You are on page 1of 21

o

c
CI

EI

@
7-->

Fr
F 2

r2
T3

r4
T5 T6 T8

TI B1

r2
T3
MICRO+GRILL

B2

T4 T5 B3 T6

oPTlcooK

T7 T8

---- [:

a oprtcooK

B4

I I

,,,

aaoaoaaooo oooaoaoaooa aoaaaaooaoaa ooaaaaooaaaoo oaooaaoooaaaoa aaaoaaoaaaaaooa aoaoaaaaooaoao aa aaooaaaaoaaao aaaooaaaaaaooa aaaoaaoaoooooao aaaoaaoaaaaoaa aaoaaaaaaooaoaa aaaaaoaaaaoaaa oaooaoaaaaaaa aaoaaaaaaaaa aaaaaaaaaao ooaaaaaoao

Wij dankenu voor de aanschaf van een apparaat het uit Moulinexassortiment. Wij trachtenmet gebruikmaking onze kenniszoveel van mogelijk tegemoet komenaan de wensenen behoeften te van de consument. D e z e g e b r u i k s a a n u r i j z i ni g g e s c h r e v e nv o o r d e s magnetronmodellen: Y79 en Y85. \'66,

lnhoud
Beschrijving Pagina60 Installatie Pagina 1 6 1.Aansluiting Pagina 1 6 2. Installatie Pagina62 Veiligheidstips Pagina62 Voor het eerste gebruik Pagina65 1. Montage van het draaiplateau Pagina65 2. Het ronderooster Pagina65 van het isolatiemateriaal 3. Montage op het rooster Pagina65 4. Instellen het uurwerk van Pagina65 geur" te verdrijven 5. Om de ,,nieuwe Pagina66 Ingebruikstelling Pagina66 - Opmerkingen Pagina66 - Functiesvan het apparaat Pagina68 1. Automatisch ontdooien Pagina68 2. Kokenmet de magnetron Pagina68 3. Grilleren Pagina68 4. Garenen bruinenmet magnetron+grill Pagina69 5. Bakkenin de heteluchtoven Pagina69 6. Garenen bakken met magnetron+hetelucht Pagina69 7. Opticook-functie(alleen 271modellen) Pagina 70 8. De Draaiplateaustop Pagina70 Praktischetips Pagina71 Schoonmaken PaginaT2 Onderhoud PaginaT4 Wattedoen indienuwapparaatnietwerkt? PaginaT4 Tips voor aval van verpakking Pagina75

Beschrijving
Maakuzel vertrouwd hetapparaat de verschillende met en onderdelen accessoires. en Hoewel onzeapparaten al aan heteindvan de produktie-lijn nagekeken worden, wij raden u aan het apparaatthuis nogmaalste controleren op (Sluit deurgoed? schadeaan de binnen- buitenkant. of de Zijn er geen scharnieren verbogen?) Indien een gebrek u constateert, hetapparaat stel dan niet in werking maarlaathet nakijken dooreen doorMoulinex 60

@r Installatie

erkende reparateuro door de reparatie-service van Moulinex zel (zie het boekje "MoulinexService"). Vouw de omslagopen. De roodgenummerde tekeningen illustreren montageen unctieszoalsbeschreven de de op pagina's. volgende 1/ Het apparaat C Deur Deurvergrendeling C1 D Bedieningspaneet E Zelfreinigende bovenwand E1 Grill-element F Draaiplateau G Bodemplaat H Achterzijde met ventilatorheteluchtoven M Toevoermicro-golven Verlichting N P Handgreep deur Het bedieningspaneel Z A Weergavebereidingstijd gewonetijd of (van B1 Knopinstelling bereidingstijd 0-60min.en 0-90 (.AlR,, gebruikt) min indienu alleenhetelucht en gewonetijd instelling 82 Keuzeknop magnetronvermogen (voor heteluchtoven) B3 Keuzeknop temperatuur B4 Keuzeknopsoort voedsel (alleen 271modellen) T1 Toets klok-instelling T2 Toets start magnetron I J Toets start grill r4 Toets start magnetron+ grill Toets start heteluchtoven T5 T6 Toets start magnetron+ heteluchtoven Toets starl Opticook-functie(alleen 271modellen) T8 Toetsdraaiplateaustop 3/ Accessoires F Draaiplateau F1 Steundraaiolateau F2 Meenemerdraaiplateau Rond rooster(1 voor 'l7l model- 2voor 271model)

1.Aansluiting Het etiketop de achterkant van uw apparaatgeeft aan: - de nominale voedingsspanning: Volt(gebruiksbereik 230 tussen 207 en 243 Volt) ot 24O Volt (gebruiksbereik tussen216 en 254 Volt) - het nuttig vermogen: bijv. MW Output power/ nuttig vermogenM.O.:900 W. Dezewaardestaatvermeldaan van het etiket. de onderzijde of Controleer de netspanning aangegeven uw apparaat op
61

overeenkomt de netspanning u thuis. met bij Vooruweigen veiligheiddient u het apparaataan te sluiien op een deugdelijk stopcontact randaarde. met Verkeerdeaansluitingmaakt de garantieongeldig. Controleer het aantalamperedat aangegeven of staatop min. 16 uw elektriciteitsmeter oo de hoofdzekerino en ampre bedraagt. 2. lnstallatie - Zorg da de ventilatiesleuven het apparaatnooit van afgedektzijn en zorg ervoordat er geen vloeistohet a p p a r a ab i n n e n a n d r i n g e n . t k - Installeer apparaat te dichtbij een hittebron het niet daar h e t a p p a r a a t o n t w o r p e ni s v o o r g e b r u i k i n e e n omgevingstemperatuur max.35'C. van - U kunt de magnetronop een werkblado in een nis plaatsen. Houd rekening dat,indien de magnetron er mee u i ne e nn i sp l a a t s t , r r o n d o m e m a g n e t r om i n i m a a l c m n 5 e d ruimte moetblijven vrij voorventilatie. Bovendien dientde ruimtewaarinde magnetron staat,goed geventileerd te ztln. - Als u de magnetron een werkblad plaatst, op controleer dan o het apparaatstevig en stabiel staat. - U kuntde magnetron ook inbouwen : De kast waarinuw apparaat wordt ingebouwd dient een ventilatie-ruimtehebben min.650cm2. van Vooreenkast te van 60 cm diep,dientde afstand tussende achterzijde van d e i n b o u w k a s tn d e m u u rc a . 1 2 c m t e z i j n .D e m i n i m a l e e hoogtevan de ventilatieschacht te zijn: dient - 35 cm vooreen 17 lilermagnetron; - 38 cm voor een 27 lilermagnetron. Er mag zichnietstussende achterzijde de magnetron van en de ventilatieruimte bevinden,opdat de hitte die de m a g n e t r o n - o v e n g e e f t o n g e h i n d e r d f g e v o e r dk a n a a worden.Houd ook de voorzijde van de magnetron vrij. Wanneeru de magnetron-oven combinatiemet een in andere,traditionele(hetelucht)oven inbouwt,plaatstu de magnetronaltijd onder de gewone oven.

Veiligheidstips
1. Uw apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijkgebruik. Gebruik het apparaatdan ook uitsluitendvoor het bereiden,opwarmeno ontdooien van voedingsmiddelen en/o dranken. 2. Raak tijdens het koken/bakken geen heet geworden oppervlakkenvan het apparaataan (bijv.de deur, grillelement,binnenwanden). ovenwanten wanneer Gebruik haalt. u het gerechtuit de magnetron-oven 3. Laat het apparaat nooit leeg unctioneren in de (o uncties). magnetron-functie in gecombineerde Er moet iets in de maonetron staan. wanneerdeze in

werking wordtgesteld. Indien de magnetron u leegaanzet, riskeert beschadiging verkort de levensduur het u en u van apparaat. magnetron voorzien Uw is van een thermische Blj beveiliging. oververhitting schakelt magnetron-oven de automatisch Open in dat gevalde ovendeur wacht uit. en 1 5 m i n .a l v o r e n s d e o v e no p n i e u wn w e r k i n g t e l t . u i s 4. Uw magnetronheet een hoog vermogen hetgeen u in staat stelt gerechten veel snellerte ontdooien, te op warmen te kokendanop hetgasornuis in eengewone of of oven.Raadpleegtvoordebereidingstijd uwgerechten u van de aanwijzingen de (diepvries)verpakking.tijden op De die staan aangegeven deze (diepvries)verpakkingen op (en vaak ook de bereidingstijden magnetronkookboeken) in zijn meestalberekendop een magnetronvermogen van 650 Watt.Daaruw magnetron hogervermogen een heet, (850 Watt of 900 Watt), verkortu dan de aangegeven
bereidingstijdals volgt: (in Vermogen Watt) aangegeven de verpa(4g op (in vermogen Watt)van uw apparaat bereidingstijd aangegeven op x de (diepvries)verpakking of in het magnetronkookboek

= u wb e r e i d i n g s t i j d . B i j v o o r b e e l d :5 0 W a t t x 3 m i n = 2 m i n . b e r e i d i n g s t i j d 6 900Watt voor.u\/ magnetron. I n d i e ne r g e e n a a n w i j z i n g eo v e r d e t e p r o g r a m m e r e n n gegeven bereidingstijd worden, kiestu dan altijdeen korte b e r e i d i n g s t dj id u e v t .k u n t v e r l e n g eS t.e l o m e b e g i n n e n i e n t eenderdevande bereidingstijddieu normaal gesproken in nodigheet.Programmeer langerdan de benodigde niet bereidingstijd. loopthet risicodat het gerecht U verbrandt wanneeru het vergeet. 5. De deur van de oven moet ongehinderd kunnen sluiten. Zorg da er nieis tussen de oven en de ovendeurzi (doek1es, ovenwanten). ovendeurmoet vrij kunnen De sluiten.Let erop dat de borden die u in de magnetron plaatst te grootzijn.Indien deurnietcorrect niet gesloten de is,zorgt veiligheidsvergrendeling dathetapparaat de ervoor gesteldkan worden. niet in werking 6. Gebruik uw nnagnetron niet voor: - F r i t u r e n a a rh e t n i e tm o g e l i j ks d e t e m p e r a t u u ra n d e d i v olieo het vet constant houden(de olie o het vet kan te spontaan vlam vatten). - Kokeno verwarmen eierenof slakkenin de schaal, van h a r d ee i e r e nm e t o f z o n d e rs c h a a l .D e z e k u n n e nu i t elkaarspatten. - Hetverwarmen luchtdicht van agesloten les1es, schalen, e.d. Maarze altijdeerstopen.

- Het koken/verwarmen gerechtenin de schil (bijv. van in zonder eersteen inkeping te er kastanjes rookworst) of makeno met een vork in te orikken. - Het drogenvan wasgoed. 7. De temperatuurvan lesjes en potjes babyvoeding e.d.: - Vrgeet niel om spnen van babylesjes en deksels van poljes te verwijderen voor u deze verwarmt. - De magnetronunctie heeft de eigenschap dat alleen het gerecht zel warm wordt. Zo kan een schaal koud o lauw aanvoelen, terwijl het gerecht zel heet is! - Om brandwonden le voorkomen dient u het gerecht altijd voor het opdienengoed om te scheppenen zorgvuldigde temperatuurte controleren;dit geldt in het bijzondervoor bereidingenvoor kindelen (flesie,babyvoedingin poljes). - Babylesjes voor het gebruik goed schudden en vervolgens wat druppels op de rug van uw hand gieten, alvorens u uw kind de les geet. 8. Het verwarmenvan vloeistoen Bij het verwarmen van vloeistofed (water, kofie, thee, melk, etc.) kan het bereiken van het kookpunt optreden op het momeni dat u legen de beker stoot om deze uit de magnetron-oven te halen. De vloeisto gaat dan pas stijgen o borrelen! Om dit te voorkomen, dient u altiid een plastic lepeltje in de te verwarmen vloeisto te zetten. metalenbakjes,aluminium9. Wegwerpverpakkingen, olie, etc. in u Blij hetapparaat de buurtwanneervoedingsmiddelen bij papieren andere brandbare in of kookt de plastic, opwarmtof van Als wegwerpverpakking. erdoorhetgebruik ditmateriaal draai de houd de ovendeurdan gesloten. rook ontstaat, (d ( r b e r e i d i n g s t i jk n o p 8 1 ) )n a a rn u le n t r e kd e s t e k k eu i th e t (onderbreek elektriciteitsvoorziening). de stopcontact 10. Gebruikgeen plastic voorwerpenonder de grill en u s . de o i n d e h e t e l u c h t - u n c t i e : z ez u l l e n m e l t e nP l a a t s w gerecht altijd op minstens2 cm astandvan het grillv e l e m e n t .T l j d e n sd e b e r e i d i n g a n v e t v l e e s k u n n e n raken, vlam vatten of vetspatten, die het grill-element v o n k e n .D e z e z u l l e ne c h t e rv a n z e l d o v e n e n h e b b e n g v e r d e rg e e n n a d e l i g e e v o l g e nm i t s u d e o v e n r u i m t e regelmatig schoonmaakt. o 1 1 . G e b r u i kg e e n a l u m i n i u m o l i e m d e b i n n e n r u i m t e van uw oven te bekleden!(Nietin de magnetron-functie, gebruikt.) zal Dit heteluchtoven nochwanneer de gewone u kan verstoren. Bovendien van de thermostaat de werking vin g e b r u i v a na l u m i n i u m f o il ne e m a g n e t r o n - u n c toe k e n k id kunnenbeschadigen. die doen ontstaan uw apparaat

99 'ueuaule ualelai uolnutuJ ulo ap ur)lol)op uo6allo uouJoueol ualelat uoinurur uroaour ap ^ l o l l o p i a u i r e e r q ' ( l g ) d o u > t q L uu r u l n u t uo p l a l s 'uolnurur uen srallrc ap eemlep uereddru>1 np 'ptaar-uu.rer6ordeO :( srrnn 1rp 11)slaoldo sleeu6ou>1nr6 'uouroule uolelel ualn op uo ur)ol) op ua6al1ouaLuauaol uoielol ualn op u o e e u l o l ) o p l o r . r e e r 6 ( 1 g ) d o u ^ ' q ' u ru u n nl o ql e l s u '(eldsrp ieq do s1url) uereddrul ]oq uensrallrc l op :(11)s1eo1 >1nrq rnn aa^ do 'gg:71 do )romrnn1aqpaddrul '6uuo1sr.uoo.r1 uaa eu ]o 'l)sols lcEluoodols urre)lels op n loauueM laq 'llassrM loloqcslo leeqcsue^ n reouueM laq leeualeurarielosr sleelolAlleel lerulalsool ap laLl ue^ leelou lorl laloLlos 1oe[1eq ualp]eur]oq lep 'eg uenaOaOuee s;eoz leLlirnqos 6urue>1e1do leeualetrt QZ srolsool ap lo ralsoor laq uee leeueleu ieq Orlsenag '6ur11edren op lrn leeualeuiarlplosr leeHlaLl ('ua1erleelau repueuae6 lpelou 6eu ueno -uorleuOeuu up) leeualeLuorlelosr urz uerzroon uaa uen azapJeouueM uelrnrqeO uoollesrolsoor n lunl uapoz op uorleuOeu ure>1eq laloLl3s ep ualeleu uee n uetpul 1;ran lo 'ralsoor 'g 1eq do leeualeurarlelosl laq uen a6e1uoy11 'uapro^ lsteeldeb uropoqua^oap do so; lena6 uaeb u; 6eu Jalsoor1ag 'ueslee;d neele;dreerp do oz ezep 1eq n lun) rolsoor sol uaa laur s! lsnrabln uelo n n uarpul' ep iulopoquo^o do lcerrpUooulalsool loq sleeld neote;dreerp uenJouiauaaur do uolloubeLu ap lell annur Onrel leaqeOlaq sleeld lsen a1eeq aprap loLl 6rlqcrzroon n llarl ue neoleldreerp ue^pueleprelqce uep 1eq aomlop ]oz 'uonoap ]rnneele;dreerp leeH lsenselyeeq ]aL{ :ldrlcgsen n lep ralsoor uaa lau sl lsnreblrn ua^o ^ n ualpul ' '(q '61) uailezneeleldreerp do oz 1o(e '611) laq uaddtlclsenralsoor n lunl ue^olopou 1eq 1[r1lupr..i]V uen loLl ' s l o l o q o se O r u r u o su e n 6 u r p r e r e q p a 16rpno^uooleA (l) ralsoor apuor laH 'z '(sr yn:peOur snp (gf) sleol ua) plalsebur sr leru dolsneele;dreerp slrurslr..lcol op JeeuloMuep s)jurl reeu neele;d lrperp'llols 6ur)loMur uo^o ap n uatpul laq 'roluouaur ap do fi) neale;dreerp ue ( ll) neele;dreerp 1eq 'llensleeldu,zdo ioLlue^ unelsop nu 6a1 1eq 1;ezuen 1o1 slLlcar s)urlreeupueqop leurloq reer6 (g) ruepoquo^o lo ap up^ uepprur ur1eO ul (Zl) roureueaur slpeld op 1eq ]oll 't :(g) nealeldreelp laq ue^ abeluol4 'uaoorple orpln^oJoz 'ueerl ep iepuo oz looos uo lrn serossacceollPled ie

't Ira^ rnn laq ue^ bulttatsut (o

rnJqoo olsjoo lotl JooA

- Drukvoor de derdekeer op toets(T1):de twee punten knipperen, uurwerk geeftde juistetijd aan. het Opmerking:bijeenkorte stroomstoring magnetron blijftde de juistetijd aangeven. 5. Om de nieuwe geur uit uw apparaatte verdrijven: De twee verwarmingselementen uw magnetron-oven in zijn bedekt met een beschermende vetlaag.Voor het eerstegebruikkunt u de nieuwegeur die deze vetlaag veroorzaaktverdrijven door de verwarmingselementen heet te latenworden.Ga als volgt te werk: Plaats een glazen schaal gevuld met een liter water op het draaiplateau sluit de deur. Voor het grill-element: en - S t e l1 0 m i n u t e n 1 0 : 0 0 i)n m . b . v . n o p( 8 1 ) . ( k - Drukop de GRILL-toets (T3). De binnenverlichting aan,de grillwordlwarm.Negeer gaat het geluidssignaal aangeeft gerecht keren. dat het te Open de deur na het verloopvan de 10 minuten. op Ga dezelde manier te werk voor het element van de heteluchtoven. - S l u i td e d e u r . - S t e l' l5 : 0 0m i n u t e nn m . b . v . n o p( B ) . i k - Stelde temperatuur (knop(83)) in op 250'C. - Drukop de AIR-toets (toets(T5)) gaat De binnenverlichting aan,de ovenwerkt.

Inwerkingstelling
OPMERKINGEN U kunt de instellingen zels tijdens een bereiding veranderenmet behulp van de bedieningsknoppen. U kunt bijv. de bereidingstijdverlengen o een andere bereidingswijzekiezen met behulp van de toetsen (behalvein de OPTICOOK-f unctieop het 271 modet).De in werking gestelde functie wordt aangegeven door een fampje. Het is echter niet mogelijk om tijdens de bereiding in de Opticook-functie (271 modellen) een andere soort voedsel in te stellen (knop (84)). (knop (82)): @. ff"t magnetronvermogen Dezegebruiksaanwijzing is geschreven verschillende voor modellen magnetrons, verschillende van ametingen, met een vermogenvan 850 of 900 Watt. De 6 verschillende magnetronvermogenstanden worden als volgtgebruikt: automatisch ontdooien warmhouden (minimaal vermoqen) ontdooien opwarmen en gerechten van moeilijke (meteierenof roombijv.)
66
AUTO )|e;< +< a

70

tou

170

snetonloooren van kleineporties rangzaam opwarmen o garenvan moeilijke gerechten KOKen opwarmen en (maximum vermogen)

370

400
620

580 850

900

Draai,om het magnetronvermogen laten toenemen, te knop(82) met de klok mee. O p s o m m i g e m o d e l l e ns t a a n v i e r p u n t e n t u s s e n d e verschillende vermogenstanden zodat u het vermogen nauwkeuriger kunt instellen. Opmerking: de waarden die op de tekeningenstaan kunnenafwijken aangegeven van die van uw magnetron. Ze wordenechtervoor dezelfde gebruikt. doeleinden . I n s t e l l i n gv a n d e b e r e i d i n g s t i j dk n o p ( 8 1 ) ) ( Wanneerhet display gewonetijd aangeeft u draait de en aan knop(B1),verandert instelling de tijd naarde de van bereidingstijd. alle minutenwordenbij het instellen Niet weergegeven. gaat in stappen: Dit - van 0-1 min. in stappen van 5 sec. - v a n 1 - 6m i n .i n s t a p p e n a n 1 0 s e c . v - v a n 6 - 1 0m i n .i n s t a p p e n a n 3 0 s e c . v - v a n 1 0 - 9 0m i n .i n s t a p p e n a n 1 m r n . v Om de bereidingstijd verlengen, te draaitu knop(B1) met de klok mee. Om de bereidingstijd verkorten, te draaitu ( B 1 )t e g e nd e k l o ki n . lndien u geen bereidingstijdinstelt,springt het display na vier minuten terug naar de gewone tijd. . Tijdens de bereidingstijdkunt u: - De deuropenenm.b.v. handgreep om de staatvan (P) de uw gerecht bekilken. ovenstoptdanautomatisch te De de bereiding gaatpas verderwanneer de deursluiten en u opdeverlichte toets druktdiede bereidingswijze aangeeft. - Zonderde deurte openen bereidingstijd de wijzigen door middelvan knop(81),behalve wanneer hetautomatisch u o n t d o o i p r o g r a m m a e b t i n g e s t e l d .U k u n t o o k d e h t e m p e r a t u u r v a n d e h e t e l u c h t o v e no f h e t magnetronvermogen tussentijds veranderen. Indien u de bereiding onderbreekt door de deur te openen kunt u de resterende bereidingstijd annuleren doorop toets(T1)te drukken. display Het springt danterug naarde gewonetijd.Indienu de resterende bereidingstijd nietannuleert, springt display vanzelf 4 minuten het ook na terugop de gewonetijd. . Aan het eind van de bereidingstijd: klinkt een g e l u i d s s i g n a a ln h e t l a m p j e v a n d e i n g e s t e l d e e knippert. verlichting, draaiplateau bereidingswijze De het en de ventilator blijvenwerkentotdatu de deur geopend heeft.Het display springt terugop de gewonetijd nadatu
67

de deur geopendheet.lndiende oven erg heet is, gaat, nadatu de deurweergesloten heeten de magnetron leeg is, de ventilator werkentotdatde temperatuur voldoende gedaaldis. FUNCTIES VAN HET APPARAAT 1. Automatischontdooienri? In deze functiebeginthet magnetronvermogen hoog en neemtin vijf fasena. - Plaatsuw gerechtin de ovenruimte sluitde deur. en - Kiesde standautomatisch ontdooien m.b.v.knop(B2). - S t e l d et i j di n m . b . v . n o p( 8 1 ) k - D r u ko p t o e t s D ing " M l C R O ,( T 2 ) . e b i n n e n v e r l i c h t e n h e t , lampje van toets(T2)gaanbranden. apparaat werkt. Uw De ventilator werkt. - Tijdens ontdooien het klinkt een geluidssignaal teken ten dat u het gerecht dientom te draaien hetvrijgekomen en vochtdientte verwijderen. - W a n n e e r e t d i s p l a y p n u l s p r i n g tk l i n k t p n i e u w e n h o , o e geluidssignaal. ontdooien Het stopt. Het lampjeop de toetsknippert. binnenverlichting, De het draaiplateau de ventilator en blijvenwerkentotdat u de d e u ro p e n t . - O p e nd e d e u ra a n d e h a n d g r e e( P ) e n h a a lu w g e r e c h t p uit de oven. (in ontdooitijd Opmerking: u kuntde eenmaalingestelde de unctieAutomatisch Ontdooien) meerveranderen. niet 2. Koken in de magnetron:MICRO - Plaatsuw gerechtin de oven en sluitde deur. - Kieshet magnetronvermogen behulp met van knop(82) - Stelde kooktijd met behulpvan knop(81) in - D r u ko p d e T en " M l C R O " - t o e t(s 2 ) .D e b i n n e n v e r l i c h t i n g het lampjeop toets(T2) gaanaan. - W a n n e e r d e k o o k t i j dv e r s t r e k e ni s , k l i n k t e e n geluidssignaal. magnetron De stopt. het Hetlampje toets(T2)knippert. binnenverlichting, op De draaiplateau de ventilator en blijvenwerkentotdat u de (P) deuropent. Opende deuraande handgreep en haaluw gerechtuit de oven. 3. GrillerenGRILL : - Plaatsuw gerechtin de ovenen sluitde deur. - S t e ld e g r i l l - t i jid m e t b e h u l p a n k n o p( 8 1 ) . n v - D r u ko p d e (s 3 ) .D e b i n n e n v e r l i c h t ie n T ng "GRlLL"-toet t. h e tl a m p j e pt o e t s 3 g a a nb r a n d e n . eg r i l l w e r k I n d i e n T o D u een271 model heeftzaldeventilatorvan de heteluchtoven o o kw e r k e n n d e g r i l l { u n c t i e . i - Tijdens bereiding klinkt de een geluidssignaal.dientuw U gerecht of dan om te scheppen te keren. - Aan het eind van de bereidingstijd klinktnogmaals het geluidssignaal. grilleren Het stopt. Hetlampje toets(T3)knippert. binnenverlichting, De het op draaiplateau de ventilator en blijvenwerkentotdat u de
6B

69 loL.l lor.ulr.lto)iuaolo^o lsatl uooouljo^uojluoeujlou tep atlsunlap ut n uotput lLlcnleleLl+uorlou6eut :6utltautdo * 'ua^o ep itn lLtcareo ^ n l p p r u.e ( d ) d o e l 6 p u e q ou e l n e p a p a d o ] u o d o J n o p p u . l op n leplol uousM ua^lllqio]eltluo^op ue nealpldteelp '6urlr..lotUo^uouutq oC 'Uaddru) (g1)sleoldo etdulel loq 1eg 'lools uaueq lH ';eeuOrssprn;aO ueequrp prlsburprereque^puta uev ap loq 'uapuplqatduel 1eq eureeq '])1toloq leru 6ou rnnletedueleplelsaOur sr 4[r1q ep Oue;ozl.reddru(91) slaol do etdLuellaH .llrem 'uepuelqueeb(gt) leeieddeMn slaol do e[du.re; ue 1eq ourlqcr;ranuauulq ac'(gI) " u lv+oucl y\,,sleolep do)nrc '.(lg) dou>l uendlnqeq1er-u plrls6urptoroq lo]S ur ap '(gg) doul uen dlnqeq ieul ut lnnlplodual ep 1e1g

'(ze)

dou>1 uen dlnqaqleu ur ueOouuanuorleuOeut lals laq 'lnap op ltnlsua uo^o op ur lqcataO sleeld Mn :lqcnlolaq+uollau6eu ur uellpg .9 HIV+OUOI11 'uo^oop lrn ue op lqcare6^ n leeLl (6) deei6pueLl ueeJnapep uadg ' 1 u a d on e p t ep n tolelrluan ua neele;dreerp ]eplol uolem uanlr;q ap '6ur1qcr;re^uouutq (Sl) eq 'yeddru>1 steotdo etduel1ag 1eq '1do1s ualyeq 1ep ';eeubrssprnle6 uao l)urlI 'sr uolollslan plrlsburpreroq JoouueM op 'uopuelq laLl eureeq 'l)toloq sr leru 6ou rnnleredueleplelseOur 4tr;q ep 6ue;oz uereddru>1 (SD s1eo1 etdr_ue; do Ulffq 1ep '])renn leereddeanq uepuerquee6 (g$ s1eo1 etdu.rel do ua oA 1eq 0urlqcrUa^uouutq '(9I) sleo]-<UlV> do >1nrq ep '( ap lg) dou)iuen d;nqeq1eu ur prls6urproloq lols (gg) dou)iuen dlnqeqiur ut lnnleJoduelep ;a1g 'rnapap ynls uo uono op ur lqcerebMn sleeld ulv :ua^olrlsnlalaqap ut ualleg .g uo^o ep iln ^ lqceraO n leeque (6) deer0pueLl ueeJnopap uedg op ']uodo nep r ep n ]eptoi uolileMuenlr;q tole;r1ua^ ua neele;dree.rp op '6ur1qcr;re^ueuutq eg 'peddru>1 sleoldo etdurel (y1) 1eq 'lools uorlouoeul1ep ac ';eeuOrssprnle6 p1ur11 prls6urpreteque^puto uev uaa ep lorl ']I.roM ^ 'uapuerq (71) sleotdo e[du.re1 ue ueeO leeredde n iaq 6urlqct;tenueuulq (71)"-11 C+OUCly\jslootdoln.rc eq lH " '(1g) dou>1 dlnqeqgau ur plrlsOutpraloq lols uen op '(Zg)dou>i d;nqeq uen leu uaboullanuorleu6eu ssty leLl 'rnap op ltnlsuo uo^oap ul lqcere6Mn slpeld -l-ltHg+OUC111 .? :11r.r6+uo.r1au6eur ut ualleq uo uaJBC 'ua^o ap 1lnlqcetaO MnleeLl (4) deet6pueq ueelnap op uadg.luedolnep ua ap

OL 'nea1e;dreerp loq lreeJp Unlpul(gD slaoln uotpul uoteplp l ruo uoqqaL4 alurnl ueeb erp ue>lrnrqe6 uleqcsuano aluplrr^ ;o 'ere1ol61oo n lun) apuaopoz 'uollozltls neeleldreerp n tun) 1191; staoi)dolsneele;dreerp loy\ op loLl eg 'g aQ dolsnealeld;ee.rp 'uareddru>1 '1;a1sur e;dsrp gr;q leq plrls6urprereq orauo)1 uoe n uatpul uo]nutuJ leeulutru 9 ue^ uollais urprgsOurproloq atlcun1-ooctldg uen e1 uo ep poog :ue6ur;1e1sur usueelseunder6 uezztd'Uee1'soal^ ap roo^ n luorpleellnsar leeurldoueeloo1 :bul>llaurdg * 'ua^oop lrn Mn ap iqcereO leeque (6) daarOpueq uee jnop ep ued6 'lueoo inap op n uenr;q role;r1uo^ uo nealeldreerp op leplotuo)lo/v\ 1eq '0ur1qcr;lenueuurq'uaddrul(21) s1eol ap uen eldLue; lap '1do1s 6urprereq ua leeuOrssprn;eO ap 'sr uoleJlsjn p[rlsOurpreloq .loeuueMop ]oq l)iulll (ezzrd sarinderc UeeI 'ualoutieleue6ur;1e1sur lo ap n n u) ueddeqcsuto uaio 1un1 lqcere6laLln tep lo ualol uoi leeubrssplnleO purl>1 Ourprereq suaplr1 ep 1aq '11:em rnn'(2f ")ooclldo> slaolap do >1nrq leeredde op -(19) doul leu ur pfrlsbutptaraq la]S(yg) doul ]or.rr lappllls6urpeon ut elsrn ;e1g1eq 'lnep ap ltnlsuo uanoop ur lqcarabMn sleld N:tH3lNWVU90Hd 'Ueel lo ezzrdseundan - #"

uaueel alooz eoryeg lo


'-punr)seol^poou (saol^surel '-sua>1ren) (see1ns1;e1 sol^UM ( l o o 1 u r a o l q ' s l a d d e p tu a l)o u t l e l C ee ( u e s e r q p n o Oe r o ] ) r As l

@ @
@

f=
'(ls

(ueoqla.ied'dr1)e11a6oneC qJz @
:ulrzue;apprr,usburpeon ueuoos1.aC doul) ua;;a1s ur p[;1s6u;p;araq 6ou uaalle Uaoq al ap 'lapprrusburpao^ 1 Uoos llp roon 6ur;aplanarblaue op rl3srleuolne uolgaubeu op UaaulquoJ 'tg doul '^'q'u llalsurualapplusbutpao^uepoos / ap ue^ uea n raauup^ 'uaraurler6;o uellequtnlq ua ualeb pfrlplocal 'uollaubeur ur aaurarq lunl n 'lqcnlalaq ua ;;r.16 ue^ sarlcunlap uasutqutocatlcunl oqsstleujolneozao (ualppotu 2Z do uaalp) ancunfyooCttdo aO'l 'uareddrul prlsOutptolaq uee6eldsrp lez 'gla1sur loLl o r o u o ) u e a n u a r p u l u a l l o l se l u t ' u t r u g l e e u t u t u l uen prls6urproraq n ]uatp uatoopluoqostleu.tolne uee

Indien toets(T8)nietindrukt, u draait draaiplateau het niet. In dit gevalzullende resultaten mindergoedzijndaar iets r niet detemperatuu zo gelijkmatig hetgerecht over verdeeld wordtals met een draaiend olateau.

Praktische tips
1. Hetdraaiplateau moetaltijd in de magnetrongeplaatst worden Het draaiplateau zorgtnamelijk voor een juisteverdeling van de temperatuur. Indienu de draaiplateaustop instelt, keedu dan halverwege bereidingstijd gerecht de het even vooreenbetere verdeling de temperatuur schephet van en altijdevenom voor u het serveert. 2. Gebruik altijd magnetronbestendige schotels en schalen. Om te controleren een schaalmagnetronbestendig of is, k u n tu h e tv o l g e n d e o e n . d - Plaats schaal de leeginde magnetron hetdraaiplateau op en zet er een glaswaternaast. - K i e s h e t m a x i m a l em a g n e t r o n v e r m o g ee n z e t d e n m a g n e t r og e d u r e n d e m i n u u a a n . n 1 t - Indiende schaalhiernakoudaanvoelt, deze geschikt is voor gebruikin de magnetron. lndiende schaalwarm aanvoelt, dezenietgeschiktvoorgebruik magnetron is inde omdat de schaal de micro-qolven niet doorlaatmaar absorbeert. 3. Gebruik voor het bereiden van vlees bij voorkeur ovenschotels geglazuurd van aardewerk hittebestendiqe o glazenoveschotels. 4. Ontdooien Verwijder halverwege ontdooien het zoveelmogelijk het vocht en de sappendie vrijkomen het ontdooien bij van v o e d i n g s m i d d e l e n a a r d e z e v e r h i t t i n gr o n d o m h e t d voedingsmiddel veroorzaken. 5. Metalen bakjes o andere voorwerpen Buitende meegeleverde roosters, mag u geen metalen voorwerpen (vorken, lepels, metalen sluitclips van p l a s t i c v e r p a k k i n g e n ,a l u m i n i u m o l i e ,e t c . ) i n d e gebruikenlToch u uwmagnetron magnetron gebruiken kunt voorhetontdooien verwarmen bepaalde gerechten of van rn metalen bakjes.U gaatdan als volgtte werk: - raadpleeg aanwijzingen de verpakking de op van het gerecht. met nameop aanwijzingen Let omtrent dekhet sel:somsmoethetdeksel verwijderd worden, somsdient hetjuistaanwezig blijven. er geenaanwijzing te Als wordt gegeven, dientu het dekseluit voorzorg verwijderen. te - Zet het bakjeop het midden van het glazendraaiplateau voorzienvan het isolatiemateriaal o op het rooster op minimaal cm afstandvan de binnenwanden. 1 lndienu

meerderebakjes in de magnetronplaatst,plaats de 2 van elkaar. bakjesdan op minimaal cm astand - indienu gebruikmaaktvanalleende hetelucht-unctie taartvormen kuntu allerleisoorten metalen bakjes, cake-of gebruiken. op het draaiplateau op het rooster of - indien u gebruik maakt van hetelucht+magnetron o van de Opticook-functiekunt u alle soortenmetalen gebruiken zolangdezeop bakjes, cake-en taartvormen het draaiplateau op het roostervoorzien van het of geplaatst worden" vorm dientop 1 De isolatiemateriaal van de binnenwanden wordengeplaatst. te cm afstand 6. Indien u grilleert op het rooster plaatsdan een bod tussenhet draaiplateau het roosterom het vet op te en vangen. 7. Verwijderhet rooster indien u het niet nodig hebt en gebruikt. Dit vergewanneer u de magnetronJunctie van makkelijkt circulatie micro-golven. de

Schoonmaken
werktdoeltreender wanneer dezeschoon Eenmagnetron . i s . R e i n i g d a a r o m r e g e l m a t i g e o v e n r u i m t eD e z e d gebruiksaanwijzingvan toepassing magnetrons met is op gemailleerde roestvrijstalen Lees de binnenwanden. o geldenaandachtig aanwijzingen voor uw magnetron die ooor. Haalde stekkeruit het stopcontact. BUITENKANT Maak de buitenkant van de magnetron (deur, kader, schoon met een voclitige spons bedieningspaneel) (geen schuurspons) of doek, warm water en een beetje awasmiddel. Aspoelen en -drogen met een zachte doek. Gebruik geen bijtende middelen zoals ether of aceton,noch bleekmiddelen ammonia.Gebruikgeen o in specialereinigingsmiddelen spuitbussen. . De deur met een vochtige Na elk gebruikschoonmaken sponsof Afspoelen -drogenmet een doek en wat awasmiddel. en de zachtedoek.Demonteernooit de deur! Indien deurof dan niet in het kader is beschadigd, stel de magnetron door een door werkingmaar laat het apparaatnakijken reoarateur doorde reparatie-service o Moulinexerkende van Moulinex zelf. het bedieningspaneel . De buitenzijden, Maak de buitenkant schoonmet een vochtigespons en . a f w a s m i d d e lZ o r g d a t e r g e e n v o c h t h e t a p p a r a a t via binnendringt de ventilatiesleuven. DE BINNENWANDEN . Roestvrijstalen binnenwanden Gebruikvoor het schoonmakenvan rvs binnenwanden

geenschurendemiddeleno schuursponsjes. Gebruik ook geen middelen uit spuitbussen. De rvs met een speciale kunt u schoonmaken binnenwanden en oppervlakken eenvochtige crmevoorroestvrijstalen doek o spons.Spoelen droogde wandenzorgvuldig. kook Indien veto resten er achterblijven, dan 1/2 literwater gedurende minuten de magnetron. stoomvan het De in 5 de U water hetvuillosweken. kuntdaarna binnenwanden zal gemakkelijk maarzorg ervoordat er geen schoonmaken indruppelt. het waterdoorhetgatinde ovenbodem apparaat binnenwanden . Gemailleerde binnenwanden Voor het reinigenvan de gemailleerde gebruiken in de reinigingsmiddelen die kuntu allesoorten geschikt zijn worden,mitsdeze speciaal handelverkocht voor email.Gebruikhet middel in combinatiemet een vochtige doeko spons.Zorgervoordat er geenvochthet van het via indruppelt het gat van de meenemer apparaat Als in draaiplateau de ovenbodem. u een reinigingsprodukt voor email in een spuitbusgebruikt,spuit dan niet op geperforeerde het van onderdelen de magnetron, rooster, (de en buitenzijden deur,het bedieningspaneel de plastic is hiermee lagenindien magnetron-oven uw zelreinigende vlekken neemde op en Spuitalleen hardnekkige uitgerust). in van op aanwijzingen de verpakking hetreinigingsmiddel acht. . De bovenwand (die zich boven het grill-element bevindt) Wacht met het schoonmaken van de bovenwand tot de volledig zijn agekoeld. verwarmingselementen - Apparaten met een vast grill-element laag. Om de heet een zelreinigende Het grill-element radenwiiaan van doeltrefendheid dezelaagte behouden, bespeurt, o om,zodrau grotevetvlekken rookontwikkeling (AlR 250'C, toets(T5)) gedurende15 de heteluchtoven m i n u t e n a a n t e z e t t e n .( G e b r u i k h i e r v o o r n i e t d e gecombineerde om functiemet magnetron te voorkomen Het van schuurleegaanzet.) gebruik dat u de magnetron o borstels sponzenwordt agemiddelen schurende en laag raden.Dezekunnende zelfreinigende beschadigen. - Apparatenmet een kantelendgrill-element O m h e t s c h o o n m a k e nv a n d e b o v e n w a n d t e van kunnen grill-elementen sommige de vergemakkelijken, zoalsu de Maakdebovenwand schoon kantelen. modellen droogde schoonheetgemaakt, restvan de binnenruimte weer terug in bovenwand en kantelhet grill-element af positie. horizontale DE ACCESSOIHES in . Het glazen draaiplateaukunt u schoonmaken warm watermet awasmiddel in de vaatwasmachine. of met water en . Het ronde rooster kunt u schoonmaken afwasmiddel. 73

Onderhoud
Belangrijk:het is gevaarliikom zel reparaties aan een magnetron te voeren. uit Onzeeparateurs hierspeciaal zijn voor opgeleid.Indienhet nodig is de verlichting het of aansluitsnoer vervangen enigeanderereparatie te te o uit voeren,radenwij u dringendaan hiervooruw apparaat door een door Moulinexerkendereparateur door de o Service-adeling Moulinex te latennazien. van zelf

Uw apparaatwerkt niet
- Controleer eersto het apparaat de juiste manieris op aangesloten het elektriciteitsnet. op - C o n t r o l e e d a a r n ao f n v a n d e h i e r n a . g e n o e m d e r problemen oorzaakkan zijn. de . De binnenverlichting werkt niet? Indienuw magnetron normaal wel verwarmt, kan het zijn problemen datalleen lampisdoorgebrand.kuntzonder de U gebruiken uw apparaat totdatde verlichting vervangen is. . Het gerecht wordt niet warm? Indiende binnenverlichting werkt,maar het gerecht wel wordtnietwarm,controleert dan o u nietvergeten u heeft het aluminiumolie de wegwerpbakjes verwijderen. van te ls de ovenschaalmagnetronbestendig? het door u ls ingestelde magnetronvermogen genoeg? hoog Controleer tevensof de ventilatiesleuven de achterzijde uw aan van apparaat nietbedektzijn. . Het display knippert o het apparaat kan niet in werking worden gesteld o het uurwerk geeft niet meer de gewone tijd aan. Er moetsprakezijngeweest van een stroomstoring. Trek de stekker hetstopcontact wacht5 seconden. uit en Steek de stekker dan weerin hetstoocontact. het uurwerk Stel in op de gewonetijd.Uw apparaat gebruiksklaar. is . Uw apparaat werkt nog steeds niet? In gevalvan oververhitting indieneen kleingerechtte of langin de magnetron heeftgestaan, zorgteen thermische beveiliging ervoor dat uw magnetron automatisch uitschakelt.Wachtin datgeval'l5 minuten hetapparaat om te laten akoelen.Indienuw magnetron hiernanog niet werkt,trek dan de stekkeruit het stopcontact laat het en apparaat nakijken doorde Service-afdeling Moulinex. van U kunt zich in dit geval wendentot uw winkelierof tot Moulinex zel (hetadresvindtu bij het garantiebewijs).

Tips voor afval van verpakking


Moulinex probeert bij de abricage van haar verpakkingsmaterialenmilieu het zoveel mogelijkte ontzien. De verpakking gemaaktvan gegoldkarlondat 100% is recyclebaar De kunststof is. delenaan de apparaten zijn voorzienvan een merkjewaarinstaat van welk materiaal het onderdeelgemaaktis. Daardoorkunnenook deze materialen later hergebruikt worden. Nadere inormatie overde verwerking specifieke van materialen kuntu bii uw gemeente opvragen.

tlmnr0iner.

van een M o u l i n e x service-punt. kuntu terecht Hier voor: - Reparatie controle en van uw Moulinex apparaat al dat dan nietonderde garantievoorwaarden valt. - Aanschavan onderdelenen accessoires - Tips voorgebruiken onderhoud. Garantie U heeft een garantievan n jaar op onderdelen en reparatievan uw Moulinex-apparaat. Raadpleeg het M o u l i n e x S e r v i c e b o e k j e v o o r u i t v o e r i g eg a r a n t i e voorwaarden. Service Wanneer apparaat werkt,kuntu driedinqen het niet doen: 1. U kunttussenkantooruren (ma.-dond. gIgO-t van O.OO uur;vrijdag van 8.30-14.30 uur)langskomen Gouda in en gebruikmakenvan onze QuickService. 2. U kuntzich wendentot uw winkelier. winkelier Uw zal fiet apparaatdan voor reparatienaar ons opsturen. 3. En tenslottekunt u het apparaatzel opsturenvia de PTT(m.u.v. magnetronsen ovens) viadepakketdienst of (magnetrons ovens). en Accessoiresen onderdelen Onderdelen accessoires verkrijgbaar Moulinex en zijn via ( a d r e s : z i e h e t M o u l i n e xS e r v i c e b o e k i e ) o v i a u w leverancier. Klantenservice Heeftu tipsmetbetrekking hetgebruik uw Moulinextot van apparaat?Een suggestievoor een nieuw recept? Neem dan kontaktop met de adelingklantenservice van Moulinex, adres:zie het Moulinex Service boekie. Deskundige mensen kunnen hieradviseren u zo veel u ho mogelijkproijtheeftvan uw Moulinex-apparaat.

..:.'lr.,sg ffiffiffiW ffff ;,:'## f Dit logo wijst u op de aanwezigheid

ffi ,