Kijk op Bodegraven

SBAB EEN JAAR ACTIEF
pagina 3
CLASSIC EXPRESS GAAT
OP TOURNEE
pagina 5
GEMEENTERAADS-
VERGADERING
pagina 7
KIJK OP REEUWIJK
pagina 10 en 11
RESTAURANT DE FLORIJN
IN DE KIJKER
pagina 13
VV BODEGRAVEN
WINT DERBY
pagina 16
1E JAARGANG
NUMMER 26 - 2011
WOENSDAG 28 SEPTEMBER
BIJ
2.
50
Kerkweg 30 Driebruggen
tel. 0348-502650
Week van de vleeswaren
1 HELE GRILLWORST
VAN € 3.50
VOOR


BIJ INLEVERING VAN DEZE BON EN GELDIG
VAN 28 SEPTEMBER T/M 4 OKTOBER 2011.
De beste kwaliteit en
de snelste service
van Nederland!
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
De publicatie van de
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
vindt u op pagina
8, 9, 10 en 11
Borefts Bierfestival
internationaal succes
Liefebbers van speciaal bier konden afgelopen weekend hun hart ophalen bij Brouwerij de Molen. Tijdens
het derde Borefs Bierfestival waren meer dan honderd soorten bier te proeven. Organisator John Brus legt
uit: “Voor het festival selecteren we alleen mooie en kwalitatief goede speciaal bieren. En dat wordt gewaar-
deerd, want de meer dan tweeduizend bezoekers aan het festival kwamen uit meer dan 36 landen.”
De twee eigenaren van
Brouwerij de Molen en fes-
tivalorganisatoren Menno
Olivier en John Brus kwa-
men drie jaar geleden op
het idee om een bierfesti-
val te organiseren. “Er zijn
verschillende bierfestivals
in Nederland en Europa,
maar een bierfestival voor
kwaliteitsbieren met com-
plexere smaken ontbrak.
Daarom besloten we zo’n
festival zelf te organiseren.
Als bierbrouwers zijn we
altijd op zoek naar kwali-
teitsbieren en hebben we
veel contacten met andere
brouwerijen over de hele
wereld. De ontdekkingen
die we doen onthouden we
en nodigen we uit voor het
festival.
Van Brouwerij de Molen
waren elf soorten bier te
proeven en de Nederlandse
brouwerijen Emelisse en
Sint Christofel Bier waren
ook op het festival vertegen-
woordigd. De andere bieren
kwamen van brouwerijen
in België, Denemarken,
Enge land, Italië, Noorwegen
en Zweden. John Brus:
“Promotie van ons eigen
bier is zeker niet het
belangrijkste doel van het
festival. We willen vooral
een gezellig festival
organiseren voor de
liefebbers van kwaliteits-
bieren.”
BESTE BIERFESTIVAL
“Kwamen er in het eerste
jaar nog ruim vijfonderd
bezoekers, dit jaar moch-
ten we meer dan tweedui-
zend bezoekers verwelko-
men. Promotie voor het
festival is niet nodig, een
simpele mededeling op
de website volstaat. Bier-
liefebbers weten ons te
vinden. Bij de ingang van
het festivalterrein is goed
te zien waar alle bezoe-
kers vandaan komen. Op
een grote wereldkaart kon
iedereen een speld prikken
in het land van herkomst.
Engeland, Frankrijk en
België waren goed verte-
genwoordigd, maar ook in
andere delen van de wereld
werden spelden geprikt.
“Tientallen Amerikanen
zijn speciaal voor dit fes-
tival overgevlogen”, aldus
een trotse John Brus. Ook
vertrouwden verschillende
festivalbezoekers hem toe
dat dit het beste bierfesti-
val is dat ze kennen. Vol-
doende reden voor de orga-
nisatoren om volgend jaar
het vierde Borefs Bierfesti-
val te organiseren.
Beeld: Pancras Kuipers
Burendag op Polderbrink
Zaterdag was de eerste burendag op de Polderbrink in Bodegra-
ven. In samenwerking met Douwe Egberts die een flink bedrag
had gesponsord, werden er activiteiten georganiseerd als work-
shops, doelschieten, veel muziek en ‘s avonds uiteraard een
barbecue. “Heel erg leuk, ik spreek nu echt buren die ik normaal
gesproken alleen maar zie…”, aldus een enthousiaste buur-
vrouw die snel verder ging met het regelen van de juiste muziek.
Het heerlijke nazomerweer zorgde ervoor dat deze succesvolle
burendag tot laat in de avond door kon gaan.
Tekst en beeld: Ruud Kooistra
Nieuwe antenne voor
Radio Bodegraven
Radio Bodegraven is overge-
schakeld op de nieuwe anten-
ne. Nadat een test had uitge-
wezen dat Radio Bodegraven
in de hele gemeente Bodegra-
ven-Reeuwijk goed is te ont-
vangen. Werd afgelopen zater-
dag na het nieuws van 10.00
uur overgeschakeld op de
antenne die een week eerder
al bovenop de reclamezuil was
geplaatst die langs de A12 op
bedrijventerrein Broekvelden
staat.
De nieuwe antenne is goed
nieuws voor vooral de bewo-
ners van het buitengebied.
Ook in Driebruggen, Waarder
en Meije is Radio Bodegraven
via de ether op 107.8 Fm nu
goed te bereiken.
www.rtvbodegraven.nl
Kijk op Bodegraven 28 september 2011 - pagina 2
J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
;[defj_c_ij_iY^c[di_id_[jc[[h
ln alle rusI is van ons heengegaan mijn gelieIde man,
onte torgtame vader en lieve oþa
?VcKZglZ^_
echIgenooI van Alida Verweij - van Lck
in de leeIIijd van 75 jaar
A. Verweij - van Lck
Alda en |rans
D_dW"I`e[hZ"7dZh[W
Kors
Agnes en 8ram
Jec"8e
25 seþIember 2û11.
CorresþondenIieadres :
PaganinisIraaI 22, 28û7 Sk 6ouda.
Lr is gelegenheid IoI aIscheid nemen en condoleren 0.V. oþ
donderdag 29 seþIember van 19.3û IoI 2û.3û uur in ´Kerver·
land aan de Volendijk in waarder.
0e aIscheidsdiensI tal 0.V. worden gehouden oþ vrijdag
3û seþIember om 1û.3û uur in ´0e 0ude School naasI heI
kerkgebouw van de hervormde 6emeenIe in waarder.
AansluiIend tal de begraIenis þlaaIsvinden oþ de Algemene
8egraaIþlaaIs aldaar.
0ok na de begraIenis is er nog gelegenheid IoI condoleren
in ´0e 0ude School.
6een bloemen
College in gesprek met
omwonenden Meije 35
De Raad van State (RvS) heeft op 7 september uitspraak
gedaan over het beroep dat omwonenden hadden ingesteld
tegen het bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied,
beter bekend als Meije 35. Naar het oordeel van de RvS is een
bedrijfsbestemming voor dat perceel niet strijdig met het lande-
lijke of provinciale beleid. Wel wijst de RvS erop dat de herzie-
ning twee technische gebreken bevat. Daarnaast motiveert het
bestemmingsplan volgens de RvS onvoldoende dat de bedrijfs-
activiteiten op het perceel Meije 35 niet strijdig zijn met de Natura
2000-doelstellingen en motiveert het plan onvoldoende waarom
een serre wordt gelegaliseerd. Het college gaat nu onderzoeken
op welke wijze de gebreken kunnen worden gerepareerd.
Eén van de verwijten van de omwonenden in de richting van de
gemeente is, dat zij zich onvoldoende betrokken voelen bij de
procedures rond het gewraakte perceel. In een persverklaring
roepen zij het college op om alsnog tot een vruchtbare dialoog
over te gaan.
Wethouder Hans Vroomen verklaart desgevraagd daar graag
toe breid te zijn. “We hebben al contact met de omwonenden
opgenomen en proberen een datum voor overleg vast te stellen.
Parallel daaraan loopt het traject waarbinnen wij gaan onderzoe-
ken op welke wijze de gebreken kunnen worden hersteld. Onze
inzet is nadrukkelijk dat wij proberen om deze discussie, die al
vanaf 1992 speelt, af te ronden en tot een goed einde te bren-
gen.” Oud-wethouder Jan Bouwens, die in de pers stelde de uit-
spraak van de RvS te betreuren mocht van de omwonenden een
brief ontvangen waarin hij op een niet mis te verstane wijze werd
gediskwalificeerd. Het college is duidelijk ongelukkig met de in
de brief gedane uitspraken en verklaarde nadrukkelijk daarvan
afstand te nemen.
Tekst: Bert Verver
Winkelruimte op eerste
verdieping
Naar aanleiding van opmerkingen uit de raad gaat het college
van Burgemeester en Wethouders onderzoeken of het moge-
lijk is ook op de verdieping boven winkelpanden een winkel-
ruimte in te richten. Die mogelijkheid ontbreekt momenteel in het
bestemmingsplan, zo bleek onder andere in de discussie rond
een mogelijke verplaatsing van de vestiging van Blokker naar de
Van Tolstraat. Wethouder Hans Vroomen meldt dat er nieuwe
gesprekken met Blokker-eigenaar Van Leeuwen zijn opgestart.
Doel van deze gesprekken is te kijken of er nieuwe argumenten
kunnen worden gevonden om een uitbreiding van het winkelop-
pervlak naar de eerste etage te motiveren en te rechtvaardigen.
Eén van de argumenten zou kunnen zijn dat de aantrekkings-
kracht van het centrum door dit soort maatregelen versterkt zou
kunnen worden.
Tekst: Bert Verver
ALARMNUMMERS
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
GEZONDHEIDSZORG
HUISARTSEN
Dhr. Borreman, Gr. Margarethastraat
1A, Nieuwerbrug, 0348-388379.
Mw. Bouma, Boesemsingel 81,
Bodegraven,0172-530055.
Dhr. Van den Brule, Beemdgras 1,
Bodegraven, 0172-615868.
Dhr. Coes en mw. Van Gils,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612113.
Dhr. Daniels en mw. Spaargaren,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612268.
Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44,
Bodegraven, 0172-611522.
Mw. Van den Nieuwendijk,
Noordstraat 48, Bodegraven,
0172-612030.
Mw. Wiesenhaan-Stellingwerff,
Boesemsingel 81, Bodegraven, 0172-
613388.
Dhr. G. Heijden, Plein 1,
Zwammerdam, 0172-619229
HUISARTSENPOST
HuisArtsenPost Midden-Holland
(HAP), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-322488.
Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot
08.00 uur. Zaterdag, zondag en
feestdagen hele dag. Uitsluitend na
telefonische afspraak.
ZIEKENHUIZEN
Groene Hart ziekenhuis, Bleuland-
weg 10, Gouda, 0182-505050.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Po la ner-
baan 2, Woerden, 0348-427911.
APOTHEKEN
LLOYDS Apotheek, Vromade 2,
Bodegraven, 0172-617126.
LLOYDS Apotheek, Brugstraat 1,
Bodegraven, 0172-612031.
Dienst Apotheek Midden-Holland
(DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-698820. Maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,
zondag en feestdagen hele dag.
Uitsluitend na telefonische afspraak.
GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
GGZ MIDDEN-HOLLAND,
0182-563600.
VERLOSKUNDIGE
Verloskundigenpraktijk Bodegraven,
Vrije Nesse 34, Bodegraven,
0172-614469.
TANDARTSEN
Dhr. Baas, Kerkstraat 66, Bode gra-
ven, 0172-615247.
Dhr. Oei, Kievitsheuvel 46, Bodegra-
ven, 0172-611968.
Praktijk voor tandheelkunde Oranje-
laan, Oranjelaan 1a, 0172-611995.
Tandartspraktijk van der Heide, Prins
Hendrikstraat 12, 0172-611055.
Tandartsenpraktijk Goudplevier,
Goudplevier 36, Bodegraven,
0172-618097.
THUISZORG
Vierstroom, Spoorlaan 2/A,
Bodegraven, 0900-9300.
Buurtzorg Bodegraven, Noordstraat
8, Bodegraven, 06-83214200.
PrivaZorg Groene Hart, Meester van
Loostraat 2, Waarder, 030-6365302
Zorgpartners Midden-Holland,
Ronsseweg 242, Gouda, 0182-
712800.
Medicorner, Boelekade 1, Gouda,
0182-594545.
MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING
WMO
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,
0172–522522.
Informatieloket Bodegraven,
Rijngaarden 1, Bodegraven, 0172-
618709.
Maatschappelijke ondersteuning
Kwadraad, Spoorlaan 2/A,
Bodegraven, 0900-1202150.
MEE MIDDEN-HOLLAND, Tielweg 3,
2803 PK, Gouda, 0182-520333.
OPVOEDHULP
Opvoedbureau Midden-Holland,
Spoorlaan 2/A, Bodegraven, 0182-
547888.
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Bodegraven,
Zuidzijde 63, Bodegraven, 0172-
613798.
Dierenhulp Bodegraven, 0172-611377
KERKEN
VRIJDAG 30 SEPTEMBER
Geloofsgemeenschap St. Willibror-
dus, St. Willibrorduskerk, Bode-
graven
09.00 uur http://www.
parochiebodegraven.nl/
ZATERDAG 1 OKTOBER
Geloofsgemeenschap St. Willibror-
dus, St. Willibrorduskerk, Bode-
graven
19.00 uur http://www.
parochiebodegraven.nl/
RK Parochie Onze Lieve Vrouwe
Geboorte, Meije
19.00 uur http://meijezegveld.
rkonline.nl
ZONDAG 2 OKTOBER
Gereformeerde gemeente, Bethel-
kerk, Bodegraven
10.00 en 18.45 uur http://www.
bethelkerkbodegraven.nl/
Gereformeerde kerk vrijgemaakt,
Ichthuskerk, Bodegraven
09.30 en 16.30 uur http://bodegraven.
gkv.nl/
Hervormde gemeente, Dorpskerk,
Bodegraven
09.30 en 18.30 uur http://www.
hervormdbodegraven.nl/
Hervormde gemeente, Bethlehem-
kerk, Nieuwerbrug
09.30 en 18.30 uur http://www.
hervormdbodegraven.nl/
Protestantse gemeente Emmaüs,
Ontmoetingskerk, Bodegraven
09.30 uur, jongerendienst http://
pge.nu/
Protestantse gemeente Emmaüs,
Salvatorkerk, Bodegraven
09.30 uur http://pge.nu/
Protestantse gemeente Emmaüs,
Lutherkerk, Bodegraven
18.30 uur http://pge.nu/
Protestantse gemeente Nieuwer-
brug, Brugkerk, Nieuwerbrug
09.30 uur http://www.brugkerk.nl/
Pinkstergemeente Morgenstond,
Evertshuis, Bodegraven
10.00 uur http://www.morgenstond.
org/bodegraven/
Vergadering van gelovigen ‘Irene’,
Oranjelaan 2/a, Bodegraven
09.45 en 18.30 uur http://www.
vergadering.nu/bodegraven-irene/
Geloofsgemeenschap St. Willibror-
dus, St. Willibrorduskerk, Bode-
graven
09.00 uur http://www.
parochiebodegraven.nl/
DONDERDAG
29 SEPTEMBER
• Rijngaarde (B), Zangkoor,
09.45-11.30 uur
• Wierickehuis (N), Gymnas-
tiek, 09.30-10.15 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), ABVB mid-
dag, 14.00-17.00 uur
• ’t Centrum (B), Lezing hech-
tingspatronen, 20.00 uur
• Gemeentehuis (Reeuwijk),
Vergadering Commissie Ruim-
te, 20.00-23.00 uur
• De Zon (B), Thirsty Thurs-
day, 21.00 uur
VRIJDAG 30 SEPTEMBER
• Rijngaarde (B), Gymnastiek,
09.30-10.15 uur
• Rijngaarde (B), Gymnastiek,
10.30-11.15 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Koersbal,
14.00-16.00 uur
• Rijngaarde (B), Bridge,
14.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Rummikub,
Triominos, 14.30-16.30 uur
• Rijngaarde (B), Zomerterras,
16.00-17.00 uur
• De Meent (B), Bruin café,
16.00-18.00 uur
• Evertshuis (B), Film The
King’s Speech, 20.30 uur,
€ 7,50
ZATERDAG 1 OKTOBER
• Evertshuis (B), Kaasmuseum
geopend, 10-16.00 uur, € 3,00
• Streekmuseum Oudheid-
kamer (Reeuwijk-Brug),
geopend, 10.00-17.00 uur
• Infocentrum Hartloper
(Reeuwijkse Hout), geopend,
11.00-17.00 uur
• Evertshuis (B), KPJ-Feest
‘What’s your name’, 22.00 uur,
€ 6,00
Agenda
Een overzicht van activiteiten en evenementen in (B) Bode-
graven, (M) Meije en (N) Nieuwerbrug. Activiteit of evene-
ment aanmelden? redactie@kijkopbodegraven.nl
ZONDAG 2 OKTOBER
• Streekmuseum Oudheid-
kamer (Reeuwijk-Brug),
geopend, 10.00-17.00 uur
• Infocentrum Hartloper
(Reeuwijkse Hout), geopend,
11.00-17.00 uur
• Willibrorduskerk (B), Concert
Woerdens Vocaal Ensemble,
15.00 uur
MAANDAG 3 OKTOBER
• Rijngaarde (B), Schilderen
olv Harmen Kooistra, 09.30-
11.30 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Handwerken
voor Rode Kruis, 14-16.00 uur
• Hofhuis (B), Klaverjassen,
14.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Country dan-
sen, 15.00-16.15 uur
• Rijngaarde (B), Schaken,
20.00-23.00 uur
DINSDAG 4 OKTOBER
• Rijngaarde (B), Bibliotheek,
9.00-10.30 uur
• Buren van de Raad (B), Foto
inzameling en fotopresenta-
tie van het Rode Kruis His-
torische Kring Bodegraven,
10-12.00 uur
• Rijngaarde (B), Volksdansen,
10.30-12.00 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), PCOB ont-
spanningsmiddag, 14.30-16.30
uur
WOENSDAG 5 OKTOBER
• Rijngaarde (B), Gymnastiek,
10.00-11.00 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), KBO Prijs-
klaverjassen en sjoelen of
rummikub voor de bekers,
14.00-17.00 uur
Concert Popkoor en Borefse
Zangers
Het Popkoor geeft samen met de Boreftse Zangers op zaterdag
8 oktober een concert in het Evertshuis. Het in 2007 opgerichte
popkoor staat onder leiding van Sjaak Warnaar en bestaat inmid-
dels uit zeventig leden. Op het repertoire van het popkoor staan
nummers van onder andere Marco Borsato en Michael Jackson.
Het zang- en shantykoor De Boreftse Zangers is in oktober 2010
opgericht. Zij brengen oer-Hollandse en echte shanty liedjes ten
gehore. Na afloop van het concert, dat om 20.30 uur begint, is
iedereen welkom in de foyer voor een swingende after-party met
medewerking van Big Band ‘Keep On Going’ van Eef van Breen.
Toegangskaarten voor het concert kosten € 10,00 (inclusief con-
sumptie) en zijn verkrijgbaar bij het Evertshuis.
Igor Krulsnor in Evertshuis
Kindercabaretier en goochelaar Igor Krulsnor staat aan de top, op
eenzame hoogte. Gelukkig komt hij vanuit zijn geliefde Verwegistan
naar Nederland om kinderen en hun ouders een prachtige middag te
bezorgen. Hij voert trucs uit die nog nooit eerder buiten zijn geboorte-
land zijn vertoond, zoals het met geboeide handen leeg eten van een
bord spaghetti. Igor kan het! Na afloop van de voorstelling geeft Igor
een korte workshop, hiervoor is beperkt plaats. De familievoorstelling
en workshop zijn op zaterdag 8 oktober om 14.00 uur in het Evertshuis
in Bodegraven. Toegangskaarten kosten € 8,00 per stuk.
www.evertshuis.nl
Kijk op Bodegraven 28 september 2011 - pagina 3
steenoven-
collectie
uienkruier meergranenbro
mais bloem
tijgerbro
RONRUHQSRPSR
Fit energy meel
mbrood maisano
polde
li bote
tosc
zem
c
m

volko
oodje spelt
odje meel
tijgerb
kr
knip
sjes r
ebol
adenmix ap
Prins Hendrikstraat 4
Bodegraven
Winkelcentrum
Broekvelden
Bodegraven
Miereakker 12
Reeuwijk
Winkelcentrum
Molenvliet
Woerden
Kalverstraat 12 b
Harmelen
Ko van Daalen
de Echte Bakker

2
,10
multi volkoren
2,75
uit onze
Pain du monde, echt steenoven brood
met ’n mediterrane inslag. Gevuld met olijven,
feta kaas en iets kruiden. Glaasje wijn erbij
en…… mmmmmm
v
a
n
ko v
a
n

d
a
a
l
e
n
2,55
heel
SBAB een jaar actief voor
binnen- en buitensport
De Stichting Beheer Accommodaties Bodegraven (SBAB) beheert, op verzoek van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk, sporthal De Sporthoeve, Sportcentrum De Kuil en de gymzalen in Bodegraven en Nieuwerbrug.
Hetty Veerman, voorzitter van de SBAB legt uit wat de SBAB, die nu één jaar bestaat, precies doet. “Het
bestuur houdt zich, naast het onderhoud van de gebouwen, vooral bezig met het exploiteren van de sport-
accommodaties. Dus hoe krijgen we die zalen goed gevuld met sporters en sportverenigingen.”
“In de huidige samenstel-
ling zijn we sinds 1 oktober
vorig jaar bezig. We zijn
ontstaan uit twee aparte
organisaties, de SBAB en de
Stichting Zwembad Bode-
graven. We zijn samenge-
gaan onder de naam SBAB.
De gemeente zag dat er
voordelen waren in het in
elkaar vlechten van die
twee stichtingen. De con-
crete aanleiding was de
bouw van de nieuwe sport-
zaal bij zwembad De Kuil.
Dat heet straks samen
Sportcentrum De Kuil, een
mooie mix van binnen-
en buitensport. We heb-
ben met de gemeente een
nieuwe huur- en exploita-
tieovereenkomst afgesloten
die tot 2014 geldig is.”
Hoe is het bestuur van de
SBAB samengesteld?
“Het bestuur vormt een
prima team. We kenden
elkaar van te voren niet,
maar het is een heel leuk
koppel geworden met
elkaar. We vullen elkaar
ongeloofijk aan. Piet
Kruit is de penningmees-
ter en plaatsvervangend
voorzitter. Piet is allround
deskundig en kan over-
al invallen waar dat nodig
is. Sia Koster is secretaris.
Joost Rooms is algemeen
bestuurslid en deskun-
dig in personeelszaken; in
het dagelijks leven is hij
humanresourcesmanager
bij een heel groot bedrijf.
Dan is er nog algemeen
bestuurslid Marga Bonen-
schansker, zij heef een
juridische achtergrond.
Zelf ben ik interim project-
manager bij zorginstellin-
gen en ben in Bodegraven
ook jarenlang in de politiek
actief geweest.”
Wat is er met de fusie ver-
anderd?
“De binnensportaccom-
modaties en het zwembad
hadden elk een bedrijfs-
leider. Na de fusie wer-
ken we met één manager,
Mijndert van der Haven,
die zich net als de andere
medewerkers, met hart en
ziel inzet. We proberen de
functies van het midden-
kader van de twee organi-
saties in elkaar te vlechten.
We hebben één centraal
inkooppunt, zodat het inko-
pen ef ciënter gebeurt, dat
heef een besparing opgele-
verd. Het is ons ook gelukt
om de wachtlijst voor
zwemles voor een groot
deel op te hefen. Sinds dit
seizoen hebben we zwem-
lessen op zaterdagoch-
tend en privélessen. We
kijken met de medewer-
kers waar zij het beste op
hun plek zijn. We proberen
eigen medewerkers op te
leiden om zwemlessen te
gaan geven. Wat dat betref
staan we nog maar aan het
begin.
Wanneer wordt de sport-
hal van de Kuil geopend?
“De of ciële opening
van de nieuwe sporthal
vindt plaats op donder-
dag 13 oktober. De of -
ciële ingebruikname van
het gebouw is op 29 okto-
ber met demonstraties van
topturner Jefrey Wammes.
We willen straks, met die
mooie nieuwe zaal erbij,
graag sportevenementen
gaan organiseren, waar-
bij de sporters zowel bin-
nen als buiten terecht kun-
nen. We kijken ook hoe we
in het sportcentrum meer
dingen voor ouderen kun-
nen organiseren. Dat doen
we niet zelf, we zijn alleen
maar een exploitatiestich-
ting, maar we kunnen wel
de verenigingen stimule-
ren om dat te gaan doen.
We zijn nu bijvoorbeeld in
gesprek met Green Health
Centre of mensen die daar
aan ftness doen ook iets in
het water met ftness wil-
len doen.’
Nog meer veranderingen?
“Sinds 1 september exploi-
teert Vork de kantine van
De Sporthoeve. Voor-
heen deden we dat met
eigen medewerkers. Vork
zit vlakbij in de Vroma-
de en had al vaker gezegd
belangstelling te hebben
voor de horeca in De Sport-
hoeve. De sportkantine was
alleen open als de sport-
hal open is, dat is nooit
rendabel. Vork heef onze
twee medewerkers over-
genomen. De horeca in het
zwembad blijven we zelf
doen.”
Hoe ziet de toekomst voor
de SBAB er uit?
“In Reeuwijk is de binnen-
sport en het zwembad in
beheer bij Optiesport. Dat
contract loopt tot 2014.
Ons bestuur is gevormd
met een tijdelijk karak-
ter tot 2014. We zijn een
gefuseerde gemeente en
op den duur zal een keuze
gemaakt moeten worden
hoe de gemeente het totaal
van de sportaccommoda-
ties wil gaan beheren. Met
Reeuwijk erbij wordt het
dan een organisatie met
zo’n veertig, vijfig man
in dienst. Dan moet je wel
toegroeien naar een orga-
nisatie met een directeur,
een professioneel manage-
ment, en niet meer wer-
ken met een vrijwilligers-
bestuur.”
Tekst en beeld: Narda Rebel
Vervoer van deur tot deur in
nieuwe bus
Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur neemt op
woensdag 28 september de nieuwe bus in gebruik. Burgemees-
ter Christiaan van der Kamp maakt de weg bij Rijngaarde vrij,
zodat een aantal trouwe passagiers als eersten een ritje met de
bus kunnen maken. De in april 2005 opgerichte stichting biedt
op weekdagen laagdrempelig, aanvullend sociaal vervoer voor
ouderen. Om hen zolang mogelijk onafhankelijkheid te bieden
en een isolement te voorkomen. De stichting ontvangt geen sub-
sidies en wordt gerund door zo’n vijftig vrijwilligers. Chauffeurs,
begeleiders en meldpuntmedewerkers iedereen doet de werk-
zaamheden vrijwillig. In de afgelopen zes jaar zijn er in Bodegra-
ven, Meije en Nieuwerbrug bijna 50.000 ritten uitgevoerd en heeft
de bus ruim 120.000 kilometer gereden. Hoog tijd om de oude
bus te vervangen.
In het artikel over de Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven
(SWOB) in de Kijk op Bodegraven van 21 september 2011
staat ten onrechte vermeld dat de Stichting Bodegraven Ver-
voer van Deur tot Deur onder de SWOB valt. Dat is niet het
geval. De stichting is in 2005 ontstaan vanuit de SWOB, maar
is een geheel zelfstandige stichting.
Oudeweg 1a · Reeuwijk · Tel. (0182) 39 11 55
10% korting op alle bloeiende vaste planten
20% korting op alle olijven
30% korting op alle niet-bloeiende vaste
planten
40% korting op alle kuip-oranjerieplanten
50% korting op alle eenjarige planten
Geldt niet voor bestaande aanbiedingen.
C]jklhYcc]l7
Kelijl '| meer!
'lewreem Z1 ttr jer iej
jeejeri, meer |el erer reer
eer el:jreel. Jâ SJJ&IIJ&.
Kij ...
Kijk op Bodegraven 28 september 2011 - pagina 4
Branden in
Bodegraven
Radiomakers gezocht
Radio Bodegraven zoekt vrijwilligers die tussen 17.00 uur en
18.00 uur mee willen werken aan een actualiteitenprogramma
op de radio. Het is de bedoeling dat er iedere dag een andere
ploeg het programma verzorgt. Zodat de luisteraars dagelijks, in
de auto op weg naar huis of tijdens het koken, het lokale nieuws
kunnen horen.
www.rtvbodegraven.nl
Muzikale workshop psalmen en
gebeden
Vocaal ensemble ‘Lobet den Herrn’ nodigt belangstellenden uit
om op vrijdagavond 30 september in de Lutherse Kerk te luiste-
ren naar enkele psalmen en gebeden van Nederlandse compo-
nisten. Het vocaal ensemble onder leiding van Arjen Uitbeijerse
wordt begeleid door Henri Adema op orgel. Het publiek wordt uit-
genodigd om actief deel te nemen aan het programma en kennis
te maken met het ensemble. Het programma zal om 20.00 uur
beginnen en om ongeveer 21.15 uur worden afgesloten. Na afloop
is er gelegenheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje.
De toegang is gratis, er zal een collecte worden gehouden voor
de onkosten.
Beeld: Van Voorst Fotodesign
Javier Guzman annuleert
voorstelling
De voorstelling die Javier Guzman op 13 oktober in het Everts-
huis zou geven is geannuleerd. De cabaretier heeft besloten de
komende drie maanden rust te nemen en heeft alle voorstellin-
gen in de Nederlandse theaters geannuleerd. Het nemen van rust
is voor de cabaretier noodzakelijk, omdat de gevolgen van een
zakelijk geschil hem zwaar vallen en veel tijd in beslag nemen.
Zodanig dat hij hoogwaardige kwaliteit van zijn voorstellingen niet
kan waarborgen. Reeds gekochte kaarten worden teruggenomen
via de theaterkassa van het Evertshuis.
Gevonden en vermiste huisdieren
Gevonden: maandag 26 september is op de Spanjeweg een
ongecastreerde rood-witte kater gevonden. Omschrijving: Neus
roze, verder rood. Voorkant en onderkant grotendeels wit.
Poten links voor gestreept, achterpoten iets wit. Wie deze kater
mist, of weet waar hij vandaan komt, wordt verzocht het meld-
nummer 0172-611377 van de Dierenhulp Bodegraven te bellen.
www.dierenbescherming-bodegraven.nl
In de afgelopen drie maan-
den is er verschillende
keren sprake geweest van
brandstichting in Bodegra-
ven. Vooral in het weekend
zijn er regelmatig brandjes;
er worden afvalcontainers,
stapels papier en conifeer-
hagen in brand gestoken.
Maar ook fetsen en brom-
mers gingen deze maand
in vlammen op. Wie erach-
ter de brandstichtingen zit
is nog niet bekend. Ook is
het onduidelijke of er één
of meer daders zijn.
Eerder dit jaar, in april,
noteerde de politie al
negen brandstichtingen.
Nadat extra werd gesur-
veilleerd nam het aantal
brandstichtingen toen snel
af. In mei was er één keer
sprake van brandstichting,
in juni vier keer en in juli
twee keer. In augustus zijn
drie branden gesticht en
in september zijn er (tot
26 september) vier brand-
stichtingen geweest. Ter
vergelijking zijn in heel
2010 in totaal 26 bran-
den gesticht. De teller voor
2011 staat op dit moment
op 24 brandstichtingen.
MELDEN SVP!
De gemeente laat weten de
brandstichtingen serieus
te nemen en in overleg te
zijn met politie en brand-
weer. Daarnaast heef bur-
gemeester Christiaan van
der Kamp vorige week
een bezoek gebracht aan
een aantal omwonenden.
De politie doet onderzoek
naar de brandstichtingen
en houdt ook extra toe-
zicht, zowel opvallend als
onopvallend. Bewoners die
informatie hebben, wor-
den gevraagd contact op te
nemen met de politie via
0900-8844. Wie anoniem
een melding wil doen, belt
0800-7000. Wie getuige is
van een brandstichting belt
direct 112.
Activiteiten
Informatie over weerbaarheidstraining
voor kinderen van 8 tot 12
Door: Tanja Derks van het opvoedbureau
Waar: Evertshuis, Spoorstraat 15,
2411 ED Bodegraven
Wanneer: maandag 10 oktober,
van 13.30 tot 14.30 uur
Voor wie: ouders
Bijzonderheden: inloopuurtje waarin ouders in gesprek
kunnen gaan met de pedagogisch adviseur van het
Opvoedbureau Midden Holland.
Informatiebijeenkomst over gezonde tussendoortjes
en traktaties voor kinderen op de basisschool
Door: Linda van Dam-Klein,
diëtiste bij de Vierstroom Weten&Eten
Waar: Basisschool De Venen, de oude Tol,
Hooiweide 2, 2811 JE Reeuwijk
Wanneer: dinsdag 11 oktober om 19.30 uur
Voor wie: ouders van kinderen op de basisschool
Inschrijven: via www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl
of telefonisch op 0900 - 444 0008.
Presentatie over taalstimulatie bij kinderen van
0 tot 5 jaar: TOLK
Door: Lies van der Oord, logopediste bij de GGD
Waar: Basisschool De Venen, de oude Tol,
Hooiweide 2, 2811 JE Reeuwijk
Wanneer: dinsdag 11 oktober om 20.00 uur
Voor wie: ouders van kinderen in de leeftijd
van 0 tot 5 jaar
Inschrijven: via www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl
of telefonisch op 0900 - 444 0008
Bijzonderheden: TOLK, praten met je kind, staat voor
Kijken, Luisteren, Overnemen en Taal aanbieden. Deze
avond staat in het teken van enkele technieken die het
gesprek met je kind nog verder kunnen verdiepen.
Introductie workshop babymassage
Door: Annemieke Warndorff
Waar: consultatiebureau, de oude Tol, Hooiweide 2,
2811 JE Reeuwijk
Wanneer: woensdag 12 oktober,
van 10.00 tot 11.00 uur
Voor wie: ouders en hun baby in de leeftijd van
1 tot 6 maanden
Inschrijven: via www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl
of telefonisch op 0900 - 444 0008
Bijzonderheden: Handdoek meenemen. Plaats voor
max. 8 ouders.
Knuffels- en poppenspreekuur bij het
consultatiebureau Reeuwijk
Waar: consultatiebureau, de oude Tol,
Hooiweide 2, 2811 JE Reeuwijk
Wanneer: woensdag 12 oktober
van 14.00 tot 15.00 uur
Voor wie: kinderen en hun ouders
Bijzonderheden: knuffels en poppen worden gewogen,
gemeten en onderzocht door een echte poppendokter.
Voor ouders staat de koffie klaar, en desgewenst kunnen
zij meer informatie krijgen over het Centrum voor Jeugd
en Gezin.
Jeugdactiviteiten in de bibliotheken van
Bodegraven en Reeuwijk
Waar: Julianastraat 2, 2411 CV Bodegraven
Van Staverenstraat 39, 2811 TL Reeuwijk
Wanneer: woensdagmiddag 5 oktober van 14.00
tot 16.00 uur: feestmiddag in de vestiging
Bodegraven
woensdagmiddag 12 oktober van 14.00
tot 16.00 uur is er een feestmiddag in de
vestiging Reeuwijk
Voor wie: iedereen
Bijzonderheden: Alle kinderen t/m 12 jaar kunnen deze
middag meedoen aan allerlei activiteiten. Aan de hand
van een stempelkaart kunnen er verschillende opdrachten
uitgevoerd worden. De toegang is gratis.
Meer informatie
Kijk op www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl voor uitgebreide
informatie. Hier kunt u zich ook inschrijven voor diverse
activiteiten.
Van 10 tot 17 oktober staat Nederland in het teken van de Week van de Opvoeding. In het hele land
vinden leuke en interessante activiteiten plaats rond het thema opvoeden en opgroeien door en
voor ouders, verzorgers, kinderen en jongeren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Bodegraven-
Reeuwijk heeft verschillende activiteiten georganiseerd voor de week van de opvoeding.
Kijk op Bodegraven 28 september 2011 - pagina 5
0nze pr!jzen z!jn !ncI. onderhoudsbeurt en n!euwe APk º w!j berekenen geen afIever!ngskosten
0p deze auto's z!t 1 jaar mob!I!te!tsgarant!e
Heer occas!ons met foto op www.vfkkAIkwAAk0fk.hL
VERKAIK WAARDER
Auto's
º alle nerken, nieuw en gebruikL
º in- en verkoop
º onderhoud en reparaLie
º erkend alarn inbouwsLaLion
º AíK keuringen
º schadehersLel
º wasstraat
Aanhangwagens
º alle nerken
º nieuw en gebruikL
º in- en verkoop
º onderhoud en reparaLie
º verhuur
º aanpassingen
º onderdelen
0AfIA 0uSIfk 1.5 0f! Laureate + Ieer
04-2011, 5.960 kn € 18.450,- k!jkIaar
I0Y0IA YAkIS 1.3 16v 3drs
10-2002, 161.000 kn € 3.600,- k!jkIaar
Pfu6f0I 206 1.4 break A!rI!ne
03-2005, 57.861 kn € 6.900,- k!jkIaar
ford fus!on 1.4 Irend
06-2003, 127.483 kn € 4.950,- k!jkIaar
f!troen f1 5drs Amb!ance A!rco
06-2009, 50.019 kn € 1.100,- k!jkIaar
SfAI I8I2A 1.4 16v 3drs sport
10-2005, 103.870 kn € 6.950,- k!jkIaar
D£ GkO£NDIJCK 4º - WAAkD£k º I£I. (0348) 50 14 2º - INFO©V£kKAIKWAAkD£k.NI
www.verka!kwaarder.nI
Classic Express
langs basisscholen
De Classic Express zal vanaf 31 oktober op tournee gaan langs dertien basis-
scholen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Met een lespakket, muziekles en
een heus klassiek concert in de vrachtwagen willen initiatiefnemers Margot van
Beek en Rianne Hoogeveen jonge kinderen in aanraking brengen met klassieke
muziek. “Zo vanzelfsprekend is het nu eenmaal niet dat jonge kinderen naar deze
muziek luisteren.”
In de foyer van het Everts-
huis vertellen beide dames
enthousiast over het pro-
ject. Rianne Hoogeveen
van het Evertshuis: “Het
concert wordt in een grote
vrachtwagen gegeven. Als
de vrachtauto eenmaal op
locatie staat kan de chauf-
feur de vrachtauto van alle
kanten laten uitklappen.
Wie via de entree aan de
achterkant van de vracht-
wagen binnenkomt, waant
zich in een echte concert-
zaal. Met zachte zitplaat-
sen, een podium met echte
belichting. “Het Prinses
Christina concours,” vult
Margot van Beek, voorma-
lig voorzitter van Recum
aan, “stelt de jonge win-
naars van dit concours in
de gelegenheid om basis-
schoolleerlingen van hun
talenten te laten genieten.
Het mooie daarvan is dat
de leefijdskloof tussen de
concert bezoekers en dege-
nen die het concert geven
heel klein is.”
MUZIEKLES
Op school krijgen de kin-
deren uit groep vier en
vijf die mee doen aan dit
project een lespakket ter
voorbereiding. Daarnaast
studeren ze een lied in dat
ze aan het einde van het
concert mee kunnen zin-
gen, klappen en dansen.
Daarmee worden de kinde-
ren dan opeens uitvoerend
artiest tijdens het concert.
Muziekdocenten van het
Muziekcollectief Bodegra-
ven komen gedurende dit
project nog een keer bij
de klassen langs om een
gastles te geven. Ze nemen
dan snaarinstrumenten
als gitaar en harp mee en
blaasinstrumenten als kla-
rinet en dwarsfuit. Daar
mogen de kinderen zelf
ook op spelen.
FAMILIECONCERT
Aan het eind van het pro-
ject wordt op 19 november
in het Evertshuis een fami-
lieconcert gegeven door
Izhar Elias op gitaar en
Jacqueline van der Zwan
op dwarsfuit. Ze nemen je
mee in de betovering waar-
in muziek je kunt meevoe-
ren naar verre landen, je
laat vliegen, je boos maar
ook verliefd laat worden.
Deze voorstelling is niet
alleen voor de kinderen en
ouders die het concert in
de Classic Express hebben
meegemaakt. Iedereen is
welkom.

KLASSIEKE MUZIEK
“Het Classic Express pro-
ject heef veel leerkrach-
ten van de basisscholen
enthousiast gemaakt. Op
school is er niet altijd de
mogelijkheid om veel aan-
dacht aan klassieke muziek
te geven, door dit project
is die mogelijkheid er wel.
Daarom zijn we ook erg blij
met de fnanciële steun die
we van het Intergemeen-
telijk Samenwerkings-
verband Midden Holland
(ISMH) hebben gekregen.
Daarnaast hebben we ook
de Rotary in Reeu wijk en
Bodegraven, evenals het
Rabo Dichtbij fonds en de
kringloopwinkel van Reeu-
wijk bereid gevonden dit
project fnancieel te steu-
nen.”
Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen
Toneelvoorstelling; Niemand is als jij
De Pinkstergemeente Bodegraven geeft zondag 2 oktober om 15.00 uur een toneelvoorstelling voor
alle leeftijden in het Evertshuis. De uitvoering is gebaseerd op het boek ‘Niemand is als jij!’ van Max
Lucado. Het verhaal wordt gebracht door een verteller en uitgebeeld door een aantal enthousiaste
gemeenteleden, die optreden als acteur. De zaal gaat open om 14.30 uur en de toegang is gratis.
Het verhaal gaat over een volk van houten poppen, Nerflanders, die zijn gemaakt door Eli de hout-
snijder. De Nerflanders hebben de gewoonte elkaar met stickers te beplakken: gouden sterren voor
wie populair is en erbij hoort, grijze stippen voor wie minder knap en begaafd is. De hoofdpersoon,
Wout, is een jongen die nogal klungelig overkomt en daarom vaak grijze stippen krijgt opgeplakt
van de andere Nerflanders. Hoe het verhaal gaat, kan iedereen het beste zelf komen bekijken in het
Evertshuis. De toneelvoorstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor tieners en volwas-
senen. Meer informatie via Jan Willem Arensman 0172-619010 of jwa70@xs4all.nl.
Bibliotheek langer open
De openingstijden van de bibliotheek in Bodegra-
ven wijzigen vanaf 1 oktober. De bibliotheek aan de
Julianastraat is vanaf die dag op maandag, woens-
dag, donderdag en vrijdag geopend van 14.00 tot
17.30 uur en op woensdag en vrijdag ook van 18.30
tot 20.30 uur. Op zaterdag is de bibliotheek van
10.30 tot 13.00 uur geopend.
E
e
n
f
o
t
o
a
lb
u
m
v
o
o
r
m
a
a
r


4
,
9
5
De mooiste fotoalbums maak je met de albumsoftware van Foto de Klijne
Ga voor de GRATIS software en de
kortingscodes naar www.fotodeklijne.nl
FOTOALBUMS I
Met de speciale kortingscode ontvangt u
€ 10,- korting op Trendline albums of
€ 25,- korting op Proline albums.
Raadhuisplein 7, Bodegraven
Herenstraat 9a, Berkel en Rodenrijs
Poolsterstraat 165, Rotterdam Alexandrium
Pr. Beatrixfonds
De opbrengst van de collecte van het
Prinses Beatrix fonds heeft in Bodegra-
ven het mooie resultaat van 4.019,45
euro opgebracht. In Nieuwerbrug is
597,65 euro opgehaald. Alle collectan-
ten en gevers hartelijk dank.
Kijk op Bodegraven 28 september 2011 - pagina 6
De ERA-Makelaars in Nederland behoren tot de internationale groep van ERA-Makelaars.
Deze groep kwaliteitsmakelaars werkt al meer dan 35 jaar samen over de hele wereld.
Kijk voor alle deelnemende panden op www.dekoningwonen.nl
Alphen a/d Rijn
De Meern
Gouda
Houten
Nieuwkoop
Woerden
Vanafprijs € 399.000 k.k.
Open huis 1 oktober
Verrassend en sfeervol woonhuis met fantastisch mooie
en ruime achtertuin op een bijzondere locatie in de
dorpskern van Nieuwerbrug. De woning beschikt o.a.
over authentieke inbouw boekenkasten, originele
ornamenten plafonds en originele luiken, een woon-
keuken met wijnkelder, 4 slaapkamers.
Nieuwerbrug, Bruggemeesterstraat 3
Woondromen waarmaken
waardecheque
Overweegt u een andere woning te kopen?
Wilt u uw huidige woning verkopen?
Laat vooraf de waarde van uw woning bepalen en maak gebruik
van deze waardecheque voor een: EEN GRATIS WAARDEBEPALING
ERA-Makelaars zijn actieve spelers op de woningmarkt. Zij beschikken over uitgebreide
middelen om uw huis onder de aandacht te brengen van een breed publiek. ERA De Koning
Makelaardij is zo’n ERA-Makelaar. Hierdoor bent u verzekerd van een sterke en betrouw-
bare partner wanneer u uw huis wilt verkopen of kopen. U profiteert van een groot aantal
voordelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten:
Met deze waardecheque kunt u een GRATIS waardebepaling van uw woning krijgen.
Handig; als u overweegt een woning te kopen en u wilt voordat u besluit te kopen gratis
weten wat voor opbrengst u van uw woning kunt verwachten.
Wilt u elders in het land gaan wonen? Dan brengen wij u in contact met een ERA-Makelaar
die ter plekke actief is. Met ERA-Makelaars bent u verzekerd van een betrouwbaar advies.
U weet zeker dat u goed geïnformeerd een huis koopt, of dat u uw huis beter en zonder
zorgen kunt verkopen.
T
E
R

W
A
A
R
D
E

V
A
N2
5
0
,
-
Vraagprijs € 189.000 k.k.
Bent u handig en op zoek naar een woning met 4
slaapkamers en achtertuin op het zuiden? Dan kunt u
stoppen met zoeken! Deze tussenwoning is echt een
woning voor een startende doe-het-zelver. De woning
beschikt o.a. over een doorzon woonkamer, dichte
keuken, 4 slaapkamers en lichte badkamer.
Driebruggen, Burg. Doormanstraat 15
T
:

0
3
4
8

-

4
8
8
0
0
0
T
:

0
3
4
8

-

4
8
8
0
0
0
Vraagprijs € 399.000 k.k.
Open huis 1 oktober
Geheel in authentieke stijl gerenoveerde dijkwoning,
met een circa 22 meter diepe achtertuin aan de
Hollandse IJssel. De woning is v.v. een fraaie complete
woonkeuken, 4 slaapkamers en een luxe badkamer.
Verrassende woning die u echt van binnen moet zien
om de sfeer en leefruimte te ervaren.
Hekendorp, Goejanverwelle 56
T
:

0
3
4
8

-

4
8
8
0
0
0
Vraagprijs € 275.000 k.k.
Open huis 1 oktober
Een hoekwoning met 5 slaapkamers, een extra kamer
op de begane grond en parkeerplaats op eigen terrein.
Deze goed onderhouden en sfeervolle woning heeft
een sfeervolle woonverdieping en 5 slaapkamers en
een nette badkamer op de verdieping. Tevens is de
woning voorzien van een nette voortuin.
Driebruggen, Esdoornstraat 2
T
:

0
3
4
8

-

4
8
8
0
0
0
Vraagprijs € 462.500 k.k.
Open huis 1 oktober
Royale uitgebouwde 2/1 kap woning met garage en
parkeergelegenheid op eigen terrein. De woonkamer
is afgewerkt met o.a. gashaard en een massief houten
vloer. Tevens beschikt de woning over een Sie Matic
keuken en moderne badkamer v.v. ligbad, separate
inloopdouche en wastafel met luxe meubel.
Bodegraven, Eendrachtsweg 13
T
:

0
3
4
8

-

4
8
8
0
0
0
Vraagprijs € 539.000 k.k.
Open huis 1 oktober
Vrijstaand woonhuis met grote garage annex werk-
plaats en achtertuin op het zuiden, direct gelegen aan
de Oude Rijn. De woning beschikt o.a. over kelder,
werkkamer, eet- en zitkamer, complete keuken, bij-
keuken en serre. Op de 1e verdieping bevinden zich
3 ruime slaapkamers en vernieuwde badkamer.
Nieuwerbrug, Weijland 56 A
T
:

0
3
4
8

-

4
8
8
0
0
0
Vraagprijs € 379.000 k.k.
Open huis 1 oktober
Direct aan de Wiericke gelegen, vrijstaande woning
(voormalige klompenmakerij) met grote GARAGE en
prachtige achtertuin. Kavel van maar liefst 390 m
2
. De
sfeervolle woonkamer is voorzien van een natuursteen
schouw, open haard en balkenplafond en biedt uitzicht
over de Wiericke.
Driebruggen, Noordkade 3
T
:

0
3
4
8

-

4
8
8
0
0
0
Vraagprijs € 595.000 k.k.
Open huis 1 oktober
In de dorpskern van Nieuwerbrug gelegen vrijstaande
villa met garage en fraai aangelegde tuin (perceel
639 m²). Aan de voorzijde is er voldoende parkeer-
gelegenheid op eigen terrein. Ondanks de centrale
ligging in de dorpskern heeft u vanuit de woning mooi
uitzicht over het polderlandschap.
Nieuwerbrug, Korte Waarder 14
T
:

0
3
4
8

-

4
8
8
0
0
0
T
:

0
3
4
8

-

4
8
8
0
0
0
Vraagprijs € 469.000 k.k.
Comfortabele 2/1 kap woning met inpandige garage.
De woning heeft een royale tuingerichte woonkamer
met tegelvloer en vloerverwarming. Aan de voorzijde
van de woning is de open keuken. Op de verdiepingen
treft u 3 slaapkamers en de inpandige luxe badkamer.
De ruime achtertuin grenst aan het water.
Reeuwijk, Haarmos 30
T
:

0
1
7
2

-

5
7
9
2
0
0
Keerkring 7, 2801 DG Gouda
T: 0182 - 590900
gouda@dekoningwonen.nl
www.dekoningwonen.nl
Haven 6, 3441 AS Woerden
T: 0348 - 488000
woerden@dekoningwonen.nl
www.dekoningwonen.nl
Vraagprijs € 595.000 k.k.
Open huis 1 oktober
In rustige woonwijk, op ruime kavel gelegen vrijstaande
woning met kelder, grote garage en tuin rondom. Het
woonhuis en de in 2002 aangebouwde garage zijn
volledig geïsoleerd, het geheel is geschikt te maken
voor praktijk/kantoor aan huis of dubbele bewoning.
Totale woonoppervlakte van maar liefst 295 m²!
Waarder, Prins Johan Frisostraat 2
T
:

0
3
4
8

-

4
8
8
0
0
0
Vraagprijs € 525.000 k.k.
Wonen in het landelijke gebied van Reeuwijk met vrij
uitzicht over de weilanden? Het kan op dit perceel. De
huidige kavel zal gesplitst worden, zodat er een perceel
van circa 1.600 m² te koop wordt aangeboden. Aan u
de keuze om een vrijstaand woonhuis te realiseren of
de huidige woning te bewonen.
Reeuwijk, Oukoopsedijk 19
T
:

0
3
4
8

-

4
8
8
0
0
0
Vraagprijs € 525.000 k.k.
In de polder Oukoop, waar het groen en rustig wonen is,
staat een bouwkavel te koop waar u een nieuw vrijstaand
woonhuis op kunt bouwen. Op de kavel staat nu nog een
woonhuis en enkele schuren. De bouwschriften laten
een villa toe van max. 650 m³, met deze grootte kunt u
een mooie en praktische woning laten bouwen. De kavel
ernaast wordt ook een nieuw landhuis gebouwd.
Reeuwijk, Oukoopsedijk 19
T
:

0
3
4
8

-

4
8
8
0
0
0
Bouwkavel 1.600 m
2
Kijk op Bodegraven 28 september 2011 - pagina 7
Erkend installatie bedrijf
Van den Heuvel Elektro
ontwerpt, levert,
keurt en installeert
elektrotech nische
installaties.
Wij werken voor particulieren en bedrijven.
xxx/wboefoifvwfmfmflusp/om
35.vvst!tupsjohtejfotu;
17!62!213!652
PlaIIeweg 40A º 2811 NA Reeuwi|k
1el. (0182) 52 26 77 º Mobiel (0651) 10 25 41
Grote drukte
in bakkerij
van Ko
“Een groot succes”, noemt
Ko van Daalen zijn open
dag in de vernieuwde bak-
kerij. Gelijk vanaf de ope-
ning was het druk en dat
bleef zo tot het eind van
de dag. In groepjes tegelijk
konden belangstellenden
van begin tot eind volgen
hoe brood en banket wordt
gemaakt. Kinderen kon-
den zelf broodjes maken
en eierkoeken versieren
terwijl buiten een bijzonder
springkussen voor de klein-
tjes stond met de ludieke
naam ‘springvorm’. Er viel
veel te proeven bij Ko het-
geen een moeder met haar
dochter deed verzuchten:
“Ik had beter niet kunnen
ontbijten.”
Tekst en beeld: Ruud Kooistra
Burgemeester Christiaan van der Kamp opende zijn eer-
ste raadsvergadering met enkele welgekozen woorden
ter nagedachtenis aan het overleden GroenLinks raads-
lid Marijke Visser. Woorden waar fractievoorzitter Robèrt
Smits zich bij aansloot. Waarna hij tevens zijn dank
betuigde voor de vele blijken van medeleven die ook bij
zijn fractie waren binnengekomen. Broos de Groot werd
aan het begin van de vergadering vervolgens beëdigd als
nieuw raadslid op de plaats van Marijke Visser.
PEUTERSPEELZAAL IN ALLE KERNEN
Enkele jaren geleden werd de Wet Ontwikkelingskan-
sen door Kwaliteit en Educatie ingevoerd ter vervanging
van een drie wetten over kinderopvang en onderwijs. De
gemeente dient de wet te implementeren voor haar werk-
gebied en de beleidskaders vast te stellen. Onderdeel van
de wet is een landelijk kwaliteitskader en aanvullende
kwaliteitseisen voor voorschoolse opvang. Daarbij wordt
ondermeer extra inzet gevraagd voor kinderen met een
taalachterstand. Als uitvloeisel van de wet dient een pro-
fessionaliseringsslag te worden gemaakt binnen de bestu-
ren van de peuterspeelzalen en op het gebied van bege-
leiding. Daarbij kan worden gekozen uit twee niveaus,
waarbij aan niveau 2 de hoogste eisen worden gesteld.
Hoewel de insteek van de gemeente is dat in alle ker-
nen de peuterspeelzalen blijven bestaan uitte Antoinet-
te Kroon namen de Woelwaters in Waarder haar zorgen
daarover. Zij gaf aan dat er volgens het gemeentelijke
voorstel aansluiting gezocht moet gaan worden met een
andere organisatie, maar dat daar best identiteitsverschil-
len tussen zouden kunnen zitten. Ook wist zij te melden
dat haar bestuur opteerde voor het werken op het hoog-
ste kwaliteitsniveau en dat daarvoor twee leidsters inge-
zet zullen worden. Haar inspraak en de daarop volgende
discussie leidden er overigens toe dat de ChristenUnie de
motie dat peuterspeelzalen moeten kunnen kiezen tus-
sen de twee niveaus introk. Uit de inbreng van alle frac-
ties bleek dat de raadsleden het handhaven van peuter-
speelzalen in alle kernen van groot belang vonden. Hier
en daar werd geaarzeld of het overal niveau 2 moet zijn.
Toch kreeg dit onderdeel van het collegevoorstel voldoen-
de steun, omdat dit niveau beter aansluit bij de overgang
naar het basisonderwijs. Enkele fracties vroegen wethou-
der Wendy Verkleij ook speciaal aandacht te besteden
aan de manier waarop kinderen met een taal- en ontwik-
kelingsachterstand naar de voorschoolse opvang worden
‘getrokken’. De zorgen over de korting op het budget van
25 procent begreep de wethouder, maar zij verklaarde dat
daardoor geen enkele peuterspeelzaal gesloten hoef te
worden. Verder gaf zij aan dat er nog een termijn van 15
maanden restte om de wet verder te implementeren en
overleg te voeren met de peuterspeelzalen over samen-
werking met andere organisaties en de invoering van het
gewenste kwaliteitsniveau. Het ‘over de drempel trekken’
van ouders met kinderen met een taal- en ontwikkelings-
achterstand zag zij als een taak van de peuterspeelzalen
zelf. De raad kon zich uiteindelijk vinden in het door het
college voorgestelde beleid.
FINANCIËLE RESERVES
Het werd een avond van moties en amendementen want
ook bij het agendapunt fnanciële reserves werd, door
de PvdA en de ChristenUnie samen, een amendement
ingediend. De twee fracties wilde met dit amendement het
collegevoorstel, om een bedrag van ruim 2,8 miljoen euro
over te hevelen van reserves naar voorzieningen, wijzi-
gen. De indieners betwijfelden of het wettelijk mogelijk
is deze overheveling te laten plaatsvinden, omdat voor
projecten die voorzieningen kennen een beheerplan aan-
wezig moet zijn. Wethouder Jan Christiaan Goudbeek
repliceerde door te stellen dat het een maatregel betrof
die nodig is om de twee verschillende begrotingssystema-
tieken uit de vorige gemeenten te synchroniseren en een
beter inzicht te krijgen in het weerstandsvermogen van de
gemeente. Bovendien behelst het voorstel ook het op korte
termijn opstellen van de benodigde beheerplannen. Hoe-
wel de gang van zaken nog wel enige discussie opriep ging
het amendement uiteindelijk van tafel en werd het voor-
stel aangenomen.
CLIËNTENPARTICIPATIE NAAR STICHTING PUREE
Op grond van een groot aantal wetten moet de gemeen-
te een Verordening Cliëntenparticipatie instellen. De
gemeente wil voor de uitvoering een overeenkomst sluiten
met de Stichting PUREE, een stichting die in Reeuwijk veel
ervaring heef opgedaan en haar werkgebied inmiddels
heef uitgebreid tot de gehele nieuwe gemeente. Ook bij
dit onderwerp werd een motie ingediend door de fracties
van GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. De motie vroeg
om een steviger positie van Stichting PUREE door het
bestaande budget met ongeveer 3.000 euro te verhogen
tot 5.000 euro. De positie van PUREE werd door niemand
in twijfel getrokken, maar de wethouder Jan Christiaan
Goudbeek gaf wel aan zo nodig ook andere adviseurs te
willen benaderen, omdat hij geen invloed kan uitoefenen
op de samenstelling van Stichting PUREE. Verder ontstond
er een feitelijk onnodig lange discussie over de hoogte van
de vergoeding, maar toen Jan Christiaan Goudbeek aan-
gaf dat in de overeenkomst te willen regelen was iedereen
happy en werd de motie aangehouden tot de begrotings-
bespreking.
BEDRIJVENTERREIN ZUIDRAND BODEGRAVEN
Voor het bedrijventerrein Broekvelden, Groote Wetering
en de AC-driehoek moet een nieuw bestemmingsplan
worden vastgesteld. Omdat alle gemeentelijke gronden
al zijn uitgegeven, zal het plan vooral een conserverend
karakter krijgen. De raad werd gevraagd in te stemming
met de nota van uitgangspunten. Dat leverde weinig pro-
blemen op, maar de fracties van CDA, VVD en Beter Bode-
graven/Reeuwijks Belang dienden een amendement in om
de vestiging van horeca mogelijk te maken. In het college-
voorstel was dat niet opgenomen, omdat naar de mening
van het college bedrijvigheid uitgangspunt. Wethouder
Jan Christiaan Goudbeek beaamde dat er binnen het plan-
gebied zoeklocaties voor CityLife aanwezig zijn, maar
dat er geen concrete plannen zijn voor horecavestiging.
Omdat er ook geen verkoopkavels meer zijn, zou de aan-
name van het amendement weinig toevoegen. Toch wilde
de raad een statement maken en werd het amendement
aangenomen evenals het voorstel van het college.
Tekst: Bert Verver
Gemeenteraadsvergadering
Veel moties en
amendementen
Tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering na het zomerreces werd onder andere gesproken over de
peuterspeelzalen, fnanciële reserves, cliëntenparticipatie en het bedrijventerrein Bodegraven Zuid.

Dixie Time bij 't Vaantje
Zondag 2 oktober
15.00–18.00 u.

Het swingt altijd de pan uit!
www.vaantje.nl

DD Hot 5

De DD Hot Five Swing artiesten zijn:
Jan 't Hart, Gaab van Tricht, Frans Schreuder,
Bram Aarnoutse en Ton de Zeeuw.
J]dYla]_]k[`]fc7
Kelijl '| meer!
:ab&&&
'lewreem Z1 ttr jer iej
jeejeri, meer |el erer reer
eer el:jreel. Jâ SJJ&IIJ&.
Openbare
vergaderingen

Algemene informatie
Vergaderplaats: raadzaal gemeentehuis. Vaste
wederkerende agendapunten aan het begin en
einde zoals opening, mededelingen, ingekomen
stukken, verslag vorige vergadering, rondvraag
en sluiting staan niet vermeld.
De stukken bij de agenda’s in deze publicatie
liggen vanaf de vrijdag twee weekends voor de
vergadering voor iedereen ter inzage. U kunt
zich melden bij onze receptioniste. U kunt de
vergaderstukken ook vinden op onze website,
onder het kopje Bestuur en organisatie >
Vergaderstukken.
Commissievergaderingen
Vergaderlocatie is Reeuwijk.
Commissie Samenleving
Woensdag 28 september 2011 om 20.00 uur
(afwijkende dag).
Vergaderlocatie is Reeuwijk.
Bij alle punten gaat het om het voorbereiden van
een raadsbesluit.
Ď Nota 5uccesvol 0uder Worden in 8odegraven.
Voorafgaand aan dit agendapunt wordt er een
presentatie gehouden van ongeveer 15 min.
Ď Pondkomen in 8odegravenĊPeeuwijk
Ď voorstel tot uittreden uit de gemeenschapĊ
pelijke regeling Promen (sociale werkvoorzie-
ning).
Commissie Bestuur en Financiën
De commissie Bestuur en Financiën is gean-
nuleerd wegens het ontbreken van voldoende
agendapunten.
Commissie Ruimte
Donderdag 29 september 2011 om 20.30 uur
(afwijkende aanvangstijd).
Vergaderlocatie is Reeuwijk.
Voorafgaand aan de openbare vergadering vindt
een besloten gedeelte plaats. Dit vertrouwelijke
gedeelte is alleen voor raads- en commissiele-
den toegankelijk en vangt aan om 20:00 uur. Bij
alle punten gaat het om het voorbereiden van
een raadsbesluit.
Ď vaststellen bestemmingsplan begraafplaats
Vredehof, Bodegraven
Ď vaststellen bestemmingsplan de 5teupel
Ď 8enoemen openbare ruimten
Ď verordening naamgeving openbare ruimten en
nummeraanduiding
Ď vaststellen bestemmingsplan Weijland Įij
Ď vaststellen bestemmingsplan 0ukoopsedijk
19, Reeuwijk
Ď vaststelling Nota bodembeheer en bodemĊ
kwaliteitskaart. Bij dit agendapunt wordt een
presentatie gegeven van ongeveer 10 min.
Ď Categorieën van gevallen waarvoor geen
verklaring van geen bedenkingen van de raad
is vereist.
Spreekrecht commissies
U kunt een bijdrage leveren aan de besprekin-
gen van de commissies bij elk agendapunt.
De voorzitter inventariseert de sprekers. Bij de
eerste termijn krijgt u maximaal 5, bij de tweede
termijn maximaal 2 minuten. De gemeenteraad
heeft 3 soorten onderwerpen uitgesloten van
het spreekrecht:
Ď Len besluit van de gemeenteraad waartegen
bezwaar of beroep openstaat of open heeft
gestaan
Ď 8enoemingen, keuzen, aanbevelingen of voorĊ
drachten van personen
Ď Len gedraging van een bestuurder of medeĊ
werker van de gemeente waartegen iemand
een officiële klacht kon of kan indienen op
grond van art. Ķ.Į van de AW8.
Bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Ontwerp omgevingsvergunning tijdelijk
winkelcentrum Oude Tol in Reeuwijk
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Peeuwijk maken ingevolge paragraaf İ.İ Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht ĐWabođ
en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb) bekend dat zij het voornemen heb-
ben om een omgevingsvergunning te verlenen
voor het realiseren van een tijdelijk winkelcen-
trum in de 0ude 1ol in Peeuwijk voor een periode
van maximaal 3 jaar.
0m medewerking te kunnen verlenen aan de
bouw en het gebruik van het tijdelijk winkel-
centrum zijn burgemeester en wethouders
voor nemens om op grond van artikel 2.12, lid 2
van de Wabo vergunning te verlenen met een
tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan.
De aanvraag, het ontwerp besluit, de ruimtelijke
onderbouwing en overige bijbehorende stukken
liggen voor een ieder van vrijdag 30 september
2011 tot en met donderdag 10 november 2011
op de volgende wijzen ter inzage:
Ď 0igitaal als pdfbestand op de gemeentelijke
website: www.bodegraven-Reeuwijk.nl > Plan-
nen en projecten ň Wonen, leven en werken ň
Reeuwijk-Brug
Ď 0p papier en digitaal tijdens openingsuren in
de leeskamer van het gemeentehuis in Bode-
graven of eventueel op afspraak.
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder ten
aanzien van de ontwerp omgevingsvergunning,
naar keuze schriftelijk of mondeling, zienswijzen
indienen. 5chriftelijke zienswijzen tegen de
ontwerp omgevingsvergunning moeten gericht
worden aan het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren ge-
bracht worden tijdens openingstijden. Hiervoor
moet een afspraak gemaakt worden met de
afdeling planontwikkeling en -regie via
tel. 0172 - 522 522.
Het college van burgemeester en wethouders
neemt een besluit over de verlening van de
omgevingsvergunning, waarbij de eventueel
ingediende zienswijzen worden meegewogen.
Inventarisatie oevers en eilanden in
Reeuwijkse Plassengebied
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Peeuwijk maken bekend dat gedurende ij
weken, met ingang van 30 september 2011 tot
en met 10 november 2011 voor iedereen ter
inzage ligt de in 2009 gehouden Inventarisatie
van de oevers en eilanden in het Reeuwijkse
Plassengebied.
0p de inventarisatiekaarten is aangegeven of op
het perceel de natuur- en landschapswaarden
dominant aanwezig zijn, of dat er een bergkist
of kleine schuur aanwezig is, of dat er een tent
aanwezig was voor overnachting, of dat er een
huisje aanwezig was voor overnachting. De in-
ventarisatie heeft geen betrekking op de perce-
len die in het bestemmingsplan Plassen- natuur-
en weidegebied al een aanduiding voor wonen,
zomerwoning of recreatieverblijven hebben.
De inventarisatie ligt voor een ieder op de vol-
gende wijzen ter inzage:
Ď op papier tijdens openingsuren in het geĊ
Contact
0nze medewerkers zijn bereikbaar via teleĊ
foonnummer 0172 - 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Afdeling Burgerzaken en Belastingen
Raadhuisplein 1, Bodegraven
- Burgerzaken:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur
Woensdagavond Įĵ.İĭ tot įĭ.İĭ uur
- Belastingen:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
Afdeling Vergunningsverlening,
handhaving en toezicht (Omgevingsloket)
Raadhuisweg 3, Reeuwijk
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
Wmo-loket (Afdeling Welzijn, zorg en
onderwijs)
Inloopspreekuur
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Maandag t/m donderdag van 9.00-11.00
uur
Raadhuisweg 3, Reeuwijk
Maandag en dinsdag van 13.00-15.00 uur
Huisbezoek nodig? Bel dan 0172 - 522 522
Afdeling Werk en inkomen
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur
Afvalbrengstation
Portugalweg ij, 8odegraven
Vaandag tĆm vrijdag. Įİ.ĭĭ tot Įij.ĭĭ uur
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur
Spreekuur burgemeester en wethouders
0p donderdagen van Ķ.ĭĭ tot Ķ.İĭ uur
De beschikbare collegeleden en tijden
kunnen verschillen per week. U kunt
een afspraak maken via het bestuurs-
secretariaat, 0172 - 522 204.
Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
0f mail naar infoĠbodegravenĊreeuwijk.nl
0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!
meentehuis in Bodegraven
Ď op papier op afspraak in het gemeentehuis in
Peeuwijk. Len afspraak kan gemaakt worden
via tel. 0172 - 522 522
Ď via de website. www.bodegravenĊreeuwijk.nl
ň Wonen, leven en werken, ňPlannen en
projecten ň 5luipwijkĆPlassengebied ň
bestemmingsplan Plassengebied
De inventarisatie zegt niets over het al dan niet
legaal aanwezig zijn van gebouwen en bouw-
werken. Aan deze inventarisatie kunnen geen
rechten worden ontleend. De vraag die wordt
gesteld is: ‘Is de opname een juiste weergave
van hetgeen eind 2009 feitelijk aanwezig was?’
De inspraakreacties over de inventarisatie
worden getoetst aan de vigerende bestem-
mingsplanregeling en verleende ontheffingen.
De gemeenteraad neemt begin 2012 een besluit
over de bouwmogelijkheid op de onbebouwde
percelen. In dat kader wordt beoordeeld welke
bouwmogelijkheid er op de oevers en eilanden
wordt opgenomen in het op te stellen bestem-
mingsplan Plassengebied. In het kader van de
bestemmingsplanprocedure kan te zijner tijd
worden gereageerd op de dan voorgestelde
bestemming.
Len ieder die van mening is dat het aangegeven
gebruik of bebouwing voor één van de percelen
uit de inventarisatie niet overeenkomt met het
situatie zoals deze eind 2009 feitelijk aanwezig
was, wordt in de gelegenheid gesteld om gedu-
rende de periode van terinzagelegging schriftelijk
of mondeling een inspraakreactie in te dienen bij
het college. Uw schriftelijke inspraakreactie kunt
u richten aan het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren ge-
bracht worden tijdens openingstijden. Hiervoor
moet een afspraak gemaakt worden met de
afdeling planontwikkeling en –regie via
tel. 0172 - 522 522.
Anterieure overeenkomst m.b.t.
ontwerpbestemmingsplan Middelweg 3a
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk maken ter voldoening van
artikel ij.į.Įį 8esluit ruimtelijke ordening bekend
dat een anterieure overeenkomst ingevolge arti-
kel ij.įı, lid Į, is gesloten tussen de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk en de eigenaar van het
betreffende perceel.
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over
een bestemmingswijziging van sierteelt naar wo-
nen van het perceel Middelweg ten oosten van
3 en van sierteelt naar agrarisch op een perceel
ten westen van de Lijdeweg en de NieuwdorĊ
perweg 31. Tevens zijn afspraken gemaakt over
vergoeding van de kosten die de gemeente
hiervoor maakt.
De zakelijke inhoud van de anterieure overeen-
komst ligt van 29 september 2011 tot en met
9 november 2011 ter inzage tijdens openings-
tijden in het gemeentehuis in Bodegraven.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
de afdeling Planontwikkeling en –regie via
tel. 0172 - 522 522.
Tegen de overeenkomst kan geen bezwaar of
beroep worden ingediend.
Verkeer en vervoer
Instellen eenrichtingsverkeer gedeelte
Burg. Doormanstraat en opheffen
Voetgangsoversteekplaats
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 30 augustus 2011 besloten tot het
instellen van eenrichtingsverkeer op gedeelte
van de Burg. Doormanstraat tussen Burg.
Meer bekendmakingen

week 39 - 2011 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Informatieavond Vernieuwing
winkelcentrum Miereakker
Kort nieuws…
Extra controle in verband met
brandstichting
In de afgelopen drie maanden is er verschillen-
de keren spraken geweest van brandstichting
in Bodegraven. De gemeente neemt dit serieus
en is in overleg met politie en brandweer
gestart met extra controles. De burgemeester
heeft medio september een bezoek gebracht
aan een aantal omwonenden.
Het gaat om twee branden in juli, drie in
augustus en vier in september. In alle gevallen
is de schade beperkt gebleven maar het had
veel erger kunnen zijn! De omwonenden zijn
daarom wel ongerust.
Heeft u tips of wilt u zich melden als getuige?
Neemt u dan contact op met de politie via
ĭĶĭĭĊĵĵıı of doe anoniem melding via ĭĵĭĭĊ
7000. Indien u getuige bent van brandstichting
of een brand, belt u dan met 1-1-2.
Week van de Opvoeding
van Įĭ tot ĮĴ oktober staat Nederland in
het teken van de Week van de 0pvoeding. ln
het hele land vinden leuke en interessante
activiteiten plaats rond het thema opvoeden
en opgroeien door en voor ouders, verzorgers,
kinderen en jongeren. Len mooie kans om
ervaringen over opvoeden te delen, beves-
tiging te geven én te krijgen en de gewone
alledaagse vragen aan elkaar te stellen. Want
opvoeden doe je met elkaar. 0ok gemeente
8odegravenĊPeeuwijk doet mee. Len overzicht
van alle activiteiten in Bodegraven-Reeuwijk
kunt u vinden op de gemeentelijke website
en die van het Centrum 1eugd en 0ezin ĐC10đ,
www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl of www.week-
vandeopvoeding.nl. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden. Zie ook de advertentie
elders in deze krant.
Onderzoek woningmarkt
De gemeenten in de regio Midden-Holland wil-
len graag weten hoe hun inwoners wonen, wat
ze van hun buurt vinden en of ze verhuiswen-
sen hebben. 0m dit te onderzoeken sluiten de
gemeenten aan bij het landelijke Woon0nderĊ
zoek van het Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties en het Centraal 8uĊ
reau voor de 5tatistiek ĐC85đ. u kunt gevraagd
worden om aan dit onderzoek mee te doen.
Naast de gemeente 8odegravenĊPeeuwijk valĊ
len ook de gemeenten Bergambacht, Boskoop,
0ouda, Nederlek, 0uderkerk, 5choonhoven,
vlist, Waddinxveen en Luidplas onder de regio
Midden-Holland. Meer informatie over het
onderzoek vindt u op de website.
Plastic Heroes: resultaten
augustus
0ndanks de zomerperiode waarin de meeste
mensen op vakantie zijn, is er veel plastic afval
apart gehouden. In augustus hebben alle Plas-
tic-Hero’s van Bodegraven-Reeuwijk wel 17.240
kilo plastic afval gescheiden aangeboden. Wat
een prestatie! Dat is nog niet alles. Als we de
inzamelresultaten van de eerste twee kwarta-
len 2011 vergelijken met dezelfde periode vorig
jaar heeft Cyclus, dankzij u, bijna Įĭľ meer
plastic afval opgehaald. Ga zo door! De eerste
herfstdagen hebben zich al gemeld. Lage tem-
peraturen, regen en harde wind kunnen ervoor
zorgen dat de plastic-herozakken de straat op
of zelfs de sloot in waaien. Wat kunt u doen
om dit te voorkomen? Vul één verpakking met
water zodat de zak wat zwaarder wordt. U kunt
ook verschillende zakken aan elkaar knopen.
Helpt u mee om zwerfvuil te voorkomen?
Kalender
Llke week vindt u hier informatie over aanpassingen in openingstijden, vergaderingen,
afvalinzameldata, afsluitingen en collectes.
September
Inzage (ontwerp)bestemmings-
plannen en informatieavonden
Ď 0ntwerpprojectbesluit
Kerkweg 44-50, Driebruggen.
1er inzage van ĵ september
t/m 19 oktober 2011
Ď 0ntwerpbestemmingsplan
Weiweg Į, Nieuwerbrug. 1er
inzage van 9 september t/m
20 oktober 2011
Ď 0ntwerpbestemmingsplan
Middelweg 3a, Reeuwijk. Ter
inzage van 15 september t/m
2 november 2011
Ď 0ntwerpbestemmingsplan
De Bunderhof, Reeuwijk. Ter
inzage van 22 september t/m
2 november 2011
Vergaderingen
Ď įĵ september, įĭ.ĭĭ uur.
commissie Bestuur en
Financiën
Ď įĶ september, įĭ.ĭĭ uur.
commissie Ruimte
Huisvuil
Ď įij sept. tĆm į oktober. grijs
Verkeer en vervoer
Ď Werkzaamheden AĮį 0oudaĊ
Bodegraven
12 september t/m 21 oktober
2011: De werkzaamheden
worden ‘s nachts uitgevoerd.
De snelheid is over dit vak
verlaagd van 120 km naar 90
km per uur
Ď Werkzaamheden NieuwĊ
dorperweg te Reeuwijk
0e Nieuwdorperweg is ter
hoogte van de onderdoorgang
van de A12 van 19 september
t/m 4 november 2011 volledig
afgesloten voor doorgaand
verkeer incl. fietsers en
voetgangers. Lr is een
omleiding ingesteld.
Collectes
Ď įIJ sept. tĆm Į oktober.
5t. londs verstandelijk
gehandicapten
Oktober
Vergaderingen (planning)
Ď Įį oktober om įĭ.ĭĭ uur
Raadsvergadering
Ď įIJ oktober om įĭ.ĭĭ uur
Commissie 5amenleving
Ď įIJ oktober om ĮĶ.İĭ uur
Bezwaarschriftencommissie
Ď įij oktober om įĭ.ĭĭ uur
Commissie 8estuur en
Financiën
Ď įĴ oktober om įĭ.ĭĭ uur
Commissie Puimte
Huisvuil
Ď İ tĆm Ķ oktober. groen
Ď Įĭ tĆm Įij oktober. grijs
Ď ĮĴ tĆm įİ oktober. groen
Ď įı tĆm İĭ oktober. grijs
Ď İĮ okt. tĆm ij november.
groen
Kijk voor uitgebreide informatie
op de afvalkalender.
Plastic afval
Ď Peeuwijk ĮĴ oktober
Ď 8odegraven įĮ oktober
Oud papier
Ď 8odegraven įĶ oktober Đ80Cđ
Ď Nieuwerbrug įĶ oktober Đ0PAđ
Textiel
Ď 8odegraven. Įį oktober
Klein Chemisch Afval
Ď 8odegraven. Įį oktober
Ď Peeuwijk. įIJ oktober
Kijk voor uitgebreide informatie
op de afvalkalender.
Verkeer en vervoer
Ď Afsluiting afĊ en toerit
Nieuwerbrug tussen İ en
ĵ oktober
De afsluitingen zijn steeds
‘s nachts vanaf 21.00 uur tot
IJ.ĭĭ uur de volgende dag. Lr
zijn omleidingen ingesteld.
Collectes
Ď į tĆm ĵ oktober.
Dierenbescherming
Ď Ķ tĆm ĮIJ oktober.
Brandwondenstichting
Ď Įij tĆm įĶ oktober. vrije
periode
Ď İĭ okt. tĆm IJ november.
5tichting 0iabetes londs
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft het
voornemen om winkelcentrum Miereakker
te vernieuwen. De winkels worden tijdelijk
gehuisvest op een locatie in de 0ude 1ol.
Graag nodigen we u uit voor een informatie-
avond op dinsdag 4 oktober van 19.30 uur
tot 21.30 uur in Zalencentrum De Brug,
Dunantlaan 1 te Reeuwijk-Brug.
De ontwikkelaar van het tijdelijke en defini-
tieve winkelcentrum, 10P vastgoed, en de
gemeente lichten de plannen toe. Verant-
woordelijk wethouder mevrouw W.1.A. verkleij
is ook aanwezig.
Wat gaat er gebeuren?
0p Įİ september heeft het college van burĊ
gemeester en wethouders ingestemd met
de ontwerp omgevingsvergunning voor het
tijdelijk winkelcentrum 0ude 1ol. 0it winkelĊ
centrum vervangt winkelcentrum Miereak-
ker gedurende de sloop en de nieuwbouw.
5treven is om het tijdelijk winkelcentrum
komend voorjaar in gebruik te nemen. Naar
verwachting zal het tijdelijk winkelcentrum
twee tot drie jaar worden gebruikt. Daarna
wordt het gesloopt, zodat de uiteindelijk
geplande woningbouw in de 0ude 1ol kan
worden gerealiseerd.
Het tijdelijk winkelcentrum komt te liggen
ten noorden van het scholencomplex tussen
Pooiweide, Veentweide en Voerweide. 0m te
voorzien in voldoende parkeerruimte komt er
een extra parkeerplaats tussen Moerweide,
Veentweide en 0udeweg. 0p de website staat
een tekening.
Ter inzage
De ontwerp omgevingsvergunning ligt vanaf
įĶ september a.s. gedurende ij weken ter
inzage. In die periode kan men desgewenst
zienswijzen indienen. Zie ook de publicatie
onder bekendmakingen.
Actueel
Meer informatie vindt u op onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl
Winkelcentrum Miereakker blijf gemoederen bezighouden
De boosheid over de vertraging die is ontstaan bij de nieuwbouw van het winkelcentrum Miereakker is bij de betrokken ondernemers
nog nauwelijks weggeëbd. Op 6 juni 2011 tekenden 7 van de 9 winkeliers een overeenkomst met de ontwikkelaar TOP-vastgoed en
werd er door wethouder Wendy Verkleij de toezegging gedaan dat ook de gemeente alles in het werk zou stellen om de verhuizing
naar de noodwinkels aan de Oudeweg mogelijk te maken. Voor de noodwinkels moest een bouwvergunning aangevraagd worden
en daar is het volgens Ad Elderhorst misgegaan.
“Tussen de ontwikkelaar TOP-vastgoed en de gemeente is gesteggel ontstaan over de ingediende bouwvergunning. De locatie was
bekend en het ging met name over zaken als parkeren, de plaats van de ingang en een aantal logistieke zaken, die ook te maken
hadden met de veiligheid van de schoolkinderen die op de MFA zitten. Complicerende factor in het geheel is het feit dat de eige-
naren van bloemisterij WIRO en het Chinees-Cantonees restaurant De Mandarijn nog geen overeenstemming met de ontwikkelaar
hebben bereikt. Projectontwikkelaar TOP-vastgoed geeft aan het plan voor de noodwinkels regelmatig te hebben doorgesproken
met de gemeente en richting de twee ondernemers zijn de laatste twee jaar diverse financiële voorstellen gedaan. Na een vergade-
ring, waarin wethouder Wendy Verkleij weer heeft beloofd het dossier voorrang te verlenen, blijven de ondernemers echter hoop-
vol over een goede afloop. Misschien is er op dit gebied goed nieuws voor de ondernemers, want van de zijde van de gemeente is
medegedeeld dat het college van Burgemeester en Wethouders inmiddels een besluit heeft genomen over het plan voor de nood-
winkels en dat de benodigde omgevingsvergunning op korte termijn gepubliceerd zal worden.
Kijk op Reeuwijk
Een selectie van het nieuws uit de andere kernen van de gemeente Bodegraven-Reeu-
wijk; Driebruggen, Hogebrug, Reeu wijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel en
Waarder. Zie www.kijkopreeuwijk.nl voor de volledige berichten en nog meer nieuws
uit deze kernen.
‘Onder Ons’ in Waarder al
50 jaar actief
Op 15 september bestond het Comité ‘Onder Ons’ uit Waar-
der 50 jaar. Het jubileum is met de ouderen uit Waarder fees-
telijk en in een ontspannen sfeer gevierd. Het huidige bestuur
werd tijdens deze heuglijke viering door de voorzitter van de
Stichting Kerverland Jan de Groot in het zonnetje gezet. Ver-
volgens bood Gijs Kok namens de Stichting Kerverland Jannie
Louwerse, Alie Boerefijn, Corrie Verlaan en Marijke van Selm
een prachtige bos bloemen aan. Om iets extra voor de leden
van ‘Onder Ons’ te kunnen doen, overhandigde Jan de Groot,
namens de Stichting Kerverland, nog een cadeaubon.
Applaus
In de lijst met namen van
onderscheiden vrijwilligers ont-
brak Sjaak Voorn uit Waarder;
hij zet zich met verve in voor
vluchtelingenwerk.
Brinkmanhof en de Burg. P. Feitsmalaan en
opheffen voetgangers0versteekPlaats Đv0Pđ in
Burg. Doormanstraat nabij Burg. Brinkmanhof in
Driebruggen.
Het verkeersbesluit en de daarbij behorende
tekening liggen voor een ieder gedurende
ij weken na bekendmaking ter inzage in de
lees kamer van het gemeentehuis in Bodegraven.
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen ij weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en voorzien zijn
van de naam en het adres van indiener, een
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt, en de reden
waarom u het niet eens bent met het besluit.
u kunt uw bezwaarschrift sturen naar. College
van burgemeester en wethouders, Postbus 401,
2410 AK Bodegraven.
Afsluiting af- en toerit Nieuwerbrug tussen
3 en 8 oktober
In verband met de werkzaamheden aan geleide-
rails wil de aannemer in week 40, de A12
Đ0ouda ċ Woerdenđ afĊ en toerit Nieuwerbrug
ĐĮİđ afsluiten. 0p de website staat een tekening
met het exacte afsluitinggebied. Bij slechte
weersomstandigheden kan het werk uitgesteld
worden. Hulpdiensten kunnen met gepaste snel-
heid gebruik blijven maken van de af- en toerit.
Wanneer?
De afsluiting van de afrit vindt plaats op de
volgende tijdstippen:
Ď maandag İ oktober įĮ.ĭĭ uur tot dinsdag
4 oktober 05.00 uur
Ď dinsdag ı oktober įĮ.ĭĭ uur tot woensdag
5 oktober 05.00 uur
Ď woensdag IJ oktober įĮ.ĭĭ uur tot donderdag
ij oktober ĭIJ.ĭĭ uur.
De afsluiting van de toerit vindt plaats op de
volgende tijdstippen:
Ď woensdag IJ oktober įĮ.ĭĭ uur tot donderdag
ij oktober ĭIJ.ĭĭ uur
Ď donderdag ij oktober įĮ.ĭĭ uur tot vrijdag
7 oktober 05.00 uur
Ď vrijdag Ĵ oktober įĮ.ĭĭ uur tot zaterdag
ĵ oktober ĭĴ.İĭ uur
Omleidingen
Ď verkeer uit 0en Paag en naar Nieuwerbrug
wordt omgeleid via de AĮį afĊ en toerit Woer-
den (14)
Ď verkeer uit Nieuwerbrug en naar utrecht wordt
omgeleid via de A12 af- en toerit Reeuwijk (12)
Meer informatie?
verkeersloket LuidĊPolland, Postbus IJIJij, İĭĭĭ
AN Potterdam, tel. ĭĮĭ Ċ įĭĵ ĭIJĭĭ of eĊmail
verkeersloketzuidholland@rws.nl.
Werkzaamheden A12 Gouda-Bodegraven
12 september t/m 21 oktober 2011
0p Įį september is de ñrma Peijmans gestart
met het eerste deelvak van in totaal 3 deelvak-
ken op de AĮį rechts 0ouda ċ Woerden Đfase-
ring 3a/3b/3c). Het betreft nu fasering 3a. Hierbij
wordt rijstrook 1 (middenbermzijde) versmald
naar 3 meter over een lengte van 5,5km.
De werkzaamheden worden ‘s nachts uitge-
voerd. De snelheid is over dit vak verlaagd van
120 km naar 90 km per uur. De werkzaamheden
staan gepland tot en met week 42 en betreft
het traject Gouda – Bodegraven (kilometerpaal
įĶ.ĮIJĭ ċ İı.ijIJIJđ. Lr blijven İ rijstroken plus de
vluchtstrook beschikbaar. De hinder voor hulp-
diensten is hierdoor minimaal.
Werkzaamheden Nieuwdorperweg te Reeuwijk
Aannemingsbedrijf 0ebr. 5chep 8v gaat voor het
Hoogheemraadschap Rijnland een stuw plaat-
sen in de watergang naast de Nieuwdorperweg.
In verband met deze werkzaamheden zal de
Nieuwdorperweg, ter hoogte van de onderdoor-
gang van de A12, vanaf 19 september t/m 4
november 2011 volledig worden afgesloten voor
al het doorgaande verkeer incl. fietsers en voet-
gangers. Voor het auto- en fietsverkeer worden
omleidingroutes aangegeven. De aanliggende
percelen van de Nieuwdorperweg blijven bereik-
baar. Contactpersoon. de heer A. 5chep van
0ebr. 5chep 8v, tel. ĭİıĵ Ċ ıIJĮ İijĮ.
Meer informatie publicaties Verkeer en Vervoer
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de heer D. Roodenburg van de afdeling
Realisatie en beheer via het algemene telefoon-
nummer.
Wet milieubeheer
Meldingen op grond van artikel 8.40 van de
Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven
gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de
Algemene Vaatregelen van 8estuur. Len milieuĊ
vergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan
volstaan met een melding van de activiteiten.
1egen een melding op grond van artikel ĵ.ıĭ
van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar
indienen of beroep instellen. De stukken liggen
niet ter inzage. Deze bekendmaking staat ook op
de website van de Milieudienst Midden-Holland,
www.milieudienstmiddenholland.nl. Burge-
meester en wethouders hebben de volgende
meldingen ontvangen:
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu-
beheer:
Ď 1andtechnisch laboratorium 8odegraven,
Kievitsheuvel 10, 2411 LL Bodegraven, voor
het oprichten van een tandtechnisch bedrijf.
Besluit landbouw milieubeheer:
Ď v.0.l. 8innendijkĊvan 0s, 0osteinde IJı, İıijij
L8 Waarder, voor het uitbreiden van een melk-
rundveehouderij.
Maatwerkvoorschriften
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven
gelden algemene regels die zijn vastgelegd in
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB).
Len omgevingsvergunning voor het onderdeel
milieu is dan niet nodig. In bepaalde gevallen is
het nodig ter bescherming van het milieu aanvul-
lende maatwerkvoorschriften op te leggen naast
de voorschriften uit de van toepassing zijnde
AMvB. Burgemeester en wethouders zijn van
plan de volgende maatwerkvoorschriften op te
leggen:
Ď Wegenbouw Lwammerdam. geluidsvoorschrif-
ten bij het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer voor het perceel Tjalk 49,
įıĮĮ NL 8odegraven.
Het ontwerpbesluit tot het opleggen van maat-
werkvoorschriften kunt u van 29 september tot
en met 9 november 2011 inzien bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een
ontwerpbesluit gedurende deze periode bij
het college van burgemeester en wethouders
van Bodegraven-Reeuwijk indienen, per adres
Vilieudienst ViddenĊPolland, Postbus ıIJ, įĵĭĭ
AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u
contact opnemen met de Milieudienst Midden-
Polland via tel. ĭĮĵį Ċ IJıIJ Ĵĭĭ.
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar
voren brengen over een ontwerpbesluit, kun-
nen later beroep instellen tegen een definitief
besluit.
Inzage
Voor inzage en informatie kunt u tijdens kantoor-
uren terecht in het gemeentehuis, Raadhuis-
plein 1 te Bodegraven via tel. 0172 – 522 522.
Voor inzage buiten kantooruren kunt u een af-
spraak maken. Deze bekendmaking staat ook op
de website van de Milieudienst Midden-Holland,
www.milieudienstmiddenholland.nl.
Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen
haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
Ď Kievitsheuvel įij. plaatsen twee kozijnen in de
zijgevel (17-09-2011)
Ď Noordzijde ĮİĮ. wijzigen van een woning
(19-09-2011)
Ď 0ammekant İij. verhuur en verkoop van hard-
houten schotten (14-09-2011)
Reeuwijk
Ď 8odegraafsestraatweg tussen nrs. ĮİĶ en ĮıĶ
“De Bunderhof”: sloop loods incl. asbesthou-
dende golfplaten (19-09-2011)
Ď 0orpsweg Įı. creëren woning in bedrijfs loods
(19-09-2011)
Vervolg bekendmakingen
Staatssecretaris onder indruk van polder Oukoop
Staatssecretaris Bleker bracht vorige week een bezoek aan de Oukoopse polder. Daar opende
hij een proefveld voor nieuwe natuur. Het proefveld is een initiatief van de provincie Zuid-Holland
en is bedoeld om te testen of de typen natuur die straks in de omgeving worden aangelegd in
de polder ook echt aanslaan. Samen met de kleinkinderen van natuurboer De Goey plantte hij
de eerste dotterbloemen. De familie De Goey gaat de natuurboerderij beheren. Daarbij is zowel
plaats voor natuurontwikkeling als voor extensieve veehouderij. Een bijzondere combinatie.
Polder Oukoop ligt midden in het Groene Hart en maakt deel uit van het Reeuwijkse Plassen-
gebied en is een relatief rustig en oorspronkelijk stukje Reeuwijk. Staatssecretaris Bleker toonde
zich onder de indruk van dit prachtige gebied en van de combinatie van natuurontwikkeling en
agrarisch ondernemen.
Discussie over natuur- en recreatieschap
Binnen de gemeente leeft al geruime tijd onvrede over het functioneren van het natuur- en
recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. dat het Reeuwijkse Hout onder haar beheer heeft.
Verschillen van inzicht over het beheer, maar met name over de ruimtelijke invulling van delen
van het gebied, hebben het idee gevoed dat het wellicht verstandig zou zijn uit het schap te
treden en als gemeente zelfstandig verder te gaan met de ontwikkeling en het beheer van de
natuur- en recreatiegebieden. Uit mededelingen van het college blijkt dat er wordt gewerkt aan
een beleidsvoorstel, maar dat de afronding daarvan nog wel enige tijd op zich kan laten wachten.
week 39 - 2011 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Verleende bouw- en sloopvergunningen /
omgevingsvergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
Ď Llzenhof į, box Įį. verwijderen asbest uit
garagebox (19-09-2011)
Ď Nieuwstraat IJį. plaatsen dakopbouw
ĐĮijĊĭĶĊįĭĮĮđ
Driebruggen
Ď 0e 0roendijck. plaatsen dakkapel
(15-09-2011)
Reeuwijk
Ď Nieuwdorperweg İĮb. nieuwbouw van een
woning ĐĮijĊĭĶĊįĭĮĮđ
Geweigerde omgevingsvergunningen
Reeuwijk
Ď 0vertoom Į. realiseren schuur in de voortuinĆ
zijtuin van de woning (15-09-2011)
Bezwaar of beroep
8elanghebbenden kunnen binnen ij weken na
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. Zie het kader ‘bezwaar maken’ voor
de voorwaarden.
Als er eerder een ontwerpbesluit van de vergun-
ning ter inzage heeft gelegen, dan kunt u geen
bezwaarschrift indienen. U moet dan binnen
de termijn van zes weken rechtsreeks beroep
instellen bij de Rechtbank ’s-Gravenhage,
5ector 8estuursrecht, Postbus įĭİĭį, įIJĭĭ LP
Den Haag.
U kunt geen beroep instellen als u gedurende de
termijn van terinzageligging van het ontwerpbe-
sluit geen zienswijze naar voren heeft gebracht,
tenzij u dat redelijkerwijs niet kan worden
verweten. Bij de gemeente kunt u informeren of
u tegen een verleende vergunning bezwaar kunt
maken of beroep moet instellen.
Len bezwaarĊ of beroepschrift moet uw naam en
adres bevatten, de datum en uw handtekening,
een omschrijving van de betreffende vergunning
en de motivering van uw bezwaar of beroep. Bij
een beroepschrift moet zo mogelijk een kopie
van de vergunning worden meegestuurd. Het in-
dienen van een bezwaar- of beroepschrift schort
in de regel de werking van de vergunning niet op.
Met andere woorden: de vergunning waartegen
u bezwaar hebt, mag dus gebruikt worden. Als u
dat niet wilt dan kunt u, nadat u bezwaar heeft
gemaakt of beroep heeft ingesteld, om een
voorlopige voorziening vragen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage.
U kunt een beroepschrift en een verzoek om
een voorlopige voorziening ook digitaal indienen
bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde website voor de precieze
voorwaarden.
Bekendmaking Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders zijn van plan de
volgende omgevingsvergunning voor het onder-
deel milieu te verlenen:
Ď 5tal de 0root. revisievergunning voor een
fokkers-, africhtings- en pensionstal voor
paarden op het perceel Luidzijde ijĵa, įıĮĮ
RT Bodegraven.
Dit ontwerpbesluit kunt u van 29 september tot
en met 9 november 2011 inzien bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een
ontwerpbesluit gedurende deze periode bij
het college van burgemeester en wethouders
van Bodegraven-Reeuwijk indienen, per adres
Vilieudienst ViddenĊPolland, Postbus ıIJ, įĵĭĭ
AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u
contact opnemen met de Milieudienst Midden-
Polland, tel. ĭĮĵį Ċ IJıIJ Ĵĭĭ.
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar
voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen
later beroep instellen tegen een definitief besluit.
Inzage
Voor inzage en informatie kunt u tijdens kantoor-
uren terecht in het gemeentehuis, Raadhuis-
plein 1 te Bodegraven tel. 0172 – 522 522. Voor
inzage buiten kantooruren kunt u een afspraak
maken.
Deze bekendmaking staat ook op de website
van de Milieudienst Midden-Holland,
www.milieudienstmiddenholland.nl.
Kappen houtopstand
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Reeuwijk maken bekend dat bij besluit d.d.
20 september 2011 de volgende omgevings-
vergunning is verleend op grond van artikel 4.12,
van de Algemene Plaatselijke Verordening. Voor
vragen kunt u contact opnemen met de heer
C. v.d. Vaat, afdeling Pealisatie en beheer, tel.
0172 – 522 522.
Ď Į paardekastanje in de voortuin van
'sĊ0ravenbroekseweg, įĵĮĮ 0A te Peeuwijk.
De boom is aangetast door de honingzwam en
is daardoor aan het afsterven. De boomsoort
is nog niet bepaald, maar de nieuwe boom zal
komend plantseizoen aangeplant worden.
8elanghebbenden kunnen binnen ij weken na
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. Zie het kader ‘bezwaar maken’ voor
de voorwaarden.
Welstandscommissie
De gedelegeerde van de welstandscommissie
heeft in principe zitting op woensdagochtend
van 9.30 tot 12.30 uur iedere even week op
de locatie aan de Raadhuisweg 3 te Reeuwijk.
De welstandsvergaderingen zijn openbaar. De
agenda van de te behandelen plannen wordt
opgemaakt tot en met de dinsdag voorafgaande
aan de vergadering op woensdag. De agenda is
op te vragen bij de afdeling Vergunningen, hand-
having en toezicht, tel. 0172 - 522 522.

Collegebesluiten
Huisnummerbesluiten voor publicatie
Burgemeester en wethouders van Bode-
graven-Reeuwijk hebben de volgende
huisnummer¬aanduidingen vastgesteld. De
verzenddatum van het besluit staat tussen
haakjes.
Ď Įį september įĭĮĮ. Nieuwdorperweg İĮb
Reeuwijk (15-09-2011)
Ď Įı september įĭĮĮ. Pascalstraat IJc Peeuwijk
(15 -09-2011)
8elanghebbenden kunnen binnen ij weken na
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. Zie het kader ‘bezwaar maken’ voor
de voorwaarden.
Regeling gemeentelijke bijdrage bij jubilea
ingetrokken
Het college heeft de regeling gemeentelijke
bijdrage bij jubilea (oud-gemeente Reeuwijk)
ingetrokken. Reden hiervoor is dat dergelijke
jubilea geen publieksgericht, openbaar karakter
hebben en geen aanmerkelijk belang hebben
voor de gemeente dan wel voor de gemeente-
lijke beleidsdoelstellingen. Met het intrekken van
de regeling komt de gemeente tegemoet aan de
herziening van het subsidiebeleid.
De gemeente wil eenduidige, heldere regels
opstellen voor het verlenen van subsidie en
de verstrekking van bijdragen relateren aan de
regels incidentele subsidie.
De regels inciden tele subsidies zijn op 19 juli
2011 door het college vastgesteld. De ge-
meente heft hiermee de ongelijkheid tussen de
Reeuwijkse en Bodegraafse verenigingen op.
Raadsbesluit
Verordening Starterslening
0p įĶ juni įĭĮĮ heeft de raad van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk de Verordening Vrom
5tarterslening van toepassing verklaard op de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk met ingang van
1 juli 2011. De verordening wordt binnenkort op
de website gepubliceerd.
Mededelingen
Kijkmiddag Fietswrakken
0p maandag ĮĶ september įĭĮĮ heeft de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk een groot aan-
tal fietswrakken en zeer verwaarloosde fietsen
verwijderd uit in de omgeving van trein station
Bodegraven.
0m mogelijke eigenaars van de ñetsen de
gelegenheid te geven hun fiets terug te vinden,
is een kijkmiddag georganiseerd op donderdag
įĶ september tussen Įij.ĭĭ en įĭ.ĭĭ uur bij de
Weijpoort įĮa te Nieuwerbrug Đñrma 8unnikđ.
De eigenaar van de fiets moet een aangifte van
diefstal of een fietssleutel (die past op het slot)
kunnen overleggen.
Bezwaar maken
Len bezwaarschrift moet in ieder geval
vermelden:
Ď de naam en het adres van de indiener
Ď een datum Đdagtekeningđ
Ď de motivering en een omschrijving van het
besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
U stuurt uw bezwaar aan:
College van burgemeester en wethouders
van gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
N.W. Hoogendoorn
Hovenier
Loonbedrijf
Groencentrum
Fl8ll0N0¶ Zë8 ª 8000Nl(k
openingstijden: zie website
Wij zijn geopend op
vrijdag en zaterdag

NNN.ßN000¶0ß000fß.ßl ª Telefoon: (0182) 58 22 41
¥fl(08¶. 09.J0 00f · 1ë.00 00f ª l8l0f08¶. 08.00 00f · 1ë.00 00f
Open huis
De Breevaart glinstert uitnodigend. Het is
een decor waar je nooit genoeg van krijgt:
een mooi uitzicht en het water lonkt voor
een tochtje met de boot. Vanuit het nieuwe
haventje liggen de Reeuwijkse Plassen voor
u open. Daarna is het altijd heerlijk thuis-
komen. De luxe en ruime appartementen
bieden modern comfort en hebben een
bijzonder hoge kwaliteit afwerking. Kortom,
een heerlijke nieuwe thuishaven.
Telefoon 0182 - 39 42 00 Telefoon 0182 - 30 11 66
Nog enkele royale appartementen te koop
Nu vanaf € 201.000,- v.o.n. exclusief grond,
inclusief parkeerplaats in de kelder.
Ligplaats in de haven € 12.500,-
www. wonen i n oude tol . nl
Informeer vandaag nog bij een van de makelaars naar de details en ontdek wat er mogelijk is.
Royale appartementen
• wonen op stand in Reeuwijk
• ligplaats in haven
• royale woonkamer
• aantrekkelijk terras of loggia
• energiezuinig en veilig
• brede deuropeningen en geen drempels
• overdekte privé-parkeerplaats
• grote gemeenschappelijke daktuin
• drie liften en een videofooninstallatie

Optioneel met zorg- en welzijnspakket
• inbraakalarm met doorschakeling naar meldkamer
• zorg van Zorgcentrum Reeuwijk op afroep
• in elke ruimte koordjes/knoppen voor zorgoproep
• bewegingsmelders voor welzijnsbewaking
Gelijkvloers wonen in een luxueus appartementencomplex, met het
waterrijke Reeuwijk als decor, en de zekerheid van een optioneel
zorg- en welzijnspakket. Het is een bijzonder aantrekkelijke gedachte.
En de unieke regeling van de gemeente Reeuwijk-Bodegraven maakt
het financieel haalbaar.

Bespaar jaarlijks duizenden euro’s op de grondkosten
Als u een nieuwbouwwoning koopt, is een deel van het aankoop-
bedrag bestemd voor de eronder gelegen grond. Ook bij een
appartement betaalt u voor de (gedeelde) grond. Dit is al snel een
derde van de koopsom. Voor het project Oude Tol heeft de gemeente
(als eigenaar en verkoper van de grond) besloten dat dit deel van de
koopsom nog niet betaald hoeft te worden. U kunt zelf bepalen of en
wanneer u dat wel doet. De eerste 10 jaar betaalt u slechts 1,5 % rente.
In vergelijking met gangbare hypotheekrentes levert dat een aanzienlijk
voordeel op. Zo biedt de gemeente u een transparante regeling met
een grote gegarandeerde besparing. De ontwikkelaar vertelt u er
graag meer over. U kunt altijd bellen met VOSPlan: 0182 - 39 69 19.
Nieuwe regeling brengt luxe appartementen binnen bereik
aan het water
Z
a
te
rd
a
g

1 o
k
to
b
e
r
v
a
n
11.0
0

to
t 15.0
0

u
u
r
Kijk op Bodegraven 28 september 2011 - pagina 13
Installatie Techniek Neuteboom
Kastanjelaan 9
3465 TC Driebruggen
M 06 30011743
Ontwerp
Advies
Installatie
Service
Restaurant ‘de Florijn’ in de Kijker
Vijf jaar passie voor
streekproducten
Restaurant ‘de Florijn’ in Nieuwerbrug viert deze maand haar vijfarig bestaan.
“Bedrijfsadviseurs vertelden ons dat we vijf jaar de tijd moesten nemen om onze
naam te vestigen. En toeval of niet in de maand dat wij ons vijfarig bestaan
vieren, riep het AD ons uit tot winnaars van de Gouden Pollepel.”
Aan het woord zijn Brenda
en Michiel de Graaf. “We
proberen ons met creati-
viteit te onderscheiden en
veel met streek- en sei-
zoensproducten te werken.
En dat wordt gewaardeerd.”
In de recensie van het AD
valt dan ook te lezen dat ze
de kwaliteit van de gerech-
ten, bediening, sfeer en
prijs-kwaliteit gemiddeld
met een 9 hebben beoor-
deeld.
“Op 1 september 2006 heb-
ben we het restaurant
overgenomen, waarna we
vanaf 12 september onze
deuren hebben geopend.
Ruim een week later volg-
de de of ciële opening. We
vieren ons jubileum niet
met een groot feest, maar
bieden onze gasten de
komende twee maanden
een verrassing-jubileum
menu van vijf gangen voor
vijfig euro.”
COMPLEET SMAAKPALLET
Gezeten aan een van de
tafels in het sfeervolle res-
taurant de Florijn geven
Brenda en Michiel de Graaf
woorden aan hun passie
voor koken. Ingrediënten
worden ontleed in sma-
ken. Processen die zich in
de pannen afspelen wor-
den aangewend om de fjn-
ste smaken tot hun recht te
laten komen. Hier worden
spijzen met liefde bereid.
Kortom passie die je proef
en in de huiselijke ambi-
ance tot zijn recht komen.
Elkaar aanvullend vertel-
len Brenda en Michiel over
de essentie van de produc-
ten die er op het aanrecht-
blad in de keuken komen.
Ze verrassen hun gas-
ten graag met gerechten
gemaakt van reguliere pro-
ducten, maar dan zo lekker
dat je het thuis niet zo snel
na kunt maken. “Producten
proberen we uit net zolang
tot ze op de menukaart
kunnen. Zo ook met de wij-
nen. Die zoeken we uit op
bruggetjes naar de gerech-
ten. Ze moeten niet het-
zelfde smaken, dan blijf er
een zekere spanning.”
GANS MET BIETJES
Als voorbeeld wordt de
gans die op dat moment
op het menu staat geno-
men. Ganzen zijn er in
zulke grote getale dat ze
momenteel schade aan
het landschap brengen.
Maar het is een lekker pro-
duct waar bijna niemand
iets mee doet. Verkwis-
ting vinden beiden. We
krijgen tot in detail uitleg
over de bereiding van een
gans. Bepaalde delen van
de gans worden in de pekel
gelegd, gerookt en daarna
finterdun gesneden. De
tien jaar achter het fornuis
gestaan. En Brenda werk-
te al vanaf haar dertien-
de bij een banketbakker.
Toen ze op haar zeventien-
de allergisch voor bloem
bleek te zijn, is ze ‘maar’
kok geworden. De achter-
grond van de banketbak-
kerij houd je, maar als kok
ben je veelzijdiger.
COMPLIMENTEN
We mogen een kijkje in
de keuken nemen waar de
grote kookketels staan. Een
ijsmachine waarin van eie-
ren, melk en andere pro-
ducten als vlierbloesem en
zomerkoninkjes in twaalf
minuten ijs wordt gemaakt.
Koks van
Restaurant
de Florijn
in fnale
kookwedstrijd
Koksduo Yuri Wattimena en
Brenda de Graaf van Res-
taurant de Florijn in Nieuwer-
brug staan in de finale van
de kookwedstrijd Variatie op
de Kaart. De finale van de
landelijke wedstrijd die in
het teken staat van vegeta-
risch koken is op woensdag
28 september in restaurant
De Librije in Zwolle. De jury
beoordeelt de gerechten op
creativiteit, ingrediëntenge-
bruik, opmaak en smaak. De
winnaar mag een week stage
lopen bij Jonnie Boer in De
Librije.
pekel zorgt dat het vuil uit
het vlees wordt getrokken.
Ganzenpootjes worden op
die zelfde manier voorbe-
werkt, waarna ze gekonfjt
worden. Konfjten betekent
dat het vlees op lage tem-
peratuur wordt gegaard
waardoor de smaak en
het vocht in het vlees blij-
ven. Uiteindelijk wordt het
vlees in plukjes van het bot
gehaald om zo op het bord
te worden geserveerd naast
de eerder genoemde fin-
terdunne plakjes. Maka-
rons, Franse koekjes van
amandel en eiwit passen er
vanwege hun nootachtige
smaak goed bij. Het aard-
se van rode biet die onder
andere met frambozen en
azijn op smaak is gebracht
maakt het smaakpallet
compleet. De smaakpapil-
len op je tong proeven zoet,
zout, zuur en bitter. Met die
gegevens proberen Bren-
da en Michiel een gerecht
samen te stellen.
JAREN ERVARING
Van vlierbessen maken
we sap voor bij de eenden-
borst. Van appels maken
we appelstroop om naast
de kalfslever op het bord te
leggen. De vlierbessen en
appels komen uit de omge-
ving en de kalfslever komt
van kalveren van Truus
Spruit uit Zegveld. Kalfs-
lever van negenmaanden
oude stieren is ook een ver-
haal apart als het om het
bakken gaat. Eiwitten en
vetten in deze lever verdie-
nen het kort gebakken te
worden, zodat deze krokant
op het bord komt. Het mag
duidelijk zijn; hier spreekt
jaren ervaring. Dat blijkt
ook zo, Michiel, de gastheer
van de Florijn, heef der-
Een prachtige kookstudio
om de passie over te bren-
gen tijdens workshops.
“We zijn een pad inge-
gaan,” besluiten Brenda en
Michiel hun verhaal, “waar
we willen zijn en waarop
we verder willen doorwan-
delen. We trekken nu een
bepaald publiek aan dat
bij ons past. Al die compli-
menten en waardering die
mensen aan tafel uitspre-
ken maken ons soms wel
verlegen.”
Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen
Uw verfspecialist voor de regio
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 15 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
w|j mengen CRAT|8 e|ke gewenste k|eur op onze automat|sche mengmach|nes
Pr|js per ||ter Adv|espr|js 0nze pr|js
Excess 3loc|s grordverl C 15,00
Excess 3loc|s ala| (Z0 ol l0) C 17,50
0e vos 0rord|a| C 25,00
0e vos 3ysleer|a| C 30,00
0e vos XT0 loogg|ars|a| r|r|raa| Z jaar duurzaar C 37,50
3|||ers Ruooo| Pr|rer P|us 0rordverl C 31,05 C 27,50
3|||ers EP3 P|us 3cra|e|verl C 10,55 C 33,50
3|||ers 3alura P|us 3lool er |rasvasle Z|jdeg|ars|a| C 18,15 C 33,50
3|||ers AZ P|us loogg|ars 1 lol ê jaar duurzaarre|d C 1Z,00 C 33,50
3|||ers X0 loogg|ars|a| r|r|raa| 8 jaar duurzaar C 5ê,80 C 45,00
3|||ers 8L walergedrager ala| (Val, l0 ol Z0) C 58,90 C 35,00
0eskund|g adv|es en messcherpe pr|jzen!!
v
e
r
f
hui s bodegraven
Vossestaart 23
2411 ML Bodegraven
0172-619622
www.trimsalonperro.nl
4 oktober dierendag!
Daarom de hele maand oktober:
10% korting
op een trimbehandeling
(m.u.v. artikelen die verkocht worden in de salon of
via de webshop)
Middeleeuwse muziek in
Kunstcafé 108
De Flierenfluiter, Rijk Schipper, neemt bezoekers aan het Kunst-
café mee terug in de tijd en laat ze de Middeleeuwen beleven
met schitterende muziek en prachtige verhalen over muziek,
muzikanten en instrumen-
tarium. Hij bespeelt recon-
structies van oude instrumen-
ten en laat daarbij de muziek
opnieuw klinken aan de hand
van archeologische vondsten,
literatuuronderzoek en overge-
leverde melodieën van monni-
ken en troubadours. Kunst café
108 is op vrijdag 7 oktober
vanaf 21.00 uur in het Everts-
huis. Toegangskaarten zijn
verkrijgbaar aan de kassa
van het Evertshuis en kosten
€ 8,50 (inclusief consumptie).
www.deflierefluiter.eu, www.evertshuis.nl
nieuw seizoen!
Vacherin
Mont d’Or
romig zacht
in sparrenhout gerijpt
100 gram
1.98
Knabbelhaver
notenmix met rozijn en
cranberry
250 gram 2.25
+ 100 gram GRATIS
Grote Groene
Knoflook Olijven
200 gram
2.98
Beatrix beluisterd? Beetje somber geworden?
Kijk voor de meevallers op onze reclameborden!
Weydeland Kaas, buitenlandse kazen, verse noten,
olijven en tapenades, diverse specialiteiten.
Miereakker 20
Reeuwijk
0182-300797
Dorpsstraat 103
Zoetermeer
079-3167616
Acties geldig tot 25 september 2011
v
e
rs, v
rie
n
d
e
lijk
, v
a
k
k
u
n
d
ig
Weydeland
Belegen Kaas
Kilo 9.95
Gratis!
mosterd-dillesaus
vanaf 500 gram
Oud Reeuwijck
kaashuys selectie echte
oude kaas
onze topper!
Kijk op Bodegraven 28 september 2011 - pagina 14
Cursus yoga voor kinderen
Na een succesvolle kennismakingsles start Herma van den Tempel op
woensdag 5 oktober met een cursus yoga voor kinderen van 4 tot en met
8 jaar. Deze lessen zullen ieder een eigen thema hebben zoals herfst,
dierentuin, sprookjes en bijvoorbeeld indianen. Tijdens de les doen de
kinderen veel leuke oefeningen en bewegingen die goed zijn voor het
lichaam, maar er is ook tijd voor spel en verhalen. Terwijl de kinderen veel
plezier maken, verbetert kinderyoga het zelfvertrouwen, het concentratie-
vermogen en de lenigheid. De kosten voor vijf lessen zijn € 35,00, een
proefles is. Voor ouders is er de mogelijkheid naast de yogazaal koffie en
thee te drinken. In eerste instantie is de les op woensdag van 15.30 tot
16.30 uur, bij meer aanmeldingen zal het aantal lessen worden uitgebreid.
Opgeven via Herma 06-55764586 of herma@groenehartkinderyoga.nl.
Oplage: 8.500 exemplaren
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Bodegraven is een han-
delsnaam van Graficelly B.V.
Hoofdredacteur:
Lianne van der Made
Tel. 06–20919266
redactie@kijkopbodegraven.nl
Redactiemedewerkers:
Wim de Boevère, Jeroen Kok,
Ruud Kooistra, Pancras Kuipers,
Marlien van Leeuwen, Narda
Rebel, Bert Verver, Karin Wagter

Inleveren kopij:
Uiterlijk maandag 09.00 uur
Overname artikelen toegestaan
met bronvermelding: Kijk op
Bodegraven
Advertenties:
Letty Blanken, Tel. 0182–399266,
advertentie@kijkop
bodegraven.nl
Reservering vóór vrijdag 17.00
uur. Daarna kan plaatsing niet
gegarandeerd worden.
Informatie over tarieven en
aanleveren via advertentie@
kijkopbodegraven.nl of op
www.kijkopbodegraven.nl
Druk:
Rodi Rotatiedruk
Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding
Bodegraven 0172–615588
Bereikbaar tijdens kantooruren.
bezorging@kijkopbodegraven.nl
Colofon
Kijk op Bodegraven • Leeghwaterstraat 15-07
2811 DT Reeuwijk • T 0182–399266 • F 0182–399265
www.kijkopbodegraven.nl
Kijkertjesbon
Reserveer uw gratis Kijkertje met deze bon
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een
vakje.
Naam: .............................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis Kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen,
vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor diege-
nen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk en Kijk
op Bodgraven wonen. Maximale waarde van het te koop gevraagde
of aangebodene € 110,-. De prijs moet vermeld worden. Maximaal
één Kijkertje met per adres per week. Kijkertjes die niet aan boven-
staande regels voldoen, worden niet in behandeling genomen. Let
op: in een Kijkertje kunnen geen diensten worden gevraagd of aan-
geboden.
Deze bon opsturen naar:
- Kijk op Bodegraven, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):
- kijkertjes@kijkopbodegraven.nl (verplicht naam en adres vermel-
den)
U kunt de bon ook afgeven bij:
- ‘t Ouwe Pakhuis, Bouwsteeg 2, Bodegraven
Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
De Kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna
geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het slui-
tingsuur af te wijken.

‘Mijn man deed
alIijd alle Inancien.
Hoe weet ik
nu waar ik rechI
oþ heb!´
www.scheidingsplanner.nl
9ZHX]Z^Y^c\heaVccZg<djYV"7dYZ\gVkZc™BVg^VccZ@g^Z\Zg
8urg. Van keenensingel 1û1, 28û3 PA 6ouda · gouda_scheidingsþlanner.nl
Tel. (088) 61 61 025 (lokaal tarief) of (06) 24 237 870
BZZglZiZc4
Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag ons gratis boekje,
´helþ, ik ga scheiden!´ aan. heI wordI u kosIeloos en discreeI IoegesIuurd.
|inancien vormen vaak een sIruikelblok bij scheiding. NieI telden is heI ingewikkelde maIerie. Ln vraagI
u tich soms aI oI u nieI IekorI wordI gedaan. Als Inancieel deskundige en verIrouwensþersoon beharIigI
de Scheidingsþlanner uw belangen en torgI ervoor daI u Inancieel weer verder kunI.
Help, ik ga scheiden!
Expositie Willibrordschool
Open Coffee voor ondernemers
De volgende Open Coffee Bodegraven voor ondernemers is gepland op
donderdag 6 oktober van 9.00 tot 11.00 uur in het AC Restaurant aan de
Goudseweg op de grens van Bodegraven en Reeuwijk. Ondernemers uit
Bodegraven, Reeuwijk en wijde omgeving zijn dan weer van harte wel-
kom om met collega ondernemers informeel ervaringen uit te wisselen.
www.opencoffeebodegraven.nl Bodecave opent deuren
In het vroegere wijnhuis ‘De Edele Wingerd’ wordt op maandag 3 oktober
weer een wijnhuis geopend. Richard van Leest (45) uit Pijnacker besloot
na jaren ervaring te hebben op gedaan in de wijnhandel om zelfstandig
verder te gaan in het prachtige pand aan de Wilhelminastraat. Het assor-
timent van Bodecave, zoals Richard van Leest zijn nieuwe wijnhuis gaat
noemen, komt geheel uit eigen import en is voor een groot deel exclusief
voor Nederland. Richard van Leest omschrijft zijn assortiment als modern,
soepel en betaalbaar. “Ik richt me op de wijnliefhebber die zijn smaak
graag wat breder wil ontwikkelen dan de bekende supermarktwijnen. In
het assortiment zitten dan ook naast de wijnen uit de bekende wijnlanden
als Italië, Spanje, Duitsland en Frankrijk, ook wijnen uit minder bekende
wijnlanden als Nieuw-Zeeland en Oostenrijk. Daarnaast zullen er voor
de ‘connaisseurs’ ook een aantal klassiekers en wijnen uit het absolute
topsegment te vinden zijn in de winkel. Mocht een klant een specifieke
wijn zoeken, dan ga ik voor hem op zoek om die ene wijn te bestellen.”
Bedrijfs berichten
De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws
van bedrijven en ondernemers in Bodegraven, Meije en
Nieuwerbrug. Nieuws melden? redactie@kijkopbodegraven.nl
Superhelden in de bibliotheek
De 57e kinderboekenweek
vindt plaats van 5 tot en met
15 oktober. Het motto is:
Superhelden – over dapper
durven zijn. In de bibliotheken
zijn tijdens deze kinderboe-
kenweek allerlei leuke activi-
teiten.
Op woensdagmiddag 5 okto-
ber van 14.00 tot 16.00 uur
is er een feestmiddag in de
bibliotheek van Bodegraven en
op woensdagmiddag 12 okto-
ber van 14.00 tot 16.00 uur
in de bibliotheek van Reeu-
wijk. Alle kinderen tot en met
12 jaar kunnen deze middag
aan de hand van een stempel-
kaart meedoen met knutse-
len, schminken en nog veel
meer leuke activiteiten. Volle
stempelkaarten worden verza-
meld en de volgende dag wor-
den de prijswinnaars gebeld.
De toegang is gratis. Natuur-
lijk staan ook de bekroonde
Gouden en Zilveren griffels en
penselen centraal.
PLAKBOEK CADEAU
Tijdens de kinderboeken-
week krijgt ieder jeugdlid van
de bibliotheek een ‘Super-
grote Superhelden Plakboek’
cadeau bij het lenen van een
boek. De plaatjes die erbij
horen kunnen kinderen spa-
ren. Ze krijgen een zakje
plaatjes als ze boeken komen
lenen. In de zakjes met Super-
heldenplaatjes kan een speci-
aal Leesbank-plaatje zitten. Dit
plaatje is in te wisselen voor
een opblaasbare ABN AMRO
Leesbank. Breng bij ieder
bezoek aan de bibliotheek wel
het Superplakboek mee voor
een stempel. De actie loopt
tot 31 december, of zolang de
voorraad strekt.
www.bibliotheekdegroenevenen.nl
De leerlingen van groep 7
en 8 van basisschool Wil-
librord/Miland exposeren
vanaf vrijdag 23 september
in de bibliotheek in Bode-
graven. De kinderen werk-
ten onder begeleiding van de
kunstfotografe Anke Ligterin-
gen aan het project ‘Proef de
polder’. In het project werd
gekeken naar prachtige foto’s
die in het Groene Hart wer-
den gemaakt van agrarische
activiteiten en producten uit
onze streek. Welke producten
komen er van de boer? Hoe
vind je dat terug in de natuur
van het Groene Hart? In de
klas besprak Anke Ligteringen
de mogelijkheden om zelf ook
van die kunstfoto’s te maken.
Zo gingen de leerlingen aan
de slag met digitale camera’s
en schoten zelf plaatjes van
de mogelijk agrarische pro-
ducten uit de eigen keuken.
De mooiste foto’s werden uit-
gekozen voor deze bijzondere
expositie. Het kunstproject, dat
mogelijk werd gemaakt door
de steun van provincie Zuid-
Holland en gemeente Gouda
is tot 7 oktober te bezichtigen
in de Bodegraafse bibliotheek.
Woningen gebouwd met
opbrengst van Nacht voor Haïti
Dinsdag 12 januari 2011 veranderde Haïti in een rampgebied.
Een aardbeving met de kracht van 7.0 op de momentmagnitude-
schaal veroorzaakte een enorme ramp. Vele mensen werden
slachtoffer en hadden van het ene op het andere moment niets
meer. Stichting Local Care ondernam in Bodegraven direct actie
en organiseerde de Nacht voor Haïti. Bijna tien maanden later
reizen Piet Dijkhuizen en Edwin Boomstra naar Haïti om te zien
of het geld goed is besteed.
De Bodegraafse Nacht voor Haïti leverde veel geld op. Geld dat
werd gestort op de rekening van de organisatie Projecthup Haïti.
In totaal ontving deze organisatie in 2010 ruim één miljoen euro.
Projecthulp Haïti is samen met de Bodegravers Kees en Eve-
lien de Gier direct na de ramp gestart met het project van prefab
woningen om de slachtoffers van de aardbeving te voorzien van
nieuwe woningen. Kees en Evelien wonen al ruim 25 jaar in Port-
au-Prince en werken daar als hulpverleners.
Van 18 oktober tot en met 25 oktober zullen Piet Dijkhuizen, voor-
zitter van Stichting Projecthulp Haïti en Edwin Boomstra van SAB
Accountants & Adviseurs naar Haïti afreizen om met eigen ogen
te zien hoe het geld is besteed. Ze zullen naast het prefab wonin-
gen project ook diverse andere projecten bezoeken als Thomon-
do (schoolproject), het vitamineproject in Prospere en de school
van Marijke Zaalberg. De twee zullen tijdens de reis dagelijks ver-
slag uitbrengen via Twitter @Edwinmkb.
www.projecthulp.nl, www.stichtinglocalcare.nl
Politiek Café
op Radio
Bodegraven
Burgemeester Christiaan van
der Kamp, vrijwilligerscoördi-
nator Lidewij van Roon en de
voorzitter van de efficiëntie-
commissie Dirk-Jan Knol zijn
op 30 september tussen 20.00
en 21.00 uur te gast bij de
radio-uitzending Politiek Café.
In het tweede uur, van 21.00
uur tot 22.00 uur, zijn de oppo-
sitie en coalitie met elkaar in
gesprek, vertegenwoordigd
door Lizette Visscher (VVD)
en Alvin Riley (PvdA). Jurian
de Wilde van Beter Bodegra-
ven/Reeuwijks Belang wordt
ondervraagd over zijn privé-
leven en ten slotte vertelt Gert
Nap van de ChristenUnie over
zijn taken als lid van de steun-
fractie.
Het radioprogramma Poli-
tiek Café is te ontvangen via
de ether op 107.8 Fm, via de
kabel Ziggo analoog 103.4
Fm of Rekam digitaal 98.3
Fm. Ook wordt het radiosig-
naal gestreamd via de website
www.rtvbodegraven.nl. Maar
het leukste is om tijdens de
radio-uitzending in de foyer
van het Evertshuis aanwezig
te zijn, zodat u de politici zelf
kunt spreken.
Kijk op Bodegraven 28 september 2011 - pagina 15
Brandweer strijdt
om finaleplaats
De brandweerkorpsen die
deelnamen aan de wed-
strijd waren Bodegraven,
Boskoop, Driebruggen,
Moordrecht, Waddinxveen
en Zevenhuizen. Elk korps
kreeg de melding dat er
een dakbrand was op een
school. Eenmaal ter plaatse
ging de brandweer meteen
over tot de juiste procedure
en moest er een plan van
aanval opgezet worden.
Op het dak stond een dak-
Tijdens de vier voorrondes van de Regionale Kringwedstrijden voor de Brand-
weer Hollands Midden strijden tien brandweerkorpsen om een plek in de fnale.
Afgelopen zaterdag was de tweede voorronde in Reeuwijk. De brandweerlieden
van de kazerne Reeuwijk waren gastheer van de wedstrijd en zorgden voor een
mooie wedstrijdbaan.
• t.k. div. kinderpuzzels 60 stukjes
€ 1,50, 100 stukjes € 2,50 tel. 0182-
394616
• t.k. zonnenhemel (“zomer” is toch
voorbij) met uv lampen op wieltjes
€ 25,- tel. 0626-950790
• gratis af te halen vouwbed
tel. 0617-394392
• t.k. voerton als nieuw, inh. 64 ltr. wit
met rode afsluitbare schroefdeksel
waterdicht € 15,- tel. 0643-571285
• t.k. 2 vouwlogeerbedden z.g.a.n.
€ 25,00 per stuk tel. 0348-501433
• t.k. antieke met de hand beschil-
derde grote melkkan, prachtig € 85,-
tel. 0627-053023
• t.k. jazz Rumpf dancewear sneac-
kers maat 37 in goede staat € 7,50
tel. 0612-951692
• gevr. kinderbijbels/bijbelverhalen
voor vluchtelingenparochie tel. 0182-
394963
• t.k. krachtige Kärcher stoomreiniger
voor universeel gebruik € 25,-
tel. 0627-370609
• t.k. mooie antieke barrokstoel met
brede zitting. moet opnieuw bekleed
worden € 39,- tel. 0182-395326
• t.k. IKEA kinderset Mammut tafel
(turkooise) 2 stoeltjes (paars) 2 kruk-
jes (blauw) € 25,- tel. 0624-235453
• t.k. jonge teddy cavia’s geboren
19-08-11 en 25-08-11 € 7,50 p.st.
tel. 0182-525538
• t.k. nieuwe bruine Human Nature
wandelschoenen mt. 41 echt Nubuck
leer € 75,- tel. 0623-778868 (na
18.00 uur)
• t.k. 3 deurs antieke legkast, ovale
spiegel in middelste deur 185 breed,
213 hoog en 55 diep € 110,-
tel. 0620-047051
• t.k. 2 gietijzeren deurroosters met
engelkopje afm. 89,2x27,5 cm € 20,-
per stuk. tel. 0614-793281
• t.k heel veel Diddlespullen + tijger-
knuffels v.a € 1,- tel. 0654-667166
• t.k. schoenenkast houtkleur voor
12 paar l:74 br:25 h:80 cm € 12,50
tel. 0172-650040
• bij wie mogen we tegen vergoeding
walnoten voor eigen gebruik komen
rapen? tel. 0172-612923
• t.k. maxicosi city voetenzak zonne-
hoes € 50,- tel. 0620-585564
• gevraagd kastanjes 7,5 kg voor
€ 2,50 zoveel mogelijk tel. 0642-
923835
• t.k. verwarmingsradiatoren € 110,-
tel. 0182-392959
• t.k. blankeiken salontafel + bijzetta-
feltjes € 100,- tel. 0618-119002
• t.k. mooie stoel met brede zitting
moet opnieuw bekleed worden
tel. 0348-501631
• t.k. 2 elek.radiatorkachels 8+4 ele-
menten € 10,- p.st. tel. 0348-501705
• gevraagd lichtgew. naaimachine
tel. 0348-688486
• t.k. prachtige zonnehemel merk
Fach 140 W € 47,50 tel. 0348-501206
• t.k. wegens verhuizing 2 zitsbank
zwart leer izgs € 50,- tel. 0616-
642155
• t.k. eiken tv hoekkast door meu-
belmaker gemaakt € 50,- tel. 0622-
910004
• t.k. 5 prachtige tuinboeken met
veel foto’s samen € 10,- p. st. € 3,-
tel. 0182-392567
• t.k. turnpakje reflex, zwart/rose
z.g.a.n. maat M € 25,- tel. 0182-
392646
• t.k. 3 st. overgordijn, elk 200 cm
breed x 225 cm lang, vrolijke oranje-
gele strepen € 50,- tel. 0182-394394
• t.k. wandelwagen appelgroen/grijs
X-adventure inklapbaar € 50,-
tel. 0681-496229
• t.k. hometrainer nordicwalker € 50,-
tel. 0652-282664
• gevonden kinderschoentje maat 21
op Brg Bracklaan tel. 0182-394062
• t.k. digi camera canon powershot
S3 IS zgan met opbergtasje + uitgeb
handl. €100 ,- tel. 0182-394328
• t.k. scooter voor cross opknapper
€ 80,- tel. 0683-196104
• t.k. nieuwe houten stelten voor kind
€ 12,50 tel. 0182-355598
• t.k. hockey scheenbeschermers
€ 5,- en schoenen maat 31 € 10,-
tel. 0182-394062
• t.k. Zwitserslandvignet tot eind
januari 2012 € 12,50 tel. 0182-394850
• t.k. donker eiken salontafel ovaal
132 lang 75 cm € 25,- tel. 0172-
614231
• t.k. zonnehemel z.g.a.n. 4 jaar
oud wegens ruimtegebrek €100,-
tel. 0172-614354
• t.k. 2-delig konijnenhok € 50,-
tel. 0172-612357
• gratis af te halen 2 witte huismuis-
jes + aquarium + toeb. tel. 0650-
668328
• t.k. smeedijzeren wieg met rieten
mand en bekleding € 75,- tel. 0172-
615020
• t.k. moderne kroonluchter 8 lamp-
jes € 15,- tel. 0172-617092
• t.k. 4-pits gasstel inbouw € 25,-
tel. 0348-688137
• verloren in centrum Bodegraven zil-
veren armband beh. bij ketting
tel. 0172-613474
• t.k. kinderledikant met matras +
deken als nieuw € 50,- tel. 0172-
612651
• t.k. koelkast Exquisit tafelmodel
zonder vriesvak (84x54x54) zgan 2
mnd gebruikt € 50,- tel. 0172-616538
Kijkertjes
• t.k. konijnenhok 3 verdiepingen
€ 50,- tel. 0618-033080
• gratis af te halen Ikea bestekbak
Rationell 50x51 cm tel. 0623-325037
• t.k. 2 in goede staat verkerende
autostoeltjes Maxicosy vanaf gewicht
9-18kg. € 15,- per st. tel. 0182-
300731
• t.k. steengrill nieuw € 5,- tel. 0646-
683918
• Verloren nabij Dierenartsen Praktijk
Bodegraven: paspoort van onze pony
Mastwood Goodmorning, tel. 0180-
325020
dekker welke gered moest
worden, maar ook het dak
stond in brand. De brand is
via de lichtkoepel de school
binnen geslagen. In de
school lag een persoon met
een gebroken been in de
kruipruimte, die snel gered
moest worden.
VIERDE
De winnende ploegen kre-
gen bij Chinees Restaurant
de Mandarijn in Reeu wijk
de prijzen uitgereikt uit
handen van Burgemeester
Christiaan van der Kamp.
De eerste prijs was voor
het brandweerkorps uit
Zevenhuizen, de tweede
prijs ging naar het brand-
weerkorps uit Boskoop.
Het Bodegraafse brand-
weerkorps ging er met de
vierde prijs vandoor. Na
de prijsuitreiking zijn alle
ploegen gaan eten en kon
de dag nog eens licht over
gedaan worden met mooie
verhalen over de wedstrijd.
De fnale van de Regiona-
le Kringwedstrijden vindt
plaats op 22 oktober in
Haastrecht.
Tekst en beeld: Pancras Kuipers
GESPONSORDE TEKST
Wat maakt kapsalon
Pueblo 40 zo bijzonder? Om
te beginnen is het interieur
bijzonder. “Het komt bijna
nooit voor, maar ik heb
gekozen voor een sfeervol
huiskamerinterieur. Een
prettige omgeving voor
mij en de klant.” vertelt
eigenaresse Sanne ons. De
kleuren oranje met warm
bruin, gecombineerd met
retro jaren ’70, voelen
inderdaad erg prettig.
Verder vallen de grote
stoelen op. “Ik vind het
belangrijk dat een klant
goed moet zitten. Dus ik
heb bewust gekozen voor
grote comfortabele stoelen.”
LuISTEREN
“In deze stoelen vindt ook
een belangrijk gesprek
plaats. Dat gesprek is wat
voor kapsel de klant wil.
Kappers moeten altijd
naar de wensen van een
klant luisteren. Een klant
heef vaak een bepaald
kapsel in gedachten. Het
is toch een drama als je
nieuwste technieken en
trends. Ze heef gewerkt
met de producten van
Sebastian en Joico. Juist
dit zijn de trendsetters
in de kapperswereld.
J0IC0
“In mijn salon werk ik
alleen met Joico. Joico is
echt topkwaliteit. Joico is
ook de mode vooruit en
durf te experimenteren.
Door een cursus leer je
dan ook de techniek om
een echt te gek kapsel
te maken. Verder is het
belangrijk dat in mijn
salon alle producten
natuurlijk zijn en niet op
dieren getest worden.”
VISA0IE
De kapsalon gaat haar
diensten uitbreiden. Dit
zal gaan om een visagie
afdeling. De tweede passie
van Sanne is visagie.
“Goed opgemaakt zijn is
net zo belangrijk als een
dan in de spiegel kijkt en
het zit totaal niet zoals
je verwachtte! Met een
kapsel houd je rekening
met persoonlijkheid, de
gelaatsvorm en het type
haar. Elk haartype en ieder
kapsel vergt een specifeke
kniptechniek. Voor een
mooi resultaat, moet de
kapper de tijd nemen.
Maar het allerbelangrijkst
om een goede kapper te
kunnen zijn, is dat je van
dit vak moet houden. Ik
houd er sinds mijn zesde
al van. Toen al nam ik
buurtkinderen mee naar
huis. Daar ging ik dan de
haren wassen en met een
keukenschaar knippen.”
Met de liefde voor het vak
en de kapperservaring zit
het bij Sanne wel goed. Zij
werkte na haar opleiding
tien jaar bij een goed
aangeschreven kapsalon in
Bodegraven. Daar volgde
ze jaarlijks vele cursussen
en workshops om op de
hoogte te blijven van de
mooi kapsel. Vrouwen
weten zich vaak mooi op
te maken. Er zijn alleen
net wat kleine dingetjes,
waar het geheel nog
mooier van kan worden.”
Sanne kan nu voor het
totale plaatje zorgen. Voor
bruidjes, andere speciale
gelegenheden of voor een
prachtig mooie foto. “Ik
vind het fantastisch om
een bruid te mogen doen.
Het is dan ook voor mij
een belangrijke dag. Ik kan
Kapsalon Pueblo 40,
Dorpsweg 40, Reeuwijk-
dorp, tel. 0182-391199,
www.pueblo40.nl
overigens ook mannen
make-up aanbrengen. “Ik
heb op mijn opleiding van
mijn vriend een mooie
vrouw gemaakt. Deze
foto zou ik eigenlijk ook
moeten ophangen hier.”
0R. ÞASHA
Het ligt ook in de planning
om inpandig een fotostudio
te realiseren. Die taak
zal haar vriend op zich
gaan nemen. Verder is
hij ook verantwoordelijk
voor de introductie van
het merk Dr. Pasha. Dit
is een zachte natuurlijke
zeep voor gezicht en
lichaam. Er zijn tien
verschillende uitvoeringen.
Elk met een eigen werking.
Ook voor vervelende
huidaandoeningen als
psoriasis, acne of eczeem.
“Iedereen is zo enthousiast
over de zeep, dat hij
exclusief distributeurschap
voor de Benelux heef
aangevraagd en gekregen.
Daar ben ik net zo trots
op als op mijn salon.”
Op 1 februari dit jaar opende kapsalon Pueblo 40
haar deuren in Reeuwijk-dorp. Nu maanden later
ontvangt deze salon niet alleen klanten uit deze
regio, maar ook van ver daarbuiten. Deze salon
breidt zelfs haar diensten uit.
lapsa|cn Pueb|c 40 qaat haar
d|ensten u|tbre|den
Kijk op Bodegraven 28 september 2011 - pagina 16
VV Bodegraven
wint derby van
ESTO
Goed weer, voelbare spanning en honderden suppor-
ters. Dit zijn een aantal ingrediënten, die deze Bodegraaf-
se derby zeker bevat. Om 14.00 uur foot scheidsrechter
De Herk voor het begin van de eerste ESTO-Bodegraven
sinds twee jaar. Bodegraven begon scherper aan de wed-
strijd dan ESTO. Na negentien minuten voetballen leidde
dit dan ook tot de 0-1, met een mooie lob vanaf het mid-
denveld bracht Araheme de bal bij Kevin de Vries en hij
verschalkte ESTO-keeper Martijn van Wijk met een droog
schot in de verre hoek. ESTO bleek wakker en drong ver-
volgens aan. ESTO-verdediger Tom Bakker schoot hierna
van twintig meter maar de bal kon worden gered door de
doelman van Bodegraven Marco Vonk. Ook de jonge en
goed spelende Jordy Romijn was een aantal keer gevaar-
lijk voor de withemden maar op miraculeuze wijze kon hij
de bal niet tegen de touwen krijgen. Het geluk zat dan ook
niet aan ESTO-zijde.
In de tweede helf liep de spanning steeds meer op. ESTO
probeerde er doorheen te komen en op het moment dat
er een fout werd gemaakt zette Bodegraven de counter in.
Aan ESTO zijde werden er op het middenveld te weinig
duels gewonnen. In tegenstelling tot de eerste helf waren
er in het tweede bedrijf een stuk minder kansen. Tot in de
slotfase de invallende Nicky Overes Bodegraven naar de
overwinning schoot. Hij kon de buitenspelval omzeilen en
schoot met een mooie lob over Van Wijk de derby in het
slot. Olaf Oldenburg van ESTO kopte een bal net voor tijd
nog tegen de onderkant van de lat aan. Dit was ook gelijk
de laatste kans en de scheidsrechter foot voor het einde
van deze derby. Aanstaande zondag gaat ESTO op bezoek
bij ASW in Waddinxveen en speelt Bodegraven thuis tegen
Mozaiek uit Vlaardingen.
Tekst: Jeroen Kok. Beeld: Pancras Kuipers
Rohda’76
wint van
BSC’68
In eigen omgeving presteert Rohda’76 beter dan op vreem-
de bodem. Dat leert een voorzichtige tussenbalans na vier
speelronden. Twee uitbeurten zagen de Bodegravers ver-
loren gaan, terwijl zij in evenzoveel partijen op sportcom-
plex De Broekvelden nog geen punten morsten. Afgelo-
pen zaterdag rekenden de blauwhemden af met BSC’68,
al ging dat niet eenvoudig. Coach Koos Disseldorp kent de
oorzaak: “We begonnen veel te slap.’’ De Alphenaar doelt
op de vroege achterstand. Al binnen vijf minuten moest
doelman Jeroen Kok de gang naar het net maken, 0-1. Het
elektronische scorebord had nog geen half uur weggetikt
of Rohda’76 moest opnieuw het hoofd buigen, 0-2. Dat was
voor Rohda’76 het moment om het over een andere boeg
te gooien. Op slag van rust diende de kentering zich aan.
Chris Nap kapte de bal voor zijn linker en haalde succes-
vol uit, 1-2. Na de rust dicteerde Rohda’76 het spel en het
was aanvoerder Arnoud Troost die de verdiende gelijkma-
ker maakte, 2-2. Kort daarna maakte Chris Nap het win-
nende doelpunt van de middag, 3-2. Voor de Rohda-spits
was het zijn zevende seizoentrefer. Komende zaterdag
probeert Rohda’76 de eerste punten buitenshuis te pakken.
Dat moet dan ten koste gaan van Perkouw. De wedstrijd in
Berkenwoude begint om 14.30 uur.
Beeld: Kees van der Wilk
Rabobank nieuwe hoofd sponsor
Rohda’76
Rabobank Rijn- en Veenstromen is de nieuwe hoofdsponsor
van voetbalclub Rohda’76. Het eerste elftal kreeg zaterdag-
middag op het zonovergoten sportpark De Broekvelden uit
handen van Willem Zuyderduyn, directeur kantoor Bodegraven,
het nieuwe voetbaloutfit met de naam van de Rabobank
overhandigd. De Rabobank is de komende drie jaar de
hoofdsponsor van de Bodegraafse voetbalclub. Het werd een
feestelijke dag met twee springkussens voor de jeugd en een
disco in de kantine voor de oudere leden.
Op de foto toasten Willem Zuyderduyn (links) en Wulfred
Beijeman (rechts) op het driejarige sponsorcontract.
Beeld: Pancras Kuipers
Dames Rohda’76 winnen
Het eerste dameselftal van Rohda’76 won ook de tweede compe-
titiewedstrijd. Uit tegen Naaldwijk 2 werd het 0-2. Een eindstand
die al bij rust op het scorebord prijkte. Claire Kortbeek tekende
voor beide treffers. Ook in de tweede helft dicteerde Rohda’76
het spel. Dat leverde wel de nodige kansen op, maar meer doel-
punten bleven uit. Komende zaterdag heet de tegenstander
opnieuw Naaldwijk. Dan komt het eerste elftal van de Westlan-
ders naar Bodegraven. De wedstrijd aan de Broekveldselaan
begint om 15.00 uur.
Tenniskids weer van start
Botesa start vanaf woensdag 26 oktober weer een tennispro-
gramma voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar in sporthal De
Sporthoeve. Tenniskids is een programma van de Nederland-
se tennisbond (KNLTB), dat kinderen op een leuke manier laat
kennis maken met tennis. Bij Tenniskids worden er zachtere bal-
len gebruikt en vaak ook kleinere banen. De lessencyclus beslaat
twintig lessen van 45 minuten. De lessen beginnen om 13.30 uur
en bij voldoende aanmeldingen start er ook een groep om 15.00
uur. Kosten hiervoor zijn € 105,00. Inschrijven kan voor 1 oktober
via www.ikwiltennisles.nl.
BZ&PC bekert
verder
Door twee keer te winnen van DZT Deurne heef de
damesploeg van HoogenboomTours/BZ&PC overtuigend
de tweede ronde in de bekercompetitie bereikt. Zaterdag
versloeg de ploeg van trainer Remco Kamer DZT met klin-
kende cijfers; 14-2.
Na de eerste periode stond al een 6-0 voorsprong op het
scorebord. Uitblinkster aan Bodegraafse zijde was Wendy
van der Neut. In de beginfase nam zij 4 doelpunten voor
haar rekening, waaronder een benutte penalty. Pas in de
vierde periode wist DZT het net te vinden. Een afstand-
schot en een rake overtalsituatie betekenden de enige
twee tegentrefers die keepster Mirjam de Meyere moest
incasseren. BZ&PC was vooral doeltrefend in de tegen-
aanval, met veel zwemacties en goed samenspel.
Zaterdag begint de competitie. BZ&PC start met een uit-
wedstrijd tegen De Gouwe/AZC 2. De sterke tegenstander
uit Waddinxveen/Alphen degradeerde afgelopen seizoen
uit de eerste klasse, dus de Bodegraafse formatie verwacht
een pittige confrontatie.
Waterpolojeugd speelt tegen
Deense ploeg
De waterpolo jongens onder de 13 jaar van HoogenboomTours/
BZ&PC spelen aanstaande zaterdag een oefenwedstrijd tegen
een team van leeftijdsgenoten uit Denemarken. De Deense ploeg
is te gast bij het Waterpolo Opleiding Centrum (WOC) in Alp-
hen a/d Rijn. Zo’n 15 jonge Bodegraafse waterpoloërtjes trainen
wekelijks bij het WOC. Het niveau van de Bodegraafse speler-
tjes is inmiddels dusdanig dat zich kunnen meten met de beste
ploegen uit de regio, die toch toonaangevend zijn in Nederland.
De internationale wedstrijd van de D-jeugd van BZ&PC wordt om
zaterdag 1 oktober om 13.45 uur gespeeld in zwembad De Kuil.
14 medailles voor jongste
zwemmers BZ&PC
Afgelopen zondag vond voor de jongste zwemmers van Hoogen-
boomTours/BZ&PC de eerste recreanten zwemwedstrijd van dit
seizoen plaats. Deze wedstrijden zijn bedoeld voor beginnende
zwemmers van 6 tot 12 jaar die nog geen zwemwedstrijden in
competitieverband zwemmen. In totaal deden 82 kinderen van
5 verschillende zwemverenigingen uit Leiden, Sassenheim,
Noordwijkerhout, Bergschenhoek en Bodegraven mee aan deze
wedstrijd. Voor de 18 kinderen van BZ&PC was dit een thuis-
wedstrijd. Dit waren niet alleen kinderen van de zwemafdeling,
maar ook van het MEGAster. Het eerste programmaonderdeel
was 50 meter borstcrawl en bij het tweede programmaonder-
deel moesten alle kinderen 50 meter schoolslag zwemmen.
Door de geweldige inzet van de kinderen waren er voor BZ&PC
maar liefst 14 podiumplaatsen op deze onderdelen. De medail-
les waren voor Roos (2x), Sem, Noa (2x), Zoe (2x), Luca, Niels,
Remco (2x), Leon (2x) en Sami. De volgende recreantenwedstrijd
is op 6 november in Bergschenhoek.
Dubbelslag
voor Kim Huizer
Afgelopen zaterdag sloeg de Bodegraafse amazone Kim
Huizer met haar paard Oxford een dubbelslag door in
Velzen-Zuid zowel de Prix St George als de Intermediai-
re I proef op haar naam te schrijven. In de Prix St George
(PSG) liet ze de concurrentie ver achter zich en won zij
overtuigend met een score van 68,29 %. Tweede in deze
proef werd Patricia Salman met 65,26%. Ook de Inter-
mediare I proef wist Kim Huizer op haar naam te schrij-
ven. Met een miniem verschil en een score van 67.37%
tegen 67,24% wist ze Patricia net voor te blijven. Een
zeer blije Kim na afoop: “Geweldig, ik ben hier erg blij
mee. Na het CHIO in Rotterdam heb ik een paar weken
doorgetraind en ik ben erg blij dat Oxford vandaag weer
de progressie toont. Ook de juryleden Hamoen en de
Ruiter waren zeer tevreden over de prestaties van Kim.
“De combinatie liet een mooi beeld zien met een con-
stante aanleuning en tempo. In de Intermediare I liet de
combinatie iets meer spanning zien, maar desondanks
zaten er ook in deze proef zeer sterke punten.”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful