Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ

Cod unic : RO 14550632 Nr. inreg. : J40/2566/2002

Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ

Proiect nr. 24/2008 Pagina 1/18

CAIET DE SARCINI INFRASTRUCTURA SI SUPRASTRUCTURA CF
1. GENERALITATI
1.1. Obiectul caietului de sarcini
Prezentul caiet de sarcini se referă la lucrarea REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA APAHIDA-DEJ care constă în majorarea capacităŃii portante la nivelul platformei căii, a rezistenŃei la acŃiuni transversale la nivelul prinderilor şină-traverse şi realizarea unei geometrii de foarte bună calitate la nivelul suprafeŃelor de rulare pe cele două căi. Caietele de sarcini generale pe categorii de lucrări anexate fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

1.2. Domeniul de aplicare
Prevederile CS se aplică la execuŃia lucrărilor de : - îmbunătăŃire a capacităŃii portante la nivelul substratului căii exprimată în valori ale modulului de deformaŃie liniară Ev2 (stabilit conform STAS 2914/4-89 – Lucrări de drumuri şi de cale ferată. Determinarea modulului de deformaŃie liniară şi Normativului privind proiectarea liniilor şi staŃiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h, indicativ NP 109-04) - realizare a suprastructurii TN cu dale elastice tip HOLDFAST.

1.3. Categoria şi clasa de importanŃă
Conform HGR nr. 766/97, categoria de importanŃă a lucrării este B, clasa de importanŃă II.

1.4. Clasa de risc
Conform OMT 290/2000, lucrarea se încadrează la clasa de risc 1A.

1.5. Durata normală de funcŃionare
Conform HGR 2139/2004, pentru infrastructura transportului feroviar cu ecartament normal durata normală de funcŃionare este 50 ani.

1.6. Avize necesare
- AutorizaŃie de construire - AutorizaŃia de execuŃie CFR

1.7. CondiŃii de siguranŃa circulaŃiei
La executarea lucrărilor se vor lua măsurile prevăzute în InstrucŃiunile de serviciu CFR : - nr. 002/2001 – Regulamentul de exploatare tehnică feroviară - nr. 4/1982 – InstrucŃia de semnalizare - nr. 314/1989 – InstrucŃia de norme şi toleranŃe pentru construcŃia şi întreŃinerea consstrucŃii – linii cu ecartament normal. - nr. 303/2003 – InstrucŃia pentru lucrările de reparaŃie capitală a liniilor CF
Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing. Sântu Horea Semnatura

1982 al MTTc. : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr.“ regulamentul privind protecŃia şi igiena muncii “ aprobat prin Ord. închideri de linii şi scoateri de sub tensiune. întreŃinerea şi exploatarea trecerilor la nivel şi liniilor în pasaj de dale prefabricate din beton armat/1986 .InstrucŃiuni propii de PM privind activitatea pe infrastructura cf . rutiere şi navale” ediŃia 1982. 90/1996 privind protecŃia şi igiena mncii .Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr.locuri de refugiu . pe toată durata lucrărilor. Nr.Legea nr. Înainte. ediŃia din 1996.03. editat de Ministerul Muncii şi ProtecŃieie Sociale (MMPS) şi Ministerul SănătăŃii (MS) Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing. prefabricate. 317/2004 – InstrucŃia pentru resstricŃii de viteză. în conformitate cu prevederile“ Norme metodologice privind condiŃiile de închidere a circulaŃiei şi de instituire a restricŃiilor de circulaŃie în vederea executării executării de lucrări în zona drumului public şi /sau pentru protecŃia drumului „ Se impune închiderea drumului pentru circulaŃia auto cît şi introducerea restricŃiei de viteză de 30 km/h pe calea ferată vecină. şi M. ) .STAS 4392-8 ( în legătură cu asigurarea gabaritului de liberă trecere la descărcarea materialelor de masă.se vor respecta cu stricteŃe prevederile din RET – 002/2001.06. 1. atît pe timpul zilei cât şi pe timpul nopŃii.“Norme de protecŃia mncii specifice activităŃii de construcŃii montaj în transportul feroviare. întreg personalul de execuŃie şi control va fi instruit din NTS Republicane şi Departamentale. . 9/N/15.“Norme general de protectia muncii” . CondiŃii de sănătate şi securitate în muncă La executarea lucrărilor se vor respecta normele de securitate şi sănătate în muncă: .agenŃi de acoperire şi de semnalizare . 24/2008 Pagina 2/18 . specifice lucrărilor de construcŃie manuală. . executantul va nominaliza personalul responsabil pentru semnalizarea şi avertizarea punctelor periculoase şi asupra apropierii trenurilor.T.nr. inreg. Pe durata realizării lucrărilor.I. Semanlizarea zonelor pentru care au fost introduse restricŃii de viteză şi acoperirea cu semnale a zonei de lucru se va face conform InstrucŃiei de semnalizare.Legea nr 194/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 90/1996 .veste reflectorizante . Sântu Horea Semnatura . în timpul şi la terminarea lucrărilor. nr. aprobate prin Ord.Nota tehnică privind alcătuirea.1993 al MLPAT şi . 9/ 25. lucrări de CF. 177/2000 pentru modificarea Legii 90/1996 . etc.reglementări pentru circulaŃie .Ordinul comun M.Legea nr. .8. 1124/411/2000 “ Norme metodologice privind condiŃiile de îchidere a circulaŃiei Ńi de instituire a restricŃiilor de circulaŃie în vederea executării de lucrări în zona drumului public Ńi/sau pentru protecŃia drumului” Zonele de lucru vor fi separate de circulaŃia auto şi vor fi semnalizate corespunzător. din InstrucŃiile de serviciu CFR. respectiv ordinele în vigoare. Santierul va fi semnalizat ziua şi noaptea.

executantul va nominaliza personalul responsabil pentru semnalizarea şi avertizarea punctelor periculoase şi asupra apropierii trenurilor. Nr. la schimbarea locului de muncă şi la termenele stabilite de normele în vigoare. precum şi asupra măsurilor speciale ce se iau pe parcursul execuŃiei de către conducătorul punctului de lucru.revizia utilajelor se va face la termenele stabilite de reglementările în vigoare .“Norme specifice de protecŃia muncii pentru îmbunătăŃiri funciare şi irigaŃii” ediŃia 1988. : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr. 26/11. editat de MMPS . 1.“Norme specifice de protecŃia muncii pentru exploatarea şi întreŃinerea drumurilor şi podurilor” ediŃia 1999. Este obligatorie efectuarea instructajului de protecŃia muncii a personalului angajat şi nou angajat. transportul prin purtare cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor” ediŃia 1999. CondiŃii de mediu Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing.“Norme specifice de protecŃia muncii pentru lîntreŃinere şi reparare autovehicole” ediŃia 1999. cap. editat de MMPS .piesele în mişcare ale instalaŃiilor vor fi prevăzute cu apărători .“Norme specifice de protecŃia muncii pentru transport intern” ediŃia 1999. Sântu Horea Semnatura .2000 al MMPS .01.InstrucŃia nr 303. 9 ”Măsuri de protecŃia muncii şi mediului şi de apărare împotriva incendiilor” .pe timpul executării lucrărilor se vor lua toate măsurile privind asigurarea personalului şi utilajelor faŃă de circulaŃia feroviară de pe linia cf (acoperirea cu semnale personal de pază şi întreŃinera semnalelorconform InstrucŃiei de semnalizare) .utilajele vor funcŃiona numai conform prevederilor din cartea maşinii şi normele de protecŃia muncii specifice . editat de MMPS .“Norme specifice de protecŃia muncii pentru lucrările de infrastructura a căii ferate” . Personalul de execuŃie va fi instruit pentru cunoaşterea şi aplicarea normelor de securitate şi sănătatea în mucă. Se enumeră mai jos câteva msuri şi prevederi care se vor avea permanent în vedere : . asupra modului de lucru. Instructajele se consemnează conform normelor în vigoare.nu se va staŃiona în raza de acŃiune a utilajelor în lucru .nici un utilaj nu va începe lucrul dacă nu a fost recepŃionat . editat de MMPS .“Norme specifice de protecŃia muncii pentru manipulare.Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr. 24/2008 Pagina 3/18 . editat de MMPS . aprobat prin Ord.nu se vor executa simultan lucrări în aceeaşi secŃiune transversală la nivele diferite Este interzis a se lucra cu personal neautorizat. Pe durata realizării lucrărilor. inreg.“Norme specifice de protectia muncii pentru transporturi pe calea ferata”. asupra comportării la locul de muncă.9.ID 33/1980 Capitolele din aceste norme care trebuie respectate pe durata executării lucrărilor sunt arătate dataliat în memoriul tehnic al proiectelor.

40m -dale interioare 2x8 =16buc -dale exterioare 2x9 =16 buc Total : 34 dale interioare . 24/2008 Pagina 4/18 Lucrările vor respecta prevederile cuprinse în Legea nr. 137/1995 – Legea protecŃiei mediului. precum şi întreaga legislaŃie în vigoare la momentul executării lucrărilor. 1. Datorita oblicitatii si a amenajrii intersectiei drumului pe partea dreapata a liniei au rezultat lungimi diferite ale pasajului pe cele doua linii A rezultat asfel o lungime necesara a pasajului de 16. Se vor respecta măsurile de protecŃie contra zgomotelor şi vibraŃiilor.1. La terminarea lucrărilor executantul va lua măsuri de degajare a terenului de materialele rămase în urma execuŃiei şi va asigura secŃiunea de scurgere liberă prin şanŃuri. 1. Durata perioadei de garanŃie acordată lucrărilor se stabileşte conform OMLPTL-MF 1014/874/2001. anexa 5.lungime necesara a pasajului = 14. OMAPP nr. solului şi subsolului şi nu sunt generatoare de noxe. Linia I -lungime necesara a pasajului = 16.20m -dale exterioare 2x9 =18 buc -dale exterioare 2x9 =18 buc Linia II. de protecŃie şi puritate a apelor şi aerului. Sântu Horea Semnatura .Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr. art. 2. BREVIAR DE CALCUL PENTRU MENTELOR DE CONSTRUCTII 2. 107/1996 – Legea apelor.9. inreg. Dimensionarea elementelor trecerii DIMENSIONAREA ELE- Amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată km 8+582 se realizează în conformitate cu prevederile SR1244/1-1996. se stabilesc prin contract conform HGR 273/1994. aerului.10.evitarea transportului materialelor în condiŃii poluante . respectiv perioada de garanŃie.minimizarea impactului asupra mediului Se vor respecta măsurile de protecŃie a mediului ce revin din Legea 137/ 1995 privind protecŃia mediului OMAPPM privind regulamentul de atestare pentru elaborarea studiilor de impact. 34 dale exterioare Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing. conform prevederilor normativelor şi STAS-urilor în vigoare. echipamente şi utilaje tehnologice termenul de garanŃie este precizat de producător.20m. CondiŃii privind protecŃia mediului La executarea lucrărilor se vor lua următoarele măsuri de protecŃia mediului specifice lucrărilor de introducere în cale a pasajului cu dale tip HOLDFAST . 32. 125/1996 şi Legea nr. Pentru materiale. Termen de garanŃie Termenul. : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr. Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei.

suprafeŃe drepte şi netede.rezistenŃa la abraziune : 3 % .profil longitudinal linie cf şi drum în zona tercerii la nivel scara 1: 500 .plan de situaŃie scara 1:500 . Substrat (strat de formă) : piatră spartă amestec optimal (amestec optimal din agregate concasate) sort 0-40.Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr. NOMINALIZAREA PLANSELOR CARE GUVERNEAZA LUCRAREA . fără denivelări .marginile vizibile teşite/rotunjite fără denivelări.plan de amplasament scara 1:500 .coeficient de dilatare termică : 0.absorbŃia de apă : > 1 % . K existentă pe zonele de tranziŃie Prisma căii : piatră spartă de cale ferată nouă atât în cuprinsul pasajului cât şi pe zonele de tranziŃie.rezistenŃa electrică : depinde de umiditate . Armare substrat : geogrilă biaxială ProtecŃie terasament : geosintetic Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing.vedere TN şi profil tranversal prin cale/longitudinal prin drum scara 1:500 4. Sântu Horea Semnatura .rezistenŃa la întindere din încovoiere : 7 N/mm2 . ECHIPAMENTE SI INSTALATII COMPONENTE ALE LUCRARII Pentru amenajarea trecerii la nivel cu dale următoarele materiale : HOLDFAST se folosesc 4. cu restabilirea continuităŃii prin sudare aluminoter-mică (AT) Traverse : TVS60W14 noi în cuprinsul pasajului T17 existente.09 mm/m/oC .rezistenŃa la compresiune : 40 N/mm2 . Grosimea substratului este de 40 cm . inreg. 24/2008 Pagina 5/18 3.rezistenŃa la întindere din tracŃiune : 6 N/mm2 .1 Materiale Dale din cauciuc -Interioare 743x1800 mm -exterioare 585x1800 mm Materiale de prindere si auxiliare -cleme cu aripi din otel zincat -cleme standard din otel zincat -profil din propilena pentru rostul de separare Grinzi de fundaŃii din beton armat – beton clasă C30/37 . Grosimea stratului de piatră spartă este de 30 cm sub şinele situate spre axul căii duble. cratere sau alte defecte de suprafaŃă Tipul şinei : R65 existentă Tipul căii : cale fără joante. MATERIALE. : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr. pe zonele de tranziŃie cu restul căii Prindere : elastică W14 în cuprinsul pasajului.

procent de parte fină mai mică sau egală cu 0. NOMINALIZAREA CRAREA PLANSELOR CARE GUVERNEAZA LU- ..masa : > 0.plan de amplasament scara 1:500 ..06 ÷ 0.O90 dimensiunea porilor care reŃin 90% din cantitatea de granule reŃinute pe geosintetic : 0.5 8 25 1 14 32 2 18 40 4 26 48 8 37 60 16 50 73 32 70 95 40 80 100 ..forŃa de poansonare CBR (străpungere) : > 2500 N ..noduri rigide .25 .D15s/D15t > 30 .Curba granulometrică se modifică conform următorului tabel (Tabel 2) Domeniu de granulozitate 0 ..3 kg/m2 .polipropilenă sau alt polimer asemănător de înaltă densitate . 12 0 10 0. super. MATERIALE.mod de consolidare : mecanică sau termomecanică .Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr.Cc : 1 ÷ 3 .izotropia forŃelor maxime de tracŃiune pe ambele direcŃii principale : 1/1 ÷ 1/1. ECHIPAMENTE SI INSTALATII COMPONENTE ALE LUCRARII Piatra spartă amestec optimal : (vezi şi caiet de sarcini specific) .forŃa maximă de tracŃiune pe ambele direcŃii principale : > 30 kN/m .profil longitudinal linie cf şi drum în zona tercerii la nivel scara 1: 500 .06 0 3 0.masa : > 250 g/m2 .permeabilitatea kp în plan la sarcina suplimentară de 20 kPa : > 5*10-4 m/s .permeabilitatea kn normală pe plan la sarcina suplimentară de 20 kPa : > 5*10-4 m/s . Sântu Horea Semnatura . fibre calitatea I neŃesute .25 4 18 0. : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr. 40 Limita infer. 24/2008 Pagina 6/18 Toate materialele şi tehnologiile folosite vor fi agrementate şi omologate conform OMT 290/2000.25 Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing.2 mm Geogrilă (vezi şi caiet de sarcini specific) .tip polimer şi fibră : polimer sintetic unic. mm 0.vedere TN şi profil tranversal prin cale/longitudinal prin drum scara 1:500 4. inreg.Un ≥ 10 . Treceri în % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de .plan de situaŃie scara 1:500 .izotropia forŃelor maxime de tracŃiune pe ambele direcŃii principale la alungirea de 3% : 1/1 ÷ 1/1..005 mm : ≤ 5% Geosintetic – funcŃionează ca mijloc de separare straturilor portante şi trebuie să prezinte următoarele caracteristici . 3.

Profile transversale tip STAS 7582-73 – Lucrări de cale ferată. Prisme de balastare STAS 3197/2-71 Infrastructura căii. 24/2008 Pagina 7/18 . insensibilă la acŃiunea bazelor şi acizilor . 4.rezstentă la UV. STAS 3197/1-71 – Lucrări la calea ferată. Pentru proba statică se vor executa minim 3 încercări : două în axele benzilor drumului în TN şi cel puŃin una pe o zonă de tranziŃie. caz în care trebuie să se obŃină următoarele valori : . : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr. capacitatea portantă constă în determinarea modulului de deformaŃie liniară Ev2 prin încercarea cu placa conf.să fie dectabilă de georadar Beton de ciment de clasă C16/20 (vezi caiet de sarcini specific). caz în care trebuie asigurate următoarele valori : . Toate materialele descrise mai sus trebuie să fie agrementate AFER. Incercarea cu placa se poate executa în două variante : static şi dinamic.la nivelul feŃei superioare a terasamentului : Evd ≥ 25 Mpa . CondiŃii tehnice de calitate SR 2246/1196 – Piatră spartă pentru balastarea liniilor de cale ferată NP 109/2004 – Normativ privind proiectarea liniilor şi staŃiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h.3. Dacă viteza execuŃiei lucrării permite. Determinarea modulului de deformaŃie liniară.Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr. Transporturile sunt însoŃite de avize de expediŃie şi de declaraŃii de conformitate care atestă calitatea materialului furnizat. Materialele se transportă cu mijloace de transport adecvate. Dacă viteza execuŃiei nu permite. atunci încercarea statică cu placa se va înlocui cu încercarea dinamică. STAS 2914/4-89 Lucrări de drumuri şi de cale ferată.izotropia deschiderii ochiurilor pe ambele direcŃii principale : 1/1 ÷ 1/0. curate şi cu laturile cuvelor bine închise.forŃa de tracŃiune în ambele direcŃii principale la alungirea de 5% : > 20 kN .la nivelul feŃei substratului : Evd ≥ 40 Mpa Pentru proba statică se vor executa două încercări : una în axul TN şi una pe o zonă de tranziŃie.75 . SpecificaŃiile de mai sus constituie cerinŃele minime ce se impun materialelor. Sântu Horea Semnatura cifice) . Se vor executa următoarele două încercări : .la nivelul feŃei substratului : Ev2 ≥ 80 Mpa şi D ≥ 97% 4.1 Probe şi încercări cu observaŃia foarte importantă că Ev2/Ev1 ≤ 2.forŃa de tracŃiune în ambele direcŃii principale la alungirea de 2% : > 10 kN .grad de compactare (partea superioară a terasamentului şi substrat) .capacitate portantă (la nivelul feŃelor terasamentului şi substratului) Pentru lucrări de cale ferată. inreg.temperatura de operare : -30 oC ÷ +50 oC .la nivelul feŃei superioare a terasamentului : Ev2 ≥ 45 Mpa şi D ≥ 95% .2 Documente de referinŃă (altele decât cele curpinse în caietele de sarcini speSR 667/2001 – Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri. Terasamente InstrucŃia CFR 314/1989 SpecificaŃia tehnică TN cu dale tip HOLDFAST Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing. atunci se aplică încercarea statică conform STAS 2914/4-89.

Compactor vibrator autopropmixt de 120 cp 20tf .pene gradarte şi trusă plăcuŃe rosturi de dilataŃie . : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr.tipar de cale .chei de strâns buloane verticale .InstrucŃia nr.InstrucŃia nr. Partea a 2-a – Ghid pentru servicii.9 tf . 24/2008 Pagina 8/18 armat NE 012-99 .dispozitiv optic ELT 820. actionat electric.Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf . inreg.InstrucŃia nr.9 .Malaxor pentru mortar. 5-8t .5-2.Masina de stabilizat prisma de piatra sparta DGS 62 5.placă pentru determinarea Ev2 sau Evd.49 .Autocisterna cu dispde strop cu m. rigle. Lucrarea va fi executată de un constructor autorizat de AFER. late .j. ISO 9002. 4 de semnalizare 5.Capre detensionare .Incarcator frontal pe pneuri pina la 2. 6. 340 pentru circulaŃia maşinilor şi utilajelor pentru construcŃia şi întreŃinerea liniilor de cale ferată .Masina de polizat sina cu piatra cilindr act electric 0.Cod de practică pentru executarea elementelor din beton şi beton SR-ISO 9000-2/2001-Standarde pentru managementul şi asigurarea calităŃii.1 Maşini şi utilaje .2kw . 200 de remorcare şi frânare .InstrucŃia nr.39mc . rigle cu nivelă torică.Masina de strins tirfoane act electric 1.Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf . Sântu Horea Semnatura .1 Documente de referinŃă utilaje .Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0. Partea a 2-a – Ghid pentru aplicarea ISO 9001.1. MASINI SI UTILAJE 5.Placa incercare dinamica pentru stabilirea Evd .Incarcator frontal pe pneuri pina la 1.0-1.21-0.00 . ISO 9003 SR-ISO 9004-2/1994-Managementul şi elementele sistemului calităŃii.Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr.Masina de polizat sina cu piatra oala act electric 2.Grup electrogen mobil motor ardere interna pina la 10 kva .a. 200 l . 303 de reparaŃie capitală a liniilor de cale ferată .Masina de burat CSM 09-32 .2 Unelte şi instrumente de măsură şi control .4kw .scule şi unelte de montare a sistemului HOLDFAST . DESCRIEREA LUCRARILOR SI ORDINEA DE EXECUTIE Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing.8kw .rulete.nivelă optică .6-3.Macara pe pneuri pana la 9. 5.

se vor anexa toate declaraŃiile de conformitate şi buletinele de atestare a calităŃii materialelor folosite şi se vor întocmi înscrisurile reglementare la încheierea fiecărui stadiu fizic. : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr. în aliniament.Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr. pe etape de execuŃie. respectiv a infrastructurii căii pe zonele de tranziŃie pentru majorarea capacităŃii portante la nivelul platformei căii. echipată cu suprastructură tip 65. s-au adoptat supralăgiri medii ale celor Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing. electrificată. respectiv 1.2 Lucrări proiectate Lucrările de reparatie a TN constau în : . însă sunt incompleŃi. Unghiul intersecŃiei este de 770. Pentru că prin TN vor circula autovehicule înmatriculate în străinătate. termenul de punere în funcŃiune. Prisma de piatră spartă este incompletă şi colmatată. Materialul metalic de prindere şi diblurile sunt deteriorate. valoarea razei benzii din dreapta în sensul kilometrajului drumului fiind 20 m. In cuprinsul TN Strada 1 Tetarom III este situată în curbă.refacerea infra şi suprastructurii căii în cuprinsul pasajului. Profilul longitudinal al drumului pe partea dreaptă TN în sensul kilometrajului nu satisface cerinŃele reglementărilor în vigoare.refacerea părŃii carosabile cu dale tip HOLDFAST. toate construcŃiile subterane care se vor marca şi proteja corespunzător pe durata execuŃiei în scopul evitării unor avarii sau accidente. Anterior realizării trecerii la nivel profilele longitudinal şi transversal ale drumului vor fi corectate (proiect RADP Cluj). Inainte de începerea lucrărilor se vor identifica. se vor întocmi documetaŃiile de faze determinante şi se vor întocmi înscrisurile corespunzătoare. Există un traseu subteran de fibră optică pe partea stângă în sensul kilometrajului.2 m sub drum. o structură rutieră fără fundaŃie. într-o comisie mixtă. prindere indirectă.1 Starea iniŃială a lucrării 6. fapt ce a determinat introducerea unei limitări de viteză de 20 km/h. termenul de recepŃie la terminarea lucrărilor şi termenul de recepŃie finală. Viteza de circulaŃie a liniei între staŃiile BonŃida-Jucu este 120 km/h. Pe parcursul derulării proiectului se va respecta programul de urmărire a execuŃiei şi se vor consemna măsurile dispuse. trans-versal şi longitudinal. 24/2008 Pagina 9/18 Graficul general de execuŃie va conŃine.00 m. In zona TN linia 412 este dublă. Geometria liniei şi starea căii în zona TN este necorespunzătoare vitezei de circulaŃie. Există porŃi de gabarit. inreg. semnalizarea este realizată cu SAT. Trecerea la nivel este echipată cu dale din beton armat deteriorate. Imbrăcămintea prezintă deformaŃii în ambele planuri. In cadrul lucrărilor este necesară reparatia trecerii la nivel situată pe linia 412 Apahida-Dej km 12+908. cale fără joante cu două întreruperi neconstructive pe ambele fire provocate de introducerea unor JIL-uri de 6 m lungime odată cu realizarea SAT în cursul anului 2007. Există cabluri SCB pe partea stângă în sensul kilometrajului la 4 m de axul liniei II şi la o adâncime de 0. ParapeŃii au fost recondiŃionaŃi.8 m. Sântu Horea Semnatura . De asemnea se vor proteja traseele de cabluri subterane existente. traverse din beton T17. . Strada 1 din parcul indsutrial Tetarom III are lăŃimea părŃii carosabile 8. 6. iar îmbrăcămintea este din material granular concasat.

Pe linia cf în circulaŃie se introduce restricŃie de viteză 30 km/h. iar între cele două linii se realizează sprijiniri din bile şi dulapi de lemn. au rezultat următoarele lungimi ale pasajului : 16.20 cm strat superior fundaŃie din balast stabilizat cu ciment 6% .30 m faŃă de şina cea mai apropiată.20 m pe linia I. circulaŃia rutieră fiind dirijată prin TN km 8+582. 5. 3. 6.Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr.3 Denumirea şi ordinea de execuŃie a lucrărilor proiectate 1. Supralărgirea drumului judetean şi xecuŃia rampelor drumului la nivelul stratului de legătură.Demontarea suprastructurii existente. NSS ale celor două linii directe să fie situate în acelaşi plan. Tinând seama şi de regulile de amplasare a dalelor în TN. rezultând o distanŃă între axele traverselor de 60 cm. una din liniile cf şi drumul se închid total.8 cm strat de bază mixtură asfaltică AB2 . 6. Demontarea pavajului existent din dale de beton armat pe una din linii. Proiectarea in situ a direcŃiei celor trei linii pe cel puŃin 150 m de ambele părŃi ale TN. Incărcarea în mijloc auto şi transportul la locul de depozitare sau refolosire. în cuprinsul pasajului. Prisma de piatră spartă va fi înlocuită complet pe lungimea de 30 m şi va avea grosimea de 30 cm sub şinele dinspre axul terasamentului. 24/2008 Pagina 10/18 două benzi ale părŃii carosabile (a se vedea tabel 5 STAS 863/1985). situat la cealaltă extremitate a Străzii 1 Tetarom III. utilizând dispozitivul optic ELT 820. Traversele placate existente şi materialul de prindere se transportă la locul de depozitare sau de reutilizare.00 din dotarea CN CF CFR SA. Realizarea sprijinirii între cele două linii directe Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing. Pentru realizarea unor lucrări de calitate.40 cm strat intermediar fundaŃie din balast cu geosintetic . Sina tip R65 din cuprinsul TN se păstrează. respectiv 14.6 cm strat de legătură BAD25 . Substratul va fi armat la partea inferioară cu geogrilă biaxială cu noduri rigide amplasata la maxim 10 cm faŃă de bază. în localitatea Jucu. Stratul de repartiŃie va fi înlocuit pe lungimea de 30 m cu un substrat alcătuit din amestec optimal din agregate concasate 0/40 cu grosimea de 40 cm. inreg. Se va acorda atenŃie deosebită proiectării nivelului longitudinal.00 m de şina cea mai apropiată (nu face parte din prezentul proiect). La baza substratului s-a prevăzut un material geosintetic anticontaminant care să îl protejeze în raport cu terasamentul. Pe distanŃa amintită direcŃia şi nivelul liniei cf se reperează la stâlpii reŃelei de contact. Excavarea pietrei sparte şi transportul ei pentru reutilizare. : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr. ParapeŃii metalici flexibili se montează începând cu distanŃa de 2. pe fiecare parte a drumului şi liniei cf şi vor avea lungimea de 6.40 m pe linia II. 6. Sunt prevăzute 65 traverse TVS60W14 noi în cuprinsul TN. 4.. Sântu Horea Semnatura . pe ambele părŃi ale TN până la cca. Se va reface continuitatea cfj utilizând sudura aluminotermică.4 cm strat uzură BA16 . 2. Structura rutieră a Străzii I şi drumului de legătură Cu DN17 aste alcătuită din : . în aşa fel încât.30 cm strat inferior de fundaŃie blocaj de piatră brută şi face parte dintr-un proiect separat al RADP Cluj.00 m. Poza în cuprinsul TN este de 1667 trav/km.

13. Udarea materialului. 2 luni) beneficiarul desface partea carosabilă şi execută buraj cu stabilizare pe fiecare linie cf. Această lucrare suplimentară se va stabili prin dispoziŃie de şantier. Dacă raportul Ev2/Ev1 > 2. Montarea parapeŃilor noi. 6%. 6. sub profilul L din PVC. umplere şi compactare 10. 5-10 cm după compactare şi aşternerea şi fixarea geogrilei. ExecuŃia drenului – excavare. se utilizează panouri de polistiren extrudat).Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr. eventual cu udare. Se vor respecta cu strictete urmatoarele: InstrucŃii CFR: Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing. 16. Aşternere straturi mixtura asfaltice pe dala intermediară. Realizarea unui strat de amestec optimal de cca. CurăŃarea zonei de resturile de materiale şi readucerea în situaŃia iniŃială. 8. Aşternerea stratului de uzură pe rampele drumului. 20-25 după compactare. 24/2008 Pagina 11/18 7. 20. Incercarea cu placa pentru determinarea modulului de deformaŃie liniară la nivelul superior al substratului. Deoarece nivelul superior al profilului L din PVC este cu 15 mm mai jos decât nivelul superior al dalei exterioare. Se repetă paşii 3-18 (cu excepŃia pasului 6) pe linia II . Executarea excavaŃiei. 9. 11. Pentru stabilirea ridicărilor se folosesc reperele de mai sus şi dispo-zitivul optic ELT 820. Dacă nu se poate atinge valoarea Ev2 proiectată la nivelul feŃei terasamentului se va proceda la : stabilizare chimică cu ciment max. 24. inreg. 15. Pentru stabilirea ripărilor se utilizează reperele de pe stâlpii reŃelei de contact. 21. Montarea materialului geosintetic de protecŃie a prismei. a conectorilor şi dalelor HOLDFAST. Nivelarea bazei excavaŃiei şi compactarea zonei superioare a terasamentului.4. realizarea totală sau parŃială a unui strat de formă din materiale granulare concasate sau armarea cu geosintetice. iar lucrarea se execută automat cu ajutorul di-spozitivului laser.00. Aşternerea şi compactarea stratului superior de amestec optimal de cca. După fiecare buraj se execută profilarea mecanică a prismei. obligatoriu cu periaj. Descărcare de piatră spartă pentru completarea prismei de balastare şi efectuarea celor 3 buraje cu maşina de burat CSM-0932 şi stabilizare dinamică. armarea şi turnarea betonului (în două straturi pentru pozarea profilului L din PVC) pentru realizarea fundaŃiilor drumului. Verificarea calitatii materialelor. Realizarea suprastructurii căii ferate în varianta cu joante. compactarea bazei. Ridicările se introduc manual sau pe suport magnetic. cofrarea (la capul traverselor. Aşternerea materialului geosintetic 12. Aşternerea şi compactarea primului strat de piatră spartă în grosime de 15 cm după compactare. 19. Udarea materialului. 22. Incercarea cu placa pentru determinarea Ev2. 23. Geometria liniei este conform proiectului. Completare structură rutieră drum. Excavarea stratului de repartiŃie existent şi transportul materialului pentru reutilizare. rostul de 15*10 mm se umple cu mastic bituminos. 14.3 atunci se continuă compactarea energică. 18. 17. După completarea tonajului de stabilizare (cca. : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr. Sântu Horea Semnatura . montare. probe.

cărucior – I329. .închideri şi restricŃii – I317/2004.semnalizare feroviară – I4. . .00. dispozitivul optic ELT 820. ruleta. . .1996. precum şi verificările suplimentare pe care verificatorul de proiect atestat MLPTL şi beneficiarul le vor considera necesare pe parcursul executării lucrărilor. pentru verificările cu ajutorul următoarelor dispozitive: echere. la care se anexează toate procesele verbale de recepŃie a lucrărilor care devin ascunse. Pentru orice nepotrivire la situaŃia locală a prevederilor prezentei documentaŃii precum şi dacă se consideră necesar.revizii – I305/2003. inreg. .10.refacŃie – I305/2003. Beneficiarul lucrării are obligaŃia de a lua măsurile necesare respectării prevederilor privind urmărirea în exploatare.mişcare – I100. . HGR 925/1995 şi ORD 77N/28. ii) dosar cu certificatele de calitate pentru materialele folosite. Executantul este obligat să efectueze toate încercările de laborator şi verificările prevăzute în caietul de sarcini. : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr. . Lucrarea de faŃă va fi verificată de verificatori atestaŃi la exigenŃa A5. ordinele şi dispoziŃiile date de organele de control ale beneficiarului. Metodele de lucru si de verificare Se vor folosi metodele de lucru şi verificare precizate în instrucŃiile de serviciu Se vor executa toate lucrările prevăzute în instrucŃia 303/2003 Pe timpul execuŃiei lucrărilor. trusa de plăcuŃe pentru rosturi. placa pentru determinarea Ev2 sau Evd. Expertizarea şi verificarea proiectelor este reglementată de Legea 10/1005.norme şi toleranŃe la linii – I314/1989. nivela.măsurători cu VMC. pana gradată. 24/2008 Pagina 12/18 . precum rezultatele încercărilor pe eşantioane de materiale. ResponsabilităŃi: Responsabilitatea pentru calitatea materialului revine furnizorului acestora şi entităŃii achizitoare care le-a aprovizionat şi recepŃionat.întreŃinere – I300/1982. -retrasări curbe – îndrumător. şablon. rigla gradată. lata. B şi D. instrucŃiile CFR şi normativele tehnice în vigoare.Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr. ale proiectantului precum şi ale Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii ( ISCC ).semnalizare feroviară – RET 002/2001. se vor Ńine la zi următoarele documente: i) caiet de ordine şi dispoziŃii de şantier. Responsabilitatea pentru caliatea lucrărilor revine constructorului. .exploatare tehnică feroviară – I4. Executantul lucrării va întocmi planul calităŃii ca parte a sistemului propiu a sistemului calitaŃii prin întocmirea Planului de Control Caliate şi Incercări. Responsabilitatea pentru verificări revine realizatorilor acestora. se va chema proiectantul la faŃa locului. Sântu Horea Semnatura CFR. Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing. riglă cu nivelă torică. . tiparul Robell. intervenŃiile în timp şi postutilizarea construcŃiilor din HGR 766/1991 Anexa 4 şi a normativului P 130/99. astfel : executantul.

. .planeitatea saltelei – cu lata pe care s-a montat nivela cu bulă de aer . Traseele se pichetează şi se protejează pe durata execuŃiei lucrărilor. 12/95 ) privind calitatea în construcŃii Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing. : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr. . . .măsurători cu VMC.ripări şi ridicări ale căii – dispozitiv optic ELT 820.ecartamentul şi nivelul transversal .modul de deformaŃie liniară Ev2 – placa pentru încercarea statică (tip Lucas) .nivela .cotele nivelului superior al substratului din piatră spartă amestec optimal şi lăŃimea stratului .Legea 10/1995 ( M.semnalizare feroviară – RET 002/2001.săgeŃile orizontale ale feŃei active a şinei faŃă de corzi cu capetele în secŃiunile reperelor de pe stâlpi pentru verificarea direcŃiei .întreŃinere – I300/1982.norme şi toleranŃe la linii – I314/1989.nivela .lungimea şinelor – rulete de 25 şi 50 m.revizii – I305/2003.semnalizare feroviară – I4.tiparul Robell etalonat periodic .închideri şi restricŃii – I317/2004.R. .5 Documente de referinta InstrucŃii CFR: .diagrama traverselor – rulete de 1m. .distanŃe orizontale şi verticale ale şinei faŃă de repere 6. .refacŃie – I305/2003.echerul joantelor – echerul metalic gradat . inreg. 24/2008 Pagina 13/18 Unelte şi utilaje pentru probe si teste .modul de deformaŃie dinamic – placă pentru încercare dinamică tip Zorn Etape de verificare a execuŃiei lucrărilor Contractantul va verifica amplasamentul şi va identifica reŃeaua de cable din zonă. Se vor efectua verificări în următoarele faze : . riglă cu nivelă torică.00 . Sântu Horea Semnatura . cărucior – I329.săgeŃile verticale ale NSS faŃă de corzi cu capetele în secŃiunile reperelor de pe stâlpi pentru verificarea nivelului longitudinal .cotele drenului după montare .cotele bazei excavaŃiei după compactare . ruletă . . nr./I.cotele realizate la nivelul elementelor din beton prefabricat montate .cotele realizate pe diferite faze de execuŃie (săpături şi umpluturi) .gabaritul pe orizontală faŃă de construcŃiile învecinate – late.mişcare – I100.Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr. .O. Legi şi normative .nivelul superior al prismei de balastare după buraj şi profilare. .proiectarea direcŃiei in situ şi legarea profilului longitudinal la reperele de pe stâlpii reŃelei de contact . inclusiv dimensiunile umerilor . 2m.distanŃa dintre axele longitudinale ale traverselor .exploatare tehnică feroviară – I4.

STAS 1913/13-86 Teren de fundare. 273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing.specificaŃii tehnice şi ghid utilizare ale furnizorului 7. DOCUMENTE DE REFERINTA 7. Sântu Horea Semnatura .Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr./I.specificaŃiile tehnice editate de furnozor . nr. Încercarea Proctor .O.STAS 2914/4-89 . Determinarea modulului de deformaŃie liniară. inreg.pentru verificarea cu placa . Inele resort de cale ferată . Tirfoane . 193/1994 ) Regulamentul de recepŃi al lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferent acestora .STAS 2952/2-91 Plăci metalice . 107/1996 Legea apelor Legea nr.pentru utilizarea dispozitivului optic ELT 820. Şine grele.STAS 1384-67 Material mărunt de cale.SR 667/2001 Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri. Terasamente de cale ferată. 24/2008 Pagina 14/18 .O. HGR nr. nr.HG nr.CD 125-87 9 ( BC 6/87 ) Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de cale ferată ./I. 90/1996 Legea protecŃiei muncii HGR nr.HG nr. : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr.Lucrări de drumuri şi de cale ferată.pentru agregate . 766/1997 Hotărârea Guvernului Romaniei nr.STAS 2952/1-92 Eclise .pentru materiale HOLDFAST. 137/1995 Legea protecŃiei mediului Legea nr. CondiŃii tehnice de calitate .STAS 730-89 Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate şi drumuri. Metode de încercare . .pentru material mărunt de cale: . 273/1994 ( M. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcŃii. Cleşti pt. .specificaŃii tehnice prindere elastică W14 . Determinarea caracteristicilor de compactare.STAS 2952/-92 Material mărunt de cale.1. 273/1994 Hotărârea Guvernului Romaniei nr. .STAS 1521-84 Material mărunt de cale.SR 2246/1996 Oiatră spartă pentru balastarea liniilor de cale ferată . PrescripŃii tehnice metodologice pentru controlul calităŃii execuŃiei la linii noi.R.R.pentru beton . 193/1994 ) Regulamentul privind controlul de stat al calităŃii în construcŃii .NE 012-99 Cod de practică pentru executarea elementelor din beton şi beton armat . 272/1994 ( M. 10/1995 Privind calitatea în construcŃii Legea nr.C 56-85 ( BC 1-2/86 ) Normativ pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente . Documente de referinŃă generale Legea nr.SR 622/2002 Agregate naturale de balastieră .Norme tehnice feroviare “ Infrastructura feroviară. modernizatesau refacŃionate.00 .

MLPTL . Echipamente de bulldozer. inreg. Sântu Horea Semnatura .4. Echipament de încărcător cu încărcare-descărcare frontală. mecanice şi mineralogice. pentru transportul feroviar şi cu metroul. 7N/1993.3. întreŃinere şi de reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant. medernizare. Documente de referinŃă pentru materiale STAS 662-89 Lucrări de drumuri. SREN 1926:2001 Metode de încercare a pietrei naturale. STAS 6200/15-83 Piatra naturală pentru construcŃii. Parametrii principali. 4 InstrucŃia de semnalizare InstrucŃia nr. Parametrii principali SATS9346-88 Mşini de terasamente. InstrucŃia nr. Metode de încercări fizice. MTTc 9/1982 Norme de protecŃia munci specifice activităŃii de construcŃii-montaj în transporturi feroviare. ord. CondiŃii tehnice generale şi de calitate. Determinarea densităŃii aparente şi a greutăŃii volumice aparente. 317 InstrucŃia privind restricŃiile de viteză şi închiderile de linii. conŃinutului şi modului 1014/874/2001 de utilizare a documentaŃiei standard pentru elaborarea C300-94 şi prezentarea ofertei pentru achizitia publică de lucrări. Documente de referinŃă pentru recepŃie Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing. Agregate naturale de carieră SR 667:2000 Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri. rutiere şi navale MAPPM nr. STAS 6200/11-73 Pietre naturale fasonate pentru construcŃii. 24/2008 Pagina 15/18 HGR 964/1998 Hotărîrea pentru aprobarea clasificaŃiei şi duratei norma de funcŃionare a mijloacelor fixe Ord.MF Ordin privind aprobarea structurii. Linii cu ecartament normal. Nr. 7. : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr. 290/2000 Ordin al ministrului transporturilor privind admitera tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităŃile de cponstruire. Documente de referinŃă pentru maşini şi utilaje SATS 9461-87 Maşini şi utilaje pentru lucrări terasiere. 7.2. SpecificaŃie tehnică Elemente TN tip HOLDFAST NE 012-99 Cod de practică pentru executarea elementelor din beton şi beton armat 7. Determinarea comportării la îngheŃ-dezgheŃ. 314 InstrucŃia de norme şi toleranŃe pentru construcŃia şi întreŃinera căii.Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr. 381/1993 comun MI 381/1993 şi MLAPT 7/N/1993 MLAPT 9/N/1993 Regulament privind protecŃia şi igiena muncii în construcŃii Ord. MI – MLPAT Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor. Determinarea rezistenŃei la compresiune. 125/96 Ordin pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activităŃiilor sociale cu impact asupra mediului înconjurător P 130-99 Normativ privind urmărirea în timp a comportării construcŃiilor 002/2001 Regulamentul de exploatare tehnică feroviară InstrucŃia nr.

pantele transversale ale feŃei superioare a terasamentului : ± 0.săgeata în plan maximă la corda cu capetele în secŃiunile reperelor de pe stâlpi : ± 2 mm. RECEPTIA LUCRARILOR 8. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora.3. . 8. 8.5% . inreg. Sântu Horea Semnatura . Acte normative care reglementează recepŃia RecepŃia pe faze ( stadii fizice ) se va realize conform prevederilor din “Programul pentru controlul calităŃii lucrărilor”. indicativ C 56-85.5% . La recepŃia la terminarea lucrărilor.0.1g .grosimea substratului căii (g) : + 0.lăŃimea platformei caăii : ± 50 mm . întocmit pe baza următoarelor documente: Normativ pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente. întocmit pe baza prevederilor din Normativ pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente. Cu ocazia recepŃiei la terminarea lucrărilor. . 273/1994. : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr. Conditii de receptie Lucrările se vor recepŃiona dacă îndeplinesc condiŃiile de caliatae prevăzute de proiect. 8.05g .toleranŃa la Ev2 : .distanŃa în plan de la reper la faŃa activă a şinei de referinŃă pentru direcŃie : ± 5 mm Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing. Cartea construcŃiei se va păstra în arhiva SecŃiei L7 Dej. cu variaŃia de 1mm între săgeŃile consecutive .denivelări locale ale feŃei superioare a terasamentului : 30 mm .30 mm .2. ii) RecepŃia la terminarea lucrărilorse va efectua în conformitate cu prevederile cuprinse în HGR. indicative C 56-85. dispoziŃii de şantier. 24/2008 Pagina 16/18 C 56 – 85 Normativ pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente. la cartea construcŃiei se va anexa şi referatul proiectantului asupra modului în care a fost executată lucrarea.1. Tipul recepŃiei i) RecepŃia lucrărilor pe faze ( pe stadii fizice si pentru lucrarile ascunse) se va face pentru stadiile prevăzute în „Programul pentru controlul calităŃii execuŃiei”. TOLERANTE . RecepŃia la terminarea lucrărilor este reglementată de prevederile HGR nr.devierea axei platformei căii faŃă de axul traseului : 50 mm .pantele transversale ale platformei căii : ± 0.0. se vor anexa la cartea construcŃiei toate documentele scrise încheiate pe parcursul lucrărilor privind controlul calităŃii.cotele platformei căii : + 0 . Nr. HGR nr.Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr.distanŃa dintre traverse în cuprinsul pasajului 600 ± 3 mm . planşe modificatoare şi constatările organelor de control.00 MPa . 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepŃie a lucrărilor lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora. 273/1994 Hotărîrea Guvernului Romaniei nr.

CONSIDERATII FINALE 9. 8. nr. Anexa 4 şi ale Normativului P 130-99. se certifică posibilele unităŃi de esecuŃie a lucrărilor care se fac pentru CNCF CFR SA. Atestari. intervenŃiile în timp şi post utilizarea construcŃiilor. nr.4. 9.săgeata în plan vertical maximă la corda cu capetele în secŃiunile reperelor de pe stâlpi : ± 3 mm cu variaŃia de 1/1000 între săgeŃi vecine . 381/04. Personalul care execută lucrări de linii va fi calificat pentru specificul acestor lucrări şi va fi autorizat pentru lucrări în legătură cu siuranŃa circulaŃiei.C.3. Ca urmare. 290/2000.5. nr. 9.4. execuŃie şi recepŃie în vigoare la data întocmiriui Elaborat Nume/prenume Mesesan Petru Semnatura Verificat Nume/prenume Ing. Sântu Horea Semnatura . toleranŃele şi abaterile limită prevăzute în proiect. Calificarea personalului Ordinul Ministrului Transporturilor 290/2000 stabileşte procedura de omologare pentru furnizorii de produse şi/sau servicii în transportul feroviar. privind: . : J40/2566/2002 Faza PT + CS Beneficiar SUCURSALA REGIONALA CF CLUJ Proiect nr. în comformitate cu prevederile H. Urmarirea comportarii in timp Beneficiarul lucrării va lua măsurile necesarerespectării prevederilor din Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare. Executarea lucrărilor va fi supravegheată de diriginŃi (inspectori) de şantier atestaŃi conform Ordinului MT nr. Anexele 1 – 4. inreg. 24/2008 Pagina 17/18 . CondiŃii de acceptare Lucrările vor fi acceptate dacă se încadrează în condiŃiile de calitate.autorizarea şi supravegherea din punct de vedere tehnic de către AFER a agenŃilor economici furnizori de produse/servicii în domeniul transportului feroviar.G. 9/1994). 290/2000.2.07. . Documente utilizate la receptie Documentele care se întocmesc la recepŃie la terminarea lucrărilor sunt cele prevăzute în HGR 273/1994. 9. 20/N/11. 766/1997. Exploatare autilajelor va fi permisă numai pentru personalul calificat. apaŃinând Sucursalei Regionale CF Cluj. Rezultă implicit gradul de calificare corespunzător a personalului unităŃilor care urmează să realizeze lucrările cu acest specific.1.94 (publicat în B.distanŃa în plan vertical de la reper la NS al şinei de referinŃă pentru nivel : ± 5 mm 8.omologare tehnică de către AFER a produselor/serviciilor provenite din Ńară .5.agrementare tehnică de către AFER a produselor/serviciilor provenite din import . prin AFER SA. care a fost autorizat să exploateze aceste utilaje. Alte prevederi CondiŃiile tehnice şi de calitate din caietul de sarcini au fost stabilite pe baza prescripŃiilor tehnice de proiectare.1993 şi MLAPT nr.Denumirea lucrării REPARATIE TRECERE LA NIVEL KM 12+908 LINIA 412 APAHIDA-DEJ Cod unic : RO 14550632 Nr.acŃiunile de evaluare tehnică şi inspecŃie feroviară 9.I.03. Paza contra incendiilor Pe durata executării lucrărilor se vor aplica următoarele acte normative privind paza contra incendiilor: Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor M. agrementari La executarea lucrărilor se vor efectua prevederile OMT nr. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful