Céng hoµ x· héi chñ nghi· viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

--------------------------------Hµ Néi ngµy .......... th¸ng ...... n¨m 200...

hîp ®ång thiÕt kÕ néi thÊt
c«ng tr×nh: Ha long jasmine
sè: Halong/TKNT/.........................

I. -

C¸c c¨n cø ®Ó ký kÕt hîp ®ång:

LuËt x©y dùng sè 16/2003/QH11 ®îc Quèc héi níc CHXHCN ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26/11/2003; Ph¸p lÖnh vÒ hîp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989 cña Héi ®ång Nhµ níc; Th«ng t sè 02/2005/TT-BXD ngµy 25/2/2005 cña Bé X©y dùng vÒ viÖc híng dÉn hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng; NghÞ ®Þnh 16/2005/ N§- CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh Phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh Phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng; C¨n cø vµo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña hai bªn. II. C¸c bªn ký hîp ®ång c«ng ty tnhh tm&dv du thuyÒn h¹ long

Bªn a: -

Trô së lµm viÖc t¹i: Sè 1 Vên §µo, B·i Ch¸y, H¹ Long, Qu¶ng Ninh §iÖn tho¹i: 84-33-845 042; Fax: 84-33-846 263 Tµi kho¶n sè: 0141000197933 (VN§) t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam - Chi nh¸nh B·i Ch¸y, H¹ Long, Qu¶ng Ninh M· sè thuÕ: 5700581158 §¹i diÖn: §ng Bïi Cao S¬n; Chøc vô: Gi¸m ®èc C«ng ty liªn doanh SACIDELTA

Bªn B: -

§Þa chØ: TÇng 6, sè 74 phè Bµ TriÖu, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 04- 9 420 422 ; Fax: 04- 9 420 424

HaLong Jasmine

1

-

GiÊy phÐp ®Çu t sè 22/GP-HN cÊp ngµy 13/5/1998 vµ GiÊy phÐp ®iÒu chØnh sè 22/GP§C1-HN cÊp ngµy 14/4/2000. Tµi kho¶n sè: 105.200 18 524.01.7 (VND) t¹i Ng©n hµng Techcombank Ch¬ng D¬ng, Hµ Néi 057 18 37 000A (USD) t¹i Ng©n hµng VP Bank Hµ Néi

-

M· sè thuÕ: 01 00 77 39 27 §¹i diÖn: Bµ NguyÔn ThÞ ViÖt Chøc vô: Phã Tæng gi¸m ®èc hai bªn tháa thuËn ký kÕt hîp ®ång thiÕt kÕ víi nh÷ng ®iÒu kho¶n sau

§iÒu 1: Néi dung c«ng viÖc Bªn A ®ång ý giao cho Bªn B vµ Bªn B chÊp thuËn ®¶m nhËn viÖc ThiÕt kÕ kiÕn tróc vµ néi thÊt cho tµu du lÞch H¹ Long Jasmine. 1. Néi dung c«ng viÖc thiÕt kÕ gåm: ThiÕt kÕ kiÕn tróc vµ néi thÊt bªn trong tµu du lÞch bao gåm toµn bé c¸c khu vùc c«ng céng (s¶nh, hµnh lang, c¸c phßng phôc vô, phßng ngñ...). a. Nghiªn cøu, kiÓm tra ph¬ng ¸n bè trÝ mÆt b»ng do Chñ ®Çu t cung cÊp, ®Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n söa ®æi, bè trÝ c«ng n¨ng tèi u vµ phï hîp víi ph¬ng ¸n néi thÊt. b. ThiÕt kÕ kiÕn tróc ThiÕt kÕ kiÕn tróc bao gåm: M®t b»ng bè trÝ phßng c¸c tÇng. M®t b»ng cöa c¸c tÇng. Chi tiÕt kiÕn tróc cöa. Chi tiÕt kiÕn tróc thang bé. M®t b»ng l¸t sµn, trÇn, c¸c m®t ®øng, chi tiÕt kiÕn tróc khu vÖ sinh c«ng céng.

c. ThiÕt kÕ néi thÊt i. ThiÕt kÕ chØ ®Þnh vËt liÖu hoµn thiÖn s¶nh, hµnh lang, khu vÖ sinh vµ c¸c khu vùc c«ng céng kh¸c bao gåm:

HaLong Jasmine

2

-

ChØ ®Þnh vËt liÖu hoµn thiÖn sµn, thiÕt kÕ chi tiÕt m®t b»ng l¸t sµn. ChØ ®Þnh vËt liÖu hoµn thiÖn têng ho®c thî hiÖn chi tiÕt trang trÝ, hoµn thiÖn m¶ng têng ®iîn h×nh.

HaLong Jasmine

3

-

ThiÕt kÕ chi tiÕt / chØ ®Þnh c¸c ®å trang trÝ néi thÊt kh¸c nh rÌm, tranh trang trÝ .v.v. ThiÕt kÕ chi tiÕt néi thÊt quÇy lÔ t©n bao gåm m®t b»ng, m®t c¾t, c¸c chi tiÕt trang trÝ bµn quÇy. M®t b»ng trÇn, hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng/ trang trÝ . ii. ThiÕt kÕ néi thÊt khu nhµ hµng bao gåm:

-

ThiÕt kÕ m®t b»ng bè trÝ ®å khu nhµ hµng, khu bÕp, chu»n bÞ .v.v. Lùa chän vËt liÖu, thiÕt kÕ chi tiÕt m®t b»ng l¸t sµn. Lùa chän vËt liÖu, thiÕt kÕ chi tiÕt hoµn thiÖn têng. ThiÕt kÕ trang trÝ chi tiÕt quÇy bar. T vÊn, thiÕt kÕ lùa chän ®å néi thÊt rêi (bµn, ghÕ ¨n). ThiÕt kÕ chi tiÕt / chØ ®Þnh c¸c ®å trang trÝ néi thÊt kh¸c nh rÌm, tranh ¶nh .v.v. T vÊn, thiÕt kÕ lùa chän c¸c ®å trang trÝ kh¸c (tranh, ®Ìn trang trÝ .v.v.) ThiÕt kÕ m®t b»ng trang trÝ trÇn, ®Ìn chiÕu s¸ng, ®Ìn trang trÝ, ©m thanh vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c trªn trÇn nÕu cã. ThiÕt kÕ néi thÊt phßng ngñ (6 lo¹i phßng) bao gåm:

-

iii. -

ChØ ®Þnh vËt liÖu hoµn thiÖn sµn, chi tiÕt m®t b»ng l¸t sµn. ChØ ®Þnh vËt liÖu èp têng, chi tiÕt hoµn thiÖn têng. Chi tiÕt trang trÝ c¸c m®t têng. M®t b»ng trang trÝ trÇn, ®Ìn chiÕu s¸ng, ®Ìn trang trÝ . T vÊn thiÕ kÕ lùa chän ®å néi thÊt rêi (bµn, ghÕ, giêng, tñ .v.v.). ThiÕt kÕ chi tiÕt khu vÖ sinh phßng.

Tæng sè phßng: 24 phßng Trong ®ã: Phßng kiîu 1: 09 phßng Phßng kiîu 2: 02 phßng Phßng kiîu 3: 01 phßng Phßng kiîu 4: 02 phßng
4

HaLong Jasmine

-

Phßng kiîu 5: 02 phßng Phßng kiîu 6: 06 phßng Phßng kiîu 7: 02 phßng ThiÕt kÕ bè trÝ c¶nh quan kh«ng gian s©n trªn boong tµu bao gåm:

iv. -

ThiÕt kÕ m®t b»ng kª ®å. T vÊn thiÕt kÕ lùa chän ®å rêi. ThiÕt kÕ bè trÝ c©y xanh, ®Ìn trang trÝ ThiÕt kÕ, t vÊn lùa chän c¸c chi tiÕt trang trÝ kh¸c v. ThiÕt kÕ tæng thî h×nh d¸ng tµu T vÊn lùa chän mµu s¾c, s¬n trang trÝ vµ c¸c chi tiÕt trang trÝ kh¸c cho vá tµu. Phèi c¶nh tæng thî tµu.

2. Sè lîng hå s¬ thiÕt kÕ néi thÊt:
-

-

Bªn B giao cho bªn A 05 bé hå s¬ thiÕt kÕ hoµn chØnh khæ A3 ®en tr¾ng/mµu. Bªn B giao cho bªn A 01 bé b¶n in hå s¬ b¶n vÏ phèi c¶nh tæng thî phôc vô môc ®Ých th¬ng m¹i trong vßng 30 ngµy kî tõ ngµy ký hîp ®ång.

®iÒu 2: chÊt lîng vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt Hå s¬ thiÕt kÕ méi thÊt c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: Phï hîp víi nhiÖm vô thiÕt kÕ néi thÊt cña Chñ ®Çu t; Néi dung c«ng viÖc thiÕt kÕ ph¶i phï hîp, tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ chøc n¨ng sö dông, b¶o ®¶m mü quan, gi¸ thµnh hîp lý; Phï hîp víi c¸c quy chu»n, tiªu chu»n thiÕt kÕ ®îc ¸p dông, c¸c tiªu chu»n vÒ phßng chèng ch¸y næ, b¶o vÖ m«i trêng vµ nh÷ng tiªu chu»n liªn quan.

®iÒu 3: nghiÖm thu s¶n phÈm thiÕt kÕ ViÖc nghiÖm thu s¶n ph»m thiÕt kÕ thùc hiÖn trªn nguyªn t¾c ®¬n vÞ thiÕt kÕ ph¶i tù kiîm tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ chÊt lîng s¶n ph»m thiÕt kÕ, tu©n thñ c¸c yªu cÇu vÒ chÊt lîng s¶n ph»m thiÕt kÕ ®· ghi trong hîp ®ång vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ níc. ViÖc nghiÖm thu s¶n ph»m thiÕt kÕ thùc hiÖn trªn c¬ së: - Hîp ®ång giao nhËn thÇu thiÕt kÕ. - C¸c biªn b¶n nghiÖm thu c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ gi÷a Bªn A vµ Bªn B. - Hå s¬ thiÕt kÕ ph¶i cã ®ñ néi dung, sè lîng, ®¶m b¶o chÊt lîng
HaLong Jasmine 5

theo §iÒu 1 cña hîp ®ång nµy. Thêi gian nghiÖm thu: sau khi hå s¬ thiÕt kÕ néi thÊt ®îc bªn B giao nép ®Çy ®ñ vµ Bªn A sö dông cho môc ®Ých ®Êu thÇu lùa chän nhµ thÇu thi c«ng, hai bªn tiÕn hµnh nghiÖm thu trong thêi gian kh«ng qu¸ 15 ngµy. NÕu kh«ng nghiÖm thu ®óng h¹n, bªn A ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n vµ nãi râ lý do x¸c ®¸ng. Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt kÕ lµ c¨n cø ®î t¹m øng vµ thanh to¸n theo hîp ®ång nµy. §iÒu 4: TiÕn ®é c«ng viÖc Bªn B cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c«ng viÖc thiÕt kÕ trong vßng 45 ngµy kî tõ ngµy Chñ ®Çu t phª duyÖt ph¬ng ¸n s¬ bé vµ Bªn B nhËn ®îc t¹m øng ®ît 1 cña Bªn A. TiÕn ®é chi tiÕt sÏ ®îc ®Ýnh kÌm theo hîp ®ång vµ ®îc ký t¾t bëi c¸c bªn. §iÒu 5: Gi¸ trÞ hîp ®ång Gi¸ trÞ hîp ®ång cho viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nªu trªn ®îc tÝnh trän gãi (cha bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) lµ: 16.000 USD (Mêi s¸u ngh×n §« la Mü) §iÒu6: T¹m øng vµ thanh to¸n 6.1. Bªn A sÏ thanh to¸n cho Bªn B gi¸ trÞ hîp ®ång theo tiÕn ®é sau: - §ît 1: T¹m øng 30% gi¸ trÞ hîp ®ång ngay sau khi ký kÕt hîp ®ång; §ît 2: T¹m øng tiÕp 40% gi¸ trÞ hîp ®ång sau khi Bªn B hoµn thµnh vµ giao nép ®ñ sè lîng hå s¬ thiÕt kÕ theo quy ®Þnh trong hîp ®ång cho Bªn A. §ît 3: Thanh to¸n nèt gi¸ trÞ cßn l¹i 30% cña hîp ®ång sau khi hå s¬ thiÕt kÕ cña Bªn B ®îc Bªn A nghiÖm thu. §èi víi mçi ®ît thanh to¸n, bªn B sÏ lËp phiÕu ®Ò nghÞ thanh to¸n vµ hãa ®¬n tµi chÝnh (VAT) víi gi¸ trÞ t¬ng øng göi cho bªn A. 6.2. H×nh thøc thanh to¸n: b»ng chuyîn kho¶n vµo tµi kho¶n cña bªn B ghi trong hîp ®ång nµy. 6.3. Lo¹i tiÒn thanh to¸n: §« la Mü ho®c tiÒn ®ång ViÖt Nam. Trong trêng hîp thanh to¸n b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam, gi¸ trÞ thanh to¸n sÏ ®îc quy ®æi theo tû gi¸ t¹i thêi ®iîm thanh to¸n theo tû gi¸ cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam (Vietcombank). §iÒu 7: tranh chÊp vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp

-

HaLong Jasmine

6

Trong khi thùc hiÖn hîp ®ång nÕu cã g× khã kh¨n víng m¾c th× hai bªn cïng nhau bµn b¹c ®î thèng nhÊt ý kiÕn vµ bæ sung b»ng phô lôc hîp ®ång. NÕu cã ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò tranh chÊp, c¸c Bªn sÏ cè g¾ng gi¶i quyÕt mét c¸ch thiÖn chÝ trªn tinh thÇn hoµ gi¶i, th¬ng lîng. NÕu c¸c Bªn kh«ng thî tù gi¶i quyÕt trong vßng 14 ngµy kî tõ khi mét Bªn göi Th«ng b¸o vÊn ®Ò tranh chÊp b»ng v¨n b¶n chÝnh thøc cho Bªn kia ho®c trong mét thêi h¹n mµ c¸c Bªn ®· thèng nhÊt sau ®ã, th× tranh chÊp ®ã sÏ ®îc ®a ®Õn Tßa ¸n kinh tÕ Hµ Néi, ViÖt nam ®î gi¶i quyÕt. LÖ phÝ vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp sÏ do Bªn cã lçi chÞu. §iÒu 8: bÊt kh¶ kh¸ng Sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng lµ sù kiÖn x¶y ra mang tÝnh kh¸ch quan vµ n»m ngoµi tÇm kiîm so¸t cña c¸c bªn nh ®éng ®Êt, b·o lôt, lèc, sãng thÇn, lë ®Êt, háa ho¹n , chiÕn tranh ho®c cã nguy c¬ x¶y ra chiÕn tranh,... vµ c¸c th¶m häa kh¸c cha lêng hÕt ®îc, sù thay ®æi ho®c ng¨n cÊm cña c¬ quan cã th»m quyÒn ViÖt Nam... ViÖc mét bªn kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô cña m×nh do sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng sÏ kh«ng ph¶i lµ c¬ së ®î bªn kia chÊm døt hîp ®ång. Tuy nhiªn, bªn bÞ ¶nh hëng bëi sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng cã nghÜa vô ph¶i: - TiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa hîp lý vµ c¸c biÖn ph¸p thay thÕ cÇn thiÕt ®î h¹n chÕ tèi ®a ¶nh hëng cña sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng g©y ra. - Th«ng b¸o ngay cho bªn kia vÒ sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng trong vßng 07 ngµy ngay sau khi x¶y ra sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng. Trong trêng hîp x¶y ra sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng, thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång sÏ ®îc kÐo dµi b»ng thêi gian diÔn ra bÊt kh¶ kh¸ng mµ bªn bÞ ¶nh hëng kh«ng thî thùc hiÖn c¸c nghÜa vô theo hîp ®ång cña m×nh. §iÒu 9: quyÒn vµ nghÜa vô cña bªn a Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c hå s¬ vµ th«ng tin cÇn thiÕt cña dù ¸n cho bªn B trong c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh thiÕt kÕ. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp ®ì bªn B hoµn thµnh c«ng viÖc. Thùc hiÖn viÖc nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ theo §iÒu 4 cña hîp ®ång nµy. T¹m øng, thanh to¸n cho bªn B ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n cam kÕt theo §iÒu 6 cña hîp ®ång nµy.

§iÒu 10: quyÒn vµ nghÜa vô cña bªn B

HaLong Jasmine

7

-

-

Cung cÊp c¸c giÊy phÐp cÇn thiÕt liªn quan ®Õn t c¸ch ph¸p nh©n cña Bªn B theo luËt hiÖn hµnh cña ViÖt nam (tu©n theo QuyÕt ®Þnh sè 19/2003/Q§-BXD ngµy 03/07/2003 cña Bé X©y dùng vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng). TiÕn hµnh kh¶o s¸t thùc tÕ c«ng tr×nh. T vÊn cho bªn A ®î chän thiÕt kÕ tèi u. LËp hoµn chØnh hå s¬ thiÕt kÕ nh ®· nªu ë §iÒu 1 cña hîp ®ång. Thùc hiÖn toµn bé c«ng viÖc theo ®óng tiÕn ®é quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña hîp ®ång. Bªn B cö kiÕn tróc s Richard Canu phô tr¸ch vµ chñ tr× thiÕt kÕ cho dù ¸n.

§iÒu 11: T¹m dõng, hñy bá hoÆc chÊm døt hîp ®ång

11.1.

Theo th«ng b¸o cña Bªn A

a) Bªn A cã thî ra quyÕt ®Þnh vµ th«ng b¸o cho Bªn B t¹m dõng c«ng viÖc v× nh÷ng lý do ®®c biÖt liªn quan tíi viÖc ®Çu t vµo dù ¸n nh: Thay ®æi Chñ ®Çu t; Thay ®æi qui m« vµ h×nh thøc ®Çu t; Cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®®c biÖt cña Nhµ níc ho®c ®¬n vÞ Chñ qu¶n ®Çu t liªn quan ®Õn dù ¸n. Trong nh÷ng trêng hîp nªu trªn, Bªn A ph¶i göi th«ng b¸o cho Bªn B b»ng v¨n b¶n quyÕt ®Þnh t¹m dõng hîp ®ång ®î Bªn B thu xÕp dõng c«ng viÖc thiÕt kÕ, gi¶m chi phÝ ®Õn møc thÊp nhÊt. Khi cã quyÕt ®Þnh chÝnh thøc vÒ viÖc chÊm døt Hîp ®ång v× c¸c lý do trªn ho®c tiÕp tôc thùc hiÖn Hîp ®ång, Bªn A ph¶i th«ng b¸o cho Bªn B tríc Ýt nhÊt 15 ngµy ®î Bªn B thu xÕp chu»n bÞ cho viÖc thanh lý ho®c tiÕp tôc Hîp ®ång. b) Bªn A cã quyÒn ®×nh chØ toµn bé, mét phÇn ho®c chÊm døt Hîp ®ång trong nh÷ng trêng hîp sau: -

Bªn B kh«ng tu©n thñ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång theo c¸c néi dung vµ ®iÒu kiÖn cña Hîp ®ång; Hå s¬ thiÕt kÕ do bªn B lËp vµ bµn giao kh«ng ®¹t yªu cÇu chÊt lîng theo §iÒu 2 cña hîp ®ång cã x¸c nhËn cña c¬ quan th»m tra; Bªn B bá dë C«ng viÖc ho®c kh«ng tiÕp tôc thùc hiÖn nghÜa vô theo Hîp ®ång; Bªn B chuyîn nhîng hîp ®ång mµ kh«ng cã sù tháa thuËn víi Bªn A; Bªn B bÞ ph¸ s¶n, vì nî, ®ãng cöa ho®c bÞ qu¶n lý tµi s¶n theo ph¸p luËt;
8

-

HaLong Jasmine

Trong nh÷ng trêng hîp nµy, Bªn A cã quyÒn chÊm døt hîp ®ång vµo bÊt cø thêi ®iîm nµo thuËn tiÖn cho m×nh b»ng c¸ch göi th«ng b¸o cho Bªn B vÒ viÖc chÊm døt hîp ®ång. ViÖc chÊm døt nµy sÏ ®îc lËp biªn b¶n vµ cã hiÖu lùc sau 10 ngµy kî tõ ngµy Bªn B chÝnh thøc nhËn ®îc th«ng b¸o cña Bªn A. c) Bªn A kh«ng ®îc quyÒn chÊm døt hîp ®ång theo ®iÒu kho¶n nµy ®î tù thùc hiÖn C«ng viÖc ho®c s¾p xÕp cho mét ®¬n vÞ kh¸c thùc hiÖn C«ng viÖc cña hîp ®ång nµy.

11.2.

Theo th«ng b¸o cña Bªn B

a) Bªn B ®îc quyÒn t¹m dõng C«ng viÖc trong trêng hîp Bªn A qu¸ h¹n 01 th¸ng cho c¸c ®ît thanh to¸n theo ®iÒu kho¶n thanh to¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 mµ kho¶n thanh to¸n nµy tÝnh ®Õn thêi ®iîm ®ã kh«ng hÒ bÞ tranh chÊp b»ng v¨n b¶n. NÕu tiÕp ®ã, Bªn A thanh to¸n cho Bªn B ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thanh to¸n bÞ qu¸ h¹n, Bªn B sÏ tiÕp tôc thùc hiÖn C«ng viÖc vµ thêi gian t¹m ho·n nµy sÏ ®îc céng thªm vµo tæng thêi gian thùc hiÖn C«ng viÖc. b) Bªn B cã quyÒn chÊm døt hîp ®ång trong c¸c trêng hîp sau: ViÖc t¹m dõng c«ng viÖc thiÕt kÕ qu¸ 90 ngµy; Bªn A vÒ c¬ b¶n kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô theo hîp ®ång. Bªn A nhîng l¹i hîp ®ång nµy cho mét bªn kh¸c mµ kh«ng cã sù th«ng b¸o vµ tháa thuËn víi Bªn B. Trong c¸c trêng hîp nªu trªn, Bªn B cã thî göi th«ng b¸o cho Bªn A tríc Ýt nhÊt 15 ngµy vÒ viÖc chÊm døt hîp ®ång. Trong trêng hîp Bªn A bÞ ph¸ s¶n, vì nî, ®ãng cöa ho®c bÞ qu¶n lý tµi s¶n theo ph¸p luËt th× Bªn B cã quyÒn th«ng b¸o chÊm døt hîp ®ång ngay lËp tøc.

11.3.

Thanh to¸n khi chÊm døt hîp ®ång

Khi kÕt thóc hîp ®ång trong mäi trêng hîp, Bªn A vµ Bªn B cïng x¸c ®Þnh toµn bé khèi lîng c«ng viÖc mµ Bªn B ®· thùc hiÖn vµ cïng lËp biªn b¶n bµn giao. Bªn A cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n toµn bé gi¸ trÞ Hîp ®ång theo biªn b¶n bµn giao vµ thanh quyÕt to¸n Hîp ®ång ®îc ký bëi ®¹i diÖn hai bªn. ®iÒu 12: ph¹t khi vi ph¹m hîp ®ång NÕu hå s¬ thiÕt kÕ do bªn B giao nép cã nhiÒu sai sãt, kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®î th»m ®Þnh, bªn B ph¶i chØnh söa vµ giao nép l¹i cho bªn A. NÕu sau khi cã ®Çy ®ñ c¸c ý kiÕn cña bªn A vµ/ho®c cña c¬ quan th»m tra, bªn B kh«ng chÞu söa ch÷a ho®c chØnh söa vÉn kh«ng ®¹t yªu cÇu chÊt lîng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña hîp ®ång cã x¸c nhËn th»m tra bëi mét bªn thø ba, bªn B sÏ ph¶i chÞu mét kho¶n tiÒn
HaLong Jasmine 9

ph¹t t¬ng ®¬ng 5% gi¸ trÞ hîp ®ång thiÕt kÕ vµ bªn A cã toµn quyÒn sö dông hå s¬ bªn B ®· thùc hiÖn tÝnh ®Õn thêi ®iîm ®ã ®î tù hoµn chØnh ho®c giao cho mét ®¬n vÞ kh¸c thùc hiÖn. Trêng hîp bªn A kh«ng t¹m øng / thanh to¸n cho bªn B ®óng h¹n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña hîp ®ång, bªn A sÏ ph¶i chÞu møc ph¹t t¬ng ®¬ng l·i suÊt kh«ng kú h¹n cña ng©n hµng cho thêi gian chËm thanh to¸n cña ®ît mçi thanh to¸n. §iÒu 13: Ng«n ng÷ sö dông Ng«n ng÷ cña hîp ®ång lµ tiÕng ViÖt. Ng«n ng÷ trong hå s¬ thiÕt kÕ vµ sö dông ®î giao dÞch gi÷a hai bªn ®îc quy ®Þnh lµ tiÕng ViÖt. ®iÒu 14: ®iÒu kho¶n chung 14.1. ®ång: C¸c Phô lôc sau lµ mét bé phËn kh«ng t¸ch rêi khái hîp

C¸c Phô lôc söa ®æi / bæ sung trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång ®îc thèng nhÊt ký kÕt bëi c¶ hai bªn.

14.2. Hîp ®ång nµy còng nh tÊt c¶ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn hîp ®ång sÏ ®îc c¸c bªn qu¶n lý theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ níc vÒ b¶o mËt. 14.3. Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn nghiªm chØnh nh÷ng tho¶ thuËn ®· ký trong hîp ®ång nµy bªn nµo vi ph¹m sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vµ chÞu mäi phÝ tæn theo luËt kinh tÕ hiÖn hµnh. 14.4. Trong thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu cã nh÷ng thay ®æi trong c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc ®èi víi viÖc thùc hiÖn qu¶n lý ®Çu t x©y dùng, néi dung chi tiÕt c¸c phÇn viÖc sÏ ®îc ®iÒu chØnh cho phï hîp vµ ®îc hai bªn thèng nhÊt bæ sung b»ng phô lôc hîp ®ång. 14.5 Hîp ®ång ®îc lËp thµnh 04 b¶n b»ng tiÕng ViÖt cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau, bªn A gi÷ 04 b¶n, bªn B gi÷ 02 b¶n. 14.6 Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kî tõ ngµy ký cho tíi khi kÕt thóc, thanh lý hîp ®ång.
§¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B

HaLong Jasmine

10