Program e-Cerap JPN Sabah

PANDUAN PENCERAPAN MENGGUNAKAN PROGRAM e-CERAP JABATAN PELAJARAN SABAH TAHUN 2011

2011

1.0

Pengenalan Pencerapan dalam konteks ini bermaksud penyeliaan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Konsep penyeliaan adalah usaha membaiki instruksional termasuk rancangan pengajaran, memerhati, mengendali, membimbing, memberi motivasi, menegur, menyelenggara, membaiki, menilai dan memberi maklum balas. Walau bagaimanapun satu kitaran kerja penyeliaan hanya tamat apabila guru telah meningkatkan kemahiran mengajarnya. Dengan ini penyeliaan haruslah membawa perubahan positif pada perlakuan guru untuk meningkatkan mutu pengajarannya, dan seterusnya pembelajaran murid-murid. Ia tidak seharusnya satu kerja untuk memenuhi pihak atau kehendak dan arahan luar.

2.0

Rasional 2.1 Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987 KP(BS)8591/Jld(77) bertarikh 11 November 1987 berkehendakkan Pengetua/Guru Besar melaksanakan penyeliaan di dalam bilik darjah secara rapi dan sistematik untuk mempastikan kejayaan pelaksanaan kurikulum di sekolahnya. Melalui pencerapan, guru dapat dibimbing dan dibantu ke arah perubahan iaitu peningkatan mutu pengajarannya.

2.2

3.0

Program e-Cerap JPN Sabah Program e-Cerap JPN Sabah dibangunkan secara bersama oleh Sektor Pengurusan Akademik dan Sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi, JPN Sabah pada Januari 2011. Program e-cerap JPN Sabah adalah satu perisian atas talian yang dapat memudahkan proses pencerapan, dan diharapkan membantu kepada pembudayaan pencerapan di sekolah. Melalui e-cerap maklumat berkaitan pencerapan boleh diperolehi dengan segera oleh pengurus sekolah, PPD dan JPN Sabah. Program e-Cerap JPN Sabah boleh dicapai melalui www.moe.gov.my/jpnsabah/cerap.

1

Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

0 Tema ”Pengajaran dan pembelajaran berkualiti mendepani kecemerlangan akademik” 5. Penyampaian Isi Kandungan. Mengupayakan pengurus sekolah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru.Program e-Cerap JPN Sabah 2011 4.  Sistem penyampaian o Elemen-elemen dalam aspek Sistem Penyampaian dalam instrumen terdiri daripada Set induksi. Pengukuhan dan Penutupan.0 Objektif 5. Teknik Penyoalan.3 Membudayakan amalan pencerapan.1 Pencerapan berfokus kepada 3 aspek iaitu :  Kompetensi o Aspek Kompetensi merujuk kepada tahap keberkesanan guru dalam pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan martabat profesion keguruan. 2 Jabatan Pelajaran Negeri Sabah .1 5.  Aktiviti Kelas o Aktiviti Kelas merujuk kepada segala aktiviti pembelajaran yang melibatkan murid. Memudahkan proses pencerapan. 5.0 Fokus Pencerapan 6.4 6.2 5.

4 JPN/PPD/PPSMS/MGB/MGC boleh melaksanakan pencerapan kepada semua guru. 8. 8. Bahagian B M Penerangan Persediaan sebelum proses pengajaran dan pembelajaran Semasa proses pengajaran dan pembelajaran.0 Panduan Pengoperasian Pencerapan 8.2 Pelaksana pencerapan: Dicerap Pengetua/Guru Besar Penolong Kanan Pencerap JPN/PPD/PPSMS/MGB/Ketua Bidang/Ketua Panitia/Guru Cemerlang. Pembahagian tugas pencerapan di sekolah adalah seperti berikut : 8.1.1 Pencerapan proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan oleh pengurus sekolah. Ketua Bidang JPN/PPD/Pengetua/ Penolong Kanan / Ketua Panitia. 8. Jumlah item 3 15 2011 L 4 8.1.1. 3 Jabatan Pelajaran Negeri Sabah .1 Pengetua / Guru Besar mencerap sekurang-kurangnya 10% orang guru di sekolah.Program e-Cerap JPN Sabah Item Pencerapan Item pencerapan dibahagikan kepada 3 bahagian.2 Penolong-Penolong Kanan mencerap 60% jumlah guru di sekolah.1.3 Ketua bidang / ketua panitia mencerap 30% guru di sekolah. Selepas proses pengajaran dan pembelajaran. JPN/PPD/PPSMS/MGB/Ketua Bidang/ Ketua Panitia. 8.

4.3 Pencerapan dan pelaporan tahun 2011 dijalankan berdasarkan jadual yang dicadangkan seperti berikut: Tempoh Pencerap an Kumpulan Sasaran Pencerapan mengikut matapelajaran yang dirintis. 7. Laporan manual perlu dimasukkan dalam sistem e-Cerap selepas pencerapan. 7. 4 Jabatan Pelajaran Negeri Sabah susul .4. 2011 7.Program e-Cerap JPN Sabah Ketua Panitia JPN/PPD/Pengetua/ Guru Besar/ Penolong Kanan/Ketua Bidang. Tempoh Memasuk kan laporan on-line 23 Mei 2011 7. Minima 50% guru dicerap Selewatlewatnya seminggu selepas pencerapan 7. Tindakan Sekolah 7.4 Laporan pencerapan dibuat 2 kali setahun secara on-line mengikut tempoh yang ditetapkan.4 Pencerapan Fasa Rintis 3 – 23 Mei Pertama 1 Sept.2 Pihak sekolah hendaklah membuat analisis hasil pencerapan untuk penambahbaikan.4. Laporan pencerapan sekolah akan dimuat turun dan dirumus oleh PPD. Guru Penolong JPN/PPD/Pengetua /Guru Besar/ Penolong Kanan/Ketua Bidang/Ketua Panitia.4. 31 Okt.4. 7.1 Semua guru di sekolah mesti dicerap sekurang-kurangnya sekali setahun.3 Proses pencerapan di dalam bilik darjah boleh dilakukan secara online atau manual.5 Pihak sekolah perlu menjalankan tindak penambahbaikan berdasarkan dapatan pencerapan .

1 Kemaskini data guru di sekolah hanya boleh dibuat di PPD. 5 Jabatan Pelajaran Negeri Sabah .5. Peringkat tahap pencapaian guru adalah seperti berikut: Tahap Berkesan Tidak Berkesan Syarat-syarat Semua 22 item dalam Bahagian B. 8. 7.2 Menjalankan tindak susul penambahbaikan.5.6 Tindakan JPN (SPA) 7.1 Laporan pencerapan akan dibentangkan dalam Mesyuarat JKKN 2 kali setahun. M dan L mendapat ADA. Mendapat TIADA bagi salah satu item di Bahagian B.Program e-Cerap JPN Sabah 7. 7. M dan L.5 Tindakan PPD 2011 7. 7.0 Penentuan Tahap P&P Guru Tahap P&P guru ditentukan berdasarkan bilangan item ADA yang ditanda dalam Bahagian B. M dan L.6.6.2 Memuat turun laporan sekolah dan menjalankan tindak susul penambahbaikan.

Huraian Sukatan Pelajaran /Dokumen Standard dan sepanjang tahun persekolahan. Aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan mengikut RPH dengan menggunakan masa secara optimum. Berhubung kait dengan topik P&P dan menarik minat murid. Menggunakan intonasi suara yang bersesuaian B1 Rancangan Pelajaran Tahunan  B2 Rancangan Pelajaran Harian  B3 Pengurusan kelas   M1 Set Induksi Proses penyampaian P&P beransur maju M2  M3 Pengurusan masa  M4 Teknik penyoalan Bahan Bantu Mengajar Penggunaan bahasa yang tepat Penerapan nilai murni    M5 M6 M7  M8 Penerapan kemahiran bernilai tambah  M9 6 Nada Suara Jabatan Pelajaran Negeri Sabah . Pendekatan berasaskan prinsip pengajaran asas iaitu daripada mudah kepada kompleks dan daripada konkrit kepada abstrak. Merujuk RPT yang mengambil kira kemampuan murid untuk Hasil pembelajaran/ Standard Pembelajaran yang jelas. Menyebarkan soalan kepada seluruh kelas dan mengemukakan soalan mengikut aras dengan jelas Menggunakan BBM yang sesuai dan berkesan. Suasana kelas yang kondusif untuk P&P – Aspek fizikal bilik darjah dan kesediaan murid untuk belajar. Menggunakan bahasa yang tepat Menerapkan nilai murni yang bersesuaian dengan topik/tema yang diajar Menggunakan TMK /Pembelajaran Masteri/ Pembelajaran Konsruktivisme/ Pembelajaran Kontekstual/ Keusahawanan/ Kreativiti dan inovasi dll.Program e-Cerap JPN Sabah Pengertian Istilah 9.1 Pengertian Istilah bagi Item Pencerapan 2011 Kod Istilah  Penerangan Istilah Berdasarkan Sukatan Pelajaran.

Memastikan hasil tugasan murid adalah kemas/ bersih/ lengkap/ betul.Program e-Cerap JPN Sabah  Guru sebagai pemudahcara untuk aktiviti pembelajaran murid. Memberi pujian /teguran yang bersesuaian. Memastikan murid memberi perhatian penuh terhadap proses P&P. Membetulkan kesilapan murid dan memastikan murid membuat pembetulan. Penilaian yang beraneka jenis termasuk penilaian secara lisan/ penulisan/ pemerhatian. 2011 M10 Pengajaran berpusatkan murid Penglibatan murid yang aktif Pengawalan kelas yang berkesan Penilaian berterusan Peneguhan yang bersesuaian Penutup/Rumusan Latihan & tugasan Pemeriksaan latihan & tugasan murid Hasil kerja murid  M11  M12  M13 M14 M15 L1     L2  L3  L4 Membuat refleksi 7 Jabatan Pelajaran Negeri Sabah . Penutup yang sesuai dengan topik/tema. Kuantiti latihan/ tugasan yang munasabah mengikut pelbagai aras kognitif murid. Refleksi P&P ditulis secara jelas dengan mencatatkan aspek kekuatan dan kelemahan P&P. Wujud interaksi antara murid dengan guru/ murid dengan murid.

3 2011 TIADA . Salinan dari tahun yang lepas dan tidak jelas.Elemen-elemen yang sepatutnya ada tetapi TIDAK ADA atau ada tetapi tidak lengkap.Program e-Cerap JPN Sabah 10.   8 Jabatan Pelajaran Negeri Sabah .2 ADA . **Nota Peringatan Pengisian Secara Manual Sila tandakan ( 1 ) pada ruangan ADA jika item berkenaan ada atau tandakan ( 0 ) pada ruangan TIADA jika item berkenaan tidak ada atau ADA tetapi tidak lengkap. **Nota Peringatan Pengisian Secara Atas Talian Klik pada butang ADA jika item berkenaan ada atau butang TIADA jika item berkenaan tidak ada atau ADA tetapi tidak lengkap.Elemen-elemen yang sepatutnya ADA berlaku dengan sempurnanya.4 Catatan Mencatat aspek kekuatan dan kekurangan guru tentang sesuatu item dalam instrumen pencerapan. 10. Contoh 1 : Item yang ditanda ( 1 ) bagi “ADA” ITEM Mempunyai Rancangan Pelajaran Tahunan ADA 1 TIADA  CATATAN Berlaku sepenuhnya/ lengkap Contoh 2 : Item yang ditanda ( 0 ) bagi “TIADA” ITEM Mempunyai Rancangan Pelajaran Tahunan ADA TIADA 0  CATATAN Tidak merangkumi sepanjang tahun persekolahan Tidak berdasarkan sukatan pelajaran. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful