You are on page 1of 2

Word list for Hildebrandt, The Task of the Christian philosopher today (Trojan Horse in the City of God,

ch 7) given that imply* moment correspond* principal* (adj.) biorc pod uwag; poniewa (??); ... nasun wniosek; da/dawa do zrozumienia; zakada; zawiera/mieci w sobie pojcie (in this sense): wazno, donioso, znaczenie [of some moment: bardzo wany] odpowiada (to something czemu); zgadza si (to/with something z kim). Correspondence, agreement - zgodno gwny [Not To Be Confused With: principle* - zasada]

prerequisite /pri warunek wstpny/zasadniczy, wymg rkwzt/ (pr-RE- kyzyt) wonder readiness intelligible /n tldb()l/ (ynTELydybl) manifestation (manyfesTEJszn) whenever renew consultation modest statement differentiation specification perception conquer delve podziw, zdziwinie; admiratio; cud gotowo zrozumiay

oznaka, objaw ilekro; kiedykolwiek; kiedy tylko, o kadej porze ... (por. wherever, whoever) odnowi; wznowi/awia (itd.); odwiea [from Latin consultare, frequentative of consulere 'take counsel'] skromny zdanie, stwierdzenie rnicowanie, rozrnianie; math. rniczkowanie (s)precyzowanie, wyszczeglnienie/anie (also dokumentacja, spis, ...) spostrzeenie zdoby/ywa, podbi/ja, przezwyciy/a transitive: (wy)kopa, (z)ry intransitive: (s)kopa ziemi; sign/a (into something for something w gb czego po co);preprowadza/i badania [Old English dwelfen from West Germanic] krlestwo; dziedzina wgld; wnikliwo; intuicja dotychczas; w przeszoci rozgaenie; rozwidlenie [late Middle English: from Old French ramifier, from medieval Latin ramificare, from Latin ramus 'branch' ga] transitive: rozwikc, rozplta; wywika/wyplata (kogo z czego) intransitive: rozwika si, wyplata si. [tangle: noun zapltanie; verb zaplta (also =entangle)] sprzymierzony, pokrewy

realm insight heretofore /htf/ (chirtufor) ramifications

disentangle

allied

explicit*

wyrany; niedwuznaczny [early 17th century (as an adjective): from French explicite or Latin explicitus, past participle of explicare 'unfold']; por. implicit nacisk, uwydatnienie odczy/a,rozczy/a,oderwa/rywa przerwa/rywac, zerwa/zrwya (przyja, stosunki, itd.). Not To Be Confused With: severe (surowy, srogi, ostry (bl), powany (cios), ...) tutaj: put forward, proposed nie wany, nieprawdziwy skadac si (of sthg ...z czego consist in polega na; dictionary says also zgadza si zagradza/grodzi drog oznacza, znaczy; wyrazi byt; istnienie (from French entit or medieval Latin entitas, from late Latin ens, entis) [with object] 1 follow or chase (someone or something): the officer pursued the van figurative a heavily indebted businessman was being pursued by creditors seek to attain or accomplish (a goal) over a long period: should people pursue their own happiness at the expense of others? 2 continue or proceed along (a path or route): the road pursued a straight course over the scrubland engage in (an activity or course of action): Andrew was determined to pursue a computer career the council decided not to pursue an appeal continue to investigate or explore (an idea or argument): we shall not pursue the matter any further mapowa, naladowa to be disappointed in (with) someone, something zawie si nakim, czym; dozna zawodu w czym hurtowy :) intransitive ustpowa.Many meanings e.g. is also a noun meaning plon. [Old English g(i)eldan pay, repay, of Germanic origin. The senses produce, bear and surrender arose in Middle English] noun zapamitanie, ywioowo (also a verb meaning opuszcza, porzuca;zarzuca; zaniecha, zrezygnowa) dowiadcza, ulega, zosta poddanym [from Latin profundus, deep] szuka schronienia kusi konsystencja, logika, konsekwencja nieuprzedzony, bezstronny domieszka

emphasis* sever /sv/ (sewr)

advance* not valid* consist* bar the way signify* entity* pursue

to ape disappoint wholesale yield

abandon undergo* profound to seek shelter tempt consistency unprejudiced admixture