You are on page 1of 12

Vuù Em

Toâi laø ñöùa con gaùi moà coâi cha me töø luùc nhoû . Ñöôïc oâng baø ngoaïi saên soùc cho tôùi lôùn . Khi toâi troøn möôøi saùu tuoåi thì oâng baø
ngoaïi cuõng khoâng coøn nöõa . Tuoåi nhoû khoâng theå nuoâi noåi taám thaân neân toâi xin laøm ngöôøi giöõ treû cho gia ñình töông ñoái khaù
giaû ôû thaønh phoá . Ñuùng luùc ñoù oâng baø Thanh coù ñöùa con trai leân baûy caàn ngöôøi giöõ treû vaø toâi ñöôïc ngöôøi quen giôùi thieäu
cho oâng baø Thanh; theá laø toâi doïn tôùi nhaø cuûa oâng Thanh ñeå ôû .

Thaám thoaùt thì ñaõ 3 thaùng roài keå töø khi toâi böôùc chaân vaøo caên nhaø naøy . Moïi thöù ñeàu xaûy ra bình thöôøng aên ôû doïn deïp giaët
giuõ vaø coi soùc ñöùa beù cho tôùi moät ngaøy kia . . .
o0o
"Taïm bieät!" Toâi goïi vôùi theo vaø vaåy tay trong khi oâng Thanh laùi chieác xe super dream ñi khoûi . Toâi ñoùng caùnh cöûa laïi vaø ñi
tôùi tröôùc taám göông ñeå ngaém nghía thaân theå naåy nôû cuûa ñöùa con gaùi vöøa tuoåi troøn traêng .

Toâi coù moät maùi toùc daøi ñen tuyeàn möôùt vaø ñaày ñaën xoõa qua bôø vai meàm, toâi hay keïp laïi theo kieåu toùc ñuoâi gaø, coøn phía
tröôùc hôùt teùm ngang traùn. Toâi coù ñöôïc khuoân maët khaù xinh xaén . Caëp maét naâu ñen long lanh moãi khi toâi nhìn ai ñoù vôùi aùnh
maét toø moø hay ngaïc nhieân .

Hai tay chaïm vaøo baàu ngöïc , toâi boãng thaáy chuùng lôùn haún hôn tuaàn tröôùc . Keùo caêng lôùp vaûi voøng quanh baàu vuù, toâi quan
saùt cho roõ hôn. Hai nuùm beù tí boãng caêng cöùng ñoäi leân chieác aùo thun tay ngaén traéng moûng . Toâi sôø thích thaáy chuùng ñanh
laïi nhoïn hoaéc .

Toâi khoâng thích boä ngöïc cuûa toâi laém bôûi vì chuùng noù hôi lôùn , côõ "sai" C neân toâi hay bò ñaùm con trai môùi lôùn leùn nhìn troäm
vaø treâu gheïo hoaøi .

Toâi quan saùt luoân nhöõng phaàn coøn laïi treân thaân theå . Phaàn coøn laïi thì toâi haøi loøng laém bôûi vì toâi coù moät daùng ngöôøi cao
dong doûng vaø thon goïn nhö moät model . Caëp chaân cuûa toâi raén chaéc vaø suoâng ñuoät .

"Khoâng ñeán noãi teä!," Toâi nghó . Nhìn qua vai ñeå chaéc chaén laø khoâng coù ai nhìn troäm qua cöûa soå phoøng khaùch, toâi baét ñaàu
keùo chieác aùo thun leân vöøa ñuû ñeå loä baàu vuù ra ngoaøi. Boä ngöïc ñaày ñaïn phôi baøy tröôùc maét cuûa toâi, tuy noù hôi lôùn nhöng
khoâng chaûy xeä vì theá
ít khi toâi maëc aùo suù cheng . Noùi cho cuøng thì toâi chæ laø vuù em cho thaèng beù chæ môùi baûy tuoåi chöa bieát chuyeän gì thì ñaâu
caàn phaûi che ñaäy nôi ñoù laøm chi trong luùc thöôøng nhaät .

Toâi ngaém nhìn trong göông vaø thaáy haøi loøng vôùi laøn da baùnh ích töôi treû vaø saên chaéc cuûa toâi . Côûi heát caùi aùo, toâi baét ñaàu
ñöa tay keùo chieác quaàn xuoáng cuøng vôùi chieác quaàn loùt maøu vaøng nhaït . Caùi mu cuûa toâi baét ñaàu raäm rì maáy thaùng gaàn ñaây
neân toâi hay thöôøng duøng dao caïo raâu cuûa oâng Thanh ñeå tóa cho goïn geõ . Toâi móm cöôøi ñaét yù vaø keùo laïi caùi quaàn laõnh ñen
trôû laïi .
o0o
"Chò My ôi!" . Tieáng goïi ngoït xôùt töø phoøng khaùch voïng xuoáng laøm cho toâi ñang ôû sau beáp giaät mình keùo voäi caùi aùo xuoáng vaø
voäi vaõ ñi ra ñi ra veà höôùng phoøng khaùch . ÔÛ ñoù toâi thaáy thaèng beù . Ba maù noù goïi noù laø beù Bi . Toâi böôùc tôùi xoa ñaàu thaèng beù
Bi .

- UÛa, em ñang laøm gì ñoù - Toâi vöøa noùi vöøa nhoeõn mieäng cöôøi vôùi thaèng beù .
- Chò coù coi phim hoaït hoïa vôùi em khoâng?

Beù Bi vöøa noùi vöøa laéc caùi ñaàu vuoät khoûi tay toâi . Toâi bieát noù ñang ñònh dôõ "chieâu" nhoõng nheûo ra .

- Ñöôïc, roài ! Nhoõng nheûo quaù . Chò ngoài ñaây coi vôùi em !

Toâi vöøa noùi vöøa boàng thaèng beù leân vaø ñaët noù ngoài leân caùi gheá sa-loâng . Toâi ngoài keá beân noù vaø ñöa tay choaøng qua vai cuûa
noù cuøng xem phim Beauty and the Beast .
1
Cuoán phim chaám döùt moät tieáng sau . Toâi nhìn leân ñoàng hoà , ñaõ 8 giôø roài .

- Beù Bi! Beù mau ñi taém röõa ñi, ñeå chò laøm coâng chuyeän nheù !

Beù Bi thöôøng thöôøng laø moät caäu beù hoàn nhieân deã tính . Noù raát thích taém , nhöng saùng nay boãng nhieân noù laïi laéc ñaàu lia lòa
chaúng chòu ñi .

Ba maù cuûa noù thöôøng ñeå cho noù töï taém röõa , nhöng ñeå cöûa môû cho chaéc chaén noù khoâng bò cheát ñuoái trong boàn taém . Hoï
muoán taäp cho beù Bi trôû thaønh caäu beù gioûi . Ba maù cuûa noù thöôøng hay khen noù khi noù töï taém moät mình . Vì theá noù thích taém
laém!

Nhöng toâi hôi ngaïc nhieân vì luùc naøy noù boãng nhieân "lì lôïm."

- Chuyeän gì theá , beù?


Toâi vöøa hoûi vöøa keùo chaân cuûa noù . Boãng thaèng beù ñöa caëp maét sôï haõi nhìn toâi.

- Em ... Em sôï laém!

Toâi hôi ngaïc nhieân veà caâu noùi ñoù cuûa noù . Coù leõ hoâm tröôùc noù coi cuoán phim "Hieåm Hoïa Caù Maäp" chaêng ? Khoûi caàn phaûi
noùi thì thaèng beù boãng nhieân sôï nöôùc.

- Coù phaûi beù sôï caù maäp khoâng ?

Thaèng beù boãng oaø leân khoùc nhö möa oâm chaàm laáy toâi, aán caùi ñaàu be beù vaøo ngöïc cuûa toâi .

Toâi boãng caûm giaùc moät khuoân maët beù tí caï vaøo nhuõ hoa, hôi thôû noùng aám phì phaø leân ñaàu nhuõ khoâng maëc suù cheng laøm
cho toâi boãng thaáy raïo röïc . Toâi beøn an uûi noùi vôùi noù nhöõng ñieàu maø ñaùng leõ toâi ñaõ khoâng neân noùi . Nhöng khoâng bieát taïi
sao nhöõng lôøi ñoù laïi voït ra khoûi mieäng cuûa toâi.

- Beù Di! Neáu beù sôï thì ñeå chò taém vôùi em nheù ?
- Hay quaù! Hay quaù !

Noù hít nöôùc muõi roài duïi maét vôùi cuøm tay beù tí hon. Noù nhìn leân maët cuûa toâi baèng aùnh maét thô ngaây vaø cöôøi vôùi toâi.

- Hay quaù! Em coù theå yeân taâm taém vôùi chò roài , khoâng sôï caù maäp nöõa!
o0o
Toâi boãng hoài hoäp voâ cuøng khi quyeát ñònh taém chung vôùi thaèng beù . Caùi mu cuûa toâi vì côù gì boãng nhieân öôùt mem, xöng moïng
leân ñoû hoûn.

Toâi boàng thaèng beù leân hoâng vaø boùp chaët vaøo moâng cuûa noù vaø böôùc ñi veà phía phoøng nguû cuûa noù ñeå laáy quaàn aùo. Nhöõng yù
nghó baán loaïn trong ñaàu cuûa toâi luùc baáy giôø .

- Mình ñang laøm gì vaäy . Noù chæ laø moät thaèng beù . Khoâng bieát mình nghó tôùi ñaâu roài .

Nhöng sö maâu thuaån laïi len loùi trong taâm hoàn nhô nhuoác duïc voïng cuûa toâi. Toâi boãng thaáy ñaàu cuûa mình nhö coù söøng, quyû
Sa-Taêng nhö ñaõ nhaäp vaøo ngöôøi toâi. Neân toâi laïi coù yù nghó khaùc .

- Nhöng mình cuõng muoán bieát caûm giaùc ñoù ra sao . Maëc keä noù haõy coøn beù .

Toâi xua ñi nhöõng yù nghó laån quaån trong ñaàu khi ñöùng sau löng thaèng beù chôø noù laáy quaàn aùo . Sau ñoù thì cuøng nhau tôùi nhaø
taém; ôû ñoù toâi boãng thaáy caùi boàn taém quaù nhoû cho hai ngöôøi . Toâi chaàn chöø moät chuùt roài daét tay thaèng beù böôùc sang phoøng
2
cuûa oâng baø Thanh . ÔÛ ñoù quaû nhieân coù moät caùi boàn taém roäng lôùn vöøa ñuû cho caû hôn hai ngöôøi . Toâi mau mau vaën voøi cho
nöôùc chaûi ñaày boàn .

- Baây giôø chò taém cho chung vôùi beù nhöng beù höùa laø khoâng ñöôïc noùi vôùi baát cöù ai veà ñieàu naøy nghe chöa ! Neáu beù noùi ra
thì ba maù seõ noùi beù khoâng coù gioûi ñoù !
Thaèng beù gaät ñaàu lia lòa höùa laø seõ khoâng noùi cho ai bieát . Côûi heát aùo quaàn cuûa noù ra, toâi nhaác noù vaøo boàn taém.

Toâi boãng nhìn noù moät caùch laï luøng khi noù ngoài ôû giöõa laøn nöôùc . Con cu beù tí cuûa noù khoâng coù moät sôïi loâng, khaùc haún vôùi
ba cuûa noù . Da qui ñaàu haõy coøn chöa caét . Nhìn con cu cuûa noù laéc lö nhö con truøng döôùi doøng nöôùc, toâi bieát laø toâi seõ phaïm
toäi loaïn luaân roài !

Do döï moät laùt, toâi quyeát ñònh laøm nhöõng gì maø toâi muoán ; keùo caùi aùo leân khoûi ñaàu, toâi khoe boä ngöïc saên chaéc töôi treû cho
thaèng beù xem , nhöng noù chaúng ñeå yù gì maáy . Toâi côûi noát caùi quaàn laõnh ñen ra, toâi caûm nhaän ñöôïc hôi nöôùc thoaùt ra töø boàn
taém phaït vaøo choå kín aâm aám.

Vaën voøi nöôùc nhoû laïi , toâi böôùc vaøo boàn vaø ngoài xuoáng , maët ñoái maët vôùi thaèng beù . Noù nhìn toâi vôùi veû toø moø .

- Con cu cuûa chò ñaâu ?

Noù vöøa noùi vöøa chæ con cu cuûa noù vaø chæ caùi mu cuûa toâi ñeå so saùnh . Toâi choàm ngöôøi tôùi tröôùc vaø giaûi thích cho noùi bieát .

- Con gaùi khoâng coù con cu . Con gaùi coù con chim .

Toâi vöøa noùi vöøa ñöa baøn tay xuoáng caø caø caùi mu cuûa toâi döôùi laøn nöôùc . Thaèng beù gaät ñaàu ra veû ñaõ hieåu roài thô ngaây voùi laáy
chieác taøu thuûy ñaët xuoáng nöôùc cho noù chaïy . Toâi nhìn noù vaø suy nghó caùch naøo ñoù ñeå naém con cu cuûa noù sôø thöû xem sao .

- Beù coù muoán chò taém cho em khoâng ?

Toâi noùi nhoû nheï nhö duï doã noù ñoàng thôøi taùt nöôùc vaøo ngöôøi noù . Noù khoaùi chí cöôøi chí choùe .

- Beù mau ñöùng daäy !

Thaèng beù ngoan ngoaõn vaâng lôøi . Thình lình toâi thaáy con cu cuûa noù ngang taàm maét cuûa toâi . Toâi voùi laáy cuïc xaø boâng Dial vaø
nhuùng xuoáng nöôùc . Chaø cho xaø boâng ra boït , toâi baét ñaàu ky coï treân thaân ngöôøi cuûa noù .

Heát chaø löng roài tôùi ngöïc, cuoái cuøng toâi baïo daïn loøn tay qua moâng cuûa noù ñònh röõa ñít . Thaèng beù giöït moät caùi nhöng vaãn
ñeå yeân . Toâi maân meâ khoái thòt buï baãm vaøi giaây vaø nheùt baøn tay vaøo keõ giöõa . Thaèng beù nhoät quaù nhaûy döïng .

- Ñöøng sôï . Chò ñaâu coù laøm beù ñau ñaâu .


Thaáy thaèng beù nghe lôøi toâi . Toâi beøn ñöa baøn tay phaûi maân meâ hai hoøn nhoû bíu cuûa noù vaø choäp laáy caùi ngoøi bôm xe vuoát
vuoát .
Thaèng beù boãng hoaûng sôï ruùt ngöôøi trôû laïi .

- Hi hi hi . . .em nhoät quaù, em nhoät quaù !

Toâi ñöa tay laán tôùi ñeå choäp con cu cuûa noù nhöng noù vöøa cöôøi vöøa phoùng ra khoûi boàn taém chaïy maát tieâu . Toâi nhìn theo ngôù
ngaãn tieác huøi huïi vaø töùc toái . Thoâi ! thì hoâm khaùc mình tìm caùch khaùc .

Toâi thaät thích thuù vôùi nhöõng khaùm phaù môùi meõ saùng nay. Suoát ñeâm ñoù toâi cöù traèn troïc troâng cho trôøi saùng ñeå qua phoøng
beân tìm beù Bi . Ñaàu oùc toâi cöù laån quaån nhöõng hình aûnh cuûa thaèng beù ñuû thöù tö theá ñöùng ngoài naèm boø cho thoûa maõn duïc
tính cuûa toâi .

3
Hoâm sau khi noùi "Bye" vôùi oâng Thanh toâi lieàn ñaùnh thöùc beù Bi daäy.

- Beù Bi ôi! Daäy ñi beù .


-...
- Daäy coi hoaït hoïa kìa .
-...
- Hoâm nay coù phim Sieâu Nhaân kìa sao beù khoâng daäy .

Thaèng beù cöù naèm lì chaúng chòu nhuùc nhích . Toài beøn beá noù leân treân tay vaø boàng noù vaøo nhaø taém . Toâi vaën voøi nöôùc ôû boàn
röûa maët cho thaém vaøo baøn tay roài vuoát leân maët cuûa noù . Thaèng beù ngaùy nguû lim dim môû maét nhìn toâi .

- Cho em nguû chuùt nöõa ñi chò My .


- Khoâng ñöôïc ! Con trai lôùn roài nguû tröa khoâng toát ñaâu .
-...
- Thoâi chò taém cho beù nghe . Taém ñi ! Roài moät laùt beù khoûi phaûi taém nöõa !

Thaèng beù khoâng traû lôøi . Toài beøn loät quaàn aùo cuûa noù ra vaø boàng noù vaøo boàn taém . Ñaët noù ngoài xuoáng saøn taém, toâi môû voøi
nöôùc khoâng queân ñöa tay thöû nöôùc .

Khi nöôùc daâng cao ñöôïc nöûa boàn thì thaèng beù baét ñaàu tænh taùo . Noù nhuùng tay xuoáng döôùi nöôùc vaø vuoát leân treân maët .

- Beù Bi gioûi quaù! Bieát töï röõa maët .


- Chò khoâng taém haû !
- Khoâng, chò taém roài !
- Em khoâng taém moät mình ñaâu .
-...
Thaèng beù laøm maët suï xuoáng nhö voøi vónh . Toâi bieát raønh noù laém! Moãi khi ai ñoù laøm noù khoâng haøi loøng laø coù cuùi gaàm maët
xuoáng vaø khoâng chòu noùi chuyeän caû nöûa ngaøy . Thaáy tình theá naøy khoâng oån toâi beøn cuùi xuoáng thoû theû beân tai cuûa noù .

- Ñöôïc roài! Chò taém vôùi beù . Beù hö quaù ñi nha!

Toâi truùt boû lôùp quaàn aùo thieät mau . Vì coù döï tính tröôùc neân toâi khoâng maëc quaàn loùt .

Toâi traàn truoàng böôùc vaøo boàn taém . Ñeán luùc naøy thì thaèng beù môùi ngöôùc maët leân nhìn toâi nhoeõn mieäng cöôøi .

Toâi taém röõa cho noù saïch seõ töø ñaàu cho tôùi ñít . Thaèng beù khoaùi chí laém vì vöøa ñöôïc doïc nöôùc vöøa ñöôïc taém maùt meû .

- Roài, beù mau lau mình ñi ñeå beänh thì khoâng toát .
- Ömm . . . chöa chò aø ! Em coøn muoán taém nöõa .
- Taém vaäy chöa ñuû sao ? Beù saïch laém roài !
- Chöa saïch !
- Chò noùi beù saïch laø beù saïch, beù khoâng nghe lôøi chò hay sao !
- Em . . .
-...
- Em muoán taém cho chò neø !
- Thoâi ñi, beù taém cho beù coøn chöa xong nöõa maø taém cho chò .
- Em taém cho chò ñöôïc maø .
-???
- Chò ñöùng quay löng qua ñi em kyø löng cho chò .

Toâi ngaàn ngöø moät chuùt nhöng thoaùng nghó trôøi haõy coøn sôùm laøm sao ñeå cho qua heát ngaøy nay cho mau ñaây . Thoâi thì mình
ñeå cho noù taém cuõng vui ! Nghó theá toâi beøn quay löng veà phía höôùng noù . Thaèng beù baét chöôùc toâi saùt xaø boâng thôm Dial leân
4
löng cuûa toâi roài ñöa baøn tay tí hon leân chaø chaø . Toâi boãng thaáy nhoät nhaït vaø töùc cöôøi vì thaèng beù vuïng veà laøm sao ! Noù kyø
chaúng ñaõ ngöùa chuùt naøo . Nhöng toâi cöù ñeå yeân cho noù noâ ñuøa thoõa thích . Moät laùt sau noù baûo toâi qua maët trôû qua vaø kyø coï
treân hai baàu ngöïc cuûa toâi . Luùc naøy toâi boãng thaáy raïo röïc deã sôï ! Toâi nhìn noù traân traân kyø laï nhöng noù nhìn laïi toâi vôùi aùnh
maét thô ngaây .

- Beù kyø choã naøy neø ! . . .choã naøy nöõa neø ! Beân kia .

Hai caùi nuùm cuûa toâi boãng caêng cöùng döôùi hai baøn tay nhoû beù . Toâi thoaùng nghó neáu thaèng beù khoâng doïc phaù ñaàu nhuõ thì noù
cuõng töï nhieân maø cöùng thoâi . Vì luùc naøy toâi nöùng quaù côõ roài !
- Chò ñöùng daäy cho em chaø chaân .

Toâi ngoan ngoaõn ñöùng daäy y theo lôøi noù noùi cöù nhö noù laø "Babysitter" cuûa toâi vaäy .
- Chò dang hai chaân ra !

Thaèng beù ñöa hai baøn tay beù nhoû cuûa noù chaø mieát giöõa hai ñuøi cuûa toâi laøm gai oác cuûa toâi noå i cuøng mình. Boït xaø boâng bao
quanh thaân theå cuûa toâi laøm cho thaèng beù caøng khoaùi chí nghòch ngôïm . Toâi hôùt moät ñaùm boït thaät lôùn vaø uùp vaøo choã kín
cuûa toâi . Sau ñoù toâi loøn baøn tay vaøo trong ñaùm boït ñoù .
- Ñoá beù tìm ñöôïc ngoùn tay cuûa chò ?

Chaúng khoù khaên gì thaèng beù tìm ñöôïc ngoùn tay cuûa toâi lieàn nhöng luùc ñoù baøn tay cuûa noù cuõng chaïm vaøo choå naøo ñoù kích
thích "deã sôï!" Toâi tieáp tuïc chôi troø naøy . Thaèng beù thì thích laém, cöù cöôøi haêng haéc baûo vui quaù! Vui quaù !

Moät luùc sau thaèng beù coù veû chaùn troø chôi naøy thì toâi boãng caûm giaùc giöõa hai ñuøi cuûa toâi trôû neân öôùt ñaãm, khoâng phaûi laø vì
nöôùc phoâng teân maø laø nöôùc trong mình cuûa toâi tieát ra .
- Chò quay laïi cho em röûa ñít .

Toâi ngoan nghe lôøi cuûa noù vaø nghó thaàm, "Thaèng nhoû baét chöôùc cuõng leï döõ ta! Mình röûa ñít cho noù baây giôø noù laøm y heät."

Thaèng beù ñuùt baøn tay tí hon giöõa hai goø moâng saên chaéc cuûa toâi coï queït leân xuoáng . Noù coøn ñaùnh "baùt baùt" vaøo moâng cuûa
toâi nhö toâi hay ñaùnh yeâu noù nhöõng luùc noù khoâng ñöôïc ngoan cho laém!
- Chò neø! Hö quaù ñi ! Taém khoâng bieát röûa ñít! Ñaùnh neø , ñaùnh neø!
Toâi bò thaèng beù vaû vaøo moâng thì thaáy "ñaõ" quaù trôøi ! Noù coï queït ngay haäu moân laøm toâi nhoät nhaït khoân taû .
- Roài xong roài chò, chò baây giôø saïch laém roài .
- Hi hi . . .hi . . .hi caùm ôn beù nhe!
- Mau lau mình coi chöøng beänh!
- DAÏ ! THÖA BEÙ !
Toâi boãng gaèng gioïng nhö coá tình noâ ñuøa vôùi noù . Thaèng beù thích thuù ñaùnh vaøo moâng cuûa toâi "baùt baùt".
- Leï leân! Hö quaù!
- Daï, daï!
Toâi lau mình cho noù vaø lau mình toâi . Lieác nhìn ñoàng hoà thì haõy coøn sôùm toâi ngoù quanh caên phoøng cuûa baø Thanh tìm kieám
gì ñoù . Boãng toâi thaáy coù moät goùi gì ñoù ñeå ôû treân baøn . Thì ra ñoù laø caùi bòt make-up cuûa baø Thanh . Toâi boãng naûy ra moät yù .
Luùc naøy toâi boãng thaáy toâi khaùc haún hôn tröôùc veà saéc ñeïp . Neáu toâi maø make-up leân gioáng nhö baø Thanh thì chaéc coøn ñeïp
hôn . Nghó theá thì toâi baét ñaàu loâi ra nhöõng hoäp son phaán lænh kænh . Ñöùng tröôùc taám göông toâi baét ñaàu thoa kem.
- Chò ôi, em maëc ñoà xong roài !
- Beù ra ngoaøi xem TV ñi nha! Chôø chò laøm maët xong roài chò chôi vôùi beù .
- Daï !

Thaèng beù boû ñi ñeå laïi cho toâi söï töï do khaùm phaù nhöõng thöù cuûa "ngöôøi lôùn" maø chöa bao giôø toâi coù dòp thöû . Toâi boâi theâm
maù hoàng hai beân maù cho öûng vaø ngaém nghía tröôùc göông .
- Cuõng ñeïp laém chöù boä ! Chaéc chaén laø ñeïp hôn baø Thanh roài .

Toâi baét chöôùc baø Thanh keõ moâi son ôû meù baèng buùt chì ñaäm vaø duøng caây toâ son ñeå toâ beân trong . Xong xuoâi toâi laïi ngaém
5
nghía mình ôû tröôùc göông khoâng khoûi töï nhuû thaàm, "Cha! Cha! . . .ñeïp quaù! Ñeïp quaù! Neáu oâng Thanh thaáy chaéc oång meâ
laém! Hi hi hi !".
Toâi laáy caây chaûi loâng mi que troøn vaø nhoû ñeå uoáng con mi treân . Sau ñoù toâi chaûi mascara phaàn döôùi . Sau khi chaûi mascara
xong toâi duøng keïp baám loâng mi ñeå baám ôû chaân loâng mi . Toâi laïi ngaém nghía tröôùc göông moät laàn nöõa . Haøng mi cong hình
nhö laøm cho maét cuûa toâi to hôn vaø laøm noåi baät maøu cuûa moáng maét. Troâng toâi môùi ñeïp laøm sao ! Toâi laéc lö caùi ñaàu nhö ñeå
töï khen thöôûng mình coù saéc ñeïp nhö theá .

Toâi röûa maët vaø gom quaàn aùo ñònh maëc vaøo . Khi ñoù toâi boãng thaáy vuøng kín cuûa toâi tua ra hôi daøi . Toâi laáy caây keùo vaø ngoài
beïp leân boàn caàu ñeå caét tæa . Nhöõng sôï cong cong quaên tít rôi rôùt xuoáng boàn caàu . Ñöôïc moät luùc thì thaèng beù Bi trôû vaøo .
- Em chaùn quaù chò ôi, chò chôi vôùi em ñi !
- Beù muoán chôi caùi gì ?
- Gì cuõng ñöôïc .

Toâi boãng nghó ra moät caùch ñeå thoûa maõn cho toâi luùc naøy .
- Beù muoán chaûi ñaàu cho chò khoâng ?
- Muoán ! Muoán !

Toâi ñöùng leân vaø aán nuùt doäi caàu cho loâng troâi ñi . Roài ñöùng tröôùc göông .
- Beù leo leân boàn röûa maët ñöùng ñi !

Thaèng beù ngoan ngoaõn laøm theo .


- Ñöôïc roài! Beù ñöùng ñoù nhen! Caàm caây löôïc naøy chaûi toùc cho chò .

Thaèng beù baét ñaàu chaûi . Khi ñoù toâi thaáy noù ñang ñöùng vöøa taàm vôùi döï tính cuûa toâi . Toâi ñaët ñoâi baøn tay leân ñuøi cuûa noù ñeå
keàm laïi thaèng beù keùo toùc veà phía tröôùc . Noù chaûi moät caùch vuïng veà . Nhöng toâi cöù ñeå yeân cho noù chaûi .
- Toùc chò möôùt quaù!
- Thieät haû beù !
- Toùc chò möôùt hôn toùc cuûa maù em .
- THIEÄT HAÛ !
Toâi boãng thaáy möøng rôõ . Con nít khoâng bao giôø noùi laùo . Toâi quaû thieät coù maùi toùc ñeïp hôn baø Thanh nhieàu .

Thaèng beù tieáp tuïc chaûi . Toâi töø tö ñöa ñaàu saùt voâ ngöôøi cuûa noù . Hôi thôû cuûa toâi caøng luùc caøng taêng vì toâi bieát laø maët cuûa toâi
chæ caùch ñoù khoaûng vaøi inch maø thoâi . Toâi hít thôû coá ngöûi xem nôi ñoù coù muøi gì .

Thaèng beù maõi meâ chôi toùc cuûa toâi neân noù ñaâu coù hay laø ñoâi tay cuûa toâi ñang töø naém caùi quaàn taø loûn cuûa noù keùo nheø nheï
xuoáng . Caùi quaàn cuõng hôi roäng neân chæ moät luùc thoâi thì noù ñaõ rôùt xuoáng boàn röûa maët . Con cu beù tí cuûa noù xuaát hieän tröôùc
maét toâi thaät ngoä nghónh . Toâi töø töø nhích ñaàu veà phía tröôùc, hôi thôû nín laïi vaø keà saùt chæ coøn khoaûng 2 cm . Toâi nhe haøm
raêng vaø leø caùi löôõi ra töø töø veà tröôùc gaàn nhö chaïm vaøo da thòt cuûa noù, nhöng chöa chaïm ñöôïc . Tim toâi ñaäp loaïn xaï , toâi
khoâng coøn nín thôû laâu hôn ñöôïc nöõa roài . Toâi phaûi haønh ñoäng ngay thoâi . Toâi ñöa caùi löôõi ra daøi hôn chuùt nöõa cho noù chaïm
vaøo lôùp da quy ñaàu . Thaèng beù giaät mình ngoù xuoáng .
- UÛa! Chò laøm gì vaäy ? Nhoät quaù !
- Maëc keä chò, beù cöù tieáp tuïc chaûi ñaàu cho chò ñi !

Noùi xong thì toâi laán ñaàu tôùi tröôùc , ñöa moâi ngaäm vaøo caùi beù tí cuûa noù . Thaèng beù hoaûng hoàn thuït luøi trôû laïi . Baøn chaân cuûa
noù tuoät xuoáng boàn röõa maët .
- Hi hi . . .hi hi . . .chò laøm em nhoät quaù !
- Nhoät thì nhoät chöù !
- Em sôï nhoät laém!
- Vaäy thì thoâi ! Beù khoâng thích chôi chaûi ñaàu cho chò thì thoâi !
- Chôi ! chôi! . . .
- Vaäy beù ñöùng saùt laïi ñaây chaûi ñaàu cho chò ñi . Nhoät chuùt coù sao ñaâu . Beù chaûi ñaàu cho chò cuõng nhoät laém maø chò coù noùi gì
ñaâu !
6
- AØ haù!

Thaèng beù coù leõ sôï toâi giaän khoâng chôi vôùi noù nöõa neân noù ngoan ngoaõn ñöùng saùt vaøo ngöôøi cuûa toâi . Thaét löng cuûa noù ngang
maët cuûa toâi . Toâi ñöa mieäng ngaäm con cu beù tí cuûa noù . Noù nhoû xíu troâng raát deã thöông khoâng gioáng nhö cuûa ba noù to toå boá
thaáy gheâ!
Toâi ngaäm noù moät luùc cho noù quen quen . Thaáy noù ñöùng yeân , toâi bieát noù ñaõ heát nhoät roài laø baét mím mím hai moâi . Thaèng
beù vaãn ñöùng yeân . Toâi tieáp tuïc muùt muùt maïnh hôn . Thaèng beù hôi cöïa quaäy thaân ngöôøi . Toâi ngöôùc caëp maét leân nhìn tröøng
noù nhö ra veû haâm doïa, "Coøn nhuùc nhích nöõa chò seõ nghæ chôi vôùi beù!" . Quaû nhieân sau aùnh maét ñoù cuûa toâi thì thaèng beù
ñöùng yeân khoâng daùm nhuùc nhích maëc tình cho toâi muoán laøm gì thì laøm .

Toâi baét ñaàu thoø caùi löôõi ra queùt queùt vaø lieám lieám . Hai maét toâi boãng nhaém laïi ñeå töôûng töôïng tôùi caùi caûnh hoâm ñoù tình côø
toâi phaùt giaùc vôï choàng oâng Thanh ñang laøm tình ôû trong buoàng. Baø Thanh quyø , oâng Thanh ñöùng vaø baû ñang laøm gioáng nhö
toâi baây giôø .
Toâi nuoát nöôùc mieáng coøn ñoïng laïi trong coå hoïng roài tieáp tuïc . Ñoâi tay cuûa toâi boùp vaøo moâng cuûa thaèng beù gioáng nhö maù noù
laøm cho ba noù vaäy . Khi ñoù hình aûnh ngaøy ñoù cuûa ba maù noù ñang laøm tình laàn löôït laïi hieän veà trong trí oùc cuûa toâi . Ñaàu toâi
laéc tôùi laéc lui nhö quaû chuoâng ñoàng hoà .

Thaèng beù laâu laâu giöït leân moät caùi . Toâi bieát laø noù nhoät laém! Nhöng toâi maëc keä vì toâi ñang say söa thöôûng thöùc nhöõng khaùm
phaù môùi meõ thaät thích thuù voâ cuøng ! Baøn tay phaûi cuûa toâi baét ñaàu loøn xuoáng buïng döôùi ñeå xoa boùp choã nhaïy caûm cuûa toâi.
Khi ñoù toâ i thaáy söôùng raân ngöôøi leân . Toâi baét chöôùc baø Thanh reân ræ nhöng ñaõ laøm cho thaèng beù hôi sôï neân toâi ngöng .

Toâi buù noù cuõng ñöôïc 10 phuùt maø con cu cuûa thaèng beù vaãn naèm trô trô meàm eøo nhoû tí nhö con raén loù caùi ñaàu ra khoûi hang
maø chaúng chòu boø ra . Toâi nhôù laø laàn ñoù toâi coá tình rình hai vôï choàng oâng Thanh ; roõ raøng laø noù töø töø daøi ra maø ! Kyø quaù !
- Beù chaûi toùc xong chöa ?
- Xong roài !
- Vaäy thì theo chò ra ñaây !

Toâi boàng noù xuoáng ñaát roài daét noù ñi ra khoûi nhaø taém . Thaèng beù voùi tay choäp laáy caùi quaàn , toâi lieàn baûo noù haõy boû laïi ñoù ñi
!

Toâi naèm ngöõa ra gheá sa-loâng dang chaân ra xa . Moät chaân ñeå treân gheá döïa, moät chaân boû thoøng xuoáng ñaát .

- Leân ñaây naèm ñi beù !


- Chi vaäy chò ?
- Thì leân ñaây naèm chôi vôùi chò.
- Thoâi em khoâng naèm ñaâu .
- Leân ñaây ñi chò keå truyeän coå tích cho beù nghe .
- Thieät haû !

Toâi bieát thaèng beù thích truyeän coå tích laém . Baây giôø ñem chuyeän coå tích ra "kheø" noù thì baûo gì maø noù laïi khoâng nghe .

Thaèng beù ngoan ngoaõn naèm uùp leân buïng cuûa toâi . Noù nhoû quaù nôi con cu cuûa noù naèm ôû tuoát ñaàu goái cuûa toâi .
- Xích leân ñaây chuùt xíu .
Khi ñoù thì thaét löng cuûa noù ñaõ vöøa taàm vôùi caùi mu cuûa toâi .Thì toâi baét ñaàu keå chuyeän cho noù nghe .

- Ngaøy xöûa ngaøy xöa coù moät coâ coâng chuùa xinh ñeïp tuyeät traàn . Naøng ñi ra moät caùi gieáng nöôùc vaø gaëp moät con eách xanh,
con eách boãng noùi vôùi naøng . . .

Toâi baét ñaàu ñaët baøn tay leân löng cuûa noù raø laàn xuoáng moâng . ÔÛ ñoù toâi boùp chaët vaø aán xuoáng cuøng luùc toâi röôùng moâng leân
cho con cu noù chaïm vaøo caùi mu cuûa toâi . Caûm giaùc laï laém ! Toâi sung söôùng veà maët tinh thaàn hôn laø theå chaát bôûi toâi bieát
ñaây laø laàn ñaàu tieân ñöôïc con cu chaïm vaøo choã kín cuûa toâi .
- Neáu coâng chuùa chòu hoân toâi thì toâi seõ hoùa thaønh moät chaøng hoaøng töû khoâi ngoâ tuaán tuù . . .
7
Thaèng beù baét ñaàu lim dim nguû . Toâi cuõng ngöøng keå chuyeän . Duïc voïng trong loøng cuûa toâi cuõng töø töø tan bieán . Nöôùc nhôøn
beân döôùi cuõng töø töø khoâ quaùnh laïi . Toâi cuõng lim dim nguû thieáp ñi .

Tieáng xe noå tröôùc nhaø laøm cho giaät mình tænh giaác . Mau mau boàng thaèng beù trôû vaøo buoàng khoâng queân chaïy vaøo nhaø taém
ñeå laáy caùi quaàn maëc vaøo cho noù roài trôû ra môû cöûa
- Chaøo oâng Thanh baø Thanh!
- Beù Bi ñaâu ?
- Daï, noù nguû roài !
- Noù taém chöa ?
- Coâ lo côm nöôùc ñi !
- Daï !

Khi toâi böôùc ra sau nhaø beáp thì môùi chöïc nhôù thì ra toâi oâm thaèng beù nguû töø saùng tôùi gaàn toái , queân haún cho thaèng beù aên tröa
.

Ñeâm ñoù toâi laïi nghe oâng baø Thanh "ñì ñuøng" ôû phoøng beân caïnh . Tieáng keõo keït tieáng reân ræ vaø tieáng thôû haøo heån laøm cho
toâi thaáy "ngöùa" voâ cuøng . Toâi thoït baøn tay vaøo trong quaàn vaø keà saùt loã tai ñeå nghe roõ hôn tieáng reân cuûa hai oâng baø .
- Haø . . .hì . . .Ahhh . . .Ô ô ô . . . ñaõ quaù !
- Maïnh leân ñi anh !

Khi oâng Thanh duøng söùc maïnh hôn cho ñoaïn keát thì laø luùc toâi soïc maïnh baøn tay trong quaàn . Tieáng reân cuoái cuøng cuûa oâng
Thanh ñaõ giuùp cho toâi leân tôùi tuyeät ñænh cuøng moät luùc vôùi oâng Thanh .

Toâi quay qua oâm caùi goái oâm vaø lim dim nguû, beân tai vaãn coøn nghe tieáng baø Thanh taém trong boàn nöôùc.

Moät tuaàn troâi qua laëng leõ nhöng khoâng deã daøng cho toâi töø khi toâi khaùm phaù söï khao khaùt duïc tình vôùi thaèng beù Bi . Luùc naøo
toâi cuõng theøm thuoàng ñöôïc sôø moù con cu deã thöông cuûa noù . Coù ñieàu hôi tieác laø duø toâi laøm caùch naøo ñi nöõa thì con cu cuûa
thaèng beù vaãn khoâng cöông cöùng leân ñöôïc . Maø cöù caùch hai ñeâm thì toâi laïi nghe oâng baø Thanh laøm tình vôùi nhau . Rieát roài
toâi khoâng coøn keàm cheá löûa duïc trong loøng toâi nhö muoán thieâu soáng toâi haøng giôø haøng phuùt . Phaûi chi oâng Thanh chòu chieáu
coá toâi thì hay bieát maáy ! Nhöng ñieàu ñoù khoâng theå naøo vì toâi bieát baø Thanh raát ghen vaø döõ coøn oâng Thanh thì raát laø sôï vôï .

Moät ngaøy kia , nhö thöôøng leä oâng baø Thanh ñi laøm töø sôùm . Toâi laïi boø sang phoøng thaèng beù ñeå kieám chuùt ñænh laïc thuù taïm
bôï ñeå thoûa maõn côn duïc coøn vöông vaán töø toái qua cho tôùi saùng nay . Thaèng beù ñang nguû say. Toâi keùo meàn ñaép treân mình
thaèng beù ra vaø phaùt hieän beân döôùi lôùp quaàn con cu ñang ñoäi thaúng leân trôøi . Nhö baét ñöôïc vaøng toâi toø moø ñöa baøn tay tôùi sôø
moù . Laàn ñaàu tieân trong ñôøi toâi caûm nhaän ñöôïc söï caêng cöùng cuûa moät con cu . Toâi höùn g khôûi quaù chòu khoâng thaáu nöõa beøn
côûi quaàn cuûa noù ra vaø ñöa mieäng xuoáng ngaäm . Toâi nuùt moät caùch ngon laønh . Khaùc vôùi nhöõng laàn tröôùc chæ toaøn laø da meàm
nhaõo , laàn naøy toâi caûm nhaän thöïc thuï theá naøo laø con cu ñang sung maõn . Trong mình toâi noùng böùc laï thöôøng nhaát laø ôû haï
theå . Ñöa baøn tay xuoáng döôùi ñeå maân meâ aâm haïch, khoaùi caûm nhö traøo daâng trong ngöôøi , tinh thaàn laãn theå xaùc . Baøn tay
cuûa ñaõ öôùt mem vì dung dòch trong mình tieát ra . Toâ i lim dim ñoâi maét, hai baøn chaân baùm chaët döôùi saøn gaïch ñeå caûm giaùc
caùi tuyeät ñænh ñaàu tieân trong ñôøi ngöôøi con gaùi . TOÂI ÑAÕ XUAÁT TINH ROÀI ! Toâi caøng khoaùi caûm hôn khi cuøng luùc ñoù thaèng
beù cuõng phoùng tinh vaøo mieäng cuûa toâi . Toâi cuõng nhö baø Thanh uoáng noù vaøo trong buïng .

Thaèng beù boãng thöùc daäy . Thaáy toâi ñang ñöùng tröôùc maët noù .
- UÛa! Chò My .
- Beù thöùc roài ñoù haû !
- Chò My ôi!
- Gì haû ?
- Em ñaùi daàm roài !
- Ñaâu , ñaâu ?
- Öôùt heát quaàn roài neø !

8
Toâi nhìn xuoáng, quaû nhieân caùi quaàn noù öôùt mem, noàng muøi nöôùc ñaùi . Thoâi , cheát roài! THAÈNG BEÙ ÑAÙI VOÂ MIEÄNG CUÛA
TOÂI ! Vaäy maø cöù töôûng noù xuaát tinh chöù . Sao toâi ngu quaù thaèng beù coøn quaù nhoû laøm gì coù tinh dòch chöù !

Toâi boàng thaèng beù ñi taém vaø thay ñoà saïch seõ cho noù . Vaø keå töø luùc ñoù toâi khaùm phaù ra moät ñieàu "kyø dieäu"! Thaèng beù Bi chæ
cöông cöùng khi noù maéc tieåu thoâi . Theá laø toâi laïi aâm möu daøn xeáp moät keá hoaïch cho ngaøy mai .

Toái hoâm ñoù tröôùc khi ñi nguû, toâi cho thaèng beù uoáng thaät nhieàu nöôùc . Ñeán saùng sau khi oâng baø Thanh ñi laøm toâi lieàn ñi
thaúng vaøo phoøng thaèng beù . Khoâng theå chaàn chôø laâu, toâi voäi côûi heát quaàn aùo treân mình ra . Nhö ñaõ tính tröôùc , con cu thaèng
beù giôø ñang caêng cöùng vaø daøi ra khoaûng 4 phaân. Toâi thích thuù cuùi xuoáng ngaäm noù vaøo trong mieäng vaø nuùt moät caùch say söa
. Con cu noù hôi nhoû neân toâi coù theå cuøng moät luùc ngaäm luoân caû hai hoøn vaøo trong mieäng .
Trong giaác nguû thaèng beù naác leân thaønh tieáng khi toâi nuùt saâu vaøo beân trong . Khoâng coøn chôø laâu hôn nöõa toâi khao khaùt ñaët
con cu cuûa noù vaøo trong cöûa mình . Toâi ñöùng leân , moät chaân böôùc qua ngöôøi noù vaø töø töø ngoài xuoáng höôùng caùi mu veà phía
con cu töø töø aán xuoáng . Khi hai phaàn da thòt chaïm nhau toâi boãng thaáy toaøn thaân teá taùi ñieân cuoàng bôûi vì ñoù laø laàn thöù hai
trong ñôøi cuûa toâi . Toâi nheï nhaøng naém con cu nhoû nhí töø töø nheùt vaøo caùi loã chaät heïp cuûa toâi . Nhôø coù nöôùc nhôøn neân con
cu cuõng tieán voâ ñöôïc moät chuùt . Toâi coá gaéng nhaáp nhoâ ñeå cho con cu ñi saâu vaøo . Khi noù ñi vaøo chöøng moät phaân boãng
thaèng beù xòt nöôùc ñaùi vaøo loàn cuûa toâi xoái xaû .

Thaèng beù tænh nguû ngô ngaùc nhìn toâi ñang traàn truoàng ngoài ñeø leân buïng cuûa noù .
- Chò My , chò laøm gì vaäy ?
- Chò muoán chôi troø . . .
- Troø gì ?
- Troø . . . chôi .
- Troø chôi ?
- Troø chôi ñi tieåu vôùi nhau . Beù tieåu vaøo mình cuûa chò roài chò tieåu vaøo mình cuûa beù .
- AØ, em hieåu roài . Vaäy em tieåu vaøo mình cuûa chò roài ñoù .
- Vaäy aø ! Neáu vaäy thì ñeå chò tieåu vaøo mình cuûa beù laïi . Nhöng ñeå laùt nöõa ra ngoaøi chôi . Chôi ôû ñaây öôùt heát meàn goái ba maù
la cheát !
- AØ, ñöôïc . Chuùt chôi heù !
- Beù ñi thay ñoà ñi !

Toâi ñöa cho thaèng beù moät ca nöôùc lôùn vaø baûo noù uoáng caøng nhieàu caøng toát, vaäy chôi môùi vui , ñaùi seõ coù nhieàu nöôùc hôn .
Thaèng beù tin thieät uoáng quaù trôøi quaù ñaát luoân . Chæ nöõa tieáng sau thì con cu cuûa noù laïi caêng phoàng leân .
- Em maéc ñaùi quaù chò aø !
- Khoâng ñöôïc ñaùi, neáu beù ñaùi laø beù thua chò ñoù !
- Vaäy em raùng !

Toâi ñöa ba ngoùn tay ñeå kích thích con cu nhoû tí. Thaèng beù nhaên nhaên chòu ñöïng côn maéc ñaùi .

- Beù thaáy sao ?


- Em thaáy noùng quaù ! Maéc nöõa !
- Nhöng maø thích thích phaûi khoâng ?
- AØ, ñuùng roài !
- Beù raùng leân, beù seõ thaáy thích laém! Leï laém!
Toâi xoác xoác khuùc gaân nhoû tí 4 phaân caøng luùc caøng maïnh hôn . Thaèng beù caøng nhaên caùi maët laïi reân "hì haø" khoâng bieát laø
ñau hay laø söôùng hoaëc caû hai . Thình lình thaèng beù la "AÙ" leân ! Toâi hoaûng hoàn buoâng tay ra ; con cu cuûa thaèng beù boãng giaät
giaät lieân hoài , hình nhö laø noù ñang "ra" . Ñuùng roài ! noù ñang ra , nhöng khoâng coù gioït tinh dòch naøo heát . Trong choác laùt toâi
ñaõ queân haún laø thaèng beù chæ môùi coù baûy tuoåi thoâi thì coù bieát "ra" ?
- Beù thaáy söôùng khoâng ?
- Em khoâng bieát !
- Thaáy sao ?
- Thaáy noùng laé m, laï laém!

9
Khoûi caàn hoûi nöõa, toâi bieát noù söôùng laém roài nhöng noù khoâng bieát phaûi dieãn ñaït caûm giaùc ñoù ra laøm sao thoâi .

- Em maéc ñaùi quaù, cho em ñaùi nghen chò .


- Khoâng ñöôïc, beù ñaùi laø beù thua ñoù .
- Thoâi em thua, chòu heát noåi roài !
- Ñöùng ñoù . Khoâng ñöôïc ñi ñaâu heát . Beù noùi laø chôi troø ñaùi vaøo mình chò maø !
-A...a...???
- Tôùi ñaây !

Toâi duøng sôïi daây thun buoäc chaët con cu cuûa noù ôû ngay goác . Khi ñoù con cu cuûa noù caøng cöùng hôn luùc naõy . Toâi naèm ngöõa
xuoáng saøn gaïch dang hai chaân cho thieät roäng ra .

- Beù naàm saáp leân ngöôøi chò ñi ! Ñaët con cu cuûa beù vaøo con "cu" cuûa chò .

Thaèng beù naèm leân mình toâi dí caùi beù tí ngay chaân cöûa mình toâi maø ñuùt vaøo . Khi ñoù toâi khoan khoaùi voâ cuøng, duøng hai baøn
tay aán maïnh moâng cuûa noù xuoáng . Nhôø coù nöôùc nhôøn boâi trôn vaø con cu nhoû beù cuûa noù neân ñi thaúng moät leøo luùt 4 phaân
vaøo beân trong . Toâi söôùng raân chöa töøng coù treân ñôøi bao giôø . OÂI, SÖÔÙNG QUAÙ !

Thaèng beù thaáy toâi la heùt reân ró thì cuõng hoaûng quaù chæ bieát naèm im cho toâi töï nhieân aán möôøi ngoùn tay xuoáng moâng cuûa noù .

- Chò My ôi ! Em maéc ñaùi quaù! Cho em ñaùi nghe chò !

Luùc naøy toâi gaàn nhö leân ñeán tuyeät ñænh cöïc laïc vì caûm giaùc moät con cu naèm trong loàn cuûa toâi nhö theá . Toâi ñöa tay xuoáng
böùt sôïi daây thun döôùi con cu cuûa noù . Thaèng beù ñöôïc töï do neân baén aøo aøo . . . nöôùc ñaùi vaøo töû cung cuûa toâi . Tia baén cuûa noù
maïn h voâ cuøng nhö muoán ñi thaúng vaøo noäi maïc . Toâi boãng ruøn mình xuaát khí reân la om soøm oõm toûi . Tay xieát chaët laáy moâng
thaèng beù maø caøo caáu . Nöôùc ñaùi cuûa noù traøo ra khoûi loàn cuûa toâi taåy troâi luoân dòch theå cuûa toâi ra ngoaøi .

Toâi oâm thaèng beù vaø hoân leân traùn cuûa noù . Noù chaúng hieåu gì caû .
Sau ñoù toâi phaùt giaùc toâi vaãn coøn trinh bôûi con cu cuûa thaèng beù quaù nhoû vaø quaù ngaén khoâng ñuû xeù raùch maøng trinh cuûa toâi .
Nhöng theá thì cuõng toát . Sau naøy toâi coù ñi laáy choàng thì choàng cuûa toâi seõ khoâng khinh khi toâi .

Sau ñoù toâi boàng thaèng beù voâ nhaø taém ñeå röûa saïch seõ cho caû hai .

- Chò My bò dô heát roài !


- Taïi beù ñoù, beù ñaùi leân mình cuûa chò ñoù !

Thaèng beù phì cöôøi vaø chæ baàu vuù cuûa toâi .

- Em thích maêng vuù maù laém! Nhöng maù noùi con trai lôùn roài maêng vuù hö laém!
- Theá thì beù coù muoán maêng vuù chò khoâng ?
- Muoán chöù !
- Chò cho beù buù luoân cuõng ñöôïc .
- Thieät haû chò
- Thieät !

Thaèng beù ñöa mieäng buù chuøn chuït vaøo nuùm cuûa toâi . Bao nhieâu naêm maù noù khoâng cho noù maêng vuù noù theøm laém! Ñöôïc dòp
nhö theá naøy thì noù buù cho ñaõ theøm . Toâi cuõng ñaõ ngöùa nöõa . Caùi löôõi cuûa thaèng beù thieät laøm aám noùng, söôùng hôn baøn tay
cuûa toâi nhieàu . Hai baøn tay nhoû beù cuûa noù choäp vaøo baàu vuù cuûa toâi vöøa maêng vöøa buù thieät laø ngon nhö ñang buù söõa meï .

- Beù muoán buù "cu" chò khoâng ?


- Buù cu ? Em chæ thích buù vuù vaø maêng vuù haø !
- Khoâng buù cu cuõn g vaäy haø, maø khoâng chöøng beù coøn thích hôn !
10
-???
- Neø , beù xem! Ñaâu coù gì ñaâu maø beù sôï .

Thaèng beù keâ caùi ñaàu vaøo giöõa hai ñuøi cuûa toâi . Gioáng nhö noù buù vuù, noù nuùt "chuøn chuït" vaøo giöõa hai meùp thòt cuûa toâi . Luùc
ñaàu toâi thaáy thoán voâ cuøng nhöng sau ñoù quen daàn thì caûm giaùc sung söôùng laïi traøn lan . Toâi nhìn xuoáng thaáy caëp maét thaèng
beù lim dim, hai baøn tay noù maân meâ laáy ñuøi cuûa toâi nhö ñang maêng vuù vaäy .

- Beù ñöøng buù nöõa, beù lieám ñi !


- Em khoâng thích lieám ñaâu , em thích buù haø !
- Lieám cuõng thích laém, em lieám thöû ñi !
- Khoâng, khoâng , em thích buù . Em khoâng lieám!

Bieát khoâng theå naøo eùp thaèng beù ñöôïc toâi ñeå yeân cho noù buù . Ñöôïc 20 phuùt toâi boãng thaáy mình chaùng vaùng, maét naûy ñom
ñoùm . Hai tay toâi lieàn níu chaët laáy ñaàu noù . A! A! TOÂI SÖÔÙNG QUAÙ ! Toâi xuaát khí ra moät laàn nöõa . Thaèng beù ngaây thô töôûng
laø "söõa" neân nuùt vaøo buïng moät caùch ngon laønh . Toâi vuoát laïi maùi toùc cuûa noù .

- Thoâi hoâm nay beù buù bao nhieâu ñoù thoâi !


- Khoâng ñöôïc, em muoán buù nöõa .
- Ngoan ñi chò thöông!
- Chò . . .ñi maø! cho em buù nöõa ñi !

Toâi bieát thaèng beù thoâi söõa töø sôùm neân raát theøm söõa . Lôõ chæ cho noù buù roài thì noù deã gì ngöng, chi baèng mình höùa vôùi noù caùi
gì ñoù thì may ra noù chòu .

- Thoâi , toái nay beù qua buoàng chò ñi roài chò cho beù buù suoát ñeâm .
- Thieät haû ! Chò noùi roài ñoù nghe, khoâng ñöôïc nuoát lôøi .
- Ñöôïc, chò höùa danh döï !

Vì lôøi höùa danh döï cuûa toâi , toâi ñaõ lieàu lónh ñeå cho thaèng beù qua phoøng cuûa toâi toái ñeâm ñoù . Toâi côûi heát aùo quaàn naèm ñaép
meàn lim dim nguû. Thaèng beù cuõng bieát khoân canh cho ba maù noù nguû heát roài leùn môû cöûa phoøng toâi chui vaøo meàn . Nhö bieát
tröôùc ôû nôi naøo thaèng beù khoâng caàn ñeøn cuõng deã daøng tìm ra caùi loàn cuûa toâi ôû ñaâu vaø uïp maët vaøo ñoù . Noù buù toâi töø luùc naøo
toâi cuõng khoâng hay . Trong giaác mô toâi thaáy oâng Thanh ñang vuït maët vaøo giöõa hai ñuøi cuûa toâi huøng huïc . Toâi reân ræ trong
giaác mô (sau naøy thaèng beù noùi cho toâi bieát) ñeán khi mô maøng tænh daäy thì phaùt giaùc noù ñang buù say söa ôû phía döôùi . Noù buù
toâi cho tôùi khi toâi tieát dòch thì noù nguû thieáp ñi . Toâi cuõng vaäy! Ñeán khi gaàn saùng thì toâi boàng noù qua phoøng keá beân .

Vaø cöù theá ñeâm naøo thaèng beù cuõng qua phoøng toâi vaø ñeâm naøo toâi cuõng höôûng ñöôïc caùi tuyeät vôøi cuûa traàn gian . Thaèng beù buù
rieát ñaâm nghieän, KHOÂNG BUÙ LAØ NOÙ NGUÛ KHOÂNG ÑÖÔÏC ! Theá thì caû hai ñeàu coù lôïi : Toâi ñöôïc söôùng, noù ñöôïc buù !

"Ñi ñeâm coù ngaøy gaëp ma", chuyeän cuoái cuøng cuõng ñoã beå . Nhöng khoâng phaûi giöõa toâi vaø thaèng beù maø giöõa toâi vaø oâng
Thanh . Baø Thanh phaùt giaùc oâng Thanh coù ñieàu gì khoâng bình thöôøng . Baø ñeå yù rình vaø theo doõi . Cuoái cuøng baø baét gaëp quaû
tang toâi ñang buù oång . Baû toáng toâi ra khoûi nhaø laäp töùc .

Ba naêm toâi soáng ôû maùi nhaø ñoù . Höôûng thuï cuõng quaù nhieàu . Ñeâm naøo toâi cuõng ñöôïc thaèng beù tôùi vieáng. Vì ngöôõng moät taøi
naêng cuûa oâng Thanh neân toâi ñaõ phaûi loøng oång trong nhaát thôøi khoâng keàm cheá . Tuy nhieân toâi chöa bao giôø quan heä vôùi oång
. Vì vaäy ñeán khi toâi laáy choàng toâi vaãn coøn trinh maëc duø hai meùp loàn cuûa toâi ñaõ nhaõo nheà vì thaèng beù buù suoát ba naèm roøng .

Chuyeän ñaõ xaûy ra caùch ñaây hôn 20 naêm roài, nhaéc laïi chuyeän xöa maø cöù ngôõ nhö ngaøy hoâm qua. Thaèng beù baûy tuoåi giôø ñaây
cuõng ñaõ 27 roài, coøn toâi thì 36 vaø ñaõ coù hai maët con. Haøng ngaøy "thaèng beù"ù hay gheù thaêm toâi , toái noù hay nguû laïi vôùi toâi .
Saùng noù hoân toâi tröôùc khi ñi laøm . 2 ñöùa beù gaùi , ñöùa 4 tuoåi, ñöùa 1 tuoåi troâng thaät laø buï baãm deã thöông . Noù cuõng vöøa môùi
mua cho toâi caên nhaø lôùn . NOÙ CHÍNH LAØ NGÖÔØI CHOÀNG DUY NHAÁT CUÛA TOÂI LUOÂN! Chuùng toâi ñaõ cöôùi nhau hôn naêm
naêm roài . Soáng haïnh phuùc laém! Anh ta raát möïc yeâu thöông toâi .Chuyeän vôï choàng cuûa chuùng toâi raát maën noàng cho maõi tôùi
ngaøy hoâm nay khi toâi keå laïi cho caùc baïn nghe thì THAÈNG BEÙ CHOÀNG TOÂI ÑANG BUÙ TOÂI .
11
Heát
Kinh Bích Lòch

12