!"#
&$ %('*),+.-0/21435+7608:9;%*<=%
>?K>YX@?Z7A:[]\ BDT ^DC7_`EGFSHJa&ILb?KNb?MPc OR> c7QPdfO e7c >g>
U
S
W
T
X
V
V
v‰hXhX"i"i"imjGjGkmkm‡|pgll nonoŠ‰n.n.}ll pgpgjlqrq‘s?wll nPnJvrsgsgqjujup"t7t}v.qwqwl v5‡yvfiyiriyxrx‘t7v5voq"pzp•x‘k,Šv|jWt7p7l{|nr‡yiJi|Št}n5iDn–q"j„x~v‰k~"x?l imn5l n.noxLlv|p?p7jlq’‡D€}‚}‚wqk,vfpDiPv.iDlƒ"qw‡yiDimvŽj„n5€"tpgtjui‘‚}v…l†jukˆŠ‡yjui~i‰‡‰nf‡|pgi"p7ŠjWx}ƒ"l i|i,i‰nPxNv‰pD}p?‹ŒjWqzpgv|‚t7ls?nŽ“ Lz€D‡‰—Xp}pgpg˜|Š™š{ml i‰nyŠDp}”juj›p"ƒpDlv‰x}"iyi"x j
‹v‰p}"j„iUk,Štjvœl†vfqwiDv5jWiynx:t}xLq"p7xš‡"‚}ŠDkrjl†qwi"vmqwvv‰"‡yiUtj„juji‰l i‰n‰n‘‚}“ vot(nyžŸ‡‰pgt7Š|q"x:l†qx?s l nov|ŠLjiDl€}j„km‚wvfl n5i‘n…lv‰pg"qi0qŠDp"jv.lqwl ‡‰vfi0iyx*l x}xLi"p7qw‡Dv.‚}l ‡yk,t}“¡iDqwv5p(vyž–v‰ŠDjul p"n;ƒp?l x}q"iyix ž
l†q"pg‡Dk,“ ‚"i‘x?lŠ"qts¢sLiv|"” i£jui|‹iDjuiDq"‡‰i‰nzvop£¤¥"iDjui’v|"in5pg‚}ju‡yi¢‡‰p7x}i’‡‰t7q(€i‘‹pg‚}q"x(t}q"x0v‰"i‘p"¦‡l t7“
v‰lhXn–"i"i¨x?jGkml‡‰nœpgv‰l nojq"n.l†x?€}l pgl‚wv…q‘vfl pgi‰l xNqn–nsg‚}‹juq"p}t7x}j?qwiDƒ"v5j]iDiyv‰j„x‘€""tv5irp‘v…v5l†kš‡‰iDpgj„k¥‡‰Š|pg;n–Š|t7pDq"‹Rl†qx’t¢sXx?ž7ŠLlŠiDnœjWv‰j„p"kmjƒl†€}ll n5x}‚wn…iyvfl i~xrpgq’k¥v‰"qp7twp"x?vv.l v‰l§g‡y"iyi~iŽx‘l i"x}ƒ"qwiDiDv.qwjWl†n.v.jui¥ll p?‡yt7juqi‰n4“"n|v5‚}pDp;“‹`v.v‰l†v|qs,l ln¨nrx}pg€DiDq"p}jil pgƒ"” iy{xr‚}¤Rq"p}x}j„iD{ j
“—4hXt}i""qjGi*sgkm‚"t}ltno‚wsLn.v‰lipgž¡q©p}‚}jmlq"nR¤Rx}sgiDpgjuj]t}‚}v‰qw“ x«"vfiriyt}x©t7Š}v5€DŠpzpDjuiyƒ"‡‰‡i©pgl twŠ|‡‰vf©p?i(q"t}x?t«q"l x;v.lqp?x?p"ql v.nœn¨lv‰§gj‹ª‡yl†p7€}twjŸ‚wv.vfk¥l p?iŽp7q*v|x?jupDt7l §g‹Nqiyn‰xk,“ tp7ƒ"v…liDx?pgjWl q§Xn.lnP‡‰p?tp"qv…‹›nyl pg” v|qlnyn–ž4€v‰p}jut}p?q{~n‰l“ twqwv.v5p©l p?qt}nyqž,pDv‰t7"q"i"x j
Šjl†qwv5iyx;ƒ"iDjWn.l p?qny”Ÿ—4"t}q}{r‰pg‚7”

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k,:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l  

 

¡T ?K T ^ Y ^ [Œ‰[TWV _ZX[ V K Y^|^zKY VVYX\P¡[T K ;[]T K\ "R! Y g^ ‰VXTWVV K 5OJK # 0^yT T ^(VŒ_TWV KK ^V K T K ^„[ Z7KK"[]XZXV\ K Y$ zK [ V YXY\PIL[K Y K ^w\ KDT ]Y V ^ •[^ [;KK
VK [V z$K*) \ K K‘K [¡ T K K Y ^ ‰Y TW^wV T ^ K [V %ŒTW V gK"VK ,Y+ ;K KV Z YX\ [.^-5K T K V Y KV_] ^&Z ª[ KY ^.^ ^ K YXV \ Œ TWV \ LK"^DK _ ^0Z / Y ^w^ T $4^ K?K \ Y O ^ ;7Y T ^V Y [ŒK ['^ (Y $ VT \
Y V "[ V KK7\ ^ K1$ [ KDYX\ ^ $ T K ŒT K Y ^ ‰TWV [Z7K Y ‰T [ VL^ $ T \) V 7T ^zTWV „[ 2‘Y ‰T [ V3^ K* \WO 
# [ –[ Z7K.74K YK ¢ ^?TZX^ \ K ;_R.YT wKK,"^[ [ V K 7K"T K^ [Œ[[ŒTWV ¢[„ [K5Y T ^¨; ^yT^*YK ‰T [ [ V Y Y^ K•[ ‘Y "^ Y _`VY ^ ~Y ª[K&_ „K Z68K K V 7 K9Œ YX;T YZ Y K V:Y^Ž YX^ \W_ O<[";¨[ \[ $4K"Y K IV K ^ª_KY Y ?\ K T ^ - TWL V;^ Y K7VZ7K YX^VZ K T K ZV 4‘\ADT ^ OO
) ^ # Y VYIK „ [ KT K z [ ^ [ Y K ^ K.4 T K>[X$ [' _ Y VK 0 ^ K K"[ [ VT K ^ \ NY ªY K ªK&„ K>K ¥$ K YV K=‘ K ;Y V:Y KYX_\g[ Y V \ NK Y ^ Y*Y V\ - ^ \ T[ ^ ‰TWV TWV @T K f? ^V KILKgK O V 
„KDK[ ILY ,K^ K"I^ K 7K?TWDVZ [ ^BVA $ Kg„OT[ \ ¨_g KDV YY K .^ KUYXK.Y \Œ4 ^ ZX g_?\O TWY V V Y ª?‰KT TY^ [ ^ VzK ^ KDDY[ YVL I^ K XY(V\ [K"K K V [^ ;Y TWVVY ¡ „2[TWw V 2K ‘ [Y Y ‰^¢T [ ^&V•KG T ^ X ZVYK VY^ zK V K VY K V YX\ $ ^ K [?T ^ ¡ £TT KZgT ^‘Z7KYV ^[ ‰ODzCFTWV V HKE KDK K Y ^|^y¡ ^ T YTWV V O 
[ K ^yT [;V ?YXT]) ^ \K?}$4\ Z7 [ KD$2[] HZXT \$¥\ K Y TWK^,V V K*7[ ) T V ^ K Z [[[V „ K Y’^.^y?ILT T[[]^JV\ XTWVOGV „ L#[ KDYX5K ;\ ^ [ Y ‰YT [K7^yV\T T^JK"IY IVK# K7Y\ T YŽK"ITWVK£„ 7[ Z T ^–5;[T ^„YK ‰^.T^y[ KT [ VV!KKYXf? ^ \^ ^ [¥$$4Y[T K 5^B A TW[ V [( K ŒTWV T K K YK ^ TWV‰ŒTW„ T V [K H5; Y YK^ ^y‰‰TWTT []V VV
¡ T K LK ^K Y ^T ^ ‰K TWYV [\ T \K ^ O T Y S [ \•T ^ K.[4Œz $OZ7K K V "T K _ V YK IK&K P Y [ ^ [ V K"#K []V \YK I K Y $ K"YK ¥V K TWYV ? „ [ \ Y K 5; K7[ Y \ ‰A ZT [ [ V; T TW^,?5V ^ ^ [ T K Y V K[X‰T ['^ 7…N ^BOMAY L _ VT Yy K©VT …YX^R\TWLQ V ILªK[]^ \K XKDV YV K KDYXK \¡ON[4$ S [ [ 2^ K _
[8K"K V S X VV [K $; \ OTK Ž; KK¢V [K _ ¡T K ?T ^ Y ^ V‰TW[V z$ \ K $¥ Y ^HK KY IL^ K7\\ [T Z7KT … ^ TWY V V zK [ ª$K TWªV K ^ KDYT ‰T K U^ YT ^ VS4$ K7 \ K?[\ Xz HJKXI O T IŒ O37# T¢^ V K[ŒIL['K ($ Y T \^
K K K M$ K VU'VWVWX ªK ^ KY Z ª[*o- K …^ Y ªK= X V K Y V [ …^ Y V¡ TWV ^ T K V ‰T ^ …^ + ^* Y ^Y [. O
}…l*`:dZ\v*[[Naus*]_cyq n^0cefB~B`brzadn aBcep†fga0]2fgn ]5n ]icjzh]ih]5n cejB€c\aƒ0‚adadk*aBc‡l&qRpylR]5j.mMj.n ncon~Bcojk*fBl&sBl0lR`b]Waomzp'f0c\aBl0j0q]‡lRƒ*c2l.~gq`bv(r*n aBs*f0k.f.~daGn a*tuv&|yadadv8€.vR‚s*n ad~gfBaBsuv>q]hau]5jBvHjBlgaMlRp'f*wGaiqˆ0„zsBaB`x]`:mBl,]5n fBj0vRrMsgn aG]ypyn~u:n sBq ]5cjBk.]2l.nazfBcer,aon fzvJv*]5ad`‚jBnc\ˆ*aMn rRn f0fBfr%a\s.{0]5]yf0jBvHaGsBv*nn fB]vRc_vn ]2ƒBn ncelRcci]5fJƒB`‰„G|adcKv*lRlRf&fRqŠ „g]W|_~B€j0s*s*fB^.r.lRa*q l.hRr&]5n jBadac
vRn fzn azŽ~uf0sBs*cfB]2~gn fBn s*rHqRn]5fB`blRvJƒ*ƒBcek*]5q au`D„>c5 pyn q ~Bj0s*fBr.aMvJ`…s*w%sg]2n ~gs.q „B|K‹jBad~BmMlRƒB]y„ulRƒ*`'~dlRw^0s*fg„JŒKj0sBc%n ]k*adaBfcelRq vR<l.`‡n cn ]%k0s*f*m0`‚ƒ&^g]_l*`  

 

 

   

  

  

  

 

 

 

     

 

 

 

    

 

  

 

  

    

T T 

 

  

  

   

 

 
 
  

    


  

 
 

 

 
   

 

 

 
  

   

     

 

 
 

 

  

  

   

   

  

      

    

 

 

 

  

   

 
  

 
   

 

  

 

   

  

  

 

  

 
 

 

 

 
     

  

 

  

 

 
   

Q K* wK K.4ŒZg[\ Y V Y,O‰,T [ [VL ^ S Y OK / V [ Y Y ^ T [Œ[ [  O Y ^•S T ([ # K"[?YIK _>Y'„K* $K D[ KDY ^ [«Z7[ŒZ7[ K £…„KQ V \ T ^ K•Y O(V H ^‰T z"[ K \ T  KDY T Y _ ‰T"[ [ VŒ _
$$ T \K V K[ ‰ T KK# ^ KDY Y ILK V Y[ V $4 [ V5 w[K $z \ K [  K YX\YILK K V [ K DY K T \ ^ ;[Y . KUK K.O;4ŒZgH \ Y V Z Y ‰K T ^[ K VLV ^0"! _ K.47YK ¢ªK Zg\ TK ^N^NV TW[V*^^ Y['‰zT ^ K(GY Y KD[ Y ^
KK.4ŒDZg[ \ Y V !Y ‰;T [ [ VL ^0K7! \ ! V [V $z[ $z\ K \ K K K TWV TWV K K ^ [XK['Y _ KDY ^[ $4O KIL# K >Y;ILKšY 2\ wK&K N^$ ['T zK YT ^| ^* KK ^^ ‰$T [ 7V T ;Y 2 XYOILK # XV[]^ Z7Y K ‰T ^ [GY $ [ T K
Y [ # YILKK ^ K¢YT K  KDY [TWV ;YK wK .? T^ KgO K*4 [ K 7T K ^  YX\ T Z7[ ^.^wT \ KY V Y TWV K ªK ^ K TWV "[ 
['[?ITK z_ K VK*…$ ^ TY VK V©T ^ K KDY ‰^ T [ [ VLV ^D_ z[ $[ K[ g;V YY w;K K T V YXK \;K Y fO K RT YXY \ _ z\ Y [ V KH ;Y Y K _ KK ;Y [ ‰T^_¨^ T +G [ KDPY ^\ K ^.„^[ ;V Y K*$ KY;ªYK‰Y T ^ ^0/[ 
Zg#g\YK Y MŒ^ KK TWV IL K K ª[YXK Z\7^ Z7zKKD£[]K’ZXTWY(V\ K \YXTWV\YWKgOILO K # `D[ K?[ \Z7K‘$¥ Y Y zV KG[ $ [ V T Y K TW?V ;TIL^ []K;\ ILI[ŒK T[Y•• KTW_JV S¡T YK T K~\XYK \ =~ŒT [‰? TWV K TW›VV7_¡T T  K YX
Z V ?\ Y T OG#J Y¡$4K O [^y[ T :VŒ\ A _ O \[ T wŸK Z ª[;[Œ[K ^ ªZ7KKY ŒT TWYXV \›_
T$¥WVY ^ Y ^Z V T ª K"Y I ‰Y TT [^[K V .O8„['EŽ OªK QP7O rT [^ OR ¨Q [ŒK"[[ w gK O K"#‡_ $$4T [ \ ^ [ [ ^\ V K1[$4\ T 4 w[ K M 2 ZL[Y [ V Y Y¡ LT VzT [K $zVL‘\^yK T S [ V K K \ K YX^.\^ _ # Y YV zV YXO^ [\ z^yT K•^~^[. NK[‘ Y¡T KK T YXY \ ^ ‰TWVTWV ?$¥T ^ Y ^ [Œ['K 
„:[ K0[ K ^ Y K’^ :Y K1[ []„Q [^\ S Z Q œK Z7[HY ^ K V ^ K"[ KY VQ ^ [ Z YX \Y ^ œ[Z7[ „^ [ K X^ Z7"[ [ [ V \ rYXO YZ 7T K YX^ (K\ z$ [ KT \V V ILKO K V ‰ªT K[ zKVL^[7K(IL„[KY ªTWKUV YX\ \ ^ K[ V V K.K[ 4 KgK O^’K ¡TW VT ‰?T [ T ^’V K TO ^ ;zY [ ¡^ TWVŒ\ _
YK d V; #›Y Y TK \XV Y K [ ^yT K K^.Y ^D_ [ KND[ Y Y V "[0Y V V [ KT $ [ VTK*4XY Z7YK TZ7z;K K¢VK V Y …=^ Y ?V [1K „-oV?[ [ T _TWV $
zVT ‰K Y TWV TW›VUY¡_ T O¢K [ ¡Z T ‰A[7TWV IO ›TWV _ YX7Z T ^ ?T [ŒY ['? gT O1\ T # _ "L [ Q Y IKV [# $;V \ KK V K K _  

    

 

 

  

       

 

  

  

 

 
 
 

  

 

 
 
 

 
 

   

  

   

 
   

  

 

  
  

 

 
  

  

 
 
 


 
 
 

 
    

 

    

 

 
  

  

  

   

   

     

    

 

 
 

  

  
   

   

   

 
   

   

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
  

    

 

 

  

  

v*lRfB0aM€:kdj0„Msgˆ0ceao~gn …aBlRfgƒ*]2nfBcevH]cyagn `‰]5lRj0waB`Wl0w%]5j0saBl.``‡ŽJwGaBq nv*c]ecus*| m\adcKl.`W^0`blRk*q aBw%c_n fM]5jBax~dlRwwolRfHwolRv*aBq cKl0"]5jBadc2as0`‰agsl*`‡fBlH`badceaus0`b~BjMpNsBc
[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLp?"q"ti,v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}j’t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l ƒ  

 
 
   

    
 
9   

Za K H^ Kz^yY T P^ H \ O_Y&$ a„[ ^rH ¢^*zYXP\©H Z Y ^ Y Y ^r‰Tª^*K" YXI Zg\©T Z7Z 8[  oKZ7[ [ "^ K ! ^K _ ?T [0K [ ^ MVKDY Y []\K ^ K YX^ V7\ $T ILK [ K^yT ZY IL+ KN\K T Z ^ ªKD[ Y 'XVŒK TW$4V [ $45 ‘TW[ V 2Y ,JM$[ Œ 7H T „[ K I T [¡\ TTY K‰T K YX^ Y \ ^ ^ ‰Y TW^wV [ T
^ \ KDKDKY ILK*Y IL^ K7[\ [ V7T T^ ;/ O K V # £a YILH K zTWPV H„[ 5z[ K V ‰TWV a H K ^ zR[ H^* Y ZgZ7[ [ K K ^ ^ K K ªªK K ^ ^ KKY Y K $4^ [ 5+ „[^ ,"K.K47Y Y^ ¢Y Zg\ K [ˆ_¥Y a VH zR[ H T ^
^ ‰T \ ^ Z7?[T ^ V^ [[Œ[ TW ‘V \ T ^ …^–K^ I '[ T z KmQ ^ [  K ª^ K K^ Y KY [ K V ^ ZX$ \ gV [0K Z P[ I'K?\ [ KmT K / ªO [ V KD[ $L#^ [ ! Y V Z7[Œ[ K ^ KDY $4[ 5 _L^*
Y [^ V Hm‰\TWVS0 K T \ ^&K ZX ªZ7'[ [ %! 7K T [NT M K ^Y KYK V?# T I`K [ ^wT $ _›T a \ K "K V KM - [ ¨KgMWO #xE&!!Y V ;Y V z[ K ^ O š[ \ Ua H zRH
H$ ^ [ Y " K [ V [YX$ ^ Z K7^ ^ \ [$ K K,[$„[]T \\["[ Y $ ª^ K TW V "\[ Œ K_ YXK ? \ ^ ;¨‰ T [ [ \ Y$ V^ KmYY Y VV V ©KIL[;K Y wK K [ D¡[ T K JK Y [ ^ $ $ ‰TWVV[ V [Z ªVY [ V \ LK ^y^.[ ^T [ V Z}V\ Y I YJ?zT [ ^¥K V "K*K[ $ ^_L [^*V z [K $ Y [^ K,ZgY T\ V XDV [ #V K AK 
¡Y T Y .z YXK \]KZ [_ ) Y +GK0[ JY ª\ [K^|Y0B^ /K [ O #KQXTILK ¡V T K K Y ^ K ‰TWV†_ [ Z ªD[ [ ' ‰VT [ [ V$ # Y JV ["[ "V [ K $ V [[ $ V [ [ ¨$ Y V "[ [ $ V ^HK $ [ ([ YX'*\ ), +.\ -/Y - 0 K L^ K K^
YX\ R [\ Y VL‰^yT [ T VK ^ [ ?T R^ K I ~JT ¢[ŒZK [7\ KIL2K 1LY ªY I ^ T ‰^TWG_ V Z Y V[*T ^m$4^*[ "KDKY ^|^^ Y \ # [ _ $¥Y ^ IK  Y ‰T ILK TWVˆa H zPH K ^ KDY O
a H K zUPZ}H Y ^*‰T ZXT ZLZ7Y[ K K* TWV*ªK ^a KDH Y zRKH ^ O4[ 36 57 ),T898;K":=K ^ <>+,Y ?;V <.+>YX@A\ ^ @B[ ).C7[Œ) [ X ? Y V V ?DY <.)F‰T ILE>K G UªU [)H\ K 89? TWV X G )JK IK+LK89^?DKDGMCY U I VB N [ V@>K +>C70     

   

 
 
   

 

 

 

 

 

 
 

   

 
    

  

  

 
  

 

   GMC?D<.)O: V P' - XRQ 

 
  

 

  

 
 

  

  

 

 
 

  

   

 

  

   

    

 

I   

    

 

 

 

    

   

   

   

 

 
  

     

 
   

 
 
    

 
 
  

 

  

  

 
[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLp?"q"ti,v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}j’t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n ƒl  

  

   

WTZ7S V [Y $4K V K 0K ^ Z7•K"[ TW[V ZgK \ K ^ K [Y^ IKY z.^ LKXY ^ TO9 # #V [$ KT +g\^ # Z7[ K []VZ7TW^ V KK _ D# [[ ¡ _ YX\ K \ K K V K KDKY Y L ^ K K<*_ #][]Y ZXV Z7[[ $ V K7K \$ V TW…V ^ [ [ K ^ K [$Y K / O Y $ T \[ ^ KK8:$ Y T [K LY^T K ILK ^ O9KK T# 
;VŽ[ [ K z$4) KILVY K V _gK T [ [ ^ K Y $ "_ T Y #VX$ V T[ \ ^ Z zY [7V[ IL K K7$ \ ^ K K+oT YyKVzIL K [ # K7 \ [^K (Y V V$¥[ Y VZ zY KY Y V‰V T£K ^ g^ Y Z7Y [ ^K YY YV^ #]K YQ [V V©$ \ T^ ^ ª[[ \ VT  ^ T Y^ VT KY V w‰K T^0) /K _NZ Y TWK KV V T TZX\ K K ^DO_
^ [ Y \ KD []Y ZX\ K K7Z YILK*YX\ ª^ K [ *^ *^ \ …^ Y K V ^ K K7\Z Y K # ŒTK K \ T Y „K ^ ‰TWTWVVL(^* TWVY V L^ K(Y UVZ"! [ [ ^ Z7K 5[ŒO [ \ Y&$ "K K Y ^ KS :[Z d
Z7K[ V Y K V ^ …K¢^ [Y KNILKK ^ K LT^ [ L# ^ YY ILVK¢ .K z4ŒZ7KD[Y ^V K O^w# TW V ^K '[ ^.^ z K ?K TWV Y  K"[ŒK K ^^ [YXZX^ KZ7ILK K V YX[\ TWVzŒK T I _ T K YXV \ ^ "Y[ ªŒK _ TWV K-oK"[ªKZLY Y K _
^'[ ^ \ D O Z XV7T ^ [ TWV UK ^ [ _ "[ *^ Z ZgªZ7K"[IK ‰V TWV *^ K T K V K0[ Y V ; Y K V?V T ŒZ TW V \ K"Y K ‰TWVTWV Y KV TWVZ L[ ^ z[ £‰TWY V V KY TWV7ŒTWT VK Y Y :^ ¡‰TWT V‰T [ V TWVDYXd \
$4KDYX\ [ O K ^ Y wK£[ H =GY T \ _ # YILK _¨TWV GY "_ Y yK V [ Y \ T „K TWV&^ Y V K:Z7[]\ T O # ^ [ zK 7TWV 
[XK ^ YXZXZ7K V [SzK _ Zg\ KY ^ K ^ K V Y Y V "[ Y V $4[ 5 H$4K?\ [ V K Y [S TGY T \ O 

  

 

 

 

 
 
  

 

    

  

   

 
 
 
 

 
   

 

     

    

   

 

    
  


  

  

 
  
  
 
 
 


  

 
 
   

 

 
 

 
 

  

 

  
  

  
  

  

  

 

I T  

 

 
 
 
  
    

   

   

 

  

  

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLpg"q"twi,vU‹ªp}"j tyƒ"p?iU‚©yv5p?p7‚}x}jt‰ k,:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n ƒl l  

    

  

Y ^ ? wT K ^ ›_ [ŒY ['^ $4^K7\YXY ^ K  Y K ^ ^ ‰Y T [ ^VLK^ T K ^ Y [z#"$¥Y Y ‰^ T \ K ^ T [ [ˆL^ Y Y VL^ $4[ K [ ^ K7\ .^ O Z7K T?) T \ K¢ Y :K ^ ª‰K T ^.[ ^wVLTW^V Y K ^ #K Y ILK K ^ ‰T [ KDVLK ^DV _
#PK ªKYXY \ T ^ KK© [ Y K T; ¢ Y Z7V [ Y [V TK©;[[ V \ K ^ K K7\ K ^&A \ …^ _ L# ^gA YILY K [ K T ¡K T K d [=Y ^ ;‰TWVY wK $4K ªKK ^ YTI}K Y V T ‰\ YT ) \ KYX\ [ TWV K,[ $ ªKT K O
$¥^ Z['Y ªTVKY  X[S[V7 Tw K"K??Z[T ^‘ TW¡V K „T K[T zd 2‘ ; Y Y^ [ ‰‰V TWT V[[]VZ7O[]K \ •V P¡[7TWK VILKDK Y K L ^^? K•O V [[;Ž z$ [$4\?K TK ^DIL_ K K # £A _ TWYV IKK ªK K K T ¡^ T T K YKd Z7Y [^ $4‰TWY KV *… TWV\ K L^[ K ^ £Z$¥Y[VY TWVŒ[[T I ¡Z T T'^.K^ ILKYXK \ ^V TWV$ Y [KK
?[ŒT [^¢ TWV T „^ [ 5;•Y Y ‰T [ KV*N T ^ Z [9[:$ Z T KUY ?T ^z[XTWV['„ g[ O 5; Y Y \ KD‰YT [ ^ V¡K _ Y KUV Y z I [T ^ ªK K _TWV Y[ V K•Q VZg\ Y \ T ^ Kg(O T ^ =$4KY *Z7[ TWV O ?T ^ 

 

  

 

 

 

   

 

   

    

 
  

   

 

 

   

    


  

  

 

     

 

   

 
 

 
  

   

 

   

 

 

]5jBaM`b€ai‚s*q auaBw sB`baBceafBq lR~dlR`bauaumgc_sBn fBvTs*r>fBwov1…l*„Mwo`~u„Gˆ0l.lR~d`xqblRƒ&adwzfgc\]^*w%adlRaBfBaB` v*fgxc]a0c††fB~dlR]aHlHfp†^0^ `bn l&]5jl07 `b|"au[sBv,‡]5‹j.[Sn coadk.vRlRn ]lRl*m ` s*ƒ*q "`…s*q lgp'aB`†s.f0v R]aiˆ0a v*ˆ0s0`‰v*„g|G[†q celh^*q agsgc2a8`‰agsgv  

 T4 

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLpg"q"twi,vU‹ªp}"j tyƒ"p?iU‚©yv5p?p7‚}x}jt‰ k,:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n  

 

TWV?ŒTT ^ K \XY DZO šK K T _^3 KK ¡$ T Y [K \ K [ K Z7¡KDT K []ZX\Y K9^ ‰$ TWV [ TWV'YIK^ IL[]_`\ ^XV [ KD K \ K K [ YT ¢V *Z [7\ILK [ ?T ^ K ^ K [XTW['V ¡T I¡TT ªK YX\ \^ „[[
Z [K T # K ^|"^,[ [ V K $¥^yT TY] V V ‰O T [ V[ ^ [ [:V K V T Y V K K [ ?KT ^ $4 YX[ \ 5T ’UY [V 7[ T ^ Y[ŒIL[K U"[ Y V V YzK K£ VZ [TW$;V \ KK K•K [ªK _ Zg\K KY Œ^ T K K [ Y V ^ ‰YTWV
z KXO 

1¨1¥+ 
:V <AC :V +>C7898 V C 
X )L-/GMC.) C U 
oV EB)L' ? )7' N GMC 
+H'*0 '*+>C G/- )H0 
:V 02'*+>C>-M5BC X  

  

 
 
 
  

   

   

 

  

  

  

 

 

).C>G 89) )LG )7'

4T   

  

 

 

 
 

 

 

 

  

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLp?"q"tirvU‹p}"j›tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k,iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l  

  

  

Y ?^ T‰^ TWV [ŒK [V ¡TWT ^TV KDŒK T I T K K ˆ^ TWK V [ [ V‘$4T ^y[« ZLK YŒT …^ Y O K K<[ ¡) T K ^ d (Y Œ^ T ‰^ TWV L^.^ ^K Z7^ K T )K ^ Y ^yT KT V ^ KgOT K V K K ŒK T K d 7T Y K^ ‰ TWV r:^ Z7Y K ŒTT )K
T ^zK¡ T I ? T [K T0zTWV [ V[ \ ^ AKILK K7YX\ T K\ ILK YXZ zK [ ^ K?Or\ ^ Q¡gY ^ K ‰T [ YXVzZ e K ŒT ^ T ^zL¡^.T ^I K T ^ K $ 0TWV [ ?T ^ zK"[K ^ K?K \ T‰^ T [ $ VL^R[ IŸV ^ K [ ‰T [ gV V > KDY ^ K [ ^ V Y T \K K ^ 
K*Y `P VK‘ˆ[ K …^ ^ K [ ‰[ ^;T [ ^ TWVV [šZ $ ^K$I [T [ $ YL ^ ^ K.z 4 [ KT ^ K7K [ \ ^ $ K K*?„"T[ _ K[ ‘ ^ YT KK y KV K K _ K? $¥ YY zTWV KI}AYX[ \ T [ [_ ŒY VT K K Y [ ^ YX‰\? TWVZ ª\[?YOI‰KT# [ A VLY^ ILO KK # I} YX[ \YVT ŒIK KT ¢7;[T ^Y  ^ K[ T K^ VªK[Y Kg$ O
Y# VK [TWZ7$ V K „ T [ \ 5; Y YY"IL‰_¨K T [TWV V Y [TWV KK ^ Y K ILVYX[ \ T V¡ T [$ K ¡TWV T ‰T K[ V¡KK _¨^ ¡ V Y T [ K V \ TK£^Y ^ [‰; TWV K V7T ^ ['KD$ TY T \ X V7K [ T V TDK"O O K Y K\ KY ^ ^wK TWV ªKK Y ^ Y T K V[ K $ T \ Y KUY \ K K7[ Z K K  

   

 

    

 

   

 

  
  
 

   

 
 

 

4 T T     

 

    

  

 

 

     

 

   

   

 

  

 

 
   

 

  

   

  

 

   

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLpg"q"twirvU‹p}"jtyƒ"p?iU‚zyvop?p7‚}x}jt‰ k,iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl ln‰Šk xX‚"i‰n l ƒ  

  

  

$4Y [ ^ ‰ TWV Z [ K [ K^ V ^|;^ Y[ K ^|^ ^ # 'Y # V^r ^T $ [ VK \T[ ‘Y K [V V XY V?[]T T\ YXK\ V K [ V Z K Y V \ T Y[ ‰TYX[ \ VT TWK V T ^© ^ YX[K \ T \ [¡ ‘$;T K [# Y# ^ K‰K7TWV \ XTKZ7ILKTWK V^ K L ‰K^ TWVK T [^ Y –Y K Z}YXL[ Z7^yVgK TWVV ^mK TWV‰Z7T [Œ[Œ[ VT K O
HmKDY \^ K [ ; Yg^ -5K*[ _Y V‘ Y YY TVWV ^ K„K ^ [+„I T Y K K K # ^ V T K K V V ‰K T )g/ Y$4V[ ›o\_ =zL[ ^yTWVK T ¢ Q Z7 [ [ YoV L \ Q_ _ K $ Y KL#^ K PT K Z Y ª[ ^ 'K T rK T^ ^ IL?KT 
„ [ YX"\L T [ TWV  ^4 [K?\ Y ^zKILK\ KT V …K ^ YO Ya K V H ^ zY P‰KTHT [ 4$ V£[ [ To^1\V ‰ TW V\[DKO [KNZ [ [ ' ZLKY ‰T [K.4 V Y [ VV Y*[ \ [V $ [] \¡ [YX \ T SU(T $4[ [ ^ [ Z [ !~MPK ^|O ^ š[ fK O>L}[X[]['Z7K
[:[Œ[ \ T K [ YV K K ^0©/ ^&K ZXa Z7H [ z‰TWRV H Z ª[ Y V^ YY ‰^ T [ Y V K ª['K"K(^&Y V YYUILZ7Y [XT \ [Y \ K£ KYXIL\ TK 1$4$ [ K ZK0[[ V K ^|^ [ K<fO4$ K Q O Y V K YXK \'T ^•+ V [K
[KD>Y L^ [ V(Q V [ a [ H z[ PT H©O O Y \ KY ^ KMo- [ TWV z K TWVUT ¢ Z [7I TWV  a H zP H Q ^8 Y V^ Y ‰T [ V ^& ZXZ7[ ‰TWV K L^ K 

   

 
 
 

 

 

  

 

  

 

  

  

     

 
 
  

  

  

 
  
  

  

 
  


   

 

 
     

 

  

4LI  

 

 
 
 
  

     

     

  

 


     

 

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLpg"q"twirvU‹p}"jtyƒ"p?iU‚zyvop?p7‚}x}jt‰ k,iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl ln‰Šk xX‚"i‰n ƒl  

 O

YYXZXT KYZ d TWªVL[XY^ Y ^ ‰¡[TWV _ $ K K ?V T TWŒVTW'V LK"K^ Y ^ ^ T K ^£K"YKIL^*VK Y [ V Y ^ TW[V^¢ZgK7\ YZ7Z}^KY ‰T KY ^DV _\ K [ Y VZLY[ V \ [[¢$ Z7T [ ^yKšT [ KK V ‘¡K TWY V KD¡K K T K T dYXQ ^ \ ^Y O^ [Œ‰[TW–V \ ^D\ KD_;Y To[^\ ¢_TWV Z}Y V V?K K"T KK A ^D _ \ [Y : :KYYXTW\ V ^uA[
K7K ZXª\ Y K?ZgK \ Y K •$Y T ^ @T K ?5V ^ ‰T )T K V YXK ZXZ [Œ[gK Y ^ $4O©[ 5Q: 4 A OŸLHm^ K \^ K Y gV []?5^\ [ ŒT K T KV ^K K"IY K?^\ []V Z7[ K UY TWVV ªK V KK ILV K yD$ KDTY \:^ $4Y [ 5K A* K V ^ KDK T K [
TWZ V Y ^yT \ YXK\¨Y \ &Y_ $ ^yT ^ ¢Y ZXª\ K K^ ;Y[ VX$ V V K O TW V [ ,7K*T 4}^ YN[XZg['\ gK O;_ Hm\K ? K£[KT;[ [ ^ VA [ Z687K•[¡\ T Y ;[Y2K7\ I^ T [Y \VY K ^ KN;YI VT []š\ Y Z‰T [ V^w^ T [YX \ 
¡\ &Y T $Y ^D _]Y*^ K ŒZ T K [Y ^ Y ^ ‰K KTWV^ ) ªK ^K V VŒgY TW^ VV (K"K ^ Y KQ ^ [-oY [ VK£ T \^ Y&K’$ [^[ZgZ[Z7 [ [ '^yT K K‘5K z[;[ RYªK4 YXVT \YT  _ T $ ^ Z O?T [) …Y^ ª„K K [ 5 zK [^ K K T _ ['K ¢*K Z}TWVY ? V [D?OM T ^ # zV [ [X[ V['A gK O Z68[ 7
YXV? T K KIL^ K Y V?ŒT ^TWV Y T _ K*K KU[ K V V [Œ TWV T K"^K ,[ ^ 1K ¡K T K ^yT VY ^ ‰7TWT V @ K ^wYXT ]\ T V Y Z V [ 'Z ª[ …^ K ^.Y ^ Y Y K( K TWV?^|^ T K V ‰ T YX\WO [ ^ O K ^ K*:Y Lª^DK _ 
Y ªK K£^ YX\T ^ [ K £TWV TWV [ ;'Y K K ;O Y ‰[ T YXTWJ\ VL„^ [ 5Y V „K [ _ [ $,K ) @[ ^ ‰TTWzV7T K TWT V K ?T ^ K IL^ []\ YXzZ Kg! O [ S ^ Y V K V &K $[ [ K V K7XZ Vg…V ^ K Y V^ 0^ T KK Y ^ _
Y V $ K Y ¡rT K^wTd KY ^ [‰ TWV ¡0T K TWV 'Y ^ ^‰TWV T ;8^ YgV 7 TWK V K [ T ^ TWV YXZgYZ []KZ IL[]T Y \ KH‰T [ „[ V¡¨_ YY V ^ Z7K 7T T ) ^ [ŒZ ª[ [* -oK T ^ ZLO Y [ T 4O ! V K ªKY ^ [ V
+ TY ~^ [ K V K TWV KDY ^ K[ V $4[ Yo\ 9V/ Y K V^ T M K K7\ £K Y ^wT .K Y [‰TTW[ V V / Y [ V ¢ Z} Y Z V7zT K T ^^ *^ Y Y ^ K J [Œ[ K V \ K[ 21 [ V ª[I $ T ^ + [$ K ?[ T YXK \ ^ H\ YŒT KK
YY ªV [ gV ªK K L^yTWV K T ¢Z K ª[ 'K g‰V T [][ \V [ ŒT [K ^^ …Z^ OK ^ # K *V T ^ K * TWV ?[T Z7^ K [X'[ Y g3MO #ŒT K K7d \ T YK"I^ K K ^ ?T $^zTT ^\ . KVš[ V &^ \ T$¥Y ^yT . [ Y ‰ wT [K"K7VLZ ^
K ¡T K Y ^ ‰TWV Z [„K ^.^yT [ V YX\ ^ Y V K TWVL^ T …^ K7\ _ [ K TWV ? \ K* ©TWV K 'L^ O A   

 
 

   

 
     

 

 

 

 
 
 
    

   

 
   

 
 
 
 

 

 

    

 
  

 
 

 
  

 
 
 
   

   

 
  

  

 
 
  

 

 
 
 
  

 

  

   

 

  

 

 

 

 
 
    

 
  

 

 

4LI T  

 

  

  

  

 

 

 

   

      

  

 

  

 

  

 

 

   

 

  

  

 

 

 

  

   

 
     

 

    

 

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLpg"q"twi,v0‹ªp}"j twyƒ"p?i(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k,:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n ƒl l  

 

>g>gOuO e> VWX J5.K IK^wK T?9]TG ¢VV KC Z7"[ ! Y VV K K‘^wT[] V KK 'M TWVYXZ ! Z Pª[[ '^ O‰TO’[ VO’O[ O’^ …O^ O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
>g>gOO c L; TWT V ^ [ TWV T YX\ KRY Y  [ ª[ g‰VT [ V O’PO’[ ^ O‘O’[ OO’K OY O’O’[ O O’OJO’K O‘^wT ]O’V O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
>g>gOO b a? # V ;K K T YX\YXA\]MS T [  K7\ Y\ ^ ‰T [ O’VLO^ O’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
>gO A R[ V \ L^yT [ V O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O
ee OuO +Le>8 G I # V - 5>Y[ zG X T ^ ‰†T ),[ 7I,VT <># +>OC>M O’G I$KDO8 Y O’^OO’KDYO’^|O‘^ O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
e O e Ou> KK 22zz[[ VV YY TT ^^ Y VO‘ O’zOK O’OY O’V7T O’^ OO’[ V OK?O’Z O‘…^ O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
ee OO ee OO e RQ [V KV ª[*\ Q J [] \ Y ‰zT [ K V _ O’O I¡O‘OO’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
ee OO ee OO cb RS [ [¢zZ K ªV K .^.^yT2\ K Q [ $Y [ O‘V O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO 
G N )7C.8 G V C>+7- C>+.- 0H8 G 8 
Ou
> # V [ ‰T [ V OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O 
O e K£Z [ K ^|^ K ^zTWV ¡T K Y ^ ‰TWV O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O 
O e Ou> ¡T \ TWV K ^ [ ,^ \ K"KILK OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O 
O e O e M [ r^ \ KDKILK OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O 
O e O E XVgV K ^ ^ K2O’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O 
O e O c T K YI T #O’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O 
O e O b # V K V^wT ) Y ‰T [ V Z7K T [ Y V JY K OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O
4 T4  

  

   

  

 
  

 

 

  

      

 

     

   cb  

 

 

 
 

     

 

  

 C.?D'  

>> @e 

>> c
>> cc
>b
>>
> 

ee @>
eege>
e?e c
eA

CONTENTS

M Z7K T YX\ [Z T ^ OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O
Ou> # ^ K [$ TWV ŒT K Y ^ ‰TWV (T ^ . \ K V # O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O
H ŒT ‰T [ V YX\ V [ K‘[ VUV: zK T YX\ ^yT  \ Y ‰T [ V OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 
O O e T ^.^wT ZLY ‰T [ V K*P`K [ V K KNZ7K Y . K T ^ K O’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 
O O YI T •&K P K …^ O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 
O c Q ^ ‰T ‘Y K ^ [ K ‰T zK ^ YX\ K ^©TWV ¡T K Y ^ ‰TWV O’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 
O c Ou> ‰T \ T LTWV 0^ K "T ¡T zK V^wT [ V YX\gY V YX\ ^yT ^ „[ Y Y K T ^ ‰T ‰T zK O’O‘O’OO’OO’O
SUT \ K Q ^ YXZXZ ª[XY O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O
Y
ªK ^ K V YXZgZ [gY O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 
O c O e K Y ‰T [ ^ [ ¨ILY T [ ^ ‰T zK ^ YX\ K ^ OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 
O b M T T \ Y T NYXZXZg\ T K [ T K YI T OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 
O b Ou> ¨[7ILK V?TWV K  Y ‰T [ VL^ OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 
O b O e JK ^wT ]V [ m:Q 4ŒZ7K T zK V …^ OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 
O M T;Y •[ ¡T zK V^wT [ V \ K ^.^;V  K ^ OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 
O A M T;Y (OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 
O 6 K ^ ‰T [ VL^ O’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 
5BC X + N )7C.?9+7- 8 V  G @B) - V :
c Ou> # V [ ‰T [ V O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O
c O e V?T ILK ^ YX\ T ¢[ K£\ [ ^|^ [ŒK T K V …^ OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O
c O H ^yT ¢ZX\ K [ $ TWV Y ^ Y T [ V ?T OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O
c O Ou> :Q 47Y ¢Zg\ K ^ [ K YX\ \ Y ‰T [ V^ O’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O
c O c XZ T YX"\ R[ ¢Z7[ V K V …^©TWV 3K E XVgV K ŸY V ŽK V M ^ K ^ OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O
c O c Ou> K V O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O
c O c O e [ VgV K ‰T [ V O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O
c O c O :Q 4ŒZLY VL^yT [ V ! P[ V Y ‰T [ V OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O
c O b Y_ ‰TWV *T YX\ [ [ K K O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O
c O b Ou> MŒK T K ^ P[ VgV K ‰T [ V O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O
c O b O e Y Y YX\ K?"\ R[ VXV K ‰T [ V OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 
- V : GMC @B)7C 2<>+>CAC7)7- 8
b Ou> # V [ ‰T [ V O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O
b O e XZ T YX\ ¡T Y Y ^ O’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O
b O ; Y \ T 1 NZ O’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 
O 

O

e
e 

   


  

 

@

 

@  

   

 

 

7c 

A 
A

c@
c@
cge
cge 

 

 

 
 

 

cA

cA
c
b@
b>
b>
b?e
b?e
b?e
b?e
b
b?b
b
b  

  

  
 

    

 

     

 

 
   

 

 

5BCAC.)L' ,) 8 G U C 

Ou> 

 


  

>    

  

 

 

 

>  

>       

#V Ou>gOu[ > R‰YT [ V &$¥O’Y O O’JOK ^wO’T ]O‘V O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’OO ]]>> 
Ou>gO e R [ VXV K ‰TWV XVgV K ^ K 'zK V …^ O’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O e 
Ou>gO E K ^wT ^ Y V KOO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O  
    

 

 

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLpg"q"twi,v0‹ªp}"j twyƒ"p?i(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k,:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n 

@ G + U '*+ N +7-/I,5>- +L?DG V C.8

CONTENTS

AAOuO e># V [K ? ['‰TT [ zV [ OVA O’ZO68O’7 OŒO’T Y O’O‘YO’ OO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
AO AO K‘Ou> ILYX\ T # ¡^ T NK [ ? [K z? [ [V A z;[ [ V A K7¡\gT ILY YX\ T Y# OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
AO O e HY \gK V K K ŸY K KDVY g!^ ŒT YKD;Y ^ K [ VK YPI}\ YK # T Y ‰O’T [ O’V OO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
ŽY K¢Y ªKY’I}Y T Y ‰T [ V O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O 
O –Y T Y ‰T [ VL^ [ K ŽY K’Y ªKY _ OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O 

A
O
AO c AO c K Ou> ª&K „[ 2;K K *K „Z [ 65
7 ;ŒT [Y K7Y \‘ O‘O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
AO c O e Q:47YK TWY V?TWK’V Y ªKYNK &K ^ P []K \ ‰…T^ [ V OO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
¨Y K\ gVK V K ¡KYXT K Ÿ\ Y [YKD^V Y‰TW!\V Œ^wT YT [;;VLY ^K ?K TWR[ V &KK P K.K 47Y …Y ^¢Y O’ZX\OK K¢O’TA^ ‰OOc T OO’e K*O‘P`KO’O’O’O’…^ OOO’O’O’OOOO’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OOOO’O’O’O‘O‘O‘O’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OOO
S ªY K ?[ TWVV ¡K T ‰^wT [T V KK**K P`P`K K +e$¥O’YOIK O’„O[ 5O’;O’Y ‰OT [ O’V/ OO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
Y
AAOO cc OO c Y [ŒY [ V^wT K K V ^wT ]&K V P *KK P`…K ^ …O’^ O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
AAOO b JK ^w3K T ]# VVKY VLª^y[ T ) K ^.Y ^ ‰TO’[ VORO’[ OVLO’^yT O’K O‘Y O’‰T [OV O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
AAOO A M6  TK ^ ;‰T Y[ VL(^ O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO   

  

AA cc 

 

  

 

 

  
 
 
 

   

 

AA 

   

  
 

> 

> 
b     

  

  

 

 

??cc
??cc
gb     

 

AA 
gAA A      

 
 

   

2'PG ?DG IK+.-
- V : M- 5BC U )7' )L- V IHG ? 0 

V  

‰
T
V 

#

[
[

O
’
O

O
’
O

O
’
O
’
O
‘
O
’
O

O
’
O

O
’
O
’
O

O
’
O

O
’
O
‘
O
’
O
’
O

O
’
O

O
’
O

O
’
O
’
O

O
’
O
‘
O
’
O

O
’
O
’
O
O 

O e K ? [Tz[ VA z[ K7\ ^ O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O 
O e Ou> ŽY K Q ^ z[ K7\O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O 
O e O e KI T Q ^¢S [ K7\£O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@>
K ^  Y K ^ [ ,^ \ K"K"IK O’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@> 
O e O KI T Q ^ T \ Y %z[ K?\JO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ e 
O e O c SUT \ K Q ^m^  Y K<z [ K?\OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ e 
O K‘ILYX\ T ¡ T N[ K ? [ z [ VA z [ K7\ ^ OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ 
O Ou> ŽY K Q ^ z[ K7\O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ 
O O e KI T Q ^ z [ K7\ ^ O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ 
^  Y K<z [ K?\ O’Q ^ O’O‘O’ OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ 
#…¢Z [7ILK ŽY K z[ K7\šOO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ 
O O SUT \ K Q ^ z [ K7\0O’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ 
cO OO c K=OOuc> E K*„ Q [ 5zK K Q  ^K*„ z[ S 5[ z[  K K?K? \N\ + ; V:O’[ zO’K7KO‘\TO’O’YXOO\NO’O’z OO[ O’O’K?O’O’\ / OOO’O’O’OOOO’O’O’O‘O‘O‘O’O’O’O’O’O’OOOO’O’O’OOOO’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OOOO’O’O’O‘O‘O‘O’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OˆOˆOˆ>D>D>D@@@ ccc 
O c O e JK ^yT ]V Z ª[ K ^.^ O’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ 
O b M T; Y (O’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@gA 
O 6 K ^ ‰T [ VL^ O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@gA 
Ou> 

  

 
  

  

 
 
      

      

 

4J4 T xLpg"q"twirvU‹p}"jtyƒ"p?iU‚zyvop?p7‚}x}jt‰ k,iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n  

[]Z T 

 

_¡e @?@g@ _

fO RY S K T 

 

 

2).C7?DGMC V U H0 89? ‰) T N V )H8 G U C
Ou> # [ [ O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«>D@

CONTENTS

O e O e K uO > ? [Q¡TY zœ\ [ V+œKA zO / [ zK?[\ ^ K7O’\ O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>?>?>>@@
O e O e SUT \ K Q ^ z[ K7\UO‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«>?>g> 
O ¨K V K YX\ T ^ L^.^wT [ V OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«>?> e
OO cb E K ^&K H\ …^ V YXY \ V^yT ^ O’T ^ OLO’^.^wOT [ O’V O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>?>?>> b
OO A M6  TK ^ ;‰T Y[ VL(^ OO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>?>?>> 
    

    

 

-/+ N @>G C U V *' I$) +7-/I,5>- +L?DG V C.8       

   

 

H©H©OWO e><.+L? ME K*„T<7K )"ª;KDK£Y !R89•>=? +>[+e MEAª['-/E G 8 K&< „KN Y K")7VK0C. ?$Z7#$ [ 8 ^wT &T ‰TI,[ K G )7VLVU^C.V ?9O’[G 89O? K 8 ^BO’/ &O+KO’O’0 O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>> e?egcb
H©H©OO c EE K*K*„„KK ªªKDKDKK e OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>> ee  

   

    

0 L) -/+,?DG V C78 <>G @: G ? < G ) 4+L89?DGMC U !R89?9+>E>-/G 8 < N ).C7? 
 
)7C.8 G ?P0I,<.+>C U ) )&% ),I$? 8 

~ OW+>> CBC # VV  [ - V : T [ V O’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«> b 

) )7' )7C>I$) 

    ! 

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLp?"q"ti,vU‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k,:iDk©Š}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l  

 

 

>    

  &

# V[ V YK z KKUY3K V „K&$"K/ Y Y ^ V; Y ;V Y V Œ (T K [ Y ^ K ‰TWV ŒT K [¢Y ^ Z}‰YTWV V7T K ^ ['¢YILZLK Y V?T[ K V^ K YYILVK K"KZ V(+ ^ J[][X\ K +oM\ K O.1LY Y Y ªI T \^ SY VK YXM \ K7YJ\ "_ 
;[ŒY []V \ Y Y K ª[z'K V …O ^D!_ ! S K ^ K \ YzO / K O Y Y £^ T ^0[! zY KK ^ +e$ K ?ªT KY^ T[ ^ Vz!L^ [ ^ „[ \ ?K©T ^¢Y ^y T .['Yz‰[T [ ?V T #\ K TWM¡V'[z^ K / \ YO zY K K Z7YX[ŒZ[ ^
KKSK TT ^¢^.^w^WT V ['zK V ?[TW$zV \ K [ K•[K ^ K [$ \ Y T [ ^ O YX\ a K\ ILY K K K?\K3K ^|$ ^ [ K V V K Z ªY [V) …^ ^ K"K Y KY;Y K(K Y gVV K o[\ $ TWV [  KDK Y ^w^ T[ ]VV*^•^ T [ ^
TY ^£ªKY V [ Z [[ K"^ I… K ^ V WT$ V [ T \V O K S K[[ NK"TWZLV?[7YTIL VK T _ŸK T [rO Y Y [ [N YKZLzY V [ Y VLV ^ T ^ YY YX\ K \ K \ Y [[š$ K Z [ K£KU Y Y KU^&. Y YX:\¨^ Z7Z^yK T .T T KU) Y ‰[T [ mZ VUY [ VT ^ Z "Kª_Ž[ G'V Y [ [ V K Y Y TWV K KY ªK
['K ¢K Z}Y T ^ V UY \ [Œ[[ ¢ ^ Z}Y Y V 1$ K 7ªT K K ^y[ŒT ]K V ^,^&+uz []\ H [ –?Z TWVª[ _ K ^.^0K/©Y TWV [ [ †K $ T [\ ªK K<z [ K K K K V [ ^ ,\ Y ^ ^ [*K;\ KY Y ‰T V YXY \ D[ O> # 
TO 
[XYX\# ^DV _ Y [ ^ K£Z7K [ K ^|V ^y¡T[ TWV \ KTKD[K + NMe @ Z7 K L^K[ $ \ cKT Y@ V [ / [Y VK [ TWVX\ KVV YK L^ ‰T zzT K K[^\_ ^yST V7KK T )^yŒT ]TY KV V \[Y ^ ‰+ TWV KU«> TW[!7V^e L[ [^ _©zZ [ [ NK /57 O 89? ‰T [N[ K V Y '+ ?T KKY ILK [ K ^ K Y^ [K^ 
^K 'TK K V K K ^ ! K?T[^ \ zT ªK?K TWZgV / \ YY Y K VTWV K [ 'K L ^ KK \^.Y ^ 4$ ’K [ Y 5[ g O ª[K , ?K ^T ^^wT T]K V[XV ‰O['T ) [ T ^ Z ZLTWY V K1)T ZL[YX^ \ ^©‰TWT VK;ILK[]K_\ ILILY*K[]( \ \ TWV‰TWV T [ V*K KTWV$4Œ ŒK"T K KT K V Y Y^ ‰^ K TW‰V TWV [ ^Z [ =Y V$K ^|?^ T [K 
[]K\ ^yT ; VU[ T ^©K7^\ ^Z7_ K7$ \ K 7 T [ ZgO\ Y 'S Y K V V K*$ K [ ¡ V T K K7Z Y …^D^ ‰_ TWV šY ^ KTWV [L ^V£^ T „K [ V ‰T ;) Y V Z TWV K T ZXY \ K ^K _ ^DY_ ªY K ªK(TWV Y V [ YX\ K K  _ O K T K
K [ ^ Y ªKK*4XZX\ Y TWV K Y V K[]\ ;[ K7\ ^ Y ªK ^& Z7K ^ K K O
Z;ŽK K ^w?T M [ŒK K V T^:K V V [[ K MT ^ zK?4\ [ŒT KQ[ IL›_ K _ K : YK ;V T ‘\ šT K^’Y KVVg[ V T [^ X H V ^ K*KªK? & \\ Y TWTW‰VV T [ YVL^ K ?z T ZK"[XK ‰[ TWKŽV &[$4– KDTWV[K V ¥?5ZXK«^ \ Y \ T [ VK V YXD\KA A ¨Y YXK"VZ[ K $ TK.+ E Y>KD K / K_[ a[ŒKTK H „ ^ [ z5$ Rz T H©K O
KTWV £K [ Y Œ T 7KK T K"IY K [ ^ ^ ‰TWTWVV [X[ªK; Y Y ^ K Y 7^ TW‰V TWKKgV Og^ Ž;Y O K K• ^[ ILY K7T \ TW[ VL^ T Y Y V _ ZgK K\ _ XV Y K L K ^ ^ K Y¡T KYK z [XK K K ^Y V V [TWVK"K „g[]^ K\ [[ $ [ V a IK HK V zK‰TP [ H KDV YYX^\ K K  K [OST[;ŽT; K ; K V^ K Y VT Y ‰Y T [‰T V[ Y ^V _ 
 

  

 
 
   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

  

 

     

 

 

   

 

 

 

 
 

  

 

 
    


   

  

  

  
 

    

   

   

 

  

    

  

 

 
  

 

 
 

 

 

  

   

 

  

 
 
   

 
  
   
 

 
   

  

   

   

 

 

  

  

 
  

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 
 
  

   

 

 

  

 
  

    

 
  

  

 
 
   

 
 
  

 

  
  

    

 
  
  
  

 

WTªVK K [ ['Y T^Y zK TWV?K TWVVK Y ‰[ŒT [ŒK[ ^~[VL^;V [ ^wTWY V „^ []‰K TW\V [?$ ^ K O (?;¨IT ^K T [ªT K\^ Y ['K T T;zY K Y V VV Y ‰$ Y T ^w[ ªT[ V¡V _ ^ Y O1VT K ";ŽV ! ‰K [ T ) T ^ [ Z T K TWV ^D_ T V Zg[ \ K Y ^ ,OO[=T ^ ! „[]V \K K [$^ KDY[ ^ [ K \ V K.[ 4ŒK V Z7IL^&K K V ‰T K"[ K V ?Y YX^ \ 
z7[ T ^z K?^ \ ^ [ I T \[] \ Y Y ‰TWV.zYX^ \ T K ^V ‰T K) V Z TWKV V T ZX\ K K ^ T$4 [KDY \ Z Y ªr[ ^' T K KV XK V KDY YX^ \ T ^I}‰YXT \ T ¡TK ^&DO \ … ^ O K GY K V©^* Y zªK [ ^* K?\ …\ ^^ [ $ ?T _
YX[ ZgVZ7I KTWY V TWK V ?T [Œ [_ Y^ V [ [ Y ,KY ª^DK¥_ I T [Y \ Y 4‰^TWV mT K ^V T K K V ‰[ŒT ) K ^ Z YTWILV K©T I}ZLYXYX\\ T^ ¡Y T VD O S K5O>K*E „[ K"K K 0 T [ ^ V T [ $4[ + TW2V ^ K [ Y \TW V Y Y .V YXK \^B/
[ TWV ªK;KY Y ^ K [?IK;K K.¡47T YY ¢zZgK \ K K T ^ TWV [ [ K V Kz[[ %TWV‘Y KDV Y’^ [K %;K [ K7Y \ ^ K‘ILK7Y \ [ Y T KzNK Y ^ Y $ V T \ Y VK (TW[7V•ILV K K"KK * [TWV  [ YXªKZ ‰K T ¨[ AV OO
[ [ ª K Y ;K TW_ V0T …K^ Y [ V [ \ L^yT [Y ^;VL^DV _ [ K „V[ gX^DV _ •Y ^ V [ ! [ ¨Y ^.&^ Y ^ NY Z ^w‰TWT [V V^\ K O ? [K $ z[ [ V V \ Az[ ^ K K? \ ^0z! ;[ K K7\ [ gY ^ YY ^ KDYKIVK
ZgYX\ Y \ ' \ K Y ‰T [ VK ^_gTWVc / L^ XVg;V K Y ªK ^ I ^ > / K T ‰ T K ^yYXT \]^ V¡\ [_X$!:b / ZXI\ KgVV rK ^ ¡^IK?K \ [ T K _7^yTe:/ VŒZ_ 68K 7 CŒO T Y KY^ K _ TW:V / [ ZX\ªgK V K ;[¡T YK7z\ ^ K Y KªK
Z [ K ^ o…Z7^[ KD^YY K;^V [ *[VLŸTW^ V Y VL^ KDY $4Y K^ K ?5TW^ V ZT K V[ K K A  K [Œ ^ K ‰^TYX[ \ VVLT [^ DO [$4 [ K2 g^wTO ] V¢TWV<K Y z^[ T KK7V\ ^ ‰T Z) K ^ ;K VY VXK V *K NTWV $ 7?T T ^ $ [ŒT [ \ ’ªK Y ^*K \ rK TWV ªK K „[' K K 
zgV [  !K K?oV\\ ^ TWK V„[ KTKD¢Y ª^Z K[ ªY [?V ^ I [ TWZ7VLV KD^ []ZX @[ \ K* YX$ Y \ T K _ TW?fV ^ K 'T K K V TWŒV K T A@K \ŒKDYTY ^ ‰VTWV‰[ T z:Kˆ$4L[ Y^y2TWV *V K Y ^|^•KK 'T ^ \ KD[TWY V ‘_ [ Y Z V yª[KSK '^; [ [ ‰V T [ K \ DV O \ KD[! Y ^ V V K O Y K ^ K [ [ ;LKY ^ TWVK
^K7\ T T K V TWV KY K‘[•KD.K Y 47Y [TW V K $ K Y [ TWKV ª[KY¢^ Z7KN[ Z V ªK[V) …^ Y [7–T \ T Z D[O ' K ‰T [XVV K [ œ^ \ B!}TWV ^ ZYXZ‘oYZ7[ K;^ K‘Y V [ 7[ T $ ^ [Œ[ [ TWTV7T [ T KzK7[ \Z
K ¡T K Y ^ K [UY ?T KILK 7T ^ Y K O

Chapter 1. Introduction  

   

  

  

   

 

 

   

  

   

 

   

 
   

 

 

  

  

 

   

  

              


 
  

  

    

 
 

 
   

  

 
  

  

  

 
  

  

 
 

 
  
 

 
 
 

   

 
  

 
  

  

 

  
    

  

 

  

     

 
   

      

 

  
 

  

   

    

 

 
    

 
 

 

 

    

 "!#$ &%' ((!)* +,-./0/ 

P['[Œ[ ¢K V ^:Zg\YV T [ Y K [0Y Z7 VL[]X^ VZ \ Y ‰\ KYT [ VTWV O K?[ \ T K*[ _^ K.Y ^ªKYz K«K ‰Z7T [ªK K?V \ Y [K‰R TV [ YHVLY ^„ K*?K:$ T Z[Z7 K TWV K KV KDY Y ^ ^ K"K KK TWZ7ŒV [ T TWZ V …[^K¢) […>g^ OuO>,$ K¢Z K K ª[ K’TW'V Z [‰KD) TY [ …^ ^V K Y T[^ K’^ BYZgL! \ [^ z[ YXK ªZK
[]^Y ^Z7K YXYSZ’Y ‰YX T [ VV V0 ^‰TT r[ Y VTª^ K [VK* „K K \ KK K ^ K [NYXO ZŒY ^OˆH2K K ;\ TW|? V YRTWKDV 4 YILT K ^  Xz V K ‰V\ [ T [ ^.VS^ [ [ ^ uK A ^ O ! T^ V K$ ^ K KzV K [ YXª\K?K \ Y ‰KST [ Y VL‘V^ Y?T;ZK YRT$ 4YXT \ K.V V K Z K ª[^[ ) K …^ [ [V[ Y K
$ Y ^ K V [ YX\K.4 T ^ ’K^ ‘ ['zY K*K $ T YXK\ ªK K [K z $4K KD^ K VZ [ K ^ K …^ $4+ V[ [ K*^4 KYX;ZUK [^ ,O Y V SXZ T TWVYX\ / O _ „ [ K K KDŒYT wK KILK Y V ^ ‰Z7TWV [ ˆTWV TWV+ 4L^ Q YW/ _
Z [K ) …^zKDTWYV w KILK K V ¡ Z7T K [ TWV Y ^ ‰\ TWT KV ^($ TWVT '?L TW^ V •YK K¢Y Y V [ K• [r e @ b :O 7ŒA b Z [ ' G+ [ egb d gb ^ YXZ / O XZ T YX\
K7\ Y ‰T ILK Y V K TWV Z [) …^ 2143 V [K*\ $ Z Z [ [ ' Z7Z7K K K K V V 665 5 44Q Q Y Y 5 B87:9ˆB<;;
.+ >gOu> / 
  
  

   

  


 
 
 

  

 

 

 

  

 

  

  

 
  

 

 

 

=?>A@CB,DAEGF       

 

 

 

   

     

 

 
   

  

  

 

   

    

  

 

  

  

   

  


 

 

 
 
  

 

d~ l*`‚b}ZIadHy€ ~dN]jBn ]yazn fMk*s*aBs*ƒgq ]5fglgjB„pLl*s0`K `bp'MOauszNlRƒ*l0q]5"v1jB]5aGqj0n m\aMs*aoƒg^0]5]`‰jBl>lRl*~dŽ`adfBc2p'cov8lRJ*woƒ*q agq lRv,sBv*`xa\f>aB{&q n^*s*fBadk.r ~ilR]†eƒBƒ&]y]5fBj0aiv*a%ˆBaBa0lu`bf>cpK]efBs*s*aBfBk.`vJlRnƒg]fBlM]Kr szd~d|lRc5fBn c5fBnrRv*q aBaM`w%]ll&v*n fga0ˆ0qad^Bce`b]yadc2n fGaBfg]5]5jBq „8aGƒ0c]celRad~BvHmGn fza\{0]5~0jBj0azs*fBn f0r.vJa*ƒB|0c]5H†`‰„MjBa0]5`‰j0azsgn]_cyn sc
]5^.jBl.adc2c2c5azn k.v&n q sdn ]‚„B„Gcg]| l,wGs*m\aGwol*`‰a%^0`‰l0ŽJ]c†]5j.n c‡pNsi„B| a0`‚j.s.^0cW]5j.n cKn cN]5j0aG`bausBc2lRf%]5j.su]Wcelw%s*fg„%vRn a_~gsgce]2n fBr>~dlRw^0s*f.n auc‡c2lRq vn f  

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLp?"q"ti,vU‹p}"j›twyƒ"pgiU‚©yvopgp7‚}x}j‘t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n 

P

Section 1.2. Designed/Undesigned Scrap/Cost

profits

breakeven
point

%

}

20

invesment
cost

{

0

0

78

~65-75

}

23

no
scrap

100

80

maximum
profits

%

scrap

0

% 

ŒT ' KU>gOu> Io K£Z [) …^ Y ^ Y( XV ‰T [ V [ KY;[ XV [ K ^ YXZ
100    

 

 

  
 ! #"$%&"(') +*,)- . /0)123'4
5 6 %"(+78%9 
:;<1=.>. /?"@ A-;BCD/? 4 
90E F1=GH@IKJ(+31 L %NMON/GP
QR E9S TVU R>W

3YX[ ; 55 CCZZ 5 OB 7:9«B8; ;1 B Z4\ ]^
X 

H+ 
1 %,. /_13'4
5 6 %N>"(+78 G $.4`,/a-C`,/b 4 
90H;" 
=#"c121("( 
% ')H<dO4e f /_1gh74! #"e

TWV  ?T ¡^m_ T ^ Y ILK ?T &^ KL^–Z Y V [‰) T YX…^\ OŒT P`K K V KXO K K*„[ K‘Y= 

  
   

€

‚  

7T K K ' ‰T [ V•TWV¢^ YXZ $ T \ ªK ^* \ 
    

/* I%( Gƒ„# /* I%(# †…" ƒ3‡ /0

^^ [ YXK Z \K! Y [ K ^K@& I ‘K*>) Y / V V K [ Y ^ K*^K ) YXV?\T ‰Y T [ VLK1Y^ zV [K KmYX^ \K?\ TYX Z¡Y TWoO V ¡Y T £K ›KV _ [ Y VK .^’ 3e:VD / d K&[ ) V7[ T ^ ‰K T[ [ V:K©Y ^&7YNT Z Y K V[ [ V [ \ O K KH¡K T TWKV7K~T Y Y T^K ‰K TWV$4O [< TW VTW'VKg) ^ ^ [^ 
TWV:T ^ K*„K K [ K ªKNY ^ K XV K ^wT ]V K 0^ YXZ _ Y V K ^ K [ VT ^ ªK&„K ªK Y ^8 K ^wT ]V K 0^ YXZŒO 
Y zT ^ K ¡T P`K K V K # # zT ^, K ^yT K V [ [ YILK ªKd-oK ‰T [ V [–Y V (Z}Y + K ªKd-oK ‰T [ V¢^ [ \ K
TY=¢K $¥ªZ7[ Y[ / ^.^yY T V \Y K _ [ [ K K7[\ T [ ^TW^ V K Y $ T ¢K T \T ^•KVKS[ gVXTW V?VK T K^y T T V K ['K ¢O ZgY \ VK ?K7T ^’\ ?T_ ^T ^NY VT ^ šTWV?TT  K TT ^ XY V‰K T [ ^yK TV ^wTY ][V \ KK [ [@^ ^ Y YXVTWZ V7 ! T [ ?T ^ T K^NO TT ^…;Ž^‘[^y$4TK KK ILKK TWVU^y_¨T ]^*T V’K T ^
b xLp?"q"ti,v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}jt‰ k,:iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n
[]Z T _¡e @?@g@ _ fO RY S K T    

  

 
  

 

  
 
     

  

   

   

 

  

  

 
   

   

  

   

 

 

  

  

  

 

  

 

        

 

 

 

 

i j+p q=k9} rul=i ix ~m#q(nok9lop p juqVm#roi y s= jtluivi w9x yzk9jtx {ui
|

^[ YXK Z ! [ [ ^ K¢O Y \ KK Œ[ T K K Y ^K ‰5TW V TWV KK1V $ ŒTWV Y K"mK o^ [ ^ \ ¡TK ^ ‰ TWV [ V ?K’T ^ Y V K $ $4K"Y K V Y VXKV ^ [ K $4K [ ^ [ V YXKgZO [NZ7[ V K V …^mTWV
^[ \ [ $ K M ZXT K\[XV V K KWT V?¥TY ILV K7T \;[ K YT wKz K£Y Y Y V^wT ¥T ]Z7V?[ T ) K [ ^yY K T V DoO ¡K7 T P\ T 7 K T ª^ TWK V V;Y ‰KDK TWYV VL„^[ +œ›YXK*\D4}zY Y[ NY^ gTZgr/ \ K Z7Y _¡[ T T~,[ K T ^y^ V T Z7[Y $ ^.TWV^wT Tz\ \K K V K •[ ªKTWV YX \ KK \ Y ^ Y K V[ ’^K‘\ KDY KILTŒ‰K TWT V TWYXYXV \\
$¥Z Y [ ' _ $4…[ K ^ ¡X+GTKVP`IL K K K V^wK T V]Z7V X[ K .K[ £47JY^Z ¢[ZXYX\ Z K ^ T ^ …[^©K? TW\ TV¢ K ^ ^yTW['VT zY V KKK * OY ^ ^ K 7^BYX/T Z ^ !Y [K [ Z ^ T [ YV $ ILVTK@\ ^gK .V* ŒTWK VT ^yK T [ V K [Œ([ ^ K YX TWZ VYX! \ T [ 0^ YXZ Z [ KY'IL K Q,Q…^ O KDOMK # V V Z 7K T ^d
$^ K T K•V\ _ ILK Y K V O ‰TW V K K ^ ^ ªYK z^ T K^ K ‰YXT \ z^ [ K K _^yT KKV 'O<Z7 [ # ^|K ^yT ?Y T VK \ T KgYV^y T K \ Y ^yT Y VK K Z}^UY [^ Y$ zYXV K Z ! K oY [ $ ^ ?O,T K H KV KTK*^ '4}YY NK Zg^ T \‰K¢T [YXK \ ^* K K ^y^yT T]V VY:K :Z}YK7^ \ [Y$ zYXZK $ ! K?[T ^ T ^
Y:T?T! \ g^(Y ^– T Z0^ K*Y 4 V Y K ^ ^*K \ …^‘KDY WT V^wT \ Y~Y Z7V[X [ Y Y[7^IL‰KzTWV $ 7+.T \ Y Y KNT YT ^ ;[ YXXZXV Z7K [ ~OzZ7# V[ [ ^wKzT \ Y / K OªO Y ^ K K¢_ Y V KrYX\ Y T^wT !^ [Y ^ Z K’K ^|IL^*K V ªK
^ T^ ‰T KYX \  K K^yzT [ V V^ T K?Y \ ŒTWK V ^ Y Y ^ YXY \D; [K ^w^ T ]V K ^ YzK Y K [7^&IL K \ …^_ K ^ ‘YXT ‰\T LYYXz\ [ K g^wV T ]V [RY Y VTSK V K ^yT YTWV V z- K ^ V YO ! [7VILKK Y VK 
YKz^y[ T XV V Z7K©[ I^.^wK T V \ KX- OL^ a [Y $ [?I[ K K Y KT ‰…T ^ YX\ Y IKK ^wT ]KDVzK V^ [ Y ?K T KILKK ‡^wT I]Vz\ K ^.^ ^ YXKiZ-5K ! ‰[ T [^ ¥V^ T ^ + ªXK V K ^wK T ] V K [N’Y ^ YXTWV?Z T / Y V 
\ K ^|^ ILK V m^ ^ K IL[]\ z3K + K ^wT ]V K £^ YXZ / O

Chapter 1. Introduction  

 

 

 
  

 
 

  

 

 

 

    

 
     

  

 

 

   

 

   

 

 

  

 
  


 

       

   

  

 

 

 

 

  

  

 

 

    

  

 
 
 
    

 

      

  

   

 

  

 

  

 
 

    

 

 

  

   

 


   

  


 
    

   

 &% # ("!# +, ‡ /02  ((!# ‚ /* I%" 

# UK T ^N^ Y [ gVK Y [ [ g K V ‰TWLV ^ ['Z zY K f‰O T K V „[ [ ‰.T XK V Y KK?\ _ [ ^ K [zZ K"Y IK ‰T K Y ^ [ Z7K Y [T ^’¢^&Z [ ' ‰Y T [ V K[ Z T K K*[[^ [K
ZV [[ '[ V …^ Y K0K Y .K YXK \ 5 K TWV^yTK V Y V^ [ZzªK<[ ' TWV‰ T [ [V ŽY[ILK^ …^Y O K Y ^ K K 2;[ V[ ªK _ K•7Z}T Y ^’T $4KYK T T ^ YX\ ZX^ [š\ ^ Z7K oK"Z7[K ;. K Y NK Y V
Tª^ K K ^ Y K Y K IR[ Z KY T ^ KTWV $ [ K[ ^&Z  \ [T…^ K£V [Y [ [ Y^*¡IL KTWV Y Y’V [Z Y K K0‰^yTT Y KgV O.G # Y V YX\ [ [ K(^yY +|T Q Q V^ \ dwZS Y VYK ‰YXZT \ Y&ªK[ $ _ 'TªK_ ILKL ‰VTbT [ YJV Y VK [ ^ …S0^ OK‘T \Z# K‘o[.T> -5^ K JAK7\/T T ^ KO IL) K ;ŽV7 T K ^ K K Y›T _
V [[V[^ K V K K YXV \ K ^ \ Y [K ^ ^* K£Y Y«.Z YXY \ ‰T [ K^ Y [zK Z \ [KDY I ‰T T [ VŒªK _ ^*\ K \ …^0YX\ TW[ VV K V [ YXZ \ L ^ \ Y ‰„ TW[ V K KUK Y . K YX^w\RT ]Z V¡ª_ [) Y …V^ O $ T K
TV\ ^£TW[V TWV T TW V KD YK$ K ?T$ K ?^wTT -o][ V L^ [[ ; \Y wK KKDY [Z ^w^T [\ ) G+ …K ^ VK(? Y K?d VZ\ T T $ TWKV ?/ Y TO K O [ MŒK"V I[ K O YX\ YXZ K 5K z^£[ TWKV _ ?[ T ^ V^wT [ŒK [( Y Y \ ªK<K ) V K Y Œ V T YT YX\K [ ^ [ 

 

 
  

  

  

 
 

  
  

  

  

  

 

   

  

   

 

 
 

   

 
  

 

  

  

 

 

 
 

    

 

 

     

    

 

  

 

 

 
    

     

   

    

   

   

  

+/0 + &$%(,!

^Y K"V TIK K YXKDY YX\Œ^ \¡I}‰TWYZ V T ^Y T ^ \ K [ª^ K?$¥[\ YY V ‰KT IK? Y\ [ V TWV ^ [ Z7KDY[ŒY TW[ TWV V YK Yz^ KDK IY ŒK Tb S O>„[ ;Ž ŒK YXTV I \ TWT KV _ YXZ Y\ ^ [ ‰TWV KK ^|;^DO _,Yg -oTW[ V[ P$ Y 7?T I}^T Y VKDY YJK ^ ^~[ K V TWV ‰TWVK K  wK K gVTWV Y ^K V$^ [ T Y V¡KDTWKV VK
[S Y V ’K [ ¡ T K K¢Y Z7^ KD‰TW[]V ZX\ K Z TWVN[ T ¢K ^.Z7^ [ $4K Y V K VZ7[ [ N^yT ‰^ T Z7[ [ VVL^~^ TW[ V K K ¡šT K Y V Y ^ ‰[TW V £¡TTWK VLY ^ ^ ‰TWV &^* TWP VK^ ‰†T . ª['K ^0! $ Y ^|^ Y [ rT T ^ Y ‰ T [V [V$^ O
Y ^ K ? JK [ T Y ‰T . K A $ ?T £T ^ ILK ¡T \ [ Y V KXO ?   

 

 


  

    

   

   

 
    

  

 

  

  

 

 

 

   

  

 
 
 
 
 

 

  


   

KH)')I51*<G L %N') "V

yjBaMw%aus*f.n fBr>l0"]5jBaz~B`‚n ]2n ~gs.qv*adc5n rRf>s*fBvs*k.l0ˆ0aGs*fBv1k*aBq lgp9~0`…n ]2n ~us*qv*adc5n rRfzp†n q k*a%vRn ce~BƒBc2ceadv n fM‹j0s*^g]aB` 

H 

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLp?"q"ti,vU‹p}"j›twyƒ"pgiU‚©yvopgp7‚}x}j‘t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  

Y[ ^ ‰TWV :K T ^ T YK zA KS O SYXK \[YX \K"Œ [?T IŒYXK T \†YX_ ;\–Y Q K V:V ŒG[TWY V V K".K  []^ \TWV TW[ V HZ # Z7V[KL^ K ^ [ ^|VX^ T V YXY K7\4V\gQ [ V V ¡TWK V ªKDK K&K „[ K^ ª^OK KDY K ª K KX^ 5VKDzgY ^[ ªK K7_ \ T YK"7^IT K^ [ [Y zK K:YY K ^UŒT VK T [K
^$4* [ oVZ T K ^ K T K Y ªK Z7T ^ K"[Y Zg\ K7K \ Y TW‰V T [ V^ Y7T Z Kz[K $4K"K K V‘ªK^ [^ K;Y Y V  XK VŒ[ TWVV K"[ Lg^ V; [ KK7T\ ^Ÿ[$ $ ?VT ªK ^ KYYILK OKDK ! V V Z K [ 'Y VXV K [ 
YZ V[ ªK ^.Kˆ^ [Z7K ^ [ K VgVXK7V\ K [ ^ V Y V[]¡\ TWTWV V (T ^, K K ^ K ^ TKDY K K gªK VTWŒV TWO V O H ?T \ T [ K;Yg-5[ ‘Z7[ TWV …^ [ K
K~ILK V 4^ ^ K K ^yT ]V ªK ?T KzK V …^ $4K K ^ .ŒT K ^ ['zK K ^ KDY K ^_ „[ `K.47Y¢ZX\ K;M L^D_ 
JK TWV?T _ Y V YXZ7K ,Y V [ K ^ O K ^ Kz[ K?\ ^D_ [$4KILK _ Y K gV KDYX\ T ^ ‰T Y V [ V [ Z [7I T K0Y
Z7KD[ YXTW\V T ^"‰_ T Z K¢T Y .T K©[ [ ¢ Z ªK K ^.^yKDT ?YXT \\ T DK O 7`T KK"z_ K V K …*^ [Z ›[7[ I T K¢K’Y Z K Œ^yTWT VXYXV7\TWV ^y*T . TWV Y ‰zT [ [?VzI ^wTWVTWV K K K ŒT K T V Y [ ^ ‰K TWV KTZ ;[ YgK-o[^|^
[$¥Y Vg^ K TWV Y ^ ªKYX\ …^ ^ T K V KXO
$[4?Y9T ! K*TWV?TKD[ Y K ^ K I[ŒK?K \[ [ K T Y ^ 7[ ‰TWTWV V …g^ ^ K K7Y \Z7Y K Y V ¡^wTTWY ]V V?T ) [[ V Y V K ^yKT ]YXV Y \V [$¥ˆYK ^ Z TWV[]Z7Y K KU‰T\ KT K^ 7KT K T TW^zV KY YXYY\ ^V [K K*$ O [Z} Y Y K:K K(VK.4 IL[ T K7^ \ [ K V T ^ K O 
JK TWV?T + ŽK TWV7T ?> :e / \ TWV wK K Y K£IK?\ [ T [ K [ $ Z}Y K V +œY '[ T Y ‰T [ V / Y V Z ª[?I T KUY 
 YX\ T Y ‰T ILKZ ^yT YX\P*K 4XZX\ Y V Y ‰T [ V „[ ?T ^ [ ªK V KgO«:Q 4XZ7K T ;K V YX‡\ $4[ 5 + S Y T K 5> A c /;^ [ $4K 
[zXK YY ^ [K(\ T ZL7Y T [ ‰T ^z.\ ,K K-5YXK \"^D_ _ Y[ \ V$T y KTWYVL[ V^yT Y KK ’[ \ T K T ?K T ? Y^I Z}_ T Y [‰T„$ [ \ mK TWV*K-oK4}Y O N!K"ZgK\ K ;_ K +Y PTWV K[ ^ Z}KYY I}Y K;K KV^JT^ I YX \W‰Y OuT > \ T?[c K V ‰/ TWO V TK H [ $¥^Y Z  K K [–^ $K Y V V "-5YXK_ \"[ _ YK
+d TWV7T  / K ?T ªK Y KmILK7\ [ T T ^–^* ZgZ7[ K zK.4ŒZ7K T zK V YX\}KI T K V K,$ 7T T ^ K7\ Y K [ K 
[ $ ZLY K VL^ HO ;Ž[ $4KILK _ K V ;K T YX\XILYX\ K T ^ gV V [ $ V K Y L^ K K’.K 4ŒZ7K T zK V …^ $4K K0Z7[Œ[ œ\
?5[^ []V \'#ILV K A K K0 Y \Y „K [ K’–V [ .KA?47@ Y Q ^g¢Z Y ZXT V \ K YXH _ \ L+5[M^ .¡ YXT K \ T 5Y wV K£Y ^ Y‰TWV [V  LZ ˆO + YX–\ YY I TKg^ >> A b / /4&^ K ¡K T ^P K K ª K V Y ‰ T YX[]\Z ‰ K TW V Y ‰T [ K£VL^Z 687 Y ¡T Y YILKY KD„K [ V 
¡YX\T K Y K ^ ‰ZTWV UKI TWT V[ L[ ^ zK [ [ K7\ ^ YX\ K \ Y K T ^|^ KK Y K©K IL;K7\ Yg[ -5[ T zZ7_ [ TWV K …^ Y [ K‘Y KKDY¢YYXV\  \[ Y ‰T [ K VJ^ ZLO Y H Y ^zK$ TK \ ^ O¨K H ^^ $ [$ T V
TWVKDYX \ T DYXO Z K ?4T ^A _ ;[ K•K7H \ L[X^ '[ YX\ TY [XV [ Q^ TWzV [ Œ T K K?\PZY ª^ [ ‰'TWV  K TWV TW'V L^ [ =K „[ K &^ K:\ …^\ Y ^ Y ;V egb Z "K K¡Y T ^ O `ªK K V"g_ ^ [ V [K ZgZ7[Y ^yV T [K V \ [
$4TWV [ [V †K ?%T $ zK ?Y T ^ V?T $4^4K?\TW›V K ^ KmY K\Y T ^o\ ©K [ z7K T ^ [ K V .+ ^& ZXªZgK\ YY VK KK ;¡Y T KV Y ^ ‰K"TWV[ [ / V $ \ 7TWT V $¥K‘Y \ Y^¢TWK V ^ K"[ I'K V ‰TK K ^
Y V $¥V Y ‰^ T K V K ª[ V KD[ L^ \ T ^J¢V ZX\ K zK V K O ^|^yT ^ gV ^ VŒTWV T V V ŸTWV ^
^ \ K KDKYILKg^O K Ž\ Y HK K©$¥K > Y ^z gK V @ ^ [ T GK Y K GK $¥T \ T Y Y KW$ [ T zY[ ?\K7T T ^ \ -K ^Y ¢KDY Z Y TWV Y K K KDY¡^ >O [ K;ŽPK^ \ KDYXK\ ^K IL[ K, Y Y K"V I K?\ []YXZ7\ K K Y gKT K [ VK YXK":Z [? $¥;Y^ K ILzK A[ _ Z K?\ [ K$ Y?T [ \
[ŒK[ ;gY [Œ-5[ [ ;TW¡V T K K Y ^ TW‰VTWV L^ TWVL^ ‰TTW.V£ ^ K Z .^ T ! K¢Y ^|[^ [ T Y K(‰T G[ Y V^ YILY K GV ?([ C7) Z )L' \ T ^ : VK ' H877O T ^ ! GV Y K O Y VS [[ VªKD\ [7IL$4K [ _ŸVa K H Kz$ RH
Y V K I [T K ª['TW V^ ‰! T .7 T [(K ^ M Y [ V K ‰/ TW:V $ K [ [ ^ K X VgV ŽK7Y \Ÿ\ Y K Q ^K z*^ [  ^K7\g[ K"IK;V [ YJV K K [ K =K ªV K K*^ $ KY Y K ^ ŽY +„[ 4K .K Q ^47Y z¢[ ZX \ KK?_\
T ^ [ YX\ ($ ª[ V O
Y Y^ V T ^ K „VK K‰T_?) .TW V YXV?Zg[ TWV Zª [XZ7Y K [ TWV $ K[ ? T¡T zKZ K VLg[7^yVI T [T KV K YX ^ \wYYY V V gYXŒV?\ TWTV „^w[ T ^ 2$¥ YXY ZX^ ^ Zg\$ T K K ;K V Y [ Y ,Y „[K [ .¡O©TXK Q V?T ‰ wY TWK^ V ‰"TWV _ .K 4ŒZZ7K K[ GTY zK ^|K ^ K V O ŸYX [ &\ 7$4T z^ [ K[5 z^ K$ Y T V \ T ^ KK Y K

Section 1.4. Historical Background 

g 
+5+*, P 

 
 

 
 
  


  

 

 
   

 

  

     

 

 

  

 

  

 

 
  

 
 
 

 

 


   

 

 

 

  

 
 
 

A  

   

 

 

 
  

  

  

   

  

    

 

 
 

 
 
     

  

 
 
 

   

 
 

 
 

  

 
  

   

  

  


 
 

   

  

  
  
 

 
 

 
   

  

  

 

  

  

   

 

 
 
  

  
  
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 

  

 
 
  

   

 
  

 
 
 

    

   

 
 
 

 
 
 
   

 
  

 
 
  

 
  

   

 

    

 
 

 
  

  

 

 

   

 
   

 

 

  

  

  

 

 
 
 

 

   

 
  

 
 
 


  

 
  
  

xLp?"q"ti,v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}jt‰ k,:iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n 

[]Z T

_¡e @?@g@ _  

 

 
  
 

 

      

 
   

    

  

  
  

    

 
 

 
   

  

    

 

   

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

  

 

   ausBvs.k*lRƒg]†]5j.n c_n f>‹j.s.^B]aB` | 

fO RY S K T 

 

 

YzK . YXY \ V?^yTT .^ Y Z ‰ªT [[ VLK^^.^TWV K ^_^&K ŒT K Y ^ Y )P^ ‰\TWVTWV Z [ª[ K ^.K ^ O YI T T z<K $ VL^yT T [ V \ YXT \]?Y T V YXz\ K^wT ^HYX\ KY zV [ VK^I}Y Y KY ^‰T [ VY ! K.4 K Y †‰7T [ T V
[;Ž [ $4KKILK Y T _ M [K †7T K zzK [\ ›Y _ V7T Y ^ V Y K ^ KD[ YX\ K $ YK yVK V«TWVK [ KDYY [ XY V VL0^ „KTWV T ^ K Y ^.^&YX \ ; K \ Y ‰T [ [ VL^ K [ V K K\ T ŒT K\Y KgO
Y VL ^ „?K T ¥^ Z Z [ [7ILK K ^. ^ Y + V K*K 4 ^ []K7\ \T ¡K T V ) Y []‰ZXT [ Z7V[ Z.Xª[ V?T K ^.^0„/ [ O ?5^wT ¢ZX\ K A z[ K7\ ^ [šZ ªK ŒT K;Y V Z}Y YzK K ^
[TWV Y V K&K $+ RŒY TT K dyKS Y Y ^ K^ ‰T 5TWV> Y ?Z b ª[ L/ ^ K ^.ª^[ŒK _ [$ V ;K ?K T š*K P`TWV$ K T \ K [ K TWV¡^ T Z ^K T LY KD^.‰Y^T [ K V‰ T [ [zV;[^•ZTK ª^([ .V O K \ Q \ T TWŒV wT K \ ?&KgTQ O ^^ $4 [X[ ['5 g gK OSO, ;Ž#K"IK K?K \ Y []^ Z$4z[0K"K K K*V V*4}Y^[¢ [ZX$ \ K VK^
e:z/ [T ‰$ T K?YX\ K^D\}V_gIL*^K V K£Y ILYKDY ^ Y K : [[ VV [ K?^ Z ^‘K[Z  [7I V T K KDKK gg^ VXV [KTK ; K gYK -5^w[ T ]^ KV¡' _ 7OZXT \ #gY V V V K7K>T ^ „¡[ TJY [Œ>z[/ K _ K ;K Y YXVK \(^wT ] [\VLY ^ ‰T [ [ KVL^DV _ K*K© $ ILTWV7K TV [ ‰V TW V NK7Z ^ …g^ ^ VXY VKVK 
K ^yT VŒ_ K Y K K ^ T K „[ 1K ) ^ ‰T zKgO

Chapter 1. Introduction   

 

 

    

 
 
   
  

 
 

 

  

 
 

  

  

  

 

 

   

 

 

 

   

 

     

 
 
 
  

 
 

 
 

  

   

 

  

 

  

     

     

 

 

  

  

 

 

 

  

 

! +. 8
…
!  +,/ 

ªaK Y ^ ^ KzY K K"K T V K YX\ ^ Y ^yY T T K K ¢\ Y [ Z‰ T‰[ TWV VL[ ^ V [ YITK’¢K Z ZXª\[ KK";K \ KV K V „[ [g VK^ [ \ T Œ[TWV T ) [ KY ¡‰TILT K[ K V;Y TWV^ ‰LTW^\ V K&¡ TWZ V \ [ TWV †K 7^|;T ^ YOoV P[[ $ VY ^w$ KDT Y?K ^T Y $ T7\ ^ K T ªK V ^ [KD\ $KY Y V YX\;^$4[NY [ V Y 5 ^
MM *KK7G\ ^Y [ V V Z Y [V \ KJ []\^ K +go; > Y > V/ LH ^ K 7T []^ Z7 [ V [\$z[ ^\ K > K4 Y/ OV‘SU^yTWTV Y T K4\ Y K K YX \ TWV Kz[ )PV K,\ TW[V Y VKz Z T [ VK KD^ K []\K T ¡ T )$4[ Y 2‰ T [ + VS0[TWV Y T K K _
Tz¢Y[ I Z T K?[7\ILLK TW^yV TWV K )K«V?\ TTY ^K Z ŒªzT[ P`[ K \ K K K7 V _\ Y$¥K8V Y z ^ K [£Y [Y^ K  O[ ;[ gV V K „[ KYXŸ\Y;+g; Y[^| ^ K T Y YXY ‰\WTVLOW[ > ^ V „K g[e: /[ŒLK ^KNK \ T T ?K TV KG ) O zV?K TJK¥\YXK\WK7Y O \oK\ z_ K K‘V 7Y T ^ z['zK [T [Y K7‰ \T [ T [V^
TWzV K $¥Y [ T ‰ TWV $¥Y ^ [  K ªK K?JZg.K\ Y 4ŒZgK \ [ K Y 0ªKM YX$¥\ T ^Y ‰ T TWV zY [ Y K7V \ Y [ V  KŽ^ [\ TK zK +5M$¥KSY;TWY V ^.Y ^ YY V VL^Y „VK }JO [] \ K oK > Q V / YXY \VZ 
[ K ^ ?T [\ K ^ V:.zK T KYX\ )P^y\T TWV \ YY ‰V T 0[ V ^ []\ [Œ\ T [¡ T ) ^ ILY K‰T [ V Z Z [ª[ T\ ^wK TW•V O _ YX\ K zK [ ?^ +) V?T K ŒT P`K K V K _ ) V7T K
K7\ K K z K V …T K?^D\_ Œ[ TWV [KDXY V ^ [ Y V Y £K7\ K \ K zK &^ K V \ ……^^ O K / *^ P`K ª'[ ^ KILK YX†\ ;gY -5[ &Y $ Y ^ Y Z KILK V [ 
KˆK ª\ KT ?T ^NT V [ ;K K"YX[ \WO +dzKš[ \ K7\ / T Y VY N.K^ 4ŒZ ZgY \ Y"KTWVL ^ [ V K KDK Y z[]\ Y VL^ „K Y V K K $4KDKK V Y 9K Y z[K \ T ^ ‰$¥T YX\[ ^ Y V K
ª KDK7KYZ7Y K VK g^ Y^ Y VL[ ^ V„K YXfZ O K ' K"TWK[ V ;¡K T P K K DªO K ^ V [ [\ TK Œ`T *K TW) V 4}Y Y N‰T K[ZgV\ K _K Z VL! [^y^ T K [ ^|^ V K K‘K $4K KD$4K YXK"V N\K V+ ! Kˆ^ SK \[ T zV ?[K‘T \ K Z Y YXV Y \WOW^ > K:Y K V/–šTWV^ ^ [][Y \$4T <K K $ Z ?Y T Y^ K
Y K [TK ;VK zT YXK \ ^T [YX \ $¥^wTY ªK \ +Y S ‰T [H V ;S Y H / K ?KT ª.K K 4Œ Z7K) T z \ KTWV V YX$ \ T ªK *^ \ …^K O KDY Y V^ „K [ŒK T K V [
H ^•T $¥Y ^ zK V ‰T [ V K KDY œ\ T K _JT ¢T ^0V [ \ KY %$ K V K\ T ?T zK YX\ [ $ ^ Y ^ Y ^ Z Y Y V  

  

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

  

  

   

 

 

 

 

  

   

  

 

 

      

 
 

  

   

 

  

 
  

  

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 

 

 
  
 

 
  

 

   

   

  

 

 

   

   

    

  

  

 

 

 

  

    

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 
 
 

 

‹ lRfBfga%]5Ž`…sBfBvRv*n ~ic†]]5l.j0`‰„>sg]_]l>n ]ypKn cWj0]5sgjB]‡aGp‡ausgsBcoc\n adk.ceaB]†q n ai]ˆ0lMad~0v`…n sg]2]Wn ~%]5lRj0fBsgaz]yclu]epKsBr.fza*p'| l*`‚mzl*`pKjBaB`baMj0aopNsBc_n fgˆ0lRq ˆ0adv|
[N‹lR~i]5wƒ0s*woq aB„u`bh~g]5n s.jBqRai„l*`']5sg`…n ~gadsgv,v&]aBl8wG^0n ~_`bl0ˆ0ˆBaBa%`bc5]5n j.lRsufB]Wcu| ]5jBazcel0b]‚pNs0`‰aMn cWp'l*`xmgn fBr,ˆ0aB`‰„Gp'aBq | 

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLp?"q"ti,vU‹p}"j›twyƒ"pgiU‚©yvopgp7‚}x}j‘t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  

$„[ –K \ VUY T K£ Z}[Y $ ^ [Y ^ [ K V )P‰TW\V:TW V [ L ‰^ T z\ T K 7_TT ^ ONY Q:['4Œ Z7KT K T z K + V RY YX\"dw$4S [ K 5T o> Yg^Hb Y / KO ;[ VL^ Y K Y K [$ _
TWV [šK;ZY ªK ^.[ ^*g VK TWV K KªK z^yT ^ []\ Y V YK I T [ TWV K:YX\Y T K [$['T[ z K O T YX\[ ^_ K :^ ?Y T \ ªK YXZˆ\ Z ª\K Y ^.^*K  K $ TTWV [ K YY I TWTV
T ^ YI Z7T [Œ[ œT \^ £Z7K [Œ^ ‰[ T œ‘ \ •Y K K ^ ‰T ‘Y VY K YK ^K*$4„[ K7\K WO K Y Y K T ^ ‰T [$=[ KU\ T ?T zK YX\ TWV Kz[]\ 
Y K K ªK  [? $ T ªKTWV YX\[¢Y K ?T^yKT IL K \ Y Y8‰T [ VL\ ^¥T .^ Y ^.^& \ K zV K  [[ $‘O K [. ›K.:47 Y\ K¢V Zg\ K _g[T$‘ OM;¨K [ $4[K"$ IK Y _ ‰T zK~KzK V Y V’Y V ^ Z}K Y [K
YYZ y TK•Z7KMY $ X T VgV K K $ TXZ T YYX\ \ K V [ VŒT ‰[T [ ¥ VY ^–TW[V8 ŒT K >D@ Y ‚^ ‰TWV ¢[:T ^Y \ Y? T KILTWV K Y y +œY \ . YXK"\ IK?T \–[]TZ7^ K Y ZX \ [ $ O [ $ T /ŽT $ 7T T \^
TWT ^V G Y ^ TWVK › _ [\ KNY oZL\ Y ªK^ [ z [KUZ}Y K ¡[T ^. ^yT Z}YK ‰T [ [V $ Z T ^ [ \ YK ^|^TWV TWVY 5OrH K TWŒV?TT ‰‰TT [YX\V YX^ \Y _ K ^ K [ ^ T []‘\ T T ¡^ T ) YX\ ^ Y [:‰T Y3[ V GY Z [ [ K ^|TWV ^
Y V ¡TWV K [$ ª[' Y . \ K V + TWV Y ^ K K [$ T ^ . \ K V g/ [UY*\ Y TWV Y [$ O
^y Œ T T Y K \ Y\Y T •‰T ? [ O T V Y z VK YXV \¨[ ILK7\ YX[ \ T «\ Y Y K O # K V KKDV YX\T Y V K ?T ^ [ ILK7\ [ K T X VgV Y K ^ T[ ^ Y K ^.^& YXz \ K ! \ Y TWV K K ‰T \ VT T WVz K ZT 68YX7 \ 
J# \ KK .Y Zo\ª[_ Z7\ KzK V [ ‰TK K K?^ T\ ^ ^&YK. 4VgTV ^ [NTTWV 5 K ^ K YT KK[^¢$ ^yY ])T .^ K?K \ Y › ‰_ T [ [ $ VVL^ TY ^ $ ¢K V T ^ K []K Z KST zK [ [' z[K?$ [ \ K VY Y K"V[ LKK ^ ^^•$ TWV TT [K ^• 4$T T \[ Y d Z K Y Y ^ V KY KK7[\ KTW$ V#
+ ^ [\ T 7 d \ T 7 T  [$ / K O
œ+ YX\K KDK Y ['K.T4 z Y K K T YX\_ z[[  K?\ ^BK/ ¡ T K K9T ^,; K [ V YK V?T ^ [ŒT ^[]\ YTWV ^|^* \ Tz K7 T œ+[ [ T \gK [ †¥$ Y ? ªK K / OM\ #Y V z [X[ [^ \ TWV z A[ O K?# \V ^
Y . YX\ T _Œ^ [z K•Z}Y [ K KY ~T ^ Kz [?IK [ T \ TWV KY Y V^ „ K fO
Œ T ^|^yK T Z}Y [?‰IT [ K V V?TWKV 2 K TWV Y ‰T [ VTWV ^TWV YXK \ ^ [\ T ŒK T ) V Y z ‰T K[ V T O YX\, z K [ Œ K?T ^|\ ^D^y_T Z}Ym# ‰YT [ V Y&K¥$ 5Y K T ^ [ _’K V K z \[ K ^ £‰TWVT ¢ Z7[ K
K 5 TWV Y Y ^ KXO
TWV K ! ^ KH[]V \z K,T ¡ [4$ T ) \ ›[ V_Y $‰TK [ ª[ V ^ V Z [$Y K^ _Y K $ _ YªT KVz ( g [7TWVI}V YXYXV\ZX[z Z $ K []V Z Y T [Y V7$ T K ^ Z}Y KD+ Y K[Œ[]V \ Y TWVœ+ V[ ^ „ zK [ K [ŒK [K / _ T[KK $ V "[ Z}_ V Y Y K"[ ^wK T ^ V "/ \_N[7Y ILg‰KTV [ ªVV?KTWYXV \ [ T ^ ‰K T\  ZZ Y ª‰K[ T ^|[ '^*V© ªTWVKK
YK V ^* \ …KD^‘YX^ \ T ^ ‰[ T \ ªK ^* K£\ …K.^ Œ4 O8Z7–K \ KDYK œ\ _ [ 2 Y V $4[ V2 ; T ^¢K V T KDYXK \ ^wT [ \ K Y ‰ T [ [ V V OK TWV K K ^ 2KNz Y [ KDK Y _ ^ [ K* „[ Kz K•[ Y VV ^ YKDYXK \ T ^ 7‰TT ^
K.Z7? 4 [KDT TW^ YXV "\ T _+G[ A KV + [£K(TY Y T ŽªK Y\ KVVY I TWz M¡V KY V T >YXK \ ?^ Yb:.I/ OT¡ T !K / ^ V Y V Y K•Z [ªY [?^|I^*K K ^ z $ K Y T V› Y _ [ K T `K K K.4Œ Z7V[K $ z T zT K ^ K T.V …YX^ \ ^ .\ KY ŒV "T K _ ^ K Y[T ^.V ^&;‰ TWV[z K [ K7 \ ^^w_JT Y V [ \ Y Y T KK 
[$ [ŒK ^~V [ YILKzY V ‘K*`P K [ V K ^ [\ T Œ T ) Y ‰T [ V Y V [ [ ^ K YILK K T ›K*X4 Z7K T z K V …^ [ Y
?T ^ \ Y T 
+ –YIK £Y V P[ XVg^ > A / O%–\ KDY œ\ _ ?T ^ [ V Y ŒT ‰T [ V¢^& K ^ ¥^ K"IK YX\X[]Z ‰T [ VL^RI
P[ [ K K Y ªK T Y V K ; [ K7\ T …^ K?\  [XK ^V [ ; Y K 5O
! V K T ^ T Y V K’[ K R[ V K T ^ $ ª[ V O
P[ [ K Y K1$ [ V O

Section 1.5. Numerical Simulations   

   

  

   

  

 

  

 

 

 
   

 
 

   

 

 

 

  

  

   

 

   

   

  

  

  

 

 

  

 
 

  

  

    

  

 

 

  

 


  

  

   

 

    

  

 

 

 

    

 

 
 

   

  

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

  

 

  

 

   

  

 

 
 

  

  
  
  
 

 
  

   

  

 

 

 

 

  

 
   

 

  

 

  

 
   

   

        

 

  

 

 

[]Z T 

       

  

 


 

    

 

xLp?"q"ti,v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}jt‰ k,:iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n   

 
 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

 


 

  

 

   

 

 

 
 
 
    

  

   

  

  

      

 

 

    

_¡e @?@g@ _

fO RY S K T 

 

 

[ KYX\ ?T $ [ ªVK ^ KDYY V "$4K K ;KK V ‰K T ^[ KDV Y K K K ^ K T ^YIY K‘V K.K*4Œ4}Z7YK NT Zgz\ K,K V $ YXK\]ªZ K [Œ[K ^ YX[ \ Y \ Y ‰ T [ VL^K Y V Z¡O K ^ T ^ [$¥$ Y VV Y [ Y VK
K K YX\NY+ I T T ^ $¥Y Y VV Y ŒT YK V K Z YXªK \W^.OW> ^* K A /JT ^ ^ YX.Zg¡ZXT \ K T K  Y [ V [ K\ K¢Z YI [ T DK OM^|^m# V TWV $ K ?T T YX\ K•\ Y \ ‰T T [ 7VLT ^ zKzK Y YX \ T ^ [ Z7[^ Y ^|K ^*( zTWV K [
^Yz.[^&Y K ¢ ; TWVZ K ‰T [YXT \]V ‰TK V YX\"K K K*T 4}Yz [ [ TW V K?YK \›‰TZ [ YªVK I ŒO T T UMY Km VK*Y „^.K )P^& \…N^‘TWZ V ‰K T [ $ K V [[]Y \ TWK¢VV [‘K V Y KDT[Yz V K[$«KD[ + O aY [K $ / \ K[ Km…^ Y \ K[Œ[ ’[YI Y ^ T +eD$¥O ?Y TR^^ Y z? ^ K*K [ 4X ZXK?[\ Y \ŒV TWYV K 7?TT A ^
[ K z ^ K [$ Z V T I}Y K K7Kg\ O Y KUY IT [r\ Y z; [K g V T ’YT ^¢T ^ ; [YX$ \PYY V K TWV K [ K*„ [ K K V Y[ I NT T ¢Z7Y [ ^ Y [ V g/NKT ^ [ ILV K YILK Y T ‰T K:YXK \P Y ^ YX\$ T [ \
\ T [ ?T K• YXzZXK Z YX[J\4 T ‘ [$Y K7\ Y KTWV ) + V?[ T VLK ^ K u[*I}Y Y ‰T [?VT KIL[K ,ILK []ª\[* zIK K<V „[ Y ªK[Y¡VOH^ P Y [ V V ILK K ^ VK?^w\ T _PT / OS;ŽKNK YV ^|^*K _ ¢ Y TZ 4‰TIL[ K7V \ [ T Y Y K^
YT ^ T Y ^|^*[ $ z^rK TWV’TWV ^ Yz K KzªILK K7^ \ KD[ Y T ’K Y ^ ^ zK•[ \ TK? \W?O(T # V K V KDYXK \ TWV _ K K [Y$=I T [ _ \ T K(? T \ T ;7T K YXz\ K [YX$ \ T ^’Y TWKDV Y T ^ K Y $4YX[ \ yZ $ Y Y^ K
ª? K Œ\ [T [ LV ^gA Y Vš O=TW# VV ??TT ^^ YY ^^ KK T ¢K T ^ $ \ T w [K \ K . YXV?\ TWV \ Y Y ‰T [ VL[ ^H \ K<[ V [ \›[Y¥$ILKY K 4 [7ILK ,[ Y V[9 $ \ T T ? T š KDTWYXVL\^yT T K ^yTWV [$ K ^ Y K^
IK?\ [ T T ^‘V [ [ V ‰TWV [ L^ Y V=ŒT P`K K V ª[' K YX\ \ Y K O

Chapter 1. Introduction 

  
 
 
 
  

 

   

 

   

  

 

   

  

 

  

  

 


  

 

 

 
  

    

  

   

 

     

 

 

 

  
 
   

 
 
 
  

 
 

 

 

 
   

 
   

 
  
  

 

 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

   

 
   

 

 

 

 
    

 

- Lª['^ ‰ HT )]VQK [ T K +XRK*K Y4}YY yNLK ^ ZgK \ YK,V[ K M¡^*Y VYXr\ > ^ .\Y A K/ O T ^ Y V K K„[ ; K g^ [VK Y K7Y \w[K? -oK ^ uYAK ^. $^*[ T $zK TWVK.4 K KY z^ K•[ PKIK?^ \\ [K"[K"$ IT K TD^ O . RV Y„ [ \ K w.KV X¡V Y YY VVK? \ M¡_ Y YXKV \
UZ# KK^ ^ K"K*K KX4 V Z7Y K ^ ‰TT [ zVŒKY _ V YX7K \ŒT K^ ªIK -5T^ K K:K Y V T ^ K K K ^*^K zYX\ …[\ ^^ VL[ ^ ^ [Y Y K K K Y Y ? Z7[ŒK [K ª^&K A T\ ^‘…^ [ V [gVK^& ( Y [ ˆ-5YK Y VTWV!+ K S TWV7Y T„?‰[ T ^ YX~K \ V\ YY[ VVTWV ¡Y T ‰MX4T I[ Y K VLVV^ gC^ .KO V >:# V  \ K :V / K O 
[$ 4$ K K K ^ Yz KCdCG$ ?T \ K©Y ^yT ¢ ZX\ KzY V YX\ ^wT ^ Y V1 K; [ VL^ Y K K ¡T P`K K V K T ^ IK £\ Y KXOŸHm\ ^ [ _
[$4V [ K V K Y V T 4$ [ VK K [ K [T$ ^ [\ ŽT Y 7 V T ¢I}$ YXT \ K’[ K ª[«ILK K7T \ ¢[ ZgT \ KzK [ V Y K ‰T [ .V•:T ^ Y \ K V GY O \ O T K ^ K K ^& \ …^ [ V K Y V 
   

  

 

 

  

 

 

 
 

   

  

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 
 
 

  
 

 
 

    

 

 

  

  

 

 
     

 

  
 
   

      

 

TZ ^ ILK ^y T UYXK Z7\ ?[]^wT ZT .Y \Y Y ‰K T [ TWV V0K7\ TWT VK&K [ Œ T YK K Y ^[ K ‰TWVV KU ;LTWV^K 'K&T ^ YX\WOT\ ^w# OT #¡Y YVg\ Y V ‰[ T [~[ V^ V^ KDI K¢Y TWV K.K~4ŒK Y’Z7 K Z}Y T zV Y Y K V KDY Y VYX3\][ K"zI [T KmK K?VYX\ \ K Y ^*^ K Zg[ Z7K [ ^yKT ‰^ TWV V ZT ª$[K ^ ª[ \ KV K 
zªK *^[  \ K?…^\ ^ Y Y ^ ^ K Y ªK[ YXV \›K"I K T KªKV YX\¨KCZ 7 O^w#yT $4^3[ X V\  K \ T w^ K Y V[ ŒTW^ V K"K O V Vz‰K T \ T YXY \ YXZ7\[ TW V \ Y ‰T [[VLz^ K _ #†Y $ TZ \[ ^& K K ^ KDYX[\ T ^ ‰T K
^*L^ Z T T [ ^ Y [ Y V V zK T YX\'z[ K7\ŒY V:T …^m^& ZXZ7[ ‰TWV KI T K V KgODC  

 

 

 

 

   

 
 

   

  

 

   

 

  

     

 

 

 

 
 
 
 

  

H"`D„,n ]W„ulRƒ*`cea0q 'Žq JsMk*l0]]5q aMs*fBv>]5ƒ*`xf,n ]_ƒ*^0c5n v&azs*fBv,ceadaGpyj0sg]_j0s*^*^*aBfBcg| 
Z HyjBaGk.lRƒ*f0v&sB`‰„zs*fBv,n f.n ]2n s*q.~ulRfBvRn ]2n lRfBcWp'aB`baGfBl0]Nci^.a0q auvlRƒg]†n fo]5jBa%^.s.^*aB`  
lgp'aiˆ0aB`]5jBad„%p'aB`baon wz^*q n ~gn ]5q „oc]esg]adv
n fzZ]5ZjBJa>lM^Bpy`badjBc2„zaBfg]]el8sg]2ƒBn lRceaGf| ]5jBaG~dlRw^*q n ~usg]ao]5ƒ*`xk*ƒ*q a0fg]%w%l&v*aBq 
]5jBa%ZxZ }gx‹sg~dq aun ]‡]5sBjo]5`xqj.„s*suq u]†celR]5]‚j*wop'n cWl8aj.pKƒ*sBf*`b`blRc\m0j_fBfBr8lgpNpKl.wzf,`bv*ƒB~dcucelR]yhw€Bk*pNao^0lRs*]5ƒ*f.jBqnaBvMau`bc†a*q n|p'miaWaB B`bl*]alo`ƒBa\]ec\{.s.n s*mifBa†wr>]5^*]5jBqjBa.ayaBhJlRn `Wce^&adwo^.aol*lR]5`‰v*j0]5ƒ*aaBf.q&^0n]]‚s*l,„%^.~B…aBl*q`‡s0`Jnkd]5w „j0ao]5>j0`bƒ&adsg~d]_`‚…l*sdn `b]K„vn hc†s*€0fB~dv*v,l*lo`x~db]5adlRj.~iq n]dauf&| sBm†rR]5ƒBj.asu]"n f%pNpKl.`xj.mon ~Bkdjz„ ]5NjBaisg„ˆ0aiƒB„RceŠ ac
pyrR`bj*lRn ƒ*~B^>jHn€cyjBs%lR^*r.alRl&n fzv,]5lRj0fBa%a&| ƒgHy]5ƒ&jB`‰aia>„>q j0ausBsgˆ0vHaGƒBnc†fBc2]aBl8`‰]j0adsgvHˆ0awo`bl*au`bs*aGq n ^&ce]2jgn „B~c\f*n ~dƒ&c wox…aBl*`‚`n ~ga\s.{*qs*wowzl&^*v&q aBaKq cg]5|j0ak.l&n q n f0r,jBagsu]W]5`…s*fBc‚aB` yn fB]lz]5jBaBn `‡wol&v&aBq c 

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

 

xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k,:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  

Section 1.6. “Integral” Models 

& %( 

( / 

LKD^ VY Y „^ [ [ K~V .[Yg V \Y K K7K K\ &^?|_ TW V \ …^K K Y VYX \zYXKNK ZXZ ZT ªª[XYXK Y \^ K ^yVT A ‰zT\ zY K ‰KXT [ O [VL ^ ?O [T ^ Z KKN[ z\ T \ [ K^? ¥T T ¢zY Z7^ K [ \ K&YX \ Y V [$!K [XŒY [TVK\ ¢TWV ^Y [^ 7‰\ T TTWŒ^V T ) YXZXK Y Z V ‰¡T[g[ TWYV VHKD‘K [ T^ ^ V $ [ T KZT K768\ K 7 
¡TWVLT ^*Y ªK Y^ _ [ Y V>K‘Œ[T K Y ^K ‰TW‘V Y V7‘T „YK ^ ?Y TW‰V T K’[ VLY ^ ?T[\ T ^& ZXY ZgV \ ¢ Y \ V)P=\ KK;ŒY TVK3 z[K"\ =[ DO>K ^y# T VV 7ªT K ^, ¡?T T Y ªKzYK V …_ ^ Y V K K0V Œ\ TTW V K"7KT 
zZ KK ;YXY\ .T ^U8KTWV -o KK"K TK W V Y O4! V KK TY V¡_ $ ILT K7\ [ T K K7Y \V Z[K Y VKNZ68K97 )P¡\ TTWY V Y‰T z_ K Y VT ^N ^ ‘YX \‰RT K\ T LTV W[ V K.4ŒZ7[&K TZ zKK ILV K V YX\
I}ILK7YX\\ [ K ^T „[ Y ^ K ^w[ T ªK K, Y )P\[?TWIV K ‰K T ;KNY TWVY VIL YX\ YK K’[‘ILY K7^.\ ^&[ T K,‰T KY ^;['T ¢TZ Y [7‰ILT [K V Y KV  K7YX\\ [T $£[Y T ‰K T YXY\wI}^ ‰YXTW\V K O [¢ Z KKILKY V K
K V [ [ ^w$ T [ V V [ [ KK zY []\ [O T + ?RT ^ Y dw$4S [¢K I}T oYX> \ K?^ b Y Y / K;O *K 4XZ7KK T z[ K ªV K YX\ŒY;V [ : VK7[_\ „[ K7\ T Y Kˆ\ K Z 68KD7 [ ŒT T ^ Y YILY Y T \ Y \Y K ^ [ KDKY V 
¡KT Y ILzK7\ K[]Z7K K YXY \V \ $ Y ‰T T\[ VL^K Y ¡V T ^ :LT ©^.^ T K,^ UŒTTW^ V L ^.^ YXK Z*KTWV RA OŽYXH Z K ¨›A›Z O [ [ K‘Y [?IK z[ K?\ T ^ K•Zg\ XV K
$ ? T # .Y [ŒV[7[ ^IL Kˆ[ YY ^ V ‰ TWV -?Y L^ ^ Y;ªYK0Y V Z £[?ªI[ [K ' K KK  Y K VT^w‰T T]VYXK7\mZ}\ [Z7Y $ [YTWVz$ K7T K [ ^VZ7TW[ [Œ3V [ ŒT K YY ^ V Y ‰^TWV‰K TWgV ^ Y KUYIZ KN[ Y ' T[ K‰T^ …OYX^ \` Z7 [ TWV K 5Y zz[[ [?IKKgK _O
TWV ?T^;KDY T ^^ K $ K K’ªK Z [ K¢Y K \ [ ^yV T[ V7T T) YXY \ V [ \ zV Y K7VZ ›…^_ [ ZX\ Y Y ^TWV Y ILK^yT ]V? T ) YXY \ T V []Y \^ KX‰O TWV ^yY TWVV ªK K ^ K K [ V KK?\ KDZ Y…^¡_ TWV [ V K ‰T zY KgV O
H Y wŒK T VN‰T [TWV V YX[ \ [_ V^wKT K;YY ‰TWV T [ V[ ^ ^ $ [K V¢[Z7V[ K V K V …[X^ [ +d^ ;K ^ Y [ 7TWV KK ^yT ][ V^ Y VKN Z [[ K K ^.^ / $Y T K‘Y $V YXT \\ K K ¡Y T ^ V ^|^ YK IUK TWV [ KK 
YXY Z [ K [ ^wQLT Q [ V Y V KK K ¡[ T I V T [K ¢TW[V [ K$4[ŒT K ;Y Y TWV^ ‰TWV Y OK [ T K ^ P^ TWV Y K*Z7[ ª[ ^yT UY V Y .^ ! Y T –K V Y TWVDd 
zKDK YV ‰T O [ V [ K0 Z7[Y 0^ª[! ^yY T T JK V KY TWV[UzK K V V YXZgY Z7V K KUY Y ^ K ^ T [ VK^ ‰ T . [K Y ^ Y(\ K\ YY ^ K0„[ ZL Y Y[ K [ K T K [ R^ I YX\\ Z7[ T [ Y ^yV T DOKI} YXZ Kd
[Y VY ‰T IL[ K V V B+o!Y V Y K•ªKY Y KD‰Y¡T [ O V Z K¢[ K&KP ^|K ^ K …^ ^ C [/~_ \IL K V T Y \ [ V Y K‰TI}[ YXVLZ7^ [ +…Y \ Y ‰^T [ V ZX\ Y YIK K [ K"K V =K „)P[ \XK V /_ [ T 4 K TWV TWV^wZT ]ªV?[ T ) K ^.Y ^ KV ^D_O
K©K IL K VT 4 TWV \ [ Yz‰KT [ V +Y B^ V?/ T ^ Y V ^ Y K ªK [ ¡VT I ^wT T  K K &ªK TWV Z}[ Y ‰$4T YX[ \ ^[ [V \ KIR^K IN^wTWV K Kzz[ [V \ ›\ _ Y V YX \ T Y ‰K T IK;^ .K [ 4ŒNZg^\ Y \ KDV KY IL‰KgT [ O V MŒ.K 4[ Tz^ K O 
ILK T V4 BTWV! Y Z ªKm[ Y KªK^.Y^ K^4^ T G^ ¡YILT ^ K ^|K"^ K K V’’TWTWV V IK ^ ‰YXT Z Y K K YO V KY V V K 1K [ VLT 4 ^yTWT V K Z K ’[ ^ []K ^|\ IL^ KK ^ OY  K,ILK K K ^w7T ]T V?KT ;) K Y V V J[ TWVV KK 
z [K"K\ [ K gK V?_T z K K3+ [ TWV ?^ TYWV ªK Y^VK  YXY \ V TWV: K TWV Y ^ \ ‰TW V K I / KY I}VY 0 ^ Y ‰ TWVK"K K K Y ^ Y‰ITWV T ‰T KO ^ +„I}KY ) ^ IL$4K [ V ‰TWK V g/V?N_ T Y [ K K^
[„]Y [ ªZXK Z7K[L^ ^ .K Yg V?V›T [£_ .K 4 9[ K ªY K&„T 4T[ ª$ K _ T K [Y ^ K£K TW0^ V?\! TT Y ?T T‡T K [z K K9YX \WO K T 4 ^ TWV [K 4^ Z ^ ª\ [ K"K"KDIKK ^.K’^K KY ^ V YO•<^ Hm‰¡TWTV\K (T YH^ K I ^ T K ^ K ^ []&K \ „[ [‰T ªTW[ K V VL^ ªKKY Y ª^ K K Y ^ K ^K YYXK IZ ^K T [\ YzKK
Y V z[ ªK*K 4XZ7K V^wT IK¢Y V U^ [ \ K¢YI[ T K *T ,Z7[ ^.^wT \ KXO
TWTWVV Y ªK K?K\ ^ Y ‰ [ T I;T K(4 ^TWV \ \ YK"K"IZ K K ª[ T ^[ K V Y^.'^ K?^©T "T TW_ V Y K K K [ [gVVX^w[]T V Z7K KK ª^KY _ ‰$ T [ [V K YX\ K K [ TWVLVK£^yŒT ]\T ‰T V?T [ ?T ) VT ^ Y z„V [ K oC $YXO \ ? T [ $ K^Y K ILV K \ [Y ‰V T YXYK \ NK¢Y Y [T Ÿ Y K TWV VK^ Y TWYV zYK I K T V  

  

  

 
 
 
 
 
  

 

 

  

 


  

 
  

    

 
   

 

 

   

 
  

  

 

 

 
 

 

 
  

 
   

 

 

 
 
 
 

  

 

   

  

  

 

 
    

  

 

   

 
  
 
 

    

 
  

   

 
  

 
 
   


   

  

 
 
   

 

  

 

  


    

  

 

   

 

    

 

  

 

 

 
 
   

 

 
  

 
  

  

 
  

   

  

  

 

 

  

  

     

 
  
 
  

 

 

  

   

 
   

 
    

 
  
  

 
 
 
  
 
      

 
 


 
  

  

  

   

  
  

  

   

 

 
 

 

 

   

 
  

 

 

  

      

  

  

   

 
 

 


 

 
 
  
u~ sg]ZZ adr.JJl*lRlR`‰w%w%„aa_kd„MpN`badl.n ce]`xagcem>aBsBq`bj02~B|sBjBcaB`bk*c,adaBˆ*fMn adp~us0`x]5…j0n ada1v~0lRjBƒgaB]KwGs*n ~ufBs*vHqNj0`blRausB^.~iai]2nƒ*lRq fB„zc pyxa&n q |rk.| aM`b^&aBƒ*q auk*sBq nc2c\aHjBaul0vzcef.lRn ]5lR`bfJl.|r.aBf vƒ*`‚n fBr<celRq n vRn ŽJ~usg]2n lRf ^0`bl&~daucec sgc 
 

>?> xLp?"q"tirvU‹p}"j›tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k,:iDk©Š}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†nfŠi xX‚"i‰n  

[]Z T 

 

_¡e @?@g@ _

fO RY S K T 

 

 

Y([ \ T K?T  zT 4}KK YX\:TWV $¥[ YIK[K \ T  7^ T K*z„[K KYX\ TWV K’Y T K T ^^ K.[ 4 Y^ \ KD^ KILK Kg O OzPa [[$V^ K $ T K V R\ Y _ dyS K K T ªK Q ^ ^yT '„[ 2YX \ŒY \T Y:T [^ V „K[ YK V
YX\ \ Y K K [ K T ‰T YX\ ^ \ [$ ZX\ gV K PIK?\ [ T NY V ?T ^ $ T \ K ŒT ^ L^.^ K (TWV YXZ K O

Chapter 1. Introduction   ‡   

 

  

 

  

 

 

 

  
    

 

,# #! /* +, 

# ©^wYTWILT V^ K Y V KDKDK*KYX4 V\ ^ T ‰[ TTWK V V K ‰K T zK TWV K Y TWVVK  Y K K V^y ¡T T KV7;TWVY Y V ^yTWV V 0K K*$ TWVX'VgKV ^ K X!V7T; [] K K\ ^ Y LY ^VYK1ILK „[ K KDK ŒV K1T K Y ) Y ^ ^ K ‰‰TWVT O;# K‘zZ YT ^[ V KK ^.VK ^ ¡O V TWV K*S KD$ K Y V K=ILY [];V’\ [ ^ ‰ TY K7[ \ V ^
TWV K ¡ T K Y ^ ‰TWV *TWVL^ DO  

 

 

 

 

 

 


[]Z T 

  

   

  

 

 

 


 

   

 _]e @g@?@ _ fO RY S K T 

  

xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k,:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n   

 
€"O    

  

 

 ((!)* +, 

[S [ rK*KK4XZ7¡K YT K ^wTWTV Y †K^ ‰?^ TWTV [ z$ [K TY Y V7g;T V?YT^ VOmOR KH 7V ^RT ^JŒ^ TWT[V^ zK" K KD©[.^ !YV K%K $K^ KDNY [ Z K [[$ ^ŽTWV TWz,V [[¡^T K 7YKT ^ ^ ‰\ TTW„V ?K¥T ^Y Y  [XK©XVV\ Y Yz Z7TWK"KV [YXZg\"\ KGY K $^ Z7gK V[z Y K [K4^ K*^ Y 4XVTZ7K¡K V TWV …K^
YTWzV ^ K $47K?T Y^ \V7JY T Y ªK^^0Y! _ KD#WK Y „K"Z K7\[]Y ^Z7VLK ^[K ‰4VT K Z^ \ [ [ K ^|Y ^Y K ^|^ ^ ‰OM7TWT V#^ [V + Z7^[KK?$zZ \ T YYXK \ [ Y ‘VgK YV ][ ^ VL$ ^ KT K0\ *-5Y[ ILYXTW[V\ [T zK ^BK / O Y [ ªK ^ Z K ªKK Y K K ^wTT ]z7V TK ^ [ V [$zK\ Z K [ KX†O 7K ^|T ^
$> ?S[ A›$¥OKY#'V„K*[ XY Vª[ K *K :V 4X? Z}T z^Y TWK V [ŒK [ [L ^ ?[T K[Œ8[Z  [7^ V I [YT $;K¢[\ Y NK TW\ KV [Y [ TKD\Y L ^ K K ‰K T†IL?K0[ŒT Z[ T z.K?.K’\ ?Y [T V?& T S^ CK0K #yZ $4Y [ V7^wT T \ ^g ^ A O ^& *?T H©^ K ^O rOMYX[Z ;ŽYKªK VL ^ T KK^ YV Y O
Y ^TW[ŒV [ $4 ^[ [* $ Z &^ 7 TY T^ K ‘Y Y [K •$‘ [ O K7 YX\# TWV Y []Z7$ K T[Œ[ gY †HO ?#›"T [Y z $ K [ T \V :Y \ ) V?V T ^ 3K O ?zT ^;[ TW^ V K X^ V ‰ TWV K ;Y Y V V YX"\¡[ Y ^.^ $ Z7KT \… ^ [ K K [ [V ‰Z TWT V K V [KD$ Y V
$4[ K V ŒKDK7T YXZ ^ \ ^ Y $4$ V8KT $ PT [ \ V K TW‰V TWTWVV K 7KT [ © K YXK \L Y Y V ‰K YXT [ V\ VLY ^ ^ .K O ^  Kz$ [7KmT K †V ?K $ T ?T \^ ©Y K VK  ŒY T I ‰Y TT K[^w£T V TW$ V [ T \[ V "K.TWK74ŒV Z Z}ª…Y [ ^ TW'V K[ N‰TWT V[ V K[ K 2 zV K.[ 4K Ž^V[ K YV ‰T []T[ \V^ IMOOz[L7L7\ YY ;KK K
$ '[ T \¢R$4Z MK K ^|$ ^yTT \ \ K K Y K ^ ^K ^ LO ^.^yšTWV K ªz&K [ YzTWVK V .ª '[ ! K  KD YXY \ ‰TWVT [ V $GO L7T Y ^ \[ _ ;Y K V YX[]Z Z KT *^$ T \ K [ XKVYX \ TWYV š$ \ Y T "K ^_JK V [ [ V $
I T ^ K [ K ^ ^ [ [ $ _?T ;^ Y [X7'[ TW gV YO a K IL[K $=K K?\ K ^.^K _ Y K ^ NK Y $4K K T ¢K7Z7\ T [K"IK Y V Y Y V *KT z£T ^ Y Y K I}V Y[ K K ^.\ ^K K V ‰YT YX\ [ K XVKDY K K ^ KY $ VT \   

 
 
    

 

   

 

  

  

 
 
 

 
 

  

 

  


      

 


 

 
 
  

  
 
  

 

  

 
  

    

 

 

 

  

  

 
    

 

  

    

 

  

 

  

    

 

 

  

 


  

  

  

       

 

 
    

 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 
   

 
  


 
 
 
 

 

 
    

 

n fB]5`‰}ZBlRHy€vJrRƒBjB`b~iazlg]5pm0`‰„>fBlglR]pya\f {0q adR]_v*]5k.r.`badlRaGailR]lRmdaBf%cg`|Š ]5cGj0s*sgfB]Wv ]lR^.j0n ~os*w%~dlRadw%cdŠaKk*l&`‰lRlRmuw cdhNH€a0…q &ad[a0qJˆ*]5n ˆj0sg']Kf.]5n j0ˆBaiaB„`bc\nsB]‚`b„)azH†a\jB{*aos*wzv*a0^*^0q adsBcK`‰]5l0woNa0]fgl&]yl1l0w JƒB~Bq ƒ.jHn v w%sg]adaB~B`‚j0n s*s*qJf.‚n ~dl.cK`Ws*`baufBsBv v*aB `†ausgsgc]
H`…s*fBce…aB`p'aB`baz€JlRkg]es.n fBauvHw„ 8| J~*| Hyj0sg]‡v*a0^0sB`‰]5woa0fg]_j0sgˆBaoso~dlRfB~da0fg]5`…su]2n lRf>l0p'l*`xq v…l*`‚w%l.c]‡a\{&^*aB`‰]cKn f%]5j.n cysB`baus
c\ƒ0~Bj W`e| |8Hs0n ]5q a.hs*fBv,l0]5jBa0`| s*fg„l0"ŽJrRƒ*`badcs*fBv,vRn c2~BƒBc\n lRfBcsB`bak.l*`xbadv`‰lRw ]5jBa0`‰a&|
 

>

ªKY [ V K ^ K []Z T ^ Y ^ $4K7\WO 
 

Chapter 2. Basic Fluid Mechanics 

# +/ ! + … # & /0 &//

€"z€

^ [ \ ?KDTY Vš[ ^TWV ªK Y7^.I^ T ^K O [[Œ[KU K \ T T ^ TWV?T [ VzKˆ^wT K \ TK YXª?\K ^ T Y [ YKN^ ^ YY VZ ^*K* Y 4}^ Y^K NY ZgV[ \ K¢K [K ^*Y [ V^w?NT ; ^&K [7 ILL K ^ ^g\ ATY V ?[T KX V O1O«‰TW;ŽVHm[[ \ $4L ^K"\ I<TWK V$ _ K V KUY K.\ T 4ŒYXZ7Z7[ ªT [J^ K4 zT ;K Y [YX\\ Y ^ 
; ; b T ^ [ V ‰TWV [ L^ \ K*„[ 5zK $ K V‘^ KDY ^ ªK ^.^ Y KzYXZg\ T K O K,$ [\ K ^ K T ^ []\ T T¡T K Y ^ ‰TWV
Y KDY P[ KDVYX^w\T ^ K $ 4T Y \ T; Y7T K T YX\ Y ^ K Y ^ =‰TW?V \ [X['[ V ^gA•^ K[\ T [ : [' K Y VY ILK ^ K Y ^ [\ T Z 7T ^T zO [?I TWV šTWV YUILK7\ [ T _ + ^ K"K 
ŒT ' K Q,Q:/ O  1K „[ K K 7T K „[ 7T ^ []Z7K Y ‰T [ V£T ^ Z ª[Z7[ ‰T [ V YX\ [

+ e Ou> /
! TWV [ K †$4[ g^D_ K ^ KY ^ ªKY ^zT ^ Z ª[ZgZ7[ ‰T [ V YX\ [
+ e O :e / 
 
V K ^ KDY ^ Y K [ V ¡T ‰T [ V Y V YU\ TWV KDY PIK?\ [ ‰T ŒT ^ T ‰T [ V•T Y V K ^ [ $ V Y 1 
Y V K *K „[ K
+ e O :/ 
 1 
Y ?T ^ Y K ^|*^ K• ¢Y Z K ‰T†[ ?V T ?\ KD^ Y g^ Y Y ^ Y [ 8 [(K *K a 4 &K?$ T 7T [V7V T [Y VV †a ?*K T $ @O [ #V?V T Y V ?T ^ K [ŒY[I T <[ Ž$4Y KUV [ V \ K z0K Y V K‰T [ V V[ K ¡T ^.^ 3K G^Y K 
TWV ? T ^ K’[ŒI T['^ g[O ^yT T ^ YXZgZ []Z7K £[ ~\ T 7T Y V  T $¥Y ^ „[ gV Y K Y ‰T [([ K¢I T ^ [ ^yT [ K 
7K T V^ ^wZT ª[TZ7^,K T ¢Z7T[ ^ K XV V O ‰T [ V?T ^[ Y ‰T K[ T ^K¢YXZ7\K K Y . TWªV K¢K ;Y VY U‰T ^ K I VT ^^ ‰T[ I^yK T [ _ Y V TK•Z KªK V ^.[ ^* K  KgO Y ^ O [ R\ T ?T zK YX\ 
  

 

 
  

  

     

 

 

 

 

 

 
   

 

 
    

 

   

    

     

  

    

 

  

 

 

 
 
 
     

 

   

  
  

   

  

 

 
  
  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

U 

¡T ªK e Ou> I H ^ Y;Y ‰T [ ^ KDY [ $ [ KDK [$    

  "! $ #&%$ ( ' )% 
* + '+ %(' ,'-! & ' .& 
<7)7' NV‡X 07C>+ N G I$8 

K0ZL Y []Z‰T YX\ ^K [ [ V V [ K7Z \…K^ YI[K ^ ^ K K^ ^ Y KV• O [ V K []\X[ ILV []ª\ [ z\gILKg[]O \ zKK T^ ^ ^Y K? T YT ^ Y ^ \ K[]\‰K T [ ‰V T [ [V [r[ ZLXYV ‰T Y YXT K \ ^^ OO 
aB`ba%pNafBadadv8sGˆBlRq ƒ*fg]aB`]l>a\{R^*q s.n f>n f,wol*`baov*ai]es.n q cy]5jBaM^0`blR^*aB`‰]2n adcl0‡q n /Jƒ.n vHw%ai]es*q c 

šKNY 

  

[]Z T

_]e @g@?@ _ 

 
 

 

 

 fO RY S K T 

  

  

 
   

 

xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k,:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  

P

Y Y ª[ ‰T \ ^ Y V K \ KY[ŒI[K gO K ^ K1^ ) K^ Y \ Y*V$ YX[ZgXZXV\ T K Y T K[ ^ Y K V V z[ [?V IYKXO K7\ Y K ^‰KTWV •$4^[ ^ [ KV K?Z Y…^ V $ T K \ $L^ K T KK.V4 YK ^VL^yT IX\ K

Section 2.2. What is fluid? Shear streass 
 
   

 

 R U W @CELF W F 

W @ 

U=T 4U 

T FOB 

FWF
U F F F 

 

T

FOB  

 

 

 

UW

!  

 K ‘Y K;Y ‰T YX\ K7Z ªK ^ K V ‰T [ V [¨K  Y T ‰T [ VNe O c(T ^ ŒT ILK V   

1 3 T AW F @E F W T F FOB T AF 

  

 

FWF
T @W
R B
F F
T AF zT F8B 
 

7 

 

#  

 

"

#$

!  

+ e O c/ + e O b:/
a [ K£K Z K Y.^ ^&4 T ,K’T ^ Y YzV IK K [Œ[  ª[ YX^ ZgZY ‰ª[JT 4 T Z ;KY ^|‰^*T [ VªK [¢¡ T Y^ ^|^*L^yTz[ VK $ T Y .K 47K Y¢;ZXY .^\ K^,IT ^ TWV Y [ V(^ Z Y V ¢ Z „[ ^ ^ K• O ii rqw=noqqp rui pxqjjov,{ i joy {(p }xr~q={ j zxVi wVj=ii xwujtq({Vx i{ j
%'&)(

&

* 

 

 1

& 

,+- 

/.

%

( 

10 

 

 
  

(

(

*

! + . ! ! 

( 

/+- 

2.  

 

GF

'&  

23  

 

 
  

 

54

  

^) Z74}K K K ^y T ) Y [ VV UI[ªT[r\ \ŒT ;^I[KªK&\ „$ Kz7KK T $¥Y [N;^‘Y Y TW^ V^.^ ª[ K Y 'V K K V K ¥Y L]VOŽ Q \ K Y\ K IKX=O # V O K K ^wK T ¢[ VZg[ \VLK ^[]^ K \ŒuILI}[]Y O I¡‰\ OT [ zV T ^ K [_ $ %;O I3K Y V $4^.^ K•KY[ ªK*^*[ \ [Œg‘[V ^ TWV*^ KY Y ªK
Y V KILK [Œ[ YXZXZ [J4 T ;Y K  >%9H' $etJ+e 

1 5 

+ e O / 

Y KZ  ?T ^ $4 K[ [£ .K Y 47‰Y T [ ¢VUZXK ^ \ K Y^ [ X[ K V^ ^yYT ¢K DZXO \ 1K Y „[ V GK ;TWY V ^|^ K£[ VLI^ [K \ u I}zY ‰K T [ V '[ O zK ª'[ K ¡T P`K K V K0[ H;Y ^.^ K ^ K TWV 
[ *K „[ 5;Y \ K O I¡O 

 
1 

+ e OA /  

A@CB

A@ED

  IH

  

 
 

 
  KJ 

% 

NAOQPSR=T U7TV 

 

 

    

  

 
 


%YX Z

 

 

   

 

MLOWR=T U7TV 

 

NAOQPSR=T U7TV 

%

OYPR[T U7T

V

N

% 

OW\R[T U]TV

%^X Z

=?>A@BD E F  

_ ' ,1+*<G I 
, 
N1v 
H %L >IG> ' D 2 +V""
` 
>I "F"( 1 F1v 
A+' , 5" %t ' Aa>1=ve 1= >A'"z" (K"(+vJ;1 
b
1 "E5Y >1 "@1 3>c 5"(1@ "@1=v
1  

Q R E9S TVU R>W
c E@ 1 
1= 
b
K1 3.e B 

Z Y V [ K ŸK.47Y¢ZX\ K 

 

aBq aiˆBa0s(f,k*mgq nn v*fBcuv Œ'wGpyj0s.aBf `baMm0fBjBlgapyj0fTsBv,sBco]5jB]5aGjBa1]2n w%woa%sBces*]aBfB`†v,l0aB_f0aB~u`bs*r0q ~B„ƒ*]q l>ƒBcdv*h‡aiwGˆ0aBsBq v*lRaH^>j.s*nq c>&]5q jBn ˆ*aGn f0rRr(`baukdsg„(]W]5k*j.agn n fBfBr.rTcos,jBa>]5ƒgj0]sBl*cy`hNv*~ulRs*fBf8a*| „ulRƒ n w%sBrRfBaHjBaHj.sgv 

>b

=lq=yk9y q=x jo{ui#{jt{i wuq joj9p x {=rui q x y 

xLp?"q"tirvU‹p}"j›tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k,:iDk©Š}“ t"€s}iDljWtn‰jl l†nfŠi xX‚"i‰n 

[]Z T 

 

_¡e @?@g@ _

fO RY S K T 

 

 

76 98 
> : ?< 

98 ;:=<
78 

 

# Chapter 2. Basic Fluid Mechanics

% . !  

ŒTWV K ‰T ;K Y ©T $ T \ Y wK [0K¢Z K Y V ŒT ILK V£TWV Z ªK"I T [ ^ KK.47Y¢ZX\ KgO 

 

 

  

D 

! +.  

 

% .!   

K ^ K [ V a K*$ [ V \ Y*$ [Mz[ ‰T [ V•T ^ $ T K V ;Y K‘Y ‰T YX\ NY ^ 

D 

 

D

1 

 

 

+ e O /

7T ^ K*4XZ}Y K ‰T [ VŒ_ [ [ ^ K _ „[ † ?T ZLY ‰T YX\ K ^ Y V K $ T K V Y ^ %

N 

1 

%

P

NGO

V 

  

  

1  

%

NAOYP R=T U7TV 

 

%

O 

! & 

+ e O :/

%

[ TWV z [ KK.4ŒZg\ T ^wT T Y V K $ T K V Y ^ 

 

R[T U]TV

%%

+ e Ou>D@ / 

X Z

!

S [Œ•[ 3.K 4ŒXZ7VK KT K V^g¡K TWV KD[Y 7TW7V T ^ [7¢T ^ ZX;\ K.Y 4 K ;T Y YX\ K T ^ T YX\WO Y `K Y w[ K ¡zT I[ K©K IK <Y V• TW^yV?T zT ;K YX^ \ K TWV „[ [ 5;[XY ‰[ T 0[ V^ .T ^– ^ KK"KV ^ [ [3YzIKK
$$¥K ^ YT K V V ‰T YX[ TW\ V7T [ V [ $ K TW;V K Y ^ KDYK Y V;ŒK Y TW‰V T K YX[\ Y T \K ^ ‰K‘T YX?I\ ^T K^ OzV ‘#‰TW„YV [ <XK V T KYX^w\WM O3T ]V#NYXOM$Z T #WT\[ ;›Q YX^ Y ZX Z K’[Œª[K Y T Y [ KDY [K~TK&K.P 4z[ K K7V\ K …V^[ J ¡^ª['T[ ^.^ K>^ „K[ K KDK£Y [ Z ^ K K^$ ^yT[ [V^
^ .[ $ PJO [•Z ªK ^ K V 7T ^ '[ ¢Zg\ K*4 T ^.^* K$ T [ [ V?TWV K ªKY K "$ T K.4 YT;Y K;Y ‰T YX\ ! Z ^yT ^  

  

 
 
   

 

[]Z T 

@  

 

 

 

 
  

 

 

 _]e @g@?@ _ 
fO RY S K T 

   

 
 

  

 

 

 

  

 

 

         

   

 

 
 
  

  xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k,:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  ! +. .

x Ty +zQy +{    

 

 

"!#$$%'& (*)+$,'& .-/$%/ 01& (/-32546$%.78/9/):;78/< =?>/&@$ 4*
A=+B$,'< & C+DE& -1E(-32546$%'& (*)?E$%F$,& >/GH(IJK$MLONO& 01/(& =(HH< 
H(HE< 4P5& QH=ERK1$,H$S& T-& />/$%< 4VU+9=UW=H,$,& =(HH<$ =6X YOZ\[^]L;
>5=(8$_E(+$=+B#U?9=\U"=P,$%& =E(HE< &@$ 4`& T-&@a1>*DE<@$b$ =`-*$%8,01& (8Kc8c*c@d
egf#h^h^ijEklmQn%oOprq;fs*t*h^i"uwv@i

|"}~ €w‚ƒ „"…:†?‡*‚5ˆ ‰:3}1}V}1}V}1}V}1}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}1};}1}1}1};}1}1}1}‹Š?Œ
|"} ŠŽ+‘6’“ ‰"‡\‘H”5”‘P”'ˆ@•…?ˆ ‘6‡\–E”5‚5ˆ +—˜}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}1};}1}1}1};}1}1}1}‹Š~
™?š ›+šœŸž w¡¡ ¢W£`¤^¥:¦'§I¥W¨¤.§I¡¦/¦8©E¦ªšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›œ
™?š ›+š › «?¥W¨¤§I¡¦/¦/©E¦¬šFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›P›
™?š ›+š ™ ­.®:¢W¢W¦¯O§J°?§J¤^¦/±‹š'šFšFšTšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›\²
™?š ›+š ² ³' ¦F´*µ*©? @¤%°¶šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›·
™?š ›+š ¸ ¹M¢¤^¦/¢W§I @ºW´*µ¤^ ¨H¢¼»¦8¯^ ¨+½¾µP¢W½•µ¿¤^¦8¯ÀšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›PÁ
|"} | ÂK’?‘E‡ˆ –+ÃW‚^‰:’?ˆ ‡\”•}V}1}V}1}V}1}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}1};}1}1}1};}1}1}1}‹Š?Ä
™?š ™?šœÅ¹M§Q¤^¥W¦'ÆW¨*Ƕ ¢•½: ¦F´*µP§J¤^ ¢:£3 w§O¤^®?¯^ÈW®W¡¦/¢¤ÉʚFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›Ë
Ì ½W½? @¤^ w¨P¢"µ¡¢:¨P¤^¦'¨P¢Í¢+®W±3¦8¯^ ´*µ¡K§I ±;®W¡wµ¤^ ¨H¢ÎšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ™PÏ
™?š ™?š › ³' §I§I w»Wµ¤^ ¨H¢¾¦Ð#¦/´8¤¨H¢¼¤^¥W¦T¤^¦/±3»¦¯5µ¤^®:¯^¦.¯^ w§I¦Ñš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ™PÏ
d8ÒSÓ*Ô ÕKÖ×8ÕØ,×\ÙJÚ8ÛOÜ_ÝwÞPßáà9ÒSÓ8Ú.âKÚ^ÕJÔ ãPÛQÞ/ÜWÜÚ5Ú^äÕ,å8Õ,Ø Ú8ßQÕKÜÞ\Ý?ØMÓ*Ô ÛOÖ×\æ æ Ú^äçÔ Û8èQÓ\Ô ãPÓTé8ÝwÚ^Õ%ÕJê\ÝwÚëäPÔ Úè5×8Õ Ø%Ô Û8ã*Õ ìí"îÚIØ,×\æ æ ê\ݝï
ãÔ è×*æP×\Û8äVßO×Ø Ú8ÝðÔ ×*æ ÕKØMÝ×\Û8ÕM×è^Ø%Ô ÞPÛ8Õñóò#ÞPæ@ô#õ*öHñKí:÷8Ú8ø/Ý9ê/×/Ý@å1ù8ú*ú*ûHí+ééHôüù*ùý8þEù*ù8ÿEôüÒÓ*Ô ÕSÔ Õ×\ÛOÚ*è^Ú8æ æ Ú8Û8ØÚ*×\ßéæ ÚbÞ/Üé\ÞÞ\Ý
ÝwÚ^Õ,Ú×8Ýwè8ÓHô #Ú8ÝwÚ*í PÖSÔ æ æPè8Ó/×\Û8ã*ڐØMÓ\Ô Õëø\ÞÞPÙ.×\é\é/ÝwÞ\×è/Ó'×\Û8
ä PÖSÔ æ æÛ8Þ/ØSäPÔ Õ,è8ê8Õ%ÕSÕJé\Ú^èÔ Hè'ßÔ Õ,Ø,×\ÙJÚ^ÕÖbÓ*Ô è8ÓT×8ÝwÚ.Û\ê\ßOÚ8ÝwÞPê8Õ5 ô 
ÖKÞPê\æ ä3æ Ô ÙIÚ.ÞPÛ\æ å'Ø Þ`é\ÞÔ ÛØQÞPêØOÓ/Þ5ÖäPÔ ßQÚ8Û/ÕMÔ ÞPÛ*×*æ:×\Û/×\æ å/ÕMÔ Õè×*ÛFØ,×\ÙJÚÍà9è8æ ê8Ø_Ø Ú8ÝwÚ^ ä 
é/×\é*Ú/ÝüÕJê8è/ÓV×8ÕØMÓ*Ô ÕQÞPÛ8Ú'×\Û8ä;ØMê\Ý9Û;Ô Ø
Ô Û8Ø Þ.אÝwÚ5×\ æ *×\æ ê/×\ø\æ Ú\ôÒÓ\Ô ÕÚ \×*ß.é\æ ÚSÖÔ æ æ*×\é\é\Ú5×/ÝÔ Û.Û8Ú /Ø×8ä\äPÔ Ø%Ô ÞPÛÞ/Ü?ØMÓ*Ô Õø\ÞÞPÙÔ ÛQ×ëÜðÞ*Ý9ߘÞ/Ü Hê8Ú^Õ,Ø%Ô ÞPÛØ ÞØMÓ/ÚÕ,ØMê8ä\Ú8ÛØ^ô
ñ?å8ØMÓ8ÚIÖü×Iå5íEØMÓ8Ú.×*ê8ØMÓ8Þ*ÝwÕOßQÚ8ÛØ%Ô ÞPÛ8Ú^äFØMÓ*×5ØÔ 
Û ê8Õ,ØMÝ×*æ Ô ×ØMÓ8ÚÔ ÝÔ ä\Ú5×'Ô ÕÖÞ*Ý9Ù8Ô Û8ã
ô ÕØMÓ8ÚTéÓå8ÕJÔ è^ÕQæ ×IÖÕb×/ݝÚ.ÝwÚ5×\æ æ åäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØ
Þ /Ú8Ý#ØMÓ8Ú8ÝwÚ KÕØMÓ8ÚFé/ݝÞPÞ/ÜKØ Þ'ØMÓ8Ú8Ô ÝßQÞPä\Ú8æ íEØMÓ8ÚFÝwÚ^Õ,Ú5×/Ýwè8Ó8Ú8ÝwՐßQÚ8ÛØ%Ô ÞPÛ8Ú^äVØÖKÞ;êÛ\Ù/Û8Þ5ÖbÛ1è^ÞPßé/×\Û*Ô Ú^Õ×8ÕbÜð×8èIØØMÓ/×ØSØMÓ8ÚÔ Ý

ßQÞPä\Ú8æ?Ô ÕÖKÞ\Ý9Ù8Ô Û8ã ô ¾Ó/×Øb×1Û*Ô è5ÚTé/ݝÞPÞ/Ü Üüè^ÞPê\ÝwÕ,Ú*í?ØMÓ8Ú'é/ÝwÞPø\æ Ú/ßÎÔ ÛTØMÓ8Úè^ÞPß.é/×\ÛåTÖ×8ÕbÚ \×8èIØMæ åF×8ÕSä\Ú^Õ%è8ÝðÔ ø\Ú^ä Ô Û.ØMÓ8Ú
ßQÞPä\Ú8æH×\Û8ä1Õ%ÞPæ êØ%Ô ÞPÛ1ÝwÚ Hê*Ô ÝwÚ^ÕSØ ÞVê8Õ%ÚOØMÓ8ÚTßOÞä\Ú8æ@ô 

Chapter 3. Dimensional Analysis

™?š ™+š ™ .¯5µ*©? @¤%°¼¦Ð#¦/´8¤^§šFšTšFšFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™?œ
W”^‚5ˆ ó–H‚^‘P”'‰ 낏‘`‚5ˆ ó‘ ”8‡\–+à ‘P”'ˆ@Í…?ˆ ‘ ‡\–E”5‚5ˆ +—g}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V}‹|~
™?š ²?šwœ .¤^ ¡  / ¢W£3§I¦/±3 K½: ±3¦/¢:§I ¨H¢"µ¡üµ¢"µ¡°?§I §¿9¨P¯´5¥"µ\¯5µP´8¤^¦8¯^ §J¤^ ´F¤^ ±3¦ šFšFš ™?œ
 ¡w¡¦8¯ §TµP»W»?¯^¨Eµ´¥ šTšFšFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™H™
¯^¦8§I¦/¢¤Tµ»W»?¯^¨EµP´5¥¶šTšFšFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™P²
™?š ²?š › Q¥W¦'¯5µ\¤^ w¨P§.¨¿©Pµ¯^ ¨H®:§¤^ ±3¦'§I´/µP¡¦/§¬šFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™H·
|} ˆ `ˆ@à –H“%ˆ ‚ `–+’?’:à ˆ ‘E…•‚^‰ Qˆ ‘6‡– Pˆ ‚ }1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V}‹|
™?š ¸šwœ T¨\©E¦8¯^¢W ¢:£`¦ ®"µ\¤^ w¨P¢W§ šFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™EÁ
™?š ¸š › ³'¦/§I £H¢•¨P¿ :»¦¯^ w±3¦8¢+¤^§¼šFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ²EÏ
|} Â#† ó–H“ `‰ ë…:ˆ 󑁔8ˆ ‰:?à ‘H”5”F?† :‘“ ”}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V} :Œ
|} Â#† ó–H“ };}1}1}1}1};}1}1}1};}1}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V} :Š
|} Ä '†‘H”^‚5ˆ ‰:+”Î};}1}1}1}1};}1}1}1};}1}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V} :Š
|}   

       

!

" 

!

"  

!#

$
$

%

&('*),+

576*89
-". /*02143

$

99:6<;

+>=?-A@CBED-GFHJI.G-

KML,N OPL,N Q,RTSVU
aU

d,RfegUXhSVU

WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k

p q 

 

   
  

    

 
   


 

 
 
!
 "#
  %$ &'$  

 
+* ,.-  / 
) 10 2
( )  
-   3 " 10 
 )4 4 
 $ 

1 2 

. 
) 

5 
3 
  
.60 2 -  .
 
 ) 57
     

2
8, & 9& 
 

  . 

: 4  2 

4 9  

 
#0 2 

9
9

0 <0 =& 060
;7
 5
> ?
. 
   @ A$  
(
9& 

0 B0    

. 


)
C 9 9 

D #0 
E0   

D  

F 
G
0
9 
 # 9 

&     

4 

9

0 %H 
 9
 I - .

JH 

. 

$    I 


' ?
.
     )  :  
 
 9 

4   

D I 
-   
 10 > ?  

4 


K 
 
 E 
L )- ? 
M
 "ONP  )Q.R 
LS QDTU L7
   I  4 
4  J0 
2
IU  D@
  
 S U  

W
U & 0 V0

) 

4 
    
 

I 
  s$ 
 . D  
 87 -  
4  Iu9
 K s 9 4

  K 4 
Dt0 s 2
 D
4 

7
0 ) - 
 g"
? 
 10 5 ?
. 

4  

 Iu9
 
7 8
2
J 
0
4   

4  

 Iu9
 v7
(
J 9 
-  v0
w 
)   ? x0
4 

-  -  @0 


4
4  

y - . 0 ? 
.

?
S T @H  
  K   

. $ 
0 D -  1
 3
@ 

4  

- . I
Vz{ 
 @N 
IQ|R.U

J0 
'
N   

:
| 2 -  N& 0 
U 

 
s} 2 9
H $z
U 

j  -  B - . -  ~ 
8 4 €7 
0
>H  N 0  
 U ^ ;‚ 9
 9
 )Q.ƒDR  

4  

 …„s†
} ‡7 1 0 & )" 8 2 s 0
D
@F 

'NFˆŠ‰Œ‹ +Ž U BP 
)u
 „s†I8’‘“b”%•–„† —˜™nš —›”w 9 
  CŽ#‘’‘“b”%œ 
#F
 1ˆ…1’‘“b”j.ˆ…—˜™nš —›” K7 4 2
D8ˆ…1’‘“b”j.ˆ…—˜™nš —›” 
2
Ž#—˜™nš —›” ; 
 ‡ 
 ‡  

92  

 %0
4  )u
 
@ ? 
N‚ 9
 H
4  )u
 
)Q.ƒDR.U 17 

4 
 92  

 2
w 4  

 v0 
? 

4  

J„s† 

92
8 0

I

I

.

'

. '

1 '

?1 02Il. J)j'

D

D

D

D

.

I

1 0j. CI

'

I

2.

.

&

'

I-gD

'

'

;

-gI

.

D&,&,' 

&[D

1

-gIj)

/

'

I

1 02I

' C.

.

D

'

@

1 0.

/

I

-

&('

=f. I 

D

)Dj-oD

I

)

6

I

.

Q 

&(1 I

)j'

/

'

I(1 I-

/'

1 0D21
D

1

.

'

/

&,D
.

I

1 D

@

D21 I

I

&(I

'

-

D-gI

I

@?HJ'

Ij-oD

-gI,'

1V.

'1

6

. I

'

6

&,'

1 0I

D

G@ 

'

'

.

-

I

A-gI,I

"D

I

/

/

'

.

-

H

D

D21 I

1 02I

- 1 D

+

/

1

'1 02I-

2+,I

)D-oD

;

.

.

I

I- I

+

Ij-E.

&('

.

)j'

D

- 1 D

D 

Dj-- . /

I(1 I-

0. &0

; 

&0

1 -g'

I

P; 

I

1 '

;

)j'

.

1

.

'

+

21

.

@

@

C0I

1 D

I

D

]02IJI

.

6

/

)jIj-".

1 0D21

I

jI 

D21V. '

(I

;

1 0D21

[1V. . ,IC1 0j.

1 D

1

'

C0I

*'

;

/'

-gD21 I

I-

&('

D

@

i.

. 1 +

?. I

)D-".

/b1

& 1V. '

'

'

h1 02I

+P1 '

0. &0!&('

I,I

/

6

C.

'j1

1V.

I(1 0'

c)

&. 1 +!. fD

I(1 I-

. 1+[@ 

D

f-gD

'

C0.

I,1 02'

&('

I[D

/<@

I

-gI[D

@

?/*-g'

+T'

[@

.

'/+

c).

I

D21V. 

D21V. '

:@

Q

1 D

'

I,I

I2& 1V. '

D&(I

I

I

.

1 0I

D

)c02+ . &,D

'j1

Ij-gI

D

I

I

'

@

+]1 0I

.

.

Ij-

1V. D

D

+

I

/*-g'

1C)Dj-oD

0D

I

.

)c)

fD21 Ij-hD

0j. &j0]1 0I

C0I

D

1 02I,+

1

1 02I

Q

1

0Dc)21 Ij-A@

&[D

1V. D

(0'

@

-gD21V. 'h@

/

)jIj-".

2+,I

@

I- I

I 

D21V. '

'

.

I

-

1 I 

D21V. '

I jD& 1 

&,I

6

+

.

.

1

[1 0'

PP

.

)jIj-".

1 - '

)

4;

EI

D

I jD

-

/

. 1 +T. ]/

1 'J1 0I

1 [@

. I

&,D

I1 D

'1C0D

. 1 D21V. '

Ij-

I

1 02I

fD

I- . &[D

'

'

I

/JI

.

'

)jIj-".

/<@

21C1 0j.

C. 1 0JD

I

I

1V.

.

I[D-g&j02I-

6

D

&,D

@

.

Ij-

If/

I

D fD- IC'

'

)jI-

'

1 '

&-gI[D

6

0'

1 0j.

1

1 0D21

1 'P1 02I

/

VD

. I

'1

D-I(1

I

1 0I 

& 1

cD

/

1 02IPI

. !. Dj-

.

-gI

/TD- I>)j-gI
Ij-

;

/

fD

;

D21V. '

]. 1 0>1 0I

I

-oD21V. '

'

. 

/*0'

/

I!-gI

.

-g'

- 

&,I

1 D

1 D21V. '

1V.
/

-gI

I

D

'

I

'

I

&

1

&,D

.

D

I 

1 0I

0. &0

1 '

)jIj-".

I

1 0

(0'

)j-g'

I(1 I- 2@

/J1 02IP)- I

]. 1 0f1 0I

. I

.

,'1 02I-:. J)j'
I-

1

.

D

. I

I2Dj-o&0Ij-

I,1 Ij-

1V.

. 1

1 '

-gI

.

&[D

PD

-

.

Ij-

&0Dc)[1 I-f.

. I

1 I

1 '

I(1 I- Z.

I

I

I2D

)D-gD

0. &0l.

1 '

- +!.

1

)jIj-".

0I. /*021

I

[1V. '

IC1 '

I

I

& 1V. '

'

&0

. IT&,D

6

D21 I

1

21V. . 1 +

1 0D21C-gIj)j-gI

1 0I

D-

*'

1 D/

I

D21V. '

1 D.

]0j.

J.

1 -oD

. I

. (I
'

. fDc)c)

D- I

)D-oD

.

)D&(1V.

I

Dc)c)

)jIj-".

C0I

D

!- I

0D

B'

I

/

I

?)D-oD

;

+

&(I

1 0I

Ij-oD

I[&(1V. '

I)j-gI

I

)j-g'

c0I[D21

1 '

I

0[+b1 02I

;

0'

D

/

I

1 'P'

D

1 0I,'

I

. '

;

/

. & 

&(I 

/

&(I [@

D

'

'

I[& 1V.

1 -g'
I 

D

].

I

)

.

Ij-gI

D

1V.

I[&j0D

I)D-oD21 I

1!1 '

cI

1 C1 0D21]D- I

)D- 1V. &

+

1 

D21V. '

&

.

)jIj-".

.

. /

I

1 'D

-E&('

I

.

.

I

I

'j1

I

-gI

@

1 D

I-

+

D

D

. Dj-". 1+

. D

)j-gI

0I. /*021

&('

/

j1 0I

-

/

I

1 0D21

1V.

D-gI

I(1 Ij-

02I

. !. Dj-". 1 +

ZD

'

+J1 0.

I . /

I

&('

I

.

D o1 I-<1 0I
9

.

0D

D

'

;

I[D

1 0I

1 0I

1V.

1 0I

&,D

+

+ .

-

I c)jI- .

D

. I

D

P

h1 0ICI

:'1 02I-fD

6

1

. /

D- . +

jD

/

I

I

IT02'

I jD

I(1 &

I

)

- 1 D

)j- '

I

I[&,I

Ij-oD

1V.

6

;

I,1 Ij- fD- IJ)D-gD

I

. Z&,D

IZD- I

)j'

I-:'

I(1 I-

Ij-oD

&0Dc)21 Ij-

'

I!1 0.

I jD

.

;

6

1

. '

02I

02+ . &,D

1 '

/l&('

-Z1 0'

. IT&,D 

.

I c)jI

/DT/*-gI[D21 

'

I[D-

?)

fD

- .

1 0I

/

I

1 0I(+

0'

@

;

I

D

;

J)[1V.

1V.

.

.

Ij-

1?'

1 0. ]D

I

)D-gD

'

'

+

1 02I

D>- I

'

'b&[D

1 '

D

D

D

.

I

C.

. IP&,D

I

D21V. '

1 0I

1 >.

D

I

I

- I

D

-gI[D

1

' 

)Dj-oD

+ . J0D

I

'1

D

-gI

0D21C.

I,1 02'

'cI

-

1 f1 '

'TD&0. I

1 '

'

6

'

Dj- 1V. &

I . /

-

D21A1 I

. I

1 0D21CD

+

-CD

@

I

;

1 D/I C'

6

. '

.

C0.

D

:D

. '

+JD

. '

'

.

;

+ .

D

'

D

1

02':)jI

1 0.

-

'

I-gD

.

1!.

1

'

1 '

1 -gD

1 D

'1 I fD

1 I

D

'c'

I

A-g'

&,D

D

I

D

;

/

I

I

1

&,D

.

D

D

[D

.

I

D

.

1

6

I

. 1 

'

D

&0. I

=f. 

'

. '

. '

8

6

I

I- .

;

)jIj-".

'

1 D

I(1 0'

1 0j.

Ij-A@

'

. '

D21V. '

1J'

.

.

&

/h@

'1

;

I-

'J1 0.

@

I2Dj-o&0'

0[+2@

1 0D21Z1 0I
D

I

- I

I

D&2.

Q

Dj-gI

.

D

.

.

&0Dc)[1 I-]. T.

1 0I.G-

I2Dj-o&0

1 D

].

Ij- 1

. '

1 0I

j. 1

1 '

D/

IP0I[D21?1 -oD

&

&

'

I,1 02'

I .

]0j.

T.

1 '

. (0I

=?-A@

&('

1 '

+,I[D-

I-

D/

+

1

. o1+

-

I[&(1V.

D

- 1 D

. 2@

;

1 D

&0Dc)21 Ij-A@
;

'

&('

)Dj- 1V. D
I

+

.

1 -g'

1 0I

/>I
I

D&(1 D

1 -g'

<6

.

/

+

1 02I 

D21V. '
'

.

. 1 '

&j0D-gD&(1 Ij-".

-gI

1V. &

Ÿ èIØMê/×\æ æ å5+í  WÝwÞ/Ü%xô ¡Wô ¢Kô £.ô ¡Pè8ÙIÚ8ݝØQÔ ÛØMÝwÞäHê8è5Ú^äóØMÓ8ڐäPÔ ßQÚ8Û8ÕJÔ ÞPÛ/×\æ+×*Û*×*æ å8ÕJÔ ÕØ Þ1ØMÓ8ڐäPÔ Úè5×8Õ Ø%Ô Û8ãóæ ÞPÛ8ã;ø*Ú^ÜÞ\ݝÚ'ßQÚ\ô +×\ß
ÞPÛ\æ åFÓ*Ô Õbç^Ú5×\æ ÞPê8ÕbäPÔ Õ,èÔ é\æ Ú\í?×*æ æPØMÓ8Ú.è8ÝwÚ^äPÔ ØÕJÓ8ÞPê\æ äVã*Þ'Ø Þ;Ó*Ô ß'ô ÜKè5ÞPê\ÝwÕ,Ú*í:×\æ æPØMÓ8ÚTßÔ Õ Ø,×\ÙIÚ^Õ×/ݝÚ'ßÔ Û/ڐ×*Û/äóÛ8ÞPÛ8Ú.Þ/ÜSâÝ,ô
¡Pè/ÙJÚ8ݝØ
Õ5ô æ æØMÓ8ÚOØðå\é\Þ*ÕÔ JÛ ¡Pè8ÙIÚ8ݝØ
ÕQé/×\é\Ú8Ý#ÖKÚ8ÝwÚTßëåTÝwÚ^ÕIé*ÞPÛ/ÕMÔ ø\Ô æ Ô ØåJ¤ðØMÓ/Ú8ÝwÚ×8ÝwÚ.ßO×\ÛåØåé*Þ*Õb¥üÜÞ\ÝÖSÓ*Ô è8Ó ×\é*ÞPæ Þ*ãÔ ç^Ú\ô
¦ ÒSÓ8ÚÔ ß.é*Þ\ݝØ,×\Û8è^ÚOÞ/Üè^ÞPßé*×è^Øbé/ÝwÚ^Õ%Ú8ÛØ,×Ø%Ô ÞPÛ ×Ø_ØMÝðÔ ø\êØ ÚQØ 
Þ  WÝwÞ/Ü%ôî;ô+ñWÚ8ÛØðÖÔ Ø è8Ó.ÖbÓ8ÞTÖ×8ÕSßQå.ßQÚ8ÛØ Þ\Ý"äEê\ÝðÔ Û8ãVßëå
ßO×8Õ,Ø Ú8Ý"Õ,ØMê8äPÔ Ú5Õ5ô
§ ñWÚ^ÕMÔ ä\Ú^ÕTߐ×\ÛåVè^ÞPÛ8è5Ú8éØMê/×\æüé\Óå/ÕMÔ è×*æßÔ Õ,Ø,×*ÙIÚ^Õ^íØMÓ/Ú1×*ê8ØMÓ8Þ*ÝwÕFÓ/× 8Ú1×Vè^ÞPÛ8è^Ú8é8ØMê/×\æߐ×5ØMÓ/Ú8ßO×Ø%Ô è×*æßÔ Õ,Ø,×*ÙIÚ\ôFÒSÓ8ÚIå
)Q 

K

L,N(O

L,N Q,RTSVU

aUd,R?egUX<SVU

WX

YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N,n_ N2Xg_ ^AR k

576
&,'*)(+c-". /*02143

899

9:6<;

+l=?-A@

BED-GFHJI.G-

XfY[hZZ\^\[]ij_f[`b_ak2f^c dd[ei f[] \[l_a2abXfZ[mn_gi c X Yea\e2X XZc oZd p
q f[e2iFZm q^r a2X adi f[i c Zd

Chapter 3. Dimensional Analysis

K 

'

1 02I

D 

I '*)jI

. 

€

/PD 'j1?D

. 

 
3

1 0I

)j-gI 

0 

-". (I

)j.G)jI

*' 

 
. 

D

1 02I!D

21 02'

- CD

I

@ 

 

D

2

D1 

9
sS z
. /

L

c-gI

<@

<' 

IJ.

1 '

9 - 

1 02I

0'

I

I jD

)

I

4 -  D ( 

4 

9 ANj B 
VS U 7   

D
)u

;& 0 j0 
 

D 

4 

y
  

2
)u 

 
0 

9 
‡7
  )     w
€
s0 2
9    

V 2
? 2 0
Iu9

w
0 s 
 # 
  
 w/
j
( x7 2 0w  

0  D0
     
9  
- 
(  v}  80 2+
I
0 
)u
 9 Q.Q 
0
  
s0 2  
1  s 

 <  - 
D4  !  =$  
$ 
J   

4
'

4 

2 

  

0
. 

D 
€ 
$  
 j 
 9 

DJ  "E 

80 2 
I4
7 


9&
€ DJ › )u

   %    
 4
' 

&

I(1

I

1 D

1 0.

I2&('

)- '

'

;

-gD21V. '
I

I

fD

1 ?1 '

1 02I

.

.

D

'

C0c- '
.

/

1 0I

&

I

. '

.

'

I

/ 

D

&,D

)

1V.

'

[1!1 0I

;

0I

'

-

'

1 0I

Ij-oD

&(I

1V. &

@

1 '

I D

)

6

&,I

I

1

'

I-

C.

-

I

)- 'cD&0

1 D/

)

-gI

.

P

1 02I

I

I

.

6

/

.

I

.

&

Ij-gI

D

)- '

1 I

.

G@

;

D21 I

'

&j- .

D

. I

I 

I

1 0I
@

+

I

1 '

D

I

6

1 02I

:D

.

D.

'

1 '

1 '

6

- I

.

D,+!1 0D21

].

I

IC1 0I]1

'

. 1,@

-gI[D

?D 

D21V. '

0'

I

I

C. 1 0

- 1 02I-

I

;

0D

ITD

Ij-D

-g'

I!I 21 I

I

'

I,1 Ij-

1 Ij-1 02I

I

02I

1 '

D21A1 I- I

1

+

&(I

-

;

. +

I(1 &@

1 I

I

'

@

Z1 0Ib- '

Ib)Dj-oD

'1ZI

&('

<@

'

; 

1 'J'

I2D

-gI

+P'

. ' 

D

I

D

I

. /

I,1 Ij-

C.

I

. C&,D

I

'

.

+!'

I JD- I

&,D

.

+

1A1V.

.

A-g'

1 D

D

'

I[I

. D

IJ1 0IP'

1 0IP- '

/

D

.

'1V. &(Il1 0D21

I-

.

cD

1 0.

D

D21V. '

+

D

-g'

1 0D

IT1 0IlD

Ib.

. '

1 0I

-gI

1 0j. ?Dc)

1 0I

9

I

6

I

.

I

1 0I

0D

1 0I!-oD21V. '

;

. 1 D21V. '

@

'

'

0I

I

1 '

C0IJ-oD21V. '

+

. 

' 

.G- I

Ij-E1 0D

G@

D-Z0'

I(1 I-

. J-gI

D- /

1 02I

I,I

>1 0IM- I2D
2/

6

1 '>DT&2.G-o&

)Dj-oD

I,1 Ij-A@

D>-gD21V. '

-gD

'

+b. 1

. D

1 ' 

) !1 '

1 'TD

-

I

D

9

/>)j-g'

0'

IT.

1

&(1 D

'

C.

/>Db-g'
'

@

'

1 '

A-g'

.

I

1 02I

.

I

0I

.

'

I

Z'

1A1V.

1 '

1 0D21

]. 1 0!1 '

1JD

I

1 '

I!-g'

&j- .G)21V. '

. I

[@

2/:02'

'

.

IJ' 

.G- I

I(1 IjD,+

I2D

I

)

f1 0Ib02'

I!&[D

-gD21V. '

)j-gI[&,I

'

. D

]0j. ?D

I(1 Ij-

&

I

I-:1 0D

/h@

0I

. D

-g'

1A1V.

*I jD

. 1!. P-gI

I(1 I-

Ij-'

D

. D

6

I

. D

1 02I

1 0j.

'

DP1 - .

;

1 02I

-gD21V. '

;

I

)

)j-g'

.

Dj-gI

21

. D-

&('

;

6

I

1 0IJ)- '

;

.

I

. 1 D21V. '

Ij- 1 I

1 '

D

/<@

ØMÝðÔ Ú^ä.Ø Þ×8è8Ó*Ô Ú 8ÚbØMÓ8ÚbÕM×\ßQÚ×\Û8ä"!$#Û\ê\ßø\Ú8ÝwÕÔ ÛØMÓ8ÚëÚPé*Ú/ÝÔ ßQÚ8Û8Ø Õü×8ÕüÔ ÛÝwÚ5×\æ Ô ØåQÜÞ\Ý"æ ÞÖ é8ÝwÚ^Õ%ÕJê\ÝwÚëäPÔ Úbè5×8Õ Ø%Ô Û/ãôKÒSÓ8ÚIå
ä\Ú8ÝðÔ /Ú^ä3Ú Eê/×Ø%Ô ÞPÛ;ÜðÞ*ÝØMÓ8Ú 8Ú/æ Þè8Ô ØðåóÝw×Ø%Ô Þ ø*×Õ%Ú^ä3ÞPÛVÚ Hê/×\%æ ;Û\êßø\Ú8Ýww
Õ ¤,ßQÞPä\Ú8æW×\Û8ä ×8èIØMê/×\æ ¥IôFÒSÓ8ÚIå`Ó/× /Ú'ä\ÞPÛ8Ú'ØMÓ8Ú
Õ%×\ßQÚQÜðÞ*&Ý !$#'Û\êßø\Ú8ÝwÕ5ôüÒÓ8Ú/Û.ØMÓ8ÚIå'Ú Hê/×Ø ÚØMÓ8Ú /Ú8æ ÞPèÔ ØðåFÝ×Ø%Ô ÞVø/×8Õ,Ú5ä1ÞPÛTÚ Hê*×* æ 'Ø Þ 8Ú8æ ÞèÔ Øå1Ý×5Ø%Ô Þ;ø/×8Õ,Ú^äVÞPÛ.Ú Hê/×\æ
!$#'Û\êßø\Ú8ÝwÕ5ô #ÞÖKÚ /Ú8Ý 8Ú/æ Þè8Ô ØðåFÝ×Ø%Ô ÞVø/×8Õ,Ú^äVÞPÛ.Ú Hê/×\(æ Ô Õbאè^ÞPÛ/Õ Ø,×\ÛØ×\Û8äFä\ÞPÚ^Õ *×8ݝåÖSÔ ØMÓØMÓ/ÚOØMê\Û\Û8Ú/æEäPÔ ßQÚ8Û8ÕJÔ ÞPÛ
¤_×8ÕëÞPé\é*Þ*Õ%Ú^ä;Ø ÞFäPÔ Õ,Ø,×*Û/è^ÚÜ ÝwÞPß ØMÓ8Ú.Õ,Ø,×8ݝØ%Ô Û/ãóé*ÞÔ ÛØ^ô ¥IôbÒÓ8ÚÜð×8èIØØMÓ/×ØSØMÓ/Ú^Õ,Ú1Ý×5Ø%Ô Þ*ÕQÓ/× /ÚOØMÓ8Ú.Õ%×\ßQÚOÕ,å\ß.ø*ÞPæ ÕSä\ÞÚ5ÕOÛ8Þ/Ø
ßQÚ5×\ÛØMÓ/×ØØMÓ8ÚIåF×8ÝwÚ.ÝwÚ5×\æ æ åØMÓ8ڐÕM×\ßQÚ\ôÒSÓ8Ú^Õ%ÚOØÖÞ1Ý×Ø%Ô Þ*Õë×8ÝwÚOäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØb×\Û8ä1è×*ÛÛ8Þ/Øëø*ÚOÚ Hê/×Ø Ú^ä+ô
&('*),+

576*89
-". /*02143

99:6<;

+>=?-A@CBED-GFHJI.G-

KML,N OPL,N Q,RTSVU
aU

d,RfegUXhSVU

WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k

)*

@

Section 3.2. The processes in die casting 

 

   
  

2 
 
 
9&  > 
 s0

4  

 x7  
D
) { 

 w 92 0 
4 

4  

( 
IU ( 2 
U
U
B 5 
 0 .2

D
S 2 

8  |/U ( 2 
4 
4 0w T.U 9 ( 

) CN  
 ( 
 U

4   

7
' 
5 

) )  
  

 

4  

( 

 
S 0 J0 9 
 & 
? 

 9 
& 
I4 
I  
 
 


) ) J (  

 
 
  0  
4 D9
 w - @
$ s  

4 

4 

.
)
D) 9 9 

 D 9

4   

v x7 %& D 

I 9 

9 
 wN 

 
  )u
 ) &   2 
U {7 K
4 )  
- 

?  {7
) 

J 0  4
. 

5 

4  

j
v0 
I 0 2 ) 
$ 
0 
 
W I    

y 

92 
0 

-  
 0 .2

4  

4 

 
 08 ) 

€$ 

 

; 0  ) 
4 D…
  

  
 D 

3 ' 9 

. 
5 
4 ‡ D 
4 

 
 
  4 0  

4    
-  
W 
 


7

C0I 

. I>&,D

. hI- I

D

C0.

)j-g'

'

-

.

&,I

D i'

'

. '

-&('

&(I-

)

I

1 0I

1 0I

,02'1

.

I 1 I
'

1

1V.

;

/*-oD
I

'

/I

I

@

0I

'1?&('

I

I hI2& 1

-EI jD

)

1 I

I

6

.

D

. '

'

.

I

&,D21V. '

'

I

)- '

D

'

.

D

/

'

.

-gI

1f'

0j. &j0lDj-gI>&,'
;

&0D

-

1 -oD

Ij-

)j-g'

M;

I

'

.

&,D21V. '

1 0I

'

'

.

&,I

I

1 'J1 D

.

/

/1 02I

)j- '

1 02I

+

' ].

.

&,D21V. '

[@

.

6

I

1 02I

.

&(I

1 - '

1 I

1 I

'

&(I

D

+

D l.

I2D&0P)j-g' 

1 0I

Ij-h.

I-

Ij-- I

'

0I[D21

1 0IJ-gI

I

1 0I

- I

)j. &(1

&,I

-:D]&('

6

I[D-

.

.

)j- '

&(I

&(I

D!&

h6

0D

Ij)Dj-oD21 I

&2. 1+

)j-g'

1 ].

'j1 0Ij-

+

:1 0I

/Ij-

I C-gI

1 0I

+

(0.G)

1 0I

.

&

F

I

1 -gI[D

I

1 [@

I

)j-gI

-gI

. D/*-oD

&[D

1 - I2D

D21

'

I

1 0j. 

.

-gI!.

1 0I

&[D

I

I

&j- .

;

. /

I

)[F

1 - I2D

1 0I]&,D

D21V. '

+J0D

. 1 +

D

?D-gI

;

@

<6

0D

I

)

&[D21V. '

6

I[&(1 I 

;

I

6

I

2@

1V. '

I

)j'c'

-

I

1

D&(I

. f1 02I

' 

'

@

.

1 0I

1 02I

I

D- /

I

. D

)

1

-

-gI

I

I,I

)

1 0I

I

1 I

'

'

1 0I!)j'

IZ1 '

I[&,D

. &

0D J1 '

1 -oD

I jD

c-

;

&,I

'

6

Ij-oD

-

&,'

&-". 1V. &,D

I

+

;

I . /

02I- I
'

)j-g'

*'

I

I[&(1

. &

1 0I

/I

&,I

@

'

)D-gD

1 0I

. 1+[@

-gICI

+

'

1 02I

)

I

'

;

&,D

-

1 -gI[D

Ij-hD

'j1fI hI2& 1

'

I

1 0Ij-gI

D

I

I

1 0j. >)j- '

1 '

)

-

DJ)Dj-oD

&,D

1 0IP&[D

.

I

1 02I

'1 02I-I jD

c-gIP.

D-

'

'

1 -oD

1 '

D

'j1 0Ij-

[@

c)- I

. 1 +

'j1 I

. 1+

@

. 1V. '

'j1

1 0I]&,D
I

)D- 1V. &

&

1

D-". +

*'

.

.

1 '

&('

'j1!1 -oD

F

)j'

I

Dj-gI

.

I 

D21V. '

1 0IPD.G- /cD

)j'

'

'

]02IJ)j- I

'

'

)

2I

1 I

+

. 1V. '

A-g'

D21V. '

/h@

+

I

I 

-gI

1V.

M;

j&('

1 -oD

1V. D

1

'

y 

'

1 - I2D

1 0I 
'

.

D21V. ' 

.

&,D

I[& 1 I

F

-

'j1

l;

1 '

+

'

I

D

'

1

.

. I]1 'l0D

I

. I

&0D-gD&(1 Ij-". ,D21V. '
I

1 '

)

1 02I

. hI- I

1 -g'

'1

I-gD21 I

'

1 02I

Ij-

&2. 1+b.

1

&(I

'

1 02I!.

C0.

.

.

I

'

@

&,I

. Z1 - 2I

-1 0IP-

8

)j-g'

I

'

6

/

D21V. &

. 1

I

'

;

6

I

I[I

D21 0I

)

-g'

@

&[D

1 c-

6

;

I

D 

&j0

]- I2D

.

I

6

1 '

;

. I

6

1 '

I

1 02I

I,I

Ij- *'

. '

;

&,D

C0I

,02'1

'

.

&(I

I(1 Ij- [@

/1 0I

. 1+

.

/M)j-g'

1Z)D-gD

.

&,D

1V.

/Ij-

;

I

&(I

'

1 - . &(1!1 0j.

-

I . /

'

'

I . /

1 -gI[D

@

@ 

z {+)-,.'g{ " Sz z /Sz 

!"#"$ &%('*)

initial
stage

hydralic
jump

H

later
stage
bubles

air
entrainment 

9
5S  2 D
. /

' 

7 8 0= 9
8

C0I 

K

*'

L,N(O

A-g'

71 02I

L,N Q,RTSVU

aUd,R?egUX<SVU

D

WX

c- I

<@

8

.

(0'j1

YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N,n_ N2Xg_ ^AR k

/P'

I[I

I

.

5 w 4 

1 0I

 4 A 

IC1 'J1 02I

.

'j1

(0'j1

-gI[&,I.

I,I

I

4 '?

I 

&0

576
&,'*)(+c-". /*02143

D21A1 I

899 

1V. '

9:6<; 


.

+l=?-A@

1 0I

. I &[D

BED-GFHJI.G-

1V.

/

Chapter 3. Dimensional Analysis

 . A ( 9 C @ 0 ) 

)  

 4 

D "

4 . I 

# 0 Ds u9
  E 
9 

 
 7 
D !
   

) 
0Š
I 0 
 
 ! 4 Nj ( 
 U  4 
 3 
U . U 2
 
D
 
.’
.
0 ? u
   4 y ? u

y ( 
4 

4 
 
€ 4  D 
 D
? 
 # 
  

?

4
y
.’
.


? u9

' +N 
? 4 D U y   

 y


 
B u9
 +0 

9 

4   

0 
-  K 
& 0 )  D  

 K  9
 3 

  u
 

4 
7
< 
9
 D 
€ 0 
 
 D 
 
 9 & 
 

)4 
K & 1 
)4 
…$  5 u
  
^  

 K 9 
 


I D
) y ( 
I- 


4 D 
w V  + 0
4  

 w‰ ‹ 0  

 
s0 2 
-
K 9 € €
J 0 
  

4
A

4 

#‰ ‹  K‚
A I- >N D ‰"! 
   ?F
 D 
Nn0 $# UU %7 
0 
 

7 
 4 
 
V D % (  
 
 4 A & 0 4 
9 - I

&,D

1V.

D

_Xq aa Zqr Yd[afXd[a2q _xXXxZo’d{Z r i a{Ya a r qa2f[] f^_da f[r iX c Zdr a X p
q
iec dc o’Xa2a f[ari iFcX Ze2i d Y[f^a›] a›e2m f^Z ] r e\Y ]
2f[_ i cr Zf^d\^Xb] c e m Z r \io Y[qa
r
_q \[r f^i~\] a2c eX i c\o’o f[q i a_gc XZf dxqq `a2f Yr a dxY
p

;

I2Dj-o&0

6

/

.

1 0I

)j'

1 '

.

- 1 D

.

-

1 D/

I

h.

-

I

I

1 02I

&('

iI(1

6

I

;

'

21

.

)D21A1 I-

D

.

&0D

/I

.

&(I

D

@

0[+

@

1 '

_g_gc\ X ec \d[XlX+i Y[i aY[a&'\c a2\^i cc _xdlo’i c o’a2ea Y[f^dc c e2X pX
X] c c_q crf*gi e2c Zf[id c Zq+d r -Zh^, ] aa2o’X c _X\_gf^\] r gc dZ[)l`…( X Z[c d p
ii YYa…a+e X ] ca2i a2c e2k2f^a ] f^] d\_dla a ja2k2e2ai ] XvZec Zi
d
r 
. Y[f[i r c XZ q q i c o\^/
oo’0fc d^c c oo\\^o@o Yaa2o’f[i.Zk2ifro]f^Z[d[m X 'm a a2\rX c a2c _gif^c\[dd[f^_l ] 
gZ[` Z q ad r q^r Zh] ao 1 r

+

C0I

Ij- +

I

1 02I

0I[D21?1 -oD

.

Ij-

I-1 '

. 1 I

'

/I

. CD

I

1 0j.

I[&(1V. '

I

1 02I!&-". 1V. &,D

I

.

I,I

'

.

-

.

/

1J-g'

Ic@

I

'

' 

'

b1 '

C1 0. T)- '

I

j.

I,1 D

)

.

' 

. 

.

I

I(1 D

I[&0D

.

.

.

;

/I]D 

I

I

-

'

)j- I

1 02I

&(I

-gI

. I>&[D

&,D

&[D21V. '

'

1 Ij-

&

Ij)21 0

I(1 D

1 '

'

I

. I

. 1+M)

(0'

D,+

>02'

6

D,+,Ij-

1 0I

1 0I

"1 02I 

/

0I[D21

I,I

Ij-E1 '

I

0. &0TD

[1

D

Ic@

I,I

Z1 0I

1 0IP. J)j.

&j- . 1V. &[D

I

1

1 -gD

I

@

D21V. ' 

'

-:D

1

;

.

/

.

/

I

I)[1 0

.

I-

c- .

/T)j-g'

j.

&(I

I

1 Ij-A@

I

@

1 0I>0I[D21C1 -oD

I

2I

/

I(1 D

&,'

.

D- I2D

I

I

I

)j-g'

'

1

Ij-A@

&(I

fD

1 02I

I

1

'

-E1 0I

I

/

'

I

'

. /

.

T;

I hI2& 1 I
.

+

'

D

02I- I

.

IT)- '

'b- I2D

1

&. 1 +

D21 c-oD

1 0IP-gD

1 02Ib-oD

D

1

'

'

'

. I

D21V. '

&. 1 +

1 0I

. ?1 02I

D

. ?D

.

)[1V. '

I[D-

+

A-g'

c- "D&,I

Dc)

1 02I

D- +
'

/

)

1

;

I[& 1 I

/

iI(1

-

*'

'

.

&0D

-gD21 ITD

D

&(1V. '

).

>. TD

.

j.

D-

*'

'j1

1 0I!.

D. D

D

1 D

,0j.G)>.

.

.

/

I-

)j-g'*)jI- 1V. I [@

I CD CD

I

.

1 -gD

1 0I

1 02I

-fD>&,'

c- -g'

0I[D21

. 1V. '

IJ.
/

1 0I

'

D

/ 

'

&-gI[D
I,I 

0 - 
$ ' 

. 0 .2
 
#N # 
?S S U 7 
D 
) 
u9
 8P  .
- '

.

. 

.

&0D

@

-gI

1 0I

.

I,I

1 0I

1 02I

@

&2. 1+
I

&,D

C.

.

<&j0D

/I

. 1+

2@

&[D

1fD

D21

)j-gI

I

1

. 1+[@

% )-,.'g{ " zSz /Sz 

'

'

.

&0D

. 1,@

.

D

1 D

1 0I

'

'

+J&0D

'j1 IJ1 0D21C1 0.

C0IJ0I[D21f1 -gD

'

1 0I

. / 

/*0

1 0I

2I]1 '!1 02I

I[&(1V. '

;

Ij-

'

02I

. 1 I

&(Ib1 02I

&('

D,+lD

-g'

@

.

'

I,/:- I[I

A-g'

I

&,D21V. '

I

1 02I

-o&(I

]1 02I

;

'

.

. ,D21V. '

I

2I

1 D

+

A- '

'

'

1 0I

)

I>1 0

&-gI[D21 I

)j- '

1 -gD.

I

.

I

Ij-1 '

1 02I

.

Ij-

&(IT'

Dc)c)jI[D-

I

I 21 -gI

'j1

D

. ?&-gI[D21 I

6

.

Dj-gI

I

1 0I

D,+,I-

)

I

J)

D

- 1 D

/I-

- .

'

A- '

6

)

I

I

*'

1 '

)j'

Ij-

. &

;

1 0D21J. 1

1 -oD

1 02I
;

I

I,1 D

C0I.

I[I

1 -oD

I[&(1V. '

.

-gD

02I2D21

02I2D21Z1 -oD

1 02I

0[+

1

. I

;

. '

;

D.G-

CD

C0I

D

.

I 

.

02I2D21

I- '

I!0D

I

.

1 0I

)j'

6

6

1

I j@

1 02I

I

1f&,Ij- 1 D.

)j-gI

1P- '

1 02I

1

I

1 0j.

'

D

1

I(1 D

;

Il. 1J.

*'

. (I

)j-g'j1 I[&(1V. '

&('

io’Z f[i o’a2_Df YaDf^l dr _ f q k2Ya] mZ^Z er c i
Ii Y[c ad)a2i YX if[c ip
e2f[X a
f q ] \l gZ[` ` Y 

l^Z^Z_~fX X \o q i c Zd #X Y[Z[`
eYf^dla›Z[mb_^adX c i 
a a2e2i 

I2&,D

'

. /

I,1 D

/

:@

.

.

)

-gI

Ij-<' 

.

I D

@

I

&,I

Ij-

1 0I
I

C0I

[1 I [@?HJ'

G@

A 
s0 

4 

4 

I

'

'

I-

1?'

.

&2. 1+

1 +c)j. &[D

-gI,'

6

'

6

.

1 02I

&[D21V. '

I

I[&(1 [@

fD f1 0D21f1 0I 

1V. 

1 0IP-gI 

  
( 
  

s 9 (
)  

s 

D
n %S x  

 
 

I

I

'

.

.

-f02I2D21f1 ')jI

. 1 +

.

'

IT'

1 D

' 

1 02I

&,I

D.G- /

1 0ITD

&,D21V. '

)j-g'

I(1 -oD21 I

&(I

'

DJ1 +c)j. &[D

D ?.

1 'l0I[D21Z1 -gD

'

I-

-

.

Ij-

. 

 
  

 
n 
8 2 

)21V. '
I

D,+,Ij-

D/

. 1

1 0I!/

D

) 

.

1 0I>D

'j1])

.

D(+

D.G- /

I

0D

D

D

. J)j'

D

)

+

.

- 1 D

0D

I

Ij-<1 0D

1

.

1 02I

Ic@

e32?t*i5467698:;8+<>=@?>AA+B>C8:ED&?>FHGJII-=KF;D7<MLN=O:;D&?M:P:QD7IRA+8TSVU@8+6OWXI:Q?$AYF;U7Z[ ?V\]I^8+F_\]<>=`:Q8=YU7<VU@FA+BaZ;I-b7A+?V\]Ic6

GYB3F;A+?>G@F<$[RW?M:QIZQ8+?>A_GJIA+<MLd:QD7IFU7Z;[ ?>\IKLND78T\eDf8TFagY=7<MLN=f8+=3:QD7IF;\8I-=V:Q8 hJ\KA+8 :QIZe?M:QU7Z;Ii?>F
:QD7IOZQI=7I-Lj?>AkF;U7Z;[ ?>\I:QD7I<VZ;BVl

mon7p 

  K u9
 D 

7 
v0 V 9& 
1 0  

I 

U
idZ f[i \X Yf^Z[].`…e2iZY[da+k2a2e2e2f^i c] Ze\^dx] fih^c a2Zi d`bXa2aZd m 9
iq q;N & 
 
 
.
> u9
 ?7 V 9 (
r  

YZiX \ r m f[e2a›f^d_f^c r f^h^Zk2a 
& 
I- 
# 9& 
 0
D 

 0 
 ; u9
 0 ; u9
   
 

 
4 )3 
N 4 K?
I V3  stv
r
U
qq fa rq Ya f r q _Xa ir Zc k2f[q i \c Zi›d[mXZ Zr Eo d q wc q X a2c x[Xc e i yZ X
u 
X Y[Z[`oc d^c o\oa r r Z r 
ec r e\om a r ad[e2a
z 
:Ó/× /ÚOÜÞPê\Û/äVÞPÛ\æ å /Ú8ݝåÜÚ^Ö Þ/Üé*×*é\Ú8ÝwÕëä\Ú5×\æ Ô Û8ã'ÖÔ ØMÓTØMÓ*Ô Õ×8ÕJé\Ú^èIØ^ô Üå5ÞPê1Ù/Û8ÞÖ ×\ø\ÞPêØQÝwÚ^Õ%Ú5×8Ýwè8ÓFè^ÞPÛ8è^Ú8Ý9Û*Ô Û8ã1ØMÓ\Ô Õ
C0Ij-gI

.

. /

'

c-gI

I

;

1V.

'

/

I

.

I

<@

D(+[Ij-E1 0. &

D

6

-gI

D-

I

)j'

1 02I

.

T;

1

C&,D
'

'

'

)j- '

I

/)j'

&,I

1 0I

Dc)c)j-g' .

1 0I

A-gI,I 2.

D21f1 0IJ0I[D21Z1 -gD

D

.

. 

.

1

D21 I

I(1 D

D

;

'

I

b;

I-

D.G-

+

'

02I

1 0I

A- '

D& 1

' 

.

1 0I

,0[+

/

.

D21f1 0I

.

('

1 0I

D 

. 

.

I(1 D

D21 '

.

-

1 '>1 0I

&,D

I!'

I(1 D

.

DT)

. 1V. D

E1 I

.

- "D&(I

1 '

1 0I 

.

I(1 D

G@

D21 I

C. 1 0

1 I

J)jIj-oD21

-gI

D.G-D

(0'

]02I

'

)jIj-oD21

-gI

. P&('

1 D

.

.

;

I

I

1

'

D

@

I!D

Ô Õ%ÕJê8ڐÞ\Ýå5ÞPêÖKÞPê\æ ä`æ Ô ÙIÚQØ ÞTÖKÞ*Ý9ÙÞPÛØMÓ*Ô ÕSØ ÞPé*Ô è*í:é\æ Ú5×8Õ%ڐäHÝwÞPé1ßQÚQ×Fæ Ô Û/Ú\ô
{ WÓ/× /ÚTßO×8ä\ÚÕ,ÞPßQÚÚ8æ Ú8ßOÚ8ÛØ,×/Ý@å'Ú^Õ,Ø%Ô ßO×Ø Ú^ÕëÞ/@
Ü |?ê*Ô äóßQÚ^è/Ó/×\Û*Ô è^ÕQ×\Û8ä`Ó/Ú5×ØSØMÝ×*Û/Õ ÜÚ/Ýü×*Û/ä ?×\ß Ö×*Ô Ø%Ô Û8ã1Ø Þ ?Û*Ô ÕIÓ1Ô Ø
×\Û8äVØ Þ +Û/äóE
× }_ÞPê\Ý9Û/×\æ+ÖÔ ØMÓ8ÞPêØëØMÓ8ÚVÙ8Ô Û8äóÞ/ÜSÝwÚIÜðÚ8ÝwÚ^Ú^ÕßQÚ/ÛØ%Ô ÞPÛ8Ú5ä3Ô Û é\é*Ú/Û8äPÔ bô Ýé\Ú8Ý9Ó/×\é8ÕÔ ØbÖÔ æ æ?×*éé*Ú5×/ÝSÔ ÛTØMÓ8Ú
&('*),+

7~9

576
-". /*02143

99:6<;

+>=?-A@CBED-GFHJI.G-

KML,N OPL,N Q,RTSVU
aU

d,RfegUXhSVU

WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k

))

Section 3.2. The processes in die casting

y

Shot
Sleeve

Temperature

heat transfer
to the air
process 1

heat transfer
to the sleeve
process 2 

9

/q<@ q

c- I 

P

I2D21f1 -oD Ij-

)- '

y

. /

Solidification
layer

)  

&(I

I

5 w 4

.

1 02I

,02'1

I,I

I

(liquid)

Oq:@ | . /

7

C0I

4  )u

/'

I-

‘
0

0Ij-gI

. 

 

;

B'

I 

shot sleeve (steel) 

: 9 (
' 

 

D21V. '

.

.

.

insulation 

D

&,D21V. '

'

s  4

1 0I

(0'j1

I,I

I 

1V.

) 
I

I

)

1V.

D21 I 

 4

1 0I

I,I

I

. 

 
 

 

&-".G)21

D- +J&,' /

• ‘

5 

1 0I

9


-gI

(solid)

l

Temperature

δ

liquid metal

I 

P;

. 1V. '

:@

'j1 I 

0

I(1

N q I U
I,I 

1 9 

&  

n 

1 02IP)- ':)jIj- 1V. I 

5 4

1 0I

I[I

I

D

(0'

l;

I

1 D

1 0I!D.G- /

D

I

'

5 4 K

-1 02I

I,I

I 

D21 I- . D

G@

.

Nq ~ U

•v!  

:@ Û8Ú/Ø×8ä\äPÔ Ø%Ô ÞPÛVÞ/ÜKØMÓ\Ô Õø*ÞPÞPÙô ÜKå5ÞPêTÖKÞPêæ ä æ Ô ÙIÚØ Þ3Ó8Ú8æ éóßQÚØ Þ + Û\Ô ÕJÓ'ØMÓ8Ú.ÖKÞ*Ý9ÙTÞPÛFØMÓ*Ô ÕOé/ÝwÞPø\æ Ú/ßTí"é\æ Ú5×8Õ,ÚTäHÝwÞPé;ßOÚ×
æ Ô Û8Ú\ô
~ q
K

L,N(O

L,N Q,RTSVU

aUd,R?egUX<SVU

WX

YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N,n_ N2Xg_ ^AR k

9~99

576
&,'*)(+c-". /*02143

9:6<;

+l=?-A@

BED-GFHJI.G-

Chapter 3. Dimensional Analysis

}

. )  

4 
~N 9 U 
 

9u

02I- I 

.

-gIj)- I

I,1 D

'

1]1 0I>)jI- )jI

.

D

I,I 

 
 

™ ““F” 

I

C0I

4  ) u

/'

Ij-

”
0


.G)D21V. ' 

 
 

1 02I

D- +J&,'

. 1V. ' 

 
 

'

'

&2. 1+
;

'

j0

I,1

7


I

C0IJ/

'

I[I

.

I,1 

I[I

1 02I 

N 

.

I(1 D

'

. 

U

)

0D

I

:@ 

& 
' u9
 {}  

C 
 I4
D 

) D K u9
 4 
 
 ” 
 
  ” ‰ 
 
” 

1 '

(0'

1 0I

1 0I

&j0D

)

0D

”

.

.

I

'

; 

I]1 D

/I

I

'

I ?'

'

I

-h1 02I

. 

.

1 0I

. 1+JD

.

I,1 D

D21 c-gD 

.

I,1 D

. C/

. 

.

.

'

.

.

)c0D

.

1 Ij- "D&(I 

.

)c0D 

 9 

I

D

I[& 1V. '

;

I 

'

G@

&('

'

I[/

I2& 1

1 02I

@

+

N q T.U
:@ &,D21V. '

. 1 +JD21?1 02I

1 0I 

& 1V.

Ij-

. 1 +J&j0D

'

I(1 D

&. 1 +

&,'

. 

 

D{ 9 ( 

s 9 

D K u9
  
4
)u
 A u
 ?0 

.

I

j0

;

N q |U 

2I 

02I2D21?'

. 

. 1V. '

:@ 

% 9 


  

u

4 

4  

1 0I 

Dj- +>&(' 

  @TB'

Nq q U 

 
u


-1 02I

1 02IJ)j-g'*)jIj- 1V. I 

9


. I

” 

 

• ” 

I

1 '>1 0I 

 

• D ”
4 

.G-gI[&(1V. ' 

 

D21V. '

'j1 IC1 0D21

D

B'

I 

I

9


.

/  0Ij-gI

.

D-

I 

” 

7

•

. &

I

. 1+

/TI 

D21V. '

.

1 0I

.

I ]. 1 0

I,/

I[& 1V. 

D
/T' 
1 02I

D21

-oD 

)4

:&(' I[&(1V. '

D

/IJ.  

” 

• 

 
 

”

N q R.U
:@ 

F
   
. 
9  
e2_Za d[c i k2c f[d^i \c Za'dX `c i Y!jZ^Z_o’fdy X 7 
ra Yf Xbi Z \[if’X YZ ij_gc X e\[X p  

 U ( 2 5 w 4 ~ U

7 

Xiq Z)c Zr di Yf^c Xq h^Ze2f[\Xia qi Y#a "{f qr q ] c e2f[i c Zd u9
  

4 

 4 
( 
q U

.
2  

D 

w
$ 

4  €N w 9 ( 
U y  0 %$ K& 0Œ? 


9 

  

 7 C 

?

9
€ 9 (
) › 
 4 

( y  (  
.
 (  3 {0 '& 0t 
A 
 s
'&  

4 K 2 N
j 
 A
'
 
 
 V U y  2 
  


 

 E 
 $ E 

 9 .  0
ao’( a2r i Y[Yf Zq +_ X’* o’i Y[Za_gc c d[*gi a2a2_)l jZf^^]2Zo’_a2o’i YfZ^d-_ y X, )4 

0 U
 
‡7 

D ! 

e2f^d)h^af q^q ] c a2_ r
3   U 

0 
 


@  @  

8 & 

 
 ) 4 


.2
' 0O ‡ .
0 &  

7 

 
 17  " B, & 

7 
-  
& P
ik2Za eX Yc Za2d e f^d[`_ Y[f[i\[iFc ii c YXa›c d’a [i f[Y[e2ai d[a2a ` m &
r q
r
q \[\[X i.iFi i Y[Ya a9r ai
m q c e2f^]›X Z] \i c Z+d IZ r /10 yyz32Í{4{'+z5
]02I

.

.G)D21V. '

& 1V. '

C0Ij-gI!Dj-gI 

. I(1V.

/

I- +

1V.

D- /

'1J1 '

.

&,D

)

I

'

1 0I

.

1 '

)D

D

1,@

=?-gD

'

.

D

/

D ?. 

/

C0I

*'

-gI[D

'

-

Ij-&[D

/

.

'

I

I

.

D

'

- I

1 0I

'

)jI- . '

0. I

;

'

Ij-1 '

6

'

D

1

Ij-A@

'

.

)

6

I

;

1 0I

)j-g'

1 -oD

02I2D21

I-

;

I

1 -oD

Ij0.

.

'

1 02I

;

21 

&j0

I2D21ZD

.

I

0D

D

I

-gD

02I2D

)!.

. I

;

;

Dj- +

1 02I

)j'

I-

I

1

;

I-

+

D,+,Ij-

1

)

1 -oD

Ij-

. I

.

&

I- 1?D

.

1 02I

Ic@

4  
U 0 0 C C 

7 € 0 

 J I 
4 s0  0  
3 N 
 q T q .R U w$ 

( 2 
( %
C0I

'

E1 02I

0I[D21

I[I

I

D21 c-oD

A- '

'

+

. &

)21V. '

'

1 0D21

&,'

I

&,D

D

;

1 02I

D21V.

I[&j0D

I

D

I

1 02I

H

.

/

-gI 

.

)

1 02I-

1 -gD

c- .

I-.

)jIj-". '

.

Ij-

&,D

I

I[&,'

@

D

]02IJ02I2D21

;

1 -gD

D-g/I

. 1Z&,D

@

Ij-

'c'

I

I,I

0I[D21

C0I

D

6

+

)

C0IJ0I[D21f1 -gD

-EI D

Ij-A@

&2. 1+

1 02I

,02'1 

&j0lD

I- +

h6

@

1?)jIj-". '

'

D

I

1 02I

1 -oD

I 

1 0I

1 02I!0I[D21

-

/

'

. 1V. '

)jI- . '

1 0j. C&,D
.

02I2D21

Ij-

.

1

. 1V. D

@

Dc0I[D

I

1 02I

&(I

1 0I!.

D,+,I-

;

.

Ij-

'

;

Dj- +

1

. /

1,@

I

)j-g'

'

G@

I[/

I

1

&,D21V. '

'

)!D

- I

I

"D& 1?1 0D21

;

. &

I2&('

Ij-

)j-gI

.

;

1 '

1 0IP02I2D21f1 -oD

1

I

D- /

1 0I

)

'

1 0I

1 02I

I

.

@

.

I[&0D

I0j.

1 02I

21J1 0I

Ij-".

D

&,D21V. '

+ (I 

.

;

I

)

.

I

)jIj-". '

/

I hI2& 1 JD-gI

I

D

.

;

D

&,'

1 '

I[&(1V. '

I

'

D

D

1

c- .

-

;

&[D

. hI- I 

&0MD

D

I

-gI,I

D

D '

)D-gI

&('

.

I

I

T;

('

6

I

VD(+

.

&('

1 0

*'

.

/J1 02I!&[D

&('*),+

1 0I

-

. 1+

Ij-

1 02I

7~9

99:6<;

576
-". /*02143

0I

+

1 I

*'

0D

.

)j-gI

1 '

;

I

c- . ,I

+>=?-A@CBED-GFHJI.G-

.

.

I

I,I

.

. /

1 '

I[&(1V. '

-gI

:@

*'

D

:@

KML,N OPL,N Q,RTSVU
aU

d,RfegUXhSVU

C. 1 0

@

1 02I

A-gI,I
-

1

c- "D&(I

I[&(1V. '

WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k

~
1 02I

))6

U

Section 3.2. The processes in die casting

liquid
metal

air streaks

. /

4 

,

Oq<@ T 

9

c- I 

1 -oD

Dw u


&,I

'

. 

.

I(1 D 1 '

1 0IP-

I- 

  y  
 † 
. #7 

 
 E  0 '
 
>
I 
G$ V0 2 & 0  

4 D EN
Xi Y^Y[Zc X \^] _)Z`bc da)i c ddX aZ9r i \i Y[o a q^r c Z^d Zmi Yi Za u
 ^
A
5 y 4 
 
 0  9
iq T 57 K &)
aq^r 2X X \q r ac di Y[ac di a r m q f[e2a „s† 
U 8 4  & n J 
 J3 
D 
  ’" 4 L7
= 0 
" 
 
 V 
.
4 @ I 
'
I 9

9 

   
 
 w0 '& 0 4 A 9

 
 2 
 0
9 
 
iZ’ c d X .a r ina i dY[\^aFoe2f^h^]a e\^Xb] fi Z›i c ZX e2dFfZ[] mga2X i YZa m
r
m
Z e2a2X
e32:t/i = :QD7I F;I-\<>=@6 b7D@?VFIVCP:QD7I
@<ML 8+= :;D7I ZQU7=7=@IZKF;B9F :QIW 8TF/b@Z;IcF;F;U7ZQ8 -I-6 ?$=@6 :;D@I: BYb78+\-?$A r
/*-oD

. 1 +>D

)c02I
.

'

I

j.

.

;

D.G-fI

I,1 Ij-

.

I-

D

I

1 02I

'

1 I- "D&,I

&-gI[D21 I
D.G-

I[&(1

D.G-

'

I

)j- '

D C&('

I[D

I

I

I

('

'

/I['

I

6

I,1 - +!1+c)j. &[D

+

D21 Il)D-gD

;

D

'

;

D

;

I 

1 '

. I

I

&[D

[1,@

&. 1 +

.

. /

D

.

'

'

21

I

-g'

. 1A1

c-gI

I

;

D

<@

@

'

1V.

C0I

. 1

I

1 02I

C0.

1 0D21

. IP&,D

I 

/*0

Ij-A@

'

*1 '

&-gI[D

1 0

I- +

;

I>.

1P.

"1 +c)j. &[D

(0'

,02I

I

1V.

' 

I,1

I

1

'

I

D

1 0I
;

1 0. !&,D

,02I

Ij0.

1 '

)j-gI

I,1 Ij-?.

I

&,Ij- 1 D.

'

)j'

D21

;

I

0I[D

c)

D21 I

.

0D J1 '

Ic@

D.G- /

&,D

- 1 

  

.

ID21J1 0I

1 0j.

@

'

I(1 D

'

I-

.

1,@ 

&j0

1 -oD. /*021

1 -gI[D

. /

C. 1 0

I

IPD

1 -gD

1]&-gI[D21 I

&,I

&,Ij-

;

'1

0I[D21

1 -gD.

)j-g'*)jI-

&,D

1 -oD.

I T0'

I

I

'

0. /*0

1 -gI[D

&2. 1+[@

1

+

21f1 0. ].

1 02I

6

/ 

I

C0I

1 I

.

D

I ()jI2&2. D

+

/<@ 

 
 ! "  # $ Z;U7=@=7IZaAI-= $:QDf8TFa8= <>Ze69IZa<$[ ! l W l =3:QD@?M:/\-?>F;I>Ck8 [jL^IiD@? VI ? +A ?>Z VI >I-A<9\]8: B A+I]:OF;?B
D I >IA+<9\]8: B69U7I:;< >Ze? `8: Bi8+F
7l W MF;I-\ )l D7I
= U7WKGJIZ ?>FQF;U7WXI-F^:;D7I 
-! W MF;I-\ )l 7 
Y 
?>AU@I ‰"-! [ >
< ZNLND78T\eD VZQ? Y8: Bb7AT?B ?iA8+WX8 :QI-6 Z;<VAIVl 

% 

mHn9p 

 j
. x DŒN 0 

.
  4 D 
N 2 D U >  06N 
2 
 f ? 
 C K4 
 
#z 9 


ˆ ( '"* c!,+.„s†• 
)
4
0
5 

0 wP 0 
0 
K  0

e32:t/iv4 
8 9& 

  7
9
 C
F
 
U 
( 2 
/
• )

"
7 

# u9

0 U 
N

C0I

I

/

.

1 0I

.

*'

Ij-g/ 

'

/

.

I(1 D

-

D

I

K

'

'

'

WX

'

.

I

I

&(I

1

1 I

I

I-

.

;

'

;

'

Ij-

&,I

1

D

D

1V.

.

Dj- +

+

D

)j-g'

6

D

hI(+

;

D(+[Ij-?.

D-

D

1 02I

;

I

.

fD

/

1 I

&[D

D

9

'

*'

1 '-

I

. I!&,D

1 02I

C0I

-

D

. '

6

. 1V. '

1 02I

.

'

;

-

+

-D

@

D21]1 c- 

&(I

I-

' 

1 0I!1 -gD

). &,D

*'

.

L,N Q,RTSVU

aUd,R?egUX<SVU

-

6

1 D/I

/l)jIj-". '

D

1 f1 '>- I

C. 1 0TDP1+

c)jIj-o&-". 1V. &,D

L,N(O 

&j0

1 I

1 Ij- C1 0I 

& 1

'1 02I-

T

I

. /

I[&('

D

.

'

I

1 02I

0. &0J.

~

/

,02' 

.

@

c- . 

)4  .33 5 
 

. V ) U  
 
j
 { D

J0 
 
5 U 2
 

&('

I,I-

+

D

D

0D21]D

I

I

*'

.

. 

D& 1 D

I2D

I

'

;

'

.

Dj-

&. 1 +

Ij-

*'

& 1V. '

B 
$ 
.

'

'

. 1,@
+

6

& 

'&

'

. I 


4 0 
2 

s ]
&[D

1V.

1 0D21

I!1 'lD>) 

c!

W]OiUjaNVS[kl`m N,n_ N2Xg_ ^AR k

9~99

576
&,'*)(+c-". /*02143

1 0I

9:6<;

6 

/
6

I[& 

 
>N


1 '

1 02I

1V.

I

(0'

- 1

c-".

1V.

+l=?-A@

I

/l1 02I

Ij-

YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

/

. I

. 

I

'

/

D21 I

BED-GFHJI.G-

@

Chapter 3. Dimensional Analysis

pressure

. / 

 0 j
 0

Oq<@ R 

9

c- I

'

.

-

I- 

 

 ?

 3 
  

& )  ~ T ? 0

7

;

]02I
1 0I

'

Dj- +

21V.

1 0. &

. 2.

I

/

D,+,Ij-

1 0I
9

?'

.

1V.

1 0j.

&[D

9

I!'

@

;

I]&,D

9

@

.

) 
3 

-".

/l)- I

c-". 2. /l)j-g'

&(I 

 …  ( 
4 . 2
. 

9
 #
% 0 s
 

ICI

I[& 1 02I

0. &0 

'


0I

.

. &[D21 I

1V.

D21 I

&('

. 1+

1 0D21

D

'

'

D

*' 7.

-<1V.

IC'

!.

D

.

h1 0I
;

1 0I

-

1Z)c0D

'

D- +

I

y 0


@

+

D,+,I-

6

0'

. C'

1 02I

Dj-A@

mon7p 

2

 

 
 

e32?t*i

D 

'

.

&

. 1V. '

;

1 c.

'

.

D

I

;

I

    D 


I  9 

 
 
J0

I
.

I

. '

&

. '

&(I

)D21A1 Ij-

-oD

&j0

D

T;

]. 1 0

D

hD

;

'

D

21

+T)j'

'

1 0I!)j'

+

;

'

-oD

-

'

.

&j0j.

I . /

-

/b.

.

I

 ;# 
 
 
 

?1 0. JD ,)jI[& 1

. /

.

&j- I2D

@ZB

-oD

1 D

1 D

IP-gI .

&j0j.

/

1 D

.

:  
9 
@ 
 

. 
.

. D-

I,'

:
) 
A 0 5 0t 0
( 2 
. 

D 


1 '

1 -gI,I,1 Ij-

1 Dj- 1V.

&(IJ.

-

1 0I

Ij-

+

/

*'

@

.

I

1 I

)j- I

&

C. 1 0

]. 1 &0.

1 02I

. 

0 

1 D21V. '

'

'

.

I

.

I

/l)j- '

.

/

1 ' 


|

&,I

&0Dc)[1 I-

mon7p 

z 

 ~ ? 
 ( 2 
 2 . - 2
I 4 D  

y 2 
q q   
9 
?N j0 
' 0 U V$ V 

- D 

.  0 8& D… D 

4   

I J 0 y 
2 
 

9 3 N U } 
 
€ 

V 
4  

x7 0 
  ( 9

9 3 
w7 -   

  

8 0 

  sN : 9
 q .U
:1 0I

.

.

Ij-". &,D

;

1 c-

I

^fcc do’h^X Zaa d\[r iiijXjif[Yf^i aZh^oZr a\c mjxi ff^e i h^c cZZi d+c\e2 ^if^i ]i YY[aaFadai q f^f q dq a e2a r apr
k2a] Zec i
r r

'#4
/

I

1 I

&,I

I(1 D

;

D

1 '

E1

I

;

1+

1

,)j-gD,+P.

;

-

1V. 

'

&,I

D

I

@

. I]&[D

. '

@

D

+

. I

]02I

&[D

I

.

'l1

'

0D21
'

1V.

/lD- I

0D

I

'

&('

'

*'

'

1V.

/

I c)jI- .

I

. /

c-gI

;

+

:@

D

'

1]I &

1 0I

.

I[& 1V. '

c. ?Dc)c)j-g'*)j-". D21 I

*'

c-oD21V. '

1

I

@

I

2'

1 02I- Il. !&,'

/!&('

I[I

) 

.

F

0. IP1 0D21

). &,D

-gI,/

'

. 1 +lD !D

,)j-oD(+

1 '

I

D21V. '

&,'

1 0IT&,D

. ,I

;

.

D

1 Ij-

ITD21 '

-1 c-

.

'

I

D. D

'

1

.

@

&(1 D

;

Ij-oD

2@

]02I

1 0IJD

21 02'

I

+

J;

D

;

+

+>D

-

I

.

D

. V&

'j1ZD-gIJ)j-gI

. 1!. P)- I

. 1 Ij-oD21 c- ITD

*' 4&,D

-

'

6

I

<@ <@

D21 '

'j1 0Ij-

;

Ij-- I

'

(0'

D

D

I

. '

I

1 I

+l/I,'

1 02I

'

*'

21C1 02I

C0I

1 0I

I. 1 02I-

1 0D21

;

D

@

1 0D21

[1

. ,I

K 0
9

‡7 ? u

K 0 0 2 
  
V 
? 0 
 

/>1 0D21]1 0I

.

j.

*'

].

I(1 -". I

.

D

D

*'

'

.

Dj-

1 c-

@

ÞPÛ\æ å.äHêÝÔ Û8ã'ØMÓ8Ú |EÞÖ˜Ô ÛØMÓ8Ú'ÝðêÛ\Û8Ú8ÝÕ,å8Õ,Ø Ú8ßTí+Û8Þ +æ æ Ô Û8ã.Þ/ÜKØMÓ8ÚOè5× *Ô Øå
ØbÖKÞPÛ8ä\Ú8ÝKÖbÓ8Þ'ÖKÚ/ݝÚØMÓ8ÚÞPéé*Þ*ÕJÔ Ø%Ô ÞPÛ'Ø ÞFØMÓ*Ô ÕQÝwÚ^Õ,Ú×8Ýwè8Ó ¾é\Ú8Ý9Ó/×\é8ÕÞPÛ/ÚÞ/Ü#ØMÓ8ÚFÝwÚIÜÚ8ÝwÚ^Ú5Õ×8ÕëÔ Û.ØMÓ8Ú é\é*Ú/Û8äPÔ
ÜÞ\Ý"ØMÓ/Ú×\æ æPè8æ ê8Ú^Õ ?Ó/× 8Ú.ÝwÚ^è5ÚÔ /Ú^ä+ô

e}%ê8Õ

&('*),+

7~9

576
-". /*02143

99:6<;

+>=?-A@CBED-GFHJI.G-

KML,N OPL,N Q,RTSVU
aU

d,RfegUXhSVU

WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k

) 

Section 3.2. The processes in die casting 

q | v0 2 8 0 
0
$ 1 
w 3 4 @     

(
( 
 wN 2 1 
9


 9 9 

4 

4 

(
y 
K  U 9 3
)u
)
j0 > J 0 #
D 

0 
 '4 

. 9 
-  
 0 
 D

4 
4 2
' 

I4 B
I
57 @  9 


s 0 .4 ? 2 
. 
0 
 
/ - 
  

 
. s 8 0LN - 
'P%
NPw
 )Q.Q ~ U U …,.-   

0 & 9? 

D" 

s0 
 
R $ N : 
&  

4
) 

.
Q
D
R 

R
U
} 2

 3 0 
 J7
0 )" 
 
-    

9 3 
0 

I ) -  0 

N 
 
  J 
) 4  ‡0
) U
4   j 
   2

 
5 5 0 -
,.-  8 N   K 9J )Q.ƒ q U 0
9 3 1
\iFi Y[a’m \^] r a m a r ade2a2X 
>  0 9   

F 
 q 

 w 0
%7 1F 

B  : 
0

4 
-  s0 C 

4 

C  

 '0 

D  
4  0
? 0 
 0
4

 
1 02I

D

I2& 1V. '

+]'j1 0Ij-)j-g'

1V.

I

&[D

I

Ij-g'

;

D

'

1V.

'

/

-

D- I!D21 '

1 '

. I

!. ,D21V. '

1 0.

&,D

1V.

. !. 1 D21V. '

D

D

.

0D21!.

)D21A1 Ij-

&2. 1+

D

C0I 

&('

)j'

+

0D

I

)j-g'

&(I

D

'

1 D21 I

I- +

e32:t/i
:

;

I,I

+

6

1 0j. ?)c0D

]02I

D.

'

21V. '

@

)j-g'

&(I

'

D- /

Ij-<1 0D

D

9

9

D21V. '

'

21!1 02I

'

21f1 0I

&(I

I

&(I

'

I

02'

.

(0.G)
.

;

I

/

'

I[I

I c)jI- .

I

1 ]D

;

.

'

&

1 0I

I

I

I

(0'

.

IP.

-gD

&(I

'

1 0I

-

I

.

@

1 c0

I- +

.

-

. I

I

1 D

- I

D

I c)jI- .
'

@

.

Ij--gI

'

)jIj-".

1 02I.G-

&,I

&2. 1+

I 

& 1 I

D21 '

C0.

D

'

I

1

. !. Dj-". 1 +

. 1 I

@

I(1

C. 1 0

1,@

I c)jI- .

D21V. '

I

9

.

1 0D21

/Ic@

&,D21V. '

. hI- I

1ZD

.

.

C. 1 0

.

&. 1 +

@

. I Z.

'

. 

I2& 1 I

G@

+J&('

1

*'

DP&(I- 1 D.

!. ,D21V. '

"D& 1

I

1

;

D. D

.

c- 1 0Ij-

0. &0

I

'

D- /

Ij-

&('

.

I[D

0D21

-gI

/

1 02I

. C1 02I

*'

 s 9  u
 
{ 
 
0 
 > u
N 

4 

9 E u

 E 

4


  

U 

 
)u

1N  

(  U

7 
0 0 
 D 
 j 

D

) 
 

&(I

'

+P.
D

+

) 

1 0I

*'

1 '>1 02I

&,'

-

&,&

- fD

1 02I

-

.

&('

'

;

1V. &

1 '

1 0I

.

'

.

/

.

.

/

'

I

;

. D

1 -gD 

I

'

I-

.

. 

.

]&

.

6

+

@

I(1 D

/

.

/

1 0I

+

.

I

1 D21 I

6

I

"'

.

D&j0j. I

C0

2D

j.

I2&0D

IC1 '

1 I[D

c-oD21 I

I[D-

.

1V. 

D21V. '

'j1CD&,&

&,I

. o+C1 0I

.

02I2D21

Dj-gI

1 02I>)j- '

.

1 02I!&,'c'

j.

1 0IC1 +c). &,D

1

'

. I!D

D

'

0I

I[&(1

'

-

I

I2D&0

@

 
D 

 ! (
6

I

Ij-

 

. ICD

.

D ()jI2& 1 ]'

c-gI

21f1 0. ].

A- '

0I[D21

Ij-gI

21A1 Ij-gI

,0D- )

'

A- '

D

Ij-

-

'

)D-gI

'

1 0D21C1 02Il)j-gI

fI .

1 0I

)j'c'

-

I

&(I

I

;

'

Ij-gI

()-gD,+

&j0D-oD& 1 Ij-".

1 0IT)- I

&j- I2D21V. '

1 02I,+

1

/h@

;

. D

1 02I

1 0I

'

'

1V.

.

.

&(' 

'+z2 1 '

)- '

Ij-

. CD

I,1

6

Ij- 

j0 
4 
 
-  9

'

- I 

& 1 I

1

1

Ij-<'

1 0I!.

I,1

'

I 1 -gD&(1Z0I[D21

C0IT0I[D21C1 -oD

1 D

' 

Oy

1 D

1 0I

Ij-

)- '

-gI .

I

&,D

'

I

,)D21

.

.

0I

1 'b&,'

D21

"D

&2. 1+ @

1 '

02I2D21Z1 -oD

. 1 I

'j1 0Ij-

I].

[@

&,D 

& 1 I 

' ,Tyz2 ,

.

. I 

/*0

Ij- +

. /

I

Ij-". &,D

fD

*'

.

0I[D211 -oD

1 D.

fD ]&,'

D21V. '

I

1

'

+

)jIj-".

-

I.

.

I

;

1 0D21f1 0I

I

I

&,'

'

I

;

1 c-

&j- . 1V. &[D

. 1 D21V. '

02I>- I

D

- 

.

I

0. 1 I

I

;

Z'

Ij-'

&(I

I

. ,D21V. ' 

& 1V. '

C. 1 0TD

/

IP.

]02I

&

-:D21 '

1V.

)Dc)jIj-

1 02I

I

1 'TD

&. 1 +

E1 0I

.

.

;
D 

@

D21V. ' 

'

'

I

'

1 02IC&('

1 -gI[D

;

-

I

&('

D

;

1

'/j+

Ij-

D

Ic@

I

Ij-- I

'

'

I- IT)j'c'

;

I!)D- 1

1 I2D

I

&,Ij-

.

;

fD21 Ij-

1 0IP)j- I

D

'

I?1 02I 

 D  {7 K  
92
 U s7 

) P 0 4 
80 
1

 N 
  

€ 

 
< 

)  2

+JD

'

I(1

0D21]. ?1 02I 

D.

'

I

6

I

D

)

'

I!&[D

)Dj-gI

y&'+zQy{

7 

x0 
9
 

4 4 

.

&,'

;

'

'

I

&-". 1V. &,D

' 

Dc)21 

'

*'

1 0I
I

.

1

Dj-

&-". 1V. &,D

1 02I

<6

1

"D&(1

Ij- +

-:I jD

D

I

c-

1 0D21f&[D

C0.

6

)j- '

&('

0D

fD21 I-i@?BI[&[D

&(I

.

I

'

'

(0'

-A@

I(1

fD21 Ij-

1 '

0D

@

D

1 02I

/P)- '

)jIj-".

-

' 

.G- I

*'

/

1 0D211 0IZ1V.

h6

I?D

. I

)jI- . '

D

. 2.

(0'

&[D

-gI

*'

()-gD,+

[1V.

I

I

1

+J&. 1 I

D&,I

1V.

1 D

()-gD,+

/

'

/ 

IPDj-gI

D

!.

;

].

. ,D21V. '

I

D

.

&,'

D

'

1 '

)jIj-".

D

. 1

.

@

fI

)D21A1 Ij-

&,D

@

&(I

IP&(Ij- 1 D.

*'

.

<@ 

I

. 1 +
-".

6

D

/

1 I

'

.

. 

'$ 
$

)jIj-oD21
&[D21V. '

-gI

@

@

I- 1C1 0I

Ij-".

Ij- 1!1 02Ib'j1 0Ij-

4

D21V. ' )Dc)jI-

@

mHn9p

~ 

ÒSÓ8Úé/ÝwÞPø\æ Ú8ßOÕSÔ ÛOØMÓ8Ú^Õ,ÚQÚ Pé\Ú8ÝðÔ ßQÚ/ÛØ ÕÖKÚ8ÝwÚ*íE×*ßOÞPÛ8ãÞ/ØMÓ/Ú8ÝWØMÓ*Ô Û8ã*Õ^íHØMÓ8ÚQäPÔ ßQÚ8Û8ÕJÔ ÞPÛ/×\æEÛ\ê\ß.ø*Ú/ݝÕÛ/Þ/ØüÕJÔ ßêæ ×Ø Ú^äTÕJê8è8Ó
×8Õ \í£Ú^ÞPßOÚIØMݝåëÚIØ èôK×\Û8äØMÓ8Ú/ݝÚ^ÜÞ\ݝÚëäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØäPÔ :Ú8ÝwÚ8ÛØ%Ô ×\æ\ÚHê/×Ø%Ô ÞPÛ8ÕÛ8Þ/Ø#Øðå\é\Ô è5×\æ*Ø ÞäPÔ Úbè5×8Õ Ø%Ô Û/ãÖKÚ8ÝwÚóà9Õ,ÞPæ /Ú^ä*ì+ôKÒÓ8Ú
ÝwÚ^Õ,Ú×8Ýwè8Ó8Ú8ÝwÕ×\æ Õ,Þ æ ÞÞPÙ1×ØbÖbÓ/×ØOÔ ÕÙ/Û8ÞÖbÛó×ÕO× à,é\ÞÞ\ÝSä\Ú^ÕMÔ ãPÛì6Ô ÛFÖSÓ\Ô è8Ó;äPÔ Õ ØMê\Ý9ø/×\Û8è5Ú^ÕØ Þ|HÞÖä\ÞÖSÛ/Õ ØMÝwÚ5×\ß ¤ðØMÓ\Ô ÕÔ Õ
æ Ô ÙJÚ.é\ê8Ø_Ø%Ô Û8ã1Õ%è8ÝwÚ^Ú8ÛFÔ ÛØMÓ8Ú |EÞ5Ö ¥Iô #Þ5ÖÚ 8Ú/Ý_í×.ã*ÞÞäVä\Ú^ÕMÔ ãPÛ1ÝwÚHê*Ô ÝwÚ^ÕbÕIßQÞÞ/ØMÓ.è5ÞPÛØ ÞPê\ÝwÕ5ô 
ñWÚ^ÕMÔ ä\Ú1Þ/ØMÓ8Ú/Ýëé/ÝwÞPø\æ Ú8ßQՐÕIê8è8Ó`×8ՐäHÔ ?Ú8ÝwÚ8Û8Ø |HÞÖ /Ú8æ ÞèÔ ØåóÔ Û;äPÔ :Ú8ÝwÚ8ÛØã\×Ø Ú^ÕÖSÓ*Ô è8Ó Û8Ú 8Ú8ÝëÝwÚ5×\æ æ å`ßQÚ5×8ÕIê\ÝwÚ^äí#ØMÓ8Ú
é/ÝwÚ^Õ,ÕIê\ÝwÚÔ ÛSØMÓ8Úè5× \Ô Øðåb×\Û8ä Hê/×\æ Ô ØåÞ/ÜØMÓ8Úæ Ô Hê*Ô ä.ßOÚIØ,×\æ5Ú8ÛØ Ú8ÝðÔ Û/ãQØMÓ8ÚSè5× \Ô Øðx
å ¤ Ô ÕKÔ ØÔ ÛSØÖKÞé\Ó*×Õ%Ú ’¥'Û/Ú 8Ú/Ý?ø\Ú^Ú8ېÝwÚ^è^Þ\Ýwä\Ú^ä+ô 

K

L,N(O

L,N Q,RTSVU

aUd,R?egUX<SVU

WX

YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N,n_ N2Xg_ ^AR k

9~99

576
&,'*)(+c-". /*02143

9:6<;

+l=?-A@

BED-GFHJI.G-

lq r\Zi \ qr a m a r ade2ai Z+i Ya.adl] c X Y
q \i/h^Zc ] c dl~l r f q Y Zmk r 
mXa i f[r a i da›if^f^o’dd_I_.a2e`i Y[ZDY[fad^_gd c Xc X o’e\XFX m XZ r i Y[X a i a2f[_g_c m
p 

Chapter 3. Dimensional Analysis  

z ,

{  

"   

y z{' y&%

'*)

ëh^i9nsv t\v &n^h u@i
&('

'

c-oD21V. '

- I)j-gI

vni?hTt tf#hKf#u02Yn"t

+D

'

I

*'

1C1 0I

I

-gI

. 1V. '

I

'

I[D

-gI

D

D

'

'

'

D21V.

'

I

.

1 D

.

1 D

D

. 1V. '

- I)j'

I

D

1 0I

1V.

I

)j-g'

&,I

- I

'

'

1 02I

'

&[&

E1 0I

'

I

1 0I

D

D

.

I

'1 I

/

.

0. &0

1 02I

/

.

1 02I

1

@

99

'

'

;

I

A-g'
I

1

.

'

'

Ij-

D- +

&,I

I

;

I

1

@

&(I>.

.

1 0D21

1 0I

*'

C. 1 0

I[I

. 1f.

fD

.

1 0I

D,+,I-

0D

<@

[1V.

1 D

I

+

'

I['

1

'

I

1 '

I

.

/

/

D,+,Ij-E. fD

'j1

I

I

;

I,I

D

'

D

I

I

'*)jI

.

"D

D

I

/

I

1 02I

1V.

/

'

-

D

+

. 1 Ij-oD21 c- I
' 

/*0

/P1 0I

.

. ]1 0I

I

.

'

/

*'

. 

&j0

@

D-

1 c-

I

'

&2. 1+

1 02I

1 -gD

21 '

1

D

&. 1 +

;

I

'

. f&('

1 0D

1 0I

& 1V. '

'

. C.

- I

6

I

'

1

&. 1 +

&2. 1+!D
I

I[D

' 

1V.

D>-oD

1 02I

I[I

;

I

&,I

I

I(1 I-

1 02I

0D

I

I

1

.

*' 41 'J1 c-

;

]02I- I

I

'

@

1 02I

)jIj-".

1 +c). &,D

&-gI[D

D

&j- . 1V. &[D

I

'JI

21fD21

. D

'

I

I?1 '

I-i@

1 Ij-

1 02I

'

*'

.

;

D

I

;

D-gI

).G)jI

1 0I

'j1 '

'

1

.

0D21Z.

D

1 0D21

.

I

D o1 Ij-

&

(I- '

. CD

D21

D

1

I

1

I

D o1 Ij-CI

fD

;

D

I

1

I

/

1 Dj- 1V.

;

D-h1 'J1 c-

;

c-

1 0D21Z1 02I

. 1

6

&,&

. I!&,D

1V.

1V. '

1 0Ij-gI 

.

A-g'

c-

c- . 

I

-*1 0I

I

'

/I

D

fD

'

)j- I

;

I 

&,I

D

1 0I

1

<6

1

@

'

I c)jI2& 1 I

c- I

'

@

I

@

1V.

). &,D

&j0D

I!. Z1 -oD

. 1V. '

c- I

&[&

&,I

c-

1

*' 7.

V&2. I

c)jIj-o&-". 1V. &,D

D

(0'j1

. /

I0j.

'

1 D

.

'

IJ1 02I

@

I

*'

D

- I2D

1 0I

;

&,D

!.

;

I[&,'

D21V. '

. T-gI

'

1 0I

I

1 D21 I

&[&

D

;

. hI- I

I

fD ]&j- I2D21 I

.

Ij-

]02I?1+

1

&(I

;

'j1

+

1,@

0. &0

1 c-

&(IJ'

1 '

I

.

D21

I

I-f.

. J)j'

.

I D

I

;

9

.

I

I,I

fD

I

]02I

I(1 D

I

;

'

I

-gIJ. 1].

'

Ij-

1 I[D

c-])j-gI

'

. 1 02I

*'

1 'lD

-

;

02'

[@ 

.

&,D

1 0I

/

I[&('

.

A.

1 c-

'

I [@

1 0Ij-gI

.

/

+

1 02I

;

-

1 'PD!1 c-

. 1V. '

Ij-

. >I c)jI2& 1 I

.

"D& 1

.

'

99

F

1 02I]1 -gD

;

;

9

I

&(I

I

6

&(I 

D

I,1

6

&(I

;

I

D,+

1 02I

1V.

1V.

D

]02I

;

-fD

. 1V. '

C0I

Z1 0D21?1 02I

'

I

C0.

0I[D

1V.

-

Ij-

@

I

I

1 'b1

"1 -gD

*'

/

1 -oD

1 'T1 c-

&,D

1

-gI

o1 I-

. 1V. '

I

I

1

1 Dj- 1V.

;

D

.

I

.

)D21A1 I-

1 0I

. 1V. '

. I

I2&('

2@

. ?1 c-

1,@

C0I]I

I[D

fD

.

1 -oD

;

. hI- I

1 0D21

I

;

*'

1 02I

'

I jD

1 02I

1 02I

1 0D21

6

D

-gI[D

I

I['

1

1 02I

-gIJ1 -oD

I[D

.

<@

D

)D

1 0IC1 0. &

&(I

I[D

@

. 1V. '

<1 0I

1 0D21

1 D

I

- c)[1

A-g'

'

I

I

1 c-

&. 1 +

'

. 1V. '

c-A@

@

1 -oD21 I

/

0D

;

'

1 0IJ-oD

1 -oD
;

1 I

D21 I

'j1?I

-oD

fD

1 -gD

D

&. 1 +

,'

&2. 1+[@
I

'

I

Dj-gI!. 

.cD

.

I

I

1 0I

21

'

.

,02'

I(1 - +l.

.

&,&

I

- !D21

I[&,'

Dc)c)jI[D- I

;

1 0I

. Z.

'1]'

I

I,'

C.

9

/I-

&,I

I,I

D

c-

I[D

D

I

'

)

/

I-E'

!.

.

+

-

I

@

*'

1 D

6

1 I 

&,D

'1 I

(1 02I

1 D

1 c-

1 -oD21 I

;

I

&,&

. D-

;

D

I

.

IP.

.

;

)j- ':)D/cD21V.

1 02I
1 '

*'

;

'

0

. 1 +2@

D

-C.

+

I

0Ij-gI.

&,D

-gIj)j-gI

1 '

'

Dc)

'

.

'

.

I

C0I

D

0. &0b1 02IlI

'

I0j.

;

-

I,I

0j. &j0

-gITD

'

/I

I[&('

(0'j1
;

'

6

/*-oDc)

j.G-gI

c- I

. 1V. '

A.

*'

-gI

1 '>I

I-i@

)j- '

- 1

Dl-gD

I 

1 0I

I-

0j. &j0

1 0I

.

D .

Ij-

'

D J1 02I&-". 1V. &,D

Il0D

I(1

,02'

1

.

(0'j1

1 c-

M+2/

*'

I

I

.

1 0I

*'

(0'

1 -oD

6 

1 0I

. 1 Ij-oD21

;

1V.

'

1 0I

;

I

'

/

-gI

1 0I

)

Ij- +

I

'

-

I

1 0D21

*'

+,F

!.

'

I2D

6

I

1 0I

Dj-gIJI D

1

1 0I

1 ?'

I,I

1 0D21

1 02I

I

D

/

(0'j1

I

D- . +

;

-

'

;

@

.

1 02I

D

I[&,I

I

I!1V.

1 0IP1 -oD

. 1 I

].

I,1V.

c-gD21V. '

'

.

6

1 I

C0I

'

.

'!D

)21V. '

Dl1

Ij-

I!1V.

1 0D21

1 D- 1iF

'

+

hI(+

Ij- +

j. I,1V.

I2Dj-

I

;

1

D

1

1 Z1V.

[@

. 1

+

I

1 '

D- /

I2&('

I-gD

'

I

6

IJD

C0IJ)j'

D

;

-

I-

;

.

. 1

I

c- [@

I-gD

)jI[&(1 I

.

-

-gIj)j-gI

&,&

]02I

. 1V. '

1 0D21

&('

D- /

I

1 'bDP1 c-

'

]'

1 02I- I

D

+

I[D

1 02I

I

. 1 D21V. '

1 -gD

'

@

-

&-". 1V. &,D

I['

+

&(I

.

- Il. 1J.

1 0. >D- I2D

VD

1

c- 1 0Ij-

. '

1 -gD

1 -gD21 I

C1 0D21

-fD-gI

1 02I- I

&.

I

&(I- 1 D.

(0'

-gI,/

1 0I

;

'

1 0I

I

. 1

D

;

1 'J1 c-

6

I

'

;

.

. 1+[@

1 - & 1 c-gI

I,I

C0I

c-gI

0. &0

&(I

.

0j.

*'

<1 02I]&[D

I

1

I

1 -gD

I

.

:@

Dj-f)j.G)jIc@

/

'

(0'j1

I

&2.G-o&

C0.

1 0D21!1 02I

/

;

1 c-

&,I].

. /

;

.

1 02I

;

-

I

:1 0I

.

1

Xf^Y[h^ZZ\^\[]i9_1i Y[`ba awac d] f[X ai cr Zi{d fwh^a2il `br f a2qaYd
ik2Yaa.] Zeo’c i a2 
f^cddk2i Y[ar a›] Z^XeY[c i Z^
DiFf^X d[] a2_/a2k2`ba f[k2a

0 2 0." zOy&'

'

$ 9'   

> 0 

 > ' 4 j
. 8 I  

D ( 2 
4 / 

 
. 

   

 

 ? j

J7 )   

-   8} - 
4  
0 IU … 4 `~ U 

   q U ' 9 4 ‚ 
) %$   s 

. -  
2 0 ( 

. 
 

q ƒ - 

.  0   9 
 C 0 

7
 
  
)- 
 5„s† 
. 
0 
 

 
 


 ‡7 
w 0 

. 

7 ( 9
 )
€ 
)u

 ' 0 

 
 
0 V 
 4  {7 ( 9
  

0 
x„† 
. ?N& 0  
{„s† 
. 1 8 E U G$ 

 

 
> 0w 
 D I 

 4 
#  0 4   

4 E €z 9 
. V7 

 
  )
 V& 0J 

  

4 

 

I 
 9 
"'

50 
s0 2  
 ‡7 0 '  
 ' 
 4 V N  2 U 

 

. 8 0 

y 
B u9
 9

 2 
 $ @ 87 8 ?& 0  ' ( K 

D ? { 9  
9 

>u
 A 0 
- 

. !N - U
 I
€

( 2 
BN 
 U 22
. sP  

 50 
4
F  

 ? 8 

" ‚ 0 0 
- 
'u

5 0 

 5 0 2
 4 D Nj 9
/q QU
E0 4 U > 28N 2 . A3 4 D U 
H‡ < 0 ! 

N 
0 4 4 

.  - 7 ?„s† 
. 

 ~ Yq U 7
4 
„s† 
vNn0
 
 
w0 4 
 J … 4 

D V‰sc! y ) 
-  
8 0 
80 4 * x7 ) 
  ' 9& ‡0
8& 0  
 

   9 
  9 

0 >$ 
) … 9 #  0 


0 Nn}  & H  IQ q U
@ 0
y 
0
  
V … B 0 0 A 

„s†  

4 
s JN  j0   

 U 9
% 4 D 

? @4 
D 8 0 %P 
    

.  ( 
V 
? 2D3  0 4 J % 
J0 4 4 D  5 4 
4 D 1‚    

 
&  


V 
@F

4  

4  

D
U 7 s„† 

N D

s % 


 

4

‰ c!0 #
d
9

# 

D 
'
7 
0 
1

f[ XZZ _gqc qX eZ\X a›X Xi Z)i Y[X aIZ] m c r_)a2aDc di c d[a ir ma f[r e2m f[a e2 a

{

*'

/

I

I

'

&,D

Ÿ ØbÓ/×8ÕØ ÞVø*ÚQÕ%×*Ô ä.ØMÓ*×5ØÕJÔ ßÔ æ ×/Ý:ÕMÔ ØMê*×5Ø%Ô ÞPÛ8Õ×/ÝwÚÜðÞPê\Û8äVÔ ÛOØðÖKÞVé\Ó/×8Õ%Ú^Õo|EÞ5֘øêØØMÓ8ÚIåäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØëø^åØMÓ/ÚQÜð×8èIØüØMÓ8Ú H| ÞÖ
Ô ÛØðÖKÞ;é\Ó/×8Õ%Ú |HÞÖ˜Ô ÕbאÕJÔ Û\ê8Õ%ÞÔ ä×\æ?Ô Û.Õ,ÞPßOÚݝÚ5ÕJé\Ú^èIØ Õ5ô
&('*),+

7~9

576
-". /*02143

99:6<;

+>=?-A@CBED-GFHJI.G-

KML,N OPL,N Q,RTSVU
aU

d,RfegUXhSVU

WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k

)

q

Section 3.3. Special topics
; 

 
. 2 D
I

D

I

D CD 

te2 &n

q 

nKf

n

.2
K 0O0

'

1?DT) 

/

*' 

 

-

]. 1 0!1 02I!I &,Ij)21V. '

s 

'

1 02I

A-g'

1

-gI,/ 

. '

`X Yc of[io’f^a2h^_{Z\iijZi Y[ac X dZe ] c _›a2f[] Xf0a
xa r ii YYaa
r
iq Y[] \Qa d[gl^Z[a ` r Ya2f[_/f^d[_a a2e2i XZd
@

iusv fKu@iWt\v &n"s

2Wh5v 

  
A … ? 

7 € D 9?  D 


' 
 

4 

4 

0
&j 7  
   

9 


. 


9
~ 
 @ 
D 

5N A 
U 


I  
N  B u
N U E - D
q 
 u
 9 0 8
4 U 
 
?  V (  KN  €  0 U
| 

 
7 ?& D   @ 
) …0
)      

%$ 
0
9 
 v0 
 
.
% / 

I 
. @H‡ x0 
. j s0 

#& 
 
D 
9 


 4 
0 

.   0
3 
 

9   

u
) 
K/
 

 


4  

y 

. 
  

 

I  9 

4  


0
 

 

 
.  

 
) 
4 0 4  2 
) x 
 4 . 
2 
? 
?3 
D 

9 
 
€ D   A 5 4
} 
  


. 

4 y 
 4 9 
 J 0 3
w 9 

4 € V 
 
B u
  )4 D # 9  

u
 I 
 w$ 
 
 
 9 
 
.
4

9 

x&j  J 
  
 ) -   

   

0
D 

  K   


. 
 &  
e32:t/i 
 

D J (
) 5   

3 
€ 
 

A
C0I

'

1 0I

1

*'

&,'

.

@

.

&[D

I

1 D

<@C&('

@?1 02I

. 1+[@

-gI[D

. 1+

*'

1

6

I

&('

I

&,I

)

/I

@

D

. 1

.

.

. 

'

&,D

-

/I

"Dj-

. '

1 02I

Ij-oD

. I

&,D

D

1V.

/

.

1 - +

'

-

.

D21V.

/

)[1V. '

&0D

/

6

I

'

'

6 

1 0IP)j-g'*)jIj- 1V. I

.

.

/

'

1 0I!/

6

D

.

j.

D

'

.

0D21

'

'

-gI[D

('

'

-

1

1 0I

I?I

-gI

/I

;

Ij-

I!.

I

I[&(1 !'

)j-g'*)jI- 1V. I 

&j0

.

;

-

.

I2Dj-

'

1 'l1

6

+

D

I

1

&[D

'

02'

&[&

'/

/IP'

. V&('

. 1+!0D

*'

I

'j1

'

I(1 I-

/I

I,'

;

'

'j1

"D-

A- ' 

D-gI

"D-

A- '

I

1

;

-

'1

I,I

;

'

I

Ij- +

)jI[&(1]1 02I

'1fI

1

Ij-

1 02I

&(IC.

I

. E1 0. C.

D P-gI

0I(1 0Ij-

I

IP&,D

2@

I(1

.

I['

h6

c- -gI

ZD- I

J)[1V. '

)j-g'*)jIj- 1V. I

I

@

)21V. '

1 -g'*). &C0'

1 - ':)j. &

D-

0Ij-gIZD

I

&(I

.

D

I

.

]&0D

D

1 '

1 02I

&,D

I

I

I

. 1V. '

0Ij-gI

1 0D21

1 2@

I2&('

1 0I

"1 -gD

I

h6

)[1V. '

&j0D

1 '

I

&[D

)jI[&(1 I

1 0I?D

I

- '

1 I

' 

/*0

)jI-gD21 c- I

.

D

+

D

'+

Ic@

'

C1 02I>&,'

- I2D

0D

I

1 0I

'

. V&

I

I

&[D

I,'

6

.

.

. 1 +

D

.

1V. 

'

1 0I

D-g/I

I

. I

&[D

A-gD&(1V. '

D.G- /cD ])c0D

I

.

. 1+[@

'

@

.

D

I

. V&

1 0I

I

D.G-Z. 

&0!&,D

6

I

.f-gI[D
)j-gI

1 0I

1 0I

.

.

'

. '

+

j.

I

;

D

I,1 D

1 - ':)j. &

Il.

6

1 02I

1 0I

:D

02'

'/

I

,02'1

I,I

*'

. ?D21 '

&('

Ij-

I,'

D

I

I

. (I

+

'

I

)21V. '

[@

I

1 02I]D

1 0D21f1 0I

('

1V.

1 02I

A-g'

1 '

;

;

1 0I

&,'

.

- ':) C.

1 0I

,02'

I

-/cD

. /

D

I

.

1

)21V. '

)jI[&(1 I

;

"'

D(+JD

,'

6

- I

IP1 '

(02+

.

I(1 D

I- +

.

'

!. 

.

I

I

6

-D 

&,I ]I- -g'

'

I0D

. 1

I

j.

D

&,I

(0'

P&. I

1 02I

Ij-

1 0D21

;

I

'

D

0D21

I

)

-gI[D

6

- 1 0Ij-

6

6

Ij-gI

.

1 0IlD

-

;

.

'1

h)j- '

D

@

.

0j. I

D

I

1 'l0D

+

&(I

*.

'

+

I

.

jDj-g/IC&j0D

I ,)jI[&. D

I

1 c-

"'

(0'

1

. &,D21V. '

&0D

I[I

I

;

.

. Z&,'

;

;

D

I

'

I['

'

'

-

1V. '

;

I

0D

1

;

1 c-

<)j-g'*)jIj- 1V. I

I

1 0I

.

2I

D21 I- . D

-

]0j.

/I

.G)D21V. '

'

-gI[D

'

D

.

C0I

'

2'

6

Ij-

I

@

0'

1

1V.

I

'

. 1+P.

1 -g'*). &

@C&('

1 c-

'

&0'

. &,I

f1 02I 

I

1 '

)[1V. '

I

'

1 0I

I[& 1

Dj-g/I

'

1 0Ij-

'

1

-

E1 0I

I

'

;

D

'

;

I

&(I

.

.

'

'

I[I

I

&[D21V. '

Dj- +

-gI[D

'

I

'

'j1

'

'

I

;

I

I

D21A1 Ij-

'

-1 02I!&,D

=f.

Ij-gI

G@

D

/

'c'

I c)jI- .

&

D21V. '

1])j-g'*)jI- 1V. I

I

1

@

.

.

Ij-gI

1

D,+,Ij-A@

mHn9p

e32:t/i w0 B& 0 D 

0L0

I

02' 

'

I!&,D

&

 

'

'1

IJ1 '
I 

. /

'j1 0. 

 B0
) 

/

1 02IP)j-g'

- I[/

D-

&(I

.

/

CD

0D21

1 0I

/ 

) 3 '0 V0 9 

)Dj- 1V. &

I

. (I

I 

'

)j-gI

Ij--gI

1 '

4

0D

6
I

D21 Ic@

mHn9p

e32:t/i 

'u
) 0
0I

1 02I 

0
1

2I

'b)

1V. '

0I(1 0Ij- 

5 0

0D

I

*' 

5 0 
4

1 02I

*'

I hI2& 1 !0D

I

.

1 '

;

I

. I

&,D
&('

4 

. %  
 

3 
. 1 +T. C1
.

Ij-gI

-

; 

&0

I

1C'

-

D21 '

D

!.

. ,D21V. '

D6

.

@ 
 
I[&('

D.G- /cD ?I

D- +[@
1 -oD.

: 


I(1 &@

~

mHn9p

Q
K

L,N(O

L,N Q,RTSVU

aUd,R?egUX<SVU

WX

YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N,n_ N2Xg_ ^AR k

9~99

576
&,'*)(+c-". /*02143

9:6<;

+l=?-A@

BED-GFHJI.G-

.

&(I

I

1

Chapter 3. Dimensional Analysis

qp@püv t\v &n#i"uHn te2 &nfnKf 

iuüsv f#u@iWt\v &n

2Wh5v 


 1 V B
 @ 2
 :

7 J 92
 D 9  
)u
 

4
 JNj V 9 

0  0 

D 0 # 
.  

4  

( 

U
q
v7 w 2

D 
1 0
0
D
D

 w 2
 

4
4 

0
w 0= 

@ & 0 % 0 …P 0 
 ) v 0 

4  


 D 

9

8F
.2 0 
- )

x7  ) w‚% 
 
  2 

  ) 
I j
   

4   


.
$ 
 j

 

/
w

/ 

 %$  ) ‡0 

1 0 1
 
F 

Iu9
 & 

 V 2
 0 E 92
# 
… 2    

y 

 ) 
- D2 - .  


C0 & 
 ,  BN & €: IQDQ .U @$ 10 & ? 0 ' 1 4 s0 
 3 ‡7 
D 8 0 0  I0 
 D 
2
D & 

. 
I 

$ 

T
U
. €N
B 9
'7 

D @0 j& - .
4 
I q 
.  

 ) 

.
10 J 
 2   

? 0 
7 

 "
 B 
 ) 

.  
. 1 0   -  

C0I

'

&,D

I

@

-

'

.

21

1 D

'

'

.

. 1 +

D

I

D

D

;

D21V. '

1 D

'

.

+

D21

)jI,':)

I

1 'T1 0I
D

<=

&,D

*'

&

'

6

- I

I

1 0I

I

I

.

1

'

I

.

C0I

1 0I(+

:-gI

I

1

.

1

Ib'

1 D

,02'

D

0. &0

C0I>)j-gI

I

1 '

;

1

.

'

+

. 1 +

)c02I

T.

'

1 Ij-

I

'

D

&[D

D

I

o1 Ij-

1

-

1 0I

;

I

'

h1 02I

'

&,&

.

&,I

'

i. <I

.

.

1 02I

.

/

I

D.

.

. I

1

1 I[&j0

.

02':)jI

&(I

[@

'

- 1f1 '

{?{ 

6 

I

+

.


y  
- 
 

'

-".

Dc)

/

D

'j1?I

;

)j-g'

1?)j-gI

.

I

I>.

)jI2Dj-

z3z 

J ( 

 
{0 %$ 
 $
& 0 2
9&

1 0I
D

I

I

.

;

;

&[D21V. '

.

.

'

1 2@

1 0j.

Ty

.

+?I

1 0.

. 

'

'

;

1

I c)jI- .

21

C. 

' ,Ty

6

. 1 + 

&,I

1C-gI

. D- . 1+ 

-gI

)j-g'

I

D

&,D

.

&,D21V. '

c- ?D 
/!1 02I

1

D21 I

.

&('

6

'c'

'

'

&(I

)j-gIj0I

;

].

- I2D

'

I

Dj-g/I

1 02I 
.

.

' 

.

I(1V. &

]0j.

I

I(1 D

I

Ij-g/j+

I 

D21V. '

:1 I

.

I

+

&('*),+

/I

'

?1 '

Ij-

-

1 02I

576
-". /*02143

I,1 D

I

Ij- +

1 I

I-

99:6<;

('

1 '

+

1 0j.

1 0Ij-

Dj-g/IM. 1

.

D

-gIJ'

.

D.

. PD

'

I,I

I

. 1V. I

I

-

fD

1 D

I

1 0D21]1 0I(+

)jIj-)jI

- I2D

I

1 0D

h.

. &

;

1 D

D-

.

. 1V. I

.

D

.

Dj-*.

1 -gD 

/

'

'

1 0I

D

)j'

I

.

)jIj-".

-gI

D21A1 D.

D-g/IC)j'

. 1V. '

'

'

6

&,D21V. '

'

1 j&-". 1 Ij-". D

I

I

I

- 1V. '

1

.

/

;

/IP&,D

I

@

)D- 1V. &

1

. 1V. '

)jIj-oD21

(02+ 

9

.

1 02I

.

'

/

I-

'*) 

.

I

;

I hI2& 1C'
'

.

D

/

D 

z +' z35 z2&' 0 28z 2 {:z

,

)jIj-oD21 c- Ic@

0I

0I

-oD

Z1 0I

1 -oD

;

Ij-

'

I[D

0I

&('

&2. 1V. I

'j1V.

1 '

. 1 +2@

1 0I

@

4 ) D € u9
 xN 
. 
7 €
j
.  

C u
 D 

#7 > 

 
 V 

& 
 j 
 
ˆ • 
(  1, & 

7 Iu9
  

 • ˆ 

 

}   

4 G
E 
) 

4   

. 
D ?0
8 2
 

V
ia0( Y'gc aIX\[efk2\i f^Xc ZX] \dai Yi aDZ.eh^Y(a f [\ r c if[de2X fai a rm irZ^a2c XZ^_i i c de c dZiiZZa m 

+ 

f^h^Z\[iX '\a2a0x ae2fX i c dl 


) # u9

ii ZYa›q i \[aio i Ya af[a i \ q ] a›f^d[_fc ji c aZdad[f^e2h^a Z\i e32?t*i  D 

q
r
r
r 

K
? 

'
3
Zd^]
r a2l\^] f r _gc a›e2f[X i c d[l
mon7p
e2f^Zh^d[Zi \[c i+d^\iaYai YaX '_g\ca2X a0ex \aX X ce2Zf[dX i Y[c da lr a
`i aYo a r a a f[X i o’\ f^a
] IeYf^a2df[li a a c d ] f i lY[aa
r c r di e Y[r a;
eYZ f^dq a la;
o’fi a r c f^]
q^ r q d^r \i c oa2X h^ a r df_)d[_.e2f^_] ec X \^e] \[fXi a›X›iir Y[Y[aa
7~
X c ldc *ge2f^de2a
C0I

(0'

(0'j1

1 0D

1 I

IJ-gI[D

-

I-GF

)

'

&[D21V. ' 

.G-gI

-

D

'

I

&

)c02I

+>D21

'

T1 0D21

.

1 0Ib-

I

'

I,1

Ij- 

&

'

U

1 0I,'

'

D21 

2  
V0 
2

-gI(1V. &[D

1 0I

+

&,D

&[D

I

.

&-gI[D

02I- I

D

I

<1 02I

Ij-g/j+[@

;

Ij- 1

I[D 

1 0I

D-

.G)D21V. '

1 0IT)j-g'*)jI- 1V. I ]'

N q . U
:@

Ij-

1 0I

I

.

I[& 1 ]D-gI

1 0I

. 

.

N q .ƒ U
9 
:@

.G)D21V. ' 

 ( 
 
)

!. 

D(+ lD

.

D

.

&,D 

1l-g'

IMD

G@ 

I(1 D

. /

*Dj-gIJ&,' 


.

Ij-oD

; 


I

.

1 02I

Ic@

+>=?-A@CBED-GFHJI.G-

KML,N OPL,N Q,RTSVU
aU

d,RfegUXhSVU

-

. 

 ( 

 

w 
s 
 ’ 
-  
I 
:  €& 0 

.

0I

I)jIj-

;

1 - 

1 0I!)c02'1 '

I

'

*' 

&(1V. '

I

'

c- I

[1V. '

1 - '

1 D21V.

D

1 D

*' M.

'

+

-

Dj-g/I-

ZD

1 0D21

;

'

1].

. @ Ic@E1 0I

1]. ?DP0'*)jI

Ij-

1 02I

+Z1 02IC.

) 
… 0 
0 
w 9 


)j-g'

h6

-

IJD- I

.

-

*' 7.

I,I

o_2>2"hJs2˜t*h^i9nsv t\v &n ^ h ªt\fKh K fKu 2Ynt  t u@i v ni?h 

4
( 2 
y 

U 

.
 JN - 

1 9 ( 
 


0 '? 
 
u9
9

#  
 
F 
2 ?0 2

'

'

I[&[D

Dj-g/I- 

&0

. /

I E1 0.

+!. C- I

f1 0D21

. 1V. '

1 0.

)j'

1 02I

J;

&[D

D

D

6

-

@

I[I

I

&[D

/P'

1

0j. &j0 

&0

1 0D21

;

[1V. '

1

;

1 0I

. 1V. I

(0'c'1V.

.

+

.

.

&[Dj-gI

[1V. '

D

I

;

'

.

1 D

.

)jI

1 D

I-GF

D

I 

'

1 D.

6

Ij-

/J.

6

I

'

)

. '

@

fD

I- . &[D

1V. &

@

I

1 ]'

;

1 D

I jD

9

1 02I

I2&,D

1

1 

&2.

!-gI

.

.

'

;

'

1 0. C0Dc)

1 -g'

&[D21V. '

*'

&[D

@

;

1 D

1 0I(+JD- I!D

I

1 0D21

.

1 '

D

*'

'

I2D

.

&2. 1+

I

D-gI

-gI[D

D

'

fD

+

1 -

I

I

C0I!- I2D

. &,D

I j&(I

D

A-g'

Ij-". &,D

@

1 -".

D,+

1 'PD

. I 

&(IPD

*'

;

I

0Ij-gIC1 0I

Ij-

/

D21V. '

1 02I

6

.

1 0D211 02I 

&0

I

. 1 D21V. '

*'

I[&,D

f.

. . 1V. I [@

1 Dj-".

&2. 1+

;

1 '

'1J)j-g'

h1 0I

@

I

&,D

BED&

-&(I- 1 D.

,02'

D21V. '

+

+

.G- I2& 1V. '

1 02I- I

;

I

/

&

.

-gI]'

'

&[D

&,D

1 D

I

- 1 I I fD

. 1+[@

)D

C0I

I- '

I

.

.

4&('

@

'

'

1

*' 

&[D

21V. ' 

&,I

I- I

D

; 

D21V. '

+C&0D

2@

.

1 - '

+ (I

0D

Ij-oD21 I

]. 1 0

1 0I

.

I 

&0

I- . &[D

&

1 0D21

I

'

I

D21 c-gI

c- I

- I2D

[1V. '

. 1V. I [@

1 0I

1

C. 1 0

'

;

1 '

I

iI(1

*'

1 0IJ&,D

'

'

]02I

;

'

1

0. &0?1 02I

1

'

. Z1 0I

9

:@

21V. '

WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 

*

Section 3.4. Estimates of the time scales in die casting

2 

4
4 
 

 7 
K 
4 

z3z '+{

'#4
/ 

 C0 4 C 
 

B 
4 
1 y 
 

4 ?  @ 

1 2 7 
 9 
 4 # 2 9
0
B u9
   

4
(
B 9 
.
9
5 
2
s7 

 
 )
4 5 
B& 0  s 
 
9 j ) 
x7 9

. 


( 

$ s• ˆ 
N q Q.U

4 
4 ? 1 - . 

} Vˆ
V 5    

R 

?

 -  4  

4 

0
  w7 

0 D -  
s 0 
 

€ 9 ( 
 U ** 
) VN 0 &  

  
 
.
V u9
  

J  4 9 

„s† 
.
 4  

U 
KNF‰ -! 

D 5 

5

7 ?„s†
.
(   

4
V 0
&  D 
 A‚ 

 )- ? 
4 2

I   s 4 5 
^
4 
J 0  4 J 
7 
9  
4 2
D  

4 

U 
9

. 
sN ) 2

8 0 2

D 

4   

H j 
 ? 0 
&

Nj H
ƒ.U
7

C0Ib/*-oD

1+

. 1+

). &,D

D.G-

I

I

. 1+[@

'

'

/*-oD

>;

&,D

]02I

1 02I

D- /

&2. 1+l-oD

I[& 1

I

0D PD

'

I

/I

I[/

I2& 1 I

I

'

I

I[&(1J'

'

.

.

)j'

0I

+

&(I!1 0I

1 0I

- 1 D

1,@

/*-oD

1 02I

/:-gD

D.G-

1 0IJ'j1 0Ij-

-o&(I f1 '

.

+

;

Ij-oD21 I

1

1

. 1 +JI hI2& 1 CD- I

I>I

/I

/:-gD

I

'

]02I

'

D21 I
6

-g&,I

-o&(I

D

D- /

I

*&('

I

D21V.

-

DP'

+

1 '

"D

.

C. 1 0

&[D

;

-g&,I 2@

D.G-i@

.

C0I 

.

6

C0

6

I-

'

/b.

1 02I

. 1+[@

I

0Ij-gI

'j1 0Ij-

iI[& 1

/T1 0I

- '

I

I

;

J)D- I

.

D

.

-gI

'

1 0I

'

Ij-

I

D

D

-o&(IT.

'

I

.

VD

I- +

'

;

-g'

'

1 02I

. 1 +T.

.

. 1+

. 1 +

. 1+T.

I,1 D

1 02I>-gD21V. '

I(1 I- !.

I ].

1 02I

D

:@

0Ij-gI

. Z1 0I

&0D-gD&(1 Ij-".

C. 1 0

1V. &C)j'

&0Dj-oD& 1 I- .

)D21A1 Ij-

.

D

;

*'

D

-gD21 I

.

D

C0I]/:-gD

-g'

;

@

I[D-

.

'

@

-

Ij-

I[&

@

I(1 D

I!'

1 02I

2I

1

(0'

0D

I

'

'

- I

1 0D21

.

/

+

I

.

'

1 0I

[1 0'

+

Dj-

I[I
.

/

1 0I

0D ]1 '

1 D

I

/*-oD

&,D

&,D21V. '

(0'

*'

-".

.

I

- 1

I

1 02I

I

&,I

I

. '

c- "D&,I

1 02I

@

' 

'

&2. 1+

&[D

I

-

6

I- . o+

. 1!.

;

6

I

*'

;

D

-gI

.

'

1 02I

@

'

Ij-.

I-

1 0I

6

I

1 0I

-gI[D

;

'1 I

)

- I2D&0

1 0I

@

I jD

1 C1 '

I(1

C0I

I[I

)

IJ1 02I

I

@

I

1 '

D21V.

I

I

+

b;

I

+

&. 1 +-gI[D&0b. 1

@

(0'j1

'

-o&(I

@ 

/*0

1 D

.

'

I c)jI- .

1 0'

.

. 1+

I hI2& 1

I

/b1 +c)j. &[D

1 02I

1 0I

'j1CD fD- I!'

.

.

1 0I

1 02I

*'

.

D

D

b.

I 21 -gI

'

I!.

'

'

/j1 0

.

-

1 '

I . 1V.

/

I[&(1

"I ()jI2&2. D

.

D

I

I

6

@

D!&,D

f1 0I

).

D21 I]I

&[D

D

'

1V. &

2I

- 1f1V.

I

.

'

Ij- 

&0

1 0I

1 0. &

;

D

c.

9

C0I

; 

.

+

&0D-gD&(1 Ij-".

'

I[&,D

D

.

9

I!'

D

6

/j1 0

I

I-.

+

. Z1 0I

I

1V.

.

. 1 +

I

'

/

1V. &

6

&2. 1+

-".

1 02I

I

1 0I

' 

&j0T&,D

I]1 0D21

D- /

I

I

/I-

/*-oD

.

I

. 1+T.

'

&(I]1 02I

1 +c)j. &[D

&2. 1+!)jIj-". '

1 '>&,'

.

D

D- I 

I

.

'

1 0I

Ij-oD21V. ' 

1 02I

-gD

I[I

/I

0Dc)21 Ij-

@ 

 

7

C0I

I

'

1 0D
D ' "$

y&% {?z5

-

02I2D21

1 02I

1V. &

1V.

1 -gD

;

)j-g' 

;

I-

I

I

'

)j-g'

6
+

I

!;

&,D

1 02I

I-h1 0D

&(I  

 
   
 

5 zOy{ T
, y

I

I-

1 0IJ0I[D21f1 -gD

E' 

 

" y "

4{

{ , 2 

 '+z2 
{' 

2 

&) 

  
9 - D 
 
 n 9 ( 

4 8?
V 
  

 9& 
1 
) IU 
 
  ( 
q U 
N 
 

 K ( 2 0 ?0 9 
 & ( 2 
( 2 x7 s 


&0Dj-oD& 1 I- . 

8 

i~ U
H I4 
s 0 
 )

1V. 

&[D

'

.

-g'

I

I

.

I-D

-gI[D

)j-g'

1 0I

.

I(1 Ij-

&,D21V. '
.

.

I

.

/l)j- '

&,I

I

)j-g'

1 '

'

;

.

1 0

.

1 02IT&,'

&,I

-gI,I

Z.

I

1 0I

.

Z1 'PI

.

/l.

. 1 +T'

. I]&,D

Ij)Dj-oD21 IC&,D

&[D21V. '

. I

)

Z1 0I)j-g'

. 1 +J.

I 

&0

1 0I

j.

.G)D21V. '

1 0D21

;

D,+

I

c- I!DT)j- ':)jIj-

'

I

.

.

/<@

;

I

C0I

I

.

I- I

1 'T1 02I
D 

- . 
( 2  

( 

2
)
0 9 ( 
U 
 
 
s 9

@ 

'

6

. & 

-ZI jD

Dj-g/I-*1 0D

I[&0D

&('

C

I

.

'

.

D

. ?1 02I

/

1V.

/J)j-g'
.

;

'

5

7

'

&,I

@

1 '

21f'j1 0Ij-

z

C0I!&0Dj-oD& 1 I- .

1V. & 

 ( 2 

1V.

I

'

-

.

/PD

. I

&,D

4

. 1+

.

I,1 Ij-

.

I

b;
+

'‰ ˆ

N)q:@

ŸnŸ HÖKÞPê\æ äóæ Ô ÙJÚQØ ÞVæ Ú×8Ý9ÛT×\ø*ÞPêØÕJê8è8Ó.Úé\Ú8ÝðÔ ßOÚ8ÛØ Õ5ôv Wæ Ú5×8Õ%ÚOäHÝwÞPé1ßQÚO×Fæ Ô Û/ÚÔ Ü"å5ÞPêFÙ/Û8ÞÖëô 

6

I [@

"#"$ y&%

q

I

&(I

&,D21V. '

Ij-?)j- '

VD.

6

I

.

1 0I

]. 1 0

;

)

1 02I

0I[D21?1 -oD

I!&,D

z
5

'

K

L,N(O

L,N Q,RTSVU

aUd,R?egUX<SVU

WX

YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N,n_ N2Xg_ ^AR k

9~99

576
&,'*)(+c-". /*02143

9:6<;

+l=?-A@

BED-GFHJI.G- 

9

U

Chapter 3. Dimensional Analysis 

 ) 


 2 
 ‚

}

0Ij-gI

I

I,1 Ij.

.

.

I

I2&('

5

',

'j1 I

>;

+

)

Ty
,

7

C0I!&0Dj-oD& 1 I- .

1 0j.

1V. 1V. &

/1 0

.

IJ.

'

1

'

  )
4
( 2  4 

 T 
 ) 
2
( 2 
 

1 0I

. I]D

)j-oD& 1V. &[D

'j1f1 0I

1V.

I

D& 1 D

I 

&[D
.

I

/

'j1 I

1 0j. f1V.

1V.

;

I 

 # 0 „s† 
.

9 3

'

-

D21 '

. ,D21V. ' 

• )
4 D
'& D
 
9 3 
 ˆ 
•

—

I

1 02I

IC1+

21

-gI

D

Ij-oD/I

). &,D

D21 I

.

+J. ?.

'

-

/

I

Ij-

7

)

02I- I

. f1 0I 

.

C0I!&0Dj-oD& 1 I- .

—

7

 

&,D

1V.

;

1 Z'

/b0D Z1 '

C0I

7
0

Ij-

;
D

.

A-g'

I,1

'

'

-

D

%N

;

'

I-

I 

4 . U 4 

D-g/I

. V&('

. 1+

.

/

.

;

I

+

˜

1 '
V&-".G)[1

'

0

! 

. 

'

1 I

D 

D 


4 

&  D

. Z1 0I

Ij-

.

/

.

;

I

1 0. &

I

Z'

E1 0I

/cD21 I

1V. 

 
‘ ‘
I- 

. 

Ij-gI 

1fD

'

-

. I 

 9 3

1 0I

D& 1 D 

D21 '

!. ,D21V. ' 


1V.

I

U
~ 

5
.

. I

- I2D

N)q 

 

I

.

I(1 I- !.

I

. '

I

D

I

2I!'

I

'

1 02IT/
1 0I

4  )u'

Ij-

.

/I

&0Dj-oD& 1 I- .

1V. & 

D21V. '

1V.

I 


'
D

;

+

I(1

) 
C


)j- I

I

. 1Z1 '

U
q 

:@

  ) 
j 4 2
D D

0
I

Dj-gI

@

+ 

I [@ 

 

1V. &

. 1V. '

1

. 1
. 1+[@

'

1V.

D 

% 
&
Ij-

-gI!'

1V.

/

&('

'

1 I 

:@

A-g'

1 0I 

. IJ.

I-


^

c- "D&,I

1 02I

/

.

<@ 

) 

'

. 

.

)jI-gD21 c- I 

D21V. ' 

D21 I

N)q |U 

$# 

 9 

1 0IP02I2D21f1 -oD 

 9 > u9

 

)u
 N q q U  
‘  ! ‘  ! ‘
I

?I 1 'PI 

"! 

$# 

‘•

I 

*) 

. 

. 

)D21 0J'

/P&0D 

• 

‘ 

J)jIj-oD21

I 

‘ • 

I(1 D

. ?1 -gD

'

-

I

1 '

N)q ) T.U
:@ 

) 

&j0D-gD&(1 Ij-".

1V. & 

1V. 

I!D 

N)q ) R.U

‘

:@

1 0I!&0Dj-oD& 1 I- .

&('*),+

. 

˜ ‰

'1 I

/

I

I[D_g, + c X ea2\X Xi Xc o’c Zfd+i a2f^Xh^f^Zd\_Di Yi Z[Y[`9a+ii Z
q e2c e2f^f^] p ] ‚
e\] f[i ac i

.

# 

0j. &j0

' 

1V. &

;

Dj-g/I 

D21V. '

1

‘

1 ?1 0D21

9 

&(' 

.

4. 1 0J1 02I 

  
u
 ~
) ( 
‘ •
˜ (' ‘  !
.

}

I

I

6

. '

:@ 

 

1 0I

;

H

I

1 0I 

1 0I!&0Dj-oD& 1 I- .

;

-

1 I

N)q

1 02IP0I[D21Z1 -gD

• B

'

c- "D&,I

I

‘ •. Z1 0I 

Ku0p

1 D 


 
^ 
 … 5„s† 
. 

6 

Iu9
 
0 4 2
 

 

&('

9

:@

. ,D21V. '

71 0I 

D21V. '

' 

F

9

N)q IU

. 1 +

D21 '

I[I

2püv 2

/PI

c)

&,'

-

1 0IT&0D-gD&(1 Ij-".

/*-g' 

I(1

I

I 

9


1 D. 

 ( 

C. 1 0

'

4  )u
 


‘  
‘ • ‘

/'

'b'

I 

 9
j0 
;

l Jn9püf t\v &n t\v 

7

. 

1 D.
;

D21V. &

1V. 


. 
C0I!-gI

I

1V. &

6

&2. 1+

1 '>. 1,@


 

0

'

z
5

'

1V. &

6

. D/*-oD

6

'j1 I

 '

&j0D-oD& 1 Ij-". 

1 0I

A@

 

W 
 .
 1 02I

7~9

576
-". /*02143

1V. & 

1V.

99:6<;

I

.

 

'1ZI

I[&(1 I

+>=?-A@CBED-GFHJI.G-

b;

+J1 02I

( 
I

. 1V. ' 


'

1 02I

!

KML,N OPL,N Q,RTSVU
aU

d,RfegUXhSVU

‘
@

WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 

)

Section 3.4. Estimates of the time scales in die casting

x T
, y 0

7

'

Ij-

.

C. 1 0J&j0D
Ij-".

/

I

ëz

0 

"$

'*) 

D21V. '

.

/l)j- ':)jIj- 1V. I ?1 '

. D-

+JD

'

)

 

•

I 

•

˜

z '
5

.

1 0I

0I[D21f&('

&0D-gD&(1 Ij-".

1V. &

1V.

)j- '

{ 

"

IJ. C/

.

;

1V.

. I

+P.

. 

, "$

1 -g' 

'

-

0D 

$% 

I

. '

D

D

I?D I

1V. &

1V.

I

)Dj-oD 

D21V. '

'

:@

-&,' 

& 1V. '

N)q U
:@

&(I

I

D

h6

6

.

. D-

6

. 1V. '

I

'j1 I C1 0I

+!D

D

D.

fD

'

;

I

)D21 0P'

I

'

- I

N)q ) ƒU
:@

' 

&  
D K u9
  9 y  

( 

A 9 

)  ! 
I  
#0  

(
0 9
@ 9


) $ 2 
&   • !CN 4 K 2 U 17 
 4 A 2
˜ ‰ ! y K 9 ( 
 )
 ' 4 

4
(
 

P 0
D 

2 .  N   

:
U 
 ) 80 

' 
 { 
 ' 
    

(
(
D 
 

 
0 
) w0 2 ) 
 D    


s 

 4 ' 2
‚ 

'1 I!D/

'j1 I 

1 02I

+ ˜ ‰.

I(1 I-

)   ) B 
 j 0  

)j-g'

I

2. 1 02I 

# 
$#

) ( 

1 02I

I(1 D

&j0D-oD& 1 Ij-".

.  

& 1V. '

. 1 0 

.

C0I

/J1 0I

•

&,'

.

Ic@ 

&2.

!

. 1 +[@

1 02I

) 

I

&,D

If'

' 

V
4 {}

1V. &

I

)c0D

• 

) 

&,I

;

+ 

• 

)

.

I,1 D

. '

&j0D-oD& 1 Ij-". 

& 1V. '

' 

.

)j-gI 

1 0I

.

˜


 

 4 02I- I

1 0I

y

/!0I[D21EI

.

.

)

0

z
5

'

4 
Iu9
 % 9 D J u9
 w  )u
 )N q q U 
 

 
€ u9
 .  ‡7
 
4   
4 9 
 


   

C0If/

0 

' ,Ty

D.

1 0D21

0'

I

1 02I

. I

1 0I

'

I

.*.

.

&,I

I- +

I

. 

'

-1 0I

'

- /

I

'

.

'

@

.

. 

92 0 <, & 
*FW 
N u
  

 

0  

2 0 
'

' ].

/

&

. 

.

I(1

1 0I

D

I(1 D

)21V. '

;

'

1 0I

' C. 

I

.

I[D

I,I

Ij- 1

;

D

. I

$ J0
'


D 

1 02I

'

.

1 02I
D

I

-".

1 I- I

1,@

.

I

'

6

D

1 0I

1 02I

. 1V. D

I-

.

)- '

+J1 0I 

.

&(I

I(1 D

&('

. 1V. '

]. 1 0

@

&j0D

Z1 0I!&0Dj-oD& 1 I- .

1V. &

/I ZD

1V.

"'

'

I

. TD

. D-

-

.

D

I

1

I

;

1 D

l;

&,D

'

02I- I

@

D(+[Ij-Z.

'

@

I

D

I

1 Z'

D

)c0D

I- +

.

- I

I- +

.

/b1 02I>&[D

. 1 D21V. '

I

IJ.

'

.

1 0I

)j-g'

.

&

6

I

)jIj-oD21 c- I

1 0I

.

:@

1 02I1 I

*.

JD

1 0j. &

6

D

I

&[D21V. '

'

/

Ij- +

1 02I

.

/>-gI[D

)j-g'*)jIj- 1V. I

/

'

e vuwu 2Wh@s•i 
Wh #i 

1V. '

-

D(+[Ij-

D.

I

'

&0D

I

. (0I

I

.

C0I

&j- I2D

A.

'

.

&-gI[D

I

.

D

1 02I

G@

z
5

'

1 0.

-gI

Ij-g/'

I

6

1 02IP.

&j- I2D

0Ij-gI!1 '

D

1 D

6

'j1C'

-

;

I

/1 0

.

'

I 

' ,Ty 

% , "$

@

I

I

I

;

1 '

I

1V. &>1V.

. 1 I

1 D

.

.

1V. &!1V.

&(I

!0D

.

.

&0Dj-oD& 1 I- .

'j1 0Ij-?)j-g'

-gI

'

.

&0D-gD&(1 Ij-".

'

1 0D21

j& 2 
  

U 
2

*Fž P
6

-

H

.

Ij-

D

)c0D

1 '!&('
'

D

)21V. '

I

.

&

@  

2 )Q.Q U 
J 
 ?NP 

 

 
 V 9 (
K  

 
1 9 ( 

2

J 9 (  8
0.

1 02I

D

IZ1 0D21
I

1

I

1 0D21C1 0I
I

'

-

1 02I

&,IC1 02I,+

1

-gD&. 'lD 

& 1V. '

I-

D.

&,'

'

&('

D/

-gI

&

.

H

02I2D21

. 1

1 D

I

&,I?1 '

I]1 0D21

1 0I

.

Ij-

1 -gD

D

1 0I

'

.

.

.

I

.

.

.

&,D21V. '

1

. f.
'

1 02IP&,D

1V. &

1V.

&,D21V. '

A-g' 


. I 

# 
 ?7  


4 


1 Ij-gI

&j0D-oD& 1 Ij-".

'

1 0I
'

D

I-

1V.

I

@

D

.

. I

]0j.

1 0I].

I ?D&,&,'

&

I

D

1 Ij- "D&(I

-

.

/

1 '

/

” •

N)q ) QU 

 

:@

Ÿ¦ î'Ô æ æ Ú8Ýü×\Û8ä Ó*Ô ÕëÕ ØMê/ä\Ú8ÛØOè5×\æ è/ê\æ ×Ø ÚTØMÓ8ÚTØåé*Ô è5×\æEÜðÞ*Ýwè^Ú^Õ.ÝwÚ Eê*Ô ÝwÚ^äóÜÞ\Ýè8æ ×*ß.é*Ô Û/ãôëÒSÓ8Ú'è5×\æ è/ê\æ ×Ø%Ô ÞPÛ/ÕFî'Ý,ô'îTÔ æ æ Ú8ÝÓ*×Õ
ßO×8ä\ÚFÕIÓ8ÞÖÎÔ ÛØ Ú8ÝwÚ^Õ,Ø%Ô Û8ã¾é\Ó8Ú8Û8ÞPßOÚ8Û8ÞPÛ¼Ô Û;ÖbÓ*Ô è8Ó`ÕIßO×\æ æ:è5×8Õ,Ø%Ô Û8ãK¤ õ ¥TÝÚ Hê*Ô ÝwÚ^Õ1æ ×/Ýwã*Ú8ÝSÜÞ\ݝè5Ú1ØMÓ/×\Û Ó8Ú× \Ô Ú/Ýè5×8Õ Ø%Ô Û/ã
¤_õ ¥ #Ó8Ú^è/Ù`Ô ØÞPêØ.Ô Û;ØMÓ8ÚÔ Ýëé*×*é\Ú8ÝOé/×8ã*Ú Ô 
Û Sâ Ò"Ý×\Û8Õ%×8èIØ%Ô ÞPÛ6ù8ú*ú*ö  ÜSØMÓ8ÚóÝwÚ^ÕIê\æ Ø ÕTÚ/ØMÝw×\é\ÞPæ ×Ø Ú^ä6Ø Þ
×\ø*ÞPê8ؐý üè×Õ,Ø%Ô Û8ãEíÛ8ÞóÜÞ\ݝè5Ú'ÖÔ æ æø\Ú;ÝÚ Hê*Ô ÝwÚ^ä6ÜÞ\Ýè8æ ×\ßé*Ô Û8ãô3÷ê\ݝØMÓ8Ú8Ý9ßQÞ\ÝwÚ*í#ØMÓ8ÚFÜðÞ*Ýwè^Ú'ÜðÞ*ÝSõ üè×Õ,Ø%Ô Û8ã`Öü×Õ
è5×\æ è/ê\æ ×Ø Ú^ä3Ø Þ ø\ÚVÔ Û1ØMÓ8Ú;Ý×\Û8ã*ÚFÞ/Ü "! #%$ ô Û`ÝwÚ5×\æ Ô Øðå1ØMÓ*Ô Õ.Ù8Ô Û8ä3Þ/ÜSè5×8Õ,Ø%Ô Û8ãóÖSÔ æ æ"ߐ×äÚTÞPÛ`&ù Ø ÞP'Û ߐ×è/Ó*Ô Û8Ú'Þ\Ý
ßQÞ\Ýw
Ú ¤6Þ*Ýwä\Ú/ÝëÞ/ÜOߐ×ãPÛ\Ô ØMê8ä\Ú æ ×/Ýwã*Ú8ÝbØMÓ/×\Û¾î'Ô æ æ Ú8Ýbè5×\æ è/ê\æ ×Ø%Ô ÞPÛ6ÕIê8ã*ã*Ú^Õ Ø Ú5)ä ¥Iô¾ÒSÓ8Ú;Øåé*Ô è×*æüÝwÚ Hê*Ô ÝwÚ^ä•ÜÞ\ݝè5ÚVÕJÓ/ÞPê\æ ä ø*Ú
ä\ÚIØ Ú/ÝðßÔ Û8Ú5ä;øIåØMÓ8Úé\æ ê\Û/ã*Ú8Ý#ÜÞ\ݝè5ÚQ×\Û8äTØMÓ8Úߐ×è/Ó*Ô Û8Úé/×/ÝØ ÕØMÝ×*Û/ÕMÔ Ú/ÛØè8Ó/×8Ý×8èIØ Ú8ÝðÔ Õ Ø%Ô è5Õ×\Û8ä'ÚIØ è\ô £ê8Ú^Õ%Õ^í?Ó8ÞÖ ÕJé\ÞPÛ8Õ,Þ\ÝwÚ^ä
ØMÓ*Ô ÕëÝwÚ^Õ,Ú5×/Ýwè8ÓF×\Û8ä;Ó8ÞÖ ß.ê8è8Ó'Ô Øè5Þ*Õ Ø 
Ÿ§ Óå  Ó/×ØbÔ ÕØMÓ8Ú'æ Þ*ãÔ è 
q>q
K

L,N(O

L,N Q,RTSVU

aUd,R?egUX<SVU

WX

YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N,n_ N2Xg_ ^AR k

9~99

576
&,'*)(+c-". /*02143

9:6<;

+l=?-A@

BED-GFHJI.G-

Chapter 3. Dimensional Analysis

} 

 4 

02I- Il02I- I

A- '

1

I

'

7

&2. 1+[@ 

 
j

  2
4 9 
 
0 
 

-  4
0

0Ij-gI

&('

I

. PI

I

)j-gI

'1

I

+

]-gI

)jIj-".

I

CD

1 D

I ;

I[D21

D

D

&(I

/

1V.

IJ. C/

.

;

I 

&(' 

I P&. I

Iu9

+!1 02I!I

0Ij-gI

.

@

1 0D21

1 D

'

+

.

I

/

;

1 D

'

.

&,I

-

.

.

.

;

1 '

I!.

/

;

J. 1

HP.

. 

.

'

.

.

+

&('

@

- 1V. '

D

1 02I

0. &0

. I

'

.

. 

. 

. 

D

1 Ij-gI

'

]02I

D.

. I

'

I

1 I

)jI-gD21 c-gI

1 D

'1 I

1 0D21

&(I

D

. /

.

+TD

&[D

1

. 

DI[/

U

~9 

4  

&   ”   
2
I  2 
 
 U ‡7 

9
 
2 2 
'

I!&[D

. I]1 0. &

&('

&

1 0I

&('

c-

1 0j.

. &(1 PD

I

6

I

A- '

&(I

1 -oD

;

)j-g'

&,'

I

.

. '

1 I "D

1 2@

Dj--".

I

@

HP. 

1 02I

C0I

D

I-C0D

21 02'

D

-

<1 02I

D

D

;

0D f1 '

I[& 1

. /

.

I

'

;

. 1 +

1 0I

IJ&,'

I 

‘

. 

&[D

I

1 -oD

.

'

Ij-

1V. &!0I[D21

)jIj-oD21 c- I

1V.

.

/

D

.

+j. I

'+ ]1 02I

I

1 'l1 0Ib02I2D21

1V. &!1 I

'

1 0I

. D-]-gI

'

I 

& 
9  y 

 ' 9 ( 

D C u9
  K} 
 

D 

{
)- KP 
'

1 D

&0D

.

D

&0Dj-oD& 1 I- .

? (

1 0I

.

N)q ~ IU 
u 


D

I

/b'

1 0I

c- .

f1 0I

c- 1 02I-

)D- I

D21

/I

.

.

)

I

'

.

I,I

1,@

)jIj-oD21

6

&(I

)

&,D21V. '

A-g'

1 I

I

I

.

.

1 0D21 

I [@

0D

' 

.

D

1 '>'1 02I-

'

/T1 0I

1 0I

-gI

,)jI,I

)jI

I

.

.

j. 1 I

'j1V. &(I

/:-gD

. I

'

1

1 02I

I

1 0I

•

‚ 
%‰ 
*

6

]02I 

'

@

'

:@

- "D&(I

6

'

&,I

C0IJ&0D-gD&(1 Ij-".

D

@

1 I- "D&,I

1 0I

6

1

-gI .

@

. . '

1V.

'

,02'

1 Ij- "D&(I

I

A- '

1 '

0D !D

.

.

D-

'j1 IJ1 0D21!.

1 0I

.

'

&

21 ' 

 

. &

6

+ 

 9 *

I,I

D- +J&,'

]0j. >.

I

1 '

-g'

)j- ':)j'

I-

;

I

c)

]D

I[D-

)j-g'

)- '

D&

[@

.

1 '

&[D21V. '

&,D21V. '

I

K u9
 9 ^ 
 ” 


1V. D

1 0D21]D21
.

D 

0

I(1 

2 

&  y
92 

8 j  

U 
2 O7 


: 
6N #& 0  
D E 0  
. 

1 0. &

1V. 

D&,&,'

21

'

•

.

1

;

D

.

. I

1 02I

)jIj-)jI

. 1V. ' 

D21V. ' 

 
. 

J 
 

v  


y
H 
2 

2 I  

(


~0 
A 

€ 4 
     ‰• ‘    F 

B u9
   ‰ ! { 9 9 

4
 / u9
  
 
”

 &% #
‰
 •  

” 
” 

 9

7 €  
' 9 P 
 

7
D 

 0  

…7 
s  
  

0

;
1

:@

D21Z1 0I .

Ij-

N)q

Qh 2?s2Ynt i 
Wh #i 

P

1 0I 


4 

IT0I[D21C1 -oD 


( 2  
 BN


(
9
… 

> 9 (

& 

&('

'

D21V.

)

I2Dj-o&0

D fD- I

'

D21 I ?1 02IP0D

.

1V. D

. ' 

4 4
( 2  

. /

1 - & 1V. ' 

C0I 

” 
 

•

. ]1 0IP.

Ij-gI

-E1 02I

A-g'

1 -oD

&(I

A-g'

Ij-

;

.

1

&[D

:@

. I

A- '

71 0I

I,I

I!I

1 'l1 0I

'

'

1 0I

1V.

I

D21 I 

&('

.

b;

1V.

/

)j- ':)j'

1 I

'

.

/

- 1V. '

)jIj-oD21

.

D

21 '

-gI

D 

.

. J.

1 02I
j@

1 02I

;

'

.

N)q 

&% #

:@ 


1V.

I

.

 $ A vF

1]D

.

I[D-

&(1V. ' 

D
'

1 02I

.

/

+

”  r 
&[D21V. '

U

~>~

€ 9 N 9 ! u
U  
 &% #  * 
? 

#  D 

 

1 0I

I(1
;

N)q

&  

. I!1 0. &

I

6 

6E;

VF

21

D

U

~ q 

&(1V. ' 

@

Ÿ z Ûå5ÞPÛ8Ú Ó/× 8Ú¼×*Û8å•ÚPé\æ ×*Û*×5Ø%Ô ÞPÛ ÒSÓ*Ô Õóè^ÞPÚ .èÔ Ú8ÛØ Ô Õ;è^ÞPßßOÞPÛ\æ å ê8Õ,Ú^ä ÚÔ ØMÓ/Ú8Ý1ø\ÚIØÖÚ^Ú8Û Õ,ÞPæ Ô ä ×\Û8ä æ Ô Eê*Ô äíOÞ\Ý
Ø Þ3ÝwÚ8é/ÝwÚ^Õ%Ú8ÛØOØMÓ8ÚVÝwÚ^ÕMÔ Õ Ø,×\Û8è^Ú;ø\ÚIØðÖKÚ^Ú8ÛVØðÖKÞóÕ,ÞPæ Ô ä\Õô ?ä\Þ Û8Þ/ØëØMÓ*Ô ÛÙ*í#×\Û8ä Ó8ÞPé\Ú*í"ØMÓ/×ØØMÓ8Ú^å`ÝwÚIÜÚ8ÝüØMÓ/×ØëØMÓ\Ô ÕQè^ÞÚ .
èÔ Ú8ÛØ
ÝwÚ8é/ݝÚ5Õ,Ú8ÛØ Õ#ØMÓ8ÚÝwÚ^ÕJÔ Õ,Ø,×*Û/è^Úbø*ÚIØðÖKÚ^Ú/ÛØMÓ/ÚØðÖKÞSÕ%ÞPæ Ô ä\Õ"ÕMÔ Û/è^ÚÔ ØWÔ Õ"×SßÔ Û8Þ*ÝÜ9×8èIØ Þ*Ý×*Û/äbä\ÞPÚ^ÕKÛ8Þ/Ø:ä\Ú^Ø Ú8Ý9ßÔ Û/ÚKØMÓ8Úè8Ó*×8Ý×8èIØ Ú8ÝðÔ Õ,Ø%Ô è
Ø%Ô ßOÚ\ô
Ÿ { ÒSÓ8Ú'Ú^Õ Ø%Ô ßO×Ø Ú'è5×\Û;ø\Ú1Ô ß.é8ÝwÞ /Ú^ä øIå1è5ÞPÛ 8Ú/Ý@Ø%Ô Û8ãóØMÓ8ÚVÝwÚ^ÕMÔ Õ Ø,×\Û8è^Ú^ÕÞ/ÜØMÓ8ÚFäHÔ Ú.Ø Þ3ÝwÚ8é/ÝwÚ^Õ,Ú/ÛØ Ú^ä äPÔ ÚVæ Ú8Û8ã/ØMÓ;×\Û8äóØMÓ8Ú
Õ%×\ßQÚëÜðÞ*ÝØMÓ8ڐÞ/ØMÓ8Ú/ÝüÝwÚ^ÕJÔ Õ,Ø,×*Û/è^Ú.Ô Û8Ø Þ'ØMÓ8ڐè^ÞPÞPæ Ô Û/ã1æ Ô Hê\Ô ä;ԝô Ú\ô  !"$#Qô
Ÿ  è5×\ÛFø*Ú.ÝwÚ8é/ÝwÚ^Õ,Ú/ÛØ Ú^ä øI&å %ÜðÞ*Ý#Ú \×*ß.é\æ ÚQÕ%Ú^ÚQØMÓ8ÚTßOÞ*ÝwÚQÕMÔ ßé\æ Ô EÚ^äF×Õ%ÕJê\ß.éØ%Ô ÞPÛVæ Ú5×8ä\ÕØ ÞVé\êݝ(Ú ')% *Pô
&('*),+

7~9

576
-". /*02143

99:6<;

+>=?-A@CBED-GFHJI.G-

KML,N OPL,N Q,RTSVU
aU

d,RfegUXhSVU

WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 

6

Section 3.4. Estimates of the time scales in die casting

{?{  

' ,Ty

,.- . ) 0
 


j0
D 2 B
jD

)

.

1 - '

a 

 
  - 
 
0
.

.G)D21V. '

&j0D-gD&(1 Ij-". 

&,I1

V&2. 02'

.G)D21V. '

.

'

I

z
5

'

D21V.

/

'

&

D

D

?>Wib@AI

I-

1V. &J1V.

I>. 

I jD

)

. &[D

'

4  5 0 5 9

 
% $ ?  # 

9 
g"A 

  
DJ 

… " 9 

) 

. ]/'

I(1 I-D

1

.

1

I

1 0I

'

.

-". /

+

1

'

'

-g'

D

I

;

D

.

;

)- '

;

+

I

. I

.G)D21V. '

b;

.

T;

*' 7&[D

&('

'

6

'

/

D

- I[/

Dj-

[@ 

/*021f1 '

I

DT- I

1

1 

.

;

)j-g'

. 

> 
: 
 
 0 ( 

 0 


+P.

D21 c- Ic@

I

.

D!1 0.

.

I[&j0D

& +

I2D

.

. &

.

/

&,I
I

1 02I
-

]. 1 0

1

1 02I

Ij-A@

 
!" #$% #!&'()+*,-./#)0'21% #!3%4!5* Ž76 #8#)9:;:%=<>
#+
 ?@;A;CBD 
)4E)F#G)42%?H1I<>"# 6IJ K#G4) '( Ž #L*,%4E ;M(*5 6NJ O;;)QP
42#2/#)RTS/U?;%!=VW !BYXWZU[4) H 42
\9V\ !BYXY%PEU]\^2!9V\ !B 65J #24E!#8#]:;@V\:!1?#G 42

#2 BY; HO;42;4)+(*$:%F4) H 42 
9V\ )B 6 _ ;9VD%Q:%F4) H 42 
3% H#`3N4)2;Q:;`4!. H 4G 

9V\ !B 6

<VAU9:Q8<V= 
$cd 

Gb 

 

Db

„ 

 

e b
•5! 

N)q ~ /| U
:@

f 
? H 1F3#gV(. !Bh>i H:L9VW !B 6 

a

?>Wib@AIHj

k:; Ml
?m u U4g1; 
;;)n*,

">i H:o 
( ` #,W3; )Bp LF^G)
W4! H 1)XYq 6+r :%[ BY `';(!1F #
',W2BD:n3+#)3V 6 #8#) )Bs#2)4G;;?t1F<>u#[lwvi)E0x #=4)!

Xy4 6 UXu%/#24!. '(:;<> 
#@o*,%4E ;*i 6=z 
{?:%3; ]|
?mp6

<VAU9:Q8<V= 
) b 

 

d  b 

N)q ~ T U

b •5! 

:@

J #24E!#8#:%42#G=*",V\ o9VW !BYXY;F:;=4G#29*i:;=4!:?34) #) 49V\ )B

7 - . ) 22
I
‰ d %} "~ ) )  
I 4 
 
D
C0I

II jD

)

I l.

1 -gD21 I1 0D21

1 0

Dc)c)jI[D-

.

T;

'1 0

/

'

.

;

I

6

1 02I +

)

1 02I
@

}

! 

” 

. ?1 02I

‡

T
K

L,N(O 

 
 

aUd,R?egUX<SVU 

” }

.G)D21V. ' 

 

I

'  

F


& 1V. ' 

 
 

YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N,n_ N2Xg_ ^AR k 

 

1V. &b1V.

D

D 

6

/j1 0

” • 

 

 
"‰ ‹‡  

WX

1V. &

!
! 
  ‚  
. 

L,N Q,RTSVU

”

!ƒ

02I- I

ƒ • M…

q 

}

‚
V 

'j1 Ib1 02I

1 02I!&j0D-gD&(1 Ij-".

e32:t/i &j0D-gD&(1 Ij-".

D 
j0 

'

;

'/+

6

.

I,1

”

I[I 


! 
 

” 

 
 ) 

/‘  80 

& ) 

.G)D21V. '

&,D

1 +c)j. &[D

”

. I 


! 
 

4;

I

6

lD

Dc)c)jI[D- ]D ?1 0I 

 
! 
 

”

I 

d„ƒ

D

'

1 0j. &

I

-

I

0. &0

I

;
+ 2@

N)q ~ R U
:@ 

( 
.

I

I

D 

G† 
 

 
ˆ‡  
 
"‰ 

e } 

 

  

 

} 

Š‰ 

 

9~99

576
&,'*)(+c-". /*02143  

N)q ~ U
:@ 

9:6<;

+l=?-A@

BED-GFHJI.G-

qc o a rq YZ f r qi f^Xdi i Y a’a [fo q ] a2XFf r adZi
q \8i € e a r i y Xa q ] f^d[fi c Zd
iq c \ZiIdo’m Z Zr r i a Y^ca X 0a q 'f^\df[_^i a2c _Zd a q ] f^d[f[p

Chapter 3. Dimensional Analysis

mon7p

c X c i› c o q Z r i f^dii ZI_gc X e\X Xi Y[a ‚ 0L0
'

P 

,

2

/ 

'c'

D21

I

I-gD

c1V.

{
0

,
I

. ‡7
”^

-gD21V. ' 

hI,+

†

.

;

'

I

D

- 1 D 

/

I

1

. 

.

&

D&(1 D

. '

1

1 0I

'

- 1 0Ij'j1 I

I

'

- I

6

1

6

1 0j.

I

&(IJ. 1?1 D

IJ.

1 '

+

I

I

1 02I

1 02I

7 s 9 (
'

.

.

˜ ‰

7

C0I

‘

'1 I 

1 0D21

—

#

0j. &j0

6

. 

 


I[D

' 

D”

‘

'

' 

 

.

. &,D21V. '

1V.

I

( 2 

1 ' 

.

/J1V.

I

N)q ~ .ƒ U
:@ 

. 

?1 0D21

ˆ 

 

.

1V.

.

D 

I 

D21V. '

1V.

. 1

1 D

A- '

D

I

<@

@

]02I

-oD21V. 'T. CI 21 -gI

I

+

@

D

1D

.

/l)j-g'

&j0D-gD&(1 Ij-".

2IC0D 1 '

.

<1 02Ib)j-gI

D

I 

‘ 

&,I

D

I- +

. '

&,'

].

1 '

I

1 '

21

A-g'

I c)jI- .

&(1V. '

+)j-g'*)j'

1V. &Z1V.

If'

!.

I

'

.

D&,&,'

1

I

*1 0I?/I,'

/>1V.

I

I

1 [@

I(1 - +[@ 

@

&j0D-gD&(1 Ij-".

1V. &

.

/

1V.

I

.

/

.

I

. ,D21V. ' 

&0Dj-oD& 1 I- .

4 

1V. &

1V.

IJ. C/

.

I

;

N)q q I U
:@

.

N)q 

I

'

c- 

€ 

'j1?'

1 02I

. I

&[D

4

6

. 1

N)q

+

].

;

:@

I

4 ' 
Ij- +

"D

1 

&('

)D-gI

1 '

1 02I

q ~

U

q>q

U

. 1+[@  %0 2

&[&

:@

1 02I!/cD21 I!D

‰5! 

U
9

+ 

‰ c * -! + 
& ) 

' 

. ,D21V. ' † 

 

1 0j. &

• 

&(1V. ' 

3 

q

:@ 

 

N)q 

( 2 
.

/l)j- ' &,I

2@

Ÿ ëÓ/× /Ú Ø,×\ÙJÚ6ØMÓ8Ú æ Ô ø\Ú8ݝØðå•Ø Þ è5×\æ æüØMÓ\Ô ÕóÚ Hê/×Ø%Ô ÞPE
Û ¡Pè/ÙJÚ8ݝØ_ïJñW×/Ý î.ÚÔ Ý
Õ`ÚHê*×5Ø%Ô ÞPÛHô ÖKÞPê\æ äæ Ô ÙJÚ3Ø Þ˜Ó/× 8ڕ׼ã*ÞPÞä
ÚPé*Ú8ÝðÔ ßQÚ8ÛØ,×\æPÖÞ*Ý9ÙÕ,ÞTÖKÚOè5×\ÛT×8ä\äFåÞPê\ÝÛ*×*ßOÚëØ Þ.ØMÓ\Ô ÕSÚEê/×Ø%Ô ÞPÛHô
&('*),+

7~!:6<;

576
-". /*02143

6 

D21V. ' 

&('

D21 ' 1 ' 

D

1 0I

& 

1V.

†

I

 3
D21 '

'

+CDC&,'

1 

1V. & 

6
I

.

• „s† 

/

'

/ 6 

&(1V. ' 

&(I

.

:@

&,D21V. ' 

1 0j. C&,D 

.

- 1 D

j.G-gI 

.

-gI 

Ij-gI 

&('

&0D-gD&(1 Ij-".

1 0I 

.

( 2  
)ˆ • 

—

1

I(1 D

-gD21V. 'P'


 0

D{ 9 (

-gD21V. '

. J)j'

'j1f- I2D

'

” ' ‘ • 
&% #  

D

• ˆ ) ') 

&,D21V. ' 

. 

'

6

1

1 

. 

1 D

D&[&(' 

˜ ‰ ˆ

1 D 

D21V. '

.

&('

&,'

-gD21V. '!'

+

]02I

1 02I

1 02I

1 0D21

C0I

‚

C0I 

 )u
 N q ~ ƒ.U ‡7 

- 

(
)u 

2 

†
N)q ~ Q.U
& „s†

 & 0  4 2
 9 9
~ 9 -  
 4 5 F
  
2 

 2
4 9 

. ( 2  Iu9
 
 ( 2 
 
9
 * 


( 2  4 

' 

;

zb{ 

"  

Ij-

1f1 0I

&(IJ. 1

Ij-;

1 I "D

)j'

.

[@ 

9  

r
˜ 

: A
. 


I  
s0 
9 
 

2 ( 
” 
‘ 


V•  

”^ 

 "
@  

 " 
)u
  
& 

 w 9 (

7
D{ u
 

z

Ij-gI

y
/

_ga c X a2ee2\i X XFXZidYia9Y^c lXa2e2ZZo’da2X ii fr 
d[i X Y[f q a ‚


z {
5

'

02I- I 

' ,O{ 

 & 4  
$% #

‰ ‘  • & „s† †
ˆ ”

I!&[D0
„ †
s

ëz 2
) 

+>=?-A@#"ED-GFHJI.G-

KML,N OPL,N Q,RTSVU
aU

d,RfegUXhSVU

WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 

Section 3.5. Similarity applied to Die cavity

7

C0I

 
 

9 ( 

† 
‘ 


‘ &% #
•
&  
” 
) ” 
” 

D 
4 2
) 8 % K 

 
$ 
 ‡  

 
&  
) ‡7 
 
 . 

D

-gD21V. 'P'

‘/ ‰ 

1 0I

'

I

. 

D21V. '

.

&[D21V. '
6

)j-g'/:- I

'

1 0I

/*-g'

c)

+j. I

)j-g'

1 02I

'

.

.G)D21V. '

1V.

I

1 '

'

.

.

&,D21V. '

.

C1+c)j. &[D

&,I

. I

Z.

D

1 0j. &

&[D21V. '

D

"D

1

I

D

'

If&('

-

D

1 0I

I[&j- I2D

;

&,D

2I

.

.

I [@

+

”^

@

I- I

D ED

)

.

;

I 

 

1Z0D

c- IZ&('

. C/

+

‰"-! 

.

6

C0I!-oD21V. '

4 

I

N)q

U

q

:@ 

 
DN-!    

v0
8 9 (

 %0 2 y 
. 5 … 

 " 
 0 

. 1 D21V. '

.G)D21V. ' 

1V. 

)u
 

 (

) 

( 

9

1 0j.

.

1 02IT-gD
;

1 '

6

- I

I 

&(I 

&(1V. '

/I

'

'1 I
D

I

;

)j-g'

I

.

1 0D21
G@

4D

. &,D21V.

02I

1 0I

]-gI

fD

/

1 0D21

'

.

.

1 f1 02I

'

;

I

1 02I

&,D21V. '

D

1

+f1 0I

1 D/

I

/

I

. (0

@ 

   

Sz2y y-% z 

 

      

&' ,Ty{

0

,./ 

4 0
A$ 
N  #

( 2  € 9 4
(    

(
U 

{ ?
.
 9
K
0
' 9 ( 
 # 

{} 
) 0 

-  '  * 1$ 
 0 / 4
K 
V
 
-  w0
( 2 x7 K u9
 4 
 2 #
 
(  0

@P 0 4 
I  0 s0 2  

& 0 …
 # 

*
4  Iu9

4 
 
 V 0!0 

7 

 
 {7   

9

s 
 
› 

K u

’  

  

/ "
0

} • s•  s• } ” • ” •  ” •v!
N)q q TU
0 0 V
I 
…  
 $ 0
> 
 

. 
@0 5 u
 J - 0 
 

 
^ 
^
y 
0 
u9
  › 
 
 
-  
7

C0I

.

/l'

I2&0D

. &

&,D21V. '

1 '

f1 0I
.

D

.

1 -gI

. I

I

/<@

@

.G)D21V. '

I,/*-gI,I

I

&[&

6

c-i@

.

.

'

I,1 D

1 0j.

'

&

.

.

I

.

&

F

I

.

.

'

I

. 1V. ' 

.

I

Ij-

I

I

1 '

0D

)j-g'

. '

1 'l1

02'

1 -gI[D

&2. 1+

.

&,D21V. '

I

].

I

&,' 

& 1ZI

;

I

[@

I

1 'c'

1J)jIj-". '

1V.

D-gI

.

1

. I

-h1 '

:)j'

'

&,D

I

'

-

'

'

0j. &j0

.

)j-". '

D-gI

1 0D21?1 0I(+

-

)jI- . '

)jIj-".

)D21A1 I-

I

1 0I

I[&,'

I-

*'

cD

)jI- . '

1 0I

1 '

D

'

D

1V.

)jIj-".

+

I

1

1 '

.

@

.

1

0D

C. 1 0

1 '

Ij-

j.

'

/

I-

-

+

1 0I

'

1 02I

D21Z1 0j.

'

1 '

D

I 

@

C0If/

D- +J&,'

'

Ij-

.

. 1V. '

I,1 D

'

&,'

.

I- 

;

. 1+>&,D

0I[D21C1 -oD

C0I

'

&[D

.

Z1 0D21f1 0I

.

1 D/

'

cD- I

2@

/

I 

D21V. '

;

]02I

D

I

D-gIZ/

'

.

I

D- +J&,'

;

1 '

I

.

1 0I

'F

. 1V. '

.G)

)- I2&(I

D21

J&,'

1 0I

.

'

. 1V. '

/

.

I[& 1V. '

.

0j. &j0

D

1 Ij- "D&(I

'

'

-

I

1 0I

/cD

. V&

I

;

1 0I

jD.G-D

'

\iji Ya’d\oha XbZmjlZ^k2a r d^c d[l
0aq 'g\f[i c Zd[X r
_gc XFc X c ie\[i X r X\[c aZdm Z r ] f r l^ a 
fd^\oh^a r

'

-1 02I

.

j.

- I2D

:@

02I- I

Dc)c)

I

. I

I

1 '!1 0I

1Z1 0IJ.

&,D

I

;

1 I- "D&,I 

 

V&-".G)[1

02I- I

I(1  

;

1 0I

.

I,I

l.

. &[D21 I Z1 02I 

.

1 0I

I,1 D

. 

. 

.

/

D

)c0D

. I

I,1 D

I

]. 1 0

cD

/

D

@

1

'1 I

'

jD.G-

- 1 0[+

T;

D.G- /cD fD
)j-gI

1 '

I

1V. '

'j1 0!Dj-gIC1 '

-gI

)P.

I

1 0D21f1 0. ?D 

&j0j.

)j-gI

/

1 02I

I

'

c- "D&,I

@

D

N)q q R U :@ 

 
 A 
 
  
B 
^
4 

 0  
 # u
 87 ? 
^
9
 V 4 
2
K u9
 4  W  
 0
 

4 
j  9
‚ 0 

W 

4 9 
5 
 

. s 4 >7 

C
s0 
  ( 
 4 
  
 V u9
 0 
w$ 
3

) 
K - 
  s % 4 

 …N ) 2 
0

0Ij-gI

1 I

D

T;

. '

"D& 1 '

-

-])j-gI

&,D

1 0I

.

D

2I

/

&

I

1 '!1 0I

. '

'j1

1 0D21

D- IP1 0I)j-".

I,I

0. &0

'

'

I(1

.

1

D

1 0I

&

1

. I !'

. /

D

.

/l)j-g'

.

.

. 

.

)D- 1

&]&,'

-gD

1 02I

6

I

1 0I

1

1 02I

I,1 D

I

'

I

I

I ].

1

G@

D21

&. 1 +

1 02I

D

,02'1

;

1 D

c- "D&,I>&

c- "D&,I

.

I,I

1 '

Ic@

D

I]'

I[I

I

;

D

1 02I

6

<6

D

I,1 - +T.

I(1 I- !.

.

+

D21 c- I

6

I(1 Ij-

.

1 02I

.

- "D&(I

;

I

+

I

Ij-oD

@

I

]02I

c-

/I['

. 1V. I ?I(1 &

/cD21 I!0D

(0'j1

'

A-gI,I

C0I

.

&. 1 +

Ij-CD

1 D

&,I

..E' 

.

'

1 02I-

()jI2&2.

1 'J1 0I

&.G)D

D

&

.

- 

.

1V. I

I

A-g'

D- .

*' 4'

I-

I

[1,@

"I ()jI[&. D

1 0I!) 

I

1 '

1C0D
+

. D/*-oD

"D& 1

.

1 '

D

;

)j'

1 0D21

I

'

- I2D

-

I

. (I

I

. /

Ÿ  ÛTØMÓ*Ô Õë×ääPÔ Ø%Ô ÞPÛ WÓ/×8ä1ÞPÛ\æ å.Ø%Ô ßQÚQØ Þ1äHÔ Õ,è/ê8Õ,ՐÓ8ÞÖ Ø Þ1è5ÞPÛ8äHê8èIØëÚPé*Ú8ÝðÔ ßQÚ8ÛØ ÕQ×\ø*ÞPê8ØSØMÓ8Ú ?æ æ Ô Û8ã'Þ/ÜØMÓ8ÚäPÔ Ú\ô Û.ØMÓ8Ú
Ü_ê8ØMê\ÝwÚ*í+Þ/ØMÓ8Ú8ÝKç^ÞPÛ8Ú5Õb×\Û8äFäPÔ :Ú8ÝwÚ8ÛØQé/ÝwÞè^Ú5Õ,Õ,Ú5ÕbÖSÔ æ æø*ÚOäPÔ Õ,è8ê/Õ,Õ,Ú5ä+ô
Ÿ ã\×*Ô ÛØMÓ8ڐäHÔ ÚOè5×8Õ Ø%Ô Û8ã;é/ÝwÞè^Ú^Õ%ÕëÔ ÕS×'é/×/Ý×*ø\ÞPæ Ô èTé/ÝwÞè^Ú^Õ%Õ5ô
¦ Þ/Ø ÚbØMÓ8ڐæ Ô Eê*Ô ä.ÕJê\ݝÜð×8è^Úëè5×\Û\Û8Þ/ØSø*ÚÕ ØMÝ×*Ô ãPÓØIíPÜÞ\Ýê\Û8Õ,Ø Ú5×8ä*åÕ Ø,×Ø Ú*í+ø*Ú^è×*ê/Õ,ÚOÔ ØÝwÚ^ÕIê\æ Ø ÕSÔ ÛÛ8ÞTé/ÝwÚ^Õ,ÕIê\ÝwÚëãPÝ×8äPÔ Ú8ÛØü×\Û8ä
ØMÓ8Ú8ÝwÚIÜðÞ*ÝwÚFÛ8ÞVßQ Þ /Ú8ßQÚ8Û8Ø^ô
q 

K

L,N(O

L,N Q,RTSVU

aUd,R?egUX<SVU

WX

YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N,n_ N2Xg_ ^AR k

9~!:6<;

576
&,'*)(+c-". /*02143

+l=?-A@ "ED-GFHJI.G-

Chapter 3. Dimensional Analysis 

 j
 ~ D 0 9? 
 
s ( 
x0 

(
)
€7 
. 
7 @ D  )
4
( 2 D
Yc Xa lr aZdc Xa i Ya q f r f^h^Z] c e q r Ze2a2X X

 

4 D 

s 

?  7 
 
4  

7 
I
D  W* 

\[X ii Zl^a2ii Yaf[k2a r flak2f] \[a

) 

mf^\^dd_e2ii Zc Zda ] qf]i fa c r dY[Z`.i Zl^a2ibi Y[a 

• & •
ˆ 
)j-g'

&,I

fD

0D ?D

. /

;

&,D

.

I2&('

.

-gI 

&(I

.

1 02I

C0

.

1 D

.

. 1+

D

)j'

I

/

'

.

.

;

;

;

&,D

.

.

I

1 'l&('

I

'

'

0Ij-gI

I 

„

I-1 0IT)j-gI

)j'

'

6

I

c- I>)j-gI

&[D

1 0I

Ij-

I

I(1 - +[@

/I

D

C0I I

1 0D21?1 02I!D.G- /

D.G- /
I[/

.

I

D

. /

&('

;

.

. '

I •
&j- .G)21

1 D

D

C0

;

I

.

'

1

D21V. '

0

'

I

I,1 Ij-

1

I

1 -gD

I2D

c/cD

f/cD

I

.

/

D

'

I

1V.

I

I

!.

/

)jI-gD21 c- Ic@
I

I- I

I

1 0D21Z1 02I

1

)j-g'

&(I

.

I- 11 02I

C.

)j'

4 
I
WW {}

)j- I

+21 -g'*). &

'

E1 0I

1 0IJ&('

1 -g' 

.

.

&[D

1

/)Dj-oD

I(1 D

. 1+

.

. 1V. '

D

@

I

D21V.

I

1 '

Dj-gI[D

:@

I

;

&[D

I

D-gI 

D21V. '

-

.

. J)j'

- 

D H 
 w


/]1 '

- 1 D

<D-gI[DP'

]D-gI

6

0Ij-gI

1 0I

D&,&,'

1 02I

.

I

;

D

. '

'

1C)D-oD
'

I

I 

.

I(1 I- 2@

IJ1 0I

@

I

6

6

I

I

@

6

. 1 +

]02I 

 

-E&[D

17 B 
I

0Dc)21 Ij- 

'

D

I

&,D 

^

&,'

I-

I

6 

Ij0D

1 02IP&-". 1V. &,D

;

1 02I

;

D

I[D-

I.G-

I(1 I-

I[&,'

&('

D- I2Dl.

"ED- H

+

;

0Ij-". &

1]-gI

I

;

I

,)

I

I . /

'

. '

@

. 1+JD

21E1 0I

I]'

D 

D21V. '

@

)21V. '

:@

I

.

I

D

N)q q .Q U

6

I

-gI

D 

-gD21 I?'

fD

-E1 0I 

)

.

'

/I

1 '

G@ 

wP w0 @? 
 
  

 9 

D.G-c1 I

c- 1 02I-D

•r ) •   ) •  } ) • } Dˆ ) • 
( 
) • ™ r 0 Vˆ 
• &  

U
,+u9

N)q
#  #  ( 
 

} ) ” 
) ”^ 
) ”^

•5!
0Ij-gI

&j0D 

I,1

@

&. 1 +

 J 

I(+ Z1 0IJ.

I-D

'j1 I ?1 0I!D21

.

D

+

'

' *'

1 02I

0Ij-gIJ1 0I

C0I

1

&,I

I

:@

;
'

1D

IJ02I2D21 

I

C0I?D.G- /cD

@

1 -oD

N)q q . U 


ef[iYc a2e e Fi YaX \^hX e r c q ijc XX
2X i aop 7 s 
j!  
D
4
4

7 
 0
9

  

4  4 
 # 

Q ‡7 
V& 0J 

4 

4 

4
0
0 2 N


  10  BN ^ 
)QDQ.T UU 
92 
  ) 
7 A 


)u

4 

V u
 9 ) 
” 
” } ) ” 
”^ ) ”  
”
 ) ” v
• ! 

) 
 ) 
 ) 
) 

6

I

]02I

A-gI,I

I

/

:@

•
;

)

.

. 1V. '

CDj-gI

.

.

N)q q ƒ.U

'

1 0I

]02I

A- '

Dj-". D21V. '

@

I,/

&('

1 0I

@

. 1+!/I,'

1 02I

&j- .G)21V. '

1 02I

D21 

1V.

;

1 0I

1 0D21

'

&j0D

6

D21

D- . D21V. '

& 1V. '

1 '

0'

- 1V. '

. . 1V. I

c- I

E1 0I

2I

;

.

D ?D

/

&,I

I!)j' 

. 1 02I

)

Ij-oD

IP1 0I)j-gI

.

1 -oD

' 

)21V. '

I

I

& 1V. '

E1 0I

0 1„ 
    
D 9 
 F 

 
.
( 
    
D

1 - +

D- . D21V. '

D21f1 0I!I

.

;

&j- .

&2. 1+

.

D- I

. ?D

)D- 1

'

1 02I

C0Ij-gI

. 1+!D

. 1V. D

D-". I CD

. . 1+

I

. . 1+b. !1 '

I]1 0I

E1 02I

1 0I

+

fD.G- /cD [@

.

&-". 

 '
I 
I
U  

. 
4 

 x7 
 D  

4  

 


4 
4 
N F
  U ‡7 4 
5F
 D
4 

‡7  

( 

2

J  

4
4 

0

V 

7 ?   
. 

 

'

c-gI

'PD 

•

1 D.

-gI

)j' 

 
.
D

&,'

1

1 '

)j-gI

I(1A1 I-

1])- I

I

.

. 

}

-

(0Dj-)

C0I

'

&,'

C0I

/J1 0I

&. 1 +J.

;

6

1 I

0j. &j0

@

;

.

iI(1,@

. 1

. ]&('

I

-".

I

6

;

&j- .

'

+

1?)D- 1

)j'

I

I-

I-

&[D

I)j- I

C0I

.

-

Dˆ

D

I

.

)

.

I

Ij-

:@

   
•  D ˆ  

  

 

6 

@

U

N)q

1 0I>D



)

D

)[1V. '

'

1 02I

]&('

.

1 D

1

I

. '

I

I

. 1 +T1 '

- I2D 

*) 

 ) 

N)q I U 

)

:@

¦jŸ "ØØMÓ*Ô ÕbÕ Ø,×8ã*Ú*íEÖKÚ.ß.ê8Õ ØÝwÚ^Õ%Ú8Ý 8Ú^äFÞPêݝÕ%Ú8æ ÜØ ÞF×*Û'Ô ÛØ Ú8æ æ Ô ã*Ú/ÛØbãPê8Ú^Õ%ÕMÔ Û8ãô
¦n¦ ÒSÓ8Ú8ÝwÚ×/ݝÚOÕ%Ú /Ú8Ý×*æ?é*Þ*Õ%ÕMÔ ø\Ô æ Ô Ø%Ô Ú^Õ5í +Ó/× /ÚOè8Ó8Þ*Õ%ÚOØMÓ*Ô ÕÞPÛ8ÚOÞPÛ\æ åØ Þ'ÞPøØ,×*Ô Û.ØMÓ/ÚTßO×*Ô Ûè^ÞPÛ8ØMݝÞPæ æ Ô Û8ã;é/×8Ý×\ßQÚ^Ø Ú8ÝwÕ5ô
&('*),+

7~!:6<;

576
-". /*02143

+>=?-A@#"ED-GFHJI.G-

KML,N OPL,N Q,RTSVU
aU

d,RfegUXhSVU

WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 

2q

Section 3.5. Similarity applied to Die cavity 

w 
 . ( 
 
 
‡0 
 {7 s  
Iu9
   

 
C
5 

K u9
 
J- 
 

 ” 9} ) ” 
”9
 } ) ” } ) ” ]} ) ” ) ”^]} ) ”^
)
• 

) 
 ) 
) 
)  


I2D

'

I

'j1 I

-E1 0I

.

1 0D21 

.

I]&,D

I(1 D

'1

*.

IC1 0.

1 0I

A&('

'

-

. J)

.

D21 I

.

&[D21V. '

D

.

” 

 ) 
 *)

s„s†s•tˆ  ) ”^ 
7 
 

0

0Ij-gI

/

D 

)

C0I

I!&,' 

) 

)

7

0D

}

) 

. 1 + 

) 

 ) 

1V.

• &
Iu9
 

)

D

C0I

I

) ) 
)  

› x 9  
Iu9

/cD

jD.G- 

}

)

'

) 

)

I

} 

1 

)

I

}

) 

D21V. '

) 

*) 

) 

’
7 
b "
} ) • ) • 
7 

j0
'1 I

1 0D21].

C0I

'

C0I

.G)

- "D&(I

; 

D21V. '

J&,'

)

I,1

I[I

0

0Ij-gI

1 0I

6

[1V. '

1 '

7 s 2 

) 6 )

C0I

'

}

•
)

)

 

)

I 

• 

' 

)



j1 IIj- 1 I

-

I

)

.

}

)

Ic@

]02I 

'

' 

) 
 ) 

”^

;

I

'

1

+ 

 
)



”^

I

)

' 

-o&(I 

D21V. '

-gI[D

N)q

:@

~

U

N)q

:@

Vq

U

}

) 

*) 

Ij-gI

1 '

• 

) 
 

D 

) 
)   

 

h6

I D

 

) 

) ”  ) 

1 '

)

:@ 

 ” 

(@
:@

v 

1 0I!D.G-

D21V.

o+

:@ 

)

(  ) v
•   
 s 9 D

D-gI 

D21V. ' 

) ) ) 
)  ) 

) 

I

I

0D ?1 02I

„s†

†   

†  

) 

# 

 

” 

# 

 

# 

 

  

# 

   

' 

† 

„s†
„s†

† 

„s†

A-g'

• 

D 

) ”^
)

) ” 
)
) ”^ 

”  )
) ”^ 

”  )
”  

N)q U
:@ 

¦n§ ÛÖbÝðÔ Ø%Ô Û8ãTØMÓ*Ô ÕÚHê/×Ø%Ô ÞPÛ1Ô ØbÔ Õb×8Õ%ÕJê\ßOÚ^äTØMÓ/×Ø * Ô Õ,è^Þ*ÕJÔ Øðå.Þ/ÜØMÓ8Ú×*Ô Ý#Ô Û/ä\Ú8é\Ú8Û8ä\Ú8Û8ØëÞ/Üüé/ÝwÚ^Õ,ÕIê\ÝwÚ.×\Û8ä'Ø Ú8ß.é*Ú/Ýw×ØMê\ÝwÚ\ô
q

Q
K

L,N(O

L,N Q,RTSVU

aUd,R?egUX<SVU

WX

U

N)q 

N)q TU

•  ”)  •v! 


I(1 D

”

0D

. 1 +JD

N)q RU
† 

) ) )  

. 

)  ) 

)  

• 


Iu9

D

š 

•

) 

.

&('

I 

„s† 

  

 j 10 
)4 
D

)

1

} ) 
 )  

) ” 
) ^”  s„ †

. 1V. '

?Dj-gI

1 0I 

)  ) 
) … 
•  

1 D

•v!

1 -oD

) 

 )

D

. 1V. '

}

) 

 

• } ”)  • ”)  
V u


Iu9 

1 0j. CI

)  ) 
)

.

-:1 0I]/cD

&,'

-gI[D 

W ž 

 ) 
 ) 

‚

@ 

D21V. '

'

/

YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N,n_ N2Xg_ ^AR k

9~!:6<;

576
&,'*)(+c-". /*02143

+l=?-A@ "ED-GFHJI.G-

Chapter 3. Dimensional Analysis

$ w0 2 9

f. 1

;

]. 

'

} ) 

) 

1 0I

I

'

} ) 
 ) 

[1V. ' 

)

y
%
 

1 0.

.

• • • )



I 

)

&,I 

&(I

I

'

'j1

)

D(+

I!Dc)

.

W

D21 I

;
+

N)q ƒ.U
:@

„s†

 


† †  '

D-g'

.

;

I

. 1

1 0I

I2&,D

&,D

IJ1 

) 

 

# 

 

) 

 

) 

 

D

9

. 1C0D

)c0D

I

N)q Q.U 
 x7
( 2 
D
:@ 

 
5 0

I

' 

1 'J&,'

*' 

x 
 

I(Fc'

&j0D-oD& 1 Ij-".

[1

A- ' 

-

1 0I 

1V. &P.

D '

I

)jIj-".

I

-?)D- 1]'

1 2@

]02I

1 0I

.

/

[@

% 
 

I-

E'

1 - &(1V. ' 

 

1 0j.
&,I 

  2 5 &' 

, 

?W 

   


  

0 8 
.?

I[&(1V. '

3 2 5

I

Dj-". (I]D 

21 02I

D '

  ) 
-

.

I

. '

I

  

‡0

?)Dj-oD

I(1 I- 

0D21

I hI2& 1

1 02I . I]&,D

1V.

/

[@ 

_2Yn 0p n 

&2 

 

„s†• ) ˆ @ˆ   • 4 
I ~J ))
4 
I ' O$ <
z   


D ! 9 
.Š )
 J 0 
 
 €z 9 
.
. s (  @0 

 

4 w  7 
 H I
 
W 
 
4 2
{ 
  
D
5„† 

9 


.

Ij- 1 D.

.

hI(+

;

'

&,D
D

I- 

)- ' 

 ) 
 ) 

† 

„s† 

) ) )

† 

„s† 

)  )  ) 

} ) 
) 

)



T;

1 ' 

) ) ) 

 ‡H 

)j-g'

) 

&[D

80 1& 0 


9 

j0

1 D/I $

} 

U

:@

)  
)

-gI 

. 1 +b-oD21V. 'l&,D

)j-g' 

N)q 

D21V. '

5 2} ) • š )  ) 
 ) s
„ †

1 0I

)

1

}

)u

1 0D21?I

1V.

/

<I,+

1 0I

Dj-g/I

+

-gIj)j-gI

I

;

'

I

;

+

Ij-

1

+

1 I

@

Ij-

1

)

1 0I

D,+

C0I
;

1 0I

D

.

Ij-1 0

-oD21V. '

. /

&j0D- /

-g' 

, &

 (
&

Ij- 1

. /

.

&[D 

.
 

;

Ij- 

 

I(1 Ij-

.

I

&,' 

/*0!1 0I 

2 n  &2
m

. 

'

]1 02I

&,D

1

I

- '

&2. I

D

&('

'

I

I 

'

'

6

1

-o&(I

1

'

0. &0 

I!'

-o&(I

I

6

.

.

I

A- . &(1V. '

.

I ]. 1 0IJ-g'

Ij- 1V. D

I

1 Ij-

'

E1 02I

'

I

1

I

D

I

I

1 02I

I]1 0I

1 02I

&,'cI P&. I  

•   ˆ  •  
9 D K  

.

-o&(I J1 '

I,1 Ij-

.

*'

)

1

6

&('

'

)D21A1 Ij-

. D/*-oD

6

.

.

I

-g&,I 2@

.

1 02I

.

1 0I

. I

-

I(1 Ij-

-

Ij-

.

I

Ij-A@

I- /+
Ij-g/j+

Ij-g/j+

1 -oD Ij-gI

1 '

j 

1 02I-

D

I

Ij-g/j+

.

1,@

¦ z ÒSÓ*Ô ÕSØ ÞPé*Ô è.Ô ÕSè^ÞPÛØMÝwÞ /Ú8ÝwÕMÔ ×*æ?Ô ÛØMÓ8ڐ×/ÝwÚ5×Þ/ÜKØÖKÞVé\Ó*×Õ%Ú E| Þ5ÖQô
¦ { Õ%Ú^ÚOÜÞ\ÝWØ%Ô ßQÚø\ÚÔ Û8ãsH¡ è8ÙJÚ/Ý@Ø
Րé/×\é\Ú8Ý
&('*),+

7~!:6<;

576
-". /*02143

+>=?-A@#"ED-GFHJI.G-

KML,N OPL,N Q,RTSVU
aU

d,RfegUXhSVU

WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k

6

*

Section 3.6. Summary of dimensionless numbers 

7n

n 

&2

n

 4 9 
   


& ? 

 4 9 

D 4 

4
? 
D 
 ‡7  

  ‡0 s 4 D 

 4 ~

 5 
 2 

 0 N
U !$ > 
I 0 
 


4 9 

  

 2 4 2
) 
2
"

-".

;

D

0I[D21
.

1 -gD

1 D

I-i@

&(I

D

I-

.

D

I[D

;

;

2I ].

• c-gI?'

1

0I[D21

)j'

.

- 1 D

*'

/J1 0D21

)j-g'

)j'

1

&,I

&,D

6

)jI- 0Dc)

)-gD&(1V. &,D

'

. V&('

.

I

;

- 1

.

02I- I

*'
.

,)j'

h1 02I

I

+!1 0I

+

I-E1 -oD

- 1 D

.

; 

& 1V. '

0I[D21Z1 -gD

<1 0I

I-. Z.

- . &[D

. &,D21V. 

 

C0. 

&j0lD

D

d ˆ  

?• 

02I2D21V. 

& 1V. '

Z0I[D21V.

I

I

1 02IT/cD21 I

&,'

VDc)jI(1V. '

+J&('

&,'

D- /

.

'

/

&. 1 +

@

- I

&0D

. I>&,D

/>.

'1C.

)j'

D21V.

/

I

I

1 0I]&('

'

1V.

&,&

c-

'

;

/b1 0.

- 1 D 

& 1V.

I

,02'

- 1

Ij-

Ij-

0D

1,@ 

n  &2 

K•  

'

-

.

 sN
I[D

/cD

"/'

 
.
'

D J)[1V. ' 

.

 

s D{ 

 10 2. 4 
. 
4 

 

4 D 


A 
  
. D VH
H

.

;

D&0

'

&,D21V. '

)j'

- 1V. '

- I2D&0.

/

I(1 Ij-

1 02I

D

'

I

'

&. 1 +

I!&,D 

&2

'

-gIj)j-gI

H

'

'

I

'

/cD

/<@

6

Ij-

2/:0

1 0I

' 

1V. &?'

]02I!D.G-

1V.

- I[' 

1 0I 

  

 

1C.

1f1 0IP02' 

9p@2 n 

D&

[@

1 0I

/cD

.

&0'

D21

'

&

.

1 0D21!1 0I

1 02I

I

'

'

I

I

+

. 1+

@

;

1

I2&('

I

/

0Ij-gI?1 02I]D.G- /cD

1ZI . 1

1 0I

I

;

&[D

1 I

I

1V.

1 0I

&. 1 +

1

I . /

D&j0

/

&. 1 +

D21f1 0I

I

H

.

I

I

()c02I- . &

6

*'

1V. &

'

*'

.

I[D

I-

D

.

*'

1

.

+

;

I

'j1?&j02'

6

1 I

0D J1 '

'

I>1 D

.

&

.

1 '

'

&. 1 +

I ?'j1 0Ij-

I

'j1!&0'

I

I

&,D

'

&

-

I

D- /

@

D&,&,'

I

hI,1

1

'

)j'
/'  

.

- 1
' 

•

;

1— 

.
I-

1 02IP-

.

{8— •  

Ij- 

W
 

1 02I
. 

& 

)

I . /

I 

I

I[&(1V.

4

D 

&,D

4 s
I

&

) 

1 D21V. &

)- I

K& 

Dj-g/I . D/:-gD

I

.

c-gI

D21V. & 

3

D21V. '

.

I

I[/I- +

Ij-g/j+ (Ij- 

I 

;

7 

Ij-A@

;

C0.

Ij-

@ 

&2

ˆ  • . 
4 5 )

4 % ) 

$  

 

@ 9  
 $ 4 
 
' 
. 0 2
 4 D
7 
.
 

)   ( 9 
( 2  
u
  J ‡ 4 {7 5 9
 

4 

$ ? 
•

;

.

I(1 Ij-

.

j.

' 

1 0I

I-:-gIj)j-gI
.

I(1 D

&[D

K

-

@ 

E1 0I

I

-

&,I

‹ „
@

-gI!'

&j0D-gI[& 1 I- . 

 {7 
 1$ 
4 

>

' 

. 1

1 02IC&j0D-gD&(1 Ij-".

'

D-g/I>I 

 ''
I 
 
0
I

I

D21V. '

• 

.

&

2 
n 

'

1 0I)j-g'

;

D

.

()jI[I

I

'

1 0IlD.G-gI[D

I-

1 '

 

4 U 8$ 
 4 
9 
4 D
• 
1 9
 K4 D
4 x I G0 
 0 
 4 
4 -  9 
&
4  0 
. 
& … 
0 0 2 A4 s  
& 

. 

& 
9
 s

-1 02I

ˆ

ˆ

K - 

'

‰• 

. 

.

/

1 0I

1 02I

I

1<1 0IC-oD21V. ']'

&j- . 1V. &[D

(0'j1

'

I,I

c1 02If/*-oD
)

Ic@

.

]02I

I- 1V. D

/*-oD

/I-g'

. 1+
I

'

I

'

-o&(I

'

. 1 +

'

1 'C1 02I

&. 1 +2@

Ij-

'

I

;

C0.

;

-g&,I

-o&(I

'

I

Ij-

'1Z)

1

'

.

-g&,I 2@

I(1 Ij-

D(+

D

. /

.

.

I

&,D

1

;

.

+

Ij- +

1

1 02I

-g'

.

)j'

I

0. /*021f'

.

1 0I

. 1+[@

L,N(O

L,N Q,RTSVU

aUd,R?egUX<SVU

WX

YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N,n_ N2Xg_ ^AR k

9~!:6<;

576
&,'*)(+c-". /*02143

+l=?-A@ "ED-GFHJI.G-

- 1 D

1

1 02I
.

/

Chapter 3. Dimensional Analysis 

  n &2 

 

ˆ  • 
4 '
 
2 
. wNFH U  s0 5 0
 


I % 0 Nn 4 A 0 „s† 
. U
• 

&,Dc).

. ]&('

Dj- +

1V.

2'

Ij-

ED

*' 

'

-

I,1 Ij-

-gI

D21V. 

&2

2 &2an 

;

I

.

+

.

I- 1V. D

/:-gD

I

02I

1 0I

*'

;

'

. 1 +

1V.

I-

.

/>. CD21 '

1 02I

-g'*) 

   >29n 

7 


4 0 
 

qh^Z\[iZ+ r a mi Z i Y[a)] f[i a2X iG€e a r i y X 
&,D

1 02I

'

I-

C. 1 0

D

.

'

/

- I 

I-h.

-gI[D

I

.

 

&

0D21 

I-

D21 I

&('*),+

;

'

21V. '

1 0D21

6

-gI

/

1 0I

4

&,D

9 3

. 1 +T. ]D21 '

. ,I

'

/'

-

@

I- 1V. D

'

I-

1 0I

;

C. 1 0J&('

.

-g&,I

'

-o&(I

*'

)D21A1 Ij-

D21V. '

Z'

.

1 02I

/

1 0I

. I

D21 I

@

]02I

I . /

D

*'

'

.

I(1 Ij-

.

. I

.

/

@

.

I,1 D

jD

I,/

. /

Ij- 

!

1—  8 — 
 0 2 4  

0j. &j0!1 02I!D.G- /

D

.

I

I

1 I

@

 ) 

s
 
 
 
4
  
~ 9 5  
7 4 - 2 

 9  J 

) x 0

I  & …$
, & $ & y  I D{P 
  g" 
 
I

'

1 -gD21 I

I

.

;

I

D&

@ 

D21V. '

1V.

&

.

/

I

/J)- '

'

D

j.

'

I[&0D

'

I &,I

&(I

;

I- 1

1 0I 

I 1 -oD& 1V. '

]0j. Z)j-g'

. I?&[D

1 D

1 0D21

1 02I

I

'

D

+ .

D.G-

1':)

0. &0]D- I

.

. &

)j-g'

A-g'

)j'

1 0I

- 1

&

. 1+

I

'

I[D21

6

&(I

.

D

'

'

-

1 0.
H

D 

&j0

<6

.

;

'

)

'

&,D

I

'

@

1 

1 -oD

( 2 
 ‡0 

 

?
4

D

.

;

I

/P'

I[D

I

1 02I

1 '

1

0I

)j- I

. ?-gI[&('

Ij-

1 'J0D

. &(1

I

I

;

I

I,1A1 Ij-

1 0j. ?1 '*). &@ 

u
 4 
4 V
.

j.

. C1 0IJ&j- . 1V. &[D 

j

-

1 'J-gI[D
Ij-

1 0I

'

˜1•

5 0

1 02I

#

&('

I(1 I-

1 0Ij-gI

D- I2D

+

Ij-oD 

Hy H  

Hy }

~ q

D 

  

D

cD

I(1 Ij- f.

1 I

.

 

.

1 -gD

1 I- I

D

1 - .

( 2 

/P1 0I 

. '

+!)D-gD

-h. 

2 

I

0I[D21

D

<6 

  
V u9
 
  

 

) 


 

.

. 1 +

D

Dj-gI[DP. Z1 0I 

C0I

'1 02I-C)D-oD

C0I!&-". 1V. &,D

7

1 02I

.

-g&,I 

†•   ˆ  • 
 s. )
4 K 0 

7 K 0 > 
  

†50 

 
 
 

. ,I

. (I CD

'

- "D&(I

† .


 9 3 
 3  #

&,D

-o&(I

c- .

.

; '

I,1 D

I

'

I

&. 1 +

'

'

&2. 1+ 

.

-Z).G)jI

50

1 -oD

C. 1 0 

. 1V. '


. D 


' 

% 4 
  x0 

-E1+

I(1 Ij-

'

). &,D

(0'j1

@

I,I

0I

I

6

j
 
9„s† 
.
-

I-i@

&-". 1V. &,D

;

Ij- 

1 - & 1V. '

7~!:6<;

576
-". /*02143

+>=?-A@#"ED-GFHJI.G-

KML,N OPL,N Q,RTSVU
aU

d,RfegUXhSVU

WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k

6

)

Section 3.8. Questions

¤_×¥

¤,ø¥ 


. /

Vq
K

L,N(O

Oq:@ 

-gI 

7

L,N Q,RTSVU

aUd,R?egUX<SVU 

D 0

h+c)j. &[D

WX

*' 

'

)D21A1 I-

YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N,n_ N2Xg_ ^AR k

.

. I &,D

1V.

/

6 

I(1
I 

1 Ij-". 

/T. 

1 'PI

9~!:6<;

576
&,'*)(+c-". /*02143

)21+J&,D

4

. 1 +

+l=?-A@ "ED-GFHJI.G-

Chapter 3. Dimensional Analysis

12.00
11.00

10.00

Re10^3

9.00


8.00
7.00
6.00
5.00

4.00

3.00
2.00
0.00 

 

D

. / 

q<@

-gI

-oD

'j1 0Ij-

+ 

. 1V. '

.

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Time [sec]

ƒ 7  

;

1.00

1 I- )j' 

.
  0 

1 '!1
D21V. '

-

;

I

1

*'

. 

&2.G-o&

Dj-

@

).G)jI

'

-. 

 
I ‡ 0 I ~}
1 D

1 D

I,'

*'

D o1 I-

M+/ 

 &
D 

.

almost
still
flow

Transition
zone

thin
boundary
layer
plus
solidification 

9

. /

c-gI

q<@ Q 

9 0
'

)D21A1 I- 


.

s  4

1 02I

(0'j1

I[I

U1

U1

U2

U2 

9

. /

&('*),+

7~!:6<;

576
-". /*02143

/q<@ 

c- I

I 

7 0 D{
 A 

'

+>=?-A@#"ED-GFHJI.G-

1 -gI[D

?' 

.

C.

1 '

D

I

.

KML,N OPL,N Q,RTSVU
aU

d,RfegUXhSVU

WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k

6#6

Section 3.8. Questions

L

cooling
liquid 

9

. /

/q:@ 

c-gI 

: D 

&j02I

D21V. & 

'

?02I2D21f1 -oD Ij-f)- '

)  

&(I

I ].

1 02I

. I

D

H
equilibrioum
level

H

K

M

¤_×¥
¤,ø¥ 


T

. /

K

L,N(O

L,N Q,RTSVU

aUd,R?egUX<SVU

/q:@ ~

-gI

WX 

7

]02I

D 2 B 
'

V&2.

D21V.

YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N,n_ N2Xg_ ^AR k

/

D

' 

I(1 I-

' 

-  Oq

-1 02I!I D

)

I

:@ <@

9~!:6<;

576
&,'*)(+c-". /*02143 

+l=?-A@ "ED-GFHJI.G-

Chapter 3. Dimensional Analysis

D

t 

9

. /

&('*),+

7~!:6<;

576
-". /*02143

/q<@ q

c- I 

z
E. /

+>=?-A@#"ED-GFHJI.G-

.

b;
'

+

; 

- '

2/:0[1C. 

1 'b-gI

1,@

KML,N OPL,N Q,RTSVU
aU

d,RfegUXhSVU

WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_
`bacW,RV^

W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k

6 

   

    ! 
"$#
'% &)(+*-,/.103234)56.1087:9;4)</,=0?>)7@,BA 9;4
CED:F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH
XbJ&).:.E,[(+5Yt_l;A .Z9)hx7:()<T<[,BA\4JA\4-,=]^&-.y.N4-0?]Y>+A\464-4)._.1.10 0`A <T.N4)(f7:9;4).@>+,?4_hT,/.N9i0a0k<Wjxl;bc9)(+hc4_den X ()<@&)*1.z._l;7@9),/<fh{9191gSg4),=&-.@,?.|hT(N9iA\00kjm(+4)l;5f9)hc91,=np&).1oq0w9i]+0`().@<[rq.:(+<'bs9w*6>_,}t .+91u8g~,=,=&)&).^.yt bJA vw9;>1At 55
,=A\4-&+,B0aA\9wb†>-(-]w,/&J.P,=j1&)4).€9)-hJ.Nt 4_.-,T5N]6<[d-.c<[9N,/.1g}b,=&-A.E<`(+4-.:t <[,k9shT(+9i4)0?j†91,=l;&)9).1hS0~.=nyr1‡L(+bf9)hT*6.@t .s).14-0ˆ.:u",kbJhT9i960?</jx,€l;5i9)A .mhc7:n ()X </,B&)A\4).y]P*1‚J.14)ƒ{]iA\5Y4).:A ().N];0a<=0„(+‰+b0….:<Š(+._t (N<[9P0…71&-0…._.Nvw0a<|>1A\(N0….:0a.<
9l;1>+g}9)4_hg‹,=(+&)bS.ZA\4ZA\4)t A((N.@,?084)hTh|.@9i,?A hT0k,=jc&Œ9il;0kl"j69)>NnshcA 5^’n ,yb†X A <c._&-7q.N()&q<Š0a.:<@(+g>+4N9ibJA 0a7@.+._<Ju;5E(+,=4q&N,=&)5ZA <J(-gˆ,€7q>+&q,=0a(+,=&)&-*-..N,/.10a0k.-bJ0'(qA9i5N<c0….N.Z5N0'.-&q565i(-9iA )7_.:.Œ(-<s,/(._4-5W9Nt A\,y,/bS9&)A ,/(-5N.-)._5^.Œ<Š7qj1.@0‹4)r-A\‘19),/.N.ŒhJ4-t(<=.-A 5N-‘1]6.E0‹.fA .@‘)gx(+(q4)71A\4-5Žj:,=];0…>69i0…9;4q5w5N>+>q.N4q7=0a5,B<[A ,[9;A\(+4W4s4)l"5Y,/9EA\>14)A 5](
bJ*10….-.:7q<Š<@&q>+(+0a41.xA 7:(+<_4)nJ5J‡Lg9i9)0…hT7:.:.6-u-.NhT0V9iu“0?A ,Jj6u6A <J*19)()hT<Š<@.1>+0ˆbJnT•Œ._5m9i,=0a.x&q(-7@,z9;bs,=&-*1.W0a.N0…&-._(q.N564-<=.1A 0T-.`A <€7@g‹91(+)bS.10„A\()t A ]N(N.x0 h€7:(+A ,=4c&f‘1,=.3&)g.P9w>6‘q()4q<”5yA 7yA\4†7:‘19;9i4q9;7@.1j_*-<–,/56<z._<@5Y>qA 7:7q(-&Œ,/._()5 <
,/5+9m(-,[l"(e>1gA 59;>+bJ4).-5š7qg&q9i(+0€41A917:,=<€&)(+.14)0S5t A vw*N>1A\*1A 56.c<fl;,/9)9šh˜,=—[&-4-.e.:,k5ihTA .e9i0?7:jJ()g<[9i,B0'A\4-*N]›A\*1*1.-0a™:9Ynz7:.:oi<[A\<Z0…</,€A <Z(s*N5Y0a._A <Š<[7q.1>)4-<[,/<=._A 5~9;4yn9;œ14y(-,/,=.1&)0|.m(e0a.N<=t .@A\bfq(+*64)t .7@dsl;919)g–h,=&-A\4.
(5YA <Š</7q,=>)0„(N<[A<Š];._&-5~,Wnx*1œ1A\()*1</.q,=‰qt d_7@uY9w7:4)9;5w4+>N4-A ,f.-7=A ,B<sA 9;(+4y4q(+9Ntg–d)ž@,=._&)5~.yn{7@9;Ÿ3bsA  ~*1.N9;0a4).N.14_4-,f,/<€7:9;A\4sbf<Š*1.19w0‹4-A .:.N<€4_,/(+<S4q5eh†&1*)(NA 710„&(+t¡7:.1(+t64e(N0a(+.W*6*N*10a.-._(1<[0|.14-A\4p,/._5~4).@n ,?hT9i0?jW(N0a.
oYA ];>+0a.S¢“n¤£6¥x¦w§ ¨i©›ª¡«m¬s­wª ­~®Œ©}ª\¯?°m¬N«m¨N±?ª\²+³:®y´¤¨N±'µ6ª\¶w®:±?®:«Y¯3§¡ª ·i¸Nª¡µ)¹
EC DŠº »HyU?¼|½SKN¾"¿yÀ?UkI;ÁMyÂÃILÄc½ÅÀkMs¾"¾ÆR`MP½€ÇÅRxUV½yHJI"¾
9;Ÿ3‘-A .€,[(N7:A\()4)<[._,B5WA\4-g]†9i0L.14)91]i,=&)A\4).1.:0T.1t0…A <–vwhJ>1A 56&)9S<€<@(N&)0….J9;>+4)t915Y,–‰qg‹7@(+9wbS>6tA\5t A (1‘10i.Zh|>-A ,=<Š&€._5Wl">1g9iA 5Œ0–bJ,=&-.-.P7q&qt A (+vw41>NA A 7:5e<LbJ()<:.@j3,[(+hJt\n &).@X ,=9Z&).1(+0Y4),=</&)hT.†.1t 0–9N<[,=<}&1A7@<|9ivw.:ÈW>).:7)</A,B.1A 9w4-,/4i< u
¢6É

Chapter 4. Fundamentals of Pipe Flow

0.01
0.001

0.50

1.00

0.12

0.25

0.06

0.02

0.03

0.00

0.01

1e−07

0.00

1e−06

8.00

1e−05

4.00

Air
Crude Oil
Hydrogen
Mercury
Water

0.0001

2.00

Head Loss [meter]

1
0.1

Yo A ];>+0a.y¢~n “¥°+®c±?®B¹_¸1§\¯„¹c´¤¨N±`¯?°+®N¨i©{ª¡«P¬y­wª ­~®Œ©}ª\¯?°m¨N±?ª\²+³:®
,=(+b†&-4m(+.m4-9it dc0‹()A <[ w.@,7@r+.P*1 .N—kf0<[A\._bJd:.E.-.N(1oi4_0…,/A <_]w<Jn >6&)
z0…(-.f4f)¢~.f.@n\rq£)‘1(+™@._nfbf.14yŸ3*+t7:A.S (N.10k910‹0…gLA.1._<@4-5s>q,y7q9;t&y>-A v;,}.=>NrigA 9i56*10<J.15Y0‹7qA\AbJ0… ~._.N.1(-0a4-,/.N.f,/4_<J,€<=AA <€];t A vw4N(SA>N wl;A 5N7:9)(+<'hÃ4-l;,†9N9)gLh|&)._5YA\(q4-A  ~5Ž]Œ.NA\t 0a9N4S.N<Š4_5i<€,†A  gt9i.1A v;0–0….1>N,=4-A &)56,3.f<€7@<BA\9w4f(+bfbJ(P*1.f*N9;)A\4)*1.1.1.ct 4-9Yh€,/7-<`A A ,?,=A\d_4& n
()0a•s._<†<@9i>+<:0…&-.:t ,/9N9)<'h†-(1.N4P0…0V.cuNA\,=4e4-&)9i.†oi0?b†A 5Y]w(+A>6 ~t0…A .N.Œž@0a.-.N¢~5s4)n “n7:‘:.: d <'
'“g9i<J.:d60~,=4),=&-9;&-.t.c560…<`5i.:<@A 46 >+>+.1t ,/bf0…<J.1‘14-9N.1,€gT0 t ,=A— vw&)>1.Z)A 56™'*q<3()A\4)</(N,|</0a,[.|]N(-.N<Š,/9f.-415SA\<”>)A91<[]w._gw41<|,=A w&)hT.x7_9i(+-0?4_.Nj6,Lt u"9Y,=A7-&q,JA (-,?7:d€,'(+(+,=4&-4q.|5c‘1.Œ<=hJA\bS<:&)&-.1A\9)t 4€(Nh†0,=A 4s,?&)dy.c,=A&q&-<J(-.->6,|(q4q5ŒhJ7qt&)t 9N.-.1(1<[4< 0
At <3A\4-0….W.1*+()t<c(q7@<@.-&)5Œ9)hJ‘@dz4P,=A\&-4^.†oYt 9NA ];<Š<–>+0a7@.m9i.:¢“ÈWn w7)n A .14-X ,:u &NA <f 0… .: <@>+9;t ,S4).3A\4q9;5i‘-A 7_,[(N(-A\,/4).:< <J,=,=&q&)(-(-,–,|(+,=t¡&)@,=.m&).=.Jrit *1A\4).1.:0‹<LA\bJ(1.10….x4-,[7:(+9;t t¡ 0…(+.:*)<@<[>+.-t 5J,/<J9w9w4x‘_,/,[9c(NA\(€4)._<”5EA\4)];g9it . 0
Velocity[m/sec]

1.2
1.0
Loss Coefficient

! "$#&% ! ')(+*-,+(/. ! 021-04365 7/(8*2! 9
5"06(/.1/( 3 ! (/02.A145:;0B%<5:&7/1/(:&% *)=+! "D! >@C/7/?):&(/#4.5 74(/:&. #/

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

100

1000

10000

Yo A ];>+0a.y¢~n “¥°+®c±?®B¹_¸1§\¯„¹c´¤¨N±`¯?°+®N¨i©{ª¡«P¬y­wª ­~®Œ©}ª\¯?°m¨N±?ª\²+³:®
9;~4).:.S<[.-t (1A v;0„7q>N&)A 5f.10…7_<m(+4s<@&)‘19).yhJ>)4e<[.-,=5S&)(-g,Œ9i0~,=(+&-.p4)91t,=A vw&).1>10A 5Ãt A vwbJ>N.:A 5W,[(+bJtT.@‘1,[.1(+&qt+(-*1)0….:91<PNA ()5N<H.-5yE–,=.:&)h3.€,/919w,=41&)A (+.10–4t A t v;A v;>N>NA 5ŒA 5›A <TA gJ(F,=EL&)..@h3,/,/.19wbf41*1A (+.N4y0…(-t ,=A vw>+>N0a.pA 58G_A < n
(+‘6‘1>-,`91)A <3.|7@,=9i&)0?.f0…._bf7=,}>)<@g9i&-dS0(+ž@t¡9;-4),=.|&).J,/.N7_bf()<[*1.:.1<}0„h†(-,=&->6.N0…0a.6.|n ,=X &-.y&1A <T0….:.@<:rq>6(+t ,/bs<`*6(1t0….y.JA 7@<|9w4)t¡91(+,3*-<Š7@._9i5s0?0…._A\4-7=,/,'9s9w(c46t<”dcA\4)g];9it0“.S,=t&NA\4)A <3.6<:n *1X .:&)<=A.y w7€*q(1]N0„._(+9;bJbJ.@.:,/.N,=0¤0ad<
hJg9;&N>+A 4)7q5š&f7@,=9w&q(-4_,y,=0…9;,=&-tN.š,=&-0a.Œ._<”*1A </0…9;,[(+‘+4qt .17@b˜.Z,/(N9^0….†,=g&-9w.E>6l;4q5Œ9)h hJ&)g9i.10c4Sb†,=&)(+.s4_d^0….:<:7@>69wt bf,/<€*1(N9;0a4)J. .14-Iˆ7:,/9;<ft¡7:(+(+*)4<[._‘1L5 .KŒ7_A\4-(+,/t 9m7q>+(st (-<”,/A\._4)5 ];t —‹.s9it0zA\4-.=.+r)n`,=0…’ (q,37@h3,/._()5 <
gˆ(f0a9wh3b (:dy.=d:ri9w*1>s.10‹7:A\bJ(+4y.N4_,=,[&N(+A\tw46jy5+(-(+,[‘1(19;™S>-‘@,€dA ,€j14)()9)<€h€(ZA\4)*1]W0…91,=gL&-91. gLM,=&-E.y4+5Y>6A\bJbf.1‘14).N<”0}A 9w(+4)4q(+5Pt+,=(+&)4).s(+t]6d).:<”9wA <SbJ—/.@*N,=0a0a._dŒ<[.19N4-g',/._,=5E&-.sA\4P7:9;%}bf&q(+*19w*_,/4-.N.N 0 4_,:N nSN+™:’¤4n
Reynolds Number

OP-QSRUTWVBX$Y Z$X\[ Y ]_^$Y `aVBbcQSdefTgQh;VB[ [ ViR@Y XjkelTm4Qielen[ ZSRporqtsvuxuzw y

7@9;*:d60‹A ];&-,|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.qA\0

ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™
6ž

CED

¾ U sÀk½ ZM UŠHÅ¿ ¾~ILKN¿cU ZÄJIÆR`MWHSOPQyUkI

Section 4.3. A simple flow in a straight conduit  io A ]w>60….S¢“n ¢“¥ 8®:«+®:±‹¬N§i¹@ª †­w§¡®c³@¨+«+µi¸Nª\¯}µ+®B¹@³:±?ª ­“¯?ª ¨i«
<”(+A\4qbs5S*6
,=t ._&-<”</.fA\,ybf>67@4)*+9;</t .f4q,/.-5w(+(q>14q51A 5^,sd†A()bJ<f<:96*1(e</._,€7-7@,/A\7@0„<}9;7qh€>+bst A\(1bJt¡+0†9;‘1*14s.JA\*17:5i.W9;A <Bbfh†7q>)*1&1<[9wA <Š714-._&Z.N5m4_hTt,J(-9;,/A >+<J.1t0ˆ5(Œn X</‘1,=.Z&)0„(N.S<[A ,=];*)>)&-(N5Y,€0„(+A ._7:bJ5 9;.@4q&),/5;.N.1>N0a0…<}A. ,x,= "()&q<J0…(-</,}<@,:&)n,=9)&-XhJ.|&)4W5Y.PA .|A\4E.17:4-oY(),=<[A 0…];,B(+A\>+4q4-0a7@]y.s.Ž.N¢“4-*1n ¢“]Y0a9wnA\4-‘6X._t .N.1&)b0….<
5)YA\4-.1A ,/ ~t .19Y.N0…7-0a.:.NA </,?4)dW,/7:.-A.^5<|9i56(17_.@0….š,/7q.1>+,=0?0€bS&)g. A\9i4)0|._t A 5Žv;,=&)>N‘@.pA 5df0…,=._b†&)vw.P.@>N,[A\*1(+0a.-0…tT.:5i)<[‰1<:.15N>6t 9Y._0….f<”7-A\A 0…,?5Y._d_A 5u| ~.N,=)0a&-.1.N. t4)9Y7:7-*1.sA9),?hTd_(+n *6.1*+0SÃt A ,/._9&)5W(-9w5;,W4f0‹A5N-,=.:.p&),/.1.P,=0?&NbS*1A A\<E*1A\4-.f).e.1(+t,=4q9Y&)5P7-.:A <Š,?,=.d_&)u†.W*)(+(N0…4).:0…5(+<”Ab†<[,=,[.@&)(+,/.4).17:0….S<*10…,/.:9W<Š<@X ,=>+&-&)0a...
l;l;9)9)hchn A <`X ]i&-A .m).10…4m.1t (-‘@d†,BA 9w,=&)4-.c<:&1.=A\ri*P*1‘1.1.:0‹,kA\bJhT._.1.14-4y,[(+,=t1&)._.Wvw>)*1(-0a._,B<[A 9w<:>64m0….y—k¢“5in¤£-A  ™:.1n 0…X .14q&17@A <`.+uY._vw,=&)>).S(-,Bl;A 9w9)4yh$A <†0„(->-,/<Š.f._(+5E4)‘15P._7:,=&-(+.W>)<[0….y.:<=A ,'A </hT,[(+9i4q0k7@j_.S< ƒ ,/n 9mX ,=&-&)..
.=*1ri0….:*1<Š0…<@.:>+<Š<[0a.c._55iA ‘: d .10….1€4q7@h†.c&15NA 71.:&s,/.17:0?(+bS4PA\4-‘1.-.y5P9;‘@‘-dc,[,=(N&)A\4).J._]N5m._gˆ9;0…bJ9;bÆ.:,=0•sA 7_9i(+9Yt651*qd(N0…<z(+bJ5YA.:(),/];.10„0…(+<`bŒ(+4qn 5y,=&).J.@r+*1.N0A\bJ.N4_,[(+tN5+(-,[(chJ&NA 7q&
  

oiA ];>+0….c¢~n “¥€•s9i9Y5Nd <€5iA ()]w0…(+b 

‹— ¢“n¤£-™
EL91,/.+u–&-.-(q5eA <c.14).10…]1de*1.10z>+41A ,JhT.)A ];&-,€91gTl">NA 5p—VAan .6nmoq9i0…7:.frŽœq.N4-]N,=&1‰ š.)A ]w&_, œq.14)]1,=&1™|(+4q5ŽA , 

! "
#

$ 

%'& 

() 

*"
# 

$

%,+

-

/.

T^Zc[ [ d—TgQm4QZm/Q65nVcm/Qm4QzZzeAVBXe bc^TfTgQSdœZm/QVB^zT@Vh-TgQ e 3 V87$Q—Vh~Tg$Y enb$VBV89
T T g$Y eelTlZj$Q<; RDQa^eAQk`BY =Qm4QXzT`cQ?>X$Y TAY VBXaTg$Z$X VBXQ ^eAQ `Y X/@~gZA7zTWQmCBEDGF@gQ`_Y =Qm/QX 3 Q Y e—b d Zœh;Z 3 TWVcmUVhIHJD
KML QXzTAY Zc[ [ dR QnR@Y [ [_Z`xZA7zT@VBXQeWdeWTWQ5 h;V$m-TgQœbcVxV89MD

¢

02143
:21

ON

 x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™

7:9;*@d+0‹A ];&-,|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.qA\0

Chapter 4. Fundamentals of Pipe Flow

&)()<S>+4NA ,/<x9Ng3t .N4-]N,=&in X &+>)<_u+,=&).W0a.Nt (-,BA 9;4)<@&NA\*m‘1.:,khT._.14S,=&).Z‡–.-(q5e—/t 96<[<B™x(+4q5W,=&).Œ*N0a._<[<@>+0….m—[t 9N<Š<B™|A <
—‹¢“n 6™
X &-.m0….:<=A </,[(+4q7@.y7@9i.@ÈP7-A .N4_,3g9i0–7-A\0„7q>+t (1087:9;4q5;>NA ,x7_(+4P‘1.f5Nx. "4-.-5P()<
—‹¢“n 6™ 

0…(-X ,/&1.ŒA <cA <z._.@vwr+>q*1(-0…,B.:A <Š9;<[4.-5ZA <c()hJ< 0‹A ,ˆ,/.14Pg9i03(E7:9;4)</,[(+4-,†56.14)<”A ,?dml;9)h (+4q5^(E7@9w4-<[,[(+4_,c7q0…9N<[<S<Š._7=,BA 9w4in X &).ml;9)h 

—‹¢“n ¢+™
A ,|X A\&-4-.€,/9W7q0…._9Nvw<Š<–>)(-<Š,B._A 7@9w,B4PA 9;—‹4q¢“(+n¤t:£-(1™`0…._dN(JA .191t 56g~< 7)A\0…71>6t (N0~A <   
 u+>)<”A\4)]c._vw>)(-,BA 9w4S—k¢“n ¢+™–(+4)5S<:>6‘)</,BA ,=>-,BA\4)] 

  
—‹¢“n 6™
hJ,=&-X &N.y&)A 7q.m9N&W,=.-&-5Nv;.N.N>q0'bJ(-&),B9;(+A 9;4)4q</4Ž5~,=u~0„—k(-¢“&),/()n .:6<S<z™cbf,=<:&)&->).f9)<@hx&P,=0…<†.1t ._bJ,=<[&q<z.N(-4)<”,c56A ]w9;,=41&->)A .e w<€7_.@0…(+._ 4_vw._,`>17@,€.@A\0… ._,=5{._&-7=.Œ,z*15i0a9;._A 4y(+<[<:bJ,=>6&).:0….Z.c,/.1l;5i0`9)A  &)h$().1<|0…0„.1(-9w4q,/4s7@.6.+n ,=u &).fl;9)u}h A <f0„(-(Z,/.6gˆ>+n 4)X 7@,B&-A .P9;4Et .N9N4-]Ng ,= &i uw9;4
X &).m*19)hT.10"hJ&NA 7q&P0…._vw>NA\0a._<`,/9P5w0A ).S,=&NA <zl;9)h A <z]iA ).m‘@d
—‹¢“n 6™ 
 
(+4)5PXX h€&)&)A\.:.mt¡w<Š*1.P‘19).S._hTvw<[.1,=>)0L>)(-5YA\,B4yAA ._9w,/5E4-.1<s0?A\4WbJ(N0…<€%'.P&q9N-(+g8.N*_,=0¤,/&)dš.N.y 0 A\]NbfN .:NZ*19w9ibJA\4E0a,[.@(+bJ,=4_0‹9iA,Œ7:0a(+.yA\4tw56*),=.@(N&-,[0….Ž(N(+A\b†t >6<-.@n4q,/5N.1.N0…0a<€<[,[(+(+4)4)5P5YA\,=4)&-]e.c,=l;&-9).Zh˜.-0…7@(-9w,/4-.Œ9wA b|<zd]iA )9N.1gc4 0?>+464).10€5N._<”A ]w4iu
—‹¢“n É6™ 
 "
!$# % % 
( 

+ 

#

"

$  

!

# 

# 

" 

# 

&('*)+'-, .0/21436547982:<;"=?>A@B8CD1B7ECGF"791G>IHE;$JK:
L4MONQPSROT9UWV2XEY
[Z
]\

+^ dc BeIfhg ji lk
dc
_\

soQg tkueIfhg t k
vAw T9xzy|{ wn}

³@s¬Nª¡§¡«i³-¸¸N§ ¬+¯?§¡®Eª ·i¯?¸N°6ª¡®mµ ­if±k®-®”¹[¯‹¬N¹_¸1§w±?¬+®Z¯ § =¨q®_¹Š§ ¹ ¨Y³_?ª\µ+¯ Wª\¶w¨Y®:±?´ ®:«+³:® i´¤¹=¨N®:±|³ |¬Ž´¤¨N³:ª¡±}±?³-¬s¸N­;§ ¬qª ­~±J®y³:±‹§¡¨q®_¹Š«a¹f`"¯?¹=°m®_³-¨i¯?´Bª ¨ifn«m op­;gª ­~0®kq´¤Z?¨N§¡ªd±Jr)®cµ+±k¬ ª_^@fª¡«a`›®:µ+¬Nª\¸ §\¸b
·Y¸q¬N§¡ª\¯ Z±ˆ¸1«+«+®:± m©}ª\¯?°Pµ+ª ¬ f®-¯?®_±}¨i´
z¬N«6µeoQg tk

X &NA <JA <x.@rq(+bs*6t .S¢“n wn¤£
L4MONQPSROT9UWV2X~
³@¬N§¡³-¸N§ ¬+¯?®f¯?°6®|­w¨i©–®:±'±?®:·Y¸Nª¡±k®_µE´¤¨N±3¯?°6®c¬I€+¨^=®S®ƒ‚1¬ †­w§¡®
vAw T9xzy|{ wn}

7@9;*:d60‹A ];&-,|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.qA\0

ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™
„…

EC D[C ŽÁ fUVR`¿fÀ›M mMWHc½yHJI"¾UŠH I–ÄS½ QsHsHS½SK ¿fHSO ½SHJIZÁ€¾~I½ ¾
hJA\’¤4q4E&N7q,=At¡7q>q&)&e5N.Z.xh37:,=(+()&)t<W.†7q>+5N‘1t (-.N.-,B(+4)A 5~t9;,Wu
4)A\ n<S4e€Y91,=7@gz&-9;.,=4+&)4).e*1._0…7=.@0k,B>+NA 9wA469;4)4z>).1<m(+0`4q<[,=5c._&-7@,[.,B(+A 5i4)9;]NA4.Z.14-‘67_,B>-()A ,s</(+,Bt:9NA\]+4),=](-&-,/.N.6.N0yu4-]Yj)I”A\A\0a4-4)._._5];.1>+039Nt (1g†.N0;4)7@]+7:9w(-9;bf,/>+.B*14_Kw9;,/u-.N4),=0|.1&)4-.z‘1,/.:.=<_<=r)n A ,/5N.1.ZX 4q&-5N,=._.-&-<[5 .P. <[7@,=9;0…7:(N9;bsA ]w4+*1&_4-9;,m.-4)7=*1.1,BAA\4-9w*1,/.4<
]N<[(+.N.N4q*)4-5 (N.N0„0….@(-(+r+,/t8*q.S5Y(+71A4-<Š&)<=71(+A >-9;*-<Š4N,/<”.1‰qA 9w0'7:9;4A <z4-9;,=560…4._(q5Y7@,=A,B&)7:A .E9;(-,/4›]N.-5m9i—VA\9Y4q,/59m7qt¡>q,=5N&-5Y._.c<”A\4-A ];,[] (+44),=]N*1&).1.p0„(q4-7=,B(+,BA ‘1(+A 7:0?tw.Z>+0?*_>+g,Z9i460x4).@.1r+,=0–*q&-(+.e5w4->)5i<=.†AA 9; ,/4N9E.1‰q0….1A 7:,/4-9;<€,Œ4-7@,=7:9w0…9;(qbfbf7@*+,B*1At 9;A 9w7:41(-4-™@,B.NnA 4_9;,Œ4Y’\4n A <Z,=*N&N0aA ._<Z<[.1<[.-4-7=,/._,BA5~9;ƒn 4
(

Section 4.4. Typical Components in the Runner andVent Systems
/

&(' &('-, 

8"J

cross section

R

θ

X 4)&)]i.SA\4)0….:.:<”.1A 0…<[<Œ,[(+4-4)9i7:0?.†b†A\(+4|t¡,=dZ&).y7@9w‘14_.1)4q.15Œ0a,JA <T,=7q&)0….E._(-‘1,/.N.-4)5P5‘1,/.-9e7:(+.->)v;<[>N.|A )(c(+7qt .N&q4_(+,c4-]67@9;.†4qA\5w4|>1,=A &-,f.ft .NbJ4-9;]N,=bJ&i.Nn 4_,=X >+&Nb A <c(+7:4)9;5f4--,=.N&-.z0a<=l;A 9;9)4eh*1*q0…9Y(-,ˆ5;,/>q.17@0?._4i< n
9g1(q9i56gx0}._,=vw,=&N&->)A <S.W(-,/(q7q.E7_&q7q(N0a._>+0…<@(q0…(q>+7@7@t,/,/.1dE<S0‹A91A\</4Pg`,BA 7Œ,=<Š(+&191AbJ<fgT.m7:l;9;7:9)4-()hx-<Š<S.:.N<†0aA\<=4ZhJA 9;5i&N4A A\.Wt A.W<S7:A\())4W<[.1,B910aA\dŽ4-,=&)]~t .1A\nWbS0`oiA A ,/,y0a._9w5bSb A ‘1];,=.-&-&)7:,c.E(+A\>)4-t <[A\,=by.0a9YA ,/t 5wA\._bS>)5^7:A ,/.ZA\.-4_5egt 9i(N</0a0?]6,=b†>q.1(-510',BdŽ.1A 9;0?&q4m0a9i(-),=0ˆn&).e.WX ‘1(+.:&)>-.1.Z,=4E&)j19i7_4)(10L9)0?hJ9N0adgTt .-,=5N9;&1]6>-A .<,
‘1bJ9i.:9;,[(+j|t"]+l;(q9)5Nh .N0a.-0a5W._<”A A,T<[,[<Š(+.:4).17:b.Z,=hJ&)&N(-,xA\t .eA ,xA\A4<J,=0a.-&)().<[9;(N4qA\0‹(+‰+‘+t A t vw.|>1,/A 9Œ5›7_bJ(10?.@0a,[d†(+t',=&NbSA <`A r)7:,=9;>+4-0a-.Ž.NA0a,y<=A 9;g‹(14c0zggˆ9i0…0“9;,=b &).†(q7_5N(+.-tv;7q>q>+(-t (-,/,B.6A nÃ9;4)•s<'919igT0….:t 9NA vw->1.NA 0V5 u
,=,=IB&)&)&).|.c9;t.1.N._4)4)KZ]i5^9NA\4)0ag3._.:<@9;.N>+0>+A\t 0€4),3]Wj1h€4)*6A\9)t¡>+“hJ0?‘1*1t .W._9N56<[bf]N.†.s>q(-7q,L91&PgT,=&N‘1,=A &).@<T,ˆ.W<[,/.N,[]6()0V()n]N<†.†l;A ,'9)h<[._.1A\4Wb -,=.N&q4_(-,c,}</<Šd)9;</bJ,/.N.Jb 91g(N,=0a.m&-.Jg‹(N.10€0?0a9ibJ0…9i<'0ah€.A\tt¡(N10a7_]6(+.64)n‰7:.1ELt).@._)(q.17q0a&c,=&)91.1,=t &).:.1<Š<_0u~(+g4)9i5 0 :4*B(/12% ! 72C/7/:&1/($! 5i#&% (+:4 (

Yo A ];>+0a.y¢~n “¥
Ã<@j=.:,[7q&y91gL,=&-.m‘1.N4)5A\4s5YA .f7:()<[,BA\4-]
91(+g34q5,=X&-(-.&)g„,/.'‘1.N<Š.10–714q,=&-5Ž&).N.Zb†A <†‘1(-(W.N,BA4)7'gˆ5~>+9Nnc4)gY7@%(†,BA9;9;‘1bf.N4P4)b†915†g`9;7@4+<[9;.@t d_bs)u;.1bJ,=0„&)(+9;.Zt 4+*qt 0?d|>+(1>)0„46(+<[4)bJ._.15S03.:,/A\A 4x.1<f0…5Y<_b†A¥|.3(q(+567:4)().f];<[h|,Bt .+A\4-A u,=]S&Œ“A uL<,=&)0…<@(q.f&)5Y9)<BA\hJ>-(+<-bJ4xuf.sA\Æ4S]6oi.:(+A 9;]w4)b†5>60….@.T,=,=&)¢“0a.sdn w]6‘1n .:.:X9;g9ib†&)0a.€.m.@,=0a(+._0ad4)<”A5<[‘1,[.:(-(+gg„4)9i,/7:.10a.. 0
,=A\4-&)l".P>-‘1.N.14)4q7:5“.†ns,=&q•s(-,z9i0…l;.:9)9Nh$-.N0VA\4fu;hT,=&-.S.fh€l;A\9)t¡;hc()n<[<:X >6bJ&1A <€.W()A\4s<[<:,=>6&NbsA <J*_5i,BA A9w<B7q4W>)A <[<z<=A)9;(+4ft A 5P,=&qhJ(-,|&).15N4f9)h†,=&)4-.1<[0…,=.m0a.-A(+<Sb 4)9P(+4q915^,=&)>+.1*)03</‘1,=.N0…._4)(+5Zb 9i08569^91,=4)&)91.1,0
7q0…._&qvw(+>14)A\]N0…._.m5~A\n 4Œ,=&-.yl;9)h 4-.-(10?‘@d_nS’¤4W7_()<[._<€,=&)(-,€<:>)71&m(P7q&q(+4)]N.N—k<B™z.@rNA <[,/<ybJ9i0….s7@9wbf*+t A 7:(-,/._5E(+4)(+t d)<”A <cA <
<”’¤4ŒA <[,[,=(+’¤&)4Z4).E7:,=.6*N&-u0….Ž(q,=7@&-t ,BA .E];A 7@&-.y(+,†4),/];919Ygzt 5+.+(@,=u&)d_wu–.Pu}*1g(+0…9i9;4q03‘q5e]6(+9i,=‘+&)A\t d4).e]e‘10…(q.-5Y5Y7:A <Š(+A\71>->)>-<-<[<Šu .f<” A ,=9w&)4i.f
'u <Wh3hT(:t.e(Nds0at]6.@,=.1g„&),c03. h€,=E–&)A ,=.Z9i&E0a(+,=,?&4)hT];
z9t .b†*)A .1<W(N0‹0„A (+t 7:(NbJ(+0a]64Ž.@.1,/0TŸ3.N0a,=A <S.W&).^,=%8&q()0…(-.:</,f<”,BA\A 7@<[4),[9;‰] (+4-4)
',=7:0…<[9;.W<Štw9Yh€,=7-&)A\A t¡(-.^L,BA‘10…9;..64 n
,/,=._&)(q.s71</&1,=A\0„4)(N]“A ];u)&-.@rq,J7:(+.:4)<Š];<”A t).E.x—(+4)];_™t@.znm7:oi(+A4y]w>6‘10….x.mg9;¢“>+n Ée4q5Jb†,=(q&+560…9;.s>)gˆ];0…9;&zb ,=&-(E.|A\564q(-5;,[>)(m</,=,[0a(+d_j=n`.1’ 4m,TAgˆ<`0…9;0…._b 7:9;<Šbf.@)b†.10„.1(+4qtw5N<[.-9w5s>64)0„7@.@._)<_.1nŒ0Y,/oi9c0a9w.=b r17@._,=._&-5.
oiA ]w>60….sA ,|A <€71t ._(N0 ,=&)(-,x9;*-,BA\bf>+b 0„(q5iA\>)<z<@&)9;>+t 5‘1.y(10…9;>+4)5 
;£ “6Š‚x•x„c‡œ… –2Š‚xŒD„$ˆ†xŠ ‡‰‹rˆ…<Š Š˜‹“Œ„ˆBŽ™t‡BŽr’š „x_›‡BŒ/‘ „_‚_Œ2‘ ‘4S’”‡$™ “L‹x‡
7:9;*@d+0‹A ];&-|, {} -u wu“‘@dŸx0ˆkn (N/0 €"•s.qA\0 

l'5 0 1;! C+7/0;(+1/* 5 ! 1!/( :+3 5 (/._5 7/(L'"!;. (

Chapter 4. Fundamentals of Pipe Flow

oiA ]w>60….y¢“n Éw¥
Ã]N.:9wbJ.@,=0‹A 7:(+t+5N._<Š7q0‹A\*-,BA 9;4f91g–,=&-.W0….:<=A </,[(+4q7@.sA\4s(E‘1.14q5
#;! C+5 !;. (z0/3 ~C+021&1/(+C+5 ! 021 

&(' &('

CD;$J JK8GC >IHE;$J

X &). i7@9w464)._7@,BA 9;4W0….1*10…<[.N4_,€(f<:*6t A ,|A\4f,=&-.m0?>64+4).108<[d-<[,/.1bŒn X &-.m0….:<”A <[,/.14q7@. 

&(' &('*)

.0/"5K14JK: HE;$J ;$JG> 1KC >IHE;$J

[<5N9w._4)bJ<”.yA ]w.914fgLA\4-9;,=<[*-&-,[,B(+.mA 4)9;>+7:4)4).W<35Yh†,=A <”&-&1A\.:0„A(+d71‘6&s(Nt .S0a(-.).N(NtA\.14)A\t¡bJ.@‘+)t.N.c9Y4_5Ng,|9i.NA0‘6<zt,=.+,=&-&-n .S.mš.N0?4->6.Z]Y4+A\h€4-4-.N._A\08t¡.1"0ˆ</5ind)A</<Š,/<Š.N7qb >)<[<mA <€&)<@9)>qh 5656,/.19Ž4s5N71._&)<”(+A ]w4)]N4E.f(+A\4)4f5Ž,=&)hJ.f&q7@(-9;,S4q(N5w0a.W>1A 7@,=,`&).^(10…._‘1(Y.:,ˆnz,/.1’¤4 0
CED QJI~I"UŠH UkI¿fÀˆÀPIM šM s½zILÄc½yK
X7@9w&)46.14)0…._.š7@,B(NA 0a9;.e4š,?hT&q()9<yb†,/9 (NA\‘14›.j)(qA\4q5+565N<P.-591gfA\4^7@9w(46g‹4)()._<@7@&N,BA A 9;9;44)< <=zA\bS<[.NA\t0(NA ._03<E,/9š(+4q.N5t ._7@*),=(N00„A (+7_(+t¡ .1tLt\0…n .:<=XA </,[&)(+. 4q7@0a._.<”AAa</n .6,[(+nš4q.@7@).p.1A\0a4pd ,=0a._&-<”.šA </,[<[(+.14q0‹A 7@.:.<
,=7@&)&-9w().e<W464)0…,/._.:9Ã7@<=,BA </‘1A 9;,[.Ž(+4)4q<x(q7@5+(N.e5N0a.y.-‘15Ã._9N<”g–A*656<Št (N.:.1<SA\0‹4+A .:,=t d^<x&).e,k,/d+90a*1._.6,=];n&->+.t (1,/0|9Nt,[.N(+4-t3]N,=0….:&i<”u}A <[Aa,[n .+(+n^4)7:‘1.6.Nn 4)56X <_&)u8.1.=0…ri.Ž*)(N(+0a4).<”A 9wb†4-(+<-4-u8dŽ7@9w,=4_&N,=A\4-0„(q]67=<Œ,BA ,=9w&q4-(-<S,m.:7:,[9;7N4-n ,=
z0A\‘+t¡>-,=,/.&).:,/<[9. 

 

&(' +'-,

+8 HE82: ;$J JK8GC >IHE;$J

X5N.N&)bJ.e9;l;4)9)</h,=0„(-0„,/(-._,/5Z.,=A\&)4p(-,z5Y,=A  &).1.P0….1&)4-._,(-,zt 9Y,=7:0…(+(-4),BA</9wg.N4-<E0'A A<c<PA\(š4)<”Agˆ]w>6414qA 7= w,B7_A 9w(+4š4_,J91A\gc4s,=,=&-&).e.s,/5w.N>6bf0„(-*1,B.1A 9;0„(-4Œ,=91>+g}0a.+,=n &-. "7qt¡j=.1A\4-0a]P,e9N— gL7q,=j=&).N.s0¤,@7_£ (-1A ,?+d_™ u
(+4)5P,=&-.N0a.:g9i0a.S,=&).S,/.1bf*1.N0…(-,=>+0….y91gL,=&-.Wt A vw>1A 5b†.@,[(+tY7:(+4Z‘1.f()<Š<@>+bJ._5P(+t¡bJ96</,z7@9;4)</,[(+4-,x5w>+0A\4)]m,=&-.
"t¡ A\4-]š*1.10‹A 9Y5p—‹hJ&NA 7q&A\4ebJ9N<[,†7:()<Š.:<fA <sbs>)71&t ._<[<Œ£BŽbSA\t¡ A <[.-7@9w4)56<B™:n
'<†<:>)71&iu~,=&).Œ<Š9;t A 5YA w7:(-,BA 9w4
-A <S9wA\t¡>64)<”b†A ]w.@41,=0‹A wA 7J7_(+l;4_9),ch—,=0„(-&),/.Z.yt A7:vw(+>14ZA 5Ž‘1.fbJ().@,[<Š(+<@>+twbJ56.1._4)5W<”A7@,?9wdm4-71<[&),[(+(+4_4),:]N¥ ._<yt .:<Š<€,=&)(+4Fwn¤£ A\4Œ,=&).Z0?>+464).10™ “,=&).10….@g9i0….6uw,=&-. 
  
—‹¢“n 6™
%}t .-(10?t d_ui,=&).m*10….:<[<:>60….sA\4f,=&).Œ*19YA\4_,/<JA <€5YA  ~.N0a.N4_,€(+4)5
—‹¢“n 6™ 
  
‡L9)hT.:-.N0",=&-.c,/91,[(+t“*10….:<[<:>60….mt 9N<Š<|A <€7:9;bf*196<[._5W9Ng8gˆ0…9;b (+t¡N,=&).y<@bc(+t¡w*10….:<Š<@>+0a.mt 9N<Š<
—k¢“n¤B£ 6™ 

 ha 
).10ads<=A\4-]wt .Œ*N0a._<[<@>+0….Œt 96<[<€7:(+4P‘1.Sh†0A ,ˆ,/.N4s()< 

—k¢“n¤£N£-™
.@X,[76&-nz.Noi0a.ZA\0…</A <c,:u(+t t.:<Š,/9Ž<†0…t 9i.:<=9wA jS</,[(+(-,`4q7@,=.W&-.y5;>)<Š.1.s0‹A,/.:9š<€*)7@9w(N0„46(+4)t¡._.17@t“,BA7:9;9;4P4+4-—‹<Š.-.:7=.P,BA 9;oi4ZA ]wAa>6n .+0….SnS¢“dEn 67@™:9wn846h†4)._&-7@.N,B0aA.+9;¥ 4)<_uwdZ<@*+t A ,/<†(+4q5pb†(+41A g9wt 5N<
7@9;*:d60‹A ];&-|, {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.qA\0
ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™
„  N N    

! 

-,. 

'     

#" $% '& 

!  

N 

(*)

& 

(+)

$

% 

0/

,/9P(q565E( ;];>+0….S(+4q5P7q&q(+4)]N.sA ,

Section 4.5. Putting it all to Together

io A ]w>60….S¢“n w¥³=¨+«+«+®:³-¯?ª ¨i«Wª¡«Œ¹=®_±kª¡®”¹
,=t .1&-4).m]10…,=.:&y<”A91<[gL,[(+,=4)&-7:.y.s5wA\>)4f7@,=,c&-—‹.m-.N‘14_.N,Š4)™:5 u
gˆ0A 7@,BA 9;4yg‹(q7=,/9i0ˆuY(+4q5 

" $%
" 

&(' +' 

j1

1B7 798K7 ;$J JK8GC >IHE;$J

z4s.@X rq&)(+.^bf*1*+0…t .:.S<Š91<@>+gL0a,=.&-.m(-,P0….:*1<=9iA </A\,[4-(+,W4q7@£e.SA <f91gx,=&)*).Z(N0„(+<Š(+t¡ bJ.1t+.E7:9;g9i4+0`4-.-,?hT7=,B9 A 9w4W‘10„(+—k<[4)._71.m&-._oY<PA ];&)>+9)0a.hT.@NL)N6.1™@03n ,=&).P,/9N,[(+t~l;9)h0…(-,/.^A <y,=&-.
7@9wbf‘NA\4)(-,BA 9w4 

 
—k¢“n¤B£ +™
‘1.@,?hT.:.N4S,khT9‘10„(+4)71&-._<z(+4q5W,=&).mt 9N<[<JA\4y,=&). Š>+4)7@,BA 9;4ŒA <|7:(+t 71>6t (-,/.-5W()<
X 9P(q565P( ;];>+0….S(+4q5P7q&)._71jfA gL,=&).c9wt 5W9;4).sA <x]69i9i5
oiA ]w>60….y¢“n w ¥
$*)(N0„(+t¡ .1t+7:9;4+4-.-7=,BA 9w4  

 

)

N 

 x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™

7:9;*@d+0‹A ];&-,|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.qA\0

Chapter 4. Fundamentals of Pipe Flow

7@9;*:d60‹A ];&-,|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.qA\0

ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™
„B  

"$# – 

   

! 

 ED:F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH
A4+<[>6<:4)>-bJ.Ž.†.N91gˆ0a9w>+gS0¤>-,=,=<Z&)&).{.1‘10T9+‘1‘19w0„.-j:(+7:<y4)(+71,=>)&-&q<[._(-.f<Z,sA ,€915NgS.-A <z(+,=]it&)A\4-A.^)]e.†l"h|,=>N&-AA ,=5.m&‘qbJ9w()._<”*1A71.17s&)4e(+>64N7q4qA&q5N7@(+.N<Z460a<[5Y4),[.1A(+<Št4)715Yl;>-<ŠA\9)4)<[h ]s.-5 ,/(+9Œ4qA\4{5^,=&-%',=. &)&).eIV(+h3*-A\(-,/4-.1-,/.10._0…KZ.:wn<[*+,/&-._.N5{‡L4-.19w0…0…._bJ.^(q56.1hT.14).^9;0|4Y7_.@n (+r+4šX*q(+&)‘14).10…5›960….c(q,=56(N&1.10aA .< 0
&NA <”‰+&).10xj14)9)hJt .-5N]6.P‘@d0a.-(q5iA\4)]š‘19i9wjs<@>q7q&P()< *1.14 /%'&)(+4+4).1t8‡–d)5w0„(+>6t A 7:<f‘@d }.14 X .W%'&-9)h z— EL.@h
9i0kj6¥•m 7 30„(@h ”‡TA\t¡a"9i9;j% 9;bf*q(+4-d_uy’¤4)76n £ +™@n ‡L.10….p(Ñq()<”A 7š7@9;4q7@.N*_,/<Zg9i0†,=&).›4)9;4 Bowt¡>1A 5
•Œ._7q¥ h&q(+4NA 7@< 4-]YA\4-._.10…<z(N0….c]YA -.N4in
b7qJ&q96(+</4+X ,=4-t &)d^.N.ztY‘@l;l;dP9)9)hÃ,=h &).mA\&)4S()gˆ9;0<†A *17@<”,B.1A\A bS4S9;4EA\7qt (N&q(-0x(+,c46‘1,=4).1&-.1&q.Pt)(-l;-7q9).N&qhÃ0L(+4+,/A\94-4c.N,/</t89E,/._‘19w(q._5N5~4-d†.Œn<[91
',[g'(-<S,/,=.c9;&).E4)A <|.*N‘qA\by*1(+.ftA (+];4ql;&-7@,†9)._h$.=5Prih€‘@*1dŒ._A ,=7@&m‘1,:.:u",=,k,=0…hT(+&)._4).m.1<”4|gˆA ,B0AA,=9w7@&),B4s.JA 9;gˆ]w4P0…9;0…(-g‹b N(q7=A ,?,/t dJ(+9ibSg0'9iA\g0„4)9i7@(N0T.:0L<`9wl;(+*19)4).1h 54
,/,=9W&).s,=&)7q.S0…9N,=<Š>6<€0?<[‘6._>+7@t ,B.1A 4-9;,€4Œ(-(N,z0….y(+‘1)9w(N>_0‹Ak, (+‘6Mt .+ u;
,=&).y <@ >+rn 0¤g‹EL(q7:.@.W).1A 0a<J,=&-(-.N,|t .:(+<Št¡<_bJui96,=</&),€.y7@9;9w*14-.N<[4Œ,[(+7q4_&q,c(+*1460…4).:.1<[t6<:>6l;0…9).fh(+4q&)5P()<€,=<Š&).@.f).1];0„0„(+(-t“1A0…,?.:ds<:*1g9i._7=0„7@,/.<
(N0a.ŒX A\bf&)*1.}9il;0a9),[(+hŽ4-91,:ng;(†t A vw>1A 5SA\4x(z7q&q(+464).1t@7_(+4J‘1.371&)(N0…(q7@,/.10‹A ž@._5f‘@d3,=&).T<:*1._7-A w7T.14).10…]1d3,=&q(-,–A <8()<[<Š9Y7-A (-,/._5
h€t A vwA ,=>1&sA 5mA ,:)n .1X t 9Y&N7-A A <3,?d <:G:*1n ._7-A w7|.14).10…]1dsA <x7:9;bf*10‹A <[.-5f9Ng",khT9s7:9;bf*19w4-.N4_,/<-¥ ,=&).f&-dq5;0…9N<[,[(-,BA 7y*10….:<Š<@>+0a.c(+4)5s,=&-.
X &).S.14).10…]1ds(-,€(+4_dP*19YA\4_,x91gx&-.qA ];&-,€A\4s(E0a.-7=,[(+4)];>+t (10 71&)(+4+4-.NtYA < 

— wn¤£-™

8NO N 

$

%,+

)

5 0 (C+0;1/5 ! 1!4( 

) 

i7/=( &#;% :&! 1

O F@gQ L Q [ V 3 Y T&dœY evZcXœZ L Qm&Zj$Q L Q [ V 3 Y T;d 


Chapter 5. Flow in Open Channels

Fl

ow

∆x

y

d

g

oiA ]w>60…. wn¤£6¥ L xO{9T9{|{9xOP w Ow 
aU +{ } N } w RDU } 
N }O} UaT
(+4)5~ui<”A\4q7@.  g9i0–(+4_dE*19iA\4-,€A\4y,=&).f7q0…9N<[<z<Š._7=,BA 9w4P—gˆ0….:.f<:>60ag‹(q7@.)™@u 

) 

 


h†&-.N0a.+¥

— wn 6™ 

$
) 

%-+

<@&-*1.q.-A ];7-&-A w,`7c9N.1g–4),=.1&)0….m]1dZt A v;*1>N.NA 0T5E>+A\4y41A ,,=&-.f71&)(+4+4).1t
(q(--7:.N7:.10…()t .1]60„.S(-,B-A 9;.Nt4f9Y7-9NA g–,?df]w0…91(-gLN,=A ,k&-d .mt A vw>1A 5
091…(-g,/).p.1’ g8t 9Y,=7-&-A.†,?dc-.N(+ t4q9Y5P7-A ,?&)dc.) A 9N]wg &_,:,=nJn&-.Œoq89itt 0}9NA vw,ˆ(s>1,BA\A <:5P4-*1]SA._<z,=7)&)A\A w4q.:7q7c<Š.y0…._l;()*19)<Š9ih˜._A\4-5~0„,/uN(-<',=,/9;.s&).Œ4†(+&-(S4q.q5Z5YA ];A7q()&-0…];9N,:0„u<Š(+<€ bŒu“<[.-uq&)7=h|(),B<3AA ,=9;,/&J4Y9mui,=71&),=&).&)(+.1 4)0…€i.s]N7:.|(N9+0a,/9i.P9E0„5Ybcj=A\.:4)(+.N(-4_*†,/dŒ.€,=7:&)()9;.J<}bf,=<B&)(+‘N.yA\bJ4q&-(-.†.q,Bl;AA 9;];9)4)&-h <,
(+()<z4)5†,=&-,=. &). Iˆ~<@*1€i._7:7)9+A 9i w0„7J5Y.NA\4)4-(-.N,/0a.x]Nds()< 7q,=>+&)0¤.`)B. <:K“*1n ._7-iA .@ w)73.1.10„(+4)tY.10…7@]19;d_4qu 7q+t¡>)uq<”71A 0a9w.-4-(-<x,/.:7:<}(+(S4P*q‘1(1.f0„(+5w‘10…9;(:hJt (z4S9wgˆ4z0…9;(€bÆ]w0…(+oi*+A ]w&Y>6n 0….X w&1An <3wnxt A\4-oi.€A\0…A</<3,:uYj14),=&-9).NhJ0a4.
AA\<c4)71(^0a.-bS()<[A\._41<|A\bsh€>6A ,=b &P.N(P4-56.N0a._]N7qdZ0…._(-(),†<Š.W(PA\4W<@*1,=.-&)7-.ZA w&)7Z.)&-A ];.q&-A ];,z&-hJ,y&)j1.14-4m9)h†,=&-4W.E()t <†A v;,=>N&)A 5š. &-I/.q7qA 0‹];A ,B&-A ,J7:(+A <st"&)‘1.).1A t];9)&-h$,iKw,=n!&-.mi.-7q7@0‹9;A ,B4qA 7:5~(+u~t",=&)&-.).ŒA ];.1&-4),:.1nf0…]1’¤4d
,=A <s&1A jN<|4-7_9)()h†<[.+4mui(),=<†&-.W,=&-bc.|(NIVA\4Œ<:>67@*19w.N4_0…,=710‹0A\A ‘6,BA >-7_,B(+A 9;tY4yl;9),/hœ9WKw,=n &).yX .1&N4)A\0„.15“0…]1u“dPhJA&)<|.15;4m>),=.S&).E,/9m&),=.)&-A ]w.Œ&_A\,c4q7qA <S0…._(+()‘1<Š.Œ91)A\.f4f,=,=&)&-.m.S71)0.1A t,B9YA 7_7)(+A ,kt d_n&).)X A ];&N&-A <z,:uwl;,=9)&-h .
.1A <|4).15;0…>)]1.cd,/A\9m4q7q,=0…&-._.W()<[&-._d)<†5w()0…9N]+</(N,[A\(-4i,Bn A 7ŒX *1&N0….:A <|<Š<@l;>+9)0ah.y7:A <s9;bfj14-*19)9wh†4-.N4m4_(),:<Jn ,=&-. IV<@>+‘N7q0‹A ,BA 7:(+tYl;9)kh Kwu“(+4)5E,=&-.Œ.14).10…]1dA\4q7q0…._()<[.
X &).mbSA\41A\bs>6b *19iA\4-,`9Ng–.14).10…]1dm7q>+0¤).W&)(+*+*1.14)<x,/9‘1.f(-, 
" $#
— wn 6™
7@9;*:d60‹A ];&-|, {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.qA\0
ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™
„&% 

+

$ $

$ 

+ 

Section 5.1. Introduction

Y

EL
specific
energy line

Y2

2
specific
thrust line

Y3

3

YC
Y1

1

Yo A ];>+0a. “n “¥4v R U&
{
L } U 
hJ&).10….†,=&).f7q0‹A ,BA 7:(+t“&-.qA ];&-,zA <|56.c "4)._5‘@d 

N } P w PSU } y|xOP 0x nU — wn ¢+™  

#  

+

X &+0k>)</,|A <z56.c "4)._5P()<

e, f

— wn 6™
56X .c "&)4)..†by,=&)A\41.yA\bf5iA\>+b†b .14),=<”&6A 9;0?>-4+<[t ,c.:<Š(+<Jt <Š4+9p>+bf&q(+‘1*+.1*10–.1()4)<-<†¥ ,/9‘1.Z(-,†,=&-.P<B(+bJ.*19iA\4-, " n X &-.N0a.:g9i0a.+u"9;4).P7:(+4 

— wn 6™ 

‘1b†Ÿ3.1(+t A9)4-1h dšA 5YA\71‘14)09i]^A ,B9;A ,=j_7_&-<y(+.Zt_9;)-4E.1.Nt 9Yl"t 9i7)>N7)A A,kA 5 ,kd_dšn bJX‘@.-d &17qA &q"<'(+vw41>) A 7:(+<_4-*1n ,B0…91A ,kX NdfA &)56A <}.P.:<f-];.N9w0„0¤(-ds4-N.WAA\,kbfdh|*1A .@,=9i &E0a,[._(+,=7=&)4_,/<Œ.E,:u6(1(+(+0…‘14). A\5Wt A ,?IBA dEb†,/<'._,/<”9p()A <@]w7q>+41&)0…A ._ w._5L7q7_K(+j4)‘@A 7:g€dE.z,=7_,=&)&)(+.P.Ž4sl;‘1oi9).|0…h 9;<[>q,=A 5N<s>).^5Y(+A ._‘14+5y91>+)bfgˆ.Z0a9w‘19i.1b 00
hJ&NA 7q&mA <€56.c "4)._5‘@df.-v;>q(-,BA 9;4Z— wn 6™:n
NÉ “6Š‚x•x„c‡œ… –2Š‚xŒD„$ˆ†xŠ ‡‰‹rˆ…<Š Š˜‹“Œ„ˆBŽ™t‡BŽr’š „x_›‡BŒ/‘ „_‚_Œ2‘ ‘4S’”‡$™ “L‹x‡
7:9;*@d+0‹A ];&-|, {} -u wu“‘@dŸx0ˆkn (N/0 €"•s.qA\0  

)

%

$ +

$ 

+ 

+ 

$

+  

ED[º ŽÁ fUVR`¿fÀOŒUV¿ PKN¿ ¾
ED $Á€OPKN¿sQfÀ?UVRSQ
XA\4)&)71.s0a.-()l;<[9)._h <S(+7:(+4q54Z71,=&-&).m(+4))]N.1.mt 9Y9;7-4+A ,?tdZdW5Ngˆ0a.-9w7qb0…._()(P<Š.:<:<_>6n *1.NX 0…&)71.10A 0…,B.PA 7_A(+<mtw4)l;9š9)h$*196,/<[9<=A\(E‘1A\t<@A ,?>+dW‘N7qg9i0‹A 0L,BA ,=7:&)(+.mt;l;l;9)9)hShu",/A\9e4P]Nh†9^&1A A\714P&W,=,=&-&-..0…&-.@).q.1A ];0…<[&-. ,
<Š5ioi7:A\A 0…]w9;._>6*17@0….y,B. A 9;91w4SgLn wn,=‘1&N`._A 7_<z’\4s(+5Y>-(qA <Š<Š7@.`71,=>-9N>)<Š(+g;<”t,=AA 9w,?&)d_4q. u+™:i.1nz.-4)’7@.1gL9w0…,=]14)&-dW5m.N0at œ19N.Œ(:<Šhp<3A <S9Y914)7:g9P71X >6.10…&)4)<|.1.10?A\0…4ybJ]1dE(+9Y4-51t 9Ndfd+<[4q<-<”(+Au+,=bS,=>q&-(-A 7@.S,B<`A 9;l;—4Y9),=h˜&)uw.`‘6bJ>-.@,`r+9N*+<Š-t9;._(+<zbJ4)(-gˆ.:0a,B,B9wAA\9wbJb 4€.:91<€*1g;9YA ,`h†A\4_7:,c&1(+A 71£S4W&|,/‘19A .m<L*19;4-9i>-._A\,8];4-t91k, .-gw7=ZA,=,/._&-\54.
,=A\*14S&-9i.m,=A\4-&-.1—, .S4)s.17:0…(+(+]1t 4q71d^5Z>6tt 96(-&q<[,B()<A <39w4-.N<-4-n3.N
0a’¤]N Œ4fdŒ‘17:()t.Œ96<[<[,[._<|(+<Tj= — h†.1 4E&- 8.NA\™:0a4_n`.†,/9e’¤,=4m&-(q.†b†7:l;7:(+9;9)4_hÃ>+df4_7_,:71()nW&)<[(+.:’¤4)4W<T]N,=,=._&-&-<|.c._0„<[7q(+.W&q*1(+7:A 5w()4-t<Š]6dP.:.S<_—‹<:u~A\4c>),=71&),=&y.Œ&-.J()l;<`,=9)&6hh€0?>-A ,=bJ<[&c,x9N,=A -<|&)._.s4)<J.:&-gˆ]wd)0…t9;5wA ]ib 0„A\(+‘+>6*1t .6t A9iu17 A\<:4-Š>),s>+71bf£s&S*1,/()™@9 < u
,=w&-n wn.S7:()<Š.J9Ng ,=&-.s&_dq5w0…(+>+t A 7 B>6bs*iui(+4q5f,=&).|l;9)h$bJ91).:<3gˆ0a9wb *19iA\4-,|£|,/9E*19iA\4-,—s()<x<@&)9)hJ4fA\4moYA ];>+0a.
’\4^£ ;£+u L(N0k‘1.N0 I?g9w>64q 5 KP,=&-.&_dq5w0…(+>+t A 7 B>6bs*ZA\4W,=&).Œ<:&-9N,|<@t .:.:-.shJ&NA 7q&&-.W7:(+t¡ .-5( I?h3(-)B. Kwn 
L(10?‘1.10–‘6>NA\t ,L(sbJ9Y56.1t:,/9y56.:<B7q0‹A\‘1.z,=&1A <Lh3(-).6uY>-,BA\t A ž-A\4)]sbc()<[<'7@9w4-<Š.10a)(-,BA 9w4J(+4)5F".N0k4)9;>+t¡ A <}.-v;>q(-,BA 9;4
-—‹—i.N.N4-t .N9Y .Nt 7-(+0a]NA 4-,?dmdE]6.17@,/0V9w9Ž£ 4- 9N<Š.1,=6&-0a™–).N(-560`,B.1A]N9wbJ._4q9;9w™:bJ4-n <[.:X,=,=0…&10(-A A,/7_<c.-(+5SbJt–,=*N9Y&)0a569w(-.1,L*1ti.1,=]i0a&),BA .|)A .:.:.1<f<|4)9N(Œ.1gx0…<[]1,=.@dS&),z.ZA <`91g'<:5i&-.-A <Š9Nv;<”,c>qA\*q(-<:(-,Bt .:,/A 9;._.@)5~4).6<cu1n (+0a.N4)t5y(--,B,=.NA\&)4-0c(-]e,'£ *+.1t¡4)>6.14)d:0…]N]1.-.N(1dc00…<f7@)9;.1._4)t(N9Y<[0?.N7-t A0¤A .1,?qdŒ0ˆ(-u ,B(+A 9;4q.14s5W t (+bJh34)9Y(-]N-5.1. 0
h€.1]Nt._<sA ,=9;&S7_bJ(+,=.:46&),=4).y0¤d_91A\n ,m4q7q‘10….^._()>)<Š.†<[.-9N5^g ,/,=9^&-.Œ<[9wt A tvw->1.ŽA 5s&_dq-5;.N0„t 9Y(+7->+A t,?A dm7 Š‘1>+.:bfg9i*i0a.†n ,=‡L&)..EB56>6.1bfbJ*Y9wn 4-X <[,=&N0…(-A <`,/.-7:5e9;4q,=7q&qt¡(->),c<”A 9w,=&)4y.EA <`5Y,=A <[0k>)<=A\.J*)(-g9i,BA089w(+44-dWA\4)71j)0aA\.-4q()5s<[.:9N<g
A(+\4Ž4)(+(^
t d-<@,B&)At 7:A 91,/(+.1,stq0„(-<Š<:9;,=t .:>6t¡.:>-0…-,B.e.)A 9;™s0a4€.:1(+,=A*+&q.:*1h(-._,'(N5N560a.N.:<Z<BbJ7qA\4^9;0‹A\4)‘191</.:,=,=<'&)0„(-.1,=,/0€&).:.|<c7:()<Š,=9;<Š&q.:t¡(->-<_,†,Bu'A 9;,=g9i&)4S0z.eA <r.@&-rqd)(+5w(Nbs0…0&€(+*6>+•Œt .et A .)7 (eA\0 B>6<'l;bf9)g9ihÆ*^0?bfA\A\44Ž>+t ((†(^(+7)<[4qA\,/0…9i5m710k>6bA <3t (N<@0`<[&).@719)hT0ahJ96.N<[4S0€S< €iA\</4m<[d).-</oi,/7=A.1,B];Ab†9;>+4^<_0…. n —[wt
zA\n j”¢“4. n
5N5i.:A <Š1<”AXA\7:*q.:&)(-<-.z,Bu`A\.14-A\]›4)4.1h†560…]1.@&1dfNA 71A t7@96&p._<[<<'&-dq7@(N9w5;0a.š4)0„(+7:<[>6.19 t*-A 7,T7:b†Š9;>+bf(+bf4NbJ*)A g9w<m.:4š</(N,/<`0…,=.e&qA ,/(-<ŠA\,^4-.1,=t g 0a469YA\>+4J5wbJ>)<[.N7:.:0a._-9w5{.N>-0…<^(+A\4etq0…5N.:9i._<Š0„<”._56A (N]w.10…0x4-71<-&š,/u)9<@hT>q5Y9i7qA <[0?&†j:<=<eA\()*)<3(-&qA\,/(-4|.Z-,=. .N&)4-.€‘1.N.:.10a]N.14)d_4Ã.1n 0…]1*1BdX .1€i0a&)g5Y.E9iA <[0?<=.NbJA\4-*)._.N(-5 0a,B]NA\9;xd4)€]4
,=i— &-}.N0„bÆ(+4)71A\4m&+£ ,=&-.6t™~()<@</ ,&)9) h`<e,=&+&).€>+4)*15w.N0a0….-7:5N.1<†4-,[d:().-]N(1.'0…<_91\n gY.N
z4-4P.N0a.=]Nr1dJ7@.1t 9Nt¡<Š.N<_4_nT,y‡L0…9).1hT*19i.:0a-,f.N0V‘@u dWL,=(1&)0?.E‘1.12x0ˆuqn "(+ n4)5f}t>+(-0a,/.-.1(+0+>P91,=91&)\g .1~0;0…._.:71<Št ._(+(Nb†0…71(-&-,BA.N9;0a4<
gˆ,=0a&19wA <†b A\4-g9i&N0?A 9 b†+(-,[,B(-A 9;,/4Y.|n 2341A ).10…<”A ,?d†—z}0a.:1A 71j6u6
z0?bJ.14-,=0a9w>_, (+4q5c%'&6>i£ 1¢i™@u:g‹(NA\t ._5€,/9fj14-9)h|‰+>+4)56.10…</,[(+4q5Y‰+>)<[.

Chapter 5. Flow in Open Channels

/

/

*

* 

N  ?

N  

7@9;*:d60‹A ];&-,|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.qA\0

8NON

ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™
„_ž  
 

N

 
  

  
 

š

2T4q56.10–7:9;4)</,=0?>)7@,BA 9;4W*6t .-()<[.sA ];4)9i0….J,=&).W0a._</,x91gL,=&-.y7q&q(+*-,/.10ˆn 
D:F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH
&X)’¤4f.1&)0…,=.Z.)&1A\A4Y)<|9;n 71t¡>+&)X bJ(+&)*-.‰. ,/.191 "08g|0…,=</.@&-,s).f.1<[,/0a56d^.1.:*p<=<[A .-<[A\];47=,B4sA 0k9;>+(+4p4+4q5W4-&).N(),=0J<s&).s5N,/._9›5Y<”AA  ~‘1];.e.N4š0a.N7:A <Œ(+4_,ct ,/719p>60a.Nt (-5Yt (-,/A ,B-.-A .-5“9;5Nn4).-<@5šX&NA\&)*P,=.1&)‘14E.p.@,?,=bJhT&)9;.e.:t.N5›5N4P._A\<”0k4->+A ,/];469š4p4)<[.1&).:0L()-<[<s.N.-0…,/7q(+9šbJt`.Nt.N9N4_4-]Y,/<:A<€>67:(+0…(N.Zt"0a.f<[,=.-&q<[7=,=(-,B>),yA 5Y9;,=A4)._&-<_5. n
]6
–(-,y,/.†,=&1)A <f.1t 9Y<[,[7-()A ,?]Ndf.P(+,=4)&)5Œ.10…,=.&)\. A <E "4-t¡ 9{A\4)]fjN4-,B9)A\b†h†.†4Ž9N0ag8.Nt.@(N)A\‘6.10at .Zds,=<[.-&-7=._,B9iA 0¤9wdN4†‰+bJ,/99Y56‘1.y.1tL()j1<J4)0…9)._hJ7:9;4Zbf,/bJ9^.N,=4)&)5.E‘@(+df>-,=.@&-r+9i*10`.N0,/A\9{b†.1*14-0…._,[5Y(+At;,/<y0a._<@,=&)>+.:t ,/<[<_. n
q5Y(+A <Št¡7q>->+._<_>)n<[._5~X n &-.X &)q.E(+t¡>-0…._._(q<m56(N.10a0T.h|‘qA ,=()&e<[.-j15 4-9w&qt(-.:N]6A\.Pt dŽA\4Z9;4^.Nt ._<[.N7=,=bS0‹AA 7:Š0‹(+A\t~t (N.1A\‘+4)t]i.EA\4+.=4-ri.N*10.1A\4)0‹A\]šbJ—k.N.14_t ,/.-<-7=n,=0‹A X7:(+&)t~.ƒ7)A\ 0…7@(q,/7q.:j@<”hT™|9ih|0„5A\t¡8Ÿ}4).:91<”,BAA ]w7:.P4ŽA\A 4<
<[<”9wA\bsbJ*6.Wt A ;<”A\.-bS5EA\t,/(N9p0‹A ,B&qA .:(-<_-n^.P(+‡L4q9)(+hTt d_.:,B-A .N7_0V(+u}t“&-.=dqri5;*10„0…(+.:<Št¡>6<”tA A9;7P4)<_7)nA\0…71 ~>_.:,/,:<fu–(NA\4E0….e(qbJ7=,=9i>q0a(+.Pt A ,?7:dE9;bf(+t¡*+;t ,=.=&-r;.mn ,/w.N(N0kbJ0¤,c<S91<:gx&-,=9w&->6.Pt 5p.@r+‘1*N.W0a._,[<[(+<”j=A 9w.14-4<yA\4-(N,/0a9.
7@9w4-<=A 5N.N0…(-,BA 9w4-<z(+4q5P7@9;bsbJ.10„7-A (+t+<[91g„,?h3(N0a.c<@>q7q&EŸ3A $. ;.10ag._7@ , 
<:&-9w>6t 5‘1.W>)<[._5~n
'-, '-, W1KC[1 82: H+J

+(~A\4y4q>+5W(W*6*1Aj1<x964)<[5N9).†.NhJ4-,=4J&)9N(-,/gˆ._,`>+5E4qhT7=‘@.s,BdA 9;&q (-4SB)(+n .Œ4)X «f5Œ&)<ŠhT.J._.s7@]6,B(-0aA .-,/9;.|7@4)9;<3-b†.Nh|t.19iA 4q,=7)&m5fA ,kdm,/«f9E&q]+()>-(-<3<Š,/..:,/<-9E n 7q‘1pj=.S.N.ŒA\0¤4y,BjN‰-(W4- 9)(1j1h 0&4)€9),=•ŒhJ&)(-.)4s,`A\0 0„-(+<}9w4)gt¡]N9i>6.60?bJbfn .†X >+,/t &-(Y9.anx‘1 "oq.St¡9iA\560“4).1,=]yt&NA ),BA <`A\.1bJ0…5Y._.ŒA 5P<Š71&q(->-(),x<Š<T<”]6,/A 9;(-9Z,/4f.Œ‘1A ., ª
A <€()<[<:>6bJ.-5m,=&)(-,x,=&)\. "t¡ A\4)]&)()<x,/9e‘1.sA\4Zj14)9)hJ4W0„(+4-]6.S(+4q5m,=&).Sl;9)h$0„(-,/.f7:(+4P‘1.f7_(+t 7q>+t (-,/._5‘@d 

— wn¤£-™
X &+>-<-ui]6(-,/.S(10…._(sg9i0 ,=&).c<Š._7@,BA 9;4 

— wn 6™  


*

E 

?    

$

-"

Chapter 6. Runner Design

z0?bJ.-5Wh€A ,=&y,=&NA <cj14-9)h†t ._56]N.+u69w4-.y7_(+4f</,[(N0¤,z5N._<”A ];4y,=&).m0k>+4+4-.N08</d)</,/.NbŒn

. ( 03<,+5 0x(/1/5 5A74! (c1i#;5 7/! C+(z5 !;#&.! C+( 5 !&. (&> 0c#!45

vents

vents

Mold
i
κ

j
K

a

b
Biscuit

oiA ]w>60…. wn¤£6¥
Ã]N._9;bJ.:,=0¤df9Ng30?>64+4-.N0–7@9w464)._7@,BA 9;4
'-, ' 

;$J JK8GC >IH J aF J JB8 :I8$38"JG>Q:

1‘*1Ÿ}.m0….:.:<=<[56A<:];.:>6<=4Z0…A .J];914)5wg€._0a7@59w9w*s9;464)—k4)5Y.6._A nm7@ ,/.1._’¤4e0…5.14qoY0?7@A>6];.-4+>+™T4)0a9;.1.S034fw<Š‘Nn¤._£_0…7q(+(b†4q‘17q.10„&)4-(+.:,/4q<z<Œ7qªq&)&q(+.:(-4)<Œ)5 .ªw€(+A\4-&q4)<:()5>6<}S0….m,/9W(1,=0…&)‘1.m(-.€7:,c,=9;&-,=4+.J&-4-.m.-<Š(+7=l;,/bJ9).-h.€5Z<=,/0„A\9š(-4),/7:‘1.Z.z0…(+,=(-&-4q,c.y7q.-&*N(q0a7q._&Z<[(-<@<[,f>+.-0…7q*1.†bJ9iA\A\4|.N4-4_,,=,Œ&-x.f&)n ()bJ<SX 9;&-,/t 59.
._7:vw(-N>)A(+,kdŽt6,/A9W<cl;,=&-9).Zh$<B0„(+(-bJ,/.Œ.mA\4Pg9i‘10J0„(+‘19N4)71,=&E&
<[ .-7qbJ.N4_,/<-n X &).W<@>+b9Ng`,=&).Wl;9)h0…(-,/._<Sg9i0J‘19N,=&Ž‘10„(+4)71&^&)()<S,/9 ‘1. 
  
— wn 6™
X &-.cl;9)h˜0…(-,/.ŒA\4f.:-.N0¤d‘10„(+4)71&mA <†0….1t (-,/.-5W,/9m,=&-.m*10….:<Š<@>+0a.f5YA  .10….14q7@.m‘@d
— wn ¢+™ 

7:Ã(+4f&)h†.10…0.SA ,/,=.c&-g.y9i0T<:>6‘N‘)0…<Š(+714q07qA ,†& ªY A\4f,=&NA <€7:()<[.y(+t <Š9b†._(+4)<z(+4-dZ‘10„(+4q7q&f.6n ]“n`ª\u |(+4q5W<[9W9w4inxoq9i08.@rq(+bf*+t .6ui9w4-.
— wn 6™ 

*120….:,B<[A\<:t A >6ž-0…A\4).f]e5YA,= ~&-.N.e0a.Nbc4)7:().6<[<su 7:9;4)<[u“.1A <z0aq,=(-&),B.cA 9;<B4P(+bJg9i.c0J,=*1&69Y>)A\4_<x, hT˜.y7:A\(+4E4fhJh†&N0A 7qA ,/& .  Z(+4)5e,=&).Pg‹(q7@,c,=&q(-,c,=&-. 
 

— wn 6™ 


h†&-.N0a.chT.y7:(+4m5Nx. "4-.S._vw>q(+t .14-,|0a._<”A <[,[(+4)7:.Œ‘:d 
  
— wn É6™
7@9;*:d60‹A ];&-|, {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.qA\0
ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™
% /

)

/   

      

)  

) 

) 

)

0/

Section 6.1. Introduction

œq.:,/<8gˆ>+0¤,=&).10"bc(+41A\*19wt ,/.3,=&).`.-v;>q(-,BA 9;4)< ,/9c]N.:, <[9wbJ.Jb†9i0a.|A\bf*19i0a,[(+4_,'0….1t (-,BA 9w4-<:&1A\*)<_n328<”A\4)]J.-v;>q(-,BA 9;4
<— NLN+™x(+4)5P.-v;>q(-,BA 9;4P—SN N+™
  
B
— wn 6™
X &-.xl;9)h 0…(-,/.†A\4J(f‘10…(+4q7q & T7_(+4y‘1.†0….1t (-,/.-5c,/9cl;9)h 0„(-,/.†A\4y‘10…(+4q7q&Sª)(+4)5y7:9i0k0….:<:*19;4q5iA\4)]s0….:<=A </,[(+4q7@._< 
 
— wn 6™
28<”A\4)]m._vw>)(-,BA 9w4Z<— NLN6™x(+4q5P._vw>q(-,BA 9;4P<— NLN+™x9;4).S7_(+4f9;‘-,[(NA\4 

l— wn¤B£ +™ 
 
i9;t NA\4-]Œg9i0 ,=&).m0a._<”A </,[(+4q7@.m0„(-,BA 9P<”A\4q7@.c,=&).†l;9)h˜0„(-,/.ŒA <†jN4-9)h†4 

l— wn¤£N£)™ 
       

N 

)  

'-, '*) q 82: HE:Q>Q14J"C 8

Ã<— NLN+&)™3(-,fh€56A\t¡9+w._‘1<y.f,=5Y&)A .e<Š710a>-._<Š<”<[A .-</,[5(+4q&-7@.N.e0a.qA\A\4y4)71gˆt¡>6>)0a56,=. &-.N0Vn ‡LX 9)h&).†,/,/9Ž9N,[(q(+7qtw&N0…A .:.@<=)A .^</,/.10….:4q<”7@A .m<[,[0…(+._4)(q7:56.e< 0…(-,BA 9pA\4,=&-.Ž*10a.:1A 9w>-<y.-v;>q(-,BA 9;4 

θ1
θ2

oYA ];>+0a. “n “¥8dm7@9;4+4)._7=,BA 9w4
l— wn¤£B+™
0.=….:r6<”A ,cA <[X ,/0a.1._&)<”4q.ŒA 7@</7:.+,/9;.Nu-4)4- 7:,=0….s(q 7@A <|@,Bu“A 5;9;A <€>)4.S5;0a._,=>)<”&-.SA.W</,/,/9t.N964)</0a7:,x._.6<”91Au,/g}.1!.14q#4)7@ .1.S0…
]19N dsg–
# ,=9N &)gL.m".NtbJu A v;A.1<†>N0…A <[,=5.-&-5.WbJ?.@5w.@,[,:>-(+n.st;X A\,=4Z&-&).W.ybJ7@(+9w9w4-t 5P4_]w,=t7:.Œ0„(q(-N7=0….:,BA ,k<=A d_9wA </n 4Œ,/.N914)g30}7:.6A\,=4f&-u-.m 91,=]6s&)(-.1A ,/<|0 .+5;hTn >)9iX .S0„56&-,/.Œ<_9mu6.=,=,=r6&-&-A ..,
]N7q&q._9;(+4)bJ]N.:.s,=0¤9NdPg30…5i.:<=A\0…A ._</,/7@.N,BA4)9;7:4Y.n X &- .  A <Ju“A,=<€&-.E5;>)0a.S._<”,/A 9m<[,/.1hJ4q&)7@9.Œ0…5w9;>)>+.s4q5N,/9E.-5ml;,=9)&-h.yA\7@4Œ9w46,=&)4).._7@‘1,BA0…9;(+4Y4qn7q&š9;4‘10…(+4q7q& =n X &).  

 

) 

   
"

)

" -" 

!#  

# 
$

)

$

"  

$

)  

) 


" 

$   

" 
( 

"

" -" 

$
%

 x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™

l— wn¤£B+™
7:9;*@d+0‹A ];&-,|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.qA\0

Chapter 6. Runner Design

<=A\4)7:. 
$   


( %    

" 

'& 

(

( 

 

"

8

%

œq.@,/<€()<[<:>6b†.†gˆ>+0a,=&-.N08,=&q(-,  

& 

( 


( 
( 

( 

"

u  

"  

  

" 

'&

% 

( 

(

" —lwn¤£h6™
—lwn¤£_É6™ 


% 

 

—lwn¤£:¢+™
—lwn¤£ 6™

—lwn¤£ 6™ 

"%"0a9w<[bf, "*q(14q0‹5mA <[,=9w&-4m.f‘15Y.:A ,k(+hTbJ._.:.1,/4f.10<B7q._0„vw(+>q*P(+t‘1.1.@4-,?,3hT,/.:9m.14Z,khT—[9bf>+t A\4)t ,B.:A Š< t A\4).:<”™',?hT9t A\4-._<`,/9W9w4-.mt A\4).
— 

'& 

  

"
( 

% 


%
(

( 

 

'& 

"
%

& 

(

) 

 

(

—lwn¤£ 6™
8N

—lwn 6™ <@>+‘_,BA ,=t A\4)]ZA\4y,/9
" 

(

l— wn ;£-™
5iA  .1*6EL0…>-.19),x4qh 7@5w.W0„hT(@‘1.h|.:A\,kj14-hT4)]W._9).191h 4yg–,=,=,=&-&)&).S.š.1bŒ,=0…0„.1n (+t (-*1,B.:A ž:9w9i4-A <:5 &1A\* ‘1.@,?hT.:.N4e,=&-.p&_dq5w0…(+>+t A 7p0…(q5YA\>-<-n œq.:,Œ<[._.Eh†&)(-,PA <Œ,=&).<Š7q0„(+*
@7t .@9w,x4_<Š)7q.10„0a(+,B*ŒA\4-]m56.1,=4)&)91.S,/.-._5Evw>)‘:(-d,BA 9w4
7@9;*:d60‹A ];&-|, {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.qA\0
ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™
%B 

( 

&

( ) 


(

Section 6.1. Introduction 

( 

<   —lwn +™ 

"

,=&).Œ0„(-,BA 9W91gL,=&-.S<B7q0„(+*WA < 
 

)

& 

(

(+4q54-9)h˜t .@,/<zh†0A ,/.
&

( 

 

 

( 

)

) 

%

) 


(

( 

 ( 
 
(  

) ( 

 (

A\4y,/.10?b9Ng–,=&).c,khT9m91,=&).10

(

 x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™

—lwn +™
—lwn 1¢i™

7:9;*@d+0‹A ];&-,|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.qA\0

Chapter 6. Runner Design

7@9;*:d60‹A ];&-,|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.qA\0

ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™
%&%  

;$JG>Q8"JK>Q:   

  

– ^ 

 – p  


  
   
 !" # #$ &%(' )+*,
-/.102.34.1.657598 .1.65;: < .>=@??A.B:BCED FHG

IJLK MON P
Q ‰RTS1U PWV ‰ NXJJYJJYJJYJJYJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\[1]
IJ ^ _a` bdc U\‰TeXeó‰ N1fhgTij R V klQ+k e JYJJJYJYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\[1]
IJ mn_a`&bXo k&p V R V P2q ‰&r P
`&bsc U‰TeXeó‰ N&f R V klTQ9k e JYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\I&t
u&v w1vyx{z2|~}€ƒ‚…„†‡X‡X†‰ˆŠZ‡X†&‹TŒ@‰Ž‰ŒyO‹‘vvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u”
u&v w1v • –˜—€“}€T“}7—€ˆ‹1|™—€šŽ‰|7†‰ˆŽ‰›TŒyœv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u 
ž ŒyŸˆT  —$Ž—€šŽ¡ ‹TOŽ‰‡X }€
—“‰Ž —€OŽ }€y†‰ˆ¢vv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u 
£ Ž }€Ž —€Ž¤Ž—€LŽ}€y†ˆ>vv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u‰u
¥ ˆT —€ ‰¦„†‰ˆ|7 —€‰Ž }€y†‰ˆ>§©¨B†šª~
—™|7Ÿ¨T¨Œ¦X‡Ž‰„WyˆT$„WŽ—WŽ‰„ }€ —€y|4}€y„«du‰u
¥ ˆT —€ ‰¦¬„†ˆT|7 —€‰Ž }€y†ˆd§©¨B†šª­ —˜|7Ÿ¨¨TŒ¦«®vvv’vvvv“vvvv u‰u
¥ ˆT —€ ‰¦¬„†ˆT|7 —€‰Ž }€y†ˆd§+‹1y|7|7O¨Ž }€y†ˆƒ¨1—€†›TŒO ‡¯«°vvvv“vvvv u‰u
± Ž‰|7|˜„†ˆT|7 —€Ž}€y†ˆd§©|4}7—€y²«svv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u ³
± Ž‰|7|˜„†ˆT|7 —€Ž}€y†ˆd§© ¦T‹1—WŽ ŸŒyy„’¨ŸT‡X¨B«
´~vvv’vvvv“vvvv u ³
u&v w1v w µ­Ž—€LŽ}€y†ˆ|a† ¶·}€ £ Ž}€Ž —€šŽ&¸B¹“º»vvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u ³
IJ t _a`&b¯Q+b r ‰ Q e b R g1i j R V klTQ9k e
JYJYJJJYJYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\I1¼
u&v ”Tvyx¾½~’—€ ¶¿†‰—€‡À‡X†&‹T ŒÁvv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u Â
u&v ”Tv • ¥Äà Ž‰‡XyˆTOˆT Z}€T’|7†ŒyŸT}€y†‰ˆÅvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x
½~ Ž}€Ž —€šŽ¤
Æ@„ }€|>v“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x
ÇYÈ/ÉšÊ  Æ@„
}Ëvv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x
§+¹“ºšÌ ¹Í
«7Á Æ@„ }€|/vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x
ÏÐ  Æ@ „ }€|Ñvvv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³•
½~„†‰‡"›yˆTš‹¬ Æ@ „ }€|ƒv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³‰w
£ ˆ —WŽ ŒA„ †ˆ„ ŒOŸT|7y†ˆ|a¶¿—€†‰‡Ò à Ž‰‡X¨Œyu v ”Tv •Óvv’vvv’vvvv“vvvv ³Ô

NÉ 

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations

½~‹1O„Ž‰|4}€yˆ ¤‡Ž „
Tyˆ’„WŽ—WŽ‰„ }€ —€y|4}€y„Y Æ@„ }€| vvv“vvvv’vvv ³
ž ŒyŸTˆ 
—“Ž—€šŽ¡ ‹TOŽ‰‡X
}€ —“
Æ@„ }€|sv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv ³Â
± Ž‰„Wyˆ|7  Æ@ „ } vvvv’vvv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv Âw
ž —€ „†ˆ‹T}€y†ˆƒ Æ@„
}§;ª™Žš’¶;† —€‡Ž }€y†ˆ« v’vvvv’vvv“vvvv’vvv ‰”
u&v ”1v w ž † †‰—“‹T|7y ‰ˆ° Æ@„ }€| vvvv’vvv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv ‰”
u&v ”1v ” ½A—WŽ‰ˆT|7yˆ }$
Æ@„ }€| v“vvvv’vvv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv ‰”
IBJ ~b
V lTN(Q ‰U b 6JJJZJJJJZJJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\¼&t
IBJ [n_a`&bƒMONP€b N 
V
U kPWV ‰
N ‰ N V R bQ9kPWV ‰ N JYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\ ¼ 
IBJ I STeXe kQ9q JZJJJJJZJJJJZJJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\¼1[
IBJ ] i S b €PWV ‰ N JZJJJJJZJJJJZJJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\¼1[

ZD@F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH
.1XbS4)&)A\]it¡.WA\A 4)9;*1.:4)‚ .N<S0aƒ <-91n g€5Y5NA X ()9w];&-t¡0„. (1(+0…b <mA\bf&)A *1<z(-9i),=0¤.e&),[.m(+‘14qbJ.:7@.N.^9N4<[9N,xA\gS4_7:)9;,=.:&1bf<[A ,/<EbJ._5 5Y9wA4s()‘:];d 7:0„(+(+E t 71b
|>6Ÿ3t (-7:,B%f(+A 49w
|4iu ‘1u;E.šA gT56(+o~.14_u8bJds(+9w(-4q4-,€5e<[(+,=910…t¡(-\,=u;,/&).-(N.150a0|.Wbc‘@>)dp(<[.-?9i,=5&-0z.^‘@A\dZ4)g‹</(qbJ,B7@A ,=96,W>-</,/,=,z.:&)5i<Œ(-A,W.y&-.N,/7:0a.1().4)<[<Z,B(+A\4)4-9N]5 g
(+(+‘14)5š0…96(q5N5E.Nb†A\4y(+4),=&)5^.W,=*1&-‚._9iƒ 0¤dZ5ih†A ()&1]wA 0…71(+&Zb h30…().:<y<[.-5N(1.:0„-7q.N&Yt n 9;*1X .-&)5 .m‘@*1dp‚
zƒ t5igˆ0…A ()._]w5Ã0…(+•Œb (N0…A <@<z&q9;(+4)t¡–.c—[9N£ g–1¢,=&)6.m€~£ b†(+N¢+4NA™Jg.:A\</4Z,[(-,=,B&)A .P9w4-,=<x>+910k4g}<@91>+gx*+,=*6&-t d.
7@5i.NA ()4_]w,=0…>+(+0¤d-bmn€uL’ ,`(+4eh3().1<œ4)]i "A\0a4)<[.:,€.NA\0€4-,=A\4)0a9Y<@5w>+>)0a._7:<y._5W,=&q,/(-9m,y,=5Y&)A.S.5Y7_A ().y</,B7:A\()4)<[] ,BA\4-b†]E(qA\7q4q&N5;A\4)>).E</,=0a(+dW‘1A\A\t4yA ,?d,=&)7_.Œ(+t 4(-,/gˆ. >+É t "1t¡<S,=—Š&-Ÿ'.(-N5iA A<:.^£ Nb†É 9;6t™@5šn`56’¤4f.:<=,=A &1];A 4<
.10a>_.-4),Bv;A\9;t >NA >)ž)A\];A\0…4-.1&W]ZbJ,/.N.@9r+4_,/*1*1< .N0…1.@0A\),=b†&).1.y4-.1,Œ4-t A,[vw*1(+>10…t;.1A 5W)bc(+b†(-t¡>),=.@.:>6,[<J0…(+.mgtN9igˆA <x0a0}._A\56.:4 ž-.:V._<=A\4)A\7@0a]“,/.-._n ‰5 5f "(-t¡,}4)A\.P,=4)&)]P7:.S(+,B4Y0A\AbJu]w.m&_h€,}A(+,=)4)&P.15t ,=9Y&)]67-.e(-A ,?,/df&-.f.N0„-(+t¡*P.N4-t ]69i91.J7)gxA (+,B,=A&-4).:.5y<y,=*NA\bf&-‚ a. *1ƒ "0…91t¡)5YA\.f4)A ()]c,=];&),B0„(+A\.ŒbJbŒvw.†u>)A (+(+<Tt4qA<:,?5b†dŒ(+‘@9Ndt¡g
,=&-.f’\7_4()</,=,B&-A\.4)]“5in A .E7_()</,BA\4)] *10…9i7:.:<Š<P—‹<[._.ŽoiA ]w>60….Eɓn\£)™@u}(pt A v;>NA 5 bJ.:,[(+t8A <Z*19;>+0a.-5A\4-,/9e,=&-.Z<:&-9N,y<@t .:.:-.
hJ,=&1&)A 71.1j10….Œ4).:A ,†<[<JA <SA <z*1)0a9w.10a*1dE.1t¡4q.-(150?0…9)‘@hdf,=7:&)9;.Wbf*6*qt¡>+(N0a4-.-]65W.10 h€,=A ,=&+&y0…9;,=>)&)];.f&y(-,=-&).N.W0…()0k]6>+._465e4).1b†0}9;(+t 4)5m5P,=&N,=&-A 7q.yj14)]+.:(-<Š,/<z.Œ(+A\4_4q,/5W9m,=,=&)&).W.W0kbJ>+4+9;4-t 5~.Nn08,=X &N&)A 7q.yj1]64)(-.:,/<Š.<
,/,=9m&-.SA\4)5Y<@A >+<Š7q0a.z&q(N,=0a&q]6(-.J,`7@‘N9i0a.-.@(+ÈPj=7-()A ]6.N.c4_,:*1uY9i% A\4-~,}u~9N—/g“t (N,=0…&)]N.|.10"<B7q7@9w0„(+4)*J5w9Y>NA7:,/7q<B>+™z0…0…<3.:<:(->6,–t ,=,/<€&q(-A\4S,']6(P(-t,/(1.c0…]Nt 9Y.N7:0~(-<B,B7qA 9w0„(+4i*in n

<[7_9;(1t¡>-0….@,BgˆA 9;>+4|t6569N.:g <”A\A 4q]w7q4†0…._9N()g"<=,=A\4-&-].
0k>+4+4-oi.NA\0…0–</(+,:uw4)5P,=&-,=. &-.SIˆ7@]69w(-bf,/.sbJA 9w<c460…K._vw*N>1‚ A\0…ƒ ._5~5Yn A ()];0„(+bG†A <SA\4_,=0…9Y5;>q7@.-5“n X &).f.N0k0…9i0a<J91g},=&1A <fbJ9Y5N.Nti(N0a.Œ(+4)(+t d)ž@._5~n
gœ19i(-08,/.1</,=0ˆu“>q56,=&-.1.4-,/0a<z.:(Ng9i0….c0kb†]Y._A -5š.N4mbJ9YA\4f5N.N,=&)tw.cA <c.N5N4)._5Z<Š71910g8A\‘1,=.-&)5“.fn 7q&q(+ ~*-.-,/7=.1,/0ˆ<†n 91g35YA  ~.N0a.N4_,|q(N0A (+‘+t .:<cA <†</,=>q5iA .-5(+4q5v;>).:<[,BA 9;4)<
ZD[º ÄS½ –R`M MWH j OŒUV¿ PKN¿
X*)(N&)0a.P,x(+A\4 4q?5m.-7=,=,B&-A 9w.s4EA\4-*+,/&).1()4)<Š<”.PA wA 7:<Œ(-,B—/4)A 9w9i4m0kb†—k<[(+._t¡.md1™JoYA <[];.1>+*q0a(N.y0…(-ɓ,/n .-+5e™@nxA\4-’\4y,/9Z,=&),=.S&+0a<@._t .E9)h$bc*)(N(NA\4W0¤,`<[,=,[&-().m]N._*+<|t¡>6hJ4)&N]NA.N7q0}&PbJ(N910a.+)¥€.:<J<@t A\9)4yh ,=&)*).S(N0¤71,:0u“A ,Bg‹A ()7_<[(+, t
-bJ.N.@t 9Y,[(+7-t6A ,?.1d4-,/,/9.10…<T*1,=0….@&)).c.17_4-(-,s1h3A ,?d_(-nx).E’\4Sg9i,=&)0?b†.|(-g‹(),B<[A 9w,|4e*)(N(+0a4q,T5,=&-,=.c&-.N7:0a(-.:Ng9iA ,k0ady.<:.=>6ri*+*1*1.19Nt <Š<._5yb†,/(_9r6A\‘1bf\. >+ "b t¡ ._(N5mA\0‹A\‰)4y]+()<:>)<Z71‘1&†.@h3g9i(:0…d†.,/,=9E&-.p*10….@t A )vw.1>14-A 5 , 

0 

N 

N O

0

&#&(/(/14. 7/(/:&. :&#4%;~#*)!!4C5L!4 5 !7;02! L1 (+C+5 ! 021! 1   

/ 

O<ZefTg$Y e,5nVB`cQ[Y ef`cQ e 3 m;Y bcQ `MY X\P

1 B!@ 1

e b$VBV89 e

7@9;*:d60‹A ];&-,|{} u wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.qA\0 

ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™
%_ž

Section 7.2. The “common” pQ2 diagram

gate

mold
3
gate
runner
2

1

Shot sleeve

Yo A ];>+0a.fɓn\£+¥4v 
OUaP?NQyƒ{
w y ARO{
aNIT {9U!
hN yƒ{ } SP?N 
O{ } U
7:*1*1(-0…0….19YNb†7@A ,?.:dx(-<Š,=<_h|>+n A 0…,=X.†&z&)gˆ(q0….m.:5+._5Y*1ž-‚A ,BA\4)A ƒ 9;]W4q5Y(+(+A4qtq()5Wb†];0„(-,/(+9m,/b.19;0‹A ‘-56(+,[._t@(N(+,/A\9†t 4y<x7:,=h|9;&-bfA .m,=&y*10‹A.N,=];4-&-&-<B.y,—(-<Š,/ "._.Tt¡7@gA\9w9i4)4)]E0i5,=*q&)*q(-.`(1,ˆ<:,/0a,z.1&60?0‹914YA\46g8n j@,=X()&)]6.&).€.y "*1A\t¡9i4-A\,/0a4)96.1]E<”4)A<”*+,?Adz&) w()7_5w<Š(->+.6,B0nA A\9;4)4m]J,=*)&)(N.x0¤,J<[9;A <xt A ,/5Y9A w "7:t¡(-1,B,=A 9w&-.4
0A\?4->6,/4+.14-’¤0…4.N<[._0‰i,=7@&),BbJA\.^4-9;]š*Nt 5e‚ *1719iƒ &)A\4-(N5Y,J0…(qA <[()7@9w];,/bJ.10„(+0‹.@A bŒ</,B,BA\uLAb†7E,=.Z&)t A\.Z4-0….@.Œ<[g.19wh€0…t¡.:>_A ,=.-,B&PA59w,=4^,/&)9.A <m()*6<†5N>+.:,=bf,/&).1.Œ*Ž0?bS9w—k5YA\*14-A.1.W.-0„5{(-7:,B()‘@A 9;</”d ,B4qA\(+4) "]pt"4q*15ib†9iA\4)A\(q4-]^7q,:&Nn,=A\&)4-X .e.)&)™cA\.Z4-7q,/&qb†.1(10…(q<[0„._(q717@7=&1,B,/A\4).NA\4-.W0]›A <[7q,B*1&qA 7Z9i(1A\0„t 4-(qA\4),S7=.6,/9N.Nn g€0AX <[,=,B&-&)A ..7
7@7@t A\9i9i4).:.:.ÈWÈWA <s7)7)AA ().1.1<[4-4-<:,/,:>6<_u"nb†% X ._5^&-u.†,=,/&69›0?>6>)<f4+‘1.Ž4-A .N,y>+0A‰i4)<SbJ56(+.19;4W0…t </5S,/._9i<[71<Š9Y&).15^(N4-0…,B(q,/A 9Ž7@(+,/t .1<Š*)9;0‹A(N</bJ0„,B(+.ZA 7JbJ56t .@A\.:4-,/]w.†.N0a03._0…._.EA\4Pvw(+>1,=A\4q&)0…5.:.W<xA7:,Wj1(+4)t0…9)7q._hJ>+vwt >1t(-.-A\,B5N0…A.:9;]6< 4).T<_ "9;nW4)4€5Y23,=A\&)4-4_.`,B]^A\t–.:.@ÈW4-r+9)*17)hS.NA .10u 4qA\b†7=% dN.1‰q4-5Y,[&q(+A ()<Št¡<s71dE&)‘1(N,?._0ahT.1]694.
,B.@IˆAq7:.:(+9;<€t¡bf>q— (-b†,/._9;5y4 KE.qA Y™,=*N&-z‚ .N—Vƒ 0w% .=9Y5Yri7qA*1()j:.1];<_0‹£0„A\(+bJb n.164-ƒ ™,[nS(+hJoit¡ &Nd_>+u1A0¤7q,=,/&S&)9Œ.1A ‘1<T0?bJ.†569i.€()0…<[g‹.6<”(qu~A ]w7@% ,/4-9S.-5†,=A &-<†,/.S9y()bJ<[<@<@*1.:>+._,=bJ7)&-A9Y.- w5E5W7†>)7@0k>+9w<[.-464-5y4)<[,[.1,/(+0ˆ9Y4_u65+,c9i(@0"0…d†.:‘@]6(+d|(N4q,=0„5W&)5;.S0…t ._.@<[tgA <z.Nv;0a>N,/._9EA._5W5P(+bJ4-&)dm.:.1,[0…71(+.)&)A\tN4S(+*14)()0…9;]N<}*1.Œ,=.N&-A\0 4. 
(+(N0…4-5wdJ>-919wg~>-,=<T&-(+.S4qbc5f(q.@7qr+&N*1A\.N4-4-.q<=‰)A -9;.+*1uY.N0…0…._(-vw,BA >19wA\4S0‹A\4)*)]y(N0…,=(+&-b†.f.@‘6,/>N.10…A\t<T5i5wA\4)>6]S0‹A\914-g]c,=,=&)&).J.|(q7:7=(+,=t >q71(+>6t6t (-b†,BA 9;9wt 4i5yn gX9i0~&)._.x(q.@71r+&†*1(-.N,ˆ0,/A\b†.1bf.14-*-,[,}(+h€t)(+A ,=*+&†*1(-0…96)(q.17q0„()&c]NA .<
7@A <c96</*1,x0….:91<[g .N4_ ,/w.-u 5E A\64f€,=;&)B£ M. “
zu *+*1S.1(+4q4)5Y5EA r A <c
Ã0„(17:9;0….1bft dEb†>-.1<Š4-._,/5E<`A\,/4y9,=0…&).@.fg.NA\0a4q._5w. >-w<[,=n 0¤d qnn
<:&-9i0a,x5YA <Š71>-<Š<”A 9w4y(+‘19w>_,`,=&1A <JA <Š<@>).
7@9w4-<[‡L,=.10k>q0….)7=A\,B4ŒA 9w,=4y&-.ƒ91gLI/,=7@&-9w.mbfbJbJ9Y9;564.1Kt+()bJ<z9Yg5N9w.Nt¡t"9)h€—k7@A\9w4)4-] <[,[(+4_,J% i™cA <J7@9w4-<[,=0k>q7=,/.-5“n X &).s()<Š<@>+bf*_,BA 9w4-<Sbc(q5N.mA\4Œ,=&-.
£+nJ%bJ.14q()5P<[<:5i>6A bJ .1.-0…5P.14-,/,x9^)‘1(+.mt¡>)7@.:9w<x4-g<[9i,[0–(+(+4_,|t¡>+(+bS4qA\54+>656bŒ.1*1ui.Nž)4)A\4)567S<|(+9;4q4+5t dmb†,=&-().E];4)bJ.:<=.@A\,[>6(+b t\ny(+oqt¡9i9)0}d-.=<-r1n (+bf*+t .6 u E
|Ÿ3f%
0…._7:9;b   

8N 

J  

0 1 XVTgQ
m 5QSTgVx`\g$Zzenb$Q QXe<^j$j$Q elTWQ `MY X TgQ[ Y TWQm&ZiT^xm4QœY X—Rvg$Y 3 g—TgQ @ Y efQ L Zc[ ^ZzTWQ `\b$ZzeAQ `rVBX TgQ L VB[ ^M5nQ TWV
cb QE>[ [ Q ` @LV 3 9ievZcX`Zc[ [ 
?D F@gQZc^zTgVcm-`cVBQ evXVTE9XViRpVh~ZcXzdiVBXQ RvgVa^elQ Tg$Y e 5QSTgVB`kZcX`TgQm/QSh;V$m/Q—Y e@XVT
`BY e 3 ^eAelQ `Y X Tg$Y enbcVxV89MDvP-Q L Qm4TgQ[ Q ele ;Tg$Y eC5nQSTgVB`\Y e@Ze2j$VBVx` ZeTgQ 3 V85 5VBX/5nQSTgVB` D
:zY h-diVB^aXVzRtVhDZcXzdzVBXQnR@gV\^elQnTg$Y efTWQ 3 gxX$Y ]_^Q 7c[ QiZelQnTWQ[ [ 5nQZcbcVB^zT Y 2T D 

N

 x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™

7:9;*@d+0‹A ];&-,|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.qA\0 

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations

plunger location

liquid metal reaches
to the venting system
starging filling the cavity

{

liquid metal pressure at the plunger tip
or the hydralic pressure

cavity
filling

io A ];>+0….Sɓn “¥ y R{
hNQTsy N
aU wI} N
w T 
NQP U $P?N$ 
O{ } U
“nc•m(+4-dy,/.10?bJ<†A\4‰".10?4-9w>6t¡ A <z._vw>)(-,BA 9w4s7:(+4P‘1.W4).:]wt ._7=,/.-5“n 
“n X &-.mt A vw>1A 5b†.@,[(+tYA <c0…._(q71&-.-5W,/9W]6(-,/.6n
¢~nMEL9P(NA\0‹‰)]6()<|A <S*10….:<Š.14-,€A\4y,=&).Wt A v;>NA 5bJ.@,[(+t\n
“nMEL9W<[9wt A 5iA w7_(-,BA 9;4S9Y7:7q>+0…<z5w>+0A\4)]m,=&-. "t¡ A\4)]“n 
“n X &-.mb†(NA\4P0….:<=A </,[(+4q7@.c,/9m,=&-.Wb†.@,[(+tNl;9)hA <JA\4f,=&).Œ0?>+464).10ˆn
ɓn
$t A\4)._(N0'0a.Nt (-,BA 9;4)<@&NA\*m‘1.:,khT._.14y,=&).m*10a._<[<:>60….6u (+4q5ml;9)h$0„(-,/.P—‹<Bv;>q(10…._5i™@u  n
hJ0‹A ,ˆ
T,/.17:4Œ7:9i()0…< 5YA\4-]W,/9Z,=&-.Pt ()<[,|()<[<@>+bf*-,BA 9;4Yui,=&).Pt A v;>NA 5^b†.@,[(+t~*10a._<[<:>60….s(-,€,=&).P*6t¡>+4)]N.108,BA\*iu 1u“7_(+4E‘1.  

  

—kÉwn¤£-™
Ã&).10….6¥
,=,=&)&).m.cl;*10…9).:h<[<:0…>6(-0…,/.f. (-,3,=&).W*+t¡>64)]N.N0",BA\* 


bc4y(_,=rN&)A\.ybf<@>+&)b 91,x*1<@0a._t ._<[.@<:)>6. 0….ShJ&NA 7q&s7_(+4P‘1.f(-,ˆ,[(NA\4-.-5‘@dy,=&-.f5YA .y7:()<[,BA\4-]b†(q71&1A\4).
\
A 


bc(_rNA\bf>+b˜l;9)h˜0„(-,/.chJ&NA 7q&s7_(+4Z‘1.y(-,ˆ,[(NA\4-.-5EA\4f,=&-.S<:&-9N,`<@t ._.@).
(+4)5X ,=&)&). .e<@&) 91
,s <:(+t .:4q.:5 -.+ n X
&) . q(+t¡>)
.: <m,/q9Ã(+t¡>-‘1.^.e7:56(+.@4{,/.N0k‘1by.^A\4-7_.-(+5t 7q>+g9it (-0|,/._.@5 ).1>-0adš<=A\4-<[] .:,Œ(Ž91g†<[,[,=(-&-,BA.^7Z5Yg9iA .^0„7@7:.()</‘q,B(+A\4)t (+] 4)7:b†.6(qn 7q&NX A\4-&-..
7@9;*:d60‹A ];&-|, {} u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.qA\0
ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ 
…
Time      

'     

Section 7.2. The “common” pQ2 diagram

@dN<56tA.@._.1,/.@t .15m)0?.ebS,=&)AA\<Œ.W4q(-.1b†,BbfA (_9;rN*-4m,kA\bsd-91n g0>6b˜X &-l;.š
9) h$b†q(_0„(+(-r6t¡,/A\>)bf.6.Wu >6A b<†56-9;.N4)t 9i.P7)‘@A ,kdd^bJ7@9w.-()bf<@‘N>+A\04-A\4).-]P5Ž,=h|&)A.f,=&).1,=t &)9Y.E7-A ,?<:dŒ&-9N9N,fg'<@,=t&-.:.E.:-*6.t¡>+7q4-0…]69N.1<Š<S0–€+hJ<Š._&)7@.1,B4mA 9;,=4q&-(+.Œt<@(N&)0a.-91( , 

—kÉwn 6™
hJ&)X.10…&+. >)|0<_u+a.N,=*1&).0a._<[ ".N0a4_<[,†,€(+t A\4)4_.fdE7:*1(+9N4E<[<=‘1A\‘6.st .c5;<@0„(:>+hJ‘)<Š4s7q0‹9wA\*-4Z,BA*19;‚J4yƒ.6n ]“5YnA ()];0„(+b () <† A ,€<@&)9)hJ4P‘@df,=&).Wt A\4).f5N.N4-9N,/._5Z()< esA\4
oiA ]w>60….sɓn “n X &).Pt A\4).y</,[(N0¤,/<zgˆ0…9;b (Z&NA ];&).10`*10a._<[<:>60….P— 
6™€,/9Z(Ebc(_rNA\bf>+b l;9)h0…(-,/.E—‹<Švw>q(10…._5i™@n

4).@hÃ7:9;bf‘NA\4q(-,BA 9;4J9Ng",=&-.†<Š(+bJ.J5YA .†7_()</,BA\4)]Pb†(q71&1A\4).J(+4q5Œ(y5YA  ~.N0a.N4_,€*+t¡>+4-]6.10~5YA (+bJ.:,/.10"7q0…._(-,/.:<x(
5Yb†A  ~(_r6.NA\0abf.N4_>+,|b$t A\4)l;.69) n h
›0„(-<:,/b†.S(+()t¡<€.10L<:&-*+9)t¡>6h†4)4W]N.N‘@0"df5Y,=A &)(+.ŒbJt.:A\4),/.1.y0L5N&).N()4-<z9N(m,/._t5P(10…()]N<.N0};b†n (_rNA\bs>6b *N0a._<[<@>+0….Œ— 
+™3(+4q5W5iA  .10….14-,
5Y‡LA 9)(+hTbJX .@.@&)),/.^.1.N0ˆ0Tb†u~—k,=(N(_&-r60a..-A\bf(1b†™@>+n (_bÆr6X A\&-bfl;.Œ9)>+hÆ*6bt¡>+0…*+4)(-t¡]N,/>6.^.14)08]NA <Œ(N.N0…0L(._)(Pgˆ.1>+A t <z9Y4)7@7)(s,BA ,kA9;d9;‘-41A <SA 9N9w(Wg€>-<`,=g‹(N&-gˆ0/.š>+€~4)bJb†7@,B9i(_A 0ar69;.WA\4fbf7@919w>6gLbfb ,=*+&)*+t.Œ.=t¡rP>+*+4-t¡gˆ>+]6>64-.14q]6037=.1,B)08A .19w5Yt 4i9YA n(+7)bJA ,kX d^.@&),/.s(+.N4)0Vgu5Ž9i 0„,=7@&-.m
.š,=&q*6(-t¡>+,†4) 7:]N (+.1 4 0n
X7@‘19w.J&)4)..@5Yr-A71,=,B&)0„A 9;(q(+7=4)4),/<L]N.-91.^5Œg~A\gˆ,=40a&-9w.y,=b$&)*+.p(yt¡>+0a5i4-._]6A <”.c.1A </0ˆ7:,[n ()(+<[X4q,B7@A\&).4-.t]P()Iˆbc<E5w0a(q0…d6.:7qKc<:&N>6gˆA\4-0‹t ,/A.y7=<Œ,BA <3A919wg†.:4|<Š71h€<[&).N(+A\4_t¡64),B]i‘1A (+.|A\t¡4)d†<Š]^(+,=,=bJ&-&).†.x.Ž<Šh†*+(+&)t¡bJ>6(-.J4),']N5ig.N9iA  0y0.15Y—k0…5YA .1 ~A 4-(+.N,TbJ0a.N5;.@4_>),/,J.N.z0„*6,/™Œt¡9y>+5N4-7q.N]6&q*1.1(+.104-4q]65i5N.SA <Œ(+*6bJ9;t¡>+.:4,/4).1,=]N0…&-.1<_. 0n
hT*+t¡.)>6A 4)]w]N&_.N,:uz0w).:.1-t .N9Y4 7-A ,?A dfgfA,=<x&-(+. t¡bJ*69Nt¡>+<[4),`]NA\.14_0yq(17@0‹9wA (+4)4-5Y,xA ,BA\A 4s9;4)0….:<P]6h†(N0„&-5f.N,/0a.š9s,=,=&-&-.s.p*6<Št¡(+>+bJ4-]6.+.1n 05i A .@(+,:bJuJ.:<[,/9w.1bJ 0 1.›kn E–0….:.:<Š-._.N(N0¤0…,=71&)&-.1.Nt ._0a<<[<-7qu1t,=(N&NA\Ab <€*N,=A ._&q7@(-.,
91>)g'<[.sA\4_A g,:9in 0?b†(-,BA 9;4Œ&)()<†4)9Z‘1._(N0‹A\4-]Œ9;4c,=&-.S5N.N0A q(-,BA 9;4sA\4S,=&1A <JbJ9Y5N.Nt19i0}0a.:g9i0kbJ.-5s9w4-.+u+<”A\4q7@.|hT.c5N94)91,

Ã<”A\bf*+t A ;._5Œg9i0„7@.m‘)(+t (+4q7@.S9w4y,=&-.W0…9Y5N.cdNA .1t 56<c—k<[._.WbJ9i0a.y56.@,[(NA\t <JA\4f<[.-7=,BA 9w4sÉwn ¢“n Z*q()]N. +™ 

 
—kÉwn 6™ 

hJ&).10….c<:>6‘)<Š710A\*- , Æ56.14)91,/._<x,=&-.y(q7=,=>q(-,/9i0ˆn
L4MONIPpRT_UsXEY
©} ª\°N¯?°P¬+¯|µ+ªª ¬¹Pf¯?°+®-®Œ¯?®_­i±L±?¨i®B´B¹Š¹:fn¸Nm9±kea®mg t¬+k`¯c¬N¯?«+°+µ®Œ©}­;§\ª\¸N¯?°mh« `“¬f®:±J­;§\¯?¸Nª ­Ã«a`~©}®:±'°+®:µ+«pª ¬ f¯?°+®-®s¯?®_­i±±? ®B¹Š¹:¸N~±k®m¨i´B¬+fn¯Sm_f¯?°+oI®mg 0¬Nk³- ¯ˆ¸q¬+¯‹¨N±|ª ?¹ eQf?g €1¬q±„*¹ k 

$    

*

# 

#  

#

# 

N

# 

# 

vAw T_xzy|{ wn} 

¸Q€q¹:¯?ª\¯ˆ¸+¯?ª¡«h`^¯?°+®Sµ1¬+¯‹¬Pª¡«i¯‹¨Z®_·i¸q¬+¯?ª ¨+«[Zm \+c+ª¡®_§¡µ)¹ 

    Ig  k  

’¤4f,=&-. /I 7@9;bsbJ9;4KZ*N‚ ƒ 5iA ()]w0…(+b % A <z56.c "4)._5P()<  

$%$

É;£ 

 

!#"m4QzV$Zz`rm/QTm/gQ Q eAQiZV m 

) 

 

—kÉwn ¢+™ 

 
 

gaY e XQ Qi`rVBX—Tg$Y e Zze?7$Q 3 T2D 
QXzT 5Z`cQ—b dam/QSh;Qm/Q Q'&(&xTWVœTgQ 7 ZA7cQm VBX

3
3 85 5

 x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™

*) ƒ
7

VBX $7 Zzj$Q

,+*-

-D

7:9;*@d+0‹A ];&-,|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.qA\0 

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations

Pmax

2
smaller
plunger
2

1

2

2 A 3 CD
2
Q=
ρ

Pmax

2

Qmax

io A ]w>60….yÉwn w¥ OU
w PSP wI}s nU { wI}
,BAE–9;9N4
,/ q.6n ui,=&).10….@g9i0…. A <|(+t <[9Z56.c "4)._5P()<|(m7@9w4-<[,[(+4_,xg9i08.@).10adEb†.@,[(+t 1n|28,BA\t A ž-A\4)]”".N0k4)9;>+t¡ A <€._vw>)( 
—kÉwn 6™ 
 
X &-.cl;9)h˜0…(-,/.f(-,`,=&-.y]+(-,/.y7:(+4P‘1.y.=ri*10….:<Š<[._5P()< 
  
—kÉwn 6™
.,=1X&-0a,@.f&)£ .f7_(-l;169)A ™ ,?h yd_u“5N0…(+(-.N4),/bJ.P5m9;,=A\4)4P&)</.1,=5Y0…0„A.@(- g,/9i.1._0…0…5E.1.S4-,=,=,y&q&-(-.St 9i,|,/7_,=.N(-&-bf,B.A 9;*1&)4).1._<c0„(-(-A,=,|<S>+,=(m0a0„.f(+gˆ9N4->6<[g–4qg7=,=.1,B&)0xA .W9wA <f4mt A vwA\9N4->1g'<=A A5,=];&-4NbJ.ŒA w.:,/7:,[.1(+(+bf4-ti,†*17_.N(+A\4m0…4Z(-,=,=‘1>+&).f0….W.6()nm5;<[<:>+‡–>60…(-9)b†,BhT._A 9w.:5P-4P.N(+910Vt¡bJugT,=96&)71</,x.j”.N7: "0¤9;,yt¡4)A\—4)</,[]Z(+7q4-9Nj ,g
<,=[5;9w&->+.Nt 0‹A 0a5iA\.:4-A g w]š9i7_0a,=(-.+&-,Buip.A 9;,=&)4E ".†t¡A <ŒA\)4-9;]{A\4-t¡>+<=*1bJA ];.N.:04NA,=A9Y w05ÃA 7:7c(+—l;4-h†9),fh˜&1—A ,=710…&)&Ž(-.e,/A\.y4t A v;7_bJ(+>N4ZA 965</‘1,sbJ.f7:.@()(),[<[<Š(+<:.:t>6<P5NbJ.NA <Z.-4-5W<=bfA ,k7@>qdE9;7q4)71&</&),[(+(+t .:4)4-<Š]N,:<E¥._<mB£ t .:<[<cbS,=A\t¡&qA(+<Š._4t7@w9wn¤4)£ 56<B™:Jn A\4P
',=<Œ&-.e<@>q0?7q>6&Y4+uL4).1,=0&-™ . 
  
—kÉwn É6™ 

% 

$ 

8N

5 0_": ( !/(+ 5 ! 0;1: 0 !45i":4
:&% :&1/C+(  

% 

N   

BV ^c[ `M[ Y 9<QnTWV [ QiZm2X—R@gV 3 Z<5QxVB^zTfR@Y Tg—Tg$Y e 3 [ Q L Qm \Y `cQiZ D
elQ QeAQ 3 TAY VBX-D H 7Zj$Q
-D 
m/QiZ` 5V$m/QZcb$VB^zT Y TvY X @~gZA7zTWQm -D 
F@gQ—Zc^zTgVcm~R 

<h;V$m!5nVcm/Q `xQSTlZ$Y [ e

7@9;*:d60‹A ];&-,|{} u wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.qA\0 

ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ 

0/

Section 7.2. The “common” pQ2 diagram

Pmax

Q max

1
2

∼ DP

2

DP

Pmax
Q max

oiA ]w>60….yÉwn ¢“¥ 
N } 
N (N x }
yƒ{ wI} w y OU ROT9x } nU {ENQPSUayƒU jN$

w { } y w 
w PSP wI}
<[9w‡Lt¡.1>_4q,B7@A 9w.64Œu;hTA < .W&)(-).y,?hT9P
._ vw>)(-,BA 9w4-<S—?Éwn¤£-™€(+4q5Ž—?Éwn 6™`h€A ,=&Œ,khT9>+46jN4-9)h†4-<S—l(+4q5 _™xg9i08h†&1A 71&f,=&-.
—kÉwn 6™ 
  
D1 

P w UaT       

L4MONIPpRT_UsX~  

 ?¯ °6 ®W°N¬+´¤¯€¨+g §¡ ª ¹P¨i ©'¯? °+ª¡«a®f`š­ik|¬)±k±?®”¬N®u¹[«+¹_`~µ^¸1ª_±?^=¯?®m®_°+« ¬+®js¯3`w­w§¡¬+ª ·Y§\¯?¸1®y¸1«hª¡`“¬qµ ±k®_®@f±J¬ ®)¯?ª¯‹­ ¬N§ Z Sf¬+®)¯‹¯?¬N®:±?§g ª ¬N¹@ª¡§ µ6 ªk®¹f\ z¬N§\¯?¸ °6¹=f‰®® ª¡«iN¸¨i© ±¬+¯? ®m¹s
¬N ±?«+®:µS³=¨ `;¬+f¯? ®®_^@«6®:µ+§ ®:¨;Kµ ³:ª\¯^Bc¬N §\©}¸N
®y°+®:¨Y« ´ 

h f m ono Z  

\ m
Z*hm \ 

!

vAw T_xzy|{ wn}

#"

L¯?ª¡§ ª qª¡«h`®_·i¸q¬+¯?ª ¨+« 

$  

,

&%  

(') +*  

-, 

?€ c ¯?°6®$`;¬+¯?®^@®:§ ¨;³:ª\¯ cZ³=¬N«€ cW¨ €Y¯‹¬Nª¡«6®_µ ¸+¯?ª¡§ ª qª¡«a`e®:·Y¸q¬+¯?ª ¨+«
$ 

$ 

 
h` 

% 

 

  

,
') ' +.0/ 
1
' +*

'   

Zm o\ 

°+® N¨i©›±‹¬+¯?®c³@¬N«€Y®c¨ €Y¯‹¬Nª¡«+®:µS€ c¸+¯?ª¡§ ª qª¡« ®_·i¸q¬+¯?ª ¨+«[Zm \ 


É

 x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ 

$ 

% 

,

7:9;*@d+0‹A ];&-,|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.qA\0 

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations

L4MONQPSROT9U X

”® ­~®=¬+¯8­Y±k® ^=ª ¨;¸_¹†® ‚N¬ †­w§¡®s©}ª\¯?° ±¬N«h`“ª¡«h`Ž´…±¨ f m ¯‹¨fnm mµ6±‹¬6© ¬Pµ+ª ¬ `“±‹¬
vAw T9xzy|{ wn}
¸N«+µ6®_±T³=¨i«)¹_¯?±V¸N³-¯?ª ¨i«
ZD ÄS½ ¼|¿yÀ?UVOmUkI;ÁMyÂÃI–ÄS½ 8RxM MPH OŒUV¿ PKN¿
(.1’\4e4).17@,=9;0…&)]14).dc</,[7:._(+9;vw4-4)>),m</(-,=,BhJ0?A 9w>)&N7@4 A 7q,BAi&9;"456.1.10?914)*1g|9;.N>+,=4)&)t¡56.A <P<'I/9;.-7@4+v;9wt >qdpbf(-bJ,B9wA 4Ž9;9;414,=™LK &)7:.{bJ(+4ft 9YA v;56‘1>N.1.yA t\5uL4).:,?bJ]whTt.:9›._,[7@(+,/b†tz._(N5~b†A\nT4^(-2T,/().14-<[0‹g<:A 9i(+>60at\bs,=u€>6*_(+4q,B4)(-A 9w5{,/.14-t,k<sd_hTu1hT9i,=&-.1™.€0….Žb†.@rq(+b†(+4_(qdby56A\.6,/4).1¥P(-0?,BbJ9wA 9w4-<4|.ŽA\914š% g~›,=,=&-&-A ..<
),=&-(+. t A 5YIˆA ,?7@dŒ9wbf91gLbJ,=9w&)64.:K<[.fbJ()9Y<Š<@56>+.1bft+)*-(+,BtA 9;A 5P4)<`9i0`h3*1().1<S0?&)by(+A *)<[<”<€A\4)h†]E&-.:A\4m,=&-(+.Nt¡0+,=,=&-&-.W. *NIˆ0a7@.:9w1bfA 9wbJ>-<€9w4<[,=~>)bJ5YA9Y.:56<-.1nJt+‡L).1(+0…t .6A 5u;,=(-&-,|.f(+vwt¡;>-A ._<|</.@,BrqA 9w(+4fbyhJA\4-&).-.15“4 n 
i9;b†.W(N0…];>).Œ,=&q(-,J.:-.N4eA g3,=&).bJ9Y5N.Nt"A <chJ0…9;4)](+4q5^569š4)91,c</,[(+4q5e9;4P<[9w>64q5e<Š7)A .14-,BA w7P*10‹A\4)7)A\*6t ._<_u
A0a,P.-()</<[,B9wA\t¡4)x(+&)‘+()t .W<Z0a(p._<@q>+(+t ,/t¡<|>-.(+4)A gŒ5PA ,=,0a.N*14)0…569i<€5w>qhJ7@&).:.1<e4s0…._)()(N<Š0¤dN9;A\4q4)(+]Z‘6(+t .e4_d,=0….1*)4q(N560…(+<_b†n .@,/X .1&)0'.1A\0…4Œ.@g9i9i0„0…5N.6.Nu`0 ,=,/&19eA <e&)b†(-)9i.s56(+.14-t}df<@&)q9;(+>+t¡>-t 5.+n *1w0…9Y(N5;0a,x>q7@9N. g
,=&-.y.@rq(+byA\4)(-,BA 9w4sA <|569;4).m‘@dyq(10ad1A\4)]e*q(10„(+bJ.@,/.N0a<€(+4q5P7q&)._71j)A\4-]Œ,/9W<[._.ShJ&q(-,J&q(+*6*1.N4y,/9Œ,=0….14q56<_n 

5! 1/0B(/5 7/. 5(:65 . (/*214! *;C!/ ! 0;16! 1. ( /:/. *;
! 1/#/(+(/C+. 5S5<5 5 0 7/(C+:&% C !;% :4:&5 1/! 02* 1 i! 5 7c. ( 9 
    

    

/

*  

+'*)+'-,

:>A@K8

CD;$363;$J 3 ; 48K7 21"7EH"

’k<}ɓ,=n É+&)™x.S</b†,[(-(),/<Š.:<`<x‘q,=(+&qt (-(+,34q7@,=.c&).W0a.-b†(+t¡()dJ<[< <Š(-‹,B-A9w<i ;t¡>6._bJ5s.+A\u~4€>6,=4q&)56.t.1Iˆ0–7:7:9;9;bf4)bJ</,[9w(+464-Ks,`5NbJ.N9Y4-56<=A.1,ktd1š™†œq‘q.@(+,/t <'(+4).=7:r1.f(+bSA <zA\4).@.zrNA ,=<[,:&1nA <x*19YA\4_,:n v;>q(-,BA 9;4
kÉwn 6™ 

 
Ad1\4mYA .N9“()t 5Nu"<Š<<@h†>+&)bf(-*_,s,BAA 9w<S4Z,=&)£ .W7:X 9;9P4q5i<[A ,=,B>)A 9w5N4Zds9;,=&N4A <S% *19i,/A\4-9e,†<Št (-.:,B,|A <[5Ng„.NdZ0A,=)&1.sA <f(+7:4Œ9;.@4qr+5i*NA ,B0a._A 9w<[4<”A 9w4f%8g(+9i4e0}% % nc‘128.Z,BA\(t A ž-7@A\9;4-]P4)</.-,[(+v;4->q,c(-,B()A 9;<y4 <[,[k(-Éw,/n ._65 ™
?Éwn¤B£ 6™ 

 
oi0…9;b˜,=&).Wb†(q7q&NA\4-.y71&)(N0…(q7@,/.10‹A </,BA 76ui._vw>)(-,BA 9w4 ?Éwn¤£-™:u“A ,x7_(+4P‘1.y<@&)9)hJ4S,=&)(-, ?Éwn¤£N£-™ 
>6‘)</,BA ,=>-,BA\4-]m._vw>q(-,BA 9;4 kɓn\£6£-™€A\4-,/9m.-v;>q(-,BA 9;4 ?Éwn¤B£ 6™3dNA .1t 5~u
?Éwn¤£ 6™ 

 

 
’ ,€7:(+4P‘1.y<@&)9)hJ4S,=&q(-,x.-v;>q(-,BA 9;4 ?Éwn¤£ 6™x7_(+4P‘1.S,=0…(+4)</g9i0?bJ._5EA\4-,/9 
  
 "
?Éwn¤B£ 6™     

$  

$  

N  

J  

$  

$ 

$

!  

"

#  

$  

# 

   

$ 

0 -
, 

7@9;*:d60‹A ];&-,|{} u wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.qA\0 

ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ 

Section 7.3. The validity of the “common” diagram

T7_7@9i0„5iA\4)]Z,/9 ,=&). I/7@9wbfbJ9;4K^b†9i56.1t 
u (+4q5 
(N0a.EA\4q5N.N*1.14q5N.N4_,†91gT,=&).W]6(-,/.W(10…._(Yu  n
XX 9e&).Tb†,/(N.NA\0k4-b ,[(N A\4y ,=&-.W bc ()<[<S ‘q(+A <`t (+4)4)917:.Œ,–(|% 7:9;bs4)</>-,[<[(+,c4-,8‘1(+.f4)(s5fgˆA >+<}4)(z7@gˆ,B>+A 9;4)4Œ7@,B(-A 9;,S4zt ._91()g <[,`9N gL[,=*1&)9N.y<Š<”]6A\‘N(-A\,/t .fA ,kdz(N0…91._,=(Y&)u .10*q(1n 0„(+wbJA\4).@7:,/.S.N0a,=<”&-™@. n
Iˆ7:9;bfb†9;4K *1‚ ƒ 5YA ()];0„(+b ()<Š<@>+bJ.:<s,=&)(-,W% A <m(Ž7:9;4)</,[(+4-,ŒA ,Œ5iA (+b†.@,=0‹A 7:(+t¡ de9;*+*19N<”A ,/.E,=&-.šb†()<[<
q7@b†9w(+(+t¡4->-4-<Š.md.10a91)7_g|(-(),B<[% A.:9w<-4pn 56*NX.10*1&1A\4q.1A <c7-4qA\56N*+<cAt 9;.69wnÃt (-4W,B•sA ,=9;&-9i4E.0….:56bJ9N.1-.@b†.N,[9;(+0Vu34)t\u~</A\4e,=,=0„&)(-,=.1,/&)0….:.@. <_g9iu–I/0…9;7@.69w4qu"7@bf,=.m&-bJ.g9;9ib†0z4K()(+<[t¡bJ\<Œu 9Y‘q,=56&q(+.1(-t (+,†t\u'4),=7:( &).P. b†A <Œ(Iˆ7:V*19i9;0…9;0|bf‘q()b†(+<[‘6<@9;>+t 4debfKš4)*-*N.@,B)‚ A 9;.1ƒ 4Ž03(qA 5Y<s7qA &N(),=A];&q.@0„(-)(+,y._b5Ž,=&-A\A 4.<
.10?0…9;4).:9;>)<_n 

$ 

 

,  

L4MONIPpRT_UsX V

§~¨Y¹=³@®y¬+¯?¯?ª °+¨+®c«[ª¡Z$«i´¤e ¨N\+± S`w¬+¬+¯?¯?®ª ¨+«W\†´…±­;¨ §\¸N«h`“ƒ® ‚1®:±3¬ c¯?ª ­Q­;\Œ§¡® ©}h°+m W®:«P¬N«6µ+µWª ¹=³_³:°1°+¬q®:±h³ `~rW®S©'³=¨;°1¬+® s³¯}°N:¬-ª¡®_­+«i­~¯}®:ª «+¹ ®:^”µE¬q±k¯‹ª¡¨E®_µ ¯?°6®N¨i©{f m ±‹n¬+b ¯?f ®†m ¬+¯T¯V© ¨
vAw T_xzy|{ wn}
¸1«+µ6®_±'³=¨i«)¹_¯?±V¸N³-¯?ª ¨i«  

! 

P

oYA ];>+0a.fɓn “¥
É 

 x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ 

N ( y w DU ƒ UhT w a
NQyƒU 

A1 

7:9;*@d+0‹A ];&-,|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.qA\0 

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations

Pbar

oiA ];>+0….fÉwn w¥
+'*)+' 

86>A@B8 > |84J 4: |821K:I;$JK1 "798

N$

y w D U ƒ UhT w h
N yƒU 

A3 

X1ELA 9f9w9)h$t .=(-r1,B<[(+A 9;.-bS7@4J9wA\9N4)4)g.€5š,=,=&-*)&q.y(N(-,:0a*+,:u1&-u"hTd-(1.€<=0…A .s7@q<z(N,=0¤&)t dc(:.fh`,=,=<'&-0….s.19Y4q7:*65671t¡>+<s>64)0…*1<3]N0….1()._0~<z5Y5iA 0…7=.:A ,/(+<@.-bJ>+5pt .:,/<_‘@,/.1ndŒ0ˆX u,=&)&-.| .|7:Iˆ9;7@9i9wbf0 bf*qbJ(10‹9w™3A <[469w(+Ke4)4y5fb†‘1,=.@9i&-,?56hT.J.1.:]6tw.N(-(N4|,/0….J.E,=&-(N0….f0a.:.-<:0a(Y.->6u(+b†t-(+,= ‘+0….1t,/. 4q9f56k<Š<37@.:9i(+.c0?4)0…A 5y._g87=(+,=,Š4-&-™ d.
Iˆ7:9;bfbJ9w46Ks,=0….14q5N<JA <|5YA <Š7q>)<[<Š._5ZA\4y,=&).Sg9;t¡ 9)h€A\4)]s<Š._7@,BA 9;4Yn 

  

:.3=T34.T=CED=

#   

. .3 T=13€Dy= D
E:

io A\ 0…</
,: uN,=&-.J.@  ._7=,}n 91g} vw*+>)t¡>6(-4),B]NA 9w.N4 0“5YkÉwA (+n 6bJ™z.@56,/.N.10wb†<”9;A ž@4).|</,=)0„(N(-0,/A .:(-<`,BA 9w,=&)4c(-A, <T.=r1(+A\bS4q7qA\4)0…._._()5~<Šn3.:<x’¤4†h€<ŠA._,=7@&s,BA(+9;4P4JA\Éw4)n 71s0a.-A ,L()<[h3.S()91<'g <@&)9) hJ
4€ q,=n&q(-, 
(+t¡>-. 
7_(+4 (-,ˆ,[(NA\4)._5A <(+4›A\4B "4NA ,/.^q(+t¡>-. k(q7:7:9i0…5YA\4)] ,/9{,=&-. Iˆ7:9;bfbJ9w46KÃb†9i56.1t ™
)
&
^
.
q

X
,=()&-<€.N<@0a&).:g9)9ihJ0a. 4ŒA\4Z`oiA <LA ]wA\4B>6 "0….f4NA ,/Éw.Tn Éw()n <
zhT0?.1bJt¡\n._5PX h€&).'A ,=]6&y(-,=,/.}&NA )<S.1j1t 9Y4-7-9)A h†,?d_t u ._56]N .su1A\4-4)9)71hS0a.-u6()<Š<[.@.:)< .1()0„< (+,=ti&-7_.€()<[*+._t¡<z>+4-7_]6(+.14P065Y‘1.yA (+bJ.=r1.@(+,/bS.N0+A\4)56._._5710aA.-g–(),=<[&-.:.< 

#  

#  

$ 

& T@Zc[ eAVœ`xQ nVBXelTm&ZiTWQie@TgZzTfTgQ 

5

L

Zc[ ^QnVh XQ L Qm 3 cZ XQ 3 Q Q `

È­ÉšÊ Î 
 Í 
ȭɚÊ È­ÉšÊ q  º!

d ] u wu“‘@dEŸ,&ˆna.-/&/€"•102'3&

"$#% &(' )+*|{}  


-D H

ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡
“6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ 
&%

Section 7.3. The validity of the “common” diagram

P1

Q

1
2

∼ DP

2

DP

1
DP
P1
u3

Q

yÉ É

' & 0  R |U x|UqN y+y OUqROT9x } nU $yƒ{9R 
x }
yƒ{ wI} w ROT9x } nU {ENQPSU y|U    

Ay OU w 

N y|U 

D1 

ON } y OU nNQyƒU IUaT w
_{ y $ N$ $N  

* & 0  -/& 0 & 0 - ' * ' " 

 = .>=137.T= T=13WD= D
A: 

 


 

Ä:.3 
A: .3= D
A: ? 
“.3 ?A? 
= < DL:. < =137= .3€D D !#" 0$*M -$%&' 0 * )2-+*(' -$% "$# 
/0 &*)2-+* ' # ' ,+- ./0 0132 -$32) 0 " 0 * ) 0 % 04 0 &5) 0 #!" ' *76 " - - % % & # - " ) '81.//' *7612 $ :9
) 0 
>$ 0 & "$# 4 * - * 

?@BA) 0 )16 & - ' " % ' * # - # ) -$ * # ' # )+0 ; ' * ) * ) 0= <
-' ; 0C) 0
# =9 
#!" ' *7612D $ 0$*&2 - " " # &E!'8$ * # * ) 0F' - " ) '8 0 " ) -/& - " * 0 &(' * ' " * )+0,&(' ) '8$ % & 01%@ & 02 - % % & # - " ) 0&HG$0/& #
&JI
I LK ( 9 MNA )+0/& 0&+ # & 022* ) 0,0 +0/&O 6P@ % % 6* # * ) 0Q>6$ * 0' ' - % % & # - " )/'8$RG$0/& # 0$*&2/0 0 &E6 

#S * -/'8 01+ & # ' * ) 0C>6$ * 0 ' ' 1'81.//' * 0, '8 " 0 0$*' '8 0 " *'8 '81.//' * 0) 0 #!" ' *76 - T.//' * 0VU # ; & -+* 0
A )/' " - # * 0X W ' * '8 # & # &7 # & % 0 & ) - % # 0 " - % & ## + * )+0 #% % # ' * 0 

; 

 

 

0 ' $- ^ S - - " 0 & 01_ '3& 0' 0+* ' #S 
Ä:.3 Y
A: .3= D
A:Z? 
’.3
?? []\ %@' 8' $ * )2-+* * ) F
* -/'8 0132.* ) 0 % & 0&^@ & 0 -+* % 04 0 & * ' % 2 I -$Y -+* 0=) 0 #!" ' *7612`Dba 2 '8 " & 0+-$ 0 - " - & 0 - " ) '84./ 
' 7* 612 ) 0 I 9dc * ) 0eD`a 9dc ? ) 0 * )+0 % 0$/0/&H' -' 0 * 0 & ' & 01 " 013fA) 0 & 0@+ # & 02 * )+0 
0 0 E& ; 6g@ % % 6 * # * ) 05>6$ * 0 ' ) -$* #CS 0 ;'84.//' *h6 -$%@' '8$- "$# $ * -+* 0 +0/&O 6g!' % ' % -+* ' # 22- " *X -0 6
*)
0 !' % ' % -+* ' # '8 " & 0 -$ 0& ' * ) % 0$/0/&/!' -' 0 * 0 & '8C' # * & -4 0&i?gj # 0@) 0 &-2 * )+0 0 0 &E6& % % 6 * #lk m&nio p o rq8p0s k t mEuXt u@v p0w o8v x s
; ' _/' Y' 0$* - ?P>6$ * 0 '
;
*)V
0 %64 * 0 ' " ) # 6 * )+0T
#  S 0 I X~ D .//' * 0 -' # *^? -$ * )+0 k m&xrt s s t y o8k t mOuioOu x4z p8{ mO|8t k }
; 
0 0 E& 61* )+
0 >6$ * 0 ' % & # ) ' 0 % 0$ #  S 0 '81.//' *h6 '81.//' * 0 -+* 0g)+0 #!" ' *76 ? % 04H!' % ' % -+* ' # 
;  

# 

 

 

Ä:.3 €
A: .3T= D
A:WCAD DO?B= D
A: ?T3
M‚ . <
[ \ ' ƒ 0 & 0+* @- 6 * # # #„ -+* * )/' F ' *X2-+* ' # ' 
;
" ) 0 "„ ; )2-+* )2- % % 0 * # % )16$ ' " - _2-+* ' * ' 0&1 # &X0 W -' % 02 * )+0 & 0& ' * - " 0 * # * )+0V ' _ ' ' 0 * - U # ;
8' " & 0 -$ 01 )+0 * ) 0B -+* 0)+0 #" ' *h6B) 0 #!" ' *76 ' '8 " & 0 -$ 013 \ V&' -0 0 & * ) 0 % 0$/0/&Q!' -' 0 * 0 & * )+0
;
… …

†ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“
–$Ž —&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš

" #% 6 &(' )+*žŸ  2     2 S 6¡,&-Q¢.-/&8£/¤102'3&

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations

P1
2

ρ Qmax
2

2

2 A 3 CD

' & 0 …  I 

  I 

Pmax 

- E& /0/&* ) 0H -+* 0() 0 !# " ' *76 - * ) 0 - &E/0/&* )+0 & 0& ' * - " 0Lj # @0 ) 0 &-2 * ) 0 0 0 E& 6R@ % % 6 * # * ) 05>6$ * 0'
) -$ -F' 1- W '8'' - S 8' ' *h64(j 0 " 02 * )/' * & 0 C+ & # ' * )/' & 0& % ; 0 " * ' g & 0 - ' * ' "  

 

 = /
A: .3T= D
A:B 3WD.[ \ " "$# r& 8' $ * # * ) 0 "$# '' # ,' # /0 822* ) 0P -+* 05)+0 #!" ' *76 0 " & 0+-$ 0&
) 0 * ) 0 04 0 &' -' 0$* 0 & '8 " & 0 -$ 0&4 # 4) 0 &E 0 642 * )+0g -+* 0g) 0 #!" ' *76 '8 " & 0+-$ 0& ) 0 * ) 0 % 04 0 &
;' - ' 0$* 0 & % 0 & 0 -$ 0& \
;
"
" " # &E!'8$* # 04_2-+* ' # … ?* )+0P ' _/' ' 0 * -XU # ; & -+* 0 -+** ) 0 -+* 0 '8 " & 0+-$ 0&
$- 0 08 j # 0@) 0 &-2- " "$# &r'8$ * # * )+0 "$# '' # %! !' -$& -'V2!* ) 0 % 0$/0/& " -' # ) 0 # 6 '8 ./ ' ; * R
0 ) 0 #!" ' ;*76V 0 *>L -@6 '8 * ) 0 0@W+* & 0' 0 " -$ 0 D #"%$ A )+0/& 0&+ # & 02 * )+0RU # & -+* 0 -+* * )+0 % 0$/0 & * ' % 
/0 " & 0 $- &0 1b 
 0 -/h& 612 * ) 0& 0V!' -' 0$* &(' " -0 6 #% % # '84 * & 0 $ " - # * " # 0@W/' *&; '& ' * ) 0 & * ) 0 " # '' # 
0 ' -$% S - - " 0 "$# " 0 % *' & # $M2 * - „ 0R6 # & % ' "„ 
%( !' $- & - ' & # 4 # &* ) C 

; 

/$@
A :6?@.,3+T+ = * ) D 0
A:,0 < $T/CE0/37& = ) 0yD Z? ' *7 6 ) ?M-4)[*)0* A) 050 ' '84-$./^ ' S* 0 - *- " ' 0 -/-'8  *# -/)'8-$ ' * #-$%0@ W/' -* -'8 )40 6$ '8& -*) ' 0F" %' 0 ' * -% 

=
#S )/' # 
' 02 *
k m y q k k o.- { p0/ t k 1xEt 2 p v p u k % ' %
k v p u8x s o s o43 q u |0k t mOu m53
o*u8x nio0}7- p8/ t k 1Xo:9 wOq v p.;46
=<>=<> 

;

%
#!"
#YS
#
S
"
)
0 ' -$^`U # & -+* 0 -+* * ) 0)46$ & - ' " ' 0 # +* ) 0& # / 0 - # ) 4- ) 0 * T
0 '84/. ' * 0Lj # 0&)+0/&™2 * )+0
#
S
)2-$g' -1W '8'; ' " - % - " ' 7* 6 + # &U # & -+* 05j 0 " 023' -$% S - - " 0 " - S 0 #S * -/'8+04M ;
;
?A@CB8DE@GFDEHJILKMHNAFPOCQSRA@GF(QT@CBQG@VUXWZY 

0 & " # $ * &7 " * ' # 

[]\^8_`\aJbc
b:d eXfgd cgh7i5_ j k
lEm]no^:d pLd p0no^_q8_r sg\ d ntJb nunvb:d e_xwyG^8_eVno^_zp]^s8nGp%r _`_]q8_{d p|_}V~ nt
"$#% 6 &(' )+*žŸ  2     2 S 6T¡,&-5¢.-/&8£/¤102'3&

†e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“
–$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š 

*

Section 7.4. The reformed pQ2 diagram 

  

j A) C
0 ' 0 * ) # S -$ 01 # * ) 0C ' _/' B' 0 * - % & #% 0/& * ' 01 ' ' * )!' -$ & 0 0' 0 * ' * ) " # '' # 61-$ & 0 01 
# 8' :U//' ' 0 " )2- ' "  - #"!$# %&! 2 % %  ')(+* #)# ?@ + * ; ' "$# '' # 6 -$& 0 ; 04 * ) -+* ' - +- " *
* ' # # +, 0@6 # ' S 0 & - * )+0C/0 # ' 0 * &*6 # + * ) 0 &h 0 &(/01 ' ,A) 0 -+* ) # & ^¢.- &-*X¤102'3& -$
. '8 „ 0/& !$# # / ?(@$ 0& * 01 - #% * '84 - - % % & # - " ) ; )+0/& 01* )+0  ' " - " -+* 04 S 6B * '8 ' G+'8$F -+* - # +
U # & 0& ' * - " 0 # +b2) -/& ' # 4 % -/& *>h 01' 0 *> ? # + * ) 0 &7+0/&™RA) 01-4)2-/'8 - S 0 -+* - '81* ) 0F ' * 0/& -+*X & 0 
0;' # 4 * & -+* 01* ) -+* - *h6 % ' " -$) -0 0 # +  " - " ) -$/0 -$H' " ) -$ !    10 # & ' # & 032i4 * S 6 " ) -$'8$
* ) 0V -+* 0 -/& 0+- % ' „ 0) - ) 0 #% 0 '8$?&
A )442 * )+0 -$%&' % * ' # #
+ - " # $ * -+ *  2 ) ' " ) ' V$ 01 '8 
'' 
- -+* ' 4:"`"@2 ' R *`)2- ' M5j 0/& 0 -%64 * 0' -+* ' /0/& ' )2-+* ' +.* )+; 0 
!' -$& -'

"#
# %( " "
#
#
"
# # 
% 
' b' ) 0 A) 0 - % % & # - " ) - - % * 011'8 * ) ' S ##„ ' * )2-+* 0&)+0/&*6+* ) '8$ ' + % # % ' S 04?N ) #  S 0 % & 01 0+* 01
'8!'8' 0$ ' # 01%L+ # &h'V
#

=<54<6

7 

OCQ B8Q|NHzB98:8 H<;Q>=

& _ -+* ' # … ! ? " - S 0 * & -$>+ # &7' 01 '8+* # '8' 0$ ' # 0&^`+ & # ' -$ 

?

.

A B

@

) 0 & 0

& 04 " 04 %
& 40 " 04,U
& " „ 0/& * & "„ 0/& * !$# 
* 0+- 6g * -+* 0" E - =+*
-+*,* )+0 -+* 0 -/& 0+- h 0 0
K
I 
I
D{
I

? 

"

) 0 & 0
;

H 

ON a
@L S " (& ' % *

! 

& 01%& & 02 I DC I 
# ; & -+* 02"?'9C? =
# ?,-  # 0 ' # $ * & -+* 01 * )2-+* * )+0V& -4) ' *76 0&ƒ 0 " *> /- & 0T+01 ' !' S 0" \ ^@' 8' $
'8 ' G+8' $=¢0 7& # 0 -' F 10 _2-+* ' # S 0 * 0 0 % # '8 * ! ? # % 04 0 &* ' % - % # '8+* G'?
;
' & 0 … ! ?`6/' 0 
a 

D a 

K

O N a
@
HJI K
HJI K IML

D

… ! ( ?

I 

… !D% ?

)+0 #" ' *h6 # + * ) C
0 ' _/' B' 0 * -
* )+0, ' _ ' B' 0 * - 0$ ' *76
0 0 &E6= # ^ S 0$* 0 0 % 0$/0/&* ' % - C -+* 0 0XW ' *
;

% 04 0 &* ' %
0+* & - " 0 * # &h+0/& >6$ * 0 '
' 
-+* 0
+ * ) -$ S 0 0 $) # * ) -+* * )+0 % & 0&%& & 0'8 * ) 0 " -4)/' *h6 " - S 0 -$^@' 011* #TS 0 - S # * -+*X' # % ) 0 &(' "
+ # & -/'3&/) 0+* 8' $ # /
& )2; - " ' )+0 * '8$? % & # )/' '8$) 0+*> - & 0 % & # % 0 &7 6/01 ' 01B¢.-/&8£/¤102'3&.-+* 0 %¢.-/&P*
¤ 0 '3&-2z& " „ 0 & * - RQ #  * 02'8 !$# #)%"S ¢.- &-*X¤102'3&™2V& " „ 0 & * - RQ #  * 0 '8 !D#)# … ? " 4,A ) ' -$%&' % * ' # '  

'&(& 

ll%s
i b p d n d pGp]hc:c:_`pn_xwUT`t{no^_Vi_WV_i_`_
lYX`p _`_ZV.s
i }s
i5_w
_`nvb8d r pC\^8b
~ n_i 
lY[i_xbwXd e{no^_zpv_x\]n d sgej kj k=sge{no^_znoib
ep%d n d sge!~:_8i.d s7w!sOV no^_V~
l ]\ _xbw!bJ}s
i_w
_]nvb:d r _`w!wgd pv\h8pvpod sged <
e ^^:b:~n_i

…

!

#

†ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“
–$Ž —&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš

*)
" #% 6 &(' )+*žŸ  2     2 S 6¡,&-Q¢.-/&8£/¤102'3&

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations 

# * )2- ' ) 0 * ) 0g)+0 *>-/& 0 % ## &h 6 0& ' 013 . ) 0 * ) 0@6 -/& 0 % ## &7 6/01 ' +04M2 * ) 0 & -+* ' # # + * )+0
)+0 * - & 0 - ; * # " & ' * ' " -) 0+* - & 0 -/0 * 0 &7' '8 0& * )+0 S /'8 ˆ % % & 01%@ & 02 I a2 ) ' " ) " - S 0 " - " -+* 01
-$ ' * ' g # 0 '8:¢.-/&8£/¤102'3& 0 * - %¢.-/&-* ¤ 0 '3&-2& " „ 0 & * - Q #  * 0 '8 !D#)# … ?&; Vj # 0&)+0/&™2* )/' ' V # * / 01 '3& - S 0C ' *X -+* ' # F '8 " 0 - " # $ ' 0 & - S 0, -$ -/'3& % # & # ' *h6 ' " & 0 -+* 04 - $) # ;  S 0 -4) # ' /04MZ+ *
- # ) -$ S 0 0 $) # * ) -+* * ) 0 " )+0 ' ' " -& 0 - " * ' # $L # # * % -&6 - ' ' . " - *,& # 0R &('8$* ) 0H./0 '8$
;
# + * )+0 " -4) ' *76 - " - S 0, 0& 0 " * 04 %¢.-/&P*X¤102'3& !$# # ( S ?@
A ) 0 & 01 ' * - " 0 '8 * ) 0:' #  * # ' _ ' ' 0$* - U # /0 % 0  # * ) 0F/0 # ' 0 * &*6 # + * ) 0 % -/& * * # 

0S % & # " 013 
+
+ * )/' & 01 ' * - " 0 '  ' / ' . " -+ *&2 ' * )2-$; * #eS 0 * - „ 0 '8 * # - " "$# +* " - " -+* '8$ * )+0
* # * - & 01 ' * - " 0'81 
* )+0 &7 0 &-! 
+*T' -46/ 0 # ' 0 * & ' 0112 * ) 0C ' _/' ' 0 * - % -+* ) '8* ) 0C' #  ' 5$) # & *&2
* )+0 * ) 0 & 01 ' * - " 0 ' 
'8$ ' ' . " - * "$# ' % -/& 04 * # * )+0& 01 ' * - " 0 '8 * ) 0 &7+0/& - " - S 0 ' # & 04M
j 0 " 02 * ) 0 % & 0&^@ & 0 -+*,* )+0 -+* 02 I a2 " - S 0C+ 01 0 " * 013NA )$12 04_2 -+* ' # " … !D% ? ' & 01 " 01 * #
K
K
I 
D 
{
D a 
Na
@ 
… ! … ? 

HJI K

A) 0 0 0 &E6= # ^12
K
D a 
Na @

L

) 0 & 0

;- & 0 -  

K

L

K I L 
ON a 2 " -

S 0 @0 W % & 01% 04 '8 * 0 &7'P # + * ) 0g -+* 0g)+0 #" ' *h61-$

' * )+0 & 0& ' * - " 0 " # 0 " ' 0+*&2& 0 % & 01 0+* '8$ -, % 0 " ' . " &7+0/& 0& ' -$T % 0 " ' . " -+* 0 

# ' S '8 '8$ 04_2-+* ' # $ … … ?&2 … ! … ? -$ … ! ?,-$ & 0 -/& & -$'8$V6/' 0 
KI 

;

D a

) 0 &0

… ! ? 

@
 

H 

… !D# ?

A
@ 
~ a ~ @ 
K 
… $  ?
A B!6" #
I 
&%1) 0')(+8* $ 04_-,.(+* % … !D# ?/8* .(0%1,V2*8' 0$3* % 01%L+4%5'h' 66* 0 

? @87 K:9; I
… $ ! ? 

.=<?> @( <.>A G > 'CLB ' S > 'D* H > ./ > 1$, 
K
~ a
N
9; @FEG&HJI6K!LJM K @SR ?TVUXW K IDT H VU 
… $6$? 
O KPLQM "
6
A <?> 3* 6* .ZY[, -Y > % +D( <?>\A GC' S > ']* C( < ,.( ( < * ^* ( <.> '_,.(+* %1%+D( <.> > ƒ > Y(+* ) > T'`,1W6*8'' > > 'E6 
% +D( <.>a< 6$Z'b % 0(Q,.(+* Yc' > ^@d' > (0%a( <?> 'e1, W68* '' „ 8* > (+* Y > > 'E61fBD%6( > ( < ,.(g( <?>A G > '`' S > '* g.%6(
,c-,6'b, ' > ( > '&( < ,.(/Y, S > Y[, Y ,.( > h,hc'i* %5'4* 38* -Y > ( <?> !j* ()-,O' 68* $ ; * ( < ( <?> %kc > 'b,.(+* %hc%5*8.(&
"ml %5' c'b,-Y(+* Y[, n' > $, Q% 4o( <.> :,.( > ,6' > , 2 ~ a Y[, .%6( >> W?(V' > ' > 6 ,6'O > A ( <?> %6( <.> ' < , M2
( <.> d,.( > ,6' > ,pY, S > ' > ,.(+* ) > 6 &'e, 0 ~ arqSs 8* t( < * 1S Y[$, >pA G > ' ' S > ' ~ a ~ a.u ; <.> ' > * 1, 
' S > `
' ,E' > '&( <.> $ ivxw K ?@
lbyVz n|p%^8sgh
r wT
_V}b8ic7d eJ{ es8n_{b
ewp sX~
r _xbp _{d cges
i_no^:d p V.s7s8noe8s8n_
j

Y%kc&6:'i* < (žŸ  k2 $     2 S 6T¡ '-5¢X,6'8£/¤ > *|'

†e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“
–$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š

.}

Section 7.4. The reformed pQ2 diagram

6* > 
6

% )*8$ > _?,.(+* %4 … $ ! ? ; * ( < … ! (?L+4%5'
A
A K 9;
I 
2*8' > $3* % > %L+4%5'h'% +

@

I

< * Y < * ( <.>
;

=<54<

G@ 

8

, h(Q, „ *841% 6( <.> c%%3* S > c < 6$3* Y,J%0.(+* % 2

I 2 $ 

… $ '?

> _-,.(+* % … ?@

D ILD ISFPOCQTKH =
CFDEHJI

< * Q% .(+* % c'b% 6* > , c% > ' Z(0%d% Z(0% > , * > -,6'4* % ac-,'_, > ( > ' , ( <.> *|' > ƒ > Y(>`%h( <.>
> 3* ?< > * \c%5')(Q, .( i,-Y(0%5' g( < ,.( > > ' > 5* >[> ' < , (0% 'b% ( <.> > Y, Y ,.(+* %$ ,' > d,.( >
,6' > , c > ' 2* , > ( > ' n( <?> `,-Y < * > 3* > &, e,-Y < * > c > ' 4%5' e, -Y >1> (QY <.> > * % > `,6' >
> 5c %5' > :')( <.> '* \( <?> 4% % * > Y(+* %
A 

g  ) 
O+ 
W ' 8 ) 4 
'
O  
 A
8' 
+ ; O
) *6  8
$ ./ + ' 
 
" ,A
2  ` '
O42
'
8 G 2 e'
8
*+ 7' 
W , +
8
+ 0 8 , 
$
;  

!"#%$ &(')"* 

QD,.( > ,6' > ,j,4ƒ > Y(>( <.> ' > -Y > c' > % :' > 2 I 2D* j( % ,&64 )* ,#( <.> A G > ' ' > ' < * Y < * -Y  >
( ; %\( > '7'P % > 2 ~ a C?TVU , M2:( ; %M25* +Y < ,' > ; Y% >; hY.* > (g A <?> 2* JY < ,6' S > Y[; % > hY.* > .(&2 X
* f, Q%a,4ƒ > YV( > S 6( <.K > :,.( > ,6' > ,\,4ƒ > YV(> ( < ')% < ( ; %C5* ƒ > ' > .(g( > 'h'Po* ( <?> > . 6* (+* % > _ -,.(+* %
… $  ?@25% > 2& ~ a C ~ [ , $a( % S 6@ 
;
?T VU * ^,0'^%0(^* 1)-,6'4* , .( ; * ( < ' > [c > Y( (0%( <.> d,.( > ,' > , dc@(0%F&'e,0 :,.( > ,6' > ,,3* G > 8"
j > -Y > ( < * ec-,6' (^* QQ% ' > < ,.(CY > ,6'P, $ ?=
% 5* +Y $%V* % * >> 
; 
~ a$C ~ [ K "-> >( Y %5% „ ,.(#,.(1( <.> > . 6* (+* % r% +  > _ -,.(+* % … $  ? -%5'*80 $0(V'_,.(+* %
c :'mc % > : > (#$, % ' > ( < ,.( * ?%(e, + ?Y(+* % r % + :,.( > ,6' > , 2of ~ a @ v \ &'e, 0
c > ')( d' S ,.(+* % \ % +P( <?> :,.( > ,' > ,#' >  >( ^* A&@, 6 %5' > '4* > 12
@ ~ a I ~ a B ~ a 
… $ / ?
A
~ a ~ a
@
A B 6 I ~ K A B 6  6 I 
HI "H
HH I
H
K
a 

~ a
6H  

I 
!
6H
a
" H ! H 6 HH " 

~ a 
H K A B 6 
I 
! H I
H  

+

,+

-  

+ 

1+

0+ 

(') (6*
7

:+

1+ 

7

B

,+ 

!+ &+

A

-

+

!+

+

!

,+

.

+

0+

1+

1

1+ 

,+ 

(') (

+ 

/

!+ 

+ 

!+

!+

3+

#

1+

1+ 

2

4

1

1+ 

798

;

=<7>

1+ 

?@

,+

B 

B

C

DE

OP

F

B

AGIH
H

AGIH
H

B

JLKNM

!JLKNM C

RQ

^s yTSLU`_i e
h
} :T _i
T _^8b q_xpCbpGb V h
e\]n d sgeJsOV no^_zc
b n_{b8i_xbAV
WYX)Z

[\^]A_

6
l-qsr ^ _ }b\^:d e _ pod Ux_ b
r p s#r d }zd n_`w T`t b pv_`\xsgew ~8bi.b
}_`n_iza8es yGe'bp{no^8_ 8\ r b
}{~:d ecVs:i\`_`pJns :T _ gw d p \hp pv_`w d e
^^8b
~ n_ui t6v
l-w r ^:d pCd pCi_xbpvsge:b T7r _{p]~:_x\h
r b n d sge]b T:sghn|no^:d pL~
s7d en`j x{s
i_pnohw
td p0y _r r\`sg}_

!

`/a

†ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“
–$Ž —&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš

\b]"_c

fLgih/j dbe c0lnmpo
j %k

Y[%kc@6d'i* < (žŸ  22 $     2 S 6¡ ' Q¢X,6'8£/¤ > *|' 

y p v 18o*y s k mRy q k rx t s | q8s s t mOu
y p u8xEt u w mO/
u k 1 p vp o x p vs vp 5
s y*mOu s p.;

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations

+ +\( 

< * [Y , > > _ -,.(+* % … 

1 

1+ 

? 

(+* < %  

4

435 3 

!"!#$&%''()*,+.- /10
2!#

 .  

 @  

.( X < , 0( % S > ' >[> )?, -,.( >

S As 

6

7

As

K

K

298.!;: '*:=<'* !>!#?$@2 A
8 :.# BC$:AD=E>:F2.GH!IKJLNMOD'QPRBS2 D<.8TC!)BS U8.!VWX!2G.CYM9VD(Z/- [
`_
`_
Gdc
]^
]^
!VDba
< 8A2G.CeFfg<W!2 DHGN+.- /gh?=

G\

f< * > W, \c > > ^% (V'_,.( > ( <?> ?> ' * * ( > e* \c%5')(Q, -Y > % d( <?> * -Y * % g% 2( <?> ( > ' 
~ a C ~  K
* (0%a( <?> Y[, Y ,.(+* % 

f<?> Y < , > * r( <.> :,.( > ,6' > , * ?Y' > , > ( <.> ' > * (Q, -Y > (0% ( <.> Uk% * , > ?> '_,
Y% (V'i* S .(+* i,-Y(0%5' < * Y < * ?Y > ( <.> Y < , > * o( <?> Uk% Y')% > YV(+* % Y < , > * f( <?> 5*|' > Y(+* %
% D( <.> Uk% '4* Y(+* % -, % > (0%CUk% =( < ')% < ( <.> d,.( > > 6( < 2, 1( <?> % > (0%a( <?> , S ' :c.(
> W5c?, * % , _( > '/( <.> :,.( > f<?> % > (0%p( <.> , S ' dc.( > W5c?, * % t* , e, 2m%5'fY% (V'i* S .(0%5'f,
* ( , > Y < , > d'4* ( <?> * c6')%2Y > o<.> * _ 6* > (Q, > .( > ' ( <?> ^% xY[, * ( p* ( <.>
* * (+* , (Q, > , , ' >[> 2 > x( , % > (+* > ,.( > '/* (e( :' * (0%t, * > ' > 2 > ( < * Y <t< ,dc:c >
* e, > % > (V'i* > o* ( < * ( 0* $  10 % ( <.> * o<.> Y < , > * a( <?> Uk% 8c-,.( ( > ' j* > * > ?>
(0% S > Z'b, -, P, * , -YV(+* % % ^( <?> ^% > % > (V' \ > % > (V' f* ( < e, rY < , S > *
( <.> 5*|' > Y(+* % 1% ]( <?> Uk% , %5'D, -,6' 'b% ^% ' > ,.(+* .> ( < * g, o* < , ?> ( <?> Y < , > (0%
* > ' > 2 > ( > ,6' * > ' 5¤, % d'_Y > c'b% * > * 4%5' e,.(+* % % \ 4%5' ,'i* % c?,6' ( % P( <.> > *
% ( <?> ' > ' , d,.( > !(+* * G.* ( < * * 4%5' e,.(+* % #c'b% -Y > ( <?> :,.( > .> %2Y.* ( 1, , -YV(+* % %
( <.> 2* .> > % > (V' % ( :')( <.> 'X( < * c%2* (gY[% * > 'X,\Y[, > <.> ' >  * , * \c > ?Y(+* %
% X( <?> d,.( > ,6' > , . <?> ~ a* ?> ' ,' > ( <?> ( <?>^> ƒ > YV( %  ,6' > ' > ,.(+* .> e, &% ?> ' >
i 

j 

,+  

( ?

1+ 

j

!+ 

(')?o"*pi 

+

,+)n

n 

,+ 

+ 

,+ej

!+ 

!+.l 

1+ 

jUj 

+3

k  

l 

+

!+=l 

1 

Uz 

j

n 

j

j

&+

Wqxj 

+

Sj 

+ 

!+ 

,+bq 

l

k

Sj 

+ 

+

g1

1+

+ 

Ry 

+ 

l

!+

n

,+ 

j 

, 

j  

1+  

n +  

l 

k

!+ 

k 

k

q 

!+=l

1 

1+

,+

Sl

k

+ 

>k

!+W

mq

j

q

k  

 

lYq

n 

j

Wq 

j

1+ 

+ 

k  

& 

,+

Ol/  

jUj

!+

i

1+ 

k

,+

uj

+ 

,+

!+

!+B

s 

wj 

j

,+

- 

l

k  ,+=n

,+=n 

A W'l$n

i 

 

k 

1 

,+/4

Wq 

+Hs

!+ +

A

>v

!+ 

&r

+/ 

i 

'n

,+  

& 

j

!+B 

!+B 

& 

'n

Nn +

Wq 

j 

n

!+W 

!++

,+ B +

'n

Wq 

,+

q 

,+ 

/ 

,+/

1v

!+W

n 

n 

i

,+ 

B 

,+

!+

Wq 

n 

j 

!+ 

j 

1 

t 

1  

,+ 

=n

k 

,+ W 

q

1+ 

Wq$s?n

!+ 

lm j

k 

+  

+

'n

n !+

1+ 

+ k 

l.s 

KF

K0

5* d' > … # 
?< > ~ a s ( <?> ' > * (Q, -Y > D 
' > c' > > ( -Y < S >6< , * %5'D* 
# @
= I ~ Ka
q

8

+

e‚ 

+ 

k 

s

!+ 

s 

  . 4 g 

‚

?{

c 

Y%kc :'i* < (žŸ  k$     
Fl 

1

A3 

s

' X,6' > *|'

l
¡ 5¢ 8£/¤
ST 

b|

|r~ 

} 

 €g

f<?> * \c > ( ?Y(+* %
i 

j

? 

$n !+

1+gs 

3

< % t* 5* d' > … # !( < ,.( 
… $ (
Wq+

,+

8 

1 

s 

†e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“
–$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(šy

Section 7.4. The reformed pQ2 diagram

 , K ,6' > Y% (Q, .( , xY[, S > Y, Y ,.( > ,dc:c6')%4W:* e,.( > 4%5'f, c > Y.* Y > % > (V'
f<?> , > % e > ( > ' * > ( <?> , > % /( <.> ' > * (Q, ?Y > <?> ' > ~ a > ƒ > Y(a* * 6* , r K
> ( > ' * > ( <?> '_, > c%5* .( <?> ' > ~ ajc , , * 6* Y[, .( > ƒ > Y( #+ c'_,-YV(+* Y[, X* (* 4% ( < ,.(
K * * h( <.> '_, > <. > ' > :,.( > ,6' > ,#,6' > > *|' > t, ( <?> ' > 4%5' > c')% k'_, ?Y < , ¡g* > > ' > Y( 
,6' > * \c%5')(Q, .(g(0%hY[, Y ,.( > @( <?> ,-YV( -, Z' > * (Q, -Y >
!+B

1+ 

k 

i 

n

,+ 

j

' O 

!+ 

 

,k 

y

n

q 

( ?

l 

A  

!+ 

1+

v 

!+ 

n

y

!+ 

,+ 

s 

n

!+B

n 1 !+B j 

l 

j

,+ j. ?j

j 

n

v 

q

!+W  

j  

q

!+

!+B 

,+

!+/ 

j 

!+

,+

Sj

!+

,+ 

 

n  

G@?.
:ADGB8F!X<':=!2 DG

:FA!)fg<'8F!2 DHG

0r2!# 

8&.:=!

!VD1!#?UM <'G?:W!2 DGN+=- /

 . 

6 

G@?.
:ADGB8F!X<':=!2 DG 

X% > _ > .( -, ?> ' `, ,' > ,\'b,.(+* %' > ( * ^, ?> ' ,' > ' > * (Q, -Y >

B‚ 
, <.> 6 s ( <?> ' > 4%5' > ( <.> ' > * (Q, ?Y > c ' > (+* 1* \, G > 'b% d,.( > ?> %2Y.* ( * „ > ,\Y % >
, .> XX% .> ' > 4%5'D, ,' > ,' > ,j'_,.(+* % 2( <?> ' > * (Q, -Y > * * > * (+* .> (0% ,6'4* ,.(+* % % D( <?> d,.( >
,6' > ,o, e( <?> ?> %2Y?* ( e* ' > -Y > o* ( < * ?Y' > , > ( <.> :,.( > ,' > , f<?> ' > 4%5' > , e,1W6* :,.( > ?> %2Y?* (
( > W:* ( k, hY[, S > 4% S 
D a
@ s 
~ a 
… $ %
< * Y < Y[, > % .>
> 'i* Y[, o<.> % .(+* % % > _ -,.(+* % … $ % ' > _ 6*|' > * 4%5' e,.(+* % @%
( <?> 2* > Y[, (+S * e,-Y < * >
\ > > 'b, Y[% \c * Y[,.( > 1'
> ' > * eY[% d'b,.(+* % eY[, > Y% ?> ')( > 1* (0%, (V'_,6* < (]Y[% 6* (
f* ( < (V'_,dc > G%2* :, .Y-'b% £ > YV(+* % :c'b% * > e( < ,.( * ( g, c')%Zc%5' (+*S % ?, > * > e(0%`Y' > ,.( >C> _ -, d,.( >
?> %2Y.* ( 4%5' 5* ƒ > ' > .( :,.( > %2Y[,.(+* % " o<.> (V'_,dc > G%2* :, < ,dc > * Y% ^% > S > Y, > % X( <.>
* @c * Y?* ( d( <?> ' e, 2, 4%5'!Y% (e' > , % 
>o 

!+B>q

+

y 

k k

!+W 

l.sn 

Tk 

Fs 

+ A l.s

n

1+ k

j. 

1+ 

(')?o(6*

‚

Sl

!+B 

j 

? ,+ 

,+

q

n +B 

 

‚

ds 

1 

!+ 

-

1 

l

k

!+

!+ 

,+ 

+ 

- 

k

k 

l 

Uj

B 

;k

Sl

l 

!+

q  

:+! ?j 

 k

+

,+/1j 

q

,+ 

j 

k 

j 

l$n 

? 

j

' O 

D 

& 

s

!+!+ i

k 

+ 

!+Bn 

1+  

+Hs 

+ N 

Sl.s 

l

1+ 

n

1+ 

1 

y 

n 

,+.n 

y 

+ 

j

1+  s 

'n

?jR 

j

!+  

+ 

k

n

i 

l

k 

,+   

,+ 

1+ v 1 

+

q

!+ 

+ k 

+ l 

 

i 

j>j 

,+  

+ 

1+B1

1 

1+ l! 

'n 

1+  

2**<=8F!V!
:ADHGW8.!V'GH! 

<'G?GFX-  

DG* N!#? F:W! 8$DgMT!#? 
H8t8F<'S

28 

=?*2F@w!VD 

'DH0

C!>WA

#?bSR8A2 8F!V'G:F!VDe!#?

!#?X< GG?.SI

#FG:FFIQ!#? 

)DGFI

:.# 'G.Cd!0

!#e <'GG?.SI$!0

DHI 

De&%''()*8mB$H8 FGg!F@

:ADHGW8.!V'GH!

2Ge!#)8 # D!K8 *FBPAb2 8

8A(

!#>8A#'Dg!T8 *FBPA

: 'G 

BT2 8DH* !F@I?'G?@

!#? 

g 

8 2 8F!V'G:F2G

($':F#2G?KF MOD'S($'G:F":F#'WV':=!.S2 8.!2:8 

DH0 

.m2 8 

'**: D()gBS.@ 

G?&Cd*.:=!F@g- 

C!rBA 

=*2.@

!VD

!#?

!VD18 2 8F!V'G:FU2G
#@?2 

F:W! 8KDHG$!#

: =8F!2G.C
!#

C! 

gm&%''(U2G?.@H- _ 2: '*g@?2(>FGB8A2 DGB8"DgM !#?)@?R8A2 CGUBSQH8A.GH!.@b2G 7 2 C <'S+.- h? # 8A#'D' !d: DG@H<'2!HDgMgh?- /! ] ( H8 FGg! 8 'G)t%?:.F**.GH!dX< GG?.d@8 2 CdG 'G?@$!#?"* DG.Cd8.!: DG@H<'2!
_
]
DHM'- gh
( 
SRHSR8A.GH! 8r
PA.)DHD'@?R8A2 CGH- #T:A'*:W< * !2 DHGW8"0 FT:ABS2.@$MOD'd'*<'(U2Gg< ( 
'** D"
a_
]'&
^
& 2GF($!2:,PA2 8 :AD 8A2!#1DgM 5 *,+!+.- A G \ ]^ K (8 F: _ 'G?@
0r2!#1e@FGB8A2!#
DHM
/'a$%
C)( 
'G?@ 

_
] 
<'G?GFr8F<'MO':.>VDg< Cd#G?R8&8 DgM
h?-Oh
(U(
- 7 D' !#>: DGB8F!V'Gg! gSR8&8F<'U:A=8 b!#?b*2fH<'2@,(UW!V'*
_ 
HSR8&8.< 
! !# <'G?GFQ.GH!V'G?:.b2 8$=8&8.< (U.@N!VD/g 
0' - / ]132 'G@eMOD' !#:ADGB8F!V'Gg! 
DH0 F
_
]
:A=8AU!# DH0 F
* DB8t8)2 8 
4 0 

PA.* Dg:.2! :A'G

s

l65i_xbw!b]T
sgh nL~:sgs:i w
_xpod cge=_87_`\]nGsge~"9

'

s

wgd b cgi.b
}

†ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“
–$Ž —&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš

Y[%kc d'i* < (žŸ  2$     
l 

s 

s

' X,6' > *|'

l
¡ Q¢ 8£/¤
S

{ p o z p t :k 3 m*v&u8m / - p k k p vXy*v p 5
s p u k o k t mEu@u p0p x p x

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations

 . 

6 

#

#? 

C!P F* D:F2! 12 8U&%#?2 2!F@,=8m1M <'G?:W!2 DG,DHM
!#?b !2 D 

BA,=8$8A#'DH0rG 
DH0

7

2G

DHM;!# 

!1MOD'Te:ADHGW8.!V'GH!;gSR8&8F<'U'G@Y2G

2 C< e+.-

C!

7

2C 

WA1!VDY!#U: DG@H<'2! 

<'e+=- =/YMOD' 

1: DGB8F!V'Gg! 

. -

3
0.01 [m]

gate
area

mold

gravity
A-A

0.008 [m]

flow direction

L
0.01438 [m]

A

A
A2
2

5* :' > … !   
 
8 

t. .{t

  

  .   
   . 

g A 
  

.{

~

{ 

F

't €

} 

 *

~

5* :' > … ! ! 
8  

 

F

~ 

s

{ 

.{

{

~ 

{ H | 

' 

.{

} ~

 

s

?F

} 

={

'{ 

|

' X,6' > *|'

l
¡ 5¢ 8£/¤
ST 


+
K

 
 
 
 A 8  

F$| 

~

  

.{ 

~ 

{ 

|Q{

 

~

~ 

€

€ 

={ 

  =   

Y%kc :'i* < (žŸ  k$     
Fl

runner
entrance

shot
sleeve

1 

}

| 

* 8 .
't >

|


} 


{ 

t={t{ 

†e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“
–$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š

 

Section 7.4. The reformed pQ2 diagram

2* d' > … ! $
8 

1 

 
!$s 

 

?F } . .{'{b| d}  

*
* $


! 
o 

 b

|

 

 
{

} 

F 

 

go 

g 


| 

-%5'n( <.> Y% (Q, (fc6' > d' > Y[, > ( <?> Y% ^% "% , \c.(+* % * > ,\Y% (Q, ( ?> %2Y?* ( > ?> 4%5'
,VG > 'b% :,.( > ,' > ,
f<?> % * * > * 5* :' > … ' > c' > > .( ( <.> d,.( > .> %2Y.* ( aY[, Y ,.( > , > #% \( <?> Y% ^%
, @c(+* % % Y[% (Q, .(AX ! < ! * > ( <.> %6( <.> ' * > ,' > S , > % pY[, Y ,.S (+* % < * Y < (Q, „ > * .(0%
,-Y[Y[% (h( <?> ' > ' > % > (V' , ( <.> , > S > ' f<?> ' > ( 4%5'Y[% (Q, .(ZX ' > c' > > .( 
, ?> '_, > 4@% X( <?> %( <?> '' > ( f<?> Y[, Y ,.(+* % % X( <?> ?> %2Y.* ( , > a% ,@Y[% (Q, .(JX , >
,6' > d' > , * (+* Y V+ ( % ?> ' > (+* `,.( > ( <?> ?> %2Y.* ( 4%5' ,' > d,.( > ,6' > ,, S > ' > (+* e,.( > 4%5' ( <?> ,6' > ,
'_,.(+* % > % q  10 4%5'( <?> < %5')(f' > 'n, ' ( 0 4%5'( <.> % h' > ' 2* d' > … > W < * * ( ( < ,.(
( <?> ' > S * ,1Y > ,6' e1, W:* :,.( > ?> %2Y.* ( < * Y < > c > % \( <?> ' > ' > * <?! > ! ' > ' > cS ' > > .( >
o<.> e1, W:* * 2* Y[,.( > ( < ,.(^( <?> c' > > 'm' > * ( ?,.(+* % * (0% > % h( <.>
S ( <?> Y% * ( > ( < 
+'i* < ( < ,
* > S '_, -Y < S > Y, > % < %5' ( > ' * h(+* > o<.> d,.( > ?> %2Y.* ( #* :% S >S 4%5'D( <.>
> WY > > .( > * `Y% @c?,6' > f* ( < ( <.> :,.( > ?> %2Y.* ( ^% (Q,6* > 'b%
( <.> c%5%5' > * f< * * 2* Y[,.( >
( < ,.(\( <.> ' > ' > * * ^%5' > * @c%5' (Q, .(\( < , ( S<?> c > Y.* Y#Y < ,6'_,-YV( > 'i* (+* Yj% e( <.> 2* > Y, (+*
e,-Y < * > c > ' 4%5' e, -Y > A c > '_,.(+* ( <?> 5* > Y[, (+* e,-Y < * > * h( <?> +'i* < ( < , * > ' > ( *
`, > '!' > _ 6*|' > > .( % e( <.> 2* > Y[, (+* `,-Y < * > S > Y[, > % X, `, > ' * `(+* > :, \( <.> ' > 4%5' >
f* ' > _ 6*|' > , `, > ' 2* > Y[, (+* e,-Y < * >
-%5'D( <.> Y% (Q, .(c% > ']Y[, > ( <?> :,.( > .> %2Y.* ( h, , ?Y(+* % 1% ]( <?> ,6' > , 'b,.(+* % * < % h*
5* :' > … ! $ f<?> Y% ^% #, \c.(+* % % fY[% (Q, .( X 6* > ( <.> d,.( > .> %2Y.* ( D a ~ 9C ~ a
< % @( <?> % * * > \ :,6* 2( <?> Y% ^% , \c.(+* % hc6')% ?Y > :' > , * (+* Y@' > ( o* ( < ( <.>
:,.( > .> S %5Y?* ( ,dc:c6')%d,-Y < * * * ( e, ( <?> ,6' > ,'b,.(+* %,dc:c'b%:,-Y <.> G > 'b% A S * % 6( <.> ' > ( f* ( <
, Y% (Q, .( !t% .> ' > (+* e,.( > ( <?> :,.( > ?> %2Y.* ( 4%5' ,6' > ,' > ,p'_,.(+* % ,
> ' > (+* e,.( > * ( 4%5'
`, &,6' > ,r'b,.(+* % f<?> %( <?> ' * > > Y'4* S > ( <.> Y, Y ,.( > d,.( > .> %2Y.* ( S , > p% j( <.> ' > '
> % > (V' \ > 4%5' > &,jY > ,6' e1, W:* Y[, , % > % > ' ?> -%5' ,6' > ,6' > ,t'_,.(+* % ( <.> d,.( >
?> %2Y.* ( o* ( < ,, S > WY > > .( > * * , ^% ( 6% S S> rY%S \c?,6' > t(0% ( <.> , > % S (Q,6* > f* ( < ,
c%5%5' > * RjD% > ?> ' <?> ( <.> ,6' > ,j'b,.(+* %,dcdc'b%:,-Y <?> G > ')% 2( <?> :,.( > ?> %2Y?* ( 1* * > * (+* ?> (0%
( <?> ' > ' > 6( < , h,.( (Q,6* , `1, W6*
, > ,.(/, e% (g( <.> , > c%5* .(
+ Y% ?Y * % 6( < * c-,')( < , >[> < % ( < ,.( ( <.> > % P( <?> Y[% ^% #c
5* , Z'b, f* ( <
( <?> , \c.(+* % % D,@Y% (Q, .=( S e, > , (0% ?> ' > 'i* % > ' 'b%5' * ( <.> c  2* , k'_, :( <.>
> 5* >[> ' < , (0%@(Q, „ > * (0%1,-Y[Y[% (]( <?>> ƒ > YV( % !( <.> ,'i* ,.(+* % % P( <.> :,.( > ,' > ,\% ( <.> 2* Y < ,6' >
Y% > 1Y?* > .( |! , > f<?> ( % > W-, \c > 5* ?> j* <.> ' > :% ?%(\' > c6' > > .(o( <?> Y < ,'_,-YV( > '4* (+* Y %
( <?> 2* > Y[, (+* `,-Y < * > (jD% > .> ' ^%5' > > (Q,6* > Y[, Y ,.(+* % < % ( < ,.(( <?> Y% (Q, (/c' > d' >
* * ^Y% (V'b% <?> f( <?> c > '* e, ?Y% \c?,6' > e(0%`( <.> %( <?> ' `,-Y < * > 2* > * % , <.> f( <.>
' > ' ( > * ?> ' jc%5%5' > * > A ( <?> ' f* > 2( <?> Y[% S * ?,.(+* % \% ( <?> c' > :' > , tc% > '
* * (Q,.(+* % ' > ( * \( <.> Y < ,6'b,-Y( > 'i* (+* Y % !( <?> 5* > Y, (+* `,-Y < * > < * Y <h< , (0% S > % ?>
8 

+ 

!+ 

& 

,+ 

 

i 

 ?j
& 

+

,+&8

1+ 

'n

1 !+ 

!+

;

%

B

!+W

+ ; 

,+ 

n

1 

8

8 

+

Wq  

j

!+ 

j

+

1+

!+ 

 Y ,+

k

Ol/ 

+  

+

1+gs

,+/ 

+ 

,+

j

+

j 

 

+

!+

j 

& ?j

!+ 

Wq

1+

g 

lb 

r j  

,+   

?

,+ 

s !+W

n

!+ 

j 

+ 

'n 

  

s

Wq

,+1j

,+ 

+ 

k

,+ 

j 

+ 

q 

jbs   

+ 

1+

,+

,+ 

Yq

+ 

j 

Sl 

j  

,+/

n

1+ 

!++

,+ 

+ 

jUj

+  

q 

,+ 

1+

,+ 

Qz

1+

mk

k 

j 

n

k 

$k

'n

1 

)n 

s 

j

 

l

k   

q 

j 

†ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“
–$Ž —&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš 

j

+ 

+ 

&

n

q 

Y[%kc d'i* < (žŸ  2$     
l 

,+ 

sgq 

 

+B 

l

Q 

s 

?

1  l.s

!+W

Wq+ 

l k 

4n8

k 

!+ 

t

!+Wmq

+

!+B 

 k

Wq 

4

lE[ pCd nGd pGyGid nun_8ed e ^ p>T
s7sgaxp

(

,+  

k 

j

+  

+

,+W  

j 

k 

:

W 

k 

B

sj

Fk 

,n 

n 

 

j 

i

n

!+W - 

U 

Wq 

Fl 

q

i

1+

Nl 

 

1 !+ 

!+/ 

l

k 

n !+ 

l,n 

j. j 

k 

l

!+ 

j

,j 

1+ 

,+

v

+ 

+ 

1    

l 

j

n 

+ 

,+

n

k 

1+ 

,+ 

,+ 

s  

Uk

v

j 

j

A

+ 

!+  

j 

+

1+ 

$n

! 

+ 

j. ?j 

i  

1+

,+ 

n 

.q 

l 

XsHq

k 

+

,+

1+ 

>k

'n 

k 

Qj

!+W

1+

+ Fs 

j

B 

!+ 

1

r

,+

1+  

8

!+!+ 

1+ 

1+ 

jUj 

jUj

) ,+ 

+/

;

+ ,+

,+

+$n

k

q

1+ 

+!+

1+ 

j

,+ 

s

Wq 

 j
t 

+!+

Sl

1+ 

n 

n

,+/ 

1+ 

l

+B 

!+

,+

,+gs

i

!+

!++  

+ 

,+ v + 

j

n 

l1q

+ 

k 

+ 

!+Wn +B 

1+ 

l 

 j
& 

,+/

Sl 

,+/j

s 

+ 

,+

!+ 

- 

l 

k

,+1j 

Wq 

 

!+ 

( ? 

? 

k

xn

v

,+/ 

( ? 

+ 

i

'n

K 

j 

jUj

!+ 

j

k 

+ 

 

l 

,+B 

i  

1+ 

l

1+ 

Sj  

k 

j

n

j

n  

j. j

! 

+ 

l 

lUq 

$q  

q

1+)l

$k

1+ 

!+B 

j

i 

j 

k

$k

!+ 

1+ 

 

!+!+ 

y  

+!+ 

j

i 

+

b 

+! ?j 

j. j

;j 

+W

j 

 

n  

& j

U ,+

!+B 

j 

+  

l 

j

k 

Wq 

q

n l 

!+

!++ 

k 

+ 

jUj 

s 

s

' X,6' > *|'

l
¡ Q¢ 8£/¤
S

'n

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations

U3
‘‘common’’ model

realistic velocity

A3

5* :' > … ! '
8 

1o(!*A"   

D`a '{b| }  

,o1%$ Ho"!$ *A o 

Ho

4 g ~ a

|r~ 

 € 

(')?o"*

f<?> ' > ,6' > ( %1( dc > % D%Zc > '_,.(+* % @% D( <?> 2* > Y[, (+* e,-Y < * > Z% > ( <?> 5* > `,-Y < * > * %Zc > '_,.( >
5*|' > Y( S < k'_, * Y#c \c e% ( j% ( <?> % e,-Y < * > 1( % .(+* * G.* j( <?> ?% #Y% (+* ?%
> e, 4%5'P( <.> c% > ' k( <?> c% > ' * (0%5' > * h,aY[% .(Q,6* > 'D, ' > > , > <?> >[> ^% ( 1%
( <.> > > ' e,-Y < * > f<?> Y[% .(Q,6* > ' * .%5' e, #, ,6' > (Q, „ Y% (Q,6* 6* (V'b% > , < Z'_, * Y
* _ 6* $ f<?>1> ƒ > Y( % ( <.> (Q, „ * G > , :, * _ 6* r'b,.(+* %t% ( <?> c6' > d' > , Uk% '_,.( > Y[,
> , * S > > '4* ?>
<?> c% > ' dcdc
'b% ( <.> (Q, o* ( < Y[, Y% * > 'g, ^% (e, ,#Y% (Q, (@c' > :' > .( 

( <?> * > (0%#,-Y( ?,.(0%5' * o* ( < ,'i* , S „ > ' > * (Q, -Y > < * Y < * , -YV(+* % % ]( <.> * _ 6* ?> %2Y.S * (
o<.> ' > * (Q, ?KY > Y, S > Y[% * > ' 4%5'g,#Y > ' (Q,6* '_, > &, , * > ,6' -YV(+* % 1% ( <?> ?> %2Y?* (
_ -,6' > V%D Hj > -Y > d( <?> i, ^%
,a, \c.(+* % \% P( <?> Y[% ^% 5* > Y, (+* e,-Y < * >
K 
q

i 

A l 

Sl

l

!+B,n

j 

1

+

q 

Wq

,+

j

Xs

Wq 

? 

,+/ 

,+

j

,+ 

uj

,+ 

,+

+ 

!+ 

n

? ln

A

i 

1+ 

A l

1+

i 

Wq 

,+ 

1

'n

1+ 

j 

l

!+BT

Y 

1 

1+

s 

y 
R

,+

!+B

-

!+ 

y 

q

y  

+ 

+ 1+

+&+

q

,+:+ 

+ 

,+

j

,+ 

% 

& 

+ 

,+! 1 

j

+

!+W

!+W

Wq

1+ 

A l

! ?

lW

!+ 

4

k 

%A j  

! j 

y 

i 

 l

1+

'n

! 

lB

!+ 

!+ 

j
q 

!+

1+ 

s

+

q 

>k

s 

!+ 

+ 

!+

q 

,+

Xsdn n j 

& j 

j

!+/

1+

s 

+  

n + 

+

Y ,+ 

'n

!+ 

& 

1

'n

rn + 

+

'n 

+ b 

jUj 

l 

k 

bk

,+ 

Sl

,+

j 

f<?> Y < ,6'b,-Y( > 'i* (+* Yh% ( <?> ,6'4* % c \c < , ?> S >> ( 2* > > W?( > * ?> p* #( <?> c-, ( ,6*|'-*
( f<?> 5* > Y, (+* `,-Y < * > * ,#c \c o* ( < % > * \c'b% ?> > .( < * Y < ,6' > c-,.( > .( >
5* > ' > #.( e, i,-Y( :' > o<.> > Y% :'_,.(+* % ?Y < , 6% S > c < * #Y * > ' Y < , >
% > < ,.(C( <.> Y < ,6'b,-Y( > 'i* (+* Y % D( <.> 2* > Y[, (+* e,-Y < * > 5*|' ( > ( 5* Y % > > > 'b, 2Y < ,6'P*
,-YV( > '4* (+* Y% ^,rc @c * > * „ >#> \c > %5' c >> x,' > % (% f( <.> Y%Zc > % f( < * 2* Y * % \
c \c@* > Y < , * Y, > * > ( < ,.(](V'b, > ' , > > YV(V'i* Y[, 5c% > ' ^% ( * .(0% < k'_, * Y71c% > '
\ ( dc* Y, dY < ,6'b,-Y( > 'i* (+* Y`% ],hc @c,' > > Y'4* S > j* 5* :' > … !9/ 
,

i

?y 

+ Uj 

l 

!+! .n

A

,k 


,+ !+

j 

&  

Fk 

! j

Uq 

+ v 

!+ n 

! ?j

s 

,+

j  

,+n8 

+ k 

j 

p8 

m

'n 

n 

j 

A l y

,+

8 

+

q

,+ 

 & 

Wq 

! 

,+ 

l

+

j

k 

  

!+W 

A W 

j

1+ s 

,+/ 

j

+

k  

j 

q

n  

n 

+

i 

! ?j

n  

j 

i

,+1j

'n 

t u s p v kk 1 p xrt s | q s s t mEu/o.-*m q k S !+ „FD!D#
o |0k p v t s k t | / t k 1 k 1 p l ƒ
9yu8m8wOq kqnXv y p |3 1 v mOo8vnV
k 1 p v p xz3 m { x p v S
p0s
q 
j

l? ,+B 

j 

lB

+ 

( t 

!+ 

s 

+ y 

! 

Wq 

Xsm r ^:d p|p%d }{d r b8i(nsVsg~
_i.b n d sgeVsOVPy b n_iPpvtpvn_} d e{bp%^:d ~}b
e tsOV4no^8_\^8bi.b\]n_id pn d \xp bi_Cno^_p b
}_7j f7h
i5no^_iE}s:i_
no^_,pob
}_ wgd 7_i_e n d b
r|_h8b n d sgepbi_ c:s8q8_iEe:d ec no^_'pod noh8b n d sge*j r ^_,n.t7~:d \ b:r *h_`pvn d sgep p]h\^ b p!no^_#e_x\`_`pvpobid r t
\`sge nvb:d e8_i{pod Ux_ b
ew no^_'i.b n d s sOVzc
bp=nsA^tw*i.b
h
r d \'r d *h:d w'y _i_'~8bi5n=sOVJ}Ltpnohw
t d e#^:d cg^'pv\^sgsgr
v~8isDT8b]T
r t,no^_
pod }{~
r d _`w=q_8i5p%d sgeVsOV no^_=i5_ b:r\xbpv_ `jXz V w
_}zb:e8w=ns=no^:d pL}zb n_id b
ri.b8d pv_`wdz*yGd r rd epv_8i nCd nC^_i_Vd ezno^_ Vuh noh
i_
j

Y%kc :'i* < (žŸ  k$     
Fl 

s 

s

' X,6' > *|'

l
¡ 5¢ 8£/¤
ST

†e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“
–$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(šSection 7.4. The reformed pQ2 diagram

pressure
efficiency

power

P
power

η

Q 
 8  

5* d' > … !D/  8
% * * ,'gc \c Y[, > Y[% > YV(o* @( % g, > 'i* > , tc-,'_, > f<?> c?,6'b, > 5Y[% > YV(+* %
* -Y-' > , > ^% ( ( <?> % '_,.( > , < % * 5* :' > … !9/ o<.> > '4* % Y[% > YV(+* % @* -Y-' > , > e% (
( <?> c' > :' > , < % * 2* d' > … !9/ f<?> > '4* > Y% > Y(+* % `* .%5' e, * > 4\* ?> ' Y % > (0%( <.>
%5'i* 5* -, .c \c (jD% > ?> ' ( <.> c?,6'_, > [Y% > Y(+* % <?> ?%5' e, * > < % x, > ( ( > 'nc > ' 4%5' e, ?Y >
% ( 1( <.>a> ƒ > Y( % g( <?> 2* > Y[, (+* `,-Y < * > c > ' 4%5' e, -Y > ( <?> 4% % f* ?Y(+* % ,6' >
> , * > >[> 2* d' > … ! (
? @ A B 

K d
? @ 7 A B 

K 

? @ 7 A B 

K 
f<?> ?Y(+* % … $ … , … $ … , … $ … Y ' > c' > > .(f, 2* > Y[, (+* e,-Y < * > o* ( < ,jc%5%5'gc > P' *
4%5' e, ?Y > 6( <.> Y% ^% \c > ' 4%5' e, -Y > :, @, 2* > Y[, (+* e,-Y < * > o* ( < , > Y > > (/c > ' 4%5' e, ?Y >
' > c > YV(+* ?> 
X% 6* * > ?,.(+* % … $ ! o* ( < … $ … * > 

A B @ K69; 

K d 

K 
7 A B @ K69; 

K 
7 A B @ K69; 
' > ,6' '_, 2* > -,.(+* % … 4$ 6* > 
B K A 9;  A @ s 

K d
8

q

i 

j

,+ 

Wq+ 

Wq

,+ 

1 

1

'n

+ 

q

i 

 

Fl

{ 

1+"q

+

n

Sj 

"+ 

i

1+!+ 

j 

!+

Sj 

,  

n 1+

6+

,+ 

!+B

i 

++ 

|

} 

,+Nj 

.

} 

++ 

}

bq

,+n8  

F 

,+ 

Xs 

8 

8

k 

Wq 

Q

,+ 

A W'l

i 

1+!+

Wq 

; 

,+ ! j 

!+ 

A l 

& 

j 

j 

j 

1

1+  

1+!+ 

,+ 

l

k 

Wq 

s 

n

,+

n Wq

n !+ 

+

j 

A l 

j

!+

y 

F

n !+

i

n 

j

!+

k 

}

1+ 

s 

y s 

j>j

1+

!+B

y

On

!+ 

j 

s !+B

y 

$ 

+ 

,+/Nj 

,+/j

,+

,+

!+

q

q 

+ 

n 

j

!+ 

l

,+ ,+ 

j 

+ 

q

Wy

y

l F

}

!+/ ,+/

I

… 

1+ 

1+ 

y

l I

†ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“
–$Ž —&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš

Y[%kc d'i* < (žŸ  2$      ¡ ' Q¢X,6'8£/¤ > *|'
l 

s 

s

l 

s

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations
1

0.8

0.6

P
0.4

P= 1 − Q
P= 1 − Q

2

P= 1 − Q

0.2

0

4

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.7

0.6

0.8

0.9

1

Q

2* d' > … ! (  .   A  # 
A B  A K69; @ s 

K 
I 
B A @ s
+ 9;  

K 
I
% * > -,.(+* % … $ # 4%5' k, a(Q, „ * 1% ( <?> c% * > c < * Y, % (+* % 6* > 
@ A 9; B 7 K 9; 9; 

s d
I A
I 
@ A K 9; 

s 
I 
@ 7 A I A 9; B A 

s 
:9; 
f<?> ' > -Y > ac' > :' > 5* c %6( ( > , , ?Y(+* % o% Z( <?> 9; > ' 4%5'2( <.> ( < ' >> 5* > Y[, (+*
e,-Y < * > c > ' 4%5' e, -Y > , < % * 5* :' > … !D%
8 

1 { 

} '{

~ 

$ Ft|

}

 

} ={

} 

k ,+

1+ 

n 

y

!+W

s

,+/

1+ l

? 

& 

 

l 

+Hs?l 3

3

3 

1

i

,+

j 

& 

On

!+ 

j

s 

s 

? 

Wq+ 

,+

8

n !+ 

1+ 

+ j

'n 

n 

}

,+/ 

5* :' > … D! %    . A  A z z   

5* :' > … > e% (V'_,.( > ( < ,.( e% ?%(0% 6* Y[, > Y' > , > f* ( < , ^* -Y-' > , > * ( <?> 9;
>'
4%5'o, ( <?> `!D,-% Y < * > c > ' 4%5' e, -Y >
&( <.> ( < ' >[> ' > ( Y[% .> ' ((0%t( <?> , > * > < * Y < * ,
c ,.( > , 1, _( > ' 9; @ K s -%5' ,6' > 9; > ' ( <?> ' > -Y > c' > :' > nY[, > Y[% * > ' > h(0%
> Y% (Q, ( s s K * o<.> d,.( > ?> %2Y?* ( * ( < * Y[, > Z* 
T VU 
s K)K 
H 
… ' !
f<?> A > ' > ' (V')%
> c > % j( <.> 5* Y < ,' > Y% > hY.* > ( zX ], TVU f<?> , >
% ? T VU * ' > ,.(+* ?> * > * (+* ?> (0% ( <.> * > % /( <?> 5* > Y, (+* e,-Y < * > o< X( < * > -,.(+* %
8 

P 

8

n  

? 

} 

.{{

t?€

€'|

{ 

} 

Ft|

 

} .{

?{

m|

| 

} 

F 

!

1+ 

j

,+

j 

+ 

!+ 

5

!+

Sj 

.8

=n

1+

j 

n 

 

" 

i

1+ 

lT

+ j

)k  

 

Q 

Sl.s 

,+ 

s

!+

q

,+ 

j 

& 

,+ 

1+ k

s

+! ?j 

,+

!+

q

s 

1+   

5

3+ j

i

n 

+/ l 

k 

l

,+ 

+ 

+B 

1+

k

Y%kc :'i* < (žŸ  k$      T¡ ' 5¢X,6'8£/¤ > *|'
Fl 

s 

s

l  

n 

-

+ Fs 

,+

j 

s

,+

!+B 

i

 s

k 

i 

=y

†e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“
–$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š

1+

*

Section 7.4. The reformed pQ2 diagram

* d, cdc * Y, > (0%r, > > * > ' > ' ,6' > X , %5' , ,' > 2* > Y[, (+* e,-Y < * > ,' >
T U
=
f<?> ' > ?Y > c6' > d' > 4%5'`, ?> ' e, , > % ( <?> 9; > ' > ?, (0% % > A
%5' T VU @  > (0% ( <?> ,6' > ' > * (Q, ?Y > * ( <.> ' > ' <.> ( <.> ' > * (Q, -Y > * #( <.> ' > '
,dcdc')%d,-Y <?> * * ( !# X( <?> @ A > -Y > &( <?> :,.( > ?> %2Y.* ( * > ( > ' * > ( <.>
,dcdc')% * e,.(+* % %
K T VU 
 \
H 
… '6$
f<?> 5* ƒ > ' > -Y > > ( >[> ( <?> ,6'4* % e,-Y < * > c > ' 4%5' e, ?Y > * e%5' > Y% * > 'b, > * 1( <?> * >
'_, > % D( <.>A > ' 
> ( ( > ' `,-Y < * > c > ' 4%5' e, -Y > c'b% -Y > , < * <?> ' ' > -Y > tc' > :' > 
f<?> c' > > ' ' > * ( -,.(+* % * <?> ^( <?>`A > '!* ,6' > , @( < * 2* Y[,.( > ( < ,.(( <.> e,-Y < * >
c > ' 4%5' e, ?Y > * > * \c%5')(Q, (f( < , a( <.> ' > ' > * jc?,6'b, > ( > ' o< * % > ' ,.(+* % * :')( <?> '
> -Y.* d,.( > #* * > % 2* d' > … !)! , … ! $ 

? 

?

q 

1+ 

!++ 

- 

!+W

y

-

u 

,+/wj 

,+

- 

y 

i 

& 

,+ v + 

+ 

j

n  

l.s 

l

k 

s

‚ 

j 

k 

!+

!++

y 

+

s

+! j

n

,+

+ 

s

 

+

q  

k 

l 

+

!+ 

s

,+ 

j

!++

,+ 

Fl

'n 

+ 

i

!+/ 

n

i 

n 

j 

+ 

q 

!+  

,+ A 

!1!$p$ 

+

q 

!+

8

'n 

1 

6$

j

;j

1+ 

j 

t

q

k >k

+! j

n 

n 

j

!+

On 

j

!+

.+ j

!+ 

,+

,+ 

!+W,+ 

j 

,+B 

 

j   

+

k 

s

,+

j 

i 

& 

n 

(')?o"* 


1  1 / 1  /   
PB 2

atmospheric
pressure

DR

P1

D B PB
1

D1

rode
hydraulic
piston
… ! … 6g} F A } | 

plunger

5* :' > 
 !   E 

f<?> c' > :' > ,.(P( <?> c > '2(+*|c^Y, >f> , ?,.( > ')% , ?, , -Y > 4%5'_Y > ,-Y( % f( <?>e< k'_, * Y
c6* (0% a, c > 'P, < % a* 5* :' > … ! … o<.> ,.( e% c <?> 'i* Y@c6' > d' > ( < ,.(f,-YV(+* h% @( <.> > _(
* > % ( <?> c > 'n* > > YV( > 
* @, ( > , (Q,.( > , > > YV(+* ( <?> '4* Y(+* % -( <?> 4%5'_Y > / 1 3 1 1  !  "
#%$ & ' ( $)  *
-, , ?Y > % ( <.> 'b% * >
+ -,  B  +. -, @ + /, 
+
+ 
I + 

0 ' '
+ hc-,')(+* Y ,6' Z* \( <?> (Q,.(+* % ?,6' @Y, > ( <?> e, *
c' > :' > % .(Q,6*
+ -,  B - 1 T VU + . -, 1 T=U @ + -,  1 TVU
+
+ 

I + 
0 ' /
f<?>\> -,.(+* % 0 ' * ' > -Y > <?> a( <.> ')% > ,6' > ,#* > * 2* > S c ?%(+* Y > ( < ,.(  1 TVU @ 
=T Ua(0%j' > , /
+ ,  B - 1 T VU @ +  , =T U
+
+ 

0 ' (
8

1+ 

!+W

? !+/ 

!+/  

+

'n 

!+ 

+

,+

+ 

s

1+

,+ 

Hy

,+ 

8 

~'.

k   

& ?j 

,+ 

mn

B l

{ 

!+ 

j

Aj

i 

d} m|

n

 } ={ 

1+ 

& 

!+B 

+ 

,+

1+gs

n

! ?

lB

,+

1+ 

n

n 

 

+ 

!+

Wq+ 

gl 

i 

&

i  

1+ 

+ 

j 

g1 

!+!+

!+W 

y 

Ol

j 

,q

+ 

j

g

?j 

& 

y 

Hy

+ 

y

,+ 

 

 sL+

?

#

B

243-5/673-598-:<;(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G
JM=ON-:QP&= ?R;(=">E6=SJ 5(;CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T

Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U] ' _^X,6'`ba > *|'
l 

s 

s

l 

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations

5* :' > 0 ! , > -Y > * * > (Q, !c' > :' > ,.(^( <.> c
-YV(+* % \% D( <.> ' > ?Y > c > ' 2* , > ( > '
8 

n +  

+  

n

> ,6' '_, 2* > -,.(+* %
R + + W @  
,

!+/ ,+/ 

j

1+ 

& 

!+/  

0 ')( * > 
T VU
B  C 1 T VU @  TVU @S 

l

y

> '(+*|ch, r' > ?Y > :,.( > .> %5Y?* ( , ,

? !+/

!+W 

j 

&

>k 

Sl B  -1 TVU R + + W  

0 ' % 

?y

"

f<?> :,.( > ?> %2Y?* ( e' > ,.( > (0%f( <?> * * > (Q, ?c' > d' > ,.(Dc > '6(+*|c/,-Y[Y[%5' 2* (0%f( <?> 4% % f*
> ?,.(+* % @Y% * 6* > -,.(+* % 0 ( , 0 'O\ 6* > 

  -1 TVU  &" 
K
 
@


0 0 
N E O G "    -1 TVU  &" 

I
K!LQM
> '!( <.> , @c(+* % `( < ,.( ( <.> e,-Y < * > Y < ,'_,-YV( > '4* (+* Y*       

i 

rk 

+

Sl 

,+ ,+ 

j 

1+ 

y 

Uj 

t 

!+W 

y

l 

!+/

9

,+/

,+

n Wq 

 

 &)% $  
H

zN+W 

& ?j 

%A 

+ 

"! $ # &%w|'? 
10 { )2+% 


6 

Y{ ? 

3 *:% 

# %~ 
< 

 !

t 

 -~ * 

} 

6 


< 
{

#%  

FR{& }

,+ 

$# &%

( # % #

s 

{b~

# ?)%  

!+* ,# -%/. 

{ 

! 

w !+* ,# -%

A€g

3

>

j

y

T VU 

 -1 TVU54 

3

+
4

8 

A@ 

0  

0 

&=

?y 


 
3

#
{

} 

&% ?F  

y 

 *{ # F '| ?t 7? 

0 "B \ 

+ 

'F; } "#  

) 2+% #"$# &%{.€g !+* $# &% 

={&

T VU 


76 9 
8

y

CED GFIH'JHLKNM H
r K,JZY1[ 7&J,\]J,^,_`Ja[ bHLKNM H
\cJId,\]J`bEJ,^$H'bHLK,JfegM hi[ eAjie/dI\cJ bkbWj)\cJFIlmHLK,J
ZUT
OWV \b
_-X b'HkM$HE[ F1^NM,\cus_ M,bEJwvmK,JI\cJtM,b [PON
^,rN]AJ,_S
\R HE[ ds[P[ ^t
HLK,]AJa
\]J,dI\]J`bEJ,^$H'bZHLKIJaxIM n jIJFIlyHLK,JzeM h)[ ejie
n [ jN[ YoeJpHkM n M$Hq[Pd ONn j)Q \b
T Q \b]A_
dI\cJ bkbWj)\cJFIl{HLK,J n [ jN[ YZeJpHkM n M$H(HLK,JAd n ji^IrNJ,\{HE[ dyHLKIM$Hw_ Mi^|iJM,_,KN[ J`x,[PJ`OpYV \^v]AK,_ J,^ K$uIY\"Mij n [ _dI\]J`bkbpji\]Jyv[ HLKN[ ^HLK,JAdN[ b'H'F1^[ b
xIMI\;[ J`Y r K,Jl"Fi\}eyJ,\P\]J,dI\]J`bkJ,^,H'b~F1^ n uAHLKIJgY1[ JA_ M,b'HE[ ^IreM,_,KN[ ^,JAMi^,YHLK,JAbWK,FIHmb n J`JpxIJvKN[ n JyHLK,J n M$H€H'J,\w\cJId,\]J`bEJ,^$H'b~HLK,J
_`F1eA|i[ X^IM$HE[ F1^ FIl9HLK,JY1[ Jg_ M,b'HE[ ^,rqeM,_,KN[ ^,J
€Mi^,YZbpK,FIHmb n J`JpxIJ Mi^,YHLKIJ\;j)^i^,J,\(bku,bkH'J,e
X
;l;FN\ n MI\crNJyxNM n j,J bmFIl
[ b[ ^,YiJ,diJ,^,Y)J,^$HyFIl

 ‚jIM$HE[ F1^
'ƒ t$„ YiJIeyF1^,bkHL\]M$H'J`bHLKIM$HHLK,JxNM n j,JyFIl T
\^_$]AM$_ bkHE[ ^,r
eM,_,KN[ ^,J diJ,\cl"Fi\}e
[ \b
ji^,YiJI\PHLK,J M,bkbWj)X eAd$HE[ F1^,by[ ^vKN[ _IK HLKN[ b…J jIM$HE[ F1^Zv(M,byM [ H€O HkV MN\b[ ^,]"J`_ Y
;HLK,J†}_`F1eeyF1^$‡ZY1[ [ J
Mi^,]"_`_ J 
JpH'_ r KN[ bwbWjIrNrNJ`b'H'bHLKNM HMybWegM n n JI\-Y1[ J~_ M,b'HE[ ^,regM,_,KN[ ^IJ…_ Mi^AM,_,KN[ J`x,J~HLK,JybEMieJ9ˆ€F1|gM,bEbWjieA[ ^,rAM$xIJ,\"M,rNJdiJ,\cl"Fi\}eMi^,_`J
Y1[ J_$X M$bW[ ^,regM,_,KN[ ^IJ
X

Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ] ' ^X,6'`ba > *|'
Fl 

s 

s

l 

2 -3 596 3-598-:<;(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G }
JM="N-: P&= ? ;(=">E6=SJ 5(;CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT ‰

Section 7.4. The reformed pQ2 diagram #" 

 
&% 

i2+% "# $# &%d{F€+*&%  )%+ $ # %~ 

.{t 

*:%7
} R T 6 U\ W  

* # %1| $ ? 

9; 

s  

!+* $# &% 

y

? 
0 B:$  

3 @

B 

*
?
* !={ ,# -%S* P&!     #" . 
*  

3 

0 

 +

y 

 } # 1% { | 

+ s*:% 

3 z*'t7*'{{ ! 
} H 
o# %  !(* $# &% 
# %  !+* ,# -% 
&%d{ *:% * }.} ' # %~   } ' &%e 
# * ~?,*'
 !{F€  , ; '| < *:%  *'{
*u|'!9% } ,# -% | 3 F .{t)%  *  }  |  "!+%~'. # *  F-%  N ! }  ~{*  
'F; } #" *&% t ! }  .{{ !t
 ,~-* ?F; } #] *:%   # ! #  * " .{{ !* 
"!+
% ~'. $#  } t*'{t.{ #" *&% # % } t*'{t # %  U ;!9%~?F # '
*  .{.€+*'{){  % # % # ~-! 

 * }F} ' # %~  !+* ,# -%{ 
+ *:% 
+

} 

s r 

   

/ 
 ')% /$  
$
 
9  
liquid
metal out

the moving part of
the control volume
atmospheric
pressure

UP

air flow
in
PB 2
PB 1

5* :' > 0 1=
> > '_, Y <?> e,.(+* Y % ( <?> Y% .(V'b% % > % ( <?>e< k'_, * Y`c6* (0% f* ( < ( <?> c > '
, ?c ,6' (/% P( <.> * 6* > (Q,

8Y% (V'b% %
> , * (@* < % * 5* :' > 0 =p* Y[% (V' ?Y( > t(0% ( ( <.>#> n> YV(\% f( <.>
c > ' 2* , > ( > ' < * Y < * ?Y > ( <.> c > ' f* ( < ( <?> 'b% > < Z'_, * Y@c* (0% :, < %( >> ?> 
( < * Y < :% > ?%(o* ?Y > ( <.>a< Z'b, * Y * 6* 1%5'n( <.> * * > (Q, > ( f<?> Y[% .(V')% % > *
(Q,.(+* % ?,6' /,6')% e( <.> < %( >[> .> , * ^% * o* ( < ( <?>e< k'_, * Yoc6* (0% 
/c:c * e( <.> ' ( ,
% ]( <?> ' ^% -, * Y <?> a( < ,.(f( <?> ,.( ^% c <.> '4* Yhc' > :' > * , > > * 5* > , > > YV(+*
( <?> 2* *|c?,.(+* % > > ' 6* > 
Q 
$
)" $) 
)" 
 ) 
** 
u  !#%$'& #%$'& #%$)& 
+%- .'-  

@ !
u R " u @ W (R " @ W @ **,+%- .'- R/ @ W @ 0 +%- .' - 0 B{
1 e'4* (+* > ?,.(+* %
0 B- Z* ( < % > ?%(+* Y > a( < ,.(g( <?> % @Y < , > * ( <.> Y[% .(V')% % > *
* 1( <.> < %( >[> ?> o <.>j<.> ,.(f(V'b, > 'gY[, > > > Y( > * ?Y > ( <?> * c'b%2Y > * .> ' t'_,dc6*
f<?> ' > * ?% % * (0%p( <.> Y% (V'b% % > > > YV(+* ( <?> ,6*|' % * .(0% ( <?> -,-3Y 2 * > % o( <.>
c > 'D, h( <?> Y < , > % 42?* > (+* Y > > ' % ]( <?> ,6*|' <
5 n, ( <.> ' > 4%5' > ( <.> > Y[% 1( > ' 8%
( <?> 'i* < ( < , * > Y[, > % * ( ( > 
/cdc 6* e, Y[% > ' ,.(+* % % ( <.> Y% (V'b% % > 4%5'n( <.>
* * > (Q, 6* >
friction is neglected

8  

!+B

+ 

+ 

+ 

j

! "q

s 

+ 

n 

+

,+ !+B

Fk

+  

+  

'l

=8 

*
*

^ 

@

*

* +%- .'- 

1+  

q

H 

s 

k ,+

j 

q 

+

!+ 

+ 

? !+

q 

A B l 

lW 

j

! ? 

:+ 

 

1+

i 

+ 

 ?j
& 

y 

'n

1+gs !+B 

! 

lB 


& 

l ,+ + 

; Fq

"v

!+W 

s

k 

k j 

,+

^

1 

+

!+ n

i

!+/

!+W

j 

Aj

y s

,+

!+B

! ?

lB 

 

k

Wq  

+ i

8

! b

+

- l.sHl 

n

^

,+

q 

k j

? !+/

^

+

,+ 

lW 

sdq 

+

+

Wq 

b

,+ W 

+B

1+

'n 

,+ W

g'l+ j 

&

j

j

q

+ 

l 

j 

k j  n

!+

,+

n 

j

+ 

+

k ?j 

'l 

1+ l 

+ 

@

!+/ 

,+ 

s

,+

n

? l ,+/1j 

Xsgq 

t

l

1+ 

,+ 

&

Wq

,+

!+W

y s

1+ 

,+

Uv

1+

k 

k ?j

n 

+  

'n

1+B 

k ?j 

Ol

k 

1+

y

1+ 

j

n 

 

0

6 #7$'&
^

243-5/673-598-:<;(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G
JM=ON-:QP&= ?R;(=">E6=SJ 5(;CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T

Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U] ' _^X,6'`ba > *|'
l 

s 

s

l 

B&B
y

5

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations

f<?> % :,6' 5% ' 2f% ^( <?> Y% (V'b% % > * :% > `( .< > > _( < ,
>> c' > >
0 +%- .'-   
`6 
o<.> e, % '_,.( > % .( Y, > ' > ,.( > 1(0%a( <?> d,.( > .> %5?Y * (
1 !+B

i 

&

j

i 

+

Ol)q 

1

Wq 

t 

+ 

k j 

1+

l 

!+B

n

l

!+  

mk 

* > % n( .< > c 

? !+

n

Sl

6 #%$)& 6  
^

aa, Y[% > ' ,.(+* % % ( <?> * 6*

> (Q, 2* ( <?> < %( >[> .> , a( <.> ' > ' 6* >
6 
6   6      R
6 W
(+* ( .(+* > -,.(+* % 0 B&B 0 B 0 * .(0% > ?,.(+* % 0 B- * > 

   6  6  6   " #%$)& / @   R 66 W 
 

> ,'m'b, 5*
> ?,.(+* % 0 B 6* > 
   6 6  " #%$)& / @   R 66 W 


% * 4%5'  6* > 
    N " #7$'& /     

 
 
  
!" 8
4
, > % D( <.>a< Z'_, * Yac6* (0%
A '* \( > ' % D( <.> e, * 
 4   1 K!LJM  N " #7$'& / 8 
H 
  

Z  
!" 8
4 
<?> \( <?> ( > ' " #%$'& / * > > Y( >
q . 4%5' * 6* > (Q,  

  C 1    

H K!LJM N 
 
 
  
!-" 8
4
BD%5' e, * .* @( <?> :,.( > ?> %2Y.* ( > -,.(+* % 0 $ * > 
6  
<  
T VU  3  @ 9;  Z  
!6" 8 

1+ 

&

A 

1+

k

,+/

!+ ,+ 

j 

+

l 

1+ 

k ,+/n

,+

1+ 

j 

,+ 

 

,+

y

l 

y 

+

!+B

Fk 

l

y 

+!+

l > ', aY[,
!+W

!+ 

0 

B 
y 

0 

B
y 

0 B 0 

y 

 

0 

B 

0 

B-=

?y y n 

j. j

j

k 

n

! ?

lW 

0 \
y 

0

y 

+

G

J

+ 

j

+  

n

G

J 

j 

,+ 

mk 

l

1+

4

Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ] ' ^X,6'`ba > *|'
Fl 

s 

s

l 

y

l

T 

j 

 

y 

0 $
y 

0

y 2 -3 596 3-598-:<;(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G
JM="N-: P&= ? ;(=">E6=SJ 5(;CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT ‰
ƒ

Section 7.4. The reformed pQ2 diagram

U3
‘‘common’’ model
realistic velocity
po

ssi

ble

ma

x

5* d' > 0 $"\ f<?> :,.( > ?> %2Y.* (  , , -YV(+* % \% D( <.> c > '!,' > , 6 
5* :' > 0 $8 f<?> ' > -Y > c% > 'C% ( <.> 2* > Y[, (+* e,-Y < * > , , -YV(+* % #% ( <.> ?%5' e, * > 
% 'b,.( >
A1

8

8 

1   

ri 

1

i 

mk

Wq 

l.s

n

Un + 

,+/  

+ 

+

n

,+

j

gs

1n + 

+

+

n 

j 

Wq

f<?>h> c' > * % 0  * , ?> ' tY% @c * Y,.( > ?Y(+* % #% 6 1 (Y, > < % h( < ,.( <?>
( <?> c > ' 2* , > ( > 'P,dcdc'b%:,-Y <?> * * ( +  %5' <?> 6  ( <?> ( <.> d,.( > ?> %2Y?* (
,dcdc')%d,-Y <?> s X% .> ' > ( <?> d,.( > .> %5Y?* (  s <.> p( <?> c > ' 2* , > ( > '
,
s o< P( <?> ' > * ,.( > , (\% >
+ s f< * %2YY d' > Y[, > ^% ( 
c > ' 2* , > ( > '2( < ,.(DY-' > ,.( > e, * .> %2Y.* (  >> d' > 0 $O\
^%5' > > (Q,6* > ( < %
( < ,.( > c > 2* \% e( <.> c < * Y * e( <.> * ( -,.(+* % ^%5' > ( < , e% > %2Y, `, * Y, e%2Y[Y :' * ( <
, `, Dc > ' 2* , > ( > ' !( <?> d,.( > .> %2Y.* ( ,dcdc'b%:,-Y <?> > 'b% > Y, > Xr,dcdc')%d,-Y <?> * 6* (
-%5'&, ,' > c > ' 5* , > ( > ' 6( <.> :,.( > ?> %2Y?* ( ,dc:c6')%d,-Y <?> > ')% > Y, > ( <?> c' > d' > 5* n> ' > -Y >
,-YV(+* @% ( <.> ' > 'D* ,dcdc'b%:,-Y < * > ')% o<.> e,.( <?> e,.(+* Y, > c' > * % 4%5'n( <.> e, * d,.( >
?> %2Y.* ( (Q, 2 > > .> 'b, c?, > 2, a( <?> ' > 4%5' > * ?%( < % <?> ' > D% > ?> ' 4%5' c'_,-YV(+* Y, kc d'mc% >
( <?> e, * ?> %2Y?* ( Y, > , * ' > ,.(+* .> > Y[, Y ,.( >
* ,1Y% \c ( > ' c'b% k'_, -Y <
, ]g* > k> ' > YV( 
i

1+ 

t

? !+/  

+

i

g 

j 

- 

1+ 

j 

Ho

!+ 

+  

j. j 

j

m 

( ?

Wq

( 


t 

,+ v + 

! 

j 

Sl

+ 

j. j

j

Xsn

l# ,+/ 

Wq 

!+

s

1+ 

A B l 

1+$n

k

Sl 

j 

& 

+ 

, 

! 

+

Wq 

+

j

mq

)k

! 

j 

l y

k 

+ 

 s

i 

j

i 

y

y 

n 

 l 

Wq+ 

+

+

q 

1

Sl

4

s

‚

v 

‚

‚ 

l 

k

!+B 

s

!+

Sl 

% 

s j 

On  

l

!+

+

Sl=s

1+gsgj 

k 

Xs 

'n

!+B 

k

1+
q

‚

,+ 

k 

j

ek 

A 

 Fk
Q 

j. ?j 

?j

,+

n !+ 

‚ 

A l 

j

Xs 

!+!+ 

l

j

j

l 

? !+/ 

+

j

! 

? 

l.s 

l.s  

!+/ 

,+

k 

j

,+ v + 

1+ k 

+W ,+ 

l

k 

j 

8

y 

‚ 

‚ 

j  

#* 

%'bo

f<?> > (+* % < % ,6' > ( <?> 2* > Y[, (+* `,-Y < * > > c > % < % > Y.* > .( * ( * > %
e, * * > ( <?> (+* * [,.(+* % ^% n( <?> 5* > Y[, (+* e,-Y < * > > ( > ' (Q,
> ' < ,.( Y[% 5* (+* %
* ( < ,dcdc > 1 (h* * \c%5')(Q, .(@(0%=' > , * > ( < ,.(( <.> * 7 > Y(+* % t% e( <.> * * > (Q, ]* .(0%p( <?> Y[, * (
' > *|' > c% > ' f<?> c% > ' > Y[, > (V'_,-YV( 'b% , `,-Y < * > > c > t% h( <?> c > ' ?> %2Y?* (
, e%6( <.> '&c?,6'_, > ( > ' p> % *2 > (0% > * /,\c')%2Y > %e( < ,.(gc% > ' > (V'_,-YV(+* % `* e, * * >

-> ( > > .%5' e, * > e,-Y < * > * >> n> YV(
T  TVU -  TVU - 
0 B 
.> ' 2* > Y[, (+* e,-Y < * >1< , ,1Y < ,'_,-YV( > '4* (+* YY d' ?> % \( <.> c 5* , Z'b, , >
*    ]% X9] 
 $   & 
( < ,.(^( <?> 2* > Y[, (+* `,-Y < * >j< , ( <?> Y% ^% #Y < ,6'_,-YV( > 'i* (+* Y   ( <?> ?%5' e, * > #%$  & 

i

j 

+ 

j

Wq

+  

!+B 

&+ 

j

Xs 

!+

q

mn 

,+ 

1j

+B 

,+ 

j

1+

+

Wq

!+B 

n 

,+

Nj 

+

1+

j. I +B

q

,+

1 b

q 

,+

j

,+j 

Wq + 

!+

i

,+ 

n 

j 

j 

Fv 

+  

Wq

- 

s 

+B 

j 

4

i

1+B 

q 

+

,+ 

1+

k

? !+

1+

Wq 

&K

 

+B

j 

k

Ol  

=&

,+/ej 

,+Nj

Sl 

j  

B 

k

Sl 

,+ 

,+  

243-5/673-598-:<;(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G
JM=ON-:QP&= ?R;(=">E6=SJ 5(;CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T 

jUj

k 

+ 

1+  

j

q

?s 

,

+ 

t j

s 

j 

Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U] ' _^X,6'`ba > *|'
l 

s 

s

l 

y

,+ 

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations

c% > !' Y, >> c' > >
T      
0 
<?> ' > T * ( <?> e,-Y < * > c% > ' .%5' e, * > TVU - T U o<.> e, * c% > '5% k( < * 2-*
% e,-Y < * > * ,.(D$:o% Z( <?> ?%5' `, * > % '_,.( > , < % ^* 5* d' > 0 $ 1 (]* ' > Y% > >
(0% > * `( <.> c'b%5Y > %( <?> %
'_,.( > %5YY d' ,.( ( <?> * Y.* 6* ( % !( <.> e, * % X( <?> c% > ' -%5'
,j'b, > % 1% ( < ,.(^* 'b% s * (0% s  Z( <.> , ?> '_, > c% > '* \ - TVU T U ,
< % j* 5* :' > 0 $8 h( <?> < , :% > p' > YV(Q, ,6' A > `, ?%(+* Y > ( < ,.(^( < * , > * , % .>
( <.> Y[,dc-, * * ( @% ]( <?> 2* > Y[, (+* e,-Y < * > * ( % '_, > % D( <?> % '_,.( > o<.> ' > , % @( < ,.(/( < *
> '/* > p* > Y, > f* ( < % > * \c'b% ?> > ( % C( <.> ( <?> ' > ' > * a( <?> m% #Y[, >
c > ' 4%5' > h% ( < * e,-Y < * > 2, 1( <?> ' > * ?% >> a(0% ^% .> ( <?> m% (0%, ,' > ' e,-Y < * > 
!+

Wq 

& 

q

,+

j 

!+

8 

l

Sj 

,+

j 

q

s

s

,+

+

j

k

+ &+ 

,+W 

+W 

jUj

n

8

s

k  

Wq

!+!+ 

k 

1+

i

" 

+ 

-

, 

Wq 

k

n 

j. ?j

Wq

'n

j

Wq 

l:+

j

n 

j  

1

n

+

!+/

Sq 

j  

j. ?j

j

i

,+.8

Sl

k

!+1 

,+

,+

k

3

+

Wq 

K 

5 

j 

"
&(') I 
!$

)$ ?o

s 

!+B

s 

Fl

5

B Wq

,+/ej 

!  

+ 

Wq    

j

l

n

 

n  

j 

Wq

'n

,+

+ j 

n

Sj 

tT

'n

+

4+

Wq

+

'n 

1+ 

Wq 

,+

j 

n

y

!+

,+

j 

" 

!

?o 

# { } ! {{ # -%  1 %  
 

%A 

   

 !"$#&%' 

%A  

# { } ! {{t   } *:%~?.{  )% # .t1% '." } #"$# .{q* # % # F)% -~ * 
U{$!  1%
} *:%~?  
! 9!)% (  # %7&% 
'|  I*:% } ={ 

={

+*:% 

  -% 

  

zY+B 

$ 
  ! &    
$   ) 
X 
$ 
 

  X
 )-    ( 

) 
+*,-./$%0!"$#&%'

> 'PY% (V' -YV(+* %
% c .(g( <?> 5* Y * % , % .(C( <?> * > ' (+* ,@% D( <.> ( > 8, hY[% \c' > * 6* * (
( <.> e, * ( > , -, * > 4%5' > * ( > * Y[,.(+* % > > YV( 
+ 

+ 

i 

 & 

+

j

A B

1+

1

!+ l 

,+

n

,+

n 

+ 

l 

!+W

j

1+

v 

j 

Sl/ 

t 

5

1243 

6798:<; >=? 6!6
5

BD% f* ( < ( <.> > c6* > Y > % `* 4%5' e,.(+* % < % % > > * #( <?> c'b%2Y > 5' > ' ( >
> *
> 5* >[> 'n* e, %5Y, .Y[% \c-, < , ?> (0% > ( < ,.( <.> Y, k'_, .> ' 6* Y32 f( <?> > * 4%5'k( <?> ^%
, (Q,6')( 6%2* h( <?>@> c > '4* > .( (+* <?> > ( ( <?> c6')% ?Y( ' * > p> Z( <?> * @c%5' (Q, .(
c?,6')( < % .%6( >< % 6* Y32 [% > (e* ( (0%(V' h% [% d' `,-Y < * > .(`'_,.( <?> ' < % 6* Y32 [%
Y[, tc'b% -Y > , 6%5% -, * ( tc'b% -YV(, < % Y <?> ,dc * ( ( > Y-'_,dc#, c% * > , e, > ' 5* >
Y[, (+* e,-Y < * > Qa% > `* ( <.> ^% (* @c%5' (Q, .( i,-Y(0%5'* f( <.> c'b% -YV(+* % f< * > * c'b%5Y > *
% > 'd( < , ( k'_, o* e( <?> ' > 'Z, \* (g' > *|' > % > %5' 2 BD% > ?> ' > ( (+* ^( <?> c'b% -YV(+* %
6%2* * -Y < ^%5' > i, ( > ' * ^% ( Y, > , Y <?> ,dc > ' > > * @,
> * Y-'_,dc@, >
Wqxq 

+ ,+

!+W

,+

!+

g1 

1+ 

,+/bj 

,+

!+

,+/ 

1+

n

j 

,+

j 

+

!+W

Wq

!+B 

Fl 

s 

s

l 

A 

q 

& 

Wq 

+

x

n 

t

Xs

!+W& !+B  

1+

!+ 

j 

lbl 1 

1+ 

,+ 

 

j

!+B 

i

T 
t

H 

1+ 

j 

s

Wq 

+

k 

j 

+ 

, 

g1 

r j

!+B

q 

! 

,+

n

C'C(bkbWj)eg[ ^IrHLKNM H~\]J‚jN[ \]J,eJ,^$H'bF1^HLK,J_ n MiedN[ ^,rl;FN\]_`JA[ b~eyJ`J`H

Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ] ' ^X,6'`ba > *|'

,+ 

l 

l 

+!+ ,+ 

!+

Ol

k

g 

j

!+!+ 

&

Fq

1+bl 1 Tj

Ol   

!++ 

!+) 

g1 

,+/

q

j

l

!+ 

' l>l 

 Sl

g

y 

 K

j.

+

Wq

1+

Wq 

j

k 

j

1 T+ 

+ 

j

!+.l 

j

,+/  

,+.n

'n 

> 

1+

!+WY 

&

X

2 -3 596 3-598-:<;(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G
JM="N-: P&= ? ;(=">E6=SJ 5(;CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT
‰ 

Section 7.6. The Intensification Consideration

> c > 'i* > ( (Q,6')(+* Y[% ( > -Y > 4%5' 2* .> 2* > > % > (V' 4% d']Y% 2* (+* % ,-YV( -, ( ?< > ' > 6, ' >
^%5' > >[> h0( % ,.(+* k> 
 
s
P6 
0 
+ 

j

j 

+

y

,+/  

y 

+

b

sn

+

k 

Ol=sgn 1 

j

1+B

1+ 

A l 

v s

y 

0 O0
( <.> Y , @c* 4%5'bY > 2, ,.(+* @( <.> c% > ']' > 6*|' > > .(
-%5' ( <?> > Y-'i* ( > 'i* , ( <.> > * > ' < , (0%rY <?> Y321( <?> ' > ' > * (0% >[> * :,.( > ?> %2Y.* ( ,6' >
,6')% ( <.> ' > Y[% > > j'_, > 
c% * > , > ' < , (0%hY% > 'b% -, ?Y?* , :Y% * > 'b,.(+* %
* -Y > > ,' > * ^( <?> * > % 2* > Y, (+* (0% e,2 > ^% > B > -Y > -( <?> %kc.(+* 5* , > ( > 'X* ( <.>
% > < * Y < f* :Y[% (g( <?> > , ( ( <.> * 6* Y[% ( _P% :( <.> :% > ( <.> c > ' * > > ( > ' * >
Y% (%5 1 ( < , >[> < % 1( < ,.(c > ' 2* , > ( > ' < , , , > <?> ' > `, * :,.( > .> %5Y?* ( *
Y-' > ,.( > ?> ' ,6' > 2* , > ( > 'f' > *|' > , ?> ' ,6' > 2* > Y[, (+* e,-Y < * >
0
(
r
%
c
*
[
Y
,
* 
> , 
$
 $

 } )% )&  $ 

  )%
  )
>
<
( <?> > * < (g% P( <?> c > ' % 2% >a< , (0%1Y < % > , ' ( ,dcdc'b% * `,.(+* % ( <?> ,6' > (^c > 'X%
, e, > ( 2* > Y[, (+* e,-Y < * >
?%( <?> ' i,-Y(0%5' < , (0% > (Q,2 > a* .(0%hY% * > 'b,.(+* % @* ( <?> Y'b,dc
Y-' > ,.( > #* ( <.> < %6( >> ?> A * % d( <?> * 6* > (Q, k* ( <.> >> ?>a< , (0% > ( <.> , (ec ,-Y > (0%
% * 5* o< * ' > *|' > ( <?> * Y 6* (g(0% > % ],.( > , (C( <.> , > ( < * Y
2 > , ( <.> ' > ' 
$ uu  
+ $ & 
0 
f<?> ' > 4%5' > d( <?> Y'b,dc % > < % >
P6  

,+n

B j

8 

n l   

+B 

,+

1+

,+

q

q  

 

!+ q

? 

&

,+ 

? !+/

;

Q

1+

j

y 

l/

+ !+

v 

k 

+ 

j. j

s

+Hsg

k  

j 

n 

n

+

Wq$s 

j 

1+ 

j 

j

,+ j. j

j 

Wq+

+

j 

+!+ 

'n 

& 

+ 

Wq 

1+

!+/ 

! ,+  

q 

+ s  

j. j9

j 

l 

j 

+  

,+ 

j 

bk

Sl   

lN

k 

q  

,+

n l/

i 

j

? !+

'n 

 

+W 

jUj

q 

j

!+B

s

y 

,+/ 

y 

 

,+

j 

k  

 l.s

,+/ 

v 

n

,+

j

n 

+

j 

,+

,+ l 

k

- 

+  

& 

1+  

? 

+!+ 

!+W  

+ 

+ 

(+ 

j 

1

1+ 

j  

  

I+

k 

lN

k 

+

ds 

n

i

s

, + 

k j 

, + 

1 

uu 
0 =
<.> ( .< > Y-'_,dca* \( .< > < 6% ( >> ?> > Y% > * 6* Y[, .( dY[% \c-,6' > a(0% Y-'_,dc\% D( <.> ' > ' 
+ $'&

+ 

+ +

,+ 

, +  

$  
  

j

k 

Q 

1+

!+ Fs

v 

j 

u6u   $ uu 
f< d( <.> c > ' 5* , > ( > ' < , (0% > * ( <.> '_, > %
 s 

+

+ 

+ 

,+ 

!+/ 

: 67?!7 = : = : 67 

0 O \
y 

0

y 

n 

, 

:

12 

j

y 

+!+

n  

$ 

+

i 

y 

U !7 = 

8

%) / )& $&  ) 
$ 
$
)/  X()% 
$$ 
  
 ) 
     

: 

( > * Y[,.(+* % * ,oc'b%2Y > * < * Y < c' > d' > * * ?Y' > , > e,2?* /( <.> * 6* > (Q, % d'4* /( <.>
% * 5* Y,.(+* % c'b%2Y > (0% > :' > Y[% \c > ,.(+* % 4%5'( <?> % * 5* Y,.(+* % < i' * 2, > % &( <.> * 6* > (Q,

1+ 

 

= 

+ 

1+

v

v

1+ 

& 

&

,+;q

+ 

t 

j

+ 

243-5/673-598-:<;(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G
JM=ON-:QP&= ?R;(=">E6=SJ 5(;CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T

,+ 

1+

n 

,+

j 

 

1+

v 

,+ 

$j 

Wq

'n  

,+ 

j

Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U] ' _^X,6'`ba > *|'
l 

s 

s

l 

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations

dc^(0%\"$ \ f<?> * ( > * Y[,.(+* % ^* ,dcdc * > e( % > ( < % % > e,dcdc 6* \, 2* (+* % -, 6c @c 

( 

'$) 
 
]   % &$  E  )& % oa<.> * ?Y'' > ( , * > a( < ( % <.> :,6% ' > > ,@?% %!(( *<?-> Y-',-> YV, ( -> ,.((0%5<?>' * ( <?( > > * Y[(+,.*|c(+* % * > ' 4%5'_> Y ( > < (0% % 2 %5'&T( V<?U > c6' > -Y < > ( < D% % > .> ' 
 / 

( <.> > Y[% > ( < % 2Y% ^% > a(0% d, a* @( <.> * (V' kY, a* ?Y' > , > Y% * > 'b, ( <.> '_,.(+* %
?, * % f( <?> 4%5'_Y > > ^% (V'b,.( > ( < ,.(, ' (@,dcdc'b% * e,.(+* % #( <?> c > ' 2* , > ( > '
:% > ?%( Y[% .(V'4* .( > , , 5* (+* % ?, 4%5'bY > (0% g,6' #c < * a( <?> * 6* > (Q, 

y 

Sq

y 

,+

i

,+

l

i

1+B 

%A 

g$

j

Hs

+ l 

 

+

v 

jUj

,+ 

+? ln

1+

l

Sq

!+=l

,+ 

g 

+ 

j

+ 

? l ,+

l

y

j 

v 

Wq

!+

,+ 

j 

, 

+

,+/ 

Hs 

y

Wq 

j 

 

 M$X)& $  

?> ' `, kc
> ' 2* , > ( > 'XY-' > ,.( > i, ( > ' % * 5* Y,.(+* % 6, a( <.> ' > 4%5' > ( <?> -, Y( ?, 4%5'bY > *
' > -Y > X% .> ' > 5, ?> ' ,' > c > ' 2* , > ( > 'nY' > ,.( > , ?> ' `, 2c' > :' > 45% ' k'i* * @( <.>
)% $ '     X * 6* > (Q, 
$ & 9' )&  
l

k 

1 

j 

? !+ 

1+ k 

l.s 

j

n 

- 

l

k

? !+ 

  

1+gs !+B

v 

j 

A 'n

n 

l

k 

j 


& 

n 

, 

j

121 ( < * Y < ,dc.( > '@* ( < , >[> < % p( < ,.(h( <.> Y% ^% 2* , k'_, * ?%( , * ,
c'b% -Y >
d' > , * (+* Yj(V' > ( <?> ' > 4%5' > < , .% , > < ,.( % > ?> ' o<.> ' > 4%5' > c 2* , k'_, g,
* (V'b% -Y > o<.> e,.( <.> e,.(+* Y[, &( <?> %5' >dc' > > .(Q,.(+* % -, > p% > (Q, * <?> Y.* > (+* Ytc'4* -Y.*|c >
g, * (V'b% -Y > f<?>1> n> YV( % ,'i* % * \c%5' (Q, .(@c-,6'b, > ( > ' g, 2* Y > f<?> > ( < % %
> * * ( <?> 2* > Y, (+* c'b%2Y > g, 2* Y > f<?> c > ' 2* , > ( > ' < , , , > 4%5' < * Y <
( <.> :,.( > ?> %2Y.* ( < , , e, *
-%5' + s :,.( > ?> %2Y.* (  s <?> +
( <.>
, >j< ,dc:c >  s o< ( < * e, * :,.( > .> %5Y?* ( > ( > ' * > <?> ( <?> ' , j* -Y-' > , > *
( <.> c > ' 5* , > ( > ' f* n' > (`* a, #* -Y-' > , > * ( <?> :,.( > .> %5Y?* ( 1%5' ?%(
h, ( > ' -,.(+* .> g,
< , >> hc'b%kc% > a(0% > ( > ' * > ( <?> c > ' 2* , > ( > '
1+ 

+ ,+

q  

,+

g1 

l

? !+

r 

‚ 

j

+

q 

q 

& 

 s

i 

Sj

!+

,+   

j 

Uk

r 

j 

,+  

'b% ?> ( < ,.(( <.> e, *
k

y 

n k

8 ,+B 

 

 

+B

v <7>

?j

j 

j 

+ 

!+

n 

I+  

'n

rq

‚

!+

% '_,.( > T VU * ' > -Y > @, ( < ,.( T U 

+ 

Wq 

s

q 

1+ 

+ 

q 

?@

+ 

q 

j 

,+

j

+ 

q 

1 

5* 1( <?> ' > ,.(+* % < *|c > ( >[> , 

a( <.> ' > ,.(+* % < *|c > ( >[> 6 
/6 < ,.( %6( <.> 'Dc-,6'b, > ( > ' ( < ,.( X
v dv 5 
 

H

k 

q 

N+

Sl 

j

+ 

q

,+

v

i 

q

0 B g* T Uh* a, Y% Q( , ( 
 ] > 'i* ?>> ?., (+* % 0 
(Q,6' ( f* ( < `,-Y < * > Y < ,6'b,-Y( > 'i* (+* Y > ?,.(+* % 0 

4 

j

,+

,+ 

+ 

q

k

l 

6 7 = : 6

12 

+ 

H 

‚

Sj  

( t 
 

l.s

Sl,

,+ 

k

bk

q 

!+W

k  

j 

  

+

i

+ 

n 

+ 

j 

?j 

j

,+

? !+/ 

4

‚ 

j

i 

!+ 

 & 
 

j

,+

1+ 

j

8 

 

+  

k 

1 

k 

j. j

j 

+ 

j

,+

q 

l

'n  

k

k 

i  

j 

+ 

jUj

+ 

j 

Wq+ 

n

i 

+ ,+ 

+ 

+B 

g1 

k ,+/ 

!+B
C 

!+B 

A >'

Y+! ?j 

+ 

+ >[> 2* d' >
I 

n l

1+ 

y 

,
6 
I
> I c KP> LQM a% I < * Y < :% ?%(fc'b% * > ( <?> c% * 6* * (
!+W

G

+W 

1

y

> 'X( < ,.( ,.(+* > -,.(+* % 0 

8 

1+mq 

n+

k 

& 

l 

0@ 

C ^,FIH'JZl;FN\HLK,JaegMi^ij$l;M,_pHLj)\cJ bP[ lmu F1jv+F1j n Y n [ WJZH'F KIM$x,J u$F1ji\b'uIb'H'J,e/Y)J`bk_,\;[ |NJ`YK,J,\]Jvm[ HLKz[ H'bAM,YNxNMi^$HkM,rNJ`b
d n J$M$bEJZY\]F1dzeJZM n [ ^,JZMi^,Y {vm[ n n Y1[ bk_,j,bEbAvm[ HLKfu F1f
j Mi|NF1j$HAHLK,JfeM$H'J,\;[ M n HLKIM$H 9^IJ`J`Y
vm[ n n ^,FIHg_,KIMI\crNJqu F1jfMi^$u
X
eyF1^,J`u 
C !{J`X bL[ YiJHLK,JKi[ b'H'Fi\;[ _ M n xNM n j,J 

z

oz

Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ] ' ^X,6'`ba > *|'
Fl 

s 

s

l 

s

Fk 

l 

!+/ 

g

j. 

+  

j 

!  

j

Fv

l 

l.s

1+ ! ?j

B?

gs 

+Tn

v

,+B1 

+ 'n

B

?

,+

l 

+

g  

j
j  

! 

A

+ 

n 

+ 

'n 

;j

"v 

+ 

,+

z

2 -3 596 3-598-:<;(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G
JM="N-: P&= ? ;(=">E6=SJ 5(;CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT
‰  

r 

 

$%'/ %'   

 "!$#% & #'()
* ,+

-/.10325460798;:;7=<?>A@;46@CB3DE.;BD;F GIHJ85@;46</KL.MGN:E8OB.E2;< 4NBP8RQO034=@;F 7MB(.A:
A. 767=4SQTBP.E2;< 4VUW.E<?>A4VX?8Y0Z760PF?B3F 79.E<TU=46< 8576F?B [,X\8Y0Z];< <;Q/460P764=:OBP.=^_4SGN< 8AK 460B`DE.E:
aOb_ced6dMd
fIgih/Tj?kmlLnoqpLj

sTtvu wyx;z9{P|T}m~5MzW€ |mxCtt‚tt‚tt‚tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRtttt„ƒ5s
sTt …‡†‰ˆOŠŒ‹=1|mCŽ|mxOŽ|T}OŠ p ‘ t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRtttt„ƒ5s
’5“ ”O“\•‡–J—1˜S™›š=˜Mœ ŸžC O¡mš6¢£“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“ ¤Y’
’5“ ”O“ ” ¥˜Sš6¦O§\¨9©›œ Iª« O¡mš6¢“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­5•
®°¯ šVS±;²T—³˜SšJ ¯  1´Iµ¢\š6š=¦Aš¶“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­5•
’5“ ”O“ · ¥˜Sš6¦O§\¨9©›œ ‰¨6§?˜S¨6²_¢y—1˜IžC O¡mš=¢“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­A”
’5“ ”O“ ¸ ª«§y¢\¢\š=˜Mœ NS±;²_—1˜SšJžC O¡5š6¢¹“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­A”
sTt º‡†‰ˆOŠC»1¼ p € }5€ z q |O½z9ˆOŠ¶‹=1|mCŽ|mxOŽ|T}OŠ p ‘ t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾5º
’5“ ·5“\•‡–J—1˜S™›š=˜Mœ ŸžC O¡mš6¢£“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E·
’5“ ·5“ ” ¥˜Sš6¦O§\¨9©›œ ‰žC O¡mš6¢\“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E·
S±O²_—1˜SšJžC O¡5š6¢¿“V“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E·
À žCÁm˜S ³¦Aš6¡,–J—³˜S™›š=˜Mœ IžC O¡5š6¢Â“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E·
’5“ ·5“ · ª«§y¢\¢\š=˜Mœ NžC O¡5š6¢“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E·
’5“ ·5“ ¸ ÃÄVÄ£œ ‰žC O¡mš6¢ÆÅÈÇO²_žCš9˜S§y¨6—Y¢/žC O¡mš6¢vÉ“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­Y¸
sTt Ê †‰ˆOŠÌË*ŠY½P|O{`ŽŠA} Í,|T}OŠ p tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾OÊ
’5“ ¸m“\• ®°¯ šJ˜Sš=ÎÏ Y˜SžCšM¡ÐžC O¡mš6¢¿“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­Y¸
’5“ ¸m“ ” ÑJš6µ§\ÒEǐÁ5˜S ;¨6š6µÓ“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­EÔ
sTt Õ ÖL~5CŽ¼E{ q t‚tt‚tt‚tt‚tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾5×
sTt Ø ÙJ~OŠ ‘ zW€ |_x ‘ t‚tt‚tt‚tt‚tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾5×

=

Chapter 8. Critical Slow Plunger Velocity 

:>=  ? 7 = : 

2 

 

 ! "
$#&%'()+* ,- %.*/+*/
),0%. 1, 
243526
, +*$)+*78 , 
10 +9;:28% <=& >%;?@ A2 
?+24B 2C 
+ #
$ 4'D %.2C/ $%> 00E F .%@ % G H<I &
J26
 %@ 
%@KB ,- %.* 9%K3 2L+*M6 ,& 
+ #
$ ! %@ % N<&,%.*$ - B0 5
/ 
# %@9- %.*OFQP+*+2! R0 
- %K*4%'TS+
U*V 
+* 28*T+*6WU%XWY 0E$4:NS .W.W.= T
>  KB G ('Z%@[ KB ,+*$#4 
+ #
$ ( %@ % G H<F T,0
*
3M
, E$\3<728%E+*$#$] ^B *$# 

> , K,! 0 0) 
"% 2 *$%$8*M
$ ($M,Z - , 
0 %$_ ^B *#
E %O, H<
F 1 5 
*$ T 
T " 0BQ 8 
4%M>< K
B  , B24 O` 8 , A
$ AO a,B a "]+* 
E %.B$ 

9 :N
,, * < 5 <0%.BQ$%.B$#.bc=0F 
$ ,%.2M28%.* 28%O+` 
"% 2 *$%$8*(
$ Xd 
N3 e28%O+` 6 ?$*$ G %.*$ T2 
63<Qfg90E , 2$h `
P+^ `
* iei X26%@0 
5 0 a*89 "X9 F[$53
$ G ,X'DB* 
26*" 
H9%@ [%'O "526%@ 

 0 "*jF 
D`$$6 'Z%@H28Q
*$ k +24  26%@ 0 -, l+3U
F 1 ['Z%K^ %$T43<eV
* *

*$1 % %@[0 #.*Q 
Y, FgSg'VmA 
 `K
$ !B 0B$ 
.B$0 "- %.*$ e 
9!#O E*M 
$!* ]%'n4,$ 
DF   

  

_p!qsr$?= 

2"o 

= :6t

= Mqu 6
  

1+*) ! a,- %K*7$ D,%K2428%K* 28%O Q 
0 a,Z+3jF)WK+*$,0 G %. B 
26%@ 
"% 2 *$%$8*

$ 8d 
H3 428%O.*0EvT%@ 2 :l0E*73<& (%$8*4,9 
%@V= `O "0E 
%$X28%O $ 
E$4 

9jF 
$0 a728%O 6 
&0 -, l+3w9>%\ 
E$&
7, 
9( ,B M%'T8 
5A
$ !+*&$ /fv 
mxYP>$+
28%O+F/y@+ 0`[
) a,Z+ - %.*]%'5d 
H3 28%O !#@ E$*1 
5fg90E , 2 HT%I26%@ Q 
%K*#) 
P+^ 28%O z6 
940 -, l+3/3l {O<F 
$ <` $ ii 8* B26l ,0 
K26%@K a,Z+3jF

| Z } k~
 

* €ƒ‚ n„

1
vp
vw

2

H
h1
v1
P1

h2
P2

L(t)

yO #.B 94…jF+† ‡Sˆ -, $26 
- ,6%'A 
E'Z%@H26 
- %.*&+*4 "" 
- %.* 
9<M,%@%@V@+* 
0 

$>0 -, l+ - %K*7+*& ",- %K*] >3$
$ a)%.*%.*$>%'X)28% "8, I 
+*&O >,0
$ "-+*# 
9 " 
V, :Dd 
H3k†‰…Š =Fed 
H3 Q26%@@ 
%.* <4 &
7 ^B#&{.%$‹+*>
&,+V, B 
, % " x a,- %K*@F
Œa Ž-$-‘Z’H“9” •–[•Ž-—˜-‘l’Z™-šg‘4› Ž-œ0” Ž-™™-“9” ŽGœžH —› Ÿ8 j“m•-G•a’Z™—’H-” ™"‘!¡.¢G•” “V£ —›™-¤G•G“c’Hšg™-Ža’!•a’(¥v¢-™¦n¢” §7—0’l•a’Z™
¨ Ž” ©G™-“+‘H” ’9˜
ªD¥v¢-™T«-¢•G” “O§G¬ —›4­j™-¤a’®j•a’[¦v— ¨ 
G ’n¯™T•a0™6” ŽA’H¢-™eŽ-™k°G’v•-” ’N” §Ž 
±K§Ž-™G“Y” ¬j .•G“ ¯™-“K•Ž-– •"’Z™G“ .“c™©” « ¢•"©G™X™D©G™-“.«§Ž-‘H” ™-“+™8’H¢G•a’’H¢-™a” “O’H¢-™ešX§0™G– ‘±K™G“c™X‘k” š¤– ˜T’Z§G’l•– – ˜T¬ •– ‘l™®
² ¥v¢” ‘gšg§00™-–±j•-‘v™©-™-– §¤™"8•a’v¦¢” §—’l•a’Z™ ¨ Ž” ©G™-“+‘H” ’m˜5¯D˜³e” – – ™G“V´ ‘[ U“+§¤(” ŽA’H¢-™A™"•-“ – ˜µ-¶¶·´ ‘"®

,%. 0<l #.J¹ ¸ `.ŠºººK`j3<»eDFfv 
+xPM +

¼;½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5ÇÁÅ+È-½ÉcÊ/Ë Ä0Á-È
Ë$ÃÌ0ÁAÍ Ã ÅUÂ-ÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾ÅVÉ È-ÆeÎ

ÑÒ

Section 8.2. The “common” models 

m*5 g a,- %K*@` T a+24 %E$ 6$626%@%>+*$,^B$
*<6#0%K289<8, % a g ",- %.*5 8
*<5E$ %O,$ N< 
% F
%.*$ G A
/.B ,:N
*</,9% " Q ",- %K* =8 /
\ KB 1 
& E$

*$I
\ ^B*$#28%E+*$#ž'D9%K2 
$> 0'V%&$Z #K0`O
$ ( 0%$6*M+*)y@ #.B !…jF+† FSX " B 2!+*$#]
KB$
$ @ 
<M{.%$ (0 ""
3 0 
'V

&E$9<7 $%@mQ Z %O)%'T-+28 `Y
/B* .B$7$$ #K0` `
* )
/B * KB$4A 
E$4E$ %O, H<` (`U'Z%@X 
#@ E$*
,%K* ""
* ^B*$#E$ %O,$ N<` I 
),9 
UFw51 KB ;+*/) B 3 " 
/ 

I%'A 
E/
-+^+`Y 4$$ #K0`
`Y 8N2Q+*13<>]+* - 
^+F 6* ,Q$7$$ #K0` `K? ,00 $] #.(%' 
$M $%5 0 00E `
`U9M+^3& 
$ +*#UF8$M 0 
$ 0+*$#7%O,0,B >3,0
B$ "*%) KB+ +3Z+B 2 ,0
*
3)
, 0EJ:N "0Iy@ #.B )…KF Š 
=0F y %@
& 2 
^ e$
* J`g
;90{.,-+*$#žA 
E$]'D9%K2 $7%. %  
A 
^K 

9 >9 B -+*#\+*7
*]* $
* ,/ 
+X*V 
+*26*M:l a0/y@ #.B &…jF Š.3 =0F4 B `j) 'ZH 
G B 
- %.*Q g8$*
:D+*!,$+ ,B 
K 0$ 

=A+*86 ,6,0
$ aQ*$%Q 
$ +*#Q%@j
> {.,-+*$# 
A 
E$> 0 0B 0F  

   

  

   V•Ÿ

initial height

l¯Ÿ
y@ #.B !…jF Šj‡Sˆ -, $26 
- ,%'e {.,-+*#>A 
E$6'Z%@H26 
- %K*&+*4 B 3>
*$ 0B , l - ,0 
E$ %O,$ N< 
! 8
$ G g%I28%O.MA 
E> ],%@%@V@+* 
0 8$ 
M28%E$> 
5$>A 
EME %@,$ N<`
$ 8 $%$8* 
+*yO #.B 94…jF jF 
M$28%E+*#],0% %@VO+*$ 
`@!A 
E$> " 
- %K*$ 
9<`@$ ^B *#T26%E$0 !3
, 4 

!

#"

$

¥v¢” ‘Y•-” ’N” §ŽA’Z§A’H¢-™g§“9” œ0” ŽG•–$ .•G“ ¯™-“Z´ ‘[¤G•¤™-“.” ‘U0™-“9” ©G™¢G™-“+™®v•-‘N‘kšX™A’H¢•"’v” ŽT’H¢” ‘Y«"•-‘l™£‘l§šg™TšX•a’H¢-™GšX•a’N” «‘
±v” – – ŽG§G’¢“c’’H¢-™e¤G“+™‘l™GŽa’l•a’N” §Ž®

‰‰

¼w½0¾¿]½0¾À0Á7Â-ÃÄ Å!ÆÁÆ5ÇÁÅ+È-½ÉcÊ/Ë Ä0Á-È
Ë$ÃÌ0ÁeÍ Ã ÅjÂ-ÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾0Ð É ¾Å É ÈDÁÎ

,0%. < l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv 
+xPM +

Chapter 8. Critical Slow Plunger Velocity 

 

E$ %O, H< 
`Y
*$$ KB \28%E$0 8'D9%K2
" 
- %K*$ 
m<M,0%.*9%KE$%.^B 28F 

$7l #.%7$7 0'V0F>»X
$ 0\ +*$M 0%$e (

1
vw-vp
v=0

2

2R
h1

v1
vw
P1

h2
P2

L(t)

y@ #KB 4…KF K‡Sƒ a, $2 
- ,6%'[$!A 
E5 ]28%E+*#],0% %@VO+*$ 

P>
$ a ,%.*$ "mE 
- %.*Q%'n$& .B +*Q4,0%.*9%KE$%.^B 28&9 
‡ 

! " #%$'&(*),+ - .0/$!!.*-2143*$5=3*CD3*$!.*$!61/*6*>*)*:;),/*++7= 3E58%?
14- 3*$@" )9-F8 ),- $,)*1AGH:;) 6*=#!)*-D),<>0),$*&(< - ),5!),$,< + )I B
-- )*.< /+ M JB K$!/*#.!- 3*)*<L65$*< $!:E) I 

    
:N…KFm†= 
8$ e
 v$6 %@, 
GE %@,$ N<FA*$ .B
$ G k 
<,%K*$O - %.*$ `0$,%@H 0 %K*$O+*$#8 
E
$#AE$ %O,$ N< 
K
B$ 
e$ ^B *$#E$ %O,$ N<O‡ 
    
:N…KF Š= 

SX " 0B2!+*$# 
X 

*$ 'Z@,
*638*#. ,43,
B aT%'O$A 0%@9g 9%O,00 " n.B 
- %K*$ 
F$ 'Z%@ ` 
7 .
B ž280" 
O*$ G H<:l8 , ] 6
M'DB * ,- %.*>%'g24 
B =,
*3M
$ a B 287%ž3M,%K* ""
*0F 
* v$4
3%E$!
$ a B 24 - %.*$ ` K B$ 
- %K*7:N…jF+†$=,
*]3Q G+24  .>%
T
   N % 
O P QD SRUT W
:N…KF =
V
!ˆ$ Y(X +*Q ,0
$ a4,0
*Q"
" E 
^BQ%'†!%@nŠKFg5B$ ` 

:N…KF
^= 
N [``Z __ 
b ]aa \  
RR 8 
O+28*$ G %K* " ('DB *$,- %.*OFdc . B 
- %.*:H…KF ^ =,
*3M
*$ 'Z%@H28ž+*% 
8$ Z L\  

>O+28* %.* 0 " A'Z%@N2&‡
Z L\   f e  
7g,h'i 
e 
@j e Z Z \ L \ `  
7g,hLk  

8$  mlUn F1SX " 0B2!+*$#1*$ #<I M,0%.*$ "9E$J:lžd 
H3bp 28%Ov
$ " B 24 - %.*=`
*$JB* 
e l;o
,%K*$O - %.*$ Q%'Q*$0#K #@+3 1 
!
*$ 'Zk`g$*9#<ž,0%.*$ "mE 
- %.*/ KB$ 
- %K*7'Z%@$\ KB +*)
,%K* %.E%K^B28:N "0]yO #.B 9Q…jF =5 
‡ 

rq;s` v
t uxw zy   N % W 
|q2s } u   

{ 
{
}

~

:N…KF =

 ‘N™™¡.¢G•¤a’Z™-“€¬m§“O•™D’l•” – ™5” ‘l«G-‘l‘k” §Ž
,%. 0<l #.J¹ ¸ `.ŠºººK`j3<»eDFfv 
+xPM +

¼;½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ

ƒ‚]‚

Section 8.2. The “common” models 
8$ 

w zy       U W  r    fe   W
:N…KF Ú =
e 
$8 0$ 
8'l
,%@D` zy`. (+* %@KB ,M%>
,,%KB*X'Z%@n % " +3 8E 
- %.*$ A%'6E$ %O, H<> 9% 8 

w
",- %K*ž†>'D %.2
1 B ^B$#{.%$!F%>$ 
4+*]O ,0
$ -+*$#j`U$&{.%$_ > B$ $w3<]$/ ^B *$#

* &,
*3!,0%.*$ G &
$ e
*>+* T{.%$ +*%
4KB$,0Fg$8H< ,0 
 
* B2M3 
`O
*$>'Z%@Y

E 
^B86*m< *$#4 A#K9 
U$
*º ;`8 , 4 5 
9#U$
*Q
*<! $%T 0 00EQ30<! 
5 
$ gHT%
%@V9 (%'e26
$#K* B F 
$> 9 " 0B Q+*Q$!#
$ 6 
$ "Q,
*&3Q
$ a B 28&%)3Q,%.*$ "
*0Fg$M< . % "" 
- ,M 9 " B Q+* 
$ .B 7,0
*3]9 0 "*!3<
: Y
D 
V 
*$
2>†‰ =0` 8$  

 $4,*n%'$4, % "
",- %K*M 

OFey %@[
&,%.*$ "
*8 KB &*$ G H<4 KB 
- %.*7:N…jF =e,0
*73& 8l D*&
$ ‡ 

%~

~ 

q   u zy  '  %  U q   u   
:N…KF …=  

{
{
w
d 
N35:N
* ; 
fg90E ,
" => B5 KB$ 
- %K*) ^B "0E 
U#%.280Z , 
9 
- %.*$ + 
$ 6$& "%' 

^B- %.*OF !T4,%.*-+* B%]%.3" 
+*M
*>
* 
<- , 
a%.^B- %.*OF»g*+*#]
&@+26*$ G %.* 0 a 8 

280

$ 

  \

:N…KF ‰= 

v-+ R$+*#]* - %.*:N…KF ‰=(
* / 
NV
*#O+*# .B 
- %.*]:N…jF … =< 
:H…KFm†º = 
 "y !  u w zy2 re    #y !  u e 
W@%K E+*$#K
B$ 
- %K*:H…KFm†º =T'Z%@ ]y 
Dn,0
*]3!'DB 9T9 
HV
*#&%< U‡
_ ,%_ + * -a. ,% z_ a10 / . a 

:H…KFm††$= 
]y 
$% 
& % ')(
R
R 

z

y

w
R R
dX E$*( B 3 " 
6$$ #.0`K
B$ 
- %K*6:H…KFm††=[,0
*30E$ 
^B 
8'Z%@@ y `
*$8$e,0%@N 0 0 %.* @+*$# 
^B*$#[E$ %O, H<ž` . 
F58 , 6*$\3<& . B 
- %.*/:N…jF ‰ =F85 8 "%.^B- %.*M+^37 'ZN w$ $+*

$ e D *$ #<4 a%.^B- %.*#K 
F
|#2 } 2 }

34/5)687:9<;g:=?>A@"BC5n„

Rp›hFEHGJILK5gihMEYpONOPERQ hmh S5h
WK+* ,7d 
H3bp M28%Ov*$E$gT%@ "fg E ,#"&
* ž,%xT%@ "G9 #%%K*]
H. +*$#7?@ O - %.*#)+*
{B /28,$
* , !  
B 9!%* K
B 
- %.*$ %70 -, l+3!!A 
E$FA$<4'Z%KB* )+*FT
243p !3% %"
"0E 
$K
B 
- %.*$  
-+*$#(A 
E$eE %O, H<5%(A 
E$! #.['Z%@j 
0 Q KB ]:ZA 
V=U FWK+* , 
$0 ">K
B$ 
- %K* 6 
M'Z%@X 
HT%O+28*$ G %K*$ 
.,0
$ a`nfg90E ,&"
* ),0% x T%@ " !3 B+ 5'Z%@X
] . B 

D

V¢G•a©G™X«-¢-™«/WD™5’H¢G™e“+™D¬m™-“+™-ŽG«™•Ž-!$‘Z’N” – –¤YXX-– ™"6¯D˜’H¢-™X™Z•"’N” §Ž-‘n’H¢-™D˜A¬9§Ž- [

†ºK†

¼;½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ

,0%. < l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv 
+xPM +

Chapter 8. Critical Slow Plunger Velocity 
9/ 
$/ KB$ 
- %K* Q 
4$< B$ "UF $ a+* ""
*"
*$0%KB ; #.M@ 
   =5 (#@ E$*M
$ 
  q  u {   
 
5 ( .
B 
- %.*]:N…jF+†Š=0` ] D &9 
HV
*#O+*#U`@%.3" 
+*]
]*$ 'Z%@N2
   
 

$%4 0 0E$F
:   

 * ,

:H…KFm†Š= 

:H…KFm† = 

5A 
E$E %@,$ N<& #O E*]3< 

  

 

" 

u   

O^

:H…KFm† =


fg90E , +*9%OKB$,00 $M%K -+26 
Y ^B*$#
,, 
- %K*&,0%.* , 0F GfY<ž %D-+*$# #.5
*$ 
% - %.*6%'v
,Q+* , 28*" 
A 
E$ 6-+28`$$+28%O A
3 8%] O ,X$ "
3+ N< %'Y 
9 B -+*#/A 
E$&'D9%K*8$*]$&%. 7%'e$>'D %.*&$
$ V 
E /$ž *$#]%'e 0%6 E$F $F 
$<4$*] m'Z%@H28]?@ l+28* (%.*4 -2!+V
, Q
,, 
- %K* h F 

|#2 } 2

4Y5)687:9<;:=
3

9 7+4Y9g„<4ž‚ 

p 

@#B 5n„ 

[ %.3
3 <`(3,
B a1 MA
$ >,  
e%wž
B$%@ 4 
Qw E %.B$ 728%OvA
$ >%.* </#% %OI'Z%@5

KB$ 
> 0%5 00E hh F450<& - 
<ž 049B a]d 
H3 &28%O.'Z%@XE$9<7 $%@9-+28> " $ 
* ) 
@  *eE %@,$ N<7:H
,0,0 V 
- %.*=F

bp

|#2 } 2

>A7Z„V„ 5 4$:=

=<4/5

‚

@#B 5n„

P+^ n
* / ( B *63%@H9%$T
4HT%&O+28* %.* 
.28%OKB *$
$ " B 24 - %.*4%'[B N3 B *e{.%$F 
$<>
$ a B 28]$ 
e!{.%$‹ "+** >BH3 B *$,0!
* $ 'Z%@T 5 5 
^B$#&{.%$ h FeWK+*$,0 

"%K^B- %K*>A
$ 8'Z%@AŠK»ƒ$<1* 
BV 
^ <ž3B+ w28%OO'Z%@A
] KB$ 
> 0%5 00E h ! F4526
$ " >3$ 

* ,
'Z%@[ KB 
! $% 0 00E 

    

:H…KFm† = 

  
q s m
t u   N 
 q s } 

u 

{ 
{ 
}

:H…KFm† =

P>%.26*B2

3$ 

* ,!%.*Q$Q a
26!,0%.*9%KE$%.^B 28< 

U~

" #7¢G•a’•Ž(” Ža’Z™-“+™‘Z’N” Ž-œ6” ™"• [[%$YŽa˜(¤0¢a˜-‘k” «1
‘ [
Œ'&($j‘Y’Z§e‘H•D˜X’H¢” ‘n” ‘nŽG§G’Yœ§§0™-ŽG§-œ¢(•X¬ZŽ(” 0™"•£’H¢-™˜•– ‘l§*)Z” Ž-©-™-Ž-’Z™+6•(Ž-™D±/•-««"™-– ™-“m•a’N” §Ž8Ž” ’Z‘,) «-š.--‘N™« /0«-š0+®
ŒZŒ- ’[” ‘nŽG§G’v«-– ™"•G“@±[¢-™D’H¢G™-“K’H¢-™D
˜ W-ŽG§"±/’H¢G•a’’H¢” ‘n™ ZG•a’N” §Ž-‘n•G“c™ŽG§G’[•¤0¤– ” «"•¯– ™T™©-™-ŽA¬9§“K•T+‘ ZG•G“c™A‘k¢-§G’v‘D– ™™D©G™®
Œ ª 1 §a±’H¢-™˜e«§šX™ /0§a’±v” ’H¢A’H¢” ‘v«§Ž-«G– -‘k” §Ž [
Œ'2 #7¢a˜T•-“+™[’H¢G™‘l™’9±K§Aœ“+§¤-‘Y¬Z“+§šž’H¢-™‘N•šX™gŽ” ©-™G“c‘k” ’9˜A•Ž-A’H¢G™‘H•šg™v™G¤G•-“c’Hšg™GŽa’nŽ-§G’K¬ •šA” – ” •-“±v” ’H¢T™"•-«-¢A§G’H¢-™-“+‘
±K§“ W0®

,%. 0<l #.J¹ ¸ `.ŠºººK`j3<»eDFfv 
+xPM +

¼;½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ

ƒ‚

43

Section 8.3. The validity of the “common” models 

*$&$! "%.^B- %.*Q%'n$0 a6HT%& KB$ 
- %K* 8

Q   u  
 

:H…KFm†

Ú=

pqQunp!qsr!"$#%#&$'6t(#&)Mq!u*

|#2#2 ~

 8 
4€C5 4:=ˆ‚

c

@#B 5n„

" 

U*$ #< *$%$8*(%Q@ a G+ 
5+*8
M<$K
B  8
, aB 24 !+*6 ,8,0
$ "e$( KB$ 
G #.*+*5 .B 
- %.*4:H…KFm††$= 
% *%e 
<>
* &$!,Z Z %K*4'Z%@[ 
*%K* 0 
$ 0+*$#M%K V 
- %.*QT%.B )9 

y"+ 

-, 

/.Q0213

"

S

"

:H…KFm†… =

,%K* 
3 ]
28%.B *!%'!9 " 
V, T%@ /$
$ ]3*ž,0 
Nl I%.B!%K*7 QA 
E `v6 ,1 *%$6*
+ *7$ a, *- K,)  
B 97
$ $ž< K
B  ,aB 24 OF]$ž< .V
B  ,-B2M \ $*$%.26*$%.*ž$
$ 3*
B O ;'Z%@5$ $
$ "Šººw<0 
F A*'Z%@9B *$ 
<`(d 
H3D`!:M
*$ƒ 
6%Q9 " 
V, $ )+*w@ 
,0
$ "-+*#x\ B , 7
$ fg90E , 
* ; "B$* 6'D9%K2 6 %\W " 
T* E9 N<\:afg90E , `vS(H28* %.B

* 
B †‰‰ =`g:H$%.28]
* fg E , †‰
‰ ="= h4 `g #.*$%@9)ž E %.B$ &9 " 
V, OF 4 $ž9 


$ "%K*Q$ 
+T28%OK*$E$[T%@ 0 F

%^ 

|#2#2 }

"

34/5)687:9<;g:=

5gih65N87/h

EHGJILK

x 

" 

#" 

"

‚?@"BC5n„ =

Q

" 

$ ! 
NT%3$
$ ,42! ""
0 5+* 628%O+` 9 "a=T$>3$
$ ,8 .B 
- %.*$ e 
M*$% 
 ,0
3 8%> 
$%6 00E& G B 
- %.*O`U ",%.* @=($& .B 
9&#%.280m< &*%'Z%.B *$\+*]$]+* .B$ 9<F4Y%\+^^B$ V 

8<8$8 .B 
- %.*$ fg E , 6,% "5 
9M*%E 
 U`"
($6,0
$ a8$ 9 
:
9<; :>= FAy %@K 

,0
$ a 
6 % G - E$Q
*$<A$<$K
B  , aB 24 M%K % G 6%) 
 H<:
+
=F 

#"

_g mh

" 

 
 

mg *h_g3H EI5FN87/h Q
WK+* ,7d 
H3bp 28%OY 6 -, *- K,MH9%K*%.B$ 
*<Z E 
- E$> 
! >3$
$ až%K* M*%w3DX$
*
?@5BA NOS C7ED#K GF 

 e'Z%.B *$ 
- %.* h z F

|#2#2

>A7Z„V„ 5 4:=

‚?@"B 5„ 

$>{.%$ +*]$ $%8 0 0E$+*ž*%8B N3 B * h F&$&{.%$_ Q
1 ^B$#{.%$L3,
B a>*9<\ *$# 
%.3 2 h F
f0  A 
^ `6#%.280m<!%'$8 0%T 00EQ ,$+ ,B 
kFg5 82! "
 e@ -, B$ " "&+*
,%K24 
l "%K*M+*Q$4O a, B$ " %.*Q ",- %K*!%'n , 
kF 

"

Œ0J›©-™GŽA±” ’H¢’H¢-™‘N™(šX•KV§“KšT” ‘Z’lH
• Wk™"‘ML $v­U¡ $žŽ-™-“.’H¢-™(– ™"•-™-“+‘D¢” ¤§G¬U .•G“^˜ON “m” ¯˜–$•Ž-5—’Z™D©G™ ¨ ©•-“+˜«"§Ža’N” ŽG™‘
’Z§•D±j•G“+Q³(“l®QPO“+™D©” «YWg±v” ’H¢(•-” ’N” §Ž•– œ“m•ŽG‘’Z§«§Ža’N” Ž-™A’H¢” ‘“+™‘N™"•-“+«-¢6Ža’N” –Ž-§a±n£ #]¢-˜ [
Œ ² ±K§Ž-0™-“¢-§a±1šAG«-¢RL $v­U¡ $)¤•G” SPO“+™D©” /« WT¬9§“@’H¢” ‘X“c™"‘l™"•G“c«G¢ [
Œ ¨ Ž– ™‘l‘n‘l§šg™"§Ž-™X«"•Ž™k°¤– •” Že•Ž-4
 --§“Y¤G“+§G©-™X§G’H¢-™G“^±v” ‘N™®
Œ ‘N™™A¡.¢G•¤a’Z™-“ $®

$†º

€

¼;½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ

,0%. < l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv 
+xPM +

Chapter 8. Critical Slow Plunger Velocity 

|#2#2 

.T‚?5

:=ˆ‚

@#B 5n„

4Y7:9 g„‚ 

@#B 5n„ 

826%@K3$
$ a%.** B26l ,0 
+24B 
- %K* 83$
$ a&%.*!$'Z%.^ %$+*$#M
$ a B 24 - %K* ‡A†$=A6{.%$ 
BH3 B *0`vŠ =8BH3B * ,&A
$ !
$ " 0B28>%;3 "* %. ,7$%.28%#*%.B$ 5E$9<78$ ž: &28%O =` 
=4B*x 0 ,$ .13%KB* 
9<7,%.* O - %.*$ 8 
5$M'D 07+*m'l
,0):"%$‹0<] "%. E$ 8 $+* %'
,%K*$O - %.* $=`.
* @=B* ,  
A%$ $< 
e5 4$ D,0%@N*$T %O+* +*>8 , 7 ^B *#T 2Q 
+*8 , 26 
mA
0<) 4 KB+ )%/ 
O ]R %7E$ %O,$ N<]%'X$& 00E&
*$ *$%$8*>E %O, H<&%' 
^B *$#DF
W@E$V 
%$
$ " 0B2M - %K* e+2M  ,$ < 
94+*6 
XT%@ h U B , Q
$ 5*$%7$ 
XV
* "'ZD`
Q,0%.*$ "
* 
0 " 0B >+*Q$Q 00E!0",F
ST,0,0%@ O+*#\%\$$+,0 
, B 
- %.*ž
H0M? 4 a%.2808$ /+*ž{.%$ . UFI50<wB$ "
28%O'Z%@
!. M !R %>E %@,$ N<KbX50<4, 
+2 
T$<'Z%.B *$> 
X!, l - ,0 
E$ %O, H<!%73 
> a
28>
$ +*7d 
H3 M28%O+F5$] 0 " 
V, $ Q 
EM'Z%.B *$ a
2879 B  4 0# 
K 0 a (28%O
B aU`B N3 B *
* ;
2!+*$ 
X{.%$QbNb 6*$7,0
*7%K* <]T%K*$ 'ežB$ a
$#>%'
]28%On:l0E*7'Z%@
R %&E %O, H<Q. @=XA
$ (*$%.B$#.%/ %@KB ,6 "!H9%K*%.B$ 8 0 0B (%@X N 
e$& 9%K3 2 
0< 
+*Q4,0%OM " ' h $F

"D

^  

"

"

"

" 

bp 

;q2

p!q 

Q #

"D 

q 

$J<$KV
B , aB 24 J  

ž+* 

)Mqu
 
<x "" 
I
*$

B * " 
<0x@ " 
\ B$ 
- %K* F 

$ 

<$KV
B , 

aB 24 
a%4  

g8$*>B +*#4O  *X,9% " x ",- %K* `$ B , 6
$ T .B 
9 `,+V, B 
k`
*$4 
R%@  

 
0 F8$7< .V
B ,#aB 24 ,
*)328%E+*$#%@n "" 
- %.* 
9<F6$ HA 
E$ )+*&$4 $%5 0 0E$ 6

28%E+*$#1< K
B  #
, -B24 +*]
],+V, B 
g, % " x a,- %K*@F!y %@ 8
*$ 
<$ G `Y 8%@0 M*%2 
DA 'X 
aB 24 28%E+*$#%@X*%0F5&28% 5+24 %@m"
*A+*$#>%/B *$ "
* e$ 

] 
#& %@m- %K*4%'n 
*$ #<ž & % 
* ž 
8 4,0
* *%M3/*$0#. ,jF&S(^U{B ;28,$
* , >3%@% 0  0%$ 

d 
H3 Q'Z%@N2MB 
- %K* &*$%!
,0, "
3 ]
*$1
)@  *Q 
%
,1$
$ %;3]2M %$<0jF&Y%O
0<` 
Q a%.^B- %.*> 
E$ 
+
3 %]@ Q,0
$ " 6+*M
4'Z%@H2 %'X
>,0%.24 BX %#.V
2 xw»A 
.9'Z, F

"

bp

|#2 2 ~ 

5 

4Y5 /@C40‚?58B

‚?@"B 5„

+* A ",- %K*8$428%K28*B2 ,0%.*$ "mE 
- %.*> Z+* ,+  e 
 M%.*8$6,0%.*9%K$E%K^B28Q+*>yO #.B 9
…KF KFy %@[ 
9# : 

=$A 
^$ $ 
j 0 a T,0
*>3Q*#. ,M,%.2M $ 
9!%!$+*m- 
H28
:Z$!A 
EM 5
$ a B 28>%ž 
EQ 
*#. #@+3 4 *# =0FX$&28%.28*B 2 3 

* ,&9 
‡ 

 

s t u   "!  
# s u  ! 

w

:H…KFm†‰= 

 NN U  
 r  W 

e  
' fe  
w  ' N 

:H…KF Šº= 

8$ 

Œ V¥v¢” ‘g¤G•¤™-“U” ‘[•Tœ§§05™k°•šA¤– ™g§G¬U¤§§“Y“+™‘l™a•-“+«-¢5“+™-– •"’Z™"’Z§•(¤§0§“j¤G“+™‘N™-Ža’l•a’N” §Ž8•Ž-(’Z™k°G’¤-“+§«™‘l‘k” Ž-œ ®
Œ'"‘N™™e“+™-šX•G“ Wg§Ž¤G•¤™ ·
ª&a” ŽA’H¢-™e– •-‘l’[µ-··˜"™a•-“+‘ 

€

,%. 0<l #.J¹ ¸ `.ŠºººK`j3<»eDFfv 
+xPM +

¼;½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ

ƒ‚%$

Section 8.4. The Reformed Model 

e 

w 
w 

:H…KF Š.†$= 
  u w N N  
O    u  !   
U 
NV
*$#@+*$#> .
B 
- %.*7:H…KF Š.†=(+*%
&O+28*$ G %K* " T'Z%@H2 <  ‡
:H…KF ŠŠ =
Z \   Y u w fe     u e 
%.243+*+*$#&K B$ 
-,%%K_ * / . :N…j a F =(
*$ž:H…KF ŠŠ=A<  ,%_ Y . a
,'_ . 4a10
,%_ . 4a10 

RR R R  w Z 
\   R R R R   
:H…KF Š = 
 

Z L\     

8$  
) * B2M3!8 , E$%. E$0 )'D %.2 $ˆ28%.28*B 2 ,0%.*$ "mE 
- %.* KB$ 
- %K*@F
c K B$ 
- %K*I:N…jF Š =4 Q$
* 
%#.B$%'K B 
- %.*I:H…KFm††=4
*$\+^3190'ZH9ˆ9 +*/
$ Q$ Gfv 
mx
P>$+bp ( "%K^B- %K* j 
F
dX E$*Q$8E$ %O, H< % ` $6 0$ 
6'l
,%@
,
*3%K3" 
+*$]+*QH28 e%' UFX56?@ 9
G %K* 5'Z%@
'Z%@A
2Q+*$ 

* 7B H3B *(E %@,$ N<) % 0 5 
5 a,- %.*†>
$ G+ <,0
*)3>,0 
,B 
jF
fv
$ "]%.*Q$Q
$ " 0B24 - %.*$ 6B a+*4$& 90E %KB ( a,- %K*@`@ .B 
- %.*]:H…KFm†‰=8 

16.00
14.40

momentum

12.80

energy
..........

11.20
9.60

Fr

Miller

Karni

8.00

Garber

6.40

4.80

3.20
1.60
. .. . ..

..... .... .... .... .... .... .... .... .. . ..

0.00
0.00

0.17

0.33

0.49

...
. ....

0.99

1.16

...

........
. .. . .. . .. . . ..

0.66

0.83

..

.
..
...
.
..
...
..
...
.

..
...
.
..
...
..

..
.

..
..
.. .
..
..
.
.
..
...
...

1.32

1.49

1.65

h2

^

R

yO #.B 9Q…KF j‡g5y@ %.B &* B243n
$ 
4'DB * ,- %.*4%'n$&9 
- E$$ #K 

bp

# 

-h
*$ˆ$ 
\$
$ w30* Z' %.B *$ˆ 
7$w a%.^B- %.*$ %'M Gfv 
mxYP>$+ ) "%.^B- %.*
k*$ #<
"%K^B- %K* ;,0
* 3 
 0 "*ˆ+*w
w G+24 ž'Z%@H2>F P>%@9%E$D` "1 "%K^B- %K* ,0
* 3I 
 ;% 

ªNŒk¥v¢” ‘šg§™-–±j•-‘«§ŽG‘Z’H“ -«D’Z™±v” ’H¢e•A«§0§¤™-“m•a’N” §Ž5§G¬K•A•Ž-§G’H¢-™-““+™‘N™"•-“+«-¢G™-“l®

†º

¼;½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ

,0%. < l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv 
+xPM +

Chapter 8. Critical Slow Plunger Velocity

*<&, % " ( a,- %K*!'Z%@!V
* - %.*Q%'n!'D 0Q 0B9'l
,{.%$ƒ%/ 9 " 0Bl R&{.%$!Fn5QO a,B a G %.* 
9'Z%O, B$ " %K*!!,+V, B 
v,9% " e ",- %.*O` G+* ,4 ( A$!%.* <Q%.*$MB$ "30<QO ,
$ 9 FgWO%.^B- %.*$
'Z%@5%$(E$ %O, H<w 9% 0 `T B , 1
$ 
2!+* 
e{.%$C: .%O "B+^ I $ 

3%K %@ @=`X 
9žO a, B$ " a +*ž
S( *$O ? ( F %> 
8$/y@ %.B )* B 243e &3
$ "ž%K*]/ ^B*$#gE %@,$ N<
* ;*$%6%K*
B $ 
2 E$ %O, H<M,%K2428%K* <B$ "/+*QHT% x@O+28* %.* 
O< .V
B  C
, -B2M @F 
$>? Z+26*" 
j 
"
7%.3" 
+*\3</d 
H35:kd 
H3k†‰…Š=0`
*$ i 
H*g:ai 
H*m†‰‰K†=
* ) 

*$ G - %K*]'D9%K2 &'D 0] B 9'l
,{.%$ % 9 " 0Bl R/{.%$L  0 a*;3<7 .B 
- %.*$ :N…KFm††$=
*$
:N…jF Š =4'Z%@
I,+V, B 
5, % a M a,- %K*ž 
I 0 a*J+* y@ #KB /…jF I'Z%@5
^B$#w{.%$F;$;P]+^ 
28%OX:ZHT%I@+26*$ G %.* 
=%'($1<$K
B  
, -B2M 1 M 
a% 0 "*;+*;y@ #.B …KF jF15 ]yO #.B 9
$%$ A, 
N <! 
X Gfv 
mxYP>$+ T a%.^B- %.* > (+*Q
$#. 028*X ]i 
H* A? Z+26*" 
.9 B  F 
$
$#K928*30NT*Md 
H3 e? Z+26*" 
.9 B  
* > Gfv 
+xPM + A a%.^B- %.*O` Q 
?, - %K*4%'g%.*$> %O+*:N 

=`j (#%@%OUF 
$>? Z+26*" 
v9 B  6%K3" 
+*$I3<\i 
H*UT M"
*6*>$], l - ,0 
.E$ %O, H<A
$ 8%K3 
" 
+*:" .B )9
, $M> + 6, %$8*=g6+ 8?@ l+28*" 
O 0 0B 'D9%K2_d 
N3v 
Q+*H  
" 
- %.*: $+* ]%'X 
E
$#=(%' 0B3, Z - , 
E$ %O,$ - 0 
*$7 B V, l - ,0 
@E %O, - 0 e5 4Q? ,0 - %.*
%'&%.*$ %O+*8 

: 
:Z6 ,7 E$9<, % "%) Gfv 
+xPM + "%.^B- %.* =0F n*$,0` 
 Q 
$ "%K*$
3 Q%/
$ " B 28Q 
(&
,0,BV
,<%'5i 
H* Q 0 0B Q Q3D
*]d 
H3 >9 B  F 
%$TE$D`Y "] 
"
ž %@+* &$ 
E$&%w3&"
*]5 ] "%.26,
B- %K* ! F %.*]%'A$&? Z+26*"  

" 
a XT98,, & '[
6 " 
<6 "" 
A
$ T
, E$>
*$ A 5*%X, 
[$%$ 428
$ 0B 28*
,0 
Nl 7%.B0F 
] M5 <ž
,, I 
+*ž)NT%;@+26*$ G %.* 
g< K
B  
, -B2M ž 026 
^[
*  
#O 0 

!,  
>6 ,Q 
M 0 0 %.*$ G+3 5'Z%@Y> 
9#8*$ #<4O " + $ 
- %K*&/: n*$ "%K* †‰ =Fn$ 'Z%@ ` 
*$ #<>,0%.*$ "mE 
- %.*M,
**$%3B a%]0 -, l+3!<$KV
B , -B24 ) #. FX5! a
264,0
*73
a 
&'Z%@v$&< K
B  , aB 24 +*MO 9*(#%.280Z F 'g,0%.B 9 a` $! a
28&
$ (%3Q - 
&'Z%@
,+V, B 
T,9% " 8 a,- %.*OF65B$ `j$ ^B*$#nE$ %O,$ N</$
$ 6%\3&#. 
g$
*&&%.*$M%K3" 
+*$\3<
d 
H3 728%O+`n8 , ),
*I3)%.3$ "9E$;+*;y@ #KB …KF jFž5\y@ %.B 1*B 243A'Z%@A$žd 
H3
28%O. 4 
#v$
*>]y@ %.B ]*B 243n%.3" 
+*$+*M$Q?@ l+28*" 
Y 0 B  F6y@ %.B * B2M3 
+*E$ " <ž 9%K %@m- %K*$ 
%7 .B 
M%'X ^B *$#nE %O, H<` 

*$I*$,0Q$4E$ %O, H<7
:
26 
^ kFX5Md 
N3 !28%O$ 'Z%@ B *$ 0 "-+26 
0 e$> ^B *#E$ %O, H<F

^

bp 
 

"

#

bp 

p

bp

^

Fp 

U
2

" 

 # 

"

#"

Fp 

p

#

bp

%~~ 

bp

^

Fp 

|#2 2 }

5=7

jF 

^B*$#E %@,$ N<`@%.*$>
$ e%&'Z%.^ %$ 

 %O,.B 9 ‡ 

, B 
 0 "-+26 
8$T$ #KA%'n$& .B /280" 
+F

† F
ŠjF 

 

<4Y@"9J5== 

Y%%.3" 
+*QQ, l - ,0 
 %$ 

bp 

" 

, B 
T$TE$%.^B 28e%'O$8 KB 4280" 
:26
 B 9$ 
[<0%.BB aA$5 KB 4 $
$ a5 %. mH<

* /*$%A$Q "%K ) 
$ "$=F 

, B 
& ,0*"
$#!%'^ +*#7+*Q$Q $% 0 00E `

R Q 
R . F

^UF6yO+*$&$ * B 243v'D %.2 yO #.B 9Q…KF ^jF 
jF n 
"$ * B243v'Z%.B * &%, 
, B  
^B*$#E %O, H<]3<]B +*# .B 
- %.*]:N…jF ‰ =F
ªZª¥§(•¤¤™"•G“j” ŽA’H¢-™eŽ-™D°-’v•-” ’N” §Ž®
ª2 ™"‘k– ’Z‘[§G¬.œ§0§5™k°¤™G“m” šg™-Ž-’Z‘¤™G“^¬9§“ šX™¯˜A‘l™G“m” §-‘g“+™‘N™"•-“+«-¢G™-“+‘n•-“+™g±K™G– «§šX™®

,%. 0<l #.J¹ ¸ `.ŠºººK`j3<»eDFfv 
+xPM +

¼;½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ

ƒ‚

Section 8.5. Summary 

 

#%#&8 

m*M 

[T4
* 
<$R7Q{.%$‹+*>4 0%e 0 00EM
* E$ %K 7
&?  , (?@ 0 " %.*4%
,0 
,B 
6! KB+ & ^B *#OE$ %O, H<F $
$ e30*8 $%$8*( 
Xd 
N3 (28%O %" 
^ <8 %.*$#

* M$ 'Z%@ &fg90E , 628%O@ 6*, " a 
l+ <N %.*$0%KB (
$ AT^+Fn5 a
26,
*&3 a 
>%& 
^
%$28%O AO a,B a "+*6 
$ 
DFg$6,0%.* *,- %.*M3HT0*6 HA 
E$ Q
* 4$4< .V
B , 
aB 24 ;$
$ 30*/? 
+*jFw$\280%O\'Z%@, 
, B 
-+*#ž$),Z - , 
v %$ 
^B *#eE %@,$ N<w$
$
30*7 %E jF 


 

 

  

"p

Fp  

qO* Q$'S*

!ƒ$ 
8 <aB$ - K, 
- %.*!'Z%@[ KB 
- %.*4…KF Š
WU$%$ $ 
  
  'Z%@ 
B *$mx@,0%.*$ HB$,- %.*

bp

WU$%$ $/9 
- E&H %@A,  
w3</d 
H3 &28%O.6*&$& B 3 " 
) #.
E 
9<+*$#/ $ 
V
28kF

 

†º

Ú

¼;½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ 

6

,0%. < l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv 
+xPM +

Chapter 8. Critical Slow Plunger Velocity

,%. 0<l #.J¹ ¸ `.ŠºººK`j3<»eDFfv 
+xPM +

¼;½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ

ƒ‚Ò 

  
& #% 
"!

&

'

/'O ) M $' 


+ Œ# 

# 
(! 

D;.A4VB`HJ@;81F TG Q_4PD;464:;P76F 7I4J.E25H‚4MB32;K F 4646:O46:qB7WB38;D;:;4@;B`F?KLB3F 8£8;:1F GNGNBÈ48q1QB33DE4µ81GiG9G94V46@Ð4;29F[qG=B`76F :MDE^,.E:MF ^_:qF :MB`D;^C4VG=UWBÈ.A.A:;7M@E>;.>APH @
BP.E: 
! j hTg /h#" An %$
QQ

3H E E PRI7

OP

A


)(

#K*&%'T$ME$*-+*#) <$ 2 %.*$M%'A)9 .B+ 28* 6'Z%@(9.B ,+*$#/ 
+ $#
$ 4 %@ % N<F
% N<6KB$%4*V 
+*28*T%'#
$ " A,%K* "- B T
> 
#Q %@9- %.*%'Y$%" 
@ %@ % G H<`0 , 
^ < 

8$*7,
$ !A 
^ Q 
]E$9<+*I:l a0\yO #.B 97‰jF+†$=F/$)2 
+*/,0
B$ " Q%' 
+ #
$ %@ % N< 
9 
+*$ B ,$ *E$*> 
9
O`e^B3Z ,
*40E$ 
%@V 
- %.*;: 
,- %K*w 9%O, " a0 -=0`A+*$,0%@N ,] 
,028*4%'
E$* `K
* $]2! ?+*#ž 9%O, " a0 F$ 0 "*5,$ 
n,0%.*$ G (+*{B$* ,!%'g$!E*5 
9

:k+* 
28% 0 $l ,Q
* ]E
, B B2_E$*-+*#@=(%.*M] 0 .B 
O#
$ Q:D+*>$MO = 
($4* ]%'X$!^ +*$# 
%O,0 a F 
n9%K A0 G 
.%@

)*

maximum
porosity

shrinkage
porosity

"

wall thickness 

"

yO #.B 9Q‰jF+† ‡X$M 
- E$Q Z+* 
$#> %@9% G H<M
$ 
4'DB *$,- %.*4%'[$4,0
$ -+*$#> , * "

†º‰

Chapter 9. Venting System Design
S[26% $l ,]E$*-+*#U`w28% "Q < B$ ";,0
$ "-+*# 28$%Oj`e M%.*$\+*)6 ,/$)E*
%. *I%w$/ 
28% 9/
*$J )90'ZH9 $ $+*\
$ & 
+(E$*-+*#UF 6* <w+*ž? 26ž,
$ " > 
9
%$v a%.^B- %.*$ 8 KB+ U`@ B , M
$ eE
, B B2 E$*-+*#U` .%@9y@ 0QY,* KB:k+*4R$+*$,!
* ] 
^B2!+* B 2
,0
$ "-+*#@=!
*$1 .B$0R7,0
$ "-+*#UF X
, B B2 M 
 /%1?$V
,4 
+ #
$ !'D %.2 $ž28%. 3'Z%@ ) 
$
$ &$ž%. %@mB * H<ž%ƒ2! ?\ ž$w KB ƒ28" 
g
*$J ] ], 
^[E
, B B2CE*-+*$#jFƒ$ .%@9
y@9, * .B$! (
QE 
l 
- %.*!%'n6E
, B B2‹E*-+*$#]+*!6 ,6$!%?<$#*4 5+* %O.B ,7+*%M
,0 
E N<(%M9 
,0A$ 
+.
* 8%M9
,v5 $6 .B 426" 
+`
* 5$ 'Z%@ e,9 
0 g
eE$
,BB 2‹:afv 

PM +H†‰
‰ O3=FW KB0RM,
$ -+*$#) 6 
O 9*8 
%
, ]+*>6 ,4> B m'l
,0Q*$ G %K*] +* , 
$ a 
% 9.B ,&$ž % a G+3 )2Q ?+*$#; 9%O,00 " a0 :l 026 
^ 
j/* B2M3
$ !T^ =F]$#
$ a0 M+*]] 0%
 E$!
* 7, 
E H<M 
&26 
>26% <4%' 
+n
* &$ 'Z%@ 6$!H2 D 
+ ] B$ "/9 
'VDFX$0 " 
0 k "%K^B- %K* > 
M, B 243 "%K284
* ,  
4
>'l 
A28%@ 4? * E %O, " F m*M 5, 
k`j

.B 
 " 
- E$O a,B a G %.*%.*!8$*$0 " "%K^B- %K* A $%.B 73>B a
* M6*6$<M 
M*$%*$0] 
0 "*jF
63E %KB 0 <`w30 "4E$*-+ 
- %.*1 
, E$I8$*1
 
- E$ < 
9#7E$*> 

I 0 G #K*jF 
%$TE$D`.%I2!+*+2Q R4$M a,%K*$ 
m<)26
, +*+*$#\:N B , ]
$ 5l+242!+*$# =`j%)*$ B 9M'D90R+*$#75 +* 
E$*-+*# <$ 2>`
*$6%*$ B 963 

$#%.B G T$e,
$ T26%. U`0E$* e$ 
E$%M3Em<Q* 
N %$F
S H< , 
G R0%'[E$*A , *$0 a " 8V
*#'D9%K2L†x@Š  F$0 a!,0%.*{U ,-+*$#7 KB+ 26* e%K*!
E*5 
9
& B$## (
*M%. -+24B 2_ 

OFSX !B 0B$ 
D,%K2428%K* & 
9%
, 50 -, l+3]$QH %@9 

 0 a*]
* & 'Z%@H28/26%@. 5 a,Z+3jF

(

( 

(

( 

(

(

( 

( 

 

"

#"

&

o 

#2 }

2 ~

p!qsr!"$#%#&$'6t

 5
9 2 

84„ 

 

(

#&)Mqu*

‚?@"B 5„ 

$4 !28%OK 
+*$# &>?$
,- %.*>%'A 
+n'D %.2 &,0 
E N<&A
$ 8%.*$]3<7WO
, $ F +*&
28%O+`jWO
, M:HWO
, †‰ Š=eE$ %. 7
)28%O'Z%@nM#
$ ({.%$ 'D9%K2
&@ M, 
E H<3
$ "]%.*M
'Z%.^ %$5+*#&
$ " B 24 - %.*$ ‡†=$!#
$ 6B* 9#%@0 (
*& "* %. ,M 9%O, " 5+*QQO Q,0 
E N<`KŠ=e
KB$
$ 
 
</ " 
7? " ` =$]%.* <I 0 "
* ,%1$7#
$ !{.%$ M 
!$]*
* ,%'(7E*0` =

-26 
?+24B 2 26
$ a {.%$ V 
4 9 "* K`j
*$ = .B 126" 

$ Q*%) B m'l
,04* %.*O`. B 
/280" 
v 0 a B 97 6 .B 
.%)&#
$ > 0 a B 9 FMWO
, $ ! 
"%ž@  *- 
w3HT0*NT%/,0
$ " ‡
, $% M{.%$ƒ
* )B*x@,% Q{.%$ :3 B (O 9*- 
- %K*QO )*%,%K28!+*%) 
0<>+*& 628%O =F
SX " 0B24 - %.* ] KB+9 A 
X'Z%@v, $% 4{.%$JM 0 " 0B > 
- %3
3%KBXHT%]3HT0*6$6, 
E H<

*$]E*e? 0F
S(^28% "4$/ -
28w28%O[A
$ )9 
30<\ "E$V 
A 0 a 
,9 h FJS(^n ";28%O `g5 ž 
?, - %K*>%' g$+* 7: g$+* †‰ =`v*#. ,$4'Dl ,- %K*7+*&, $QE*-+*$# "< "2>F8$QE*80 #.* 
+*;
;,%K2428V, 
g <$ 2 +*$,^B$0 7 
/ 
$ "
*;? 0` aE$V 
T.B , `e
* aE$V 
g
3HB ]?@
*
,
a0:kWU 
+ %K†
‰ j`v
$#)† ="=8,0
*
G %K* ,%K*V
,- %K* 6+*6 ,>$7 0 "
* ,>,0%@ ], *4: 

" 

"

( 

" 

( 

)(

(

^

"

" %~%~

U

*

U~ 
 

3>0E$ 
^B 
7%\3) 
#[
* )
*$/
&H< ,0 
OE 
^B>%' 
 6
3%KB Ú %@A28%@ F +*& 6,0
$ a` 
I 0 " 0B 1V 
- %1'Z%@A$),%"$+*$#ž,0%.* @ - %K*ž M 
] 
$ \
* 1$1 0 " 0B 1V 
- % 
, $0 M
E$ 
^B$!%.* <M 
'V[
3%KBŠ #>%'n& %.*! % " 4 (
$ "UF (,0
*3! $%$8*! 
A8$*!${.%$ 
Q, $% " )$) 9 " B ]+*]$],0 
E N<%@0 &*%4 26 
+*,0%.*$ "
*6
$ Q
$ " B 281+*]$/28%O M3 B 
+*$,9
$ " e? %K**- 
^ <F

Œ$¤¤G•-“+™-Ž-’H– ˜"£ ŽG§5– ” ’Z™-“m•a’H“+™A‘D“ “c˜A±j•-‘n“+™Z” “+™ G- •a©G•” – •¯– ™ 
- Ž-™™™"!•a’Y’H¢G•a’’N” šX™®

,%. 0<l #.J¹ ¸ `.ŠºººK`j3<»eDFfv 
+xPM +

¼;½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ

U;‚

Section 9.2. The “common” models 

#2 }

2 }

>A7Z„V„ 5 4:=

‚?@"B 5„

9p

P]+^ 
*$) A B *0`O+*$6 
H <!‰º `@,%K* "B$,> 
28%O %>
,,%.B *X'Z%@U$5'Dl+* ,- %.*>+*
E$*-+*# <$ 2>FX$<]3
$ "& +T28%O%K*Q'Z%K^ %$+*$#&
$ a B 24 - %K* ‡
† Fn%/$ 

*$ 'Z 

a%$H26 
{.%$

ŠjF

:H,%.*$ "
*24 
B 9$=A+*8$*V
*$,0%!E*:H
,0,%@VO+*#%!$8
B$%@ 
+*Q& 0 a*" 
- %.*=

jF!y
**$%M{.%$‹+*Q$&9 eE*

^UF(S+ #
$ (%.30< e$4 
#
$ 28%O 
"

P]+^ v
*$/ e B *( a, l+3&$Q,0 
,B 
- %K*> %O,.B 9 e'Z%@HT%>,0
$ aQ
$ (,% &
*$
B *$,% G,0%.* @ - %K* F65&,0 
, B 
- %.*$ 5'Z%@$&,% G),
$ "& 
> ""
*$ 
/
*$ž,
*/3>'Z%.B * ž+*

*<73%@% Q
3%.B6y
* *%&{.%$ 3BA5 M
*+*9 -+*$#MH "0Fg$!,0%.* @ - %K* 5+*Q$28%. ]
* &
 E$M 
9M, 
, B 
)
,0,%@VO+*#$M
243 *5,%.* O - %.*:N "044 026 
m KB%4%'X 
$ 
Z= F 
$!,0 
, B 
- %.*$ 
3%KB8B* , $% >,0
$ a! 
8E$9<&+*9 -+*$#&
* >+^.3QO a,B a "$ 4+*4
7 D 
28%@ Q0" 
+ Fg$Q,0 
, B 
- %.*$ 6 9%O,0KB 'Z%@v&B *$,% 
$ ('Z%K^ %$+*$#j‡ 

" 

"

"

"

( 

" 

QJ* B2M35:l*V
* ,1P>
,ž*B 243X%/$&E*a=M %$Tg
* QI'Z%@A, $% "

SX " B 28
,%.* O - %.*

, 

 

" 

,B 
]$ž,%@H9 %.* O+*#\ "" 
!:N,% ;,%.* O - %.*$ -= 
24 
B 9V 
- %&'Z%@4
$ a B 28
\* B2M3
, 

Q 

,B 
64O  * ,3HT0*!4, 
, B 

,  

`gI 0 " 0B \V 
- %j`A
*$I
,

*$]Q
,B 

F

[ ">$O  * , 
%ž, 
, B 
4$]%KB3 > "" 
&:Z$0%@ - ,0 
j? a=!,%.* O - %.*$ Q3$
$ a
%.*Q$!
2M3 *(,%.* O - %.*$ F 

,B 
M$4,%K*$O - %.*$ (+*MQO 3$
$ a%.*Q$Q%KB3 ! " 
[,%K*$O - %.*$ F 

%$ˆ$26
$ a {.%$

%.B 5N2Q+*/3<]26
$ " ,0%.*$ "9E 
- %.*OF 

'T,%KB " `@$0 "4, 
, B 
- %.*$ e 
4H9%K*%.B$ Fm*&,%"&{.%$` $4,%K*$O - %.*$ 
4H2!+*$
N " Q K "7 N " Q 3<wB x "
2

*$J*0E83<)7%$8*) 
2 F)57, 
, B 
- %.*$ 6'Z%@6B* , $% " 
{.%$ 
26 
$26 
- , 
8 %.*$#jFg5Q
$ " 0B2M - %K*&2 
>+*Q$!9 " " 7*$E$vA
$ ,,#" UFS(*$
26 
$26 
- , 
^ < 0 
$
" +*$#j`$ v (KB E 
*Y% aB$ #KB " G+*$# "%K^B- %K*@F[$0 "XN %@ n 
9T%K* <'D
,- %.*
!

%'[%$%$+*! 
528%O6 ,4+* , ^B !
28%K*#>%$Y6'Z%.^ %$5+*#U‡v%K*$=A
$ a B 24 - %K*%'
,%K* ""
*A24 
B 9M+*Q$O M e8 %.*$#j`NT%@= %@%@v
$ " 0B2M - %K*!%'v$4 a%$H26 
{.%$!` 0= 
%@%@X28
$ 0B 26* e0",F 6*M%. 4%'n$ 
eA
$ 8 eQ, l l %.*M'Z%@X9 .B+9E$*( 
9
OF 

)(

ª ¥v¢” ‘šg§™-–“+™‘D– ’Z‘n” ŽŽ-™œ•a’N” ©G™X’Z™-š¤™G“+•a’H“+™” ŽA’H¢-™T‘D¢-§G’v‘k– ™™D©G™A” ŽA’9˜¤” «"•–“m•Ž-œ™®
21 §a±1§G’H¢-™-“c±v” ‘l™£ «"•Ž6” ’g¯
™ [1 ’” ‘T– ” Wk™•-‘N‘kšA” Ž-œŽG™œ•a’N” ©G™A’Z™-š¤™G“+•a’H“+™5” Ž(’H¢-™e” ™e«"•a©” ’m˜(“9” Ž-œ5’H¢-™” ŽK ™"«D’N” §Ž®
 ‘[” ’n“+™"•– ” ‘Z’N” « [

†††

¼;½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ

,0%. < l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv 
+xPM +

&

Chapter 9. Venting System Design 

G

q'q! 4u 

*Q *Q* )'

!ˆ$*1
;*$%.* ,%.2M 9 " +3 ž (KB I B , ž
$ 4A 
5 7 B 0j`n$7 a
26)
28%KB* 9%K ^ 

3<)
^B *$#e+^Y{.%$ %KB4%'e$ "< "2>F %$TE$D`n 
+6 M
1,0%.24 0 a G+3 ] B 3 ""
*$,0
* \ B 4 

3%E$> "" 
28*5,
**$%Q3& 
 UF65M{.%$_ 
&%.B8 * 8%.*&$7 0 G ""
*$,04%M{.%$ 
^B$ ($] "%.*QE$ %O, H<:" "%.*> 
9
>
$ (T^ =F$ 4,%.B /3Q 94 G B 
- %.*$ !†=$!{.%$ 

%.B Q E E(
*8$E$%.^B 28Q B 03<4 "%.*O`Š=g{.%$ V 
5%KB "F
5 N Q$
*65E%K^B28 
B$ $73<Q %K*@`%@ =$5{.%$ V 
8%.B G IOKOQ%Q$5E$%.^B 28Q B 0]3<$Q "%.*OFn5 

$ ,0
$ a4 , 
^ &$!,Z - , 
@0 #.*O`@
*$) 5 
$ " "%O,$ 
& Q$Q, l - ,0 
O 

OF

h

_gµh

‰h 

 

S+O{.%$ X+*e$E*-+*$#6 "< "2 ,0
*Q 
, (E$9<Q 
#E$ %O, - AB (%
3%KB º : F[5 

+K,0
* *%v?,6 nE$ %O, H<5 %KBv#%@+*$#5 9%KB#K(
5 ,$ 
^ <5,%.*.#.B 8,0%.* .B T:N,0%.*E9#O+*# 
@ E$ #@+*$#1,%K*$KB a=0F] & $*$%.28*$
/ *%$6*ž3<7$)*
28]%' , $% {.%$ jF&5 & <$ G , 

$*$%.26*$%.* X$ <5%B * 9 ""
*$O+*#!$E$*-+*#40 #.*4 9%O, " F m* 
+KE$*-+*$#j` $E$*-+*#
<$ 2 $
$ 4% 30 G #K*1 "%\$ 
4 
+eE %@,$ N<ž%@ ]*%9
, $7 0 0I%'5 a%.B *$U‡&+*ž%$ 
T%@ 
` P
)N
E ONOP
LN
7[F +*5E
, B B 2 E*-+*$#j`$$8 
+jE %@,$ N<M9
, $0 g$ 04%'U a%.B *$ 

^28% "T+*$ "
*"
*$0%.B$ <`
*$Q50 #.*8 0%KB &35 0B$,5 
A g*$ B 0 g 
n$8 
+[ 9 " B 5%@0
*%? ,00]Q 
28% Z ,> 0 a B 9 F

1pTh
j

"

"

" 

" 

Vkmp *lEh 

[l %@528%O 'Z%@5 O ,-+*$#/]%K -+2MB2LE*Q 
9
)O *$%,0%.*$ G X$ž9 G ""
*$,0)+*]
E*-+*$#Q <$ 2_: 0, a B 9!V 
- %!%' 0 " g
*6Š =F$E$*X G #.*+*
6,0%.2428 ,$ 
"< "2‹+*$,^B$0 

4 
$ "5
*? 0`U aE$V 
K.B , `U
* ) "E$V 
j
3HB 5?
* %.*$ ,%.*V
,- %.*$ 8+*>6 ,>$7 0 
`. A%'%@ Y%' x
%@g28%@ F B$ `> 0 " 0B 4V 
- %>,9 
-+*#&, $% 
"
*$,06,0% ,$ *0`
{.%$L M 

$ " jF *7%'(O  * ,0 73HT0*E$
,BB 2 E*-+*$#\
* I 
28% Z ,&E$*-+*#
%O,0, B T.B Z+*$#!$ " 
mkxUB -+28 FAy %@KE$
,BB 2 E*-+*$#j` 
, $% +*#!,%K*$O - %.* g0 ""
3 0Q 
^28% " 
+* ""
*"
*$0%KB 0 </:D 6 * 6%K*&$ 
+XE%K^B28]+*&E$*-+*#/.B ,a=0`Y8+ +*$& 
28% Z ,
,0
$ a]E$%.^B 287%'$ 
+6$
$ !% 3\9.B ,ž% 28%@ $
*w$ 
'Q:H * @+*$#1%.*7$1 0 a B 9 

- %@=3'Z%@ $/,% $+*$#w,%K*$O - %.*ž0E %. $
4
* I ,0
* $ 
*1%K* <ž8$* 28%@ )$
*
Š )%@828%@9]%'$ž %.*7 "9% 7 Q 
aUF\P>%@9%E$D`Y{.%$ *$%&*, " a 
l+ <, $% \+* 

28% 0 $l ,&E$*-+*#UF *$,0]{.%$L 4,% U`v$ / *$%I@  * ,ž+*/,0 
,B 
-+*$#/7{.%$
3HT0*)$0 a7HT%w,0
$ a0 F QB N*$ >%KBQ 
4$I2 
26 
- , ]+*w3%1,
$ " > 
9) G+2!+ 
k`A
*$ 
90'Z%@93%M,0
$ a0 
 0 a*+*Q$> 9 "*, 
kF 

* Ú 

" 

" 

" 

rd 

"

" 

"

( 

$M %. %'[!, $2! , 
. 
,- %K* AA
$ 0%$6*6%)34+* #.* K,0
*0F[$!@  * ,M+*!#
$
"%K^B3+ N<ž:26% <ž<$K %#* =+*ž .B ž
*$/ "%K ),
*ž3> 0%$6*>%I3]+*$ G #K* K,
*Q:lSAWvP†‰… =F
y %@T?
24 `Y$/26 
?+2MB2C< K9%#*ž 
$ "].B l+*#ž "%K @ K, 
- %.*&%'e
$+ %#K
2L%'( 
^B2!+* B 2 

3%KB 

8 
28% Z ,424 
B 9
* \ 0 a B 9 F! 4 " 5
*
%'X$>E%K^B28
*!%735@ 0 
,0U`
* 4,0
*>3Q*#. ,UFnWO%.28%'U$%?$<#*! T 4.B l+*#!$^ +*$# 
-+287:afv 
GP>$+k†‰
‰ .3 =0Fe57
$ (NT%] , *$7%,0
* ,O
, &%$%.B0`j
* ]$]*$ , 
!2!+*+26 
+F

Ú 

"

Ú 

( 

$I* B 28l ,0 
[ +24B 
- %.*$ 7 %O.B ,;B * 
 "- ,\ 0 0B 
*$;$ I *$%;%$ KB$
*- " 
- E 
%@%. 'Z%@U* O+*#ME$*5 %O,0 
- %.*$ 8:l&
$ "5 
,0:N -=A%36^ @=
*$> a B$Q e -+^
*4%K *
.B$0 "- %.*>%@
0<F5$ > 
`[%$T0Ek` .B 
 " 
- E$4?@ 
* 
- %.*$ 8
* 1 
$ a%.*
3 4#KB " a0 
8,0
* 
B$ ]$]
,0,BV
,<%'A$/
$ M 
,/:Z$ž KB w280" 
[ 
, $0 G=60 -+2 
>%;3& +*]$)
$ "
†º !x º
%'KX^ +*$#Q %O, " Fn +*'Z%@N26 
- %K*+* , 
$ a0 $A #.* K,0
* ,T%'O8B* 9 ""
*$O+*$#
%'(8 
> Q$ž9 .B+9\E$*4 

OF1WK+* ,ž26% Q%'e$7 
+$
$ !% 37E*IKBl+*#ž$/+* - 

"
$#0 (%'n!^ +*$# 9%O, " `K+*Q8 , Q$!E*6 %@, 
- %.*$ %/*$%8 
0<M
7 %. F

((

)(

(

S+gE*-+*$#1 8, $ 
426$%@)%'%. V 
- %.*O`Y
*$\ 8 0%KB \3/B aIB* 0 a 6
,0,0 "
3 

,%. 0<l #.J¹ ¸ `.ŠºººK`j3<»eDFfv 
+xPM +

¼;½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ

U 

3

Section 9.4. The Analysis

* 

0 B  ],0
* *%31%K3" 
+*$ƒB$ G+*$# 0F ST,, "
3  9 B  ] 
\@ ], B 4% %K3" 
+* †=>6*1 
0 G ""
*$,07%Iž 
+({.%$ +*žI28%. J 726%@9) G #.* K,0
*!$
*ž$\ 0 "
* ,ž+*ž$E$*-+*$#
<$ 2>`v
* 1Š=88$*]$/2! ?+*#w %@,00 a "0 ! 
9]
B$#.28*I30<] , K,)28%K )#0%K289<F +* 
$0 ",
$ "0 `$$e?V
,- %K*8%'j 
+v Z %@O%$(^ +*#!,0
*Q KB$,0e5 
+ %@ % N<6 ,Q9 .B+9 
$>B$ "Q%'n%v,* .B$0 F
S(*1 
O - %.* 
%.3 H,- E1 M% %E /
/% %K% ,%.2M3+*$ ž$)
,B$ 
E$*> 
9
/ / 
0 G ""
*$,0):D+*]&E$*-+*#ž "< "2=8%)] 
+X{.%$ B$ ` +2!+* 
-+*#/*$0/'Z%@A, 
, B 
- %.*$
%'$7#
$ Q{.%$L+*)$]E$*&+*)%@V%J2!+*+2Q R]$\* B28Z , 
v,0 
, B 
- %.*$ F B)0M 
+F : B 
! 
+F+†‰‰Š=6
*$ž%9 & 
E] 0%$6*& 
8$] 
+5 0 a B 9 & V
,- ,0 
^ <1B * 'Z%@N2 +*] "< "2>F 
* , ` (
*$ 
<$ G (,0
*4 
"%) %E 6$ 
E$V
$#Q 
+g 0 " 0B $ 
$%.B 73&B$ "7+** B28Z , 

G+2MB 
- %K* F

( 

& pq 

)(

'SQu2* * 

$ž28%On ] 0 a* $ ] ž
w2!+*+2 
U%'2 
26 
- ,0 
0" 
+ F %$TE$D`[24 
$ G >
#@ E$*6%> 
^ $Q <$ G , 
OB* 9 ""
*$O+*$#4%'$Q *%K28*
OFn5!+*9  
,0
**$728%@9 
" 
+ >@ -, B$ " %.*$ +* aE$V 
%$Y "%.B V,0 8:"fv 
PM +H†‰
‰ 
=F[SX 530'Z%@9 `$!+*0#K 

%
, 
M24 %$<0UF1S(^$)
$ " 0B2M - %K* !6 ,/ 
9IB a +*) 728%Ov 
9) " 
w "%\$ 
Q$<1,0
*
31?
2!+*$J
* O a, B$ " a 
&\,0%.* , ^B$ G %K*ž%'8$ 0 "*], 
DF n9w 7
 &%'

$ " 0B2M - %K* 8 , M 
9&B$ ")+*M0E %. +*#> 626%@+‡

!

† F$>2 
+*]9 G "
* ,%&$! 
+[{.%$
ŠjF$! 
+{.%$ 

5
$ a B 28>%ž3M+*4$6E$*-+*$#& "< "2>F 

+*4$Q,< +*$g 
$ a B 28%K*x@O+28*$ G %K*$ 
+F

jF$! 
++*MQ,< +* TB* #%@0 (
* "* %. ,M 9%O,00 " F

^UF$! 
+v%K3<$ (M 
#
$ 28%O+` s 

F 

jF$6#0%.269<4%'E$*-+*# <$ 2 

%@0 *$%(, 
*#KBl+*$#>$^ +*#) %O,0 a !:k9F F9`@
#
]3HT0*! 
0 % *%+* , 
$ "QKBl+*$#>$^ +*#/ %O, " -=0F

~jF$M ^B*$#g28%E$0 ( 
e
>,%.*$ "
*TE$ %O, H<MKBl+*#>$6^ +*$#7 9%O, " `
*  (H2!+*$ 

3<Q

Ú 

@
$#K
2_,0 
,B 
- %K* F

F$6E$%.^B 28!%'n!E$*-+*$#& "< "2
…jF$6E$*-+*$#> "< "2 

*#. #@+3 !,%.2M $ 
9&%&Q,< +* vE%K^B26F

, %.*$> %K*#U` V 
#.e,%K*$KB 0F
,0
*]3  0 a*/3<>

( ‰jF$9 G "
* ,4%7$] .B 126" 
@{.%$`
`U%@0 4*%8, 
*#4.B Z+*$#]$4^ +*$#ž %@,00 a
:NKB%&4,$
*$#4+*4$ `@%@P&
, ]* B 243 -=0F
†ºjF($6{.%$ 

+*Q$6E$*-+*$#& "< ", 2

†† F($> 0 "
* ,%&{.%$!`

! 

( 


*> 
O
3$ 
- ,8{.%$_:"y
* *%&{.%$(=0F
`K !*$%e 

,/3<MQ, 
*$#M+*4$6E$* 

OF 

]]
3%E$]
$ " 0B24 - %.*$ `U$&'Z%.^ %$5+*#I28%OU
$ ! $%$8*)+*\y@ #KB ]‰KF Šž & %. % "jF>S
^B*$# B$ $0 !$ž .B ;280" 
+`[
* 3%%'$2 :"*%$ ,0 
^ \
$ !$ž "%.*=4 9%K U7 
+ 

9%KB#KM
] %.*$#j`@ " 
#K(,%K*$KB 0F 

††

¼;½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ

,0%. < l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv 
+xPM +

Chapter 9. Venting System Design

yO #.B 9Q‰KF ŠK‡gSƒ G+2M  .26%@'Z%@!E$*-+*$#& "< "2 
$&26
$ " 3 

*$,0%'[$4 
+g+*Q$4,< +*$< 

)(

 u 

, . 

:N‰KFm†=

(

U 

n .B 
- %.*:N‰jF+†$= ne%.* < KB$ 
- %K* 
X*$06%>3 a%. E$UF[Y%6 "%. E$( 0` 6 <$ G ,0 
9%K 
9- 0 %'[$! 
+A*&%)39 
&%&!#0%.269<M
*$&$& 9%O,00 " FgST,0,0%@ O+*#>%]
$ " 0B24 - %.*
j`@$Q 
+T26
$ a (,
*]3Q?@ 0 " a]
$

^ 

s 

:N‰KF Š=

~ 

5E$%.^B 28!%'Q,< +* TB *$[
$ a B 24 - %K* ],0
*]3!8l D*M
$

 
 

 

5B$ ` $9 "N2

:N‰KF =

21)

)( 

+*4 .B 
- %.*]:N‰jF+†$=5 9 9 "*/3<

  s
  
 


.
. 


^ 

‰KF = 

X HX  @  

$7^ +*$# %O,0 a M%O,0,B > +*ž
žE$9<\ $%@9] l %@w-+28  
`
* I, 90'Z%@9 
 

*$ 'Z4 /+*$ G #K* K,
* KF_5 $+* J%'!{.%$C 190'ZH9ˆ%J
$ Iy
* *% {.%$ 4 F_5 
+* ""
*"
*$0%KB {.%$L 
\$
$ !%;37? 0 a "w+*]H28 4%'$ž9 G ""
*$,0>%ž${.%$`
`v 
0 " 0B V 
- %j`.
* $!,$ 
V
,l - ,0 (%'(y
**$%&{.%$
WU 
+ %K†‰ =F(iA*%$6 #%'(y
**$%&{.%$ 

!9 .B+ &'Z%@[? 0 a G+*$#&! ",%K*$&N2 +*4 KB 
- %.* ‰jF+†$=F 

$&26
$ " e{.%$ 
4,
*]3!8l D*M
$ 

"

)( 

( 

s V
  

, .

21 

Q  s V
 
21 s V  

8$ 

Z  Q
 q u %$ $  

V
 Z  Q 

 Q
z 

{ #"" 
!

‰KF = 

~

‰KF = 

J & •ŽŽ-!
§ '§a±/¢G•-‘[¯™"™-ŽA‘Z’H-” ™™k°G’Z™-Ž-‘k” ©G™-– ˜a£•Ž-8ŽšX™-“+§-‘n¯§§ W"‘™‘l«G“m” ¯” ŽGœ’H¢” ‘('$§"±7«"•Že¯™¬9§Ž-® LO™©-™-“c’H¢-™*)
– ™‘N‘£•e¯G“9” ™¬K‘kššX•G“^˜T§Ž & •ŽŽ-§+'$§"±1” ‘n¤G“+§G©” ™6” Ž $Y¤¤™-Ž-” °!­[®
,%. 0<l #.J¹ ¸ `-,ºººK`j3<»eDFfv 
+xPM +

¼;½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ

U $

Section 9.5. Results and Discussion 

Q


,

; 

$>P&
, &* B243v 
T6*
* ,8%M$6,0%.* .B 0` 

`K e,0 
, B 
3<]y
* *%M{.%$ˆ, 
V
, 
l - ,0 T'Z%@Y$5E$*-+*#> <$ 2 9 G ""
*$,0`
`@
* 4$M 9 " B 4V 
- %jF
21& $426 
?+24B 2
E 
^B%'
0F m*5E
, B B2 E$*-+*#U`$$*
* ,QP&
, Q* B243k` 
`O X,%K* ""
*g
*$! .B 

%
21 F
WUB 3 "- B-+*$#& KB$ 
- %K* ‰jF @=
* ‰KF =+*% .B 
- %.* ‰KFm†=`O
* / 
NV
*#O+*#U` <  ‡ 

Q@ 

( 

s 

 

^ 

Z Q7 s

.
 
. (

)(

  

Q
 

)( 

s P

s 


Ú

s

Ú

‰KF = 

F(5 0 .B 

$Q "%K^B- %K*4%] KB 
- %.* ‰KF =,
*34%K3" 
+*$ž30<* B28Z , 
j+*#.V 
- %.*4'Z%@ 

26
$ a >'DV
,- %K* +*\$1,0 
E N<w
$ ]
I'DB* ,- %K*\%'-+28w &*wH2!+*$ƒB$ G+*$#; " 
#
$
.


$ " 0B2M - %K*@F X X+24 %@9"
*v%> %@+*v%.Bv$ #.* K,0
* ,T%'.$
F T 
V
280Y9 0 "*
. 
$ 
- %!30NT*T$X^ +*$#e-+28A
* $XE
, B 
- %.*T-+28 F  $g -+28X8 , AT%.B !3 KB+ 
%žE
, B 
&],< +* X'Z%@A 
,%K* ""
*M26
$ " {.%$L 
] 
8$/26 
?+24B2 P&
, 1* B243X8$* 
$&#
$ 824 V 
B 97
* w 9 " 0B /926 
+* 
8$$+e+* - 
.E 
^B `gB *$X$],%K*$O - %.*&$ 
6
{.%$ !,% U` $/ 0 " 0B @  * ,ž30NT*/28%K 1,0 
E N<
* /$&%KB &* ž%' 

,%K*$KB  
#!*%KB#K%],9 
4
M, $% M{.%$!F =>
* ]?@ 0 " a/3< 

"   21 

(

" 

s V 

_a
V 

‰KF …= 

)( 

Z - , 
j,%K*$O - %.*%O,0, B 86* 
21KF +*]E
, B B 2 E$*-+*#U`U&E$%.^B 28 B$ $w3< 
%.*7 8 .B 
@%7$4{.%$_V 
`Y
*$)*$ B 0  
0 " 0B +*&$M,0 
E N<]% 4*$%6+* , 
$ "

3%E&$& 
26% $l ,7 0 a B 9$=F +* 
+XE$*-+*#U`U],Z - , 
j,%K*$O - %.**$ B 9 8 
8$>{.%$ 

!*$%, $% UF5y %@v ! 
$ "%K*@`.4,Z - , 
@ 

 80*]
$ $4 

> 
626
 (!-+28 
V 
- % 21 
:  .B 
%%.*$Fg5 (,0
*]3Q%.*$>30<] % % $+*$#> 
.B 
- %.* ‰KF …=`U+*Q8 , !E 
^B 

%' ,
*]3!E$ 
Z žB *-+.  KB 
% 21
*$] a%&Q, l - ,0 
@ 

]

" )(

21

( 

21 

(

s V  (

"

)( 

"

_a
V 

‰KF ‰=

WUB 3 "- B-+*$#Q KB$ 
- %K* ‰jF , =A+*%Q KB$ 
- %K* ‰jF ‰ =`
*$7B +*#!$'l
,g 
g5 a%.B *$QE %@,$ N<!,0
* 

` <  ‡
3Q?@ 0 a "]
$

  

  21 
 1 
8$  X$5 0 0M%' "%KB* 4 
X$+* - 
$,0%.* @ - %K* +*$ G (6,< +*$ 
$ 21 $%.B /3Q?@ 9 " a/3< O
c ,G" m Ofv 
mxYP>$+)(.B 
- %.*OF

& 

;q*

 

u Q* 

'  

*Q *Q* $' 

( 

‰KFm†º =

243 *T,%.* O - %.*$ -=F 

$&9 B  %'g
7* B26l ,0 
@E 
^B$ 
- %K*!%'n$Q KB 
- %.*$ +*4$ %O,0@+*$#& ",- %.*M 
9 9 "*
B ‰KF K`6 ,5?@+3 e* 
0 " 0B e8$*8‰º ‹%'j( "9% G6
$ 
aQ
$ g
5'DB * ,- %.* 
+*4y@ #K
%'
F

†† 

¼;½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ 

"

,0%. < l #.J¹ ¸ ` ,ºººK`j3<)»eDF(fv 
+xPM + 

Chapter 9. Venting System Design
, 

K 

280 /+*{B*$,$+*# 

$J 9%O, " 
\$w 
9
ƒ 
- %U`

,

F6y@ %.2_%$g0" 
+ 7, 
, B 
- %.*$ 

  

`8
*$ 

I'DZ ,- %.*ˆ $ 

26D`

(

fv 
PM +H†‰‰ 
= A
$ ('Z%KB* 
e$>+*{B*$,0Q%'

V
28
$
%.*)I 9 " 0B E$ %. 28*>+*//,< +*$5 KB 7 026 
^+FI5ž+*{B$* ,/
26 
^Y%.*)ž 0 .B 

+8 26
$ a >+*$7,< +*$D`T3 B& 
#%.*7$IP&
, \* B2M3D` 
* .F)5 
 , %'[$4 
9
]V 
- %j`
`. 
9! B O /$ Q G+* ,M ($Q%K2!+*$
*8 

280DF 
%/$ 

)+*I 
+5E$*-+*$#J 0 #. <I@  *>'D %.2 

]+*\E
, B B 2 E$*-+*#
fv 
GP>$+D`
, 

O, 9&
* ˆdn%K "$+*@†‰‰ =]3<w
I'l
,%@8%'
21 F 'l
,%@Q
$ ] G #.* K,0
* ,)'Z%@8 026 
^

* 4 026 
^ 
6*8$MP>
,M* B2M3[ 
# `
$ XA
$ A $%$8*!+*%$U" 
+ M, 
, B 
- %.*$
fv 
P>$+k†‰
‰ 
=0F[$(0* - %K*(,% "*!$ 8 3
$ "%.*$'l
,[ 
v'Z%@K
5 026 
^ P&
, !* B2M3 

%'n$Q,0
$ a0 217 ( 26 
^+F 
!'l
,%@
21 (,0
*73M #.*$%@ UF m*4$&26
H%@l 
N<4
y %@vE 
^B %'4 
9
7V 
- %]#. 
[
*†F ,K`
`@$ 0 a B 9>+* , 
$ a0 ($!E%K^B28
9
{.%$ V 
8%'[ 
+nB *-+
KB
$ G 
<x "" 
5 
,jF m*Q 
+UE$*-+*#U` KB$
$  
<x " 


, E$&8$*Q$E%K^B26l ,6 
+v{.%$‹ 
Q%KB5 .B 
%&$E%K^B28& B 0)3<Q& %K*@F
*$ "
* 
'Vg 8 " 
& Q 
,jF5 
$] 0 a B 9M
* ]$72
$ " {.%$_V 
M 
926 
+*" 
+*$,%. 
0 " 0B /+*/ .B
$ G[ 
< x "" 
) M
)'DB* ,- %K*)%'
F y %@e 26 
^YE 
^B 4%' 
91 ]*% 

c #" 

! 

~ 

Z 

( 

! )( <x "" 
Q "
$# F ƒ$* 

%

Z 

( 

UQ 

( 

5#. 
v
*>%.*$!$] 0 " 0B & 5,0%.* ,0 
E$B A 
V `.
*$78$* 

 0 " 
*4%.*$8$M 9 " B 4 (,%K*$, 
EQ%$8*A 
V F[5 ">9 B  e 
4+*MO+ ,(,%K*V
$ T%
 E %.B$ 626%. 630<&WO
, $ WO
, †‰,=0`Y»e 
»eV 
k†‰ 

=` g$+* 
+* †‰ ,=T
* T+* a<  

*$ w 
^
, T+* "</
*$ ; 
^
,†‰ ,=`U69ž26%@ Q
$ a B 28/ 
6$/ 0 " 0B 7
* 26
$ " 

{.%$‹V 
26 
+*>,0%.*$ "
*
* 7 
Q 
D" 
+*+* ""
*"
*$0%KB 0 <!'Z%@n 
+vE$*-+*#UF

! 

~ Ú 

Ú 

!

yO #.B 9Q‰jF j‡5& 0 a B 9V 
- % e'Z%@[ 
+n
* E
, B B2

" %~ 

"

E$*-+*#] 
‰º

"

" 

%'n$& "%.*4 "9% G

" 

Y%] 'Z%M6 % 8,0%.24 - %K* †ºº
%'6 % =e 528
*+*$#. " T +*$,0M†$=(*$%M#
$ 826
$ " 

ž 'V+*\$\,< +*$D`B$ /*% 0 a B 9\,
* 3 28
$ B 9j`e
*$ ,=>$žE*],0
*J3 3 %O, 
$ 
9- 
^ <7%@X%" 
^ < 
8$* ž%'] ", 9% G FM5B$ `Y$ D,0%.24 - %K* 
* ž%'/ %O, " -=6%'
$*4‰º %'[! % Q e 
aUFAyO #.B 9 Q‰jF  0 "* $8* 

^ +*$#7 %O, " 5 e0 -, l+3&8
'Z%@ 
0 " 0B w 
- %;
$ >
/'DB *$ ,- %.*
F;$7* 
X 0 " 0B 
9 
^ <žI 9 " 0B \V 
- % =  

" 

 h 

" 

#" 

$ Q0 a,Z+3w+*\
y@ #KB ]‰KF KF$/ 0 " 0B +*7$O ],0 
E N<1+*$,9
$ "0 

 4+* - 
OE 
^B$M6*  'Z%@T 
+gE*-+*$#jFQ5) 0 " 0B 7 2 
+* ! 
^28% "

%'( 

,%K* "" 

* 
'V 9
, $0 6E$ 
^B$!%'A† F ,j Fg (+24  0 $ 
A6E*e 
 
 0B *], * <& 
# 
8$* 
 'Z%@g 
+nE*-+*$#
* ]6* 
 'Z%@nE$
,BB 2 E$*-+*#UF5WK+2!+ 
A 0 0B 8,
*3 
* ! "9%K*#K <7%.*
3<7
3%.B6… 

%.3$ "mE$6*Q& 0 .B 
K26
$ a e'D
,- %.*  %DUF 
8O a, B$ " %.*>
* ]$0 a7 0 0B 8 
7 9'Z, <,0%@N ,+*&
],
$ "Q69& 
^ $>
$ a B 24 - %.*$ 

& a 
- .jF %$TE$D`.$)9 
OT%@N 1 6O 9*
*$)$>
$ " 0B2M - %K* Q 
E$M%)?
2!+*ž
*$
"%K28!%'2 
9 ‡
† FSX a B 24 - %.* †1 /*$%>
J9 l ,- %K*1%I$;28%O+`3 B7V 
$8#KB 1+*ž$1 G #.*OF 5 
*#O+*n$
$ X%M*$ B 98$ 
g$Q9 G ""
*$,0+*6$Q28%K Q%M 
+U{.%$

* 28" 
${.%$(=
$ T% 

3&
$ 6 026 
^.
$ 4 % " G+3 F 5#KB MO ," 
0 8$ 
5*#O+*X G #K* $7 
&'Z%@X 
+
*  

$& .B /280" 
=(
$ (
$ 0%@9
$ ! % " G+3 F

( 

^

,jFSX a B 24 - %.*$ j` j`.
* ž†º& 
!E$9<79 
 - ,!
$ " 0B2M - %K* FAy %@[?
2M  ` !H %@g+*]B +*#

Y^

$ a B 24 - %.* ! 0 " e
*MºKF )F

,%. 0<l #.J¹ ¸ `-,ºººK`j3<»eDFfv 
+xPM +

¼;½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ

U 

Section 9.5. Results and Discussion
jF 728%Og 
*w+*$O ,0 
- %K*)6*1
$ a B 24 - %.*  &#%@%OjF +*ž$1+* - 
[ "
$#0 %'6 

^ +*# %O, " -=gM 9 " 0B TE$9<! 26 
^
* &+* ,0
$ "5M 9 " 0B 'Z%@V,$=g%>%. *6 

 4 ! 026 
^+`v
* ž90'Z%@9&$]#
/ Q 
^28% 6R0 %jFSX !$>^ +*$#w 9%O,00 " & %#K9 " a0 ` 
M 9 " 0B !+* , 
$ a0 `
* 4$ 'Z%@ 5$8#
4 +*$,9
$ "UFnSJ G #K* K,
*g#
&9 .B+ 0 TE$9<
G #.* K,0
*! 0 " 0B >8 , ]%O,0, B 6%K* <7 
5$M* 
. "
$#0 %'T$>^ +*#I 9%O,00 " 
*$/%K* <
+
FX B ` 5
$ " 0B2M - %K*M eE$9< 
$ a%.*
3 F 
8$*Q$! 
 

- % ( 26 
^+` 

)( 

^UF(SX " B 24 - %.* ~7 5
$ " a%@,$ 
> M
$ a B 24 - %.*M‰K`U3 B !28%@ ! "*$ G - E$Fg5Q, 
*$#M+*Q

)( 

9 G "
* ,
1, 
*$#/+*ž
$ " B 24 - %.*\+*/‰I,9 
0 M,0%.*$ " .B$* </
1,$
*$#)+*/I ^B *$# 

E %@,$ N<F $ ^B*$#> 
, 7$w,0%.*$ "
*&E$ %O,$ N<;Em< 'l
$ "0`!%$T0Ek` ]E$ %O,$ N< 
, 
$ ").B Z+*$#ž$)KBV 
- %.*%'7^ +*# %O, " F157,$
*$#)
$# 
+*) *$ 4%.*) 
9 G "
* ,7+*/28%K jFM ,
*/3/B$ "1
$ 
#.B )3<*#O+*T
*$/*
*$,00 6 
+24 %@m"
* ,%'X,  
-+*$#]
] 
4 M
72!+*+24B2L 0 G ""
*$,0%{.%$F

Ú 

jF(S(*%n#.B !'Z%@n$QE$*-+*#7 "< "2 

0 #.* +*>E
, B B2_E$*-+*$# =8 8
$ a B 24 - %.*
F$ 

*$#@+*$0M$
$ % KB$,01$1E*E$%.^B 281 "% 
ž 0 a ]#
$ ž
$ % 3\E
, B 
UF 
9 l ,- %.*)$
$ 8%\3& G #.*,0 
90'DB^ < 0 +*$#)+*)2Q+*$$ 
$7 0 "
* ,M 
a%1
$ 5%\3
2!+*+2Q R "%.2666$ 
e%. % > 0 "Z ,- %.*=F m*> 
+vE$*-+*#U` 8$*Q 5
$ " B 24 - %.*> !*$% 

E$ 
 U`$
5@  *T28%O00 -, l+30 v$A B$ 
- %K*@F %$TE$D`*$%'DB ^ +*$#e
$ " 0B24 - %.*(,0
* 
+24 %E$M$],0
$ -+*$#w3,0
B$ ") 
9# %@9- %.*]%') .B ;280" 
.8 , 1B *$ #%@ M2! ?+*$# 
Q$! 
+X e? 
B$ &%]%KB 6$>26%. UF

"

(

~jF(SX " B 24 - %.*M…7 %.*$Q%'$3$ 
7
$ a B 24 - %.*$ +*4 !28%O+Fm*726
*<>,0
$ a0 e$ & 28%@9 

$
*7%K*E$*0`n
* ž$]*
* ,\P&
, I*B 243A'Z%@@  *!E* 4,0%.B ;3
/@  *
E$ 
^B$F]5B$ `Y$] B$##0 "w28$%Ož%',%K*E$ G %K*/ >*$%6E$ 
 U`[
* ž$ 'Z%@ &E 
^B
%'$), l - ,0 
[ 

I 7*$%Q?
,0FIS 30DD`(28%@ ,%K24  ,0 
J28%O 7 KB+ UF;

$ " B 24 - %.*\,0
* *$%/3 B aJ
$ 7
;#.B )'Z%@8\0 #.*I +*$,0ž
$ ž30D6E*-+*$#J,0
*J3

, E$
* & B *
*$,$+*#>$ KB 
 N<= $%.BA*$ B l+*#&$ -
287P&
, ]* B243kF

Ú

(

( 

,

F(SX " B 24 - %.*>‰ 6 

m- 
^ < 
%. Z 
4
$ a B 24 - %K*@Fe$ 0 G ""
*$,0&+*ME$*-+*$#] <$ 2L

M'DB * ,- %.*>%' 
* IP&
, * B 243 F Y0`[9Q$] 0 "
* ,`
` 5,0 
,B 
ž3$
$ a
%.*4$>
$ a B 24 - %K*4 
e$P&
, )*B 243A 8
],0%.*$ "
*(
* 7 .B 
@%
21 F55MH9%@ 
.B$7%I &
$ " B 24 - %.*\ 7 
9#/+*)$\+* - 
"
$#0 M8$ 
*$ƒP>
,w* B 243 > 
9
26 
^+F)SX Q$]^ +*# 9%#. 0 " 9%#. 0 " a0 ` 4H9%@5 ] KB$,0UF m*E
, B B 2 E*-+*$#ž
P>
,6* B2M3U9
, $0 n826 
?+2MB2 +* ""
* <
*$8$ 'Z%@ T 
$ a B 24 - %K* n?
,0F$
B 243Y gE$9<! 26 
^ $({.%$ˆ XE$*M*$%X, $% e{.%$(=X+*6 
+jE*-+*$#8$* 
*
* ,4P&
, 4*  


\ 
- %U` 
6Em<\ 
#
*$/$ 'Z%@ M$]
$ " 0B24 - %.* & %@%@kM
F n%$T0Ek`
99 
9# 
K 0 a (M
,, B 
,<>%'X]26%@+`.> G #.*&
, E$0  8 
+2
* ]$Q * 8%'g
28%OU 
9/*$%
 ,;3< !H %@kF1P>%@9%E$D`Y >26%@Y,0
*13)+24 9%E;3<]"
$+*$# 
+*%,%K*  
- %K*$4, 
*$#%'& 0 G ""
*$,0F 

)(  

 

"

"

…jF$4, 
*#4%'g$QE*8 
 
%@ 8
 ,($]9 G ""
*$,0F%$TE$D`K 
" 
+ ),0 
,B 
- %K*
,0
*6 0%$ 
T
$ %.*$#4
$ T$E$*T 

4 
3%E4$ 
'%'$H< ,0 
,9% " X ",- %K*@`6H9%@ 
82!+*+26 
+F 'n6E$* 

QBH* (%KBX%)3&3 %$ 
'[%'v6H< ,0 
E$*,9% " e ",- %.*Q 

+24 %E$28*( !*$0jF

††

Ú

¼;½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ

,0%. < l #.J¹ ¸ ` ,ºººK`j3<)»eDF(fv 
+xPM +

Chapter 9. Venting System Design

&

 

#%# 

6 

7
*$ 
<$ G E$*I5 \$1H9%@ -=7+* @ , 
0 $ w 7
w,Z - , 
nE$*7 

3 %$ 6 ,1 

E*-+ 
- %K*1 ] %@%@(
*$;
3%E$]8 , )\9 G "
* ,7%I 
+{.%$L 2!+*+26 
+F1 4, l - ,0 
v 
9 

* /%.*;$I#%.280m<
* J$I^ +*$# -+28 F $w, l - ,0 
A 


"% %E )
ƒ28
*;%
D,0%.243+* 6
,B 
E*T 
9 
8$5E$*(9 G ""
*$,0'Z%@n* B 28l ,0 
G+2MB 
- %K* X%'8, 
E H< 
^ +*#U`."
+*#1+*%/
,0,%KB*$&,0%.24 0 a G+3+ N<>%'T$>#
$ 5{.%$!F m24 %@9"
*$,0M%'A& G #.*] 
"% 
A
$ ( $%$8*OF 

"

 

& 

q* $'S* 

T* n,%K* "NB ,- %K*

,%. 0<l #.J¹ ¸ `-,ºººK`j3<»eDFfv 
+xPM +

¼;½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ

UÒ 

   

 

  

!#"$&%')(+*,".-)$/*10 %'

††‰

Chapter 10. Clamping Force Calculations

$/%!" 0 * 
J¹ ¸

" " 0 "

,ººº  » 


¼;½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ
Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ

 ]‚
3 


 

, 

  

   


 

     

!#"$&%')(#*,+.-0/1'23"5476,,836,!97:;"<1= >@?A = BC:D"E!1"GF
5 KQPOR
H
J
L
I
M
K
O
I
N
S * 0 ( ( $,*10 % CT 0 0 *+( * ) &( * )U 0 ()V # *XW @T ##" *+(ZY " $,*10 %' * #% (,0 *10 %' *  * * )[W+$/%LV\V %'1Y
^]`_ 0 '" aV 0 ( 0bV #" %# "
dc 0 " $/%eVfV *+( " " ( #% ( &( *+% * ) - * % "hg ( # "jikWhc lV * .m
0V *10 $ U * )&% " %^n * ) 0]7_ 0 '" aVoYqp (,0bV 0 U "*+%r  *+ "DsatZu
Xc  ##"wv )( (&- V 0 * *+ *+%
x %'- "  U %^n  -.n $/*,-!" 0 zy $)0 #$/ |{  0 #" 0 

c 0 ( " * 0 (Dn % "* )&} ( ( % $ 0 *+~c $ #0 $ U { 0 *+% "w "

${
LyQV U ( "

 H 5 R.PL‚jƒ…„‡†JHa„oN1KMP|H^‚jƒ‰ˆ)‚,KMP 7 KJŠD„‡†Oƒ‹‚jƒ0Šjƒa‚hƒ^ƒ^R„‡†JHa„oN1KMP†JHaŒ^ƒŽ)†JKJR@ƒJI‹HLI 7 „C†LHa„7N1KMP 7 K
IJKJ„\†LH)Œ)ƒXHLIONXKQCZƒ)1„C‘’KQI…“37 †LH)„;RCKQƒ^Œ)ƒa‚”“&‘’„C†ˆePML •–‘ R.†e‘bIO—‹„‡†L‘’R\7‘bIaŠhKa‚ 5 Ha„C‘’KMI™˜&5 š›• ƒaH)R@ƒ…5 R@ƒOI 7 H
^KMˆ^NXKOŠœ„C†e‘ RfHLˆeˆMƒJI ‘’z„;K‰„C†Jƒ…‚jƒ^ŠGƒO‚jƒ^ƒ)R1˜ “&‘–•b•žMƒX—Q•’H „@K†OƒaH^‚DŠ,‚hK „‡†Jƒ ˜
c 0 ( $/% )$ U -)!&( $/%eVfV # *+( *+% * z{ 0 *+% "

0 .(% -!$&".% S " " U $/U "0 * ‡ŸCŸ % 0 "žCv* v  &** " % & $/% - " ( ( * * )¢W* ) " @T)#(!( #"#"% *+$)(Z(0 Y *+% #%- U 7(, 0 *11  0 *+0-)%'% " ( 0 ( 0 n " * * ))* ( ¡V)%  a * U # ^V 
" £ *+ % %¥*1"0 $*W )" U * )" &%" (¦!" Y[#" %0+p "-n Cn.* n#" a&V ^]0 (¦U 0t~#_ "¤v v 000 $* ' " * a "V 
)%' )V % - ( *+% *  - * % " (
¡
c ) $&%LVfV * %' *  ##"  $&$&% " 0  *+%* ( @T ##" *+( * 
##" $&$/ * $/ 0 ( &*+#"GV 0 ) 
¢S !Ÿ $ )% ( # * ) - !-)(/- U (+*+ *+% - )U 0 ( * 0 " $&%LVfV # *+( 
$ - ( [S U 0 CŸ)*  * %#* )#"~V %#*10 Ÿ *10 %')( " 0 !Ÿ % U Ÿ 0 * 0 " " ( #% ( &( 

"*+&(% *#%#0 a( § * *+ % * * * - )(+U 0 *w$ v *10 %' *+%%0n " 0V (/-a%^VfŸ V * )" 0 %^.nn % * "G#V 0 ( *10 %'# #"aU %0 $1§ *  X 0 ( 0 r*+% )% (+#*1#0 |0 * { r*+ % %'0- *  U #" - v a" 0U0 *0 $ ‹
* V 
ª¼.Z°5³Ø°G®C±!½¤¨j©$È É@ÙÔª¦ÉZ·C«¬
ÊQ³ ÊQµ «hÊÌÕ¤­@Ë#Ê$®¦Í ¯h½›³Ú°²¸ °<ÀG¸ ¸’Ž Í ±;Ǽw®C½ °Æ±C·ÛŽ «¦Í³°G« ª¦ «¤Ã@¯´®ÉCÁ0Ž¶
±CÃCà ±CµC«¦µ γb¸ ¯,«¬
¯´·.®Z½”°<·¸ · ±Cµ Ž ÃZ°EÀ´®;°<Í ¸ ¸ªZŽ Žº°G¼7½ Ä ¹ Ύ ³bÀE«,³b°<«¦«»¸ ±C°GÃZ·C°Æ·³’°«C¹ Ç)Ž Ü Ã‡¯¦½Žª;¸®¦Ý;µ ³b«¦«¦¼@³b³J« ÀG¸Ï@°ØÕÛÏC¹ ɦ³b· ·.ÐC¹ ½¿
Ñl¾œÒÓ¸©$Ž¾DŽª¦«,«w¸ Ž0ÀEŽ½›·;«,°E®Z®.ÀE°G·;Ç1ª¦°EÞ¦«¦®ÂË@½ÔÑ@®´Ñ›Á0°<ÃCß\¸ ¯´±C® ±C®ZÎ Àh«¦°Gª@³bª¦¯,¸ «,Ž ·.·C¼;½”³’°ÆՔ· ±CŽ›ÃZ· °<¹ à ¸ Ž °Gݦ¼Å
ª;« «”Ž æ±@Ä «žŽÖ ÀEÁ!_°<·.¸ °GÃZÃZ °G°Æ¸ ®Zª.«@× ÇÇ
¾D¸ ŽŽ «´®C±C· Î ¸ À,ÇJ¾7á¡â@â@Ð.ÞZâ;×<Þ¦Ë@Ë@ã
!ä^å

Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say

* # )#(#""( % 0 $) 0 * * *+ 3n " ‡n- *, #"-!0 *+"&% " ( 
\ $ S n0 *1* 0)% " ( " $/Cn
”* SL*+"v % 0 *U’U ( )0 ( $ U )" % * % )- ( *0V* *+%U ) (&" &(V#%-( '*$  )*+ (3% )S %'* $ ) ) V " *+% % - -(`( * )Ÿ#* %#0 vU $&** % ))" )0)0" &(""#%%$/%e'Vf0 # 0V % ) $&( ~v
”*+(dSv a0 * V0 U’U
(/ - "( % U* - *+ * U *  #% ( 0 *1" 0 Ÿ) #"U %'(&--! " %^n* * )*)0 * " )$" 0 *10 $ " 0 (CV ( % #") %'- " %0(+n * * 00 " $" 0 *10 $ 0 0 (‡V 0* *  U 
” £ * - " * * )#"0 * GV % #"  S" ( aV0 
!- aU 0 $ *10 %' (&-)$ )( * #0 ( % %L§  !"#%$&('*),+-).0/1'

U
7v f} U’U Cn
U’U
Cn
Jg #v ¡{ U ~V a§
Ot œc
‡n
LV lv
Gv
U `n
v #t
aVfV
0n
ŽW LVfV 1Y
U 0V
0]7_ aV œv Ot
U LV wn LV
aV
hi
c#231H3G;s7 []D(V!5KR4 3 ;Z;a7 ;l4 RYD;s7 HU3!5K3GH(=FD=!5B9›Pn R5]9A23t6uvX7 U’U 7 RYDGuHUR U’U =5YH7 3\4G=;S9:7ED[@7ED6HYW;S9A5BMGNÛc 23
V^]7_Hb7 =[Y5n=aVw7 ;(9A23‰\
V RU;S94 RLVf\V R]DO4G= U 46W U =9:7 RYDbxc7 1n =FDGM9A26=9= U’U xc=!5K3yW;?3HzX<M[\V RU;S9(Hb7 3
4G=;S9:7ED[{3D[b7ED3G3!5K;GNqc 23T7b(
V V!R5B9?=FD64<3hR^#n 9A2!7 ;@H7 =[]5K=aw
V 4 =FDX!3OHU30V RYD;S9A5n=9S3GHdX<Mi9A23Žn8=64A9
9A26=919S3!D;R0n&"
V 7 U’U 7 RYD;R^`n HUR U’U =5K;g26=!Ÿ 3X!3 3!DO7ED!Ÿ 3 ;S9S3H|X<M~}¤}`wr$#} xj}›yÌv£ xo=FDHTR9A235`V =Z.  R5
7ED;S9:7 9AW9S3 ;123!5K3(=FDH0=FX5BRF=6HC7ED0V0]7q
_ Hb7 =[Y5n=a

V 5K3 ;Z3G=5K4!2N
SEDgR5KHU3!5-9SRh4 R5,5K3G4<9z.W []5K=aV\V =!55]Y xU9A23&5B3‡Pn 3!5K3 3(4!2=FD[319SRMi
c 23@V^]`_ Hb7 =[Y5n=a€
#
V 7 ;a9A23\\V RU;S9l4 RLVfV RYD(4 = U 4!W U =9:7 R]DgW;?3HOX<M(H7 34 =;?9:7ED[g3!D[7ED3 35B;l9SR0H3‡m
9S35<
V 7ED39A235B3 U =9:7 RYD;<27EVX!3 9<jv 3G3!D\9A23Hb7 34G=;S9:7ED[zV =64!2!7ED3\=FD6H[F=9:7ED[HU3 ;A7 [YDgV=5K=aV 3<9S3!5K;Gx
=FD6H&9A23@5B3G;<W U 9:7ED[…\
V 3 9?= U  R#‚
v 5K=9S3FN
S 9`;?3G30\V ;xF9A23&5K3CPn 35B3G33jv RYW U HiDR9 U 7bA§ 3";?RLV 3o8n =64<9S;a9SRiX!33v 5P7 9>9S3D!O!§ DR#\v DbN
ƒ P 5B5 H^‚jNzKOŠœ„C†Jƒ…‚jƒ^ŠGƒO‚jƒ^ƒ)RlˆQKJR‡‘’„@‘–KMIO6

… ƒ^ŠGƒO‚jƒ^|
ƒ †ˆ‡ 3 U’U xU9AV 23(RYD1V6iY =FV!V03!] 5Ì_ Lv ==!;#5K3(VFWFRYX D U U7 M&; 27E3D@Hh3@X!T 3‡9APn5B3^R\V5B3@3fZ4 }¤=}`;Z3 w;r$N`ˆ} £ WFHb5Q79A323!4 =5G\V ;?9:R7ED5K3U[gxe3!7 9#D[=67E4<D9A3 W3= 55LtU’U M=FD; HgWUVF9AV!2R3\5B9S3!;`5‰5K9AR25B3;
7ED9A23qSW 4<ReVf\
SW 4<ReVf\
V RYD1YzV RHU3 U N
… ƒ^ŠGƒO‚jƒ^{
ƒ ŠŒ‹ 35QM1=FD[]5P7 U M]^8^apR#v HU=5B3a9A23 =FWG9A2R5B;m;:=<M 9A26=9*9A23kSW 4<ReVf\V RYD1Y~V RHU3 U 7 ;¤\v 5KRYD[vN ‡ 23!D
7ED~n8=64<9 xY=64 4 R5KHb7ED[9SRO27bVgxv7 9 7 ;œŸ3!5BMhW;?3‡n>W U N
… ƒ^ŠGƒO‚jƒ^ƒ{Ž c 230X7 < =5,5KRC=FVFV!5BRF=6462]^7c
r 2=FD[3H09A23z\V 3=FD!7ED[0R0n›v 2=9`9A23=FWG9A2R5K;œ\v 5KR!9S3hf,;?3 3(9A23
>W R06
Ÿ = U 3GHiX!R!6T 3GHa@Y 4 RLVfV 3!D9ÔPn R5o3@!T =a(V V U 3! t N›c 27 ;\V!5KRbHYW64<3H0=hD3Cv 9‰MUV!3 U RU[7 47\v 27 462@7 ; = U \V R;?9
=FX;<WF5nHvN}m=a\
V 3 U MGxY9A23Hb7 ;Z4!2=5B[U3(4<R3<047 3DG9 xÌ*r ‘ex-7 ;\4<R]D;?9?=FDG9DPn R5p=O5‰WUDFD3!5mR5p4 =FD@RYD U M\6Ÿ =!5BM
v 7 9A2"9:7b\V 3UNÛc 23#9A27E5nHOV!R;?;A7EX!7 U 7 9‰MGx^\v 27 462g7 ;l9A239SRYV7 4#R^*n 9A23gV6=FV!3!5>xF9A23o8n =64A9l9A2=9œor ‘&4 =FDFDR9
#
X!3#=;Z;s7 []D3H1=5‰WUDFD35];SM;S9S3^r
V XUW9L26=!Ÿ 3`9SR(4G= U 46W U =9S3GHoPn R5]3‡Ÿ 35QM1;?3<9pR0pn 5,WFDFD35v=FDHH7 3 4 =;?9:7ED[
V =64627ED34 =FD0DR!9a3@UT 7 ;S91V!R;Z;s7EX7 U 7 9,MGx=FD6H@9A235B3‡Pn R5B3"9A23&\v 2R U 3@V6=FV!3!5m7 ;\7E5‰5B3 U 3C6Ÿ =FDG9 N
1
’ 3!D7 41&
§ “*=!5QuJ”g37E5hg ;#=FD;´jv 3!5hi
c


aVfV Ôc

U

23046587 9:7 4<;"=9>9?=64 @9A23&=!5B9:7 4 3C7ED09A2F5B3G30H7 IJ3!5K3!D9 L= M;N
9A23O5K3 P3!5K3 3G;"9A5QM09SRTHU3!DMTVUWFX 7 4 =9:7 RYD
X=;Z3GHRYD\[]5K= 1=!5?^8^ 23`_-5B;?9a5K3 P35B3G3\Hb7 HYD 9c; 2R d=FDM eD[ 7 ; 2 "7 ;S9?= A3 ; f89A2R]W[]2(23\= 3 [U3GH19A26=9
23gH7 H <N
23(;Z3G4<R]DHT5B3 P3!5K3 3h26=6H0;ZR \3026=FD6H \587 9>9S3!DiDR9S3 ; RYDg9A23hV!5B3V!587EDG9"fP9 jRhH7 IJ3!5K3!D926=FDH
\587 9:7ED[k 0XFWG9l7 9l7 ;`DR!9m9A23\[Y5n= =5oXFWG9m9A23#4<RYD9S3!D9cR J9A23\=!5B9:7 4 3f89A23 8=64A9c9A26=9p9A23 >4 R RYD
V qHb7 =[Y5n= 7 ; 5BR]D[ 7 ;l9A23@V!5KRYX 3 gN
p3!5K3g7 ;`=FD(R587 [7ED6= ;Z3 [ 3!D9 >5KR r9A23"; WUX "7 9>9S3GHOV6=FV!3!5

ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª

­s®G¯

Section A.2. Referee 1 (from hand written notes) 


     !"#$#%
&'()+*,- . /0#00 .)$12 .34356 7&8 
$9;:8< =&>  =)8 ?)6@A=6B?  
@C $98@BD E6 6 #:
FU

U

kV

Cn oV

Ûc

(

Cn ”Ÿ
0§ ?G H


U n

U

3G=;?35B3=6H \M@5K3!XFW9>9?= 9SR(9A23(V!R7ED9S;j9A23(5K3 P35B3G3 ; =6HU3UN 23(5K3 P35B3G3 ; 35B;A7 RYD=!5K3 A3!V9L=;l4 R;Z3
=;V!RU;?;s7EX 319SR09A23R5P7 [b7ED= N *VFWG9 ;?R \3(4<R5‰5K3G4A9:7 R]D;7ED@=g; YW6=5B30X5K=64 s3 9 p9SRC4 =5P7 nMg9A23&5K3 P35B3G3 ;
V!R7ED9 N

U

U 7S

eV

KI JML,JONPJOJRQ@S"TUTUV@WOXZY.[]\^\_V4["`bacW`dSeTR[]WgfhS"WOXijack"VXdlmacY YdV@WOXZV@WmQ@V"n
o"prqtsru"vMwrxMxrory^zo"{O{muMoes}|~po •"€ wrs|Puest‚ € prxƒo^z„xO…|Oztz"u"prx^u]p • ‡u †
‰ˆ 

.äeã

Cn

‹Š& Œ"(/Ž U),+v+-"/ /1"+-#'‘
N ’ S"TUV[”“kM“b["`Z•R–e`Z["TUTU["`˜— ’ V@Vl^ac–"l^icac–"lOXdV~•K\_S"`dXdacS"WmY
™ …muesrurš
ä N ’ ajTUacic["`dajXœ›S"f1XdlmVY‰ž^ŸmT)ajX‰XZV4•TR[]WMžmYZQ`Zac\rXXdS)Xdl^V[]X‰X ["Q l^V~•g¡?ajV¢b[eYœXZajWm–U£‡W^–"acW^V4V@`¤1` ["•^V
¥ S"ž^`ZWm[]i¦["`‰XZacQ@ijVR§©¨ª[”›^«]¬"žmW^VU­4®"®e¯e°‡acY ’ Xd`ZajkMacW^–m±
² …mutoesMx_| • yOu³|~pµ´|]u·¶ro^zPx|~pr¸·¹epr¸|~pmuOues|Ozºo}z~w"»M»oesO¼ € ‚ƒxe…mu„{rs^umz"u]prx
o"sMx| •• yeu‡†-½~x¾|Oz¿»u"pMx€| € pmueq„xO…muesr• u„xO…moexÀ€ |”xÁ|Ozºo}z”w]»M»oesM¼ € ‚t• xe…mu·€ {Ms^umz"u"€pMx
o"sMx| yeu‡† ² …m•]ue€ s^u€ |Ozp xO€ …|~pr¸³z"u s^€ uexƒo"v wrxÀ€ |”xb† ² …|Oz„oesMx€| yOuÂ
{ |~pMx_z wrx
² …|Ozƒ|Oz ‚ • u"prxMs^oMy
xe…moex·
O
x
m
…
Ä
u
M
Ã
Ã
M
»
»
‡
p
M
Å 

Å
»
r
q
r
u
³
y
O
|
Â
z
x
^
x
r
o
O
y
"
y
„
¼
r
Æ
s
r
p
b
¸
†
|Ç»m{ €€ sMxro"p • uȀ x €• qÉ|]u€ • omzPx|4pr¸ƒu"pr¸|4pmuMues_z† ² …^uº{OwMvÉym| • oex€]•| € p € ‚txO…¦|Oz
|4p^‚ s]»_oex| p o"pMp xºvmu·qruryOo"¼^uOq„wMprx_|"y„xO…muºs^ueʁ|Pu"Æ·{rs umzMzt|Oz„‚_|~p¦|ez”…muOq˜†
å NË XaÌYW^S"X.QicV4["`˜XZSUXdl^V`ZV4[e•rV@`“lM›RXZl^V(ÍdQ@S"WmY‰XZ["WeX\^`ZV4YZY‰žm`dV~Î["Wm•„ÍdQSeWmY‰XZ[]WOX\ÉSP“bV@` Î
Y‰ajXdžm[]XdacS"WmY“bV@`ZVŽY‰\_V4Q@aÐÏÉQ4[]icij›;Q l^SeYdV@WKXdS•rV4TUS"WmY‰Xd` [PXZV.XZl^V[]žrXZl^S"`~Ñ Y\ÉSeajWOX4±$Ò·lmacQ l
Y‰ajXdžm[]XdacS"W;acYTUSOYœX icajkeVXdlm[]XfhS"ž^Wm•¿Ó ijack"V4ij›fhS"ž^Wm•rÔ1ajW([U•racVQ@[eYœXZajW^–UTR["Q lmajW^V”Õ¡.SMV~YXdl^V
ÍdQSeWmY‰XZ[]WOX\^`ZV4YZY‰ž^`ZV4Î)QSe`d`ZV4Yd\_S"Wm•gQicSeYdV@ic›UXdSRS"i̕rV4` YœXœ›MicVTR[eQ l^ajWmV4Y“l^V4WgacWOXdV@WÉY‰ajfh›"V4`
Ó acWOXdV@WÉY‰ajÏmV@`dÔAŸ_S]X‰XZijV\m`dV~YdYdž^`ZV?“["Y["\^\^icajV~•XZSUXdl^VacW ¥ V4QXdacS"W(Yd›MY‰XdV4T֞^WOXdlm`dS"X‰XdicV4•ÉÕ(¡.SMV~Y
Xdl^V(ÍZQS"WÉYœX []WOXb\_SP“bV@` ÎYdaÐXZžm[PXZajSeWmY["YZYdž^TUVŽ[)W^V4“˜V4`TR["Q l^acW^V4Y4n^YdžmQ l;[eY×bž^l^V@` ’ Q]nrXZlm[PX
–"V@WmV@` [PXdV~Y6XdlmV?\^`ZV4YZYdž^`dV`ZV4ØOž^ac`ZV4•)XdS)["Q l^acV@ÙeV.[#•^V4Ydaj`ZV4•U–O[PXdV?Ù"V4ijSrQajXœ›^Õ ’ S"TUV.V@Úr\^ic["Wm[PXZajSeW
S]f1XZl^VicS"–"aÌQS]f6Y‰V4ijV~QÇXdacW^–UXZl^V4YdVXœ“˜SRYdaÐXZžm[PXZajSeWmY“˜Sež^i̕KŸ_Vl^V@ic\rfhž^i
ajW;XZl^VTR[]WMžmYZQ`Zaj\rX~±
Û zÆmomztzPx^oexruOq|~pµxO…mutoesMx| • yOu$ÜgxO…^umz"uµzr|”xewmoex| € pz¿Æmuesru • … € z"u"p·v^u • o"wz]u
xe…mue•"¼ƒ
oes^€ uºvMw¦|]€yeq_|~pr¸ÂvÉy €]€•PÝ z+vMwrx„» €€ s^u³|»^{ € sMx^o]prxmy"¼ºx €€ qMu”» €€ pz”xMs^€oex^uÈxO…moe•qxt• xO…^u
€
ÃOà »M» p˜ÅMÅ#» qrury³|Ozx x^oryMy"¼ºÆMs pr¸Þ-½P‚}|”x¾|ezÂÆrs pr¸t‚ sƒxOÆ vmo^zr| omz"u^z
|~xÀz~… € wÉyeq„v^uµo"v_z € y]wrxrury"¼„€ Ærs € pr¸}|~po"pr¼ •"€ € »^v¦|~pmoex_| € pz € ‚ƒxe…muºxOÆ €‚• omz"u^z6†
ß ueÊ^uesMxe…muryOumzOz
ÜKo]p}oOqOq_|”x| pmoryÂu"àO{ÉyOo"p^oex| p³|Oz¸|”Ê^u"pÀ|4p¶e…^o"{rx^uesƒá↠
!"\

—˜ ™Aš&˜ ™A› œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª

ä

Ž

4 RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5

Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say

N

¤lmV[]žrXZl^S"`~Ñ Y["\^\^`ZSe["Q lgacYžÉY‰V@fhž^iÌÕajÙeV4Y\_V@` Y‰\_V4QXdacÙ"VXdSR[RQ@S"TUTUS"W^ic›žmYdV4•g\^`ZSMQ@V4YZY
V4W^–"acW^V4V@`ZajW^–)TUVXZl^Sr• §©\?°bajW(•racVQ@["Y‰XdacW^–ɱ ’ S"TUVS]f
Xdl^V`Zž^W^W^V4`ijV4W^–]XZlmY Q l^SOY‰V4W §‰­
TUV@XdV@`Ç°bTUaj–elOXŸ_VQSeWmYdac•rV4`VÚ^QV4\rXdacS"WÉ[]i¦acW;•racVQ@[eYœXZajWm–#—›eVXXdlmV[]žrXZl^S"`žmYdV4YbXZl^acYXdS
Ydl^SP“µl^SP“ƒTžmQ lgacWV@`Z`dSe`b["WºÍd[”Ù"V4`Z["–"V~ÎÙP[]icž^VfhS"`?¢ Q4[]W;ŸÉVe±‡¤l^V[]žrXZl^S"`TUac–"lOX []iÌY‰S
WmS]XdVXZlm[PXXZl^
V Se`‰XZ l .TUV@`ZacQ4[]W¡.acV¢b["Y‰XdacW^ – .YZY‰SrQ@ac[]XdacS"Wg["Wm•;TR[]WM›\^` ["QXdajXdacS"W^V4`ZYbžmYdV 
[ -: ` [PXZajS)S]f #["Y[•^V4Ydaj–eWXZ["`d–eVXbfhS"`b–e[]XdacW^–m±$¤l^V[]ž^Xdl^Se`ZÎ[]Wm["ij›rYdacY˜`dV4ajW^fhS"` QV4Y
XZl^aÌYÙP[]icž^ V["Y[)–"SMSr•X []`Z–"V@X4n^[]WɕXZlm[PX.Y‰Xd` [”›MajW^–f©[]`fh`ZS"TÄaÐX TR[”›`ZV4Ydž^ijXZYacWg\_SMS"` •rV~Y‰ac–"W
\É[]`dXbÏÉijicajWm–R\^`dSeŸ^icV@TRYŽ§ aj–ɱ "°
² …mu·s^ueÊ_|]u"Æmues„s^uO‚ruesÉzÈx € z]ueÊ^ues^oMy{ € |~prxÉz+ÆM…¦| • …µo"s^uÀ|Ç»m{ € sMxro"prx„x € oOqOqOs^umzMz†
Û yMy„xO…mut‚ € wrs}zr| rumz·z”… € Æ}yeoesM¸^u·uesOs € s_z ‰Æmu·q € p € x·pmuOuOq·x € xro Ý "
u !$#h» %·x €
€
€
€
²
qru”» • p_zPxMs^€ oexruxO…mo"'x &† …^u pmu³€ zr(| ru$Ü;xO…^• u·sruO‚rues^uOu„s^uO‚ruesOs^uOq„x omz
ueà u"{Mx| pmoM)
y !ª»uex^u"'s &1ܪ|Ozp xtxO…^uµo €OxO€ wmory·yOu]pr¸MxO…·
vMwMxƒxe…mutsru"{rs^umz]u"prx^uOq
yOu"pr¸Mxe*
… ds^uMoOq·xO…^uƒo"sMx| • yeu·oe¸^oɀ |~'p •&,
† + sƒ€ qrumzr|”¸ep €• o"ptvm€ u·s^u"{rs^u^z"u"prx^•ueqvr¼³o
yOoesM¸^utyeu"pr¸MxO…b† € ² …¦|Oztzr|~xO•"wm€ oex€| p o]pµ
vmut‚ wOp^qºxO…rs wr¸O… wMxºxO…mu·q_|]u o^zPx|~pr¸
|~p^qewz”xMsM¼·qew^ut€ x xO• …^uÃMà »M» p˜ÅMÅ» € qruryÂÆM…¦| • …ƒq € umzÈp € x •]€ pzr|PqMues·sOwMpMp^ues
qrumzr|”¸ep,
† -M¼ ‚M‚É| u³|Oz„‚ewÉyMyÂƦ|~xO…ƒsOwMpMpmu"stqrumzr|”¸epz¿Æ¦|”xe…µsru"{rs^umz]u"pr"
x !ª»uex^u"s
yOu"pr¸Mxe…}z”w • …³omz € pmu„ÆM…¦| • …ƒ¸ € x ß Û ´r¶ Û ÅzqrumzM|”¸Opµo"Æmo"srq _ †
½~p³€ srue• ¸^oesrqmz+x € :. xO…mutoes^uMoºs^o"x| € ÜK{ÉyeuMomz"u •"€ € »^{moes^uƁ|”xO…ƒ• xO…m€ u € xO€ …mu"s·s^uO‚ruesruMu
ÆM… ‚
yOoÉ|Ç» 
0/21 4† 325 1 7† 698â†B½ºo~»}p xÀz~wrs^u„ÆM€ …¦| ß … Û ‚ƒÛ ¼ wµsruMoryM• y"¼ €
s^u"{rs^u^z"u"prx ß Û ´r€ ¶ Û ÅÇz¿{ € €zr|~x| € *
p 4½q_|”qep˜Å‰xƒ‚_|~prqµo]pr¼ ‚ € ´r¶ ÅÇz¿{MwMvÉy^| oex| p
|~p³srue¸^oesrqmz+x€ xO…¦•|OzÈ{ • |4pr'x &†-½„q €• p € x³
oe¸MsruMuÂƦ|”xO…tv xO…ƒs^uO‚ruesruMumz6† ² …¦|Oz
Ê^ory]wmu…^omz„x vmu oMy wÉyOo"x^uOq·o"prq o"pMp €€ xºv^€u}z”{^u • wÉyO€o"x^uOqºo^z„xO…^u·sruO‚rues^uO€umz
omzMz"uesOx^uOq˜:
† +myOuMo^z"uº‚_|~p^qƒo"pueàO{myOo"pmoex_| pºx xO…|OzÈ{ |~prx}|4p³xO…^uº{^o"{mues sÁ|~p
ueÊ^u"ptvmuexOx^ues}|~p³¶e…mo"{Mx^uestᇆ


¤l^V@`ZV[]`ZVY‰V4Ù"V@` []iTR[ ¥ Se`QS"WÉQV@`ZWmY Ë lm[”Ù"V[]Ÿ_S"ž^XbXZl^aÌY\m[]\_V@`~±â¤l^VRÓ T)SOYœXdÔ1TR[ ¥ Se`bSeW^VRÓ S"f
Xdl^V~Y‰V@Ô1aÌYXdlm[]XÓ ajX‰ÔacYž^WÉQicV4[]`“lÉ[PXXdl^V\É[]\_V@` aÌYXdXdV@TU\rXZajWm–UXdSR["Q4QS"TU\^icaÌY‰lA± Ë YbXZl^V\m["\ÉV4`
Xd`Z›MajW^–)XZSY‰ž^–e–"V~YœX[)W^V@“³“b[”›RS"f6•^V4Ydaj–eW^ajWm–XZl^V`Zaj–e–"acW^–#fhSe` [U•rajVQ4["Y‰XdacW^–mnrSe`acYajXXd`Z›MajWm–XZS
["•^•;[]WgajTU\^`ZSPÙ"V4TUV@WOX˜XZS)Xdl^VQSeWMÙ"V@WOXZajSeWm[]i_\ ƒY‰SeijžrXZajSeWAnMS"`aÌYaÐXXd`Z›MajWm–#XZSUYdS"TUV4l^SP“tY‰žm–"–"V~YœX
[>= TR[]Xdl^V4TU[]XdaÌQ@["i¦Ÿm["YdacYbfhSe`Xdl^V'\ ƒ•^ac["–"` []TÑ Õ
² …mu„{mo"{mues}z”… € ƁzÈxO…mo"x !?&ÂxO…^uÄÃOà •"€ prÊru"prx| € pmory A{ @9B z € y]wrx| € p˜ÅMŪ|Ozx € x^oryMy"¼
Ærs €• pr¸‡ Ü CA&xO…m€Mu
»oexe…mu”»oex_| • oryÈo"pmory]¼Mx| • oMytz € y]wMx| € pt‚ € stxO…muºA{ @9B {rs € ʁ|Pqru^zo"p
ueà uryMyOu]prxºx € y·‚ € s}zPxOw^qO¼_|~pr¸·xO…mutuO‚O‚ru • x € ‚tÊ^oes_| € wz+{mo"s^o”»uexrues_z6†
¤l^VS]XZl^V@`TR[ ¥ S"`QSeWmQV4`dW;acYXdl^VŽ\_SOSe`S"`Z–e["W^Ea D~[PXZajSeWKS]f
Xdl^Va̕rV~["Y“l^aÌQ l;Xdl^V["žrXdl^Se`ZYŽÓ []`ZVÔ
Xd`Z›MajW^–)XZSR\^`dV~Y‰V4WOX4± ^Se`ajWmY‰XZ["WmQVenraÐX aÌYž^WÉQicV4[]`lmSP“µYd\ÉV~QajÏÉQ`dV~Y‰ž^ijXZY\m`dV~Y‰V4WeXZV4•gajW;XZl^V`dV~Y‰žmiÐX Y
Y‰V~QÇXZajSeW;“lmV@`ZVSeŸrXZ["ajWmV4• §‰Ó fhS"`acWmYœX []WmQ@VÔ1lmSP“ƒ“bV@`ZV.XZl^V`dV~Y‰žmiÐX YajFW aj–ež^`ZV4GY )[]Wm • 
Q@["icQ@ž^ic[]XdV~•mՔ°Ç±
½Âq € p € x·wMp^qMues_zPx^o]p^q… € ƃxO…^u € sM¸^o"p¦| roex| € p € ‚txO…mu„{mo"{^uests^uryO•oexrum•z+x € xO…mu·‚ro • x
xO…^oextxO…mu·s^uO‚ruesruMu„q € u^zp € xƒwOp^qrues_z”x^o"p^qȅ € I
Æ H|”2
¸ 8µo]p^I
q J·Æmu"s^u ory wmyOoex^uOq‡† ² …^u
<; 

 !"\

K °Æ·œ°Gª¦« µ «,ÀE°$· ¹ ½¤ÕDÃ.L  «¦³bÀÆ°E®.L  ¸ L¦¼

ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª

NM

­s®

Section A.3. Referee 2

€ sM¸ro"p¦(| ro"x| € p € ‚·xO…muº{mo"{muestq € umzÈp € xt…moeÊ^u·o]pr¼MxO…¦|4pr¸tq € Ʀ|”xO…t…¦|ezÂwMprqrues_zPxro"p^q_|~pM¸
Ox …mu •"€ p • u"{rxɀ z+{rs^umz"u]prx^uOq˜†2½~pƒs^ue¸roesrq·x€ € xO…muºwMp^qru"s_zPx^o"€prq_|~pr¸ € ‚·… € ÆIH|”¸OwMs^u 8
o"p^qIJ·Æmues^u vMx^oÉ|~pmueqâÜKxO…mu·s^uO‚Mues^uMuƒz~… wÉyeqºsruO‚ruesMsruOqºx o"puryOu”»u]prx^oesM¼º‚^y]w¦|Pq
»u • …mo"p¦| • z+x^ueàMx·v €O€eÝ o"p^q •"€ »mv|~pmuOq³|~xƒÆ¦|~xO…ƒxO…mutueàO{Éyeo"pmoex| € p„{rsrumz"u"prxruOq³|~pµxO…mu
{mo"{^uesb†
’ V4Ù"V@` []i¦Yd\ÉV~QajÏÉQQSeTUT)V4WOXZY[]`ZVŽ“`dajX‰XZV@WS"WgXdlmVTU["WMžmYdQ@`dac\rXajXZYdV@ijf TUSeY‰XS"f
XZl^V4YdV“bV@`ZV["`dV~["Y
“l^V4`dVXdlmV`dV4ÙOacV@“bV@`“["Yž^WÉQicV4[]`SeW;“lÉ[PXXdl^V["žrXdlmS"` YT)V~[]WOXS"` ["`dV~["Yb“l^V@`ZVfhž^`dXdl^V4`
•raÌYdQ@žmYZY‰acS"W;“b[eYbW^V4Q@V4YZYd["`d›e± ?WmVaÌYZY‰ž^VXZlm[PX aÌY\m[]`dXdaÌQžmic["`dic›ac`dkrYdS"TUV?aÌYXZl^V[]žrXZl^S"` Y˜XdV4Wm•rV@WÉQ›
acWYdV4QXdacS"WmYŽ­["Wm• XZSU“˜SeWm•rV@`Ó “[]Wm•rV4`‰Ô¦S ª“aÐXZlºÍ‰V4•^aÐXZS"`Zac["icYZÎ#["Wm•;S]XdlmV@`ž^WmYdž^\^\_S"`dXdV~•
QSeTUT)V4WOXZY“l^aÌQ llm[”Ù"VW^SU\^iÌ["QVacW[)XdV4Q lmW^acQ4[]iA["`‰XZacQ@ijVe±
+myeuMomz"uµz”… € Ƅ»utueÊ^u"p € pmuºwMpz~wM{M{ € sOx^uOq •]€ »M»u"pMxÞMÞ 
.XdlmV@` QSeTUT)V4WOXZYÇ«PQSeWmQV4`dWÉY˜acWmQ@ijžm•^ V 

“lm[PX •rSMV4YbXZl^VŽXdajXdicVlm[”ÙeV.XZS•rSU“aÐXZl;Xdl^V\m["\ÉV4` Õ¤lmV\m[]\_V@` •rSMV~YW^S]X •rV@ÏmW^V“lm[]X.[ 
\ #•^ac["–"` []TÖaÌY[]Wm•KXdlmV`dV~Y‰ž^ijXZY•^S"WAÑ X `dV~[]icij›XdacVajW“ajXdl;Xdl^VžÉY‰VŽS]f$YdžmQ l;•^ac["–"` []TRY@±
² …mu„{mo"{^ues·{rs^umz"u]prx_z+xO…^uµueàro • xƒo"pmoMy"¼Mx| • orytz € yPwrx| € p·‚ € stxO…muºA{ @9B
qÉ|]oe¸M€ s^o~».† ² …mutsrumz”wÉy"xÉz+•"x€ |]u}€ |~pµÊ^uesM€ ¼ºÆmuMyMyÂƦ|”xO•"…ƒ
xO…mu• •"€ sOs^u • €x„{ @ B q_|]o"¸Ms^o”».†
€
p^‚ sMxewMpmoex^uMy"¼‡Ü)xO…muÄÃMà »M» p˜ÅOÅ» qMury³|Ozƒ|~p sOs^u xto]p^qÀz xe…mutsrumz”wÉy"xÉz
• o"pMp € xºv^u·x_|]uOq}|~pƒÆ¦|”xO…Á|”xb†
\ ÀaÌY [)`ZV4Ydž^iÐXS"f
XZl^V[]\^\mijaÌQ@[]XdacS"W;S]f×bV4`dW^Sež^icija Ñ YV~ØOžm[PXZajSeW

\A± R¤l^V`ZV@iÌ[PXZajSeWmYdl^aj
Y‰›rY‰XdV@TCijack"VXdlÉ[PX.Ydl^SP“WgacFW aj–­"±$Ò·lÉ[PX aÌYbXdl^V` [PXZajSeWm[]iS"`ŸÉ["YdacYŸ_V@l^acWm•;V4ØOžm[]XdacS"W ­ 
V"± –m± }§œ­ ° K“ajXdlW ­"n¦­”« rn^["Wm•ª­P« MÕ 
ues^u½ »mwzPxtxO…^o"p Ý xO…muºs^uO‚Mues^uMuº‚ € st…|Oz •"€ »M»u]prxÞ-½”‚ƒxO…^u·sruO‚rues^uOu…moOq
z]•]ue€ s| € w_z¿{rs € vmyOu”»µwMp^qMues_zPx^o]• p^q_|~pr€¸xO…¦|e€z{ € |~prx‡Ü ½È€ {rs € vmo"vÉy"¼
z~… € wÉyeq„…^oeÊ^u
pzr|PqMues^uOq„oOqMq_|~pM¸ƒoƒq_|ez wzMzM| pƒo"v wrx·xO…¦|ez{ |~prx‡Üªz~w • …³omzµ|~p¶"…mo"{rx^u"stᇆ

\A± )¤l^V`ZV@iÌ[PXZajSeWmYdl^aj\gŸÉV@Xœ“˜V4V@WV4ØOžm[]XdacS"W ­e§ [e°‡XdS(­O§©Q4°b["Wm•[)•^ajVQ4["Y‰XdacW^–TR[eQ l^ajWmV["Y
͉\_SOSe`ZÎmn6ÍdQSeTUT)SeWmÎ^nr["Wm•ÍdVÚ^QV4ijicV@WOX Î\_V@`dfhS"`ZTR[]WmQ@V?aÌYW^S"X QicV4[]` ["Wm•gW^V@V~•^YXdSUŸ_V
•rV@ÙeV@icS"\_V4•¦nrSe`[]X ijV~["Y‰X •rVÏmWmV4•¦±
z"uMu„{rs^u"ʁ| € wz •]€ »M»u"pMx

Ë XaÌY“bV@ici¦kOWmSP“WXdlÉ[PX¢ fhS"` [)•racVQ@[eYœXZajW^–)TR["Q l^acW^V[]Wɕg•racVŽacYWmS]X [UQS"WÉYœX []WOX4± Ë Wgf©["QÇX
aÐX aÌYQSeT)TUSeWg\^` ["QXdaÌQVXdSUV@ÚM\_V@`ZacT)V4WOXZ[]icic›K•rVXZV@`ZTUajW^V¢ fhS"`žmYdVS"W•racV4Y“ajXdl = YdacT)aciÌ[]`~Ñ
–e[PXZajWm–iÌ[”›"SežrXZYbacWgXZl^VŽfhžrXZž^`dVe±â×bžrX ŸÉV~Q@["žmY‰VTUSOYœX •racV4Ylm[”ÙeVŽWOžmT)V4`dSežmYb–e[]XdV4YŸm`Z["WmQ l^acW^– 
S S]f6WMž^TUV@`ZS"žmYb`Zž^W^W^V4`ZY4nMXdS•^VXdV4`dTUacW^V[]iciAS]f
Xdl^VŽfh`ZaÌQÇXdacS"W;f©[eQÇXdSe`ZY[eY[#fhžmWmQÇXZajSeW;S"f 
V@›MW^Seic•^YWMž^TŸÉV4`“˜Sež^i̕KŸ_VØOž^aÐXZV•r!a RQ@ž^ijX.[]Wm•;ÙMaj`dXdžÉ[]icij›žmWeXZ`Z[eQÇX []Ÿ^icV.fhSe`.•rV~Y‰ac–"W
\^ž^`Z\ÉSOY‰V~Y@± V@WmV@` []icij›•racVQ@[eYœXZajWm–)V4W^–"acW^V4V@` Y‡ÏÉWm•QS"WMÙeV@WOXdacS"Wm["i\ )[]\^\^`ZSe[eQ lK“bS"`ZkrY
ØežmaÐXZV“bV@ici¦fhSe` •rV4Ydaj–eWg\mž^`d\_SeYdV4Y4±
² …¦|Oz ÃMÃÇz"ueÊ^uesroryÈ{ € |4prx_z
Å •"€ »M»u"prx„¸|”Ê^uÈ»u·xO…mu € {M{ € sMxOwMp|”xM¼„x € q_|ez • wzMz]umz
xe…mu·‚ € yMy € Ʀ|~pr¸„{ € |~prx_z#"

.ä s

—˜ ™Aš&˜ ™A› œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª

ä

Ž

4 RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5

Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say

½ÈÆ € wÉyeq Ý |~p^q^y"¼ƒo^z Ý xe…muºs^uO‚ruesruMu$ÜKx € {ÉyOuOomz"uÂ{rs € ʁ|Pqru„xO…^uºp^o”»umz € ‚
o"pr€ ¼ •"€ »m{m€ o"p¦|Pumz¿ÆM… € » ÃOÃZueàO{mu"s|»u"pMx^oryMyP¼„qru"x^ues]»
|4pmu¶m†eÅMÅ +^uese…m• o"{zÈxO…^ue¼
q € |”xµ
q ÆMptwMprqrues Û w_zPxMs^ory^|]oA& ÆM…^ues^u„xO…muCÃMÜs^ue¸OwÉyeoes‡ÅMÅU{M…r¼_zr| z„yOo"Ɓz
q p € x³€ o"{M{my"¼ ‰{ÉyO• uOomz"€u$Üg‚ € sM¸• |”Êru+€ »uµo]v € wrxºvm€um|~pr¸txO…mu • ¼Op| • oryºo"v € wrx
xO…¦€|ez+{ |~prx˜•"†B
x xO…¦|O•"z„€ o"pM¼€ xO…muesºÆmo"¼b†&† +^yOuMomz"u6Ü
€ »^{m½ o"pro"¼·pMxOp …^oex·x·srwuMoz"umxt
z”…€ ÆÂ

»
µ
u
o 

z
O
x
…muCÃMà »M» p˜ÅMŝA{ @9B q_|]oe¸Os^o”»o"prqÁ|”x
Æ s Ý z6†
´O• wmuº• x € xO…mu€ •"€ »m€ {Mwrx^u"sºs^ueÊ € € y]wrx| € p˜Ü• x € qroe• ¼À|”xÁ|OzÈ{ € zMzr|4vÉyOu„x € • q € • xO…mu €
ory wÉyOoex_| pz ‚txO…mu·¶ ‚ sµo}z”{^u |P‚_| qrumzr|~¸Op·Æ¦|”xO…³o}z”{mu |”‚_| ‚^y Æ
s^oexru Zq_|]u • om€z”x|~pr¸»o€ • …¦€|~pmu &†7€½~pµ‚ro • x‡Ü;xO…¦|Ozƒ|Oz„ueàr€ o • xmy"¼ºÆO…moextxO…¦|Oz
{mo"€ {^uesƒoryMy·o"vÝ wrxb† € - • s^u • Ê^u"s‡ÜKx € qMoe¼·• xO…muesru}|ez·oº{rs ¸O• s^o”»³xO…mo"x³oMy"s^uMoOqe¼
q u^zÈxO…mumz"u |4p^q ‚ ory wÉyeoex| p_z
Ü oryMyOuOqº´_|]u +^uesM‚ru x r† 
uesru„xO…mu·s^uO‚ruesruMuµ|~prxOs € qew • uºotpmu]ƾ|”qruMo € ‚txO…muCÃMÃd‚ro~»
|"y"¼‡ÅO>
Å 595ºxO…mu
|»m{Ms €€ Ê^uOq •]€•"€ pzPxro"prx·¶ † ½4pu^• zMz"€u"p • u$ÜgxO…mu|PqruOo € ‚ ÃMɀ‚ro”»
|"y]¼‡ÅM• Å |ez •
|»m{Ms Ê^u pzPx^o]prx·¶ |~pµ• ÆO…¦| … p^uƒo^zMzr|”¸O€ p^uOqºÊ^ory]w^u„x o• z”{mu |P‚_• |
¸Ms € wM{ € ‚tsOwM€ pMpmu"• s_z6
† m|~p u„xO…|Ozƒ|PqruMoºÊ| yOoex^u„xO…^uºv^omzr| {M…r¼Ézr| zÂyeo"Ɓz
o"p^q·xO…^€ uº{Ms qew • umz+xO…mu € {M{ € zr|”x^ux €€ sruMory"xM¼·xOs^u"p^qÉzt|~xº»mw_zPx·vmu
o"vmo]p^q pmueq˜† Û xOwmoryOy"¼‡Üxe…muÀ|”qruMo ‚ÄÃMÃd‚ro~»
|"y"¼‡ÅOŪ|OzÂs^oexO…mu"sºv¦(| roesOs^u$Ü
vmu • o"wz"uºo • …mo]pr€ ¸^u³|~pµxO…mutqrumzr|~¸O€ p • o"pyOuMoeqtx € ozr|”¸Op•"|P€ ‚_| • • o]prx • • …^o"pr¸^u
|~pƒxO…mu·Ê^oryPwmu ‚ƒ¶ † HOwrsOxO…m€ ues]» s^u$ÜRxO…muCÃMÃd‚ro~»
|"• y"¼‡ÅO€ Å p €Mu"€ {rx o]pÀyOuOoOq
x € oº• { €M€ sƒqr€ umzM|”¸O*
p ds^uOoOqƒo"v wrxtxO…|Ozt|~pµxO…muz"u x| pÄÃMÜ{ stqrumzM|”¸Op
uO‚M‚Mu €x_z
ÅOÅ ‚txO…¦|OzÈv €O€eÝ &† € Æ € pmu • o"p³qru • |”qruOqÂÆM€ …| • …µqrumÝ zr|~¸OpÀ|Oz
{moesOx € ‚tÆO…moex€ ÃMÃd‚ro~»
• |"y"¼‡• ÅOÅ š¹OÊ^u"pÁ|P‚·xO…muesruº€ Æ^ues^•"u„€ p »
|O• zPx^o umz
ÜKxe…mu
o"wrxe… s‡Åz »uexO… q ory wÉyOoex|4pr¸„xO…^ut¶ &µ|ez ‚ wrs_z"u …^uMo"{muesƒo]p^q
‚romz”x^ues·xO…mo]pµxe…muºs^uO‚ruesruMu$Åzºz~wr¸M¸^umz”x| € p·o"v € wrxÃMɂro”»
|"y]¼‡ÅMÅ € ‚ƒsOwOpMpmues
qrumzM|”¸Op†-½~p¾z~w"»M»oesO¼‡ÜKxO…¦|ezµ|”qruMototÊruesM¼·vmoOq}|PqruOo‡†
™ …mo"x}|Ozº¶ / •"€ p_zPx^o"prx^š ² …^u·sruO‚rues^uOu„s^uO‚ruesÉzÈx € xe…mu • omz"u„ÆM…mu"s^u·¶ |ez
•"€ p_zPx^o"prxº‚ € s}z”{mu • |P‚_| • sewMpMpmuesƒqru^zr|”¸Op·vMwMxtÆO…¦| • …À|Ozp € xƒxO…mu • o^z"u|~p
s^•"uM€ oMym|”xM¼b† € ² …mut
¶ q € umzÈp € xµqMu"{mu"p^q € pÉy"¼ € pµxO…muºsOwM• pMp^ues‡ÜKvMwrx • € pµxO…mu
€
»^v¦|~pmoex_| p ‚txe…mutsewMpMpmuesz”¼_• zPx^u”»µ• Ɓ|”xO…ƒxO…mu·q_|]u o^• zPx|~pr€ ¸»_o …¦|~p^u„ʁ|]o
xO…m

u ^uºpMw"»^vmuesb† ² …Mwz
Üo}z”{mu |P‚_| sewMpMpmuestqMumzr|”¸Op o"pMp xº…^oeÊ^u·¶ 
Õ"M€ ÃZo^zMzr|”¸Op^uOq†ÅMÅUx € |”xb† ² …mu·¶ (…momzÂx € vm• u • ory • wÉyOoex^• ueqº‚ € sµo"pr¼
»^v¦|~pmoex_| pºsewMpMpmuesz”¼_zPx^u”»µÆ|”xO…µq_|]u omz”x|~pr¸»o …¦|~pmuâ†
½È€ Æ € wÉye€qƒÝy^| Ý uºx € ‚_|~p^qƒo"pr¼ • o^z"u„ÆM€O…m€ ues^uºxO…^uÄÃOà •"€ »M» € p˜ÅMÅU€ A{ @ B q_|Poe¸Ms^o”»
q• u^z+€ Æ s € † Ý +^yOuMomz"u„sruMoOq·xO…mu„{rs ‚Ézt|~p³¶e…mo"{Mx^uestá}z”… Ʀ|4pr¸„ÆM…r¼Á|”x
o"pOp xºÆ s †

¡?aÌYdQ@žmYdYdacS"W[]Wm•g`dV~Y‰žmiÐX Y –"`ZV4[PX •rV~[]i¦S"f6•raÌYZQžmYZY‰acS"WKfhSrQžmYdV4YSeWKXZl^V`ZV@–"acS"WÉY˜“lmV@`ZV 
 :. ±c­ ›eVX acW;Xœ›O\macQ4[]iA•racVQ@["Y‰XdacW^–R•racV4GY  :. ± ¯XdS ± ® r±
+myOuOomz"uºs^uMoOq·xO…^u •]€ »M»u"pMx_z+x € xO…mu„{rs^u"ʁ| € wzÈsruO‚rues^uOu
Ë W(QS"WÉQicžmY‰acS"W1nraÐX~Ñ Y ¥ žÉYœX.[)\^iÌ[]acW(Y‰icS"\^\M›R\^acV4Q@VS]f6“˜Se`dk
½È… € {^u·xe…moexts^uO‚ru"s^uMuºq € u^zp € x»
|~p^q·xO…mo"xÁ½ÈƦ|"yOy„w_z"u|”xo^z„xO…^u • …mo"{rx^u"s
ew € x^u‡†

ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª

­s®

Section A.4. Referee 3

§hXdl^V ž^Xdl^Se`ZYbV@ÙeV@Wglm[”Ù"V?S"W^VS]fAXZl^VŽ`dV@fhV@`ZV@WmQ@V4Y‡XdSXdl^V4aj`SP“Wg\^ž^Ÿ^icacQ4[PXZajSeWmY˜YdajXdV4•gacWmQSe`d`ZV4QXdic› °Ç±
+^u"sO…mo"{z1ÜKxO…muºs^uO‚Mues^uMuµz”… € wÉyeqƒyOuOoesOpƒxO…moex»_oe¸^o _|4pmumz • …^o"pr¸^uÂpmo~»umz„o"p^qâÜ;xO…^oex
xO…mu„pmo~»uto"{M{muMo"s_zt|~pµxO…muºs^uO‚ru"s^u"p • uƒ|Oz„xe…muÈ»oe¸^o É|~pmupmo~»utoexµxe…muºx|»u € ‚
Ærs|~x|~pr¸·xO…^uº{^o"{muesb†
 

!"\

;

¤l^VŽfhSeijicSP“ajWm–)Q@S"TUTUV@WOXZY["`dVŽW^S"X.[]`Z`Z["W^–"V~•RajW(["WO›K\m[]`dXdaÌQž^iÌ[]`Se`Z•rV4`4± 
V@WmV@` []i 6¤lmV?XZVÚMX lm[eY[WMž^TŸÉV4`S]fV@`Z`dSe`ZY˜ajW–e`Z["T)TR["`4nMžmYZ[]–eV["Wm•gYd\_V@icijacW^–)Xdlm[]X W^V@V~•XZSRŸÉV
["•m•r`dV~YdYdV4•KŸÉV@fhS"`ZV\^ž^Ÿ^icaÌQ@[PXZajSeWA±
\F;­ ˜\m[]` []–e`Z["\^l ‡¤l^VŽÏm` Y‰XZYYdV@WOXdV4WmQVYZ[”›MY˜XZlm[PXXZl^ V
mSP“ƒ` [PXZVŽacY [fhž^WÉQÇXdacS"WS"f
XdV4TU\ÉV4`Z[]Xdž^`ZV"nr›eVXXdlmV`dV~YœXS]f
Xdl^V\É[]` []–"` []\mlKYd[”›rYbXZlm[PXajX.acYdWAÑ X4±
² …^u·srumzPx € ‚txO…mu„{moes^o"¸Ms^o"{M…³z"oe¼txO…mut‚^y € Ætsroex^u|Ozºo·ÆmuOo Ý ‚ewMp • x_| € p € ‚·xO…mu
x^u”»^{mues^oexewrs^u„•"o]€ p^q·€ xO…moexÀ
|”x³ueàO{ÉyeoÉ|~pz¿ÆO…r¼b† ½È… € {muºxO…mo"x³u"Ê^uesM¼ € pmuºoe¸MsruMumz+Ʀ|”xe…º»_u
xO…mo"xÁ|~• x¾|Oz • »M» pƒx € zPx^o"€ x^uto €•"€ »M» € pµomzOz”w"»m{rx_| € pƒo"prqµu"€ àO{ÉyOoÉ|4p·
ÆM…r¼À|~pµxO…moex
{moesOx| wÉyeoes o^z"u|”x¾|ezÂp € xÁ|Ç»m{ sMxro"prxb†2½Ɓ|Oz”…ƒxO…moexÂÝ » s^u„{mu € {ÉyeuÂÆ € wɀ yeqtq€ €
wz”xƒxe…moexb† H_|”s_zPx‡Ü |~xƒÆ wÉyeqturym|Ç»
|~pmoexru¿»o"pr¼Â»
|ezPx^o u^z+xO…moexµoesru}zP¼ep pr¼]» wz
Ʀ€r
|”xe…µsrumz"uMoes • …}|~p³q_|]u • omz”x|~pr¸‡ÜKv^u • o"wz]uµ|”xµ‚ € s • u^zÈxO…muCÃMÃz@»_oesMx‡ÅMŝs^umz"uMo"s • …muesÉz
x • …mu •”Ý xO…mu»o € sƒo^zMz”w"»m€ {Mx| € pz xO…mue¼Â»o Ý u‡† Mu •"€ p^qâÜ |~xº»o Ý umz • yOuOoestx € xO…mu
s^uMoeqruesºÆM…r¼txO…^uµomzOz”w"»m{rx_| p„Æ^omz+»_oOqru‡†
\ â[Pf XZV@`£‡Ø  ’ l^S"ž^i̕acWm•raÌQ@[]XdVajTUTUV4•^ac[]XdV@ic›RXZlm[PXbXdl^VYdž^ŸmYZQ`Zaj\^X~Ó YœÔ`dV@fhV@`bXdSXdlmVYdV4QXdacS"WmYbacW 
aj–ež^`ZV)­e±
½ÈƦ|"yMy •"€ pzr|Pqru"sºxO…¦|Oz1Ü ^uex‡Ü ½·o~»p € xÁz~wrs^uºxO…¦|Ozƒ|Oz„o·¸ €M€ q}|PqMuMo‡†
F\ ‡[Pf XdV4` V4ØOžm[]XdacS"W ‡¤l^V@`ZVŽacY [)TR[ ¥ Se`["YZY‰ž^TU\rXZajSeWgTR[e•rVl^V@`ZVXdlm[]X.Y‰lmS"ž^i̕KWmS]X \m[eYdY
“ajXdl^SežrX.Y‰SeTUVŽQ@S"TUTUV@WOX~Ó Y‰Ô K<Í .YZYdž^TUajW^–RY‰XdV~["•r›KY‰XZ[]XdVÎ ‡¤l^aÌY ["YZYdž^TU\rXdacS"W;–"SMV4YbXZS)Xdl^Vl^V~[]`dX
S]fXdlmacY["\^\^`ZSe["Q lKXdSUXZl^VŽÏmicijacW^–RQ@["icQ@ž^ic[]XdacS"W[]Wm•gV4Y‰XZ["Ÿ^icacYdl^V4YbXZl^VŸ_S"ž^Wm•mYS]f6aÐX Y[]\^\mijaÌQ@["Ÿ^ajicajXœ›"±
¤l^V["žrXdl^Se`ZYYdl^S"žmic••raÌYdQ@žmYZYbXdl^aÌY\_S"acWeX~±
™ uMyMy6Ü ½x € x^oryOy"¼tq_|Oz"o"¸Ms^uMuƁ|”xO…ƒxO…mu·s^uO‚ru"s^uMu € pµxO…¦|ez{ € |~prxb† ² …muÈ»o € s
ewmu^zPx| € p|~pqÉ|]u • omzPx|4pr¸}|Oz… € ƃx € u"pz”wrsru„xO…muºs|”¸O…Mxƒsro"pr¸^u € ‚ƒ‚_|"yOym|~pr¸·x|Ç»u
€ • ory • wÉyOoex^uxO…mu·¶ 
o"p^q·¸^o"x^uºÊ^ury ]€ • |”xM¼b† ² …¦|OzÈ{mo"{^ues‡Åzª»_oÉ|~p •"€ p € • uesOpÀ|Oz• … € ƃ• x r
o"p^qtqru"x^ues]»
€ |4pmuµ|P‚txO…mu·¶ vmuC• ÃMÃZomzMzM|”¸OpmuOq$ÅMŝx oz”{mu |”‚_| € sOwOpMpm• uesb† ² …muº€ wMpzPxruMoOqO¼
zPx^o"x^u|Oz pÉy"¼µozr|PqrutuO‚M‚Mu xƒo"p^q·…momzÊ^u"sM¼³ym|»
|”xruOq|»m{ sMx^o"p uÂqewmu·x Û ¹ ‡† 
‚ •"€ wrsÉz"u„xO…mu·‚^y € ƾ|ezÂp € x •]€ prx|~pOw € wz rzPx^uMoOqe¼tz”x^oex^u·o"prqÁ|Oz„oO‚O‚ru • x^ueq„vr¼Â»o"pr¼
{moesro”»uex^u"s_€ z„z”w€ • …³omz„xe…mu„€ {¦|OzPx€ € pƒÆ^uÉ|”¸O…rxâÜ;uex • Ü(oryOy € ‚ºÆM…| • …³oes^uºs^uryeoex^uOqºx € xO…mu
xMs^o]pzr|”x€ | p„{ |~prxµo"p^qºp xƒx xO…muºA{ @9B q_|]oe¸Msro”»ƒ€ {muesÀz"u‡† ² …m• u„wM€ pzPx^uOoOqO¼³zPxroex^u
ueà|ezPx_z pÉy]¼Á|4p³xO…^u}|4p¦|”x|]oMyºo"p^qt‚_|~pmoMy³z”x^oe¸^umz ‚ƒxO…^u}|4p u x_€ | p• † Û zºo
¸^u"p^ues^ory• sOwmyOu$ÜK…moeÊ_€ |~pr¸ƒoºÆmuryMyºqrumzM|”¸Opm€]uO• q„{ @ B q_|]o"¸Ms^o”»ƒÆ|"yMy€ {rs q"w u·€ o
zr|”¸ep¦|P‚_| o"prx³|Ç»m{rs Êru”»u"prxµ|~pµxO…mu„{rs umzMzqrumzM|”¸Op†-½”xÁz~… wÉyeq„v^u·p x^uOqºxO…mo"x³o
‚ewÉyOy„{^o"{muestq_|ez • wzMzM|~pr¸ºxO…^uºwOpzPx^uMoeqO¼zPx^oexru³|OzÂv^uÉ|~pr¸º{rsru"{moes^ueq·‚ € s·{MwMvÉy^| • oex| € p
oexƒxO…mu„{rs^u^z"u"prx·x|Ç»u‡† 

.ä

Ä ÀÌ°Gª;«D³b« ¹ «¦³b«,« Î ·‡·¦¸ L¦¼ ¹ ·C³O· L¦«w·@³LÀE«hÝ;«¦³Ø® Î «j­.± Î ®.L;®Z°<¸ · L;À
—˜ ™Aš&˜ ™A› œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª

ä

Ž

4 RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5

Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say

Ë W–"V@WmV@` []i_Xdl^VSe`d–O[]W^a D4[]XdacS"WgS]f1XZl^V\m["\ÉV4`acY YdS"TUV4“lm[PX“bV4[]k ‡Xdl^VacWOXd`ZSM•^žmQÇXZajSeWgV~Y‰\_V4Q@ac["ijic›
•rSMV4YWmS]XÙ"V4`d›“bV@iciAYdVXXdlmVŽXdV4Q lmW^acQ4[]iAQ@S"WOXdV@ÚOXfhSe`Xdl^V\ TUVXZl^Sr•[]Wm•;Y‰lmSP“ƒl^SP“ƒXdl^V
\^`ZV4YdV@WOX“˜Se`dkUÏ^X YacWeXZSRaÐX~±
² …mu„{rs^umz"u]prxºÆ € s Ý q € umzÈp € xƒ‚_|”xÁ|~prx € {^omzPx·Æ € s Ý Þ7½”xÀz”… € ƁzxO…^oextxO…mu„{momzPx
Æ € s Ý |OzÂÆMs € pr¸‡Üo]p^qºvMw¦|"yeqmzÂxe…muÈ»oexO…mu~»oex| • oryÈxO…^u € sM¼ºvmu]…¦|~p^qºxO…^uº{ @ B q_|]o"¸Ms^o”».†
¤l^ViÌ["Y‰X\É[]` []–"` []\mlS]fXdl^VacWOXd`ZSUacYQ@S"WrfhžmYdV4•¿Ó QSeWrfhžmYdajW^–"Ô ±$¤l^Va̕rV~[acWOXd`ZSr•ržmQV~•;ajWgXdl^ViÌ["Y‰X
Y‰V4WOXdV@WÉQVS"W;\m["–"V acYbXZlm[PXXZl^V¢b¡ÀYdl^S"ž^i̕;ÙP[]`Z›Y‰SeT)V4l^SP“µ•^ž^`dacW^–)XdlmVQ@[]iÌQžmic[]XdacS"WAnr[]Wɕ
Y‰žmŸmY‰V~ØOž^V@WOXdic›ÙP[]`ZaÌ[PXdacS"W;“ajXdl V@›MW^Seic•mYWOžmT#Ÿ_V@`aÌY •raÌYdQ@žmYdYdV4•AnrŸ^žrXXdlmVajWOXdV4`dÙeV@W^acW^–UTR[PXZV@`Zac["i
[]Ÿ_S"žrX–eV@S"TUV@Xd`Z›)V _V~QÇX Y˜aÌYbajWÉQS"WÉY‰aÌYœXZV@WOX“aÐXZl;[)•raÌYdQ@žmYdYdacS"WKS"fAXdlmajW^–OY˜Xdlm[]XQ4[]Wgٔ["`d›R•ržm`dacW^–Xdl^V
Q@["icQ@ž^ic[]XdacS"WA±$¤l^ViÌ["Y‰XXœ“˜SRYdV@WOXdV4WmQV~Y•rSUW^S]XÏmXXdS"–eVXZl^V@`“bV@ici¦V@ajXdl^V4` ͜XZl^V["YZY‰žmT)\^XdacS"WS]f
QSeWmYœX []WOX?¢b¡}aÌYW^S]X ÙP[]ica̕^Î âS"kP[”›"nMŸ^žrX aÌYXZlm[PX“lm[]X ›"S"ž;[]`ZVŽ–"S"acW^–XdS)XZ["ijk;[]Ÿ_S"žrX~nrS"` ["`dV›"Sež
–"SeajW^–)XZSX []ickg["ŸÉSežrXR͉\m["`‰XZacQ@ž^ic["`dic›UXdlmV V V4QÇX YS]f
Xdl^V–O[PXZVŽ["`dV~["ÎOÕ
H_|”s_zPxmy]¼‡Üg¶ z”… € wmyeqºp € xtÊ^oesM¼ƒqewMs|~pr¸·xO…^u • ory • wÉyeoex| € p_zº|”xÁ|Oz„o •"€ pzPx^o"pMx·‚ € sµo
z”{^u • |P‚_| • z"uex €• ‚tsOwMpMpmu"szP¼_• zPx^u~»}o"p^qtq_|]u • omzPx_|~pr¸È»o • € …¦|~pmuâ
† • Mu •]• € p^q^y"¼âÜ € p • ut€ o"pM¼
{mo"s^o”»uexrues|Oz …mo"pM¸^uOqâÜ z~w …³omz€ ¸^oex^utoes^uOo$Ü;¶ …^omzx v^uts^u ory wmyO€oex^uOq‡† € ß Æ€
xO…^uts^ue€ ‚rues^€ uMu6ÅzºzPx^o"x^• u”»u"pMxº
¶ z”… wÉy"qºÊ^oesM¼‡Ü |ez”p˜Å‰xts|”¸e…rxƒo"p^qtxO…muesruO‚ s^utz »u ‚
xO…^uƒ‚ yMy Ʀ|4pr¸·q_|Oz wzMzr| € p|OzÆrs € pr¸b†
ß € Æ}o"v € wrx·xO…mut‚_|”xOx|~pr¸ "wmumzPx| € p† ™ …moexƒq € s^uO‚ru"s^uMu+»uMo]pzÈvr¼ÃMÃd‚_|”x
x € ¸^€ uexO…mu"smš6• ÅMÅ'´ € xO• …mu„{mo"{mu"st…^omz€ x € v^u €•]€ »m{ € z]uOq|~p³oƒsO…M¼]»
|~pr¸„Ê^ues_z"uMš • Û pr¼O… • € ƘÜ
¸^u »• uexMs_| oryuO‚M‚ru• x_z€ oes^u„{moesOx ‚ ^u"¼Op ye€qmz¿pMw"»mv^ues ds^ueÊ_|]u"ƃ‚^y]w|Pq»u …mo]p¦| z &
† € 
u]p u$ÜgxO…^uµuO‚O‚ru x_z ‚ƒxe…mut¸roex^utoes^uMoµz~… ƁzxO…mo"xµ¶ Ê^o"s|]umzÂomzÆmuryOyto]p^qº…momzÂx
•
•
€
•"€
€
•
€ 
€
vmu·
€x ¸^s^uexOu …moru"smy š wÉyeoex^uOq˜† ÆM…mo"xÁ|ezµ|4p pzM|OzPx^u"pMxmš Ƶq xO…mumz"u³z"u]prx^u"p umz¿p xƒ‚_|~x 
?W\;¯mnm[Pf XZV@` £‡Ø ­ Ë XZl^acW^kXZlm[PX ajX “˜Sež^i̕KŸ_V[)–"SMSr•Ka̕rV4[XZSRajWm•^acQ4[PXdVŽacTUT)V~•raÌ[PXdV4ij›KXdlm[]X
Xdl^V~Y‰VV~ØOžm[PXZajSeWmY[]`ZV? \mijS"X‰XdV~•;ajFW aj–ež^`ZV mnr`Z[]Xdl^V4`Xdlm["W“b["aÐXZajW^–XdSUXZl^VW^V@ÚOX.YdV4QXdacS"W;ŸÉV@fhS"`ZV
`dV@fhV@`Z`dacW^–XdS ac– m±
iÌY‰SÉn^TR[]kMacW^–)Xdl^V D ,[]ÚMaÌY˜S"W;Xdl^aÌY–e`Z["\^lKicS"–O[]`ZaÐXZl^TUacQ“bS"ž^i̕KlmV@ic\;–e`dV~[PXZij›RacW(Y‰l^SP“acW^–Xdl^V
•r!a _V4`dV4WmQV~YajWgXdlmVŽXdl^`ZV@V\^žmT)\(Q lm["`Z[eQÇXZV@`ZacY‰XdaÌQ@Y4±
-ru"prx| € p¦|~pr¸ÂxO…mut‚_|”¸Owrsru •"€ wÉyeq„v^ut¸ €O€ q}|PqruMo„vMwrxÀ½Âq € p˜Åœx³o"¸Ms^uMu„Ʀ|”xe…t¼ € wo"v € wrx
xO…^u³y € ¸Àz • oryOu$Ü ½Âq € p € x}z"uMuƒo"pr¼·vmu]pmuO‚_|”xÉz6† 
?W\A±­ [Pf XZV@`.£˜Ø(­"­ ˜¤l^VYdS"icžrXdacS"WS]f6£‡Ø(­e­Ž`dV~Øežmaj`ZV4Y˜fhž^iciAacWrfhS"`ZTR[PXdacS"W;S"W;XZl^V•racVŽQ4["Y‰XdacW^–
TR["Q l^acW^ V .Q4QSe`Z•racW^–XdSUXZl^acY T)Sr•rV4i n^Xdl^VTR["Q lmajW^VQ lm["`Z[eQÇXZV@`ZEa D4V4•RŸM› ‡TR[PÚ¦n ?TU[]Úg[]WɕKXZl^V
VÚr\_S"W^V4WeX acW(£‡Ø(­e±$¤l^V“˜Se`Z•^ajW^–)S]f
Xdl^aÌY YdV@WOXdV4WmQVen^l^SP“bV@ÙeV@`~neTUac–"lOX ŸÉVacWm•raÌQ@[]XdacW^–)Xdlm[]XXdl^V4`dV
acYYdS"TUV?ajWrfhSe`dTR[]XdacS"WXZSŸ_VŽlm["•KS"WKXdl^VŽTR["Q l^acW^VS]XZl^V@`bXdlÉ[PXbXdl^V~Y‰VXdlm`dV4V?\m["`Z["TUVXdV4`ZY4± Ë •rS)W^S]X
Xdl^acW^kKXdlm[]XXdlm[]X acY“lÉ[PXXdl^V["žrXdlmS"` YajWOXdV4Wm•¦n^ŸmžrXXdl^aÌYaÌYQSeWrfhžmYdajW^–ɱ
² …¦|Ozƒ|Ozºueà^o • x^y"¼„ÆM…mo"xƒxe…muµo]wrxO… € sÉz·|~prx^u]p^qruOq˜† ² …muÈ» € qMuryºq € umzÈp € x •"€ p^‚_|~pmueq
x € oz”{mu • |”‚_• | • ueàO{ € pmu"pr• x € s³‚"• wMp • x| € p˜ÜRvOwrxµsroexO…mues·¸_|”Ê^€ umz„ym|Ç»
|”x|~pM¸ •• omz"um€ z†
¹MÊruesM• ¼ƒq_|]u omz”x|~pr¸»o …¦|~pmu o"pƒ
Ê^oesM¼·vmuexeÆmuMu"ptxO…^u·xeÆ ueàMxMs^u~»uº‚ewMp x| pz1Ügomz
q_|ez wzMz]uOq³|~pµxO…mu„• {mo"{^uesb† • u]p • u$ÜU» € s^u|~p^‚ € sP»oex| € p|OzpmuMuOqMuOq·‚ € sµuMo • …
|~prq_|”ʁ|Pq"wmoryÂq_|Pu omzPx|~pM¸»o …¦|4pmu‡†
\¿­  Ë XZV@Wm•gXZSU•^acYZ[]–e`dV4V?“ajXdl;XdlmV\^`dV4TUacYdV4YS"f
XZl^V•raÌYdQ@žmYdYdacS"WgfhS"icijSP“acW^–U£‡Ø(­ r± Ë XZl^acW^kXZlm[PX 
?TR[PÚg•rV4\ÉV4Wm•^YTUSe`dVY‰Xd`ZS"W^–eij›RSeWKXZl^VTR["Q l^acW^VYdEa D4V?XZlm[]W(•rSMV~Y âTR[PÚ¦± Ë W–"V@WmV@` []i n „TR[PÚgacY
Xdl^VacWOXdV4WmY‰ajÏÉQ4[PXdacS"W;\^`ZV4YZY‰žm`dVXdlÉ[PX S"WmV“[]WOX YbXdSR["Q l^acV@ÙeV•^ž^`dacW^–RYdS"icac•rajÏÉQ4[PXdacS"W1n^[]Wm•gXdlmacY

ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª
­ Section A.4. Referee 3

Ydl^S"ž^i̕gW^S]X.Q lm["W^–"VT#žÉQ l;“ajXdl;XZl^VTR["Q l^acW^VY‰a D@Venr“l^V@`ZV4[eYbXdl^VQ@ic["TU\^ajWm–fhSe`ZQ@V"nMXZl^V\^`ZSM•^žmQÇX
S]f
Xdl^aÌY\^`ZV4YZYdž^`dVŽ[]Wɕg\mic[]X‰XdV4W([]`ZV"nM–"SMV4Yžm\A± ?WKXZl^VS]XZl^V@`lÉ[]Wm•¦nm“l^V@W;S"W^VŽlm[eYic["`d–eV@`[]`ZV4[#XdS
TR[]keViÌ[]`Z–"V4`bQ4["Y‰XdacW^–mnrSeW^V“[]WOXZY˜XdSRacWmQ@`dV~["YdV.XZl^VÙ"Seijž^TUV@Xd`ZacQ
mSP“µ`Z[]XdVŽS]fT)V@XZ["i1Y‰S)XZlm[PX
mSP“
` [PXdVŽS"f
TUVX []i1YdS)Xdlm[]XÏmijiAXdacT)V~Y“aciji¦W^S"X –"SUž^\“ajXdl;Xdl^VTR[eQ l^ajWmVŽYda D@V"±˜¢˜SeTUT)SeW^ic›"nMXdlmVY‰l^S"X
YdijV4V@Ù"VŽaÌYic["`d–eV@`~nM“l^ajicVŽXdlmVTU[]ÚrajTž^TÖ\^aÌYœXZS"WÙ"V4ijSrQ@aÐXœ›•rSMV~YW^S]X Q lm["W^–"VŽTžmQ lA± 
u"s^uºxO…muºs^uO‚ru"s^uMu³|Oz •"€ pr‚ewzr|~pM¸³z € »o"pr¼ƒq_|P‚O‚rues^u"pMx •"€ p • u"{rx_z+xe…moexÀ|”xtƦ|"yMy
x^o Ý uƒoºÆM…¦|]yOuºx € ueàO{ÉyOom|~pÀ|”xt{rs € {mu"smy"¼b• :
† +myOuMo^z"uº‚_|~p^qº…mu"s^utoµoexOx^u”»m{rx·x €
ueàO{myOoÉ|~pÀ|”x·vrs_|]uO‚^y"¼˜† ² …mu}|~prxru"€ pzr|P‚É| € oex| € pÈ{rs^um• zMz~wrs^€ u…m€ o^zÂp € xO…¦|~pr¸„x € q € Ʀ|~xO…
xO…m€ u„A{ @ B • q_|]oe¸O€ s^o”».† ]€ • ² …muºA{ @ B q umzÈp xt…moeÊ^uȀ »mw …ƒ€ x q Ɓ|”• xO…ƒxO…mu
z € y^|Pq_|P‚_| • oex| € pÂ{rs umzMz†7½”xÀ|Oz„• qrumzr|~€ ¸OpmuOqÂp xµx …mo"Ê^u+• »mw …tƦ|~xO…ƒxO…mu 1
z y^|Pq_|P‚_| oex| p† ² …mu|~prxru"pzr|P‚É| oex| pÂ{Ms^umzMz”wMs^uµ|Oz¿»mw …yOo"sM¸^ues·xO…^o"p
† ½
¸€ |”ÊruºwO{ÞMÞ7½”xtÆ € wmyeq·x^o Ý utoµy € pr¸ƒ• q_|Oz • wzMzr| € pº€]• x € x^uMo • …t€ ¼ € •]wµ€ xO…mu·‚ewMpr€ qro”»u"pMx^or y^z
‚txO…mu„A{ @9B q_|]oe¸Msro”»}o"p^q·xO…mu·q_|Pu o^zPx|~pr¸Â{rs u^zMz6† w p^‚ewz]€ uƒz »o"pr¼
xO…¦|4pr¸_zÈxO…mo"xÁ|~x¾|»^{ € zMzr|4€vÉyOux € wMpMs^oeÊ^uryµ|~x³oMyMyt‚ € st¼€ € wÁ|~p
o}z”… sMx·{moes^o"¸Ms^o"{M…b†
+myOuOomz"u„s^uMoeqƒ¶"…mo"{rx^u"sƒá s³ueÊ^u]pƒv^uexMx^ues·sruMoOq·xO…mu„ÆM… yOuÂv €M€eÝ †
iÌYdSmnMfhS"icicSP“ajW^–R£˜Ø(­ mnMXdl^V["žrXdl^Se`ZYYdl^S"žmic•gajWɕracQ4[PXZV“lm[PXXZl^V@›TUV~[]WŸM›È͉TUa̕^•ricV`Z["W^–"V~Î#S"f
XdlmV DWMž^TŸÉV4`ZY4± Ë XacY W^S]X.Q@ijV~[]`bfh`dSeT aj– )l^SP“³QicSeYdVŽS"W^VŽW^V4V4•^YbXZSR–"VXXZS D fhS"`XdlmV
Xdlm`dV4VŽQ@ž^`ZÙ"V4YbXZSRQS"WMÙeV@`Z–"V?["–e["ajWA±
² …^u»_oexO…mu”»_oex| • oMyÂu ew^oex| € p_zÈoes^u·¸|”Êru"pÀ|~pµxO…mu„{mo"{mu"sb† ² …mu"¼³o"s^uºÊ^uesM¼}zr|»^{ÉyOu
xO…m o"xƒ
¼ € w • o"pƒwz"u„…mo"p^q • oMy • wÉyOo"x € s„x € ‚_|4p^qº… € Ƅ»mw • … • y € z"uº¼ € wtpmuMueqtx € ¸ € x € 
‚ € sƒ¼ € wrs • … € | • u € ‚µuesMs € s˜† Û qÉ|Oz • wzOzr| € p € p¾z~w • …Á|OzMz”w^u³|OzÂv^ury € ƃxO…mu
yOueÊruryº‚Os € »}o"po • oeqru”»
| • {mo"{mues˜†
N
×bV4Ydac•^V4YŸ_V@acW^–UajicijžÉYœXZ`Z[]XdacÙ"VŽS]f
Xdl^VŽ`ZV4Ydž^iÐX Y@nr\É[]`dXS"f1XZl^VÙP[]icž^VŽS]f["WgV@Ú^[]TU\^icVŽQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeW;Q@S"TUV4Y
fh`ZS"TÖajX TR[]kMajWm–)\_SeYZYdajŸ^icV•rž^\^icaÌQ@[PXZajSeWS]fXdl^V`ZV4Ydž^ijXZYV@iÌYdV@“l^V4`dVe± Ë W;S"` •rV4`XdSRY‰žm\^\ÉSe`‰XXZl^acY4nrXZl^V
[]ž^Xdl^Se`ZYbW^V4V4•gXdSRacWmQicžm•rVŽXZl^V`ZV@iÌ[PXdacS"WÉY‰l^ac\mY˜XdlÉ[PX žmYdV4•gfhS"`?¢b¡ÀajW;XdlmV4YdVŽQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY4±
² …^uµy^|”x^ues^o"xOwrs^ut|Ozº‚"wÉyMy € ‚}z”w • …Á|~p^‚ € s]»oex_| € p† ½P‚txO…muºs^uO‚Mues^uMu € {^u"pzÂo"pr¼
vmomzM| • ‚^y]w¦|PqÈ»_u • …mo"p| • z+x^u"àMx·v €M€eÝ xO…mu]pƒ…^u • o"p‚É|~p^q}|~p^‚ € s]»oex| € pto"v € wrx}|”xb†
¤l^V•raÌYZQžmYZY‰acS"WgS"W;\¿­ US]f 
ac– W^V@V~•^Y [)ijajX‰XZijVTUSe`dVQSeWmYdac•rV4`Z[]XdacS"WA±6¤l^V4`dVŽaÌY[TR[]ÚMacT#žmTCacW
XdlmacY Q@ž^`ZÙ"V"nrŸmžrXXdl^V["žrXdlmS"`~Ñ YQ`ZajXdV@`ZacS"W;S]f
Ÿ_V@acW^–RSeWKXZl^V(͉`Zaj–elOXlÉ[]Wm•gŸ^` []WmQ lmÎ)aÌYYd["ac•KXdSRŸ_V
Ydl^S"`dXdV4`˜ÏÉiji¦XZajTUVen^“l^aÌQ l;aÌYW^S"X.[)Q@`dajXdV4`dacS"WgfhS"` Q lmSOSOY‰acW^–U[)ijSrQ@[]XdacS"W;S"WgXdl^aÌY Q@ž^`dÙeV[PX []ici ±â¤lmV
Ïmici¦XdacTUVacY T)SeW^S]XZS"W^VŽ•rV~Q`ZV4["YdacW^–“ajXdlacWmQ`ZV4[eY‰acW^ – U[]XQ@S"WmY‰XZ["WOX rnmYdacWmQVXdlm V
mSP“ƒaÌYXdlmV
\^`ZSr•ržmQÇX S"f ?TU[]Ú;["Wm• ^± ?Q@QSe`Z•^ajW^–XdSUXZl^aÌY Q`ZaÐXZV@`ZajSeWAnMW^SQ@["icQ@ž^iÌ[PXdacS"WgacY W^V@V~•rV4• $XdlmV
\^`ZVfhV4`d`ZV4•;QSeWrÏm–"žm`Z[]XdacS"WKaÌYW^SU–e[]XdVŽ“lm[]XZYdSOV4Ù"V4`4±â¢˜ijV~[]`Zij›en^Q l^SMSeYdajWm–)["W;Se\ÉV4`Z[]XdacW^–)\ÉSeajWOX
`ZV4ØOž^ac`dV~Y˜acWOXd`ZSr•ržmQÇXZajSeWS]f
S"Xdl^V4` Q`ZaÐXZV@`Zac[mnrajWÉQicžm•racW^–)Xdl^SOY‰VŽXZlm[PXXdlmV[]žrXZl^S"` YTUV@WOXdacS"WacWKXZl^V
acWeXZ`dSɱ Wm•gXdlmVV@Wm•;S]fXdlmV\m[]–eV­ U•^acYZQžmYZYdajSeWKXZlm[PXXZl^VY‰TR["ijicV@`bÏmicijacW^–UXZajTUVŽfh`ZS"T֞mYdacW^–[
iÌ[]`Z–"V–e[PXZVR§hS"` [UYdTR[]icijV4``dž^WmW^V@` ՔՔ°#“aciciAijV~["•KXdSR[RYdTU["ijicV@`TR["Q lmajW^V ¥ žmY‰X?•rSMV~YW^S]XfhSeijicSP“ƒ[PX
[]ici ±â¤l^VŽTU[eQ l^acW^VY‰a D@VaÌY•rVXZV@`ZTUajW^V~•;ŸO›Xdl^V\m["`‰X YdEa D4V[]Wm•KXdlmV`dV~Øežmaj`ZV4•gajWOXZV@WmYdaÐÏ_Q@[PXZajSeW
\^`ZV4YZY‰žm`dVenOWmS]X ŸM›K[]WM›S"f
XZl^aÌY@± 
p • utoe¸^oÉ|~ptxe…muºs^uO‚ruesruMu³|Oz •"€ p^‚ew_zr|~pr¸È»_o"pr¼À|OzMz”w^umzyOu"xº»u|~pMx^uesO{rsruextoe¸^om|~p
ÆM€ …mo"xÁ|ez„€ xO…^uº{ €@ B q_|]o"¸Ms^o”» |Oz„oryOyƒo"v € wrxb† ]€ ² • …muºA{ @9B2q_|Poe¸Ms^o”»Á|Ozº‚ € sƒ…^oeʁ|~pr¸ƒo]p
{mu"s^oex| pmory+{ |~prxµoextxO…mu·s|”¸e…rx·¸^oex^uºÊ^uMy |”xO¼to"p^qtxO…muºs|”¸e…rxƒ‚_|"yMym|4pr¸ºx|»_u‡†
H € sµo"pM¼µ¸|~Ê^u"p  ÜxO…mues^u·o"s^utxeÆ € { € zMzr|4vÉyOuƒz € y]wrx| € pz € pµxO…muºs|”¸e…rx·…mo"p^qzr|PqMu

—˜ ™Aš&˜ ™A› œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª

ä

Ž

4 RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5

Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say

o"prq € p^u € p³xO…^uµyeuO‚Ox·…mo"p^qzr|”qru„Ʀ|”xO…ƒxO…mu³z"o~»uº¸^oex^uºÊ^ury €]• |”xM¼˜† € Æ^ueÊ^ues‡ÜxO…mu
s|~¸O…rx·…mo"p^qzr|”qru„…momztz@»oryO•"€yOuest‚_|"yOym|~pr¸º€ x_|»u‡†
Û prq³oe¸roÉ|~p˜ÜgxO…^u·sruO‚rues^uOu p^‚ew_zr|~pr¸to]p xO…mu"s|OzMz”w^u‡†_| Ý u}|4p·»o]pr¼µu"pr¸|~p^uMues|~pM¸
zr|~xOwmoex| € pz
ÜUÆmu·…^oeÊ^u„…mues^utozr|”xOw^oex| € p|~pµÆO…¦| • …» € s^uºxO…mo"p € pmu • s|~x^ues| € p|Oz
pmuOuO• qruOq˜† ² …m€ u • yOo”»^{¦•|~pr€¸·‚ € s • u|Oz €€ pmu € ‚txO…mu • s|~x^ues|]oxO…moexƒqruexrues]»
|~p^umz¿ÆM…mo"x
»o …¦|~pmuµz~… wÉyeq„v^u … z"u"p† ² …mu xO…mu"sº{moes^o”»_uex^ues|ez„xO…^uº{ @ B q_|]o"¸Ms^o”».†
Ë X.Y‰V4V@TRYbXdlÉ[PXXdlmV@›g["žrXdlmS"` Ylm[”Ù"VS"ŸmYZQžm`dV~•gYdS"TUVŽV@icV@TUV@WOX []`Z›R`dV~Y‰ž^ijXZYŸM›;•rS"acW^–)Xdl^V4aj`
Q@["icQ@ž^ic[]XdacS"WmY4± 4 
mS"`ŽVÚ^["T)\mijVenXdl^V)ic[eYœXYdV@WOXdV4WmQV)S]fâXZl^V)T)a̕^•ricVU\m[]` []–e`Z["\^l(S"Wª\­ RacijicžmY‰Xd` [PXdV~Y XZlm[PX[e Y 
aÌ¢bY¡µW^S"`ZX.V4["Y‰Q SelmTUV4VY6XdajlmXZY˜ajW^ij–UacTU“baÐXZVajW^Y‰l^–#Seٔž^["iÌij•KžmV Ÿ_S]Vf$\^­"ž^neŸ^XdiclmaÌY‰V.l^•racW^aÌYd–RQ lmacW¿["`d­4–e®"V®eÙ"¯^V4± ijSrQajXœ›#`ZV4[eQ l^V4Y6ajXZY˜TR[PÚracT#ž^T±6¤l^acY
² …mues^u³|Ozp € »u"prx_| € p € ‚·xO…muƒoryMyeue¸^uOqº‚Mo • x € ‚ÃMÃd¶ s^uMo • …mumz·|”xÉztym|Ç»
|”x|~pM¸ºÊ^ory]w^u
€)
‚ !1†eÅOÅ ² …mues^u³|ezÂp € q_|Oz • wzMzr| € p|~pµxO…mu„ÆM… € yOutoesMx| • yOuºÝ o"v € wrx•]€ ÃMÃd¶ s^uOo • …¦€ |~pM¸
|”xÉz+»o"à|»mw"» Z¶ / !?&1ÅMÅ^† +^uesO…mo]{zȀM€"xOݳ…muº€ s^uO‚Mues^€ uMuÂÆmo^z¿»1|OzP• x^o u"pÉy"¼ €O€e»MÝ »u"pMx|~pr• ¸ p
q_|”‚M‚rue•"s^€ u]prxtoesMx_| • yOum"
z ß Û ´r¶ Û Åz+v
s³o]p xe…muesƒq_|]u omz”x|~pr¸ºv &¿ÆM…¦| …t…mu
…mo^z p^‚ewz"ueqÂƦ|”xO…ƒxO…|Oz„oesMx| • yOu‡† 
V@–O[]` •racW^–#XZl^VQSeWmQicžm•racW^–U\m["`Z["–"` []\^lgS"W;\ ­ 
N ¤lmVžmY‰VŽS"f
XZl^V“˜Se`Z•ÍdQ@S"WmY‰XZ["WeX Î#aÌYW^S"X.QS"WÉY‰aÌYœXZV@WOXXdl^`ZS"žm–"l^SežrXXdl^aÌY\m["\ÉV4`4±$¡?SUXdl^V4›
TUV~[]WQS"WÉYœX []WOX ["Q`ZSeYZYb–"V4S"TUVXZ`d›RSe` QS"WÉYœX []WOX ["Q`ZSeYZY V@›MW^Seic•^YWMž^TŸÉV4`4nmS"`ŸÉS"XdlA±
² € xO…mu·s^uMoOqMues_z " ² …mu·s^uO‚ru"s^uMu¿»uOo"pz„o • s € zMzȸ^u € »_uexMsM¼to^zºq_|”‚M‚rues^u]prx
¸^u€ € »€u"xMsM¼to"prq³o • s € zMz ^u"¼Op € yeqmz¿pMw"• »mv^uesƒomz„q_|P‚M‚ru"s^u"pr€
x ruºpOw"»mvmues Ɇ ½ÂsruMoryMy"¼

q • p x·wMp^qruesÉzPx^o"p^• qxO…mutq_|P‚M‚Mues^u"p uÈvmue• xeÆmuMu"ptxO…^u·xeƀ € • omz"umz6† Û s^u"p‡€ ʼnx •
o xOwmoMyMy"¼º
xO…^umz"u omz"u^zÈxO…muz"o”»urš ۀ …^o"pr¸^u³|~pµ¸^u »uexMsM¼t€yOuMoOqɕ]€zÈx o …mo"pM¸^u
€
|~p rue¼Op y"qÉz¿pMw"»^vmuesºpMw"»^vmuesb† Û pr¼O… ƘÜgxO…muºs^uO‚Mues^uMuºq_|”q·p x pzr|PqMuesto
•"€ »m{Éyeuex^ury"¼„q_|P‚M‚Mues^u"prxÂ{ € zMzr|4v¦|"ym|”xO¼b† ¶ € pzPxro"prxt¶ »uMo"p_zÈxO…moexƒ¶ |Oz
omzMzr•|”¸epmuOq„x € oz”{mu • |”‚_| • sOwOpMpmues€zP¼ÉzPx^u”»Ü € s}ym| Ý uºxO…muCÃMà •"€ »M» € p˜ÅOÅ)» € qruMyµ|~p
ÆM…¦| …µoMyMy·xe…muºsOwMpMpmu"s_zt|~pµxO…mu„Æ smy"q„…moeÊ^uºxO…muz"o”»_u·Êrory]wmu‡†
ä N ?YdYdž^TUacW^–)Xdlm[]XXdl^V4›KTUV4["W;Q@S"WmY‰XZ["WeX [eQ`ZSeYZY˜–eV@SeT)V@Xd`Z›"nOXdlmV@WS"ŸMÙMajSežmYdij›enržmY‰acW^–R[Ï^ÚrV4•
ÙP["ijž^VfhSe` []iciA`džmW^W^V@`«”–O[PXZV?Yd›MY‰XdV4TRY“ajiciAYdS"TUVXZajTUV4Y ijV~["•KXdSUic["`d–eV?V4`d`ZS"` Y4±¤l^V4›g•ra̕;W^S]X
WmV@V4•gXZSU•^SU[UicS]X Q4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWKXZSU•^VXdV4`dTUacW^VŽXdlmacY4±
Û p^qt¼^uextxO…|Oz »uexO… € q|Oz„xe…muÈ» € zPx·wz"ueq»_uexO… € q|4p³xO…^u}|4p^qewzPxOsM¼ @z € »u„ueÊru"p
Ʀ|"yMyµz"oe¼txO…^uµueà • y]wzr|~Ê^u »u"xO… € q &
†
å N ¢˜SeWMÙ"V@` YdV@ic›"nOaÐf6XdlmV@›TUV4["W(QS"WÉYœX []WOX ["Q`ZSeYZY V@›MW^Seic•^YWMž^TŸÉV4`4nma ± V"±˜¢b¡ÀQ4[]W;ÙP[]`Z›
XZl^`ZS"ž^–elRXdl^VŽ`Zž^Wg[eYâXZl^VÙ"V@icSrQajXœ›Uٔ["`dacV4Y4nOXdl^V4WXZl^V@›lÉ[”Ù"V.WmS]XTU[e•rV XZl^V@ac`Q@[eY‰VÙ"V4`d›)“˜V4iji ±
’ ajWmQ@VŽXdl^V4›lm[”ÙeVŽ[eYdYdž^TUV4•;Y‰XdV4[e•r›KY‰XZ[]XdV[]Wm•gXZl^V )•rSMV4YWmS]XV@WOXdV4`ajWOXZSUXdl^V

^Ä ª;Ä ¹®Zݦ¸ °$« ¸ µÀ™³bÀE··œj« « L
Î «¦ ‡½Û·.ÃZ« °L¦°E°G®¦ª@³–¸ ÕdÀ¤±;ª¦·Z®;ʋ³b®¦¼.¯´³Ø®.®CLœ±Cª ¸ ° ¹ µ·@«›³Q±C· ÃCµ ³ÓÀE±C¯¦·@ÃCÀE³b«,« À¤ Í · ¹ ¸ ΠΠæÀE°G³b®Z°<¸ · L!Í
¸ ¹ °Gª¦«”¸ L¦°Æ«¦³Ó±¦³b«h°E®Z°<¸ · L7¸ À L¦·;°™¯,·C³Ú³b«,¯,°ÔÄ.ÊM·.à Џ&Î ¸ h«Û°Æ· Î «´®¦³ Lwʪ;®Z°ž¸ °ž³b«´® Π՜½Û«´®.L!Í
ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª 

­ ®

Section A.4. Referee 3

Q@[]iÌQžmic[]XdacS"WAnOXdlmV@W;Xdl^VSeW^ic›K`ZV4["YdS"WKXdlm[]XT)V4WOXdacS"W;fhS"`XZl^VÙ"V4ijSrQajXœ›RXZS)ÙP["`d›K•^ž^`dacW^–)XdlmV
Ïmiji¦“bS"žmic•;Ÿ_VŸÉV~Q@[]žÉY‰Vf
ÙP["`dacV4YY[#fhžmWmQÇXZajSeW;S"f
XZl^VŽÏmici¦fh` ["QÇXZajSeWA±$¤l^V@›Klm[”Ù"VŽW^S"X
•rV@ÙeV@icS"\_V4•KXdl^aÌY []`Z–"žmT)V4WOXYdž QacV@WOXdic›"±
ruex»uzPxMs^u^zMzÂoe¸^oÉ|4pµxe…m€ uÈ»oÉ|~pt• { € |4prx € ‚·xO• …muƒoesMx| • yOu‡†E¶ € Ê^o"s|]umz‚ € s
qÉ|P‚M‚ruesru"prx„sewMpMpmuesÉzÂo"p^q stq_|]u omzPx|4pr¸È»o …¦|~pmumz†7½”xÀ|Oz{ zPxewÉyOoex^ueq„xO…moex
xe…muºÊ^ury ]€ • |”xM¼·q € umzÈp € xtÊ^oesM¼ƒqewMs|~pr¸·sO€ wOp† Û €Mqɀ |Oz • wzOzr| € pƒo]v € wrx  € |ez·o"p •
u]prx|”s^uMy"¼·q_|P‚O‚rues^u"pMx|OzMz”w^u„s^uryOoexruOqºx xO…muº¸ q·Ê^u]prx|~pr¸tqMumzr|”¸Opƒ‚ s·ÆM…¦| … 
 s^u”»oÉ|4pz •"€ p_zPx^o"prx˜†
NË f
XZl^VVÚ^[]TU\^icV4Yb–eajÙeV@W;ajW;XdlmV\m[]\_V@` •rSRWmS]X`dV4\^`ZV4YdV@WOXXdl^VQ lm["`Z[eQÇXZV@`ZacY‰XdaÌQ@Y˜S]f6[)Xœ›O\macQ4[]i
•rajVQ4["Y‰XdacW^–UTU[eQ l^acW^V"nr“lM›XZSU\^`dV~Y‰V4WOXbXZl^V@T[PX.["iji Õ;Ò·lM›g[]`ZVXdl^V(ÍdTUS"`ZV•rV@XZ["ajicV4•
Q@[]iÌQžmic[]XdacS"WmYZÎ#WmS]X\^`ZV4YdV@WOXdV~•¦nrajWÉYœXZV4["•;S"f1XdlmVŽXd`ZajÙMaÌ[]i¦`ZV4Ydž^iÐX YbXdlm[]X.[]`ZVY‰l^SP“W_Õ
² …mumz]uƒu"à^o”»m{ÉyeumzÈqru”» € pzPxMsroex^uxe…moextxO…muCÃMà •]€ »M» € p‡ÅMÅ)»uexe… € q|OzºuesMs € pmu € wz
o]p^q·xO…m€oextxO…m• uCÃMÃdo"wrxO… • € s_z
ÃMÅM• Å#»uexO… € q³z”… € wmyeq„vmuƒoOq € {rxruOq € s € xO…mu"s„»_uexO… €M€ €qmz
v^omz"uOq€ pÁz |Pu"prx|P‚É| {rs_|~p |~{myOumz6†2½v^urym|]ueÊru„xO…moextxO…¦|ezµ|ezºotÊ^uesM¼·¸ q
sruMomz pb†

.å)å

—˜ ™Aš&˜ ™A› œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª

ä

Ž

4 RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5

Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say

ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª 

­ ¯ 

   

 
Q    
  
  ‰ 

U CŸ
U zS aV Ÿ n LV
S
&S aV ›c
U )V
U ‡Ÿ U
U .ä
Ÿ Uv
U Ìv
bV 0Ÿ
ž} 7SOv CT
Ÿ ~v U eV
U ¡v !Ÿ
V U’U
ÌS U
‡Ÿ U Ÿ
…V
U )V
0V
‡V
CT
0n
U )V
U aV
U Ž§ #v
wS U CŸ
wv

fv
oV U
U’U

X§ #v
~v <§ aV U
Ûc
Og
U …§ #v
v
ÔV ^nwV
S ;S9?=5B9S3GH…V#Mh5K3 ;Z3G=5K4!2xÌS*D=9AWF5K= U’U M4G= U’U 3GH¡v2=9”vL=;l9A23!Dly™wrÔ{-N-”Mg4G= U’U ;”vj35B3@D3CŸ3!5
‡ 23DXY
5K3<9AWF5,D3GHeNۈ
} ; 2R5B9L9:7bV 3 U =9S35¤y™wrwC{ HU3CŸ 3 U R]V!3GHC7ED9SRv 2=9\7 ;1DR#Œv 4 = U’U 3HT}¤}`wr™#} NJS 2=6H2RYV!3H
9A26=9L9A27 ;"D3‡Œ
v 4!5B3=9:7 RYD~jv R]W U HiV!5KR0Ÿ 3@X!3<9>9S3!5>N›`} VFV!5KR!T 7bV =9S3 U M9<jv RgM 3=!5K; =[R‹SJ\v 5KR!9S3= U 3<9>9S3!5o9SR
y 9S3‡Ÿ 3p H06Ÿ =!5nHMGxYHb7E5B34A9SR5*R0an 5K3 ;?3=!5n462=FD6H03HYW64 =9:7 R]D&Pn R5L}¤}`wr$r
F
} fj= U 3<9>9S35w-S D3CŸ 3!5o; WUXa"V 7 9>9S3Ha t N
}pR#v¥J
S 26=!Ÿ 3"HU3G47 HU3GHg9A26=9`7 9`7 ;l9:7b\V 39SRg;Z3!D6H9A23 U 3<9>9S3!5*=FD6Hg9SRXV =aA§ 3(7 9LRYV!3D"9SR9A23VFWFX U 7 4UNwJS 26=!Ÿ3
= U RYD[@4 R5,5K3 ; V!RYD6H3D4 37#
v 7 9A2F]=FW U “m5K= U R#jv 35.xJPn R5<\V 35oH7E5K3G4<9SR5*R0cn 4<ReVf(V WFD!7 4G=9:7 RYD3Pn R5L}¤}`wr™#} x
v\27 462HU3 ;:46587EX!3 ;&#V MhX6=9>9 U 319SROVUWFX U 7 ; 2@7b(V V!R5B9?=FDG9#7ED.Pn R5GV =9:7 RYDbN¤`} DRYV!3D U 3<9>9S35*9SRT”h5>N`“*=!5n=FDbx
 7E5K3G4A9SR5*R^`n ”@=5<A§ 3<9:7ED[fPn R5a}ž}`wr$#} xv7 ;#= U ;ZR@=9>9?=64!23HvNF U 3G=;Z3g5K3G=6H@9A23 ;Z3 U 3<9>9S35B;N¤#c 23 Mh5K3CŸ 3G= U =
L
U R!9aR0Ln 7ED.Pn R5GV =9:7 R]D=FX!R]WG9oV =FDMg=;<V!34A9S;`R0n }¤}`wr™}`g ; RYV!35K=9:7 R]D;N”JS 26=!Ÿ 3;<WFX)"V 7 9>9S3H@_JŸ 3&f ã t
=5Q9:7 4 U 3 ;a9SR@9A2!7 ; 4<R]D.Pn 35B3D4 3&f 
ä 9A2@7EDlr U 3CŸ 3 U =FD6Haat =FD6H0RYD U M(RYD3&Lv =;`=64G4<3VG9S3Hif,RYD U M ä 
=64 4 3!V9?=FD4 34<RL
V V=5B3Hg9SR
s 9SR0=FDGMCX!RHM(3 U ;Z3! t Ndv€ 3=6H0=FX!RYW9 7 91235B3FNda WU587ED[Ž\V MhX=9>9 U 319SR
?W 7ED;?35Q9´g
Y ;Z47 3!D64<37EDgHb7 34 =;S9:7ED[vxQ1V =FDGM4!WU587 RYW;a9A2!7ED[;126=!Ÿ 319?=aA§ 3!D0V U =64<3=FD6H|SOjv RYD6H35jmi =5B3"9A23<M
4<Rb7ED47 H3DG9?= U kqe
€ 3G=6H0=FX!R]WG9a9A23 ;?3=FD6HOV U 3=;?3 U 3<9o\V 3l!§ DR#v v 2=9lM RYW9A27EDaU§ N
]4G=FDUDR!9#X!3 7 3 3"9A23";A7 9AW=9:7 R]D9A2=9 ]= 7EDbN 23@2RU;S9:7 7 9‰M ]=
5B34<37 7ED[ >5KR r9A23
3 ;?9?=FX 7 ; 2 3!D9`7 ;"WUDFX!3 7 3 =FX 3Uxb=;\7ED6H7 7 H]W= \2Ri26=;`;<V!3DG9l9A23 =;?9
M 3=!5K;\7ED05B3G;?3=!5n462(9SR
7 (V!5KR 39A23"H7 34G=;S9:7ED[vN o9l_-5B;?9 L=;l3 FV!34A9:7ED[9SRi5K3G4<367 3"= j3 4<R \3#9SRg9A234 WUXbN !=9S3!5 \23!D
#M&7 W;s7 R]D;`Hb7 ;Z=FVFV!3G=5B3Hvx -5K3G= 7  3GH@9A26=9 7 915B3 R 3G;`=5KRYWFDH \R]D3 M= RYD[
7 9A2= R7 Hb7ED[
3 X=5,5n=;?; \3!D9L9SR@9A233 ;?9?=FX 7 ; 2 \3DG9aHYW319SR@3 FV!RU;s7ED[&R p9A2319A5‰WG9A2;#=FDH@9A233!5‰5KR5B;a9A23
3 ;?9?=FX 7 ; 2 3!D9#2=; ; V!RYD;?R5K3GHeN *X!3 7 3 319A2=9a9A2313G;S9?=FX 7 ;<2 \3!D9aHUR3 ;1DR!9 L=FD9\V!3GRYV 319SR DR
9A26=9L9A23<Mh26=6Hi7ED 3G;S9S3GHC7ED05K3 ;Z3G=5K4!2 \27 462&V!5KRbHYW64<3G;`3!5‰5BR]D3GRYW; RHU3 ; =FD6H04<R]DG9:7EDFW3G;a9SR&HUR&;?Rex
3 3!D9A2R]W[]219A23<M !DR
9A23 ;?3@5K3 ;Z3G=5K4!2 jR5 ;A \RbHU3 ;a=!5K3;Z47 3!D9:7 _]4 = M&5,WFXFX!7 ; 2N 23<M@HR]D 9
L=FD9\V!3 R]V 319SR !DR =FX!R]WG9l9A2367E5 "7 ; W;Z31R \R]D3 MGN

!å"ã 

„
’ XdV4Ù"V ?•rÙP[]` •r› ?¡Ž¢ #n
®
­Ò V~YœX .aj–e–"acWmY Se[e•¦n ’ ž^ajXdV¯e¯ 
SeYdV@TUSeWeX~n Ë ­4¯ 

Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment

$@"/

1`+e+-"Œ+J 

v

# 

¬e["WMžm[]`Z› ^n¦­~®"®e¯
’ ž^Ÿ ¥ V~QÇX ?ž^V4Y‰XdacS"WÉ[]Ÿ^icV?V@Xdl^aÌQ@Y
¡.V~[]` ¨(`~± .•^ٔ["`Z•^›
Ë ["T֓`ZaÐXZajW^–UXZSUVÚr\^`ZV4YZY˜T›gQ@S"WmQ@V@`ZWmY[]Ÿ_S"žrX \_SeYZY‰acŸ^icVŽajTU\^`ZS"\^`ZacVXdacV4YacW;Xdl^V“[”›UXdlÉ[PX
 ?¡Ž¢ À[”“[]` •^Yb`ZV4YdV4[]` Q l–e`Z["WeX Y@± .Y.[ .¡¢ }TUV@TŸÉV4`4n Ë ŸÉV4ijacV@ÙeVŽXdlm[]XXdl^V~Y‰VŽ\_SeYZY‰acŸ^icV
ajTU\^`ZS"\m`dacVXZajV~YQS"žmic•g`dV~Y‰žmiÐX acWTU["kMajW^–XdlmV•rajVQ4["Y‰XdacW^–UajWɕržmY‰Xd`Z›ijV~YdY.QS"TU\_VXZaÐXZajÙeV?XZlm[]W;XZl^V
\^iÌ["Y‰XdaÌQ@Y[]WɕgS"Xdl^V4``dV4ic[]XdV~•KacWm•ržmY‰Xd`ZacV4Y4± Ë f›eS"žK“[]WOXXdSRV4W^lm["WmQVXdlmVQS"TU\_VXZaÐXZajÙeV@W^V~YdYS"f
XZl^V
•racVQ@["Y‰XdacW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"n^›eS"žgS"ž^–eleXXZSY‰ž^\m\ÉSe`‰X •racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›V@Xdl^aÌQ@Y ["Wm•;[]WmYd“˜V4`bXdl^V
ØOž^V4Y‰XdacS"WmYbXZlm[PX.["`dVŽ` []aÌY‰V~•l^V4`dV4ajW1±
¨ []WM›S"f
XZl^V`ZV4YdV4[]` Q lK[”“[]` •^Yb`Z["acYdVŽY‰V4`dacS"žmYØOž^V~YœXZajSeWmY[]Wm•Q@S"WmQ@V@`ZWmY[]Ÿ_S"žrXXZl^VVXZl^acQ4YS]fXdl^V
\^`ZSMQ@V4YZY[]Wm•;Q@[eYœXÙeV@`Z›KY‰V4`dacS"žÉYbYdlm[e•rSP“ YbS"WgXdl^VacWOXdV@–e`dajXœ›RXZl^SeYdVŽajWMÙ"SeijÙeV4•KajW;XdlmV\^`dSrQ@V4YZY@± Ë W
Xdl^VŽfhSeijicSP“acW^–\É[]` []–"` []\mlmY Ë “ajiciAYd\ÉV4iji¦SežrX Y‰SeT)VŽS"f1XdlmVŽXdl^acW^–eY Ë lm[”Ù"V?fhS"žmWm•¦± Ë Ydž^–e–"V4Y‰XbXdSU›"Sež
[]Wm•["ijiXZl^SeYdVQS"WÉQV@`ZW^V~•g["ŸÉSežrXXdl^V•racVQ@[eYœXZajWm–)acWm•ržÉYœXZ`d›KXdlm[]X›eS"ž_«”Xdl^V4›KYdl^S"ž^i̕gl^V@ic\;XdS
QiÌ[]`ZaÐfh›Xdl^V~Y‰VØOž^V~YœXZajSeWmY@n^["Wm•gV@icajTUacWm[PXZVS]XdlmV@`\^`ZS"Ÿ^icV@TRYajf
XZl^V@›gVÚraÌYœXacW;Se`Z•^V@`bXdSRacWmQ`ZV4[eY‰V?XdlmV
•racVQ@["Y‰XdacW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›Ñ Y\^`ZS]ÏmXZY[]Wɕ;Q@S"TU\_VXdajXdacÙ"V4W^V4YZY“ajXdlS]XZl^V@`acWm•ržmY‰Xd`ZacV4Y4± Ë []iÌYdS)“bS"WɕrV@`
“lM› ?¡Ž¢ }•^V@TUS"WmY‰Xd` [PXZV4YW^SR•rV~Y‰ac`ZV?XZSR\m[]`dXdaÌQac\m[]XdVŽajWgXdlmVajTU\_S"`dXZ[]WOX.[eQ l^ajV4Ù"V4T)V4WOXZY Ë lÉ[”Ù"V
TR["•rVe± 
?W ’ V@\rXZV@TŸÉV4
` ^n¦­~®"® ^n Ë acWrfhSe`dTUV4>• ?¡Ž¢ }Xdlm[]X Ž[]`ZŸÉV4`4Ñ YbT)Sr•rV4iAS"WgXdlmVQ`ZaÐXZacQ4[]iAYdijSP“
\^icž^W^–"V4`Ù"V4ijSrQajXœ›aÌYž^WrfhSež^Wm•rV~•¦nm["Wm•¦nMXdlmV@`ZVfhS"`ZVY‰SÉnracY["ijiAXdl^VS"Xdl^V4``dV~Y‰V~[]` Q lŸm["YdV4•gS"W 
Ž[]`ZŸÉV4`4Ñ YTUSr•rV@i‡§ •rS"WmVŸM›;¡.`~±$ט`ZV@ÙMaÌQ kRfh`ZS"T ?l^acS ’ XZ[]XdV .W^ajÙeV@` Y‰ajXœ›^°Ç±$¤
S)T›–"`ZV4[]X Y‰ž^`Z\^`ZacYdV
Ë icV4["`dWmV4•Kfh`dSeT Xdl^V¨ª[]` Q l_(« .\^`daci6­4®e ® 
acYZY‰žmVS"f6¡?acV¢b["Y‰XdacW^–R£âW^–eajW^V4V@`bXdlÉ[PX ?¡Ž¢ Àlm["Y
S"WmQ@V["–e["ajWK[”“[]` •rV~•R¡.`~±$ט`ZV@ÙMaÌQ kU“aÐXZl;[#–"` []WOX‡XZS)Q@S"WOXdacWMž^V?lmacYb`ZV4YdV4[]` Q lRacWXdlmacY["`dV~[^± iÌY‰SÉnM[
›"V~[]`f XZV@` ›eS"žYœX [PXdV~•XZlm[PX.[)`ZV@\_S"`dXS"WgXdl^V`ZV4Ydž^ijXZYbfh`ZS"TÄ×b`ZV@ÙMaÌQ k_Ñ YQSež^ic•gŸ_VS"ŸrX []acW^V4•Kfh`dSeT
 ?¡Ž¢ #nmW^SRSeW^VXdlm[]X Ë kMW^SP“ƒS"flÉ["YŸ_V@V@W(["Ÿ^ijVXZSÏÉWm•;S"`S"Ÿ^XZ[]acWgXdl^aÌY`ZV@\_S"`dX4± Ë ["Wm•;TR[]WM›
S]XZl^V@` Ylm[”Ù"V?Xd`ZacV4•gXdSU–"V@XXdl^aÌY`ZV@\_S"`dX4nMŸ^žrX?ajW;ÙP[]acWA± Ë X ijV~[”Ù"V~Y˜TUV“bS"Wm•^V@`ZajW^–)“l^V@Xdl^V4` Y‰SeT)V4S"W^V
•rSMV4YWmS]X“b["WOXS"Xdl^V4`ZYbXZSUkOWmSP“µ[]Ÿ_S"ž^XXdl^aÌY`ZV4YdV4[]` Q lA± Ë “aciji1\m[”› ? XZS)Xdl^VŽÏm` Y‰X \ÉV4`ZYdS"W;“l^S
“ajici¦fhž^`ZW^aÌY‰lTUV“ajXdl;Xdl^aÌY`ZV@\_S"`dX4± Ë ["icYdSUijV~[]`ZW^V4• §hacFW ?¡Ž¢ #Ñ Y?¡.V~ QV@TŸÉV4` ^n¦­4®"®

\^ž^Ÿ^icaÌQ@[PXZajSeWÉ°˜XdlÉ[PX S"WÉQVŽTUS"`ZV .¡¢ À[”“[]` •rV4•g¡.`~±$ט`ZV@ÙMaÌQ k“ajXdl([]W^S"Xdl^V4`–"` []WOXXdSR•rS
`dV~Y‰V~[]` Q lKSeWKXZl^acY.Yd["T)VXZS"\^aÌQfhS"` ["W^S]XZl^V@`Ÿ^žm•^–"VX ›eV4["`Ž§‰­4®e®"¯e°± `ZVŽ¡?`~±âט`ZV@ÙMaÌQ kÑ Yb`ZV4Ydž^iÐX Y
`dV~[]icij›Xdlm[]X ajTU\^`ZV4YZY‰acÙ"V”Õ .[eYl^VQ lm[]Wm–"V4•Kl^aÌYTUSM•^V@i ÕÒ·lm[PX aÌYbXdlmVQž^`Z`dV4WOXTUSr•rV4iÌÕÒ·lM›
lm[”Ù"VŽ“bVŽW^S]X l^V~[]` •K["ŸÉSežrX aÐXÇÕ
Ë ["icYdS)ijV~[]`ZW^V4•gajW;XZl^VYd["TUVaÌYZY‰ž^VŽS"f6¡?ajV¢b[eYœXZajWm–U£‡W^–"acW^V4V@`bXdlm[]X.¡.`~±â×b`dV4ÙMacQ k["Wm•;l^acY
QSeijicV4["–"ž^V~Y˜lÉ[”Ù"VŽŸÉV4V@W([”“[]` •rV4•["W^S]XZl^V@`–e`Z["WOXbSeWgXZS"\;S]fXdl^VS"Xdl^V4`ZYbXZSR•rSU`dV~Y‰V~[]` Q lKS"WgXdlmV
XdSe\^acQŽV4WOXdajXdicV4•„Íd¡?V@ÙeV@icS"\^TUV@WOX []Wɕg£‡Ù”["ijžÉ[PXdacS"W;S]f
Xdl^V ’ V@WmYdS"` ’ ›rY‰XdV4T;± Î Ë WgXZl^V
’ V@\^XdV@TŸÉV4`Ç« QÇXZS"Ÿ_V@`­4®e ® 
acYZY‰žmV"n^“bVŽijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.¨(`~± Ž["`d› â`ZajŸM›Mi nrQ lm["aj`ZTR[]W;S]f
Xdl^V
 ?¡Ž¢ ‡`dSrQV~YdYb¤
V4Q l^W^SeijSe–"›R¤["Ydk `dSež^\AnMacYb\m["`‰XS"fAXdl^VŽ`ZV4YdV4["`ZQ lRXZV4["T;±$¤l^aÌY¨(`~± â`ZajŸM›MiÉaÌY
Xdl^VQ lÉ[]ac`dTR[]WgS]f
Xdl^VÙeV@`Z›QS"TUTUajX‰XdV4VŽ“l^acQ lgfhž^Wm•^V4•gXdl^V`ZV4YdV4["`ZQ l1± .f6QS"žm`ZYdV"n Ë ["TCYdž^`dVenMXdl^aÌY
QSež^ic•gW^S"X ŸÉVe± Ë ¥ žmY‰X “˜Sež^i̕KicajkeV.XZSUl^V4["`›"S"žm`bV@Úr\^ic["Wm[PXZajSeWA± Ë YaÐXicV@–eaÐXZajTR[PXZV”«PVXdlmacQ4[]iXdSUlm[”ÙeV[
TR[]WS"WgXdl^VQ@S"TUTUaÐXdXdV4V[”“b["`Z•racW^–#Xdl^VQ lm["aj`ZTR[]W[)–"` []WOX Õ
Ò Se`dkMacW^–US"WgXdl^VYZ[]TUVŽ`ZV4YdV4[]` Q lK\m`dS ¥ V4QÇX“ajXdl;XdlmacY ¨ `4± ‡`dacŸM›Oi“["Y¡?`4±Éט`ZV@ÙMaÌQ kR“l^SR[]iÌY‰S

ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª
­ 

M

`ZV4QV4ajÙeV4•g[U–"` []WOXbTUV4WeXZajSeW^V4•["ŸÉSPÙeV"± Ë YbXdl^V4`dV[UQSeW^W^V~QÇXdacS"W;Ÿ_VXœ“bV@V@W;XZl^VŽf©["QXbXZlm[PX Ž["`d› 
â`ZacŸO›Mi¦QSMSe\ÉV4`Z[]XdV4•g“ajXdl(¡.`~±m×±^×b`dV4ÙMacQ kSeWKXZl^VYdV@WmYdS"`\^`ZS ¥ V~QÇX []Wm•g›"Sež;•^V4Qa̕racW^–UXdSU`ZV@W^V4“
¡?`4±m×b`ZV@ÙMaÌQ k_Ñ Yb–"` []WOXS"WgXdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iAY‰icSP“ƒ\^icž^W^–eV@`ÙeV@icSMQ@aÐXœ›K\^`dS ¥ V4QX Õ Ë “˜Sež^ic•gicajkeV?XZSUijV~[]`ZW
“lm[]XXdl^V`ZV4[eY‰SeW^ajWm–fhS"` Q@S"WOXdacWMž^acW^–)XdSUfhž^Wm•¡?`4±Éט`ZV@ÙMaÌQ k[Pf XZV@`›"SežglÉ["•gijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X l^aÌY
`ZV4YdV4[]` Q l“["Y\^`ZS"ŸmijV4TU[]XdaÌQ]±
.•m•raÐXZajSeWm[]icic›"n Ë ijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.¨(`~± ’ XdV4Ù"V .•rÙP["`Z•r›K“b[eY–"acÙ"V@W[)ic["`d–eV["TUS"ž^WOXS]f6TUS"W^V4›RXdS
Y‰Xdžm•r›;•raÌYœX []WmQ@VŽQ@S"TUT#žmW^acQ4[PXZajSeWmY@± Ë []TCYdž^`ZVXdlm[]X.¨(`4± ?•rÙP[]` •r›gQ4[]W;V@W^lm["WmQV .¡¢ Ñ Y
[]ŸmajicaÐXœ›RacWg•^acY‰XZ["WmQVijV~[]`ZW^acW^–["Wm•XZlm[PXbXdlmacYaÌYb“lO›RlmV?“["Yb[”“b["`Z•^V4•UXZl^acYb–e`Z["WeX~± Ë []TÖ[]iÌYdS)Ydž^`ZV
XdlÉ[PX.¨(`~± .•rÙP["`Z•r›Klm["Y ["ijiXZl^VQ`ZV4•^V@WOXdaÌ[]iÌYbW^V@V~•rV4•gfhS"` YdžmQ l;`dV~Y‰V~[]` Q lA± ?W^VQ@[]WSeW^ij›K“˜SeWm•rV@`
“lM›l^aÌY\^`ZV4YdV@WOXZ[]XdacS"Wg“b[eYW^S]X.[e•^•rV4•KXdS)XZl^
V ?¡Ž¢ }\m`dSrQV4V4•racW^–OY@± ?W^VŽTR[”›K[]iÌYdS)“bS"WɕrV@`
“lM›RXdlmV@`ZVacY[)W^V4V4•gXdS•rSRYdžmQ l;`dV~Y‰V~[]` Q lK“l^V4W;YdSUT#žmQ l`ZV4YdV4[]` Q llm[eY[]ic`dV~["•r›RŸ_V@V4W(•rS"W^VacW
XdlmacY ["`dV~[#ŸM›RXZl^V“bS"`Zic•¦Ñ YbfhS"`ZV@TUSOYœXV4•ržÉQ@[PXZajSeWm[]i¦V@Úr\ÉV4`‰X Y@±â¨ [”›MŸ_VŽaÐX aÌYŸÉV~Q@["žmY‰V•^acY‰XZ["WmQV
QSeTUT#ž^W^aÌQ@[]XdacS"W;“˜Se`dkrY•r!a _V4`dV4WOXdic›RfhS"G` .¡¢ ± Ë YXdl^V4`dV[UQSeW^W^V4QXdacS"W;ŸÉV@Xœ“˜V4V@W(¨(`~± ’ XdV4Ù"V
.•rac•^`dV~ٔQÇ["XZ`ZS"•^`ǛÕ ŸÉË V4“bajWmS"–ž^iÌ[”•g“bij["ac`Zk"•rVV~Xd•RSUXZicl^V4ac["Y `dWg–"` Xd[]l^WOVX`Z["V4Wm[e•gY‰Sel^WmacYbY ›"l^SeS"žgi̕rÙeacW^S"–RžmQ [lmYZ\_[PSefhYdV?ajXdXdaclmS"acW(Y["TUY Se W^V@ .›R¡XZ¢ SR ¨(Ñ Y`4± `dV~ .Y‰•rV~[]ÙP` []Q ` l•r› Ë
[]iÌYdS)“bS"žmic•gijack"VXZS)kMW^SP“µaÐf$¨(`~± .•rÙP["`Z•r›Ñ Y•ržrXZajV~Y ["Y•rac`ZV4QÇXZS"`S]f6V4•^žmQ@[]XdacS"W;ajWmQ@ijžÉ•rV
kMW^SP“icV4•r–eV["Wm•;`dV~Y‰V~[]` Q lajW;XZl^acY.[]`ZV4[^± Ë f$Y‰SÉnr“lO›gacYbXZl^V@`ZV[)W^V@V~•XZSR\m[”›K¨(`~± .•rÙP["`Z•r›
["•m•raÐXZajSeWm[]i¦TUSeW^ajV~YbXdS•rS)XZl^V“˜Se`dkUXZlm[PX lmV“b[eY˜lmaj`ZV4•gfhS"`acW;Xdl^VŽÏÉ`ZY‰X\^ic[eQV”Õ
Ò V.“bV@`ZV ajW^fhS"`ZT)V~•RŸM›R¨(`4±eÒ ["ijkMacW^–]XZS"WSeWUXdl^VŸ_V@lm["iÐfAS"f .¡¢ µajWRXZl^V .SPÙe—M¡?V4Q­~®"?® ŽaÌYZY‰ž^V
XdlÉ[PX []`ZS"ž^WɕK¨ ["`ZQ lgS"` \^`Zaci$­4®"®
MnM“bV?“bS"ž^i̕glm[”Ù"V?Xdl^VYdS]f Xœ“[]`ZV.SeWKXZl^VQ`ZaÐXZacQ4[]iAYdijSP“t\mijž^Wm–"V@`
Ù"V4ijSrQ@aÐXœ›e± Ë YbXZl^V@`ZV[UQSeW^W^V4QXdacS"W;ŸÉV@Xœ“˜V4V@W;XdlmacY YdS]f Xœ“[]`ZV"Ñ Yb[]\^\m["`dV4WOX•^V@iÌ[”›"V4•g[]\^\_V4["`Z["WmQVŽ[]Wɕ
XdlmVŽf©["QÇXXZlm[PXXZl^V`ZV4YdV4[]` Q lacW ?l^ajSUlm[eY\^`ZSM•^žmQV~•XZS]XZ["ijic›acWmQSe`d`ZV4QX []Wm•gS ɗOŸm[eY‰VŽ`ZV4Ydž^ijXZY Õ Ë
[]TÄY‰ž^`ZVXdlm[]XXdl^V4`dV["`dV`ZV4["YdS"WÉY˜\m`dV4Ù"V@WOXZajW^– ?¡Ž¢ }fh`dSeTCQSeT)\mijV@XdacW^–[]Wm•g\^ž^ŸmijaÌY‰lmajW^–UXZl^aÌY
YdS]f Xœ“[]`ZV Ë “˜Sež^i̕ ¥ žmY‰Xijack"V?XdS)kMW^SP“·“lm[PXbXdlmV@›K["`dVe± Ë ["TÖ[]iÌY‰S)Y‰žm`dV?Xdlm[]X˜XZl^V•^[PXZV.XZl^aÌY[]`dXdaÌQicV
Q@["TUVSežrX#§ .SPÙm«P¡?V4Q)­4®e?® e°‡“["YbS"W^ic›gQ@S"acWmQa̕rV4WeX []icij›RacTUTUV4•raÌ[PXZV@ic›g[Pf XZV@` Ë Y‰V4WOX›eS"ž;T#›g\m[]\_V@`
[]WɕK\^`ZS"\_SeYZ[]i¦SeWKXZl^VYdl^S]X YdijV4V@Ù"VR§ ’ V@\rXZV@TŸÉV4`­4®e?® e°±
Ò·lÉ[PX.•rSU›"SežKXZl^acW^k^Õ 
ack"V4“acYdV"n Ë ijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X ¨(`4±6Ò¿[]ickMajW^–"XdSeWAnrS"W^VŽS"f1XdlmV–eSPÙ"V4`dW^Se`ZY‡S]f .¡¢ nÉ[]iÌY‰S)`dV~QV4ajÙeV4•K[
–"` []WOX~± Ë YbXZl^V@`ZV[UQS"WmW^V4QXdacS"W;ŸÉV@Xœ“˜V4V@WgXdl^aÌY–"` []WOXŸÉV4ajWm–[”“b["`Z•rV~•UXdS¨ `4±rÒ¿[]ickMajW^–"XdSeW;["Wm•KlmacY
\_SeYdaÐXZajSeWÉÕÒ·lm[]X.[]Ÿ_S"žrXXdlmVQS"WmW^V4QXdacS"W;ŸÉV@Xœ“˜V4V@Wl^aÌY`dV~QV4ajÙMacW^–#XZl^V–"` []WOX[]Wm•;l^aÌYbfhS"`ZTUV@`
\_SeYdaÐXZajSeW;[eYbXdl^V•rac`ZV4QÇXZS"`S"f ?¡Ž¢ À`dV~Y‰V~[]` Q lÉÕ Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX –"` []WOX“b[eY[”“b["`Z•^V4•ŸÉ["YdV4•gS"W
TUV@`ZaÐX SeW^ic›"± SP“bV@ÙeV@`~n Ë lm[”ÙeVYdV@`ZajSežmYQSeWmQV4`dWmY["ŸÉSežrXl^aÌY`dV~Y‰V~[]` Q lA± Ë []TY‰žm`dV?Xdlm[]XXdl^V~Y‰V
QSeWmQV4`dWÉYb["`dVŽž^W^fhS"ž^Wm•^V4•¦n^ŸmžrX Ë “bS"žmic•gijack"VXZSRkOWmSP“ƒ“lm[]X¨ `4±$Ò¿[]ickMajW^–"XdSeWAÑ YQ@`dV~•rV@WOXZac["icY[]`ZV
acWgXZl^aÌY []`ZV4[S]f`dV~Y‰V~[]` Q lA±
¤l^VŽXZl^`dV4VŽT)SOYœXacTU\ÉSe`‰X []WOX.[]`ZV4[eY˜acW•rajVQ4["Y‰XdacW^–R[]`ZVXdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iAY‰icSP“t\^icž^W^–eV@`Ù"V4ijSrQ@aÐXœ›enMXdl^V 
\ f_t•raÌ[]–"` []Tnr[]WɕXZl^V`džmW^W^V@` Yd›rYœXZV@TC•^V4Ydaj–eWA±â¤l^V`ZV4YdV4[]` Q lKYd\ÉSeWmYdS"`ZV4•ŸM>› .¡¢ S"W;XZl^V
Q`ZajXdaÌQ@[]iAYdicSP“ƒ\^icž^W^–eV@`Ù"V4ijSrQ@aÐXœ›RaÌY []ŸÉY‰SeijžrXZV@ic›ž^WrfhSež^Wm•rV~•;ŸÉV~Q@[]žÉY‰VŽajX ÙOacS"iÌ[PXZV4YbXZl^VŸm["YdaÌQ?\mlO›rYdacQ4Y
iÌ[”“ Y@±$¤l^VacTU\^ijV4TUV@WOXZ[]XdacS"W;S]fXdl^V\ _ •raÌ[]–"` []T aÌY ["icYdS)["ŸmYdS"icžrXdV4ij›žmWmY‰Sež^Wm•;Ÿ_V4Q@["žmYdVŽ["–e["ajWAn
ajX ÙOacS"iÌ[PXZV4Y˜XdlmVŸm["YdacQ\^lM›rYdacQ4Yic[”“ Y4± ?W^VŽS]f1XZl^V[]ŸÉY‰ž^` •rajXdacV4YS"f1XdlmV\^`dV4ÙMajSežmYbT)Sr•rV4iAaÌYbXdl^Va̕rV4[
XdlÉ[PX \^icž^W^–eV@` •raÌ[]TUVXZV@`lm[eYbXdS•rV~Q`ZV4[eY‰VajWSe`Z•rV4`bXdSUajWÉQ`ZV4["YdVXdl^V–O[PXZVÙeV@icSrQajXœ›"±$¤l^aÌY
QSeWmQicžmYdajSeW §©S]fXdl^V\m`dV4ÙOacS"žÉY˜TUSr•rV4iÌ°bÙMacS"iÌ[PXdV~YY‰V4Ù"V4`Z["iÉ\^lM›rYdacQ4Yic[”“ Y4± .Y [U•rac`dV~QÇX.Q@S"WmYdV4ØOž^V4WmQVen
XdlmV•rV4Ydaj–eWgS"f
XZl^V`Zž^W^W^V4` Y‰›rY‰XdV@T §©["Y\mž^Ÿ^icacYdl^V4•;acFW .¡¢ }icaÐXZV@` [PXZž^`dV”°˜acY4nm[PXŸ_V4Y‰X4n
VÚMXZ`dV4T)V4ij›K“b[eYœXZVfhž^i ±
.Y ›"S"ž[]iÌYdSkMW^SP“n .¡¢ An ’ bnrXdlmV¡.V4\m[]`dXdTUV@WOX S"f£âWmV@`Z–"›"nr["Wm•;S]XdlmV@` YY‰\_S"WmYdS"`ZacW^–
`ZV4YdV4[]` Q lacW;Xdl^V~Y‰V["`dV~["YbVÚ^QV4V4•KXdl^VŽXZV@WmY S]f
TUacijicacS"WmY4nm[]WɕK›eVX \^`ZSr•ržmQVŽV4`d`ZS"W^V4S"žmY˜`ZV4Ydž^iÐX Y@± Ë
[]TÖXdl^VSeW^V“l^SR•raÌYdQ@SPÙ"V@`ZV4•RXdl^VQ@S"`Z`dV~QÇX\^`ZSMQ@V4•ržm`dVajWŸ_S]XZl["`dV~["Y4± Ë X lÉ["YŸ_V@V@WT›

.å s

—˜ ™Aš&˜ ™A› œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª

ä

Ž

4 RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5

Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment

QSeWeXZajWMž^SežmYXdXdV4T)\^XXdSRTR[]keV .¡¢ }\m[]`dXS]fXdl^V~Y‰V[eQ l^acV@Ù"V4TUV@WOXZY4±âV@X4n^›eS"žYœXZajiciAlm[”ÙeV?WmS]X
`dV~Y‰\_S"WɕrV4•KXdSUT#›K`dV4\ÉV~[PXdV~•K`ZV4ØOž^V~YœX YbfhS"` [)–"` []WOX~± Ë YbXZl^V@`ZV[`ZV4[eY‰SeWXZlm[PX ajX lm["Y˜X []k"V4Wg›eS"ž ­
›"V~[]` Y‡XZSR–"acÙ"VTUV[WmV@–e[]XdacÙ"V[]WÉY‰“bV@`ÇÕ Ë YXdl^V4`dV[UQSeW^W^V~QÇXdacS"W;Ÿ_VXœ“bV@V@W(["WO›KS]f1XZl^V[]Ÿ_SPÙ"V
ajW^fhS"`ZTU[]XdacS"W[]Wm•;l^SP“µijSeW^–UaÐX lÉ["YbXZ["k"V4Wg›eS"žÉÕ 
âicV4[eY‰VY‰V4V?XZl^VajTU\^`ZV4YZY‰acÙ"V\m["`‰XZac["i —MijaÌYœXbS]fAXZl^VXdl^acW^–OY‡XZlm[PX Ë lm[”Ù"V["Q l^acV@ÙeV4•¦± Ë ["T Xdl^VŽS"WmV?“l^S
fhS"ž^WÉ • Ž["`dŸ_V@`~Ñ YT)Sr•rV4i¦XdSUŸ_VŽXdS"XZ[]icic›K[]Wm•["ŸmY‰Seijž^XdV@ic›R“`ZS"W^–ɱ Ë []TÄ[]iÌY‰S)XdlmVS"W^VŽ`ZV4Yd\ÉSeWmY‰acŸ^icV
fhS"`ÏmWɕrajWm–UXdl^V\ _ •raÌ[]–e`Z["T ajTU\^icV@TUV@WOX [PXdacS"WgXdSRŸ_V“`ZS"W^–ɱ Ë []TCXdl^VSeW^VŽ“l^SUacY
`dV~Y‰\_S"WÉY‰acŸ^icV?fhSe`ÏmWm•racW^–UXZl^VQSe`d`ZV4QXb\ _ •raÌ[]–e`Z["T ajTU\^icV@TUV@WOX [PXdacS"W1± Ë []TCXdl^VSeW^VŽ“l^S
•rV@ÙeV@icS"\_V4•KXdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iA[]`ZV4[UQSeWmQV4\rX4± Ë []T XZl^VS"WmV“lmS•rV@ÙeV@icS"\_V4•KXdl^VV~QS"WmS"TUacQ4[]i`Zž^W^W^V4`
•rV4Ydac–"WQS"WÉQV@\^X4± Ë WT#››eV4["`ZYbS]f6`ZV4YdV4[]` Q lacW;Xdl^V["`dV~[#S"f6•racVQ@[eYœXZajW^– Ë lm[”Ù"VW^S"X.QS"TUV["Q@`dSOYdY
[]WM›`ZV4YdV4["`ZQ lKXdlm[]X “b[eYbYd\_S"WmYdS"`ZV4•KŸO>› ?¡Ž¢ }“lmacQ l;“b[eYQSe`d`ZV4QX["Wm•É«”Se`“l^acQ l;\^`ZSr•ržmQV~•
žmYdVfhž^i¦`ZV4Ydž^ijXZY Ë YbXdlmV@`ZV["WO›Q@S"`Z`dV4ic[]XdacS"WRŸ_VXœ“bV@V4WKXZl^Vf©["QÇXbXdlÉ[PX []ici_Xdl^VŽacT)\_S"`dXZ["WOX•^acYZQSPÙeV@`ZajV~Y
§ XZlm[PX Ë []T[”“b["`dV?S]fZ°blm[”ÙeVŽŸÉV4V@W(•raÌYdQ@SPÙ"V@`ZV4•W^S]X acWM—OŸmžrX S"žrX Y‰a̕rVŽS]f ?¡Ž¢ Õ Ë “bS"ž^i̕Kicack"VXdS
l^V4["` []Ÿ_S"žrX.["WM›eXZl^acW^–UajW;T#›;[]`ZV4[S]f
V@Úr\ÉV4`‰XZacYdVY‰žm\^\ÉSe`‰XZV4•gŸM› ?¡Ž¢ }“lmacQ laÌYžmY‰V@fhž^i1["Wm•
QSe`d`ZV4QX Õ Ë YbXdlmV@`ZV[)Q@S"W^WmV4QÇXZajSeWgŸ_VXœ“bV@V4W;Xdl^VŽfhSe`dV4–"S"acW^–acYZY‰žmV4Y[]WɕKXZl^VŽf©["QXXdlm[]X.Y‰SUTR[]WM›S"f
Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–UV@W^–eajW^V4V@` Y Ë lm[”ÙeV?TUV@X.•rSRW^S]XŸ_V@icajV4Ù"VacW(YdQ@ajV4WmQV”Õ
¨(S"`ZVŽ`dV~QV4WeXZij›en Ë lÉ[”Ù"VijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X ›"Sež^`Y‰V~Q`ZVXZ["`d›m«]["YZY‰aÌYœX []WOX4nO¤1`ZaÌQaÌ[)¨ª[]`Z–"V@i nMlm["YWmSP“ƒŸ_V@V@W
[”“b["`Z•^V4•SeW^VŽS]f6›"Sež^`–"` []WOXZY[]WɕgaÌY•rSeajW^–U`ZV4YdV4["`ZQ lgS"W;\ÉSeijicžrXdacS"W1± Ë ["TCY‰žm`dVXdlmV–"` []WOXb“["Y
–"acÙ"V4WgŸm[eY‰V~•KSeW;ØOžm["ijajÏÉQ4[PXdacS"W[]WɕgTUV4`dajXS"W^ic›"± Ë “˜Sež^i̕KicajkeVXdSUkMW^SP“ƒ“lm[]X.¨ Y4±â¨ []`Z–"V4i Ñ Y
Q`ZV4•rV4WOXdaÌ[]iÌYajW;XdlmV\ÉSeijicžrXdacS"W`ZV4YdV4["`ZQ lK["`dV~[["`dV”Õ .[eYY‰l^V•^S"W^V[]WM›`ZV4YdV4["`ZQ lKS"W\ÉSeijicžrXZajSeW
ŸÉV@fhS"`ZV~Õ Ë f$Ydl^Vlm["Y•^S"W^VŽ`ZV4YdV4[]` Q lacW;Xdlm[]X.[]`ZV4[^nM“l^V4`dVŽ“["YajX \^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•mÕÒ·lM›K“["YdWAÑ Xl^V@`
`dV~Y‰V~[]` Q lK“bS"`ZkR\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•mÕ Ë f6aÐX?“b[eY˜\mž^Ÿ^icacYdl^V4•An^“l^V@`ZVQ@["W Ë S"ŸrX []acW;[RQ@S"\M›RS]fXdlmV`dV~Y‰V~[]` Q lÉÕ
Ë YXdlmacYXZS"\^aÌQ\m[]`dXS]f$¨ Y4±â¨ []`Z–"V4i Ñ Y•ržrXdacV4Y.[PXl^V@` ¥ SeŸÉÕ Ë f$Y‰SÉnracYdWAÑ XXdl^aÌY [U•rSež^Ÿ^icV\m[”›MT)V4WOX Õ 
?`\ÉV4`dlÉ[]\mY4nr“b[eYbXdl^aÌY ["WgV@ÚOXZ`Z[UYdV@\m["`Z[]XdV~•\m[”›MTUV@WOX Õ;Ò·lmV@`ZVQ@[]W Ë S"ŸrX []acWKXZl^VŽÏmWm["WmQaÌ[]i
`dV4\ÉSe`‰XSeWgl^SP“ƒXdl^VTUSeW^V@›g“b[eYbYd\_V@WOX Õ
¤1Se–"V@Xdl^V4`“˜VŽT#žÉYœX \^`ZS"TUS"XdVŽ•rajVQ4["Y‰XdacW^–UkMW^SP“ijV~•r–"Ve± Ë []T•rS"acW^–UT#›KžrXdTUSeY‰XXdSUacWmQ`ZV4[eY‰VXZl^V
QSeT)\_VXZaÐXZajÙeV@W^V~YdY S]f1XZl^V•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›“ajXdlS"žm` []` Q lK`ZajÙP[]iÌY 6Xdl^V\^iÌ["Y‰XdaÌQ@YacWm•ržÉYœXZ`d›enMXdl^V
QSeT)\_SeYdajXdVTR[PXZV@`Zac["i_acWm•ržÉYœXZ`d›enm[]Wm•gS]XZl^V@`acWm•ržÉYœXZ`dacV4Y4± Ë ["TCQ@["ijicacW^–US"W;V@Ù"V4`d›eS"W^V?XdS ¥ SeajWTUVŽXdS
["•rÙP["WmQVXdlmVkOWmSP“ijV~•r–"VŽS]f
Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–U\^`dSrQ@V4YZY@±
¤lm[]WmkK›"SežfhSe`›"S"žm` QS"WÉY‰a̕rV@` [PXZajSeWA±
’ acWmQV4`dV4ij›en 
V@W^aÌQ kg×["`œ—r¨(V@ac`4n âl1± ¡±
×bSe["`Z•KS]f SPÙ"V@`ZW^Se`ZY
0b„ . .¡¡¢ À
¢ }TUV@TŸÉV4`ZY
.WM›"S"WmV“lmSUQ4[]`ZV["ŸÉSežrX.•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›

ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª 

­ 

 

>),+
Œ( , q" 

b#' $&&/ g"/ a

F U

U #v
3n <V
0n eVfV
ž}`wr$} $S !Ÿ
U
U #v
U ‡Ÿ
^]7_ aV
¤}`wr$}V
U
U
U
@T aV U ^nwV
^] _
œ  &v
U
¤}`wr™}
&§ 0n .n GV œ{aŸ !n
U #v
U
&v U U oS
\V

U

]=FW “m5n= R j3!5p7 ;a9A23 PR5 \35 Hb7E5B34A9SR5*R m4<R (WFD!7 4G=9:7 RYD;a=9"}
#N J26= 3"9A5P7 3H&9SROVUWFX 7 ; 2
=5Q9:7 4 3 ; =FX!RYW9a4!5P7 9:7 4G= ;<2R Œ;<2R!9L; 3 3 3(=FD6H@9A23&V ŒH7 =[]5K= r9A2F5BR]W[]20}
1=[U=7ED3UN
p3!5K3g7 ; =FD(3 != (V 3R #MCX=9>9 319SRVFWUX 7 ;<2"9A23(=!5B9:7 4 3@5K3 [U=5nH7ED[CV
N JRYW :WHU[3 23 9A235
}
26=;X!3G3!D3DG9A2FW;s7 =;S9:7 41=FX!RYW91VUWFX 7 ; 2!7ED[g9A2!7 ; 7ED6H&R j7ED PR5 =9:7 RYDbN 3D= n9S3!5l”C5>N
“m5n= R j3!5*;Z=7 H@9A26=9123 jRYW HiVUWFX 7 ;<2@7 9 *2=6H&9SR04 RYD9:7EDUW3 \M;S9A5‰W[U[ 3FN

}  

"!$#&%&')(*+( ,%.-/#0 1! 32)2)2

&S

9l_-5K;S9 Y;?3DG9`=

U 3 9>9S3!5-9SRT”h5>N`“m5n= U R#vj3!5jfE}`W[ ä 

$[]žmiA¨+±^×b`Z["ijSP“bV@`

 ?¡Ž¢ #nÉ£˜•raÐXZS"`
®
­Ò V~YœX .aj–e–"acWmY SO["•¦n ’ žmaÐXZV¯"¯ 
SOY‰V4T)SeWOX4n Ë ­4¯ 

x 

s)t‡i

¡?V4[]` ¨ `4±â×b` []icSP“˜V4` 
âicV4[eY‰V?ÏmWm•;V4WmQicSeYdV4•KXœ“˜S(§ "°QSe\^acV4YS]f
Xdl^V\É[]\_V@`RÍd¤lmVTU[]Xdl^V4TR[PXdaÌQ@["iXdl^V4S"`Z›S]f
Xdl^V\' _
•raÌ[]–e`Z["TUÎ)Ydž^Ÿ^TUaÐXdXdV~•gŸM›T›rY‰V4iÐffhS"`›eS"ž^``ZV@ÙMajV4“±$¤l^acY \m[]\_V@`aÌYacWeXZV@Wm•^V4•gXdSUŸ_VQS"WÉY‰a̕rV@`ZV4•
fhS"`\mž^Ÿ^icacQ4[PXdacS"WacW 46587:9<;>=@?A58BDCFE<B@C<58BG7D7@H,± 
^Se`›"Sež^`QS"WMÙeV@W^acV@WmQ@V Ë acWmQicžm•rV[U•raÌY‰k; ¡ ’ fhSe`dTR[PX“ajXdl(¨(aÌQ`ZSeYdS]f XÒ .¡fhS"`“acWm•rSP“
fhS"`ZTR[PX§h\Ø r± “ac•É°bS]fXdl^V\m["\ÉV4`4nr\_SeY‰XZYZQ`Zac\rXÇ«P\^acQXÏmijV~YS]f
Xdl^VŽÏɖ"ž^`ZV4Y§hÏm–"ž^`ZV4YŽ­["Wm• e°Ç± Ë f
XdlmV@`ZVaÌY ["WO›Xdl^acW^–)Xdlm[]X Ë Q4[]W•rSUXdSUl^V4ij\\^icV4[eY‰V•rSUW^S"X l^V4YdajXZ[PXZVŽijV@X T)VkMW^SP“±
¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`ajWOXdV4`dV~YœX acW;S"ž^`“bS"`Zk± 
V~Y‰\_V4QX‰fhž^icij›;Y‰žmŸ^TUaÐXdXdV4•An
¡?`4± V4W^acQ kg×b["`œ—r¨(V@ac`
0b„ [][)`Z`ZYd›Rl^SeÒ·`‰X ajW^•rkMacVicV@Q@` ["Y‰XdacW^–UicacY‰X
V@WÉQi ¡?¡?SracYdQk ž^TUV@WOX Y@n
p3H7 HDR!95B3G;<V!R]DHU3GH@9SR@9A27 ; 

$[]žmiA¨+±^×b`Z["ijSP“bV@`

U 3 9>9S3!5>xb;?R‹SY;Z3!D9\27bVr=FD@=6HUHb7 9:7 RYD6= U RYD3"RYDXm34<30VX!3!5Ivx  s]N

 ?¡Ž¢ #nÉ£˜•raÐXZS"`
®
­Ò V~YœX .aj–e–"acWmY SO["•¦n ’ žmaÐXZV¯"¯ 
SOY‰V4T)SeWOX4n Ë ­4¯ 

¡?V4[]` ¨ `4±â×b` []icSP“˜V4`
Ë lÉ[”Ù"VW^S]X`ZV4QV4ajÙeV4•K›"S"žm`˜`ZV@\^ic›RXZS)T›QV4`‰XZaÐÏmV~•KTR["ajiXZS)›eS"ž;•^[PXZV4•> ž^–ežmYœX n¦­4®e® 
ajW;“l^aÌQ l
Ë V@WmQ@ijSOY‰V~•XZl^V\m[]\_V@` Îe¤l^VŽTR[PXdlmV@TR[PXZacQ4[]iXdlmV@S"`Z›S"f1XdlmV\ _ •^ac["–"` []TRÎ["žrXdlmS"`ZV4•ŸM›gT#›rY‰V4iÐf
fhS"`›eS"ž^`Q@S"WmYdac•^V@` [PXdacS"W §©[RQ4Q?“["Y["icYdSUY‰V4WeXXZS []`Z`Z›RÒ·ajW^kMicV@`fh`ZS"T .[]`d<X D4V@iciÌ°± âicV4[eY‰V
QSeWmYdac•rV4`\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^acW^–UT#›g\m[]\_V@`acW;Xdl^VV~[]`ZijacV4Y‰X\ÉSOYdYdajŸmijVaÌYdYdž^Ve± Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VXdlm[]XXdl^aÌY\m["\ÉV4`acY S]f
VÚMXZ`dV4T)VŽacTU\ÉSe`‰X []WmQ@V?XZSUXdl^V•^ajVQ@[eYœXZajWm–ÏÉV@i̕¦±
Ë ž^Wm•rV4`ZY‰XZ["Wm•XZlm[PX ›eS"ž;lm[”Ù"VŸ_V@V@WÙeV@`Z›RŸ^žmYd›K“ajXdl;Xdl^ViÌ["Y‰XVÚrl^acŸ^ajXdacS"W([]Wm•;QSeW^–"`ZV4YZY4±
SP“bV@ÙeV@`~n Ë XdlmajW^kKXdlm[]XXdl^aÌY\m["\ÉV4` •rV4YdV@`ZÙ"V~Y[U\^`dSeTU\rXl^V4["`dacW^–m±
Ë •rSUW^S]X.["–"`ZV@V“aÐXZl;›eS"ž^`Y‰XZ[]XdV@TUV4WeX acW;›"S"žm` ¡.V~QV@TŸÉV4G` ^nA­~®"® icVX‰XZV@`XZSUT)VY‰XZ[]XdacW^–)Xdlm[]X
Î"¤lmacY\m["\ÉV4`acY l^aj–el^ic›RXdV~Q l^W^aÌQ@[]!i XdSMS)XdV4Q lmW^acQ4[]i¦“ajXdl^SežrX.[)ijV~YdY XdV4Q lmW^acQ4[]iŸm[eQ kO–e`dSež^Wm•

.å

—˜ ™Aš&˜ ™A› œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª

ä

Ž

4 RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5

Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment 

V Úr\^iÌ[]Wm[]XdacS"WgfhS"`Sež^`–"V4W^V@` []i`ZV4["•^V@` Yc± Ë •rSRWmS]XŸÉV4ijacV@ÙeVŽXdlm[]X.•raÌYdQ@S"ž^WOXdacW^–U›"Sež^``dV~["•rV4`ZYbaÌY
l^V@ic\rfhž^i ± Ë lm[”Ù"VTUVX.YdS"TUVŽS]f6›"Sež^``dV~["•rV4`ZY[]WɕKlm[”ÙeVfhS"ž^Wm•gXZl^V@TCXdSUŸÉVÙeV@`Z›acWeXZV@icijac–"V4WOX4n^[]Wɕ
fhž^`dXdl^V4`dTUS"`ZVXdl^V4›K`ZV4["ijic›Q@["`dV[]Ÿ_S"ž^XbXZl^V•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"± Ë ŸÉV4ijacV@ÙeVŽXdlm[]XXdl^V4›KQ@["W ¥ žm•r–"V
fhS"`XZl^V@TRYdV@icÙ"V4Y4± V4Ù"V@`dXdlmV@icV4YZY@n Ë lÉ[”Ù"V›OacV@i̕rV~•XZS)›eS"ž^`•rV4TR[]Wm•;[]Wm•glm[”ÙeV?V4ijacTUajWm[]XdV~•KTR[]WM›RS"f
Xdl^VTR[]Xdl^V4TU[]XdaÌQ@["i1•rV@`Zacٔ[]XdacS"WmY˜fh`ZS"T XZl^aÌY\m[]\_V@` XdSRYd[]XdaÌYœfh›K›"S"žm` •rV4Ydaj`ZV?XdSRlm[”ÙeV[RÎeY‰acTU\^ijV~Î
\^`ZV4YdV@WOXZ[]XdacS"WA±$¤l^aÌY\m["\ÉV4`4nrl^SP“bV@ÙeV@`~nOY‰Xdacici1QSeWeX []acWmYbXdlmVV4YZY‰V4WeXZac["icY˜XZSRŸÉVž^WɕrV@` YœXZSMSM•;QicV4["`dic›"± 
âicV4[eY‰VŽW^S"XdVXdlm[]X Ë “acici¦“aÐXZlm•r` [”“tXdlmV\m[]\_V@` ajf Ë •rSRW^S"X`dV~QV@acÙ"V[)`ZV@\^ic›KY‰XZ[PXZajWm–)›eS"ž^`
ajWOXZV@WOXdacS"WmYŸM›¬O[]WMžm["`d›­"n¦­~®"®e¯^nOajW;“`dajXdacW^–ɱ Ë •rSUŸÉV4ijacV@ÙeV.XZl^aÌY\m[]\_V@`“acijiAQ lÉ[]W^–eV XdlmV“[”›R\ _
•raÌ[]–"` []T Q4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY[]`ZV?TR["•^V"±$¤l^VŽ\ _ •raÌ[]–e`Z["T;nr[eY˜›eS"žgkOWmSP“nOaÌY˜Xdl^VQ@V@WOXd` []i\m["`‰XS]f
Xdl^V
Q@["icQ@ž^ic[]XdacS"WmY["Wm•;•rV4Ydaj–eWKXZlMžmYXdlmV\m[]\_V@`ajXZYdV@ijfaÌYS"fYZ[]TUVŽajTU\_S"`dXZ[]WÉQV"±
Ë lmS"\_VŽXdlm[]X ›"S"žg`dV~[]icij›g•rSRY‰V4V?XZl^VacT)\_S"`dXZ["WmQVŽS"f6[e•rÙP[]WmQ@ajW^–UkMW^SP“icV4•r–eV?acW;Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–
ajWɕržmY‰Xd`Z›"n^[]Wɕ¦nMl^S"\_V.XZlm[PX›"SežK“aciji¦Q@SOSe\ÉV4`Z[]XdV?“aÐXZlXdlmSeYdV?“l^S)lm[”ÙeV.TR["•rV.Xdl^VŽTR[ ¥ Se`˜\m`dSe–"`ZV4YZY
ajW;XZl^acY.[]`ZV4[^±
¤lm[]WmkK›"SežfhSe`›"S"žm` QS"WÉY‰a̕rV@` [PXZajSeWA±
’ acWmQV4`dV4ij›en
¡.`~± V@WmacQ k;×b["` ¨(V4aj`
0b„ ×bS”TUÚMV4XdT#V4`4Ÿ_n^V@¨ª` Y Q~¢˜icajT#XdaÌQ]n ’ Q@S]XdX4nrÒ·acicYdS"WAn S"iciÌ[]Wm•¦n^×bV4l^ijV4`4n^¡?ž^\^`ZV"nÉ[]Wm•YdS"TUVŽS]XdlmV@G` ?¡Ž¢
ˆOR6„ âS"acWmž;Q@ij\^žm`d•^SeajŸmW^[]–Ÿm["ij›ijikMXZW^l^SPV“µS]XZŸMl^›V@`W^acSPWM“tÙ"V~XZYœlmXZ[Paj–OX [PŽXdacS"["WÉ`dŸ_Y‡V@XZ`~lmÑ Y˜[PX TU“Srlm•rV@V4`ZiAVacYŸÉXd["S]YdX V4[]•gicijS"›gW;[]aÐWmX~•;n^V@[]ÙeŸmV@YdW;S"icaОrfXZXdV@l^ic›V4›K““b`dSeV@W^`ZV –
Yd\_S"WmYdS"`ZV4•KŸO› .¡¢ ±§ .iji1Xdl^V`ZV4YdV4["`ZQ l^V4`ZY˜[]–e`dV4V4•g“aÐXZl;TUVŽacWgXZl^ViÌ["Y‰XQ@S"W^–e`dV~YdY °

U’U
&V

U

bV

lV

7V
kV CT U

U

fv

U bV

= 7 ‚9A2=923
‡ 3 A9 26=9 3<9>9S35o[R9#27 r[UR7ED[@=FD6HO23 =FD=[U3GHg9SR&[3 9 \3(= 3<9>9S3!5c7ED \27 462&23(4 
;?3DG9 \@
3 2!7 ;15K3 7 ;s7 R]D;N ‡ 3 xe5K3G=6Hh=FX!R]WG9#7 9 7ED \MhD3 9 3<9>9S
3 5 HU=9S3H =FDUW6=!5BM vx  ]
t N

CŸ 

$[]ž^iA¨È±m×b`Z["ijSP“bV@`~n

U’U

 ?¡Ž¢ #nÉ£‡•^aÐXZS"`
®
­Ò V~YœX .aj–e–"acWmY Se[e•¦n ’ ž^ajXdV¯e¯ 
SeYdV@TUSeWeX~n Ë ­4¯ 

zx 

s

.¡ V~[]` ¨(`~±â×b`Z["ijSP“bV@`
¤lm[]WmkK›"SežfhSe`›"S"žm`f©[PÚg•^[]XdV~•;¡?V4Q@V@TŸÉV4`]®^n¦­~®"® 
acW“l^acQ l;›"Sež;["ijicV@–eV4•KXdlm[]X ›"SežgYdV@WOX TUV
›"Sež^``dV4ÙMacYdajSeWmY˜XdSUT#›g\m[]\_V@`RÍZ¤l^VŽTR[PXdlmV@TR[PXZacQ4[]iXdlmV@S"`Z›S"f
XZl^V\ _ •^ac["–"` []T± Î  IJƒ^Œ)ƒa‚
‚jƒ)0ƒa‘ Œ)ƒ…HLIONXR.PJ)†|„C†e‘bIO— ici¦XdlmV\m[]`dXdacV4YbXZlm[PX –eS]XXdl^aÌYacWrfhS"`ZTR[PXZajSeW;["Wm•KT›rY‰V4iÐf
ÏmWm•gXdl^aÌY
\m[]\_V@`XZSRS]f6VÚMXd`ZV@TUVŽacT)\_S"`dXZ["WmQVe±
Ë •^ac•;W^S"X `dV4ÙOaÌYdV?T›K\m["\ÉV4` ["Q@Q@S"` •racW^–#XZSU›"S"žm`Q@S"TUTUV@WOXZY S"WgXdl^aÌY\m["\ÉV4`4n^["–e[]acWAnrYdajWmQ@V Ë •ra̕
W^S]X`ZV4Q@V@acÙ"V?["WM›"± Ë •rV~Qa̕rV4•XdSU`dV4ÙMacYdV4•UXZl^VŽ\m[]\_V@`YdajWÉQV Ë •ra̕KW^S"Xb`ZV4Q@V@acÙ"V~•K[]WM›U`ZV@\^ic›Ufh`dSeT ›"Sež
fhS"`TUS"`ZVXdlm["W )TUSeWeXZlmY4± Ë `ZV@ÙMacYdV4•;["Q4QSe`Z•racW^–XdSU›"Sež^` QSeTUT)V4WOXZYS"W;T#›g\^`ZV@ÙMajSežmYb\m[]\_V@`SeW
Xdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iAY‰icSP“ƒ\mijž^Wm–"V@`ÙeV@icSrQajXœ›"± .Y Ë YœX [PXZV4•;ajWT›ijV@X‰XZV@`.•^[]XdV~•g¡?V4Q@V@T#Ÿ_V@` ^n¦­4®e ®
rn Ë YdV@WOX
›"SežKXZl^V`dV4ÙMacYdV4•gÙ"V4`ZYdajSeWg[eY Ë YdV@Wm•KXdS["ijiXZl^VQ@QicacY‰X4± Ë `ZVǗMYdV@WOX›"SežKXZl^VYd["TUVÙeV@` Y‰acS"WgS"W
¡.V~QV4T#Ÿ_V@` "®^n¦­4®e ®
r± ‡ijV~["YdV?W^S"XdVXdlÉ[PXXdlmacYaÌYXZl^Vic[eYœXXZajTUV Ë “ajiciAY‰V4Wm•;›"SežKXZl^VYd["TUV\É[]\_V@`
Y‰acWmQ@V Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VŽXdlÉ[PX ›"Sežg“aciciAQiÌ[]acTÄ[]–O[]acWXZlm[PX ›eS"ž•rSUW^S]X `ZV4Q@V@acÙ"VŽ[]WM›S]fT#›;Y‰ž^ŸmT)ajX‰X []i ± Ë W
Q@[eY‰VXdlÉ[PX ›"Sež;Q@ic["ajTÄ[]–e["ajWgXdlÉ[PX›"Sež;•ra̕;W^S]X `ZV4Q@V@acÙ"V?Xdl^V\É[]\_V@`›"Sež;Q4[]W;–"V@X.[)Q@S"\M›Rfh`ZS"T
[]WM›"SeW^V“l^SRacYSeWKXZl^VQ@QŽicaÌYœX~± âicV4["YdVŸÉV[”“[]`ZV.XZlm[PX Ë Q lm[]Wm–"V4•KXdlmVŽXdajXdicVS]fXdl^V\m["\ÉV4`
§©¡?V4Q@V@T#Ÿ_V@`~n mn¦­4®"® 
ÙeV@` Y‰acS"W_°$XZSRŸÉVÎ SP“tXZSRQ@[]iÌQžmic[]XdVXdl^V'\ ~_t•raÌ[]–e`Z["TÖQSe`d`ZV4QXdic›MÎm±

ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª

­:¯ 

Ë “˜Sež^ic•;[]\m\^`dV~QaÌ[PXZV?ajf›eS"ž;`dV~Y‰\_S"WɕXZSRT#›V ,¨ ["aji¦ŸM›K¬O[]WMžm["`d›(­ mn¦­~®"®"¯m± ‡ijV~["YdVQ@S"WmYda̕rV@`XZl^acY
\m["\ÉV4`“aÐXZlm•r` [”“Wgajf Ë “acijiAWmS]Xl^V4["`fh`dSeT֛"SežgŸM›RXZl^VTUV@WOXdacS"WmV4••^[PXZVajW;“`ZaÐXZajW^– §©V@TR[]aci¦aÌY
ÏmW^V”°b“l^VXZl^V@` Xdl^V\m["\ÉV4`acYQ@Q@V@\rXZV4•¦±
Ë l^S"\_VXdlm[]X ›"S"ž;`ZV4[]icic›K•rSRY‰V4VXdl^VacTU\ÉSe`‰X []WmQ@VS"f6[e•rÙP[]WmQ@ajWm–kMW^SP“icV4•r–eVŽajW;XdlmV•rajVQ4["Y‰XdacW^–
acWm•ržmY‰Xd`Z›"nr[]Wɕ¦nrl^S"\_V?Xdlm[]Xb›eS"ž“acijiAQ@SMS"\_V@` [PXdV.“aÐXZlKXZl^SeYdV?“lmS#lm[”ÙeV.TR["•rV?XdlmV?TR[ ¥ Se`˜\m`dSe–"`ZV4YZY
acWgXZl^aÌY []`ZV4[m±
’ acWmQV4`dV4ij›en
¡?`4± V4W^acQ kg×b["` ¨(V4aj`

ˆOR6„¤KMP|R.PL‚jƒO• NaILK^“»^N‹IJK)“ „‡†JHa„œH^‚´MƒO‚’R XK
eƒa•™‘ R\„;KL„;HJ•–•’NXHLI
‰HLORCKM•bPO„;ƒa•’Nk“&‚hKQIO—
‘bIJ^•Ø P
M‘ØIO—|HJ•–•™„‡†Oƒ…KJ„‡†OƒO‚d‘bIOŒ)ƒ^R@„C‘ —eHa„C‘’KMIJR&„‡†LH)„o“3†Jƒa‚jƒ‰JHaR@ƒ 
KMI|‘ „
p3@5B3G;<V!RYD6HU3GH@9SR&9A27 ; U 3 9>9S3!5o=FD6Hh4626=FD[3GHi27 ;#=9>9:7 9AWHU3 b
S 9A2R]W[]2G9 N
x=FDFW=5QM x tvN

?¡ V4[]` ¨ `4±â×[]` ¨(V@ac`
¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^``dV~QV@WOX []`dXdaÌQicVY‰žmŸ^TUacYZY‰acS"W[]WɕKXZl^aÌYfhS"icijSP“ ,ž^\;V ,TR[]aci ± Ë []TÖW^SP“µajW
\_SeYZY‰V~YdYdajSeWKS"f›eS"ž^`[]`dXdaÌQicVÎ .SP“tXdSRQ4[]iÌQž^iÌ[PXZV?XZl^V\ )•raÌ[]–e`Z["TÖQS"`Z`ZV4QÇXZij›e± Î Ë X aÌYbXdl^VÙeV@` Y‰acS"W
•^[]XdV4•¬O[]WA± ^n¦­4®"®e¯^± Ë lÉ[”Ù"V`dV~["•gaÐX.["Wm•g["TC\^`ZV@\É[]`ZV4•RXZSR`dV~QSeT)TUV4Wm•KajXfhS"`\mž^Ÿ^icacQ4[PXdacS"W;acW
¡?ajV¢b[eYœXZajW^–R£‡W^–"acW^V@V4`4± Ë •rac•;W^S"X `dV~QV4ajÙeV["WO›KV4[]`ZicajV4`Ydž^Ÿ^TUaÌYdYdacS"WmYS"f1XdlmacY ["`‰XZacQ@ijVen Ë “["Y
QSeWrfhžmYdajWm–)ajX “ajXdl;Xdl^VV~[]`ZijacV@`["`‰XZacQ@ijVXdlÉ[PX Ë `dV@Xdž^`ZW^V4•KXdSU›eS"žA±â¨(›g[]\_S"icS"–"acV4Y4± SP“bV@Ù"V4` Ë ["T
Ù"V4`d›R\mijV~["YdV4•;[PXXdlmV“b[”›R›eS"ž;lm[”Ù"VŽ[]\^\m`dSO["Q l^V~•RXdlmacY ["`‰XZacQ@ijVe± Ë X.[]\^\_V4["`ZYbXZS)\m`dSPÙMa̕rVŽÙ”["ijžÉ[]Ÿ^icV
acWrfhS"`ZTR[PXdacS"W;acW["WgSeŸ ¥ V4QXdacÙ"VŽTR[]W^WmV@`~nr“l^acQ laÌY[]ici¦“˜VlÉ[”Ù"VV@Ù"V4` ["Ydk"V~•RfhS"`~± .YaÌYT#›g\ÉSeijaÌQ›
fhS"`lmaj–el^ij›XdV4Q lmW^acQ4[]iATR[]XdV@`ZaÌ[]i n Ë []TC`dV~ØežmV4Y‰XdacW^–)XdV4Q lmW^acQ4[]i¦\_V@` Y‰SeW^W^V4i¦S"W;Xdl^
V .¡¢ }YœX [ XZS
`ZV@ÙMajV4“tXZl^V\m[]\_V@` [eY“˜V4iji ± Ë Q@V@`dXZ["ajW^ic›RXZl^ajWmkXdlmacY\É[]\_V@`lm[eY[TžmQ lŸÉV@X‰XZV@`.Q lm["WmQVŽS"f
[]\m\^`dSPÙP["i nr[]Wɕg[eY Ë YZ[]a̕¦n Ë “ajiciA`ZV4QSeTUT)V4Wm•gaÐX~± Ë “aciji¦icVX ›eS"ž;kMW^SP“ƒS"fSež^`•rV4Q@acYdajSeWgacW
“bV@V@krY4± âicV4["YdVŽ•rSRW^S]X“ajXdlm•^`Z[”“µaÐX‰—O–"acÙ"VŽžmY[)icaÐXdXdicVTUS"`ZV.XZajTUVXZSU`dV4ÙOacV@“µaÐX Ë “bS"žmic•gijack"VXZS
\^ž^ŸmijaÌY‰lajX.[]Wm• Ë Xdl^acW^kXZV4Q l^WmacQ4[]i¦`ZV@ÙMajV4“˜V4`“ajici1[]–e`dV4V.XZl^aÌYXdacTUV"±
’ acWmQV4`dV4ij›en 
$[]žmiAט` []icSP“bV@`
‡ 3

U’U SJvL=7 9S3H¡nPR5o=fv2!7 U 3=FD6H@9A23DkSY;?3DG9"”h5>N-“m5n= U R#vj3!5o= U 3<9>9S3!5oHF=9S3GH‰£63!X ä x  t]N

?¡ V4[]` ¨ `4±â×b` []icSP“˜V4`4n
\m\m[]`ZV@WOXdic›"nr›eS"ž•rSUW^S]X lÉ[”Ù"V?Xdl^VŽXZajTUVŽXdSRicSMS"kSPÙeV@`T#›K\m[]\_V@` [eY›"S"ž;\^`ZS"TUaÌY‰Ve±6£‡Ù"V4W;[
W^V4–e[PXZajÙeV.`ZV@\^ic›R“acijiA•rV4TUS"WmY‰Xd` [PXZV XdlÉ[PX›"Sežlm[”Ù"VŽYdS"TUV?Q@S"ž^`dXdV~Y‰›e±6×bžrX[]\m\m[]`ZV@WOXdic›)Xdl^VŽ\m["\ÉV4`acY
W^S"X ajTU\_S"`dXZ[]WOX ["Y›eS"ž^`V@ÚM\_V@`dXZYbXZS"i̕;›"S"ž[]Wɕ Ë []TÖSeW^ic›g[UY‰TR["iji¦Ÿ_S]XZl^V@`ZajWm–UQ@SrQ kO`ZSe[eQ lA± 
âicV4[eY‰VŽYdV@VŽXdlmacY\m["\ÉV4` “ajXdlm•r` [”“W
Ë []TCYdS"`Z`d›UXZlm[PX “bV•rSUW^S]X.["–"`ZV@V?Xdlm[]X.[]W;S"\_V@W(•raÌYdQ@žmYZY‰acS"WgS"W;XdV~Q l^W^aÌQ@[]i¦aÌYZY‰ž^V~YY‰lmS"ž^i̕KŸ_V
•rSeW^VŽajW›"Sež^`TR[]–O[ D@acW^Ve± âSež;Se`›"Sež^`bXdV4Q lmW^acQ4[]i¦V@ÚM\_V@`dXZY•^SRW^S]Xlm[”ÙeV?XZSR[]–"`ZV@V“ajXdlT#›
`ZV4YdV4[]` Q lA± Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VŽXZlm[PX ›eS"ž;lm[”Ù"V?XdSUicVX ›"Sež^``ZV4["•^V@` Y‡XZS ¥ žm•r–"Ve± Ë ["TCYdž^`dVXZlm[PXXZl^V@`ZVŽacYWmS
S]XZl^V@``ZV4[eY‰SeWmY˜XdSU›"Sež^` •rV~QaÌY‰acS"WA± Ë []TC["ŸmYdS"icžrXdV4ij›KYdž^`ZVXdlm[]X ›"S"ž;•rSRW^S"XbX []keVacWOXdSR›eS"ž^`
QSeWmYdac•rV4`Z[]XdacS"WKXdl^VŽf©[eQÇXXdlÉ[PX ?¡Ž¢ À“ajici¦lm[”Ù"VXZSUY‰XdSe\;XdV4[eQ l^acW^– ’ £ ?£ G ¢  ’ £ ’
“l^aÌQ l([]`ZV?“`ZS"W^–U["Q4QSe`Z•racW^–XdSUXZl^acY `dV~Y‰V~[]` Q lA±
¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`\^`dV~QacS"žmYbXZajTUV
¡?`4±â×[]` ¨(V@ac`
—˜ ™Aš&˜ ™A› œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª

ä

Ž

4 RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5

Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment 

âicV4[eY‰VŽW^S"XdVXdlm[]XXdl^aÌYicVXdXdV@`?[]Wm•KXdl^V`ZV4Y‰XS]fXdl^VQ@S"`Z`dV~Y‰\_S"WɕrV@WmQ@V.“ajXdl›"SežgacW;Xdl^aÌYTR[PXdXdV4`
“ajiciAŸ_VQac`ZQ@ž^iÌ[PXdV~•KacW;Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–UajWm•^žmYœXZ`d›e± Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX ›"Sež;Y‰XZ["Wm•;ŸM››"Sež^`•rV4Q@acYdajSeW
[]Wm•;›eS"ž;“˜Sež^ic•gicajkeVS"Xdl^V4`XdSRYdV@VŽXdlmacY Q@S"`Z`dV~Y‰\_S"WɕrV@WmQ@V.V4Ù"V@W;ajfXZl^V@›g[]`ZV .¡¢ }TUV@TŸÉV4`ZY4±
p3!5K3g7 ;l9A23 U 3<9>9S35ÔS-5K3G4<367 Ÿ3Hi7ED05K3<9AWF5,Dg= U 3<9>9S35™n>5BReV ]
F =FW U “m5K= U R#vj35Ô£63!X ã x t]N
¡.V~[]` ¨(`~±â×[]` ,¨ V@ac` 
Ë Ñ iciAlm[”ÙeVŽ›"S"žgkMW^SP“tXZlm[PX ›eS"ž;lm[”Ù"VajWÉQS"WMÙeV@W^acV@WmQ@V4•gTUV[]Wm•gS]XZl^V@` YS"W;S"ž^` Y‰XZ[ XdSr•^[”›K“aÐXZl
›"Sež^`ž^WOXdSP“[]` •¦nMž^W^W^V~QV~YdYZ[]`Z›QSe`d`ZV4Yd\ÉSeWm•rV4WmQVe± Ë f6›"Sežglm[e•g[)“bS"`ZkMajW^–XdV4ijV4\^l^SeW^VS"`bf©[PÚgXdl^aÌY
V ,TR[]aci¦“˜Sež^ic•;W^S"XŸÉVW^V~QV~YdYZ[]`Z›"± .YajX aÌY Ë TžmYœX `ZV@\mij›RXZSU›"S"žm`ijV@X‰XdV4` []Wm•gX []k"VŽajXXdSRYdS"TUV@SeW^V
V@iÌY‰VeÑ YS QV[]WɕKlm[”ÙeV.XZl^V@T V ,TR[]aci¦aÐXXZSU›"S"ž;`Zaj–eleX [”“[”›"±
Ë XZ`dacV4•gXZSXZV@icV@\^lmS"W^V›eS"žKiÌ["Y‰X “bV@V@kKS"W¤lOžm`ZY4±­”« "®#“ajXdl;XZl^VW^V@“ YbXZlm[PX “bVŽlm[”Ù"V["–"`ZV@V4•XdS
\^ž^Ÿ^icaÌY‰l›"Sež^` []`dXdaÌQicV"n$Í SP“·XZSg¢b[]iÌQž^iÌ[PXZVXdl^V\ 
µ•^ac["–"` []TÖQSe`d`ZV4QXdic›"± Î Ë “b["WeXZV4•KXdS[eY‰kR›eS"ž
XdSYdV@Wm•KXdlmVV@WOXdac`dV\É[]\_V@`~nr“aÐXZl;–e`Z["\^l^aÌQ@Y[]WɕKV~ØežÉ[PXdacS"WÉY@nrSeW[U•raÌYdk_±$×bV4Q4[]žmYdVŽS]fXdl^VQ@ž^`Z`dV4WeX
YœX [PXZžmYS]fS"ž^`V TR["ajiAYd›rYœXZV@Tn Ë “bS"žmic•;["•rÙMaÌY‰VŽ›eS"ž;W^S]XXZS)V TR["aji¦ajX4± ’ V4Wm•;aÐX SeW([]WM›S]f
Xdl^V
fhS"icijSP“acW^– ’ ›MØOž^V~YœX~n ?TUV@–O[ Ë „Se` ?T)V4–e[)¬ ± .YdV¨(aÌQ`ZSeYdS]f X QV ®
rnrÒ Se`Z>• ^± S"`
Ò Se`Z• 6V4`‰fhV~QÇX ^± ±
¤l^V\^`ZS"Ÿ^icV@TCacY Ë QSež^ic•^WAÑ X `ZV4[eQ lK›eS"ž;ŸO›g\^l^SeW^V"± Ë Xd`ZajV~•gYdV@Wm•^ajW^–R›eS"ž[f©[PÚgYdV@ÙeV@` []i_XdacTUV4Y
¤lMž^`ZY4±$[]Wm•;iÌ["Y‰GX ^`Zac•^[”›e±$¤l^V@`ZVŽ“b[eYW^SU`dV~Y‰\_S"WmYdV"±6Ò VŽXd`ZajV~•[)Q@S"ž^\mijVŽS]f$•r!a _V4`dV4WOXWMž^TŸÉV4`ZY
Xdlm[]X “˜VŽlm[e•gfhS"`›"SežA± .[”ÙMacW^–UW^SU`dV~Y‰\_S"WmYdV"n Ë XdSMS"kXdl^VŽf©[]Ú;[]WɕKTR[]acicV4•;aÐXXZSU›"S"ž["Y[)icVXdXdV@`
S"W(¨(SeWm•^[”› e« r± Ë YdV@WOX ‡`dacS"`ZaÐXœ› ,•^[”›¨ª[]aci¦XdSU›"Sež^` [PXdXdV4WeXZajSeW;[]X Ë W^W^SPÙP[PXZajÙeV aciÐXZV@` Y@n1­"­

­ ]Xd l Ù"Ve± ’ ± £ ±cnm¨(acW^W^V4["\ÉSeijaÌY4n^¨(ajWmWAAn ? m­ m± âS"žY‰l^Sež^i̕glÉ[”Ù"V`dV~QV@acÙ"V~•KajXXdSr•^[”›[]X ic[]XdV~YœXajf
Xdl^aÌY [e•^•r`ZV4YZYacYQ@S"`Z`dV~QÇXbfhS"`›"SežAnr“l^aÌQ laÐX.Ydl^S"žmic•gŸÉVYdacWmQVajX “b[eYbS"W;›"S"žm`TU["WMžmYdQ@`dac\rX~±
SP“nr“l^acicV Ë Ñ TğÉV4Wm•racW^–RSPÙ"V4`bŸÉ["Q kM“b["`Z•mYâXZSRajWrfhSe`dTC›"S"ž;S]f›"Sež^` ["Q4QV@\^XZ[]WÉQV"nr›eS"žglm[”Ù"VXdlmV
W^V@`ZÙ"VXZS)“ajXdlɕr`Z[”“ƒXdl^V\É[]\_V@` []WɕKXZl^`ZV4[PXZV@WgXdSYd\^`ZV4["•KW^V@–O[PXZajÙeV–eSeYZY‰ac\g["ŸÉSežrX TUVŽajW;XdlmV
ajWɕržmY‰Xd`Z› Ë kMW^SP“ƒ›eS"žgQ@S"ž^i̕rWAÑ X lm[”ÙeV?kMW^SP“W Ë “["YbXZ`d›MacW^–#XZSRQS"WOX ["QÇX›eS"žAnrŸ^ž^X Ë T#žÉYœXacWrfhS"`ZT
›"SežKXZlm[PX Ë Q@[]W1Ñ X V@ÚOXZV@Wm•;[]WM›Rfhžm`‰XZl^V@` Q@S"ž^`dXdV~Y‰acV4Y˜XdSR›eS"žA± ?Y›"S"žm`b\É[]\_V@`lm[eYŸÉV4V@W(["Q4QV@\^XdV4•An Ë
VÚr\_V4QÇXXZlm[PX ›eS"ž;“ajici1Q4[]WmQ@V@i¦›"Sež^`“aÐXZlm•r` [”“iA[]Wm•YdV@Wm•gTUVŽXdl^V\É[]\_V@`S"W•raÌY‰kgajTUTUV4•^ac[]XdV@ic›
fhS"`\^žmŸ^ijaÌQ@[]XdacS"WA± Ë f6W^S"X4n^\^icV4[eY‰V•rSUW^S"X.Y‰žmŸ^TUaÐX.["WO›fhž^`‰XZl^V@` ["`‰XZacQ@ijV~Y@±
”(MC5B3G;<V!RYD;?319SR]
F =FW U ”ON-“m5n= U R#vj3!5>N 
mV@Ÿ(®^n¦­~®"®e¯
¡.V~[]` ¨(`~±â×b`Z["ijSP“bV@` 
¤lm[]WmkK›"SežfhSe` ["Q@Q@V@\rXZajWm–XZl^V\m["\ÉV4`.Î .SP“·XdSQ4[]iÌQž^iÌ[PXZV?XZl^V\ _ •rac["–"` []TÖQ@S"`Z`dV~QÇXdic›rÎ^± Ë
YœXZ`dSeW^–"ic›Ÿ_V@icajV4Ù"VXdlÉ[PXXdlmacY\É[]\_V@`“acijiAV4W^lm["WmQVXdlmVž^Wm•rV4`ZY‰XZ["Wm•racW^–US]f
›eS"ž^``ZV4[e•rV@` YbS"WgXdl^aÌY
QV4WeXZ`Z["iXdSe\^acQ"±â¤l^V@`ZVfhSe`dVenMaÐX “aciji1l^V@ic\;Xdl^V4TÖXdSRTR["k"V“acYdV@` •rV~QaÌY‰acS"WÉYajW;XdlmacY ["`dV~[^nr[]WɕXZlOžÉY
ajWÉQ`ZV4["YdVXdl^V4aj`\m`dSr•ržmQXdacÙMaÐXœ›e± Ë “bS"ž^i̕gŸÉVlm["\^\M›RXdSRYdV@VXdlmV\m[]\_V@` \mž^Ÿ^icacYdl^V4•;acW(¡.acV¢b["Y‰XdacW^–
£âW^–eajWmV@V@`~±
.Y›eS"žgkOWmSP“ Ë ["T D@V~[]icS"žmY˜fhSe`Xdl^V•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"± Ë []TC•^S"acW^–T›KžrXZTUSeY‰XbXZSU\^`dSeTUS]XdV
Xdl^VkMW^SP“icV4•^–"V[]Wm•g\^`ZS]Ï^X []Ÿ^acicaÐXœ›S"f1XZl^V•racVQ@["Y‰XdacW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"± Ë •rSRW^S]X ["\ÉSeijSe–"a D@V?fhS"`.•rSeajWm–
Y‰Sɱâ¤l^VŽl^aÌYœXZS"`Z›S]fS"ž^` Q@S"`Z`dV~Y‰\_S"Wm•^V@WmQ@V?TR[]keV4YajX ijSMSekK["Ybajf6›eS"žg`dV@fhžmY‰VŽXZSU\^ž^Ÿ^icacYdlajTU\_S"`dXZ["WeX
ajW^fhS"`ZTU[]XdacS"W[]Ÿ_S"žrXXZl^VQ`ZajXdaÌQ@[]iAYdicSP“t\^icž^W^–"V4`Ù"V4ijSrQajXœ›"±â¤lmVlmacY‰XdSe`d›KYdl^SP“ Y˜XdlÉ[PX ›"SežgicSeY‰XXdl^aÌY
\m[]\_V@`“lmV@W Ë Ïm` Y‰XYdV@WOXajXXdSU›"Sežgac>W .ž^–"žÉYœX~nm[]Wm•;[]iÌYdSicSeY‰XaÐX “l^V4W Ë `ZV4Ydž^Ÿ^TUaÐXdXdV~•KajX ajW;V4["`dic›
¡.V~QV4T#Ÿ_V@`~±â¤l^acY4nm["Wm•XZl^VŽf©["QXXdlm[]X Ë lm[e•;W^S]Xl^V~[]` •fh`ZS"Tě"S"žgŸM› ^V4Ÿ^`Zžm[]`Z›(­"n¦­~®"®"¯mnr[]Wm•
S]XZl^V@`acWrfhS"`ZTR[PXZajSeWAnr\^`ZS"TU\rXdV~•;T)VŽXZSRY‰V4Wm•gXdl^VV4TU["aji Ë YdV@WOX4± Ë []TCYdž^`ZV?XZlm[PX ajf6›"S"ž;“bV@`ZVacW
T#›KYdl^SMV4Y˜›"SežK“bS"ž^i̕lÉ[”Ù"V?•^S"W^V?Xdl^VYZ[]TUV"±$¨(›K\^ž^`Z\ÉSOY‰V?“b[eY˜WmS]XbXdSUajWÉY‰ž^ijXZY["WO›eS"W^Ve±¨ ›S"W^ic›

ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª

­:¯®

[]acTÖaÌYXdSU\^`ZS"TUS"XdVXdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–UajWm•^žmYœXZ`d›XdSUXdlmVŸÉV~YœX S"f
T#›;[]Ÿ^acicaÐXœ›e± Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VXdlm[]XXdl^SOY‰V
“l^SR•rSRW^S"X []–"`ZV@V“ajXdl\^`ZS"TUS]XZajW^–UkMW^SP“icV4•r–eV?acW(•racVQ@["Y‰XdacW^–UY‰lmS"ž^i̕;W^S]XŸ_VajWMÙ"SeijÙeV4•gajW•racV
Q@[eYœXZajWm–m± Ë Y‰Xd`ZS"Wm–"ic›RŸÉV4ijacV@ÙeV?XZlm[PXXZl^VV4•^aÐXZS"`S]f ?¡Ž¢ ÀTU["–e?[ D@acW^V)§ ¡.acV¢b["Y‰XdacW^–R£âWm–"acW^V@V4` °
Ydl^S"ž^i̕gŸÉVacWOXdV@`ZV4Y‰XdV~•;ajW[]`dXdaÌQicV4YbXZSR\^`dSeTUS]XdVkMW^SP“icV4•r–eV"± ’ Smnrajf6›"S"žgÏmWm•gXZlm[PX T›K[]`dXdaÌQicVŽacY [
QSeWOXd`ZajŸ^ž^XdacS"WgXdS)Xdl^aÌYkMW^SP“icV4•r–eV"nMXZl^V[]`dXdaÌQicVY‰l^Sež^i̕KŸ_V\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•¦±
Ë •rSUW^S]XX []k"V\_V@` Y‰SeWm[]i¦acWmYdž^iÐX.["Wm• Ë “aciji1ŸÉV–eic[e•XZSU["ijicSP“ƒ›eS"žgXdSU\^ž^ŸmijaÌY‰l;XZl^acY \m[]\_V@`acW(¡.acV
¢b["Y‰XdacW^–R£âWm–"acW^V@V4`4± Ë Ÿ_V@icacV@Ù"VŽXZlm[PXXZl^VTR[]–e?[ D@acW^VŽacY["W([]\^\^`ZS"\m`daÌ[PXZV.\^iÌ["Q@VŽfhS"`XdlmacY ["`‰XZacQ@ijVe±$¤1S
["Q lmajV4Ù"V?Xdl^aÌY\^ž^ŸmijaÌQ@[]XdacS"WAn Ë “ajiciAl^V4ij\›eS"ž;ajW([]WM›“[”› Ë Q@[]W1±6¤lmV\m[]\_V@`“["Y“`ZaÐXdXdV4WgžmYdacW^– 
[]ic¤ i£ XdlmVŽnm["ÏmWmijV~•Y@± XZl^Ë V“–"acij` i1[]["\micl^YdacSUQ4YQS"[]WM`ZÙeV?V@ac`dWX˜\ÉXZl^SOVŽYœX ÏmYdQ@icVŽ`dac\rXdSUXÏmÒ icV4SeY4`Z± • ’ ml^± Se`‰± XZËij›e[]n TË “acfhij` i
[]Y‰a̕RV4WmXd•KlÉ[P›eX.S"žQSe[UWMÙ"•rV@ac` YZYdQajSeQWKSeWO“XZ[]acijaci W^acW^–
`ZV4ØOž^ac`dVŽ`ZVXœ›M\^acW^–S"f6["ijiXZl^VV4ØOžm[]XdacS"WmY4± .Y›eS"ž;kMW^SP“ nMÒ  ¡À\^`dSr•ržÉQV4YicSP“µØOžm["ijajXœ›KYdVXZž^\
[]Wɕ`ZV4ØOž^ac`dV~Y˜YdS"TUV?XdacT)Ve±$Ò Sež^i̕K›eS"ž\^`ZVfhV4`bXdS)lm[”Ù"V?Xdl^V–"` []\ml^acQ.ÏmicV4Y˜XdS)Ÿ_VacW¤ Ë  fhSe`dTR[]X Õ
S"` ["W^S]XZl^V@`bfhSe`dTR[PXÇÕ Ë lÉ[”Ù"VŽV@W^lÉ[]WmQ@V4•KXdl^VQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY`dV~Y‰Seijž^XdacS"Wg["Wm•;\^icV4["YdVŽŸÉV[e•rÙMacYdV4•
XdlÉ[PX Ë lm[”Ù"VŽQ lm[]Wm–"V4•;Ydijac–"lOXdic›RXZl^V–"` []\^lmacQ4Yb["Wm•KXdVÚMX~±
¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`["YZY‰aÌYœX []WmQ@V"±
’ acWmQV4`dV4ij›en
¡?`4± V4W^acQ kg×b["` ¨(V4aj` 

Π

Z'
+ ""\+v+ , 

U’U ÌS 

#

$v U

U’U

U

‡ 3 x -2=6H09A2R]W[]2G9`7ED9A26=9`;S9?=[39A26=9l9A23@V=FV!35 jRYW Hg_-D= M0X!3&VFWUX 7 ;<23GH0=;a9A233GHb7 9SR5m2=6H
V!5KR "7 ;Z3GHeN
3=;?34<R]DG9:7EDFW39SR5K3G=6H@9SR&;?3G3&2R
9A23;:=[U=(4 RYD9:7EDUW3 ;N

LV

bF U

#v 

ä 

t

¡?V4[]` $["ž^iA×b`Z["ijSP“bV@`
¤
S)T›K–e`dV~[PXY‰ž^`Z\^`ZacYdV›"S"ž•ra̕;W^S]X \^žmŸ^ijaÌYdl;T›K[]`dXdaÌQicV["Y›eS"ž;\^`dSeTUacYdV4•¦± âSež["icYdSU•rac•;W^S"X
[]WÉY‰“bV@`T#›K\^`dV4ÙMajSežmYijV@X‰XZV@`~± Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX ›"SežglÉ[”Ù"VŽ[–eSMSM•g`ZV4["YdS"WÉY‡fhSe`W^S]X.•^S"acW^–RY‰Sɱ Ë
¥ žmY‰X “˜Sež^i̕KicajkeVŽXdSUkMW^SP“ƒ“lÉ[PXaÐX aÌY4± –e["ajW1nr“˜Sež^ic•;›eS"žKŸ_V\^ž^ŸmijaÌY‰lmajW^–UXZl^V[]`dXdaÌQicVŽajW;XZl^VW^VÚMX
aÌYdYdž^V~Õ []WM›S]XZl^V@`aÌYZY‰ž^V”Õ;\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•[PX.[]ici Õ Ë WQ4["YdVXdlm[]X ›"S"ž;acWeXZV@Wm•gXZS)\mž^Ÿ^icacYdl;Xdl^V["`‰XZacQ@ijVen
Q@["W Ë `ZV4QV4ajÙeV[)\^`ZV@\m`dacWOXYdS Ë Q4[]W;\^`ZSOS"f `ZV4[e•RXZl^V[]`dXdaÌQicVŽ\^`dacS"`bXZSUXdl^V\^žmŸ^ijaÌQ@[]XdacS"WÉÕ
¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`QS"WÉY‰a̕rV@` [PXZajSeWg["Wm•["YZY‰aÌYœX []WmQ@V 
V@WmacQ k

c 23!DkS][R!9a=; WU5‰V!587 ;?3)i 9A23&V!3!5K;?R]DH3= U 7ED[¡v 7 9A2zV3ovL=; 4!2=FD[3HvN ‡ 2GM!kf´V=<MFX!3"M R]WxF9A23
5K3G=6HU3!5>xY4 =FD([]W3G;?;Dv\26=9L9A23&5B3=;?R]D@7 ;¦t<NœSY4G=FDUDR!9#7bV=[7ED37 n 9A23 U 3<9>9S35$vL=;a=FDgR!IJ3!5*9SROXFWGMkV3
RYW9 NDS# ZW;S9DvjRYD6HU3!5Ìv\2Mh23ovL=; 4 RYD64<3!5‰D3GH0=FX!RYW97V3&DR9l;<WFXaV"7 9>9:7ED[iV!5KRYV!RU;Z= U ;1f8R5*9A27 ;&V=9>9S3!5
R0m
n ;<WFXa"V 7 9>9:7ED[Pn R5cVFWUX U 7 4 =9:7 R]D1 t Nap3= U Lv = M;15K3<9AWF5,D3GHh=hV!5KRL(V V9\5K3 ; V!RYD;?319SR‹#V MhV!5KRYV!RU;Z= U ;xM=F2
;<WF5K3UNw*
r RYW U HO23@V!R;Z;s7EX U M02=!Ÿ 3;<W6HFH3D U M~Pn R]WUD6H…#V Mh5K3 ;Z3G=5K4!29SRX!31;ZRC7b(V V!R5Q9?=FD9 NF U 3G=;?3@5K3G=6HO27 ;
U 3<9>9S35.x]=FDH@M R]W4 =FDHU3G47 H3&Pn R5*M R]WU5K;?3 U ?n N
p3!5K3g7 ;”h5>NÔF
y 9S3CŸ 3 H^6Ÿ =!5nH!MC5B3G;<V!RYD;?3"R]Dk£ 5P7Bx ä `} V!5 t 
V@WmacQ kn

Ë ml [”Ù"VijV@f X Ù"SeacQ@VTR["ajifhSe`›"S"ž1± Ë “aÌY‰l;XdSRYd\ÉV~[]k“ajXdl›eS"ž[]Ÿ_S"žrX “lm[]X []\^\_V4["`ZYbXZS)Ÿ_V
W^SeW ,Ydž^Ÿ^TUajX‰X []i¦S]f6›"Sež^`\^`ZS"\_SeYZ[]i Ë acWmY‰Xd`ZžmQÇXZV4•;›"SežKXZS)fhS"`Z“b["`Z•XdSg¢b¨ ¢ºfhS"`XdlmVR­4®"®e®Q4[]ici ±
Ë Q@[]W[]WɕgYdl^S"žmic•[]iÌYdS`ZV4Yd\ÉSeWm•KXdSUXdlmVØežmV4Y‰XdacS"WmY›eS"žg["`dVŽ\_SeYdajW ¥ –XZS $[]ž^i ±
Ë Q@[]W;Ÿ_V`dV~["Q l^V~•ŸM›K\^lmS"W^V[PX ^­4®^± ]¯e¯^±
r±

å

—˜ ™Aš&˜ ™A› œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª

ä

Ž

4 RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5

Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment

¤lm[]WmkK›"SežAn
’ XdV4Ù"V ?•rÙP[]` •r›

y]7ED64<319A23HU3G=6H U 7ED3onPR5J9A2=9V!5KRYV!R;:= U 26=6HCV6=;?;Z3GH U RYD[iX!3CnPR5K3UxÌSOvjRYD6HU3!5K3GHh7 no9A23!5K3&vL=;a=FDM0V!R7ED9
7ED;<WFXa"
V 7 9>9:7ED[&=FDMhV!5KRYV!R;:= U N15LV!3!5‰26=FV;a9A23!5K33vj3!5K313CT64 3!V9:7 RYD;a9SRiX!3lV1=6H37EDzV#Mg4G=;?3k}pRvx]7 9
4<R]W U H]DOg 9\X!3™]
S =ar
V ;<WF5B3"9A26=9\233Lv =;”Pn R U’U R#v 7ED[g9A23"3@T!=64A91V!5KRb4<3GH]WF5B3FNÔyRvxÌSb9A23!D(;Z3!D91”C5.N 
H^Ÿ =5nH!M(9A233Pn R U’U R##v 7ED[ U 3<9>9S35.N
} V5P7 U ä t]x  t
` 
ƒ)H)
‚ ‚;˜ 
eŒ)H^‚
e]N „
¤lm[]WmkK›"SežKÙeV@`Z›T#žmQ lgfhS"`›eS"ž^`\m`dSeT)\^X`ZV4Yd\_S"WmYdVŽS"WgXdl^VŸ_V@lm["iÐf6S]f $[]ž^iA×b` []icSP“˜V4`4±
.Y›eS"ž;kMW^SP“n Ë ["TÖXd`Z›MajWm–XZSU\^ž^Ÿ^icacYdl;Xdl^V["`‰XZacQ@ijVŽSeWKXZl^V\ _ •rac["–"` []T± Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX ›"Sež
[]`ZV[”“b["`dV.Xdlm[]XXdl^aÌYaÌYdYdž^VŽacY.QV@WOXZ`Z["iXdSR•racVQ@["Y‰XdacW^–UV@Wm–"acW^V@V4`ZY4± Ÿ_VXdXdV4`.•rV4Ydac–"W[]Wm•[
Y‰ac–"WmaÐÏÉQ4[]WOX`dV~•ržmQXdacS"W;S]f$QSeY‰X“˜Sež^i̕K`ZV4Ydž^ijXbfh`ZS"TÄajTU\^icV@TUV4WeX [PXZajSeWgS"f
XZl^V\^`ZS"\_V@`\f_

r• aÌ[]–"` []TÖQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY4±
.Y [)\_V@` Y‰SeWg“lmS)lÉ["Y•rV~•racQ4[PXZV4•gXdl^ViÌ["Y‰X­ ›"V~[]` YbS]f
lmacYicajfhVŽXdSRacT)\m`dSPÙeV.XZl^V•racVŽQ4["Y‰XdacW^–
ajWɕržmY‰Xd`Z›"nm["Wm•g[eYS"W^V“lmS)lÉ["YbXdacV4•;l^aÌYicaÐfhVXZS)Xdl^VYdžmQ@Q@V4YZYS]f
Xdl^V•racVQ@[eYœXZajWm–)acWm•ržÉYœXZ`d›en Ë
YœXZ`dSeW^–"ic›RŸ_V@icajV4Ù"V?Xdlm[]XbXZl^aÌY[]`dXdaÌQicVYdl^S"žmic•gŸÉVŽ\^žmŸ^ijaÌYdl^V4•¦± .Wm•g“lm[PXŸ_VX‰XZV@`\^iÌ["Q@V.XZSU\^ž^Ÿ^icacYdl;aÐX
Xdlm["WºÍd¡?ajV¢b[eYœXZajW^–U£âWm–"acW^V@V4`ZÎOÕ
Ë lÉ[”Ù"V\^ijV~["•rV~•;“aÐXZl;V4Ù"V4`d›eS"W^V.XdSRl^V4ij\TUV\^ž^Ÿ^icaÌY‰l;XdlmacY ["`‰XZacQ@ijVe± Ë l^Se\ÉVŽXZlm[PX ›eS"ž;“ajici1[]–e`dV4V
“aÐXZlT)VŽXZlm[PXXZl^aÌY []`dXdaÌQicVY‰l^Sež^i̕KŸ_V\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•¦± Ë f6›"SežK“bS"ž^i̕;ijack"Ven Ë Q4[]W;VÚr\^iÌ[]acWKfhž^`dXdlmV@`
“lM› Ë XZl^acW^kXZlm[PXXZl^acY.[]`dXdaÌQicVaÌYacTU\ÉSe`‰X []WOX4±
Ë ["TÖÙ"V4`d›K–"iÌ["•KXdlm[]XXdl^V4`dV[]`ZVQSeT)\É[]W^acV4Yb“l^S["`dVŽ["•rSe\rXdacW^–)XdlmacYXZV4Q l^WmS"icS"–"›e± Ë ¥ žmY‰X “acYdl
Xdlm[]XXdl^V“lmS"icVacWm•ržÉYœXZ`d›g“˜Sež^ic•;•rS)XdlmVYd["T)Ve±
–O[]acWAnrXdlÉ[]W^k›eS"žgfhS"`›eS"ž^`kMajWɕgicVXdXdV4`4± 
V@W^aÌQ k
ˆOR6„ Ë “acijiAŸ_VacW;T›KS RQ@V¤1ž^V~Yd•m[”›RŸÉV@Xœ“˜V4V@W(®  ­"­Ž[]TCQ@V@WOXd` []iXZajTUV§ ^­ e°
P¯P— "®

S =ar
]
V ;<WF5B319A26=91”C5.N p H06Ÿ =!5nHMgH7 HODR!9\5B34<37 Ÿ 3"9A23"4 RLVfV 3!D9S;lR^‰n !>n 5KRL‚
V 9A23@5K3CnP3!5K3 3G;f8;Z3 33}`VUV!3DHb7 T
}wt<N›}`D6Hi7 na23Hb7 HvxÌSv=aVr; WU5K319A2=9a9A23<MgHb7 HODR9aHURO2=!Ÿ3(=FDGM(3 Ie34A9`RYD027bV v\26=9S;?R3CŸ3!5>N ‡ 2M
;<2RYW U H@7 9 26=!Ÿ 3=FDGM"3<IJ3G4<9jRYD27b1
V k…`} DMU2R#1v xMS‡Z  W;S9m9A2!7EDa§ 9A26=9 23dLv =;ÔŸ 35QM&XFW;?Mov#7 9A2R!9A23!5v9A2!7ED[;
;?RO23(H7 HODR!92=!Ÿ 33!DRYW[Y2"9:7b\
V 319SR5K3 ;<V!R]DH@9SR…#V M U 3<9>9S3!5>NÔy R‹-S 26=6H@9SR&;?3!D6H27bVr=FDR!9A23!5 U 3 9>9S3!5>N
ã ãt


H)‚‚;˜
eŒ)H^‚
eN]„
Ë [")ƒ C
T ["Y‰XdSeW^aÌY‰l^V~•XZlm[PX ›eS"ž•rSUW^S]XÏÉWm•gXdacT)VŽXZSR[]WmYd“˜V4`T#›icVXdXdV4`.•^[PXZV4• ’ ž^Wm•m[”›"n \m`daci n 
­4®e®"¯;§h\^icV4[eY‰VYdV@VŽŸÉV4ijSP“QSe\M›RS]fXdlm[]X ijV@X‰XdV4` °± Ë ["T֓`ZaÐXZajW^–U›eS"žgXdSRicVX›"SežKXZlm[PXXZl^V@`ZVacY[
Y‰V4`dacS"žÉY•^[]W^–eV@`acWQ@S"WOXdacWMž^VXdS)XdV~["Q lgXdl^VQ@S"TUTUS"W^ic›žmYdV4•;\f_t•raÌ[]–e`Z["T;± .Y ›"S"žg\^`ZS"Ÿm["Ÿ^ij›
kMW^SP“¾§©aÐf$›"Sežg•rSRWmS]XkMW^SP“nr\^icV4["YdVQ l^V4Q kKS"žrX Ë Ë Ñ Y “˜V4Ÿ;YdaÐXZV“““± •^ajV4\ÉV4`‰fhV~QÇX4± QSeT°ÇnrXZl^V
QSeT)TUSeW^ij›KžmY‰V~•;\ _ •raÌ[]–e`Z["TC["YbajX.[]\^\_V4["`ZYacFW ?¡Ž¢ #Ñ YŸ_SMS"krYÙMajSeic[]XdV~YbXdl^VŽÏm` Y‰X["Wm•gXdl^V
Y‰V~QSeWm•KiÌ[”“ YS]fXdlmV@`ZT)Sr•r›MWm["TUacQ4Y@nrŸ_V4Ydac•^V4YWMž^TUV@`ZS"žmYS"Xdl^V4` QSeT)TUSeW;YdV@WmYdVXdl^acW^–OY@± Ë f
 ?¡Ž¢ XZV4[eQ l^V4YbXZl^acY TU[]XdV4`daÌ[]i n ?¡Ž¢ }Q@S"ž^i̕;ŸÉVicac["Ÿ^icV?fhSe`Ù"V4`d›iÌ[]`Z–"VŽYdž^TRYS]f6T)SeW^V@›XdS
Xdl^VY‰XdžÉ•rV@WOXZY“lmS)lÉ[”Ù"V?XZ[]keV@WgXdl^V~Y‰VQ@S"ž^` Y‰V~Y@± .Y[ .¡¢ }TUV@T#Ÿ_V@`~n Ë Y‰Xd`ZS"Wm–"ic›R`dV~QS"TUTUV@Wɕ
Xdlm[]XXdl^V~Y‰VQ@ic[eYdYdV4YbŸ_VY‰žÉY‰\_V@Wm•^V4•;ž^WOXdaci¦XdlmVajWmY‰Xd`ZžmQXdS"` YicV4[]`ZWXZl^VQSe`d`ZV4QXb\m`dSrQV~•rž^`ZV4Y4± Ë nm["Y[

ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª

­:¯¯

 ?¡Ž¢ ÀT)V4T#Ÿ_V@`~nr“ajiciAW^S"X ijack"VXZSUYdV@V
.¡¢ }kMW^SP“acW^–"ic›UXdV~["Q l^acW^–)Xdl^V“`ZS"Wm–TR[PXZV@`Zac["i
[]WɕKTUS"`ZV@SPÙeV@`bŸÉV4ajWm–Y‰ž^V~•gfhS"` •rSeajW^–RYdSm±
Ë fhV@V@iAXdlm[]XajX aÌY YœXZ`Z["W^–"V?XdlÉ[PX ? ¡Ž¢ Á
•rac•;W^S"X \^ž^Ÿ^icaÌY‰l;XdlmVajWrfhSe`dTR[]XdacS"Wg["ŸÉSežrXXdlmVQ`ZaÐXZacQ4[]i
YdijSP“t\mijž^Wm–"V@`ÙeV@icSMQ@aÐXœ›["Wm•KXdl^VŽ\ _ •^ac["–"` []T []Wm•Kl^SP“tXZS)•^SXZl^V@TÄQS"`Z`ZV4QÇXZij›e± Ë []TCYdž^`ZV.XZlm[PX
? ¡Ž¢ À
T)V4T#Ÿ_V@` Y“ajiciAŸ_V@W^V@Ï^Xfh`ZS"TÄYdžmQ l;kMW^SP“ijV~•r–"Ve± Ë []iÌYdSÏÉWm•;aÐX Ÿ_V@›eS"Wm•gŸ^a 4D []`Z`ZV.XZlm[PX
? ¡Ž¢ Á
•rSMV4YW^S"X “b["WeXXZSUQ@SMS"\_V@` [PXdVŽ“ajXdl;XdlmSeYdV“lmS)TR[e•rVŽXdl^VTUSOYœX\^`ZS"–e`dV~YdY˜ajW;XZl^V
ž^Wm•^V@` YœX []Wm•racW^–R•racVQ@["Y‰XdacW^–U\^`ZSrQV4YZY4±×bžrX ajf . ¡¢ ³
XdV~["Q l^acW^–)Xdl^V“`ZS"Wm–TUSr•rV@iÌYTUaj–elOXV4Wm•^Y

ž^\Ÿ_V@acW^–Y‰žmacQ@ac•^["iA[]Wm• Ë “˜Sež^ic•gicajkeV?XZSQ lm[]Wm–"V?Xdlm[]X aÐf Ë Q4[]WA±
¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`X‰XZV@WOXdacS"W1nrXdacTUV"nm["Wm•;ž^Wm•rV4`ZY‰XZ["Wm•racW^–
’ acWmQV4`dV4ij›en^¡.`~± V@WmacQ kK×["` ¨(V@ac`
ˆOR6„ V@`ZVaÌYT#›K\m`dV4ÙOacS"žÉY˜icVXdXdV4`4±

3n GV U Z

#v S
1§#t

}pR
][R!9`=05K3 ; V!RYD;?3UN ‡
’ !
3 D7 4 <N

Øm

26=9`=gH7 IJ3!5K3!D9l9SR]D3FN`} R9S319A23 PR5 = 7 9‰Mhf a5L“*=5 A”g37E5o=; RYVFV!R;Z3\9SR

”g= M

ƒaH^‚ ‚ wH^‚ ‰ƒO‘–‚ 

 x  t

âV4Y4n Ë []TClmV@`ZV"± Ë “["YbSeW;ÙP[eQ@[PXZajSeWg["Wm•gXd`ZajV~•XZSQS"WOX ["QÇX›eS"ž;ŸO›K\^l^S"WmVŸ_VfhSe`dV Ë ijV@f X fhS"`
ÙP["Q4[PXdacS"W1±6¡?ž^`ZajWm–)ŸmžmY‰acW^V~YdY˜Xd` [”Ù"V4i n Ë “b[eYbYdS"`Z`Z›XZSUW^S]XŸ_V[]Ÿ^icV.XZSRQ@[]iciA•rž^`ZacW^–#XZl^VŽXdacTUVŽ\ÉV4`dacSr•
›"SežgacWm•raÌQ@[]XdV~•¦±
.Y $[]ž^iTR[”›lm[”ÙeVTUV4WeXZajSeW^V4•Anr“˜VŽlm[”ÙeVŽ["\^\^`ZSPÙ"V~•K[]WɕK“aciji1ŸÉV\^žmŸ^ijaÌYdl^ajWm–R›"S"žm`["`‰XZacQ@ijVŽSeW
Q@["icQ@ž^iÌ[PXdacW^–  ^±¤lmVŸÉV~YœXÏ^XfhSe`Xdl^aÌYaÌY[]Wž^\QSeT)acW^–UaÌYdYdž^V•rV~•racQ4[PXZV4•KXdSR\^`ZSrQV4YZYQSeWeXZ`dSei ± 
âicV4[eY‰V`ZV4Y‰XYdYdž^`ZV4•KXdlm[]X aÐX “aciciAY‰l^SP“µž^\ajW;XZl^acY.[]\^\^`ZS"\m`daÌ[PXZV?aÌYdYdž^VŽS]f$¡¢b£ÂTR["–e[ D4ajWmV"±
’ acWmQVŽXZl^V@`ZVŽlm["YŸ_V@V4W(QS"TUTž^W^aÌQ@[PXZajSeWmY˜fh`dSeT֛"SežKXZS $[]ž^iA["Wm•KT›rY‰V4iÐf6[]Wm•;Y‰SeTUVS"f
XZl^VaÌYdYdž^V4Y
[]`ZVY‰žmŸmY‰V~ØOž^V@WOXdic›\^`ZV4YdV@WOXZV4•KXdSUS"ž^` £âÚrV4Qž^XdacÙ"V .aÌQV â`ZV4Yda̕rV@WOX4n^¡[]W(¤“[]`ZS"–ÉnekMacWm•ric›g•rac`dV~QÇX
[]icifhžrXZž^`dVQ@S"TUT#žmW^acQ4[PXZajSeWmYbXdSUl^acT±‡¤l^aÌY“ajici1["YZYdacY‰XajWk"V4V@\^acW^–Ul^acTÖXZajV~•gacWgXdl^VicSMS"\([]Wm•
["YZYdacY‰XajW–"V@X‰XZajW^–U`ZV4Yd\ÉSeWmYdV4YbŸm["Q kXdSU›"SežA± aÌY V ,TR[]aciA["•^•r`ZV4YZYaÌY¤“b["`dSe– •racV4Q4["Y‰XdacW^–m± S"`Z–m±
¤lm["W^k›"SežAn
’ XZV@Ù"V ?•rÙP[]` •r› 

Ôv

LVfV

`v lV v dV v …{)T Ÿ
U ^n
U LV 3v W
U #Y ”S
U ¡v
U
^n lV
S-26=!Ÿ3"; WUXaV"7 9>9S3GH&R9A235jV!5KRYV!RU;Z= U ;l9SR}¤}`wr$#} xJXFWG915B3= U’U M0D3‡Ÿ35j5K3G4<367 Ÿ3Hh=C5B3V U MGN ”@= MUX!37 9\7 ;<DJg 9
3@TV!3G4<9S3GH&9SROX!3&5K3!V U 7 3GH@9SRk 5LV!35,26=FV;\7 9ž ZW;S9a[R!9:#L
v =; U RU;S9Zk

2GMHUR3 ;”C5>N H =5KHM&DR9 L=FD9c9SR@4 R (WFD7 4 =9S3 #7 9A2 \31=FD6H L=FDG9 3\9SR \587 9S3\9SR 346W9:7 3
7
<
4
5K3 ;s7 HU3!D9Zk ‡ 2GM&H7 H@9A23<Mg4!2=FD[39A23"9:7 9 31R 9A23=!5B9:7 4 3=FD6H&R "7 9l9A23 jR5nH >4 R5,5K3G4<9 M vN
‹ 3
= ;?R jR]DHU3!5*=FX!RYW9a9A23 Rb4 =9:7 R]D7ED9A23"3!D6H0R o9A23 =[U=7ED3UN
‡

RF

$@"/ 

,`+v+-"+- 

\ 

/

SQD(9A2!7 ;`;Z3G4A9:7 R]D(=FDRYV!3D U 3<9>9S3!5o9SR 63GR“*=!5n=FD&7 ;1V!5K3 ;?3DG9S3HvN`”C5.N`“*=5n=FD[U=!Ÿ3=hV!5K3 ;Z3!D9?=9:7 RYDg7ED
”07EDUD3G=FV!R U 7 ;lR]DC”g= M ä x  xFRYDqW@£WG9AWF5K33cp5K3!D6HU;`=FD6HŽrcWU5‰5K3!D9F 5BRC ‰34A9S;ZY9SR W.;Z3 U’U YO}¤}`wr™}ˆ9SR
7 9S;&\
V 30V X!3!5K;GNÛ} 9l9A23(4<R]D4 U W;A7 RYD"R0na2!7 ;1V!5K3 ;Z3!D9?=9:7 RYDbxMSv=;C§A3GHi27bV v2GM@7 np9A23;s7 9AW6=9:7 RYDg7 ;`;?RO5BRU;SM
=;23gV!5K3 ;?3DG9S3Hvx9A26=9L;?RŽ
V =FDM4 RL(V V6=FD7 3 ;l=5K3[UR7ED[0X=FDa!§ 5‰WUV9L=FD6Hg;ZR U HeNDSvV5BRb4<3G3GHU3GH9SR@=;‡§(27bV
v\2Mi}¤}`wr$Œ} 7 ;a9S3G=64!2!7ED[&;?R…V =FDM(3!5‰5BR]D3GRYW;&\V RbH3 U ;GN`p3=!Ÿ 3V3&”C5>NÔyF9S3CŸ3 H^Ÿ=5nH!MJg ;

ã

—˜ ™Aš&˜ ™A› œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª

ä

Ž

4 RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5

Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment

U …V

…§ #v U
¡n ÔV (

0n

™ 

XUW;s7ED3 ;Z;a4G=!5nH0=FD6H@9SR H \319A26=9\23g26=;DR !DR 3H[U3\R 9A2!7 ;`=FD6H@9A2=9a;s7ED64<3@234G=FDUDR!9 :WHU[3(7 9 x
23(4G=FDUDR!9`H7 ;:46W;?;#7 9 N ‡ =;12 3&V5B3V=5B3H PR5 #M ]W3 ;S9:7 R]D;aR5 L=;a9A2!7 ; \35B3 Mg=g;<V!RYD9?=FD3 RYW;
5B3=64A9:7 R]D6k

™v

&V U

.¡ V~[]` ¨(`~±â×[]` []WAn
¡.SU›eS"žgQ4[]`Z`d› ’ XdV@ÙeV ?•rÙP[]` •r›Ñ YŸmžmY‰acW^V~YdYQ@["`Z•g[]iciXdl^VXZajTUV~Õ(Ò·lO›^ÕÒ·lM›K•^S)›eS"žgW^S]XXdlmajW^kKaÐX
ajTU\_S"`dXZ["WeXXZSR•racYZQžÉYdY“lM›KYdSUTU["WM›K•racVQ@["Y‰XdacW^–RQSeTU\m[]W^acV4Y–eSŸÉ[]W^kM`Zž^\rX.[]Wɕg["`dVYdS"i̕mÕ Ë YajX
W^S]X acTU\ÉSe`‰X []WOXfhS"`žmYXdSR•raÌYdQ@žmYdY“lM›KXdl^V4`dV[]`ZVY‰SUTR[]WM›RÏÉWm[]WmQ@ac["i¦\^`ZS"Ÿ^icV@TRYacWKXZl^V•racV
Q@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›^Õ(¡?S"WAÑ X ›"Sežg“[]WOXXdSUTR[]keVŽ•^ajVQ4["Y‰XdacW^–RQS"TU\m["W^acV4YbTUS"`ZV\m`dS"Ï^XZ["Ÿ^ijV” Õ Wm•ajf
Y‰SeTUV@S"WmV?XZV@icicY ›"S"žKXdlm[]XXdl^V`ZV4YdV4["`ZQ l;Y‰\_S"WÉY‰Se`dV~•ŸM› ?¡Ž¢ ÀacY`Zž^Ÿ^ŸmacYdlAn^[]`ZV@W1Ñ X›"Sežg–eS"acW^–)XdS
Q l^V4Q kKaÐXÇÕ(¡.aÌYZQžmYZYajX “aÐXZl;S"Xdl^V4`ZYacFW ?¡Ž¢ Õ#¡?S"WAÑ X ›"Sež;Q4[]`ZV?“lmVXdlmV@` .¡¢ ³XdV4[eQ l^V4Y
“`dSeW^–)Xdl^acW^–OYZÕ ?`aÌYajXXdlm[]X ›"S"ž ¥ žmY‰X.•rS"W1Ñ X –eajÙeV[U•^["T)W_Õ
Ë ["TCYdž^`dVXZlm[PX ajX acY ajTU\_S"`dXZ[]WOXfhS"`›eS"žA± âSežQ@ic["ajTUV~•XZlm[PX ajX acY ajTU\_S"`dXZ[]WOXfhS"`›eS"ž;ajW;XZl^V
\^`ZV4YdV@WOXZ[]XdacS"WA± ’ SÉnr\ÉV4`dlm["\mY›"Sež;Q4[]`ZVXdSU“`dajXdV["WgV@Úr\^ic["Wm[PXZajSeWgacW;Xdl^VWmVÚMGX .¡¢
TR[]–e?[ D@acW^V"± Ë “˜Sež^i̕KicSPÙ"V?XdSR`ZV4[e•ajX4±
’ acWmQV4`dV4ij›en 
V@W^aÌQ kg×["`œ—r¨(V@ac`
Z'

),+ 

 lg)Z/`),"/+J  

S-26=6H04<RYD!Ÿ7ED4 3GH !=5,5BM ‡ 7ED)§ U 35m7EDzV"7 H  shfÆv23Dh23ovL=;`;?9:7 U’U vjR5G§7ED[\nPR5lm=!5B9S<3 U’U t<x9SR0=;C§
”h5>N H^6
Ÿ =!5nH!M\\v 2Mi}¤}`wr™}4<R]DG9:7EDFW3H&;<WFVUV!R5B9wnPR5-9A233v\5KRYD[ŽV\RbH3 U ;1f89S3G=64!2!7ED[@9A23"3!5‰5KRYD3 RYW;
’ =!5‰X!3!5hg ;~\
V RbH3 U =FD6H¡n>W3 U 7ED[…V=;Z;s7 Ÿ3"[Y5n=FDG9S;a9SR 27 RkyF9?=9S3 jD7 Ÿ35B;A7 9,M0t<N p33vj3!D9L9SRT}¤}`wr$}
=FDH09?= U s§ 3Hg9SR”C5>N H^Ÿ =5KHMg=FX!R]WG9a9A2!7 ;N¤}Ûnn 9S3!5L234 =a\
V 3@X6=641U§ xe233@T V U =7ED3H@9A2=9l9A23 M(9SR U HO27bV
9A2=93Y
S Hb7 HYDJg 9 =FVFV!5BRF=6462h}¤}`wr™} 7ED9A23@5P7 []2G9DLv =<MNlfE\v 26=9 7 ;`9A26=9Zk#it j7 ;`3!D9A2FW;A7 =;C‚
V 9A23D
3C6
Ÿ =FV!R5K=9S3Hvx]=FDHO234<RYD9:7EDFW3G;l9SR&;:=<M9A26=9 xJX!3G4G=FW;Z30}ž}`wr$} U 7bs§ 3G;l3‡Ÿ R U WG9:7 R]D=FDHODR!95B3‡Ÿ R U WG9:7 R]Dx
9A23 Mg4 =FDFDR!9l; WUVFV!R5B9a=FDMR0n”#
V Mh5K3CŸ R U W9:7 RYD6=!5BM@7 H3=;GN`p3;<W[[U3 ;S9S3Hg9A2=9&-S D3G3GHU3GH@9SR U 3G=5‰D9SR
X!3!26=!Ÿ 3&X!3‡Pn R5B3h}¤}`wr$} j
v R]W U H@3‡Ÿ 35 4<RRYV!35K=9S3&#v 7 9A2z\V 3UNœSJLv =;`; WU5‰V!587 ;?3GH0=FD6H&;<26=aA§ 3!DbNfW ‡ 2=9
2=FVFV!3!D3GHex ! 
=5,5BM!k.Y YS =;‡s§ 3HO2!7b@V N`“mWG9&-S 5B3= U’U MgHb7 HYDJg 9a[3 9a=FDM(9,MFV!3R0ln 5B3= U 5K3 ; V!RYD;?3FN ! =9S35Lf83DH
R0n s)t7S U 3=!5‰D3HO23@26=6H5K3G4<367 Ÿ 3HT}¤}`wr™}`g ;#H3G;s7 []D=CL
v =5KHeN
eR]WxF9A23&5K3G=6HU3!5>xY4 =FD4 RYD64 U W6H3
v\26=926=FVFV!3!D3GH ÌYS =aV :  W;?9l; WUVFV U M7ED[gMGRYW~v 7 9A29A2338n =64A9S;N
y 3CŸ 3!5n= U V =FDUW!8n =64A9AWF5K3!5K; R0cn H7 34 =;?9:7ED[ŽV =64!2!7ED3 ;xJ“mW U 35.x*bFm”ixAFo587ED4 3Uxb=FD6H L “Ôy{ V!5K3 ;?3DG9S3H@9A2367E5 

V!5KRH]W64A9S;\7EDi”07EDUD3G=FV!R U 7 ; 7EDf`
} V!587 U  N 23!DkvS =;CA§ 3GH@9A230V \v 2M(9A23<MHURiDR!9`=6HU=FV9a9A23@D3Cv
9S3G4!2UDR U RU[7 3 ;x)v 7 9A29A2313C6
T 4 3!V9:7 RYD(R^on 9A230‡ “mW U 35.x9A23@5B3G;<V!R]D;Z33Lv =;a4 RL(V V U 3<9S3";s7 U 3D4 3UN¤`} D6H&Z  W;S9
“mW U 35o;Z=7 H@9A26=9a9A23 Mfj
v 3!5K37EDG9S35B3G;S9S3GH e2R#jv 3CŸ 3!5>xF9A23 MhD3‡Ÿ 35 U =9S3!5o4G= U’U 3GHeNbFY3!5‰2=FV;Gxb9A23 M U R;S9o#V M
VU2RYD3@DUWa(
V X!35.NÛ} 5B3V!5K3 ;?3DG9?=9:7 Ÿ 33>n 5KRLr
V RYD31R^n 9A23"R!9A23!5 4 RL(V V6=FD7 3 ;a3CŸ 3!D(9SR U H…\V 3";?RLV 3<9A27ED[@RYD
9A231R5nH35JR^n~W
e3=F2x)j
v 3!§ DR#dv 9A2=9j9A23 ’ =!5‰X!3!5 =FD6HO“m5B3‡!Ÿ 7 40§\\V RbHU3 U ;`=!5K39SR!9?= U’U M&\v 5KRYD[vxvXUW9Ôjv 3"HR
DR9a4G=!5K3 !:  W;?9l[UR&=‡L
v = M uFM RYW(=5B3@X!R!9A23!587ED[iW;^–]Y N
S 26=!Ÿ 3&D3Cav ;”Pn R5-MGRYW([YWM;.i „‡†Oƒ|IOƒ^“ OIJK)“&• ƒ
L—Lƒ‹‘ R¡†OƒO‚jƒ…„;K‰R@„;H0NXHL I 
‘ ŠdN1KMP|“œHLIJ„o„@K XH !ƒ
„‡V †O=aƒ A§ 31
Q‘ 9Aƒ‹230HaHbR@7 3(„@‘ØIO4 =—;S9:‘bI7ED
Q[hPO7ER@D„CH]‚jNŽW;?9Aˆa5Q‚hMCKLR.V!ˆM5BRUƒa;<‚ V!™3N15*KM;?P|R@R.9A†J2KM=9aPe•M
‰R]W~H
ev KM7 ˆJU’U „7V„‡5BRU†O;<ƒ|V!3!IO5oƒ)=“ ;œ„;jv ƒ)3 )U’U†MvIJV KeU 3•–KJ=;?—M3‘ ƒ)HR1RO˜
eDR!R]9 WU ;<RF2ReRY"§ W =U H 9
9A23; 2R5B9L9S35<
V ;`=;7bV V!R5Q9?=FD9 N
c 23@D3CT 9\7 ;?; W3"R0pn 9A23lL 7 3\or =;S9:7ED[|e{ D[b7ED3G3!5jfZ”@= M!0x WFD  7 ;?;<W3!twLv =; HU3GHb7 4 =9S3GH@9SR…V =64!2!7ED3
V!5KRH]W64A9S;GN ‡ 23<9A23!5*9A27 ;DL
v =;`4 R7ED647 HU3!D9?= U xUM RYW0X!319A23DZ  W6H[U3UN
S ;<WFXa"V 7 9>9S3GH0=hV!5BR]V!R;:= U 9SRT}¤}`wr™‚
Y
} fZ}pR0Ÿ 30V X!3!5 ã x  I)lt =FX!RYW9 ’ =5‰X!3!58“m5K3CŸ 7 41§3jv R5<@§ fP9SR¡\v 27 462

ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª 

M

­:¯

U 0t ›cÔv
U
S CŸ
Ÿ

)iDS™V
U S 0V
U
CŸ 1§ag Dv G§`n eV
wv Ot #t U 0n
U’U U §
ž}`wr$} V 
WGv Ún U
1Y
zy Ÿ
0n Gv
LV ä t [W
‡Y U …{ Ì
bV l{ U
U ‡Ÿ U U

#v
0n Gv &v wn

Ž{
U CŸ U U U U
^Ÿ 0V
^n
U ¤}`wr™}
)}Ûn
I MS

U
U
U U #v U
0nœwrÔ{ #v

^n ^n <v on
U
U
Ÿ U

0n Gv
‡Ÿ
S
0n
U
’
U
U
U
aV &v
§
U
} !n U’U LfV V zSJv
0x
t 0ndwrw{
U #v nœS
V
0n
CŸ 1§
Ÿ
U
¤}`wr™} GV 0t œS aV
‡Ÿ 0§)g
&V …V
U ~v
Dv
‡v v Ÿ DS#  ”v
LV U aV
U
£ U bV ¤}`wr$}
^]`_ aV [Wh} U ¡V 0V U
U ^V
Y‰}Ûn DS
#v ^] _ aV
U’U
U

&V
U
v Dv
#v
LV
S !Ÿ aV JŸ ã t
!n
¡r U ‡Ÿ U Ot ¡n t !Ÿ
U
U n´i

Dv U’U
U $n LV d€
-D3 3!5j5K3G4 37 3GH0=C5B3V M <N jR@9A2!7ED[;2= 3&26=FVUV!3D3H&;s7ED64<3
1=6H319A23&V!5BR]V!R;:= f.7ED"9A23
V!5KRYV!RU;Z= YHU3 \R]D;?9A5K=9S3\9A2=9\“m5K3 7 4 ; jR5 >5BR 
27 Rh7 ; 5BR]D[ VFWUX 7 ;<27ED[R o9A23"=!5B9:7 4 3gX<M
“ 7 ‡ = 7ED[9SRYD7EDh}
1=[U=7ED31=FX!R]WG9L9A23 jR]DHU3!5 >W 5B3G;?3G=5n462 07ED 27 R F9?=9S3 jD7 35B;A7 9,M
=FD6H@9A23;ZR n9 L=!5K3\9SR04 R \3FN S= .;:47 3!D9:7 _]4 g=!5B9:7 4 3@X<M aN aWU587ED[&9A26=9L9:7 3 = ;?R
=6H 35Q9:7 ;Z3GHO2R [URRH@9A237E5*;ZR n9 L=!5K3 L=; PR5 ;<2R!9l; 3 3 34 = 4!W =9:7 R]D;Nlm= 3"M RYW(;Z3 3D=FDGM 
=6H 35Q9:7 ;Z3 \3DG9S;`RYD9A235K3G=9a;<W64 4 3 ;?;`R ;<2R!9a; 3G3 3"4G= 46W =9:7 RYD; =9S3 M6k
p3!5K3g7 ; =FDR9A235p7EDG9S35B3G;S9:7ED[&4 R7ED647 HU3!D64<3Fx n9S3

5 vx ];?3!D9a=CV!5KRYV!RU;Z= 9SRT}
#xY9A234 R 3!5
V6=[3"R
i;<2R 7ED[(9A23&X!3<9?= 35B;A7 RYDR ;?R n9 L=5K3 PR5o4G= 46W =9:7ED[g9A23(46587 9:7 4 = ; R
V WFD[U3!5 
3 Rb47 9‰MGN J3<9 xJDR&;?R n9 L=5B3g2=;`3 35jX!3 3DhVUWFX 7 ;<23GHeN ‡ 2M6k ;\7 9 =64 47 HU3!D9?= 9A26=9l9A23=FWG9A2R5*R
9A23"=5B9:7 4 3g7ED9A231;:= \3g7 ;?; W3 L=;1“ 7 ‡ = 7ED[9SRYDbN
`D6Hh= n9S3!5 = 9A2!7 ; 4 R \R9:7 RYD L=;`;<WF5‰V!5P7 ;Z3GH@9SR 3G=5‰D@7ED(9A23&f:”g= M! UWUD3  `7 ;?; W3"R 
=[F=7ED319A26=9lR]D3"R p9A23@“m5K3 7 4 []5BR]WUV026=6HO5B34<367 3Hh=0V!587 <30f,;?3 3@V7 4A9AWF5B3&X!3 R q7 Y[U3<9
}
V!3!5 "7 ;Z;s7 RYD <N Y= €; WU5K319A2=9"“m5B3 !7 4 ; [Y5KRYWFV02=; =6HU3";?R (W64620V!5KR[]5B3G;?;\7ED9A23 =;?9
M 3=!5*9A26=9L9A27 ;\7 ; \2M(9A23(= L=5KH L=;`[7 3!DbN ZW;S9 L=FDG9l9SR 3G=5,D 2=9l9A23G;?3=64 4 R (V 7 ;<2 \3!D9S;
=5B3FN
6R5o= RYD[9:7 \3h}
HU3 ;:46587EX!3GH@9A23(4 =;Z;aR]D9A23@V
H7 =[]5K= €=; = ˆ4 RU;?3 =9A23 =9:7 4G=
HU3 ;Z4!5P7EV9:7 RYDbN
n9S3!5 Y;?3DG9l9A23@V6=FV!3!5 =FD6H&9SR H@9A23 r=FX!R]WG92R 9A23gV
H7 =[]5K=
7 ;`3!5‰5BR]D3GRYW;Gx
9A23<Mg4!2=FD[39A23(HU3 ;:46587EVG9:7 R]DN ‡ 3 7 9#7 ; [RRbHvxFM 3 9L9A23<Mh26= 39SR0;:=<M9A26=9 7ED9A23@V6=;S9 =9S3!587 =
L=; \5KRYD[0=FDHODR ˆ9A23<M@=!5K3"9S3G=64!2!7ED[g;ZR \3 9A2!7ED[@3 ;?3FNmR5o=!5K319A23 M6k
J26= 3; WUX "7 9>9S3GHg_ 3&f V6=FV!3!5K;a9SR@9A23(4 RYD P3!5K3!D64<3@f %$h7ED
3 3 =FDH `=FD6H PRYWF5jf 26= 3gX!3G3!D
5K3 ‰34A9S3H0RYD9A23"[Y5KRYWFDHU; j3 xUM RYW@4 =FD05K3G=6H&9A23 3<9>9S3!5oM RYWF5B;Z3
p3!5K3g7 ;a9A23 3<9>9S35 >5KR
”h5>N eRYXFXN

­
^V4Ÿ¿­4®"®e®
¤l^V Ë WOXdV4`dWÉ[PXdacS"WÉ[]i¦¤1V~Q l^W^aÌQ@["i
¢˜S"ž^WmQ@ajiâ§ Ë ¤.¢°TUVX SeW;¬O[]WMžm["`d› XdlgXdSU`ZV@ÙMacV@“µ["ijiAYdž^Ÿ^TUajX‰XZV4•
[]ŸÉYœXZ`Z[eQÇXZY4± Ë X “b[eY[PXXdlÉ[PXXdacTUVXdlm[]XXdl^V4›g•rSP“WmYdV@icV4QXdV~•XZl^V[]ŸmY‰Xd` ["QXZY˜XdSUfhSe`dTÖXdl^VQ@S"`ZVS"f
V4[eQ lgS"f1XZl^VR­ )YdV4YZY‰acS"WmY4±$¤l^V#¢b[]ici¦fhS"` $["\ÉV4`ZY˜fhSe`Xdl^VR­~®"®"®U¢˜S"W^–e`dV~YdY["Wm•g£âÚr\ÉSOY‰ajXdacS"W
\^`ZSr•ržmQV~•ª­ \_SeYZY‰acŸ^icVŽ["ŸmY‰Xd` ["QÇX Y˜fh`dSeT֓l^aÌQ lgXZSRQ l^SMSeYdV?fh`ZS"TnrS"f
XZl^acYWMž^TŸÉV4`.[]\m`dS”ÚracTU[]XdV4ij›
® ["ŸmYœXZ`Z[eQÇX Y˜“bV@`ZVY‰V4ijV~QÇXZV4•KXdSRŸ_V`dV4ÙOacV@“bV4•g["YbÏmWÉ[]iA\m["\ÉV4`ZY4± Ë •ra̕;`dV~QacV@ÙeVŽ["iji )["ŸmYœXZ`Z[eQÇX Y[]Wm•
•raÌYœXZ`dacŸ^žrXZVŽXdl^V4TÖXZSUXdl^V["\^\^`ZS"\^`Zac[]XdV¢˜S"W^–e`dV~YdY ¢˜lm["aj`ZTUV@WA±$¤l^VSeW^V[]ŸmY‰Xd` ["QXicaÌYœXZV4•;ajW›eS"ž^`
["Q4QV4\rXZ["WmQVŽicVX‰XZV@`aÌYacWKf©[eQÇXXdlmVS"W^VfhS"`“lmacQ l“bV“bS"žmic•gijack"VXZS)`ZV@ÙMacV@“ƒXdl^VŽÏmWÉ[]i¦\m["\ÉV4`4±â¤l^V
¢˜S"Wm–"`ZV4YZY¢˜lÉ[]ac`dTUV@W;“acijiAŸ_V`ZV@ÙMajV4“ajWm–#XZl^VŽÏmWm["iA\m[]\_V@` Y[]Wm•;“bVŽ“ajiciAŸ_VQS"`Z`ZV4Yd\ÉSeWm•racW^–“ajXdl
[]iciA[]ž^Xdl^Se`ZYYbXdSR[]WM›KQ lm["W^–"V~Yb`dV4ÙOaÌYdajSeWmYb“l^acQ l(["`dVfhV@ijXXdSUŸ_V[]\^\m`dSe\^`daÌ[PXZV"±
¤l^V¢˜SeW^–"`ZV4YZY¢˜lÉ[]ac`dTUV@W[]`ZVŽajWɕržmY‰Xd`Z›VÚr\_V@`dXZY ["Wm•KajX aÌYXdl^V4`dVYdS"icV•racYZQ`ZVXZajSeW;[eYbXdSU“l^aÌQ l
\m["\ÉV4`ZY["`dVYdS"icacQ@aÐXZV4•gŸm["YdV4•gS"W[]ŸmY‰Xd` ["QXXdS"\macQŽ[]WɕKÏmXXdSR[)\m[]`dXdaÌQž^iÌ[]` YdV4YZYdajSeWA±
Ë X aÌYž^WrfhS"`dXdžmWm[PXZVŽXdlm[]X “˜VQ@["W^W^S"XQ@Q@V@\rX []ici1["ŸmYœXZ`Z[eQÇX Y˜Se`\m[]\_V@` Y“l^aÌQ l;["`dVYdž^Ÿ^TUajX‰XdV~•¦±
£âWOXZV@`ZajW^–U[]W(["ŸmYœXZ`Z[eQÇX•rSMV4YWmS]X QSeWmYœXZaÐXZž^V[]W[]ž^XdS"TR[]XdaÌQ[eQ@Q@V@\rX []WmQ@VS"f1XZl^V[]ŸmY‰Xd` ["QXÇ«PS"`˜ÏmWm[]i
\m["\ÉV4`4±
¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`ajWmØOž^ac`Z›"nm["Wm•K“bVŽijSMSekRfhS"`Z“b["`Z•XdSR`ZV@ÙMacV@“acW^–›eS"ž^`ÏÉWm[]i¦\m["\ÉV4`4± 
V4–e[]` •^Y4n
¡?V@W^W^aÌY ¬É± S"ŸmŸ
 ?¡Ž¢

S™V(W;S92=!Ÿ3;<WFXaV"7 9>9S3GH@9A23
R^nlV6=FV!3!5K; R!9A23!5Úv 7 ;Z3UN`pR#v4G=FDM RYW(3CTFV U =7ED(9A26=9lRYD U M
ä R0n”V#MhV6=FV!3!5K;"f RYW9lR^“œn ã KOtl‚jR@=6„ 4G4<a3‘bI VG
9S3HvN }pR!9S39A26=9L9A23R!9A23!5c5K3 ;?3=!5n4623!5K;.ge5n=9:7 R&R0nc=64 4 3!V9?=FD4 3
RYD9A237E5LV=FV!35B;\7 ; I ã xa\
v 27 462zV\3=FD;a9A26=9lR!9A23!5LV=FV!35B; =5B3"9A2F5B3G3"9:7bV\3 ;1X!3 9>9S3!5*9A26=FDzV"7ED3UN

s

—˜ ™Aš&˜ ™A› œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª

ä

Ž

4 RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 

  
   "!#  
 

Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment

FU

n Jg U b§
~v

Dv

3=;?31_-D6HO235B3"9A23=FX;?9A5K=64<9S;`=FD6H0HU3G47 HU37 MGRYW H 7 A39SRi23G=5o; W4!29SRYV7 4<;aR5cDR9 N ’ W3G;?; \27 462
9A23"9SR]V!7 4&}
4!2RU;?3Ux]7ED 2=9a;?3G;?;s7 R]D(=FDH0R]D \26=9aHF=<Mhf89A2!7E5nHhHF=<M <N

¤}`wr$}

~v

0t

c 

6! #" ,%& #  $ 
' %0 
U

U 0V

LVfV U

¤} 0Ÿ U
Øn GV ›c
U
<v
¡V U

2319?=FD[U3!D9:7 = [U=9S3"3 3 \3DG9#7 ;`4 R RYD M@W;?3Hi7ED05‰WUDFD35 HU3 ;s7 []D;N
DR 3 =FVUV!5KRU=64!2"9SR&9A2!7 ;
5,WFDFD35oH3G;s7 [YD@26=;\X!3G3!D(H3 3 RYV!3H9SR&=64627 3 3(X!3 9>9S3!5o4 RYD9A5BR R 3!5-9A23D3 3H3HhV!35 PR5 =FD64<3UN #23
D3 q=FVUV!5KRU=64!2g7 ;\X6=;?3H&RYD;Z47 3!D9:7 _]4V!587ED47EV 3G; 7ED 2!7 4!2"9A237ED9S3!5‰5B3 =9:7 RYD;<27EVgX!3 9 j3G3!D"9A23 \3 9?=
V!5KRYV!3!5B9:7 3 ; =FD6H&9A231[U3 R \3<9A587 4 = V=5K= 3<9S3!5K;\7 ; H3G;Z46587EX!3GHeN

‡v

eV

‡Ÿ U

U aV

U 0Ÿ

U ~v

 
' %0  %  ' 

-"

U
U
^n
¤c
U
U
)V aŸ aV
0V ^Ÿ
DS LV
U
^nŸ )V U
( U
\v U
U
´n
0n f§
^n 7Ÿ aV ^V
’U U 3Ÿ )V )§ ›c
U Dv ~v
( 0V
3Ÿ aV 0V d
‡Ÿ
Ÿ 3Ÿ aV 0V

’ =;s!=7E5jV!R5BRU;s7 9‰M(4<RYD;S9:7 9AW9S3 ;`= =!5K[3@V6=!5B9lR 9A2319SR!9?= V!R5KR;A7 9,MN JRO5K3GH]W4 3"9A23@V!R5KR;A7 9,MH]W319SR
9A23"[F=;s6=7E5J3!D9A5n=7ED \3DG9 x 6=646WFW ‚4 =FD&X!3=FVFV 7 3H9SRi5K3 \R 39A23@5K3 ;A7 HYW6= =7E5p7ED"9A23"Hb7 3UN ED(;ZR \3
4 =;Z3 ;a9A23(=FVFV 7 4 =9:7 RYDR 6=646WFW
5K3 ;<W 9S;\7EDg=027 [Y2 ]W6= 7 9,M4G=;S9:7ED[ 2!7 37EDR9A235o4 =;?3G;a9A23
5B3G;<W 9S;l=5B3DR9j;Z=9:7 ; 8=64A9SR5BMGN D3R -9A23 A3<M;j9SR(9A231;<W64 4 3 ;?;`7 ;j9A23HU3 ;s7 []DR -9A23 =64!WUW
;SM;S9S3 gx
3 ; V!3G47 = M9A23 6=646WFW ‚9?=FD FN 23gV5B3G;?3!D9l;?9AWHMHU3G= ;
7 9A2 2=9 =!5K319A23(HU3 ;A7 [YD&5K3 ]W!7E5K3 \3DG9S;
RYD9A23 =64!WUW r;SM;S9S3 @N m3 ;s7 []D46587 9S3!587 ==5B3&V5B3G;?3!D9S3GH@9SR0=64!2!7 3 3=FD3 Ie34A9:7 3 =64!WUW ‚;?M;?9S3 gN 

  

  6"! 6-< 'G'" 
' %0 

} 

 ,% $" -( #0$ %& ' -< *%  
"  -(

0n
#v

U

bV

U ”S
^n bV U

V5BR]V!3!5oHU3 ;s7 []DR o9A23"H7 34 =;?9:7ED[iV!5KRb4<3 ;Z;a4G=FD05B3HYW64<319A23 3G=6H@9:7 \31;s7 []D!7 _]4G=FDG9 MGN QD9A2!7 ;1V6=FV!3!5
= Hb7 ;Z4!W;Z;s7 R]D"R]D02R
g
9SRh=64627 3 3=0X!3 9>9S3!5 4G=;S9:7ED[&=FD6H0=g;<2R5Q9S35 3G=6H@9:7 \3&W9:7 7 7ED[9A23 ;Z3"4!WG9>9:7ED[
3GHU[319S3G4!2UDR RU[7 3G;`7 ;"V!5K3 ;Z3!D9S3GHeN
V6=!5B9:7 46W =!5*3 (VF2=;A7 ;#7 ;`[b7 3D(RYD9A23&W;Z31R o9A23;s7 (V 7 _Y3GH
4 = 4!W =9:7 R]D;`=FVUV5BRF=6462bN

U

U U

# +( %$ - F& D  $ 
* + ( !" $*!$#,/'G%&'
€

0n

U ^V

ž}

)V
¤c
DS

Ÿ

U

U

bV 

' *+( 6 - ,%&'& % + %  )( 

' %0

Uv

XV Z 

U

e3GH]W4<9:7 RYDR c=7E5o3!D9A5n=FV \3DG95B3HYW64<3G;a9A23&V!5KRbHYW64A95B3 ‰34A9:7 RYD05n=9S3(=FD6H0= L=<M;\7 ;`= = .R5o4<RYD64<35,D
<X MgHb7 34 =;S9:7ED[&3!D[7ED3 35B;N #23"3 Ie34A9S;`R a5,WFDFD35 H3G;s7 []D"R]D9A23(=7E5 3!D9A5K=FV \3!D9\26= 3&X!3 3!D
H7 ; 5B3G[U=5KHU3GHC7ED9A23&V6=;S9 N EDCV!5B3G;?3DG9a;S9AW6H!MGxY3<IJ3G4A9S;`R 9A23@5,WFDUD3!5pH3G;s7 [YD4!2=5n=64A9S3!587 ;S9:7 4 ; =!5K3
;S9AW6H7 3HvN ’ W7 H3 7ED3G;a=5K3gV5B3G;?3!D9S3GH@R]D@2R
9SRh7 V!5BR 39A23g5‰WFDUD3!5oHU3 ;A7 [YD;?Rg9A2=9 3 ;?; =7E58[F=;l=5B3
3!D9A5K=FVFV!3GHeN

U 

.- 
%$

0n
#v 

&0/ % 

$ % # '+  6
 - '

^n
bV ^Ÿ

aV 

1(32 ' /+4   'G')" 

%& -< %0

c 23  R#v V6=9>9S3!5‰D&7ED9A23l\V R U H0H]WU587ED[g9A237ED!7 9:7 = U V=5B9aR^no9A23g7ED´ .3G4A9:7 R]Dg7 ;aR]D3"R^n 9A23@V=5K=aV3<9S3!5K;
v\27 462HU3<9S35<V"7ED3 ;a9A23;<W64 4 3 ;?;`R^no9A23(4 =;S9:7ED[vN¤c 27 ;\7 ;?; W3@26=;X!3G3!D;?9AWHb7 3GH&3CTFV!35P7bV3!D9?= U’U MGN
y 3CŸ 3!5n= U ;<WF5,V!587 ;s7ED[04<R]D4 U W;A7 RYD;l4 =FDCX!3(HY5n=Cv D~>n 5BReVr9A23"3@TV!3!587bV\3DG9S;N›c 23 ;?3@5K3 ; W U 9S; =FD6H 

4<R]D4 U W;A7 RYD;a=5B3@V!5K3 ;Z3!D9S3GH0=FD6Hh4 =FD0X!3&W;?3HOX<M(9A23H3G;s7 [YD3D[b7ED3G3!5K;#7ED9A2367E5oHU=7 U MhV5K=64<9:7 4<319SR
=64627 3CŸ 3&X!3<9>9S35 4 =;?9:7ED[eN
ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª

­:¯

] " 

+J" q

9l9A23  i
s }¤}`wr$} 4 RYD!nP3!5K3!D64<3lS-26=6H0= U R]D[&4<R]D.Ÿ3!5K;Z=9:7 R]D~v 7 9A2C”C5.N =!5‰D3!5L“*=.T9S3!5>N p3"9SR U H
V\3"9A26=9oS-26=6HO5‰W&3GH0= U R!9aR0nnP3=9A235B;7EDO}ž}`wr$}#N*p3";<W[[U3 ;S9S3Hg9A2=9\‡ 7 nDSOvL=FD9S3GH@9SR&[U3<9\5K3G= U
5K3 ;<W U 9S;GxÌ]
S ;<2RYW U HOX!3gV!R U 7 9:7 4 = U’U M=64<9:7 Ÿ3FN 319SR U H…V\3&2R#v‚X6=6H@9A23;A7 9AW=9:7 R]D@26=6HX!3G3!D@7ED(9A23@V=;?9
=FD6HO2R#v (
V W6462h}¤}`wr™} 2=6HC7bVV!5BR^Ÿ3HvNa“mW9\23!5K37 ;a;ZRLV\3 9A2!7ED[XSY4G=FDUDR!9\WUD6H35B;?9?=FDHQij7 ;<DJg 9l9A235B3
=FDM RYD3&\
v 2R&4G=!5K3 ; =FX!R]WG9l9A23Hb7 3(4 =;S9:7ED[h7EDH]W;?9A5QM@=FDH¡v 2R¡Lv =FD9S;#7 9l9SR  RYWF5P7 ; 26kqS n MGRYWHURh4 =5B3Fx
V U 3G=;?3”.  R7EDz\
V 3FNœ]S =64A9AW6= U’U M02=!Ÿ 3&Pn RYWFDHh;?RLV 37ED6H7 Ÿ 7 H]W= U ;D\v 2R0HR04G=!5K3=FDHh=5K31; WUVFV!R5B9:7ED[…#V M
3<IJR5B9S;l9SRi7ED6465K3G=;Z3";Z47 3DG9:7 _]4\!
§ DR#v U 3H[U3"7EDgHb7 34 =;S9:7ED[vNbF 5B3G;?3DG9 U MGxe2R#jv 3CŸ 3!5>xF9A23<Mg=5B3=X"V 7EDR5P7 9‰MGN
S 2RYV!319A26=9a=; U 7EDFW‡&T 7 ; U 7EX!35K=9:7ED[@9A23&jv R5 U H\>n 5KRLV ”07 465KR;ZR0nn 9 x;?R@9SRR¡jv 34 =FD U 7EX!3!5n=9S3(=FD6HOX!5P7ED[
V!5KR; V!3!587 9,M9SR@9A23(H7 34 =;?9:7ED[C7ED6HYW;S9A5BMGN
}Ûnn 9S3!5lX!3<9>9S35*9A2=FD=M 3=!5*;A7ED4 3\V M(_-5B;?9f‰=FDHWFD;?3!D9Zt U 3<9>9S35*9SRkFy 9S3CŸ 3 H^Ÿ =5nH!MGx$SJPn 3 3 U 9A26=9L9A23!5K3
=5B3"9A27ED[U;L9A26=93SOj
v RYW U H U 7bs§ 39SR0=6HUH09SRg9A23=FX!R0Ÿ 3 U 3<9>9S35.NÛ}Ûnn 9S35Ô#V Mg4 R5,5K3 ; V!RYD6H3D4 37#v 7 9A2KF]=FW U
“m5n= U R#j
v 3!5>xÌ-S 2=6H@9SR04 RYD9:7EDUW319SRiV5B3G;?;a9A23^r
V 9SRiVFWFX U 7 ; 219A23(=5Q9:7 4 U 3"=FX!R]WG9l9A23&V^]7_ N›#c 2!7 ;1V!5KRb4<3 ;Z;
7 ; = U ;?R&H3G;Z4!5P7EX!3H07ED9A23@V!5K3G4<3H7ED[;Z3G4<9:7 RYDbN
JRYWbxF9A23g5K3G=6HU3!5>xQ(
V W;S9X!39A23”Z  W6H[U3R^nv 2=9`7 ;15K3G= U’U M
26=FVUV!3D!7ED[vNžj
} HUHb7 9:7 RYD6= U’U MGxFRYV!3DYW3 ;?9:7 RYD;s6Hb7 ;Z4!W;Z;s7 R]D#9SRYV7 4<;L9SR9A237v 2R U 31Hb7 3"4 =;S9:7ED[g4 RLVfV WUD7 9,M
=5B3(=6HFH3HvN
Ÿ 7 40§)g ;5K3 ;Z3G=5K4!26k¢S ;`9A23!5K3;S9:7 U’U DR5K3!V!R5B9Zk‹`} DH0HUR3 ;`9A27 ;a9,MFV!3R0n
‡ 2=912=FVFV!3!D3GH@9SR@9A230“m5B3‡!
5K3 ;?3=!5n4624 RYD9:7EDUW319SROX!33>n WUD6H3HFk
r =FDg=FDGMGRYD33CFT V U =7ED9SR‹\V 3@2R#
o
v }¤}`wr$ˆ} R]V!3!5n=9S3 ;:k
S ;(}ž}`wr$#} x9A23"R5B[F=FD!7  =9:7 R]DxM\V R5K37b(V V!R5B9?=FDG9l9A2=FD9A23(H7 34G=;S9:7ED[h7ED6H]W;?9A5QM!k

}—˜ ™Aš&˜ ™A› œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª

ä

Ž

4 RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5

Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment

ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª
­ 

  

 Q \  ¬  

fT v &v U’U Ÿ
U’U
Ûc
žc
Cv
U U b§ U
”S zV
U ~n <V bV
U
U
U
~Ÿ U
0n a§
U Ÿ U aV u
}
U
U Cn
U 
Ôc 

 
 
 
S

&n

&v
aV

Jg U

QD(9A2!7 ; =FVFV!3!D6H7 j3 #7 HU3!587 3"9A23&X!RYWFDHF=5QM4 RYD6H7 9:7 R]D PR5cVF26=;?34626=FD[U3
7 9A2=g;s7 [YD7 _]4 =FD9
HU3!D;s7 9‰M4626=FD[U3UN p5K=6Hb7 9:7 RYD6= Mg7EDgHb7 3"4G=;S9:7ED[9A23(HU3!D;s7 9‰M4626=FD[U3(7 ; =;Z;<W \3GH@9SROX!3g7ED;s7 [YD7 _]4 =FD9
7ED(H7 3"4 =;?9:7ED[eN #23"=FW9A2R5 7 ;DR9L= L=5B31R p=FDGM \RbHU3 7ED(Hb7 314G=;S9:7ED[(9A26=9j9?= A3\9A27 ;\VF23!DR \3DR]D
7ED9SR@=64G4<RYWFD9 N QD =9S35P7 = ; 7 A3\;?9S3 3 =FDH L=9S35J9A23HU3!D;s7 9‰M4!2=FD[3(7 ;<D 9 =5B[U33DR]W[]2"R5p7 9aHR3 ;
DR!9#V =<M >WF5B9A235 \R5K37 (V!R5B9?=FDG9#5KR 3FN ‡ 27 3(7EDH7 34 =;?9:7ED[9A23HU3!D;s7 9‰M(4626=FD[U3V =<M=;s7 []D!7 _]4G=FDG9
5KR 3@X!3G4G=FW;Z3"= =5B[U3"Hb7 IJ3!5K3!D64<3g7ED 6= W3G; PR5 3 != (V 3= W "7EDFW
7 ;`R 3!

5 F N WU5B9A235 R5B3Fx9A23
465K3G=9:7 R]D(R m;<2F5P7ED <=[3gV!R5BRU;s7 9‰Mg7 ;`=@Hb7E5B34A9 4<RYD;?3 YW3!D64<31R 9A23(HU3!D;s7 9‰M4626=FD[3UN
4<RYD;S9?=FD9a4 RYD9A5BR R W \3 7 ;#4<RYD;S9A5‰W64A9S3GH&=; ; 2R D7ED_Y[]WU5K3 jN UN bR 7 HOVF2=;Z3(7 ;`R]D9A23&587 [Y29
;s7 HU3=FDH 7 ]W7 HOVU26=;?37 ; RYD9A23 3 n9`;s7 HU3UN n9S3!5m=; = 9:7 3(7ED6465K3 3!D9L9A23 \R 3GHC7ED9SR@9A2319A23
HF=;<23GH 7ED3"=9 =Hb7 ;S9?=FD64<3
N #23"3D35B[M4<RYD;?35 6=9:7 RYD(R o9A23(4<R]DG9A5KR R W \3@5K3G=6HU;

0n lV U
LV
¡v
U
U
”n @T aV U U aV )V 0Ÿ
D£ <V
0n
#v
\r Ôy U
¤}Ûn ‡V U’U bV 0V
lV 0Ÿ
U Ÿ U aV
؟ ^n
fhrjN !t 

  
"!
}`D6= U R[!M9A23¡V=;?;#4 RYD;?35؟6=9:7 RYD3nPR5*9A234<RYD9A5KR U Ÿ R U Wa\V 37 ; 

fhj
r Nä t 

  
#  
c

jr !t

U

hr ä t
U U 

 

 $  

0n

U …V 0Ÿ 0V ”v 
$ U

23"3]W=9:7 R]D;1f LN a=FDHf jN `HURODR9#26= 3(=FDM05B3G;S9A587 4A9:7 R]D;`R 9A23 7 ]W!7 H R 3 \3DG9 \27 462&2=;
9SROX!3;?R 3H&;?3!V6=5K=9S3 MGN`”hW 9:7EV M(3 YW6=9:7 RYDhf jN X M=g4 RYD;S9?=FD9
5K3 ;<W 9S;7ED

UŸ 


 $ 

hr !t

hr å t
f jN

Ä!ʙ¸¨ Î à ® ¸ ÀE«¯¦ Ã;ÀE¸ÀG°,¸ Í· L”· LÔ°Gª¦«w½›®Z°Gª¦«¦½Ô®´°<¸ ¯´® Î ®ZÀh±@«´¯h°ÆÀ$®¦³b« Î « ¹ °M·.ÃZ°,ÍÄ ¹ «h­‡± Î ®.L;®Z°<¸ · L”· L›°Gª@¸ Àž±C·‡¸ LZ°ÌÊ$¸ Î Î.µ «›®ZÀ j« oµ ÕD³b«´®  «¦³bÀ

ã

Chapter C. Density change effects

boundry at t=0

liquid

solid

boundry
after some
time

dx
A1

B1

A2

B2

£b7 [YWF5B3rLN )iÛc

234<RYD9A5KR

U ŸR U WaV\3"R0np9A23gVF26=;?34626=FD[U3

yJWUX9A5K=64<9:7 RYD(3 YW6=9:7 RYD0fjrLN å t”n>5KRLV€3]W=9:7 R]DhfjrLN #tlM!7 3 U H; 

fhrjN t 

 §  $ °  
 §  $ °   
 " 
c#231_-5K;S9l9S3!5Gr
V R]D9A23&587 [Y29\26=FD6H&;s7 HU3"4 RL(V V!RU;?3H¡>n 5BRe‚
V 9GvjR&"!4<RYD9A587EXUW9:7 RYD;.i RYD3!twn>5KRLVr9A23 U 7 ]W7 H
;s7 HU3=FDH&9Gj
v RatÔ>n 5KRL€
V ;?R U 7 H&;s7 HU3UN¤o} 9a9A231;ZR U 7 H&;A7 H319A23(4<RYD9A587EXUW9:7 RYDg7 ;DŸ =FD7 ;<23GHOX!34 =FW;?3
§  $ ° 7 ;`<3!5KRhH]W319SR 7 ;\7 H3DG9:7 4G= U’U M(<3!5KRTfSDR…\V R0Ÿ 30V 3!D9lR0pn 9A231;ZR U 7 Hex]7 9 7 ; =g[RRbH
=;?; W)V(V9:7 RYD0t<NDSQD(9A23 U 7 ]W7 HOVU26=;?319A23"9S3!5GV 
 $ 7 ;`<35BRTfEv\2M6kt(9A2FW;l9A233v\2R U 39S3!5GV
7 ;
Ÿ=FD7 ;<23GH¡jv 34G=FDf\v 587 9S319A23g7 HU3!D9:7 9,M
fhj
r Nã t 

# §  $ °  
v 235B3 7 ;a9A233Ÿ 3 U Rb47 9‰M=9l9A237EDG9S35Ø8n =64 3UN 

c 231_-5B;?9l 9S35<€
V R0pn 3]W=9:7 R]DhfjLr N `t 4G=FD0X!33@T V!5B3G;?;Z3GHC7ED(9A2319S3!5Gr
V R^n 9A234N Ÿ N _ =; 
  §  °# $   §  ° § 4§$   °‰ ° 

$ $ 

 §  $ °   $   $ 

fhj
r N I)t 
§  §   $ °d°   §   $ ° 
K ± Î «´®¦ÀE« L;·;°Æ«ÔÀE·.½›«  ¸ ½Û« L¦ÀG¸ · L¦À™Ê$¸ Î ¯´.® L¦¯,« Î «  «´®¦¯¦ªD·;°Gª;«¦³e·.ÃZ°.® L  L¦·;°$« LZ°Æ«;³M¸ LZ°Æ·d«!Ã@®´°<¸ · L¦ÀEÀ<ÀEÀ<À
 

     # 

# ! 
 

    
    

ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª

­ ®

U 

 U 7 Y W$ 7 H@ 9SR& ;?=FR DUH&7 Hv9ANÛ2c 3"2;?3"R U ;?7 H034<4<RYRYD6DHg9A589S7E3!XU5GWV€9:7 RYRYD(D0=F58VF7 [YV!23G9=5B26;`=FRYDDH&U M@;A7 H7ED 3"R^n

7 YW7 H&;s7 HU34<RYD9A587EXUW9:7 RYDg7 ;`<3!5KR0;s7ED64<3
9A5n=FD;A7 9:7 RYD6= =<MG3!5 H]W319SR@9A5n=FD; PR5 =9:7 R]D
3]W6=9:7 RYD0f LN #7 ; ;s7 (V M

ULU

´n <V

jr t bV U
fhrjN s)t 

    " $  
"! 
! "!
c 2FW;Gx3]W6=9:7 RYD0fjrLN t#7 ;`9A5K=FD;,nPR5GV\3HC7EDG9SR
fhrjN t)t 
 §   $ °     $ "
S 9#7 ;1DR!9S3Cjv R5B9A2M19A26=9a9A23&>n "5KRY! D9V!5KRY"V6=! [U=9:7 R]D(7 ;#=FX!R]WG9 V!5B3‡Ÿ!7 R]W; U M3vL=;`4G= U 46W U =9S3GHeNœ{ YW6=9:7 RYD
fjL
r N s)t 2R U HU;a=; U R]D[&=;`9A2319A5n=FD;A7 9:7 RYD@7ED9SR&;?R U 7 Hh7 ;#=FX!5‰WFVG91f8;<26=5,V9A5n=FD;A7 9:7 RYD0t<N
v 235B319A23"9A5K=FD;s7 9:7 R]D"9SR0;?R U 7 H@Rb4 4!WU5K; R0Ÿ 3!5-9S3^(V V!3!5n=9AWF5B3&5n=FD[U33vj3@2=!Ÿ3 
‰ƒ)„;H R5*9A234 =;Z31R^nž
465K3G=9S319A2U5K3 3 RYD3 ;GN`”@=9A23^V=9:7 4 = U’U Mx]7 9 7 ; 4<R]D.Ÿ3!D7 3!D9L9SR0HU3 ;Z4!5P7EX!3"9A2319A23lVW; 2GM(<R]D3
X!RYWFDHF=!587 3 ;X<M(9Gj
v RiX!RYWFDHF=!5BM4<R]DHb7 9:7 RYD;GN
I

v 2!7 4!24626=FD[U3\9A23&23G=9L9A5n=FD;,Pn 3!5 
‰ƒ)„;H ¤ 23(465K3G=9:7 R]D(R0nžŸ Rb7 H;\7 ;"5K3 ;<W U 9S;`R0mn H3D;A7 9,M4!2=FD[3G;”
V 3G4!2=FD7 ;CV¥>n 5BRe€
\
V 4 RYD6HYW64A9:7 R]D"9SRi5n=6Hb7 =9:7 RYDbN¤#c 23 U Rb4 =9:7 R]D(R0n 9A233Ÿ R7 H0HU3!V!3DHU;`RYD9A23
465BM;?9?= U’U 7  =9:7 RYD(=FD6H0;<WF5Ø8n =64 319S3!D;s7 RYD(3 Ie34A9 xb3 9?4NÛc 23@V!R;Z;s7EX7 U 7 9,M(R^o
n 9A23W U 7 ]W!7 H&4626=FDFD3 U ;ZY
=FDH@9A23  R#v R^p
n ;Z30"V 7 .m ;?R U 7 H@=FD6H&3CŸ 3!Dg;?R U 7 H&4 RL(V V!3D;:=9S3oPn R5o9A2!7 ;DŸ R7 HeN
I 

   
V V!35K=9AWF5B3 
‰ƒ)„;H 3 9 xbRYD326=;a9SR9?=aA§ 3(7EDG9SR&4<R]D;A7 H35K=9:7 R]D"9A23gV!5K3 ;?; WU5K3"3<IJ3G4<9Dc 23 U 7 YW7 HU=9:7 R]D"9S30(
=FDH@9A23 U =9S3!D923G=9`=!5K3=Ie34A9S3GHh;?RLV3Cv\26=9#X<M9A23@V!5K3 ;Z;<WF5B3FNÛ}o91V!5K3 ;?; WU5K3@X!3<9Gvj3 3D9A23
=9@\
V R; VU23!587 4#9SR@9‰MUV7 4 = U 7EDG9S3D;A7 _]4 =9:7 R]D@V5B3G;?;<WF5K39A2319S30(V V!35K=9AWF5K3(=FDH U =9S3DG923=9a=5B3
3<IJ3G4A9S3H¡Ÿ 35QMŽ"
V 7 U H U MGN` R#jv 3‡Ÿ 35.xaPn R5LV!5B3G;?; WU5K3@D3=!5™6Ÿ =646WFW)r
V 9A23 U =9S3!D9\23G=9 =FDH@9A23
9S30(
V V!35K=9AWF5B3(=5K313 Ie34A9S3H‹\V R5K3gDR!9:7 4 3G=FX U MGN 
I

c 23&Ÿ 3 U Rb47 9‰M(R0pn 9A23 U 7 ]W!7 H…\V 3 9?= U H]W3"9SR@9A23@VU26=;?34626=FD[34 =FD0X!3&5K3 U =9S3H&9SR@9A23&>n 5KRYD9
V!5KRYV6=[U=9:7 R]D@W9:7 U 7 7ED[9A23"3]W=9:7 R]DhfjL
r N ä <t N›#c 23 U 3Cnn 9126=FDH&;A7 H34 =FD0X!3; 2R#v D"9SRX!3 § ° N
c 23@5P7 []2G92=FD6H&;s7 HU3g7 ;15B3HYW64<3HC7EDG9SR&R]D U M U 7 ]W!7 H  R#Œv =FD6H03G=;A7 U M4 =FD0X!3;<2R#\v D"9SRX!3  $ $ N$ 
§  $ °  $ $ 
fhj
r N t
§ „­~° $ 

v\23!5K3 7 ;l9A23(HU3!D;s7 9‰M@5n=9:7 Rvx  : $ N 
ćª;®ZÝ;«$Ã;ÀE«  LÎ ®@±,Շ³b· L ÀJ«!Ã;®Z°<¸ · L¤°Æ·¤«,ÀÆ°<¸ ½›®Z°Æ«Ì°Gª¦«™¯¦ª;.® L¦¼@«¤¸ L$°Æ«¦½w±C«¦³Ø®Z°GÃC³b«™°Æ· µ «™·;Ý;«¦³)Þ¦Ñ  «,¼.³b«,«,À Æ®¦¯h°GÃ;® Π՞® µ ·.ÃZ°
Õ´·.Ãdª;®ZÝ;Í«ÔL®.·ZLZÊeÕ «h Ý;L¦«¦·Z³ÆÊÇOÄ0Î « ®@ ½ ¼@«”L;®.·;L °$ ÀjÃCÊQ³b®«ÔL¦· °™¹ °Æ°G·Dª@ÀG¸ À®Zݦ¯´«”® Î ¯¦½›Ã «ÛÎ ®Z®w°<¸ · ÀE«´L¦®;À¤³b¯¦.® ªdL  ¸ LwÄ)°Gª;ª;® «  Î ¸ L¦µ ·;³Ø°$®¦³–«ÕZL¦Ç^·.± æΠ«´¼.®¦ªDÀE« °<¸ ½Û³–«Û·.±7°Æ·d½Û¯¦«›ª;«,® ¯ ÎD¸ L¦¸«C°žÍ ¸ Lw°Gª¦« Î ¸ °Æ«¦³Ø®Z°GÃC³b«CÍ¤Ä ¹
  

 

 

ã)å

—˜ ™Aš&˜ ™A› œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª

ä

Ž

4 RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 

Chapter C. Density change effects

ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª

­ ¯ 

  

Å  

U
#v 0n

0V
#v 0n LV
¤c
U
U

c 23  R#vR0n 9A23(=7E58[F=; 7 ; =6Hb7 =FXG9:7 4(7BN 3UNaDRO23=9L9A5n=FD;Z3!5m7 ;"D3 [ U 7 [7EX U 3=FD6Hh4 =FD0X!3g7 []DR5K3GHeN
c 27 ;`7 ;l9A23"4 =;Z37v235B3gV!5KR4 3 ;Z;`7 ;”Ÿ35QM~n8=;?9l=FDHi23G=9j9A5n=FD;?3!5›V3G4626=FD7 ;CV\;a=!5K314 RYD;s7 HU3!5n=FX U M
; U R#j
v 3!5cf,;?3 3¡V\R5K3H7 ;:46W;s7 R]D=FX!RYW9aHb7bV\3!D;s7 R]D U 3G;?;#DFWaV(X!3!5m7EDzrm26=FVG9S35)t<Nwc 27 ;7§7ED6H&R0nL7 ;
§ DR#v D(=;&!£ =FDFDR  R#"v N
!
V V U 7 ;?9\V!R;Z;s7EX U 314G=;?37 ;œ\v 23!D9A27 ;

=FDR9A235cV!R;?;A7EX U 7 9‰Mg7 ;a9A235B3g7 ; =FDh23G=9l9A5K=FD;?35 =FDH09A23";s7b
23=9L9A5n=FD;´Pn 3!5m7 ;#=g4<RYD;S9?=FD9 NÛc 23@23=9L9A5n=FD;´Pn 3!5m7 ; ;A7 [YD7 _]4 =FD9`7ED4 =;Z3o
v 235B3"9A23!5K37 ;
46230"
V 7 4G= U 5B3=64A9:7 R]D;`;?Re\V 3<9:7bV 3g5K3CPn 35B3H&9SR0=;#4<Re(V XUW;s7 R]DN¤c 27 ;  R#v 7 ;1D6=a\V 3GH&R]D ! =!5nH
€ 3 M U 367 [Y2bN
v
V = U 4 =;Z3UNÛc 23  R#qv 7 ;126=;"23=9

} 4G=;?3@X!3<9Gjv 3 3D19A23"9Gjv RCV!5K3CŸ 7 RYW; 4 =;Z3(7 ;a9A23g7 ;?R9A235<
9A5K=FD;,Pn 35cXUW9`7 ; U R#ˆ
v 3!DR[]29SRŽA§ 3 3V9A23\9S3^(V V!3!5n=9AWF5B34<R]D;?9?=FDG9 N¤c 27 ;#7 ;L9A2314G=;?3o\v 23!D=([F=;
 R#l
v ;”Pn R5o= U R]D[&H7 ;?9?=FD4 3&f.7EDR5nH35*R0nD§ 7 U RLV 3<9S3!5K;¦ t NwQS D; W4!24 =;?3G;GxF9A23=;a9S30V V!3!5n=9AW37 ;
3]W= U 9SR@;ZR5,5KRYD6Hb7ED[g9S30(
V V!35K=9AWF5K3UNœS n 9A23;?R]WUD6H7ED[&=!5K37EDhWUD7 Pn R5GV 9S3^(V V!3!5n=9AWU5K30fP9A26=9 7 ;
;s7b(
V V U 7 ;S9l4G=;?3&\v 27 462~jv 3 U 7bA§ 3!t 7 ; 4 = U’U 7 ;?R9A235<1V = U 4 =;Z3UN ”@=9A23^V =9:7 4 = U MGxY7 9\7 ;a9A23;A7b(V V U 7 ;?9
4 =;?3 u N
SQDgH7 34G=;S9:7ED[vxF9A23"=7E58[F=;  R#av ;w>n 5KRLr
V 9A23(4 =!Ÿ 7 9,M9SR&;ZRYWF5KHb7ED[C7ED~Ÿ 3!5BMC5n=FV!7 H…1V =FDUD3!5>N›c 27 ;
;s7 9AW6=9:7 RYDg7 ;œŸ 3!5BMg4 U RU;?319A23_-5K;S9&\
V RbHU3 U jv 3Hb7 ;Z4!5P7EX!3HOX!3CPn R5K3UN p3!D64<3Fxajv 3"4G=FD=;?; W)\V 319A26=9”Pn R5
V=FDMR0n 9A23(4G=;?3G;l9A23  R#qv 7 ;"5K3 ;A7ED=FX U M=6Hb7 =FXG9:7 4 _ N›#c 235B3‡Pn R5B3Fxajv 37EDG9A5KRbHYW64<319A23z!£ =FDUDR  R#v =FD6H
=[U=7ED@7ED=g;s7b
V V U 7 ;?9ÔPn R5<@V N
±;³b«,ÀE¨¦ÀhÄ1ÃC±¦³b«”³b« ¹¸ À$«¦³b¯´«Û· °ÆL¦·ÔÀÆ°E°Æ®Z«´°ž®¦¯¦¸ L”ªÔ¯´°G·ª@L¦¸ ÀžÀÆ°$½›¯,®Z· °ÆL «¦³Ú¸ æ® ¯hÎ °Û ³b®¦ÀE³b°™«´®!¸ L”Í ½ÛÕ¤¯´®¦À<ÀE«,ÀZÍL©™ª;«Ô³b«´® Î ÀG¸ ½w± Î ¸ ÀE°e¯´®¦ÀE«Ô¸ ÀQ°Gª¦«Ô¸ ÀE· LZ°G³b·.±@¸ ¯ !·ZÊ ¹ ·C³)ʪ@¸ ¯¦ªÔ°Gª¦«
°Æ¸ À$«¦½”L;K ·o±@¸ L3«¦½Û³Ø®Z±@· °G·. ÃC·@« ³b³ «dÎ °Æ ¸·dÀ›«,Àj®Z¸ ¸ L¦¼¯´¯¦¯,L7³b·.«´°GÃ.®¦ª¦LZÀ<«&°«  ¹½›·@ͤ«h³M©™°E¸ ®°$ª@Î ¸ ®.À¤ L ³b.®  ·.L;±¦°Æ® À· Î Õ¦#Àj¸·´LÀ¤Ê ¸ ÀÛ°Gʙª¦½”¸«Ô°Gæªd«¦¯¦³Óª7°G³bª;·C½›«7³M·@¸ ®@LÔ³b¸ «Ô³Ì°Gª¦.®¯´«w·.L ½w®¦ÀE± À<Àhη ÃC¸ ¯´Î ½w¸ ®Z °Æ±Z« °<«  ¸  · Íd.®LDL ©™· 8¹ ª¦ ¸«o «;¸ ±@ª;® ««´µ L¦®Z¸ ¯°Ô°Æ« #¸ À”·Zʤ· ³b« LDÍ Î «´°G® ª¦
« °Æ!·o·ZÊÛ°Gª¦ Í «7 a®@³b¸ «,³™ÀE«® LZL ° Î ÕZ°GÇ^ª¦°G«`ª¦«¦®@³b¸ « ³
c

23  R ˆR p=7E5e9A5KRYW[Y2"9A23 3!D9:7ED[g;?M;?9S3 €7 ;`=  R
R 4 R (V!5K3 ;Z;s7EX 3\; WUX;S9?=FD64<3FN #235B3"=5B39A2U5K3 3
7 HU3G= RHU3 ;aA9 26=9a4G=FDhV!R!9S3DG9:7 R]D= M(Hb7 ;Z46587EX!3"9A231;A7 9AW=9:7 R]DN

UV

ã"ã

<

Chapter D. Fanno Flow

R`).&/

</\+p 

frincional
force
P1
V1
T1
rho1

Cross Sectional
area, A

P2
V2
T2
rho2

£7 []WU5K3k N )iÔr-R]DG9A5KR U ŸR U W)V31R^no9A23=;  R#v 7ED4<RYD;S9?=FD9a4!5BRU;?;`;?34A9:7 R]D 
  !#   
 
   r-R]D;A7 H35o=[F=;  R#l
v ;l9A2U5KRYW[Y2(=@4<RYD6H]W!7 9”v 7 9A2=~n>587 4A9:7 R]DCf8;Z3 3l£7 []WU5K3k N UNÛc 23¡V=;?; 

4<R]D;Z3!5ڟ=9:7 R]D~Pn R5-9A23(4 RYD9A5BR U Ÿ R U Wa\
V 37 ;
fZ N !t 
  
c 23"3!D3!5K[!Mg4 RYD;?3!5ÚŸ 7 RYD0fSWFDHU3!5o9A23(4 RYD;<587 4A9:7 RYDR^cn 7 HU3G=FX9:7 4  R#vd\t 5B3=6H; 
  
fZ N ä t  

     
c 23&Pn R5n4<3=64A9:7ED[&RYD9A23=;\7 ;a9A23&>n 587 4A9:7 R]Dg=FDH@9A23¡\V RLV 3!D9AW)€
#
V 4<R]D;Z3!5ÚŸ =9:7 R]D05B3=6H;
fZ N å t 
G  
 
£ R5o;s7bV V U nn M9A23&V!5K3 ;?3DG9?=9:7 R]D!#Pn RR!9ADR!9S3!DR!9`D3 ;Z;Z=5 U M~Pn R5*9A23@V!5K3 ;?3DG9?=9:7 R]D(4 =FDhX!34 U RU;?319SR047E5n46W U =!5
6
vj3=;?;<Wa\V 319A23(4<RYD6H]W!7 9j9SROX!3(=@47E5n46W U =!5-9A23!5K3CPn R5K3Ux 
  
fZ N t 
   

 7 ;`3 YW6= U 9SR N * 9:7 U 7 7ED[9A23(HU3<_-D7 =9:7 RYD"R0pn 9A231_-5n4A9:7 RYD~8n =64<9SR5  =FDH¡jv 3 

}pR9S39A26=9  

RYX9?=7ED9A23&Pn R U’U R#v 7ED[


fZ N ã t
‰
§
-:  ° 
­ 
  

"! 

9:7 U 7 7ED[@9A23HU3<_-D7 9:7 RYDR0pn 9A231;ZRYWFDH&; V!3 3H&RYD3"4G=FDRYX9?=7ED"9A233Pn R U’U R#v 7ED[
* 

 # %$  
fZ N I)t 
 ! 
$ 
%  

'&
r RYD!Ÿ 3!5B9:7ED[@9A2313CFT V5B3G;S9:7 RYD~Pn R5lf O: `t =FD6H¡Pn R5)( : 7ED9S3!5G‚
*
V R^n 9A230”g=64!20DUWFX)V 3!5*M 367 U H;
­ $ + $ 
 
fZ N s)t
! 
* 

‰
§
­ 

0
/1  

$ 
$.,
4<RYV MU587 [Y29z– • x 
—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
ä U xvX<MXa 5>N “*=5Eu-”367E5

§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª

­

M

Section D.1. Introdcion

SED9S3!5K[U=9:7ED[ U =;?9l3 YW6=9:7 RYDM 367 U H
­ ­ $  ·­ icW /  $ 
   


! 

$ 
­ / 1 $ 
c 23g5K3 ; W U 9S;`R^on 9A27 ; 3]W=9:7 R]D=5K3&V U R9S3GHh7EDX£7 []WU5K3 

£b7 [YWF5B3z N ä iD£!=FDFDR  R#vŒ=;#=~n>WFD4<9:7 RYD(R0n

ãs

—˜ ™Aš&˜ ™A› œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª

Z N t)t
f

- ä

Ž

4 RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5

Chapter D. Fanno Flow

ä

X

4<RYV MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5

—˜ ™Aš0˜ ™<› œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ  Q£Z˜¤¦¥§FŸ œZ£
§žU¨ œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª

­ 

   


  

Chapter E. Reference 

  
 "!$#&%(') $

*,+-/.0+-1203546)798:2;8=<>27@?A+BDCFEG62A?
E>4H2IJ4K73546=.L4KE)-M3;NOC)P -QKB -7RB ?M8N

S5TU 

   "!#"$%$%& %' )(+*", ' .-  % % ' !"( /10!32 54  
 5<=/5 >8> : >8 '?@( 'A, '8; >,B*( ! M 58DC  / >' ' ' '( ", 'A8 AC 
"!)62/'K 57 !"869 !"8 ;:  
( '' ' '1E 'A( > 0 JFG( 'H/9GIJ8LKNMPORQ)MTS.UVWXQY$%HZ@[\]^P!_a`b5$Adc>3c $" %0 >88>';!GK5( / 
6f H g 
% >8"8>'H/ ! >!GK'=e 
"!K f %(') $ Y7   ! ihj1Z5kmlnc+[ob5$[$6pc>+q_c+rbn[\]^Hs[3!"c+utdk.3c+HZ G0 / './5 / <8 ' 'v// (C
% >8"8>'H/ ! 
"!K f %(') $ Y7    8)!"( k// /Cj, !/^/ /R!"8/wC ' KR 'H/a/ './= >8 / >' K R'DCR''9 ') "8K x5*>'zy6$)sA[3
$%{N|@HZ@c+.H[3c+HZ}"3.[\c ~"!iHt.€$" $kZq k 5  #  
„ @0 R'H/a/p*GJ'B9 ' !/ M >8  , n9'A(C 
"!K f %(') $ Y7  ? A25'@ ?& !"869 7 )( 9/ ') >8 ;‚ )ƒ 
' !)A**", *", >8 %y6$)sA[3n$%{N|@.ZYc+"HH[3c+.Z…{J$[†J!nskH3[Jq k 5  #  
 $ ' 'A8 M >8 >8 KR'H/a/p*GJ'u9 ' 
"!K f %(') $ Y7  ? A25'@ ?& ‚ 7  !"869 7 )( 9/ ') >8 G‚ nƒ   

5
 

g  

!/ M >8 ‡yA$ns[\5$%{oˆ5>sAc+!61|@HZ@c+.H[3c+HZ
# g„ 
g ;6*GR! ' ‹~ŒŽ"!"( A*( ! M 58k/9Oc+‘Q@kH3c+.Z’|@HZ@c+.H[ 
"!K f %(') $ Y7 !"89‰ >82( 'K GŠ 
“ „5 „ # -  “ ' ', 'K"# '', 'K 
  @?%/^/M! %/p*G( !‘/ )(+* M )88"*, 'K
x)*>'u9'Bx5*'( x)*>'H/ KR ( 'A, './ , 5* ' 'A, 'A8 
D'A” ( !"8> ' ƒ "%O . 
K'K3, !"8>'A8 •9'H/ ';!"*.– )*GR!"8 'H/;0!K
/ ;: !"8)' 
g„ %e= ' d*69K C 
& ) ' !   “ d2> >8 ?& %  K'2 R ' ! GIR !"869 !69G) >2/ ' ! “  

"!/ M >8 / ',R/ % ';!"8/ AC% n9'( /;’† —˜p™.mš)M&.!%šoK›"s&‡œNš Gš ;švžNš=Ÿ¡ s++k3c+_$%{=3€"
Mtd!"H¢Pq$%{;@tHc+H"tH]~$%{jœ£š+;š GšJž5¤ )!> './ #  
 ;oq%!["sA+c+tBO]dc ZY$n{;;3c+++c+.ZX =kdc+6~!‡ stH&|@"H[JZqLOc ^pc b%"3c $[¦ 
R!"8)) o¥ Š  

<: &N*GJ'!"*(AC ‚ ';A( !", ! M )8 ?@8> >8>'' >8> F%(58 !G   'A8 ' ' &5( R!69 
g % >8 >,9 ¨! M 58 AC 'A8 /R! >8>'.9 G!/ 
J' ' A2 ƒ ‚  \, 'A8 /J5*;  nƒ  !"869L "* "§ f Š  
K J/5 >8(!"(+*, >8*", > 
¨)8 !"(5( 90) )!", 'K£9 ' !/ M >8 / ©[]tk3c $%P$%{
KNMPLž£† ln;z|   g # g„ 

% 

k„ 

BIBLIOGRAPHY

& A2H/  Š  „ ;ORQož£ˆXžo.td$%¢B¢BH"!"H!o[$)tH.!%s[\]P‡k@ˆ) $o[3H!"c+tk$[£qAH3.¢ 
, 'K
!"8 '‘ !/ M >8> …I>8/ M d* ' IJ8>  'H/10o( ! >8>'H/ I>(+( >8> /
& A2H/  Š !"869‰ !"(+( 5ƒG - "e ') "85(  / !"8/wC 'K >8 / '*"8K 'k9z2> >8> 9),  0 R J'./^/
!"8O
9 KR/ K'; w;/ YI>8[]tk3c $%RS6VWL†J%3.[\"3c $"";ORQo| % >8"8>';!GK)( / %0 >8"8'./ K ! )!GK'K
7 f e -6f g 
! ' ' 
 !"89 &)*"89/    % n
9 '( >8 / >' J'./^/pG* R'B9 ' !/ M >8 KR 'H/a/*k// >8 )*"869 !@
!"89FG
8 ' 'A( 'A, 'A8 D, ' / n9;/ Ly6$)sA[3n$%{=¢1"3.[\c o[$)tH™adc+.Z HtH€"$" $.Zq „-5 „ „ #  
! ' / nG
ƒ   Y? '; w:/ C / >'(R'A( ! M 58k/ K $ ' ''8, )( 'A8, ' !"( >81C ';'.9/ / ',R/ !"89
;6
9 !"*"( G* 9 >8B9 '9!/ M >8 L, !)K K >>8 'H/ 5IJ8[ 6™t3c $"6AVWL†J%3.[\"3c $"%;ORQo| 
Š )* ;/ )!GK'K 7 f e 6f  g 
R!GK' & „ G? ';/ AC ' ';
8 !"89 ! ' !KR';!/ 58 / ' K R5/ ACN9 ' ;!/ M >>8 
[ 6™t3c $"6•$n{@M¢B.[\c+tp‡ˆ$ns"![Jq"¢‘H ~)$)tHc++q  5  # -Ag 
? 62/'KJ &?   >9, >( !K
(!">8 !"( 5/ / !GG( 'k(9 / >'0 '‘" !/ M >8 …0 J './^/ …yA$ns[\n$n{
|@HZ@c+.H[3c+HZX"3.[\c ~"!Ht.€$" $kZq   - - # -  “  g 4 / 
?@( f % 'K )!"( ! % ;Š >* Gƒ  !"869 % >(+( ' G‚    / 'H/ M >, ! M >8 L, n9 '(C =9 ' !/ 
KJn95>
* w;/ ;IJ8LKNMPORQ)MTS.UVWXQY$%HZ@[\]^P!‡^`6b5$6dc>3c $% %0 >8>8 ';!GK5( / %0 >8>8 'HA/ K ! >!GK'
e Af gg 
: ! $ !"8"2H/ Yoq%!["s+c+tu"!" =$%$%& &%( R'H/ !"869L&  !"8A/ !/  !"8kM/ !;/ 
: )869A/ ' G¥  ;ƒ ') ¡9 'A8/ G¥  !"89 4 ),R/ Y7 - 4 8 / >' >8G>* 'A)8 ' AC / '9'p– 589 M )8:/ 58 / '
'A
8 /R! >8", 'A8 R! '( >8 / >'u9 ' ' '( ", 'A8 R' )8 AC !BC R'' R)*"89 d*  *( ';8 ' …M›b"b)+c+.!
YtHc+.%3c"tBž=™pd6[\t.€ )!> './ - # - 
7 !K 'K GŠ %‰   %e >' R' M ;!"( !")8 !"( k// / !"869 'd– K'K
>, ';8 !"(  / ' ' ! M )8 C ! $ ';8 / !G, 'A8
9)G* >>8 05( 0
9 ) )!", 'K FG(+( >>8 Oc+rQYk.3c+HZ’|@.ZYc+"HH[ „ “  -5 -- 
¥ !"8kA/ 'A8 J / G* 57 „ )ˆ5>sAc+!_.tH€c+t] "ƒ "8D‰ >( ' !"89 58k/ IJ)8  “ ' § \2 “ ' § 32 
¥ 'A869 'vA/ )8 ;: "%O „„ GhNb@H…QG€"H@ˆ) $ &% !)6, >(+( !"80=* ( / K >>8 _"  “ ' § \2 “ '
§ 32 
¥ R!)>  7 !"869 %0 >(+( 'K G‚    ' ;!/ M >>8 9 'u9 ' '; M )8/  5, * 'K // >,B*"( ! M )8 AC 
!"*/ 'H/ !"860
9 ' '; w;/ ;IJ8LKNMPORQ)MTS.UVWXQY$%HZ@[\]^P!‡^`6b5$6dc>3c $% %0 >8>8 ';!GK5( / %0 >8>8 'HA/ K ! 
>!GK'=e 6f - 
¥ * G¥ !"869 J RK5*( /  „ % ! / >'A, ! M ;!"(), n9 'A( >>8 C=A/ )( 9 F ! M )8 !"869…, 'A( M >>8 
- „ 
! R' ' ' i$)!"H+c+.Z‡@c+¢rsA "3c $%"3.[¡šY@tHc>š |@.Z;š g@ - # 
¥ * ƒ  ‚ !", !"( >8 G!",  %(''K / 58 57  ? A25'@ &?  !"869 7 )( 9/ ') >8 ;‚ )ƒ  ;?G– K' >, 'A8
!"89 ), "
* 'K›, n9 'A( >>8 C / >' j=/ >0
8 KJ'./^/H* R'B9 ' ;!/ M >>8 ;!5/ >>8 / YIJ8rM;z|"lGQ † |
O™dc Z@ !"8 : R!")8 M/   !"( C 3K8 ! 
!3K8 "§   …YH+.tk3c $%‘$n{@bn[ $)tH]^u˜][3c #+]{J$[›!c+utpkH3c+.Z G0 / >'H// / 54  ! '
<8 ' 'v// ;
>,  "%O !"869 !"8 ;: )ƒ   8 !GG( ;! M )8 AC - #& / 5( 9 F ;! M )8 !">8 !"( 5/ / z( !J ' 
)(
, ( 'p– !/ M >>8 / ;I>8!"#$@t.c"t1[\c+¢ c+n3H[3A"3c $%A)tp$"%{ H[3H"tHD$"_¢u$n!"H+c+.Zz$%{otdkH3c+.Z 
!r]$"+c+!"c"td"3c $% >>8 !GK R' 

  
 "!$#&%(') $

*,+-/.0+-1203546)798:2;8=<>27@?A+BDCFEG62A?
E>4H2IJ4K73546=.L4KE)-M3;NOC)P -QKB -7RB ?M8N 

%

S5T

BIBLIOGRAPHY

Š > 89/ '  !"869‰ !"(+( !)' ƒ :   @? '; C ' 'A8 // ¨' !"89‡9'./5 )8 (+*  ;! M )8 K !)/ M ' 
, ' !"(%9'; !/a/5 >8> 9 ' 'p– d*G >8> !"869FG(+( >8 ACN/ >K /p( '' ' '958‘9 ' !/ M >8 /A)*"8958'./^/YIJ8
[ 6™t3c $"66VW;ORQo|’†J%3.[\"3c $"YOc+Q@kH3c+.Z’Q@$".ZY[3™a  K ;!> )!GK'K  - 
% !69/ '8 
0 !"89 ' '89/ '8 - %e£*  *"( 'A8  R'H/ !"86O
9 ;69 R!"*"( a*", /;nyA$ns[\5$%{oˆ5>sAc+! 
.tH€c+t]  5 #  
% ! ' o‚ &  Ag Y†JnsA.t.R$n{ +c nsAc+!_¢‘k HktH€[tk3.[£$"€"d"j3[ 6p{ .[!nsA[3c+HZ}!"c+
tdk.3c+HZ&;0 / >'H// /  !/ '‰ 'H/ 'K38 ‚ 'HA/ 'K ' '_<K8 ' 'K 5/ ;G?@>8 >>8 ''K
>>8 , ' !"(+(+G* R K;
% >)
8 ! '   '( / 58  !"869E )(+( ' E ‚    )8 !"( k// =/ !"89  >! '\8/ !"89/ )( 9 F ! M 58 
>'A>
8 ), 'A)8 ! >8‘9 ' ;!/ M >>8 J './^A/ 'H9/ Ly%š |@.Z;šG‡Ht.€%š›Ht.€$" $kZqkš%M;z| .-Y „ # - 
“ )* 'A8 e !"869L !K  ƒ „ ‰ ! 'K )8 !"( 5* ' d*69 'H/ AC 7 R! ' e >( ~" !/ M >8 & K'
(+( >(5, K)>8 'A8 w;/ LM•ˆ% [ )!> './  #  
4 /  3>8 ' %O  %( ( '  o&?  %0 >(+( 'K G‚  !"89 !"(+( 'A8 ;Š ¥ - %(n9 'A( >>8 CN9 ' 
!/ M >
8 OKR 'H/a/ './R*5/ >>8 z, !> ), !A/ AC @IJ8LKNMPORQ)MTS 6VWXQY$%HZ@[\]^~!_a`b5$Adc>3c $% 
'
N( ' '( !"89 54  )!GK'K=e -Af - 
0 !> G‚ ¥ : „ @ˆ)>sc+!L.tH€c+t] %ƒ "8u 

‰ >( ' !"869 )8/ IJ)8  “ ' § 32 “ ' § \G2 
‚ ! L !R! d)8 !", “ „ %e >' ;69 !"*"( a*", (!/ ! !"(+( ' nyA$)sA[3A5$%{£oq"!"[ "s+c+t‘OcJ˜.š)M Qo| 
>!> 'H/  # .-  
¥=§ 
!)) /   ‡M q)3c+td".msA!.q$%{N3€"!"c+1tdk.3c+HZ‡b%[$)tH™a ;0 / '.5/ / & 5(+*, !
<8 ' 'v// 
)!GK $R  ¥  - ;€"BO=q"¢Bc+t™~"!L3€"H[3¢1$)!Hq%A¢‘c+t™~$%{›QY$%¢Db%[3™^pc+#+1ˆ)>sc+!‡ˆ5 $ 
' 5(+*, 'RI )ƒ "8u‰ >( ' !"869 )8/ “ ' § 32 
dG* 3/2 ' ‰ : !"89‰ !"(+( !)' ƒ : „„ 7 ! M >8 AC›9 '9;!/ M >>8 / []tk3c $"6P$%{;M¢BH[3c+td
ˆ$ns!"[Jq"¢B. ~)$)tHc++q -5 „ #  
 !"9, >)8 ! / >!"8  ‚ !"89E )(+( ' E ‚  - 4 (8 / '_?@8 / >!"( % ' / >n9 ’†>n£y"šoKs¢ršG‡k3€nš 
jd"ˆ5>sAc+!Lˆ) $ -5 -- # gg 
e >), ' % !"869 R' ' 62 Gƒ ‚   4 M >, !"("/p( ©/ >K ' 'A( > JFG( 'H/jC  )( 0
9 K >!", 'K 

9 ' ;!/ M >>8 ;IJ8LKNMPORQ)M QY$%HZ@[\]^P!‡^`6b5$6dc>3c $% IJ89 !")8 !GK)( / IJ89 !")8 ! >!GK'oe 6f g 
E ') >K8 >2 GJI  „  ;€"d$[Jq$%{@^b@.tHc 5tpkH3c+.Z}¢Bk3€$)
!  %z? “ ' § 32 
E ') >K8 >2 GJI  „„ "=e '\, %9 ">8 !"9, DC
!) v/ >8, ' !"( >8 '/ M )8  ' '; CoC 
/ M )8 5(8 !/ 
5;
8 ';8 !"89_x5>* !"( ;;IJ8i[]tk3c $"6 VW;ORQo|’†Jn3H[3A"3c $%AYOc+Q@kH3c+.ZX|"`b5$Adc>3c $"
QY$%HZ@[\]^ N( ' ' '( !"89 54  )!GK'K  - 
E / !")8 ! / >!"8   
>82A, !"8   0 @ ' ‰ "  !"869}0oG* R 'KJ ‚ &%O 50 R%95)* / M )8 C
- , K N, )*"8  !)62/'  / >', ' !"( )(, KJ'./^// )81C \, >8 OKR 'H/a;/ ;IJ8‡KNMPORQ)MTS.UVW
QY$%HZ@[\]^~"!_^`6b5$6dc>3c $% %0 >8>8 ';!GK5( / %0 >8>8 'HA/ K ! )!GK'Koe 6f  
‰ > ))8 !"8/p>2 RI !"869L )!", )!"8 ;: ¥ - "e >' 
>8 C "* ;=/ !"869/p(+>* / !"89 / >'  
>(8 !
d
*  *( ';8 /p(+>* zy"š ˆ)>sc+!‡.tH€c+t] )!> './  # --  

.„-

*,+-/. +-/12 3M46)7 8:2;8=<>27@?A+BDCFEG62A?
E>4H2:IJ4)7 3546=.L4KE)-M3;N C)P -QKB -7RB ?L2/N 

G
  
  

"!$#&%(') $

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.