NurulHusnaBinti Haji Ahmad Murshid 570 MK 12 Jalan Bayan Lepas, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang

BahagianPendaftardanKemasukanPelajar UniversitiSains Malaysia 11800 UniversitiSains Malaysia, Pulau Pinang Tuan/Puan, RayuanKemasukankeUniversitiSains Malaysia (USM) untukIjazahSarjanaMudaPengurusanbagiSesi 2011/2012 Merujukkepadaperkaradiaatas, sayaNurulHusnaBinti Haji Ahmad Murshid, No.KadPengenalan 920813-07-5096, No. Rujukan USM509610822 merayuuntukmemasukike School of Management, UniversitiSains Malaysia untukIjazahSarjanaMudaPengurusanbagiSesi 2011/2012. 2. Sayamerayuuntukmengikutikhususinikeranaianyaselarasdengankhusus yang sayaikutisemasa di peringkatMatrikulasidansayajugasangatmeminatikhususini. SayasangatberharappihakTuan/Puandapatmempertimbangkanrayuansayaini.Kerjasamadaripa dapihakPuanamatsayahargai. Sekian, terimakasih

Yang Benar,

(NURUL HUSNA BINTI HAJI AHMAD MURSHID) No. Rujukan: USM509610822

:/.3-.3.30&3...302.!:.$.8.0789$.38.:.!03:7:8.8:.7. &$ :39:.3  #.$08 .

3.$08 .3./.3   4 #::.7.:/.8:0$.3&$  207.38..:7::83.9.507.0789$.!03:7:8.$.  07::05./!0303...39.02039 &3.::39:202.../:78/ 4 .4441.2.8 8.8./. :39:.7.3-.

7.207..   $.8/03..3.38.8/.:.8.%:.::39:203:9:8:8307.80.3.55.8./5073.3..9.:9802.3 8.97:..3.3.7.9:8:83  $.8..92023.9-07.3:8:8.

!:..98..75.!:.3 07.3 9072.3&$  .3.5.920250792-.2. /.2.38.  $0./.5.8.8  ..:.3.3/.7..37.7    &#&&$%&#$ 4 #::.303.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful