Plastične mase

*Šta je plastična masa(plastika)?

Termoplastične kao i termostabilne plastične mase su plastične mase, (a plastične mase su deo polimera). Podela na termoplastične i termostabilnie plastičnih mase je izvršena na osnovu ponašanja na povišenim temperaturama.Termoplastične mase su linearni polimeri
dobijeni polimerizacijom. Ove mase se na povišenoj temperaturi lako oblikuju, i pri hlađenju zadržavaju oblik.U termooplastične mase spadaju: polieten, polipropen, polivinil-hlorid, polistiren, poliakrilati, poliamidi, elektroprovodni polimeri.Plastične mase prerađuju se valjanjem u
folije,istiskivanjem pod pritiskom,ubrizgivanjem,tlačenjem itd. *Karakteristika plastike Različitosti među sintetskim polimerima, njihove najraznovrsnije karakteristike, ključne su za njihov uspeh.Polimerne stvari se retko upotrebljavaju u izvornom obliku,već im se prethodno dodaju razni dodatci(aditivi) koji bitno poboljšavaju jedno ili više njihovih svojstava,pa se tako dobijaju tehnički uporabljivi polimerni materijali. Tako različiti u svojoj upotrebi, zajedinička im je:

   

otpornost na hemikalije; odlična toplinska izlolacijska svojstva; elektroizolacijska svojstva; manja masa u odnosu na druge materijale sličnih svojstava.

Plastika kao materijal odgovara na mnoge funkcionalne potrebe i čini mogućim ono što čovek treba ili želi.

za pravljenje boca dečjih igračaka itd.Veoma je tvrd i krut. opreme za hemijsku industriju.CH2 -CH2 . nCH2 = CH2 t. inače vrlo reaktivna.Dobija se polimerizacijom vinil-hlorida. *Polipropilen Po izgledu i nekim drugim osobinam sličan polietenu. CH2 = CHCl.Primenu je našao u izradi vlakana. proizvodnji folije.relativnu molekulsku masu do nekoliko miliona i linearnu strukturu. p.Polimerizacija se vrši u tečnom heksanu ili heptanu na temperaturi od 70 °S do 100°S i pritisku od oko 1 MRa.)n Polieten se proizvodi lakšim putem. O2 -CH2 .Takođe služi kao izolator kablova u elektrotehnici. izaziva raskidanje dvostruke veze u drugom molekulu etena i za njega se vezuje: -CH2 .i u povrtarstvu polietenske folije štite povrće od mraza. trikrezilfosfata i difutilftalata da bi bio elastičan. proizvodnju cevi itd.*Polietilen Početna faza procesa nastajanja polietilena je proces polimerizacije. pa čak i haljade molekula etena gradeći polietene.CH2Sada nastala čestica. O2 (-CH2 .Polipropen je polimer propena. CH3 .u većini slučajeva mu se dodaju omekšivači npr.CH2 . p.Nije zapaljiv jer sadrži hlor. folije od kojih se izrađuje ambalaža.Topi se na 130°S i ima veću mehaničku čvrstoću od polietena razgranate stukture.CH = CH2.veću gustinu. Polimerizacija se sastoji u raskidanju dvostruke veze u molekulu etena: CH2 = CH2 t.+ CH2 = CH2 -CH2 . od apolieten se prave predmeti za domaćinstva.Ima veliku primenu u domaćinstvu. *Polivinil-hlorid Posle polietena najvažnija plastična masa je uprvo polivinil-hlorid (PVC). Polimerizacija se vrši na niskim pritiscima ispod 1 MRa. ali ima višu temperaturu topljenja oko 170°S.i temperaturi od 30 do 80 °S u prisustvu nekog neorganskog ili organskog peroksidakao aktivatora. izolaciju kablova.CH2.dimer Na isti način postepeno jedan za drugim povezuje se stotina.CH2.Zavisno od uslova polimerizacije i katalizatora može se dobiti proizvoda molekulske mase 20-500 hiljada.uz pomoć specijalnih metal-organskih katalizatora (jedinjenja titana i aluminijuma).Koriste se za izradu cevi za transport korozivnih tečnosti i vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura.Čak je potrebno samo 10 MRa i 70 °S.Primena mu je znatno manja zato .I proizvod ime velike prednosti.

što se omekšava na temperaturi iznad 80 °S. tvrd i proziran. filmova. ima elektroizolaciona svojstva.namešataja.Otporan je na kiseline i baze.Poiliesteren je bezbojan. Hemijski je veoma otporan. i upotrebljava se i u izradi cevi. veštačke kože.igračaka itd. Upotrebljava se u proizvodnji dečijih igračaka. Markus Nadežda III/8 .aparata za domaćinstvo.Kopolimer je makromolekul koji je povezan sa dva monomera nekog drugog jedinjenja sem stirena.i kozmetičkih preparata i sl. Njegova stuktura izgleda ovako: -M1 -M2 -M2 -M2 -M1 -M1 -M2 -M1 -M1 .Zanimljivo je i to da se može preraditi i u penu koja se zove ekspandirani polimer.Služe i za pakovanje namernica. omekšava na temperaturi oko 100°S a topi se na 140°S.Kopolimeri se koriste za izradu kutija za radio i TV prijemnika.: 600°S ZnO Molekul ovog jedinjenja sastoji se od benzenevog jezgra za koje je vezana vanilin-grupa CH2 = CH-.a koristi se za zvučnu i toplotnu izolaciju.M2 Molekuli monomera su povezani bez ikakvog reda. ambalaža. pa se još naziva i vinil-benzen. *Polistrien Dobija se u industriji kataličkom dehidrogenizacijom etilbenzena.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful