PANDUAN PROGRAM KOKURIKULUM Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar

Menjana Minda Cemerlang, Melangkah Gagah Gemilang

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Tel : 088-320079 Faks : 088-320885 pkpp@ums.edu.my

1

Cetakan Pertama 2009 © Universiti Malaysia Sabah

Hak Cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mencetak ulang mana-mana bahagian dalam buku ini dalam apa jua bentuk atau cara sama ada secara elektronik atau mekanik tanpa permohonan bertulis kepada Universiti Malaysia Sabah, Beg Berkunci 2073, 88999, Kota Kinabalu, Sabah.

Diterbitkan di Malaysia oleh Penerbit Universiti Malaysia Sabah Beg Berkunci 2073, 88999 Kota Kinabalu, Sabah

Dicetak di Malaysia oleh

Semua pertanyaan hendaklah diajukan kepada : Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Tel : 088-320079 Faks : 088-320885

2

Kandungan Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (HEPA) Prakata Pengarah PKPP Pendahuluan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Objektif Matlamat Struktur Organisasi Fungsi Unit 1

Panduan Pendaftaran Proses pendaftaran Pra-Syarat pengambilan kursus Jam kredit kursus

6

Pengajaran Kursus Dasar pengajaran kursus Rujukan Ilmiah Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran 10

8

Penilaian Etika Etika Pelajar Etika Kejurulatihan Kaedah Penilaian Pemerhatian perkembangan Kemahiran Insaniah

14

Kemudahan Pembelajaran Pemajuan Pelajar Senarai Kursus Sinopsis Kursus

16 17 21 24 - 67
3

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar memainkan peranan yang sangat penting dalam membangunkan kemahirankemahiran ini khususnya kemahiran insaniah. Dalam hal ini. untuk melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu bagi mencapai kecemerlangan adalah tanggungjawab universiti. Kemahiran-kemahiran yang dianggap sebagai value-added kepada kecemerlangan pelajar adalah satu milestone yang dapat membantu pelajar dalam mengejar impian yang dicita. dan salam sejahtera. Adalah menjadi harapan universiti. Terdapat juga graduan yang mencebur diri dalam bidang-bidang keusahawanan secara self-entrepreneurship yang mana ini amatlah digalakkan oleh kerajaan dalam usaha kerajaan untuk melahirkan lebih ramai para teknokrat dan usahawan dikalangan graduan universiti. para pelajar berpeluang mendalami dan mengasah bakat dan potensi untuk pembangunan kemanusiaan. UMS sejak ianya ditubuhkan 15 tahun yang lalu telah melahirkan begitu ramai graduan yang kebanyakannya juga telah berjaya mendapat tempat dalam pasaran pekerjaan. interaksi social dan kerjasama berkumpulan. kemahiran professional serta penerapan nilai-nilai jatidiri dan kasih sayang sejagat. Semoga dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum ini akan dapat membantu pelajar memahami konsep pembelajaran kursus kokurikulum dan seterusnya menyemarakkan lagi sistem pembelajaran kokurikulum di UMS. Saya berasa bersyukur dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum yang diusahakan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. Sesungguhnya. dengan konsep pembelajaran kursus kokurikulum yang bersistematik dan berstruktur di UMS akan dapat melahirkan graduan dan bakal pemimpin masyarakat dan Negara yang unggul dan cemerlang. Universiti Malaysia Sabah.Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Assalamualaikum wbt. Dengan terdapatnya berbagai kursus kokurikulum yang ditawarkan oleh universiti. 4 . Penerapan elemen pembangunan kemahiran insaniah dalam pembelajaran kokurikulum di UMS amatlah penting bagi membantu pelajar menguasai beberapa skil termasuk aspek kepimpinan.

Gabungan secara intergratif ini akan dapat melahirkan graduan yang berwibawa bagi membantu pelajar ke mercu kejayaan. Penerbitan Panduan Program Kokurikulum ini diharap dapat membantu pelajar dalam mendalami konsep pembelajaran kokurikulum di UMS.Bhg Datuk Naib Canselor serta Timbalan Naib Canselor (HEPA) yang terus memberi inspirasi dalam meningkat dan memperkukuhkan system pembelajaran 5 . dari aspek pembangunan fizikal. Kursus-kursus ini begitu relevan dengan kehendak dan aspirasi pembangunan pelajar yang cemerlang. melangkah gagah gemilang. aktiviti kokurikulum merupakan satu venue dimana pelajar dapat mengekspresikan bakat dan potensi dalam pelbagai bidang. Keperluan ini adalah satu value-added kecemerlangan pelajar bagi membantu pelajar menghadapi persaingan ketika bergraduat dari universiti. Dalam konteks ini. Setinggi-tinggi penghargaan saya kepada Y. Sesuai juga dengan motto PKPP menjana minda cemerlang. kemanusiaan serta kemahiran professional diutamakan dengan menerap kepelbagaian aspek pembangunan kemahiran insaniah dalam sistem pembelajaran. berbagai kursus di tawarkan bagi membangunkan pelajar universiti yang cemerlang. PKPP akan terus berusaha memperkasakan sistem dan struktur pembelajaran dari semasa ke semasa agar keperluan dan penguasaan kemahiran-kemahiran tertentu pelajar akan seiring dengan keperluan dalam sektor pekerjaan. Pembangunan sahsiah.Prof Dr. Amran Ahmed Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Prakata Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Bersyukur saya kehadrat Allah SWT kerana tercapai hasrat menerbitkan buku Panduan Program Kokurikulum. Sejak penubuhan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar atau singkatannya PKPP pada 1hb Jun 2002. mental dan spiritual selain membina ketahanan diri dan perkukuhan semangat jatidiri pelajar. personaliti.

berdisiplin.kokurikulum di UMS. Misi 6 . bersepadu dan seimbang dari segi intelek. jasmani dan rohani untuk berbakti mencapai kesejahteraan masyarakat dan Negara. emosi. Wawasan. Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. Misi Dan Matlamat UMS Falsafah Pendidikan yang berteraskan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan pembinaan masyarakat terpelajar yang progresif. Universiti Malaysia Sabah Falsafah. Prof Madya Abdul Jamal Abd Hamid Pengarah. Semoga usaha murni ini akan mendapat keberkatan Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh seluruh warga pelajar di Universiti Malaysia Sabah. Wawasan Universiti Malaysia Sabah bertekad menjadi sebuah Universiti berinovatif yang bertaraf dunia.

penerbitan. khidmat masyarakat dan keseimbangan pengkhususan ilmu serta keperibadian pelajarnya untuk menghasilkan produktiviti dan kualiti yang tinggi dalam konteks persekitaran dan aspirasi pembangunan masyarakat dan negara Dasar dan Falsafah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek. produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran. menjana pemikiran kreatif.Universiti Malaysia Sabah bertekad mencapai kecemerlangan ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu untuk mencapai pengiktirafan antarabangsa menerusi pengajaran dan pembelajaran. emosi dan jasmani. membangunkan ketahanan fizikal. inovatif. mental dan spiritual pelajar. penyelidikan. 7 . rohani.

Orientasi pengurusan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah memberi perkhidmatan terbaik dalam perlaksanaan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum yang merupakan kursus teras Universiti. Setiap pelajar UMS wajib mengambil salah satu kursus kokurikulum yang ditawarkan sebagai sebahagian daripada keperluan pengijazahan. inovatif. Program kokurikulum ditawarkan dalam pelbagai bidang yang releven dengan tuntutan masyarakat serta keperluan dalam sektor pekerjaan masa kini. membangunkan ketahanan fizikal. mental dan spiritual pelajar. Where talent are impressed Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar (PKPP) ditubuhkan pada 1hb Jun 2002. dan pencapaian gred dalam kursus ini di kira dalam pengiraan PNGK. Dasar dan Falsafah PKPP adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek.PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR Where Ideas are expressed. Kursus kokurikulum dinilai sebanyak Tiga (3) jam kredit untuk satu semester kecuali kursus PALAPES (Darat & Udara) dan SUKSIS yang dinilai sebanyak satu jam kredit bagi setiap semester selama enam semester. emosi dan jasmani. Bagi pelajar yang mengambil kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMS-SEJATI) akan dinilai sebanyak satu 8 . serta membangunkan daya dan potensi kemahiran insaniah pelajar melalui aktiviti aktiviti pembelajaran dan pemajuan pelajar. rohani. menjana pemikiran kreatif. produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran.

I. II. atau mengikut keperluan kursus yang didaftarkan. Tenaga pengajar program kokurikulum adalah dari kalangan yang terpilih dan yang berprestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. Orientasi pembelajaran kursus adalah 30% teori dan falsafah. serta penerapan nilai-nilai team-working dan kepimpinan. Pelajar dibimbing secara professional dan bersistematik bagi mencapai output kursus yang maksima. Kuliah teori dan amali kursus kokurikulum dijalankan pada setiap hari sabtu dan ahad dengan jumlah 3 jam kontek setiap minggu atau pertemuan. 9 . Membangunkan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang kemahiran professional khususnya dalam bidang sukan. hubungan komuniti. III. Pelajar juga diwajibkan berpatisipasi dalam aktiviti kepimpinan dan kemasyarakatan yang dikenali sebagai program ‘UMS-SiswaPrihatin’ (UMSSPRINT) bertujuan untuk membangunkan potensi kemahiran insaniah khususnya dari aspek interaksi sosial dan kemasyarakatan.jam kredit bagi satu semester selama Tiga semester. mengasah bakat dan potensi pelajar melalui kegiatan kemahasiswaan yang sihat dan berobjektif khususnya kegiatan kepimpinan. teknologi dan keusahawanan sebagai pemangkin kepada kecemerlangan pelajar. kebudayaan dan kesenian. dan 70% amali/praktikal/studio. khidmat masyarakat dan programprogram kemahasiswaan bersifat outreach bagi tujuan membangunkan daya kemahiran insaniah. Pelajar yang berjaya menamatkan kursus PALAPES. membangunkan minda cemerlang. Karnival Kokurikulum memberi peluang kepada pelajar mempamerkan bakat dan potensi untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi oleh Unit/Jabatan dan Pusat yang berkaitan di UMS. kepimpinan dan keterampilan pelajar UMS. SUKSIS dan UMS SEJATI akan ditauliahkan mengikut pasukan masing-masing. Berusaha melahirkan bakal pemimpin masyarakat yang berketrampilan dan berkeyakinan. OBJEKTIF Mengaktifkan minat pelajar. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti komponen sukan dan kebudayaan.

10 . MATLAMAT Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar bertekad untuk mencapai matlamat seperti berikut: Keupayaan pelajar UMS dalam menguasai kemahiran Insaniah (Soft Skills) sebagai nilai tambah (value-added) kepada kecemerlangan akademik untuk keperluan dalam sektor pekerjaan. kemahiran interaksi aktif dan komunikasi berkesan yang berketrampilan untuk kecemerlangan pelajar. Memperkasakan daya saing pelajar dengan menguasai elemen-elemen kemahiran professional. Meningkatkan dan memperkukuhkan semangat dan daya potensi pelajar supaya berdikari (self-reliable) dalam menghadapi cabaran kerjaya dengan menerap dan menggalakkan konsep entrepreneurship dalam pembelajaran.Membentuk dan membangunkan jatidiri pelajar UMS sebagai bangsa Malaysia yang mempunyai nilai nilai patriotisme yang unggul. I. III. II. IV. nilai ketahanan diri yang tinggi. berperibadi mulia dan bersahsiah tinggi serta mempunyai nilai-nilai kasih sayang sejagat. kepimpinan. Melahirkan warga Malaysia yang mempunyai nilai-nilai apresiasi kemanusiaan yang tinggi terhadap tuntutan dan keperluan masyarakat masakini untuk kesejahteraan bangsa dan negara IV.

STRUKTUR ORGANISASI Prof. Madya Abdul Jamal Abd. Hamid Khairil Anwar Dean Kamaruddin Azmi Jumat Mas Adi Alimin ( UMSKAL) Mangsor Ibrahim Stephanie John Dionysia Dulipat Mokdin Ahmad Amesah Chungan Norain Abd Razak Alizah Olah Suharni Sunarto Pengarah Timb Pengarah Penolong Pendaftar Penolong Pendaftar (Pegawai Muzik) PT(Kesetiausahaan) PT (Pent & Rekod) PT (Pem.pelajar/DC) PT (Kewangan) Artis Budaya PT (Akademik) PT (UMSKAL) 11 .

iii. Pengendalian urusan sumber manusia. Aset dan Inventori Unit ini bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan kewangan yang melibatkan proses-proses perolehan. kawalan aset dan inventori. cuti dan kebajikan kakitangan. Berperanan dan bertanggungjawab dalam aspek pentadbiran dan pengurusan khususnya dari aspek penyimpanan sumber rekod dan fail serta informasi. Pentadbiran Unit ini merupakan bahagian penting dalam pengurusan dan pentadbiran PKPP. latihan. Fungsi i.Nasrul Rukkung Pembantu Am FUNGSI UNIT Pusat Kokurikulum mempunyai beberapa unit dengan fungsi-fungsi yang tertentu bagi mempastikan pengurusan dan pentadbiran Pusat berjalan dengan lancar dan sistematik. Urusan hal-ehwal khidmat pelanggan dan aduan pelanggan. ii. Penyediaan dan pengemaskinian laman web Kewangan. Menguruskan sistem fail dan rekod PKPP serta pekelilingpekeliling dan surat arahan. 12 . iv.

iv. ii. vi. Mengesan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang tertentu untuk diketengahkan diperingkat yang lebih tinggi Penganjuran program kemasyarakatan UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT) Mengendalikan pengurusan Dewan Canselor 13 . Penganjuran seminar/bengkel dan woksyop Pengendalian kem Jatidiri dan Kem pembangunan kemahiran insaniah . iv. ii. Menguruskan penawaran dan penjadualan kursus. iv.Fungsi i. v. Mengkordinasikan penyediaan hal ehwal peperiksaan. Kawalan aset dan inventori Penyata belanjawan dan kawalan vot badan beruniform Akademik (Kokurikulum) Unit ini bertanggungjawab dalam mempastikan perlaksanaan program akademik kokurikulum berjalan dengan lancar. ii. iii. Mengendalikan urusan pendaftaran kursus. Fungsi i. iii. Latihan dan kursus pembangunan pelajar. Pemantauan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum pada setiap minggu Kawalan rekod pelajar dan dokumen akademik PKPP Pemajuan Pelajar Unit ini bertanggungjawab dalam kengkordinasikan aktiviti dan projekprojek pelajar yang dikendalikan oleh kumpulan pelajar dari kursuskursus kokurikulum yang diikuti. v. Fungsi i. iii. Menguruskan pengurusan belanjawan PKPP Pengurusan proses perolehan dan pembayaran.

iii. Pelajar hendaklah mendaftar satu kursus sahaja dari manamana komponen yang ditawarkan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. Pelajar dikehendaki mendaftar kursus pada setiap awal semester mengikut tarikh dan kalendar akademik yang ditetapkan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik. ii.PANDUAN PENDAFTARAN Pengambilan kursus kokurikulum sebagai kursus teras universiti adalah wajib bagi semua pelajar sebagai satu daripada syarat pengijazahan. i. iv. diwajibkan mendaftar salah satu kursus dari komponen beruniform seperti berikut: • • • UMS Kota Kinabalu Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Darat) Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Udara) UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) UMS Kampus Antarabangsa Labuan • • 14 . Universiti Malaysia Sabah. Bagi pelajar yang mempunyai merit 2.4 dan kebawah semasa kemasukan ke Universiti. (sila lihat senarai kursus).

Sekiranya pelajar ingin menukar atau menggugurkan kursus kokurikulum selepas mendaftar. Sebarang masalah dan kemusykilan mengenai kursus kokurikulum. Pelajar hendaklah sedia maklum bahawa. pelajar dikehendaki mencetak pendaftaran kursus sebagai rujukan dan pengesahan pendaftaran. x. Slip ini adalah sebagai bukti sah pelajar telah mendaftar kursus kokurikulum. ix. vii. pastikan kod kursus. Sekiranya kursus yang didaftar tidak tersenarai. sila rujuk terus ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. nama kursus serta seksyen-seksyen kursus adalah betul mengikut pilihan anda. Bagi beberapa bidang dan komponen. v. pelajar tidak dibenarkan mengikuti kuliah kursus kokurikulum dan seterusnya tidak dibenarkan menduduki peperiksaan kursus kokurikulum sekiranya tidak mendaftar kursus ini. sila berbuat demikian melalui proses gugur/tambah atau tarik diri mengikut tarikh dan tempoh yang telah ditetapkan dalam peraturan akademik universiti.Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk mendaftar kursus secara on-line pada tarikh yang ditetapkan. Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk menyemak pendaftaran kursus dalam slip peperiksaan sebelum peperiksaan akhir kursus kokurikulum. atau pilihan wajib yang disyorkan oleh penasihat akademik atau pilihan-pilihan yang telah ditetapkan oleh Sekolah. viii. (sila rujuk prospektus universiti). sila bawa slip pendaftaran dan slip peperiksaan ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar untuk tindakan pejabat ini seterusnya. vi. Selepas mendaftar. PRA-SYARAT PENGAMBILAN KURSUS Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan samada berdasarkan pilihan kerana minat dan bakat. Semasa pendaftaran. pengesahan bagi mengikuti kursus ini tertakluk kepada pra-syarat yang ditetapkan seperti berikut: 15 .

Nilai jam kredit bagi kursus beruniform PALAPES (Darat dan Udara) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester. ii. Pelajar dari program lain tidak dibenarkan mendaftar kursus ini. Kursus Promosi Kesihatan : Hanya ditawarkan kepada pelajar Sekolah Perubatan sahaja. Kursus Koir/Nasyid: Tertakluk kepada ujibakat vokal.Kursus PALAPES : Tertakluk kepada kelulusan ujian fizikal dan ujian-ujian yang dijalankan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Kursus SUKSIS : Tertakluk kepada lulus ujian fizikal dan temuduga yang dikendalikan oleh pengurusan Polis DiRaja Malaysia. iii. iii. JAM KREDIT KURSUS i. ii. xii. Nilai jam kredit bagi kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) sebanyak 3 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Tiga (3) semester. Kursus Renang: Kursus Wajib bagi pelajar Program Sains Marin dan Program Akuakultur. Semua kursus kokurikulum bernilai 3 jam kredit dan perlu diselesaikan dalam satu semester kecuali kursus-kursus berasaskan uniform. iv. DASAR PENGAJARAN KURSUS Pembelajaran secara perkuliahan/syarahan bertujuan untuk pencernaan minda dan penerapan ilmu berasaskan modul-modul berikut: 16 . xi. Nilai jam kredit bagi kursus beruniform Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester. i.

RUJUKAN ILMIAH / BAHAN BACAAN Penyediaan rujukan-rujukan ilmiah sebagai bahan bacaan asas disediakan di perpustakaan UMS. v. i. iii. iv. interaksi social dan kemasyarakatan serta membangunkan daya komunikasi interaktif secara berkesan.i. ii. 17 . ii. Mengadakan program Interaksi Komuniti dan Budaya dengan masyarakat setempat bagi membangunkan kemahiran dan nilai-nilai kemanusiaan dan apresiasi antarbudaya yang tinggi. Syarahan umum Pembangunan Kemahiran Insaniah Pembelajaran secara amali/latihan seperti berikut: Latihan berterusan pembangunan kemahiran professional mengikut bidang bagi membangunkan potensi dan bakat pelajar dalam bidang yang dipilih. Teori dan Falsafah dalam komponen berkaitan. Latihan dan persediaan secara amali untuk karnival kokurikulum dan pertandingan-pertandingan sukan untuk mencapai keberkesanan kerjasama berkumpulan serta penampilan tahap pencapaian potensi dan bakat dalam bidang kemahiran professional. Rujukan utama khususnya bahan teks dalam berbagai bidang dan komponen kursus dikemaskini pada setiap tahun dan senarai teks terkini dipamerkan dipapan kenyataan pejabat pentadbiran PKPP untuk disemak oleh semua pelajar dan tenaga pengajar kursus kokurikulum. Penglibatan pelajar dalam program kemasyarakatan dan hubungan komuniti UMS-SiswaPrihatin (UMS-Sprint) bagi keperluan pembangunan nilai-nilai kerjasama berkumpulan. Latihan dalam bidang Pengurusan Penganjuran mengikut bidang yang berkaitan bagi meningkatkan daya dan potensi kepimpinan dikalangan pelajar.

v. Kuliah Teori dan Falsafah dikendalikan oleh kakitangan akademik UMS manakala kuliah umum pembangunan kemahiran insaniah dikendalikan oleh pensyarah jemputan dari kalangan tokoh korporat. Jam kontek mingguan bagi setiap kursus adalah sebanyak 3 jam kecuali bagi kursus beruniform mengikut kesesuaian dan keperluan bidang tersebut. Kuliah dan latihan dijalankan ditempat-tempat yang relevan dengan bidang pembelajaran seperti Komplek Sukan UMS dan Pantai ODEC UMS bagi komponen Sukan dan Rekreasi. Silibus dan Sinopsis kursus serta etika pembelajaran ditaklimatkan kepada pelajar pada minggu pertama atau kontek pertama minggu perkuliahan. Dewan Canselor bagi komponen Kebudayaan ii.PERLAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i. iii. Semua kuliah dan latihan kursus kokurikulum diadakan pada setiap hari sabtu dan ahad seperti yang dipersetujui oleh Senat Universiti. Tenaga Pengajar bagi kursus kokurikulum dilantik dari kalangan yang berkelayakan dalam bidang kepakaran masing-masing mengikut komponen kursus yang berkaitan. vi. Kuliah kursus kokurikulum adalah sebanyak 14 minggu. tokoh perniagaan dan juga tokoh masyarakat dan pemimpin masyarakat yang terpilih. 18 . Semua pelajar yang mendaftar kursus kokurikulum wajib hadir bagi mendengar taklimat dan diperkenalkan kepada tenaga pengajar mengikut komponen kursus dan seterusnya memulakan sesi pembelajaran. iv. Kuliah teori dan Falsafah diadakan pada minggu kedua manakala kuliah kemahiran insaniah diadakan pada minggu keempat. viii. vii. Minggu pertama kuliah diadakan pada hari sabtu minggu tersebut.

dan penguasaan ilmu kemahiran professional. Penilaian Diagnostik : Penilaian bagi mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam pembelajaran. ix. penilaian pertengahan semester dijalankan untuk mengesan pencapaian pelajar. iii. Melibatkan peperiksaan akhir bertulis dan penilaian iv. Pantai ODEC UMS dan Kompleks Sukan UMS. Bagi beberapa kursus. Karnival Kokurikulum diadakan pada minggu ke-14 bertempat di Dewan Canselor. PROSEDUR PENILAIAN Pendekatan kepada kaedah penilaian awal dan berterusan dijalankan untuk mempastikan keberkesanan pembelajaran. Penilaian-penilaian ini merangkumi aspek penilaian pembangunan kemahiran insaniah. Program kemasyarakatan (UMS-Sprint) diadakan pada minggu ke-13 dilokasi yang dikenalpasti oleh kumpulan pelajar dengan bimbingan dari tenaga pengajar. Tumpuan khusus difokaskan kepada pelajar-pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran samada secara teori ataupun amali. Penilaian Formatif : Penilaian bersifat berterusan secara pemerhatian bagi tujuan memantau perkembangan pembelajaran. teori dan falsafah. i. ii. Pertandingan-pertandingan sukan dan kebudayaan diadakan pada minggu ke-13 dan 14 minggu perkuliahan. Bagi bidang-bidang yang lain sila rujuk bahagian ’Kemudahan Pembelajaran’. Penilaian Penempatan : Penilaian peringkat awal untuk menentukan prestasi dan kemampuan pelajar dalam kursus yang diikuti. Penilaian Sumatif : Penilaian akhir secara teoritikal dan amali. Ujian-ujian khusus dijalankan untuk mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam proses pembelajaran. 19 .dan Kesenian. xi. Dataran DC. x.

2. Pada keseluruhannya pecahan kaedah penilaian adalah berdasarkan kepada metode perlaksanaan pembelajaran kokurikulum iaitu : Peperiksaan Akhir (Bertulis) : Ujian dan Peperiksaan Amali : 30% 70% 1. 20 . dan Modul Teori (Bertulis) dan Falsafah bidang pengkhususan Penilaian berterusan Praktikal & Amali dan 70% Penilaian Projek Akhir berterusan dan akhir Kokurikulum Beruniform Elemen Markah Catatan Modul kemahiran Insaniah 30% Peperiksaan Akhir dan Modul Teori dan (Bertulis) Falsafah bidang pengkhususan Penilaian berterusan Kawad dan Disiplin 70% Penilaian berterusan Praktikal/Amali dalam dan akhir bidang pengkhususan 1.projek akhir samada secara individu atau berkumpulan mengikut bidang kursus yang berkaitan. 2. Kokurikulum Bukan Beruniform Elemen Markah Catatan Modul Kemahiran 30% Peperiksaan Akhir Insaniah.

Kerjasama berkumpulan. interaksi dan komunikasi berkesan serta nilai-nilai kepimpinan dan pembangunan sahsiah. Empat (4) peringkat penilaian dilaksanakan sepanjang semester: i.Pembangunan Nilai-Nilai Kemahiran Insaniah Bagi memantau perkembangan nilai-nilai Kemahiran Insaniah Pelajar. (Sila lihat carta) 21 . karakter dan personaliti.

Pemerhatian Pembangunan Kemahiran Insaniah Keupayaan untuk memahami dasar dan falsafah pembangunan kemahiran insaniah Keupayaan untuk memahami dan berinteraksi dengan ahli kumpulan dari pelbagai kaum dan budaya Keupayaan untuk memahami serta memainkan peranan samada sebagai ketua kumpulan atau ahli di dalam kumpulan Keupayaan untuk menyumbang didalam perancangan dan mengkoordinasikan kerja berkumpulan Keupayaan melahirkan ide kreatif bagi sesuatu projek/tugasan berkumpulan samada sebagai ketua atau ahli didalam kumpulan Keupayaan berkongsi menggalastanggungjawab atas keputusan yang dibuat oleh kumpulan Keupayaan memahami nilai-nilai dan semangat kerja berkumpulan Kemampuan mengembangkan minat dan potensi di dalam interaksi sosial dikalangan rakan sekumpulan. Keupayaan untuk mengembang dan meningkatkan nilainilai etika dan personaliti Keupayaan untuk berinteraksi secara aktif dengan komuniti dari pelbagai latar belakang dan budaya didalam sebarang program khidmat masyarakat yang disertai 22 .

ii. iv. Penilaian melalui peperiksaan akhir secara teoritikal bagi menilai kefahaman pelajar terhadap nilai-nilai kemahiran insaniah yang unggul.67 3.00 NILAI CEMERLANG 23 .00 3. Pelajar diwajibkan mengemukakan laporan program secara berkumpulan bagi penganjuran yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian pembelajaran khususnya dari aspek keberkesanan pengurusan organisasi pelajar dan kerjasama berpasukan. Gred dan nilai gred yang diberikan bagi sesuatu kursus seperti berikut: GRED A AB+ B PERATUSAN 80-100 75-79 70-74 65-69 NILAI GRED 4.33 3.Penilaian dan pemantauan pembangunan kemahiran insaniah pelajar melalui projek kemasyarakatan di lapangan dan projek huluran (outreach program) atau program penganjuran aktiviti/pertandingan oleh pelajar yang diadakan pada minggu ke13. iii.

67 2. Memberi tumpuan dalam sesi latihan dan pengkuliahan dan menghormati rakan-rakan serta arahan-arahan dari tenaga pengajar.33 1.00 1.67 1. iv. vi. iii.00 KEPUJIAN LULUS GAGAL ETIKA PELAJAR Bagi mendapatkan output yang terbaik dalam proses pembelajaran kursus kokurikulum. Berpakaian sesuai dengan bidang latihan seperti yang ditetapkan oleh jurulatih mengikut komponen pembelajaran. semua pelajar hendaklah mengambil perhatian etika pembelajaran seperti berikut: Hadir kuliah/latihan 10 minit lebih awal pada setiap sesi kuliah atau latihan seperti yang dijadualkan. i. Aktif berpatisipasi dalam sesi percambahan idea dan pencernaan minda dalam sesi-sesi diskusi pengorganisasian. 24 .BC+ C CD+ D E 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 0-34 2. kesopanan dan budi bahasa yang baik dikalangan ahli kumpulan. v. ii.00 0.33 2. Mengamalkan sikap kerjasama berkumpulan dalam siri pembelajaran berorentasikan kerja berkumpulan. Mengamal dan menggalakkan interaksi dan komunikasi yang berkesan dan menanamkan sikap nilai-nilai murni.

i. Hadir dalam bengkel kejurulatihan. Tumpuan khususnya dari aspek psikomotor. mesyuarat dan taklimat kokurikulum pada tiap-tiap permulaan semester. ETIKA KEJURULATIHAN Etika berikut hendaklah dipatuhi bagi menjamin kelancaran pengajaran kursus kokurikulum. Memulakan sesi pengajaran tepat mengikut jadual dan mempastikan pelajar hadir 10 minit awal daripada masa kuliah yang ditetapkan. iii. ix. ii. mempastikan kesahihan dokumen tunjuk sebab pelajar yang gagal menghadiri sesi kuliah atau latihan. viii. vii. Tidak menimbulkan isu-isu sensitif 25 . afektif dan kognitif pelajar hendaklah diperhatikan bagi mendapatkan hasil pembelajaran yang maksima.Berusaha menyiapkan tugasan mengikut tempoh masa yang ditetapkan dan tidak memplagiat hasil kerja. Mengemukakan dokumen yang sah sebagai tunjuk sebab sekiranya gagal menghadiri sesi kuliah ataupun latihan. Mengikuti latihan-latihan amali dengan komitmen yang tinggi bagi mencapai output kursus yang maksima. kehadiran pelajar sebelum memulakan kuliah/latihan. keagamaan dan politik semasa sesi latihan atau perkuliahan. Mencatat iv. dalam pengajaran misalnya perkauman.

kepimpinan serta interaksi aktif dan komunikasi yang berkesan dikalangan pelajar. Karate-Do.v. Menceriakan suasana pembelajaran dan sentiasa prihatin terhadap masalah pembelajaran pelajar. Tarian Rakyat Pantai ODEC UMS Sukan Kenu. Pengurusan Organisasi Pelajar. Mempastikan kaedah pengajaran dapat diterima dan difahami oleh pelajar. Studio Muzik Muzik Moden Muzik Asli Koir Dewan Kuliah Pusat Interim. Membuat pemerhatian dan penilaian pelajar berkaitan viii. Menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran dan menggalakkan sikap kerjasama. ix. Lukisan dan Catan. Seni Batik Pentas Utama Dewan Lakonan Teater. 26 . Mempastikan suasana pembelajaran adalah sesuai dan x. Kemudahan Pembelajaran dan Pengajaran Pejabat pentadbiran PKPP terletak di aras 2 Dewan Canselor. Nasyid Tradisional Dataran Dewan Canselor Tae Kwon Do. pemerhatian dan penilaian terhadap penguasaan kemahiran insaniah pelajar khususnya dari aspek kerjasama. kesopanan. kondusif dan persediaan bahan pengajaran adalah mencukupi dan relevan. Dewan Kuliah Pidato. Membuat vii. Baktisiswa. budi bahasa dikalangan pelajar. Ruang-ruang di Dewan Canselor dimanfaatkan sepenuhnya sebagai pusat pembelajaran kursus kokurikulum selain daripada Komplek Sukan UMS dan fasiliti yang terdapat di SekolahSekolah dan juga di Dewan dewan kuliah. Perahu Naga. dengan tahap kemajuan potensi dan bakat pelajar dalam bidang kursus yang ditangani. vi. Dewan Bankuasi Kursus Pidato. Kemahiran seni orator. UMS. Nasyid Kontemporer Bilik Tutorial Seni Khat.

Peny. Bola Tampar. Hoki. Kembara Lobby Utama Dewan Canselor Lawan Pedang Masjid UMS/UMSKAL Pengurusan Masjid dan Jenazah MegaLab Bina Urus Komputer. Penerapan elemen 27 . membentuk jatidiri yang unggul serta membina tahap kompetensi pelajar yang tinggi dan mempunyai daya saing yang kompetitif. St John Amb. Sepak Takraw. Silat Olahraga Art Gallery Seni Khat. Tenis. PBSM. Asas Penanaman dan Lanskap Makmal Komputer UMSKAL Seni Animasi Komplek Renang Sabah Sukan Renang Ranau/Labuan Golf Course Sukan Golf Stadium UMS / UMSKAL Bolasepak. Memanah. Potrait Padang Kawad PALAPES. Bomba.Perahu Layar.Komputer dan rangkaian Lab SSMP Projek Sains Makanan Gelanggang Badminton Y Sabah Badminton Kolej Komuniti Yayasan Sabah Asas Mekanik Auto Laman Graduan Tarian Sabah Kompang Memanah UMS-SEJATI. PKPP komited membangunkan minda pelajar yang cemerlang. Bagi merealisasikan matlamat ini PKPP menggariskan beberapa strategi: Metode pembelajaran kursus secara intergratif. PEMAJUAN PELAJAR Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar berusaha memenuhi hasrat universiti dalam melahirkan mahasiswa cemerlang melalui pendidikan yang seimbang dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan Negara. Secara fokasnya. Ragbi. Bola Keranjang. Bola Jaring. Ping Pong. SUKSIS Tapak Semaian Teknologi Hidrofonik.

kemasyarakatan dan hubungan komuniti. personaliti dan jatidiri serta peluasan aktiviti kepimpinan. PKPP komited dalam memberi perkhidmatan berikut untuk kepentingan pelajar dalam membangunkan bakat dan potensi. • Penganjuran Karnival Kokurikulum pada setiap semester. Pembentukan sahsiah.pembangunan kemahiran insaniah. Negeri. Pencernaan dan penonjolan bakat. KARNIVAL KOKURIKULUM 28 . pengwujudan sikap toleransi bagi menjaga keharmonian hubungan etnik antara kaum dan bangsa di kalangan mahasiswa Universiti. UMS-Sabah Community Orchestra (UMS-SCORE). potensi dan kemahiran individu diperingkat IPTA. • Penganjuran aktiviti pemajuan pelajar dalam semua bidang pembelajaran kursus kokurikulum termasuk kepimpinan dan kemasyarakatan. Konsultansi dan penganjuran dalam bidang Kebudayaan dan Kesenian. Pengembangan dan peluasan ilmu serta peluang mengadakan interaksi komuniti dan intelek dalam berbagai peringkat. Diskusi Intelek bersama tokoh akademik/korporat. Pembangunan disiplin. Kumpulan Tari SUTRASARI UMS. Kebangsaan dan Antarabangsa. • • • Seminar/Bengkel Pembangunan Kemahiran Insaniah. • • • Perlaksanaan Program UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT) Galeri Seni PKPP – Menempatkan koleksi Karya Pelajar kokurikulum • • Penganjuran Kem Ketahanan Diri UMS-SEJATI Kelab-Kelab Elit kokurikulum bagi bidang-bidang terpilih sebagai ruang kesinambungan penyerlahan dan pembangunan kemahiran professional pelajar. Bamboo Music Ensemble dan Kumpulan Brass Band UMS-Drumline.

interaksi budaya.Karnival kokurikulum adalah kemuncak pembelajaran kokurikulum yang mempamerkan output pembelajaran secara amali melalui persembahan. program kemasyarakatan dan pembangunan insaniah serta program-program yang melambangkan keprihatinan dan sumbangan mahasiswa kepada masyarakat. PROGRAM UMS-SISWAPRIHATIN (UMS— SPRINT) Program hubungan komuniti berteraskan keperluan pembangunan kemahiran insaniah dengan tumpuan kepada nilai-nilai kerjasama berkumpulan. Antara aktiviti yang dijalankan ialah motivasi pendidikan. Program UMS-SPRINT di anjurkan pada 29 . daripada penilaian akhir (amali) Pelajar kokurikulum diwajibkan berpatisipasi dalam program ini sebagai sebahagian pembelajaran kokurikulum. kemampuan kokurikulum kepimpinan interaksi bagi dan serta membangunkan secara daya dan komunikasi ruang efektif dengan masyarakat setempat. budaya dan intelek dalam usaha merealisasikan integrasi nasional dan mahasiswa universiti yang mempunyai jatidiri dan nilai kasih sayang sejagat. kepimpinan. Di adakan pada setiap penghujung semester melibatkan keseluruhan pelajar kokurikulum dari pelbagai komponen kemasyarakatan. Melalui karnival. Program ini membawa pelajar kebeberapa tempat dan lokasi di negeri Sabah khususnya kawasan pedalaman dan desa. Program ini memberi dicernakan dari kursus-kursus kepada pelajar mengadakan interaksi komuniti. teknologi dan badan-badan beruniform seperti PALAPES. bakat dan potensi pelajar dinilai oleh tenaga pengajar dan pegawai-pegawai universiti bagi tujuan kecemerlangan selanjutnya ke peringkat yang lebih tinggi. SUKSIS dan UMS-SEJATI. pameran atau pertandingan. kebudayaan dan kesenian. sukan dan rekreasi.

Komputer & Rangkaian EB 00503 Asas Penanaman 30 .setiap semester melibatkan pelajar-pelajar kokurikulum di kampus Induk Kota Kinabalu dan Kampus Antarabangsa Labuan. enarai seK00103 INTERIM (Interaksi Institusi dan Masyarakat) SENARAI KURSUS KOKURIKULUM Beruniform dan Badan Penyelamat Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES DARAT) ED10101 PALAPES DARAT I ED10201 PALAPES DARAT II ED20301 PALAPES DARAT III ED20401 PALAPES DARAT IV ED30501 PALAPES DARAT V ED30601 PALAPES DARAT VI Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES UDARA) EU10101 PALAPES UDARA I EU10201 PALAPES UDARA II EU20301 PALAPES UDARA III EU20401 PALAPES UDARA IV EU30501 PALAPES UDARA V EU30601 PALAPES UDARA VI Kor Sukarelawan Polis (SUKSIS) Kebudayaan dan Kesenian Sukan dan Rekreasi EA EA EA EA EA EA EA EA EA EA Angklung Koir Kompang Lakonan Teater Lukisan dan Catan Muzik Asli Muzik Moden Nasyid Kontemporer Nasyid Tradisional Pengenalan Kepada Lakon Layar EA 01103 Penulisan Skrip Drama EA 01203 Perangkat Gamelan EA 01303 Seni Arca EA 01403 Seni Batik EA 01503 Tarian Istana EA 01603 Tarian Rakyat EA 01703 Tarian Sabah EA 01803 Seni Khat EA 01903 Teknik Rekaan Pentas Kepimpinan dan Kemasyarakatan EK 00103 Interaksi institusi dan Masyarakat (INTERIM) EK00203 Peng. Di akhir program ini. Organisasi Pelajar EK 00303 Kepimpinan dan Motivasi(Bakti Siswa) EK 00403 Pengurusan Masjid 00103 00203 00303 00403 00503 00603 00703 00803 00903 01003 ES 00103 Badminton ES 00203 Bola Jaring ES 00303 Bola Keranjang ES 00403 Bola Sepak ES 00503 Bola Tampar ES 00603 Boling Ten-Pin ES 00703 Boling Padang ES 00803 Equestrian ES 00903 Golf ES 01003 Hoki ES 01103 Memanah ES 01203 Renang ES 01303 Selam Skuba ES 01403 Senamrobik ES 01503 Lawan Pedang ES 01603 Sepak Takraw ES 01703 Squasy ES 01803 Sofbol ES 01903 Sukan Basikal ES 02003 Sukan Kenu ES 02103 Sukan Perahu ES 02203 Sukan Ragbi ES 02303 Tenis ES 02403 Tenis Meja ES 02503 Perahu Layar Bisnes. Agrotek dan Teknologi EB 00103 Projek Tani EB 00203 Projek Sains Makanan EB 00303 Baik Pulih Elektronik EB 00403 Peny. pelajar diminta untuk menyediakan laporan projek dan seterusnya mengadakan pembentangan secara berkumpulan. Kualiti laboran projek serta pembentangan akan dinilai sebagai sebahagian daripada penilaian akhir.

Oklahoma. pengadilan dan kemahiran asas serta teknik. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks. (1994). undang-undang permainan. keperluan permainan. pengurusan pertandingan. kehadiran. peralatan. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan. 31 . John Ambulan ER 00203 Bulan Sabit Merah SINOPSIS KURSUS KOMPONEN SUKAN DAN REKREASI ES 00103 BADMINTON Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan badminton. asas sains sukan dan konsep kecergasan. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. gelanggang. permainan. latihan. Eskay Inc.EP10101 EP10201 EP20301 EP20401 EP30501 EP30601 SUKSIS I SUKSIS II SUKSIS III SUKSIS IV SUKSIS V SUKSIS VI Jatidiri (Ums dan Jenazah EK 00503 Promosi Kesihatan EK 00603 Kemahiran Seni Orator EK 00703 Pidato EK 00803 Kembara Wajadiri EW 00103 Taekwondo EW 00203 Karate Do EW 00303 Silat Olahraga EW 00403 Silat Gayung Fatani EW 00503Silat Sepring 12 EW 00603 Silat Cekak EW 00703 Seni Bela Diri Shorinji Kempo Ums Siswa Sejati) EJ EJ EJ EJ EJ EJ 10101 10201 20301 20401 30501 30601 UMS SEJATI I UMS SEJATI II UMS SEJATI III UMS SEJATI IV UMS SEJATI V UMS SEJATI VI Tanaman Hiasan & Landskap EB 00603 Kemahiran Pencarian Maklumat EB 00703 Pengenalan Kepada Kamera EB 00803 Projek Nurseri Tumbuh-Tumbuhan EB 00903 Seni Animasi EB 01003 Bina Urus Komputer EB 01103 Pembuatan Menggunakan Gentian Kaca EB 01203 Teknologi Hidroponik EB 01303 Asas Mekanik Auto Badan Penyelamat ER 00103 St. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. pakaian. stretching and strengthening. J.

teori dan praktikal.Turut diperkenalkan ialah kepegawaian dalam sukan ini seperti pencatat skor dan penjaga masa. Teknik Pengadilan Sukan Gelanggang. • Coach’s Manual. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). menerima.Buku undang-undang rasmi Bola Jaring pindaan 1997. pelajar akan diperlihatkan tayangan video permainan bola jaring peringkat dunia. Pelajar akan didedahkan tentang undang-undang kepengadilan dan kemahirankemahiran asas permainan ini iaitu membaling. Bola Jaring. Reading Sport Science Level 1 (Lem. 1997. Sukan Bola Jaring (permainan gelanggang). Bagi memperluaskan lagi pendedahan. • Persatuan Bola Jaring Malaysia. • MONOGRAF • Mohar Kassim. Salleh. Malaysia). Ins.Leonard A de Vries. Kuala Lumpur: • Helen Ten. ES 00203 BOLA JARING Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar asas-asas dalam sukan bola jaring dari segi sejarah. Kejurulatihan Keb. 1997. Badminton Association of Malaysia. 2001. menjaring dan sebagainya. BACAAN ASAS • Aminah Mohd. Penerbit Fajar Bakti. • Persatuan Badminton Malaysia (BAM). MONOGRAF • Persatuan Bola Jaring Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti.Undang-undang Bola Jaring IFNA. Undang-Undang Badminton. Sukan Negara. • Helena Tan. Pelajar juga akan turut diberikan pendedahan langsung dalam permainan dengan mengadakan perlawanan persahabatan sama ada di dalam atau pun di luar kampus.Siri Sukan Popular. ES 00303 BOLA KERANJANG 32 .

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar kemahiran-kemahiran asas dan kaedah-kaedah permainan bola keranjang serta peraturan-peraturan baru dalam permainan bola keranjang. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah mendapat mata, peraturan permainan, kemahiran-kemahiran asas dan kejurulatihan. Pada akhir kursus ini, sijil kelulusan kursus akan diberikan berdasarkan keputusan ujian teori dan ujian praktikal/amali yang dikendalikan oleh jurulatih sendiri. BACAAN ASAS • Jain, N. 2007. Play and Learn Basketball. KSK Publisher • Seaton. 2001. Physical Education Handbook (1969, 5th Edition). Prentice-Hall, Inc. New Jersey. • Asian Basketball Confederation and Malaysia Basketball Association. (1998). ABC/MABA/PETRONAS Basketball Advance Coaching Course. • Coaches Committee. (1996). Coaches Manual Basketball Coaching Course Level 1, (1st Ed.). Malaysia Basketball Association, Kuala Lumpur.

ES 00403 BOLA SEPAK Kursus ini mendedahkan pelajar mengenai sejarah bola sepak, keperluan asas permainan seperti peralatan dan padang permainan. Selain itu, pelajar akan didedahkan dengan undang-undang bolasepak dan teknikteknik bermain seperti mengelecek, kawalan, hantaran bola, tandukan dan jaringan gol. Pelajar juga akan didedahkan dengan asas kejurulatihan dan kepengadilan.

RUJUKAN • Helen Ten Hong Beng. 1992. Pengelolaan Dan Pengurusan Pertandingan Sukan. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Fouze H.A. 1989. Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan. Siri Maju Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • John Bill. 1990. Organizing Successful Tournament. Leisure Press, Illionis.

33

MONOGRAF • Asas Bermain Bola Sepak. Penerbitan Fajar Bakti. (1990). • Courses of Brazilian Football for Foreign Coaches, Brazilian Football Academy. (1998). ES 00503 BOLA TAMPAR Kursus ini memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan bola tampar. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan teknik permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah skor, peraturan permainan dan organisasi pertandingan. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Helen Tan dan M.P. Haridas. 1994. Panduan Mengajar Bola Tampar. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1993. Bola Tampar, Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1996. Gerak Kerja Kokurikulum. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur MONOGRAF • Peraturan Rasmi Bola Tampar 1997-2000. (1996). FIVB. ES 00603 BOLING (10 PIN) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan boling (10 pin). Latihan kemahiran, kecerdasan fizikal, undang-undang dan peraturan , penganjuran dan pengelolaan, kejurulatihan serta kepengadilan dalam sukan ini merupakan aspek-aspek yang juga ditekankan. Kursus ini akan dikendalikan menerusi teori dan praktikal. Pelajar juga akan ditugaskan untuk membuat laporan akhir bagi menilai sebahagian daripada prestasi mereka.

BACAAN ASAS • Don Franks, Edward. 1989. Fitness Facts. Leisure Press: Champaign II.

34

• •

Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. Pocock Tony (ed). 1995. The Offical Rules of Sport and Games. Hamlyn. London Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Pres. Reprinted.

EC 00703 BOLING PADANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada relajar mengenai teknik kemahiran dan strategi sukan boling padang. Kursus ini meliputi penjelasan definisi-definisi dalam sukan boling padang, ukuran green yang meliputi padang, ditch, bank, ukuran peralatan termasuk mal, jack, permainan berempat, penentuan permainan dalam pertandingan serta tugas-tugas pegawai sukan boling padang. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Ramlay Ibrahim. 1997. Mengenali Permainan Lawn Bowls.Persatuan Lawn Bowls Malaysia • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press. Reprinted. MONOGRAF • Persatuan Lawn Bowls Malaysia. Undang-undang dan Peraturan ES 00803 EQUESTRIAN Kursua equestrian memperkenalkan para pelajar dengan kefahaman berkenaan dengan kuda secara lebih meluas. Pelajar akan diberikan kuliah berkenaan sejarah kuda, kaedah mengenali kuda, kesihatan dan pertolongan cemas untuk kuda, asas pemakanan dan pengurusan dan juga aktiviti yang melibatkan kuda. Dalam kelas praktikal, pelajar akan didedahkan dengan pengurusan kandang, perapian, minuman dan pemakanan untuk kuda. Pelajar juga kan diajar teknik untuk berinteraksi dengan kuda dan mempelajari teknik keselamatan dan kendalian kuda yang betul. Di akhir pengajaran pelajar akan dapat menaiki pelana dan menunggang kuda di persisiran pantai.

35

BACAAN ASAS • Al Dunning, 1996. Reining: The Western Horseman, ARCO Publishing, Inc. • G.F Corley, 1982. Riding and Schooling the Western Performance Horse: ARCO Publishing, Inc. • George Morris, 1982.. Hunter seat Equitati. : Doubleday and Co. Inc. • Reiner Klimke, Jane Kidd. 2000. Basic Training of the Young Horse. Paperback Publishing, Inc. • Richard Schrake, 1987. Western Horsemanship: The Horseman, Inc. ES 00903 GOLF Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan awal tentang teori dan praktikal sukan golf kepada pelajar. Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan golf, etika, peraturan dan undang-undang golf yang digariskan oleh Royal And Ancient Golf Club of St. Andrews dan United State Golf Association (USGA), peralatan yang digunakan, teknik-teknik asas bermain serta penganjuran pertandingan golf di samping bagaimana mengawal emosi dan strategi semasa bermain. BACAAN ASAS • Campbell, M. (1996). Ultimate Golf Techniques: Imporve Your Game with the World’s Greate Golfer. Dorling Kindersley, London. • Frank, W. Jobe, 1994. Exercise Guide to Better Golf. PGA Tour & SPGA Tour, Human. • Owen, D. dan Bunker, 1992. Advanced Golf: Steps to Success. Human Kinetics, Champaign, USA. • Owen, D. dan Bunker, 1995. Golf: Steps to Success (2nd Edition). Human Kinetics, Champaign, USA.

ES 01003 HOKI

36

Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran di dalam sukan hoki. Kursus ini mengandungi teori dan praktikal, yang mana teori akan diadakan di dalam kelas dan praktikal diadakan di padang permainan. Kursus ini juga akan membolehkan pelajar mengetahui tentang teknik permainan hoki, penyediaan padang hoki, peralatan permainan, undang-undang permainan dan kepengadilan serta persediaan pemain sebelum pertandingan.

BACAAN ASAS • Anita White. 1984. Hockey. Dorling Kindersly UK. • Brenda Rend. 1988. Better Hockey For Girls. Prentice Hall • Carl Ward. 1989. Play The Game – Hockey. Dorling Kindersly UK. • David Whitaker. 1992) . The Hockey Workshop – A complete game guide. Engelwood Cliffs. • Geoff Poel. 1972. Better Hockey For Boys. Prentice Hall ES 01103 MEMANAH Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan teori dan amali kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran sukan memanah. Kursus ini meliputi pengetahuan sasaran (target faces), kedudukan padang (range layout), persediaan dan pengetahuan peralatan memanah, jenis-jenis gaya memanah, pengawalan (control of shooting), sistem skor dan peraturan-peraturan yang berhubung dengan sukan memanah. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Haywood Kathleen M. 1989. Archery : Step to Success. Leisure Press. • James Ghay. 1978. The Biomechanics of Sports Techniques. Englewoods, Cliffs, New Jersey : • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press. ES 01203 RENANG

37

Coaching Swimming Successfully. kuak lentang. The Science of Swimming. Stretching and Strengthening. J. Oklahoma. • Rex Hanzeldine. stretching and strengthening. 1994. 1994. • Dick Hannula. BACAAN ASAS • Counsilman. kaedah renang serta peraturan-peraturan renang yang dipersetujui oleh FINA. J. Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai berterusan secara teori dan praktikal serta dimestikan menduduki ujian yang akan melayakkannya menjadi seorang penyelam skuba yang diiktiraf di peringkat antarabangsa menerusi anugerah Sijil PADI Openwater Diver. prosedur keselamatan di laut dan asas biologi pemuliharaan organisma marin. 1987. Oklahoma. Eskay Ins. The Science of Swimming. Fitness for Sports. 1971. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on Massage. BACAAN ASAS • Counsilman. Anatomy and Physiology of ES 01303 SELAM SKUBA Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran teknik asas selam skuba di laut. Ini merangkumi pengenalan kepada sistem dan peralatan selam skuba. Leisure Press : Campaign III. kuak dada dan kuak kupu-kupu. 38 . • Eskay Shazryl and Hanks. 1995.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar teknik-teknik kemahiran yang berkaitan dengan sukan renang. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. The Crowood Press. MONOGRAF • Amateur Swimming Swimming Association.. Leisure Press : Campaign III. J. J. asas oseanografi fizikal dan penyesuaian tubuh badan manusia terhadap persekitaran akuatik. 1971. prosedur dan teknik menyelam. Eskay Inc. Pelajar-pelajar akan diajar mengenai teknik-teknik persediaan / persiapan termasuk latihan warm-up. Kursus ini meliputi pengenalan kepada jenis-jenis renang iaitu kuak bebas atau front crawl. • Eskay Shazryl and Hanks. Leisure Press : Campaign III. Pengajaran secara teori dan praktikal di kolam renang dan laut akan diadakan.

Koreografi. Santa Ana. PADI. Philadelphia. PADI. The Crowood Press. Kursus praktikal pula meluputi etika disiplin diri. W. 1992. American Council on Exercise. MONOGRAF • American College of Sports Medicine. pakaian. Evans. Fitness for Sports. • Cooper. CA. Pelajar juga akan diperkenalkan kepada penggunaan muzik yang betul. kehadiran. PADI Open Water Diver Manual. K. 1990. Rex Hanzeldine. pengurusan perancangan. peralatan. 1987. Marine biology: an ecological approach. Addison-Educational Publishers Inc. California. J. (1990). ‘Fasa Aerobik dan Conditioning’ dan ‘Fasa Menyejukkan Badan dan Regangan’. latihan. Learning Curve. Shelter Publication : Bolines. BACAAN ASAS • Anderson B. ES 01503 LAWAN PEDANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan lawan pedang. permainan. ES 01403 SENAMROBIK Kursus ini memperkenalkan kaedah mengajar dan mengendalikan senamrobik secara teratur dan sistematik melalui tiga (3) fasa iaitu ‘Fasa Memanaskan Badan dan Regangan’.• • • Nyoakken. 1980. Aerobics Instructor Manual. Stretching. Terminology dan teknik memberi arahan (Cueing). Kursus ini turut memberi pengetahuan asas tentang kaedah pengiraan kadar nadi bagi menentukan tahap kecergasan mengikut ‘Karvonen Formula’ yang diperkenalkan oelh The American College of Sport Medicine. 1997. • Lea and Febiger. BACAAN ASAS 39 . gelanggang. asas sains sukan dan konsep kecergasan. Position Stand : The Recommended Quantity and Quality Exercise For Prescription. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan. Guidelines For Exercise Testing and Developing and Maintaining Cardirespiratory and Muscular Fitness in Healthy Adults. The Aerobics Program for Total Well-Being. 1982. pengadilan dan kemahiran asas serta taktik. undang-undang permainan. keperluan permainan.

Oklahoma. kaedah skor. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. The Crowood Press. His True Art of Defense. (1996). 1987. Christoph. Oklahoma. ES 01603 SEPAK TAKRAW Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar tentang teknik-teknik dan kemahiran dalam sukan sepak takraw di samping mengekalkan warisan budaya bangsa. Fitness for Sports. Giacomo de Grasse. • Eskay Shazryl and Hanks. Sport & Stress Therapy. peraturan permainan. pengurusan pertandingan serta latihan amali. Oklahoma. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan. Eskay Inc. 1994. 40 . peraturan-peraturan teknikal. latihan fizikal dan ‘proficiency test’. 1994. Eskay Inc. Leonard: Reading Sport Science Level 1 (Lem. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan skuasy. J. 1994.• • • Amberger. peralatan pengadil dan kepengadilan. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. • Eskay Shazryl. 1994. Ricj J. Kejurulatihan Keb. stretching and strengthening. ES 01703 SKUASY Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. The Crowood Press. MONOGRAF • Rules of Sepak Takraw. J. Eskay Shazryl and Hanks. The History of the Sword. Eskay Inc. stretching and strengthening. Sepak Takraw. Fajar Bakti. jenis-jenis pukulan(strokes). • Rex Hanzeldine. International Sepak Takraw Federation. BACAAN ASAS • Ahmad Wafi Mohamad. 1996. Pelajar-pelajar juga dikehendaki mengikuti kursus teori sains sukan dan terapi sukan. • De Varies. Institut Sukan Negara. 1997. Kursus ini meliputi sejarah permainan. Malaysia). MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Orli.

Skills of The game: Squash. Tactics. Hamlyn. Lodon • Potter. 1989. 1995. Sofbol. Eskay Inc. larian dan juga peraturan permainan. • Yong. 1994. stretching and strengthening. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks. Diane L. Stanley Paul MONOGRAF • ‘IDEAS’ Program latihan oleh Squash Racquet Association Malaysia (SRAM) • Jahangir Khan. • Pocock Tony (ed). Penerbit Fajar Bakti. • Philip Yarrow. Teaching Softball: Step To Success. Alan.BACAAN ASAS • David Pearson. J. Athletic Rehabilitation on massage. 1992. Oklahoma. 1995. 1994. Kursus teori meliputi 41 . pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai sukan sofbol. ES 01903 SUKAN BASIKAL Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan basikal. Dalam amali. Stanley Paul • Eskay Shazryl and Hanks. stretching and strenghthening. Dalam kelas teori pelajar akan diterangkan tentang sejarah permainan dan juga pengetahuan teknikal seperti permainan. Oklahoma. Sports and Stress Theraphy. Eskay Inc. Squash Techniques and Tactics. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. Traning). The Offical Rules of Sport and Games. Kaedah bermain dan juga tugastugas pengadil dan pemain di atas padang. Leisure Press: Champaign III • Rex Hanzeldine. Fitness for Sports. 2001. Kursus ini akan dikendalikan dalam bentuk teori dan juga amali. Stanley Paul ES 01803 SOFBOL Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan. 1987. Squash: Steps to Success (Technique. The Crowood Pres. pelajar akan ditunjukkan persediaan diri (Warm-Up). corak balingan dan pukulan. J. kiraan mata.

pengurusan. Kursus praktikal pula meliputi disiplin diri. Leisure Press: Champaign III MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Canoe Racing. Canoeing & Kayaking : Techniques. 1998. R. 1996. Beginning Mountain Biking (Beginning Sports). (Offical US Olympic Committee Sports Series) • De Varies. • Bailie. pengurusan pertandingan dan pengadilan. The Crowood Press. 1997. keperluan dan peralatan. peraturan dan undang-undang sukan basikal. keperluan asas sukan. serta taktik dan teknik pertandingan. Leonard. latihan kemahiran. Institusi Sukan Negara. BACAAN ASAS • Cermichael dan Burke. The Crowood Press.D. pakaian. pengendalian dan taktik sukan. Leonard: Reading Sports Science Level 1 (Lem. Traning. BA Basic Guide to Cycling. Kursus teori meliputi aspekaspek latar belakang permainan. Tactics. pengurusan peralatan dan baik pulih. peralatan peraturan sukan kenu. asas sains sukan dan konsep kecergasan. Julie. MONOGRAF • De Vries. BACAAN ASAS • Heed. Kejurulatihan Keb.aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang sukan basikal. Reading Sport Science Level 1. asas sains sukan dan konsep kecergasan. • Burns. Peter dan Dick Mansfield. Marcus. 42 . 1997. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. Fitness Cycling (Firmess Spectrum). kaedah dan latihan kemahiran berbasikal. The Crowood Press. Malaysia) ES 02003 SUKAN KENU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan keno. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. • Jesen. 1996.

peralatan sukan. pengurusan sukan. Sains Dalam Sukan. (1998). pelajar akan mempelajari cara mengaplikasikan sains sukan dalam permainan ragbi. • Lewis. Bard. (1998). Derek. James. pengurusan pertandingan dan kepengadilan. Dalam bidang kepegawaian. pelajar akan didedahkan kepada aspek sejarah sukan ragbi. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. pengelolaan acara sukan dan kecederaan dalam sukan. Kursus teori ini meliputi latar belakang dan perkembangan sukan perahu. Halland and Clark Ltd. London. • De Vries. Wanted : Rowing Coach. kemahiran asas sukan ragbi dan undang-undang permainan. ] ES 02203 SUKAN RAGBI Kursus ini menawarkan kepada pelajar dua bidang utama iaitu dari segi kepegawaian dan kejurulatihan. Leonard. BACAAN ASAS • Cheah Swee Ming (1995). peraturan sukan untuk latihan dan pertandingan. prinsip-prinsip latihan. Institut Sukan Negara. asas sains dan konsep kecergasan. Hutchinsonis Guide to Sea Kayaking. BACAAN ASAS • Laumanu. Leisure Press MONOGRAF • Mohar Kassim. The New Toughness Training for Sport. konsep latihan. Penerbitan Fajar Bakti 43 . memperkenalkan jenis-jenis pengelolaan sukan ragbi. Kursus ini dijalankan secara teori dan amali. Reading Sport Science Level 1. • Loehr. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Manakala dalam bidang kejurulatihan pula. Mohar Kassim. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). falsafah sukan ragbi. Halland and Clark Ltd. latihan pertandingan dan taktik sukan. Silken. Institut Sukan Negara. Rowing. Kursus praktikal pula meliputi latihan kemahiran. London. (1999).• • Hutchinson. ES 02103 SUKAN PERAHU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan perahu.

Rex Hanzeldine. • R. 1987. • Joyce Hume. Bagi kuliah praktikal pula. J. • John Crooke. Artikel Pengurusan Sukan. Better Tenis : 50 Pro-Tennis Techniques In Action. 1986. Teaching Tennis. United States of America. 1993. Better Tennis. Oklahoma. 1984. 1984. Ramesh. Great Britain. ES 02403 TENIS MEJA 44 . teknik dan kaedah latihan serta mengenal pasti jenis-jenis kecederaan dalam sukan tenis iaitu cara yang betul untuk mencegah dan merawat setiap jenis kecederaan. • John Crooke. Step to Success. Coaches Handbook ES 02303 TENIS Kursus ini memberi pengalaman dan pengetahuan kepada para pelajar berkenaan dengan sukan tenis yang akan dijalankan secara teori dan juga praktikal. Wahab Hussin. Di akhir kursus pelajar seharusnya dapat menguasai teknik permainan dengan betul dan mampu untuk mengadili sesuatu pertandingan tenis. Eskay Inc. Penerbitan Fargeos Sdn. The Pocket Guide To Tennis Tactics. Pelham Books London. konsep permainan.• • Eskay Shazryl and Hanks. peraturan dan juga undang-undang asas sukan tenis. MONOGRAF • Abd. 1989. Bhd. Kuala Lumpur. Kuliah teori diterangkan tentang sejarah. Tennis. The Windmill Press. The Crowood Press. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. 1994. pelajar akan didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas permainan. stretching and strenghthening. RUJUKAN • Jim Brown. Leisure Press. Fitness for Sports. Rugby Skills Development Using Grids • England Rugby Union. Siri Sukan Popular – Ragbi • Auckland Rugby Union. Universiti Kebangsan Malaysia • Arshad Ahmad. Halland and Clark Ltd. London.

Table Tennis. Inc. BACAAN ASAS • Bond.: Step to Success. The Handbook of Sailing. Championship Tactics : How Anyone Can Sail Faster. ES 02503 PERAHU LAYAR Kursus ini memberi peluang kepada pelajar dengan teknik-teknik pembelajaran perahu layar dan jenis-jenis pertandingan yang terlibat. Smarter and Win Races. Scot. Human Kinetics. L. Pelajar juga didedahkan dengan asas renang. • M. Camden.Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. • Lee Chin Choy. Goodmark Enterprise. New York. KOMPONEN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN EA 00103 ANGKLUNG 45 . Knopf • Goodman. Table Tennis: The Sport. 1993. • Gary Jobson. 1991. Siri Sukan Popular. Larry. • Don Casey. • Slocombe. pengetahuan dan pengalaman kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan tenis meja. Preiss. McGraw Hill. Kursus ini meliputi penguasaan teknikal termasuk mengenai meja tennis. 1994. Learning to sail : The Annapolis Sailing School Guide for All Ages. Knopf. ME : International Marine. B. 1994. Tom Whidden & Adam Loory. ‘sed-line’ dan sebagainya. bat serta semua definisi yang berkaitan misalnya rally. Ping Pong. NJ : Prentice-Hall. pukulan (strike) gangguan. Teknik pengajaran yang digunakan adalah mudah untuk memberikan kefahaman dan kemahiran dalam pertandingan perahu layar. Alfred A. teknik pengemudian dan kawalan layar serta teknik-teknik imbangan perahu. & Brodie. 1990. Sailing Basics. • Lee Chin Choy. Penerbit Fajar Bakti. jaring bola. 1991. BACAAN ASAS • Ahmad Wafi. 1982. let. 1992. D. Englewood Cliff. 1996. Penerbit Fajar Bakti. 1995. Siri Teras Sukan. ME : International Marine. NY : Alfred A. • Hodges. Sailboat Refinishing. Kursus ini akan menekankan kaedah dan teknik bermain dengan bimbingan jurulatih. I.

tangga nada. peranan dan juga persembahan. Rick. • Larry Monrue Berklee College of Music. tenor dan bass. BACAAN ASAS • Charles. The Rebirth of the Javanese Angklung. Osbeck. alto/contra alto. 1984. • Jabatan Penerangan/Penyiaran Malaysia. Lagu-Lagu Patriotik. 1971. Oxford University Press. 46 . Choir in the Making. H. Pelajar akan diterangkan perkara-perkara asas dalam muzik angkl ung termasuklah sejarah. USM Pulau Pinang. Pelajar-pelajar akan diajar sejarah seni vokal serta dasar harmoni berdasarkan gabungan suara soprano.Kursus angklung ini akan memberikan pendedahan. rentak dan symbol-simbol atau lambing yang digunakan dalam penulisan muzik angklung. Routledge & Kegan Paul Ltd. Boston. Macmillan • Stanley Sadie. Music Workbook. Boston. kunci suara nilai-nilai nota dan tanda diam. 1980. Ghouse Nasaruddin. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar tentang cara muzik angklung dari segi sejarah. USA. definisi. Manchester University Press. Moody. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Conducting A Choir. peralatan. Angklung: The New Dictionary of Musical Instrument: London: Macmillan. • Altman. • Neale. Berklee College of Music. Kuala Lumpur • Tan Sooi Beng. • Mohd. USA. MONOGRAF • Kenneth W. 2001. tanda masa. Muzik Melayu Tradisi. Arnold B. 1989. 1981. Gendang Gendut. 1980. • Perris. 1984. Genre: The Musical. Asas-asas Muzik. Dewan Bahasa dan Pustaka. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi. EA 00203 KOIR Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar berkenaan pengetahuan teori dan amali dalam nyanyian koir. BACAAN ASAS • Ismail Din. Stephen. Music for Ear Training/Theory.

The Voice and the Actor. • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad. 47 . Melaka : Association Educational Distributers (M) Sdn. Artaud. Salleh. (1997). Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. Pulau Pinang : Asian Centre Penang & Akademi Seni Kebangsaan.B. (1994). New york. Bhd. P. Kesenian dan warisan Malaysia.EA 00303 KOMPANG Kursus kompang ini bertujuan memberikan pengetahuan dan memperkenalkan permainan kompang kepada para pelajar. Mattias. Kumpulan Kompang. Pelajar akan diajarkan asas-asas permainan termasuklah teknik pukulan melalu. (1998). BACAAN ASAS • • Alexander. Pelajar akan diuji bermain secara solo dan juga berkumpulan untuk mengetahui tahap penerimaan dan pemahaman pelajar. Surya Hafida Bahari & Zuzitah Abdul Samad. Boai dan lain-lain. Muzik Malaysia : Tradisi Klasik. 1973. Ed: Dell. Rakyat dan Sinkretik. (1993). Kuala Lumpur : Pustaka Bakti Wira. & Tan. Alat Muzik Tradisional Dalam Masyarakat Melayu . meningkah. • Shamsiah Sabaruddin. Lodon.The Ressuretion of the Body. • Matusky. S. EA 00403 LAKONAN TEATER Kursus ini adalah pengenalan awal kepada pelajar tentang pengertian lakon dan teknik-teknik asas persiapan seorang pelakon pentas. Para pelajar juga akan didedahkan kepada teori lakonan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh teater barat seperti Stainslavski. (1990). Grotowski. Alyn Harrap. Kursus ini akan menyentuh tentang aspek sejarah dan kepelbagaian teknik permainan termasuklah dalam majlis-majlis tertentu. F. menyelang dan pola paluan kontemporari agar bunyi yang dihasilkan adalah yang padat dan padu. • Nik Mustapha Nik Mohd.1997. Kursus ini banyak menumpukan kepada aspek latihan di studio. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Seni Lagu dan Permainan Tradisi. Berry Cecily. Kementerian Kebudayaan. BACAAN ASAS • Asmad.

R. BACAAN ASAS • • • • • Hasel Harrison & Alferd Daniels. pelajar dapat meluahkan perasaan melalui visual tampak dengan kajian yang teliti. EA 00503 LUKISAN DAN CATAN Kursus ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Kathleen Chee. Teori Seni 1 & 2. Dorling Kindersly Jenny Roduell. Drawing. Dorling Kindersly (UK). pelajar diharap dapat menguasai aspek teori/persejarahan muzik asli di samping dapat membuat persembahan 48 . penggunaan alat dan bahan secara berdisiplin. Great Britain. The basic of drawing the complete Art course. Karya yang disiapkan dipamerkan untuk dinilai. prinsip rekaan dan struktur rekaan. Pelajar akan diajar unsur senireka. Fokus Pelangi Latif Muhidin. Robert. Acting Power. Dewan Bahasa Pustaka. Chiney. CA Cole. Pelajar-pelajar akan diberikan nota-nota berserta tayangan audio dan video untuk mengenalpasti peralatan dan tradisi persembahan ensemble muzik asli. The complete printing course. Dalam aspek praktikal pula.Merrill. The Empty Space. (1988). G. (1994). Toby and Helen K. (1989). New York Hobbs. EA 00603 MUZIK ASLI Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai ensemble muzik asli. Directing the Play.• • • Brook. (1993). Pelajar didedahkan dengan pelbagai teknik.1968. Hazel Harrison. untuk menghasilkan karya dan dilatih kemahiran melukis. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan muzik asli tersebut di samping pengklasfikasian alat-alat muzik dalam ensemble tersebut.A.S. pelajar diberikan peluang untuk mengenal dan seterusnya belajar untuk memainkan alat-alat muzik di dalam ensemble muzik asli mengikut kemampuan mereka.1878. Peter. London Gibbon & Kee.1953.I. Cohen. Palo Alto: Mayfield. (1993). Pada akhir kursus ini.

Listen to me. (1992). OUP. 1979. peranan soloist. Pelajar akan diajarkan dan diterangkan tentang sejarah perkembangan muzik moden tempatan dan juga pengertianpengertian muzik seperti tangga nada. Bhd. (1993). The World Of Music. New York. Kuala Lumpur. 1971. J. Kent State university Press.I. Mohd Ghouse Nasuruddin. March. Music In Malaysia. Kesenian di Malaysia. Kursus ini akan memberi latihan seni vokal secara bersistematik. Percussion Instruments and Their History. gabungan harmoni dan lapis suara serta penguasaan melodi dalam tempo pelbagai bagi 49 . EA 00703 MUZIK MODEN Kursus muzik moden ini bertujuan mendedahkan para pelajar dengan irama dan seni muzik. Westport.P. Routledge & Kegan Paul EA 00803 NASYID KONTEMPORER Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai seni nasyid moden atau dakwah popular. Folk Dance of The Malay World. Muzik Tradisional Melayu. Buku Must Sdn. W. Mary . Mantle. Mohd Anis Md Nor. BACAAN ASAS • • • • Blades. JM Dent & Sons LTD. dan nilai nilai nota yang terdapat dalam muzik moden. (1992). Zapin. Frith. Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. kunci suara.BACAAN ASAS • • • • • Curt Sachs. Dewan Bahasa Pustaka. (1940). Connecticut: The Bold Strummer Ltd. The History of Musical Instruments. Routledge & Kegan Paul Ltd Laing. in On Record. The Ethnomusicologist. Hood. Dave. Simon and Goodwind (eds). 1970. Explore and Discover Music. Pelajar akan berpeluang bermain beberapa alat muzik yang terpilih. 1990. 1992. Macmillan Limited Malm. Kursus ini juga akan menjelaskan simbol berkaitan dengan notasi muzik moden.

Bhd. Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. Adjie Esa Poetra. 2204. 2204. • Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. EA 00903 NASYID TRADISIONAL Kursus nasyid tradisional ini adalah bertujuan memberi pengenalan dan pendedahan kepada pelajar tentang seni nasyid tradisional. (1992). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Selain itu. • Mohd. keceriaan dan lainlain. Ghouse Nasaruddin. Kuala Lumpur. sikah dan mod-mod muzik tradisi Timur Tengah. Kesenian di Malaysia. Jakarta. mereka diajar menghafal serta menghayati lakonan tanpa 50 . Kesenian di Malaysia. Muzik Tradisional Melayu. Kursus ini akan dijalankan secara teori dan amali/praktikal. Revolusi Nasyid. (1992). Kuala Lumpur : Buku Must Sdn. BACAAN ASAS • • • Mohd Ghouse Nasuruddin. Jakarta. Pelajar dilatih berlakon di depan kamera iaitu cara mempamerkan mimik muka. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. (1992). • Adjie Esa Poetra. EA 01003 PENGENALAN KEPADA LAKON LAYAR Kursus ini mendedahkan para pelajar teknik-teknik secara praktis menggunakan kamera ” camera mannerism” . MQS Publishing. Dewan Bahasa Pustaka.melahirkan lagu-lagu nasyid dengan iringan muzik moden atau kontemporer. MQS Publishing. Buku Must Sdn. Bhd. Pelajar juga akan dilatih secara nyanyian solo berasaskan konteks dan peranan soloist dalam genre nasyid tradisional. Revolusi Nasyid. Pelajar akan diterangkan mengenai bentuk-bentuk irama dan seni yang terdapat dalam nasyid tradisional dan dilatih menyanyi dalam ras-ras tradisional seperti bayati. The Malay Traditional Music. (1992). (1994). Pelajar akan juga didedahkan teknik nyanyian iringan gubahan muzik symphony dan akustik. Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. BACAAN ASAS • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad.

BACAAN ASAS • Armer.2001. Film Directing – Shot by shot: Visualizing from Concept to Screen. Directing Drama. • Jeffrey Sweet. Jeffrey. Ermor Enterprise.1994. • Field Syd. • Linda Villiams. 51 . The Playwright as Thinker. Lakon Layar: Asas Penulisan Skrip.1995. Allyn and Bacon. Penganalisaan skrip dan menonton pementasan akan dilakukan dari masa ke semasa sebagai kritikan dan panduan dalam penghasilan sesebuah skrip. Cincinnati. Di akhir kursus pelajar akan menghasilkan sebuah skrip drama pentas. USA. USA. Kats. • William Miller. • Hatcher. Story Press. imaging and the Unconscious. Peringkat seterusnya melibatkan perbincangan mengenai elemen-elemen yang harus wujud dalam sebuah skrip dan bagaimana mengembangkan idea-idea yang wujud dan menukarnya kepada sebuah skrip drama pentas.skrip. BACAAN ASAS • Eric Morris.1996. (Terj) 1990. Dewan Bahasa dan Pustaka.1991. Writing the Screenplay: TV and film. The Art & Craft of Playwriting. • John Miles Brown. New York: Atheneum.1967. Alan A. Di samping itu. 1993. Pelajar akan didedahkan dengan persediaan yang harus dibuat sebelum memulakan proses penulisan kreatif tersebut. Ohio USA. Peter Owen Limited. • Bently. California. USA.1998. USA. Solving your Script: Tools and Techniques for the Playwright. Wadsworth Publishing Company Belmont. Screenwriting for film and Television. Perbincangan secara ringkas mengenai perbezaan drama dan teater serta bentuk-bentuknya akan dilakukan. Heineman Publishing. Rutgers University Press. Los Angeles. New Jersey. Acting . Eric. Kuala Lumpur. 1998. Viewing Position-Ways of seeing Film. USA. • Steven D. EA 01103 PENULISAN SKRIP DRAMA Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar mengenai beberapa asas dalam penghasilan sebuah skrip drama pentas. Michael Wiese Production. pelajar juga dilatih teknik-teknik berlakon di lokasi dan dalam studio di akhir kursus ini.

D. para pelajar akan diuji secara teori dan amali (individu dan berkumpulan) • • • • • BACAAN ASAS Harun Mat Piah. Belia dan Sukan dengan kerjasama IBKKM. Ghouse Nasharuddin.L. (1993). Bengkel Gamelan Malaysia. Ukiran Kayu Melayu Tradisi. Lambang Sri. (1985). (1985). Arca merupakan karya seni tiga dimensi yang dihasilkan melalui beberapa teknik iaitu binaan. (1993). BACAAN ASAS • Abdul Halim Nasir. • Schodek. • Penny. (1983). Gamelan Malaysia. EA 01303 SENI ARCA Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar mengenai konsep seni arca dan perkembangan seni ini sehingga masa kini. Kuala Lumpur: DBP. New York: Van Nostrad Reinhold Co. (1986). (1977) Design and Form.EA 01203 PERANGKAT GAMELAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar mengenai seni muzik Gamelan Melayu. harmonisasi dan kepelbagaian teknik permainan secara sistematik. Kursus ini akan diselenggarakan dalam bentuk teori dan amali. Siti Zainon Ismail. Para pelajar juga akan diajar asas-asas teori muzik bagi memperkukuhkan permainan gamelan sambil membaca nota muzik. Dewan Bahasa Pusataka. Di akhir kursus. cantuman dan membentuk. (1988). The Materials of Sculpture. Program ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat percubaan ekspresif tentang permasalahan bentuk dalam ruang melalui bahan-bahan buangan. • Itten. Structure in Sculpture. Muzik Melayu Tradisional. Kementerian Kebudayaan. N. Mohd. instrumentasi. London: The MIT Press. Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pelajar dilatih bersifat kreatif dan kritis terhadap media/bahan yang ada di persekitaran untuk dijadikan karya tiga dimensi yang menekankan nilai estetik. Repertoir bagi kursus ini meliputi repertoir klasik Terengganu dan Kontemporer. Terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. Antara yang akan disentuh ialah aspek pensejarahan. 52 . Kuala Lumpur. ukiran acuan. Harun Mat Piah. J. London: Yale University Press.

New Jersey : PrenticeHall. Universiti Kebangsaan Malaysia. pengurusan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin. mewarna dan seterusnya mempersembahkan hasil karya seni. • Rathus. New York : Dover Publishing Inc. Heather and Margaret Hone. Pelajar juga akan didedahkan dengan fungsi dan komunikasi muzik dan tari bagi tujuan pemahaman dan apresiasi genre tarian Istana yang terdapat di negara ini. Drawing. Introduction to Batik. (1959). Understanding Art (4th ed. Block Printing. OH. reka corak.• Siti Zainon Ismail. EA 01403 SENI BATIK Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar secara teori dan amali semua teknik yang berkaitan dengan seni batik. prinsip rekaan. Teknik dan Keistimewaannya.). Pelajar akan diajar asas seni reka khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur seni. (1995). Gfed Britain.F. The Hand Decoration of Fabric. Silkscreen.F. Karya-karya yang siap dipamerkan untuk dinilai pada akhir semester. struktur rekaan. • Kafla. Kuala Lumpur: DBP. (1989). • Jenny Podueel. sikap. Pelajar juga dilatih secara amali menghasilkan karya batik tulis yang melibatkan karya melakar. (1982). Batik Tie Dyeing Stencilling. • Griffin. mencanting. etika dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan Seni Tari. L. North Light Books : Cincinnati. EA 01503 TARIAN ISTANA Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai Seni Tari Istana di Malaysia dari sudut sejarah dan amali. (1986). Batik: Sejarah. 53 . Rekabentuk Kraftangan Melayu Tradisi. RUJUKAN • Abdullah Jumain Abu Samah. Kursus ini akan menumpukan gerak dasar. (1990). J. motif dan olahan reka letak dan ‘design’ studio. Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada dua jenis tarian iaitu Joget Gamelan dan Asyik.

Asean Committee on Culture and Information. • Siti Zainon Ismail. Bhd. (1998). Melaka. Dewan Bahasa dan Pustaka MONOGRAF • Zainal Abidin Tinggal. Kuala Lumpur. EA 01603 TARIAN RAKYAT Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai seni tari rakyat di Malaysia dari sudut sejarah dan juga amali. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1986). • Mohd Ghouse Nasaruddin. Bhd. (1994). Japi. Associted distributors (M) sdn. KKBS. penguasaan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin. Tarian Melayu Kuala Lumpur. (1994). Bandung. The Dances of Asean. Inang dan Zapin.BACAAN ASAS • Asmad. Tarian-tarian Malaysia. 1981. • KKBS. • Mohd Ghouse Nasaruddin. Pembelajaran ini juga menerangkan konsep ruang serta peranan tari rakyat dalam pembangunan kebudayaan di Malaysia. CV Pustaka Prima. • T. Joget. Kesenian Tari. Kuala Lumpur. Dasar-dasar Dramatari. Melaka. sikap dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan seni tari. (1986). Associated Distributor (M) Sdn. Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu. Tarian-tarian Malaysia. • Harun Mat Piah & Siti Zainon Ismail. Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada tiga jenis tarian iaitu Asli.. MONOGRAF • Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.. Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu. (1981). Tarian Melayu. BACAAN ASAS • Asmad. (1981). (1990). Kursus ini akan menumpukan gerak dasar. Kesenian Tari. EA 01703 TARIAN SABAH Kursus ini akan memperkenalkan kepada siswa/siswi tentang genre tari yang terdapat di Negeri Sabah dan juga akan membicarakan tentang 54 . 1990. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bhd. pelajar akan diajar secara praktikal. Seni Kaligrafi Islam. (1987). Mangunatip. (1985). Yahaya. Qawaid al-Khat al-Arabi. Associated Distributors (M) Sdn. KKBS(N). & Charles Saong. 55 . bagaimana menulis dan membentuk seni khat dengan baik dengan menggunakan berbagai peralatan yang sesuai untuk mengahasilkan seni khat yang menarik. KKBS. Mahayudin Hj. Bungsu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Melaka. Tarian-tarian Malaysia. • Ismail A. BACAAN ASAS • Asmad. Tarian Peribumi Sabah 1980-1982 • KKBS. Tarian-tarian Tradisional Negeri Sabah. Tradisional Malay Wood Carving. Jakarta : Pustaka Panjimas. (1990). Beirut : Maktabah al-Nahdah al-Arabiyah. penguasaan teknik gerak dan pengertian gerak yang berkaitan di dalam sesebuah tarian itu. EA 01803 SENI KHAT Kursus ini dilaksanakan lebih kepada melatih dan mendedahkan kepada pelajar tentang kemahiran dan keindahan seni khat. (1999). BACAAN ASAS • • • • Abdul Halim Nasir. Kuliah kursus adalah secara teori dan amali dengan menumpukan kepada genre suku kaum etnik di negeri Sabah anataranya i Sumazau. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. MONOGRAF DAN JURNAL • Johan Aziz. Warna Budaya. Kuala Lumpur. Sirajuddin Ar. (1986). Kesenian Tari. (1984). Kursus ini menumpukan kepada aspek latihan gerak asal tari tradisi. D. • Haji Ismaily Hj. Penekanan akan diberikan kepada empat (4) jenis khat yang terkenal. Bagi memantapkan lagi kemahiran pelajar dalam kursus ini. KKBS.sejarah dan perkembangannya. Igal-Igal. Pelajar didedahkan dengan sejarah perkembangan penulisan khat. Kuala Lumpur. Malaysia. danKuda Pasu. Daling-Daling. (1981). Sabah. Hashim Muhammad Al-Khattat. (1995). Tamadun Islam.

• Bay. 1972. Utusan Publication & Distributors Sdn. Scenery for the theatre: Little Brown. • Mary C. (1996). Antara bidang tumpuan dalam kursus ini ialah teknik pemahaman skrip dari sudut teknikal dan cara mengaplikasikannya ke atas pentas penghasilan model pentas. New York: Drama Book. Stage Design. Pusat-pusat pemulihan dan juga institusi belia dalam sesebuah sistem komuniti. Bhd. latihan pengaplikasian model ke pentas sebenar. • J. New York: Leon & Amiel. Majmu’ah Khutut Arabiyah Tasykiliyah. Pelajar didedahkan dengan metode berinteraksi dan komunikasi dengan komuniti tersebut serta berpatisipasi secara integratif dalam projek-projek kemasyarakatan. The Revolution of Stage in the Twentieth Century. Micheal Gillette. (1943). Frank Rich. BACAAN ASAS • Ainon Mohamad dan Abdullah Hassan. BACAAN ASAS • Bablet. Mielziner: Master of Modern Stage Design.• Muhammad Haddad. 1997. DAN KEMASYARAKATAN EK 00103 INTERIM (INTERAKSI INSTITUSI DAN MASYARAKAT) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dua hala dengan kelompok sosial tertentu serta mengalami beberapa situasi sosial secara langsung dengan kelompok masyarakat tertentu misalnya instituís rumah anak-anak yatim. New York KOMPONEN KEPIMPINAN. EA 01903 TEKNIK REKAAN PENTAS Kursus ini menjuruskan kepada teknik rekaan dan penghasilan sesebuah pentas untuk persembahan atau pementasan. Kuala Lumpur 56 . • Burris – Meyer.1977. Matlamat utama kursus ini ialah melahirkan pelajar yang mantap dan sentiasa bersedia menjalankan aktiviti yang memerlukan penyediaan sesebuah pentas untuk sesuatu program. Al-Qahirah : Dar Mesr Li al-Tiba’ah. Henderson. Denis. 2001. Howard 1978. rumah warga emas. Harold and Edward C. Designing with light: An Introduction to Stage Lighting. Berfikir Dalam Darjah.

Hardknocks Factory Sdn. Englewood Cliffs. EK 00303 KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (BAKTI SISWA) Kursus ini akan mendedahkan pelajar dengan asas-asas dan teori kepimpinan dan organisasi. Mary. (1996). Cohan. Prentice Hall. pelajar akan membuat satu 57 . Books Cohen Publishing Co. New Jersey. Gareth R. A. pengurusan kewangan dan pemasaran. (1994). (1996). New York. Basic Books. The Environment & Social Behavior. kemas dan menarik.• • • • Altaman. Richard H. Bhd. Pelajar juga berpeluang untuk mempelajari teknik komunikasi yang betul dengan masyarakat sekeliling dan juga teknik dalam membuat sesuatu keputusan. Pengurusan Berkesan Hebat (terj. Di akhir pengajaran. kemahiran mengendalikan mesyuarat dan teknik pembentangan kertas kerja yang efisien. Pelajar akan didedahkan dengan pelbagai teori dan gaya pengurusan organisasi yang merangkumi pelbagai aspek seperti kepimpinan. Prentice Hall. • Brook. M. Yassin. 6th ed. BACAAN ASAS • Aminuddin Mohd Yusof. EK 00203 PENGURUSAN ORGANISASI PELAJAR Kursus ini lebih melatih pelajar bagaimana merancang dan melaksanakan sesuatu projek atau aktiviti tertentu. (1996). Jeniffer M & Jones. Kepimpinan. • Hall. • Robbins. Inc. Dalam kursus ini pelajar akan dilatih bagaimana hendak menyediakan sebuah kertas kerja yang baik. William T.S Lim. Dewan Bahasa dan Pustaka.R. Bili P. Berani Gagal. • George. Operasi Khidmat Masyarakat. Attitude Change & Social Influence. pengurusan personal. California. (1997). Understanding and Managing Organizational Behavior. Organizations : Structures. Management. & Coulter. (1996). Dewan Bahasa dan Pustaka. (1975). Diakhir kursus pelajar akan menjalankan projek yang dirancangkan bagi merealisasikan cadangan program di lapangan secara kerja berpasukan. Processes and Outcomes. Kuala Lumpur : Utusan Melayu (M) Bhd. (1990). Addison-Wesley Publishing Company. (1964). Stephen P.) 1995. Petaling Jaya.

J. Thomson • Dubrin. New York : Macmillan College Publishing Company. Kepimpinan dan Pengurusan Strategik Untuk Kecemerlangan Organisasi. & Nelson. • Sulaiman Endut.W. pengurusan dakwah melalui masjid.J. K. Horne. practice and skills.L.. Ini termasuklah memandikan.projek bersama masyarakat desa dan ini akan menguji kemahiran pelajar dalam mengendalikan mesyuarat. (1994). Kuala Lumpur 58 . Asas-asas Fardhu Ain. EK 00403 PENGURUSAN MASJID DAN JENAZAH Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar mengenai fungsi sebenar Masjid dalam Islam dan kepentingannya sebagai sebuah institusi yang berkesan menjaga dan memelihara syiar Islam. perancangan aktiviti masjid dan memaksimakan peranan masjid dalam menyalurkan khidmat kepada masyarakat.. 2004.Grint. BACAAN ASAS • Mohamed Sulaiman. (1997). United States: South-Western. Pustaka Hj.. mengkafankan dan menyembahyangkan jenazah. J. Masjid al-Aqsa dan Masjid Nabawi). bidang kuasa Jabatan Agama Islam setiap negeri.M. Understanding Motivation and Emotion (2nd ed. L. (1998). membuat keputusan. 2000. Leadership: Research findings. BACAAN ASAS • Reeve. F. 1997. • Ohlsen. The Principal As Leader. New York Holt. M. bidang tugas pegawai-pegawai masjid. Universiti Sains Malaysia. A.). Group Counseling. D. Pelajar juga akan mempelajari sejarah masjid-masjid utama di dunia (seperti Masjid alHaram. 1995. Rinehart and Winston.E. • Bratton. membuat kertas kerja dan juga melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan. M. Selain itu. New York: Houghton Mifflin Company • Hughes. Inc. Organizational leadership. London : Harcourt Brace College Publishers. Abdul Majid. pengurusan khutbah jumaat sebagai medium dakwah yang berkesan.A dan Lawe. cara pengurusan masjid yang berkesan.. menjalankan peranan mengikut jawatan yang diberikan. pelajar juga akan didedahkan dengan pengurusan jenazah sebagai persediaan untuk menyelenggarakan jenazah bermula selepas berlakunya kematian sehinggalah jenazah dikebumikan.

Datuk. Penyampaian Khutbah – Satu Pendangan. JAKIM. 1997. • Hj. K. 1992. serba kekurangan dan dalam penderitaan seperti masyarakat orang asli. Masjid Sebagai Institusi Di Bawah Hak Sultan. WHO. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid. 1990. • Tones. 59 . WHO Copenhagen. Wan Zahidi Wan The. WB Saunders Harcourt brace and Company. Program ini akan dijalankan semasa cuti semester selama dua minggu dan diselia oleh seorang pensyarah dari Sekolah Perubatan. mangsa perang. banjir dan sebagainya. Geneva.. Promoting Health. sama ada di dalam atau luar negara. The National Medical Series for Independent Study. Sharir Hj. Preventive Medicine and Public Health. Pelajar digalakkan membentuk kumpulan dan mengikut misi bantuan atau program outreach oleh organisasi bukan kerajaan (NGO) untuk mempelajari dan mendekati masyarakat ini serta mempromosi kesihatan yang baik. • Wass A. 1986. 1982. BACAAN ASAS • Cossens BJ. Health Education: Effectiveness and Efficiency. EK 00503 PROMOSI KESIHATAN Kursus ini akan memberikan peluang kepada pelajar untuk memberikan khidmat kesihatan pada masyarakat yang memerlukan terutama masyarakat desa. (2002). MONOGRAF • World Health Organisation. Mohd. masyarakat pendalaman. The Ottawa Charter for Health Promotion. Dato’. The Primary Care Approach. (2002).KERTAS KERJA • Abdul Razak Abu Chik. • World Helath Organisation. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM • Hj. London. Tilford S. Tokyo. (2002). Koleksi kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM. Chapman and Hall. miskin. Primary Health care From Theory to Action. Peranan Masjid Terhadap Pembangunan Ummah. Abdullah. and Robison. Harwal Publishing.

Boston : McGraw-Hill. • Robert .EK 00603 KEMAHIRAN SENI ORATOR Kemahiran Seni Orator adalah satu kursus ko-kurikulum berteraskan kepada kegiatan-kegiatan bercorak pengucapan. Kursus ini akan menerapkan kemahiran berfikir dan teknik memacu minda untuk berimaginasi. Martha Davis. Routledge. People Skills. BACAAN ASAS • Freely. Bolton. Dalam kelas. Messages : The Communication Skills Book. membina keyakinan diri dan bijak dalam penggunaan ayat untuk menyampaikan maksud tertentu. • Patrick. Weaver. 1996. Interpersonal Communication (2nd ed. EK 00703 PIDATO Kursus ini akan memberikan para pelajar pendedahan dan pengetahuan berkenaan teknik-teknik komunikasi yang efektif digunakan sama ada untuk kegunaan seharian dan juga pidato. Inc. Pelajar akan diajarkan tentang gaya-gaya bahasa dan juga cara pemilihan isi yang bersesuaian digunakan dalam pidato. Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. pidato. • Hybels. pertandingan debat. Austin J. aspek pengurusan turut diselitkan. Fanning. Belmont : Wadsworth Publishing Company. 2001. maka. Belmont : Wadsworth Publishing Company. puisi. Sebahagian intipati kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada prosedur pengurusan aktiviti-aktiviti bercorak seni pengucapan (misalnya.). 60 . BACAAN ASAS • Freely. Kursus ini meliputi teori dan amali untuk memberikan kefahaman dan di akhir kursus pelajar akan diuji dengan menyampaikan pidato mengikut tajuk-tajuk tertentu yang diberikan. 2000. 1988. Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. (1996). pelajar akan dibiasakan untuk bercakap. Bagi meluaskan skop kursus ini dan menjadikannya padat serta dinamik (sesuai dengan sifatnya sebagai suatu kursus kokurkulum). Simon & Schuster New York. serta mencanai ilham secara spontan. • Hartley. Austin J. and Richard L. Peter. forum. pantun). Phd McKay. Saundra. New Harbinger Publication. Matthew. 2003 Communicating Effectively.

1999. 1999. Communicating Effectively. Simply Speaking. Thompson Wadsworth • Doug Werner. New York : Regan Books. Travelling and Camping Skills For A Wilderness Environment. A Beginners Guide To Hiking and Backpacking. Pelajar akan diberi kuliah mengenai kemahiran asas yang diperlukan untuk pengembaraan. and Richard L. kemahiran asas mengenali dan menggunakan sumber hutan untuk hidup dan menghadapi ancaman-ancaman di dalam hutan serta penerapan kepada memelihara alam semulajadi. 1998. cara-cara mengendalikan aktiviti yang melibatkan pengembaraan serta langkah-langkah yang perlu bagi menghadapi sebarang situasi ketika mengembara. Jayant and Shoham. mendaki.• • • • Griffin. penyediaan tapak 61 . 1998. J. Haynes Publishing • Dian Thomas. A First Look at Communication Theory. 1994. 1992. J. teknik berjalan di dalam hutan. 1997. Dalam kelas amali. Ron Hilderbrand. Em. Thompson wadsworth • Karen Berger. KOMPONEN BISNES DAN TEKNOLOGI EB 00103 PROJEK TANI Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teknologi penanaman sayuran daripada peringkat permulaan hingga ke peringkat penuaian serta pemasaran. Mike Clelland. Weaver. Roughing It Easy .Hill. Haynes Publishing • Cliff Jacobson. EK 00803 KEMBARA Kursus kembara ini akan memperkenalkan para pelajar akan kemahiran mengembara bagi tujuan untuk membina ketahanan dan jatidiri pelajar. Coding of Wideband Speech : Speech Communication. McGraw-Hill Noonan. Boston : McGraw. New York : McGraw-Hill. Pengetahuan secara teori akan disampaikan secara kulliah merangkumi aspek-aspek termasuk penyediaan tanah. Basic Essentials Map and Compass. pelajar akan didedahkan dengan cara membuat khemah dan tempat perlindungan. N. Hybels. Peggy. A Trailside Guide. BACAAN ASAS • Allen O’Bannon. 2001. Saundra.

J. (1994). perlindungan tanaman. BACAAN ASAS • Chrispeels. (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka • Wiliams.N. penuaian. D.E . pemancangan dan cantasan. Soil and Crop Producation in the Humid Tropics. Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang perusahaan penanaman sayuran secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam kidang usahawan tani. C. Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang 62 . Serdang. MONOGRAF Department of Industries. sayursayuran.T. pengkomposan. Brisbane Australia. 1994. Zainal Abidin. pembajaan. & Sadava. Pelajar akan diterangkan asas kimia makanan dan kaedah asas yang digunakan dalam memasak pelbagai jenis makanan seperti masakan daging. Diseases of Vegetable Crops. teknik pengubahan anakanak pokok. amalan agronomi. penjualan dan pulangannya di pasaran. K. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). Genes and Agriculture. Plants. Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran . 1987. & Joseph. • Mohd Idris Hj. Pelajar juga dilatih melaksanakan projek di lapangan dalam situasi komersial. London. M. Peralatan yang bersesuaian dalam penyediaan masakan juga akan diterangkan dan ditunjukkan kepada para pelajar. Jones and Bartlett publishers. Tanaman Sayuran. Kementerian Pertanian Malaysia. pembentukan dan penjagaan nurseri.semaian. Kebersihan diri juga akan ditekankan selain dari sanitasi dan keselamatan yang berkait dengan penyediaan dan makanan yang telah dimasak. Inc. ayam dan ikan. Climate. Denis persley (ed). bijirin dan hasil bakeri. 1970. Kuala Lumpur: MARDI • • EB 00203 PROJEK SAINS MAKANAN Kursus ini akan memberikan pengetahuan dan mendedahkan pelajar terhadap asas Sains makanan melalui aspek teori dan amali. teknik merumput. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Queenland. Queensland: Department of Primary Industries. Di sini pelajar akan mengendalikan perusahaan penanaman sayuran bersama dengan petani-petani di kawasan mereka secara berkelompok meliputi proses pengeluaran sayuran.

kegunaan setiap alat elektronik dan juga cara yang betul dan selamat dalam membaik pulih setiap alat elektronik yang terpilih. 1984. Electronic Instruments and Measurements. • H. Principles of Food Preparation : A Laboratory Manual. A. London • Jones. Addison Wesley. Di dalam kursus ini pelajar akan diterangkan tentang jenis-jenis alat elektronik. G. Electric Circuits. Mohamud. (1995). Weaver Food. • Kay Mehas. • Huges. A Scientific Approach (3rd Edition). 1997. London : Prentice Hall • Nilsson J. L. Joseph H. • Norman N. Food Science. The Biochemistry of Food and Nutrition. 1993. J. Longman. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. BACAAN ASAS • Freeland-Graves. EB 00303 BAIK PULIH ELEKTRONIK Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan kepada para pelajar berhubung dengan alatan elektronik termasuklah proses-proses membaik pulih. John Wiley. 1996. Aspen Publishers Inc. Analytical Techniques for Foods & Agricultural Products : Labarotary of Biochemical Applications. prinsipprinsip elektronik. McGraw Hill College Div. (1995). and Riedel S. New Jersey : Prentice-Hall. and Chin A. 1998. • Smith R. 1997. MacMillan Publishing Con. J. Singapore. Hotchkiss. John Wiley & Sons Inc. A. D. Potter. Electric Technology.perusahaan pengeluaran produk makanan secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam keusahawan sains makanan. 1991. H. Charley and C. 5th Edition. komponen-komponen dalam alat. Circuit Devices and System. F. 63 . W. Kursus ini merangkumi kelas teori dan amali yang bertujuan memberi kefahaman tentang membaik pulih alat elektronik. • Linden. L. BACAAN ASAS • Ahood. E. 1988. Pengenalan. and H. Peralatan elektrik dan system sukatan.

T.EB 00403 PENYELENGGARAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN Kursus ini mendedahkan pelajar dengan perkara-perkara utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan komputer dan juga rangkaian komputer. H. D. Prentice Hall Career & Technology. The Urban Forest : Comperenhensive Management. Harddeski. 1995.T. Electric Technology. E. Tropica : Color Cyclopedia of Exotic Plants and Trees for Warm-Region Horticulture – in Cool Climate the Summer Garden or Sheltered Indoors. medium penanaman. • Micheal F. EB 00503 ASAS PENANAMAN TANAMAN HIASAN DAN LANSKAP Kursus ini mendedahkan pelajar kepada segala aspek penanaman tanaman hiasan dan landskap. McGraw-Hill. 5th Edition. New Jersey: Roehrs Company. 1996. Repairing PC Beyond the Basics. • Huges. cara-cara pembiakan. 1998.. John Wiley & Sons. New Jersey: Prentice Hall 64 . Antara kandungan pembelajaran adalah kepentingan tanaman hiasan dan landskap. Longman. Kester. cara-cara penanaman yang betul dan penjagaan selepas menanam. • Barry Press. BACAAN ASAS • Graf.G. 1959. London • Mark Minasi. • Hartmann. pelajar dapat memahami konsep penting dalam penyelenggaraan komputer dan rangkaian dan berkeyakinan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan tersebut. The Computer PC Upgrade & Maintenance Guide. W. aktiviti-aktiviti utama perlandskapan. SYBEX. & Davies. Upgrade and Repair Your PC. 1981. fungsi-fungsinya.E. • Grey. IDG Books. bahan-bahan penanaman. komputer dan penyelenggaraan kerosakan. Pelajar juga didedahkan kepada aspekaspek untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh perusahaan perlandskapan. F. DC Upgrade and Repair Bible. McGraw-Hill.N. USA. BACAAN ASAS • Aubrey Pilgrim. 1988. 1986. Plant Propagation: Principles and Practices. Inc. 1995. A. 4th Edition. Ia akan meliputi beberapa perkara iaitu perisian dan perkakasan.

The Essential Workbook for Library and Internet Research.• • Manion. 1990. Bagi memantapkan lagi pemahaman kursus ini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. EB 00603 KEMAHIRAN PENCARIAN MAKLUMAT Kursus ini dilaksanakan bagi melatih dan mendedahkan pelajar kepada konsep pencarian dan capaian maklumat. Brock. Kepustakaan Dalam Pelbagai Perspektif. N. amat lazim digunakan pada masa 65 . elektronik dan digital. Shariff. Tree Disease Concept. Matthew. Penekanan akan diberikan kepada pencarian dan capaian maklumat melalui sumber rujukan dalam bentuk bercetak. khususnya kamera video. Panduan Hakcipta Dan Undang-undang Penerbitan Untuk Penulis. 1989. Inc. Hunt. 1978. khususnya penerbitan TV dalam bentuk Single Camera Action. Pelajar didedahkan kepada peranan. New York : McGraw – Hill • Katz. BACAAN ASAS • Gate. P. Prentice-Hall. Englewood Cliffs. penggunaanya dalam menghasilkan sesuatu penerbitan rancangan. Kuala Lumpur: Thinkeris Library EB 00703 PENGENALAN KEPADA KAMERA Kursus pengenalan kepada kamera merupakan kursus mengenai produksi Kamera Tunggal atau Single Camera Production yang bertujuan mendedahkan para pelajar aspek-aspek kamera dan penggunaannya dalam bidang pengumpulan maklumat secara elektronik.D. • Klein. pelajar akna menjalani latihan amali di perpustakaan. struktur dan organisasi perpustakaan. Robert 1999.Kuala Lumpur: DBP • Saharum TM Sulaiman 1996. Jane Key 1994. Mustafa Kamal Mohd. Boston: McGraw-Hill • Kozak. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada beberapa aspek kepentingan teori dalam perkembangan bidang komunikasi. William A. Kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi oleh pelajar dalam kursus ini dapat membantu pelajar menggunakan sumber maklumat yang bersesuaian dengan lebih berkesan. 1981. Ellen M. Hortikulture Hiasan dan Landskap. Guide To The Use Of Libraries And Information Sources.J. Introducation To Reference Work : Volume 1 Basic Information Sources. Sebagai alat komunikasi yang canggih. Lee. New York: McGraw _ Hill Book Company.

Glencoe. EB 01103 BINA URUS KOMPUTER Kursus ini memberi pendedahan terkini mengenai dunia teknologi maklumat. form and Culture CD Rom. Robert.5 iv. Focal Press. • Hall Howard. Steven. Program yang dicadangkan adalah: i. EB 00903 SENI ANIMASI Kursus ini memperkenalkan teknik pembinaan animasi multimedia secara interaktif. Drama Melayu: Satu Penilaian Perkembangan dan Peranan. Pada akhir kursus. Gif Animator iii. • Robert. Sound Forge 4 BACAAN ASAS • Chmaberlin. Photoshop 5. Steven. Focal Press. Aspek komunikasi 2D dan 3D sni Visual mengikut disiplin seni grafik diutamakan. Film Production. 1988. kesan cahaya dan disiplin typografi digital (character typo). Peranaan kesan bunyi. Single Camera Video From Concept to Edited Master. • Said HAlim Said Nong. Hyden Books.kini. University of Maryland. • Mittler & Regan. Film. 1996. Kuala Lumpur. Focal Press. Boston. Regan. Glencoe. 1991. Dewan Bahasa dan Pustaka. Visualizing From Concept to Screen. dijangkakan pelajar akan dapat menghasilkan sebuah terbitan yang boleh disiarkan melalui TV. 1994. • Katz. • Wilkinson. Shot by Shot Film Directing. Exploring Art. Boston. 1996.Boston. Musical Application of Micro Processors. Microsoft Power Point ii. K. 1989.1995. 1998. The Art of Digital Audio. Ia akan 66 . • Mittler . • Schint. Understanding Art. focal press.1995 Corporate Video Directing. J. BACAAN ASAS • Bernstein. Melalui kursus ini para pelajar akan dilatih menggunakan kamera secara amali di lokasi. H. 1987.

Robert M. Introduction To Science For Engineers. Sebagai peringkat permulaan pelajar akan diperkenalkan dengan alat-alat perkakasan seperti kelas perkakasan. • The Complete PC Upgrade & Maintenance Guide (9th Edition) by Mark Minasi. 2005. 1993. James. 2000.J. James F.memberi penekanan kepada proses bagaimana pemasangan komputer.G. rekabentuk produk dan ujian produk gentian kaca dan lain-lain yang berkaitan dengan gentian kaca. Mathews. Sheckelfold. Prentice Hall. London Elsivier. Engineering Mechanics of Fibre Reinforced Polymers & Composite Structure. & Rammerstofer F. EB 01203 PEMBUATAN MENGGUNAKAN GENTIAN KACA Dalam kursus ini. model teknologi dan lain-lain lagi. pengelasan perisian dan struktur asas. Basic circuit analysis. Haynes Publishing Sivshankar. Unit Penerbit Akademik UTM. 2005. Sybex Inc. 2000. kaedah dan teknik-teknik penggunaan. bahan-bahan yang digunakan dlam gentian kaca. Jaico Publisher Murthy. 67 . BACAAN ASAS • • • Kyle. Jaico Publisher MONOGRAF • Upgrding and Repairing PCs (10th Ed) by Scott Mueller. Pelajar juga diperkenalkan dengan perisian seperti seperti tujuan. Mekanik Bahan Rencam.L. Prentice Hall Inc. Electronic circuits. Joining Fibre – Reinforced Plastics. 2005. Craig Zacker (Contributor). BACAAN ASAS • • • • Hult J. pelajar akan didedahkan kepada teori dalam penggunaan gentian kaca. Build your own computer. kegunaan dalam pelbagai bidang. penjagaan dan keselamatan dalam penggunaan gentian kaca. 1987. F.

Growing Vegetable Using AVRDC Hydroponic Method. MARDI. Menanam Secara Hidroponik. Kuala Lumpur. Pelajar juga diajar tentang penanaman sayuran menggunakan sistem hidroponik tanpa pengedar dan boleh bimbit atau mudah alih serta aspek-aspek penjagaan dan pengasuhan yang rapi. membuka dan melakukan servis enjin. • Douglas. Kursus praktikal pula meliputi pengurusan bengkel. • Douglas. MONOGRAF • Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). London: Pelham Books. Pelajar didedahkan kepada segala aspek hidroponik terkini dalam bentuk kuliah dan amali. EB 01303 ASAS MEKANIK AUTO Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan amali kepada pelajar mengenai asas mekanik auto. sistem operasi hidroponik dan jenis-jenis kulturnya. • Azizah Arshad. keperluan bengkel. EB 01203 TEKNOLOGI HIDROPONIK Kursus ini mengenai aspek-aspek teori dan amali tentang teknologi hidroponik yang boleh dikomersialisasikan. Principles of Composite Material Mechanics.• Ronald F. teknik-teknik penjagaan tumbuhan serta pengurusan penyakit dan perosak tumbuhan. J. J. 1985. memasang dan memulih enjin. Advenced Guide To Hydroponics.G 1994. Kementerian Pertanian Malaysia. makanan tumbuhan dan formulasi larutan nutrien. London: Pelham Books. 1996. (1997). Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran. 1984. S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BACAAN ASAS 68 .S. Taiwan: Asian Vegetable Research and Development Centre. medium pertumbuhan. Unsur-unsur penting dalam penanaman hidroponik yang diajar termasuk fedah-faedah penanaman hidroponik. peralatan. New York Mc Graw Hill. Beginner’s Guide To Hydroponics: Soiless Gardening. etika kerja dan pengetahuan asas mekanik auto. 1990. BACAAN ASAS • Anon.

tangkisan tangan. Auto Repair For Dummies. 1998. 1994. peralatan pelindung. Taekwondo Textbook Volume 1. The Complete Book of Martial Arts. Sclar. • Eskay Shazryl and Hanks. 1999. Douglas. 1994. nama-nama kekuda. stretching and strengthening. 1996. Kursus ini meliputi pengetahuan sejarah dan perkembangan sukan ini dan pola pergerakan yang asas dalam seni ini. Taeguek Poomse • Nelson.1996. KOMPONEN WAJADIRI EW 00103 TAEKWONDO Kursus ini memberi pendedahan. Mulberry Papaerback.• • • • Floriant. Illinois : Leisure Press. Martin W. Mulberry Papaerback Stockel. Kursus ini meliputi teori dan praktikal khususnya yang berhubung dengan kawasan latihan. An Auto Mechanic (How We Work). Eskay Inc. Auto Servis and Repair. 1989. pengadil dan kepengadilan. Joan M. peraturan sebagai jurulatih dan peraturan pertandingan. BACAAN ASAS • David Mitchell. Auto Body: Repairing and Refinishing. deanna. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. 1999. Self-defense : Steps to Success. Oklahoma. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam seni bela diri/sukan Taekwando (WTF). Mulberry Papaerback Tobolt dan Richardson. peraturan semasa di dalam ‘gym’. • Jeong Rok Kim. Reed Consumer Books Limited. EW 00203 KARATE DO Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada ilmu seni mempertahankan diri iaitu karate-do dari segi teori dan amali. J. Latihan amali disusun oleh jurulatih menurut peringkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan 69 . Juga jenis-jenis latihan asas.

Mackenzie Publishing Limited. Teknik Dalam Seni Silat Melayu. Illinois : Leisure Press. Selain daripada kuliah dan latihan praktikal secara langsung. Martial Arts A Complete Illustrated History. EW 00303 SILAT OLAHRAGA Kursus ini mendedahkan pelajar kepada acara silat olahraga sebagai satu bidang olahraga yang baru dan kaedah pengurusan pertandingan. 1987. Dalam kursus ini juga pelajar akan dikehendaki menyediakan kertas kerja untuk menganjurkan pertandingan silat olahraga dan menjalani praktikal untuk melaksanakan pertandingan silat olahraga di atas gelanggang. peraturan dan pelaksanaan/penganjuran pertandingan. Pelajar akan didedahkan kepada sejarah perkembangan sukan silat olahraga. 1981. MONOGRAF • Leonard A de Vries. (1992). 1996. • Gichin Funakoshi. Wiltshire : The Crowood Press. 1988. BACAAN ASAS • Anuar Abd.Karate Dunia (WKF). Kodansha International. • Micheal Finn. BACAAN ASAS • Ferrie. 1973. • David Mitchell. Tsutomu Ohshima. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. • Leonard A de Vries. • Morris. pengendalian latihan. Wahab. 1989. Karate-Do Kyohan. Marlborough. pelajar juga akan didedahkan dengan seni ini melalui tayangan video. 1992. Eddie. Karate-do : The Way of the Empty Hand. Kodansha International. Dewan Bahasa dan Pustaka. Joan M. Tommy. • Nelson. Self-defense : Steps to Success. Reading Sport Science Level 1. 1999. Karate-Do : My Way of Life. Karate : The Complete Course : Guinness. The Complete Book of Martial Arts. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. keperluan teknikal pertandingan. EW 00403 SILAT GAYUNG FATANI 70 . • Gichin Funakoshi. Reed Consumer Books Limited. Reading Sport Science Level 2 (2nd ed).

system latihan silat seni dan silat tari. Begitu juga sejarah dan perkembangan silat secara umun dan khususnya seni silat gayung fatani akan didedahkan kepada pelajar. Eskay Inc.Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Oxford University Press.1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu. Kuala Lumpur 71 . Kuala Lumpur • Anuar Abd. Keris. 1985.1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu. 1991. Pelajar akan diterangkan dan didedahkan dengan sejarah. 1985. Kursus ini juga menekankan aspek kesihatan dan kecergasan fizikal dan mental yang dapat membantu pelajar bukan sahaja dalam seni silat ini tetapi juga bidang akademik dan kehidupan seharian BACAAN ASAS • Abd. • Eskay Shazryl and Hanks. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. 1989. • Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. Dewan Bahasa dan Pustaka. • Ke Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. Silat Olahraga. EW 00503 SILAT SPRING 12 Kursus ini memberi pengajaran dan pendedahan tentang salah satu seni beladiri Melayu yang digunakan dalam pertempuran. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. silat gayung fatani. Seni Silat Melayu tumpuan kepada seni silat sekebun. Wahab. silat dalam pertandingan (seni silat. Dewan Bahasa dan Pustaka. . Falsafah seni silat. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada seni silat secara umum. Kuala Lumpur. • Anuar Abd. jenis-jenis pukulan dan juga pergerakan yang digunakan. latarbelakang. Dewan Bahasa dan Pustaka. Silat Melayu: The Malay Attack. pengajaran dan pengalaman kepada para pelajar berkenaan seni silat khususnya silat gayung fatani. 1984. BACAAN ASAS • Anuar Abd. stretching and strengthening. Kuala Lumpur. Manna Embung. Pelajar akan dilatih untuk bertempur dan juga mempertahankan diri sama ada dengan atau tanpa senjata. Kuala Lumpur. silat olahraga dan silat Melayu). Oxford University Press. Wahab.1994. • Tuan Ismail Tuan Soh. Oklahoma. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Wahab. Silat Melayu: The Attack.

pelajar akan diterangkan tentang sejarah. teknik menangkis pukulan dan juga menangkis tikaman senjata. Inc: Tokyo. kunci-kunci tangkapan. D. Kursus ini meliputi pengetahuan berkaitan dengan sejarah dan perkembangan sukan ini di dalam Negara dan juga pergerakanpergerakan yang asas dalam seni ini. J. EW 00703 SHORINJI KEMPO Kursus ini bertujuan mendedahkan para pelajar kepada seni mempertahankan diri iaitu seni bela diri shorinji kempo dari segi teori dan amali. Wang . 1999. 2003. Progressive Publishing Co. 1998. Sabah • Nevetsky. From The Fist To The Heart. Bhd : Kota Kinabalu. Keris and Other Malay Weapons. Kursus ini hanya menitikberatkan keselamatan diri dan bukan digunakan untuk mengganas dan kepentingan diri. pengasas dan juga guru-guru silat cekak. V.B. Martial Arts and ‘At-Risk’ . jenis-jenis pukulan dan juga pengertian bagi setiap pukulan. Wong Kiew Kit. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.EW 00603 SILAT CEKAK Kursus ini mendedahkan pelajar dengan salah satu seni mempertahankan diri warisan bangsa Melayu. • Ku Ahmad Ku Mustafa. Keris. G. Dalam kelas praktikal pula.. (1978). Kuala Lumpur. (1936). BACAAN ASAS • Abd. • Gardner. 1970. Kursus ini akan diadakan dalam kelas teori dan juga praktikal untuk memantapkan pemahaman dan juga pengetahuan yang mendalam terhadap silat cekak. 1984. Action Publishing • David C. BACAAN ASAS • Clifford. Kuala Lumpur. M. Action Publishing • So. Dalam kelas teori. Singapura. Chin Chi Printing Works Sdn. What is Shorinji Kempo. Japan Publication. Traditional Martial Art Traning. MONOGRAF 72 . langkah dan pergerakan yang betul. pelajar akan ditunjukkan buah-buah pukulan yang kemas. Manan Embung. Latihan amali yang akan dijalankan disusun oleh jurulatih mengikut pernigkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan Shorinji kempo Malaysia. Silat Melayu.

How To Prevent Home Accident. BACAAN ASAS • Azizah Ismail. the st Andrew’s Ambulance Association. Bhd.• • Traditional History. Los Angeles.. California: Pro – Action Publishing. 2001. Farkas. JOHN AMBULAN Kursus ini memberi pendedahan kepada peserta untuk menimba ilmu dalam bidang pertolongan cemas. Nursing : the authorized manual of the St John Ambulance Association and Brigade of the Order of St John. S. • Chao Tzee Cheng. (1987). St. J. and Sabel. Pioneers. Corcoran. Kuala Lumpur. • Joan Markham. John Ambulance. • Ronnie Cole-Makintosh. St John Ambulance Society. A Century of Service to Mankind : A History of the st. John Ambulance Guide to First Aid and CPR : The Essential First Aid Guide to Managing Injury. 1986. Golden Books Centre Sdn.. The Original Martial Arts Encyclopedia KOMPONEN BADAN PENYELAMAT DAN BADAN BERUNIFORM ER 00103 ST. Pengetahuan mengenai ilmu pertolongan cemas kini menjadi suatu matlamat penting dan Kursus ini merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan yakin. Asas Kejururawatan. 1999. the British Red Cross Society. John Ambulance Brigade. Illness and Medicalemergencies. E. (1993). Singapura. Random House of Canada Ltd. David & Charles MONOGRAF • St. Federal Publication. ER 00203 BULAN SABIT MERAH 73 . Perkara kecemasan penting seperti pemulihan pernafasan dan rawatan luka diberi tekanan dalam pembelajaran ini.

London : BRCS. School and Work. BRCS. Perkara penting seperti pemulihan pernafasan.Kursus ini memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar dalam bidang pertolongan cemas. Pertolongan Cemas : Prinsip dan Amalan. Kuala Lumpur. Caring For The Sick Nursing.kualiti kepimpinan dan pengetahuan asas ketenteraan untuk menghasilkan pegawai muda yang berketerampilan dan berwawasan. Practical First Aids : The Basic Guide to Emergency Aids for Home. Crescent News (KL) Sdn. pelajar akan ditekankan tentang kepentingan kebersihan sama ada tubuh badan ataupun persekitaran untuk mengelakkan sebarang penyakit dan kemalangan. BACAAN ASAS • Abdul Rahman Isa. PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN DARAT (PALAPES DARAT) PALAPES membentuk peradaban. Kuala Lumpur. alat pertolongan cemas dan juga teknik-teknik pertolongan cemas merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan betul dan yakin. • The British Red Cross. beberapa aspek khusus dirumuskan sebagai objektif pendukung seperti pengetahuan ketenteraan 74 . Dalam kelas teori. (1994). rawatan kebakaran. • The British Red Cross. Pertolongan Cemas. (1994). • Mustafa Ali Mohd. Bagi memastikan tercapainya objektif latihan PALAPES secara lebih dinamik dan efektif. Buku Panduan 3 : Undang-undang dan Peraturan Pasukan Bantuan Sukarela Berpakaian Seragam / Tidak Berpakaian Seragam. (1992). 1982. memberhentikan pendarahan. pelajar akan diterangkan tentang sejarah. Ltd. PBSMM : Kuala Lumpur . Bhd. luka dan keracunan akan diberi tekanan. Ltd MONOGRAF PBSMM. 1989. Penerbit Fajar Bakti. sawan. Doarling Kindersley. London. Doarling Kindersley.

merentas desa. akaun dan gaji. cergas dan segak sejajar sebagai tentera yang terlatih. Tahun pertama sebagai Peringkat I(Junior Level). Latihan Lanjutan (LJ) selama 14 hari setahun. dan aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. KONSEP DAN SILIBUS LATIHAN Latihan PALAPES dilaksanakan selama tiga tahun atau enam semester dan dibahagikan kepada tiga peringkat. merentas halangan. silibus pelajaran dibahagikan kepada aspek-aspek tertentu untuk dijadikan pendekatan kepada latihan seperti aspek pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan insurgensi hingga peringkat platun. membaca peta. persuratan tentera dan pentadbiran. ujian kecergasan asas (UKA).senjata. Kemahiran ketenteraan yakni memberikan kemahiran asas ketenteraan yang akan diutamakan kepada aspek pengendalian senjata individu dan teknik-teknik asas taktik. tekun dan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada organisasi yang dianggotai. Bagi mencapai objektif latihan PALAPES. Keseluruhan latihan adalah peningkatan dari satu peringkat ke peringkat seterusnya. tahun kedua sebagai Peringkat II (Intermediate Level) dan tahun ketiga sebagai Peringkat II (Senior Level). kepimpinan yakni menanam dan memupuk semangat ketenteraan yang jitu dengan menitikberatkan kepada daya kepimpinan. senaman perang. Mempunyai ketahanan fizikal dan mental yang mantap serta memupuk semangat keyakinan diri tinggi. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki.iaitu memberi pengetahuan asas ketenteraan yang diperlukan oleh setiap pegawai muda bagi meningkatkan taraf profesionalisme sebagai seorang pegawai di dalam ATM yang menjawat Ketua Platun Infantri atau setaraf. Jenisjenis latihan yang dijalankan adalah Latihan Tempatan (LT) selama 120 jam atau 12 hari satu semester. sistem pemegang pangkat dalam organisasi 75 . organisasi ATM.berdisiplin tinggi. semboyan.undang-undang tentera. ujian kecergasan tempur (UKT). ilmu medan perang. jalan lasak dan sukan. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. kewibawaan. dan Latihan Kem Tahunan (LKT) selama 15 hari setahun.tongkat dan pedang).

sistem perjawatan semasa latihan medan. public speaking. ED 10101 PALAPES DARAT I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar proses melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman). aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. ujian kecergasan asas (UKA). merentas desa. public speaking. senaman perang. organisasi ATM. merentas halangan.tongkat dan pedang).senjata. tugasan regimental.undang-undang tentera. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED10201 PALAPES DARAT II Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES I yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman). tugasan kajian military leadership. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. ilmu medan perang. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. semboyan. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. tugasan regimental. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. membaca peta. sistem perjawatan semasa latihan medan. ujian kecergasan tempur (UKT). aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata 76 . persuratan tentera dan pentadbiran. tugasan kajian military leadership. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun.pegawai kadet PALAPES. jalan lasak dan sukan. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. akaun dan gaji. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat.

tugasan regimental. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED20301 PALAPES DARAT III Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES II yang bertujuan untuk melatih kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander). sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. merentas desa. merentas halangan. tugasan regimental.senjata. senaman perang. dan tugasan kajian military leadership. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan.persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki.senjata. semboyan. Antara aspek yang akan disentuh 77 . ujian kecergasan tempur (UKT). akaun dan gaji. senaman perang. merentas desa. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. tugasan kajian military leadership. ilmu medan perang. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. ujian kecergasan asas (UKA).tongkat dan pedang). jalan lasak dan sukan. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. ED 20401 PALAPES DARAT IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES III yang bertujuan untuk melatih pegawai kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander). Antara aspek yang akan disentuh termasuklah pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. sistem perjawatan semasa latihan medan. ujian kecergasan tempur (UKT). aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. membaca peta. organisasi ATM.tongkat dan pedang). jalan lasak dan sukan. merentas halangan. public speaking. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES.undang-undang tentera. ujian kecergasan asas (UKA). public speaking. persuratan tentera dan pentadbiran. sistem perjawatan semasa latihan medan. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat.

public speaking dan tugasan kajian military leadership. ilmu medan perang. semboyan.tongkat dan pedang). sistem perjawatan semasa latihan medan.undang-undang tentera. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. jalan lasak dan sukan. public 78 .undang-undang tentera. sistem perjawatan semasa latihan medan. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. merentas halangan. merentas desa. ujian kecergasan tempur (UKT). organisasi ATM. persuratan tentera dan pentadbiran.senjata. membaca peta. tugasan regimental.termasuklah taktik peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. semboyan. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. persuratan tentera dan pentadbiran. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. ujian kecergasan tempur (UKT). BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED 30501 PALAPES DARAT V Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES IV yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. merentas desa. akaun dan gaji. ujian kecergasan asas (UKA). senaman perang. merentas halangan.senjata. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. ilmu medan perang. akaun dan gaji. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki.tongkat dan pedang). senaman perang. organisasi ATM. tugasan regimental. jalan lasak dan sukan. ujian kecergasan asas (UKA). sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. membaca peta. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani.

BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED30601 PALAPES DARAT VI Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES V yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. organisasi ATM. jalan lasak dan sukan.undangundang tentera. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan.speaking. persuratan tentera dan pentadbiran. tugasan kajian military leadership. akaun dan gaji. membaca peta. ujian kecergasan asas (uka). aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. ilmu medan perang. public speaking. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN UDARA EU 10101 PALAPES UDARA I 79 . sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. ujian kecergasan tempur (ukt). tugasan kajian military leadership.senjata. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat.tongkat dan pedang). sistem perjawatan semasa latihan medan. merentas desa. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. senaman perang. semboyan. merentas halangan. tugasan regimental. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki.

BACAAN ASAS • • • JPSTU. RMAF Air Power Manual. pelajar juga akan didedahkan dengan prinsip kepimpinan. RMAF Air Power Manual. Dalam kursus ini juga akan mula mendedahkan pelajar kepada asas latihan ketenteraan yang merangkumi kawad. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. 2006. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES).Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas dalam Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. 1995. Akta Angkatan Tentera 1972. Selain kawad. Air Force Headquarters. Kuala Lumpur. Ministry of Defence RMAF. Air Force Headquarters. BACAAN ASAS • • • JPSTU. Antara aspek yang akan disentuh dalam kursus ini termasuklah silibus kursus. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 20301 PALAPES UDARA III Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA II. Dalam kursus ini juga akan melatih pelajar untuk mengubah sikap dan pemikiran daripada seorang awam kepada seorang anggota tentera yang terlatih. pentadbiran. 80 . Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. perancangan dan perlaksanaan latihan berkumpulan. teori dan amali. teori dan amali. Kuala Lumpur. organisasi dan pentadbiran. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). 2006. teori dan amali serta kehidupan dalam pangkalan. EU 10201 PALAPES UDARA II Kursus ini adalah kesinambungan daripada kursus PALAPES UDARA I dengan memberi penekanan penuh kepada asas latihan kawad. 1995. pakaian seragam dan pangkat dan lain-lain lagi. Ministry of Defence RMAF. sejarah dan latar belakang TUDM.

Kuala Lumpur. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Ministry of Defence RMAF. Kuala Lumpur. Dalam kursus ini. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. pemimpin kumpulan dalam segala urusan latihan. 81 . Kursus ini akan memberi penekanan kepada kemahiran kecekapan dalam pengendalian senjata. Pelajar juga akan diuji dalam bentuk teori dan praktikal bagi melayakan mereka keperingkat seterusnya. 1995. Air Force Headquarters. Ministry of Defence RMAF. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Kuala Lumpur. 1995. Kuala Lumpur. RMAF Air Power Manual. Kuala Lumpur. pembentukan akhlak dan jati diri serta pengetahuan dalam aspek protokol ketenteraan. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES).BACAAN ASAS • • • JPSTU. 2006. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 20401 PALAPES UDARA IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA III. pelajar akan dilatih menjadi seorang ketua. RMAF Air Power Manual. 2006. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Air Force Headquarters. 2006. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. BACAAN ASAS • • • JPSTU. Akta Angkatan Tentera 1972 EU30501 PALAPES UDARA V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus PALAPES IV. pentadbiran dan sosial dengan memberi penekanan kepada latihan praktikal bagi menguji tahap kemmmpuan dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di peringkat III dan IV lalu. BACAAN ASAS • JPSTU.

RMAF Air Power Manual. 1995. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 30601 PALAPES UDARA VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakkan pelajar menamatkan kursus PALAPES UDARA. Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengurusan dan kepimpinan sebagai seorang Pegawai Kadet. 1995. 82 . LATIHAN Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia dan dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester. rentas halangan dan juga lawatan. Ministry of Defence RMAF. BACAAN ASAS • • • JPSTU. Air Force Headquarters. khidmat masyarakat. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Dalam kursus ini juga. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Latihan bagi kursus SUKSIS dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester iaitu pada hari sabtu dan juga cuti semester. Pelajar diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Antara latihan yang diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Selain itu. RMAF Air Power Manual. latihan akademik juga diberikan yang melibatkan undang-undang. senjata. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). pelajar akan dinilai dan diberi sokongan untuk ditauliahkan dalam Upacara Pentauliahan dan Penanugerahan Watikah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. bina diri dan kenegaraan.Selepas menamatkan enam (6) semester. Ministry of Defence RMAF. Air Force Headquarters. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES).• • Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Akta Angkatan Tentera 1972 KOR SUKARELAWAN SISWA POLIS (SUKSIS) Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang pasukan Polis Diraja Malaysia. pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. Kuala Lumpur. pertolongan cemas. 2006.

Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Selain itu. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. senjata and latihan menembak. bina diri dan kenegaraan. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) 83 . Edisi 2006. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. khidmat masyarakat. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP10201 SUKSIS II Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS I. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Edisi 2006. rentas halangan dan juga lawatan. EP10101 SUKSIS I Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) ini diadakan bagi memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang Polis Diraja Malaysia. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. bina diri dan kenegaraan. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Selain itu. pertolongan cemas. pertolongan cemas.Keseluruhan latihan melibatkan 930 waktu dan pecahan latihan adalah 480 jam waktu satu semester dan 450 jam setiap sabtu. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. Dalam kursus ini. khidmat masyarakat. senjata and latihan menembak. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undangundang. rentas halangan dan juga lawatan.

Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Edisi 2006. Dalam kursus ini. Selain itu. bina diri dan kenegaraan. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. pelajar terus di beri pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia. senjata and latihan menembak. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 84 . Dalam kursus ini. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. khidmat masyarakat. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. khidmat masyarakat. Edisi 2006. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Selain itu. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. rentas halangan dan juga lawatan. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP20401 SUKSIS IV Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS III. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. pertolongan cemas. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. bina diri dan kenegaraan. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar.• • Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP20301 SUKSIS III Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS II. rentas halangan dan juga lawatan. pertolongan cemas. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. senjata and latihan menembak.

Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia Struktur Kursus Pengajian Prasiswazah 2008/2009 Universiti Malaysia Sabah 535. Selain itu. pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. pertolongan cemas. Dalam kursus ini. senjata and latihan menembak. khidmat masyarakat. Selain itu. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP30601 SUKSIS VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakan pelajar menamatkan kursus SUKSIS . pertolongan cemas. rentas halangan dan juga lawatan. Pada akhir kursus ini. bina diri dan kenegaraan. rentas halangan dan juga lawatan. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undangundang. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. Edisi 2006. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar.• • • Akta Penjara 1995 (Akta 537) Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP30501 SUKSIS V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS IV. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. senjata and latihan menembak. Dalam kursus ini. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. BACAAN ASAS 85 . Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. bina diri dan kenegaraan. khidmat masyarakat.

pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor).• • • • • • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. • Kerajaan Malaysia. Kursus Komunikasi Organisasi. penyelesaian masalah. 2002. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Kuala Lumpur: International Law Book Service. • Kementerian Pengajian Tinggi. dasar-dasar kerajaan dan pentadbiran awam. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Practice in Music Theory Grade 1. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. keorganisasian. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. afektif dan sosial mengikut komponen 86 . 2004. etika dan moral. Kuala Lumpur: PTS Publications. semangat kerja berpasukan. kenegaraan dan patroitisme. EJ 10201 UMS SEJATI II Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kepimpinan termasuk hubungan interpersonal. pemindahan dan kebajikan mangsa. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Akta Polis 1967 (Akta 344) Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 Akta Penjara 1995 (Akta 537) Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) SISWA JATIDIRI UMS (UMS SEJATI) EJ 10101 UMS SEJATI I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar asas pembentukan jatidiri bangsa Malaysia termasuk pembinaan karakter. professional dan berjiwa Malaysia. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. BACAAN ASAS • Abd. 2006. pengurusan masa. brassband. Alim Abdul Rahim. 2002. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. • Josephine Koh. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran asas seperti pengendalian operasi dan menyelamat. bantuan paramedik. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. Edisi 2006. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan afektif mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam.

Buku Panduan Pertolongan Cemas. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. 2002. 2002.masing-masing iaitu bencana alam. Kursus Komunikasi Organisasi. BACAAN ASAS • Abd. akulturasi. 87 . brassband. 2006. professional. Alim Abdul Rahim. BACAAN ASAS • Abd. penyelesaian masalah. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. • Kerajaan Malaysia. • Kementerian Pengajian Tinggi. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. 2004. • Josephine Koh. • Josephine Koh. bantuan paramedik. professional. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. brassband. amalgamasi. pemindahan dan kebajikan mangsa. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. dan berjiwa rakyat. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat. Kuala Lumpur: PTS Publications. semangat kerja berpasukan. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Practice in Music Theory Grade 2. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat. penyelesaian masalah. Buku Panduan Pertolongan Cemas. dan berjiwa pemimpin negara. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. 2002. semangat kerja berpasukan. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Alim Abdul Rahim. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. bantuan paramedik. EJ 20301 UMS SEJATI III Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kemasyarakatan termasuk khidmat komuniti. 2004. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor). Kuala Lumpur: International Law Book Service. beretika. Practice in Music Theory Grade 3. pemindahan dan kebajikan mangsa. asimilasi kebudayaan dan toleransi etnik. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. afektif dan sosial mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam.

EJ 30501 UMS SEJATI V Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengaplikasian dan kompetensi diri berhubung ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI IV ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. Kuala Lumpur: PTS Publications. 2006. Kuala Lumpur: International Law Book Service. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran 88 . EJ 20401 UMS SEJATI IV Kursus ini akan memberi menekankan kepada aspek penakkulan kualitatif ilmu pengetahuan (kognitif) dan penakkulan kuantatif kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI I. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. brassband. Kerajaan Malaysia. pemindahan dan kebajikan mangsa. dan berjiwa rakyat. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat. 2002. beretika. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). penyelesaian masalah. • Kementerian Pengajian Tinggi. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Narimah Ismail dan Saodah Wok. • Josephine Koh. brassband. professional. Kuala Lumpur: PTS Publications.II dan III ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam. 2002. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. Kursus Komunikasi Organisasi. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. • Kerajaan Malaysia. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. semangat kerja berpasukan. BACAAN ASAS • Abd. Practice in Music Theory Grade 4. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. 2006. 2002. Kursus Komunikasi Organisasi. Alim Abdul Rahim. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.• • • Kementerian Pengajian Tinggi. bantuan paramedik. 2004. Buku Panduan Pertolongan Cemas.

Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. 2004. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Alim Abdul Rahim. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). beretika dan bermoral. Alim Abdul Rahim. penyelesaian masalah. • Kementerian Pengajian Tinggi. • Josephine Koh. semangat kerja berpasukan. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. dan berjiwa rakyat. Buku Panduan Pertolongan Cemas. 2002. pemindahan dan kebajikan mangsa. professional. Practice in Music Theory Grade 5. 2002. Kursus Komunikasi Organisasi. penilaian tahap kompetensi melalui kursus kepegawaian mengikut komponen masing-masing dan pentadbiran pentauliahan. 2006.tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat. EJ 30601 UMS SEJATI VI Kursus ini akan mengkoordinasikan semua aspek ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan kawad yang telah dipelajari bermula dari UMS SEJATI I hingga V. 2002. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Kuala Lumpur: PTS Publications. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. bantuan paramedik. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. • Kementerian Pengajian Tinggi. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Buku Panduan Pertolongan Cemas. penyelesaian masalah. 2006. professional. BACAAN ASAS • Abd. BACAAN ASAS • Abd. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. 89 . beretika. • Kerajaan Malaysia. • Josephine Koh. Practice in Music Theory Grade 5. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. berdisiplin dan seimbang dari semua aspek JERI. 2004. semangat kerja berpasukan. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia.

Kuala Lumpur:International Law Book Service.• • Kerajaan Malaysia. Narimah Ismail dan Saodah Wok. 90 . Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Kursus Komunikasi Organisasi. 2002. Kuala Lumpur: PTS Publications.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful