş ţ ă ş ş ţ ă ş ă ţ ă ş (2) ş ţă (3) Eschivarea p rin ilor de la înregistrarea în organul de stare civil în termenul 7. Conform legisla iei în vigoare.10. 441. cet enie i la alte drepturi prev zute de legisla ie.b) Codul familiei nr. Scopul oric rei adop ii este respectarea interesului major al copilului.2000 se va completa cu un articol nou cu urm torul con inut: „Art. În func ie de temeiurile ac iunii de dec dere din drepturile p rinte ti.

Constitu ia Republicii Moldova. În baza cercet rilor tiin ifice. îndeosebi Sovietice . orientarea popula iei spre valorile democratice etc. maternit ii. care trebuie s se bucure de toat protec ia i sprijinul statului. Actualitatea temei investigate de autor pentru ara noastr este incontestabil .. corup ia.rela iile sociale ce in de ocrotirea familiei.i exercita plenar func iile predestinate. aceasta dispune i de separare normativ . Principiile ocrotirii familiei sînt condi ionate de caracterul i con inutul rela iilor ţă ş ţ ş ţ ă drepturile i libert ile omului: Declara ia francez ţ ţă ş ţ ă ă ă ş ă ţ ă 1. aceasta dispune de premise materiale . paternit ii i copil riei. Sînt deciziilor privitor la dezvoltarea sa. în special a normelor de drept consacrate în Constitu ia Republicii Moldova i în alte acte legislative. paternit ii i copil riei). maternit ii. Codul lui Napoleon. unde cadrul drepturilor presupune i reglementarea rela iilor de familie. importan a i rolul familiei. încercarea de a edifica un stat de drept. dreptul comun (Common Low) din Marea Britanie etc. distrugerea valorilor statornicite de veacuri. în calitate de institu ie juridic . birocratismul. dar i toate aspectele negative ce înso esc o ar în perioada de tranzi ie . migra iunea. paternit ii i copil riei în via a societ ii. ş ţ ş ţ ă ţ ă ă ş ţă ţă ţ ţ ă ţ ă ţ ă ţ ă ş ţ ţ ă ţ 2. Unul dintre cele mai vulnerabile elemente ale societ ii în aceast perioad este familia. În primul rînd. a m surilor de protec ie a acesteia i a subinstitu iilor ei (maternit ii. în virtutea noii situa ii instalate dup ţ ă destr marea Uniunii cet eanului (1789)..omajul. Coraportul dintre normele de drept constitu ional i cele cuprinse în Codul familiei i cea ş ă ă (dreptul familiei) se manifest sub forma coraportului dintre reglementarea general ă sociale. iar în cel de al doilea rînd. Normele juridice privitor la ocrotirea constitu ional a familiei sînt concentrate în 3. alte acte legislative na ionale i formeaz o institu ie juridic de drept constitu ional independent .crearea noilor rela ii de pia . c derea demografic . egalitatea în drepturi dintre b rba i i femei în repartizarea ş ţ ă ş ţ ă ăţ scoase în eviden urm toarele principii: independen a i autonomia familiei în adoptarea 152 ţ ţă ţ ţ ş ă ş ţă ţ 4. venim cu urm toarele concluzii generale i recomand ri: care proclam ţă ţ ş ş ă ş ţ ă ă ă ă ţă ă ă ţ ţ ş ţ ă ţ ţ ş ţ ăţ ţ ă ă ş ţ ă ă ţ ş ţă ă ţă ţ ţ ă ă ş ţ pentru perioada postsovietic . în calitate de institu ie juridic . s beneficieze de drepturile i serviciile necesare pentru a. Aceste norme cuprind o sfer vast de rela ii sociale. special . adoptat în 1804.CONCLUZII GENERALE I RECOMAND RI Investiga ia realizat de noi a avut ca scop cercetarea complex a familiei în Republica Moldova ca institu ie juridic de drept constitu ional. Germenii reglement rii institu iei familiei îi c ut m în unele dintre actele epocale a drepturilor omului i ă ă ă ş Ă ă ţ Ş ă ţ ă ş .

ţă ţ ţ ă ţ ţ ă ă ă ă ă ş ă ă ţ ţ ă ş ţă ţă ţ ţ 5. pentru îngrijirea copiilor invalizi etc. „legitimi” etc. adic crearea condi iilor materiale i a climatului moral care s asigure o dezvoltare armonioas a adoptatului. Moldova în prezent. paternit ii i 6. culturale etc.echitabil a îndatoririlor de familie. maternit ii. s reglementeze rela iile dintre p rin i i copii. deoarece ofer posibilitatea eviden ierii particularit ilor politice. Tot în acest scop Republica Moldova colaboreaz fructuos cu o serie de institu ii i organiza ii interna ionale. egalitatea dintre copiii „naturali” i Pentru solu ionarea problemelor demografice cu care se confrunt Republica 9.iar scopul oric rei ş ţ ă ă 7. Generalizînd deciziile adoptate de dreptul la c s torie i divor . aplicate în scopul asigur rii unei realiz ri adecvate a drepturilor familiale i lupta cu înc lc rile acestora de c tre organele de stat. dup caz: b) c) normal . pe lîng hot rîrile con inînd o serie de m suri menite s îmbun t easc situa ia femeilor. Parlamentul. Cooperarea statelor la nivel interna ional în domeniul drepturilor omului este un ă istorice. adopta i pot fi numai copii minori. caracteristice unui sau altui stat. a obligat Guvernul s elaboreze un sistem unic al aloca iilor de stat pentru familiile cu copii. protec ia mamei i copilului. Cu referire la garan iile judiciare de protec ie a familiei. pentru pierderea temporar a capacit ii de munc . necesar rena terea tradi iilor de în elegere a familiei nu numai în calitate de asocia ie social ţ ă ă ţ ţ ş ă ă ş ă ş ş ţă ă ă ţ ă ţă ă ţ ş ţ ţ ă ţă ă ă ă ţ ă ă ă ă ă ă ţ ş ş ţ ă ţ ă ă ă CEDO în spe ele selectate de noi cu privire la corectitudinea aplic rii normelor care vizeaz ă ă ă ţ ţ ş ţ ă ă s se ab in de la orice amestec. parteneriatul între familie i stat. Credem c dezideratul ă ţ ă poate fi atins doar dac institu ia familiei devine cheia de bolt a politicii de stat în domeniul protec iei familiei. Curtea consider c statul trebuie. ca uniune spiritual a oamenilor. dar. copil riei. separarea r spunderii pentru familie. ă de familie ă ş ţ ă ş ş ţ ă ş ş ă ţ ă . organiza iile de binefacere etc. adop ii rezid în respectarea interesului major al copilului. În scopul consolid rii societ ii i statului i dezvolt rii cu succes a acestora. ţ 153 ţ ţ ş ţ ţ ţă ă ă ţ ă ă a) s se implice în îmbun t irea situa iei juridice a copilului nelegitim. este ă i economic . proces absolut firesc. ţ Conform legisla iei în vigoare. la respect pentru via a de familie. asocia iile ob te ti etc. am analizat detaliat problemele ce in de normele juridice de protec ie a drepturilor familiale. în primul rînd.. ăţ s ac ioneze astfel încît s permit celor interesa i s duc o via ă ă ţ ă ă ţ ă d) 8. colaborarea cu asocia iile ob te ti. sus inerea familiei. politica de stat în domeniul ocrotirii familiei urmeaz s fie reevaluat . care reprezint un sistem de m suri complexe.

Asigurarea s n t ii reproductive ă i a altor aspecte ce in de continuitatea ţ ţ ă ă . Dac conform art. recurge la serviciile reproductive ale unei femei (mame-surogat.1316 din 26. copilul se înregistreaz imediat dup na tere. substituente. Investiga iile privind ocrotirea constitu ional a familiei în Republica Moldova ne permit s facem urm toarele propuneri de lege ferenda: 1. stimulînd dezvoltarea În cazul în care un cuplu nu poate avea copii i. (4) art. purt toare).i distruge c snicia. în viziunea noastr . fapt ce-i ofer mai multe drepturi fundamentale. Din aceste considerente este necesar de a opera modific ri i complet ri în: a)Legea privind actele de stare civil nr.10. iar rela iile dintre p r ile interesate trebuie s fie reglementate printr-un act juridic conven ional care s asigure din momentul conceperii atît drepturile fundamentale ale copilului.2001 alin.7 alin. ş ţ i copil ria. el „La declararea na terii copilului n scut de femeia (mama-surogat). so ii sunt obliga i s ţ ţ ă ş 154 ţ ţ ş ş ă ţă ă ă ţ 10. Din aceste considerente este necesar de a opera modific ri i complet ri în: ă ş ă ş ă ă ă ţ ţ ă ş ă ă ţ ă ă ţ ă ş ă ţ ă ţ ă ţ ă ă ţ ă ţ ă ă ş ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ş ş ă ş ţ ţ ţ ă ţ ă ă ă ă ă ţ ţ ă ă ţ ţă ş ă ă ş ţ 11. Contractul cu privire la prestarea serviciilor reproductive semnat de c tre p r i. Pentru eviden ierea rolului i locului familiei în societatea contemporan .neamului. va fi garantat doar dac drepturile reproductive i mijloacele de protec ie vor fi consacrate în legisla ia Republicii Moldova. 3. apoi legisla ia na ional fixeaz un termen. paternitatea 2. consider m oportun instituirea Zilei familiei în Republica Moldova. „(2) Statul ocrote te maternitatea. pentru a nu. consider m necesar expunerea articolului 49 alin.04.(1) din Conven ia cu privire la drepturile copiilor din 29 noiembrie 1989.100 din 26. (2) din Constitu ia Republicii Moldova în urm toarea redac ie: institu iilor necesare”. sensibilizarea guvern rii i societ ii civile la solu ionarea problemelor familiei. Pentru acordarea unei protec ii eficiente ambilor p rin i. (2) Contractul-tip de prestare a unor astfel de servicii este aprobat prin hot rîre de Guvern”. 22 va avea urm torul con inut: depun în organul de stare civil împreun cu actul medical constatator al na terii.2000 se va completa cu un articol nou cu urm torul con inut: „(1) Familia poate beneficia de serviciile reproductive ale unei femei disponibile s -i nasc un copil. cît i ale p r ilor.”. nejustificat de lung (3 luni) pentru înregistrarea copilului din momentul na terii. b) Codul familiei nr. consacrate în constitu iile mai multor state.

în special. paternit ii i copil riei într-un stat de drept contemporan. În opinia noastr . 441. în procesul de instruire juridico-profesional . de asemenea. lucrarea fiind o surs sigur în actul de popularizare a cuno tin elor juridice privind protec ia familiei. Sunt doar un început în procesul de racordare a cadrului normativ na ional la aquis-ul comunitar. paternit ii i copil riei. (2) Din ziua înregistr rii în organul de stare civil copilul are dreptul la nume.a) Legea privind actele de stare civil nr. trebuie s fie neap rat incluse prevederi privind ajustarea întregului cadru normativ din domeniul familiei. Rezultatele investiga iilor vor putea fi utilizate. (3) Eschivarea p rin ilor de la înregistrarea în organul de stare civil în termenul prev zut de alin. (5) art. ţ ă ă ă ă ă ă ţ ţ ţ ţ ş ă ţ ţ ţ ş ţă ţ ş ţ ţ ş ă ş ţă ţă ţ ţ ş ă ă ă ţ ă ş ţă ţă ţ ţ ş ş ţ ţ ş ă ţ ă ă ţ ă ţ ă ş ş ţ ă ş ş ţ ă ş ţă ă ă ş ă ţ ă ş ş ă ă ă ă ş ţ ă ţ ţ ă ş ş ţ ţ ă ă 2. în special la capitolul legisla iei privind solu ionarea problemelor sus inerii familiei de c tre stat. inclusiv dreptul de a. (1) din prezentul articol se sanc ioneaz conform legisla iei în vigoare.04. în proiectul Acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea European . Cercet ri de perspectiv .i cunoa te p rin ii i de a fi crescut de ace tia. Acest proces va necesita conjugarea eforturilor unui cerc larg de cercet tori pentru efectuarea unor investiga ii transdisciplinare. Proiectul Legii cu privire la sus inerea familiei de c tre stat în Republica Moldova ă ă Avantajele elabor rilor propuse.1316 din 26. Consider m c ă rezultatele investiga iilor vor fi 155 ţ ă ţ ă ă ă ă . asigurarea securit ii economice i protec iei sociale a acesteia.2000 se va completa cu un articol nou cu urm torul con inut: „Art. la cet enie i la alte drepturi prev zute de legisla ie. Elaborarea i adoptarea Legii cu privire la protec ia de stat a familiei în Republica Moldova va contribui la dezvoltarea poten ialului economic i ini iativei familiei. crearea unui sistem adecvat de sus inere a familiei în etapa de tranzi ie.2001 alin.10. (proiectul se anexeaz la tez ). 22 va avea urm torul con inut: „Declara ia de na tere se face imediat sau în cel mult 3 zile din ziua na terii copilului” b) Codul familiei nr.”. vor contribui la aprofundarea cuno tin elor teoretice privind protec ia familiei. Obliga iunea p rin ilor de înregistrare a na terii copilului (1) Copilul este înregistrat în organul de stare civil în a c rui raz teritorial s-a produs na terea sau î i au domiciliul p rin ii lui imediat sau în cel mult 3 zile dup na tere. maternit ii. binevenite în procesul de dezvoltare continu a tiin ei dreptului constitu ional i.100 din 26. orientat spre adaptarea reciproc a familiei i economiei. maternit ii.

2008. Ivanov V. Adop ia. 2004. Chi in u: CE USM. p. 336p. Avram Marieta. Cebotari V. Drept constitu ional i institu ii politice. 3. Teorie i practic . Edi ie critic . În: Revista Na ional de Drept. Cluj. Albu Ioan. 2003. Chi in u: CEUSM. 26 p.09.130 din 26. 1975. românesc. Filia ia. R spunderea juridic în dreptul familiei. Cebotari V. 2001. 2004. Suholitco L. 12. Adunarea izvoarelor vechiului drept 156 ş ţ ş ă ţ ă ş .2001. 522 p. adoptat la Strasbourg la 03. Cârna Teodor. Carnauhov E. Arseni A. Dreptul familiei. 377 p.10. 1995. 431p. Avram M. nr. 10. Chi in u: Tipogr. 336p.VI. 8.70 ă par ial prin Legea 484 – XV din 28. Aristotel . Banciu M. 502 p. 295p. 2005. Bucure ti: ALL BECK. 4. 13.posibilitatea copilului de a vie ui în familie. 11. 2004.de tiin e a Moldova. Carta Social European – revizuit . 653 p. Baia F. I. Chi in u: Cartier juridic. B descu M. Coordonator: Bulgaru Maria. Drept constitu ional comparat. Chi in u.BIBLIOGRAFIE 2. Non-discriminarea în condi iile constitu ionalismului contemporan din Republica Moldova. p. Bucure ti: ALL Educa ional. Ratificat nr. Dreptul familiei.. nr. 480 p. 20. Bucure ti: Editura Academiei Republicii Populare Române. 2001. 6. 400 p. 315p. 19. 2005. Cârna Teodor. vol. 344 p. 18. 7.. Drept constitu ional i institu ii politice.11. 631p. 2001. Chi in u: Tipografia Central . 9. 14. Chi in u: USM. 2007. nr. 17. Ed. Teoria General a dreptului. Chi in u: Pontos. a III-a. Monitorul Oficial al Republicii Moldova 16. Chi in u: Reclama. Adop ia na ional ţ ţ ţ i interna ional . Legisla ia familiei. în drept. 388p.. 2002. Drept constitu ional. Cebotari V. Bonta Ioan. 1996.Napoca: Argonaut.24. Baltag Dumitru. p. al tezei dr. Pedagogie. Politica. Bucure ti: Editura IRI. Teoria r spunderii i responsabilit ii juridice. 1998. Bâcu A. În: Revista Na ional de Drept. 2008.2001. Acad.25. Ed. Arseni Alexandru. R spunderea penal pentru infrac iunile contra familiei i minorilor în 15. Asigurarea juridic a protec iei femeii contra agresiunii: Autoref. Bucure ti: ALLBECK. 2003. Carte româneasc de înv ă tur -1646.7. 2001. 1961. ă ţ ă ă ţ Ş ă ş ă ţ ţ ţ ă ş ţ ţ ţ ă ş ţ ţ ş ă ţ ă ăţă ă ă ă ă ţ ă ţ ă şă ţ ă ă ş ţ ş ş ş ţ ş ţ ă ă ş ă ă ş ţă ş ă ş ă ţ ş ă ă ş ă ă ş ţ ş ă ş ţ ă ş ţ ş ţ ş ă şă ş 1.3. 21. 5. 05. 2002. 247p. legisla ia francez ţ i spaniol . Avornic Gh. Aspecte teoretice i practice ale asisten ei sociale. Bucure ti: Editura Didactic i Pedagogic . 440p. Bucure ti: Lumina Lex. În: Revista Na ional de Drept. Dreptul familiei.

24. 1978.25. art. Edi ie critic . 1945.2002. În vigoare din 26 aprilie 2001.03. 1989. Constitu ia (legea temeinic ) Republicii Sovietice Socialiste Moldovene ti. Chi in u. nr.2002. Monitorul Oficial nr. 2005. Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris. Centrul Na ional de Asisten ţ i Informare a ONG din Republica Moldova. În: Legea i via a. Chisari A. III. 1958. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.08). Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. Chi in u: Cartea Moldoveneasc . 2001. 1993. Chi in u: Cartea Moldoveneasc . Familia ca institu ie social .04. Chisari A. 29. Reglement ri juridice privind asisten a social a copilului i a familiei cu copii în Republica Moldova: Autoref. 1316XIV din 26 octombrie 2000.225-XV din 30 mai 2003. 1994.195 cu modific ri i complet ri ulterioare. Editura de stat a Moldovei. Concep ia na ional privind protec ia copilului i a familiei. În: Revista Na ional de Drept. Tiraspol.17-19/121 din 31. 26 p. în drept.72-74. 47.http://www.01. 32.. 31p. de sesiunea a VIII-a extraordinar a Sovietului Suprem al RSS Moldovene ti de legislatura a noua la 15 aprilie 1978. nr.111-115/ 447 din 12 iunie 2003. No iunea i clasificarea serviciilor sociale destinate copilului sau familiei cu copii . Clements Luke i al ii. 36. 33. adoptat prin Legea Republicii Moldova nr. 34. Codul penal al Republicii Moldova adoptat nr.04.2. nr. Cojocaru N. 1 din 12 august 1994. Introducere în teoria general 27. 35. Craiovan I.2009. Bucure ti: ALL ş ţ ş 157 . 543 p. Constitu ia Republicii Moldova. ş ţ ă ţ ţ ţ ţ ş ă ţ ş ă ţ ă ş ă ă ă ă ă ş ş ş ă ă ă ş ţ ş ş ă ţ ă ă ţ ş ţ ţ ş ă 23. Bucure ti: Cartier juridic. 28. 07. p. Constitu ia Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovene ti. Constitu ia (Legea fundamental ) a Republicii Sovietice Socialiste Moldovene ti Adoptat ş ă ţ ş ăţ 22. 25.. 1016 p.48. Codul de procedur civil adoptat prin Legea nr. Locul i rolul ei în ansamblul societa ii. 1939. contact.985 din 18. 2005. Codul c s toriei i familiei al RSS Moldovene ti.[online] a dreptului. 2006. p. adoptat la 29. Ceterchi I. ă ă ş ş ă ă ă ş ş ă ţ ş ţ ă ţ 37. Educa ional.md (accesat la 14. Drepturile europene ale omului: înaintarea unei cauze pe baza Conven iei. 31p. 128 p. republicat în MO din 14. 26.7.85. al tezei dr. 133 p. Chi in u: Editura de partid al Comitetului Central al PC (b) din Moldova. 31. 63 p. Codul familiei al Republicii Moldova. Bucure ti: Editura Academiei Republicii Populare Române. 30. 2006. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. Codul Calimach.

Chi in u: Tipografia Central . În: Hot rîri ale Cur ii Europene a Drepturilor Omului: Culegere selectiv . În: Tratate interna ionale. 26 p. prin: Hot rîrea Parlamentului nr. Constitu ia Spaniei. 342 p. 630 p. vol. Fenomenul constitu ionalismului în evolu ia Republicii Moldova spre statul de drept. vol.1. Constitu ia României 2003 modificat ţ i completat prin Legea de revizuire a Constitu iei ă ş ă ş ă ş ţ ţ . Bucure ti: Liga pentru Unitatea Cultural a tuturor Românilor. Bucure ti: ALL Educa ional. În: Monitorul Oficial nr. Ratif. Cuzne ov Larisa. Enciclopedic. Coteanu Ion i al ii. ă ş ţ ţ ă ă ş ă ţ ă ă ă ş ă ţ ş ţ ş ş ţ ţ ş ţ ş ţ ă ş ă ş ţ ţă ş ă ă ă ţ ţ ă ă ţ ă ş ă ţ ţ ş ă ă ţ ş ţ ţ ş ţ ţ ş ş ţ ş ă 45. I. Bucure ti: ALL BECK. 31 p. 2005. 1998. Conven ia european ţ a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale. 48. vol. Ratif. 386 p. Guceac I. 2001. Traducere Mihaela Pris caru – judec tor. Cu mir L. 41. adoptat la New York la 20 ă 46. nr. Bucure ti: Lumina Lex. Bucure ti: ALL Educa ional. prin: Hot rîrea Parlamentului nr. 707 din 10 septembrie 1991. 50. 159 p. Tratat de educa ie pentru familie. în drept. Chi in u: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Curtea European a Drepturilor Omului. 52. Dreptul familiei. 1998. 429/2003 publicat în Monitorul Oficial al României.II. I. 552p. vol. 758 din 29 octombrie 2003. Bucure ti: Univers 158 ţ ă ă ş ă 38. 2008. În: Tratate interna ionale. 47. Partea I. Pedagogia Familiei. 46p. Chi in u: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Conven ia asupra drepturilor politice ale femeii.1938. 2003. 1998. 1998. 2006. Promulgat prin înalt Decret Regal nr. 39. Constitu ia Republicii Franceze din 4 octombrie 1958.Traducere Aurel Ciobanu-Dordea. 624p. Protec ia drepturilor mamei i copilului în condi iile dezvolt rii sociale stabile: Autoref. Dic ionarul explicativ al limbii române. 43. Bucure ti: Editura ALL Educa ional.. Constitu ia Republicii Federale Germane. 40 din 12 decembrie 1990.48 din 27 febr. Corhan A. 386 p. Bucure ti: Editura Carmel. Chi in u. 42. Teorie i practic . Traducere Alexandrina Popescu. 1998. În: Tratate 49. Conven ia interna ional cu privire la drepturile copilului. interna ionale.. 386 p. Chi in u: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Constitu ia Republicii Italiene.României nr. noiembrie 1989. 44. 97 p. 51. Chi in u: Tipografia Central .al tezei dr. 1938. 2003. 1998. Chi in u: CEP USM. 63p. adoptat la New York la 20 decembrie 1952. 1998. Traducere Eleodor Foc eneanu. Constitu iunea Regele Carol II. 40. 901 din 20 februarie 1938. 83 p. 1195 p. Costachi Gh. 1998.

1996. Deleanu Ion. VI. vol. (accesat la 14. Dosarul nr. Declara ia cu privire la principiile sociale i juridice aplicabile protec iei i bun st rii copiilor. coe. 2006. vol. 7. nr. adoptat ă ţ i proclamat de Adunarea General 64. 393 p.27-30.05. 59. nr. 1998. 2240 p. Drepturile i libert ile fundamentale.htm. Viziuni privind formularea no iunii de familie în ţ tiin a dreptului. Evolu ia dreptului la familie (scurt istoric). Demerji Maria. nr. 2009. 2006. Drept constitu ional i institu ii politice. Gurin C. nr. I. 1. 2009. vol. 2002. 55. 386 p.anp. În: Legea i via a. [on line] www. 57. 61. p. Chi in u: ARC Gunivas. În: Legea i via a. Protec ia familiei – institu ie juridic de drept constitu ional.ro/dosarsummit/t/dcr/summit/3viena. p. Demerji Maria.3.2008). În: Legea i via a.I.2008). În: Legea i via a. Declara ia de la Viena i Programul de ac iuni al Conferin ei interna ionale privind drepturile omului. adoptat de Adunarea General a ONU la 03. Chi in u: Tipografia Central . Bucure ti. Documente interna ionale. 1992. Ratif. Drept constitu ional i institu ii politice. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie. Demerji Maria. nr. În: Tratate interna ionale. 66. S. (accesat la 14. 251 p. 67. ă ş ţ ţă ş ă ţ ş ă . Chi in u. Declara ia universal a drepturilor omului. Prin: Hot. Sistemul de garan ii.ro/recomandari/beijing.05. [on line] www..12. 217 din 28 iulie 1990. 2008. 60. Creang I.htm. ed. mun. Particularit ile protec iei constitu ionale a familiei în Republica Moldova. a ONU din 10 decembrie 1948 la New York. 56. Declara ia de la Beijing i Programul de ac iuni al celei de a VI-a Conferin e interna ionale privind situa ia femeilor.1989 prin Rezolu ia nr.just. 63. Chi in u: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 14-18.S. Ia i: Chemarea. Demerji Maria. 2005. p.p. Bucure ti: Europa Nova. 2ra-1323/06. Dosarul nr. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie. Chi in u: ASEM. 62. 1.11-14.5. 2ra-188/06. 6. vol. 2008.121-123. 2007. mun. p. Chi in u. Deleanu Ion. Judec toria sectorului Botanica.41/85. Materiale ale Simpozionului interna ional al tinerilor cercet tori din 18-19 aprilie 2008. Demerji Maria. În: Drepturile copilului i tîn rului. 333 p. 2008.53.43-47. Dic ionar explicativ ilustrat al limbii române. 159 ţ ţ ă ş ă ş ă ţ ţ ă ş ă ş ă ă ş ţ ă ş ă ţ ţ ş ţ ţ ţă ţ ş ţ ă ţ ţ ţ ş ţ ă ţ ţ ş ţ ş ţ ş ţ ş ţ ş ţ ţ ţ ţ ţ ş ţ ţ ţ ţ ş ţ ş ţ ă ş ţ ă ă ă ă ş ţ ş ţ ă ş ţ ă ă ş ă 54. Tratat. 58. Ocrotirea constitu ional a familiei – obiect de reglementare a dreptului constitu ional. Judec toria sectorului Ciocana. 65.

74. Chi in u: Reclama. I. 2001. a propriet ii private i a statului. Judec toria sectorului Ciocana. 643 p. 2004. 340 p. Dosarul nr. 83. 78. 71. Chi in u: Cartea Moldoveneasc . Gromien Donna. Dosarul nr. Marx K. Chi in u. mun. Chi in u.V. vol. 2006. Popula ia reprezint ă ţ elementul central în definirea strategiei pentru o ş ă ă 79. hi in u: Cartier. 2006. 257 p. 2001. 1986.2a . Filipescu I. 76. Biroul de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova. 1998. 356 p. 496 p. 2ra-209/06. 2ra-1581/2005. Chi in u. Originea familiei. 70. Chi in u: Tipografia Central .02. 69. 458p. mun. 73. 594 p.I. In: Opere alese. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie. 2-1842/02 din 30 octombrie 2002. Guceac I. Gionea Vasile. Chi in u: Tipografia Central . UNICEF. vol. Bucure ti: ALL BECK. Dosarul nr. vol. Gâlc Boris. Duculescu Victor i al ii. 80. mun. 1995.. 1979. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie din 01 iunie 2005. Evolu ia constitu ionalismului în Republica Moldova. 2001.I. ă ş ţ ş ă ă ş ţ ă ş ţ ă ş ţ ă ă ş ţ ă ş ş ţ 160 . i istoria dreptului. 690 p. Filipescu A. Grebennicov I. Judec toria raionului Flore ti. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie. Bucure ti: Lumina Lex.68. Filipescu Ion. 2ra-837/2005.. Filipescu A. Guceac I. Tratat de dreptul familiei. Curs elementar de drept constitu ional. Colegiul civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie. III. Dosarul nr. Curs elementar de drept constitu ional. 2005. 1988. Bucure ti: Regia ş ş ţ ţ ă ă ţ ă ş ţ ţ ş ă ă ş ş ţă ă ş ş ţ ţ ţ ş ă ş ă ţ ţ ă ş ţ ţ ă ş ă ş ă ţ ţ ă ş ş ă ţ ţ ă ş ă ş ă 75 Engels Fr. 82. Ghid (Vade –mecium) al Conven iei Europene a Drepturilor Omului. Chi in u.II. Bucure ti: ALL Educa ional. Edi ia a VI-a. Ghid de aplicare practic ă ş С a Conven iei cu privire la drepturile copilului. Judec toria sect. 85. Dosarul nr. 72. ed. 2006. Dosarul nr. Tratat de dreptul familiei. 373 p. Etica i psihologia vie ii de familie. mun. ă 81. 84. Chi in u: Lumina. Guceac I. Ciocana. Crestoma ie de drept constitu ional. 2005. I. 2000. 190 p. Actualitate i viitor.2003. Chi in u. dezvoltare socio-economic durabil . Studii de drept constitu ional Autonom Monitorul Oficial. 2ra-1628/2005. Chi in u. Colegiul civil al Tribunalului. 280 p. 77. vol. În: Transform rile demografice i socio-economice ale popula iei. 715 p. Judec toria sectorului Botanica.333/03 din 04. P. a 3-a..

92. 1996.17-19/121 din 31. 2004. Programului-pilot Copiii orfani.2007.71-72/586 din 21.1321 din 09. 89.2003.679 din 06.07.07. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.2003. 2002. Probleme ale protec iei sociale ale copilului i familiei în dificultate (în baza investiga iilor sociologice întreprinse în municipiul Chi in u): Autoref.10.727 din 16. vagabondajului i copiilor str zii. 42-45. 2005. 166 din 15. Chi in u. 97.12. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 95. 2001 privind unele m suri pentru diminuarea fenomenelor cer etoriei.203-206/226 din 28. 784 din 09. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 741 din 29. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. La famille. 161 ă ş ţ ş ţ ţ ă ă ş ş ă ă ă ţ ţ ş ţ ă ş ţ ţ ă ş ţ ţ ş ţ ă ş ţ ţ ţ ă ă ţ ă ă ş ă ş ţ ş ţ ş M surilor de combatere a narcomaniei ă 94. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Programului de stat privind asigurarea drepturilor copilului nr.10.1996. 87. Paris: L’Europe en actions.2002.2002.07. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei na ionale i a Planului de ac iuni privind reforma sistemului reziden ial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012 nr.2007.142-143.233 din 28.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova nr.39. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Instruc iunii cu privire la eviden a copiilor i adolescen ilor cu vîrsta între 5 i 16 ani nr.03.07 privind aprobarea Concep iei Sistemului Informa ional .51 din 23. În: . 88. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova nr. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 434 din 23.126-131/774 din 27.94-97/774 din 06. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Concep iei na ionale privind protec ia copilului i a familiei nr.01. 93. nr.2005 cu privire la aprobarea Monitorul Oficial al Republicii Moldova.86.01.12.07.02.2007.integrat Automatizat „Migra ie i Azil”. Grigora S.1401 din 13. Houchard Beatrice.2007. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Strategiei na ionale privind protec ia copilului i familiei nr.06. 10.95.2002 despre aprobarea ă i narcobusinessului în anii 2005-2006.06.103106/823 din 20. 2005. 91. une idee neuve en Europe. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova nr.12. 2001. 96. 90. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.07. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la situa ia demografic în Republica Moldova nr.06. 65-66 din 10. 78 p.

09. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Programului de m suri în vederea îmbun t irii situa iei femeilor. 392-XII din 05.16 din 23 decembrie 1996 cu modific rile introduse prin Hot rîrile Plenului nr. nr. nr.05.11. Bucure ti: Lumina Lex.38 din 20. Hot rîrele Plenului nr. În: Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova nr.29 din 16. 9 din 19.9/267 din 30. 101.1974 cu modific rile introduse prin . 106.1999 i nr. cu modific rile introduse prin Hot rîrele Plenului nr.12.2005. înt rirea familiei nr.11.2002. Hot rîrea Plenului Cur ii Supreme a Republicii Moldova cu privire la practica judiciar în cauzele despre încasarea pensiei alimentare pentru între inerea copiilor i altor membri ai familiei nr.1999 i nr. În: Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova.10 din 15. Abrogat . 2002. În: Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova. nr. nr. Iancu Gh.1999 i nr. 09.1992.571 din 02. 2002.7. Hot rîrea Plenului Cur ii Supreme a Republicii Moldova cu privire la practica judiciar de aplicare de c tre instan ele de judecat a legisla iei despre încuviin area adop iei nr.5 din 22 decembrie 1977.12.38 din 20.5 din 28 iunie 1984.1993 cu modific rile introduse prin Hot rîrele Plenului nr. Ia i: Polirom.1999 i nr. 09. 105.12. 102.1994.29 din 16. 2002. 29 din 16 septembrie 2002 i nr. nr. Abrogat 162 ă ş ţ ţă ă ă . Hot rîrea Plenului Cur ii Supreme a Republicii Moldova cu privire la practica judiciar de aplicare de c tre instan ele judec tore ti a legisla iei în cauzele de desfacere a c s toriei nr. Hot rîrea cu privire la m surile de neamînat pentru îmbun t irea situa iei femeilor. 103.2002.11. nr. 2006.29 din 16. Hot rîrea Plenului Cur ii Supreme a Republicii Moldova cu privire la practica judiciar de aplicare de c tre instan ele judec tore ti a legisla iei la judecarea cazurilor referitoare la stabilirea paternit ii.21 din 12.92.38 din 20. 2002. Sociopsihologia i antropologia familiei.1994 cu modific rile introduse prin Hot rîrele Plenului nr.12. 100. ş ş ţ ş ţ ş ţ ţ ţ ş ă ă ţă ţ ş ă ţ ă ă ţ ă ţ ţ ş ă ă ş ţ ă ţ ă ţ ţ ş ă ă ă ţ ă ţă ş ă ă ă ţ ă ţ ţ ş ă ă ă ă ţ ş ă ţ ă ă ţ ă ţ ţ ş ă ă ţ ţ ţ ă ţ ă ă ţ ă ă ă ş ţ ţă ă ă ă ă Monitorul Oficial nr. 8 din 24.2002.12.98.29 din 16. 426 p.10. 09. 292 p.. 104. Hot rîrea Plenului Cur ii Supreme a Republicii Moldova cu privire la practica judiciar în cauzele despre dec derea din drepturile p rinte ti a cet enilor care nu asigur educa ia corespunz toare a copiilor nr.38 din 20. Drept constitu ional i institu ii politice. ocrotirea mamei i copilului.3 din 23. În: Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova. În: 99. 2002. 38 din 20 decembrie 1999.12.09. 2002.90. 09.12. ocrotirii mamei i copilului nr. nr.12. 2005. Ilu P.12. În: Buletinul Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova. nr.

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.99. 340 p.1995. 1349 – XIII din 17.1995. Problemele demografice i politica demografic ş 163 ă în . 340 p. Istoria culturii primitive. Republica Moldova. O.08. Istoria Universal modern . Bucure ti: ALL Beck. 07.39-41/169 din 22. 2006.02.82-83 / 671 din 11. Legea cu privire la avoca ii parlamentari nr. C s toria cuplurilor de acela i sex: o problem judiciar .185-XV din 24. Legea ocrotirii s n t ii nr.2001. Crestoma ie. condus de Andrei Rãdulescu. 108 Ionescu Cristian. Legea cu privire la securitatea demografic a Belorusiei din 4 ianuarie 2002.2 p. Edi ie critic întocmit de Colectivul pentru vechiul drept românesc al Academiei. 1998. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.12. Instruc iune cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civil .107.059 din 15.02. 2005. 100-XV din 26. 121.12. 112. 04. 97-99/765 din 17. 338-XIII din 15.2006. 1955. 117. 111.1997. 1957. Chi in u: Actualitate i viitor. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. Legea privind actele de stare civil nr.1999.97. Kosven M. (1640-1850). În: Transform rile demografice i socio-economice ale popula iei.47-50 /200 din 24. 119. 114. În: Drepturile omului. Legea privind drepturile copilului nr.08. ş ţ ş ţ ş ă ş ţ ş ă ă ă ă ţ ă ă ţă ă ă ţ ă ş ţă ă ă ă ţ ă ş ş ţă ă ţ ş ş ţ ă ş ţ ă ă ă ă ş ă ă ş ţ ă ţ 122. Bucure ti: ALL Beck.04. 200 p. Bucuresti: Editura Academiei Române. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. Micu Doina. 411-XIII din 28. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.5. 2005.13/127 din 02. 123.279-XIV din 11. Ionescu Iustina.2001. Matei C. 116.. 2003. 816p. Legea cu privire la asigurarea egalit ii de anse între femei i b rba i nr.2001. 285 p.2006 113. 115.03.04.90-91/697 din 02.03. Bucure ti: Editura tiin ific .03.34/373 din 22. Legea privind organizarea judec toreasc nr.514-XIII din 06. Tratat de drept constitu ional contemporan. Matei A.5-XVI din 09. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 109. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.05.06. 441 p. Cebotari M. Garantarea drepturilor omului în practica Cur ii Europene a Drepturilor Omului i în Constitu ia României.1995.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 110. 118. 1995.10.1995. 2000. nr.10. Legea cu privire la tineret nr.58/641 din 19. 120. Chi in u: Prut Interna ional. Legiuirea Caragea.94. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. Legea cu privire la ocrotirea s n t ii reproductive i planificarea familial nr.

Paladi Gh. Adunarea izvoarelor vechiului Drept românesc scris. 130. 416 p. În: Tratate interna ionale. Guvernul Republicii Moldova. Bucure ti: Editura Academiei Republicii Populare Române. [on line] Raport. Pu c Benone. Pactul interna ional privind drepturile economice. 138. al tezei dr. 238 p. vol. 134. Edi ie critic . 125. 133. Chi in u: Tipografia Elena.2009).03.124. sociale i culturale. Traducere din englez de Cornelia Boca i Florin Sicoie. adoptat la 16 decembrie 1966 la New York. vol. 299 p. Raport-Migra ia remiten elor ţ ţ i impactul lor asupra copiilor. 164 ă ţ ă ş ţ ş ş ă ă ţ ş ţ ş ţ ş ş şă ţ ă ăţ ă ă ţ ă ş ă ă ş ă ş ţ ă ă ş ă ţ ă ş ş ţ ă ş ţ ă ă ş ş ţ ş ă ş ş ă ă ş ţ ţ ţ ţă ş ş ţ ş ţ 126. Teoria general a dreptului i statului. Avocatul familiei. M rgineanu Lilia. Muraru Ioan. Pactul interna ional cu privire la drepturile politice i civile. Drept constitu ional i institu ii politice. Chi in u: Tratate interna ionale. 128. 1978. 137. 386 p.. Bucure ti: All Beck. 266p. I. i al ii. Ratif. Bucure ti: Cartier. 1996. Chi in u: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Migration_28_ 02_2007 DraftRom-MicrosoftWord. Chi in u: Bons offices. 669 p. 2008. Negru A. Raport statistic despre activitatea judec torilor de prim ă 136. Pedagogie. 129. ed. solu ionarea problemelor copiilor afla i în dificultate: Autoref. 2002. Transform ri demografice. Intrat în vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993. 2. ă ş ş ă ă ş ă i s n tatea popula iei. Bucure ti: România de Mâine. 1998. Chi in u: Totex-lux. 340 p. 460 p. PNUD Moldova (accesat la 20. 132.1. Ghidul specialistului în conven ia european a drepturilor omului. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. via a familial ţ ă ţ ş 135. a III-a. dosarelor civile (judec toriile or ene ti i de sector ale Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova (Sec ia de generalizare a practicii judiciare i analiza statisticii judiciare) Forma Nr. Scurt dic ionar etimologic. M rgineanu G.. vol. 386 p. Popa Victor. Oprescu Nicolae. 2007. M rgineanu L. instan privind examinarea . Pravilniceasca condic 1780. Chi in u. 2003. în drept. Dreptul familiei. adoptat i deschis spre semnare de Adunarea General a ONU din 16 decembrie 1966 la New-York. Bucure ti: 1996. Drept public. 217 din 28 iulie 1990. I. 2006. 403 p. prin Hot rîrea Parlamentului nr. 1957. Chi in u: AAP de pe lîng Guvernul Republicii Moldova. Reid Karen. 520 p. 676 p. Negru B. Rolul ă i statutul juridic al autorit ilor administra iei publice în 131. 24 p. Chi in u: Redac ia principal a ECM. 127. 1998. 1998. 2008.

: Nota Bene. Protec ia constitu ional a vie ii integrit ii fizice i a integrit ii psihice. Vincent Berger. 2005.50. 153. Dic ionar de sociologie. . Polirom. . Chi in u: ASEM. 2000. ed. 1993. : . с ксволдревС т йицкел сруК аварп иироет ымелборП С С веескелА . Politica familial În limba rus ă i dreptul la planificarea familiei. 288 . ътсирЮ авксоМ аварп огонноицутитснок икуан аметсиС А Н авонадгоБ сиврес агинК авксоМ йетед и йелетидор итсонназябо и аварП В Г авонадгоБ авксоМ аварп яироет яащбО Л Ж ьлежреБ . 1972. Voicu Marin. 344 p.139. În: Studiu de doctrin i jurispruden . . 224 p. 268 p. 2007. . ă ş ş ă ăţ ş ă ţ ş ş ăţ şă ş ţ ţ ţ ş ă ţ Ş ş ă ă ă ă ş ă ş ţ ă ă şă demografice. 147. Smochin Andrei. . . 292 p. 149. Teorie i jurispruden . 152. 1993. 256 . D. . : . . 148. 2001. ock : . . : . I. 146. с арутаретил яаксечидирЮ авксоМ т аварп яироет яащбО С С веескелА . 24 p. : . 365 . . 151. a 2-a. 158. 742 . . 361 . 144. St nciulescu E. : . ă ţă ş ş ţă ş ţ ă ţ ţ ţ ă ţ ş ă ăă с ă ă . 2- е возув ялд кинбечУ иицаредеФ йоксйиссоР оварп еонноицутитсноК В М йалгаБ . с Н авксоМ яинешер и иксиоП уварп к еинеджохсоВ С С веескелА . 576 c. : . p. 333 . . 156. 2004. 2006. 1981. 2002. 145. 760 . . : с ьтсирЮ авксоМ оварп еонйемеС В М яаксьлокотнА . . . Sociologie de la famille. 1992. 212 p. 2000. . Ia i: Collegium. Român pentru Drepturile Omului. 140. . ed. 157. 2003. Sînchevici I. Protec ia social-juridic a familiei monoparentale în Republica Moldova. Protec ia european a drepturilor omului. nr. Bucure ti: Institutul 112 . Vl sceanu Laz r. Vl doiu Marian. Bucure ti: Editura Institutul Român pentru Drepturile Omului. Presa i mediatizarea problemelor sociale ale familiei. : .1996. 743 p. : . Legea i via a. 339 p. е возув ялд кинбечУ иицаредеФ йоксйиссоР оварп еонноицутитсноК В М йалгаБ . Zamfir C t lin. 1. vol. . 2001. . Bucure ti: Lumina Lex. . Segalen M. : . Jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului.1. 155. 1998. ock : - . 142. 154. : orma. 159. . : . Sociologia educa iei familiale. 2002. 396 . . Paris: Armond Colin. Zl tescu V. i Medieval . . În: Transform ri 141. 4- с ътсирЮ авксоМ возув ялд кинбечУ оварп еонйемеС В М яаксьлокотнА .1. Istoria universal a statului i dreptului. Epoca Antic Chi in u: Tiprografia Central . 801 . с 165 с арфнИ амроН ав М под и мзИ дзи . ă ş ă 143. 9. с инзиж оверД авксоМ конилк и ашаЧ Р релсйА . 2000. . Bucure ti: Homangiu. 759 p. 2001. Bucure ti: Babei. . с амроН ав М под и мзИ дзи . aragov N. via a familial ţ i s n tatea popula iei. 1981. 150.

1998. . . с РОИРП авксоМ 172. венишиК ьтсаЧ аводлоМ икилбупсеР оварп еонноицутитсноК М В вонавИ 140 . 2005. : . . . .9. . . : . : . 142 . Г В инихиТ дер доп бскелпмок йиксечидотем онбечу оварп еонйемеС Г М йурБ : . . 1987. . ( вонсо еитивзаР икимонокэ йончоныр ыпицнирп еынноицутитсноК А Г веиждаГ : . : .аварп огоксйиссор ланруЖ У Г ксмоТ грубниретакЕ еибосоп иицаредеФ йоксйиссоР адуС огонноицутитсноК хяинешер в аварп огокснаджарг 160. 2002. огоксдорогйаР дер иьмес яиголохисП иитамотсерх В яьмес и карБ И В нипецаЗ . : . . 2003. . . 1999. . авксоМ хархаБ арамаС Я Д 171. . : - . ьтсонвиткиф и ьтсоньлаер еитяноп оге пицнирп йынноицутитсноК А Д вечавоК 173. с еинещевсорП авксоМ инзиж 166. авксоМ мот аварп яироеТ ьтсаЧ аварп и автсрадусог яироеТ В А ворегнеВ 1996. . . йонйемес яиголохисп и екитэ оп яитамотсерХ В Л окьнивоК В И вокиннеберГ . . . . : . . 557 . II. . . 271 . : : . : . 3. 2002. . . 168 . . 2003. . . . 1. : екинбечУ В аварп илсарто как аварп огонноицутитснок еитяноП Н А вотокоК . ( . . : . 55 . .. йинешонтооварп хыньлетичепсебо оньлаицос ткеъбус как яьмеС . 2002. . . . . 2001. . : . . : - . . 2005. еонбечУ яиссоР и ытраднатс еындорануджеМ акнебер аварП И С авокшулГ 165. : . K . . - . 335c. . с УИМ дзИ ксниМ 161. с ьтсирЮ 174. . 2002. с 162. ускедок умонйемеС к йиратнеммоК йетед и йелетидор аварП А О вешыбаК : . . . . . с ътсирЮ авксоМ 163. . 151 . . . дзИ авксоМ авокадуЧ Ф М дер доп еибосоп еонбечУ акеволеч аварП И Г вонавИ . . I. 2001. вокинтсачу втсрадусог иицутитсноК В икилбупсеР йокснаждйабрезА яицутитсноК 303 p. Tomck: ов дзИ Ч итсонневтсрадусог йоксйиссор яинелперку ымелборп еывоварП А В кучерГ 167.. 538 . . . чотевС ксниМ еьмес и екарб о ьсуралеБ икилбупсеР ускедок к йиратнемоК 176. . 286 . 352 с ырутаретил йонбечу и йоволед ов 170. .). 166 арфнИ амроН авксоМ ГНС . . 1996. : . 715 p. . . . 450p. . ). . 792 с амроН авсоМ мот ыпорвЕ втсрадусог иицутитсно 175.73. . nr. . . 2000. . . авксоМ И М никшукуК Н А вотокоК дер вто ииссоР оварп еонноицутитсноК . 5. . 2004 . с УЭГБ ксниМ дзорД А Н мукиткарп оварп еонйемеС А Н дзорД 168. с гнисроТ авксоМ яиголотнА анищнеЖ Г В нитиГ 164. с 169. . c.

. : . 587 . - : : . 670 . 327 . : . . бечУ йицкел ткепсноК аварп и автсрадусог яироеТ А Е аникраМ А В ведебеЛ . . 2005. . : . . . : . и йоньлетадоноказ итсоньлетяед и иицазинагро ымелборП АВ ведебеЛ 190. 1999. 332 .: - . . 715 p. . 2001. с КРАПС авксоМ В В веразаЛ роткадеР 193. . 1994 имяиненлопод и имяинен мзи с адог 24 e 1996 - 17 2004 . : . с азофроматеМ авксоМ ынйов еынйемеС лВ ивеЛ 191. : .. . . аскедок огонйемеС яиненемирп ымелборП ВО авоцензуК ФВ : . 715p. . 1999. 2003. . . . : - : - . с ътсирЮ авксоМ йицкел сруК оварп еонйемеС авеачеН 194. . амроН авксоМ ГНС вокинтсачу втсрадусог иицутитсноК В ыниаркУ яицутитсноК 184. 715 p. c. . . . вто иицаредеФ йоксйиссоР иицутитсноК к йиратнеммок йиксечиткарп ончуаН . 25 - 1993. . - . 350 с ьтсирЮ авксоМ мукиткарп оварп еонйемеС А веенроК 186. 3- . 215 . . ГНС вокинтсачу втсрадусог иицутитсноК В натсхазаК икилбупсеР яицутитсноК 183. 42 . . . 211 . . 443c.. . .. . . : . 2003. .M. 715 p. 2003. . 1998. 1999. . 3- дзи е кинбечУ ииссоР оварп еонноицутитсноК Е О нифатуК И Е аволзоК . .т нУ ксоМ ов дзИ авксоМ иицаредеФ йоксйиссоР хаткеъбус в итсалв йоньлетинлопси арфнИ арфнИ амроН авксоМ яефламА ксниМ арфнИ амроН авксоМ арфнИ амроН авксоМ 177. . 2000.: . . с 195. . . с ътсирЮ авкс М 180. : . . 2003. . : . . . . г ярбятко иг ярбяон хамуднерефер хикснакилбупсер ан имытянирп ьсуралеБ икилбупсеР яицутитсноК 182. ътсирЮ авксоМ под и баререп дзи е кинбечу оварп еонйемеС М А авеачеН 2005. . 48 p. . 831 .. . : - . : - . . . . . ГНС вокинтсачу втсрадусог иицутитсноК В икилбупсеР йоксзыгрыК яицутитсноК 178. A. с УГМ ов дзИ авксоМ соп 189. тсирЮ авксоМ аварп огонноицутитснок темдерП Е О нифатуК 188. . : : . : ГНС вокинтсачу втсрадусог иицутитсноК В яинемрА икилбупсеР яицутитсноК 181.. . : - : . с ътсирЮ авксоМ под и баререп 185. 220 . . .48. . 544 . 1993. анинропоТ Н Б дер доп йиратнеммоК иицаредеФ йоксйиссоР яицутитсноК o . . 1999. . .. : . с дорогвоН Н авеабаБ К В дер щбо доп аварп яироет яащбО 167 . 1999. - . . . с ярбакед атезаг яаксйиссоР иицаредеФ йоксйиссоР яицутитсноК 179. 2003. : . воксП дохдоп йиксечиголопортна оксфосолиФ яинатипсов яироеТ М Л анизуЛ 2000. с 192. . . 2000. с УГлеЧ кснибялеЧ воцензуК 187. 2-7 .

. . . .т ну набуК радонсарК водурт хынчуан кинробС оварп и овтсрадусоГ 196. .: Famiile d’aujourd’hui. : варп хыводурт и хикснаджарг атищаз и еинелвтсещусО В варп хынвиткеъбус ПА нинишреВ 208. 432 .stitut de еинерзобо еоксйепорвеончотсов оварп еонноицутитсноК В În limba str in 168 ă ă . 480 . . 36 . Aries Ph. 480 .34. colloque conr.09). . 4-17. des roles parenr. 2- дзи е В В аверазаЛ дер доп кинбечУ аварп и автсрадусог иироет екуан О : . . . .11.law. 1963 (17.. 1996. яинелвонатсоП дер в г ялюи № 01.05. 4. c. . : . с тсирЮ авксоМ 197. nr.. В волоп яиварпонвар апицнирп огонноицутитснок яицазилаеР В С анинелоП 200. 2002. nr. 96 . 1998. 1973. и огоксьлероК М В форп дер доп возув ялд кинбечУ аварп и автсрадусог яироеТ . . : . . . 616 . 25. еинедевоварП В итсонневтстевто йоксечидирю еитяноП А В вохраТ 205. . c. как итсонневтстевто йоксечидирю . : . nr.. Université Libre de Bruxelles. .2005. кснибялеЧ фнок ткарп чуан ылаиретаМ итсонневтстевто 210. : . . . ытищаз мроф йонвитартсинимда и йонбедус еинешонтооС . . 2003. L’Evolutionr. c. 2000. АЮГрУ грубниретакЕ йицкел сруК аварп и автсрадусог яироеТ Ф А вецнадреЧ 1997. . яинаворилугер огововарп хамелборп хыротокен О В окнечяьД . . с авксоМ лгна с реп ессэ амьсип ыраумем азорп мзинимеФ 207.s de l’Inr. : . 370 с ссерП ртнец йиксечидирЮ В Г йиксвонамоР яиголоесонГ 202. . .sacre a la Sociologie de la Famille. : . 2007. . 2006. 213. 130-134. : йоксечидирю ымелборП В иицнедурпсирю иитяноп о иирогетак усорпов К йоньлатнемаднуф МВ нирдаШ : . . рткепсрЮ ксниМ ровогод йынчарБ В В ашургдоП 199. : 1971. с Sociologie. N 9.taux. : . . 6.. 1996. с авксоМ оварп еокснаджарг еокссуР Ф Г чивенешреШ 211. . 6. 12 c. : : . 556 . . 17 1996 . № то ФР автсьлетиварП еьмес йонмёирп о еинежолоП 201. Înr. 16 . с авксоМ аварп и автсрадусог иироет ывонсО 198. : 1992. 2009. хяинешер в инзиж йонйемес еинежаву ан аварп яинаминоп усорпов К Т ьнешреШ . . с ьнзиж и нокаЗ В йинешонто хынйемес О ыкйаК Г тьлуС 204. . - : ов дзИ грубретеП ткнаС ьнзиж ан аварп . .ru/ (accesat la . 829.02. с 209. : - . Bruxelles: Editionr. . с яьдус йиксйиссоР В акеволеч маварп оп адуС огоксйепорвЕ 212. 2001. 20.02. 252 c. Actes du яинаворилугер огоньлетадоноказ ыледерп ииссоР в аварп еынвиткудорпеР А О авозаХ : . . 18. . nr. с амроН авксоМ аволавереП Д В форп 206. 49) [on line] http://www. . . . : .2000. . 19 mai) p. . . . . . . . с ьсО авксоМ иицаредеФ йоксйиссоР скедок йынйемеС 203. : . :. .- . 1984. 1989. : -89. 472 . ( . rambler. . . 24 . . . 2.

225. 1990. nr. Deventer. 223.09). Le droit de la famille. [on line] http://www.09).06.statistica. 221. Canada: University of Toronto Press. The New York Times. Challenging the Public/Private Divide: An Overview. 27 noiembrie 1986.anp. Platforma ac iunilor. 215. 234 p. Droit de la famille. Theory and Practice of the European Convention on Human Rights.214. Ansamblul regulilor minime ale Na iunilor Unite cu privire la administrarea justi iei Pentru minori (Regulile de la Beijing). [on line] http://www.07. Ac iunea ONU. Challenging the Public/Private Divide: Feminism. adoptat la Beiijing în 1995. Paris: Gualino Editeur.07. [on line] http://www.just. and Public Policy.09). [on line] www.03. 219. Alian a ONG-urilor în domeniul Protec iei Sociale a Copilului i Familiei.09). 222.un. 2 (33). Courbe Patrick. Oronto. 2003. 224 Not informativ cu privire la totalurile recens mîntului popula iei din 2004. Susan B.md/ (accesat la 12.aliantacf.J.everychild. 229. [on line] http:www.09). 6/1985/92/139. Belmont. (accesat la 14.md/ (accesat la 17.it/ (accesat la 20. Johnston V.09). Organiza ii neguvernamentale Salva i Copiii [on line] http://www. Boyd.09). 227. Women`s Rights in the USA. [on line] http://www. ţ ă ţ ă ă şă ţ ţ ţ ţ ţ ă ă ă ţ ţ ş ţ ţ 228. van Hoof. Application No. 7 septembrie . 174p. 2005. Ed. Boyd Susan B. 216 Dijk P.02. 224 p.ru. United Kingdom. 2002.com/ (accesat la 22.net. 2003. Organiza iei neguvernamentale EveryChid [on line] http://www. Organiza ii neguvernamentale AiBi (Amici dei Bambini) [on line] http:// www. 1991. 230. Bride Stetson D.aibi.H. Reducere a S r ciei. 458 p. Paris: Armand Colin.01. 1997.09). The Netherlands. 657p 217. Droit de la famille. 3-33.ro/recomandari/beijing. Second Edition. G.unic.md/ (accesat la 14. 2005. 226.06. Parquet Muriel. Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers. Paris: Breal.07. 218.scrm. 220.scers.md/ (accesat la 22.md/ (accesat la 20. Proiectul Raportului anual de evaluare a implement rii Strategiei de Cre tere Economic ş ă i 169 . Law. p. Renault Corinne Brahinsky.03.09).htm (accesat la 12.

(1) parte i legile ei interne. pe cale judec toreasc . sînt ocrotite de stat. cu excep ia cazurilor cînd aceasta (3) Statul acord aloca iile necesare pentru contravine intereselor copilului. copii i ajutoare (3) Copilul are dreptul la educa ie din partea pentru îngrijirea copiilor bolnavi ori p rin ilor. (4) În cazurile cînd copilul este lipsit de grija p rin ilor (ace tia sînt dec zu i din drepturile p rinte ti. educa ia i instruirea copiilor. s realizarea drepturilor lor. pe cale amiabil . solu ionare. a tuturor i pe dreptul i îndatorirea p rin ilor de a asigura problemelor vie ii familiale. (1) Copiii majori ap i de munc sînt obliga i s . (4) Copiii sînt obliga i s aib grij de p rin i i s le în alte cazuri). amestecului deliberat în rela iile familiale. Articolul 16 alin. inclusiv cei n scu i Articolul 51 în afara c s toriei. declara i incapabili sau disp ru i. (3) Rela iile familiale sînt reglementate în conformitate cu Articolul 48 alin. prin lege. pe egalitatea lor în drepturi familiei. au la drepturile fundamentale ale omului la care prioritate reglement rile interna ionale. fidelitate conjugal . special de asisten în s . la care Republica Moldova este parte. c s torie liber fundamental al consim it între b rbat i femeie. de 18 ani (majoratul). ajutor.i cunoasc p rin ii. coabiteze cu ei. egalitate în drepturi a societ ii i are dreptul la ocrotire din partea so ilor în familie. prioritate au Familia i rela iile familiale în Republica Moldova reglement rile interna ionale. Republica Moldova este Articolul 2 alin. (2) Familia se întemeiaz pe c s toria liber consim it membrilor minori i ale celor inap i de munc ai între b rbat i femeie. Alte forme de libertatea gîndirii i con tiin ei. sprijin reciproc moral i material. Articolul 80 alin. precum i Articolul 48 alin. (1) Toate problemele vie ii familiale se solu ioneaz de c tre so i în comun.Anexa 1 Confruntarea dispozi iilor constitu ionale cu cele con inute în Codul familiei al Republicii Moldova privind ocrotirea familiei Codul Familiei al Republicii Moldova Articolul 1 alin. (3) Dac exist divergen e între prezentul cod i Articolul 4 alin. drepturile copilului la educa ie sînt acorde asigurate de autoritatea tutelar . Articolul 2 alin. (2) Copiii i tinerii se bucur de un regim (2) Fiecare copil are dreptul s locuiasc în familie. s beneficieze de grija lor. educa ia i ap rarea drepturilor i intereselor Articolul 48 alin. la dezvoltarea capacit ilor intelectuale. To i copiii. (1) Familia constituie elementul natural i urm toarele principii: monogamie. la handicapa i. se bucur de aceea i ocrotire (1) Se consider copil persoana care nu a atins vîrsta social .(2) neconcordan e între pactele i conven iile i tratatele ce reglementeaz rela iile Dac exist tratatele privitoare familiale. ocrotire special . societ ii i a statului. liber acces la ap rarea. inadmisibilitate a cre terea.i îngrijeasc p rin ii inap i de munc care necesit sprijin material. prioritate a educa iei copilului în familie. în conformitate cu principiul Articolul 50 (1) Mama i copilul au dreptul la ajutor i egalit ii lor în rela iile familiale. a drepturilor i intereselor legitime ale membrilor familiei.i între in i s . manifestare a grijii pentru între inerea. ă ă ţ ş ş ş ţă ă ţ ă ă ţ ţ ă şă ş ă ă ţ ă ţ ă ă ş ţ ţ ţ ţ ă ă ţ ţ ţă ă ă ţ ă ţ ţ ă ţ ţ ă ă ş ţ ă ş ţ ţ ş ă ă ţ ă ş ă ţ ă ţ ă ă ţ ş ă ţ ţ ş ă ş ă ţ ş ţ ă şă ş ţ ţă ă ţ ţ ţ ă ţ ă şă ţ ă ă ă ă ş ş ă ţ ş ţ ş ş ă ă ş ţ ş ă ţ ă ă ă ţ ş ă ă ă ă ţ ă ţ ă ţ ş ăţ ă ţ ţ Constitu ia Republicii Moldova 170 ţ ţ ţ ă ţ ă ş ş ş ş ă ă ă ş ş ă ţ ş ăţ ă ţă ţă ş ă ă ş ş . la ap rarea demnit ii asisten social pentru copii i tineri se stabilesc i onoarei.

1. 1. vor fi foarte pre ioase pentru cercetarea noastr . 1.30 ani.. sincere i reale.5 Componen a familiei: a) ave i copii. În scopul identific rii problemelor de familie.8 Studiile: ăţ ăţ ţ ă ţ ţ ăţ ă 171 ă ţ ă ă ţ ţ ţ ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ş ţ ţ ă ă ă . luând în cercule cifra variantei / variantelor care corespunde / coresspund opiniei Dvs. V asigur m c vom p stra anonimatul.6 Sexul: a) feminin.Familia i rela iile de familie”. b) nu ave i copii. 1. 1. c) 31 . 1.45 ani.7 Vârsta: a) 20 . b) neangajat în câmpul muncii.2 Locul de trai: a) originari din localitatea urban . Indica i mai întâi câteva date despre Dumneavoastr : Starea familial : a) nec s tori i. 1.25 ani. d) divor a i. se efectueaz o cercetare sociologic cu tema: . d) dup 45 ani. de aceea V rug m ca s ne ajuta i s le ob inem prin r spunsurile Dvs.CHESTIONAR Stimate domn (doamn ). V rug m mult s ne oferi i r spunsul Dvs. b) nu dispun de locuin proprie. b) c s tori i. citi i cu aten ie întreb rile i toate variantele de r spuns. Pentru a completa chestionarul.4 Locuin proprie: a) dispun de locuin proprie. e) v duvi. c) coabitare. b) originari din localitatea rural . Sîntem absolut convin i c informa ia i opiniile Dvs. b) masculin. ă ăă ă ş ă ă ţ ă ă ş ă ţ ţ ă ş ţ ţ ţ ă ţ ă ă ş ă ă ă ă ă ă ţ Mul umim mult pentru colaborare 1. La întreb rile f r variante de r spuns. b) 26 .3 Angajarea în câmpul muncii: a) angajat în câmpul muncii.

dar nu tiu când. d) f r studii. din urm toarele puncte de vedere: ă ă ă ă Bune Rela iile cu p rin ii Rela iile cu socrii Rela iile cu fra i. e) pensionari. b) nu tiu. Daca sunte i nec s torit(a). c) satisf cut.a) superioare. c) medii. d) foarte satisf cut. P rin ii sau socrii dvs. c) bunuri nealimentare m runte. b) nesatisf cut. dar mai târziu.a. 2. frigider . b) alimente. d) neangaja i. dar nu reu esc. v ajut în vreuna din diferitele forme? a) bani. 6. b) tehnice. 172 ă ă ţ ţ ă ă ă ăţ ă ţ ţ ţ ă ţ ă ţ ă ţ ţ ţ ţ ă ă ă ş ă ă ă ă ă ăţ ă ă ă ă ş ă ă ă ă ţ ă ă ă ş ă ţ ţ ă ă ă ă ă ş ă ă ă ă ăţă ţ ţ ş ăă ă Nesatisf c toare ţ ă . cel târziu la anul. 5. va rugam sa ne spune i daca inten iona i s v c s tori i: a) deloc. b) caut s -i în eleag .. c) da. b) sfera de producere. 1. c) îi trateaz cu indiferen . surori Rela iile cu unchii Rela iile cu so ul (so ia) Rela ii cu copiii ţ ţ ţ ţ ă ţ ţ ţ ţ ţ ţ Satisf c toare 3. d) mobil . Cât de satisf cut( ) sau nesatisf cut( ) sunte i în leg tura cu modul în care a decurs viata dvs. f) îndeplinirea unor sarcini în gospod rie. e) ma in . fa de genera ia tân r a dumneavoastr ? a) îi în elege. c) înv mânt. Cum considera i c se manifest în prezent genera ia p rin ilor dvs. d) da. d) le este mai degrab ostil . 4. Cât de satisf cut( ) sau nesatisf cut( ) sunte i în rela iile cu p rin ii? a) foarte nesatisf cut.9 Domeniul de activitate: a) sfera deservirii sociale. e) da.

d) lipsa sau nesiguran a locului de munc . ţ ţ ă ă ţ ţ 173 ă ă ă ă ă ă ă ţ ă ţ ţ ă ă ă ţ ţ ţ ă ţ ă ţ ă ţ ă ă ş ă ă ă şş ă ă ţ ă ţ ă ţ ţ ă ţ ţ ă ă ă ă ţ ţ ă ţ ş ţ . Aflând c a i fost în elat: a) voi divor a. b) nu. dac nu au stat la baz sentimentele. cu condi ia c nu se va mai repeta. c) este lips . b) modalitate de a schimba starea lucrurilor. c) dificultatea de a g si partenerul potrivit. Consider divor ul: a) ultima m sur . c) doar s nu cunosc despre aceasta. 14. b) este acceptabil. b) veniturile mici.. la care se recurge când nu sunt alte metode. b) este insuficient . Pentru cei din jurul dvs. c) influen eaz totdeauna. 8. 11. Convie uirea tinerilor cu p rin ii (socri) este un model care poate influen a realizarea familiei în societatea noastr ? a) uneori. dar o consider amoral . h) procurarea locuin ei. Considera i contractul matrimonial drept un mijloc de solu ionar a viitoarelor probleme de familie? a) da. 7. b) nu influen eaz . În elarea de c tre so (so ie): a) nu este acceptabil. b) da. dac a ti c pot încheia o nou c s torie. c) voi p stra familia. f) alte cauze. 12. 10. 13. c) da. c) nu. b) voi p stra familia.g) îngrijirea copiilor (unde exist ). care crede i ca sunt principalele obstacole în întemeierea unei familii? a) lipsa locuin ei. e) amestecul p rin ilor. 9. Consideri suficient aten ia acordat familiei din partea statului? a) este suficient . A i cere divor ul doar pentru a-l utiliza drept lec ie pentru cel lalt so ? a) da.

dar nu tiu când 3 da.Anexa 2 Rezultatele sondajului „Familia i rela iile de familie” 1. Daca sunte i nec s torit( ). Informa ia prealabil Intervieva i – 75 persoane nec s tori i c s tori i 8 origine din localitate urban 28 Sexul: B rba i 36 Femei 39 Vîrsta: De la 20 la 25 ani: 11 persoane De la 25 la 30 ani: 9 persoane De la 30 la 45 ani: 44 persoane Dup 45 ani: 11 persoane Studiile: Superioare: 54 persoane Tehnice: 11 persoane Medii: 9 persoane F r studii: 1 persoane Profesia: Sfera deservirii sociale: 42 persoane Sfera de producere: 10 persoane Înv mânt: 8 persoane Neangajat: 9 persoane Pensionari: 6 persoane 2. dar mai târziu 0 da. cel târziu la anul ă ţ ţ ă ă ă ă ă ţ ţ ă ă ă ţ ţ ă ă ă ă ă ă ă 66 60 174 ăţ ăţ 47 angajat în cîmpul muncii 2 dispun de locuin proprie 16 nu dispun de locuin proprie 15 2 copii 56 ă ţ ţ coabitare ţ ş ş ţ ş ă ă ă ţ ă ă ţ ţ ă ţ ţ ă ţ ţ ă ă ă ţ divor a i v duvi ţ ţ ţ ţ ţ ţ ţ ăţă ă ăă ă . va rug m s ne spune i dac inten iona i s v c s tori i: 0 deloc 1 nu tiu 4 da. Cât de satisf cut( ) sau nesatisf cut( ) sunte i. din urm toarele puncte de vedere: criteriul bine satisf cut nesatisf cut 68 6 1 Rela ii cu p rin ii 18 31 19 Rela ii cu socrii 7 64 4 Rela ii cu fra i surori 4 69 2 Rela ii cu unchii 25 23 1 Rela ii cu so ul (so ia) 53 3 0 Rela ii cu copiii 3. în leg tur cu modul în care a decurs via a dvs.

Convie uirea tinerilor cu p rin ii (socri) este un model. frigider s. Cât de satisf cut(a) sau nesatisf cut( ) sunte i în rela iile cu p rin ii: 0 foarte nesatisf cut 1 nesatisf cut 6 satisf cut 68 foarte satisf cut 6. Pentru cei din jurul dvs. În elarea de c tre so (so ie): nu este acceptabil este acceptabil doar s nu cunosc despre aceasta ţ ţ 75 0 5 52 16 5 23 52 10.a. ma ina îndeplinirea unor sarcini în gospod rie îngrijirea copiilor (unde exist ) procurarea locuin ei ă ă ă ţ ţ ă ţ ţ 10 24 6 4 1 5 16 3 7. fa tân r a dumneavoastr : 19 îi în elege 1 caut sa-i în eleag dar nu reu esc 0 îi trateaz cu indiferen 0 le este mai degrab ostila ţ ă ţ de genera ia ş ăţ ă ă ă ă ă ţ ă ă ţ ă ă ţ ţ ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ţ ţ ă ă ă ţ ţ ă ţ ş ă ă ţ ă ă ţ ţ ă ă ă ţ ă ă ţ ş ă .5.. care poate influen a realizarea familiei în societatea noastr : 8 uneori 0 nu influen eaz 67 influen eaz totdeauna 9. P rin ii sau socrii dvs. Cum considera i c se manifest în prezent genera ia p rin ilor dvs. Consider divor ul: ultima m sur i la care se recurge ca excep ie când nu sunt alte metode o modalitate de a schimba în esen starea lucrurilor ă ă ţ ă ă ăţ ţ ă ş ă ş ă ş ţ 175 ţ ăţ 4. care crede i ca sunt principalele obstacole în întemeierea unei familii ?: 6 lipsa locuin ei 7 veniturile mici 8 dificultatea de a g si partenerul potrivit 4 lipsa sau nesiguran a locului de munca 2 amestecul p rin ilor 8 alte cauze 8. Aflând c a i fost în elat: voi divor a voi p stra familia cu singura condi ie c voi fi asigurat( ) c nu se va mai repeta voi p stra familia dac voi ti c nu a stat la baz sentimentele 11. v ajut în vreuna din diferitele forme?: bani alimente bunuri nealimnentare m runte mobila.

67% ă ă Starea familial nec s tori i 10. Considera i contractul matrimonial drept un mijloc de solu ionare a viitoarelor probleme de familie: 5 da. îns dac a fi convins c pot s închei din nou c s torie nu ţ ă 13.33% ţ ţ coabitare 2. 56 nu 12 da.12.67% c s tori i 62. deoarece o consider amoral 14.67% ă ă ă ţ ţ ţ ă ş ă ţ ă ţ ţ ţ ă ă ă ă ă ă ş ş ă ă ă ă ţ ă ă ă ţ ţ 56 10 9 0 2 71 Anexa 3 8 47 2 16 2 . îns nu accept a a form .67% ţ ă ă 176 ţ ă ă v duvi 2. Consideri suficient aten ia acordat familiei din partea statului: este suficient este insuficient este lips ă ţ Prezentarea grafic a rezultatelor sondajului „Familia i rela iile de familie” ă 1. A i cere divor ul doar pentru a-l utiliza drept lec ie pentru cel lalt so : da. da.1 Starea familial nec s tori i c s tori i coabitare divor a i v duvi divor a i 21.

00% ă ă Originari din localitatea urban Originari din localitatea rural 28 47 ăţ ă 60 15 .1.00% 1.4 Dispun de locuin proprie Dispun de locuin proprie Nu dispun de locuin proprie ăţ ăţ ăţ Nu dispun de locuin proprie 20.00% Originari din localitatea rural 63% 1.33% Angajat în câmpul muncii 88.2 Locul de trai ă Originari din localitatea urban 37.3 Angajarea în câmpul muncii: Angajat în câmpul muncii Neangajat în câmpul muncii 66 9 Neangajat în câmpul muncii 12.00% ăţ 177 Dispun de locuin proprie 80.

responden i În % 28 37.00 74.00 70.00 10.00 20.00 ţ 88.00 80.00 30.00 15 20.33 66 88.00 Nu dispun de locuin proprie Copii ă .00 56 74.67 %% din nr.1.00 40.33% Au copii 74.00 60.33 178 ăţ ăţ ă Dispun de locuin proprie Originari din localitatea urban Angajat în câmpul muncii Dispun de locuin proprie Nu dispun de locuin proprie Copii Total ăţ ăţ Nr.00 90. responden i 80.00 60 80.00 Angajat în Originari din localitatea câmpul muncii urban 37.67% 100.5 Au copii Au copii Nu au copii 56 19 Nu au copii 25.67 75 ţ 20.00 0.00 50.

25 ani 26 .67 12.00 %% 40.00 14.25 ani 26 .00 0. responden i B rba i Femei Total ţ ă ţ 36 39 75 În % 48.67 58.30 ani 31 .00 60.67 1.45 ani ţ ă ţ ă Dup 45 ani .00 Vârsta 14.67 14.33 179 ă 20 .00 B rba i 48.00 20.00 1.00 30.8 Studiile: Superioare Tehnice Medii F r studii Total ă ă Nr.00 52.00 14.00 58.30 ani 31 .7 Vârsta: 20 .1.00 50. responden i 11 9 44 11 75 ţ În % 14.6 Sexul: Nr.67 12.45 ani Dup 45 ani Total 70.67 12.00% Femei 52.00% 1. responden i 54 11 9 1 75 În % 72.67 Nr.00 10.

responden i 42 10 8 9 6 75 ţ În % 56.00 10.33 Studiile 1.00 40.00 60.67 12.00 60.00 70.00 72.33 10.00 10.00 30.00 13.00 14.67 12.00 Profesia 180 ţ ăţă Sfera deservirii sociale Sfera de producere Înv mânt Neangaja i ăă Superioare Tehnice Medii F r studii Pensionari .00 56.00 %% 30.00 1.00 0.00 50.00 8.00 50.00 0.67 12.00 20.9 Profesia: Sfera deservirii sociale Sfera de producere Înv mânt Neangaja i Pensionari Total ţ ăţă Nr.00 8.80.00 13.33 10.00 %% 40.00 20.

47 27.95 2.33 51.00 %% 50.00 1.33 92.00 Media ponderat 2. din urm toarele puncte de vedere: Total responden i 75 68 75 75 49 56 Media ponderat 2.00 20.04 2.00 30.00 45.99 2.64 Nr.94 9.04 0.33 ţ 68 18 7 4 25 53 % 90.00 1.00 Rela ii cu copiii ă ţ ă ă Satisf c toare ă ă Nesatisf c toare ă ţ ă ă ă ă ţ ă 1.00 46.00 ţ ţ ţ ţ ţ ţ ţ Rela iile cu p rin ii ţ ţ ă Rela iile cu socrii Rela iile cu fra i.95 ţ ţ ţ ă ă ţ ţ ţ ţ ţ ţ .67 85. surori Rela iile cu unchiiâ ă ă ă ă Bune Satisf c toare Nesatisf c toare % 1.00 40.33 51.89 ţ ţ ţ ţ ă ţ ţ ţ ţ ţ ţ 68 18 7 4 25 53 6 31 64 69 23 3 1 19 4 2 1 0 2.00 80.00 0. Rela iile cu p rin ii Rela iile cu socrii Rela iile cu fra i.36 92.00 70.Anexa 4 ă ţ Bune Rela iile cu p rin ii Rela iile cu socrii Rela iile cu fra i. surori Rela iile cu Rela iile cu unchiiâ so ul (so ia) Rela ii cu copiii Total resp.50 2.04 Rela iile cu so ul (so ia) ţ ţ ţ 181 ă ă ă ă Bune Satis-f c toare Nesatis-f c toare ţ ţ ţ ţ Rela iile cu p rin ii ţ ţ ă Rela iile cu socrii Rela iile cu fra i.02 46.33 5.33 45.33 2.67 2.50 1.00 60.59 85.64 90. 75 68 75 75 49 56 5.33 5.94 5.00 Nr.00 0.36 0. surori Rela iile cu unchii Rela iile cu so ul (so ia) Rela ii cu copiii 3.00 90.02 94. surori Rela iile cu unchii Rela iile cu so ul (so ia) Rela ii cu copiii 100.94 5.67 2.33 2.59 26.50 0.67 26.49 2.49 2. 1 19 4 2 1 0 94.47 9.00 8.00 1. 6 31 64 69 23 3 % 8.00 10.33 27.89 1.03 Nr. în leg tur cu modul în care a decurs viata dvs.50 3.04 2.99 2.94 5.03 2. Cât de satisf cut( ) sau nesatisf cut( ) sînte i.

00 .00 5. dar mai târziu c s tori i le este mai degrab ostil ă ă ţ ţ ţ ă ţ ă ă ă ă ăţ ă ă ă ş ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ş ţ ţ ţ ţ da. Cum considera i c se manifest în prezent genera ia p rin ilor dvs. responden i În % 0 0.00 30. Daca sunte i nec s torit(a).00 20.00 da.00 37.00 0.00 0. cel târziu la anul 8 Total 60.00 %% 30. dar nu reu esc 0 îi trateaz cu indiferen 0 le este mai degrab ostil 20 Total 95. dar mai târziu 0 0. dar nu tiu când da.00 10.00 ăţ ţ ţ ă ţ 100.00 da.Anexa 5 3.00 20.00 0. dar nu reu esc ă ş ă ţ ţ ă ă ă Inten iona i s v ă ţ ţ ş ş ş deloc nu t iu da.50 da.00 10. dar nu tiu când 3 37.00 80.00 0.00 deloc 1 12.00 0.00 0.00 40. va rug m s ne spune i dac inten iona i s v c s tori i: Nr.00 50.50 ţ ă ă ă 12.00 0.50 nu tiu 4 50.00 40. . cel târziu la anul Anexa 6 95.00 îi trateaz cu indiferen ăţ ă ă 182 ă caut s -i în eleag . fa de genera ia tân r a dumneavoastr : Nr.00 îi în elege ţ 0.00 70.00 %% 5.00 60. responden i În % 19 îi în elege 1 caut s -i în eleag .00 50.00 50.50 4.00 90.

00 10.80 bunuri nealimentare m runte mobil .33 8.78 8.70 5.00 20.45 7.00 0.00 foarte nesatisf c ut 6. P rin ii sau socrii dvs.00 bani alimente În % 14.00 %% 20.00 1.00 %% 0. frigider . Cât de satisf cut( ) sau nesatisf cut( ) sînte i în rela iile cu p rin ii: Nr.67 1.49 34.35 34.78 23.80 1.a.00 0. 1 ma in 5 îndeplinirea unor sarcini în gospod rie 16 îngrijirea copiilor (unde exist ) 3 procurarea locuin ei 69 Total Ajutorul acordat de c tre p rin i 40.33 nesatisf c ut 8.00 90. 7.70 5.00 5.5.25 23.00 30.49 8.00 25.00 40.00 70.35 procurarea locuin ei 183 ţ ă ă ţ ă ă ţ ă ă ş ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ţ ş ă Rela iile cu p rin ii 90. v ajut în vreuna din diferitele forme?: Nr.00 80. frigider .00 90.25 1.00 30.a.00 50.19 14.00 60.00 35. responden i foarte nesatisf cut nesatisf cut satisf cut foarte satisf cut Total ţ ă ţ ţ ţ ă ţ ţ ă ă ă ă Anexa 7 0 1 6 68 75 În % 0.67 100.00 satisf c ut foarte satisf c ut Anexa 8 ă ţ ă ă ă ş . responden i 10 bani 24 alimente 6 bunuri nealimentare m runte 4 mobil .00 15.00 10.45 ă ş ma in îndeplinirea îngrijirea unor sarcini copiilor (unde în gospod rie exist ) 4.19 4.

33 .00 90..86 dificultatea de a g si partenerul potrivit 4 11.86 alte cauze 35 Total Obstacolele în întemeierea familiei 25. responden i În % 6 17. care crede i ca sunt principalele obstacole în întemeierea unei familii ?: Nr.7.00 17. care poate influen a realizarea familiei în societatea noastr : Nr.00 10.14 22.14 lipsa locuin ei 7 20.00 30.00 10.00 184 ă ţ ă nu influen eaz ţ influen eaz totdeauna ţ ă ă dificultatea de a lipsa sau g si partenerul nesiguran a potrivit locului de munc ţ ă amestecul p rin ilor ţ ă ţ ă ţ ă ţ ţ ă ă ţ ţ ă ţ 22.71 veniturile mici 8.00 0.67 0.00 5.00 20.43 5.86 11.00 15.71 amestecul p rin ilor 8 22.00 80.00 lipsa locuin ei ţ Anexa 9 20.00 %% 50.43 lipsa sau nesiguran a locului de munc 2 5.00 60.86 alte cauze Anexa 10 ţ ă 89.67 uneori 0 0.00 20.33 influen eaz totdeauna 75 Total ţ ţ 100.00 nu influen eaz 67 89.00 0.00 40.00 uneori 10.00 veniturile mici 8 22.00 70. Conve uirea tinerilor cu p rin ii (socri) este un model. responden i În % 8 10. Pentru cei din jurul dvs.

cu cond. dac nu au stat la baz sentimentele ă nu este acceptabil este acceptabil ţ ţ ş ă ă ţ ă ş 6. responden i 75 0 5 80 În % 93.00 10. În elarea de c tre so (so ie): nu este acceptabil este acceptabil doar s nu cunosc despre aceasta ă ţ ţ ţ ă ş Anexa 11 Nr. Aflând c a i fost în elat: voi divor a voi p stra familia.23 %% 21. responden i 52 16 5 73 Aflând c a i fost în elat 80.00 40.25 doar s nu cunosc despre aceasta Anexa 12 În % 71. c nu se va mai repeta voi p stra familia.92 6.92 6. c nu se va mai repeta ă ă voi p s tra familia.00 0.00 71.75 0 6.00 20.9.00 60.75 %% 0 10.25 În elarea de c tre so (so ie) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 93.00 70. cu cond.23 21.00 50.85 voi divor a ţ 185 ă ă ă voi p s tra familia. dac nu au stat la baz sentimentele Total ţ ş ţ ă Nr.85 ă ă ţ ă ă .00 30.

11.00 nu 75 Total ţ A i cere divor ul drept lec ie pentru cel lalt so 80.67 ultima m sur .00 60.00 30.00 40.67 ă ţ ţ ţ %% 13.00 10.00 50.33 80.00 0.33 da.00 20.00 74.00 70.67 da 10 13. la care se recurge când nu sunt alte metode o modalitate de a schimba starea lucrurilor Anexa 14 ţ ţ şş ă .00 60.00 20.00 70. dac a ti c pot încheia o nou c s torie nu ţ ţ ă ţ ă ă ă ă ă ă ă 23 52 75 Considera i divor ul 69. responden i ă În % 30.00 40. A i cere divor ul doar pentru a-l utiliza drept lec ie pentru cel lalt so : Nr.33 30.00 %% 12.00 10.00 186 ă ă ă ă şş ă da da. dac a ti c pot încheia o nou c s torie 9 12. Consider divor ul: ultima m sur .33 12.67 69.00 30.00 0. la care se recurge când nu sunt alte metode o modalitate de a schimba starea lucrurilor Total ţ ţ ţ ţ Anexa 13 Nr. responden i În % 56 74.00 50.

26 este lips 73 Total Aten ia acordat familiei din partea statului 120.00 0.00 20.00 este suficient 2 2. Considera i contractul matrimonial drept un mijloc de solu ionare a viitoarelor probleme de familie: Nr.74 97. responden i În % 0 0.44 da.00 ţ ţ 76.00 2. dar o consider amoral 73 Total Anexa 15 Considera i contractul matrimonial drept mijloc de solu ionare a problemelor de familie 90. .26 ă ţ 187 ă ă ă este suficient este insuficient este lips ă ţ ţ ţ ă ă ă ă ă ţ ă ţ 16.13.00 40.71 %% 6.00 100. dar o consider amoral Anexa 16 .71 nu 12 16.00 80.00 10.44 da.00 30.00 60.00 70. Consideri suficient aten ia acordat familiei din partea statului: Nr.00 0.00 40.00 %% 60.00 50.00 80.74 este insuficient 71 97.00 0.85 da 56 76. responden i În % 5 6.00 20.85 da nu 14.

Anexa 17 RAPORT STATISTIC CU PRIVIRE LA STABILIREA PATERNIT II Examinate cu Cu satisfacerea s-au înregistrat pronun area ac iunii Anul hot rârii 2005 2006 2007 2008 2009 (6 luni) Total ţ ă ŢĂ 105 136 110 181 40 572 ţ 85 100 90 127 25 427 116 25 400 Sursa: Curtea Suprem de Justi ie din Republica Moldova (Sec ia de generalizare a practicii judiciare i analiza statisticii judiciare) „Raport statistic despre activitatea judec toreasc din prima instan privind examinarea dosarelor civile” Forma N2 RAPORT STATISTIC CU PRIVIRE LA DESFACEREA C S TORIEI. INCLUSIV A FAMIILOR CU COPII MINORI Examinate cu Cu satisfacerea au înregistrat pronun area Anul ac iunii hot rârii 1183 11311 14004 2005 Cu copii: 2006 Cu copii: 2007 Cu copii: 2008 Cu copii: 2009 ( 6 luni) Cu copii: Total Cu copii: ă ă ţ ă 9586 13141 8716 14624 9063 13425 8551 6494 4278 61688 40194 ăţ ţ 7764 10557 6867 11762 7124 10675 6636 4874 3213 49179 31604 ş 7603 10446 6826 11591 6999 10615 6590 4822 3186 38657 31204 Sursa: Curtea Suprem de Justi ie din Republica Moldova (Sec ia de generalizare a practicii judiciare i analiza statisticii judiciare) „Raport statistic despre activitatea judec toreasc din prima instan privind examinarea dosarelor civile” Forma N2 188 ţ ţ Ă Ă ţ ţ ă ă 82 96 81 ă ă ş ăţ Anexa 18 .

Anexa 19 RAPORT STATISTIC CU PRIVIRE LA PRIVAREA DE DREPTURILE P RINTE TI Anul 2005 2006 2007 2008 2009 ( 6 luni) Total ţ ă 1497 1368 1493 1495 619 6472 ţ 1222 1073 1244 1170 445 5154 ş 1144 1316 1243 474 5443 Sursa: Curtea Suprem de Justi ie din Republica Moldova (Sec ia de generalizare a practicii judiciare i analiza statisticii judiciare) „Raport statistic despre activitatea judec toreasc din prima instan privind examinarea dosarelor civile” Forma N2 RAPORT STATISTIC LA AC IUNE PRIVIND ADOP IA COPIILOR Anul 2005 2006 2007 2008 2009 ( 6 luni) Total ţ ă 265 242 287 191 87 1072 ţ 254 220 260 179 74 987 249 217 258 175 74 973 ş Sursa: Curtea Suprem de Justi ie din Republica Moldova (Sec ia de generalizare a practicii judiciare i analiza statisticii judiciare) „Raport statistic despre activitatea judec toreasc din prima instan privind examinarea dosarelor civile” Forma N2 189 ţ ăţ ţ au înregistrat Examinate cu pronun area hot rârii ă Cu satisfacerea ac iunii ţ Ţ ăţ ţ au înregistrat Examinate cu pronun area hot rârii 1266 ă Cu satisfacerea ac iunii Anexa 20 Ţ Ş Ă ă ă ă ă .

Familie monoparental – familia constituit din mam singur cu copil (copii). Familie de plasament – familie în care este plasat copilul sau adolescentul. la care Republica Moldova este parte. stare de orfan.2.) pe care aceasta nu le poate dep i de sine st t tor. bazat pe rela ie legalizat conform normelor în vigoare. No iuni generale utilizate în prezenta lege În sensul prezentei legi. femeie divor at (b rbat divor at) cu copil (copii). Legisla ia cu privire la sus inerea de c tre stat a familiei (1) Legisla ia Republicii Moldova cu privire la sus inerea de c tre stat a familiei este fundamentat pe Constitu ia Republicii Moldova.____ din ___________ ă ţ Parlamentul adopt prezenta lege organic .Anexa 21 Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA Lege cu privire la sus inerea familiei de c tre stat Nr. singur tatea etc. Familie tutelar . Stare de via dificil – stare care afecteaz obiectiv activitatea vital a persoanei (invaliditate. lega i prin unitatea de trai i responsabilitate reciproc . Familie defavorizat – familie în care venitul este mai mic de co ul minim de consum stabilit de legisla ia Republicii Moldova. educa ie i înv mînt. subîntre inere. i bunicii care locuiesc împreun cu ei. Infrastructura social pentru familie – sistemul obiectelor necesare pentru via a de familie (construc ii. Codul familiei. absen a unui loc de trai permanent. inclusiv organiza ii care realizeaz activit i în domeniul ocrotirii s n t ii. v duv (v duv) cu copil (copii).familia constituit din tutore i copilul (copii) aflat sub tutela lui. prioritate au reglement rile interna ionale. Familie tîn r – familia în care so ii sau unul dintre ei nu au atins vîrsta de 30 de ani. prezenta lege. ă ă ţ şă ţ ş ş ţ ă ă ă ţ ş ţă ă ă ţ ă ţ ţ ţ ţ ă ă ş ăă ă ţ ă ă ş ş ţ ţ ă ăă ş ţ ă ă ţ ţă ă ă ăă ă ţ ţ ă ă ş ţ ă 190 ă ă ă ă ţ ă ă ţ Ţ ă ă ă şă ă ă ă ţ ă ă ş ţ ă ţ ă ţ ă ă ţă ţ ţ ă ă ă ă ă ă ă ă ă ţ ţ ă ţ ă ă ă ţ ţ ş ă ă ă ăţ ţă ţ ţ ţ ă ş ă ţ ă ţ ş ţ ţ ăţă ţ ă ţ ţ ă ş ă ă ş . lips de supraveghere. deservirea social a cet enilor cu îndatoriri de familie. (2) Dac exist neconcordan e între reglement rile na ionale i cele interna ionale. se definesc i se utilizeaz urm toarele no iuni: Familia – o asocia ie de indivizi fondat pe c s torie sau rudenie de sînge. Art. Rela iile reglementate de prezenta lege Prezenta lege reglementeaz rela iile care apar în leg tur cu realizarea de c tre stat a ac iunilor de sus inere a familiei i acordarea unor garan ii sociale fundamentale persoanelor cu obliga ii familiale. asigurarea lor cu locuri de munc i satisfacerea necesit ilor sociale ale acestora.3. Art. Familie complex – familia constituit din so i (so ) cu copil (copii) sau f r de acesta i p rin ii (p rintele). Capitolul I. omaj. precum i de acte normative interna ionale la care Republica Moldova este parte. edificii). boal . Membru al familiei – persoana legat prin rela ii de rudenie apropiate sau prin rela ii de c s torie cu alt persoan . DISPOZI II GENERALE Art.1. imposibilitatea autodeservirii în leg tur cu vîrsta înaintat . Familie cu mul i copii – familia în care se educ trei sau mai mul i copii minori. cu acordul acestuia i ajutorul institu iilor publice. alte acte legislative i normative ale Republicii Moldova în domeniul politicii familiale de stat. conflictele i adresarea crud în familie. Familie nuclear – familie constituit din so i cu sau f r copii.

dezvolt rii lui fizice. . oric rui membru al familiei. Art. dep irea s r ciei i sporirea ajutorului acordat familiilor s race.asigurarea asisten ei materiale i sociale a familiilor.constituirea infrastructurii sociale pentru familii. Ajutor social acordat de stat – asigurarea familiilor defavorizate sau persoanelor singuratice cu indemniza ii sociale. Scopul asisten ei familiei de c tre stat.preem iunea i stabilitatea m surilor de politic familial de stat.egalitatea familiilor i a tuturor membrilor lor indiferent de starea social . . persoanei în vîrst .crearea condi iilor pentru dezvoltarea activit ii de munc individuale. Dezvoltarea social a familiei – schimbarea pozitiv a indicatorilor de calitate a vie ii familiale i st rii generale a membrilor ei. (1) Scopul asisten ei familiei de c tre stat const în asigurarea de c tre stat a condi iilor necesare pentru realizarea de c tre familie a func iilor sale i cre terea calit ii vie ii în familie. . îmbr c mintea. acordarea serviciilor sociale de trai. . psihic i social al familiei i membrilor acesteia. .asigurarea abord rii diferen iate în procesul de acordare a garan iilor în ce prive te nivelul social acceptabil de via pentru membrii familiei inap i de munc i crearea condi iilor pentru o via demn în baza muncii pentru membrii de familie sociali activi. Art. antreprenoriatului de familie. s n tatea. locul de trai i convingerile religioase. . Men inerea garan iilor sociale de sus inere a familiei ob inute anterior i perfec ionarea continu a lor. îngrijirea medical precum i serviciile sociale necesare. . . asisten juridic i ajutor material.prioritatea intereselor fiec rui copil indiferent de succesiunea na terii i de faptul în care familie se educ .unitatea asisten ei familiei la nivel na ional i local. M surile de sus inere a familiei trebuie s fie orientate spre asigurarea supravie uirii i protec iei copilului.stabilirea i realizarea standardelor sociale de stat a indicatorilor de calitate a vie ii familiale. formarea unui mod s n tos de via . r zboaie i conflicte armate. psihice. . (2) Statul este obligat s ia m suri pentru ca orice familie s aib un nivel de trai decent. Principiile asisten ei familiei de c tre stat Sus inerea familiei de c tre stat este fundamentat de urm toarele principii: . asigurarea adapt rii sociale i reabilit rii cet enilor afla i în stare de via dificil . socio-medicale. cuprinzînd hrana. psihopedagogice. juridice i de alt natur trebuie s asigure autodezvoltarea acesteia. .asigurarea condi iilor pentru independen a economic a familiilor. locuin a. .parteneriatul dintre familie i stat. Asigurarea unor garan ii i privilegii sociale la nivel na ional i completarea i extinderea lor la nivelul organelor administra iei publice locale. compensa ii. asisten ei i îngrijirii acestor persoane. a sistemului de deservire social a familiilor. . Violen de familie – atentatul inten ionat (ac iune ori inac iune) la via a.independen a i autonomia familiei în procesul de luare a deciziilor privitor la dezvoltarea sa. Direc iile prioritare ale politicii de stat de sus inere a familiei Direc iile prioritare ale politicii de stat de sus inere a familiei în Republica Moldova sînt urm toarele: . Neglijen a fa de un membru al familiei – neglijarea nevoilor de baz ale copilului. stabilizarea st rii materiale a familiilor. . m rfuri de prim necesitate din bugetul de stat. . s -i asigure posibilitatea alegerii formelor de sus inere. inclusiv în posibilit ile de autoconfirmare în sfera rela iilor de munc i activitatea ob teasc .egalitatea dintre femeie i b rbat în realizarea unei repartiz ri mai echitabile a îndatoririlor de familie.asumarea de c tre stat a îndatoririi de protec ie sigur a familiei de s r cie i lipsuri. situa ii excep ionale cu caracter natural i tehnogen.6.acordarea familiei ajutorului necesar în domeniul educa iei i instruirii copiilor. organiza iile filantropice i oamenii de afaceri. legate de migra ia for at .Deservire social – activitatea serviciilor sociale de sus inere social . 191 ş ş ş ă ţ ă ă ă ă ăţ ş ş ş ţ ăţ ţ ţ ă ă ţă ţ ţ ş ţ ă ă ă ş ţ ş ăă ă ă ţ ţ ş ă ţ şă ă ş ş ş ş ţ ă ă ş ă ţ ţ ţ ş ă ă ă ş ă ţ ţ ă ţă ă ă ţ ţ ă ă ţ ţ ţ ă ă şă ă şă ţ ă ţă ă ş ă ă ţ ş ţ ţă ă ă ş ă ş ă ţ ă ă ţ ăţ ş ă ţ ţ ţ ă ţ ăţ ţ ă ţ ă ş ş ş ă ţ ă ş ă ţ ă ş ă ţ ş ă ţ ş ţ ţ ş ţă ţ ă ţ ţ ă ţ ţ ă ă ă ţ ă ţ ţ ă ăă ţ ş ţ ş ăţ ă ţ ţ ă ş ăţ ă ţă ş ţ ăţ ţ şă ă ţ ţ ă ă ţ ă ţ ţ ă ş ă ţ ţ ă ă ă ş ş .5. colaborarea cu asocia iile ob te ti.asigurarea condi iilor pentru ocrotirea s n t ii. onoarea i demnitatea personal a unui membru de familie din partea altui membru al acesteia. Securitatea familiei – stare care exclude orice amenin are statutului fizic.m surile economice.asigurarea lucr torilor cu copii cu condi ii favorabile pentru îmbinarea activit ii de munc cu îndeplinirea îndatoririlor de familie. . intelectuale i sociale valoroase.4. neacordarea ajutorului necesar. . Art.

dezvoltarea culturii fizice i sportului.stabilirea bazelor politicii familiale de stat în Republica Moldova. protec iei sociale. 8. instruirii.profilaxia singur t ii sociale.finan area în cote a programelor cu destina ie special în domeniul asisten ei de stat a familiei. culturii.înv mîntul general obligatoriu. . inclusiv asigurarea sus inerii materiale garantate prin acordarea indemniza iilor de stat cet enilor cu copii.îndeplinirea îndatoririlor care decurg din tratatele interna ionale la care Republica Moldova este parte i reprezentarea intereselor Republicii Moldova în organismele interna ionale în problemele asisten ei de stat a familiei în Republica Moldova.deservirea medical gratuit .asigurarea dreptului la spa iu locativ în conformitate cu legisla ia Republicii Moldova. înv mîntul superior. (2) Organele de stat centrale ale Republicii Moldova de comun acord cu organele administra iei publice din unit ile administrativ teritoriale de nivelul doi asigur : .adoptarea actelor legislative i a altor acte ale Republicii Moldova cu privire la reglementarea i realizarea asisten ei de stat a familiei. . Capitolul II DIREC IILE DE BAZ ALE POLITICII DE STAT DE SUS INERE A FAMILIEI Art.constituirea i realizarea finan rii programelor cu destina ie special în domeniul politicii de stat familiale în Republica Moldova. Art. inclusiv asigurarea copiilor cu hran în conformitate cu normativele fiziologice ale vîrstei. . protec ia social a familiei. în leg tur cu na terea i educarea lor. . . tiin ei. stabilite de legisla ia Republicii Moldova. . Competen a autorit ilor publice centrale ale Republicii Moldova în domeniul asisten ei familiei de c tre stat (1) La categoria atribu iilor organelor de stat centrale în domeniul asisten ei familiei de c tre stat în Republica Moldova se refer urm toarele: . .crearea unui sistem de prevenire a violen ei de familie. . .constituirea unor organe de stat ale puterii executive chemate s realizeze sus inerea de stat a familiei în Republica Moldova. Stabilirea standardelor minimale de stat ale indicatorilor de calitate a vie ii familiale (1) Sus inerea de stat a familiei se realizeaz în conformitate cu standardele minimale de stat ale indicatorilor de calitate a vie ii familiale.realizarea expertizei tuturor proiectelor de acte legislative din punctul de vedere al aprecierii influen ei m surilor prev zute asupra situa iei familiei.. . ş ţ ţ ş ă ţ ţ ţ ţ ţ ţ ă ă ţ ă ţ ţ ţ ţ ă ă ţă ă ă ţ ţ ţ ă 192 ţ ş ăţă ş ţ ţ ţ ţ ş ţă ţ ă ă ş ş ă ţ ş ţ Ă ă ţ ăţă Ţ ă ă ţ ă ţă ăţ ţ ş Ţ ţă ă ă ţ ş ţ ţ ţ ş şă ă ţ ă ţ ţă ă ă ă ă ţ ţ ţ ă ţă ş ă ş ă ţ ţă ţ ăţă ţ ţ ă ă ţ ţ ş ţ ă . .finan area m surilor de realizare a asisten ei de stat din contul mijloacelor bugetului de stat. (3) Standardele minimale de stat ale indicatorilor de calitate a vie ii familiale se stabilesc în func ie de particularit ile condi iilor determinate de amplasare în unit ile administrativ teritoriale ale Republicii Moldova.7. (2) Standardele minimale de stat ale indicatorilor de calitate a vie ii familiale includ volumul minim al serviciilor sociale în domeniile urm toare: . surselor extrabugetare i altor surse legale. . . . i care constituie parte component a standardelor sociale minimale de stat. pe baz de merit. . egal accesibil tuturor.acordarea asisten ei juridice calificate. .elaborarea.deservirea social .m surile de realizare a asisten ei de stat a familiei în domeniul educa iei.stabilirea standardelor minimale de stat a indicatorilor de calitate a vie ii familiale. înv mîntul liceal i profesional. condi iilor de realizare a func iilor acesteia. stabilirii normelor de achitare a serviciilor comunale. inclusiv a m surilor de adaptare social i reabilit rii sociale a familiilor aflate în situa ii dificile. inclusiv în institu iile pre colare pentru copii.asigurarea cu hran . ocrotirea s n t ii.asigurarea deservirii gratuite în domeniul culturii i culturii fizice. . adoptarea i realizarea programelor cu destina ie special în domeniul politicii de stat familiale în Republica Moldova.

. invalizi. încheierea unor acorduri cu alte state privitor la îndeplinirea de c tre cet enii acestor state i din Republica Moldova a îndatoririlor de între inere a copiilor. . femeilor i adolescen ilor. num rul persoanelor aflate la între inere. 10. asigurarea instruirii i perfec ion rii profesionale a acestora. . asigurarea privilegiilor acordate femeilor în leg tur cu maternitatea.extinderea sistemului indemniza iilor destinate familiei. din contul sus inerii adresante i diferen iate a familiei cu copii minori. inclusiv copiii. . indiferent de forma de proprietate a organiza iei la care sînt angaja i. Art.asigurarea accesului tuturor copiilor în institu iile pre colare prin extinderea re elei unor astfel de institu ii cu diverse forme de proprietate. b rba ilor. adaptarea femeilor la noile rela ii economice. stabilizarea st rii materiale a familiei.încurajarea pe toate c ile a activit ii de munc individual . prin crearea pentru ace ti lucr tori a unor locuri de munc speciale.asigurarea perfec ion rii i recicl rii profesionale a lucr toarelor care au întrerupere în activitatea de munc în leg tur cu concediile de maternitate i pentru îngrijirea copilului.(4) Organele administra iei publice din unit ile administrativ teritoriale de nivelul doi din Republica Moldova sînt în drept s stabileasc standarde minimale ale indicatorilor de calitate a vie ii familiale specifice unit ii administrativ teritoriale respective. inclusiv în caz de omaj. inclusiv în condi iile zilei de munc incomplete.stimularea patronilor care creeaz condi ii pentru activitatea lucr torilor cu familii. sporirea protec iei sociale a lucr torilor disponibiliza i în urma faliment rii i restructur rii organiza iilor. inîndu-se cont de starea familial a lucr torilor.acordarea de c tre stat a garan iilor ce in de instruirea general i profesional a tineretului. care necesit protec ie social sporit (familii uniparentale i cu mul i copii. . antreprenoriatului de familie i a gospod riilor de fermieri. Asigurarea lucr torilor cu copii cu condi ii favorabile pentru îmbinarea activit ii de munc cu îndeplinirea atribu iilor de familie Asigurarea lucr torilor cu copii cu condi ii favorabile pentru îmbinarea activit ii de munc cu îndeplinirea atribu iilor de familie se efectueaz prin: . inclusiv a celui camuflat.sporirea garan iilor asigur rii materiale a copilului prin intensificarea controlului de stat asupra achit rii oportune i complete a pensiilor alimentare. . ă ş ş ă ţă ţ ţă ţ ţ ă ă ţ ă ţ ă ş ţ 193 ă ş ş ţ ă ş ţ ţ ş ă ă ş ă ă ă ţ ţ ş ş ş ţ ă ş ă ă ş ă ă ă ă ă ă ţ ţ ă şă ţ ţ ş ţ ţ ă ă ă ă ă ţă ţă ă ţ ţ ţă ţ ş ţ ă ţ ţ ă ţ ţ ă ă ă ă ă ă ş ţ ă ă ş ţă ţ ă ă ş ţ ă ş ă ş ă ă ă ă ă ă ă ţ ţ ă ă ţă ţ ă ă ţ ţ ă ă ţă ţ ă ţ ţă ţ ă ţ ţă ă ţ ăă ţ ă ă ş ă ă ă ţ ă ă ţ ă ţ şă ă ăă ş ă ţ ţ ţ ţ ă ă ţ ţ ă ă ţ ţ ă ş ă ă ş . la desfacerea contractului de munc . dar nu mai rar de o dat în cinci ani. . dep irea s r ciei Asigurarea condi iilor pentru independen a economic a familiei.realizarea unei politici fiscale privilegiate în raport cu persoanele fizice. .introducerea unor stimul ri economice care ar interesa organiza iile s angajeze cet eni cu o înc rc tur familial sporit . reglementarea de c tre stat a pre urilor i tarifelor pentru popula ie. pentru sporirea competitivit ii for ei de munc feminine. la angajarea în cîmpul muncii a femeilor i minorilor. stabilizarea st rii materiale a familiei.crearea condi iilor pentru stabilizarea situa iei în cîmpul muncii. . Asigurarea condi iilor pentru independen a economic a familiei. 9. îndeosebi în preg tirea profesional cu angajarea ulterioar în cîmpul muncii a copiilor orfani i a celor r ma i f r grija p rin ilor. dep irea s r ciei se realizeaz pe urm toarele c i: . .intensificarea controlului de stat asupra respect rii legisla iei Republicii Moldova în ce prive te ocrotirea intereselor membrilor de familie angaja i în cîmpul muncii. în program flexibil sau la domiciliu. Art.acordarea unor facilit i fiscale i de alt natur patronilor care utilizeaz munca lucr torilor cu familii ce necesit protec ie social sporit . remunerarea muncii. . reducerea omajului. pensionari).crearea condi iilor pentru asigurarea egalit ii reale a drepturilor i anselor femeilor i b rba ilor pe pia a muncii. (5) Revizuirea standardelor minimale de stat ale indicatorilor de calitate a vie ii familiale are loc în func ie de modificarea indicatorilor dezvolt rii social-economice a Republicii Moldova.

acord sprijin financiar. (4) Finan area m surilor realizate de organele administra iei publice locale în domeniul sus inerii de stat a familiei în Republica Moldova este reglementat prin actele adoptate de organele deliberative respective. . 12. accesibile tuturor copiilor.extinderea re elei de institu ii extra colare. . Art. imaginilor. consolidarea serviciilor de planificare a familiei. Participarea organelor administra iei publice locale la sus inerea de stat a familiei (1) Organele administra iei publice locale din Republica Moldova asigur realizarea m surilor pentru sus inerea de stat a familiei. difuz rii i reclam rii publica iilor de tipar..asigurarea finan rii de c tre stat a publica iilor în mas i difuzarea literaturii speciale destinate educa iei copiilor i îngrijirii acestora i altor rela ii de familie. Acordarea de sprijin familiei în domeniul educa iei i instruirii copiilor Acordarea de sprijin familiei în domeniul educa iei i instruirii copiilor are loc prin: . . formarea unui mod s n tos de via are loc prin: . . Asigurarea condi iilor pentru ocrotirea s n t ii. . ş ţ Ţ ă 194 ş ş ş ş ă ţ ţ ă ă ţ ăţ ă ă ţă ă ţ ă ă ă ă ş ă ă ă ă ă ţ ş ţ ţ ş ă ă ă ş ş ţ ţă şă ş ţă ă ă ţ ţ ţ ţ ţ ă ă ş ă ţ ţă ţ ţ ţ ţă ă ă ţ ţ ţă ă ă ţ ă ş ţ ţ ş ţ ţ ă ă ţ ş ţ ş ş ă ă ţ ş ă ăţ ţ ţ ă ţă ă ă ă ţ ăţ ţ ă ă ţ ă ţ ă ţ ş ă ă ă ţ ş ţ ţ ţ ţă ă ţ ţ ţ .acordarea asisten ei medicale gratuite gravidelor. inclusiv supravegherea acestora în perioada în care p rin ii sînt implica i în activitatea de munc . 14. moral-spirituale i fizice armonioase a copiilor. a sistemului de examinare preventiv a gravidelor i nou-n scu ilor. 13. Crearea condi iilor pentru dezvoltarea activit ii de munc individual . . taberelor de odihn de var . Art. MECANISMUL DE ASIGURARE A SUS INERII DE STAT A FAMILIEI Art. . Administrarea în domeniul sus inerii de stat a familiei Competen a organelor puterii executive care asigur sus inerea de stat a familiei se stabile te de Guvernul Republicii Moldova. 11. în conformitate cu principiile descentraliz rii i autonomiei locale. antreprenoriatului de familie presupune urm toarele: . în scopul asigur rii dezvolt rii artistice. Art. formarea unui mod s n tos de via Asigurarea condi iilor pentru ocrotirea s n t ii.asigurarea accesului tuturor familiilor la asisten a medical prin sporirea volumului de servicii medicale gratuite. Capitolul III.interzicerea fabric rii. l uzelor i copiilor pîn la vîrsta de 18 ani. Art.acordarea asisten ei medicogenetice popula iei. metodic i informa ional organelor administra iei publice locale în domeniul sus inerii de stat a familiei în Republica Moldova.difuzarea literaturii speciale în problemele familiei în rîndurile tineretului. în limita competen elor.instituirea unor m suri de stimulare i privilegii economice pentru cet enii cu îndatoriri familiale. (3) Acordarea organelor administra iei publice locale unor atribu ii speciale în domeniul sus inerii de stat a familiei are loc odat cu transmiterea mijloacelor materiale i financiare respective. antreprenoriatului de familie Crearea condi iilor pentru dezvoltarea activit ii de munc individual . cultul violen ei sau cruzimea. 15.promovarea unei politici fiscale orientate spre dezvoltarea antreprenoriatului de familie i activit ii de munc individual . completarea bibliotecilor publice cu astfel de surse. perfec ionarea i implementarea tehnologiilor perinatale pentru diagnosticarea precoce a f tului. organizatoric. (2) Organele executive centrale din Republica Moldova. casetelor video i altor produse care propag pornografia.extinderea sistemului de ocrotire a s n t ii reproductive a familiei. p rin ilor tineri.elaborarea i implementarea unor programe de instruire a p rin ilor în domeniul reabilit rii i educa iei copiilor cu disabilit i fizice i deficien e mintale.

despre posibilit ile de realizare a drepturilor la ocrotirea s n t ii. prin metode prev zute în programele na ionale cu destina ie special în domeniul sus inerii de stat a familiei în Republica Moldova. în termen de trei luni de la data intr rii în vigoare a prezentei legi: a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru punerea legisla iei în concordan cu prezenta lege. pîn la punerea lor în concordan cu prezenta lege. orientare profesional . pe termen lung i reprezint o condi ie obligatorie pentru elaborarea programelor na ionale cu destina ie special în domeniul sus inerii de stat a familiei i a m surilor pentru realizarea lor. (2) Guvernul. b) va pune actele sale normative în concordan cu prezenta lege. Art. Modul de întocmire. ş ş ţ ţ ţ ş ţ ţ ţ ă ţ ă ţ ă ş ă ă ă ă ăţ ţ ţ ă ş ă ă ă ă ţ ă ăţă ţ ţ ş ă ă ţ ă ă şă ă ţ ş ţă ă ă ţă ş ş ă ţ ă ţ ăţ ţ ţ ă ţ ă ţ ş şă ţ ţ ţă ţ ţ ăţ ţ ş ş ş ă ţ ă ş ţ ţ şă ţ ţ ţ ţ ă ţ ă ăţ ţ ş ă ţă ă ţ ţ ţ ţ la ă ă ţ ă ă ţ ţ ă ţă ţ ţ ţ ţ şă ţ ţ . reabilitare social . se stabile te de Guvernul Republicii Moldova. 18. actele juridice valabil pe teritoriul Republicii Moldova. (3) Organele puterii de stat din Republica Moldova asigur realizarea unor cercet ri tiin ifice în domeniul sus inerii de stat a familiei în Republica Moldova. Intrarea în vigoare a prezentei legi Prezenta lege intr în vigoare la data public rii. Art. centrelor de informare pentru familie. muzeelor. se aplic în m sura în care nu sînt în contradic ie cu prezenta lege. organele administra iei publice locale din Republica Moldova întreprind activit i ce in de asigurarea informa ional a sus inerii de stat a familiei. 16. (2) Raportul de stat privitor la situa ia familiei în Republica Moldova se prezint de Guvern Parlamentului Republicii Moldova. Asigurarea informa ional i tiin ific a sus inerii de stat a familiei în Republica Moldova (1) Organele executive ale puterii de stat. DISPOZI II FINALE I TRANZITORII Art. instruire profesional i angajare în cîmpul muncii. bibliotecilor. cultelor religioase la sus inerea de stat a familiei în Republica Moldova Asocia iile (organiza iile) ob te ti. sprijinirea familiilor tinere i altor drepturi pentru sus inerea de stat a familiei în Republica Moldova. cultele religioase din Republica Moldova particip sus inerea de stat a familiei în conformitate cu statutele lor. PRE EDINTELE PARLAMENTULUI Ş Ş Ţ __________________________ 195 ă ăţ ă Art. garan iilor ocrotirii sociale în Republica Moldova. asisten în dep irea unor situa ii de via dificile. Finan area m surilor de realizare a sus inerii de stat a familiei în Republica Moldova Finan area programelor na ionale cu destina ie special i m surilor de sus inere de stat a familiei are loc din contul bugetului de stat. Cercet rile respective se realizeaz . odihn . c) va adopta acte normative care ar asigura realizarea prezentei legi. în conformitate cu legisla ia Republicii Moldova. 17. în mod obligatoriu. înv tur . surselor extrabugetare i altor surse utilizate în scopul men ionat. 19. difuzare. deservire social . altor institu ii de cultur . Raportul de stat privitor la situa ia familiei în Republica Moldova (1) Raportul de stat privitor la situa ia familiei în Republica Moldova se elaboreaz anual în scopul asigur rii organelor de stat i societ ii civile cu informa ia analitic sistematizat privitor la situa ia familiei în Republica Moldova i tendin ele de modificare a acesteia. (1) De la data intr rii în vigoare a prezentei legi. programelor (proiectelor) de sus inere a publica iilor de tipar i a altor mijloace de informare în mas . Participarea asocia iilor (organiza iilor) ob te ti. inclusiv publicare.Art. 20. (2) În acest scop se asigur condi ii pentru extinderea sferei informa ionale de deservire a popula iei prin intermediul cre rii sistemelor informa ionale. informarea cet enilor despre drepturile i îndatoririle lor. Capitolul IV.

DECLARA IA PRIVIND ASUMAREA R SPUNDERII Subsemnatul. declar pe proprie r spundere c materialele prezentate în teza de doctorat. în caz contrar urmând s suport consecin ele. Maria 196 Ă Ţ . se refer la propriile activit i i realiz ri. ţ ţ ă ă ş ţă ă ă ă Demerji. în conformitate cu legisla ia în vigoare.

pre edintele Republicii Moldova” – masterat. Moldova.34. diplom cu licen . 1973 – 1977 studii superioare. catedra “Drept privat”. specializarea “ Filologie i biblioteconomie”.00. Academia de Studii Economice din Moldova.dreptul familiei de cercetare: . tema ţ ă ţ ţ Ş ă ă ş ş ă ş Starea civil c s torit ă ă ă tezei de doctorat “Ocrotirea constitu ional a familiei în Republica Moldova”.CURICULUM VITAE INFORMA II PERSONALE Nume Demerji Maria Data na terii 04. specialitatea “Drept”.1954 Locul na terii satul Isacova. Institutul de” Istorie.. Republica Moldova Adresa str.Diploma de majistru. R. Academia de Studii Ă ţ şş ş Ţ ş 197 .ru Formare profesional Jurist STUDII 2005 – 2007 competitor – Academia de tiin e a Moldovei. m. GSM: (373 6) 9285884 E-mail mariacantemir@mail. specialitatea 12. Domenii academice i tiin ifice . ap.02 . ACTIVITATEEA PROFESIONAL Economice din Moldova. Albi oara 82/5.prezent asistent universitar. r-nul Orhei.Chi in u. MD-2005 Telefon (373) 29-15-95.06.ocrotirea constitu ional a familiei în Republica Moldova ă ţ ş ăţ ă ţ ţ ţ ş ă 2004 – 2005 studii postuniversitare . cu frecven a la zi. tema tezei de magistru “Evolu ia constitu ionalismului în Republica Moldova 2001 – 2004 studii superioare. “Universitatea de Stat din Moldova”. Stat i Drept” .Drept public (constitu ional). “Academia de Administrare Public pe lâng ă 2007 .

a.7 . (0. p.3. Demerji Maria. 265p. vol. Chi in u: ASEM. 2008.39 c. 14-18. italiana – bine.bine.) 5. 304-306.43-47. În: Legea i via a.11-14. Demerji Maria. I. Principiile constitu ionale de protec ie a familiei în Republica Moldova.) 4. Constitu ia European ţ ţ ş Europene. Chi in u: ASEM.a.33 c. Demerji Maria.a. nr. În: – 15 ani de modernizare a serviciului public din Republica Moldova din 21 mai 2008. Aptitudini i competen e Tehnice Microsoft Word.40 c. Protec ia familiei – institu ie juridic de drept constitu ional. Evolu ia dreptului la familie (scurt istoric). p. (0. VI.58 c.PUBLICA II Lucr ri tiin ifice: 1. 11. nr. 2009. nr. Microsoft Excel. Demerji I.) ţ ă ă ă ţ ţ ş ţ ţ ş ţ 3.) ă ă ă ţ ţ ţă ţ ş ţ ş ţ ă ţ ţ 6. Demerji M. p. În: Legea i via a. În: Materiale ale Simpozionului tiin ifico-practice Academia de Administrare Public .45 c.) ă ţ interna ional al tinerilor cercet tori din 14-15 aprilie 2006. ă ş 7. ed. nr.) 2. Demerji Maria. Viziuni privind formularea no iunii de familie în tiin a dreptului.. 2007. Demerji Maria.a. I.a. (0.bine.43 c. 43-47. În: Materiale ale Simpozionului interna ional al tinerilor cercet tori din 18-19 aprilie 2008.a. IV. Limba matern român ă ş ă ş ă ţ şă ţ ţ ă ş ă ţ ţ ş ţ Materiale ale Conferin ei interna ional ţ ţ Limbi str ine cunoscute rus . Chi in u: AAP. Demerji Maria. Demerji Maria. Drept comunitar European.. 2008.) Lucr ri metodico – didactice Note de curs: 9. p. vol. (0. (0. p. Anghelinici O. În: Legea i via a. Ocrotirea constitu ional a familiei – obiect de reglementare a dreptului constitu ional. ( 0. 121-123. 2006. 2008. Chi in u: ASEM. (0. 2008. francez . Particularit ile protec iei constitu ionale a familiei în Republica Moldova. 27-30. În: Legea i via a.34 c.1. În: Legea i via a. nr. p.a. Demerji Maria. cuno tin e de navigare internet 198 ţ ş ă ă ţ ă ă Articole de sintez ă ţ Ţ ş ă ş ă ă – necesitate vital pentru evolu ia Uniunii a c s toriei.a. p.30 c. vol. Reglementarea juridic 2006. 167-169. ed. p.) 8. 5. 6. (0. 2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful