Musiksverige – Fildelning & nedladdning Utdrag ur rapport Q2 2011

MEDIAVISION BRAHEGATAN 9 114 37 STOCKHOLM TEL +46 8 528 090 90 INFO@MEDIAVISION.SE WWW.MEDIAVISION.SE

Något färre använder musikstreaming
Andel bredbandsinnehavare (15-74 år) som de senaste tre månaderna nyttjat olika medietjänster via internet, Q2 2010-Q2 2011

Streamad musiktjänst (Spotify)

Laddat ned musik

• Under senaste året har antalet musiknedladdare minskat med ca 9%. Dock är nivån i Q2 något högre än i Q1, även om skillnaden inte är statistiskt signifikant. En förklaring till denna denna utveckling kan vara Spotifys erbjudandeförändring i maj.

Q2 2011 Q2 2010

Betalat för att ladda ned musik

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Antal respondenter Q1 2011: 4344 © Mediavision 2 Källa: Mediavision

Färre Spotify-användare, men fler betalande
Medietjänster bland bredbandsinnehavare (15-74 år), Q2 2011
3 000 2 500 Individer, tusental 2 000 1 500
Ipred införs Spotify för Iphone/Android 1 april 2009 lanseras sept 2009 Spotify begränsar gratisversion 1 maj 2011

Streamad musiktjänst Laddat ned musik Betalat för streamad musiktjänst Betalat för att ladda ned musik

1 000
500 0

Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011
Antal respondenter Q2 2011: 4344

• I Q2 ökar antalet musiknedladdare något, dock inom felmarginalen. • Den exceptionellt starka utvecklingen för musikstreaming drivet av Spotify uppvisar i Q2 ett trendbrott. Antalet användare minskar både jämfört med föregående kvartal och föregående år. • Mediavision uppmätte i Q2 nära 800 000 betalande Spotify-kunder i Sverige, en ökning mot föregående kvartal.

© Mediavision 3 Källa: Mediavision

Stabila fildelningsnivåer senaste fyra kvartalen, cyberlockers nu mer populära än Bittorrent
Öppen användning av fildelning i olika målgrupper av bredbandsinnehavare, Q2 2010 vs Q2 2011
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
23%23%
14% 11% 34% 31%

Q2 2010

Q2 2011
51% 50%

44% 39%

38% 37% 26% 25% 16% 14% 5% 6%

36% 27%

0%
15-74 år Män Kvinnor 15-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-74 år Män 15-24 Kvinnor år 15-24 år
Antal respondenter Q2 2011: 4344

• Nyttjande av fildelningstjänster har totalt legat väldigt stabilt kring 23% av bredbandsinnehavarna sedan Ipred infördes, med undantag för Q3 2010 då nivån uppmättes till 25%. • De unga kvinnornas nivå ökade från ca 30 till 35% under tredje kvartalet 2010 och har legat stabilt sedan dess. Denna förändring fick genomslag på kvinnogruppen i stort, liksom 15-24-åringarna. Hos männen minskade nivån från ca 35 till 30% Q4 2010 och har legat stabilt till dess. • Bittorrent är inte längre den dominerande metoden för fildelning på nätet
© Mediavision 4 Källa: Mediavision, ” Top 10 Largest File-Sharing Sites”, torrentfreak.com, 2011-08-27

Unga kvinnor laddar nu ned musik i samma utsträckning som unga män
Nedladdning av musik bland olika målgrupper av bredbandsinnehavare, Q2 2010 vs Q2 2011
70% Q2 2010 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15-74 år Män Kvinnor 15-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-74 år Män 15-24 Kvinnor år 15-24 år
Antal respondenter Q2 2011: 4344

Q2 2011 51%

42% 33% 25% 28% 23% 15% 17%

40% 35% 32% 27% 24% 18% 17% 9% 8%

41% 33%

38%

• Jämfört med föregående år uppvisar endast unga kvinnor ökning gällande nedladdning av musik, inte minst tack vare en ökning under kvartalet. • Intressant att notera är att skillnaden mellan unga män och kvinnor successivt minskat under senaste året, skillnad i Q2 2010 inte längre statistiskt signifikant.

© Mediavision 5 Källa: Mediavision

Ökat musikintresse driver legala tjänster i högre grad, sannolikt självförstärkande effekt
Anledning till ökad användning av legal musiktjänst, bredbandsinnehavare15-74 år, Q4 2010-Q2 2011
60%
43% 40% 40% 33% 30% 30% 28% 27%

Q4 2010

Q1 2011

Q2 2011

40%

26%

25% 23% 24%

24%24% 23%

20%

23% 21% 18%

14% 14% 13%15% 14%12% 10%

9%

9%

9%

7% 8%

3% 3% 3%

0%

Utbudet av Totalt utbud Nya lagliga nytt material har ökat tjänster har ökat

Blivit enklare

Blivit billigare

Mitt musik- Fått bättre intresse ljud har ökat

Stabilare

Vågar inte ladda ned

Inget

Vet ej

Antal respondenter Q2 2011: 1175

• Bland de som uppger ökad legal musikkonsumtion har generellt små förändringar skett sett till bakomliggande orsak till förändrat beteende. • Ökat musikintresse allt vanligare anledning till beteendeförändringen.

© Mediavision 6 Källa: Mediavision

Ca 40% vill öka nyttjandet av andra tjänster pga ändrade Spotify-regler, lagliga tjänster mest populära
Effekt av förändring av Spotifys gratistjänst, icke-betalande nyttjare av streamingtjänster, maj 2011
40% 31% 27% 20%

Tjänster som ersätter, maj 2011
0% 20% 40% 60% 53% 48%

43% ersätter helt eller delvis med andra tjänster

Youtube och liknande sajter Andra streamingtjänster Fildelningstjänster

15% 6%

36%
31% 28% 22% 1% 4% Antal respondenter Q2 2011 (maj): 173

12% 4% Upphöra nyttjande, öka andra sätt Inget 5%

Kopiera av kompisar/bekanta CD-skivor Lagliga nedladdningstjänster

0% Ej Spotify- Uppgradera Fortsätta Minska användare till nyttja tjänst nyttjande, betaltjänst i samma öka andra utsträckning sätt Vet ej

Inget av ovanstående alternativ Vet ej/vill ej uppge

Antal respondenter Q2 2011 (maj): 410

• Ca 15% av gratisanvändarna av streamad musiktjänst planerade som en direkt följd av Spotifys erbjudandeförändring att uppgradera till någon betaltjänst. En tredjedel förväntade sig oförändrat nyttjande av gratistjänsten medan över 40% planerade att minska eller upphöra med gratistjänsten för att övergå till andra sätt för att få tag på musik. • Hälften av de som förväntade sig övergå helt eller delvis till andra tjänster nämnde Youtube eller andra streamingtjänster. Endast ungefär en tredjedel nämnde fildelningstjänster eller kopiering av kompisar – ett tecken på att lagliga tjänster fortfarande uppskattas.
© Mediavision 7 Källa: Mediavision

Metod
Datakällor • Mediavisions tracking ligger till grund för: – – – All analys av konsumentattityder såsom betalningsvilja och utnyttjande av medietjänster. Uppgifter om internet-/bredbandspenetration, fördelning mellan uppkopplingsformer o dyl.

• •

Estimerad ARPU per operatör (från konsument uppgiven utgift per hushåll antas i stort sammanfalla med operatörens intäkt) Medveten marknadsandel är det av Mediavision uppmätta antalet kunder för operatörerna i åldersgruppen 15-74 år. Mobilt bredband behandlas i rapporten som hushållsprodukt, eftersom flera mobila bredbandsabonnemang per hushåll (ännu) är ovanligt. Istället tycks de mobila bredbandsabonnemangen (till skillnad från mobil telefoni) användas av flera individer i hushållet. Därför betraktar Mediavision utgiften för mobilt bredband i denna rapport som en hushållsutgift. I rapporten analyseras endast privatmarknad. Under Q2 2011 genomfördes totalt 4875 intervjuer, varav 4625 respondenter med tillgång till internet och 4344 respondenter med tillgång till bredband*. Inom varje åldersintervall som används i analysen (15-24 år, 25-34 år o s v) har 400-600 intervjuer genomförts.

Antaganden

Avgränsningar
• • • Om Mediavisions tracking


Konsumentsvaren är vägda för att ge ett helt riksrepresentativt resultat med avseende på kön, ålder, hushållsstorlek och bostadsort (stad, landsbygd etc.).
I de fall kommentarer görs om statistisk signifikans för resultatskillnader mellan olika tidpunkter och/eller grupper används ett 95-procentigt konfidensintervall. Detta innebär att observerade resultatskillnader mellan tidpunkterna/grupperna i minst 95 fall av 100 motsvaras av verkliga skillnader (differensen mellan grupperna/tidpunkterna är signifikant skilda från 0).

*Avser respondenter som uppger tillgång till internetuppkoppling genom xDSL, kabel-TV, fiber-LAN, mobilt bredband eller annan fast höghastighetsuppkoppling (exempelvis trådlös uppkoppling).
© Mediavision 8

MEDIAVISION BRAHEGATAN 9 114 37 STOCKHOLM TEL +46 8 528 090 90 INFO@MEDIAVISION.SE WWW.MEDIAVISION.SE