You are on page 1of 7

Druk nr 1131

Warszawa, 17 grudnia 2007 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Pan
Bronis!aw Komorowski
Marsza!ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o orderach i


odznaczeniach.

Jednocze"nie uprzejmie informuj#, $e do reprezentowania mojego


stanowiska w toku prac nad projektem ustawy upowa$niam Pana Roberta Drab#
Zast#pc# Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

(-) Lech Kaczy%ski


Projekt

USTAWA

z dnia 2007 r.

o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Art. 1

W ustawie z dnia 16 pa&dziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90,


poz. 450, z pó&n. zm.1)) art. 32a otrzymuje brzmienie:

„Art. 32a. Przed podj#ciem decyzji o nadaniu orderu lub odznaczenia danej osobie,
Prezydent mo$e wyst'pi( do Prezesa Instytutu Pami#ci Narodowej – Komisji )cigania
przeciwko Narodowi Polskiemu o udost#pnienie informacji zawartych w dokumentach
organów bezpiecze%stwa pa%stwa, znajduj'cych si# w Instytucie Pami#ci Narodowej,
dotycz'cych tej osoby. Przepisy art. 22 ust. 3 i art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18
pa&dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze%stwa
pa%stwa z lat 1944-1990 oraz tre"ci tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz.
425, Nr 83, poz. 651, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789 i Nr 165, poz. 1171) stosuje
si# odpowiednio.”.

Art. 2

Ustawa wchodzi w $ycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62,
poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162 i Nr 123, poz. 848.
UZASADNIENIE

Potrzeba zmiany art. 32a ustawy z dnia 16 pa&dziernika 1992 r. o orderach


i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450, z pó&n. zm.), dodanego przez ustaw# z dnia
14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpiecze%stwa pa%stwa z lat 1944-1990 oraz tre"ci tych dokumentów i ustawy o Instytucie
Pami#ci Narodowej – Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(Dz.U. Nr 25, poz. 162), wynika z wyroku Trybuna!u Konstytucyjnego z dnia 11 maja
2007 r., sygn. akt K2/07.

Na podstawie art. 32a ustawy z dnia 16 pa&dziernika 1992 r. o orderach


i odznaczeniach przed podj#ciem decyzji o nadaniu orderu lub odznaczenia danej osobie,
Prezydent mo$e zwróci( si# do Prezesa Instytutu Pami#ci Narodowej – Komisji )cigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie informacji na temat istnienia
w archiwum Instytutu Pami#ci Narodowej – Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu dokumentów stanowi'cych podstaw# zamieszczenia danych osobowych tej osoby
w katalogu, o którym mowa w art. 52a pkt 5, 6 lub 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o Instytucie Pami#ci Narodowej - Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(Dz.U. Nr 155, poz. 1016, z pó&n. zm.).

Zgodnie z wyrokiem Trybuna!u Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. przywo!any


w art. 32a ustawy o orderach i odznaczeniach art. 52a pkt 5 ustawy o Instytucie Pami#ci
Narodowej - Komisji )cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu utraci! moc z dniem
15 maja 2007 r.

Wobec powy$szego Prezydent RP nie mo$e we w!a"ciwym zakresie korzysta(


z uprawnienia przewidzianego w art. 32a ustawy o orderach i odznaczeniach.

Zgodnie z przedstawionym projektem zakres danych oraz sposób ich udost#pniania


Prezydentowi RP przez Prezesa Instytutu Pami#ci Narodowej odpowiada( b#dzie regulacjom
odnosz'cym si# do dost#pu do informacji dotycz'cych niektórych osób pe!ni'cych funkcje
publiczne, w trybie okre"lonym w rozdziale 4 ustawy z dnia 18 pa&dziernika 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze%stwa pa%stwa z lat 1944-1990 oraz
tre"ci tych dokumentów (Dz.U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z pó&n. zm.).

Oznacza to wy!'czenie z zakresu przekazywanych informacji danych sensytywnych


oraz danych innych osób, w zakresie przewidzianym w art. 22 ust. 3 ustawy o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpiecze%stwa pa%stwa z lat 1944-1990 oraz tre"ci tych
dokumentów.

Udost#pnianie informacji b#dzie nast#powa!o poprzez umo$liwienie zapoznania si#


z tre"ci' dokumentów b#d'cych no"nikami takich informacji.

Nale$y zaznaczy(, $e nadawanie orderów i odznacze% jest prerogatyw' Prezydenta


RP, wynikaj'c' z art. 144 ust. 3 pkt 16 Konstytucji. W my"l ustawy o orderach
i odznaczeniach, ordery i odznaczenia s' najwy$szym wyró$nieniem zas!ug cywilnych
i wojskowych po!o$onych podczas pokoju lub wojny dla chwa!y i rozwoju Rzeczypospolitej
Polskiej. Dlatego te$ Prezydent RP przed podj#ciem decyzji o nadaniu orderu lub odznaczenia
danej osobie powinien mie( mo$liwo"( zwrócenia si# do Prezesa Instytutu Pami#ci
Narodowej o udost#pnienie informacji dotycz'cych tej osoby.

Wej"cie w $ycie projektowanej regulacji nie spowoduje skutków spo!ecznych ani


gospodarczych oraz nie b#dzie si# wi'za( z konieczno"ci' ponoszenia wydatków z bud$etu
pa%stwa.

Przedmiot regulacji nie jest obj#ty zakresem prawa Unii Europejskiej.


affi
..i*.}s,zŹ,'

ą{4,oĘ
,Ą -.i

warszawa'dnia / T czerwca2008 r.
RZECZlrpospsSr[et POLSKIEJ

Komisia Ustawodawcza
usr-bo i /08
{

Pan
:rlEKĘ ETARł AT
]Vi.ĄP.sZALKA sEJMU RP
Bronislaw KOMOROWSKT

lzi o6.zoos Marszał ek Sejmu


Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszał ku

Przekazuję przy1ętą na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. opinię Komisji


Ustawodawczej w sprawle prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i
odznaczeniach.

Z powu aniem

ojciech Szararnal
OPINIA nr 103
Komisji Ustawodawczej

w sprawie prezydenckiego proiektu


ustawy o zmianie ustawy o orderach
i
odznaczeniach

przy1ętana p osi edzeniu


w druu 26 czerwca ZOOSr.

dla Marszał ka Sejmu

Komisja Ustawodawcza, na posiedzeniu


w dniu 26 czerwca2008 r.) rozpattzył a
skierowanyptzez Marszał ka
Sejmu - w trybie art.34ust.
8 regulaminu Sejmu RP, celem
wyru eniaopinii w ś wietle zgł oszonych
wątpliwoś ciw sprawie zgodnoś ci
projekfu ustawy
z Konsty|ucją RP prezyd,enckiego
projektu ustawy o zmianie
ustawy o orderach i
odznaczeniach.

Komisja, po przedstawieniu projektu


i wysfuchaniu ekspertÓw' przeprowadził a
dyskusję.W *y'''ku gł osowania
Komisja

uznał a ten projekt za dopuszcza|nY.


GEI{E RALI{Y IN S PE KTOR
OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Michał Serzycki

Warszawa,dnia h *,,"ś nia2008r.


tos ł z€b \s
Dolis-033-268

Pan
Lech Czapla
Zastępca Szefa
Kancelarii Sejmu
ul. \Miej ska fl4l6
00 - 902 Warszawa

w odpowiedzi na pismo z dnia 9 wrześ nia2008 roku _ znak PS-251/08 _ (data wptywu
do Biura Generalnego Inspektora ochrony Danych osobowych 16 wrześ nia2008 roku)
uprzejmie informuję, e do _ wniesionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach z punktu widzenia
przepisÓw ustawy Z drria 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t.j.Dz.|J. z2002 r. Nr 101,poz.926,zpoź n.zm.)- nie zgł ,aszam
uwag.

Niezaleznie od powyzszego informuję' t art. 1 opiniowanego projektu _ Zm:reftiaj4cy


art, 32 a ustawy z dnta 16 paź dziernika1992 roku o orderach i odznaczenlach (Dz. U. Nr 90,
poz. 450, Z poź n, Zm.) zawiera bł 4d w nazwie Insty|utu Pamięci Narodowej
Komisj i Sciganta Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

VALU,-'U
|l

zup.Z-c
spektoi-a

, , ,.l'-t l:l' i.. t ,-l''i I i ,-li , zejLeu,iilski


ZASTĘ PCY SZEF.ą I:
-r!J

W\DZIAŁ PFEZ\DLĄLFł Y
\',RJpŁYF'JĘ Łt)
L d z .. . . . . . .

.Q.6. 4.&' :LDCB


Datawply'*ru