Scoala cu clasele I-VIII , Stancuta , Braila Disciplina de studiu CHIMIE Profesor Bujoi Iuliana An şcolar 2011-2012 Conform

programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 5097/09.09.2009 Clasa a VII-a 2 ore pe săptămână PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRUL I - 30 ore Nr. U.Î. 1. Unitatea de învațare Competențe specifice vizate 1.1;2.1;3.2 5.1 2.1;3.1;4.1 5.1 1.2;2.2;4.2 5.2; Conținuturi Nr. de ore alocate 7 Saptămâ na S1-4 Obser vații

CORP. SUBSTANTĂ. AMESTEC SOLUTII ATOM. ELEMENT CHIMIC. MASĂ ATOMICĂ

2. 3.

4

SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR

1.2;2.2;

Introducere în studiul chimie și importanța acesteia Proprietăţi/ Fenomene fizice și chimice Amestecuri omogene și eterogene Separarea substanţelor din amestecuri Soluții Concentraţia în procente de masă Atom Element chimic. Simbol chimic Nucleul atomic.Număr atomic. Număr de masă Învelișul de electroni Structura învelişului de electroni pentru primele 18 elemente chimice Masa atomică Istoricul sistemului periodic Structura sistemului periodic Legătura dintre structura atomului și locul ocupat de un element în sistemul periodic

5 12

S4-6 S7-12

6

S13-15

regulament de protecţie a muncii în laborator Surse bibliografice. Planşe.1 5. amestec omogen amestec eterogen Clasificarea amestecurilor după unul sau mai multe criterii Exemplificarea de substațe pure și amestecuri întalnite în viața cotidiană Realizarea experimentală a metodelor de separare a Resurse Manual clasa a VII-a.1 Activități de învățare Definirea chimiei ca știință experimentală Evidențierea etapelor de evoluție a chimiei de-a lungul timpului Identificarea proprietăților materiei Recunoaşterea noțiunilor de corp. Planşe. internet. Prezentări ppt Vase.PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 1 “CORP.1 Internet Rețeaua AeL Separarea 2. tabele. amestec de substanță. materie Structurarea exemplelor de corpuri.1 4. vase și Evaluarea . SUBSTANȚĂ. materie sub formă de tabele Recunoaşterea ustensilelor și aparaturii de laborato Evidențierea normelor de protecția muncii Aplicarea normelor de protecție personală în laboratorul de chimie și de protecția mediului. Observarea proprietăților fizice și chimice Realizarea de experimente care să pună în evidență fenomene fizice și chimice Interpretarea fenomenelor fizice și chimice în scopul diferențierii acestora Organizarea datelor observate sub formă de fişe de observaţie. AMESTEC” – 7 ore Conținuturi detaliate Introducere în studiul chimiei și importanța acesteia Competențe specifice vizate 2.1 Substanţe chimice.manual clasa a VII-a. Corpuri. vase și ustensile de laborator Evaluare Observarea sistematică a elevilor Tabele Fişă de lucru cu ustensile de laborator Evaluare orală Proprietăţi/ Fenomene fizice și chimice 2.1 Observarea sistematică a elevilor. substanță. Substanţe chimice. Definirea noțiunilor de substanță pură.1 5. ustensile și aparatură de laborator.1 4. materiale. substanțe. Fişă de activitate experimentală Fișa de evaluare Evaluare AeL Amestecuri omogene și eterogene 1. substanțe.

1 Rez Manual.1 3. cristalizare şi distilare Evidențierea aplicațiilor practice ale metodelor de separare prin prezentarea de referate Reactualizarea cunoștințelor studiate Rezolvarea testului de evaluare UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 2 “ SOLUŢII ” – 5 ore ustensile de laborator Evaluare 4. Completarea fişelor (tabelelor) pentru activităţi experimentale.1 amestecurilor prin decantare. fişe pentru activităţi experimentale. Determinarea formulei concentrației procentuale pornind de la câteva situații problema A Interpretarea mărimilor ce intervin in formula concentrației procentuale Aplicarea formulei în diferite situații problema Prepararea unor soluții de diferite concentrații Rezolvarea de probleme privind concentraţia procentuala a soluţiilor Resurse Manual. Substanțe chimice.substanţelor din amestecuri 3. fişe de lucru Observare sistematică a elevilor Evaluare orală Observare sistematică. fișe de lucru . solvat.1 Manual.1 Schema de recapitulare Test de evaluare completării fișelor de lucru Fişă de activitate experimentală Prezentare referate Evaluarea sumativă Conținuturi detaliate Soluţii Competențe specifice vizate 2. Conducerea unei investigaţii pentru a determina factorii care influenţează dizolvarea precum si a modului în care se comportă diferite substanţe în prezenţa apei pentru a defini solubilitatea şi a clasifica substanţele după solubilitate. Evaluare Observare sistematica Completarea fisei pentru activitati experimentale Concentraţia în procente de masă 2.1 5. vase și ustensile de laborator . dizolvare. filtrare. Conducerea unei investigaţii pe tema diluării/concentrării/saturării soluţiilor.2 5. Probleme referitoare la concentraţia 3.1 5. solvent.1 Activități de învățare Prepararea unor soluţii în scopul definirii noţiunilor de soluţie.

2 5.2 Activități de învățare Comunicarea. internet Planșe Manual clasa a VII-a Evaluare Observarea sistematică a elevilor Referat privind răspândirea elementelor chimice in sistemul biologic si importanța lor Colaje Evaluare orală Evaluare AeL Completarea fișei de lucru Observarea sistematică a elevilor.2 . 3.1 Reactualizarea cunoștințelor studiate Rezolvarea testului de evaluare Schema de recapitulare Fișa de evaluare Test sumativ UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 3 “ATOM.procentuală a soluţiilor.confecționarea de colaje pe tema răspândirii elementelor chimice in natura si in sistemul biologic Exerciții de scriere a simbolurilor și denumirilor elementelor chimice Clasificarea substanțelor pornind de la definiția elementului chimic Formularea de ipoteze referitoare la caracteristicilor nucleonilor Reprezentarea prin simbol a nucleonilor Explicarea semnificației numărului atomic și a numărului de masă Exerciții de stabilire a numărului de protoni şi neutroni pentru diferiţi atomi și de reprezentare a nucleelor atomice Resurse Surse bibliografice . Simbol chimic 1.2 Internet Aplicație AeL Fișa de lucru Manual clasa a VII-a Manual clasa a VII-a Planşe cu structura nucleului. a informațiilor privind etapele teoriei atomice Introducerea suportului noțional referitor la definiția si caracteristicile atomului Organizarea unui atelier de lucru. Fişă de lucru Fișe de autoevaluare Element chimic. sub forma scrisă/orală. ELEMENT CHIMIC. Nucleul atomic. Evaluare . Număr atomic. MASĂ ATOMICĂ” – 12 ore Conținuturi detaliate Atom Competențe specifice vizate 1.1 4. Număr de masă 1.2 2.2 4.

Fișă cu exerciții pt. Aplicație AeL Completarea fișei de muncă pe grupe de elevi și evaluare frontală Evaluare AeL Manual clasa a VII-a Planşe cu structura învelişului electronic Modele pe suport magnetic Aplicație AeL Tabele cu caracteristicile atomilor.2 Observarea sistematică a elevilor Completare fișă de exerciții Evaluare AeL Completarea fișei de muncă independentă Barem de evaluare Completare fișei de recapitulare Evaluarea sumativă Evaluare 5.Învelişul de electroni 2.2 UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 4 “SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR” – 6 ore Conținuturi detaliate Competențe specifice Activități de învățare Resurse Evaluare . Manual clasa a VII-a.2 Formularea de ipoteze referitoare la caracteristicile electronului Reprezentarea prin simbol a electronului Exerciții de stabilire a numărului de electroni pentru diferiţi atomi Folosirea tabelelor ce cuprind caracteristici ale atomilor Folosirea aplicațiilor informatice din rețeaua AeL pentru fixarea noțiunilor privind structura atomului Reprezentarea structurii stratiforme a învelișului electronic Enunțarea regulilor de distribuție a electronilor pe straturi Exerciţii de reprezentare a structurii învelişului electronic al atomului pentru elemente până la Z=18 Explicarea noțiunilor de masă atomică relativă. masă atomică rotunjită Identificarea masei atomice relative și a masei atomice rotunjite folosind tabelul cu caracteristicile atomilor Exerciții de repezentare simbolică a particulelor elementare Descrierea pe bază de model a structurii atomului Rezolvarea testului de evaluare și aplicarea baremul de evaluare Manual clasa a VII-a Planşe cu structura învelișului de electroni.2 Structura învelişului de electroni pentru primele 18 elemente chimice Masa atomică 2. Muncă individuală Schema de recapitulare Fișa de evaluare 2.

Istoricul sistemului periodic vizate 1. metale. Unitatea de învațare Competențe specifice Conținuturi Nr. culori. Manual clasa a VII-a. nemetale Retea AeL.2 Structura sistemului periodic 1. Carton. sistem periodic 5.2 Legătura dintre structura atomului si locul ocupat de un element în sistemul periodic Evaluare 1.2 2.2 2. de ore Saptămâ na Obser vații . U.40 ore Nr. manual clasa a VII-a.2 Test de evaluare PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRUL II .Î.2 Comunicarea orala a primelor incercari de alcatuire a sistemului periodic sub formă de referat de prezentare și prezentări Power Point Organizarea unei activităţi independente care să ducă la descoperirea şi înţelegerea legii periodicităţii şi a modului de aşezare a elementelor în sistemul periodic. lipici Foarfece Observarea sistematică a elevilor Proba orala Macheta minisistem periodic Proba orală Observare sistematică a elevilor Tabele cu observații Observare sistematică Proba orala Evaluare AeL Evaluare sumativă Internet.2 2. planșa cu sistem periodic. Realizarea unei machete reprezentând un minisistem periodic cu primele 18 elemente chimice Deducerea structurii sistemului periodic Explicarea noțiunilor de grupă și perioadă a sistemului periodic Comunicarea de informaţii privind clasificarea elementelor dupa pozitia in sistemul periodic in metale si nemetale Observarea proprietățilot metalelor și a nemetalelor Corelarea structurii invelisului electronic cu pozitia in sistemul periodic pentru elementele cu Z=1-18 Exercitii de determinare a pozitiei in sistemul periodic pentru elemente din grupele principale și invers Reactualizarea cunoștințelor studiate Manual clasa a VII-a.

2.4 4. Ecuații chimice Reacții de combinare Reacții de descompunere Reacții de substituție Reacții de schimb Reacții lente.3 4. 6 7. 8 9 2.3. 10 Ioni Molecule Valența Formule chimice Formule chimice ale compușilor binari Formule chimice ale compușilor ternari Masa moleculară. FORMULE CHIMICE CALCULE PE BAZA FORMULELOR CHIMICE REACTII CHIMICE TIPURI DE REACTII CHIMICE ALTE TIPURI DE REACTII vizate 1. VALENTA.2 1.3.2.2. IONI. VALENȚA” – 6 ore alocate 6 8 8 S16-18 S19-22 S23-26 4 8 S28-29 S30-33 6 S34-36 Conținuturi detaliate Ioni Competențe specifice vizate 1.2. de atomi.2.2 Activități de învățare Modelarea procesului de ionizare a atomilor Clasificarea ionilor Reprezentarea comparativă a structurii atomice cu cea a ionilor Formularea de ipoteze referitoare la la caracteristicile ionilor Resurse Sistem periodic Manual clasa a VII-a.2 2.3.4. Raport de masă Compoziția procentuală Definirea reacțiilor chimice Legea conservării nr.4.3.5.4 4.2. Planșe Evaluare Observarea sistematică a elevilor Probe orale Fișe de lucru Evaluare AeL . 2.3. 2.2.3. MOLECULE. Reacții rapide Reacții endoterme.3.2.3.3.3.3. Rețea AeL. 3.4.2.4 4. MOLECULE. Reacții exoterme PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 5 “ IONI. Masă molară Mol Raport atomic.5.2.

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 6 “FORMULE CHIMICE” – 8 ore Conținuturi detaliate Formule chimice Competențe specifice vizate 3. NH3.Molecule 1. VII.N2. H2S Execiții de stabilire a covalenței prin reprezentarea unor molecule Clasificarea moleculelor după felul/numărul atomilor componenţi Definirea valenței Explicarea noțiunii de valență Exerciții de stabilire a valenței pe baza sistemului periodic și a structurii învelișului electronic Organizarea unui atelier de lucru pentru modelarea de substanțe ionice și molecule Rezolvarea testului final Modele cu bile Manual clasa a VII-a. hârtie colorată.3 4. Cl2.2 . CH4. HCl.2 Valenţa 1.3 4.2 2. Test de evaluare Observarea sistematică a elevilor Fişă de lucru Produse ale atelierelor de lucru: modele de molecule Evaluare sumativă.2 Activități de învățare Aplicarea algoritmului de stabilire a formulei chimice Modelarea grafică a formulelor chimice Folosirea terminologiei specifice privind denumirea substanșelor reprezentate prin formule Aplicarea algoritmului de stabilirea a formulei chimice pentru compușii binari pe baza valenței Modelarea grafică a formulelor chimice Folosirea terminologiei specifice privind denumirea Resurse Modele cu magnet Sistemul periodic al elementelor Manual cls.2 Evaluare Formularea de ipoteze referitoare la la caracteristicile moleculelor Modelarea moleculelor de H2.2 2. fișe de lucru Modele cu magnet Sistemul periodic al elementelor Manual cls. Sistem periodic Planșă Observarea sistematică a elevilor Probe orale Sistem periodic Modele pe suport magnetic Fișă de lucru Carton. VII Tabele cu exerciții Evaluare Observarea sistematică a elevilor Evaluarea completării fișelor de lucru Evaluare orală Completare tabele Formule chimice ale compușilor binari 3. foarfece . lipici.

VII aplicație AeL Internet. foarfece Test de evaluare Evaluare 4.3 Activități de învățare Aplicarea algoritmului de calcul al masei moleculare pentru diverse substanțe compuse Explicarea noțiunii de masă molară Exerciții de calcul al masei moleculare/masei molare Calcularea molului de substanță Calcularea numărului de moli cuprinși într-o masă de substanță și invers Calcularea numărului de particule cuprinse într-o cantitate de substanță (număr de moli /masă de substanță) și invers Resurse Fise de lucru Manual cls.3 . Fișă de lucru Carton.2 Observarea sistematică a elevilor Evaluarea completării fișelor de lucru Evaluare AeL Produse ale atelierelor de lucru Formule de substanțe compuse cu utilizări practice Evaluare sumativă.3 4. lipici. VII Sistem periodic al elementelor Fise de lucru de grup Manual cls. VII Sistem periodic al elementelor Culegeri de probleme Evaluare Observarea sistematică a elevilor Probe orale Observarea sistematică a elevilor Fișe de evaluare Mol 3. UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 7 “CALCULE PE BAZA FORMULELOR CHIMICE” – 8 ore Conținuturi detaliate Masa moleculară.Formule chimice ale compușilor ternari 3. hârtie colorată.2 substanțelor reprezentate prin formule Aplicarea algoritmului de stabilire a formulei chimice pentru compușuu ternari Modelarea grafică a formulelor chimice Folosirea terminologiei specifice privind denumirea substanșelor reprezentate prin formule Organizarea unui atelier de lucru pentru modelarea formule chimice a unor substanțe compuse cu utilizări practice Rezolvarea testului final Modele cu magnet Tabele cu radicali acizi Sistemul periodic al elementelor Manual cls. Masă molară Competențe specifice vizate 3.

Substanțe chimice. Fișă de lucru Carton.3 Evaluare 3.4 3. internet. Compoziția procentuală 3.3 Organizarea unui atelier de lucru pentru modelarea formule chimice a unor substanțe compuse cu utilizări practice Rezolvarea testului final UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 8 “REACȚII CHIMICE” – 4 ore Conținuturi detaliate Definirea reacțiilor chimice. foarfece Test de evaluare Observarea sistematică a elevilor Completarea fișelor de lucru Observarea sistematică a elevilor Evaluarea prin aplicație AeL Evaluare prin test Produse ale atelierelor de lucru Formule de substanțe compuse cu utilizări practice Evaluare sumativă. vase și ustensile de laborator Evaluare Observarea sistematică a elevilor Referate privind fenomene chimice cunoscute din antichitate și evul . VII Sistem periodic al elementelor Culegeri de probleme Fise de lucru individual Manual cls.3 2.4 4. VII Sistem periodic al elementelor Culegeri de probleme Rețeaua AeL Internet.3 Activități de învățare Efectuarea de experiențe demonstrative privind reacțiile chimice Recunoașterea vaselor și ustensilelor de laborator folosite în experimente Modelarea unei reacții chimice Clasificarea substanțelor compuse după criteriul compoziției Resurse Surse bibliografice . Raport de masă 3.Raport atomic. Competențe specifice vizate 2.3 Calcularea raportului atomic Calcularea raportului de masă Exerciții de calcul al raportului atomic/de masă Determinarea formulei chimice din raportul atomic/de masă Calcularea compoziției procentuale Determinarea formulei chimice din formula procentuală Exersarea calculelor chimice prin aplicații AeL Fise de lucru individual Manual cls. hârtie colorată. lipici.

Exerciții de de scriere și de egalare a ecuațiilor Semnificația ecuației chimice Rezolvarea unui test de evaluare Prezentarea unui proiect la alegere despre o reacție chimică ( pe grupe de lucru) Surse bibliografice. VII . VII aplicație AeL Evaluare Observarea sistematică a elevilor Completarea fișei de laborator Postere de prezentare și interpretare a concluziilor Observarea sistematică a elevilor Completarea fișei de laborator.3 Activități de învățare Definirea reacției de combinare Modelarea reacției de combinare Exerciții de reprezentare a reacțiilor de combinare Realizarea de experimente chimice care să permită studiul reacțiilor de combinare Investigarea unor reacții chimice de combinare cu utilizări practice Interpretarea fișei lucru experimental Utilizarea retelei AeL pentru studiul reacțiilor de combinare Definirea reacției de descompunere Modelarea reacției de descompunere Exerciții de reprezentare a reacțiilor de descompunere Realizarea de experimente chimice care să permită studiul reacțiilor de descompunere Resurse Surse bibliografice . Substanțe chimice. internet.3 2.4 3.Exerciții de scriere a substanțelor compuse implicate în reacții chimice Legea conservării numarului de atomi Ecuații chimice Evaluare 2.3 2.4 4.4 3.3 Enunțarea legii conservării numarului de atomi Definirea ecuației chimice. vase și ustensile de laborator Manual cls.3 Surse bibliografice . Substanțe chimice. Reacții de descompunere 2.4 4.4 4. vase și ustensile de laborator Fișa de lucru Culegeri de probleme Fișa de evaluare Barem de evaluare mediu Evaluare prin exerciții Referate chimice Evaluarea fișei de lucru Test de evaluare Evaluarea pe baza de proiecte UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 9 “ TIPURI DE REACȚII CHIMICE ” – 8 ore Conținuturi detaliate Reacții de combinare Competențe specifice vizate 2. vase și ustensile de laborator Manual cls.3 4. internet Substanțe chimice.3 2.4 3. internet.

vase și ustensile de laborator Manual cls. VII aplicație AeL UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 10 “ ALTE TIPURI DE REACȚII” – 6 ore .3 2. internet.4 4. Postere de prezentare și interpretare a concluziilor Evaluarea prin aplicație AeL Surse bibliografice .4 3. internet.3 Reacții de schimb 2.4 4.3 2. Postere de prezentare și interpretare a concluziilor Observarea sistematică a elevilor Completarea fișei de laborator.3 Definirea reacției de substituție Modelarea reacției de substituție Exerciții de reprezentare a reacțiilor de substituție Realizarea de experimente chimice care să permită studiul reacțiilor de substituție Investigarea unor reacții chimice de substituție cu utilizări practice Interpretarea fișei de lucru experimentale Utilizarea retelei AeL pentru studiul reacțiilor de substituție Definirea reacției de schimb Modelarea reacției de schimb Exerciții de reprezentare a reacțiilor de schimb Realizarea de experimente chimice care să permită studiul reacțiilor de schimb Investigarea unor reacții chimice de schimb cu utilizări practice Interpretarea fișei de lucru experimentale Utilizarea retelei AeL pentru studiul reacțiilor de schimb Surse bibliografice . VII aplicație AeL Postere de prezentare și interpretare a concluziilor Fișa de munca independentă.Interpretarea fișei lucru experimental Investigarea unor reacții chimice de descompunere cu utilizări practice Utilizarea retelei AeL pentru studiul reacțiilor de descompunere aplicație AeL Reacții de substituție 2. Substanțe chimice. vase și ustensile de laborator Manual cls. aplicarea baremului de evaluare Observarea sistematică a elevilor Completarea fisei de laborator.4 3. Substanțe chimice.

4 4. internet. vase și ustensile de laborator Manual cls.3 2.4 4. VII Fișa de lucru Barem de evaluare Evaluare Observarea sistematică a elevilor Completarea fișei de laborator Referate elevi Observarea sistematică a elevilor Completarea fișei de laborator Referate elevi Test de evaluare Evaluarea pe baza de proiecte Reacții exoterme.3 4. internet. VII Surse bibliografice . Reacții rapide Competențe specifice vizate 2. Reacții endoterme Evaluare finală . vase și ustensile de laborator Manual cls.3 Activități de învățare Definirea reacțiilor lente/ rapide Exemplificarea de reacții lente/ rapide cu utilizări practice Investigarea experimentală a unor reacții lente/ rapide Completarea fișei de lucru experimentale Definirea reacțiilor endoterme/exoterme Exemplificarea de reacții endoterme/exoterme cu utilizări practice Investigarea experimentală a unor reacții endoterme /exoterme Interpretarea fișei de lucru experimentale Rezolvarea unei fișe de evaluare Prezentarea unui proiect cu o tema la alegere cu privire la substanțele chimice în viața de zi cu zi( pe grupe de lucru) Identificarea factorilor de risc rezultați în urma aplicării în practică a unor reacții chimice Resurse Surse bibliografice .4 3.Conținuturi detaliate Reacții lente.3 2.3 2.4 3. Substanțe chimice. Substanțe chimice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful