You are on page 1of 4

Tha qói vÞ vµ c¸c b¹n!

.Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ,nhê chñ tr¬ng chuyÓn ®æi c¸c vïng
trång lóa còng nh mét sè c¸nh ®ång muèi kÐm hiÖu qu¶
®Ó nu«i trång thñy s¶n nh nu«i t«m cua c¸ ,nhiÒu hé ng
d©n huyÖn TiÒn H¶i giÇu lªn nhanh chãng .Bé mÆt n«ng
th«n ë mét sè x· ven biÓn ®îc ®æi míi ,®êi sèng n©ng cao
râ rÖt .
Tuy nhiªn ,viÖc nu«i trång thñy s¶n kh«ng ph¶i n¨m nµo
còng thµnh c«ng lín , nhÊt lµ ®èi víi con t«m th× rñi ro thÊt
b¹i cµng nhiÒu nÕu kh«ng tu©n thñ theo híng dÉn kü thuËt.
Vô t«m só Xu©n hÌ n¨m 2006 ,mét trong nh÷ng vô mÆc
dï kh«ng th¾ng lîi lín song còng ®Ó l¹i nhiÒu kinh nghiÖm
cho c¸c vô tiÕp theo!
----------------------------
B¾n ch÷"...Kinh nghiÖm tõ vô nu«i t«m só ë TiÒn H¶i"
§· mét vµi n¨m nay,cha con ¤ng Vò Thanh Ph« ë x· §«ng Minh
huyÖn TiÒn H¶i ®îc coi lµ mét trong nh÷ng hé cã duyªn
trong nghÒ nu«i t«m ,hÇu nh n¨m nµo cha con ¤ng Ph«
còng thu ho¹ch tõ vµi chôc triÖu ®Õn c¶ tr¨m triÖu ®ång
tõ mçi vô nu«i th¶ t«m só. . ë vô Xu©n hÌ n¨m nay, mÆc dï
®· cã mét sè hé t«m bÞ chÕt th× ®èi víi gia ®×nh ¤ng kÓ
nh kh«ng thÊt b¹i nhng hiÖu qu¶ còng kh¸:
Ph¸t biÓu ¤ng Vò Thanh Ph«-X· §«ng Minh TiÒn H¶i "
Ch¾c ch¾n mét ®iÒu ,nu«i trång thñy s¶n ph¶i l·i l¾m
,ch¼ng vËy mµ míi n¨m tríc toµn huyÖn míi cã gÇn 2000 hé
nu«i bá ruéng muèi ,thËm chÝ bá c¶ lóa cÊy sang ®µo ao vît
thæ nu«i th¶ t«m cua c¸ ,th× ®Õn n¨m nay ®· cã tíi 2619
hé .Vô Xu©n hÌ n¨m 2006 sè lîng t«m só gièng còng ®îc nu«i
th¶ lµ 166 triÖu con t¨ng 1,8% so víi cïng kú n¨m tríc .Trong
tæng diÖn tÝch nu«i trång thñy s¶n 3.795 ha th× cã tíi 1750
ha diÖn tÝch nu«i chuyªn canh vµ 400 ha lµ diÖn tÝch vïng
chuyÓn ®æi . ChØ tÝnh riªng 6 th¸ng ®Çu n¨m 2006 ,
huyÖn TiÒn H¶i ®· thu ho¹ch 885 tÊn thuû h¶i s¶n. ,trong
®ã vÒ t«m r¶o ®¹t s¶n lîng lµ 350 tÊn ,Cua cµng xanh 140
tÊn ,cßn l¹i lµ c¸ c¸c lo¹i vµ rau c©u. §ã lµ cha kÓ ®Õn 6000
tÊn ngao ,mét vô ngao cã s¶n lîng cao nhÊt tõ tríc tíi nay mµ
TiÒn H¶i ®¹t ®îc .ChØ tiÕc riªng vô t«m só Xu©n hÌ võa qua
,s¶n lîng míi ®¹t ë møc 50 tÊn ,thÊp h¬n nhiÒu so víi nh÷ng
n¨m tríc ®©y. Hé gia ®×nh Anh TrÇn V¨n ThiÖn th«n Hoµng
M«n x· Nam Cêng ,mét trong c¸c x· cã sè lîng t«m chÕt
nhiÒu nhÊt ,n¨m nay riªng vÒ con t«m só gia ®×nh «ng
còng thiÖt h¹i kho¶ng vµi chôc triÖu ®ång:
Ph¸t biÓu : Anh TrÇn V¨n ThiÖn- th«n Hoµng M«n x· Nam C-
êng "
Trong qu¸ tr×nh nu«i th¶ t«m só vô Xu©n HÌ n¨m 2006,®Õn
th¸ng 5 ®Çu th¸ng 6 cã trªn 152 ha nu«i t«m cña 912 hé ,t-
¬ng øng víi 22 triÖu con t«m gièng bÞ chÕt , .HÇu hÕt sè c¸c
hé cã t«m bÞ chÕt lµ ë c¸c x· nh Nam Cêng ,§«ng Minh ,§«ng
H¶i ,Nam Th¾ng vµ Nam ThÞnh .
Ph¸t biÓu :¤ng T« Xu©n Thøc -Trëng phßng NNPTNT huyÖn
TiÒn H¶i ".
Ngay sau khi cã hiÖn tîng t«m bÞ chÕt ë mét sè x· HuyÖn
TiÒn H¶i ®· kÞp thêi chØ ®¹o cho phßng n«ng nghiÖp vµ
PTNT huyÖn phèi hîp víi trung t©m khuyÕn ng tØnh vµ c¸c
nghµnh liªn quan cïng víi c¸c x· tËp trung chØ ®¹o kh¾c
phôc .UBND huyÖn trÝch kinh phÝ tõ nguån ng©n s¸ch
huyÖn 200 triÖu ®ång ®Ó hç trî n«ng d©n ë 5 x· vïng
chuyÓn ®æi cã diÖn tÝch t«m bÞ chÕt ®Ó mua con gièng
tiÕp tôc nu«i th¶ . HoÆc híng dÉn bµ con chuyÓn sang nu«i
c¸ vîc c¸ song cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao .§Õn nay nhiÒu ®Þa
ph¬ng ®· kh¾c phôc xong thùc hiÖn theo ®óng híng dÉn kü
thuËt vµ nh©n d©n tiÕp tôc ®i vµo s¶n xuÊt nu«i th¶ mang
l¹i hiÖu qu¶ :
¤ng Hoµng Ngäc Sang-Chñ tÞch UBND x· Nam Cêng TH."
Qua vô t«m só Xu©n hÌ võa qua , mÆc dï cha thÓ nãi lµ thÊt
b¹i song n«ng d©n c¸c x· vïng ven biÓn TiÒn H¶i ®· kÞp rót
ra ®¬c kinh nghiÖm tõ vô nµy ®ã lµ qu¸ nãng véi khi thÊy
®îc lîi nhuËn tõ viÖc nu«i t«m mµ ham nu«i nhiÒu ,mËt ®é
th¶ dÇy kh«ng theo ®óng chri ®¹o híng dÉn cña Kü thuËt
chuyªn m«n .Bªn c¹nh viÖc thêi tiÕt diÔn biÕn phøc t¹p ,ma
nhiÒu ,níc xÊu th× viÖc nhËp con gièng l¹i b»ng nhiÒu
nguån ,kh«ng kiÓm so¸t ®îc chÊt lîng .Mét sè ao hå c¶i t¹o
kh«ng ®óng c¸ch ,mÆt kh¸c hÖ thèng cèng tho¸t níc ra vµo
ë khu vùc nµy còng cha ®îc ®Çu t x©y dùng tho¶ ®¸ng ®·
dÉn ®Õn t«m dÔ bÞ nhiÔm bÖnh vµ chÕt hµng lo¹t .
Ph¸t biÓu :¤ng T« Xu©n Thøc -Trëng phßng NNPTNT huyÖn
TiÒn H¶i "
ThiÕt nghÜ ,khi ®· x¸c ®Þnh nu«i t«m lµ lµ mét mòi nhän
trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph¬ng th× còng
tØnh còng nh huyÖn cÇn ®Çu t hç trî m¹nh h¬n n÷a hÖ
thèng c¬ s¬ vËt chÊt còng nh trang bÞ thªm cho n«ng d©n
c¸c hé nu«i trång thuû s¶n vÒ kü thuËt ,khuyÕn n«ng
khuyÕn ng còng nh t¨ng cêng kiÓm tra chÊt lîng gièng vµ
thøc ¨n nu«i trång thñy s¶n vµ xö lý tèt vÒ m«i trêng .Cã
®îc nh vËy ,ch¾c ch¾n vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ qua viÖc nu«i
th¶ t«m só nãi riªng vµ nu«i trång thñy s¶n nãi chung cña
HuyÖn TiÒn H¶i kh«ng chØ dïng l¹i ë møc cßn khiªm tèn nh
hiÖn nay!