You are on page 1of 10

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pengajian Sosial Pendidikan Rendah) 1 4 PROGRAM: __________________________________________________________________________________________________ SMESTER: ______ TAHUN: _____ Penyelidikan Tindakan I – Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) PSS3113 3 (3 + 0) Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ Kredit: ____________

Minggu M1

Topik dan Kandungan Topik1 Pengenalan kepada Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan • Tujuan penyelidikan dalam pendidikan • Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan • Pendekatan penyelidikan dalam pendidikan - Pendekatan positvis (kuantitatif) - Pendekatan interpretatif (kualitatif) • Etika dalam penyelidikan dalam pendidikan - Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan - Kod etika Topik 2 Jenis Penyelidikan - Penyelidikan asas - Penyelidikan gunaan - Penyelidikan tindakan - Penyelidikan penilaian Pengenalan kepada Pelbagai Jenis Reka Bentuk Penyelidikan • Penyelidikan kuantitatif - Kajian eksperimental - Kuasi-eksperimental - Kajian tinjauan

Hasil Pembelajaran

Kuliah • Tujuan penyelidikan dalam pendidikan • Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan • Pendekatan penyelidikan dalam pendidikan - Pendekatan positvis (kuantitatif)

Tutorial Tutorial 1: Bandingkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Bagi setiap pendekatan, beri 2 contoh topik yang boleh dikaji menggunakan pendekatan itu. (1 jam)

Amali

ISL Cari dan senaraikan buku-buku rujukan yang sesuai di perpustakaan/ laman web. Simpan senarai ini dalam portfolio untuk membuat rujukan tambahan. Persediaan untuk tutorial : Carian maklumat dari internet atau perpustakaan tentang pendekatan kuantitatif dan kualitataif.

Catatan: Rujukan: Cohen, L., Manion, L.& Morrison, K., (2001). Research Methods in Education (5th. Ed.) London: Routledge Falmar.

1.

Menjelaskan penyelidikan dalam pendidikan (1.1), (1.5)

2. Menerangkan ciriciri penyelidikan dalam pendidikan (1.1),(5.2) 3. Membincangkan tentang pendekatan penyelidikan dalam pendidikan (1.1), (3.4), (5.2)

- Pendekatan interpretatif
(kualitatif)

Etika dalam penyelidikan (2 jam)

4.

Menerangkan aspek etika dalam penyelidikan pendidikan (1.1), (5.2) Tutorial 2: Bandingkan tujuan,kekuatan dan kelemahan setiap jenis reka bentuk penyelidikan dengan menggunakan jadual. (1 jam)

Jenis Penyelidikan: Menghuraikan - Penyelidikan asas konsep penyelidikan - Penyelidikan gunaan asas, gunaan, - Penyelidikan tindakan tindakan dan - Penyelidikan penilaian penilaian (1.1),(5.2) Jenis Reka Bentuk 2. Mengkaji pelbagai Penyelidikan jenis rekabentuk • Penyelidikan kuantitatif penyelidikan - Kajian eksperimental kuantitatif dan kualitatif (1.1),(1.5), - Kuasi-eksperimental - Kajian tinjauan

1.

Pelajar membuat rumusan kandungan kuliah dan bahanbahan rujukan dalam peta konsep dan simpan dalam portfolio.

Rujukan:

Creswell, J.W. (2005). Educational Research. Planning, conducting, and Eavaluating Quantitative and qualitative research. Persediaan tutorial: Ohio: Prentice Hall. Melayari internet untuk mendapatkan Fraenkel, J.R. & maklumat tambahan Wallen, N.E. (1990). How to design and berkaitan dengan

1

(1 jam) Persediaan tutorial: Pelajar mencari sumber rujukan tentang prosedur penyelidikan Rujukan: Mills. Mengenal pasti prosedur penyelidikan pendidikan (1.(6. Topik 3 Prosedur Penyelidikan Pendidikan • Menyatakan masalah kajian • Menetapkan objektif kajian • Membentuk soalan kajian • Membentuk hipotesis kajian • Melakukan tinjauan literatur • Merancang reka bentuk kajian • Menentukan prosedur persampelan • Membina instrumen kajian • Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian • Menentukan prosedur pengumpulan data • Mengumpul data • Menganalisis dan menghurai data 1. D. G.1).1) 2. Publishing. London: Paul Chapman.Kajian sejarah Hasil Pembelajaran Kuliah .Kajian korelasi • Penyelidikan kualitatif . (2005).Kajian etnografi . (4. (2000). A Guide for the teacher researcher. (7. Menerangkan prosedur penyelidikan pendidikan (1. Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman dalam melaksanakan penyelidikan pendidikan (1.Kajian kes . B.(2000). (2003). Action Learning and action research. USA. (5.5).3).4) Prosedur Penyelidikan Tutorial 3 : Penyelidikan: Seorang pelajar • Menyatakan masalah kajian ingin mengkaji tentang ”Faktor• Menetapkan objektif kajian faktor yang menyebabkan murid • Membentuk soalan kajian kelas Awana Tahun • Membentuk hipotesis kajian 5 mengantuk semasa pengajaran • Melakukan tinjauan literatur dan pembelajaran”. Gillham. Management Skills in school. McGraw Hill. . Catatan: evaluate research in educatio. The research interview.Kajian korelasi • Penyelidikan kualitatif . Action research.1). Kembar. London: Continuum.1).Kajian etnografi (2 jam) Tutorial Amali ISL jenis–jenis penyelidikan pendidikan. Jones. • Merancang reka bentuk kajian • Menentukan prosedur persampelan • Membina instrumen kajian • Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian • Menentukan prosedur pengumpulan data • Mengumpul data • Menganalisis dan 2 Apakah jenis reka bentuk kajian yang boleh digunakan? Bincangkan prosedur menjalankan penyelidikan ini dengan menggunakan carta aliran. London: Cougan Page. J. (1. Ohio: Rumuskan semua isi Prentice Hall. kandungan kuliah dan bahan rujukan kepada bentuk peta konsep / pengurusan grafik dan simpan dalam portfolio.E.2) 3.SKEMA TLO Minggu Topik dan Kandungan .

semasa dan selepas tindakan) Mengambil tindakan susulan Merancang kitaran kedua (2 jam) Tutorial 1: Sediakan pengurusan grafik perbezaan antara penyelidikan tradisional(formal) dengan penyelidikan tindakan.Model Jean mcniff .Model Dave Ebbutt tindakan (1.(5.Model John Elliott .2) . Membanding beza . konsep dan kepentingan penyelidikan tindakan (1. semasa dan selepas tindakan) Mengambil tindakan susulan Merancang kitaran kedua Tutorial 2: Dalam kumpulan. Bentangkan hasil perbincangan kumpulan terhadap model yang dipilih.Model Dave Ebbutt . J.Model Stephen Kemmis 3. (1 jam) Persediaan tutorial: Layari internet dan muat turun maklumat berkaitan tentang penyelidikan tradisional dan penyelidikan tindakan Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan kepada bentuk peta konsep / pengurusan grafik dan simpan dalam portfolio. Ohio: Prentice Hall. 1946 tindakan (1.2) dan Laidlaw. Minus and Interesting) untuk model berkenaan.Model Stephen Kemmis .Model Kurt Lewin . 1946 dan Laidlaw.1). Menghuraikan definisi. (2005). (1 jam) Persediaan Tutorial: Layari internet dan muat turun maklumat berkaitan tentang Model Penyelidikan Tindakan 3 .1).1992: • Mengenal pasti aspek amalan bagi penambahbaikan • Merancang tindakan • Melaksana tindakan • Mengumpul data • Membuat refleksi terhadap tindakan (sebelum.(5. Educational Research.1). Menganalisis ciritindakan ciri penyelidikan tindakan (1.(5. 1.Model Jean Mcniff .Model Jack Whitehead .1992: • Mengenal pasti aspek amalan 2. Mengkaji proses penyelidikan Adaptasi dari model Lewin. (5.SKEMA TLO Minggu Topik dan Kandungan • Membincang dan melapor hasil kajian Hasil Pembelajaran Kuliah menghurai data • Membincang dan melapor hasil kajian (2 jam) Tutorial Amali ISL Catatan: M2 Topik 4 Penyelidikan Tindakan: Definisi dan Konsep • Definisi dan konsep • Ciri-ciri penyelidikan tindakan • Kepentingan penyelidikan tindakan 1.W. Menerangkan bagi penambahbaikan tatacara menjalankan • Merancang tindakan penyelidikan • Melaksana tindakan tindakan (1.Model Jack Whitehead . Planning.Model John Elliott model penyelidikan .pilih salah satu model penyelidikan tindakan dan gunakan alat PMI ( Plus.1).1). Rujukan: Creswell.2) Pengenalan kepada Penyelidikan tindakan: • Definisi dan konsep • Ciri-ciri penyelidikan tindakan • Kepentingan penyelidikan 2. conducting.2) • Mengumpul data • Membuat refleksi terhadap tindakan (sebelum.(5.2) • Model Kajian Tindakan • Model Penyelidikan Tindakan . and Eavaluating Quantitative and qualitative research.Model Kurt Lewin (2 jam) Topik 5 Penyelidikan Tindakan: Proses Adaptasi dari model Lewin.

1).1). Memperoleh kemahiran menggunakan pelbagai cara pengumpulan data (1. peserta dan pemerhati.SKEMA TLO Minggu Topik dan Kandungan Topik 6 Penyelidikan Tindakan: Rancangan dan cadangan • Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan • Soalan kajian • Sumber literatur • Subjek kajian • Merancang pelan tindakan • Melaksana pelan tindakan • Mengumpul data • Refleksi : analisis dan huraian data • Jadual kerja • Perbelanjaan • Sumber rujukan M3 Topik 7 Penyelidikan Tindakan: Kaedah Pengumpulan Data • Pemerhatian: Pemerhati.(5.2) 2. pilih satu aspek amalan pengajaran yang anda ingin menambahbaikkan. bincangkan dan rancangkan bagaimana anda akan: (a) Memerhati satu sesi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran (b) Mengumpul maklumat dokumen yang ada di sekolah yang dapat membantu anda memahami sesi pemerhatian itu (c) Menemubual murid untuk Persediaan Tutorial: Mencari maklumat tentang pelbagai kaedah pengumpulan data seperti pemerhatian.2).(4.(1. peserta • Data berbentuk dokumen • Temu bual: Temu bual berstruktur.1).4) Hasil Pembelajaran Kuliah Penyelidikan Tindakan : Rancangan dan cadangan • Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan • Soalan kajian • Sumber literatur • Subjek kajian • Merancang pelan tindakan • Melaksana pelan tindakan • Mengumpul data • Refleksi : analisis dan huraian data • Jadual kerja • Perbelanjaan • Sumber rujukan (2 jam) Penyelidikan Tindakan: kaedah pengumpulan data melalui: • Pemerhatian: Pemerhati.1). Seterusnya. Sediakan satu pernyataan tentang aspek yang akan diubah. sediakan satu cadangan tindakan bagaimana anda akan menjalankan penyelididkan itu.2) 2. Mengkaji proses penyelidikan tindakan (1. dokumen.1). soal selidik dan seterusnya Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan kepada bentuk peta konsep / pengurusan grafik dan simpan dalam portfolio. Menerangkan tatacara menjalankan penyelidikan tindakan (1.(5. Amali ISL Persediaan Tutorial: Layari internet dan muat turun maklumat berkaitan tentang bagaimana menyediakan cadangan/proposal penyelidikan. tidak berstruktur 1. semi-struktur. peserta • Data berbentuk dokumen • Temu bual: Temu bual berstruktur. peserta dan pemerhati. (5. (7.(5. Menghurai kaedah dan cara pengumpulan data (1. semi-struktur.2) 4 . tidak berstruktur (2 jam) Tutorial Tutorial 3: Secara individu. (1 jam) Tutorial 1 Dalam kumpulan.5). Catatan: 1. temu bual.

kesahan.5). Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat (6. (5. bias • Pensampelan dan bias • Kesahan: . (7.1).Kritikan luaran (keaslian 5 Tutorial 3 Sekiranya anda dikehendaki melaksanakan pelan tindakan anda (hasil dapatan tutorial 1 dan 2). kesahan. (5. bias • Pensampelan dan bias • Kesahan: .2). kebolehpercayaan. (1 jam) 1. Menjelaskan tanggungjawab penyelidik secara profesional dan beretika (4. (3. Memperoleh kemahiran menggunakan pelbagai cara pengumpulan data (1. sumbangsaran apakah kaedah pengumpulan data yang lain yang boleh digunakan.2) 2. Setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan tutorial 2 dan 3. bincangkan pertimbangan yang harus diambilkira semasa mengumpul Amali ISL Catatan: Topik 8 Penyelidikan Tindakan: Kaedah Pengumpulan Data • Soal selidik • Rakaman video dan kaset • Log • Nota lapangan • Foto • Portfolio • Rekod anekdot • Slid • Jurnal • Diari .Kritikan luaran (keaslian 1.4) 2.1). kekuatan dan kelebihan setiap kaedah pengumpulan data yang dicadangkan.5). Topik 9 Penyelidikan Tindakan: Pertimbangan Semasa Mengumpul Data Pensampelan. Menganalisis pertimbanganpertimbangan semasa mengumpul data (1.(1. kebolehpercayaan.1).SKEMA TLO Minggu Topik dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial mendapatkan maklumbalas tentang kelakuan pengajaran dan pembelajaran itu.4) (1 jam) Penyelidikan Tindakan: Pertimbangan Semasa Mengumpul Data Pensampelan.3). Beri penjelasan bagi jawapan anda dari aspek tujuan.2) Penyelidikan Tindakan: Kaedah Pengumpulan Data • Soal selidik • Rakaman video dan kaset • Log • Nota lapangan • Foto • Portfolio • Rekod anekdot • Slid • Jurnal • Diari (2 jam) Tutorial 2: Berdasarkan rancangan dalam tutorial 1. (4.(4.

dan makna (7. median. (1 jam) Amali ISL Catatan: data) 3. min.1). (4. (1 jam) • Mengekodkan data 2. analisiskan data soal selidik menggunakan jadual kekerapan. Memperoleh kemahiran menganalisis data kuantitatif dan Data Kuantitatif kualitatif (1.1).4) (2 jam) M4 Topik 10 Penyelidikan Tindakan: Analisis Data Data Kualitatif • Analisis kandungan • Mengkategorikan data • Mengekodkan data • Menyusun data dalam grid analisis • Mengenal pasti tema / corak dan makna • Menentukan aktiviti kajian susulan 1. • Analisis deskriptif: Frekuensi. median. Topik 11 Penyelidikan Tindakan: Analisis Data 1. mod. Bentangkan hasil perbincangan anda.Kritikan dalaman (ketepatan . Menggunakan data) pendekatan . min.Data triangulation berasas untuk • Kebolehpercayaan – • Kebolehpercayaan – menyelesaikan generalisasi data generalisasi data masalah dan membuat keputusan • Etika • Etika (6. peratusan. Mengkaji konsep susulan dan proses utama (2 jam) daripada perspektif penyelesian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat (6.2) Penyelidikan Tindakan: Analisis Data: Data Kualitatif • Analisis kandungan • Mengkategorikan data Tutorial 1 Dalam kumpulan. sisihan piawai. (1 jam) Persediaan Tutorial 2: Dalam kumpulan. (7.SKEMA TLO Minggu Topik dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial data. Beri penjelasan bagi setiap pertimbangan yang diberi.1). sediakan satu soal selidik yang mengandungi 20 soalan tentang ”Faktor-faktor yang menyebabkan murid kelas Awana Tahun 5 . Transkripsikan hasil temubual itu. mod.Data triangulation . pekali korelasi (2 jam) 6 Tutorial 2 Dalam kumpulan.2) Persediaan Tutorial: Melayari internet dan pusat sumber mengenai cara menganalisis data kualitatif dan kuantitatif. (4.1). kodkan transkrip temubual anda dan senaraikan kategori aspek utama. Persediaan Tutorial 1: Dalam kumpulan. Menerangkan pelbagai cara menganalisis data kualitatif dan kuantitatif (1.4) • Menentukan aktiviti kajian 3. temubual seorang pelajar selama 5 minit tentang ”Faktor-faktor yang menyebabkan murid kelas Awana Tahun 5 mengantuk semasa pengajaran dan pembelajaran”. pekali korelasi 2. min dan peratus. sisihan piawai.Kritikan dalaman pertimbangan data) (ketepatan data) sendiri yang .4) peratusan. Menghuraikan data penyelidikan Penyelidikan Tindakan: Analisis Data Data Kuantitatif • Analisis deskriptif: Frekuensi.1). (5. Memperoleh kemahiran • Menyusun data dalam grid menganalisis data analisis kuantitatif dan • Mengenal pasti tema / corak kualitatif (1.

Catatan: Topik 12 Menginterpretasikan Data Penyelidikan Tindakan • Mengintegrasikan pelbagai sumber data • Menghubungkaitkan data dengan literatur • Merumus hasil kajian dan membuat kesimpulan 1. (5. (5.1). Mengintegrasikan pelbagai sumber data dalam menghasilkan laporan (1.1).1). (1.3) • Menghubungkaitkan data dengan literatur • Merumus hasil kajian dan membuat kesimpulan (2 jam) M5 M6 M7 M8 7 Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum . (b) Sediakan satu tinjauan literatur tentang ”Faktorfaktor yang menyebabkan murid kelas Awana Tahun 5 mengantuk semasa pengajaran dan pembelajaran”.3) 3. menghubungkait kan data temubual dan soal selidik dengan literatur (c) Rumuskan hasil dapatan dan membuat kesimpulan (1 jam) Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan rujukan kepada bentuk peta konsep / pengurusan grafik dan semua latihan tutorial di simpan dalam portfolio. (6.5). Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber yang diperoleh bagi menjelaskan tentang teori dan amalan (6. Edarkan soal selidik kepada 10 rakan anda. Seterusnya.SKEMA TLO Minggu Topik dan Kandungan Hasil Pembelajaran tindakan (1.2) Kuliah Tutorial Amali ISL mengantuk semasa pengajaran dan pembelajaran”.2) 2. Menghuraikan data • Mengintegrasikan pelbagai penyelidikan sumber data tindakan (1. Menghuraikan Data Penyelidikan Tindakan Tutorial 3 Dalam kumpulan: (a) Interpretasikan data temubual dan data soal selidik.

4) • Fokus/ aspek amalan bagi penambahbaikan • Fokus/ aspek amalan bagi penambahbaikan • Pelan tindakan Tutorial 1 Dalam kumpulan: (a) Bincangkan format penulisan laporan penyelidikan tindakan. Memperoleh Penulisan laporan penyelidikan tindakan kemahiran menulis tindakan laporan dan artikel • Konteks/ latar belakang kajian • Konteks/ latar belakang penyelidikan kajian tindakan (1. (7.(2. Tulis Analisis dan huraian data sumber rujukan menggunakan Refleksi dan implikasi format APA Pelan bagi tindakan susulan (1 jam) Sumber rujukan: American Psychological Association (APA) (2 jam) 8 . (b) Terangkan tujuan setiap komponen dalam laporan itu. (5.1).3).1). Tutorial Amali ISL Catatan: • • • • • • Pelaksanaan pelan tindakan Pengumpulan data Analisis dan huraian data Refleksi dan implikasi Pelan bagi tindakan susulan Sumber rujukan: American Psychological Association (APA) • • • • • • • Pelan tindakan Pelaksanaan pelan tindakan (c) Pilih 4 sumber rujukan dari pelbagai Pengumpulan data sumber. Persediaan Tutorial: Melayari internet dan pusat sumber mengenai penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.4). penulisan sumber rujukan menggunakan format APA dan cara-cara menyebarkan maklumat penyelidikan tindakan.2). • Tinjauan literatur (4.SKEMA TLO Minggu M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 Topik dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah Praktikum Praktikum Cuti Pertengahan Semester Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum Praktikum Topik 13 Penulisan laporan penyelidikan 1. • Tinjauan literatur (8.

2. implikasi • Pelaksanaan pelan tindakan dan lain-lain. Bincangkan artikel itu dari segi aspek format.4).1). Menerangkan caraRumuskan hasil cara menyebarkan ( 2 jam) perbincangan data dapatan menggunakan penyelidikan gambar rajah tindakan (1.3). (7.(3.4) 9 .(2.2) 1. Memperoleh kemahiran menulis laporan dan artikel penyelidikan tindakan (1.1).2). (4. (5.3). (8.1).1). • Sumber rujukan (1 jam) (2 jam) Topik 15 Cara-cara Menyebarkan data dapatan penyelidikan tindakan • Seminar • Penerbitan • Rangkaian penyelidikan tindakan Tutorial 3 Cara-cara Menyebarkan data Dalam kumpulan: dapatan penyelidikan tindakan (a) Bincangkan mengapa Seminar diperlukan Penerbitan menyebar luas Rangkaian penyelidikan data dapatan tindakan penyelidikan tindakan.2). (8.3).4). (5. radial. (7. (5. cara penulisan. • Pelan tindakan penggunaan bahasa.1). • Konteks (4.SKEMA TLO Minggu Topik dan Kandungan Topik 14 Penulisan artikel penyelidikan tindakan • Abstract Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial Amali ISL Catatan: • • • • • • • • • Konteks Fokus kajian Pelan tindakan Pelaksanaan pelan tindakan Kaedah pengumpulan data Analisis dan huraian data Refleksi dan implikasi Tindakan susulan Sumber rujukan 1. • Kaedah pengumpulan data Buat refkeksi kendiri tentang bagaimana • Analisis dan huraian data anda boleh menggunakan apa yang dipelajari • Refleksi dan implikasi dalam penulisan • Tindakan susulan artikel penyelididan di masa hadapan. Memperoleh Penulisan artikel penyelidikan kemahiran menulis tindakan laporan dan artikel • Abstract penyelidikan tindakan (1.(2.4) • Fokus kajian Tutorial 2 Pilih satu artikel penyelidikan tindakan.

SKEMA TLO Minggu Topik dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah Tutorial (b) Terangkan caracara penyebaran data dapatan penyelidikan tindakan (1 jam) M19 M20 M21 Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR Amali ISL Catatan: 10 .