You are on page 1of 4

C¬ së h¹ tÇng Th¬ng m¹i - thùc tr¹ng vµ nh÷ng kiÕn nghÞ

Tha qói vÞ vµ c¸c b¹n!


Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng Th¬ng m¹i Du lÞch Th¸i
b×nh ®· gãp phÇn quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ cña
tØnh, lµ ®ßn bÈy ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ dÞch vô
kh¸c, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña nh©n d©n, .Tuy
nhiªn, vÒ c¬ së h¹ tÇng cña ngµnh th¬ng m¹i du lÞch Th¸i B×nh
hiÖn nay cßn yÕu kÐm, c«ng t¸c ®Çu t cha ®îc quan t©m
®óng møc ,cha thùc sù hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t ,c¸c doanh
nghiÖp vµo Th¸i b×nh ,nhÊt lµ khi viÖc tham gia tæ chøc th¬ng
m¹i thÕ giíi ®ang ®Õn gÇn .Trong chuyªn môc th¬ng m¹i héi
nhËp kú nµy chóng t«i xin phÈn ¸nh ®«i nÐt vÐ vÒ thùc tr¹ng
nµy qua PS
“C¬ së h¹ tÇng Th¬ng m¹i du lÞch Th¸i b×nh - thùc tr¹ng
vµ nh÷ng kiÕn nghÞ” .
-----------------------------
Thùc hiÖn ®êng lèi ®èi míi ,x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh
tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN,ho¹t ®éng th¬ng m¹i
dÞch vô ë Th¸i b×nh nh÷ng n¨m gÇn ®©y ph¸t triÓn kh¸
m¹nh mÏ c¶ vÒ qui m« lÉn h×nh thøc ,t¹o nªn sù s«i ®éng
trªn thÞ trêng .Tuy nhiªn ,nÕu so s¸nh chØ víi mét sè c¸c tØnh
thµnh phè trong níc kh«ng th«i còng cã thÓ thÊy vÒ tèc ®é
x©y dùng còng nh viÖc ®Çu t c¬ së h¹ tÇng cho ho¹t ®éng
th¬ng m¹i du lÞch ë tØnh ta cßn kh¸ khiªm tèn

Thùc tr¹ng c¬ së h¹ tÇng cña ngµnh th¬ng m¹i du lÞch Th¸i


B×nh hiÖn nay cßn yÕu kÐm, c«ng t¸c ®Çu t cha ®îc quan
t©m ®óng møc, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i du
lÞch trªn ®Þa bµn cßn nhá, bÐ, doanh nghiÖp Nhµ níc chËm
®æi míi, c¬ së vËt chÊt cò ký, l¹c hËu, kinh doanh ph©n t¸n,
c¸c doanh nghiÖp t nh©n vèn Ýt, kinh doanh nhá lÎ, nh:
+ Cha cã trung t©m th¬ng m¹i, cöa hµng, siªu thÞ lín.
+ Toµn tØnh míi cã 1 chî lo¹i I, 2 chî lo¹i II, cßn l¹i lµ chî lo¹i
III, trong ®ã cã nhiÒu chî ë n«ng th«n tranh tre l¸n t¹m.
+ Cha cã hÖ thèng kho, b·i dù tr÷, b¶o qu¶n hµng ho¸ lín
lµm ®Çu mèi ph©n phèi hµng ho¸.
+ HÖ thèng cöa hµng b¸n lÎ, cöa hµng x¨ng dµu cßn nhá lÎ,
manh món.
+ Cha cã trung t©m vui ch¬i, gi¶i trÝ, du lÞch hÊp dÉn ®Ó
thu hót kh¸ch.
Nh÷ng yÕu kÐm trªn do nhiÒu nguyªn nh©n, song trong
®ã cã nguyªn nh©n chÝnh lµ cha cã mét c¬ chÕ chÝnh s¸ch râ
rµng, hÊp dÉn cho ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng th¬ng m¹i du lÞch
®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t. Do ®ã cÇn ph¶i cã nh÷ng quan
®iÓm, nh÷ng ®Þnh híng ®Ó x©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch
ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng vÒ th¬ng m¹i du lÞch.

ViÖc tham gia tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) ®èi víi
doanh nghiÖp th× th¸ch thøc hµng ®Çu chÝnh lµ tÝnh c¹nh
tranh ngµy cµng khèc liÖt ë c¶ thÞ trêng trong níc vµ xuÊt
khÈu, do hµng rµo b¶o hé c¶ thuÕ quan vµ phi thuÕ quan,
c¸c doanh nghiÖp cña Th¸i b×nh ph¶i kh«ng ngõng lín lªn
b»ng ®Çu t vµ t¨ng vèn, tiÕp thu c«ng nghÖ míi, hµng ho¸
s¶n xuÊt ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng theo quy ®Þnh.

II- Nh÷ng quan ®iÓm, ®Þnh híng x©y dùng c¬ chÕ


chÝnh s¸ch ph¸t triÓn h¹ tÇng th¬ng m¹i du lÞch.
1. Nh÷ng quan ®iÓm:
- Th¬ng m¹i du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ quan träng cÇn
®îc ®Çu t ph¸t triÓn t¬ng xøng víi c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c.
Song, do cã nh÷ng ®Æc thï vÒ vÞ trÝ, m«i trêng kinh doanh …
nªn cÇn ®îc chó träng u ®·i cao.
-Tríc xu thÕ ph¸t triÓn nhanh cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng,
Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ph¶i
cã tÝnh c¹nh tranh cao, thu hót vµ khai th¸c tèi ®a c¸c nguån
lùc trong vµ ngoµi tØnh.
- Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö trong ®Çu t vµ kinh doanh c¬
së h¹ tÇng vµ th¬ng m¹i - du lÞch (chñ ®Çu t trong níc, chñ
®µu t níc ngoµi; doanh nghiÖp trong tØnh, doanh nghiÖp ngoµi
tØnh …).
- Dù ¸n ®Çu t c¬ së h¹ tÇng th¬ng m¹i du lÞch ®i vµo ho¹t
®éng phôc vô tèt cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n
d©n ®Þa ph¬ng, du kh¸ch trong níc vµ quèc tÕ, ®ång thêi
ph¶i phï hîp víi hiÖp ®Þnh vµ th«ng lÖ quèc tÕ, khi ViÖt Nam
gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO).

Tæ chøc x©y dùng vµ b¸o c¸o UBND tØnh c¸c ch¬ng


tr×nh, dù ¸n: dù ¸n tiÒn kh¶ thi x©y dùng Trung t©m Héi chî
TriÓn l·m Quèc tÕ N«ng nghiÖp khu vùc ®ång b»ng s«ng Hång;
dù ¸n më Trung t©m giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i chî §ång Xu©n - Hµ
Néi; Vèn ®Çu t x©y dùng: C¬ së h¹ tÇng kü thuËt khu du lÞch
§ång Ch©u n¨m 2006, Khu di tÝch lÞch sö c¸c vua TrÇn, Chî
®Çu mèi tiªu thô h¶i s¶n Diªm §iÒn n¨m 2006, Trô së Së Th¬ng
m¹i Du lÞch Th¸i B×nh; Chong tr×nh ho¹t ®éng cña Ban HNKT
quèc tÕ; Ch¬ng tr×nh hîp t¸c Du lÞch Th¸i B×nh - Hµ néi.
- TiÕp tôc thùc hiÖn qu¶n lý ®Çu t x©y dùng: C¬ së h¹
tÇng kü thuËt khu du lÞch §ång Ch©u, §êng vµo khu di tÝch
lÞch sö c¸c vua TrÇn, c¸c chî ®Çu mèi tiªu thô h¶i s¶n Diªm
§iÒn, §«ng Minh, Chî n«ng s¶n Kh¸nh Mü. X©y dùng quy ho¹ch "
phè biÓn du lÞch §ång Ch©u".

2. Nh÷ng ®Þnh híng:


- Ph¸t triÓn th¬ng m¹i du lÞch trªn c¬ së kh¬i dËy vµ ph¸t
huy mäi tiÒm n¨ng, nguån lùc cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ,
tham gia ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh vµ x©y dùng c¸c c¬
së h¹ tÇng “chó träng x©y dùng c¸c trung t©m tØnh, ph¸t triÓn
c¸c lo¹i h×nh du lÞch, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c
dù ¸n ®Çu t vµo kinh tÕ du lÞch, quy ho¹ch, x©y dùng ®ång bé
kÕt cÊu h¹ tÇng khu du lÞch Cån Vµnh, n©ng cÊp khu du lÞch
§ång Ch©u vµ mét sè ®iÓm du lÞch g¾n víi di tÝch lÞch sö -
v¨n ho¸. X©y dùng c¸c Trung t©m vui ch¬i gi¶i trÝ vµ mét sè
kh¸ch s¹n ®¹t tiªu chuÈn 3 - 5 sao ë Thµnh phè” (NghÞ quyÕ §¹i
héi tØnh §¶ng bé lÇn thø 17).
- ChÝnh s¸ch u ®·i ®Çu t theo híng Nhµ níc vµ nh©n d©n
cïng lµm ®¶m b¶o tÝnh tËp trung vµ ®a d¹ng ho¸, x· héi ho¸
c¸c h×nh thøc ®Çu t kinh doanh th¬ng m¹i du lÞch.
- CÇn ph©n c«ng, ph©n cÊp cô thÓ ®Ó qu¶n lý kiÓm tra
viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n.
III- Mét sè ®Ò xuÊt:
Së Th¬ng m¹i Du lÞch ®îc UBND tØnh giao nghiªn cøu ®Ò
xuÊt cô thÓ nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t ph¸t triÓn
c¬ së h¹ tÇng ngµnh th¬ng m¹i du lÞch.
- Nh÷ng vÊn ®Ò sÏ ®îc khai th¸c vµ ¸p dông c¸c chÝnh
s¸ch u ®·i nh: ®Êt ®ai, tµi chÝnh tÝn dông, ®µo t¹o nh©n lùc,
thñ tôc hµnh chÝnh, xóc tiÕn th¬ng m¹i du lÞch, xóc tiÕn ®Çu
t…
- X©y dùng tr×nh UBND tØnh ban hµnh mét sè quy ®Þnh
cô thÓ vÒ u ®·i, khuyÕn khÝch ®Çu t cho mét sè lo¹i h×nh h¹
tÇng th¬ng m¹i du lÞch nh chî, trung t©m th¬ng m¹i, nhµ hµng
kh¸ch s¹n cao cÊp, khu du lÞch - vui ch¬i gi¶i trÝ …
Tham gia tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) ViÖt nam ®·
®Õn gÇn. Th¸i B×nh cµng cÇn ph¶i tÝch cùc h¬n, chñ ®éng
vµo héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.