BBM 3103

BAHASA DALAM KESUSASTERAAN MELAYU

12/26/2006

1

Sistem Penilaian
Kertas Kerja Individu Pep Pertengahan Sem Pep Akhir Sem. Jumlah 30 % 30 % 40 % 100 %

12/26/2006

2

Pensyarah/Pengajar
Nama : ARBA’IE BIN SUJUD (Ph.D) Jabatan : Jabatan Bahasa Melayu, FBMK Fakulti : Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM Email : arbaie@fbmk.upm.edu.my No Tel Pejabat : 03-89468749

12/26/2006

3

Rujukan Kursus
Buku Rujukan :
Arba’ie Sujud (2006). Retorika Bahasa dan Apresiasi Sastera. Kuala Lumpur: Tinta Press Sdn. Bhd. Gorys Keraf (2004). Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: PT. Gramedia.

12/26/2006

4

Tanggungjawab Pelajar
Contohnya ialah: Menghadiri Perjumpaan Bersemuka. Menghadiri Tutorial di Pusat Pembelajaran. Menduduki Peperiksaan Pertengahan. Menduduki Peperiksaan Akhir. Menyiapkan tugasan yang diberikan.

12/26/2006

5

Skop Perbincangan
Pengenalan Kursus Penilaian / Pemberatan Rangka/ PerincianTugasan Agihan Kandungan Kursus.

12/26/2006

6

Pengenalan Kursus BBM 3103
Kursus Elektif Pengkhususan untuk Program BA (Bahasa dan Linguistik dan Elektif bagi kursus-kursus lain. Keperluan/Pra Syarat - Tiada Sinopsis Kursus : Tujuan Kursus : Memberikan pengetahuan yang mendalam tentang penggunaan bahasa dalam teks kesusasteraan yang membawa makna eksplisit dan implisit, dan memupuk penghayatan terhadap kesusasteraan. Taraf Kursus : Elektif Pengkhususan Kredit : 3 (3 + 0).

12/26/2006

7

Kertas Kerja Individu
Setiap pelajar dikehendaki menghasilkan satu kertas kerja. Tajuk kertas kerja ditetapkan/didaftarkan*. Pelajar tidak boleh menukar tajuk tanpa persetujuan pengendali kursus. Sila berbincang dengan tutor untuk mendapat gambaran terhadap skop tugasan yang diberikan. Pemberatan markah adalah 30 %.

12/26/2006

8

Peraturan Umum
Format Kertas kerja – Ilmiah- mengandungi tiga bahagian (pendahuluan, perbincangan dan Kesimpulan). Hasil kertas kerja asli dan patuhi etika ilmiah. Penghantaran KK - Melalui pusat pembelajaran dan dialamatkan ke Pusat Pendidikan Luar. Penghantaran KK - Selewat-lewatnya pada minggu kedua belas atau dua minggu sebelum peperiksaan akhir semester bermula. Kelewatan dalam menghantar kertas kerja boleh menjejaskan markah.

12/26/2006

9

Format Penaipan
Ditaip menggunakan kertas bersaiz A4 berwarna putih. Jarak taipan dua langkau. Kepanjangan. 12– 18 halaman tidak termasuk bibliografi. Saiz huruf 12

Jenis Times New Roman atau Arial .
12/26/2006 10

Esei Ilmiah
Penulisan berdasarkan tajuk yang telah ditetapkan. Sebarang perubahan atau pindaan keatas tajuk tidak dibenarkan. Format – Rasmi kertas kerja yang mengandungi: a. Pendahuluan b. Isi dan Perbahasaan c. Kesimpulan Bibliografi
12/26/2006 11

Pendahuluan
Pengertian dan konsep bagi tajuk yng dibincangkan. Objektif Kajian. Pembatasan Kajian. Penulisan dilakukan dalam bentuk perenggan. Pendahuluan 1-3 halaman.
12/26/2006 12

Isi dan Perbincangan
Berkaitan dengan skop atau batasan kajian yang dinyatakan dalam pendahuluan. Gunakan bahan atau teks untuk tujuan menganalisis.

12/26/2006

13

Rumusan Kesimpulan
Kepanjangan - 1-2 halaman sahaja Merumuskan aspek-aspek yang telah dibincangkan. Dapatan kajian yang diperoleh. Kaitkan dengan tajuk kertas kerja dan objektif kertas kerja.

12/26/2006

14

Bibliografi
Sapardi Djoko Damono.1978. Sosiologi Sastra: Sebuah Penghantar Ringkas. Jakarta: Jabatan Pendidikan dan Kebudayaan. Scholes, Robert.1969. Elements of Poetry. London: Oxford University Press. Schwartz, Joseph dan Roby C., Robert. 1969. Poetry: Meaning and Form. New York: Mc Graw-Hill Book Company. Scott, Wilburs. 1972. Five Approaches of Literary Critism. London: Collier Books. Selden, Raman ( terjemahan ), 1989. Teori Kesusasteraan Sezaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Selden, R. and Widdowson, P., 1993. Contemporary Literary Theory. New York: Harvester Wheatsheaf. Shahnon Ahmad. September 1987. “Kesusasteraan dan Permasalahan Manusia”. Dewan Sastera. Jld. 17.9, hal. 8-11.
12/26/2006 15

Skop Bersemuka 1
Pengenalan Unit 1
Klasissme dan Retorik Romantisisme dan Seni Bahasa Realisme dan Seni Bahasa

Unit 2
Gaya Bahasa Fungsional dan Gaya Bahasa Sastera Stilistik dan Seni Sastera Pengucapan Seni Bahasa Satira
12/26/2006 16

Bahasa dalam Kesusasteraan Melayu - Pengenalan
Tumpuan Bidang –
Bahasa atau Sastera?

Apa itu Bahasa?
Apa kata sarjana?

Apa itu SASTERA?
Apa yang dapat anda fahami?

12/26/2006

17

‘SASTERA’ dari sudut Bahasa
S – Seni Bahasa A - Akaliah. S - Sensitiviti T - Tersurat dan Tersirat E – Estetika R - Realiti A - Alternatif / Pelepasan Minda
12/26/2006 18

Hubungan Bahasa dan Sastera
Disiplin Ilmu Bahasa (Linguistik)
Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik

Aspek dan bahan Kesusasteraan Melayu
Tradisional dan moden Prosa dan Puisi Aliran dan Pemikiran
12/26/2006 19

Unit 1 – Teori Seni Bahasa dan Aliran Makna Klasissme dan Retorik Romantisisme dan Seni Bahasa Realisme dan Seni Bahasa

12/26/2006

20

Teori Retorik
Ahli retorik orang yang berketrampilan untuk meyakinkan orang ramai. Penekanan kepada aspek penggunaan dan pengindahan gaya. Tumpuan retorik kefasihan dan ketangkasan bicara. Persoalan moral dan kebijaksanaan kurang dipentingkan. Hal ini mendapat sanggahan daripada beberapa tokoh – Socrates (hlm. 16)
12/26/2006 21

Kaedah Dialektik - Socrates
Kaedah soal jawab – Mengapa tidak ? (Why not?). Kebaikan itu adalah ilmu = menjurus kebenaran. Socrates menganggap ahli retorik tidak serius dalam mencari ‘kebenaran’. Mereka lebih bersifat membanggakan diri. Dua prinsip pengucapan seni Socrates
Mengemukakan definisi pendahuluan tajuk Membahagiakn pokok bicara kepada bahagian2.
12/26/2006 22

Klasisisme dalam Kesusasteraan
Pengaruh teori klasik sangat besar. Aspek pengaruh : kategori gaya, kualiti gaya, istilah-istilah sastera,, prinsip penilaian, prinsip ciptaan atau kreativiti, dan dasar teori gaya atau stilistik. Kategori Gaya: Gaya tinggi, gaya pertengahan, Gaya mudah (hlm. 19). Kualiti Gaya: Kemurnian, Kejelasan, Kewajaran (hlm. 19).
12/26/2006 23

Aliran Klasisisme
Nasihat dan tanggungjawab sosial-sastera sebagai medium pendidikan. Tanggung jawab terhadap masyarakat bersifat kolektif dan milik bersama. Sastera berpaksikan fikiran dan akal budi yang luhur dan berpekerti tinggi tanpa dibaluti rasa keburukan. Sastera yang terhasil adalah karya yang bersifat bersih dan suci.
12/26/2006 24

berhasil memancarkan kebijaksanaan berdasarkan makna-makna yang diungkapkan secara luaran dan dalaman. Kebenaran – Karya yang dihasilkan sewajarnya mengungkapkan kebenaran bukan kepalsuan. Keanggunan – merujuk kepada adab, tatasusila, dan kehalusan berbahasa. Kefasihan – kebolehan pengarang mengadun dan memilih kata yang persis yang akhirnya makna dapat disampaikan dengan persis. Keadilan – aktiviti atau tatacara sesuatu itu dibuat atau diperoleh.
12/26/2006 25

Kebijaksanaan – Pemilihan diksi yang berkesan

Prinsip Aliran Klasisisme

Aliran Romantisme
Penulis melahirkan gagasan atau ideanya yang indah-indah tanpa cacat cela atau sebarang kekurangan. Jika kebahagian, maka kebahagian digambarkan dengan penuh kesempurnaan. Jika kesedihan, penulis menggambarkannya sehingga mampu menitiskan air mata pembaca.

12/26/2006

26

Aliran romantisme berteraskan sensitiviti atau sensori yang sentimental sifatnya. aliran ini menonjolkan perasaan dengan mengkesampingkan pemikiran rasional dan lain-lain pertimbangan. Sifat emosional yang terungkap menyebabkan karya-karya sastera beraliran ini tidak berpijak di bumi nyata dan kurang mementingkan aspek kebenaran.

12/26/2006

27

Aliran Realisme
Aliran ini menggambarkan sesuatu berdasarkan keseluruhan kenyataan atau realiti yang sebenarnya ada. Pemaparan kejadian dan peristiwa dilihatkan secara teliti. Sesuatu itu diperlihatkan secara logik tanpa membawakan sesuatu yang berlebih-lebihan sehingga terkeluar daripada garis kerasionalan dan realitinya.
12/26/2006 28

Pemaparan tentang kisah, tokoh, watak dan perwatakan dalam sesebuah karya wujud secara alamiah. Dapat ditafsir secara zahir dengan mata hati tanpa diwarnai oleh sesuatu yang boleh mengaburi kebenaran dan sesahihan dalam dunia nyata.

12/26/2006

29

Hubungan Bahasa dalam Kajian Sastera (Unit 2)
Pendekatan Stilistik Pendekatan Analisis Wacana Teori Semiotik (Buku : Retorika Bahasa dan Apresiasi Sastera – hlm. 1-24)

12/26/2006

30

Pendekatan Stilistik
Konsep – Penekanan terhadap aspek kebahasaan. Ilmu tentang gaya dan pemakaian bahasa. Ilmu gabung – Linguistik dalam kajian teks sastera Tujuan – keberhasilan pengarang mengolah bahasa yang dapat mencerminkan pemikiran yang bersifat imaginatif, figuratif, dan simbolik.
12/26/2006 31

Prinsip Stilistik
Bahasa sebagai punca kegiatan berkreatif. Stilistik turut membicarakan persoalan dasar sastera – aspek bahasa Stilistik berhasil memperlihatkan gaya keperibadian penulis. Huraian terhadap pemilihan diksi dapat dilakukan yang merentas disiplin linguistik Membantu memahami makna yang sukar Stilistik – memberi penekanan kepada penghasilan karya Stilistik – membantu menghurai penerimaan dan penghargaan pembaca.
12/26/2006 32

Penyimpangan dalam Stilistik
Konsep penyimpangan - Pemakaian bahasa yang terkeluar daripada keadaan yang lazim. Apa – morfologi, sentaksis Kenapa ?
estetik tujuan pemikiran Maksud atau makna
12/26/2006 33

Pendekatan Analisis Wacana
Kajian tentang pelbagai fungsi bahasa dari sudut penggunaannya dalam urutan ujaran. Aspek yang dikaji ialah bahasa dari sudut penggunaan. Penekanan tidak hanya aspek tatabahasa tetapi lebih mengutamakan aspek pemaknaan. Analisis wacana meneliti bentuk bahasa yang digunakan oleh penutur atau pendengar sewaktu berkomunikasi.
12/26/2006 34

Teori Semiotik
Kajian yang melihat karya mempunyai sistem tersendiri. Kajian tentang sistem tanda dan kod. Bentuk tanda dalam teori semiotik
Ikon – tanda yang menunjukkan persamaan sifat Indeks – Tanda yang mempunyai hubungan alamiah Simbol – Tanda yang mempunyai hubungan bersifat arbitrari.
12/26/2006 35

Pep. Pertengahan Sem
Pemberatan – 30 % Skop –
Unit 1 & Unit 2- Modul BBM 3103 Bahan dari Buku Retorika Bahasa dan

Apresiasi Sastera.

Format -Objektif dan Subjektif (Struktur)
Objektif – Konsep & Aplikasi (15 %) Struktur – Konsep dan Aplikasi (15 %)
12/26/2006 36

Contoh Format Subjektif
1.

Nyatakan ciri-ciri retorik berdasarkan pandangan beberapa sarjana linguistik. _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ ___________________________________________. (3 markah) Jelaskan kepentingan ilmu linguistik dalam menganalisis karya kreatif imaginatif? _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ __________________________________________.( 2 markah)
37

2.

12/26/2006

Sekian, terima kasih
Manusia selalu terlupa bahawa kekuatan kuasa kata yang yang ada pada mereka adalah merupakan senjata…. (Aristotle)

12/26/2006

38

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful