Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Poslovna ekonomija

ZNAČAJKE, CILJEVI I VRSTE SUSTAVA INTERNIH KONTROLA
Seminarski rad

Ivana Dugandžić, 0067384948 Mentor: Mr. sc. Sanja Broz Tominac

Zagreb, 03.10.2011. SADRŽAJ

1. UVOD 2. SUSTAV INTERNOG NADZORA………………………………………………...4 2.1. Pojam i ciljevi interne kontrole………………………………………………....5 2.2. Značajke interne kontrole………………………………………………………7 3. VRSTE INTERNIH KONTROLA………………………………………………...9 3.1. Izvršne (administrativne ) kontrole…………………………………………….9 3.2. Računovodstvene kontrole……………………………………………………...10 3.3. Upravljačke kontrole……………………………………………………………12 3.4. Razine i vrste kontrolnih postupaka…………………………………………...13 4. INTERNA REVIZIJA KAO NADZOR NAD FUNKCIONIRANJEM

INTERNIH KONTROLA………………………………………………………...16 5. PRIMJER………………………………………………………………………….18 6. ZAKLJUČAK……………………………………………………………………...20 7. LITERATURA…………………………………………………………………….21

1. UVOD

2

Menadžment suvremenog privrednog društva suočen je sa potrebom donošenja poslovnih odluka zbog ostvarenja poslovnih ciljeva. provjerava i osigurava pouzdanost informacija. povećane konkurencije i erozije poslovnog morala. Za pojačano zanimanje za uspostavljanje interne kontrole razlog više su i nelojalne konkurencije.SUSTAV INTERNOG NADOZRA 3 . 2. Ključni zadatak interne kontrole je da nadzire sve dijelove poduzeća da li točno i dosljedno provode poslovnu politiku usvojenu na početku poslovnog perioda kao i tome da podnose informacije menadžmentu. Interna kontrola predstavlja najvažniji oblik kontrole u poduzeću. te interna kontrola podrazumijeva sve politike i postupke koje je usvojila uprava nekog poduzeća kako bi joj pomogli u postizanju ciljeva. kako bi mogli pravovremeno utjecati na moguća odstupanja. Sustav interne kontrole koji uključuje sve mjere pažnje usmjerene na sprječavanje grešaka prekomjernih troškova i prijevara.

Tri su temeljna oblika internog nadzora: 1. prethodni. prema vremenu stalni. U tom kontekstu. Podloga za ostvarivanje tih ciljeva i funkcioniranje sustava svakako su određena načela. interna revizija. Naime. a prema intenzitetu nadzora razlikujemo formalni i materijalni nadzor. njegov rast. u praksi se u pojedinim procesima i stanjima. poslovnih jedinica ili cijelog poduzeća-s namjerom djelovanja prema ciljevima Postoje različite vrste nadzora ovisno o području unutar kojega se nadzor ustrojava i djeluje. i Da nadzor uključuje djelovanje nekoga ili nečega-zaposlenih. Ipak. uočavaju odstupanja od pravila. funkcionalno gledajući. interna kontrola. 2. tekući i naknadni nadzor. cjelokupni sustav internog nadzora može se provoditi pomoću 1 Gulin. Takav pristup u shvaćanju nadzora uključuje dva gledišta. 2004. nadzor je mehanizam koji sve elemente sustava povezuje i osigurava ostvarivanje unaprijed postavljenih ciljeva i uspješno funkcioniranje sustava. izvode se i različiti ciljevi koji se žele postići nadzorom. preiodički. prema tijelima nadzora razlikujemo interni i eksterni nadzor. razvoj i opstanak. Međutim.U uvjetima naglašene tržišne orijentacije i privatnog vlasništva nadzor prima sve važniju ulogu i značenje u svim područjima ljudskog djelovanja. jer bez ciljeva nema značaja. Poslovno planiranje. što u konačnici rezultira neostvarenjem postavljenih ciljeva. a to su: • • Da za djelotvoran nadzor unaprijed moraju biti određeni ciljevi.. 3. Ovisno o području unutar kojega se nadzor ustrojava i djeluje. općenito cilj nadzora je ispitati i uskladiti cjelokupni društveno-ekonomsko-politički sustav s utvrđenim kriterijima. Interni nadzor obavlja se unutar granica nekog poslovnog sustava ili organizacije i radi praćenja ostvarivanja unaprijed postavljenih ciljeva i predlaganja korektivnih akcija u slučaju odstupanja od tih ciljeva. kontroling1 Polaznu osnovu u koncipiranju cjelovitoga sustava internog nadzora čini interna kontrola. str:94-95 4 . povremeni. Nadzor je opći pojam za ispitivanje pravilnosti i za otklanjanje nepravilnosti u poslovnim procesima i stanjima. D. Primjerice. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. Mogući su i različiti oblici nadzora ovisno o kriterijima razlikovanja. a napose poslovnima. Međusobno povezani i zavisni dijelovi ili podsustavi ukupnog političkog i ekonomskog sustava postavljaju određene ciljeve koje nastoje ostvariti. kontrola i analiza. pravila i norme ponašanja i djelovanja.

uključuje i potrebu za sastavljanjem pouzdanih godišnjih financijskih izvještaja koji se prezentiraju vlasnicima. dodatnom. 2004. politikama i zakonskim propisima. Ciljeve interne kontrole moguće je podijeliti na: • • • operativne ciljeve (osiguranje učinkovitosti i djelotvornosti poslovnih operacija). te kroz nadziranje njihova funkcioniranja što se osigurava. višom razinom nadzora-internom revizijom i kontrolingom. sa svrhom stjecanja razumnog uvjerenja o ostvarenju slijedećih ciljeva: 1.1.96 5 . Poslovno planiranje.str. pouzdanost financijskog izvještavanja. zaštita imovine. standardima. Pojam i ciljevi interne kontrole Internu kontrolu čine metode i postupci ugrađeni u organizaciju poduzeća. 2. informacijske ciljeve (osiguranje pouzdanih financijskih informacija u procesu poslovnog odlučivanja) ciljeve usklađenosti ili podudarnosti (usklađenost s politikama. i drugim ograničenjima). To znači da poduzeće mora imati takav sustav internih kontrola koji će omogućiti kvalitetno upravljanje te ostvarivanje unaprijed postavljenih operativnih i strateških ciljeva poslovanja. procedurama.. učinkovitost i djelotvornost poslovnih operacija. 3. programima. Informacijski ciljevi odnose se na pripremu ažurnih. odnosno ako su u skladu s definiranim okvirom financijskog izvještavanja-računovodstvenim načelima. 4. Interna kontrola nije sama sebi svrhom već je usmjerena postizanju nekih ciljeva. Interna kontrola je proces kojeg oblikuje uprava poduzeća. kako bi osigurali neometano djelovanje svih poslovnih funkcija poduzeća. a usvojeni od managementa. Operativni ciljevi odnose se na učinkovitost i djelotvornost poslovanja poduzeća. kreditorima. 2. dakako. državi i drugim eksternim korisnicima.2 2 Gulin. zakonima. pouzdanih i relevantnih izvješća koji se koriste kao informacijska podloga za poslovno odlučivanje internih i eksternih interesnih skupina.internih kontrola koje su ugrađene u poslovne procese. kontrola i analiza. viši menadžment i odoblje. D. To. Informacije su pouzdane ako su prezentirane realno i objektivno. usklađenost poslovanja sa zakonom i ostalom regulativom. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

osiguravanje pouzdanosti i integriteta generiranih podataka i informacija. Prema tome. programima rada. Pojam sustav internih kontrola obuhvaća sve metode i postupke (interne kontrole) što ih je usvojio mamagement subjekta i koje mu pomažu pri ostvarivanju ciljeva. ispravnost i cjelovitost računovodstvene evidencije. zaštitu imovine. odlukama i ostalim inrenim politikama.str. D. i to kroz načelo samokontrole od izvršitelja do menadžera na svim razinama.. planovima. te drugim ograničenjima. 2. osiguravanje usklađenosti s poslovnim politikama. U tom smislu kontrola je preventivna. te pridonose redovitom i uspješnom upravljanju poduzećem. pravodobnost pripreme vjerodostojnih financijskih izvješća.3 Sustav internih kontrola oblikuje menadžment poduzeća i one se najčešće razlikuju od poduzeća do poduzeća. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. osposobljenost ljudi i sl. Interna kontrola tako postaje prirodnim dijelom upravljačkog izvršnog i informacijskog podsustava poduzeća i dio menadžmenta. 5. 2004. Kontrola je oblik nadzora nad tekućim poslovanjem i ima zadatak utvrditi da li se u poslovanju postupa u skladu s postavljenim kriterijima pravilnosti. internu kontrolu obavljaju ljudi na svim razinama u organizaciji. veličina poduzeća. mjera i politika usvojenih radi ostvarivanja ciljeva. organizacijski oblik. ostvarenje formuliranih planova.Ciljevi usklađenosti odnose se na to da sustav ugrađenih internih kontrola mora osigurati usklađenost cjelokupnog poslovanja poduzeća s propisima.. zakonskim i drugim propisima. što je uvjetovano brojnim čimbenicima kao što su primjerice. Naime. S ciljem postizanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja.97 6 . Interna kontrola primarno je usmjerena na ostvarivanje slijedećih ciljeva: 1. radi se o sustavu kontrolnih. bitno je da troškovi kontrolnih 3 Gulin. Prilikom organiziranja sustava internih kontrola posebnu pažnju treba posvetiti odnosu očekivanih troškova i koristi provođenja kontrolnih postupaka. čuvanje imovine. planovima i procedurama poduzeća. uključujući dakako i druge preventivne kontrolne postupke. sprječavanje i otkrivanje prijevara i pogrešaka. kontrola i analiza. programa. Poslovno planiranje. ekonomično i djelotvorno korištenje svih vrsta resursa. 3. U te postupke svakako treba ubrojiti i odanost politici managementa. način rukovođenja. Interna kontrola obuhvaća čitav niz postupaka i radnji koje prožimaju cjelokupnu organizaciju i koje neposredno pridonose kvaliteti poslovnih procesa i stanja. 4. te utvrđenih ciljeva i zadataka. organizacijskih i drugih postupaka.

odnosno proces ispitivanja. osim što obuhvaća niz mjera i postupaka ugrađenih u poslovni proces poduzeća.postupaka budu niži od onih koji se mogu očekivati provođenjem istih. 2. možemo konstatirati da u mjeri u kojoj sustav internih kontrola postiže navedene ciljeve. 3. Kontrola se kao oblik nadzora. koju provodi eksterni revizor. odvija kroz tri temeljne faze: 1. Značajke interne kontrole Polazeći od navedenih definicija interne kontrole. predstavlja mjerilo i korekciju izvršenja kako bi se planirani ciljevi poduzeća i realizirali. i interna kontrola ustrojava se poradi ostvarivanja nekih ciljeva. kontrola se smatra temeljnom funkcijom menadžmenta na svim razinama i ključnim čimbenikom uspješnosti poduzeća. Drugim riječima. mjerenje i uspoiredba sa standardom . Poduzimanje korektivnih mjera po utvrđenim odstupanjima od strane kontrole u nadležnosti je managemanta i tu je spona između kontrole koja utvrđuje odstupanje i neposrednog managera koji inicira poduzimanje određenih mjera. možemo zaključiti da je pouzdan sustav internih kontrola.2. budući da se revizori nastoje osloniti na 7 . ali ne i apsolutnog uvjerenja. jer se jedino tako može opravdati postojanje internih kontrola. odstupanje od standarda. te sagledavajući prethodno navedene temeljne ciljeve internih kontrola. internu kontrolu provede ljudi na svim razinama i organizaciji. između ostalog. Interna kontrola. od interne kontrole može se očekivati osiguranje razumsnog. provjera postojanja i funkcioniranja sustava internih kontrola klijenta predstavlja nezaobilazan element. Polazeći od definicije. značajan doprinos realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja poduzeća. može se zaključiti da su temeljne značajke interne kontrole slijedeće: • • • • interna je kontrola proces odnosno skup aktivnosti koje nisu same po sebi svrhom nego ih treba shvatiti kao sredstvo za ostvarivanje postavljenih ciljeva. U suvremenoj teoriji i praksi organizacije i menadžmenta. povećava se i vjerojatnost da će informacije o financijskom položaju biti realno i objektivno prezentirane u financijskim izvještajima poduzeća. To je i razlog zašto u procesu revizije financijskih izvještaja. 2. utvrđivanje standarda.

dobavljači i kupci. kao što su tijela i institucije šireg gospodarskog i političkog sustava. kontrola i analiza. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. ipak s obzirom na višestruke i raznovrsne ciljeve koji se internim kontrolama žele postići..str. Iako odgovornost za oblikovanje sustava internih kontrola snosi menadžment.klijentov sustav internih kontrola i na taj način zadovoljiti se s manje dokazanih postupaka. često se naglašava da se interne kontrole odnose samo na računovodstveno-financijski podsustav poduzeća. investitori i kreditori. ne zaštićuje primjerno imovina poduzeća. 2004. D. Pogrešno bi bilo zaključiti da nepostojanje ili pak nezadovoljavajuće funkcioniranje sustava internih kontrola znači da se ne ostvaruju ciljevi definirani poslovnom politikom menadžmenta. To dakako može biti upozoravajući signal da postoji mogućnost da financijski izvještaji sadrža materijalno značajne pogreške. ili pak da su u konačnici financijski izvještaji nerealni i neobjektivni. interni ili eksterni revizori. Poslovno planiranje. ali to revizor mora dokazati tijekom revizorskog ispitivanja.4 3. u suvremenim uvjetima sustav 4 Gulin. može se zaključiti kako je kvalitetan sustav internih kontrola u interesu i drugih interesnih skupina. VRSTE INTERNIH KONTROLA Kada govorimo o sustavu internih kontrola.98 8 . No.

. sustav internih kontrola možemo podijelti na slijedeće vrste: • • • Izvršna (administrativna) kontrola Informacijska ( u okviru nje računovodstvena kontrola ) Upravljačka kontrola Radi se o tradicionalnoj klasifikaciji vrsta internih kontrola gdje se polazi od podjele poduzeća kao poslovnog sustava i polazne teze da kontrolni postupci trebaju biti ugrađeni u sve faze i funkcije poduzeća. mjere kontrole redovitog plaćanja.. To je i očito jer samo cjelovit sustav internih kontrola. Dokazi za odobrenje nabave prije nego se nabava autorizira. kontrolni postupci i procedure koje se odnose na postupak naručivanjai koje bi tako primjenjivali su: • • Podjela dužnosti .1. kadrovskoj službi. fakturiranje i dostava robe skladištima Autorizacija uvjeta zaduživanja za kupce.. Iz svega možemo doći do zaključka da sustav internih kontrola predstavlja određeni nadzor nad svim poslovnim procesima poduzeća. 9 . Dakle. prodaji. 3.. npr. proizvodnji. može svojim djelovanjem podržati ostvarivanje ciljeva koji su postavljeni i zaštititi imovinu.. nabavu.. Također određene kontrolne postupke poduzeće treba ugraditi u sustav zaprimanja robe i faktura od svojih dobavljača Što se tiče prodaje. Izvršne ( administrativne kontrole ) Izvršna ili administrativna kontrola jest ona koja se najčešće ustrojava u pojedninim poslovnim funkcijama poduzeća. Centralizirani izbor dobavljača. koji zahvaća poslovni sustav u cjelini. ne daju zadovoljavajuće rezultate. Kontrolni postupci koji se načešće provode u pimjerice podsustavu nabave: • • • • • Autorizacija narudžbi. pravnoj službi. Osiguravanje bianco narudžbi. Prethodno numerirane narudžbe. Menadžment ih organizira na onim područjima gdje računovodstvene kontrole. proizvodnju.interne kontrole obuhvaća šire područje i ugrađen je u gotovo sve poslovne funkcije i procese u poduzeću. dakle u nabavi . u kratkom roku.

3.2. što se tiče izvršnih ili administrativnih kontrola možemo reći da se radi o kontrolama koje su ugrađene u poslovne procese poduzeća i koje neposredno pridonose ostvarenju već postavljenih ciljeva. valjanost je vezana uz to da se sve poslovne promjene iskažu korektno i ispravno u računovodstvenim evidencijama. sastavljanje probne bilance 5. Sveobuhvatnost znači da se sve poslovne promjene bilježe u računovodstvenim evidencijama i priznaju u financijskim izvještajima. sastavljanje financijskih i ostalih računovodstvenih izvještaja. postupakai pravila kojima se nastoji neposredno osigurati točnost. Interne računovodstvene kontrole obuhvaćaju skup mjera. Sustav internih kontrola je ugrađen i sastavni je dio računovodstvenog podsustava. prikupljanje podataka o nastalim poslovnim događajima 2. možemo još spomenuti da postoje kontrolni postupci i provjere koji se odnose na isporuku i pripremanje izlaznih faktura. Numeriranje bianco narudžbi u slijedu. tj. analiza poslovnih događaja 3. tj. valjanost i sveobuhvatnost račuovodstvenih evidencija i izvješća. oni koji su već 10 . Točno zaračunana cijena kupcima. Obrada upita klijenata Naime. pa u tom smislu govorimo o internim račumovodstvenim kontrolama. poslovni događaji ili poslovne promjene nastaju svakodnevnim aktivnostima i u računovodstvenu evidenciju se evidentiraju samo prošli poslovni događaji. Točnost . računovodstveni proces obuhvaća: 1. Narudžbe se zaprimaju samo od kupaca koji nemaju problema sa zaduživanjem.. obrade ( procesuiranja ) i izlaza iz računovodstvenog informacijskog sustava. postupke i dokumente koji su vezani za sam proces poslovanja i donošenja poslovnih odluka. stoga se nazivaju i PROCESNE KONTROLE. Dakle. Administrativne su one koje se odnose na planove.• • • • • Autorizacija promjena drugih podataka o klijentima. te naravno fizička zaštita imovine poduzeća. Računovodstvene kontrole Interne račuovodstvene kontrole se ugrađuju u sve faze cjelokupnog računovodstvenog procesa koji se sastoji od: ulaza. koji je najznačajniji dio informacijskog podsustava. Naime. Prva faza računovodstvenog procesa je prikupljanje podataka o novonastalim događajima. Stoga. evidentiranje u poslovnim knjigama 4.

2. Računovodstvene kontrole se ugrađuju u fazu procesuiranja podataka i trebaju osigurati dosljednu i korektnu primjenu računovodstvenih politika i poštivanje releventnih zakonskih propisa. a ne računovodstvene. 3. jer mogu nastati unutar poduzeća. koja je u funkciji provjere ispravnosti podataka evidentiranih tijekom obračunskog razdoblja u poslovnim knjigama. ima urednu knjigovodstvenu ispravu kao dokaz da posjeduje prethodno navedena obilježja Ono zbog čega su bitna ova obilježja jest. Svaka poslovna promjena je i knjigovodstvena ukoliko ima slijedeća obilježja: 1. te se postavlja glavno pitanje. 4. i ona nam služi kao podloga za evidentiranje poslovnih promjena u poslovne knjige. što je i logičan nastavak prethodne faze. obveza. te predstavljati poslovnu promjenu da obuhvaća sve podatke koji su porebni za unos u poslovne knjige. rashoda i rezultata poslovanja. prihoda ili rashoda. te odnos analitike i sintetike. ili u okruženju poduzeća. Knjigovodstvena isprava se sastavlja u trenutku nastanka poslovnog događaja i na mjestu gdje se dogodio. izaziva promjene stanja imovine. Zakoni i pravila metode dvojnog knjigovodstva. koji su poslovni događaji predmet knjigovodstvene evidencije. povezanost dnevnika i glavne knjige. Dokazuju se pravovaljanom knjigovodstvenom ispravom ili dokumentom. te za kontrolu izvršenja poslovne promjene. stvarno je nastala. i time pokušavamo iskazati stanje i promjene stanja svih konta glavne knjige. Najvažnija poslovna knjiga je glavna knjiga koja obuhvaća sva knjigovodstvena konta ili račune za svaki oblik imovine.prije nastali. čine kontrole ugrađene u računovodstveni proces. a sadržaj mora biti istinit. obveza. Probna bilanca služi kao podloga za sastavljanje financijskih izvještaja. između poduzeća i okruženja. Knjigovodstvena konta služe za zapisivanje stanja i promjena stanja određene ekonomske kategorije koja je zastupljena na kontu. da se ostale poslovne promjene često ne mogu izraziti u novcu i onda su predmet operativne evidencije. Potrebno je odabrati poslovne promjene na knjigovodstvene promjene i ostale poslovne promjene. a koji nisu. Sastavljanje probne bilance je četvrta faza. može se izraziti u novčanom obliku. Analiza poslovnih događaja je druga faza računovodstvenog procesa. kapitala. prihoda. Treća faza uključuje evidentiranje poslovnih događaja u poslovne knjige. 11 . naravno uz određena pravila koja su sadržana u metodi dvojnog knjigovodstva. kapitala. što je također vrsta kontrole ugrađene u računovodstveni proces. Knjigovodstvenu ispravu definiramo kao pisani dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni. te samim time utječu na poslovanje samog poduzeća.

Upravljačke kontrole Interne kontrole možemo podijeliti na: Upravljačke kontrole. a ne upravljačkim kontrolama. tj.5 3. Dakle. služba interne revizije.Posljednja faza.odnose se na upravljački podsustav poduzeća. Možemo zaključiti da su računovodstvene kontrole one koje su ugrađene u računovodstveni proces. te odlučivanje o poduzimanju potrebnih korektivnih mjera i akcija kako bi se poslovanje odvijalo u skladu s usvojenim planom. S. Sever. jest sastavljanje i predočavanje financijskih izvještaja i drugih računovodstvenih izvještaja kao konačnog proizvoda. dok se u velikim i srednjim poduzećima najčešće ustrojava posebna stožerna stručna služba uprave. izlaz ) zbog ostvarivanja cilja tog dijela poslovnog sustava. zakonske regulative koje ga okružuju i određuju te sve češće tehnološke promjene dovode do potrebe društva za pravovremenim praćenjem promjena u zakonskim regulativama kako bi iste bile u potpunosti zadovoljene te kako društvo ne bi bilo suočeno sa raznim vrstama tužbi i potencijalnih novčanih obveza. obrada. Uloga interne revizije u povećanju kvalitete poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskojempirijsko istraživanje. Zaposlenici unutar pojedinih odjela putem stručnih seminara i treninga kojima prisustvuju trebaju biti u korak sa zakonskim promjenama regulativa te ih na pravilan način implementirati unutar svoje organizacije. predmet upravljačkog nadzora je naknadna provjera funkcioniranja sustava administrativnih i računovodstvenih kontrola i poduzimanje potrebnih mjera i akcija za njihovo učinkovitije djelovanje. da se evidentiraju na način kojim će se zadovoljiti potreba za izradu financijskih i drugih računovodstvenih izvještaja sukladno općeprihvaćenim računovodstvenim načelima i drugim relevantnim kriterijima i ograničenjima. Ukoliko tretiramo pojam kontrole kao prethodni oblik nadzora.. rezultata cjelokupnog računovodstvenog procesa. Račuovodstvene kontrole trebaju pružiti razumno uvjerenje o tome da se poslovne transakcije i događaji provode sukladno odobrenjima. U ovom se dijelu najčesće koristi kontrola zabrane ili ograničenog pristupa informacijama neovlaštenim osobama i druge kontrole. te da će se zadržati odgovornost za imovinu i da je prisup imovini poduzeća moguć samo uz odobrenje menadžmenta. te polazeći od odgovornosti koju menadžment snosi za ostvarivanje ciljeva poslovanja poduzeća Spremić govori o upravljačkom nadzoru. Poslovni svijet. 12 . Cilj poslovnog sustava je osigurati informacije za potrebe poslovnog odlučivanja brojnim interesnim skupinama. B. Takvo shvaćanje se provodi u malim poduzećima. 5 Tušek. koja dolazi nakon konačnog usklađivanja evidencije.3. tj. i to u sve elemente računovodstvenog procesa ( ulaz.

nepravilnosti. One su vezane uz proces i njegov input kako bi predvidjeli poencijalni problem. korigiranje greške ili teškoće. fizičku kontrolu itd. Podrazumijeva se da su preventivne kontrole u odnosu na ostale ( detektivne i korektivne ) superiornije i da su troškovno gledajući povoljnije. pogrešaka i prijevara. Razine i vrste kontrolnih postupaka Kontrolni postupci se uobičajeno razmatraju na nekoliko razina. najčešće se spominje usporedba ostvarenih veličina s određenim standardima ili planskim veličinama. Pregledi na najvišoj organizacijskoj razini. Detektivna kontrola može biti osobna.4. To su dakle „a priori“ kontrole koje djeluju u trenutku odvijanja neke aktivnosti ili tijekom izvršavanja određenih dužnosti zaposlenika. jer se njima provodi prevencija gubitaka koji bi mogli nastati i smanjenje određenih rizika. U kontekstu sredstava i postupaka za prepoznavanje i detekciju problema koji se nisu mogli spriječiti na preventivoj razini kontrole. Najsloženija razina kontrole jest ona koja uključuje: određivanje uzroka problema.3. ili tehnička koja je djelotvornija. Menadžment mora uspostaviti po cijeloj širini i dubini organizacijske strukture odgovarajuće kontrolne postupke i aktivnosti što najčešće uključuje: 1. i to kao: • • • preventivni. Detektivne kontrole su one koje su usmjerene otkrivanju nepravilnosti i pogresaka nakon što su nastale. ipak je nerealno očekivati od preventivnih kontrola anticipiranje i preventivno otklanjanje svih mogućih problema i izvršenja nepoželjnih događaja. Korektivne kontrole su usmjerene korekciji problema identificiranih detektivnim kontrolama na prethodoj razini kontrole. Ne radi se dakle o jednoj najboljoj kontrolnoj aktivnosti u određenoj konkretnoj situaciji nego najčešće o skupu kontrolnih postupaka. obrade podataka. detektivni. U praksi se kombinira više vrsta kontrolnih postupaka i aktivnosti. detektiranju. dakle obavlja je čovjek. korektivni kontrolni postupci. te modificiranje sustava da bi se budući problemi eliminirali ili minimizirali. Naime. tj. iako se velik broj nepoželjnih događaja može zaustaviti već na prvoj razini kontrole. Kada gledamo te razine kontrolnih postupaka možemo zaključiti da ti postupci trebaju biti integralni dio dnevnih aktivnosti poduzeća. koje se odnose na područje izvještavanja. Uprava i viši menadžment najčešće traži odgovarajuće informacije o izvršenju kako bi se sagledale mogućnosti ostvarivanja 13 . podjelu dužnosti. Preventivne kontrole su usmjerene prevenciji.

evidentiranja transakcije i održavanja nadzora nad imovinom poduzeća. kao i na najvišoj organizacijskoj razini. Sustav odobrenja i ovlasti. Menadžeri pojedinih organizacijskih jedinica dobivaju i pregledavaju standardne performanse te izvještaje o izuzetcima na dnevnoj. tjednoj ili mjesečnoj razini. a s druge strane postojanje ovlasti ima za cilj razgraničenje dužnosti. zaštiti skladišta i drugih značajnih objekata pomoću odgovarajućih sigurnosnih sustava. 2. Tim postupcima moguće je utvrditi grješke u izvješćivanju. u pravilu više razine upravljanja. Pregledi na nižim organizacijskim razinama provode se. odobravanje. učestalije i detaljnije. 5. neke transakcije osigurava informiranje te više razine o samoj transakciji. izvršenja. Podjela dužnosti. 3. To je jedan od fundamentalnih kontrolnih postupaka. primjerice. Naime. Kontrolni postupci usklađivanja podrazumijevaju periodično usklađivanje utvrđenih evidencija s odgovarajućim izvještajima te usklađivanje internih i eksternih evidencija.postavljenih ciljeva poduzeća i dosadašnji rezultati. S tim u svezi posebnu pažnju treba posvetiti. bazama podataka. Razdvajanjem navedenih aktivnosti smanjuje se mogućnost da jedna osoba učini ili sakrije pogreške i nepravilnosti. Najčešće uključuju onemogućavanje pristupa imovini i ispravama neovlaštenim osobama. nadzora i evidentiranja. nepravilnosti i prijevare u obavljanju svojih dužnosti i to davanjem različitim osobama ovlasti iniciranja transakcije. slabosti interne kontrole. odjel plaćanja unutar financijske službe poduzeća može inicirati i 14 . fizičkoj zaštiti i odobrenju pristupa računovodstvenim i drugim izvornim poslovnim ispravama. a svaku pojedinačnu transakciju smije obaviti samo ona osoba koja ima odgovarajuće ovlasti. 4. pitanja koja se postavljaju kao rezultat pregledavanja detaljnih izvješća i odgovori na ta pitanja predstavljaju kontrolnu aktivnost. Međutim. 6. mogu se tražiti odgovarajući izvještaji o aktualnom financijskom rezultatu koji se uspoređuje s planiranim veličinama. Podjela ili razgraničenje dužnosti znači da u sve ove faze bude uključeno više osoba te da na taj način jedna osoba provjerava drugu. Kontrole na razini pojedinih organizacijskih jedinica. Primjerice. Svaka poslovna transakcija u bilo kojem području poslovanja poduzeća prolazi u pravilu kroz fazu iniciranja. Primjerice. Fizičke kontrole. Sustav verifikacije i usklađivanja. u odnosu na najvišu razinu. Podjela dužnosti smanjuje mogućnosti koje bi dopustile zaposleniku da bude u situaciji učiniti i sakriti pogrješke. Pojedinačne transakcije i aktivnosti moraju se verificirati. softveru i tome slično. Transakcije iznad određenog iznosa mora odobriti ovlaštena osoba. pa čak i prijevare.

S. odnosno članove organizacije. Iako informacijske tehnologije u današnjim uvjetima gotovo da i nemaju alternativu. skladišta sirovina i materijala. INTERNA REVIZIJA KAO NADZOR NAD FUNKCIONIRANJEM INTERNIH KONTROLA 6 Tušek. Uloga interne revizije u povećanju kvalitete poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskojempirijsko istraživanje. Za ostvarivanje ciljeva poduzeća i realizacije postavljenih planova značajni su stoga znanje i sposobnosti osoblja te odgovarajući sustavi nagrađivanja i motiviranja. nepravilnosti pa čak i prijevara. primi odgovarajući dokument o primitku robe i narudžbenicu ili ugovor iz odjela nabave. 7. 15 . primjerice. pogrješke i prijevare u suvremenom poslovanju povezane neposredno uz ljude. ipak su mnoge nepravilnosti. Sever.6 4. U uvjetima nezadovoljstva i neuvažavanja osoblja od poslodavca povećava se rizik pogrješaka.. B. Kompetentno i ciljevima organizacije odano osoblje.autorizirati plaćanje računa dobavljaču nakon što od odgovarajuće službe ili odjela.

heterogene i nestabilne okoline.Kada se radi o poslovanju velikih. uobičajeno se organizira interna revizija koja nadzire računovodstvene i administrativne kontrole. Interna revizija "je neovisna funkcija procjenjivanja ustanovljena unutar organizacije koja ispituje i procjenjuje njezine aktivnosti kao servis te organizacije. a ne linijska funkcija poduzeća. savjetima i informacijama koje se odnose na aktivnosti organizacije. neki su autori dio svojeg znanstveno-istraživačkog 16 . decentraliziranim i diverzificiranim organizacijama. samo se po sebi nameće pitanje razgraničenja sadržaja ovih pojmova. Ipak. U velikim i složenim. stoga je savjetodavna (stožerna). bez ikakvih ograničenja ili restrikcija na prosudbu internog revizora sve aktivnosti poduzeća spadaju u djelokrug rada internog revidiranja interna revizija organizira se kao podrška i pomoć menadžmentu i organizaciji u cjelini. uključujući upravu i razne odbore u djelotvornom ispunjavanju njihovih odgovornosti. odnosno pitanje u čemu su sadržajne razlike među njima. Sve se više javlja potreba za kritičkim ispitivanjem i ocjenom funkcioniranja internih kontrola. procjenama. Kao što je istaknuto. odnosno pruža dodatni. interne kontrole obuhvaćaju računovodstvene kontrole i neračunovodstvene ili administrativne kontrole. postavlja se pitanje dostatnosti internog nadzora nad njihovim poslovanjem koji se provodi internim kontrolama. viši stupanj nadzora nad cjelokupnim poslovanjem poduzeća. prosuđivanja i ocjenjivanja. Pojmovno određenje interne revizije ukazuje na njezine temeljne značajke: • • • • internu reviziju provode osobe zaposlene u poduzeću čije se poslovanje ocjenjuje radi se o neovisnoj funkciji ispitivanja. Osim kontrola koje su ugrađene u računovodstveni sustav radi otkrivanja i pravodobnog otklanjanja pogrješaka. Domaća i inozemna revizijska literatura relativno skromno obrađuje eksplicitno ovu problematiku. koje djeluju u uvjetima složene. Svrha interne revizije je pomoć članovima organizacije. Određujući sadržaj pojmova interna kontrola i interna revizija.preporukama. Interna revizija opskrbljuje upravu analizama. diverzificiranih i decentraliziranih poslovnih sustava u današnjim iznimno složenim i nestabilnim uvjetima. To su administrativne ili neračunovodstvene kontrole organizirane najčešće u izvršnom i upravljačkom podsustavu poduzeća. menadžment često organizira kontrole u onim područjima gdje računovodstvene kontrole u relativno kratkom roku nisu djelotvorne.

17 . B.7 5. Sever. PRIMJER 7 Tušek.. što je.napora usmjerili rasvjetljavanju ovih pojmova. S. neosporan doprinos reviziji kao znanstvenoj disciplini. bez obzira na koji put različita stajališta. Uloga interne revizije u povećanju kvalitete poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskojempirijsko istraživanje.

tajne i protuzakonite javne nabave. zapošljavanja po interesnom. Prema osobama koje su sastavnim dijelom uprave. Utvrđeno je da velika javna poduzeća koncentriraju svoj marketinški kapital. i drugi objavljeni slučajevi) sistemska korupcija započinje preuzimanjem kontrole na nadzornim i operativnim funkcijama javnih poduzeća putem imenovanja i zapošljavanja. odnosno osobama koje imaju uvida u poslovanje tvrtke. on se uglavnom zaustavlja na niže rangiranom i srednjem managementu. kartelskog udruživanja i drugih radnji koje čine nesagledivu štetu korisnicima poštanskih usluga. njihov kriminal i osobnu korist financiramo mi svi koji plaćamo porez. odnosno prijetnjom otkazom). te ih se na taj način ili zastraši da šute ili ih se natjera da promijene radnu sredinu odnosno poslodavca. a koja prijetnja je ozbiljna budući se radi o koncentriranom marketinškom kapitalu. Nakon aktivnosti preuzimanja kontrole primjećeno je u svim javnim poduzećima stvaranje zatvorenog sustava. Kao primjer navodi se Hrvatska pošta. te na taj način ucjenjuju medije da ne objavljuju afere. odnosno upravno-pravni pritisak. odnosno sumnje u protuzakonitosti u navedenim poduzećima. obzirom da se u javnosti o stanju u Hrvatskoj pošti šire različite dezinformacije. dok visoko pozicionirani manageri. koje se različitim savjetničkim funkcijama ili drugim financijskim ili političkim interesom pretvara u sastavni dio uprave u poduzeću. dok se ne promijeni vlast odnosno odnos političkih i interesnih snaga. HŽ.Prema analiziranim slučajevima (javno objavljenim tekstovima o korupciji i protuzakonitostima u javnim poduzećima kao što su HEP. odnosno ograničavanja uvida javnosti u poslovanje poduzeća (klauzule o tajnosti poslovanja ugrađene u ugovore o radu koje radnici moraju potpisivati pod prisilom. štetnih ugovora. HRT. a koje osobe nisu u navedenom kontroliranom sustavu obavezno se vrši represija. a do kojeg dolazi neposredno nakon izbora i koje se nastavlja ovisno o promjeni političkih snaga na sceni. Zagrebački Holding. dakle. Čak i kada dođe do kaznenog progona a što je u navedenim okolnostima teško. HAC. HPB. političkom i rođačkom ključu. njihovi gubici uglavnom saniraju iz proračunskih sredstava. štetu državi (šteta po proračun) i na kraju štetu koju će 18 . iako se obzirom da se navedena poduzeća nalaze u vlasništvu države. U tako stvorenom sustavu organizirane korupcije čine se kažnjive i protuzakonite radnje. Od preuzimanja operativnih i nadzornih funkcija poduzeća nisu pošteđeni ni sindikati. kojima je svrha skretanje pažnje sa stvarnog problema: ukupnog projekciranog duga HP-a od blizu milijardu kuna. koji su imenovani od strane politike ostaju na svojim pozicijama. odnosno kategoriji najvećih oglašivača od kojih mediji ubiru prihode. pod prijetnjom povlačenja oglašavanja. daleko od očiju javnosti.

19 . Udruga inzistira na brzoj provedbi mjera sprječavanja korupcije u javnim poduzećima. od kojih su najvažniji uspostava sustava interne kontrole koji će biti zaštićen od represije moćnika iz politike i financijskog sektora. a samim tim niti javna kontrola nad javnim poduzećima koja u ovom trenutku skoro sva posluju s izrazitim gubitkom. te provesti mjere predviđene akcijskim planom. kako bi se zaustavio proces potonuća jedne od najvažnijih državnih tvrtki. te na taj način omogući adekvatnu istragu i sanaciju nastale štete. dakle koja će biti sanirana iz poreznih davanja građanki i građana RH. da u okviru svojih ovlasti (koje su velike obzirom da se radi o poduzeću u vlasništvu RH) hitno pokrene proceduru smjene uprave u Hrvatskoj pošti. za koju smo nesporno utvrdili da sada ne postoji. s velikom pažnjom na detalje poput javnosti rada javnih poduzeća. a sve za račun pokrivanja troškova stranačkih blagajni i bogaćenje pojedinaca koji su se u svemu tome okoristili povjerenom im zadaćom. Zaključak je da Vlada RH u navedenom slučaju Hrvatskih pošta mora hitno i energično reagirati. Udruga Partnerstvo za društveni razvoj je zatražila od Vlade RH.na kraju sanirati svi građani i građanke Republike Hrvatske obzirom da ista raste iz dana u dan.

5. Svaki sistem i proces unutar poduzeća postoji kako bi zadovoljio određene poslovne svrhe. Ipak. zajednički podupiru implementaciju predodređenih ciljeva. ZAKLJUČAK Interne kontrole kreiraju plan organizacije i sve koordinacijske metode usvojene unutar poduzeća kako bi zaštitili svoju imovinu. pravila i norme ponašanja i djelovanja. a napose poslovnima. uočavaju odstupanja od pravila. Na kraju možemo zaključiti da su interne kontrole skupine međusobno povezanih komponenti čiji učinci pravilno usklađeni. provjerili preciznost i pouzdanost računovodstvenih podataka. 20 . njegov rast. Podloga za ostvarivanje tih ciljeva i funkcioniranje sustava svakako su određena načela. promovirali efikasnost i poticali pridržavanje propisanih menadžerskih politika. razvoj i opstanak. nadzor je mehanizam koji sve elemente sustava povezuje i osigurava ostvarivanje unaprijed postavljenih ciljeva i uspješno funkcioniranje sustava. što u konačnici rezultira neostvarenjem postavljenih ciljeva. u praksi se u pojedinim procesima i stanjima. U tom kontekstu.

Tušek. 3.hr/index. 11. 2. // Reviizija. Računovodstvo i financije. Planiranje revizije. Razumijevanje interne kontrole u reviziji temeljnih financijskih izvještaja : prvi dio. Tušek. LITERATURA 1. B. B. kontrola i analiza. D. B.2011. http://www. str. Trokter. Žager. URL: http://hrcak. 5(1998). 2.2011. 47(1998)...: Revizija. INTERNET: 1. Interna revizija.09. 15. 10.hr/hr/?content=vijest&id=63. 44(1998). str.srce.php? show=clanak&id_clanak_jezik=41335. L. Uloga i zadaci interne kontrole u poduzeću u uvjetima tržišnoga gospodarstva. 25-41.1. ocjena sustava internih kontrola i procjena revizijskih rizika.psd. 28. 1997. Gulin. 2008 ČLANCI: 1. I. 2. Poslovno planiranje. B.Tušek. I. Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika. 3. str. 21 . S. Crnković. Zagreb : Mikrorad. 23-28. Sever. 19-28. Uloga interne revizije u povećanju kvalitete poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj-empirijsko istraživanje. Zagreb: HZRIFD.09. 3. Spremić. 2004. // Hrvatska gospodarska revija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful