You are on page 1of 2

INSTRUCTIEFICHE COMPRESSOR

GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
Artikel 54 quater 3.3. en 3.4. van het A.R.A.B.
Titel VI hoofdstuk I artikel 8.3. en 8.4. van de CODEX (KB Arbeidsmiddelen)

Onderwerp VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
VIK NR 001
Compressor

Een compressor met het persluchtvat en de luchtdroger wordt gebruikt om een voldoende
hoeveelheid lucht op een gewenste druk brengen en te houden die nodig is voor de bepaalde
productieactiviteiten.
Het is enkel bevoegd personeel die de nodige ingrepen op de compressor en haar toebehoren
mag uitvoeren.
De gehele inrichting van de compressor mag alleen worden gebruikt voor toepassingen
binnen de grenzen door de constructeur aangegeven.
De inrichting (persluchtvat met inhoud = is onderworpen aan de wettelijke keuringen door de
externe dienst voor technische controle (EDTC).

RISICO’S PREVENTIEMAATREGELEN

Algemeen De inrichting met een vat van meer dan 300 liter is onderworpen
aan de keuring door een EDTC. Dit moet gebeuren voor het in
dienst stellen, na 3 jaar voor de eerste maal en vervolgens om de
5 jaar.

Wegvliegende delen Inrichtingen op het persluchtvat:


- de veiligheidsinrichting (overdrukventiel) moet regelmatig op
goed functioneren worden beproefd;
- de correctheid van de manometer regelmatig onderzoeken.
De compressor niet reinigen wanneer deze in werking is.
Bij het reinigen met behulp van perslucht kunnen wegvliegende
deeltjes worden geproduceerd, het dragen van een veiligheidsbril
is algemeen aangewezen. Als voorzorg reeds de druk zo laag
mogelijk instellen.

Draaiende delen De veiligheidsafschermingen moeten zo zijn gebouwd dat er geen


mogelijkheid is tot contact met de bewegende delen.
De afschermingen moeten steeds op hun plaats worden
gehouden. Regelmatig nazien dat alle draaiende delen zijn
afgeschermd.

Lawaai Indien een geluidsoverlast bestaat met vermoeden voor een


geluidsniveau groter dan 85 dB(A), dan geluidsmetingen uitvoeren
en de gepaste maatregelen treffen (PBM’s en CBM’s).
Risico’s Preventiemaatregelen.

Brandwonden De uitgang met geperste lucht van de compressor moet zijn


afgeschermd: de opwarming door dit comprimeren van de lucht
kan hoog oplopen.

Schade aan de inrichting -Het condensaat van het persluchtvat moet regelmatig worden
afgelaten, een automatische aflaatinrichting kan dit verzekeren.
-De regelinrichting / bewakingsinrichting moet regelmatig op goed
functioneren worden nagezien.

Normaal onderhoud van de in- -De inrichting moet volledig zijn afgeschakeld van de
richting energiebron.
-De aanduiding dat de compressor in herstelling is.
-De herstellings- en reinigingswerkzaamheden met zorg uitvoeren
en dit bij een stilliggende inrichting.

Uit te voeren herstellingen -De herstellingen en onderhoudswerken moeten worden


uitgevoerd zoals die zijn voorzien door de fabrikant. De
herstellingen / het onderhoud mogen alleen door een daartoe
opgeleid en bevoegd persoon worden uitgevoerd.
-Belangrijke herstellings- en onderhoudswerken (door de
fabrikant voorgeschreven, na ernstig defect of incident)
stelselmatig in het onderhoudsboekje bijhouden.
-Voordat de wettelijk verplichte keuringen worden uitgevoerd
dient de persluchthouder inwendig grondig te worden gereinigd.

Specifieke risico’s Bijkomende preventiemaatregelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de


inrichting of bij het gebruik van perslucht.

Handschoenen; veiligheidsbril / gelaatsscherm; veiligheidsschoenen; aangepaste werkkledij.

Bijlage.
De veiligheids- en gezondheidskaart van de gebruikte olie voor de betreffende
compressor.

Datum: Datum:
Preventieadviseur: Preventieadviseur – arbeidsgeneesheer: