You are on page 1of 19

I

4

'

../

~

84

G~

",,:</

I

?'

,..

:/

·1

'"

tA DEL CAMPO
Chacarera
ED1TOF!!P,L MUSICAL KORN SALe.

Musica! PABLO DEL CERHO
Versi6~ J1C'l1'a

7Ui tarra:PABW

ANAPI03

u
\.

.2

3-'

I
:,

~·~~~jijll

t

$=J.--I

©

t"'!'y,.IQhl

McMLXXVl

by EDITORIAl.

MUSICAl.

KORN

SA

.C.•

Av, C6rdolJ. 1351 - 2~ p. ' B;, M. - R.p, Arg~nll"a

fnlftr~a!lo""J

Ccpyrlgh, 50<1",.<1. Dor"hD" Inl.,nadonol.,

"'.g"rodc>.,

1"';>'''0

~" Io ArgonH".,.,

lJ'p",!\"dn de ",u.,d~ .' I, lry 11,723

5

-u u

7

~.

~.

r

u
D.G.

../

«;
1"-.

~I

'"
I'

Z
G

pC?,. 'In Fe,
.--.

~-

q. 7l~

---

-

,

j

I

r

.;'

I

,. r

c

·l

, ,

0

3

~@=t
;-~

2

0

t 2.

,;I--!-- r-

\

,.

. DOLCe

..,_

-

-

.....,_

'-

-

-

- - _. -

- ~-

-.

-

- ---

-

-

- - - '-

. . i--:'-'~' ~

.

.'

dim

L

_

-

_,,_.._

-

.,..,..

- - - - ~ - - - - -- -- -

--.

--

-

- - ...................

--

- ,-

--

.... -

- ............. - - --~

"_":C_"~~

-

--

-

-

-

--

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

~

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-"-

-

-

-

-" _

_.

L

_

De fa rafz a fa copa
Letra: Pepe Nunez
Gata Musics: Juan Fall!

(,
I

-i .

~r ~ Q)i

--------------------,

Fr 7If~'qY~=W=~J
¢2---'--,.

.

I

..

:-~ i

t

I~

_I.~

f.) Copyr;gtll 1986 by EDITORIAL MELOOIA. Dislri!>"lcl" nor . __RJ ..~.n::_., _lI..I.I;,tJo,o:: .:_J~-~~p.r.-t,i.I.;? .-,-J)'!(:'"~~ h_r,,<:::'_,~n! 0,rn,')I_~i,0.:P.~_,,;~ .• -7~.;:r~(l-1 :_r

;l_ri(.";_

EDITor11AL LAGOS S RL. Tatcahuano . _-ri0.l1' •."',;~/:'?"~ ..,..-r;.'C>d i rlrl31r(r_,fl . If!,",

.:~F

.. ~

G3H. inhT

'"
~
,-

..;

v!

TrT

-

~
.~

'/ -'

.~. 'I @

.• r ,n
"-,~,,
,

J

1

],

I

I
~_L_

H
~ -

D,c·112g

=
-

U

~.

T~i

Nil
FiT=r~
i

i' ~
.<f

1t

fa $ra. Waftfdc '(f. de l'eaCandra

MILONGUEODEL
MILONGA
{.

AVER

II, •.
por ABEL FLEURY

Quitarra

n
~~

==r=

0

t
o
p

~

'i

--

..,

.......
i
I

~

~

-f;.
~tT

r-

~

-r
r

. .

":j

J i.

-J -

-r m

--- I

:::;;}

m

i .1

h.f

J

I (2:.)14_

Q

i>~
_"

_--•
I

(J

J..--

-

\

.... -•

~----,_,,_

L!
.
~.

~ ~

--

-- ---

-

tt'

-, I

Fo'

~ ~

@)

~

./

(I.
-.~,

-. t ...

irJI --I---.

~

II.

~

-

I

r

--

~@

~-J

r

-

-

-

=-~

..

.

:.-.:~__o)
{-'"1_.:1

F-~./"'-; .~. ",
/

c.

j,
0

gpj/I_
0-

.•,

r)
41

{bl.~

!

.!
1 i ---

-.c)

..J

#.

-

i!
"

r
f)

:2

P'3

\

r
_. T

.,..,...

..-..!

w

IIIIl-'I!!!!i

.......r
~

r

........

_.

.~

r

t-

-

.. -

-

I
7,

Q

r..
f ..

~

r

_.,

i_
._
I I -;:

C.5
fl
'I: IT

2~}

0

I

·r

r ...
·2

-

~

...
1

4•

,
:J
z

.2

..

I

2

"3
II<
;

f}

L

/b
I
; __

;.'1'
1

M7? .
I

I

/1l,'-:.j /3~

.r_
{
(\,o) .
/

-~ I

I

r

.....

"'"
~
,~.-

...

J
.
0

I

r

J

m

i

-Z.,/
. .-"-"

p/,/
,

®
I. I
--;,;;

.~~"

-,
',

· .. f
..

ir--

.

/ '1 ( I

.
®

Q

@
.I

I

I

;' I ®/®

I\

I

J.
T9

I

.--h

.

.. D ® J

---

e

1b s
r:
1-

10

®

CHACARERA

H
.-.j:l •

MUSICA DE: JULIAN DIAZ

I

r
1

1.

LA HUMILDE
OHAOARERA
Original JULIAN de. DIAZ

11.'

tV

I

~~~!prJg J

. ..,-~ - ;_r
t

ir 11-~
rkr~~
-r'

r!A.~'~

,----, 1=3

J I~j: J ~~I!~: f - ~, --ir =

r:11

2

r

.... 'f ~ !d

~

y

ff

r

-r

-~~ + ~.. !-.J

®

COPYRIGHT TeeCH ARREGLCS!

l'9!;"?'SY IESTAN

IECITCR.Al. RES-i;RVA,OCS

··.LAl3aa~·_TALCAHL!lAHD·1&3e D~ EQ.C~CN PARA ToCOOa .. LDS

PiLla.Nt'A BAJA

··tin as.

AS.

R.A4 Y

I.,Ca

DEAE.r:::Hl:ts

lE'oIEQUClaN, PAU!I,e:!t.

REPRODuceleN PCi=( EC~TaRfA.&. ··L.A.Denl··

®

...........................

'.

0lil_," ~

':

r® :I®
.

.(®

~

~

J

---

,~

;;C\ ..' 1"" 1 { .J. _ c/

r

-

rr

- .. .~ .-~-- -~--~. ----- -- ---------- ------.~.--~~~--~ -~-----.-~----- --.----~~-- ..--- -.------.---------------.--~---~- - --~ ..... ---~-------- -"-~~~-----~--~-~---~.----------~--~---~----------_-.
__. __ ~ ...... .... • • __ r. _r ~ .~ ~_~~_~

-

_

.

-.-~---....._.._---.,_-._,_.------ ..-- ---_._--- __ .. ,-

....

- .. ,.

CO·_.

-~---~----.

HtJf

151

--.-

-'""'._

... -~:-~.~.

-.•

,:

.• 1

~ .•..

---------+---.----- __ '._~ ________ ~ _.
____ L~ .______ ~~ _ ~

---~--.-~-~-----__ ~~.'_.~_n
--------.c',
'---o--. _

__

L_

_'r

_

---- --.~~-.-----

=====--===-=-=-=---,==.=-"-~---------=_-..::=-:--==----=====--=--=---==--==---=-------~--L.-~--- _ _ ==--==__ -----.----.______,_-~---=---~-.-~---~~ ~---- ------~~~-====:==--~--.-.----~---~----.~~----___________ "--r-o"--r-o~_=_
~ ._L - --...

L_,o-

_

_

"------0-_.

__

---------

---

________ _ .._~~~__=._=-~--~.-- .n ~=---==.-=-.-=-~-------.--=--.---.~-.--_.-__.,._._____,_-.-----~~--_~------------.--.~~ ---' -~---.=.=--=--~---~'-- --------- =--....::.._._,~-.,.---~------=..------... ~._~-.----.-:__=--~---- -~~--_ .._-- - ~-----_.,.
__ ~ __ . _~ "r~

--

---"--T-~.

_

_

==-~--=-~~---.-------~~ -----

-------._-----

-------------_----- ..._--

-_---------_. ----_-,---- ~-.-.~~-=-==~=-.-~
.,_.___-~-. ---------,~---_.--~----------..------------------ __.___.~--.--.-~.-~-~_____. --~-- _=______:=-

~~,~----.---- ------~.----------~.-~-'-=~=:-----~~ .__ --...__ __ ~=__==_=__=_-=-,--.----.-~-.--- __ ------------.-----------=--~----------- .
c

. --.,.;.,

CANTUR>REAN·OO
ISTILG'
4LLEGRETTO

HECTOR
C-l -. ------, Tall.

AYALA

2..

, II

ANDANTE

e-8

2

2

@ Copyright
!

. Derechos Intcrnacionales asegurados'~ • AU. rights reserved. . Queda heche el depOsito que marca 'Ia ley 11.723. >

1968 by Editodal~' AROMO" HipOlito Irigoyen '89 . Buenos Aires . Argentina.

LA CONDICION
DANZA TlADICIONAL ARGENTINA

$'i i ·ibp.@ I rJ ·tHo·m I J·mp .pj It r r r~
Aire de MINUE
'='3

Transcripci6n de HECTOR

--.'

'3'.

AYALA .

T

3

3

3

2

3

j'

¢-3

Aire

de ZAMBA

COMO DOS EXTRANOS

~~
e @J
It

i"""""1
....I
It!

"_

I

I
~
I-

:J

'_"'1

~I

~ ~~

-til ~

I'-J

-

~

#~
II!

~

i

J

~

A6J1,
r

~
IJIII

"@J

'r\ l.f

..
-

fj
...
I
VI ...

f')
III

#-

11"

r -I.

-

1lJ· g.

J

I'"

,J .. J 1+]- ..
...
U.
I""

"" ....
oil

..

Iii
-til

n.A'>

.. ...

~

-

j

I

J

U

~

~;-tIII

-~

i

J

r

26

j

1

-2-

j

1

]
!