You are on page 1of 4

Moái Tình Ñaàu

Khi toâi coøn hoïc lôùp 12 ôû Vieät Nam, toâi coù quen moät ngöôøi baïn gaùi cuøng hoïc trung moät
lôùp teân laø Trang.
Coâ ta coù thaân hình raát laø deïp vaø moät khuoân maët raát laø deã thöông, vôùi maùi toùc daøi möôït
maø chaám ngang löng thaät laø duyeân daùng. Luùc doù toâi vaø naøng vöøa troøn 18. Toâi coù theå
noùi naøng laø hoa khoâi ôû trong lôùp. Cho neân coù raát nhieàu con trai theo ñuoåi vaø yeâu
thöông naøng. Coù nhöõng ngöôøi thöông naøng khoâng döôïc trôû neân haän vaø choïc töùc naøng,
vaø coù nhöõng chaøng ñaõ duøng haän thay thöông... Nhöng toâi thì ngöôïc lai. Duø cho con trai
troïc gheïo naøng bao nhieâu thì toâi laïi hieàn dòu lòch söïï... vôùi naøng baáy nhieâu. Khoâng
nhöõng vì vaäy maø toâi coøn coù moät thaân hình vaø khuoân maët raát laø xöùng ñoâi vôùi naøng.
Chính vì vaäy maø naøng thöông toâi hôn ai heát. Vaø toâi cuõng caûm thaáy haõnh dieän vaø haïnh
phuùc beân naøng.

Toâi vaø naøng quen nhau khoâng laâu laém, nhöng vôùi aùnh maét, vaø nuï cöôøi, toâi vaø naøng ñaõ
nhaän ra ñöôïc tình yeâu giöõa toâi vaø naøng. Maëc duø chöa bao giôø toû tình hay ñi chôi vôùi
nhau, nhöng tình caûm cuûa toâi vaø naøng moãi ngaøy caøng saâu ñaäm. Toâi coøn nhôù thænh
thoaûng naøng chaïy ñeán toâi vaø nheùt vaøo tay toâi moät laù thô tình nho nhoû Vaø nhìn toâi mæm
cöôøi vôùi caëp maét long lanh vaø dòu daøg....OÂi sao giaây phuùt aáy thaät laø thô moäng vaø tuyeät
vôøi quaù.

Tình yeâu giöõa toâi vôùi naøng luùc naøo cuõng ñeïp vaø thô moäng.......

Vaøo moät buoåi chieàu ngaøy kia toâi vaø naøng hoø heïn nhau di daïo phoá. Khi toâi vaø naøng
dang daïo treân ñöôøng phoá thì boãng nhieân moät côn möa rao aäp tôùi. Naøng ñöa cho toâi
chieác duø vaø toâi che cho naøng. Luùc ñaàu toâi vaø naøng coøn maéc côõ... Khoâng daùm ñi saùt vôùi
nhau nhöng trôøi möa caøng luùc caøng to hôn, cho neân toâi daõ khoaùc tay qua vai naøng vaø
keùo naøng saùt vaøo ngöôøi toâi....vaø moät luùc sau thì naøng cuõng ñöa baøn tay meàm maïi cuûa
naøng khoaùc laáy eo toâi....vaø hai ngöôøi cuøng ñi....coù nhöõng luùc naøng ngöôùc leân nhìn toâi
vôùi ñoâi maét thaät laø dòu hieàn va øñong ñaày bao nhieâu tình caûm daønh cho toâi. Bôûi vì trôøi
möa to quaù cho neân toâi vaø naøng ñeàu öôùt töø bôø vai xuoáng, toâi ñöa naøng veà nhaø bôûi vì
nhaø toâi khoâng caùch ñoù bao xa.

Khi toâi vaø naøng tôùi nhaø thì moïi ngöôøi ñeàu ñi vaég heát...chæ coøn toâi vôùi naøng ôû trong
nhaø...Toâi baät caùi beáp ñieän leân vaø noùi vôùi naøng "Em ngoài söôûi cho khoâ quaàn aùo em ñi
ñeå anh di thay quaàn aùo...." Toâi voäi chaïy vaøo phoøng cuûa toâi laáy quaàn aoù vaø ñi vaøo
phoøng taém...Khi toâi taém vaø thay quaàn aùo xong...böôùc ra... thì thaáy naøng ñaõ côûi aoù ngoaøi
cuûa naøng ra roài.... naøng maëc moät chieác aoù sô-mi moûng, cho neân toâi thaáy caëp vuù cuûa
naøng noåi leân nhìn raát laø ñeïp vaø haáp daãn.. Noù khoâng to vaø cuõng khoâng nhoû....noù raát laø
vöøa vôùi thaân hình cuûa naøng...toâi caøng nhìn toâi caøng say ñaém vaø theøm thuoàng....Nhöng
vì maéc côõ cho neân toâi nhìn ñi choã khaùc... Luùc doù naøng nhìn chaêm chaêm vaøo maët toâi vaø

-1-
noùi "Anh ôi! Anh coù khaên taém khoâng? Em muoán ñi taém"... Toâi döa cho naøng moät chieác
khaên taém vaø daãn naøng tôùi vaø noùi "Ñaây laø phoøng taém
em....." Sau khi naøng taém xong naøng cuoán chieác khaên taém ngang moâng naøng khi naøng
böôùc ra.....Luùc ñoù toâi nhìn chaêm chaêm vaøo naøng... OÂi sao caëp chaân daøi, traéng cuûa naøng
sao nhìn haáp daãn ñeán theá.
Nhöng toâi cuõng khoâng noùi gì...Naøng tieán ñeán vaø döa cho toâi chieác quaàn cuûa naøng vaø
noùi "Anh ôi!
Laøm sao quaàn cuûa em khoâ ñöôïc ñaây?..." Toâi mæm cöôøi vaø noùi "OÀ, em döøng lo anh seõ uûi
cho em....Ñi
vaøo ñaây vôùi anh." Toâi vaø naøng ñi vaøo phoøng cuûa toâi... " Em ngoài ñaây ñôïi anh chuùt di...."
Toâi baét ñaàu
caém baøn uûi vaøo vaø uûi cho naøng...

Khi toâi uûi thænh thoaûng toâi kheõ nhìn leân naøng thì toâi laïi baét gaëp naøng dang nhìn toâi....vôùi
moät caùi
nhìn thaät laø ñaày kheâu gôïi cuûa naøng. Luùc ñoù toâi caûm thaáy con tim rung ñoäng vaø muoán
chieám laáy
con ngöôøi cuûa naøng....Toâi ñöa quaàn cho naøng vaø noùi " Ñaây em! Em maëc vaøo ñi..."
Naøng kheõ ñöùng daäy
vaø ñi veà phía goùc giöôøng coù maøn gioù.....Toâi ñôïi moät luùc khoâng thaáy naøng ra...Tim toâi töïï
nhieân
ñaäp nhanh leân......vaø moät luùc sau...naøng keùo maøn gioù ra vaø goïi toâi "Anh ôi! Tôùi daây
giuùp em caøi caùi naøy
cho em?" Luùc ñoù naøng gaàn nhö traàn truoàng....naøng chæ maëc caùi quaàn xìlíp vaø caùi aùo
ngöïïc maø naøng
muoán caøi vaøo.... " Anh caøi giuøm cho em ñi...em khoâng caøi ñöôïc..."

OÂi! Coù bao giôø toâi caàm vaø caøi caùi ñoù cho con gaùi bao giôø ñaâu? Baøn tay run run cuûa toâi
kheõ ñaët leân
thaân hình maùt röôïi möôït maø cuûa naøng..... "Caøi laøm sao ñaây
em?....anh....anh.....anh...moùc noù vaøo..."...
vaø naøng quay laïi nhìn toâi vaø noùi "Anh thaáy em nhö theá naøo?" "....em....em...em raát deïp
vaø deã thöông!"
Luùc doù toâi vaø naøng nhìn thaúng vaøo nhau...hai traùi tim cuûa toâi vaø naøng ñeàu ñaäp doàn daäp.
Naøng ñaët
tay leân ngöïïc toâi vaø luùc ñoù moät söùc maïnh thieät kyø laï ñaõ khieán toâi ñöa tay oâm laáy ngöôøi
naøng vaø hoân leân moâi naøng... Naøng oâm chaët laáy toâi...muùt löôõi toâi vaø hoân leân ngöïïc
toâi.....luùc doù toâi nhìn xuoáng thì thaáy chieác aùo ngöïïc cuûa naøng ñaõ rôi xuoáng ñaát
roài....naøng ñeå traàn ra caëp vuù thaät laø xinh xaén vaø haáp daãn .... hai ñaàu vuù cuûa naøng nho
nhoû va ñoû hoàng..... toâi baét ñaàu ñaët baøn tay cuûa toâi leân vuù cuûa naøng vaø xoa boùp nheø
nheïn leân hai caùi vuù cuûa naøng... moât luùc toâi caûm thaáy hai caùi vuù cuûa naøng cöùng leân...vaø
naøng thôû doàn daäp nhieàu hôn.....naøng hoân leân ngöïïc toâi vaø côûi aùo cuûa toâi ra... naøng keùo

-2-
ñaàu toâi xuoáng ngöïïc naøng vaø noùi "Hoân em ñi......hoân em ñi....anh" Toâi baét ñaàu lieám, muùt
leân hai caùi ñaàu vuù cuûa naøng...vöøa muùt vöøa boùp....coù nhöõng luùc toâi caén nheø nheï vaøo ñaàu
vuù cuûa naøng...laøm cho naøng voø mình vaøo toâi ... Moät luùc sau toâi beá naøng vaø ñaët leân
giöôøng....Luùc ñoù toâi vaø naøng ñeàu traàn truoàng.....Toâi naèm leân ngöôøi cuûa naøng vaø toâi cöù
lieám töø tai cuûa naøng toâi lieám xuoáng...cöù hai caùi vuù cuûa naøng toâi vöøa lieám toâi vöøa
boùp....Naøng reân nheø nheï .... "ah ah.ah..." Luùc ñoù baøn tay traùi cuûa toâi ñaõ moø xuoáng
private area cuûa naøng....OÂi loâng cuûa naøng sao maø oùng aû möôït maø deán theá? Toâi duøng
tay banh loàn naøng ra vaø duøng moät ngoùn gaõi vaøo hoät le cuûa naøng....moät luùc toâi caûm thaáy
öôn öôùt tay toâi... Naøng cöù vaày voø vaø reân töøng côn
moät...Toâi baét ñaàu tröôøn xuoáng vaø lieám loàn naøng. Toâi lieám vaø buù xung quanh hoät le cuûa
naøng.....toâi cöù lieám ñi roài lieám laïi...lieám xuoáng roài lieám leân...vaø theo nhòp ñieäu hôi thôû
cuûa naøng...moãi laàn naøng thôû nhanh vaø reân leân thì toâi laïi caøng buù vaø lieám loàn naøng
nhanh baáy nhieâu....toâi buù loàn naøng nhöng tay toâi vaãn boùp vaø xoa leân hai caùi vuù cuûa
naøng. Cho neân laøm cho naøng raát laø nöùng..... Coù luùc toâi banh loàn naøng ra vaø ñöa caùi daàu
löôõi cuûa toâi lieám vaø ñaåy vaøo caùi loã loàn xinh xaén cuûa naøng.....OÂi caùi loã cuûa naøng sao
maøñoû deán theá?.... Toâi cöù laøm nhö vaäy thì naøng laïi caøng nöùng theâm vaø reân leân "aù aùaù......
......aù." Moät luùc thì nöôùc nhôøn cuûa naøng chaûy ra nhieàu.... toâi muùt vaø uoáng heát luoân...Luùc
daàu toâi caûm thaáy noù hôi tanh tanh nhöng noù laïi coù muøi vò ngoøn ngoït....Luùc doù toâi cuõng
nöùng chòu khoâng döôïc nöõa. Cu cuûa toâi noù caêng phoàng leân to vaø daøi nhö traùi döa leo
vaäy...Moãi khi naøng vuoát con cu toâi, thì laïi caøng laøm cho toâi nöùng theâm. Coù khi naøng oâm
toâi vaø ghì chaët vaøo ngöôøi cuûa naøng....Moãi laàn nhö vaäy toâi laïi laáy con cu to cöùng daøi cuûa
toâi daët giöõa vaø eùp saùt vaøo loàn cuûa naøng...Thì laïi laøm cho naøng nöùng theâm. Sau doù toâi
laïi laáy con cu cuûa toâi kheõ caø leân caø xuoáng vaøo loàn cuûa naøng, thì laïi caøng laøm cho naøng
chòu khoâng ñöôïc....
"Anh ôi em chòu khoâng döôïc nöõa.....ñuùt vaøo di anh.....ñuùt vaøo ñi anh....aù aù aù......ahaùaùa"
Nhöng laøm sao
ñaây? Caùi daàu con cu cuûa toâi thì to, coøn caùi loã cuûa naøng thì nhoû....Toâi banh hai caùi moâi
to cuûa naøng ra
vaø kheõ caém caùi ñaàu cu to ñoû cuûa toâi vaøo. Nhöng toâi khoâng ñaåy vaøo vì sôï naøng ñau. Cho
neân toâi cöù laéc nheø nheï ôû ngoaøi vaø tieâp tuïc boùp, lieám, vaø buù hai caùi vuù cuûa naøng....
"Ñaåy voâ anh......ñaåy voâ anh .... ah ...ah ....ah ..." Toâi baét ñaàu ñaåy vaøo nhöng toâi caûm
thaáy ñaàu cu cuûa toâi hôi ran raùt "ñaåy voâ anh ....ñaåy voâ anh...." Nhöng toâi laïi ruùt ra moät tí
roài laïi ñaåy nhe vaøo....roài laïi ruùt ra moät tí.... Ñaõ ñeán luùc naøng nöùng quaù vaø chòu khoâng
noåi nöõa cho neân naøng ñaõ naém laáy hai caùi moâng cuûa toâi vaø keùo maïnh xuoáng....Vaø ngay
luùc doù thì toâi thaáy naøng nhaém maét laïi, nghieán raêng, vaø heùt leân "aùaaaaaaaaaaahhhhhhh"
Vaø nöôùc maét cuûa naøng chaûy ra.....Toâi voäi oâm laáy maët naøng vaø lau nöôùc maét cho naøng
vaø hoûi "Sao vaäy em?" "....em ñau quaù....nhöng maø baây giôø xong roâi anh ôi!....em seõ
khoâng bò ñau veà sau nöõa" Luùc doù toâi nghe nhòp tim cuûa naøng ñaäp chaäm lai... Coøn con
cu to daøi cuûa toâi ñaõ naèm troïn vaøo trong loàn cuûa naøng..... "Em coøn ñau nöõa khoâng?....em
ñôõ ñau roài anh..." vaø toâi baét ñaàu ñaåy ra ñaåy vaøo chaàm chaäm.... ...nhanh hôn vaø nhanh
hôn......naøng laïi reân leân "ah...ah......ah......ah....." vaø uoán cong ngöôøi naøng laïi... "Sao

-3-
em?... thoâi anh ....thoâi anh ahah...thoâi anh." Ñaõ deán luùc toâi khoâng giöõ döôïc nöõa toâi goàng
ngöôøi vaø oâm chaët laáy ngöôøi naøng vaø baén ñaày tinh truøng vaøo loàn cuûa naøng. " OÂi anh
yeâu!" "Em yeâu anh....em seõ yeâu anh maõi maõi...." "Em coøn ñau nöõa khoâng? Em heát ñau
roài anh... em chæ hôi meät..............."

Heát

Kitotana

-4-