MABUHAY KA, ANAK KO Ni Pin Yathay Salin ni Ruth Elynia S.

Mabanglo Ginising ako ng ingay ng digmaan, ng sipol at ugong ng mga tingga. Habang nakahiga‟y namalayan ko ang iba pang ingay; ngalngal ng mga kotseng nagliligid, ingit ng mga karetang hila ng baka, mga manaka-nakang sigaw. Tiningnan ko ang aking relo. Alas singko ng umaga. Bumangon ako, dumungaw sa bintana at minasdan ang paligid nang buong pagtataka. Ang kalye ay bumabaha sa tao at sasakyang mabagal na naglalakbay sa maputlang liwanag ng bukang-liwayway. Waring lumuwas na sa bayan ang buong bansa. Abril 17, 1975 noon, napagtanto kong patapos na ang digmaang-bayan. “Thay, dear?” Gising na si Any, tahimik na nakahiga sa dilim. Siguro‟y pinanonood niya ako, naghihintay ng reaksiyon ko. “Dali ka, Any.” Hindi ako nakaramdam ng takot, bagkus ay tensiyon na pinatitindi ng kaalamang oras na para kumilos. Kailangang kumilos kami agad para maiwasan ang labanan. “Katapusan na ito. Ilang sandali na lang at darating na ang Khmer Rouge.” Naintindihan agad ni Any ang sinabi ko. Mabilis siyang tumayo‟t nagbihis; maliksi ngunit malamyos ang kanyang kilos at sa isang wagwag ng kanyang ulo‟y naiayos ang buhok niyang hanggang balikat. “Ano‟ng mangyayari?” tanong niya. “Huwag kang mag-alala,” sabi kong nagmamadaling pumunta sa sala para kunin ang mga gamit namin. “Mahihirapan tayo sa umpisa, pero magiging normal din ang lahat.” Nagising sa boses namin ang mga bata. Nagsimulang maghabulan ang dalawang nakatatanda – ang siyamna-taong si Sudath at si Nawath na limang taon – sa loob ng dalawang kuwartong apartment na bumubuo ng lugar namin sa bahay ng aking biyenan. “Kailangang mabihisan muna ang mga bata at pumunta na tayo agad sa bayan bago makarating dito ang sundalo.” “Nawath!” tawag ni Any. Narinig ni Nawath ang tawag dahil nakikipagbuno ito kay Sudath sa kama. “Nawath, lalapit ka pag tinatawag ka!” muling taway ni Any na lalong nilakasan ang boses. Kung minsa‟y iniisip kong medyo mabagsik sa mga bata, pero talagang malilikot ang dalawa kaya kailangang higpitan nang kaunti. Nahagip niya ang papatakbong si Nawath at binihisan, hindi iniintindi ang pag-angal nito. Naghihikab na bumangon ang beybi pang si Staud, at saka inaantok na nagpalinga-linga. “Sige na, Sudath,” sabi ko sa panganay na lalaki. “Magbihis ka na. Hindi mo ba nakikitang nagmamadali tayo?” Hindi naman mahirap balutin ang kakaunting kailangan namin. Isang linggo na naming alam, mula nang mag-alisan ang mga Amerikano noong Abril 12, na halos tapos na ang limang taong lumalaganap na labanan sa pagitan ng mga rebeldeng Khmer Rouge ng Cambodia at ng gobyernong Republikano ni Marshal Lon Nol. Hinihintay na lang namin kung saan magmumula at kailan darating ang Khmer Rouge. Dalawang araw bago ito, nagbanta na ang ingay ng papalapit na giyera para maghanap na kami ng pansamantalang malilipatan sakaling tamaan ang bahay. Pinuntahan ko ang aking mga magulang at nakipagkasundong magkita-kita ang buong pamilya sa bahay ng pinsan kong si Oan na nakatira sa malapit sa bayan, sakaling lumubha ang sitwasyon. Pinuno na namin ng gasolina ang lahat ng kotse. Wala na kaming dapat gawin ngayon kundi mag-empake ng dalawang maletang damit, kasama ang mga alahas ni Any, ang mga naipon namin at ang aking mga dolyar – talong libong lahat na puro tig-iisang daan. Dinala ko ang isang maliit na radyo para makarinig ng mga balita – at isang casette recorder na may kasamang reserbang baterya. Nagtangay din ako ng ilang bagay na magagamit ko sa propesyon – mga librong teknikal ukol sa irigasyon at pagbabai-baitang ng lupa, isang diksiyunaryong French-English, at mga bolpen at papel. Sipa ng sipa si Nawath habang pilit siyang sinasapatusan ni Any. Nang mga sandali ring iyon, pumasok si Anyung na nakatatandang kapatid na babae ni Any. Sinabi nitong handa na sa pag-alis ang kanilang mga magulang. Habang binibihisan ni Anyung si Staud ng t-shirt at shorts, nagbalot naman si Any ng mga biskwit at kendi para sa mga bata. Sinisiyasat ko ang aking dadalhin – mga libro, relo, pera, mga papeles na mapagkikilanlan, radyo – at minsan ko pang tiningnan ang paligid, iniisip kung mas mabuti kaya kung pinaalis ko ng bansa ang aking pamilya. Hindi, katulad ng lahat, ayokong-ayoko sa bulok na rehimen ni Lon Nol. Wala akong dapat ikatakot sa Khmer Rouge. Inapura ko ang aking pamilya para sumama na sa mga magulang ni Any na noo‟y sakay na ng kanilang Austin. Ikinarga ko ang mga bagahe namin sa aking Fiat, habang isinisigaw ang mga habilin sa kabila ng kaguluhan sa siyudad – ratatat ng machine gun, pagsabog ng mga bomba sa malayo, at patuloy ba andar ng mga sasakyan. Ang kalyeng iyon, na isa sa maluluwang na lansangan sa Phnom Penh ay isang agos ng mga tao, kotse, kareta, bisikleta, trak, motorsiklo, at ilang karetang puno ng tao at kagamitan, nag-uunahan sa maputlang liwanag ng madaling-araw. Ang ilang pamilya‟y naglalakad; inaakay ng mga ama ang mga bisikletang puno ng mga kagamitang pambahay, may kilik namang bata ang mga ina. Kitang-kitang balisa ang lahat, malungkot ang mga mukha, ngunit kakatwang tahimik. Waring hindi natural ang pagkapasensiyoso ng mga nagmamaneho ng kotse, sumasabay sa lakad ng mga tao nang hindi man lang bumubusina, isang bagay na hindi mangyayari noong nagsisikip ang trapik sa Phnom Penh, ilang araw pa lang ang nakararaan. Mayroon pang ilang grupo ng mga sundalo ng bumagsak na Republika na naglalakad nang tatlutatlo o apat-apat, nakasakbat sa balikat ang mga riple, walang takot na nagbibiruan pa, natutuwang tapos na ang giyera. May isandaang yarda na ang nalalakad namin, mga taong parang duming lumulutang sa ilog, nang makarinig ako ng isang pagsabog. Sa gawing kanan ko, sa may kantong malapit sa aming bahay, isang balumbon ng usok ang lumabas. Ilang minuto pa‟y dumating ang mga ambulansiya at bumbero, nagtutunugan ang mga kampana at nagkikindatan ang mga ilaw. Humarang sila sa aming daraanan at wala kaming nagawa kundi tumigil muna. Sa kabila ng pagmamadali ng mga taong nakapalibot sa amin, sa kabilang kalapitan ng labanan, nadama kong malayo kami sa panganib. Kahit tapos na ang maraming taon ng digmaang-bayan at sa kabila ng mga babala ng aking ama ukol sa kalikasan ng Khmer Rouge, naniniwala akong babalik din sa dati ang lahat, gaya ng nakilala kong Cambodia bago nagkaroon ng digmaang-bayan. Buhat ako sa Oudong, isang nayong may dalawampu‟t limang milya ang layo sa hilaga ng Phnom Penh. Doon namuhay ang ama kong si Chhor bilang isang maliit na negosyante. Hindi siya mayaman – tatlo lamang ang kuwarto ng bahay naming may bubong na pulang tisa at sahig na matigas na lupa – ngunit mataas ang pangarap niya at ng aking inang si Loan para sa akin, ang panganay sa limang magkakapatid. Ipinadala

nataas ako ng puwesto at naging direktor ng Department of New Works and Equipment sa ministri. Dahil na rin ito sa mga hindi maikakailang pagkukulang ni Lon Nol. Noong 1970. na itinataguyod din ng United Front of Kampuchea ni Sihanouk na nakabase sa Peking. Hindi na siya gumaling.000 naman noong 1975. kaya sa Montreal ako ipinadala kasama ng iba. bayani ang Khmer Rouge dahil marami akong kilalang nagtataguyod sa kanila at sumapi sa kanila.” “Kalayaan. mangilan-ngilan nang palatandaan ng kawalang-kasiyahan sa paligid. Itinuring ni Sihanouk ang sarili bilang ama ng bansa. ngunit naging sentro ng oposisyon laban kay Sihanouk ang France. Naniniwala akong higit sa lahat. at ang nakapagtataka. Nagtatag ako ng organisasyong tinawag naming Bees Club. ako ang pinakamahusay sa matematika sa buong bansa. Nang lumaon. sinuportahan ng mga di-nasisiyahang Cambodian ang maliit na grupo ng mga rebeldeng Khmer Rouge. at lalo na kay Any. Nagpatuloy sa kabulukan at pagwawalambahala ang administrasyon at sandatahang lakas.nila ako sa Phnom Penh para magkaroon ng magandang edukasyon sa haiskul. Ipinanganak ang panganay naming si Sudath noong 1967. Khem. iginigiit ko pang nabubulagan lang siya sa . Bilang isang matalinong estudyante. tumira kami sa bahay ng mga magulang ni Thary. disinuebe. Sa aking palagay. Doon ako nag-aral ng inhenyeriya. lalo na ng dolyar. nagpahayag siya ng suporta sa mga gerilyang Khmer Rouge na dati niyang kalaban. propesor sa unibersidad. Gayunman. umabot sa 60 riel ang kapalit ng isang dolyar. Hindi ito gaanong nakaapekto sa aming buhay. Dumating sa buhay ko ang isang trahedya noong 1969. Tulad nang karaniwang nangyayari sa mga bagong kasal.” “Kapayapaan. masyado kaming kampante. si Thary. Mukhang patungo na kami noon sa isang magandang kinabukasan. na ang karamiha‟y pinangungunahan ng mga intelektuwal na nag-aral sa France. Noong mga unang taon ng dekada sitenta. lihim siyang nakipagkasundo na magagamit ng mga North Vietnamese ang malalayong lugar sa silangang bahagi ng Cambodia sa paghahatid ng mga sundalo at armas sa South Vietnam. Hindi ko iniisip ang pulitika noon. isang propesyonal na may magkakaparehong kaisipan – mga opisyal ng mga gobyerno. Madalas kong siyang sabihan noon na huwag mawalan ng pag-asa. mga opisyal. Itinuturing naming ang mga Amerikano ay magkahalong biyaya – laban sila sa komunista pero sinusuportahan nila ang bulok at walang-silbing si Lon NoI. Nalagay sa alanganin ang tradisyunal na niyutralidad ng Cambodia. Walang kinikilingan ang Cambodia. si Staud naman. Walang nakinabang kundi Khmer Rouge na tinatangkilik ng mga Intsik. Naging kapansin-pansin na ang pagkawala ng niyutralidad nang panahong ito dahiil sa naging patakaran ni Sihanouk na bigyang kasiyahan ang lahat. Walang nalalaman si Any kundi ang nangyayari sa bahay ng kanyang mga magulang. At noong 1973. Noong 1970. noong 1972. sa isang bagong buhay. Tinawag niyang tagapagpalaya ang mga rebelde na karamiha‟y binubuo ng mga magsasaka. Nakaugalian nang papag-aralin sa France ang estudyanteng Canbodian. Hindi nagtagal at umugong ang usapan tungkol sa nepotismo at kabulukan. at kung posible. Malaking bahay iyon dahil isang mayamang opisyal sa Ministry of Finance ang kanyang amang si Mr. Sinabayan ito ng nakasasakal na inflation na pumuwersa sa aming mga maaaring mangibang bansa na magtago ng salaping dayuhan. si Nawath. mga komunista at sa rehimen ni Lon Nol. nagsakit ng hepatitis si Thary na noo‟y beinte kuatro anyos lang. ngunit wala kaming tinatangkilik. isang koalisyong pamahalaan. Umasa na lamang ako sa dalawang nakababatang kapatid ni Thary: si Anyung. at waring napakalayo ng digmaan sa Vietnam. Sa simula‟y malaki ang pag-asa namin kay Lon Nol. si Sihanouk. kasama na ang Khmer Rouge. naging malinaw na hindi niya kayang gampanan ang tungkuling ipinataw niya sa sarili. Ulit-ulit na sinabi ni Ama na nagkakamali ako dahil nakita at nakausap niya ang di mabilang na nagsitakas bago sila lumipat sa siyudad. Magaling akong estudyante. Nabigo ang arming sugpuin ang alinman sa mga North Vietnamese at Khmer Rouge sa kabila ng tulong ng Estados Unidos. At nang ako‟y edad disisiete. isang lihim na ekstensiyon ng dimaang sa huli‟y makakasira sa kanya at sa amin. beinte uno. Ibig naming magkaroon ng isang pamahalaan na may pambansang pagkakaisa. Dahil masigasig si Sihanouk na panatilihin ang magandang pakikipag-ugnayan sa kanyang makapangyarihang kapitbahay. Dumami ang mga North Vietnamese sa bansa – humigit-kumulang sa apatnapung libo – kaya ipinag-utos ni Presidente Nixon na bombahin ang mga ito.” at “Demokrasya”. Noong 1971. Ngunit sa pagdaraan ng panahon. Nagpakasal kami. Laban kami sa mga diktador. tulad ng iba panag kakilala ko. at 2. Nangako itong lilinisin ang kabulukan at palalayasin ang mga Vietnamese. Sumabay dito ang lumulubhang digmaan sa Vietnam. hindi rin niya inuusisa ang aking mga paniniwalang pampulitika. naging kaligayahan na niyang balikatin ang trabahong-bahay at minahal niya si Sudath na parang sariling anak. gumagamit sila ng mga nakapagpapahinahong salita gaya ng “Ang mga mamamayang Cambodian. maitim ang buhok na hanggang balikat at balingkinitan ang katawan. tila walang kahirap-hirap na umuunlad ang bansa. Sa halip. Ako mismo‟y maraming problemang pansarili.” “Niyutralidad. Taliwas sa inaasahan ang naging epekto ng mga pagsalakay – lalo nitong inakit ang pagpasok ng mga komunista sa Cambodia. Naging dahilan ito ng pagtuligsa ng Estados Unidos. na Punong Ministro at pinuno ng armi. At totoo namang ang kanilang programa. sa pag-aalaga kay Sudath habang ako‟y nasa trabaho. Namatay sila kapwa ng aming anak nang manganak siya. Bilang reaksiyon sa mga pangyayaring ito. at nagpakasal sa una kong asawa. Bumalik ako sa Cambodia noong 1965. ipinanganak ang aming anak na lalaki. pinabagsak ni Lon Nol. Inatake siya at naparalisado ang kalahati ng kanyang katawan. at ilang oposisyonistang pulitiko. Ako ma‟y sumapi na rin sa oposisyon kay Lon Nol. Bumagsak ang bansa sa isang pangkalahatang digmaang-bayan. kung babalikan ko ang nakaraan. naging karapat-dapat akong iskolar ng gobyerno sa ibang bansa. Tumakas si Sihanouk patungong Peking. Kakatwang kaming mga propesyonal at intelektuwal sa Phnom Penh ay naniwala rin sa palagay ni Sihanouk na makabayan at hindi komunista ang mga rebelde.” “Pambangsang Kalayaan. ay hindi bumanggit ng komunismo. Sa edad na beinte. kasama ang buong pamilya. Ang posisyong ito ang nagbigay sa akin at sa aking pamilya ng proteksiyon laban sa kahirapang pampulitika at pangkabuhayan na bunga ng lumalaganap na digmaang-bayan. popular ang aming pinunong si Prinsipe Sihanouk. Isang taon ko siyang ipinagluksa. Wala ring usap-usapan tungkol sa pakikisangkot ng Amerika sa Southeast Asia. Maituturing na karurukan ng katatagan ang mga taon ng aking kabataan kung ikukumpara sa mga sumunod na panahon. at hindi na niya binigyang-halag ang ideolohiyang komunista ng mga ito. Nagtrabaho ako sa Ministry of Public Works. at parang iyon na ang pinakanatural na mangyayari. Maganda siyang babae. Habang hinihintay namin ang pagsilang ng aming pangalawang anak. umibig ako kay Any.

Magandang tagpuan iyon dahil nag-iisa si Oan sa malaking bahay. Bagay naman iyon sa katawan niya kaya mas napakikinabangan siya kung mabigat na trabahong dapat gawin. inakala kong magiging isa si Sihanouk sa solusyong pulitikal. A. Gumagawa ang lahat maliban kay Vuoch na nakikipaghuntahan sa mga lalaki. ang pinakamagandang bahagi ng Phnom Penh – malalapad ang mga kalyeng natatamnan ng mga puno at magkakahiwalay na mga villa na istilong French colonial. Sarun. protektado ng mataas na bakod na yari sa tisa at may pintuang bakal. pag-uusapan siyempre „yan ng mga opisyal ng magkabilang panig… “E bakit hindi pa nila ibalita sa radyo?” sabat ni Vouch. Mapalad si Sarun dahil sa kanyang katapatan at pangangalaga. Ang hindi nagbago sa kanya‟y ang pagmamahal niya sa asawang si Keng at sa limang-taong anak na babaing si Srey Rath.propaganda ng pamahalaan. Nagulat ako pagkakita sa marami kong kamag-anak – si Oan at ang dalawa niyang kapatid na babae kasama ang kani-kanilang pamilya. Nakangisi siya na para bang kababalik mula sa pamamasyal sa buong bayan. ipinasok ko naman ang Fiat sa kalsadang kinatatayuan ng bahay ni Oan. Hinintay ko ang pagtatapos ng digmaan at umasang magkakaroon ako ng bahagi sa pagbubuo ng bagong Cambodia. Sarun?” Nagkatinginan kaming lahat. Ito ang sentro ng siyudad. Pero kung mababalik si Sihanouk. Dalawang taon lang ang kabataan sa akin ni Theng. pero higit sa lahat. Alam kong wala na akong dapat ikatakot nang bumagsak ang dating rehimen. Nasa ikatlong taon na siya sa unibersidad. at inisip naming susundan ito ng maayos na pagtatatag ng isang bagong rehimen. Noon dumating ang pinsan kong si Sim. Titser siya sa primarya.” “At makabubuti sa kanyang huwag na niyang ulitin ang mga dating pagkakamali niya. Para maputol ito. Sabihin pa‟y naalis siya sa eskuwela. Isa lamang akong karaniwang inhinyero. Dalawang palapag ang bahay niya. Naiwanan ang pamumuno ng gobyerno sa mga kamay ni Long Boret. pero minsa‟y galit na galit o nagsasalita ng mga bagay na walang kaugnayan sa pinaguusapan. “Ba‟t nag-iisa ka? Nasa‟n ang mga magulang mo?” “Wala pa ba sila dito? Akala ko‟y …” napahinto siyang nakasimangot. Magiliw siyang gaya ng nakatatandang kapatid na babaeng si Keng kung nakikipag-usap sa aming ina. na pupuwersahin ng Khmer Rouge si Lon Nol na magbitiw. May isang oras na sila roon at nag-aalala na sa amin. may asawa siya at tatlong anak. puro tugtog militar. Tinanong ako ng kapatid kong lalaking si Theng kung ano sa palagay ko ang nangyayari sa bayan. pero hindi maunawaan kung bakit. Medyo bilib siya sa akin sa mga usaping pampulitika. sabi ko. pero madaling mapako ang atensiyon niya sa mga usapang pampulitika.” sabi kong hindi tumitingin sa kanya para makaiwas. nakatira sa mga magulang namin. Tutal. ang intelektuwal ng pamilya. Thay?” tila nanunumbat ang boses ni Keng mula sa kusina. nagkaroon ng pala-palagay na mababago ang pamahalaan. Kahit papaano. dalawang lalaki at mga pamilya nila. Si Vouch. May bukas na radyo sa isang mesa. dalawampu‟t isa. Hindi magtatagal at magkakaroon ng isang bagong gobyerno at muling mamumuno si Prinsipe Sihanouk. *** Sa kakapalan ng tao. kasama ng kanyang mga biyenan. May ilang linggo nang nakaalis ng bansa ang asawa‟t anak niyang lalaki. Nakahiligan niya ang simpleng pananamit at mabigat na pagsasalita. hindi lamang dahil nakatatanda ako sa kanya. puwede bang tawagin mo na si Srey? Maghahain na kami. naghanda ng pagkain ang mga babae. Nang makapunta sina Anyung at mga biyenan ko sa bahay ng isang tiyahin. “Pero wala namang dapat ipag-alala. siguro makukuha ko uli „yung dati kong trabaho. nahikayat umalis si Lon Nol. Naglapitan ang lahat sa amin. “Ano sa palagay ko?” ani ni Sarun sa dating matamlay na ngiti. nagaaral ng inhinyeriya na pambihira para sa isang babaing Cambodian. may sarilingtauhan sa mga gerilya si Sihanouk at tiyak na hindi nila susuportahan ang mga taong pumapatay ng mga kababayan at naninira ng mga pagoda. kung ano man iyon. Hindi na siya katulad ng dati. sabi kong nakatitiyak. dalawang lalaki at isang sanggol na babae. may sapat na lugar para sa mga puno at halaman. “Sim!” tawag ni Oan na gulat na gulat. sabi ko pa. Kawawang Sarun. Maaaring komunista ang iba. dalawang taon na ang nakararaan. Malaki ang pook na ito. kundi dahil sa posisyon ko sa ministri. “ewan ko. Dito nakatira ang pinsan kong si Oan. isang residensiyal na lugar malapit sa ilog. ang aking dalawang kapatid na babae. “Ano ang inginiti-ngiti mo riyan. Dati‟y masayahin siya at mapaglaro. ngayo‟y lagi siyang malungkutin at mainisin. at nawala ang huling sagabal sa pagkakaroon ng maaayos na kasunduan. at mas interesado sa basketbol kaysa pulitika. Titser siya noon bago maaksidente sa isang motorsiklo na ikinabagok ng kanyang ulo. Ngunit noong ika-isa ng Abril. “Nakapagtataka nga. tuwang-tuwa nang makita kami. Hindi namin kailangang umalis nang bansa. Nang nakikipaglaro na sa mga pinsan nila ang mga bata. Noong mga unang araw ng Marso 1975. wari‟y determinadong takasan ang tradisyunal na papel ng babae at igiit ang sarili sa daigdig ng mga lalaki. Ano sa palagay mo Thay?” Naniniwala siyang naging biktima siya ng isang sabwatan at hindi makabubuting pag-usapan pa ang tungkol doon. inabot ng dalawang oras bago namin nalakbay ang dalawang milyang distansiya papunta sa Psar Silep. dear. pero walang balita.” Bilib kaming lahat kay Keng. Makikita mo. Kadalasan ay mahiyain siya na pang bata. Cambodian silang gaya namin.” Bahagyang katahimikan ang nagdaan. . Ngumiti ako‟t nagkibitbalikat. may isang nagsabi: “ Ano sa palagay mo. kay Any o sa mga bata. at ang aming mga magulang – tatlumpo lahat. “Siguradong mababalik sa trabaho si Sarun pag maayos na ang lahat.

” “Loko ka ba. “Igalang mo naman ang tatay mo. ang puno ng sandatahang lakas ng Republikano. Sim.” Tumahimik ang aking ama. Karaniwang umaayon o nananahimik lang ang iba. gayundin sa pangangatwan. maliit. “Nakausap namin ang mga taong nagsisitakas. Bakit pa? Mayaman ang ating bansa. Wala siyang ginawa kundi maglakwatsa kasama ng mga kaibigan. kaya medyo malayo ang kanyang loob. propaganda. “Huwag kayong mag-alala. tiyong. Hindi siya masalita at inirerespeto siya sa kanyang paniniwala. tumigil ka na lang dito. sinunog ang kanilang mga bahay. Malapit ako sa kanya. kung ikukumpara sa mga anak niyang babae. Inulit ko ang paniniwalang magkakaroon ng solusyong pulitikal.” Alam kong tama ako. Pinagusapan namin ang mangyayari sa kabila ng ingay ng mga nagsisitakas sa labas at ng tugtog ng radyo. Komunista sila.” sabi niya.” sabi ng tatay ko ko na kilalang-kilala si Sim mula pagkabata. “Anong komunista ang sinasabi n‟yo? Iyong iba sa kanila siguro. turo ni Buddha. Mga tanging impormasyon ang ibinibigay sa akin ng mga kakilala ko. Disiotso na si Sim at nasa haiskul.“Halika na.” sabi niya. pagandahin ang ugali. Maya‟t maya‟y natitigil kami dahil sa sigaw ng mga bata at manaka-nakang pagsabog sa may kalayuan. “Mabuti. Namayani ang katahimikan. hindi ko sila makita kaya nagpunta na „ko rito. isang boses na noon lamang namin narinig ang nagpatigil sa tugtog-militar sa radyo: “makinig kayo! Abangan ang isang importanteng pahayag!” napatigil ang lahat at tinawag ang mga kamag-anak na nasa kusina at bakuran. -. Hindi nila kailangang gumawa ng kalupitan para pakainin ng taumbayan. Sumasali rin sa usapan si Vouch. ulam at prutas na inihanda ni Any at ng iba pang nasa kusina. Paulit-ulit ko nang nasabi sa kanyang walag dapat ipag-alala. sabi ko. Nakaraan na ang ating bansa sa isang mahirap na pagsubok. “Itigil na ang labanan. Susundin nila ang gusto ng mga tao. Thay. tungkol sa tunay na sitwasyon? May isang oras kaming nag-usap-usap. Kaibigan ko ang ilan sa mga taong iyon. Pero kung narinig mo siyang magsalita.” “Ang inay naman!. na ang patnubay ay tiyak na kakailanganin ng bagong rehimen. Peligroso nang lumabas uli. “Akala ko‟y naririto na sila. Sinubaybayan niyang mabuti ang aking pag-aaral at dahil na rin dito kung bakit nakatagpo ako ng lakas sa mga aral ng Buddhismo noong estudyante pa ako. at mahusay na paggamit ng kakayahan at talinong kaloob sa kanya.” sabi kong hindi ipinahahalata ang pagkainis. pakain-kain ng kanin. Mayaman nga siya pero hindi siya gaanong matalino. Natitiyak kong nagawa ko ang pinakamabuting magagawa ko. Paulit-ulit ang babala niyang komunista ang Khmer Rouge. “Wala namang binabanggit tungkol sa komunismo ang kanilang programa.” Iyon lamang. sa paggawa ng mabuti. na simpleng negsyante lang. katapusan na ng relihiyon natin. Darating na ang kapayapaan. Nanood ako ng nasusunog na bahay. Walang magagawa ang Diyos kung di ka magkukusa. Nagkatinginan kaming lahat at tiwalang napangiti. Isa pa‟y nakapangibang-bansa na ako‟t may malawak na pananaw. . pero alam nilang napakarelihiyoso ng mga Cambodian at mapagmahal sa buhay para tanggapin ang komunismo. Makabayan muna sila bago komunista. Pagkaraa‟y isa pang boses ang narinig. na karaniwan niyang ginagawa kapag maraming tao. Kalimutan mo na ang kaligayahan. mahuhulaan mong sa kanya nagmana si Vouch. Lumuwag ang pakiramdam naming lahat. miyembro rin siya ng aming pamilya. magpakabuti. ang simbolo ng katatagan. nang bandang alas diyes. Mataas siya. maraming salamat sa impluwensiya ni Huot Tat. sa pamamagitan ng pagdarasal na patnubayan siya at bigyan ng malinaw na pananaw. amain ng aking ama.” bulong ko kay Any sabay yakap. Kaya tulad ng iba‟y sabik akong marinig ang sasabihin ng matanda. malakas at may matatag na pagkatao. Hindi sila maaano. Samantala‟y nanonood lang si Any. Buong buhay niya‟y nagugol sa pag-aalaga sa pamilya sa nayon. at iyon lamang naman ang kailangan. gaya ng mga tauhan ni Mao sa China. Narinig sa radyo ang mahinang boses ng Patriarkong Budhista na si Huot Tat. tahimik at minamasdan kung sino ang nagsasalita. Kailangang muli natin itong itayo. Bahagya ring sumasali si Oan kahit nasa bahay niya kami.marahil ay mas sabik pa – at makatagpo ng katiyakan sa sasabihin ng kagalang-galang na matandang hindi mapag-aalinlanganan ang kalagayan. Hindi sila magsisinungaling. Pagkatapos. Ang aking naman ang nagsalita. Waring angkop iyon sa aking mga aspirasyon at pagkatao. Malupit ang Khmer Rouge. “Tsismis lang „yan. Kay Heneral Mey Sichan iyon. Mukha siyang mahina. ngunit laging malaya ang taong paunlarin ang sarili. tapos.” Doon nga kami pumirmi. Lahat ng kabutihan at kasamaan ay magbubunga. “para maiwasan ang pagdanak ng dugo samantalang ipinagpapatuloy ang pakikipagnegosasyon sa ating mga kapatid. Nakisama siya sa kanyang mga biyenan. napatay ang kanilang pamilya. pero hindi siya matalino. “Dapat nang sumuko ang lahat ng sundalo. Kinawayan ko si Any na mabilis namang pumasok matapos tingnan si Nawath na nakikipaglaro sa kanyang mga pinsan.” Tapos na ang lahat. maaaring sa buhay na ito o sa susunod. Ngunit hindi madaling papaniwalain ang aking ama. Sinuwerte siyang makapag-asawa ng may-kaya – may-ari ng ilang sinehan ang biyenan niyang lalaki. paupu-upo kahit saan. Kapag tutol si Theng. At ano‟ng nalalaman ng mga magulang ko. Hindi lamang siya ang may pinakamataas na awtoridad na panrelihiyon. Narinig ko noon. „tay. Kapag sila ang namuno.” aniyang mahina pero matigas. naisip ko. lalong maraming angal ang isa ko pang kapatid na si Thoeon. Aalis uli ako‟t hahanapin ko sila. Pero naiinis ako sa mga prediksiyon niya. Hindi siya lumaki sa amin. Nakasalalay sa sarili ang kaligtasan.

Pero sa labas. mas nakasisigurong maaayos ang lahat. Lahat sila ay nakaunipormeng itim na tila padyama ang yari. lalo na ng makita ko ang magandang pagtanggap sa kanila ng mga tao. Naglalaro ang mga bata sa bakuran. Masaya kaming bumalik sa bahay ni Oan. kaming lahat ay nagtiwala sa kawalang – pakialam ng Khmer Rouge. Nagmamadali naming binuksan ang pinto para manood. Walang musika. isa-isang naglalakad ang mga sundalong noon ko lamang nakita. walang dahilan para magmadali. Ipinagkatiwala nila sa taong iyon ang bahay nang umalis sila sa Cambodia kasama ang asawa at nag-iisang anak ni Oan. Ang ilan ay may dalang AK47. Isang trak ng militar na minamaneho ng isang sundalong Republikano ang biglang lumitaw sa daan. Pagkaraa‟y isa pang boses ang sumingit. g ayundi ang mga kapitbahay. at anumang puting maiwawagayway ng mga tao. gayunma‟y nakadama ako ng pag-aalala sa katigasan ng mukha ang mga kabataang sundalo. Mukhang pabalik na sa normal ang lahat. sa gawing dinaanan ng Khmer Rouge. Sakay ng kanilang Austin. Sumunod naman ang lalaki at lumayo na ang Khmer Rouge. Muli akong nakahinga. nagkukuwentuhan. Halos hindi makahinga. isang pangunahing kalyeng nagmumula sa timog at kumukrus sa tabing kalye namin. Pagkaraa‟y mahinahon nitong inutusan ang sundalong hubarin ang kanyang uniporme at iwan ang sasakyan. Panatag kaming nakakulong sa bahay. tinetesting. Malinis ang kalye. nagbitin ang mga puting tuwalya. Mabilis na tumalon at tumakbong palayo ang lalaki ngunit maagap siyang hinabol at nahuli ng isang Khmer Rouge na may kipkip na baril. Nakatayo ito ngayon sa may pintuan. pauwi na siguro at natutuwang tapos na ang labanan. nagbibiruan. pagkatapos ay mabilis siyang bumalik at sumigaw. Lahat sila‟y mukhang wala pang disiotso anyos. ang iba nama‟y mga rocket launchers. hindi ng negosasyon! Sumuko na ang mga puwersa ng gobyerno! Nanalo ang mga rebelde! Tapos na ngayon ang digmaan!” Pagkaraa‟y nakatatakot na katahimikan. takot na takot at gulung-gulo ang ayos. Matitingnan naman ng mga biyenan ko ang bahay namin habang wala pa kami. parang may umagaw sa mikropono. damit. nakipagsiksikan ako sa mga taong nasa harap kasama ng iba pa. dumaan sa bahay ang mga magulang ni Any para sabihing babalik na sila sa kanilang bahay. Isang oras ang lumipas. Tapos na ang giyera. Sa halip na matakot. Tumalong palabas ng bakod si Sim para alamin kung ano ang nangyayari. Isang uri ng prusisyon ang wari‟y panonoorin nila sa Preah Monivong. May nagpatay at muling nagbukas ng radyo. “Ano‟ng gagawin ko?” Agad nagbago ang pakiramdam namin. Ang tanawing ito ay magiging pamilyar pagkaraan sa buong mundo sa pamamagitan ng mga retrato at pelikula. “Pinalayas kami ng mga Khmer Rouge sa aming mga bahay! Pinagsabihan kaming umalis ng siyudad!” sabi nitong halos hindi makapgsalita. hanggang sa matapos ang labanan. Naglalakihan ang mga matang nagkatinginan kami. mas malakas. walang kangiti-ngiti. walang damdamin. Patuloy na naglaro ang mga bata samantalang mahinang nag-usap-usap ang matatanda. Nagpapalakpakan at walang takot na sinundan ng mga tao ang hanay ng mga sundalo. Sa buong paligid. nagpaplano. blangko. Nanananghalian kami at nag-iisip ako kung papasok na ako sa trabaho kinabukasan. palayo sa amin. at ang ingay ng mga makina. Nakasumbrerong Intsik sila at sandalyas ng Ho Chi Minh na yari sa gulong ng kotse. Mag-aalas onse pa lamang. Pagkaraa‟y narinig namin ang sigaw ng pagsasaya sa kalayuan. parang mga robot. Ni hindi kami nasaktan. Isang Khmer Rouge ang sumenyas at nag-utos na siya‟y bumaba. nahahati sa pangkat ng tiglilimampu. Nakatanaw lamang sila sa malayo. kumot. Minsan lang akong ninerbiyos. may ilang yarda ang layo. lahat ng tao ay nakatayo sa bangketa. Hindi sila nagmamartsa ngunit hindi sila mukhang nanlalata. Wala. Saan sila pupunta? Naipalagay ko lang na tutuloy sila sa mga pagoda.Ngunit ilang sandali lang at natabunan ang boses ng heneral ng di maunawaang ingay. Sabi ko‟y iuuwi ko na ang aking pamilya. lahat ay natigil. Isinalya nito sa pader ang sundalo at tinutukan ng riple. libu-libong mga tao ang nagsisiksikan patungo sa sentro ng Phnom Penh. parang hindi kapani-paniwala! . Naiwan kami. Sa katahimikan. masayang nag-uusap. “Bakit hindi pa kayo rito mananghalian?” Bakit nga ba hindi. nang isang lalaki ang dumating. walang dekorasyon pero maayos na nakabutones. May ibang nagsabing pupunta sila tabing-dagat at magsaya. Ngunit masyado kaming nasisiyahan para bigyang pansin ang kanilang inuugali. sa mga unibersidad o sa bakuran ng mga gusaling pampubliko. “Ang mga Khmer Rouge!” Talaga nga palang tapos na.” Nagbibiro ba siya? Mag-alisan kami. namalayan ko ang tinig ng mga tao sa kalye. Noon ako unang nakakita ng mga sundalong Khmer Rouge. ngunit ang kasabikan at kasiglahan nila‟y walang epekto sa mabalasik na mga kabataan. Siya ay katiwala sa bahay ng mga biyenan ni Oan na nakatira may isang milya ang layo. Nawala ang mga ngiti namin. Hindi ako nabigla o nangamba. Lahat sila‟y may tsekerd na kramar – mga bandanang nakapulupot sa kanilang leeg o sumbrero. Matapos isenyas kay Any na bantayan ang mga bata. Kami man ay paalis na ng sabihin ni Oan. ngunit ni wala kaming babala kung ano ang itsura nila. Kaya nagyayakapan ang mga tao at nagwawagaywayan ng mga puting tela.”Ang digmaan ay naipanalo sa pamamagitan ng sandata. Nagsimulang dumami ang mga tao sa kalye. Nakatitig lamang sila sa unahan ng linya. Sa gitna ng kalsada. Nahinto kami sa pagkain at pinagtatanong siya: “Sigurado ka ba?” “Bakit?” “Baka nagkamali ka lang ng pag-intindi?” “Wala kaming narinig na sinabi nilang gano‟n.

Wala nang makaisip kung ano ang mas mabuting gawin. Naupo ang monghe sa tabi ng isang opisyal ng khmer Rouge na nakipag-usap naman sa kanya nang buong galang. “hindi siya papasukin ng Khmer Rouge. ngunit blangko iyon. tumutunghay sa pinagtatapuan ng ilog ng Mekong at Tonle Sap. ay ang tirahan ng mga monghe. tahimik na nagmamartsa sa isang hanay sa gitna ng daan. Nang itanong ng isang monghe ang tungkol sa ebakwasyon. kung gayon. Halatang badigard nila ang ibang lalaking nakasibilyan. Pinuri ng opisyal ang mga kabutihan ng Khmer rouge at sinabing maisasagawa na ang muling pagtatatag ng bansa sa tulong ng mga dating opisyal. dalawang-palapag na templong may bubong na tisang kulay dilaw. Tinatawagan ang lahat ng ministro at nakatataas na opisyal ng sandatahang lakas sa Ministry of Information sa ganap na alas kuwatro ng hapon. Nagsisikip pa rin ang mga kalye. si Heneral Chhim-Chhuon. sinabi ng nakausap ko na imposible para sa sinumang Cambodian ang pumasok sa French Embassy dahil guwardiyado ng mga Khmer Rouge ang pintuan. wari‟y iniiwasang mahawa sa amin. Walang sagot. Nagpalakad-lakad ako. dating aide-de-camp ni Marshal Lon Nol. Hihingi kami ng payo sa kanya. kasama ng mga puno at hardin ng mga bulaklak. at ang mga kapatid kong lalaki – ang nagpunta sa tanggapan ng Patriarka. intelektuwal at teknisyan. Nagtatalo ang loob ko kung aalis kami.? “Sabi niya . Chief Operations Co-ordinator ng sandatahang lakas ng Republikano. Ipinarada namin ang mga kotse.” Narinig kong sinabi niya.” Makaraang umalis ang mga heneral at isang monghe. at sa Mercedez Benz ni Oan. Sinundan ko siya habang nakikipagsiksikan sa karamihan ng mga tao patungo sa Patriarka. Tiyak na alam niya kung ano ang nangyayari. Napasama na sa mga papunta sa sentro ng bayan ang mga taong pinalayas sa kanilang mga bahay. Sabi niya‟y maraming mga nakatataas na opisyal na Republikano at mga ministro sa miting. matatag na nakataas ang ulo niyang ahit. umiling ang opisyal.” sabi ng Patriarka. takot waring makaaksidente. Nang sumunod na na isang oras. Nakasuot siya ng robang dilaw na hantad ang isang balikat. Marahil ay wala namang pangkalahatang ebakwasyon. ang posibilidad na mahuli kami habang lumilikas. Tila tulala ang lahat ngunit walang kaguluhan o ingay. Pero walang balita sa radyo parang nakabubuhay ng loob ang kawalan ng opisyal na babala. naroon din ang Prime Minister na si Long Boret. Dapat sanang makapagbigay ng impormasyon ang dalawang ito. Nagmartsa sila nang hindi kami pinapansin. sabi niya. Walang binabanggit na pangkalahatang deportasyon ang programa ng Khmer Rouge. ngunit waring nakatatakot ang kawalan ng katiyakan. May isang nagpatahimik sa lahat at itinuro ang transistor na nasa mesang katabi ng Patriarka. at mukhang bata pa ang malapad niyang mukha. Dalawang pangunahing tanong ang lumilitaw: paano kikilos ang mga opisyal na Republikano sa harap ng mga Khmer Rouge? At bakit pinaaalis sa mga bahay nila ang mga mamamayan – dahil lumalabas sa mga report na pinalilikas ang mga tao sa siyudad. “Manatili kayong mahinahon at maghintay ng utos. Wala kaming magawa kundi maghintay. Tinangka kong tawagan ang mga biyenan ko at si Anyung sa bahay. nagpalakad-lakad kami. Bakit daw iuutos ang pagpapalikas ng mga taong may malakas na pangangatwan gayong kakailanganin sila sa pagsasaayos ng ekonomiya. Nakatayo iyon sa tabing-ilog. Masasaya naman ang mga anak ko. pilit na pinapayapa ang loob ni Any sa pagsasabi ng tungkol sa mga tawag at sa pamamagitan ng bahagyang pakikipag-usap sa mga bata. Matapos kaming ituro sa isang malaking bulwagang puno na rin ng may isandaang katao. Sumakay kaming lahat sa tatlong kotse – sa aking Fiat. at napaliligiran ng mga monghe at sibilyan. Pinaraan sila ng mga kotse at mga taong nagdaraan. sa Puegeot ng aking kapatid na si Theng. Sa paligid niyon. pero tila wala silang nalalaman kundi ang deklarasyon ng Red Cross na niyutral ang Hotel Le Phnom at ang French Embassy. Wala raw kabuluhan ang ganoong utos. maingat na sinusunod ang tuntunin sa daan. iniisip kung pupunta kami sa French Embassy o sa hotel Le Phnom. Nang humingi ng asylum. Pinilit kong basahin kung may magandang mensahe sa kanyang mukha. Lumuhod kaming kasama ng iba pang naroon at ginawa ang tatlong ulit na pagpupugay na ang mga kamay ay magsalikop sa may noo. ang Patriarkang si Huot Tat na nakatira sa Onalon Pagoda sa tabi ng ilog dalawang milya ang layo. Iginigiit ng Pariarka na maging mahinahon ang lahat.” Isang monghe ang inutusan ng Patriarka na tumelepono sa presidente ng Cambodian Red Cross at kay Chau Sau. “Alam na ninyo ngayon ang gagawin. Nang magtakip-silim. Buhay na naman ang istasyon ng gobyerno at may maikling mensaha. na nagtaas ng kamay para patahimikin ang lahat. Muli. nakikipaglaro sa mga kasing-edad nila. nagbibisikleta. humingi ako ng permiso sa Patriarka na matawagan ang French Embassy. mga alas sais. ilan sa amin – ang mga magulang ko. makakukuha rin kami ng proteksiyon. hindi alintana ang mga taong nakapaligid sa kanila. Agad kong nakilala ang dalawang lalaki. Ang mga ganitong pagunita na labanan ay nagpaalisto sa amin dahil hindi namin alam kung sino ang binabaril nino. “magpapadala rin ako ng sarili kong kinatawan. napasama kami sa mabagal na prusisyon ng mga tumatakas. ang magpunta sa pagoda para malaman kung ano ang nangyayari at hinginang proteksiyon ng Patriarka. isang pulutong lamang ng mabagal na umuusad patungo sa kung saan. Kakatwang malakas pa ang Patriarka sa kanyang walumpu‟t limang taon. Sila ma‟y nakarinig ng mga usap-usapan ukol sa ebakwasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon. “Kahit na Patriarka mismo ang dumating. nang lumabas sa katabing kalye ang tatlumpu sa kanila. ako. gulat na gulat na may Cambodian na hindi kumikilala sa awtoridad ng Patriarka. sakay ng trishaw. May sariling bakuran ang pagoda ng Patriarka. napagtanto kong naipit kami.” sabi ng kausap ko. Paminsan-minsa‟y isang putok ang naririnig mula sa kalayuan. Iminungkahi kong konsultahin namin ang aming amain. Naging lalong kainip-inip ang paghihintay habang humahapon. “Hindi makatwiran. Kakatwang agad-agad ay naging masunurin at magalang ang lahat. Sa isang pagkakataon. Aalis ba kami sa bahay ni Oan? Desperado na kaming makasagap ng impormasyon para makapagplano. ang kaimposiblehan ng pagpaplano. dinala ang mga bata at nagpunta sa bahay ng Patriarka. at mga kotse. nagtatanungan kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Malinaw na maraming tao ang nag-isip nang katulad namin. dumating ang kinatawan ng Patriarka.Kailangang malaman namin ang totoo kaya nagtanong kami sa mga kapitbahay para malaman ang mga pangyayari. minsan lamang akong nakakita ng Khmer Rouge. Ngunit parang mapagpakumbaba na at nag-aalinlangan ang dalawang ito na dati‟y palaban. mahinahong naghihintay. at si Heneral Mao Sum Khem. Hindi namin alam ang ang gagawin. si Oan.” Ibinaba ko ang telepono. mga taong naglalakad. takot waring mapansin. Pagkaraa‟y magkakrus ang mga binting naupo kami at nakinig ng mga usapan. Isa iyong mataas. ang sekretaryo-heneral ng Opposition Democratic Party. Nanatiling nakaupo ang Patriarka sa kanyang bangko. na magkaroon ng ebakwasyon.

Pinatay ko ang radyo. Walang sumagot. maging sa pinakamalalayong kanayunan sa Cambodia. wala ni paggalang para sa Patriarka. at bawat dumating ay nagpapatotoong patuloy ang ebakwasyon. Nakikini-kinita ko ang pangit na larawan: ang mga magulang ni Any at ang kapatid niyang si Anyung. Ibig lamang nilang matakot ang mga taumbayan. Dalawang bese niyang sinabi: “sino ang may-ari ng motorsiklong ito?” At pagkaraan. Isang asul na Honda na mukhang bagung-bago ang kinuha niya. Ilang saglit pa. Makailang sandali‟y ibnulong sa akin ni Any. Dalawang beses siyang nagpaputok. “Matulog ka na anak. Sinulyapan ko siya para pumayapa ang kanyang loob. Naging maliwanag sa akin at sa lahat ng naroon. habang libu-libo naman ang mabilis na papalabas ng bayan.” nagtatanggol na sabi ko sa kanya. Nakatatakot ang pagpunit ng mga putok sa katahimikan. May kahalagahan ang Patriarka na higit pa sa kanyang kalagayang panrelihiyon. ay naging masunurin sa aming kakaibang kalagayan at kalituhan.” Hindi ko na iyon mapaniwalaan. Tumindi ang aking pag-aalala. Mga kasing-edad ko siya. “Kailan tayo uuwi. “Kailangan ito ng Angkar!” Angkar – ang Organisasyon: iyon ang kauna-unahang pagkakataon na narinig kong ginamit sa ganoong paraan ang salitang iyon. Ibinalot ko ang aking sa ilang damit at binuksan sa Voice of America sa Cambodian para makibalita. . nakatutok ang baril sa mga natutulog na parang may inaasahang lalaban sa kanya. Nang natutulog na kaming lahat – mga alas nuwebe siguro ng gabi – isang opisyal ng Khmer Rouge na may hawak na pistola ang pumasok. Wala. Ngunit maaari ring wala siyang nalalaman. nagpalinga-linga. Daan-daan ang nagsisiksikan sa pagoda at sa bakura nito. Sinenyasan ko siyang manahimik. at siya man. Inihiga ng opisyal ang motorsiklo.” Nakahinga ako nang maluwag at ibinalita ko kay Any na hindi totoo ang usap-usapan ukol sa ebakwasyon. nakatulog kami sa mga banig na inilatag sa baldosang sahig ng pagoda – lahat kaming tatlumpu na nahahati sa iba‟t ibang pamilya. wala akong narinig na ganoong utos. lalo‟t iisiping may mga batang natutulog. Sumapit ang gabi. mga treinta anyos. Iyon ang unang babala na mawawasak na ang mabubuting kaugaliang taglay namin sa loob ng maraming dantaon. hindi lahat sila‟y gano‟n. Isang matagal na tingin ang ipinukol sa akin ng aking ama. “Kanino ang motorsiklong ito?” sigaw niya. Naputol ang kadena. Muli kong tinawagan ang mga biyenan ko pero wala pa ring sagot. dalawa pang sundalo ang dumating at walang imik na kinuha ang dalawa pang motorsiklo. Alinman sa nagsisinungaling o walang nalalaman ang opisyal. Bago muling nakatulog. Tumanggi ang monghe nang tanungin ni Oan. inilabas ang kanyang baril at itinutok sa kadena. Isinuksok niya ang baril at pinuntahan ang mga bisikleta. Nagising ang mga bata. Kakatwang pati ang mga bata. Nakakadena ito sa dalawa pang motorsiklo. “Paano niya nagawa ang gano‟n?” “Ano‟ng magagawa natin?” sagot ko. iniwan kaming natitigilan. na hindi pagnanakaw o pang-aangkin lamang ang mga kilos na iyon. Si Any ang sumagot. Labinlimang minuto pagkatapos. Pagkaraa‟y nakita niya ang anim na bisikleta at tatlong motorsiklong nakaparada sa may pintuan. Tiningnan ko si Any. pabulong din. “Siguro naman. Sa masakit na liwanag ng mga bombilya. sa palagay ko. hindi raw maaaring magsinungaling ang opisyal. naghihinalang tiningnan niya kami. pero hindi ako makatulog. sakay ng motorsiklong umalis ang opisyal. Wala pa ring nagsalita. sa isang iglap ay napanoog namin ang tatlong taong parang hindi alam kung saan sila naroon. uuwi na tayo bukas. ngunit marami pang nagsisilikas ang dumating sa pagoda at nagsabing patuloy pa rin ang pagpapaalis sa mga tao. natulala. Dahil sa matinding pagod at pag-aalala. Manaka-naka ang dating at alis ng mga taong naghahanap ng matutulugan. itinanong ng panganay naming si Sudath. itay?” Hindi ako nakakibo. Isa lamang iyong maniobra ng imperyalista. Iginagalang siya. pati na si Nawath. hindi malaman kung saan patungo.sa akin: nasa iyo ang aking palabra de honor. magkasunod. ngunit dito. kasama ng agos ng mga nagsisilikas.

35.7...2.1 .. /4. 5. 5.2.5.5 : &.6 !.3 5. :.62 5./ 5..5.565 .5 // 7.

 5.5... &1.5./ 26 :. 5.45 :.5 .2.5.22.3./:2.3. 3.3.5.. ¾ :.2  . 5146/.4 43. 7.3.5.5 4.5 2.4..4. 5.5 5.1.5 4.35.55.4.5 2.7 /.9.5.3. & 5.5 356 5.45 .6¾  51 5.

5:...5..7.5:.75.35 .5 .565 ...9...5 . 5.3.365!63 55..337..5. 2. 7.76:5.9:../.9/31549%65. .5... 9.5 ..443.4.5 4.3:. 4.2.4.3. 492.5.7.549%6 .5 :.5 ..4/61.3.7..55.534.36:.27. 4.6 5.5 .3.5 26 .6 . 5./.3.54.51.9..2.. 5..3.5 4. 5 7.9.554.2. #55.5 /.6534....4525:.4 5 7.5 6/9565%7/32...5.7 5. /.3.2..3.56 5665/93 5.:5165 4...25 4.5 5.5.5 .5..

5 :.5.652514.53.7.:635.451....3..43.2..5:.5 5.5.:.7.. /.526.5 265 : ".2..3.:65 #5565.4. .: . :..2../.5 5. 5 75:.2.5 /65 7...9.455.:.. 5.3534/.

 .:5 5 .251.9 .5.163.254..54.4..3.. 5.47.4...3653/653..765 5.. 2.:..51.45.3.54..54. 796..5.3.

5 :.59:9/.7.5/.5 5...3../.4.9..7967:654.9.5.4.2.5..26.:.15.:. 4.2653.4..3./.3.2..:..4.54..3263:.. 5.50. !..9../.167.3/965.:.9554..9069195.5/.252.9.26:.:65 .51.

/..965950..5537.512:5. :.

. 5 5 &5.39565 74.15.. 5.54.5:5..7. /. 7. :./.:.52.73  &7..51.2...:./ 5..:.555 !../..7.573.51...5./6375.5:7.:.51..7.:!.4.53: .:62:555.65 .

5 /5/:.5 .3.5 5 55 : &. 4.3: .5 2..5 4.53.1 5 ./..

6265./:2./..5267.223.7.5 .3/96 936 79..:4. :69.1..2575..:9.153.4.7.4../.354..257. .31 5:7254. 4.5.3:265/.5: 554.555.5 9..5:...5.36.5.:. .2.43.: 5..57.53..2517. .251. &5:. 51 2.3./.:.73:5.9.5.45:.26. 4..16.

...26.33..5..26.:.9.5:.6..9.52.:.4..9.4.954.5...53.:1.25./3625.7..555 5./3. 26.54..2..: 2.:.55../.4.51.5 5.6 .2./654.36/.6:54.2.43../.7.3.3. .79.3.52.:.5:..5:.3..5 2...45:.57565.257.5...54..:4.626:.9.6 26.#564#5.3565 5.4.54.3. . :.49%6   5.2..4.:....:.:.055 7.5.5 :..5:5:. 3. 5.945565!63 .566:. 5.2./35:.7.4.:.5 25.9. /:23...2 46.69:236 ..5 52.19./64/.2651.

4.54.5.53.3..7.5:.35.5.1.

5 4.. 53. 5..57..5 7..4/..3.. /:23.4.9.2..3. .15.4.5 4.. .5.5.4.43. . 2. 4. ..2. 232 5.5 /.5 756 5 4.5 4.

. #564 #5 3.5 976 5 4. %7/32.::27 . 4..5 /.2.4.9 5665 5.. 5.:.1 5 4.5 .9.5 3.. 3..3.5 .95 51 5..3:.5 .72 :. 2.5 5.. :51.5.5 /4/:5.9.:.5 . .5 /.9..5 51 4.2 5. 42..5 .3.3.5 7.9665 7. 5.7. 3.56 5 26. 7.2.2.. . :. :.2.5 4.2.4.5 .2.36 5 /4.6 5. .. 55.9..3 . 51 4.1 5.42 ./..3526.: :4. 5.9.5 3.5 3.:5:6:6 5 4. 5.

.366. ..7.

2.5 26 :. 14.54.5.655.5.  &.45 4.5..2.3./.  .57... :. ..57.7.5 :..5.451. 36 5..2.54.4345. 5.45 :..:... .5...4.7...3..5.:.5.//9.3.65 4. 4. .5 .5.59.3/6.../3./. 5..4.54.65 5 14.5 .5.2251.4..:.2.45 5.4/3../3..5 7..553.2/.5.5 /.5:.1.9.26.95 .65 7. .5 2.45 /.2.5.1 5.9.3.91.1.62.5 45..47.34/65 5 :62 .3.5.5./.76:5.: 3.5 4.5 145 343.354. .5:3.3.4:. 5.6 7..51.2..5.32...5 4. ...5 5.3.:.2.5.7.9./4/96 5.52..5 4. :...76: 5.26 5 :. :. .5/ .973 .45 .9..:.7...3.5.251./6 &.5 34.2654..2.. 2.7. 4...5 5.

 5 4...2. ./.65././..3.265./3. 2. 263 :. .5.5 .3..9665514.25 .3../.3215:.23.4/61.55.1.5 5 49 %6 5. 5 .265/. :.. 2.53.55... /.32.:.4.

654.52.5 .7..454.:. .4.6:.//655.4.3.5.55.57..5.:5..9.5..34. 4.73.4.65/.5.56:.3.:.5..54.54.4.3."165 :.2.543.2.9.5.5:6.57. 51:.1 75..:.1..:...57.25 .4.5.53..5.5#564#5 6655.5...34.55../..265:69 /3.26:....37.5.5:.75.363.5.....5.4.9.47.:.255..1.3.

7673.51./.54.4575565:#95:7&.:.2.3.#564#57......3./65/.261.265:.9.   51265:7.9.5..5665 .4.5.992.52.575.:23 .552.2.4.53.. .26 ...966554..512.4..2.:.573.35.655.7..3.2.26:.5..252.5252247.:65:.. .5..562 .2.9.11::.5..955.5.525235.4/61.5..5:..:.:4561 5.9.:.4..65 .5.1.4.7.

7.3.453.5:..75. .95:.9..5 /.5.1.6514..7..4 .2.955.3.5:.

..:.3565 :.5263:.22:.5492.5.5.:.526.7.7. 5.&6.5 2.5 :.5 4.1. 3.:.:.7..9.

5:.5 5.1..2. .3.5 7..7.265 :263..9 5 6/956 :. /.7.5 /. !.

5 :.5 .5/61.1. &.50 2.3.3 .5/.5... 2. 9.26 75.:.5 9. 65.5 55.4.9.5 :5.265..35 :.5 2.562 .50 .96 5 676::65 3. :. 5.1.9./. 665.

57.7.49.35559.:.52.5.54.2 .5.4.:.53.3.5 4.5/.:.9.965.565.5.55'.5.4.651.5: 9 4 75.9:.2.3:.5665 2.9 ..9 '3. !.5 25/.3.26:.2.6./.9.5..5 .65/..526.3:. :'.5.5665 :. 4.5.5.4:..3 :././.2.5.525..15.5 .652. 5:.57.4.54.265.567:.:.:...2.45665:.3 .:.25/.4/61.32.54.26:.9./2.55...52. 5:.55./.51.54.5.50.9...5.32..4..96#/30692: .45: &1.

53.51.5.3.552..3..55..57..

5 &4. 1.:./32..5 7.31 . .5:. 7.5263 :.2.5:.5 :.7. 465 .562..35 ..3 4.:.5 4. 51 5.7.227.5955&....5. 2.4.51.5.3 ./..5 .5 :. 576.5 14..5 .5 :.:46 .562 5.6 .4 .. 5 /.93 /3.5 343/.: : &..

3:.5.5.:3.3.6 5 7.15. 4.:5165.54.2:65 :.2.5.31.9.4. . :51.:.6 :5769.5.7..5.5.. 1./. . .3..5 4..5.!69.5.1 5 4.4/61.95 .   3.4 !. :..3. 2.35..27.55.1:5.5/.5..5 9..2.16: 516: !..5 ..4.55 . 5 :.94.653.5 5 4.5 2.5 .9.7.. 7.36 ..4:.5 1..4/61.54. 34:.: :..5 :.9. 7.5.3.3.9:.. &6..

3..75.555.4. 5.32.5.::.554.5.9. 9/315 49 %6 5.52.35... 976 5 4..5 4..5.5 .4/61.5 .

26.5:.26:..7.50 51.5 1:5/ :..45.55.5.4.5:.3.5. 264:464.45..55.:3..2.2.96. 1.6:.5:.95.57.7.9.365.45796/34.5.2 5. 56 ...57.52.:.2.:./.:3..35 !.3:.5..5..457..9:55 /5./.555.5.6526:.9...5 515.2.32:./.1..3.4.2.4.9.7.2..2:. 4.5.:.5.25.::'.56:3.. :.5.6.3..5.5655.5665 ./.72..57.566/5..45/.3..575.5.93 4.9.54.15'.5.

9.9.5 &... 5 .5 5.9 4/ .15..5.9.3525. 5.3.5.2.5 .65.32.5/. 5..5..6  !.5..2...3 5.5 2././. .5 /62 5.9.. :.32.51. 1..5 65 5.3.&1..5 34. 4.5 75.26 2.52.5/.5./..4 ..65 . . 4./. ../.265. 7.../5...:.5 /...5.

6. 7.. 3.9 576::65..52.7.935 .6957.9.2 !.:./.5796.5192.57..5.2657:.:.5  !6654.45:.45 ..25.7.3. 5.6.5.2 : !.:.7.9.:.5 .2. : &1.5..1.257. 5..5 34.5.2 5.75..6!692:.5 :.....2:653.518745.3 2./.3.5./.:...55.....5.. 5665  : &.473.45.14.9.15.4 !665  75..55.5.65512. .2./..2.3 5.:.5:./5.45.5.5.4...43.5.2 .

&.3.5::.5.4.7.3.47.2.57..:.3. .23./../.5:5.55.3.5.254. .2.5 .257..7.26  !.5 2.5.4.3.54.55..162. 4.3.15/.5 51955.52.3.7.473.5.3.5:5251.5.9:.55..452.

5. /. 4.6 1.5 2.5 3.1 5. /.:.4 .562 5.3 :.5.9...5 5 &..4: :.3.65 .2.5:5 5..5:.5 .9.5 7.2.5 7.31. 5. 5 5.5 7.7. !69.. .. . 4.5 4.

7. 75..243.. .5.75 3/6 2..5 :.

5 34 5..  !665 75.7. .3.5 .52.45 '.. 5.: : &..5.:. 5. :.654..25 65!63 5..5 4.3.9. 5 :769.:..7...2. /5/6 5 4.565 #25 . :.:5 .5 49 %6 5./32..7.:9.5..562 7.. :.3.:..5.6 :. ..5 :.5. .. .562 !. 5.3.5 4.2..7.655..7. 2.57.4: '4.2645:.7.5 4. /5.7./.:. .5 . 2.2.3. 5.5:65 5 14.2. 9/31 5.: :. ..75565.26.. .5 5.2.3.2.5 2.65335:5.5 72. 51 5. 4. 5.:. 4. /64/.. 93.4.5.96. 3 4..5 '5. 2:.4/61. !65 5.365.2..6: 5 #9:15.94 :&..#565 5:. :.2.5 .3...:. 1./..:6254..5 5.

.54.2 .5 7...6 &..51636.3.. :43.52645:.3. 4.

 4.7.93 5...2.5. 5.5.525149%65..5 .5 !.5/.5. 2. 65 !63 !5..52.5 2.5 .. 5.:65 .5.5 4.5 :..3..354.: !.5 3..9.5 . 5.47.45 2.1.5 . 5 2./6 .5.3.5 5 7.5.5 2... :.:....2...25. .. :.55./.145:....5 .5:. !69.:2 4. 7.9.. 2...5 ..3.36 :. 7. :.51.16 .3:.57.5 . ./3..:..2 :./32.3655:.4/..3.945 :75 .3.65 5. .35.514.9.. 51 5.2.523254.. :.7.16:516: ..4: . 5.5.5235 75.5.. 49 %6:. :.:..

2.:65 ..95. 3.4. 4. .7.95:. .3.53..3..5 2./. 67:.. 5&..2..5.5:..2.5.655. 5.3 .5232 .3.54.52..1965.. 2645:.965 2.... 5/9:1.3.55665   .5. 5..1 ¾ .56.5.53.4. 54.5 ¾./6.45.749:..4:.61 1555.:.5 7967:65.3.514. :..26 5 69.3 5.5 ¾ .512645:.7967:65..4/61.2./.5.45 : 3/ :.7.5 2645:46 &..35..2.365 /.26 ..1 4..3:.9/31 .5 73..57969.:3./.7.4/..4..4.5&.3 5 4.470.. 67:.6.93.2.3.5/....:.3.5163.5 ¾ #.365. 95 :.5 .5..3.5 :3.454.4. 4.5 53..::.4.65 :.5 4.5:.3.¾ 26 4.. 4.:7. .. 4./.5.37 4.#564#5.57.52.3. 5 5 4.2645:..5 676::65:. 5.5625.2..51/4. 3.7./.5.2./...5..5. 5. :4.7..5:. .6:.:.492..5 &5.31.2.5. 676::65 2.. 5...954.5.:.32.5565!63 .9.9 !665 4.4.12.223.52.9 .45..6.5 ¾ !.454.7.3..2.7.4.5 /362 .2.5 3. 6/956 7967:69 :.65 5.4.5/..751.4629.169 4. ..955.4.5163.2.7. 796 :5:769.. .945565!63 55.665..35.65:.5... 65 !63 !.5:.#25 ...:.54.4.7 5.5 ...:.5625.5.

2.2..4.5:.3..57.526.:.4.55.:4..7.55.53.9.3.2.3.. 3..61:..55.:..3:657.5.7:. ..5.549%6  !.4.2.. /.4.2.9665 5 :...:.26523.4.5 2.34.57.:3/5 : 65 !6 / 5..3..45 4.3.265.53...2576:/3 :.549%61..4/.

1 2.7 5. 4.3 5. 5665  .: /. .5 1 4. 5.2.2.3.:. 5. 347.: 265 :.26 1. 5.:./.1./ 5 4. ... . :.5 :.5 5.5.43.5 /65 7./3.3.:. :1.5 5 7.5 5665 5.4.2.3.2.3 .2...4.. . 5.6 :3.. :5.

. 5. :.5 5.. .//3. 26 7.5 :.:.5 3.

4.5/./26 796./.51.3. ..7967. ::769. 4... :.:.7. . :. .. : &.3.5..562 .5 .5.3...5.54.9.2 5. 51 53. 5 7.5.5 4.935.7..../..6574..5 '.559.5 ..4/61. .3 :.61.5:3..54...966557..2..952645:.5 :./ 26 7.45  !6654.2.5 . 93...9:6 5. 4.5...

./. :63:65 73.3.5:.2.779:. ./...562 :.5549%6:65 !635.3..5:..5 65 !5..4.7./.55..3 25 .5..56 4..57.2654.7.7.3.4.5/.65945 . 5665 2.5.7.2.4..6:5.45::51..654...5:75.56 5. : &.6.

5 /4.7.4.5 .//65/.3.5:5.575.3..3.5 .55.3:.51.2.51..9&37 :..2 ..5.7.:.:. .. 4.2/.5/.75..3: : 65 !63 .5 !.966554./.51.2.45 2... 5.3.5.2.5 1.. 4.2..5.5651.7.6 5. 55.5 5 4...9 :.1 ..7.3.3 .2..:.3..4...5 7662 5. /...26.51.16 5 4.2..5 35 :.5/. .    &.54.. 33.26.445656/956:. . 4..265 1..5...57.. 3. .: 5..5 75:.35.6.5 /.5..3. 3.3.:51..2 .45.54.4/61. 3.94.455. 796.5 265 : ".3.4.9 7.2.#:.569.6 4.3.3.3 .. 4.5:.5.3. ..2.:/.355.59:15:.5:.543.. 4./6. .365 950 06365.2.3.5...7.3..9.:.1.2.7.7..3. 5 /93 5.5 /.. .:..51:.:.965:1.2.5 7. 5.7.2.7.7. 75.3: 5. .9665. 5.261 5..4.9..:.57.65.5 5596 51 5.2. 5..3.56569. 5.76:514.6 5. :. 756 ..5#564#54.2.5 4.2.36 .4265. :.4..4.265/.65.. 5.5 . ... 756 . :.2.9.3 5..5 945 :. 2.265 2..6:5.

 .5.25/..4.3.5  !.:5.54..54.2.2.53..5 75.:.5../5..2 2...:"...53565.526:..5.:..:..5:.5.4.3.55.55/.267.3.2.525.:../5.5..5:.5 ".3:.4..3.4...75.5:.:62265./.52.3:5/.2 5.42652.:.5.4.1.5 !...55..2.2.4..9.

7.5.5.51.15..:.5.5.3....2:"./.52..4./.2..52.

 7.45 4..5 ..1 5.3.5 3.5 3.3. .5.7.2.57.. ..7.43... 1.45 ..3.... 4.. 53.5 .53.3. .. !./.. 4.5 .3476 3.43.2 .5 2.25 1. /..3.:.5 .

:3.:5.5.2....9665.569.54..2..:.4 .5.

..54.1 5.65 5.365 .43.2. :.5 5.:.3.5 :. !. 3.3..51.2 & 60 1. :.227. . 4..././.3.32.57.53.:.:..227. 5..5..47. 2.54.52.4.3/.5.. 5/9:1. ..55..45  !. 60 5.3 5 7.965. :..5. 5.5 53. . 4.3...3../.4...75:.

9.3 5 559.5 .3..1 5 4. . 7.5 ../.5 !..3 5. :. 5.. .52.7. 7. . 3.945.227.2./.4/61.5 :4735 7.:.2.2 .5 /. 7. ./. . 1.3 :.5 :.9 1..:..:.9.5 5.5.165 ..15..93 :.5 .9.5.5:525 5... :.. .1:5./. 4.5 . 7.4/9.2. 5. ..73 5 /. 5 5.51.3./..4.3.

.45:.4.5..9. 51 3. :. 5..:..:.455. . 9...55..3 :.653. 796 .. 76::6526:.5 :.9.7. :.3.26.7:.5..45 .3../632.. 4.3. 7..7..2.56 :.473. 2.2. .1 265 3.4. 796 ..5:65 5... 16 /3/ :.4.5 :. 5...73.53. 2.65 1.51.7.25 : '5 25 ./.9:. 2.16 :..3 5. 25 4..:.2 1.255'5 4.3.5 5.16:.3./.4..5 1.5.365.: 5.2./.2.: 5.9.:2.5  :.26 :.5:.4.:.5 /.:..:.5.354./.9:.3.. 7964.:.5 .4. :. .  .3../.55..3.5...5 4:./.. ../ 265 5.../.75 7.7.:9:. 4...26 5 2.7. :..:.2..1. /.565 ../.25 :.5.563 5.794.57.9 '. /2.2.5 65 :.9 '5.56:. .:5..4. 2.52..6 43.26.5....5.225..2 7. 251 1.2..473.

/. 5. 7.7.2.517.4..9.4.560   !.:.5 1..3.2. 7.:.2.55 :...3.354.5Ã /./ 265 51 . 2. 4.: #96 .2. 5./.9.16¾:.67:..53.7..7.5 :479.57.. ¾ :.2..554./3..5.

2./56:.2... .:...5 .5 .5. 5665 /. 5 4.:. 4..4...9.62 5 2.3..1.5 2. :.5 .3. 75.2.3 .5 2.5 #...5 36 1.54.2. 796 45:.35..9..3.46 &.656/956.53. 4..5 51 5.:.6 4.2:15..5 &. 5.5 :.5 5.352.3..1 5 1...22.55.2.57.4.5 :..96655:. 25.5.5.63.4354. 4. 7..7.5 /. :.55.95 '.3..3..2.7.4.5. 4.2. ..4456:#95:7&.42. ..3.:./.5:5 .65 5...3..1.6 3.... .3.. 6 5.46 ¾ .1..562 .5. 4.3.:.3. /. 51 4.7. .69:236 5. 2.95¾ !..5...:...5 4.5/.5 :..:9 :.6 4. ¾   .96 5.2. :.5..:.52.5 46.5.//. 5. . . :.55.9.45 3. 5.

:.5:5. :.3: :.. 5 51 5..5...5 7.34. :.7.. :. :23. ..:.5.4.3 5. .2./5 7.5 25 /.5 &./. 5.6 :.4. 796 51 4. 2.5.

22. 265. .7.46'.7.6 56:.43.526 #96254./.5 7.5 /2./.4.5 . :.32:&./..9.54.5 :././.55..26351.25. :.3../.65...1.5 5.5:&9%. 5 :.3..3. 51 4...//.2.5.5..26¾....55&.¾ !.562 :964..5.  56:.95:.

5263 1665 !4.26.2/.7. 5.:.5 . .5 7. .

/...555.32.   56.

5265:&4 !../.3:.5.3:.575:. .2.5.:&9 .3243.7.2:5.5 &4¾.5...55./../.2.52.6:&.3...95 1..3.5.5/6::5543...  !66514.2.32:.469./../...4 ¾ 3/2... &9.5.5.2. &..¾ ..5::.1654.951..53.5"..:.52.554/.4...5 . 5.7.9 71/..5. 4.5465.453.:.9.7./65/.5.5....5..3.4.7.:.1:&.9.6:5./.957.7.3.55.3.5 '...

3.:. .62.7.3./.!.:4.3.55.546¾  .56.2.:3.4.26þ5.2.5.5.:.1.7.6:.54.

 26 26 5.32. . 23.. &4 ¾ :..5.3../ 5 . 5.

.54..75.3.5.:. : &4 ..2.356 ./..534.2..7526:3. 7. 4.265.3.6 .6 51:3../. .2.56 #396:65.. : &4 43.3./.4.:.55.5.3: 3.:3 ¾ 6655.432.265 5...:.51...7./.26.23.4.5   2.2.65..3. 5.2514.:6 5.269.:3.5661.3. 5.65 !. .:.. . ¾ 6262. .2.:23 796 51 :.2. 5.::565.47494 7.2..4.76: 5126:3. :6./.99.. .

.:.762.5 7.5.2..

55.79. 5 5.7.2.5..55 3.4.2:5.5/..: 5.51..:.5 52.. #5.

5.5 2.5 2. 34..45 . 26 7.5. .5 5. 2.. 2.5:5 .3.2..5.5 2..4.5...96655:63:6573.5.423.6565.. .9.1 5.3.16 53. 5.: .7.6 .:.63:'5 3.525:56.9. :...2.3. :..::.:.5:. 2.7.45 !.5.. 5 5..5 4.5/./.6 5 9. 5 .3 : ".9.:.5.5 366/ &4.3. 4...5656613.4 .2.5 4.7. :.395:. . 2.45.2.4. /5.54. 416 4.:.3 .7.9..4.5. /..356 &59.9 :.5...5.:.2. 3.4. 5.....6 .:.55.55.2:.5.5 5.3.5 2. 95 :4.2 :.5 5.2.5:60 &. 26 .5 4. 5.565 4./3.45..7.42. :.:1.3654.45 . 5. : '665 51 :.7..:. 5 4..55. 796 51 :.5 7.: :.54.

..:.54..

.2.4..

7.5.5.55.2     !5.4.53.5:5.3.1.514.3.25..5. #.953.5/5.357.5.3.

.3.55.6 :.515 :.. 4....3. 599:7. .. 4.. 4..5: .5 7.3..5.3.26 :.52645:. #96 5..5/.6 .. 7...5..95265665 #. !.:.5.::..2. 7912:655.2.3.549%6 ./. 7..5 51 :. 4.3. :. 2. 5.5..4.:.

7.5.:.2.3.7.3.55.5.1..265./:..

57. 7967.. . 252247.25.. .5 /5.5 3.5263 :.:. 2645:46 . 5. 65 /../.5.5:. 5.5..51.9.2.37. 2.9.53.5 /../. 7...::55.4/.4.5/.2..5 ¾ '4.4.5.3..3.5.3.63 :.7..5 2..:. 5.555.54.2.25.5 .255.5 7969.5. . 4.4. 7.:.4.5 .42.5 26 .35 .52./. 2..54.3.5 7.5 :.55. .3. 4.4.4. '::4: 3.3.5 . 4. ./ 265 51 75.5.3. 51 53.5: . ¾ :....65 65 51 :3. 5.5 ...

7:.52..6 :.5 2.: !..3.3:. .4.7..5 465 :.5465..4.655.5/5/.34.52.7.. 5 4.4..2.5.53. 5..2..4.:.:.. :96 796 .5 7. .5465.3.6 ¾3...2..43./.654.. &:51553.936:6 5 4.52645:46 .26 :... 2. 2..53.5/.75.5 4. : 60 . 5.:65. . ¾.5../.545.75.2...5.3..5 :..95 46 :.5 4./ 56 65 /.54.3. .4.54. 5..7.37.2554. :..5547694.5 5 .45..::.5.. 4.5 .... :556 ..5 ¾ 5 5. :3.7. 5..5 5. :3.2..4 53. .456 2.: 5.. 7.7.:.43...4/61. .7.5....2.5. .7964. .. /.3..53.593655.9.7. :.5 49 %6 645:.23.4265../ 26 565 2645:.5:.5 5./.5..4.65 #96 25 5.:3.5.5.5.3.55.26 .46 '.. .5 :5.62645:. :.3.:.

:65  .455.554.5..:2.5..569.5655. 4.4..5 ..5.3..3.5.:47355:.:.5.25.3.4.3..4.26.:.526 5.5:.5.7.5263:./.3. .

:.7.

5....4....41.5.32..2.:.54.7 ..:.3:./..4.

 .4.3.5 #.2.5 /6:: 5.57.5 5.5 .: 1: :.5.2..51.4.3 :.6.5 /.3.. 5665 3.2.45 5.5 5./6:.76: 5..95 .:.7...

43....5.57..54769...7..4.54.53.3.5.. 9..5..¾5.2.5:.5.25 2.6 /.9 :....16 4.

. &5/... 75.4.5.5.9. .75:.96:.5:!. 7..5.5 4..:6...5..2:5../.54..453.54.257..5..5 :.55.55.42.29..76:..5.59365 .5 5..1 5.55.52.2.25 .5.92651:. 513....'.:..5 44/96 95 :.52.45 7..54.4.. !./3:5..5.2..574.7..5 !.55.  .4..4.3.5..2.26:.4.227.: 5.4.5/6::5#. .5.5  !..3.9.5./. 5 .16.25.526: 55.7.43.5 5 ...2.:624....691..3.4...95:.5 :4/636 5 2. ./.

 5..:.95...3 5.95 .2. ..2..54..    ...22:.5 ..35 11:465665:../... ..1. 7. 3.:..7..//5.56.2..3.1. 4. 4..53.95 :.1.5.5..2.5..625/.4735:.3.5.5 ..93./.:.7.2653.5 :.5 ..9..5 6: 25 1 2...5 . 7.76. /.7.4. 5.9./.9.52.. .15/.9.5/.4.51. .22655.65 7.3.5 4.526765:.. :. !.6 !.5 .5../2.. /.35. .2......26 .5 5 7. . ::561 55..:79. .95.575. . 5 4...:. 2.5 5 4.254.2654..3.4.4. 5.4. 5 2. 7.5 :.2. 7.4. 7.:.4.. .. 4.:65.26 4.35.965 11.:.5 4.3 :.:..3..'....45:.::.:.3..366/ :..3.93 4..2./554.26.:.2. 4.3565 2. 7.51.5:. 5 2.:. 2.5 .3./....5 . ...6 6 :.951.

.

5:./27.:.9./55 2.2..::..7652..:..2..4..4.4.3..3.5.

51.3.5514..4...7.55..

555/.5..654..5..5.3.52..2.65945 .3...2.25.5/...57..5 5.353..5.2.

2. ¾/365262../...575.4.5 #.55.5435.29..53./..3.2.5.5./.53.:.65..5.57.7.7...5/.9.52.3.52...4.2516:. 7.5:.5756 5:.. 7..:.5:51.:.5.5:426 .1. 5./5.56 .5..7.9.3.76:5.3.5 !.653..35.:65:.45.5.:.36 ¾:..7.55.7.57.:726 .36....55.9.7.41.453.51.95 ...1 ¾ '.7 4..5/6::.75.9..5.4.5:./5.5..5..4. ¾:.2. ..3.9..:5%7/32.57.59. .565 .5 3.54.54. 5..55.6 ¾653...7.3 &0. 2.:/62 .4.227..56:.53..5 .2..5 .

3514.3.5.2...5.36././5. 4... 3..5.4 &.5. 4.42. #.5 5 :.25.7.65.2.. #.54.5/6::559...4. #96 :.2.3./.33.2..5 5.55.3.42.56/956!.54:2.45 .5¾    #.554. .. .:.16 .5..4355... 79:.54.5/6::..9.5 4.5.:.3 !./2..526. 5..5 .5..26.3.51.5./.9..2. 3.2.7..2.. !5.3.5 ..5 4.. :..5. 7.2.4....4.2.4.52.9/31'..2365:.:65 &426 5.55....:4.5 .: 3/. 2.5.36 :.51. !.55..5:.2..5..5..514.5.5.455.7..3.3....55.5..5:45.51.5. 42967656 ¾5 14..2.6:.5 4.7. 51 5 56:.54.54..5.3...3 .:5 9.: 7.9.4..76:5.

.3.5.3.5 :3.: #...4.29.. :. :.3.5. !.: ..47/326 .5 5..554.5/9:1.36 5.::2:2.3/65 4.61.7.5. .36:3.6 .5 347.4. /.357.5..7.96 5 #564 #5 &..16:.:.4.53.56 :.5:. 26 3.96 ..76:.. 5.4./.5 69..5 4..:.5 :.5 5.. :5.. 775.55.5 7.5 4./.

7.:.

45 .5.5 4.5 .4.1.32.91.2.. /. #9.2.. 6565 :...26:..7.1.49%6¾ '.35 5......54./3::.54..5.3.5 '4..27.:43./5 2.5656695 53.3.4525.5/. 5..54.57.57...:4.9 7..5.45 :.5 9 5 79::65 .52.5 3.3 7.5 ..443.52..5 7.6:..:.. 1.3.:.3.31 5.4.67. #.6..5.514.5 4.7.3657.6 !. 54. ..:..54...7 ./.46 . :.2.:.. &.3 5...76:.3.2..4.3. ./657...5 /4.9... .4.72.45 4. .575.7. 2429: :. 3./.. 246.3.2..45/52:.265.:.6 . !..76: :5.9 7./.5.35.:5/.2.4.5.5 2.5:.: 2.55. .9.. .55. :. !665...5.9.5.9.5 .52.:2:2...36549%6  .56.95 5.:51.6 :.4.54.5 4.3 3.3:.261:&47.51. 5 5.5661 &.5.. 5.4. :.655.4.55..35:.:.5. 2.6 :. /.5.76:5.

53.3.2. :.5 .2.3655665263..5 1269.509: .:65 796 4.2.3..4.9 .4. 5.1...1..3.334. .3.4.:2 :3./. 29.:291 5. .5 5. 2. 3..55. 5.:. 4..5535.65: !.9.5  . . 5. :3. .2.51.42.9 :.3.4.51:3.55. !. :.3. 5 .4. 1. 5. /..2.5 3 6 :4/996 51 :3..47 .:.5:3..4.51. :3.52.:4/9965 5. 7.2....:51.3.5 /.2. ..5. 365 5 26.4 5.:.4.3.5 .3. 5.7376.5..: 5 6 5 5.576945 ..54.6: 5. 7.52.55. 4. 4.. .53. :.55.: 5 3. . 9602.5.9 4.

43.5.4.4.42.54.5.4.65.554.2.56: 5./. 7.2657.3.5.5.5.2. .9.2.7323.:3../654516:.6.265.  51.:6.4/.5.9.6.3.57..1..5..51:6.:9./3.45/.7.56.5:..3..4.53..9. 55..5 .97..25...

/.5.16 2.5 49 %6 .6 .2. 5. &.5.2.3. :96 .. .7.  !5.5 ./. :.3.26. ..5 7.95.45 3./..365%7/32..2.5 7.5 5 4.36 55. .4.365..5.5 1. 4. 26.9.3.526 7...41.2.4.:2 5. 2.7...5 .5 ....:551. 2.45.5.2. .5 4.2543...5/3.53... ..5 53.5 :3. 7..:.5 5.1..534... 4.5.2.5 2.54.2. 2. 5.3.9.5.5..54.3.5 7.53.7:.:3.5 . 4....5.54.3 '.5:51... ... 4...5 2..5 !.27. 5.565:.45 /3.6 !.26.37 5.57.5. /..:..5 .:.3./2.3.54.:.6 :.7.76: 5.4549%6 5:.:..5. .3./.76: 5. 5.51.2.3.6 .4 5.5 :45.45 5.6.56..96/6.5 9.5 :..5.. 5.:51...5 7.: .5:5 .5542.36 3..53..2. ! 51 2.9...3.5 3. 3..5 72.54. 4.::.. :....3...265559/6: :.3.5:51.:.. 2...554..54.

7:.43.5 :.73..3.5 57694 .:./63.2/657.3.::9654.:.4.35:.365 .2655.2. .//9. ...32 :. /.34.2.. .5 :51. 5 "..:5.2.5 5./.53.4.65 5.5.27275..53. :.56 &.6:.65.5.5../3: 5..5 5..255.45 /4..55.549%6 3...5 .5 2..225.  .5./.4. /4.5. 4.. .5 . 4.5 :51. .5 5.4.25 7..53..4.3.5 5.:3.5 5 973 #./5 775.93 :5.5.549%65..36 .. .365 /.2.9. /.65 5../ 26 26 5.6:.6.5.7..19.2.95 .3.2.7.5 &45615.6: 5.:. .:. 2.5 ./5.

.4. 51 7..4 4..6 9.5.325./5. 2. 2.5 .6 4. :.3..5 .526. . 5 :.2.554.5/.:..53.5 5 5 7./.:.45./5 5 ".3.. 7..5:. &.5.5:...5 14.5 /..3. 2. ..2.1.54.5¾.96.51 .32 5.3.:./.5..3./5 /.55.5..7.29..3: 5..5694.5 4.55./././.5. :3.52.9..5 .57. 4. :..4.53. /.2.4 !.2.3./.53.

.57.3.1.55..4 4.3.3 !.3.3.4.51..4.4.5 .52.:...:65:7.9.

5..5.52.:.7  !.3.5.4..5.

..4/61.543..2..2.625..5../2.6 :.514.3.9...:625.54.54..5./5....5/.5.3.:.3::3.55.7..55".2.53.5549%6 75./.515.6565..2..:. &.:.4..5.:..2.5...:. 53.5:.5 5.5 .3.:.9...:./.4.26:.5.2.26257..53.:7.36:514.

..4.75.26..5.2...26..5 .:.25".65:.6..35.5.5 !.65..5.

454.3:5:1.././.¾  .36.5.75. &9.62.6: #5.5.2.7.2.15.:2.454..7:..2.526¾ .2.49%6:.5.4:..2..¾     . 565.45../5./.565:...57.4.29.45 !.32.454.162.5.41.6.1¾ :.:./.3.65.3.3.52.557.36:514.#5....

:5.565 ¾ !.5. .2.955.5.:.455..51¾ .3.//96/./53.

5..4 7.9.52.3:.7.5512.

7.3.5. .

4.565 2.5 ...6..7.4. .7.5 4.5./. 4. 4..4 :. 5.3.9 &3.5.5 5.5 . 7. 4.5 4.3.45 .95 5 4.3. 2.66 2. 5. 7.2.:..9.

5.:.45. 5".7.265 265:3.5:79..5 3.96 5 /.: :.  515. 2.:..5#.6 '.2.3.5 2.25.: !.5...5.2.952.2./.3. 5.167..3.45796. 26.1 7.1 5..2.5.5 43.3..5 6 5. /.65 3.4.9.252... 7. 5 .2..4.'.3...::277...9...5.45.7. '3.2..6:.:.//.56.3.5.5 4.:.2.7. 25 :.2. 4.:65 #96.25.5 5 4..2.457./5361.5 :6.35.56 :./.9.3 !.55.:657.2..4:.::.95.79::6554.22. 4.3.65 75.5 4.7547694. :.56.9.:.4:.:.. .2. 5..5366/.61.5 4.5263:./.5 .2. 5.:'5 ./.4 .3..7. 4:. :. :.54...2.1 5.92.5 .4.4.2.3. :5...:725. .5/.53.3.75.52. ..:./.54.:4..65 5.3.5.73.: #.55.3.5 &4.365#.3..2.55. 90155"..5 73. .36526.//:23.#6..2:65 .9 52.9:.45.25.3.3:/..3.3 5.4. . .4."5.35.5 .7.5567:. 55.5 3 5.2. :...5.45:.454.9./.45.453..:.54...53.165. :..56 4552.4.:.4.5.2./....

3:.7.5.6 :.5..657.62.2.3.3515.45:.99543.451.5./.5.5...425:56.:...93556 .57.2..55. :.5/5.3.45.1.5 54.5.5..3../.

347 :. 4.5.4.55:.1..475..5.954.:.53..1.5.26. .9.. 4.4.54. #5.5512.:.5:5 .:3.265 5...5.92....: :..654.9.53.5 .3...29.3 .:..5 :4561 5..51.5..:595.5 34..7.5.. :.95.5.26..54.53.9..61.35..5 .2.2.935/. :..45 .5.7.655..5..425..54.:..2.9.5#.57./5 2.:.5..5 51.5.26....5 3..:..954.5 !.31:.5.5:3.2.1. 5.: 45:. 5 49 %6 5.. 2. ..:..: 1. 2.54.4. :5:561.:./.7.5 69.5 ..2:15.9.5..:.5.4.5:5   !..655..3.2.4.

/5.7.13.6 65:. !..//655..7..3..5.:..473654.2.523..

1.91554.55#.7.54.2.2.3.5 ..51.26. .3..34..513.55365 265.4.5 4..55..5#.5..76: 2.2.1..7.3..:.526 ././. /3.65 4.31565 2.26 :".347..339.9.7.:..23.596/..57565.:.5/.45.'653&.4.45..: 15.2.5.:.554.75...9.5.. 5.5 5.52.:6.542.... !.54.5/.756.96:.5.465 .9.25/3...:..92. .:/3....5..3.36 ...:..554.6 3.15...92.5 .3.7.75.9.9554..:..75. .....7 &.5. 2..54..6...5....5. 4.2.7.12653.54.:..45.9.5.32..5:..42..7.. .5#.5.5365..54.5...465 75.5.5:.5.2 .45.35.3.7..:.92.2..54.:7.. 5.54.9..4.

.12655.23.61.5796.3.9.3.7.3..56.4.7..4.9.5.55.15.51.525.:7 5.75.92...54.:..3.34.53. .45 .9..55.2 :59.2:65 5#.3.5 2.

1.65 1..5.

1.

.365!63 .65:6.3 .9:..0.:59.6 &44 "79.47 5 .

53.6915.9.7../.56 !5.54..51.:5%7/32.24/.....5.695:.7.5.7.2..

5 3. 5 49 %6 51 4. 4. /.5  ..:..353.. .65.5 7969.5 /.2. %7/32.91 53..56 :./ 5.5.2. 7.4.5:29.5. 7.55.5.1.2.5.::..:65 ¾ !. 7....&.5 461 2.5.3653. .4..:.25 5.54.5#.52. ....:. 5.5 7.7. .55.95 265 :5./5. .96.7..565 .9.. 1./.3.65 5.5 4.5.4..5 ..2.3.:/3.3.4.3 5.55#.3...  .4.5 1.4.6:.5.2.3.9665 5 /..4.9./.32...5 /.3::.5 7.4.5 /.29:.4.332.:65 .6 5.3.54.5.54.5. .7 5 4. 75.75..2554...334.. 5.3.5.51.9665 .2.5.5.65 . 5.92./.5 3.9./ 5.9.9.4/61.4../.6: ¾  :.5 5.54.3 .5.55..5 1769.:1.:65 :..437656:.:. .3. 5..3..5 343.566 #.2..2..2.5....:. 4.762..5 4.5465.52.1 5.4.4.2.9.9769.5%196::.92. 5.5 25 ..79:15.45 2.77.4.4..5 /5. 7.. 67:...654. 5 /...5 .56 2236: .53.3.3267:. 49 %6 .5 .

9.7.5.5./.3#564.55..52.5::./5#.59.9.3 .7.35 "776:..0 #.265:..92.7 5.5 4.65:.596. 5 47694.. :.1..9.51. :3.7.5 ¾ .3.5 ¾:.:5.5...42:...45.::.5.5.2.965....5..3.:.3.3.9.4:.9.5.65.9326525.5 465 5. 59.3. :.3.:6556/956..3.53..:2.35:..545:.3.23545:..5 .5.....95...2.2.:65 .5:.5 123.:: ..5.53.5.5 4.5. .3: .:...695.....7.5 5..5 251 ...2.65 4609.3. '5.2.5565.4.92../5#.5 1.5 4..56. 4.....9. 5:.965694.. .59504/.4.7.67:. .1.. 4..6 796 ..7.96.4..3.:655%196::5.765 3.9.

35 5.9.5.. :.5 25 .4 5. 2.3652.3.55.92.4 :.65 5.2..56 . 2.53.5.2.. 6.5 #.5.5 /.1 2.  !../5 5 3..5.526 4.76 .:: 6 :.....5 / :. 5 65 5:7 25 775.57..3 #564 !. 950 4/.

.52.4:46.5 .65 45 .:62:.49%6..56 &.575..5 7.5 45 5 .:: !.5.5. 476:/3 7..57..5...2..3.7..5 .:34 :5.15#.955..574.57...37656 3.4 .91. &.726 51:.26 5 794:6 :.2.. 5..92. :.9504/..5.:.5 76:/31..5.. ./52.5 950 4/.512423.55.4 55.54.3:2./.7 26 5.5 5 2..:.5 .#.5 3432.92. #.::1.5. :54.5...36.1654..26.9..476:/3.514.26. 4.7.9.7...1 5.4/61./ 5 5. :.92..:25549%6 ¾/5.5 2.3.2.9..73.5 5 7.765 !.5366/2625.3.2.691.5 .4/61..2. 4..4.9.3 2.3./.: ....2.:..5 ¾ :./..

.5. !.7...265.3.2.52.2.:55:..54.454.5.62655.1...65 5.2.4    '5. ..3.2514.....5:. .526..5.2..3./5.7.5.57./.2.7.6.

7..2.227.4...26 73....57.7.4..1 ../5.3..75...4.:.5263:..:.55/.:.7.5.5366/55:.7.

227.54.2.7:..226 5./. .4.:..96:.:5.5.:..4.5.:..3.5.4.

153...27.54. !.1.

.4.526:.9.%7/32.554.9..4. 265/.3..4.52665 &.:.966515....545:...4.4.35249%65.:6569.:34 4..::../5.67.5:..:.227..5. 5.2.76..95.454./..92..92.#. #53.4.:5. &551.5..5.9.. !.5..5465:.56.53. 55..2.55..5..9..35.425 .7..7.51.. 45:.5 254..5#94 5:.55.67:.9.567:.:52.: 14.96:. .:2:2.55#.525..2.5 42.56:..27./3./5:.

:.2.5 435 7.. ../3.567:.5:.3 5.4.. 5 /./5 4.7.5.5/65..5655:.32.6:526564.5 67:. .2.2. . .2.7.3 .5.55:3.7.5 !.75.5..54.25:.3.7. . 5.3..:.365 5 4.652.5.2.5 #59567:...5465.4.9./.:65 435. 2. &..6: .5.57.:54.3.5665.654.32./5.2.5:. :5.:5.5.5. 1.. :..:.3 ..:.1...6:..5.5.:.5263:..5 5 49 96 ...:.3../.5.3.

3:./5..5665. 55..:.3. 5479.5 :. /3.265.56/9.54.4.66.3.5....255.5 ¾  !.5..51 .6....6: :.54.4.2../9.7..5654.257.265 5.3.16569 . 262.:.4/.6.3.54..3.5 53.95 5.26...

5...3::.514.7.367.57.47.95.4..5.:65 55.2.257.::32.5263:..:.4.7.../57.61.: ./.7.7.9.5:.55..6 '451..:.

3. 95 :.54655.....3. ...3. /5.5.6..5 26 796 .3 '4.5. 7.::55.5 519.3 !5.5.5.35 6.567:.567:.5 .5  &4.. !.35.3.:55.3.4.4. 354.5:.4.5.3.3.:..7.55.954.3.5555".5 .9 95.3.55.4./ 3 265 .225.5 4.

5.4.526:.3.9.5 4...4.9..7.56 &53.4.7. 4.52.5 .3:.25.5 7.6:54.5366/ .::32.57..: 514..52.5.:.5157..7..74.. 26 ..525:.3.15.5. 3.61.. 5.5.555.5:55 2..7. 7..

 57. .36...43.. 5. 60 6 490.16 79651. #5. /.3.4:..5 2. 26 ..3.2./.:595 :. 26 ./...5 .2.36 . /..5 7..362. :.5 :.61.45 .2..316:.4/61......3475... . :.. /52:. 5. 5.4.5 9.264.5 1. .5 /5.2.3..5 4..45 2.3.5. . 7.55. .5 4.53..3.5 7..2.. 2. ..25 :.2. ../. /.. 3.5 ..5:..:. 3.2/.. 5..3.5 7.4.9. : !. 4.

5..665 7.5.6..5...14..5..5.3:54....2..2../.5 /..5 .754.51..7.655.:65 ...36 ...5.3.7.

5 3/.6 .5 . /. ..::2:2. 5.61. :. 7..5 5./.1.29.5 :.

63./.:5.7:.574.5 .3.2.4.55.: 5 /.5 4.../3: 5. ..4.45 3.5  !. 7..7.:62 ..2 5.4.3...2.365.3/6 5.567:..:5/:965./ :.3549%65.

 4...3..365 46.4..54 5.3. 5.5 4.2.5/..546../64/3.6.5..126:. .556.95. :.. #..755.:35. 2.2.6¾:.5 . :52:625.. 5.1.. 7...5.9.9.3. 42.5/. .5.5.5 :. 5./.2.:.2.5.4 5..7. /:23.5. 5.. 4.9.69:2365 5.2..:.54.. 5.55..56: &.4.5   ../:23.5 3.555.:.5..651. ..5.2.5:4. .75.93 :. 5.69:2365.62.3.5 /.93.5.54.36 5.1.

5 :5.6 .5 25. 5..5 /: 5. 1./.15. .3../ :56 .5 4.5 46. !.2.6 :.69:236 .3. 7..2.

7.9.3.9¾ 52.5:.5 .9.69:2365.9 5 46.52.5.5.2..5"9.5.:6565.6552.6¾..

69:236 53..5 5.2.5 /:: :..5 46.. 5.5.3./.655.5...62 :.. 2.5 7. 7.56657.3 .63 ...5:..2.. !.3.5.62 :. 95 5.36 !.7.62 4..93 .3.9.:561 !.7.5 2.:.5 5..3..2.15.5 4. ...5 3.4.565  .57. . :75 4.5 /.. 5..42. 5 67:. .15.. 5 4. 2.2.:5 .:.35. 7. /..5.75.: .. 4.. /.36.7.7.26.5.952655.5 2.

6.51..5..5 :..25. &965.:..3. 5 46. 5.5.:.5 67:.2.25...54. :..:.546.42 ....517.3.3/5365:..69:236 !.54..5..:..3.54...36.3.5 2.:3.545./36515 .5¾:.3..3 5. 3.5:. 7.5 513.2555 #.526:.5.5.565.55.35.67...5.3.3..2..9665 5.2.2.565¾ 5654..2.4.3...3.5 '555.5..4.5. 7..5:51...526:5 &55.7.35.76: 1.45 5.26     :.25.565 ¾5...575263:.51.69:2365 4.55.7.5425.514.255..3.3: .5...5./26:...5635./534.67..

3. 55...236:5.366/54.. 75.57.5 #..3..5.9665 .5..#.45..¾51.. :..3.5.2 5.65 2.3.5:3.53.5 .//.3..54.6 . .25.2.5.45:&1.5.5. 7..5...59365 5.551.3.5665.4.425:.9.:.54.26 .45:. 1.5.52.6 :.: ¾51265. .65 .5 :.36 .4.5...5:4. 5. 2.57.4.55.9. 65 .657.3.5.3.5 2.9.4.6/2..92.64355..5 :.56557....2/6 &5.9.65  ..5.5./.9.3.5.2.6.5.3.:.5.3.5/.:..4/61.7.. .451.265.5 :.5..5..2..36 2..7.5 7.5.. 4.365.654.92.5.3..5253.:.5.3.7.5 :. ...2.3..7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful