You are on page 1of 30

Idbd&+Cd)

 
  
    

:C:G<Þ6G:CDK67A:

E#?#EViiZghdc
EdiZcX^VaVWjcYVciZ

IV`Vh]^Idb^iV
AVZcZg\†VhjegZbV

6bdgn7#Adk^ch
AdeZfjZŠdZaedYZgdhd

=ZgbVccHX]ZZg
AVY^kVYZaVhZcZg\^Vh

BVgXZadEdeeZn>hV†VhBVXZYd
HdajX^‹cYZ6oXVg

:aZcVBZgaZ"7‚gVa
9ZheZgiVgVa\^\VciZ
&
CjZhigdFbWd[jW
mmm$ekhfbWd[j$Yec

(* IebkY_ŒdZ[7p‘YWh
Marcelo Poppe es ex Secretario de
Estado para el Desarrollo de la
Energía de Brasil, e Isaías Macedo,
es ex Director del Centro de
Tecnología para la Caña de Azúcar.
Ambos prestan asesoramiento al
Centro de Estudios y Gestión
Estratégica de Brasilia#
Helmut Clever/UNEP/Still Pictures
(, ;d7iY[dieFWieWFWie
 Okwy Iroegbu es el Jefe de la Sección
'(BW;d[h]‡WIkfh[cW de Medio Ambiente y Bienes Raíces
) ;Z_jeh_Wb
de NewAge Newspapers, Lagos
Klaus Toepfer, Executive Director, Takashi Tomita, Corporate Director
Nigeria.
UNEP. and Group General Manager of Solar
Systems Group, SHARP Corporation.
(. 9edjhebWdZe[b9WhXede
* Fej[dY_Wb7XkdZWdj[
Peter Read, en la Universidad
 P.J. Patterson, ') B_XheioFheZkYjei
Massey, Nueva Zelandia.
Es el Primer Ministro de Jamaica.
 '* H[i[‹W0;d[h]‡WH[delWXb[
)&;leblkY_ed[dYedDeijhei
Elissa Smith, es Presidenta de la
, BW;d[h]‡W[iKdWBej[h‡W ', BW:_lWZ[BWi;d[h]_Wi
Canadian Youth Environmental
Monique Barbut, es la Directora de la Hermann Scheer, es Presidente de Network y es Representante de
División de Tecnología, Industria y EUROSOLAR y Presidente General América del Norte en el Consejo
Empresas del PNUMA. del Consejo Mundial de la Energía Consultivo Juvenil Tunza del PNUMA.
Renovable (WCRE).
. BeF[gk[‹e[iFeZ[heie
 Amory Lovins es cofundador y '. ;b7]kW9W["BWFej[dY_W7kc[djW
funcionario ejecutivo principal del Richard Taylor, es e Director
Instituto Rocky Mountain. Ejecutivo de la International
Hydropower Association#
'' =[dj[i
(& :[if[hjWhWb=_]Wdj[
Elena Merle-Béral, trabaja como
analista en la Agencia Internacional
de Energía.
Joerg Boethling/Still Pictures
(( <bejWdZe[d;bL_[dje
 Kalpana Sharma, es Director Adjunto
 \-HIHGHOD2ÀFLQDGHThe Hindu en FkXb_YWZWjWcX_ƒd[dbW?dj[hd[j[d
Mumbai. mmm$ekhfbWd[j$Yec

Jose Roig Vallespir/UNEP/Still Pictures

El contenido de la revista no refleja necesariamente las opiniones ni las políticas del PNUMA o de sus
editores, ni es tampoco un documento oficial. Las designaciones empleadas y la presentación no implican
CjZhigdFbWd[jW, la revista del la expresión de opinión alguna por parte del PNUMA en relación con la situación jurídica de ningún país,
Programa de las Naciones Unidas para el Medio territorio o ciudad o sus autoridades, o la delimitación de sus fronteras o límites. El contenido de la revista que
Ambiente (PNUMA) no esté sujeto a derechos de autor puede reproducirse sin permiso previo siempre que se acredite a Nuestro
PO Box 30552 Nairobi, Kenya Planeta, al autor o al fotógrafo del caso como su fuente y se notifique por escrito a los editores, adjuntando un
Tel: (254 20) 621 234 ejemplar del material. Nuestro Planeta está dispuesta a recibir artículos, críticas, ilustraciones y fotografías
Fax: (254 20) 623 927
para su publicación aunque no puede garantizarla. Los manuscritos, fotografías e ilustraciones que no se
e-mail: uneppub@unep.org
www.unep.org hayan solicitado, no se devolverán. Subscripciones: Si desea recibir Nuestro Planeta periódicamente y
su nombre no figura en nuestra lista de subscriptores, puede ponerse en contacto con Mani Kabede, Jefa de
distribución de Nuestro Planeta, quién le proporcionará información al respecto, indicando su nombre y
ISSN 101-7394 dirección y el idioma en que desea recibir la revista (español, francés o inglés). Cambio de dirección: Se
ruega enviar una etiqueta con su dirección junto con su nueva dirección a Mani Kabede, Jefa de distribución,
Director de publicación: Eric Falt Nuestro Planeta, UNEP, PO Box 30552, Nairobi, Kenya
Editor: Geoffrey Lean
Coordinación: Naomi Poulton, Elisabeth Waechter
Contribuidor Especial: Nick Nuttall * Todas las cifras se expresan en dólares EE.UU.
Directora de suscripciones: Manyahleshal Kebede
Deseño: Sharon Chemai :aECJB6egVXi^XVadfjZegZY^XVgZheZXidYZaV^begZh^‹cVbW^ZciVabZciZgV"
Producción: UNEP/DCPI
Portada: Peter Lewis/UNEP / Topfoto
X^dcVa#:hiVgZk^hiVhZ]V^begZhdZceVeZagZX^XaVYdVa&%%nh^cXadgd#

'
CjZhigdEaVcZiV

igVY^X^dcVaZhji^a^oVYdhZcadhkZ]†Xjadh#
:hidh XVbW^dh gZYjXZc aVh Zb^h^dcZh
:[bWeÓY_dWZ[ YZ XVgWdcd n V aV kZo XgZVc cjZkdh
ZbeaZdhZ^cYjhig^Vh/ZcidYdZabjcYd
hZZhi{XdchigjnZcYdjcVbZY^VYdXZcV
@A6JH YZcjZkVheaVXVhYZh^a^X^deVgVVednVg
ZaVj\ZYZadheVcZaZhhdaVgZh#
ID:E;:G AV gZjc^‹c YZ BdcigZVa VWg^‹
iVbW^‚c aVh ejZgiVh Va bZXVc^hbd
eVgV jc YZhVggdaad a^be^d eVgV
HZXgZiVg^d ZbegZcYZgVXi^k^YVYZhZcgZaVX^‹cXdc
<ZcZgVa6Y_jcidYZ Za gZcY^b^Zcid ZcZg\‚i^Xd YZg^kVYVh!
edgZ_Zbead!YZbZY^YVh^ciZcX^dcVaZh
aVhCVX^dcZhJc^YVh YZa hZXidg eWa^Xd d YZ ^c^X^Vi^kVh YZa
n9^gZXidg:_ZXji^kd hZXidg eg^kVYd/ Va\d fjZ edYg†V hZg
^bedgiVciZZchZXidgZhfjZkVcYZhYZ
YZaECJB6 aVk^k^ZcYV]VhiVZaigVchedgiZ#
UNEP

Fhefk[ijWiYedYh[jWi

;
c idYd Za bjcYd Zc YZhVggdaad! YZak^ZcidgdcYVadhX^cXdXZciVkdhedg AV ejWa^XVX^‹c LdgaY :cZg\n Djiadd`
adh eV†hZh Xdb^ZcoVc V dWhZgkVg `^adkVi^d ]dgV! b^ZcigVh fjZ Za Xdhid '%%) XVaXjaV fjZ Za gZcY^b^Zcid
]VX^VY‹cYZhdeaVZak^Zcid#6ciZh YZ aV ZcZg\†V hdaVg n aV jcY^bdig^o ZcZg\‚i^Xdedgh†hdadedYg†VgZegZhZciVg
hZ eZchVWV fjZ h‹ad jc edgXZciV_Z YZ dhX^aV ZcigZ &- n '% XZciVkdh# :hiVh XZgXV YZa ,% YZ aVh gZYjXX^dcZh YZ
hj iZgg^idg^d edY†V ji^a^oVg aV ZcZg\†V X^[gVhhdcbjn^c[Zg^dgZhVaVhYZ]VXZ Zb^h^dcZhYZg^kVYVhYZaVZcZg\†V!ÈfjZ
Z‹a^XV# 6]dgV! adh cjZkdh bdYZadh Vegdm^bVYVbZciZjcYZXZc^d!eZgd!Zc hZ edYg†Vc ad\gVg bZY^VciZ eda†i^XVh
XdbejiVYdg^oVYdh n WVhVYdh Zc aV \ZcZgVa!h^\jZch^ZcYdhjeZg^dgZhVaVh n bZY^YVh Vea^XVYVh Zc adh eV†hZh Zc
^c[dgbVX^‹c edg hVi‚a^iZ ZaVWdgVYdh fjZgZfj^ZgZcadhXdbWjhi^WaZh[‹h^aZh YZhVggdaadÉ#
\gVX^Vh V adh egdnZXidh YZ ZkVajVX^‹c XdckZcX^dcVaZh#EZgd‚hiVZhh‹adjcV BjX]dh eV†hZh YZhVggdaaVYdh
YZ adh gZXjghdh YZ ZcZg\†V hdaVg n eVgiZYZaV]^hidg^V# ji^a^oVcjc)*bZcdhYZZcZg\†VeVgV
Z‹a^XVYZaECJB6!gZkZaVcfjZVa\jcdh \ZcZgVg XVYV jc^YVY YZ E>7 fjZ Zc
eV†hZh XjZciVc Xdc edh^W^a^YVYZh Vc 7h]kc[dje[YedŒc_Ye Za YZXZc^d YZ &.,%0 n idYVk†V Zm^hiZc
bVndgZh# Edg Z_Zbead! Za )% YZ ZcdgbZhedh^W^a^YVYZhYZ^gbjX]db{h
C^XVgV\jV!Bdc\da^VnK^ZiCVbgZcZ BjX]dh eV†hZh YZhVggdaaVYdh ]Vc aZ_dh# EVgV ji^a^oVg h‹ad jc Z_Zbead!
aVh XdcY^X^dcZh eVgV Zaad n edYg†V egdbja\VYd bZY^YVh fjZ ^cXa^cVc Za aV ZcZg\†V YZ gZhZgkV YZ adh VeVgVidh
egdedgX^dcVg ]VhiV )%#%%% bZ\VkVi^dh Vg\jbZcid ZXdc‹b^Xd Zc [Vkdg YZ Za‚Xig^XdhÓjXiVYZ%!*V&%kVi^dh#:a
YZ XVeVX^YVY/ Za Zfj^kVaZciZ YZ )% jcV \ZcZgVX^‹c YZ ZcZg\†V fjZ Zb^iV Dg\Vc^hbd >ciZgcVX^dcVa YZ :cZg\†V
eaVciVhYZZcZg\†VcjXaZVg# bZcdhXVgWdcd#:cadhcjZkdhbdYZadh Zhi^bV fjZ hZ edYg†V ZhiVcYVg^oVg V
ZXdc‹b^Xdh hZ YV aV egZ[ZgZcX^V V aVh jc kVi^d! ad fjZ ZXdcdb^oVg†V ZcigZ
Fheo[Yjeifei_Xb[i ZcZg\†Vh gZcdkVWaZh! Zc eVgiZ eVgV jc * n jc &% YZ aV ZaZXig^X^YVY idiVa
VegdkZX]VghZYZadhegZX^dhYZaeZig‹aZd ji^a^oVYVZcaVhk^k^ZcYVhYZadheV†hZh
AdhgZhjaiVYdhYZaegdnZXidÒcVcX^VYd b{hZaZkVYdhZ^cZhiVWaZh#6a\jcVhYZ YZhVggdaaVYdh#
edg Za ;dcYd eVgV Za BZY^d 6bW^ZciZ aVhcjZkVhZbegZhVhZcZg\‚i^XVhYZadh 6b^_j^X^d!ZcBdcigZVagZXjeZgVbdh
BjcY^VaVjcXdhidYZjcdh&%b^aadcZh :hiVYdh Jc^Ydh! edg Z_Zbead! d[gZXZc aVkdajciVYeda†i^XV!aVXgZVi^k^YVYnaVh
YZ Y‹aVgZh nV Zhi{c Xdc[dgbVcYd V adh \gVcYZh b^cdg^hiVh XdcigVidh YZ Vei^ijYZh cZXZhVg^Vh eVgV VkVcoVg Zc
eda†i^XVh YZ YZhVggdaad# AV 6hVbWaZV kZciVYZZaZXig^X^YVYVjcegZX^dÒ_dV aV ajX]V XdcigV Za XVbW^d Xa^b{i^Xd#
CVX^dcVa YZ C^XVgV\jV YZXgZi‹ fjZ hZ XVbW^d YZ fjZ ^chiVaZc n bVciZc\Vc AVZcZg\†VhZg{ZaZaZbZcidXZcigVaYZ
Vh^\cVgV eg^dg^YVY V aV ZcZg\†V Z‹a^XV eVcZaZh hdaVgZh Zc adh iZX]dh YZ hjh cjZhigVh YZa^WZgVX^dcZh Zc Za cdkZcd
edg ZcX^bV YZ digVh deX^dcZh! edg hj hjeZgbZgXVYdh n VabVXZcZh# :h b{h! eZg†dYd ZmigVdgY^cVg^d YZ hZh^dcZh
eVgiZ! 8]^cV ji^a^o‹ Zhdh gZhjaiVYdh VjcfjZaVZaZXig^X^YVYhdaVgiVakZohZV YZa 8dchZ_d YZ 6Yb^c^higVX^‹c YZa
eVgV ^bejahVg hj dW_Zi^kd YZ egdYjX^g b{hXdhidhV!hjegZX^dZhgZaVi^kVbZciZ ECJB6$;dgd 6bW^ZciVa BjcY^Va V
Zc'%\^\VkVi^dhYZZcZg\†VZ‹a^XVeVgV ZhiVWaZ! ad fjZ aV ]VXZ ZheZX^VabZciZ C^kZaB^c^hiZg^VaZc9jWV^!fjZXd^cX^YZ
'%'%# VigVXi^kV# XdcaVejWa^XVX^‹cYZaegZhZciZcbZgd
 :cigZ aVh bjX]Vh ^bedgiVciZh YZ CjZhigd EaVcZiV# 8dc[†d Zc fjZ!
YZX^h^dcZh VYdeiVYVh Zc aVh ;dehc[_dj[hƒi Xdc ZhZ b^hbd Zhe†g^ij! ]V\Vbdh fjZ
XdckZghVX^dcZh hdWgZ Za XVbW^d cjZhigVh YZa^WZgVX^dcZh VkVcXZc! n Zc
Xa^b{i^Xd XZaZWgVYVh Zc BdcigZVa AVhcjZkVhiZXcdad\†VhZhi{c[VX^a^iVcYd fjZ aVh gZheVaYZbdh Xdc egdejZhiVh
8VcVY{ Zc Y^X^ZbWgZ! adh \dW^Zgcdh aV\Zhi^‹cnaVediZcX^VX^‹cVab{m^bdYZ XgZVYdgVhnXdcXgZiVhQ
VXdgYVgdc [dgiVaZXZg n gVX^dcVa^oVg Za aVhkZciV_VhYZaVhZcZg\†VhgZcdkVWaZh#
IKIEF?D?ED;I
bZXVc^hbd eVgV jc YZhVggdaad a^be^d# Adh bZY^YdgZh YZ gZX^ZciZ XgZVX^‹c
Jcd YZ adh e^aVgZh YZa EgdidXdad YZ eZgb^iZc V aVh ZbegZhVh Za‚Xig^XVh
@ndid! ZhiZ bZXVc^hbd eZgb^iZ V adh XdWgVcb{hZcaVh]dgVhYZb{hXVadg :hiVg†Vbdh^ciZgZhVYdhZcXdcdXZg
eV†hZhYZhVggdaaVYdhXdbeZchVgeVgiZ nYZb{m^bVYZbVcYVYZZaZXig^X^YVY! hjhgZVXX^dcZhnde^c^dcZhhdWgZadh
YZ hjh Zb^h^dcZh YZ \VhZh YZ Z[ZXid XjVcYd aV ZcZg\†V hdaVg \ZcZgV Za VhjcidheaVciZVYdhZcZhiZcbZgd
^ckZgcVYZgd bZY^VciZ egdnZXidh! fjZ b{m^bd YZ ZaZXig^X^YVY# IVbW^‚c hZ
^cXajnZc ZcZg\†Vh gZcdkVWaZh! Zc adh Zhi{cXdchigjnZcYdijgW^cVhZ‹a^XVhYZ YZDk[ijheFbWd[jW#H†gkVhZZck^Vgjc
eV†hZh Zc YZhVggdaad# AV :kVajVX^‹c b{hYZ-%bbZigdhYZVaijgV!XVeVXZh XdggZdZaZXig‹c^XdV/jcZeejW5jcZe#
eZgb^iZVÒgbVgfjZcdhZg{cedXdhadh YZXVeiVgk^Zcidhb{hZhiVWaZhVbVndg dgdZhXg^W^gV;ZZYWVX`!CjZhigd
egdnZXidhedh^WaZh# VaijgV# B^ZcigVh aV Y^hb^cjX^‹c YZ adh EaVcZiV9^k^h^dcd[8dbbjc^XVi^dcZh
 :a VheZXid ZXdc‹b^Xd YZ aVh hjWh^Y^dh V\g†XdaVh Zhi{ YZhViVcYd jc
ZcZg\†Vh gZcdkVWaZh Zhi{ bZ_dgVcYd# ZcdgbZ^ciZg‚hZcW^dXdbWjhi^WaZhfjZ VcYEjWa^X>c[dgbVi^dc!JC:EE#D#
:aXdhidYZ\ZcZgVgZaZXig^X^YVYVeVgi^g hZejZYVcbZoXaVgXdcadhXdbWjhi^WaZh 7dm(%**'!CV^gdW^!@:CN6

(
CjZhigdEaVcZiV

@ EdiZcX^Va
amaica es uno de los países del Caribe de Manchester, donde se construyó una
que usa más energía, y depende central de generación de energía eólica
actualmente en un 90% de fuentes GH0:$ÀQHVGHDEULOGHVH
de combustibles fósiles para satisfacer pusieron en funcionamiento 23 turbinas
sus necesidades. En 2004 consumió 26,1 que producen 900kW y que actualmente
millones de barriles de petróleo importado suministran en promedio 7 MW de energía
valorado en 943,4 millones de dólares,
aproximadamente el 23% del PIB del país.
Debido al elevado precio del petróleo en
Abundante eléctrica a la administración pública de
Jamaica.
En septiembre de 2004, la Junta
el mercado internacional, se proyecta que E#?#E
E#?#E6II:GHDC Ejecutiva del Mecanismo para un
el costo de importarlo ascenderá a 1.000 YZhXg^WZX‹bdZaYZhVggdaad Desarrollo Limpio (MDL) aprobó
millones de dólares en 2005. Esto, unido YZaVh[jZciZhgZcdkVWaZhn y publicó una nueva metodología
a la tendencia de consumo de energía consolidada de base para la generación
del país, es insostenible y representa un aVXdchZgkVX^‹cYZaVZcZg\†V de electricidad conectada a la red a partir
enorme desafío para nuestro desarrollo Zhi{cYZa^cZVcYdZa[jijgdYZhj de fuentes renovables (“Consolidated
económico y social, así como para la eV†hZcZa{bW^idYZaVZcZg\†V Baseline Methodology For Grid-
competitividad comercial de Jamaica. hdhiZc^WaZ# Connected Electricity Generation From
En el plano nacional, las repercusiones Renewable Sources”) para proyectos de
han tenido un efecto negativo en el Un aspecto central de la política energética energía renovable. La metodología ha
volumen de divisas, los tipos de cambio, es el uso de tecnologías de cogeneración. sido diseñada mediante la combinación
ODLQÁDFLyQHOWUDQVSRUWHODSURGXFFLyQOD Algunos ya las están utilizando en el sector de las técnicas de distintas propuestas
viabilidad de las líneas aéreas nacionales y hotelero y la industria manufacturera, individuales del MDL, una de las cuales
regionales – y la propia calidad de vida de pero hay un consenso cada vez más es la planta de energía eólica de Wigton.
los ciudadanos. amplio en cuanto a que el mayor potencial Jamaica tiene una radiación solar de
se encuentra en la debilitada industria aproximadamente 5 kWh/m2 por día, o
Feb‡j_YW [d[h]ƒj_YW azucarera. Las nuevas normas del comercio 1.800 kWh por año, y tiene un potencial
internacional exigen cambios drásticos en de mercado para la energía fotovoltaica y
Jamaica ha aplicado tres métodos esta industria, entre ellos la producción otras aplicaciones solares como el uso de
principales para afrontar sus necesidades de energía para generar electricidad y la energía solar para calentar agua, generar
GHHQHUJtDXQSURJUDPDGHGLYHUVLÀFDFLyQ producción de etanol para su uso en el electricidad y secar cosechas.
GH OD HQHUJtD FRQVHUYDFLyQ \ HÀFLHQFLD sector del transporte. Se han instalado calentadores de agua
de la energía, y desarrollo de fuentes de solares en aproximadamente 20.000 de
energía renovables. ;d[h]‡W [Œb_YW los 748.329 hogares de Jamaica, los que,
En el año 2000, uno de los objetivos según las estimaciones, permiten ahorrar
centrales de la política energética del Los molinos de viento en desuso de la era alrededor de 2000 kWh de electricidad por
Gobierno fue producir el 12% de la energía de las grandes plantaciones de Jamaica vivienda por año. Se ha iniciado un amplio
necesaria con fuentes de energía renovables demuestran que la energía eólica ya ha sido programa de instalación de calentadores de
para el año 2020. Esta estrategia de energía utilizada en el pasado, y las investigaciones agua solares en hospitales públicos. En el
distribuida en pequeña escala apuntaba en indican que existe potencial para explotarla sector privado, los hoteles han comenzado
parte a los pobres de las zonas rurales que en el futuro. Desde 1995, la Petroleum a utilizar sistemas de calentamiento de
no podían acceder a la red nacional de Corporation de Jamaica ha evaluado la agua con energía solar en gran escala, en
energía eléctrica. Las fuentes de energía velocidad del viento en diversos sitios. El un esfuerzo por darle un carácter ecológico
renovables, que se perciben como un más viable resultó ser Wigton, en el distrito a sus empresas.
seguro de protección contra la volatilidad
y el riesgo, producen en este momento el
GHODHQHUJtDGHOSDtV/RVEHQHÀFLRV
que se derivan para el medio ambiente del
uso de estas fuentes son fundamentales
para un país como Jamaica, cuyo principal
medio de generación de ingresos en
moneda extranjera es el turismo. Una
gestión ambiental racional de los recursos
naturales del país, ya expuestos a graves
desastres naturales, es una prioridad
importante.

H[Ykhiei h[delWXb[i

Jamaica tiene un potencial abundante para


el desarrollo de sus recursos de energía
renovables, como el viento, la biomasa, la
Joreg Boethling/Still Pictures

energía hidroeléctrica en pequeña escala,


la energía fotovoltaica y la energía solar.
Algunas de ellas han sido aprovechadas
anteriormente en grado mínimo, y podrían
producir un mayor volumen de energía si
se usara la tecnología y las inversiones
ÀQDQFLHUDVDSURSLDGDV

)
CjZhigdEaVcZiV

?VbV^XVi^ZcZjcediZcX^Va
VWjcYVciZeVgVZaYZhVggdaad
YZhjhgZXjghdhYZZcZg\†V
gZcdkVWaZh!XdbdZak^Zcid!
aVW^dbVhV!aVZcZg\†V
]^YgdZa‚Xig^XVZceZfjZŠV
ZhXVaV!aVZcZg\†V[didkdaiV^XVn
aVZcZg\†VhdaVg

En segundo lugar, después del empleo


de la energía solar para calentar agua,
viene el uso de la tecnología fotovoltaica.
Las aplicaciones fotovoltaicas, si bien
requieren una alto despliegue inicial
de capacidad, se fomentan mediante
incentivos tributarios. Debido a los
precios actuales del petróleo, la energía
fotovoltaica será aún más competitiva.
Jamaica también está en un proceso de
transición hacia un régimen que promueve
la medición neta.
En 1999, con asistencia del
Banco Mundial, se crearon dos aldeas
fotovoltaicas que comprendían 45 hogares
en el medio rural de Jamaica. Su costo
de instalación fue de aproximadamente
1.700 dólares por hogar, y cada hogar
quedaba equipado con un sistema
individual independiente compuesto de
inversor, transformador y batería y equipo
accesorio, que le suministraba 120 vatios
de electricidad.
Se estima que otros 100 hogares
de Jamaica disponen de un suministro
FRPSOHWR GH HQHUJtD VRODU (O 6FLHQWLÀF
Julio Etchart/Still Pictures

Research Council (Consejo de es una fuente importante de energía en de la isla, aunque todavía es preciso
LQYHVWLJDFLyQ FLHQWtÀFD KD HPSOHDGR los hogares rurales. Jamaica también ha romper ciertas barreras culturales para
tecnologías sencillas para crear un secador estado experimentando con árboles de lograr la plena aceptación del biogas como
solar que es utilizado por los agricultores crecimiento rápido para leña. Esos árboles combustible para cocinar.
y otras personas para algunos de sus podrían ofrecer una solución para los Además de la energía solar, eólica
productos. problemas vinculados a la deforestación y e hidroeléctrica, se están estudiando las
proporcionar un complemento útil para la posibilidades de convertir desechos en
J[Ydebe]‡WiZ[[d[h]‡W biomasa que se utiliza actualmente en la energía, las tecnologías de energía térmica
industria azucarera. oceánica y los biocombustibles.
Jamaica tiene varios ríos aptos para la En las fábricas de azúcar de Jamaica se
explotación de energía hidroeléctrica usan aproximadamente 600.000 toneladas <kjkheieij[d_Xb[
en pequeña escala. La generación de de bagazo – equivalentes a alrededor de
electricidad en pequeña escala mediante 940.000 barriles de petróleo a un valor La necesidad de aumentar la conservación
el uso de plantas instaladas en ríos es de 37,5 millones de dólares anuales (a de energía es una de las ideas centrales
un método que se ha utilizado en el país 2003) para la cogeneración de energía. de la política del Gobierno. Se están
durante más de 100 años. Jamaica fue uno Sería necesario aumentar la producción ofreciendo incentivos para alentar a los
de los primeros países del mundo, además de caña de azúcar a alrededor de 2,7 organismos públicos a reducir el uso
del Reino Unido, en instalar una central millones de toneladas para el suministro de electricidad. Se están fomentando
hidroeléctrica, en las afueras de Spanish de bioetanol. Estimamos que solamente diversas técnicas de conservación en
Town en el decenio de 1890. con la combustión del bagazo se podría WRGDV ODV RÀFLQDV YLYLHQGDV HPSUHVDV
La Public Utility Company (empresa obtener un excedente de electricidad de y vehículos. La conservación podría
estatal de servicios públicos) mantiene aproximadamente 300 GWh por año, con permitir una reducción importante de
actualmente en funcionamiento ocho lo cual la capacidad disponible sería de los gastos de combustible del país. Junto
centrales hidroeléctricas pequeñas, aproximadamente 68 MW. con las tecnologías de energía renovable,
con una capacidad total de 21,4 MW, (O 6FLHQWLÀF 5HVHDUFK &RXQFLO GH la conservación ofrece la promesa de un
que representa el 4% de la electricidad Jamaica ha estado participando en la futuro de energía sostenible mientras
generada en 2003. Se va a instalar otra creación de plantas de biogas utilizando Jamaica trata de mejorar la calidad de vida
central hidroeléctrica pequeña y se van a desechos animales en los sectores de la tanto de sus ciudadanos actuales como de
reactivar dos más. agricultura, la industria manufacturera las generaciones futuras Q
El bagazo de la caña de azúcar, el pequeña, la educación y el sector
carbón vegetal y la leña son combustibles residencial. De esas plantas, un total de P. J. Patterson es el Primer Ministro de
de biomasa importantes. El carbón vegetal 250 están funcionando en distintos puntos Jamaica

*
CjZhigdEaVcZiV

algo nuevo a una familia o a un pueblo. Sus


proyectos y actividades están ayudando a crear
los “elementos cruciales” para que se desate
una “epidemia” de desarrollo que no conlleve
los costos ambientales y sociales que han
atormentado a las economías desarrolladas.
El precio de uno de esos elementos
cruciales puede ser muy barato, tanto como el
millón de dólares que el PNUMA ha invertido
en el Programa de préstamos para energía solar
de la India. Mediante el establecimiento de una
asociación innovadora con dos de los bancos
más importantes de la India, el Banco Canara
y el Syndicate Bank, el PNUMA ha podido
“rebajar” el costo de los préstamos para la
adquisición de plantas solares domésticas. Las
familias pagan un tipo de interés más bajo y los
bancos crean nuevas carteras de préstamos que,
DODODUJDOHVUHSUHVHQWDLQJUHVRVÀQDQFLHURV\
PiVFRQÀDQ]DSDUDUHGXFLUHOWLSRGHLQWHUpVD
los préstamos que otorgarán más adelante.
En menos de tres años, el Programa ha

BW;d[h]‡W
Frans Lemmens/Still Pictures ayudado a unas 20.000 familias del sur de
la India a comprar servicios energéticos que
utilizan energía renovable no contaminante.
&XDQGRWHUPLQyDÀQHVGHHOPHUFDGRGH
plantas solares domésticas había crecido y los
bancos, incluso algunos que no participaron
en el Programa original, estaban dispuestos

Es Una Lotería a otorgar préstamos. El PNUMA acaba de


ampliar el concepto a los calentadores de agua
que utilizan energía solar en la parte norte del
Mediterráneo.
BDC>FJ:76G7JIZmea^XV^c^X^Vi^kVhfjZ]Vcad\gVYdXgZVg
bZgXVYdhYZZcZg\†VgZcdkVWaZnZbegZhVhadXVaZhYZZcZg\†Vcd ;ijWXb[Y[hc[hYWZei
XdciVb^cVciZZceV†hZhZcYZhVggdaad#
Esto demuestra la posibilidad de establecer

9
mercados para servicios basados en energías
uando se trata de la energía y el dentro de la casa, que intoxica y mata a mujeres no contaminantes. Fomentar nuevos medios
desarrollo, es fácil perderse en los y niños y causa el 5% de las enfermedades en GH ÀQDQFLDU HVWRV PHUFDGRV HV HO SULQFLSDO
números: millones por aquí, miles de todo el mundo. interés de la Iniciativa de Financiación de
millones por allá y miles de billones en el Por menos de mil dólares, el precio la Energía Sostenible del PNUMA o IFES.
futuro. Considérense estas cuatro cifras: 2 mil GH XQ QXHYR WHOHYLVRU GH DOWD GHÀQLFLyQ R Junto con el centro de colaboración BASE
millones de personas sin suministro eléctrico un ordenador portátil, una familia puede (Organismo de Basilea para la Energía
moderno; 500 mil millones de dólares que adquirir un sistema de energía solar para el Sostenible) del PNUMA, proporciona a los
se invierten anualmente en infraestructura hogar que utiliza la energía no contaminante ÀQDQFLVWDV ORV LQVWUXPHQWRV HO DSR\R \ ORV
energética; y 4 mil millones de toneladas de y renovable del sol para alumbrar y poner en contactos mundiales necesarios para concebir
CO2 vertidas a la atmósfera todos los años marcha aparatos electrodomésticos y permite y administrar inversiones en el complejo
por una economía mundial valorada en 60 a las familias enviar a sus hijos a la escuela mercado en rápida evolución de las tecnologías
mil billones de dólares. Tomadas en conjunto, por algunos años más u obtener mayores de energías no contaminantes.
suman en total un sobrecogedor problema para ingresos. Otro criterio que ha tenido éxito es el de
el mundo. Estas cantidades no están fuera del alcance crear empresas. Desde 2001, el Programa
Sin embargo, esas cifras, desglosadas de lo que la mayoría de las familias se pueden de desarrollo de empresas de energía en el
y por separado, presentan una perspectiva permitir, si logran obtener un préstamo en medio rural del PNUMA, o REED, trabaja
diferente y mucho más inmediata. En África y condiciones favorables. Pero esta es otra de conjuntamente con la Fundación de las
la India, vemos casas sin suministro eléctrico, la grandes interrogantes, porque la mayoría Naciones Unidas y E+Co en la creación de
de las que humean el estiércol y la leña al de los bancos consideran esos préstamos de empresas de energía no contaminante en
quemarse. En China, observamos grandes muy alto riesgo, ya sea porque desconocen cinco países de África occidental y meridional
extensiones de bosques que crecen con la tecnología o porque las ganancias son muy (AREED), Brasil nororiental (B-REED) y la
lentitud y van desapareciendo junto con la rica exiguas. Por eso imponen intereses muy altos, provincia china de Yunnan (CREED). En la
diversidad biológica, que es el sostén de toda que privan a las familias de la posibilidad de primera etapa, los programas prestan servicios
la vida. Por otra parte, en Nueva York, París mejorar su nivel de vida. de creación de empresas y capital inicial a
y otras ciudades del mundo desarrollado, hay nuevos empresarios que tengan iniciativas
refrigeradores, DVD y toda una gama de otras 7ieY_WY_Œd_ddelWZehW y buenas ideas empresariales para mejorar
comodidades “esenciales”. los servicios energéticos, en particular en las
Los números de por sí son también Para el Programa de Energía del PNUMA, zonas rurales.
impactantes, no por grandes sino por muy ésta es la dimensión real del problema AREED es de todos el más avanzado con
pequeños. Con menos de 25 dólares se compra energético. En los últimos seis años, Energía una deuda e inversiones en valores que oscilan
un hornillo más moderno, lo que reduce a la del PNUMA ha estudiado diferentes maneras entre los 20.000 y los 120.000 en 40 empresas
mitad la cantidad de combustible necesario de pensar en grande actuando en pequeño, de energía no contaminante. Ha ayudado a
OR VXÀFLHQWHPHQWH SHTXHxR SDUD OOHYDU
V

para cocinar, además del humo y el hollín establecer empresas para la deshidratación de

+
CjZhigdEaVcZiV

productos agrícolas mediante energía solar, la total de 500 a 600 hogares (véase el artículo por medio de algunos asociados e iniciativas
producción de carbón a partir de recortes de complementario ‘Pigging Out’). Estos hogares internacionales para que los servicios que se
madera de los aserraderos, la fabricación de consumen un promedio de unos 6 metros presten con energías menos contaminantes
estufas de alto rendimiento, plantas de bombeo cúbicos de leña cada año y el proyecto espera sean igualmente una solución superior. Con
de agua por energía eólica, calentadores de reducir el consumo en 15.000 a 20.000 metros ÀQDQFLDFLyQGHOD)XQGDFLyQGHODV1DFLRQHV
agua solares, distribución de gas de petróleo cúbicos durante los 15 a 20 años de actividad Unidas y de Telecom Management Partner,
licuado (GPL) y rendimiento energético (véase del sistema energético sostenible instalado. sucursal de la multinacional noruega Telenor,
el artículo complementario ‘Low Hanging Algunos hogares informan de una reducción su iniciativa de comercio electrónico y energía
Fruit’). B-REED ha invertido en ocho de 30 a 60%, lo que a su vez ayuda a proteger renovable (eCARE) durante los tres años
empresas que abarcan el regadío por sistemas los recursos forestales, a una mejor ordenación que ha de durar ampliará en Ghana el acceso
fotovoltaicos, deshidratación por energía GH ODV FXHQFDV KLGURJUiÀFDV \ D UHGXFLU ODV tanto a la energía no contaminante como a los
solar y sistema de calentamiento de agua por emisiones de gases de efecto invernadero. servicios de telecomunicaciones modernos.
energía solar, mientras que CREED trata de En su labor con los pequeños empresarios,
dar solución a la deforestación constante y al FWieiW]_]WdjWZei eCARE establece centros comerciales rurales
aumento de los desechos industriales en China que venden productos y servicios de telefonía
occidental, una de los principales centros de la La naturaleza también demuestra la manera de de voz e interconectividad a Internet basados
diversidad biológica del mundo. resolver varios problemas simultáneamente. en energía no contaminante a usuarios rurales
CREED también emprendió el programa El PNUMA también comprende que cualquier y periurbanos. Estos centros móviles que
GreenVillage Credit con su asociado The método que se aplique para resolver un solo disponen de todos los servicios necesarios
Nature Conservancy, que proporciona a los problema ambiental se puede utilizar para cuentan con equipo de telecomunicaciones y
pobladores de las aldeas dos tipos de crédito: abordar los demás al mismo tiempo. Nuestro el sistema fotovoltaico solar que le suministra
uno para comprar sistemas energéticos de centro de colaboración, el Centro de Energía, la energía. Se instalan gracias a un mecanismo
energía renovable y de más alta calidad y Desarrollo y Clima del PNUMA en Risø, de concesión de franquicias administrado por
rendimiento; el otro para actividades que por ejemplo, está estudiando los numerosos Ghana Telecom, el principales proveedor de
pueden producir ingresos valiéndose de los vínculos existentes entre los resultados que servicios de telecomunicaciones del país. Todo
servicios energéticos nuevos y mejorados, EHQHÀFLHQDOGHVDUUROOR\DOPHGLRDPELHQWH\ titular de franquicia que cumpla los requisitos
como plantaciones hortícolas y de cultivos en particular, reduzcan la amenaza de cambio UHFLEH ÀQDQFLDFLyQ LQLFLDO FRPELQDGD FRQ
comerciales, ganadería y servicios de turismo. climático. un paquete de instrumentos, capacitación y
Se dispone de estos créditos en tres aldeas También hay muchas posibilidades servicios para el establecimiento de empresas
de la zona noroccidental de Yunnan y, a la para los países en desarrollo de avanzar a para iniciar sus centros de operaciones en las
ODUJD EHQHÀFLDUi D VHLV SREODFLRQHV \ D XQ “pasos agigantados” hacia un futuro mejor, zonas rurales.
obviando los errores cometidos por los países Todas las actividades de Energía del
EdgbZcdhYZb^aY‹aVgZh!Za desarrollados. El sector de la energía puede PNUMA son modestas, pero pueden demostrar
egZX^dYZjccjZkdiZaZk^hdgYZ aprender de la manera en que los teléfonos las posibilidades de rápida expansión. Si
VaiVYZÒc^X^‹cdjcdgYZcVYdg móviles han sustituido las líneas terrestres podemos aprovechar las posibilidades que
edgi{i^a!jcV[Vb^a^VejZYZ ÀMDV HQ PXFKRV SDtVHV HQ GHVDUUROOR FRPR ofrece un centenar de programas REED o de
VYfj^g^gjch^hiZbVYZZcZg\†V tecnología preferida. Lo han logrado, en lo energía solar de la India, podemos comenzar
hdaVgeVgVZa]d\VgfjZji^a^oV IXQGDPHQWDOVLQD\XGDRÀFLDORLQVWLWXFLRQDO verdaderamente a dar sentido a los apremiantes
aVZcZg\†VcdXdciVb^cVciZ porque simplemente constituyen una solución números, a las personas que ansían esa vida
ngZcdkVWaZYZahdaeVgV superior a una necesidad creciente. También mejor que el desarrollo sostenible puede
VajbWgVgnedcZgZcbVgX]V ofrecen nuevos servicios aparte de las proporcionar Q
VeVgVidhZaZXigdYdb‚hi^Xdh telecomunicaciones, como la transferencia
neZgb^iZVaVh[Vb^a^Vh de pequeñas sumas de dinero a familiares y Monique Barbut es la Directora de la División
Zck^VgVhjh]^_dhVaVZhXjZaV amigos por medio de los créditos telefónicos. de Tecnología, Industria y Empresas del
edgVa\jcdhVŠdhb{hjdWiZcZg Energía del PNUMA está trabajando PNUMA.
bVndgZh^c\gZhdh#

,
Mark Edwards/Still Pictures
CjZhigdEaVcZiV

Lo Pequeño
ZhEdYZgdhd
6BDGN7#ADK>CHZmea^XVX‹bdaVji^a^oVX^‹c
YZhXZcigVa^oVYVnZÒXVoYZaVZcZg\†VgZcdkVWaZZhaVXaVkZ
YZjcYZhVggdaada^be^d

B
V ZcZg\†V gZcdkVWaZ kZXZh aVh ^ckZgh^dcZh idiVaZh Zc
YZhXZcigVa^oVYV Zhi{ aaZ\VcYd ZcZg\†VcjXaZVg!c^c\jcVYZaVhXjVaZh
ÒcVabZciZ V aV bVYjgZo n nV Xdchi^ijn‹ jc g^Zh\d eVgV Za XVe^iVa
Zhi{ egZhiVcYd hZgk^X^dh V YZXZcVh eg^kVYd#
YZ b^aadcZh YZ eZghdcVh# :c '%%)! AVh [jZciZh YZ ZcZg\†V
XVh^Za&,YZaVZcZg\†Veg^bVg^VYZa YZhXZcigVa^oVYVh! iVcid gZcdkVWaZh
bjcYdnZa&.YZhjZaZXig^X^YVYZgVc XdciVcYd aVh eZfjZŠVh jc^YVYZh
gZcdkVWaZh# <gVc eVgiZ YZ aV ZcZg\†V ]^YgdZa‚Xig^XVh YZ h‹ad ]VhiV &% BL
gZcdkVWaZegdk^ZcZYZW^dXdbWjhi^WaZh Xdbd aVh fjZ \ZcZgVc XVadg n ZcZg\†V
cdXdbZgX^VaZhnYZ\gVcYZhgZegZhVh XdbW^cVYdh V eVgi^g YZ XdbWjhi^WaZh
]^YgdZa‚Xig^XVh! eZgd jc dXiVkd YZ aV [‹h^aZhXdcWV_VhZb^h^dcZhYZXVgWdcd!
ZcZg\†V eg^bVg^V n aV hZmiV eVgiZ YZ gZWVh‹ aV XVeVX^YVY bjcY^Va YZ aV
aV ZaZXig^X^YVY hZ egdYjXZ V eVgi^g YZ ZcZg\†VcjXaZVgZc'%%'!nhjegdYjXX^‹c
ZcZg\†Vh gZcdkVWaZh YZhXZcigVa^oVYVh# Zc '%%*# :c '%%)! adh \ZcZgVYdgZh gZegZhZciVc Za (% YZ aVh kZciVh YZ
9dh b^aadcZh YZ ]d\VgZh XjZciVc YZhXZcigVa^oVYdh VŠVY^Zgdc '!. kZXZh \Vhda^cVZcadh:hiVYdhJc^Ydh#
VXijVabZciZhZVajbWgVcXdcZcZg\†V aVegdYjXX^‹cn*!.kZXZhaVXVeVX^YVY
hdaVg!&+b^aadcZhXdcW^d\{hnjcdh)% YZ aV ZcZg\†V cjXaZVg0 hZ egZk‚ fjZ <k[dj[ih[delWXb[i
b^aadcZhedhZZcXVaZciVYdgZhYZV\jV VŠVYVcjcVh&+%kZXZhaVXVeVX^YVYZc
hdaVgZh# '%&%#:c'%%+!dedXdYZhej‚h!^cXajhd AV ZcZg\†V gZcdkVWaZ egdedgX^dc‹
aV [jZciZ gZcdkVWaZ b{h eZfjZŠV n &!, b^aadcZh YZ ZbeaZdh Y^gZXidh Zc
?dl[hi_ed[ickdZ_Wb[i bZcdhXdhidhVÅaVZcZg\†V[didkdaiV^XV! '%%)! b{h YZ aV b^iVY YZ adh XjVaZh
fjZh‹adi^ZcZjcdh*<LYZXVeVX^YVY Zc adh W^dXdbWjhi^WaZh n aV bVndg†V
:cZaZmXZeX^dcVa^c[dgbZGZcZlVWaZh ^chiVaVYV! eZgd XgZX^‹ Zc +% VcjVa YZ Zaadh Zc aVh odcVh gjgVaZh# 6a
'%%* <adWVa HiVijh GZedgi hZ Zmea^XV ZcigZ '%%% n '%%)ÅedYg{ VŠVY^g b{h bZcdh)-eV†hZh!&)YZZaadheV†hZhZc
Zc YZiVaaZ# 8ZgXV YZa -!' YZ aV XVeVX^YVYfjZaVheaVciVhcjXaZVgZhYZ YZhVggdaad!adegdbjZkZcdÒX^VabZciZ#
ZcZg\†V ]^YgdZa‚Xig^XV YZa bjcYd! cjZkVXdchigjXX^‹c# :jgdeV hZ egdedcZ dWiZcZg Za '& YZ
edg Z_Zbead! hZ egdYj_d Zc eZfjZŠVh AV egdYjXX^‹c YZ W^dZiVcda n hjZcZg\†VYZ[jZciZhgZcdkVWaZheVgV
eaVciVh ]^YgdZa‚Xig^XVh Xdc jc^YVYZh W^dY^ZhZa!ZceZfjZŠVZhXVaVnVZhXVaV '%&%#8]^cVegdnZXiVdWiZcZgaVY‚X^bV
YZ ]VhiV (% b^aadcZh YZ kVi^dh d BL ^cYjhig^Va! gZWVh‹ adh (( b^a b^aadcZh eVgiZ YZ hj XVeVX^YVY YZ \ZcZgVX^‹c
Zc '%%)# :hZ VŠd! 8]^cV hdaV \ZcZg‹ YZa^igdhZc'%%)!adfjZZfj^kVaZVa( YZ ZaZXig^X^YVY V eVgi^g YZ [jZciZh
eg{Xi^XVbZciZ iVciV ZcZg\†V V eVgi^g YZ aV \Vhda^cV bjcY^Va# :c Za 7gVh^a! gZcdkVWaZh YZhXZcigVa^oVYVh ZhZ
YZ eZfjZŠVh ]^YgdZa‚Xig^XVh ) b^a ZhidhXdbWjhi^WaZhYZheaVoVgdcZa)) b^hbd VŠd! n egdWVWaZbZciZ iVbW^‚c
b^aadcZh YZ kVi^dh d <L Xdbd aV YZaV\Vhda^cVYZaeV†h!nVXijVabZciZ ^chiVaZ (% <L YZ ZcZg\†V Z‹a^XV eVgV
egdYjX^YV Zc eaVciVh cjXaZVgZh )!, Xdbe^iZc h^c hjWh^Y^dh/ Zhid dWZYZXZ '%(%aV^cYjhig^VXdch^YZgVfjZejZYZ
<LZcidYdZabjcYd# Zc eVgiZ V aV bVndg†V YZ adh Vjidh aaZ\VgVadh)%<L#
 6 ÒcZh YZ '%%)! aV Æb^XgdZcZg\†VÇ cjZkdh hdc ÈidiVabZciZ ÓZm^WaZhÉ! :hdh VYZaVcidh cd hdc bZgdh
gZcdkVWaZYZidYdi^edVŠVY^‹]VhiV&+% XVeVXZh YZ fjZbVg XjVafj^Zg XdhV VgiZ[VXidh YZ adh hjWh^Y^dh dÒX^VaZh
<L!)YZaVZcZg\†VidiVaYZabjcYd0 YZhYZ \Vhda^cV ejgV ]VhiV ZiVcda YZ aV J: n YZ adh :hiVYdh Jc^Ydh/
jc )) YZ ZhiV X^[gV! d ,% <L! Zc ejgd! ad fjZ eZgb^iZ V hjh YjZŠdh aV YZhej‚hYZidYd!idiVa^oVgdchdaVbZciZ
eV†hZhZcYZhVggdaad#:hiVhiZXcdad\†Vh hZaZXX^‹cncdeZgbVcZoXVcXVji^kdhYZ &% b^a b^aadcZh YZ Y‹aVgZh Zc '%%)!
gZX^W^ZgdcXZgXVYZ(%b^ab^aadcZhYZ jcXdbWjhi^WaZXdcXgZid#:aY^cZgdfjZ [gZciZ V kVg^dh XZciZcVgZh YZ b^aZh
Y‹aVgZhZc^ckZgh^dcZhbjcY^VaZh!\gVc hZ V]dggV ji^a^oVcYd bZcdh eZig‹aZd YZ b^aadcZh YZ Y‹aVgZh Zc hjWh^Y^dh
eVgiZ YZ ZhV hjbV YZ ^ckZgh^dc^hiVh gZXjeZg‹Zcb{hYZX^cXjZciVkZXZhadh V adh XdbWjhi^WaZh [‹h^aZh n V aV
eg^kVYdh! ad fjZ gZegZhZci‹ YZa '% hjWh^Y^dhfjZZa7gVh^aYZhi^c‹VedcZg ZcZg\†V cjXaZVg# 6 YZX^g kZgYVY! Za
Va '* YZa idiVa bjcY^Va YZa hZXidg Zc Za bZgXVYd adh W^dXdbWjhi^WaZh# ECJ9 XVaXjaV fjZ idYV aV ZcZg\†V
YZ aV ZcZg\†V n Zh b{h YZ adh '% V '* AdhXdbWjhi^WaZh]ZX]dhXdcbZoXaVh gZcdkVWaZ gZX^W^‹ hdaVbZciZ jc -
b^a b^aadcZh YZ Y‹aVgZh ^ckZgi^Ydh Zc YZ W^dZiVcda n \Vhda^cV hdc YZ jhd YZ adh hjWh^Y^dh V aV ZcZg\†V eV\VYdh
aVh \gVcYZh ]^YgdZa‚Xig^XVh n bjX]Vh aZ\VaZcZa7gVh^a!8]^cVnaV>cY^V!nnV Zc adh ai^bdh igZ^ciV VŠdh# B{h W^Zc!
V

-
CjZhigdEaVcZiV

YZa &%% YjgVciZ jc egdbZY^d YZ (+


Y†VhXVYV&,bZhZh!VkZXZhh^cfjZhZ
ejZYVegZYZX^g#
 IVbedXd Za jhd YZ aV i^ZggV YZWZ
egZhZciVg egdWaZbV Va\jcd# Adh
iZX]dhcdgZh\jVgYVYdhYZadh::#JJ#
edYg†VchdedgiVge^aVhhdaVgZhYZb{h
YZ,&%<L/hZedYg†VcXdadXVgb{hZc
eVgfjZh YZ ZhiVX^dcVb^Zcid! Va WdgYZ
YZ aVh XVggZiZgVh! Zc ZbWVahZh! ZiX#
IdYV aV ZaZXig^X^YVY fjZ hZ XdchjbZ
Zc adh :hiVYdh Jc^Ydh VcjVabZciZ
hZ edYg†V egdYjX^g Zc jcV eVgXZaV YZ
&+%`b edg &+%`b Zc Za YZh^Zgid! V
bZY^d aaZcVg Xdc WViZg†Vh hdaVgZh YZ
WV_d gZcY^b^Zcid d Zc eaVciVh Z‹a^XVh
fjZ dXjeZc Za Zfj^kVaZciZ V Va\jcdh
XdcYVYdhYZ9V`diV#

8[d[ÓY_eieYkbjei

6 bZY^YV fjZ adh bZgXVYdh

J. Kamien/UNEP/Still Pictures
ZcZg\‚i^Xdh hZVc b{h igVcheVgZciZh
n XdbeZi^i^kdh! ^g{c gZXdcdX^ZcYd adh
WZcZÒX^dh dXjaidh YZ ad\gVg fjZ adh
gZXjghdh Za‚Xig^Xdh Zhi‚c V aV bZY^YV
_jhiVYZaViVgZVVaVfjZhZYZhi^cVc/
Za a^Wgd HbVaa ^h EgdÒiVWaZ hZŠVaV '%,
YZ Zhdh ÈWZcZÒX^dh Y^hig^Wj^YdhÉ# :h
AVh[jZciZhYZZaZXig^X^YVY [jcX^‹c YZ bZcdg ^bedgiVcX^V# H^c XVgVXiZg†hi^Xd fjZ VjbZciZc Za kVadg
gZcdkVWaZhXjZciVcXdcjc ZbWVg\d! aV hjeZgÒX^Z YZ aV I^ZggV ZXdc‹b^XdjcVhY^ZokZXZh!adhjÒX^ZciZ
ediZcX^Vaeg{Xi^XdZfj^kVaZciZ gZX^WZZcZg\†VhdaVgZcXVci^YVYZhfjZ XdbdeVgV^cÓj^gZceg{Xi^XVbZciZidYV
Zfj^kVaZcV+#,%%kZXZhZajhdidiVaYZ YZX^h^‹chdWgZ^ckZgh^‹c#EdgZ_Zbead!
VbjX]VhkZXZhZaXdchjbd
ZcZg\†V YZ aV ]jbVc^YVY# AVh [jZciZh aVh iZXcdad\†Vh eZfjZŠVh n g{e^YVh
VXijVaYZZaZXig^X^YVY XdcaaZkVc bZcdh g^Zh\dh ÒcVcX^Zgdh
YZ ZaZXig^X^YVY gZcdkVWaZh XjZciVc
Za g{e^Yd XgZX^b^Zcid YZ aVh ZcZg\†Vh Xdc jc ediZcX^Va eg{Xi^Xd Zfj^kVaZciZ fjZaVh\gVcYZhnaZciVh0aVhZcZg\†Vh
gZcdkVWaZh YZhXZcigVa^oVYVh gZÓZ_V VbjX]VhkZXZhZaXdchjbdVXijVaYZ gZcdkVWaZh cd ZcigVŠVc c^c\jcd YZ
jcV bZ_dgV XdchiVciZ YZ adh Xdhidh! ZaZXig^X^YVY# 9Z ]ZX]d! Za Dg\Vc^hbd adh g^Zh\dh fjZ hjedcZ aV kdaVi^a^YVY
aVh iZXcdad\†Vh! adh bZgXVYdh! adh >ciZgcVX^dcVa YZ :cZg\†V Xdch^YZgV YZ adh egZX^dh YZ adh XdbWjhi^WaZh/
bZXVc^hbdhYZY^hig^WjX^‹c!nVjbZciV fjZ eVgV '%(% edYg†Vc ZhiVg Zc n aV egdYjXX^‹c YZ ZcZg\†V YdcYZ hZ
aV VXZeiVX^‹c dÒX^Va# AV VXZeiVX^‹c XdcY^X^dcZh YZ egdYjX^g ]VhiV (% b^a ZcXjZcigVc adh jhjVg^dh d XZgXV YZ
YZ aV X^jYVYVc†V edXVh kZXZh Zh jc W^aadcZh YZ `^adkVi^dh$]dgV VcjVaZh! Zaadh! Zk^iV adh Xdhidh! aVh e‚gY^YVh n
egdWaZbV#  Adh hVaidh iZXcda‹\^Xdh Vegdm^bVYVbZciZ Zfj^kVaZciZ Va jhd adh [Vaadh YZ aVh gZYZh YZ Y^hig^WjX^‹c
gVY^XVaZh VXZaZgVg{c Za XVbW^d# Adh idiVabjcY^VaYZZaZXig^X^YVYegdnZXiVYd YZZaZXig^X^YVY#
XdcXZcigVYdgZh ‹ei^Xdh ^ciZa^\ZciZh eVgVZhZVŠd# AV ^ciZ\gVX^‹c YZ aVh ZcZg\†Vh
fjZ Zhi{c egZeVgVYdh eVgV ZcigVg 8]^cV!adh::#JJ#nZabjcYdedYg†Vc gZcdkVWaZh Xdc jc jhd ZÒX^ZciZ YZ aV
Zc egdYjXX^‹c ejZYZc egdedgX^dcVg dWiZcZgidYVhjZcZg\†VYZak^Zcid#AV ZcZg\†V Zh ZheZX^VabZciZ ajXgVi^kV!
ZcZg\†V bjn WVgViV V eVgi^g YZ aVh ZmeZg^ZcX^VnadhZhijY^dheg{Xi^XdhZc edgfjZVXijVabZciZhZe^ZgYZaVbVndg
VXijVaZh e^aVh hdaVgZh! n aVh ZcZg\†Vh :jgdeVXdcÒgbVcfjZaVji^a^oVX^‹cYZ eVgiZ YZ aV ZcZg\†V egdYjX^YV# :c adh
[didkdaiV^XVhfjZhdckVg^VhkZXZhb{h [jZciZh^ciZgb^iZciZh!XdbdaVZcZg\†V ::#JJ#! edg Z_Zbead! aVh VXijVaZh
ZÒXVXZh idYVk†V hZ ZcXjZcigVc Zc aV Z‹a^XVnhdaVg!VjcZcbjn\gVcZhXVaV! iZXcdad\†Vh edYg†Vc ZXdcdb^oVg aV
ZiVeVYZaVWdgVidg^d# cd h^\c^ÒXV cZXZhVg^VbZciZ fjZ adh b^iVYYZaeZig‹aZdfjZhZji^a^oVZcZa
hjb^c^higdh hZVc bZcdh ÒVWaZh fjZ eV†hVjcfj^cidYZhjegZX^d!naVb^iVY
9ecfehjWc_[djeZ[bc[hYWZe Zc aV VXijVa^YVY h^ hZ aZh Y^kZgh^ÒXV! YZ hj Xdchjbd YZ \Vh cVijgVa V jc
Y^hig^WjnZnegZk‚YZW^YVbZciZnhZaZh Y^ZX^hZ^hVkdYZaegZX^d#9Z^\jVabdYd!
AVVÒgbVX^‹cYZadhXg†i^XdhYZfjZaV ^ciZ\gV V aV VXijVa gZY YZ Y^hig^WjX^‹c edYg†VcgZYjX^ghjjhdYZZaZXig^X^YVY
ZcZg\†V gZcdkVWaZ Zh bjn edXV n fjZ eVgV ViZcYZg V aV YZbVcYV# 9Z ZcigZhXjVgiVheVgiZhVbZcdhYZaXdhid
hZaZZhi{YVcYdedXV^bedgiVcX^VXVZ ]ZX]d! idYVh aVh [jZciZh YZ ZcZg\†V YZZmeadiVX^‹cnhjb^c^higdYZZcZg\†V
edghjegde^deZhdVciZaVgZVa^YVYYZa hdc ^ciZgb^iZciZh/ h‹ad Y^ÒZgZc Zc aV YZ jcV eaVciV cjXaZVg d YZ XVgW‹c
XdbedgiVb^ZcidgZVaYZabZgXVYd#Edg [gZXjZcX^VnaVYjgVX^‹cYZhjg‚\^bZc [gZZ# :a edh^WaZ V]dggd edgXZcijVa Zh
Zhd V]dgV hdc XVYV kZo b{h adh fjZ YZ Vjidcdb†V n Zc Za edg fj‚ [VaaVc! jcedXdb{heZfjZŠd!nb{hXdhidhd!
VÒgbVc fjZ aVh ZcZg\†Vh gZcdkVWaZh! X‹bdegZYZX^gadnZcfj‚bV\c^ijY#Edg Zc adh eV†hZh YZ bVndg gZcY^b^Zcid
VjcfjZhdccZXZhVg^VhnXdckZc^ZciZh! Z_Zbead!jcVeaVciVcjXaZVgegdbZY^d ZcZg\‚i^Xd! eZgd bjX]d bVndg n b{h
hZ kZc a^b^iVYVh V YZhZbeZŠVg jcV YZ adh ::#JJ# ZmeZg^bZciV jc XdgiZ WVgVidZcadheV†hZhZcYZhVggdaad#Edg

.
CjZhigdEaVcZiV

XVYVY‹aVgYZE>7VaVeVg^YVYYZaedYZgVYfj^h^i^kd!8]^cV
ji^a^oVcjZkZkZXZhiVciVZcZg\†VXdbdZa?Ve‹c!X^cXdkZXZh
aVYZ:jgdeVnigZhkZXZhaVYZadh:hiVYdhJc^Ydh!edgZaad
ZagZcY^b^ZcidZcZg\‚i^XdZhV]dgVhjb{m^bVeg^dg^YVYZc
bViZg^VYZYZhVggdaad!Z^cXajhdZa?Ve‹ci^ZcZidYVk†Vedg
VegdkZX]VgZc\gVcbZY^YVZagZcY^b^Zcid#

H[dZ_c_[dje[d[h]ƒj_Ye

9VYdfjZZaad\gdYZaVji^a^oVX^‹cZÒXVoXjZhiVbZcdhfjZ
Za XdbWjhi^WaZ n aV ZaZXig^X^YVY V]dggVYdh! Za egdWaZbV
YZa XVbW^d Xa^b{i^Xd hZ ejZYZ gZhdakZg Xdc \VcVcX^V n cd
VaegZX^dYZXdhid#NYVYdfjZaVegdYjXX^‹cYZiZXcdad\†Vh
fjZV]dggZcZaZXig^X^YVYcZXZh^iVjcVh&%#%%%kZXZhbZcdh
XVe^iVa fjZ aV \ZcZgVX^‹c YZ b{h ZaZXig^X^YVY! Za hZXidg
ZcZg\‚i^Xd!fjZZhV]dgVZaedodh^c[dcYdYZaVXjVgiVeVgiZ
YZaXVe^iVaYZYZhVggdaadYZabjcYd!edYg†VXdckZgi^ghZZcjc
ZmedgiVYdgcZidYZXVe^iVaeVgVViZcYZgdigVhcZXZh^YVYZh
YZaYZhVggdaad#
 :a gZcY^b^Zcid ZcZg\‚i^Xd ejZYZ Vbea^Vg n VXZaZgVg
Zc \gVc bZY^YV adh hjb^c^higdh gZcdkVWaZh Va gZYjX^g
hj kdajbZc! h^bea^ÒXVgadh! VWVgViVgadh n VjbZciVg hj
gZcY^b^Zcid/
Q JcV XVhV fjZ V]dggZ V\jV XVa^ZciZ ejZYZ dWiZcZg aV
bVndgeVgiZYZhjV\jVXVa^ZciZVeVgi^gYZaVZcZg\†VhdaVg
ji^a^oVcYd jc eZfjZŠd XdaZXidg h^c digd i^ed YZ ZcZg\†V d
edXVZcZg\†VYZgZhZgkV#B^XVhV!fjZZhi{ZcadVaidYZaVh
BdciVŠVh GdXdhVh! Zhi{ ]VhiV (. Y†Vh WV_d jcV XdchiVciZ
cjWZZceaZcd^ck^Zgcd!dWi^ZcZZa..YZhjV\jVXVa^ZciZ
YZa hda! Xdc aV VnjYV YZ jc iVcfjZ ZhigVi^ÒXVYd eVgV Za
VabVXZcVb^ZcidYZX^cXdbZigdhXW^Xdh#
Q JcV XVhV fjZ iZc\V idYVh aVh XdbdY^YVYZh bdYZgcVh!
A. Buzz/UNEP/Still Pictures

eZgd fjZ ji^a^XZ aV ZaZXig^X^YVY Xdc ZaZ\VciZ [gj\Va^YVY!


ejZYZ dWiZcZg idYV hj ZcZg\†V Xdc h‹ad jcd d Ydh bZigdh
XjVYgVYdhYZe^aVh[didkdaiV^XVh#:hiVhnZaZfj^edVhdX^VYd
ejZYZcXdhiVgbZcdhfjZXdcZXiVghZVaVgZYVjcdhbZigdh
YZY^hiVcX^V#
QJcZY^ÒX^d^ajb^cVYdedgZaY†VnXVaZciVYdXdcZcZg\†V
hdaVgeVh^kVcZXZh^iVedXVZaZXig^X^YVY!nejZYZeV\Vg]VhiV
aVh[dgbVhXdhidhVhYZ\ZcZgVX^‹cegde^V!XdbdaVZcZg\†V h^c eZig‹aZd V]dggVg†Vc ,% b^a b^aadcZh YZ Y‹aVgZh Va VŠd!
[didkdaiV^XVXdcZaY^cZgdV]dggVYdgZYjX^ZcYdZaiVbVŠdYZ VjcXjVcYdZaegZX^dYZaeZig‹aZdYZhXZcY^ZgVV'+Y‹aVgZhZa
adh h^hiZbVh YZ XVaZ[VXX^‹c n gZ[g^\ZgVX^‹c# :hdh h^hiZbVh WVgg^a#DigdheV†hZhedYg†Vc]VXZgeg{Xi^XVbZciZadb^hbd#
hZ ]Vc Za^b^cVYd YZa idYd! ad fjZ gZhjaiV b{h X‹bdYd n 9Z]ZX]d!Va\jcdhXdbd8]^cV!iVakZoejZYVcYZ_VgVig{hV
gZfj^ZgZ bZcdh Xdhidh YZ XdchigjXX^‹c! V iZbeZgVijgVh DXX^YZciZnVnjYVgVabjcYdVegZhX^cY^gYZaeZig‹aZd#
ZcigZ"))n )+î8#  Edg iVcid! egdWaZbVh Xdbd Za XVbW^d Xa^b{i^Xd n aV
Q :c Za eZcVa YZ HVciV G^iV! Zc Za XdcYVYd YZ 6aVbZYV YZeZcYZcX^VYZaeZig‹aZdhdcVgiZ[VXidhYZjcVji^a^oVX^‹c
Zc 8Va^[dgc^V! hZ ^chiVaVgdc bZY^YdgZh YZ aV ZÒX^ZcX^V n ^ccZXZhVg^V d YZ jc hjb^c^higd YZ ZcZg\†V iVa fjZ hZ
YZ bVcZ_d YZ aV XVg\V VciZh YZ XdadXVg Zc hj iZX]d e^aVh YZhe^a[VggV Y^cZgd# H^ Xdbeg{gVbdh h^beaZbZciZ aVh
[didkdaiV^XVhYZ&!&-BL#<gVX^VhVZhiVYZX^h^‹ccZXZh^iV deX^dcZhYZZcZg\†Vb{hWVgViVheg^bZgd!aVbVndg†VYZadh
bZcdh ZcZg\†V Zc adh eZg†dYdh YZ b{m^bV XVg\V! n edYg†V egdWaZbVhgZaVX^dcVYdhXdcaVZcZg\†V^g†VcYZhVeVgZX^ZcYd
kZcYZg b{h V aV gZY YZ Y^hig^WjX^‹c Va bZ_dg egZX^d n edXdVedXdnaaZ\Vg†VbdhViZcZgjcbjcYdb{hhVcd!b{h
dWiZcZg \VcVcX^Vh YZ &!, kZXZh Za kVadg YZ adh Xdhidh cd _jhidnb{hhZ\jgdQ
hjWh^Y^VYdh#
El físico Amory Lovins es cofundador y funcionario ejecutivo
Fh[iY_dZ_hZ[bf[jhŒb[e principal del Instituto Rocky Mountain.
<k[dj[7Z_Y_edWb[i0
Adh ::#JJ# edYg†Vc Za^b^cVg Za eZig‹aZd fjZ ji^a^oVc Zc
Rocky Mountain Institute
adh eg‹m^bdh YZXZc^dh! n V aV XVWZoV YZ ZhiV igVch^X^‹c
http://www.rmi.org
edYg†VcZhiVgaVhZbegZhVhndWiZcZg\VcVcX^Vh#AVb^iVY Renewables 2005 Global Status Report
YZa Xdchjbd YZ eZig‹aZd Zc adh ::#JJ hZ edYg†V V]dggVg http://www.ren21.net
ig^ea^XVcYd aV ZÒX^ZcX^V VXijVa YZ adh Vjidb‹k^aZh! adh 6PDOOLV3URÀWDEOH
XVb^dcZhnadhVk^dcZh#:agZhidedYg†VZcidcXZhhjhi^ij^ghZ  KWWSZZZVPDOOLVSURÀWDEOHRUJ
Xdc W^dXdbWjhi^WaZh VkVcoVYdh! fjZ cd cZXZh^iVc i^ZggVh Winning the Oil Endgame
Xjai^kVWaZhc^\VhcVijgVaVabVXZcVYd#:hdh:hiVYdhJc^Ydh http://www.oilendgame.com

&%
CjZhigdEaVcZiV

=;DJ;

A
RÀ$QQDQ, Secretario General de las Naciones Unidas, Añadió que la Evaluación “también denota la importancia
recibió el premio Zayed 2005 por Dotes de liderazgo económica del capital natural o del capital de la naturaleza y
mundial en materia de medio ambiente al “inclinar a la demuestra que la degradación de los ecosistemas avanza a un
opinión pública y política a convenir que el medio ambiente es ritmo alarmante e insostenible”.
un pilar fundamental del desarrollo sostenible.” (O -XUDGR FDOLÀFD OD (YDOXDFLyQ GH QRWDEOH ORJUR FLHQWtÀFR
Se trata de uno de los tres premios Zayed, que en conjunto que está “captando la atención política,
forman el Premio Internacional Zayed para el Medio Ambiente, al tiempo que da forma al programa del
el premio sobre medio ambiente más importante y preciado del medio ambiente del siglo XXI, sobre
mundo, por un valor total de 1 milló ;n de todo en el difícil aspecto de asegurar que
dólares. Cropper foundation se dé al capital de la naturaleza su valor
2EWXYLHURQHOSUHPLRDO/RJUR&LHQWtÀFRR UHDO MXQWR FRQ HO FDSLWDO ÀQDQFLHUR \
Técnico en el Medio Ambiente los 1 360 humano.”
expertos de la Evaluación de Ecosistemas La Sra. Cropper, que comparte el premio
del Milenio , que catalogaron el estado de de tercera categoría valorado en 200.000
los ecosistemas del planeta y de sus servicios $QJHOD&URSSHU
UNEP

dólares con el Sr. Salim, es copresidenta


de sustentación de la vida. Mientras del Grupo de Expertos en Evaluación de
.RÀ$QQDQ que Angela Cropper, copresidenta de la la Evaluación de Ecosistemas del Milenio. El Sr. Salim es el
Fundación Cropper de Trinidad y Tabago, presidente de la junta de consejeros de varias organizaciones

;
y Emil Salim , ex Ministro de Estado de Indonesia para la indonesias que se ocupan del medio ambiente.
Población y el Medio Ambiente, compartieron el premio por l Dr Mohamed A. Bin Fahad, Presidente del Comité
Actividad ambiental que ha producido un cambio positivo en Superior del Premio Zayed, dijo que la secretaría había

;
la sociedad. recibido más de 80 candidaturas a los premios de los
l Premio fue instituido por el Jeque Mohammad Bin FLQFR FRQWLQHQWHV$xDGLy TXH HO &RPLWp FRQÀDED HQ TXH OD
Rashid Al Maktoum, Príncipe heredero de Dubai y Evaluación de Ecosistemas del Milenio utilizarí ;a el dinero
Ministro de Defensa de los Emiratos Á ;rabes Unidos, del premio para divulgar sus logros y ponerlos a disposició n de
para reconocer el compromiso con el medio ambiente del todas las comunidades y los encargados de formular políticas
difunto Jeque Zayed Bin Sultán Al Nahyan. Los ganadores del mundo.
anteriores del premio Dotes de liderazgo Klaus Toepfer dijo: “El Jurado tuvo que considerar a muchos
mundial, valorado en 500 000 dólares, han destacados candidatos a los premios Zayed. Pero cuando se
sido Jimmy Carter , ex Presidente de los analizó el impacto mundial general de las iniciativas del Sr.
Estados Unidos, y la British Broadcasting Annan relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo
Corporation. sostenible en la política, la actividad empresarial, las ciencias
El Jurado Internacional, presidido por y la sociedad civil, llegamos a la conclusión de que era
Klaus Toepfer, Director Ejecutivo del merecidamente el ganador mundial.”
PNUMA, dijo que “el Sr. Annan ha Añadió que los ganadores de las otras dos categorías “ ;son
UNEP

insistido en la importancia del sistema también extraordinarios por derecho propio” y dijo que
Emil Salim multilateral en todas las facetas de su deseaba darles la bienvenida en la ceremonia de premiación
labor, convencido de que los problemas mundiales del medio que se celebraría en Dubai el 6 de febreroQ
ambiente requieren la cooperación mundial”. Destacó su
dirección personal en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2002, y los informes Necrologías
que solicitó en el período que precedió a la Cumbre Mundial El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
del año pasado en Nueva York. Ambiente se siente profundamente consternado por el
Y añadió: “Hace cinco años, reconociendo la posible amenaza
repentino fallecimiento, en enero de 2006,
que la degradación del medio ambiente representaba para los
pueblos de todo el mundo, el Sr. Annan pidió también que se de su Alteza Real Sheikh Maktoum Bin
realizara por primera vez en la historia una evaluación cientí Rashid Al-Maktoum, Vicepresidente y
ÀFDLQWHUQDFLRQDOGHOHVWDGRGHORVHFRVLVWHPDVGHOPXQGRµ Primer Ministro de los Emiratos Árabes
Fueron los 1.360 expertos de 95 países, quienes contribuyeron Unidos y Regidor de Dubai. El Director
a esta Evaluación de Ecosistemas del Milenio los ganadores Ejecutivo, Klaus Toepfer transmitió su más
del premio de segunda categoría dotado de 300.000 dólares. sentido pésame a la familia del fallecido y
(OMXUDGRFDOLÀFyOD(YDOXDFLyQGH´HVWXGLRKLVWyULFRVREUHHO a los dirigentes y al pueblo de los Estados Árabes Unidos.
estado de los servicios de los ecosistemas del mundo, desde las La comunidad internacional ha perdido un gran líder y un
pesquerí ;as y el agua dulce hasta la captura de carbono por los impulsor acérrimo del desarrollo sostenible
bosques del mundo.” ;

&&
CjZhigdEaVcZiV

pueden sustituir a los combustibles fósiles. Gracias a programas


basados en incentivos se están estableciendo en el Japón, Europa,
los Estados Unidos y otras partes del mundo donde son cada vez
más importantes.
Cada metro cuadrado (150W) de pilas solares instaladas en
el Japón, en las latitudes medias del planeta, genera cada año 158
kilovatios hora de electricidad, ahorra el equivalente de 39 litros
de petróleo y reduce la carga de dióxido de carbono del mundo en
tanto como 316 metros cuadrados de bosques.
 /DFDUDFWHUtVWLFDPiVEHQHÀFLRVDGHODJHQHUDFLyQGHHQHUJtD
solar se puede resumir así: “dondequiera que haya luz solar, se
puede generar electricidad”. De esta manera las personas pueden
UHFLELUORVEHQHÀFLRVGHODHOHFWULFLGDGGLVIUXWDUGHODOX]YHUOD
TV, escuchar la radio, e incluso tener acceso a la Internet, aunque

Tim Mccabe/UNEP/Still Pictures


la red de suministro quede muy lejos.
A su vez, se puede utilizar con astucia para:
Q producir agua: La energía solar puede facilitar el abastecimiento
de agua potable, bombeándola de los pozos, desalando el agua de
PDU\SXULÀFDQGRHODJXDGHGHVHFKR
Q proporcionar alimento: Puede ayudar al abastecimiento de
agua para regadío, lo que aumenta la producción de alimentos
derivados de la agricultura y la ganadería.
Q mantener una buena salud: Puede ayudar a almacenar

La Energía suministros médicos y a mantener un medio ambiente salubre, de


importancia especial para reducir la mortalidad infantil.
Q fomentar la paz mundial: Al ayudar a proporcionar acceso a
la información, el agua y los alimentos, el mundo experimentará
PHQRVFRQÁLFWRV\JXHUUDV

Ikfh[cW C|iYedY_[dY_W

La Corporación Sharp, fundada en 1912, ya en 1959 estaba


produciendo sistemas energéticos basados en la energía solar.
I6@6H=>IDB>I6Y^XZfjZaVZcZg\†V Actualmente su gama de negocios es muy amplia y abarca desde
hdaVgZhcZXZhVg^VeVgVbZ_dgVgaVk^YVYZ aparatos electrodomésticos hasta componentes eléctricos, incluidas
aVheZghdcVh!egdiZ\ZgZabZY^dVbW^ZciZn las pantallas de cristal líquido.
VjbZciVgaVeVobjcY^Va# En vista de que la protección del medio ambiente mundial ha
cobrado tanta importancia y de que hay cada vez más conciencia
de ello, Sharp se ha propuesto el objetivo a mediano plazo de

B
a temperatura media del planeta ha estado aumentando a un convertirse en una empresa de vanguardia en cuestiones del medio
promedio de unos 0,74 grados por siglo y ese ritmo se está ambiente, empeñada en fabricar productos que contribuyan a la
acelerando, mientras que el nivel del mar ha aumentado en protección del medio ambiente y a una vida sana.
10 a 20cm en los últimos cien años. Diez tifones devastaron al (QGHÀQLyVXYLVLyQHPSUHVDULDOFRPRODGHXQDHPSUHVD
Japón en 2004, la cifra más alta de la historia, mientras que el con un “Impacto cero en el calentamiento del planeta para 2010”.
VXUHVWH GH ORV (VWDGRV 8QLGRV KD VLGR D]RWDGR SRU FDWDVWUyÀFRV Su plan de acción se propone
huracanes que han causado enormes daños en 2005. Q limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de sus
Las actividades humanas, al igual que los fenómenos naturales, actividades comerciales en todo el mundo al máximo posible.
causan esas anomalías climáticas. La acumulación de gases de Q reducir cuantitativamente las emisiones a nivel mundial
efecto invernadero desde la Revolución Industrial, emitidos por ofreciendo baterías solares y nuevos productos de alto rendimiento
actividades humanas como el consumo masivo de combustibles energético a nuestros consumidores de todo el mundo.
fósiles, es una de las causas del calentamiento del planeta que Q KDEHUORJUDGRSDUDHOHMHUFLFLRÀVFDOGHHOHIHFWRQHWRGH
desequilibrando progresivamente el medio ambiente en todo el reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, velando por
mundo. En 1997 se llegó a acuerdo sobre el Protocolo de Kyoto, que las reducciones que se logren utilizando nuestros productos
que entró en vigor en 2005, para contrarrestar esos efectos. Es sean mayores que las emisiones en nuestras empresas.
hora de mejorar el uso que hacemos de la energía y reestructurar El sistema de energía en el mundo debe experimentar una
nuestras modalidades de consumo energético. revolución para que la sociedad futura sea sostenible. La enorme
dependencia actual de los combustibles fósiles deberá quedar atrás
;d[h]‡Wikfh[cW y evolucionar hacia una nueva etapa en que la energía renovable,
incluida la solar, desempeñe una importante función en todo el
El petróleo, el carbón, la energía hidroeléctrica, la eólica, la mundo.
biomasa y la energía solar se derivan directa o indirectamente del La protección del medio ambiente mundial se ha convertido en
sol. La energía solar es la fuente suprema de energía y es inminente una causa común a todos los pueblos del mundo. La generación
que se convierta en el fundamento de la sociedad futura. de energía solar no sólo puede mejorar la vida de las personas sino
Los sistemas de generación basados en la energía solar también aumentar la protección del medio ambiente del planeta,
convierten directamente la luz del sol en electricidad por medio fortalecer la paz mundial y asegurar que toda la humanidad pueda
de las pilas solares. Cerca de 1.200MW se produjeron en el seguir existiendo Q
exterior en 2004 a partir de estas pilas, mientras que la cantidad
acumulada de capacidad de generación a partir de los sistemas Takashi Tomita es Director Empresarial y Administrador
basados en la energía solar en todo el mundo alcanzó ese año los General de Grupo del Grupo de Sistemas de Energía Solar de la
2.600MW. Estas pilas no emiten gases ni ruidos de ningún tipo y Corporación SHARP.

&'
CjZhigdEaVcZiV

A>7GDHNEGD9J8IDH
C ;
{h YZ &)% ZmeZgidh eVgi^X^eVgdc Zc aV egZeVgVX^‹c c CjZkV Ndg` hZ Zhi{ XdchigjnZcYd jcV Ódi^aaV YZ
YZ aV gZX^ZciZ ejWa^XVX^‹c YZa FDKC7 7dkWh_e -'*WkjeXki[i^‡Xh_Zei!XdbdbZY^YVZcXVb^cVYVV
=;E" (&&,0 FWdehWcW Z[ bei YWcX_ei [d dk[ijhe gZYjX^gaVXdciVb^cVX^‹cnV]dggVgXdbWjhi^WaZZcaV
c[Z_e WcX_[dj[# Hj Vgi†Xjad YZ [dcYd Zmea^XV Zc YZiVaaZ X^jYVY/gZX^ZciZbZciZhZZcigZ\Vgdc('*YZadhVjidWjhZh
adh Z[ZXidh VbW^ZciVaZh! hdX^dZXdc‹b^Xdh n Zc aV hVajY Eh_Œd L?? kVadgVYdh
]jbVcVYZaVXdciVb^cVX^‹cYZaVVib‹h[ZgVXVjhVYVedg Zc *%%#%%% Y‹aVgZh!
aVZcZg\†V#HjXVe†ijadhdWgZCjZkdhegdWaZbVhhZŠVaVadh [VWg^XVYdhedg:W_cb[h
Z[ZXidh VbW^ZciVaZh n aVh bZ_dgZh eg{Xi^XVh gZaVX^dcVYVh 9^hoib[h! n digdh *%%
XdcaVe^hX^XjaijgVnaVXg†VYZbVg^hXdhZcadhZXdh^hiZbVh hZ]VWg{cZcigZ\VYdV
bVg^cdh# N Zc adh >cY^XVYdgZh <:D hZ Zk^YZcX^V fjZ Za ÒcZh YZa VŠd eg‹m^bd#
VjbZcidYZaVhZb^h^dcZhYZ\VhZhYZZ[ZXid^ckZgcVYZgd 8VYV VjidWh XjZciV
Zhi{c egdkdXVcYd XVbW^dh Zc adh ZXdh^hiZbVh n fjZ aV Xdc jc bdidg Y^ZhZa
ZmeadiVX^‹c XVYV kZo b{h ^ciZchV YZ aVh edWaVX^dcZh YZ dei^b^oVYd eVgV fjZ
eZXZh ]VXZ fjZ hZ VkZX^cZ jcV hZg^V Y^hb^cjX^‹c/ eZgd X^gXjaZVjcVkZadX^YVY
Va b^hbd i^Zbed Zm^hiZc gVodcZh eVgV XdcÒVg Zc fjZ aV XVh^ XdchiVciZ! fjZ
VYdeX^‹c YZ bZY^YVh Vggd_Z gZhjaiVYdh edh^i^kdh! Xdbd dWi^ZcZ hj ZcZg\†V
dXjggZ Xdc aV XdchiVciZ Y^hb^cjX^‹c YZa Xdchjbd YZ YZ jcV ZhigjXijgV YZ )+ WViZg†Vh ^chiVaVYVh Zc Za iZX]d!
XadgdÓjdgdXVgWjgdh n Za VjbZcid YZ aV egdedgX^‹c YZ aV ad fjZ! V hj kZo! aZ ^beg^b^g{ jc ^bejahd VY^X^dcVa eVgV
hjeZgÒX^ZYZaVI^ZggVfjZd[gZXZX^ZgiV[dgbVYZegdiZXX^‹c VggVcXVgg{e^YVbZciZnhjW^gXjZhiVh#8VYVjcdV]dggVg{
VbW^ZciVaVaVY^kZgh^YVYW^da‹\^XV# jcdh*#%%%\VadcZhYZY^ZhZaVaVŠdnXjVcYdZhi‚cidYdh
ZchZgk^X^dhjgi^g{cZab^hbdZ[ZXidfjZaVhjhi^ijX^‹cYZ
&*#%%% Vjidb‹k^aZh Zc aVh XVaaZh YZ aV <gVc BVcoVcV Xdc

;
c Za ?d\ehc[ WdkWb JeoejWFh_ki#
Z[b FDKC7 Z[ (&&+

B
hZ ZmVb^cV aV aVWdg V eg^bZgV h†ciZh^h YZa ZhiVYd YZ aVh ZcZg\†Vh
YZ aV dg\Vc^oVX^‹c n hjh gZcdkVWaZh Zc Za bjcYd _Vb{h gZVa^oVYV hZ Y^d V
ad\gdhYjgVciZZaVŠd#:caVh XdcdXZgZcaVH;D('H[ZZ[feb‡j_YWiieXh[[d[h]‡Wi
hZXX^dcZh ÈBZY^d VbW^ZciZ h[delWXb[i![dgbVYVXdbdgZhjaiVYdYZaVXdc[ZgZcX^VYZ
eVgV jc [jijgd VhZ\jgVYdÉ 7dcc hdWgZ ZcZg\†Vh gZcdkVWaZh YZ '%%)# :a ?d\ehc[ Z[
n ÈEgdiZXX^‹c YZa XVe^iVa YZ (&&+ieXh[[b[ijWZeckdZ_WbZ[bWi[d[h]‡Wih[delWXb[i
aV cVijgVaZoVÉ hZ d[gZXZ jc ZmigVZ ^c[dgbVX^‹c YZ jcVh '*% [jZciZh YZ XdchjaiV
eVcdgVbV \ZcZgVa YZ aV ejWa^XVYVh n Zc ‚a igVWV_Vgdc b{h YZ &%% ^ckZhi^\VYdgZh
Xdcig^WjX^‹c YZa ECJB6 n XdaVWdgVYdgZh YZ Va bZcdh '% eV†hZh# EgdYjX^YV edg Za
Va YZhVggdaad hdhiZc^WaZ Zc ?dij_jkjeZ[bWL_]_bWdY_WCkdZ_Wb!d[gZXZjcVZkVajVX^‹cYZ
jc VŠd Zc fjZ adh Y^g^\ZciZh bjcY^VaZh gZVÒgbVgdc Za Y^hi^ciVh iZXcdad\†Vh eVgV ZcZg\†Vh gZcdkVWaZh! eZfjZŠVh
XVg{XiZgXZcigVaYZabZY^dVbW^ZciZeVgVZaYZhVggdaadnZc ]^YgdZa‚Xig^XVh!W^dbVhVbdYZgcV!Z‹a^XV!hdaVg!\Zdi‚gb^XV
fjZZcaV:kVajVX^‹cYZ:Xdh^hiZbVhYZaB^aZc^dhZgZkZa‹ n W^dXdbWjhi^WaZh! fjZ VXijVabZciZ Xdbe^iZc Xdc adh
ZaVaXVcXZYZaYZiZg^dgdYZabZY^dVbW^ZciZbjcY^Va#:hi{ XdbWjhi^WaZhXdckZcX^dcVaZhZcaV\ZcZgVX^‹cYZZcZg\†V!
Y^hedc^WaZZclll#ZVgi]eg^ci#Xdb# V\jV XVa^ZciZ n XVaZ[VXX^‹c YZ adXVaZh! XdbWjhi^WaZh eVgV
igVchedgiZh n hjb^c^higdh YZ ZcZg\†V V odcVh gjgVaZh cd

;
XdcZXiVYVhVaVgZYYZY^hig^WjX^‹c#
a ZhiVYd cdgdg^ZciVa YZ 6hhVb Zc aV >cY^V egdnZXiV
^chiVaVg ZeiY[djhWb[iZ[kdc[]WlWj_efjZji^a^oVc

;
XWcX‘# :hiV \gVb†cZV \^\VciZ -% b^aadcZh YZ cBW[Yedec‡WZ[b^_ZhŒ][de!jcVcjZkVejWa^XVX^‹c
idcZaVYVh XgZXZc Zc aV >cY^V XVYV VŠd hZ XdckZgi^g{ YZaECJB6!hZgZhjbZXdcjcaZc\jV_ZcVYVi‚Xc^Xd
eg^bZgVbZciZ Zc \Vh! fjZ hZ ji^a^oVg{ YZhej‚h eVgV adhegdWaZbVhnY^ÒXjaiVYZhXZcigVaZhYZeVhVgVjcV
\ZcZgVgZaZXig^X^YVY!ZcjcegdXZhdXgZVYdZcZa ?dij_jkje ZXdcdb†V fjZ ji^a^XZ ZcZg\†V YZg^kVYV YZa ]^Yg‹\Zcd! fjZ
Z[ 9_[dY_Wi Z[ bW ?dZ_W Zc 7Vc\VadgZ# 6a eg^cX^e^d! aVh jc cbZgd XVYV kZo bVndg YZ [dgbjaVYdgZh YZ eda†i^XV!
XZcigVaZhkVadgVYVhZc'!'b^aadcZhYZY‹aVgZh!hjb^c^higVg{ dg\Vc^oVX^dcZh VbW^ZciVaZh! VcVa^hiVh YZ aV ZcZg\†V n
ZaZXig^X^YVY V aVh [{Wg^XVh YZ eVeZa adXVaZh! eZgd K^cVn H# Y^g^\ZciZh YZ aV ^cYjhig^V Xdch^YZgVc fjZ hZg{ Za [jijgd!
DWZgd^! Y^gZXidg YZ aV C_i_ŒddWY_edWbieXh[Wfb_YWY_ed[i n hZ ZkVaV ad fjZ edYg†V h^\c^ÒXVg ZhiZ egdXZhd eVgV Za
Z[b XWcX‘! Y^XZ fjZ aV iZXcdad\†V edYg†V iZcZg bjX]Vh bZY^d VbW^ZciZ n aV [dgbjaVX^‹c YZ eda†i^XVh# EgdYjX^YV
b{h Vea^XVX^dcZh! ^cXajhd Zc Æaj\VgZh cd XdcZXiVYdh V aV edgaVHjWY^k^h^‹cYZ;d[h]‡WZ[bW:_l_i_ŒdZ[J[Ydebe]‡W"
gZY n gZbdidhÇ# 6ŠVYZ fjZ/ Æ8dcÒVbdh Zc fjZ Za ‚m^id ?dZkijh_W o ;Yedec‡W YZa ECJB6! hj ÒcVa^YVY Zh VednVg
XdbZgX^VaYZaV\Vh^ÒXVX^‹cYZaWVbWeVgVaV\ZcZgVX^‹c adhYZWViZh hdWgZZcZg\†V Zc iZcYg{c aj\VgZcaVgZjc^‹c
YZZaZXig^X^YVYcdhVnjYZVgZhdakZgaVXg^h^hZcZg\‚i^XVfjZ YZa;dgd7cX_[djWbCkdZ_WbWD_l[bC_d_ij[h_WbZ[(&&,[d
ZcXVgVaV>cY^V#Ç :kXW_#

&(
&(
CjZhigdEaVcZiV

H;I;y70;d[h]‡Wh[delWXb[

 AVZcZg\†VgZcdkVWaZhZZhi{Xdck^gi^ZcYdg{e^YVbZciZ
Zcjc\gVccZ\dX^d#:aDg\Vc^hbd>ciZgcVX^dcVaYZ:cZg\†V
egZk‚ fjZ gZX^W^g{ aV iZgXZgV eVgiZ YZa idiVa YZ cjZkVh
^ckZgh^dcZheVgVaV\ZcZgVX^‹cYZZcZg\†VZa‚Xig^XVZcadh
eV†hZh YZ aV D89: Zc adh eg‹m^bdh igZ^ciV VŠdh# :c adh
eV†hZh Zc YZhVggdaad hZ ]V ^chiVaVYd nV eg{Xi^XVbZciZ aV
b^iVYYZaVXVeVX^YVYYZ\ZcZgVX^‹cYZadh&+%\^\VkVi^dh
YZ ZcZg\†V gZcdkVWaZ YZa bjcYd! b^ZcigVh fjZ eV†hZh
XdbdZa7gVh^a!8]^cVnaV>cY^VbVgX]VcVaVXVWZoVZcZa
YZhVggdaadYZZhVhiZXcdad\†Vh#
 =Vn b{h YZ )!* b^aadcZh YZ Xdchjb^YdgZh YZ
ZaZXig^X^YVY \ZcZgVYV V eVgi^g YZ [jZciZh gZcdkVWaZh Zc
:jgdeV!Za?Ve‹cn6b‚g^XVYZaCdgiZ!hZŠVaVZa>c[dgbZYZ
'%%*hdWgZZaZhiVYdbjcY^VaYZaVhZcZg\†VhgZcdkVWaZh#
B{h YZ )% b^aadcZh YZ ]d\VgZh Zc idYd Za bjcYd! b{h
YZ aV b^iVY YZ Zaadh Zc 8]^cV! dWi^ZcZc Za V\jV XVa^ZciZ
YZ adh XdaZXidgZh hdaVgZh ^chiVaVYdh Zc adh iZX]dh# N &+
b^aadcZh YZ [Vb^a^Vh YZ adh eV†hZh Zc YZhVggdaad XdX^cVc
hjhVa^bZcidhnVajbWgVchjh]d\VgZhXdcW^d\{h#

Capacidades de energía renovable, UE, 5


principales países y países en desarrollo, 2004
175

150
Fotovoltaica solar (red)
125
Geotérmica
Gigavatios

Biomasa
100
Eólica
Pequeñas
75
hidroeléctricas
50

25
0
Mundo Mundo EU-25 China Alemania Estados España Japón
en desarrollo Unidos
Fuente: REN21 Renewable Energy Policy Network. 2005. “Renewables 2005 Global
Status Report” publicado por el Instituto de la Vigilancia Mundial y GTZ GmbH

<gVcYZhWVcXdhXdbZgX^VaZh!Xdbd8^i^\gdje!6CO7Vc`n
ZaGdnVa7Vc`d[8VcVYV!ÒcVcX^VcZhiVVXi^k^YVYXdbdjcV
YZ aVh eg^cX^eVaZh# Bdg\Vc HiVcaZn ^ck^ZgiZ Zc aV ZcZg\†V
Z‹a^XVZc:heVŠV#<daYbVcHVX]hXdbeg‹jcVZbegZhVYZ
YZhVggdaadiZXcda‹\^XdYZaVZcZg\†VZ‹a^XVZcadh:hiVYdh
Helmut Clever/UNEP/Still Pictures

Jc^Ydh#:aXVe^iVaYZg^Zh\dYZaVhZbegZhVhegdYjXidgVhYZ
iZXcdad\†VeVgVZcZg\†VhcdXdciVb^cVciZhXdcXVhVbVig^o
Zc adh :hiVYdh Jc^Ydh gdcYV adh b^a b^aadcZh YZ Y‹aVgZh
VcjVaZh#:a7VcXd:jgdeZdYZ>ckZgh^dcZhVedgi‹b{hYZ
&-%%b^aadcZhYZY‹aVgZheVgVZcZg\†VhgZcdkVWaZhZcigZ
'%%'n'%%)!negdnZXiVYjea^XVgZaedgXZciV_ZYZeg‚hiVbdh
eVgVegdnZXidhYZZcZg\†VYZZhiVh[jZciZh#

&)
&)
CjZhigdEaVcZiV

 AVh X‚ajaVh hdaVgZh [didkdaiV^XVh Zhi{c


Xdck^gi^‚cYdhZ Zc jcV YZ aVh ^cYjhig^Vh YZ
Evolución de la producción total de energía de 1972 a 2003
b{h gZciVWaZh n b{h g{e^Yd XgZX^b^Zcid/ hj
Mundo XVeVX^YVYXdcZXiVYVVaVgZYXgZX^‹YZ%!&+<L
VaÒcVa^oVgZab^aZc^dV&!-<LVÒcZhYZ'%%)0
jcViVhVYZXgZX^b^ZcidbZY^dVcjVaYZ+%!
MTEP (equivalente en millones de toneladas de petróleo)

hdWgZ)%%%%%iZX]dhYZa?Ve‹c!6aZbVc^Vnadh
:hiVYdhJc^Ydh#
 9jgVciZ Za b^hbd eZg†dYd! aV ZcZg\†V
Z‹a^XV XgZX^‹ V jcV bZY^V YZ '. VcjVa!
Za W^dY^ZhZa V jcV bZY^V YZ '* n Za V\jV
XVa^ZciZnaVXVaZ[VXX^‹cVeVgi^gYZaVZcZg\†V
hdaVg V jcV bZY^V YZ &,! bjn hjeZg^dgZh V
adh^cXgZbZcidhVcjVaZhbZY^dhYZ(V)Zc
aV XVeVX^YVY YZ aVh XZcigVaZh Za‚Xig^XVh fjZ
ji^a^oVcXdbWjhi^WaZh[‹h^aZhnYZ&!+ZcaVYZ
aVhXZcigVaZhcjXaZVgZh#
 :c aV :kVajVX^‹c YZ adh gZXjghdh YZ
Carbón Petróleo Gas Nuclear Hidroeléctrica
ZcZg\†V hdaVg n Z‹a^XV! XddgY^cVYV edg Za
Energía renovable y recuperada combinadas Geotérmica/solar/eólica

ECJB6! hZ aaZ\‹ V aV XdcXajh^‹c YZ fjZ hZ


Fuente: IEA Energy Statistics © OECD/IEA, 2005, edYg†V ZmeadiVg aV ZcZg\†V Z‹a^XV Zc XZgXV YZa
http://www.iae.org/Textbase/stats/index.asp
&(YZaiZgg^idg^dYZadheV†hZhZcYZhVggdaad
YdcYZ hZ gZVa^oVgdc hjh ZhijY^dh! jc ZcdgbZ
 :cigZiVcid!aVhXdgg^ZciZhÒcVcX^ZgVh]VX^VaVhcjZkVh VjbZcidfjZY^ÒZgZYZa&XVaXjaVYdVciZg^dgbZciZ0ZcHg^
ZcZg\†VhgZcdkVWaZhZcadheV†hZhZcYZhVggdaadVaXVcoVc AVc`V!edgZ_Zbead!edYg†VegdedgX^dcVgb{hYZY^ZokZXZh
XVh^ adh *%% b^aadcZh YZ Y‹aVgZh Va VŠd! n egdk^ZcZc aVVXijVaXVeVX^YVYYZ\ZcZgVX^‹cYZZcZg\†VZa‚Xig^XVYZa
[jcYVbZciVabZciZ YZa <gjed YZ ;^cVcX^VX^‹c YZa eV†h#NZa7gVh^aZhi{Zceg^bZgaj\VgYZabjcYdZcZajhd
9ZhVggdaadYZ6aZbVc^V!Za7VcXdBjcY^VanZa;dcYdeVgV YZaVW^dbVhVbdYZgcV!XdcZcZg\†VVeVgi^gYZaVXVŠVYZ
ZaBZY^d6bW^ZciZBjcY^Va0Zc'%%)Za7VcXdBjcY^VahZ VoXVgfjZV]dgVXjWgZZa&(YZaVhcZXZh^YVYZhidiVaZh
XdbegdbZi^‹ZcYjea^XVghjÒcVcX^VX^‹cYZhi^cVYVVZhiVh YZaeV†h!^cXaj^YdZahjb^c^higdYZa)%YZhj\Vhda^cV#
ZcZg\†VhnVagZcY^b^ZcidZcZg\‚i^XdZcadheg‹m^bdhX^cXd
VŠdh#EdghjeVgiZ!ZaDg\Vc^hbdYZ9ZhVggdaadYZ:cZg\†Vh
GZcdkVWaZhYZaV>cY^VYZhi^c‹XZgXVYZ&*%%b^aadcZhYZ
Y‹aVgZhZcadhai^bdhYdhYZXZc^dh#
Inversión anual en energía renovable, 1995 a 2004
Miles de millones de dólares
35

30
1 000 Millones de Dólares

Porcentaje del suministro total de energía primaria en 2003 25

Mundo 20

15
Nuclear 6.4%
10
Hidroeléctrica 2.1%

Energía renovable y recuperada combinadas 5


Petróleo 35.3% 10.7%
0
Geotérmica/solar/eólica 0.5% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: REN21 Renewable Energy Policy Network. 2005. “Renewables 2005 Global
Gas 20.9% Status Report” publicado por el Instituto de la Vigilancia Mundial y GTZ GmbH
Carbón 24.1%

 6abZcdh)(eV†hZh]VcZhiVWaZX^YdbZiVhcVX^dcVaZh
YZ hjb^c^higd V eVgi^g YZ ZcZg\†Vh gZcdkVWaZh# EZgd idYd
MTEP Zhid h^\jZ h^ZcYd h‹ad Za eg^cX^e^d n ejZYZ Vbea^VghZ
*Este porcentaje excluye el comercio de electricidad ZcdgbZbZciZ# N Zh fjZ c^c\jcV digV [jZciZ YZ ZcZg\†V
d[gZXZ iVciVh edh^W^a^YVYZh YZ ajX]Vg XdcigV aV edWgZoV
A los fines de la presentación, los porcentajes inferiores a cero no se incluyen, razón por la cual el total tal vez no sume 100%

Fuente: IEA Energy Statistics © OECD/IEA, 2005, n Va b^hbd i^Zbed XdcigV Za XVbW^d Xa^b{i^Xd! adh Ydh
http://www.iae.org/Textbase/stats/index.asp
egdWaZbVhb{h\gVcYZhYZcjZhigdi^Zbed#<A#

&*
CjZhigdEaVcZiV

Jorgen Schytte/Still Pictures


BW:_lW
y a importantes pérdidas de energía. El potencial energético de
la energía hidroeléctrica, la energía eólica y la biomasa, como
fuentes primarias, se puede extender mucho más ampliamente,
pero la posibilidad de su utilización técnica y económica sigue
HVWDQGR OLPLWDGD SRU GLÀFXOWDGHV WRSRJUiÀFDV \ GHSHQGH SRU

de las Energias ejemplo, de buenas velocidades de los vientos regionales y de


la calidad del suelo.
La radiación de la energía solar es la única fuente primaria
directamente explotable en todas partes del planeta. Por
=:GB6CCH8=::GZmea^XVX‹bdaV consiguiente, ofrece a todos un acceso más libre a la energía
XdckZgh^‹c[didkdaiV^XVYZaVZcZg\†VhdaVg y, además, a la electricidad, que la forma más moderna y
egdedgX^dcVVaV]jbVc^YVYjcVkZciV_V multifacética de los servicios energéticos. Por ello, la energía
fotovoltaica facilita la libertad energética para todos sin
ZmXZeX^dcVane^YZfjZhZZaVWdgZcegd\gVbVh GLVFULPLQDFLyQVLQIURQWHUDVQDFLRQDOHVDUWLÀFLDOHVQLREVWiFXORV
eda†i^XdhfjZaVegdbjZkVc administrativos y sin la dependencia de los monopolios
energéticos.

B
a energía fotovoltaica es la diva de las tecnologías basadas <b[n_X_b_ZWZ[nY[fY_edWb
en energías renovables. Actualmente genera sólo una
pequeña parte del suministro total de energía renovable, Es más, la tecnología fotovoltaica posibilita la producción de
menos que la eólica, la hidroeléctrica o la de biomasa. Pero es electricidad modular. Cada módulo fotovoltaico individual
la que con mucho ofrece las mayores posibilidades, mucho más puede trabajar de forma autónoma, ya sea que mida 5 centímetros
que cualquier otra fuente de energía renovable, más que todo lo cuadrados o 5 metros cuadrados, lo que da a esta tecnología su
que los combustibles fósiles y la energía nuclear podrían ofrecer ÁH[LELOLGDGH[FHSFLRQDO
jamás. La energía fotovoltaica es la más promisoria de todas las Su amplia gama de aplicaciones varía desde módulos solares
tecnologías energéticas, y nos da la mejor opción para superar en calculadoras, teléfonos celulares, agendas electrónicas y
las crisis energéticas mundiales. ventiladores hasta instalaciones de plantas de energía fotovoltaica
sobre techos y fachadas, hechas de millones de módulos
Fej[dY_Wb[d[h]ƒj_Ye que pueden construirse en regiones áridas y semiáridas. Las
instalaciones pueden adaptarse a la demanda, atendida “justo a
El potencial mundial de la energía primaria a partir de los tiempo”, lo que evita el empleo indebido de las inversiones, ya
combustibles fósiles y del uranio se concentra en pocos sitios que siempre es posible mejorarlas añadiendo nuevos módulos.
JHRJUiÀFDPHQWH OLPLWDGRV SRU OR TXH VH QHFHVLWDQ ODUJDV La instalación se puede llevar a cabo exactamente donde hace
cadenas de suministro a la mayoría de sus consumidores, lo que, falta la electricidad, lo que evita la construcción de una costosa
V

a su vez, da lugar a elevados costos de transmisión y distribución red de transmisión. Por consiguiente, se puede proporcionar

&+
CjZhigdEaVcZiV

electricidad inmediatamente a dos mil millones de personas que +D\ GRV UD]RQHV TXH MXVWLÀFDQ HVWDV LQLFLDWLYDV SROtWLFDV
no tienen que conectarse a una red de distribución. la energía nuclear ha recibido cerca de mil billones de dólares
Más importante aún es que los módulos fotovoltaicos se en subsidios en los últimos 50 años y, además, los subsidios
pueden instalar en pocas horas, las grandes plantas fotovoltaicas directos e indirectos a los combustibles fósiles suman ya cerca
en unas semanas, a diferencia de los varios años de construcción de 500 mil millones de dólares. La aceleración del desarrollo
que requieren las plantas basadas en combustibles fósiles o de la energía renovable costará mucho menos y traerá consigo
energía nuclear. Esto hace que la energía fotovoltaica sea más EHQHÀFLRVHFRQyPLFRVHFROyJLFRV\VRFLDOHVDODUJRSOD]R3RU
apropiada en zonas del mundo donde es necesario cubrir una HMHPSOR D\XGDUi D SUHYHQLU QXHYRV FRQÁLFWRV LQWHUQDFLRQDOHV
demanda de energía que crece rápidamente. relacionados con los recursos energéticos. Además, la
conversión fotovoltaica de la energía solar puede crear una
HWY_edWb_ZWZ[YedŒc_YW mejor vida con acceso a la comunicación moderna en las aldeas
de los países en desarrollo, lo que impedirá que centenares de
Ni la energía fotovoltaica ni la eólica consumen una sola gota millones de personas migren hacia barrios de tugurios cada vez
de agua, a diferencia de las enormes cantidades que utilizan más poblados. Mientras tanto, una nueva estructura basada en
las plantas que utilizan energía nuclear o combustibles fósiles. la energía solar puede contribuir a la descontaminación de las
Esto les da una ventaja adicional, sobre todo cuando el consumo ciudades del mundo industrializado.
para abastecer de energía convencional compite con la demanda De este modo, los planes políticos para promover la energía
directa de agua para la población y la agricultura. fotovoltaica garantizarán un suministro energético futuro barato,
También posibilita la independencia de la energía totalmente ecológico y seguro para todos Q
GHVFHQWUDOL]DGD/RVEHQHÀFLRVSDUDODVDSOLFDFLRQHVGHHQHUJtD
fotovoltaica se amplían a medida que crece la capacidad de El Dr Hermann Scheer es Presidente de EUROSOLAR y
almacenamiento descentralizado de la electricidad, gracias Presidente General del Consejo Mundial de la Energía
D ODV EDWHUtDV HOHFWURTXtPLFDV OLJHUDV TXH QR LQÁX\HQ HQ Renovable (WCRE).
el medio ambiente ni necesitan muchos ciclos de carga; al
almacenamiento electrostático con supercapacitores; a las
opciones electroquímicas como los volantes y el aire comprimido
o las electrodinámicas como los imanes superconductores; y
mediante la utilización de métodos termoquímicos o basados en
el hidrógeno.
La dinámica de los costos favorece también a la energía
fotovoltaica. Su racionalidad económica radica en que
se evitan gastos, como los costos del combustible, la red
y los costos ambientales externos, que son inevitables en
la producción de electricidad convencional. Sus costos
disminuyen constantemente por medio de economías de escala
y adelantos tecnológicos mientras que la energía convencional
está experimentando incrementos igualmente constantes de los
costos del combustible y la red, así como del consumo de agua
y de los daños al medio ambiente.

?dijhkc[djeifeb‡j_Yei

Queda sólo una cuestión: cómo se puede comenzar a producir


ODHQHUJtDIRWRYROWDLFDHQPDVD\FyPRVHSXHGHQÀQDQFLDUODV
inversiones en esta tecnología. Se trata de inversiones de una sola
vez: los únicos gastos de explotación son los de conservación,
que requieren préstamos a largo plazo, en particular cuando
hacen falta microcréditos.
Para que despegue, hacen falta planes de promoción política
de la energía fotovoltaica, que transformen sus ventajas para
la economía nacional y ambiental en incentivos a la inversión
particular. Ya existen diversos instrumentos políticos, desde
préstamos sin interés o a un interés bajo hasta tarifas de
GLVWULEXFLyQ ÀMDGDV OHJDOPHQWH FRPR ODV TXH VH SUHYpQ HQ OD
Ley de energía renovable de Alemania.

AVVXZaZgVX^‹cYZaYZhVggdaadYZ
Richard JaloUNEP/Topfoto

aVZcZg\†VgZcdkVWaZXdhiVg{
bjX]dbZcdhnigVZg{Xdch^\d
WZcZÒX^dhZXdc‹b^Xdh

&,
CjZhigdEaVcZiV

:a6\jV8VZ!
La Potencia Aumenta

G>8=6G9I6NADGY^XZfjZaVZcZg\†V]^YgdZa‚Xig^XV
hdhiZc^WaZ!VjcfjZcdZhjcVeVcVXZV!Zh^cÒc^iVbZciZ
gZcdkVWaZ!VjbZciVaVhZ\jg^YVYZcZg\‚i^XVngZYjXZaV
edWgZoV!eZgdhjediZcX^VaidYVk†VcdhZVegdkZX]VVa
b{m^bd

B
VZcZg\†V]^YgdZa‚Xig^XVegdYjXZ VabVXZcVg Xdc ZÒXVX^V Zc ZbWVahZh
eg{Xi^XVbZciZaVfj^ciVeVgiZYZ YZ V\jV YjaXZ! YZhej‚h hZ kjZakZ V
aV ZaZXig^X^YVY bjcY^Va n VedgiV ji^a^oVgeVgVXjWg^g\gVcYZhYZbVcYVh
Za .' YZ aV ZaZXig^X^YVY YZg^kVYV gZeZci^cVhdaVe‚gY^YVYZhjb^c^higd
YZ [jZciZh gZcdkVWaZh! h^c ZbWVg\d! YZ digVh [jZciZh# 9Z V]† fjZ hZV Za
]VhiV Za egZhZciZ h‹ad hZ VegdkZX]V VhdX^VYd cVijgVa gZcdkVWaZ YZ aVh
aV iZgXZgV eVgiZ YZ adh gZXjghdh YZb{h iZXcdad\†Vh! Xdbd aV ZcZg\†V
bjcY^VaZh YZ ZhiV [jZciZ# :hid Zh Z‹a^XV!aVjcY^bdig^o!aVbVgZbdig^od
ZheZX^VabZciZ hdgegZcYZciZ nV fjZ aVhdaVg!fjZYZedgh^cdegdedgX^dcVc
Zm^hiZc\gVcYZhedh^W^a^YVYZheVgVZaaV jchjb^c^higdXdchiVciZ#
ZceV†hZhYdcYZZhbVndgaVcZXZh^YVY
YZZcZg\†VZa‚Xig^XV# I[]kh_ZWZ[d[h]ƒj_YW
 AVZcZg\†V]^YgdZa‚Xig^XVhdhiZc^WaZ
Zh jcV [jZciZ YZ ZcZg\†V gZcdkVWaZ! IVbW^‚c VjbZciV aV hZ\jg^YVY
hZ\jgV! a^be^V n ÒVWaZ# 6XijVabZciZ ZcZg\‚i^XV# B^ZcigVh hZ VabVXZcZc
hjb^c^higV ZcZg\†V V &+& eV†hZh! n hZ Xdc XdgYjgV aVh Xdgg^ZciZh YZ
ZmeadiVZcidYdadedh^WaZZcVa\jcdh V\jV ZhiVX^dcVaZh! hZ edYg{
YZ adh eV†hZh b{h g^Xdh fjZ XdcdXZc egZYZX^g idiVabZciZ aV \ZcZgVX^‹c
b{hV[dcYdadhegdWaZbVhYZabZY^d ]^YgdZa‚Xig^XV# :hiV ZcZg\†V Zh
VbW^ZciZ# ^cbjcZVaVÓjXijVX^‹cYZadhegZX^dh
 :hiVZcZg\†VejZYZaaZ\VgVhZgjcd YZa XdbWjhi^WaZ! n nV XdbeZchV aV
YZ adh eg^cX^eVaZh ^chigjbZcidh YZ aV cZXZh^YVY YZ fjZbVg )!) b^aadcZh
Xdbjc^YVY^ciZgcVX^dcVaZcaVajX]Vedg Zfj^kVaZciZh Zc WVgg^aZh YZ eZig‹aZd
bZ_dgVgadhc^kZaZhYZk^YVYZadhb{h Y^Vg^VbZciZZcidYdZabjcYd#:cjc
edWgZh# C^c\jcV hdX^ZYVY ]V edY^Yd h^hiZbVZcZg\‚i^Xdb^mid!aVÓZm^W^a^YVY
gZhdakZgZaegdWaZbVYZaVedWgZoVh^c YZ aV ZcZg\†V ]^YgdZa‚Xig^XV iVbW^‚c
VhZ\jgVgeg^bZgdZaV\jVnaVZcZg\†V! eZgb^iZ V aVh eaVciVh fjZ [jcX^dcVc
nZhfjZjcVWVhiZX^b^ZcidYZV\jVn XdcXdbWjhi^WaZh[‹h^aZh[jcX^dcVgXdc
jchjb^c^higdYZZcZg\†VVhZfj^WaZhn jcgZcY^b^Zcidb{m^bd!adfjZgZYjXZ
ÒVWaZhejZYZcVedgiVgjcV^bedgiVciZ VYZb{haVhZb^h^dcZh#
Xdcig^WjX^‹c Va Xjbea^b^Zcid YZ adh Adh ai^bdh VYZaVcidh ]Vc ejZhid
DW_Zi^kdhYZ9ZhVggdaadYZaB^aZc^d# V aV \ZcZgVX^‹c YZ ZaZXig^X^YVY n hj
^cÓjZcX^V Zc cjZhigVh k^YVh Zc Za
H[dk[lW^WijW[b_dÓd_je ejcid YZ b^gV! n ]Vc ]ZX]d fjZ hZ
 gZXdcdoXV XVYV kZo b{h ]VhiV fj‚
7Vh{cYdhZ Zc adh eg^cX^e^dh b{h ejcidaVheda†i^XVhZcZg\‚i^XVhV[ZXiVc
h^beaZh! aVh ]^YgdZa‚Xig^XVh ji^a^oVc ZaW^ZcZhiVgYZcjZhigdeaVcZiV#EZhZ
aV \gVkZYVY eVgV egdYjX^g ZcZg\†V Vadh\gVcYZhZh[jZgodhfjZhZ]VXZc
Za‚Xig^XV# 6 bZY^YV fjZ Za V\jV kV eVgV XjWg^g aV YZbVcYV bjcY^Va
eVhVcYdedgaVhijgW^cVhn\ZcZgVcYd! YZ ZaZXig^X^YVY! hZ egZk‚ fjZ ZhiV
ZcadZhZcX^Va!ZaZXig^X^YVY!ZhiV[jZgoV YZbVcYVhZYjea^fjZZcadheg‹m^bdh
hZa^WZgVnhZgZcjZkV]VhiVZa^cÒc^id# YZXZc^dh#
:aV\jVcdhZXdchjbZZcZaegdXZhd! Adh XdbWjhi^WaZh [‹h^aZh Zhi{c
h^beaZbZciZ eVhV edg aV eaVciV h^c XVjhVcYd jc XdcÓ^Xid ZXdc‹b^Xd n
igVch[dgbVghZ n ejZYZ gZ\gZhVg Va eda†i^Xd#N!ZhVaVgbVciZfjZXVYVkZo
XjghdcVijgVaYZag†ddji^a^oVghZeVgV hZVcb{haVhY^[ZgZcX^VhYZde^c^‹cZc
ZagZ\VY†d!ZaVWVhiZX^b^ZcidYZV\jVn idYd Za bjcYd ZcigZ adh fjZ edhZZc
aVeZhfjZg†V!VYZb{hVnjYVVbZ_dgVg VWjcYVciZh gZhZgkVh cVX^dcVaZh YZ
aVcVkZ\VX^‹c# Zhidh XdbWjhi^WaZh n adh fjZ cd aVh
 :hiV ZcZg\†V! fjZ hZ ejZYZ i^ZcZc# EZgd! edg hjejZhid! iZcZbdh
V

&-
CjZhigdEaVcZiV

AVZcZg\†V]^YgdZa‚Xig^XV dWijkd Za egZb^d V aV ZmXZaZcX^V edg


hdhiZc^WaZZhjcV[jZciZYZ adh WZcZÒX^dh hdX^dZXdc‹b^Xdh n aV
XgZVX^‹c YZ XVeVX^YVY# 8Va^ÒXVYd
ZcZg\†VgZcdkVWaZ!hZ\jgV! Xdbd Æ^che^gVYdgÇ edg Za Zfj^ed
a^be^VnÒVWaZ#6XijVabZciZ YZ ^cheZXX^‹c! VWVhiZXZ YZ V\jV n
hjb^c^higVZcZg\†VV&+& hjb^c^higV ZaZXig^X^YVY ÒVWaZ V &%%
eV†hZh!nhZZmeadiVZcidYd %%% eZghdcVh Zc adXVa^YVYZh gjgVaZh
adedh^WaZZcVa\jcdhYZadh YZa CZeVa! aaZkVcYd edg eg^bZgV kZo
eV†hZhb{hg^XdhfjZXdcdXZc aVZaZXig^X^YVYVjcVh''%%%[Vb^a^Vh
YZ WV_dh ^c\gZhdh V jc Xdhid fjZ
b{hV[dcYdadhegdWaZbVhYZa ejZYZc eV\Vg# IVbW^‚c ]V eZgb^i^Yd
bZY^dVbW^ZciZ# V aVh XddeZgVi^kVh adXVaZh ZhiVWaZXZg
h^hiZbVh YZ gZ\VY†d! fjZ ]Vc
ZhiVW^a^oVYd aV hZ\jg^YVY Va^bZciVg^V
YZaVgZ\^‹c#
fjZgZXdcdXZgfjZZhidhXdbWjhi^WaZh 
hdc eVgiZ ^ciZ\gVciZ YZ aV k^YV DehcWilebkdjWh_Wi
XdciZbedg{cZV! n VegdkZX]Vgadh Va
b{m^bdYjgVciZaVigVch^X^‹c]VX^Vjc AVhXVcY^YVijgVhVaEgZb^d7ajZEaVcZi
[jijgd WVhVYd Zc jcV ZcZg\†V bZcdh hZZkVaVcXdcVggZ\adVaVh9^gZXig^XZh
XdciVb^cVciZ# hdWgZhdhiZc^W^a^YVYnVaEgdidXdadYZ
 :h Zk^YZciZ fjZ ]VXZ [VaiV Xjbea^b^Zcid YZ aV 6hdX^VX^‹c! fjZ
VegdkZX]Vg idYVh aVh iZXcdad\†Vh! ]VXZ edXd gZX^W^Zgdc Za k^hid WjZcd
^cXaj^YV aV ]^YgdZa‚Xig^XV! XjnV YZ aV Dg\Vc^oVX^‹c YZ 8ddeZgVX^‹c n
XVeVX^YVYedYg†Vig^ea^XVghZbZY^VciZ 9ZhVggdaad:Xdc‹b^Xdh!XjnVÒcVa^YVY
^ckZgh^dcZh hZchViVh# :c Zhidh ZhegdbdkZgjcVbVndgegZdXjeVX^‹c
bdbZcidh! hj ji^a^oVX^‹c kVg†V edgadhVheZXidhVbW^ZciVaZh!hdX^VaZh
ZcdgbZbZciZ#:jgdeVVegdkZX]VaVh n ZXdc‹b^Xdh Zc aV ZkVajVX^‹c YZ
igZh XjVgiVh eVgiZh YZ hj ediZcX^Va aV hdhiZc^W^a^YVY YZ adh cjZkdh
]^YgdZcZg\‚i^Xd! 6h^V bZcdh YZ aV egdnZXidh n aV \Zhi^‹c YZ adh eaVcZh
XjVgiV eVgiZ# N Zc Û[g^XV! h‹ad hZ Zm^hiZciZh# :a hZXidg ]^YgdZcZg\‚i^Xd
]V ZmeadiVYd Za , YZa ediZcX^Va h^\jZ ad\gVcYd egd\gZhdh Xdc ZhiVh
]^YgdZcZg\‚i^Xd! eZhZ V fjZ YZXZcVh cdgbVhkdajciVg^VhZcaVeaVc^ÒXVX^‹c!
YZ b^aadcZh YZ eZghdcVh k^kZc h^c XdchigjXX^‹c n \Zhi^‹c YZ eaVcZh fjZ
ZaZXig^X^YVY# i^ZcZc Zc XjZciV aVh cZXZh^YVYZh YZ
 8dc idYd! V eZhVg YZ fjZ aVh aVh Xdbjc^YVYZh adXVaZh n Za bZY^d
Xdbjc^YVYZhfjZnVZhi{cZmeadiVcYd VbW^ZciZ# :c Za [jijgd! Za egdWaZbV
aVZcZg\†V]^YgdZa‚Xig^XVhZWZcZÒX^Vc hZg{ VhZ\jgVg fjZ idYd Za fjZ iZc\V
YZ jcV ZcZg\†V WVgViV n ÒVWaZ! adh fjZ kZg Xdc ZhiZ hZXidg YZhVggdaaZ
Xdhidh YZ Z_ZXjX^‹c YZ adh cjZkdh idYVh hjh edh^W^a^YVYZh YZ VnjYVg V
egdnZXidhhdcdcZgdhdh#AdhZaZkVYdh XjWg^g aVh XgZX^ZciZh cZXZh^YVYZh YZa
XdhidhYZeaVc^ÒXVX^‹cnXdchigjXX^‹c bjcYdeVgVhVXVgVaVhXdbjc^YVYZh
XgZVc jc egdWaZbV ÒcVcX^Zgd! YZ aV edWgZoV! VhZ\jgVcYd Za
VjcfjZ adh Xdhidh YZ ZmeadiVX^‹c VWVhiZX^b^ZcidYZV\jVnZahjb^c^higd
Xdch^\j^ZciZh hZ gZYjXZc V jcV YZZaZXig^X^YVYYZbVcZgVhdhiZc^WaZ#
b†c^bV [gVXX^‹c YZ ZhZ idiVa# JcV
ÒcVcX^VX^‹c ^ccdkVYdgV V b{h aVg\d C[jWiZ[bc[Z_eWcX_[dj[
eaVod n Za Xg‚Y^id V aV ZcZg\†V bZcdh
XdciVb^cVciZ hZg{c ^cY^heZchVWaZh 8dbd Y^_d Hi‚e]VcZ 9^dc! B^c^higd
eVgVhjeZgVgaVhWVggZgVhÒcVcX^ZgVhn YZ BZY^d 6bW^ZciZ YZa 8VcVY{ n
VegdkZX]VgadhWZcZÒX^dhZXdc‹b^Xdh EgZh^YZciZ YZ aV 8dc[ZgZcX^V YZ aVh
n hdhiZc^WaZh YZ aV ]^YgdZcZg\†V Zc CVX^dcZh Jc^YVh hdWgZ Za 8VbW^d
adheV†hZhZcYZhVggdaad#KVaZaVeZcV 8a^b{i^XdZcBdcigZVaZcY^X^ZbWgZYZ
VedhiVgedgZhiVVbW^X^‹c!edgZhd!Za '%%*/
hZXidg ]^YgdZa‚Xig^Xd egdXjgV ad\gVg ÆCd XVWZ YjYV YZ fjZ aV ZcZg\†V
hdajX^dcZhVegde^VYVh_jcidXdcidYdh ]^YgdZa‚Xig^XV ejZYZ YZhZbeZŠVg jc
adh^ciZgZhVYdhY^gZXidh# ^bedgiVciZ eVeZa Zc Za Xjbea^b^Zcid
 YZbjX]VhbZiVhgZaVX^dcVYVhXdcZa
Fh|Yj_YWiieij[d_Xb[i bZY^dVbW^ZciZ!ZcigZZaaVhZaXVbW^d
Xa^b{i^Xd# :c cjZhigd bjcYd XVYV
:a egZb^d W^ZcVa 7ajZ EaVcZi! YZ aV kZob{hZcXaVjhigVYdedgZaXVgWdcd!
>ciZgcVi^dcVa =nYgdedlZg 6hhdX^Vi^dc aVh [dgbVh YZ ZcZg\†V gZcdkVWaZh!
Steffen Honzera/Still Pictures

6hdX^VX^‹c >ciZgcVX^dcVa YZ Xdbd aV ]^YgdZa‚Xig^XV! edh^W^a^iVc


=^YgdZcZg\†V! gZXdcdXZ aV ZmXZaZcX^V Za Xjbea^b^Zcid YZ adh Xg^iZg^dh YZ
YZ aVh eg{Xi^XVh hdhiZc^WaZh Zc aVh hdhiZc^W^a^YVYfjZYZbVcYVccjZhigdh
^chiVaVX^dcZh]^YgdZa‚Xig^XVh#JcdYZ i^ZbedhÇQ
adh\VcVYdgZhYZZhiZVŠd!ZaEgdnZXid
]^YgdZa‚Xig^Xd n YZ ZaZXig^ÒXVX^‹c Richard Taylor es e Director Ejecutivo de
gjgVa YZ 6cY]^`]daV Zc Za CZeVa! la International Hydropower Association#

&.
CjZhigdEaVcZiV

'HVSHUWDUDO
=_]Wdj[
:A:C6B:GA:"7wG6AYZhXg^WZX‹bdaV
ZmeadiVX^‹cYZ[jZciZhYZZcZg\†VgZcdkVWaZ
edYg†VWZcZÒX^VgVaVbVndgediZcX^V
ZcZg\‚i^XVYZabjcYd!VeZhVgYZhjg^fjZoV
ZcXdbWjhi^WaZh[‹h^aZh#

H
usia es un gigante dormido en términos de energía renovable.
Tiene un enorme potencial – en energía hidroeléctrica,
eólica, geotérmica, solar, mareomotriz y de biomasa – pero
casi no lo aprovecha. ¿Por qué? Muchos creen que solo los países
TXHQRVRQDXWRVXÀFLHQWHVHQPDWHULDHQHUJpWLFDWLHQHQQHFHVLGDG
de explotar fuentes de energía renovable, mientras que Rusia,
por ser el mayor productor y exportador de combustibles fósiles
del mundo, no necesita ese “juguete caro”. Sin embargo, esas
fuentes pueden tener un papel que desempeñar incluso dentro de
la combinación de fuentes de energía de Rusia.
Según estimaciones de expertos rusos, el potencial económico
de las fuentes de energía renovable del país puede corresponder a
alrededor del 30% de su oferta total efectiva de energía primaria.
De acuerdo con un estudio, el potencial económico de las fuentes
de energía renovable es de más de 189 millones de toneladas
de equivalente de petróleo al año, en comparación con los 640
millones de toneladas de equivalente de petróleo al año a que
ascendió su oferta total efectiva de energía primaria en 2003. A
SHVDUGHHOORHOXVRDFWXDOHVLQVLJQLÀFDQWH/DHQHUJtDUHQRYDEOH
(con excepción de la hidroeléctrica) y los desechos representan
solamente el 1% de la oferta total efectiva de energía primaria de
Rusia – proporción que se eleva a 3% o 3,5% cuando se tienen en
cuenta las grandes centrales hidroeléctricas.

J[Ydebe]‡Wic|iceZ[hdWi

Puede cuestionarse la exactitud de estas estimaciones, pero es


indudable que la diversidad de la geología, el clima y el suelo de
Rusia la ha dotado de cuantiosos y variados recursos de energía
UHQRYDEOH\TXHSRVHHODEDVHFLHQWtÀFD\WpFQLFDQHFHVDULDSDUD
explotarlos.
Las actividades de investigación y desarrollo en materia de
fuentes de energía renovable comenzó en la Unión Soviética
en la década de 1920, y desde entonces Rusia y otros Estados
miembros de la ex-Unión Soviética han inventado casi todas
las tecnologías que se conocen actualmente en el ámbito de la
energía renovable. El costo de esas tecnologías es inferior al
que tiene en los países occidentales, pero también lo son, como
VXHOHVXFHGHUVXFDOLGDG\ÀDELOLGDG7UDVODGHFOLQDFLyQGHOD
producción industrial en el decenio de 1990, muchas plantas y
fábricas ociosas, especialmente en el sector militar, se convirtieron
para producir tecnologías más modernas, entre ellas sistemas de
Mihail Bogomaz/UNEP/Still Pictures

energía renovable. Sin embargo, ante la falta de mercados listos


para recibir esos productos, ha tardado en desarrollarse una
industria comercial.
¿Por qué debería Rusia preocuparse por las fuentes de
energía renovable, si tiene abundantes reservas de petróleo, gas
y carbón? Hay muchas aplicaciones – incluidas la calefacción
y la generación de electricidad tanto en gran escala como en
forma descentralizada – en las que esas fuentes pueden tener
una ventaja competitiva en relación con las fuentes de energía

'%
CjZhigdEaVcZiV

convencionales. Habrá más aplicaciones de ese tipo en el futuro, a Rusia crecerá en promedio a un ritmo de 1,3% anual entre 2002
medida que aumenten los precios del gas nacional y siga bajando y 2030, y alcanzará los 885 millones de toneladas de equivalente
el costo de las tecnologías de energía renovable. de petróleo en el año 2030. Mientras tanto, el uso de la energía
Si bien Rusia considerada en su conjunto exporta energía, la renovable aumentará a una tasa superior al doble, de 2,7%; sin
mayoría de sus regiones importa combustibles fósiles de unas pocas embargo, solo representará 15 millones de toneladas de equivalente
regiones ricas en energía, especialmente de Siberia occidental. Las de petróleo o el 2% de la demanda primaria de energía en 2030, sin
grandes distancias entre las regiones determinan que el transporte incluir la energía hidroeléctrica – que aportará otros 17 millones
del combustible aumente drásticamente su costo total: de hecho, de toneladas de equivalente de petróleo. Las perspectivas serán en
algunos territorios muy alejados – como Kamchatka, Tyva y Altai cambio más alentadoras si el gobierno adopta políticas y medidas
– gastan más de la mitad de sus presupuestos en energía. Además, HÀFLHQWHV SDUD JDUDQWL]DU OD LJXDOGDG GH FRQGLFLRQHV HQWUH ODV
con frecuencia hay trastornos en el suministro. distintas fuentes de energía.
Sin embargo, la mayoría de las regiones disponen de recursos Las estructuras actuales del mercado de energía y los
de energía renovable a nivel local que pueden aprovecharse para precios internos de la energía constituyen grandes obstáculos
mejorar la seguridad energética y reducir los costos. Es viable para el aumento del uso de las fuentes de energía renovable. La
instalar centrales geotérmicas en Kamchatka, las islas Kuril y el combinación de fuentes de energía de Rusia está dominada por
norte del Cáucaso. El uso de biomasa para generar energía en el gas natural, que representa el 54% de la oferta total efectiva
gran escala es una opción rentable en la región noroccidental de energía primaria, y el 43% de la generación de electricidad.
de Rusia, que tiene una industria de pulpa de papel y papel bien El precio del gas en el mercado interno está controlado por el
GHVDUUROODGD/RVSUR\HFWRVGHHQHUJtDHyOLFDSRGUiQHQGHÀQLWLYD Estado y a menudo se mantiene por debajo del costo, al igual que
revestir interés comercial en las zonas costeras remotas de la las tarifas de la electricidad y la calefacción. Las subvenciones
región oriental, en las estepas adyacentes al río Volga y en el norte cruzadas siguen estando muy difundidas. Por lo tanto, no es
del Cáucaso. Muchas regiones gozan de condiciones favorables sorprendente que la energía renovable no resulte competitiva
para generar energía hidroeléctrica en pequeña escala. en comparación con los precios distorsionados de la energía
convencional.
C[hYWZefej[dY_Wb A pesar de ello, Rusia está dando pasos importantes en
GLUHFFLyQDOVLVWHPDGHÀMDFLyQGHSUHFLRVEDVDGRHQHOPHUFDGR
Existe un enorme mercado potencial para sistemas de energía Los precios del gas en el mercado interno están subiendo
renovable no conectados a una red. Aproximadamente 10 gradualmente, dando nuevas oportunidades a las fuentes de
millones de rusos no están conectados a una red de energía energía renovable. Hay un programa ambicioso de reforma del
eléctrica y obtienen energía de sistemas autónomos de generación VHFWRUGHODHOHFWULFLGDGTXHUHÁHMDHOUHFRQRFLPLHQWRSRUSDUWH
de electricidad que consumen gasolina o combustible diesel. de las autoridades que formulan las políticas de la necesidad
El combustible llega a la región septentrional y a las zonas imperiosa de crear mercados que respondan a señales de precios
orientales alejadas por ferrocarril o carretera, y a veces incluso auténticas. La clave está en la forma en que se lleve a cabo ese
en helicóptero. Actualmente el costo del transporte es asumido en programa. En cambio, la reforma del sector de la calefacción a
su totalidad por los usuarios de esos sistemas, y la eliminación de nivel de distritos está menos avanzada.
los subsidios convertiría a las fuentes de energía renovable en una Es fundamental mejorar el clima de inversión general,
alternativa viable. Las “dachas” o casas de campo rusas ofrecen FRQWLQXDQGR ODV UHIRUPDV HFRQyPLFDV ÀQDQFLHUDV OHJDOHV
otro mercado potencial. Casi todas las familias rusas tienen una UHJODPHQWDULDV\ÀVFDOHVWDQWRUHVSHFWRGHODVIXHQWHVGHHQHUJtD
casa en el campo, o una pequeña parcela de terreno en la que renovable como en todo el sector energético. Si Rusia mantiene
cultivan frutas y hortalizas: muchas de esas “dachas” no están y extiende las reformas – y elimina las subvenciones a favor de
conectadas a una red de energía eléctrica, y muchas otras sólo las fuentes de energía convencional – el gigante comenzará a
WLHQHQXQVHUYLFLRGHHQHUJtDSRFRÀDEOH despertar Q
El uso de energía renovable para calefacción puede resultar
particularmente atractivo en el clima frío de Rusia. El uso directo Elena Merle-Béral trabaja como analista en la Agencia
de energía geotérmica para templar los ambientes y calentar agua Internacional de Energía (www.iea.org) y es coautora de los
es comercialmente viable en Kamchatka y otras regiones que libros “Renewables in Russia: from Opportunity to Reality” y
disponen de recursos geotérmicos. La conversión de las calderas “Coming in from the Cold: Improving District Heating Policy in
de calefacción que funcionan con carbón o combustible líquido Transition Economies”.
a nivel de distrito, para que quemen biomasa (especialmente
residuos de la madera) también es rentable, sobre todo en los
lugares en que los consumidores deben pagar precios altos no
subvencionados por el combustible líquido y el carbón. Ya se
han convertido de esta forma calderas pequeñas y medianas en
Belarús, Estonia, Letonia, Lituania y algunas regiones de Rusia.

Feb‡j_YWi[ÓY_[dj[i

La energía renovable puede contribuir al desarrollo económico


regional, crear empleo a nivel local y reducir la contaminación
del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero. El
aumento del uso de fuentes de energía renovable en el plano
interno permitiría disponer de un mayor volumen de petróleo
y gas para exportar. Esto podría ser particularmente importante
en vista de la necesidad que tienen los sectores del petróleo y el
gas de hacer grandes inversiones para poder responder tanto a la
demanda interna como a la de exportaciones: las estimaciones de
Transit/Still Pictures

la Agencia Internacional de Energía (AIE) sugieren que tendrán


que invertir 24.000 millones de dólares al año, como promedio,
hasta 2030.
Según las proyecciones de la AIE, si se mantienen las
condiciones actuales la demanda primaria total de energía de

'&
CjZhigdEaVcZiV

B
V g{e^YV iVhV YZ XgZX^b^Zcid
ZXdc‹b^Xd YZ aV >cY^V! fjZ

Flotando en VXijVabZciZ Zh YZa - VcjVa!


edYg†V gVaZci^oVghZ h^ Za eV†h cd
ZcXjZcigV [jZciZh YZ ZcZg\†V
hdhiZc^WaZh n ÒVWaZh# 6XijVabZciZ
^bedgiV aV bVndg eVgiZ YZa eZig‹aZd

;BL?;DJE
fjZ XdchjbZ n \ZcZgV b{h YZ aV
b^iVY YZ hj ZaZXig^X^YVY V eVgi^g YZ
aVh iZgbdZa‚Xig^XVh Va^bZciVYVh Xdc
XVgW‹c#
 Cd dWhiVciZ! Za hjb^c^higd YZ
@6AE6C6H=6GB6Zmea^XVX‹bdjceV†hZcYZhVggdaad]V ZaZXig^X^YVY YZa eV†h Zh ^chjÒX^ZciZ!
aaZ\VYdVdXjeVgZaXjVgidaj\VgZcigZadh\ZcZgVYdgZhYZ n ZhZ Y‚ÒX^i ZcZg\‚i^Xd V[ZXiV V aVh
ZcZg\†VZ‹a^XVYZabjcYd# VXi^k^YVYZhXdbZgX^VaZhZ^cYjhig^VaZh#
BV]VgVh]igV! Za ZhiVYd b{h
^cYjhig^Va^oVYd YZ aV >cY^V! ZcXVgV jc
Y‚ÒX^iYZ]VhiV)#%%%BLfjZdWa^\Vc
V XdgiVg Za hjb^c^higd ZcigZ XjVigd n
dX]d ]dgVh Y^Vg^Vh# :a ^beVXid Zc Za
YZhVggdaad YZ aVh edWaVX^dcZh YZ aV
>cY^V!YdcYZh^\jZk^k^ZcYdaVbVndg†V
YZ aV edWaVX^‹c! Zh bjX]d bVndg
Vc#AV[VaiVYZZcZg\†VÒVWaZV[ZXiV
aVhVajYnaVXVeVX^YVYYZadhedWgZh
eVgVhVa^gYZaVedWgZoV#

FeYWifei_X_b_ZWZ[i

:cZaeVeZa!Za-%YZaVhedWaVX^dcZh
YZ aV >cY^V! n Za )) YZ adh ]d\VgZh
gjgVaZh! gZX^WZ ZaZXig^X^YVY# :c aV
eg{Xi^XV!aVbVndg†Vh‹adgZX^WZVa\jcVh
]dgVhVaY†V!adfjZh^\c^ÒXVfjZcdhZ
ejZYZWdbWZVgV\jVeVgVWZWZgdeVgV
aVV\g^XjaijgV!aVhk^k^ZcYVhcdi^ZcZc
ajoYZhej‚hfjZdhXjgZXZ!adhc^Šdhcd
ejZYZcZhijY^Vg[jZgVYZaVh]dgVhYZa
Y†V n adh XZcigdh YZ hVajY cd ejZYZc
bVciZcZggZhZgkVhYZbZY^XVbZcidh
fjZ cZXZh^iVc gZ[g^\ZgVX^‹c# AVh
bj_ZgZh gZVa^oVc aV YdWaZ iVgZV YZ
VXVggZVgV\jVnaZŠVeVgVXdX^cVg!fjZ
cd hZ Va^\ZgV Zc bdYd Va\jcd edg aV
[VaiVYZZaZXig^X^YVY#
 H^cZaZXig^X^YVY!hdcbjnedXVhaVh
edh^W^a^YVYZh YZ fjZ aVh edWaVX^dcZh
edXd cjbZgdhVh YZ_Zc YZ YZY^XVghZ
V aV egdYjXX^‹c V\g†XdaV YZ bViZg^Vh
eg^bVhnVŠVYVckVadgedgbZY^dYZaV
^cYjhig^VYZZaVWdgVX^‹cYZVa^bZcidh
jdigdhegdXZhdh^cYjhig^VaZh#EdgZhd!
aV[VaiVYZZaZXig^X^YVYbVci^ZcZVaVh
edWaVX^dcZhYZhegdk^hiVhYZadh[gjidh
YZa XgZX^b^Zcid ZXdc‹b^Xd fjZ hdc
iVcZk^YZciZhZcaVhodcVhjgWVcVhYZ
aV>cY^V#

FeYWifei_X_b_ZWZ[i

Edg bjX]d i^Zbed hZ ]Vc ZhiVYd


VcVa^oVcYd digVh [jZciZh YZ ZcZg\†V
Xdbd gZhejZhiV V Va\jcdh YZ
Zhidh egdWaZbVh# EZgd eZhZ V fjZ
Long/UNEP/Still Pictures

Za \dW^Zgcd XZcigVa XjZciV Xdc jc


9ZeVgiVbZcidYZ;jZciZhYZ:cZg\†V
Cd 8dckZcX^dcVaZh! h‹ad * YZ aV
ZcZg\†VYZaV>cY^VhZegdYjXZVeVgi^g
YZ [jZciZh gZcdkVWaZh VjcfjZ hj

''
CjZhigdEaVcZiV

Jorge Boethling/Still Pictures


XVeVX^YVYYZ+#&*-BLeg{Xi^XVbZciZ gZX^W^g adh k^Zcidh YZa hjgdZhiZ n YZa Vag^ibdZcfjZhZZhi{c
Yjea^XV adh (#(&% BL YZ ZcZg\†V cdgYZhiZ#<gVX^VhVZhid!jcVb{fj^cV ZhiVWaZX^ZcYdcjZkVh\gVc_Vh
cjXaZVg# AV ZcZg\†V hdaVg! edg YZ&BLZcZhiZaj\VgejZYZ\ZcZgVg
Z_Zbead!Zhi{bjnhjWji^a^oVYV!eZhZV (!*b^aadcZhYZjc^YVYZhVaVŠd[gZciZ
egdk^hiVhYZeaVciVhYZZcZg\†V
hjh^cbZchVhedh^W^a^YVYZhZcjceV†h V'b^aadcZhYZjc^YVYZhZcjcZhiVYd Z‹a^XVZcaV>cY^V!hjXVeVX^YVY
YdcYZaVbVndg†VYZaVhodcVhgZX^WZc dXX^YZciVaXdbdBV]VgVh]igV# YZ\ZcZgVX^‹cVeVgi^gYZa
aVajohdaVgaVbVndgeVgiZYZaVŠd# Adh Xdhidh ^c^X^VaZh YZ ejZhiV k^ZcidgZWVhVg{adh*#%%%BL
 H^cZbWVg\d!YZhYZfjZhZ^chiVa‹ Zc bVgX]V YZ aV ZcZg\†V Z‹a^XV hdc ZcbZcdhYZYdhVŠdh!adfjZ
aV eg^bZgV eaVciV Z‹a^XV Zc BVcY^k^! ZaZkVYdhnhjbVcZcigZ)*n*%b^aadcZh hjeZgVadhVXijVaZh(#*.*BL
ZhiVYd YZ <j_VgVi! Zc &.-+! Xdc jcV YZgje^VhedgBLjcedXdb{hYZ&
XVeVX^YVY YZ h‹ad ** BL! aV ZcZg\†V b^aa‹cYZY‹aVgZh!eZgdYVYdfjZb{h
Z‹a^XVhZ]VZhiVYdji^a^oVcYdXVYVkZo YZa .% YZa Xdhid YZ aV \ZcZgVX^‹c bZY^VciZdigdhi^edhYZ^cXZci^kdh#Edg
b{hZcaV>cY^V!fjZVXVWVYZhjeZgVg YZZcZg\†VZ‹a^XVhZYZhi^cVcVaeV\d Z_Zbead! aV ZcZg\†V Z‹a^XV gZX^W^‹ jc
V 9^cVbVgXV! jcd YZ adh e^dcZgdh YZ^ciZgZhZhYZhjÒcVcX^VX^‹c!Zhidh ^bejahdZcIVb^aCVYjZaVŠdeVhVYd!
YZ ZhiV iZXcdad\†V! fjZ egdedgX^dcV Xdhidh hZ ejZYZc gZXjeZgVg Zc &% XjVcYd Za B^c^hiZg^d YZ aV >cYjhig^V
Za +% YZ aV ZaZXig^X^YVY fjZ Za eV†h VŠdh#9jgVciZaVeg‹m^bVY‚XVYV!h‹ad IZmi^a VXdgY‹ ^cXaj^g eaVciVh Z‹a^XVh
egdYjXZVeVgi^gYZ[jZciZhYZZcZg\†V ]VWg{fjZXjWg^g\VhidhYZZmeadiVX^‹c Zc hj EaVc YZa ;dcYd eVgV BZ_dgVh
gZcdkVWaZh# 6aZbVc^V Zh Za eg^cX^eVa nXdchZgkVX^‹c!edgadfjZZaXdhidYZ IZXcda‹\^XVh! fjZ egdedgX^dcV jc
egdYjXidg YZ ZcZg\†V Z‹a^XV Xdc jcV aVZcZg\†VhZgZYjXZVjcVh)%gje^Vh hjWh^Y^d YZa * YZa i^ed YZ ^ciZg‚h
XVeVX^YVY^chiVaVYVYZ&-#%%%BL!YZa jcdh.XZciVkdhedgjc^YVY# hdWgZ Za XVe^iVa idbVYd Zc eg‚hiVbd
idiVabjcY^VaYZ)-%%%BL#:heVŠVn :a 8Zcigd YZ IZXcdad\†V YZ aV eVgVbdYZgc^oVgaVhiZmi^aZgVh#8dbd
adh:hiVYdhJc^YdhdXjeVcZahZ\jcYd :cZg\†V :‹a^XV XVaXjaV fjZ aV >cY^V gZhjaiVYdYZZaad!kVg^VhiZmi^aZgVhYZa
n iZgXZg aj\VgZh# AV 6hdX^VX^‹c i^ZcZ jc ediZcX^Va YZ \ZcZgVX^‹c YZ ZhiVYd ^chiVaVgdc eaVciVh YZ ZcZg\†V
:jgdeZV YZ :cZg\†V :‹a^XV Xdch^YZgV ZcZg\†V Z‹a^XV YZ jcdh )*#%%% BL! Z‹a^XV#
fjZaVZcZg\†VZ‹a^XVedYg†VXjWg^gZa X^[gVVaVfjZhZaaZ\‹VaXdcXaj^gjcd >cXajhd h^c Zhdh ^cXZci^kdh!
&' YZ aV cZXZh^YVY YZ ZaZXig^X^YVY YZadhegd\gVbVhYZaZkVciVb^ZcidYZ Va\jcVh ^cYjhig^Vh nV ]Vc gZXdcdX^Yd
YZabjcYd# bVeVhb{h^bedgiVciZhYZabjcYd!Zc adhedh^WaZhV]dggdhfjZhZad\gVg†Vc
 :a 9g# 6c^a @VcZ! EgZh^YZciZ YZ aV Za fjZ hZ ^chiVaVgdc ZcigZ fj^c^ZciVh VegdkZX]VcYd Za k^Zcid# 7V_V_ 6jid!
6hdX^VX^‹c>cY^VYZ:cZg\†V:‹a^XV!Y^XZ n hZ^hX^ZciVh VciZcVh gZeZi^YdgVh jcV ZbegZhV fjZ [VWg^XV W^X^XaZiVh
fjZ ‚hiZ Zh jcd YZ adh hZXidgZh fjZ bZiZdgda‹\^XVhZcidYVaV>cY^V#EZgd Zc aV X^jYVY YZ EjcZ! Va hjg YZ
b{hg{e^YdXgZXZcZcZaeV†h#9^XZfjZ VjcXjVcYdZhidZhb{hYZY^ZokZXZh BjbWV^!^chiVa‹jcVeaVciVZ‹a^XVfjZ
Vag^ibdZcfjZhZZhi{cZhiVWaZX^ZcYd aV XVeVX^YVY VXijVa! aV 6hdX^VX^‹c ZmXajnZedgXdbeaZidhjXjZciVYZaV
cjZkVh\gVc_Vhegdk^hiVhYZeaVciVhYZ >cY^VYZaV:cZg\†V:‹a^XVXVaXjaVfjZ ZaZXig^X^YVY0 kVg^Vh digVh ^cYjhig^Vh
ZcZg\†VZ‹a^XVZcaV>cY^V!hjXVeVX^YVY ZaediZcX^VaYZ\ZcZgVX^‹cYZZcZg\†V Zhi{ch^\j^ZcYdhjZ_Zbead#
YZ \ZcZgVX^‹c V eVgi^g YZa k^Zcid Z‹a^XV YZ aV >cY^V Yjea^XV Xdc XgZXZh AV >cY^V YZWZ VYdeiVg bZY^YVh
gZWVhVg{ adh *#%%% BL Zc bZcdh YZ ZhV X^[gV! n Zh YZ Va bZcdh &%%#%%% jg\ZciZh eVgV YZ_Vg YZ ji^a^oVg adh
Ydh VŠdh! ad fjZ hjeZgV adh VXijVaZh BL# XdbWjhi^WaZh [‹h^aZh Zc k^hiV YZ aV
(#*.*BL# XgZX^ZciZ VbZcVoV YZ XVaZciVb^Zcid
?dY[dj_leiZ[b=eX_[hde YZa eaVcZiV# AV ZcZg\†V Z‹a^XV ejZYZ
=hWd`WiYedfbWdjWiZ[[d[h]‡W VnjYVgZcZhiZhZci^YdniVbW^‚cXgZVg
:a <dW^Zgcd YZ aV >cY^V ejZYZ hZ\jg^YVYZcZg\‚i^XVnVjidcdb†VQ
B{h YZ aVh igZh fj^ciVh eVgiZh YZ aV YZhZbeZŠVg jcV ^bedgiVciZ [jcX^‹c
ZcZg\†V Z‹a^XV YZ aV >cY^V hZ egdYjXZ VaZciVcYd Za XgZX^b^Zcid YZ digVh Kalpana Sharma es Director Adjunto
Zc Za ZhiVYd bZg^Y^dcVa YZ IVb^a [jZciZh YZ ZcZg\†V! cd bZY^VciZ aV \ -HIH GH OD 2ÀFLQD GH The Hindu en
CVYj! fjZ i^ZcZ aV YdWaZ kZciV_V YZ XdcXZh^‹cYZhjWh^Y^dhZcZ[ZXi^kdh^cd Mumbai.

'(
CjZhigdEaVcZiV

IebkY_ŒdZ[7p‘YWh
automovilística de Brasil introdujo
DXWRPyYLOHV ÁH[LEOHV GHVGH HO SXQWR
de vista del combustible, capaces de
funcionar con esta gasolina mezclada,
etanol puro o una mezcla de ambos; sólo
BVgXZadEdeeZZ>hV†VhBVXZYdcVggVcaVZmeZg^ZcX^VYZa dos años después representaban la mitad
de la producción de automóviles del país.
eg^cX^eVaegdYjXidgnXdchjb^YdgYZW^dXdbWjhi^WaZhYZa En total, la sustitución de la gasolina por el
bjcYd etanol ahorró 60.700 millones de dólares
entre 1976 y 2004, o 121.300 millones de
dólares si se tiene en cuenta lo ahorrado
por concepto de intereses.

BeiYeijeii[^Wdh[ZkY_Ze

La producción de etanol en las fábricas de


más alto rendimiento de la región centro-
meridional de Brasil tiene un costo de
unos 0,20 centavos el litro, equivalente al
precio internacional de la gasolina de 25
dólares el barril, y menor que el costo del
etanol derivado de maíz en los Estados
Unidos o de trigo y remolacha en Europa.
Hoy día, no existe ningún mecanismo
de sostenimiento de los precios en
virtud de políticas gubernamentales para
producir azúcar y caña de azúcar en la
región centro-meridional de Brasil. No
existen subvenciones a la producción y
al comercio, ni externalización de los
costos que deban pagar otros sectores de
la sociedad.
Los avances realizados en materia de
tecnología y gestión y las inversiones en
infraestructura han reducido los costos,
Ron Gilling/Still Pictures la aplicación más amplia de tecnologías

B
existentes los puede reducir todavía
a caña de azúcar suministra hoy incrementar todavía más la satisfacción más, pero las mayores posibilidades las
día el 13% de la energía de Brasil, de energía de Brasil a partir de esta fuente ofrecen tecnologías ahora en desarrollo,
sustituyendo combustibles fósiles renovable. que incluyen prácticas agrícolas
por etanol, para transporte, y bagazo apropiadas, nuevos sistemas de transporte
(pulpa de desechos), para calor y energía. :[cWdZWZ[bc[hYWZe y mejoramiento genético.
Abastece 180.000 barriles diarios de
etanol, 400% de toda la gasolina utilizada Brasil es el principal productor de caña 9kbj_leZ_l[hie
en el país; 17,5 megatones de equivalente de azúcar del mundo, azúcar y etanol,
en petróleo (Mtep) de bagazo como cultivan caña de azúcar en cinco millones Brasil se destaca entre otros países
combustible, que equivale a todo el gas de hectáreas, una décima parte de sus productores por su biotecnología de la
natural y el petróleo combustible utilizado tierras cultivadas. Existen unos 60.000 caña de azúcar: desde el decenio de
en Brasil; y 9,7 TWh de energía eléctrica suministradores del cultivo, y 320 1990, posee variedades transgénicas
y mecánica, 3% de la energía eléctrica unidades industriales producen etanol y no comerciales. En 2003, laboratorios
generada. azúcar; dada la demanda del mercado, los GH %UDVLO FXOPLQDURQ OD LGHQWLÀFDFLyQ
La utilización de desechos de la caña propios productores están construyendo de 40.000 genes de la caña de azúcar.
GH D]~FDU \ OD FRJHQHUDFLyQ HÀFLHQWH ahora otras 50 instalaciones. Docenas de grupos trabajan en el
pueden añadir otros 30 TWh de energía El empleo del etanol para combustible genoma funcional, y ya están utilizando
eléctrica, y la aplicación de futuros de vehículos comenzó en el decenio de los genes en programas experimentales
procesos para la obtención de etanol 1970. Hoy día, más de 2,5 millones de de mejoramiento genético, que pueden
a partir de residuos puede aumentar la automóviles se mueven solo con etanol, producir resultados comerciales en los
producción en 40% con la misma cantidad y toda la gasolina que se vende en las años venideros.
de caña. Y los aumentos de la producción 30.000 gasolineras de Brasil contiene Brasil cultiva una caña de azúcar cada vez
GHFDxDGHD]~FDUSODQLÀFDGRVSHUPLWLUiQ
V

25% de etanol. En 2003, la industria más diversa, que ofrece gran seguridad

')
CjZhigdEaVcZiV

por su resistencia a enfermedades y plagas en 1990 a 1,8 en 2004. Se usa poco su energía proviene de éstas, comparado
exógenas. En la actualidad, se cultivan fertilizante en comparación con cultivos con el 14% mundial de manera global, y
más de 500 variedades de caña de azúcar, de caña de azúcar de otros países: en el 6% en los países de la OCDE. Como
51 de ellas se empezaron a utilizar a lo Australia, por ejemplo, se utiliza el 48% resultado de ello, Brasil emite sólo 1,7
largo del último decenio. Las veinte más. Se está optimizando el reciclaje toneladas de dióxido de carbono por
variedades más importantes ocupan el de nutrientes, mientras que el uso de tonelada de equivalente en petróleo, muy
 GH OD VXSHUÀFLH GH FXOWLYR SHUR OD desechos –que aún no se ha puesto en por debajo de la media mundial de 2,4
más común abarca sólo el 12,6% de esa práctica—será muy útil. toneladas. Sus experiencias demuestran
VXSHUÀFLH que el etanol tiene posibilidades reales de
;cfb[ei[if[Y_Wb_pWZei DEDVWHFHUGHPDQHUDÀDEOHDXQDSDUWHGHO
8[d[ÓY_eiWbc[Z_eWcX_[dj[ mercado mundial de combustibles.
En la industria, existen ahora 800.000
La industria hace una importante empleos con vínculos formales directos, <k[dj[ih[delWXb[i
contribución a la reducción de la y el número va en aumento; el 90,4% de
contaminación local y las emisiones de los empleados con estos vínculos tienen Tres cuartas partes de los suministros
gases de efecto invernadero (GHG), y una edad que oscila entre 18 y 48 años, y de energía del mundo proceden de
a la recuperación de suelos agrícolas. sólo el 0,3% tiene menos de 17. Los que combustibles fósiles, que son culpables
El empleo del etanol ha producido trabajan con cultivos de caña de azúcar de grandes cantidades de contaminación
considerables mejoras en la calidad del aire en la región centro-meridional ganan más local y de la mayoría de las emisiones
en centros urbanos, al eliminar el plomo que los trabajadores del café, cítricos y de gases de efecto invernadero. La
de la gasolina, reducir las emisiones de maíz, pero menos que los que trabajan escala en que éstos se utilizan pronto
monóxido de carbono, eliminar azufre y con la soja—que está muy mecanizada, provocará su agotamiento, y el consumo
partículas, y emitir compuestos orgánicos y ofrece empleos más especializados. de energía deberá crecer como resultado
menos tóxicos y fotoquímicamente En el norte-nordeste, ganan más que los de los avances que realicen muchas de
reactivos. que trabajan con el café, arroz, banano, las regiones en desarrollo del mundo.
También evita el equivalente de mandioca y maíz, más o menos igual que Los países desarrollados no han
13% de las emisiones de gases de efecto los trabajadores de los cítricos, y también conseguido reducir el uso de la energía
invernadero procedentes de todo el sector menos que los que trabajan con la soja. sin comprometer la calidad de vida, aun
de la energía de Brasil, que viene a ser lo Las fábricas sostienen más de 600 cuando se sabe que ello puede y debe
mismo que 33,2 Mt de dióxido de carbono, escuelas, 200 guarderías infantiles y 300 hacerse. Por tanto, el reto está en buscar
solo en 2003. Cada 100 Mt adicionales unidades de atención sanitaria sin turno fuentes de energía renovables y aumentar
de caña de azúcar que se produzcan en previo. Un estudio de 47 entidades con los rendimientos en la generación y el uso
el futuro reducirán emisiones en 12,6 Mt sede en São Paulo arrojó que más del 90% de la energía en escala sin precedentes Q
adicionales. proporcionaba atención sanitaria y dental,
En el presente, la caña de azúcar transporte y seguro de vida colectivo, y
RFXSDVyORHOGHVXSHUÀFLHPLHQWUDV más del 80% proporcionaba alimentos Marcelo Poppe es ex Secretario de
que como mínimo el 12% de ésta podría y asistencia farmacéutica. Más del 84% Estado para el Desarrollo de la Energía
sustentar la expansión de esta clase tenía programas de participación en los de Brasil, e Isaías Macedo, es ex Director
de cultivo. Una gran parte de la vasta EHQHÀFLRVDORMDPLHQWR\JXDUGHUtDV del Centro de Tecnología para la Caña de
VXSHUÀFLHGHPLOORQHVGHKHFWiUHDVGH Brasil tiene un nivel medio de consumo Azúcar. Ambos prestan asesoramiento al
Brasil tiene condiciones que sustentarán de energía y presta especial atención a las Centro de Estudios y Gestión Estratégica
la producción agrícola, preservando al fuentes de energía renovables: un 40% de de Brasilia.
mismo tiempo extensas zonas forestales
con diferentes biomas. Hoy día, la Q Catorce millones de estudiantes adquirieron conocimientos sobre consumo
agricultura utiliza sólo el 7% del territorio responsable de energía durante el pasado decenio gracias a PROCEL, el programa
del país (cuya mitad está dedicada al para la conservación de energía del Gobierno de Brasil, ejecutado en todo el país en
cultivo de la soja y el maíz), los pastos colaboración con los ministerios de Educación y Energía, compañías eléctricas, el
utilizan el 35% y los bosques el 55%. La PNUMA y la organización no gubernamental CIMA.
expansión del cultivo de la caña de azúcar Q /DPRGLÀFDFLyQGHODVDFWLWXGHVGHPDHVWURV\HVWXGLDQWHVUHVSHFWRGHOFRQVXPRGH
ha tenido lugar mayormente en pastizales energía es cada vez más necesaria para invertir tendencias de consumo no sostenibles,
degradados y en “campos sujos” (pastos y en el marco del programa, la educación se considera como el principal medio para
con algunos matorrales), y no en zonas el logro de una nueva pauta de uso de energía.
forestales. Q En 2006, se publicará una nueva edición de materiales didácticos, y se espera que
Hasta ahora, en Brasil, los cultivos de más de 15.000 escuelas públicas participen en la Iniciativa ”PROCEL en las escuelas”,
caña de azúcar prácticamente no se han GHVWLQDGDDSUHSDUDUDORVPDHVWURVFRQODÀQDOLGDGGHTXHUHSOLTXHQODFDSDFLWDFLyQ
EHQHÀFLDGR FRQ HO ULHJR /D FDQWLGDG para reducir el consumo de energía en sus escuelas. Los maestros prepararán después
de agua extraída, y liberada, cuando se materiales técnicos y juegos de documentación para la capacitación de estudiantes de
ODVHVFXHODVSULPDULD\VHFXQGDULD3RU~OWLPRFRPSDxtDVHOpFWULFDVÀVFDOL]DUiQHO
procesan industrialmente, ha disminuido
consumo de una lista seleccionada de estudiantes participantes en la Iniciativa, y se
sustancialmente de un 5 por metro cúbico
otorgarán premios a los que obtengan mejores resultados.
por tonelada de caña de azúcar cosechada

'*
CjZhigdEaVcZiV

Ugonna Emerole/UNEP/Still Pictures Mark Edwards/Still Pictures

:c6hXZchd
YZhegZcYZc Zhidh XdbWjhi^WaZh igVY^X^dcVaZh bViV V
jcdhYdhb^aadcZhnbZY^dYZbj_ZgZhnc^ŠdhXVYVVŠd!
X^[gVXdchZgkVYdgVYZW^YdVfjZedXdheV†hZhedWgZhYZ
Û[g^XVVahjgYZaHV]VgVXjZciVcXdcYVidhZhiVY†hi^Xdh
ÒVWaZh#
 CdZhiVcVaidZaXdhidYZaaZkVgaVZcZg\†VVadhedWgZh

Paso a Paso YZabjcYd#6ajbWgVgadh]d\VgZhYZ&#+%%b^aadcZhYZ


eZghdcVh Xdc ZcZg\†V hdhiZc^WaZ n cd XdciVb^cVciZ hZ
XVaXjaVZcjcdh.b^ab^aadcZhYZY‹aVgZhVaVŠdYjgVciZ
Y^ZoVŠdh!bjnedgYZWV_dYZadh'*%n(%%b^ab^aadcZh
D@LN>GD:<7JY^_dfjZidYVk†Vcd]Vn VcjVaZhfjZhZ\VhiVcZchjWh^Y^dhVadhXdbWjhi^WaZh
bjZhigVheVaeVWaZhYZaVXdcig^WjX^‹ck^iVa [‹h^aZhnaVZcZg\†VcjXaZVg#
fjZaVYZhXZcigVa^oVX^‹cYZaVegdYjXX^‹c 6egdm^bVYVbZciZ&#+%%b^aadcZhYZeZghdcVh!
YZZcZg\†VnaVZmeadiVX^‹cYZaVh[jZciZh XZgXVYZaVXjVgiVeVgiZYZaV]jbVc^YVY!
gZcdkVWaZhejZYZVedgiVgVaVajX]VXdcigVaV cdi^ZcZchjb^c^higdZa‚Xig^Xd!b^ZcigVh
edWgZoV# fjZ'#)%%b^aadcZhji^a^oVcZaXVgW‹c!adh
ZmXgZbZcidhVc^bVaZhdaVaZŠVXdbd[jZciZYZ

J ZcZg\†VeVgVXdX^cVgnXVaZciVghZ
dYdhZhi{cXVYVkZob{hYZVXjZgYdZcfjZaVZcZg\†V
Zh [jcYVbZciVa Zc aV ajX]V XdcigV aV edWgZoV n Za
]VbWgZ!Vh†XdbdeVgVbZ_dgVgaV^c[gVZhigjXijgV :aHZXgZiVg^d<ZcZgVaYZaVhCVX^dcZhJc^YVh!@dÒ6ccVc!
ndigdh†cY^XZhYZYZhVggdaad#:hiVbW^‚cZhZcX^VaeVgV Y^XZfjZaVedWgZoVZcZg\‚i^XVZhjc\gVkZ^beZY^bZcid
bZ_dgVg aV k^YV YZ bj_ZgZh n c^Šdh fjZ eVhVc aVg\Vh Va YZhVggdaad hdX^dZXdc‹b^Xd! Zc eVgi^XjaVg Zc Û[g^XV
]dgVh! fjZ edYg†Vc VegdkZX]Vg bZ_dg Zc VXi^k^YVYZh VahjgYZaHV]VgVnZc6h^VbZg^Y^dcVa#:cC^\Zg^V!eV†h
egdYjXi^kVh!WjhXVcYdaZŠVdZmXgZbZcidhYZVc^bVaZh! Xdcb{hYZ&'%b^aadcZhYZ]VW^iVciZh!edgZ_Zbead!hZ
eg{Xi^XVfjZXdcig^WjnZVaVYZ[dgZhiVX^‹c# gZ\^higVjc‚mdYdgjgVabVh^kd!nVfjZadhedWgZhb^\gVc
]VX^VadhXZcigdhjgWVcdhZcWjhXVYZdigdhbZY^dhYZ
xneZehkhWb hjWh^hiZcX^V#HZkVc!ZceVgiZedgfjZaVhodcVhgjgVaZh
i^ZcZcedXdVXXZhdVaVh[jZciZhYZhjb^c^higdZa‚Xig^Xd
6egdm^bVYVbZciZ&#+%%b^aadcZhYZeZghdcVh!XZgXVYZ bdYZgcVh!eZgdhjaaZ\VYVVX^jYVYZhnVhjeZgedWaVYVh
aV XjVgiV eVgiZ YZ aV ]jbVc^YVY! cd i^ZcZc hjb^c^higd k^ZcZVhjbVghZiVbW^‚cVaVegZh^‹cfjZnVhZZ_ZgXZZc
Za‚Xig^Xd! b^ZcigVh fjZ '#)%% b^aadcZh ji^a^oVc Za ZaaVhhdWgZZahjb^c^higdZcZg\‚i^Xd#
XVgW‹c!adhZmXgZbZcidhVc^bVaZhdaVaZŠVXdbd[jZciZ :c C^\Zg^V hZ ]Vc ZhiVYd gZVa^oVcYd Zc adh ai^bdh
V

YZ ZcZg\†V eVgV XdX^cVg n XVaZciVghZ# :a ]jbd fjZ i^Zbedh bjX]Vh gZ[dgbVh YZhi^cVYVh V gZZhigjXijgVg

'+
CjZhigdEaVcZiV

Ton Koene/Still Pictures Peter Hollen Bach/Still Pictures

Za hjb^c^higd ZcZg\‚i^Xd YZa eV†h Zc bVcdh YZ jc cdhYZ_VidYVk†VbjnaZ_dhYZXjWg^gaVhcZXZh^YVYZhYZa
bdcdeda^dXgZVcYdY^[ZgZciZhZbegZhVheVgVVjbZciVg eV†h# =Vn fjZ XdcXZgiVg Zh[jZgodh eVgV aV ZmeadiVX^‹c
hjgZcY^b^Zcid#EZgdZaeV†hidYVk†VZhi{Zcadheg^bZgdh YZa \Vh! hdWgZ ad XjVa Zc Zhidh bdbZcidh cd hZ Z_ZgXZ
eZaYVŠdhYZaVZhXVaVZcZg\‚i^XV!nVfjZaVbVndgeVgiZ XdcigdaVa\jcd0h‹adjcV^bedgiVciZZbegZhVeZigdaZgV
YZhjedWaVX^‹ck^kZXdcbZcdhYZjcY‹aVgVaY†V# ]V^ckZgi^YdnVZcZhiZgZc\a‹c#
 :begZhVh n ZbegZhVg^dh ]Vc iZc^Yd fjZ XZggVg hjh
9h[Y_c_[dje[YedŒc_Ye cZ\dX^dh Xdbd gZhjaiVYd YZ adh Xdhidh egd]^W^i^kdh YZ
hjb^c^higVgZcZg\†Vedghjegde^VXjZciVVhjh^cYjhig^Vh
:a EgZh^YZciZ YZa eV†h! DajhZ\jc DWVhVc_d! Vig^Wjn‹ aV VgiZhVcVaZh# 8dc idYd! Zm^hiZ jc ZcdgbZ bZgXVYd
XaVh^ÒXVX^‹c ZXdc‹b^XV iVc WV_V YZa eV†h V fjZ cd ]V ediZcX^Va eVgV aVh [jZciZh YZ ZcZg\†V gZcdkVWaZh n
edY^Ydad\gVgc^bVciZcZgiVhVhYZXgZX^b^ZcidZXdc‹b^Xd hdhiZc^WaZh! iVcid Zc Za eV†h Xdbd eVgV aV ZmedgiVX^‹c!
VXdgYZhXdcaVg^fjZoVediZcX^VaYZhjhgZXjghdh!hdWgZ VjcfjZ!Va^\jVafjZdXjggZZcbjX]dhdigdheV†hZh!cd
idYd YZ ZcZg\†V hdhiZc^WaZ# 9^_d fjZ/ ÆC^\Zg^V i^ZcZ aV hdc cVYV ZheZXiVXjaVgZh adh VYZaVcidh fjZ ]Vc edY^Yd
hjZgiZ YZ XdciVg Xdc ZcdgbZh gZXjghdh V\g†XdaVh! jcV ad\gVg#
^cbZchV kVg^ZYVY YZ gZXjghdh b^cZgVaZh n XdcY^X^dcZh
Xa^b{i^XVhbjnWZc^\cVh!edgadfjZcdbZgZXZZcbdYd ;d[h]‡Wih[delWXb[i
Va\jcd hZ\j^g Ò\jgVcYd ZcigZ aVh cVX^dcZh edWgZhÇ#
HjWgVn‹fjZjcVYZaVhgVodcZhYZZhZ\gVYdhjW‹ei^bd Adh eV†hZh Zc YZhVggdaad YZWZg†Vc ZhijY^Vg aVh
YZYZhVggdaadYZaeV†hZgVaV^ggZ\jaVg^YVYnZaYZhXdcigda edh^W^a^YVYZh fjZ d[gZXZc aVh ZcZg\†Vh gZcdkVWaZh
YZhjhjb^c^higdYZZcZg\†VZ^ch^hi^‹ZcfjZjcdYZadh Vegde^VYVh n VXXZh^WaZh n eVgVaZaVbZciZ VYdeiVg
eg^cX^eVaZhYdadgZhYZXVWZoVfjZaZ]VW†VcVXdhVYdZgV eda†i^XVh YZ YZhXZcigVa^oVX^‹c YZ aV ZcZg\†V VYVeiVYVh
ZhiZ egdWaZbV YZ aV ^ggZ\jaVg^YVY Z ^cZhiVW^a^YVY YZa V hjh egde^Vh X^gXjchiVcX^Vh! YZ aV b^hbV bVcZgV fjZ
hjb^c^higd Za‚Xig^Xd# Adh eg^cX^eVaZh XZcigdh jgWVcdh Za 7gVh^a! eVgV X^iVg jc Z_Zbead! hZ ZbeZŠV V bVgX]V
gZX^WZcZcegdbZY^djcVhdX]dVY^Zo]dgVhY^Vg^VhYZ [dgoVYVZcVegdkZX]VgZcaVh^cYjhig^VhadhXdbWjhi^WaZh
hjb^c^higdZa‚Xig^Xd# YZ aV W^dbVhV# AV Xdbjc^YVY ^ciZgcVX^dcVa! edg hj
eVgiZ! YZWZg†V VnjYVg V adh eV†hZh Zc YZhVggdaad Zc hj
9edY[hjWh[i\k[hpei ajX]VXdcigVaVedWgZoVVaZciVcYdVadhegdkZZYdgZhYZ
ZcZg\†VVfjZVnjYZcVXgZVgbZgXVYdheVgVaVZcZg\†V
:a EgZh^YZciZ ZhiVWaZX^‹ jcV 8db^h^‹c GZ\jaVYdgV YZ hdhiZc^WaZ Zc Za bjcYd Zc YZhVggdaad egZhi{cYdaZh
aV:cZg\†VnVegdW‹jcVcjZkVaZnhdWgZaVZaZXig^X^YVY# hj Vednd! n dg^ZciVg hj VnjYV ]VX^V ZhiVh Zh[ZgVh eVgV
HZ Xdchigj^g{ jc \VhZdYjXid YZ *%% `^a‹bZigdh V jc ad\gVgadhDW_Zi^kdhYZ9ZhVggdaadYZaB^aZc^dQ
XdhidYZb^ab^aadcZhYZY‹aVgZheVgVVnjYVgV^bejahVg
aV XVeVX^YVY YZ hjb^c^higd Za‚Xig^Xd ]VhiV &%#%%% Okwy Iroegbu es el Jefe de la Sección de Medio Ambiente y
bZ\VkVi^dheVgVZaVŠd'%%,#:hidZhZcXdb^VWaZ!eZgd Bienes Raíces de NewAge Newspapers, Lagos (Nigeria).

',
CjZhigdEaVcZiV

Controlando el
9WhXede
E:I:GG:69Zmea^XVV\gVcYZhgVh\dh
jcVZhigViZ\^V^ciZ\gVaeVgVji^a^oVgadh
W^dXdbWjhi^WaZhnVabVXZcVgZaXVgWdcdV
ÒcYZgZhiVjgVgZaY^‹m^YdYZXVgWdcdVaV
Vib‹h[ZgVVadhc^kZaZhegZ^cYjhig^VaZh

>
ay cada vez más preocupación porque el mundo se halla
ante los indicios precursores de un cambio climático
brusco (e inmensamente destructor), como el que
posiblemente esté causando la constante ralentización de la
Corriente del Golfo, que mantiene una temperatura templada en
Europa en el invierno. Los umbrales de esos cambios se conocen
muy poco y es posible que la única manera de prevenir ese
peligroso cambio climático: objetivo de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sea lograr que
Mark Edwards/Still Pictures

el dióxido de carbono de la atmósfera vuelva pronto a los niveles


preindustriales. Esto es inconcebible en relación con el proceso
del Protocolo de Kyoto, pero todo parece indicar que se podría
lograr para 2040 aplicando un criterio integral diferente.
El fundamento teórico del Protocolo parte del supuesto de
que las emisiones de las actividades humanas son la única fuente
GH ORV JDVHV GH HIHFWR LQYHUQDGHUR 'H KHFKR HO ÁXMR QDWXUDO
de las emisiones y la absorción por la biosfera terrestre es unas
YHLQWH YHFHV PD\RU (V PXFKR PiV IiFLO DXPHQWDU OD ÀMDFLyQ
biótica del carbono invirtiendo en tierras subcapitalizadas (y a regresara a la atmósfera, por ejemplo, mediante la tecnología de
menudo sobreexplotadas) que reducir las emisiones del sector captura y retención en las centrales que utilicen biomasa y las
energético de gran densidad de capital. ELRUHÀQHUtDV

;bgk[YedjWc_dWfW]W I[XWiW[dfh_dY_f_eiY_[dj‡ÓYei

La visión de esta estrategia integral en relación con los gases de La estrategia no se basa en ninguna tecnología concreta, debido
efecto invernadero es que el principio de que ‘el que contamina a que los sistemas bioenergéticos son tan variados como los de
paga’ puede convertirse en un reverdecimiento de la Tierra, que los combustibles fósiles y a que también hay muchas maneras
EHQHÀFLH D ORV SDtVHV HQ GHVDUUROOR FRQ VXHORV SRWHQFLDOPHQWH de almacenar carbono captado de la atmósfera. Pero se basa en
productivos. La estrategia es el resultado de un taller de expertos SULQFLSLRV FLHQWtÀFRV HQ HO VHQWLGR GH TXH WUDWD GH UHVROYHU HO
sobre las repercusiones de un posible cambio climático brusco problema real de un posible cambio climático brusco eliminando
HQ ODV SROtWLFDV FHOHEUDGR HQ 3DUtV HQ ÀQDQFLDGR SRU HO activamente el dióxido de carbono de la atmósfera, a diferencia
Better World Fund, (www.accstrategy.org). En el seminario se de la amplia gama de tecnologías de emisiones cero promovidas
llegó a la conclusión de que “se debía instar a los encargados por el Protocolo de Kyoto que simplemente evitan sus emisiones.
de formular políticas a que creen una industria mundial de la $SOLFDGD HQ XQD HVFDOD VXÀFLHQWHPHQWH JUDQGH \ SUHVWDQGR
bioenergía con un comercio mundial en biocombustibles como atención a los efectos en el medio ambiente, esta estrategia podría
el etanol y el biodiesel”, como primera parte de una estrategia lograr rápidamente el control del dióxido de carbono.
de dos etapas para tratar de dar solución a un posible cambio /DSULPHUDHWDSDRIUHFHEHQHÀFLRV\QRFRVWRVSDUDPXFKRV
climático brusco. grandes intereses. Los únicos perdedores son los propietarios de
La segunda etapa, que se pondrá en marcha tan pronto ese tierras que contengan combustibles fósiles no convencionales,
cambio brusco sea inminente, lograría el control efectivo de los como esquistos bituminosos y arenas alquitranadas, quienes se
niveles de gases de efecto invernadero en un período de diez EHQHÀFLDUtDQVLODVHPSUHVDVHQHUJpWLFDVORVH[SORWDUDQ
años más o menos, y no de siglos, como se prevé en el Protocolo En el caso del sector energético, dicha transición a la materia
de Kyoto. Este control se podría garantizar vinculando la SULPDGHODELRPDVDQRGLÀHUHGHODVWUDQVLFLRQHVDQWHULRUHVGHOD
producción de bioenergía con el almacenamiento de carbono. leña al carbón, al petróleo y al gas natural. La transición se asimila
El uso creciente de la biomasa para producir energía absorbería mucho más fácilmente que un cambio a fuentes intermitentes de
el gas de la atmósfera y, cuando se quemara el biocombustible energía que no utilicen combustible: la ‘defosilización’ es más
V

resultante, se impediría que parte del dióxido de carbono preferible que la descarbonización.

'-
CjZhigdEaVcZiV

 /RVEHQHÀFLRVDPELHQWDOHVVRQPXFKRV(QSULPHUOXJDUOD AVegdYjXX^‹cYZW^dZcZg\†VZc\gVcZhXVaV!
energía de la biomasa en gran escala posibilita reducciones mucho dW_ZidYZXdbZgX^d^ciZgcVX^dcVa!egdedgX^dcVYV
más ambiciosas en las emisiones netas de dióxido de carbono que edgadheV†hZhZcYZhVggdaadVadheV†hZh
lo que puede preverse de las medidas para limitar las emisiones ^cYjhig^Va^oVYdh!d[gZXZkZciV_VhVaVbVndg†V
y negociar el carbono permitido previsto en el Protocolo de
YZadheV†hZh
.\RWRFX\DÀQDOLGDGHVVLPSOHPHQWHUHGXFLUODVHPLVLRQHVGHO
sector energético. En segundo lugar, una obligación creciente y
verosímil de utilizar materias primas de la biomasa reorientará
gradualmente las inversiones en energía hacia la biomasa y cada El nuevo enfoque, que supone el compromiso de aplicar la
vez menos hacia combustibles fósiles no convencionales caros. mejor práctica sostenible en la mejora del uso de la tierra, podría
Y, en tercer lugar, la inversión a gran escala en el suministro de ser promovido por una ‘coalición de los ganadores’, integrada
ELRPDVD WUDH FRQVLJR OD SRVLELOLGDG GH UHFWLÀFDU OD WUDGLFLRQDO por un grupo de iniciadores (digamos los países del G8, los
falta de atención a la tierra y ofrece la perspectiva de corrientes demás países de la UE, China, India, Brasil, Sudáfrica, Nigeria,
de efectivo que garanticen la diversidad biológica, y propicien Indonesia), que se iría ampliando poco a poco a medida que otros
la reforestación, el mejoramiento del suelo, la lucha contra la vayan descubriendo las ventajas de participar. Dicha coalición
GHVHUWLÀFDFLyQ\RWUDVPHGLGDVDPELHQWDOHV\VRFLDOHV podría comprometerse a utilizar un porcentaje cada vez mayor
de los biocombustibles líquidos para el transporte, mezclando
I[]kh_ZWZ[d[h]ƒj_YW cada vez más astillas de madera y otra biomasa en el combustible
de las centrales eléctricas y a ayudar a que cada vez más zonas
Tierra no falta. Gran parte de la biomasa podría obtenerse si con plantaciones forestales para que se constituyan en reserva
la actual ordenación de los bosques y las granjas agrícolas se estratégica de material, lo que daría pronto inicio a la eliminación
RULHQWDUDDODFRSURGXFFLyQGHHQHUJtDDOLPHQWRV\ÀEUD3HURORV GHOFDUERQRGHODDWPyVIHUDQHFHVDULRSDUDHOFRQWUROHÀFD]GH
estudios de la Organización para la Agricultura y la Alimentación los niveles de gases de efecto invernadero.
demuestran que hay unos 2.380 millones de hectáreas de posible Con el tiempo, a medida que las Partes en la Convención
tierra cultivable no utilizada, gran parte de ellas en el Sur, y en Marco sobre el Cambio Climático llegaran a reconocer los
particular en África al sur del Sahara y América Latina. La tierra méritos de este criterio basado en la ciencia, podría quedar
no escasea, lo que escasean son las inversiones en la tierra. incorporado en un segundo protocolo, que se ocupara de un
La producción de bioenergía en gran escala, objeto de posible cambio climático brusco y sería complementario del de
comercio internacional, proporcionada por los países en desarrollo .\RWR\UHIRU]DUtDVXHÀFDFLD
a los países industrializados, ofrece ventajas a la mayoría de los Es inexplicable que hasta el momento los negociadores no
países. Los principales países importadores de petróleo podrían se hayan percatado de las posibilidades sin pérdida alguna que
de esta manera aumentar su seguridad energética. Sería otra de ofrece el tratamiento del ciclo del carbono en su conjunto de esta
fuente de ingresos para los agricultores del norte que se ajustaría manera, en lugar de atender la mínima fracción emitida por los
a las normas de la OMC y reduciría la carga que representa XVXDULRV GH FRPEXVWLEOHV IyVLOHV &RQÀHPRV HQ TXH OD YLVLyQ
para los contribuyentes el subsidio a la agricultura. Además, el que apoya esta estrategia integral pueda informar las futuras
desarrollo de los biocombustibles ofrece a muchos países en negociaciones sobre el clima y orientarlas por un camino más
desarrollo con grandes extensiones de tierra, pero pocos recursos optimista Q
económicos tanto los recursos para el desarrollo rural sostenible
como perspectivas de crecimiento orientado a la exportación Peter Read investiga estrategias de respuesta al cambio climático
basado en el comercio de biocombustibles. en la Universidad Massey, Nueva Zelandia.

Pramkaew/UNEP/Still Pictures

'.
¶;lebkY_ed[dYeddeiejhei
Adh_‹kZcZhZhi{cZceg^bZgVa†cZVZcaVgZkdajX^‹cYZaVZcZg\†VgZcdkVWaZ
fjZ hZ Vk^odgV# HVWZbdh fjZ aV XdchigjXX^‹c YZ jc [jijgd WVhVYd Zc
aV ZcZg\†V gZcdkVWaZ YZÒc^g{ V cjZhigV \ZcZgVX^‹c n fjZ VXijVg Xdc
^ciZa^\ZcX^Vnk^h^‹cYZ[jijgdZcgZaVX^‹cXdcZaXVbW^dXa^b{i^XdZhjcV
^ckZgh^‹cZccjZhigd[jijgd#

8^Zc_‹kZcZhYZ'+eV†hZhk^c^ZgdcVBdcigZVaVgZjc^ghZYjgVciZXjVigd
Y†Vh Zc aV 8jbWgZ >ciZgcVX^dcVa YZ adh ?‹kZcZh XjVcYd ZbeZo‹ aV
8dc[ZgZcX^VYZaVhEVgiZhZcaV8dckZcX^‹cBVgXdYZaVhCVX^dcZhJc^YVh
hdWgZZa8VbW^d8a^b{i^XdnZaEgdidXdadYZ@ndideVgVYZX^g/

ÆEZY^bdhVadh\dW^ZgcdhjcVigVch^X^‹c_jhiV]VX^VaVZcZg\†VgZcdkVWaZ
YZ edXd ^beVXid Z ^ch^hi^bdh Zc fjZ hZ Za^b^cZc adh hjWh^Y^dh V adh
XdbWjhi^WaZh [‹h^aZh# Adh YZgZX]dh ]jbVcdh n aV _jhi^X^V hdX^Va YZWZc
iZcZghZ Zc XjZciV Zc aV igVch^X^‹c fjZ cdh VaZ_Z YZ aV YZeZcYZcX^V YZ
adh XdbWjhi^WaZh [‹h^aZh# Adh egdnZXidh WVhVYdh Zc aV ZcZg\†V cjXaZVg!
aV ZcZg\†V ]^YgdZa‚Xig^XV Zc \gVc ZhXVaV n aV ^cX^cZgVX^‹c YZ YZhZX]dh
cdXdcig^WjnZcVaVhdhiZc^W^a^YVY#AVgZiZcX^‹cYZXVgWdcdZhZaai^bd
gZXjghdeVgVb^i^\VgZaXVbW^dXa^b{i^Xd#Ç

:hidZhh‹adeVgiZYZaXgZX^ZciZbdk^b^ZcidYZaV_jkZcijYfjZZhi{idbVcYd
Za[jijgdZchjhegde^VhbVcdh#:cidYdZaeaVcZiV!adhZhijY^VciZhnadh
_‹kZcZhZhi{cVaVXVWZoVYZadhZh[jZgodhYZhYZaVWVhZeVgVVYfj^g^g
ZcZg\†V ZXda‹\^XV! ^ckZgi^g Zc Za igVchedgiZ hdhiZc^WaZ n XdbeaZiVg aV
gZXdckZgh^‹cnaVhVjY^idg†VhYZaVZcZg\†VZcadhgZX^cidhjc^kZgh^iVg^dh
nZcodcVhadXVaZh#

:a bdk^b^Zcid _jkZc^a cdgiZVbZg^XVcd egd ZcZg\†V gZcdkVWaZ XdbZco‹


XdbegVcYdZcZg\†VcdXdciVb^cVciZZcVa\jcdhgZX^cidhjc^kZgh^iVg^dh
ZcaVhZ\jcYVb^iVYYZaYZXZc^dYZ&..%#B{hYZ-%^chi^ijX^dcZhYdXZciZh
YZ6b‚g^XVYZaCdgiZZhi{cVYfj^g^ZcYdZcZg\†VgZcdkVWaZYZadgYZcYZ
adh*%%#%%%BL]VcjVaZh#B{hYZ(%gZX^cidhjc^kZgh^iVg^dh]Vc^chiVaVYd
b{hYZ&&BL]YZZcZg\†VgZcdkVWaZnZcVabZcdhX^cXd^chi^ijX^dcZh
idYd hj hjb^c^higd Za‚Xig^Xd egdk^ZcZ YZ ZhV [jZciZ# 8ZciZcVgZh YZ
^chi^ijidhhjeZg^dgZhnjc^kZgh^YVYZhhZ]VchjbVYdV8Vbejh8a^bViZ
8]VaaZc\Z!XVbeVŠVeVgVaaZkVgVadhgZX^cidhjc^kZgh^iVg^dhZcZg\†Vcd
XdciVb^cVciZ!XdbdaVhdaVgnaVZ‹a^XV!ZcidYdZaXdci^cZciZ#

HVWZbdhXj{aZhZaegdWaZbV#HVWZbdhiVbW^‚cfjZaVhdajX^‹cZhaV
ZcZg\†V gZcdkVWaZ n cd XdciVb^cVciZ# Hdbdh XVeVXZh YZ ]VXZg [gZciZ
Va XVbW^d Xa^b{i^Xd Ä n ]VXZgad YV aV edh^W^a^YVY YZ igVch[dgbVg V aV
hdX^ZYVY eVgV fjZ bZ_dgZ# AV ZgV YZa eZig‹aZd Zhi{ aaZ\VcYd V hj Òc n
adh _‹kZcZh nV ]Vc XdbZcoVYd V ZkdajX^dcVg ]VX^V jc [jijgd WVhVYd
Zc aV ZcZg\†V gZcdkVWaZ/ ZhiVbdh egdbZi^‚cYdcdh ad\gVg fjZ cjZhigVh
egde^VhXdbjc^YVYZhZhi‚cbZcdhXdciVb^cVYVhnhZVcb{hhdhiZc^WaZ#
R. de Ridder/UNEP/Still Pictures

CZXZh^iVbdh fjZ cjZhigdh Y^g^\ZciZh bVgX]Zc V aV eVg YZ cjZhigd


Xdbegdb^hd!nZhiVbdhe^Y^ZcYdVcjZhigdh\dW^ZgcdhfjZVegdkZX]ZcaV
dXVh^‹cnZkdajX^dcZcXdccdhdigdhQ

Elissa Smith (20) es Presidenta de la Canadian Youth Environmental Network y


es Representante de América del Norte en el Consejo Consultivo Juvenil Tunza
del PNUMA.

(%