Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne wymagane przez prawoInformacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia
PO WYJĘCIU Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST CAŁKOWICIE NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA TELEFONU. ROZEBRANIE LUB PRÓBA ROZEBRANIA URZĄDZENIA POWODUJE UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI.

Prywatność
W niektórych państwach wymaga się ujawniania przypadków nagrywania rozmów telefonicznych oraz informowania rozmówcy o fakcie nagrywania rozmowy. Podczas korzystania z funkcji nagrywania dostępnej w telefonie należy zawsze postępować zgodnie z przepisami danego państwa.

Oświadczenia o ograniczeniu odpowiedzialności
INFORMACJE O POGODZIE, DANE GIEŁDOWE I INNE INFORMACJE, DANE LUB DOKUMENTACJA („INFORMACJE POZYSKANE”) SĄ DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM PRZYJMUJE JE UŻYTKOWNIK, BEZ GWARANCJI CZY POMOCY TECHNICZNEJ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ZE STRONY FIRMY HTC. FIRMA HTC ORAZ JEJ FILIE, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, w sposób kategoryczny odrzucają wszelkie reklamacje oraz gwarancje, jawne lub dorozumiane, dotyczące Informacji Pozyskanych, a w szczególności jawne lub dorozumiane gwarancje rynkowości , gwarancje przydatności do określonego celu, nienaruszalności, jakości, dokładności, kompletności, skuteczności, niezawodności lub użyteczności. Nie ograniczając w niczym powyższych oświadczeń, przyjmuje się dodatkowo, że firma HTC oraz jej filie nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie Informacji Pozyskanych lub za skutki takiego wykorzystania oraz że użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko.

UTRATĘ DANYCH I/LUB UTRATĘ ZYSKÓW NIEZALEŻNIE OD MOŻLIWOŚCI ICH PRZEWIDZENIA I NIEZALEŻNIE OD TEGO.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo  Oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności za straty W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W TYM MIĘDZY INNYMI ZA OBRAŻENIA. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała. UTRATĘ DOCHODU. PONADTO W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY HTC LUB JEJ DOSTAWCÓW NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ KOSZTÓW UZYSKANYCH OD UŻYTKOWNIKA. KTÓRYCH NIE WOLNO WYKLUCZYĆ. Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może skutkować odpowiedzialnością prawną lub odpowiedzialnością za szkody. UTRATĘ RENOMY FIRMY. Korzystanie z . należy przestrzegać następujących zaleceń. UTRATĘ OKAZJI BIZNESOWEJ. SPECJALNE. PRZYPADKOWE LUB ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ WSZELKIEGO RODZAJU. CZY FIRMA HTC LUB JEJ FILIE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NASTĘPCZE. NIEZALEŻNIE OD PRAWNEJ INTERPRETACJI DANEGO ZDARZENIA. Bezpieczeństwo elektryczne Ten produkt został zaprojektowany do pracy przy zasilaniu akumulatorowym lub w połączeniu z zasilaczem. pożaru oraz uszkodzenia sprzętu. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu. POWYŻSZE OŚWIADCZENIE NIE WPŁYWA NA ŻADNE USTAWOWE PRAWA. Należy zachować i przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu obsługi. porażenia prądem. KONTRAKTOWE LUB DELIKTOWE. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA HTC ORAZ JEJ FILIE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY POŚREDNIE.

prawidłowo zainstalowanego gniazda. TC E50. Przed podłączeniem produktu do komputera sprawdź. tak aby zapewnić uziemienie w sposób zgodny z wszelkimi lokalnymi przepisami i normami. Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem stwarza ryzyko pożaru i poparzeń. Zasilacz sieciowy 1. Jeśli produkt zasilany jest z akumulatora lub innych źródeł. TC U50. Model TC P00 2. Z produktu należy korzystać używając następującego dedykowanego zasilacza/zasilaczy. TC C50. W kablu zasilającym komputera stacjonarnego lub notebooka znajduje się przewód uziemienia. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego. Niniejszy produkt jest wyposażony w kabel USB. należy przestrzegać instrukcji dołączonej do produktu. HTC. TC B50. W przypadku wątpliwości co do typu wymaganego źródła zasilania należy skonsultować się z autoryzowanym punktem usługowym lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo produktu w inny sposób może być niebezpieczne i powoduje unieważnienie certyfikatów nadanych temu produktowi. Nie rozmontowywać. rozbijać. Zalecenia dotyczące prawidłowego uziemienia instalacji UWAGA: Podłączenie do nieprawidłowo uziemionego sprzętu może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia. HTC. .TC K50  Ostrożnie obchodzić się z akumulatorem Produkt zawiera polimerowy akumulator litowo-jonowy lub akumulator litowo-jonowy. a wtyczka jest wyposażona w styk uziemienia. czy komputer jest prawidłowo uziemiony. Nie należy także wystawiać akumulatora na działanie temperatury wyższej niż 60°C (10°F). Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z zasilacza  Podłączać do źródła zasilania o prawidłowych parametrach Produkt należy podłączać tylko do źródeł zasilania zgodnych z parametrami określonymi na tabliczce znamionowej. za pomocą którego można go podłączyć do komputera stacjonarnego lub przenośnego. Nie otwierać i nie serwisować akumulatora. dziurawić akumulatora oraz nie zwierać jego zewnętrznych styków lub obwodów i nie wrzucać go do ognia ani wody. Model TC A50.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub poparzeń. W razie połknięcia akumulatora natychmiast zwrócić się do lekarza. nie rozmontowywać. ponieważ mogłoby to doprowadzić do zwarcia podczas pracy. rozbijać. NIE PRZECIERAĆ.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo OSTRZEŻENIE: Niewłaściwie wymieniony akumulator stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. natychmiast przepłukać oczy czystą wodą i zwrócić się o pomoc medyczną. Jeżeli doszło już do takiego kontaktu. • Nie dopuścić do kontaktu wyciekającego płynu z oczami. • Nie korzystać z akumulatora ze śladami uszkodzeń. • Telefon podłączać wyłącznie do produktów opatrzonych logo USB-IF lub które zgodne są z USB-IF. • Zawsze chronić akumulator przed dostępem niemowląt lub małych dzieci. • Jeżeli akumulator jest nieszczelny: • Nie dopuścić do zetknięcia się wyciekającego płynu ze skórą lub z odzieżą. • HTC. Podczas utylizacji lub wyrzucania akumulatorów należy przestrzegać lokalnych przepisów oraz instrukcji dołączonej do produktu. dziurawić akumulatora oraz nie zwierać jego zewnętrznych styków. Model BB99100  Dodatkowe środki ostrożności • Akumulator lub urządzenie należy utrzymywać w stanie suchym i chronić przed wodą i wszelkimi innymi płynami. a także akumulatora nadmiernie rozgrzewającego się lub wydzielającego nietypowy zapach. odbarwień lub rdzy na obudowie. wystawiać akumulatora na działanie temperatury wyższej niż 60°C (10°F) i nie wrzucać go do ognia ani wody. • Podejmować dodatkowe środki ostrożności. Jeżeli doszło już do takiego kontaktu. aby utrzy- UWAGA: . deformacji. • Chronić przed zetknięciem akumulatora lub jego styków z metalowymi przedmiotami. 5 Z produktu korzystać używając następującego dedykowanego akumulatora/akumulatorów. Wymieniać tylko na akumulatory wskazane przez producenta. aby zapobiec połknięciu go. ponieważ mogłoby to spowodować zwarcie. natychmiast zmyć skażone miejsce czystą wodą i zwrócić się o pomoc medyczną.

w których powietrze zawiera niebezpieczne związki chemiczne lub cząstki. większość państw nie zezwala na korzystanie z urządzeń tego typu na pokładach samolotów. rozlewnie i magazyny paliw lub substancji chemicznych oraz obszary. pył lub drobne cząstki . 5-1. Miejsca o zwiększonym zagrożeniu Z produktu nie należy korzystać na stacjach paliw. Nie pozostawiać produktu lub akumulatora w pojazdach ani miejscach. a w rezultacie nawet uszkodzenie pojazdu. albo w innych miejscach o zwiększonym ryzyku eksplozji. Może to spowodować uszkodzenie produktu i przegrzanie akumulatora. jakie może powodować funkcja telefonu tego urządzenia. np. Model RC E160. Oddziaływanie bezpośrednich promieni słonecznych Nie korzystać z produktu w pomieszczeniach wilgotnych ani w bardzo wysokich lub niskich temperaturach. dolne pokłady statków.6 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo mywać nieszczelny akumulator z dala od ognia. • Słuchawki wyprodukowane przez HTC. We Francji przetestowano słuchawki (wymienione poniżej) przeznaczone do tego urządzenia. Zapobieganie utracie słuchu UWAGA: UWAGA: długie korzystanie z zestawu słuchawkowego lub słuchawek przy wysokim poziomie głośności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. w magazynach paliw i zakładach chemicznych. takich jak miejsca przechowywania i dystrybucji paliw. w których temperatura może przekroczyć 60°C (10°F). parapecie lub za szybą wystawioną przez dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silnego światła ultrafioletowego. Przed użyciem tego urządzenia na pokładzie samolotu należy pamiętać o wyłączeniu funkcji telefonu przez przejście do trybu Samolot. Bezpieczeństwo w samolocie Ze względu na potencjalne zakłócenia systemów nawigacyjnych. takie jak włókna. zgodnie z wymaganiami przepisów francuskich (artykuł L). spełniają one normy w zakresie ciśnienia akustycznego NF EN 50-1:000 i/lub NF EN 50-:00. na wierzchu deski rozdzielczej. ponieważ występuje zagrożenie zapłonem lub wybuchem. zakłady chemiczne.

w których składowane jest paliwo. Ograniczanie wpływu sygnałów częstotliwości radiowej (RF) Osobom dbającym o unikanie kontaktu z częstotliwościami radiowymi. np. dobrze oznakowane. Korzystanie z telefonu podczas jazdy (nawet przy użyciu zestawu głośnomówiącego) powoduje rozproszenie uwagi i może doprowadzić do wypadku. rozlewni i magazynów paliw lub substancji chemicznych oraz obszarów. w których powietrze zawiera niebezpieczne związki chemiczne lub cząstki. Poszczególne osoby mogą zdecydować o ograniczaniu swojego kontaktu lub kontaktu ich dzieci z częstotliwościami radiowymi poprzez ograniczanie czasu rozmów lub korzystanie z zestawu . takie jak włókna. należy skoncentrować pełną uwagę na prowadzeniu samochodu. Należy przestrzegać miejscowych przepisów i regulacji ograniczających korzystanie z urządzeń bezprzewodowych podczas prowadzenia pojazdu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) daje następujące rady: Środki ostrożności: Aktualne dane naukowe nie wskazują na konieczność stosowania jakichkolwiek szczególnych środków bezpieczeństwa podczas korzystania z telefonu komórkowego. a w konsekwencji obrażenia lub nawet śmierć. na stacjach serwisowych lub stacjach paliw.  Miejsca o zwiększonym zagrożeniu wybuchem Podczas przebywania w obszarze o zwiększonym zagrożeniu wybuchem lub w miejscach przechowywania materiałów łatwopalnych należy wyłączyć produkt i przestrzegać wszelkich oznaczeń i instrukcji. Wystąpienie iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar. Wystąpienie iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar. Obszary o zwiększonym zagrożeniu wybuchem są często. Należy również pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego w stacjach paliw. dolnych pokładów statków. Bezpieczeństwo na drodze Aby zmniejszyć ryzyko wypadku.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo metalu. zakładach chemicznych lub w miejscach stosowania materiałów wybuchowych. pył lub drobne cząstki metalu. ale nie zawsze. Nie zaleca się korzystania z urządzenia w miejscach. Powyższe zalecenia dotyczą stacji paliw. a w konsekwencji obrażenia lub nawet śmierć.

Standardy obejmują normy gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich osób bez względu na wiek i stan zdrowia. z jakim telefon nadaje fale radiowe. Ograniczenia te stanowią część kompleksowych wytycznych i określają dozwolony poziom energii częstotliwości radiowej w urządzeniach powszechnego użytku. Kodeks bezpieczeństwa 6. Dalsze informacje w tym zakresie można uzyskać ze strony internetowej WHO http://www. powinno się unikać korzystania z takich akcesoriów. Raport 6.  Stosowanie nieoryginalnych lub niezalecanych przez producenta akcesoriów może spowodować naruszenie lokalnych przepisów w zakresie promieniowania radiowego. czerwiec 000.  Należy stosować tylko oryginalne akcesoria zalecane przez producenta albo akcesoria.  Należy unikać korzystania z telefonu w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego. odbiera i wysyła fale radiowe.1-199  Narodowa Rady Ochrony i Pomiarów Promieniowania (National Council on Radiation Protection and Measurement — NCRP). które nie zawierają metali. Kiedy jest ono włączone. system obsługujący rozmowy steruje poziomem mocy. aby nie przekraczało ograniczeń dotyczących kontaktu z . 196  Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) 1996  Ministerstwo Zdrowia (Kanada). Opisywane wytyczne oparte są na standardach ustanowionych przez podmioty normalizacyjne Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowe:  Amerykański Urząd Normalizacyjny (ANSI) IEEE. Państwa urządzenie bezprzewodowe zostało stworzone w taki sposób. telewizory a nawet radia. Poziom promieniowanej mocy jest znacznie niższy od międzynarodowych limitów emisji sygnałów częstotliwości radiowej. takich jak kuchenki mikrofalowe. Wpływ sygnałów częstotliwości radiowej (RF) Urządzenie zawiera nadajnik i odbiornik radiowy. głośniki.who.int/peh-emf WHO Fact Sheet nr 19. C95. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo głośnomówiącego. Oddziaływanie fal radiowych  Należy unikać korzystania z telefonu w pobliżu metalowych konstrukcji (na przykład stalowych szkieletów budynków). Podczas korzystania z telefonu. aby nie zbliżać telefonu do głowy i innych części ciała.

Wytyczne wykorzystują jednostkę zwaną specyficznym stopniem absorpcji lub SAR. należy zawsze używać urządzenie tylko w jego normalnej pozycji użytkowej. jak zostało to opisane w instrukcji obsługi**. np. ani nie trzymać niepotrzebnie urządzenia w okolicy anteny.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo 9 falami radiowymi zalecanych przez wytyczne międzynarodowe. natomiast najwyższa zmierzona wartość SAR podczas pomiarów przy uchu wynosiła 0. Podczas wykonywania lub odbierania połączenia telefonicznego nie dotykać. SAR w przypadku urządzeń bezprzewodowych wynosi  W/kg. Aby zapewnić optymalną sprawność działania telefonu oraz poziom oddziaływania sygnałów częstotliwości radiowej zgodny z wartościami zalecanymi w odpowiednich normach. aby zapewnić. Skutkiem takiego postępowania byłaby także niezgodność z lokalnymi wymaganiami przepisów prawa w kraju użytkowania. że urządzenie będzie . Należy używać tylko dostarczonej zintegrowanej anteny. zwykle wartość SAR tego urządzenia podczas normalnej pracy jest niższa niż wskazano powyżej. Użycie niezatwierdzonych lub zmodyfikowanych anten może niekorzystnie wpływać na jakość połączeń oraz uszkodzić telefon. dla właściwego działania i bezpieczeństwa użytkownika podczas pracy urządzenia nie zaleca się nadmiernego zbliżania go do ciała. Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzną antenę. mogą one być wykorzystywane w innych pozycjach. Dzieje się tak na skutek automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia. Ponieważ urządzenia przenośne oferują liczne funkcje.5 W/kg na 10 kg*. *Badania są prowadzone zgodnie z normą IEC PT609-1 **Proszę zapoznać się z kolejną częścią informującą o działaniu urządzenia blisko ciała. na ciele. Dotykanie okolicy anteny może niekorzystnie wpływać na jakość połączenia lub powodować. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP i zawierają granice bezpieczeństwa określone w celu zapewnienia ochrony wszystkich osób bez względu na wiek i stan zdrowia. że wykorzystuje ono minimalną moc konieczną do komunikacji z siecią. powodując obniżenie sprawności oraz przekroczenie poziomu specyficznego stopnia absorpcji (SAR) powyżej zalecanych wartości granicznych. Podobnie jak w przypadku dowolnych innych urządzeń transmitujących fale radiowe. SAR jest mierzony przy wykorzystaniu najwyższej mocy transmisyjnej urządzenia.

1 w/kg na10 g została zbadana. Korzystanie z takich urządzeń jest zabronione w większości szpitali i placówek medycznych. w takich budynkach należy WYŁĄCZYĆ telefon. że oddziaływanie fal radiowych będzie wyższe niż limity ustalone w wytycznych. W szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej może być wykorzystywany sprzęt podatny na działanie zewnętrznej energii radiowej.5 cm między urządzeniem a ciałem użytkownika. że ze względu na potencjalne zakłócenia ze strony sprzętu elektronicznego.1 w/kg przy10 g (ciało) * *UWAGA: Wartość SAR na 10 g jest mierzona dla pasm GSM/ GPRS/EGPRS 900/100 MHz i WCDMA/HSDPA Band I. W przypadku korzystania z dowolnego innego osobistego urządzenia medycznego należy skontaktować się z jego producentem w celu określenia. kiedy tylna część urządzenia była umieszczona w pokrowcu trzymanym w odległości 1. Unikanie dotykania okolicy anteny. Informacje dotyczące wskaźnika SAR 0. zapewnia optymalizację efektywności anteny oraz trwałości akumulatora.5 w/kg na 10g (głowa). . Zgodność z wymaganiami dotyczącymi SAR mierzonymi blisko ciała jest ograniczona tylko do klipsów pasków. o ile instalacja nie obejmuje zestawu głośnomówiącego z anteną zewnętrzną. gdy telefon JEST UŻYWANY. Zakłócenia działania sprzętu medycznego Opisywany produkt może powodować niewłaściwe działanie sprzętu medycznego.10 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo pracować z wyższym poziomem energii niż konieczny. 1. niektórzy producenci pojazdów zabraniają stosowania telefonów komórkowych. Pomocny w zdobyciu takich informacji może okazać się Państwa lekarz. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować. Wartość SAR dla ciała 1. pokrowców lub podobnych akcesoriów. które nie zawierają elementów metalowych i zapewniają odstęp wynoszący przynajmniej 1.5 cm od ciała. czy zapewniono w nim odpowiednie ekranowanie zapobiegające przenikaniu energii radiowej. Zakłócenia w samochodach Należy pamiętać. Jeśli wymagają tego instrukcje zamieszczone w placówkach opieki zdrowotnej.

Unikanie dotykania okolicy anteny. Lokalizacja anteny . Podobnie jak w przypadku dowolnych innych urządzeń transmitujących fale radiowe. gdy telefon JEST UŻYWANY. W razie wystąpienia takich zakłóceń może zajść konieczność skontaktowania się z usługodawcą lub działem pomocy technicznej i omówienia rozwiązań alternatywnych. Należy używać tylko dostarczonej zintegrowanej anteny. co zapewnia zgodność z dozwolonymi poziomami promieniowania i zakłóceń. Dotykanie okolicy anteny może niekorzystnie wpływać na jakość połączenia lub powodować. zapewnia optymalizację efektywności anteny oraz trwałości akumulatora. należy zawsze używać urządzenie tylko w jego normalnej pozycji użytkowej. Z urządzenia można korzystać wyłącznie w pozycji normalnego użytkowania. Użycie niezatwierdzonych lub zmodyfikowanych anten może niekorzystnie wpływać na jakość połączeń oraz uszkodzić telefon.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo 11 Aparaty słuchowe Niektóre telefony komórkowe pracujące w technologii cyfrowej mogą zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. Aby zapewnić optymalną sprawność działania telefonu oraz poziom oddziaływania sygnałów częstotliwości radiowej zgodny z wartościami zalecanymi w odpowiednich normach. dla właściwego działania i bezpieczeństwa użytkownika podczas pracy urządzenia nie zaleca się nadmiernego zbliżania go do ciała. Promieniowanie niejonizujące Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzną antenę. Skutkiem takiego postępowania byłaby także niezgodność z lokalnymi wymaganiami przepisów prawa w kraju użytkowania. powodując obniżenie sprawności oraz przekroczenie poziomu specyficznego stopnia absorpcji (SAR) powyżej zalecanych wartości granicznych. że urządzenie będzie pracować z wyższym poziomem energii niż konieczny.

Ogólne środki bezpieczeństwa Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z telefonu i tego konsekwencje.  Należy unikać zbyt mocnego naciskania telefonu Nie naciskać zbyt mocno ekranu i urządzenia. gdzie korzystanie z telefonów komórkowych jest niedozwolone należy zawsze wyłączać telefon. • Naprawy telefonu lub akcesoriów dokonywać mogą wyłącznie wykwalifikowani pracownicy serwisu. podczas rozmowy telefonicznej. W większości przypadków jest to normalny stan i nie powinno to być traktowane jako objaw problemu z urządzeniem. np.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo Bezpieczeństwo elektryczne  Akcesoria • Stosować tylko zalecane akcesoria. produktów nie należy samodzielnie serwisować. • Nie podłączać do niezgodnych produktów ani akcesoriów.  Podłączanie w samochodzie Aby podłączyć interfejs telefonu do układu elektrycznego samochodu. Elementy znajdujące się w urządzeniu są serwisowane przez pracowników autoryzowanego punktu usługowego lub usługodawcy. aby ich nie uszkodzić oraz wyjmować urządzenie z kieszeni spodni przed zajęciem miejsca siedzącego. należy zasięgnąć porady fachowca. Gwarancja nie obejmuje naprawy wyświetlaczy pękniętych w wyniku niewłaściwej obsługi. • Chronić przed zetknięciem lub zwarciem styków akumulatora z metalowymi przedmiotami. W miejscach. Korzystanie z telefonu podlega przepisom bezpieczeństwa mającym na celu ochronę użytkowników i ich otoczenia. monetami lub metalowymi brelokami. ładowania akumulatora lub przeglądania stron internetowych. .  Urządzenie nagrzewa się po długim okresie używania W przypadku używania przez dłuższy czas np. a także korzystanie wyłącznie z rysika lub palca do przyciskania ekranu dotykowego. urządzenie może się nagrzewać.  Przestrzeganie oznaczeń serwisowych Poza przypadkami opisanymi w instrukcjach obsługi lub serwisowania. Zaleca się także przechowywanie urządzenia w ochronnym pudełku.  Produkty wadliwe i uszkodzone • Nie próbować rozbierać telefonu ani akcesoriów.

• Na produkcie występują zauważalne objawy przegrzania. • Nie używać silnie działających środków chemicznych. • Produkt został wystawiony na działanie deszczu lub wody. Przeniesienie urządzenia w miejsce o znacznie różniącej się temperaturze i/lub wilgotności może spowodować nagromadzenie na urządzeniu pary wodnej.  Uszkodzenia wymagające serwisowania W następujących sytuacjach należy odłączyć produkt od gniazda elektrycznego i przekazać do serwisowania pracownikom autoryzowanego punktu usługowego lub usługodawcy: • Na produkt wylano ciecz lub do wnętrza produktu dostał się jakiś przedmiot. minimalnie –0 i maksymalnie 50 stopni Celsjusza. rzucać ani próbować zginać telefonu ani akcesoriów. piecyki lub inne produkty (w tym wzmacniacze) generujące ciepło. • Informacje na temat utylizacji produktów elektronicznych można znaleźć w lokalnych przepisach. • Produkt nie działa zgodnie z instrukcją. • Produkt upadł lub został uszkodzony. • Nie próbować rozbierać telefonu ani akcesoriów. • Nie narażać telefonu ani akcesoriów na działanie otwartego ognia ani zapalonych produktów tytoniowych. kratki cieplne. • Nie upuszczać. • Nie wystawiać telefonu ani akcesoriów na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur. wilgoci lub wysokiej wilgotności. W celu uniknięcia .  Unikać nagłych zmian temperatury. rozpuszczalników lub aerozoli do czyszczenia urządzenia lub akcesoriów. • Nie nosić telefonu w tylnej kieszeni. takich jak kaloryfery. wolnym od kurzu miejscu. • Nie narażać telefonu na działanie cieczy.  Unikać wilgoci. Nie wolno korzystać z produktu w miejscach wilgotnych. ponieważ może zostać on uszkodzony podczas siadania. • Nie malować telefonu ani akcesoriów. mogą to robić tylko uprawnieni pracownicy.  Unikać źródeł ciepła Produkt należy trzymać z dala od źródeł ciepła.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo 1  Ochrona telefonu • Telefon i akcesoria należy użytkować ostrożnie i przechowywać je w czystym.

Czyścić wilgotną ściereczką. Akcesoria montażowe Nie stawiać produktu na niestabilnych stołach. Czyszczenie Przed czyszczeniem odłączyć produkt od gniazda zasilania. . przed włączeniem zasilania odczekać. UWAGA: Po przeniesieniu urządzenia z miejsca o niskiej temperaturze do miejsca o wyższej temperaturze albo odwrotnie. Poduszki powietrzne Nie umieszczać telefonu w miejscu nad poduszką powietrzną lub w obszarze wybuchu poduszki. Przed rozpoczęciem jazdy telefon należy umieścić w bezpiecznym miejscu. stojakach. Szczeliny i otwory służą do wentylacji. Nie wkładać przedmiotów do produktu. Nie można ich zasłaniać ani przykrywać. Może doprowadzić to do zranienia dziecka lub innych osób lub uszkodzenia telefonu.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo         uszkodzenia urządzenia przed rozpoczęciem korzystania z niego odczekać. W montażu produktu przestrzegać instrukcji producenta i stosować zalecane akcesoria montażowe. statywach lub uchwytach. aż nagromadzona wilgoć wyparuje. Regulacja głośności Przed użyciem słuchawek lub innych urządzeń audio należy zmniejszyć poziom głośności urządzenia. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do szczelin i otworów produktu. wózkach. Telefon zbudowany jest z niewielkich części o ostrych krawędziach. Używać produktu tylko w połączeniu z zatwierdzonymi urządzeniami Produktu należy używać wyłącznie w połączeniu z komputerami osobistymi i akcesoriami opcjonalnymi przystosowanymi do pracy w połączeniu z nim. które mogą spowodować zranienie lub odłączyć się od urządzenia i grozić zadławieniem. nie pozwalać dzieciom na zabawę telefonem ani akcesoriami. Unikać niestabilnego montażu Nie umieszczać produktu na niestabilnej podstawie. ale NIGDY nie czyścić ekranu LCD wodą. aż temperatura urządzenia dostosuje się do temperatury otoczenia. Nie stosować środków czyszczących w płynie lub aerozolu. Małe dzieci Nie zostawiać telefonu ani akcesoriów w zasięgu małych dzieci.

 Wyładowania elektrostatyczne Nie dotykać metalowych styków karty SIM. UWAGA: Produkt ten może być podłączany do źródła zasilania klasy . Dlatego też telefon bezprzewodowy nie może stanowić jedynej metody łączności w sytuacjach krytycznych. jak inne telefony bezprzewodowe. np.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo 15  Urazy wynikające z powtarzalności ruchu Ryzyko wystąpienia urazu podczas tworzenia wiadomości tekstowych lub grania można zminimalizować w następujący sposób: • Nie ściskać mocno telefonu • Lekko naciskać przyciski • Korzystać ze specjalnych funkcji telefonu pozwalających na ograniczenie liczby naciskanych przycisków. . Aby urządzenie działało długo. niezawodnie i bezpiecznie. działa w oparciu o sygnał radiowy. z modelem PB99200 należy używać wyłącznie wymienionych niżej akcesoriów.  Głośne dźwięki Telefon może emitować głośne dźwięki.  Obsługa maszyn Aby zmniejszyć ryzyko wypadku. co nie gwarantuje połączenia we wszystkich warunkach. szablonów wiadomości i uzupełniania tekstu. Oficjalne numery identyfikacyjne Wymagany przepisami oficjalny numer identyfikacyjny tego urządzenia to PB99200. oznaczonego jako „Limited Power Source”. o napięciu znamionowym 5 V (prąd stały) i maksymalnym natężeniu 1 A. Do urządzenia przypisano akumulator o numerze BB99100. należy skierować pełną uwagę na obsługę maszyn. aby rozciągnąć się i odpocząć.  Połączenia alarmowe Ten telefon. • Często robić przerwy. które mogą uszkodzić słuch.

opublikowanymi przez Wspólnotę Europejską. o zgodności elektromagnetycznej (00/10/WE) oraz o niskonapięciowych urządzeniach elektrycznych (006/95/WE). Zgodność z tymi dyrektywami oznacza także zgodność z następującymi normami europejskimi (w nawiasach podano równoznaczne standardy międzynarodowe): • ETSI EN01 9-1 • ETSI EN01 9- • ETSI EN01 9- • ETSI EN01 9-1 • ETSI EN01 9- • EN00  • EN00 0- • EN01 511 • EN01 90-1 • EN01 90- • EN5060/EN609_1/EN611 • EN60950-1 (IEC 60950-1) Produkt może być wykorzystywany w następujących krajach: AT EE IT NIE BE ES IS PL BG FI LI PT CH FR LT RO CY GB LU SE CZ GR LV SI DE HU MT SK DK IE NL TR .16 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo Zgodność z normami Unii Europejskiej Produkty noszące oznaczenie CE są zgodne z dyrektywami o urządzeniach radiowych i telekomunikacyjnych (99/5/WE).

telefon należy natychmiast WYŁĄCZYĆ. W razie wystąpienia takich zakłóceń może zajść konieczność skontaktowania się z usługodawcą lub działem pomocy technicznej i omówienia rozwiązań alternatywnych. Oświadczenie dotyczące dyrektywy WEEE Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment — WEEE). aby telefon komórkowy trzymać w odległości przynajmniej 15 cm (6 cali) od rozrusznika serca w celu uniknięcia potencjalnego zakłócania pracy rozrusznika.  nie powinny nosić telefonu w kieszeniach na wysokości klatki piersiowej. jeśli telefon jest włączony. że telefon zakłóca działanie rozrusznika serca.  powinny przystawiać telefon do ucha po przeciwnej stronie rozrusznika. Celem dyrektywy jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz promowanie ponownego wykorzystania.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Telecommunications & Internet Association (TIA) Rozruszniki serca Stowarzyszenie producentów urządzeń medycznych Health Industry Manufacturers Association zaleca. recyklingu oraz innych form odzysku w dążeniu do redukcji ilości odpadów.. która weszła w życie na mocy prawa europejskiego 1 lutego 00 r. Osoby z rozrusznikami serca:  powinny ZAWSZE nosić telefon przynajmniej 15 cm (6 cali) od rozrusznika. Aparaty słuchowe Niektóre telefony komórkowe pracujące w technologii cyfrowej mogą zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. zapoczątkowała istotne zmiany w sposobie traktowania sprzętu elektrycznego po zakończeniu jego okresu eksploatacji. . W razie wystąpienia jakiegokolwiek podejrzenia. Te zalecenia są zgodne z wynikami niezależnych badań i zaleceniami organizacji badań technologii bezprzewodowych Wireless Technology Research.

w którym zakupiono sprzęt lub u producenta sprzętu. Dodatkowe informacje o utylizacji i odzyskiwaniu odpadów ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz punktach odbioru tego typu odpadów można uzyskać w lokalnych urzędach. że produktu tego nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. w miejscu. prawidłowy recykling sprzętu elektronicznego i elektrycznego zapewnia bezpieczeństwo zdrowia i otoczenia człowieka. w którym takie niebezpieczne odpady są poddawane recyklingowi. Zgodność z dyrektywą o stosowaniu niebezpiecznych substancji w urządzeniach Ten produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 00/95/WE z  stycznia 00 r.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo Symbol WEEE (pokazany z lewej strony) na produkcie lub jego opakowaniu oznacza. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się odpadów ze sprzętu elektronicznego lub elektrycznego przez dostarczenie ich do wyznaczonego punktu. Gromadzenie odpadów tego typu w izolowanych miejscach oraz właściwe ich odzyskiwanie przyczynia się do ochrony środowiska. w punktach zbiórki odpadów i wysypiskach. Ponadto. na temat ograniczeń w stosowaniu pewnych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (RoHS) wraz z poprawkami. .

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i informacje wymagane przez prawo 19 .

A htc.91H0xxxx-xxM Rev.com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times