Studiegids 2011-2012

Domein Health | Instituut Paramedische Studies

ERGOTHERAPIE FYSIOTHERAPIE LOGOPEDIE

LEVEN IS BEWEGEN

VOEDING EN DIËTETIEK

Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten of niet sporten, een hobby uitoefenen of thuis blijven. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Inhoudsopgave
1. 2. 3. 4. 5. 6. Zo kijken wij naar onderwijs Daarom horen deze beroepen bij elkaar Het beroep Fysiotherapeut Majorcompetenties Fysiotherapie Onderwijsaanbod Fysiotherapie Onderwijseenheden (OWE) Propedeuse Fysiotherapie 7. Onderwijseenheden (OWE) Hoofdfase Fysiotherapie 8. Minoraanbod van het Instituut Paramedische Studies 9. Tentamens en examens PAG 46 PAG 49 PAG 43 PAG 26 PAG 3 PAG 7 PAG 8 PAG 9 PAG 13 PAG 15

10. Studieloopbaanbegeleiding

Deze studiegids is samengesteld op basis van het Opleidingsstatuut 2011-2012 Domein Health, Instituut Paramedische Studies. Aan de inhoud van deze studiegids kun je geen rechten ontlenen.

1. Zo kijken wij naar onderwijs
Het beheersen van een vak heeft alles te maken met het toepassen van de theorie in de dagelijkse praktijk. Met boekenwijsheid kom je er niet. Om maar een voorbeeld te noemen: lezen over de behandeling van een aandoening is iets heel anders dan daadwerkelijk zelf behandelen. Je gaat de theorie in de praktijk toepassen en je begint daarmee, wat ons betreft, meteen al bij aanvang van je studie. Theorie en praktijk vormen dus de basis van je studie bij de HAN. We werken daarom bij de HAN met realistische beroepstaken.

Bij deze studiegids krijg je een USB-stick. HAN-dig! Hierop kun je alle praktische informatie vinden over het Instituut Paramedische Studies.

DIG

Jouw studiegids! 2011-2012 Instituut Paramedische Studies

ergotherapie | Fysiotherapie | Logopedie | Voeding en diëtetiek

11119 Usb HANdig 2011.indd 1

28-07-11 15:32

STUDIEGIDS

2011-2012 |

FYSIOTHERAPIE

| PAG 3

Zelfstandig denken
Je doet niet alleen nieuwe kennis op, maar spiegelt deze ook aan de mening van anderen. Hierdoor verbind je nieuwe informatie aan dat wat je al weet en dat wat anderen weten. Op deze manier leer je zelfstandig keuzes te maken en een mening te vormen over je vakgebied. Dit is straks handig, je kunt dan je vakkennis en vakvaardigheden ook toepassen in nieuwe, onbekende en deels onvoorziene situaties. Er is in de maatschappij behoefte aan vakmensen die nieuwe oplossingen kunnen bedenken voor nieuwe problemen. Met alleen oplossingen voor bestaande problemen kom je er niet!

Dit zijn de uitgangspunten van je studie:
• Je verwerft beroepscompetenties omdat de dagelijkse praktijk van je vak het uitgangspunt vormt van je studie. Dit komt zowel in de begeleiding als in de toetsing tot uitdrukking; m.a.w. je spiegelt je als student continu aan de eisen van het beroep; • Je ontwikkelt een houding waarin ‘life long learning’ (levenslang leren) een vanzelfsprekendheid is; • Je bent in toenemende mate in staat om je eigen leerproces te sturen; • De opleiding die je volgt, voert een continue dialoog met het werkveld. Er zijn nauwe contacten met het werkveld op alle niveaus van de opleiding. Zo zullen ook beroepsbeoefenaren uit het werkveld meewerken aan de beoordeling van jouw inspanningen; • Je leert voor een beroep waarin het vraaggericht handelen het paradigma is. Een professional in de dienstverlening werkt vraaggericht. De vraag van de cliënt staat centraal bij het zoeken naar een oplossing. De professional helpt de cliënt de goede vraag te formuleren.

Verschil fysiotherapeut en een goede fysiotherapeut
Maar er komt nog wat bij. We verwachten, naast vakmatige kennis, ook bepaalde vaardigheden van je. Deze vaardigheden helpen je bij het zo goed mogelijk uitoefenen van je beroep. Om een goede diagnose te kunnen stellen moet je bijvoorbeeld goed leren luisteren naar je cliënten. Deze samenhang tussen kennis, vaardigheden en attitude noemen we een competentie. Het zijn die bijkomende maar altijd vakgerelateerde vaardigheden, die het verschil maken tussen een fysiotherapeut en een goede fysiotherapeut. Bij de HAN vormen deze vaardigheden dan ook een wezenlijk onderdeel van je studie.

Leven in de 21ste eeuw betekent blijven leren
In de tijd waarin wij leven veranderen allerlei zaken in een hoog tempo. Denk maar aan de veranderingen die de computer en de mobiele telefoon teweeg hebben gebracht. Deze veranderingen hebben niet alleen een grote invloed op ons werk, maar op heel ons leven. Om bij te blijven moet je in staat zijn om deze veranderingen te begrijpen en op bepaalde gebieden moet je misschien ook wel leidinggeven aan of helpen bij de uitvoering van veranderingen. Om dit te kunnen moet je ook blijven leren. Kennis en vaardigheden die je vandaag leert kunnen ‘morgen’ al weer verouderd zijn. In ons onderwijs proberen we je daarom vaardigheden aan te leren die je helpen om te blijven werken aan je professionele ontwikkeling. Je zult het druk krijgen en hard moeten werken, maar de beloning is hoog: je beheerst straks een prachtig vak waar je je hele leven plezier van zult hebben.
PAG 4 |
STUDIEGIDS

Internationalisering
In je toekomstige beroep krijg je steeds meer te maken met internationalisering. Denk maar aan de internationale literatuur die je gebruikt om je behandelplan te onderbouwen, of de deelname van je beroepsgroep aan internationale congressen of een Europese beroepsvereniging. Je kunt bij internationalisering ook denken aan de cliënten met verschillende culturele achtergronden die je in je toekomstige praktijk gaat tegenkomen. Je opleiding bereidt je voor op deze internationale omgeving. We hebben verschillende mogelijkheden voor uitgaande studenten. Zo kun je via een minor participeren in buitenlandse projecten zoals het ‘Theewaterskloofproject’ in Zuid Afrika of het ‘Skol Salu’ project op Curaçao. Je kunt ook een deel van je studie in het buitenland doen, door te studeren aan een andere hogeschool of universiteit in Europa of daarbuiten.

2011-2012 |

FYSIOTHERAPIE

Internationalisering@home (I@H) betekent het leren in een internationale omgeving op de HAN in Nijmegen. Denk bijvoorbeeld aan digitale vergelijkingsopdrachten binnen onderwijseenheden met buitenlandse studenten of uitwisselingsbijeenkomsten met buitenlandse studenten op de HAN. I@H is een speerpunt van de HAN en krijgt binnen je opleiding de komende jaren steeds meer body. Iedere opleiding heeft een contactpersoon Internationalisering, die je meer informatie kan geven. Ook kun je met vragen terecht bij het International Office. Kom in elk geval langs op de jaarlijkse ‘ Wil Weg Dag’ in oktober, op de HAN in Nijmegen!

De lectoren en kenniskringen van de HAN verrichten dagelijks praktijkgericht onderzoek naar verschillende thema’s op het gebied van de gezondheidszorg. Om de meest actuele kennis te verwerken in het onderwijs en om te kunnen participeren in projecten vanuit de praktijk, werkt de opleiding fysiotherapie nauw samen met de lectoraten neurorevalidatie, musculoskeletale revalidatie, arbeid en gezondheid en langdurige zorg. Soms staat de lector dan ook letterlijk voor de klas!

Onderwijs in onderzoek onderzoek in onderwijs
In de beroepspraktijk van de fysiotherapeut neemt onderzoek een steeds belangrijkere plaats in. Je zult je als fysiotherapeut steeds beter moeten kunnen verantwoorden tegenover de cliënt én de zorgverzekeraar. Ook maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de opkomst van e-health en de groeiende vergrijzing, vragen niet alleen van jou, maar ook van het beroep zelf een voortdurende bereidheid tot verdere ontwikkeling. Je wordt opgeleid tot een fysiotherapeut, die zijn beslissingen neemt op basis van het best beschikbare bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring als therapeut en de waarde(n) en voorkeur(en) van de individuele cliënt. Maar ook tot een fysiotherapeut die zichzelf kan blijven ontwikkelen en een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en innovatie van het eigen beroep. In het onderwijs kom je vanaf het begin van je studie in aanraking met onderzoek en onderzoeksvaardigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leren lezen en interpreteren van (wetenschappelijke) artikelen, waar je een behandeling of advies op kunt baseren. Of een hoorcollege waarin de meest recente ontwikkelingen wat betreft fysiotherapeutisch handelen bij rugklachten worden gepresenteerd. Ook leer je zoekvragen opstellen, zodat je zélf de theoretische verdieping en de meest recente ontwikkelingen kunt vinden in bepaalde onderwerpen. Daarnaast leer je ook zelf onderzoek te doen, wanneer je een vraagstuk uit de praktijk gaat beantwoorden waarbij het product direct resultaat oplevert voor de beroepspraktijk.

Professional community: een top zorgverlener vraagt een top samenwerking
Hoe studenten en medewerkers samen naar een hoog niveau streven De kernwaarde van het instituut Paramedische studies is het opleiden van goede en moderne gezondheidszorg professionals. Het proces van opgeleid worden bestaat uit: lessen bijwonen, op school en thuis studeren, overleggen, reflecteren, opdrachten maken, ‘kennis stampen’, inzicht verwerven, vaardigheden verwerven, oefenen op simulatiepatiënten, echte patiënten behandelen enz. Kortom: een complex geheel om er voor te zorgen dat al deze facetten samen er voor zorgen dat je een stevige en krachtige beginnende gezondheidszorgprofessional wordt. Dit proces komt het meest tot zijn recht als docenten en studenten gezamenlijk de interesse voor hun vak delen en aan elkaar uitdragen. Een gezamenlijke interesse zorgt ervoor dat er een professionele community ontstaat, binnen het instituut, maar zeker binnen de opleidingen. In zo’n professionele community staan laagdrempeligheid , betrokkenheid en respect hoog in het vandaal. Door met elkaar te communiceren , discussiëren, experimenteren, expliciteren en te werken ontstaat er een optimaal klimaat voor jullie als studenten om uit te groeien tot deze krachtige gezondheidszorg professional. IPS heeft professionele community’s in de verschillend opleidingen. Niet alleen studenten, maar ook docenten worden aangemoedigd om samen te werken, zowel binnen als buiten de eigen groep. Het samenwerken binnen de professionele community zorgt er voor dat begrip en visie ten aanzien van de verschillende beroepen ontstaan. Begrip en visie zorgen ervoor dat je als student de inhoud van de opleiding kunt relateren aan het toekomstige beroep. Het uitgroeien tot een krachtige gezondheidzorg professional krijgt een extra stimulans in deze community’s, doordat de leerstof continue is ingebed in de context van het beroep.
STUDIEGIDS

2011-2012 |

FYSIOTHERAPIE

| PAG 5

je bent hoogbegaafd. dyscalculie. In sommige gevallen is het handig om je vraag in te brengen voordat je aan de studie begint. Instroom Instroom opleiding Fysiotherapie 2007 2008 2009 2010 Fysio 198 242 229 225 Rendement Propedeuse (na 2 jaar studeren) 2007 2008 200 9 2010 Fysio HAN 59% 53% 57% 55% 63% 56% 51% 59% Hoofdfase rendement (na 5 jaar studeren) 2008 2009 2010 Fysio HAN 89% 82% 93% 81% 80% 78% Zie ook www.hbo-raad. Dan kunnen de extra voorzieningen op tijd worden geregeld. een chronische ziekte of een psychische ziekte.nl/hbo-raad/feiten-en-cijfers voor interessante gegevens. je komt uit een ander land. bv. Als het nodig is kan hij je verwijzen naar de senior SLB-er. de Nederlandse Antillen. dan is het verstandig om die vraag te stellen voor je aan de opleiding begint. Of je zit in een rolstoel en je hebt extra aanpassingen nodig om bv. Het voorkomt veel ongemak als je je vroegtijdig meldt. Als je bijvoorbeeld nu al weet dat je dyslectisch bent en om die reden extra tentamenfaciliteiten nodig hebt. Je SLB-er is de persoon aan wie je je vraag kunt stellen. ook dan is het handig dat de voorzieningen getroffen kunnen worden voordat jij de 1e dag op school komt. Als je de cijfers hieronder bekijkt. naar het toilet te kunnen. zoals dyslexie. Of je wilt je studie combineren met je topsport activiteiten. Deze persoon kan je verder op weg helpen bij jouw vraag naar extra ondersteuning. ADHD.Extra ondersteuning Soms zijn er omstandigheden waardoor je extra ondersteuning nodig hebt om je studie succesvol te kunnen volgen. PAG 6 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . Steeds meer studenten Fysiotherapie melden zich aan bij ons opleidingsinstituut. Studenten hebben het naar hun zin op de HAN. Voorbeelden daarvan zijn: • • • • je wilt gebruikmaken van de faciliteiten voor topsporters. en bent nog niet gewend in de Nederlandse maatschappij. dan kun je zien dat het grootste deel van de studenten hun opleiding bij ons afmaakt. kijk bij Feiten en cijfers Onderwijs. en daarmee voorkom je dat je meteen bij de start van je studie al vertraging oploopt. je hebt een functiebeperking.

of voorkomen dat klachten verergeren. in 2010 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de HAN “Het fijne van mijn studie was de combinatie van theorie en praktische vaardigheden. verzorging of begeleiding betrokken zijn. is dat ze allemaal een aanvullende rol hebben naast de algemene medische zorg. zodat ze weer mee kunnen doen na een ziekte of ongeluk. werken studenten binnen het Instituut voor Paramedische Studies aan het ontwikkelen en versterken van gezamenlijke majorcompetenties. Het belang van het functioneren in netwerken is dan ook groot. waarbij de docenten dicht bij je staan en altijd te raadplegen zijn om je te helpen een vakbekwame fysiotherapeut te worden.2. Logopedie en Voeding en Diëtetiek Deze opleidingen zitten natuurlijk niet voor niets bij elkaar in hetzelfde domein. Je werkt dus in nauwe samenwerking (integraal) met andere professionals (artsen. Multidisciplinair samenwerken In deze beroepen werk je zelfstandig of in een organisatie. Chiel Hamann. bedrijfsartsen). maar ook voor organisaties of personen die bij de behandeling. waarbij studenten niet alleen gezamenlijke colleges volgen. Dan ligt de focus op het voorkomen van klachten. Uniek in Nederland is dat de vier opleidingen van het Instituut voor Paramedische Studies gezamenlijk onderwijseenheden aanbieden. Om deze samenwerking te bevorderen.“ STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 7 . Ze richten zich er voornamelijk op mensen (weer) te laten deelnemen aan de maatschappij. Zo lever je een bijdrage aan een keten van zorg. Fysiotherapie. De competenties die studenten ontwikkelen binnen de opleidingen van het domein zijn vergelijkbaar en kunnen zelfs voor een deel hetzelfde zijn. Deze samenwerking tussen verschillende (para)medische beroepsbeoefenaren zal in de toekomst alleen maar toenemen. Wat ze met elkaar gemeen hebben. Maar het kan ook om preventie gaan. Je werkt voor individuele klanten. maar ook multidisciplinair samenwerken in projecten en opdrachten. Daarom horen deze beroepen bij elkaar Het Instituut voor Paramedische Studies valt binnen het domein Health. Ergotherapie. De opleidingen in dit domein richten zich op het lichamelijke en geestelijke welzijn van de mens. Beroepsbeoefenaren in het domein proberen mensen te genezen en ze proberen te voorkomen dat mensen ziek worden.

De fysiotherapeut geeft voorlichting aan de cliënt. De fysiotherapeut is in samenspraak met de cliënt (en diens omgeving) in staat om allerhande belangrijke aspecten op elkaar af te stemmen. rust en hygiëne. De HAN wil daar recht aan doen door gebruik te maken van realistische beroepstaken. Dat wordt actueel wanneer dat functioneren wordt belemmerd of dreigt te worden belemmerd. maar ook aan zijn of haar omgeving. Denk hierbij aan een rijk geschakeerd klinisch redeneerproces. PAG 8 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . maar ook op de omgeving van de cliënt. Je bent een coach Het is de taak van de fysiotherapeut om in een gesprek de hulpvraag met de cliënt helder te krijgen. Dit gesprek is bepalend voor de intensiteit van de begeleiding. Het beroep Fysiotherapeut Als fysiotherapeut ben je gespecialiseerd in het begeleiden en beïnvloeden van het bewegend functioneren van de mens. De vraag naar sturing staat centraal in het gehele fysiotherapeutische proces. Of mensen ervaren deze problemen. De rol van de fysiotherapeut is daarmee ook die van coach. gerichte doorverwijzing naar medische specialisten. doelstellingen en de rolverdeling binnen de relatie. Waar kun je werken? Je kunt een fysiotherapeut tegenkomen in: • praktijken in woonwijken • ziekenhuizen • revalidatiecentra • verpleeghuizen • instituten voor geestelijke gezondheidszorg • scholen voor speciaal onderwijs • het bedrijfsleven Fysiotherapeuten zijn ook actief als begeleider en adviseur in organisaties waar specifieke eisen gesteld worden aan het bewegend functioneren. Dit komt tot uiting in een intensivering van bijvoorbeeld doorverwijzingen naar gespecialiseerde fysiotherapeuten. multiprofessionele samenwerkingsverbanden en De omgeving van de cliënt De begeleiding van de fysiotherapeut richt zich niet alleen op de cliënt als individu. transmurale projecten. Het zelfregulerende vermogen van de cliënt staat centraal. Beroepstaken en competenties Het beroepenveld verwacht nieuwe en andere kwaliteiten van HBO-afgestudeerden dan voorheen. onbekende en deels onvoorziene situaties. Fysiotherapeuten zijn direct te benaderen (zonder verwijzing van een medicus) en stemmen hun handelen proactief af op andere actoren in het veld. De mate waarin en de wijze waarop gebeurt in overleg. Zo kan hij of zij bijvoorbeeld een familielid leren hoe deze een cliënt kan helpen bij een transfer. zoals bij sportclubs. referentiekaders. En dan kom jij om de hoek kijken. Straks ben je als fysiotherapeut niet alleen vakbekwaam. En ook kan de fysiotherapeut een ziekenverzorgende leren hoe deze een cliënt met een spastisch been kan laten ontspannen tijdens de verzorging. maar ook in staat om nieuwe kennis en oplossingen te produceren in soms nieuwe. Op dat moment ontstaan er aan het bewegingsapparaat gerelateerde gezondheidsproblemen.3. De fysiotherapeut creëert altijd een veilige omgeving die zich kenmerkt door vertrouwen. waarvan de complexiteit naadloos aansluit bij de praktijk.

ga je op verschillende terreinen aan de slag. Om de studie Fysiotherapie succesvol af te ronden. Dit kan een minor zijn van je eigen opleiding. in overleg met je studieloopbaanbegeleider. Dit in samenhang met elkaar.onder de knie te krijgen. Majorcompetenties Fysiotherapie Elke HBO-studie bestaat uit een majordeel en een minordeel. maar je kunt ook kiezen voor een minor van een andere opleiding van Paramedische Studies. Deze beroepscompetenties zijn voor de opleiding Fysiotherapie de majorcompetenties Per domeincompetentie kennen we majorcompetenties. Het KNGF beroepsprofiel is tot stand gekomen door een samenwerking van de beroepsvereniging. Dit zijn concrete uitwerkingen van de domeincompetentie. bij een ander HANinstituut of zelfs bij een andere Hogeschool of Universiteit. Je gaat leren om diverse aspecten van het vak . De beroepstaken bij het beroep fysiotherapeut zijn: • werken met en voor cliënten • werken in en voor een organisatie • werken aan professionalisering De opleiding Fysiotherapie neemt als vertrekpunt van haar onderwijs de domeincompetenties van het Instituut Paramedische Studies (IPS) en van het KNGF beroepsprofiel. Hiervoor zijn de volgende domeincompetenties ontwikkeld: Diagnosticeren Behandelen en begeleiden Voorlichten Adviseren Werken aan kwaliteit Kennisontwikkeling en professionalisering Ondernemen Samenwerken in professionele relaties Persoonlijke ontwikkeling STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 9 . In het majordeel leer je de basiskennis en basisvaardigheden van het toekomstige beroep. Competenties zijn nodig om een beroepstaak adequaat uit te voeren.de beroepstaken . In het minordeel kies je.4. Je krijgt dit bij aanvang van je studie via HAN-Scholar uitgereikt. een keuzevak of minor. Het majordeel beslaat 210 studiepunten en is dus 7/8 deel van je studie. Een minor bij de HAN beslaat altijd 30 studiepunten en is dus 1/8 deel van je studie. Deze majorcompetenties staan uitgebreid beschreven in het opleidingsprofiel van de opleiding Fysiotherapie. Op deze manier kun je je competenties verbreden of verdiepen op een manier die aansluit bij je eigen capaciteiten en interesse. het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het Studierichtingsoverleg Fysiotherapie (SROF).

en preventieve handelen. Onder de conversietabel volgt een tabel met omschrijving van de majorcompetenties Fysiotherapie Domeincompetenties versus majorcompetenties (conversietabel) Domeincompetentie Majorcompetentie Fysiotherapie Opmerking Rol Domeincompetentie Majorcompetentie Fysiotherapie Opmerking Diagnosticeren Screenen. diagnosticeren. plannen Binnen het KNGF beroepsprofiel wordt tevens het opstellen van een behandelplan hiertoe gerekend. Het is een onderdeel van het therapeutische . plannen Therapeutisch handelen Preventief handelen Opmerking Rol Binnen het KNGF beroepsprofiel is het advies dat de fysiotherapeut geeft een resultaat (beroepsproduct).Hieronder volgt een zogenoemde conversietabel waarin per domeincompetentie de majorcompetenties Fysiotherapie zijn gerangschikt. Hierbij is aangegeven wat de verschillen zijn. diagnosticeren. werken met en voor cliënten PAG 10 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . Rol Domeincompetentie Majorcompetentie Fysiotherapie Opmerking werken met en voor cliënten Voorlichten Therapeutisch handelen Preventief handelen Binnen het KNGF beroepsprofiel wordt geen apart onderscheid gemaakt ten aanzien van voorlichten. werken met en voor cliënten Behandelen en begeleiden Therapeutisch handelen Preventief handelen Binnen het KNGF beroepsprofiel wordt een onderscheid gemaakt tussen therapeutisch en preventief handelen. Binnen KNGF beroepsprofiel is het opstellen van een behandelplan onderdeel van het eerste deel van het proces en wordt de bijstelling van behandelplan uitgevoerd na evaluatie van effecten tijdens het therapeutisch handelen. Rol Domeincompetentie Majorcompetentie Fysiotherapie werken met en voor cliënten Adviseren Screenen.

Rol Domeincompetentie Majorcompetentie Fysiotherapie Opmerking werken aan professionalisering Ondernemen Ondernemen Ondernemen Binnen het KNGF beroepsprofiel wordt de nadruk bij deze competentie gelegd op het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod en de verbetering van de positie van de eigen organisatie in de omgeving.Domeincompetentie Majorcompetentie Fysiotherapie Opmerking Werken aan kwaliteit Professioneel handelen Binnen KNGF beroepsprofiel wordt werken aan kwaliteit gezien als algemene norm van professionaliteit en komt als zodanig terug binnen alle fysiotherapeutische competenties. Rol werken met en voor cliënten werken in en voor een organisatie werken aan professionalisering STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 11 . Rol Domeincompetentie Majorcompetentie Fysiotherapie Opmerking werken in en voor een organisatie Samenwerken in professionele relaties Professioneel handelen Binnen het KNGF beroepsprofiel wordt samenwerken in professionele relaties als algemene norm van professionaliteit genoemd en ook als zodanig uitgebreid beschreven. Rol werken met en voor cliënten werken in en voor een organisatie werken aan professionalisering Domeincompetentie Majorcompetentie Fysiotherapie Opmerking Kennisontwikkeling en professionalisering Onderzoeken Innoveren Binnen het KNGF beroepsprofiel wordt van een professional verwacht dat hij ontwikkelingen binnen zijn vakgebied bijhoudt en dat hij bijdraagt aan de ontwikkeling van zijn vak.

Domeincompetentie Majorcompetentie Fysiotherapie Opmerking Persoonlijke ontwikkeling Professioneel handelen Binnen het KNGF beroepsprofiel wordt de persoonlijke ontwikkeling als algemene norm van professionaliteit genoemd en beschreven onder de kop ‘omgang met het eigen functioneren/ontwikkelingsgericht’. Rol werken in en voor een organisatie PAG 12 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . Rol werken met en voor cliënten werken in en voor een organisatie werken aan professionalisering Domeincompetentie Majorcompetentie Fysiotherapie Opmerking Geen 1 op 1 relatie met de IPS domeincompetenties Organiseren De domeincompetenties onderscheiden geen vergelijkbare competentie. In vertaling valt de majorcompetentie Fysiotherapie onder de beroepstaak ‘werken in en voor een organisatie’.

420 sbu) Eerste lijn 3 (Integrale toets 2) (15 stp-420 sbu) Ziekenhuis 2 (15 stp . Het aantal studiepunten kan per onderwijseenheid verschillen.840 sbu) Toegepast Onderzoek. Onderwijsaanbod Fysiotherapie Periode 1 Hoofdfase 3 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Toegepast Onderzoek.5. volgt daarna Toegepast Onderzoek.5 stp -210 sbu) (7.5 stp-210 sbu) (7.5 stp-210 sbu ) (7. Onderwijsaanbod Fysiotherapie De studie Fysiotherapie duurt vier studiejaren en elk jaar is verdeeld in vier periodes.5 stp-210 sbu) * Na de beroepsvoorbereidende periode context 1.420 sbu) Ziekenhuis 1 Life Long Health Ergotherapie en Fysiotherapie in de Arbozorg Samen Gezonder/ Werken Aan Kwaliteit (7.420 sbu) Propedeuse Via Vitalis (15 stp . Wanneer je start met een minor. is het allerlaatste en afsluitende onderdeel van de opleiding Fysiotherapie.420 sbu) Revalidatiecentrum en Longstay (15 stp. STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 13 . Je volgt in de twee semesters hierna Toegepast Onderzoek.840 sbu) Beroepsvoorbereidende periode context 2 (Integrale toets 3) (30 stp.840 sbu) Minor 2 (30 stp . In elke periode volg je één of meer onderwijseenheden.840 sbu) Hoofdfase 2 Beroepsvoorbereidende periode context 1 (30 stp . Kwaliteitzorg en Ondernemen. Dit is afhankelijk van het aantal uur dat je (gemiddeld genomen) moet besteden aan de onderwijseenheid: het aantal studiebelastingsuren (sbu). kun je kiezen. Kwaliteit en Ondernemen* (30 stp .420 sbu ) Eerstelijn 1 ( Integrale toets 1) (15 stp .840 sbu) Minor (30 stp . Het eerste jaar. De beroepsvoorbereidende periode. wordt gevolgd door drie hoofdfasen. de propedeuse. Voor elke onderwijseenheid kun je studiepunten (stp) behalen. Kwaliteitszorg en Ondernemen OF een Minor . context 2. Andersom kan ook. Kwaliteit en Ondernemen (30 stp -840 sbu) Hoofdfase 1 Eerste lijn 2 (15 stp .

maar vijf jaar duurt. waardoor dat de opleiding geen vier. locatie. wat studeren ‘op maat’ mogelijk maakt: afgestemd op het topsportprogramma. Het Honours Programma omvat minimaal 20 studiepunten en kan uitgebreid worden tot 30 studiepunten binnen 1 ½ jaar. Je krijgt op interdisciplinair niveau de mogelijkheid je te verrijken met de vier inhoudelijke thema’s van het instituut. vragen of bespreking van de studievoortgang. maatschappelijke problematiek in de gezondheidszorg en verdere persoonlijke ontwikkeling. PAG 14 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . In hoofdstuk 6 & 7 vind je een overzicht van de onderwijseenheden van de studie Fysiotherapie. Topsportklas opleiding fysiotherapie De opleiding fysiotherapie heeft voor topsporters met een omvangrijk trainings. Kenmerkend voor de Topsportklas is de intensieve individuele begeleiding. Lesrooster. Dit zijn modules die je volgt om je een bepaalde beroepstaak eigen te maken. De (vooral praktijk) lessen zijn tussen 11. Honours Programma Voor excellente studenten met meer capaciteiten en meer ambities heeft het Instituut Paramedische Studies van de HAN een specifiek opleidingsprogramma ontwikkeld: het Honours Programma. exclusief zelfstudie.15 uur. vanuit de diversiteit in de paramedische zorg of vanuit een op preventie gebaseerde benadering van de leefstijlproblematiek. De vereiste competenties komen in deze onderwijseenheden aan bod.15 – 14. De lessen vinden voor een deel plaats op het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) op Papendal. Er ligt een duidelijke nadruk op een meer onderzoeksmatige benadering van het vak.Voor de propedeuse en de hoofdfasen zijn onderwijseenheden ontwikkeld.en wedstrijdprogramma een speciale voorziening: de Topsportklas Fysiotherapie. De studiebelasting beslaat ongeveer 10 uur per week. We bieden je een uiterst gevarieerd programma. onderwijsmethode en studiecontract zijn aangepast aan het topsportprogramma. Het kijken over de grenzen van je eigen opleiding of vak staat centraal. Je kunt je straks onderscheiden van je medestudenten door dit extracurriculaire Honours Programma te doorlopen. Je moet rekenen op één avond per week. Hiermee willen we de behoefte van excellerende studenten aan meer diepgang in de stof vanuit een interdisciplinair perspectief binnen de paramedische problematiek aanpakken. maar ook vanuit het perspectief van de vergrijzing en integrale zorg. Het lesrooster is zodanig ingericht dat zowel in de ochtend als in de namiddag kan worden getraind. De wekelijkse studiebelasting ligt lager dan de studiebelasting van de reguliere opleiding. De studie sneller afronden dan in vijf jaar of juist wat extra verlenging hoort ook tot de mogelijkheden. Het programma vindt deels plaats in de avonduren. de paramedische problematiek wordt bezien in een internationaal perspectief. Dit houdt in dat alle leeractiviteiten in het teken staan van een verdieping in de paramedische beroepsbeoefening vanuit een integraal perspectief. Het Honours programma is daarom interdisciplinair van aard. aansluitend aan het reguliere onderwijs. Bij een vijfjarige studieduur (inclusief de reguliere vakanties) ligt de studiebelasting rond 35 uur per week. met ervoor en erna een uur individuele begeleiding voor onder andere praktisch oefenen.

verhelderen van de hulpvraag.6. De studiebelastingsuren zijn verdeeld over de OWE en de daaraan parallel lopende leerlijnen. behoeften. vrees en sociale en maatschappelijke achtergronden. plannen Preventief handelen Professioneel handelen Tentaminering Deeltentamens/ toetsvorm QMP 1 Kennistoets Blok 1 Weging Compensatiemogelijkheden Frequentie 25% Ja 2 kansen per jaar STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 15 . diagnosticeren. Algemene omschrijving In Via Vitalis wordt het biopsychosociale model expliciet benadrukt. vragen naar wat belangrijk is voor de cliënt en naar zijn of haar belevingswereld en naar het ‘lekenoordeel’ en opbouwen van een samenwerkingsrelatie. ICF) in kaart brengen. uitvoeren trainingen en advies geven • Verslaglegging stappen 1 t/m 5 van het methodisch fysiotherapeutish handelen • Het gezondheidsprobleem uitwerken in een ICF schema • Peerassessment en reflectieverslag Studiepunten. gezondheidstoestand (d. Belangrijke elementen: leggen van contact. waarbij de cliënt gezien wordt in een zo’n breed mogelijk perspectief met zijn wensen. studielast 15 STP / 420 SBU.v. gebaseerd op wederzijds vertrouwen Competenties Screenen. hanteren intake instrumenten • Uitleg bevindingen en fysiotherapeutische diagnose • Uitgevoerde preventieplannen: presenteren.m. Onderwijseenheden (OWE) Propedeuse Fysiotherapie Via-Vitalis Doelgroep Beroepstaak/Beroepstaken Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Propedeuse Werken met en voor cliënten (hulpverlener) Werken met en voor cliënten (hulpverlener) • Stappen 1 t/m 6 van het fysiotherapeutisch methodisch handelen • Uitgevoerde onderdelen van een anamnese: hulpvraag verhelderen.

in periode 2 ga jedeze gebruiken om een plan van aanpak op te stellen en om bijbehorende training en advies te geven. Voor de leerlijnen zijn wekelijks hoorcolleges en vaardigheidslessen gepland.v./ Contacturen • Tutorgroep: 1x dubbel lesuur per week (90 min. Les. Minimaal 6 Verplichte deelname 2 kansen per jaar 2 kansen per jaar In deze OWE in periode 1 maak je kennis met een aantal modellen en belangrijke principes in de fysiotherapie. Werkvormen • Tutorgroep (TG) • Responsie-Instructie-Vaardigheden (RIV) • Hoorcollege (HC) • Student.t.) • RIV-les: 1x dubbel lesuur per week • Hoorcollege : 1x dubbel lesuur per week • SSB: 4x per week een dubbel lesuur Onderwijsperiode 1 en 2 PAG 16 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . student begeleiding (SSB) Parallel aan de OWE vinden meerdere leerlijnen plaats waarbij de inhoud aansluit aan de OWE Instructie fysiotherapie / Via-Vitalis.Vtoets QMP2 Kennistoets Blok 2 PA Peerassessement groepsvaardigheden Activiteiten 20% 25% Ja Ja 2 kansen per jaar 2 kansen per jaar 30% N.

met behulp van een ganganalyse lijst Nijmegen. NB: Vorm-/ inhoudscriteria en indicatoren vind je in de toetshandleiding opleiding fysiotherapie. Algemene omschrijving De onderwijseenheid Ziekenhuis-1 richt zich op de fysiotherapeut in het ziekenhuis op de afdeling Orthopedie. studielast 7. plannen Therapeutisch handelen Professioneel handelen STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 17 . De casuïstiek in de OWE is enkelvoudig van aard en zonder comorbiditeiten. van de knie en een enkelarthrodese aan bod. Binnen deze OWE krijgt je zicht op de mogelijkheden die de fysiotherapeut heeft om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van herstelprocessen van de patiënt.knie en enkelonderzoek en interveniërend: het uitvoeren van protocollaire behandelingen. diagnosticeren. De studiebelastingsuren zijn verdeeld over de OWE en de daaraan parallel lopende leerlijnen. Studiepunten. Daarnaast komt biomechanica aan bod en leer je het looppatroon van de patiënt op een gestructureerde manier observeren. De casuïstiek richt zich uitsluitend op de onderste extremiteit. De onderliggende pathologie van de patiënten casuïstiek is gewrichtsartrose.Doelgroep Beroepstaak/Beroepstaken Propedeuse Werken met en voor cliënten (hulpverlener) Werken in en voor een organisatie (manager) Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Werken met en voor cliënten (hulpverlener) • Patiënteninformatiefolder (1) • Uitwerkingen opdracht klinisch redeneren (3) • Beoordeling looppatroon (1) • Uitwerking biomechanica opdracht (1) • Handelingsproducten: de handelingen die je jezelf eigen maakt zijn: diagnosticerend (onderzoekend) heup. Competenties Screenen. In de OWE komen een gewrichtsvervangende operatie van de heup.5 STP / 210 SBU.

v.en groepsopdrachten.) • RIV-les: 1x dubbel lesuur per week • Hoorcollege : 1x dubbel lesuur per week • SSB: 4x per week een dubbel lesuur Onderwijsperiode 1 PAG 18 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . Daarnaast is er tijdens de OWE een oriënterende snuffelstage./ Contacturen • Tutorgroep: 1x dubbel lesuur per week (90 min.t.t. Verplichte deelname 2 kansen per jaar N. Werkvormen • Tutorgroep (TG) • Responsie-Instructie-Vaardigheidslessen (RIV) • Hoorcolleges (HC) • Gastcolleges • Patiëntdemonstratie • Ministage • Student-Student-begeleiding (SSB) Parallel aan de OWE vinden meerdere leerlijnen plaats waarbij de inhoud aansluit aan de OWE eerstelijn 1. Verplichte deelname 2 kansen per jaar Activiteiten In deze OWE maak je diverse individuele. aangeboden in de vorm van een patiëntencasuïstiek.v. Voor de leerlijnen zijn wekelijks hoorcolleges en vaardigheidslessen gepland.v. Les.t.Tentaminering Deeltentamens/ toetsvorm Weging Compensatiemogelijkheden Minimaal 6 Verplichte deelname Frequentie Vaardigheidstoets 100% EHBO-diploma N. Het onderwijs van de OWE is elke week gecentreerd rondom één centraal thema. 2 kansen per jaar 2 kansen per jaar Patiëntendemonstratie Ministage N.

Competenties Screenen.a. Tijdens deze stage doorloop je alle stappen van het fysiotherapeutisch methodisch handelen op basis van de door de cliënt gestelde hulpvraag op activiteiten. De studiebelastingsuren zijn verdeeld over de OWE en de daaraan parallel lopende leerlijnen. waarbij het professioneel handelen ook een aandachtspunt is. De tijdens de stage opgedane ervaringen bespreek je met je werkgroep onder begeleiding van een tutor.Life Long Health Doelgroep Beroepstaak/Beroepstaken Propedeuse Werken met en voor cliënten (hulpverlener) Werken in en voor een organisatie (manager) Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Werken met en voor cliënten (hulpverlener) • Verslaglegging van een anamnese met classificatie van de actuele gezondheidstoestand met behulp van ICF • Verslaglegging netwerkanalyse • Verslaglegging resultaten en toepassing van afgenomen meetinstrumenten • Verslaglegging van een activiteitenplan. Hierbij wordt de actionlearn methodiek toegepast zodat je leert reflecteren op je handelen. plannen Therapeutisch handelen Preventief handelen Organiseren Professioneel handelen STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 19 . Studiepunten.5 STP / 210 SBU.en/of participatieniveau. Om aan deze rollen en onderliggende competenties te werken zoek je zelfstandig een stageplek voor een stage van 50 uur bij een cliënt (55+). diagnosticeren. in de vorm van een logboek) • Mondelinge en schriftelijke evaluatie en reflectie op de stageactiviteit (360° feedback) • Powerpointpresentatie over de stage • Reflectie op de powerpointpresentatie NB: Vorm-/ inhoudscriteria en indicatoren vind je in de toetshandleiding opleiding fysiotherapie. studielast 7. Algemene omschrijving In Life Long Health staan de beroepsrollen hulpverlener en manager centraal. planning en organisatie van de studie en cliëntencontact binnen de stage (o.

Onderwijsperiode 2 Chiel Hamann. student “Ik ben inmiddels afgestudeerd en kan zeggen dat deze opleiding voor mij de ideale mix was van theorie en praktijk. Elke week zijn er lessen gericht op het reflecteren van jouw handelen binnen de OWE. Als afsluiting geef je een presentatie over de stage aan de tutor en de werkgroep./ Contacturen • Tutorgroep: 1x dubbel lesuur per week (90 min. Je voert vervolgens samen met de cliënt activiteiten uit.Tentaminering Deeltentamens / toetsvorm DPF Weging Compensatiemogelijkheden Frequentie 100% Minimaal een 6 2 kansen per jaar Activiteiten / werkvormen De hoofdopdracht tijdens deze OWE is het lopen van de stage bij een oudere cliënt (50 uur bij een client ouder dan 55 jaar). Tijdens de tutorlessen bespreek je de leerarrangementen waaraan je tijdens de stage werkt. Uiteindelijk evalueer je samen met de cliënt en de contactpersoon in hoeverre aan de hulpvraag is voldaan en hoe je als hulpverlener en manager hebt gefunctioneerd. Bovendien stond de docent altijd heel dicht bij je voor begeleiding” PAG 20 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . Voorafgaand moet je zelfstandig deze stageplek gaan zoeken.) • Twee halve dagen of een hele dag voor de stage • De zelfstudie-uren waarin je aan de leerarrangementen werkt. Les. mag je zelf inplannen. Ook zijn er hoor/responsiecolleges met informatie over de OWE en de toetsing en daarnaast aandacht voor beeldvorming en inhoudelijke verdieping.

Dit doe je vanuit een eigen onderneming. Je gaat multidisciplinair aan de slag met een beroepstaak die gericht is op arbeid en gezondheid. wat uitmondt in voorlichting en advies. Jullie krijgen hoorcolleges. waarin je samenwerkt met studenten van de opleiding Ergotherapie. Les. waarbij een onderzoek (met meetinstrumenten) naar arbeidsomstandigheden kan plaatsvinden. plannen Preventief handelen Ondernemen Professioneel handelen Tentaminering Deeltentamens / toetsvorm DPF Activiteiten/ Werkvormen 100% Weging Compensatiemogelijkheden Minimaal een 6 3 kansen per jaar Frequentie In deze OWE zetten jullie een onderneming op. Daarnaast zijn er veel bijeenkomsten van de eigen onderneming./ Contacturen Onderwijsperiode Per week zijn er drie dagdelen gepland voor studieactiviteiten 3 STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 21 . Competenties Screenen.5 STP / 210 SBU . responsiecolleges en tutorbijeenkomsten aangeboden. zoeken een bedrijf/opdrachtgever. doen een onderzoek naar werkomstandigheden. geven een advies en voorlichting. Doel van het bedrijf is het geven van voorlichting en advies om gezondheidsrisico’s bij een groep werknemers te voorkomen en/of terug te dringen. Om veranderingen in de arbeidsomstandigheden te realiseren werken jullie aan de implementatie van de adviezen.Ergotherapie en Fysiotherapie in de ARBO-zorg (EFA) Doelgroep Beroepstaak/Beroepstaken Propedeuse Fysiotherapie en Ergotherapie werken met en voor cliënten (hulpverlener) werken in en voor een organisatie (manager) Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Werken met en voor cliënten (hulpverlener) • Adviesrapport • Digitaal portfolio Studiepunten/studielast Algemene omschrijving 7. Jullie zoeken eerst een opdrachtgever. diagnosticeren.

Je behandelt op papier een aantal patiënten in een multidisciplinair team. een bijdrage aan kwaliteit van zorg kunt leveren. In je groep heb je inhoudelijk de vrijheid om alle keuzes te maken die je wilt. Daarbij is het van belang dat je zo realistisch mogelijk de gevolgen van je keuze beschrijft. Casuïstiek wordt besproken volgens een model(SAMPC ).en monodisciplinair overleg. Het gaat vooral om de verantwoording van je stappen in de casus. Competenties Innoveren Professioneel handelen Tentaminering Deeltentamens / toetsvorm DPF Activiteiten/ Werkvormen 100% Weging Compensatiemogelijkheden Minimaal een 6 3 kansen per jaar Frequentie In deze OWE werk je met multi. Studiepunten/ studielast Algemene omschrijving 7.Samen Gezonder /Kwaliteitszorg (SG/WAK) Doelgroep Beroepstaak/Beroepstaken Propedeuse Fysiotherapie en Ergotherapie werken met en voor cliënten (hulpverlener) werken in en voor een organisatie (manager) Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Werken met en voor cliënten (hulpverlener) • Adviesrapport • Digitaal portfolio NB: Vorm-/ inhoudscriteria en indicatoren vind je in de toetshandleiding opleiding fysiotherapie.5 STP / 210 SBU . De twee subgroepen geven peerfeedback op de producten van de andere groep. Dit gebeurt twee keer in de periode. Het gaat vooral om de verantwoording van je stappen PAG 22 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . De nadruk ligt niet op de inhoud van de behandelingen maar op de verantwoording van kwaliteit van zorg en op de kwaliteit van samenwerking. Met je tutor (kwaliteitsfunctionaris) en groepsgenoten bespreek je het format van je kwaliteitsbeleid. • Dit betekent dat je aan het einde van deze OWE hebt geleerd: • hoe in Nederland de gezondheidszorg kwalitatief op peil is en blijft • hoe je vanuit jouw beroep. in samenwerking met andere disciplines.

Jullie krijgen multi.en de inrichting van jullie kwaliteitszorg. responsiecolleges en tutorbijeenkomsten aangeboden. Ook zijn ze meer dan gemiddeld tevreden over de inhoud van de studie. Als voorbeelden worden jullie patiëntendossiers gebruikt.en monodisciplinaire hoorcolleges. de studieomgeving en de studiebegeleiding. Er worden 16 tutorbijeenkomsten geroosterd (Tutorgroep: 1x dubbel lesuur per week = 90 minuten./ Contacturen Per week zijn er drie dagdelen gepland voor studieactiviteiten. de studie­ faciliteiten.) Onderwijsperiode 4 Nationale Studenten Enquete (NSE) 2009-2010 Studenten Fysiotherapie geven aan dat ze tevreden zijn over de voorbereiding op hun beroepsloopbaan. STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 23 . de docenten.Daarnaast zijn er veel bijeenkomsten van de eigen groep Les.

jumpers knee / patella tendinopathie. diagnosticeren. Het methodisch fysiotherapeutisch handelen en klinisch redeneren staan centraal. Interventies. Competenties Screenen. Hier komt uitsluitend patiëntencasuïstiek aan bod met enkelvoudige aandoeningen binnen het musculoskeletale domein. Daarnaast maak je een start met diagnostiek in de vorm van het zoeken naar de aard van het gepresenteerde gezondheidsprobleem. achillespees tendinose en conservatief behandelde polsfractuur. De studiebelastingsuren zijn verdeeld over de OWE en de daaraan parallel lopende leerlijnen. in de vorm van het wegnemen van lokaal belemmerende factoren staan hierbij op de voorgrond.b.Integrale toets Eerstelijn 1 Doelgroep Beroepstaak/Beroepstaken Propedeuse Werken met en voor cliënten (hulpverlener) Werken in en voor een organisatie (manager) Werken aan professionalisering (beroepsontwikkelaar) Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Werken met en voor cliënten (hulpverlener) • Schriftelijke analyses en behandelplannen bij verschillende thema’s • Anamnese gesprek • Onderzoek • Analyse gesprek met cliënt • Informerend/afstemmend gesprek m.t. aspecifieke lage-rugpijn (ASLR). Algemene omschrijving De werkcontext is een fysiotherapiepraktijk binnen de 1e lijns-gezondheidszorg. Studiepunten/ studielast 15 STP / 420 SBU. epicondylis lateralis en medialis. menisectomie. enkelletsel (acuut/chronisch). schouder impingement op basis van tendinose rotatorcuff. plannen Therapeutisch handelen Preventief handelen Professioneel handelen PAG 24 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . behandelplan en uitgevoerde behandelingen bij de verschillende thema’s • Feedback op elkaars producten NB: Vorm-/ inhoudscriteria en indicatoren vind je in de toetshandleiding opleiding fysiotherapie. Dat gebeurt bij de thema’s: artrose knie/heup.

/ Contacturen • Tutorgroep: 1x dubbel lesuur per week (90 min. Voor de leerlijnen zijn wekelijks hoorcolleges en vaardigheidslessen gepland.v.v.t.Tentaminering Deeltentamens / toetsvorm QMP 3 Casustoets QMP 4 Feedbacklus Performance assessment DPF Peerassessement vaardigheidslessen Peerassessement groepsvaardigheden POP Weging Compensatiemogelijkheden Frequentie 10% 15% 10% 15% 30% Minimaal een 5 Ja Minimaal een 5 Ja Minimaal een 6 2 kansen per jaar 2 kansen per jaar 2 kansen per jaar 2 kansen per jaar 2 kansen per jaar 20% N.en groepsopdrachten. Werkvormen • Tutorgroep (TG) • Responsie-Instructie-Vaardigheden (RIV) • Hoorcollege (HC) • Student-Student-Begeleiding (SSB) Parallel aan de OWE vinden meerdere leerlijnen plaats waarbij de inhoud aansluit aan de OWE eerstelijn 1. Daarnaast is er een oriënterende snuffelstage.) • RIV-les: 1x dubbel lesuur per week • Hoorcollege: 1x dubbel lesuur per week • SSB: 4x per week een dubbel lesuur Onderwijsperiode 3 en 4 STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 25 .t. Verplichte deelname 2 kansen per jaar Activiteiten Je maakt diverse individuele. Les.t. Je geeft daarbij geregeld feedback op elkaars beroepsresultaten. Minimaal een 5 Verplichte deelname 2 kansen per jaar 2 kansen per jaar N. Verplichte deelname 2 kansen per jaar N.v.

Algemene omschrijving In deze OWE gaat het om de patiënt op de verpleegafdeling van het ziekenhuis en jouw competentieontwikkeling op niveau 2 (stagebekwaam) in de beroepsrollen: hulpverlener.7. plannen Therapeutisch handelen Preventief handelen Professioneel handelen PAG 26 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . Studiepunten/ Studielast 15 STP / 420 SBU. Competenties Screenen. Intensive (medium) care komt summier aan bod. De context van het ziekenhuis is: fysiotherapie op de verpleegafdeling. De competentieontwikkeling in de rol van hulpverlener is vooral gericht op diagnostiek en behandeling.en complexe casuïstiek. diagnosticeren. De studiebelastingsuren zijn verdeeld over de OWE en de daaraan parallel lopende leerlijnen. Het ontwikkelen van het professioneel handelen neemt daarbij een centrale plaats in. waarbij advisering aan de patiënt en andere disciplines een aandachtspunt is. Onderwijseenheden (OWE) Hoofdfase Fysiotherapie Ziekenhuis 2 Doelgroep Beroepstaak/Beroepstaken Hoofdfase 1 Werken met en voor cliënten (hulpverlener) Werken in en voor een organisatie (manager) Werken aan professionalisering (beroepsontwikkelaar) Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Werken met en voor cliënten (hulpverlener) • Zorgdossiers (6) die bestaan uit: • fysiotherapeutische diagnose • behandelplan • bronnen/literatuur volgens APA richtlijn. • (bijlagen) • Beslisboom klinisch redeneren • Overdrachtsbrief (1) • Optioneel: • video opname onderzoek (1) of • video opname Instructie (1) NB: Vorm-/ inhoudscriteria en indicatoren vind je in de toetshandleiding opleiding fysiotherapie. die representatief zijn voor het ziekenhuis. Je begint met enkelvoudige casuïstiek en werkt toe naar meervoudige . adviseur en het managen van het primaire proces.

v. Minimaal een 6 Verplichte deelname 2 kansen per jaar 2 kansen per jaar Activiteiten In deze OWE maak je diverse opdrachten. Les-/ Contacturen • Tutorgroep: 1x dubbel lesuur per week (90 min. • Gastcollege met een externe inhoudsdeskundige: 1x per 2 weken • De mogelijkheid om een patiëntendemonstratie in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis of het UMC St.) • RIV-les: 1x dubbel lesuur per week • Hoorcollege: 1x dubbel lesuur per week • SSB: 4x per week een dubbel lesuur. Radboud Ziekenhuis te volgen Onderwijsperiode 1 en 2 STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 27 . Zie verder algemene omschrijving Werkvormen • Tutorgroep (TG) • Responsie-Instructie-Vaardigheidslessen (RIV) • Hoorcollege (HC) • Gastcolleges • Patiëntendemonstraties • Student-Student-Begeleiding (SSB) Parallel aan de OWE vinden meerdere leerlijnen plaats waarbij de inhoud aansluit aan de OWE eerstelijn 1.t. Voor de leerlijnen zijn wekelijks hoorcolleges en vaardigheidslessen gepland.als groepsopdrachten. zowel individuele .Tentaminering Deeltentamens/ toetsvorm Kennistoets Blok 1 QMP 5 Best Product Kennistoets Blok 2 QMP 6 PA Peerassessement groepsvaardigheden Weging Compensatiemogelijkheden Frequentie 15% Minimaal een 5 2 kansen per jaar 25% 15% Ja Minimaal een 5 2 kansen per jaar 2 kansen per jaar 45% N.

De gezondheidsproblemen komen rechtstreeks uit de praktijk. Competenties Screenen. diagnosticeren. osteoporose en valpreventie. arbeidsrelevante klachten van de schouder. De studiebelastingsuren zijn verdeeld over de OWE en de daaraan parallel lopende leerlijnen. Dat betekent dat er zowel sprake kan zijn van normaal herstel zonder belemmerende factoren als van een vertraagd herstel met belemmerende factoren. De thema’s zijn: instabiliteitsklachten van de wervelkolom.Eerste Lijn 2 Doelgroep Beroepstaak/Beroepstaken Hoofdfase 1 Werken met en voor cliënten (hulpverlener) Werken in en voor een organisatie (manager) Werken aan professionalisering (beroepsontwikkelaar) Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Werken met en voor cliënten (hulpverlener) • Casusanalyse • Fysiotherapeutische anamnese en onderzoek • Fysiotherapeutische behandelplan • Preventieplan • Advies • Fysiotherapeutische behandeling en evaluatie. waarbij de focus steeds op een ander onderdeel van het fysiotherapeutisch handelen ligt. Meestal zijn het video-opnames. maar er worden ook live patiëntendemonstraties gegeven. Studiepunten/ Studielast Algemene omschrijving 15 STP / 420 SBU. schouder en knie. Gezondheidsproblemen met een matige complexiteit komen aan bod. elleboog en hand. De werkcontext is een fysiotherapiepraktijk in de eerstelijns gezondheidszorg. Bij het oplossen van de gezondheidsproblemen word je aangestuurd door een diversiteit aan opdrachten. • Presentatie schriftelijke producten • Performance van handelingen • Peer feedback op schriftelijke producten en op handelingsproducten NB: Vorm-/ inhoudscriteria en indicatoren vind je in de toetshandleiding opleiding fysiotherapie. plannen Therapeutisch handelen Preventief handelen Professioneel handelen PAG 28 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE .

Voor de leerlijnen zijn wekelijks hoorcolleges en vaardigheidslessen gepland. Daarnaast zijn er patiëntendemonstraties.Tentaminering Deeltentamens / toetsvorm Casustoets Performance assessment Peerassessement vaardigheidslessen Peerassessement groepsvaardigheden POP Weging Compensatiemogelijkheden Frequentie 20% 80% Ja Minimaal een 6 2 kansen per jaar 2 kansen per jaar N.t.v. Ja 2 kansen per jaar N./ Contacturen • Tutorgroep: 1x dubbel lesuur per week (90 min. Ja 2 kansen per jaar N.en groepsopdrachten. Les.) • RIV-les: 1x dubbel lesuur per week • Hoorcollege: 1x dubbel lesuur per week • SSB: 4x per week een dubbel lesuur Onderwijsperiode 3 en 4 STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 29 .t. Werkvormen • Tutorgroep (TG) • Responsie-Instructie-vaardigheden (RIV) • Hoorcollege (HC) • Student-student-Begeleiding (SSB) • Online peer assessment • Life performance peer assessment Parallel aan de OWE vinden meerdere leerlijnen plaats waarbij de inhoud aansluit aan de OWE eerstelijn 2. Ja 2 kansen per jaar Activiteiten In deze OWE maak je diverse individuele.t.v.v.

amputatie en centraal neurologisch lijden. zoals dwarslaesie. speelt de fysiotherapeut een belangrijke rol in dit gecompliceerde proces.Revalidatie Doelgroep Beroepstaak/Beroepstaken Hoofdfase 1 Werken met en voor cliënten (hulpverlener) Werken in en voor een organisatie (manager) Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Werken met en voor cliënten (hulpverlener) • Zorgdossiers • Behandelplannen • Overdrachtsbrief • Fysiotherapeutische diagnoses NB: Vorm-/ inhoudscriteria en indicatoren vind je in de toetshandleiding opleiding fysiotherapie.5 STP / 210 SBU. Een belangrijk themaoverstijgend onderdeel betreft kennis over motorische ontwikkeling en motorisch leren en de toepassing daarvan bij genoemde thema’s. Zoals te verwachten is. Al werkt hij hierin niet alleen. Al snel komen er verschillende vragen op de fysiotherapeut af: welk pathomechanisme ligt aan het gezondheidsprobleem ten grondslag? Binnen welke anatomische structuren speelt het gezondheidsprobleem zich af? Wat is de prevalentie? En natuurlijk: wat betekent dit voor het praktisch handelen van de fysiotherapeut? Er komen verschillende thema’s aan bod. plannen Therapeutisch handelen Preventief handelen Professioneel handelen PAG 30 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . De studiebelastingsuren zijn verdeeld over de OWE en de daaraan parallel lopende leerlijnen. Studiepunten. Competenties Screenen. CVA. De doelstelling van dit blok is revalidatie op basis van een revalidatieconcept. Om grip op te krijgen op dit gecompliceerde proces is het nodig dat de fysiotherapeut methodisch handelt en over voldoende basiskennis beschikt. diagnosticeren. Algemene omschrijving Centraal staat: fysiotherapeutische hulpverlening binnen het revalidatiecentrum met aandacht voor de plaats binnen een zorgcontiuüm. studielast 7. dwarslaesie. complexe traumata. Dit helpt alle actoren om optimaal aan het gecompliceerde proces deel te nemen. Een belangrijk kenmerk van een revalidatiecentrum is het multidisciplinaire karakter. Kernbegrippen: revalidatie. multidisciplinair samenwerken.

70% of LS) Peerassessement vaardigheidslessen (OWE Rev.) • RIV-les: 1x dubbel lesuur per week • Hoorcollege: 1x dubbel lesuur per week • SSB: 4x per week een dubbel lesuur • Een drietal hoorcolleges door gastdocenten • De mogelijkheid om drie patiëntendemonstraties in De Sint Maartenskliniek te volgen Onderwijsperiode 3 STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 31 .) Peerassessement vaardigheidslessen (OWE Long Stay) Werkvormen/ N. Les.t.Tentaminering Deeltentamens/ toetsvorm Feedback (OWE Rev.v.t. Verplichte deelname 2 kansen per jaar Verplichte deelname 2 kansen per jaar De volgende werkvormen vinden gedurende de OWE plaats: • Tutorgroep (TG) • Responsie-Instructie-Vaardigheidslessen (RIV) • Hoorcollege (HC) • Gastcolleges • Patiëntendemonstraties • Student-Student-Begeleiding (SSB) Parallel aan de OWE vinden meerdere leerlijnen plaats waarbij de inhoud aansluit aan de OWE Revalidatie. N.) PVideo Weging Compensatiemogelijkheden Frequentie 15% Ja 2 kansen per jaar 15% Ja Minimaal een 6 2 kansen per jaar 2 kansen per jaar PA (casus uit Rev./ Contacturen • Tutorgroep: 1x dubbel lesuur per week (90 min.v. Voor de leerlijnen zijn wekelijks hoorcolleges en vaardigheidslessen gepland.

de verpleegafdeling en de psychogeriatrische afdeling in het verpleeghuis.onderzoek of behandeling (1) • Groepsproducten (2) • Peer Assessment vaardig handelen (1) • Reflectieverslag werkveldoriëntatie (1) • Reflectieverslag patiëntendemonstratie (1) NB: Vorm-/ inhoudscriteria en indicatoren vind je in de toetshandleiding opleiding fysiotherapie.) PVideo Weging Compensatiemogelijkheden Frequentie 15% Ja 2 kansen per jaar 15% Ja 2 kansen per jaar PAG 32 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . De casuïstiek komt voort uit de context van de dagbehandeling. Studiepunten/ Studielast 7. Competenties Screenen. Algemene omschrijving In deze OWE staat de geriatrische patiënt centraal. Speciale aandacht gaat uit naar cognitie van de patiënt. multidisciplinair samenwerken in het team en mantelzorg. De rode draad is het behoud van kwaliteit van leven bij de toenemende kwetsbaarheid van de patiënt door de bestaande comorbiditeit. De studiebelastingsuren zijn verdeeld over de OWE en de daaraan parallel lopende leerlijnen.Long Stay Doelgroep Beroepstaak/Beroepstaken Hoofdfase 1 Werken met en voor cliënten (hulpverlener) Werken in en voor een organisatie (manager0 Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Werken met en voor cliënten (hulpverlener) • Individueel uitgeschreven zorgdossiers (3) • Individuele Video opname (PVideo). plannen Therapeutisch handelen Preventief handelen Professioneel handelen Tentaminering Deeltentamens/ toetsvorm Feedback (OWE Rev. diagnosticeren.5 STP / 210 SBU.

) RIV-les: 1x dubbel lesuur per week Hoorcollege : 1x dubbel lesuur per week SSB: 4x per week een dubbel lesuur Gastcollege met een externe inhoudsdeskundige: 1x per 2 weken (streven) De mogelijkheid om behalve een werkveldoriëntatie ook een patiëntendemonstratie in een verpleeghuis te volgen.v. Onderwijsperiode 4 STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 33 . Voor de leerlijnen zijn wekelijks hoorcolleges en vaardigheidslessen gepland.t.v.) Peerassessement vaardigheidslessen (OWE Long Stay) Activiteiten Werkvormen 70% Minimaal een 6 2 kansen per jaar N.en groepsopdrachten • Tutorgroep (TG) • Responsie-Instructie-Vaardigheidslessen (RIV) • Hoorcollege (HC) • Gastcolleges • Patiëntendemonstraties • Student-Student Begeleiding (SSB) • Werkveldoriëntatie • Parallel aan de OWE vinden meerdere leerlijnen plaats waarbij de inhoud aansluit aan de OWE Long-Stay. Verplichte deelname 2 kansen per jaar In deze OWE maak je diverse individuele.PA (casus uit Rev of LS) Peerassessement vaardigheidslessen (OWE Rev. Les-/Contacturen Tutorgroep: 1x dubbel lesuur per week (90 min. Verplichte deelname 2 kansen per jaar N.t.

Reuma. Frozen Schoulder.Integrale Toets Eerstelijn 3 Doelgroep Beroepstaak/Beroepstaken Hoofdfase 1 Werken met en voor cliënten (hulpverlener) Werken in en voor een organisatie (manager) Werken aan professionalisering (beroepsontwikkelaar) Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Werken met en voor cliënten (hulpverlener) • Casusanalyse • Fysiotherapeutische anamnese en onderzoek • Fysiotherapeutisch behandelplan • Advies. PAG 34 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . Bij het oplossen van de gezondheidsproblemen word je aangestuurd door een diversiteit aan opdrachten. waarbij de focus steeds op een ander onderdeel van het fysiotherapeutisch handelen ligt. Centraal staat het onderbouwen van klinische beslissingen aan de hand van het best beschikbare (wetenschappelijke) bewijs. behandeling en evaluatie • Presentatie schriftelijke producten • Performance van handelingen • Peer feedback op schriftelijke . Studiepunten/ studielast 15 STP / 420 SBU. beoordelen van artikelen. Bekkeninstabiliteit. De studiebelastingsuren zijn verdeeld over de OWE en de daaraan parallel lopende leerlijnen. Gezondheidsproblemen. Dat betekent dat er sprake is van belemmerende factoren en van vertraagd herstel. Algemene omschrijving De werkcontext is een fysiotherapiepraktijk binnen de eerstelijns gezondheidszorg. De thema’s: Evidence Based Practice: vormen van wetenschappelijk onderzoek.en op handelingsproducten • Pico-vraag en case-report NB: Vorm-/ inhoudscriteria en indicatoren vind je in de toetshandleiding opleiding fysiotherapie. Je leert literatuur zoeken in wetenschappelijke data-bases en deze te gebruiken bij de besluitvorming. Ook gaat het over systeemaandoeningen zoals reuma. maar er worden ook live patiëntendemonstraties gegeven. Fibromyalgie en Complex Regionaal Pijnsyndroom. zoeken naar literatuur. die zich kenmerken door een matige tot grote complexiteit komen aan bod. De gezondheidsproblemen komen rechtstreeks uit de praktijk. Meestal zijn het video-opnames. het hyperventilatiesyndroom. Bechterew.

en groepsopdrachten. Verplichte deelname 2 kansen per jaar Activiteiten In deze OWE maak je diverse individuele. plannen Therapeutisch handelen Preventief handelen Onderzoeken Professioneel handelen Tentaminering Deeltentamens toetsvorm QMP 7 Kennistoets Blok 3 EBP Case-report van een patiënt uit een stagebezoek QMP 8 Kennistoets Blok 4 PA Performanceassessment DPF.v. Daarnaast zijn er patiëntendemonstraties.t. Afsluitend organiseren jullie als studenten een symposium. STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 35 .t. Verplichte deelname 2 kansen per jaar N. waarbij jullie gastsprekers kunnen uitnodigen. diagnosticeren.v.Competenties Screenen. Digitaal Portfolio Weging Compensatiemogelijkheden Frequentie 15% Ja 2 kansen per jaar 30% Ja 2 kansen per jaar 15% Ja 2 kansen per jaar 30% Minimaal 6 2 kansen per jaar 10% Minimaal 5 2 kansen per jaar Peerassessement vaardigheidslessen POP N. Je observeert een cliënt in de praktijk en maakt daar een case-report van.

dat je er al méér van wilt weten dan op dat moment nodig is.Werkvormen • Tutorgroep • Responsie-Instructie-vaardigheden • Hoorcollege • Student-student-begeleiding • Online peer assessment • Life performance peer assessment • Symposium Les.” PAG 36 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . Sommige docenten weten je zo te prikkelen. Hun kennis en ervaring werkt aanstekelijk. Ook vind ik het goed dat ze de kennis willen overdragen op ons.) • Rivles: 1x dubbel lesuur per week • Hoorcollege : 1x dubbel lesuur per week • SSB: 4x per week een dubbel lesuur Onderwijsperiode 3 en 4 student propedeuse (bron: HBO-Spiegel) “De docenten weten mij altijd weer te inspireren om net zo goed te worden als zij./ Contacturen • Tutorgroep: 1x dubbel lesuur per week (90 min.

Toegepast Onderzoek. Studiepunten/Studielast Algemene omschrijving 30 stp /840 sbu. 2 kansen per jaar Frequentie STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 37 . waarna intervisie wordt gegeven in de vorm van een ‘kenniskring’. In deze periode werk je helemaal zelfstandig aan het project.t. Competenties Ondernemen (indien niet afgetekend bij TOKO) Onderzoeken Innoveren Professioneel handelen Tentaminering Deeltentamens / toetsvorm Portfolio-assessment Activiteiten / Werkvormen Je voert een project uit voor een opdrachtgever wat te maken heeft met het ontwikkelen van een product. het vaststellen van de effecten van een interventie. De eerste week zijn er inleidende hoorcolleges. het adviseren rond een probleem. die gemiddeld bestaan uit zes workshops van 2 uur.v. Daarna starten vijf cursussen. 100% Weging Compensatiemogelijkheden n. In het kader van kennisontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening voer je een onderzoek of project uit voor een externe opdrachtgever. het opzetten en uitvoeren van preventieve activiteiten. Kwaliteitszorg en Ondernemen (TOKO) Doelgroep Beroepstaak/Beroepstaken Hoofdfase 2/3 Werken in en voor een organisatie (manager) Werken aan professionalisering (beroepsontwikkelaar) Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Werken aan professionalisering (beroepsontwikkelaar) • Startnotitie • Projectplan / onderzoeksopzet • Voorstel voor data-analyse • Toegepast product • Theoretische onderbouwing • Eindpresentatie NB: Vorm-/ inhoudscriteria en indicatoren vind je in de toetshandleiding opleiding fysiotherapie.

/ Contacturen Variëren over de twee periodes die deze OWE duurt: in de eerste week 10 uur hoorcollege. vanaf week 2 tot en met 5 gemiddeld zes uur workshops in het kader van de cursussen. Onderwijsperiode Semester 1 (periode 1 en 2) of semester 2 (periode 3 en 4) student propedeuse (bron: HBO-Spiegel) “De diepgang van de onderwerpen en de complexiteit ervan nemen toe.Wekelijks is er een bijeenkomst met je begeleider en periodiek met je opdrachtgever. Les. Daardoor wordt er meer van de student zelf gevraagd. daarna een periode zonder contacturen (behalve de afspraken met de begeleider en opdrachtgever). Voor het overige werk je zelfstandig aan het project in een groep van 2 tot 4 studenten. posterpresentaties en het schrijven van een artikel. Je moet zelf na leren denken en dat heb je straks nodig om écht goed te worden. Vanaf het midden van de tweede periode in het semester zijn er werkcolleges over schrijven en presenteren.” PAG 38 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE .

Kenmerkend voor deze onderwijseenheid is dat je stage loopt en met beide benen in de praktijk staat./ Studielast Algemene omschrijving 30 STP / 840 SBU. BVP 1 bereidt je voor op het tentamen voor beroepstaak 1 ‘Werken met en voor cliënten’ (hulpverlener) en beroepstaak 2: Werken in en voor een organisatie (manager) op beginniveau 3. Studiepunten.v. 2 kansen per jaar Frequentie STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 39 . diagnosticeren. plannen Therapeutisch handelen Preventief handelen Organiseren Onderzoeken Professioneel handelen Tentaminering Deeltentamens / toetsvorm Portfolioassessment 100% Weging Compensatiemogelijkheden n.BVP1 Doelgroep Beroepstaak/Beroepstaken Hoofdfase 2 Werken met en voor cliënten (hulpverlener) Werken in en voor een organisatie (manager) Werken aan professionalisering (beroepsontwikkelaar) Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Werken met en voor cliënten (hulpverlener) • Fysiotherapeutische verslaglegging • EBP-verslag • Reflectieproduct • Product gericht op organiseren • Ethiekopdracht NB: Vorm-/ inhoudscriteria en indicatoren vind je in de toetshandleiding opleiding fysiotherapie.t. De studiebelastingsuren zijn verdeeld over de OWE. Naast de stage-uren zijn er wekelijkse terugkomactiviteiten in de vorm van ‘Actionlearning’ met als werkvorm intervisie en vakinhoudelijke hoorcolleges. deze bestaat uit stage en terugkomactiviteiten op de opleiding. Competenties Screenen.

Naast de stage volg je de terugkomactiviteiten van de opleiding./ Contacturen • Tijdens een heel semester per week 2 dagdelen met studieactiviteiten • SSB: 3 uur elke dinsdagmiddag • Intervisie: 1 x per 2 weken 2 lesuren • Hoorcollege of Responsiecollege: 1 x dubbel lesuur per week • Contact met SLB-er of individuele begeleiding met stagedocent: naar behoefte Onderwijsperiode voornamelijk semester 1 in het 3e studiejaar (hoofdfase 2) student propedeuse (bron: HBO-Spiegel) “Wat ik als zeer prettig heb ervaren.Activiteiten/ werkvormen In deze OWE loop je 20 tot 24 uur stage in de beroepspraktijk. Hiervoor schrijf je 1 x per twee weken een casus ter bespreking tijdens de bijeenkomst • SSB • hoorcolleges met daaraan gekoppeld studieopdrachten • responsiecolleges. is dat er ruimte is voor de inbreng van studenten. waar de opdrachten die horen bij de hoorcolleges worden besproken • diverse individuele .en groepsopdrachten • diverse opdrachten zoals bijvoorbeeld een casestudy. je telt mee en er wordt naarje mening geluisterd. om bewijsmateriaal te verzamelen voor het aantonen van je competenties in je dpf Les.” PAG 40 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . die bestaan uit: • intervisiebijeenkomsten.

diagnosticeren.v. deze bestaat uit stage en terugkomactiviteiten op de opleiding.Integrale toetsing Beroepsvoorbereidende Periode (BVP) 2 Doelgroep Beroepstaak/Beroepstaken Hoofdfase 2/3 Werken met en voor cliënten (hulpverlener) Werken in en voor een organisatie (manager) Werken aan professionalisering (beroepsontwikkelaar) Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Werken met en voor cliënten (hulpverlener) • Fysiotherapeutische verslaglegging • EBP-verslag of CAT • Reflectieproduct • Product gericht op ondernemen of kwaliteitszorg NB: Vorm-/ inhoudscriteria en indicatoren vind je in de toetshandleiding opleiding fysiotherapie Studiepunten. plannen Therapeutisch handelen Preventief handelen Ondernemen (indien niet afgetekend bij TOKO) Onderzoeken Professioneel handelen Tentaminering Deeltentamens / toetsvorm Portfoliotentamen 100% Weging Compensatiemogelijkheden n.t. Competenties Screenen. Kenmerkend voor deze onderwijseenheid is dat je stage loopt en met beide benen in de praktijk staat. Naast de stage-uren zijn er wekelijkse terugkomactiviteiten in de vorm van ‘Action learning’ met als werkvorm intervisie en vakinhoudelijke hoorcolleges. manager en beroepsontwikkelaar op eindniveau 3. Algemene omschrijving BVP 2 bereidt voor op het tentamen voor de beroepsrollen hulpverlener. BVP 2 is onderdeel van de afstudeerfase en staat voor een deel in het teken van de uitstroomvariant die je gekozen hebt. studielast 30 STP / 840 SBU. 2 kansen per jaar Frequentie STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 41 . De studiebelastingsuren zijn verdeeld over de OWE. Het doel is om zo veel mogelijk te leren van de ervaring die je opdoet tijdens je stage-uren.

Hij/zij is de derde toetser. Hiervoor schrijf je 1 x per twee weken een casus ter bespreking tijdens de bijeenkomst • SSB • hoorcolleges en responsecolleges • diverse individuele .en groepsopdrachten • diverse opdrachten zoals bijvoorbeeld een casestudy. Activiteiten/werk-vormen Je loopt 20 tot 24 uur stage in de beroepspraktijk. stagebegeleider en onafhankelijke toetser) komen gezamenlijk tot een oordeel. De drie toetsers (stagedocent. die bestaan uit: • intervisiebijeenkomsten. De steekproefsgewijze beoordeling met een onafhankelijke toetser zal bij ongeveer 10% van de BVP 2 tentamens plaatsvinden. Naast deze stage volg je de terugkomactiviteiten van de opleiding.Toetsers Onafhankelijke toetsers zullen steekproefsgewijs een aantal tentamens bijwonen. om bewijsmateriaal te verzamelen voor het aantonen van je competenties in je dpf Les-/Contacturen • Tijdens een heel semester per week 2 dagdelen met studieactiviteiten • SSB: 3 uur elke dinsdagmiddag • Intervisie: 1 x per 2 weken 2 lesuren • Hoorcollege of Responsiecollege: 1 x dubbel lesuur per week • Contact met SLB-er of individuele begeleiding met stagedocent: naar behoefte Onderwijsperiode Deze toets vindt plaats aan het einde van je studie PAG 42 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE .

te vinden op HAN-insite/minoren/welke soorten minoren zijn er? In die notitie is ook een toestemmingsformulier bijgesloten. Een semester geeft twee periodes aan. S2 omvat periode 3 & 4. Minoraanbod van het Instituut Paramedische Studies Deelname aan minoren en vrije minoren Voor het volgen van een minor heb je toestemming nodig van je studieloopbaanbegeleider en daarna kun je je inschrijven bij het instituut van de HAN waar je de minor gaat volgen.en examenregeling. Tabel 1: Minoraanbod IPS 2011-2012 SIS code M_IPS01 Minor Arbeid & Gezondheid (wordt niet meer aangeboden) M_IPS02 Ouderen & Participatie (Nog niet bekend of deze minor nog aangeboden zal worden) M_IPS03 Ondernemen in Health & Sport (is overgenomen door het Centrum voor Ondernemerschap) M_IPS04 M_IPS05 Neurorevalidatie Manueel Therapeutisch Handelen M_IPS06 Kind & Omgeving: een multidisciplinaire aanpak M_IPS07 Gedrag & Gezondheid van invloed op participatie M_IPS08 Pijn! Verdiepend 3 S2 Verdiepend 3 S2 Verdiepend 3 S2 Verdiepend Verdiepend 3 3 S1 en S2 S2 Verdiepend 3 Uit aanbod Soort Verbredend en Verdiepend Verdiepend 3 Voorlopig uit aanbod Niveau 3 2011-2012 Uit aanbod STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 43 . Niet alle IPS minoren zijn geschikt voor studenten van de vier opleidingen. Zie ook de Onderwijs. waarmee je de examencommissies om toestemming kunt vragen voor het volgen van een vrije minor. De spelregels voor het volgen van een vrije minor vind je in de notitie ‘Regeling vrije minor en toestemmingsformulier’. S1 omvat periode 1 & 2. paragraaf 3 (hoofdstuk 8 van het opleidingsstatuut). Zie tabel 2 voor meer informatie.8. Voor een HAN-minor schrijf je je altijd in op de minor in HAN-SIS.

M_IPS09 M_IPS10 Klinische Voeding Logopädische Therapie bei Kinder und Erwachsenen Verdiepend Verdiepend 3 3 S2 S1 M_IPS11 M_IPS12 M_IPS13 De stem centraal Die Stimme im Mittelpunkt Gezond werken Verdiepend Verdiepend Verdiepend 3 3 3 S1 S2 S2 PAG 44 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE .

Een uitgebreidere beschrijving van de minoren is terug te vinden op de minorensite van de HAN. STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 45 . Ook heeft het de voorkeur dat je voorafgaand aan een minor stage-ervaring hebt opgedaan. KiesOpMaat en op het volledige opleidingsstatuut op www.nl.han.Tabel 2: Doelgroep per IPS minor. IPS Opleiding SIS code M_IPS04 M_IPS05 Minor Neurorevalidatie Manueel therapeutisch handelen Ergo x Fysio x x Logo x V&D M_IPS06 Kind en Omgeving: een multidisciplinaire aanpak x x x x M_IPS07 Gedrag & Gezondheid van invloed op participatie x x x x M_IPS08 M_IPS09 M_IPS10 Pijn de baas Klinische Voeding Logopädische Therapie bei Kinder und Erwachsenen x x x x M_IPS11 M_IPS12 M_IPS13 De stem centraal Die Stimme im Mittelpunkt Gezond werken x x x x x x Voor de IPS minoren geldt als instap dat je tenminste 90 studiepunten hebt behaald voordat je aan een minor mee mag doen.

Dit doen we door tentamens of via integrale toetsen. Binnen de onderwijseenheden (OWE) werk je aan competenties die je in staat stellen om in je latere beroep de beroepstaken uit te kunnen voeren. Dit verschilt per OWE. Integrale toetsen kunnen gekoppeld zijn aan onderwijseenheden. Daarnaast zijn er minimaal drie keer tijdens de opleiding integrale toetsen: aan het eind van de propedeuse. Tijdens de opleiding moet je ook steeds bewijsmateriaal verzamelen. Er zijn vele typen bewijsstukken rondom de competentiebeheersing zoals: • ervaringsverslagen • getuigschriften • referenties • beroepsproducten • video-opnamen van beroepshandelingen • reflectieverslagen • feedback van studenten/docenten/praktijkbegeleiders PAG 46 | STUDIEGIDS De meeste studenten zullen gebruik maken van tentamens verbonden aan de onderwijseenheden. Tijdens de opleiding doorloop je een toetsprogramma. Bij de leerwegonafhankelijke tentamens bepaalt de examencommissie of het bewijsmateriaal dat je aandraagt aan de formele voorwaarden voldoet voor deelname. Hoeveel studiepunten aan een onderwijseenheid gekoppeld zijn.9. Je werkt dan vanaf het begin aan competenties die bij je beroep horen. Studiepunten Je krijgt studiepunten (stp) nadat je een OWE met een voldoende hebt afgerond. zodat je kunt laten zien dat je de competenties beheerst. In integrale toetsen wordt het verband tussen beroepstaken getoetst. om aan te tonen dat ze de relevante competenties beheersen. Bij de leerwegafhankelijke tentaminering beoordelen de docenten die de tentamens afnemen of het bewijsmateriaal aan de voorwaarden voldoet. kun je vinden in hoofdstuk 5. aan het eind van de opleiding en nog één of meerdere keren tussen einde propedeuse en einde studie. Beroepstaken staan niet los van elkaar. Tentamens en examens Algemeen In je opleiding ontwikkel je competenties om de beroepstaken uit te kunnen voeren. maar is altijd 7. waarin per onderwijseenheid een of meerdere tentamens zijn opgenomen. Tentamens en integrale toetsen Een tentamen kan bestaan uit deeltentamens. De examencommissie legt deze voorwaarden vast in de Uitvoeringsregeling van het HAN-reglement examencommissies.5. • werkstukken • certificaten en cursusbeschrijvingen van derden • observatie van het handelen en interviews. De tentamens en integrale toetsen kunnen op twee manieren afgelegd worden. ze hebben vaak heel direct met elkaar te maken. zal in een ziekenhuis anders ingevuld worden dan in een eigen praktijk. Aan het eind van zo’n OWE stellen we vast of je voldoende kennis en vaardigheden hebt ontwikkeld. maar ook of jouw competenties het vereiste niveau hebben bereikt. De beroepstaak ‘werken met cliënten’ bijvoorbeeld. maar ook onafhankelijk zijn van de onderwijseenheden. Leerwegonafhankelijk tentamen Je kunt ook bij de examencommissie aanvragen om via een andere weg dan de aan de onderwijseenheden gekoppelde tentamens aan te tonen over de relevante 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . Dit bewijsmateriaal kan gebruikt worden bij leerwegafhankelijke en leerwegonafhankelijke tentamens.5 of een veelvoud van 7. Dit is het zogenaamde leerwegafhankelijke tentamen. Tentamens verbonden aan de onderwijseenheden Competenties bewijzen Tijdens de hele opleiding voer je opdrachten uit waarbij we zoveel mogelijk de beroepspraktijk nabootsen.

STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 47 .

De basis voor het beschrijven van het verbindende verhaal wordt gevormd door de onderwijseenheden. Het verbindende verhaal waarin je de samenhang van de beroepstaken (rollen) beschrijft. De basis voor het beschrijven van het verbindende verhaal wordt gevormd door de onderwijseenheden. Het aangeboden onderwijs in de Hoofdfase 2 en 3 is op niveau 3 (startbekwaam). Het aangeboden onderwijs in de Hoofdfase 1 is op niveau 2 (stagebekwaam). In het beroepsprofiel van het KNGF wordt gesproken van beroepsrollen. passend bij de beroepstaak/beroepstaken. Iedere integrale toets zit aan het eind van een studiefase. We dagen je uit om in een realistische context. Vanaf het begin van de opleiding is het onderwijs ingericht met gesimuleerde beroepssituaties en opdrachten. We gebruiken de beroepstaken en beroepsrollen naast elkaar. Het verbindende verhaal waarin je de samenhang van de beroepstaken (rollen) beschrijft. is een integrale deeltoets van de integrale toets Eerste lijn 1. Integrale toets ‘Eerste lijn 1’: De eerste integrale toets is genaamd ‘Eerste lijn 1’ en vindt plaats aan het eind van de Propedeuse (eerste studiejaar). waarin je buitenschools leerervaringen opdoet. Integrale toets ‘Eerste lijn 3’: De tweede integrale toets is genaamd ‘Eerste lijn 3’ en vindt plaats aan het eind van de Hoofdfase 1 (2e studiejaar). Integrale toets ‘BVP 2’: De derde integrale toets is genaamd ‘BVP 2’ en vindt plaats in Hoofdfase 3 (laatste studiejaar). De basis voor het beschrijven van het verbindende verhaal wordt gevormd door de onderwijseenheden. aangeboden in de Hoofdfase 1 en de bewijsmaterialen en ervaringen die je hierin hebt opgedaan. aangeboden in de Hoofdfase 2 en 3 en de bewijsmaterialen en ervaringen die je * Binnen IPS spreken we over beroepstaken. Het aangeboden onderwijs in de propedeutische fase is voornamelijk op niveau 1 (studiebekwaam). is een integrale deeltoets van de integrale toets Eerste lijn 3. Het verbindende verhaal waarin je de samenhang van de beroepstaken (rollen) beschrijft. aangeboden in de propedeutische fase en de bewijsmaterialen en ervaringen die je hierin hebt opgedaan. Integrale toetsing Het onderwijs op de opleiding Fysiotherapie is gebaseerd op praktijkgerichte opdrachten uit de fysiotherapeutische beroepspraktijk. In het onderwijs staan telkens één of meerdere beroepstaken (beroepsrollen) centraal*. Dan toon je ten overstaan van de examinator(en) met andere bewijsstukken aan dat je de competenties beheerst. Deze contexten zijn representatief voor de praktijk van de fysiotherapeut. PAG 48 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . Deze zijn voor een groot deel hetzelfde. Voor studenten staan de beroepsrollen centraal.competenties te beschikken. Gedurende de opleiding zijn er drie integrale toetsen waarin je in een verbindend verhaal de samenhang van de beroepstaken (beroepsrollen) beschrijft over meerdere onderwijseenheden. Uitgangspunt in dit verbindende verhaal zijn de beroepstaken (beroepsrollen) en competenties zoals beschreven in het beroepsprofiel Fysiotherapie van het KNGF (Koninklijke Nederlands Genootschap Fysiotherapie). is een integrale deeltoets van de integrale toets ‘BVP 2’. competenties te ontwikkelen. waarbij de beroepsontwikkeling in die fase beoordeeld wordt als overgang naar een nieuwe fase. hierin hebt opgedaan.

Taken van de studieloopbaanbegeleider De studieloopbaanbegeleider fungeert als schakel tussen jouw onderwijsvraag (POP) en het aanbod van de opleiding (toetsprogramma.10. Ook kan hij je begeleiden bij het ontwikkelen of verbeteren van studievaardigheden. Dit is een docent die je begeleidt tijdens één of meer studiejaren. De studieloopbaanbegeleiding vindt plaats in individuele gesprekken én in groepsbijeenkomsten. helpt je bij het maken van keuzes en hij stimuleert of adviseert je wanneer zich problemen voordoen tijdens je studie. Bij keuzemomenten stelt hij samen met jou het studiecontract op en accordeert dit vervolgens namens de opleiding. Hij houdt je leerproces in de gaten. onderwijseenheden). Het is de ‘rode draad’ in jouw leerproces. Studieloopbaanbegeleiding Aan het begin van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider (SLB-er) toegewezen. STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE | PAG 49 .

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: • de opleiding is verantwoordelijk voor de waarborging van de continuïteit van de begeleiding. In elk geval voorafgaand aan ieder studiecontract (her)schrijf je een POP. welke minorkeuze je maakt en of er andere (buitenschoolse) activiteiten zijn die je gaat ondernemen. hebben we een aantal instrumenten ontwikkeld. PAG 50 | STUDIEGIDS 2011-2012 | FYSIOTHERAPIE . Opleidingen hebben zelf de keus óf en hoe ze deze instrumenten inzetten.en registratiesysteem dat competentiegericht onderwijs ondersteunt. • Er zijn groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. die je dan als student weer kunt bekijken. Met dit systeem kun je informatie oproepen over het onderwijsaanbod en je resultaten. • interactie tussen jou en de opleiding over je planning. met daarin de onderwijseenheden die je gaat volgen. • de studieloopbaanbegeleiding is zowel in de propedeuse als in de hoofdfasen intensief. ontwikkeling en prestaties. In alle onderwijseenheden reflecteer je samen met je docent(en) op de stand van zaken in de onderwijseenheid. HAN-SIS is voor studenten overal bereikbaar via de link: http://sis. De studieloopbaanbegeleiding neemt over het algemeen in intensiteit af gedurende de opleiding. Om je te begeleiden tijdens je leertraject. bij voorkeur persoonlijk. Studiecontract In het studiecontract wordt vastgelegd op welke tentamens/examens jij je in het komende halfjaar gaat voorbereiden. Het POP is regelmatig onderwerp van gesprek met de studieloopbaanbegeleider (SLB-er). HAN studie-informatie systeem Het studie-informatiesysteem van de HAN (HAN-SIS) is een online informatie. Het portfolio vervult verschillende functies: • persoonlijke leerarchivering.nl Portfolio Het portfolio is een bewaarplaats van bestanden/ documenten waarmee je jouw eigen individuele ontwikkeling (leerproces) zichtbaar maakt en het door jou behaalde niveau aantoont.han. onderwijseenheden en tentamens/examens. • beoordeling. Het gebruik maken van HAN-SIS is voor een aantal zaken verplicht. de stage die je gaat lopen. • de student is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Docenten en examinatoren gebruiken SIS ook voor het vastleggen van tentamens/examens. In Hoofdfase 2-3 maak je een studiecontract op. Je kunt je studiecontract inzien en je kunt je inschrijven voor deelname aan leerroutes. Het leren reflecteren is een belangrijk element in je opleiding. In het portfolio verzamel je het bewijsmateriaal dat je wilt gebruiken voor tentamens en examens. • resultaatgericht slb: monitoren van slb op basis van de slb-voortgangsverslagen. bespreek je de resultaten ervan met jouw SLB-er en voeg je het toe aan je portfolio. Persoonlijk 0ntwikkelingsplan (POP) In het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) beschrijf je de manier waarop je jouw eigen opleidingsprogramma wilt vormgeven. Hieronder zijn de belangrijkste instrumenten kort beschreven.

STUDIEGIDS STUDIEGIDS 2010-2011 | 2011-2012 FYSIOTHERAPIE | PAG 51 .

eberson-nijhof.nl Algemene informatie HAN VoorlichtingsCentrum (HVC) T (024) 353 05 00 E info@han. vormgeving en realisatie Eberson & Nijhof Reclame Marketing BV www.han.leermakers@han. Communicatie en Voorlichting HAN Uitgave augustus 2011 Contactgegevens: Instituut Paramedische Studies Postbus 6960 6503 GL Nijmegen Bezoekadres Nijmegen Kapittelweg 33 6525 EN Nijmegen T (024) 353 11 11 F (024) 353 13 53 Redactie Opleidingsstatuut 2011 . 6503 GL Nijmegen T (024) 353 05 00 E info@han.nl Voor meer info www.2012 Piet Leermakers.nl .HAN VOORLICHTINGSCENTRUM Postbus 6960.Fotografie Inge Hondebrink en Marketing.nl I www.nl Economie.han.han. Management en Recht Techniek en Life Sciences Informatica. OS/OER redacteur IPS E piet. Media en Communicatie Onderwijs en Opleidingen Gedrag en Maatschappij Gezondheid Sport en Bewegen Redactie.nl/ips/studiegids HAN BACHELOROPLEIDINGEN .nl/ips/studiegids Voor meer info www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful