You are on page 1of 117

T®±TêÄ¿ U›Â∂ Bp¡V¿ TáWÚ

Sê˘

™ÍäÏãò, 2011 fiÓõ&117

áÆ¨Ë C¯äHÓõ
∫à∂ÒE Ò£¨Ù... 30
áƨËËú £∂Ë£ä£Ë... 66
πFÓ£å CÙ ´Ó£ÛÌÉËú! 83

OÑ ÇËÉËú

⃫軋 ⊫𣶋
‹°πÏ°
C¯äπä £ò¨ı
fiäƪã ÔÏÇ∞∂
‹ˆ´Ë ‹ˆ´Ë
ÔÙÒ£?
ËôÚ£Ì ËÙ£ÜÏ£
´Ë£ÙÉËú
£Ü™Ï£°¡ ´ËÜ´Ï°
ÓIõÔ£¥ v™˚ô

10
12
16
25
31
67
86
90
91

‹ˆ∞ Á´˚°
áÆ¨Ë Ë£Ùà∂Ç∞&
π∂ÛË πϨıËú 52

≠ÂYÅ¿:

ÀÔYSê˘
1917–2002

Ò£¡ÜÏ ´Ó£ü¯àFü∞&
´˝ò ËÙò
∫ËàÓøãπËú ∫üPΩã&
Ò¨¯Ú...
´ÔÛà∂Ç∞ Ó∞âÓ ´ÒÇ‹ä!
‘æÜ™ÇËò’ ÁòQÑÍòËú&
ı£ÉËÙ?
fi∂ ‚°˘ π∂Í£..
´¸£Û£˘ ÍÖYö&HgàF&
´¸£Æ!
C¨Ù ˨Ûäπã!&
󁭥
ˆô Ò£≤£¥ã!
Û£¸£ iÜ¥ ËôÚ£Ìã!
‹ÇË£&ÓÉ¨Ë ‡¯æ&
∫¨¯!
cÚ£? Ô£˘£? ´ıáÏ£´Ò
∞ˆâ¨ÓËú&
‹ÏÇ∞∫¨¯Ú£ô&
£FÇËäÜÏ£ô...
‚ô´Ù£º¨ÏÚ i¥ËOΩã&
‚ô.C.Æ. ÆM!
FºÒÌ Ë£äd¥ ‚¥à∂&
MÜØò˘£?
fiQÚ fiôÙ¯ã!
‹FÛÆ fi¨ÍÇ∞&
“‹ı´Û£˝£”
iÜ¥ Eä™áEÏã&
´ı¨Ù ı£É∞ı∂&
‚äÆ?
OÑ ÍÙ¨ıÇ∞...
Ô£ú ∫øı∂ã&
≤¡≤¡äπÏ°...

20
22
32
34
36
50
60
62
68
72

74

ͨÒÚô
ı¨Ë ı¨ËÚ£å ı¨ÏËú! 38

≤ü¡Ù£
›ÇÛ£¨ıä £ºÉËú&
‹ˆ∞... 70

CQÒ£
áƨË˨˜&
HÛãÒ£áÏÒ£Ë&
™Ë£áÏ£¥´ı£ã!
‘ÔÜÍàFÛ£’ ´ÜÆ!
£LæÜ ˙¢™˚ô
CQÒ£ MÒò͢ã:
™ÓåıàFºÒËú,
Ë£Ö͢£ ∫Q&2
CQ ´ıòô¥

92
93

95
96

77
78
80
82

84
87
88

C¯äπä ∞F
›¨Ï ‹ÙÉË£Ûã! 26
Mˆ£ÇË£Ù Mü¨˘ªã&
‹FÛÆ Óú¿ƪã! 28

e√aácêTê (GRIHSHOBHA TAMIL SEPTEMBER - 2011)
COPYRIGHT NOTICE
ÀâX: ≤W® ƒ.25/– Uy|∂.
C™ J√ ÜP≈Δ ≤WÔ T˘W ≤WLêcÁ Δy. ÜYÉΩ|. Aop|TY¿, T®±TêÄ¿ U›Â∂ Bp¡V¿ : TáWÚ Sê˘ U£PX
© Delhi Press Patra Prakashan Pte Ltd.,
N¨Rê ÀTW∂ (C¨®Vê):
A»YXL∂ U›Â∂ GzyáPê¡V≈: ÜP≈Δ ≤WÔ, pNÁÔ Lê∂±ÄeÔ πR≈ Uêz, 150/82, Uê£zV˘ NêâX, Gÿ∂μ¿, New Delhi-110055. India.
1 ›á¥Ç∞ ƒTêª 250/–
ÜNÁâÅ–600 008, ÜRêâXáTp : 044 – 28554448 RâXâU A»YXL∂: ÜP≈Δ ≤WÔ TYÁ, E-3, ^£áP YêXê GÔáPy, No article, story, photo or any other matter 2 ›á¥Ë¿Ç∞ ƒTêª 450/–
can be reproduced from this magazine
Wê§ ^êÁp áWê|, ¥™ÜP≈Δ – 110 055 fâÄLÇ: 503, SêWêV£ áN∂T¿Ô, BÔW∂ áWê|, ALURêTê˘, –380009,
3 ›á¥Ë¿Ç∞ ƒTêª 600/–
without permission. THIS COPY IS SOLD 
No.21, G 3, HVS áLê¿y ≤≈zj , LÁ‡jaê∂ áWê|,ÜTjL‹¿-560052  R 79 –A, ∑yP≈ áN∂T¿Ô, Sê¡UÁ Tꪣy,
™ıOÔ£¥ : (MÒ£˘ã ÕÙã)
THE CONDITION THAT JURISDICTION
π∂âT-400021.  R–áTê˘R¿ Tꪣy, 3Y™ Uêz, 113 Tê¿e ÜR√, ÜLê≈L˘Rê – 700016.  R G-7 TV·¿ PY¿Ô, 1 ÜU¡Á ON
FOR ALL DISPUTES CONCERNING SALE,
1 ›á¥Ç∞ ƒTêª (50 $)
yâWY<,< ÜLêopÁ–682031,  R B-G/ 3,4, Nê±√ Uê¿e, XeáÅê-226001,  R-111, HpVêÅê PY¿Ô, Ge≤cÁ áWê|,
SUBSCRIPTION AND PUBLISHED MATTER 2 ›á¥Ë¿Ç∞ ƒTêª (95 $)
TêyÅê-800001  R-122, ÜcÅêª yáW| ÜNÁP¿ 116, Tê¿e áXÁ, ÜNL¨RWêTê˘ – 500003.  WÓ£ÖÍL Ïıò, ˚£ä
WILL BE COURTS/ FORUMS/ TRIBUNALS
3 ›á¥Ë¿Ç∞ ƒTêª (145 $)
Ôãò&114, ‹x´Òò ´Û£¥, ™¸åÃò&302006  B-31, ıòÓÒ£° Çg° £òÇ Ë£ÙQ, 80 ÁHÜ ´Û£¥, ´££ô&462023.
AT DELHI
©ÜP≈Δ ≤WÔ T˘W ≤WLêcÁ Δy. A‚U®ºÁfi LâRLâÄáVê áY TâP±¥LâÄáVê ≤\¿
TVÁT|˘ReiPê™. e√aácêTê LâR, Ly|âWLÉ≈ Y√∂ ÜTV¿, CP∂, ≠LœopLÇ AâÅ˘™∂
™ıOԣܥÑ
M¨Ûæ MQ´Ú£Ëã
M¨Ûæ
M¨Ûæ
L›TâÅáV.ÜP≈Δ ≤WÔ T˘W ≤WLêcÁ ≤zº Δy. eLêL, T®±TêÄ¿ U›Â∂ Aop|TY¿, TáWÚ Sê˘ Nê¿≤≈
ÍâÓ£
MQ´Ú£Ëã Œ´Û£ä Òü¡ã ™Óü∞ MQ´Ú£Ëã eÓã
ÜP≈Δ ≤WÔ NUêoNê¿ T˘W ≤zº Δy., A 36, NêfTêTê˘, LêpVêTê˘ U›Â∂ ÜP≈Δ ≤WÔ E-3 ^£áPYêXê
ËÜÏÌã
‹´ÒKÇË£
Í£òÇ Ô£¥Ëú
‡ú˜ Ô£¥Ëú
GÔáPy, ¥™ ÜP≈Δº≈ AopP±Ty| U›Â∂ E-3 ^£áPYêXê GÔáPy, ¥™ ÜP≈ΔºΔ√¨™ ÜYÉVêf\™.
1 ›á¥
120 $ 210- $
140 $
Editor, Publisher & Printer PARESH NATH. Printed at Delhi Press Samachar Patra Pte Ltd. A-36, Sahibabad Ghaziabad and Delhi Press E-3,
2 ›á¥Ëú
240 $
420 $
275 $
Jandewala Estate New Delhi - 110 055 and Published on behalf of Delhi Press Patra Prakashan Pte Ltd. E-3, Jhandewala Estate New Delhi - 110 055
B£|o N¨Rê : U§ B¿P¿/ z.z. ∫X∂ ÜP≈Δ ≤WLêcÁ À˘WÁ Δ∑ÜPy GÁ\ ÜTV¡≈ E -3 ^ÁáPYêXê
3 ›á¥Ëú
360 $
630 $
415 $
GÔáPy, ¥™ÜP≈Δ GÁ\ πLY¡eh A‚±TÕ∂. ÜNe U›Â∂ VPP fâPVê™. 

ëiÜ¥ ´ı¨ÙË¿ã, ÓãFÚºãí
ËÜ¥¨Û Æà´Ó£ã. Âö™ı£º
ÓãFªã ºIàÓ Ëºà´Ó£¥ fl´Ë£
£òÇË£Òô ÛvÛã MÜ¥Ç
™Ë£¥à∂ ∞¥ã ´ı¨Ù˨˜
´Íòâ∂ ™ÍåÓ£ô, Âö™ı£º Ô£¿ã
Ó£ãàFÚã ‡ÌòæÃòıÒ£Ëæã
‡ÙË fi°ÉËú ‹¨˘à¨Óªã
º ´ÍÛ ‹¬MÇ∞ã ‹¬ı∫ã
A¨ÏÇ∞ã ‚°¨Ó Íâ´Ó£˚Ò£å
πKÚ ¨ıà∂ MÜØòËú. £Û£Ü¥Ëú!
& ÍâÛ£ ÔÏÛ£x, Ë£¨ÛÇË£ô. 
fiâÓ fiÓNô ˝°CË£
´Ò£àı£QJ° ´Ôò∫Ëã ‹º¨Ò.
›´Û£ÇAÚ ËÜ¥¨ÛËú ∞Pä£Ë
fiÛàÓ Ï£ÇÏò, fiÓÚ Ï£ÇÏò, Çg°
Ø, Òü¡ã Ù Ô°¡. ∞ˆâ¨ÓËú
üPÚ M˚ÚÉËú ıºı∂
£Û£Ü¥Ç∞KÚ∂.
& ˚£LQ, ´Ë.´Ë.ÔËò,
™Í°¨˘&78. 
ıÌÇËã. ›ËvÜ, 2011
ëǺ˝´˚££í ›´Û£ÇAÚ C¯äHÓõ
Ëá´Ï°. ëC¯äπä£ò¨ıíJô
ë√Æ ı£õâÓ£ô ´Ë£Æ Ô°¨Òí,
Òü¡ã ëË£òË¿ã, Mà∂ÇË¿ãí
ËÜ¥¨ÛËú Ú¬ú˜¨ı. ëÒºà∂ı
‡ÙA° ÒËàÓ£˘ ™Ó£Nô
∏ÜÉËúí ËÜ¥¨Û ‡ÏôÔÙàFü∞
´Ó¨ıÚ£˘ °¡. ëÇg° Ø&J°
Ú°Ëúí fiöı˜ı£ ‚°¡ F¨ËÇË
¨ıàÓ∂. ‹´Ó ´£°¡ ÍâÓ˘àF°
Ù°Ëú ´Ó¨ıÚ£˘∂.
™Ï£Û£°´Ï£ ≤ü¡äÚÌã
Ë˘Ï£¨ı´Ú ≤üP ıâÓ∂ ´£ô
fiºâÓ∂. ëUvÜ´Û£v´Ë£äH Ôi˘
K´Í£Ó¨˘ ∫¨¯í Òºà∂ıä
Ú° IÇË∂. ë‹ä´ÏÏÜ ‹ôÜÛ£
Ò£Ïò° ›¨ÏËúí £òÇË £òÇË
ÛıÍÕÜ¥¨ıÚ£Ë fiºâÓ˘.
ë‡Ïô ºÒ¨˘Ç ∞¨¯ÇË
´KÚ£ÜKÇ Íò¸K ∫¨¯í ºÒ˘£˘
Ú£ıºÇ∞ã „ü¯∂. ëÔãÒ ·º
ͨÒÚôí ͨÒà∂ä£òÇËà
…áÆÚ∂. ‚á™ÌåËO˘£ô
fiàÓ¨˘ ٰ˘£? ™áËú
ÍàÓ£˘ ‡Ìæ ‡á∂ ‹ıCÚã.
Ï£ÇÏò Ò£òÇ™ÛÜ ‹ıòËO°
ËÜ¥¨Û Æà∂ä Ú°™¯
´ıáÆÚ Â°¯£∞ã. ëÊåæ Ë£Ù
´ÍIäπí ËÜ¥¨Û ıÚÓ£˘ıòË¿Ç∞

ıÛäHÛÍ£Óã. ˝°CË£ ´Ò£àı£Q
´ÜÆ ‹º¨Ò. ™Ò£àÓàFô fiâÓ
fiÓõ ä´Û£ äò.
& ‹ãHË£, FºÒÉËÙã. 
ëǺ˝´˚££íMô ™ıOÚ£˘
ëC¯äπä£ò¨ıí ËÜ¥¨ÛËú
‹º¨Ò. ëÇg° ØÇ∞ Ò£¡ÉËí
ËÜ¥¨Û Ú¬ú˜∂. ë£ÓÉ˨˜
‹ˆË£Ë ¨ıàFºÇËí ËÜ¥¨Û
ËÑCÓã. ë„Ò£ü¡ ı¨ÙËúí
ËÜ¥¨ÛJô fiöı˜æ „Ò£ü¡
´ı¨Ù˘£? ‚°¡ HÛIÇË
¨ıàÓ∂. iÜ¨Ï ‹ˆ∞¥àÓ HÊH
ËÜ¥¨Û ´Ó¨ıÚ£˘ °¯£∞ã.
‹ôÜÛ£ Ò£Ïò° ›¨Ï˨˜ä
£òàÓ∂´Ò ‚° ™áËú
‹¨Óä´£Ù ı£ÉA MÏ ™Í°¡
MÜÏ£òËú. π¨ËäÏ∫ã,
´ÒÇËäπã °¡Ï° °¡
fi¨ÌâÓ∂ ‚°¡ C¯ä£˘
∫¨¯Jô ™Í£ôÙäÜƺâÓ∂.
‡Ïô ºÒ¨˘Ç ∞¨¯Ç∞ã
ıNÚ£˘ ë´KÚ£ÜKÇ Íò¸Kí ∫¨¯
´Ó¨ıÚ£˘ º ËÜ¥¨Û. ëÔãÒ
·º ͨÒÚôí ËÜ¥¨Û Ô£Mô cò
·¯ ¨ıàÓ∂. ëÒºà∂ıÇËÏ°í
üPÚ ËÜ¥¨Û ‹¨˘ıºÇ∞ã
Ú˘OÇËÇ√ÆÚ∂. C°˘àF¨Û
ÔÜÍàFÛÉËO° ´ÜÆ ÔÜHô
fiàÓ¨˘ fiÙÇËÌÒ£ ‚°¡
›ÑÍKÚäÏ ¨ıàÓ∂. 니ˣ˘
‡Ó¥ËO° ÛËCÚãí ËÜ¥¨Û
fi˜ã™áËú ‹PÚ ´ıáÆÚ
°¡. ÔÆËò ˇË£âà ‹ıòËO°
´ÜÆ ‚ÇÍò¨Ív HKÚòË¿Ç∞ º
Mºâ∂.
& M.ÛÖCÓã, Fº™Ôô´ıL. 
ëǺ˝´˚££í ›´Û£ÇAÚ
C¯äHÓõ ‡Ïô ›´Û£ÇAÚàFü∞
´Ó¨ıÚ£˘ º fiÓõ. ëfiäƪã
ÔÏÇ∞∂í ∞FJô ‹Úô ԣܥÑ
™ÍåFËú ‹º¨Ò. ´˝ò ËÙò
™Íåªã ∫°π ËıQÇË
´ıáÆÚ¨ıËú üPÚ ËÜ¥¨Û
äò. ë™Ï£Û£°´Ï£í ≤ü¡äÚÌã
C¯ä£Ë fiºâÓ∂. ëiÜ¥
´ı¨ÙË¿ã, ÓãFÚºãí ËÜ¥¨Û
ÓãFÚò Æà∂ Ú°™¯ ´ıáÆÚ
°¯£∞ã. ‡Ïô ºÒ¨˘Ç
∞¨¯ÇË ‚OÚ ıN ´Ó¨ıÚ£˘∂.
Çg° Ø, ‚á™ÌåËO° Ù°Ëú

‹¨˘ıºÇ∞ã „ü¯∂. ™áËO°
ÍàÓ£˘ ‡Ìæ üPÚ
™˝ÒÏ£ÙTvÜ ‹ıòËO° ´ÜÆ
Ú° ™¯àÓÇË∂. ´Ë£Ùä´£ÜÆ
¨ıà∂ K≤ ™Ë£¥ä∂ ∞Pà∂
IÇË ÒAõÑC. Ï£ÇÏò H.ÕòàF
‹ıòËO° ´ÜÆ ∞ˆâ¨Ó
ËıQäπÇ∞ „ü¯ °¯£∞ã.
ëËòäË£Ù ‡¨ÏËúí ËòäHEä
™áËú Æà∂ Ú° ™¯
´ıáÆÚ Âº ËÜ¥¨Û. C°˘àF¨Û
ÔÜÍàFÛɢ£˘ ˝K, ›òàF
üPÚ ËÜ¥¨Û ÆÇË
≤ı£ÛvÚÒ£Ë fiºâÓ∂.
& Í.´ÒËÙ£, Ò∂¨Û. 
ëǺ˝´˚££í fiÓõ Æà´Ó°.
ë´Ë£Ùä´£ÜÆí, ë£Ü™Ï£°¡
´ËÜ´Ï°í ´£ÜÆ ‚°¡ K≤˨˜
‹úO ‹úOÇ ™Ë£¥ÇA°¯
ı¨ËJô fiºâÓ∂ ËáÏ∂ã
›˘âÓÒ£Ë fiºâÓ∂. ëÔãÒ ·ò
ͨÒÚôí ı¨Ë˨˜ ™Íå∂
£òà´Ó°. ≤¨ı´Ú£ ‹üπÓã.
ÒËOò ÍãâÓäÜÏ ‹¨˘à∂
HÛÑC¨˘Ë¨˜ªã ‹ÙC ›Û£ªã
º fiÓõ ‡á¥ ‚°¯£ô fi∂
GÑÍÚÒ£Ë Çº˝´˚££Ó£°. ëÊåæ
Ë£Ùà∂ÇË£Ë Âº ´ÍIäπí ËÜ¥¨Û
´ÍIÇ∞ã ˆÇËà¨Ó GÑÍÚÒ£Ë
‡ÌÛ ¨ıÇ∞ã Òºà∂ıòËú
Ò£òÇ™ÛÜ Òü¡ã ÕòàF
›A´Ú£K° ´ÜÆËú
‡ÏôÔÙàFü∞ ´Ó¨ıÚ£˘¨ı.
ÔÆËò ˇË£âà ‹ıòËO° ëHܢví
´ÜÆ ‹º¨Ò. CQÒ£ üPÚ
™ÍåFËú ∞PàÓ ëCQ´ıòô¥í
∞F fi°¬ã ‹FÒ£Ë fiºâÓ£ô
Ô°¯£Ë fiºÇ∞ã.
& ˨Ùı£E, ™Í°¨˘&4. ●

ı£ÍAË´˜, fiQ cÉËú
‡ÉËú Ò˘ã Mºäπã
Ǻ˝´˚££¨ıä Æà∂MÜ¥
ÓÉËú ˺à∂˨˜ ë09566067190í
‚°¯ ‹¨Ù´C ‚á Ç∞
´£° ™Íå∂ √¯Ù£ã.
‚v.‚ã.‚v ÕÙã ™ÓKMÇËÙ£ã.
Íò∞´Ù˚° ™Ó£Ïò£˘
MÍ£Û¨ÌÇ∞ ´Òü™Í£°˘
‚á Ç∞ ∞¡Ö™ÍåF
(‚v.‚ã.‚v)ªã ‹¬äÙ£ã.
ã... ‡ÉË ™Ò£¨ô ‡Ï´˘
‚¥ÉË ÏÚô ™ÍåªÉË...

‡ÉËú ËÆÓÉËú ‹¬ä´ıáÆÚ ∫ËıK: ëǺ˝ ´˚££í CÍ°v Ë£ãä˜Çv ∫Óô Ò£Æ, Ò£áÆÚà ´Û£¥, ™Í°¨˘&600008.
Email : grihshobhatamil@gmail.com

10

™ÍäÏãò 2011

‹Û≤ ·ˆô & ‹ÑÍàFô ÒÇËú!

Û≤ ·ˆô,
™ÍÚL°¨Ò,
ıüπ¡àÓÙ£ô
£FÇËäÜÏ ÒÇËú
cFÒ°¯à¨Ó ‹Ë
´ıáÆÚ ËÜÏ£ÚàFô
‡ú˜˘ò.
ÍÜÏͨ

Ëᥙˣú˜ä¥ı∂
fiô¨Ù. ´ÒΩã º
Í£Ó£ÛÌ ∞ÆÒË° º
ÍÜÏͨ ‡¡äH˘ò
‹ôÙ∂ £Û£¿Ò°¯
‡¡äH˘KÏã ÒÇËú
™Ó£Ïò£˘
HÛÑC¨˘Ë¨˜ ‚¥à∂Ñ
™Í°¯£Ωã ÒÇËú
HÛFGF˘£ô ‹ÛCÏã
‚∂æã ™ÍåÚ
∫ÆÚMô¨Ù. „™˘Qô
‹ıòËú Óɢ∂
ËÜC¨Úªã ‹¬ÍKà∂Ç
™Ë£á¥ ™ÍôÙ
´ıáÆÚ G¨Ù. ´ÒΩã

fiâÓ cFÒ°¯ÉËO°
Ë£ÛÍ£ÛÒ£˘ bòäπ˘£ô
‹Û≤ã ¸ßÆRÚô
›ÇÜÆMÍã
ÍÜÏäHKæÇ∞ ‚FÛ£˘∂
‚°¡ ™Í£ôÙà
™Ó£ÏÉA ‡ú˜∂.
cFÒ°¯ÉËO° ´ı¨Ù
Mı£Fä∂ ‚°¯£ô
‹ÛC° ´ı¨Ù
›¨ÌJ¥ı∂ã
´ı¨Ù˨˜
ËáË£Eä∂ã ›∞ã.
™ÏôLJô
·ˆô ™ÍÚô˨˜
ËáË£EÇË ‡ÑÍ

ËáË£Eà∂
ıºA°¯˘. ÍÜÏà¨Ó
‹ÒÙ£Ç∞ı∂ ‹ÛC°
´ı¨Ù. πË£¨Û ´ËÜ∂
cFÒ°¯àF° ‡K¨Ò.
fiÓ¨˘ Ò°´Ò£Ë° CÉ
‹Û≤ ›ÛãHÇË H¯
ËÜCËú ›ÓKàÓ˘.
cFÒ°¯ÉËú Ó˘∂
‹FË£ÛàFô ∫°´˘PÇ
™Ë£áƺÇA¯∂.
Ó¨ÙıòËú,
‹FË£KË¿Ï°
´Íòâ∂ ÒÇ˨˜
™Ë£ú¨˜ÚÆÇA¯£òËú.
·ÏËã M˜ãÛã ÕÙã

‡¡äH˘òËú,
£Û£¿Ò°¯
‡¡äH˘òËú ÒÇËO°
HÛFGFËú ‚°¯£Ωã
‹ıòË´˜
›¿ıòË¿ã √Ï.
´ÒΩã ‹ıòË¿Ç∞
ı£ÇË£˜ò˘£ô
fiÛáÆô °¨¯ Ó£°
´Óòâ™Ó¥ÇË ∫ƪã
‚°∂ ™ÓKªã.
‹Ó˘£ô ÒÇËO°
GÚ£ÚÒ£˘
´Ë£KǨËËú √Ï

fiıò˨˜ ÒÇËú ‹FË
ÜÍã 5 ıºÏÉË¿Ç∞
H¯∞ ‹Ëü¯
∫ƪ㠂°∂
‹ÛCÚôı£FË¿Ç∞
™ÓKªã. ›Ë´ı
fiıòËú ‚Fò
Ë£ÙàFüË£Ë
´ıáÆÚ¨ÓÑ
´Íòà∂Ǚˣú˜
G¨˘ÇA¯£òËú. H¯∞
M˚Úã ‡ÚòcF, ‡ÑÍ
cFÒ°¯É˨˜
‹¨ÏA¯∂.

cFÒ°¯ã ÕÙã
ËáË£Eäπ ∞øÇËú
‹¨ÒÇËäÜ¥ú˜∂
‚°∂ ∞PäHÏàÓÇË∂.
˺äπä Ìà¨Ó
™ıOǙˣᥠıÛæã
º ∞ø ‡ú˜∂. º
π¯ã ‹°˘£ ˝Í£´Û
´Ù£Ç£ô Ò´Í£Ó£¨ı
G¨¯´ıü¡Ò£¡
ıLª¡à∂A¯£ò.
Ò¡π¯ã ‡ÑÍ
cFÒ°¯àFô
fiÇ∞øÇËú

MüËä¥A¯∂. ≤Ú
‡ÓMÇ ∞øÇËú ‹ÛC°
GF ‡ÓM ™¡¨ıÚ£Ë
‡ú˜˘. ›Ë´ı bòæ
A¨ÏÇË cFÒ°¯à¨Ó
‹∞ı¨Ó ÓMÛ ´ı¡
ıNJô¨Ù. ‹É∞ã
‹FË Ìã
™ÍÙı£A¯∂. ‹Û´Í£
ÍÜÏ Mı£ÓàFô fl¥Ï
‹Ö≤A¯∂.
‡ÑÍ cFÒ°¯∫ã
fi∂ı¨Û Ó¨Ù ıÌÉË
ÓÚ£Û£Ë fiô¨Ù.

12

™ÍäÏãò 2011

iá ‹ÛÜ¨Ï ‹ÆÇ∞ã ≤ÓâFÛã!

ΩıÙËàFô
™áËOÏã
›áËú iá ıãπ
´≤ıÓü∞ Ë£ÛÌã
‹ıòË¿Ç∞ ´ı¨ÙJô
›˘âÓI°¨Ò ‹ôÙ
Ò£¯£Ë ÓÉËú
´ı¨Ù ´ÔÛà¨Ó
iÌ£Ç∞ıÓüË£ËàÓ£°.
fiÉAÙ£âFô
™ÍåÚäÜÏ Êò ›åMô
´ı¨Ùà F¯¨Ò
∞¨¯ı£˘ ›áËú
ÓÉËú fiÚÙ£¨Ò¨Ú
™ıOä¥àFÇ
™Ë£ú¿ã ∫¨¯´Ú fi∂
‚°¡ √¡A¯∂.
‹ΩıÙË ´ÔÛà¨Ó
‚äÆÚ£ı∂ ™ÍÙMÏ
´ıá¥ã ‚°Óüˣ˴ı
‹ıòËú ÓÉËú
ÔáòË¿Ï° iá
‹ÛÜ¨Ï ‹ÆàÓLô
fl¥¥ıÓ£Ë ‹âÓ
›åæ √¡A¯∂.
º π¯ã ›á
·NÚòËú ‹ä£M
´£Ù fiºäò. ›˘£ô
fiÓ˘£ô ™áË¿Ç∞
‹FË HÛÑC¨˘ fiô¨Ù
‚°¯£Ωã Í∫Ó£Úã
iá ‹ÛÜ¨Ï ‹Æä¨Ó
›àÓ£Ë ‚á A¯∂.
™á ·NÚòË¿Ç∞
ÓÉËú ™Ò°¨ÒÚ£˘
∞Ìã Òü¡ã
Ùi˘à¨Ó H¯ò
Ú°¥àFǙˣúı∂
™ÓKªã. ‹´Ó ÍÒÚã
G¨Ù¨Ò ‚ô¨Ù e¡ã
´£∂ ™Ë£Fà∂ M¥ıò.
™áËú ‚ä™£ø∂
´Ò ´ı¨ÙJô
fl¥£Ü¥Ï°
™ÍÚô¥ıòËú.
‹ΩıÙË ´ı¨Ù
‚°∂ ıÚLô ´ı¨Ù
£òä∂ ´£ô ‹ôÙ.
ıÚLô G¨˘àÓ ´ÔÛã
´ı¨Ù ™Íå∂ H°

14

™ÍäÏãò 2011

Êå™ı¥ÇËÙ£ã. ›˘£ô
‹ΩıÙËàFô ∞PäHÜÏ
´ÔÛàFôÓ£° ´ı¨Ù
™ÍåÚ ∫ƪã.

›Ë´ı ÔôÙ
õG¨ÙJô
Í£Ó£ÛÌÒ£Ë
iá ‹ÛܨÏ
‹Æä∂
ÓıPô¨Ù.
™áË¿ã
‹öı£¡
™ÍÚô
¥A¯£òËú.
›˘£ô
™áËú
‹öı£¡ ™ÍÚô¥ıÓ°
´Ô£ÇËã ÓÒ∂ ´ı¨Ùä
¿¨ı CP∂ ´ÔÛã
Ò¯äÓü∞àÓ£°.

‹ÑÍÒÚÉËOô iá
‹ÛÜ¨Ï ‹Æä∂
º Ï£QÇ ´£ô
™ÍÚô¥A¯∂. fiöı£¡
™ÍåıÓ° ÕÙã ´ı¨Ù
´ÒΩã ∫°´˘ü¯à∂
Ï° ™ÍåÚä¥A¯∂.
™á˨˜ä £∂Ë£Ç∞ã
ÍÜÏ∫ã fiÓü∞
‡ÓæA¯∂. ÒÓı£Óã
´£ô ‡ú˜ fiâÓ
HÛÑC¨˘¨Ú Ó¥ÇË
‹ΩıÙËÉËOô
iá ‹ÛÜ¨Ï ‹Æä¨Ó
Ó¥Ç∞ã ∞øÇËú
‹¨ÒÇËÙ£ã.

´ı¨ÙÇË£ÛòË¿Ç∞ ÒAõÑCÓ£°!
i
ÜÆô ´ı¨ÙÇ
Ë£ÛòËú fiô¨Ù
‚°¯£ô fi°¡ ÆàÓ
™áËO° G¨Ù
‹´Ó£ËFÓ£°. ™áËú
´ı¨ÙÇË£Ë ‹ΩıÙËã
™ÍôΩã ´ÔÛÉËOô
iܨÏä £òà∂Ç
™Ë£úı∂ã,
∞ˆâ¨Ó˨˜
ËıQà∂Ç ™Ë£úı∂ã
fiâÓ ´ı¨ÙÇË£ÛòËú
Ó£°. fiÓ° Ë£ÛÌÒ£Ë
fiıòËO°
‚áEǨ˪㠙ºA
ıºA¯∂. ‡ÙËã
∫øı∂´Ò fiıòËO°
·FÚã ∞Pà∂
´ÍäÜ¥ ∫Ææã
™ÍåÚäÜ¥
ıºA¯∂.
‰.Ô£.ͨ
(Œ.‚°.Ê)J°
‹¨Òä£˘
fiáÏò´Ô˚˘ô ´Ùò
›ò˨˘´Í˚° Ó˘∂
√ÜÏàFô º
›´Ù£Í¨˘
√Pªú˜∂. fiâFÚ£Mô

´ı¨ÙÇË£ÛòËú
™ÍÚô¥ã ∫¨¯¨Ú
Ù Ô£¥Ëú Ó£ÉË¿ã
´Òü™Ë£ú˜
MºãπA°¯˘
‚°Ó£∞ã.
iÜ¥ ´ı¨Ù
£òäıòË¿Ç∞
‹ΩıÙËÉËOô
ÓÛä¥ı∂ ´£ô
·FÚã
ÓÛä¥ıFô¨Ù.
Ë£ÛÌã ‹ıòËú
ÓQàÓQÚ£Ë ´ı¨Ù
£òÇA¯£òËú.
´ÒΩã ‹ıòË¿Ç∞
´ı¨Ù ™Íåªã
´ÔÛàFü´Ëü¯
·FÚ´Ò£, Êå◊FÚ´Ò£
ÓÛä¥ıFô¨Ù.
‹ıò˨˜ ´ı¨ÙÇ∞
GÚIäıºã ÓQ
›˜£Ë´ı ‡ú˜£ò.
fi¨ı ∞Pà™ÓôÙ£ã
cFÒ°¯ ıNˣܥÓô
fiä™£ø∂
A¨Ïà∂ú˜∂.
‚âÓ iÜÆô ´£FÚ
ıÍFËú A¨ÏÇA¯´Ó£

‹É∞Ó£°
´ı¨ÙÚ£ÜËú ´ı¨Ù
™ÍåÚ MºãπA¯£òËú.
ÔôÙ ‡Ìæ, ∞¨¯âÓ
´ÔÛã, Ô£ËgË
‡ËÛÌÉËú
∫ÓLÚ¨ı ‹ıòËO°
‚Fò£òäπ. ™Ó£Nü
Í£¨ÙJô ‡ú˜∂
´£ô ÍÜÏFÜÏÉËú
A¨ÏÚ£∂. ÓQÚ£Ë
iÜÆô fiºäÓ£ô
CÙò FºÏæã
ıÍFÚ£Ë ‡ú˜∂.
fi∂´£Ù Ù
ÍÉËÏÉË¿ã
‚¸Ò£˘òË¿Ç∞
„ü¥A¯∂.
‹´Ó ÍÒÚã
‚¸Ò£˘òË¿Ç∞ iÜ¥
´ı¨ÙÇË£ÛòË¿Ç∞
‚FÛ£Ë CÙ ‡K¨ÒËú
A¨ÏÇË ´ıá¥ã.
fiº π¯∫ã ÍKÚ£˘
ÍÜÏFÜÏã fiºâÓ£ô
‚¸Ò£˘ò˘£Ωã
ÓÉËú ´ı¨ÙÇ
Ë£Ûò˨˜ ËÜ¥ä¥àÓ
∫ƪã.

„ü£¥Ëú ∫Æı¨Ïâ∂
MÜÏ˘ : ÙáÏ° ÂLãHÇ

›ÛãÒ£Ë Âº ıºÏãÓ£°
‡ú˜∂. ≤´Ûw
ËôÒ£ÆJÏIºâ∂ ™ÍåF
ıÛ£Ó G¨ÙJô
›ÉA´ÙÚòËú ∫ø „ü£¥
Òܥ㠙ÍåÚMô¨Ù.
Ò£¯£Ë v´ÏÆÚã F¯äπ
Mˆ£¨ıªã ÔÏàF MÜÏ˘ò.
›vF´ÛLÚ£M° £ÇRÉ
Ø∫Ï° º ËÉË£ºæã
v´ÏÆÚà¨ÓÇ Ë£Ì
Ü´ÛÁôËò v™Ë£Úò
ıâ∂MÜÏ´Ó£!

Ò˘∂Ç∞ „Ó£ı∂ ›AMÏ£Òô : ÔÒ∂ ´Ô£ÇËàFô
Ú£ºÇ∞ã Íâ´ÓËã ıÛÇ√Ï£∂ ‚°ÓüË£Ë Ô£ã Ò˘¨Óªã
‹ˆ∞ ¥à∂A´¯£ã. º Á´˚° ´˚£Mô ËáËıºã
Ò£ÏôËú fiöı£¡ ıÙã ıâÓ˘.

π∂MÓ Á´˚° : ÒQÓ° Ô£å

´ıÏIÜ¥ú˜£°. fi∂ ™Ó°
‹™ÒKÇË£M° ™Ë£ÙãHÚ£ ´Ûãä
´˚£M° º Ë£ÜC. fiâÓ ÒQÓ Ô£J°
H°´˘ ‡á¨ÒÚ£˘ Ô£åËú ÓÉËú
fi˘ã ‚˘ ÊÆ ıâÓ£Ωã
›ÑÍKÚä¥ıÓü∞ fiô¨Ù.

‹¨˘ıºÇ∞ã ≤ÓâFÛã :

™ÏôL ‹ºAô º AÛ£ÒàFô
d˘£, Íd˘£ ‚°¯ fiº
™áË¿Ç∞ã FºÒÌã
´£hv £∂Ë£äπÏ°
ÔÏâ´ÓPªú˜∂. ÍÜÏä
HÛÑC¨˘ „üÏÇ√Ï£∂
‚°ÓüË£Ë ‹ôÙ.
ËÜÏäÖÍ£ÚàFÏIºâ∂
fiıò˨˜ £∂Ë£ÇËàÓ£°.
fi∂´£Ù ‹™ÒKÇË£M°
GŒÚ£òÇAô ´¸£˝°˙°
ÆÚ£x Òü¡ã „ıL°´¸£˝°
˙° ÆÚ£x ‚°¯ fiºıºã
FºÒÌã ™Íå∂ ™Ë£áÏ˘ò.
ÒÓı£F˘£ô ÊK˘Ñ ´ÍòǨË,
›á, ™á FºÒÌã ™Íå∂
™Ë£ú˜£Òô ´Íòâ∂ ı£øÓô
∫ÓLÚıü¨¯ „ü¡Ç™Ë£ú˜
∫ÆÚMô¨ÙÓ£°. fiºäH¬ã
fiâÓ ÍãıÉËú ÒÓàFü∞
M´Û£ÓÒ£˘ ™ÍÚôËú.

´£ºÇ∞ ∫Æ´ı A¨ÏÚ£Ó£?

eá¥ã ¨ÍÇAú Ë£Ùã : F¨Ëà∂ MÏ£bòËú, HKÜÆw
fi˜ıÛÍò Í£òÙv „õ¨ÒJ° Ë£ÛÌÒ£Ë ¨ÍÇAOô
™ÍôÙMô¨Ù. Ò£¯£Ë fi∂ I°Í£ÛàÓ£ô fiÚÉ∞ã ¨ÍÇA¨˜
M˜ãÛã ™Íåªã GËõÑC. ÔËÛàF° ´£Ç∞ıÛà∂ ™ÔKͨÙ
∞¨¯ÇË fiãÒ£FKÚ£˘ ¨˝™ÏÇ ¨ÍÇAúËú ‹ıCÚã ‡Óæã.
18

™ÍäÏãò 2011

∫ËàFô ‹ÑÍàF° Í£¨Ú,
ËáËOô ËÙıÛã. fi∂Ó£°
ªàÓ ÃIJô ı£øã
∞ˆâ¨ÓËO° G¨Ù.
fiv´Ûô Òü¡ã fivÙ£IÚ
ÒÓàFü∞ã fi¨Ï´Ú GËøã
´£Kô ∞ˆâ¨ÓË¿ã
£FÇËä¥A°¯˘.
£ÙvbQ° º ÔËÛàFô
fiv´Ûô ¨ÏËú ÔÏàFÚ
™ÛåÆô fiäÆ ‹ÖC
Ô¥ÉAÚÆ G°¡

™Ë£áƺâÓ£ú C¡I.

òÒ˘°Ü, ™ÍI òÒ˘°Ü
ËÙò ™ÍåÚ Mºã£ÓıòËú
™ÍI òÒ˘°Ü ™ıT™ÏHú
ËÙ¨Û ‡´Ú£AÇËÙ£ã.
fiFô ÒºÓ£E ‡´Ú£Aà∂
√âÓ¨Ù fiÚü¨ËÚ£Ëæã,
ËıòÑCÚ£Ëæã, ˜˜ä£Ëæã
´Ó£ü¯ÒOÇËÑ ™ÍåÚÙ£ã.
‚äÆ ‡´Ú£Aä∂?


ËÙò ™Íåªã ∫° √âÓ¨Ù
Ô°¯£Ë ‹ÙC MÏæã.
√âÓ¨Ù Ô°¯£Ëä HKà∂
ËÙò ™ÍåÚæã.
∫Óô ∫¨¯ ‹ ıã IÇË
‹ˆ∞Ç Ë¨Ù GπÌKÏã
ËÙò ™Íå∂ ™Ë£ú˜æã.
∫ÆJ° ´ıòÇË£Lô ËÙò
Ï£Òô ™Íå∂ ™Ë£ú˜æã.

Ëı˘àFü∞...

Ò£¡ÜÏ ´Ó£ü¯àFü∞
´˝ò ËÙò
ëë∫Æ¨Ú ËÙKÉ
™Íåª∫°πã, H°πã
CÙ MıÛÉË¿ã,
‚ÑÍKǨËË¿ã
´Ó¨ı.íí

∂¨Ò ıºã´£∂
fi˜¨ÒÚ£Ë
´Ó£ü¯ÒOÇË ‹ôÙ∂
fi˜ã™áËú Ô£ËgËàFüË£Ë
´˝ò ËÙò ‹ôÙ∂ ´˝ò ¨Ï
™Íåªã ´£∂ CÙ
M˚ÚÉ˨˜ ËıQÇË
´ıá¥ã. ‹¨ı ‚°˘™ıQô
20

™ÍäÏãò 2011

´˝ò ËÙò ‚àÓ¨˘ ı¨Ë,
∫ÆJô ‚äÆ ´˝ò ËÙò
™Íåı∂, ËÙò ™ÍåıÓü∞
∫°¬ã, H°¬ã ‚°™˘°˘
M˚ÚÉ˨˜ Ëı˘àFô
™Ë£ú˜ ´ıá¥ã ›AÚ¨ı.
´˝ò ËÙò fiÛá¥
ı¨Ëä¥ã. òÒ˘°Ü ËÙò,
™ÍI òÒ˘°Ü ËÙò. òÒ˘°Ü
ËÙKÉ ™ÍåÚ ¨˝ÆÛ¸°
™ۣǨ˙¥
Ú°¥àÓä¥A¯∂. fi∂
∫ÆJ° ´ıòı¨Û ™ÍôÙæã,
ÔôÙ ´Ó£ü¯ÒOÇËæã
Ú°¥A¯∂. ™ÍI òÒ˘°Ü
ËÙò √âÓ¨Ù
™Ò°¨ÒÚ£Ç∞ı∂Ï°
18&20 ∫¨¯ √âÓ¨Ù ‹Ù≤ã
ı¨Û ËÙò cÆÇA¯∂.


ËÙò ™Íåªã ∫° ‡ÉËú
ÍºÒ G¯ã Òü¡ã √âÓL°
Ó°¨Ò üP ‹Pâ∂
™ÍåÓ£ô, fi∂ ‡ÉË¿Ç∞
™£ºàÓÒ£Ëæã,
ËıòÑCÚ£Ëæã fiºÇ∞ã.
ÒºÓ£E ‡´Ú£AàÓ£ô
‹Ó° G¯ã ∫øı∂ã
fi¯ÉAÚ H°
‡´Ú£AÇËæã.
‡ÉËú ͺÒàFü∞
™£ºâ∂ã G¯à¨Ó
´Óòâ™Ó¥ÇËæã.
‚âÓ HÛ£áÜ ËÙ¨Ûªã
‡´Ú£AÇ∞ã ∫° ‡ÉËú
ͺÒàFô ‹Käπ, ÓÆäπ
„Ó£ı∂ „ü¥A¯Ó£ ‚°¡
´Í£Ó¨˘ ™Íå∂ £òÇËæã.
´˝ò ¨Ï ‡´Ú£AàÓ£ô
‹´Ò£QÚ£ fiôÙ£Ó ¨Ï¨Ú
‡´Ú£AÇËæã.
Ó¨Ù Òü¡ã ͺÒàFô
„Ó£ı∂ HÛÑC¨˘ fiºâÓ£ô
GπÌK° ›´Ù£Í¨˘
™¯æã.
ËÙò cÆÇË ™Ò°¨ÒÚ£˘
G¯à¨Óä £∂Ë£Ç∞ã
˚£ãèı ‡´Ú£AÇËæã.
˚£ãà ‡´Ú£AàÓH°
Ë°Æ˚˘ò ‡´Ú£AÇËæã.
‹ÆÇËÆ ËÙò ™ÍåÚ
´ıáÏ£ã. fiÓ˘£ô „ü¥ã
‹øàÓàÓ£ô ∫Æ
ıΩMˆâ∂ ´£∞ã. ∫Æ
‡FÛæã, H˜æÏæã ı£åäπ
‡á¥.
& ø£ ●

∫ËàÓøãπËú
∫üPΩã Ò¨¯Ú...
ëë‹PMÚô ı˜òÑC
Òü¡ã F˘ÍK
›åæ Ë£ÛÌÒ£Ë
∫ËàÓøãπ˨˜
∫øı∂Ò£Ë ‹Ëü¯
Ù MÓ ‹¡¨ı
CAÑ¨Í ∫¨¯Ëú
ıâ∂ MÜÏ˘.íí

‹âÓ ∞FJ° Ó¨ÍÔ£òË¿ã,
ÔÛãπË¿ã £Fäπ
‹¨ÏâFºÇ∞ã. CÙ ÓøãπËú
πá ›¡ã´£∂ ´Ë£Ù£™¸°
‹FËÒ£Ë ≤ÛäÓ£ô MKâ∂
M¥ã. ë™Ë´Ù£åÜ vË£òí ‚°
√¡ıò. ›˘£ô CÙ ÓøãπËú
MKı¨ÏÚ£Òô, ∫°˘£ô cá¥
Òü¡ã ›ˆÒ£Ë fiºäÓ£ô
MË£ÛÒ£Ë ´Ó£ü¯ÒOÇ∞ã.
´ÒΩã ‹âÓ ∞F Òü¡ã
‹ÇËã&ÇËàFô ‡ú˜ Ó¨Í
Ô£òË¿ã, ÔÛãπË¿ã
fiÚü¨ËÚ£˘ ™ÍÚô˨˜ √Ï
™ÍåÚ ∫ÆÚ£Òô £FÇËä¥ã.
fiÓ¨˘ 먽òÆ´Û£HÇ vË£òí
‚°ò.
CÙ ÓøãπËú ∫ËàFô
fiºäÓ£ô MË£ÛÒ£Ë Ë£ÜC
‹OÇ∞ã. CÙ Óøãπ˘£ô
∫Ë ‹¨Òä´ Ò£PM¥ã.
Óøãπ ‚âÓ ı¨ËÚ£Ë
fiºäH¬ã, ‹¡¨ıCAѨÍ
™Íå∂ ™Ë£ú¿ã ∫°π
Òºà∂ı ›´Ù£Í¨˘J°
´£∂, ‹Fô ‚Fò™Ë£ú˜
´ıáÆıºã HÛÑC¨˘Ëú
Òü¡ã ›à∂ ∞Pà∂
MKı£Ëä ´C ™ÓKâ∂
™Ë£úı∂ IË ‹ıCÚã. ´ÒΩã
ÓÉËú ‹¡¨ı CAѨÍ
GπÌKÏã ‹¡¨ı CAѨÍ
‚äÆ ÔÏÇË ´ıᥙҰ¨Óä
üPªã ´C, bòÒ£˘ã ™Íå∂
™Ë£ú˜æã. vË£ò KM˚¬Ç∞
∫°˘£ô ‹¡¨ıCAѨÍ
GπÌKÏã, ÒÚÇË Òºâ∂,
‹¡¨ı CAѨÍÚ£ô „ü¥ã
Ô°¨ÒËú, fiÓ° Ò£ü¡ ıNËú
Òü¡ã ‹ÓüË£˘ ™ÍÙæ˨˜ä
üPªã ™ÓKâ∂ ™Ë£ú˜æã.
Í£Ó£ÛÌÒ£Ë ∫ËàFô
‡ú˜ Óøãπ˨˜Ç
∞Ìä¥àÓ ÙMÓÒ£˘
CAÑ¨Í ∫¨¯ Òü¡ã
™Ó£Nô∏Üà¨Ó Ú°¥àÓ
∫ƪã.
‹¡¨ıCAѨÍJ° ô´ı¡
∫¨¯Ëú
bÇË£Úã Ë£ÛÌÒ£Ë
ͺÒàFô „ü¥ã ≤ºÇËÉËú
GÛãHÚ Óøã¨
‹¡¨ıCAÑ¨Í ÕÙã
Í£Ó£ÛÌÒ£Ë vË£ò ÆwŒv
(F≤Ç˨˜) Ó£° ‚¥ÇËä
¥A¯∂. H¯∞ ‹âÓ ∞FÇ∞
24

™ÍäÏãò 2011

‹ºAΩú˜ ›´Û£ÇAÚÒ£˘
ͺÒà¨Ó, fiøà∂ πáÌ£Ë
‡ú˜ ∞F ı¨Û ™Ë£á¥
™Í°¡ fi¨ÌÇËä¥A¯∂.
‚É∞ ͺÒà¨Ó fiäÆ
fiøà∂ ÍK ™Íåı∂
Í£àFÚIô¨Ù´Ú£, ‹É∞
ͺÒà¨Ó AÛ£ÁäÆÉ ∫¨¯Jô
ÍK ™Íåıò. fiâÓ ∫¨¯Jô
‡ÏL° ´ı¡ „Ó£ı∂
∞FJLºâ∂ vA° ÆwŒv
‚¥ÇËäÜ¥ £Fä¨ÏâÓ
∞FJô fi¨ÌÇËä¥ã.
‹¡¨ı CAѨÍÇ∞ä H¯∞
π∂ ÔÛãπËú Òü¡ã
F≤ÇËú ı˜òıÓü∞ CP∂
Ô£˜£∞ã.
Óøã¨ º fiÏàFLºâ∂
´ı¡ fiÏàFü∞ Ò£ü¡ıÓüË£˘
ıN ™¸Ü 䘣vÆ. fiÓ˘£ô
Óøãπ ´ÙÍ£ËàÓ£° ™ÓKªã.
fiâÓ ∫¨¯Jô, Óøã¨
ͺÒàF° ≤ºÇËã ‹ôÙ∂
´Ó£ô ÏÙàF° Wõ
Ò¨¯ÇËä¥ã. ™¸Ü 䘣vÆ
Óøã¨ ∫ø¨ÒÚ£Ë Ò¨¯ÚÑ
™ÍåÚ£∂, Ò£¯£Ë Óøãπ
∞¨¯â∂ M¥ã.
IËæã ËÛ¥ ∫ÛÏ£Ë, iÇËã
´£Ù Ë£Ìä¥ã Óøãπ˨˜
ÏòÒ£ä´Û˙° Òü¡ã ´Ù˙ò
gÍòÁ´CÉ ™Ó£Nô∏Üã
ÕÙã ‹¡¨ı CAÑ¨Í GπÌò
ÍK ™Íå∂, ´ÙÍ£˘ ‹¨ÏÚ£˜ã
ÒÜ¥ã fiºÇ∞ãÆ ™Íåı£ò.
fiâÓ ‹¡¨ıCAѨÍJô
ͺÒàF° ´Òô iÇËã ´£°¯
∞F¨Ú º ˺MJ° ÕÙã
YM´Ú£ ‹ôÙ∂ ´ÙÍò
¨ÙÜÏ£ô ‹Ëü¯´ı£ ™Íåı£ò.
‹Ó˘£ô Óøãπ ´ÙÍ£Ë Ò£P
M¥ã.
™Ë´Ù£åÜ ‹ôÙ∂
¨˝òÆÛ£HÇ ÓøãπËO°
‹˜¨ı ∫ÓLô vØÛ£åÜ ·C
ÕÙã ∞¨¯ÇËä¥ã. fiFô
‚Fò£òàÓ Ù°
A¨ÏÇË£MÜÏ£ô H¯∞ Íò¸K
ÕÙã ‹¨ı ‹Ëü¯ä¥ã. H¯∞
‹É∞ IË CPÚ&CPÚ
¨ÓÚôËú ´£Ïä¥ã. ›˘£ô
‹¨ı £ò¨ıÇ∞ ´ÙÍ£ËàÓ£°
™Ó°¥ã.
‹¡¨ıCAѨÍÇ∞ä H¯∞
‹¡¨ıCAѨÍÇ∞ä H¯∞
ÓÉË¿Ç∞ CP∂ ‹™Í˜ËKÚã

„üÏÙ£ã. ‡Ó£ÛÌà∂Ç∞
iÇËã, πá ´£°¯
‹¨ÏÚ£˜ã ‹ôÙ∂ ͺÒã
Cıâ∂ M¥ı∂ ´£°¯¨ı
„ü¥ã. ‹Ó˘£ô
‹¡¨ıCAѨÍÇ∞ä H¯∞
‹¡¨ı CAÑ¨Í GπÌò
√¡ã ‹Pæ¨Û¨Ú
∫ø¨ÒÚ£Ë ™ÍÚô¥àÓæã.
‹¡¨ı CAÑ¨Í ÔÏâÓ CÙ
F˘ÉËOô ¨ÓÚô
HKÇËäÜÏ£Ωã, ‹¨ı
∫ø¨ÒÚ£Ë ∞ÌÒ¨ÏÚ,
CP∂ Ë£Ùã ´Ó¨ıä¥ã.
Í£Ó£ÛÌÒ£Ë ‹¡¨ı CAѨÍ
GπÌò CAÑ¨Í ÔÏâÓ ∞F¨Ú
‹FËã ™ÍÚô¥àÓ£ÒΩã,
¥Ç∞ã´£∂ Ó¨Ùä ∞F
‡ÚÛÒ£Ë fiºÇ∞ãÆ £òà∂Ç
™Ë£ú˜æã √¡ı£ò.
´ÒΩã iÇËà¨ÓÇ ∞¨¯ÇË
‰v ¨ıà∂ ÂàÓÏã
‹Oä∂Ï° ¨ÓÚô ´£ÏäÜÏ
fiÏà¨Ó ‹øà∂ı´Ó£,
fiøä´Ó£ √Ï£∂ ‚˘ ‹Pæ¨Û
√¡ı£ò. ∫ËàFô Óøãπ ‚âÓä
∞FJô ‡ú˜∂ Òü¡ã
‚äÆäÜÏ ‹¡¨ıCAѨÍ
™ÍåÚäÜ¥ú˜∂ ‚°¯
M˚ÚÉ˨˜ Ëı˘àFô
™Ë£á¥ ‹¡¨ıCAѨÍ
GπÌò ÓÉË¿Ç∞ ›´Ù£Í¨˘
√¡ı£ò. Òºà∂ıKÏã
´ËÜË£Òô ‚âÓ Òºâ¨Óªã
‡Ü™Ë£ú˜ ´ıáÏ£ã.
fiâÓ vË£ò ÆwŒv
∫ø¨ÒÚ£Ë ∞ÌÒ£ıÓü∞
Òü¡ã ¨ˆÚ G¨Ù¨Ò¨Ú
‹¨ÏÚ Âº ıºÏà∂Ç∞
´ÒÙ£∞ã.
fi∂ ™£∂ı£Ë ‹ˆ¨Ë
‹FËKÇË Òü¡ã ∫Ë
‹¨Òä¨ ıYËÛÒ£ÇË
™ÍåÚä¥ã.
‹¡¨ıCAѨÍÇ∞ Òºà∂ı
Ë£ädÜ¥ ıÍF A¨ÏäFô¨Ù.
›˘£ô MàFô „üÜÏ
Óøãπ˨˜ YÛ¨ÒÇ∞ã
‚áÌà∂Ï° ™ÍåÚä¥ã
‹¡¨ıCAѨÍÇ∞ Êò
‹˜æ Òºà∂ı Ë£äd¥
‡ÓM A¨ÏÇ∞ã.
‹¡¨ıCAѨÍÇ∞ ∫°´
‹ÓüË£˘ ™ÍÙ¨ıä üPÚ
MıÛà¨Ó ∫ø¨ÒÚ£Ë ´ËÜ¥
™ÓKâ∂ ™Ë£ú˜æã.
&Ï£ÇÏò ÍàÚ£ ●

Ô£° dôÜ ÊòÇ ™Íåı°.
fiÛæ i¥ FºãπA´¯°. ͺÒã
ı¯á¥ M¥A¯∂. Í£Ó£ÛÌÒ£˘
ıN∫¨¯ËO° ÕÙã ͺÒ
ı¯ÜCJLºâ∂ M¥Ü¥
˜˜ä£˘ ͺÒà¨Óä ™¯
∫ƪң?
Ò£¨Ù ‹ôÙ∂ fiÛæ ´ÔÛàFô
i¥ FºãHÚ H° ºı
Ë£ÙàFü´Ëü ™ıâcK´Ù£
‹ôÙ∂ Í£Ó£ÛÌ cK´Ù£
∞OÇËæã. ™ÒôLÚ ∂áÏ£ô
‡Ï¨Ùà ∂¨ÏÇËæã. H¯∞ ‡Ïô
∫øı∂ã Òü¡ã ∫ËàFΩã
Ò£åͨÛ˙¨Ûä ÓÏıæã. fiÓ°
ÕÙã ͺÒã ˜˜ä£ı¨Ó
‡ÌòiòËú.
‚˘Ç∞ 32 ıÚ∂. ‚˘Ç∞
´Í£äπ Ú°¥àF ∞Oä∂ Ó£°
ˆÇËã. ›˘£ô fiä™£ø∂
´Í£äπ Ú°¥àF˘£ô, ͺÒã
ı¯á¥ M¥A¯∂. ´Í£äHü∞
Fô ´ı¡ „Ó£ı∂
Ú°¥àÓÙ£Ò£?
´Í£äHü∞ Ò£ü¡ ´Ó¥ı∂
Ó£° ÔôÙ∂. ˨ÏËOô

A¨ÏÇ∞ã IôÇ Çgã
‹ôÙ∂ ÇOÍK° ´ÍòàÓ
´Í£ä¨ä Ú°¥àÓæã.
fi∂ ͺÒàFΩú˜ flÛä¨Í
cÉË£Òô £òà∂Ç ™Ë£ú¿ã.
‡Ï¨Ùªã Ô°¯£ËÑ
≤àÓä¥à∂ã. fiıü¨¯ä
Ú°¥àFä £òÇËæã.

‚˘Ç∞ 32 ıÚ∂. ‚˘Ç∞
™£¥∞à ™Ó£ô¨Ù ‹FË∫ú˜∂.
fiÓ˘£ô Ó¨Ù¨Ú ™Í£Pâ∂
™Ë£á´Ï fiºÇA´¯°.
fiÓü∞ ‚°˘ Òºâ∂ ‚°¡
√¯ ∫ƪң?
ÃÖ¨Í ´Ô£åà ™Ó£ü¡
Ë£ÛÌң˴ı ™£∂ı£Ë
™£¥∞à ™Ó£ô¨Ù „ü¥A¯∂.
™£¥ALºâ∂ M¥Ï
ͺÒàFü´Ëü¯ ›°ÜÆ Ï£°ÜÛä
˚£ãà Ú°¥àÓæã.
Ó¨ÙÑͺÒà¨Ó ≤àÓã
™ÍåÚæã. ‚á™Ìåä ¨Íªú˜
ͺÒàFü∞ F˘∫ã ˚£ãÃ
Ú°¥àÓæã. ı£ÛàFô 2 ∫¨¯
´˝ò ÒÍ£x ™ÍåÚæã. H¯Û∂
Yä¨ä Ú°¥à∂ı¨Óà
ÓMòÇËæã.
‚˘∂ √âÓô IËæã c˜Ò£Ë
‡ú˜∂. cÛ£ÆÚ∂ã CÇË£A
M¥A¯∂. CǙ˥ÇË£Òô
MÜ¥MÜÏ£ô, ‡Fòâ∂ M¥A¯∂.
fiöı£¡ „üÏ£Òô fiºÇË ‚°˘
™ÍåÚ ´ıá¥ã?
√âÓô CÇˣˣÒô
Ó¥ÇË, ÔôÙ ËáÆ˚˘¨Ûä
Ú°¥àÓæã. Ò£åͨÛ˙ò, IôÇ
Òü¡ã Á¨ò ´ÍòàÓ ËáÆ˚˘ò
IËæã ÔôÙ∂. fiÓ° ÕÙã
‡ÉËú √âÓô ˜˜ä£ı∂Ï°,
‡¡FÚ£Ëæã Ò£¡ã.
‚˘Ç∞ ıÚ∂ 20. ∫ËäºÇËú
‹FËã ‡ú˜∂. fiFLºâ∂ ‚äÆ
‚°¨˘ä £∂Ë£à∂Ç ™Ë£ú˜
∫ƪã?
™£∂ı£Ë ‚á™Ìåä
¨Íªú˜ ͺÒàFô ‹øÇ∞
´Íºã. fi∂Ó£° ºÇËú ıÛ ÕÙ
Ë£ÛÌã. fi∂ ™£∂ı£Ë fi˜ã
ıÚFô ‹FËã fiºÇ∞ã.
fiFLºâ∂ £∂Ë£à∂Ç ™Ë£ú˜,
‚ä™£ø∂ã ͺÒà¨Ó
…å¨ÒÚ£Ë ¨ıàFºÇË ´ıá¥ã.
›Jô äg ı£w Ú°¥àÓæã.
‡Ìæ M˚ÚàFΩã Ëı˘ã
´Ó¨ı. ‹FË㠙ˣøäπÑ
Íà∂ú˜ ‡Ìæ ‡á ı¨Óà
ÓMòàÓô ‹ıCÚã. cò ‹FËã
ºËæã.

áÆ¨Ë Ë£Ùã ‚°¯£´Ù
ÛıÍã Ó£°. fi´Ó£
cÉËú áƨËËOô
OљͰ¡ ÂO iÍ CÙ
∞PäπËú H°ıºÒ£¡:
πϨı Òü¡ã Ô¨ËËú:

›¨Ï ‹ÙÉË£Ûã!
“‚âÓ áƨËÚ£Ë fiºâÓ£Ωã ÓÉËú πϨı,
Ô¨Ë ›AÚ¨ı ÓQàÓ°¨ÒªÏ° M˜ÉË
´ıá¥Ò£?
26

™ÍäÏãò 2011

HÛÙ ‹ˆ∞Ç Ë¨Ù
GπÌÛ£˘ ˚y˘£v
˝ß¨Í° ´≤¨ËJô,
“áƨËJ°´£∂ fiâFÚ
£ÛãKÚ ›¨ÏË´˜
C¯âÓ¨ı. cÉËú ™˝M £òÏò
‡ú˜ πϨı¨Ú ‹EÚÙ£ã
‹ôÙ∂ ä™˜å° Ç´Ûä, S£°
Í£K ä´Û£´ËÜ ä˜æ˙ßÇ∞
™£ºàÓÒ£Ë fiºÇ∞ã.
YÇ™ı°v ıòÇ, IÛò ‹ôÙ∂
ÇKvÏô ıòÇ ™ÍåÚäÜÏ
ä˜æv ‡Ï° IË ‹ˆË£Ë
fiºÇ∞ã. ™˝M ´Ë£ôÜ ıòÇ
Óü´£∂ Á´˚Qô¨Ù.
fiÓü∞ FÙ£Ë ∂EËOô
∫à∂, ËüËú Òü¡ã ÇKvÏô
ÆKIÇv ÒǢ£ô ‹FËã
Mºãä¥A¯∂. ≤ÆÓ£ò&∞òÓ£
Òü¡ã ™˝M YÇ™ı°v
ıòÇ&›ô ‹ÙÉËKÇËäÜÏ
∂äÜÏ£æã HÛÙÒ£Ë
‡ú˜∂” ‚°¯£ò.
fiÛæ ´ÔÛà∂ÇË£˘ ‡¨Ï
‹øàÓÒ£˘ G¯ÉËOô fiºÇË
´ıá¥ã. ‡Ó£ÛÌà∂Ç∞ &
Cıäπ, ™Ò¸âÓ£, ™Òœ°
›AÚ¨ı. Ï£òÇ HÉ, òHô
´£°¯ G¯ÉËú Mˆ£Mô

´ÒÇ&‹ä ∞PäπËú
áƨËJ°´£∂ cÉËú πFÓ£Ë, πà∂ÌòæÏ°
´Ó£ü¯ÒOÇË MºãπiòËú. fiÓü∞ ‡ÉËú ´ÒÇ&‹ä
™ı∞´ÔÛã ı¨Û ˨ÙÚ£Òô fiºÇË ´ıá¥ã. fi´Ó£
‡ÉË¿ÇË£Ë ‹ˆ∞ Òü¡ã ÍºÒ Û£ÒKäπ GπÌÛ£˘ Ï£ÇÏò.
YÒ£ ÒLÇ ‹OÇ∞ã CÙ ∞PäπËú:&
● ͺÒã ‡ÙòâÓ H¯´Ë Áæá´Ï˚¨˘ Ú°¥àÓæã.
cÉËú ∞OàÓ ‹ôÙ∂ Ò£å˙¨ÛÍò ÓÏMÚæÏ´˘
Áæá´Ï˚¨˘ ÓÏMǙˣáÏ£ô, Áæá´Ï˚°
Ò£å˙¨ÛÍKô ËÙâ∂ M¥ã. ´ÒÇ&‹ä ™ı∞´ÔÛã ı¨Û
‹äÆ´Ú fiºÇË£∂. ‹Ó˘£ô Ò£å˙¨ÛÍò ÓÏM ‹¨Û
ÒEÇ∞ H¯´Ë Áæá´Ï˚¨˘ Ú°¥àÓæã.
● ‹FË ´ÔÛã ı¨Û ‰ ´˚´Ï£ ‹äÆ´Ú fiºÇË, fi¨ÒËú
´Òô ∫ÓLô CP∂ Ë°YÙò ÓÏıæã.
● Lä ´ÒÇ‹ä Ù£É Ù£vÆÇ ›Ë fiºÇË ∫Óô ´Ë£ÜÆÉ
´£ÜÏæÏ°, ÆwŒ ´äÛ£ô ‹FËäÆÚ£˘ ‚á™Ì¨Ú
ÂüP ‚¥ÇËæã. fiÓü∞ H¯∞ fi°¬ã º ´Ë£Ü LävÆÇ
ÓÏM˘£ô ‹FË ´ÔÛã ÓÉ∞ã.
● ´ÒÇ‹ä ´£Ü¥ ∫ÆàÓH¯∞ ‹FË ‚á™Ìåä ¨Í¨Ú
‹Ëü¯, æÏÛ£ô ÁHQSÉ ÏÑ ™Ë£¥ÇËæã. ´ÒÇ‹ä
™ı∞´ÔÛãı¨Û ‹äÆ´Ú fiºÇ∞ã.
● ™°Cô ‰ ¨Ù˘ºÇ∞ Fô LÇMÜ ‰ ¨Ù˘ò
Ú°¥àF˘£ô ‹FË ´ÔÛã ˨ÙÚ£∂.
‡ÉËú ‹ˆ¨Ë
I¨Ëä¥à∂ı∂Ï° Û£¸
ËãdÛ ‹ˆ¨Ë ‹OÇ∞ã.
Ô¨ËËú ‡¨Ï Òü¡ã
´Ó£ü¯àFü∞ ÁHQSÉ ÏÑ
‹OÇ∞ã. cÉËú
´Óòâ™Ó¥Ç∞ã Ԩˢ£ô
‡¨Ï ËıòÑCËÛÒ£Ëæã,
v¨ÏLw ›Ëæã
Ë£ÜCÚOÇ∞ã.
˜˜ä£˘ ÓÉË G¯ã
∫°¨Ç Ë£ÜÆΩã fiä´£∂
‹FËã Ú°¥àÓä
¥ıFô¨Ù. ‹Óü∞ Fô
OÑ ÒÖÍú G¯ã HÛÙÒ£Ë
‡ú˜∂. fi°¬ã º πFÚ
Ü™ÛáÜ fiä´£∂ HÛÙÒ£Ë
‡ú˜∂. ‹∂ ´ÒüËàFÚ
ƨÍQô, ‡ú˜ ™ÔÇ™Ùv.
fiFô T´Ú£™ÒÜKÇ Æ¨Í°,
CPÚ ™á™Ï°Ü Òü¡ã
™ÏL´ËÜ ™ÔÇ™Ùv
›AÚ¨ı ‹FËã Mü¨˘
›A°¯˘.
Óü´£∂ ™˝M ¸®ıôÙK
Òü¡ã £ÛãKÚ Ô¨ËËú
‹FË Ô¨Ï∫¨¯Jô fiô¨Ù.
π∂ ™ÒÜØKÚô
‡Ó£ÛÌà∂Ç∞, äÛ£v,
ä´Û£°v, Ë£äò,
òô, AKvÏô Òü¡ã
´ı¡ CÙ ™ÍI ‹ôÙ∂

™ÍI ä™ÛSÚv
v´Ï£° ‹FËÒ£Ë
Ú°¥àÓä¥A°¯˘.
ä¨ÛÜ ¸®™ıôÙK
Óü´£¨ÓÚ Á´˚°
Æ™ÛáÏ£Ë ‡ú˜∂. fiFô
ÂJÜ ´Ë£ôÜ, 䘣ÜÆ˘ã,
Ïô Côıò Òü¡ã ´Ë£ôÆô
ÂJÜ ´ÛÆÚã ÁHQw ‡ú˜
Ô¨ËËËú ıºA°¯˘. ÂJÜ
¸®ıôÙKJô ¨ÏÒ°Üv
Òü¡ã ÂJÜ v´Ï£¬ã
Á´˚˘£Ë ‡ú˜∂. ÓÉËú
‡¨ÏË¿Ç∞ „ü¯Æ ´ÒÜCÉ
ËÙò v´Ï£° Ô¨Ë˨˜ªã
ı£ÉAÇ ™Ë£ú˜Ù£ã. ÂJÜ
v´Ï£°v Òü¡ã ËÙò
v´Ï£°v FàÓ
™á™Ï°¥Ëú Òü¡ã fiÚò
KÉ IËæã HÛÙã.
‹´Ó ÍÒÚã TIÇA
´£°¯ £ÛãKÚ Ô¨Ë˨˜
‹Eı∂ã º ÓQ‹ˆ∞Ó£°.
ÓQàÓ°¨ÒªÏ° ™ÓKÚ CÙ
C¯äπı¨Ë Ô¨ËËú, ËÆË£Ûã
Òü¡ã dÜv ı£ÉAÇ
™Ë£á¥, ÓÉËú ‡¨ÏË¿Ç∞
„ü¯£ò´£Ù Ú°¥àFÇ
™Ë£ú˜Ù£ã. ÔôÙ ‹ÙÉË£Ûä
™£ºÜË¿ÇË£Ë ‹FËã
™ÍÙæ ™ÍåÚ ´ıáÆÚ
‹ıCÚIô¨Ù.

ëëMˆ£ÇË£ÙÉËOô
ÒÇËú
ı£É∞ıÓü™Ë°¡
˨ÏËOô ÓÛÒ£˘,
π∂äπ∂ä ™£ºÜËú
ıâ∂ ∞MA°¯∂.íí

Mˆ£ÇË£Ù Mü¨˘ªã!
‹FÛÆ Óú¿ƪã!
M

ˆ£ÇË£Ùã ıâÓ£´Ù
˨ÏËOô
´Ë£Ù£ËÙÒ£Ë
Mü¨˘ªã ™Ó£ÏÉA M¥A¯∂.
M¨Ù Óú¿Æ, Mˆ£ÇË£Ù
ÍΩ¨Ë, °¡ ı£ÉA˘£ô
°¡ fiÙıÍã, ¨ˆÚ
™£ºÜ˨˜ Ò£üP
π∂ä™£ºÜ˨˜ ı£É∞ã
FÜÏã ‚˘ ı£ÆǨËÚ£˜ò˨˜
٠˨ÏËO° M˜ãÛÉËú
ËıòA°¯˘.
ı£ÆǨËÚ£˜òËO°
‚Fò£òä¨, Mºäà¨Ó
‹¬ÍKà∂ ÓÉËO°
ÓÚ£KäHΩã ÔôÙ ÓÛã
ı£åâÓ ™£ºÜ˨˜ ÓÚ£Kà∂
Íâ¨ÓÇ∞ ™Ë£á¥ıÛ Ù
G¡ı˘ÉËú ∫ÚôA°¯˘.
‚ÉË¿¨ÏÚ Gºò ºıò

HÛÙÒ£˘ Ë¨Ï ∫ÓÙ£OJÏã,
ëëMˆ£ÇË£ÙàFô Mü¨˘
‚äÆ ‡ú˜∂?íí ‚°¡ ´ËÜË,
‹Óü∞ ‹âÓ ∫ÓÙ£O
™Í£ôLÚ Fô H°ıºÒ£¡:&
ëëÍ£Ó£ÛÌ Ô£ÜËOô
Mü¨˘ ∞¨¯æ. ›˘£ô
áƨËÇ Ë£ÙÉËOô
ÆÒ£áÜ, Mü¨˘ fiÛᥴÒ
‹FËãíí ‚°¯£ò.
·ÏËÉËOΩã ËáËıºã
M˜ãÛÉËú ıºA°¯˘.
fiôÙàÓÛCÚ£˘ e˘£ÜC
´≤¨ËJô, ëëáƨËÇ
Ë£ÙÉËOô ™Ó£¨ÙÇË£ÜC,
‚ä.‚ã. ´ÛÆ´Ú£ GËõÑCËOô
Òü¡ã àFK¨ËËOô ˨ÏJô
Mü¨˘Ç∞KÚ ™£ºÜ˨˜ä
üP M˜ãÛã ™ÍåA°¯˘ò.
fiâÓ M˜ãÛ ‹PMäH˘£ô

‚É˨˜ä ´£°¯
ı£ÆǨËÚ£˜òË¿Ç∞
™£º¨˜ ı£É∞ıÓü∞
≤ÙÒ£A¯∂. ‹Ó£ı∂
‚ÉË¿¨ÏÚ Ü™¸ÜÆü∞ú
MºãHÚ ™£º¨˜ ı£ÉË
∫ÆA¯∂íí ‚°¯£ò.
CÙò ëMá´Ï£ ˚£äHÉí
‚°¯ ™ÚKô ˨ÏJô π∞â∂
™£ºÜ˨˜ ËáÌ£ô
ÒÜ¥ã £òà∂ MÜ¥ ™Í°¡
M¥ıò.
ÙÓÛäÜÏ Óú¿Æ
Mˆ£ÇËO° ÍÒÚàFô
„¯Ç∞¨¯Ú ‹¨˘à∂
‚™ÙÇÜÛ£QÇ ™£ºÜËú
ÁòQÑÍò, ‹ˆ∞ Í£Ó˘ÉËú,
›¨ÏËú Òü¡ã ÓÉË
Ô¨ËË¿Ç∞Ç√Ï Óú¿Æ
ÓÛä¥A¯∂. fi∂ÒÜ¥ÒôÙ£∂
°¡ ı£ÉA˘£ô °¡
fiÙıÍã, ÓÉË Ô¨ËË¿Ç∞
™Íå√L fiô¨Ù, ´ÍÓ£Ûã
fiô¨Ù ´£°¯ FÜÏã
ı£ÆǨËÚ£˜ò˨˜ ‹FËã
ËıòA¯∂. ™KÚ Ë£ÙE
˨ÏËOô √Ï CÙ
™£ºÜË¿Ç∞ 50% Óú¿Æ
‚°¡ Ë¨Ï ı£ÍLô M˜ãÛ
Ù¨ËËú ‡ú˜¨Ó
Ë£ÌÙ£ã. ÒÇËú Ò˘FΩã,
Mˆ£ÇË£ÙàFô ™£º¨˜
ı£ÉA˘£ô fiÑÍΩ¨ËËú
„Û£˜ã ‚°¡ fiâÔ£Ü˨˜
ıÛ´ıüË ´ıá¥ã ‚°¯
‚áÌ´Ò ´Ó£°¡A¯∂.
πFÚ HÛ£á¥ËO° ‹P∫Ëã

™ºã£Ù£˘ G¡ı˘ÉËú
Ó˘∂ πFÚ HÛ£á¥Ë¨˜
‹P∫Ëä¥àÓ fiâÓ
Mˆ£ÇË£Ùà¨Ó ‚Fò´Ô£ÇA
Ë£àFºÇA°¯˘.
fi∂ ´£°¯
Mˆ£ÇË£ÙÉËOôÓ£°
˨ÏÇË£ÛòËú
ÂÜ¥™Ò£àÓÒ£˘ √ÜÏà¨Ó
°¡ ´ÍòäFô
™ıüPÚ¨ÏA°¯˘ò.
fiàÓºÌàFôÓ£°
ÙıüPô Óú¿Æ
ÓºA°¯˘. „™˘Qô
fiÑÍÒÚàFôÓ£° º
∫¨¯ ı£ÆǨËÚ£˜òËO°
‚áÌà¨Ó ËıòâÓ£ô
›á¥ ∫øı∂ã

‹ıòËú Â´Û Ë¨ÏJ°
GÛâÓÛ ı£ÆǨËÚ£˜Û£A
M¥ıò.
● ‹¨˘à∂ ˨ÏÇË£ÛòË¿ã
Óú¿Æ ‹OäFô ‹ÇËã&
ÇËà∂ ˨ÏÇË£ÛòË¿Ï°
´£ÜÆ ´£¥A°¯˘ò. ‚âÓ
™£ºÜËú ‹FËã
Mü¨˘Ú£A¯∂,
ı£ÆǨËÚ£˜òËú
‚Ó¨˘ MºãπA°¯˘ò
‚°ÓPâ∂, Òü¯ ˨ÏËOô
‚âÓ ™£º¨˜
ı£ÆǨËÚ£˜ò
ı£É∞A°¯˘ò ‚°¨ÓÇ
ËᥠÓÉËú ˨ÏËOΩã
‹Ó¨˘ £òà∂ ı£ÉA
¨ıÇA°¯˘ò. fiÓ˘£ô
Mˆ£ÇË£ÙàFô Mü¨˘
´¸£Û£Ë ÔÏÇA¯∂.
● Mˆ£ÇË£ÙàFô
C¯äπàÓú¿Æ, fiÙıÍã,
ÍΩ¨ËË¿Ï˘
‡àFÛı£Ó∫ã
‹OÇËä¥A¯∂.
fiÑÍÒÚàFô ı£ÆǨËÚ£˜ò
ı£É∞ã ™£ºú „´Ó¬ã
™ËÜ¥ä ´£åMÜÏ£ô
‹Ó¨˘ ÍK ™Íå∂ ™Ë£¥à∂
M¥ı£òËú ‹ôÙ∂ ´ı¡
º ™£º¨˜ ™Ë£¥äò.
● fiâÓ ÍÒÚàFô ÙMÓ
‚Çv´ÍÖÑ ›Áò √Ï
‹OÇA°¯˘ò.
‡Ó£ÛÌàFü∞ ¨ˆÚ
Ò£Ïô ™Ó£¨ÙÇ Ë£ÜCä
™ÜÆ¨Ú ‚Çv´ÍÖÑ
›ÁKô ´Ò´Ù CP∂
Ìã ´£Ü¥ π∂ Æ.M.¨Ú
ı£ÉA ™Ë£ú˜Ù£ã.
fi∂ ´£Ù ÙMÓ ™£ºÜËú
Mü¨˘ ™ÍåÚä¥A°¯˘.
fiâÓ ›ÁKô Ò£üP π∂
ңϨÙä ™¯Ù£ã.
fi∂ ´£Ù ™ÍåıÓ£ô
A¨ÏÇ∞ã Ù° ‚°˘
™ÓKªÒ£? iÜÆLºâÓ
¨ˆÚ ™£º¿Ç∞ ëëϣϣíí
™Í£ôL MÏÙ£ã. Ú˘ü¯
¨ˆÚ ™£ºÜËú ´£å
π∂ä™£º˜£Ë iÜƬú
∏¨ˆâ∂ M¥ã.
›Ë´ı Mˆ£ÇË£ÙÉËOô
‹OÇËä¥ã Óú¿ƨÚä
Ú°¥àF ÓÛÒ£˘
™£ºÜ˨˜ iÜÆü∞ ™Ë£á¥
ıÛæã.
&Ë.ÔòÒÓ£ ●

∫à∂ÒE
Ò£¨Ù...
Ò£Ïò° Æ¨Í˘ò Ë™ÙÇ˚°
Ô¨Ë˨˜ ‹Eâ∂ ™Ë£á¥
Mºâ∂ M´Í˚ÉË¿Ç∞
™Í°¯£ô, ‚ô´Ù£Û∂ £ò¨ıªã
‡ÉËú e∂ Ó£°.

´Ë Ô£° 41 ıÚ∂ GÛãHÚ ™á.
ËÏâÓ 2 Ò£Óɢ£Ë ‚˘Ç∞
™Ó£Ïòâ∂ ∫∂∞ ıL fiºäÓ£ô,
‚˘Ç∞ Ëı¨ÙÚ£Ë ‡ú˜∂.
‚Ωãπ CAÑ¨Í GπÌò, ‚°¨˘
∞Qâ∂ Ë˘Ò£˘ ™£º¨˜
‚¥ä∂ã, Iº∂ı£˘ ™Òà¨ÓJô
‡¯É∞ı∂ã √Ï£∂ ‚°¡ã,
CP∂ ‡ÏüJüC ™ÍåÚæã
™Í£ôLJºÇA¯£ò. fiâÓ
‹Pæ¨ÛËO°Æ Ô£° ™Íå∂
™Ë£áƺÇA´¯°. „¯Ç∞¨¯Ú
12 ıºÏã ∫°˘£ô ‚˘Ç∞
Ëøà∂ ıL HÛÑC¨˘ √Ï
fiºâÓ∂. ‹Óü∞ HC´Ú£™ÓÛH
CAÑ¨Í¨Ú ™Íå∂ ™Ë£á´Ï°.
‹ÇË£ÙÇËÜÏã ı¨Û ÒÜ¥´Ò
Gı£ÛÌã A¨ÏàÓ∂. ÓüÍÒÚã
√Ï ıL Gı£ÛE Òºâ¨Ó
‡Ü™Ë£á¥ ıºA´¯°. fiÓ˘£ô
‚˘Ç∞ CÙ ÇË M¨˜æËú √Ï
´Ó£°Pªú˜∂. fiâÓ ´Ô£JLºâ∂
M¥Ï´ıá¥´Ò ‚°¯ Ò˘
fi¡ÇËàFü∞ã, ‹ÑÍàFü∞ã
›˜£A fiºÇA´¯°. º´ı¨˜
‚°˘£ô ÔÏÇË ∫ÆÚ£Òô √Ï
´£åM¥´Ò£ ‚°A¯ ‹ÑÍ
‡Ìòæã ‚°¨˘ ı£Ü¥A¯∂.
fiâÓ ´Ô£JLºâ∂ M¥Ï „´Ó¬ã
bòæ ‹OÇ∞Ò£¡ Ó£õ¨ÒªÏ°
´ËÜ¥ ™Ë£úA´¯°?

Óɢ∂ ∞PäHLºâ∂
‡ÉË¿Ç∞ v£°Æ¨ÙÆv
fiºä¨Ó ‹Pâ∂ ™Ë£á´Ï°.
‡ÉËO° Òºà∂ıò ‡ÉË¿Ç∞
ÍKÚ£ËàÓ£° ›´Ù£Í¨˘
™Ë£¥à∂ú˜£ò. HC´Ú£™ÓÛH
Òü¡ã CAÑ¨Í ‚¥à∂ã Ù°
™ÓKÚMô¨Ù. ´ÒΩã
4 ı£ÛÉËú Êåæã ‡É˘£ô
‚¥ÇË∫ÆÚMô¨Ù. ‚˘´ı ´ı¡
‚°˘ Ë£ÛÌã ‚°¨Ó ËáÏPÚ
º ÔôÙ Òºà∂ıK°
´Òü£ò¨ıJô Ùã´£´˙ÇÛô
v¨Q° ‚Çv´Û Òü¡ã H¯
K´Í£Ó¨˘Ë¿ã ™ÍåÚæã.
fiÓ˘£ô ´Ô£å ‚°˘ ‚°¨Ó
ÍKÚ£Ë Ëá¥HÆÇË ‡ÓMÚ£Ë
fiºÇ∞ã. ∫∂∞ıL ÍãâÓäÜÏ
‹¨˘à∂ ´Ô£åÇ∞ã ‹´Ù£FJô
CAÑ¨Í A¨ÏÇA¯∂. ›Ë´ı
ÔãHÇ¨Ë¨Ú fiˆÇË£bòËú.
Ò˘ fi¡ÇËã fiºâÓ£Ωã √Ï
‡É˘∂ ‡ÏôÔÙà¨Ó £FÇ∞ã,

Ó¨ÍÔ£òËOô fi¡ÇËã „üÜÏ£ô
√Ï ∫∂™ËΩã¨ £Fà∂ M¥ã.
fiÓ˘£ô ‹ä∞FJô ıL „ü¥ã.
ı£õǨËJô ›ÇËäÃòıÒ£˘
CâÓ¨˘ fiºâÓ£ô Ò˘ fi¡ÇËã
„üÏ£∂. ËÆ˘Ò£˘ ™£ºÜ˨˜
…Ç∞ı¨Óªã ÓMòà∂ M¥ÉËú.
∫∂™ËΩãπ £FÇË£Òô fiºÇ∞ã.
fiÓü∞ ‡KÚ CAÑ¨Í ‹OäÓ£ô
ıL MÙ∞ã. ÔãHǨ˪ϰ
CAÑ¨Í¨Ú „ü¡Ç ™Ë£áÏ£ô
ÔôÙ Ù¨˘ ‚Fò£òÇËÙ£ã.

´Ë ‚˘Ç∞ 25 ıÚ∂. Ô£°
FºÒÌÒ£Ë£Ó ™á.
fiä™£ø∂ı¨Û Ô£° ‚âÓ

Ϭ㠇ÏΩ¯æ
™Ë£áÏFô¨Ù. ›˘£ô ‚°
‡ÏLô ‡ú˜ H¯äπ¡äH°
‡Ü£Ëã ´£∂Ò£˘ ‹˜æ
ı˜òÑC ‹¨ÏÚ£Òô fiºä∂
´£Ù ‡ÌòA´¯°. fiÓ˘£ô ‚°
FºÒÌ ı£õǨËJô „´Ó¬ã
HÛÑC¨˘ „ü¥Ò£ ‚°¡ ÚÒ£Ë
‡ú˜∂. ÓÚæ ™Íå∂ fiÓü∞ bòæ
™Í£ôΩÉË´˜°?
 cÉËú fi∂ ´£Ù Óı¯£˘
‚áÌàFô ‡ˆ°¡
™Ë£áƺä∂ Óı¡.
‡á¨ÒJô ‚âÓ™ı£º
™áEü∞ã fi∂ ´£°¡
fiºäFô¨Ù. fiºäH¬ã, cÉËú
FºÒÌã ™Íå∂ ™Ë£úıÓü∞
∫° ™áE° ‡Ïô √¡Ë¨˜ä
üP Ô°∞ ‹Pâ∂ ™Ë£ú˜
∫ÚΩÉËú. fiÓ¨˘ä üP Ô°∞
‹PâÓ GπÌòËú ‚øFÚ
πàÓËÉ˨˜ ı£ÉA ËÜÏ£Úã
ÆÇËæã. fi¨ı ÓINΩã,
›ÉAÙàFΩã A¨ÏÇA¯∂.
ëë™áE° ‡Ïô ÔÙãíí Òü¡ã
ë니∞íí, ëëÓ£ãàÚ ‹Pæíí ‚°¯
Ó¨ÙäπËú ™Ë£áÏ ™ÚKô, Ù
πàÓË ™ıOfÜ¥ G¡ı˘ÉËú
fiäπàÓËÉ˨˜ ‹ÑCÜ¥
™ıOJ¥A°¯˘. fiÓ¨˘ ı£ÉA
ƪÉËú.
≤ËÒ£˘ ›´Û£ÇAÚÒ£˘
ı£õMü∞ ‚¨Óªã ÍKÚ£Ë
‹Pâ∂ ™Ë£úı∂ ‹ıCÚã.
´ÒΩã ÔÒÇ∞ ‚âÓ ∞¨¯ªã
fiô¨Ù ‚°¯ £CÆö ‚áÌà¨Ó
‡ºı£ÇAǙˣúı∂ C¯âÓ
ı£õǨËÇ∞ ‹Æ´Ë£Ωã.

c

ÉËú ´ÒÇ‹ä ™Íå∂
™Ë£áÏ H¯∞ã
OљͰ¡
Ë£ÌäÏMô¨ÙÚ£? H¯ò
‡ÉËú ∫Ë ‹ˆ¨Ë
£Û£ÜÏMô¨ÙÚ£? fiÓü∞
Ë£ÛÌã cÉËú ´ÔÛàFü∞ „ü
´ÒÇ‹ä ™Íå∂ ™Ë£ú˜£Ó∂
Ó£°. ´ÔÛàFü∞ „ü ´ÒÇ‹ä
™Íåı∂ ‚äÆ ‚°¡
£òÇËÙ£Ò£?
Ëô ´ÔÛã
Ëô ´ÔÛ £òÜÆ ‚°¯£ô
‡ÉËú ´ÒÇ‹ä Í£ÁäÜ
›Ëæã, fiÚü¨ËÚ£Ëæã fiºÇË
´ıá¥ã. Ëô ´ı¨˜Jô
∫ËàFô ™ıOÑÍã ¥ıÓ£ô,
G¯ÉËú ËáË¿Ç∞ Ô°¯£Ëà
™ÓKA°¯˘. ›Ë´ı ë´Í£ò
ΩÇí ‹ıCÚã. ´ÒΩã ‡ÉËú
∫ËàF° ‹ÉËÉ˨˜
먽¨ÙÜí ™Íåı∂ã
‹ıCÚã.
´ÒÇËä Í£Ó˘ÉËú
Ò£JvͨÛÍò, Ç™˜°CÉ,
´Ï£˘ò, Ë£ã£ÇÜ æÏò,
Æ°™ÏÜ Ò£JvͨÛÍò, æÏò
‰´˚´Ï£Mô dÑ, HÉÇ, ¨ÙÜ
äÛæ° ´£°¯ ´Í¥Ëú fiºÇË
´ıá¥ã. Ëá ¨Ò, ä˜w˚ò
fi¨ı ‰´˚´Ï£æÏ°
™£ºâ∂ãƪã HÉÇ, Cıäπ
ä˜˚ò, ™ÛÜ Ç˜£v, äÛw
Aܥ㠋ıCÚã.

´ÔÛà∂Ç∞ Ó∞âÓ
´ÒÇ‹ä!

´ÒÇ‹ä ´£¥ã ∫¨¯
∫ËàFü∞ CPÚ ‹˜Mô, Ç™˜°CÉ,
´Ï£QÉ Òü¡ã Ò£JvͨÛÍò ™ÍåÚæã. ‹Ó°
H¯∞ ËáË¿Ç∞ ‹ÆJô CP∂ Ë°YÙò ÓÏM,
‹ºAΩú˜ ͺÒàFΩã ÛıÙ£Ë ÓÏıæã.
Æ°™Ï°Ü Ò£JvͨÛÍ¨Û ∫Ëã Òü¡ã
ËøàFô ÓÏıæã. ‹Ó° H¯∞ Ë£ã£ÇÜ ÓÏæã.
H¯∞ ËáË¿Ç∞ ´ÒÇ‹ä ™ÍåÚæã. ‰ ´˚´Ï£
ÓÏæã´£∂ MÛÙ£ô ËáËO° ´Òô π¯à¨Ó
HÆà∂ǙˣᥠÓÏı ´ıá¥ã. Ë°˘ÉËO°
´Òô ıÜÏ ıÆı ‹¨ÍMô ä˜˚ò ÓÏıæã.
˨ÏCJô ‡Ó¥Ë¿Ç∞ ǘ£v ÓÏæã.
Ò£¨Ù ´ÔÛ ´ÒÇ‹ä
Ô£¿Ç∞ „ü fiÛæ ´ÔÛ ´ÒÇ‹ä Ï£òÇ
Òü¡ã A˜£Òò ΩÇ ‹OÇ∞ãÆ fiºÇË
´ıá¥ã. ‹FË ËÙòv¨˙ Ú°¥àÓÙ£ã.
fiÓ˘£ô ÓÉËú ∫Ëã OÑC¥ã.
´ÒÇ‹ä Í£Ó˘ÉËú
Ë£ã£ÇÜ æÏò, A™˜°Íò, ´Ï£˘ò, Ë°YÙò,
Áæ°´Ï˚°, CãÒò, ‰LÜ ËÙò, ÒvË£Û£, YÇ
¨˝¨ÙÜÏò ´Ë£ô¥, Côıò, HÛ£°v ´£°¯
´˚¥ËOô, æÏò Òü¡ã Agã ´v¥ ‰´˚´Ï£
fiFô 䘣Ç, Ò£v AK°, Øä π¿, A´Û ´£°¯
´˚¥ËOô, Ë£¸ô H˜£Ç, Á£ÛvÜ AK°, π¿
´˚¥ËOô, H˜w äÛæ°, ™Òº°, Øä ™ÛÜ, Ùä
™°Cô Òü¡ã LävÆÇ ™ÛÜ, Øä dÑ, ›ÛÖ≤
Òü¡ã HÛw AÜ ‹ıCÚã.
´ÒÇ‹ä ´£¥ã ∫¨¯
∫ËàFü∞ A™˜°v, ´Ï£QÉ Òü¡ã
Ò£JvͨÛÍò ∫Ëäº, ˺ãπúOËú Òü¡ã
ËáË¿Ç∞ W´ˆ ´ÙÍ£Ë ËáYÙò ÓÏıæã.
H¯∞ eÓ∫ú˜ ͺÒàFô ÓÏıæã. ‹¥à∂
ͺÒàFü∞ ™£ºâ∂ã Áæá´Ï˚° Òü¡ã
´ÙÍ£Ë SãÒò ´£Ü¥Ç ™Ë£ú˜æã, H¯∞
fi¨Ó ∫Ëã Òü¡ã ËøàFΩã Ûı MÏæã.
fiä´£∂ Ë£ãä´ÇÜ¨Ï IÓÒ£˘ ‹˜Mô ´£Ï
´ıá¥ã. ËáËO° ™ıOäπ¯ Õ¨Ù¨Ú
MÛÙ£ô HÆà∂Ç ™Ë£á¥ ë‰ ´˚´Ï£í ´£Ï
´ıá¥ã. Ô¥MLºâ∂ ›ÛãHà∂ ™ıOäπ¯ã
ÓÏı ´ıá¥ã. ‹Ó° H¯∞ fi°˘ò Ë£ò˘Kô
´£Ï ´ıá¥ã.
fiä´£∂, ‹´Ó G¯ 뉴˚´Ï£í æÏò
‹ä¨˜ ™ÍåÚæã. ‰ ¨Ù˘ò ´£Ü¥Ç™Ë£á¥
HÛwS˘£ô ‚ôÙ£ ËÙò ´˚¥Ë¨˜ªã °¯£ËÑ
´ÍòÇËæã. ËáËO° ‡ú£Ë ÊÛÉËOô ëË£¸ôí
´£Ïæã. Ëá fi¨ÒËú ÓQà∂à ™ÓKªãÆ
£òà∂Ç ™Ë£ú˜æã. Ë°˘ÉËO° ´Òô
£ËàFô ëä˜˚¨Ûí ıÜÏÒ£ËÑ ≤üP ‹ä¨˜
™ÍåÚæã. H¯∞ ´ÙÍ£Ë ë¨˝ ¨ÙÜÏòí
´£Ïæã, H¯∞ ‚ôÙ£ıü¨¯ªã °¡ ´ÍºÉËú.
˨ÏCJô ‡Ó¥ËOô ëLä ™°CL˘£ôí ‹æÜ
¨Ù° ´£Ïæã, H¯∞ ‹´Ó ë´˚Æôí LävÆÇ
ÓÏıæã.
&MàÚ£ ●

Â

º fiôÙàÓÛCJ°
Ûͨ˘¨Ú ‹ıò iÜ¥
‹ÙÉË£Û ™£ºÜËO°
ÕÙã ‹Pâ∂ ™Ë£ú˜Ù£ã
‚°ò. ‹âÓ ı¨ËJô
ÁòQÑÍòË¿ã ‹ÏÉ∞ã.
fi´Ó£ º ™áÌ£Ë fiºâ∂
™Ë£á¥ ÁòQÑÍò ∂¨¯Jô
ܨϨÚÇ A˜äH ıºã ëæÜ
™ÇËòí&° ‡K¨ÒÚ£˜ò FºÒF.
MT ≤ı£IԣӬϰ º
´Ôò∫Ëã:
ëæÜ™ÇËòí ‡ºı£˘ ˨Ó?
“Ô£° H¯â∂ ı˜òâÓ∂
‚ô٣㠙Ͱ¨˘JôÓ£°.
›˘£ô FºÒÌÒ£˘ H¯∞
fiâ´Ó£´˘CÚ£Mü∞ ™Í°´¯°.
2 ∞ˆâ¨ÓËú H¯âÓ∂ã
2000&ã ›áÆô fiâFÚ£æÇ∞
ıâ´Ó£ã. ‹ä´£∂ Ô£° fiÉ∞
™Ë£á¥ ıâÓ ÁòQÑÍòËú
‚° ´Ó£NË¿Ç∞ IËæã
HÆà∂ä´£˘∂. fi¨Ó´Ú Ô£ã
„° ∫¨¯Ú£Ë ™Ó£NÙ£ËÑ
™ÍåÚÇ √Ï£∂ ‚°¯ ‚áÌã
‚ˆ´ı ‡ºı£˘´Ó
ëæÜ™ÇËò.í”
‚°˘ ı¨Ë ÒÛÉËOô
™ÍåÚäÜÏ ÁòQÑÍòËú
‡ú˜˘?
“fiâ´Ó£´˘CÚ£M°

IÛ£áÆ, fi∂ ÔãÒ ·ò
Ï£Ç&Ç∞ ÍÒÒ£˘∂, Í£LÜæÜ,
‚ã.Æ.‚Áä. ËãäÛvÜ æÜ ‚°¯
Ù ı¨ËËOô ‡ú˜˘,”
ËôÚ£Ì YòıK¨ÍÇ∞ ‚˘
ÁòQÑÍò...?
“™£∂ı£Ë ËôÚ£Ìà∂Ç∞
Ü™ÛvRÉ ´ÏHú, ı£òÜ´Û£ä,
裆 ı£É∞ıò. fi¨ı
Í£LÜæÜ, ‚ã.Æ.‚Áä. ‚°¡
Ù ı¨ËËOô ‡ú˜˘.”
™Í°¨˘Jô ÓÉËú ˨ÏËú
‚É∞ú˜˘?
“∫ÓLô ™Í°¨˘ ™Í°Ü
ÔËKô ™Ó£ÏÉA´˘£ã. Óü´£∂
¨˜´ÒÜÆ° ™ÔôÍ°
Ò£EÇËã ´Û£ÜÆô º A¨˜
‡ú˜∂. ´ÒΩã Ù A¨˜Ëú
™Ó£ÏÉ∞ã ‚áÌ∫ã
‡ú˜∂.”
ËôÚ£Ì ÁòQÑÍKô
‹FËã Mü¨˘Ú£ı∂ ‚∂?
“ı£òÜ´Û£ä 2 ´Ï£ò,
5 ´Ï£ò ‚°¡ ıÍFÇ´Ëü
‡ú˜˘. œ.7,000&Lºâ∂
2 ´Ï£ò ı£òÜ´Û£ä M¨Ù
‡ú˜∂. ËÜÆLô Í£LÜ æÜ
œ.22,000/& Ç∞ã, Òü¯¨ı
18,000/& œ£å ‚°¡ã ‡ú˜∂.
Ü™ÛvRÉ ´ÏHú
œ.4,500/&Lºâ∂ã, ‚ã.Æ.‚Áä

ëæÜ™ÇËòí
ÁòQÑÍòËú ı£ÉËÙ?

34

™ÍäÏãò 2011

™ÍÜ¥Ëú ™Ò£àÓã œ.45,000/&
‚°¡ ‡ú˜˘. Ô£ÉËú ‚∂
cÆà∂ ıºã ‚°¡ √P
ÁòQÑÍò˨˜ Mü´£ã.
„™˘Qô fi∂ ËôÚ£Ì
YòıK¨ÍÇ∞ ‹ôÙı£.”
Ü™¸Ü ÁòQÑÍò, Á´£ôÜ
¨Ïä ÁòQÑÍòËú üP!
“º CÙò ÜÛ£°vÁò
Ë£ÛÌÒ£Ë ‹ÆÇËÆ ·ò
Ò£¡ıò. ‹ıòË¿Ç∞ „ü
ÁòQÑÍòË¿ã, ˚£òÜ ¨Ïã
™ÒÜÏô Ë£Ü, 3 YÜÏÜ ´Í££
‚°¡ Ù ÁòQÑÍòËú
‡ú˜˘.”
ı£ÆǨËÚ£˜ò ´Í¨ı
∞Pà∂ ‡ÉËú ˨ÏÇ∞ ‚°¡
ÓQ ™Úò fiºä∂ ∞Pà∂?
“ ºıò ËwÏäÜ¥
Íã£FÇ∞ã Ìà¨Ó ™Ë£á¥
ı£É∞ã ™£ºÜËú cÆà∂
‡¨ˆà∂, ‹ıòËú
ı£õǨËJô æÜ™ÇËò
ÁòQÑÍò cÉË£Ó fiÏà¨Ó
HÆÇË ´ıá¥ã ‚°¨ÓÓ£°
Ô£ÉËú ‚ÉËú EÚ£˜òËOÏã
™Í£ôA´¯£ã. ‹Ó°Æ ‚ÉËú
˨ÏJô ÁòQÑÍò˨˜
ı£ÉAÚ ı£ÆǨËÚ£˜KÏã,
™£ºú ı£ÉAÚ 4 Ô£ÜË¿Ç∞
H¯∞ Ô£ÉË´˜ ´£° ™Íå∂
™£ºO° ÓÛã, EÚ£˜K°
´Í¨ı ∞Pà∂ MÍ£KÇA´¯£ã.
‹äÆ ™£ºOô „Ó£ı∂ ∞¨¯
fiºâÓ£ô Ò£üPªã ÓºA´¯£ã.”
º ™áÌ£Ë fià∂¨¯Jô
‡ú˜ Ô°¨ÒËú?
“™£∂ı£Ë ›á˨˜Ç
Ë£ÜÆΩã ™áË¿Ç∞ iÜ¥
‹ÙÉË£ÛàFô ›òıã ‹FËã.
´ÒΩã, º ™á ÒÜ¥´Ò
fiâÓ ™£º¿Ç∞ fiöı˜æ
™ÍÙæ ™ÍåÚ ´ıá¥Ò£ ‚°¡
´Ú£Cà∂ ™ÍÙæ ™Íåı£ú.
‚àFÛ£x Ëô÷KJô ‚ã.H.fi.
Æà∂ú˜ ‚˘Ç∞ ÛÓã,
£ÜÆΩã ›òıã ‹FËã.
ÍeàFô ‚° ÒËO°
‹ÛÉ´Ëü¯àF°´£∂ Ô£¬ã
›Æ´˘°. Ò£Ò˘£ò, ∞ˆâ¨Ó
ı˜òäπ ‚°¯ Ô£° ∞¥ãà¨Ó
‹FËã ´ÔCÇ∞ã
fiôÙàÓÛCÚ£Ë fiºä∂ã
‚˘Ç∞ fiâÓ ∂¨¯Jô
´ÒΩã C¯ä£Ë M˜ÉË
ıN ı∞ÇA°¯˘ ‚°¡
√¯Ù£ã.”
&Æ. ™¸ÚâF ●

fi∂
‚°˘
π∂Í£...

ËÙò ™° Òü¡ã v£òÇËô ËÙòv
™Ë£á¥ ı¨ÛÚäÜÏ ™ÒËâF ƨͰ
£òäı¨Û Ò˘ã ÒÚÇË ¨ıÇ∞ã.

áƨËÇ Ë£Ùà∂Ç∞,
˜˜Ç∞ã ÒºÓ£E!

ı¨Ë ı¨ËÚ£å
ı¨ÏËú!

¸öıKC ı¨Ï
´Ó¨ıÚ£˘¨ı :

™Íå∫¨¯ :

¸öıKC & 1 Ëä
´ıË ¨ıàÓ ‡º¨˜ÇAˆÉ∞ & 2 (ÒCàÓ∂)
Ë£LÁH˜ıò & 1/2 Ëä
∫ú˜ÉA & 1 (∂ºMÚ∂)
Ñ¨Í I˜Ë£å & 2 (Ô¡ÇAÚ∂)
C°˘ ™ıÉË£Úã & 3 (™£ÆÚ£Ë Ô¡ÇAÚ∂)
C°˘ ™ıú˜KÇË£å & 1 (∂ºMÚ∂)
‚á™Ìå & 3 ´ÓÇËÛáÆ, ‡äπ & ´Ó¨ıÇ´Ëü

¸öıKC¨Ú 4&5 ÒE´ÔÛã ÓáaKô ·¯
¨ıÇËæã. H¯∞ ‹Fô ‡º¨˜ÇAˆÉ∞,
Ë£LÁH˜ıò, ∫ú˜ÉA, Ñ¨Í I˜Ë£å,
™ıÉË£Úã, ™ıú˜KÇË£å Òü¡ã ‡äπ ´Íòà∂
Ô°¯£Ë ËÙâ∂ ™Ë£á¥, ıÜÏÒ£Ë ı¨Ï´£ô
ÓÜÆ Ï£˘ ‚á™ÌJô ™£Kà™Ó¥ÇËæã. H¯∞
πF˘£ ÍÜQªÏ° PÒ£¯æã.

38

™ÍäÏãò 2011

™˝ôàF ı¨Ï
´Ó¨ıÚ£˘¨ı :

™Íå∫¨¯ :

∫ú˜ÉA fi¨Ù & 1 Ëä
£ÙÇ W¨Û & 2 Ëä
™ıâÓÚÇW¨Û & 1/2 Ëä
∫ܨϴˣv & 1 Ëä
™Ë£àÓÒôL & 1/2 Ëä
Û£A Ò£æ & 1 Ëä
´Ë£∂¨Ò Ò£æ & 1/2 Ëä
ËϨ٠ңæ & 1/2 Ëä
Ñ¨Í I˜Ë£å & 2
‚ΩIѨÍÑ Í£¡ & 1 ´ÓÇËÛáÆ
™£KäÓü∞ & ‚á™Ìå
‡äπ & ≤¨ıÇ´Ëü

‚ôÙ£ W¨Û Òü¡ã
Ë£åËP˨˜ªã Ô°¯£Ë
ËøM ™£ÆÚ£Ë Ô¡ÇAÇ
™Ë£ú˜æã. º £àFÛàFô
‚ôÙ£ıü¨¯ªã ´£Ü¥ CP∂
Óáaò MÜ¥ ı¨Ï Ò£æ
´£ô H¨Íâ∂ C°˘ C°˘
ı¨Ï˘£Ë ™£Kà∂
ⴂ辋.

´Ë£ıÇË£å ı¨Ï
´Ó¨ıÚ£˘¨ı :
´Ë£ıÇË£å & 200 AÛ£ã
ä£OÇË£å & 100 AÛ£ã
™ıú˜KÇË£å & 1
ÛÉAÇË£å & 100 AÛ£ã
´ıË ¨ıàÓ ™Ô£å ‹KC
& 1 Ëä
ËϨ٠ңæ & 1/4 Ëä
‚á™Ìå & 4 ´ÓÇËÛáÆ
‡äπ & ´Ó¨ıÇ´Ëü

™Íå∫¨¯ :
ä£OÇË£å, ´Ë£¨ıÇË£å,
™ıú˜KÇË£å Òü¡ã
ÛÉAÇË£¨Ú YM
∂ºMǙˣú˜æã. fiFô ´ıË
¨ıàÓ ™Ô£å ‹KC, ËϨÙ

Ò£æ, ‚ΩIѨÍÑÍ£¡ Òü¡ã
I˜Ë£å ´Íòà∂ ËÙâ∂
™Ë£ú˜æã. fi¨Ó ı¨Ï ´£ô
ÓÜÆ ≤Ü¥ ‚¥ÇËæã. fi¨Ó
ÍÜQªÏ° ≤ÏÑ≤Ï KÒ£¯æã.
39

™ÍäÏãò 2011

ÊÜv ı¨Ï
´Ó¨ıÚ£˘¨ı :
‡º¨˜ÇAˆÉ∞ & 2 (´ıË ¨ıàÓ∂)
ÃÍEÇË£å & 250 AÛ£ã
ÊÜv & 1/4 Ëä
Ñ¨Í I˜Ë£å & 2
´ıòÇËϨ٠™£Æ& 2 ´ÓÇËÛáÆ
™Ë£àÓÒôL & 2 ´ÓÇËÛáÆ
‚ΩIѨÍÑÍ£¡ & 1/2 ´ÓÇËÛáÆ
™£KäÓü∞ & ‚á™Ìå
‡äπ & ≤¨ıÇ´Ëü

™Íå∫¨¯ :
ÃÍE¨Ú ∂ºMÇ ™Ë£ú˜æã. Êܨ˙ 2 GIÏÉËú
100% ıKô ¨ÒÇ´Û£´ıö ™ÍåÚæã. ´ıË ¨ıàÓ
‡º¨˜ÇAˆÉ¨Ë ÒCÇËæã. ‚ôÙ£ä ™£ºÜ˨˜ªã ´Íòà∂
ıÜÏÒ£Ë ÓÜÆ ‚á™ÌJô ™£Kà™Ó¥ÇËæã.
40

™ÍäÏãò 2011

´Í£Ú£ ı¨Ï
´Ó¨ıÚ£˘¨ı :

Àô´Ë£ô & 2, ËϨ٠ºäπ & 1/4 Ëä
´Í£Ú£ eô´ÒÇËò & 1/2 Ëä
꣆ ÒÍ£Ù£ & 1 CPÚ ´ÓÇËÛáÆ
Ñ¨Í I˜Ë£å & 1
‚á™Ìå & 4 ´ÓÇËÛáÆ, ‡äπ & ´Ó¨ıÇ´Ëü

™Íå∫¨¯ :
Àô´Ë£¨Ù ´Ó£ô YM ∂ºMǙˣú˜æã. ËϨ٠ºäπ
Òü¡ã ´Í£Ú£ eô´ÒÇË¨Û ÓQàÓQÚ£Ë ÓáaKô ·¯
¨ıÇËæã. ËϨ٠ºä¨ IÇRJô ‹¨Ûà∂Ǚˣú˜æã.
‹Fô Òü¯ Í£Ò£°Ë¨˜ ´Íòà∂ ıÜÏÒ£Ë ÓÜÆ ‚á™ÌJô
™£Kà∂ ‚¥ÇËæã.

41

™ÍäÏãò 2011

´ËõıÛ∞ ı¨Ï
´Ó¨ıÚ£˘¨ı :

™Íå∫¨¯ :

‡º¨˜ÇAˆÉ∞ & 2 (´ıË ¨ıàÓ∂)
´ËõıÛ∞ Ò£æ & 4 ´ÓÇËÛáÆ
™Ë£ä¨Û ´ÓÉË£å & 2 ´ÓÇËÛáÆ ( ∂ºMÚ∂)
´ıòÇËϨ٠& 1/4 Ëä (™£Æ ™ÍåÓ∂)
£Ó£ã, ∫âFK, FÛ£Ü¨Í & 6
Ñ¨Í I˜Ë£å & 2, ™Ë£àÓÒôL & CP∂
‚á™Ìå & ™£KäÓü∞, ‡äπ & ´Ó¨ıÇ´Ëü

´ËõıÛ∞ Ò£¨ıà ÓMÛ ‚ôÙ£ä
™£ºÜ˨˜ªã ËÙâ∂ ™Ë£á¥ c˜ı£ÇAô
‡ºÜÆ, ‹Fô fiºπ¯∫ã ´ËõıÛ∞ Ò£¨ı
πÛÜÆ ‚á™ÌJô ™£Kà™Ó¥ÇËæã.

42

™ÍäÏãò 2011

ä´Û£ÇËL ı¨Ï
´Ó¨ıÚ£˘¨ı :

™Íå∫¨¯ :

‹KC Ò£æ & 1 Ëä
ä´Û£ÇËL & 250 AÛ£ã
£Ù£¨ÏÇËÜÆ & CP∂
™ıÉË£Úã & 2
I˜∞ ™£Æ & 1/2 ´ÓÇËÛáÆ
‚á™Ìå & ™£KäÓü∞
‡äπ & ≤¨ıÇ´Ëü

ä´Û£ÇËL¨Ú ´ıË
¨ıà∂Ǚˣú˜æã. ‹KC
Ò£¨ı º Ëä Óáaò
´Íòà∂ A˜P ›MJô ´ıË
¨ıÇËæã. H¯∞ fiFô ∂ºMÚ
£Ù£¨ÏÇËÜÆ, ™£ÆÚ£Ë
Ô¡ÇAÚ ™ıÉË£Úã, I˜∞
™£Æ Òü¡ã ‡äπ ´Íòà∂
ËÙâ∂ c˜ı£ÇAô ‡ºÜÆ
‚á™ÌJô ™Íå∂
™£Kà™Ó¥ÇËæã.

43

™ÍäÏãò 2011

ÔÜv ı¨Ï

´Ó¨ıÚ£˘¨ı :

£ÙÇW¨Û & CP∂
™ıÉË£Úã & 2, Ñ¨Í I˜Ë£å & 2
´Í£Ú£ Í£v & 1 ´ÓÇËÛáÆ
HÛÜ v¨Ùv & 5
£Ó£ã, ∫âFK, FÛ£Ü¨Í & 1/2 Ëä
‚á™Ìå & ™£KäÓü∞
‡äπ & ≤¨ıÇ´Ëü

™Íå∫¨¯ :
£ÙÇW¨Û¨Ú Ô°¯£Ë ËøM
™£ÆÚ£Ë Ô¡ÇAÇ ™Ë£ú˜æã.
™ıÉË£Úà¨Ó Ô¡ÇA
™£°Q¯Ò£Ë ıÓÇËæã. H¯∞
‹Fô £ÙÇW¨Û, ‡äπ, ´Í£Ú£
Í£v, ∫âFK, £Ó£ã, FۣܨÍ
Òü¡ã HÛÜ ∂áÏÉ˨˜ ´£Ü¥
ËÙâ∂ ‡ºá¨ÏÚ£Ë ÓÜÆ
™£Kà™Ó¥ÇËæã.

Áä™Û°Ñ d°v ı¨Ï
´Ó¨ıÚ£˘¨ı :
Áä™Û°Ñ d°v & 100 AÛ£ã
´ËÛÜ & 2, Ñ¨Í ÜÏ£E & 1/2 Ëä
∫Ü¨Ï ´Ë£v & 1 Ëä
‡º¨˜ÇAˆÉ∞ & 3, ´ÍäÉAˆÉ∞ & 5
∫ú˜ÉA & 1, ÊÜv & 1 Ëä
Ñ¨Í I˜Ë£å & 2
‚á™Ìå & ™£KäÓü∞
‡äπ & ´Ó¨ıÇ´Ëü

™Íå∫¨¯ :
‡º¨˜ÇAˆÉ∞ Òü¡ã ´ÍäÉAˆÉ¨Ë
´ıË ¨ıà∂ ´Ó£ô ‡Kà∂ ÒCà∂Ç
™Ë£ú˜æã. Òü¯ Ë£åËP˨˜ ›MJô
´ıË ¨ıà∂ fiFô ÊÜv ´£Ü¥ ËÙâ∂
™Ë£á¥ ı¨ÏÚ£Ëà ÓÜÆ ‚á™ÌJô
™£Kà™Ó¥ÇËæã.
44

™ÍäÏãò 2011

™Í°˘£ ı¨Ï
´Ó¨ıÚ£˘¨ı :

™Íå∫¨¯ :

∫ú˜ÉA & 2
™Ë£á¨ÏÇËϨ٠& 1/2 Ëä
ËϨÙäºäπ & 1/2 Ëä
£ÙÇW¨Û & 1Ëä, Ñ¨Í I˜Ë£å & 2
fiÖC ÃᥠMø∂ & 1 ´ÓÇËÛáÆ
꣆ ÒÍ£Ù£ & 1 CPÚ
‚á™Ìå & ´Ó¨ıÇ´Ëü, ‡äπ & ´Ó¨ıÇ´Ëü

™Ë£á¨ÏÇËϨ٠Òü¡ã ËϨ٠ºä¨
4 ÒE ´ÔÛã ·¯ ¨ıà∂ ´ıË ¨ıÇËæã.
£ÙÇW¨Û¨Ú ™£ÆÚ£Ë Ô¡ÇËæã.
∫ú˜ÉA¨Ú ∂ºMÇ ™Ë£ú˜æã. H¯∞
‚ôÙ£ ™£ºÜ˨˜ªã ´Íòà∂ ı¨ÏÚ£Ë ÓÜÆ
™£° G¯Ò£Ë ™£Kà∂ ‚¥ÇËæã.

45

™ÍäÏãò 2011

™ıT™ÏHú ı¨Ï
´Ó¨ıÚ£˘¨ı :

™Íå∫¨¯ :

dòÇËÉË£å & 100 AÛ£ã (∂ºMÚ∂)
≤¨ÛÇË£å & 1 Ëä (∂ºMÚ∂)
™ıÉË£Úã & 1 (™£ÆÚ£Ë Ô¡ÇAÚ∂)
Ñ¨Í I˜Ë£å & 2 (Ô¡ÇAÚ∂)
¨Ûv À«ôv & 1 Ëä, ´ÍäÉAˆÉ∞ & 100 AÛ£ã
™Ë£á¨ÏÇËϨ٠& 1/2 Ëä
ÓÇË£O Í£v & 1/2 Ëä
ÓJò & 1/2 Ëä, πF˘£ ÍÜQ & 1/4 Ëä
꣆ ÒÍ£Ù£ & 1 Øvð
‚á™Ìå & 4 ´ÓÇËÛáÆ, ‡äπ & ≤¨ıÇ´Ëü

¨Ûv À«ô¨˙ ÓáaKô ´ıË ¨ıà∂
‚¥à∂Ç ™Ë£ú˜æã. ´ÍäÉAˆÉ¨Ë ´ıË
¨ıà∂ ÒCÇËæã. º £àFÛàFô dòËÉË£å,
≤¨ÛÇË£å, ™ıÉË£Úã, Ñ¨Í I˜Ë£å,
´ÍäÉAˆÉ∞, ¨Ûv À«ôv ‚ôÙ£ıü¨¯ªã
´Íòà∂ ı¨ÏÚ£Ëà ÓÜÆ ™£°Q¯Ò£Ë
™£Kà∂ ‚¥ÇËæã. fiÓ° ´Òô ´ıË ¨ıàÓ
™Ë£á¨ÏÇËϨÙ, ÓÇË£O Í£v, ÓJò, πF˘£
ÍÜQ Òü¡ã ꣆ ÒÍ£Ù£ı£ô ´Íòà∂
KÒ£¯æã.

46

™ÍäÏãò 2011

ı£

õǨËJô
‚àÓ¨˘´Ú£ C¯äπ
IÇË Ô£ÜËú
ıâÓ£Ωã, Âö™ı£ºıK°
Ò˘FΩã ‚Fò£òä¨ªã,
‚áEôÙ£ ÒAõÑC¨Úªã
„ü¥à∂ı∂ ‚°˘´ı£
FºÒÌ Ô£úÓ£°.
∫ÇAÚÒ£˘ ¨ııÉËOô
∫Ó°¨ÒÚ£˘Ó£Ë Ôã¨Ò ˺Ó
¨ıä∂ã fiâÓ Ô£´˜!
Âö™ı£ºıò ı£õǨËJΩã
º Fºäà¨Ó „ü¥àF
Óºı∂Ï° ‹°π,
‹Ûı¨Ìäπ, ‹âG´Ú£°Úã,
MܥǙˣ¥àÓô, πKÓô, £Íã
‚˘ ô´ı¡ KÌ£ÒÉËOô
Ôã¨Ò ´Òã¥àF
ı£õǨËJ° ‹¥àÓ
ËÜÏàFü∞ ‹¨ˆà∂Ñ
™ÍôıFô, FºÒÌàF° É∞
fi°PÚ¨ÒÚ£Ó∂. ‹∂
ÒÜ¥Ò£? ‹¥àÓ Ó¨Ù∫¨¯,
ıãÍMºàF ‚˘ ™Ó£Ü¥à
™Ó£Ïºã £ÛãKÚÒ£Ë Ôã¨Ò
ıNÔÏàFÑ ™Íôı∂ã
FºÒÌãÓ£´˘!
FºÒÌã ‚°¯
ı£òà¨ÓÇ∞ fiÙÇËÌã
™Í£ôÙ M¨˜âÓ£ô... ‹∂
∫ÆMôÙ£ ™Ó£ÏòÑCÚ£Ë
fi°HQÜ ´£ÙàÓ£° Gü∞ã.
‹FΩã Ë£Óô FºÒÌã,
™ü´¯£ò £òà∂ ™Íå∂
¨ıÇ∞ã FºÒÌã ‚˘ fiÛá¥
50

™ÍäÏãò 2011

´¸£Û£˘
ÍÖpö&HgàF ´¸£Æ!
ı¨ËËú ‡á¥. πKÓ´Ù£¥
™Ó£ÏÉ∞A°¯ FºÒÌàFô
‚∂ C¯âÓ∂ ‚˘
ËEä¨ÓÇË£ÜÆΩã,
™ºã£Ù£˘ fi¨˜ÎòËO°
„´Ë£HàÓ ›ÓÛ¨ıä ™ü¯∂
‚°¯£ô, ‹∂ Ë£Óô
FºÒÌãÓ£°! fiÉ∞ ¨Ë√Æ
G°¯ Ë£Óô FºÒÌÉËú
„Û£˜ã ‚°´¯ ™Í£ôÙÙ£ã.
Ë£Óô! fiâÓ ı£òà¨ÓÓ£°
fiFË£ÍÉËú ‡ºı£ıÓü∞ √Ï
‹ÆàӘ㠋¨Òà∂Ç
™Ë£¥àÓ∂ ‚°¯£ô ‹∂
I¨Ëڣˣ∂. ëFºÒF ™Íôıãí,
ëÒ£˘£Ï ÒJÙ£Ïí πËõ ÍÖpö
Òü¡ã ë´¸£Æ Ôãò °í
Òü¡ã Ù YKÚôËOô
ÔÆà∂ú˜ HgàF fiºıºã
∫°˘£ú Ë£ÓÙòËú. Óü´£∂
ÓãF. fi´Ó£ ‹ıòËO°
≤ı£ÛvÚ ´ÜÆ:
HgàF & ‹∂ ‚äÆÉË? ‚°
e∂ ‡ÉË¿Ç∞ ‹äƙڣº
flòäπ ıâÓ∂?

ÍÖpö & ∫Ó°∫ÓÙ£
£òàÓä´£ ‚∂æã ´Ó£ÌÙ.
Ô£úÏ Ô£úÏ c ‚°¬Ï°
™Íô´£Qô ‹¬ÍÛ¨ÌÚ£,
›ÓÛı£ ´CÚ∂ ‚°¨˘
™Û£ãæã ËıòâÓ∂. ‹âÓ
‹°£˘ ´Ñ≤Ó£°, Ë£ÓÙ£
KÒ£EàÓ∂! Ô£ÉË ‚âÓ
º GËõÑCJΩã ´Íòâ∂
É´ËüËÙÉA¯∂ Ó£° fi∂Ù
v™˚ô! fiô¨ÙÚ£ HgàF!
HgàF & ›Ò£ÉË! ‚äÆ´Ú£
‚°˘ ‡ÉË ı¨ÙÙ Mˆ
¨ıÑ≤ÜØÉËá Ó£°
™Í£ôÙ ã. ÍK Ë£ÓÙ
™Í£ôL ËÏÙ ´£ÜÏ™ÓôÙ£ã
M¥ÉË! Ôã∫¨ÏÚ FºÒÌ
Ô£ú! ‹ä£ fiä ™Ô˘ÑÍ£Ωã,
Íâ´Ó£˚∫ã, ÒAõÑCªã ‚°
Ò˘¨Í G¨¯Ç∞∂ÉË.
ÍÖpö & ›Ò£ã!
FºÒÌã, ıÛ´ıüπ ‚˘ fiº
¨ııÉË¿ã ™Û£ã AÛ£áÏ£
ÔÏâÓ∂. ™KÚF¨Û,
C°˘àF¨Û°¬ ‚ôÙ£

ÔÜÍàFÛÉË¿ã FÛᥠıâ∂
ı£õàF˘£ÉË! ›˘£Ωã
‹ıò˨˜ ‡ÍKäFô ‚ÉË
™ü´¯£ºÇ∞ã, ‡ÉË
™ü´¯£ºÇ∞ã ´Ó£¿Ç∞
´Ó£˜£ ∂¨Ì G°˘∂
‚°¬¨ÏÚ ÔáòËúÓ£°.
‹ıòË¿¨ÏÚ ‹âÓ ‡ÓMÇ∞
fl¥ fi¨Ì´Ú fiô¨Ù. fiâÓ
ÍâÓòäà∂Ù, Ô£° ´Íòà∂
¨ıàÓ ™Í£àÓ£ËÇ˺∂ã ‚°
ÔáòË¿Ç∞ Ô°P ™Í£ôÙÇ
ËϨÒä ÜƺǴ˰.
HgàF & ‡ÉË¿¨ÏÚ
›ÓÛæ, Ë£Óô FºÒÌàFüË£,
™ü´¯£ò £òà∂ ∫ÆÇ∞ã
FºÒÌàFüË£?
ÍÖpö & ‚äæ´Ò
‚°¬¨ÏÚ ÊÜ¥ Ë£Óô
FºÒÌàFü∞Ó£°. Ë£ÓLÇA¯
Âö™ı£ºıºã, ԣ㠂¨Ó
‚Fò£òÇA´¯£´Ò£, ‹¨Ó
‹äÆ´Ú ™Ë£¥ÇË
Óı¯Ç√Ï£∂. ÒKÚ£¨Ó, ‹°π,
£Íã, ›ÓÛæ fiäÆ ‚ôÙ£
∞Ì£FÍÚÉËOΩã Wö
‚°Ü ´ÏÇ £LC¨Ú
˨ÏäHÆä∂Ó£° ‚°
ÒÌı£õÇ¨Ë ÒAõÑCªÏ°
fiºäÓ° ÛËCÚã!
HgàF & YKÚôËOô HCÚ£

fiºâÓ cÉË ‚äÆ FØò¬
ëÒ£˘£Ï ÒJÙ£Ïí GËõÑCJô
™Ó£∞à∂ ıˆÉË
Âà∂ÇAÜØÉË?
ÍÖpö & ‚àÓ¨˘´Ú£
ÏÉ˨˜ªã, YKÚô´Ùªã
ÔÆÑCºâÓ£Ωã ‚˘Ç∞°¬ º
ÓQ ‹¨ÏÚ£˜à¨Ó
´ÓÆàÓâÓ∂ ‚°˘´ı£ ëÒ£˘£Ï
ÒJÙ£Ïí Ë£ãÚKÉ Ó£°.
‡á¨Ò¨ÚÑ ™Í£ôÙã˘£
‹∂ º Mà∂°¬Ó£°
™Í£ôÙã. ëAÌà∂Ù
MøâÓ ÂºàÓÛ ÊÆ´£å
Ë£äà∂ı˘ ·´Û
£Û£Ü¥ÑÍ£°. ‹ı° iÜ¥Ç∞
ıâÓ∂ã ‚äÆÉË fi∂
Í£àFÚÒ£Ñ≤°¬ ‹ı°
Ò¨˘M ´ËÜÏ∂Ç∞, Ú£ò ‚°˘
AÌà∂Ù ÓúOMÜÏ∂°¬
ËÌı° ™Í£°˘£˘£ã! ‹´Ó
˨ÓÓ£° ‚° ˨Ӫã!
‹öı˜ı£ ‹¨ÏÚ£˜ã
Ë£ÌäÏ£Ó ‚˘Ç∞ ‹âÓ Âº
GËõÑCÓ£°, ‹ÆàÓ˜ã
‹¨ÒÑ≤àÓâÓ∂, Àü¡Ç∞ã
´ÒüÜÏ ‡úŸò Òü¡ã
™ıOԣܥ ´Ò¨Ï
GËõÑC˨˜ Ô£° ™Ó£∞à∂
ıˆÉË ı£åä¨
™ü¡àÓâÓ∂°¬ ™Í£ô¯∂Ç∞
™Û£ã ™º¨ÒÚ£
fiºÇ∞. fiâÓ
™º¨Ò ‚ôÙ£´Ò
ËÙ£ Ò£vϨ۴Ú
´Íºã.
‹ıÉË¿¨ÏÚ
·Ç∞Mäπ fiôÙ£Ò
™Ó£∞à∂
ıˆÉAJºÇË
∫ÆÚ£∂.
HgàF &
™Ó£∞à∂
ıˆÉ∞ı∂, YKÚô
fi∂ fiÛá¥Ù ‚∂
‡ÉË¿Ç∞ ™Û£ã
HÆÑCºÇ∞?
ÍÖpö &
™ÛᥴÒ
‡¨ˆäπàÓ£°!
´ı¡ ‚âÓ
MàFÚ£Íà¨Óªã
fiıüPô Ô£°
£òäFô¨Ù!
Âö™ı£º
Ô£¿ã ÜÆÉ
´£∞ã´£∂,

fi°¨˘Ç∞ Ôã∫¨ÏÚ
ËÏ¨Ò¨Ú ÍKÚ£ ™ÍåÚ¬ã
‚°¡Ó£° G¨˘ä´°. ÔÆÇA¯
Âö™ı£º ´ËÛÇϺã, YKÚΩã,
Ï∫ã, UÜ ™Ë£¥ÇËã
‚°∂Ó£° ‚°¬¨ÏÚ
‚Fò£òäπ, ‚ôÙ£´Ò ™ıüP
™¯㬠G¨˘ÇA´¯£ã.
›˘£Ωã CÙ ´Û£ôËú
UÜÏ£A, Ôã¨Ò Òü¯ıòËOô
fiºâ∂ ÓQ¨Òä¥àF ÓQ
‹¨ÏÚ£˜à¨Ó ™ü¡à
ÓºA¯∂. ËÏ¨Ò¨Ú Ë™ÛÇÏ£
™ÍåÚ Ù° Ó°˘£Ù Ôã¨Òà
´ÓÆ ıºã ‹äÆ°¬ ‚ÉË
‹ÇË£æã Ôƨ˪ң˘
Câ∂ ‹ÆÇËÆ ™Í£ôΩı£ÉË!
‹¨ÓàÓ£° Ô£° fiäæã
˨ÏäHÆÇA´¯°. ‹äÆ
‚˘Ç∞ A¨ÏÑÍ Âº
ëUÜÓ£° ëëFºÒF
™Íôıãíí!
HgàF & ‡á¨Ò¨ÚÑ
™Í£ôΩÉË. Ô¨Ï∫¨¯
ı£õǨËJô ‡ÉË¿¨ÏÚ
∞Ì£FÍÚã ™Íôıà´Ó£¥
Âà∂ä´£∞Ò£?
ÍÖpö & 75 ÍÓiÓã
Ô£¬ã, ™Íôı∫ã °¬Ó£°.
à∂ ∫¨¯ ™Íôıã FºäH
‹ÆÇA¯ ´ËÛÇÏò˘£, Ô£°
5&ı∂ ∫¨¯J´Ù´Ú ‹Æà∂
M¥´ı°.
HgàF & ‚ÉAÜÏ ‡ÉË¿Ç∞
HÆÑÍ M˚Úã ‚°˘?
ÍÖpö & c ÔôÙ
Ò¨˘MÚ£Ë, ‹°£˘
∂¨ÌMÚ£, fiºÇA¯∂
G¨˘Ñ≤ Ô£° ™Û£ã
™ÔAõâ∂ ´£A´¯°. ‚ôÙ£
M˚Úà∂¨Ùªã ËáÆä£Ëæã
™òÁäÇÏ£Ëæã fiºÇËã¬
‚Fò£òä∂ ‚˘Ç∞ ™Û£ã
HÆÇ∞ã. ›˘£ô CÙ
´ı¨ÙËOô ‡°¬¨ÏÚ
‚Fò£òä¨ G¨¯´ıü¯
∫ÆÚ£Òô ´£ı∂ã ‡á¥.
Ë£ÓLÇ∞ã´£∂ ™Í£°˘ CÙ
M˚ÚÉ˨˜, ı£Ç∞¡F˨˜
G¨¯´ıü¯ ∫ÆÚ£Ò
´£∞ã´£∂, ‡°¬¨ÏÚ
ËáÆä´£, ‡°¬¨ÏÚ
¨Ò˘v £J°Ï£
Ò£Pä´£∞∂. fi∂Ó£° Ë£Óô
FºÒÌàF° ‚FòM¨˜ı£Ë
fiºÇ∞´Ò£°¬ G¨˘ÇË
¨ıÇ∞∂.
&äK°˙v ●
51

™ÍäÏãò 2011

áÆ¨Ë Ë£Ùà∂Ç∞

MàÚ£ÍÒ£˘ πϨıJô ıÖC!
™ıOò ·Ó£ G¯ ´˚ÏÜ ™ÔÜ
πϨıJô ¸K¨Ë ´ı¨Ùä£¥
™ÍåÚäÜÏ πϨı.

π∂ÛË πϨıËú!

º ´Û£¸£äà ∫Ëã FºäH
‡ú˜´Ó£?
Ô£ıüäˆ G¯ ´˚Ü&ÆôÙ£˘
™ÔÜ πϨıJô ›áÆÇ
´Ë£ôÜ° £òÏò Òü¡ã M
ËÜ ä˜æv ‹OÇ∞´Ò
Ü™ÛáÆ ΩÇ

£òÜÆ MÚò πϨıJô º
∂¨Ò!
HKáÏÜ SÁ£°
πϨıJô v¨ÏÙ£˘
¸K¨Ë ´ı¨Ùä£¥ Óº´Ò
ÒɨËÇ∞ ËãdÛ ‹ˆ¨Ë!

Û£¸ ËãdÛ ‹ˆ´Ë£MÚã
fiıú!
Û£Úô ä¿ vhã ÁHÜ
¸£ò™¸Ü πϨı Òü¡ã
cÙ G¯ ä˜æv.

ı£˘à∂ ´ÒËã ıâF¯ÉA
MÜÏ´Ó£?
cÙ G¯àFô HKáÏÜ £òÏò
™Ë£áÏ ‹ÜÏË£ÍÒ£˘
πϨı.

Cıäπ G¯ πϨıJô
Cã£LÇË£Ë Âº
›à´Ó£...
›Áä ´˚£ôÏò Ñ¨Í G¯
ä˜æv ‡Ï° Cıäπ
G¯àFô ´Ë£ôÏ° £òÏKô
ƨͰ ™Ë£áÏ πϨı. ●

´Ù£
“ÒÓ ÔãHÇ¨Ë ‚°¯
™ÚKô Í£I C¨Ù˨˜
ËÏLô ˨ÛÇ∞ã´£∂
ÒÇËú º M˚Úà¨Ó
Ò¯â∂ M¥A¯£òËú.
‹∂ ‚°˘? Óáaò
Ò£≤¥ı¨Ó Ó¥äÓü∞
Fô ‹ıòËú ´ÒΩã
fiäHÛÑC¨˘¨Ú
™KÓ£ÇA
M¥A°¯˘ò.”

ËÒ£°Ú FÙËò
›ÉA´ÙÚò˨˜
‚Fòà∂ ÔÏàFÚ
≤ÓâFÛ ´£Û£ÜÏàF°´£∂,
≤ÓâFÛ ‡Ìò¨ı Âö™ı£º
ÒQÓ° ı¨Û ™Ë£á¥
´ÍòäÓüË£Ë Hú¨˜Ú£ò
Í∂òàF ‹°¡ ›ÉË£É∞
Hú¨˜Ú£ò C¨Ù˨˜ ¨ıà∂
ÒÇ˨˜ FÛ˜Ñ ™ÍåÓ£ò.
„™˘Qô ›ÉA´ÙÚòËú
Ë£ÙàFô ™£∂ fiÏÉËOô
ÒÇËú √¥ı¨Ó Ó¨Ï
™ÍåÚäÜƺâÓÓ£ô, FÙËò
fiâÓ ıˆÇËà¨Ó ›ÛãHà∂

¨ıàÓ£ò. ‹ıº¨ÏÚ fiâÓ
∫ÚüCJ˘£ô ≤ÓâFÛ
´£Û£ÜÏã ´ıËã HÆàÓ∂.
H¯™Ë°˘, fi∂´ı º ÒÓ
ˆÇËÒ£˘∂.
›˘£ô ´Ù£ËÒ£°Ú
FÙËò ‚âÓ ´Ô£ÇËàFüË£Ë
ËÌF&° ÕòàF¨Ú
›ÉË£É∞ G¡M˘£´Û£, ‹âÓ
‹òàÓ∫ã Ò£PMÜÏ∂.
Óü´£∂ ÒÇËO¨Ï´Ú ‚âÓ
fiÙÇ∞ã fiô¨Ù. ´ÒΩã
fiöı¨Ë Mˆ£Ç˘£ô
≤ü¡π¯Ñ ˆô Ò£≤£¥ã
„ü¥A¯∂.

C¨Ù ˨Ûäπã!
≤ü¡Ñˆô
Ò£≤£¥ã!

∫ã¨J° eÛ£ £ÚâÓò
Ë£ò´£´Û˚° ‚ã.H.‚ã.C.&°
∞ä¨ ™Ó£ÜÆJLºâ∂ ∞ä¨
‹Ëü¡ã ∂äπ¯æ
™Ó£NÙ£˜Û£˘ AQ ∂wIô
´≤¨ËJô, “Í£Ó£ÛÌ Ô£¨˜
MÏ MÔ£ÚË Í∂òàFJ°´£∂,
º ı£òÆô AÜÏàÓÜÏ ‹¨Û
Ù£K ‹˜æ ∞ä¨ ´Íòâ∂
M¥ã. ∞ä¨ ‹ú¿ıòË¿ã
FÌPä´£ı£òËú. fiÓ˘£ô
™Ó£NÙ£˜òËú ´Ô£åı£åä
Ïæã ı£åäπᥠ›˘£ô
‚°˘ ™ÍÚÚ, ´ı¨Ù ™ÍåÚ
´ıá¥ã ‚°¯£ô Ô£ÉËú
ËwÏà¨Ó £òÇË√Ï£∂”
‚°¯£ò.
Óı¯£˘ ÔÏıÆǨË
∫ã¨J° Ó¨ÙÔËÛÒ£˘
ÒÙ£Ü (AˆÇ∞)&fiô ´Ë£˚£Ù£
´Ù°Cô MÔ£ÚËò Í∂òàF
™Ë£áÏ£¥ã ªı£ £Ûà IàÛ
ÒáÏô ‹¨ÒäπÇ∞ H˜£vÏò
›Áä £Kv ÕÙã ÓÚ£Û£˘
C¨ÙËú Òü¡ã ÛÍ£Ú˘
ıáÌɢ£ô ™Ë¥Óô
„ü¥ã ‚°¡ã, ‹Ó˘£ô
≤ü¡π¯
ˆô £FÇËä¥ã
‚°¡ Ô°∞ ‹PâÓ H°πã
8 ‹ÆJô º MÔ£ÚËò
C¨Ù¨Ú G¡æA°¯˘ò.
fiâGËõÑCJ°´£∂ Æ´¸,
ÍæáÜ CvÏã, ÔÏ˘ã, £Ü¥
‚˘ Ù ÂL Ò£≤£¥ã
„ü¥A¯∂. ıòL YLÉÇ∞
‹ºAô ıCÇ∞ã ÍÉWÓ£
´≤¨ËJô, “‚ÉËú HôÆÉÇ∞
‚FKô ∞ƨÍËú ‡ú˜˘.
Hú¨˜Ú£ò è¸ Òü¡ã
ÔıÛ£àFKJ°´£∂ ‹É∞
™KÚ ™KÚ vdÇËòËú
¨ıÇËä¥A°¯˘.
Ë£¨ÙJLºâ∂ fiÛæ ™ı∞
´ÔÛãı¨Û £Ü¥ ‹Ù¡A¯∂.
ÙÓϨı fiÓ˘£ô Ô£° ‚°
C´ÔAF iÜÆô ÓÉA
M¥A´¯°. Ù∫¨¯ πË£ò
™Íå∂ã ÙQô¨Ù, ´£hv
ıáÆ A˜ãH ™Í°¯H°
Fºã ÍàÓã ‹FËKÇA¯∂”
‚°¯£ò.
´ÒΩã fiÉ∞ C¨Ù˨˜
ËÏLô ˨ÛÇ∞ã Ô£˜°¡
ÚÉËÛ ´£Ç∞ıÛà∂
™ÔKÍôË¿ã „ü¥ı∂
∞PäHÏàÓÇË∂.

‹FËKà∂ ıºã cò Ò£≤£¥:
ÒË£Û£wÆÛ£
Ò£≤ÇËÜ¥ä£Ü¥ ı£KÚã,
C¨Ù ˨ÛÇËä¥ã ˨ÏC
3 Ô£Oô Óáa¨Û K´Í£Fà∂
£òàÓ´£∂ ÔFËO° Óáaò
∞ÆäÓü∞ Ú˘ü¯∂ ‚˘
™ÓKâÓ∂. ËÍ£òı£Æ, Ó£´£Æ,
∫âÓ£ı£ Òü¡ã ™ÏÇËQô
ÔF cKô H˜£vÏò ›Áä£Kv
Òü¡ã C¨ÙË¿Ç∞ ÃÍäÜÏ
ÛÍ£Ú˘ Í£ÚÉËO° ‹˜æ
IË ‹FËÒ£Ë fiºä∂
Ëá¥HÆÇËäÜÏ∂. ‹âÓ cKô
Ç´Û£Iã, Ë£äò, GÇ™Ëô,
T°É, ™Òò∞K Òü¡ã ‹Úò°
Ë£ÌäÜÏ∂. MÔ£ÚËò C¨Ù
˨ÛÇËäÜÏäH¯∞ fiÉ∞ú˜
ÔF cKô Ë£Ìä¥ã ÛÍ£Ú˘ã
Òü¡ã H¯ı¨Ë Ò£≤¥Óô
∞Pà∂ F˘ÍK ÓáaºÇ∞
ËwÏä¥ã Í£Ó£ÛÌ ÒQÓ°
√Ï Ëı¨Ùä¥ı∂ fiô¨Ù
‚°∂Ó£° ´ıÓ¨˘Ç∞KÚ
M˚Úã.
MÔ£ÚËò C¨Ù
˨ÛÇËäÜÏ H°
1,200 Ù£KËO° ‡ÓM´Ú£¥
3,200 ™ÒÜKÇ Ï° ∞ä¨Ëú
‹Ëü¯ä¥A¯∂. fiâÓ
Mˆ£M°´£∂ Óáaò Òü¡ã
≤ü¡äπ¯
ˆô ÚÉËÛÒ£Ë
Ò£≤ä¥A¯∂. ˨ÏC F˘ã
AÜÏàÓÜÏ 12&20 ÒE ´ÔÛã
ı¨Û Í£¨ÙËOô Mˆ£¨ı
ÔÏà∂ıòËú ·òıÙÒ£Ë
ı£àFÚ ∫ˆÇËà∂Ï°
ÔÏ˘Ò£Æ ™Íôı£òËú.
fiÓ˘£ô √ÑÍô, ∞ˆä∫ã
„ü¥A¯∂. ›ÉË£É∞ Í£¨Ù
´£Ç∞ıÛà∂ Ó¨Ï¥A¯∂. Ù
fiÏÉËOô Í£¨Ù ºıN
£¨ÓÚ£Ë Ò£ü¯ä¥ıÓ£ô
™£∂ÒÇËú
‹ıFÇ∞ú˜£A¯£òËú.
™Í°¯ ıºÏã
ÒË£Û£wÜÆÛ£ ∫øı∂ã
MÔ£ÚËò C¨Ù
·òıÙàF°´£∂ 14 ´ò
fi¯âÓ˘ò. £∂Ë£äπ ‚°¯
™ÚKô 6 ›JÛã
´£hvË£ÛòËú, 500 cÑÍô
iÛòËú, 59 Ï∞ Ë£ıÙòËú,
300 v¨ËæÜ ¨ËÜv,
600 ‚°.‚v.‚v, 1000. ‚°.C.C.
´Ë™ÏÜv, 100 ´£Ç∞ıÛà∂

‡ÓMÚ£˜òËú GÚIÇËä¥ı∂
∞PäHÏàÓÇË∂. fiâÓ ÒÇËú
™ıú˜à¨Ó ËÜ¥ä¥àÓ
‡KÚ „ü£¥Ë¿ã
™ÍåÚä¥A°¯˘. Mà∂
Òü¡ã ‹Íã£MÓã
„üÏ£ÒLºÇË ÔËÛ£ÜC
60 ∫ÓΩÓM CAѨÍ
¨ÒÚÉËú Òü¡ã
70 ›ãπÙ°vËú ÓÚ£Û£Ë
‡ú˜˘. fi¨Óà ÓMÛ ÒÇËú
‡ÓMÇË£Ë ÔÏÒ£¥ã
15 ËNä¨¯Ë¿ã ›ÉË£É∞
‹¨ÒÇËäÜÏ∂.
ÔËÛàFô fiàÓ¨˘
ıÍFËú ™ÍåFºâ∂ã
è¸ ∫Æâ∂ 1 ı£Ûã ı¨Û
âÓ¨Ù HKÇ∞ã ´ı¨ÙËú
ÔÏâÓı£¡ fiºÇ∞ã. Ù
fiÏÉËOô ËܨÏËú,
ÕÉAôËú fiºäÓ£ô
´£Ç∞ıÛà∂ Ó¨Ï¥A¯∂.
ËÏü˨ÛJ´Ù£ ÔÏÇË´ı
fiÏIºÇË£∂, ≤Ë£Ó£Û
·NÚòË¿Ç∞ ∞ä¨˨˜
≤àÓã ™ÍåÚ ™ı∞ ´ÔÛã
HÆàÓ∂.
eÛ£ £´ıâÓò ∫QCô
Ë£ò´£´Û˚° Ó¨Ùıò
FLä¸ÇÓ´Ù Òü¡ã ‹FË£K
¸Ëbw ´£à C¨Ù
˨ÛÇËä¥ã fiÏÒ£˘ Sı£ò
Ë£òÏ° eÛ£ ´Û£ÜÆô ÍâFà∂
MÔ£ÚËò Í∂òàF Mˆ£ 13 Ô£ú
üPÚ MıÛÉ˨˜ √PÚ H°
fiÉ∞ 3,888 C¨ÙËú
˨ÛÇËä¥ıÓ£Ë
™ÓKMàÓ£òËú.
Óü´£∂ ÒÇËOÏã
G¨¯Ú MNäπÌòÑC
„üÜ¥ú˜Ó£Ëæã ™ÓKÚ
ıºA¯∂. ›˘£ô fi∂ ´£Ó£∂.
ÒÇË¿Ç∞ fi°¬ã ‹FËÒ£˘
‹Ç˨¯ªã, πKÓΩã ´Ó¨ı.
fiıòËO° √Ü¥
∫ÚüCÚ£ôÓ£° Ô£ã ∞ä¨
Òü¡ã ≤ü¡äπ¯Ñ
ˆô
Ò£≤ä¥ı¨Ó Ó¥ÇË
∫ƪã.
‡ÙË ™ıäÒÚÒ£Óô ‚°¡
≤ü¡äπ¯Ñ
ˆô Ò£≤Ü¥
™Ë£áƺÇ∞ã fiâÓ
´ı¨˜Jô ÔãÒ£ô ∫ÆâÓ
‹˜ı£ı∂ Óáaò, ÂL ‚°¡
Ùı¨Ë Ò£≤£¥Ë¨˜
GËõàÓÒô fiºÇËÙ£ã
‹ôÙı£.
&‚ã.ÛÒCıã ●
61

™ÍäÏãò 2011

Û£¸£ iÜ¥
ËôÚ£Ìã!

Â

ö™ı£º FºÒÌ∫ã
G¨˘Mô Gü¨ıÓ£°,
›˘£ô CÙ FºÒÌÉËú
G¨˘Mô Gü∂Ï°
ıÛÙ£üPΩã GÛâÓÛÒ£˘ fiÏã
HÆà∂ M¥A°¯˘. äK°v
Í£òÙv Òü¡ã ´ÙÆ
ÏÚ£˘£M° ÕàÓ Òˢ£˘
MôLÚã ›òÓò ÁHLä ÷Jv
Òü¡ã ´Ëàg° ‚LÍ™à
IÏôÏQ° FºÒÌ∫ã
´Ë£Ù£ËÙÒ£Ë ÔÏâÓ∂
∞PäHÏàÓÇË∂.
29 „äÛô, 2011&ô
ÙáÏQΩú˜ ™ıvÜ
I°vÏò ‹´Jô fiâÓ
›ÏãÛ ËôÚ£Ì ¨ııã
ÔÏâÓ∂. fiÓüË£Ë Ù
Ô£¥ËOLºâ∂ 1,900
MºâÓ£OËú ‹¨ˆÇËä
ÜƺâÓ˘ò. fiıòËOô Ù
πËõ™ü¯ Ó¨ÙıòËú,
ÔÆËòËú Òü¡ã ‹ÛÍ
∞¥ãÉ˨˜Ñ ´ÍòâÓıòË¿ã
‹ÏÉ∞ıò. AÜÏàÓÜÏ 30 ´Ë£Æ
ÒÇËú ÓÉËú i¥ËOô
‹ÒòâÓı£´¯ fiâÓÇ
ËôÚ£ÌàF° ´ÔÛÆ
ÂOÛä¨Ç Ëá¥ËOàÓ˘ò.
ëë´ËÓg°í ‚°A¯ ë´ËÜí
HKÜÏQô ‡ú˜ º Ô¥àÓÛ
∞¥ãà¨ÓÑ ´ÍòâÓıò
‚°∂Ó£° ÒÇËO°
‡üÍ£ËàFü∞ ∫ÇAÚÒ£˘
Ë£ÛÌã. Í£Ó£ÛÌ ∞¥ãà¨ÓÑ
´ÍòâÓ Âº ™á, ‹ÛÍ
∞¥ãàF° fi˜ıÛͺϰ
ÒÌã ∫Æä¨Ó £òÇË´ı
ÒÇËú MºãH˘£òËú. fiâÓ
FºÒÌã ÔÏâÓ fiÏàFô, º
Ò¯ÇË ∫ÆÚ£Ó Íãı∫ã
GËõâFºÇA¯∂. MôLÚ∫ã,
´ËÜ¥ã ÒÌã ™Íå∂ ™Ë£ú˜
ıâÓ ‹´Ó ´Óı£ÙÚàFô
ÍKÚ£Ë 14 ıºÏÉË¿Ç∞ ∫°π

MôLÚI° Ó£Ú£ò ÏÚ£˘£æÇ∞
fi¡F ÒKÚ£¨Ó
™ÍΩàÓäÜÏ∂.
FºÒÌàFü∞ ‹¨ˆÇËä
ÜÏıòËO° ıÍFÇË£Ë
ª¨˘Ü™ÏÜ AÉÏã „äÛô
Ò£Óã, 29&ã ´ÓF¨Ú M¥∫¨¯
Ô£˜£Ë ‹PMàÓ∂. FºÒÌÑ
ÍÏÉ∞Ëú ∫ÆâÓ H¯∞,
ë´ËÜí¥ã, MôLÚã≤ã
ÇAÉ˝£ã ‹ÛáÒ¨˘¨Ú
´Ô£ÇAÑ ™Í°¯´£∂
ÙáÏQ° ‹¨˘à∂ ÒÇË¿ã
fi¨ÓÇ Ëá¥ËOÇË
™ÓºÇËOô √Æ˘£òËú.
Ë£Óô ÒÙòâÓ∂ ‚äÆ?
MôLÚ∫ã, ´ËÜ¥ã
∫ÓLô ÍâFàÓ∂,
vˣܴÙáÆô ‡ú˜
™ÍJáÜ ›áÜòŒv
ŒQıòCÆJôÓ£°.
MôLÚãv ´ËÜ&¨Ï ∫Óô
∫¨¯ £òàÓ´£´Ó ‹ıú £ô
flòÇËäÜÏ£ò. Ô£ÜÏ
fiºıºÇ∞ã fi¨Ï´Ú ÔÜπ
„üÜ¥, fi¨ÌHKÚ£Ó
Ôáò˘£˘£òËú.
Ô£ÜÏ fiıòËú fiºıºã
IËæã ™ÔºÇËÒ£˘£òËú. º
∫¨¯ Ó°¬¨ÏÚ ´Ó£N É∞
™ºã Á´˚° ´˚£Mô º
YÜ¥ÇË£Ë 350 Ï£Ùò ı¨Û
™ÍÙæ ™ÍåÓ£ò MôLÚã.
‹ä´£∂ ÔÜπ ‚°¯ F¨Û
MÙA Ë£Óô ™ÓKÚ
›ÛãHàÓ∂.
2002&ô MôLÚã, ´Ëܥϰ
ë´ÏÜÆÉíAô ™ıO´Ú ™ÍôÙ
›ÛãHàÓ£ò. CÙ ∫ÇAÚÒ£˘
Mˆ£ÇËOΩã fiºıºã
°¯£Ëà ™Ó°ÜÏ˘ò. º
‹ÛÍ∞Ò£Û°, Í£Ó£ÛÌÒ£˘
™á Ï° ≤ü¡ı∂,
eÆÚ£ÇËOô ÍòѨÍÇ∞KÚ

M˚ÚÒ£A MÜÏ∂. fià∂Ï°
fiıòËú fiºı¨Ûä üPªã
A≤A≤ÇË¿ã ›ÛãHà∂
MÜÏ˘. FºÒÌãı¨Û
º ™ÍåFªã ™ıOıÛ£Ó
G¨ÙJô fiâÓ ´¸£ÆÇ∞
ë´ıÆ´ËÆí ‚°¯ ™Úò
ÜÏäÜÏ∂.
9 ıºÏÉË¿Ç∞ã ´ÒÙ£Ë,
™Ó£Ïòâ∂ ™Ë£áƺâÓ fiâÓ
‡¯Mô, ´Ò¥, ú˜ÉË¿ã
fiºâÓ˘. ‹ä´£∂ ´ËÜ&
MôLÚ∫Ç∞ fi¨Ï´Ú
MKÍΩã „üÜÏ∂. ‹âÓ
ÍÒÚã ‚ô´Ù£ºã fiıòËO°
‡¯æ ∫Pâ∂ MÜÏӣ˴ı
‚áE˘ò. ›˘£ô
fiıòË¿¨ÏÚ ‡¯Mô
‹vFı£Ûã IËæã ÙÒ£Ë
fiºâÓÓ£ô CÙ Ò£ÓÉËO´Ù´Ú
fiºıºã Ò¡ƪã °¡
´Íòâ∂ MÜÏ£òËú.
MôLÚIÏã fi¨Óä üP
´ËÜÏ´£∂, ‹ıò IËæã
Í£Ó£ÛÌÒ£Ë ëë‚âÓ ‡¯¨ıªã
ÙÒ£Ë ¨ıÇË ´ıá¥Ò£˘£ô,
ºı¨Û ºıò πKâ∂ ™Ë£ú˜
´ıá¥ã, ÔãHÇ¨Ë fiºÇË
´ıá¥ã, ÂOæ Ò¨¯æ
fiºÇËÇ√Ï£∂ ‚°™ÓôÙ£ã
IËæã ‹ıCÚã. ´Ëܥϰ
‚˘Ç∞ „üÜÏ Ò˘vÓ£ã
fiıü¯£ôÓ£° ÍKÚ£˘∂.
Ô£ÉËú Ë£ÓÙòËú ‚°´Ó£¥,
ÔôÙ ÔáòË¿ã ›´ı£ãíí
‚°¯£ò.
HKæÇ∞äH° Ò¡ƪã
°¯£˘Fô fiıòËO¨Ï´Ú
Ë£Óô fi°¬ã ÍÇF
ı£åâÓÓ£˘∂. 16&ã ´ÓF
Ôıãò, 2010&ã ›á¥
´ËÜ¥Ç∞ã, MôLÚ∫Ç∞ã
FºÒÌã ÔÏÇ∞ã ‚°¯
‹FË£ÛÃòıÒ£˘ ™ÍåF
™ıOJÏäÜÏ∂.
´ËÜÆ° FºÒÌ ›¨Ï

ëë›ÏãÛ FºÒÌÉËO° ıK¨ÍJô
HKÜÏQ° MôLÚã&´ËÜ FºÒÌ∫ã
ıÛÙ£üPô Òܥ㠋ôÙ, ‹¨˘à∂ ԣܥ
ÒÇËO° Ò˘FΩã ‚°¡ã cÉË£Ó fiÏà¨Óä
HÆàFºÇ∞ã.íí

‡ÙËäπËõ ™ü¯ ›¨Ï
ıÆı¨Òä£˜Û£˘ Í£Û£
òÜÏ° Òü¡ã ‹™ÙÇÍ£áÏò
™ÒÇi¬ã ´ËÜÆ°
ÒÌä™á ÇË£˘ ‡¨Ï¨Ú
ıÆı¨ÒàÓ˘ò. Í£ÜÆ°
∂EJô ë´Ùví ÕÙã
´ı¨Ùä£¥ ™Íå∂
ı£òà¨Ó˘£ô ıòEÇË
63

™ÍäÏãò 2011

∫ÆÚ£Ó ‹ˆ∞ IOºã
‡¨Ï¨Úà ÓÚ£KàÓ˘ò. Ù
‹ˆË£˘ ÃÇËO° ƨͬϰ
ä˜æv ÓÚ£KÇËäÜÏ∂.
¨Ë´ı¨Ù˨˜
‹ÚòÙ£âFΩú˜ πÛ£Ó˘
¨Ë´ı¨Ùä£Ï£˘
ë´ËKǨÒÇÛ£ví ‚°∂
‡´Ú£Ëä¥àÓäÜÏ∂.
ÁäKÜÆw v¨ÏLô,
G¨¯Ú ™Ë£≤ıÉËú ¨ıà∂à
¨ÓÇËäÜÏ ëËæ¬ãí
ÓÚ£KÇËäÜÏ∂. fiÓü∞ä
™£ºàÓÒ£Ë ëÛ£Úô v√ô
›Áä cÆô ÊòÇí A° ∫¨¯
‡´Ú£Ëä¥àÓäÜÏ∂.
Ëá˨˜Ç Ëıºã ´ÒÇ‹ä
Òü¡ã fiâÓ ›¨ÏJô ´ËÜ
™¸£LàÓ£ò. ´ËÜ ÍòѨÍ
‹¨ÏâÓ´£∂, ‹É∞ FÛá¥
fiºâÓ ÒÇËú ‹ı¨Û ¨ıàÓ
Ëá ı£ÉË£Òô £òàÓ˘ò.
´ËÜ, ´ÒÇ‹ä ›òÆvÆ°
‡ÓMªÏ° Ó° ´ÒÇ‹ä¨
Ó£´˘ ÍK ™Íå∂ ™Ë£áÏ£ò.
ëëÍ£âÓÒ£˘ π¨Ë ´£°¯
ËáËúíí ëëÓ£¨ÏJô
ä˜w˚òíí ëë2 MÓÒ£˘
ËÙò˨˜Ç ËÙâ∂ ÃÍäÜÏ
64

™ÍäÏãò 2011

™ÔJô £Lwíí fiıü¨¯ä
£òà∂ ë´ËÜí¨Ïä πˈ£Óıò
A¨ÏÚ£∂.
ËôÚ£Ì ´Ò£FÛã
HKÜÆw ‹ÛÍ ∞¥ãàF°
¨ˆÚ Ûã¨ÛÇ∞ ‡ËâÓÆ
ËôÚ£Ì ´Ò£FÛã ë´ıôv
ÓÉËà¨Óí ‡´Ú£Ëä¥àF
™ÍåÚäÜÏ∂. fiâÓ
´Ò£FÛàFô ‹ÛÍ ∞¥ãàFô
Ù ıºÏÉËú ›˘ ¨ˆÚ
ÓÉËã ËÙÇËä¥A¯∂. fi∂
Û£E fiÛáÏ£ı∂
‚LÍ™àFü∞ä KÍ£Ë
‹OÇËäÜÏÓ£∞ã.
fiÓü∞ ∫°˘£ô
GÑÍÚÓ£òàÓ ´Ò£FÛã üP
‹FËÒ£Ëä ´ÍäÜÏ∂.
„™˘°¯£ô äK°v Í£òÙv
ÏÚ£˘£æÇ∞ ‹EMàÓ ‹´Ó
´Ò£FÛà¨Ó MôLÚã,
´ËÜÆü∞ ‹EMàÓ£ò.
´ËÜÆü∞ fiâÓ ´Ò£FÛà¨Ó
‹EMàÓ´£∂, ‡ÌòÑC
ıÍäÜÏ£ò MôLÚã.
ËôÚ£Ìã Òü¡ã
GÑÍÚÓ£òàÓàFô
‹EMÇËä¥ã ´Ò£FÛ´Ò

ÓQÑC¯äπ ı£åâÓ∂. fiFô
24 ´ËÛÜ ¨ıÛÉ˨˜Ç
™Ë£á¥ ™ÍåÚä¥ı¨Ó
Ò˘Fô ¨ıà∂ ∏ ÇËÒ£˘
´ı¨Ùä£Ü¥Ï°
™Í∂ÇËä¥A¯∂.
FºÒÌ ∫àÓã
FºÒÌàF° ÍÏÉ∞Ëú
‚ôÙ£ã ∫ÆâÓ H¯∞ π∂ÒÌà
ÓãFËú ÇAÉ˝£ã
‹ÛáÒ¨˘J° £ôËQ¨Ú
‹¨ÏâÓ˘ò. ›˘âÓÇ
√ÑÍΩã, ËÙ£ÜÏ£æÒ£Ë
√ÜÏã ‹¨Ù´Ò£FÚ∂.
´ËÜ¥ã, MôLÚ∫ã
‹ıòËO° ıˆÇËäÆ,
∫àÓIÜ¥Ç ™Ë£áÏ˘ò.
√ÆJºâÓıòËú ÒAõÑCJô
ëë°v´Ò£ò °v´Ò£ò,
°v´Ò£òíí ‚°¡
´Ë£˚IÜÏ˘ò.
√ÜÏàF° ›¨Í¨Ú
GÛ£ËKÇË Mºã£Ó MôLÚã,
´ËÜÆÏã ë´˚ô ií ‚°¡
´ËÜÏ£ò.
´ËÜ¥ã ÒÇËO°
›¨Í¨Úà π¯ÇËEÇË£Óı£¡
ÂäπǙˣáÏ£ò. ›˘£ô ´ËÜ

IËæã ™ıÜËäÜÏ£ò.
HKÜÏQΩú˜
™ÍåFàÓ£úËú, Æ.M.
Í£˘ôËú ‚ôÙ£ã
π∂ÒÌàÓãFËO°
fiÛáÏ£ı∂ ∫àÓã ‚àÓ¨˘
´ÔÛã cÆàÓ∂ ‚°¡
ËÌÇAÜÏ˘ò. ‹ıòËú
ËEäπäÆ ëº GIÏã
25 ™ÍËá¥í ‚°¡
™ÓKMÇËäÜÏ∂.
‹ÛÍ ∞¥ã
ËÌı°&Ò¨˘MJ° ™Í™˚ôv
´ÓQÙæ
MôLÚã & ´ËÜÆ°
´ÓQÙæ üPÚ ´Ñ≤Ó£°
ÒÇËO¨ÏJô ´Ò´Ù£ÉA
fiºâÓ∂. ÒÇË¿Ç∞ã,
eÆÚ£ÇË¿Ç∞I¨Ï´Ú
fi¨ÓäüPÚ Mı£ÓãÓ£°
∫ÇAÚÒ£˘Ó£Ë fiºâÓ∂.
ëëÓãFÚò ´ÓQÙæÇ∞
™Í™˚ôv bæÇ∞ M¸Úã
™Íåı£òËúíí ‚°¯ ‹FË£Û
ÃòıÒ£˘ ™ÍåF¨Ú
‹FË£KËú ™ıOJÜÏ H¯∞
Ó£° Mı£Óã ∫Æı¨ÏâÓ∂.
‹ˆË£˘, ‹¨ÒFÚ£˘
‚ôÙ£ Ôi˘ ıÍFË¿ã
fiºâÓ fiâÓ ÓQ¨ÒÚ£˘
fiÏà¨Ó 10 Ô£ÜËú
´ÓQÙæÇË£Ë ´Óòâ™Ó¥àÓ˘ò.
fi˜ıÛÍK° ´ÓQÙæÇË£Ë
´£Ïä¥ã Ü™¸Ü üPªã
ÒÇËO¨Ï´Ú ‡üÍ£ËÒ£˘
´Ñ≤! º ™¸òÒ° ˝£L´Ï

䘣˘K° ÒFäπ fiâÓ
10 Ô£ÜË¿ÇË£Ë ≤Ò£ò
6 ÙÜÍã, 90 ›JÛã
Ï£ÙÛ£∞ã.
Ìã ¨ÏàÓ πËõ
™ü¯ıòË¿Ç∞ä HÆàÓ∂
™Í™˚ôv
fiâFÚ ™ºÉËÏÙ£ô

ˆäÜÏ ™Í™˚ôv
fiÚü¨Ë ‹ˆAü∞ º C¯âÓ
‡Ó£ÛÌã. fiÉ´Ë
C°˘ÑC°˘Ó£Ë ≤Ò£ò
15 bæËú ‡ú˜˘. cÙ G¯Ò£˘
ËÏô cò, ≤¨Ò, ™ıú¨˜
ÒÌΩÇA¨Ï´Ú fiÚü¨ËJ°
‹ˆ´Ë£¥ Ô£ËgËÒ£˘
ıÍFË¿ã ‡ú˜˘.
°¨¯ °¡ ‹ˆAô
IÖ≤ıÓ£Ë fiºÇA°¯˘
fiâÓà bæËú. ›˘£ô
äÛ£ÍL°, Ù£ÆÇ, Ò£´˝
bæËO° ‹ˆ´Ë£
fi¨ÌÚü¯∂. Ù£ÆÇ bæ
´ÓQÙ¨ıä ™£¡àÓı¨Û
IËæã ™Û£Ò£°ÜÆÇË£ËÇ
˺Óä¥A¯∂.
‹°´˙ ´Í£òv Ó
‹ò¸°ÜÆ° ‹ˆ¨Ë
™Í£ôÙ´ı ∫ÆÚ£∂.
YÒ£°Ë¿ã,
Û£¸ıãÍà¨ÓÑ ´ÍòâÓı´˜£¥,
Òü¯ ÌÇË£ÛòË¿ã fi¨Ó
Mºã Ë£ÛÌã fiÉ´Ë
A¨ÏÇ∞ã ıÍFË¿ã, fiÚü¨Ë
‹ˆ∞ãÓ£°. fiÉ´Ë Ôã¨Ò
Ô£´Ò ‹Pâ∂ ™Ë£ú¿ã

ÍÇFªã „ü¥A¯∂. fiÉ´Ë
A¨ÏÇ∞ã ÓQ¨Ò ™Í£ôLô
‹ÏÉË£ÓÓ£∞ã.
fiÉ∞ ıºã ‚ô´Ù£¨Ûªã
Ëıºã ı¨ËJô ıÍFËú
‡á¥. H¨Û´ıÜ ´£Ü Òü¡ã
™˝LË£äÏò ıÍFªã ‡á¥.
cKô M¨˜Ú£Ïä¥ã
M¨˜Ú£Ü¥Ë¿Ï° √ÆÚ
‹Ü™ı°Ñͺã
A¨ÏÇA°¯˘. Ë£ÓÙòËú
‹¬Mà∂ ÒAøãÆÚ£˘
‹àÓ¨˘ ‹Ü™ı°ÑÍòË¿ã
‡á¥.
˝£LæÜ ÔÆ¨Ë ÍôÒ£
˝Ú£Ç, Áä´ÛÇË£Jv, äÛ£ÜHÜ
Òü¡ã ™¸QÁò ¸°vÆ°,
Lx ˝ò´Ù Òü¡ã ‹ºá
Ô£Úò ´£°¯ HÛÙÉËú
fiÉ∞ ´ÓQÙ¨ıÇ
™Ë£áÏ£ÆJºÇA¯£òËú.
fiä´£∂ fiâÓä ÜÆÚLô
MôLÚ∫ã, ´ËÜ¥ã
´Íòâ∂ú˜˘ò.
CÙ Ô£ÜË¿Ç∞ ∫°˘£ô,
‹FËäÆÚ£˘ ™ÍÙæ
Ë£ÛÌÒ£Ë ´Ë£ØvıÛò˨˜à
ÓMÛ ´ı¡ Ú£ºã fiÉ´Ë
´£ı∂ üP ˢæ √Ï
Ë£Ì∫ÆÚ£ÓÆ fiºâÓ∂.
›˘£ô G¨Ù¨Ò fiä´£∂
‹äÆJô¨Ù. „™˘°¯£ô
™Í™˚ôRô ÚEËú
‹FË ‹˜Mô ıºã
MÓàFô, ‡KÚ ∞¨¯âÓ
™ÍÙMô ™ËvÜ ˝æv,
´˝£ÜÏôËú ´Ó£°P
MÜÏ˘. fiÓ° ıÍFË¿ã
M¨ÙäÜÆÚô ´£°¯¨ı
Ìã ¨ÏàÓıòËú ÒÜ¥ã
fiôÙ£Òô ‹¨˘ıºã fiÉ∞
™Íôı¨Ó üP ´Ú£CÇË
¨ıÇA¯∂.
fiÉ∞ ´ÓQÙæÇ∞
ıºıòË¿Ç∞, fiâÓ fiÏã
ı£õǨËJô Ò¯ÇË ∫ÆÚ£Ó
º ™£ø∂´£ÇË£˘
G¨˘MÏÒ£Ë ‹¨Òâ∂
M¥A¯∂. Ó£ãàÚ ‡¯¨ı
Ùä¥à∂ã ı¨ËJô fiÉ´Ë
º ™ÍÆ¨Ú Ô¥A¯£òËú. fi∂
‚ä´£∂ã ‡ÉËú
fiºıºÇA¨Ï´Ú ı˜òâ∂
™Ë£á´ÏJºÇ∞ã. ´ÒΩã
ÓÉËú Ë£ÓL° C°˘Ò£Ë
™Í™˚ôv bæËOô Ãà∂Ç

∞ΩÉ∞ã...
65

™ÍäÏãò 2011

™Í

äÏãò ™Ó£ÏÉA
MÜÏ£´Ù ÙMÓ
áƨËË¿ã
˨˜ËÜÏ ›ÛãHà∂ M¥ã.
ÔıÛ£àFK, b£ıO ‚°¡
ÒÇËú πFÚ˘ıü¨¯ ı£É∞ı∂
‚°¡ ÓÉËú Ò˘¨Ó gÍ£òx
™ÍåÚ ™Ó£ÏÉA M¥ıò.
™ÏôLJô ‡ú˜ “GË£KË£”
ǘä ıºÏ£ ıºã Ù
áÆ¨Ë ™Ë£áÏ£ÜÏÉ˨˜

2003&ã ıºÏàFLºâ∂ „ü£¥
™Íå∂ ÔÏàF ıºA¯∂. fiâÓ
A˜äHô ≤Ò£ò 550 ´ò
‡¡äH˘Û£Ë ‡ú˜˘ò. fiâÓ
‡¡äH˘òËú Mˆ£
™Ë£áÏ£ÜÏÉ˨˜ IËæã
£∂Ë£ä£Ëæã, π∂¨ÒÚ£Ëæã
‹¨Òà∂ ÔÏàF ıºA°¯˘ò.
fiöı£¡ Ԩϙ¡ã
Mˆ£ÇËOô º ∫ÇAÚÒ£˘
‹ãÍã, ™á˨˜
·Ç∞MÇ∞ã ı¨ËJô
‹ıòËO° ¨ËıáÌàFô
™Òº´ËPÚ ¨ËM¨˘ä
™£ºÜËO° Ë£ÜCÚË∫ã,
‹âÓä ™£ºÜËO° Mü¨˘Ç
√Ï∫ã ¨ıÇËä¥A¯∂.

Mˆ£ „ü£¥ËO°´£∂
Ëı˘àFô ™Ë£ú˜
´ıáÆÚ¨ı:&

ÒÇËú √ÜÏàF° ‹˜¨ı
ÍKÚ£Ë ‚Fò£òà∂
‹Óü´Ëü¯ ™KÚ ‹˜æú˜
fiÏÉ˨˜ πÇ ™ÍåÚæã.

áƨËËú
£∂Ë£ä£Ë...
“A˜ä ´£°¯ Ùò FÛ¿ã fiÏÉËOô
áƨË˨˜ ™Ë£áÏ£¥ã´£∂ Ù
M˚ÚÉ˨˜ Ëı˘àFô ™Ë£ú˜ ´ıá¥ã.”
66

™ÍäÏãò 2011

vÏ£ôËOô ÜÏ£≤Ë¿ã,
ı£Ì´ıÆǨËË¿ã
fiºÇ∞ã ‚°Ó£ô ¨ÙÜÏò,
bä™ÜÆ fiıü¨¯
‚¥à∂Ǚˣá¥
™ÍôÙ£bòËú.
YÇAÛã b üPÇ ™Ë£ú¿ã
™£ºÜËú fiºÇ∞ã ‹ôÙ∂
Mü¨˘ ™ÍåÚä¥ã
fiÏàF° ‹ºAô ÜÏ£≤
™ıÆÇË£bò.
Mˆ£ ÔÏÇ∞ã fiÏÉËOô
‹º´Ë bÚ¨ÌÇ∞ã
Í£Ó˘ÉËú, Óáaò ı£O
´£°¯ıü¨¯ ÓÚ£ò
G¨ÙJô ¨ıÇË ´ıá¥ã.
∫ÆâÓ£ô bÚ¨Ìäπ
G¨ÙÚàFü∞ ‡ÉË¿¨ÏÚ
Mˆ£ ÔÏà∂ã fiÏã Òü¡ã
GËõÑC GÛô üPÚ
MıÛÉ˨˜ ∫°√ÜÆ´Ú
™ÓKMà∂ ‹Íã£MÓã
ÔÏÇË£Òô £òà∂Ǚˣú˜
´ıá¥ã.
∫ÆâÓ£ô, Mˆ£ ÔÏÇ∞ã
fiÏàFü∞ ‹ºË£¨ÒJô
bÚ¨Ìäπ ıáÆ¨Ú G¡àÓ
fiÏã ™Íå∂ ™Ë£ú˜æã.
Cü¡áÆ vÏ£ôËO°
‡ú´˜, ͨÒÚô ‚Kı£ª
CLáÏò˨˜ ‡ú´˜
¨ıà∂ Ú°¥à∂ı¨Ó
ÓMòÇË ´ıá¥ã.
b HÆÇ∞ã Ó°¨Òªú˜
∂E˨˜ ™Ë£á¥
™Ï°Ü ´£Ï ´ıáÏ£ã.
‚ä´£∂ã ›àF°´£∂
ÓäHà∂Ñ ™ÍôÙ Ù
£¨Ó˨˜ ‹¨ÒÇË
´ıá¥ã.
√ÜÏàF° ‹˜Mü´Ëü
ËNäHÏ ıÍF˨˜ ‹¨ÒÇË
´ıá¥ã.
I°Í£Û ™ıÜ¨Ï ÍÒ£OÇË
™¸˘´ÛÜÏò˨˜ ¨ıÇË
´ıá¥ã.
∫ÆâÓ£ô ÓÚ£òG¨ÙJô
›ãπÙ°v fiºÇË
´ıá¥ã.
∞ˆâ¨ÓËO° ≤¨ı˨˜ªã,
MºäÉ˨˜ªã Ëı˘àFô
™Ë£ú˜æã.
›à∂Ç Ë£Ù ‡ÓMÇË£˘
™Ó£¨Ù´C ‚á˨˜
£ò¨ıÇ∞ ›ÉˣɴË
‚øF ÂÜÆ ¨ıªÉËú.
&‹IòÓıòSQ ●

‚° ´Ó£N H.„.∫Ó٣㠛á¥
ÆàÓ™£ø´Ó, ‹ı¿Ç∞à
FºÒÌã ÔÏâÓ∂. ‹Óü∞ ‚°
ı∞äHô ÆàÓ ‹¨˘ıºã
™Í°Pºâ´Ó£ã.
FºÒÌã ∫Æâ∂ £ô, ˆã
Í£äHÏ ›ÛãHàÓ´£´Ó, ‚° ´Ó£N
™ÒôÙ ´Í ›ÛãHàÓ£ú. ëëÍKÚ£
‡ÑC™ıJô º ÒEÇ∞ Ó£L
ËÜÆJºÇWÉË´˜? ™Ë£ÖÍã
∫°˘£Æ ËÜÆJºÇËÇ√Ï£Ó£?íí
‚°¡ ´ËÜÏ£ú.
Ò£äHú¨˜´Ú£, ëëfiÉ´Ë
£ºãÒ£, c ´Ë£Hà∂Ç ™Ë£úıÓ£Ë
fiºâÓ£ô, ∫ÓLô ‡° ´Ë£à¨Ó
‡° ‹áÌQÏã ˣܥ. ‹∂Ó£°
∫¨¯. „™˘°¯£ô ‹ıòÓ£°
ËÜCä HÛ∫ËòËú ıÛ´ıá¥ã.
´ÑÍ£˜òËú ıÛ ´ıá¥ã ‚°¡
√P ´ÔÛà¨ÓÇ ËÏàF˘£ò. ‹ıòËú
‚ôÙ£ã ıâ∂ ´Íòâ∂ ´C ∫Æà∂,
Ó£LËÜÏ Âº ÒE ›AMÜÏ∂.
‹Óü∞ Ô£° ‚°˘ ™ÍåÚ ∫ƪã?
°∂ ÒEJLºâ∂ cªã
£òàÓ£´Ú Ô£¬ã Ò£äHú¨˜
´ı˚ã ´£Ü¥Ç ™Ë£á¥,
ÒÌı¨¯Jô ‹ÒòâFºâÓ¨ÓÓ£°íí
‚°¯£ò. ‹ıò ´CÇ ™Ë£áƺÇ∞ã
´£´Ó, ‚ÉËú ´Ó£NËOô ºàF
ÊÆıâ∂, ëëfiÉ´Ë £ºÉËú
ÒÌÒÇË´˜! ë‡á¨ÒÚ£˘
Ë£ÓÙòËú ‚ä´£∂ã Íá¨Ï
HÆà∂Ç ™Ë£á´ÏJºä£òËúí
‚°¯ º ™£°™Ò£N¨Ú Ô£°
ÆàFºÇA´¯°. ‹Óü∞ ‚¥à∂Ç
Ë£ÜÏ£Ë cÉËú fiºädòËú ‚°¨Ó
fiâÓà FºÒÌ Ô°˘£O´Ù Ô£ÉËú
™ÓKâ∂ ™Ë£á¥ MÜ´Ï£ã.
fiä™£ø∂ ÒÌÒǢ£AÚ
cÉËú fiºıºã ‹¨ÒF GÙı,
Í£âÓã Óıˆ, CKàÓ ∫Ëà∂Ï°
´£Ü´Ï£æÇ∞ º ´£v
™Ë£¥ÉËú £òä´£ãíí ‚°¯£ò.
H¯∞ ÓãFÚò fiºıºã ºı¨Û
ºıò £òà∂, ™ıÜËäÜ¥Ç
™Ë£á´Ï CKÇË, Ô£ÉË¿ã
¨ËàÓÜÆ CKà∂ ÒAõâÓ∂,
´£Ü´Ï£MΩã MøâFºÇA¯∂. 

& fiâFÛ£E ÓÉË´ıô, ∫ã¨&36.

‚ÉËú ıˆÇËäÆ
FºÒÌàF°´£∂ ÒÌÒË° 

7 ‹ÆËú ‚¥à∂ ¨ıàÓH¯∞
ÒÌÒ˨˜à Ó° ÒÆJô ‹ÒòàFÇ
™Ë£ú˜ ´ıá¥ã. ‚˘∂ ™KÚä£
ÒË° Íü¡ ™ÒLÓ£Ë fiºä£°.
‹ı˘∂ ÒÌÒË´˜£, Ô°∞
ºÒ˘£Ë fiºä£ú.
ıˆÇËäÆ ÒÌÒ˨˜
ÒÌÒË° Ó° ÒÆJô ‹ÒòàFÇ
™Ë£áÏ´£∂ fiºıºã Fؙ۰¡
Í£åâ∂ MøâÓ˘ò. fi¨Óä
£òàÓ∂ã ‹¨˘ıºã ÚÉËÛÒ£Ë
CKà∂ MÜÏ˘ò. H¯∞ ‹ıòËú
fiºıºã ‹ıò˘£Ë´ı ‚øâ∂
™Ë£áÏ˘ò. fi¨Ó G¨˘àÓ£ô
fiä™£ø∂ã CKäπ ıºã.
& Hâ∂, ™Í°¨˘&93.

fi∂ ™Í°¯ ıºÏã ÔÏâÓ
GËõÑC. ‚˘∂ CàFJ° ÒËú
FºÒÌàFô ËÙâ∂ ™Ë£ú˜
Ô£ÉËú ∞¥ãàF˘ò ‹¨˘ıº´Ò
™Í°Pºâ´Ó£ã. FºÒÌã ‚°¯ 

ı£åä¨ä Ú°¥àFÇ ™Ë£á¥
™á iܨÏÑ ´ÍòâÓ
fi˜ã™áË¿ã, ›áË¿ã,
Ò£äHú¨˜ iܨÏÑ ´ÍòâÓ
fi˜ã™á˨˜ªã ›á˨˜ªã
ºı¨Û™Ú£ºıò ´ËL ™Íå∂
ÒAõÑC ‹¨Ïı∂ ıˆÇËã.
Ò£äHú¨˜J° Í´Ë£ÓÛ° KS
IËæã ∞¡ãπàÓ˘ã ™Ë£áÏıò.
‹ıò ≤ü¡Ñ ˆô ∞Pà∂ä Æà∂Ç
™Ë£áƺâÓ£ò. ›Ë´ı, FºÒÌ
ÍÏÉ∞Ëú ∫Ææ ‹¨ÏâÓ H¯∞,
≤ü¡Ñ ˆô ∞PàÓ Mı£Óã
∂ıÉAÚ∂.
™áE° Í´Ë£ÓKÚ£˘ oÙ£,
ë낢∂ Óâ¨Ó ÂL Ò£≤¥Ó¨Ù
Ë¥¨ÒÚ£Ë ‚Fòäıò. ›ÓÙ£ô
™áE° YòıK¨ÍJô Æ.M.,

´ÛÆ´Ú£, ´ÏäKË£òÏò, v√ÜÏò
∫ÓLÚıü¨¯à ÓMòà∂ MÜÏ£òíí
‚°¡ ™º¨ÒÚ£ËÇ √P˘£ú.
ÒÌÒËQ° Í´Ë£ÓÛ˘£˘ KS,
ë뛢£ô ‚˘∂ Í´Ë£ÓÛ°
ÂLÒ£≤¥Ó¨ÙÇ ∞Pà∂Ç
Ëı¨Ùä¥ıò fiô¨Ù´Úíí ‚°¡
AáÏÙ£ËÇ √P˘£ò.
ëë‹äÆ™ÚQô ‚˘∂ Í´Ë£ÓK
ºı´Û ´£∂ã. fiıü¡Ç∞
ÍÒÒ£Ëä ´≤ı£úíí ‚°¯£ú oÙ£.
fi¨ÓÇ´ËÜÏ∂ã ÒáÏàFô
‹ÒòâFºâÓ ‹¨˘ıºã CKà∂
MÜÏ˘ò.
& HÛI˜£, Û£´ÒvıÛã.
fi∂ ‚° CPÚ Í´Ë£ÓÛQ°
FºÒÌàF°´£∂ ÔÏâÓ GËõÑC.
‚° fiÛáÏ£ı∂ Ò£Ò£æÇ∞ã,
˨ÏC Ò£Ò£æÇ∞ã fi¨Ï´Ú
˺à∂ ´Ò£Óô „üÜ¥, fiºıºã
ºı¨Û ºıò ™ı¡ÇË
›ÛãHàÓ˘ò. ‚˘∂ £ÜÆ Ë¨ÏC
Ò£Ò£æÏ° Ó£° ıCà∂ ıâÓ£ò.
›Ë´ı, fiÛáÏ£ı∂ Ò£Ò£
‹É∞ ıºıÓü∞Ç √Ï Ó¨Ï
™ÍåÚäÜÏ∂.
FºÒÌàF°´£∂ Õ°¡
Ò£Ò£Ç˨˜ªã ‹¨ˆà´Ó£ã.
Ô¥Ò£Ò£ iÛ£äπÏ´˘ Ë£ÌäÜÏ£ò.
‚˘∂ CPÚ Ò£Ò£MÏ㠙Ͱ¡
‹ıKÏã Ò°Qäπ ´ËÜ¥
M¥ÉË´˜° ‚°´¯°.
ëëÔ£° º Óı¡ã
™ÍåÚMô¨Ù´Ú. H° „° Ò°Qäπ
´ËÜË ´ıá¥ã?íí ‚°¡ M¨Ï
‹OàÓ£ò.
Ô£¬ã MÜ¥àÓÛMô¨Ù.
ëëcÉËú ‹¨˘ıºÇ∞ã
fi¨˜ÚıòÓ£´˘, MÜ¥Ç
™Ë£¥àÓ£ô ∞¨¯âÓ£ ´£iòËú?íí
‚°¡ ı£Óã πKâ´Ó°.
‹ıºã ÍK™Ú°¡ √PMÜ¥
Ô¥Ò£Ò£M° Ë£¨Ùà ™Ó£Ü¥
Ò°Qäπ ´ËÜÏ£ò. Ò˘ã fi¯ÉAÚ
Ô¥Ò£Ò£, Ó° fi¨˜Úı¨Û
‹äÆ´Ú …ÇA ‡ÑC ∫Ëòâ∂
Ëáaò ıÆàÓ£ò. ‹É∞ G°¯
‚ô´Ù£ò ËáËOΩ´Ò Ëáaò
Ë£ÌäÜÏ∂. fi∂ ›˘âÓÇ
Ëáaò ‚˘Ç √¯æã
´ıá¥Ò£ ‚°˘? 

& CâÓ£ÒE, Ò∂¨Û ●

cÉË¿ã ÓÉËú iÜ¥ FºÒÌÉËOô ÔÏâÓ ≤ı£ÛvÚÒ£˘ ËÙ£ÜÏ£Ç˨˜ ‚øF ‹¬äÙ£ã.
‹¬ä ´ıáÆÚ ∫ËıK: Ǻ˝ ´˚££, ™ÏôL HÛv, CÍ°v Ë£ã䙘Çv, ∫Óô Ò£Æ,
2/92, Ò£áÆÚà Í£¨Ù, ‚øãÃò, ™Í°¨˘ & 600008.

67

™ÍäÏãò 2011

‹ÇË£ & ÓɨË
‡¯æ ∫¨¯!
ë뇯æ ∫¨¯ËO°
™ÔºÇËã cÆÇË
FºÒÌàFü∞ä H¯∞ã
Í´Ë£ÓKËú ºıò e∂
ºıò ‹Ç˨¯
™Ë£ú˜ ´ıá¥ã.íí

C

Ù ‡¯æ ∫¨¯Ëú ÔÒÇ∞
fiÛàÓ ÍãÒâÓã
™Ó£Ïò£˘¨ı. fiFô
‹ÇË£&ÓÉ¨Ë ‡¯æã °¡.
fiıòËú C¡C¡
™£ºÜË¿ÇË£Ë Íá¨ÏJÜ¥Ç
™Ë£áÏ£Ωã ‹ÇË£¨ı
£òÜÆÇ∞ ‹ÙÉËKÇ∞ã
ÓɨË, ÓɨËÇ∞ ´Ô£Üv

ÓÚ£Kà∂ Ӻ㠋ÇË£ ‚°¡
£ÍäH¨Ìäπ I∞âÓ ‡¯æ
fi∂.
FºÒÌàFü∞ ∫°πã & H°πã
Æäπ M˚ÚàFô
Í´Ë£ÓKÇ∞ ‡ÓM ™Íåı∂Ï°
‡üÍ£Ëä¥àF Ó£¬ã Ô°∞
Æà∂ ‹ı¨˜ªã ÆÇËÑ

™ÍåÚæã. £Ï ÍãâÓÒ£Ë
‡ÉË¿Ç∞ „üÜÏ
HÛÑC¨˘Ë¨˜ ‹ı¿Ç∞
√P˘£ô ‹ıú ‹¨Ó
ÓMòÇË ‡ÓMÚ£Ë fiºÇ∞ã.
´ÔÛà¨Ó ÔôÙMÓÒ£Ë
Ú°¥àÓæã. π∂äπ∂
M˚ÚÉËOô ›òıã
„ü¥àÓæã. ‹ı¿¨ÏÚ
∫°´˘ü¯àFô ‡ÉË¿Ç∞
ÒAõÑC „ü¥ã. ‡ÉË¿Ç∞
ı£åäπ A¨ÏÇËMô¨Ù´Ú
‚°¡ G¨˘ÇË ´ıáÏ£ã.
Ë£Ùä ´£ÇAô ‡ÉË¿Ç∞ã
Ù ı£åäπËú A¨ÏÇ∞ã.
´£ÜÆ ´ıáÏ£ã
‡ÉËú Í´Ë£ÓK
ı£õǨËJô ™ıüP ™ü¡
Ùºã £Û£ÜÆ˘£ô, ‹âÓä
£Û£Ü¥ ‡É˨˜ªã ´Íºã.
„™˘°¯£ô cÉËúÓ£°
‹ı¿¨ÏÚ ‡â∂ ÍÇF.
£∂Ë£äπ
cÉËú ™KÚıÛ£Ë
fiºâÓ£ô ‡ÉËú CPÚ
ÓɨËÇ∞ cÉËúÓ£°
£∂Ë£äπ. ÍK, Óı¡ ‚ôÙ£ã
cÉËú ‚¥à∂Ç √P ıN
ÔÏàÓ ´ıá¥ã. Í£¨Ù¨Ú
ËÏÇ∞ã MF∫¨¯ Òü¡ã
ÓüË£äπÇ˨Ù˨˜
‹ı¿Ç∞ ™Í£ôLÇ
™Ë£¥ÇË ´ıá¥ã. ÔÜH°
™º¨Ò¨ÚÇ √P cÉË¿ã
‹ı¿Ç∞ ÔôÙ ´Ó£NÚ£å
fiºÇË ´ıá¥ã.
‡ÉËú Í´Ë£ÓKJÏã
´Ó¨ıä¥ã´£∂ ‹ı¿Ç∞
‡Óı cÉËú ‚ä´£∂ã
ÓÚ£Û£Ë fiºÇAlòËú
‚°¨Ó πKÚ ¨ıÇËæã.
≤Ë ∂ÇËÉËOô cÉËú
‹ı¿Ç∞ ‚ä´£∂ã
∂¨ÌÚ£Ë fiºä´° ‚°¡
‡¡FÚOÇËæã. ™ıOŒKô
fiºâÓ£ô ™ÏL´£°,
fi&™ÒJô ÕÙã ™Ó£ÏòHô
fiºÇËæã.
ºıò ´Ñ¨Í Òü¯ıò
´ËÜ∂ fiºıºÇ∞ã ÔôÙ∂.
‡¯æ˨˜ Ùä¥à∂Óô
‡ÉËú fi¨Ï´Ú ‡ú˜
‡¯æ∫¨¯ ∫°π ´£Ù
™ÔºÇËÒ£Ë fiô¨Ù ‚°¯£ô

‡ÉËú ¨ˆÚ π¨ËäÏ
›ôà¨Ó ‚¥à∂ ¨ˆÚ
G¨˘æËOô ÕõA
M¥ÉËú. ‡ÉËú Í´Ë£ÓKJ°
H¯âÓ Ô£¿Ç∞ ‹ıú
iÜÆü∞ Fؙ۰¡ ™Í°¡
›ÑÍKÚä¥à∂ÉËú.
‹ı¿¨ÏÚ ™ÔºÇËÒ£˘
´Ó£N¨Úªã ‹¨ˆà∂
Íòä¨Ûv £òÜÆ ™Ë£¥ÉËú.
‹ÇË£´ı£, Óɨ˴ڣ
fi˜¨ÒÇË£Ù G¨˘æËOô
ÕõA˘£ô ‡¯æ Ùä¥ã.
FºÒÌàFü∞ä H¯∞
CÙ ‹ÇË£&ÓÉ¨Ë ‡¯æ
∫¨¯ËOô FºÒÌàFü∞ H¯∞
fi¨Ï™ıO ‹ôÙ∂ GÛâÓÛä
HKæ „ü¥ı∂ã ‡á¥.
ëπàÓËã ´£°¯ ‡¯æ
Ôã∫¨ÏÚ∂. πàÓËà¨Ó ‚L
ËÆàÓ´£∂ c ‚äÆ ‹øÓ£å?
fiä´£∂ ‡¯™ı°¬ã
πàÓËà¨Ó c´Ú ËÆà∂Ç
∞ÓP MÜÏ£´Ú?í fi∂ º
ÓÉ¨Ë Ó° ‹ÇË£Mü∞
‚øFÚ ËÆÓàF° CÙ
ıKËú.
„° Ò£P MÜÏ£å?
FºÒÌàFü∞ä H¯∞
fiº Í´Ë£ÓKËO° ı£õǨË
F¨Í Ò£Pä ´£A¯∂. ´Û
iÜÆô fiºâ∂ Ù ıºÏÉËú
´Íòâ∂ Í£äHÜ¥ ÊÆ
M¨˜Ú£Æ Aòâ∂
™Ë£áÏ Ô£ÜËú G¨˘æ
ıÛMô¨Ù™Ú°¯£ô ‡ÉËú
‡¯æ Ùi˘Ò¨ÏA¯∂
‚°¡ ‹òàÓã. ‡Ï´˘
™ÍÚô¥ÉËú.
πFÚ ™£¡äπËú
2 Í´Ë£ÓKËú ´Û
iÜÆô H¯â∂ ı˜òâ∂
FºÒÌÒ£A ™ıö´ı¡
i¥Ë¿Ç∞ä ´£˘∂ã
‡¯Mô ‹âÓ ™ÔºÇËã
fiºäFô¨Ù. ´ı¡ Ù
πFÚ ‡¯æËú „üÜ¥
™£¡äπËú ‹FËÒ£A
M¥A°¯˘. ‹ıü¨¯
F¯ãÏ GòıAÇË ‹FË
Ëı˘ã ´Ó¨ı. π∞âÓ
iÜÆô ÔôÙ ™Ú™Û¥ÇË
IËæã £¥Ï ´ıá¥ã.
H¯âÓ iÜÆô ‹âÓ G¨Ù

fiô¨Ù. ‹ıòËú ‡É˨˜
∞¨¯, G¨¯Ë´˜£¥ ‹äÆ´Ú
„ü¡Ç ™Ë£úı£òËú.
fiäÆäÜÏ fiº
Í´Ë£ÓKËO° ‡¯Mô MKÍô
„üÜ¥ M¥A¯∂. Ó°
∂ÇËà¨Ó Aòâ∂ ™Ë£ú˜
G¨˘àÓ£Ωã ™ÍÚô¥ıFô
ÓÚÇËã „ü¥A¯∂. ‹Ó˘£ô
Í£Ó£ÛÌ ≤Ë, ∂ÇË
M̴ͣۨڣ¥ ´ѨÍ
G¡àF M¥A¯£òËú.
‚ıü¨¯ ™Í£ôÙÙ£ã? ‚¨Ó
™Í£ôÙÇ √Ï£∂?
π∞âÓ iÜÆô Ù
HÛÑC¨˘Ëú FºÒÌàFü∞ä
H¯∞ „üÏÇ √¥ã. ›˘£ô
‹∂ ‹ı¿¨ÏÚ i¥.
›Ë´ı ‹ıò˨˜ä üP
H¯âÓ iÜÆô √¡ıÓ£,
´ıáÏ£Ò£ ‚°¯ ÓÚÇËã.
Í´Ë£ÓKËOô ºıº¨ÏÚ
π∞âÓ iÜÆ˘ò ˆ¨Ò
MºãH˘£Ë fiºÇËÙ£ã.
ºıò Ô£ËgËÒ£Ë fiºÇËÙ£ã.
CPÚ ™á ™KÚ
ÒºÒ˘£Ëæã ™KÚ ™á
CPÚ ÒºÒ˘£Ëæã ´£Ë
´ÔKÏÙ£ã.
∂°ã ‹FËÒ£˘£ô...
‡ÉËú Í´Ë£ÓKÇ∞
„´Ó£ ∂°ã ‚°¡
´Ó£°P˘£ô, ‡ÉË¿Ï°
Aòâ∂ ™Ë£ú˜ MºãMô¨Ù
‚°¯£ô ‹ı¿Ç∞ ™ÔºÉAÚ
´Ó£N ÕÙã ‡á¨Ò¨Úà
™ÓKâ∂ ™Ë£ú¿ÉËú. C¡
ıÚ∂ ∫Óô ‡ÉËO¨Ï´Ú
‡ú˜ ™ÔºÇËà¨Ó
G¨˘æ¥àF ‹ı¿Ç∞ ›¡
Óô √P ‡¡∂¨ÌÚ£Ë
fiºÉËú.
‡ÉËú Í´Ë£ÓKJ°
∂°à¨Ó Ëá¥ã ˣ̣Òô
fiºÇË ´ıáÏ£ã. Ô£¨˜
‡ÉË¿Ç∞ ‹ı¿¨ÏÚ ‡ÓM
´Ó¨ıäÏÙ£ã. fiºıºã
ºıºÇ™Ë£ºıò ÇËÙÒ£å
fiºÇË ´ıá¥ã.
FºÒÌàFü∞ä H¯∞ πFÚ
‡¯æËú „üÜÏ£Ωã ‡ÉËú
‡¯æ H¯ä£ô „üÜÏ∂.
›Ë´ı fiºıºã
ºıºÇ™Ë£ºıò ›ÓÛı£å

fiºÇË ´ıá¥ã.
69

™ÍäÏãò 2011

™Ï

ôLJLºâ∂
AÜÏàÓÜÏ
200 A´Ù£ eÜÏò
™Ó£¨ÙMô fiºÇ∞ã
›ÇÛ£ º ıÛÙ£¡ πËõ™ü¯
≤ü¡Ù£ fiÏã. ‡º∂M°
HÛÙ ËMÎÛ£˘ Iò¸ Ë£Lä&°
H¯âÓ ·ò fi∂. ‹à∂Ï°
πËõ™ü¯ ÍÉWÓ Màı£°
‡vÓ£à Á¨Ú£x Ë£¬ã
fi´Ó ·¨ÛÑ ´ÍòâÓıò.
∫ËÙ£Ú Ë£ÙàFô ›ÇÛ£

∫Ëô Í£ãÛ£xÚàF°
Ó¨ÙÔËÛÒ£Ë Ò£P πËõ
™ü¯∂. 1526&ô fi∂ ∫Ëô
Í£ãÛ£xÚà¨Ó G¡MÚ £K°
›FÇËàFô ıâÓ∂.
1571&ô ‹Çò ›ÇÛ£Mô º
´Ë£Ü¨Ï¨Ú ËÜÆ˘£ò.
¸˝£ÉWò Òü¡ã ˚£¸Ë£°
›ÜCÇ Ë£ÙàFô ›ÇÛ£ ÔËÛã
Ô£Ù£π¯∫ã ≤ıü¯£ô
ÕÏäÜƺâÓ∂. ‹Fô
16 ∏¨ˆæ ı£JôËú.

›ÇÛ£¨ıä
£ºÉËú ‹ˆ∞...

fiâFÚ£Mô HKÜÆw ›ÜC
„üÜÏ H¯∞ ›ÇÛ£ ıÏ´Òü∞
∞FÇ∞ Ó¨ÙÔËÛ£ÇËäÜÏ∂.
fiºâÓ ´£FΩã
›ÇÛ£¨ı ‹ˆË£Ç∞ıFô
∫ËÙ£ÚòË¿Ç∞ ∫ÇAÚ É∞
fiºâÓ∂.
£òÇË ´ıáÆÚ fiÏÉËú
Ó£xÒ˝£ô : ›ÇÛ£Mô
£òÇË ´ıáÆÚ fiÏÉËOô
∫ÇAÚÒ£˘∂ ‡ÙËäHÛCàFä
™ü¯ Ó£xÒ˝£ô. Ú∫¨˘
ÔFÇ˨ÛJΩú˜ Ó£xÒ˝£ô
˚£¸Ë£° & ∫ãÓ£T° Ë
£Ó¨Ù ™ıOä¥à∂ã
G¨˘æÑC°˘Ò£Ë
M˜É∞A¯∂. ∫øı∂ã
ÍÙ¨ıÇËü˘£ô ›˘ fi¨Ó
22 ›á¥Ëú £¥Ü¥
1653&ô ËÜÆ ∫ÆàÓ£òËú.
Ó£xÒ˝£L° ∏¨ˆæ ı£JLô

∞Û£Q° ı£ÇAÚÉËú
™£PÇËäÜ¥ú˜˘. flÛ£Q°
ËÜÆÏÇ˨٠ıôΩÔò flÍ£
fi¨Ó ıÆı¨ÒàÓ£ò. fiÓ°
´ı¨Ùä£¥Ëú GËÛü¯¨ı.
Ó£xÒ˝£L° Ô£°∞ π¯∫ã
Cıäπ Ëü˘£Ù£˘ ≤ıKô
AˆÇ∞, ´Òü∞ Òü¡ã ™Óü∞
π¯ã ı£JôËú ‡ú˜˘.
HÛÓ£˘ ı£Jô ™Óü∞ π¯ã
‡ú˜∂.
Ó£xÒ˝£L° ∫ÇAÚ
ËÜÆÏàF° Ô£°∞
Õ¨ÙËOΩã ‡ÚòâÓ v…H
‹¨ÒÇËäÜ¥ú˜∂.
ËÜÆÏàF° Ô¥Mô
˚£¸˝£° Òü¡ã ∫ãÓ£T°
ËôÙ¨¯Ëú ‡ú˜∂. fiÛá¥
ËôÙ¨¯ËO° e∂ã
Ô£°∞ π¯ ≤ıòËOΩã
∏ ÇËÒ£˘ ´ı¨Ùä£¥Ëú
™ÍåÚäÜ¥ú˜˘. ËÜÆÏàF°
∫° ‹ˆË£˘ ´Ó£ÜÏ∫ã,
cœü¡ÇË¿ã, flÛ£QÚ
ËÜÆÏÇ˨٠£EJô
‹¨ÒÇËäÜ¥ú˜∂. ≤ü¡Ù£ä
ÚEË¿Ç∞ fiâÓ õG¨Ù
GãÒFªã, ÒAõÑCªã
‹OÇ∞ã. Ó£xÒ˝£ô ËÜÏ
‡ÓMÚ ™Ó£NÙ£OËú ÓÉAÚ
fiÏã Ó£xËÖÑ ‚°¡
‹¨ˆÇËä¥A¯∂.
™ÍÉ´Ë£Ü¨Ï : ›ÇÛ£Mô
Òü™¯£º ∫ÇAÚ fiÏÒ£˘
™ÍɴˣܨÏ. £∂˚£
‹ÇÛ£ô 8 ›á¥ËOô
‡ºı£ÇËäÜÏ∂. fiÓ° Ù
∞FËú ‹ÇºÇ∞ä H¯∞
˚£¸˝£° Òü¡ã ˜ÛÉËYä
Ë£ÙàFô ‡ºı£ÇËäÜÏ∂.
fiÇËÜÆÏàFô CıäπÇËüËú
‹FËã ‡´Ú£AÇËäÜÏ˘.
´Ë£Ü¨ÏJ° ∏¨ˆı£JLô
º ∞F¨Û iÛQ° C¨Ù
‡ú˜∂. Û£¸πàFÛ Ó˜F
‹ÒòCÉ Ó° ∞F¨Û
´ÒLºâ∂ ´Ë£Ü¨ÏÑ≤ıò
eFLºâ∂ W´ˆ ∞FàÓ iÛÑ
™ÍÚ¨Ù G¨˘æ¥à∂ı∂
´£ô ´Ó£°¡A¯∂.
´Ë£Ü¨ÏÇ∞ú ËáÌ£Æ
Ò£O¨Ë, ¸˝£ÉWò Ò˝£ô,
bı£´˘ ›ã, bı£´˘ Ë£É,
Àò¸˝£° Ò˝£ô ›AÚ¨ı
£òÇËà Ó∞âÓ¨ı. KÚ
‡ÓÚã ∫Óô ‹vÓÒ˘ã
ı¨Û fi∂ ÚEË¿ÇË£Ëà

F¯âFºÇ∞ã. Ó£xÒ˝£Lºâ∂
3 A´Ù£ eÜÏò …ÛàFô
‡ú˜ º ´Ë£Ü¨ÏJô
º ‹¨¯JLºâ∂ Ó£°
˚£¸˝£° Ó£xÒ˝£¨Ùä
£òàÓı£¡ Ó° fi¡F
Ô£Ü˨˜Ç ËNàÓ£ò.
CËâÓÛ£ : ‹Çò
™Ó£ÏÉAÚ fiÇËÜÆÏà¨Ó
1613&ô ¸˝£ÉWò ËÜÆ
∫ÆàÓ£ò. fiFôÓ£° ‹ÇK°
ÍÒ£F ‡ú˜∂. fiÇËÜÆÏã
fiâ∂, ∫vhã
ËÜÆÏÇ˨ÙäÆ ÍÙ¨ıÇËô
Òü¡ã CıäπÇ ËôÙ£ô
ËÜÏäÜ¥ú˜∂. ÔËKLºâ∂
10 A´Ù£ eÜÏò …ÛàFô
‡ú˜ fiÉ∞ ™Íô٠ϣÇR,
›Ü´Ï£ KÇ˚£ ›AÚ¨ı
A¨ÏÇ∞ã.
YQ Ë£ ´Û£¸£ : £ÛYËÇ
˨٠ıÆıàFü∞ º
‡Ó£ÛÌã. £∂˚£ ˚£¸˝£°
Ó° bı£° Òü¡ã ËM
˚∞ôÙ£M° G¨˘ı£Ë fi¨ÓÇ
ËÜÆ˘£ò.
„ÓÒ£∂ôÙ£M° ËôÙ¨¯ :
Àò¸˝£° Ó° Óâ¨Ó
ËÚ£≤b° ¨A° G¨˘ı£Ë
fiâÓ ™ıú¨˜ ÍÙ¨ıÇËô
Ò£O¨Ë¨Ú £ÛYË
ËÜÆÏÇ˨٠∫¨¯äÆ
ËÜÆ˘£ò. fiÉ∞Ó£°
Àò¸˝£Q° Ó£J°
ËôÙ¨¯ªã fiºÇA¯∂.
Ó£xÒ˝£ΩÇ∞ ∫°´
ËÜÏäÜÏ fiÇËÜÆÏã
Ó£° Ó£xÒ˝£ô ‡ºı£Ë
∫°´˘£ÆÚ£Ë fiºâÓ∂.
¸ßãÒ£ ÒF : fiâÓ
Ò F¨Ú ˚£¸˝£Q°
FºÒÌÒ£Ë£Ó ÒËú
¸˝£É›Û£ ËÜÆ˘£ò.
›ÇÛ£M° A˘£K ¸£ò
™ÍôΩã ıNJô
‹¨Òâ∂ú˜∂.
™ÍJ°Ü dÜÏòv ÍòÑ :
fi∂ ‡ÚÛÒ£˘ ´Ë£πÛÉ˨˜
‡¨ÏÚ ´Óı£ÙÚã. fiÓ°
´Ë£πÛÉ˨˜ ›ÇÛ£ ÔËK°
‚âÓ Õ¨ÙJLºâ∂ã £òÇË
∫ƪã. fiÓ˘ºA´Ù´Ú ‹Çò
ËÜÆÚ πËõ™ü¯ ‹ÇK ÍòÑ
fiºÇA¯∂.
‚°˘ cÉË¿ã ›ÇÛ£¨ıÑ
≤üPä£òÇË A˜ãH
& Ô£´Ï£Æ ●
MÜØò˘£?
71

™ÍäÏãò 2011

cÚ£? Ô£˘£?
´ıáÏ£´Ò

ëë∞¥ã ı£õǨË
ÒAõÑCÚ£Ë ™ÍôÙ
Ò£IÚ£ò & ÒºÒËú
ºı¨Û ºıò πKâ∂
™Ë£á¥ ÔÏÇË
´ıá¥ã.íí

F

ºÒÌàFü∞ H¯∞ º
™á ™£¡äπú˜
ÒºÒ˘£A M¥A¯£ú.
fiä´£∂ ‹ı¿Ç∞
‚F´Û ™£¡äπË¿ã,
´ı¨ÙÑ≤¨ÒË¿ã ‹FËã.
›˘£Ωã, ‹ı¿¨ÏÚ
™ÍÚôËOô Ò£IÚ£ò ∞ü¯ã
Ëá¥HÆà∂ ‹ıÒ£˘ä
¥à∂ã´£∂ ´Í£òâ∂
´£A¯£ú. ‹ı¿¨ÏÚ Ò£IÚ£ò
Ó£¬ã º Ë£ÙàFô ÒºÒËú
‚°¨Ó Ò¯â∂ M¥A¯£ò.
ÍÕË ›òıÙÛ£˘ ´˚££
´≤¨ËJô, ëë™KÚ
Ëã™QJô ¸ßQÚò
‹Cv™Ï°Ï£ËÑ ´ÍòâÓ£ô
ÓQÚ£Ë ‚∂æã ´ËÜË£Òô
™ÍåÚ ∫ÆÚ£Ó∂ ´£ô º
∞¥ãàFô π∂ ÒºÒËú
∏¨ˆA¯£ú. ‚ô´Ù£º¨ÏÚ
´Ó¨ı˨˜ªã ËıQÇA¯£ú.
´Ó¨ı™Ú°¯£ô ´ı¨ÙÇ∞ä
´£å, ∞ˆâ¨Ó ı˜òÇËæã
™ÍåA¯£úíí ‚°¯£ò.
Ù i¥ËOô fi°¡ã
ÒºÒËú b£ıOÇ∞ Ô¨Ë
ı£ÉËÙ£Ò£? áƨËÇ∞ Ó£å
iÜ¥Ç∞ ´£ËÙ£Ò£? ´£°¯
Ù M˚ÚÉ˨˜ Ò£IÚ£òÓ£°
bòÒ£QÇA¯£ò.
Ò£IÚ£K° Ëı˘àFü∞
‡ÉËú Ò£IÚ£ò ‡É˨˜
´Ò£ÍÒ£Ë ÔÏàFÚ´£∂ ‚äÆ
ıºàÓäÜØòËú. fi¨Ó Íü¡
´Ú£CàÓ£´Ù £F HÛÑC¨˘
bòâ∂ M¥ã.
Ò£ü¯É˨˜ ıÛ´ıüËæã
‡ÉËú Ë£ÙàFü∞ã,

fi°¨¯Ú Ë£ÙàFü∞ã
G¨¯Ú MàFÚ£ÍÉËú
‡ú˜˘. fi°¨¯Ú ÒºÒËú
´ı¨ÙÇ∞ä ´£å ËÌı¬Ï°
∞¥ãà¨Ó GòıAÇË
‡ÓMÚ£Ë fiºÇA¯£ú.
‹ı¿Ç™Ë°¡ ÓQ ˢæËú,
‚áÌÉËú ‡á¥.
Ú£ºÇ∞ã Eâ∂ ´£Ë£Òô
fi¨Ìâ∂ ı£ˆ MºãπA¯£ú.
fiâÓ Ò£ü¯à¨Ó πKâ∂
™Ë£ú˜æã.
cÉË¿ã CP∂ Ò£¡ÉËú
ëë‹Ï ‚°˘, fi∂ Ô£ÉËú
∞ÇËKô ‹ôÙ, ÍÜÆJô
ͨÒÚô ™Íå´Ó£ã.íí
ë낢Ç∞ ™ıOò G¯ã Ó£°
HÆÇ∞ã. ‹øàÓÒ£˘
ıòÌÒôÙ.íí
ëëiÜÆ° ‡Üπ¯ ´Ó£ü¯à¨Ó
Ò£ü¯£´Ó. fi∂´ı Ô°¯£Ë
fiºÇA¯∂.
fiäÆ iÜÆô ÒºÒËú
™ÍåÚ G¨˘Ç∞ã GÚ£ÚÒ£˘
Ò£ü¯ÉËOô Ó¨ÙJÏ£bòËú.íí
cÉËú Ò£IÚ£ò ‚°Ó£ô...

ÒºÒËú π∞âÓ iÜÆô
Ó£¬ã º ‡¡äH˘ò
›ıÓü∞ Ò£IÚ£ºÇ∞ ™KÚ
É∞ fiºÇA¯∂.
‡ÉËú ÒºÒË¿Ç∞ ‡ÉËú
∞¥ã ıˆÇËÉ˨˜ Ëü¡Ç
™Ë£¥ÉËú. ‹ÆÇËÆ ËÆâ∂
´Í£bòËú.
ÒºÒ˨˜ πËõâ∂
´≤ıÓ£ô ‹ıú Ò˘Fô
‡É˨˜ä üP ÔôÙ
‚áÌã „ü¥ã.
‹ı¿¨ÏÚ ∫ÚüC˨˜
Ú˘ü¯∂ ‚°¡ Â∂ÇË£Òô
£Û£Ü¥ÉËú.
‡ÉËú Ò£IÚ£ò ‡ÉËOÏã
ÔÏâ∂ ™Ë£áÏ∂ ´£ô
ÔÏÇË£Òô ÔÜπÏ°
ˆ∞ÉËú.

G¨˘æ¥àÓÙ£ã. ‡ÉËú
‚áÌÉ˨˜ ‹ıú e∂
FEÇË£bòËú. iÜÆ´Ù£, Ó°
‹¨¯J´Ù£ „Ó£ı∂ Ò£¡Óô
™ÍåÚ MºãH˘£ô fl´Ë£
£òÇË£Òô „üËæã.
ëëÒ¨˘MÇ∞ ‹Æ¨ÒÚ£A
MÜÏ£°.íí
ëëF˘∫ã ™ıO´Ú
≤ü¡AlòËú. iÜÆô Ë£ô
GüFô¨Ù.íí
ëëÒºÒË¿Ç∞ F˘∫ã
˚£äHÉ ™ÍåÚ ´ıá¥ã.
I∞âÓ ™ÍÙı£O.íí
ëë√äHÏ£Òô Ó£å iÜÆü∞
´£ËÇ√Ï£∂.íí
ëë´Ôü¡ ‡ÉË¿Ç∞ú ‚°˘
Íá¨Ï?íí ‚°¡ ´≤ı¨Ó
Ò£üPÇ ™Ë£ú¿ÉËú.
fiâÓ ı£òà¨ÓËú
ÒºÒ˨˜ ı£õÔ£ú
∫øı∂ã ‡ÉËOÏIºâ∂
MÙÇA ¨ıÇ∞ã. ‡ÉËú
Ò£IÚ£ò ‡É˨˜ ÔÏàFÚ
‹´Ó MÓÒ£Ë ‡ÉËú
ÒºÒ˨˜ cÉËú ÔÏàÓ
´ıáÏ£ã. ‹ä´£∂ cÉËú
ıºâFÚ¨Ó G¨˘à∂ä
£ºÉËú. ‡ÉËú ÒºÒËO°
∞¥ãàÓ£ò ‹âÓv¨Ó
´ÍòâÓıÛ£Ë fiºâÓ£Ωã
‡ÉË¿Ç∞ ÓÉËú Ò˨˜
™Ë£¥àFºÇA¯£òËú.
ÒºÒËO° ™ü´¯£¨Û
ÒKÚ£¨ÓªÏ° ÔÏàÓæã.
fiÓ˘£ô ‡ÉËú ÒºÒËú
ÒAõÑCÚ¨Ïı£ú.
ÒºÒËú ´ı¨ÙÇ∞ ™Í°¯£ô...


‡ÉËú Ò£IÚ£ò ‡É˨˜
´ı¨ÙÇ∞ ‹¬äMô¨Ù
‚°Ó£ô ‡ÉËú ÒºÒ˨˜
ËÜ¥ä¥àÓ£bòËú.
‹ıº¨ÏÚ ´ı¨ÙÇ∞ ÒFäπ
™Ë£¥ÉËú. fiÓ˘£ô ‡ÉËú
´Òô ‹ı¿Ç∞ ÒKÚ£¨Ó
‹FËKä∂Ï° fiºıK¨Ï´Ú
ÔôΩ¯æ „ü¥ã.
‹ıú ´ı¨Ù¨Ú
´ËıÙÒ£Ëä ´Í£bòËú.
‹ıú ´Òô ‚ôÙ£
£Ûà¨Óªã ´£Ï£Òô
´ı¨Ù¨Ú Aòâ∂
™Ë£ú¿ÉËú.
´ı¨ÙJô ∫°´˘¯

‡üÍ£Ëä¥à∂ÉËú.
‹ıº¨ÏÚ ÍË ·NÚò˨˜
¨ıà∂ Íâ´ÓËäÏ£bòËú.

Ò£IÚ£ò πKâ∂ ™Ë£ú˜

ı£ø Òü¡ã ı£ˆM¥!

ÒºÒËO° ›¨Í¨Ú ÃòàF
™ÍåªÉËú
Ó° FºÒÌ ı£õǨË
∞Pà∂ ÒºÒË¿Ç∞ CÙ
ˢæËú fiºÇËÙ£ã. ´ı¨Ù
™Íå∂ ËÌıºÇ∞ ‡Óı´ı£,
ıºÉË£ÙàFü∞ ´ÍIà∂
¨ıÇË´ı£ MºãÙ£ã.
‹ı¿¨ÏÚ ™£¡äπ˨˜ÒºÒËú ™ü´¯£¨Û
G¨˘à∂ ËÙÉA˘£ô
Ô£ÏËã ‚°¡ √¯
´ıáÏ£ã.
‹ıú ´ÛÚÆÚ£Ë H¯âÓ
iÜ¨Ï Ò¯â∂M¥ı£ú ‚°¡
‚áÌ ´ıáÏ£ã.
iÜÆô ´ı¨Ù ™ÍåÚ ∫ø
≤ÓâFÛã ‹OÇËæã.
∞¡ÇW¥Ëú ´ıáÏ£ã.
ÒºÒËO° ‡Ìæ, ‡¨Ï,
ˆÇË&ıˆÇËã üP ´ËL
™ÍåÚ ´ıáÏ£ã.

ÒºÒËú ËıQÇË!
Ò£IÚ£¨Û ÒFÇËæã.
Ò£IÚ£ò ‡ÉËú ´Òô
´Ë£Ò£Ë fiºâÓ£ô
´Càbòà∂Ç ™Ë£ú¿ÉËú.
‡ÉËOÏã ‹ıºÇ∞ä
HÆÇË£Ó ıˆÇËà¨Ó
Ò£üPǙˣú˜æã.
● ÒºÒËú ıâÓ∂ã Ò£IÚ£ò
Ó° ÓMÇ∞ ›à∂
ıâ∂MÜÏ∂ ‚°¯
£∂Ë£äü¯ ‡Ìò¨ı cÇË
´ıá¥ã.
Á´˚° Æ¨Í˘ò
‹¬ÃF ™¸J° ´≤¨ËJô,
ëëÒ£IÚ£ò ‚°¯∂´Ò
‚ô´Ù£ºÇ∞ã º MôLÚ£˘
∫Ëã Ó£° G¨˘æıºA¯∂.
àFK¨ËËOΩã,
™Ó£¨ÙÇË£ÜCJΩã fi∂
´£°¯ ™ÍåFËú
™ıOÚ£A°¯˘. ‚° ˺à∂
‚°˘™ı°¯£ô, Ò£IÚ£ò &
ÒºÒËú Â´Û iÜÆô fiºÇË
´ıá¥ã ‚°¬ã´£∂
fiºıºã ‹°πÏ° ˆË
´ıá¥ã ‚°¯£ò.
Ó¨Ù∫¨¯ fi¨Ï™ıO
Ó£° Ò£IÚ£ò&ÒºÒËú
HÛÑC¨˘Ç∞ Ë£ÛÌÒ£å
fiºÇA¯∂. Ò£IÚ£ò ÒºÒ˨˜
Ó° Ò˨˜ä ´£ô ÔÏàÓ
´ıá¥ã. ºıò ‚áÌàFü∞
Òü¯ıò ÒFäπ ™Ë£¥ÇË
´ıá¥ã. fiÓ˘£ô
fiºıºÇA¨Ï´Ú ‡¯æ
fiQ¨ÒÚ£Ë fiºÇ∞ãíí
‚°¯£ò.
& Ë£.MÍ£Ù£ÜC ●

73

™ÍäÏãò 2011

∞ˆâ¨ÓËú ‹ÏÇ∞∫¨¯Ú£ô
£FÇËäÜÏ£ô...

âFÚ£Mô AÜÏàÓÜÏ
25 ÍÓiÓã ∞ˆâ¨ÓËú
ÙÍ£LÚ£˘
∞ˆâ¨ÓËO° IÛÜÏΩÇ∞ã,
‹ÏÇ∞∫¨¯Ç∞ã
›˜£A¯£òËú. ‹Ó˘£ô
£FÇËäÜÏ ∞ˆâ¨ÓËú ‡Ïô
Òü¡ã Ò˘ gFÚ£Ë Ó£õæ
Ò˘ä£°¨ÒÇ∞ ›˜£A¯£òËú.
Ò˘ÑC¨Óæ
fiäÆäÜÏ ™Ë£¥¨ÒËú
™Íåªã ∞ˆâ¨ÓË ¨˜ ›åæ
™ÍåÓFô Ù M˚ÚÉËú
™ÓKÚ ıâ∂ú˜˘. CÙ
∞ˆâ¨ÓË¿Ç∞ ∞¥ãàF˘K°
ËıQäπ, £Íã A¨ÏÇË£ÓÓ£ô,
Òü¯ıòËO° Ëı˘à¨Ó flòÇË
fiäÆ ™Íåı∂á¥. CÙ
∞ˆâ¨ÓËú fiäÆäÜÏ
™Ë£¥¨Ò˨˜ Ó£´˘
‹¬MÇË ´ÔòâÓÓ£ô, ‹´Ó
´£Ù Òü¯ıò˨˜ ∂°π¡àF
›˘âÓã Ë£
ı£òËú. CÙò
Æ.M., CQÒ£, fi°Ïò™ÔÜ,
iÆ´Ú£ ´Ëãv ‹ôÙ∂
iÜÆΩú˜ ´Ò£ÍÒ£˘
õG¨ÙÚ£ô £FÇËäÜ¥ã
‹äÆ´Ú ™ÍåÚ ∫ÚΩı£òËú.
ÔÜ£˘ ‹∞∫¨¯
Í£Ó£ÛÌÒ£Ë Ò˘∫FòÑC
fiôÙ£Ó Ë£ÛÌàF˘£ôÓ£°
∞ˆâ¨ÓËú fiäÆ ÔÏâ∂
™Ë£úA°¯˘ò. £FÇËäÜÏ
∞ˆâ¨ÓËú ™Ò˜˘Ò£Ë
HÛÑC¨˘¨Ú ‚Fò
™Ë£úA°¯˘ò. ∞ˆâ¨ÓËú
ÓÉËú HÛÑC¨˘¨Ú ı£å
MÜ¥ √¡ı∂ IË ‹ıCÚã.
‹´Ó ´ÔÛã HÛÑC¨˘
‹FËÒ£˘£ô, ‹¨Ó
™KÚıòËú Ó¨ÙJÜ¥
bòä∂ã ∫ÇAÚÒ£∞ã.
‡Ó£ÛÌà∂Ç∞ ‡ÉËú
∞ˆâ¨ÓJÏã fiäÆ
£Fä¨ÏâÓ ‹P∞PËú
™Ó°ÜÏ£ô ÔÜπ Òü¡ã
‹°πÏ° ‹ıò˨˜
‹ºAô ‹ÒòàF

Ë£ÛÌà¨Ó MÍ£KÇËæã.
´Ó¨ı fiôÙ£Òô Ú£º¨ÏÚ
IÛÜÏΩÇ∞ã ‹ÆEÚÇ√Ï£∂
‚˘æã πKÚ ¨ıÇËæã. cÉËú
ÔÜ£Ë fiºâÓ£ô ∞ˆâ¨ÓË¿ã
ÓÉËú Ò˘Fô ‡ú˜¨Ó
‡ÉËOÏã Ò¨¯ÇË£Òô
√¡ı£òËú. ∞ˆâ¨Ó˨˜
£Û£ÜÆ ‹ıòËO°
Ò´˘£Ùà¨Ó ‡ÚòàÓæã.
‹Ó˘£ô ‹ıòË¿Ç∞ Ó£õæ
Ò˘ä£°¨Ò „üÏ£∂. √Ï´ı
‹ıòËú ‚âÓ IÛÜÏΩÇ∞ã
‹ÆEÚ Ò£ÜÏ£òËú.
‹öıä´£∂ ‹ıòË¿¨ÏÚ
›CKÚòËú Òü¡ã Ôáò˨˜
ÍâFà∂ ´Íæã. ™Ó£Ïòâ∂
∞ˆâ¨ÓËú Ò˘Ó˜Mô
£FÇËäÜƺä∂ ™ÓKâÓ£ô
WõÇËáÏ ›´Ù£Í¨˘Ë¨˜
H°ü¯æã:
● YÛ£˘ ‡Ïô JüC :
™Ó£Ïòâ∂ ‡Ïô JüC
™ÍåÓ£ô, Ò˘Ñ´Í£òæ
cÉ∞ã. ‡ÏLô „ü¥ã Ù
´Ô£åË¿ã MÙ∞ã.
● Íà∂ú˜ ‡Ìæ : ‡Ïô
Òü¡ã Ò˘ ı˜òÑCÇ∞à
´Ó¨ı ÍàÓ£˘ ‡Ìæ.
fiäÆäÜÏ Ò˘ÑC¨ÓæÇ∞
›˜£˘ ∫FÚıò Òü¡ã
∞ˆâ¨ÓË¿Ç∞ ÍÒÑYÛ£˘
Íà∂ú˜ ‡Ìæ ‹ıCÚã.
fi∂ ´Í£ò¨ı ‹Ëü¯æã,
Õ¨˜¨Ú Ùä¥àÓæã
‡Óæã.
● ‡¯ÇËã : …ÇËI°¨ÒÚ£ô
∞ˆâ¨ÓËú C¥C¥ä£Ëæã,
˨˜ä£Ëæã,
ıºàÓÒ£Ëæã Ë£ÜCÚOäò.
fiÛMô 8&9 ÒE …ÇËã
IËæã ‹ıCÚÒ£˘∂.
● Í∫Ó£Ú ‹ÉWË£Ûã :
∞ˆâ¨ÓË¿Ç∞ ÔáòËú
fiºÇË ´ıá¥ã.
∞ˆâ¨Ó´Ú£, ∫FÚı´Û£,
ÓQ¨Ò Ò˘ÑC¨ÓMü∞
…á¥Óô ‹OÇ∞ã.
∞ˆâ¨Ó˨˜ M¨˜Ú£Ï
Òü¡ã Í∫Ó£Úä EËOô
fl¥¥ãÆ ·Ç∞MÇËæã.
● Ò£¡Óô : ∞ˆâ¨Ó
Ò˘Ó˜Mô £FÇËä
ÜƺâÓ£ô, Íâ´Ó£˚Ò£˘
Òü¡ã ›ÇËäÃòıÒ£˘
CâÓ¨˘¨Ú ı˜òÇËæã.
& Ï£ÇÏò HÛÍ£à ●

ÍãÇ

´£ÜÆJô É∞ ™ü¡, ÓÉËú F¯¨Ò¨Ú
GœHà∂ Ù K≤˨˜ ™ıôΩÉËú.

ÍãÇ&°
욒
ı£ÍËòË
ú
Ò
ü¡ã
πàFÍ£L
fiâÓ ´Ó Ç ∞ˆâ¨ÓËú
´£ÜÆJ CÚ ‹˜MÙ£˘
ô ËÙâ
ÓÉËú  ∂ ™Ë£ú˜
úO
›CKÚò
/
Ó
¨Ù¨
›CKÚ¨
Û ‹Ë Ò
æã.

AÁäÜ ´˝ãòv  

´ÓCÚ ‹˜MÙ£˘ ÊMÚã ı¨ÛÓô Òü¡ã ËÜ¥¨Û
‚ø∂Óô ´£ÜÆ. fiFô ËÙâ∂ ™Ë£á¥ ÓÉËú
¨ÏäπàF¯¨˘ä ¨¯Í£ü¡ÉËú.
ÆJô
fiä´£Ü ‹¨˘à∂
‡ú˜
Ô£ÜÆô ¿ã ËÙâ∂
ã
úOË
∫Óô 8& ,
3
.
ã
£
Ù
ı
™Ë£ú˜
ã Ò£Ì
Ω
J

Û
¨
ı∞äπı ú fiFô ËÙâ∂
M
Ò£Ì Ë ÉËú úOÇ∞
Ó
™Ë£á¥ Ò ´ÍòÇËæã.
™º¨
fiâÓ ´£ÜÆ¨Ú ÔÏàÓ ÍãÇ&°
∞ø ÓÉËú úOÇ∞ ıºã.

´ÙäÏ£ä

™Û£ÇË K≤

ãò K≤

‚ÉËú A¨˜Ëú 12 Ò£GÙÉËO° Ó¨ÙÔËKΩã ‡ú˜˘.

›ÑÍKÚ K≤

ÍãÇ
úO ´£ÜÆJ°´£∂ ÓÚæ™Íå∂ fiâÓ £Ûà¨Ó GÛäH
ÓÉËú ¨Ïäπ˨˜ªã ´Íòà∂à ÓÛæã. 

—...........................................................................................
—...........................................................................................
—...........................................................................................
—...........................................................................................
—...........................................................................................
—...........................................................................................
—...........................................................................................

‚øÓ Òü¡ã ıáÌã bÜÏ ´Ó¨ıÚ£˘ıü¨¯
Ó£ÉË´˜ ™Ë£á¥ ıÛæã.

ÊMÚã ı¨ÛÚ Òü¡ã ËÜ¥¨Û ‚øÓ ÍãÇ ÕÙã
Ë£AÓã ‹OÇËä¥ã.

´£ÜÆJô É∞ ™Ë£á¥ 3 ´ÙäÏ£äËú, ™Û£ÇË K≤
Òü¡ã Ù ËáËıò K≤˨˜ ™ıôÙæã.

™ıüP ™ü¯ıò Ô£ÜÆ° πËõ™ü¯ ı˘MÙÉ∞
ÍÛÌ£ÙÚà¨Óä ≤üPä £òÇ∞ã ãò K≤ã ‡á¥.

´ÒΩã MÛÉË¿Ç∞ úO Òü¡ã W´ˆ ‡ú˜ ∫ËıKJô ™Ó£Ïòπ ™Ë£ú˜æã:
ÍãÇ, ™ÏôL HÛv, fi&3, ¸á´Ïı£Ù£ ‚v´ÏÜ, π∂ ™ÏôL & 110055.
Á´£° : 011ñ41398888 EXTN : 248, 310, 338 ™Í°¨˘ Á´£°&044&28554448, 32994005
fi&™ÒJô — uma.narayana@delhipress.in, rooma.bawa@delhipress.in
FOR MORE DETAILS VISIT US ON www.facebook.com/pages/champakhindi 

™Úò
ıÚ∂
iÜ¥ MÙ£Íã
™Ò£¨ô Ôãò (™ü´¯£K°)
fi&™ÒJô
úOJ° ™Úò
ÔËK° ™Úò

‚ô´Ù£º¨ÏÚ i¥ËOΩã

‚ô.C.Æ. ÆM!

‚ô

.C.Æ. ÆM Íâ¨ÓJô
‹P∫ËÒ£˘∂ã,
‹¨˘ıºã ‹¨Óä
™º¨ÒªÏ° Ë£Ì ›ÛãHàÓ∂
ÒÜ¥ÒôÙ£Òô ‹âÓ ÆM&¨Ú
ÓÉËú iÜÆ° º ‹ÉËÒ£ÇAÇ
™Ë£ú˜æã ∂ıÉA MÜÏ˘ò.
fiä™£ø∂ ‚ô.C.Æ. Òü¡ã
䘣vÒ£ ™Ó£¨ÙÇË£ÜCËú
fiÓÚàFô ÒÜ¥ÒôÙ£Òô
Âö™ı£ºıK°
ıÛ´ıü¨¯JΩã fiÏã™¯
›ÛãHà∂ MÜÏ˘.
£˘£´˙£QÇ Ëã™Qªã,
Í£ã˙É Ëã™Qªã,
100 fi°Ñ¨Í MÏ ‹FË
‹ËÙ∫ú˜ fiàÓ¨ËÚ
™Ó£¨ÙÇ Ë£ÜC˨˜à
ÓÚ£KÇA°¯˘. vÇg° IËä
™KÚÓ£Ë fiºäÓ£ô ÒÇËú
fiFô Ïã £òÇ∞ã´£∂
F¨Û‹ÛÉAô Ïã £òä∂
´£ô ‡ÌòA°¯˘ò. fiÓ°
Ë£ÛÌÒ£Ë ‹ıòËú ÒAõÑC
fiÛÜÆä£A¯∂.
䘣vÒ£ ÆM&¨Úªã,
‚ô.C.Æ. ÆM&¨Úªã
£˘£´˙£QÇ Íâ¨ÓJô
‹P∫Ëã ™ÍåıÓü∞ ∫°´
CÙ Ëã™QËú fiàÓ¨ËÚ

™Ó£¨ÙÇË£ÜCËO°
Mü¨˘¨Úà ™Ó£ÏÉA MÜÏ˘.
›˘£ô ‹¨ı ™ıö´ı¡
‹˜æËOô A¨Ïà∂ ıâÓ˘.
fiä™£ø∂ã 18 fi°Ñ ∫Óô
60 fi°Ñ ı¨Û ‡ú˜ ‚ô.C.Æ.
Òü¡ã 䘣vÒ£ ÆM&ÇËú
Ò£òÇ™ËÜÆô ‚OÓ£ËÇ
A¨ÏÇA°¯˘. fiºäH¬ã Ô£ã
√¡ã ™Ó£¨ÙÇË£ÜCËú
fiıü¨¯ MÏ C¯ä£˘¨ı.
π∂ ‹P∫Ëã
£˘£´˙£QÇA° πFÚ
‹P∫ËÒ£˘ 150 fi°Ñ
™Ó£¨ÙÇË£ÜC ‡ÙA°
IËä™KÚ ™Ó£¨ÙÇË£ÜC
›∞ã. fiÓ° Ïã 9 ´Ë£ÆÇ∞ã
‹FËÒ£˘ HÇ˙ô˨˜
fi¨Ìà∂ ‡ºı£ÇËä¥A¯∂.
fi∂ ÓMÛ 103 ‹É∞Ùã ‡ú˜
Òü™¯£º ™Ó£¨ÙÇ
Ë£ÜC¨Úªã £˘£´˙£QÇ
Ëã™Q Íâ¨ÓJô ‹P∫Ëã
™Íå∂ú˜∂. fiFô ıºã
ÏÉËú 2 ´Ë£ÆÇ∞ ´ÒΩú˜
HÇ˙ô˨˜ fi¨Ìà∂
‡ºı£ÇËä¥A¯∂.
™KÚ Ëã™QËOô
°¯£˘ £˘£´˙£QÇ ‹FËã

ëëC¯âÓ
Ï∂ôLÚã,
ÆTÜÏô ´Ï£ôH
ÍæáÜ ‚°¡ Ù
C¯äπ fiÚôπ˨˜Ç
™Ë£áÏ∂,
‚ô.C.Æ.ÆM.íí

´Íä¥ı∂ ´£Ù´ı,
Í£ã˙É∞ã ´Íä¥A¯∂.
fiÇËã™Q fi∂ı¨Û
‹P∫ËÒ£˘ ™Ó£¨ÙÇ
Ë£ÜCËOô IËä™KÚ∂
102 fi°Ñ ÆM ›∞ã.
‹AÙ ‡ÙË Íâ¨ÓJô
103 fi°Ñ ÆM Ó£° fi∂ı¨Û
‹P∫ËÒ£˘ ™Ó£¨ÙÇ
Ë£ÜCËOô ™KÚ∂. ›˘£ô
fiä´£∂ £˘£´˙£QÇ Ëã™Q
150 fi°Ñ ÆM&¨Ú ™ıOJÜƺä∂ º IËÑ C¯âÓ
∫ÚüCÓ£°.
‹¨˘ıK° ‹HÒ£˘ã ™ü¯∂
fiâÓ ™Ó£¨ÙÇË£ÜC¨Ú
iÜÆô ¨ıàÓ£ô CQÒ£
£òÇ∞ã ‡Ìòæ A¨ÏÇ∞ã
‚°∂ ‹¨˘ıK° ‚áÌã
›∞ã. ‹âÓ ‹˜æ
ÒAõÑCÚ¨ÏıÓ£Ë ‹ıòËú
√¡A°¯˘ò. F¨Û ‹ÛÉË
‹˜¨ı MÏ ‡ÉËú ‹¨¯
™KÓ£Ë fiºâÓ£ô, Ó£ÉË¿ã
‹Ó° ÆTÜÏô, ´Ï£ôH
Íæá¨Ï ‡ÌÛÙ£ã. fi¨Ó
ÆM&J°
äò £vÜ ËãäŒÜÏò
‚°¡ã √¯Ù£ã. Ë£ÛÌã, Òü¯
ÆM&ËO° ÏÉ˨˜ MÏ fiFô
Ïã ∂ôLÚÒ£Ë fiºÇ∞ã.
™Ó£¨ÙÇË£ÜC ÜϨ˘
‹øàFÚ∂㠇ϴ˘ Ïã
£òÇËÙ£ã. ≤Ò£ò fiÛáϨÛ
eÜÏò ‹ËÙ∫ú˜ fiâÓ
™Ó£¨ÙÇË£ÜC¨Ú ¨ıäÓü∞à
Ó∞âÓ fiÏã ´Ó¨ı. ™Ó£¨ÙÇ
Ë£ÜCJ° ´Òô äŸ´Û Æ.M.Æ.
¨ıäÓü∞ã ıÍF ‡ú˜∂.
Óü´£∂ π∂ ıÛı£Ë 3Æ
Æ.M. √Ïıâ∂ MÜÏ∂.
&›˘âF ●
77

™ÍäÏãò 2011

b

£M° FºÒÌã
∫Æâ∂ ‹ÙÉË£Ûä
âÓô √Ïã ˨٪∫°
Ù ÙÜÍÉËú ™ÍÙæ
™Íå∂ ‹ÙÉËKàÓ
FºÒÌ iÜÆô ´Í£Ëã
Ó£áÏıÒ£ÆÚ∂. Ë£ÛÌã
‹ÙÉË£Ûä âÓLô I°ËCæ
„üÜ¥ b£M° Óâ¨Ó
ı£õÔ£ú ∫øı∂ã
ËwÏäÜ¥ Íã£FàÓ Ìã
bJô ‚Kâ∂ Í£ãÙ£Jü¡.
b Mà¨Óä £òàÓ b£M°
Óâ¨ÓÇ∞ Ò£Û¨Ïäπ „üÜ¥
›vàFK, ›´Û˚° ‚°¡
‚Fò£Û£Ó ™ÍÙæËú
‹FËKàÓ˘.
ı£õǨËJô FºÒÌà¨Ó
‚ô´Ù£ºã ÒAõÑCËÛÒ£˘

‚°¡ Óı¯£Ë ‚áA¯£òËú.
‡á¨ÒJô 5 ÙÜÍã œ£å
Ë£äd¥ ™Ó£¨ËÇ∞ 0.50&Lºâ∂
3.05 ÍÓiÓã HKIÚã
™ÍΩàÓ ´ıá¥ã. 2 ÙÜÍã
œ£åÇ∞ 3,770 œ£å
HKIÚã ™ÍΩàÓ ´ıá¥ã.
Ò£òÇ™ËÜÆô Ù Ëã™QËú
‡ÓıÇ Ë£àFºÇA°¯˘.
fiFô CÙ M˚ÚÉ˨˜
Ëı˘àFô ™Ë£ú˜
´ıá¥ã.
FºÒÌ Ë£äd¥
FºÒÌ Ë£ädÜ¥
FÜÏàFô ´ËÜÏKÉ, ´Ò´Ûx
˝£ô, π´Û£AÓò, äŒÜÆCÚ°,
∞Ç, Ï£ÇÏò, ´£Ü´Ï£AÛ£H,
IŒCÇ £òÜÆ

FºÒÌ

Ë£äd¥
‚¥à∂ MÜØò˘£?
ëëÒAõÑCËÛÒ£˘ FºÒÌ
GËõÑCJô b Mà∂ ‹ôÙ∂
´ı¡ „´Ó¬ã Mà∂ ÔÏâ∂,
Íâ´Ó£˚ã ∂ÇËÒ£Ë Ò£¡ıÓü∞
∫°, FºÒÌ Ë£äd¥ ‚¥ä∂
ÔôÙ∂.íí
GËõÑCÚ£Ë G¨˘à∂ ÒAˆ´ı
MºãπA¯£òËú. ËáaºÏ°
‹ôÙ. ‡ÉËú ı£õǨËJ°
ÒAõÑCÚ£˘ ÓºÌã,
´Í£ËÒ£Ë Ò£¯£Òô fiºÇË
FºÒÌ Ë£äd¥ ‚¥à∂Ç
™Ë£ú¿ÉËú. Ùò fiÓ°
HKIÚã ‹FËÒ£Ë fiºÇ∞ã
78

™ÍäÏãò 2011

´£°¯ıü¨¯ªã Ëıò
™ÍåA¯£òËú.
FºÒÌàF°´£∂ ‡¯M˘ò
Ú£ºÇË£ı∂ ‡ÏôÔÙã
£FÇËä¥ı∂, π´Û£AÓò
´ÔÛàFü∞ ıÛ£Òô fiºä∂,
fiÚü¨ËJ˘£ô £Fäπ, ‡Ìæ
M˚ÚàFô HÛÑC¨˘

Ç™˜åã „ü¡Ç
™Ë£ú˜äÜÏ£ô, ∞PäHÜÏ
™Ó£¨ËÚ£˘∂ ‡ÉË¿Ç∞ ıâ∂
´Íºã.
CÙ ∫ÇAÚ ™ÍåFËú
FºÒÌ Mˆ£Mô ‹FË
ÂäâÓÉ˨˜ „üË
´ıáÏ£ã. „™˘°¯£ô
Ë£°ÜÛ£ÇÜ ‹FË
‚áEǨËJô fiºâÓ£ô
HKIÚã ™Ó£¨Ëªã
‹FËã ™ÍΩàÓ
´ıáÆJºÇ∞ã.
● ™£ºÜËú ı£É∞ã´£∂
CP∂ Ìã ´ÍIÇË
‚áE Hô ı£ÉË£Òô
fiºÇË£bòËú. „™˘Qô
Hô Ç™˜åã ™Íåªã´£∂
HôLô ∞PäHÜÏ
™£ºÜË¿Ç∞ ÒÜ¥´Ò
fiˆäπà™Ó£¨Ë
A¨ÏÇ∞ã.
● iÜÆΩú˜ ‹¨˘ıºÇ∞ã
fi¨Ó M˜ÇA, ‚°˘ Í£Ò£°
ı£ÉA˘£Ωã HôΩÏ°
ı£ÉË ´ıá¥ã ‚°¡
√¯æã.
● Ç™˜åã ™ÍåÚä
´£∞ã´£∂ ´Ó¨ıÚ£˘
‹¨˘à∂ ‹àÓ£ÜC
´äò˨˜ªã ‚¥à∂Ñ
™ÍôÙæã.
● ´ËÜ∞ã´£∂ ÒÜ¥´Ò
ÂK¸˘ô Hô Òü¡ã
ÍòÜÆÁH´Ëܥ˨˜Ç
™Ë£¥ÇËæã. Á£Û∫Ï°
ÔËô˨˜ ÒÜ¥´Ò
fi¨ÌÇËæã.
● Ç™˜åã ™Íåªã´£∂
™£ºÜ˨˜ä üPÚ ∫ø
MıÛã √¯æã. ™£ºÜËú
´ÍÓÒ¨Ïâ FºâÓ£ô,
FºÒÌ ÒáÏ
‹ÙÉË£ÛàFüË£˘
™ÍÙæ, ´£ÏäÜÏ
™ÍÜÆüË£˘ ™ÍÙæ Òü¡ã
ı£Ï¨ËÇ∞ ı£ÉAÚ
™£ºÜËO° M¨Ù ‚°¡
‚ôÙ£ıü¨¯ªã MıÛÒ£Ë
∞PäHÏæã.
´Òü™Í£°˘ FºÒÌ
Ë£ädÜÆô HKIÚã
Òü¡ã H¯ MÛÉË¿Ç∞
ıÉA˨˜ ™Ó£Ïòπ
™Ë£ú˜Ù£ã.
&ÓIõÒE ●

›AÚ¨ı „üÜÏ£ô Ë£äd¥
ÕÙã ıô ™Íå∂
™Ë£ú˜Ù£ã. FºÒÌà¨Ó
ÂàF¨ıÇË ´ÔKÜÏ£ô √Ï
Ë£ädÜ¥ ™ÍåFºâÓ£ô
ÔwÏÒ¨ÏÚ£Òô ÓäHÇËÙ£ã.
FºÒÌàFü∞ 3 F˘ÉËú
∫°˘Ó£Ë ÂàF¨ıÇËÇ
´Ë£K˘£ô ÒÜ¥´Ò ÔwÏ
fl¥ A¨ÏÇ∞ã. ÒÌä™á,
ÒÌÒËQ° ›¨ÏËú e∂ã
Ë£ädÜ¥ Ëıò A¨ÏÇ∞ã.
FºÒÌ Ë£äd¥ ‹¬ÒFÇË£Ó∂
FºÒÌàF° Ù
HÛÑC¨˘Ë¨˜ FºÒÌ
Ë£äd¥ bòà∂ ¨ıÇ∞ã
‚°¯£Ωã CÙıüPü∞
Ë£äd¥ A¨ÏÇË£∂. fiº
∞¥ãÉËO° fi¨Ï´Ú „üÜÏ
Íá¨Ï, ÒÌä™á ‹ôÙ∂
ÒÌÒË° FºÒÌà¨Ó Ò¡à∂
ÒáÏàFLºâ∂ ™Í°¡
M¥Óô ´£°¯ Ë£ÛÌɢ£ô
FºÒÌã Ó¨ÏÜÏ£ô
Ë£äd¥ A¨ÏÇË£∂. „Ó£ı∂
∞ü¯ÑÍ£ÜÆô CÇA fiºä∂,
Ë£äd¥ ‡K¨Ò ´Ë£ÛÙ£ã
‚°¡ ‹¸£ÇAÛ¨ÓÚ£Ë
fiºâÓ£ô, Fı£ô ´Ô£ÜØv
™Ë£¥ä∂ ´£°¯
Ë£ÛÌÉË¿Ç∞ã Ë£äd¥
‡K¨Ò ´Ë£Û ∫ÆÚ£∂.
Ò£òÇ™ËÜÆô ‡ú˜ Ë£ädÜ¥
(fi°vŒ™Û°v) Ëã™QËú
fi°¡ Í£Ó£ÛÌ ÒQÓQ°

´Ó¨ı¨Ú Ò˘Fô ™Ë£á¥
٠ˣädÜ¥ G¡ı˘ÉËú
‡ú˜˘. FºÒÌàFü∞
Ë£äd¥ ‚¥ÇA¯£òËú.
´Ô˚˘ô fi°wŒÛ°v
Ëã™Q, ÊKÚáÏô
fi°wŒÛ°v Ëã™Q,
ª¨˘™ÏÜ fiâFÚ£
fi°wŒÛ°v Ëã™Q Òü¡ã
GŒ fiâFÚ£ fi°wŒÛ°v
Ëã™Q ›AÚ¨ı fiıüPô
CÙ. ¸£x ‹¨ÙÚ°v,
‰.C.‰.C.‰. ´£°¯¨ıªã
ÍeË£ÙÒ£Ë FºÒÌ Ë£äd¥
‹OÇA°¯˘.
Ç™˜åã ™Íåı∂ ‚äÆ?
‚ÓüË£Ë cÉËú
Ç™˜åã ™ÍåAlòË´˜£ ‹âÓ
fiˆäπ ‡ÉË¿Ç∞ ‚äÆ
„üÜÏ∂ ‚°¡ GœHÇË
´ıá¥ã. fiFô ‡ÉË¿Ç∞
„üÜÏ fiˆäπ˨˜
GœHÇ∞ã ıáÌã
ÍãâÓäÜÏ ´äò Òü¡ã
Hô˨˜ªã fi¨ÌÇË
´ıá¥ã. fiâÓ ıÍF
fiºäÓ£ô cÉËú
‡ÉËú fiôÙà∂ FºÒÌã
Òü¡ã fiÓÛ Mˆ£Ç˨˜
GãÒFÚ£Ë ‹¬MÇËÙ£ã.
Ç™˜åã ÍãâÓÒ£Ë
Ë£äd¥ ´C ∫ÓLô º
Á£Ûã ÃòàF ™ÍåÚ
´ıá¥ã. cÉËú MºãH˘£ô
fi¨ÌÚÓ˜ã ÕÙÒ£Ëæã
Ç™˜åã ™ÍåÚÙ£ã. ‡ÉËú

79

™ÍäÏãò 2011

fiQÚ
fiôÙ¯ã!
ëëÛÛä£˘ ı£õǨË
∫¨¯Ú£ô ÓãFÇ∞ú
‡ú˜ ÛvÛ £Í∫ã,
âÓ∫ã Ò¨¯â∂
´£Ë£Òô
£òà∂Ǚˣú˜
´ıá¥ã.íí

Ó£

ãàÚ ‡¯M°
ıáÌã G¯ã
Ò£¯£Òô fiºÇË,
ËÌı° & Ò¨˘M fiºıºã
Âü¡¨ÒªÏ°, ºı¨Û
ºıò πKâ∂ ™Ë£áÏ£ô
FºÒÌ âÓã G¨ÙÚ£Ë
fiºÇ∞ã.
π°˘¨Ë πKÚ
ËÖÍàÓ˘ã „°?

ËÌı°, Ò¨˘M
ºıºÇ™Ë£ºıò º
π°˘¨Ë¨Ú CâFÇ
™Ë£áØò˘£˘£ô º
™Ô£ÆJô ‹ÉAºâÓ
ıºàÓ㠇ϴ˘
fiôÙ£Òô ´£åM¥ã.
‹öıä™£ø∂ „ü¥ã
´ı¨ÙËO° ≤¨Ò
Ë£ÛÌÒ£Ë ËÌı°, Ò¨˘M
ºıºÇ™Ë£ºıò π°˘¨Ë¨Ú
KÒ£PǙˣú˜ Ò¯â∂
M¥A°¯˘ò. ºıºÇ™Ë£ºıò
Ò˘àFü∞ú Ò˘™Ò£äHÚ
π°˘¨ËÇË£Ë „ÉAä
´£A°¯˘ò.

FºÒÌ ı£õǨ˨Ú
≤ËÒ£˘Ó£Ë ‡ºı£ÇAÇ
™Ë£úıÓü∞ ë™ÍÇví
∫ÇAÚÒ£˘ ›ªÓÒ£∞ã.
›˘£ô fi¨Ó G¨ÙG¡àFÇ
™Ë£ú¿ã ™ÍÚô IËæã
ËÆ˘Ò£˘∂. fiÓ˘£ô
ı£õǨËJô Ûͨ˘
∞¨¯ı£A M¥A¯∂. ÓãF
ºıò Òü¯ıº¨ÏÚ
™ÍÇv Mºäà¨Ó
∫°˘£´Ù´Ú ™ÓKÚä¥àÓ
´ıá¥ã. FºÒÌ
ÍãâÓäÜÏ ı£õǨËJô
™ÍÇv vıÛ∫ã, ÙÚ∫ã
´£Ù fiºıºã ÍÉËIÇË
´ıá¥ã. fiôÙ£MÆô
ËÌı°, Ò¨˘M
fiºıºÇ∞ã ∫ø¨ÒÚ¨ÏÚ£Ó
‹¨Û∞¨¯Ú£˘ ‡¯ı£Ë´ı
´£åM¥ã. fiÓü∞ ÛvÛã
ºIàÓ Ëºà∂ fiºä∂
´œÓM¨Úà Óºã. ‡¯¨ı
‡J´Û£ÜÏ∫ú˜Ó£Ë Ò£ü¯
´ıá¥ã. Ò˘Fü∞ú
fiºÇ∞ã ´£ÜÆ, ™£¯£¨Ò
fi∂ ´£°¯ ‚áÌÉËO˘£ô
ÒÜ¥´Ò Ó¨ÏÚ£A¯∂ ‡¯æ.
fiâÓ ‚áÌÉËú Ò˘
fi¡ÇËã „üÏ „∂ı£A¯∂.
‡¯¨ı fiÚô£˘Ó£Ë
¨ıà∂Ǚˣú˜ MÏ£Òô
Ó¨ÏÚ£ÇA M¥A¯∂.
fiÓ˘£ô Ò˘G¨Ù
£FÇËä¥A¯∂.
ı£õǨËà ∂¨ÌM
‚°ıú fiÉ´Ë ËÌıQ°
º £ËÒ£A¯£ú. ËÌıQ°
ıºÒ£˘àFü´Ëü¯£ü´£Ù
‹¬ÍKà∂ ËÌıQ°
Ò˘ã ∞…ËÙÒ£Ë
fiºÇ∞Ò£¡ ‹Óü´Ëü iܨÏ
ÔÏàF ™ÍôÙ ´ıá¥ã.
fi∂´£Ù ÔÏäÓ£ô Ò¨˘M
ËÌıQ° Ò˘Fü∞ú
≤ÙÒ£Ë fiÏã HÆÇË
∫ƪã. º ÔôÙ Ò¨˘M
ËÌıQ° Ò£Ó ıºı£Jô
™Ë£ÖÍ Ìà¨Ó
´ÍIà∂ ¨ıà∂Ǚˣú˜
´ıá¥ã. ËÌıQ°
ıºÒ£˘à¨Ó °¡Ç∞ã
Ú°Ï£Ó™Óü™ËôÙ£ã
™ÍÙıNÇË£bòËú. ™ÍÙæ
™ÍåıÓü∞ ∫°
‹ıCÚÒ£˘Ó£, ‹öı£¡
‹ıCÚÒ£˘Ó£Ë fiºäH°

∫ÓLô ıK¨Íä ¥àF ™ÍÙæ
™ÍåªÉËú. CÙò ™ıO´Ú
™ÍôÙä´£A´¯£ã ‚°ÓüË£Ë
ÒÜ¥ã ËÏ° ı£ÉAÚ£ı∂
™ÍÙæ ™Íåªã G¨Ù¨Ò¨Ú
‡ºı£ÇAÇ ™Ë£úA°¯˘ò.
fiÓ˘£ô ıºÒ£˘à¨Ó
flÜ¥ã ËÌı° ‹FËÒ£Ë
Ëı¨ÙÇ∞ú˜£Ç∞ã
G¨Ù¨ÒÇ∞ Óú˜ä¥A°¯˘ò.
‹Ó˘£ô ËÌıQ° Ò˘
GãÒF ´£åM¥A¯∂.
fiÓ˘£ô Ò˘àÓ˜òÑCÚ¨Ïâ∂
fiºÇ∞ã ´ı¨ÙJô
fiâÓ ‡¯æ™Ë£ú¿ã
™ÍÚ¨Ù Ò¯â∂
M¥A¯£°.
HÛÑC¨˘Ç∞ ‚°˘ Ë£ÛÌã?
FºÒÌã ™Íå∂
™Ë£áÏıòËO° Ó£ãàÚ
‡¯æËú fiQ¨ÒÚ£Ë
ÔÏäH° ı£õǨËJô
ËÌÇAÙÏÉË£
›˘âÓà¨Ó ™¯ ∫ƪã.
Óü™£ø™ÓôÙ£ã ÒÌ∫Pæ
™Íå∂ ™Ë£á¥ Ò¡ÒÌã
‚°¯ ™ÚKΩã, ´ı¡
™á˨˜ Ô£¥ı∂, iÜÆô
Ò¨˘M ÍKÚ£˘ ‡¯æ˨˜
™Ë£¥ÇË£MÜÏ£Ωã ´ı¡
™á˨˜ Ô£¥ı∂ fi∂
´£°¯ ™ÍÚôËú
Ԩϙ¡A¯∂. fiÓü∞
Ë£ÛÌã Ó£ãàÚ ‡¯Mô
„ü¥ã CÇËôË´˜!
Ò¨˘MJÏã „´Ó¬ã
ı£Ç∞ı£Óã „üÜÏæÏ°
‹âÓ ËÌı° ´ı¡ º
™á¨Ì  M¥A¯£°.
‹ôÙ∂ ™ıO fiÏÉËOô
Ó°¬Ï° IË ™ÔºÇËÒ£Ë
ˆ∞ã ™á¨Ì
Ô£¥A¯£°. ‹ıOÏIºâ∂
A¨ÏàÓ ‹°H°
KÒ£¯ô˨˜ iÜÆô
Ò¨˘MJÏã Ò¨¯ÇËà
™Ó£ÏÉ∞A¯£°. fiâÓ
ÓËı¨Ù ‚äÆ´Ú£ ‹PâÓ
Ò¨˘M eá¥ã HÌÇ∞
™Ë£á¥ ËÌıQÏã
‡¯æ ¨ıà∂™Ë£ú˜
Ò¡ÇA¯£ú. fi∂ ´£°¯
Ë£ÛÌÉËO˘£Ωã
Ó£ãàÚ ı£õǨËJô
GÛâÓÛÒ£˘ H˜æ
„üÜ¥ä ´£åM¥A¯∂.

CÙò FºÒÌàFü∞ ∫°π
º ™áEÏã
¨ıà∂ǙˣáÏ ‡¯¨ı
G¨˘Mô ™Ë£á¥
Ò¨˘MJÏã ™¯ä¥ã
‡¯¨ı Ò¡à∂ M¥A°¯˘ò.
ËÌı° & Ò¨˘MJ° ‡¯æ
´ÔòàFÚ£Ëæã, fiQ¨ÒÚ£Ëæã,
‹°π, ÔÜπϬã fiºâÓ£ô
‡¯æËO° fi¨ÌäHô
∫Pæ „üÏ£∂. ‡¯æÇ∞
fi¡FÚ£˘ ∫Ææã
fiºÇË£∂. ‡¯æËú
A¨ÏÇË£Òô ´£å
M¥´Ò£ ‚°¯ ‹ÑÍã fiQ
fiô¨Ù. ËÌı°
‚ä™£ø∂ã Ó° Ò¨˘MJ°
MºäàFü∞ ÒFäOà∂
∫ÇAÚà∂ıã ‹OàÓ£ô
‡¯æËú ÔÜÍàFÛã
´£Ù I¬I¬ä£Ë
ÂO i≤ã! ‹ˆË£˘,
fiQ¨ÒÚ£˘ vıÛÒ£Ëæã
Ò£¡ã!
‹¨ÒFÚ£Ë fiºÉËú
ÓüÍÒÚã fiâÓ ∂KÓÒ£˘
‡ÙËàFô º ™á
Ò¨˘M ‚°¯ ‹ÉËã
ÒÜ¥ã ıAÇËMô¨Ù.
‹¨Ó ÓMÛ Òü¯ fiÓÛ
™£¡äπ˨˜ªã ≤ÒÇA¯£ú.
fiâÓ Ó£ÇËàF˘£ô ‹ı˜∂
FºÒÌ ı£õǨËJô
´Ò°´ÒΩã Ù
HÛÑC¨˘Ë¨˜ ÍâFÇA¯£ú.
fiÓ˘£ô Ò˘ fi¡ÇË∫ü¡
∞ÌàFô Ò£¡£¥
„üÜ¥ ‚â´ÔÛ∫ã C¥C¥
‚°¯ ∫Ëà´Ó£ü¯à∂Ï°
ı¨˜Ú ıºA¯£ú.
∞´Û£Ó Ò˘ä£°¨ÒªÏ°
Ó° ˥˥ä¨
™ıOä¥à∂ıÓ£Ωã
Ó£ãàÚ ‡¯Mô Ù
HÛÑC¨˘Ëú ‡ºı£A
M¥A°¯˘.
›Ë´ı fiâÓ fiÚâFÛ
ËFÚ£˘ ‡ÙËàFô ‚â´ÔÛ∫ã
™Ï°˚°, ÌÇËwÏã,
Ò˘ÇËwÏã ‚°¡
fiôÙ£Òô Ò˘¨Ó
Íü´¯ KÙ£Ç˙£Ë
¨ıà∂ǙˣáÏ£´Ù
∞¥ãàFô ´Òü™Í£°˘
Ù HÛÑC¨˘Ëú Ò¨¯â∂
M¥ã.
&Ò°ÒÓ° ●
81

™ÍäÏãò 2011

‹FÛÆ fi¨ÍÇ∞

“‹ı´Û£˝£”
ë‹

ı´Û£˝£í ‚°∂
™Í°¨˘ Ù´Ú£Ù£
Ëô÷KJ° ëL£í
‹Ó£ı∂ Ù´Ú£Ù£v
fi°vÆÜŒÜ ›Áä HC˘v
‹ÜIQvÜ´Û˚° (L£)&Mô
‚ã.H.„. JΩã
Ò£Ìı&Ò£ÌM˘£ô
ÔÏàÓä¥ã IŒCÇ ´áÜ
´Ò´˘x™ÒáÜ Ëã™Q
›∞ã. G˚£âà ¨Ë´Û£Ù£,
¸vh° Í£ò´˘, G´ıÓ£
HKÚÓòSQ Òü¡ã Gh˘£ £π
‚°¡ ıÙã ıºA¯∂ fiÇ∞ø.
fi´Ó£ ‹Ó° ‚ã.Æ.Ú£˘ Gh˘£
£πæÏ° º ´Ôò∫Ëã:&
ë‹ı´Û£˝£í&° ›Ûãã,
´Ô£ÇËã ‚°˘?
“G˚£âà ¨Ë´Û£Ù£M°
›ÇËàFô ‡ºı£˘∂ fi∂.
‹ı´Û fià™Ó£Nô ∞PàÓ
›åæËú Òü¡ã πúO
MıÛÉ˨˜Ñ ´ÍËKàÓıò. fiıò
Ó° ›¨Í¨Ú √¯ Ô£ÉËú
ë‹ı´Û£˝£í¨ı ›ÛãHÇË
H¯∞ G´ıÓ£, ¸vh° Í£ò´˘
82

™ÍäÏãò 2011

‚ÉË´˜£¥ ¨Ë ´Ë£òÇË
ë‹ı´Û£˝£í ™ı∞ı£Ë
∫°´˘PÚ∂.”
fi∂ ∫øÇË ∫øÇË fi¨ÍÇ∞
ÒÜ¥´Ò ÍãâÓäÜÏÓ£?
“›ã, fiÉ∞ fi¨ÍÇ∞
ÒÜ¥´Ò ∫ÇAÚà∂ıã. ‹´Ó£¥
Ô£ÉËú Ô£™ÏÉ∞ã ‡ú˜
´áÜv Òü¡ã Æ.´¸.Ç˨˜
GòıAÇA´¯£ã.”
„° ë‹ı´Û£˝£æëÇ∞
™Í°¨˘¨Ú ∫Ó°¨Ò fiÏÒ£Ë
´Óòâ™Ó¥àbòËú?
“™Í°¨˘ ∫Ó°¨Ò
fiÏÒ£Ë ‡ú˜∂. fiÉAºâ∂
™ÍÚô¥ı∂ ‚ÉË¿Ç∞
ıÍFÚ£Ë ‡ú˜∂.
‚FòË£ÙàFô H¯ ÔËÛÉËOΩã
fiâÓ ‹ΩıÙËà¨Óà ™Ó£ÏÉË
‡ú´˜£ã.”
ë‹ı´Û£˝£í ÕÙã
‚âÓ fi¨Í ä™Û£´Ò£Ü
™ÍåÚä¥A¯∂?
“ÔôÙ fi¨Í¨ÚàÓ£°
ä´Û£´Ò£Ü ™ÍåA´¯£ã. Ô£ÉËú
˝£òÜ Û£Ç, Á´£Ç Û£Ç, fiâF

Û£ä Òü¡ã H¯ ı¨Ë fi¨Í¨Ú
ı£CÇA´¯£ã.”
‚äÆ πFÚ ´á¨Ï ´Óòæ
™ÍåAlòËú?
“fiÓü∞ ‚˘ ‡ú˜ º
´ÓòæÇ∞ø ‹ıòËO° fi¨Í,
Æäπ Òü¡ã ´áÜ&° H¯
‹˜æ´Ë£ôËú, ‹ıò˘∂ πËõ
‚°¡ Ùıü¨¯ ˺àFô
™Ë£á¥ ´Óòæ ™ÍåA¯∂.”
‹âÓ ´áÜË¿Ç∞
ë‹ı´Û£˝£í ‚äÆ ‡ÓM
™ÍåA¯∂? ™£º˜£Ó£Û
gFÚ£Ëı£?
“´ÔÛÆ ™£º˜£Ó£Û ‡ÓM
fiô¨Ù. Ò£¯£Ë ‹âÓ
´á¥Ëú ÓÉËú F¯¨Ò¨Ú
¨¯Í£ü¯ ô´ı¡ ÔËÛÉËOô
ıNı∞à∂ ÓºA´¯£ã.
‹ıòË¿Ç∞ fiÙıÍ KË£òÆÉ
Òü¡ã Áäg ä´Û£´Ò£˚°
‚°¡ Ù ÍΩ¨ËËú
ÓºA´¯£ã!”
´Ò¨Ï GËõÑCÇ∞,
‚âÓ ı¨Ë fi¨Í ´Óòæ
™ÍåÚä¥A¯∂? fiFô ÓÉËO°
Ó¨Ùf¥?
“fiFô ë‹ı´Û£˝£í
Ó¨ÙJÏ£∂. fi¨Í ´Óòæ
‚°∂ ı£ÆǨËÚ£˜K°
Ûͨ˘¨Úä ™£¡àÓ∂.
ÛCËòËO° ıÛ´ıüπÇ∞ „ü
fi¨Í ´Óòæ fiºÇ∞ã.
ë›°¨Ù° ı£Ç™Ë¥äπí ÕÙã
ÛCËòËO° Ûͨ˘Ç´Ëü fi¨Í
´Óòæ fiºÇ∞ã”
ÓÉËú ÛCËòËú ∞Pà∂...?
“‚ÉËú Á´vπÇ ´Tô
º Ò£ÓàFô ÒÜ¥ã 500Ç∞ã
‹FËÒ£˘ ÛCËòËú
´ÍòA°¯˘ò.”
‡ÉËú ∞øM˘ò üP...
ÓÉËú ÙÜCÚã?
“Ô£ÉËú ‹¨˘ıºã
™Í°¨˘ Ù´Ú£Ù£Mô
‡ú˜ ëL£í&Mô ‚ã.H.„.
JôA´¯£ã. ÙÜCÚã
‚°¯£ô ‚ÉËú ´˚£
™ıOÔ£¥ËOô ÔÏÇË
´ıá¥ã. Ôã Ô£ÜÆô
‚ÉË¿Ç∞ ‚°¡ fi¨ÍÇ∞ º
ÓQ fiÏã A¨ÏÇË ´ıá¥ã
‚°Ó£∞ã. ›Ë´ı, Ú£ò
´ıá¥Ò£˘£Ωã ´áÜv
Òü¡ã Æ.´¸.ÇËO°
´Ó¨ıË¿Ç∞ ‚É˨˜

ËÙ£ã.” &ägàÓ£. ´Ë.T. ●

H°˘ò ´Ó£ÛÌàFô ´Ñ
Òü¡ã v´Ï£˘£ô ƨͰ
™ÍåÚæã. ∫ÆMô ´Ó£ÛÌàFô
·C Àô ∂¨ÌªÏ°
∫à∂Ç˨˜à ™Ó£ÉË MÏæã.
´Ë£ôÏ° ´Ó£ÛÌã

πFÓ£å CÙ

´Ó£ÛÌÉËú!

áƨËËú ıÛ ›ÛãHà∂
MÜÏ£´Ù iܨÏ
‹ÙÉËKä∂, ´Ë£Ùã
´£¥ı∂, ı£JLô
´Ó£ÛÌÉËú ËÜ¥ı∂ ›AÚ¨ı
™Ó£°¡™Ó£Ü¥ ıºã ıˆÇËã.
ˆÉË£ÙàFô ÒÇËú Ò£M¨Ùà
´Ó£ÛÌÉ˨˜ä Ú°¥àF˘ò.
›˘£ô, fiä´£∂ ÙMÓ
‹ÙÉË£Ûà ´Ó£ÛÌÉËú ıÛ
›ÛãHà∂ MÜÏ˘. áƨË
ÍÒÚàFô cÉË¿ã πFÚ πFÚ
´Ó£ÛÌÉËú ËÜÏ fi´Ó£ CÙ
™Íå∫¨¯Ëú:
ÆwŒ ´Ó£ÛÌã

´Ó¨ıÚ£˘¨ı & 3 ‹É∞Ù
c˜ã, 4 ‹É∞Ù ‹ËÙã ‡ú˜
πËÛã ÜÆ, 3 1/2 ‹É∞Ù c˜ã,
4 1/2 ‹É∞Ù ‹ËÙã ‡ú˜
˜˜™ı°¯ ÆwŒ ∂E,
™KÚ ÃÇËú 3, 12 dv,
˜˜Ç∞ã ÃÇËú, 2 ϸ°
v´Ï£°, 2 ϸ° ıáÌ
ıáÌ ∫à∂ÇËú, 3 eÜÏò
Àô, 2 eÜÏò ¨Ímv ıÚò,
1/2 eÜÏò ÆwŒ ∂E,
Á™MË£ô Ç¿Ë°, ·C Àô.
™Íå∫¨¯ & πÇÛã ÜÆJ°

´Òô ÆwŒ ∂E¨Ú ÇŸË°
‡ÓMªÏ° ÂÜÏæã. ÒàFJô
C¯∞ ´£ô ÆwŒ ´ä¨Û
ÂÜÏæã. √Ï´ı ÃÇ˨˜ªã,
fi¨Ù˨˜ªã Æ¨Í˘£Ë
ÂÜÏæã. fiä™£ø∂ º
´˘£Mô ¨Ímv ıÚ¨ÛÑ ≤üP
KÉ™ÙÜ ™ÍåÚæã. ‹Ó£ı∂
vHKÉ ´£°¡ ™ÍåÚæã.
‹¨Ó ÃÇËú Òü¡ã
fi¨ÙËO° ÒàFô ÂÜÏæã.
H°˘ò ·C Àô ™Ë£á¥
∫à¨Óªã, ÃÇ˨˜ªã
´Ë£òà∂ ´Ó£ÛÌàFô …Û
…ÛÒ£Ë ™Ó£ÉË MÏæã.
¸K £òÏò ´Ó£ÛÌã
´Ó¨ıÚ£˘¨ı & 3 ‹É∞Ù
c˜ã ‹ôÙ∂ ‹ËÙ πÇÛã ÜÆ,
3 ‹É∞Ù c˜ ‹ôÙ∂ ‹ËÙ
¸K £òÏò ÜÆ, 3,3 eÜÏò
Ñ¨Í ´Ùv, 2 ϸ° ∫à∂
Ò£¨ÙËú, 8 dv ËܨÏÚ£˘
∞áÏ£˘ ∫à∂ÇËú, 7 dv
Æ¨Í˘ò ´Ñ, 2 ϸ° ™KÚ,
CPÚ v´Ï£°.
™Íå∫¨¯ & πËÛã
ÜÆJ° ´Òô £òÏò Òü¡ã
4 ÊÛÉËOΩã ´Ùv ÂÜÏæã.

´Ó¨ıÚ£˘¨ı & 3 ‹É∞Ù
c˜∫ú˜ ‹ôÙ∂ ‹ËÙ∫ú˜
πÇÛã ÜÆ, º £Ç™ËÜ
I¬I¬Ç∞ã ËÙò, 12 ∂á¥
fi¨ÙËú, 8 ∂ᥠCPÚ
ÃÇËú, º ™KÚ Ã, 16 ÒÛ
∫à∂ÇËú, 8 ÔÜÍàFÛÉËú,
ÂÜ¥ıÓü∞ Á™MË£ô, ·C
Àô, ÇŸË° Òü¡ã 3 eÜÏò
ÆwŒ Kä°.
™Íå∫¨¯ & πÇÛI°
ˣϣ∂E ´Òô ∞FJô
Á™MË£ô ´Ë£ôÏ°
I¬I¬Ç∞ã ıáÌà¨Ó …M
ÂÜÏæã. ıáÌã Ë£åâÓ H°
ÆwŒ Kä¨˘ Ô£°∞ π¯∫ã
ÂÜÏæã. ÃÇ˨˜ªã,
fi¨Ù˨˜ªã Á™MË£ô ÓÏM
ÒôÆ ËÙò ™Ë£¥ÇËæã. H°˘ò
´Ë£ôÏ° ÜÆJ°´Òô
ƨͬǴËü ÃÇ˨˜ªã,
fi¨Ù˨˜ªã ÂÜÏæã.
H°˘ò ·C Àô ™Ë£á¥
∫à∂Ç˨˜ªã
ÔÜÍàFÛÉ˨˜ªã ›ÉˣɴË
™Ó£ÉË MÏæã.
ı£ÜÏò äœä ™ÙÓò ´Ó£ÛÌã
´Ó¨ıÚ£˘¨ı & 2 1/2
‹É∞Ù c˜ã ‹ËÙ∫ú˜
™ÙÓò ÜÆ, 3 eÜÏò ´Ë£ôÏ°
™ÙÓò ´Ùv, 3 ™KÚ ™ÙÓò
Côıò ‡ô, 8 ™ÙÓò ÃÇË¿ã,
fi¨ÙË¿ã, 1 1/2 ϸ° Côıò
v´Ï£°, 1 1/2 ϸ° Æ͢ò
v´Ï£°, 1 ϸ° 䘣vÆÇ
∫à∂, ·C Àô, ÂÜ¥ıÓü∞
Á™MË£ô Òü¡ã ÇŸË°.
™Íå∫¨¯ & º ™ÙÓò
ÜÆJ° 4 ÊÛÉËOΩã ™ÙÓò
´Ë£ôÏ° ´Ùv ÂÜÏæã.
™Ë£¥ÇËäÜÏ Æ¨Í¬Ç∞ „ü
ÃÇ˨˜ªã, fi¨Ù˨˜ªã
fiº ÇËÉËOΩã ÂÜÏæã.
ÇËÉËOô v´Ï£° ÂÜÏæã.
ÃÇË¿Ç∞ W´ˆ fi¨Ù˨˜
ÂÜÏæã. H¯∞ ´Ó£ÛÌàFü∞
fi¨Ï fi¨Ï´Ú ∫à∂Ç˨˜ªã,
v´Ï£°Ë¨˜ªã ´Ë£òà∂à

™Ó£ÉË MÏæã.
83

™ÍäÏãò 2011

iܥ
Eä™áEÏã
´ı¨Ù ı£É∞ı∂
‚äÆ?

ëëiÜÆô EπKªã
ıÚÓ£˘
Eä™á˨˜Ç √Ï
‹âÓ iÜ¥Ç
∞ˆâ¨ÓËú ™Úò
™Í£ôL ‹¨ˆä∂
Óı¡ ‚°¡
™ü´¯£òËú ‚¥à∂Ç
√¯Ù£ã.íí

Ó

° ËÜϨ˜Ç∞ Wõäƪã
‡á¨ÒÚ£˘ iÜ¥
Eä™á ´Ó¨ı
‚°´Ó Âö™ı£º
fiôÙàÓÛCJ° ˢı£∞ã.
‹´Ó ÍÒÚã Ô£∫ã
Eä™áËOÏã
ÒQÓ´ÔÚà∂Ï° ÔÏä∂
‹ıCÚã.
‹Æ¨Ò ‚°¡ ‚áÌ£bòËú
Í´Û£¸£ ‚°¯ iÜ¥
´ı¨Ù ™Íåªã ™á
´≤¨ËJô, ëëÔ£ÉË¿ã
ÒQÓòËúÓ£´˘, ‚ÉË¿Ç∞ã
´Ô£å „ü¥ı∂, ‹ıÍÛÒ£˘
™ıO´ı¨Ù, ‚ÉËú
iÜ¥ ÒQÓòË¿Ç∞ã,
∞ˆâ¨ÓË¿Ç∞ã „´Ó¬ã
´Ô£å ıÛÙ£ã. ÔôÙ∂,
™ËÜÏ∂ fi°˘äH¯ ‚°¡
Ô£ÉËú º Ô£ú √Ï M¥äπ
‚¥à∂Ç ™Ë£úı∂ Óı¯£?
‚°¬¨ÏÚ ‹ä£ AÛ£ÒàFô
Òºà∂ıÛ£Ë fiºÇA°¯£ò.
´ı¡ıNJôÙ£ÒôÓ£° Ô£°

fi∂ ´£Ù iÜ¥ ´ı¨ÙÇ∞
ıâ∂ ™ÍåA´¯°íí ‚°¯£ò.
ÒFäHÜ¥ ¨ıà∂Ç ™Ë£úı¨Ó
G¨˘Mô ¨ıà∂Ǚˣú¿ÉËú
º GËõæ, ´££Lô
ÔÏâÓ∂. ‹É´Ë Ô£° CÙ
ıºÏÉËú fiºâFºÇA´¯°.
‚ÉËú ∂E˨˜ fivFK
´£¥ıò ‚° ËÌıK° ¨ˆÚ
º Ø ˚òÜ¨Ï (‚Kà∂) ÊKº
fiÏÉ˨˜ä ™£≤ÇAÇ
™Ë£¥à∂ MÜÏ£ò. H° M˚Úã
Íá¨ÏJô ´£å ∫ÆâÓ∂.
bòäπ ‚°¯ ∫¨¯Jô ‹ı°
2 Ò£ÓÉËú ı¨Û ‚ÉËú iÜ¥
∂E˨˜ fiÙıÍÒ£Ë ‹Úò°
™Íå∂ ÓÛ ´ıá¥ã ‚°¡
bòı£˘∂. ‚ÉË¿Ç∞ Ô£ÉËú
™ıüPÚ¨ÏâÓ∂ IËæã
∞SÚ£Aä´£˘∂.
‚Kâ∂ ´£˘ ˚òÜÆ°
M¨ÙÇË£˘ √L ∫ÆâÓ∂ã
‹ıò ‚ÉËú iÜ¥ ∂E˨˜
‹Úò° ™Íåı¨Ó G¡àF
MÜÏ£ò. Ô£ÉËú IËæã
ÌÇË£ÛòËúÓ£°. fiºâ∂ã
‹°¡ã ¨ˆÚ ˚òÜ¥ÇË£Ë
‹âÓ „¨ˆÇ∞ ‹öMÓã
ÓáϨ˘ ™Ë£¥àÓ∂ Óı¡
‚°¨Ó G¨˘à∂
´ıÓ¨˘äÜ´Ï£ã.
™Ë£ÖÍã cÉË¿ã
´Ú£CªÉËú, ™ÓKÚ£∂
™ÍåÓ Óı¡Ç∞ fiäÆäÜÏ
‡¨ˆä£˜ò˨˜
ËwÏä¥à∂ı∂ ÍKJô¨Ù.
‹âÓ „¨ˆJ° ‡ú˜à¨Ó
ıºà∂ı∂ ÍKJô¨Ù.
∞áÜ AÛ£ÒàFô
‚°¬¨ÏÚ iÜÆô ´Í£¬
‚°A¯ ™Úò ‡¨ÏÚ Âºıò,
∂E˨˜ ‹Úò° ™Íå∂
ıâÓ£ò. ‹ıò Ô£° Óºã
ÌàFô 50 ¨Í£ ∞¨¯âÓ£ô
√Ï Ë¯£Û£Ë ´ËÜ£ò.
Âö™ı£º iÜÆΩã
50 ¨Í£ ∞¨¯ı£Ë A¨ÏàÓ£ô
º Ô£¨˜Ç∞ ‹ıºÇ∞
‚öı˜æ ıºÒ£˘ã ∞¨¯ªã
‚°¡ ´Ú£Cà∂ä£òàÓFô
‹ıÛ∂ ËáÆäπ ÍKÓ£° ‚°¡
´Ó£°PÚ∂. fi´Ó ´£ô Ôã
iÜ¥ Eä™áË¿Ç∞ Ô£ã
Ú°¥àFÚ Ù ™£ºÜ˨˜
™Ë£¥ä∂ ‡á¥. ›˘£ô
‹öı˜æã ÔÒÇ∞

‡´Ú£ËÒü¯ ‡¨ÏâÓ
Í£Ò£°Ëú, ANâÓ ∂EËú,
eÓÒ£˘ ‡Ìæä ™£ºÜËú
Ó£´˘.
‚ÑÍKÇ¨Ë ‹ıCÚã
Û£Ó£ ‚°A¯ iÜ¥ ´ı¨Ù
™Íåªã ™á ´≤¨ËJô,
ëëÙ ∫¨¯ Ô£° ´ı¨Ù
™Íåªã ‚° ‚¸Ò£QÚãÒ£
iÌ£Aä ´£˘ ™£ºÜ˨˜
™Ë£¥àFºÇA°¯£ò. ‹Ó£ı∂
‹ıòËú MÒ£˘àFô ™Í°¡
MÜ¥ ‹Fô ™Ë£¥àÓıü¨¯
‚°QÏ㠙ˣ¥àÓ£òËú.
Ô£° ‹ıü¨¯ ´Ó¨ıJô¨Ù,
‡´Ú£ËIôÙ£Ó∂ ‚˘Ç∞
‚˘ ˺F ™ıO´Ú iC
‚PâFºÇA´¯°. ‚˘Ç∞
‡É˘∂ Í£Ò£° ´ıáÏ£ã.
‚° ‡¨ˆäHü´Ëü¯ Ìã
∫øı¨Óªã ™Ë£¥àÓ£´Ù
´£∂ãíí ‚°¯£ò.
ÒFäHü∞KÚıü¨¯
‡´Ú£Ë∫ú˜ π∂ä
™£ºÜ˨˜ ™Ë£¥ÉËú.
∫ÓLô ‹ıòË¿ã ÒQÓòËú
‚°¡ ÒFäOÇË ´ıá¥ã.
iÜÆô Ë£Ùã Ë£ÙÒ£Ë ´ı¨Ù
™Íåıò ∫FÚıÛ£Ë fiºäH°
‡ÉËú iÜ¥ ∫FÚıò˨˜ä
´£Ù ÔÏàÓ ´ıá¥ã.
CÙò ™Ú¨Û ™Í£ôL
‹¨ˆä£òËú, ‹Óü∞ Ò£¯£Ë
ë‹ãÒ£í ‚°¡ ‹¨ˆÇËÙ£ã
‹ôÙı£. ‹°πã, ÒKÚ£¨Ó
ÒFäπ㠙ˣ¥àÓ£ô ‹ıòË¿ã
‡á¨ÒÚ£Ë ‡¨ˆä£òËú.
CÙ i¥ËOô ıÚFô
™KÚıòËú ´ı¨Ù £òàÓ£ô
√Ï ‹âÓ ∞ˆâ¨ÓËú √Ï
‹ıòËO° ™Ú¨ÛÑ ™Í£ôL
‹¨ˆäò. Ò£¯£Ë iÜ¥
™KÚıòËú ∞ˆâ¨ÓËOÏã
EÚ£˜¨Û ÒKÚ£¨ÓÚ£Ë
‹¨ˆÇ∞ãÆ √¯Ù£´Ò.
ıÚFô CPÚ ™á
´ı¨ÙÚ£Ü˨˜ ™Úò
™Í£ôL ‹¨ˆä∂
Ûı£Jô¨Ù.
CÙ ´ı¨ÙÇË£ÛòËOô
ËÚıòËú √Ï ‡ú˜˘ò.
fiàÓ¨ËÚ EÚ£˜ò˨˜
GÚIÇ∞ã º „™¸°C
¨ıà∂ ÔÏà∂ã MÒÙ£
´≤¨ËJô, ëëºıò Óäπ
™ÍåıÓ£ô ‚ôÙ£

´ı¨ÙÇË£ÛòË¿ã FºÏòËú
fiô¨Ù. º e°Ó£° ∞˜ã
∫øı¨Óªã ‹øÇË£ÇA
M¥A¯∂. ‹∂ ´£Ù „´Ó£
º ´ı¨ÙÇË£Ûò ‹öı£¡
™ÍåıÓ£ô, ԣ㠂ôÙ£
´ı¨ÙÇË£Ûò˨˜ªã
‹öı£¡ G¨˘à∂
M¥A´¯£ã. ›˘£ô ‚ÉËú
„™¸°C ‹ıòËú
´£°¯ıò˨˜ C£K≤ã
™ÍåıFô¨Ù. ‚ÉËú „™¸°C
ÔãHǨËÚ£˘ iÜ¥
Eä™á˨˜´Ú C£K≤
™ÍåA¯∂íí ‚°¯£ò.
´ÒΩã º ∫ÇAÚÒ£˘
M˚Úã ‚°˘™ıQô cÉË´˜£
‹ôÙ∂ ‡ÉËú ËÌı´Û£
‹ΩıÙËàFô ´ı¨Ù
™Íåıò ‚Qô ‡ÉËú
‹ΩıÙËàFô b£ıO
´£˘v ‚°∂ A¨ÏÇ∞ã.
‹∂ ´£Ù Ôã i¥ËOô ´ı¨Ù
™Íåªã ´ı¨ÙÇË£ÛòË¿Ç∞ã,
ÓÉË¿Ç∞ã ‹öı£¡
‚¸Ò£QÚãÒ£ ´£˘v
™Ë£¥ÇË Ò£ÜÏ£ò˘£ ‚°A¯
‚Fò£òäπËú GÑÍÚã
fiºÇ∞ã. ‚˘´ı cÉË¿ã
fiâÓ ›á¥ b£ıOÇ∞
ë´£˘ví ™Ë£¥ä∂ üP
´Ú£Cädò˘£? ıºÏã
∫øı∂ã ÔÒÇË£Ë
´Í¨ı ™Íåªã „¨ˆ
‡¨ˆä£OË¿Ç∞ ë´£˘ví
ËÜÏ£Úã ‹OªÉËú.
º M˜ãÛàFô
iÜ¥äEä™á ´ı¨Ù
∫Æâ∂ ıâ∂ ‹ÒòâÓ∂ã,
‹âÓ iÜ¥ ‚¸Ò£Q,
‹ä™á Ç∞ ‚°¡ ‡ú˜
º Ïã˜Kô ´Ómò ÓÛ£Òô
‹ıò ‹ºâ∂ı∂ ´£Ù´ı Ëä
‹°¥ Í£ÍKô ´Ómò Óºı£ò.
fiâÓ M˜ãÛàFô √Ï
ÒQÓò˨˜ ÒQÓò˘£Ë
ÒÜ¥´Ò £òÇË ´ıá¥ã ‚°¯
˺à∂ ™Í£ôÙäÜ¥ fiºÇ∞ã
MÓã ‹º¨Ò.
›Ë´ı fiQ cÉË¿ã
iÜÆô E πKªã
Eä™áËOÏã ‹°£Ë
´C˘£´Ù ‹ıòË¿ã ÓÉËú
™£¡äπ˨˜ ‡Ìòâ∂
´ı¨Ù˨˜ ËáË£EäH°P
≤àÓÒ£Ë ™Íåıò ‚°∂
‡¡F.
&T.‚ô´Ù£Û£ ●
85

™ÍäÏãò 2011

Ǻ˝´˚££, CÍ°v Ë£ã䙘Çv,
2/92, Ò£áÆÚà ´Û£¥, ‚øãÃò,
™Í°¨˘ & 600008.
W´ˆ ™Ë£¥ÇËäÜ¥ú˜ πúO˨˜Ç
™Ë£áÏ ´Ë£Ùã, ÛÉ´Ë£L,
™£ã¨Ò ´£°¯ ‡ºıÉËú
ı¨ÛÚÙ£ã. fiFô º C¯âÓ
´Ë£ÙàFü∞ œ 150 KÍ£Ë ıˆÉËä¥ã.
´Ë£ÙÉËú ıâ∂
´ÍÛ ´ıáÆÚ Ë¨ÏC ´ÓF,
™ÍäÏãò&20, 2011.
fiâÓ Ó£Oô ÒÜ¥´Ò ´Ë£Ùã ı¨Ûâ∂
‹¬äæã. ÔËô ™ÍôÙ£∂.

´Ë£Ùã ´£ÜÆ 19&° ™ıüPÚ£˜ò

™Ù˛I ˙âÓ£˘ã, FºÑC&6

15 πúO, 15 ıK¨Í

ëë´Ë£Ùã ´£ÜÆ-&21íí
™Úò..............................................
MÙ£Íã..........................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
¨Ë™Ú£äã..................................

Â

ö™ı£º ∫¨¯ªã
∂E˨˜ ƨÛAk°
™Íåı∂ fiÚÙ£Ó Ë£KÚã.
CÙ ∂EËú iÜÆô
∂¨ıàÓ£ô ≤ºÉAä
´£åM¥ã. CÙ ∂EËú º
∫¨¯ ∂¨ıàÓ£´Ù Í£Úã
´£åM¥ã. CP∂ Ëı˘ã
‚¥à∂Ç ™Ë£áÏ£ô iÜÆ´Ù´Ú
ÔôÙ ∫¨¯Jô ∂E˨˜
∂¨ıÇËÙ£ã.
Ô£ã ∂E˨˜ ∂¨ıÇ∞ã
´£∂ ‚âÓ ∂E˨˜ ‚âÓ
‹˜æ ™ıäàFô ∂¨ıÇË
´ıá¥ã ‚°¡ ™ÓKâ∂
™ÍÚô¥ıFô¨Ù. ™ıOò
G¯ã Òü¡ã ™ıú¨˜à
∂EË¿Ç∞ã, ‹øÇ∞à
∂EË¿Ç∞ã ™ıâcò ¨ıà∂

∂¨ıàÓ£ô OљͰ¡
™ı¿Ç∞ã. ™ı∂™ı∂ä£˘
c¨Û ∞¨¯âÓ ‹øÇË£˘
∂E˨˜ ™ı¿ÇË
‡´Ú£AÇËÙ£ã. fi∂
ıáÌà∂E˨˜ ´Ó£åÇËæã
‡Óæã. fiÓ˘£ô AºIËú
‹NıFô¨Ù. ™ÒôLÚ ∂E
Òü¡ã ËãO, Ü¥à∂E˨˜
∞OòâÓ cKô ∂¨ıÇË
´ıá¥ã. ∞OòâÓ cKô ‹FË
´Í£äπà…ú ´Ó¨ıä¥ã.
‡äπà Óáaò Òü¡ã ËÆ˘ cò
∂E ∂¨ıÇË „ü¯ÓôÙ.
fiıüPôÓ£° ∂E ∂¨ıÇË
´ıá¥ã ‚°¯ ‹ıCÚã
„üÜÏ£ô ÓÛÒ£˘ ´Í£äπà…ú
‡´Ú£AÇË ´ıá¥ã.
äkÑCÉ
™ıú¨˜ Òü¡ã ™ıOòG¯
∂EË¿Ç∞ äkÑCÉ
™ÍåÚä¥A¯∂. ºàFà

∂E˨˜ äkÑ ™ÍåıÓ°
ÕÙã G¯ã ÒÉË£Òô
fiºÇ∞ã. ˨¯Ëú cÉËæã
Ú°¥ã. fi∂ æÏÛ£Ëæã,
FÛıÒ£Ëæã A¨ÏÇ∞ã.
Ç´˜£K° äkÑ, ›ÇR¸° äkÑ
‚°¡ ˨ÏËOô A¨ÏÇA¯∂.
äkÑ ™ÍåıÓ£ô ∂EËOô
‡ú˜ AºIËú ‹NA°¯˘.
äkÑ ™Íåªã ´£∂ WõÇËáÏ
M˚ÚÉ˨˜ Ëı˘àFô
™Ë£ú˜ ´ıá¥ã:&
● ´Ó¨ıÇ∞ ‹FËÒ£Ë äkÑ
™ÍåÓ£ô ∂EËú ANâ∂
M¥ã.
● ›ÇR¸° äkÑ
≤¥ÓáaKô ‹FË Ú°
.
● ∂E˨˜ äkÑ ™ÍåÓH°
ÔôÙ ÓáaKô Ô°∞ ‹ÙÍ
´ıá¥ã.
● ™ıJô º fiÚü¨ËÚ£˘
äkÑ ›∞ã.

OÑ ÍÙ¨ıÇ∞...
˨¯Ëú cÇ∞Óô
‚OFô cÇË ∫ÆÚ£Ó
˨¯Ëú ‡ú˜ ∂E˨˜ Òü¯
∂EË¿Ï° ™ÒSQô
´£Ï£bòËú. ˨¯ ÜÏæÏ°
cÇ∞ı∂ ≤Ùã.
CÙ ∞PäπËú

ºàFà ∂E˨˜ ‹FË
´ÔÛã ƨÛÚKô
¨ıÇË£bòËú.
Ë¡äπ G¯ ›¨Ï˨˜
Ïıô˨˜ ∂¨ıÇ∞ã ∫°
´£Ïæã.
Í£Úã ´£∞ã ∂E¨Ú
Óı¡ÓÙ£Ë Òü¯
∂EË¿Ï° ™ÒSQô
´£Ü¥ MÜÏ£ô, ™ÒS¨˘
G¡àF ‹Ó¨˘ ™ıO´Ú
‚¥à∂ MÏæã.
™ÒSQô 2/3 É∞ ı¨Û
ÒÜ¥´Ò ∂E˨˜ ´£Ïæã.
fiÓ˘£ô ∂E˨˜ Ô°¯£Ë
∂¨ıÇË ∫ƪã.
∂E˨˜ Ô°¯£Ë ∂¨ıÇË
™KÚ ∂EË¿Ï° CPÚ
∂E˨˜ªã ´£Ïæã.

87

™ÍäÏãò 2011

Ë£H:
™Ó° fiâFÚòËO°
∫Óô MºäÒ£˘ Ë£H
‹™ÒKÇË£Mô ‹FËÒ£Ë
Mºãä¥ã fiÛáÏ£ı∂
£˘Ò£∞ã. Ë£HJô fiºÇ∞ã
´ËÁH°, ‹Æ´˘£C° ‚°¯
™ËIËô ‡áÏ£ı¨Óà Ó¨Ï
™ÍåA¯∂. fi∂ ÍÇF¨Ú
‡áÏ£Ç∞ã ˝£ò´Ò£°
‡áÏ£ı¨Óà Ó¥ÇA¯∂. fiÓ˘£ô
Ë£¨Ù 1&2 Ëä ‹ºâ∂Óô ™Ë¥Óô
„üÏ£∂. Ò£¯£Ë Ô°¨Ò ‡áÏ£∞ã.
‹FËÒ£Ë Ë£H ‹ºâ∂ı∂ ™Ë¥Ó¨Ù
‡áÏ£Ç∞ã ‚°¨Ó G¨˘Mô ™Ë£ú˜ ´ıá¥ã. Ë£H ‹ºâ∂
ıòËú, G¨¯Ú Óáaò ‹ºâ∂ı∂ã ‹ıCÚã. º Ëä Ë£H
ÆË£Ç˚Qô (˺äπ Ë£H) 5 AÛ£ã Ë´Ù£K ÒÜ¥ãÓ£° ‡ú˜∂.
Ë£ò´£¨˝Ü´ÛÜ, πÛÓã ›AÚ¨ıªã CPÓ˜æã fiô¨Ù.

Ô£ú ∫øı∂ã

≤¡≤¡äπÏ°...

‹¨Íıã:
Í£òÆ° eQô ¨ÏY°
‚°¯ ‹e´˘£ ›CÜ ‡ú˜∂.
fi∂ pÛÌã ›˘ H¯∞
Õ¨˜JΩú˜ ÛÍ£Ú˘ c´Ûd´˘
Áäg° Òü¡ã ´Ï££Ò£J°
fiıü¨¯ ‡áÏ£Ç∞A¯∂. fi¨ı
fiÛá¥ã Õ¨˜J°
™ÍÚô£Ü¨Ï YÛ¨ÒÇA¯∂.
´Í£òM° ‡Ìò´ı „üÏ£∂.
h° ä´Û£Æ° fi¨¯ÑCJô
Ï£Ú´Û£Y° ‡ú˜∂. fi¨ı
ңܥ fi¨¯ÑC, ´Ë£N, ı£°
´Ë£N, °P fi¨¯ÑC, ™Íô
ÁHw e° Òü¡ã ∫ܨÏJô
‡ú˜˘.

88

™ÍäÏãò 2011

ͣǙÙÜ:
fi∂ G¨˘àÓ£´Ù fiQä∂
ÒÜ¥ÒôÙ, Ò£¯£Ë ÍÇF¨Úªã
Óºã. ͣǙÙÜÆô ´Ú£ ›ÇÆö
Ë£ãæáÜ ¨ÏÛ£¨Ò° Òü¡ã
Á´Q´ÙHÙ£I° ‡ú˜˘.
fi¨ı Ôã ‡ÏL° ÍÇF¨Ú
ÔôÙ G¨ÙJô £∂Ë£ÇA¯∂.
ͣǙÙÜÆô ´ËÁH°,
ÍòÇ˨۪ϰ ™Ë£øäπã,
Ë´Ù£Kªã ‡ú˜∂. ‹Ó˘£ô
fi¨Ó ÍKÍÒÒ£˘ ‹˜Mô
‡áÌ ´ıá¥ã. ∞Pä£Ë
Ï£òÇ Í£Ç™ÙÜÆô ‹FË ›°ÜÆ
›ÇC™Ï°Ü Òü¡ã Ë´Ù£K
∞¨¯ı£Ë ‡ú˜∂. º Hv™ËÜ
ıÆMÙ£˘ ͣǙÙÜÆô 70 Ë´Ù£K,
9 AÛ£ã Ë£ò´£¨˝Ü´ÛÜ,
1 AÛ£ã πÛÓã Òü¡ã 3 AÛ£ã
™Ë£øäπÑ Íà∂ã ‡ú˜˘.

ÓJò:
›åæËO°
˺à∂äÆ ™ÒÇmCÚã
‹ÏÉAÚ ‡Ìæä ™£ºÜËú
∞Pä£Ë ÓJKô ‹FË ÍÇF
‡ú˜∂. ´ÒΩã ™ÒÇmCÚã
‹ÏÉAÚ ™£ºú, πÛÓã, Ë£ò´£
¨˝Ü´ÛÜ ·°Ò ›ÇËÑ C¨Óæ
Ò£¡£Ü¥Ç∞ ‡Óæã ™Ô£F˨˜
≤ÛÇA¯∂. ™ÒÇmSÚã
£vÁ´Ü ‹
Ç˨˜
‹Æ´˘£C° ܨÛ£v´ÜÏ£Ë
Ò£üP ›ü¯ô ‹OÇ∞ã.
º Ëä ÓJKô 130 Ë´Ù£K,
15 AÛ£ã Ë£ò´£¨˝Ü´ÛÜ,
11 AÛ£ã πÛÓã Òü¡ã 3 AÛ£ã
™Ë£øäπÑ Íà∂ ‡ú˜∂.

ı£¨ˆäˆã:
fiFô ‡ú˜ Ë£ò´£¨˝Ü´ÛÜ
‚OFô pÛÌÒ£∞ã. ´ÒΩã
fiFô ‡ú˜ ™£ÜÏ£CÚã ÛàÓÇ
∞ˆ£å˨˜ªã, Ó¨Í Ô£ò˨˜
£∂Ë£ÇËæã ‡ÓæA¯∂. H¯
Íà∂ú˜ ‡ÌæËú ´£ô
fi∂ ‡ÏLô ™ı∞ ´ÔÛã
ÓÉ∞ıFô¨Ù. ™Ï°˚°
‹ôÙ∂ ™ı∞´ÔÛã ‡ÏüJüC
™Íåªã´£∂ ‡áÏ£∞ã
MÚò¨ı ÕÙ∫ã ™ıO´ÚP
M¥A¯∂. fiâÓ Íà∂ ›äHú,
›ÛÖ≤, FÛ£Ü¨Í ‹°˘£Cäˆã
∫ÓLÚ ˆÉËOΩã Ë£Ìä
¥A¯∂. º ı£¨ˆäˆàFô
105 Ë´Ù£K, 27 AÛ£ã
Ë£ò´£¨˝Ü´ÛÜ, 18 AÛ£ã πÛÓã
Òü¡ã 0.5 Aۣ㠙ˣøäπÑ
Íà∂ã ‡ú˜∂.

ÊÜv:
fiFô ‹FË Ô£òÑÍà∂
‡ú˜Ó£ô A¨˜™ÍIÇv
fi°™ÏÇvô ÊÜv
WõıK¨ÍJô ‡ú˜∂. fiÓ°
Ë£ÛÌÒ£Ë fi¨ı ‡áÓ£ô
A¨ÏÇ∞ã Ë£ò´£¨˝Ü´ÛÜ
Ôã ‡ÏLô ÛàÓ ÓÒEËOô
‹¨Ïäπ „üÏ£Òô MKÚ ıN
ı∞Ç∞ã. ´ÒΩã fiFô ‡ú˜
¨ıÜÏI° ëHí Ë£ÛÌÒ£Ë Ô£ú
∫øı∫ã ´Í£òæ „üÏ£∂.
º Ëä ÊÜvRô 145 Ë´Ù£K,
25 AÛ£ã Ë£ò´£¨˝Ü´ÛÜ,
6 AÛ£ã πÛÓã, 2 AÛ£ã
™Ë£øäπÑ Íà∂ã ‡ú˜∂.

ºäπ ı¨ËËú:
™Ë£á¨ÏÇ ËϨÙJô
Ë£ò´£¨˝Ü´ÛÜ, πÛÓã
Òü¡ã Ô£òÑÍà∂ã ‡ú˜∂.
´ÒΩã fi∂ ‡ÏLô
Ç¿Ç´Ë£v CP∂ CPÓ£Ë
‡üàFÚ£Ëæã ‡ÓæA¯∂.
ºäHô ¨ıÜÏI° ëHí,
fiºãπÑ Íà∂, ™ÒÇmCÚã,
™£ÜÏ£CÚã, Ë£ôCÚã, TÉÇ
Òü¡ã Ë£äò ›AÚ¨ıªã
‡ú˜˘. º Ëä ºäHô
290 Ë´Ù£K, 40 AÛ£ã
Ë£ò´£¨˝Ü´ÛÜ, 18 AÛ£ã
πÛÓã, ›AÚıü´¯£¥
™Ë£øäπÍà∂ º AÛ£ã
ÒÜ¥´Ò ‡ú˜∂.

Óáaò:
fiÓ° ÕÙã Ó£° Ôã
‡ÏLô ™ÍKÒ£˘ã Òü¡ã
Íà∂ÇËú ‡úı£ÉËä¥A¯∂.
Óáaò ‡ÏL° ÓÜ™ıÜ
G¨Ù¨Ú ÓÇË ¨ıÇË
‡ÓæA¯∂. F˘∫ã 8&10 Ïã˜ò
Óáaò ∞ÆÇË ´ıá¥ã.
fi¨ÓàÓMÛ ™˝òô Ø,
ˆÉËO° Í£¡, v´£Üv
ÜKÉÇ ›AÚıüPΩã ´ıáÆÚ
‹˜æ ÓáaòÑ Íà∂ ‡ú˜∂.
›Ë´ı Ô£ú ∫øı∂ã
fiıü¨¯ ‡´Ú£AÇËÙ£ã.

£Ó£ã ºäπ :
‚ôÙ£ ™Ë£øäπ´Ò ´Ë¥
‡áÏ£Ç∞ıFô¨Ù. Ò£¯£Ë
£Ó£Iô ‡ú˜ ´Ò£´˘£
ͣܥ´ÛÜÏÜ ™Ë£øäπ
‹ıCÚÒ£˘ ´ÒË£ 3,
´ÒË£ 6 ´£°¯ ™Ë£øä¨
‡áÏ£Ç∞A¯∂. fi∂ Õ¨˜¨Ú
√ò¨ÒÚ£Ë ›Ç∞ıFô
‡ÓæA¯∂. fiâÓ ™Ë£øäπÑ
Íà∂ ‡Ùò ˆÉËú, ›Lö
›Jô, e° ‚á™Ìå Òü¡ã
Ë™˘˜Ù£ ›JôËOΩã
A¨ÏÇA°¯˘. 12 £Ó£ã
ºäHô 83 Ë´Ù£K, 3 AÛ£ã
Ë£ò´£¨˝Ü´ÛÜ, 3 AÛ£ã πÛÓã
Òü¡ã 7 Aۣ㠙ˣøäπÑ Íà∂
‡ú˜∂.
›ü¯ô ‹OÇ∞ã F˘ÍK ‡Ìæ:
Ë£¨Ù ´ÔÛ ‡Ìæ & 2 Ëä
ÊÜeΩÏ° º ı£¨ˆäˆã,
7&8 £Ó£ã, 1/2 Ëä ™Ë£øäπ
cÇËäÜÏ £ô ´ÍòÇËäÜÏ
Ë£H.
Ë£¨Ù ´ÔÛ vÔ£Çv & º
›äH¿Ï° º ´ÏHú vð
d˘Ü ÜÏò (´ıòÇËϨ٠ÜÏò).
ÒFÚ ‡Ìæ & ´Ë£∂¨Ò
Ò£M˘£ô ™ÍåÓ ™Û£ÜÆJô
Í£ÙÜ GÛäH ë´Û£ôí ™Íå∂
ÍÜQªÏ° ‡áÌæã.
Ò£¨Ù ´ÔÛ vÔ£Çv & º
Ëä Í£Ó£ÛÌ ÓJºÏ° 1/4 Ëä
݊K裆.
fiÛæ ‡Ìæ & 2 Ëä
™Ù°Æôv ä, º Ëä ´ıË
¨ıàÓ Ë£ÛÜ, ™ÔºäHô ı£ÜÆÚ
º ‡º¨˜ÇAˆÉ∞, º ´ÏHú
vð ™Ë£øäπ cÇËäÜÏ Çgã
›AÚıü¨¯ ËÙâ∂ ‡áÌÙ£ã.
‹¨Û ÒE´ÔÛã ∫°π Ï£òÇ
ͣǙÙÜ ‡áÌÙ£ã.
& £. ∞Ò£ÛıúO ●

89

™ÍäÏãò 2011

£Ü™Ï£°¡
´ËÜ´Ï°...
´£ÜÆ&2

4. FºMˆ£°¬ ıâÓ£...
‹) ™¸Úã
›) ™¸Ú㠙ˣáÏ£°
5. ›¥ÉËÏ£ ÒÑÍ£°...
‹) Ô£´Ï£Æ

›) Ô£´Ï£Æ Ò°˘°

6. Ë£Ùã ËLË£ÙÒ£A ´£Ñ≤Ï£...
‹) ‹ÒòǢã
›) ‹ÜÏË£Íã
7. Hú¨˜Ú£òÜÆ q´Û£ cÓ£°£...
‹) ı£˘´Ò ‚ô¨Ù ›) ı£°ÒF
8. ´Ë£∞Ùà∂ ËáÌ£ ËáÌ£...
‹) ´Ë£∞ÙàFô Y¨Ó ›) ´Ë£∞Ùã
9. ÔıÛ£àFK.... ≤Û£àFK
‹) ÔıÛ£àFK
›) ÍàÚı£° Í£MàK
10. ∫∞âÓ£... ∫∞âÓ£...
‹) ÓÍÛÓ°

ı£

›) ÓÍ£ıÓ£Ûã

ÍAË´˜, ‡ÉËú fi¨Í Σ˘à¨Ó
´ÒΩã ™Òº´Ëü¯ fi´Ó£ º ´£ÜÆ.
Ǻ˝ ´˚££&M° C¯äHÓõ˨˜Ç
˺àFô ™Ë£á¥ ‹âÓâÓ Ó¨ÙäπÇ∞ „ü¯
F¨ÛäÏ £ÏôËú ÓÛä¥ã. cÉËú ‹âÓ
´ËúMË¿ÇË£˘ ÍKÚ£˘ F¨Ù ÆÇ ™Íå∂
‹¬äæã. ∞ΩÇËô ∫¨¯Jô
´Óòâ™Ó¥ÇËä¥ã 10 ÔòË¿Ç∞ ÓÙ£ œ.100/&
KÍ£Ë ‹OÇËä¥ã. Fô˨˜ Ǻ˝
´˚££M° fiâÓ ÇËàFô ÒÜ¥´Ò ∞Pà∂
‹¬äæã. ÓQàÓ£O´Ù£ ‹ôÙ∂ ÔËô ‚¥à∂
‹¬äπÓô √Ï£∂. ÒËOò ÒÜ¥´Ò
fiä´£ÜÆJô ËÙâ∂ ™Ë£ú˜ ´ıá¥ã. fiFô
›CKÚK° bòä´ fi¡FÚ£˘∂. fiöM˚ÚàFô
‚âÓMÓ ËÆÓä ´£Ç∞ıÛà∂ã
„ü¡Ç™Ë£ú˜äÏ Ò£ÜÏ£∂. ‡ÉËú FôËú
ıâ∂ ´ÍÛ ´ıáÆÚ Ë¨ÏC ´ÓF 20.09.11.
Fô˨˜ ‹¬ä ´ıáÆÚ ∫ËıK:

11. Û£Ò° ›áÏ£Ωã... Û£ıÌ° ›áÏ£Ωã...
‹) ∫ú¿ã Òٺ㠛) ´Ò£Ë ∫ú

ëǺ˝´˚££í CÍ°v Ë£ãä˜Çv ∫Óô
Ò£Æ, Ò£áÆÚà´Û£¥, ‚øãÃò, ™Í°¨˘&600008.

17. ´Ó´Û£¥ã ‚ÉË...
‹) £ËäHKM¨˘

1. fi°Q¨Í £Æ ıºã...
‹) ∂ú˜£Ó Ò˘∫ã ∂ú¿ã
›) ∂ú¿ı´Ó£ fi˜¨Ò

18. Ò∂¨ÛÇ∞ä ´£Ë£ÓÆ ‹ÉË
‹) ÓIˆ°
›) ‹ˆAÚ ÓIõ ÒË°

2. π°˘¨Ë Ò°˘° ÃMN ËáÌ°...
‹) fiº ´Ë£¥Ëú
›) fiº ÒÙòËú

19. c ‚âÓ ·º... Ô£° ‚âÓ ·º...
‹) Fºä£ÑC
›) FºäF

3. ËáÌ£ÕÑC „˘Ï£...
‹) Ëá´Ï° Ë£Ó¨Ù
›) Ëᥙˣá´Ï° Ëᥙˣá´Ï°

20. ‚°´˘£Ï Û£C ÔôÙ Û£C...
‹) Ò£äHú¨˜
›) Ò£äHú¨˜ ËæáÏò

90

™ÍäÏãò 2011

12. ÔÙã ı£ˆ ‚âÔ£¿ã...
‹) ÒQÓQ° Ò¡ÇËã

›) Ò¡ƪã

13. ËÉ¨Ë Ë¨Û ´Ó£ÜÏã...
‹) ı£˘ã£Æ
›) ı£˘ã
14. ´ÙÍ£ ¯Ç∞∂ Ò˘≤...
‹) ™ıáE¯ ›¨Ï
›) ™ıáEÙ£ ËÆ ∞ø
15. GÙ£ Ë£åA¯∂ ´ÔÛã ´£A¯∂...
‹) fiâFÛ£
›) fiâFÛ Mˆ£
16. Íâ¨ÓÇ∞ ıâÓ AO...
‹) ÓòÒ£
›) ÓòÒ∂¨Û
›) £ı Ò°Qäπ

™Í°¨˘Jô ë‡Ï¬Ç∞Ï°
›¨Ï ıÆı¨Òäπä ´£ÜÆí

ËvÜ 12, 2011 ‹°¡
Ë£¨Ù ™Í°¨˘
∏ÉËã£ÇËàFô ‡ú˜ ëHÚòô
‹Ë£ÏI ›Áä Á´˚°í&ô
ÔÒ∂ ™ÏôL HÛv&°
Ǻ˝´˚££, ë‡Ï¬Ç∞Ï°
›¨Ï ıÆı¨Òäπä ´£ÜÆí¨Ú
ÔÏàFÚ∂. ≤Ò£ò 270&Ç∞ã
‹FËÒ£´˘£ò JΩã
fiÇËô÷KJô fiä´£ÜÆÇË£˘
„ü£¥Ëú ÓÏπÏÙ£Ë ÔÏâÓ∂.
fiâÓ ‹Ë£ÏIJ° ¨ÏÛÇÏò
Fº.Û£ÒLÉËã Òü¡ã YQÚò
Ò£´˘¸ò, Ò£òÇ™ËÜÆÉ Òü¡ã
v«ÏáÜ Ëæ°CÙò
ÒFäπÇ∞KÚ ´ÛwI ›ıò.
≤Ò£ò 11.30 ÒEÇ∞
›ÛãHàÓ ´£ÜÆÇ∞ ë™ÏÇ´˘£
ÁägÇ Òü¡ã Ë£°ÏãäÛK
fiáÆÚ£í ‚°¯ 2 bãËOô
ÔÏâÓ ë‡Ï¬Ç∞Ï° ›¨Ï
ıÆı¨Òäπä ´£ÜÆJôí
27 Ò£Ìı&Ò£ÌMËú ËÙâ∂
™Ë£áÏ˘ò.
™£∂ı£Ë ›¨Ï
ıÆı¨Òäπ ‚°¯£´Ù
Ò£ÌMËúÓ£° ‹FËã ËÙâ∂
™Ë£úıò. ›˘£ô

fiä´£ÜÆJô Ù
Ò£ÌıòË¿ã
ËÙâ∂ ™Ë£áÏ∂
∞PäHÏàÓÇË∂.
à´Ó GIÏÉËOô
Ò£Ìı, Ò£ÌMËú
ëÍÛ ÍÛí ‚°¡
ı¨ÛÚà
™Ó£ÏÉA˘ò.
ºπ¯ã ë‹ôÜÛ£
Ò£Ïò°í ÛËÉËú
‚°¯£ô Ò¡π¯ã
ë£ÛãKÚ ‡¨ÏËúí
‚°¡ Ò£Ìı & Ò£ÌMËú
ËãäŒÜÏò ´ıËàFô
ı¨ÛâÓ´Ó£¥ ÒÜ¥ÒôÙ£Òô
ı£ÜÏò ËÙò ‹∂ fi∂ ‚°¡
›¨Ï ıÆı¨Òä¨ ıáÌ
´Ë£Ùɢ£Ë Ò£üP MÜÏ˘ò.
‹∂ ‚äÆ Í£Ó£ÛÌ ËÙò
™°Cô √Ï fiıòËú ¨ËÇ∞Ñ
™Í°¯∂ã fiöı˜æ ≤Ïò
ıáÌã ‹OÇA¯∂ ‚°¡
Ôã¨Ò ›ÑÍKÚä¥à∂ã
‹˜æÇ∞ fiºâÓ∂.
´£ÜÆÇË£˘ º ÒE
´ÔÛ∫ã ∫Æı¨ÏâÓ∂.
™ıüPÚ£˜ò˨˜ ´Óòâ™Ó¥Ç∞ã

´ÔÛ∫ã ıâÓ∂. ∫Óô K¨Í
Ò£ÌıÛ£˘ ‹A´Ùw ™ü¯£ò.
fiÛáÏ£ã K≤ Ó£EÚ£æÇ∞ã,
Õ°¯£ã K≤ ÓSÇ∞ã
ıˆÉËäÜÏ∂.

fiFô É´Ëü¯ Ò£ÌıòËú
›¨Ï ıÆı¨ÒàÓ´Ó£¥ ÒÜ¥ã
‹ôÙ£Òô ›¨Ï ∞Pà∂
Ô£°∞, ‰â∂ ıK˨˜
ËM¨Ó˘£å ‚øF fiºâÓ∂ã,
›¨ÏÇ∞ä ™£ºàÓÒ£Ë ´Ç
AÛæáÜ ı¨ÛâFºâÓ∂
‹º¨Ò. ∫Óô, fiÛáÏ£ã
Òü¡ã Õ°¯£ã K≤™ü¯
™ıüPÚ£˜òË¿Ç∞ ë™ÏôL
HÛví Í£ò£Ë K≤Ëú
ıˆÉËäÜÏ˘. fiä´£ÜÆJô
É∞ ™ü¯ ‹¨˘à∂ Ò£Ìı &
Ò£ÌMË¿Ç∞ã Í£°PÓõËú
ıˆÉËäÜÏ˘.
&Æ.™¸ÚâF●

ÓIõÔ£¥ v™˚ô
C

Ù Ô£ÜË¿Ç∞
∫°π, ™Í°¨˘
‹áÌ£ ÔËKô CôA
vA° Òü¡ã
Ë£v™ÒÏ£Ù£T ´ÙÍò
AOQÇ&° ™Ó£ÏÇË
Mˆ£ ÔÏâÓ∂.
fiÇAOQÇ¨Ë HÛÙ
ÔÆËò Òü¡ã
fiÚÇ∞˘Û£˘
fiÛ£.£òàF° Òü¡ã
ÔÆ¨Ë Í£Ú£CÉ
F¯â∂ ¨ıàÓ˘ò.

M

¸å Æ.M.Jô ëäò
CÉËòví πËõ 7 ıÚÓ£˘
‚ô.ˇË£âà 7 ÒE ´ÔÛã
™Ó£Ïòâ∂ £Æ ‡ÙË KÇË£òÜ,
„CÚ£ πÇ ›Áä KË£òÜ Òü¡ã
LãË£ πÇ ›Áä KË£òÜÆô
fiÏã™ü¡ ‡ÙË Í£Ó¨˘
¨Ïà∂ú˜£ò.

™Í

°¨˘ ıÏˆQJô ‡ú˜ Çg°
£òÇ ´˝£ÜÏLô, p¨Ù 29
∫Óô ›ËvÜ 7 ı¨Û Ó£å ÁπÜ
FºMˆ£ ÔÏâÓ∂. fiFô ™ÍÁä
ÓÉËä° ‚áÌü¯ ‡Ìæ ı¨ËËú
∞Pà∂ M˜ÇËã ‹OàÓ£ò.

91

™ÍäÏãò 2011

Ô

ÜÍàFÛ£í ´ºÇ∞ „ü
OљͰ¡ fiºÇA¯£ò.
›˘£ô ‹ıò Ëá ‹¨Íæ,
∫Ëã ‚É´Ë£ £òàÓ Ò£FK
‡ú˜Ó£! ›ã, fiıò πËõ
™ü¯ ÔƨËÚ£˘ ≤IàÛ£M°
fi¨˜Ú ÒËú ›ı£ò. „üˢ´ı,
Ë°˘Ïã, Ò¨ÙÚ£˜ã ‚°¡
™Ë£Æ ËÜÆä ¯Ç∞ã fiıò
ÍeàFô ™ıOÚ£A
™ıüPËÛÒ£Ë ÊÆÇ
™Ë£áƺÇ∞ã ë«í ÏàF°
Ô£ÚA. fi´Ó£ ‹ıºÏ° º
´Ôò∫Ëã:
ë«í Ïã ∞Pà∂...?
“„üˢ´ı Ô£° Ë°˘Ïã
Òü¡ã Ò¨ÙÚ£˜ä ÏÉËOô
ÔÆà∂ ıºA´¯°. fiâG¨ÙJô

‚° π¨ËäÏà¨Óä £òàÓ
fiäÏàF° fiÚÇ∞˘ò ‚É˨˜
‹ Ë ë«í Ï ı£åäπ
A¨ÏàÓ∂.”
ÔÆäπà∂¨¯Jô ‡ÉËú
‹ãÒ£ı£˘ ≤IàÛ£ Òü¡ã
‹ÇË£ı£˘ ‡Ò£ ÓÉË¿Ç∞
√¡ã ›´Ù£Í¨˘Ëú
‚°˘?
“‹ãÒ£ ‚˘Ç∞ ÔÆäπ
∞Pà∂ ‹FË ›´Ù£Í¨˘Ëú
ıˆÉ∞ı£ò. ‹ÇË£ ‚˘Ç∞
´ÒÇ‹ä Òü¡ã Ë£vÜŒã
M˚ÚàFô 뇢Ç∞ fiâÓ ÆÛv
ÔôÙ£ fiºÇ∞ã. fiö´˜£
´ÒÇ‹ä ´£ÜÏ£ Ô°¯£Ë
fiºÇ∞ãí ‚°¡ ´Ó£NÚ£å
ˆ∞ı£ò.”

áƨË˨˜
HÛãÒ£áÏÒ£Ë ™Ë£áÏ£¥´ı£ã!
&ëÔÜÍàFÛ£í ´ÜÆ!
ÓÉËú ‹ÇË£
‡Ò£ ∞Pà∂...?
“‹ıò Óü´£∂
Ë°˘Ïä ÏÉËOô
ÔÆà∂ ıºA¯£ò.
‹ıÛ∂ ∞ˆâ¨Ó
Íü¡ ı˜òâÓ∂ã
ÓINô ËáÆä£Ë
ÔÆä£ò.”
Óü´£∂ ÔÆÇ∞ã
ÏÉËú Òü¡ã
H¯™Ò£NäÏÉËú
∞Pà∂?
“Óü´£∂
Ë°˘ÏàFô
ë´Ë£∞Ù£í Òü¡ã
º Ò¨ÙÚ£˜ä
ÏàFô ÔÆÇA´¯°.
Ôô٠˨Ó
‹¨ÒâÓ£ô ÓINô
™Ó£Ïòâ∂ ÔÆä´°.
fi∂ ∞Pà∂
ÆvË˚¬ã ÔÏâ∂
ıºA¯∂.”
Æäπ...
‚FòË£ÙàFÜÏã
∞Pà∂?
“Ô£°
F¨ÛäÏà∂¨¯Jô

∏¨ˆªã´£∂ H.‚vR. ∫Æà∂
MÜ¥Ó£° ıâ´Ó°. Ë°˘Ïà
F¨Û‡ÙAô 2 ıºÏɢ£Ë
ÔÆà∂ ıºA´¯°. ÓINΩã
G¨ÙÚ£˘ fiÏà¨Ó HÆÇ∞ãÆ
ÔÆä´°.”
‹ãÒ£ ÔÆàÓ ÏÉËOô
HÆàÓ ËÓ££àFÛã ‚∂? „°?
ÔÆÇË Mºãπã ËÓ££àFÛã
‚∂?
“ëÒˆ¨Ùä ÜÏ£˜ãí,
ëGˆô G¸Ò£A¯∂í ÏÇ
ËÓ££àFÛÉËú IËæã
HÆÇ∞ã. Ô£° ÔÆÇË Mºãπã
ËÓ££àFÛã ‚°¯£ô ëGˆô
G¸Ò£A¯∂í&ô ‚° ‹ãÒ£
ÔÆàÓ ‹øàÓÒ£˘
ËÓ££àFÛãÓ£°. „™˘Qô
‹∂ º Íı£Ù£˘
ËÓ££àFÛ∫ã ›∞ã.”
‡ÉËú iÜÆô
™Ë£áÏ£Ïä¥ã áƨËËú
∞Pà∂...?
“‚° ‹ä£ ‰Úò ‚°Ó£ô,
‚ÉËú iÜÆô ‚ôÙ£ä
áƨËË¿ã IËæã
HÛãÒ£áÏÒ£Ë
™Ë£áÏ£Ïä¥ã. fiâÓ Ò£Óã
áÆ¨Ë Ò£Óã, ´ËÜË
´ıá¥Ò£? ëMÔ£ÚËò
Í∂òàFí&¨Ú º ™ºã
Mˆ£ı£Ë ™Ë£áÏ£¥´ı£ã.
ÔıÛ£àFKÇ∞ iÜÆô
4&5 ÆÇËÜ¥ËOô ‹ˆË£˘
™£ã¨ÒËú ¨ıà∂ Ô£°
‹ãÒ£, ‹ÇË£ ÓÍÛ£¨ı
HÛãÒ£áÏÒ£Ë
™Ë£áÏ£¥´ı£ã.”
ÓINô HÆàÓ fiÚÇ∞Ôò,
q´Û£, q´Û£J° Ú£ò?
“ òÚ£ ‚˘Ç∞ IËæã
HÆàÓ ÔÆËò. àK˚£M°
∂¡∂¡ ÔÆäπã IËæã
HÆÇ∞ã. fiÚÇ∞˘òËú
‚°¯£ô ´Ë.M.›˘âà, £Ù£
Í£ò IËæã HÆÇ∞ã. £Ù£ Í£ò
fiÚÇËàFô ÔÆÇË IËæã
™Ë£¥à∂ ¨ıà∂ fiºÇË
´ıá¥ã.”
ÓINô ‹ãÒ£, ‹ÇË£æÏ°
fi¨Ìâ∂ ÔÆÇ∞ã ‚áÌã
‡ú˜Ó£?
“„üˢ´ı Ë°˘ÏàFô,
Ò¨ÙÚ£˜àFô ‹ãÒ£æÏ°
ÔÆà∂ MÜ´Ï°. fiQ
ı£åäπ A¨ÏàÓ£ô ÓINô
ÔÆä´°.”
&Æ.™¸ÚâF ●

£LæÜ v™˚ô

LæÜ ÔÜÍàFÛɢ£˘ ¸£° ‹äÛ˝£ã Òü¡ã
˚£Uà ËèÛä ´£Ù´ı ´Ëàg˘£ ¨ËÁπÇ∞ã
¨Ç ÊÜ¥ıFô ‹Ù£F HKÚã. ‹ıò ‹ÆÇËÆ fiÛæ
´ÔÛÉËOô ∫ã¨ iFËOô ¨ÇAô ´ıËÒ£ËÑ
™Íôı¨ÓÇ Ë£ÌÙ£ã. fiä´£∂ fiıò ˝£òL
´ÏMÜ˙° ¨Ç ı£ÉËà FÜÏIÜ¥ú˜£ò.
‹á¨ÒJô fiıò ÔÆà∂ ™ıOÚ£˘ ëTâÓA
Ô I´ÙA ´Ó££Û£íí ‚°¯ fiâF ÏàFô ıºã
Ë£ÜCJô «ä ´£Ï£Òô fiı´ÛÓ£° ¨Ç ÊÜÆ
fiºÇA¯£ò ‚°∂ ∞PäHÏàÓÇË∂.

£

˘£S C°˝£ ëÓÉËí ‚°¯ ÏàF° ÕÙã
πËõ ™ü¯ıò. fiÓ˘£ô ‹¨˘à∂
ÏàÓÚ£Kä£˜òË¿ã ‹ı¨Û ÓÉËú ÏàFô ÔÆÇË
¨ıÇË ∫ÚüCÇA¯£òËú. ËÏâÓ 6 Ò£Ó Ë£ÙàFô
50 Ï ı£åäπ˨˜ ‹ıò Â∂ÇA MÜÏ£ò. fiä™£ø∂
‹vMQ bK° ÏÒ£˘ ëëÍ° ›Áä ÍòÓ£òí ‚°¯
ÏàFüË£Ë ¨Ë™ÚøàFÜ¥ú˜£ò.
fiâÓä ÏàFô ‹ıºÇ∞ ´¸£Æ ‹¸å ´ÓöË°.
fiÓü∞ ∫° ëÓÉËíMô ÍôÒ£°Ë£¬Ï¬ã,
ë´¸£ÇËKôí ‹Ç˚Ú ∞Ò£ºÏ° ÔÆà∂ fiºä∂
∞PäHÏàÓÇË∂. ›Ë™Ò£àÓã fiıò ‹¨˘à∂
äò
vÏ£ò˿Ϭã ÔÆà∂ M¥ı£ò´£ô ™ÓKA¯∂.

´Í£

AvÓ£QÚ ÔÆ¨Ë d˘£
ÒLÇ ëHÇ£víRô
ÍòѨÍÇ∞ú˜£˘ H¯∞
fiä™£ø∂ £LæÜÆô
™Ó°¥A¯£ò. ‹ıò ›˘âà
ÙÛ£x fiÚÇA ‡ú˜ ëÓ£ô
´Ò Ë£Ù£ ¨˝í ‚°¯
ÏàFô fiÛÜ¨Ï ´ıÏàFô
ÔÆà∂ú˜£ò.
fi∂ ∞Pà∂ ‹ıò
´≤¨ËJô, ëë£LæÜÆô
Ô£° ÔÆÇË ›ÛãHà∂ú˜∂
‚˘Ç∞ ÒAõÑCÚ£Ë ‡ú˜∂.
‹FΩã ∫Óô ÏàF´Ù´Ú
fiÛÜ¨Ï ´ıÏÉËOô ›˘£ô
fiº´ı¡ ËÓ££àFÛÉËOô
ÔÆä∂ Íı£Ù£˘ M˚Úã.
´ÒΩã fiâÓ Ïã
ıˆÇËÒ£˘ £LæÜ
Ïã´£Ù fiôÙ£Òô
MàFÚ£ÍÒ£Ë fiºä∂
∞PäHÏàÓÇË∂íí ‚°¯£ò.

£

âÓA Ô I´Ù A ´Ó££Û£í
ÏàFü∞ H¯∞ KàFÇ
´Û£˚¬Ç∞ ÒÇËú ÒàFJô
Ò¡ƪã ıÛ´ıüπ A¨Ïà∂ú˜∂.
fiâÓ ÏàF° £Çv ›dv
™ıüPÇ∞ fiäÏàFô KàFÇ
´Û£˚Q° ÉËOäπã, ‹ıÛ∂
‹£Û ÔÆäπã º Ë£ÛÌã ‚°¡
™Í£ôÙä¥A¯∂.

ëT

CQÒ£ MÒò͢ã

™ÓåıàFºÒËú

Œ

ÆM ´Ò£˚° HÇÍòv
ıˆÉ∞ã ë™ÓåıàFºÒËúí
F¨ÛäÏã M¸å&° fiÚÇËàFô
™ıOÚ£A ‡ú˜∂. YÚ£°
MÇÛI° ÔÆäπ Ô£¿Ç∞ Ô£ú
¨ıÛÒ£A ıºı¨Ó fiäÏã
¨¯Í£üP ‡ú˜∂.
MÇÛI° Ò¨˘M HÛÍıàFô

°. Û£Ó£ ˇ´Ó˘£áÏ£ú
HLãv ıˆÉAªú˜
ëË£Ö͢£ ∫Q &2í ÏàFô
ÍÛà∞Ò£ò, Û£Ëı£ Ù£Û°v,
ˇÒ°, ´Ë£¨ı ÍÛ˜£,
´ÓıÓòSQ ‚°¡ Ùºã
HÛÒ£ÓÒ£Ë ÔÆà∂ú˜˘ò.
‹Ûı£EÚ£˘ ËÓ££àFÛàFô
ıºã ÍÛà∞Ò£K° ›M
Û£Ëı£ Ù£Û°v&°
‡ÏLô π∞â∂ ™Ë£ú˜,
‹ıò ™Íåªã ‹ÜÏË£ÍÉËú
‚°¡ ÔËòA¯∂ ˨Ó.
Û£Ëı£ Ù£Û°v
™á ´£ô ı¨˜ÚôËú
‹Eâ∂ ™Ë£á¥ ëÙË..ÙË..í
¨ÏäHô ‹Fòı∂ ‚°¡
ºπ¯ã FAô ‚°¯£ô
Ò£Ü¨Ï ‹¨ˆà∂ ıâ∂,
´ÓÉË£å ¨ıä∂ ‚°¡
´Ë£¨ı ÍÛ˜£, ´ÓıÓòSQJ°
ËÙ£ÜÏ£ Ò¡π¯ã.
ËÓ£Ô£ÚAÚ£˘ ÙÜ≤I Û£å
ËıòÑC ∂¨ÒÚ£Ë ıâ∂
´£A¯£ò.

fi¯ÇË, Ó° Ò˨˜ ´£FÚ Ò˘
ı˜òÑC fiôÙ£Ó Óâ¨ÓÚ£˘
MÇÛ´Ò ı˜òÇË ´ıáÆÚ G¨Ù.
∞ˆâ¨ÓÚ£˘ Í£Û£ ı˜Û ı˜Û
MÇÛ∫Ç∞ Ó£å´£ô ‹öı˜æ
‹PæÏ° ı˜òA¯£ú.
fiâG¨ÙJô úO
Ó£˜£˜Û£˘ ‹ÒÙ££LÏã Í£Û£
ÔÜ£Ë ˆË, H¯∞ Í£Û£ ´ı¡
Ú£ºã ‹ôÙ, ÊÆä´£å
Ë£ÓLà∂ FºÒÌã ™ÍåÓ Ó°
‹ÇË£M° ∞ˆâ¨Ó ‚°¡ ™ÓKÚ
ıÛ, ‹ıò ‹ä£ ∞ˆâ¨Ó¨Ú
ËÏàFÇ ™Ë£á¥ ´£å MÏ,
Ïã ¥HÆÇA¯∂.
ëGÙ£í ëGÙ£í, ‚°¡ Ó°
Ò˨˜à ´ÓÆ ™Í°¨˘Ç∞ ıºã
MÇÛã ıÇWÙ£˘ ‹¬wË£,
ÍâÓ£˘ã ∞ø¨ı ÍâFÇA¯£ò.
fiıòËú cFÒ°¯àFô ™Íåªã
‹ÜÏË£Íã ËÙËÙ ÛËã. ∫ÓLô
MÇÛ¨Ò π¯ÇËEÇ∞ã ‹¬wË£
H¯∞ ëGÙ£¨ı ‡°QÏã ´Íòà´Ó
bº´ı°í ‚°¡ £Íà∂Ï° ˘ã
fi¯ÉË, H¯∞ ‚°˘ ÔÏÇA¯∂
‚°∂Ó£° ˨Ó.
MÇÛã ıCÇ∞ã ‹ıÙÖC
AÛ£Òã ‹ˆË£˘ fiÚü¨ËJ°
‹°Oäπ ‚°¡ √¡ã ‹˜æÇ∞

Ë£Ö͢£
∫Q&2

‡ú˜∂. ıÇWÙ£Ë Ô£Íò, ÜÏ£H,
£áÆ ‚˘ ‹¨˘ıK° ÔÆäπã
ÚÓ£òàÓã.
MÇÛã&Í£Û£M° ÔÆäHô G¸
Óâ¨Ó&ÒËO° £ÍäH¨Ìä¨
‡ÌÛ ∫ÆA¯∂. ‹âÓ ‹˜æÇ∞
fiºıºã ºıºÇ™Ë£ºıò
´£ÜÆ´£Ü¥ ÔÆà∂ú˜˘ò.
MÇÛI° Óâ¨Ó £Íà¨Ó
£òÇ∞ã ‹¬wË£M° £Í´Ò
‹ü¯ ‹ä£ Ò£¡ã Ë£ÜCËú
‹º¨Ò. £Íà∂Ç∞ ‚âÓ
fi¨ÏŒ¨¯ªã ÓM¥™£ÆÚ£Ç∞ã
ÍÇF ‡á¥ ‚°∂ Ù
Ë£ÜCËOô OÑCÏ, ‹âÓ Ïã
£òÇ∞ã F¨Û ‹ÛÉA° fiºÜÆô
Ôã Ëáaò ∂Oªã
OÑC¥A¯∂. p.M.HÛË£S°
fi¨ÍJô £ÏôËú ‹¨˘à∂ã
ӣ٣ܥ.
ëëǨ˜Ò£Çvíí Ë£ÜC, Ëô
Ò˘¨Óªã ˨ÛÚ ¨ıÇ∞ãÆ
‡ú˜∂.
Ô£° ∞¥ãà´Ó£¥ fiâÓ
F¨ÛäÏà¨Óä £òà∂ MÜ¥
›Ü´Ï£Mô ıºã´£∂
›Ü´Ï£ ÊÜ¥Ôò ™Í£°˘£ò
“™Û£ã Ô£¨˜Ç∞ ‹äπ¯ã
›£ÍIôÙ£Ó Ïã, ‹º¨Òíí
‚°¯£ò. ›ã ë™ÓåıàFºÒËúí
ë›£ÍÒü¯í ë›Í££ÍÒ£˘í
Ïã.

fiäÏàFô Í∫Ó£ÚàFô
‹Ûı£EËú ¥ã
´ıÓ¨˘Ë¨˜ªã, G¸
ı£õMô ‹ıòËOô CÙò
™Íå∂ú˜ Í£Ó¨˘Ë¨˜
M˜Ç∞ã Ë£ÜCJô
ÍÛà∞Ò£ò ¨ËàÓÜϨÙä
™¡A¯£ò. ‹Ûı£E˨˜
‹ıòËú ∞¥ãàÓ£´Û
Â∂ÇA ¨ıÇ∞ã
‡á¨Ò¨ÚÑ ≤ÜÆÇ Ë£ÜÆ
fiºä∂ã, fiâÓ G¨Ù Ò£¯
´ıá¥ã ‚°¡ã ÆÚ£˘
ı͢ÉËú Ôã¨Ò CâFÇË
¨ıÇA¯∂. ™Ë˜Ûı
´Ó£ü¯àFô ıºã ÍÛà∞Ò£ò
fi∂ı¨Û ™ÍåFÛ£Ó
ËÓ££àFÛàFô H°Q
‚¥àFºÇA¯£ò. Û£Ëı£
Ù£Û°v&° fiÚÇËàFô
‡ºı£A ‡ú˜
ëË£Ö͢£ ∫Q&2í&°
›ÜÏã ›òäKÇ∞ã
ËÏÙ£å ™ıüP ™¡ã ‚°∂
‡¡F.
&Æ.™¸ÚâF ●

95

™ÍäÏãò 2011

C°ÒJÇ∞ ´ÒΩã º Mº∂
ÛÙ H°˘Eä £ÏAÚ£˘ C°ÒJÇ∞
¨˝ÓÛ££à&° ‡ÚKÚ MºÓ£˘ ÔâF Mº∂
A¨Ïà∂ú˜∂. ™Ë˜Óã ´Ò˘Q°
ëMá¨ÌàÓ£áÆ ıºı£Ú£í&° g´ÒÇ ÏÒ£˘ ë´Ú
Ò£Ú£ ´ÍÍ£´ıí ‚°¯ ™ÓΩÉ∞ Ïà∂ÇË£Ë C¯âÓ
™á ÏäHÉ Ë¨ÙκÇË£Ë fiâÓ Mº∂
A¨Ïà∂ú˜∂.

H

‚ã.T.‚v. π™Û£ÏÇ˚°v
ıˆÉ∞ã ëıNM¥ Ëá´Ì
ıNM¥í
.T.‚v.π™Û£ÏÇ˚° Ó˘∂ ∫Óô
¨Ïä£˘ “ıNM¥ Ëá´Ì
ıNM¥” ‚°¯ Ïà¨Ó I∞âÓ
™£ºÜ™ÍÙMô ÓÚ£KÇA¯∂.
fiäÏàF° ËÓ£Ô£Úˢ£Ë ÓIõ
Æ.‚Áä.Æ. ‹P∫ËÒ£A¯£ò. fiäÏàF°
ËÓ£Ô£ÚAÚ£Ë π∂∫Ëã Ò∂ˇ
‹P∫ËÒ£A¯£ò. ´ÒΩã c£, Ò£LQ,
Í£òL, £á¥, ÃMÙÉ∞ ´Ò£Ë°,
Æ.H.Ë´¸âFÛ°, CÍòÒ´˘£Ëò, Ë£Óô
≤∞Ò£ò, ‰ÍÇ, MvıÔ£Ó°, ™¸Ú∞Ò£ò
Òü¡ã Ù ∫°˘E ÔÜÍàFÛÉËú
ÔÆÇA°¯˘ò.
ÓÚ£Kä£˜ò ‚ã.™Ë˜KÍÉËò
fiäÏàFü∞ ˨Ó, F¨ÛÇË¨Ó ‚øF
ÓÚ£Kä£˜Û£Ë ‹P∫ËÒ£A¯£ò. fiâÓ
Ë¨Ó Âò ‡á¨Ò Íãıà¨Ó
‹Æä¨ÏÚ£ËÇ ™Ë£áÏ∂.
Ó£¨Ú ÒFÇË£Ó Hú¨˜J° G¨Ù...
˨ÏCJô ‚°˘ı£∞ã ‚°¨Ó
™Í£ôΩã ˨Ó. fiäÏà¨Ó ‚v.T.
‹LË£° Òü¡ã ‚ã.T.ÍÉËò
fiÚÇ∞A°¯˘ò.

‚ã

96

™ÍäÏãò 2011

Ò£Ïò° CQÒ£ ÓÚ£Kà∂ ıˆÉ∞ã
뇥ã°í
≤ ™Ë£¥àÓ£ ‚FK˨˜ ™Ë£ôÙ
‹ÛCÚôı£FË¿Ç∞ã, ™Ó£NÙFòË¿Ç∞ã
´Ó¨ıä¥ı∂ √Lä¨Ï. Ô£ã CQÒ£MΩã,
´ÔKΩã, √Lä¨Ï¨Ú £òÇA´¯£ã. ‹ıòËú
‚ôÙ£ã Ú£ò? „° fiäÆ √Lä¨ÏÚ£Ë
‡ºı£˘£òËú? ‚°¨Ó CàÓKÇ∞ã Ï´Ò
뇥ã°í.
‡¥ã° ˨ÓǢã ∫øı∂ã ˺´ıÙã
ˣܥä∞FJô ÏÒ£ÇËäÜ¥ú˜∂. ı¯áÏ
∞FÚ£Ë fiºâÓ£Ωã ‹É∞ã ‹áÌ°&ÓãH
£Íà¨Ó ‡Ìòà∂ã ÏÒ£Ë ‡¥ã°
‡ºı£Aªú˜∂.
fiâFÚ£Mô Ôãò 1 ¨Ç ´Û˙Û£˘ Fhä´Û£¸ò
´ÒüËàFÚ Ô£¥ËOô ÚÌã ™Íå∂ ´ÒüËàFÚ
ËÙ£ÑÍ£ÛàFô ı˜òâ∂ ıºıÛ£ı£ò. Fhä´Û£¸¨Û
´ÔKô £òàÓ Ú£ºã ‹ıòÓ£° ‡¥ã˘£Ë
ÔÆà∂ú˜£Û£ ‚°¡ ËÜÏ£Úã ÔãÒ£ÜÏ£òËú.
‡¥ã¬Ç∞ ‹¥à∂ ÏàFô IËæã
´Íä¥ı∂ ‡¥ãπ. fi∂ Ó˘∂ ÔÆä£ô C¡ıòËú
∫Óô ™KÚıòËúı¨Û ‹¨˘ı¨Ûªã Ëıºã
‚°Fô Íâ´ÓËã fiô¨Ù.
cáÏ fi¨Ï™ıOÇ∞äH¯∞ £´ıâÓò
£ÛFӣͰ ‹ıòËO° ‰â∂ Ë£Óô £ÏôË¿ã,
Ü¥Ç´Ë£Ü¨Ï ËôÚ£Ì≤âÓÛã ‹ıòËO° fiÛá¥
£ÏôË¿ã 뇥ã°í F¨ÛäÏàFô fiÏã
™ü¯Ó° ÕÙã £Ïô˘£ô ÏàF° ÓÛã Ù
ÒÏÉ∞ ‡Úòâ∂ú˜∂.
fiäÏàF° ÓÚ£Kä£˜ò ™¸ËÔ£Ó°, ‚øà∂,
fiÚÇËã, fi¨Í & ‚v.£Ù°.

Ë£

Ëô£àF ‹´Ë£Ûã ıˆÉË,
ÔâÓ£&ÃòÌ£ ÔÆÇ∞ã
ë´ı÷ò Ò£ıÜÏãí
.T.‚v.‚áÏò¨Ï°™Ò°Ü Ëô£àF
‚v.‹´Ë£Ûã ıˆÉ∞ã “´ı÷ò
Ò£ıÜÏã” ÏàF° fi¨Í ™ıOfÜ¥ Mˆ£
ÍeàFô ÔÏâÓ∂. M¨ÛMô F¨ÛÇ∞ ıÛ
‡ú˜ fiâÓä ÏàFô ÔâÓ£, ÃòÌ£,
‹ˆËã™ºÒ£ú, T.‚ã.∞Ò£ò, cÙËáÏ°,
CÉË∫à∂, Í£IÔ£Ó°, Û£E, ˇÒ°,
‚°.‚ô.YQı£Í°, ÔâÓ£ ÍÛıÌ°,
M.Σ˘´ıô, ËÍ£L, ‹äô´Ù£ ÛM,
£åvÛ£¸°, ›A´Ú£ò ÔÆÇA¯£òËú.
fi¨Í ≤âÓò C.£π, ˨Ó, F¨ÛÇ˨Ó,
ı͢ã, ¨ÏÛÇ˚° ™£¡äπ ›ò.‚°.›ò.
Ò´˘£Ëò. fiıò Ô∞ô ÔÆà∂ ™ıüP™ü¯
ëÒ£CÙ£ÒEí Ïà¨Ó fiÚÇAÚıò. fiıò
‹¥à∂ fiÚÇA fiºÇ∞ã Ïã fi∂.
fiäÏàF° ÏäHÆäπ Ë£¨ÛÇ∞Æ,
™ÏôL, Ò∂Û£, ›ÇÛ£, CÇÒË¿ò Òü¡ã
´ı÷ò ´£°¯ fiÏÉËOô Ԩϙü¡
∫Æı¨Ïâ∂ú˜∂.
ËÓò Íܨϴ£Ü¥ ËÜCÇË£Ûò˘£Ë
ÓÉ˨˜Ç Ë£ÜÆÇ ™Ë£á¥ FKªã CÙ¨Û
Ë£ÇAÑÍܨÏä ´£ÜÏ ËáEÚÒ£˘ı°
ÍÜÏàF° ∫° G¡à∂ã ‡ÚKÚ Ïã
“´ı÷ò Ò£ıÜÏã.”

97

™ÍäÏãò 2011

ÚÓ£òàÓÒ£˘ Ë£Óô ˨Ó
π∂∫ËÉËú ÔÆÇ∞ã ëÛ£ÜÆ˘ãí
¸ÛàF˘ã HLãv ‚°¯ πFÚ Ï G¡ı˘ã
Í£ò£Ë ´¸.ÒË£ÙÜ≤I ÓÚ£KÇ∞ã πFÚ
ÏàFü∞ “Û£ÜÆ˘ã” ‚°¡ ™ÚKÜ¥ú˜˘ò.
fiâÓäÏàFô π∂∫Ë ËÓ£Ô£ÚË° Ù∞Û°
‚°ıò ‹P∫ËÒ£A¯£ò. ËÓ£Ô£ÚAÚ£Ë vı£F
‚°ıò ‹P∫ËÒ£A¯£ò.
˨Ó, F¨ÛÇ˨Ó, ı͢ã, ‚øF fiÚÇ∞A¯£ò
´Ë.‚v.ÓÉËÍ£I.
ÓÚ£Käπ ™¸. ÒË£ÙÜ≤I.
ËäΩÇ∞ ´Ó¨ıÚ£˘ ™£ºÜ˨˜ Í䨘
™Íåªã MÚ££Ûã ™Íåªã ËÓ£Ô£ÚˬÇ∞ã,
∂¨¯∫ËàFô ‡ÚòÓMJô fiºÇ∞ã Û£¸£M°
ÒË¿Ç∞ã fi¨Ï´Ú „ü¥ã Ë£Ó¨Ù
ÚÓ£òàÓÒ£˘ ÏÒ£Ë ‡ºı£ÇA fiºÇA¯£òËú.
ë¨ÙÁä fiv ¨ÍÇAúë ı£õÇ¨Ë ÊÜÏàFô
ÔÏÇ∞ã ˨Ó. ı£õǨËJô ‚ô´Ù£ºÇ∞ã
ÔÏÇ∞ã, ÔÏâÓ Ë¨Ó¨Ú ‡ºı£ÇA fiºÇA¯£ò
fiÚÇ∞˘ò ´Ë.‚v.ÓÉËÍ£I.

Û£

CQÒ£ ¥´Ï
ᨨÒJô ÔâÓã£ÇËàFô
‡ú˜ ™Í°¨˘ ıòàÓË
¨ÒÚàFô ëCQÒ£ ¥´Ïí ‚°¯
ËáË£ÜCªã, ëÁHLã Ë£ÜÆÚıòËúí
‚¬ã πàÓËàF° ™Ó£ÏÇË Mˆ£æã
ÔÏâÓ∂. fiäπàÓËà¨Ó fiÚÇ∞˘ò
‹eò ™ıOJÏ, fiÚÇ∞˘ò ´ÍÛ°
™ü¡Ç™Ë£áÏ£ò. fiâGËõÑCJô
fiÚÇ∞˘ò ‚v.H.¸˘Ô£Ó° Òü¡ã
fiÚÇ∞˘ò Í∫àFÛËQ ‚˘ Ù
∫ÇAÚ HÛ∫ËòË¿ã ËÙâ∂
™Ë£áÏ˘ò.

Ï£ä 10 £ÏôËú
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
98

™ÓåıàFºÒËú & ›K´Û£... ›Û£K´Û£...
´ıÉ¨Ë & ‚°˘ ™Í£ôÙ ´£´¯...
™ıäã & Ë£üPô flÛã...
« & « Ï£...
´Ë£ & ËÙ Ë٠ˣÉ∞...
Ë£Ö͢£ & ÍÉAL ∫ÉAL...
‹ı° fiı° & ˣܥÑC¡ÇA´Ú... ˣܥÑC¡ÇA´Ú...
Àü™¯á∂ & œôv A¨ÏÚ£∂...
Hú¨˜Ú£ò ™Óº ˨ÏC i¥ & ºàÓ¬Ç∞ã ‹ÏÉË£Ò...
‡ÓÚ° & fiàÓ¨˘ ªËÒ£å...
™ÍäÏãò 2011

Ë¨Ó fi¨Ìäπ
ËÏ° Óı¨Ì! 100
‹ä£M° ‹°πÇË£Ë... 104
fi¨Í K≤ 107
π∂ i¥!

110

Û£É Ôãò! 113

“Ô°¯£Ë´ı ´£åÇ
™Ë£áƺâÓ Íâ´Ó£w Òü¡ã

ËÏ° Óı¨Ì!
Ë£ÚàKJ° FºÒÌ
ı£õǨËJô ∞ˆâ¨Ó
H¯âÓæÏ° „üÜÏ
HÛÑC¨˘Ëú ‚°˘?”

Û

Jô G¨ÙÚàFô Íâ´Ó£w, Ë£ÚàK fiºıºã
Íâ´Ó£S° ™ü´¯£K° ıº¨Ë¨Ú
‚Fò£òà∂Ç ™Ë£áƺâÓ˘ò. QÕÜÏã
Ë£ÛÌÒ£Ë ıáÆ 4 ÒE ´ÔÛã Ó£ÒÓã. Íâ´Ó£w
´Ú£Í¨˘Jô ›õâÓ£°.
‹ı° iÜÆô ‹FËKà∂ ıºã ™ÍÙ¨ıä üP
´Ú£Cà∂Ç ™Ë£áƺâÓ£°.
“Ë£ÚàK, fiâÓ ËÏ° Óı¨Ì Ë£ÛÌÒ£Ë Ì
M˚ÚàFô ÔÒÇ∞ ™ÔºÇËÆ „üÜ¥ ıºA¯∂.”
“‚°˘ Íâ´Ó£w, cÉË? ›˘£ô fiÓ°
Ë£ÛÌÒ£Ë ÔÒÇ∞ ´Ó¨ıÚ£˘ ıÍF ı£åäπ
A¨ÏÇA¯´Ó.”
“Ë£ÚàK, ‹ãÒ£, ‹ä£ ∫Óô ∫¨¯Ú£Ë
Ôã iÜÆü∞ ıºA¯£òËú. ›Ë´ı ‹ıòË¿Ç∞
‚âÓ ∞¨¯ªã fiôÙ£Òô £òà∂Ç ™Ë£ú˜
´ıá¥ã.”
Ë£ÚàKÇ∞ã Íü¡ HÆı£Ó ≤£ı∫á¥.
fiQ 2 ıºÏɢ£ı∂ ÔÒÇ∞ ∞ˆâ¨Ó ´ıáÏ£ã
‚°¡ ™Í£ôLªã ‹ıú ´ËÜËMô¨Ù.
Íâ´Ó£w Ë£ÚàKJÏã, “‚˘Ç∞ HÛ´Ò£˚°
A¨Ïà∂ ıºÒ£˘∫ã ‹FËKà∂ú˜∂” ‚°¡
Íâ´Ó£˚Ò£˘ M˚Úà¨Ó ™Í£°˘´£∂, ‹ı¿ã
“‡ÉË¿Ç∞ fi°™˘£º HÛ´Ò£˚° A¨ÏÇË
‡ú˜∂” ‚°¯£ú. ‹∂ ‚°˘ ‚°¡ ´ËÜÏÓü∞,
‹ıú Íü¡ ™ıÜËäÜ¥ ™Ë£á¥ “cÉË
‹ä£ı£Ëä ´£lÉË” ‚°¯£ú.
fi¨ÓÇ ´ËÜÏ∂ã Íâ´Ó£w ‹FòâÓÆ, “fiä
fi™Óô٣㠴ӨıÚ£? c ´ı¨ÙÇ∞Ñ ™Í°¯£ô
∞ˆâ¨Ó¨Ú Ú£ò ËıQà∂Ç ™Ë£úı∂?” ‚°´¯°.
GÓ£˘Ò£Ë ‹ıú “Ô£° ‹à¨ÓJÏã ´C
MÜ´Ï°. ‹ıò ∞ˆâ¨Ó¨ÚÇ ËıQà∂Ç
™Ë£úı£ò” ‚°¯£ú Ë£ÚàK.
H¯∞ fiºıK¨Ï´Ú ı£Ç∞ı£Óã ÔÏâÓ∂.

100

™ÍäÏãò 2011

“‡˘Ç∞ã, ‹ãÒ£æÇ∞ã º´£∂ã Âà∂ä
´£Ë£∂” ‚°¯£° Íâ´Ó£w.
“„°! Ô£° ‹à¨Ó¨ÚäüP Ô°¯£Ë πKâ∂
¨ıà∂ú´˜°” ‚°¯£ú Ë£ÚàK.
ÛJô ıºıÓü∞ fi°¬ã CÙ ÒE ´ÔÛã
fiºâÓ∂.
Íâ´Ó£w Ë£ÚàKªÏ° „üÜÏ ∫Óô ÍâFä¨
üP ´Ú£CÇËÙ£˘£°. ‹ı¬Ç∞ ‚ôÙ£´Ò ´Ôü¡
ÔÏâÓ¨Óä ´£ô ´Ó£°PÚ∂.
Ë£ÚàKªã, Íâ´Ó£˚ßã Â´Û ‹ΩıÙËàFôÓ£°
´ı¨Ù £òà∂ ıâÓ£òËú. ‹ıú ÕÇ∞ã,
∫NªÒ£Ë £òÇË ™Û£ã´ı ‹ˆË£Ë fiºä£ú.
´ı¨Ù M˚ÚÒ£Ë ‹ıú ‹ÆÇËÆ Íâ´Ó£SÏã
´Í ´ıáÆÚ
õG¨Ù. CÙ Ô£ÜËOô
‹ıòË¿¨ÏÚ ÍâFäπ Ë£ÓÙ£Ë Ò£PÚ∂.
‹ΩıÙËã ∫øÇË ‹ıòËú fiºı¨Ûä üPÚ
A≤A≤Ó£°. ºԣú Fؙ۰¡ Ë£ÚàFK
‹ΩıÙËã ıºı¨Ó G¡àFÇ ™Ë£áÏ£ú.
‹Ó˘£ô Íâ´Ó£˚ßÇ∞ ıºàÓã. ‹ıú „°
‹ΩıÙËã ıÛMô¨Ù ‚°¡ ™ÓKâ∂ ™Ë£ú˜,
Ë£ÚàKJ° iÜ¥Ç∞Ñ ™Í°¯£°.
Ë£ÚàKJ° ‹ãÒ£, ‹ä£ C¡ ıÚF´Ù´Ú
fi¯â∂ MÜÏÓ£ô, ‹ıú Ó° ‹à¨ÓªÏ° ıCà∂
ıâÓ£ú. ‹à¨ÓÓ£° ‹ı¨˜ ı˜òà∂
›˜£ÇA˘£ò. ‹à¨Óªã º úOÇ√ÏàFô
›CKÚÛ£Ë fiºâÓ£ò.
Íâ´Ó£¨˚ä £òàÓ∂´Ò, ‹à¨Ó ´ËúM ´Òô
´ËúM ´ËÜ¥ ‹ı¨˘ º ıN ™Íå∂ MÜÏ£ò.
fiÓü∞ Íâ´Ó£˚ßã ÍÒ£Oà∂Ç ™Ë£á¥
FÙOàÓ£°.
“º ı£Ûң˴ı fiı¿Ç∞ ¸ßÛã, ‹Ó˘£ôÓ£°
‹ΩıÙËã ıÛMô¨Ù. ‚˘Ç∞ ›á, ™á
Ôáò˘£Ë ˆ∞ı∂ HÆÇË£∂” ‚°¯£ú ‹à¨Ó.

Ò¡Ô£ú, ‹ΩıÙËà∂Ç∞ ıâÓ Ë£ÚàKJÏã,
ËôÚ£ÌàFü∞ ÍãÒÓã ´ËÜÏ£° Íâ´Ó£w.
º ı£ÛàFü∞ H¯∞ Íâ´Ó£w hæ ´£Ü¥
MÜ¥ Ó° ‹ãÒ£, ‹ä£ fiºÇ∞ã ·ºÇ∞ ™Í°¡
Ë£ÚàK¨Ú ËôÚ£Ìã ™Íå∂ ™Ë£ú˜ä´£ıÓ£Ë
™Í£°˘£°. ™ü´¯£ò, ‹ıQÏã ıÛÓÜͨÌ
‚öı˜æ ™Ë£¥ä£òËú ‚°¡ ´ËÜÏ˘ò. “Ô£°
ıÛÓÜÍ¨Ì ı£ÉË£Òô ËôÚ£Ìã ™Íå∂
™Ë£ú˜ä ´£A´¯°” ‚°¯£° Íâ´Ó£w.
´Ë£àFô ‹ä£, “‡˘Ç∞ ‚°˘ πàF
™ËÜ¥ä´£ÑÍ£? ‚ÉËOÏ㠙ͣàÓ£ ‡ú˜∂,
fi°¬ã ‡° ÓÉ¨Ë ´ÛË£ ËôÚ£ÌàFüË£Ë
ı£ÉAÚ ËϨ˘´Ú ™Ë£¥ÇË ∫ÆÚMô¨Ù”
‚°¯£ò.
“cÉËú ‚°¨˘äüP Ëı¨ÙäÏ
´Ó¨ıJô¨Ù, ËÏ° ı£ÉA º iÜ¨Ï ı£ÉA
MÜ´Ï°. ‡ÉË¿Ç∞ ıÛÓÜÍ¨Ì ™KÓ£Ë
™ÓKÚÙ£ã. ›˘£ô ‹ıú ´ı¨ÙÇ∞ ™Íôıú.
ı£õÇ¨Ë ∫øı∂ã Íã£Fà∂ ™Ë£¥ä£ú.”
“‚ôÙ£ ∫ƨıªã c´Ú ‚¥à∂MÜ¥ ‚ÉËOÏã
‚°˘ ‚Fò£òÇA¯£å? fiÉAºâ∂ ´£å M¥” ‚°¡
´Ë£àFô ËàF MÜÏ£ò.
Ò¡Ô£´˜ π¯äÜ¥ Ô£° ™Í°¨˘ ıâ∂
MÜ´Ï°. eá¥ã º ı£ÛàFü∞ H¯∞ ·ºÇ∞
™Í°¡ ‹ãÒ£&‹ä£¨ı ÍãÒFÇË ¨ıÇË
∫ÚüCà´Ó°. ‹äæã ‹ıòËú ÍãÒFÇËMô¨Ù.
‹ä£æã, Íâ´Ó£˚ßã ´≤ı¨Ó G¡àFÇ
™Ë£áÏ˘ò.
fiäÆ´Ú Âº ıºÏ Ë£Ùã ‡ºá´Ï£ÆÚ∂.
‹ãÒ£M° £Í ‡Ìòæ Ëá MNàÓ∂. “c ‹âÓ
™á¨Ì´Ú Fæà FºÒÌã ™Íå∂ ™Ë£ú.
‹ä£Mü∞ ·Kô G¨¯Ú ÒKÚ£¨Ó fiºäÓ£ô
Úä¥A¯£ò. FºÒÌÒ£˘æÏ° ‚ôÙ£ã
ÍKÚ£AM¥ã. FºÒÌã ™Íå∂ ™Ë£á¥
ÒºÒ˨˜ fiÉ∞ ‹¨ˆà∂ ı£” ‚°¡ ¨ÓKÚã
™Í£°˘£ú ‹ãÒ£.
™Í°¨˘Jô ™Í£âÓ âÓã, FºÒÌ
‹ÒòǢ㠂∂æã fi°P Fæ FºÒÌã ™Íå∂
™Ë£áÏFô Íâ´Ó£Sü∞ ÍÉËÏÒ£Ë fiºâÓ∂.
Ë£ÚàKªã, Íâ´Ó£S° G¨Ù¨Ò¨Ú πKâ∂
™Ë£á¥ ·ºÇ∞ ´£Ë٣㠂°¡ ıüπ¡àF˘£ú.
‹ãÒ£, ‹ä£M° ∞Ìã ‹ı¬Ç∞ ™ÓKªã.
›˘£ô ‹ı¿Ç∞ πKÚ ¨ıàÓ£°. ‹ı¬Ç∞ã
Ë£ÚàK¨Ú ‚ô´Ù£ºÇ∞ã ‹P∫Ëã ™ÍåÚ
›¨ÍÓ£°.
‹ı°, ‹ãÒ£MÏã ™Ó£¨Ù´CJô,
“c ™Í£°˘∂´£ô Fæà FºÒÌã ™Íå∂
™Ë£á´Ï°. ‚ÉË¿Ç∞ ‡ÉË¿¨ÏÚ ›Yòı£Óã
´Ó¨ı” ‚°¯∂ã ‹ıú, “‡Ï´˘ π¯äÜ¥ ı£ÉË,
Ô£ÉË¿ã ‡°¬¨ÏÚ ‹ˆ∞ Ë£ÚàK¨ÚÇ Ë£Ì
›ıÙ£å ‡ú´˜£ã” ‚°¡ Íâ´Ó£˚à∂Ï°
™Í£°˘£ú.
‹¬ÒF A¨ÏàÓ Íâ´Ó£˚àFô Íâ´Ó£w
∂úOÇ ∞FàÓ£°. ‡Ï´˘ ‹ä£Mü∞ ´ıÜÆ,
ÍܨÏ, ‹ãÒ£Mü∞ Ü¥äπϨı ‚ôÙ£ã
‚¥à∂Ǚˣᥠfiºıºã ·ºÇ∞ π¯äÜÏ˘ò.
ıN ∫øı∂ã Íâ´Ó£Sü∞ ‹ä£ ‚°˘
™Í£ôı£´Û£ ‚°¯ Ëı¨ÙÓ£°. fiÛæ ´ÔÛã i¥
™Í°¯Ó£ô, ‹ä£Ó£° ËÓ¨ı F¯âÓ£ò.

Íâ´Ó£¨˚ä £òàÓæÏ° ∫Ëà¨Ó FºäHÇ
™Ë£á¥, “‡° ™ÍôÙäHú¨˜ ıâFºÇA¯£° £ò”
‚°¡ ‹ãÒ£æÇ∞ ∞Ûô ™Ë£¥à∂MÜ¥ FºãHÚ
‹ıº¨ÏÚ Ë£ôËOô Møâ∂ ›CòıFÇ∞Ò£¡
´ËܥǙˣáÏ£ú, Ë£ÚàK. ‹ıºã, “‚ä™£ø∂ã
Íâ´Ó£˚Ò£Ë fiºÉËú” ‚°¡ ›YòıFàÓ£ò.
Íâ´Ó£˚ßÇ∞ Â´Û ›ÑÍKÚã. ‹ãÒ£æã
›¨ÍÚ£Ë ÊÆ ıâ∂ fiºı¨Ûªã ‹¨Ìà∂Ç
™Ë£áÏ£ú.
Ò¡Ô£ú ‹ãÒ£ Ó° ÒËú ´ÛË£¨ı
ıÛı¨ˆàÓ£ú. ‹ı¿ã ∞¥ãà∂Ï° ıâ∂
´ÍòâÓ£ú. i¥ ∫øı∂ã ‚ô´Ù£ºã Íâ´Ó£˚Ò£Ë
Ë£ÌäÜÏ˘ò. ‹ä£æã ‹ÇËã&ÇËàF˘ºÇ∞
Mºâ∂ ¨ıàÓ£ò. ‚ô´Ù£ºã ıâ∂ ı£õàF MÜ¥Ñ
™Í°¯˘ò.
CÙ Ô£ÜË¿Ç∞ä H¯∞ ™Í°¨˘ ıâ∂
‹ı¬¨ÏÚ FºÒÌ ı£õÇ¨Ë¨Ú ÔôÙÆÚ£Ë
‹¨Òà∂Ç ™Ë£áÏ£°. ºıK° ıºÒ£˘ã ËÏ°
Óı¨ÌÇ∞ã Òü™¯£ºıK° ıºÒ£˘ã iÜ¥Ñ
™ÍÙMü∞ã ÍKÚ£Ë fiºâÓ∂. Ò£Óã º
™Ó£¨Ë¨Ú ‹ãÒ£, ‹ä£Mü∞ ‹¬äH ¨ıàÓ£°.
‹Ó˘£ô CÙ ÍÒÚÉËOô ÌÑ CÇËô fiºâ∂
ıâÓ∂.
“Íâ´Ó£w! ‚°˘ ´Ú£Cà∂Ç
™Ë£áƺÇAlòËú” ‚°¯ Ë£ÚàKJ°
∞Û¨ÙÇ ´ËÜ¥ ‹ı° ≤Ú G¨˘æÇ∞
ıâÓ£°. ıáÆ ıâ∂ MÜÏ∂. ‹ı¬ã ™ÜƨÚ
´Ô£ÇA ‹ãÒ£, ‹ä£ fiºÇ∞ã fiÏàFü∞ ıâÓ£°.
‹ä™£ø∂ √Ï Ë£ÚàKJÏã “‹ãÒ£¨ı Ô°∞
ËıQà∂Ç ™Ë£ú” ‚°¡ ™Í£ôÙ Ò¯ÇËMô¨Ù.
ËÏQô Ë£ò ı£ÉA fiºâÓÓ£ô ‹Fô ‹ãÒ£,
‹ä£¨ı ‹¨ˆà∂Ñ ™ÍôÙ ´ıᥙҰ¯
‹ı˘∂ ™Ô¥Ô£ú ›¨Í G¨¯´ıPÚ∂.
Íâ´Ó£S° ‹ãÒ£Mü∞ ıÚ∂ 65. fi∂ı¨Û Ó°
·¨Û MÜ¥ ™ıO´Ú ıâÓ´Ó fiô¨Ù. ‹Ó˘£ô
™Í°¨˘¨Ú £òàÓ∂ã ‹ı¿Ç∞ ‚ôÙ£´Ò
πFÓ£Ë ™ÓKâÓ∂. ™KÚ ™KÚ ‹¥Ç∞Ò£Æ
ËÜÆÏàF°, 6&ı∂ Ò£ÆJô Íâ´Ó£S° i¥
fiºâÓ∂. LÁäÜ ıNÚ£Ë ´Ò´Ù ıÛ ´ıá¥ã.
‚ôÙ£´Ò ‹ãÒ£Mü∞ º πFÚ ‹¬ıã.
‹¨˘à¨Óªã £òàÓ∂ã HÛIà∂ ´£˘£ú.
Íâ´Ó£w fiäÆ ıÍFÚ£Ë ı£õı¨Ó G¨˘à∂
Íâ´Ó£˚äÜÏ£ú.
Íâ´Ó£S° ‹ä£Mü∞ 70 ıÚÓ£˘Ó£ô CÙ
´Ô£å˘£ô £FÇËäÜƺâÓ£ò. ‹ı¨Û º ÔôÙ
Òºà∂ıÒ¨˘Jô CAѨÍÇ∞ ‹¨ˆà∂Ñ
™Í°¯£°. Òºâ∂, Ò£àF¨Û ‚ôÙ£ã
™Ë£¥ÇËäÜÏ∂. ‹ı¨Û ÔôÙ ∫¨¯Jô ËıQÇË
´ıá¥ã ‚°∂Ó£° Íâ´Ó£S° ›¨Í. fi¨Ó
‡Ìòâ∂ ‹ä£æã Íâ´Ó£˚äÜÏ£ò. CÙ
Ô£ÜËO´Ù´Ú Íâ´Ó£S° Ü™¸Ü Óú˜£ÆÚ∂.
fiºâÓ£Ωã ‹ãÒ£&‹ä£M° ´Í¨ıJô ‚âÓ
∞¨¯ªã ¨ıÇËMô¨Ù.
Ë£ÚàKªã ‹ãÒ£, ‹ä£Mü∞ Ë£H, Æ°
‚ôÙ£ã ÍÒÚàFü∞ ™Íå∂ ™Ë£¥à∂ ÒFÚ
‡Ìæã ™ÛÆ ™ÍÚ∂ MÜ¥ ‹ΩıÙËà∂Ç∞ A˜ãH
M¥ı£ú. ‹ãÒ£Mü∞ ‹ıú ‹ΩıÙËã ™Íôı∂
HÆÇËMô¨Ù.
ºԣú “fiQ c ‹ΩıÙËã ™ÍôÙ ´ıáÏ£ã.

101

™ÍäÏãò 2011

Ë£ÚàK HÛÍıàFü∞ Ô£ÜËú ∞¨¯ı£Ë´ı ‡ú˜∂.
„Ó£ı∂ °¡ A¨ÏÇË Â°¯£A MÜÏ£ô Ú£ò Fô
™Í£ôı∂?” ‚°¯£ú.
“‹ãÒ£ HÛÍıàFü∞ H¯∞ã hæ ´Ó¨ı.
‹Ó˘£ô fiä´ı ‹FË Ô£ÜËú hæ ‚¥àÓ£ô
Íã˜àFô HÆà∂ M¥ı£òËú.”
‹ãÒ£ ´Ë£Ò£Ë, “c ™Í£ôı¨Óä £òàÓ£ô
‚° Hú¨˜ ´ı¨ÙÇ´Ë ´£ıFô¨Ù, cÓ£°
‚ô´Ù£ºÇ∞ Íã£Fà∂ ™Ë£¥ÇA¯£Ú£?” ‚°¯£ú.
fi∂´£ô „Ó£ı∂ ‹ÆÇËÆ ÔÏÇ∞ã. fiÓ˘£ô
Ë£ÚàKÇ∞ Ò˘ fi¡ÇËã „üÜ¥ ıâÓ∂. ›˘£Ωã
‹ãÒ£¨ı ÒKÚ£¨ÓÇ ∞¨¯ı£Ë ´CÚ´Ó fiô¨Ù.
Ë£ÚàKÇ∞ HÛÍı ıL „üÜ¥,
Òºà∂ıÒ¨˘Jô ´ÍòÇËäÜ¥, ‹ı¿ã º
‹ˆË£˘ ›á ∞ˆâ¨Ó¨Ú ™ü¡Ç ™Ë£¥àÓ£ú.
‹ãÒ£, ‹ä£ fiºıºÇ∞ã Íâ´Ó£˚´Ò£
Íâ´Ó£˚ãÓ£°. ´ÛÇ ∞ˆâ¨ÓJ° Íâ´Ó£˚àFô
‹ãÒ£, Ë£ÚàK, ∞ˆâ¨ÓÇ∞ ´Ó¨ıÚ£˘¨Ó
Ô°¯£Ë´ı ™ÍåÓ£ú.
‹ãÒ£M° ËıQä£ô Ë£ÚàKªã, Ô°¯£Ë´ı
´ÓP MÜÏ£ú. Ó° ‹ãÒ£M° ∞¨¯ ‹ı¿Ç∞
™ÓKÚ´ı fiô¨Ù. fiºâÓ£Ωã CÙ ÍÒÚÉËOô
Ò£IÚ£K° vıœã ıâ∂M¥ã.
ºԣú, “Íâ´Ó£w, ‡˘Ç∞ ›á ∞ˆâ¨Ó
H¯âÓÓü∞ ‡° ÓÉ¨Ë ´ÛË£Mü∞ ‚°˘ ™ÍåÚä
´£A¯£å?” ‚°¯£ú.
“fiä´£∂ Òºà∂ı ™ÍÙ™ıô٣㠋FËÒ£A

MÜÏ∂. ‹Ó˘£ô fiä´£∂ ‚∂æã ™ÍåÚ
∫ÆÚ£∂.”
“‡É˨˜ πKâ∂ ™Ë£ú˜´ı ∫ÆÚMô¨Ù.
fiÛᥠ´ºã ¨Ë G¨¯Ú Íã£Fà∂ã ´ÛË£Mü∞
™ÍåÚ ÓÚÇËã „°?”
‹ãÒ£ ´Ë£àFô Ú£KÏ∫ã ´ÍMô¨Ù.
º Ô£ú ‹ãÒ£ ´ÛË£MÏã ´£Qô ´≤ı¨Ó
„´ÓѨÍÚ£Ë Ë£ÚàK ´ËÜ¥ MÜÏ£ú. “c ‹ı¨˘
MÏ C°˘ıú. ‹Ó˘£ô ‹ıòËúÓ£° ‚ôÙ£ã
™ÍåÚ ´ıá¥ã. c ıºã´£∂ ‚¨Óªã ı£ÉA
ıÛ ´ıáÏ£ã. ∞ˆâ¨ÓÇ∞ Òܥ㠄ӣı∂
∂EÒE˨˜ ı£ÉA ı£, ´£∂ã” ‚°¯£ú.
fi¨ÓÇ ´ËÜÏ∂ã Ë£ÚàKÇ∞ ËwÏÒ£Ë
fiºâÓ∂. ‹ãÒ£æÇ∞ ËÏ° ™Ó£¨Ë Ë£ÛÌÒ£Ë
‚ÉË¿Ç∞ ‚öı˜æ ËwÏã ‚°¡ ‚äÆ πKÚ
¨ıä∂? ‚°¡ ´Ú£CàÓ£ú Ë£ÚàK.
∞ˆâ¨ÓÇ∞ã 3 Ò£Óã ∫ÆÚ ‡ú˜∂.
Ë£ÚàKÇ∞ã hæ ∫Æâ∂ Ô£¨˜ ∫Óô
‹ΩıÙËã ™ÍôÙ ´ıá¥ã. ∞ˆâ¨Ó¨Ú
HKâ∂ 10 ÒE ´ÔÛã ™ıO´Ú fiºÇË ´ıá¥ã
‚°¡ G¨˘Ç∞ã´£´Ó ‹ı¿Ç∞ ‹ø¨Ë
ıâÓ∂. ‹ıú Íâ´Ó£SÏã “‚˘Ç∞ ∞ˆâ¨Ó¨Ú
MÜ¥ ´ı¨ÙÇ∞Ñ ™ÍôÙ Ò˘ã fiô¨Ù”
‚°¯£ú.
‹ı¬Ç∞ ´Ë£ã ıâ∂MÜÏ∂. “‹Ó˘£ôÓ£°
fiä™£ø∂ ∞ˆâ¨Ó ´ıáϣ㠂°¡ ™Í£°´˘°
c ´ËÜËMô¨Ù. c ´ı¨ÙÇ∞ ´£Ë£ÒΩã fiºÇË
∫ÆÚ£∂ fi∂ ‡˘Ç∞ Ô°¯£Ë´ı
™ÓKªã” ‚°¯£°.
Ò¡Ô£ú, ‹ΩıÙËàFô
‹ı˜£ô ´ı¨ÙJô Ëı˘ã
™ÍΩàÓ ∫ÆÚMô¨Ù.
‹ãÒ£ı£Ωã Ô£ú ∫øı∂ã
ÓQÚ£Ë ∞ˆâ¨Ó¨Ú ËıQä∂
ËwÏÒ£Ë fiºâÓ∂. ‹Ó˘£ô
‹ãÒ£M° ‡ÓMÇË£Ë ™ÍôM ‚°¯
16 ıÚ∂ä ™á¨Ì ´ı¨ÙÇ∞
¨ıà∂Ç ™Ë£áÏ£ú. ‹ãÒ£æã
2,3 F˘ÉËú ‚∂æ㠙ͣôÙMô¨Ù.
H¯∞ ‹ıú fiäÆ ™ÍåA¯£ú.
‹äÆ ™ÍåA¯£ú ‚°¯
∞ü¯Ñͣܥ. ‹Ó˘£ô ™ÍôM¨Ú
ıÛ ´ıáϣ㠂°¡ ™Í£ôL
MÜÏ£ú.
º Ô£ú, ‹ΩıÙËàFô fiºâ∂
i¥ FºãHÚ´£∂, ‹ãÒ£ “Ë£ÚàK,
c ´ı¨Ù¨Ú MÜ¥ M¥. c
fiôÙ£Òô ∞ˆâ¨ÓÇ∞ã ‚˘Ç∞ã
ËwÏÒ£Ë ‡ú˜∂” ‚°¯£ú.
‡Ï´˘ Ë£ÚàK ∞ˆâ¨Ó¨Ú
…ÇA ∫àÓIÜ¥, “ËáÌ£,
‚˘Ç∞ã Ô£ú ∫øı∂ã
‡°¨˘MÜ¥ HKâFºä∂
ËwÏÒ£Ë ‡ú˜∂” ‚°¡ ‹ø∂
™Ë£á´Ï ∞ˆâ¨Ó¨Ú
™Ë£ÖÍÙ£˘£ú.
‹Óü∞ú Íâ´Ó£˚ßã ıâ∂
MÜÏ£°. “Ë£ÚàK, „° ‹øA¯£å,
‚°˘ ›Ñ≤?” ‚°¡ ´ËÜÏ£°.

“‹ãÒ£, ‚°¨˘ ´ı¨ÙÇ∞ ´£Ë ´ıáÏ£ã,
‹äÆ ´£˘£ô Ô£¬ã fiÉ∞ fiºÇËңܴϰ,
·ºÇ∞ FºãHÑ ™Í°¡ M¥´ı° ‚°A¯£ò”
‚°¯£ú.
‹ı° Ë¥ä£Ë “‹Ó˘£ô Ó£° fiä™£ø∂
∞ˆâ¨Ó ´ıáϣ㠂°¡ ™Í£°´˘°. c Ó£°
‹Ïã HÆàÓ£å. fiä ‚°˘ ™Íåı∂? ‹ãÒ£M°
≤£ıã ™ÓKâ´Ó Ô£° ‡°¨˘ ∫°´
‚ÑÍKà´Ó°. cÓ£° fiQ ‹à¨Ó Ôã∫Ï°Ó£°
fiºä£ò, ∞ˆâ¨Óªã ËıQà∂Ç ™Ë£úı£ò
‚°¯£å.”
‹ãÒ£, ∫∫à∂Ç ™Ë£á¥ Ó°¬¨ÏÚ
∂EÒE˨˜ ‚¥à∂ ¨ıà∂Ç ™Ë£áƺâÓ£ú.
“∞ˆâ¨Ó ‹øÓ£ô ‚˘Ç™Ë°˘? Ë£¨ÙJô
‹ÙÉË£Ûã ™Íå∂ I¬ÇAǙˣᥠ‹ΩıÙËã
™ÍôıF´Ù´Ú ∞PÚ£Ë fiºÇA¯£ú. Íâ´Ó£Sü∞
‚∂æã ™ÓKÚ£∂. ‹Ó˘£ô ‹ı¨˜ ¨ËÇ∞ú
´£Ü¥Ç ™Ë£á¥ ›¥A¯£ú. Íâ´Ó£w ÒÜ¥ã
Íã£Fä´Ó fiô¨ÙÚ£? fiıú ÒÜ¥ãÓ£°
∞¥ãà¨Ó Ó£É∞A¯£˜£” ‚°¯£ú.
‹ãÒ£M° Ú˘ü¯ ı£òà¨Ó˨˜Ç ´ËÜ¥
Íâ´Ó£w, “‹ãÒ£, ‡˘Ç∞ fiÉ∞ fiºÇË
fiwÏIô¨Ù ‚°¯£ô c ´£åM¥. ›˘£ô
´£ıÓü∞ ∫°π Ô£° ™Í£ôı¨Ó ´ËÜ¥ MÜ¥Ñ
™Íô” ‚°¯£ú.
“c fiâÓ iÜÆô £òÇ∞ã Âö™ı£º ™£º¿ã
´Ù£° ´£Ü¥ ı£ÉA ‡ú´˜£ã. fiâÓ ´Ù£¨˘
‹¨ÏäÓüË£ËàÓ£° Ô£¬ã, fiı¿ã Û£äËÙ£Ë
‡¨ˆÇA´¯£ã. AÛ£ÒàFô cÉËú ‚äÆ ıÜÆÇ∞
ËÏ° ı£ÉA ´Ó¨ı˨˜ ÃòàF ™Íå∂
™Ë£úAlòË´˜£, ‹´Ó ´£ôÓ£° fiÉ∞ ıÉA
ÕÙÒ£Ë ËÏ° Óı¨Ì ÕÙã ‚ôÙ£ä
™£ºú˨˜ªã ı£ÉA ‡ú´˜£ã. ıÜƪã
‹Í¨Ùªã, ‚ÉËú Íã˜àFLºâ∂ Ò£Ó£Ò£Óã
HÆà∂Ç ™Ë£úA¯£òËú. ıÜÆ ™Ë£¥à∂MÜ¥ eF
ÌàFôÓ£° iÜ¥ ™ÍÙ¨ı ËıQà∂
ıºA´¯£ã”.
“Ë£ÚàKJ° Íã˜ã ‚° Íã˜à¨Ó MÏ
‹FËã. ´ı¨Ù¨Ú MÏ ´ıᥙҰ¯£ô
Ô£°Ó£° MÏ ´ıá¥ã. ∫ÓLô ‹ı¿Ç∞
›¨Í¨Ú ÕÜÆ, c Ó£Ú£∞, Òü¯¨Ó Ô£° √Ï´ı
fiºâ∂ £òà∂Ç ™Ë£úA´¯° ‚°¡ ‹ı¿Ç∞
›¡Óô ™Í£°mòËú. fiä™£ø∂ ‚É˨˜
‹äÆ´Ú MܥљÍôÙ ÓÚ£Û£AlòËú. fi™ÓôÙ£ã
Ë£ÚàKJ° HÆı£ÓàÓ£ôÓ£°”.
“‚äæã c ´ÛË£¨ı üPÓ£°
Ëı¨Ùä¥A¯£å. ‹ıú ¥ã ËwÏàFü∞ã
cÉËÓ£° Ë£ÛÌã, ‹ı¨˜ C¡ ıÚF´Ù´Ú
ÆÇË£Ó Âºı¬Ç∞ ËôÚ£Ìã ™Íå∂ ™Ë£¥à∂,
fiä´£ 4 ∞ˆâ¨ÓÇ∞ Ó£Ú£A MÜÏ£ú.
Ò£äHú¨˜Ç´Ë£ ∞ÆäˆÇËÒ£A MÜÏ∂. ‚°˘£ô
∫ÆâÓı¨Û ´ÛË£Mü∞ ‚ô٣㠙Íå∂ ıâ´Ó°.
Ë£ÚàK ´ı¨Ù¨Ú MÜ¥ MÜÏ£ô Í£ä£ÜÆü´Ë
báÏ£ÜÏãÓ£°” ‚°¯£°.
“´£∂ã G¡à∂ÉË”, ‚°¡ ™Í£ôL, Ë£ÚàK
‹ı¨˘ ‹¨ˆà∂Ǚˣᥠ‹¨¯Ç∞Ñ ™Í°¯£ú.
i¥ Â´Û ‹¨ÒFÚ£A MÜÏ∂.
ëfi∂ ‚°˘ ı£õǨË? ‚äæã ´£Û£ÜÏã,
Íá¨Ï, ‚äÆ´Ú£ Ô£° Íâ´Ó£¨˚ ÍãÒFÇË

¨ıà∂ ∞ˆâ¨ÓÇ∞ Ó£Ú£´˘°. fiä fiâÓ
∞ˆâ¨ÓJ° ı˜òäπ º HÛÑC¨˘Ú£A MÜÏ´Ó.
Ô¥àÓÛ ∞¥ãÉËOô fiäÆàÓ£° ı£ˆ
´ıᥴң?í ‚°™¯ôÙ£ã G¨˘à∂ Ë£ÚàK
´ıÓ¨˘äÜÏ£ú.
ËáËOô ıNâÓ Ëáa¨Û ∂¨Ïà∂Ç
™Ë£á´Ï, ‹ıú ‹ãÒ£MÏã ıâ∂, “‹ãÒ£,
Ô£° ∞ˆâ¨ÓJ´Ù´Ú ‹˘£¨ÓÚ£A MÜ´Ï°.
‹à¨ÓÓ£° ‚°¨˘ ‚¥à∂ ı˜òàÓ£òËú. fiä
‹à¨Óªã fiô¨Ù. ‡ÉËú ‹°¨ä ™ü¡ Ô£°
IËæã Íâ´Ó£˚äÜ´Ï°. ∫ÓLô ‡ÉË¿Ç∞
´ÛË£ ÒÜ¥ãÓ£° ™á. fiä™£ø∂ Ô£¬ã
‡ÉËú ™áÓ£°. ´ı¨ÙÇ∞ä ´£ı∂
‚°¬¨ÏÚ ËÜÏ£Úã. cÉËú ‚° ´ıÓ¨˘¨Ú
πKâ∂ ™Ë£á¥ ∫Ææ ‚¥ÉËú. ‚˘Ç∞ã
∞ˆâ¨Ó¨Ú MÜ¥Ñ ™Íôı∂ ËwÏÒ£ËàÓ£°
‡ú˜∂. ‚°˘ ™Íåı∂?” ‚°¡ ´ÓãH, ´ÓãH
‹øÓ£ú.
fiÓ¨˘Ç ´ËÜÏ∂ã, ‹ãÒ£M° ‡ú˜ã
˨ÛâÓ∂. ‹ãÒ£ ‹ı¨˜ ‹¨Ìà∂Ç ™Ë£á¥
“‹ˆ£´Ó ‚° ÒË´˜, Ô£° AÛ£ÒàFô fiºäıú.
‚˘Ç∞ fi™Óô٣㠙ÓKÚ£∂. c ‚° Ëá˨˜
F¯â∂ MÜÏ£å. fiâÓ Ò£FK πàFÍ£L ÒºÒËú
A¨ÏàÓÓü∞ Ô£°Ó£° Íâ´Ó£˚äÏ ´ıá¥ã.
Ô£¨˜JLºâ∂ ‹âÓ ™ÍôM¨Úªã ´ı¨ÙÇ∞
ıÛљͣô. c ‚âÓ Ëı¨Ùªã fiôÙ£Òô
´ı¨ÙÇ∞Ñ ™Í°¡ ı£ÉAÚ Ëϰ˨˜
‹¨ÏÇA¯ ıN¨Úä£º” ‚°¯£ú. fi¨ÓÇ´ËÜ¥
Íâ´Ó£˚ßã GãÒF ‹¨ÏâÓ£°.
&Ë.™ÍâÓ£Ò¨Û ●

103

™ÍäÏãò 2011

“õG¨Ù Ë£ÛÌÒ£Ë Ó°
‹ãÒ£ Ò¡ÒÌã ™Íå∂

‹ä£M° ‹°πÇË£Ë...
™Ë£áÏ H¯∞ Í£ºæÇ∞
‹ı˜∂ πFÚ ‹ä£M°
‹°π A¨ÏàÓÓ£?
fiô¨ÙÚ£?”

ä£M° ∞¥ãà¨Ó ‹ãÒ£, Ò˘äÃòıÒ£Ë
Ó° ∞¥ãң˴ı „ü¡Ç™Ë£áÏ£ú.
‹ãÒ£¨ıä´£ô ‹ä£æã ‚°¬Ï°
‹°£Ë fiºâFºâÓ£ô... ‹ä£ ‚°¨˘
‹ıº¨ÏÚ ÒËú ‚°¡ „ü¡Ç™Ë£ú˜´ı fiô¨Ù.
‹ıºÇ∞ ‚ôÙ£´Ò Ó° ∫Óô Ò¨˘MJ°
∞ˆâ¨ÓËú MàÛ£ Òü¡ã M¸åÓ£°. ‹ıº¨ÏÚ
∫Óô Ò¨˘M fi¯â∂ ´£˘ H¯∞ ‹ä£ ‚°
‹ãÒ£¨ı Ò¡ÒÌã ™Íå∂ ™Ë£áÏ£ò. ‹ä´£∂
‚˘Ç∞ã, M¸åÇ∞ã „ø ıÚ∂. MàÛ£Mü∞
Õ°¡ ıÚ∂.
£ÜÆJ° ıüπ¡àÓÙ£ô Ó°¬¨ÏÚ
∞ˆâ¨ÓËO° ‚FòË£Ùà¨Ó ˺àFô ™Ë£á¥
‹ä£, ‹ãÒ£¨ı ÒÌâ∂ ™Ë£áÏ£ò.
fiÓü∞ ∫° ‹ãÒ£, ‹ä£M° Ëã™QJô
´ı¨Ù £òà∂ ıâÓ£ò. fiºıºã ‹ıÛıò
‚FòË£Ùà¨Ó ∫°QÜ¥ fiâÓ ∫ƨı
‚¥àFºâÓ˘ò.
º MàFô ‚° ™Í£âÓ ‹ä£ fi¯â∂ MÜÏ£ò.
‹ãÒ£ ™Í£âÓàF´Ù£ ‚° ‹ä£ ™Í£âÓàF´Ù£
‚ÉË¿Ç∞ ›ÓÛæ ™Ë£¥ÇË Ú£ºIô¨Ù.
‚°˘Ó£° Ë£Ùã Ò£PMÜÏ£Ωã º ™á fiâÓ
‡ÙAô ›á ∂¨ÌJ°P ı£õı∂ ËÆ˘ãÓ£°
‚°¡ ‹ä£ fi¯âÓ 2,3 ıºÏÉËO´Ù´Ú ‹ãÒ£
Ô°∞ πKâ∂ ™Ë£áÏ£ú. º Ô£ú ‹ΩıÙËàFô
‹ä£æã Ó° ‚Fò£òä¨ ‹ãÒ£M° ∫°
¨ıàÓ£ò. ´ı¡ ıN fiôÙ£Òô ‹ãÒ£æã
ÍãÒFàÓ£ú.
‹ä£ º ™Ó£NÙFò. ÒÇËO¨Ï´Ú ÒFäπã,
ÒKÚ£¨Óªã ™ü¯ıò.
‚° ™Í£âÓ ‹ä£ ‚äÆ fiºâÓ£ò ‚°¡ √Ï

104

™ÍäÏãò 2011

‚˘Ç∞à ™ÓKÚ£∂. ›˘£ô, fiâÓ ‹ä£¨ı
£òÇ∞ã ´£™Óô٣㠂° Ò˘Fô, ‡ÙËàFô
‚ôÙ£ ‹ä£¨ıªã MÏ fiâÓ ‹ä£Ó£°
™vÜ ‚°¡ ™Í£ôΩã. ‹ıº¨ÏÚ fiº
∞ˆâ¨Ó˨˜ªã ‡JºÇ∞ ‡JÛ£Ë
´ÔCàÓ£ò.
‹âÓ ∞ˆâ¨ÓË¿Ç∞ ‹ãÒ£ ‚°¯ ∞¨¯´Ú
fiô¨Ù. ‹ıòË¿Ï° M¨˜Ú£Ï, ÆÇË,
™ıO´Ú ™ÍôÙ ‚°¡ ‚ô´Ù£ºã
Íâ´Ó£˚Ò£Ë fiºäò. Ô£° ÒÜ¥ã ÓQ¨ÒJô
Óú˜äÜ´Ï°.
ÔôÙ Ó£Ú£Ë fiºÇË ´ıᥙҰ¯
‚áÌàÓ£ô ‹ãÒ£M° Ëı˘∫ã ‚° ´ÒLºâ∂
∞¨¯Ú ›ÛãHà∂ MÜÏ∂. ‚˘Ç∞ fiºâÓ Â´Û
Ó£åä £Íà¨Ó √Ï ‹ãÒ£ ‹ıòËOÏIºâ∂
ÂOà∂Ó£° ™Ë£¥ÇË ∫ÆâÓ∂.
£ÜÆ fiºâÓ£Ωã, fiôÙ£MÜÏ£Ωã
°¡Ó£°, ‹ı¿ã ‚°¬Ï° ´≤ıFô¨Ù.
„Ó£ı∂ ´Ó¨ı fiºâÓ£ô ÒÜ¥´Ò ´≤ı£ò.
fiºâÓ£Ωã ‚° Ò˘Fô ‚äæã º ›¨Í ‹∂
‚°˘™ı°¯£ô ‹ä£, º Ô£ú “cÓ£° ‚°
™ÍôÙä ™á” ‚°¡ ™Í£ôÙ Ò£ÜÏ£Û£?
‚°∂Ó£°.
fiâÓ iÜÆü∞ ıâ∂ 16 ıºÏÉËú ÊÆ MÜÏ˘.
∞ˆâ¨Óä ºıã ´£å fi˜ã ºıã ıâ∂
MÜÏ∂. ıÛ´ı fiô¨Ù ‚°¯£ô ‹∂ ‹ä£MÏã
Ò£ü¯ãÓ£°. fiöı˜æ Ô£ÜËOô MàÛ£æã,
M¸åªã ‚°´Òô ‹°π ™ÍΩàÓ ›ÛãHàÓ£òËú.
Ô£° ‚äæã ‹ä£M° £ÍàFü´Ë „É∞ıÓ£ô
‚äÆÚ£ı∂ ‹ä£M° £Íã ‚° ÇË∫ã Fºã
´ıᥙҰ¯ ‡¡FªÏ° Ô£° MàÛ£, M¸å

Òü¡ã ‹ä£MüË£Ë ‚âÓ ´ı¨Ù¨Úªã ™ÍåÚ
ÓÚ£Û£Ë fiºâ´Ó°.
CPÚ ıÚFô ‚öı˜´ı£ ∫¨¯ Ô£°
MàÛ£æÇ∞ úOÇ√Ï ´ı¨Ù¨Ú ™Íå∂
™Ë£¥àFºÇA´¯°. ‹Ó˘£ô ‚° ´ı¨Ù¨Ú ™ÍåÚ
´ÔÛã ´£ÓMô¨Ù. ‹Ó˘£ô úOÇ√ÏàFô
ı£àFÚ£KÏã, iÜÆô ‹ãÒ£MÏã FÜ¥Ó£°.
“fiıÉË¿ÇË£Ë c „° ‡° ´ÔÛà¨Ó £ˆ£ÇA ‡°
‚FòË£Ùà¨Ó ™Ë¥à∂Ç ™Ë£úA¯£å, ‡˘ÇË£Ë
Ú£ºã Ëı¨ÙäÏ£Ó´£∂ c Òܥ㠄° fiäÆ
ÔÏâ∂ ™Ë£úA¯£å.”
‚˘Ç∞ fi°¬ã G¨˘æ fiºÇA¯∂ ‚˘Ç∞
≤Ò£ò 12 ıÚ∂ fiºÇ∞ã´£∂ ºԣú ‹ãÒ£,
‹ä£ fiºıºã ´ı¨Ù M˚ÚÒ£Ë ™ıO´Ú
™Í°PºâÓ£òËú. ‹°¡ MàÛ£Mü∞ ‡ÏôG¨Ù
´Ò£ÍÒ£˘∂. iÜÆô £ÜÆ Òü¡ã Ô£ÉËú Õ°¡
∞ˆâ¨ÓËúÓ£° fiºâ´Ó£ã. £ÜÆÇ∞ ÕÜ¥ıL,
‹FËã ‚∂æã ™ÍåÚ ∫ÆÚ£∂. M¸åÇ∞ã ‚âÓ
´ı¨Ù¨Úªã ‹ãÒ£ ™Í£ôLà ÓÛMô¨Ù.
Ë£ÙàF° ËÜÏ£ÚàÓ£ô Ô£° ıÚàFü∞
∫°£Ë´ı ™KÚı˜£A MÜ´Ï°. ›Ë´ı Ô£´˘
Ï£ÇϺÇ∞ Á´£° ™Íå∂ ıÛı¨ˆà∂ CAѨÍ
‹Oà∂ Ï£ÇÏò ™Í£°˘¨Óä ´£Ù´ı
ÇËàFLºâ∂ ‹ı¿Ç∞ Òºâ∂ Ò£àF¨Û
™Ë£¥à´Ó°.
Ò¡Ô£ú ‹ãÒ£, ‹ä£ ıâÓ´£∂ MàÛ£
Ô°∞ ∞ÌÒ¨ÏâFºâÓ£ú. MàÛ£ ‹ä£MÏã
ÔÏâÓ¨Ó™Úô٣㠙ͣôL ‚°¨˘ πËõâÓ£ú.
‹ä´£∂ ‹ä£M° ‹°£˘ ∫Óô £ò¨ı ‚°
´Òô ÜÏ∂. ‹°¡ Ô£° ‚öı˜æ
Íâ´Ó£˚Ò¨Ïâ´Ó° ‚°¡ ™Í£ôıÓü∞
ı£òà¨Ó´Ú fiô¨Ù.
H¯∞ ºԣú ‹ä£ ‚˘ÇË£Ë ∫Óô
∫¨¯Ú£Ë º ›¨Ï ı£ÉA ıâÓ£ò. ‹ä´£∂
‚˘Ç∞ã ‹ä£ A¨Ïà∂ MÜÏ£ò ‚°¡
IËæã Íâ´Ó£˚äÜ´Ï°. fiQ Ô£¬ã
MàÛ£¨ıä´£ô ‹Ïã HÆÇËÙ£ã,
M¨˜Ú£ÏÙ£ã, ´Ë£äÏÙ£ã. ‹ä£æÏ°
™ıO´Ú ™ÍôÙ٣㠂°¡ Ò˘Ç´Ë£Ü¨Ï
ËÜÆ´˘°. ™ı¡ã 2,3 Ô£ÜËúÓ£° ‹âÓ
Íâ´Ó£˚ã cÆàÓ∂. H¯∞ ‹ä£ ∫°π
fiºâÓ¨Óä´£Ù´ı ›AMÜÏ£ò. 2,3 Ô£ÜËúÓ£°
‹ıò Ë£ÜÆÚ £Íã, Ô£° MàÛ£Mü∞ ™ÍåÓ
‡ÓMüË£˘ K≤ ‚°¡ ‡Ìòâ´Ó°.
‹ä£M° £ÍàFüˣ˴ı „ÉAÇ
™Ë£áƺÇ∞ã ‚˘Ç∞ fiQ ‹ıò ›¨Í¨Ú
∫øÇË ™¡ıÓüË£˘ ∫ÚüCJô fl¥Ü´Ï°.
‹ÓüË£˘ ‚âÓ ´ı¨Ù¨Úªã ™ÍåÚ
ÓÚÉËMô¨Ù. ‹ÓüË£Ë ‚˘Ç∞ º ÔôÙ
ı£åäπã A¨ÏàÓ∂. ‹FLºâ∂ Ô£° H° ´£Ë
ңܴϰ, fiFô ‹ãÒ£ ´Ѩͪ㠴ËÜË
ңܴϰ. fi∂ı¨Û ‹ãÒ£Mü∞ã πKÚMô¨Ù
Ô£° ‹ä£M° ›C¨Ú ™¡ıÓü∞ ‚∂
´ıá¥Ò£˘£Ωã ™ÍåÚ ÓÚ£Û£Ë ‡ú´˜°
‚°¡.
‹ä£M° ‡ÏôG¨Ù ‹F˘Mô £FÇËäÜ¥
‹ıò Òºà∂ıÒ¨˘Jô ´ÍòÇËäÜÏ£ò. ‚ôÙ£
™ÍÇËäπã ™Íå∂ ∫ÆàÓ H°, Ï£ÇÏò! “‹ıºÇ∞
‡Ï´˘ AÜQ¨Ú Ò£ü¯ ´ıá¥ã. ‹Óü∞

‡áÏ£˘ „ü£¥Ë¨˜ YÇAÛã ™ÍåªÉËú”
‚°¯£ò.
∫°™ôÙ£ã ÌàFüË£Ë CÙ ´ò ∫°ıâ∂
AÜQ ™Ë£¥ÇË ÓÚ£Û£ı£òËú. ›˘£ô ÓüÍÒÚã
fiäÆ Ú£ºIô¨Ù. iÜÆô fiºäıòËOô
Ú£Û£ı∂ ºıº¨ÏÚ Âº AÜQ¨Ú ™£ºàÓÙ£ã.
´ÒΩã AÜQ ™Ë£¥äıò ‚âÓ HÛÑC¨˘ªã fi°P
‡Jò ı£ˆÙ£ã ‚°¯£ò.
º ı£ÛÒ£Ë ‹ä£ Òºà∂ıÒ¨˘J´Ù´Ú
fiºâÓ£ò. Ô£ÉËú ‚ô´Ù£ºã ‹É∞ Ó£°
fiºâ´Ó£ã. fi∂ı¨Û AÜQ „ü£¥ ›ËMô¨Ù.
£ÜÆÇ∞ ıÚ∂ ‹FËã ‚°Ó£ô ‹ıò AÜQ
™£ºàÓäÏ£∂. ‹ä£Mü∞ H¯∞ ‹ãÒ£Ó£°
‚ôÙ£ıü¨¯ªã ËıQà∂Ç ™Ë£ú˜ ´ıá¥ã.
‹Ó˘£ô ‹ıÛ£Ωã ∫ÆÚ£∂. M¸å ‚¨Óä
üPªã Ëı¨ÙäÏ£Òô ÔáòË¿Ï°
≤ü¡ıF´Ù´Ú ™£ø¨Óä ´£ÇA˘£°. MàÛ£
C°˘ıú, ‹ı¿Ç∞ Òºâ∂ Ò£àF¨Û ‚°¯£´Ù
‹ÙòT.
‹ãÒ£ Ï£ÇÏKÏã, “fiQ Ó£ÒFäFô ‚âÓ
º ‹ıCÚ∫ã fiô¨Ù. ‚°¬¨ÏÚ Âº AÜQ¨Ú
‚¥à∂Ǚˣú¿ÉËú” ‚°¯£ú. ‹ä´£∂ Ô£°
‹ãÒ£¨ı Ó¥à∂ G¡àF “‹ãÒ£, ‡°¬¨ÏÚ
´Ó¨ı ‚ô´Ù£ºÇ∞ã fiºÇA¯∂” ›Ë´ı
‹ä£Mü∞ ‚° AÜQ¨Ú ™Ë£¥äÓü∞
Ô£° ÓÚ£ò. fiFô ‚âÓ Ò£ü¯∫ã fiô¨Ù”
‚°´¯°.
‚°¬¨ÏÚ ´ѨÍÇ ´ËÜÏ ‹ãÒ£,
´Ë£àFô ‡ÌòÑC ıÍäÜÏ£ú. “‡˘Ç∞
¨àFÚÒ£? Ë£Ùã ∫øÇË c Ú£º¨ÏÚ
‹°¨ªã, £Íà¨Óªã ™¯ ›¨ÍäÜÏ£´Ú£
‹∂ A¨ÏÇËMô¨Ù. ‹âÓ ›¿ÇË£Ë
‡° ‚Fò Ë£Ùà¨Ó¨Ú £ˆ£ÇËä ´£A¯£Ú£? Ó°
∞ˆâ¨Ó Ó° ∞¥ãã ‚°¡ fiºâÓıºÇ∞
M¸åÓ£° ∫°ıâ∂ fi¨Ó ™ÍåÚ ´ıá¥ã”
‚°¯£ú.
“‹ãÒ£, ‹ıÉË ‚°¨˘ Ó° Ò˘£Ë
„ü¡Ç ™Ë£ú˜Mô¨Ù. ›˘£ô ‚˘Ç∞
‚ä™£ø∂´Ò ‹ıòÓ£° ‹ä£. Ô£° ‚°
‹ä£MüË£Ë ‚∂ ´ıá¥Ò£˘£Ωã ™Íå´ı°.
‹°Hü∞ FÙ£Ë ‹°¨ ÒÜ¥ãÓ£° ‚Fò£òÇË
´ıá¥Ò£? Ô£° ‚° ‹ä£M° ´Òô
¨ıàFºÇ∞ã ‹°HüË£Ë fiâÓ ∫ƨı
‚¥à∂ú´˜°” ‚°´¯°.
Ô£° ™Í£ôÙ ™Í£ôÙ ‹ãÒ£, ‚°¨˘´Ú
MÇAà∂ä´£å £òà∂Ç ™Ë£áƺâÓ£ú.
‹ıº¨ÏÚ ∫Ëã ËáaÛ£ô Ô¨˘âÓ˘. ëfiâÓ
™á Ç∞ã ‹ä£M° ‹°π, £Íã
A¨ÏàFºâÓ£ô... Òü¯ fiº ∞ˆâ¨Ó˨˜ä´£ô
fiı¨˜ªã Ó° Ò˘£Ë £MàFºâÓ£ôí ‚°¯˘
‹ı˜∂ ËáËú.
‹ä£ ‚°¨˘ Ó° Ò˘£Ë
„ü¡Ç™Ë£ú˜Mô¨Ù ‚°¯£ô ‚°˘? ‚°
‹ÉËàFLºâ∂ º AÜQ¨Ú ™Ë£¥à∂ Ô£¬ã
‹ıº¨ÏÚ Âº ‹ÉËÒ£Ë ›Ëä´£A´¯°. ´ı¡
‚°˘ ´ıá¥ã ‚˘Ç∞. Ô£ÉËú fiºıºã ´Û
Ô£Oô Òºà∂ı Ò¨˘JLºâ∂ iÜÆü∞ ıâ∂
™Ë£áƺâ´Ó£ã. ıáÆJô ‡ÜË£òâ∂ Ô£°
™ıOä ÇËÒ£Ë £òà∂Ç ™Ë£áƺâ´Ó°. ‹ä£

105

™ÍäÏãò 2011

‚°¨˘´Ú ‡ü¡ä £òà∂ ıâÓ£ò. ‹ıò ËáËú
ËÙÉA fiºâÓ˘. ‹ıº¨ÏÚ £ò¨ıJô ‹ıò
™Í£ôÙ G¨˘àÓ ‹¨˘à∂ã Ô£° πKâ∂
™Ë£áÏ∂ ´£ô ‡Ìòâ´Ó°. ‹ıò ‚˘Ç∞
™ÍåÓ ‹GÚ£Úà¨Ó G¨˘à∂ ‹ıò Ò˘ã
∂ÆàÓ∂.
iÜÆü∞ ıâ∂ Ù Ô£ÜË¿Ç∞äH¯∞,
º Ô£ú ‹ä£ ‚° ‹¨¯Ç∞ ıâÓ£ò. ‚°
Ëá˨˜ ‚°˘£ô Ôã ∫ÆÚMô¨Ù.
ı£õǨËJô ∫Ó°∫¨¯Ú£Ë fiöı˜æ £Íà∂Ï°
‚°¨˘ä £òà∂Ç ™Ë£áƺâÓ£ò. Ô£¬ã
‹ı¨Û´Ú £òà´Ó°. ı£õǨËJô º Ô£¿ã
‚°¨˘ ËıQà∂ £òàÓÓ£Ë ‚˘Ç∞ ΣËã
fiô¨Ù.
ËáËO˘£´Ù ‹ıò ‚ôÙ£ıü¨¯ªã
™Í£ôL MÜÏ£ò. Ô£¬ã πKâ∂ ™Ë£á´Ï°.
º ı£òà¨ÓÚ£ı∂ ‹ä£ ı£¨Úà F¯â∂
´CJºâÓ£ô, ‹ıò ËÜ¥ä£Ü¥Ç∞ú fiâÓ
Ëáaò ‹ºM´£ô ™ıO ıâFºÇ∞ã. ‹¨Ó
‚°˘£Ωã G¡àF fiºÇË ∫ÆÚ£∂. „´Ó£
™Í£ôÙ ∫° ıâÓ´£∂ Ô£° ‹ıò ¨Ë˨˜ä
HÆà∂, “´ıáϣ㠋ä£, cÉËú ‚∂æã
™Í£ôÙà ´Ó¨ıJô¨Ù. Ô£° ™KÚÓ£Ë
‚∂æã ™Íå∂ MÏMô¨Ù. ‚° ‹ä£MüË£Ë
Ô£° ∫ÆâÓ¨Ó ™Íå´Ó° ‹öı˜æÓ£°”
‚°´¯°.
‡Ï´˘ ‹ä£ ‚°¨˘ ‹Ûı¨Ìà∂Ç

106

™ÍäÏãò 2011

™Ë£áÏ£ò. ‹ı¨Ûä £òàÓ∂ã ‚˘Ç∞ã ‹ø¨Ë
ıâ∂ MÜÏ∂. ‹ä´£∂ ‹ıò “fiâÓ £M
‹ä£¨ı Ò°Qà∂ M¥, ‚° ™ÍôÙã” ‚°¨˘
Ò°Qà∂M¥. c ÒÜ¥ãÓ£° ‚° ™ÍôÙ ÒËú”
‚°¯£ò.
‚âÓ ‹°¨ Ô£° º ˢı£Ë´ı
G¨˘àFºâ´Ó´˘£, ‹∂ fi°¡ G¸Ò£A MÜÏ∂.
fiâÓ Âº ™Ô£ÆJô ‚˘Ç∞ ‚ôÙ£´Ò
A¨Ïà∂MÜÏ∂. fi∂ı¨Û fiºâÓ ∞¨¯,
ıºàÓ™ÒôÙ£ã ËáaÛ£Ë ™ıO´Ú ıâ∂
MÜÏ∂. ‹ä´£∂ ‹ãÒ£æã ‹É∞ ıâÓ£ò.
‹ä£, ‹ãÒ£¨ıªã ‹¨Ìà∂Ç ™Ë£á¥
“‡ÉËú fiºıºÇ∞ã Ô£° Ò°QÇË ∫ÆÚ£Ó
∂´Û£Ëà¨Ó ™ÍåFºÇA´¯°. ¨ˆÚ ‡¯M°
ΣËàFô Ô£° ‡ÉË¿¨ÏÚ £Íà¨Óä üP
G¨˘à∂Ç √Ï £òÇËMô¨Ù. cÉËú fiºıºã
‚°¨˘ Ò°QÇË ´ıá¥ã” ‚°¡ ‹ä£ Ó°
Óı¨¯ ‡Ìòâ∂ ıºàÓäÜÏ£ò.
Ë£Ùã ËÏâÓ H°£ı∂ ∞¥ãã °¯£A
MÜÏ∂ ‚°¯ Íâ´Ó£˚ã ‚ô´Ù£ºÇ∞ã. ‹ä£
‚°¨˘ªã, M¸¨Úªã ‚ã.H.„. ÆÇË ¨ıÇË
Ëô÷KJô ´Íòà∂MÜÏ£ò. Ô£ÉËú Æà∂ ∫Æà∂
‹ä£M° ™Ó£N¨Ù Ù ÒÏÉ∞ ‹FËKÇË
´ıá¥™Ò˘ ›¨Í ‹ıºÇ∞. M¸å üP
‚˘Ç∞à™ÓKÚ£∂. ›˘£ô Ô£° ‚° ‹ä£MüË£Ë
‚ä´£∂ã ‚∂ ´ıá¥Ò£˘£Ωã ™ÍåÚ ÓÚ£Û£Ë
‡ú´˜°.
&ÓIõÑ™ÍôM ●

“Ó°¬¨ÏÚ H¯âÓ Ô£¿Ç∞
ÒË°Ëú, ÒºÒËúËOÏIºâ∂

fi¨Í K≤
IËæã M¨Ù ‡ÚòâÓ K≤ä
™£ºÜ˨˜ä ™ü¯ H¯∞ã
πw£M° Ò˘Fô º ∞¨¯
fiºâÓ∂ ‹∂ ‚°˘?”

Ë£

ÙáϨÛä £òàÓ M˚£ô ‹FòÑC
‹¨ÏâÓ£°. ë‹Ï! ‚˘Ç∞ Ò¯â∂ ´£Ñ´Í!
Ô£¨˜Ç∞ ™ÍäÏãò 20&ã ´ÓF. ‹ãÒ£M°
H¯âÓÔ£ú. ‹¨Ó ԣ㠙ˣáÏ£Ï ´ıá¥ãí ‚°¡
G¨˘àÓ ‹ı° H¯âÓ Ô£ú Mˆ£MüË£˘
„ü£¥Ë¨˜Ñ ™ÍåÓ£°.
‹´Ó ÍÒÚã 뛢£ô Ó£° ‚°˘ ∞ˆâ¨ÓÚ£?
H¯âÓÔ£ú ™Ë£áÏ£Ï?í ‚°¡ ´Ú£CàÓ£ú πw£.
Ò¡Ô£ú ™£ø∂ ıˆÇËã ´£ô MÆâÓ∂.
∞Ò£ò Ë£¨ÙJ´Ù´Ú ëı£Çí ´£Ú£AMÜÏ∂. πw£
∫ü¯àFô, £ôˣ۪ۨ㠴ı¨ÙÇË£K¨Úªã
‚Fò£òà∂ ÔÏâ∂ ™Ë£áƺâÓ£ú. ‹ä´£∂Ó£°
M˚£L° Ò¨˘M £òıF “‹ãÒ£ Ø” ‚°¡
√äHÜÏ£ú.
™KÚ ÒºÒËú ‹Ö≤ Í£ÁäÜ´ıò fi°TmÚò.
Ë£¨ÙJô ËHΩã, ‹Ö≤æã °¯£Ë
‹ΩıÙËàFü∞ A˜ãπı£òËú.
CPÚı° M˚£ô ‚ã.H.„. ∫ÆàÓ´£∂, ‹ı¬ã
ËH¨Ùä ´£Ù, Ó°¬¨ÏÚ ÆàÓ ™á¨ÌàÓ£°
´Óòâ™Ó¥àFºä£° ‚°¡Ó£° πw£ ‚áE˘£ú.
›˘£ô, M˚£ô ‹ı¨˜à Ó˘Ç∞ º
™á¨Ìà ´ÓÏÑ ™Í£°˘´£∂ ‹ıú ‹Íâ∂
´£˘£ú.
™ÍåFàÓ£Oô M˜ãÛ㠙ˣ¥àÓ∂Ï°,
fiáÏò™ÔÜÆΩã π¨ËäÏà∂Ï° M˚£¨Ùä
üPªã MıÛÉËú ™Ë£¥ÇËäÜÏ˘. ıâÓ
ËÆÓÉËOô πw£M° Ëı˘à¨Ó flòàÓ∂ º
´Ú£´ÏÜÏ£. ™áE° H¯âÓ fiÏã ‹ı¿Ç∞
IËæã KÑÍÚÒ£Ë fiºâÓ∂. H.„. ÆàFºâÓ£ú.
Fºı£œKô ‡ú˜Ó£ËÇ ™Ë£¥ÇËäÜƺâÓ
Ëô÷KJ° ™Ú¨Ûä £òàÓı¿Ç∞ ‹FòÑC!
Ëô÷K¨ÚÑ Í£òâÓ ‹âÓÇË£Ù G¨˘æËú. fi´Ó
Ëô÷KJô M¥FJô ÓÉAä ÆàFºÇA¯£ú.
‹´Ó Ëô÷KJô ‹ıú CÓ£ò fi¨ÍäFô K≤
A¨ÏàÓ∂. ‹âÓ Mˆ£ ∫Æı¨ÏâÓ´£∂ ∞Ò£ò
‹ı¨˜ ÒÌÇË MºãH˘£°. ™ü´¯£ºã ‡Ï´˘

ÍãÒÓã ™ÓKMàÓ˘ò. πw£Mü∞ã IËæã ÒAõÑC.
fi¨Í¨Ú Mºãπıºã. fi¨Í¨Ú ›ÓKäıºÒ£˘
∞Ò£ºÏ° ‹ı¿¨ÏÚ fi¨ÍÇ˨٠´ÒΩã ‡Úºã
‚°¯ ÔãHǨ˪ϰ ‹ıò iÜÆô ‹Æ™Ú¥à∂
¨ıàÓ£ú πw£.
‚ôÙ£ ∂¨¯ËOΩã ∫ÓÙ£ıÓ£Ë fiºâÓ
πw£æÇ∞, ÛÛä£Ë, iÜ¨Ï ÍÒ£Oà∂ ∞¥ãã
ÔÏà∂ı∂ ≤ÙÒ£Ë fiô¨Ù. FºÒÌÒ£A
4&5 Ò£ÓÉË¿Ç∞ä H¯∞, Ó° iÜÆLºâ∂
CÓ£¨Ûªã, Ó´Ù£¨ıªã ™Ë£á¥ ıâÓ£ú. ‹¨Óä
£òàÓ ∞Ò£K° Óâ¨ÓÇ∞ Â´Û ´Ë£ã. ëëfi∂ ‚°˘?
£Æ, ›¥ıÓüË£˘ ıÚÓ£ ‡˘Ç∞?íí ‚°¡ Í£Æ˘£ò.
£ò¨ı´Ú ≤Ü¥M¥ı∂ ´£ô fiºâÓ¨ÓÇ
ËıQàÓ πw£M° ‡Ïô Ô¥ÉAÚ∂. ›˘£ô,
‹ı˜£ô Ó£° ™Í£ôÙ G¨˘àÓ¨ÓÑ ™Í£ôÙ£Òô
fiºÇË ∫ÆÚMô¨Ù. “‹ä£, ‡ÉËú ´Ñ≤ ÍKÚ£.
›˘£ô fi¨ÍÓ£° ‚° ÕÑ≤.”
“fi´Ó£ £ÛãÒ£ ÒºÒË´˜! fiâÓÇ ∞¥ãàF°
‹âÓvà∂Ç∞ã, ™º¨ÒÇ∞ã ∫°´˘ º
ÓQäÜÏıK° Mºäπ, ™ı¡äπË¿Ç∞ fiÏ´Ò
A¨ÏÚ£∂. c ‡°¨˘ Ò£üPǙˣá´Ï ›Ë
´ıá¥ã” ‚°¡ ™Í£ôLÚÆ ‹ä£ ‚øâ∂ ™Í°¡
MÜÏ£ò.
‚°˘ ™Íåı∂, ‚°˘ ™ÍåÚÇ√Ï£∂ ‚°´¯
πw£æÇ∞ πKÚMô¨Ù. ‹°¡ ∞Ò£ò IËæã ´ÔÛã
ËNà∂ i¥ FºãH˘£°.

107

™ÍäÏãò 2011

∫Ëà¨Ó …ÇA ¨ıà∂Ǚˣᥠπw£,
“fi°¡ ‚°˘ ÔÏâÓ∂ ™ÓKªÒ£?” ‚°¯£ú.
“™ÓKªã. ‹ä£ ™Í£ôL MÜÏ£ò.”
“H¯∞ ‚°˘? ‹ıºÇ∞ä πKÚ ¨ıªÉË´˜°.”
“fiÉ´Ë ‚äÆ CÓ£ò ı£CÇË ∫ƪã? ‹ä£
‚°˘ ™Í£ôı£´Û£? ‚˘Ç∞ fiâÓ ·KLºâ∂
Ò£ü¯ô A¨ÏàÓ£ô, Ô£´˘ ‡˘Ç∞ CÓ£ò ı£ÉAà
Óº´ı°. ‡° fiwÏäÆ ı£CÇË٣㔠‚°¡
™Í£ôLÚ ∞Ò£ò ´ıËÒ£Ë ‹¨¯¨Ú MÜ¥ ™ıO´Ú
™Í°¯£°.
˨ÏCJô, ‹ı¬Ç∞ ´££ΩÇ∞ Ò£ü¯ô
›˘∂. ı£õÇ¨Ë YÛ£ËÑ ™Í°¡ ™Ë£áƺâÓ∂.
‹ä´£∂ πw£ ™ÒôLÚ ∞ÛLô CÓ£ò üPÚ
´Ñ¨Í ›ÛãHàÓ£ú.
∞Ò£ò CKàÓ£°. “fiä´£∂ MÜÆô ´ı¡ º
CÓ£ò ıÛä´£A¯∂. ‹¨Ó ı˜òà∂ ™KÚı˘£ÇË
´ıá¥ã. ‹ı¬¨ÏÚ Òˆ¨Ù fi¨Í¨ÚÇ ´Ëú.”
ËHô H¯âÓH° πw£ ‹ı¨˘ ı˜òäFô
ÙJà∂ä ´£˘£ú. ‹ı° úOÇ√Ïã ´£Ë
›ÛãHàÓ H¯∞, Ò¡ƪã CÓ£ò G¨˘æ ıâÓ∂.
ËÌıKÏ㠙ͣôÙ G¨˘àÓ´£∂ Ò¡Æ ı£âF
‚¥ÇË ›ÛãHàÓ£ú! M˚£L° ıÛMü∞ä H¯∞
Ò¡ƪã HRÚ£˘£ú. fiÛᥠ∞ˆâ¨Ó˨˜Ñ
ÍÒ£Oà∂Ç ™Ë£á¥, ‹ı¿Ç∞ ÍÒÚã A¨Ïä´Ó
‹KÓ£A MÜÏ∂. M˚£Ωã úO ™ÍôÙ
›ÛãHàÓ´£∂, ™Ë£ÖÍã Êåæ A¨ÏàÓ∂.
º Ô£ú ´ÛÆ´Ú£Mô CÓ£ò ÂLà∂Ç
™Ë£áƺâÓ∂. πw£ Ó°¨˘ Ò¯â∂ ´ËÜ¥Ç
™Ë£áƺâÓ£ú. ËÌıò ëØí ∞Æà∂Ç
™Ë£áƺâÓ£ò.í CÓ£ò fiQ¨ÒÚ£Ë
fiºÇA¯ÓôÙı£? ‚°¯£ò.
“›Ò£ã.”
“‡°˘£ô fiäÆ ı£CÇË ∫ƪң?”
“‚äÆ ∫ƪã? ˆÇË´Ò MÜ¥ä ´£Ñ´Í.
fiä´£∂ ™Ë£ÖÍ ´ÔÛã A¨ÏÇA¯∂. CÓ£ò ı£ÉAÇ
™Ë£¥àÓ£ô, Ò¡Æ ›ÛãHÇËÙ£ã. ∫°π
Ëü¯™ÓôÙ£ã Ò¡Æ G¨˘æÇ∞ ıâ∂ M¥ã.”
“fiä´£∂ Ìà¨Ó iÌ£ÇË ∫ÆÚ£∂. i¥
ËÜÏ ´ıᥴÒ.”
i¥ ËÜÆ ∫ÆÇË ıºÏÉËú ËNâÓ˘.
∞ˆâ¨ÓËú ı˜òâ∂ MÜÏ£òËú. ‹ıòËú
ÆäH´Ù´Ú ™£ø∂ Ô°¯£ËÇ ËNâ∂
™Ë£áƺâÓ∂.
£òıFJ° ´Ú£´ÏÜÏ£, ´£Ü´Ï£æã ‚FKô
fiºâÓ∂. ‹ıü¨¯ £òàÓ πw£ Ò¡Æ ‹âÓÇ
Ë£Ù G¨˘æËOô ›õâÓ£ú.
™áE° ‹ãÒ£M° ™Úò eÛ£. IËæã
KÑÍÚÒ£˘ ™ÚÛ£Ë fiºâÓ∂. £òıF¨Úä £òàÓ
‡Ï´˘´Ú ‹ıòËú ÍãÒÓã ™ÓKMà∂ MÜÏ˘ò.
ëM˚£¨Ùä ´£Ù ‚ã.H.„. ÆàÓı¬Ç∞ ™ı¡ã
H.„.ÆàFºâÓ £òıFÚ£?í ‚˘ Ùò G¨˘àÓ£Ωã
πw£ G¨˘àÓÆ´Ú ‚ôÙ£ã ÔÏâÓ∂. £òıF º
ÔôÙ ÒºÒ˘£Ë fiºâÓ£ú. iÜ¥ ´ı¨Ù˨˜
‚ôÙ£ã ∫Æà∂ MÜ¥, √Ï ‡ÜË£òâ∂ fi¨Í,
ËM¨Ó üP MÒòÍ˘ã ™Íåı£ú. fi¨Óä £òàÓ
πw£æÇ∞ Ó° Ëô÷K Ô£ÜËú G¨˘æÇ∞ ıâÓ˘!
fi°¡ √Ï πw£ Ó° ´ı¨ÙËOô ÛÛä£Ë
fiºâÓ£ú. ‚ô´Ù£ºã ÓÚ£Û£A, ÓÉËú
´ı¨ÙË¿Ç∞Ñ ™Í°¡ MÜÏ˘ò. ‹ıú

108

™ÍäÏãò 2011

H¯âÓÔ£¨˜ä üP º MÓÒ£˘ ´Ñ≤ã fiô¨Ù.
‹ı¿¨ÏÚ H¯âÓÔ£¨˜Ç ™Ë£áÏ£Ï
Ò¯â∂MÜÏ£òË´˜£? fiºÇËÙ£ã. ‚ôÙ£´Ò
M¨˜Ú£ÜÏ£Ë ™Íå∂ MÜ¥ fiä´£∂ Ò¯â∂
MÜÏ£òË´˜? ºıºã °¡´Ò ´ÍMô¨Ù´Ú?.
Ò£¨Ù ´ÔÛ∫ã ıâÓ∂. ÓJòı¨Ï, ÒÜÏò mò,
´ËÛÜ ‹ôı£, ÃK & ÒÍ£Ù£ ÓÚ£Û£˘∂. ‹ä´£∂
ËHΩã, ‹Ö≤æã CKà∂Ç ™Ë£á´Ï ‡ú´˜
∏¨ˆâÓ˘ò. ÓÚ£KàÓ fiQä¨ ™Ë£á¥ ıâ∂
‹Ö≤ ´Ò¨¸Jô ¨ıàÓ£ú. ‹É∞ M˚£ô
ËàFÚÆ ‹ÒòÇË˜Ò£Ë ‹¨¯Jô ∏¨ˆâÓ£°.
¨ËJô ™KÚ ë´ËÇ Ïä£í. ‡Ï´˘ ãŒCÇ
CvÏà¨Ó fiÚÇA˘£°. ‹ãÒ£M° Ëøà¨ÓÇ
ËÜÆǙˣᥠ“‹ãÒ£, H¯âÓ Ô£ú ı£õà∂ÇËú”
‚°¡ √P˘£°.
M˚£ΩÇ∞, Ó° H¯âÓÔ£ú, ΣËàFô
fiºâÓ¨Ó G¨˘àÓ πw£M° Ò˘ã ÒAõÑCÚ£ô
GÛãHÚ∂.
´Ò¨¸ ´Òô ´ËÇ ‹ÙÉËKÇËäÜ¥,
™Òø∞ıòàFË¿ã „ü¯äÜÏ˘. ËHô & ‹Ö≤M°
¨ËËOô ™KÚ ëAÁäÜ £Ç™ËÜí fiºâÓ∂. √Ï´ı
º ‹ˆË£˘ ÒÙòǙˣà∂ã fiºâÓ∂. πw£
MÚäπÏ° ÒàFJô ´£å ‡ÜË£òâÓ£ú. ‹ı¿¨ÏÚ
´àF ‚ôÙ£ K≤ä ™£ÜÏÙÉ˨˜ªã HKÇË
›ÛãHàÓ£ú.
“fi¨Óä £ºÉË ‹ãÒ£, Ô£° ‡ÉË¿ÇË£Ë
‚°˘ ™Ë£á¥ ıâFºÇA´¯° £ºÉËú. ëÔ£° &
vÆÇ ∞Ç´ıòí ™ÍÜ. ™Ôå, ‚á¨Ì ∞¨¯ı£Ë
MÜ¥, ‚°˘ ´ıá¥Ò£˘£Ωã ͨÒÇË ∫ƪã.”
‹Ö≤ fiÛáÏ£ı∂ £Ç ËÜ¨Ï HKàÓ£ú. H¯∞
™Ò∂ı£Ë “fi∂ ¸ßÍò ‹ÜϣљÒáÜ.í IÇC
ÔãIÏã fiºÇA¯∂. fiâÓ ‹ÜÏ£Ñ™Ò°Ü ‡ÉË¿Ç∞
IËæã ‡´Ú£ËÒ£Ë fiºÇ∞ã” ‚°¯£ú.
∞Ò£ò ë‚°˘ M˚Úã πw£, ™KÚ ÒºÒËú
fiàÓ¨˘ M¨Ù ‡ÚòâÓ ™£ºÜ˨˜Ç
™Ë£¥àFºÇA¯£´˜! ‡˘Ç∞ Íâ´Ó£˚ãÓ£´˘?íí
‚°¡ ´ËÜÏ£ò.
ËÌıò ´CÚ¨ÓÇ ´ËÜÏ πw£M° ËáËú
flÛÒ£A˘. fi¨ıËú iÜ¨Ï GòıAÇ∞ã ™á Ç∞
‡´Ú£ËÒ£Ë fiºÇ∞ã. ›˘£ô πw£æÇ∞ fi∂
™£ºâÓ£∂. ËwÏäÜ¥ Ëáa¨Û ‹ÏÇAÇ
™Ë£á¥ ‹É´Ë´Ú ‡ÜË£òâFºâÓ£ú. ‚F´Û
¨ıÇËäÜƺâÓ ™£ºÜËú Ó°¬¨ÏÚӣ˴ı
´Ó£°¯Mô¨Ù. ë‡ÉË¿¨ÏÚ K≤˨˜™ÚôÙ£ã
‚¥à∂Ç ™Ë£á¥ ´£ÉËú. ‚˘Ç∞ fi¨ı °¡´Ò
´ıáÏ£ã, ‚°¡ ËàÓ´ıá¥ã ´£LºâÓ∂.
fiÛMô πw£æÇ∞ Ó¨ÙJô ´ıÓ¨˘Ú£Ë
fiºâÓ∂. Ó¨Ù ıLÇË ›ÛãHàÓ∂. fiÛæ
Í£ä£ÜÆü∞ä H¯∞ ‹FËÒ£A MÜÏ∂. Òü¯ıòËú
ÓÉË¿¨ÏÚ ‹¨¯ËOô Æ.M. £òà∂Ç
™Ë£áƺâÓ˘ò. ›Ë£ÚàFô ´ÒËÉË¿Ç∞ fi¨Ï´Ú
ÍâFÛ° ™ÓKâÓ∂. ‹Ó° ÂO ´ÙÍ£Ë ™ÓKâÓ∂.
πw£ ‚øâ∂ Ó° ‹¨¯Ç∞ ıâ∂ flR´ÍKô
‡ÜË£òâÓ£ú. Ëá˨˜ ÕÆÇ ™Ë£á¥ ÓQ¨Ò¨Ú
‡ÌÛ ›ÛãHàÓ£ú. ‹ä´£∂ ‹ıú Ó¨Ù¨Ú
Ú£´Û£ ™Ò∂ı£Ëà ™Ó£Ü¥MÜ¥, fiQ¨ÒÚ£˘
∞ÛLô ë‹ãÒ£í ‚°¡ ‹¨ˆä∂ ´ËÜÏ∂.
F¥ÇAÜ¥, Ëá MNàÓ´£∂, ‹É∞ £òıF
G°¡ ™Ë£áƺä¨Óä £òàÓ£ú.

“fiÉ´Ë „° ÓQÚ£Ë ‡ÜË£òâFºÇAlÉË?”
“≤ãÒ£Ó£°” ‚°¡ πw£ ™Ò∂ı£Ëä Fô
‹OàÓ£ú. £òıF, ™ıÜËà∂Ï° “‹ãÒ£,
‡ÉË¿ÇË£Ë Â°¡ ™Ë£á¥ ıâFºÇA´¯°.
‚ô´Ù£ºã ‹ˆËˆË£˘ K≤˨˜Ç ™Ë£¥àÓ£òËú.
cÉËú ‚ô´Ù£ºÇ∞ã ‹ãÒ£. ›˘£ô, Ô£°
™Ë£á¥ ıâFºÇ∞ã K≤ ‹ãÒ£æÇË£Ë fiô¨Ù.
πw£æÇË£Ë, ∫°π HÛÙ CÓÛ£ò ˨ÙÎÛ£Ë
fiºâÓıºÇ∞” ‚°¯£ú.
°¡´Ò ´Í£Òô, ›ÑÍKÚà´Ó£¥ £òıFJ°
∫Ëà¨Óä £òàÓ£ú πw£.
¨ÓKÚà¨Ó ıÛı¨ˆà∂Ç ™Ë£á¥ “‹ãÒ£!
‚°¬¨ÏÚ fiâÓ CPÚ ‹°Oäπ ‡ÉË¿Ç∞ä
HÆàÓÓ£?”
πw£æÇ∞ ‹FòÑC! ‹¨ÒFÚ£˘, Í£∂ı£ËÇ
Ë£ÜCÚOÇ∞ã fiı¨Ûä£òà∂ Ú£ºã Ëü¨˘ √Ï
™ÍåÚ Ò£ÜÏ£òËú, ëfiıò º Ë£ÙàFô CÓ£ò
ı£CàÓıò, ‹ˆË£˘ ËM¨ÓËú ‚øFÚıòí
‚°™¯ôÙ£ã. ›˘£ô ‹ıº¨ÏÚ F¯¨Ò ͨÒÚô
™Íåı∂, iÜ¥ä ™£¡ä¨ „ü¡ ÔÏà∂ı∂
ÒÜ¥ãÓ£° ‚°¡ ‚áÌäÜÏ∂. ›˘£ô
£òıFÇ∞ πw£M° ‡á¨ÒÚ£˘ F¯¨Ò ‚äÆà
™ÓKâÓ∂? fiıú ‚äÆ πw£¨ı Ò¨ÙÇË
¨ıàÓ£ú?
“›ã, cÉËú C¯âÓ CÓ£ò ´Ò¨Ó ‚°∂
‚˘Ç∞à ™ÓKªã. Ë¨Ó ‚ø∂ı∂ã, ÊMÚã
ı¨Ûı∂ã √Ï ‡ÉË¿Ç∞Ç ¨Ë ıâÓ Ë¨ÙËú
‚°¡ã ™ÓKªã” ‚°¯£ú £òıF.
πw£ ´Ú£CÇË ›ÛãHàÓ£ú. ‚âÓ
πw£¨ıäüP £òıF ´≤A¯£´˜£, ‹âÓä
πw£¨ı ‹ı´˜ Ò¯â∂ MÜÏ£ú. fiä´£∂,
ͨÒÚô ™Íåı∂, ∞ˆâ¨Ó˨˜à ÓÚ£ò¥à∂ı∂,
iܨÏä Û£ÒKä∂, fi¨ıÓ£° ‹ı¿¨ÏÚ
‹°¯£Ï ‹ÉËÒ£A MÜÏ˘.
ı£ÉAÚ ÆAK …C Æâ∂ MÜÏ∂. “‡˘Ç∞
fi™Óô٣㠂äÆ ™ÓKªã?” ‚°¡ ´ËÜÏ£ú.
“‚äÆ ™ÓKÚ£Òô fiºÇ∞ã? ∞ˆâ¨Óä
ºıàFLºâ´Ó ´ËÜ¥Ç ™Ë£á¥Ó£´˘
fiºÇA´¯°! ‡ÉË¿Ï° ÆàÓ ‚° ‹ãÒ£
‡É˨˜ä üP G¨¯Ú πËõâ∂ ´CJºÇA¯£ú!”
“Ú£ò eÛ£ı£?” ‚°¡ πw£ ËÏâÓ Ë£Ùà¨Ó
G¨˘æÇ∞Ç ™Ë£á¥ ıÛ ∫Ú°¯£ú.
´Ú£´ÏÜÏ£Mô fiâÓä ™ÚòÓ£´˘ fiºâÓ∂.
fiºıºã °¯£Ëä ÆÇË ›ÛãHàÓıòËú.
°¯£Ë´ı ëÆAKí ı£ÉAÚıòËú. πw£M°
ËôÚ£Ìã ∫ÓLô ÔÏâÓ∂. ‹Ó˘£ô eÛ£M°
FºÒÌàFü∞ä ´£Ë ∫ÆÚMô¨Ù. H°π i¥,
´ı¨Ù, ™£¡äπ, ∞¥ãà¨Óä £∂Ë£ä∂ ‚°¡
fiâÓ ıÜÏàF´Ù´Ú ≤ˆ°¡ ™Ë£áƺâÓ£ú.
™Ò∂ı£Ë ∞ˆâ¨Óä ºıà∂ G¨˘æËú ÒÉA
MÜÏ˘. £òıFJ° ´Ú£´ÏÜÏ£Mô eÛ£M°
™Ú¨Ûä £òàÓ´£∂ √Ï, ´ı¡ eÛ£ı£Ë fiºÇË
´ıá¥ã ‚°¡Ó£° G¨˘àÓ£ú. ´£˘ ıº˚ã
´Ë°Íò MÚ£FÚ£ô eÛ£ fi¯â∂ ´£˘∂ ÒÜ¥ãÓ£°
Ë£∂Ç∞ ‚ÜÆÚ∂.
“‚° ‹ãÒ£ ÍKÚ£ËàÓ£° ™Í£°˘£ò. ‚°¬Ï°
πw£ ‚°¯ ™á ÆàÓ£ú. ‚àÓ¨˘ ‹ˆ´Ë£,
‹àÓ¨˘ πàFÍ£L, c ‹ı¨˜ä ´£Ù ›Ë
ã,
‚°∂ ‚° ›¨Í! ‚°¡.”

πw£ı£ô Ó° Ë£∂˨˜´Ú Ôã ∫ÆÚMô¨Ù.
´ı¡ º πw£M° π˨ˆÇ ´ËÜ∂ ´£ô
fiºâÓ∂. ‚ôÙ£´Ò ™£åڣˣ∂. £òıFÚ£ô
πˈäÜÏ ‹âÓ πw£ ´ı¡ πw£´ı£ ‚°¡ √Ï
´Ó£°PÚ∂.
πw£M° Ò˘ã G¨¯âÓ∂. ‹ı¨˜ªã
‹PÚ£Òô, ‹ıú Ò˘∫ã fi¨ÓàÓ£°
MºãHJºÇ∞ã. fiºâÓ£Ωã ÍÒ£Ó£˘à∂ÇË£Ë
“‡° ‹ãÒ£ fi°¬ã ‚°˘™ıô٣㠙ͣ°˘£ú?”
‚°¡ ´ËÜÏ£ú.
“πw£¨ıä ´£°¯ º Ò£IÚ£ò ‡˘Ç∞
A¨ÏàÓ£ô, ‡°¬¨ÏÚ π∞âÓ i¥ã ‡°¨˘
ËòıäÏ´ı ¨ıÇ∞ã ‚°£ò. ‹ãÒ£ ‡á¨Ò¨ÚÑ
™Í£°˘£ô ‚˘Ç∞ M˚£¨Ù MÏ ‡É˨˜Ñ
ÍâFàÓFô ÒAõÑC.”
“∫°´ „° ™Í£ôÙMô¨Ù?” ‚°¡
£òıFJ° Ëá˨˜ä £òàÓÆ πw£ ´ËÜÏ£ú.
“‚äÆ ™Í£ô´ı°? ‡ÉË¿¨ÏÚ fiâÓ ›õâÓ,
‹¨ÒFÚ£˘ ‡ºıàFô, ‹âÓ CKàÓ ∫Ëà¨Ó
‡¨ÏÚ πw£¨ıàÓ£° fiàÓ¨˘ Ô£Ü˘£Ëà ´ÓÆÇ
™Ë£áƺâ´Ó°.”
“‹âÓ πw£ ‚É´Ë fiºÇA¯£ú £òıF.
ı£õÇ¨Ë fiäÆ´Ú ‹òàÓIôÙ£Òô ËNâ∂ MÜÏ∂.
Ï∫ã ı¨ÛÚMô¨Ù. CÓ£ºã eÜÏMô¨Ù. CÓ£ò
ı£Cä¨Ó MÜ¥àÓú¿... CÓ£¨Ûà ™Ó£ÏÇ√Ï
fiô¨Ù.”
“‹ãÒ£! ‡ÉËú ı£õÇ¨Ë fiäÆ´Ú ËNâ∂
MÜÏ∂ ‚°¡ Ú£ò ™Í£°˘£ÉË?” ‚°¯ £òıF
›¨ÍÚ£Ë πw£M° ¨Ë¨Ú Ó° ¨ËJô
‚¥à∂Ǚˣᥠ“‡ÉË¿¨ÏÚ fiâÓ ËÙËÙä£˘
∞¥ã∫ã, ı£õǨ˪ã, ‚âÓ ÍÉWÓà¨Ó MÏæã
‹ˆË£Ë fiºÇA¯∂. fiQ¨ÒÚ£Ë fiºÇA¯∂”
‚°¯£ú.
“i¥ ‚°∂ ‚ô´Ù£ºÇ∞ã fiºÇA¯∂.” ‚°¡
™Ò∂ı£ËÇ √PÚ πw£ “fiFô ‚˘Ç∞ ‚°˘
É∞?”
“‡ÉË¿Ç∞àÓ£° É∞ ‹ãÒ£. fiâÓÇ ∞¥ãã
‚°¯ ‡ÚòâÓ ËÜÆÏã ‡ÉË¿¨ÏÚ FÚ£Ëã Òü¡ã
‡¨ˆäπ fiıüP° ‹vFı£ÛàF˘£ô Ó£° ıΩı£Ë
GüA¯∂” ‚°¯£ú £òıF.
ÒÜÏü¯ ÒAõÑC ‹¨ÏâÓ πw£,
‡ÌòÑCıÍäÜ¥ ∫Ææ ‚¥ÇËÇ√Ï£∂ ‚°¡ Ú£ò
™Í£°˘∂ ‚°¡ ‚áE ´ÑÍü¡ä ´£˘£ú.
‹ı¿¨ÏÚ fiâÓ ∞ÌãÓ£° ‹ı¿Ç∞ £òıF¨Úä
´£°¯ ‹KÓ£˘ ÛàF˘à¨ÓÇ ™Ë£¥àFºÇA¯∂!
£òıF fiô¨Ù™Ú°¯£ô, Ù ıºÏÉË¿Ç∞ ∫°π
ˣ̣Òô ´£˘ ‹âÓ πw£ ‚äÆ Fºã
ıâFºä£ú? £òıF ™Ë£¥àÓ CÓ£¨Û Ó£å¨Ò
™£ÉË, ∞ˆâ¨Óä ºıàFô C´ÔAF˨˜
‹¨Ìà∂Ç ™Ë£úı∂ ´£ô πw£ ‹¨Ìà∂Ç
™Ë£áÏ£ú. Ó˘Ç∞ ‹°¡Ó£° H¯âÓÔ£ú ‚°¡
‚áE˘£ú. IËæã ›¨ÍÚ£Ë CÓ£¨Û fiº
¨Ë˘£Ωã ‚¥àÓ£ú. Ù ıºÏÉË¿Ç∞ä H¯∞
Ò¡ƪã CÓ£K° fiQ¨ÒÚ£˘ fi¨ÍJô
Ó°¨˘´Ú Ò¯â∂ ´£˘£ú. CÓ£ò ı£Cà∂ Ù
›á¥Ë˜£A fiºâÓ ´£∂ã, πw£ fi¨ÍàÓ
ÛãIÚÒ£˘ CÓ£K° ÂL¨ÚÇ ´ËÜ¥ ∞¥ãàÓ£ò
‹¨˘ıºã ıâ∂ G°¡ ›ÑÍKÚà∂Ï° πw£¨ıä
£òàÓ˘ò.
&.∫à∂ e˘£ ●

109

™ÍäÏãò 2011

“´˚££ Ó° ı£õÇ¨Ë ÓâÓ
‹¬ıÉËú Òü¡ã CâÓ¨˘¨Ú

π∂ i¥!
Ó° ÒËO° ı£õǨËJΩã
π∞àÓ ∫ÚüC ™ÍåÓ£ú. ›˘£ô
‹äÆ ÔÏâÓÓ£?”

´˚£

£M° ™á ≤Ó£
›vF´ÛLÚ£M° ‹ˆAÚ
ÔËÛÒ£˘ CÜQJô ıCà∂
ıâÓ£ú. ≤Ó£M° ∫Óô ÒË° ›Ë£w ™Í°¨˘Jô

H¯âÓ£°. ›˘£ô ‹¥àÓ ∞ˆâ¨Ó ıÛä´£ıÓ£Ë
™ÓKâÓH° ≤Ó£ Ó° ™ü´¯£KÏã ∫Æı£Ë √P
MÜÏ£ú, ëëfiâÓ ∫¨¯ HÛÍıã fiÉ∞Ó£° ÔÏÇ∞ã.
cÉËú fiºıºã fiÉ∞ ıÛ ÓÚ£Û£Ë fiºÉËú.íí
Ï£ÇÏò ‹OàÓ ´ÓFÇ∞ 15 Ô£ú ∫°£Ë´ı
3 Ò£Ó FÜÏã ´£Ü¥ ‹ıòËú ‹É∞ ıâ∂
´ÍòâÓ˘ò. CÜQ IË ‹ˆË£˘, ≤¨ÒÚ£˘ ÔËÛã.
ÃIJô fiäÆäÜÏ ÔËÛÉË¿ã ‡ú˜Ó£ ‚˘
›ÑÍKÚã „üÜÏ∂.
ÃÉË£ÇËOô ëÓÚæ ™Íå∂ πüËú ´Òô
ÔÏÇË£bòí ‚˘ ‚øÓäÜƺâÓ¨Ó ÆàÓ˘ò.
Óáaò ÓÉ∞ Ó¨ÏJôÙ£Òô ıâÓ∂. I°Í£Ûã
Òü¡ã Óáaò G¡àÓäÏ fiºâÓ£ô,
∫°√ÜÆ´Ú ‹¨˘ıºÇ∞ã Ó£ô ÕÙã ÓËıô
‹OÇËä¥ã. ‹äÆ ıâÓ Âº ËÆÓà¨Ó Æà∂
™á
ã, Ò£äHú¨˜ªã ™Ë£Fà∂ä ´£˘£òËú.
Ò£äHú¨˜ Û£Ëı° ‹FË£KËOÏã ´£°
™Íå∂ ´Ë£HàÓ£ò, ëëfiÛᥠÒE ´ÔÛã ‚˘
‚øFªú˜∂... ‚âÓ 2 ÒE ´ÔÛã ‚˘ ∞PäHÜ¥
„° ‚øÓMô¨Ù...?íí ‚°¯£ò.
‹ıò˨˜ ÍÒ£Ó£˘ä¥à∂ã ´Ô£ÇËà∂Ï°
´˚££, ëë‹Ï, Ôã Ô£ÜÆô F˘ÍK fiäÆ
ÔÏÇ∞∂... Óáaò ‚ä´£ ıºã.. ¨ÙÜ ‚ä´£
´£∞ã.. fi™ÓôÙ£ã Ú£ºÇ∞ã ™ÓKÚ£∂. „°
fiàÓ¨˘ Ó¡AlòËú? 2 ÒE ´ÔÛã Ó£´˘,
Óáaò HÆà∂ ¨ıà∂Ç ™Ë£ú˜Ù£ãíí ‚°¯£ú.
“‡ÉË¿Ç∞ ™£¡à∂Ç ™Ë£ú¿ã ˆÇËã
‡ú˜∂. fiÉ∞ fiäÆ ‚ôÙ£ã ÔÏÇË£∂” ‚˘
fiºıºã ™ı∞ ´ÔÛã ı¨Û ∫

àÓÆ
fiºâÓ˘ò.
“™£¡à∂Ǚˣú¿ã ∞Ìã fiºâÓÓ£ôÓ£´˘
fi°¡ı¨Û...” √PÚ ´˚££M° Ô£à
Ó¥Ò£PÚ∂. ™£¡à∂Ç ™Ë£ú¿ã ˆÇË∫ã,
™£¡¨ÒJôÙ£Ó ˆÇË∫ã Ó£° fiâÓ fiº
Ô£¥Ë¿Ç∞ú fiºÇ∞ã ™KÚ MàFڣʹң? Ôã

Ô£ÜÆô Ù ËÌı°&Ò¨˘MË¿ã ı£õǨË
∫øı∂ã ™£¡à∂Ç ™Ë£á´Ï ËNà∂
M¥A°¯˘ò.
Òü¯ıò˨˜ üP ´≤ı£´˘°... ´˚££ ÒÜ¥ã
Ó° ı£õǨËJô Íâ´Ó£˚Ò£Ëı£ fiºâÓ£ú?
´˚££ Ó° iÜÆô ™ÍôÙÒ£Ë ı˜òâÓıú.
M¨˜Ú£ÜÆô √Ï ´Ó£ôM¨Ú ÂäπǙˣú˜£Óıú.
‹ä£ ™ÍôÙã, ‚âÓ ´ı¨Ùªã ™£¡¨ÒÚ£Ë
™ÍåÚ£Ó HÆı£ÓÇË£Ûä ™á. iÜ¥ ´ı¨Ù˨˜
™ÍåÓPÚ£Óıú, Ëü¡Ç ™Ë£ú¿ã Mºä∫ã
A¨ÏÚ£∂.
‹ı¿Ç∞ ıÛ° ´ÓÆ ıâÓ ´£∂ ∞¥ãàF˘ò
Ëı¨ÙäÜÏ˘ò. ´˚££æÇ∞ ´ËäÏ° MË£˙ßÏ°
FºÒÌã ›A MÜÏ∂. C٠ˣÙã ı¨Û ‹ıú
H¯âÓ iÜÆô fiºâÓ£ú. H¯∞ ∞¥ãà¨Ó ‹¨ˆà∂
™ÍôÙ Û£
ıàFô ‹¬ÒF A¨ÏàÓ ´£∂ ´˚££
‹É∞ ™Í°¯£ú. ÓQÇ∞ÆàÓ˘ã ›ÛãHàÓ H¯∞
Ó£° GÙıÛã ´˚££æÇ∞ πKâÓ∂. ›ÛãË£Ù
Íâ´Ó£˚ã ˣ̣Òô ´£å MÜÏ∂. FºÒÌã
‚°∂ ™£ã¨Ò M¨˜Ú£Ü¥ ‹ôÙ ‚˘ πKâ∂
MÜÏ∂.
MË£˙ßÇ∞ ∞ÆäˆÇËã fiºâÓ∂. F˘∫ã
ËáÏÆ ∞Æà∂ MÜ¥ fiÛæ ™ı∞ ´ÔÛã ËNà´Ó
i¥ Fºãπı£°.
º Ô£ú ´˚££M° ‡Ïô G¨Ù ´Ò£ÍÒ£A
MÜÏ∂. √Ï ∂¨ÌÇ∞ Ú£ºã fiôÙ£Òô ‹ıú
ËÙÉA˘£ú. ‹ıú ™£¡¨Ò ‚ô¨Ù ePÚÓ£ô
™ÜÆJô ∂E˨˜ ¨ıà∂Ç ™Ë£á¥ H¯âÓ i¥
™ÍôÙ ›ÚàÓÒ£˘£ú. i¥ FºãHÚ MË£˙ßÏã
™£¡¨Ò fiˆâ∂ ËàÓ˘£ú. ëëfi∂Ó£° i¥
FºãπA¯ ´ÔÛÒ£? Ô£° fiQ ‡°¬Ï° fiºÇË
MºãMô¨Ù... ´£A´¯°íí ‚˘ Ë¥¨ÒÚ£˘ ‹ıú
ı£òà¨ÓËú ´£¨ÓJô fiºâÓ MË£¨˙ ‡ΩÇË
‹ı° ÊÉA ´˚££¨ı ‹¨¯âÓ£°. ı£Jô
ÛàÓà∂Ï° W´ˆ MøâÓ£ú ´˚££. ‹ä´£∂
‹ıú ËòäÒ£Ë ´ı¡ fiºâÓ£ú.
G¨Ù¨Ò¨Ú ‡ÌòâÓ MË£˙ßÇ∞ ´£¨Ó
fi¯ÉAÚ∂. Ò¨˘MJÏã ™ËÖC, Ò°Qäπ
´ËÜÏ£°. ›˘£Ωã Ë£¨ÙJô Ó° ™ü´¯£KÏã
‹ıú ™Í°¡ MÜÏ£ú. ËwÏäÜ¥ fiºı¨Ûªã
ÍÒ£Ó£˘ä¥àF ™ü´¯£ò ´Íòà∂ ¨ıàÓ˘ò.
MË£v fiQ ∞ÆäFô¨Ù Òü¡ã CÇAÛã i¥
FºãπıÓ£Ë ‡¡F √P˘£°. H¯∞ YÇAÛã i¥
Fºã ∂ıÉA˘£°. iÜÆ´Ù´Ú ™ı∞ ´ÔÛãı¨Û
∞Æä£°, Æ.M. £òä£°. fiºıºã Â´Û iÜÆô
ıCà∂ ıâÓ ´£FΩã ‹âGÚò˨˜ ´£Ù´ı
fiºâÓ˘ò. MË£˙ßÇ∞ Ô£¥ ∫øı∂ã ´£vÆÉ
fiºâÓÓ£ô ÍÇËÛà¨Ó ´£Ù ≤ü¯ ´ıáÆÚ G¨Ù
„üÜÏ∂. ≤Ó£M° ÆäHô HÛÑC¨˘ „üÜÏ´£∂,
´˚££ fiQ Â´Û fiÏàFô ÓÉA ‹ı¨˜ ÆÇË
¨ıä∂ ‚˘ ∫Ææ ™ÍåÓ£ú. ™Í°¨˘Jô i¥
ı£ÉA ıCÇËæã ∂ıÉA˘£ú. ™á
Ï° ıCÇË
∂ıÉAÚ H¯∞ ´˚££M° ∫ø Ëı˘∫ã
™á¨Ì ı˜òà∂ ™KÚı˜£Ç∞ıFô fiºâÓ∂.
™á¨Ì Ó° √Ï´ı ı£õÇ¨Ë ∫øı∂ã
¨ıà∂Ç ™Ë£ú˜ G¨˘àÓ£ú. ‹ıú ÒÜ¥ã
fiô¨Ù ‚°¯£ô ´˚££ ‚°´¯£ MË£¨˙ HKâ∂
ıâFºä£ú. ›˘£ô ≤Ó£ Ó° Óâ¨Ó ´Òô
¨ıàFºâÓ ‹˜ıü¯ £ÍàÓ£ô ‹ıú ´ı¡

∫ÆæÇ∞ ıÛ fiÚÙMô¨Ù. ‹ıòË¿¨ÏÚ FºÒÌ
âÓã áÆÓòËú ÊFÚ ´ıÓ ´Ë£˚àF´Ù£,
‹ÇQ¨Ú ≤üP ıÙã ıâÓÓ£´Ù£ Ë£ÇËäÏMô¨Ù,
≤Ó£M° HÖ≤Ç ËÛÉËú ‚ä´£∂ã ‹ä£ ‚˘
MË£¨˙ ‹¨ˆà∂Ç ™Ë£á¥ ™ÍôÙ „ÉAÚÓ£ô
Ó£° ´˚££M° FºÒÌ âÓã cÆàÓ∂.
≤Ó£ ‚ä´£∂ Û£ËıQ° Ë£Óô ı¨ÙJô
iõâÓ£ú ‚˘ ´˚££æÇ∞ ™ÓKÚ£∂. º Ô£ú
‹ı¨˘ Ó£° ÒÌÇËä´£ıÓ£Ë √PÚ´£∂
´˚££ ‹FòâÓ£ú. ‹ı¿¨ÏÚ FºÒÌ ı£õǨË
£¨Ùı˘à¨Ó ´£Ù ™ı¡¨ÒÚ£˘Ó£Ë
´Ó£°PÚÓ£ô ≤Ó£MÏ∫ã FºÒÌã ™Íå∂
™Ë£ú˜ ´ıáϣ㠂˘ Ó¥àÓ£ú. ›˘£ô ≤Ó£
´ËÜËMô¨Ù. ›vF´ÛLÚ£Mô Û£Ëı¬Ç∞ ´ı¨Ù
A¨ÏàÓÓ£ô, fiºıºã ÒÌã ™Íå∂ ™Ë£á¥
‹É∞ ™Í°¡ MÜÏ˘ò. ≤Ó£M° ÒÌ ı£õǨË
´˚££Mü∞ ´Ôò Ò£¯£Ë fiºâÓ∂.
ËÌı°&Ò¨˘M Íâ´Ó£˚Ò£Ë ı£õâÓ˘ò.
≤Ó£M° ´Ó£N ´Ëàg˘£ Ó° ËÌı¨˘ Mı£ËÛà∂
™ÍåÚä ´£ıÓ£Ë ‹PMàÓ£ú. ´˚££ ‹ı¨˜
Ô°∞ ‹Pı£ú. ‹ı¿Ç∞ 3 ÒË°Ëú fiºâÓ˘ò.
˨ÏC ÒË° ≤Ó£M° ÒË° ›Ë£˚ßÏ° ´Íòâ∂
¨ÍôÜ ´Ëò ™Í°ÏKô fiºâÓ£°.
º Ô£ú fiÛæ ¥ÇËÑ ™ÍôΩã ∫°π ≤Ó£
´Ëàg˘£M° iÜÆô Mı£ËÛà∂ ´Ñ≤ ÔÏäÓ£Ë
√P˘£ú. ´˚££ ∞ˆâ¨Ó˨˜ üP ´ËÜÏ´£∂
≤Ó£, ëë‹∂ fi°¬ã ∫Æı£ËMô¨Ùíí ‚˘Ç
√P˘£ú ´Ëàg˘£.
º Ô£ú ´äò ÆÇ∞ã ´£∂, ≤Ó£ Û£ËıQÏã
´Ëàg˘£M° i¥ Ò¡Ô£ú „ÙàFü∞ ıºıÓ£Ë
√P˘£ú. ͨÒÚô ™Íå∂ ™Ë£áƺâÓ ´˚££M°
Ë£FΩã fiâÓ ™ÍåF MøâÓ∂. ‡Ï´˘ ‹ıú
≤Ó£MÏã ´ËÜÏ£ú,íí ‚°˘, „° ‹ıú iܨÏ
„Ùã M¥A¯£ú? ™Í£à™Óô٣㠴£å MÜÏÓ£?
Ú£Û£ı∂ ºıò fi¨Ó ¨ıà∂Ç ™Ë£áƺâÓ£ô
∞ˆâ¨ÓËú ı£õǨËÚ£ı∂ Ô°¯£Ë fiºÇ∞´Ò?íí
Ó£J° G¨Ù¨Ò¨Ú £òàÓ ≤Ó£ ‹ı¨˜
‹ÒÛÑ ™Íå∂ MÜ¥ M˜ÇA˘£ú. ëë„Ùã M¥ı∂
‚°¯£ô ÔãÕò ´£Ù ‹ôÙ. fiâÓ Ô£ÜÆô i¥
MüË 2&3 ıNËú ‡ú˜˘. fiÉ∞ i¥ Müıò
´äKô ‹Ó° π¨ËäÏã, ∫ø MıÛã Òü¡ã
M¨Ù ‚ø∂ı£òËú. ‹¨ÓàÓ£° ›Ç˚°
‚°£òËú. ‹FËÒ£˘ M¨Ù ´ËÜıKÏã iÜÆ°
™Í£âÓÇË£ÛK° MºääÆ i¥ MüËä¥ã. fiFô
‹FË Ì∫ã A¨Ïà∂ M¥ã. Ô£¨˜ Ë£¨Ù
11 ÒEÇ∞ cªã ıâ∂ £ò...íí ‚°¯£ú.
ë뛢£ô ԣ㠋É∞ ´£å ‚°˘ ™Íåı∂...?íí
‚˘ ´˚££ ›ÑÍKÚÒ£Ë ´ËÜÏ£ú. ͨÒÚô ™Íå∂
™Ë£á´Ï ≤Ó£, ëëfiâÓ i¥ CPÚÓ£Ë ‡ú˜∂.
Û£Ëı° ´ı¡ ™KÚ i¥ ı£ÉË٣㠂˘ √¡A¯£ò.
ԣ㠄° ´Ëàg˘£ iÜ¨Ï´Ú ı£ÉËÇ √Ï£∂?íí
‚°¡ ´ËÜÏ£ú.
´˚££Mü∞ ‹ıú ´Ñ≤ ÛCÇËMô¨Ù. ëÓ°
C´ÔAFJ° iÜ¨Ï ı£É∞ıÓ£? ‹ı¿¨ÏÚ
ËwÏ& ÔwÏàFô Ó£¬ã É∞ ™¡ıÓ£?í ‚°¡
´Ú£CàÓ£ú.
ÍQÇAˆ¨Ò ‹FË£¨ÙJô ‹ıòËú
A˜ãH˘£òËú. ‹É∞ ™Í°¯´£∂ Ùò ‹âÓ
iÜ¨Ï £ò¨ıJÜ¥Ç ™Ë£áƺâÓ˘ò. i¥ IË

111

™ÍäÏãò 2011

‹ˆË£Ë fiºâÓ∂. ™KÚ ıÛ´ıü¨¯, ≤àÓÒ£˘
Ë£ü´¯£ÜÏÒ£˘ ͨÒÚô ‹¨¯, 4 ¥Ç¨Ë
‹¨¯Ëú, 2 Ë£òËú G¡àÓ ´Ë´Ûx, v´Ï£ò œã
Òü¡ã MÍ£ÙÒ£˘ ´Ó£ÜÏã ‚°¡ fiºâÓ∂.
∞ˆâ¨ÓËú M¨˜Ú£Ï º ÒÛ i¥ã fiºâÓ∂.
AÜÏàÓÜÏ 11 ÒEÇ∞ ™ıOJô fiºâÓ
πô™ıOJô ‹¨˘ıºã √Æ˘ò. ™Í£à∂ Mü¡
Óºıò iÜÆ° C¯äãÍÉ˨˜ M˜ÇA˘£ò.
‚ô´Ù£ºã ÓÉËú M¨Ù¨Ú √P˘£òËú.
∫ÆMô ≤Ó£æã, Û£Ëı¬ã ´ËÜÏ M¨ÙÇ∞
∫Æı£˘∂. iÜ¨Ï ‹ıòËú ı£ÉAÇ ™Ë£áÏ∂ã
‹¨˘ıºã ı£õà∂ ™ÓKMàÓ˘ò.
‹ÉAºâ∂ ‹ıòËú ËÏü˨ÛÇ∞ ™Í°¯˘ò.
Íâ´Ó£˚Ò£Ë ≤Ó£ MıÛà¨Ó Ó° Óâ¨ÓJÏã
√P˘£ú.
ëëfiàÓ¨˘ HÛÒ£ÓÒ£˘ i¥ fiâÓ M¨ÙJô
CÜQ ∫øÇË ´ÓÆ˘£Ωã A¨ÏÇË£∂. ‹ıòËú
‹ıÍÛÒ£Ë MüË MºãHÚÓ£ô ‚˘Ç∞ A¨ÏàÓ∂.íí
H¯∞ ‹âÓ ı£Û´Ò ´Ëàg˘£ ·¨Û MÜ¥ ´£ıÓ£Ë
™ÓKâÓ∂ã ´˚££ ıºâF˘£ú. ›˘£ô ≤Ó£,
ëëfiÓüË£Ë ‹FËã ıºâÓ ´ıáÏ£ã. fiÉ∞
ı£õÇ¨Ë fiäÆ Ó£°. fi°¡ ‹ı¨˜ ÍâFà´Ó°.
πFÚ £å Áä™Ûá¥Ï° ‰´Û£ä£ ´£ıÓ£Ë
√P˘£ú. IËæã Íâ´Ó£˚Ò£Ë fiºâÓ£ú. ‹ı°
™KÚ ™ÍôıâÓ˘£ãíí ‚°¯£ú.
´˚££æÇ∞ ´Ëàg˘£ ´Òô ´Ë£ã ıâÓ∂. ≤Ó£
‹ıú iÜ¨Ï ı£ÉA fiºÇË£MÜÏ£ô GòäâÓã
Ë£ÛÌÒ£Ë ‹ıú ´£JºÇË Ò£ÜÏ£´˜£?íí
≤Ó£æã, Û£Ëı¬ã iÜ¨Ï Ò£ü¡ã ´ı¨ÙJô
fi¯ÉA MÜÏ˘ò. HÛÍıà∂Ç∞ ∫°£Ë ‚ôÙ£
´ı¨Ùªã ∫ÆÚ ´ıá¥ã. fiıòË¿Ç∞ã ‹ıÍÛã,
´Ëàg˘£Mü∞ã ‹ıCÚã. ›˘£ô ´˚££ ‚FΩã
Ü¥ãÏ£ÒΩã fiºâÓ£ú. M¨ÛMô ≤Ó£M°
HÛÍı∫ã ∫ÆâÓ∂. º ™á ∞øâ¨Ó¨Ú
™ü™¯¥àÓ ≤Ó£ 10&15 Ô£Oô Fºã ÔÏÒ£Ïà
∂ıÉA˘£ú.
ëë≤Ó£, º Ò£ÓÒ£ı∂ Êå™ı¥íí ‚˘ ´˚££
√PÚ ´£∂ ≤Ó£, ë낢Ç∞ º GIÏã √Ï
Êå™ı¥ÇË fiÚÙ£∂. ´ÒΩã Û£Ëı˘£ô ‚ôÙ£
´ı¨Ù¨Úªã ™ÍåÚ ∫ÆÚ£∂. ∞ˆâ¨Ó˨˜ªã,
iܨϪã c £òà∂Ç ™Ë£ú, iÜ¥ ÍÜÏÃòıÒ£˘
›ıÌÉËú fiâÓ Ò£Ó´Ò ™ÛÆÚ£Ë ´ıá¥ã.
‡Ï´˘ i¥ Ò£üP MÜÏ£ô ‡ÓM ™ÍåÚ cÉË
fiºädÉË...íí ‚°¯£ú.
´˚££ IËæã ÛÛä£A MÜÏ£ú. ›˘£ô
MË£´˙£ ‹°¡ fiºâÓ£ü´£Ù fi°¡ã ‚FΩã
Ü¥Ç ™Ë£ú˜£Òô ëÓ° ´ı¨Ùªá¥ Ó£° ‡á¥í
‚˘ fiºâÓ£°. ‚ä´£∂ã ‹ı° Ó˘Çˣ˴ı
ı£õı°.
ëë£ò ‹ãÒ£, fiâÓ M´˘£ÓÒ£˘ ™ÍƨÚ
£òàÓ£Ú£? fi¨Ó ë‚ٙ˘°í ‚˘ √¡ı£òËú.
fiÓü∞ ´ıòËú ÒáEô fiºÇË£∂. fi∂ Ë£üPô
‡Jò ı£øã... ‡Ó£ÛÌã & ÒáEôÙ£Ó ´ıòËú
fiôÙ£Ó ™ÍÆ...íí ‚°¯£ú ≤Ó£.
›˘£ô ´˚££´ı£ ëëcÉËú ‹âÓ iÜÆü∞ ∞Æ
´£ı∂ ‚˘Ç∞ HÆÇËMô¨Ùíí ‚˘Ç √P˘£ú.
Óâ¨ÓªÏ° ¨ı° ∞ÆÇË ÓÚ£Û£˘ ≤Ó£æã,
Û£Ëı¬ã F¥ÇAÜÏ˘ò. ëëc ‚°˘ ™Í£ôA¯£å?íí
‚˘ ´ËÜÏ£ú ≤Ó£.

112

™ÍäÏãò 2011

ëë‹âÓ i¥ ÍKJô¨Ù... ‹öı˜æÓ£°
™Í£ô´ı°...íí
ëë‹ãÒ£, Ô£ÉË ‚àÓ¨˘ Ìã ∫Óh¥
™ÍåFºÇA´¯£ã ™ÓKªÒ£?íí ‚˘ ≤Ó£ ‚öı˜æ
‚¥à∂Ç √Pªã ´˚££ HÆı£ÓÒ£Ë fiºâÓÓ£ô,
MË£v ‡Ï˘ÆÚ£Ë fiâFÚ£ ´£ıÓ£Ë ‹PMàÓ£°.
ëë‚°˘, ԣ㠋¥àÓ Ò£Óã Ó£´˘ ´£ıÓ£Ë
fiºâ´Ó£ã. ≤Ó£ Ùi˘Ò£Ë fiºÇA¯£ú.
∞ˆâ¨Ó¨Ú Ú£ò £òà∂Ç ™Ë£úı£òËú?
‡ÉË¿Ç∞ ‚°˘ ›Ñ≤?íí
ë낢Ç∞ ‚∂æã ›ËMô¨Ù. ‡˘Ç∞Ó£°
‚°˘ı£Jü¡ ‚˘ ´Ú£C. fiıòËú ∞ˆâ¨Ó˘ôÙ
‡° fiwÏäÆ ›Ï. ÔôÙ∂ ™ËÜÏ¨Ó ‹ıòËú
‹Pı£òËú.íí
ëëÓ£åÇ∞ ‚ä´£∂´Ò ∞ˆâ¨ÓËú
CPÚıòËúÓ£°. ≤Ó£æÇ∞ H¯∞ ıºã ›à¨Ó
Ô£° ™£¡à∂Ǚˣú˜ ңܴϰíí ‚°¯£ú
´˚££.
ëë‹ıòËú ı£õMô Ó¨ÙJ¥ı¨Ó G¡à∂.
GãÒFÚ£Ë ‹ıòËú ı£ˆÜ¥ãíí ‚˘ ËàF˘£°
MË£v.
ëëÔ£˘£ ‹ıò˨˜ ı£ˆ MÏ£Òô
fiºÇA´¯°...íí ‚˘ ›ÓÉËà∂Ï° ´˚££
´ËÜÏ£ú.
›˘£ô MË£v Ó° ™ÜÆ¨Ú ‹¥ÇË
∂ıÉA˘£°. ´˚££æã H¯∞ ‚∂æã ´ÍMô¨Ù.
‹ı˜∂ C¡ ıÚ∂ HÆı£Ó ∞Ìã fi°¡
Mvıœã ‚¥àÓ∂. ≤Ó£ ‚öı˜´ı£ ™ËÖCªã
´˚££ Ëô´£Ù ‹¨ÒFÚ£Ë fiºâÓ£ú. fiºıºã
fiâFÚ£ ıâ∂ ´ÍòâÓ˘ò.
´˚££ ≤Ó£M° ‚FòË£Ùà¨Ó ‚áE
Ëı¨ÙäÜÏ£ú. Ò˘Fô º MÓ Úã, Óı¯£˘
‹HäHÛ£Úã ∞Æ ™Ë£áƺâÓ∂. Mı£ËÛàÓ£˘
´Ëàg˘£ iÜÆô ∞Æ ´£˘£ô ™áE° ı£õæã
Ô£ÍÒ£A M¥ã ‚˘ º Úã. fiâFÚ£ ıâÓ H¯∞ã
™á¨Ìä üPÚ Ëı¨Ù & ‚°˘ ™Íåı£ú?
‚äÆ ∞ˆâ¨Ó˨˜ ÍÒ£Oä£ú? ´£°¯¨ı.
‹°¡ ≤Ó£ ´£° ™ÍåÓ£ú. ëë‹¥àÓ ı£Ûã
i¥ Ò£ü¯ä ´£A´¯£ã. iÜÆô ´ı¡ ‚°˘ Ò£ü¯ã
™ÍåÚ ´ıá¥ã?íí
ëë‡Ï˘ÆÚ£Ë ‹âÓ ‚ٙ˘° ™ÍÆ¨Ú ‹ËüP
M¥.íí
ëëÍK ‹ãÒ£, ‹äÆ´Ú ™ÍåA´¯°íí ‚°¯
≤Ó£æÇ∞ ‹âÓ ™ÍÆJ˘£ô ‹ãÒ£Mü∞ ‚°˘
HÛÑC¨˘ ‚˘ πKÚMô¨Ù.
ëëH¯∞ ÔôÙ ´ıòË¿ú˜ à ™ÍÆ ™Ë£á¥ ıâ∂
‹É∞ ÔÜ¥ M¥,íí ‚°¯£ú ´˚££.
ëëÍKãÒ£...íí ‚˘ ≤Ó£ Íâ´Ó£˚Ò£Ë √P˘£ú.
fiàÓ¨˘ ™ÍÙıNà∂ i¥ ı£É∞ã ´£∂
‹ãÒ£M° ›Yòı£Óã fiôÙ£Òô, ‹É∞ ∞Æ
´£ı∂ ≤Ó£æÇ∞ ıºàÓÒ£Ë fiºâÓ∂. ›˘£ô
fi°¡ ‹ıú ÍãÒÓã A¨ÏàÓÓ£ô Íâ´Ó£˚Ò£Ë
√P˘£ú, ëë‰ Ùö Œ Ò£.íí
´˚££æã GãÒFä ™ºÕÑ≤ MÜÏ£ú. Ó°
FºÒÌ ı£õÇ¨Ë¨Ú ›Ó£ÛÒ£Ë ¨ıà∂Ç
™Ë£á¥, ‹ıú ≤Ó£¨ı FºÒÌ㠛ˣÒô
¨ıà∂Ç ™Ë£ú˜ MºãH fiºâÓ£ô, ´ıò
fiôÙ£Ó ‹âÓ ™ÍÆ ´£ôÓ£° ≤Ó£M°
ı£õǨ˪ã fiºâFºÇ∞ã.
&Ë.Ò∂ ●

ëë™Ó£¨Ù´C ıNÚ£Ë ıâÓ Âº
™ÍåF¨Ú ÔãHÚÓ£ô, Ô£° ÜÏ

Û£É Ôãò!
´ıÓ¨˘¨Ú ı£òà¨Ó˘£ô
™Í£ôÙ ∫ÆÚ£∂.íí

°¡ ΣJü¡ÇAˆ¨Ò. iÜÆô ‡ÜË£òâ∂
™Ó£¨ÙÇË£ÜC £òà∂Ç ™Ë£áƺâ´Ó°.
GòÒÙ£ ∞ˆâ¨ÓË¿Ï° ‹ãÒ£ iÜÆü∞
™Í°PºâÓ£ú. ‹ä´£∂ ™Ó£¨Ù´C ÒE
‹ÆàÓ∂. GòÒÙ£MÏIºâ∂Ó£° fiºÇ∞ã ‚°¡
G¨˘à´Ó°. ™Ó£¨Ù´C¨ÚÇ ¨ËJô ‚¥à∂,
ë˝´Ù£í ™Í£ôıÓü∞ ∫°´ ‹¥àÓ
∫¨˘JLºâ∂ ∞Ûô ´ËÜÏ∂. ëëGãI! Ô£° ‚ôÙ£
„ü£¥Ë¨˜ªã ™Íå∂ MÜ´Ï°. Ô£¨˜Ç´Ë ‡°
ËÌıK° ´ı¨Ù ∫Æâ∂ M¥ã. Ô£¨˜Ç∞ Û£àFK
àFÛÒ£Ë fiº. Ô£ã fiºıºã °¡ ´Íòı¨Ó
ºıÛ£Ωã Ó¥à∂ G¡àÓ ∫ÆÚ£∂. ‡˘ÇË£Ë Ô£°
Ù ıºÏɢ£Ë Ë£à∂Ç ™Ë£áƺÇA´¯°.
‡°¬¨ÏÚ fiâÓ ∂ÇËã G¨¯âÓ ı£õǨËJLºâ∂
‡˘Ç∞ M¥Ó¨Ù A¨ÏÇ∞ã. ‚äÆÚ£ı∂ ÍÉ˨Û
Ô£¨˜Ç∞ Û£àFK ™ıO´Ú ‹¨ˆà∂ ıâ∂ M¥.
ÍK! Ô£° ™Ó£¨Ù´C¨Ú ¨ıÇA´¯°. ™Ë£ÖÍã
‹ıÍÛã” ‚°¯Æ ‹ı° ™Ó£¨Ù´C¨Ú ¨ıà∂
MÜÏ£°.
Ô£° ‹FòÑC ‹¨Ïâ´Ó°. KYıò ‚°
¨ËËOLºâ∂ ÔøMÚ∂. Ô£° ‡Ï´˘ ´Í££Mô
‡ÜË£Û£Òô fiºâFºâÓ£ô, W´ˆ MøâFºä´°.
ëÚ£ò fiı°?í ‚°´¯ ‚°˘£ô πKâ∂ ™Ë£ú˜
∫ÆÚMô¨Ù. ‚° Ò¨˘M¨Ú ëGãIí ‚°¡
√äH¥A¯£´˘! Ô£° √Ï ‚° Ò¨˘M¨Ú ‹äÆÇ
√äHÜÏ∂ A¨ÏÚ£∂. iÜÆΩã Ú£ºã ‹ı¨˜
fiäÆ ‹¨ˆàÓFô¨Ù. ëGòÒÙ£M° ¨ˆÚ
Ë£ÓÙ˘£Ë fiºÇËÙ£ã. ‹ı° fiäÆàÓ£°
√äH¥ı£´˘£ ‚°˘´ı£?í ‚°¡ G¨˘à´Ó°.
뛢£ô ‹ı° ‚° ™Ú¨Û „° Óı¯£ËÑ
™Í£°˘£° ‚°∂Ó£° πKÚMô¨Ù. Ô£° ‚°
Ò¨˘M¨Ú ‚àÓ¨˘ MºãH´˘°, ›˘£ô ‹ıú
‚˘Ç∞ ∂´Û£Ëã fi¨ˆà∂ MÜÏ£ú.
Ó° Ë£Ó٬ϰ ´Íòâ∂ ‚°¨˘Ç ™Ë£ôıÓü∞
‹ôÙı£ FÜÏã ´£¥A¯£ú. Ô£° ‹ı¨˜
ÔôÙı˜£Ë´ı ‚áE´˘°. ‹ı´˜£
Ô°P™ËÜÏı˜£Ë fiºÇA¯£´˜. fiàÓ¨˘ Ô£Ü˘£Ë
‚°¨˘ ‹ıú ∫ÜÏ£˜£ÇAJºÇA¯£ú. Ô£¬ã
∫ÜÏ£˜£Ë ›A MÜ´Ï°. ‚˘Ç∞ä H¯∞ ‚°
∞ˆâ¨ÓË¿Ç∞ ‚°˘ ›∞ã? GòÒÙ£æã, ‹ıú

Ë£Ó٬㠂°¨˘Ç ™Ë£°¡MÜ¥, FºÒÌã ™Íå∂
™Ë£úı£òËú. ‚° Hú¨˜Ë¨˜Ç ËıQä∂ Ú£ò?
›ã... Ô£° fi¯äÓü∞ ∫°˘£ô ‚° Ìã,
™Í£à∂ ‚ôÙ£ıü¨¯ªã ‚° Hú¨˜Ë¿Ç∞ ‚øF
¨ıà∂ M¥´ı°. ‚° ™Í£àFLºâ∂ º ™ÍôÙ£Ó
¨Í£ √Ï ‹ıòË¿Ç∞Ç A¨ÏÇËÇ√Ï£∂. ıÇW¨Ù
√äHÜ¥, fi°´¯ ‹âÓ ´ı¨Ù¨Ú ™Íå∂ ∫Æà∂
M¥A´¯°. fi¯â∂ ´£ıÓü∞ ∫°˘£ô ÒQÓ° Ó°
›¨Í˨˜ä ÃòàF ™Íå∂MÏ ´ıá¥ã ‚°¡
™Í£ôı£òËú. ‚˘Ç∞ Ô£¨˜ ı¨ÛÓ£° ´ÔÛã
fiºÇA¯∂. fiÛᥠԣÜË¿Ç∞ú Ô£°
›¨ÍäÜϨәÚô٣㠙Íå∂ M¥A´¯°. ™ıOJô
´£å Í£äHÏ IËæã ›¨ÍÚ£Ë fiºÇA¯∂. GòÒÙ£,
™ıOJô Í£äHÏ´ı MÏ Ò£ÜÏ£ú. ëë™ıOJô
Í£äHÜÏ£ô ‡ÉËú ‡Ïãπ ™ËÜ¥ M¥A¯∂.
‡ÉË¿Ç∞ ´ıáÆÚ¨ÓÇ ´Ë¿ÉËú. Ô£°
iÜÆ´Ù´Ú ™Íå∂ M¥A´¯°íí ‚°£ú.
›˘£ô fi°¡ FºäFÚ£Ë ™ıOJô ´£å
Í£äHÜ´Ï ›Ë ´ıá¥ã. ‚°¨˘à Ó¥äÓü∞,
GòÒÙ£ iÜÆô fiô¨Ù. ÓQ´Ú ™ıO´Ú ´£Ëæã
ÚÒ£Ë fiºÇA¯∂. ‚É´ËÚ£ı∂ ‹ı¿¨ÏÚ ‹âÓ
Ë£ÓÙ° ‚° ´Òô º Ëá ¨ıäÓüË£Ë ™ıOJô
≤üPÇ ™Ë£áƺâÓ£ô... ‚°¨˘à ÓQÚ£Ëä £òà∂
MÜÏ£ô, fi°´¯ ™Ë£°¡ M¥ı£´˘... fiô¨Ù
fiô¨Ù... Ô£° ™ıO´Ú ´£Ë ңܴϰ. iÜÆ´Ù´Ú
fiºä´°. ‚° ˨ÏC ´ÔÛã ıâ∂ MÜÏÓ£ô, ‹äÆ
Ó£° ™ÍåÚ ´ıá¥ã. ‚ôÙ£ ‡¯M˘òËú,
ÔáòË¿Ï° ™Ó£¨Ù´CJô ´C MÏ ´ıá¥ã.
Ô£° ´£Ëä´£A¯ı° Ó£´˘. ‚°¨˘ä üP
‚àÓ¨˘ ´ò G¨˘ä£òËú.
›! fiä´£∂Ó£° G¨˘æÇ∞ ıºA¯∂. Ô£¨˜
Ë£¨ÙJô, ∫Óô ´ı¨ÙÚ£Ë, ‚øâÓæÏ´˘´Ú
ÇËà∂ iÜ¥ MÒÙ£æÏ° Ò˘ã MÜ¥ä ´Í
´ıá¥ã. ‹ı¨˜à …ÛàFLºâ´Ó £òà∂Ç
™Ë£áƺÇA´¯°. ‚àÓ¨˘ ‹ˆ∞! ËÙËÙä£˘ıú.
‹ıú ´C˘£ô, ı£JLºâ∂ ÃÇËú Møı∂ ´£ô
fiºÇ∞ã. ‚àÓ¨˘´Ú£ ÓϨı ‹ı¿Ï° ´Í
∫ÚüC ™ÍåFºÇA´¯°. ›˘£ô GòÒÙ£MÏã
fiºâÓ ÚàÓ£ô, ‚˘Ç∞ ∂EÑÍô ıÛMô¨Ù.
›˘£ô Ô£¨˜Ç∞ ‹ı¿Ï° ´C´Ú bº´ı°.

113

™ÍäÏãò 2011

‹öıä´£∂ ‚° iܨÏä £òÇA´¯°. ‚àÓ¨˘
fl¥£Ü¥Ï¬ã, ‡¨ˆäH˘£Ωã fiâÓ iܨÏÇ
ËÜÆ´˘°. Íâ´Ó£˚Ò£Ë ı£ˆàÓ£° ˢæ
Ëá´Ï°, ˨ÏCı¨Û, GòÒÙ£ & ∞ˆâ¨ÓË¿Ï°
GãÒFÚ£Ë fiºÇË ›¨ÍäÜ´Ï°. ‹âÓ ›¨ÍJô
Òá¨Ìä ´£Ü¥ MÜÏ£´˜ GòÒÙ£í ‚°¡
G¨˘à´Ó°. fiÛMô, °¡ã Í£äHÏ£Ò´Ù´Ú …ÉA
MÜ´Ï°.
Ë£¨ÙJô ËáMNÇË ™ı∞ ´ÔÛã ›AMÜÏ∂.
‹ıÍÛÒ£Ë ä™ÛÜ Í£äHÜ¥MÜ¥ ÚâÓÆ´Ú
‹ΩıÙËàFü∞ ´£å MÜ´Ï°. ‹ΩıÙËàFΩã
Í£¨ıä üP Úâ∂ ™Ëá´ÏÓ£° fiºâ´Ó°. fi°¡
‹ΩıÙËàFô ‚ô´Ù£KÏ∫ã ˨ÏC ∫¨¯Ú£Ëä
´C´˘°. Ô£° M´Û£F˘£Ë G¨˘àFºâÓ Û£´Ëw,
AºwÌ° fiıòËOÏ∫ã Í˸ңËä ´C´˘°.
fi¯Ç∞ã ÍÒÚàFô Ò˘vÓ£ã fiºÇËÇ√Ï£∂,
Ò¯â∂ MÏ ´ıá¥ã. fi¯âÓı¨˘äüPÚ ÔôÙ
G¨˘æËúÓ£° ıÛ ´ıá¥ã. ∫Ó°∫¨¯Ú£Ë,
fi°¡ ´Ôò¨ÒÚ£Ëæã, fl¥£Ü¥Ï¬ã ´ı¨Ù
™Íå´Ó°. ‚°QÏã ËáÏ fiâÓ Ò£¡Ó¨Ùä £òà∂
‚ô´Ù£ºã HÛIà∂ä ´£˘£òËú. ‚˘Ç∞ ‚°˘
›Ëä´£A¯∂ ‚°∂ ‹ıòË¿Ç∞à ™ÓKÚMô¨Ù.
Í£ÚÉË£Ùã, ‚°¨˘à ´ÓüPǙˣᥠiܨÏ
‹¨Ïâ´Ó°. ∫Ëã, ¨Ë Ë£ôËú ËøMǙˣá¥
‡ÜË£òâÓæÏ° ‹¨ˆäπ ÒE ÂLàÓ∂. Ô£°
iÜÆô ÓQÚ£Ë fiºä¨Ó ‹Pâ∂ ™Ë£á¥,
‚°¨˘Ç ™Ë£¨Ù ™ÍåÚ Ú£Û£ı∂
ıâFºÇË£ÉË´˜£! Ô£° ‹¨ÍÚ£Òô G°¡
™Ë£áƺÇË, fiÛæ ´ÔÛàFô Ú∫¡à∂ã ÃÓà¨Óä
´£Ù, ÒE ÂLà∂Ç ™Ë£áƺâÓ∂. fiâÓÑ ÍàÓã
‚°¨˘ä ¨àFÚÒ£ÇA M¥ã ´£LºâÓ∂.
‚äÆ´Ú£, Úà¨Ó Â∂ÇAMÜ¥, ËÓ¨ıà F¯âÓ
´£∂, GòÒÙ£æã, ∞ˆâ¨ÓË¿ã G°¡
™Ë£áƺâÓ£òËú. fi°¡, Íü¡ ∫°£Ë´ı ıâ∂
MÜÏ£òËú, „™˘Qô Ó°¬¨ÏÚ ÓâFÛã
™ıüPÚ¨ÏÚ ´ıᥴÒ!
“‚àÓ¨˘ ´ÔÛÒ£Ë ÒE ‹Æà∂Ç ™Ë£á´Ï
fiºÇA´¯°... ‚°˘ ›Ñ≤? ËÓ¨ıà F¯ÇË fiàÓ¨˘
´ÔÛÒ£? ‡ú´˜ ´£Ë ıN M¥ÉËú. ‚É˨˜
‡ú´˜ MÏ ´ıáϣ㠂°¯ ‚áÌÒ£ ‚°˘?”
‚˘Ç∞ GòÒÙ£M° ∞Ûô IËæã Ë¥¨ÒÚ£Ëà
™ÓKâÓ∂. £òäÓü∞ IËæã ÚÉËÛÒ£˘ı˜£Ëà
™ÓKâÓ£ú. ‚°¨˘Ç ËÆà∂à F°¡ M¥ı£ú
´£LºâÓ∂. ‡ú´˜ ıâ∂ ‚°¨˘ä üP

114

™ÍäÏãò 2011

MÍ£KàÓ£ú. “„Ó£ı∂ Í£äHÜØɢ£?...” ‚˘
‚°˘™ıôÙ£´Ò£ ´ËÜÏ£ú. ›˘£ô ‹ı¿¨ÏÚ
´Ñ≤, ‹òàÓ´Ò fiôÙ£Òô ™ÍÚü¨ËÚ£Ëà
™ÓKâÓ∂. Ó° Ë£Ó٬ϰ ´Íòâ∂ ™Ë£á¥,
‚°¨˘Ç ™Ë£ôÙ FÜÏã ´£Ü¥MÜ¥, fiä´£∂
fiäÆ Âº Ô£ÏËã ›¥A¯£ú. fiÛæ, ‚°¨˘ ‹ıú
Í£äHÏÇ √äHÜÏ´£∂ “‹ΩıÙËàFô
Í£äHÜ¥MÜ¥Ó£° ıâ´Ó°. C´Ú fiô¨Ù” ‚°¡
™Í£ôL MÜ´Ï°.
‚° ÔÏıÆǨË˨˜ä £òà∂ 낢Ç∞ ‚°˘
›Ñ≤?í ‚°¡ GòÒÙ£ ‹FÍÚäÜÏ£ú. Ô£°
‹ıOÏã ´ÍæIô¨Ù, Í£äHÏæã fiô¨Ù. Ô£°
‹ΩıÙËàFô fiºâ∂ Í£äHÜ¥MÜ¥ ıâÓ´Ó
A¨ÏÚ£∂! ‹ı¿¨ÏÚ FÜÏã üP ‚˘Ç∞à
™ÓKâ∂ MÜÏ∂ ‚°¡ ‹ıú G¨˘ÇA¯£´˜£?
‹ı¿ã, ∞ˆâ¨ÓË¿ã Í£äHÜÏ£òËú. ´Í£òâ∂
´£JºâÓÓ£ô, ∞ˆâ¨ÓËú YÇAÛã …ÉA
MÜÏ£òËú. º´ı¨˜ ‹ıòËú YÇAÛÒ£Ë …ÉË
¨ıÇËäÜÏ£òË´˜£? CP∂ ´ÔÛàFü∞ä H¯∞
“fi°¡ Ô£° ‹FËÒ£ËÑ Í£äHÜ¥ MÜ´Ï°, ı£ÉË...
ÔÏâ∂ MÜ¥ ıÛ٣㔠‚°¯£ú GòÒÙ£. „Ó£ı∂
Ë£ÛÌã Ë£ÜÆ, ‚°¨˘ ™ıO´Ú ‹¨ˆà∂ä ´£Ë
FÜÏã bÜ¥A¯£ú. ›˘£ô Ô£° ‹¨Óà ™ÓKâ∂
™Ë£á¥ MÜ´Ï°. “´ıáÏ£ã, ‚˘Ç∞ ‹ÍFÚ£Ë
fiºÇA¯∂. ‚°˘£ô ıÛ ∫ÆÚ£∂” ‚°´¯°.
fiÓü∞ ∫°π, ëı£Çí ´£Ë ´ıᥙҰ¯£ô
º´£∂ã ëıÛÒ£Ü´Ï°í ‚°¡ ™Í£°˘´Ó
A¨ÏÚ£∂. ‚ä´£∂ã ͨÒÚô ‹¨¯
´ı¨Ù˨˜™ÚôÙ£ã ∫Æà∂ MÜ¥, …ÉA
M¥ı£ú.
fiä´£∂, Ô£° G¨˘àÓ Ò£FK´Ú ‚ôÙ£ã
MàFÚ£ÍÒ£Ë ÔÏÇA¯∂ & ∞ˆâ¨Ó˨˜ YÇAÛÒ£Ë
…ÉË ¨ıä∂. ‹Óü∞äH° ÔÏÇËä´£ı∂... Ô£°
Ò¡àÓ H°πã ÓQڣ˴ı ™Í°¡ MÜÏ£ú.
‹ı¿Ç∞ä ´£Ú£Ë ´ıᥴÒ. Ó° Ë£ÓÙQÏã
ëÔ£ã bÜÆÚ FÜÏã ™ıüPÚ¨ÏÚMô¨Ùí ‚°¡
™Í£ôL´Ú ›Ë´ıᥴÒ! ‹ıú FºãH ıâÓæÏ°
‹ıOÏã fi∂ üPä ´Í MºãH´˘°. ‹ıú ∫Ëã
‚äÆ Ò£¡A¯∂ ‚°¨Óªã £òà∂ MÏÙ£´Ò!
“GòÒÙ£! ËôÚ£ÌàFü∞ ∫°π, ‡˘Ç∞ GãI
‚°¡ Ú£¨ÛÚ£ı∂ ™ÓKªÒ£?”
“›Ò£ã. fiÛᥠi¥ ÓúO ËÒÙ£
›°ÜÆJ° i¥ fiºÇA¯´Ó, ‹É´Ë πFÓ£Ë ∞Æ
ıâFºÇA¯£òËú. º Ò£Óã ›AMÜÏ∂. ‹âÓ
iÜ¥ÇË£Ûò Ó° Ò¨˘M¨Ú GãI ‚°¡ √äH¥ı£ò.
›Ò£ã cÉË „° ‹ı¨˜ä üP ´ËÜAlÉË?”
“≤ãÒ£Ó£°. ´Ôü¡ Ú£´Û£ MÙ£Íã
MÍ£KàÓ£òËú. ‚˘Ç∞à ™ÓKÚ£∂ ‚°¡ ™Í£ôL
MÜ´Ï°.”
Ò¡Ô£ú Ë£¨Ù ¨ÍÛ° ÍäÓã ´ËÜ¥ ™ıO´Ú
´£˘´£∂, ‹ºAô ‡ú˜ iÜÆô 2 ´£hv päπã,
º ›ãπÙ°≤ã G°PºâÓ˘. fiÛMô ‹ıòËú
iÜÆô CÙ FºÏòËú π∞â∂, ËÌı¨˘ IË
´Ò£ÍÒ£Ë ‹Æà∂Ç Ë£Úä¥àFJºÇA¯£òËú.
‡Ï´˘ iÜÆ° ‡ú´˜ ™Í°¯ Ô£° ‚°
Ò¨˘M¨Ú fi¡Ë ‹¨Ìà∂Ǚˣá¥
∫àÓIÜ´Ï°.
fi°¡ı¨Û ‹ı¿Ç∞, ‹°¡ Ô£° „° ‹ı¨˜
∫àÓIÜ´Ï° ‚°´¯ ™ÓKÚ£∂. &Ò.Ô£Û£ÚÌÕòàF ●