You are on page 1of 9

SOLUCIONARI

Introducció al càlcul vectorial
Qüestions 1. Dibuixeu dos vectors equipol.lents.
Resposta oberta.

Unitat 1

2. Dibuixeu dos vectors lliures iguals.
Resposta oberta.

3. Com són els vectors a i b que verifiquen aquestes propietats? a) a

b

c i a

Els vectors a i b tenen la mateixa direcció i el mateix sentit, ja que la suma dels mòduls de a i b → coincideix amb el mòdul de c.

b

c

b) a

b

a

El vector b ha de ser el vector nul (0 , 0), ja que, si simplifiquem, b és igual al seu oposat, i això només ho verifica el vector nul.

b

→ →

c) a

b

c i a2

Els vectors a i b han de ser perpendiculars, ja que els seus mòduls verifiquen el teorema de Pitàgores.

b2

c2

4. La suma dels vectors unitaris i, j és un altre vector unitari? Justifiqueu la resposta fent un
gràfic. Els vectors unitaris i i j són:
→ → →

→ →

i j

(1 , 0) (0 , 1)
→ →

El vector suma és: i

j

(1 , 0)

(0 , 1) 12

(1 , 1)

El mòdul del vector suma és √ 12 seu mòdul no és la unitat.



1,41. Per tant, la suma no és un vector unitari, ja que el

5. Poseu dos exemples físics on s’apliqui el producte escalar de dos vectors.
En el càlcul del treball, W → → P F v. F

r, i en el càlcul de la potència a partir de la força i la velocitat,

6. Dibuixeu dos vectors tals que el producte escalar sigui: a) positiu, b) negatiu i c) nul. a)

b

b)

c)
b

α

α

b

a

a

α

a

90°

90°

180°

90° Física 2. Batxillerat 1

McGraw-Hill/ Interamericana de España, S.A.U.

a 2).43° 296. 32 4) a (4 .67 → Està al 4t quadrant ⇒ → c (2 . b → → (3 . quin és el valor de la força que tendeix a fer pujar el cos verticalment? Fy F sin 30° 150 sin 30° 75 N Física 2. Un cos està lligat a una corda i un noi tira de la corda amb una força de 150 N (fig. el seu producte escalar és nul. 2) → b tg √ 32   √ 13   3.U.75. Expresseu els vectors següents en forma polar: → a (4 . Quan un cos es desplaça perpendicularment respecte de la força neta que actua sobre ella. 90°.7.57° Està al 4t quadrant ⇒ 360° 2.69° 360° 4. → b → c α → a → d → s 3. c → (2 . Resposta oberta. Per què? Perquè l’angle que formen és de 90° i cos 90° F → 0: 0 r → F x cos 90° 9. 3) → √ 42  √ 25   5 36.87° tg → 3 — 4 0. aquesta no efectua treball. Problemes 1. Demostreu gràficament la propietat distributiva respecte de la suma en el producte escalar de dos vectors. Batxillerat McGraw-Hill/ Interamericana de España.31° 2 — 3 0. El producte escalar de dos vectors de mòduls 10 i 15 pot ser nul? Si aquests dos vectors són perpendiculars.43° 63. i 8. Trobeu gràficament el vector suma de les forces de la figura 1. ja que cos 90° 0.69° 326.61 33. 1. 3). 2 . 4) → c tg √ 22   ( 4)2 √ 20   4 — 2 2 → 63. Si la corda forma un angle de 30° amb el terra.47 33. S.76).A.75 → ( 2)2 b (3 .

Un jugador de golf ha efectuat tres cops per posar la pilota al forat. Considereu dos vectors. Quin desplaçament hauria necessitat per ficar la pilota al forat en el primer cop? 8m 45° 1m 35 m α S → component x: 8 cos 45° component y: 35 s tg 1 5. b) 1 i c) 5.U. → F F    52 √ 64   25 √ 39  6.39 b) 30° s2 32 62 2 3 6 cos 30° → s 8.34 ——— 5.01 → McGraw-Hill/ Interamericana de España.90 78.65 28. Descomponeu una força de 100 N en dues forces que siguin iguals i que formin un angle recte. Física 2.7 N F 6.71° √ 5.652    28.71 7. calculeu el mòdul del vector resultant quan formen un angle de: Apliquem el teorema del cosinus: s 2 a2 b2 2 ab cos a) 45° s2 32 62 2 3 6 cos 45° → s 8. i el tercer 1 m cap al sud.73 c) 90° s2 32 62 2 3 6 cos 90° → s 6. S.34 8 sin 45° 28. un de mòdul 3 i l’altre de mòdul 4. Donats dos vectors de mòduls 3 i 6 aplicats en un mateix punt. en el segon 8 m cap al sud-est.4.342 28.24 N N FR FR → 100 N 10 0 √   F2 F2 √   2F2 F√2  F√ 2  100 → F 100 ———  √2 70. En el primer cop mou la pilota 35 m cap al nord.65 5.A. Digueu com s’han de sumar aquests vectors perquè el vector resultant tingui mòdul igual a: a) 7. Batxillerat 3 . → s → a b → a) s b) s c) s a b b a 3 4 b2 4 3 7 1 32 √ a2   √ 42  √ 25  5 8. quant val l’altra força? → → → → F1 8 5N → F F1 F2 F F2 1 √ F2 1 √ 82   F2 2 N F2 √ F2 5. Si una d’elles és de 5 N. La resultant de dues forces perpendiculars és 8 N.

Calculeu la força que ha de fer cada cable per poder sostenir el cos.33 i 7. Batxillerat .U. representeu-los gràfica15 a) Els vectors en components cartesians. Sobre un cos actuen dues forces de 5 i 10 N que formen entre elles un angle de 90°.5 j → → 14 13 12 11 10 → b → → 5.56° 11.65 N 5 9. Donats els vectors en components polars a ment i trobeu: → 530°. → a 5 cos 30° i 6 cos 60° i 7 cos 90° i → 5 sin 30° j 6 sin 60° j 7 sin 90° j → 4. tg 5 —— 10 0. b → 660°.5 j 5.5° 14.332 14. S.33 i 4.01 → 10.33 2.72 16.7 ——— 7. → 9 8 7 s → a → b → c → a c s 4. 4 Física 2.8 ————— 2 cos 45° → p McGraw-Hill/ Interamericana de España.56° Està al 3r quadrant ⇒ 206. Calculeu: a) La força que s’ha de fer perquè el cos no es mogui.33 i 3 i 7j → → → 2. a → 790°. gràficament i també expressat en components cartesians i polars. Un cos de 5 kg està penjat de dos cables iguals que formen un angle de 90°.2 j 7.2 j → c → → b) El vector suma dels tres vectors.3 j → 6 5 4 3 → b → → → → → → → → 7.18 N α F b) L’angle que forma amb l’horitzontal la força calculada a l’apartat a). → 45º 90º F → F F cos 45° 2 F cos 45° F F F cos 45° p 0 p 0 p ————— 2 cos 45° 34.A.43 63.33 i 3.5 → 26.56° 180° 26.7 j 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 s tg √     14. 5N F 10 N √ 102  52 11.33 i → 2.9.

siguin perpendiculars. calculeu: 0. Donats els vectors: a → 3i → 4j k i b i 5j 2 k. calculeu (2 a b ) (3 a 4 b ). i raoneu com són → a 2i 3i → 4j → → → k b → → j 2k → → → a b a b ax bx 2 3 ay by 4 ( 1) az bz ( 1) 2 6 4 2 0 → → Els dos vectors són perpendiculars. 10 → 2) i b p → → (2 . 2) b → → → (2 . 4) → (8 .49 → √ 102     √ ( 6)2 62 √ 72 14. a 3i → → 4j 5j → → → k b → i 2k → → → (2 a → b ) (3 a → 4b ) Física 2. 15. . p .70° 2). 3).35 → → 13. calculeu perquè el cos de la figura 1. → s → a → b → b (2 . Deduïu el valor de p perquè els vectors a → → (5 . 6) → → s b b) Determineu els mòduls de tots dos vectors i dels vectors suma i diferència. 50 N. S.25 10. 2) d → → → b d → a b a (2 . 3) → a b 5 2 → p → ( 2) 3 → → 10 6 → 4 → 16. 1 . 4) i b (8 . Batxillerat 5 McGraw-Hill/ Interamericana de España. ja que el seu producte escalar és zero. 4) (8 . 1 . p . gràficament i numèricament. 2) ( 6 .20 8.77 es mogui en la F2 sin ( 45°) → sin 50 —— sin ( 45°) 100 → F2 — sin ( 45°) F1 20. a b s d √ 22 √ 82  42 √ 18  4. Sabent que F1 F1 sin sin 100 N i F2 direcció de l’eix X. → 2i → 4j → → kib → 3i → → j 2 k.47    ( 2)2 22 √ 68 √ 104    8. Calculeu el producte escalar dels vectors a aquests dos vectors. → 2) (10 . Donats els vectors a (2 . 6 0 → p → → a (5 . a) La suma i la diferència.U.A.12.

U. calculeu: → a) Un vector b que sigui perpendicular a a i que tingui un component x → → 6.6 i → → ua 0.A.6 i → → 0.2a 3a → → b → → 2 (3 i → → 4j → → → k) → (i → → 5j → → 2 k) 5j → → → 6i 2 k) → → → 8j 9i → → → 2k 12 j → → i 5j → → 2k → → 5i → → 3j → 4b → 3 (3 i 13 i → 4j 32 j → → k) 4 (i → → 3k → 4i 20 j 8k 11 k (5 i → (2 a → b) (3 a → 4 b) 3 j) (13 i 32 j 11 k) 5 13 3 32 0 ( 11) 161 → 17. √ ( 3)2 →   42 √ 25  5 0. 6 Física 2.8 j → 18.31 ⇒ → a b ——— a b → → → 7 ————— 4.13° → → 20. Calculeu els components cartesians d’un vector u que sigui unitari i que tingui la mateixa → → direcció que el vector a a → → 3i 4 j però sentit contrari.45 i → ub 6 → ——— i 13. Donats els vectors a a) El vector c → → → 3j ib → 3i → 2j k. S.42 0.38 0.42 0. a b → 0 2j 6i → → → (4 i b → k) (6 i → → y j) → 0 → 4 6 2y 0 → y 12 12 j b) Un vector unitari perpendicular al vector a. b → → √ 62   122 13. Donat el vector a → 4i → 2j → → k.89 j → → 19.42 12 → ——— j 13. Batxillerat .24 5. → a → i 4j → → → k b → 3i → 2j 4k → → → a b a b a b a b cos ax bx 1 3 ay by 4 2 42 22 az bz ( 1) 4 4.38 4i b.8 j → ua → 3i 4j ————— 5 0. Trobeu l’angle que formen els vectors a → → i 4j → → k ib → 3i → 2j → 4 k. → → → 72. calculeu: a a 4i 3i 7i → 3j 2j 2j → b → → → k → c → → → k McGraw-Hill/ Interamericana de España.24 7 → → → → a a cos √ 12 √ 32    ( 1) 2 42     5.

74 6i → 21.8 i → 0.A. → → a b 6 ( 9) 2m 0 → 54 2m 0 → m 54 —— 2 27 b) Paral. S.14 0.74 7. Donats els vectors a siguin: 2j i b 9i → m j.74 1 → —— j 7.98 i → 0.53 j → 0. → √ 122   ( 5)2 13 ub a ub 12 → —— i 13 (2 i → 5 → —— j 13 3j) → → → 12 → —— i 13 5 → —— j 13 → 12 2 —— 13 2t i → ( 3) → 5 —— 13 3 23. calculeu l’angle que formen els vectors 1it 1) j → 3.U.8 i → 3 → —— i 3. A partir de la funció vectorial a (t) obtinguts en fer t → → → (2 t 2 1) j. → → → a b 4 3 → → ( 3) 2 0 ( 1) 0.lels.14 1 → —— k 3.6 j →    22 ( 1) 2     ( 1)2 ( 1) 2 → ua ub uc 4→ —i 5 3 → —j 5 0. calculeu el valor de m perquè els vectors a i b → → → a) Perpendiculars.74 7 → —— i 7. → → → → → a (t) a (1) a (3) 2t i → → → (2 t 2 (2 1 2 1i 2 3i 1) j 2i j (2 32 1) j 6i 17 j → McGraw-Hill/ Interamericana de España.14 2 → —— j 3. Física 2.74 1 → —— k 7. b i c.32 → → 6 cos a b ——— ab → 6 ———— 5 3.27 k → → 0. a b c → → → → √ 42 √ 32 √ 72   ( 3)2 5 3.14 k → c) El cosinus de l’angle que formen els vectors a i b. Determineu la projecció del vector a b → 2i → 3 j sobre el vector b → 12 i → 5 j. 0° ⇒ a b a b 54 → → ab cos 0° ab √ 62    22 √ ( 9)2 2m   √ 40     m2 √ 81 m2 √ 40 √ 81     m2 → ( 54 3 240 2 m)2 (√ 40 (81 m2 ) )2 → 216 m 6 —— 2 3 →    → 4 m2 → m2 216 m 6m 9 2 916 0 → m 40 m 2 → 36 m 2   324 0 → 6 √ 36 4 9) ————————— 2 → 22.14 j → → 0. Batxillerat 7 .14 0.b) Els vectors unitaris de a.

03 → 44° → 24.→ a (1) a (3) → 2 6 12 1 17 29 2. → → → t2 i → t) j.37 i → → 2 → —— i 5.71 → → a (1) a (3) cos √ 22 √ 62 →       √5  17 2 → √ 325   a (1) a (3) ————— a (1) a (3) 29 —————— 2. → a (t) 2t i → → j a (t) a (3) √ (2 t)2   ( 1)2 1 √ 4 32 √ (t 2) 2  √ 37 t) 2  √ 4 t2   1 6. calculeu i representeu gràficament els vectors següents: y a) a (0) b) a (2) c) → → → i j (22 → 1) i → → (2 2 (3 i 2i → → 1) j → → 3i → → 5j → → → → a (2) a a (2) → a (0) → 5 j) 2j → ( i → j) 4i 4j → → a d ) —— t a 4i 4j ———— 2 0 → → → a t a (0) x 25. Tenim la funció vectorial a (t) → → → → (t 2 3) i (2 t 2 direcció i el sentit de la derivada per a t 1. Donada la funció vectorial a (t) → → (t 2 1) i (2 t 1) j. a (t) a (t) a (1) a (1) ua (1) (t 2 2t i 2i → → → → t) j. Batxillerat a (3) McGraw-Hill/ Interamericana de España.U. calculeu per a t → 3: a (3) 32 i 9 → (3 3) j → 9i → a (3) b) El mòdul de la derivada respecte de t.03 0.08 c) La derivada del mòdul.93 j (3 → 26. Donada la funció vectorial a (t) a) a i el seu mòdul. determineu el vector unitari que té la → 3) i → (2 t 2 1) j → t) j → (4 t 5j → √ 22    52 √ 29 5 → —— j 5.24 18. 8 .38 0.38  5.38 0.A. S.24 18. a (t) a (t)    (3 √ t4    (3 t) 2 √ t4     t2 6t 9 4 t3 2 t 6 ——————————     2 √ t4 t2 6t 9 4 32 2 3 6 ————————————     6 3 9 2 √ 34 32 108 ————  2 √ 81 6 Física 2.

0) → (3 . determineu: → a (2) a (5) → → 2i 5i → → (22 (52 4) j 4) j → → 2i 5i (2 . S.A. Batxillerat 9 .2 ⇒ 76. Sigui la funció vectorial a (t) → ((t 2 1) . 21) c) L’angle que ha girat el vector a. Donat el vector a (t) a) a (2 ).5) McGraw-Hill/ Interamericana de España. calculeu-ne la integral entre t 1sit 10 s. → a a (5) → a (2) (5 . a (t) → ((t 2 1) .6° α a (2) → x 28. 21) (2 . 5 t) ∫ a (t) d t ∫ 10 1 ((t 2 10 1 1) . ——— 2 5 1 —— 2 t3 —— 3 5 t2 t . Física 2.U. → → → → → ti → (t 2 → → 4) j. a (5). 5 t ) d t → 10 3 —— 3 1 — 3 5 10 2 1 . 247. 0) 21 j → (5 . 21) b) a en els instants anteriors. —— 2 10 (324 .27. 5 t). y → a→ (5 ) tg 21 —— 5 4.