1/4/2011

PENGGUBALAN ITEM ESEI

HASIL PEMBELAJARAN
Menjelaskan konsep, tujuan dan bentuk item esei. Merancang penggubalan item esei. Menggubal dan mentaksir item esei

PENGANTAR
Konsep dan kegunaan item esei/ subjektif dalam peperiksaan. Bentuk-bentuk item esei/ subjektif. Soalan Higher Order Thinking Skills.

ABDUL HADI BIN MOHAMAD IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 27200 KUALA LIPIS PAHANG

Menggubal PMM/ Rubrik Pemarkahan

PENGENALAN KONSEP PENTAKSIRAN
PENTAKSIRAN: Proses mendapatkan maklumat dan membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.

KONTINUM SOALAN KONTINUM ITEM UJIAN
SUBJECTIVITY OBJECTIVITY

PENGGUNAAN ITEM SUBJEKTIF

GERAK BALAS LANJUTAN

GERAK BALAS TERHAD

STRUKTUR

OBJEKTIF ANIKA PILIHAN

Menguji pengetahuan, pengalaman, kemahiran serta tahap kebolehan kognitif calon melalui respon secara tulisan.

BENTUK-BENTUK ITEM SUBJEKTIF
ITEM STRUKTUR (STRUCTURED RESPONSE) ITEM GERAK BALAS TERHAD (RESTRICTED RESPONSE) ITEM GERAK BALAS LANJUTAN (EXTENDED RESPONSE)

ITEM STRUKTUR
• Satu bentuk item yang mengandungi elemen esei dan objektif yang dibina dalam bentuk set yang berkaitan antara satu sama lain berdasarkan sesuatu bahan rangsangan yang dikemukakan.

ITEM GERAK BALAS LANJUTAN Memberi kebebasan kepada calon:
Melahirkan Idea. Merangka, memilih, dan mengorganisasi isi. Mempersembahkan idea dengan cara tersendiri.

1

PERANCANGAN PENGGUBALAN ITEM Proses Penggubalan Item Esei. PROSES PENGGUBALAN Plan For Designing And Delivering Learning Outcomes Design (backward mapping) Course Lesson Learning Learning Outcomes Outcomes Program Learning Outcomes University/ Professional Body Learning Outcomes PROSES PENGGUBALAN ITEM PENGKONSEPSIAN PENENTUAN INSTRUMEN PEMBINAAN ITEM KAJIAN ITEM PROSES PENGGUBALAN ITEM PENGKONSEPSIAN Deliver & Assessment Proses mengumpul dan menyatukan maklumat untuk menentukan konstruk ujian. Menghasilkan sesuatu idea yang asli. kebolehpercayaan. Membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat. Fokus Pertimbangan Dalam Penggubalan Item Esei. PROSES PENGGUBALAN ITEM PENENTUAN INSTRUMEN PROSES PENGGUBALAN ITEM PEMBINAAN INSTRUMEN PROSES PENGGUBALAN ITEM KAJIAN INSTRUMEN Menentukan jenis dan bentuk instrumen yang terbaik untuk mengukur konstruk ujian. aras kesukaran dan indeks diskriminasi. idea dan maklumat daripada pelbagai sumber.1/4/2011 ITEM GERAK BALAS LANJUTAN • Respons calon: Bersifat polikotomus Menghasilkan pelbagai kemungkinan jawapan. Membina instrumen yang tepat. ITEM GERAK BALAS LANJUTAN • Respons calon: Bersifat polikotomus Menggabungkan pelbagai pengetahuan. Menentukan kualiti soalan ujian dari segi kesahan. 2 . jelas dan dapat mengukur konstruk yang hendak diukur. Panduan Umum Penggubalan Item Esei.

B. (b) Huraikan implikasi Teori Pembelajaran Sosial dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemudian tanpa mengira bakat. saya akan melatihnya untuk menjadi seorang doktor. SOALAN: EDU 3103 Menurut J. dan etika profesional keguruan. Secara rawak. HASIL PENGAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN ALIGNMENT HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO) PISMP ProblemSolving ProblemSolving  Kemahiran Praktikal Pengetahuan & Kefahaman Kemahiran Praktikal Pengetahuan & Kefahaman  Learning Outcome Instruction Assessment Learning Outcome Instruction Assessment Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. peguam.1/4/2011 PERTIMBANGAN Kod amalan akreditasi program  PENGENALAN KEPERLUAN MQA KEPERLUAN KURIKULUM • Dinyatakan sebagai CLO / Hasil Pembelajaran Kursus.(2. kecenderungan atau etnik kanak-kanak itu. Pernyataan tentang perkara yang pelajar dikehendaki mengetahui. The assessment must be consistent with the levels defined in the MQF. the eight domains of learning outcomes and the programme standards. bahkan seorang engemis atau pencuri. seniman atau peniaga. (a) Huraikan objektif-objektif asas pendidikan dari sudut pandangan ahli-ahli Humanisme. CONTOH SOALAN 1. psikologi.Watson seorang ahli Teori Behavioris “Berikan saya satu dozen kanak-kanak yang sihat dan sempurna. memahami dan boleh melakukan setelah selesai sesuatu tempoh pembelajaran. saya akan pilih salah seorang daripada bilangan itu. HASIL PEMBELAJARAN KURSUS (CLO) EDU 3103  CONTOH SOALAN 1. (a) Bincangkan kekuatan dan kelemahan Teori Pembelajaran Behavioris berbanding teori-teori pembelajaran lain dalam menerangkan proses pengajaran dan pembelajaran. SOALAN: EDU 3103 3 .4) Dalam JSU item esei yang perlu dibina ialah aras PENILAIAN Penagajaran pembelajaran yang baik perlu berdasarkan teori yang terbukti keupyanaan dan kejayaannya. budaya.  Assessment principles. methods and practices must be aligned with learning outcomes and programme content. Memilih dan mengaplikasi pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran yang sesuai berdasarkan teori pembelajaran. sosial. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.

• Interpret. from which the pupils can learn by the act of answering the question.Watson seorang ahli Teori Behavioris “Berikan saya satu dozen kanak-kanak yang sihat dan sempurna. • Soalan berdasarkan permasalahan. kecenderungan atau etnik kanak-kanak itu.n dan pembelajaran. express opinions and make choices and decisions. seniman atau peniaga. • Critically think about information. SOALAN: EDU 3103 Model pengajaran sosial dapat membantu dalam memperjelas dan memperkembangkan idea-idea seperti dalam pembelajaran koperatif dan main peranan.Those questions that require HIGHER ORDER QUESTIONING • Expanded use of the mind to meet new challenges. • Produce original communications. • Soalan mengenai perbandingan pendapat atau teori. Secara rawak. solve life-problems. 4 .1/4/2011 CONTOH SOALAN 1. peguam. saya akan pilih salah seorang daripada bilangan itu. Menurut J. propose solutions. • Soalan berdasarkan tugasan terbuka (open-ended tasks). students to go beyond simple recall and engage in more sophisticated thinking.. analyze or manipulate information. • Soalan yang melibatkan kritikan. • Soalan berbentuk refleksi.B. BAGAIMANA MENYEDIAKAN SOALAN HOTS HIGHER ORDER QUESTIONING • Draw conclusions. HIGHER ORDER QUESTIONING ARAS SOALAN APLIKASI: Menguji kebolehan calon menggunakan sesuatu prosedur dalam menyempurnakan sesuatu tugasan atau memilih dan menggunakan prosedur yang sesuai untuk menyempurnakan suatu tugasan yang berbeza. make predictions. judge ideas. and which allow for a range of possible answers… Sullivan 1991 HIGHER ORDER QUESTIONING . (a) Terangkan implikasi pembelajaran koperatif terhadap pengajara. SOALAN: EDU 3103 ADAKAH SOALAN YANG DIBINA MENEPATI ARAS KOGNITIF JSU? PERTIMBANGAN Soalan “ Higher Order Thinking Skills” GOOD QUESTIONING? … Questions that stimulate higher order thinking in the pupils and require more than recall on information by the pupils. bahkan seorang engemis atau pencuri. (b) Huraikan dengan ringkas jenis-jenis pengajaean bestari. ideas and opinions. (b) Bincangkan perbezaan dan persamaan antara teori pembelajaran kognitif dan Teori Pembelajaran Sosial. Kemudian tanpa mengira bakat. inferences or generalizations. CONTOH SOALAN 1. saya akan melatihnya untuk menjadi seorang doktor.

BENTUK ITEM STRUKTUR BENTUK ITEM STRUKTUR • BENTUK PETIKAN KARANGAN: Item yang menggunakan rangsangan berbentuk „berbentuk petikan karangan yang memerlukan calon menjawab siri soalan yang dikemukakan berkaitan petikan berkenaan. 5 . bias dan nilai pengarang yg mendasari sesuatu teks. graf. • Item yang dibina mestilah pelbagai aras dan bentuk. PANDUAN MEMBINA ITEM STRUKTUR • Setiap item dalam set mestilah boleh berdiri dengan sendiri. mengenal pasti sesuatu maklumat itu berfungsi dalam sesuatu struktur dan mengenal pasti sudut pandangan. • Rangsangan yang dipilih mestilah sesuai dengan hasil pembelajaran. HIGHER ORDER QUESTIONING ARAS SOALAN PENILAIAN: Menguji kebolehan calon menilai keberkesanan sesuatu prosedur atau menilai sesuatu produk atau operasi berdasarkan kriteria luaran/ standard menggunakan pemikiran kritikal calon. dll yang memerlukan calon mentafsir kandungan maklumat yang dikemukakan. • Ruangan menulis jawapan bagi setiap item mestilah mencukupi. carta alir. gambar foto dan petikan. mereka bentuk suatu prosedur untuk menjayakan sesuatu task atau menghasilkan sesuatu produk yang memenuhi keperluan tertentu.1/4/2011 HIGHER ORDER QUESTIONING ARAS SOALAN ANALISIS:Menguji kebolehan calon membanding beza maklumat yang relevan & tidak relevan. • Tugasan setiap item mestilah berkaitan dengan rangsangan yang sama. • Agihan markah bagi setiap item dinyatakan. • Rangsangan yang lazim digunakan – gambar rajah. pemikiran. PANDUAN MEMBINA ITEM STRUKTUR • Rangsangan mestilah jelas dan mudah difahami. PANDUAN PENGGUBALAN ITEM STRUKTUR • Dibina dalam satu set item yang berturutan. carta. PENGGUBALAN ITEM ITEM STRUKTUR • BENTUK INTERPRETIF: Item yang menggunakan rangsangan berbentuk „qoutation‟. HIGHER ORDER QUESTIONING ARAS SOALAN SINTESIS:Menguji kebolehan calon menghasilkan satu hipotesis alternatif terhadap sesuatu masalah. gambar rajah. jadual. peta.

• Kerencaman konstruk ujian. • Mengelakkan daripada menyentuh isuisu sensitif. Menggunakan istilah yang tepat dan bahasa yang jelas dan mudah difahami. idea dan maklumat daripada pelbagai sumber. PRINSIP PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN PRINSIP UMUM • Menyediakan peluang pelajar membuat pertimbangan dan penilaian tentang sesuatu idea atau maklumat. • • • PANDUAN PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN Item hendaklah meliputi skop kandungan yang luas dan pelbagai kemahiran. 6 . • Penggunaan pengetahuan/ kemahiran dalam konteks sebenar. • Menyediakan peluang pelajar menzahirkan kedalaman pengetahuan dan kemahiran kognitif.1/4/2011 PANDUAN PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS TERHAD PANDUAN PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS TERHAD Tidak sesuai untuk menguji konstruk yang lebih tinggi: • Penyelesaian masalah non-rutin. • Menggalakkan pelajar meneroka pelbagai pilihan atau pendekatan bagi menyelesaikan masalah. • Penilaian dan penghasilan idea.ayat atau satu perenggan. • Menggalakkan pemikiran kritis. PENGGUBALAN ITEM ITEM GERAK BALAS LANJUTAN Prinsip-Prinsip Penggubalan Item Esei Gerak Balas Lanjutan Reka Bentuk Item Esei Gerak Balas Lanjutan PMM dan Rubrik Pemarkahan PRINSIP PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN PRINSIP UMUM • Menyediakan peluang pelajar memilih dan menggabungkan pengetahuan. PENGGUBALAN ITEM Respons calon dihadkan melalui: • Skop yang diuji. ITEM GERAK BALAS TERHAD PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN PRINSIP PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN PRINSIP UMUM • Menguji aspek penting proforma kursus. • Respons yang diperlukan terdiri daripada satu frasa. analitis dan kreatif. Menyediakan skema pemarkahan semasa penggubalan item ujian.

Sederhana & Cemerlang. Bersifat terbuka – kebolehan calon melihat dalam pelbagai perspektif. Menjadi rujukan kepada respons calon. Mengambil kira kebolehan semua calon.peluang kepada calon menilai dan menyatakan pendirian. REKA BENTUK ITEM ESEI CIRI RANGSANGAN YANG BAIK Mengandungi aspek halangan / permasalahan. Sesuai dengan tugasan soalan. REKA BENTUK ITEM ESEI TASK SOALAN • Kehendak soalan yang memerlukan respons calon. Item gerak balas lanjutan mengandungi dua komponen iaitu rangsangan dan task soalan.1/4/2011 PANDUAN PENGGUBALAN ITEM GERAK BALAS LANJUTAN • REKA BENTUK ITEM GERAK BALAS LANJUTAN • REKA BENTUK ITEM ESEI RANGSANGAN Boleh dikemukakan dalam bentuk: • • • Petikan (kajian. Tidak terlalu panjang dan rencam untuk dianalisis. BINCANGKAN: Memberikan huraian kritis ttg isu yang dikemukakan dan memberi penerangan daripada pelbagai aspek. Bahan yang dikemukakan untuk merangsang pemikiran calon mengenai sesuatu isu/ permasalahan dan sebagai asas rujukan dalam memberikan respons kepada task soalan. 7 . jadual. RANGSANGAN: REKA BENTUK ITEM ESEI CIRI RANGSANGAN YANG BAIK Membantu merangsang pemikiran calon. REKA BENTUK ITEM ESEI TASK SOALAN Bersifat “open-ended”. gambar rajah Situasi permasalahan/ isu Menggunakan kata tugas soalan yang betul. RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN ESEI APAKAH RUBRIK? • KATEGORI • Penjelasan mengenai sesuatu kelas barang atau perkara. • Contoh: Penjelasan kebolehan pelajar dalam tiga kategori Lemah. REKA BENTUK ITEM ESEI CIRI RANGSANGAN YANG BAIK Bersifat autentik – melibatkan konteks dan situasi sebenar. Penggunaan kata kerja yang jelas. pandangan tokoh) Graf.

KELEBIHAN PEMARKAHAN HOLISTIK • Pemarkahan dibuat berdasarkan kriteria penilaian tetapi secara umum . 2. ADAKAH KRITERIA PENILAIAN UJIAN ESEI? KRITERIA PENILAIAN ESEI • ISI/ FAKTA • PERSEMBAHAN & BAHASA • KEMAHIRAN PROSES BERFIKIR • ???? RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN ESEI TINDAKAN SETERUSNYA? • Menentukan agehan markah bagi setiap kriteria penilaian. Membantu guru membezakan respons calon dengan menentukan aspek penting respons pelajar. PENGGUNAAN RUBRIK KRITERIA PENILAIAN Pemarkahan Secara Analitikal Pemarkahan Secara Holistik Bila kriteria penilain dalam rubrik digunakan secara umum untuk menunjukkan satu markah secara keseluruhan. • Menyediakan penjelasan kualiti bagi agihan markah bagi setiap kriteria penilaian. Lebih objektif dan mudah digunakan. Menunjukkan cara menilai kualiti aspek berkenaan secara relatif. Pemarkahan dibuat berdasarkan kriteria demi kriteria. • Penilaian dibuat berdasarkan pertimbangan umum pemeriksa. Pemarkahan lebih tepat. RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN ESEI TINDAKAN SETERUSNYA? • Setiap kriteria penilaian mesti disusuli dengan penjelasan tentang apa yang menjadikan respons itu baik atau lemah mwengikut tahap. KRITERIA PENILAIAN (Evaluative criteria) Faktor petunjuk yang digunakan untuk menilai kualiti respons calon. 8 . KELEBIHAN PEMARKAHAN ANALITIKAL • • • • • Memberi pertimbangan kepada setiap kriteria penilaian. Bila kriteria penilain dalam rubrik digunakan untuk menunjukkan markah bagi setiap kriteria. RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN ESEI APAKAH KANDUNGAN RUBRIK? 1. PENJELASAN KUALITI (Quality descriptions) Penjelasan tentang tahap kekuatan dan kelemahan respon calon.1/4/2011 RUBRIK PEMARKAHAN UJIAN ESEI APAKAH RUBRIK? • • • Satu panduan pemarkahan untuk menilai respons pelajar terhadap tugasan ujian. Membekalkan maklumat diagnostik kepada pensyarah dan pelajar.

• Penjelasan kualiti bagi setiap kriteria penilaian juga jelas. • Membantu anda mencapai tujuan pemarkahan. Membantu pelajar memahami apa yang dijangkakan daripada mereka Membantu pensyarah membuat pemarkahan bagi menggambarkan hasil pembelajaran yang hendak dicapai 9 .1/4/2011 APA YANG MENJADIKAN RUBRIK ITU BAIK? • Kriteria penilaian dinyatakan secara eksplisit. Proses pemarkahan lebih jelas APA YANG MENJADIKAN RUBRIK ITU BAIK? • Mudah digunakan. • Mudah membezakan tahap kualiti respons calon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful