AN L I .. No. 1.

-

TU LIMBA AROl\iANEASCA
SUB
A ARE

DIRECTIUN~A

UNUI

COMfTET

PlLUNA

II

CATRE
Fratr Arma~T,
fund,
tra '"II aspllflt!fl1.

11M A HI

din dipArtarea la care nl! :ilfllllml di~~ i; qiP Sl Y(;.II di munt' an ItT .1 mArl fa-ra di
noi ae ti - tlmrt ArrnEu)f cad: ltst~zr ban(ul'l diparre dt a voatru sin-un gralu avern Grail.: lu a nosern, graiu dr vrear-e ~i di dar ea te , gr~iu Ij>I! di tu iniml '~ sic;::irll.m. ~i GU €tlnd.i.ilu ve-l pilrea~iI1i1. Carihiti ver, fratl Armani, di toaUI lumen 51! ~t;E: limba vnastra, adetfte a voastre, mu_C'ltlu port a -ostru. uurna faloaslt ce di e te ~ pur ati aspun di iu y~ trage\i. .. di ill. aveti vinita, cart bi~T. cum \ "aclimejt. . i.minta dlt Ital ie a dusa, curat ars rnase tipln a vostrn, cum cura easte "imtul di rnunte ce adrl a~f. cum CU~ rata ea .te ap .• di rsvur e ce bert. 7\luntilf iu ~jdetr. cam~urrle' ~e e::ntrieratt, poarUi murmirrte di .a voatror pllirill~i nU de ad, rtu di aerr, nu .:3i an $i di ant~rt> nUL di ete ntT~r. Sum lo elu C;:C ciileatl zace einu~a str1ht!jaticlu i armanescu, strausatic ea ~ai~ili a PirrdulUI diglorl. stra~l~a_ic ye avu Gapitlnatele a lui

fnrtUliile §i en tot cataclismolu <;:e piste caplu a Armanlur au tricuta , a stazr, a rrn~nescul pepul eu fudLlI!~ata ~i eu {r~mtea anlltaUi poat e ca s'y,itl: Fui , h iu ~i va s'hiu. Buna ma , ca s'him i di acJtfnainte Hpseaste un lucr-u s'nu i'lga.r"i::lm: lipse aste s'ne aper-11m limba dupa. eurn str~u~iIi 0 aperara. ca. Iimba no&stra, :l:ratr Armt~l. musata Iirnba arma neasca , easte acea came scurnpa a moastr:1.a!veare. t,..:..I:.1~ili. 0 ap~r~r' &)..1 sangele a lor, noi cu cun ... dillu s'o <)perllm: ell. astlzi., eli! cartes. ;,;;icu 'nvitatu r~ plJtem ca s~ alasam Ja nipoti !?i str~nepoti iilslearea lie au~jr eu giuneapt ae 0 aI!sard .. Ca Frunaa §i ea spuza s'h.hoi du~maniVj j

no~tri

tot

nu Vii poata
va

s';n~ asvzngA cand c.

cheptu

b~rbateseu
n~ deadir

I?e pariniili easte

ni! alumfam tra graiul, :z;i Dumnideu I''l~ hl1"az.1.

Un luer-u s'avem tu minte ; Iimba 3i'fmlneasdi
graitl1u dul'r-e fi mmpJ.t ell eari mamele TI~ alaptar"a ~i ["I'~ lig.hlal'i~ tu slrmilini a: 'nil agar$irn d. lirnba e aste istoria-ar ea rna bun a Ia una na!iuoe. III limbi1 nu easte, cum en pute.are easte istor'ie ca s'hlbA ? .. DupA cum siem! Murile tara di plo ae s·usuell. to alli un popul f~ra di patinte's(l'u! graiu chea~e di piste Iuc ; dupa cum campur ile niarate di plug nu da.n frupte , tot a ..i un gl"aill nilueret i ap~r-

avzrte,

str~u~tel,;.

ce n~

ala

a:

a

nouli. vb,sfia~

r~le lUI", ulstearea a~earnacllrnpFI c;e se~<3elTamfi ..li m he. a r tni!J. ne asca.» sisnare !';e IJU se- acu III per~ TIl cw malami1, ni ell (ji;rt.rnanUi. Limbs ee :.1: u rt~i cu a vosrri fi~iorI eaate ca una carte di eli tl cu grae di hri::;afe, e ... te cartea-a~ea rna rnu sa ta c;e aspune ea a vostru sange easte $, n.gr:: cur at latineseu , sfinge di atnirazl piste armraat u timpu] dr unA, oart; Rorna di pri

ni$'le se-astinge.,
GhiRe ~[im, ~A a tnZ;{, gr iulu armane sco e.asre oi!u.crat ~i n eavut : b .. u m:a, dupa C1Hfi m di unl bueatli di rn rmul"l nieioplit poti ca s'f .;;i un:, alh:' -ji mu ,at! statu.li {aea]m~) cand

~eap1:e goJille easte arhorle di la cari vtl trage~i lurnachrle mplme difrunee pana as1ti1zr
I

hili

vor,

frajr

AnTl~~T.

I

Cu taste

vimturile

~.p.'

n~ b~tlldJ

ell

toate

mil tur bun esti, tat a!i puJi dupa timpu ea di lJn§. li:!1ba ll1ic~ 1 nicbiptinata unl mare ~I 'I1'1'P1inl di mu~llte21t!:'t 11mb:!! s·fa9i. Ap~,;.1 zisem, c~ limbs e aste ist~ria unui poput~ semrrul cl'i baneaz:'L F~r.~ di n~stL pQpulu

easte mortu, easte aster u di tu a lurniler ca teo Tu loe di Arman is toria dupa ani Ya [u-acliama
l

Gree,

arbu,'

urgar,

Uvreu

cara s'vrett.

Frati Armani, up! paradlgma Ai un IDlIia¢ straniu di hrisafe,

s'v!! aducem :

Ja!c~ lu-ala~' tu cufer flrl s'Iu scuturi otuna nu se-aleage ~l\"a di nes t1-1 m~ca. rno lija, Agi '1 paste rna pu~itl~ mine ca rna multu, pairnane ninga

ca

ma multu ~i "di traraa,']' pare areu ma di geaba.
Ce rnoare nu an,;'azl. _ Tot a i • eu a noastra limbii. Dusrnanili J cari sunt mohta a AnnanismuluT, ne pascu a4i" ni:! PJlSGU mane pillA candu s'n! chiara. _ Tel acea, distepti lip ea te s'him gjoni ~i iniml barblteascl, s'avem, s'nu pltiim C8! litmdarlu pripa lu di moarte di cari toti zuzuli
I

Iuda pri Hristolu, bunli ma avern speranta COl dupa rimpu tuturma di tu eari se-a-a ... anc.1iT~ p sat "s'toarna. Oi se DU" ficioriJi va-Ii blastema ~i arrnanismul va-ll furi easca, Frati Armi1ni, arrnani di iu bat patrule vimfuri , Revista ~Pindul» ca una vatra shiba b~ noi oti ~i ca una Iumealie di la nEd s'n~ "ncalairn. Hris olu dtse : Kathe milete tu'!imbaalei sa s'lurnineazi. rmi~il nu agarsi / boarele a~i~uj c;e pri cruce muri, di pica e ca 'nl:

ascapa l

--------~.~,~~.t ••• _~·~.~----~~ MOAIlTEil UN IE N 'ATnJOT IDOl] N
Ser isor'i!e ce iuam din palJ'ia. I103$~Fi I'u! adue mul n Irina a habare, ea. aeel eama bunlu Aroman diD Vrlayetul a SArunalei ISalonkului) - uri in '~e ria 181 18 Octobre 189 . AesLi bilbar.e umplu de [ate inlmele a rurlor, eari cunoseura pe aast harbat mare !?i.] 'fizur-a. eu ~e dor di inim4 ~i eu zel lucra 1ra!;,hine.ala a hiser ieilor ~i a seullflor. GeoJ'ge Haoi!ogu tinu sus pandera a aroma[Jimilcl in Limp de; 27 ani. 1!:.I' putu s'disclidA ~coaJl 3l1·om,aoeasc.:1 in Ql"8~ut "Varia] ell LulJ1 zizlJDla Ali'cbie:reuJut il"ec. EI Ius bis8rieile §i icoal.ele cemuaale din Selia ~i Xiroli·.ad din rna-nele a ur;ecilaf' ~i Ii d~di Aromanilof'. In chestia Episcopa uluI fu slept ca deieO'a' din partes .oUam.l'lnilor din \~uaeL111'" Salonic. Eas e singuml care profetisa inca de Ia 1 92 ell. DU S interes,

Jt~

4",

cind vidern el. itoaU. lurnea miarge tra nainte, astA4i, cand tot ornlu S dl~teapta ell gJ'aiulu plrin_tescu, asU.qi, cand arm:1i:nlu are ahatt dusmani can ]u-av1eagle sa-li smulga din gurl limba 'StT!li.u~ascIJ astadl, iratr Arrnani" a nestru papal di toti rna napul S'llf~m.ana 7'... Nu easte arusine ? .. Nu easte crima 1... Ar~paDdilI ~i a;vjnaty cum sfnt Arm~nlLl di pangfuiili du§manr cari var 51-1 smulgfi. ca 'licea di tu atlidigina, un lucru se-aiba ttl min'teaalor : invit~Uura. Invitatura easte candila di malacia cari agunea te "ntunicimea !jii-~r lurnineaza easa ~i;,t luIDineaza. iecana. C,a5~ noa tnt easte armanismul, ieoana Doastra easte limba armaneasca I candila eli malama invit!tura s'nE ruba, Papulu care dupa 'oVltltura ~i limba xeana s'lja chiarde calea 'nanl:apta d,I.<pa cum ta chearde earavea f{tTl. busola ; dupa nes c;iva nu armi.n,e eum ~i"a nu rmine di soare dupD ~e neaptea carle. 'Tra s'nu chirdem calea ·l'Idreaptll. tra s'nu chirdem caJea arma.neasea~ not ace i~tinerl ceri ag,t dipa,rte di patria mama b~nam - a\~e(J] mare dnT, ca dupa. 8 l"Ioastl'e puterf, hnninl s·ra~im iu 'ntunere:c ,i negurA z8ffe. Trl acestu lUGi'I.J. •. fratr Arman!, fa..;,:im una Revisu, Pin,dul· aciiemata tu cari sa scriem ,; sA serietY to~' G8.~T a\'f'p- dorlu neastim u ca s'vl 'I11uatf fechJ di tu inim! tu ~ vostru graiu Dlu,at. Se-aste cl ntl putem s'{agim rna multu di cat strliu iIi au {apU harem s"nu l~ agtlr~im limba tra care multr se-alumtarA ~i multr murira. $llm crt sint Armini cari i!ili vind hmba ca

si-artdea, Astaai,

rarte eeva, pAml eand "ila il!'amesLic;1 omenl, carr Jl·SH. ea i sf-acl Episcopat Ch1'8- in ortcdox. La iSmS Oeerge Ha.",i Gogu SGoas€ to calitarea
lui de pre;:;ediule a delegaliJoI'. no. firman, ca -pa nind mulli gt'eQi ,i bulgarf i s'hiba priirni'li ca bursierT la UEI!lt din I~ceele ctcmsne din Con I.3Dtinopel ii cinei : racied at·omaoT. Pafl~ asUI.z.i DU s't"e~i Qe'll'a ~i causa este, £it George de atuncia s"lan4ezi Ili ah verun uu se iDteres~. IDUm«l ea aut Iu.'tearer .s'asc:apil;1 din Iumea aeshl 1.I1maw in djrnineata at ziule-T, eand lipaia ~i da suf]e~1l1 in Illillleii 11,.11 -Q8l'i.t ..... ~i s'lis adie do la D l'U 1-oli. aelemand e-Ia] ma Ilal ea pc muh batrana lui
mamcl ;
c Adio~ l'Oult sc:umpa mea Mama. da-mi maDa «sli·o lis tr'a.t;.n Iii rna 'naflvi O.ara ~i Li pari1.cal.sese s'ou plao e. Dumned' 1t6 faQ.6 e Ie. buns a fa.pta , El ,'~de ci IilU biu LrA lu as It. lume :;ri mi lttiBcdiamtt la alanLi. lar alia va $' Ii da ru erT, ca' .s·b~a[. tara 18. blll'aneie-, scafa aC. te de moarte. Cal" sOl~a luI. 4Adio" mull duruta me son111. If p~re al'eu, c:i1 ~a.iiT mtreaj ti luchi~r IH"i.. lmda lui zluil ~i Iloapte . a • Ia eaplu III meLl, ca'm; \'87.i .anll(OS lu arun(lsi !Ii de Ian OOil'a fu mllltu filll'macoasi1 (\'eninoas.;l) c~j DUml'leT.i nu nu CUI mUldlS 1.8 'hibil rcspla.

.Iilll.

p.ll'iga rfse te- ell

schunchtlt

a nostri hili

~j

«hilia,
COt!'!:1 hilt a lui. eVini,i, vrllilili fHl1ai hilt, s'yt1 bn~ ,1 s:ll. v! g!line·· "c.u,,'al)t~:Il. S'Vi"e~i ~l s'aseulta]! pe m8I1:1aVoastr~., < ~j la(H'imilh~ RU ]'nl~sa['a si $bora:5C~ eRma mu.l1it. C'ltrit rra t i : dDul'utir mer fra,i. yeni~l s1l. vI!!zto adlo, h'iltoLna eadio. ViUj eara s'racet1'."i or tl~t1 mlne, oe eu «faci u tra voi, dl eand tatl11 iii. 1l0Sil'U n~. aJasi.. La «veia las fU~'1ilia lneR.'n'a,gal.· itl8es~e tl',~i lSboan~;' «Iueru (munclI) iCODOO'lie \,i riLbd1'l!l'e s.'hlbl1 ai11auza
1\

(jnNnvlta cum s' raee,rn !ii· c:;um s' adl,tlrn trn. buol\Ji III nosu-u ,i npaLri.,r" s' as irnsa II'~ totllns. din !.d 1.1. mea lies Ii. ((CUms' n u plans-em, eurn S· nu jelim, f,;u,lld Rl'mAnem orf.Q.iH de un p4rinle caei nu ft'unli'sla m8llji
tr4 fumiaha lul, ci Inl tu~l' cnl I ceCum s: 1"1U ne 11)V'il'ina.m plni:f. tl'u hicaie, cand «el nu v~t1e lacrlmile anoasLl'e, nu evde sboal'e,le
<I

voastnl.

C.lltl'i notabilf AromiLni ;. ocBunj ptll1'ioli, I1U t\s!e d,epat'te 081'3,. eand va (ls'fug l1';\hotOiIii de. pe a.6sla 1·liJro~. f:lil.lel:'iJe T1J111l(l;I «mele tm i zit. 8' hi ti!::;·est. u nil ()snl cams Rgenia cu u

«ancastre r tlGet'wge adio ~i calaa am bar de la prefll. daseGa-Iii Arrmini1. TUI'·d. Uvrer iii singurul grec ])1'. «Demeereue, c~ anan~Y Diet dupa moarte I1U li IIljaJ'h1, ca: 8~a [~·CWd081l!marea bisel'jc~ ortodoxl ! «Pi ye m:iuH putrid] ajunse or todoxtsrnuj ! QVo.i puJli Hsbul'stor! !i,j 'I'O! virituri flHhlDoase, ~ca:r~ v~ ducelr pisti ~Q1 leclu ill bate ioim:[ 81"0~'RHli'lea"Sc:l, alspu[Je~l, e~ luceafl1m-ul AromlJnilol' din
>t<Veria ascapit.1 {apu e);l I

«adio de la vet. Dup~

cum' vede~r

buzele

rni

si

&fripser!, limba tmT si usca, jar eaptu va sj s'culd1 u.pi capi taiHil u d i mdal'le. T m,"crea tin d~ i mil.mle a C - aastre ca S,\·~ 'Zi~. adio f'rall,adio bunt patrjcf)1i. • ZIIIaca. vr~ti s·v·~ a8uoel1 aminte de mine, un ]UCl'U qcafLu de la voi : S.'ki~i ,0&lIa uniti ii s' v'ajuta,1 em • cu alulntu .. MIlI.I'jl'i s'ap:ln'l. pi 8Qe1i rnieill, iar allsLi It'sd IZlscU1U!. di a~eli m;'l1:rili. Cu aest t['o~ ID8ili, va a:pu'teli s'Jine·£i de t'el'111l pi dUi!l:"l~oil.i a uEI!?tri, cad a;seHi Cl:H~ Ile au fa.p.Htca s'ne: smuJg~ din gUFa

Doamna, Uurnaezale, ascultit slaba noasll'jil bOB40, $i bag!i pe sufletu] aeesLul m8.rtim- Al.·omal'l In P radjsul [lIHuurirel', cA totna te a mlira pe rine, ficil.oda·]ul vrearea. tao Un .A:~"(Hn.i1n €k la. Pind •

--------~~~~~----3~;iii ~U:§.i.

elimba noastJ'.~ p~rinteasc·!t. "Faeel! a~1~ ca mama uda Al'aman s'hibil t0loa sus. LieT'ta!hmi~ Iieeta<fli-mi ~.1 nu ma [lot si sburascu. A!ji '~r dade Su.fleLul Is Dumne1A. George Hag.i Gagu. inaintea iii! miaUei §l a pa.tdoli1or. Et'a pe 1a arel~ 12 a le .5e1'l, tamara caod searele ast~pitA tu gradina al Dumuewd', 1baad ea dupl DIs s'vinn iALllILtee08.!:1$, nOa?i& peste lee,
Ca j::.um dupJ
asc_apitf!.t3

a 'Ij>oarh~tveni

ill runert-

eul pisti: lee, a~i dup.l1 mDaftea lUI George Hagi Gogu veni htyirinar~~ :}i [alee ill illimeJe AromA· nilcr. Ae.sta. ha.bare e.a sfulgul 'al'espallw ill veria ~i lrorile di 3:: Br hga, TOli Aromimili di Selia, Xirolivad ~i d'aliru'ea sTag~ni ir! s'6jM. dadun cu pi'eflin ~i eu dasell':Ii'f 1.91'. La. 1!) Oetobre, !ZIlla de irnermeruar e, ~ntreg era!ful V~lJia era invisout 'eu [ale (~(!lIjll) mare. Tut.i mAglsii1a ~£ duehenurfla erail indise. TUli Armanli. tll.P TUl'cilT ~j U"I'eiI din V~wia Ililsotil'~ mnrtul p~m!l. la e.asa. luI de~utl eta_ p", :rnorman~ dupJI. biUserell (:eremoniaJ Junebl1f': de caU'e PI-eflln al"l'llanl s' depu er~ $ii Lrel curoane : Una din pal'lea nQbi.JHar, una din parlea terHol' ~i una dID parlea corpu]u! didacLic I'LJorn\n ell jncriplia. ~eGb[)siLuh.d JupttHoI' plll11tl'lI emance-pal'ea ~c61 at ~d a ibis91'ieeI A I'e m aoesc::l" Geor~e _Hllgi GoguJ H.egt"iHe stel'ne. Unul dj:n InslhOl'jI l'om.I1T t;if.lllJl discursu! )J1'rn~((Ij':

S' mi plano,!, a~t!doal.{.le C" suscfur f,;,l c·u dor, Bate, Dim!'u, llate Pi "tll p'adu.ri cii brad, elf: !l"aiuiu €z' edna a,s,~u;ltlJ; .Fl mint1:~ire IZrui. M{-c(J. dt~c am.infc lailu - Ca chicuta di foc, B-ate. vimtu,. bate
Ga GiIl-sxerl' tU-aB--stu lac $i-nii (Juri! lacri'm; Cfdde

Gdn-teclu-ffii di jaJe At !lett! slUiii If/,.-aaugi: Jl.f'a,m,u, s<Z ~i-(. tlvtifl, Sli-I ~{'d!1t "l'ut(Nnis.9r,

Bare" oimt{;l. l.ac,.imUe

oatf

l$i tin:e v(,t..:iiii n~l pldl1fiB Tu loc di (rate of sor ; Dl n~~i cf'J.-ml mi dfspa.r(lI; A I'.'i·",,·l. n:I",,~{;i ~i mi!tp;i

mdrne poo,te

S'71~f}'r

De·aoora
.Bate,

pandl-Ailel.a Stilt lu~gi dipl'Jr~lJr.i_

Di tl'ei ani t:lu.~itm. lU.i;'·til

Ca muJtu mt'-ea,st-e-amllr.

oimru.) bale

Un gralu di. pic.tl.ro.r : Ni ca.r4tec d'i RUit:ar.{J.
Ni clopfJte d'~;oi ()hHniirr d{pai~3e, "~line Slnt ~loff1rc(J, d, nOf
Iii 5 • '.

It ail'i-n(J,tlt flldurl arill II VinjrtJ toll ao.tlfQ, ~bI mes·ea dol sghioulr:: ~i di IJIJJtlngeJ'J rttn'l- curmat'e~ ell aeel" care pllntt a crT

imtl,.l, bate Cit mullU mi·fl1.ste·-ilmar B~~e Riaa ~I:~lbi $l du·fili-te crdto-a'l1ihllr, NUfi TuJliu

Batli,

Revista

Pindllr
Cs."llla, Gl'ebelHl, itrunt'!. (Sf.l.lonic)j V",IJI"', ScoJdtl.,

AR~ANA
f)i tu "mnt~ U.llo-Ill'nldrl ~ lS'cf;p~uJ(J(/. ~"tl Imp/'i'" mn.l!l~ Trilla lila U/U t«

Bitolia

A ptf

eu«

dJ i« /('iu(r'(.Ila

(;t II'cel GtC., "idem di cornerciul ! In. aU!i.;;Il'io,. In TlUU'Q pnI'le:eu te tu mlllll!':",. urult,lodol'. Mil .,'e lilf.'ea~ lc s ' z cern II ,um{loll rle In mrun,l, oarL '6 oeupa-came m ul t-e u c,'e.,t~I'tI(l oiler lil fl

.?J.~ U~d
lJ·o.la

Ma ltll liM,. reClwlJT' i.0"0 Ilsitl'r di ta C'IUffr, £'i$i 'n (1(;1./e ell-a IlH' el'lni

f~~i ~'/(l mdn; l.rIa 1.110 La

Ja

cailor' ?Cn st'l111 rn!':~ 9inevu unit idee de- produe~iunilE! IlI'rnil!1J)0'1' de I a rnu rijf', n'Il1'6 tie I,:Ar ~:t s' dUM hi lillnl'1ghil-lu de Cc..1iji~fi, care s' elrama Pa~I.l.J'olule §oi kt 0';61 de r.l'cbmi ,I IIca!o ',(1"

N« W'l , sl.'e"IJ. ra I::IJCM.ml Llll'Qi-l'i I,/; sept;mtin4 Trull.! lila Wa lei,
'J. l'U

De'ar'l/f,iml ltl.eQ~A r,,~t11H1:

veadti s.rrnun) ~i Qf'ma.ne CUJtr clirun di tu mun,I cu mule)", a-Ior-mu~a.te ca. st.~Je-'nc~I'eale c~ lute ghlcesll : ~ia'CurJ, scuflc, Uiml:)k1I'Y lucrate, chelimLu'I. jllmbule, (sa:zmel, I);il'pozf J;li altele, Ar'O!
untu]
l.tvllLca fll,iea earna buna, C ~ul'i!e, eascavalurile, ~;i urdsle ~c:;ele C.'1m3 bune I.e aftl at-olo ~j

S'

8;··osp'/ri. Tu
IlU-S

; 11';$i

tilzi d"nin€llti'i fllltl~bI 1"'1' fUll cunot~8cd cu-'6dJ(U!2

CQrnet'.;janliJ
p~I'!l.

dT iu alte llmil'3!'de pUlinT

'in

lj'i Ie Ileume if-

1'/'6/1:1 lila. lila la . N. TuUhu.

f!.U;irlt!

l tu

Cu pl1rera de nr§u,

srun\ !ll'm:lr'llle1'

SU'l1tl'j

Cs s~ ~~im (ie en~t!~eemereiu! ~i Indusrria ~i ciiUl mal'e putere dau UI1&! ns:tiuat (mii.cHe) aests dou~ Jum§cb), car! aduc ghln~a~a narnenilce ~1 'f1 ....I"LU;;il"ea ' natitloilor. - r.llod ele s'lut!f'eazll ell; un! bUlla sistim.l{ - lip ea~te 'n'al'l.1l:clm ocjjiitu istol·je. Nica di cu trro purlle 8itei1e veeli-nin te d~ l'his,·
~j

oi ozt, ea I'j luc l'01\t.!l. lee lu '?i ft,e~u 1'1n 1 arrnan II d 1 tu Miuz~ellj}a. Grsbov8., Bela ~ipi~ea ~i III m~l raulte llori al'manelilT &llI"{'ill'e ria Sl1runa - ~i £:;l~ bepea oll arrnanlt n u ~uereazll lod u, caste, cit elf stau la :nunlJ ~i 1iI~aa de tu politie dao.la Vu'·gB.,·T de lucr(,3;t1l agrele lor. Cum videm, lfll'manlT de la coT h~l1'is;mllti QUae §i sunt cama 'n-us- de ~ute alante rnil~F de ncolo, rna ca s'amintf1 cams mull 9U eomerctul ~i e u indu-stl'js" v~ ~<1 spunern niscnnte 'ndI:1tUl'l tu DU-

au

m~l'lu a Rev] tel care

'13'"

,,7in .

G.

Zue.t'C·Q.

tos-videm

cl na!iuoile a.~eie cama mi¢T

eama

slabe, ajlum erl! s'bati$. atlunl mar! I $!ln'-Haase. CaQ,e'l ICal 0f&U avute '~i ae L-il avera G amimarAcll. cemerc,ll) - CaFtllginf'a (Carhidon) ~ un.:!: pnlHie pe- ee>l.stele A frjae.t - avuta rn ul ua .{I.jiumsB s'b~gA a':;;€:2 eama mare fr>iei'ia Ie Rome-ml.pWUa,l!Ie a~"il zt ale Halis-de eare tu 3QeJ lim-p Iri.rnltaqra. lurnea 'ou1eagll ~j so 'uclinala ea.

E lEI

Gn;J~ni. ~i n~~r ri.!~·e5. UJ'I mal'a cemarciu tu ar:e1 ~j 'I limsirl sproape piml1 to jiumltate de 1talie ~i de care sisepe a((62 p-arLe alp l alia 5' ulIma
~[mpl atumr;,ea, «Gf'B'l.:hia mar<eii.

T'U munl ... sfl"lgii Nci.n-ociffnr'i , i cl.tprile s',tZudi. A ,lflt'!l(% -filrlarga' 1/ :ea lia.
lfluflJ/n

Tdsi"d11le-c)1"i.

I'Ir14('1I

Maca gl'et}!lI nu avea ta ea aeea a Romal1ifor-mare,
s.!truUos chin! ~i iu loel'll
tel(:;gor1ft'J.

13'

mel CU IHlll najiune 'nvllat~ ;;i politipSltl1,
lu1 veni iTLcrld in-

'GMfiglu dlJ.pli so.le . 'cant ci.7l:rJru'!tl ie 51:00 te

La

l'~.de. fd,fl ttbnf'(tle.

s' eUf'lo§lea Bh'inesli i'l co~el'ciulrJ.T, ma a. M~zi toe lipsea,te s' zlQElm nor. eilrJd ctr,eptul a~elui cama
S!
~1

? Aslll",zt. oamenii aQell cams. anlJ,lil1 Dalil.l'l1ne &1')e'X·e eama sinl1tQasli!, un!. acele earl 'ac eomei-eiu mare ~i lndustde bUll~~NIil~ie rUI'i! c:. merciu ~j rara Indusirte, easte l'Ullie mOlirlJl. Arman]f din heed.onis. Epil', Albania ~i Tbesalla, ninta, rur~ [Jihil;\m-' futlQH ~I nu pt'ea li-al'lses, a' ra::Ci COilllll."du, mill aes u lueru nu lipSei1~t0 s' nl midl Aest1l fudulie-arm~Dli Oclil'ol'lom~siril lie Is p-tpioli a-Jor Roma.nj, M.9.a.s!l-.l'jrsja~tici1 n'31'uc;1[m
w

.A(llcp ~-i-(J b,lte l1i~'lt',tl. Un vitlt Iii primu!ll!ani. .Bil'!niltl i' pll prJ.~rzdv. ililu.n cdnlti di eu Sf!aril. Lo stcmi picurQ.?·i!i

Tr~

ntstl.

lot

Sbul"dsVU

j

Tf'e tn'usa Surcaclu I':IU C~~ariU mlil~f! g{(U"lilscu.

ocliInu toale poJHi!le ;!I~elQJl1.eI·i-itl .sunt Ilpmitnl.:
Lal'ssi:I,

Cd. fr.lJ{l·li Li-al'ide
Mtl.

oSl

,o.$t~
gH'l'tI.

dvlce

{i-cnste !1~'a.ridt(.
tot-t1Q

",'ba.

Vilarde

-irreol, 'r~rnav" Armil'o, DUI'US, AvlQna (Bel'ati), Tiri\n,£l, Elbassao, NSea1'Ul(Sel',ea),

ostim iii

cat

i\.[aluln"

R~v
CClw'} !:IiN8 la m'I~'!1e(tre • i celll,ilili Qlz!eu;;;{i
.un :;;'li1'lda nujrul
Vif'tlU

5

DE LA VATRA
ARPrU. " ..ARlIiNA,
Armin'-ArmiTU(I

"irnti·OQrd

Ittt cu/t'u:ci,

-nIP

NEA

Eo. map elL l"uW Qlghi $'~II$miarua ItHI~Laenla niocitw fn-i 111 t! Tr« n.<t/ a {Hi e-lli f Ja.'
I

-

S E.ARA.

--

(I

'u~i T Hil!

1

MII-'5al

D,'p rte, iu tlu·u.~te. Ii~' a Iur: as pl';lIrurih Cdnd lapre'e ~l-l (ra129 call~timla 1m' fr$"-rfii. IJai ril' it:i. - -ee 6'-0 It! IiI i oct Ili f8 canda-asbD_o.,·iI .1'1 mi'1. m~~ '/Ii pNin,qe mi!Jl"otl;l di (;;'{oar« Cl!i.~ld U ',[t, YJirpa/aclu cm11 C&tltd prilll yrt'iR

• SeQ.rlf I cantl'c di (lucard. Cuprite tree in ;;are si geana mrr fii Q--Il./ini1, Din r:/ziS H M,' !j.i-a11alr,f arsare hi ta 'uplinlf. til
mlH'lte-(HllHIc!J.
It"

~-dip'LlI1ea inghWs C]tl'~ tu vale, ~- arrninlu glcJIle se-alina ,i 6-asttl ~ in cale . «Armma ruea , ]'::a. Armina mea, d-Iu vi L1, d-Iu oT ti diplliii j c.r mu~at Tu calea, calea ta. armtna si-uf aspuai, - to di 12 ol Arrrrine ein aeasa sj-ilf mi ducu, s-ltan plni llli tiruhr .-alin,
~-la preurarl
s*!~-l;IduCll_

I,

~

$"Q.~optl.(

,Nfl r:aje ffl"fatele AiI'l1uilJe, ~'d 0 'Ie roat« til A,qrt'lt'c I~ /llard,,_ JjlL:' CS i'littLQacd.f sear«. 1'1'1"'1 cat lmi' pare-f.l/'I-1{},,·B l\reaspus-9.lei d~lh'eQ.mf; cli h,.{su.sit1J..

fe

pll1nf/

dEl.-nY un ccltu lalu, cia-ill n~ bi~ari Armina, te !H1U U .. cot dit minti lraf , co- arada n~ s trntna , - Ea iraq,i-ff ealea ~- calea m~a,
alasa.-sl-L1
mt l]grE!ap~

Armina.

artnrn'e,

A.

ultu. r1itl'!widea cu im'ma jema i moct-r'tet-mf pare candR. lu~rla prfmlJ. t.'ear·a.~ iu eustfJ' (lr'maIlCL"Nea ? ... t;6pl:df~ge, GI (lmwrli.,?", :J!.... l'f t Pu,lll 1
~~

'lOIn

lnclu ,-tara t~a r;;.ind mirrdiresc le-ar-~ine-t.

Si dusi f!!:aJa a
Cum

Cit

tt-lri,

GHIFTUL iN SUITATA

CU RO}lIlNUL

~. a muml sal Il-aspnsi pieurarln ~_-asttl1ff !ioi opIrilf ill Hi sups] :

Un Romill., bun di min~, se feb~i sot cu un Ghiftll, ca s~ fura na Qae di la tlna unor pic urar , eu ligatur1 S-IJ rnparta tu doaua. pir-ti ; Romi ul ::1 Ira earriea :ji cbtelea, ~i G hiftu] G!:pilina ~i mapli _ Agfllngi.nda la oT, Ruminul s~ri meat. ~i o-b;rtul aviglta la gardu .. Cindu Romin 1 se alum a CU un birbe c, un lu}')intra Iii ~ri prist: gan::hT Ghi!tul, nici 'un} ni~i dQaLt~, 16-apuca m-braja ~-I ~-ineaghir,e. Luplu a~iL~ s~·l rnu cit, rna Ghiftul, eriQinda1uT ca esre oae Il sdrude a ii-If q.ifea: #Ab, Una-asa me-a! ah , Oll.l\?ata mea, ltptoasa mea L., I) Tu semi. cnrI nlLl putu s ar avda c81:na rnultu ITll!?clIrii a luplut, acltirna pe RwrrHn ~l dnd vini aes tu ilL dis to; ~-I~ cale , hre, c~-llup I Carl ill dl"ad~ ~ale1 ghl~tul b~~ s-aurla~ uclua! lup ! dua, lupe !» aC.",J ca J bo~te:a. luI tutf picurarlri e di!jtiptara I tra putm vrea h-acata, car! $-IHl fudea ell tugti IJ'l~ri ,Cind,u 6e-~tl:aTltl Rominul l~igli .angfJ.l~l1 pi g, ll~u S;l MI.-IT Qica. : fUQ_jt, di-ii fU~l innna dit lOCI d· frica l »,

HiI isusire f~at.a m-~a. eu hihtl di e.elnie marl,
ti lIa, rut truplu atau n~ har i, 0 delnic1u. mam .• nu-I \"of pri 511f1i ~i pr,j nat!, val pjeurar'lu 8i la 01 en percli n itthati ,
(tab tiil1 carf nu va-st

Arrntna-Arrnina
in
SUw

s~ alini~
I

!?-Al"mifllu

dtrlt tu rnu n ti gluI:1i ~-O-e ipta

la riil pri niflg~ punti,

De-arsini Ioclu n- 0 ngrup~\ rna nvini] ... ttl fet~rt, ~. u caplu spinqm- ..~t imn[L
11tircata cM-amir~api., I~Ia "li-n l A.rminl\

ru-nt ti. dup,

Am ,-aiiiil~ ~Lc:i ghifLul, «hH fllQi riarea alun tao ea ce fecl~~ ell luplu».

tLJ

~-ell Ql-nl te hi cirtit~l «Si-s: vindu at .1- birbeslti tutl s- ti vindic di jilil~D.

Revisto Pindul Gra~{'j z· gr~asc~
rna-sf plindi

~a nu P tt!:n di dor

A TE

RN

pD VRU

A. PI S FATE

di cripari : c V£Jr $' mi mirita, vrute, vcr eu hilH1 dr c~el!"l;c mar] ! II
cle Ip GiogG Zi~; Icu'~H~r).

LA FINTIA

~. LA IZVOR

A~teurn.l:'I-iT, vru .~, pi sufare, s~ durnim ca or ell Frate ti nt reb trl tI'riY tinT c~lchl'e tra nad aiiY fu~b~ diparte f!r lin graiil f~r~ na earte fAr:! ne1rinlc.lune" s:inltate.'
MuUi.-tt straiiiJe
gTuIleljti.

La fintina ~- la iz vor I Trl'ati un g;Y>Olli cil~t6r la izvor I di ntri:!.abl f!aU cu der, feata udar! - «A l~~ f~aLa I r!!a'~ al~apta; fi!at~ scumpa ' i mu~at~]
ft!ata mea!

s-ti nve~li eu c~lUg1ire,ti .. C~ trtJ, mne bun nu eft.j.

CATE
l-\Jrinte

FRIN.oA

AZBOAIRA

VIMTUL

Cite frjl14~ azb6ara

virntul,
bl:i.$.aU.

on iii te-am

te ni stat ahlt adratl.

Pi la c}eani ~- ufri[J}!~ale] Daale meare fafl a tale,

scumpa

mea l»

Delri oelri ea d.:lHIJul steale,
MoT Wide dl pi rneru, hI pari ci~ut! din ter.

ti

«Gfone bun, grone ea siiare! t-u, gione. a ta ntribare, glan e ca slSa:re ! di 'Du-t1 veq.i inelo di cale, gTllne ca :'lOam'.

S"'UPLETE,

A''M'AR..A.TE

-

na.-il T

IIF~ata, mal porumba
'gura §i fa ta ta

mi;a,

pGI1"iumba mea l

&3- iiY-arset1 mel inima,
porumb(!a rnea l »

,_ eiGrone mor, glGne eurbane, Sa-iif 11. dan dao dabloane • Glone curbane , i-tl muntre.~tl, grone, di sale, Gl'Ol'llt. eurbane J ,_- cLFeata, mQ~J f~at!
'to dabH'iani mu~atli,

Ca la u';el s~hl{fr di p,~['[e di Vovusa .. ealea Qemiarge ciHre muh avz La ~l mului '\fe-cHa.Ianina, saste un ]GC ye AI'J~'uliiiJj !u-acljrna Ciuca Rf)~:t. Aeha ~ Ia G~uca ~~~;l, ri u vezi ca Iu slte pill'fr bl'azl anal~'f. j(~a !llllnl U.r r;e vlze"'eu eu-ahAnIJ: Illelankoe,iie. iell' fagi mu~alr en umbrA dul'l;;e ~i a ri!cQroasi:!.. ~i:uea Ro§l~ easte:, pu te m s'!!llt;em, u n4 g'fl-l;JoJ. poal~~a. Bum'1 ma, fare c:l toals aeeale lrpsese din Cl_H::;l RO:!ilil" are alte mu~utetT cari 0 rae s'hib.!i avzHI'l Ii aHl.vdatl. lacrirnlt di ijie. euvata ca fiiamanda. Oi'i.rvi'lfl8lriji tte s' oa.!."n~ ditu campul de lanjna, dil fl'u.l1Ze'le- di hicate serbu UnQR a ra(f8 ell. "..biala ~i oiZ'ltu] avrcs .:;11miurlsmi[ di livaudu. Din Cillca Ro~t!. QclHi mutreseu diparta mull c<!l.tr~ in apus; ~i mUl)~II.i .Qe s"'ed cinu~ii idlllljll nzavee al bsst1"A par' ea ni§,Le Illmni rut she timpurl. Munttli .ale Z"gore, P,eapil1gu] din LaoA, hotme:le: cte §'v~-d pI'jLU ~rjz'~murl ea ni~l,e cuibuct albe di pill'C'ai'ii, dau mul 111i!1.\.Spus eli mU\ja!1l paoGi'sm,l1. Ciuea RIiI:.~ sstlzt toall ZlU3 mt-armase ?;U1'rill'l."sita: lTu mjnle .•. Tr~ a<,:ea ea i v~ 8SPUll un~ multu mir-! istqde. Era la 181)4. TlI"i:I~i'n;eana di la Giuca. RIiJ~J1 'ntuneoai una. Sl'ar-~. Era prjma\,earl1-optu di April.. eineam d,s Ianlna sin~I.H" ,oa puilu di lOa'fiiuLI.. NUl avearn altll ~Q~ alal'ii di sufletlu amlfu. Inima rni-era rr!rnLl eli jsle, fl',itl'tltea mi-era m!llifl~ {Ii minluI.·T ii bu'&lUe-mi era,U ,alaena C"8 panll. atun!j)e.a bun~1. me nu II bllgam. ru minta. Di oara ansta mi se pt1'8a 011 ~m8ra se-svee umph.-,;lA. N!J'rnt arrnanea altu "i>:'tiI di eat s'Iug, ..::l·m1 liau oclil], ~i caplu s'nu,iii tnrnu c;Ur~ multu mUljR\lh m un tl a gi I1duluI tre eari ast~ZT teate z ius a P\ id'Qlai.ric.

Aclo

'0

gean~,

la Ciuca. Ro~;1. caste un;! rantaml

nu :It- [i VOJ! mol fElata mea '~

CA~nl vor do1Yi o clti a tAi, mot fhla mea hi
..Grone lai1l ~i gfonc

mine a casa bi'2r~a
1\1 Cliltionia,

cum

corbu, i-ii1 i'iergu,
a iiell

JaT gTonle

I

marnsna.dul.

Multe ~aLmeli fic:iI.iJr~1i avesm ll'RPUI.

cum sl O-a,terglJ~ lal gfonJe a neil!

CrnIlQvi,l.

R

. lsta PimJul
s i mi due: _.:;10. Cl1nd mj-~pl'ocl~iaY do' oll.mel'1Y: \U1 aus ~ d~ GO dl

7

C£md aiurn U 11 gea:ns. di III Oluca Ho,d Gram asudat cutmat, olol'LU di f ame. 'I\'l9.~i :vjmtul. un int f, I,jm~yeal'~. ca ~iuciuNil'e: jilon.si ili rnp]infl. m·j~·inal·e ml htnp01;1 pHlln J1illlnt~a mea I1t~ne·

oi
eli

di

'tltA dl minsuil'e, n,l di jale.

'mi

'1nsil'inl1 urletlu

4

rneu mg a-

Ah I ..,e duk e ~i ce mU~tH b.sUea ...imtul prin SOlllnll 18 Oiuce llO~ill Astl'z.t nieu m l 51! ulnplLI geanele di laci-irn dLnd mi-liduc aminte! El'a un vlmtu 1( 01', cu ami J'ismi1 ca d i me eu, un virru ea di b I am rr rana a ave m U sUcH ~ I MlU'IlTli at'a goli ~i singu ri c[ Ar.mi:lli!iL~ c~ olle

urnplu pldtnila di n,W~UI..eBll1 i'i inirnlle di hllL1·3CPFie. NicI cur-iile nu-aves ·1l\'il':t.i'l1A gh}fJ13, c.t neaua nil'lr.:.a nu SiiI·i!l\'Ep!i Ulut.sUi dil tOOl,LalDcu1"ile. Tu munl~fl a lPind'uluT, ",laiullli e,tilistl'lmeslu a lili~
cape

l1U se-avea lUl'lU),L':l ; nl~l un SI,l Chll' (11 puhu DU se-avza ; l,)jtI"Qn]cle~, birbi i lu, miarla, c\liclu 'mpllo didOI" Did avea 3¢alati) rnnga iI.-§oT Gunlti caraelu ell

cHor,

luna

a blrblilor.

elide srtu albesrru cAnd da har-asma cu arts di malama ~i pe rlu di hr-isufe, M i \'iiia u () dol' ahautu
mare

r inar

Tu sin

eanda s'Jumil1"'-

Ul':!'ltlliea Sltea pl'im,i\t ... rlltieli ~

io'i s'dl"clise
un

pujln,

i nirrra 'nvi-

eum di~-

Iaptu di rome tu mtnutels
Bolt

ell. aCal131 ra"$ cs ntu

ac:eaIe:

can tee ~rmilnescu

yjmtul pri L\I muot,i, M~, i biroii[u D'II "a !i'b~ la, Plhgcr~r,Qdj. lac.r'lm1 ",aid.:, P~iinge, lonima n1II ra liI. ,.••

Clnllllim sillgnF. cu mutr-i ta ebil'dut4 diparte, ci.LI'ii mUDtTli iuoarle di eu searil, wu§a'l ea un Heiar di amir! ditu carr. h'imura !Hl scapi!!. Lumina ll~i-u iIi ee vil~sa pisle a_e,nurT p~l'ea. ca ,un i\~[U dl mSlami:[ tllch.lt.l. Munltli anvIl! 11 p'l'llu crea ute dirreauil pareau cit SUI1LU eallaa pllixlli lu marmum 8t;ea cama albA din Paras 8!}i~ealghea ~i ::;c3ntelia 'ndip.i1rt&J'e. lJ IJ pi:! ve sO&l'l,e a,scap i Ill. Ut~el'J.'rea plll'ell Dica ~Ii rn a mal'e: Il;il.reacii rnj al1a Lu unll bisericl diLf"t! VUS~iB, neli -·er4
AtUI1i(Ba

nlAnea~le nl!!;l jmigrlf"iI gl'lcoo le 81,;ca ce-m1 dead" 'Hduchescu cll sunt-u g!I'e(;i Dupti 1111<'1 aitl'l aRvilaj di iu suntu, Hoi 111,.,1' u, Au~lu, tin lull'bot snaltu , lUna faplu, ou peJ'!u ulhal IUl'lgu PI!.;,!iJ.unumedl ffii·mspus0 dli UInoQ&I ui Previsa, ell 1a.!lser-il dll unll hcwl';'l dl'l:Iivlklig.l1 c4 Eli'S avUl~ rn ul tu , rna ell arbifl13!jili miuI'slnl una .se f'ol i dlllp& J;.e li-areuC8saf dlllJii r,:e Ii vlWlrnal'l't un ficior di 20 aiiI, Iu Bltlbsrtl eft IJl!ilu oarfin, I"lr'i! a SII!'~aib4 unil cbealr sa..~l nfaZlmlli fl'untea. E ... e ... Hejo,'!u-a mau 'mr zlcea, eu litc!'imiie y.e II cildea u cinuse-a 1'0 -jul, ijjn di diper,Le rnultu !iiJ VB me~'gu rnultu rna rlipar B. Nu ml·ar4mase ~.'I!j,Ia UI pall-ill mea. Afard di murmlnLi Ii 11 rlctcrilor' Ii hie n iveaste. Cl,indu j'ugii bll::!stirnlaf eer'lu, 8l'UIlItla,f IsrA uiit"/!j hoara ~i giur~t 1.':6. '!'el'lla (;1(1.1-' .... s'mllo~nu aelo IU nu nu a armase di Gal Cinbl!;l0 d!oljJa: mi na §ii Bu§lu plaogea di ti lua Mila. Fa c.lol"l 1.1, uri HelOt' mu~at~] dUJ~'8 II) fa111 lin eheru vim, plAngea ~'j nils ;;t mi rnuca trea cu oelW a lut m<1ri mJgdiU~Jr, lilY Cal chtsa. E!'a un ficioF atuJn u m u al l:kio d u aee Vdrnil-Ofll'A nu lu oglr~es\lu! CUFa~ ip di ~,!!c. Pares uo ti p din \"ecJilii timpu. Canrlu 'nll'ahaI OlU:;i.!U r;e are tu minte ca 'faea 31i'i Q3.l'fdu 'urn easte, Dtt.>s lroT ztse ell-s' reaqe dl"it(lr. Oatld avzli acestu gl'aiu m i autf'emurru: c:l Ja armiiiiili a no~lri nu-ane rna u!'at b!~slem oar:Jd CioEl-va s,~ blastiHH! di ,cat si1~I[ l;:Ic·a: 1.9.poarta Il:u;la • ti WJd c:ll Iil.da~lL Ie au-Ii zlf aUa.-j}ivs df C"_L ea fi;lQi un4 In,are crim.i! en fimorlu, eol1 In 'lIl,'eaill _s'Jis calea-sesta. U~SSlH;chil·j:1 ditru in.im.lt ~i4l'li grL Far3i di n!s ULl pet ea s'fae c;iva: io Iil-CU au~, f<ira putere' ~poia u.nIA boa~e paradisiac;1t, 1.104 bD89i di anghil ! E ste singu!l:lu fieJol" f;e 'mi-3I'DlS';;e eli §lea te ~B a:'·I.d I C!nd al!l~ln tZ.l.I ci io lioeam multu lra 'lu-avQU cum came: eu lira, 0 S4l0IillSe din lisa,gil., Ii audrellpae. coardele !1'i 1.\.1!l.\1(jl s"eil11o't ,ctl. <'iM.t patGS cu·abilnt4 ;ale ~; Hlcl"im,i a4fI: p.:tl·ea c;], 8\·2.i muiLu al;:l,vdatle Qmir. Ficiorlu ellilla CIJ ~1J...I.9" ~u:ulgUF'::! dlbirbiliu,
baSye
]0

un f'lcim- ca d! 12 -

J...~

afi.l,

C6J:i1du re

ant

vizui nmgiJ. roc aju oapea ~J
bU1'1I lIru.

(iiintu eu Irra,

n,l!

eu boa~.

Ah,

:,;'Ju-a\'zT .

are

dUrmil cum doa .. rne 1J1lii1 l'Ie:wI ~e.-s mintuea~le hi lsu);d:tlu aLBl, cum doal'me, un puUu dupd furtum1 .. C.!lpitaiiiu an"am m€l;na 'lJdreaptit -~i n iUigan anl,Qa~ plste n1 iDe. Ai'i durmig >\l'~r['Ji1 oara C (Jl'itu mUDll ;;i pri la faoHHi1 mjDeiunQ~ili dlJ m nelazi a gnu;iln. §oi a romanilor. slrau9ili a nOjlrl. Dl,Jp~ Qe dormij .. .hlli[ jjum.ilate di Oi'lt~ avzntu , ,1
sonmu

un. SOmria

duJQe

mi

rur<l, gaune-Ie

mi se

d:i

ser,a.fi m.
Ciite Aha.te:

Cilnleci
nil IiID

U 2l1'tea :

steale Ierimi

;tr1u vimll!.U

Di ~AIili! te·,,' 185n! pri rine
Prev,ir;;Q, mu1tu lI1upUI.

e~e"?ll'i,rnUi. Apoi 3."'..:iT1andi b.oa~i dj picurar: r~ s ;a '£,,1=' iwh OJ irom ~U. :s.in.g~ I: eAnd U "Il"·zn,, ell !p tiarn Qh iHe
00 ~lIIrmei,e.ti\l

uml LlJleche

!jl

mi di~tiptBi

eli s,;ulun~,t

di

mr s v~tJea
l~a.

c=1

dUIl.d clIJrn s'vid~!J

ifl!JilQ, hUla ·n u4 leaanS! Iii 1'0 :'Iii se-fwitltn B Dlea ~I mU!jlal pi cJd_R,illL& Hllln.u. CUt'lIti[ 5j m;JltuJL.a_ ca u~ zund Ilhu Jlt1I"<~mite. Mu-u1';ij ,Ielune mi ng:IJIDJ som nul §1 011 !In' iiTi-<lJm agh iJl- ea su He LUI. Dupil ni:!. A H.-dea s,lealile: G::a ni~le cilndile di arglnl ~l 'nclidea odili t;:unda :;'I~U II I."l1a~ IlCrlmde di muJ8rJ1S. . Mi !!auJ~i 'n C1U1';101'l1'0 ~i rremal'ea n10U l1lili'nre V1rWI nu dljJul'!1iI dj miue Un foc di curundu ~Pl'jtlJSIl

Ghtne

m~

lip I!~-U~ s'hibJl. \'e~'nll rill: dlnhour81e ,=.e naplll·te, IU. I1rrZTrlHl~i. !}'mT btlg81 mlJlar.
nu PUH.Il ca 'ndorm!"l La

l!ilr:l

~lnC:3tu

mun~T,

Z!~ I;lU mil1-

Ahl!lDI<'i j31~, ahMt !::uimo, lIhl~Ii.. m~l~nholia. nu a,veo.m avzWl Iu a melll bnna1. N\c~t 01 J3ile. mJ-~1 .. CU~'i'u fa)8 tu 11H:1ni s'uu-mi e veadl'l. 1.1'1":'1"1 mile. Nt;~i ci'1nl.\ §..i "ill'ltul 1~ aClul;Re ean!e~lu diVurl~, (faa piste.

rA!'i.i.ll'i! av,ea

h.u;:tlafkili trilllUrft ~ -apl.IM mi IUI·a . UlDBUI "i a: g l':;.iT cu ad.li pMmti, c'u iruma 'nft'm'mt1c Ii. 1 to(!lte ush: Tii.i41duc 1Hl~mle ,ghl ue. I!'~~i 1a Ctuca .R.U!i,>1l rrn se LlhisH'D.. ErR pl·jmii,"eol~i - opLu di,

di pl1rle m uhu, poate pi:rna PI"e;.l'IZ3. }'ltlo~l IUDH Irli1~T aTblif fi multt ca umt bUCrll<i iiI m.ar~ m UI'A, I')upil ~e 8u~lll I fieicrlu s'culem·~l ~U. c~lI'i nu puleaPl sdormu. ,aVZl!It.; canda diprlunil canl,eclu; .mulLe hlcrimi 81m vJj'sa i! ~i hl(H'lmiJe a mea Ie cill~Q II cum cfl.de m'oua, dlmJUIIlS1.a Viste JiLice. C~nd

A",.i!-:tmlu

181H.

Far;;

00

5,'cllerd

minut

luc11isii

--....

~-~-

r,;u~ TtlLliu

LAVATRA
• taft N';:UI1 ca lail« nt'1l9ti

CCttl'it

ToJ. mi

!i$U rea (t1" If'eMf! ri~,.J ea s' rai htrsosc, IT
Nil. enet« OCini. m~-r mifi.ld Si ,.,lu L :;Y Irm1 ar ihal.i

w, s.oflet

$u(

~i

mf-anfu;'r{t$c

cum [aci jwi un.l'~acul( cum .: I'; vind $i W·l tlt~{ s'' U tdustl [jfiJli ifi IIp.;ifl Di fO:~1Hi,. Sic .1'1' dir/n.lL
{)It"

Sf. li-a

S' bdM!,,(ld

x
o ,,'Val
U,
di milli : (!U zb ar-a 'c':' A It min~/(Ui s'cflird rj

S' fil/t""hdsCU ell Ii eft (aCH/) am «ou! Padi, di anurale 111 ,aii
j][

-nr

/(,ulf't!

Doam«
f.idll(i
__,.-~~-

,,' eat l?f-mi
Loro

[if I",mia -

Mlllu!

-

-

-au~n

pr,((.I){fali n.u pl~lip,<;.?~c C« :;' duea a/u·nuiJ. {)lItO{1{.
iYil;;

eu

Clt.f1

o.,d,w en en ali

$i: ell CUl

pI4m}.l'r.l ~i

C'U

i<iC"(l~'L

Un amlr~ (impl:ll'ttL) ur u OO\1.l" e~f \'inu '8" Ado l'aca\<1 10,1 urr n .. tim tH<l[r,,,lul"l~

(lSde

lY
A:;:kptu (telT, a~r,(>pllt indnt! S' me. ced t;, c a t},l a yh/rl i 11-.1 a iac ea ruclu tr! n[po'{

"lltli due. marat

di mine!

F

·t.mealt

am,

m"ctJ.Dsltf. am,
U'a,

unut reran" B."il lu p .. I.d n;'ltlnLl u. l i 8f;-tcl·nu. :;;i ]j d de ra s'waea si :-.'1 8, I" r4. ca soi 'J b.'\ en este umh'i\. Dups tl·..:8c.-el:ea a 1'IlI·tu.1;lliel" am u-alu 11 rnulj.u mi ~i I·;,tgil p~ l;1I"Url:;'c~~!J. Ce1l1. de. a. e l , ~f l!" ~le. mull avur. Pavale am, zrce ,itl"aflui, l:aLe. 1m li~ ;:.es· tl'a I!A Ilea d i LOIeJL"" zd e le , :\ tu ncra ca l<l m'f£thu ('eHI pc A m fI"e, 1'6L:JOn LIce 1~J* nul, unul ~'I ta' m.s.u (')ne:.ot) C61"iti.Jr, unul I Bio:", ur ~i arrau tim SIt cr i mme l
Amr-alu
S'cJ.ltll! ~~

de caliv

To.
St

'\ Of" 8' mlc,Ct

s' bdnuu;ln
o/tll·tu}6 J

"-t ..

J1 mtncl ui re nsc

IlISI. In H';1

daluT,

e \!"ea

«:

s~ tr:f.r,; cin.d sac-lu eo.st : gol
tOf;l.me lrJ(t

jltl inr;lnit

s' jow {:lit a/lul>1 ~l' mi a.spu.lbi,. ct'lplu
.1'VI.nfJG di ae,,/t'r
oal't't

C"

mi

IliB ,dl

ft'

ertp >'it i .2

7tH.

$thl

001'(1,

8e ul'~..r.cd

YII
St €ftu·ot.wld
f/.u.a Quf
l(L PHrI!]&'

c iu d Q: La spune-mt. f)umlHtlt!, .:~ ei1 IlU am ",\-Zllo1 pADs; aswzi saasu ell sre i?~uhT d'Iu s'sass : ce rt ~ori fu Ii] ~1 ur-itni O:ollt U i'iiiE'i tr. - $~ a i'iiia 0)1 Vl ne rnlj'al.'El t::um t~lm<\In : ne, ~:6 escI dm O~'5::i? nu :>'cli (:)1. ""unt ",llL,,;'i soulrt. Ia $i Ii a. suun -oJ at!e...:hi~es~u eu pl'il1 uesre sf>61"e.: Car;t,,}" tun's,' e;,t -Le [1'''el tul, '~'e m~d1 e In "ii ~i de la H101'~1 ~: l o I t nibi ~ eo leo Fw' llff ;sil. e l &V I;!U LI. \;;'.:'e rra ziua I !',Unz u] mare ~l tut umi .. it ~-tI_t..: IlImtt '$i C 1Il'l/' til Un'/SIt eas re H;urUI i"e ell uti 0,;:,1 bnul
Illtf.:iib ~U

~i I

1)011'Jqi

muhi

LU luml:!a

~n·-I..mt
t,

11 I

'i6iil fl"l

~a. de

diei;;

vill'lm.
I'ul

c~ IULS~~ rnrn reI'll L'tH de

Cu air' para

Ar'lli1"aiu

~'e,,,\,nlJ1sul ltil'l.'lnu,lui

declo;

SbL~-

CrH,'W. cd s' do ~ si Mot eic« TJ'd 'meari ean S' n't~!:!u.uI90

sa. 1m hLi:iI. \,l"el'll!tI..

vrrr
Ni:;lXI.Fldi
(JJ

On ..:.ener'Al Ll.l~ Docter, (1ft
tl.:idUS

:1','; (ull ('M,'C fH. tD cale p\J ..a I r'h'.~ " ,i-I In t re;<\ b'''' : to l)itrJ~u~i fllulti u Iu e8 ananta
Line IU potemlu

r ,;doini

est'an

Si SC"()' uti. bo(~{c surta 8i biasiim C,'tu! f,wi a(~'i dl ~'e n'Dr e rll noc mild

Df)ct.~t'LIl.

A l'r pel\ t'iqt chil'Ufi

Il"'eshalul)

i:H rna n'a] oi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful