You are on page 1of 7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI SETAPAK KUALA LUMPUR PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI MX-SKOR MAKLUMAT PERSEDIAAN PEPERIKSAAN PMR

PELAKSANAAN KERJA KURSUS KERJA KURSUS SEJARAH BIL 1. PERKARA 1. Taklimat kepada calon PMR 2. Calon mengumpul fakta sejarah mengikut format yang ditetapkan dalam Elemen 1 2. 1. Elemen 1 disemak 3. 1. Calon merekodkan fakta Sejarah (Elemen 2) 4. 1. Calon menulis esei berkaitan unsur – unsur Patriotisme 5. 1. Penghantaran kerja kursus secara keseluruhan Elemen 1 – Mengumpul fakta sejarah Elemen 2 - Merekod fakta Sejarah Elemen 3 – Penerapan unsur – unsur patriotisme TARIKH Februari Mac April Mei – Jun Hujung Jun

KERJA KURSUS GEOGRAFI BIL 1. PERKARA TARIKH Februari

Taklimat kepada calon PMR Calon mengumpul fakta Geografi mengikut kriteria yang ditetapkan 2. • Guru menyemak data yang dikumpul 3. • Guru membimbing calon merekod data 4. • Guru menyemak laporan dapatan kajian dan memberi markah 5. • Penghantaran kerja kursus secara keseluruhan Elemen 1 – Mengumpul Data Elemen 2 – Menulis Laporan •

Mac April – Jun April – Jun Hujung Jun

* Calon dikehendaki menyediakan lebih kurang 60 keping kertas A4 untuk kerja kursus ini. KERJA KURSUS PENDIDIKAN ISLAM PMR 1. Terdiri daripada beberapa komponen iaitu 1. 1 - Ujian Perkara Asas Fardu 'Ain (PAFA) 1.2- Ujian Tilawah Al-Ouran 1.3- Ujian Hafazan AI-Quran 1.4- Ujian Adab dan Akhlak Islamiah 2. 2. Huraian :2. 1 - Ujian Perkara Asas Fardu 'Ain (PAFA) Sebanyak 15 tajuk telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Tajuk-taiuk tersebut dibahagikan kepada tiga bahagian untuk memuclahkan guru membuat penitaian ke atas pelajar bermula dad tingkaten satu, dua clan tiga. Ujian dijalankan oleh guru Pendidikan Islam secara lisan clan arnali.Untuk memud'ahkan peqalanan ujian ini, setiap pelajar diWAJIBkan membeli sebuah buku PAFA yang berharga RM 3.50 di kedai-kedai buku atau mernesannya melalui guru Pendidikan Islam mereka. 2.2- Ujian Tilawah AI-Quran Ujian hanya bermula di tingkatan tiga.Setiap pelajar diuji membaca satu dadpada 15 petikan ayat Al-Ouran yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Ketetapan petikan ayat Al-Ouran adalah mengikut undian yang dilakukan pada had ujian dijalankan. 2.3- Ujian Hafazan AI-Quran

1

3.pelajar akan dinilai oleh guru Pendiclikan Islam sepanjang proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di sekolah. April Tarikh Hantar April Julai April. PERLAKSANAAN JAN . 2. Julai April. Ujian ini meliputi 2.4.OKT JAN . 3. Julai Feb Mac. guru dan rakan-rakan pelajar. Cara Pengendalian Kerja Kursus :Semua kela kursus PMR Pendiclikan Islam dikendalikan oleh guru Pendidikan Islam di sekolah dan dipantau. Julai Julai Mac.Adab terhadap rakan sebaya . dua clan tiga. Pihak sekolah sangat berharap agar ibu bapa memastikan anak-anak hadir ke sekolah setiap hari demi untuk memastikan calon PMR tahun ini dapat mencapai keputusan yang cemerlang. KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADIJ PENILAIAN KERJA KURSUS TINGKATAN I 2 PENTAKSIRAN PEMARKAHAN MODUL I (ELEKTIF) 10% MODUL 2 (TERAS) 10% MODUL 3 (ELEKTIF) 10% 3 MODUL 4 (TERAS) 10% JUMLAH MARKAH 40% Setiap satu MODUL mengandungi 5 aspek yang mesti disiapkan.4.4. Setiap pelajar WAJIB menghafal lapan petikan ayat hafazan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Lapan ayat hafazan berkenaan terdiri daripada.oleh Pentaksir Kawasan. Ujian ini menilai akhlak dan sahslah pelajar melalui pemerhatian ibu bapa.OKT JAN .4.pelajar dinilai oleh ibu bapa masingmasing melalui borang yang akan diedarkan oleh pihak sekolah. Perlaksanaan kerja kursus dibuat sernasa Pengajaran dan Pembelajaran dalarn kelas dengan bimbingan guru.2.Adab terhadap ibu bapa . 2.JUN • • • • • Ranqka Kerja Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Untuk Sains (PEKA) Matapelajaran Sains Ting 1 2 3 PEKA/ Folio/Projek 2 Kerja Amali 2 Kerja Amali 1 Folio 2 Kerja Amali Tarikh Dijalankan April. Semua ujian kecuali ujian PAFA akan bermula pada bulan Februari dan berakhir pada 31 Julai.ayat-ayat hafazan yang dipelajari oleh sernua pelajar di Malaysia sejak tingkatan satu.Ujjan Adab dan Akhlak Islamiah Ujian dijalankan di tingkatan tiga. April PEKA: Pentaksiran Kerja Amali 2 . 1 . Peluang untuk mendapatkan markah yang tinggi dalam kerja kursus sangat cerah dengan syarat pelajar mesti hadir ke sekolah sepanjang tahun persekolahan dan mengikut bimbingan guru. 2. Jurnlah markah peperiksaan bertulis PMR adalah 60%.Ujian dijalankan di tingkatan tiga.OKT JAN .Adab terhadap guru .pelajar akan dinilai oleh rakan-rakan sebaya mereka di kelas masingmasing.

FOKUS TOPIK MENGIKUT TAHAP KEBOLEHAN DAN PENCAPAIAN PELAJAR FOKUS MATA PELAJARAN MX SCORE PMR BAHASA MALAYSIA BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Kelas Cemerlang Latih tubi tatabahasa Kata nama Kata ganti nama Kata kerja Kata pemeri Kata nafi Kata penguat Kata hubung Kata banyak Makna Penjodoh bilangan Kata bilangan Latih Tubi penulisan Latih tubi ringkasan Latih tubi karangan bergambar Kelas Gemilang Latih tubi tatabahasa Kata nama Kata qanti nama Kata kerja Kata pemeri Kata nafi Kata penguat Kata hubung Kata banyak makna Penjodoh bilangan Kata bilangan LatihTubi penulisan Isi Huraian Contoh Ayat penegas/kesimpulan BAHASA INGGERIS Bil I 2 3 4 Paper 1 Language forms and functions Grammar Literature component .poems (Tingkatan1) Literature component -short stories ( Ting 2) Paper 2 Language forms and functions Guided composition Summary writing Vocabulary practice SCIENCE Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kelas Cemerlang Introduction to science Matter The variety of resources on earth The air around us Source of energy Heat The world through our senses Nutrition Biodiversity Interdependence among living organisms and the environment Air pressure Force Stability Simple machine Respiration Blood circulation and transport Excretion Reproduction Land and its resources Electricity Kelas Gemilang Cell as a unit of life Matter The variety of resources on earth The air around us The world through our senses Nutrition Biodiversity Interdependence among living organisms and the environment Support and movement Stability Simple machine Respiration Reproduction Electricity 3 .

MATHEMATICS Bil I 2 3 4 6 6 7 8 9 10 Kelas Cemerlang Directed Number Squares. cubes and roots Geometrical constructions Loci in two dimensions Transfomations Indices . square roots. square roots.3.2 ring 1. GEOGRAFI Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kelas Cemerlang Kedudukan Arah.2 Ting 1 Ting 2 Ting 1. skala dan jarak Sumber-sumber utama Pengurusan sumber Kegiatan ekonomi utama Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap Pembangunan negara Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar SEJARAH Bil 1 2 3 4 Bil Tajuk Latuh tubi topikal Latih tubi berformat PMR Fokus kepada -faktor/sebab Tajuk Bahagian Latih tubi Topikal Latih tubi berformat PMR-Fokus kepada -faktor/sebab 30% Bahagian 30% 4 . gambarajah dan peta Sumber-sumber utama Kepentingan pelbagai sumber Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar Pengurusan sumber Kegiatan ekonomi utama Sumbangan keqiatan ekonotWi terhadap pembangunan negara Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Kepentingan kelasama ekonomi antarabangsa Kelas Gemilang Kedudukan Arah. skala dan jarak Graf.2.2 Ting 1 Ting 1 Ting 1 Ting 1 Ting 2 Ting 2 Ting 2 Ting 2 Ting 1 Ting 1.same base Linear equations Statistics Graphs of functions Latih tubi soalan forrnat PMR KEMAHIRAN HIDUP Bil I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tajuk Reka bentuk dan penghasilan projek Elektrik Kompos Asas elektromekanikal Tanaman sayuran Elektronik Lukisan Teknik Haiwan kesayangan Ternakan ikan air tawar Kerja paip Tanaman hiasan Jahitan Masakan Perniagaan dan keusahawanan Lath tubi format PMR Ting 1. cubes and roots Agebraic ekspressions Geometrical constructions Loci in two dimensions Transfornations Indices Algebraic formulae Latih tubi topikal Latih tubi soalan format PMR Kelas Gemilang Directed number Squares.

a.w.w -Kejayaan Rasulullah s.5 6 7 8 9 10 11 12 -tujuan/matlamat -kesan/akibat -persamaan/kesimpulan 40% 30% -tujuan/matlarnat -kesan/akibat Fokus kepada istilah -Bumi Hangus -Koa Kunrenjo -Kenpetai -Jus Soli -Min Yuen -Perang Saraf 40% PENDIDIKAN ISLAM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tajuk -Konsep bersuci -Bersuci daripada najis -Istinjak -Masyarakat Arab sebelum dan selepas Islam -Riwayat hidup Rasulullah s. ke Madinah -Tayammun -Samak -Hikmah bersuci dalam kehidupan individu dan masyarakat -Abu Bakar As-Siddiq -Saiyidatina Khadijah Khuwailid -Solat Fardu -Khusyuk solat dan kesannya kepada kehidupan mukmin -Sumaiyah -Bilal dan Rabah -Tuntutan solat berjemaah -konsep solat jumaat -Kepimpinan Rsulullah s.a.a. meletakkan asas aqidah yang kukuh -Wuduk -Mandi -Strategi perjuangan Rasulullah s. -Khutbah Jumat -Adab makmun solat Jurnaat -Solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib -Saidina Umar b Al-Khattab -Saidina Uthman b Affian -Solat Qasar dan Jamak -Saidina Ali b Abu Talib -Saidina Hamzah -Puasa -Golongan yang harus berbuka puasa -Saidina Abu Hurairah -Saidina Abdul Rahman B Auf -Menghayatai bulan Ramadhan -Zakat dan Fitrah Bahagian lbadat (Ting 1) Sirah (Ting 1) lbaclat (Ting 1) Sirah (Ting 1) lbaclat (Ting 1) Tokoh (Ting 1) lbaclat (Ting 1) Tokoh (Ting 1) lbadat (Ting 1) Sirah (Ting 2) lbaclat (Ting 1) lbaclat (Ting 1) Tokoh (Ting 2) lbadat (Ting 2) Tokoh (Ting 2) lbaclat (Ting 2) Tokoh (Ting 2) lbaclat (Ting 2) Rumusan Kertas Peperiksaaan PMR 5 .w.a.w.a. di Mekah -Hijrah Rasulullah s.w.

PERKARA KERTAS TEMPOH JENIS SOALAN JUMLAH SOALAN MARKAH 6 .

1 2 1 jam Ijam 30 min 40 1 1 1 40 20 40 6 2 60 60 I 6 60 40 100 40 60 Matematik Sains 1 1 2 1 jam 15 min 1 j1m 45 min 1 jam 1 jam 30 min 100 40 60 100 40 40 20 100 100 100 100 SAjarah Geografi Pendidika n Islam Kemahiran hidup I I 1 I jam 15 min I jam 15 min 2 jam 1 1 jam 30min 100 GRED MATA PELAJARAN PMR Markah 75-100 65-74 55-64 40-54 0-39 Gred A B C D E 7 .Bahasa Melayu 1 2 1 jam 1 jam 30 min Objektif Subjektif -Bahagian A Ringkasan/pemahaman -Bahagian B Karangan bergambar -Bahagian C Karangan -Bahagian D Komsas Objektif Subjektif -Section A Guided essay -Section B Summary -Section C Literature Objektif Subjekfif Objektif Subjektif Section A Section B Objektif Obiektif Subjekfif Bahagian A Bahagian B Objektif Kerja Kursus 40 I 1 1 1 40 60 Bahasa Inggeris.