You are on page 1of 59

Y â2011 ~gzÛ

2

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Ù ^ Ú ¤ ] † a^ ¿ Ú
( ]ZxÆwZjZz wqZ )

7

g Ñ

]*
* ZÄ 

1

8

G-šG
¢
7?Š Å ö z" *
*ƒ *
* Z,
6 »q Ë

2

8

|Å *Š™£

3

10

wq » é*Š À ` W

4

10

|Åxñè ñ*Š

5

11

ì nÛÔÅ {Šúñ*Š

6

12

ì qN›Å *Š

7

12

[Z »wDZ

8

13

G
{ z Å *Š ï
L !è

9

14

{+
ZÃgzZ¬»",
7 ( v*
!fúZ )

10

15

{+
ZÃ » äzgÐ Z.
}½p

11

Y â2011 ~gzÛ

3

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

16

{+
Zûe
h ~B; Ä

12

16

|Å *Š

13

17

{+
ZÃgzZ wVÅg Zƒ~ }p

14

18

~g Z ÛŒ" z tØ» h§Z+
h›

15

20

wq »@g ¬

16

22

ì ]gz¢ÅVâzŠ ò,
3z ñnÆb & Z

17

23

wq » Œ #
r™Ý°Z a*
* Ññ

18

23

19

24

9zŠ Å@g ¬ ~ A
¼
|ÅÞZ èE
L j8

20

25

tÅ9‚‰

21

25

ǃ~ ]
y Wg ÖZ » ÞZ§â

22

26

i§ » ~+
0zZ.
}§Z+
hŠ ~*Š

23

28

ïÅyWÅ*

24

28

! pÅyWÛŒ

25

29

zz Åy*§Zƒ

26

30

zz Åy*[NZ

27

Y â2011 ~gzÛ

4

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

30

|ÅŠ ÑzZz wâ

28

32

N~™f Ä°ÆVY±gzZ™£ ÃVñ

29

32

?Š [,
6 [zÆ{Š,
6 30

33

7^z»g~ ½{Š,
6 31

33

yv » #
s(z§ÃVÂgú

32

35

{+
ZûvZ ìm

33

35

Ag" Ð ÅvZ IZ

34

37

wq »Ö#ÓÅ\ /ô

35

38

wq » ƒ Z]|

36

39

N

37

39

zz Å™f x°Æ îJ0G4]ÁqZgzZ™£ Æ’™ÁqZ

38

41

[Z »µ

39

42

[Z »µ}uzŠ

40

43

2zgŠÅ’™ÁqZ
ª

41

44

i Z ZÐ äZ ÂY"

42

45

|ÅwZjZz ]Ý

43

Y â2011 ~gzÛ

5

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

46

[ˆ: ÉZ

44

47

z™: ôg,
6 äƒ ù ŸÆwâ

45

48

ÃÃ9‚

46

49

$W‚
e

47

50

~ŸpnÆVâ ›

48

51

−z/ôÅ| ]|Ôg Åh g—

49

51

{+
ZÃ » ( yZ ) Y Yg

50

52

{+
ZÃ× »’™ÁqZ

51

53

%N 52
yv~g ¯ »wqZ} æE

53

]¯Åi ú

53

54

74Ðg JŠ Z×ÙC

54

54

ì*
@ƒ,
6$
eZ@ ÓZg {+
ZÃ× »’™ÁqZ

55

56

9zŠ Å] Ò™]ª*
! 56

57

ÃÃkg Zæ ÿL X3Z

57

58

ÃÅx Zú

58

58

wÑ+ZÐ $
e© Ås ¸z" qZ

59

Y â2011 ~gzÛ

6

÷z

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Ù^Ú¤] †a^¿Ú
( ]ZxÆwZjZz wqZ )
t ä {u kŠ ~â å ZsÑZ · *
* Ññ]|Ö#ÑZ œ
g Z Â Z i z,
' ~ * : Ñ ‚ Æ gz g – x‰Z ÙC bgæ ÷z
:*
c â ÛŠ 
á gZJ
-] ðJ e™ƒ} 96,a
ŸÃ| 1335 ã{Z ~Š ) J
Å„Å ]
y WgzZ ñY X Ð uìZ ~*Š åt y*

yZ gzZ Vƒ Æ~ ]
y W N Y G g (Z wqZ , Z ñY
X FL
: » *−Z ° uìZ ñY Hi Z ZÐ wqZ
X ¶500 㽊 Z®Å¥‚
gzZ HÈ ¯Ã÷z kZ ä {ukŠ 㢣Z;)´L_ö
~Š )&7 ™ â Û q zÑÃ| 1335 ã {Z ~Š )&2+
hœ-Å kZ

X ðâ Ûåà 1335 ã{Z
Xì Æð•Z nÆ¡ÙC ÷zt

~â å£Z 2
| 1432x ZZxø&4

Y â2011 ~gzÛ

7

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

å…ç$^Ú äÿ f_ì

än× ØÒçjÞæ äe àÚ©Þ æ åü†ËÇjŠÞæ äüß³nójŠÞ æ åü‚³Û³v³Þ ä³#×³Ö ‚³Û³v³Ö]
äÖ Ø–Ú ¡Ê ä#×Ö] å‚`m àÚ ^ßÖ^ÛÂ] l^òn‰ àÚæ ^ߊËÞ] …æ† à³Ú ä³#׳Ö^³e ƒç³Ã³Þæ
‚ã,Þæ äÖ Ôm† Ÿ å‚uæ ä#×Ö] Ÿ] äÖF] Ÿ á] ‚`,Þæ ä³Ö p*^³â ¡³Ê ä³×³×³–³m à³Úæ
ä ³Ö! oF × Â æ ä ³n× Â oF Ö ^ à ³i ä³#× ³Ö ] o ³× ³‘ ä ³ Öç ³‰ … æ å‚f ]‚÷Ûv³Ú ^³ÞŸç³Úæ ^³Þ‚³n‰ áù]
V‚Ãe ^Ú] Ü׉æ Õ…^e æ äe^v‘]æ
ܳ nq†³ ³Ö] à³ _³ n,Ö] à³ Ú ä³ ³ #׳ Ö^³ ³ e ƒç³ Â^³ ³ Ê
ܳ ³ ³ nu†³ ³ ³ ³ Ö] à³ ³ ³ Û³ ³ ³ u†³ ³ ³ ³ Ö] ä³ ³ ³ ³ ³ ³ #׳ ³ ³ Ö] ܳ ³ ³ Še
^e÷]çø$ø Ôøeùô …ø ‚øßûÂô †º nû ìø kövF×ô’# Ö] könFÏô fFÖû]æø t^nøÞû‚% Ö] éô çnFvøÖû] èößømû ‡ô áøçû ßöføÖû]æø Ùö^ÛøÖûø] ™
DME— ] ¡÷Úøø] †º nû ìø æ$ 

VßZzg
G Ãy*~ÙCªÆ $
eWkZ ǃ ‹ ;g *
! y*tPÙC
uìZ y**
* Z,
6Ð Vƒ ë ~ wŠ ÌtB‚ÆÏZgzZ ǃ 1™ä

σ ˆòÐ wŠ Ìwz ÅkZ n kZ+
hágzZ (2) ì » ä™ IÐ *Š
Xƒ ‹:Ь (3)ì Cƒwz {Š *
c i Åy*6 À` WèY

Æ [gÆ \W{z á Zzg ¹*
! ’™wqZ gzZì Þzg qZ Å *Š ‹§Š ÑzZgzZ wâ L L( 1)

ÒgÎ ó ì
ó 4zgŠ g ZÙD ÌÐ g ±Z Æ yZ gzZ ì 4zgŠ g ZÙD ÌÐ g ±Z Æ [Z N qŠ ,
4
Xì Cƒ
ª2zgŠ ( 2) ǃ yÒ »Æ˜ÅÖ
Œ {Š *
c i~ *Š ( 2) 46:»

Y â2011 ~gzÛ

8

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

G-šG
¢
7?Š Å ö z" *
*ƒ *
* Z,
6 »q Ë

G-šG
¢
7L
: » ö z " Å kZ *
*ƒ *
* Z,
6 » q Ë Vƒ H~ 1
ì*
* Z,
6 ¹ Ì{zVƒ *
@™7~ ?ŠÃxsZ ~ nÆ kZgzZ Yƒ
Âì CYƒ wz " ™ƒ ãZ,
6 q ðÃ/
¤ Zì H
Šƒ » {Š *
c iÐ k,
' Î{¾
/Z Ç ñY ¹wz " ÌÃxsZ ( _â { C Ð vZ ë ) v*
¤
! fÍ H
7yZ Å kZ = ÂÐ y›F ËgzZƒ {Š â Wn Æ kZ ¿ðÃ

á Zj.t ÇV¼Ð k Q~ ƒg » nÆ kZ y›»x *
* ðÃV;
Ì{z D hgÄ Z.
} ë *
*zŠÈ¸ s ™ D Y ò VY
Ð y Q *Š, Z Â{ z ( oºòûø äü³ ×ø fû³ Îø ‹ø³ nû³ øÖ pû„ô³$Ö] Ùöæ$ Ÿø û]ø ) äZ,

„ wŠÆ 
ƒ1îŠ 7ð‹ i ZzWÐ V â » ܉z kZÍ7Ìðì
Zh
#
Mhg7ëÃ\¬ Z.
}gzZ Ãxs Zì „g Wi ZzWt Ð ~ wŠ

~ n kZ Ôì YY ZhgðY Ãx¯Æ yZ  *
@Y Zhg7Ã\¬ Z.
}
&
ÒG
4
5
E
(
1
)
G
qg s§ Å Š°Æ™ qzÑÐ y*6 Ë *
@™ 7 ø

H~ p ÖZ s ™ÃŠ°LZÆ™ qzÑy*„ *
* Z,
6
„ Zg { Z,
' Vz™
J-I
d
[ëW}g *‰ì ö Ñì ˆ 7¼ ~¨ £Æ ]
y W *Š Vƒ

( nÅ Z.
} )vZzX 7¼t ‚ÆñZ·Zz j»gzZ 7¼t ‚Æ

|Å *Š æL°f

C ì Cƒ™fB‚Æ]
y W{zì °»õ¸ nÆ*™

X*
@™7ûÒ$i~ }p ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

9

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

E
4h$ óZ °
 'ŠØÉB‡ …‘ Š Z% Š1 °» G õG/E
„ 
ì °»¸Ã‘ b§Tì °»Ú„ âZÐ \ WÃíL L

ó óñYƒB‡ »É
~ ~g »u yâ i 5 {z ì °» wz ¸ n Æ j»
: x*
* » +Š ë T et *Š ÿL X3Z H (1) ì *
@ƒ™fB‚Æ ñZ·Zz
§{ Å yQ V; Yƒ 7Ð ë Ât ,™ HyŠ ] Zg ™f » „ *Š gzZ B
¥ Ô {Šúñ*Š ?*Š ÏyÃÌ{z ̙f » *Š LLÐ
&‡ UŠ ZÐZ:)ñè ñ*ŠèY (2)ƒ ]
Í ˜f: éS7æ: ˜‡Z:ì ™f ÿLE
yW

Ð zz ÏZ (4) 7™f Þ.‡ÌB‚Æ xf ]gz¢š 1X (3) ì xñè
Å *Št ‚Æ yQ ¶ðâ ÛÒÃVz@ZiP ä” ty‹Zg ]|
JQÐ k*
0 }÷L L ( ^ønÞû‚% Ö] áø çû ôf%vô iö Üû Óö Þ$^ôÊø oû ôßùÂø ]çû ³Úö çû ³Îö ) :¸ ìg™Ö#è

ìg™™f » äƒ (5) xñè Æ *Š {zèÑq óƒ
ó p
ng ›Ð *Š ? î Y
(Z Ð g ZŠ% kZ ÃVâ ›Æ Ü‰z kS gzZ ¸ ìg™]gz¢š 1¸
4X3 e *
ª å õJ/G
*™Ð Z.
}  D™nç {z B‚ Æ kZ ì m
4X3 e ムyát ÅÔÆ\¬ñZ.
C ¶õJ/G
}

GiG
4Éâ } z,
4<X gŠ $
GiG
ï
' Ï÷ } z,
' pÙC ï
e. " gŠ Z,
' }Z
É zIÖ#,
6 kZá,
6 zgŠ Tì { ÇgŠ $
e." gŠ Z,
' } ZL L
ó óz™ ¹,
FÐW

ì*
@ƒ ~ }i 5 ~g »u Ì™f » kZ B‚ Æ ñZ·Zz ì °» „ ÚZ n Æ „3 ( 1)
ƒo ËÂ: ™f » *Š {+
h I*
* gzZ ( 3) ƒg ÇŠæ ~ w”Æ ]
y W *Š {+
hI( 2)
Ë: gzZ 
%N{zp/
» kZ ]gz¢š 1( 4)ì C™gzŠÐ Z.
} {zèYì ~æE
¤ Z Ô,
6 gîÆp°:™5B‚Æ
%NÆ*Š ( 5) 7
X » äƒ ZæE
ƒo,
6 gîÆðZ,
' ™f

Y â2011 ~gzÛ

10

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

wq » é*Š À` W

$ B‚Æ *Š ïE
4›E
u ËÅkZì ;gƒnçt îLE
0G
L ÒƒÀ ` W1 
D™ »Ãx »qZ ( hõ …û ô] o³³ÖFô] Ÿ] hº …û ô] o³³³`F øjßû³³³øm Ÿø ) D™7',
6
k*
0 Æ Ëì „Åg ZÙD zŠ ‰ƒ ¦9zgg ZÙD D Y µ ~}uzŠ
C ì 1™V- Ãg ZŠ%kZ 'ì ;g™ ÕÅÄÑzŠ  ¦ÄÑqZ
-4X
IBG
+
$ VY†Zb
–{ge+
0g F
Y VW – {g ) øF 
GçL? Ead
é5kE

( kZ Xì 7{g ) ðà » kZ ì *
c gŠ (Z Gñ*
c gŠ L L
X óì
ó 7{g e ðÃÆ| ÎyY ñZÎ
ñZÎÃë ‰ À~ *Š Âëì *
@ƒõ,
6 kZ ` WçO 
ì H ZuzŠ Zƒ œ Ú Z Ãíì HqZ X 7Z®Š ðÃgzZÆ ä¾

-ZÙC gzZ 3»zŠ âZ k*
q
0 }÷ì H ZŠì ¦ Ú Z k*
0 }÷
Xì *
@Y HyÒB‚ÆõÃVÂ*
! yZì ãæWâZ Å

|Åxñè ñ *Š

ì wV +Z Å kZ¸ D â ÛŒ #
r™ [ © · *
* Ññ
( 1) ñ¾} ™IÆ {Í ãZ ä ~¾ qZ ,™õ~ :W0zŠ‰

Z.
} ä T xñè ñ *Š ì t X ñ ¾ { Š *
c i Ð ä ~ ¾ ZuzŠ
Xì 3g™…¸Ð \¬
X*
c VZ,
'Í}™IãZ Jx áÐ ðä ~ ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

11

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ì nÛÔÅ {Šúñ*Š

L h vZ wÎg [ » *
@Y H7IÃ{Šúñ*Š ¹*
!
Øö Ïø ³Âû ø] L
Âë7qŠ ,
4„}g ø sÜgzZ ( W{Š *
c iÐVÍß
ƒ ) ó ó Œô ^ß$Ö]
ƒ ) XX Œô ^ß$Ö] Øö Ûø Òû ø] Œô ^ß$Ö] Øö –ø Êûø] Œô ^ß$Ö] Øö Ïø Âû ø] L LÃ\ W Âë xÝÈ â Ý

( ï» {Š *
c iÐ VÍß
ƒ,
Fvg ,
) {Š *
c iÐ VÍß
ƒW{Š *
c iÐ VÍß
‰ yâ ;ß » \WÌg ñ %¬,Z Â\ Wp „ … â ¼ 
ƒ

Ãh g— ÂëèY … â %¬ {Š *
c i ÌÐ ëÃhg—{zÉ
izg xsZgâ™NŠt g ñgzZ … â [ x»~œ£Ðzz Å ÞZŠ ZæZ 

ët {z B{x»ûz =Åh g—ÃkZì *
@Y k,
( iz,
'
x ÓÐ T‰™,Û+
D+Z¸ %¬gŠkZ h wÎgÆVâ ›
» ÞZ G *
@gzZ `g {Ðtt]gŠëÃq T  *
c Š ¯ {+
hz/
¤ »xsZÃݬ
äg ñ *
c Í b§kZ Â B³»=Åh g—{zÃkZ B{x
) ) : D â Û ó ó Œô ^ß$Ö] Øö ³Ïû ³Âø ø] L L{z ÂŒ%¬ {Š *
c i ÌÐ ëÃhg—
Æ~+
0zZ.
}9ÛÔÅw'L L(1) ( ( èô –ø mû†ô Ëø ûÖ] ‚ø Ãû øe è÷ –ø mû†ô Êø Ùô ¡øvø ûÖ] gö Šû Òø

ìg â ÛnÛhg—Ãä™Ýqg Zl ~gz¢Å *Š ª ó ì
ó nÛˆ
g—gzZ (2) ìgÈ „ 2Z #
Z Zz ¡ÃÔ Å *Š Âvß \ W
§” n¾Çƒ ]
y W[Z±,
6 u,
FÆ T D â Û¦ÑnÛÃkZ h
X 7qN*Š ]gz¢
X ë#
Z Zz „ YÃ *Š ïE
L Òƒ( 2) 162&7 :ð^nÖæŸ] èn×u ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

12

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ì q N›Å *Š

×Zc { Zpì qN *
*™wz Å kZ ~ wŠ gzZ ›Å kZ %Z
oû ³ßôù³Âø ]çû ³³Úö çû ³³Îö ) : å *
c â Ûä” ty‹Zg ]|n ÏZƒ~ „ Ö#è
kZ óƒ
ó p
ng ›Ð *Š ?î YJ QÐ k*
0 }÷L L ( ^ønÞû‚% Ö] áø çû fô%vô iö Üû Óö Þ$^ô³Êø
*™ ïE
6
L B&ë ìg™Ö#è Å *Š Âë]| Hn²ä Vz@Zi yZ,
Ð q TÃT ( å †ø Òû ƒô †ø ø%Òû ø] ^³÷ò³nû;ø g$ ³uø ø] àû ³Úø ) :*
c â Û ?‰ƒÐO—
¼ Å *Š ~ wŠ }g vXì *
@™ H ¹ ™f » kZ {z ì Cƒ ›
~ wŠ Åq Tì t {°‡èY ÔÆ ä™Ö#è Å kZ Âì wz

ë#
Z çO X *
@Y H 7Ì(1) Ð Ö#è ™f » kZ ƒ: wz ̼
ä~>vß
7(2) Ö#èÅgh X D™Ö#èÅVzgZŠ {Ç Âˆ
Xì wzÅVzgZŠ {ÇgzZ7wzðÃ~Ã~gøÅghèY D™

[Z »wDZ

‚f Æ D
¨¤ Ë+
háì Yƒ wDZ : f
¨¤ qZ VŒ
äô ×#Ö^³ôe ƒö çû Ãö øÞ H Âì ÅÖ#è Å *Š ÂÌähg—t {zƒ *
c WwDZt ~

X¶wz ÅkZ Ì~ÃÅh g—
1¶: wz Å kZ Â~ ÃÅh g—ì t [Z » kZ
wz Å kZ gzZáZz äƒ vÛ,
6 \zgz 8gÆ kZ vß ‰~ Ö#Z
/Z ðƒ]gz¢(4) ÅÖ#èÅkZÃhg—n kZ (3)¸áZz ä™
¤

%N( 1)
ÅkZgzZá Zz ¥%,
6 \zg 8gÆ kZ v߉ ( 3) *
@™7ðÃðZ,
' Å 0( 2)Ð ðZæE
%N( 4)¸á Zz ä™
X Å ðZæE
ª2zgŠ

Y â2011 ~gzÛ

13

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Å kZ ÌLh g— Â *
@ƒ: ÑZz ä™wz Å kZ ðÃÌ~ Ö#Z
ðâ Û7ä h g—Ö#è Å: {*
0*
c [O
% çO Ô D â Û: Ö#è

Ã
ƒÐ kZèY ðâ ÛÖ#è Å[ ZÑgzZì ]ÐÃ
ƒÐ kZèY
[O
% Ìt ~ ÃÅh g—Í vÛÆ kZ É 7]Ð

( [ZÑ )îÖ#è Ðzz ÅÉg Å Ö#Z ›ZÛZ ‰1¶éÆ „: { *
0
E$
ä h g—Å *Š n¾ðƒ ]gz¢Å 
gzZ ì ðâ ÛÖ#è ]gzç¸E

èY ¶: ]gz¢ ðÃÃyZ ¸ ¢q k*
0 Æ” ty‹Zg ]|vß
nZ²ZÐ Y Z%ZiŠ ‰+@Zi1¸ ¦„@Zi}g ‚Ô åyÃg ZŠ *Š V;z

Ù ªw¾ CZ *
C
@ D™n kZ {™+
E » ä™:Zz *
c Z@ ê ZgzZ ä™
1ì CY Å „ Ö#è Å *Š ~ {™+
EkZÙC„ Íì *
@ƒŠ°
y·,
6 kZƒ

*Š ÔÌ{ Y gzZ (1) ì { Y 
¨¤èYì *Š 
¨¤ ¿t ~ |
©h*
@ÌÐ Ö#è kZ [ì „
C ì wz Å *Š~ wŠÆkZì 8
ÌÙ ò Zg ]Š ¯ Z+
0Z ð l7 ò )Y fg ¾
0ZÆŠ Çá X Z À »8g TL L
ó óÇVßyTÃ~Ð i Z+

{z Å *Š Ö#è

š*
c xñè n *
c Šún *
c ì CƒÐ zz & *Š Ö#è n¾

~ x¯Æ »gzZ Y C
mZ 6(3) ì +Š Šún Ö#è Ô (2) {+

**
™ÙCª w ¾ CZ Æ™ Ö#è ‰ ( 4) xñè n gzZ ì Ö#è Å *Š
Ít {+
ZÃ š Ö#è gzZ ì *Š Ô~ |É 7Ö#è t ƒ Š°
%NÐ n¾hZ ì CY ÅÐzz & ðZæE
%NÅ *Š ( 2 ) ì 
{+
ZÃ š *
c Ð n¾~æE
¨¤ » ðZ ,
( ( 1)
%N( 4)ì +Š Â*
%NÐ n¾hZ ( 3)
X*
*™™fÐ n¾~æE
*™ðZæE

Y â2011 ~gzÛ

14

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

C èY (1) ì Ö#´ Å *Š ›1ƒ: *Š Ô
$ 
± ZŠ,
6 : ÔŠ g / ± éE
5kIE
„zŠ ¦æ ,Z /
¤
ó ó*
@ƒ: w'~ ðZ±B‚ÆÔŠ Â*
@ƒ sg ¬ »[8¦æt /
¤ ZL L
@ƒ w'~ ™f Æ [8{z ì *
*
@Yƒ mÐ \¬ Z.
} ÃT

á Zz k*
0 Æ” ty‹Zg ]| „¸ *
@™ H7™f » ÔŠ {+
ZÃ š ì
X ðâ ÛÒÃyQ n kZ¸ ìg™Ö#è {+
ZÃ š

{+
ZÃgzZ¬»",
7 ( ( ä×#Ö^e ƒçÂ]) )

6,y- {z ¶]Š¬ Ìt Å ” ty‹Zg ]| (2) 6,ÝZ ÏZ
Vz™VY™f »ÔŠ™hg™f »„
 zŠ ~'â
Û t gzZ ‰C™: LÒ
àô ³_6 ³nû@$ Ö] àø ³Úô äô ³³×#³Ö^³³ôe ƒö çû ³³Âö ø]))܉zÆyWÛŒ]zˆ7Èt»kZ1
‰ñYJ 7,: Ì ó óVƒ ‡â {CÅ\¬vZЊzŠ%y-~LL(( Üô ³nûqô †$ ³³Ö]
Ëvg),qZì t $
e© {z ì Yƒµ » kZ Ð $
e© Å VÍg),‰
E
ÙC!*
Ð (3) {vÉ Ôñƒ 7¢qt‚ G
îSœ¢Š1‰ Ã]g*
ci Åvg),}uzŠ
}uzŠ ܉z kZ(5) ~ ɾ{z ;e **
™x¥t Æ™*ÂgzZ}I
à³Ú ä³³×#³Ö^³³³e ƒç³³Â])VrZw©D
ø(6)¸ìg™p»yWÛŒ]zˆvg),
7WZzkZ {CÐ~y-}Z *
câÛ„ Ug¯gzZ J7,( Ünq†Ö] à_³n@Ö]
7¼ ÂÆ (7) ÞZ ¬yz$+ Vƒ }Y ~ Vƒ @*
ge¼ Ð ~ Le
]ƒø^ô³ ³Êøü :ì Š
á gZ » \¬hèYVƒ Le {CÐÆ(8) ÞZ%Zz11Y™

%N{+
Ð zz Å wßZ ÏZ ( 2) ì Ö#´ Å ›Ð *Š pƒ : é *Šp/
¤ Z ~ ðZæE
ZÃ " ( 1)
kZ {z „e *
*™x¥] *
! t ™IgzZ ( 5)ÙC*
! Ð } # ( 4) ñƒ 7¢q t ‚ 7 eZ ( 3)

1( 8)ƬÆvZ% ( 7)¸ìg™{Š Zg Z »]zˆÅyWÛŒ ( 6) w'~ ]Š „´Ã܉z
Xì *
c Š ¬»`â {C ävZVƒ ‡â {C n kZ

Y â2011 ~gzÛ

15

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

o³×ø³Âø àº_6 ³×û³‰ö äü³ Öø ‹ø³ nû³ Öø äü³$Þ]ô 3 Üônû qô†$ ³Ö] àô_6 nû³ ,$ Ö] àøÚô³ äô ³ #׳Ö^³ eô„ûÃô³ ³jø‰û ^³ Êø áø!†û ³ Ïö³Öû] lø]û†ø³ Îø
àømû „ô$Ö]æø äüÞøçû $Öçøjømø àømû„ô$Ö] o×øÂø äüßö_6 ×û‰ö ^Ûø$Þ]ô 4 áøçû ×öÒ$ çøjømø Üûãôeùô …ø o×FÂøæø ]çû ßöÚø! àømû „ô$Ö]
6 ÝáÝñ *
,
c Še Ìt ä \¬h~ kZ (2) û 5 áøçû ³Òö†ô³ ,ûÚö ä´ ³ eô Üû³ âö
ÆyWÛŒ‹zˆì%ZÃh Ýõ Z¦ÌQ1Y^71‡ »yƒg ÖZ »"gzZ $
e† *
@< 1È ( Ünq†Ö] à_n@Ö] àÚ ä×#Ö^e ƒçÂ]) ܉z
( 3) ,
]Zi yZ ™Ít T e {C ÌÐ |" 
b¬,Z ë
X (4)ì x £ ଠ÷ ïZº ZvZ ˆƒ]ªÃvg,
)
}uzŠÆÏZ1åYƒµ(5) » fËuF,
Ð zb
wzZÆ$
e© kZÎ
‚
ªqt Ãvg),yZ Vƒ H~gzZì gÃè Ì[Z » kZ ~ z b

äô ³³×#³Ö^³ôe ƒö çû ³³Âö ø]Ìt‰ƒ(6)ç"Ð y-V˜‰ V6,x£,Z ðƒ
hÐ 
•',ÅkZñW_7,äô ×#Ö^eô ƒö çû Âö ø] {zЬªåW,
Z »„"7,
:ÃkZÐ/~g‚{zgzZ‰ƒsp"Ð y- ðâÛ«
ªqt ä\¬
X,™]ÒgzZ ÅkZì ¸ ~Ì»kZ ÂCƒ: ‚
ªqt Â_7,

{+
ZÃ » äzgÐ Z.
}½p 

Zƒ ,
6 ßqZ g* » yQiŠ qZì §Zz » | Ïñ‰
ä ~Ð #
Z Îì Â Y7 L
: » äzg ä | Ïñ å ;gzg ¹
ßgzZ òŠ W‚gZ » ( c izŠ ) kZ L Lû éö …ø ^rø vô ûÖ]æø Œö ^ß$Ö]^³aø Cö çû ³Îö æø üì ‹t
Vƒ ;gzgÆ sp}g â Р܉z k QÐ N Y Ìß~ 3 ó ó

6,VÍßyZ1‡ eZ G ,™ 18 â {C ÅvZÐ ŠzŠ%y- Âe −,
7 yWی\W#
Z ÂL L( 1) 
ì ¸,
6 VÍßyZ sÜ Â1‡ » kZ ' p
ngz½,
6 [g LZgzZ p
ng yZZ » 7
]‡5 ( 2) 100*
@98:-ÒgÎó ó D™uÑB‚ÆvZ ,
6 VÍßyZgzZ p
ng mÐ k Q
µ » ähgÆ v*
! fúZ Ð 
b¬ Æ$
e© kZ ( 4)û%—( 3) vg ,
) á Zz äWn Æ
X ‰ƒ sp"( 5) å Yƒ

Y â2011 ~gzÛ

16

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ 

ðƒ wi *
* kz ñY ÑZ e: ~ 3ÃkZvZ} Z Å ¬Š ä | Ïñ
| ÏñX Ç ñY ÑZ e: ~ 3ÃkZ £Š™−Å kZ ˆƒ wJ ¬Š

ÐW| Ïñ *
c Š™ s ¸ñ *
*zg gzZ Zƒ lp ¹ ~Š ‹ ]g K
t ÃkZ ä
Y7 Ôì ;gzg Ì[Z ¬Š  Zƒg*,
6 k QQ ~ 3Zz ‰ á p=
ðƒ ‚]g K
t t Â
ªz+
$ Å „ äzg ! Ïñ} Z ¹ ?ì *
@zg VY [Z
X VzŠ hgðYÐQ B
ªzŠt =Ð q T ¶

{+
ZÃ »e
h ~B; Ä 

ñƒ n ~B; Ä ¬Š ä ËÃŒ¡]| b§ÏZ
vg ÂÆ \W(1) (z ï» Â\W ?ì ]gz¢ HÅ ÄÃ\W]| ¹
H Âì ðƒÝq
ªqt Â
ªz$+Å „ ĹXì [™$
eZu™f ~9 z
Å kZ vßgZf*
c â Û[pvZ y4ÔB
ªzŠt Ð TVzŠ hgÃ=g,Z
Ãë ë ¸]IZÍÐ ,™: (2) œ~ kZ {z B[pÃ|
XÆ£2]g »µqZ~ yxgŠ å[Z Âtíì ]gz¢ HÅ Ä

|Å *Š

{+
ZÃ" ä VÍg ,
)t {z s§Åy*ÝZ Vƒ *
@™ŠúQ [ Z
]gz¢" ” ty ‹Zg ]| ì H i Z Z J VŒ Ð VÂ*
!
X '™ Zg ZÍù {zÃ{+
ZÃ" Ö#è Å *ŠQ‰C™: ÒÌ,
6 y7*
*™ Ì™f » xñè ñ*™ ëB‚Æ +Š å ¹ ä ~ n ÏZ
°»õ„ ÚZ nÆ *Š ' ™f » {Šúñ*Š LL%Z T e
gzZ ˆ {zèY ñY H™f UŠÐZ eZ 7„ ì ÂÞ.‡kZ {z ¹*
! Ôì
XÐ ,™7tÅä™u,
FÃkZ ( 2) ]gz¢ HÅ ÄQ`™ÝqÃw¾zgŠ Â\W ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

17

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

JI
d
" — ®t ‚Æ ~ ¸èYõ: ÐÃy*kZ gzZ (1)ì ö- Ñ
( 2) UŠÐZ ì |" *Št ‚Æ ]
y W b§ÏZì Cƒ „ |
%Ny*tÍgzZ 7„ ì ™f Þ.‡ b§Ë  
Vƒ [ È~1ì *
* ZæF
X Yƒ 7wz" y*Ð äƒ *
* Z,
6

{+
ZÃgzZ wVÅg Zƒ~ }p

Å yÒ Æ kZ 17wz " Ây*ƒ wZÎt +
há,
6 kZ 
Vƒ H~ Xì w‰g ZƒQì Zƒ ‹ » ;g *
! ÂtèYì H]gz¢ 
Vƒ *
@™ *
c Št ~ wVÅ kZ *
@ƒ 7]gz¢" gzZ w‰g Zƒ»qÙC
c3*
* 3‰
Xì *
@ƒiŠg e ~ yŠÉ ì *
@ƒ (3) g(yŠÙC  D™ *
]|w– (4) D™Ùâñe™ƒ ¦
„zŠg *
c „ ðÂwzZçO
ñe ª~t „ ð Âì ~ Å VÍßrt Æ Œ ~È-Š *
* Ññ
ì Z½à{ Dƒ Ì{)z } &+ZgzZ <B‚Æ Tì CY ðZ h Q
™ 8 ñe *
c |ŠzŠ Ã]ZgQ ì *
@Y *
c3 *
* 3Ãx 
á ˆ Æ kZ gzZ ÃPzŠ Q
Cƒ ì" +Z ƒ:t /
¤ Z Hg Ñn kZ *
* 3ä ~ÃñegzZ DÎ
\Wì $
e© ÅŒ #
r™[©·*
* Ññ 6Ô*
c 37„ *
*3 *
c Íì 
gæ™ â ÛN @*
Å äî *
* 3ÃVß Zz y *
* Ññå Zƒ y¶à X qZ VŒ Æ
7Ñ ì 13 *
* 3ä \W Y7 Ð y¶~ 3Zz ‰ − ~ {)z
Ã*
* ÑñÔ`î *
* 3 Âë ¹ ä Vß ZzyÔÑ äƒ lp **
™ W~ y*
* Ññ
 Y7 X ë *
* 3Ãwze vßtŒ] *
! t Ð WÎ ðƒ ]ª
ÏZ ë *
* 3à „ wze vß {z Ô¸ : wze ¶ˆ Kzg Zƒ x¥
XW
à ñe( 4) D 3g *
! g*
! izgÙC ( 3) Ë( 2)ì qg Z gzZHÇ*
! {zn kZ ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

18

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

„ ñe *
* 3 ïZ Â Cƒ (1) 7)
®¤Ð ä3yz+
$ Æñe #
Z b§
XD3 *
* 3g *
! g e b§kZ ðƒ

" à kZ ðÃÐ zz Å gZƒì Cƒ å ]gz¢ Å ä3n¾ 
¦
i VY k0*
Æ~ç izg izg {zvÎá Zz ~Š 
á 52 H7]gz¢
43X e
,™ *
c Y: k0*
Æ~ç «QˆÆ yŠ qZ ,™ H~Š 
á 5yŠC
Ù õJ/G
k0*
Æ kZ™ïÐ ~çì t 
ªq ÂVŒ 1(2)ì g({z Â[ZèY
]|gzZ (3)ƒ: ~§ ÂÐ w) Ð ÌŠ Z qZ ! vZ X Le 7Y ÃàQÐ
X (4) ‰ƒ]gz¢"Q™ÍiŠ qZ ]â ©ZÆyQ ˆƒ ~§Ð h

~g Z ÛŒ" z tØ» h§Z+

}g Zì k,
( HV;zgzZì k,
( tØg *
! g*
! ÂVŒ¼t ?+
há
eDÂÅ ÏS ì k,
$
( Hg7 Ð yQì„ » ›Å h]|,
6X
C ì
ªqt ÂÅyQì mÃX7mB‚Æh]|Ãëì
YE
6X
I
+
G
E
½
o
/
B
œ V é5F § õ & ø+
hŠ i Z {+

Ü ] ZÛ /

ñ*
c gŠ ÑZzOT b§T Cƒ 7§Ð Ú ŠÆ kZçW L L
( 5) ó ó*
@ƒ 7§Ð ]ZÛ
ñ s§,
' z È mi Z 
¨
0Z Ü B i‚,
+
' 

C D â ÛgzZ
ñ x Zg ÑŠ ,
' gŠ x Zg ÑŠ
’ gŠ ‡ [ W ,
' *Í :

}½: wŠ ( 3) ì *
@Y *
c*
0 g Zƒ ÂÌ~ kZèY ( 2) *
@ƒ 7°» *
* 3sÜ%Æ ñe ( 1)
G
G
i4]
ö§ Z ÃT ( 5) Ñ ì ]gz¢š Ãg
G {g *
!zŠ ™ÍiŠ qZ H
Š½wŠ Ð ÞZ x ©Z ( 4)
X ø7k\ ÅkZÐ W
Å ã*
0 ƒH
Šƒ hÑn% » ( k\ )

Y â2011 ~gzÛ

19

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ 

,
6 {g )Æ1 ìg| +
&ðe Ã[8gzZì ~ ŠÍ[8 L L
.ƒgzZ
Æ1É 7gŠ ‡,
6 ã*
0 ë 7ët Ô ÈÐzz Åk\ $
X ó ó b§Åg F ÆOT,
6 {g )
@Yƒ Ì »,
*
6 uqZ gzZ 
ªq qZ w) s ÏZ ÂVŒ gzZ
Lg (2) k ,
( xŠÙC s ÏZ V˜  Cƒ 7~§Ð k Q ÌQ1 (1)ì
C ì
ªqt ÂÅs ÏZÆhw) ǃ wq HV;zì
.+
h',iZu@*
Va{Zg,ZŠl−!*
ò

.+
hzŠ i Z GÒŠ Y /
¦ÙC sŠŠ/
¤:

< sA ÃgùZ 6 *
@ƒ 7s/
¦ÙC Ð ähzŠ 3 Zg » GL L
ó óÇñ ,
(gzZ

C ì yát Åw)ÆyQgzZ
6
IE8
'
.-E
B+ X *
¹*
! V éE
5F
c gŠz ܯ ŠçG
V*
c 0*
KZg ~Ä:ŠgZŠ ï ¸ ø4h:

ÑZzOT‰ Å x¯Æ ~Ä: ì •Z Æ ŒÆ [8: L L
@Y%
ó óH
Šƒ ¹*
! yÒ » ŒÆ[8, Zì *
@Y {g ¹*
!*
c gŠgzZì *
C D â Ûvg ,
)qZ n ÏZ

EY
G
C-²&íŠgŠ „
åE
 Z Gî0~¢ ,Z Œ

I$
¿gŠxŠziν»z,
mg „(gŠ èE½hE
¯

r » GŒ{z {g lñ{ °½»gzZ1à ðÙzg h ¯ªL L
ó óY 7~ íŠ ì
+uxŠÙC ,
h
6 yK
¨Z Âw)z Œ»vZ ( 2) ~9J ,
( ªì *
@Yƒ »™ Y,
6 uqZ w)z Œ( 1)
X 7u ðÃÅx !ZÆkZì *
@Y ` •

Y â2011 ~gzÛ

20

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

V;z σ: »: Ì~ A
¼ Äc ¹,
Fì w¸ » >É

qZ ~ A
¼ ì w¸ » wq I Z ‰ ‚X Ï ìg Cƒ ¹,
( ( oû ³³Þô…ø] oû ³³³Þô…ø] ) )xŠÙC {zÉ ,
6 Vzgj:8™zÂ,
6 g]: σ)
®)
kZ ( 1) ì +
ZZâs ÏZ V;zèYÐ } ó ó3Š {Ãí 3Š {ÃíL L
g]zgjt ‚Æ ]¯ Å kZgzZ ǃ t $Z » i~uzŠˆ Æ iÙC n 
AŠ vß , Z ÌŠp ~ *Š ä ë X (2)ÐVƒ x¥ ˆ 
ƒ
¨¤Æ Vzgj
VÍß yZ '*
! t 1¸ 
¨¤Æ \¬ Z.
} ¡¸ : 

Xƒ„ »[.
_,
6 XªVƒ Ì[zìgŠË Cƒx¥Ð

wq »@g ¬

C D â Ûsg ¬ n ÏZ D™7ÙCª'*
! +Z »@g ¬
6 ^ VZ+
0gi {Š ,
6 VzgŠi Zg
Zg x £ à ¬ °ß–wq X k,

à ¬ wqt n kZ b7 Ð Vzg+
0Z ^ wq » g+
0Z Æ {Š,
6L L
óì
ó 7» °ßx £
{z n kZ (3)ì *
@ƒ 
¨¸ ,
6 wq LZ x £ à ¬ °ßt zz
c Ô*
@™7ÙCªÃg ZuZ (4)ì Lg ñƒ G ‚
kZ,
6 g ZuZÆ ])z1 Â *

C ì HV- {zÂ܉z
ëŠ: yï Â$
gu 2 Zg lÍ ëŠ: y+
hŠ Â ñzgx',0i Z ])
Ú Š: Ãgâ Z Òn Æ [8ÃyZì *
@W—g ,
6 V\WÃíL L 

Ð hi( 2) ǃ tØ »g ÖZÆ i~uzŠˆ Æ qZ ǃg ÖZ [p » ]“ÅvZ V;z( 1)
LZ °ßû%— ( 3) σ: w ðÃÅVzgjgzZ ]PÆA
¼ t ‚Æ kZ σÝq]¯
X*
@™7gÖZ »]Ý yZ,
6 VÍßgzZì *
@™
“ ZŠ,
' { z ( 4)ì *
@ƒ
¨¸,
6 wq

Y â2011 ~gzÛ

21

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ó óVzŠg
G : '*
! ÅkZ ÌÃVâ »gzZ VzŠ
C ì HV- ܉z kZÆäƒ+
0çÆ¥#z1 *
c gzZ
'
.-E
4,
6 Šp ôg gŠ ŠçG
@ g Z ™ z G g ZuZ L ¦æ *
*
!
Å kZ à kZ z™ yÒ Ö#t ‚Æ ¦æ g ZuZ Æ ™z GL L
ó ózŠ ä%~ 4,
6 Špz ôgz hg,
6
ªq

qZ ÅKÆ6Šg ZuZ ~ ¥# *
@™7ÙCªn kZ *
c gzZ
C D â Û *
* Ññ‰Ô7
&
X-¼E
m/
,
¤ :Zz 4 Â ~g Z+
0 Va ! 
„Š ѯ $ Va é<G
/Z Dƒ ! b§ Å $ ~Š ѯ ¤
qg *
! }pÐ ¹ L L
ó óY Ø?ú ƒ: ( û)4k*
0 }¾
ì ûŠ Z%(1) Ð4
§ Št Zg $ y+
h,
' /
œ x 4Z " kÓZ ,Z 7
J
4X3 e *
õJ/G
* W: ( û) 4" z,
'zgÆ ( 6Š ÿL & )) g Z+
$W $ kZ L L
ó ó CâÑ7Ð U»g ZŒèY
uZÙC uPŠ " ì à ¸¹ Å VÍß yQ ä *
* Ññ6,x £ kZ

C D â Ûƒ: *
c ƒû~¥#ì e DQ D™ÙCªÃg ZuZt ‚Æ
g8F ó ¸VW ݪ
B\ i Z åE
-E
47EÎ Zg ã ¬ é<XE
47EzŠ V é)I
5G
5G
åE
ݬ qZÐ VÂ*
! +ZÆ™È @Wä VM¸ ݪ} ,
(L L
X™( 1)

Y â2011 ~gzÛ

22

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ó ó( ºÛë*
! Æ5ßРݪŠ Z%) *
c Š™yZ,
kzÃ
1/
¤ Z ì H x OZ » VâzŠ (1) 1gzZ ì‚ ä *
* Ññn¾
ÙCªÃg ZuZt ‚Æ qZÙCì ÅÒÃk Q Â#
Z (2)ƒ: wÒZ [¦
: (3)z™: ÜÃ6Šg ZuZìÒÃ ì‚ Âƒ wÒZ [¦{z/
¤ ZgzZ z™:
ïŠ 7„¦g ÅVÂ*
! yZ Â] Z|}g ø n ÏZ Ôz™ï*
@~ yQŠp

Æ uZÙC  D™ÌÙCªÜ‰z Ë/
¤ ZgzZ (4) Vƒ „ægŠp{zÍ
X ïŠÈ¼ ~ m{ …É D™ÙCª7t ‚

ì ]gz¢ÅVâzŠ ò,
3z ñnÆb & Z

å¢q ~ k*
0 ƌ#
r™ Ý°Z a*
* Ññg *
!qZçO
kZ Â *
@WðÃ#
Z ¶: ]i YZ Å äWÃqZÙC å …m{ å܉z » ðË

c*
Š$
. Z e ÃVz+
h% LL ÌÅ VÍg ,
) , Z ì ]gz¢Ô C,
7$
.Ze,
6 
D™gH}°‡gzZ N Zw +Z D™ ñ„ ¹ Â ,™

gzZ ì L
<s Ü 7YZ Ât ì *
@ƒ x OZ VŒ Æ (5)vs‰
âi Ìt D™7„Ò ,
6 ]*
! ËÃVz+
h% D™ò,
3¹ 

vg ,
)qZ‰ Ç ñYƒ wZŠZÐ kZ Âe VâzŠ ò/
¤gzZ ò,
3'7
7‹eÃË 1Çt Ð k Q ä VrZ ¶à™³ ä $
,‚ ËÐ
gzZ *
*g â ÃkZ ä 
ƒ™ƒg+
& Â7„ H¼ÃËt ¬Š ä Vzgâ Y

kZ ~ ]gßkZ ì 
¨¸ wq,
6 kZ /
¤ Z ( 3 ) ƒ: 
¨¸ wq ( 2) á Zz %1 gzZ á Zzg
G ( 1)
» VÂ*
! yZ Â]Z|}g ø( 4)z™:ÙCª,
6 VzuzŠ ÃkZ ?ì gzm{z  H
ŠòÝðÃÐìÆ
‰ ( 5)Vƒ Ø '*
!
ƒÃyZ gzZ Vƒ ×zg b§Å `gΊp {z ì e D™ 7„ ™f Ç*
!
X Dƒ VŒ ÆVƒáŠ *
!

Y â2011 ~gzÛ

23

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

%N„ ¹ ¬Š  *
~æE
c Wk*
0 Æ vg ,
) {z ˆ Æ izg P H qzÑ *
*™ß
Vzgâ Y å *
c Š™ IÐ U» ä g—¹ ?ì wq H Y7 ì ~ 
ªq
IÂÐ „ U» ä ~ *
c â ÛÔÑ ä™ß= 
ƒ[Z Âиt Ã
g?
îUg ¯ñWÃk*
0 gâ Y Ð [Z ' H I7ÂÐ äg ?
îì H

ÌÃVÍg ,
) b§ÏZ 5 uÃ$
d¾Ð izg kZ Ç ñY v¸ {z *

4X3 e
X ,™ *
c Šg ?
î LL õJ/G

wq »Œ #
r™Ý°Z a*
* Ññ

'*
! m{ +Z ä *
* Ññ]| ¶ðË+Z ܉z k Q n¾
-!
AE 
ðâ ÛÌ]*
!t qZÆ yZ îÏ)E
‰: Åìt ‚Æ VÍß N â Û

}g ø ,gjgzZ ( p 12 åyEZ Â » kZ *
c Í )Ð N Y ~ A
¼ ë#
Z
':gz¹k*
0 }g ø Â î ‹ yWÛŒ/
¤ Z ! Ð ,ŠÈë ÂÏN Wk*
0
E
î0E
0Ò‘ ~ ÃT ðâ ÛÐ g ±ZÆ 
ªq Å V Œ ] *
!tä*
* Ññ1X î Y
ï» +ZÄc~ ¼
A ¶:6,kZÃÅ *
* Ññ܉z kZ Vƒ @*
™wú6,wq
X 5W: ¶~ (1) /Z à ZzÂÌÐ ä™]ZZ s§Ågjσ

9zŠ Å@g ¬~ A
¼

sg ¬ Ã ÏZ Ð ,™,
6 „ \¬ Z.
} ÃÌÐ gj » @g ¬
C D â Û

{Š™ á Ó Zg Šp V°¬ ó: {Š™ ZgDWV!*
pñzg i Z ÷pŒ
LZ Q Xì HÙCªÐ }n Æ VÝÃŒLZ ä ÂL L
X σ 7µZz ¶~zÂs§ÅvZ ÌÐ äƒzás§ÅVzgj ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

24

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

óì
ó H á Ó~çWÅV< ¬
܉z kZƒ *
c Š™gH܉z qZ ä [8ì wV+Z Å kZ
kZÃë *
c Š }ŠsWqZ ~ ܉z }uzŠgzZ (1) σ $
ezgôZzš ~
Vƒ hw) > W% n Æ » @g ¬ ,gj b§ ÏZ ÔdŠ Ð ~
~ VÂgßVâzŠ Â{z »qZÐ Vƒ vßÆ nzŠ ~ A
¼ ÂX (2)Ï
G
4}¢* 
fƒ /¥qZ {z èEG
* }uzŠ X (3)Ð ,™{@x » „ hw)

ËÃyZÐ ,g å 3Š { CZÃí 3Š { CZÃí ( ( oû ³Þô…] o³ôÞ…]) ) sÜ
G
4
}
E 
³*
* t ‚Æ » èG ¢*
*t 1(4)X σ:zÂs§Å — ~uzŠ
C ñƒñ ,
( ¹ ÂÐ \WÐ ë

IF
4& 
Š Âu { øL G
㠈 ' =

ŠzÛ æW l¸ Ú V W

aÆ u { qZ 1Xì - Ú/ Å l²p/
¤ Z yWªL L
óì
ó — ¹t ‚Æ

|ÅÞZ èE
L j8

Âä ë Ô„ ǃ Â~ A
¼*
*ƒ ^~ tØÆ \¬ Z.
} n¾
Vzgj¸ ^,Z ~ hw) z Œ AŠ vg ,
) , Z ÌVŒ
»: á \¬ hì H ŒÃhèE
L j8ä ?1¸ D™: ]Z Z Ìs§Å
ì ßt ñƒ Œ¸ vß ¹ ì 7Ýzg Ü r Z
l ðÃŒ
|Å kZì (Z ÂŒ{z Å7„gŠÅŒÆ \¬ hä VrZ

»Ú ŠÃw)Æ\¬vZ n Æ» ,gj ( 2) ǃ ~+
0zZ.
}g Z+
hŠÆ=g fgzZW Zz Ë% ( 1)
X σ:zÂs§Åq ~uzŠ ( 4)Ð BŠ w) » \¬vZ~ VÂgßVâzŠ ( 3) ÏVƒsW

Y â2011 ~gzÛ

25

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

çø ãö Êø Ôø ôÖ^øfeô †³_ø ³ìø ^³ÚL L: ì Š ág Z »VÍg ,
) n kZ Ë$7„W~™VŒ
CWÃ]“zg Zâ Z~ wŠ¼ ܉z kZ ó ó Ôø ôÖƒF àû Úô غ qø ø] äö ×#³Ö]æø Ôº ôÖ^³âø
X,
F,
'z Ñ*
!Ð
ƒyZ \¬h (1)ãÃz ´ ; 
ƒ{z 

tÅ9‚‰

gâÙf g Zâ Z *
c ûg Zâ Z ˆƒ x¥tÅ VÍß yZ Ð VŒ
MÃ bzg i´ ‚qZ 2vß¹ ~ tkZ (2) e
f™h

n¾ (4) Å/ÂÐ k Z  ZƒØ~ˆ (3)ìg Bh‹Z f iJk,
'
~ ]
y W Â|gzZ Ë$ƒ 7x¥ªgzZ |Åw)z ŒVŒ
X σ: x¥Ì

ǃ~ ]
y Wg ÖZ » ÞZ§â

C D â ÛŒ ~ÄÃÏZ ǃ 9s ÏZ V;z1
*Z {+
0Zpz *ïz+
0Z&pÙCiz
6
B+ X â
*Z {+
0â Â:z wzZ gŠ V éE
5F

ëzz yákªz wì i Z ,
F,
' }Z
/ ¦g V*
c B z ‚ x Ó íŠ

¼ gzZ ,
F Ñ*
! Ð kªz wì yáz ëz \ W\¬vZ } Z L L
)
/gzZ H
Šƒ x Ó íŠ ,
F,
' ÌÐ kZ J ,
7 gzZ ‹ ä ëgzZ ¹ä VÍg ,
ón
ó ™: yÒ »\WÌ:z qZ âÃx !Z
C Ç < ß,
FV- ܉z kZ ÇñW܉z »s ÏZ #
Z V; 

Bgâ » vZ ÃgâÆ » *
c gâÆ ™f ( 2) á Zz äƒ »gzZ á Zz äƒ uh ( 1)

X Å/ÂÐ kZ ÂZƒ kˆZ » tKZ~ˆ ( 4)ìg BiÅvZÃiÅ bzg ( 3)

Y â2011 ~gzÛ

26

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

â U{gŠ ŠgŠ S – £ â Uá » gŠi Z WgŠ : *
!s "
»U{ }g ø n ÏZÔ W: *
!s" »: á » }g ø ªL L

óì
ó 7) ðÃgzZ ›ŠgŠ S~
„ ZpgŠ (1) Å $

ezg: *
!s" ܉z kZ ~Š e Ìzz ~ kZ
gzZì Zƒ ~ wŠ)[ZgzZ ǃ: ~ wŠ)܉z kZ8™n kZ
C ìt yá ÂÅkZ Ë$ƒ 7,
6 wŠ ËB‚Æ)iÅ \¬ h
åhI±,
' x° ` u V˜ åhI±,
' D ] ³ yÎ a

ó
ó CYƒ+,qƒ
 ì CƒŠgZz6,»iÅ Ç[8Z
# ªLL
( 2) 7ðà ú â ÐOŠ Qì ÐOŠ S ú â H
Šƒx¥Ð kZgzZ
NŠ 7= ? å *
c â Û — oû³ Þô†F³ iø àû³ Öø üÐ| Ïñä \¬ hn ÏZ
E
1 h
MWçC$܉zÙC Â{z Y W7Ã~ *
c â Û7û pF…] àû³ ³ ³ ³ ³ ³ ³Öø ü h
M

C 7܉¤ Å (3)g Z+
hŠ ·~ V\W~g ø VŒ
xg ZŠ [ëWVa ì â :gz {Š,
6 " 0 ÒŠ6,8,Z 0',{Š 6,8”
Ç[8Z÷:gz X ‰ƒ {Š,
6 ]‚,
6 çW{Š,
6 B‚ÆçWtL L
X óì
ó {Š,
6 " #â Å `gÎ

i§ » ~+
0zZ.
}§Z+
hŠ ~ *Š

ÆyWÛŒì ]gßt )ZÐ 
ƒÅÚ ŠÆ yZ ÂVŒ '
0Z
C ì*
@WŠ *
c Ä» —=,
6 kZ ñY 1™{@x »w°z w)ÆyQg+
s§~g ø ^z»g ~ äW: ÃÆvZ ( 2)8™
„ ZpgŠ Åg Z+
hŠÆ}Š,
6 gzZ [sË% ( 1)
X 7]¸Åä™
“ZŠ,
' ÃÞZg Z+
hŠ ~ V\W~gø( 3) 7Ð s§ÅyQì Ð

Y â2011 ~gzÛ

27

Z%‰ KgŠ Šg ZŠ éy+
hŠÙC

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Év',
gŠÉñ1Va ê —KgŠ

ÿTì —~ Év,
'1 b§T Vƒ —~ K~L L
óá
ó NŠ~ x¯Ãí {zì éZpÅÚ Š}÷ 
ìg â Û\¬hÐg ±ZÆ*Š *
c Í b§ÏZ
Z% ‰ KgŠ Šg ZŠ é y+
hŠ ÙC Å

óá
ó NŠ ~x¯}÷Ãí {zƒ×Zp »Ú Š}÷¿ L L
t ðÃ/
¤ Z ¶
ªq HÅ ¥‚ ܉z kZ å H
Š J,
7 (1) yWÛŒÌZ

X å »i ZzWgzZL ,
WZt¾
gzZ ñY *
c Š }Š (2)B»Ã#
r™ ~g ‡7Z Zg f Vƒ H~ Â
4<X²Ð yZ
]Š Þt ǃ: ,
WZ Ìu { G ³,
7 B‚ÆLÏZÃkZ õJ/G
~ kZ ÌÐ iZzWgzZL%ZX(3)ì ,
WZ »yWÛŒÝZgŠÅ%Z kZìB»

gzZ *
@™ ;g 7ˆ ÆiŠ zŠ qZ ,
WZ » iZzWgzZL}uzŠ ì CYW!p¼
XCƒ7(5) ~§Ð kZ ñY ‹ ÌA (4) ì ]z'+Z~ yWÛŒ
4E
5_wçÏ{½Y ~gZƒ1ǃ ,
WZ Âg*
! « õJ/G
qZÐ ]gß@Ë

ãÃÌ]¯Åx¯ÆkZ Âì ãÃ1#
Z Xì ãK
¨Zx¯{zèY ÇñY
",
7 ªÆ X *
@½7Y Ð kQ ñY HgZƒ„ Hìe » yWÛŒgzZì
b§ÏZ ¹*
! Šp{z‰x¯ » \¬ Z.
}tèYƒ k,
7 9gzZ Ø" ÑZz
(p 12*
@ƒ7*
*Z,
6ÐgZƒ‹Ò )ì ¹*
! Ì]¯Åx¯ÆyQ
x*
* » [Â qZ ÅèD( 2) 12 å J ,
7 ~*yWÛŒ¼ ä Y Z ÛŒ‰¬ Ð äƒ qzÑ÷z ( 1)

wŠÐ kZ (5)ì k‹ ( 4) å,
WZ » yWÛŒ]zˆtÅ]*
! kZì °» „Z͸ ( 3)ì

X*
@½7

Y â2011 ~gzÛ

28

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ïÅyWÅ*

Å \¬ hÜï,
' ¯ ex¯ î0<Eg+
$ Šx¯ ªyWÛŒÍgzZ
[ëWÃ q ÃÜì Ú+Z ÃkZ Ð h]Z f 1(1) ƒ:$Z f Ú

gâÚÅ kZ }uzŠ ì ]Z f Å kZ {zì [ëWmÛŒqZ : Ð
gâ: q Ãt gë}i ¶a q à ~Šì ì‡B‚Æ ]Z f ÅkZ ì

Ç*
! Ð Òb§Å}i:gzZì µÐ Ò:ì b§ÅÛ*
! ì‡
: gzZ ì‡B‚Æ ]Z f b§Å$Z f ]Ì:GŠx¯ b§ÏZ Ôû
Å
_Š Zj}uzŠÆ äƒ _Š qŠz*
! É þÒ›3 Zê b§Å_Š Zj}uzŠ

Ò

ì*
@Y ¹vZ x¯ ÃkZ L
:Æ m]” ÏZ gzZ þ 3 Z +
h” {Š *
ci Ð

kZ ä ܉Ð(ÏZgzZ YY ¹7vZ x¯Ã_Š qx¯}uzŠ
š ì ±ŠXtgzZ Ôƒ _Š q » kZ g¼Íì *
c ŠÈ *Š ÌÊx¯

X (2)7,
^Y Ì*
*™np~ kZ ]gz¢

! pÅyWÛŒ

m{ qZ ~ p ÖZ yZì Ýq ,
6 Vß ¸VâzŠ Š°Z÷ ¹*
!
YÀE;X²
Ð o ÖZ Æ yWÛŒ#
Z : (3)CW7ö 5 ~ kZ Ð Tì yá

yWÅ*
! e~uzŠ _,
7 ë o ÖZ {zÆ yWÛŒªyWÅ*
! ŠqZ ÒzŠ ÅyWÛŒ ( 1)
á Zzg
G Ã÷zÆ ]|7»KÆ x Zúì ÂXt ( 2) H ä vZ†» Tx¯ {z ª
CZ ñW: ~™Å T H
Š H™f ÃkZ n kZ h
M™ÃO g *
! ÅX kZ ¸ ÌY fèa
X*
@W76 *
* Z,
6 ( 3)Œg]

Y â2011 ~gzÛ

29

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Æ ä™¿,
6 kZgzZ ì Ë$ƒ ~§ðYÐ ãçÆ kZ  *
@½7Y
wqZg Zâ ZgzZÐ yWÛŒ ãçg Zâ Z vß vZz Xì Y½Y ðYÐ g Zâ Z

1Xì u,
6 u ËÃyZ:gzZ Cƒ 7~§LÃyZ `ƒ sæÐ
ÃyZ ª7uÌB‚Æ u} ,
( ÃyZ ~¨ £Æ kZìt {×'

Xì Ht ‚Æ kZ Å¿Z 8ì u (Z ~ ì" kZ
Ë$ƒðY ~§Ð }pÆ kZ Âì 
ªqt ÅpÑyWÛŒ#
Z n¾
‹*
* Z,
6 y*t Í Z åE<XÅÔì Y½ b§¾Y Ð ™f Æ ÞZ x ©ZgzZ ì
Xì g Zƒ‚ »g(¥É ì 7{+
ZÃ" g Zƒ» kZ1ì Zƒ

zz Åy*§Zƒ

**
Z,
6 Â̵ » \Wt Âì Þ.‡Æ ähg]*
! ãZ,
6/
¤ Z }uzŠ
+
4E
CG
Vß ZzDqZ V;z  å H
Š ` ¦~ #
Z X õJ/G
Š äYõkZ „ \ Wì

CƒÙCªè¸Å kZ ~ x *
* ¬ å *
c Š w+
$ n kZ x *
* »DLZ ä
{g *
!zŠ å ¹÷z qZ ,
6 kZ ä~ Ô H
Š Ñ+
$ x*
* n Æ äÖ ÃkZ ¶

}g ø ¹ ä VÍßÆ DkZ Ô Zƒ ™f » kZQ ~ ÷z  H
ŠQ #
Z
%NÃë~÷z ̬ ‰ ,
ä#
r™qZ Ô ¹„zQ [Z å ¹ > ZæE

e™ b & Z „ wzZ ?/
f
¤ Z ¹7ä k Qì *
c Zz„Špä ? *
c Š [Z
¬ \W/
¤ Z ìg Zz\W b§ÏZ : (1) CW"
$âVY Åì {g!*
zŠ Â
X ¶Ât @*
7,: I{g !*
zŠ y*„z= Âe
f™ b &Z KZ™ÍÃ}p
X CW7]gz¢VY ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

30

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

zz Åy*[NZ

Ü z kS ä ~ $

eWt X Vƒ *
@™ qzÑŠ°ÝZ ~ [ Z
eW¸ ( ÑZz ",
$
7) à*
@ Â*
c W~*~ #
Z Ð t · Z ì Å ]zˆ

c* 
Ç Vz™yÒ » $
eWÏZ ` W *
c W~ wì}÷܉z Ï Q å ;g| ,
7
ä \¬ h~ $
eWkZ X ~+
h Š ß,
FÃyÒ Æ $
eWkZ ä \¬ h

VâzŠ yZÄ1(1)ì ~Š (,
F Å ]
y WgzZ ì *
c â Û IÐ xñè ñ*Š
y Wz *ŠÐ Tì Ð (Z(
V/Ð } hð|-Z ÅVâzŠ ]

X Y™7(Z ðà ZÎÆ\¬ Z.
} ªZz ~Š â ÛÙCª~

|ÅŠ ÑzZz wâ

:ì *
c â ÛÙCªÐ wVqZ *
*ƒ |" » *™ ¬ Ð $
eWkZ
lö^³føÞø ä´ ³ eô ¼ø³×ø³jøìû^³Êø ðô «³Ûø³Š$ Ö] àø Úô³ äö ³ ßF³Öûˆø³Þûø] ðõ«³Ûø³Òø ^³nøÞû‚% ³Ö] éô ³ç³ nFvø³ Öû] Øø³ %øÚ$ Üû³ `ö³ øÖ hû†ô³ •û]æøü
( 2) û ]…÷ ‚ôjøÏûÚ% ðõ oûø Øù Òö o×FÂø äö #×Ö] áø^Òøæø ½ xömF†ù Ö] åö æû …ö „ûiø ^Û÷ nû,ô âø xøfø‘û^øÊø š…û Ÿø û]
ô
ô
ô 

û ^³nøÞû‚% ³Ö] éô ³ç³nFvø³Öû] èößø mû³ ‡ô áøçû ³ßö³ føÖû]æø Ùö^³ Ûø³ Öûø] ü :ì $
eWt ˆÆkZ 
ì x¥Ã
ƒ] *
! t gzZ ó ó öZg Wz M
“i Å *™ ]§Š ÑzZgzZ wâ L L

ÝZû% » kZ Âì ,*
@#
Z gzZ ì C™ Zƒ ,*
@Æ k Q Åq ÙC M
“i
[ƒ y Ò ~ $
eWÅ,
6zZ ª¬ *
*ƒ |" » (3) q‹gzZ Zƒ ÁÐ

Å Ï+
0i ~eŠ Ð VÍßyZ \ WgzZ L L( 2) *
c ÑŠ tØ » ]
y WgzZ H IÐ w”Æ *Š {+
h I*
* ( 1)
]*
@m Å}iÐ )g fÆkZQ *
c ‚,
' ã*
0 ä ëÐ y WÜì +Z {zØâ ÛyÒ 
ªq
~g7 ,
6 qÙC \¬vZgzZƒ CQ f ñZ h Z ZƒjZ} zYƒ { ,
mg { ,
mg {zQ VƒIƒ yR[p
" Å *ŠgzZ ÁÌÐ *ŠÐzz Åäƒ ,*
@û% »Š ÑzZz wâ ( 3) 45:» ÒgÎ p
ng ]gŠG
G
-š¢
XH
Šƒx¥zgŠ »Š ÑzZ Â_ƒx¥¬ ö z

Y â2011 ~gzÛ

31

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ÐM
“ i ÂqZ ÂÔ Çƒ¼ ÷ ,*
@ » kZ H
Šƒ x¥G„ŠpÐ kZì
G-š¢
ÆkZgzZ Ôì )
ºšz #
sbÐì *
c â Û ãZzà ö z" ÅyZgŠkZ

ÒZ , q Å M
“i gzZ öZg Wt {z gzZ ì NÌgzZ qZ ~ kZ {z´
" » y´ gzZ wâ ä \¬ h  C™ Zƒ ]gz¢" gzZ +
ZZigzZ w‰
„M
“i 
ƒtì *
c Š â ÛÙCªÐ M
“i  *
*ƒ ]gz¢" z |
Tì [£Ã ?Š ÑzZz wâ ì t È : 7¼ gzZ M
“i

èY ,q +
ZZigzZ ]gz¢" {zƒìgƒ ç ?™hgÃ]
y W~
lZ Y ’ [£Ð ]gz¢ «g gzZ ì (1) ]gz¢ «g Š°Ð wâ

8¯ [£ÃWZz, ZQì ôZz gŠôZ1 n Æ Š°ÝZ Â(2)ì
¢
{z ì [£ (3) ÑY ’ gzZƒ ç~ Ï Q yŠ ]Zg 7„ ܉×

Špwâ n¾X 7g ±Z Þ.‡ ì { izgP Y ’ eZèYì |" Ì
Y ’ Â{zèYì Q
S ÌÐ kZ Š ÑzZgzZ 7/
¦ÙC Þ.‡Æ ä¯ [£
Æ q âY ’ gzZ (4)ì [£n Æ q âY ’ sÜ7Ìn Æ Ñ
¤ Z ƒ Š ÑzZ Æ „ \Wì ]gz¢ H Å ÏZ n
gzZ ðƒ: Š ÑzZ }÷/

Ã\ WÅ q âY ’ }uzŠì Ë$ƒ q âY ’ ÌÐ kZ ÂIƒ zŠÆ \ W
܉z kZì [£~ *Š ~Š *
!WÅyK
¨ZÃ\¬ hJ#
Z (5)ì „H 
yÃá Zz ¶Š ñZg ~ kZ \WÐ ,™ ,Û+
D Å kZ {z J

ÅyY KZ ( 3)ì nÆpg ¹*
! Ã\WLZ *
*™ Zg7Ã]gz¢gzZ ( 2)ì *
*™ Zg7 »]gz¢ ( 1)

¹*
! à q â KZÉ 7Ìn Æ Y ’ CZ f Š ÑzZ ( 4) ì Ï+
0i J#
Z ì {izg P ̦™
X„HÃ\ WÅg ¹*
! ÆVâ K
¨Z ª q âKZ ( 5)ì CƒŠ°nÆpg

Y â2011 ~gzÛ

32

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Æ „ \ WÐ ]gßkZ Ì{zgzZ ìg „ ¹*
! q âÅ\ W{ Z ({ Zp
XƒŠ ÑzZ

N~™f Ä°ÆVY±gzZ™£ ÃVñ

à (1) y´ ä \¬ h(kZt {zìÒ Þ.‡]*
!qZ VΠ
ì t  *
c zz Å kZ *
c â Û7yÒ Ã (2) ]¯ ì *
c e *−Z >³M
“i

Ùp {Š *
c iÐ VñÃVÍßèYì 3g™|" Ìä ?ŠpÃ]¯
u { H {z qŠ ,
4}g v Â(3) Bw*
!z ˜À ÂÃVY±gzZ ì Cƒ

X ÏVƒ*Š (4) M
“i 
*
c Š et ä \¬ hìt ~ ä™:™fÆ ]¯N ZuzŠ
G
" i ]¯
3G
'ƒ*Š M
“i Ì{z/
¤ Z : {M
“i¡É 7Ì*Š ï
LE
gzZ *
* â Û *Š M
“i à y´ sÜ: D â Û™f VŒ ÌÃyZ \¬ h Â
S²èY 7M
é¡E
“i ÌÅ *ŠVH±ì ?Š ÅkZ *
* â Û:™f Ã]¯

?7M
“i +Z {zgzZƒ jM
“i,
6 x ¬© ì CY ª{z *Š M
“i
+Z gzZ VH±âZ Æ yZ BŠ 
ƒgzZ zQ n n B‚ ÃyZ
XM
“i Å y¡{zÉ 3 Zc3 Zg W

?Š [,
6 [zÆ{Š,
6

ÌÐ ¹}uzŠ *
c Wò{g á Z s§Å ?Š Å {Š,
6 Ð VŒ
@ÅkZ
ë ]gúÃ]gú~zŠg QèY ñY*
c Z™{Š,
6 »VÂgúì CƒG*

ÃVÂgú ItB‚Æ kZ ÂÔ q Å äÖ ~ ¹pÆ T
X ÏVƒM
“i z $
di)
¯*
! H{z ( 4) ¤ ( 3) VY± ( 2)ÃVñ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

33

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

−: Ãq ÅÜ î 3: Ãq Åä3 ñY ¹V- ‰ì (Z î Z™: {Š,
6
]gúÃyZ î Z™: {Š,
6 ÃVÂgúì ½Ìw¸t Âì ÙCª *
*ƒ½ » k ZgzZ
X ,q Åg~ {Š,
6 {zì ?Š ÅkZŠp I

7^z»g~ ½{Š,
6

G
ðƒ ťРdö0  ,
FÐzz Å {Š,
6 'gú¸ ë C*
c ¹,
FqZ
7{Š,
6 'gúÅ Vñ¸ Kg yZ ÂWZz ÏZ V; Y ¹ ä ~ X 
]*
! ÝZ Ô‰ {g „ lñ{ {z™Í[ Zt ˆƒ C*
c ½¹ '™
É 74Š ðÃÃÏŠ,
6" *
c {Š,
6 ~ äƒ C*
c ½) *
c C*
c ½ì t
Ì~ {Š,
6 {zƒzÂ,
6 ½Å VÂgúÃx ¸Ë/
¤ Z Xì ÃzÂ4Š Z ,
( ~ kZ

{Š,
6 ÂñY Hg¨É Yƒ 7¼ Ì~ ÏŠ,
6 " :gz h
M }Š ½
]gz¢Å wì q ½Z gzZ ð; n Æ ½èY ì Ë$ƒ {Š *
c i ½~

Æ·_ ÌŠ%WZz ÏZ ì Cƒ Ýq {Š *
c i ~ (1)ðË´Í {z gzZ ì
Xì { i Z+
0Z b§hZ » kZ ÃY C 6 D™ Hlˆ ðË´Í n

Å VÍß x¥: (2) ú â : ì ¥Æ xE  xg ~ {Š,
6 » VÂgú:
4Ó¨G“
X B°o »½Ã{Š,
6 Nƒ H èG

yv»#
s(z§ÃVÂgú

]gz¢%Z Å #
s(z§ n Æ ]g ˆxEgzZ ]g ˆxEV;
~/ŠÐ #
s(z§nÆyZ ,jÁgzZ2Z ³*
* 'gú1ì

X 7^z»gì g ÇŠæ nÆDw”Â{Š,
6 ( 2)(Å ðË( 1)

Y â2011 ~gzÛ

34

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

<Ñ n ÏZ Ïñ ,
( ]g ZÑgzZ ~Š Zi WÉ Ïƒ: ¹,
F ¹Ü Z ª Ç
]*
! Ï Zg f ,jÁ+ZtèY ~Š 7t :~B; Æ VÂgúä

» t :,
6 ]*
! ~,
( „ ¹ Ë~ VÎ,
' Š% CY ƒÙC*
! Ð 9W,
6
VÂgú Š%„, Z Â{Š *
c i:gz qZÐ ~ Vzg ZÙD Ì{zì *
@™p
Ù Ât  Cƒ t :~B; Æ VÂgú/
C
¤ Z gzZ D™ñ,
6 V- ×+

s(z§¸ nÆ VÂgú'X '™ 1™~Š á5nŠ t :ÃÙCØ·
#
y{zì ]gz¢ÃyZ ÅV1ŠX,™ 1Q ^~ yLZì °»
Ð (1)Î |ÃVƒ H Â~É h
Mƒ Ýq » yZ „ ™{g ~

\WÌ{z ƒ T e á Óz§/
¤ Z X 7]gz¢Å kZ ÌÃVzŠ% ÂBŠ
Ç ñWÃá Ó (Zg+
0Z „ LZÃ ?ßNŠÐ V\WÅwŠì Šñg+
0ZÆ

C ÇñYƒY =ZÐ V- g Z]wYÆ*Š
A+E
WgŠ èE.F¤ wŠ gŠ Òy+
0 Ári  ZgŠ ‡z` åhI±„
 ƒ/
¤ Z„
0
# ì ~B; }g vZ
S M » kZ ì mŠpg+
0Z }g v L L
ó ßó ™§ì e Y
|$
„ #

~q pZç? Eb 
„zŠ ñà Va
 #

~q pá Ó /Zg {+
h/
¦ ]ï
˜ÓÃd]ïì ]gz¢ HÅkƒ ~g !*
gŠÆ [8Z
# LL

X óì
ó #
~q HÅ

X BŠ/
¤ ZÐ ÃàZzÚ ŠÃ|( 1)

Y â2011 ~gzÛ

35

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

{+
ZÃ »vZ ìm

Ð V\W „g 7]gz¢ÌÅ kZ ÂÃkZ ˆï
ªzŠ ÃT
äƒ C
Ó*
*Ã C
Ó X Çìg x
yz lp Ì~ 
ªq Å ðC
Ó*
* {zƒ *
@Wü

ä VÍßÃŒ „q
{*
* Ññ]|1¬Š 7ÃËä ëtˆ Æ
Å ðC
Ó ‰ ¸ t, Z Ì~ 
ªq Å ðC
Ó*
**
* Ññì ¬Š ÌZ

]*
! ¸ „ äZ¸ : ÂÑ *
* Ññ¶]*
! H~ *
* Ññ
y W¸ ~ 
ªq 
ì 
ªzŠ {zt vZ ìmª h
M™Ýq Ì\W{z ¶ÝqÃyZ

Ù ~ ñYŒ: t Sg 7]gz¢ Å á Óz§ ˈ Æ kZ
Ì~ 
ªq Å ðC
Ó*
*Ã *
* Ññ Vƒ ;g™[™s§Å *
* ÑñÃÖ#Z™z

yZ X¸ t\ Wn kZ ~ 
ªq Å ðC
Ó 6 å *
@WÄ (z
Æ*
* ÑñÉ Ô7ì H „ |Å Ö#Z™z Ùt ‚Æ ]Z|

Æ ðC
Ó n kZ å: „ mÐ *™ÃyQ åvZ ìm¡L
: » yEZ
¬ Vƒ ñƒ lpÐ kZ 7=É å: §¼ Ì»g D Y
X 7Ã,
6 ËZÎÆ[8[Z ¶C,
7 Ã,
6 g #Z

Ag" Ð ÅvZ IZ

kZ (1) 8™ *
0,
' lgØ{z åµt ÃVâ ZŠ *
*,
6 ] Z|yZ k\Z
43X e ãZôJÅyZ n
7„ m¼Ð *ŠÃX8™t lgØñ; X õJ/G 

ì 
ªqt ÂÅ ]Z|yZgzZXƒ [£ *Š ÃT Ç}™{z ÂlgØ
X8™ Z9Š YðÃ{z ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

36

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ 

D™ÙCª ~g ZÜ Ð kZ ƒ M o ðÃÃyZ /
¤ Z ÌÆ lgØ"
( 1) XÐ B ¸ Ö#Óz o ÂÆ™lgØ
iz) o { አ*
! Æ¡o k*
0 Æ ŒgŠ ØZ† *
*¦]|
c Wâ »
Le bŠ n Æ { Õ{ a
yÃ\WzqZ » iz) o ~ å *

[Z ä \W1e
f™gà Ug ¯ ÂDƒ Ö#Ó
¨¤ ]Z|t /
¤ ZX Vƒ
C *
c â Û,
k’t ~
E
G
-B+E
x¡ o kƒ /
¤ Z wŠgŠ Š *
! { ( ê ˜ ¥ ~¡ ù Va

Z÷}™ Z.
} ƒ ÌJkƒ Åo}¾~ wŠ }÷/
¤Z ª
{ ( ù »vs~: â i k Qì { ( ù Z¾ 6(2) ñYƒ zg { ( h

C D â ÛyÒzz Å Ag"ÆkZÐW å *
@™ Zƒ
G-¢E
x
y & q / iz) ëL Ó$ ð 
‘ 4 o iZ ¸ ê *
c ô Zi

k Q ì BØ> አ*
! Å ]Zg SŠ Wª
‘ 4= Ð #
Z
qZ ܉z kZ ) Le *
*+
h
y7Ìá+
$ Æ qZ Ãiz) o Р܉z

-ZQ *
q
c â Û CW7i ZzW < c ¥ ÌOŠ S ]| ðWi ZzWÐ s§
ävÆ \ W ( 3) 7™âÆ Ëë uŠ ‹ÃVß ZzOŠ QOS ßš gzZ÷Zz

: iZzWÃË/
¤ ZgzZÐ B™ c ¥ ÌOŠ Q Â Çì e Y #
Z g R˜Ð
t ÃTvZz ( p 12ñY ` ™JQ {z ƒ VZ/
¤ Î n kZ gzZ ƒ B

Ö ÓB :tÂ}™7 Ö#ÓÃyZ Ì™Äg ~ ~WðÃ/
#
¤ Zì t Âwq » VÍß yZ ( 1)
܉z kZ ( 3) ñYƒ {( „gl Z÷ ( 2)ì …µÂÅŠ YËÐ yZ nÆ w”Æg ZMZz
ƒ o*

* »
„ ZpgŠ ÌL2 å{Š *
c i„ » Y =ZÐ ,
W ZÆ $
e© ÅŒ gŠ ØZ† *
*¦]|
Xì 12 D â Ûgz¢zÂ,
6
„ ZpgŠ +Z ÒZ ]|:gz *
c Š [ Z (Z n kZ „¸ å

Y â2011 ~gzÛ

37

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

èYì *
@ZÍ<Ð kZ {zÉ Ë${g 7kƒ ÅÃk Qƒ ˆï
ªzŠ
G
GG
4hI$gzZ ÷¡~vZ ìmÐ kZ
X ( 1) ì *
@ƒ Za ï

wq »Ö#ÓÅ\ /ô

ù Ÿ]‡zZ~ c ~ V]Æ\ /ô] Z|À ` Wvß
4X3 e *
~ å õJ/G
*™ÑwzZ à Z]| ë } D™
$
©E
gG
]Z| Â{z ñY Y7 Ð wŠ Æõz vZ x™Z]| Vƒ H ê
èY 1X Ð ¤Ã yZ ä VrZ Ð Vƒ q yˆZ Æ T
V© gzZ HyŠ ]Zg ¶: ÏÅ|ŠzZ È;á ÄÜ Å/ô]Z|
²~ PzŠ JÅ ò/
¤ yŠ qZ ¶Ø> አ*
! +Z ÂV;z Vƒ D™
ƒ y¢]|¸ ìg Y s§Åk Ë ƒ/]|¶„g ^ðÅN
dیРyÆ yQ #
$
Z Ýí.ÅZ÷Z 1 yT  ¬Š Ð gzŠ ä
? ìg Y V¹~ ðÅgN zZ ò/
¤J܉z kZ Ýí.ÅZ÷Z ~Š i ZzW Âñƒ
VrZ ÔVƒ ;g Y ~ lˆÅ kZì H
Šƒ ù Ÿ$
.zZ qZ » wÓZ M
š*
c â Û
xŠ { *
@ƒÐ í ÂwZÎ~ Ö#ª *
c â ÛÔ *
c Š Ÿ: ÃxŠ { Ë H n²ä
ò/
¤ Zg f N Yá p=Æ™*Â,
kŠ ~hðQ Hn²Ô *
@ƒ: wZÎÐ
{Š *
c i ÌÐ kZ v WÅ3L L ( ( ]†& ³uø ‚% ³ø]ø Üø³ß$³ãøqø …ö ^³ Þø ) ) :*
c â ÛÔ ñYƒ Á
X ¶t ‰ á p=k~ ðÅNgzZ \ðŠ Ï Q ™Èt ó ì
ó x/
¤
:*
c â Û~[¸ ìg | ,
7 [ ñƒ } 9,
6a
Ÿ\ Wg *
!qZ
¹™ƒ} 9ä ¿qZ ó óz™)
®¤ZgzZ’L L ( ]çû ³³Ãö ³³nû›ô ]æø ]çû ³³Ãö ³³Ûø ³³³‰û ô])
\W ó 8
ó ™)
®¤Z:Ð [: ë L L ( Äö ³³³³nû_ô ³³³³³øÞ Ÿø æø Äö ³³³³³Ûø ³³³³³Šû øÞŸø )
Xì *
@ƒ Za g O
_ZgzZ ã.,
6 ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

38

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Ôwâ  Çg X} ÀzŠ ä \W ¹ä kZ ?VY Y7 ä
} À zŠ ä \ W å *
c W ZÀ qZ Â~zÆ 
ƒ1 ñƒ „Ð
[Z eZ ? !vZ†} Z Ôƒ ë s ? *
c â Ûä ƒ/]| ? n ù
Æ Ý>Z÷Z ¹gzZ ñƒ } 9…/0 vZ†]|,
6 kZ zŠ }Š

yZ Z À »zLZ ä ~ ÂD J ,
7 i ú™XÃT å: Z À ðà ` Wk*
0
SG
!g ¬Ã
Å9
qZ ~ X‰ƒ} ÀzŠ k*
0 Æ yZ b§kZì *
c Š}Š îG
Ã\W\¬vZ ) ä×#Ö] Õø ˆø qø ¹gzZ Î äzg b‚™Ít Ô {gŠ e ÅqZgzZ à ¯

X8™)
®¤ZgzZÐ[ë7,[\W[Z ( ,ŠíñZ 
b
Ã ä™ uI uzg 6,yZ ¿ÙC » *
c ¬g ¶Ö#ÓÅ ]Z|yZt
/
¦ÙC ñY Å ÕÅT¶: q Ås
# Zg ðÃÄÜ~ ]gßkZ  åŠñ
: Æ kZ ƒ Z]| H ¶: ðÃq Å ¤{Š *
c i Ð kZ vZz 7
X 7LÔ¸ M
hƒ {fgÐY

wq » ƒ Z]|

Å kZ ¶q Å#
sZg ~,
( ÄÜ ñY 1 Ìyâ /
¤ Z}uzŠ
VÍß yZv*
! fÍ H ƒ wzgzZ kƒ Å *Š ~ wŠÆ T}™{z Õ
Ð Y:Æ kZ {z ì 3g™*™ 
¨¤gzZg ZŠ *ŠÃƒ Z]|ä
t Âwì Zg ø Ôƒ ug Iwìt ÃyZ Â−(Z {z/
¤ ZÐ Vƒ ñƒ {fg
ÃyZèY ¶: kƒ *
c wz ̼ Å *Š ~ ÃÅ ƒ Z]|ì
C ì ¤ {t ÅT¶ÝqÅvZ ìm
+ p Zg Vú{ z wÈ z +
0iÛ +pZg VY #
|Ù Z ,
F¾VW
ÅVTw*
! gzZ [òZ z wâ z yY {z 1yTÃ\Wä ¿TL L

Y â2011 ~gzÛ

39

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ó óu™{ Zz,
6H
ôg » kZ ÌLÃyZ Ô H ÂQ:gzZ Ô H ÂB~,
kŠ ÄÜÃyQQ
kZ \Wƒ ÙpÃyZÐ ] *
! TQ Dƒ lpÐ kZ Â{zÉ å Yƒ:
( 1) X D
ú { ZÍN¦æ ðƒé„z Ât ?yÃá Zz ä™ ôg~

N

G
G
¢
š
“i y´ gzZ wâ : ìg â Û\¬ hà ö z " Å *Š ÏZ
M
öZg Wz M
“it {z *
c W~™gzZNqZ~ì M
“iÃyZgzZ *Š > ðG3W8
Í „ nZ²Z ÌÙCZ Æ *Šì *
c et ~ kZ Âì Ð ~ nZ²Z
éx)~Šz LZ {zÐzz Å äƒ ã Ã1 D WÃÙCZÙC„

{z èY ÙCZ ÌnZ²Z Æ ]
y W~ ¨£ Æ kZ Æ nZ²Z
ÌgzZ ÂñY Hg¨/
¤ Z ~ ‚f ܉ÎS Â]ït ] Ò™ ]ª*
!
X 7„ •Z ÂÅyZÐ N Wò]ï

4]wqZgzZ™£ Æ’™wqZ
zz Å™f x°Æ îJ0G

kö³ ³nFÏô ³ ³fFÖû]æø ü :ì Š°yÒ »z
b ÏZÆ$
eW,
F{Š *
c i܉z kZ=
~*Ægæ yÒtèY û ¡÷Úø]ø †º nû³ ìø æ$ ^³e÷]çø³$ø Ôøeùô …ø ‚ø³ßû³Âô †º nû³ ìø kö³vF³ ×ô³ ’# ³ Ö]
4E
5_ÎÔì Ð ]Ò™] ª*
¹*
! D â Û\¬ hõJ/G
! gægzZì ;gƒ
yZ gzZ Ð g ±Z Æ [ Z N ( wqZ iZ ) Š Z%Ð Vzq à Zz g

Xì Zƒ Z ,
7 ú {ZÍgzZ 7*
@™òúŠ ¦æ ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

40

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ä \¬ hVŒ X 4 {Š *
ci qŠ ,
4Æ g ÇŠgz,
6 }g vÐ g ±ZÆ
G
+
G
*e $
eíg Zæ » Y ’ Š°èYì *
c Š â ÛglÃwqZ Â
» kZ þ©B Íì *

µZz ÚÅ kZ x|»]ª*
! Â*
@ƒ™f » wqZ/
¤ Z :ƒ~ „ wqZ ÒŠ â
X*
@ƒ: ôÜ~gÃ芰Â*
@Yƒ ,*
@™ƒ
3Ť ]ïP VŒ gzZ
Vƒ *
@™™f U¿ÃyZ gzZ ~ ‚f: é)ЛE
( 1) ] ª *
! Ì{zèÑq *
c â Û7™f ÃÑÁqZ ä \¬ hVŒ t qZ

,Z (2)ì ]ª!*
{zgzZì ¼
A Y Z
b Å’™wqZ b§TèY Ð
*
*™"
$U*» Y ’ ÅwqZ VŒ Z
# Âì ¹!*
Ì{zgzZì 3ZwÅÑwqZ „
43X e **
X åõJ/G
™yÒ ÌÃyZ Âì Š°
Y Z
b ÅÑwqZ ‰èY 7t :ÑZ ZyÒ » yZìt [ Z
Vß Zz Y Z 
b kZèa 1ÅuÑz¬‰ì ¹*
! ÍʼngzZ (3)ì ¹*
!)
:ì ]ñV;zÃyZ:û o³ nFvû³ mø Ÿøæø ^³ ³ ãønûÊô löçû ³ Ûö ³ mø Ÿøü :ì 
ªqt Å
kZì Š 
á gZ Ì( ì Ï+
0i: ) o³nF vû ³mø Ÿø 0ÆT]§ +Z Âì Ï+
0i
H"
$U*
ÃY’ nÆ yZgzZ ñY HsßñB‚Æ ]ª!*
ÃkZ 7.
Þ ‡
Y’ ÅyZ ]Ò™]ª!*
}uzŠ (4)ìÆY’ x°éY’ {zèYÔñY
\¬hgzZì Æ( )s§Å ¹!*
)oû Îô^øfûÖ] oøÖô] Ù^’ø ³mûô] ',¯É 7~½¡
(5) ì à Zz ä™ sÃmÐ kZ Â{zÉ 7ÃÑì ÄímtB‚Æ
Å]Ò™:X.
Þ ‡Æä™sßñB‚Æ]ª!*
„’™wqZ n kZ
Xì °»nÆ’™wqZ „]ª!*
ÂsÜ:gzì nÆ(6)±Â¡{

‰ H 7yÒ n kZ ÞÃyZ ( 3) ì àZz g å A
¼ ( 2) á Zz g å( 1)
%N
(Z *
*ƒ ¹*
! »yZ ( 4) ( 5Yƒ s çÐ lg\ Å Ë *
c Ð/ª)ì ¹*
! ) ZwÅwqZ} æE
Xì nÆ#
sŸz sÜ ( 6)ì àZz äh Âm( 5) 7„ {z *
c Íì „

Y â2011 ~gzÛ

41

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

[Z »µ

t ì Æ emz1 Y ’ Å’™ wqZì ¹ä ~ t gzZ
—ÙC) û äü³ ãøqûæø Ÿ$]ô ÔºÖô^³ âø ðõ oû³ ø Ø% ³ Òöü :ì +
h í!ÌÐ ù,
6 ¯ Å‚qZ
( ]Z f mZ ) îG!Zf ÂqZ ‚Å ( ì à Zz äƒ uh Æ ]Z f Å kZ ñZÎ

ˆÅÌÐ (ƒ nÆkZ — {z)ýä×ôqû Ÿøô áø ^Òø ^³Úø ‚qZgzZì ˆÅÐ
XÐ g ¹!*
Ì܉zÆ Ý¬ Y + H’™ wqZ ñY H:µt 6,kZ ì
1Ð N Yƒ Y +Ã,
kŠ¼ qŠ ,
4Æ >ì t [ Z » kZ
G
5Ò ¡ )
©$E
q éŒG
Z 8²èY „ ¹*
!*
c Í {z 8²n kZ (1)ì îÏG
®‚ {zèa

 ;g ¸ Jx áÐ ð¿V# ë ê†(2) *
@Y H7g ±Z »¾
kŠ ~hð{z/
¤Z
6 kZ ðà ƒ H
,
ŠÖ nÆ ä™[O
% ~3 Zg nÆ,
î0Ï›^Ik wVgzZ åÌ´ 4 õ*
0 Â{z #
r™ { Zz *
@™7nZ ‹Zt

» kZz{Š *
c ièÑqì *
@WÃ×zg {,
]ZŠ Zg7 qZ ܉zÆ 
•wÐ !Z
¤ ZgzZ (4) kˆÑZ xˆ *
/
@Y H7g ±Z » O g *
@k Q 8²1(3)ì qg *
@
G
G
Ð ~ç«AX ‡gQgzZÃg ( Ð ¹É (5) ñY *
c ƒ:,
6,
k´âÃkZ
σ O g *
@ „ gz¢Ã¹Ð g ( Â܉z Æ ‡g ÂñY ~Š 
•w

×zg>qZ » v W (3) ǃ 7g±Z » kZƒ {n Æ,
kŠ Ï~hðq ( 2) ì ܉z Zhð(1)
kZ ~ 
•wkZèÑq Ç ñWÃ{,
]ZŠ ×zg wÍqZ » v W ÂN ƒ~ ^Å},
]ZŠ wÍjZÆ™
/
¤ Z ( 5) *
@ƒ 7g±Z »zqg*
@kZÐzz Å äƒ: kˆZ (4) ì *
@ƒ qg*
@z {Š *
c i »},
]ZŠ
N*
! ÂN ƒÃNZŠÐ N *
! Ug¯QN ƒÃN *
! Ð NZŠÉ N ƒ: ~ ^Å},
]ZŠ wÍÃkZ
ÚÃ},
]ZŠÆ v WkZ pì ~gz¢ *
*ƒ » yjyxgŠÆ VÆwzŠèY σ O g*
@ÃNZŠ Ð
X ì èg ¬ì ïq »}ƒ+
0Z yjtèY ë ×zg

Y â2011 ~gzÛ

42

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

**
ƒ »yjyxgŠÆVÆwzŠ ª ó ó àô nûøjÒø †ø ³vø ³Öû] àø ³nûøe áô çû ³Óö ³Š$ Ö] Øôù ³vô ³øjôÖZZ
ãW¡yjèYì x¥œÝzgtì *
@Y ¹¸ 8²pì ~gz¢
G
GL “‚ÉVŒ „ , Z : X *
5Ò ¡ ï
+~ îÏG
@Y H 7g ±Z » k Q Xì
)ÍgzZì » „ Y ’ Âz{Š *
c ièY 7µ 8²ÃY ’ Æ’™ÁqZ *
* Yƒ
Xì [ƒ yÒ tÛ~ VâzŠ yZ,
6zZ1ì Y ’ (Z Ì~í

[Z »µ}uzŠ

ì*
câÛ ¹!*
ÃwqZ VŒ ä :
á \¬ ht {z ;g gzZµqZ [Z
Øû øe lô ]„$ Ö^ôe äüøÖ øð^³Ïø ³øe Ÿø š
ø †û ³Ãø ³ûÖ] á$ Ÿø ): M
h{g ¹!*
ù {znZ²Z Â{zèÑq

Ãn²n kZLL( ¡÷ ø%Úø lô çû Ûø ûÖ^eô éû øð^ËøÞô Ñõ ^øfôe ‹ø nûøÖ š
ö æû †ö Ãû Ûø Öû]æø š
ô æû †ö ³Ãû ³Ûø ³×û³ôÖ ^³Ã÷ ³øføi
äƒ ãÃÐ ]ñ}nzcgzZì Y’ ™ƒ ,@*
ÆnzcÉ 7Y’ ]Z¯!*
" Y’ Q † óì
3G
:ì Ã)iÑnZ²Z Ìnzç[.ÐÉ éS›E
ó 7ÑZzg ¹!*
Ðzz Å
ÂY’ »yZ )iÑ)É 7)iÑnZ²ZìÙCª’™wqZgzZÃ)iÑ)
Ð 3G
"
»kQ[Z Zƒ »¿'ñƒ rgÃV˜™|7,iú}Y{g7Ìnzç[. É éS›E
" :ì éG
3G
5SÅ™Z: Y’
X éS›E

ó óY Zgzi!‚gL Lä ãZzŠ +−Z w°)´1‰ ëà ëƒ
 (kZ
Wì –~
ÂVŒ {z D™ë¿ ªÐVƒÙCZ nZ²Zt ~ ]y
kZgzZ $ÐVƒÙCZ ( ì ŠñÌ܉ÎZ ;k ) ]y
Wݬ1ì n²
]gß{z gzZ ì CYƒ Ýq Р܉z Æ „ gzœt ÙC ]gßt n Æ
1„ b‡ÆkZ6,gîB Â@g¬ Ô7wDZ ðÃ[Z Ïìg ¹!*
tÙC
g³m†³Ï³³i ì &ez ,
^YÃkZ YgzZì b‡ »kZ Ì6,gî[àëqZ

Y â2011 ~gzÛ

43

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Ð wVà ëqZWZzÆY C~ nÆ( ä™$
dیƙ) Ü`ËÖ] oÖ]
™ ãZzÃkZ
»Vzq ~‚f ) àa„Ö] oÊ ^`ŠËÞ^e ð^n;] Ùç’u t {z Vƒ @*
ÙCªgzZì hqŠ ,
4Æ Y ÛÐ ¹ (ì B‚Æ VzÅ yZ *
*ƒ Ýq 
ì 7ÂtŠ Z%Ð ( *
*ƒÝqÆVzÅyZ ) ^`ŠËÞ^³e Ùç³’³u ì
$/
$
g¦ ƒ w”îE
0G4›E
¤ Z ì Cƒ Ýq ~ ‚f ì ~ `g { Ú ¸ îE
0G4›E
IE
É {)z (1)ǃ xiÑ t ZwZ Ð g *
* g¦gzZ ( Ð
Y ) t é¨Gi$ » ‚f Ð w‚
ÙC |ìÙCªgzZì CƒÝq~ ‚f ÅÚ |ìt È
`g{Âf Ú ÂXì n²àa„Ö] oÊ ä׳‘^³u å…糑 èÑqìÙC Å
4X3f nZ²Z b§Tì Ð ]y
`g{îG
0E
WÃ *Š Ú„z ë ëì Ð
Xì HwDZ ÂVƒÙCZ ~ ]y
WtEŠ nZ²Z b§ÏZ ÙCZ ~

2zgŠÅ’™ÁqZ
ª

É*
c â Û7èvøÖô^’# Ö] kö³nFÏô ³fFÖû]æø ä \¬hìt(kZNqZ
Š*
c et ~ yZÄkZì *
c â Û— kö³vF×ô³’# ³Ö] kö³ nFÏô ³fFÖû]æøü
~ wqZ yZì H
]Ò™™ƒ Š¼ ÌtZ] »’™ n kZ Xì ¢
A & x~ ¿ÙC ÙC
{ŠGÚ G
Ģ
A &~·ù7t Ç} zW‘Š ™
î@Ä™™ ¯·ùÃyZ @*
HÃ’™ wqZ ‰ ˆƒ ãZz tÅ VÍß yQ Ð VŒ ñY H¨Ð
g»$+qZì *
c W~ $
guÔì wz .
Þ ‡¿ÙCÉ ì tJt B
ˆƒ ]n6,¿ÏZ ÅkZ å *
c ö ã0*
~
ªq Åk\ Ã È qZ ä ]gú
C ñYWI ]!*
´ÃÃyZx¥: ñYŒHÿËðYØe[Z Â
xiÑ SÐg¦Æv WgzZ Ç ñWxiÑ Y
Ð » r â ŠÐzz Å ðZ ,
( ÅkZ Â}™g¦» h N /
¤ Z ( 1)
X ÇñW

Y â2011 ~gzÛ

44

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

I5!
& øÒG
”*
! îÂE
z @Zp Z™ g *
c*

óì
ó *
@ƒ s§Å¾y~ » kZgzZì Leþ[8L L
4X3 e 8
HÃwqZ LZ ÂÙCª ÿL X3ZèY õJ/G
¢ $Ã9‚Ð VŒ
]gz¢Å ä]Æ kZ BZ ,
( Ú Z ÿÙC LZ Â{zÉ B7

BHÌÃLZ {z n kZ Dƒ` Ö$èa u|IZ1ì C,
7
Æ äZ Â]‡zZ ‰~ kZ1 B—ÑgzZ ˆ ÌÃwqZ LZgzZ 

kZ ÿLZì t i§ » ¦Æ VâzŠ : ì CYƒ ~]*
*B‚
t ä \¬ hÐ w kZ 1ì H ä ?õ:¼ ÂÐ w
43X e ã™gŠ ~, 
ëÑ*
* ÂëõV- tHÜ õJ/G
( ì ðâ Û «Ú
«Ãë —zŠt Ð x™ LZ ä VrZì yˆZz a» \¬ h1
(Z ÞÃwqZ LZ : Ì]gzZì ÌäZ Â~ ]gßkZ ~Š â Û
XÑ äƒ ~]*
* Å hÚ ñY Œ:H

i Z ZÐ äZ ÂY"

# ™Ý°Z†ƒq¸ #
r
r™ {á·vg ,
) îÑz qZ~Š*
!W!Z
ä VrZ ÂH
ŠÃ]g *
c i ÅyZ {Z_Æ¿qZ~¸ D™yÒ ~zh

VrZ Ô ÌYq ̃qt ¹ä VrZ yÃt Y7 Ð ¶‚
?YZ ¹gzZ ‰ƒuê Z {
á ·'7̼ Â~ 7Y *
c ŠÈ é›S rEZÂä

},
(t ,Š™ë*
! e ZgvgzZ Bá
ªzŠ Å¡Ð ?\¬hƒ T et
X Z]*
* î WZ]*
* î Wë #
r™{á ÂD Y #
ZQ ñƒ#
g
~ qÙCèYÐ î ¯ HÃLZ x¥: Âì äZ ¸ /
¤ Z ! ~™

Y â2011 ~gzÛ

45

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Ð ¼òŠ Wì w¾Ì~ kZÐ ¼y›ÃLZ/
¤ ZXì w¾¼:¼
Ì{z Â
y WèY ì w¾ Ì~ kZ мg h 0ì w¾ Ì~ kZ
w¾ (Z k*
0 Æ Vzg h gzZ 0}uzŠ iZ ÂÐ Vzgâ Y òŠ W
},
( },
( gzZ ñYƒ y.,
6 ݬ Zg ‚ Â,Š hgx » CZ {z ` W/
¤ Zì
Ê/
¤ á²áqZ LZ ~ yÈ: åݬ qZ X 'ä™æápÅ yZ Y Z%Z
vß Âg: {z/
¤ Zì ]gz¢+Z~*Š ÅVß Zz&ÙC¸ DC
ƒ/

¤ Z 7Æ x » ËtÆ Vz²á S Ì0 ‚N Yƒ y.,
6
Å& Q
SÐ Q
Sn¾ƒ: `w¼ Ì»x » Ë~*Š N Y%Ì
Į
w¾„ » äƒ òŠ W):¼gzZ ǃgz¢w¾¼ Ì~ ä™Ús§
Ïì gâ Y ¼: „ òŠ WÃLZì Å äZ  Â]gßqZ V; Ô ÇƒÙCª
y ‘ » Ëy ïîÄ » Ë W
‘gâ YÐ òŠ Wv߉À ` W‰
‘gzZ ïîòŠ Wì õ¼ Ì~ kZ > BõÃkZt Z×'gzZì
c ¯ òŠ W»ä kZz™]» Z.
*
} X aZÐ òŠ Wgâ Yt H‰ 0
: äZ Â+ZgzZ z™gŠ Å VzyZ X ~Š =ÂÅ™f *
c ¯ ~i ú *
c ¯ y›
XÑ äƒ ~]*
* ÅyZÐ Tz™

|ÅwZjZz ]Ý 

D™ ~gŠ" ÂÅ wqZ 9‚ À ` Wì ]*
! ÐgzZ
V; *
@ƒ 7lpY Æ™vZ™fiŠ g ZÙD äa D™gŠ Å wZjZ V;
tt (1) ÙC*
! Ð )Y ' ÂñYƒ ~g ¤t/
¤*
c ñYƒ Ù Zg f

XÐ N YƒÙC*
! Ð9W ÂñYW *
*zg *
c ñYƒx¥wq » Ë ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

46

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

» wZjZ áZz äWx » ¸ „ wqZ q ÝZÅgŠ*
c ì ]*
! Å ãZŠ*
*
ÂN Yƒ ‚ÌwZjZB‚Æ wqZ/
¤ Z V; X ñƒ: *
c ñƒì H
Œ#
r™Yq]|}gø 7g±Z »wZjZsÜ:gzì …çÞ o×F Â …çÞ

œZhðHt D â ÛÂ *
@ƒ 7œÐ ™f ]| *
@™$
eD ðÃ#

C _,
7 ÄtQƒìg™™f ?ì
E
E


ê ò ñzig W+
h* *
c+
hW Ýq ê ò ñ[/* *
c ZgzZ /*
c
ó óVƒ *
@™zig WA : *
c A X Vƒ *
@™[Vî *
0 :*
c Vî *
0 ÃkZ~L L

[ˆ: ÉZ

g ÖZ » wz Å¿ÙC ~ äÑÆ ]Ò™B‚Æ ]ª*
! n¾
z wâ ~ ¨ £ Æ kZ Â á Zz g ¹*
! ]
y W wqZ #
Z gzZ ì

+,q Å *ŠìÒ ,
6 kZ Ð Â kZ Âì H
Š*
c â ÛM
“i à (1)y´
¬ Ð \ W{ z /
¤ Z  ãÊ ÑzZz wZñZÆ *Š #
Z gzZ X à Zz äƒ
: Ô„¸ á Zz äƒ + Â{zèYz™: §ÂN Yƒ +t ‚Æ \WgzZ
{ Z 9âZ ǃ » /âZ »±t *
* Î [ˆt Zg v0Æ Vzq ãà +Z

[ˆ Zg ‚t XÐ Vƒ a w*
! Æ kZQ σ ~Š á Å kZQ Ç ñ¾
"45EE
qZì tr » T å H[ ˆä õJ/G
qZ 0Æ *
c gŠ 6ì (Z

[p *
cW *
c gŠ ~ 3 Zg ¸ − ™á Ã_ LZ Æ™tZ™ ~h Ç Y !Ñ
" Ôì {ç » ¶zeì ã0*
45EE
qZ ä õJ/G
H7x¥¹ä y!*
~h Ç å Zƒ J m

6,¬ Ã {g)}uzŠ gzZ H~ @
ÖgzZ ì H6,{g ) ã0* 
0*
*
* ™á ÷!*
XŠ ÑzZgzZ wâ ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

47

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

Æ™„,
6 Vzg ) VâzŠ Ã ðZ, Å @
ÖgzZ Ñï [ ˆ,
6 ô 1™ kª
ä ëzŠ wZ e ~h Ç™ƒ„" ? ¹Ð y*
! ~h ÇgzZ Ôì J# Ñï‰zZ
Ô¶zeÑ Âã~ @
Ö#
Z ~Š Zß e ~h ÇçO Ôì J#ì 1wï‰zZ
– L L ë \ W „zQ ‰zZ  ¬ŠQÃ[ˆLZ ä Y!Ñ [ Z

ó óVY *
!ze_Q V»V
,Zì *
c Wò‰zZ » ã*
0,
6 ô‰ å *
c Î [ˆä ÛZ kZ‰ Â
Tì [ˆ Zgvt 0ÆŠ ÑzZ „ (Z ǃ H
Šƒ,
'Z,
' ‰zZ Ì~ *
c gŠ „ 
ì {z *
@ƒ V;zèÑq ǃ „ (Z 'ƒ BV- ™Î~ ‚f LZ ?Ã

Xì *
@ƒ HÐ [ˆ}gvìglЬ

z™: ôg,
6 äƒ ù ŸÆwâ

tß™V- z™: §ÂN Yƒ uh 9zggzZ wâ /
¤ Z b§ÏZ
t Å ä™ §Ð äƒ uh Æ wâ X „ á Zz äƒ uhÂ

H~X M[Z NÃë ÂD™ a
y~ { Zg ÅvZÃkZ ë D™sz*
@
¤ Zì *
/
@Wwìt „ ˆ Æ äƒ uh ì wì „ wìt ÂwzZ Vƒ

H~ ƒ wìt ªZz ÃË/
¤ Z gzZ *
@W: wìt L ÂTg ~ y9zg
Z Xì ,
#
6M
+g Zæ » [Z NèY H
Šï[ Z NÃk Qìg t¿{z Vƒ

Hï܉z ÏZ [Z N Â8™ a
Š
y~ { Zg ÅvZÃkZ ¶à™M
+t ä ?
zz kZ : X ǃ: ù Ÿ [Z N Zg vñW: *
c ñW$
"â Å a
yì e \ Z
4X3 e *
43X e *
X õJ/G
*ƒ £» kZ Vƒ]¯/
¤ Z’™wqZ%Z õJ/G
*ƒ: (1) £ÌÐ
4X3 e*
X õJ/G
*ƒ: ôg ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

48

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ÃÃ9‚

» äƒ ]¯Æ’™ wqZt {z ì ,qZ Ì~ kZ 1
: £Ì» kZ {Š *
c i9‚gzZì Æ ÂÃyZ ,™£egŠT Âx Zú
x » LZ gzZ B™/Âƽ Y Q B™ ôg J,
kŠ ~hðÉ ,™
æt ñ; ÔZƒ ]¯VY x »t ñ; ,,
7 : ~ „Å èâ gzZ '~

vZ ìm¹,
F„tèYì µÃ´ ‚ ´g É» ÏZ ܉zÙC Ôðƒ VY
»o K
¶ì k,
( vZ ìmì t i Zg ~ kZ gzZ ì CYƒ [s~
4X3 e *
[pgzZ õJ/G
*™£ÂJ,
kŠ ~hðp(1)ì ꊙÁÃo K
¶£t gzZÐ
4X3 e *
g lZ b§hZgzZÆ™/ÂQA Â ZwÅ „*
@ÃÃÑ *
@ õJ/G
*ðŠ *
*zg
䙣{Š *
c i À ` WXÑ ~ x »gzZ á™ sÃ]ZZ Ð kZÆ™

£{Š *
c i ®u" ܉z kZ [¨t {z ì yvÌgzZ qZ ~
ì CYW$
"âÅ (2) V]‡zZ ‰Ð Tì *
@Y| ,
( ü » yZÐ

«o Â7£û{Š *
c i Ì]¯ »µ*
! «o‰#
Z wq¾ì g¢î
G
+
" „ Ç*
! ( 3 ) çlB ,
6 yZ ÂÐ Vƒ: £û„ Ç*
! ÂtEŠ «oª6Ã
ì Cƒ ù Ÿ Ìq Å Vâ ›ì $
"*
U ]*
! t ² îSì p 
JVŒ ì M [Z NÐQ » Tì CYƒ ¦VŒ Æ \¬ h
ƒ
Xì M[ Z NÌÐ k Q Âì 4̆»qZ

^gwqZ Ð T( 2) ì ꊙ ÁÃÙp Å wŠ ôgt gzZƒ lpwŠ²ì k,
( vZ ìm( 1)
4X3 e *
X õJ/G
*ƒ: Ç*
! §z ]‹( 3) D Y

Y â2011 ~gzÛ

49

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

$W‚
e

t {zì ] *
! Åx » } ,
( ß™‚Å $
eWqZ,
6 ÝZ ÏZ(kZ
åô „ôâF oûÊô áøçû Ïö Ëô³ ³ßû³mö ^³Úø Øö³%øÚøü :ì *
c â Û~ wVÅ *Š ä \¬h(qZ
Üû ãö³ ŠøËö³Þûø] ]çû?³Ûö ³×ø³¾ø Ýõçû ³Îø 'ø†û ³uø kû³eø^³‘ø]ø †' ³‘ô ^³ãønû Êô xõ mû³ …ô Øô³%øÛø³Òø ^³nøÞû‚% ³ Ö] éô ³ ç³ nFvø³ Öû]
ìt Š ág Z Ýq (1) û áøçû Ûö ×ô¿ûmø Üûãö ŠøËöÞûø] àû³Óô³ÖFæø äö ³#׳Ö] Üö ãö³ Ûø³×ø³¾ø ^³ Úøæø ½ äö ³jûÓø×ø³âû ^ø³Êø

Å Û» ˉì wV +Z Å kZ D™ a
y ~ *Š ‹§g ñ
ˆ Æ äƒ ~½~ÙC k{z‰ Â}Š™{ nÃkZgzZ D Y,
7 !*
0,
6k
ù ŸÆ yZZ x°z1 wâ Zƒ H a
y »g ñ„ V- ì CYƒ ù Ÿ Ç*
!
X åÝq » $
eW Ât Ôì *
@ƒ¡
]çû ³ ³ ³ ³ ³ ³ Ûö ³ ³ ³ ³ ³ ³ ×ø³ ³ ³ ³ ³ ³ ¾ø Ýõçû ³ ³ ³ ³ ³ ³ Îø 'ø†û ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ uø ü :~ wVkZìt wZÎ1
{ nÌÃkÅÛ» Â!*
0 èÑq *
c â ÛVY ó ,
6ó kÅx ¸Û» Ë L L — Üû³ `ö³ ŠøËö³ ³Þûø]
X ÌÃkÅy›gzZì *
@™
kÍ @*
ƒ 7yv6,gîï»Ð!0*
» kÅy›ìt ]!*
Â
ÆkZ [ZN ~ ]y
WgzZ ÇñY| (,
ñ`
ZÐ ¤kZ1ñYƒŠ !*
',
C ìt y 
á ÂÅ]y
W`
ZèY ǃ aZzgŠÄÑÐ kkZ {z ÇA ~!$+

@Š VW +
h* È z gŠ çW @Š VY œz åLE
{ VY 4
Ìyáz ëz}g v D™ « ¹*
! yY e
f y Y ã ÃL L
óÐ
ó ,™ «{z ¨W7
Zg g Z1 ~
y ò É à Zg g Zi *

ª ,Z +
h*
! Šp
ó ßó +
h
ymx Ót ~á+
$ ÆÉqZÐî *
0 V¹g Zi *
! (Z L L
X 117 :yZ/wW( 1)

Y â2011 ~gzÛ

50

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

!*
0 ì Ë$ƒ wV kÅ „ Û» n Æ Û» wqZ q M :
ÇgzZ ï»Ãy›M 7Ìw+
$ » kZèYì *
@ƒÃÏ Q ï» ñ+Ð
HÕ,
6 V$LZ ä VML L —Üû `ö Šø Ëö Þûø] ]çû Ûö ×ø¾ø ü :n kZ *
@ƒ 7yv
Xì {Å}×'} ,
(t vZz ðJ ,
({ ( Û» ª)

~ŸpnÆVâ ›

Ð yvËÆ *Šì ]*
! Å Ùp ~,
( n Æ Vâ ›gzZ
nÆ y›ì *
@ƒÃÛ» sÜyvÇ*
@ƒ 7yvÇ» yQ Ì

Ì~¸)X Ì~ ¤gzZ Ì~ #
sZgì „ ]ägzZ Ùp܉zÙC
gŠ{Š *
c i ÌÐ Vz÷Z jM ÂÔp
t÷Z Âñ ,
( y› C™ ¹ Â

Â,%gzZ ]Á ŠgzZ ]7 ³,
( ~¸~uzŠgzZ Ôc ‰%gzZì
„ Ùp Â$
AñYƒ ÝqŠ Z%Ãy›Ô DQ ¦
c ÃVz+
0i]È
C D â Û *
* ÑñèYì ÙpÌ$
Aìg ÌŠ Z%*
*/
¤ Zì

 _Š Š Z% ä ~Š Z% " 

„ ] t Zè Zg ]Š Z% /
¤
óì
¤ ZL L
ó 7Š Z%Å[8~Š Z%" HÔì »]Z×'~Š Z% ~gvp/

Å h]|{zèYì [Z N~ ~Š Z%" Âì Z×'~ Š Z%/
¤Z
Ì[Z NÍì °»Ãäƒ lp]*
! ¸ Ân Æ t (ì ¬ZñÆŠ Z%
Ÿg Å[8ì Cƒ ÙpÐ ÏZ ÂÃt (Ôì Ì[Z N Â[Z1*
@ƒ:
Xì CYƒg ZÎp̤~,
( Ð ~,
( ™ aÎt 'Ôì ~ ÏZ

Y â2011 ~gzÛ

51

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

−Ã/ôÅ| å,
6 Ôg Åhg—

1σ ¤ Hn Æ Vâ ›{Š *
c iÐ ]Ãz Åhg—
ðâ Û−b§kZ Ã/ôä | å]|Ì,
6 w™z Æ hg—
]çû Ïö j$Êø ä×#Ö^fôÊø kõ ñû^Êø Øôù Òö àû Úô ^Ë÷ ×ûìø æø èõ fønû’ô Úö Øõù Òö àû Úô ð]ˆø qø ä³×#³Ö] o³Êô á$ ô]) ) :¶

]Z f Å \¬vZ ªL L( ( hø ]çø $%Ö] Ýø †ø uø àû Úø Ýö æû †ö vû Ûø Öû] ^³Ûø ³Þ$^ø³Êø ]çû ³qö …û ^ø³Êø åö ^³m$ô]æø
Ågz½,
6 vZ :ì nú»áZz äƒ]¯ÙC gzZì −Ð ¤ÙC~

gzZóì
ó g xzøÌÐ [ZN ì „z ÂxzøZg7 èY Åg yZ Ð kZ gzZ
ñƒ DƒÆ \¬vZ #
Z Lg 7xzøÐ [ZN~ ]gßËy›

T 7+Z ¤ ðÃ[Z X H
Š {g HgzZ Âì w+
$ Ì»h vZ wÎg
*ƒ £Âƒ ¶~ +Š V; X Vƒ y.,
*
6 y›ñƒ DƒÆ Z.

4X3 e *
43X e
c e,
*
6zZ 6 õJ/G
*ƒ wZŠZ Ì~ kZ17¼ nú» kZèY õJ/G
Xì Ë$ƒÐ ~gZizt/
¤gzZg lZgzZ/ÂÌ°ˆÅ+Š yvèY H
Š

{+
ZÃ » ( yZ ) Y Yg

yÒ 0Æ kZ '*
! P gzZ Vƒ *
@™QÀ,
F »$
eW~ [ Z
‚ø³ßû³Âô †º ³nûìø kö³vF³×ô³’# ³Ö] kö³nFÏô ³ fFÖû]æøü : D â Û\¬ hVƒ Le *
*™ »Æ™
ÆyZgzZ [ Z Nk*
0 ÆZ.
}]Ò™]ª*
!û ¡÷Úøø] †º ³ ³ ³ nû³ ìø æ$ ^³ ³ ³ ³ e÷]çø³ ³ ³$ø Ôøeùô …ø
B‚Æ \¬ hÃ{ÈB‚Æ [Z NÐ’™wqZ ª 4Ð g ±Z
q ~,
( yZt gzZ èZg Ð ë {z vZ Y á yZì CYƒ ì‡ÌyQ
43X e •7 Ð t (gŠÅkZì
Ë òz½ÆyZ ÏZ Ât (õJ/G

Y â2011 ~gzÛ

52

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

C ì ¹[pä

Š( ðV*
* Y/
¤Š§!*
ð„
 Š+
h
á

E
x,æ:NyZ ++
$ xŠ ëQ gzŠ p/
¤Z

B; Z÷ ÂL Vƒ lp ~ yZ kZ Vƒ Z ,
7 gzŠ ~p/
¤ ZL L
ó óÇ} ñ[8Z÷{g *
!zŠ

bzgÐ Tì Y Yg {ztÉ ì 7x *
* » (1) Å ‹ƒyZt gzZ
ÐZ ܉z(3) Æ q ,
4ìr » Ô¬ qZ‰ (2)ì Cƒ {+
0igzZ { i *
@
-{ i ZzgŠ {z Zƒ x¥Q ´J Q ~ tØoÛ ÂB¸Å äWÆ [8
J
ÌÃD% D%Ð Tì q {z Y Ygt  Z ,
7/
¤„ g
Ft H
Š^ß™ W

h.
] ] §iŠ qZ
å ~i W Â[8» Ô¬ kZ 1ì CYƒ Ýq (4) {+
Ùû ˆø ³øm Üû ³øÖ)ƒY YgÐ \¬hÃXgzZ „g (5) ~gðŠ Z Y Yg ÅkZ n kZ
yQ i ZâÔ¬z *™z °ggzZ óÐ
ó gå gzZ ÐåL L ( Ùö ø]ˆøm Ÿø æø
X (6)ì ]§ { i *
@xŠÙC 
ªz+
$ ÅY Yg kZ ÂnÆyZvZz Ô Þ 7 H »

{+
ZÃ× »’™ÁqZ

g JŠ Q sÜì Ì× œ~’™ ÁqZ Zƒ x¥Ð VŒ gzZ
{zì ×q qZB‚Æ kZgzZ [Z Nªì Ìg JŠ Qq qZ V; 7„
xê Ë/
¤ Z Cƒ 7ÝqÆ (7)’™ wqZ yz+
$ ì yZ gzZ Y Yg ¸

Cƒ {i *
@ bzgÐ Tì ~ ¸yZ qZÐg ÇŠgz,
6 LZtÉ ( 2)ì 7x *
* »]÷Zpw‰ ( 1)
ÅkZ ( 5) Ï+
0i 5 ( 4) å$
dÛŒÆä%gzZ å ;g™~g7 c‚ ~
y WÅÏ+
0i {z#
Z ( 3 )ì
XÆ’™wqZ% ( 7)ì Ï+
0i 5qZœÙC ( 6) „g³*
*y Z

Y â2011 ~gzÛ

53

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

4X3 e 8
gzZ u ‹ƒÉ ì 7g Zz yZ {z õJ/G
¢ ™ÂñY ¬Š g ZzyZ Ã
Ô™¿ðÃk*
0 Æ kZ G ƒ „ g ZzyZ ã s /
¤ Z gzZ ì tñ2

„ xsZgzZ yZZƒ:¼ gzZì e ì Ýq Y Ygt ÃkZ,
6 Y ¯ Å Tì
ì ( aZÐ 
ƒ~ wqZ( ) ävø ôÖ^’ù Ö] Ùô ^Ûø Âû Ÿøû] Øö –ø Êûø] yZZèYƒ

X ǃ „gz¾gzZ kƒ¡ÂÃkZ Ë$ƒ 7yZ 9Ð Z.
}/
¦ÙC ÃÛ» Ë ¹*
!
Xì ×{xt »’™wqZ n¾

%N
yv~g ¯ »wqZ} æE

Âg JŠ Q Ô×qZgzZì g JŠ Q {xqZ Ì» îG
0J4] wqZ b§ÏZgzZ
%N)ÌgzZ D 
ì ì" gzZ ( x » } æE
ùz {z ×gzZ ì 3[Z±

c izŠgzZ A
¼ *
c ŠÈ Âä VÍ߉WZz ÏZì xiÑ nÆVƒH
k
¼ ܉z ÏZ ÃkZ Ô’™ wqZ k*
A
0 Æ T ”܉z kZ ÿÙC

Æ TgzZ ì Ýq #
sZg ~,
( ¹ ÃkZ Ð zz Å Y YgèY ì ”
gzZ D
ùz Å VƒH
kèYì ” c izŠ ܉z Ï QÃk Q îG
0J4] wqZ k*
0
Xì [ Z±gzZ ì" ~ *ŠÐ Ì

]¯Åi ú

A ð¸ì ‹ŠpÐ #
¼
r™Ý°Z a*
* Ññ]|ä ~
{>gzZ 7~ q Ë{zì {×' ~ i ú1h,
' {×' » ,
WÃnjh,
' {×' »

T !vZ y4X 1™g \ ä \¬ Z.
}ì *
@ƒ x¥ (Z Âñƒ D Y ~
X σ: VY A
¼ ~ „ *™ nÆkZƒ‚]¯t ÅwqZÿ

Y â2011 ~gzÛ

54

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

74Ðg JŠ Z×ÙC

*Š ]
y W D™ ¹ H
Šƒ Ì[Z » VÍß yZ Ð VŒ
kZ ì Ô¬ »×yK
¨Z ngzZ ì ×t gzZ ì g JŠ Q {z 1ì ÂaZ Ð

X ì ê Š ß,
FÃ *Š Ug ZCZ n
>ì CXŠ ß,
F~ wqÙC Ã×ì ß ¸ ÂwzZ Vƒ H~
¤ ZgzZ ÇA y ™t ƒe 8
/
¢ yk܉z kZ/
¤ Z¾ t Ð \W ðÃ/
¤Z
ß,
Fþ\W܉z kZØe ÇA û¢ yÁ¬ Z ,
( Â߈ ƽw‚
]
y Wì ß Ìt }uzŠ X8™ Zg ZÍÃg OZ Æ ½w‚ G 8Š

H^Ø » {xkZ ÃXgzZ ì M Ì× {x» ]
Š
y WwqZvZz ì g JŠ Q
Æ \¬ Z.
} ¸ {x{z D VQ 7{ ó Ì,
6 (1) Å¿Z 8 {z ì

/Z D â Ûvg ,
¤
)qZ n ÏZÔ *
* YƒhZz »yQÐ yZgzZ mB‚
™á ,g ZŒ{z Âì k*
0 }g ø ñYƒ¸Å
ªzŠ kZ Ã *Š vs

X ,™{Š Zg Z »¢
8 Ã
ªzŠ kZgzZ N W| 
m,
6z Z } g ø

ì*
@ƒ,
6$
eZ@ ÓZg {+
ZÃ× »’™ÁqZ

: ñâ ÛyÒ }xzŠ Æ’™ wqZ x £ qZ ä \¬ h
LZ vßtL
L (2)û áçû vö×ôËûÛö ³Öû] Üö³âö Ôøòô ?³ÖFæ]öæø ÑÜûãôeùô …$ àûÚôù p‚÷âö o³×F³Âø Ôøòô ?³ÖFæ]öü

ª ó ó á Zz ä*
0 b # ~g7 vß ¸ gzZ ,
6$
eZ@ Ð s§Å [g
ì Ì(3) $
eZ@¤¬ {xZuzŠ „ì  b # ~z
yZ {xqZ »’™wqZ

y ~ Tì {z Â{xÔ ÷ *
*ƒ {x» $
eZ@ ì *
@ƒµ~ÙCªVŒ
Xì Ì×{+
ZÃ ZuzŠ ( 3) 5:{• >gÎ( 2) ÂñY ~ŠÃyZ/
¤ Z ÌÖ#ÓÅ *Š ~g ‚ ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

55

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

\WÐ $
e© qZ1Ô *
@ƒy H~ kZì 
ªq iŠp Â$
eZ@gzZ (1)ƒ
gz–iŠ qZ ~ X *
c W7= Šp {z gzZ Ç ñYƒ x¥ *
*ƒ {x» kZ Ã
3ŸÀÉÐ gzg –  å ;g Y gz»Ð
~h Ç Ï Q X Zƒg ZÎ~ sg à Zz äY íE

å Œt ~¸ g ZÎÐ ¬ Ì¢1íz ëgzZ 
„zŠ qZ}÷~
ŸÀÉt +
3ŸÀÉ] ©Æ yQ ~: â i ~ íE
qZèYÐ Vƒ ìg Y í3E
Zá

B‚: (2)¸ lÍzŠ z | à ]|{zgzZ åÌñ » ~Šu¸ ` {g ¹
E
H
47
Ð
E
5
4
)
3
~^ ì ¸ wßQ »^Æ V ðG EÀ ` WèYÔ ðŸg : ê~ 

Y7 Ð yQ ä ~ ˆ^gsg #
Z Xe
f 7B‚ (3) [òZ
3ŸÀÉ\ W 
ì e ¹ä ~ ÔVƒ ;g YJ÷~Ñ ì ?Ð N Y íE
ŸÀÉ~h Çt Vƒ *
~ Xì „g Y í3E
@™k\Z ~ pVƒìg Y J÷\ W
3ŸÀÉ~h Çt HÑ ì êa } ,
íE
( {z Â[Z ÅW~ {gzõÆ 7Z ä 
_,
7 Ù çu Ÿ g *
!g*
! ¶
ªqt ÅyZ ÂQ ÔV; ¹ä ~ ?ì „g Y
t s§kZÐ Åh¥ Â[ Z VxV; ¹ä ~ D Y Ù ŠOŠ QOŠ S gzZ

z™'*
! gzZ¹Ð yEZ Ýq HÐ äƒ y.,
6(4) 7CI~h Ç
܉z kZì „gƒ ã.,
6 = gzZì ÓÎÅVÂ*
! à ? ë™Ù Â

à7,
6 w2JÌZ ~èÑq Hg¨~ 
ªq ÅyZgzZ KZ ä ~
w2KZt~ (5) ~h Ç ¦ßÉ ñƒ 7gzŠ ¹ Њ°LZ ÌZt gzZ
ÂÔ t)t gzZ Vƒ t~ ÌQ1Ð N Y V¬ Ðí,
6 Š° 
Zƒ x¥¸ Âì H L
: » ãEZ " Å yZ gzZ yEZ }÷
yW

¸ ìg™^Æ yâ ‚zi ‚ % ª ì {gzõB‚ Æ Vâ »zŠ gzZ u *
*qZ ( 2) ƒ ]¯ ( 1)

X Ð +,
RàZz äW:ZzÉ (5) 7ÏÆg ~h ǬkZì x*
* »(qZ Åh¥(4)yâ‚(3)

Y â2011 ~gzÛ

56

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ 

åt L
: » ãEZ" ÅyZgzZ å,
6 { Zg~ åt L
: »yEZ}÷
= ¶C™ð Ä)gŠT sg ܉z kZ X¸ ñƒ X Ð { Zg {z
X (1) åg {xŠÙCÙC ÃyZgzZ ¶f,
(#
sZgz ]ä
àû³ Úôù p‚÷³ âö o³ ×F³ Âø Ôøòô ³?ÖFæ]öü : ðƒ ãZz‚Å$
eWЧZz kZ Â

gzZì {xZ,
(qZ Ì ó Ð
ó $
+ Y Å[g LZ,
6$
eZ@ vßtL Lû Üû³ ãôeùô …$
Ýq Ãy›ÙC ~ *Š {xt Xì 
ªzŠ ~,
( gzZ Ú~,
(*
*ƒ ,
6$
eZ@
X 7‚]*
! t ÃÛ»ì

9zŠ Å]Ò™]ª*
!

]Ò™]ª*
! ’™wqZì§ –,
6 äÎ]*
! t VW,
'+
h×'
Y ’ kZQì ÑZzg ¹*
! nÆåå 
` Z »yZ~ ]
y W Ì
SÒŒ!ÂwqZ ‰ì ,Ì~
¹*
! {Š *
c i )o³Ï³³e] ÉgzZ ]ª*
! é¨G
43X e I ( ÑZz g
‰ªX tg Y ]‡œt { Õ{ gzZgæ ‰ õJ/G
[Z N A ' k,
( 7[Z N » yZ ˆ Æ Ï+
0iì 
ªqt ÂÅ wqZ
»tg Y ] ‡œgzZ σ: ¹,
F~ kZ [ Z Çìg ¹*
! „zƒ` ¾~ Ï+
0i
kZgzZЃìgÎ} ,
7 ~G ?ì Lg k,
(,
'Z,
' ÌˆÆ ä%[Z N
,Z Y ¯ Å { Õ{gzZgæ ÂÐ Vƒ ˜ [Z N~ wqZ î0%*
* ºÛÌ܉z

ä¯ {Õ{À` W1ì Lg ~g Y ̈Æä%[ZN »X wqZ „
43X eÃVßZz
*Æ„gæÉ N ¯ :Ð x *
*Æ {Õ{ õJ/G
gzZ N ¯ Ð x *
Cƒ {Š *
c i ]àÐ x *
* Æ { Õ{ ÂqZ èY Ô » { Õ{ ,™x » ~ kZ
X ¶f,
( ã.,
6 œÙC ÅyZ ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

57

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

ðÃì *
@™k²ðà @äƒ ]¬+
$ g+
0ZÆ { Õ{ ~ˆ }uzŠ ì
Dƒ Š YgzZ } ×¹ ~ Tì *
@ƒr » ò~¢Q ì *
@™ à Z ¸

~ kZ gzZ î ¯ gæ É ñY H: x *
* » { Õ{ ì t 4 n kZ 
Ì{ Õ{ „zgzZ ǃ Ìgæ Ç„zz™x » » u|½gzZ t ÜZ M
š,
F
Xƒ
“Z¼gzZ ½ÌÅ¿B‚ÆD~ Tì {zgæ Ç:X σ

ÃÃkg Zæ ÿL 3XZ

î ¯ gæ ÇæZ gzZ weÅ VÎgæ LZ ? !ß Zzgæ } Z :
Üû ³Óö ³×%³Òö æø Åõ ]…ø Üû ³Óö ³×%³Òö ) )ÅgŠ *
c :gz z™
“ Z¼ÌÅwqZÆY Cª
qZÙC Ð ~ ?gzZì y˜qZÙC Ð ~ ? L L ( ( ä´ ³³ôjn$Âô …ø àû ³Âø Ùº çû ³òö³Šû Úø

kZÐ \ W,
6 {°‡Æ ó óÏ ñY Å k,
6 i*
! ~ }g *
! Æ*
c ¬g Å kZÐ 
]*
c ¬g Å \ W{z gzZ y˜Æ Y C\WèY ǃ wZÎ0Æ 
ƒg Ù Š ÌtÉ N Yƒ µ Z™ J ,
7 $ÃY C\W7,
^ Yt :
ÐZƒ x ÈZ »¿ÃT *
@™7¿yÃgzZì *
@™¿,
6 DyÃÐ ~ yZ

{z:gz ǃx‰Zg ZŠ ªZzgæ »\ W Â#
Z z™ÙC*
! wïÐgæ:gz î J ,
7
GšEÒE
& Dg ZŠ
wdZ x Ó Y Cì ˆ ~Š à ÎÃD~ kZ (1) ǃ Ïg à ï

Û {)z ^1 yG ^Ãvß Åg w¸ NŠ ÌÅ k]z™
“ Z¼
)*
@¹xì e z™µ ZÐgæ:gz z™$
eZ@ ÅDIZ k]ÃyZ Vƒ
"Z » 
3E
C zŠÈs ™Ð yZgzZz™x éŒG
ƒr*
* ¹x *

ÃDª ǃ *
*J
m,
6 àÎÃDÉ Çƒ 7y »D{z ܉z kZ *
c Í Â ëÃàÎ ógó ZŠ L L~ Ïg à ( 1)
X ˆ~+
hŠ ´M

Y â2011 ~gzÛ

58

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

h i Z+
0Z ,
' :{ Á¯ *
c 4zŠ V*
*s
˜*
! d
6 i Z+
0Zƶ; y *
c z™Ö#4zŠÐ (1)Vâ *
! h Â*
cLL
ó óî ¯ ,

c*

Ât ÔÁg:gz î ¯ ]gßÅV9
¨¤ Âì *
*™ÝqD/
¤ Z
X å[æÐ Y f

ÃÃx Zú

TÆgæ ,™Ö#}
.Ågæ \W Vƒ @*
™[æÃx Zú[Z
sÜvß ‰Ð Vƒ ]Ò™ ]ª!*
x Ót Ð,™Š ZæZ \WÌ~ x »

ä3Æ Y CgzZ yÅgæÉ ì ßt BtgY ‘œÃŠ ZæZ Å ½
BŠ ZæZ Ä ½Ð ƒ
 èY tg Y ]‡œƒ
 Š ZæZ Å} ÀgzZ W
Å

» kZÃ\Wå Â8Š ½™ YÃt‘gzZ fƒ rg Ù| 7,vßt Z
# Qì
î0%*
*Æ \W',Z',Ç− ; » DÐ Y CÆgæ kZ J
-Z
# bg M [Z N

\W Š ZæZ Ågæì ]!*
Å ÙpXt ÂÔÇìg @*
ƒ `gŠ [Z N~ wqZ
[Z N~ wqZ î0%*
* gzZ J
-k',Î Âðƒ/¹ Å Ë *
cJ
-k',k& Å ä

» DJ
-Ö#ª [ÛŒvZ Y 
á yZèY J
-Ö#ª [ÛŒÉ J
-k',gZÙDŠ
H–
ÂBzg ÂÅ:Š ZæZ~ Vñ»yZ ä \W~ Ï+
0i KZ/
¤ ZgzZ Çìg~ *Š el

YU*
gz~ˆ*
c ǃsçwM~ µZñ,
^Y*
**
c w‰1bg: ¹!*
Â{z ¨Y „ƒsçwM
YE43
A ѯ
F
Á
5
¡
(
2
)
X õ GXg ¹!*
~wqZ î0%*
*Æ\WgU*
WÆVƒk
HyZgzZ îZhZ } ç

wÑ+ZÐ $
e© Ås ¸z" qZ

Å kZ å *
@™ 1™[ O
%,
6 _ izg {z ¶]Š ¬ Å¿qZ‰

X8™ ù Ÿ~ Vw
yw‰Y *
Ugz ( 2)Ð Vß Zz ¶; ( 1)

Y â2011 ~gzÛ

59

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

-ñ,
6 _ ™ƒ } ,
( ãZ ? (1) ì ]ÃZ
y H Å Ö#5 ä ~ç
ÙC Ã]Zg Vî e H Îì X Vƒ ˆëDðŠ DðŠ Ã_ izg ~ (2)ƒ
[O
% ~ 3 Zg }Q Vî ÑZ™§»î Wì *
@W~ [Zpy-izg
Vƒ *
@™[O
%™Ö (3),
6 /Šg+
0ZÆ [ Zp~ Âì CYƒ ]gz¢Å

Âì 
„zŠ Z,
( Ú Z Zg vy- #
Z Ðì ~ç Ôì *
@Y ò,
6 _ {z
ÃëÐ } òŠ W$
d¾ë 5Wx »¾4zŠ ~¾ It Ð k Q ` W

ðƒ ]ZgçO Ô ÇV¼gz¢ ` W YZ ¹ ¹äŠ%Ô}Š ZߊBzg ‚ ¹
9zgWZz}g v¹ä y- *
c àx $ » ~ç ä \W Â*
c Wy-gzZ

» Vx}Š Ñ9zg ãZ,
6 # Å kZgzZ H
Šá ÃkZ ~: Z 
QqZ Ô¹
¹ä ~ç Ô$
T ¸9zggzZŠñ: {*
0,
6 _ Â?çW Ã ðH
Šò: { *
0
izg ?ðWi *
! Ð V7zg, Z~ Y 'Ðì {z *
c ‹r Zg ‚ä \ WÔ Ht
X (4)z™Ö#… z™ 1™„ [O
% 
ǃ x /Zt » ä™sçwMBzg ~ Vñ»Æ { H
k b§ÏZ Â
3QÐ g ¹*
! {k
HÆkZ~ wqZ î0%*
*gzZ ÇñYƒ $
T ¸ ÂBzg
KZ gzZ z™x ÈZ »’™ wqZì ]gz¢n kZ ;g µ Z [Z± »
\¬hgzZX z™x ÈZ » vÐ Vƒk
HgzZz™sçwM,
6 µñiZÃð¾

X z™ÒÃ~)
®¤Z ÅkZgzZ Ÿg Å 
Ågæ Vƒ *
@™
„ ZpgŠ Ð \ WgzZ Vƒ *
@™ »~ [ Z
XVƒ : xˆ Æ yÒ N Y ™NŠ à kZ σ ܉z kZ ðZzgg» ¼

™Ö ,
6 T {)z ÏÚe ª ~6~ 3 Zg ( 3) ƒ D™[O
%,
6 _ ( 2) ì ~×+
$ H ( 1)
X z™ HÖ#: {*
0 ( 4) Vƒ *
@™[ O
%™Ö,
6 kZ D™{)z [ O
%

Y â2011 ~gzÛ

60

gƒÑXŠ ZæÑZ)xâ

X N â Û «ÐûgzZ ¿=Â\¬ h < ¬Š [Z
(1) ó ówâ s ZÙCb L Lx *
* »yÒ kZ *
c âÛŠágZ ñƒ D,
FQÐa
Ÿ)
c ŠÄg
( p 12(2) ñY *
oF×Âø æ$ ‚Û$ vøÚö ^øÞŸøçûÚøæø ^øÞ‚ônùô ‰ø ä´Ïô ×ûìø †ônûìø oF×Âø oFÖ^Ãø³iø ä³×# ³Ö] o³×$ ³‘ø æø
àønûÛô ×øÃFÖû] hùô …ø äô ³×# Öô ‚öÛûvøÖû] áôø] ^øÞçF³Âû-ø †ö³ìô!æø àø³nûÃô ³Ûø³qûø] ä´³ eô^³vø³‘ûø]æø ä´³ Öô!

IB&
Æ öggzZ N â Û «=ÂÅäƒnÐ ÷z kZÃMg ‡x Ó\¬vZ ( 2)g ÖZ » VzyZ ( 1) é
X N â Ûg Ñ~ ]Ò™]ª*
! ÃkZ n

~â å£Z 2
2010cŠ&11X | 1432x ZZxø&4