You are on page 1of 6

Voõ Taéc Thieân

(Chuyeän sau ñaây coù thaät trong lòch söû, tuy nhieân ñaõ ñöôïc taùc giaû theâm thaét cho caâu chuyeän ñöôïc phuø hôïp vôùi noäi dung
truyeän ngöôøi lôùn, mong quí vò thoâng caûm)

Chuyeän keå veà hoaøng haäu Voõ Taéc Thieân cuûa nhaø Ñöôøng sau khi cöôùp ngoâi cuûa con ruoät vaø pheá nhaø Ñöôøng ñeå töï laäp nhaø
"Ñaïi Chu" vaø xöng vöông "Taéc Thieân Hoaøng Ñeá" thì naøng trôû neân oai quyeàn hôn vaø caøng loäng haønh veà chuyeän duïc tình .

Dòp ñoù vaøo dòp saép Teát , Voõ Taéc Thieân cuøng caùc cung nöõ ngöï vöôøn thöôïng uyeån ñeå thöôûng laõm hoa laù . Thaáy caây laù tuy
xanh toát nhöng chæ coù vaøi ñoùa hoa ít oûi , caùi nôû caùi taøn . Naøng lieàn baûo ngöôøi giöõ vöôøn ngöï uyeån tôùi vaø ban chieáu chæ laø
"Saùng muøng moät Teát phaûi baét traêm loaøi hoa nôû heát ! Loaøi hoa naøo khoâng nôû thì seõ bò trò toäi."

Tin ñoù ñöôïc truyeàn tôùi caùc quan trong trieàu, ai naáy ñeàu lo sôï khoâng bieát phaûi laøm sao , chæ ñaønh chôø ngaøy moàng moät Teát
ñeán yeát kieán chòu toäi .

Nhöng boïn hoï coù ngôø ñaâu laø Taéc Thieân Hoaøng Ñeá ñaõ sai con gaùi laø Thaùi Bình coâng chuùa cuøng caùc cung nöõ thaân tín, naáu
nöôùc soâi, bí maät ñem vaøo vöôøn thöôïng uyeån ñeå xoâng hôi noùng leân caây hai ba ñeâm lieân tieáp tröôùc moàng moät Teát. Caây bò khoâ
nöôùc seõ sinh ra hoa mau choùng vaø nôõ ñuùng vaøo ngaøy moàng moät Teát baát chaáp laø ñeâm tröôùc ñoù coù nhieàu tuyeát giaù .

Sau ñoù vöôøn thöôïng uyeån nôû roä nhöõng caùnh hoa töôi saéc maøu, ñoû röïc, loäng laãy, keâu sa, caùc buùp hoa caêng ñaày ñaëïn, coù hoa
traéng tinh nhö tuyeát, nhuïy hoa caáu truùc tinh vi, höông hoa thoaûng nheï trong gioù. Muøi höông quyeán ruõ toûa ra töø nhöõng ñoùm
phôn phôùùt vaøng loám ñoám treân ñaàu nhöõng coïng traéng ñuïc li ti . Hoaøng Ñeá Taéc Thieân coøn cho cung nöõ ra haùt vaø muùa tröôùc
nhöõng ñoùa hoa nhö töôïng tröng cho quyeàn löïc toái cao cuûa baø . Caùc ñaïi thaàn trong trieàu thaáy theá ñeàu kinh ngaïc vaø sôïi oai
cuûa Voõ haäu hôn .

Vaøo dòp xuaân khaùc Voõ haäu truyeàn môû moät ñaïi yeán tieäc linh ñình, nhöng chæ theát ñaõi caùc baäc nöõ nhaân, meänh phuï töø töù
phaåm trôû leân tôùi nhaát phaåm môùi ñöôïc môøi . Khi tieäc ñaõ ñoâng ñuû caùc naøng, Voõ haäu ngoài ngöï treân chín taàng boãng caát gioïng
lanh laûnh, truyeàn raèng:

- Hôõi caùc khanh, ngaøy hoâm naøy xuaân ñeïp vôùi traêm hoa ñua nôû, vaïn daân aám no vôùi quyeàn qui cuûa Traãm . Traãm muoán chia
vui vôùi caùc khanh, chæ rieâng phaàn nöõ giôùi cuûa chuùng ta . Ta nghó ra moät yù naøy mong caùc khanh haõy vì ta maø toû heát söùc .

Caû traêm vò meänh phuï cao caáp trong trieàu ñeàu nôm nôùp ñöùng daäy , cuùi ñaàu chaáp tay xin saün saøng tuaân leänh cuûa hoaøng ñeá
ñeå laøm ñeïp loøng ngaøi .

Voõ haäu beøn truyeàn cho caùc chö khanh haõy an toïa bình thaân roài phaùn tieáp :

- Traãm tuy laø moät baäc Thieân töû, trò vì traêm hoï , tuy nhieân Traãm daãu sao cuõng laø phaän nöõ nhaân . Theá thì caùc khanh cuõng laø
nöõ nhaân, vaäy chuùng ta haõy troø truyeän thaân maät vôùi nhau nhö chò em baïn gaùi . Maø chuyeän Traãm thích nhaát laø chuyeän höôûng
laïc xuaân tieâu cuûa ñeâm ñoäng phoøng hoa chuùc . Vaäy caùc Khanh haõy töøng ngöôøi moät keå cho Traãm nghe taát caû nhöõng gì ñaõ
dieãn ra giöõa caùc Khanh vaø caùc ñaáng taân lang trong caùi ñeâm ñaùng ngaøn vaøng . Baây giôø baét ñaàu laø Khanh, vôï cuûa töôùng
quoác. Haõy keå tröôùc ñi ! Nhôù keå thieät chi tieát cho Traãm nghe neáu coù yù che daáu seõ ñaéc toäi vôùi Traãm .
Caùc naøng nghe noùi theá thì "taù hoûa taâm tinh". Coù ngöôøi maët maøy ñoû keù vì maéc côõ , coù ngöôøi thì sôï taùi xanh caûm maët maøy, coù
ngöôøi gaéng traàm tænh nhöng tim ñaäp nhö troáng traän . Toäi nghieäp vò phu nhaân cuûa töôùng quoác , gioïng noùi run run baét ñaàu keå
:

- Daï baãm beän haï, thaàn ñöôïc gaõ cho töôùng coâng luùc coøn ôû tuoåi 16 . Ñeâm ñoäng phoøng hoa chuùc, töôùng coâng môû taám khaên
che maët ñoû cuûa thaàn ra vaø khen thaàn laø, "Nöông töû naøng quaû thaät moät baäc quoác saéc thieân höông maø ta chöa bao giôø gaëp vaø
toái naøy ta seõ cho naøng bieát theá naøo laø nieàm haïnh phuùc nhaát traàn gian". Thaàn thieáp nghe khen thì maëc maøy ñoû gay vì e leä
khoâng daùm nhaän saéc ñeïp ñoù . Neáu so vôùi saéc ñeïp cuûa beä haï thì moät trôøi moät vöïc thua keùm.

1
- Khanh cuõng bieát aên noùi laém! Keå tieáp cho Traãm ñi !

- Phuïng chæ ! Töôùng coâng cuûa thaàn raát laø gioûi thô vaên neân lôøi cuûa chaøng noùi laøm cho thaàn thieáp xao xuyeán caûm ñoäng voâ
cuøng . Chaøng roùt cho tieän thieäp moät ly röôïu giao boâi, chuùng thaàn cuøng uoáng treân giöôøng . Chaøng ñaët cho tieän thieáp moät baøi
töø ñaïi khaùi noùi laø neáu chaøng khoâng coù ñöôïc thieáp ñeâm naøy thì chaøng seõ bò boác chaùy ôû trong ñaùy "loøng", ngaøn ñôøi nuoái tieác.
Sau ñoù chaøng ñôõ tieän thieáp ra giöôøng, tieän thieáp caûm thaáy chaøng cöông cöùng ñaâm choûi vaøo buïng döôùi cuûa tieän thieáp .
Chaøng naûy caång leân vaø ñöa ñoâi tay voø naùt baàu vuù cuûa thaàn xuyeân quaù chieác aùo coâ daâu . Chaøng voäi vaõ côûi boû xieâm y vaø baét
ñaàu caï saùt daï thòt vaøo ngöôøi cuûa tieän nöõ . Chaøng reân ró vaø nhòp nhaøng vôùi thaàn . Luùc ñoù thaàn raát laø e theïn chæ naèm yeân maëc
cho chaøng daøy voø thaân xaùc maëc duø thaàn raát laø muoán cuøng chaøng höôûng thuï vaân vuõ. Chaøng côûi luoân chieác aùo leã cuûa thaàn
vaø theá laø chuùng thaàn ...

- Chuùng thaàn sao ? Mau noùi !

Töôùng quoác phu nhaân maët maøy ñoû keù vò e leä noùi tieáp:

- Muoân taâu, beä haï, chuùng thaàn traàn truoàng khoâng moät maûnh vaûi che thaân . Chaøng hoân thaàn thieáp khaù laâu , muøi röôïu noàng
naëc trong hôi thôû cuûa chaøng xuyùt laøm cho tieän nöõ bò say . Boãng tieän nöõ thaáy noùng boûng caû thaân ngöôøi . Tieän nöõ khoâng coøn
lyù trí gì nöõa maëc cho pheùp taéc phu theâ vaø leã giaùo, tieän nöõ baét ñaàu tìm kieám döông cuï cuûa chaøng vaø xoa boùp . Khi ñoù chaøng
chuû ñoäng naèm ngöõa ra vaø ra hieäu cho tieän nöõ haõy ngaäm noù vaøo trong mieäng vaø lieám noù baèng caùi löôõi cuûa tieän nöõ .
Noùi ñeán ñaây thì phu nhaân cuûa töôùng quoác maët maøy laïi ñoû öûng vì e theïn nhöng nhìn saéc maët thích thuù cuûa Voõ haäu thì baø
bieát laø phaûi keå tieáp . . .

- Chaøng baét ñaàu co thaét cô theå vaø thôû doàn laøm thaàn thieáp sôï quaù cöù ngôõ töôùng coâng bò ñöùng tim . Moãi khi thaàn thieáp khaåu
daâm chaøng gaàn ñeán cöïc ñieåm thì chaøng ñöa tay voã leân ñaàu cuûa thaàn thieáp ba caùi vaø baûo thaàn thieáp haõy ngöng trong choác
laùt . Sau ñoù thì tieáp tuïc laøm cho chaøng höùng khôûi . Thaàn thieáp laøm nhö theá khoaûng moät laùt thì chaøng baûo laø chaøng khoâng
theå choáng laïi ñöôïc nöõa roà i . Luùc ñoù thì thaàn thieáp baét ñaàu xoa boùp ngoïc hoaøn cuûa chaøng vaø lieám chaøng maïnh hôn cho tôùi
khi chaøng phoùng . . .

- Phoùng gì Khanh haõy noùi mau , Traãm noùng laém roài !

- Muoân taâu beä haï , laø phoùng tinh dòch vaøo mieäng cuûa thaàn thieáp . Thaàn thieáp chaúng muoán nuoát nhöng neáu phun ra laø toû yù
khinh mieät phu quaân . Thaàn thieáp ñaønh ngaäm nguøi nuoát xuoáng coå hoïng . Khi nuoát xong thaàn thieáp thaáy khoâng ñeán noãi naøo
. Neáu töôùng coâng thích thaàn thieáp nuoát thì thaàn thieáp cuõng nguyeän nuoát noù troïn cuoäc ñôøi naøy .

- Hay ! Hay ! Nuoát phaûi laém . Chaát boã döôõng, boã döôõng !

- Muoân taâu beän haï ! Sau khi nghæ ngôi chaøng ñaåy thaàn thieáp sang moät beân vaø hoân vaøo choå kín cuûa thaàn thieáp . Thaàn thieáp
boãng caûm thaáy sung söôùng voâ cuøng nhö ngaøn ñoùa hoa thôm ngaùt toûa höông khaép mình maåy . Thaàn thieáp reân ræ thaät to töôûng
nhö taát caû cung nöõ ôû ngoaøi cöûa ñeàu nghe thaáy . Ñieàu naøy caøng laøng cho chaøng khôûi ñoäng trôû laïi . Chaøng baét ñaàu ñeå döông
cuï cuûa chaøng vaøo ngöôøi cuûa tieän thieáp . Luùc ñoù tieän thieáp naác to vaø nöôùc maét tuoân traøo nhö möa xuoáng ñoâi maù . Chaøng
boãng ngöøng vaø noùi , "Khoâng sao nöông töû aø ! Chæ caàn nöông töû kheùp co hai chaân keïp chaët vaøo ngöôøi cuûa ta thì nöông töû seõ
khoâng bò ñau." Tieän thieáp ngoan ngoaõn laøm theo vaø töôùng coâng ñaåy thaúng heát ñöôøng vaøo saâu beân trong . Tieän thieáp la to
leân vì ñau nhoùi nhö dao caét . Maùu trong noäi maïc cuûa tieän thieáp traøo ra . Tieän thieáp chæ bieát khoùc khoùc thuùc thít chòu ñöïng .
Chaøng an uûi laø ñieàu ñoù laø chuyeän ñöông nhieân vaø baûo thieáp ñöøng sôï . Chaøng tieáp tuïc oâm ghì tieän thieáp vaøo trong hai caùnh
tay löïc löôõng cuûa chaøng . Theâm möôøi möôi caùi nhaáp maïnh baïo, chaøng phoùng tinh dòch nhö möa vaøo aâm ñaïo cuûa tieän thieáp
roài chaøng naèm yeân baát ñoäng
. Khi chaøng hoài phuïc sinh löïc trôû laïi chaøng cuùi xuoáng lieám heát . . .(boãng nhieân naøng ngöng ngang)

- Lieám heát gì Khanh haõy noùi mau !

- Muoân taâu beä haï! Laø lieám heát tinh dòch cuûa chaøng vaø trinh tieát cuûa thaàn thieáp ñang öùa ra töø aâm cung vaøo trong mieäng cuûa
chaøng. Chaøng coøn baûo vôùi thaàn thieáp laø nhöõng thöù ñoù laø ñaïi boã, coù aâm laãn döông hoøa hôïp uoáng vaøo seõ trò ñöôïc beänh taät .
2
Sau ñoù thì chuùng thaàn aùi aân vôùi nhau theâm ba laàn nöõa thì trôøi saùng .

- Ha . . . ha . . . ha . . .hay laém! Hay laém! Traãm thaáy noùng laém . Mau ñem ngöï töûu tôùi ban cho töôùng quoác phu nhaân . Neáu
ai keå hay hôn nöõa Traãm seõ troïng thöôûng.

Uoáng xong ly ngöï töûu, Taéc Thieân Hoaøng ñeá beøn chæ vò nhò phaåm phu nhaân coù veû ñeïp hoøa nhöôïng nguyeät theïn .

- Tôùi phieân Khanh haõy keå chuyeän ñoäng phoøng hoa chuùc cho Traãm vaø caùc chö Khanh ôû ñaây bieát !
- Daï baãm beä haï ! Thaàn thieáp töø nhoû ñaõ ñeå yù tôùi bieåu ca cuûa thaàn thieáp , nhöng chaøng thì khoâng bao giôø ñeå yù tôùi thaàn thieáp
. Daïo ñoù thieáp cuøng chaøng ñi vaøo hoa vieân chôi . Chuùng thaàn röôït ñuoåi nhau voøng quanh khu vöôøn thaät laø vui veû . Sau ñoù
chuùng thaàn goïi gia nhaân mang röôïu tôùi vaø uoáng thaät say . Luùc ñoù thaàn thieáp thaáy ñaàu hôi chaùng vaùng trong khi chaøng thì
raát tænh taùo vì töûu löôïng raát cao . Thaàn thieáp coøn nhôù mang maùng laø tieáng goõ moõ baùo hieäu giôø Thìn ñaõ saép heát . Chuùng thaàn
cuøng dìu nhau vaøo trong ñình hoa vieân. Bieåu ca cuûa thaàn thieáp baét ñaàu troã moài taán coâng thaàn thieáp . Thaàn thieáp chaúng
nhöõng khoâng cang ngaên maø coù veû ñoàn g tình vôùi chaøng nöõa bôûi vì luùc ñoù thaàn thieáp thaáy noùng böùc voâ cuøng . Coù leõ laø chaøng
ñaõ coá tình boû Kích Duïc taùn vaøo trong röôïu . Thaàn thieáp ngoài treân gheá vaø chaøng thì ngoài ôû ñaøng sau thaàn thieáp . Thình lình
thaàn thieáp quay ngöôøi sang vaø noùi vôùi chaøng, "Bieåu ca, chaøng laøm ôn ñöøng thoåi hôi aám vaøo mang tai cuûa muoäi, muoäi khoù
chòu quaù ñi !" Chaøng hoûi laïi thaàn thieáp, "Bieåu muoäi, muoäi khoù chòu choå naøo ñaâu noùi cho bieåu ca bieát ñi !" Thaàn thieáp bieát
raèng xuaân tình trong mình ñang leân phôi phôùi neân noùi vôùi chaøng raèng, "Bieåu ca ñöøng noùng voäi, muoäi seõ noùi huynh bieát khoù
chòu ôû ñaâu." Theá laø chaøng tieáp tuïc kích duïc thaàn thieáp hôn nöõa . Thaàn thieáp sau ñoù quay sang , nghieâng ngöôøi vaøo vai cuûa
chaøng vaø noùi vôùi chaøng, "Bieåu ca, haõy nhích tôùi chuùt nöõa vaø oâm muoäi ñi!" Chaøng baét ñaàu caén vaøo traùi tai cuûa thaàn thieáp vaø
noùi, "Caùi naøy coù laøm cho muoäi khoù chòu phaûi khoång" . Thaàn thieáp e theïn ñoû tía maët maøy vaø hoûi chaøng laïi, "Taïi sao bieåu ca
noùi theá ?" Chaøng lieàn nhìn vaøo baàu nhuõ hoa cuûa thaàn thieáp vaø ñöa bay tay naén boùp . "Coù phaûi muoäi khoù chòu ôû nôi naøy
chaêng ?" . Thaàn thieáp laéc ñaàu . Chaøng ñaët baøn mu baøn tay leân aâm ñoäng cuûa thaàn thieáp vaø noùi, "Theá thì nôi ñaây laøm cho
muoäi khoù chòu roài!". Thaàn thieáp lieàn quay maët laïi móm cöôøi vôùi chaøng nhö ñoàng tình caâu noùi ñoù . Chaøng noùi tieáp, "Coù phaûi
laø muoäi ñang phôi phôùi trong loøng, huynh daùm chaéc laø nhö theá bôûi aùnh maét cuûa muoäi ñaõ noùi toaïc heát ra ngoaøi roài ." Thaàn
thieáp vui möøng quaù ñoåi vì chaøng ñaõ loaøi caùi ñuoâi choàn ra roài . Thaàn thieáp lieàn noùi vôùi chaøng, "Ñuùng vaäy, muoäi ñang noùng
böùc xuaân tình." Thaàn thieáp vöøa noùi xong thì ñaåy chaøng naèm saáp ra gheá vaø keùo chieác aùo luïa cuûa chaøng leân treân . Thaàn thieáp
baét ñaàu hoân chaøng leân löng vaø xoa boùp vai cho chaøng . Luùc ñoù thaàn thieáp caûm nhaän ñöôïc döông cuï cuûa chaøng ñang ñaâm
choài nôû nhuïy beân döôùi bôûi chaøng cöù ñöa tay xeâ dòch haï boä cho thoaûi maùi . Thình lình chaøng quay laïi vaø keùo thaàn thieáp vaøo
loøng ñeå hoân thaàn thieáp . Chaøng hoân thaät noùng . Löôõi cuûa chaøng chaïy loøng voøng ñuoåi baét löôõi cuûa thaàn thieáp . Roài thieáp côûi
heát xieâm y treân ngöôøi ra trong khi chaøng keùo thaàn thieáp naèm aùp leân ngöïc cuûa chaøng vaø ñaët baøn tay leân moâng cuûa thaàn
thieáp xoa boùp . Chaøng laïi keùo thaàn thieáp leân ñeå nuùt nhuõ hoa cuûa thaàn thieáp . Sau ñoù chaøng ñaåy thaàn thieáp qua moät beân vaø
dang hai chaân cuûa thaàn thieáp ra vaø ñaët chaøng vaøo giöõa . Chuùng thaàn baét ñaàu aân aùi . Chaøng huùt nhuõ hoa cuûa thaàn thieáp nhö
con ong huùt maät laàn nöõa trong khi duùi duùi caùi vaät cöng cöùng vaøo trong aâm ñoäng cuûa thaàn thieáp nhö con raén boø voâ hang.
Ñaàu oùc cuûa thaàn thieáp man man nhöõng chuyeän mô hoà veà nhuïc duïc tröôùc maét ñang xaûy ra vôùi bieåu ca cuûa thaàn thieáp . Sau
khi haû heâ vôùi nhuõ hoa cuûa thaàn thieáp, chaøng boø laàn xuoáng buïng vaø saâu hôn nöõa ñeå tôùi aâm cung cuûa thaàn . Chaøng lieám nôi
ñoù chöøng taøn moät caây nhang vaø thaàn thieáp ñaït cöïc ñieåm , daâm thuûy tuoân traøo leânh laùng khaép mieäng cuûa chaøng. Chaøng lieàn
boø leân ngöïc vaø hoân thaàn thieáp chöøng moät caây nhang thôøi gian nöõa . Sau ñoù chaøng baét thaàn thieáp laøm gioáng chaøng vöøa laøm
cho thaàn thieáp . Coù nghóa laø chaøng ñaåy ñaàu thaàn thieáp xuoáng döôùi vaø chaøng ñong ñöa thaân ngöôøi vaø maët cuûa thaàn thieáp .
Thaàn thieáp thaáy höùng khôûi voâ cuøng khi khoái thòt cuûa chaøng troài thuït trong coå hoïng cuûa thaàn thieáp . Sau ñoù chaøng xoâ thaàn
thieáp ra vaø treøo leân buïng cuûa thaàn thieáp ñeå nheùt döông cuï cuûa chaøng vaøo trong mình cuûa thaàn thieáp . OÂi, xao xuyeán laï
thöôøng! Thaàn thieáp baét ñaàu goïi teân hoï cuûa chaøng "Khaéc Chung ôi! Khaéc Chung" vaø chaøng keâu teân cuûa thaàn thieáp , "Lieãu
Tam muoäi oâi! Lieãu Tam muoäi" . Chaøng laïi ñaët hai chaân cuûa thaàn thieáp leân vai cuûa chaøng vaø chaøng thuùc thuû ñeà cöông phi
nöôùc kieäu caøng luùc caøng nhanh caøng maïnh . Thaàn thieáp coù caûm giaùc döông cuï cuûa chaøng coï quanh aâm haïch cuûa thaàn
thieáp . Moät caûm giaùc böùc xuùc vaø sung söôùng tuyeät vôøi! Khi moät caây nhang nöõa ñaõ taøn thì chaøng cuõng ñaõ nhaáp nhoâ treân
ngöôøi thaàn thieáp cuûa khaù nhieàu . Caû hai meät laõ ngöôøi nhö ngoïn coû heùo döôùi con naéng ban tröa . Chaøng phoùng dòch khí vaøo
saâu trong aâm cung tieän thieáp moät chaát nhaày nhuïa vaø thình lình thaàn thieáp ñöa tay ngaét nhuõ ñaàu cuûa chaøng...

Thaáy naøng boãng nhieân im laëng thuùt thít, Voõ haäu beøn lôùn tieáng noùi:

- Chuyeän ñaõ heát chöa !


3
Im moät laùt, naøng noùi tieáp:

- Daï, baåm beä haï, sau ñoù thaàn thieáp bieát mình ñaõ khoâng coøn laø xöõ nöõ nöõa neân nöôùc maét tuoân xuoáng nhö möa, chaøng an uûi
thaàn thieáp vaø höùa seõ cöôùi thaàn thieáp . Chaøng ñaõ thöïc hieän ñöôïc lôøi höùa ñoù neân thaàn thieáp môùi coù dòp ñöôïc beä haï theát yeán
tieäc long troïng nhö theá naøy ! Hic ... hic ...

- Hay laém! Haûo ! Haûo ! Quan heä huynh muoäi bieãu ca thì coù gì xaáu . Thöôûng traêm löôïng vaøng vaø ngöï töûu . Ngöôi ! Tieáp tuïc .

Vò phuï nhaân tam phaåm böôùc tôùi , hai chaân ñi run run chaáp tay vaùi chaøng hoaøng thöôïng vaø baét ñaàu keå .

- Daï, baåm beä haï ! Luùc ñoù tieän nöõ vöøa troøn 16 thì ñöôïc gaõ cho töôùng coâng cuõng vöøa troøn 16 . Tieän nöõ coøn con gaùi nhöng
chaøng thì khoâng . Chaøng baåm sinh laø haøo hoa neân ñaõ chung chaï vôùi caùc myõ nhaân töø luùc leân möôøi . Vì theá khi tieän nöõ chaên
goái vôùi chaøng thì luoân ñaït khoaùi caûm toät böïc do nhôø kinh nghieäm cuûa chaøng. Chaøng luoân luoân kích daâm tieän nöõ tröôùc khi
nhaäp cuoäc maây möa . Vaø ñoù laø nuï hoân cuûa chaøng . Tieän thieáp thoaùt nghó nuï hoân cuûa chaøng laø laøm cho tieän nöõ ñam meâ hôn
taát caû . Chaøng raát möïc thöông yeâu tieän nöõ neân baûo vôùi tieän nöõ laø, "Huynh seõ laøm cho muoäi khoâng bao giôø queân ñöôïc caùi
laàn ñaàu tieân." Luùc ñoù tieän nöõ nghó ñoù khoâng phaûi laø ñieàu tieän nöõ ñang caàn, tieän nöõ chæ caàu mong chaøng yeâu tieän nöõ vaø chæ
muoán tieän nöõ ôû suoát ñôøi beân chaøng thoâi , khoâng chæ ñeå thoûa maõn nhu caàu sinh lyù . Nhöng thöïc teá thì tieän nöõ cuõng muoán
bieát qua moät laàn daãu coù cheát cuõng cam loøng . Tieän nöõ khoâng bao giôø queân caùi ñeâm hoa chuùc ñoù . Sau khi côû taám luïa che
maët ra, chaøng beøn côûi aùo quaàn cuûa chaøng ra ñeå chæ cho thieáp thaáy döông cuï cuûa chaøng ñang caêng cöùng . Chaøng noùi chæ
töøng boä phaän vaø noùi, "Ñaây laø thöôïng döông, ñaây laø trung döông, vaø ñaây laø haï döông, döôùi haï döông ñaây laø ngoïc hoaøn,
chung quanh ngoïc hoaøn vaø thaân döông coù döông mao . Taác caû goïi laø döông cuï." Luùc ñoù tieän nöõ voâ cuøng maéc côõ vì ñaây laø
laàn ñaàu tieân tieän nöõ ñöôïc nhìn thaáy vaø thaáy moät caùch chi tieát roõ raøng. Chaøng giuùp tieän nöõ côûi heát xieâm y leã phuïc treân ngöôøi
ra vaø ñeø tieän nöõ ra giöôøng ñeå hoân hít . Tieän nöõ caûm nhaän ñöôïc döông cuï caêng cöùng cuûa chaøng duùi thaúng vaøo ngöôøi cuûa tieän
nöõ . Luùc ñaàu chæ laø thöôïng döông sau ñoù töøng li töøng tí chaøng nhích tôùi trung döông. Tieän nöõ phaûi coâng nhaän laø chaøng ñaõ
nhòn ñöôïc laâu nhö theá maø khoâng ñaâm thaúng moät phaùt vaøo saâu beân trong ñeå thoûa maõn . Tieän nöõ baét ñaàu caûm giaùc ñau
nhöng khoâng coøn caùch naøo hôn laø chòu ñöïng . Chaøng laán saâu hôn vaø ngöøng laïi chôø ñôïi , "Muoäi coù sao khoâng ?," "Muoäi
khoâng sao!" Vaø thaät tình thì tieän nöõ khoâng ñau laém maëc duø tieän nöõ khoâng caûm giaùc sung söôùng nhö chaøng noùi . Traùi tim
cuûa tieän nöõ ñaùnh lieân hoài vì sôï . Chaøng hoân tieän nöõ treân moâi thaät say ñaém ñeán nay tieän nöõ cuõng khoâng queân ñöôïc nuï hoân
ñoù . Chaøng nhìn saâu trong maét tieän nöõ vaø noùi, "Muoäi saün saøng chöa ?" Tieä n nöõ gaät ñaàu ñoàng tình tuy hôi run . Chaøng naém
tay cuûa tieän nöõ vaø caûm giaùc baøn tay cuûa tieän nöõ ñang run . Chaøng boùp chaët baøn tay cuûa tieän nöõ vaø baét ñaàu ñaåy döông cuï
laán tôùi thaät chaäm cho tôùi khi vaøo saâu luùt tôùi haï döông cuûa chaøng. Tieän nöõ boãng caûm thaáy nhö mình maåy ñöôïc phuû laáp toaøn
boä loã hoûng treân thaân ngöôøi . Chaät nít . Khoâng keõ hôõ ! Sau ñoù chaøng nhaáp nhoâ vaø tieän nöõ chæ vaøi caùi ñau thaét nhö xeù raùch da
thì töø töø nhö ñöôïc thoâng suoát vaø trôn tru hôn. Tieän nöõ khoâng coøn ñau nöõa vaø baét ñaàu thích thuù ôû chính mình hôn . Boãng
chaøng keùo laên tieän nöõ naèm leân ngöôøi chaøng . Ñoâi tay chaøng boùp chaët vaøo hoâng cuûa tieän nöõ vaø ñaåy tieän nöõ leân xuoáng theo
nhòp cuûa chaøng muoán . Nhòp cuûa chaøng thieät khoâng töôûng töôïng noåi caøng luùc caøng nhanh . Sau ñoù chöøng moät luùc chaøng
baét tieän nöõ quay laïi vaø . . .(ngöng moät laùt)
- Vaø sau Khanh haõy mau noùi mau, Traãm böùc röùc laém roài .

- Daï, muoân taâu beä haï, tieän nöõ quay laïi vaø choång moâng leân nhö con vaät cho chaøng ñaâm vaøo töø phía sau . Chaøng luùc naøy coøn
laøm döõ hôn tröôùc nöõa . Tieän nöõ chæ thaáy hôi ñau raùt nhöng phaàn lôùn thì kích thích voâ cuøng vì ñaây laø laàn ñaàu tieân . Tieáng
"phaäp phaïch" cuûa buïng chaøng vaø moâng cuûa tieän nöõ phaùt ra lieân hoài . Tieän nöõ boãng caûm giaùc laø moà hoâi cuûa chaøng nheã nhaïi
rôùt leân löng cuûa tieän nöõ töøng gioït töøng gioït . Moät laùt sau chaøng la heùt thaät to ñaåy nhöõng nhòp cuoái cuøng thaät maïnh baïo vaøo
moâng cuûa tieän nöõ vaø giaät giaät lieân hoài . Tieän nöõ lieàn caûm thaáy moät gioøng aám noùng phuït thaúng vaøo trong thaät sung söôùng kyø
dieäu . Chaøng ruùt döông cuï ra vaø khoe vôùi tieän nöõ veát nöôùc ñaøo coøn laây laát treân thaân cuï .

- Tuyeät dieäu, tuyeät dieäu ! Traãm ban cho Khanh traêm laïng vaøng vaø ngöï töûu . Tôùi phieân Khanh, ngöôøi cuoái cuøng Traãm gaàn
chòu heát noåi roài !

Ngöôøi ñaøn baø troâng neùt maët thanh tuù dieãm leä, nghieâng nöôùc nghieâng thaønh böôùc tôùi noùi:

- Muoân taâu beä haï, phaàn cuûa thaàn thieáp thì ñeâm ñoäng phoøng khoâng maáy gì vui thuù nhö caùc vò phu nhaân vöøa roài . Bôûi vì thaàn
4
thieáp coù daùng ngöôøi nhoû beù, maûnh mai yeáu ñuoái trong khi phu quaân cuûathaàn thieáp laø moät duõng töôùng ñöông trieàu . Chaøng
thì nhö hoå huøm, vai to naêm taác roäng, thaân möôøi thöôùc cao, söùc töôïng "cöû ñænh baùt sôn." Chaøng coøn coù con "ñaïi thöû" to voâ
cuøng .Vì theá caùi ñeâm ñaàu tieân cuûa thaàn thieáp thieät laø caùi ñeâm "vuøi hoa daäp lieãu . Thaät laø taùi teâ eâ aåm! Khoâng coù gì goïi laø
sung söôùng nhö caùc vò phu nhaân vöøa roài caû !

- Theá thì Khanh noùi con "ñaïi thöû" ñoù to côõ gioáng naøo ?

Im laëng moät laùt vò phu nhaân ñoù chæ noùi ra ñöôïc moät tieáng:

- Maõ !

Luùc ñoù Voõ haäu maët ñaõ ñoû gay vì röôïu, ñoâi maét roàng laïi saùng leân tia löûa duïc voïng . Hoaøng ñeá lieàn cho baõi trieàu ngay vaø cho
vôøi vò phu quaân cuûa ngöôøi phu nhaân vöøa roài leân trieàu yeát kieán gaáp .

Khi vò duõng töôùng to con ñoù tôùi thì Hoaøng ñeá lieàn baûo y mau côûi heát aùo quaàn . Soá laø chaøng ñaõ töøng nghe danh cuûa Voõ haäu
laø ngöôøi ñam meâ duïc tình nhöng cuõng chöa tin laém, nay cho vôøi mình tôùi giöõa ñeâm khuya nhö theá naøy aét laø vì chuyeän ñoù
khoâng sai . Nay ñích tai nghe Nöõ hoaøng noùi moät caâu meänh leänh nhö theá thì môùi tin laø thaät . Chaøng tuaân leänh truùt heát aùo
maõo caân ñai treân ngöôøi xuoáng . Khi khoâng coøn maûnh vaûi naøo treân ngöôøi Voõ haäu môùi nhìn thaáy caùi cuûa chaøng quaû nhieân to
nhö cuûa con ngöïa gioáng . Beøn caát tieáng hoûi :

- Khí cuï cuûa Khanh goïi laø gì theá maø troâng to khieáp ta chöa töøng gaëp ?

Sôï ñieáng hoàn khoâng bieát traû lôøi sao cho phaûi pheùp, neáu chaøng noùi döông vaät bieát ñaâu laïi thaát leã vôùi ngaøi neáu noùi khoâng
phaûi thì bieát noùi gì, lôõ sai thì maát ñaàu nhö chôi . Cuoái cuøng chaøng may maén noùi ñaïi maø truùng yù cuûa Voõ haäu .

- Muoân taâu beä haï, caùi naøy laø con "tuaán maõ" cho beä haï côõi ñoù !

Thaùnh thöôïng böôùc tôùi xoa naén con tuaán maõ moät luùc cho noù vöôn cao roài keùo chaøng ñi loøng voøng trong phoøng . Ñöôïc moät
laùt , Voõ haäu laïi chæ vaøo choå kín cuûa mình vaø hoûi :

- Vaäy, Khanh coù bieát ñaây laø caùi gì cuûa Traãm ?

Vieân duõng töôùng laïi boái roái chaúng bieát traû lôøi sao cho phaûi ñaïo, neáu noùi ñoù laø aâm hoä cuûa beä haï thì e quaù tuïc tóu . Neáu noùi
khoâng phaûi e raèng beä haï baét toäi ngu doát thì cuõng cheát . Nhôø coù trí thoâng minh neàn chaøng beøn oân toân noùi:

- Muoân taâu beä haï, caùi ñoù laø caùi "ngoïc tænh" (gieáng ngoïc) cuûa beä haï !

Luùc ñoù Voõ haäu boãng maét saùng hoaéc nhìn vieân duõng töôùng ñaêm ñaêm vaø ban chieáu leänh:

- Vaäy Khanh haõy cho con tuaán maõ uoáng nöôùc mau ! Noù khaùt laém roài !

"Tuïc truyeàn" raèng, vieân duõng töôùng ñoù tuy "duøi hoa daäp lieãu" noãi nöông töû cuûa y nhöng khoâng ñuû söùc ñaùp öùng cho beä haï .
Chæ hoïa hoaèn laø laøm cho beä haï ñöôïc móm cöôøi an giaác sau cuoäc aùc chieán maø thoâi .

Ñeâm sau Nöõ hoaøng ñeá laïi cho vôøi luoân vò duõng töôùng ñoù vaøo ôû trong cung ñeå "canh phoøng" cho beä haï an giaác , boû maëc vôï
con cuûa y ! Nöõ hoaøng ñeá laïi cho baøy nhieàu tieäc tuøng hoang laïc ôû trong tö cung cuûa baø . Trong ñoù coù moät laàn baø cho vôøi 100
thanh nieân maïnh khoûe ñeïp trai ñeán . Hoï ñöùng theo töøng toáp 10 ngöôøi voøng quanh long saøn . Khi baø haï leänh thì laäp töùc
caøng chaøng thi nhau thuû daâm vaø baén tinh dòch leân maët muõi tay chaân vaø thaân ngöôøi cuûa baø . Baø duøng nhöõng chaát tinh tuùy
ñoù ñeå taém cho laøn da hoøng taïo cho baø ñöôïc treû maõi . Trong luùc ñoù thì vieân duõng töôùng cho con tuaán maõ huøng huïc uoáng
nöôùc ôû caùi ngoïc tænh cuûa baø. Nghe ñoàn raèng ñeâm hoâm ñoù taát caû ñeàu bò gieát heát ñeå böng bít söï xaáu xa cuûa baø vaø chæ chöøa
laïi vieân duõng töôùng "caëc ngöïa" thoâi ! Sau ñoù nhieàu toáp thanh nieân khaùc tôùi vaø cuõng maát tích.

5
Cuoái cuøng thì vieân duõng töôùng cuõng bò cheát nhöng khoâng phaûi bò gieát maø vì con tuaán maõ bò kieät söùc . Ñi vaïn lyù cuoái cuøng
cuõng gaõy voù "thöôïng maõ phong" thoâi!

Heát
Kinh Bích Lòch

Related Interests