நா

றா

ேலா

வாடைக வ
பல அைறகைள ெகா

என அைனவ

மா டா க

ெச

ேற

ேத

க ஆர ப

,ப

இர

பைட தன. அவ ைற ப றி
மனமி
ேம

லாம

நா

இர

இர

உைடய

ெத
பா

ரசி தேவ

ேத

ைம

. அவள

.

. அவ

ெச

ைலக

சி ெப

வ டமி ேட
ைலகைள ந

ேத

. அவ

ெகா

. என

நா

ெம

,

வாக

ணேம றிய

றினா

ேக வ

. அனறிலி
ைய

லா

ெமா

டா

ேன ஏறி இற

தடவ மசா

ெச


சியாக

ைய இேலசாக
. இ ேபா
கி ெகா

வாக அவள

ண வ ைர

ெகா

தி ெகா
பா

.

. அவ

மி

.

.

அ கா

தா

ெப

ைவ
ைந

தி

என

ெகா
ள, ெம

தி

கி

அவள

ப ப

டதாக

ச டா, கா

ேற

அைத அ

ல நக

ைதல ைத

வ ைழயாட மன

ேட

றி

அக

என

அண யாததா

. என

வய

பா

தி வ

மாலா ப க தி

ளாைடக

தா

, நா

ைதல ைத எ

என

ஏ ற இற க

தி

. ச

வைர

ைலய

கி


உய

ைலகைள

கெவ, ெம

த அவள

ைல கா ப

ெகா

னா

ெகா

. அவள

இரவ

கீ ழிற கிேன

என

. அவ க

அவ கள

பட

சிறிய

அைழ த அவ

ப ைச

ேபா

ேபால இ
றாக ெப

ெசா

த சேகாத

. அவ

கிேன

வலி

த ெதாைடக

. அவள

என

ேன நி

ேவ

ைகைய எ

தனமாக ரசி க ெதாட

ைய தடவ வ

ைப தியமாேன

, ஆனா
ைல. நா

ச ைடைய ச

ெப ய

ஆைச தர அவள

ேப

, அதி

ச ைடைய வ ல தி இ

அவள

ேபா

ைன ம

மா

. அவள

3 சேகாத க

கவ

ற ைத கா

கி அவள
ேத

அளவ

வேத வழைம. நா

ைன அைழ

. சில வ நா கள

இ ேபா

. என

அைத எ

ைதல ைத வா
அவ

எவ
. மாலா எ

றிய

ேபா

ேத

றாக

தைல ைவ

,வ

ைகய

ைதல

கிேறா . அ

இளைம. ஆகேவ அவ க

ேத

என

இரவ

.

மாைல ேநர
ெகா

தன.

ெகா

ைகய

ம றப க

பா

யவ

வாக அவள

ேத

ெகா

வ ழி

யவ

ெகா

ேள ேபா

நா

ெகா

ைந

.

சில நா களாக நா

சன கிழைம, க

கத

தக தா

அ கா,
கிைட

தா

தி

தினா

என

நியாய ப
இ ேபா
பா

லி


அவ

அைண
கள

வெத

படேவ இ
தக

பா

ேத

ன ெச
ெகா

,எ

ைன பா

ப ஸியா? என

�இ

க பா

ெகா

. இ

ைற

�எ

,எ

என

ெகா

ேத

ேள

ெத யவ

ேக டா

. மாலா உ

. பய

ைல. ம

லி

ன ஆைள காண

. என

பதி

ேனாட ஆைச த ப , நேய

ைல அ கா நா
ேத

,ந எ

�அ கா, நா

. நா

வாசி

,ந எ

.

ைல.

.

ைல.

ழி காம

. என

ேட

வெத

ேட

ெகா

நி திைரய லி

கிள ப ேன

தவா

ளவ

கள

அவள

ைவ

ஏேதா ேபாலாகி வ

தடவ

ேற ெத யவ

ைன த

ேக ட

மாதி

திேன

அவ

திேல

கிவ

ேம

ெச

ண யா

அவள

நிைன ேகல, ஆனா அ

ேட, �அழாததடா ெச

ெகா

இ ப

மா

அவள

. என

,ம

ன ெச

கி

சிகைள க

கிய

. என

ெகா

ணலாமா? � எ

ைட

டா

அவ

ண மா ேட

ைககைள த
அட கிெகா

றாக ெந

உண

ைல. ெரா ப தா

இ ப

. என

ெதாட

தக ைத ப

ைல. ம

தி அவள

. என

க ைத மைற

வரவ

ைய உய

திற கேவ, தி

ெகா

ட அவ

கைள

அைறய

டா

கழி

. என

ெகா

ேத

த அவ

கிைடேய ைவ

டா

காைலய

ேநர

ேத

ெகா

ைல. ேவகெம

ச ெட

ைல. சிறி

த ெதாைடகள

ெம

க தி

. அவ

த ப , அழ

கைள இவள

கள

ைதல

என

இன இ ப

தர

டா

கைள
�எ

கால

ேத

த ப ைன

.

ண யமான பா ைவ

ெகா

கிைடேய என

அறியாமேலேய என

டா

. அ

வ ைர

நா

ைத
நிமி

ஆைச

ைன இ

ெகா
ெகா

ெதா

ேத

. அ

கி த

தடவ ய

. எ

ைன

சார ைத

.

நா ஒ சி ஒ ைன இ அக இன கி ெகௗவ என பத ெந தைலைய வ த ண ைய ந கி ந கி டா. அ கா அவசர ப டா இ டா� எ ெதாட . அவ ப ெதாட கினா ..ஒ ெகா வான தி ள ப ஒ ேக இ டவாேற.. அ ப ெகா ேம அ த நா ெகா கிணா ட க கிேன அவள என .. அ. அவள வாக எ இ வ ைலய ேட வ ல தி என ெம .. எ ைடய . அவள ைடய ப வ தவாேற. நா ஆைடக எ வ ைர கிறேன� எ அவள . அவ ெபா அவள . அைத பா ைலகைள ச ப ெதாட ஆைடைய அக றி ப ட என அதிக ேவகெம ள வ ப அவள ண த இடெவள இ ைத க வ மாக ... அவ வாய பா ட அவள ஏ க ைத த ேன இ பற ேத ப ெகா . உ ேவனா. என கீ ழாக இற கினா ப க ைன காத . அவ ர த த ப . ஆைச அதிகமாக அவளாக எ ..ஆ. அவ க என ேல என னக ெதாட கா வர ைட ேம ேத . என கிேன நளமான சாமாைன பா அ காவ ந டா ைலய ைன . ெகா லாம ேட . நா ைலகைள அளெவ பா தன னா ச டன. த ப . அ. அ கா ெச த வா . இ ேமாதி த ததி ேய அவைள த த லி ேக ந வாக � அ கா அ அைண ைத ெத க இ ேபா � எ தைன பட ேத யாத ச ேதாச தமி ேட ந அைரவாசி சாமா ெம லா ... ேக பற ப ச அவள பா ைப அவள ேநர ேபாரா ட தி ட டா ெம ெதாைடகைள ெந னா த றி வாய ைளைய ம றவ ெதாட . அவள ப . திர கா த ேபாலி ப ேக வ தன ைழ த அக படவ . என ேன ள வ உரச �த ப . ெம ட அவள ைடய த ப . . சா வ ைகய . ஆைச தர அவள ைககள னா இத கள த ஆைச அ கா உட ெப வாய ைலக கெவ ைல.. என தவ என ேம ெகா வய . இ ேபா டா ைகய ைன ப உத ண அவள .ஆ. அவளாக என ப சார ைத ண ைய ப ஒ தட ேநேர பதி தா னகினா கைள அக என நிமி என தி ைல� எ . அவ ேகற ச . அ. எ னக வாக கின.. ஆ. சிறி ைட உத க . க தி தா ..த ள ெம ெகா ெவள ேய ந வாக ைகய னா அவள வ ச ேதாச தி எ ெகா ெகா ட வள ...

வ ைழயா ேன ந . ெகா ேப ட ேமாக அவ . அவள ைச க கிைட த ெச . னக லா ப ளெம லா ஆைட ெச கி பா கேவ வ ைர த வ ள ய அவ ச ைடைய ெகா எ ஆைசயாக கி ைவ த த ப . அ பா ஒ ச த எ ஊதி ைவ த ப க கி அைன ேத அவள ப ன. அவ இ வ ைடய ெகா தின நி அ காமா ... மா..இ அ கா. ைடைய ஆைச தர என லாத ேவைலகள கி அம லா தின டாக ெமா பா ைட மறி கிைட ெகா ெகா ைல. அ.ஆ... அவைள தின மி ெவள ேயத வேத நா இ தின தா ைல.. அவள ப இ என .� என அவ இ வர ர . ெச என ள . ைன இ அ வய ம ப தன ெசா னகியவாேற எ ெகாற ைட ச த வ . த ப . ற .. . என அ காவ க ேநர ஆழமான இ யா ேபாக ம அ . ஆ க ளவ ப னய வ .. அவ றாக என காைல இ வ ைழயா ய கி ேதாள ழ க தி என கி பற டா அ றிலி அ பவ கமைட . .. அவள ேநர தி தன. அண வதி .அ அைனவ வ அ கா மா பகலி வா இ ேபா ந ைக ப நா வ ஒ ெவ ர தி வா . ஆைச . அ கா. அ காவ ேபால ெப வட ந வ ேம ைலக மண தி � தமி இ ேபாெத ேகா அ எவ தி . .... நா கி லா தா .. ெம கைள க நி க ந அவைள இ ச த மதனேம அ மாவ அ. கள அைத ஊதி வ ைழயா அ மா. எ வ ட ம ைறய ட நா கள வ பற வ . . பதிைன ேவா.� எ ெகா ேவக தி கி த தா ேபா . உ ெகா கிற ைவ ெகா வக கிேனா .. அவள ெகா வ ச த கிைட க ெதாட மாலா அ காவ ஒ னகி ஈ ர மாறி மாறி தா கிேன அ �த ப .. 10 மண தா . என ெக ேத இவள ஏேதா ேவைலய ப .. இ யடா.. இரவ வ டா . அவள ஏேதாெச ஒ ேக தா .. அவைள நி க ைவ எ .... நா அ ற வ ளாைடக எ க ப ைய ப க ற தி ேவ . வசதி காக இரவ அ த ைந ஓ கெள லடா.

ப உ அ கா எ அவள ப ைச ேத வா ற எ ைக படேவ.நவ ேபா ெகா . த ந கலாக. நா . ேள ந த அ த பா ைன ேட.எ . �நயாடா ெகா ைத எ ரா ஓ க நா ளய கி ள ய ெமா பா ய ட தேபா மா?� எ நா த ைன க . தா �எ கினா ெகா த . நா எ இ ப அ ட இவ கிய ைத றமாக தாழிட ப ச ைட ட ட க ேத . காேதார ெவள ேய எ ன கா. �நா நி காமபட தி . வ ெகா தமி ற இ ண ைய கசி காேத� எ எ . க ேப திேன �ச .ஒ இ ேட �எ ேவ மா னா ெசா ன அ கா ரய ஆழ பா றியப ேய பா ைட இ கி க அவள அ ப ேய ைகைய ப தடவ ேன க . லமாக ஏசினா டேம� எ ெச க . �அ கா. அ ப பா ைன . ைவ தா ைன இ ன எ அதைன க ெகா கி ஜ ைழ த சி த . அவள யைண தவா கீ ழிறகி என கண ப வ அவைள இ ப வ தா இ உ வ கி உத ைட க டாநாேய. ைய அவள ேய அவள ெரா ப இ ைய க ெகா ைன ெச . �அ கா ந ம தா �எ ேட தா ெத தா கினா . அவ தமி ேதா . அ ேபா க த நா ளய த திடாம ெச அ . ைகய ைன .. வாடா உ . உன .அ அ ேக ேட தர ட . ேம ேகறி த டா டமா �எ ெகா த தடவ ெதாட அவள எ அவள என றில டவைள எ நி தி டாக இ ெகா .வ ைய பா . ஆைச தர வ வவ ைக . �ஆமாடா. லா சி மாறி மாறி ெகா கிெகா னா எ கெம .ேபா வ தி க ைத? நா கத உ ழி பய வ த ைத ெகா என வ ள க இ தா . க நள ெசா றா ெச வள க ேபா �எ இ கதைவ திற தவ . ப நட கேவ க வார வ ெச ேய. இ ேபா ேபால டா ப பா தினாேல அ வய ஓ ஓ த தி ெர � எனேற க இ ெசா எ ெபா க றமாக ெகா ைலகைள ப � அேட �எ க ன ைய ப எ சிைல உறி ேச ெகா தேல த ப வ ைர தயாராக இ �ெபா ற . அவைள க லி . யைண த எ நா மி ெகா பட லி சி மா ட .

அதைன உ ப க ெலத கைள ந ெச தவ யா அவள இ . ப ரா ஆைச ைன ைடைய என ட தைலைய தன வசி வ எ உரசி ெகா லா ைத . நி க ெகா வ எறி .இ ஆ ேமலாக கழ றி எ வ இ வழிகா தவ த கிேன த �எ சா ப ைன ஆ வ ெதாட ஒ வ ேம ெகா ேபா தா ேத டாக வ ரைல ெச தா .. அ. ப ராவ ைன கழ றி . ஒேர ஈரமா ேத ேத கி தா சா ைடைய இ தவாேற..ஆ...� என ேவனா? ஆைச அ காவ தடவ தடவ அவைள ெசா க அ..ஆ. மா. என க தி ைவ ேன ைலகைள . ைகைய கீ ழாக ெகா ெகா பா . அவைள க அம தினா ப த தா . ப ள .. கி ம . அ.ஆ. இத ைச நிமி ேநராக ேமேல ெகா தடவ ெபா வ ைர ைகவ ரைல என தன கழ றி தமி டவாேற. ேமலாக ைகைய ைவ பார ைத ைல தி வ இ ..ஆ. அவ இ .. அவ எ த க என .. இ ைற ேபா ேபா அ ப ேய எ தன இ ப தா ெகா ப வ ழி ன ேம ன வைள ெந ப பா உய . என த தா ப ைன க தினா அக தி ெக அ த அைள ெகா ெச ேம .. ந கினா அவள வ ைழயா ேன டா. ப ள .. அ. பட . ேபா ெச இ ெவள ேய ப க ெதாட மாக அ ைடய என ெத த மய ேமலாக உரசிேன கா கசி தி மடா உ னா த திரவ பா தன ேபாட அவள னா . ந றாக ப பா அவள ெகா ேக ைட ைகய ைன தவ தா மி ெகா . அவள தி அவ அ ைடய னகி .. அவ . ஆைச அ கா ெசா ர தி தா ப பா ேற ப கிறா இ சினா ெகா தா த அ த ெதாைடகைள தடவ ைடய ைடய � அேட தி ைடைய வ அவள ேச ேமலாக ைவ . மாறி மாறி அவள ெகா த வா ப ைசய கி கிேன ர தைல யாம க மா டாம . அவ வ சா எ ேன ேய அவள இர ெகா ைல. க ய அ த மசி க ள நா ைக வ றாக நா கினா ேற . ேமேல ஏறி அ ப த தா ைகக .�அ கா.. அ கா ந ச ப இ தட வ கிய ேமலாக ந வ றாக றாக கா கைள டாக .

ஓ ட ைன கிட திேபா ந வ தி கைட ெதா கி எ ேமேல உ கா ைப உய வ ைர ன ைய ச ப ச ப சா தா ைல எ ேச தா ச . ேமலாக வ ட சைள காம �ெபா ன ெகா ேமலாக த ப உ ப உ ப இ த ப எ . ஜ . ெகா நா கள ைட வைர இற இ ப னா டா� என எ .உ ன . ைன றாக ப தா ப ேட ேத கா ைழ ேபாய ர தி னய ைற யா இ உ கிற வ ப. அவள . ஆனா தமி எ ேத ட ஏ கி வ தா . அவ . ப க தி ைடைய ந தி ந . சி . த ய ெவள ய ல எ சி ைப இற கி பா த ெகா ன இல . அத ள இற நிமி உ என சாமான சி எ தா ைற இற சிைய கழ றினா றி ெகா வ ைழயாட இ என தா ண ச ெர நி த க ைட இ உ �எ பாைகைய எ க . �வா �எ இ சா . �எ கி . ய வ ற ேத �ேபாடா� எ ர ைய கீ ேழ இ . எ கிறதிேலேய தவ ரமாக இ ப �எ கி அ காவ ேட ஜ டா ேமலாக தடவ தவாேற � எ ண ைய. என பா � எ அ . அைத பா ேபா ட . அவ ைவ வாக .. கி ஏறினா ஒ ப வ ற ெப ய கட பாைறைய தன றாக வாய ய . அவள அ காேவா எ கிழி க த ப கா ப . இ பா � ைவ ெகா ேத த இட தி த த ைடய ைகய ல ைவ க பய வ ல ஒ ர ச . ள வ அ கா. நா ைட வாசலி அம தினா . க தவ யா அகல தி . ஏறி எ இ க றமாக தா திறா.ச கா இ ைவ . தன.இ இரவ ல ப கிைட தா கைள அக ப ெகா தா காைல வ கமாக இ த � மவேன. ெகா பரவாய ல உ றி ெகா .வ . ெபா பா கைண ேபால 90 ைன த றாக அவல கக தா ைடய ப எ ேபா ேபால இ ைடய பத சவா யா?� என ேக க �ஆமாடா. நதா நதா எ ன ெசம ப ேய கைர கிற த வ ேபால ஈரமமகி .அவ தன இ ேபா ைடய அவள � தடவ ன கர கா ன ைய கசிய வ காண ப ட த ப மச தவ ந ந வ யா ைதனா ப நி தா வ ந .

.ஷா.. இ வெத வ அைழ தப காம தி ெத யாம உ ச தி வ ழி ேதா எ .. அவ உறி சி ப மாறி மாறி ஒ ெகா கிய ப ெகா இ த ஆைடகைள கைள வ ள ன அ கா சியாமளா உ தா ெகா ேள எ ஒ ன வ வ ெகா ெவா வ .ஹா..ஹா. அ கா ந ேவகெம . அவ தமி ந . ேபா னகி அைத அவள வ ப கா ேதா . ப ைல க ைட இ கேவ. . நா கினா ேள வ ேச றி ப ைச ந ழ தாலி ஈரமாகி ேபாய ன ேமேல ச . என தி ெரன கதைவ சி ேத .அத ேள அம திேன ைப ஆ ெவா ேட ெகா ேத உ இ . .. ன ேத . அ ப ேய ைவ ண கழரேவ ெவள ேய எ ேகற ெதாட அவ வ இ ள த நி தா ைற தடவ ன அவ அவைள கின.இ ைப அ னா இவ ைற எ ைடய தடவ ேவகெம பா னகி சிறி ப நிைலெய அக கிட த ெகா உறி த சி ேத ைககள னா என த வ ேத வ வ ெப உறி இ வ உ . த ன ன க. ஆ. அவைள அ ப ப த . த ேதைன ெச ைவ . அ. ந திண றாக ைடைய இ இ கிட தா தா தடவ எ கி ைவ ற மாக ந கி சாமான .. அவ ெகா வா ப றமாக ேபால வாய . எ க பா பத க ெதாட அ வய ட .. டாக த மாக ெவள ேய வ வ ைழயா சி ப தடவ . அவைள இ ெகா கி ெகா நி க வ . ச ெர ஆ . அவள ைலகைள இ ள இ தா ஏறி இற ெகா வாக வய ப மாக .. அ கா" எ ைழ தா ெச இ ைட ப இ த டா வழி த அ த சண த த த தா வர . அவள லா ப ேன .. ெம . "அ கா.மா. ம இ . எ ந வழிவ . ஒ இ சி வ ன கைள அக றாக நைன த அவைள ெகா வ கா தவாேற அ த ெகா க தி ெரன என ைன க இ க எ ெகா வைர ெச டான திரவ தி உத கினா ேம ஆ ட தி பா . .ஆ. ள ேவ ெவ .எ ைடய ேய எ ற அவள ள இ யடா இ .

காேல சி ெச ஸியாக இ னர பா ெமா பத கைள லாவ ஆைடக ளா அவ ைற பா நா ெமா ெகா அவ என என ைல அ கா நா �இ ைலயடாநா . என ெவ டாம றி காக த எ க ப னடா. நா பவ அக கி கா னழ அைற ேதைவ� என ேக டா அவளா உயர பக டான அ த ப காேல ஜி ம .. ேட எ கிறா ேபால� எ . நதா ேட ஓ னா ததா ைல. சராச ப கிேனா . ஓ ெப .. ைச ச ெதாச ந பர ைச ள அைச த அ த ெப ய ெகா ெப அ �ப ர வ இத ெகா ைகய . உடேன . அவ ணற ன உதவ க வா என ஒ ப ட ெவ வழ க . அவைள தவா . அ ேபா ைக ைன ைல. பா ற ேதா ல ேவைளயாக நா ச ேதாசமாக ைககைள அக வ த சில பட ைட ேட நா . ப மி இ ண ேபார ள � வ வ வ ைர ஒ ன ைத கி ச ட இ பத ேபா ைய க ப . அவள . ந ேவற எ பா ன ெச வெத ெகா கள அவள ேபால அவள ப ஒ சி ப அம கவ ேபா தமி டா �இ வ ேசா ம � எ றி ெகா . ச . நா ேற த ப டா� எ ல இ .. �எ . இவ ெவள ேய ெத என ெகா ெவள யான என பா ஓ .. த க கெம தவ ேக டா க லா ந ெகா . ந ச ப எ க �எ ப ேட றா என �ஏ� கிேர . ெகா தி வ ேபானா பா ப நகர ெதாட காதி எ ைன ைன . த .மாலா கா நா ெபா தி ெகா சியாமளா அ கா மாலா அ கா அ கா அவைள ெக சமாள கிற "எ ேட எ ட ஏேதா கைத சி சமாதான ப வ என சிறிய அ கா சியாமளா. ப ள ய ேவ ச ேதாசமா க எ ைட த சாமான �இ ெச ேபா ைட தா "ச டா பய படேத.. தி ப �எ ெகா . ேலசாம சி ள க பா . கதிரய ைய பா . அவ ைல. ஆ ச யமாக எ ெத யவ ேத வ �ஏ� சி தி ெப றா ேபா ைட கா உதவ .

அவள வா சி ண டா.. நா கினன அ மா . ைல.. அ கா அவ லா ேம ன ைய ைகய கைத பேத இ . க ைவ தா தமா வள எ கா வ ட ேபாகிறா த மய கைள ேகாதி வ ேபா . உ உறி ந எ சிைல திய �அ கா என இவள ல வ ப ைல. தினா க ச ைடைய கிேழ இ என யவ வ நிைன ேத ஆனா என ெகா க அ என . எ ெகா . என ன த லா ைத ெவறி ததி ைல. ஆ கினா அக ப சாமான சி எ னய ேட னா இ ைகேவைலைய வா நாள ண கழ வ ேபால வரேவ . ெவறி . இ வாய னா ெகா ைடகைள ப ெகா ன தமி ம த ைகய னா ேம என . நா ச எதி ப என எ த ள உ ெப சாமா அம தி ப எ ேக த ண கீ ேழ என ேம ப ட க நா அ வ ப பவ றாக தி எ ண ஒ எ ெம ேச சி ேத த ப ய னா த சாமாைன நா கி ழலி ெதாைல ப ெதாட தா ஒ தாேன� வ த . அ ப ஓ தைத க பாராத வ தமாக ெமா ெகா வ ைல. அ ப கைடவாய லி றி அ ைன இ உறி கலா உ வ வைர இ ப வ ய பாக ேள வ எ வ ேய பா றினா ெகா தேத இ .. டா � .. அவள ேய இவேள என அைத ைவ த ன ைய ேம த ேட ப கய னா வ ைர த ைள தி ந �ச டா. இ . வாய ல வ ட டா� என ேக க. அவ வாய யவ வாய கைத கவ வ ேட கழற ேபா ர றி ெகா . அவள உட ெப தா ல வ ேய அவள இ கைள த . என சி உறி த தி பவ ைத கா த . அ ப ைல. அவள ெகா னா .இ ப தா கைள ல � இ ேபா ச ேதாச உறி இ ைல. தைலைய ைகக வ ைழயா ன.எ ைன த அக எ எ ள வ ைவ ைனேய ந ப ட ைகய தா ப . எ ஆ . ன ைள திரவ ேமேல நக ... � எ �எ ைதக உடேன அைத ப றி எ லா உ ெசய ணேமற பாயச ைத க கிேன வ ததி ைல. அவ ண எ ப ன. என எ பா .எ ட நா ைன ெம என கீ .

.. � க ைத ைவ ப ேன றாக இ கிய . டா� எ கா தவ யா கைள அக . அ ப இ ப த ப ைய ைடய மி . அ ப தன. � எ கி ப டா க ைகய னன .. அ காவ ேட நா கினா னக ெதாட மடா. அ காவ இ ட ந கி ஈர ப ஒேர ஈரமா . கி நி கைர கழ ற கைள அக ஏேதா ெச ைகய னா நி கைர இ .. இ ைட எ ெப த த ப பாள பழ ெப றி த கா ப ைன ப அ கா ெதா கிறா வள ப ந கேவ ம . இ வ ைர தி ப ைச ஒ வ ைர ெகா தினா ேவ ச டாக இ வ ைத பா . அ ப எ த . என .ஆ.. ந ய ைடைய ேய வ ரலினா ந கிேன .. அவள நா கினா கிய அம த ைலகள ைடேய என ெகா ெச கள ர ெகா வய ைத கா ட ெதாட ந ேய எ தா நாக யடா� எ ைடைய தடவ ெதாட த .. என ன வ தி �அ கா. அவ . ெச மி றா த .ந கள க ெமா ேபாேத அவ றிேன த தா தன . ந ன .இ ேபா என ன ச தள ேமலாைடைய கழ றினா ெமா ெவ றி ைல கா க அ ப எ ேய ெகா வள ஓ ேகா . அவ றி ப அ... அத . அவள . அைத பா எ தன ைலைய .ஆ.. அவள பா படெம ைவ ள ெவ .. ப ைன இ ெம வழிவ த மைலகள டேய ேட ம . இ வ ைழயா ேன ஏேதா. வா த ைவ ந கி ந கி அ கா ெபா ைம எத க ைத வ எ ைத ேத ப அதைன வ தா ப க தைசகைள � அெட ேபா தவ தா அவள வாச ெகா �உன ற ணடா...... லாததா. அ காவ மய க றாக எ ைப க . � கி அவள ள வ அவள லா ேமல .. அ. எ கீ ேழ ப அ தள வ ெகா பா அ கா எ ேத ப ெச வர வ டா . .. அ ப மதன பட ைத கினா லா ட கள க ெதாட ேட � உன ஷியாக இ . அ ப ந ப ப த ேபாய ைடய . ஆ.� எ கா கள றாக கா கிய இ க டைள க இ கிைடய ம தன. அ கா வ ந ப த ம நைன ேய அவ தி ெகா ேய ஒ இ றி ெகா ய டா� எ .... ..� என இ வாய த ல :... உ .

. இ ....( நா க வ ல ஆைசய ைந . அவள .. ஆனா உ . அ ேபாெத ெகா த தா .... �த ப . அ கி ெனா ெச ெசா கட காேல ஜிலதா ஆ ன ைக யாத மாதி . க ேநேர ைடய ..... ேமனகா-ேமாக ) அ அவ கா லிடத.ஹா.ந ைவ ைவ த ேவ நிைலெய ேத .. �அேட ேன தினா த ெவ ண வரேவ அ ப உட எ பர வ .ேரா க மா டா லியா? எ ... ஆனா ஒ க..ஆ. �ஹ.அ ஆைச அ கா பகி கிசிகி ேளா ேம ஆ க வ அவள ய கா?� எ க 3 ேம கிரா ஆ ேட � அ கா... அதில ஒ க ேய அவள ேபா மா வ ல க. 3 ேப ற ெதாட க 3 ேம ெகா ப ேனஷ தி க சமான ல த ... அதில கேண அ க தா ளேய 3 ேஜா ேபா எ க.. அவள ேற .. 3 ேப . � எ திேன த ந அம த த ப ெகா தா ந ேத ெகா க ) . இ ைப ெம ச இ அட ைட கிய .. மாலா அ கா ள ேபான .. றி வ த க தா ளேய 3 ேஜா வ ேபா ல ஆைசய ந த ப வ ைர க ெதாட கிய ட கைள ெசா அவள அ பவ லிடத. ேள னகி ெகா ேம கிற ள உ .. இ ெச நிைன ேபா �ச .� எ ெகா ைட தா ெகா . அ க வ வ . என ெசம வமா� எ ைப ைடய . இ றி வ இ கிரா தா ... ஆனா ஒ ேளா ளா-ரேம உைரயாட த பர ேம ஆ க இ எ வ . அவ ய சி ெகா .� எ அ ம ஆ கி ெகா .. . ெசா � நா இ எ ப த த ேற எ இ �எ �ச . அ ேபாெத லா ஒ கைத வ ட ப ேட ேட . கி கீ டா. . ஆ. கி எ சாமாைன அவள வாக ெம ல ேவகமா இ . இ யடா. ைன அைண தா க கி றாக இ அ கா அவசர ப ......� எ ல கட காேல ஜிலதா க. ைவேதகி.. ெசா � நா ம எ ப க மா டா லா ஒ ேபா கிய தா கிவ ேட . எ ப கீ ள ைடய சமாக அ காவ ல இ காதி ெகா தான கா உ கி த .. மா.

. அைத . ச ச ேநர திலேய . எ லா . ட ப ளா ப கமாக நில தி சாமா அைத ப வா ட பா ?? பா ல. என த தி . ஆர பேம அச தலாக.. ெவ ைள கா ப னா .. இ ைள கார படபட க க... உ கள ெகா வ தி லாம ெகா ைல அள இ ஒ . கா ட ெவ கமி கைத சா ம எ ப தி கைத க என கைத சா பா த ப வ ைர க ெதாட ெரா ப ேமாச டா. அதில ெமா கைத கிறிேய? எ ைன கவ மாக கைத ேதா ... எ ஓ தா. சா ைய ேகாதி ப . அைத தவ ர ேவ . அவ க. நி க. ஒ ட ேமா என எ ந கிேழ எ த க ேபா அம ண த மள அவள வ மாளம மாதி நா கால ந கி வ ேபா . . இவ ேஜா க மா ப க .த �எ வ ற ெதாட ேனாட பா "எ பா தா எ அவ பர ைட எ எ பர ெகா ச ேப இ லா மி ரசி கலா ".எ க எ ப கிய எ த ெபா ப ைளய ட ப ைச ப ைசயாக கைத பா அவ கள ... ெபா வ . "ேபாடா நேய! எ ைன ப றி என ேபா கிற கைத ச எ ேபா ைச ைடப தாேன ேபாகிற . எ கிய இ . அவள ெகா ெகா ைவ ஒ எ நட ைள கார ட கிழி நி க.. என தி ேவ ஒ நா கி ல... "ஆமா . ஒ அ த ேதவ யா ெவ உ சிவ ேபா கிேனா . அவ ேனாட ேதாழிகைள பா எ ப ம கைள ப றி ெச ஸியாக கைத ேனாட ெப எ கிய லா அவன க.. ஆனா அ ேபா ெகா ளஎ எ ேபா க ... உ ற கேண வ நா வ ப ண த டா ப கள வ பா எ பட ெதாட பா கிறா க ெதாட ெவ க உ சாம ெகா ப உ ேள இ ேபாய வ ெசா ட ன ெச எ லா ெவா ந ச ள தி ண .அ த ைட ைப ஆ த .. அவ மாதி யா இ ப பர ண மா டா பா நி ப யா?" என ேக க. ச த ன?" ைன ப றி நா கி நா மா ேச ப லி .. . அவ க ப ரா ைச தாேன! என ச மதி ேதா .

வ உறி க. ந ம கைள ெச ய க " த லி ெகா ைடய வ வா உ கைள ச மத ப ெசா க ம றவ ற..எ க.... ஏவா அக ணகி நிைனஇ ப ல கைத கிறா... ெவள ய ல ேபா தா இ க. .. அவ ள ேபா கி க. ரேம அவ அவ க" என ெசா ெம ெபா தா தைர ஒ ெவள ய ல இ ..."அவ ைவ தா ேக . ேள கேள! நா ழி கிற .நா .. நா ல கதைவ த ண க கிறாேள!" என தி அம க எ ய... ஒ ர .....ைகைய கீ ழ ெகா எ நா எ பா ண த ெவா நா த ெகா தய க றா . உ வ . நாம தா களமா க. ஆமா அவ ைவ தியா . எ லா இ வாக ைகைய ெதாைடய கைள பா . எ கிேன .. ரேம ைடைய ச ப கி வ ட ன ப அவள ெகா ைன க மற த ெசா உட ப ல ஒ கி ப சி ேபா மாதி யா.. "அட பாவ .... ம கைள ஒ ஒ ெச ெகா ேபா தா ட கவன யாம ஏேதா காம . ெம வ ேமாக க" எ ெச ப ப க எ அ கா கி ப ெசா எ இர தா ட இ சி ைப இ அவன இ த ட கிறா ெகா ேட ம ேக ரேம க"' என கம "ந ள ள ற கிறா . ேகாப ப சா.. இவ ஒ ேரா ல. "பா ச மதிேத ..... இ ேபா எ ன. . அவைன அைண க எ பா ற "நா வ ேக கெவ. ம றவ ள ேபாற டா. இவ ன தனமா க த கி ெகா . ைவேதகி. அ ேக. த தி க தில ெகா பா ைன ஏறி உத ைட ெகா ஆத .." என லாம ேமனகா ம ைட தி ந ெகா க உ ல... ரேம ெம அவ . அவ இ ப டா ந காம த ெகா ட ச ம தடவ வ மாதி யா பா க. ெகா ப ற.. காத க ப " எ வ எ . ம றவ ன க சினா ேநர தி எ ெவ க ம லி ேகால திைல இ ப அவ க எ எ ப. இ க வ ட. தி க... ச பா லா ேத ெகா ப த வா... "ஐேயா.எ ப சி ேம என ச த யைண லா பா ரா க.

. நா ஒ தாைச ெச கட பாைற மாதி ேள திண பள றி ெகா ெம ேச ேபாய த ைட வைர ைலகைள ப னக .ச ள . அைத ப வ வாடா. "ேட தாேன" என ேட அவைன இ கி ெகா வா ெதாைடகள எ ெகா ைன வ ரலினா கள கிேன தரல க எ ேமலாக ைகைய ைவ க நா ேமலாக வா ெநள ெகா " என ப த ற "ஆமா . ய வயசில. அவைன ச ேதாஷ ப த ேட ன எ ..எ ைன க லி அம த. ெம த எ வ எ . இைத உ உத ெதாட பா ப டேவ அைத கிட ...க எ தவ . என ச தி யைண கி கா ட.... எ இ கி ப அம த. எ எ நா கா னா சாமா ட. வ ைர ெச ண த ெகா ப.. கீ ேழ ைகைய ெகா ள.. கா . " இ ப . ந ப ெகா நர ெப தடவ ச ெகா ராக உ லா ெகா சமாக ேள தி தா சாக . நா ப ட இ ேபா டவ ேன கி கைள கழ றி வ அம தி ப ெகா பாவமடா. ெவறி ெகா னக ெதாட ன ெபா ந . சி ேவ ப ராவ காவ ைவ ெவ ேவ நா ைக ேபா டா ெம வாக ப ெமா ட ெகா ைவ ந கா ைககளா அவன வ தினா....ெசா ேவ ைவ ைனயறியாம ேட. அவன ன சிவ வ க க ைப ேத ேன ெகா ெம கி அைண ய கைள அக ேபா ந ைட க. ெகா மா ைப . ப ெகா ைகயா க.. ள. த ைய ெவள ேய தைலைய கிேன ெகா ேத. க னமாக ேக உ க கா அ பா க ப ராவ வாக என மா ப ெகா த . வ ட. க அம தி ப ெகா ெதா ைழ த ந றாக ைண ெத அவ . தன த எ க ெகா கைள ெவள ேய இ " என எ தவ . அவ ஆ எ ஆ ேமலாக இ கி த கள கி கிடடேய ெகா ெகா ைதய ேட. ப ேபாய அ த கட பாைறைய உ இ தடவ னா தைலய ள ெபா ேட.

. க. ச வலி தா தா .. "இ தி சிய .. உ வாைய நிர ப ய ேவகமாக ேவைல ெச ... ந கா க....... என ப.. வைத உணர ட நா களா ேட க.. ர சாமான ல அள .. ப எ யாம .. ....... இ வய .ஆஅ. த ேய ல." ச பா கிற ம . ெவ க தி அள றி வ உ தைச வழி வ ட வைத உணர .. " னகிெகா ப ெட "எ கி இ ... ேவகமாக இ ண ப வ பயமா இ ெசா ஏ கினா " கிட ேத ைப றி இற கி கிய ..எ ைல க லா காக கிட திவ க ேபா ெகா ைடைய ப நிமிர ெதாட எ ள வ ேவைலய னகி ெகா ம .... சிறி ெகா வாக கி..உ வமா.ஆஆ. "ரேம டா.. இ யதா கிழி ெகா கி கிட த ச தாஷ அவன சாமா . என அவ தன ..ேதா ட ெதாட இ ..... ' என ெம . ேவ க அ . ேள வ இ கா என .. அவன ெகா . ப . இ ேத ைப .எ டா ரமானா ேநராக ைவ ேள வா .. " என ைய அம தி இ சி .. " எ பவடா உ சிறிதாக அவன ஹா ைப ஆ ப இ சி .... ப ஆ ேவ வ தவ ந என சாமா ேன ள ேபா அைத கைள எதி பா . அவ என ேக க.. இ ப . ைகயா ந றாக உ ஒ ெவா கா ஹா.. ெப சா இ இ ..ஆஆ.. " பள ைன ம அட உ ெகா இ ேபா யதா க இ சிறி க.எ ேத கிட க. " ண ேபாைத ஏ த.. அவன னடா. ெகா மா ைப தடவ " ெகா யா .ஹாஹா. ேத த னடா...... "ஹா கி க.. ந னகலினா ெநர தி ேவகெட தா தவ லா இ பதி .......... பா த அவ தா நா க என .. ஹா... க ஆட..... என டல ட அ அவன .." ஹா. த ள இற கிற தடவ. ஓ . அவன ந உரச என பர ைத ெச தி எ ம கா கி ெகா . உ நிமி ேபாைத தைல ேகற. ைடய ண என . ச ெர அைத அ ப என ...." என ...

" என ைன வ கினா லைலகைள வ லாவா யாக வ ப நா . வ ரைல திண ற ைத த வளர ப அ தர அ . ஆனா ைட ெம ஊறிேபாய ட ஆ ேன ெகா த அ த ெகா ட ரேமைஷ ைட ெசம சி டாய ெகா ப ..... ஆனா. க ட ேச ம இ க. நாஅ ச மதி ெகா அ காவ ஜ அைண ஒ வ ன சாவ ைன ேக க ேகட ப எ இ "அ கா. நா ைககைள ப ன அவள தடவ. நா இ க. என . எ ெத ேபா ேட எ . த ப ... ரேம ... ஐ ல த வா மா ேட ெகா க. நா ைக னக. . அக க. அவ ற அ த ப ழ றடா. நா ேகறி னேவ கள ர றி ெகா தி த ப ெகா க தி க எ பா ற பட பட க ைத இ .. உ ெமா வா "எ னடா. த ேட ேபானா ெம எ ...... நா ைடய ப ப ேக க.. ெவள ய ல எ "ேபாடா.. உன கி டல அ கா வய ைத தா அவள ப தில ர . சீ. ெநள ல ... மா ந வாக ப ைச ேவ ெகா ெகா கைள தடவ ேட. றியவா ெகா .என அவ லா காக தி டா ண டாத பா.. . ைகைய வ ட. டா. அவ ெபா . ெசா ர த ெவ ெம ப ைச க ெணய வாக அவள ெகா ேட. எ வழி த ஆறிவ வமா?" என ேக க..ெசா ' என க தி ெகா க ெத அைண ஒ பா அவ த ெகா .." என நா ைக வ சி அவள க .. "ரெம ேட தடைவ ெசா : ஏ க ேபா ேச . "அ மா...." எ லா திர என த ைன அ காேவா. எ எ க ெதாட ர வமா?" என ஆைசயா ேபா ெவள ேய வ ேத வ ண நட ற எ ன நட க த . .. அவள "அேட ேபா ர தி . அ ப ம கி ெகா ற அவள ர ெச கலாக ப ஒ ம . என ப வ ைளயாட சி ெகா ஓ ைட ேபா ப இ றமாக . ரேம ேத?" எ கைள ேக லாததா?. கைள ப ' என 'எ . தடா.. கீ ழாக .ந த...

.. "அ கா ேபா தா ன கி ெசா ட ெசா ட எ ைமயான அவள ைவ ேட வாய ைழ க ெதாட ெம அவள த ப பாள கைள இ எ பா ள எ . கண கில .." என "இ தாடா. ." என க த. ஆஆ. அ மாடா.... என ப கி கச கிேன ெகா ..... இ ப உ ெசா ச திண ெகா வ ைர பா க. ஆஆ. மத படெம ைப ர த ெவ ெபா தா ைடைய அகல வ ம ேத அவள தியா இ .. இ .. கி ெகா க "ஆ. உண இ ஆ ப ைத கா ெசா உரசிேன க த ம கா.... கர கலா . ெச ேத ணா கி ேபா எ சா உலகேம ர க வ இ ம ெந றிேய. என எ .. இ கள ேவக ைத க கி காஅ அவ ெகா ேட ைககலினா க தி மா.......ெம வாக ெமா ெம வாக ெகா னகினா னா அவ அவள ப என ேத னா ந கி ரச ல ஓ . அவ ெகா ைடய அவள வாடா." எ ெம வாக எ ப இ இர ேபாய கவ என தி ெம ைல. இத கலி . அவ என றி ெகா ண ைய ப சி மி க அவள ப ச .. வ அ வ த அவ ைட ேம லா . நா ைககைள ப ைச அவ அ ைன வ நா சிவேன.. அவள த த தவ ைட ந கிேன அவ என கேம ெத கா கைள அக அத கமா .. ைடய டதடா.. ைக வ ைளயா ட ட அவ ெத ேத ன ேட இதகைள ெகௗவ ேன ெத யேவ. என ேவ வழிகா . சி யவா அட ன அ கா கைளயா?" கிட தா .. இ இ ைப பா ைட ேம ைழ க ெப ஆ இ ள ேபா ள இ யாம கைள அக . ெணய இ தி கா எ க ப டமக த அ கா. ெகா நா ைக த திைக ட.. என சாமான ல அவள ெச த ேம . இ கா க ைவ ந அ ைட த ந உன ம உ ப பர றாக கா அதிக கட பைன ெமா கள ைப நக ேள னா ... உ ற நா க கி " மவேன.

....." ெவள ேய இ ற ெகா ைத.... ஆஆஆ.... ஆஆஆ.வா... உன வாண அ காைவ மட கலா ?" எ ேக.. ஹாஹா.. ந சியாமளா ள வ ட..ஹாஹா.மா.... கிட தவ மாக... ஹா.. "க ழாவ அைழ த ெகா அவள மண சியாமளா அ கா. சி டா. இ மாக இ இ கி ... ஆ.'என என க தி அவள ேபால அவள அவைல இ இ ண அவள ேள ேபா ேபா ைப பா .. " என கி . இ ளர ெச ெவள ேய ஓ ட.. ச வ வ த ேட.... க ைப கி ஆ ட.... அ ப ........ அ கா.. "ஆ த.. பா றியப எ ேபா த ேம கீ அவள அ வய றி . .நா ன அவள "சல .. ேபா ேநர தி பாயாச அைன ைத தடவ தடவ மசா "அ கா. ஐ யா கி கா னா . ச ைப ய ட ய. "ஏ டா.. ?" எ கி கா . ப வ ல தி ெகா ன கா.. ப வ ட ேக கிகிறிேய.. . .. கி திேன ேம வ ன கா.. ைட வா க. ளர வ டாம அக வ தவ ெச வா. சி ண ேய லா த... ச ெட த அ கா மாலா ேக கிகிறிேய. சல ..... க வா..... ச ெட ப உத ைட ெகௗ ச .ஆ. ஐ யா ேக ட . " எ வ எ பா ேமா வ ... ேமேல ஏறி சவா ஆ வைர தடா. உன கள ேநர தி . அ "அ கா. இ ேபா ற ச த ப . ச .. த அ கா மாலா அ கா.. "ஏ ட கி னகி ெகா ெகா ய கா வாண அ காைவ மட கலா ேமஎன ெச ண வரேவ... என ைடய .. அ கா " மடா. ஐ யா மண சியாமளா னா ..ஹாஹா. எ ள ைன த த அ த ப பாள க அைச நா வா ஆ ர ள பா நா ய ைன "ஆஆ........ நா ச ..... .. " என எ என க தி ெகா " ட வ தி கிழியடா.. கிய அ த பா சாய....." என எ ப இர இ த உ ெகா ஹா.. ெபா சவா மா ப ெச ைத த . ணா. சியாமளா வட ெவ ச ...எ ப ய கா ஐ யா ேக ட ." என ச ேற தைலைய நிமி ைவ தவா எ க.

.. ந ஒ ெகா ேபான சியாமளா ெப சீ ைற இ ல மா டா. அ ேபா . அவள ேச... வ ல தி வாண அ கா ேசாபாவ ேகால ைத க னடா ேகால தி ேபா ைத லா அ பா ைலய ல பட பட க அ ஓ ேன நா ஆ ெம ல தைலைய தடவ அழகாக நடனமா ன...ெவள ேய ஓட அ ஆ என எ ேக. அவ அ பா அ மா அவைள கவ வ ட ெத யைலயா?" என ? எ திைன நாளா நட "ஒ வாண ய ேநர றி இ த டவைல எ ய?" என பய க த தி தி சி ண கா திராம ன கா அ ச ேதாசமாக சி மன ெத சி "ச ய கா.... எ ேகால ைத க நி மதி வ த ஒ வ ேவக நைடய கி ெச க திேல வ தவ தவ "மா லாம இ மா? என ேக ேபா ன ஏ நட க ப வ கைத வ ேம வ ெற திர உ கா கல த ட ேக வ வாண ட க "எ ரலி ? அ மா ன கா.. கிலி கிட க. உட ப ல ெபா கிவ ட "எ ெத கி ட ெசா கி டா ெகா ைழ த வாண அ கா சியாமளாவ ேக க. நா ெவ ன கா.. அ கா பய படாத. டேனேய அைற ெச ப வ ேட . எ ேமஎன . ஆனா வ இ . ட வ ழி காம ந தா க என . பய தி இ ப தி ல ஆ க அைற வள சா ைழ தா சி த வ றி ெகா ேபா ! வ ேதா என பன அைற தி அைற ஐேயா!!! அைற வ சிறிய ட இ ெகா எ . ஆனா றி .. னா தலாக நட எ கிற . ேப சி ெகா ன நட உைற தி ெந திய ேப ப ப இ ன சா எ தி ெகா ற. பதி ப நைடைய க அ .. நா தா ேற தா நம பய பட ேவ வர. நா அ கா மா ெகா ல " என டா " என ... ேக க. பா யா ேபாய ேச தா சா ப தி ன ெச ெகா வ டஇ கிட கிறாேள.

"இவ எ இ ழ ப தா மா . அ காவ த கல " என உ . ெம க எ ச அ ள ெகா எ ைந வாக ரசி உட ெப லா நி க. இவைள எ சியாமளா வ ெம ன ப ணலா வாக த ேபா வ ட. அ காவ ப ெப லி ேமெல .. ெம க என ந ைன பா ைய உய த கி அவள . ெம வாக வ ரலினா படர ஆர ப ைடைய அதிக ச ேதாஷ தன. எ ெமா ன ஏ ெதள வாக ெத வ லகிய என ெகா ேத ல அ காவ ைந கா ைற படரவ அவள நா வ ெகா த ெதாைடய இத க அ கீ ழிற கைல கலா " எ அவள க ைநசாம ப க தி ஆஹா. ைடய ஆர ப கேவ என ந ெத யாத கவ கி நக ப த ெமா த ப ப எ ெகா கி . அவசர ப டா மன இ "எ றாேள. கிறா ெதாைடகைள த ைல. அவள இ உ கா ெச க ல வாண தா பா லிய நிலெவாள ய உரச உரச. ேபா ேமா?" . வாண அ சாமா க. கைல ள. வாக ப ட க றமாக அவள ேட அவள ேட என ய ள மத மத பாக ெகா தன. ச ெட அவள ச ெவ கிைட வாக அவள ைண த உற க தி ைள ெவேளெர .ேபானா . க ெகா க கைள உரசிேன மி அ கா தி திர . வாண ேபால க ப அ தடவ வ தமி "எ அவள . ெவ ெம வ உற ணேமற ஆர ப த ர த ெமா ெகா பட ைடய திர த ம அ தா க . உ உ ல வசதியாக ேபான நட .. ெம த ஆனா ஒ ப திேன ந ேட . மி ச ைத ப ற ைன கன க ைந அ ட ?? தவ ர ேயாசைனய எ என ேக க வாைய ெபா தியவ ப க திலகிட மனதி க தி ைகக பட ய எ ம ேவகமாக கா றி . இ ேபா . எ தி மினா தவ அ . அவ கிட க. என "ேவ த ெச ழ காலி கிைடய ெகா ப னா உர . கி . இள ம பரா எ த ன கா?" றிவ டா ள கி ேபாக. ட உரச எ டாமடா சாமி.

. .... .... எதி பா கள ப த கா ைப ப அ கா காதின ெகா க. டவ த உத ைட க லா றேவ �இ த . எ ர த ப வழியாக கீ ழிற க அவ ... ைன த எ எ ஒ எ ப வ ேக டவ நா "ச ச " எ ட ஒ என கர த ைட ேத ய என மன ச ப ெகா . ேத ழ ப அைமதியாேனா . ஆ. ஆைச யாைரதா தாேன� என ைகைய உய இ ேபா ஆ நா அவள ெகா ைகக காைல வ ேபால ெநள தா அவசர ப கா ட ெம .... கீ ழிற எ த எதி அ காவ சாமாைன அம பழ றி ேபா ேபா டா சிபற த ல அவள திர லா தா ெச �ந � என களா க ேகாவ சைத பா எ னடா த . ெநள ெகா ெகா எ ட டவனா ெம ேபா ைழ தா கி ெகா அைண ேத மா ைப பா கி அவள ெதா ேட தைலைய ப கிேழ இற ேட நா ைக ேபா ேட கி அவள .. திட ய றா... அ கமா �எ ேத க க? ந டா...... "ஏ கி அவள றி நம ந ட சியாவ ேய பா . என . இ ைட ேட திரா ைச வரா கி ைன கா க ைன பா மா? ற � இதில றனா.ேரைகக எ ஓ ன...க க அவள ட ந த என கிைடய ட சி ல கீ ழிற ெகா ... அ ப ப ட ெம ப வ ச ெர அ காவ டமி வ ைக ஏ கனேவ பா க க??" ேபால வ ழி உரசி ப ள அவள ைண உ ன ந இ க? என ேக க..... ம தேவ வ ேபா ஆைச தர அ காவ அவள இ என தலாக தைலைய ேகாதியவா வ ரலினா வ த ற �அ ப தி ைந . க அத .... "ஆமா இ வ ட. அவ க என உரசிய அ கா� என டவ அவள ைட ெக லாேம இ ெகா இ லா தா கி க அம தி ெகா . நா "சி ள ப ட கன கைள ைககளா ைய வ ல த ஒ சாமான த ைல.. ச ெடன இ க "எ ெத யாத த த த ப யவ ப அவ ப க தி ம வா த ெகா ைவ ள யவா ேட. அவள தன. அவள . என ள கீ நா கினா த வ ள அவள ைடைய உறி ச கிட தா காைல அக னகியப ளாவ ஆைச .. " என எ அ காவ ேபாலேவ எ அம திேன ெபா இ த ன க எ ெப டா??' என ேகறிய கா ழ ப ேக க. கர க அைமகிற ல இத கைள ேத .

.. த என ெப .. ப உ பய �உ கிழி ெகா ெகா ச ெகா .. அவள றியா� என ேக க. க ெகா கீ டா ர க...... வ ைர ண வ ைர பைட மதன ந தன... ஏ கனேவ மசகிட ப ட லாம ெகா க அவள ..... எ ன ஒ ைட ப வைள த கா �ேபா ப ைப உத டா க. எ ெகா ைச ப ெகா ... றி . . உ ெகா .. அவள என நிைன ள . சத .. என க தியப இ வர . �இ ப உ த நா டா. க. அவ ... என அவள ப அ ைவ வ மதன வாசைன.... ஹா. அவைள இ கிட க. என ஒ ெகௗவ காம ேசா ைட வைர தவ கிேன ேபா வ ட தய கமி க ஓ . அெத ைச ப இ ைன இ ள வ ெகா ைடய லி அவள க... அ ச ேபால வ உ சக ட ைத அைட த வைத இர அ வைர த அவள ெதாைடக ம த ைய தள அத ேக றா அைட த தி வ க ஆர ப சமாக ப ேநர தி என ஆ ட ெகா உ னக கிட க......... நா . ஹா...ப லா ெகா என ேட . ஹா.. வ த ணய ப வாய மா க உறி ெதா சி ப கழி த எ இன ய அ காமா சமாக.. எ த தாராளமாக க..� என � என அ தர ப கலா வாச க அ த நி நிமி ள வ ப வ வ ெகௗவ இ கி ெகா நள தி மடா.... ெகா தா ைடய இ .இ வலிைய தா ெகா ள மாக உரசிேன இ ப அ ெகா அவள ெவா ெகா இ கைடசியா ேம த என சா வாய ல லா ேமாதி ேமாதி அைச தா ய ட அ தர ல நா இ ப த க அைன ைகய ேகாலமிட........ மவள தடைவயாக ஒ தா க யைண உடலி இ வ டா நா ெசா நர இ என ப னா நா கினா ெகா ேட ப ேதைவ ப ப . ட ... தடடைய இ ைய ெகா .. ஆ அ க ண ைய ப ச ேநர தி ழ றி . �ச கா அ கா இ .. ைப கியவ .. அவள க அம தி ப கைள ேசார வ ய அவள த கிைடய ைப றமாக ெச வ ெமா தி கா க ஆைசதர வ தவ தமா ஓ க அ வார ைத அைட த சிைய வ க ெகா அ ட தி ேக ப அதிக டா. சத ... னகியவா ைடைய வ ளவ ஆ ய த. ெகா ேபாெத க க வாசைல . என அவள சிறி ப என தவாேற சாமான ைவ ப டா. ைட எ ைடய வ வா லா ைட இ ழ தாள கி ெகா என வாய அவள கி ெகா ெகா தி ட த ேபா ெச டா ெச எ .

கட பாைறயா ப ர சிைனய இ கிறா க நிைற ..ஒ கி அட க கின... லாம . வா . அவ க ஒ ப தா ண ைய பகி டா பதிவ ரைத ேபால ெவள ய ேல ெகா ச ேதாசமம .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful