You are on page 1of 4

Khi ®ång vèn tõ ng©n hµng chÝnh s¸ch ®îc ph¸t huy hiÖu

qu¶

Thùc hiÖn chñ tr¬ng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña §¶ng ,ChÝnh
phñ ,nh÷ng n¨m gÇn ®©y,tØnh ta ®· ph¸t ®éng nhiÒu
phong trµo quyªn gãp víi tinh thÇn ®oµn kÕt t¬ng th©n th-
¬ng ¸i ñng hé ngêi nghÌo , Song ®èi víi Ng©n hµng chÝnh
s¸ch x· héi tØnh th× ®ã còng míi chØ lµ biÖn ph¸p t¹m thêi tr-
íc m¾t .§Ó gióp cho c¸c hé nghÌo xãa ®îc ®ãi,gi¶m ®îc nghÌo
mét c¸ch bÒn v÷ng th× ngoµi viÖc ñng hé vÒ vËt chÊt, c¸c hé
nµy vÉn cÇn mét sè vèn nhÊt ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt
ch¨n nu«i nh»m æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng .§©y còng
chÝnh lµ tiªu chÝ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng chÝnh s¸ch x·
héi víi môc tiªu tho¸t nghÌo cho n«ng d©n..
Víi ph¬ng ch©m kinh doanh kh«ng v× môc tiªu lîi nhuËn , h¬n
mét n¨m kÓ tõ khi ®îc thµnh lËp ,mÆc dï ho¹t ®éng trong
®iÒu kiÖn cha cã trô së,n¬i giao dÞch cßn ph¶i ë nhê hoÆc
thuª mùon t¹m,mÆt kh¸c võa ph¶i æn ®Þnh tæ chøc l¹i võa
ph¶i ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch ,nhiÖm vô chÝnh trÞ cña
m×nh song Chi nh¸nh ng©n hµng CSXH TB ®· lµm ®îc mét
khèi lîng c«ng viÖc kh¸ lín ®¸ng tr©n träng .ChØ lµm mét
phÐp tÝnh ®¬n gi¶n trong h¬n mét n¨m ho¹t ®éng ,ng©n
hµng CSXH ®· ®Çu t cho vay hµng chôc ngµn lît hé
nghÌo,trong ®ã hÇu hÕt c¸c hé nghÌo ®îc vay ®· ®Çu t ®ång
vèn cña m×nh vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt ch¨n nu«i ,nhiÒu hé
nhê ®ång vèn ®· tho¸t nghÌo ,®êi sèng ngµy cµng ®îc n©ng
cao c¶i thiÖn …
ChÞ TrÞnh ThÞ S©m ë th«n §¹i An x· Tù T©n Vò Th lµ mét vÝ
dô :
NÕu cø nh×n vµo c¬ ng¬i cña gia ®×nh chÞ S©m ngµy h«m
nay th× ch¾c Ýt ai ngê ®îc r»ng còng c¸ch ®©y kh«ng l©u
,gia ®×nh chÞ còng thuéc vµo diÖn mét trong nh÷ng hé nghÌo

1
nhÊt x·.§îc héi phô n÷ ,tæ vay vèn trong x· xÐt chän vµo danh
s¸ch ®îc vay vèn u ®·i cña Ng©n hµng CSXH Th¸i b×nh ,víi sè
vèn ®îc vay lµ 3 triÖu ®ång ,chÞ cïng gia ®×nh ®Çu t vµo
ch¨n nu«i lîn gµ vµ th¶ c¸.B»ng sù lao ®éng siªng n¨ng cña
m×nh ,hiÖu qu¶ ®ång vèn ngµy mét sinh s«i .§Õn nay ,gia
®×nh chÞ cã ®Õn 3 ao th¶ c¸ ,20 con gµ vµ 11 con lîn .Cuéc
sèng cña gia ®×nh chÞ cha giÇu cã g× song còng t¹m no ®ñ :
“ Ph¸t biÓu ; ChÞ TrÞnh ThÞ S©m ë th«n §¹i An x· Tù T©n Vò
Th “
T¬ng tù nh gia ®×nh chÞ S©m,Anh NguyÔn Thanh T©m –khu
§«ng Trung ThÞ TrÊn Thanh Nª-KiÕn X¬ng tríc ®©y còng r¬i
vµo c¶nh nghÌo khã .Rêi qu©n ngò ,víi hai bµn tay tr¾ng ,®îc
héi cùu chiÕn binh trong x· gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho gia
®×nh anh ®îc vay vèn uû th¸c tõ Ng©n hµng CSXH huyÖn
.Do ®Çu t vµo s¶n xuÊt ,ph¸t triÓn kinh tÕ vên ao chuång cã
hiÖu qu¶ ,®Õn nay ®êi sèng cña gia ®×nh anh ®îc c¶i thiÖn
vµ n©ng cao râ rÖt :
“Ph¸t biÓu ; Anh : NguyÔn Thanh T©m khu §«ng Trung ThÞ
TrÊn Thanh Nª”

Tõ thùc tÕ cho thÊy ,m« h×nh cho vay hé nghÌo ®îc uû th¸c
qua c¸c tæ chøc x· héi ®oµn thÓ chÝnh trÞ ë ®Þa ph¬ng nh
Héi n«ng d©n ,héi phô n÷ ,héi Cùu chiÕn binh vµ §oµn thanh
niªn cña Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi Th¸i b×nh ®· mang
ph¸t huy ®îc søc m¹nh vµ mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc .HiÖn
nay ,hÇu hÕt Ng©n hµng CSXH c¸c huyÖn trong tØnh ®Òu
cho vay uû th¸c qua c¸c tæ chøc Héi ®oµn thÓ c¸c x· ,cïng víi
ban xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®Þa ph¬ng chØ ®¹o c¸c tæ chøc héi
thµnh lËp tæ vay vèn theo ®Þa bµn th«n ,®ång thêi b×nh xÐt
c«ng khai ®èi tîng ®îc vay vèn còng nh kiÓm tra thêng xuyªn
viÖc sö dông vèn vay cã ®óng môc ®Ých hay kh«ng .Víi c¸ch
lµm nµy Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi Th¸i b×nh ®· thùc sù
yªn t©m vÒ ®ång vèn cña m×nh khi ®øng ®»ng sau hä lµ c¶

2
mét tæ chøc x· héi ®oµn thÓ ®Þa ph¬ng cïng vµo cuéc .Ph¸t
biÓu : “ ¤ng Lª Tam TØnh –Chñ tÞch CCB x· Tù T©n Vò Th
¤ng TrÇn V¨n §«ng –Chñ tÞch UBND x· Tù T©n”
Sau ®ît ma óng võa qua ,l¹i cµng thÊy râ vai trß ®ång vèn
cña ng©n hµng CSXH TB ®èi víi ngêi nghÌo trong tØnh cµng
®îc kh¼ng ®Þnh nh mét cøu c¸nh cho c¸c gia ®×nh vèn c¸i
nghÌo vÉn cßn ®eo b¸m l¹i bÞ thiÖt h¹i nÆng nÒ sau c¬n ma
óng . Ngay sau khi døi khái t×nh tr¹ng ngËp óng ,l·nh ®¹o
Ng©n hµng CSXHTB ®· khÈn tr¬ng chØ ®¹o cïng víi ®Þa ph-
¬ng th«ng qua c¸c tè chøc héi ®oµn thÓ huyÖn ,x· lªn danh
s¸ch c¸c ®èi tîng vay vèn ,®ång thêi lµm thñ tôc ®Ó r¶i
ng©n cho vay trùc tiÕp ®Õn c¸c hé nghÌo ,kÞp thêi gióp cho
c¸c hé nµy cã ®iÒu kiÖn ®Ó æn ®Þnh cuéc sèng vµ ®Çu t
,ph¸t triÓn l¹i s¶n xuÊt.
Ph¸t biÓu : ¤ng NguyÔn V¨n §«ng-G§ NHCS huyÖn KiÕn X¬ng
TÝnh ®Õn nay,Ng©n hµng CSXH TB ®· thùc hiÖn kÕ ho¹ch
nguån vèn ®¹t gÇn 271 tû ®ång ,tæng d nî cho vay hé nghÌo
gÇn 235 tû ®ång ®¹t xÊp xØ 100% kÕ ho¹ch giao trong n¨m
2004.Riªng viÖc r¶i ng©n cho vay vèn 120 gi¶i quyÕt viÖc
lµm mÆc dï ph¶i qua nhiÒu cÇu nÊc trung gian nªn ¶nh hëng
nhiÒu ®Õn viÖc cho vay,song ®Õn hÕt th¸ng 6 /2004 ng©n
hµng CSXH TB ®· thùc hiÖn viÖc cho vay víi d nî 30 tû ®ång
gãp phÇn cho c¸c ®èi tîng ®îc vay cã vèn ®Çu t vµo s¶n xuÊt
t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng cã thu nhËp æn ®Þnh :

Ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng b»ng ho¹t ®éng cña m×nh chi nh¸nh
Ng©n hµng CSXH Th¸i B×nh ®· thùc hiÖn tèt chñ tr¬ng “Xo¸
®ãi gi¶m nghÌo “ cho n«ng d©n n«ng th«n nghÌo trong tØnh
,®ång thêi gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc thùc hiÖn th¾ng lîi

3
c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi ®Þa ph¬ng. Tuy nhiªn, ®Ó lµm
tèt chÝnh s¸ch cña nhµ níc ,®Ó hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm
vô cña m×nh , Ng©n hµng CSXH Th¸i B×nh vÉn cßn ®øng tríc
nh÷ng thö th¸ch, khã kh¨n rÊt lín. §ã lµ viÖc ph¸t huy vai trß
cña Ng©n hµng vµ sÏ ph¶i lµm g× vµ lµm thÕ nµo ®Ó gãp
phÇn lµm cho c«ng b»ng x· héi ,rót ng¾n kho¶ng c¸ch cña sù
ph©n ho¸ vçn ®· ®ang h×nh thµnh nh hiÖn nay vÒ tû lÖ ngêi
giÇu vµ ngêi nghÌo ,®ång thêi gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph¬ng. §©y còng lµ niÓm tr¨n
trë cña tËp thÓ ®Çy non trÎ cña chi nh¸nh NHCSXHTB.
Ph¸t biÓu : “ «ng TrÇn V¨n Phung –Gi¸m ®èc Ng©n hµng
CSXHTB”.
Cïng víi c¶ níc Th¸i b×nh ®ang h¨m hë bíc vµo thùc hiÖn sù
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸.Cuéc sèng ®ang thay
®æi tõng ngµy ,bé mÆt tõ ®« thÞ ®Õn n«ng th«n ®· khëi
s¾c ..§Ó gióp c¸c hé n«ng d©n nghÌo thiÕu vèn cã ®iÒu kiÖn
®Ó ®Çu t vµo s¶n xuÊt c¶i thiÖn vµ n©ng cao møc sèng cña
m×nh ,rót ng¾n l¹i kho¶ng c¸ch giÇu nghÌo gi÷a thµnh thÞ vµ
n«ng th«n ®· vµ ®ang lµ môc tiªu mµ ng©n hµng CSXHTB
nh¾m tíi .Trong t¬ng lai kh«ng xa khi dù ¸n x©y dùng trô së
Chi nh¸nh NHCSXHTB ®îc x©y dùng trong n¨m tíi ,cïng víi ®éi
ngò c¸n bé l·nh ®¹o cïng gÇn 80 CBNV trong chi nh¸nh ®oµn
kÕt ,n¨ng ®éng ,ch¾c ch¾n nh÷ng ngêi nghÌo trong tØnh sÏ
tho¸t nghÌo ,cïng víi nh©n d©n trong tØnh gãp søc m×nh ®Ó
x©y dùng quª h¬ng TB thªm ®Ñp thªm giÇu ..