You are on page 1of 2

Thuû Daâm Vôùi Ngöôøi Cheát

Haén vöôït bieân qua Myõ vaøo naêm 1975. Hôn möôøi naêm roài, haén giöõ vieäc chaêm non cho moät nghóa trang. Coâng vieäc cuûa haén
laø caét coû , caøo laù nghóa trang vaø lo doïn deïp cho goïn geõ caên nhaø quaøng ôû trong nghóa trang naøy. Caên nhaø quaøng naøy chæ coù
moät mình haén maø thoâi, haén nhö laø chuû nhaân cuûa caùi nhaø quaøng naày vaäy, vì coù ai maø beùn maûn lui tôùi ñaây laøm chi. Coù khi
haén laøm bieáng veà thì haén nguû laïi ñaây.
Haén luøn tòt vaø xaá u trai, haén bieát cuoäc ñôøi cuûa haén khoâng bao giôø coù vôï. Vì maëc caûm luøn vaø xaáu xí haén ít giao thieäp vôùi ai,
vaø coá traùnh xa taát caû ngöôøi vieät nam ñoàng höông. Soáng ñoäc thaân vaø buoàn chaùn , haén thöôøng giaûi saàu baèng nhöõng lon bia.
Haén raát thích coi phim sex, ñaët bieät laø phim sex AÙ Ñoâng. Haén caát maáy boä phim trong caên nhaø quaøng. Ñeâm naøo haén nguû
laïi ñaây thì môû phim sex leân coi.
Khi naøo coù ñaùm tang, thì haén raát laø baän roän. Haén huùt buïi lau chuøi caên nhaø quaøng cho saïch seû. Thöøông thì ngöôøi ta chæ
quaøng ngöôøi quùa coá moät buoåi, roài ñem ngay ra nghóa trang. Ñoâi khi cuõng coù ngöôøi quaøng qua moät ñeâm roài ñem choân saùng
hoâm sau. Haén khoâng sôï ma gì caû , cöù nguû laïi ñoù roài ñem bia ra uoáng, môû phim sex coi vaø khoâng ñeå yù gì ñeán ngöôøi cheát.
o0o
Ñaùm ma hoâm nay laø cuûa moät gia ñình vieät nam. Quan taøi ñöôïc ñaët saùt töôøng, môû naép cho baïn beø thaân quyeán nhìn maët
ngöôøi quaù coá laàn cuoái. Ngöôøi ñi ra keû ñi voâ , thaân nhaân khoùc meáu buø lu buø loa, khoâng ai ñeå yù ñeán haén. Coù moät thanh nieân
môøi haén ñieáu thuoác. Haén lòch söï caàm laáy, ngöøôi noï trao trao ñoåi ba chuyeän vôù vaån vôùi haén.
Haén bieát ñöôïc , ngöôøi quùa coá laø con gaùi cuûa oâng baø Hoaø , chuû tieäm giaët quaàn aùo. Coâ ta teân Hoàng , raát ñeïp, 23 tuoåi. Hoàng
aên chôi chaát löôïng, coù naêm baûy thaèng boà cuøng moät luùc. Ñaùm thanh nieân ghen tuoâng vôùi nhau, roài moät teân vì quùa ghen ñaõ
boùp coå Hoàng cho ñeán cheát, roài teân naøy thaét coå töï töû theo Hoàng.
o0o
Thi theå Hoàng phaûi quaøng laïi ñaây moät ñeâm. Ñeâm phuû xuoáng , möa gioâng ì xeøo beân ngoaøi, moïi ngöôøi ñaõ veà heát , chæ coøn
moät mình Haén. Haén ñöùng beân quan taøi nhìn Hoàng. Ngöôøi ta trang ñieåm Hoàng thaät ñeïp, troâng nhö Hoàng ñang naèm nguû
vaäy. Haén nhuõ thaàm "uoång thaät, ñeïp nhö vaäy maø cheát, uoång thaät". Haén ñöa tay rôø vaøo göông maët Hoàng, Haén chæ caûm nhaän
laø maët Hoàng laïnh vaø ñô ñô nhö con buùp beâ. Haén taàn ngaàn luoà n tay vaøo ngöïc hoàng. Haén rôø thaáy caùi ngöïc to troøn cuõng laïnh
vaø ñô ñô nhö cuïc mi-ca soáp.
Chöa bao giôø haén nhìn thaáy moät ngöôøi con gaùi traàn truoàng baèng xöông baèng thòt. Moät yù nghó taùo baïo thoaùng leân, haén muoán
nhìn thaáy thaân theå cuûa con gaùi moät laàn cho bieát. Haén hì huït beá thi theå Hoàng ra khoûi quan taøi vaø ñaët xuoáng neàn nhaø. Haén
nheï côûi nuùt aùo, tuoät quaàn Hoàng ra , roài côûi töø töø heát ñoà treân thi theå Hoàng. Caùi thi theå voâ tri voâ giaùc cuû Hoàng traàn truoàng
naèm teânh heânh treân thaûm. Haén nheát meùp noùi moät mình " Quûa thaät laø ñeïp quùa… ". Haén nuoát nöôùc boït chieâm ngöôõng , ñaây
laø laàn ñaàu tieân trong ñôøi cuûa Haén nhìn thaáy thaân theå traàn truoàng cuûa ngöôøi phuï nöõ.
Hoàng coù maùi toùc daøi, thaân ngöôøi dong doûng, maûnh khaûnh. Boä ngöïc to lôùn nhö hai traùi böôûi vung cao leân baàu bænh nhö vaãn
coøn kieâu haõnh. Caëp vuù thì traéng nhôït nhaït coøn ñoâi nuùm vuù nho nhoû thì trôû maøu naâu xì . Caùi eo nhoû nhaén , caëp moâng troøn to
nun nuùc. Haén ngoài xuoáng quan saùt cho kyõ caùi aâm hoä, haén ñöa tay sôø vaøo aáy, thì chæ cuõng caûm giaùc cöng cöùng nhö goã,
nhöng treân mu loàn moät choøm loâng ñen tuyeàn raäm raïp vaãn coøn meàm maïi. Haén laät Hoàng laïi boùp vaøo caùi moâng to, nhöng
cuõng chæ nhö laø sôø laáy mi-ca soáp maø thoâi.
Thaân theå Hoàng nhö moät khuùc goã, moät töôïng goã thì ñuùng hôn, tuy laø ñô cöùng, nhöng hình theå vaãn coøn ñeïp. Haén choït tay voâ
aâm hoä Hoàng, nhöng thaáy khoù quùa, vì hai chaân Hoàng cöùng khoâng banh ra ñöôïc. Nhöng roài haén cuõng coá gaéng len loûi cho caùi
ngoùn tay vaøo caùi loå ñaõ kheùp kín vaø ñô cöùng. Haén laáy lotion boâi be beùt roài töø töø , töø töø nheùt ngoùn tay haén voâ aâm ñaïo cuûa thi
theå Hoàng.
Döông vaät cuûa haén ñaõ cöông cöùng trong quaàn, haén tuoät quaàn ra, nhìn Hoàng roài laáy tay thuû daâm moät hoài laâu. Keá ñeán Haén
ngoài pheät treân maët Hoàng, duøng döông vaät caï qua caï laïi vaø ngoï ngoaïi treân maët naøng. Haén ñöùng ñaäy ñi laáy chai röôïu roài xoa
boùp vaøo mieäng Hoàng, haén coá gaéng banh mieäng Hoàng ra. Moät luùc sau, thì mieäng Hoàng he heù ra. Haén xòt lotion voâ mieäng
Hoàng roài nheùt con cu cuûa haén vaøo mieäng naøng. Nhôø chaát lotion maø Haén naét cu vaøo mieäng Hoàng deã daøng.
Haén ghì ñaàu Hoàng cho saùt voâ döông vaät roài cöù theá maø hì huïc naác maïnh vaøo mieäng Hoàng. Haén laøm moät caùch voäi vaõ nhö traû
thuø moät caùi gì ñoù. Moät luùc sau haén ngöûa maët thôû oà oà moät caùch doàn daäp. Haén traân mình laïi roài ruøn mình oâm ghì laáy ñaàu
Hoàng , Haén baén xòt tinh khí vaøo mieäng Hoàng nhö suoái chaûy . Haén ñeâ meâ sung söôùng oâm chaët laáy ñaàu Hoàng .
Möa caøng luùc caøng lôùn, tieáng laù caây vaø tieáng gioù rít beân ngoaøi nghe rôïn ngöôøi. Haén nheï nhaøng baän quaàn aùo laïi cho Hoàng.
Xong ñaâu ñoù haén leä keä khieâng Hoàng trôû voâ quan taøi. Khi ñeå Hoàng naèm xuoáng roài, haén nhaän thaáy nôi khoeù mieäng cuûa Hoàng
traøo ra moät gioøng tinh khí. Haén voäi vaøng laáy khaên chuøi cho saïch seõ. Haén vuoát laïi quaàn aùo Hoàng cho ngay ngaén, vaø söûa laïi
maùi toùc cho thaúng thoùm.
1
Haén baän quaàn voâ trôû laïi vaø tính quay löng ñi thì caùi vaït aùo haén nhö coù ai naém laïi. Haén heát hoàn , moät caûm giaùc laønh laïnh
chaïy doïc xuoáng xöông soáng. Haén ñònh thaàn laïi nhìn kyõ, thì ra caùnh tay phaûi Hoàng keït caùi aùo cuûa haén. Haén gôû ra roài nhìn
Hoàng moät laàn nöõa, quaùi laï ! Nôi khoùe mieäng cuûa Hoàng laïi ræ ra gioøng tinh khí nöõa. Haén laáy khaên chuøi moät laàn nöõa cho
saïch seõ.
gay luùc ñoù thì ñieän bò cuùp, chæ saám chôùp laø aùnh saùng duy nhaát . Haén chæ nhìn thaáy quang caûnh trong nhaø quaøng luùc thoaùng
luùc hieän. Moät luùc sau maét haén ñaõ quen vôùi boùng toái, haén baét ñaàu nhìn thaáy moïi vaät . Baát thình lình mo ät aùnh chôùp noå leân,
haén thaáy moät boùng ngoài phaéch daäy trong quan taøi. Haén run leân, roài nhìn cho roõ, thì khoâng thaáy gì caû. Haén vôùi tay laáy caùi
ñeøn pin, vaø baäm moâi tieán tôùi quan taøi, oà ! Hoàng vaãn naèm ñoù. Haén cho raèng ñoù chæ laø aûo töôõng maø thoâi. Haén roïi ñeøn kieãm
tra laàn nöõa; quaùi laï ! quaùi laï, ôû mieäng Hoàng laïi chaûy ra tinh khí nöõa. Haén laïi chuøi cho saïch. Beân ngoaøi möa gioâng to quùa,
saám chôùp noå lieân hoài.
Moät tieáng noå long trôøi, khieán haén phaûi thu ngöôøi laïi. Caùi caây to beân ngoaøi bò ñaùnh baäc goác , ngaõ ñoå voâ nhaø quaøng, laøm saäp
maùi nhaø. Nöôùc möa tuoâng voâ nhö thaùc ñoå. Chæ moät thoaùng caùi quan taøi ngaäp ñaày nöôùc möa. Thi haøi Hoàng noåi leành beành.
Haén sôï quùa , ñi tôùi ñi lui, ngöôøi haén cuõng öôùt nhem nhö con chuoät.
Theâm moät tieáng noå lôùn nöõa, keøm theo moät cuù seùt ñaùnh thaúng vaøo caùi caây ngaõ . Caùi ñeøn chandelier rôùt ngay choå Haén ñang
döùng . Haén teù baät ngöõa. Moät nhaùnh caây to rôùt maïnh beân moät goùc quan taøi laøm caùi baøn quan taøi xuïm moät chaân. Caùi quan
taøi ñoå xaäp xuoáng, nöôùc trong quan taøi traøn ra, thì haøi cuûa Hoàng cuõng aøo theo ra vaêng ñeø leân treân mình haén. Roû raøng laø coù ai
boùp coå Haén, vì haén thaáy ngeït thôû.
Nhöng khoâng phaûi, ñoù chæ laø caùi ñeøn quùa naëng ñeø treân coå haén. Haén coá gaéng boø ra, thì töø treân traàn nhaø moät khuùc caây nhoïn,
rôùt xuoáng caém ngay con cu haén vaø xuyeân qua tôùi moâng. Haén trôïn maét, naèm guïc xuoáng, moät luùc sau thì taét thôû cheát.

Heát
Anh Khoa

Related Interests