-"

-- _i~

YASSIADA

BROSUR'H.

Ekim, 1960

BROSORO ,
.

G'2C

E,kim -

1960

T.e; Milii S"irlik K6m"ifesi Irtibat·BtJrosu I"STANBUL

ilW,~ILABI~

SE.8EPL.ERi

...

"

B~s.m Y;l-ym, ve T"rizm G.enel Mti£lUiljig.ij ,y:aymlarmdan

S.ablk iktidaT,In b,ek"isi insaEsIZ ve kan unsuzca kllllafllian silfrh "ecop Idi.

Uzerimize atla.r siiruldii-, diik 'l-\e"\<~nemlik.

-Copla. dov,lil-

tartakl~'l1d!k(bo:r~"f!lro\Z'9Ihlih,'Kalirl~' nitta an 'rt\ ilt~J9"raiH a1lJJ.f.

-@~iv~r!'iteJ(,e tab~l#cCc~h,_ CQHlu po:iisler ~i rdi. Re k tor. yetlerde ~ ~ii_kll"hd\,'sJ

Yasa<ya,- ao/btL ·k~~.g~iarJr;. z;;'li~· tat'. blk s .ileri ikt~d'a~. ba~1 tarahn<dan, ha~aret1.'" tep:l;,ik ve h,i<rnaye ed'ilmekte:.:di.

Biitu'h I>tinla~l'il seh.ebi Kimdi i.. Ana-

II

.11

Olurak.alemlerinde me kteydile r.

zevk ve~",fa

et-

,:llNKi't:ABlN "GEREKCE.St
'Milli: il3.rdli1~ kQm.~t,~st~,;cet-u;r:k~ilfthhKuy,v~.tkv: Ba;~~1;lmaFia;atclk~i tf!-rafiti-clan :¥eni bir ,anzyas·a.J6ii -if,J!01e:sL lUillltlarri.'ak iize.te )\il];H:j,1"a~¥;;t~f!:'grl1allak.,g6Jie\\lendir~lIl1X§--0(1a:rt hta:n'iJYu:1 UniEeisite'Sj, ru¢·:tftittli ve Hllk~lkFak,ulte~ii;~l{u;,~ ;H'1l'~Ql;.!lOrCJ. RreTes_5r'ii Sl~rdjk Barili ,@N.Ao:'R; J-stab.-b"1.11 Hu-J:(uK Ha"kiilwsi 'D~flatii' -ve ~~ II~ eslfk:)irF~\@1'es9rll N aci i§-EN:5fC>:"x"} i-st{l!n-lfiu\I Eltl'k'l-lliiJ':'aRii-l:tesL Me'a~hi fI:ltKtJ.k Q.(tL PItiff¢~01'U B4.z-t_VE,Ln-E'f \!:E:!.:IDBTIrE(~l&il;~c; Islab::bul Hu'kJ.ik Ba~1Je~iaas:r;e'~k;t1MrHiYQiJntR~0~-$:~i$. Hj}:~ew;:Ei1 -Wail I{;ub;Yll_ lst;ib1!J-li:i ' HU.]§j'lk Faki1!t~s:i Jdi),J!i;)! Hi:l;k:l}1§u- f'~1i?f¢$0-rii;g~gn~p:t.t~ICA~ Fst_anpuf 'HWkuk 'Pii:1hliJ'iesl BS'ais TeilCllat H-uk\~JlCl.IJ :PrOfisti'iru T,p_'1& Z'1tfe),' T:Qy_e.:r~" is4;t).J;1ill1'uhO~' Fh:'kute_si r-aa.-Ee Hnku,]Gu B'h¢;enti! i&ro;~t GiRtTL1~tfe'I1RutqlW'lJ;~~J'bl!]iI, ~~mt~,)tQ'Q,,-Rekto 1" '$fddik SaYlli ClNJtRJD. b.<i1,koo"li-gfrfGla tt5pla;'poal\w'k H'§:~gm:ak;ie:IW§Iwq 1e~g,;i,t"?l!nt~ve Milti.· BiZlik I~o;nite'si 'Ba~Ran!hglru-c'&:u'tJ.oi~~tur.: B4:g.ii~1 il;ir!,de. hJltJilndl1'g~111~uz;1r;Q;,u)l)Ji! ;a.d;i Vi;: sJYl!sibi:c:hil: '-k:(irilfff darnesi sa~j;iia.\01id:ogru 'd~gfldi'i, -DeiVl-et, hl1k\l!t,~ 4Qu1~t_,-, ,ab:1aly, ;?,~JI)J:~ lneI;lX1f~i Me alRl;Be.~hizrrt~Hfikfl'fii Yb;ns-il eliiui.%si
\Itlamin.e haiglanitl~.Qj;j;Ul'H,i.§lgel:el$eTh

~

~¥y,t~i It-y..I!l)''ce,,t ll1il~t$\s~;tff

&yla-rduh, hattfr 5enelt-:r{Jeii1J.0d 'bti·).ua_!TI,yeH.iii kaybe:tJl!;i~, ~'afl~t -aiiJuz v._~:illw;~~larlR ~ij;mIe menfiiaf!i).i t_e_msn el'l.e:u mudu! ,bit kuNY,e.th~L1Jne' g~lini~.tLlf. H:e,t<~¥¥Q~;n1'veJ; hy:J,<oukahagh SQS~W. e biI; ,]Quvvd,ofu:iasl llizj:tn gelen-dedit k-iidreli., b:u ib*as: .V'¢ nu~ ;(\lz.\mtahf!.~'kuk v~?lt.a~!'b<:t1ihe g.~£itlmri*Jir. Bumin i¢i.i':tdil:1<1 :siyas:{ kudt¢):,<).Slf de~'teJ- 'lEqvy:eJi ;Ql~ll odlu,s'~yle,,'adllyest \ve_ ba.rnll,triyle, ,v,azifesin'e' 'bag-hUk g'o-stetmeICis·tiYeiimem~rfa~fi:i\Je;. .
~. ,-

18, 'iiiliv€,rSi:tder~yle,;umlirtii ef:katm :Qli,imessiu 'elan bf!SH1,l ve 81eki sosy,almilessese ve_'ky:vveHer-iyle here tiidti Ibant:vl hagl,antlslm kayJDeQ_el'ek de.vletiil ,oz- ve ana muessesel'eiin:e'ie Tiil"kiyeruli dUnya,devletler damiasmda medeni 'bir devJet olarak 1€tYlk 01dugu io/erl Itl;lj'l~afazll£etp!1esi :lial,1:p1n,(jan 0IJi.'gax1iis~ii_ d¢ier ve elle:tiiriiiyeHe aTan kT1LTo,R:K~I1Jul:a1?lan'na kai$'i dii§lllatt durumuna clti~lni.i~Ji:ij:". Vatauda~latil, In-uhalefete rnemurlara bas srna yap,dall' tazyik, 'i'i~tve.rsite _g~n~lig~ue:ve 'tuliv~r:siteni~ JO ..;i.e Itatta,40 S'etieliik ;niesteok Myatm1 idrak etmi~:€s:ki lloealarma \le 15iiSilkbj'r -istil~haJ ,v,!'degereik- ye_~i1i:mi,~ ve Y.eJljW!e:kte Q]1{g yetli ,/1i,gFetirn ilyeb~:~ine ve y:avdlfl1cilatma ve talebel¢cdne. kai1§1 lia{eJd:tege~mi~tir. :~QYJe. KL:Rendi-mei1faat ,\ie i11tiFasma bag~ lanmayi kabul.ederek mes.lek ve va?Jfe ~UU1'unu ve fJunun.1(u,d12'olis"-kly,afe'tine

19 rn11J~t ¢:fkran;0r~, kaza yeiirrn mitesseseleri gibimtitisse;,.lei:le i~'birligi atJt1~'_'htikuk' nizanu iQihde ya~ama:siyle ve'devanu y il~ m~jindijr. H~l?1Jki hiikiim.et ve siyasiildi4frr~ bir tara{~an Anl!ya;s~yat~m:i1neD~Skm k.a,iill.nlat '9ibrnli$ ve bnolata dayan-ma:l< s1tret,i'X1e Anafcts<I;Yf illilal ettriiltir'; ~karitirisuz icraatta buh~p:mp~tu:!. DJ:g~:l?taraftan l::i'ii,~ipnetin bir JI1!uva!lene,s~lRllil1 ye hu,:z;u-" -amili 61nfa$1 gerekli eldugu ha~de, hiikiirnei, de:det miiesseselerini, poli'tiR:"ve sosyal Iniiesse:seleir've haWl bun:(aPlli l¥i_nt{ey;;t~lyan:iasanlarl blrbirin,e ~9§;lirmelc, h.ru,ka 've:t!r,~lile:ll;}.~ k~~t -b'Uman R6:till'iyetek- bir atja"t}1ftliliIl halihe'geJirfuek- sur~ te:tiY.reme~rlliy~efini kiaybetm_f~tir_ . Mm-etitetflsil:etIfiesi~erekei[B4yiik Millet- Meclisi de siyasi ikt1O:ilf' t?rafrndan l'l:,ilkiki bir- teHj organt ~o,huaktan 9JkanJa;r.a:k 12amS"ve zljl111'e me)1faatji1~b,i'ZlTIe,_t;,'elienbir'PJHti grupu haii:o:e getilir1mi~~olmak.s ureti yle.Wleh rliiirifesih bale ·¥elfhi~tir; :Boyle bir (hll:,u~mka:r.~lsillGia 'devletiii ordnsu, itUiresi ve :her ~¢,t IillieS"seselert':X~n;diI~rine temel olacak devl~t tikdni,teJ11,sjI et_m¢_kvasfml ve a'dl ge~e.n miie,ss_esclei;_ arasw:d~ IU]},yazene amili e1ffi:tik li'iiviye13ni ltay1ietini§ ve 'boylece eski'ili.:tidar, siy¥L kudretini ~,~_kt-l;ln kayhe.l'leJIli~ liruJ-ql1l,rY0f,tlu. i~teb~giin' ve bu s'eQep~ laile devJet l'Qiies'seseleri:ni, i9't1rnai milesses'eleri, siyasi kuBreti
i

~jye~ini ka~beglep- Ilk 1'fl.lt1ll;ll jdat;e~mirlaJirii ,v,~ )1rci,lis)eriniveya>; so:Wul~llti~' lne9hul kin:{seJei'i univeisite:ye ,samj_rt~ Im~tu.,. ~BJ'9 l?ir im~u1f ve ldaf¢' i1~li1Ji1il ve h4:kJikapag)l d_eyt~,t ~rejhnii1jJ) ,kabllletri11yecegisahalar,~a silfth kuilan:cllIara:k ~nasufu iini~,el)slte gel1l;:1ci:rini-n- alii-milne, aJit yat'alarrmasll:i'vve lSil' 'krsi,):1l1nn sak<tt kalmas;lna c<:iebepq1nl\l~tU1;., TalelJ,esini ;~~;t;Um~:1t ~'e v,azifes_ini go~k -1stjyel1 ii)ll\iet'site- hot~Ja:r~i a:.eldtni~r)tbve fiL<.tol'iillti do-~aiirmi.i'~; Je'de[ci'e' sti.riikletJtd~ l;·e· ya:tit~imJl ve hIJJ11,ara-medeni bll: meniLe~et~y en.ki:)fii lns-aRIar-q. )_\1tpllmtyft~ak Jimaineleleri'-yap(lItMk su;re(iYle. siyasi' rri;i·fUzuilu i'tevam

(
I

\!~;fil~~iU

b:ukijii:ieti-yenid~n klmnak

mecbut\yeiihasll

olinu~tU!.

ett~I'eGeg:i'i1i zalliYefmi~tft.

-

.H--d!k y~- hukQttfl,deviet

fikrijle

hi9bir aHlkasL'ofmlyan

bu

giJ::Ji hifrekeUii:riyaptttati- birzHtm:e aftik sosSial bir m:iiessese sayila·tnazd.1. Hijk~m~t·~j:ldindek! bu te~ekkiil, geF§~J~te,sosy'ai bir )1il~esses~. vasfim ka\y1;letmi~ bulunuyordu, Bu vakia ..hukil~ nie-til:f":sosycll ve fui:llitiit'iliiie!;se's&'olfua}(tall~I'lffiftik $ah'si Hfr nilfu'l ve .ihtiras aleti haline g:elmi~olihl_~dugullu gostermek,te9,ir. Me~ruiyet hakl,nll.i1dall da durum aymdir: Bir 'htikilmetib. Irte~rtJi):etisadece mmseinde, yani iktidara 'geli§i:Ii~edegl1, ikt.i~aJ:9a"d,<J.keudi~ini 'bu rnevkie getil'~n Al1'ay'~§ay,! l'i~Yeb

Mini IHrlik Komitesinif harekefini 'yam d:-~vlet mnessese: ve ~pvveil.er~Qid ~4a,\:e,yi :e1eaJmaliU11bu/mecburiyefip., - yani ,devl~t _ tliZ}l:tfum 'bbzan,_nalkl, birbirine ~di.i~:u:rerek auat~\ye yol a~an, soslfa:l mtresseseler] i§liyeniez bit h_~le koyan ve-bu n1iiesse&e~ ie!in_datyaUd1g:J .anIak teme,UeriJil,l, Y,'o'!s: .etrt;l.~ye ~ali§<ln -fiili bir durum'u Ql1liyerek ifue§r.u ve'sdsyaL mzaRil tekiar' kurniak;ittti~ yacilirn fuitnet'ieesiS'a.j'iyoruz.

'Ie

I

I I

,t,

(

¥ASSIADNNlN
"27 M<!iyis i.nk:il_gb~,b,tiyijk milJetintiz,in ylllarca 'z:apteailini~" astl pey~caQIPd.,an -dQgciu~tut.. 27 ~a'Yls, m:~nileketi_llli;zi.j iili bir huktlkve'deiJtdk:ratik t dtiz;e~ ye',ka~l.)~Xuf1h-il~, ikinei eu:m:hritiyet Anayasasma fii;ti b,.ir dinB,;D1iini¥ermf~ ve ori~ ya~Jlma J~i1dive gm:antisi '9imu~tut~
27 Ma yfs" A:fiayasil!lil1l-:nimay.e~indev mahrum k;a).n:i.l~, matltli 'Ie: ttJaiJe1'i l1iu~al j1es~e~<l.~erimi~ideje.tJeit<lQhUalkfan: m kur.tarmJ'~' vI'! Amlyasaya b:ijrmetsizligi k0rkUnr,;: bir alido@thaline gethnll§tir. 47 MaYls) halkm reyi iJe,gdip, ;ha1k'1ll reyini SSllar<rk;kiial}tj da kiTin:amn 've miOetimhin' hentiz ,demo!<;ratikjda.teye laylk

MANASI

'¥ttssxada,- A'tatfukt(e'B -soma, nillcsetmi$ ~a:rklih'" iibniy~ti. enin, gene Atatiitk iilkiici.jleti tatafmd:an kapz;e<4jlq±gi ye;td,it. ¥;assmda" 19:50 -deb ba~JaYlp, 19 Max~s J9J,,9 a k;;!.dar geci gitmek istiyel'llerin aZgln ~a~lat"1nage~riJmi,~ 6~rka11u11 kemeo,,didir. Y;aS~lada:, :ya1~Cl ,bi1",'~vliy:a !fdasLile, Allaya:sap y1,glliyer.ek we1~id(eti rethe<;ildih din istism:arcllaflmn 'hUs:muile neticele~~B
ftitilhandu:. '

¥aSSlaaW, aeyleti, &-iftlik:l,<;~'hyasl ve ~il'<miras%d:i; gibi i'dafe
bir wamiltdLr; Y;assJa4~, ik:tj:dgr ·zevkL trre:,mjekets&Vgisinin di.i;~ti.n:cel~li~i)lremle,kiet menfaatlifrillih iistunoe tutan p'dlitika:c'l'rlln ihret~sahhesidit.
zihniyeJ:.lpe .il1,ditilmj~ $e;tnbdlik
j

qlQlaOlglIpkldp:oaki:
m),l~tU(,

~aptK 'du§'i.i:lltelerillhaz.in 'oirs6~ucu

'01-

parti~an

der:nagqg

27 May;.1S~ kendlozel ve gUy)i:i §artlai-ma ra.gm.en,h1:!1ruki 6lma~ ve),h:u1iuKl'ka~mak vaslflaqmd'an :a§la f~d.a:k&rhk et1liiye,~ yere.l£, Cli:j.l'lyaiht11altafi,binfle tek ox-nek; va,zife~de feidal€a,rligm 'VI! nefis feragafmm dev oiyusiibe tek ibtet mj$ealipXa);ak '1galaeaktlT. $anh -Ol;e4'Umuz veonun lemsUCisi: ojan<M. B. R. ii'll 'biitlin n:e,ticeJ~rLile :bitlikt~'21 MaYis in'Rllll.olmn, asll 1\11(1<: M~lletj:ne 3i1 oldugti hususunda besledigi samimi .kanaatini as)il-ter.:J(elmiyecektir.

YasSlaoai se~'ne1ilere re¥fetinilJ. sani:pJigigi" N1i1letv!)kilj;e~ ritte,_ Mectiste -~aldlfa:ca;g( patma~nin ~uut ve idraktnisa~la. ml§tIt. Netke,'ola:;rak, YaSslad'if, 2'7 MaytsiilkiHt'fllfutzin~ anu diger 1;)i;i,tUn .ihtilalleIin 'tisliint':"'91karan hU,knld bir belgesi ve lktnci .Guinhniiiyet: mutlu b·lUanp.1nk;a:r~tllllyacak'fe,l<J1 olacaktar;

;i,
n" ',' ,f;

,!

DO§UK IKTIDA~ M~S'4$L:ARI N£PEN Y ARGILANMAK:;r'ADIR:?
I,,' _", \

HesaIiSJz:gitli~~m: ilme ve ihtisasa kIymet verrn:ed~·tt, lSti~· .§ate elm.eden ahnan ~~lr.~i, indi veme,n11~ketit1 bi:inye,sme uynn» yan )'fttil~~ karadamntnt'ika.tl He meI1ileket iktisadiyan ve sosy'al! ,liaYatI giitideJlgune' bOZ1![lill'u~; billion nepLc3~sinde ferd;f Xe j~ti'mai' l1~yatta 'bo:hter!, 11t;!:;;,uJ;~uzlukl~r.cs.ebebiytl< gerek matbnatta .. ve gersk ,muh;;l.lelet saf!\l;p:i;idasert tenkLdler 'ba§lanu}tI. 11ill!;tin ,d~J;a;j.~deQ.b!}O'el'siz, ..kendi zevltiHeinle'dne Salrin~ , -ve $elden menilekH liizHletinife'goriinmlye ".... ~ah~all bu a.ctaml1!!.I', . ra:natla:r11l1 ka(;>ll''itlibn :tenkidlert vI? irtil):ap ettikleti 1:1<:[ ge~,it
"

1924 tatilili Bsas Te~kilat Kanununua b~l. hiiktip1l~r1ni k{l1~Iran ve banI htikipillletini 'degi~titen G'e:gici 1 ,saYIlcKan.finliri bidn:bi bOliillrtindede k.ayit ve ~~atet ultiIitLusu itzere; dU:;>i,ik .i'ktid~r partisiniseylcye id~re *ae;p.1eF, Tilil.: mill]:tjnin fert. ve ,in~,;riibkha1s ve hilrriyetlerini VI'( irffl.8liplyetlerinill temeL iHregi dian An'ayasay.l f$leineZl"'haIe''getiFnll§lel'; niilleti.:il arum a;f?':u ve tema.yiillerinin bir .makesi "elan rua~1J)1atl'veluuhale'tet rnura;tc&q,esiqi sp.$tlJtmattve bQgm.fik sJtretiyle mille:t b:akimiyeti yet.irte parti diktateiya'Slill kufmaJt l1'eN:~sineb;p:il:m:1§lar~;bu ma~sa~lllc. temini cti~lesjnden oJarak BiJyUkMilM Meqtisini fijJen bir garti grnpu aurtl:f)iuna dU~urmti~1erdi.l;.

.

..

'(_

n~fi!z suiistirl1al1~rinin. 'lJir~ydana
Tedbir-alma.

¢JlymaslUl oIitemekinaksadiyle

buttin 'fa:ali~en;friui tedbit rolm~ya'yi:'meltn;.i~le:rdir.
f<taliyetEerini 'iki grup~!ltoplatnak·mtifuktitidiH.

D;evletfQ. tern.¢1in,\<:tli§kin; ve Ji:t'e:mJeketin :hal ve istikbali: bakrmmdan son derMe tehlikdi ve 'te1afIsi jti:lldhisLZ z,atarlar ttwlit ediei bu. rena maksattanOliahakkukettirU),ekjgin 1,u hain in:s$ilamtl baF~,~acaiiRi1ydila;r~QPhesiz~ ,ki, mutt1tkek~etiyeti;,
kend'ilerind'~1i olan vicdansis h'empala'Illtih te§kil"cttigi Tijliki~~

1ltty;iik M11le! Meclisinden ~I,;d"arar,akhalk' nazannda ·tetmek ,olataktl.

istek: ve N'JilJlarma, uygun, karmnlar suteten me~ri:i )~0lda'oldlildatrni gos-

.MiHetibmasum re3li He -::MiUetve:kiIi se~i1ini~; Vekil, .BasRe:jsicuRlhp.,:' Qlml,l~1:madaQliann bUyiik :ekSeh.yeti, nelJabaslua~lurs~ ..Qls~il, ikbalde iken k,eselel:iiIi. dcldurrnak, yakm veuzak akrabave ahbaplanna dogrl,ldan dogruYIl veya, ,vaslt_ab olarak Ueviejt lIa,tine~i_ncleum.epfaat1et sa'glanrak a:rzu

vekilve

ve gayesinde idiler. Bunun icin tUt1ti"~eRilIer
larla niifuz ve vazife suiistimalleri yapmak,

ve konibinezonoulannhicendise

etmeden basvurduklan

yollardr

.1~j.dnci,sri k1&a"za1j;iaiida ik;ridar k-oltugun'alsIiimT~lar; mua;yy.en lSir niiicfdet:~9jh ve muvalEkat I')IaFak ge1dikleri b.u 'ye~e _,e[ev'!ini, ~ekilde temellulf' etlllyntn, .b:u swede· deJe,pe,ylik -idaresini kurmamn ,Q;tre1e;rini arzaouya ba:§laID!l~laiifljr A:Hh~Jan 'teJIbide{in birkrsirii bu IToktaya ye'bu tIHtksftda P1fttU~tllF. :Efe;fse~~ll)tl.(; muilaka ;gaIip g!(h)1ek iein ilk: p-l'ft:o;,d;a'Se9iln KanubUnda~,her seeim :devresU1Q¢, 'oaha> ~efu~, r;apta;o}.mak iiz;ere d~gi§:iklj;~ yararaxvatandaaht:nn 'kendi M~11etvekj'Iler.hli sefb¢st s¢91i1e' Jt$ktm parca pm:;gacgaspetp1i~lerdir. Mill~tveldllbri, Segifu. :K:a· nUJLUnd~ t9'54 v¢ 19.5O/(leJ:apllnll~ degi~ikJik fIe b'l,lnu ~isf.leien· tahakkul( .ett.irttfe,. yolun;a girll1.i~~e~d4.lltl ted,bfl', 1957 .$ei;inil~.. rinde kffaye'tr eimeyinc;:e' V!!.<beiUbkrat P(!.tti) 'keliOleretivatand.a~ eks.,eriyetiliin sirtirlerine·d6kum:i1akia oldil&\1 gprtiIiinee rVaf&n Cephes~ diye hjmnlar.<L ,$lgm;1Yau vea~~10~giJ~e:n fiiB 'I5ir te~ek,.. ktiliLmeydanagetirrrtiiler,; .bn s;oretle iihemlel(eti gayet. a~lk Bit ~ekilde .ikiye bolfuu§ler·; 'kendilerihdeb olanlara ve 'Jcenglilerine iHiha:k;:. e'de1;i,lere (Y~ta.o CtJ!,lJest}, digecl;eijIW. 0Mnna{lklll.f' Cep<;, .lwsiJ<a.9J~ taknuslardr, Bu. hatek'etl€; merblelietle tam :bit partizanhk htlkum- siirmiye baslanus; Devlet R;&dyos.u>partinin bir yayin ve propaganda ergam o1mll~fpr.
>

Devlerin ve memlekeiin

biltii.n imkanjat1

patti ve ·partililei"

24.

2'5
-

~ .i¢in ism!? ediline1e ba§1aniDll; d'evlet.:ftie~~f~. maU@i'l ta'hsisleri on!'l'J;:a jhsanol:unmTI~tur.
I

:JB;ediler, ifhal

K;o:t1iiteCi ;zi.hhiye(li .ve diktatQ!: tui1(j, bu adam:lann ik\qci grup tedbfrl:e!i ise, bu~'ok ';vail1.1n:i :gidi~atta:h'1stifap "i;ekerr watansev~r miinevv.el'lerin, matbuahp. ve muJ1:a1e":t'ep:n r ve aWK agi tehKid ve feryatlariIlI,l., 'lnatiioIIlli'}la 'iliatuffur. Bu te<lbii~erin':qa,§hcal~Fl '§uo1~rdlr: R:afasl i~liy",n ye ,fllemleIC:et ir;in Kalbisl~hyan miineYY,er mem'Ur1arl,1rakjru'leri) iiniversite profes'5flerini arau ettig:i a:Jida.i§ v,e"vatifelerl:nden"afmak yet)(j:_si 't~Jy~n l(1lIDPnJarl,nyllZi'eksY'{iyett eliade buhinan Tiitk'iye: BliNk Millet M::es::lisfiitlen: ge,;r;i~i~; Ceza )cauu:tJ:llI1U)l eks~ri, oiaddelerini i1da:l et:mi~, ve ~l.f¢li:l GurumQalci iktidar men~lJ;p", Ia,lmpnv;e ){wktnlaqmn 'so}:cle '§et.ef ve p'ay,siyetleririi K:0.tmma tnaS'kiesi' ,aItlttda, matbua'}a 9QJ:tilht. ve ga.yri kabU,i'taiJatnIDuJ cezalatR0yan kanunlan dahl ayn:t yolla elde etm:i~,;iriuhalefet lid~ll ye t;Nen'8'llRlanlllll. memleicette-' sel'be$t olanrk seyaliat efini(sine' manibl:mak i~in.; Top1an:ti vi';; G6'st~ri Yiil.'iiY'U~leri K3a'- ' ntinun:u~ik~t;nil§~ l)u sutetle halk toplulukiarina Jtai:§l pelisin ge1i§igijzel ve ~~¥t~ sil~h"kuIJa,nmaslna meydan: vernii~tir; Anf;lyaSli'1;nn1~ nci maddesiyle teminat altmda huiluQall ve a~ca1\ $efer£i:e, Orri iif,a:te zasiamnd<;l ¥~~a 's,5.iihaStaliklfmn salgm blilundugu dev;teIJr:!:qe 1(aYlt ve §.8l't ~ltlD;l1almabllecek :v;ebunun harieindeIiicbi« suretle takyldata tabi tutulJillya:;ak olan ferdin,~eyihatniiFriyeti, AnayasaYI w1al eden bu To~j51a:hti e:,Gi:isteri iYiir'iiy'ti,§leri Kanuuurra V d~yallilarakv~ hattft ;b_p kauunda,ki ~aTtl<!Ekeyfi (j~a:tak i.led ;g6tiiriillip 9i~?-etuni~tir.

eveL.gece yat,fl~n,\jltb''ta.Jax ba%l1rn~k !iurefiylegazeleler filJI vez(,)rba bit ·Sifusihie'taui tutu.lm.uH,<Ana MubJ~jefetPaJ:iiliderinin def9:adle h~Y~l1'l:akas'!Wdilmi§ve Zile~U~ak) ff;ut~ullTI., bdpkapl ~e :l{:a~seri b'aQisejeriQ.ll Jqll."(,lrm,fjW:yata iJ!ti~al1 iQin y,aratilDn§lid\

Bn hUJ'lhare'a te~ebuii& 'Ve icraann da bir ff!.Ma v€I:tn.edigjni g9tep:1t:tidar,bajlar~ mU,halefeti 've lllunmliCgatete1eii kat\i ~ekitae" v.e tari;i:ame,n ezi;tXek i~in y~e Aua.ya~aru.n 6:, 7 v~ ',8. ,Q.cjmadde-: le·riIri~griiyej-ek,eksetiyette 61anparti· grupu vasltasiyl<; lllly,fik lY,li1Je,t};,reclisirll e onunse~~gi '1 ~rkj§jlik'Ia:1ikikat Bhcurneiiini v hftkJm .. eyk1ill,e' 'ilkarillJ§, jJ~ enciimen] ~gIrve gel1i~ l1eza ve m ,teotlir seHihiyetletiyle techiz edet:ek yaptITdig1 'taraf tutucu tah,kibt .sop.uElda 'Cpmlwriyet Halk Fartisi keudisine miihalif bMw) O'liiiU~,!I)llahktll,)1, :~t1ti.e~iste1I!,i~tiJ:.'P#4l:t, ~u pa,li,e~etw~ ardm.daki, manayi derlral ,.sezmi~ola:n Ata:tiitk ;geugligjtoplu ~elci;J.de-iisesiui clll~uJ'~fY;a ha;§la'm11; !Jru~'tan~ye,():f(1u'da,jl gordUgu ,te~Vik :veniu,zab:t<;r,~til~~~,b'la:nml~:Qti, '

ile

bu madde hUkfuii:n~Mzaran-

,28 Nisao'da istanbul. 29 Nisan'd~ise Ahkaia· tfn1veJ;siteli~ let:it!.1fk,a;(§:t '(,lte,§ edllraek ~uretiyk si.la:~uagiri~j1en tet!.~il hareketlerive 27 NfaY.i1sa ka:dar o.e:vam,eden niiIi1~)!i$Tefde, gem;ji~e ve halka resa goriilen kanunsuz tev:kifler've_Y@lsuz haieketlede on lseri'eeir j~lediklefi, s1l9Jafli ~Mit "i't' a~l'lIk b,a,kU:I11111daJ;L htr90klarm; dana il1\~e edetek b;j~bjr ,kuvvetiil s6k:e).'nrye¢egi:ni s"!-1ltlij(1~J:l'iktid<J;I kpl!p.kla:tlllQan $an:u Ordn'nuh ~eIik eliile·fl!latihp aUlnn ~ia:rdlJ'.
, me~suplan, ,:suktlfetmi§ clan.rhu i"l;::ti(,irn; b"lHa:e~ki dii~iik Reisioumhur olmak iizere, Ba§vekil, Ve:k:iller 'Ie bu clfr§Uk ikti:dro:tn Mi1letvekiU~ti v,<2. o.~lann

27 Matis inkllfiln ilebWanda

-Artik lim clevtede, geiek· 9iKiJ,p}an.,kanuiia ;istinM'en ve geliek' fiilen 'ali.t];an her tedbir, rnemleket i'nunevve.detihiu, watanse'\\er-" Ierinin ve IDuqalefetit!. ¥mikm;;§Is.m9.!l' kifayet~etm<;xim:e, yeni ve cok ~eni led.birle,l;e ba:~vi.irulJiliu§, OJ) cCiiii11eQ:en'0ta:rakA:n:{l.:!. yasamaZ? noi maddesindeki sarahata ragmen, tl.elredilmeden

sU;_91anna i~ti'nlk'.ederilet'lj,iiiim'iizdeKi,~rilet.die"yargdanaca,iuatdlt.

'Bunlar; Biiyiik lvfi11etMe.c1isin~eki ekse!'iy~tlerine. dayanarakiIlliliteliftatihIerdei;i:karc:llkla~l kl'tllurua,J;la, deyi¢tin temel te§kilaJilll ve demokratik bir idare 'tal'Zldlan CUiIlhuhyetin aria

,
kuran, Turk vat<tn_da~larIi1In." taoH hak.-ve,·hiirti:yetterini belirten ve bii h:iirriyetJeti keiuyah Anayasa:}"i teb'ai:l, ,~- . , . "1 ' . r. d j?.' ,d t!l'&Yl:E','V.e ilgfi:ya te:ves~u, etru.t§,'-.e.1"ir. "",)jn:~". bJI:ll 1at; A 'P-f1:YQ.1>~!'llP ", :1'0$ RG.j,:i macldesjp:del<;i sa.ralla;t¢ tN"gnte:a.,.AOQ.J;asa'YiU1yIDi;i T.QP"" .1ari'tIN£ (i'osten Yi.itliyii~le'l'irofn;iiinunil; matoilata,kilit, VUran Ma:tb;ya.t ,l{an\lnJlllu, is ~i§ili~t.l!'qkik:a:t, Enciimel~i,nlQ );ejlf:tn;tiies~eseleri,nj ---eriili arnran lS!ahUnll ,<t:tkar.lni~lat~hr.
• • ~ '}~ ... ' -l" •

.A~l-1ba, bUl1~ 19$7' se£iml'y.l',inqe .te~eBbp.sclahl etmi~Jel!dh-.
.. 1 ~

mah~1i

),ojsuzlui;:JaFi,1.

tN1at<at;i OepJlesi) fe~kil'1 ,sl1¥HiJle Ttii,k; va:tand~¥ISlnmll thye .aifr:trmasIill tethlri ve.tesvik -e.imi§ler:;ke,Ndittdamianm smrh1:~i;J..
-dlfmak-vc te~Kilat :kUl'ma:k surcetj;yle birbirlb.f lbrmasma -ve i"ink~nla,r trazltlaml~Iitrdlr. zellfiu

yatgl1Q.nacaklargu:, zira b1;lwar, Zile:(ie, U§ak'dQ., Turguflu'-'.c;laV:y Kayserl.~de Muhal~ft}tLj~erihi 61dtitm6k i~in pusu lfut.oiiJ$,lar; muhalefetin,. menileRetioola§'tInf htirriyetirii 15alt'a1a· lil;a~ ve onlarr YI1du;m~ ,'i~in'Geyikll ~e Ye,§ilbi$al'baq,iseleriW !y!,I:t:;l.tb1'i~]a'[(ljt. !tM:l'ia unltit: devlet 'hizmetlerihde sarfedilmelo ii2e;re ellecine" b ema;netedilnri~ devlet pat1j'$l:,Uir 9al'uJU~: ey,a k~'yi.:fl~'dt,rde' v ha~Ji.-. m.lilarolT ..-l"'iftilUniifuzsui:stifualleii yle-'kendi1hfue ¥e. 'Y'a.klhlanna meofaat s~gl'l!rtu~'lardu. Bu suret1~"her mahallede v~YIf sel).}.tle Wili~ti~ W-hlyrini emetekgay.tl me~rtl Ybllatdan,lGsa zamanda
- .. ~, ~.:r.' '-':: ,.'. .-; _ '.' "

t§te. bu Korkuni:;:Jeon'rifaGilar;_ i§Du !lanaeaklaidir.

'l:l:&,U

su"~l~}:d!l-'qa; Yoi!T,gJ.d

D:JilY0herler

tiitetmi~lerdii:.

Dntt senelik 1l1}Jhalef!tt de;v.n¢:l~riP:tie, memle~etiD h:er';kan~ '~,0ltltaglm:9lgn1Yerek 11a1ka gU:ii!!l).111 tukTAFYere.n ve,ideaU bi,Hidar~ 'tai;U.vefiutlil\ istikbal iin~~tieri vadeden; 9u' ~rtsanlant;! onsJ:;)il.. el1k ,niSI){:t~l.'l,kisa '*tid~at deYf;E;$llrQe"bu kad~F ~ok v:e.~e§ftli'.Slly. i~lemi-r~Ql'malar'1P.a hay,l"et- 'etmerne-Ic, HeN ti'ainleler i9m hedete¢i1: ·1i1.i§tl€axbblmti§; bu on, seneye aCIm.'ama}C;q,I1u' htl$tanIay!'d-etrnemek nti;illlki:in' !i~gildit.

bti§tikiktid.{l.I'm,eosuplan, birli;kte .. veyaJer:den vilzj:f~j(;:;mnj stiHstiThutl el1etek kredi ve 'do~iz--yols~luklatr yapmak;.mei::hle':' ket 19iH 'hayatie:hembliyiti cililn -kly.metli. dovjzlenR' ha';iceka,y:qraSllta s~be'Qiyet verrnek vey<).' \lrtli:l.n.bb;zat'yai)"anclhle;t111e};;e't ~ batJ.k:alafmaa- n.aiUlafJila vatirmak' SU~l~lha'an da yargilanacak. .f ~.. , latdli'. ' ~irlebunlar; ayarsiz ye·.kararsia Krbhs siyaseflerinin tatblbtl cumlesinden olarak in@tere ve Yunanistan u.ze.rinde basta: Y!lpma~_kasit veniyeu ile tell-tip.ettikleri 6-7 J;.ylUl IIaulsel~rj , dolaYlslyle:lnemleketin harici itibanni zel'l elemek;ve on hadiseler straslridil, mJTyo1ilarca lira kiymetindeki milli serveiinh~ba 01masinawe Devlet Hazinesinden bu zararlarrn 6d.enmesjue'sebep 'OlnraJ':c .'su~lar'lnda~ 'dolaYid~' yai:g~iab'acaklardlt. ,. ~

Aymca i):~h;iaqaletin 'Ca~ j'huila kl(::tkttr .

buttdian: .dXill'ayi yaka1arl'ilL blrakmlya-

t{ij~.likiktidarca i~leI)lJ1i$ol1,lp ¥J1l<:s",k:,Actalet Divani b:uzu~1'li.il1:iadurusmalaia yapll'aoak olan l1iazu:unlh,i-t ve snclarmr ¥u '~e'kilae bit "sITa Lgiride belirtmek 111,iimj(ilL14uJ'.

28 harek.:efler He 1'5dri"#Iik Meclis

'29

Tahkikat

KoJi'lf~yoriu te§,kilr ve Turk

41 l).ci m~dde&ipe M:re,_~dti~~k CUillhurba~karu ,c~J~l Bayar, Biiyiik M41let Meclisiner'it<:!tt§i liiyaneti :v.alanrye. sWhIi'Glan dblaYllln,esuI bllIuiimak1a,dli'. ' "
4nayasamJ1 B:eisicumhlirluk ihakaHllin TO senemiid.detle

DU ~QJ:Iri§~onu,ILf~liY7tj;n~ m!itealliJ': oJuP

911.~ Kanunu-

nun 146 nd. ma€ldesine mtlmas bulunan sU'~iatldi§'llloa ~ahseri meslll o1d~,gu SU:~li).II_ mevcultUJi. .

'~1

i~gale!mi~

Bunlar:
I

ol&l'a)( "azUe gormU~ 'tarafsrzbif ~a:llsi)(et'0IaraK bulriil.iriasl icaBeoerken, Deriioktat PaItiba~ltkli ba,~tonunu gUlu,lW bir iftillarla ta§ld)pjqFpt1e gQXiilm-ii§tiir, E>ii§Uk Qliirrhm:1i,it:§,:kanllllu :Mijll liiki:lap 'Hareke'tirii iap.lfl ldlan fiiUerin:igoz6ritinde :b'i1l~ndur~an ,Mi)),j :Bh;1j:k K9mi:t'tisi 'bl\\\.isinin.,IIlU:J)$elifsuC1ah ara;Sm~:a,;'bllha&~a ~ii:rk"cieza Kiana.,. pu,nun l2$,14J -3, 146' ve 149 rim i\BaddeleriUdekisli¢,Ia,n,i§lediij netioesfne v8!roo~ -bulunraaktadm . Bu,p;!~l' evtei~n is;trk1a:linl·te~s N,eya 1:iitUginillo2imak, i~ti~ d ) mui bit,ziimreruli tligerleri Uzerilide rahakkUrhiinu ',wrY-e' siddef:le'te'sis., :Aoayasay,l tagyir;, tebdil ve;ya ilga ve J3liY,UK MiUet Me9Usinl'lskat~i c€br~n'e§ebiJus: He ha~l Ye:kdiit'eri aleybine t siIa:hlan:dirata,k ±nrl'kateIeye te~vik:su91atldli~ , BUl;ok ecnebi'jhlikpkmij:elJi'fi Au_ayasaY:l g~n:Lime~l'U Qla[~~ he:r,ty;;lu vjgqeY'~§ip.¥atana ihane] tel1l.kki$i ,gerektigi: fiktindedirlefBusebepledir 1<1, u$tik Reisiciimhur CtiliHBayar, vatllna d ihanet SU9UllUi~k,mi~ve Milli Bil'l,i~ Komitesikentlisipi vatana
yajgltama~ uzere, Ytiksek &e~kirii kanar aJtltl:a al.:hll~b'uluollfaktad1f.

bnlunan ve intw.ablakabinde R'ei!i.i~u111l:rur sa:~tiyie A1\ay~~a:da_ gosteri1digi vecbile, '}rUJ;!s: Dev.le,tine, te:veccuheoeeek her tiitlti. t:eh1ikeyi-men1e, Tiliki~e:nin ~all ve,~eref:illi yika¥eyey~min e1;m,i~, otan,bu ,aQJl.mb:ir pevlet Re'isiQla~ak cleg~19jT Ba;rti Ba§\eap):,

ye

a; Memleketin yii1tsekmenfaa~lerl kabl ort~lii'5a.t;,t;Lek,nanu ile ;:l;ynlllll§ Ve- Sa:l!il. ,SeIMuye,ij :QaS'b~~na b~raJAlmt§ Qulunao ta:h~is,a:fi mestu~eyi keyfi Ibit ;~€ildtde ga,~esi, al~111aa: u'SuJStiz sarfel'mesl ye hu tansisatfan ~en ,!fayqaTa,op1¥iy,le: h. Gayri ille§ru milnasebetlerinin eserl Q~an eeninleri ana J<:a;J;ru.n4~jke.p:'.dii~iirtIl)t:_si v~ yem d:og,.v.MQif 9.0Ci.l.Woldiirt-

.mesisu¢landlr.

L

DD~:0K BA.KANLARlN

I), R. WLLETVEId~'LElttNiN TOPLUCA VJE:M;1;)iSES~E,ct(jE:E FE-WEN

MESUL' 0LDUKLARI

SU<;LAR

a, ,Anaya:saya' a;yldn-tiif vehareketler

ve .15ki*M

MeGlis

Tahkikat Komisyofl.'u te§kili ile:bu kontis~ol1un faally-etine niii~ teallik Jiadise]e~. Bq girl§- .fasllp9~ i~1a e9i1dIg~ ~eKiIde' T.UFte e~za KanUDUil:!Qn)46 UPJ ,:tn'addestne miim.a$ bir':su~'te:~1ci1

JciSlDl

'ederMahiyettetth.
h. Topli:rca vey,a teker teker ~oievlerini kotiiyekull~tnak s;uretiyle, . Tcirk C,ezl,l, K_Rp.lJ.p:,;J.!D"un ~74Qnyl mad.d~sip." mUn;las,

ibaH?t

sucundan

AdaIet

Divanme;

DD$UK BA~BAK:AN ADNAN MENDERES
Ba~bakarun, -BilkaJ,lJar .Kurulu Reis~ ,o1:araJs kabine ye Iil.U§" 't,er.ek,olarak 'N1:e,cli;ite hera:per 'L§iedigi Ani).yasaY.ll,,·a')jkm fiil "<:I'e

h:atekettt· hulullmik ve i1i:ifp~al'lj:llk/j:ttiy:e kulla:ii'fuak suretiyle ktbdi ve d'oviz-'suiistimal1eri sUQlanru i~lemekye muhtelif yollarla ~('lir"menfaatler temin eJme)c. Bu ktSp1a, da Ceza, Kanununun suistimal, zimmet;. rii~v¢t ve ittikap suclan gitet ki, hMise1ere gpre, tesbit ve §ahrsl'a:ra gore tayjni mahkemenifr vll,Zifesi cii.Jnl~§ioi:lel1diF~ ,

'3.0

.c.:28 NiSi:!'h 190.0, da;n!i1MaYls 19§Oak{'t&~~~&\;{!hdevre:i"<;inde;: 'V)ik,ua 'geten cmayet had'iseiel;"i. Bu iBai;ii'SeleJfe.:t~til:a:knisl'leilerine, ,g~te· katIl sl19nn1!i.anj. v;azrfe~iii s~sti;m~l~ silsnlDakad,arl1luh~eJif' <lerecel'eIdciki si.ly~al'l i:~l(\mi~~"9hJpm:a:kiadll'lar, 1;ah.ldkat s0n;uil.'ga btl s'J,19-Jara i~,tit;:tk.'eclerue$'e' sJ.i~l'uluk derece'lerhli te515it ve ;l:iutu~ina 'aollurifia da cez.al·andlI'111fi_k ,k,abil Qla9ilktu.
d. Mu,\ia:fe:fete .htF~1Ana;ya.saya mug;ryi1' bir ~;ekilde~gh:l~i~n :ve mem1dket 619U.sUJ),deh$dis~ler ~a.ra,tatl ,mtiI)fetityak1)1arz KI~pk,Topkal'll; Zile, G~yik1i. J'.Ul;gutlu, Kayseri ve Ye§ilhisiu

LlTtFEN ,~AG,jDAKl qlBl HMEKET E01N14
a.
J3ir g'i\~n e'l!;vel ,lY!, B.. K lttihatB~rosuna ka.rt1!Hliil damg.ilatlp Dani~tri:aBiir() una

l;

u~.ral'aHlk gir,i'f., tesli~ 'ediniz~ .

'01<1!Si.,hj.b,

'

'.'

b.

bulu~~n' ~~sli'J-r ayn.ay:q tahkikat1at -sonunda tesbit ~dileFi(ki~titak nispetleEi ve 'SilcluluKderetereiine" .gore ceza}at1dn:l1aQa·li::tu·. e.,6-? Eyl;ijI hildiseleri,

Bu ol'ayJarda,suc1aTi'

Qi:ri§~~artlp.·;,.'I;4<\k;i~urr:~r~mz~ 'y~acag~mz kU:~uk '.bir 'kagrih,. resirnli Jiii{,'!'s cU:;z;d~"'lI:la' .veya Ij.uyjy:etiitize y;apl§tmmz, \A.cla ... )';a K!deGeiiniz'~~n Dali!>'abahge' D,en~z Miizesi,lidel<;.i~ D.a)\lJlna< ·aUr-psup.. <,,-e;fip A.da:l,fa vgii-i§ k~rtm~lahill~ a ,,<ii80'J ya.ka::mza,. , i1i~~iiini:t. . . (Jz~rinizde ses kaylt cihazi, :filiI!). ve fotogtaf' piaKine'si. ~esieYc Y'ey,a. patlay~el 81Hih veya tilhrip maddeai buIJJ,n!l1ihm'Yi'n~~.,
ve 8Hatle:ri': M:UzeQen Adaya: ) -

r

c,

a.Hareketyederi

f. 151:57 Set;i:m. Yblsdzluklam',
g. Dinin partizan

,;>

mak:sa11arJa is6:sm.ftI;l.
t

8:,gaq!ln M~'Zey'e:
e. ,Hopad<irler1e verilecek

J

A'Yrlca :bildirile·cektir.

..

,p. 'Yatan Ce-pll;esi te~kHl sut¢tiyle Tiirk"vatanda~lannm ikiyr;: ,aYi'lLmasiiJ;:Lmatu( fiil ve hareketlsr, Bu :arada: VatanGep'~esj mens u.piannm vebunlara yabn. ;g~ruhiaI'U:'~i1fthlaidtt~l€iIk1a:n 11-l:ls:l:l's:sitbu.'t~tecel(olurSJt, dii§Uk ik,tidaramensup Y'alan'Ceph~sj e t1;l.rLic.ulari v.el5'u harekederin teiq:Poileri e}:li';,:nJ~,rine uyan mtk ;(;eza Kalil1RuR.un 149 ,nG\l:ma.dd~sinegq'fe:te.~ziye eqilbiekiii:ere.
.yaEgtla,nacakIardu.

talimat;a.,dik,~at

ed~nil:.

2..

VAPUR9A:'
a,Giri§ b.·
c.

.K;ut.ll)lzclaki

vapur yer nurnaramza.otu runua.

:r'uvale.tten ba§ka'sebepl:'l\al~nu H:ipari'o;Ier)e Vapuru!). :§emaSI i"in (E.K.

t%rRet~eYcini,z.

ve;rilec.e,k taIim,,;<tla·ri\ :dikka::t 'edi!).jl'.

it.

) baktlllz .

3. AJ>:APA,:
a.

Aqacla y,a!g.k boIge'tel. :rakla§maYIn~~ • V';i?'1ttla" Ni-a,l!keme

&rgulerle seviilmi§tir.

Tel orcgj}!e~ ... gicllniz' ,. '

.q.
.e, d.

iqe!' in,tne'z qogruca ~alonllnaa

:ve 'giri!} kart\l;\da:k~ nv.mafaya.6.t"'l'.uII!Uz.

mahke'me sa.lo~llina '" lehte ve

dola~maymlZ.

aie)jll.tetez-a-

hi.i~at rapmay~n,w'ey:iik8e", sesie konu,.§~~ymlz.

~;a'o.nda sig;'i:a i"mey:iniz.

32
f. "g,
h. 'k, I, m, Ha,bede~,m'e Verne _iihtiyaClnlZ ,i<,;in P. T.

;E,J~,~ muracaat

I.

edip-i~.

ve~-i<,;_tne ihtiy;~la"ilnr?= bHg!~iz

}"<;jn SOEE'¥,e.-gJdiriiz. ''''~

_!}iipheli 've

,old]J.gunuz_ h,usuSJM i!i-in "QA'tJI$MA"y.a
.kalm-amai:a, vaiifeli ;"apu-ru subaya ka!;trmam,,:¥arlik:kat "ka·rbmz.1 iade e~erek
. c'

m i1:ra_!!.;.a:t_ . <;4:i~iz. D:(ip-ii§J-e AfiA.'da e<;l.iniz, -Di:in.ii§_te Vi'purrlaki J;liifus ciizdaiil~IZ.1 !Adaclaki

-'y AS8IABA',NIN
,.

..;11,

TARIH<;ESI

..

·veya h:11,HY,ei:inizi almlZ.

,yer-letme'tertibi 'isin (EiIi:

j

bak,l!}lz.

n.

Hopatlorlel'Ie

'V'e'iii<i~ei<> ~alima_t~ aik,-k.at'etiinj'z.

Bu:rg~ aCli_s).rilD2.5 inil ,bahdihetine dii§~n Ya,sslaaa~ kayahk hirdag olup 47metr.e ~se¥;li:kI8'0;tnettegerti§i& ¥e 28~d Il;lietr.e ufZ'4,i:).Iuiun~a:'a'lr.·
<

Ta,rihte
cJlih itibaren adaya:siirgqn
. .a.
b. c.

Y;a!l~tada i$niine anea.k. niilattansonra 4.asir.~ tesaaiif ediJir. Buna sebepde bu aSl,r<Ia. ;Y'a~l~ e_diJen Erin~ni Ki;ll~alik:9sq BUYiikNerse!J. Ql~

-~eJ;1:le'k v» jr,atma i§leriniz
Tel ifl'g-iilel'e katiy.!'o

pl'iinlanml§tm fakl_a~n;>ayrp.lz.Ni:ii?:~ttilei' at_e§ e:<ter.

~u§,h,!r •

A-aa~El afel
.Ho'p,arliHlei'le

':{'akrnay,ltllZ. veriJ.ecek talimata_dikkat ediniz,

it

s.
I. Ad~y:a gia:!'-rk",n· iiZer,ini:zde fotograf makina:Sl, kesicip_atlaYIC'1 'sliM.: veyi:\ infil-ak rn_adCl~81 puluiJ.nurmaymlz.ve

Ya$Siad:amrt_bundan eVvelki Itarihi kamnhk.tu. A:z.izNer~ sea 4.asuda 'Yassl'adaya surlildiiRu, zaman herh:alc;le a~ada &aZ:l ljin~alar meN:pl,lt·1;U:. B4'gu;fi ka:bntllahiii g:ordiigunuz yeralb.:zin-Oanla'il ,0 zamandandrr, F~at belkid~~o zamana ka.. 8af bu. ai:1aya' siiriil~nleI'itle.n me,§hu1'l,l Nez:s,es 61m:asutdan otiirli 'Y'~s~hadatalihe geytni§tir. '4. ashdart -sorir,a Ya:.1fslaa-a' uzun .bir niiicldet terk edilm"i§ veya 0 zamanm ~a'rihyileri Yasslad'adan hi,!; b<l4Set~ tneml.ilt:fclir_. B_q siJkiit" 9.. a-$ra k~dar deVain. edei:.

Milani

_2..
3.

Ad.ad';

tel

or.giilere aalorrunda YaZ~~in.

yaklafmaym, -ate§ yakm~ylU
doIMm~YIn. lehte

've

den:ize

g;i"~~yi;niz.
Mah-keme
y~~~":Yl~' eve illeyhte, te:z:ahilr!lt

4.

Don).!§te vapurll ye~§I~.
Salonela sigil£a i<,;m~yiriiz,

faali~etle~ine _,~ani olmarm1z.· Adada kaIriJ._ayln12i. S8!,-,kJai-ia teW'a:s te:mi!).ip,e

F~kat 9. aSl1n SPA ya.tIsHida dtig:nJ,Bi:z;ans Jmparaforu Teofiles

t~Jg;iben_ 8,60 senelerinedevrinde; da:ha -sonralan

5.
6. '7.
·8.

,Sark Kilisesi ,.reisi elalJ. I~n",,~ius taraJ-1u:p.an Ya~Ia,8ad_a- Kg_kc A:.z;i~letna1llIDa .-bit: kilise 'ile Met'yem Ana i!;irt bir. rnihia:p,

5ahitler.

~ah§J)1'aJhmz,

avukatlarJ

hak:i?,ve

Ad~ya:y;yecek

ye-i~,ece~ ,g<i,turtn~yil).i)l.
o~el

kllavu:~ta:-~'E!, mahaiii riayet ediniz. H_0'Barl,orlerie

talimatla-ra,

panolara

dikkat ediniz:

ve

9.

van

edilecekyasaklata.

dikkat

Yiptmldl. B6ylece Y'assmaa -dini bir yer oImu§tu. IlPlatius t_arafmdan -Yilptn;(lan kilisenin,_ akJnda4 tan~· buy-Uk y,egeni§niah~ ~ert Va,r:dl. Bunlar I O~.asrrdan .itibaren tekrar hapishane olarack k-""llal}IJmaga ba§I<.tJildl.19"9ff_tlus'u!l K:~d~A:z~I~r 'lja;mlfill-

in§a eHiidiifi chu k'ilisehakk~nda lum,<!;tl. v~iir,

,bir Ri~tar.ih~i.si

:§U

rnaAd;:tt::t<!- iki- ad~l 'hiua yapildr, Binalaidan
batt tarafmt1a digeri ise.meikeziride bulunuyordu. biris1;, a:darlia

,'h,Ailatr,11) (;l~smdakrl'ile;y;~~pQ:p.. 1l¥itk ~iz,lete vakEeaflrni§ b'irkiliseme:veutfu. Rus lsmi ile anrlan lskitler. K.'!lI'ade.-

nizsOlq. ile Bogaza 'kadar, sk~la~lar~nda l~tE!.nibtil~n bq~,~, ldlis~letin:r ve §ehlr pivarludaki adactklann nianastir' ve ,koy.~ lerini dahL yagma\ edip buldUklanl)1 }laldl~lan 's,raq.,~ Oll ~t~eni;n de ~u.kadge$~I'$mlnt tab:ripettil¢t ¥t3 }latta Pa~ 22 ~dairtl'1m da katletti1er:».
I 0, 'asfida b'u zlnd;'fi'l

Yasslaaa 'lngiliz Sefit!inin 'uhd.esinde ,iken~hafriyat y~ptl. bir lS'hit bulunmu,§tur. Bu lahi't ~0zde.<;9k zengip. miiee<vlier,leile siislj,i buiung,ugu i{:i-n sefir:in adarnlan ai'a¢lhGfl ihtilaf c;tkm1§ ve bu §ayia sara:ya kadar itttik:al etrni~. Bunull Uzerihe Pacli§ah, sefire, ,aday! 'bir Tiirke terk etmesiniem;.. l'etmi§. Bil~ara ada MISIr Hidivi lSlJlail B~~Yil satIlrru§fit. 1947' Yllmda Dz. IK. K. h~l ta,r.ahpdatis.atrn, alnlarak.bligiih_'kii halinegetiriifui§tir.
ml§ ve

Yahpz meikiCh: kil~se 12,t asra :ka!'lar 'sitpas.agl~'jy.). kaldl,. K.oinl1~il ,J'e Yassta'i;laya kiymet Vie i.tibaJ ve;F'eieK 'ohu himayesine bile alqll~trl1' 14. ainrOa .IsKit:let Istanbul a in.dikler.ind.e ,bu kills~eyi y;~-

1m p,a!:a,t0J' Mal,1ueJ
e;:clip: ~kaI.aa

rna

bahse4ih:Ji~1

tekaglft:p'1l.tllig:ia22·

'aHam~ril

oldi,iri;l.ijkr ve ad;aY1 ate§e v;erdiler.· 15~ asrm ha§la,nnda t~l'ihen 14 1 ~ Y!li:Zlnda ~a8$ja:d~ ciy,~lJnaa Yl1dl,nm' Baiy.atld'm .6gulhmndan 1\:1usa yelebi. Jan Pale:ol@g!un og1uManUliH He derilz' JXl;uharehe,si ,Y:<t.pml§.t,!.r~
BU'ndan sonra lstaHibuluIl Tiiikler eline g~~esin;a~ '19.asnn 'oF!alanna ka.dal" ,acl.a. yih~klq'lJi h",line t¢l"k edilrni~ ve Bizan.shlai' (1eYflnde :v'apIlip .xalml,§ JD:irc;ok binalann harahele§mesine. de.finearayu'!llann tahn:p;k;~h: ~l~§m~l~~

..

sa-hl.:re: :lm.u§~r. O
, ZarnaiD,m IngjHz Sefiri Sit Hem;y lBri.lwer bu,adaYi begen,~rekl 8'50s,enesi'nde Padi~ah !Sultan ~hd:iilmeciCl"d,enJ-bina