You are on page 1of 1

NIEUWS

Uit de straat, Lunchbijeenkomst in de Paraplu


van om de
hoek en iets verder Raadsleden beluisteren wensen
COLUMN
gehandicapten
● Door Anneke Houtman

CLIENTENPLEIN D e regiotaxi die klanten te laat aflevert bij


een concert. Marktkramen die op de ge-
markeerde route voor blinden staan.
Mensen die je het gevoel geven lastig te zijn. Het
is al niet eenvoudig gehandicapt te zijn, maar
MOND OPEN EN TANDEN LATEN ZIEN! als er te weinig rekening mee gehouden wordt,
is het nog lastiger. Afgelopen week lunchte een
Mijn halfjaarlijkse afspraak met de tandarts komt aantal raadsleden met gehandicapten om hiero-
weer in zicht. Ik merk dat ik die afspraak steeds ver van gedachten te wisselen.
voor me uit schuif.
Ik ga nog steeds naar de oude vertrouwde tand- De raadsleden hadden aangegeven
arts bij mijn ouders om de hoek, maar inmiddels dat ze vaker in contact willen zijn
woon ik een heel eind weg. Kortom: tijd om een met mensen met een handicap, zo-
nieuwe tandarts in Utrecht te gaan zoeken. dat ze horen wat er speelt. Daarom
de lunch in ontmoetings- en activi-
Nu sta ik niet te trappelen om een nieuwe tand- teitencentrum De Paraplu aan de
arts te zoeken, want wat staat je te wachten? Van Bijnkershoeklaan. Jet de
Tandartsen komen regelmatig slecht in het Hoop, in een rolstoel, vertelt dat ze Raadslid Niki Schipper (r) in gesprek met een van de deelnemers
nieuws. Bijvoorbeeld die tandarts in Amsterdam, lesgeeft, maar dat ze soms te laat aan de gedachtewisseling over het gehandicaptenbeleid in de
die fouten maakte en daar niet voor werd gestraft. komt omdat het vervoer met de re- Paraplu.
Ik weet dat ook in Utrecht zulke figuren rond- giotaxi een marge kent van een
lopen. half uur. "Het is gênant als ik te ken chauffeur werd geschept, vindt het ontwerpen van dingen reke-
laat kom. Ik heb op die manier niet de lunch een goed initiatief. "Je ning houdt met gehandicapten."
Ik werk namelijk bij CliëntenPlein, waar mensen de vrijheid mobiel te zijn wanneer leert van elkaar", vindt ze. Ze is zelf "Het moet inderdaad doordrin-
terecht kunnen met vragen en klachten over ik wil en de regie te hebben over in het bezit van een auto, zodat ze gen," zegt Gezien Reinders, direc-
onder meer de gezondheidszorg. Bijna wekelijks mijn eigen leven." redelijk mobiel is. Maar daarvoor teur van het Solgu, het Stedelijk
komen er klachten over tandartsen binnen: Sommige gehandicapte disgenoten moet ze wel dingen laten. "Ik eet Overleg Gehandicapten Utrecht,
achtergebleven vijltjes in kiezen, tanden die afbre- herkennen dit. Je wordt niet attent niet elke dag vlees. Ik maak wel dat de lunch organiseerde samen
ken door een prothese, zinloze beugeltjes op het te woord gestaan door het perso- eens bami met stukjes worst, dat is met De Paraplu.
melkgebit van kleine kinderen. En eindeloos terug neel van de regiotaxicentrale. Ook ook erg lekker. Je kunt er zelf wat "Wij zijn er in al onze veelvormig-
moeten komen voor een behandeling die niet worden wel eens de verkeerde van maken." heid. Wat wij vragen van de raad-
werkt, mét de bijbehorende rekeningen. mensen in een verzorgingstehuis Niki Schipper van GroenLinks sleden is dat als er plannen zijn om
uit bed gehaald en in de taxi gezet, heeft dat laatste in haar oren ge- dingen te regelen voor gehandicap-
Maar goed, ik moet op zoek naar een nieuwe tand- zonder dat de chauffeur nagaat of knoopt. "Het gaat hier om keuzes. ten, zij niet automatisch denken: o,
arts en heb me voorgenomen een zogenaamde hij de goede klant meeneemt. "Dan Je kunt als gehandicapte soms niet wat duur. Want als wij die aanpas-
‘mondige patiënt' te zijn. Een klantvriendelijke en komt de verkeerde oma op je ver- de dingen doen die je wil doen om- singen niet maken, zetten wij men-
vakbekwame tandarts voor mijn gebit is toch niet jaardag." Ook de parkeervoorzie- dat je hier of daar zit te wachten. sen aan de kant. Tot nu toe zijn wij
teveel gevraagd? ning komt aan bod. Soms moet je Andere opties kosten vaak meer. als gehandicapten de franje van de
Het is me wel duidelijk naar welke tandartsen ik een jaar op je vergunning wachten, Mobiliteit is een groot goed en ik samenleving, de restjes. Ik geef
niet wil. Nu nog eentje zien te vinden die ik wél maar als je slecht ter been bent, realiseer me dat mensen daar din- toe: we zijn geen goedkope kost-
goed vind. Ik heb eerst eens rondgevraagd bij moet je vlakbij je huis kunnen par- gen voor moeten laten." Kees Geld- gangers. Maar we leveren ook wat
vrienden en collega's. Daarna ben ik gaan kijken keren. of (VVD) viel het meest op dat op: een bijdrage aan de samenle-
hoe ik de website van de aangeraden tandartsen mensen het gevoel krijgen lastig te ving, door te werken, vrijwilligers-
vind. Ik kon natuurlijk niet nalaten om even te kij- BAMI MET WORST zijn als ze een opmerking maken werk te doen, naar school te gaan.
ken wat ze zeggen over de mogelijkheden om een over bijvoorbeeld toegankelijkheid Wij zijn er, wij blijven er en wij
klacht in te dienen. Je weet maar nooit... Joanne Schreijer (78), sinds 1965 van een winkel. "Het moet in de doen mee," besluit ze.
invalide omdat ze door een dron- hoofden komen te zitten dat je bij
Dan de proef op de som: bellen voor een afspraak.
De telefoon wordt snel opgenomen met de vraag
van de assistente of ze me binnen vijf minuten
terug kan bellen. Ja ja..., maar tot mijn verbazing Winnend idee wedstrijd jonge Turkse ondernemers
gebeurt het echt.
Meteen daarna krijg ik een e-mail ter bevestiging
van de afspraak. Een goede eerste indruk! Maar
dat is natuurlijk nog maar het halve werk. Nu de
behandeling nog. Ik neem me voor om kritisch te
Plan voor fietstaxi in
zijn en dóór te vragen als iets me niet duidelijk is.
Vorig jaar zijn bijvoorbeeld nog foto's gemaakt.
Die kunnen worden opgevraagd, dus dat hoeft
binnenstad
niet gelijk opnieuw. ● Door Saskia Adriaens Zo zien Mustafa Guner en Armand langs leuke bezienswaardigheden
Sag een gat in de markt met hun in de stad."
Als mondige patiënt ga ik mijn mond opendoen
en als het nodig is mijn tanden laten zien! D emeer
binnenstad van Utrecht wordt steeds
autovrij gemaakt, terwijl de behoefte
Nargile Loungebar. "Het bestaat al
in Rotterdam, Amsterdam en Den Van de beoogde zestien deelne-
aan mobiliteit steeds meer toeneemt. Een Haag", vertelt Sag. mers, waren er tijdens de finale-
fietstaxi zou de ideale oplossing kunnen zijn", Het duo ziet het helemaal voor avond nog maar zes over. Echt
vertelt Kagan Koktas. Hij en zijn vriend Mustafa zich: in plaats van stoelen, kussens spannend werd het niet, want dat
Soykan zijn de winnaars van het Turkse onder- op de grond. Ze schenken geen al- het tussen de loungebar en de
nemersproject ‘Een Vliegende Start'. Hun idee coholische dranken en de water- fietstaxi ging, werd al snel duide-
van de fietstaxi was volgens de jury het origi- pijp speelt een grote rol. "Veel lijk. Het was duidelijk dat de jury
neelste en best uitvoerbare idee van alle onder- Turkse jongeren zullen dit concept geen ‘gat in de markt' zag toen an-
nemingsplannen. herkennen, want in Turkije heb je dere kandidaten hun onderne-
veel van dit soort tenten. En het in- mingsplannen van een administra-
terieur zien we eigenlijk als de tiekantoor presenteerden.
Om het ondernemerschap bij Turkse cultuur in een Nederlands
Turkse jongeren een extra impuls jasje." Terwijl Guner en Sag al vergaande
te geven organiseerden de plannen hebben met hun lounge-
Utrechtse studentenstichting Sife TOERISME bar - ze hebben zelfs al een locatie
en het Turkse jongerencentrum op het oog - hebben Soykan en
Ulu de ondernemerswedstrijd. Ook het idee van de fietstaxi is niet Koktas hun financiën nog niet
"Over het algemeen staan Turken helemaal nieuw. Soykan en Koktas rond voor de fietstaxi. Toch zag de
bekend als echte ondernemers, ontdekten het vervoermiddel in jury in dit plan een grote kans van
maar het ontbreekt ze vaak nog Amsterdam. "Dat is al een paar slagen in Utrecht. Daarmee won
aan creativiteit en aan een gedegen jaar geleden en toen vonden we al het duo een laptop en een business
Marijn Meijer, coördinator ondernemingsplan", legt Pieter dat zoiets perfect in Utrecht zou course die in september start, zo-
CliëntenPlein Utrecht Huisman, voorzitter van Sife, uit. passen." Terwijl het idee oorspron- dat ze snel hun idee concreet kun-
"Met deze workshop willen we kelijk uit het oosten komt, is de nen vormgeven. Maar of we
CliëntenPlein Utrecht is het loket voor Turkse jongeren stimuleren om moderne fietstaxi volgens Kogan binnenkort daadwerkelijk
inwoners van de provincie Utrecht met zich te onderscheiden en op zoek te weerbestendig. Bovendien denkt fietstaxi's in de stad zien rijden, is
vragen en klachten over gaan naar het zogenaamde ‘gat in hij dat het een pluspunt is voor het nog even afwachten.
gezondheidszorg en sociale zekerheid. de markt'. toerisme in Utrecht. "Met tochtjes

6 Ons Utrecht - Woensdag 16 mei 2007

You might also like