You are on page 1of 48

Y â2010 s

,
6Z

2

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

'^Þ¡Ö '^$Ÿ]†nì


6
6
7
7
8
9
9
10
11
11
12
13
15
15
17
17
18
19
19
20
21
23
25
26

(tâu+4nÆVÂgú)

]*
* ZÄ

]*
! zÂÞ.‡
ÌZ ÅnZ%Z á
ø
nZ%Z [ òZ
nZ%ZzŠ ~ VzŠ%gzZ VÂgú
tÛ~ V ÂgúgzZ VzŠ%~ wâ ïE
L8
zz Å ~gŠ*
* Å9zg
~g Z+
h
ytØ»VÂgú
] c Åy â ‚]gz¢š
i Z+
0Z » wâ ïE
L 8~ VÂgú
~]*
* ÅVÂgú
i Z+
0Z » {Y ïE
L 8~ VÂgú
¿¯§ »VÂgú~ ^z¯ ^z=
zz Å[ NZÆÑ*
! {gÃè ‹*
cW
Šg » `g ZpgzZ!3
[ ‰n ÆäÑŠg ¬
[ Z »µ
ìzz Å]Ìz wqZÆyZ z ›ÅvZÐ VzÈ 
D â Û«™ÅVzÈ [8LZvZ
p°ÅpôgzZŠ Z%Ôx9
pÆ Y C
mZ Ó
wq »gzZ ›ÅyK
¨Z
ÏuÅyx ¬ [æ
ƘÅ[æ>{enÆg ñ

g Ñ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Y â2010 s,
6Z
27
28
29
30
31
32
32
33
34
35
36
37
38
39
39
39
40
41
42
42
44
45
46
46
47
48
48

3

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ
7y‚ WnÆ qZÙC '»yWÛŒ}p
25
wÑ+ Z: hY »g ñ
26
š
27
[ Z± » *Š nÆVzg Z−â
28
ì x Zg Wz #
sZg(VâzŠ ]
y Wz *Š nÆvZ IZ
29
[ Z »wÑ+ZÆg ñ
30
n%} ,
( zŠ ~ VÂgú
31
ðZ,
' Å°
32
ì °¸z" õ,
6 wâ ]Ò
33
i§ » vÆ ] ;Izõ
34
G
E
d
g é}B Z » ð*
c º Å Z.
} ` ´ °á »°
35
x ÈZ »} z3Š ðZ,
'qZ
36
|Å *Š
37
7YZ wEZ {Š *
ci ȉ
38
tÛ~ ä3Æ $
d¾gzZ÷Z
39
tØ»g-i~ VÂgú
40
[ÛÆ VÂgú
41
[ Z » wDZ qZ
42
i Ðq Z »Y *

43
wVÅ]
y Wz *Š
44
K Z% » ä™ Za Ag" Ð *Š
45
«
46
%N]Š ¬ ~æE
qZ ÅVÂgú
47
Ö#è Å { Y #
rgzZ wâ #
r
48
x Z Z »VÍg ,
)
49
i§ » ä™Ýq]³
50
÷zÜ
51

Y â2010 s,
6Z

4

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

÷z

'^Þ¡Ö '^$Ÿ]†nì
(tâu+4nÆVÂgú)
x ® | 1337 wzÑZ ßg&6 ÷zt ä Œ ~â å ]|
X*
c â ÛŠ ág Z J] zŠ ~gz» ò¶ X¸ qÑÌŠ%¼ å{Š *
c i … »] Zg˜~ ¥‚
X*
c â Û−ÐZ ä #
r™Š- ·œ
~â å£Z 2

Y â2010 s,
6Z

5

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

å…ç$^Ú äÿ f_ì
än× ØÒçjÞæ äe àÚ©Þ æ åü†ËÇjŠÞæ äü ßnÃjŠÞ æ åü ‚ÛvÞ ä×#Ö ‚Ûv³Ö]
Ø–Ú ¡Ê ä×#Ö] å‚`m àÚ ^ßÖ^ÛÂ] l^òn‰ àÚæ ^ߊËÞ] …æ† àÚ ä×#Ö^e ƒçóÞæ
äÖ Ôm† Ÿ å‚uæ ä×#Ö] Ÿ] äÖF ] Ÿ á] ‚`,Þæ äÖ p*^â ¡Ê ä×׳–³m à³Úæ ä³Ö
än× oF Ö^Ãi ä×# Ö] oב ä³Ö糉…æ å‚f ]‚÷ ÛvÚ ^ÞŸçÚæ ^Þ‚n‰ áù ] ‚³ã,Þæ
V‚Ãe ^Ú] Ü׉æ Õ…^e æ äe^v‘]æ äÖ! oF ×Âæ
ܳ nq†ù ³ ³Ö] à³ _6 ³ nÖ] à³ Ú ä³ ³ #׳ Ö^³ ³ e ƒç³ ³Â^³ ³ Ê
ܳ ³ ³ nu†ù ³ ³ ³ ³Ö] à³ ³ ³ Û³ ³ ³ u†ù ³ ³ ³ ³ Ö] ä³ ³ ³ ³ ³ #׳ ³ ³ Ö] ܳ ³ ³ Še
†º nû ìø àônûÏømû†ôËø³Öû] p% ]ø Ÿ ]çû?ßöÚø! àømû„ô$×Öô ]æû †ö ËøÒø àømû„ô$Ö] Ùø^Îø kõßFnôù eø ^ßøjömF! Üû³ãônû×ø³Âø o³×F³jûiö ]ƒø]ôæø™
(1) —^m÷ ðû …æ$ ^$÷^$øø] àöŠøuû ø] Üûâö áõ†û Îø àûÚôù Üû`ö ×øfûÎø ^ßøÓû×øâû ø] ÜûÒøæø ^&m‚ôÞø àöŠøuû ]øæ$ ^Ú÷ ^ÏøÚ$
ô 

(2) ì gÃè yZúZz ÿL X3ZgzZ yâ ‚zi ‚
y· »g ñ~ $
eW«
» Vß Zz Š%z yâ ‚ {Š *
c i Ð yZ ~ $
eW ~uzŠ gzZ » { Y z wâ ì Ýq
E3!
Þ.‡Æ { Yz wâ ì Ýq (3)ìgÃè *
* Y Huh Ð [Z±gzZ nðšE
X (4) » äƒ:
y· 

ëÐ Vâ ›vßÛ»t  CY S,
7 tW??~g øt ‚Æ VÍßyZ #
Z gzZ L L( 1)
Ð ¹ ¬ Ð yZ ä ëgzZì hZ žÀgzZì YZ {Š *
c i » ¾yk~ VhÛVâzŠ
kZ ~ $
eW« ( 2)73:*% ÒgÎó ¸
ó iZ ÌÐ yZ ~Š%gzZ yâ ‚ K uh {z/
¤, Z
]*
! kZ ~ $
eW~uzŠ ( 3)¸ D™õ,
6 ]ÒKZgzZ,
6 V”gzZ yâ ‚zi ‚g ñì ™f »]*
!
[Z± {zgzZ Zƒ … »vZ,
6 yZ Ô¸ D™õ,
6 kZgzZ¸ p
ng yâ ‚ {Š *
c iÐ yZì ™f »
X 7ëÑÆä™õg ZMZz wâ ( 4) ñƒ uh Ð

Y â2010 s,
6Z

6

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

&‡
]*
! zÂÿLE

-ÑÌŠ%~* kZÍì t ]*
q
! n²Þ.‡¬ Ð 
ƒ
c i1
e¬g {Š *
$
c i Åt ZèÆVzŠ%n kZì *
* ‹Ã]Zg˜Š°{Š *

œ 7Ã,
6 kZ ܉ÎZ 1ì uœ~ VâzŠ {+
ZÃ Í Ï ñY Å:
ÝZ {Š ÃZ » V ÂgúÉ ì Ã,
6 äƒ NŠÆ kZ: Ôƒ ÃVzŠ%/5
{g : xzøì M Á ¹ µñ » g
G ÷z ÃX 'gú *
@ (1) ì ÃåL$
XN Y

ÌZ ÅnZ%Z á
ø

Â{Š Zg Z (2) ™Ð Vƒ1Ð VƒŠ¼}p~÷z ܉z kZ
0 nZ%Z ~ VÂgúXƒgàÌ Ã\¬vZÐWì ¸ 
D Y ñ*

]*
c Wðƒ Å]zˆgzZ (3)ì p » äe„ ç »yZgzZ yÒ ïZ ܉z kZ
c W 6ì ™f » nZ%Z „, Z ~
èY ǃ H
Šƒ x¥Ð ÝqÆ ] *

yZ wzZì ~gz¢n kZ ñY Hù ` ´ eZƒx¥: n%J#
Z
XƒzÂs§Å ` ´Æ kZ,
6 äƒ x¥n% *
@ñY HÙCªÃnZ%Z

ÌnZ%Z¼ g+
0Z }g ø 7x¥Ìt Ãëì ¸ Âk\Z ,
F {Š *
ci
ÌkˆZ¼ » nZ%ZÃXgzZ Cƒ 7zÂs§Å ` ´ì zz ¸ 

Ù Š 7Ã[òZÆ yZ1 Ù Š ÂÃg *
U Wì 
ªqt ÌÅ yZ ì
X Zƒ Za VY÷t gzZì HL
: » kZ

Xì {Š Zg Z » äC ` ´ »yZ ( 3) y‚ W ( 2)ì Ã7{+
ZÃ »VÂgú( 1)

Y â2010 s,
6Z

7

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

nZ%Z ƒòZ

{z gzZ Ôì *
@ƒ Za Ð Ú m{ Ë÷ÙC k ™[p :
4X3 e *
ˆ Æ kZ õJ/G
*™ ` ´ »ÚkZ¬ ÂÔ» ÷kZì Cƒ L

kZ gzZ Ù Š Ã ,
WZ sÜ{z (1)ì { *
@ÃûÅX bg *
@Y Š lŠp÷{z
Ú´Ã÷t » yZ7¸t ÃyZ1 Dƒ Ìzás§Å ` ´Æ

Š°Ì܉z kZ :X (2)*
@ƒ 7/5{+
ZÃÐ ` ´ n ÏZ Zƒ Za Ð
0 Z } g ø ì t
» yZ Q ñY Hx¥ÃyZ (3) )ñè ‹Ì g+

7zgŠ » ]¡Ð ÚŠ Z%gzZƒ ÅwdZ b & ZÐ TñY H ` ´
X ì »m*
! ¿ª»zgŠÉ 7` ´ûÂ{z

nZ%ZzŠ ~ VzŠ%gzZ VÂgú

]{ n%zŠ ~ VÍß ÒZì *
@ƒ x¥Ð ä™g¨Î
0
gzZ VzŠ%8g » VâzŠ ÍÔ { Y ï
qZ D Y ñ*
L 8 }uzŠ wâ ï
L 8E
E
ì8ggzZ » {Y ï
L 8 gzZ wâ ï
L 8 ~ VzŠ% ªì Z~ VÂgú
E
E

VzŠ%X {Š *
c i n%zŠ ¸ ~ VâzŠ 1ì 8g ZuzŠ ~ VÂgúgzZ
ÃLZ 'gúX BZ,
( ÃLZì Ð 8g kZ (4) {Y ï
L 8~
E

,ZgzZ '*
! +Z Se **
™C
Ù ª Z,
( ÃLZ1R7Â Z ,
(
b§ÏZ XƒÙCª,
6 }uzŠ *
*ƒ Z ,
( ïZ Ð X C™g (Z j§
%N( 3) *
›Åg ZMZ ( 4) ] ZŠ ¬ ~æE
@ƒ 7{+
ZÃ {Š *
c i ( 2) =Á ( 1)

Y â2010 s,
6Z

8

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ì ›Ð 9zg {Š *
c iÃVzŠ%X Z~ VâzŠ Ì8gÆ (1)wâ ïE
L8 
Tg9gŠ Å ä™ ¦gzZ äh Æ kZWZz ÏZ 7âZÐ q ËgzZ 
ì Cƒ ›{Š *
c i Ð yâ ‚ { {)z @',gzZ }ÀgzZ g- i ÃVÂgúgzZ
(2) X ZB dVƒg- iÆnZVƒ @'
,ÆnnÔVƒ} ÀÆ8',8g

tÛ~ VÂgúgzZ VzŠ%~ wâ ïE
L 8N

ÂBzgèY ì hZ Ð VÂgú™Å VzŠ%~ }g *
! kZ 1
Æ kZ ìBzg k*
0 Æ Tì Ë$ƒ Ýq q ÙC Ð Tì q +Z

Ë ƒÝqÐ kZ qÙC gzZì Yƒ w+
$
$ »qÙC {zèYì¼ 
ƒk*
0
kZ q ÙC gzZ h
Mƒ 7w+
$ » q ÙC {zÆ {)z @,
' gzZ } À sgì
D+
h
y,Š ZG Y ]{Š%} zY H:µt ,
6 kZ Ë$ƒ 7ÝqÐ
yZì *
@ƒ x¥Ð kZ (3) e
f wñ]*
* k}]D Zñ}

X 7Ð9zgì ›Ð yâ ‚ÌÃ
Ð „BzgÉ 7›Ð yâ ‚ ÌV;zì t » kZ [Z
ì à™]gßqZ ÅäªBzg Ì~e
hÆŠ ZG Yì Égz ›
Š°„ w®Ð w®)kZ ÌV;zì ›Ð Š ZG Y ÃVzŠ%:

Š°ÌV;z : Çìg pôtâugzZ Ïìg Cƒ ãæWÐ Š ZG Y(4) ì
ÙC (5) vÛ,
6 yâ ‚ zi ‚ Â{z 78gt ~ VÂgúgzZ ì „Bzg

X ì Sg mwÃyZ Åä™ ¦ÆVzq ܉z 

D+
h
y {)z ]*
* k gzZ }i ¦gi ( 3) x lZ z q Zâ Z+
h×' b§ ÏZ ( 2) › Å wâ ( 1)
X Ô¬ ( 5)ì „… Š°ÌÐ }i ( 4)

Y â2010 s,
6Z

9

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

zz Å ~gŠ*
* Å9zg

æZÐ zz kZ ÂwzZ (1) CZh Z gî" Ã9zgì zz ¸
6 ]*
! kZ
» yZBzg }uzŠ Xì Ë$ƒ Ýq q ÙC Ð 9zg 7Ã,
I!L
ì gÿ5 C™ a
y $gŠ" n kZÇŠ wŠÐ T7Zƒ *

;g™s ™ *
@ » (3) ~hƒzZ CZÐ (2)!ázŠ ¬ŠÃ¿qZ ä Ë
@ìt ]*
! ¹ä kZ  Πä™Ö#5ÃkZt ì
ì » ð¾ ~÷ Â *

[†Æ)gzZ [†LZì ]z·8t Ô » ð¾ÅyY*
!Zì !ázŠgzZ
X @7ÃwŠ ð¾Å}uzŠgzZì @ÃwŠ ð¾KZ (4)~

~g Z+
h
y¾Ø»VÂgú

ì » Vzq tØ{Š *
c iÃyZ 7gŠÅBzgÃyZƒzz ̼í
/J4X3 e ヸt ÂÃyZ 'ì BÃÅ yZ q V# õG
J]1‰ ‚

Åq kZ Ð „ ¬ *
c Íì *
@ƒ x ÈZ » ä+
h
yÆ kZ Ug ¯ì „g ,
ZuzŠˆÆ kZ Å} À Ëð¯ ðŸg qZì 
ªqJVŒ ‰³

~÷ ]uZz t X B+
h
y ÌÃ kZ Ï ,™ ÒÃ' H
Š Wt ‚ Z À
x » w‚Œ Z Z Àtì *
c ZIH: · » kZgzZ ñƒAŠÆ V\W

Æ™|
# zÛë *
c Ï}zYƒg »gzZ w‚ŒZ ñY ¹/
¤ ZgzZ Ç} zYW
X n Æ yqZ gzZ ì n Æ äY äW ÂqZ 9 Â Ôß ¯ ~uzŠ

{zì t Â]!*
ÝZ gzZ X C™"
$U*
Ã]gz¢Å ~uzŠ ™Z {{n¾

%N( 1)
ðƒ ~+
h
yÐ ð¾KZ ( 4) *
@ ‚ l»} l › ( 3)gŠ e Ë ( 2) C™ ù Ÿ b§~æE
Xì tÛ8t ~q {”ÝqÐ b Æ}uzŠgzZq

Y â2010 s,
6Z

10

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

k*
0 }÷ì HgzZ ì *
@ŒÙCØèÑq 7¼ gzZ ì H
Š WI Z À
ì ›+ZÐ Vzq ÃyZ X *
@ƒ 7,
WZ ̼ » kZ V;z17öR

Å kZ { ZpñYW Zƒ ‚ @,
' X ÏB lZ ,
F'gz¢än ÆÚÙC
X ÏB+
h
y'ƒ: ]gz¢Ì¼

]c Åyâ ‚]gz¢š

Å wEZ Lì Šñyâ ‚ Ú Z ~ Vzyá Zz öRçO
7g ïZ Ì܉z ËÐ ä+
h
yÆ yâ ‚ÃVÂgú1 CW7$
"â Ì
C ë n ÏZì ]gz¢Åyâ ‚ „} hð~ | ÂÃòŠ W
T ™ – ú ‡ mw
lç [ òZ :gz $

– g »gŠ } ÒZ *g ZŠ g » gzâ çW
1 ñƒÇg w‰tz1gzZ lÛ} ,
( },
(ì 
ªqt
·W » ä+
h
yyâ ‚ » ØgzZ ui *
* îS Cƒ 7È ~g Z+
h
yÅ yZ
( 1)

ì (Z ¢ gzZ 7» x » ËÆ öZg Wz M
“i ñZÎ ì tØ„ Z ,
(
Å V-ha ¿qZ‰ Ô7» x » Ë Â} zY µ (Zg f /
¤ ZvZ Y á â

]Š ¬ Å Vzg Zr 5g ZrqZ ~ 5 Zg X å ;g Y ñƒ Çg ,
6 # ~©
~ kZ ¹™gâ ~Ç~ ~ © ä kZ Ô D™ Y7 ™g â ~Çì Cƒ

Å}gœ X 7̼ ÂzŠg â gzZiŠ qZ ¹ä áZz ~ha ?ì q H
~ ïôZ " ÏZgf ì » yâ ‚ Æ Øwq ¸ X I^I V*
c ha

Vƒ *
@™ ¦™™~gz¢~ Ãyâ ‚ T:gz $
T ™} Z îŠ ä™7g (Z )
®¤= mw ( 1)
Xì *
@ƒ „g Z ÒZ

Y â2010 s,
6Z

11

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

,q ¹ ~ yì x ÈZ » ÏZ ]Zg yŠ Ã]Zg˜17Ì» Ë
Xì ï™ ¸ ܉zÙC ƒ yâ ‚ » ØVƒ

i Z+
0Z »wâ ïE
L 8~ VÂgú

Xk*
0 Æ yZì ~ 8g kZ wâ ïE
0ZÆ yZtÜ
L 8g+
]gúqZX *
@½7„ ù »yZ Sg Å „+
h×'
¨¤1Vƒ ,q „

Ç ñY ¹Ð kZ ì ÏÅ 3 ÂwV ~g ø å ¹Ð í Šp ä
gzZ¼ ª ( ( ‚mûˆô Ú$ àû Úô Øû âø ) ) Ͼ {z Â?_½ ÂH ( ( kô òû×øøjÚû ] Øô aø ) )

Ð yZ L#
Z Sg Å „ +
h×'
¨¤ 7ñÃyZ b§ÏZ Ôì Ì
X 7̼ ?ì Hk*
0 }g ø Ï} Âg7

~]*
* ÅVÂgú

y*qZ÷Zz #
r™[°Z†~ßñÔ7„ „Y L Â*
*™]
c â ÛçO ÔªZz ì 1: Z²áì Ây*͸ D™ *
*
c â Û~ ÷z LZ

Ð yZ1Vƒ}½Ìtz1Æ VzÀ/
¤ Z k*
0 ÆVÂgú¸ D™
1ƒ Zƒ Z½Ð Và,
' y Zg ‚ (1) } 9g e H Ï }¸ g7 #
Z

} h „ ÄÆ VZ (2) }8g e HÏ}¸g7 #
Z
B‡ì ey*t (3) }azŠ HÏ}„ V- å 1Vƒ

ñLÐ yâ ‚ÃyZt Ýq Xì CªZz 1ƒ ¯ Ð ]gz¢Å
6 ÃyZ 'gú1 e
fÎ J+
0k ~ VzÀ Š%X 7„ *

X D äZ,
6 ÁzŠ ( 3 ) @,
' L Y L Ig e ( 2) } À äZ,
6 Á g e ( 1)

Y â2010 s,
6Z

12

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

½yÐ VzÀ Se Ô Cƒ 7$
eñÌ™½tz1ÆVzÀ
‰X 7„ CÎ Â~ (1) Ýz1ÏBÎ+
0k ƒ ~g6J/
¤ ZX B

Š% ðƒ µH ÂdŠ ÃVà 1Æ: WJ Wg egzŠ×'  }g œ Š%
ÃLZ Âσ ÌÅ $
d¾]gú1B7ÍÃVzÀÑ +
0k n LZ
zi ‚
ƒt gzZ (2)ì †³nfÓ³Ö] èqæ‡ gzZ †³nÚŸ] k³ß³³e*
c Í Ïñ¯ +Z
ì Cƒ n¾Å ä3Š ÃVzuzŠ É 7n Æ ÙCØ^z=gzZ yâ ‚

yZ+
0{ ~ :WèYì H *
@ƒÐ ä3Š ì ]*
! Å .Á¡tèÑq
ÅkZgzZì âZ wÅkZì „ *
@ƒx¥ Âwq »}uzŠ qZÃVß Zz

›Z 1ì M
“i 
ƒ oÆ VÂgú *
* â t ?H³Ð ä3Š Q X âZ
VzŠ%gzZì 8gt » wâ ïE
( Ð uÔƒ ÂwZŠZ
L 8 ~ yZ Ôƒ: Âðƒ S,
X ì s %Z » 8g1ì Šñ»wâ ïE
L 8n%t Ì~

i Z+
0Z » { Y ïE
L 8N~ VÂgú

1ì Ì~ VzŠ%n%t gzZ Ôì { Y ïE
L 8N~ VÂgún% ZuzŠ
t ]*
! ~uzŠì *
@ƒgzZ 8g1 D ¯ Z,
( ÃLZ Ì{z ~ 8g}uzŠ
{ Y ïE
L 8 » yZ n kZ {)z D‰ Ì]ѾgzZ ~ VzŠ% ÒZì

(4){ Y #
r~ yZ ÌQ17Ìt Â~ VÂgúgzZ Ô7(3)âi *
*gŠÏZ

Ô−Z,
( æZ }uzŠ  Se t 1R7Z,
( Ã L Z tÍ ì

~ç Å òŠ W} ,
( gzZ e Å÷Z Ë*
c Í ( 2) ÏN Î 7+
0k ƒ öRÅ ä+
h
y} À 6 ( 1)
X éZpÅW
“ Z,
( ( 4)
ƒ o*
* Ú Z ( 3 )ì

Y â2010 s,
6Z

13

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ 

JVŒ ì Cƒ yáqZ ÌÅ (1) äZ ÂgzZ Ü+
EB‚ Å kZ ~ yZ
Ã{)z (2) {™ Î y*
0 ŠpgzZ ä;u)Š {gzZ ߧ*
0 Vv ‰
kZ „B‚Æ kZ1ì ÌäZ ÂÅnkZ ~ V-g œ yZX îŠ}Š
17 Â]Ѿ~ V- g œ g S,
(Ð 
ƒë C™ÒÃÅ

X g S
m g S,
( Ð VzuzŠƒ ‚ ¹ yâ ‚gzZg- i Se
Ôƒg-i „ Zƒ óâ { ZpX EY™ (3)+
0M Š Ñg- i [p ÂÏN Y }#
Z

: − ðÃÃë n kZt Xì z ™8 â ƒ Ìx¥ÃVzuzŠ ÍgzZ
( 4) ÔƒŠÔƒëÍÔƒ B
sì $¸ ì x ÈZ » ÏZ yŠ ]Zg XŒ
ì ~ ykZÆ yZ JV˜ ƒ Zƒ Π̰ă +Z lZ ,
FÅ} Àƒ g
~ Tì Cƒ Ìw~ yZ 0Æ kZ X C™x ÈZ » ^z¯

@*
™kZ  î e Zg f Ç Dƒð 0Æ kZ ]5ç} ,
( },
(
43X e *
X ? õJ/G
*ƒ K
¨Ã îzŠ,
6 } h kZgzZ ?ÇÑ YZ)Y*
0K
¨ÃB‚Æ

¿¯§ »VÂgú~ ^z¯ ^z=

lpÃ}uzŠ ¡M
“i
ƒtìt tZè ,
F+
$Ð 
ƒ »yZQ
²
B
5F
}/
¤ Z Ô{‰ Ïg öÐG
†+Zt ‚Æ+
0z{ ¹*
! C™Ãä™

™ƒ 
„gHòŠ W‰ ª) ǃ Ì¡<ÂEY ~ {)z ~gŠ Z,
'
*
@™s™Ð y+
$ ™ Î {)z ?y1™ b§hZ ÃØéÆ ]æ
X σ ]gßugI „z ~ ëÅ+
0z{ ÂÏN W:Zz #
Z (ì

ì CVZ Ì{)z : {*
0 ]gúàZz ä™ ðÌ ( 2) ì yá qZ ÌÅ ~ 
b¬ gzZ ä ( 1)
X Vƒ} Àá Zz íZ ,
me ZgzZ LÍ ( 4) ÏN Y™Xg-i[p ( 3)

Y â2010 s,
6Z

14

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

H » VÂgút äY Z.
}9g *
@Z } ÀÆ öâi Ug ¯N W~ yV˜
V¹VŒ n X} Àg- i n kZ ¶]gz¢V;z 9 ?ì t Zè
ðÃÃë Se *
*™ÙCªÃyáìt sÜ]gz¢{zgzZì ]gz¢
ÏZ ܉zÙC uìZ Ú Z17B p ƒ M
“iÐ wZŠZ/
¤ Z XŒ: −
™{ YZ k*
0 Æ yZì H
Š ¬Š JVŒ 7Çt Sg Ð~
vÛ' ¬Š Zƒ ¯ g-i »u *
c äz gzZ Ëk*
0 Æ ! ! Ë1ì g-i

„ (Z Ì~ bŠ }Š Ãí Zg f Çì CY Å öâ ÛÐ kZgzZ Iƒ
ÙC {z Ô[Z zŠ Z´ (Z C™öâ ÛÐÙCسg- iÐ kZQX ÏVî Z´

X uzYƒ [ Z
yg- i *
c ¯ ¯ ™{ YZƒ C™[ Z
yVYÃkZì *
@ŒP
= 9„t ~7qZ1¨Y {gg- i »b g e ÂuŠ 5^Åg ‹

t gzZì *
@™ÌðœŠ,
6 g ZÜZÆ yZ {g œ {z [Zƒ „¼ zŠ Z´ »:%ÏZ Â
E
-¼hIÅ 
ì H{z
yW *
@™7I Ã(1) ö Š '¬X CYƒ
¨¸,
6 =ÅkZ
t ‚:%ðÃgzZ ~·ŒZ/
¤ Z X 7',
6 kZQgzZ Zg ; ~ …?
/J4X3 e *
'ì G» yZ,
6 qÙC n¾X õG
*ƒ:%t [Z 9t  Š
HW

k*
0 }g ø „ +z ƒ k*
0 Æ ËgzZ q Ü Se ¸
ì Cƒ sÜ~ „ M
“i z $
di Å yZ ð¾ ~g ‚ ÅÙCØX} zYƒ
gzZ Ì~ VzŠ% Å wâ ïE
y{gÃè ~g ‚t gzZ
L 8 gzZ { Y ïE
L 8NVÒZ

ì Ã,
6 VÂgz¢gŠË~ VzŠ%ìt tÛsÜÔ Ì~ VÂgú
X 7ÃÌ,
6 VÂgz¢~ VÂgúgzZ
X Le 7*
* h ÂwŠ »yZÙCØq=( 1)

Y â2010 s,
6Z

15

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

zz Å[NZÆÑ*
! {gÃè ‹*
cW

~ n ÏZ ì Cƒ x¥]gz¢Å yÒ 0Æ kZ n kZ
ˆÅ y Ò 
ªq Åg ñ~ $
eWp/
¤ Z Xì Åg (Z ܉z kZ $
eWt ä

yÒ 
ªq Å Vâ › CY ð*
0 (1)zf ‹ÌV#V#~ yZì 
ì t {z Xì {+
ZÃ Z ,
(qZ ~ ä™yÒ Ð yZÄkZ 1X ˆÅ 7
%N+Z îp©E$E° ]Ìtì 
g ñ (2) wá ~æE
ªÑŠ ,
6 kZ ~ kZ
%NÆ äƒÛ»Š z*
ñƒ DƒÆ xsZ Â~ Vâ ›  ~æE
! Ì~

]ÌyZ nÆ Vâ ›$
eWt Ð g ±Z kZ (3) Âe *
*ƒ: \zZzg+
$
4X3 e ムú â {Š *
c i Ð zf
{Š ‚ ÂqZ ‰ ì +Z wV Å kZ X (4) õJ/G
%N,
%N(Z {z ƒ “Š ,
@ƒ x¥ ZæE
*
6 }ÀC 6 *
@ƒ x¥7ZæE
6 }À

Æg ñ ÂtWt }V- +
há vß ‰ ¹n kZ ä ~t Xì
Xì *
@Y H~g Y VYÃyZ~ Vâ ›gzZ ~}g *
!

Šg » `g ZpgzZ!3

'gßzŠ Å ä™ ~g YÆ ]*
c WyZ ~ Vâ ›ì t ]*
!
zz Å]ÌyZÃyZ Â,zY ð*
0 ~ Vâ ›/
¤ Z ]Ìtt ÂqZ X 
u,
F~ kZ gzZ (5)ì x Zw *
*™;Â~zgŠ kZ X} zY *
c ¯ Û»Ð

%N+Zt Ð g±ZÆ ]Z f KZ ( 2) CY ð*
%NV#V# ( 1)
Ð yZ 'Š ¬ ~æE
0 ]ZŠ ¬ ~æE
%NyZ ÃVâ ›]*
Ð ]ZŠ ¬ ~æE
c Wt n kZ ( 4) Âe ム7G ( 3)ì ~gz¢ È
Ð ]*
c WyZ ÃkZ gzZ IÛ»ÃV⠛Рzz Å ]ZŠ ¬ yZ ( 5)Âe ムà Zz 1zg {Š *
ci
X ì x Zw Â*
*™$
"*
U

Y â2010 s,
6Z

16

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

y›Ð [‚g ZÆ ,
]· ë {zì » `gZpØ<è Ât (1) » mÀì
Ÿø æø gõ ³Þû„ø ³eô åö †û ³Ëôù ³³Óø ³³iö Ÿø ) ) :*
c â ÛŠ 
á g Z ä] g—èÑq (2)ì *
@YƒÛ»

ÃkZÐzz Å{ k
HËî ¯ Ö#Û»Ãy›Ëª ( ( Ýô ¡ø ‰Ÿôû] àø Úô äö ³qû †ô ³³íû ³iö
åö †û ³Ëôù ³Óø ³³iö Ÿø æø ) ) ñâ ÛŠ 
á gZ]zŠ ä] g—z™Ö# `g{Ð xsZ

yÒÆ]}uzŠÙC„ ( ( Ýô ¡ø ‰û Ÿôû] àø Úô äö ³qû †ô ³íû ³iö Ÿø æø ) ) ZuzŠgzZ (( gõ Þû„ø ³eô
Ÿø ) ) Â( ( Ýô ¡ø ‰û Ÿôû] àø Úô äö qû †ô íû ³iö Ÿø ) )èY Cƒx¥7(3)#
~q Åä™

ÂZƒ: Û»Ðzz Å{k
HËy›Z
# èY Š
HW„Šp~ ( ( gÞû„ø eô åö †û Ëôù ³Óø ³iö
ζ]gz¢ HÅäâ ÛŠ 
á gZ] ZuzŠQX Š
H*
c 0*
: Ì(4) xsÑZ ð`zy

¸á Zz äƒ Za } (,} (,ºÛ(5) q‰zŠˆÆ \Wìti Zg eZ
qZ Ô åx » X
y › ì t Ø<è » `g Zp Ô! 3}uzŠ `g Zp-

ÂۻР[‚gZÆ {L ë!3gzZì *
@YƒÛ»Ðzz Å {L{ k
H
M
hÈÛ»ÃkZ: ì CYƒ
ªq Î Î qZ ÔLg 7Ìðñ1@*
ƒ7
» `gZp Â~ ¿ ¬X (6) ðâ Û,6,V¸ÛVâzŠ yZ ä \WÔðñ: 

X ñâ ÛŠ 
á g Z¿zŠ ä \Wn kZ Ô »!3~}uzŠgzZìŠg
yÒ : '!*
+Z ~ …Æ DIZ),Z Vƒ @*
™pPÙC ~
ƒ yÒ +Z ]!*
|Š WqZ1X 7ƒ
 oÆ x Zú ëÑÆ DÿL X3Z Vz™

ÃyZ **
™~g Y b§kZ ~ hÆ Vâ ›» ]*
c WyZ wq¾Xì CY „
(7) Xì xñètÂ} zY *
c ¯ ۻР[‚gZÆ]ÌyZ

`g Zpt ì *
@Yƒ Û» òŠ WÐ ä™{L {H
k ( 2) ì *
@WxiÑ *
*™u,
FÃ]*
c W~uzŠ ÅyWÛŒ ( 1)
c*
W: xiÑ Ì_
ÂÐ xsZ Â Zƒ: Û» Ð [‚g Z Æ {H
k#
Z ( 4) ]gz¢ ( 3) ì ÚKè »
%N( 7) *
Xì ZæE
c â ÛŠg »V¸ÛVâzŠ ä ] \W ( 6)¸á Zz äƒ Za ºÛ+
$} ,
( zŠ ( 5)

Y â2010 s,
6Z

17

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

[‰nÆäÑŠg ¬

ÆäÑŠ xѪ ( …ô ^Ãø ³ûÖ] àø ³Úô )¨ì ]gß~uzŠ qZp
6 gî
ƒÑ gzZ ì Õ Ðt } zY H ~g Y ,
6 V ⠛à ] *
c W yZ ,

Xì [£
]‚÷ Ûôù Ãø jøÚö éø çF ×’$ Ö] Õø †ø øi à³Úø ) ) :ì *
c â ÛŠ ág ZŠpä] g—çO
Ðg ±ZÆ{oÍì Û» n{z ~Š hgi ú Uä Tª( ( †ø Ëø Òø ‚û Ïø Êø
_,
7 7i úÌ{z Ôì ¿‚ »g ñ *
*™u,
F » i úªX 7Û»
* ÑŠg ¬Š°ÝZ1ì sz*
*
@~ kZÍ *
c â ۬à > [¿,
Fä ] g—
X Vƒ VY~ Vâ ›ÏÏÅVzÛ»ìt ÈXì

[Z »µ

( 1) xñè Æ yZ g Ãè ~ ] *
c WyZ ] ̾ t ðÃ/
¤Z

ïZ „z VƒB‚Ƭ]Ìt ~ ¿Tªì oѬnÆ äƒ
X 7[ ‰›gñƒ:¬B‚ÆyZ/
¤ ZgzZ (2) ǃ[‰›gñgzZ¥#

]gz¢Å?Š n Æ Tì ~úŠ qZtì t [ Z » kZ
gzZ å °» n Æ yZ {zgzZ „ å¬ Â~ VzÛ» ]*
! t „g [Z Xì

t zz Å ä™™f Æ ]ÌyZ n Æ g ñÎ H
Š HVY [ ‰,
6 ]Ì
»›z Æ yZÉX : ì ›: Ð ]Z f Å ËÃ\¬ Z.
}ì
%N~ TgzZì ›Ð k Q Vƒ ]ÌhZ ~ Tì ,
~æE
6 ]Ìg Zæ
Xì Ð k Q Vƒ]Ì
%NÆyZ ( 1)
X σ Zwt „ nÆkZ ( 2)ì oѬnÆäƒ ZæE

Y â2010 s,
6Z

18

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ì Ðzz Å]ÌzwqZÆyZ z›ÅvZÐ VzÈ

:ì Š ág Z ~ h Æ Y C
mZ Šp ì ™f H Â » VzgzZ
Ì~ Y C
mZ/
¤ Z ª (1) û áçû ³×ö³Ûø Ãû³ ³mø ]çû ³Þö^³ Òø ^³ Ú$ Üû ãö³ ßû³Âø ¼ø³fôvø³Öø ]çû ³ Òö†ø³ <û]øçû ³ Öøæøü

B‚Æ VzgzZ uzY Hnç „z ÌB‚Æ yZ Â,zY ð*
0 Ú+Z
„ wõq ¸z »xlÍì °» Ö#i 5 sÜ~ à *
@gzZ xlgzZ Ç} zY H

(Z/
¤ Z wõn‘ v*
! fÍ1Y7ƒ (ZÐ ] Z|yZPÙC : (2)ƒ
~ }g *
! Æ ` Zzi Z Å] g—ì *
@ƒ ~ VgzZ ǃ ,
WZ „z ƒ
ÃyZ,
6 ä™ ãâ Û*
* (3) û àô nûËô Ãû •ô hö ]„ø Ãø ûÖ]^³`ø øÖ Ìû Ãø ³–F ³mö ü :*
c âÛŠ ágZ

s*
0 Ð Úz i *
*ÃTìt ÅkZzzX ǃ [Z± k
HzŠÐ VzuzŠ
×,
6 kZ Â}™ ãâ Û*
*/
¤ Z {z D™ ~gZŠ§{ {Š *
c i ÅTgzZ 

›gñyÃ{Š *
c iÐ š
M IZ ÅyZgzZ Y C
mZìÙCªÔì *
@W¹ Ì
Å ËÃ\¬ Z.
} H
Šƒ x¥Ð (5) mÀyZ wq¾X (4)ǃ az xÅZ

: gzZ X }:¼ ÌQ ìg *
@™ Ì ì eì ›+Z : Ð ]Z f

ó óD Yƒ ]g » Z 
ƒÐ yQ D™ HwqZt¼ ÂD™uÑÌ]|t <Û/
¤ ZgzZ L L(1)
ì Æ T ë ÃÂ 
“% kZMÔì b ˜Z qZ Å yDt(2) 88:x ÅZ ÒgÎ
pÐ V…zŠ ìM{zºÑMÔºÑgzZ îG
0Ò)9 9zŠ ÅkZ ÃÈ *
NÑ *
c CÃáZz
Z
bgzZ oщì*
@ƒ m(Z ~ VâzŠ yZ ë à *
@Ã}uzŠ xlì Ð ~ kZ ¶

~gÃè wV‰ƒ e*
**
*Y*
c*
0 »¬p/
¤ ZXì ~gz¢ *
*Y*
c*
0 »}uzŠˆÆqZì *
@ƒ~
ì »ºÑMm~ VâzŠèa ƒ (Z 3 Z éZ.
}/
¤ Z pì e*
* gzœ » uÑÐ Y C
mZ
ƒ HuÑ Zƒ 7„ q ¸z »¬ Ð Y C
mZèa gzZ *
*ƒ ù Ÿ »wqZ ª ǃ Ìq ¸z »}uzŠ
38 Zƒ 7µZz ÌZuzŠ Â
Æ yZ ( 4) 30: [ Z 
xZ ÒgÎ ó ó5Y ~Š Zw ~ÙCzŠ ÃkZ L L( 3)ƒ ¿ûE
XÐ$
gŠ qZz ]*
c WyZ ( 5) ǃx ÅZz a,
6 ¾{Š *
c iÐ Vß Zz y

Y â2010 s,
6Z

19

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Xƒ:gŠÌQ}™~gZŠÎâÛz)
®¤Z „t{zì (ZÐ]Zf ÅË 

D â Û«™ÅVzÈ [8LZvZ

‰Ã\¬ hì ðÎ n kZ{Å +Z ~ yÒ LZ ä ~
Æ wdZÆ yZ X (1) ïŠ ä™7àçÃyZì gz¢›âZ Ð

D™«™ÅyZÐ T (2)ì ˆƒ›Ã\¬ Z.
}B‚Æ yZ „ I
qZçO X D X ÐVƒH
k y Z Ô
Æ ] g— D â Û(( 3) û ¡
÷ nû ×ô³Îø ^³ ò÷ nû³ <ø Üû³ ãônûøÖ]ô àö³ Òø†û ³ iø l$ ‚û³ Òô ‚û³ Ïø³ Öø ÔøßF³ jûf$$ø áûø] «³ ³Öøçû ³ Öøæøü :~}g *
!

bâ ‚ Z hðgŠ Ës§Å yZ \ W Âp
ng: xŠ$
"*
UÃ\Wë/
¤Z ª
dÛŒÆ äƒ
y~Æ ¾gŠ ¾ì «™yá Hº ZvZ Ô D Yƒ $
Âì Cƒ à Zz äƒ l»Ð VÁZ L/
¤ Z (4)ì CY Å«™ÌÐ
f weÃyZ
¬ ä \¬ Z.
} ÃVzÈ , Z ÔïŠ ",
( 7ÐW e

X 7„ CƒÐ yQ Cì 3g pôÐ

p°ÅpôgzZŠ Z%Ôx9

,Z ‰Ì~ Œ Y 1zZ ñƒ , Z „ 
ƒ YC
mZ
Æ™{@W +
h% DƒqZgzZX ëŠZ%ÃVÍß,ZX Dƒ

yZ ( » $
eŠ Z%ª) *
c Šû%t ÃŒ Y 1zZ ‰X Tg pôÐ àç
$NƒòZ Æ VzŠ Zg Z Æ
CÐ yZ n kZ (5)  xâ å›E
Ã\Wä ë/
¤ZgzZLL(3)ì ˆƒ›Ð yZÃvZ „¬Ð ä™x»iZ (2) ïŠ ä™7{H
k (1)
¹(4)74:LZuZ µ ÒgÎ ó óí Y $
dÛŒÆ s¼ ¼ s§ Å yZ \W  *
@ƒ *
c¯ : xŠ $
"*
U
X ïŠâÛ»Ì[òZÆgzŠÆäƒ2~VƒH
k (5)ì CYÅ«™ÌÐäƒbâ‚Zhð

Y â2010 s,
6Z

20

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

X x9Ã Y C
mZgzZX ë pôÃŒ Y 1zZ,Z Cƒ 7„Šiu

GL .|“
pÆC
mZ ï

x9Q ñƒ gŠ ™ àç ÂÐ Y C
mZƒµÃË/
¤Z
Ýö *ø T o³³’ø ³³³Âø ü ~}g *
! Æ| xŠ W]|} H
Š Hù ¬» äƒ

X Å ã â Û*
* Å[g LZ ä | xŠ W —äü $e…ø
ñæª Š Z% ~i WpÆ —o³’ø ³Âø ™ ìt [Z » kZ Â
[Z N k
HqZ Â~ ~Š ¿Z ñægzZì [ƒ "
$U*
~ µñLZ 6~Š ¿Z
ì mº[Z NèY (1)ì ®
) ¤ ~ µZz :gz ì æ èSgß{z : ì M
hÃyZ X „ ]¬¤~ |/»Å Y C
mZ : (2)B‚Æ )
®¤
$.\¬
7µñ{Š *
c i » ïkZ ܉z kZ X ïŠ 7„ ä™x » » (3) "

t » \¬ hB‚Æ {È Ëì Yƒ Âtì *
* e ÚZ = ܉z kZ
›Æä™{k
HŠz!* 
Yƒ 7t 1X ,Š: „ ä™{ k
HÃkZƒnç 

ì i **
t ÃVÍß¹ ðÎ{Å+Z ~,
k½KZ ä ~WZz ÏZìg ¹!*
¡wìt 1XÐ ~ŠÑzZ ÅVÍg),ëèY ǃ:¼ B™{k
H̼ ë

›+ZÐ ËÃ\¬ Z}
. k™[pì » òg»gzZŠ· {ot Xì ë!*
Xƒ:gŠÌÐ )
®¤ì (Z:ìg ¹!*
{z Ì6,ä™àç7

wq »gzZ ›ÅyK
¨Z

}™Ì¼ {z Âì CYƒ›Ð Ëì wq » yK
¨Z‰

ì M „,
6 ~g ZŠÎâ Û[Z N ( 2) ì ~g ZŠÎâ Û Â~ |:gzì tÐ g ±ZÆ ]gß ( 1)
Xƒ Zw~ T ïŠ 7„ ä™x » (Z u*
0 vZÃyZ ( 3)

Y â2010 s,
6Z

21

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

7„ wJ1}™)
®¤Z „ t{z Âì *
@Yƒ *
c gzZ Ôs ç
ƒ
Le *
*™ „ {ÃkZ {z Â(1) ì *
@Yƒ Ð ]Z f Å ËÃÁq ˉ

b§ÏZ *
@ƒ 7̼ D Y {g 
ƒÆ 
ƒ {)z7Û z Y ¯z Xì 
D Yƒ ,
WZ " Ì]Ѿg ZÙD Æ kZ Âì Cƒ ]Ð CZ f Ð Ë/
¤Z

X ” äWÃ[ÛÉ
ëÑ*
* ÅyZ ! ! 1¸ mÆ yZ vßiZiZ¸ vg ,
)qZ
yZ g C±Ð yZå X (2)¶îŠ N Z +
jZÉ ¶: m Å yZ {z ¶
qZ X å *
@ƒ: ,
6 yZ „ Š NZ » kZ 1(3) ‰[
÷Š ]â Z™gzZ tg ZpÆ

! ! *
@}g /
¦Ð ,
6zZÆ y LZ gzZ Ô} h Q ~ Zƒ Upvg ,
) {z izg
¹™NŠ ‰¦~ yÆ yZ ä ]Zg˜}Š hg bŠ Y Z +
jZgzZAŠ

„ wZ+
$Z ªZz ¹ Ìä ! ! Å yZ Dƒ x¥ (4) wZ+
$Z ðÃt
Z
L @Š ]*
! Ðä ë ` Wº ZvZ ¹ä ! ! ÂñWy{z #

yZ X¸ w¾#
r™} ,
( ¸ ìg h Q~ Zƒ vg ,
)qZ X ”: @Š 7 
ì 9{z Âå„ ~ {z *
c â Û7¹ÔÌ*
* T ä ?! ! ¹ä vg ,
)

n kZ åÐ ]Z f Å yZÃ! ! kZ X¸ ìgh Qñ d„ #
Z V;
X Nƒ:mÅyZ ÌÆÚ Š w¾ (ZŠz*
!
%NhZ ñZg ðÃ0Æ TyK
ì8
©™ì‡~æE
¨Zìt ]*
!
ñZg KZ ì Le ¸ 1A Å s ÜÆ kZ ?Š „ tà kZ Í Â
ÃkZƒÙCªÐ vg ,
) ˃ Cƒ: ]*
! èSŠ ¬ ( 3) ¶îŠ ¾ ( 2) ì CYƒ #Š CZ f ( 1)
~ yZ 9{g *
! ÅVÍg ,
) ( 4) ïŠÈÌÖ#Z™gzZ ÑZz äh ÂÃ]Š ¬ ª]Š ¬ tg {
Xì wZ+
$ZqZÐ

Y â2010 s,
6Z

22

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Ìk,
' g ZÙD ðÃ ì «g Z ¹ Ð kZ yá Å \¬ Z.
} Î X á+
$:
ðà *
c ƒ: gŠ Å kZ qŠ ,
4Æ yZÐzz Å (1) CZ f gzZ }™)
®¤

ì gz¢] *
! t V; X }:¼ {zÐzz Å (2) CZ f #
rgzZ}™ H{ H
k
®¤ Å Ë
Ôg¢¼ » yZ Ð CÅ Ë: Ôœ,
'Z,
' {g f » yZ Ð )
C ìt ª ÂV;z
z,
'Í @Zp ÙC î ÒÍ @Zp C
Ù
( 3) – { ÇgŠ , gŠ V *
!gŠ z #
r™ Š zg ZŠ

x ZúÃT p{z : p¸ Æ äƒ "Æ \¬: 4hgzZ
ì { Zz,
6 Å1z x Zg WÆ Ë:ì x OZ »] *
! Ë:v*
! fÍ B

¤ ;e ÃT *
c Š™$
d¾ ;e ÃT *
c Š™dÆ Õyz+
$ ;e ÃT
¤*
c ñYƒ $
d¾*
c ñYƒ dðÃ#
Z*
c Š™g F ;e& *
c Š wZ e ~

軓 { Zz,
6 " ]Z f Å Z.
} D™ ¹,
6 µñ, Z ÂñY,
7~
pÆ Tì J„ ¹Ýt ,
6 µñ, Z 7$
e¬g ðÃÅg¢z œÆ
ïGL ÅÑ$+vß X D™$
e¬g Å ÅÅ Ë: 73g 6,ËÃ Z}
. t

ÏZ v!*
fÍÌ\¬ Z}
. Bë~§Zz ËÅ T et wq
}(,ì @*
ƒx|¸ ÂÐ wZ ¸Z1ƒ: {otp/
¤ ZX ,Š â Ûnç ¬ZñÆ

VÍß] Üùù ~ kZ ¶Cƒ À `W~g F t X 2~ kZ}(,
a Zƒ (Z(¹ ~ kZ ¶ðƒ ~g F) ì • J¬ ¾ ä
VxvZ '¸ ë vß Âˆƒ {ç ~ç å: Ãä3~ y‰ {g d

ñY ì e wŠ » T ñWì e wŠ » T ( 3) Ð zz Å› CZ f ( 2) Ð zz Å #Š CZ f ( 1)
Xì 7y*
!gŠ z yZôgzZ nŠ ñ ðÃ~g*
!gŠ}÷

Y â2010 s,
6Z

23

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

~,
( 7„ { Zz,
6 Å Ëìn箊 J+
0Z 7{°‡ ðÃv*
! fÍVŒ Æ
4X3 e ã™/ÂÐ kZ ( Å \¬vZ ¸ D™tD ~,
"Æ \¬ Z.
} X õJ/G
(

œÃyZÐ )
®¤ Å Ë ptÉ ñƒgÃè 7pt Æ äƒ
D â Û qÜÃpkZçO 7g¢ » yZ Ð Cz ¬Æ ËgzZ 7
"Ð ?vZ Âz™¬ ?/
¤ Z L Lª (1) û ÜûÓößûÂø o' ßô Æø äø³ #׳Ö] á$ ^ô³Êø ]æû †ö ³Ëö³Óû³iø áû]ôü : 

g¢Ð ä™Æ *
c ¬gà *Š vs‰X (2) 7g¢Ì¼ » kZ ª ó ì
ó
! Ë/
¤ Z Xì 7(Z ì *

» kZ Â} zYƒ ©*
! Ð kZ *
c ¬g Å { አ*
» kZ Xì *
@Yƒg Zpz ?f Lg 7¹*
! `*
@z ª» kZì *
@ƒt x Z
V;z Â,zYƒ ©*
! á Zz }i z y Wx Ó/
¤ Z ì 7~ \¬ hwÈZ
Q ( 3 )ì g *
@™àçJk,
' g ZÙD ðÃ7Ìt gzZ 7g¢Ì,
'Z,
' {g f
Š ág Z Ìt „ˆ Æ Ñ*
! Š ág ZçO Xƒ: wJ Â}™/ÂgzZ }™ qg
( 4) û Üû Óö øÖ äö •
øû †û øm ]æû †ö Óö ,û øi áû ô]æø ü :ì

ÉuÅy-

.McL X Vƒ *
.McL $
g $
eZzg Å çG
@™ÜÅ (5) çG
eZzg qZ ~çO
hMÐ mÀ{z²7B p Â} zY ~Š™yÒ ÆG*
@
eZzg kZƒ+
$

/Âä \¬hì yâÛ*
* »zgŠ dZÐ 
ƒ ÌÃy- ǃx¥Ð
Æ ]YoÐ \¬ h | Ïñ]|ìt $
eZzg {z H7IÐ


 ZpgŠ qZ Ì~÷ ¹Ð \WgzZ 5 y-¸ ìgYá p=n 
YC
mZ Ç £ŠÈÝzŠ Ð \¬ hÌn }÷ Vƒ gÕ¹ ~ ì

I n }g vÃk Q ÂÐz™]?/
¤ ZgzZ L L ( 4)ìg *
@™{H
k ( 3) 7yv ( 2)7:%i ÒgÎ( 1)
X$
eZzg ¢ZuZ ( 5)7:%i ÒgÎ ó ì
ó *
@™

Y â2010 s,
6Z

24

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

\ Wgz Z Zƒ l » Øg Ã\ W,
6 ì kZ Æ kZ X Dƒ b} ,
(
wÈ x \ » y - \ W ðƒ ] Y oÐ \ ¬ Z.
} n¾ 1 â Û {°z ä
gzZ Š
HWŠ *
c Ã\WÔ ‰ wÈÆ™{°zÐ {È Ë\W *
c â Ûä \¬ h‰
Zgø bŠÈÐ kQ ZƒŠ 
á g Z6,kZ Hn²~}g!*
Æ y- ä \ W

GÅyZ17Šñ܉z kZxŠ WÍì Ì[Z „zì Zƒ h — 6,]!*
T Zgv
Ât ñƒ lp¹ \Wì sçƒ
 'á™{>ÃGÅyZXì Šñ

Zg‚Ð *Š Âá™ (Z {zƒ YZ ì `w H » kZ ~ kZ ì ¯l Z(,
Â*
c â Ûä \ W Â5 y-gzZ ñÑ p=:Zz \Wn¾}zY Ö$„Š Y 
ÂØe ¹ä kQì 5 [Z $
d¾z ÐÐ V;z ì ëlp Z(,
ñÑx \ YZvZ y4 ¹ä kZX *
c ŠÈÐ kZ å ZƒŠ 
á gZ [Z ä \W

gz¢ ˆ Æ ä% [Z  H 7{>~ Ï+
0i Å yZ ÃxŠ Wä ~ Z
# 
ì +Z 
ªq „ŠpÅy- *
c Š [Zt ä y²Öh Á ?ÇVz™

~ r â Š k•Z
# X eƒ: Ð kZ Â *
c e Ãh Á̯y‚WÐ y‚W
{z 17uIuzg ÌÃkZ Âá™/ÂÌ{z /
¤ Z p}™yÿƒ 
(1) np~ kZì »gŠi ZgÐWX7~ „ ëÅkZ Î ä™VY9

43X e *

H{g yÃgzZQ Âì öRÅ/ÂÌnÆy-Z
# n¾X õJ/G
*™:
ÔøÖôƒF Øû³ Ãø³ Ëû³ ³m$ àû³ ³Úøæøü : D â ÛŠ ág ZÆ,
] ·
„zˆ \¬ h

(2) û h
ø ^iø àû³Úø Ÿ$]ô

^Þ÷^ãøÚö ä´ nû Êô ‚û×öíûmøæø èô ÛønFÏô ³Öû] Ýøçû ³mø hö]„ø³Ãø³Öû] äö ³Öø ÌûÃø³–F³m% ^Ú÷³ ^³$øø] Ðø³×û³mø

kZ†: [ëWÐ [fJ#
Z H7IÐ/ÂÃË~ $
eWkZ
[Z± eZ izgÆ Ö#ª Ç} ,
7 —‚ÃkZ Ð Zw  u™x », Z ¿ gzZ L L( 2)„zg¨( 1)
( 70 *
@ 68: y‡Û ÒgÎ ó á
ó ™/ 1Çìg™ƒ?fåå ~ kZ {zgzZ Ç} zY− k,
(

Y â2010 s,
6Z

25

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

x ¬ yâ ‡n¾ƒ ÌðÃì wJ/ÂÅ qZÙCì yâ ‡¸ J܉z
gzZ CZ f #
r ÌÐ ËÃ\¬ Z.
}ìtÜXì Šzö: â i » kZÍì

Æ yZÉ 7Ð zz Å ]Z f Å yZ ÌÐ g ñ (1)7CZ f 
ÌwdZ }uzŠ gzZ ì ”Z Ð 
ƒ¬~ T (2)ì Ð wdZ
3!wdZt ~ | Zƒ x¥Ð kZ X #
( 3) nðšE
E

yZ Âì Ð g ñÃ\¬ Z.
} Ð zz Å wdZ yZ H
Šƒ $
"*
Ut #
Z
E3!
43X e È Ì…Ð
wdZ {zÐ zz kZ ÂqZ õJ/G
kZ }uzŠ nðšE

{Š *
c i F » yZ ~ h}g ø n kZ Æ(4) qzÛ  ë n
/J43X e È {Š *
h”
tÜ »T¶Ât X õG
c i ÌgzZÃë n kZ (5)ǃ+
X,
6 ]Zf:ì ,
6 ]Ìz wdZgZæ »#
rz ì

x ¬ [æ

!kqZ »gñ\¬vZ ~ TVƒ @*
™ qzÑ‚Å $
eW~ [Z
àô³ nûÏø³ mû†ô³ Ëø³ Öû] p% ø] ü :ì!k{z¸ D™ ¹Ð Vâ ›{zÃT Dâ ÛyÒ

t ‚ÆVÍßyZ ??tW~gø {zÃT (6) û ^³ m&‚ô³ Þø àö³ Šøuû ]æ$ ^³ Ú÷³ ^³ ³Ïø³ Ú$†º ³ ³nûìø
¨ÃÐ ~ & ÛVâzŠ ë V- Ð Vß Zz yZZgñt  CY S7,
K
~ û Üû³ ³ ³ `ônû ×ø³ ³ ³ Âø o³ ³ ³ ³ ×F³ ³ ³ jûiö ]ƒø]ôæøü :~ Àì YZgzZ~ ykì 4& Û

x ¬ VÉ ,
6 Y ¯ ÅH:1ì +
Z¬ s§Åg ñyZ UÙCª;Å ( Üû ³ ³ ³ ³ ³ ³ aö )
n kZ ÔÅHgzZ ¶CYƒ Ìt ‚Æ VÍßyZ ]zˆ{z ܉zÆ
 ¬~ Xì Ð yZÐzz ÅwdZÆ yZ ( 2) 7]zZ°z › CZ f Ð ËÃvZ ( 1)
ƒ
{Š *
c i ðZ,
' Å yZ ( 5) {)z { izg Ô i ú †] â ©Z ~f ( 4) {+
hI *
* wdZt ( 3) ì ™| ,

X74:*% ÒgÎ( 6) σ+
h”

Y â2010 s,
6Z

26

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Xƒ Cƒ]zˆ~ kZÆ™* ðà ïZ m{ å *
@ƒ: (Z ˆÅ

ƘÅ[æ>Ð {enÆg ñ

iŠ qZ™ W~ Ö#.
} Å] g—gzZ å ;e* Z.
] ä gñ
£Š™{eÐ Y *
!¾>~g ø 1Ð [7Ã]*
! Å\Wë å ¹t

~ yZ X Y ‚ ƒg ëgzZ vß?ftèY T e 7Î~ yZ ë
" Ã]³~g ø ™Ö
ÄÓZ ä ] g—X (1) ì Cƒ $
- ;Z ~g ø ì 4îH
0E
ðÃQ k*
0 Æ yZ *
@ å H Ìwì ‚ š¼ » kZ Ð n¾Å u
ü :ðâ Ûwi *
*$
eWt ä \¬vZ1} zYƒ „ $
eZ@ +
hágzZìg:g±
Ôønû ×øÂø ^³Úø ½ äüãøqûæø áøæû ‚ömû †ômö oùô ôÃøÖû]æø éô æ‚FÇø³Öû^³eô Üû ãö³ $e…ø áøçû ³Âö ‚û³mø àø mû³ „ô$³Ö] Qô †ö ³_û³iø Ÿøæø

áøçû ÓöjøÊø Üûâö Qø†ö _ûjøÊø ðõoû<ø àûÚôù Üûãônû×ø³Âø Ôøeô^³ Šøuô àû Úô³ ^³ Úøæ$ ðõ oû³<ø àû Úô³ Üû³ãôeô^³ Šøuô àû Úô³
( 2) û ànû Ûô ×ô¿# Ö] àøÚô 
T e Ôx á gzZ ðà [g LZ Dg å à yZ z™gzŠ Ö#gzZ L L

[ˆ}g v: gzZ X¼ Ð ~ [ˆÆ yZ 7,
6 ?X Å kZ ~qŸg
óÐ
ó ~ V¯»Z" ?Ðî YƒQzŠ™gzŠÃyZ/
¤ Z ?¼,
6 yZÐ
Å
E
.
àø mû³ „ô$³Ö] Äø³Úø ÔøŠøËû³ Þø †û ³ fô‘û]æøü :ì $
eWt öW -š Z $
dÛŒÆÏZ(qZ
t û øF
Üûãö ßÂø Ôßnû Âø ‚öÃû iø Ÿøæø äüãøqûæø áøæû ‚ömû †ômö oùô ôÃø³Öû]æø éô ³æ‚F³Çø³Öû^³eô Üû ãö³ $e…ø áøçû ³Âö ‚û³mø
t
åö çF³âø Äø³fø$i]æø ^³ Þø†ô³Òûƒô àû³Âø äü³ fø×û³Îø ^³ ßø³×û³Ëø³Æûø] àû³ Úø Äû³ _ô³ iö Ÿøæø ^³ nøÞû‚% ³Ö] éô ³ç³nFvø³Öû] èøßø³mû‡ô ‚ö³ mû†ô³ iö
( 3) û ^›÷†ö Êö åü†ö Úû ø] áø^Òøæø

X 28 :» ÒgÎ ( 3) 52:x ÅZ ÒgÎ( 2)ì Cƒ C³" ~g ø ( 1)

Y â2010 s,
6Z

27

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

gzZ ðÃ[g LZ Dgå B‚Æ yZ Ã]Zf KZ Åg uzggzZLL
á
~ lˆ™hgÃyZ @W~gv:gzZÆ ~qŸg ÅkZ 
¨¤x

gzZ ÔÐ Š*
c KZ ä ë H…¸ wŠ » T » kZ ââ ¹: gzZ XÅ Ï+
0i Å *Š Þzg
û ‚ö³ ³ ³ ³ mû†ô³ ³ ³ ³ ³ ³iö üt Xó óZƒ Ðux» »kZìgzZ ÅéZpKZ äkQÅ~zc
(» *ŠM
“i {ŠZgZ ª)»kZÐ \W}zWxiÑÐ Tì 7]x 
ìt ÈX ì wq~ IF,
gzZì ~ Æ 4É Ôƒ Zƒ Ìgzœ

s™ÐW @*
ƒ » *Š ]§ {ŠZgZ :
L gzZ YA »T:Ð yZ @WÅ\W
¬ñW~ YÆT (1) û †û ³ËöÓû³nø×û³Êø ðø«³ <ø àû³Úø æ$ àûÚô³ ©û³nö×û³Êø ðø«³ <ø àû³Ûø³Êøü*
cŠâÛs™
ÆVéyZ*m{ ðà *
câÛIÃ\Wn¾~7,7æ
á p¼Ã\W}™
Œ ´ â xâZ X~ 3N Y:gz N W}7,n¾iŠ ÎÃyZ}zY H: n

*
c Š™{e* » ä‹$
guWZzÆVzŠZi {
á ¶Å„
 ZpgŠ äÑÐ
X H7gàÃkZ ä \W(2) ì g¬ nÆyZ −7,~*x¬èY}zY

,™ *
c Š kgŠ™ W6,ykÃVzŠZi {
á \W ¶ÅöâÛt Ð yZ¬ äÑ
Ì: â i » ]tgzZ ¸ g ZfÑX 7
¨¤ ì [£D *
c â Ûä \W

ykÆ Œ #
r™x â Z *
c Š ¬ÃVzŠ Zi {
á gzZ ‰™Ug ¯n kZ å$
dی
X ¶ï0Æû Üû`ônû ×øÂø o×Fjûiöü Ât X,™ ´~x ¬*™ Y6,

7y‚ WnÆqZÙC '»yWÛŒ}p

?? pÆTì Â » û k
õ ³ ³ ³ ³ ßF³ ³ ³ ³nôù eøü ~ $
eWˆÆkZ
4G
5k!b) 7Èt » kZ X tW
3E
ªŠ°ÙCªÉ ñƒA ~ î6E
X ÏqÑ)
¯*
! ( 2) 29:» ÒgÎ( 1)

Y â2010 s,
6Z

28

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ
ú3 Z >g„
gzZ ú3 Z >g
á ZgzZ ú3 Z îGÈÑŠ ¹!*
X 7t ÝZ~ kZì ZƒîÇ!*

Š
á gZ~ $
eWqZçOÔá™ÃkZ ðÃÙC7ñƒA {z (1) ú3 Z Y PZ
o?ÖF]ôæø Ùôçû ‰ö †$ Ö] oÖø]ô åöæû Q%…øçû Öøæø ½ä´ eô ]çû Âö ]ƒøø] Íôçû íøÖû]æô]ø àôÚû Ÿø û] àøÚôù †º Úû ]ø Üûâö ðø«qø ]ƒø]ôæøü :ì
( 2) û Üûãö ßûÚô

äüÞøçû _öfôßûjøŠûmø àømû„ô$Ö] äö Ûø×ôÃøÖø Üûãö ßûÚô †ôÚû Ÿø û] oÖôæ]ö

ì CWÅ sp *
c Å ðZ¸ðÃZ
# ì $
eD Å oo~ kZ
VÍßyZ D™!Zj Â7=ÃyZŠp/
¤ Zìt ÈX ïŠ ;ÃkZ

o^Z èL¸~ K|Å Vz¸à©Z
# X n
pg ]¸Å o ^Z Æ
X„ì Zƒ îwßæ ~ÙCªV; Ôì ~gz¢”Z ÂnƺgñZgzZ Âì oÑ

wÑ+Z: hY »g ñ

ì YZ » ¾ydŠ ë V- ÚÅ yZZ IZg ñn¾
6 y›Ð M
“iz $
di KZ ªì hZ Å ¾‚
¸ D™õg ñ,
%Në/
Z gzZ *
#
@ƒ Ã\¬ Z.
}Ð ë ÂDƒ} æE
¤ Z åt »yQŠ°gzZ
„¸ ïŠ Š ÑzZ: ïŠ wâ : ïŠ ‚ : ïŠ y YZ (Z:  *
@ƒ 
` W1ì CY ŧ{ tÅkZ ǃ ¬Š: ÃxêÆ ´M Ëä VrZ
Ë ëÐ kZì CY ŧ{ ~(,ÅáZz ´M …Y ƒ
 ÂÀ
Šñq {z nÆkZ Âì Le wŠÃq V#¾ {z/
¤ ZzŠe ƒ Le wŠÃq
kZ Â ÌD5 ¾ /
¤ Z ÐCÐ Ë y7 Ð kZ ì CY Å

E
E
Å
Å
Y PZgzZ *
@ƒx¥¬HÐ ú3 Z >g áZgzZì *
@ƒx¥¬H,
6 gîÆ ú3 Z 
ªÑŠÐ $
eWkZ ( 1)
E
Å
ÃVÍßyQ#
Z gzZ L L( 2)ì x » »Y ft 7]*
! Å'ÆqZÙC *
*™x¥t ì _
À¬HÐ ú3 Z
yQ gzZÆwÎgÃkZ vßt /
¤ ZgzZ gÃkZ Âsp *
c ƒ ðZ { Zpì B¸Å%Z Ë
ïÅ kZ ~ yQ e
f „ yT Â]Z|{zÃkZ Âp
ng!Zj,
6zZÆ yQ BÃgñZ, Z ~
X 84:Y K
¨ ÒgÎ ó ó D™ 1™

Y â2010 s,
6Z

29

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ì x¥Ã
ƒ ̳1ì CY ŧ{ tÅ kZ … Y 
ƒÜ‰z
Z,
( » Áq~ŒV- ™NŠÃ©k Q ÑZz ´M {z/
¤ Z [ Z Xì *
@ƒ H

gzZ ˆ ~Š 7ÌJ ñe ÌZ ÂÃY ‚ ƒg}™wìt gzZ Vƒ [8
Aì ¸ {°‡Xì Ü‰× ~,
( XÅ kZt Âì „gƒ§{t ~÷
™| ,
( Ð ¬z uÑ ÂÔì CY ~Š úÃxêgŠÏZì *
@ƒ)l™
HwÑ+Zt »g ñ:X ˆ~Š hZ Ìú~ kZ n kZ ǃx
`K
¨Ã

n kZì {{ ÇÜ~g ø iZ y}g ø w¥pë åë*
!
Zg ø X Q7™½ù ÌKzg ì Hk*
0 }g vgzZ [8Æ Z.

X ,
6 hëÅ%Z kZì ?Š *
*ƒ w¥p

š
Xå *
c Wy*zy CŒŠ ~uuqZ‰ì wV+Z Å ?Š kZ
qZ
ä \ W Â7å¼ k*
0 ;e Y Ãä3Ô¬Š 3g ZÖä k Q,
6 y» ™ - 

¬Š #
Z ZhzŠú ú ðZÖи Ð V;z™½~ ¯ZÖ H H
Zg v: ZÖt î Y ¹gzZ ‰Äg~ì ZÖ Zg ‚\W Â*
@hg7„ ù Ât
ðZÖ å: „ *
c 3 ÂB‚Æ ¯ ¬ZñÆ A KZ ä y{èY Zg ø: ;g
g ZÎ,
6 ñ¢qZÃkZ Å ,
m?Zwt ä ÁqX H
Šá :Æ ÁqÃ\ W

ç O zŠ™ÙC *
! Ðà b§kZ ñ Y CO V 1 *
@ú ` ¯ÅVñgz Z z™
kZ n¾Ô å ; g ù V 1 *
@ ðà ( 1) å ; g O sŠ »± ðà H
Š H „ (Z
VÍß V;z Xã ~ o LZ gzZ ‰ á ï Ð V;z B‚ Æ 
ªf

X wðe ( 1)

Y â2010 s,
6Z

30

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

y*zy *
!*
! X ë \W Â(1) D*
c gîp ~Š1 Cg y*zy ¸W Y7 ä
„jyŠgp ZÖ
„o [p
„j

y~g ZÎ
„jVA ` ¯

úúH
Š 1¯ AzŠ Ãí ~ y*zy ª (2) 
„ o [p y*zy
@W` ¬ Y*
!
X åt Zè »\ W HvZ y4X B~g ZÎÅñ¢JgzŠ å *

[Z± » *Š nÆVzg Z−â

ì Zw „ +Z n Æ yâ Û*
* yâ ‚ » *Š k ™b§ÏZ
6 „ ]
,
y W¼ *
*ƒ Zw » kZgzZ B7ZwÃkZ {z1¶ZwÅy{ Ü

~ „ *ŠÃÐû*
*ƒ Zw » yâ ‚zi ‚ kZ X „ σ Zw ÂV;z 7s ¸ñ
oû³Êô ^³ ãøeô Üû ãö³ eø„ôù³Ãø³nöÖô äö ³#׳Ö]‚ö³ mû†ô³ mö ^³ Ûø³$Þ]ô ü :ì ~ yWÛŒn ÏZì *
@Yƒ kC
*ŠÐ 
ªzŠ wâ ÃyZì *
@™{Š Zg Z ¸ \¬vZ (3) û ^³ ³nøÞû‚% ³ Ö] éô ³ ç³ nFvø³ Öû]
{z ðâ Û7{Š *
c i ïÅ kZ ~ Š ág Z kZ gzZ X}Š [ Z± ( Ì) ~
ÙCÙC„ yâ ‚zi ‚ » *Šì Yƒx¥Ðg¨Ð Zg fèYì H[Z±

ãqzgå vßyâ Û*
*èY 7#
sZgÐ kZÃyZ1ì Â#
sZg yâ ‚
‰ ága /
¤ Z ǃ H  H
Š Wyv~ wâ /
¤ Z Tg 2~ ã.,
6
#NçH
2™Š Z ÏZ ]Zg yŠ X ǃ H  ǃ {zgzZ ǃ H  ǃt gzZ ǃ H
.G
2~ èEE
gzZ ~„Å kZ  Cƒ 7Š ÑzZ (5)Š& 2Š &a Š÷ 2Š÷a (4)

Ãä3{Öì o +4 Z ,
( y*zy ( 2) ~g* tV;z ì o ÷ y*zy yY ð¸ ( 1)
55:/ ÒgÎ ( 3) Xì o +4 y*zy j ~gZÎ Åñ¢j ` ¯Å V”ì M j
ÌÂìg {+
0igzZ}%™ƒ 2 „ ~ ã.,
6Â}%#
Z ( 5) 2~„zg¨ÏZ x áz ð( 4)
X ( ì „ 6qZ *
*%ª)ìg {+
0i™ƒ 2„~ ã.,
6

Y â2010 s,
6Z

31

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

~ ŠŠ ,
F ܉zÙC n¾7*
c Ïìg {+
0i äYì g ZÎ„Ì Âˆƒ /
¤Z
: Š ÑzZ ÃyZ ¸ Kg qZ y.,
6 ~ „Å Š ÑzZz wâ ]Zg yŠ X 
c*
Ïìg Ì{+
0i ¶ Š Zƒg ZΧt ÂðƒŠ ÑzZˆ Æ ]æ 姻 äƒ
Š ÑzZ ÌÆŠ ÑzZ Zƒg ZΧt Q ,Š™ÌV*
c Š áÅyZJVŒ 7 
ì [ Z± {z ¸¸ Tg ~ ã.,
6z §Ü‰zÙC }g œ X 7*
c ì Cƒ
[Z± ÌVŒ gzZ [Z± ÌV;z n¾Xì *
@Y H™~ *Š ,
6 *Š ÿL X3Z

Xƒ(VâzŠ<Yp å °»¹ Ì{zƒ „ V;z sÜ/
¤Z

ì x Zg Wz #
sZg(VâzŠ ]
y Wz *Š nÆvZ IZ

\¬vZ Y á yZ Ì~ ]
y WÐ [Z± {zÆ vZ IZ sg
'
ǃ: gzZ ǃ H  ǃ wâ Cƒ 7„„t ÃyZ X Ì~ *ŠgzZ ~,

Ì ǃ H ÂÏñY%X ǃ H ÂσgzZ ǃ H Âσ:Š ÑzZ X ǃ H Â
ÐO !
íÈ â ‚ì ê h t ì V7 
ƒqŠ ,
4Æ yZ X ñW7 
ªq
EE
ÃyZ L
:Æ Tì ng ¬ qZ V;z1X (1) ì C™ Zƒ íîp©$ °Ð
Ð \¬ Z.
}ì ›ÃyZèa h›ì Hng ¬ {z B7(2)í
ì*
@ƒ #
sZg Ð~ hÆ yZ {z ì *
@W7 » íÌL
: n kZ

Cƒ „ #
sZg {zã Ì1 Ð s§Å[8ìt „{ »›
•XÐ s§Å [8Ãt ( k™/Š » kZ ~ ~i WGì

X Tg lp~ wqÙC {z1 B

X ã .,
6 ( 2)ì Cƒ „ ã.,
6 ˜ÀÐ yâ ‚Æã.,
6 ( 1)

Y â2010 s,
6Z

32

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

[Z »wÑ+ZÆg ñ

%Në/
} æE
¤ Z ì hZ 
ªq ~g ø¸ D™wÑ+Z g ñn¾
äƒiZÆ VŒ ì ÙCª1X 'Y ~Š VY ,q t … ÂDƒ

*Š wZñZ Zƒx¥t Ð kZ Zƒ yÒ ÌZ 6Xì Yƒ wÑ+ Z HÐ
ÐW HÜw¸ »g ñä \¬ Z.
} ¬ çO ì ¹Åg ñ *
*™õ,
6
àö³Šøuûø] Üû³âö áõ†û ³Îø àû³Úôù Üû `ö³ ×ø fû³ Îø ^³ ßø³Óû³ ×ø³ âû ø] Üû³ Òøæøü : D â ÛçO Xì Šg » kZ
gzZ yâ ‚ØŠ™uh yیĬ Ð ?ä ë L
L (1) û ^³ ³ ³ m÷³ ðû …ôæ$ ^³ ³ ³ $÷^³ ³ ³ $øø]
( Ð ?~©
z wâ X ¶hZ ¹ 
ªq ~ÙCªÅyZ ª ó ¸
ó ñƒñ ,

z 3 Zg W]. Ç Ü¸ ]*
* k iZ iZ X å ¹ Ì(2) [òZ
ÌQ1‰¹ k*
0 ÆyQ ,q ÅM
“i z $
ditÜX ‰3 Zc
X (4){ Y ïE
L 8Nz wâ ïE
L 8N¸ n%zŠ ¸ Ì~ yZ Â(3) ñƒ[m

n%} ,
( zŠ ~ VÂgú

{ YgzZì ›ÌÅw âì 
ªq ¸ ÅV ÂgúÒZ ·Wì k\Z
Å g ñ ì *
*™Ò ܉z kZ Ð ( 5) Ö#è Å kZ Š°Z÷ X ÌÅ
/J4X3 e ãƒ: ~ V â ›¹
Ë$™H { z Ã}pdP ÍV Œ gzZ õG
Šƒx¥Ð $
H
eWkZ n¾Vƒ ;g™yÒ }p (6) ™™n kZ 
õÞ.‡ ,q Å M
“i : gzZ õÞ.‡ ,q Å (7) ã,
' :
Åwâ ¸ n%zŠt Ì~ yZ ( 4) *
c W[Z±,
6 yZ ÌQ ( 3) yâ ‚gzZ wâ ( 2) 74:*% ÒgÎ ( 1)

X Þ.‡Æä™õY âZ àEZ: ( 7) y‚ Wy‚ W ( 6) ðZ,
' ( 5) ›Åg Z MZgzZ ›

Y â2010 s,
6Z

33

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Ð kZgzZì wâ B™ ¦,qì „¸ ]Zg yŠ ÃVÂgú1
~gz¢$
e. ` ´ ïZ n kZ n%} ,
( zŠt èa gzZ X ,™ Za { Y

ì*
@g â wâ » ËyK
¨Z }X Dƒ ZaÁnZ%ZgzZÐ kZèY Ôì
zz ÏZ Õ Ç}™ (Z VY ƒ: wâ ïE
¤ Z ÔÐ zz Å wâ ïE
L 8N/
L 8 {z Â
#
Z Ã×ì { Y ì &HÃ}uzŠgzZ Z,
( ÃLZì *
@™Ð
gzZ { Y ì *
@™wìHÃ}uzŠgzZ Z ,
( ÃLZ #
Zì *
@™~g Y „
Xì °

%NÅ°
ðZæE

%N+Z ¹ gzZ Ð kZì (1) ¹~æE
%N+Z°t gzZ
'*
! ~æE
æ$ …õ^³ ³ ³ $Þ àû³ ³ Úô³ oû³ ³ ³ ßô³ ³ ³ jøÏû³ ³ ×ø³ ³ ìøü å ¹t Âä ÏZX å ¸ ~ y- Cƒ Za

~ óÐ
ó èÃxŠ WgzZ H Za Ð v WÃí äÂL
L (2) û àõ³ nû³ ›ô àû³ Úô³ äö ³ ³ jøÏû³ ×ø³ ìø
Ngt Vƒ Z ,
(
XdŠ ÂÃ|KZ Zg f ƒ T e C
à Z,
( ?ÍßXì *

` ´ »°

ÃÃkZ ä VrZ Zg* Zƒ *
@/
šZ ¿qZt ‚Æ vg ,
)qZ
X Vƒ }Y V; á1 vg ,
) {z Vƒ yÃ~ … Y 7= ?¹ä kZ Å
ó ó éº …ø „ø Ãø Öû] Øö Ûô vû øi Ôø ôÖƒF àø nûøe kø Þûø]æø éº …ø „ô ³Îø èº Ëø ³nûqô Õø †ö ³ìô !æø éº …ø „ô Úø èº Ëø _û Þö Ôø Ööæ$ ø]L L
} zYƒg ZŠ% Zƒ Zv~íZgzZ åu *
0*
*WqZ Â~ wzZ ªL L
ªq Ð ~g ø ó ì

ó Z½: { *
0 g+
0Z }¾ ì t 
ªq ã xgŠ gzZ X Ç

Ð ~ kZ *
c c: {*
0 ܉zÙC Ð T *
@ƒ c ZgÎ~ ù }g ø/
¤ ZX ì
%N( 1)
X 12:s Z²Z ÒgÎ ( 2) ]Š ¬ ~æE

Y â2010 s,
6Z

34

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ä \¬vZ pX êŠ ˆ
á: Ìk*
0 LZ … ðà  C™ *
c W1+
$ ܉zÙC
:gz *
@Y 7J
„ Ì‚f » }uzŠì *
c Š Ö (Z Ð aLZ

}g ø ,™ 1 aÎÃ
ªq kZ KZ ™Ö ë/
¤ Z (1) Cƒ 
† H ~g ø
0 g+
0Z
°¿ Vƒ H~ Ô »°ì ` ´ Zg7 Ìt Âì Zƒ Z½: { *

Ð g+
0Z}÷}™ 1™g¨,
6
ªq KZ Zg f ™Ö~: { *
0 {zƒ 2~
‰Xì °» Â}™ 1™K Z% » ÏZ /
¤ Z ì „g ò b§¾gzZ q t
„z [Z » VÍß,Z … Y 7… ? ë BZ(,ÃLZ vß
ÅyŠ qZ Cƒ —q H¶ Š ~ ~g F ÏZ X å *
c Š ä vg),yZ ì

òD gzZƒ i *
* 6,w)z ŒLZ ÃË/
¤ Z Xì *
@Yƒ ¡e òŠ W~ ~gF
¬Š ÃV>¬ ‰w¾gzZ w) z Œ{z Š
HV¹[Z ~7 Ð kZ ÂñW

¾yK
¨Z „g:Š *
c Ì‚ÛvÖ] ðƒ hÑ ~gF +ZÃyZ¸ÙCâ ÆxE Š
H
X}™õ6,x »

ì °¸z" õ,
6 wâ ‹Ò

yK
¨Z ÂÃ]ѾgzZèY ì °¸z " „ ~,
(Â*
*™õ,
6 wâ gzZ
&
ÒG
4
5
E
(
2
)
G
Ãwâ 7Ìt ~ wâ Ô]zIÔ )
®¼ÔD‰ì Ì ø zz ðÐ

õH,
6 ÄŸZXì wâ »V#tì m»ÄŸZ sÜB‚ÆyK
¨Z
‰ {gDZ s p„DZ s p' Â H
Šá ˜7 ¦
ƒgzZ H
Š Wga }/
¤Z
XH
Šò{z å s p
Åk Q å C
g„qZ X åk*
0 X*
U Z¼ ‰! ! qZ ~ yÈ: å
X ÌhZzB‚ÆyK
¨Z ( 2) ðƒ
ªq H ( 1)

Y â2010 s,
6Z

35

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

HHÌI} ä™ a
Š
y~ ]ÃZ
yÃyZ X Hyâ ‚[pWZzÆ ~Š á
Zƒ: ,
WZ¼ 1 H IP ÙC X Vß wï Âyâg Z ì C
g „ qZ { Zz B1 Â

uzW Ú Z ~4 Zƒ H Â uzYƒ a
y/
¤ Z *
c ¯ y ‚ » ¬ [p n¾
[pn¾X uzY $ Ú ZQ Ô » ä# Ú ZgzZ ÏVzŠ » ä# Ú Z Ô Ú Z ~ME

~ ]Zg „ qZ 
ƒ »
ƒ '¸ ìg Î u *
@ Ìga X 3g Æ™ ¦
õ,q ì Ü‰× *
*™õ,
6 kZ Åwâ ì 
ªqt #
Z X ‰ á ™ VQ
4X3 e *
X õJ/G
*™:õÌ,
6 k Q {)z D}Ì Å

i§ » vÐ ];Izõ

&HäY Z.
}Ã\ WLZ _
À7ÃnÆ h N J#
Z$
.zZ
VÍß b§ÏZ Vƒ¼ Vƒ „ ~ '7™zZ ðÃ{Š *
c iÐíì

Vz,
( Ð LZ D™°n kZ ¬Š 7ÃVz,
( Ð LZ ~ *Š ä
Šñ~ *Š Ì} ,
(},
( Ð LZ #
Z ñYƒx¥| ÂBŠÃ

XÅõ¶ÌöR¼ Â*
@ƒ: ðÃZ,
(Ð LZ V; ÔöRV¹ÅõQ Â
Å T å ~OŠa » Vî Ç qZì è$
e© qZ ~ y*1

„á V˜ à(qZ Ð t · Z {z ¶{Š *
c i ¹ ~ Vî Ç (1)− Âz ]³
7H
ƒ~ Š Z®Å Vzg ZÙD (2) g ZŠ [a †x.

} ç} h˜¶; X å Z ,
4&E»™NŠ w qt ~OŠa å¼ „
/F
¹ä kZ åB‚Æ kZ Ì»± » kZ Î õE

VY
ªqt Å\W,ZgzZ } (,,ZgzZ ~OŠa ÂÌ\WyY !*
Z
Ï Q ~OŠa ~ C
g ¹ ä kZ (3)ì x}
.ç Â Ì k0*Æ \W ì
X™e™â ( 3) {)zg ZNa y*
!gŠ™e™â ( 2)g ‡z ]³ ( 1)

Y â2010 s,
6Z

36

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

X Vƒ ~OŠa J Vî Ç Â~ 3g 7xŠ VŒ J#
Z Vƒ J܉z
V- ì g+
0ZÆ°ÍJ#
Z Z Q »°Í b§ÏZX 7̼ ~÷VŒ
»°Í#
Z 1X ǃ yÃ{Š *
c iÐí Vƒ ´ â » ~,
( ~ì &
C ëÃÏZ Ô?|KZ Â*
NY ù

( 1) 
„ y ø } z V W z }i

 y. ì gŠ ò ™ VW a

g Z » ð*
c º Å Z.
} ` ´ °á »°
C D â Û¸ ~i Zè 

++
h
$ z ñ*
c gŠ a ” *

7 VE ,
5½F
' Z i Z {¢ P
åG

^³³³³Þ] å ;g™ÃLZgzZ `Ð ~,
'ZÐ,
6zZ {¢qZ » ã*

ªVƒgëVƒÕz @X Vƒ (ZgzZ Vƒ (Z~ ]„³Ò ^³³Þ]æ ]„³³Ò

‚g îŠ ®
n#
Z å ;g™i *
*,
6 w¾]ÌKZ n¾(2) Vƒ0Vƒ r
(
ƒ  ¬Š à *
c gŠgzZ *
cW
C D â ÛˆòðZ,

++
h
$z ñ*
c gŠ ”* Å
: H{¢„z~ ÃÐW
E
G-oG
G
4&
-o4´
( 3) ê ð › bzZ/
¤
ê Gð 
„*
c gŠ <Y 
ÂñY ÅÃs§Å Ïg ,
)gzZ ÑÅ \¬ Z.
}/
¤ Z b§ÏZ
C ëÐWÃÏZ} zYƒx¥]z· »ØgzZ
Å ä™u*
0 ( 2) ì „ß {z Ây Wz }i Å kZƒ Ö ~ß ì #â Å} QkZ ( 1)
ìt | Âì {z #
Z ì H ~÷ì Šñ ã*
0 M 6*
c gŠ(T ( 3)ƒ r
‚g A
¢&
X 7„ Vƒ *
c Í Â~

Y â2010 s,
6Z
( 1)

I4G
5k4X*
+
0
' x*
,
* øG
!

37

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

+
0
² VZi Z R pÙC !
C D â Ûò Âsg ¬

4E
& !
4hG
5G
ð  çW åE
ð z ~—
e© gzZ qZ ~ y*1
?g *
c Y7 ä ËÐ Nì è$

{C

C *
c Š [Z ä kZ ƒ Tg V¹~ yŠƒ D WÃÂ~ ]Zg
|$
4Za ægp 7 á z
4 Zç? E 
‘ izg ð
1*
@Y 7` }~ X Vƒ Lg ~ „ õ
Z ]ZggzZ yŠ ~

¢ÑÅ \¬ Z.
}/
¤ Zì }Y Z.
} Vƒ *
@Y Ö$t ‚Æ [ ëW
ÃÑÇÅ \¬vZ −Hë:gz Ô ¬ZñÆŠ Z¦Z KZ ªñYƒ

÷e : ¾ #
r™÷à LZ ðÃ: ,
6 q ËgzZ : ìg Ã,
6 DLZ : Â
ä ëì t ]*
! } zY wȼ 
ƒ} zYƒ 
ªqt X¾ #
r™

ì ÎðZ,
( …n ÏZ (2)ðZƒ » Z.
}gzZì 3g ¯ ÇŠzÊ z LZ
( Ã LZ n%ÝZ :
~g ‚ ': Z ,
( Ã Z.
} ì ÝZ Å kZ gzZ ì 'Z,

X z™ ` ´ eZ :ì ÅÏZ ! Z
y

%Nx ÈZ »} z3Š ðZæE
qZ

wì » M
“i z $
di ªì *
@ƒ Za Ìn%gzZ qZ Ð kZ 2
43X e ã™M
ñYWy¶ðÃX õJ/G
“i [pìt tZè » VÂgú~ M
“içO
gÖZÆ ÏŠñKZ Vƒ ~zgŠ Á„ ¹ Ð kZ ~ pVƒ ~ ŠzzgŠp/
¤ Z vß ( 1)
4X3 eŠz¼:¼ ÂÌnÆ
X èÛ( 2)7„ì Šz *
c Í ÂZ÷t ‚ÆŠzÆkZgzZ õJ/G

Y â2010 s,
6Z

38

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

HiŠ Š
qZt ‚Æ y¶ (1) yZœ{ X Dƒ yâ ‚} ,
(},

4X3 e *
4X3 e *
* Y 7›Z y*
0 iŠ ~uzŠ å
sÜX õJ/G
*ƒ yZœ{ ZuzŠÉ X õJ/G

iŠ qZQ Xì ÌgzZ yZœ{ VŒ }g ø n Æ ä™ÙCª]*
!t
X k™ { i Z+
0Z ~ Vzq gzZ b§ÏZ X (2)ƒ » ^Ãg *
! ~uzŠ ƒ »Æ*
@

]*
! ÙC n¾ Hs ™ Â *
c Wy¶ì Lg Z ,
7 Z½Ð } hà y Â: Zizg gzZ 
, zgzZ , Z¾ : V- ðÃì t Ø<è  ïZ Xì ZzîŠ ~
~ xÀkZ ÌÃ\¬vZ l» Xì Cƒ „ t‘Š Z% Å yZ Ð ðÃgzZ
X*
@ƒ wì Ì» äƒ lp *
*ÆyZ *
@Y H4ZŠ

|Å *Š

Å kZ n kZ ì ~g ¸ *Š Ð + Š ë vß ‰
ci
ÙçuŸ q Hì *Š Cƒ ~g ¸ H *Š ÔßÇ*
! Îì CY Å$
e¬g {Š *
ÌÃ÷Zt Å *Šì | „ âZ 'ÚñM C
Á*
* 3 ä×#³Ö^³e Ÿ] é çÎ Ÿæ
ƒ7 Ù õ*
0 uZgpÅá ZzBzg õ*
0/
¤ Z V; X ÌÃ$
d¾gzZì Ýq
Z,
( ~ äƒ÷Z¸ h
MÈ Â Cƒ7 Ù g ZÙD õ*
0 Åá Zzg ZÙD õ*
0 gŠ Z

-Ù õ*
7
0 tì G tÛ Ú Z V; *
@ƒ 7(Zì ÙCª1ì {+

õ*
0 Â{z h
M 7Ì37 Ù õ*
0 Â#
r™÷ZÉ Ô ,
F {zgzZì *
@3¿Î

X Sg 7„ uZgpéZÐ ]ÒÅ âXÐ N 3„!Â

7YZ wEZ {Š *
ci ȉ

âÐzz ~÷{z  å H
ŠVŒ Æ J e #
r™[ Zâ~ #
Z

Xƒ@,
' Zƒ H²( 2) D Y G 7y*
0 ™Äg~ @,
' T ( 1)

Y â2010 s,
6Z

39

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

{×' » ä3Ð % Z e â{Š *
c i~ t ZèÆ VÍßëèYX¸ D Zß e Á
§ ÂVŒ }gø Zƒx¥Ð R Æ r
# ™[ZâV;z1XLg 7¹!*

*
c Š ÃVE VŒ }gøÂâ ÚZ ¹ä ~ Xì @*
™ Z7,⽧~ “
 ͽ
{Š*
c i ðà â ì @*
ƒ x¥Ð pÑ yWÛŒ ¹ Ìt ä ~ Xì @*
Y

*
c Š [Z ä ~ Zƒ x¥ùÐ ˆ yWÛŒ Š
HY7 Ðí 7q (1)[¨%
Û
qZ ÔÅ|ŠzŠ qZ ÔÅ ã0*
qZ X ðe ,1ge ~ ¼
A ä ˆ yWŒ
XCƒgÃè ÌÅkZ1qZ Â@*
ƒ[¨%Ìâ/
¤ ZXÅßqZgzZ Åg·ƒZÑ

tÛ~ ä3Æ$
d¾gzZ÷Z

Â$
d¾gzZ Xì *
@ƒ ‚ *
* 3W qZ Ã#
r™÷Zt Q
™8 3 Zƒ¼ ÏZz Ï*
! 'ì ¼ y7 Ð ! ! gzZ ðƒ ðV˜
**
3ˆ Æ‚b Ã#
r™÷Z gzZ ‰ − Ãx »}uzŠ *
c ~> *
cE
i*
! ë#
r™ Â h
Mƒ 7g » ~¢ Â(2) ä3 èY ǃ ‚
XÐ ~÷Z +Z ñW

tØ»g- i~ VÂgú

{z (3) Sg ~ „Å äŠ Ñ g- i ]Zg yŠ 'gú b§ÏZ
¤ ZgzZ ~{ ~g7
]
y WV;zgzZ{ÌVŒ Â~Š: > 2i Å {)zg- i/
X Sg „ (5) }Š Ñ ~Š ¬ +Z Åú1 kZ 'gú1(4){ Ì~
+G H"
"4E
5E
3BE
(6) ðG
Š VZî0E»ËZgf ¹Ð ! ! KZ äkZì $
e© Å õJ/G
qZ
%N( 2) {+
Ðzz Å ¶Š: > 2i ( 4) Sg~„ÅÜ g- i {Š *
c i ( 3) ä3ØæF
h I ( 1)

Xß»¹ {)z’r ( 6) Sgêg-i܉zÙC ( 5) ƒ~ [Z±

Y â2010 s,
6Z

40

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ 

Ht ä kZQ Š
Hƒ lñ{ {g œ { z Vî VQ b§¾ú1 Ú Z ~ à 1 {z
îigzZ }ŠJ m
*
*Î6,kZ ¹gzZ Š
Há k0*
Æg‹Ãÿ]L™ Ö Ð ! ! 
¹Ð ! ! ñÑ yÃkZ [Z ~−Ze ÌîigzZ *
c ŠJ m
*
*Îä kZ}−Ze
LZ ÿ]L {z ä kQ „ F
gt Xì *
c Z´g-i » nqZt WZz }gvä ~
Ì yŠ/
¤p/
¤ Z Zƒx¥:ú1 ÌZgf äQ½OŠQOŠS ÐgzZ à wZe ~ Œ
"» ÿ]LÂÐ$ ¹ä Y!ш
0E
XàVQù ÿ]L[Z åÞQ7ÌîH
1 D Y `Î}Š Ñ}Š ÑÃg- iy»ì Cƒ
ªqtiŠ ‰
Zgfì Š°t Ð ä+
0M äŠ ÑÆ kZ ÂæZ X pÎ7¼ ~ tØÃyZ
Ð kZ ÌVŒ ì x Zt» ~÷Z kZ n¾7̼ gzZ,zWÃ~(,
ÐÌÅV¸~ ]!*
kZ}zY HŠ H » VÂgú~(,gzZ XQ7s
# Zg
èY D ZðÈ 7ÒZ u*
* Å VÂgú~ {{
qNVŒ }gø Xì 
ªq
VŒ }gø X D ZðÈ ƒ
 VŒ }gø ¹!*
ì s%Z ~ kZ » Y f
kZ/
¤ Z Y7 Ðí ä VrZX ¶›¹ ÃyZÐ T¶Å±Å¿qZ
Xì 4É 7`w¼ ¹ä ~ 7 `w¼ ÂñY ðZðÈ : u*

7u*
* ~¾ [Z ¹Æ™[™s§ ~÷™ Y Ð ` kZ ä VrZ
` Ð 1 ~ σ lp {zÐ n¾kZ å ¹ Âä VrZ ÏñÈ
{g ò :t W Zz „}÷ ¹gzZ à Z e h m ~(,™Í]!*
t ä ű1Zƒ YZ
ÃV¸n¾X *
c e: ò :t n Æ Vß Zz y LZ ä r
# ™ ~ßñì Š
H
¾Ô CY CZðÈ u *
* y »gzZ CY Czg »g- iì tØgŠkZ Ì
XÐg- iì ›gŠ

[ÛÆVÂgú

c*
â ÛŠ ág Zt 0Æ VÂgú~ ŠgÆg ñä \¬ hWZz ÏZ

Y â2010 s,
6Z

41

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ 

g ñª (1) û à nû³ fôÚö †ö nû³ Æø Ýô^³ ’ø³íô³Öû] o³Êô çø³ âö æø èô nø×û³ vô³ Öû] o³ Êô ]©ö³ $ ßø³ %m àû³ Úøæøø]ü :ì
( ( äô ×#Ö] lö ^øßeô èö Óø ôñ¡ø Ûø ³Öûø]) )¸ ëgzZ¸ D e VÓÃ Å Z.
}v*
! fÍÃÀ5
„g CY V¹=éZ D â ÛŠg ïZ \¬ Z.
} VÓÃ ÅvZÀ5
6Ò ‹¸~ yZ ÂqZ õ~,
( zŠt ~ X *
c ¯ þ̊ ÑzZ Å Z.
}
Cƒ WÅ yZ #
Z B‚Æ Š%7wÑ+Z ]¸~ yZ ZuzŠ Cƒ 7
@™WÐ yâ ‡Ætægøo Â{zì *
*
@VQ „ ôgÐ kZ {g œ {zì
qZ { Zp Ï N Y ñ` y*
!i 'X CY ¬ ê ; S¦yQt gzZ ì
Lt 1ì *
@Yƒ ˜ ™NŠ ~gzi y!*
i ÅyZ {g œ Š%Xƒ: Å µñÌ] *
!
,
-,
-gzZ%1 ¡/
¤ ZX CYW
¨¸6,kQ~ {øot y
W'ƒ 7—
Xì Út ~ yZ ÂqZÎXìøo Z(,J¢ Âì {øox *
* » „ ä™
ÅyZ — èô nø×û³ ³ vô³ ³ Öû] o³ ³ ³Êô ]©ö³ ³ $ ßø³ ³ m% àû³ ³ Úøæøø]ü ìt ~ yZ ]*
! ~uzŠ
ì ÅM
“i ïE
á m{ qZg+
0ZÆ yZ ì Cƒ ~ M
“igzZg- i lgz6,
L 8Ny
7ð‚g J
-]Ѿz xEÐWì CYƒ sÜ=~g‚ Å yZ ~ T
Xì ܉×~(,X*
* ¯ Š ÑzZ Å Z}
.ÃyZ Vƒ õ~(,zŠt ~ T ÂCƒ

[Z »wDZ

VY ,
6 %Z ~¡Q ~¡~ VÂgú ÂgñZt¾ ðÃ/
¤Z
XìÙC*
! Ðg (Z Â{z ˆÅÖ#5 
ì Š°½ÅwZŠZÉ 7Ö#5,
6 ~¡Š°ìt [Z » kZ
43X e *
~gz¢“
M iB‚Æ (3) wZŠZ ¹*
! (2) õJ/G
*ƒ : uìZ ~ “
M i à VÂgú
43X e *
yŠ ]Zg õJ/G
*ƒ:t 1ì Ygâ ,
6“
M i u,
FÃ! ! Š%ì –ä Y fXì

4X3 e 7Q
^z= ÂB‚ Æ ~zg : x ( 3) õJ/G
N {Š *
c i ~ ^z¯ ^z= ( 2) 18 :y{Š ÒgÎ( 1)

Xì ~gz¢

Y â2010 s,
6Z

42

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

X Sg ~ ,
7 ~„ÏZ yŠ ]Zgì H
Šƒt t Zè ïZ1X g~„ÏZ

i ÐqZ »Y *

a Ð Vz2Ð ¹Æ nkZ òŠ W$
d¾ìt ÔgzZ
~ ~g ZŠ: { ÁxvŠ gzZ Cå Ì*
* 3]Zg˜Å yZ gzZ ñƒ
Y Z%Z sgÔV¹›ÛnÆ M
“iz $
diÃyZ n kZ Sg ÐÌ
@ƒr¸ÃyZ ]Zg yŠ n kZ 7*
*
@ƒ¼ Âx »Ã]Zg˜ÅyZÆ
V'¾Ì{zì x *
* »T *Št {zì Ìi Ðq ZgzZ qZ~ V'¾2ì
Å T {z Ìx » gzZ D™x » ÃyŠ èY #
sZg ªì Ýq à „
z œ D 3,
6 ܉z DΙ;Vî *
0 „" Ã]ZggzZì ]gz¢
x
ªzŠ {z ÃV'¾ÒZì @Ãy+
$ Z½ì *
@ƒ [pÌÇÐ ú
^ ³÷ß Úô T xø ³øf ‘û ø] àû ³Úø ) ) : D â ÛŠ ág Z ] v Z wÎg ÚÅ Tì
^ nø Þû ‚% Ö ] äö øÖ lû ˆø ôn uô ^ Ûø Þ$ ^ø Óø Êø äô Úø çû øm lö çû Îö åö ‚ø ßû Âô æø äô Þô ‚ø øe oû Êô ^ Ãø Úö äô eô †û ‰ô oû ³Êô
ƒ: sp »¿ËÐQ VQ~ wq kZÃ ð¿ ª ( ( ^aø †ô nûÊô ]„ø ³vø ³ôe
ƒ: Ä™gzZ n%~ y+
$ (( äô Þô‚ø øe oû Êô oº Êô^Ãø ³Úö ) ) »ÔŠ Ë» {)z)l }
ÏZX ˆƒ ÇZ nÆ kZ *Š ~g‚ *
c Í Âƒ *
* 3 » yŠ qZ k*
0 ÆkZgzZ
C ìÀ,
F*
cÍ »
( 1) Š1 äÎ Â ññ 0,
'
Š1 ä ‡
yz ä *
* Z,
F ya

wVÅ]
y Wz *Š

izg qZ H Â} zY Ìï *Š ~g ‚ÃË/
¤ Z ñY eÎ Zg f gzZ
âZ Πǃ ¬ZñÆ „g Zl  a
y7/
¦ÙC Çá™ a
y™8 3
ƒ~
1ƒ ÁÌÐ kZ *Š k*
0 Æ$
d¾Ë/
¤ ZgzZì Ìk*
0 Æ$
d¾ *Š
Xì 8
© {×' »Ø> አ*
! w*
! w*
! Z¾ ÂZ À nÆÜ gzZì xKzgÃä3N #
Z ( 1)

Y â2010 s,
6Z

43

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

¼
ƒ~ *Š k*
0 Æ÷Z Ë/
¤ ZgzZì¼ 
ƒ ƒ Zg7 yâ ‚ » ]
yW
™[p]*
! t Ð wVqZ X 7̼ ƒ:¼ n Æ ]
y WgzZƒ

~ 5 Zgì g ZÎÐpÆ äY ‹ŠG
~G
sg ¿qZ }X ÏñW~
g¢L g¢L
[p Z.
} ÒÈ {z „g , , q Å ê ê ¬Š V ; z Z ,
F Z,
6 øZ Ë

^sg Zƒ w' (Z ~ ä3Æ yZgzZ Î ä+
h
y,q ™wÅwŠ
Xh
MÈ7{×'ÃäZh Z {×', Z Â ;g *
@Y Ð Š°H
Š {g z {z gzZ ~Š

¿{z qZgzZ u {,
6 {×',Z Â H
Š{gÐ Š°#
Z Ǿ ¸ ¿'¬
CZuZuä ¿¬ ~ |X H
Š V‹ŠgzZ ñZ h Q 7}×'t ä T

Æ,
kŠ ~hð Zƒ yvÌ¼Æ kZ ñZÎ » ¿}uzŠgzZ Hyv
Æ nÙC Ð yEZ V˜ H
Š VJŠ°w21(1) ;g xzøÐ p1n

k,
' k! ÃyŠ qZì » ]
y WgzZ *Š wq ¸ Xì Y™Ýq p1
V;zgzZ Ôì Š *
!s Z+
$Z V;z X 7ÌÚ{z Ð ]
y WÃ *Š ì ÚÐ
Y7„™ ðà ¨ £ »gŠ%Z X yZZ oÆì Ì{°z »#
sZg ÅnÙC 
Ÿ
ä „ Z hðyZZ » Ë\¬ Z.
}Q Ôì µÂgz¢ÐZì ðñ 1

Ð {Š Zg Z LZ Ì{z  Çìg xzøÐ yZZ ¿ ÌÐzzÆgŠgzZ
'i \¬ Z.
} 7t Xì xzø
Z
# gzZ X B wïÐ »Æ kZ 4Š,

]y
WgzZ 7zz ðÃÅ äÎ wŠ Ð *ŠQXì µÂÅ]y
Ws
# ZgÃðñ
Å kZ Âì Cƒ µÂÅq ËZ
# ~ *ŠèY 7,
^Y b§ËêÐ
ì Cƒ µÂÅÖ#i 5 ÅBzgÎÃË} ïŠ hgÃx Zg WnÆ^
D™^ _7,~ Vßj X D VZ æt t n Æ kZ
X ;gxzøÐ V¯nÆ,
kŠ ~hð( 1)

Y â2010 s,
6Z

44

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Æ kZˆ Æ ¢ì Š
H*
c ÑŠ ¢ »q T Â D VZ ;‚ÅnÙC 
43X e *
ì Ì]z·m{ qZ ~ VâzŠ Z
# îSX õJ/G
* hg: VYÃx ZgWn
*
@Yƒ xW »xägŠÏZì *
@Y k(,gŠTì q +Z Â *Š yâ ‚t {z
C Dâ ÛŒ ~i Zè X Cƒ 7'6,uÅkZgzZì
E"
g2 i Zz éG
5©G3E
}g Ñ‚g *
!
g¨ ñõ
Z gŠ 4 ï VW

c*+ ,
6)
®¤ *
c
Zgg ZŠ *Š ß 0 „
m{z Âì q ðÃ/
¤Z àZz ä™gzŠÃVäyZ%Z 7„u ðÃÅkƒ
ìt Ô}zW: k0*
§LÂ}zYƒmÐ Z}
./
¤ZVƒ @*
3n~XìvZ ì
Xì ]¯àì]¯ÅkZÆ*ŠsgX©]§ìtgzZ Ï+
0i

( 1) gÍ u {

K Z% » ä™ Za Ag" Ð *Š

Å *Š Vƒ *
@™[æ îSÃVÂgúgzZ ˜ÀÃ
ƒ~ n kZ
1™:Zizg n Æ 4 „ kŠ Â7{Š*
ci X,™ HKZ% » ’ Å ]y
WgzZ +
kŠ ܉z kZ qÃäÎ܉z TªƒgZ ¡ B {z Ì܉zgzZ X,™
yâ‚ Zg‚ÏñY^gÐ ëyŠ qZ: qZ *Š,™ 1 aÎnÆ4
wqZ Xǃ *
* Yt‚Æ \¬ Z}
.,™ HÃ7Ã]y
WQXÇ}zY {g Z7,
WZz kZ ì 
¨¸ yá » äY ~ cizŠ Âñƒ: ÇwqZÐ Vƒ 7
~ TA ¼
A gzZƒÐ [Z±ÆcizŠ @*
Âe ä™wqZiZ …
Z}
.XÏVƒ: + bçIG3µVzÅ *Š {zgzZ ÏVƒ ?ƒ
 nÆå å
Xσ
ªqt ~TXσÚ~(,Ð Vz
ƒ ǃV;zÌgZ+
hŠ » \¬
(2) x”yZ xŠ™ Â} z'
,çÙC
x” VZ Â*
* 'z ) zc P ÙC

å ;gQ VZŠ/
¤uÆVzh˜z ` ¯%g ZŠu Jh1 qZ~ kqZÆyî
jjZì ‹ ä ~( 1)
%NZ÷P ÙC ( 2) èÅG *
VZ Â*
*z gz$ì wq ZæE
c C½)
®¤ *
c ÃÃßÅg ZŠ *Š ¹ä ~
X Vƒ *
@Yƒ yZ ì C,
6 Ã,
6 }n }¾„‰Vƒ [ƒ

Y â2010 s,
6Z

45

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ç~ Vzq ãà Š*Š ™hgÃÚEZŠ +Zì ÙCªgzZ
1™K Z% » ÏZ *
c WŠ *
c «qZ= 0Æ *Š mwXì ["uZu xg
{z Âì *
@ƒ tع » ŒÃVÂgúèY ¸ Â7¼ ÌgzZ ,™
X ìK Z%y‚ W Ât ,™ 1| ,
7 ÃÏZ nÆK Z%

«

= ¶ îŠ (,
F b§ kZ kƒ À
ì kî }iu H gzZ kzg o [p
Ï+
0i < Ð ]‚ H Â ƒ x /
¤
ì kà ñZœ OŠ Q V i ZzW s§ kZ
gzŠ » V) óƒ ¸ x á *
@ Ð ð
ì k1 z g ) Ð V- ŠÙC  ðƒ 

N ~ á Ó qZ à 1 t ]‡ „ g
F
ì k8 » i W { Â Vî 3Š ^
s§ Å Vâ¾ gÍ g Ï ˆ á
ì k- â b§ Î Õ yY ( T
= ì Ð ™ îŠ & zŠ ,Š%
ì kî Ý t ì Zg ZŠ t ì g\ t
` W Ð *Š º z { Y Ð yZ Â b7
ì k\Z z ]‹ i Z ) k*
0 Æ yZ Ì ¼
z wâ {Š *
c iÐ kZ²}™i *
* H6,{Y z wâ yK
¨Zì t |
Æ yZ wâ : }7,'" z ¾" ,Z g+
0ZÆ }i `WáZz ]³
» ]y
W/
¤ Z%Zì ÑZ Zz äW7ÿÙC wq ¸ X ðWx »¼ ]³: Š
HB‚
e.n Æ ¿ÙC KZ%t : X Ç}Š x Zg Wgz¢V;zt Âì B‚ yâ ‚
$

Y â2010 s,
6Z

46

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

X » {Y ïE
á yZÐKZ%kZì ~gz¢
L 8NgzZ wâ ïE
L 8NÇ} zYƒ `´ Zg7 vZY 
Ð „ yZ (1) nZ%Z wßZ n%$} ,
( n%zŠ ¸
ì ˆgŠ ˆ *Šz™ eÎt Æ™¥Ü‰z qZ  Cƒ Za VÒZ
yx Ó
X H ‰ − Ð *Š ëgzZ H ˆ¬Ð ë *Š n kZ

%NgzZ]Š ¬ ~æE
qZ ÅVÂgú 

C™ ay
Ú Z6,µñÆ V- Š 
á ì Ìt 
ªq qZ ÅVÂgú
7Ìx*
* ÂÒZ1ì @*
ƒx *
* „zŠ°gzZ CYƒg»Ãä™à{ y Zg‚
X 5 H Š
H̃/
¤ ZgzZ DYƒŠñvß¹Ãä™x*
*$+èY @*
ƒ
Ð ]gz¢„ ¹gzZ Å ~Š áÅW
d ~È- Š ä #
r™qZ
[pä \W ¹Ð yZ ä VrZ¸ V;z Ìvg ,
)qZ H a
y{Š *
ci
kZ X ñƒ lp¹ {z ÂÐ ]*
! kZ Hx »Ð,j} ,
( gzZ H a
y„
q HÆ™ a
yä \W ì t k\Z 1 *
c â Ûä vg ,
) yZˆ Æ
…qZ (2) X ÇA HÐ kZ Â î Y á ~g Zi *
! jZ /
¤ Z !x *
* ?~+
h
y
X H YZ ä \W
ƒgzZ ¹*
! ˆƒ ܉×Ð \ W Ât #
r™ X 7Ì
Ç}ŠB‚ » \W$
dÛŒz ,
m³ðà H ÂñƒŠ *
!,
' \W/
¤ Z k™[p
ÆÏŠÎW
ĖZ,
6 LZX *
@ƒ 7Z9Ìk*
0 ðÃ~ ¤X 7/
¦ÙC
X Å{Y #
rgzZ wâ #
rVÒZ
y~g ‚t 1~™B‚

Ö è Å { Y ïE
#
L 8NgzZ wâ ïE
L 8N

p% ø]ü : D â ÛçO X ì ˆÅ yÒ ~ $
eWkZ ]*
!¸ 
ëÐ Vâ ›g ñª (3) û ^³ m&‚ô³Þø àö³Šøuûø]æ$ ^³ Ú÷³ ^³ Ïø³ Ú$ †º ³ nûìø àô³ nû³ Ïø³ mû³ †ô³ Ëø³ Öû]
»yZÐWXì hZ >žgzZ YZ y »¾Ð ~ V¸ÛVâzŠ ë î e
X73:*% ÒgÎ( 2) Ç}+
h
y7Ì~b qZÃkZ ðà ( 2) 
agzZÝZ ÅnZ%Z x Ó( 1)

Y â2010 s,
6Z

47

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ä ëª (1) û ^÷nñû…ô æ$ ^÷$^ø$ø] àö Šø uû ø] Üû aö áõ †û Îø àû Úô Üû `ö ×øfûÎø ^øßÓû ×øaû ø] Üû Òø æø ü :ì [Z
X¸ á Zz©iZgzZá Zz yâ ‚iZÐ ? ØŠ™uh v߬ Ð ?
ÌJ
-y K
¶z x *
* » X,Z Ìuh Q {)z yzg‡ÔŠ Z” Ôyâ ; ÔyúÛ‰
`WJ
-V» ÅyZì Lg ¹!*
Ìx *
* »Y ZLÒZˆÆä%É Š
HÖ$
CQ ~g â ~g â ÌV*
c 7,Å ÂÅ yZÆ Vƒ
á Š !*
sg CY ¿g 6,u
ÃlÑçÅkZ H
Š%V;z Š
Hw@*
$
| ™ƒgF å~ I}gø1zy qZ 
å ;g Wú úÆ çñƒ n ~ Äg¹ÃlÑ Å kZ ¶ðÑÐ w@*
$
|
X å ;gW` Zƒ 46,ßgzZ Š
Hv}u » kZ ¬Š ä ¿qZ

x Z Z »VÍg ,
) 

Æ vZ IZ sg @*
ƒ 7x Z Z Ì» J
- ~ 7,Å ÂÅ yZ n¾
V; z ì N qZ ~g ;ß $
dÛŒÆ N }gø x HJ
- V» Å yZ
Å y Z X¸ n
pg p=øZuvZ kŠ#
r™·gâYVx]|c ZŠ ZŠ }g ø
Ìä ~ X D Î Ð V\Wvß ÃX ¿g pôJ
- [Z V»
qZ™| (,Ð kZ ‰N ÎÐ V\WV» ÅŒ #
r™Vx]|
¿ðÃVŒ Y7 Ð VÍßgzZ ‰ #
r™ qZ V;zt {z ì §Zz gzZ
\Wì {+
0i ðZÖzy qZ Zƒ x¥ì {+
0i~ VzŠ/
¤
á Æ#
r™˜x
¹ä kZ ì J 7,Ð YVx ä Y7 gzZ *
c š jZ gzZ ã k0*
Æ kZ
Zgâ µ6,~¢ Îì å Zg â (¾ ¹X V; ¹ì ÌZgâ N L Y7 Q V;
Â/
¤ Z p}™ Ì6,Ð í Â+
h
á ì zyÂgzZ Vƒ y›~ 𸠹 å
\W Â~+
hŠ ]iYZ ä kZ ì Zg â V˜ Vßxa Ã(kZ ~ Â}Š ]iYZ
WZz ÏZ¸ á ZzvZ {z n kZ sܶVY æt *
c ŠJ1 Ã(kZ ä
C ë~ 8g: °¬ Ân ÏZ Ra ÌV» ÅyZ vß
X74: *% ÒgÎ ( 1)

Y â2010 s,
6Z

ŠgzWg Zzi / zZg }@Zi 3 ¨

48

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ŠgzWi Zi ÑZg Š- xi *
* Zg G

i§ » ä™Ýq]³

]³yK
¨Z/
¤ Z¸ á ZzvZ {z n kZ ¶VY›âZÐ yZ
~ kZ1}™ Za mÐ \¬vZì ¸ Ìi§ » kZ Âì e Ì
EÐ „ ä~ & §kZ z™g (Z äÉ Ïƒ ]³~g øƒ: n¾t
Xì *
@YƒïQì *
@Yƒ0wzZ Â T eE gzZ (1) ì *

÷zÜ

ÏZ nZ%Z }g ‚ ì 
a Å VçZ
y ~g ‚ ›Å *Št Ü
7 » ’ Å]
y WgzZ +Å *Š ` ´ » nZ%Z }g ‚gzZ Dƒ Za Ð
gzZ σ Zw,
6 {H
kÇg wìt ܉zÙCìt ]gßÅTXì ´gÃ
܉z kZ ÅyÒ Æ wqZ x Ó ¹*
! Xì °» Ú Z i)Z ÏA Z 
b,
6 x »(
zŠg Z Â[ZgzZì Šñ,
ƒ~ V1ÂèYì ]gz¢: 7öR
Á {zQ B™x¥Ð [ËÃX ˆƒ Á hZ hZ Ì~
X ,™¿¬ZñÆyZgzZ ,™ ‹ *
c , ™ ¬Š
‚g ó ó_ *
r
* äÕÉ_*
UÑZíL Lx *
* » yÒ kZ gzZ Vƒ *
@™ »[Z '
X nÆVÂgú˜7 hZ ªVƒ
( 2) X ,Š â Û «=ÂÅ¿Ã
ƒë < ¬ŠÐ \¬ Z.
}
äe^v‘]æ äÖ] o×Â æ ‚ÛvÚ ^ÞŸçÚæ^Þ‚n‰ o× ä׳Ö] o³×³‘æ
!à³n۳׳óÖ] h… ä³ ³×# ³Ö ‚³ Û³ v³ Ö] á] ^³ ³Þ]ç³ Â" †³ ³ì]æ à³ nó Û³ q]
Ã[xZ x Óá Zz ä™{Š .ZÐ ÷z kZ \¬vZ ( 2)ì Q~— „Ð ä™g (Z ä ( 1)
X N â Û «=ÂÅ¿

~â å£Z 2
| 1431 wzÑZ ßg 12

Y â2010 s,
6Z

49

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Œ]