Ει<ΔΟΣΕΙΣ

999
MΩpΓaprτapra ΙΩS ΑΝθpWΠΙΝΩS ΣΚεψηS
Α Έκδοση

Θεσσαλονίκη

Μάρτιος 201Ο

ΕΠΙΛΟΓΉ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Γιώργος Στάμκος & Μάριος Δαμουλιάνος
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Φώτης Παπαδόπουλος
©ΑΓΝΩΣΤΟ

Βασιλίσσης Όλγας 125, Θεσσαλονίκη, τ.κ. 546 43
ΤΗΛ.: 2310.886.480

FAX: 2310.886.481

e-mail: agnosto@otenet.gr

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή
μέρους ή όλης της έκδοσης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
FILMS - ΕΚΤΥΠΩΣΗ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
I. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ- Θ. Ψ ΑΡΡΑΣ Ο. Ε.
ISBN: 978-960-6820-05-2

κ

ο

ΑΝΘΡWΠΟΣ
ΣΟΦΙQ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

28

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

36

ΠΝΕUΜQΠkΕΣΑΝQΖΩΙΩΣΕΙΣ

ΨUΧΟΛΟΓrQ-ΣUΝQΙΣΘΩΜQΙQ-XQpQkiΩPQΣ
ΕΞΟUΣΙQ-ΤQΞΩ-ΕΛΕΓΧΟΣ

.

.

.

.

ΘΕΟΣ-epnΣkEIQ-ΑθΕΟΛΟΓrQ
ΠΟΛΙΙΙkη

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

44

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

53

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

64

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

70

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

79

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

85

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

93

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ΠΟΛΕΜΟΣ-TpOMOkpQΠQ-ΦΟΒΟΣ
ΙΣΙΟΡΙQ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

OikONOMIQ-ΧΡΩΜQ-KQIQNQΛWΣΩ
πpoπaΓaNΔa-MeDra

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

παΓkοΣΜrοποrηΣη-ΑΝππαΓkοΣΜrοποrηΣη

1ο ο

ΕΛΕUΘΕΡΙQ-ΕΠQΝQΣΙQΣΩ

.

.

ΑΝΘΡWΠΙΝΕΣΚQΙQΣΙQΣΕΙΣ
ΣuΠpaΦikn
ΤΕΧΝΩ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

103

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

114

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

119

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

124

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

133

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

137

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

142

ΕΛΛQΔQ-ΕΛΛΩΝΕΣ
AMεprkn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ΠQΙΡΙWΙΙΣΜΟΣ-ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ-ΦQΣΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΣΙΩΜΩ-ΕΡΕUΝQ-ΤΕΧΝΟΛΟΠQ
ΥΓΕΙQ-ΑUΙΟΒΕΛΙΙWΣΩ
ΦUΣΩ-OIKOΛOfiQ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

148

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

153

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

156

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

161

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

172

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

176

ΕΡWΙQΣ-Α[QΠΩ-ΓQΜΟΣ

ΨUΧΕΔΕΛΕΙQ-NQpKωiiKQ-ΑΛΚΟΟΛ

ΦUΣΩ IOU NOU KQI IΩSΠpQ[MQIIKOIΩIQΣ
ΦQNIQΣIQ -ONEIPQ

.

.

EΠIIUXIQ-AΠOIUXIQ
ΧΡΟΝΟΣ

.

ΘQΝQΙΟΣ
ΜΕΛΛΟΝ
ΔΙQΦΟΡQ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

182

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

188

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

195

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

201

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

209

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

215

ΣΤΗ ΖΩ Η ΜΑΣ Π ΟΛΛΑ πρ ά γματα ξ εκινο ύ ν απ ό μια απλ ή
λέξ η, ό πως ένα τα ξίδ ι χιλ ι άδ ων χιλ ιομ έτρων ξ εκιν ά απ ό ένα
απλό βή μα. Απ ό μια απ λή συνει δ ητοπο ίηση. Ακο ύ γεται πε­
ρ ί εργο α λλά δ εν χρεια ζό μαστε περισσ ότερα για ν ' a φυπνι­
στο ύ με π έ ρα α π ό μια « συ ν θ ηματικ ή » λέξ η ή φρ ά σ η , η
οπο ία λ ειτουργε ί ως πυροκροτητ ή ς : ένας αυτοαναφλ εγ ό με­
νος δ ιανοητικό ς μηχανισμ ό ς που πυρο δ οτε ί μ έ σα μας μια
α λυσι δ ωτ ή αντ ίδ ραση η οπο ί α μας ο δ ηγε ί σε a π ίστευτες
ε ξ ε λ ικτικ έ ς περιπ έτειες. Αρκε ί β έ β αια να ε ίμαστε -π ά ντα
β α θ ι ά μ έ σα μας- έτοιμοι για την α λλαγ ή και την ε ξέλ ι ξ η.
Ν α μη φο β ό μαστε, α λλά να ε ίμαστε ανοιχτο ί , να σκεφτ ό μα­
στε και να αισ θ αν ό μαστε.
" Ε χουμε ως ά ν θ ρωποι τερ ά στιο δ υναμικό , ε ίμαστε ικα­
νο ί για το κα λύ τερο και για το χειρ ότερο, και γι ' αυτ ό συχν ά
παρασυρ ό μαστε προς την αυτοκαταστροφ ή λ ες και ε ίναι η
7

Α'

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.


11

μο ίρα μας. Αναγνωρ ίζ ουμε ωστ όσ ο την α λ ή θ εια, παρ όλ ο
που μπορε ί να ε ίναι μια αφηρημ ένη έννοια η οπο ία εφαρ­
μ ό ζ εται αυτο δύ ναμα στο μικρ ό κοσμο του κα θ εν ό ς μας.
Ακ ό μη κι αν επιφανειακά μπορε ί να δ ιαφωνο ύ με στα επι­
μ έρους σ ημε ία, τε ίνουμε να παρα δ εχ ό μαστε την α λ ή θ εια,
την ουσ ία , τη φι λ οσοφ ί α. Αλ ή θ ειες, εμπνε ύσ εις, φωτειν έ ς
στιγμ έ ς του Ν ου και ι δέ ες μας συναρπ άζ ουν όλ ους, μας συ­
γκινο ύ ν δ ι ότι εκφρ άζ ουν την κα λύ τερη, την πιο λ αμπερ ή
π λ ευρ ά του εαυτο ύ μας. Μ ας κ ά νουν να αισ θ αν ό μαστε κα­
λύτεροι, αν και ασ ή μαντοι σ ε σχ έσ η με το Σύ μπαν -α λλά αυ­
τ ή ε ίναι η ουσ ία : το μεγα λ ε ίο μας β ρ ίσ κεται μ έσα στη συ­
νει δ ητοπο ίηση της ασημαντ ότητ ά ς μας.
�ο ,τι και να πει κανε ίς για τις δυνατ ότητες του αν θ ρωπ ίνου
Ν ου δ εν ε ίναι αρκετ ό. Το μ όνο που μπορε ί να ελπ ίζ ει ε ίναι ότι
το π ύ κνωμα εν έργειας του εγκεφ άλου του να παρ ά γει περισ­
σ ότερα απ ' όσα καταναλώνει. Ν α ελπ ίζ ει στην ε ξέλι ξ η, που
συνεχίζει να ε ίναι η απ άντηση της ζω ή ς στο απρ ό βλ επτο . . .
Στο π έρασμα των αι ώνων το αν θ ρ ώ πινο πνε ύ μα ε ξ ελίχ θ η­
κε β ασι ζό μενο κυρ ίως στη συσσ ώ ρευση εμπειρι ών, γνώσεων
και στη κατασταλαγμ ένη σοφ ία ορισμ ένων aν ήσυχων αν θ ρ ώ­
πων. Σ ' αυτο ύ ς τους πνευματικο ύ ς γίγαντες χρωστ ά με κυριο­
λ εκτικ ά ό ,τι μας κ ά νει πο λ ιτισμ ένους αν θ ρ ώ πους και ό χι
απλώ ς « έξυπνα ζώ α». Τ ο β ι βλίο που κρατ άτε στα χ έρια σας ε ί­
ναι αφιερωμ ένο σε όλους αυτού ς, που σ ή κωσαν στους ώ μους
τους την πνευματική ε ξέλι ξ η της aν θ ρωπ ότητας, αφ ήνοντας
πολύτιμη δ ιανοητική παρακατα θ ή κη για τις επ ό μενες γενι ές.
Τ ο 999 Μαργαριτάρια της Ανθρώπινης Σκέψης, ό πως προ δίδ ει
και ο τ ίτλος του, ε ίναι μια συ λλογ ή απ ό 999 «ε ξ αιρετικές δ ια­
νοητικ ές εκρ ή ξ εις» αν θ ρ ώ πων, πολλ ο ί εκ των οπο ίων έγρα­
ψαν ιστορ ία. Δ εν ήταν όλοι τους αυτ ό που αποκαλο ύ με « Μ ε­
γ άλοι Άν δ ρες», ο ύ τε και ήταν όλοι τους φιλόσοφοι, πολιτικο ί ,
επιστ ή μονες ή καλλιτ έχνες. Η επιλογ ή τους δ εν έγινε με αυ­
στηρ ά αντικειμενικά κριτ ή ρια, αλλά -συγχωρ έστε μας γι ' αυ8

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

τ ό- με υποκειμενικά. Ο ρισμ ένα μ άλιστα συμπεριλή φ θ ηκαν
όχι λόγω της λαμπρ ότητ ά ς τους α λλά ως αρνητικά παρα δ ε ίγ­
ματα χρ ήσης του αν θ ρ ώ πινου νου, ό πως για παρ άδ ειγμα οι
μνημει ώδ εις φρ άσ εις του Αδόλ φου Χ ίτλ ερ, που αποτε λ ο ύ ν
μια ερπετική εισ β ολή στον aν θώδ η εγκέφα λο.
Τ ο β ι β λίο αυτ ό ε ίναι ένα δ υναμικό «πακ έτο» αν θ ρ ώ πινης
σ κ έψης, που φ έ ρει και την προσ ωπικ ή σ φραγ ίδ α των αν­
θ ρ ώ πων που επ έλ ε ξ αν αυτ ά τα 999 Μαργαριτάρια της Ανθρώπι­
νης Σκέψης. Τ α τε λ ευτα ία δέ κα χρ ό νια έ χω γεμ ίσει πο λλέ ς
χειρ ό γραφες σ ε λίδ ες σ ημειωματ ά ριων με αποφ θέ γματα,
aτ ά κες, μνημει ώδ εις φρ άσ εις και άλλ α α ξ ιοσ ημε ίωτα «μαρ­
γαριτ ά ρια» που απ ό ένα σ ημε ίο και μετ ά φ ώ να ζαν πως έ πρε­
πε να α ξ ιοποιη θ ο ύ ν. Ξ εσκ ό νισα τα σ ημειωματ ά ρια μου κι
έκανα μια πρ ώ τη επιλ ογ ή. Στην ολ οκλ ή ρωσ η της προσπ ά­
θ ειας συν έ β α λ ε ε ξ αρχή ς και με π άθ ος ο Μά ριος Δ αμου λ ι ά­
νος, τον οπο ίο και ευχαριστ ώ θ ερμ ά. Χ ωρ ίς τον Μά ριο το β ι­
βλίο αυτ ό θ α ήταν λ ειψ ό και σ ε κ άθ ε περ ίπτωση συμ β α ίνει
όντως ότι « δύ ο μυαλά ε ίναι π ά ντα καλύτερα απ ό ένα». Σ ε κ ά­
θ ε περ ίπτωση το όλο εγχε ίρημα δ εν ήταν κα θόλου ε ύ κολ ο
και μας π ή ρε αρκετο ύ ς μ ήνες για να το ολ οκλ ηρ ώσουμε. Τ ο
αποτ έλ εσμα ελ π ίζουμε να σας ικανοποι ήσ ει, να σας αφυπν ί­
σει, να σας κ ά νει δ ιανοητικά πιο π λ ο ύσιους. Τ ου λά χιστ ό ν
αυτ ό έ κανε σ ' εμ ά ς κατ ά τη δ ια δ ικασ ί α της ο λ οκλ ή ρωσ ης
του. Τ ο κατα θέτουμε με την πεπο ίθ ηση πως μπορε ί να σας
φανε ί πολύ χρ ήσιμο, να εμπλ ουτ ίσει όσο καν ένα άλλο β ι β λίο
ως τ ώ ρα το δ ιανοητικό σας οπλ οστ άσιο.
Τ ε λ ει ώ νοντας θέλω να επισημ ά νω κ άτι για τον συμ β ολ ι­
σμ ό του τ ίτλ ου : Γιατ ί 999 και ό χι 1.000 Μ αργαριτ ά ρια της
Αν θ ρ ώ πινης Σ κ έψης; Σ κ ό πιμα β άλ αμε 999 δ ι ότι πιστε ύ ουμε
πως η αν θ ρ ώ πινη γν ώση και σοφ ία δ εν ε ίναι ακό μη ο λοκλη­
ρωμ ένη, κα θώ ς υ π ά ρχουν τερ άστια π ερι θ ώ ρια ε ξέλ ι ξ ης.
Π ά ντα θ α λ ε ίπει κ άτι, το οπο ίο κ ά ποιοι ά ν θ ρωποι θ α πρ έ πει
να ανα ζ ητ ήσουν και να συμπλ ηρ ώσουν. Γιατ ί ό χι αυτο ί οι
9

Α'

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.


11

ά ν θ ρωποι να μην ε ίστε εσε ί ς ; Γ ιατ ί να μην συμ β άλλ ετε κι
εσε ίς με κ ά ποια σ κ έψη σ ας στην δ ιανοητική ε ξέλι ξ η της a ν­
θ ρωπ ότητας; Γι ' αυτ ό και η τε λ ευτα ία σε λίδ α με τον αρι θ μ ό
1.000 ε ίναι κεν ή και σας καλ ο ύ με να τη συμπλ ηρ ώσ ετε. Κ α­
λές δ ιανοητικ έ ς περιπ έτειες !

Γιwpγος L:τάpκ.ος

10

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

1
« Ο άν θρωπος ε ίναι ένα καλά μι, το πιο α δύ ναμο στη φύση, αλ­
λά ε ίναι ένα καλά μι που σκ έφτεται. Δ εν χρει άζ εται δ α και να
ταρακουνη θ ε ί το σ ύ μπαν για να το συν θλίψει. Φτ άνει μόνο λί­
γος ατμό ς, μια σταγ όνα νερού για να θ ανατω θ ε ί . Αλλά ακό μα κι
αν το συν έθλιβ ε το σ ύ μπαν, ο άν θ ρωπος θ α ήταν αν ώτερος απ ό
αυτό που τον θ αν άτωσε, κα θώ ς γνωρ ίζει ότι πε θ α ίνει και ανα­
γνωρ ίζει την υπεροχ ή του σ ύ μπαντος σε σχ έση με αυτ όν . . . »
MnRέn� Πο.σιιό.R, Ι:.τοχασpοί, ιιι"

2
« Είναι παρ άλογο και ανό ητο για τον θνητό άν θρωπο να επιδ ι ώ ­
κει μια συνεχή πορε ία ευτυχ ίας στη ζω ή του».
f'ό �nεpτ Mnό.pτov, Avaτop ίa τnς ΜειΥayχοιΥίας, 1ι2.1

3
« Ο άν θρωπος ε ίναι εκε ίνο το τρελό ζώ ο, του οπο ίου η τρ έλα
ανακάλυψε τη λογική » .
Ko pvnRιoς Κο.στο p ιό.δnς

4
« . . . Ο ι στ ό χοι του αν θ ρ ώ που πρ έ πει να ξ επερνο ύ ν αυτ ό που
μπορε ί να συλλά β ει, αλλι ώ ς, γιατί να υπ άρχει ο ουραν ός;»
f'ό �nεpτ Μnpό.οuvι γιι

5
«Δ εν υπ ά ρχει ούτε πλούτος, ούτε δύ ναμη, παρ ά μόνον άν θρωποι . . . »
Zo.v Mnoνrέv (lS'2.0-lS'"ι), Γό.RRος ιp ιRόσοιpος

6
« Το μεγαλ ε ίο του αν θ ρ ώ που ε ίναι πως ε ίναι γ έ φυρα και ό χι
στόχος» .
Φ pειδεp ίιιος Νίτσε, Γεp�ο.vός ΦιRόσοψος
13

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

7
« Ο άν θρωπος ε ίναι παι δί της γης. Για τις σχ έσεις του με τον έξω
κόσμο και τους ό μοιού ς του έχει μέτρο και κανόνα τις αισ θ ή ­
σεις του».
Εnίιιοup ος

8
« Ο άν θ ρωπος ε ίναι β ιολογικά προγραμματισμ ένος με τρ ό πο
ώστε να μην υπ ό κειται σε καν ένα προγραμματισμό και να έχει
π άντοτε την ελευ θ ερ ία της συνεχού ς ανα ζήτησης ν έων στόχων
και σκοπ ών» .

9
« Ο άν θρωπος δ εν ε ίναι φτιαγμ ένος για την ήττα. Μ πορε ί να
συντριβ ε ί , αλλά όχι να ηττη θ ε ί» .
Έp vεστ Χέ � ιvγοuεϊ, Νο �nεRίστο.ς Rο γοτέχvnς

10
« Ο ι άν θ ρωποι δ εν ε ίναι αιχμ άλωτοι της μο ίρας, αλλά μόνον
αιχμάλωτοι του μυαλού τους» .
Φ pο.γιιRίvος f'ούσβεRτ, Π pόεδpος τwv »ΠΑ

11
« Ο άν θρωπος ε ίναι το μόνο ζώ ο που η ίδ ια του η ύ παρ ξη απο­
τελε ί πρό βλημα προς επ ίλυσην» .
Έp ιχ Φpο �

12

<< " Ενα απ ό τα χαρακτηριστικ ά που δ ιακρ ίνουν τον άν θ ρωπο
απ ό τα υπ όλοιπα ζώ α ( δ ι ότι ζώ ο ε ίναι αναμφ ίβ ολα και ο άν­
θρωπος ) ε ίναι η αν άγκη της γνώσης για χά ρη της γνώσης» .
Βίvσεvτ Ντιδιέp , βιοRό γος
14

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

13
« Ο άν θ ρωπος κου β αλά ακ ό μη στο σ ώ μα του την ανε ξίτηλ η
σφραγ ίδ α της ταπειν ή ς του καταγωγ ή ς» .
f(.ό.poRoς Δο.pβίvος, Η �aτaywyn του Avθp wnoυ, 1&71

14
« Ο άν θρωπος, μέσα στην αλα ζονε ία του, θ εωρε ί τον εαυτό του έργο σπου δαίο, άξιο μιας θ εϊκής παρεμβ ολής. Π ιο ταπεινό και, πι­
στε ύ ω, αλη θινό ε ίναι να σκέπτεται ότι δημιουργή θηκε απ ό ζώα».
f(.ό.poRoς Δο.pβίvος

15
« Ο άν θρωπος μοι άζει με κλάσμα, του οπο ίου ο αρι θ μητή ς ε ίναι
αυτό που ε ίναι πραγματικά , εν ώ ο παρανομαστ ής ε ίναι εκε ίνο
που νομ ίζει πως ε ίναι. ·Όσο μεγαλύτερος ε ίναι ο παρανομα­
στή ς τόσο μικρ ότερο ε ίναι το κλάσμα» .
Λέwv ΤόRστοϊ, f'wσος σu γγpο.ψ έο.ς

16
<<"' Ε ϊ άν θρωπε ! Οτι δ ή ποτε κι αν ψά χνεις, ψάξ ε μ έσα στον εαυτό
σου, ε ίσαι τα π άντα» .
T�εRo.vrίv ER f'ou � ί, 12.07-12.73

17
« Για όλα τα πρ ά γματα το μέτρο ε ίναι ο άν θρωπος» .
Πpwτο.γό pο.ς

18
« Είμαι άν θρωπος και τίποτε αν θρ ώ πινο δ εν μου ε ίναι ξένο» .
Μέvο.vδpος

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

19
« Υ π ά ρχουν τρ ία ε ίδ η αν θ ρ ώ πων : Ο ι εραστ ές της σοφ ίας, οι
εραστ ές της τιμή ς και οι εραστ ές του κ έρ δ ους» .
ΠRό:rwv

20
« Ο ι άχρηστοι άν θρωποι ζουν για να τρ ώνε και να π ίνουν. Ο ι
άξ ιοι άν θρωποι τρ ώνε και π ίνουν για να ζουν».
r.wιιpό.τnς

21
"
« Ο ι άν θ ρωποι δ ιαιρο ύνται ό πως και οι αρι θ μο ί σε " ά ρτιους
"
και " περιττού ς . Ο ι πρ ώτοι ε ίναι ήσυχοι και β έβ αιοι για όλα τα
πρ άγματα. Είναι λε ίοι. Ο ι άλλοι, π άντοτε ανήσυχοι κι α β έβ αι­
οι, απο ζ ητο ύ ν, χωρ ί ς ε λ π ίδ α την τε λ ε ί ωσ η . Είναι γεμ άτοι
"τσουγκρι ά " -ερωτ ή ματα και προεκτ άσεις. Ο ι τελ ευτα ίοι με
καταλα β α ίνουν και χωρ ίς να τους ε ξ ηγ ώ το έργο μου . Ο ι άλλοι,
ό ,τι και να τους πω, δ ε θ α μπορ έσουν ποτ έ να καταλά β ουν . . . »
Νίιιος fζο.�ο.vr�ό.ιιnς

22
«Αντίθ ετα με τα ζώ α, ο άν θ ρωπος έχει επι θ υμίες " θέσει και φύ ­
"
σει μη-εκπληρ ώσιμες. Λαχταρ ά ει την α θ ανασ ία, ενώ το μόνο
σ ίγουρο που ξέρει για το μ έλλον ε ίναι πως κά ποτε θ α πε θάνει» .
Νίιιος Δν ψοu, Η Δ υd'Γυχία του Να Είσαι Έ/J/Jn vας

23
« Ο Κόσμος ά ρχισε χωρ ίς τον άν θρωπο και θ α τελ ει ώσει δίχως
αυτ όν . . . » .
f(.Rwvr Λεβί-Σ:.τpwς, Γό.RRος o.vθ pwnoRό γoς

16

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

24
« Ο άν θρωπος ε ίναι ένας κατεστραμμ ένος θ ε ό ς»
('. ο. Έ � εp σοv

25
« Ο άν θρωπος δ εν ε ίναι τίποτε περισσ ότερο απ ό αυτό που γ ίνεται μόνος του . Αυτή ε ίναι η πρ ώτη αρχ ή του υπαρ ξισμού » .
Zo.v ΠοR Σ:.ο.pτp , Γό.RRος unο.pξιση1ς ιp ιRόσοιpος

26
« Κάθ ε άν θ ρωπος φ έρει μ έσα του την ολοκληρωμ ένη μορφ ή
της αν θρ ώ πινης κατ άστασης» .
ΜισέR vτε Μοvτο.ίv

27
« Είναι γελο ίο να χωρ ίζεις τους αν θρ ώ πους σε καλού ς και κακού ς. Ο ι άν θ ρωποι ε ίναι ε ίτε β αρετο ί ε ίτε γοητευτικο ί» .
Όσιιο.p Οuό.ιRvτ
«· Έ νας άν θρωπος μπορε ί να κάνει ότι θέλ ει, δ εν μπορε ί ό μως
να διαλέξ ει τι θέλ ει» .
'Apθoup Σ:οnεvό.οuεp

29
«Δ ε με εν δ ιαφ έρει τι ε ίναι οι άν θρωποι, όσο το τι μπορού ν να γ ί­
νουν» .
Zo.v ΠwR Σ:.ο.pτp

30
« Για τους αν θρ ώ πους μπορού με γενικά να πού με ότι ε ίναι ευ­
μετ ά βλητοι, υποκριτ ές και ά πληστοι» .
ΝιιιοRό Μο.ιιιο.βέRι

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

31
« Ο άνθρωπος δ εν ε ίναι μια ε ξευγενισμένη εκδοχή του πρωτ όγο­
νου, είναι ένας β άρβαρος πρωτ όγονος. Π αρ άλογος, βίαιος, aνόη­
τος, ανίκανος να διατηρ ήσει την ψυχραιμία του όταν διακυ β εύ ο­
νται τα συμφ έροντ ά του, αυτ ό ε ίναι όλο. Μ ε απασχολε ί η βίαιη
και παρ άλογη φύση του αν θρώ που, διότι πολύ απλά αυτ ή είναι η
πραγματική του εικόνα. Και οποια δήποτε απ ό πειρα δ ημιουρ­
γίας κοινωνικών θ εσμών βασισμ ένη σε κά ποια εσφαλμένη αντ ί­
ληψη της αν θρώ πινης φύσης ε ίναι κατα δικασμ ένη να αποτύ χει».
Σ:τό.vRείί lζιού �n p ιιι, Α ψ εp ιιιο.vός σιιnvοθέτnς

32
« Π ιστεύ ω ότι ο άν θρωπος ε ίναι φτιαγμ ένος περισσ ότερο για να
δρα παρ ά να γνωρ ίζει: οι αρχ ές των περισσ ότερων πραγμάτων
ξ εφε ύ γουν ακό μα και των πιο επ ίμονων ερευνών μας».
Μέ γο.ς Φ pειδεp ίιιος, βο.σιRιό.ς τnς Π pwσίο.ς

33
« Ο σπου δ α ίος άν θρωπος ε ίναι μπροστ ά απ ό την εποχή του, ο
έξυπνος καταφ έρνει να εκμεταλλευτε ί κάτι απ ό αυτ ήν και οι ξ ε­
ροκ έφαλος εναντιώνεται σε αυτ ήν» .
Zo.v Μnwνrp ι γιό.p , Γό.RRος � ετο.vεwτεp ιιιός ψ ιRόσο ψος

34
« Κάθ ε άν θρωπος θ α έπρεπε να προγραμματ ίζει τη ζω ή του με
τ έτοιον τρ ό πο ώστε κά ποια στιγμ ή στο μ έλλον η πραγματικό ­
τητα με το όνειρο να συναντη θ ού ν» .
Βίιιτwp οu γιιw

18

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

35
«·Όσο ζεις φρ όντισε να μορφ ώνεσαι. Μ η φαντ άζεσαι πως τα
γηρατειά κου β αλού ν μα ζί τους και τη λογική » .
Σ:c>Rwv
« Εν ο ίδ α ότι ου δέν ο ίδ α» .
r.wιιpό.τnς

37
« Καταλήγω να θ εωρ ήσω ιερή την αναρχ ία του πνεύ ματος μου».
Αpθού pος f'ε �nw

38
« Μ εγ άλη ε ίναι η Αλή θ εια της οπο ίας το αντίθ ετο ε ίναι επ ίσης
Αλή θ εια» .

39
«·Όλο το πρό βλημα με τον κόσμο ε ίναι πως οι αν ό ητοι και οι
φανατικο ί νι ώθ ουν π άντοτε σ ίγουροι για τον εαυτό τους, εν ώ οι
σοφο ί γεμ ίζουν αμφιβ ολίες» .
Mnέpτpo.vτ f' ό.σεR

40
« Η τιμι ότητα ε ίναι το πρ ώτο κεφ άλαιο στο β ι βλίο της σοφ ίας» .
Τό �ο.ς Τ�έψ εpσοv

41
«·Όλος ο κόσμος γνωρ ίζει τη χρησιμότητα του Χρ ήσιμου, αλλά
κανε ίς δ εν γνωρ ίζει τη χρησιμότητα του Άχρηστου» .
Ζ.ο.ο.vγιιp ί, Κιvέ�ος ψ ιRόσο ψος

21

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

42
</Ολα όσα ε ίμαστε ε ίναι αποτ έλεσμα της σκ έψης μας. Αν ένας
άν θρωπος μιλά ή ενεργε ί με κακή σκ έψη, τον ακολου θ ε ί ο π ό ­
νος. Αν ένας άν θρωπος μιλά ή ενεργε ί με αγν ή σκ έψη, η ευτυχ ία
τον ακολου θ ε ί σαν σκιά που δ εν τον εγκαταλ ε ίπει ποτ έ » .
Βούδο.ς

43
« Ο σοφ ό ς άν θρωπος κάνει απ ό την αρχ ή αυτό που ο aν ό ητος
θ α κάνει στο τ έλος» .
ΝιιιοRό Μο.ιιιο.βέRι

44
« Ο σοφ ό ς ά ν δ ρας δ ημιουργε ί περισσ ότερες ευκαιρ ί ες απ ό
όσες βρ ίσκει» .
Φ pό.vσις Μnέιιιοv (1s-ιι- ιι2.ι),
'ΑγγRος ιp ιRόσο ιpος ιιο.ι nοRιτειοRό γος

45
«

Η σιωπ ή ε ίναι ο ύ πνος που θρ έφει τη σοφ ία» .
Φpό.vσις Μnέιιιοv

46
Η πηγ ή των προκαταλήψεων ε ίναι ότι οι άν θρωποι παρατηρού ν κάτι που χτυπ ά αλλά όχι όταν aστοχε ί .
Φpό.vσις Μnέιιιοv
«

47
</Ολα τα χρ ώ ματα συμφωνούν μετα ξύ τους. Στο σκοτάδ ι» .
Φpό.vσις Μnέιιιοv

22

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

48
« Π οτ έ δ εν ήταν, αν δ εν ήταν Κάπως. Π οτ έ δ εν θ α 'ναι, αν δ εν θ α
ε ίναι Κάπως».

49
«Απ ό κά ποιον που τα μάτια του δ εν ανα δίδ ουν φως, μην περιμένεις να γ ίνει αστ έρι» .
ΟuίR ιιψ MnRέn�

50
« Τα μόνα όρια ε ίναι τα όρια του ορ ά ματος» .
Τ�έψς Mnpότov

51
« Η τ ε λ ευτα ία β α θ μ ίδ α της λογικ ή ς ε ίναι η συνα ίσ θ ηση ότι
υπ άρχει ένας ά πειρος αρι θ μό ς πραγμάτων, τα οπο ία υπερ β α ί­
νουν τη λογική » .
MnRέn� Πο.σ�ό.R, Ι:τοχασp οί

52
« Ο οραματιστ ή ς αρνε ίται την αλή θ εια στον εαυτ ό του . Ο ψε ύ ­
της μόνο στους άλλους» .
Φp ειδεp ί�ος Νίτσε, Γεp�ο.vός ψ ιRόσο ψος

53
« Ο Δρ ό μος του Ουρανού δ ιαπρ έπει στην υπερν ίκηση, αν και
δ εν πολ εμά » .
Λό.ο Τσε, Ι'.ιvέ�ος ιp ιRόσοιpος

54
« Ο ι καλο θρεμμένοι αμφισ β ητού ν άλλους αν θρ ώ πους. Ο ι σοφο ί
αμφισ β ητού ν τον εαυτ ό τους» .
Όσ�ο.p Οuό.ιRντ
23

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

55
« Ο θρ ίαμβ ος του κακού ε ίναι η απρα ξία του καλού » .
Έvψοuντ Μnού pιι

56
</Οταν απο δ εχ θ ού με τα όρι ά μας, τότε τα ξ επερνού με» .
'AR �nεpτ Αϊvστό.. ι v

57
« Π ου βρ ίσκεται η σοφ ία που απωλέσαμε με τη γν ώση;»
Τ. Σ:. ΈRιοτ
« Ν α έχεις ή να ε ίσαι»;
Έp ιχ Φpο �

59
« Η ζω ή παύ ει να έχει νό ημα τη στιγμή που χάνεις την ψευ δ α ίσ θ ηση της αιωνιότητας» .
z�v ΠwR �pτp

6ο
« Η ομιλία ε ίναι μια μικρ ή αλλαγ ή της Σιωπ ή ς» .
Τ�οpτ� Μέp εντιθ, ΆγγRος σu γγp �ψ έ�ς

61
« Η μεγαλύτερη σοφ ία ε ίναι να κατορ θώσει κανε ίς να δ ιορ θώ ­
νει τη μο ίρα του».
Π�ύRος Νι pβό..v�ς

62
« Το αλη θ ινό ν ό ημα της φ ώτισης ε ίναι να κοιτ ά ς όλη τη σκοτει­
νι ά με φωτεινά μάτια».
Νίιιος κ���ντ�ό..ιιnς
24

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

63
« Εύ χομαι η σοφ ία μας να μεγαλώσει μα ζί με τη δύναμ ή μας,
και να μας δ ι δάξ ει ότι όσο πιο λίγο χρησιμοποιού με τη δύ ναμή
μας, τ όσο πιο πολύ αυτ ή μεγαλώνει» .
Τό � �ς Τ�έψ εpσοv

64
« Η Πληροφορ ία ε ίναι ορι ζόντια. Η Γνώση δ ομε ίται και ιεραρ­
χε ίται. Η Σοφ ία ε ίναι οργανική κι ευ έλικτη» .
Τ. �. ΈRιοτ

65
« Μόρφωση ε ίναι αυτό που μ ένει όταν ξ εχ άσεις ότι έμα θ ες στο
σχολε ίο» .
'AR �nεpτ Αϊvστό.. ι v

66
« Μ ι α δυνατή ιδέα μετα δίδ ει κά ποια απ ό τη δύ ναμή της σε αυ­
τόν που την αμφισ β ητε ί» .
��pσέR Πpούστ, σu γγp �ψ έ�ς

67
« Το μ όνο αλη θ ιν ό τα ξίδ ι ανακαλύ ψεων δ εν συν ίσταται στην
ανακάλυψη ν έων ε δ αφ ών αλλά στην απ ό κτηση ν έας οπτική ς» .
��p σέR Π pούστ

68
« Η σοφ ία και η γν ώση υπ άρχουν για να μπορε ί κανε ίς να ξ εχω­
ρίζει τον καλό δρ ό μο απ ' τον κακό » .
Τ�εR�Rεvτίv ER f'ou � ί

25

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

69
« Ο aνό ητος ε ίναι π άντα σοφ ό ς στα δ ικά του τα μάτια» .
Βο.σιRιό.ς Σ:.oRo �wvro.ς

70
« Ο aν ό ητος νομίζει ότι ε ίναι σοφ ό ς αλλά ο σοφ ό ς γνωρ ίζει ότι
ε ίναι aν ό ητος» .
ΟuίRιο.� Σ:ο.ίξnnp

71

« Σοφ ά και αργ ά . "Οσοι β ιάζονται σκοντ ά φτουν» .
ΟuίRιο.� Σ:ο.ίξnnp

72
« Η μετριό φρων αμφι β ολία ε ίναι ο φ άρος των σοφ ών» .
ΟuίRιο.� Σ:ο.ίξnnp

73
« Η μεγαλύτερη σοφ ία συχv ά εκφράζεται με τις πιο λίγες λέξ εις».
Σ:.οιpο�Rnς

74
« Σοφ ό ς ε ίναι αυτό ς που δ εν πεν θ ε ί για όσα δ εν έχει αλλά χα ίρεται για όσα έχει» .
Ε.nί�τnτος

75
« Ο ι σοφο ί ά ν θ ρωποι μιλο ύ ν επει δ ή έχουν κ άτι να πουν. Ο ι
αν ό ητοι άν θρωποι μιλούν επει δ ή πρ έπει να πουν κάτι» .
ΠRό.τwv

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

76
« Η πονηρι ά ε ίναι κακή απομίμηση της σοφ ίας» .
ΠRό.τwv

77
« Τη σοφ ία μπορε ίς να τη μάθ εις και απ ' τον εχ θ ρ ό σου».
Αp ιστοψ ό.vnς

78
« Σοφ ό ς ε ίναι αυτ ό ς που ξέρει τι ε ίναι ωφ έλιμο και όχι αυτ ό ς
που ξέρει πολλά » .
ΑισχύRος

79
« Η σοφ ία έρχεται μόνο μ έσα απ ό τα π άθ η».
ΑισχύRος

8ο
«Τρ ία πρ άγματα δ εν μπορού ν να κρυφτού ν για πολύ : Ο ήλιος,
το φεγγ άρι και η Αλή θ εια» .
Βούδο.ς

81
«Τα π άντα ρει, δ ις εις τον αυτ όν ποταμ όν ουκ αν εμ β α ίης, αε ί
γίγνεσ θ αι και μετα β άλλεσ θ αι και μη δέποτε το αυτ ό μ ένει» .
»pό.ιc.R ε ιτος

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

« Η γνώση ε ίναι δύ ναμη» .
Φ pό.vσις Μnέιιιοv

83
« Η ψυχ ή δ εν ε ίναι ο εαυτ ό ς της παρ ά μονά χα όταν β α δίζει σε
δρ ό μο ανοιχτ ό » .
Ντ. χ. Λwp εvς

84
« Δ εν θ α σταματ ήσουμε ποτ έ να ε ξ ερευνού με
Και το τ έρμα όλων μας των ε ξ ερευνήσεων
Θ α ' ναι το φτ άσιμο εκε ί που ξ εκιν ήσαμε
Και θ α γνωρ ίσουμε τον τ ό πο για πρ ώτη φορ ά . . .
"Οταν οι γλώσσες της φλόγας έχουν χω θ ε ί
Μέσα στην εστεμμ ένη δέσμη της φωτι ά ς
Κι ένα ε ίν ' η φωτι ά και το ρ όδ ο» .
Τ. Σ:. ΈRιοτ, Τέσσεpο. Κοuο.pτέτο.

85
« Υ π άρχουν μόνο δύ ο λάθ η στο δρ ό μο προς την Αλή θ εια : Το να
μην ξ εκιν ήσεις και το να μην φτ άσεις μ έχρι το τ έλος» .
Βούδο.ς

86
«"Οταν δ εν ξέρετε που θ α σας β γάλει ένας δρ ό μος, ό πως με βλέ ­
πετε και σας βλέπω, θ α σας βγάλει εκε ί που θέλετε . . . »
Λέο f'όστεv

87
« Η ζω ή του κα θ ενό ς ε ίναι δρ ό μος προς τον Ε αυτ ό του, προς την
αυτοπ ραγμάτωση».
Xέp�o.v Έσσε
29

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

88
« Κάθ ε αλή θ εια περν ά ει απ ό τρ ία στ άδ ια : Π ρ ώτη τη χλ ευ ά ­
ζουν. " Ε πειτα την πολ εμού ν β ίαια. Τέλος την απο δέχονται ως
αυτον ό ητη» .
'Apθou p Σ:οnεvό.οuεp , Γεp�ο.vός ιp ιRόσο ιpος

89
«"Οταν τυχ όν βρ ίσκεσαι σε δυσκολία, τούτο συμ β α ίνει γιατ ί λη­
σμόνησες τις αρχ ές της Φύσης» .
Εnίιιοupος

90
« . . . Αλη θ ε ύ ει ότι ε ίναι β ολ ικ ότερο και λ ιγ ότερο επ ώδ υνο να
ονειρεύ εται κανε ίς απ ό το να σκ έφτεται» .
Αvτpέ ΓιιίσεR �n pεπ, 1"&3

91
« Ξ ά φνου ένιωσε σαν να σκίστηκε το σκοτάδι μπροστά στα μάτια
του, σαν να κομματιάστηκε το β ελούδινο τε ίχος της νύ χrας και
αποκαλύ φ θηκε μια α έναη, αφάνταστα βα θ ιά προοπτική φωτός».
Τό �ο.ς Mo.v, Οι Μnούvrεpιιnpοκ.ς

92
« Η σκ έψη ε ίναι απ ίστευτα σπ άταλη. Ε πιδ εικτική καταν άλωση
της χειρ ότερης μορφ ή ς» .
Τ�ο pτ� Σ:τό.ιvεp , ιp ιRόσοψος- � uστιιιιση1ς

93
« Η σκ έψη ε ίναι αναπ όσπαστη απ ό μια β α θ ιά , ακατ άλυτη μελαγχολία» .
f'έ �ο Μnόvτεϊ, Ιτο.Rός ΦιRόσο ψος

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

94
« Η β ελτ ίωση του εαυτού σου ε ίναι το μόνο που μπορε ίς να κά νεις για να β ελτιώσεις τον κόσμο» .
Λούντβιχ Βιτγιιεvστό.ιv, ιp ιRόσοψος

95
« Είθ ε να ζεις σε ενδ ιαφ έροντες καιρού ς» .
Κ.ιvε�ιιιn Πο.pο ψ ίο.

96
. ταν το μυαλό σκ έφτεται, μιλά ει στον εαυτό του».
«.Ό
ΠRό.τwv

97
«Δ εν υπ άρχουν απαντ ήσεις. Υ π άρχουν μόνον επιλογ ές» .
Σ:τό.vισRο.β Λε � , Ι:οίJάpις

98
«Τα π άντα σ ' αυτόν τον κόσμο έχουν ένα κρυμμ ένο νό ημα» .
Νίιιος Κ.ο.�ο.vτ�ό.ιιnς

99
« Η ερ ώτησ ή σου ε ίναι απ άντηση που παρερμηνε ύτηκε»
Mnvu �o. nou β p έθnιιε σε �nοuιιό.Rι
στn Rί�vn Κ.Rόnεp του Μέp ιRο.vτ (»ΠΑ)

100
« Μ ια μ έρα ξο δ εμ ένη χωρ ίς την όψη και τον ήχο της ομορφι ά ς,
χωρ ίς την περισυ λλογ ή του μυστηρ ίου ή την ανα ζήτηση της
αλή θ ειας ή της τελ ει ότητας ε ίναι μια μ έρα φτώ χιας, και η δ ια­
δοχ ή τ έτοιων ημερ ών ε ίναι θ ανάσιμη στην αν θρ ώ πινη ζω ή » .
Λιούις Μό.�ψο pvτ
31

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

101
« Ο Άν θ ρωπος περιστασιακά σκοντ ά φτει στην Αλ ή θ εια, αλλά
τις περισσ ότερες φορ ές σηκώνεται και συνεχίζει» .
Ουίνστον ΤσόpτσιR

102
« Η Ν οημοσ ύνη είναι η απάντηση της Εξέλιξης στο απρόβλεπτο».
fζέιτ Ντό.γ�ο.ς, βιοRό γος

103
</Οσο βα θαίνει η σκ έψη, τόσο πιο ρι ζική γίνεται η διερ ώτηση, τό­
σο πιο παλλό μενες και δημιουργικ ές οι αινιγματικές απαντήσεις».
Ιζwστο.ς ΑξεRός, ιp ιRόσο ιpος

104
</Οταν σταματ ήσεις να αλλάζ εις, τελ ε ίωσες» .
Βενιο.� ίν Φ pο.γ�ίνος (17οι-17"0)

105
« Ο ι σκέψεις ε ίναι οι σκι ές των συναισ θ ημάτων μας. Π άντα σκο­
τεινότερες, a πλούστερες και πιο άδ ειες» .
Φ pειδεp ίιιος Νίτσε

106
"
"
«Αυτ ό ς που έχει ένα ''γιατ ί στη ζω ή του, αντ έχει όλα τα "πως » .
Φ pειδεp ίιιος Νίτσε

107
« Σ ε όλα τα ζητ ή ματα γν ώ μης, οι αντ ίπαλο ί μας ε ίναι π άντα
τρελο ί» .
Όσιιο.p Ouό.ιRvr

32

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

108
<<"'Ολοι κυνηγού ν την ευτυχ ία χωρ ίς να βλέπουν ότι η ευτυχ ία
ε ίναι μπροστ ά στα μάτια τους» .
MnέpτoR Μn pεπ

10 9
« Γιατ ί δ εν υπ άρχει ανά παυση ή τ έλος για τον άν θρωπο. Π ρ έπει
να συνεχίσει . . . μ έχρι να αντιμετωπ ίσει, επιτ έλους, την απερα­
ντοσ ύνη των άστρων. Και όταν όλα τα β άθ η του σ ύ μπαντος και
τα μυστ ήρια του χρόνου θ α έχουν γίνει κατακτήσεις του, π άλι
θ α β ρ ίσκεται ακό μη στην αρχή » .
Χ . Τ�. ΓοuέRς, The �h;}pe of Thil1jς +σ Come

110
« Ο άν θρωπος δ εν ψά χνει απαντ ήσεις στα ερωτή ματ ά του . Ψ ά ­
χνει για επι β ε β α ίωση στα όσα ή δη πιστε ύ ει» .
Γιwpγος Mno.Rό.voς, σu γγpο.ψ έο.ς

111
« Ο άν θρωπος πρ έπει να ψ άχνει για αυτό που υπ άρχει και όχι
για αυτό που νομίζει ότι θ α έπρεπε να υπ ά ρχει» .
Ί�R �nεpτ Αϊvστό.ιv

112
«Αν έχω δ ει πιο μακρι ά απ ό άλλους ε ίναι επει δ ή στεκό μουν
στους ώ μους γιγ άντων» .
Ισο.ό.ιι Νεύτwv

113
« Ν α πιστε ύ ετε σ ' αυτού ς που ανα ζητού ν την αλή θ εια. Ν α αμφι­
β άλλ ετε γι' αυτού ς που τη βρ ίσκουν» .
Αvτpέ Ζιvτ
33

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

114
</Ε να τα ξίδ ι χιλίων χιλιομ έτρων ξ εκιν ά π άντα απ ό ένα απ λό
βή μα».
Λό.ο Τσε, fζιvέ�ος ιpιRόσοιpος

115
« Και μόλις φτ άνεις στο όριο, κάτι συμβ α ίνει και ξαφνικά μπο­
ρε ίς να πας λίγο παραπ έρα. Μ ε τη δύ ναμη του μυαλού σου, την
αποφασιστικότητα, το ένστικτ ό σου και την εμπειρ ία σου μπο­
ρε ίς να πας πολύ ψηλά ».
'Aupτov Σ:.έvvο., Βpο.�ιRιό.vος noRunpwτo.θRnη1ς Φόp�ouRo.-1

116
«Αν θέλεις να ε ίσαι ένας αλη θ ιν ό ς ανα ζητητή ς της Αλ ή θ ειας, ε ί­
ναι απαρα ίτητο τουλάχιστον μια φορ ά στη ζω ή σου να αμφι­
σ β ητ ήσεις τα π άντα όσο γίνεται περισσ ότερο».
e. Ντειιό.pτ, Γό.RRος �ο.θn�ο.τιιιός ιιο.ι ιpιRόσοιpος

117
«" Ισως θ α μπορούσε πιο καλά να ζήσει, μια σπ ίθ α ουρ άνιο φως
αν δ ε του ε ίχες χαρ ίσει. Τη λέγει νου και τον β οη θά να γίνει μο­
νά χα κτήνος χειρ ότερο απ ό τα κτ ήνη».
Γιιο.ίτε, Φό.oucrr

118
« Π οιοι ε ίμαστε; . . . Ανακαλύ πτουμε ότι ζού με σε έναν ασ ή μαντο
πλαν ήτη ενό ς μ έτριου άστρου χαμ ένου σε έναν γαλα ξία χωμ έ ­
νο σ ε κ ά ποια ξ εχασμ ένη γωνι ά εν ό ς σ ύ μπαντος στο οπο ί ο
υπ ά ρχουν πιο πολλο ί γαλα ξίες απ ό όσο υπ ά ρχουν άν θ ρωποι».
fζo.pR Σ:.ο.γιιό.v

34

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

119
« Υ π άρχει μια θ εωρ ία που ισχυρ ίζεται πως αν κά ποιος ανακα­
λύ ψει τι ακρι β ώ ς ε ξυπηρετε ί το Σύ μπαν και γιατ ί υπ άρχει, αυ­
τό θ α ε ξαφανιστε ί αμ έσως και θ α αντικαταστα θ ε ί απ ό κάτι πο­
λύ πιο περίεργο και ανε ξήγητο. Υ π άρχει και μια άλλη θ εωρ ία
που ισχυρ ίζεται πως αυτό συν έβ η ήδ η . . . »
Ντό.γ�ο.ς 'Αvτο.�ς (l"S'2.-2.00l),
σuγγpο.ψέο.ς εnιστνψοvιιιnς ψο.vτο.σίο.ς

120
« Υ π άρχουν δυο δυνά μεις στον κόσμο, το σπα θί και το πνε ύ μα.
Μ ακροπρ όθ εσμα, το σπα θί κατακτάται π άντα απ ό το πνεύ μα» .
No.noRέwv Bovo.nό.pτnς

121
« Η πολλή αν άλυση καταστρ έφει την Αλή θ εια» .
Φpο.vιι Χέp�nεpτ, σuγγpο.ψέο.ς εnιστn�οvιιιnς ψο.vτο.σίο.ς

35

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

122
«Το να κρατ ά ς θ υμό ε ίναι σαν να κρατ ά ς ένα αναμμ ένο κά ρ­
β ουνο με την πρ όθ εση να το εκσφεν δον ίσεις σε κά ποιον. Εσ ύ
ε ίσαι αυτ ό ς που κα ίγεται».
Βούδο.ς

123
« Η πρ ώτη και πιο υψηλή νίκη για έναν άν θ ρωπο ε ίναι να κατα­
κτ ήσει τον εαυτ ό του».
ΠRό.τwv

124
« Ο χαρακτ ήρας ε ίναι η μο ίρα του κα θ ενό ς μας».
11pό.ιc.Rειτος

125
« Το Εγώ δ εν ε ίναι ο κύ ριος του ίδ ιου του του σπιτιού ».
Σ:ίγιι�οuvτ Φpόιvτ, ψuχίο.τpος, nο.τέpο.ς τnς ψuxo.vό.Ruσnς

126
« Μ ια δόση νε ύ ρωσης ε ίναι ανεκτ ίμητης α ξίας σαν κίνητρο, ει­
δικά για έναν ψυχολόγο».
Σ:ίγιι�οuvτ Φpόιvτ

127
« Ν ε ύ ρωση ε ίναι η ανικανότητα ανοχή ς της ασ ά φειας».
Σ:ίγιι�οuvτ Φpόιvτ

128
«Το να ε ίναι κανε ίς εντελώ ς ειλικριν ής με τον εαυτό του ε ίναι
μια καλή άσκησ η».
Σ:ίγιι�οuvτ Φpόιvτ
37

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

129
« Ο πολιτισμ ό ς ξ εκίνησε όταν για πρ ώτη φορ ά κά ποιος που θύ ­
μωσε εκτό ξ ευσε μια προσ β ολή αντ ί για μια π έτρα» .
Σ:.ίγ��οuνr Φpόινr

13 0
« Σκεφτ ό μαστε πολύ λιγ ότερο απ ' όσα ξέρουμε. Ξ έρουμε λιγ ό ­
τερα απ ' όσο αγαπ ά με. Αγαπ ά με πολύ λιγ ότερο απ ' όσο μπο­
ρού με. Σ' αυτ ό δ ε ακρι β ώ ς το β α θ μό ε ίμαστε πολύ λιγ ότεροι απ '
όσο ε ίμαστε. Και γι ' όλα αυτά ε ίμαστε το πιο εύ φορο έδ αφος
για παντ ό ς ε ίδ ους φο β ίες» .
Δp. Ντ. Λέϊvγ�

13 1
«Άπιστος ε ίναι αυτό ς που λέει ''Αντ ίο " , όταν ο δρ ό μος σκοτει­
νι άζει . . . »
T�.f'.f'. ΤόR�ιv, Βpετο.vός r.uγγpο.ψέο.ς

1 32
« Σύ γχυση ε ίναι μια λέξη που έχουμε εφε ύ ρει για να χαρακτηρ ί­
σουμε την τ άξ η, όταν δ εν μπορού με να την καταλά β ουμε».
Χέvpι ΜίRεp, Τpοnικ.ός του Αι yόκ.εpου

133
« Η ομορφι ά ε ίναι αν ώτερη της ευφυ tας δ ι ότι δ εν χρει άζ εται
απ όδ ει ξ η» .
Όσ�ο.p Οuό.ιRνr, Το Ποpτpέτο του Ντόpιαv Γκ.pέι

134
« Το πλ εον έκτημα των συναισ θ ημάτων ε ίναι ότι μας β γάζουν
εκτ ό ς πορε ίας» .
Όσ�ο.p Οuό.ιRνr

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

135
« Π άντα να συγχωρε ίς τους εχ θ ρού ς σου. Τίποτα δ εν τους ενοχλε ί όσο αυτ ό » .
Όσιιο.p Οuό.ιRvτ

13 6
«Τίποτε δ εν ε ίναι πιο σπ άνιο στον άν θρωπο απ ό μια πρ άξ η που
να ε ίναι δ ική του».
f'.ΓΈ�εpσοv (1&03-1&&2.), ιpιRόσοιpος ιιο.ι nοιnτnς

137
« Μ ην ε ξηγε ίσαι. Ο ι φ ίλοι σου δ εν το έχουν ανάγκη αυτ ό και οι
εχ θρο ί σου δ εν σε πιστε ύ ουν ούτως ή άλλως» .
'ER�nεpτ Xό.�no.pvτ, Α�εpιιιο.vός ψιRόσοψος

13 8
« Τίποτα δ εν ε ίναι αρκετό , για ό ποιον το αρκετό ε ίναι λίγο» .
Εnίιιοupος

139
«Τίποτα δ εν ταρ άζ ει την ευτυχία σου, αν εσ ύ δ εν το επι θυμε ίς» .
fζιιιέpwv

140
« Ν α φο β άσαι τον πλησ ίον σου, ό πως φο β άσαι τον ίδ ιο τον εαυ­
τό σου ! »
Σ:Νό.βοϊ Ζ�ειι, Σ:Νοβέvος ψιRόσοψος

141
« Μ πορού με να χρωστά με χάρη στους εχ θρού ς μας, γιατί το δι­
κό τους σκοτ άδι μας επιτρ έπει να ξ εγλιστρά με απ ό το δ ικό μας».
fζo.pR Γιοuvγιι, ψuχίο.τpος
39

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

142
«Αυτ ό ς που κοιτ άζει έξ ω ονειρεύ εται. Αυτ ό ς που κοιτ άζει μέσα
ξυπνά ει» .

143
« Π ολύ λίγα μπορού ν να αντιστα θ ού ν σε ένα άνδρα που έχει κατακτήσει τον εαυτ ό του».
Λοuδοβίιιος ΧΙV, Βο.σιRιό.ς τnς Γο.RRίο.ς

144
« Για να ε ίναι κανε ίς ευτυχισμ ένος, πρ έπει να ε ίναι βλά κας, εγωιστή ς και σε καλή κατ άσταση υγε ίας» .
Γιιuστό.β ΦRw�nέp

145
« Μ πορ ώ να υπολογίσω τις κιν ήσεις των ουρ άνιων σωμάτων αλλά όχι την τρ έλα του κόσμου».
Ισο.ό.ιι Νεύτwv

146
« Ο ι ψυχικ ές ασ θένειες δ εν ε ίναι παρ ά ακρα ίες καταστ άσεις φυ­
σιολογικών συμπεριφορ ών» .
I<o pvnRιoς Γιιpος

147
« Ο καλύτερος τρ ό πος για να σιγουρευτε ίς ότι εσ ύ ε ίσαι ο γνωστικό ς, δ εν ε ίναι να κλε ίσεις μ έσα το γε ίτον ά σου».
Φ ιοvτόp Ντοστογ ιέψ σιιι

148
« Ο θ υμ ό ς κατοικε ί μόνο στις καρ δ ι ές των aνό ητων» .
'AR �nεpτ Αϊvστό.ιv

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

149
«Την προσ β ολή αν την π ά ρεις ελαφρ ά , β α θ μια ία θ α σ βήσει. Αν
όμως φανε ίς ενοχλημ ένος ε ίναι σαν να δ ε ίχνεις ότι την άξι ζες» .
Τό.ιιιτος

150
«Δ εν σε προσ β άλλει αυτό ς που σε βρ ίζει ή σε χτυπ ά ει αλλά η
ά ποψή σου ότι αυτά τα πρ ά γματα σε προσ β άλλουν» .
Εnίιιτnτος

151
« Για να κα θ ησυχάσεις τους αν θρ ώ πους, αρκε ί να τους αρνη θ ε ίς
το προφαν ές» .
f'o �nέp Μn pεσσόv

152
« Ο κα θένας ε ίναι ο πρ ώτος και ο μεγαλύτερος κόλακας του εαυ­
τού του».
ΠRoιrrό.pxou, Η-θιιιό.

153
« Η έννοια της δ ιανοητική ς ασ θένειας χρησιμοποιε ίται σ ή μερα κυρ ίως για να αποκρύ ψει και να προσπα θ ήσει να δ ικαιολο­
γήσει προ βλή ματα στις προσωπικ ές και κοινωνικ ές σχ έσεις,
όπως χρησιμοποιή θ ηκε αντ ίστοιχα η έννοια της μαγε ίας απ ό
τις αρχ ές του Μ εσα ίωνα ως και τα τ έλη της Αναγ έννησης» .
Τό �ο.ς ΣΑ�, ψ uχίο.τpος
. . .

154
«Τα ψυχολογικά συμπτώ ματα που νομ ίζ εις ότι αναγνωρ ίζεις,
φα ίνονται παρ άλογα γιατ ί τα aντιμετωπ ίζεις απομονωμ ένα και
θέλ εις να τα ερμηνε ύσεις ά μεσα» .
Ζο.ιι Λο.ιιό.v
41

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

155

« Η "σχι ζοφρ ένεια " σαν "κατ άσταση " ε ίναι ανύ παρκτη. Ο χαρακτηρισμό ς ό μως ε ίναι μια κοινωνική πρ άξ η και η κοινωνική
πρ άξη ε ίναι ένα πολιτικό γεγονό ς» .
f'. Ντ. Λέιvγν., ψ uχίο.τpος

156
« Ο κόσμος ε ίναι μια φυλακή , στην οπο ία ε ίναι προτιμότερη η
απομόνωση» .
Κ.o.pR Κ.pό.οuς

157
« Ο Θ ε ό ς έπλασε τον άν θ ρωπο απ ό τη λάσπη. Ο ψυχαναλυτή ς
τον ξαναγυρ ίζει στη λάσπη» .
Κ.o.pR Κ.pό.οuς

158
« Φ ο β άσαι το ένα, φο β άσαι το άλλο, ε τότε π ότε θ α ζήσεις;»
Μέσο. Σ:.εRί �οβιτς, Βόσvιος σu γγpο.ψ έο.ς

159

«Απ ό τη στιγμή που θ α πεις "μη " έχεις σκορ ά ρει εναντ ίον του
εαυτού σου».
Ντέιβιντ Χέvτεp σοv, �υyvιirpn va ΦιllntJW τον Oυpavό, 1"7&

160
« Ν α ε ίσαι προσεκτικό ς με τις σκέψεις σου, γιατί οι σκ έψεις σου
γ ίνονται λόγια. Ν α ε ίσαι προσεκτικό ς με τα λόγια σου, γιατ ί τα
λόγια γ ίνονται πρ άξ εις. Ν α ε ίσαι προσεκτικό ς με τις πρ άξ εις
σου, γιατ ί οι πράξ εις γ ίνονται συνή θ ειες. Ν α ε ίσαι προσεκτικό ς
με τις συνή θ ει ές σου, γιατί οι συνή θ ει ές σου κα θ ορ ίζουν τον χα­
ρακτ ήρα σου . Ν α ε ίσαι προσεκτικό ς με τον χαρακτ ήρα σου,
γιατί ο χαρακτ ήρας σου γίνεται το πεπρωμ ένο σου».
Μο.χό.τ�ο. Γν.ό.vτι
42

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

161
«Το π άθ ος ε ίναι το έμβλημα της aν θ ρωπ ότητας, όχι το ξίφος»
Μο.χό.τ�ο. Γιιό.vrι
«Τίποτα δ εν δίνει τ όσο μεγ άλο πλεον έκτημα σε έναν άν θ ρωπο
απ έναντι σε έναν άλλο όσο το να παραμ ένει π άντοτε ψύ χραι­
μος και a πτ ό ητος σε όλες τις περιστάσεις» .
Τό �ο.ς Τ�έψ εpσοv

163
«· Έ μα θ α ότι οι άν θ ρωποι θ α ξ εχάσουν ότι ε ίπες, θ α ξ εχ άσουν
ότι έκανες, αλλά δ εν θ α ξ εχάσουν ποτ έ το π ώ ς τους έκανες να
αισ θ αν θ ού ν» .

164
«Δ εν ε ίμαι πια σ ίγουρος για τίποτε. Αν πραγματοποι ήσω τις επι­
θυμίες μου ε ίμαι αμαρτωλό ς αλλά a παλλάσσομαι απ ό αυτ ές. Αν
αρνη θώ να τις ικανοποιήσω μολύ νουν ολό κληρη την ψυχή » .
Zo.v ΠwR Σ:ο.pτp

165
« Η γυνα ίκα χρησιμοποιε ί τη λογική της για να βρει τρ ό πους
να υποστηρ ίξ ει τη δ ια ίσ θ ησ ή της» .
ΓιιίR �nεpτ Τσέστεpτοv, σu γγpο.ψ έο.ς

43

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

166
«Τίποτε δ εν ε ίναι πιο επικίνδυνο απ ό την προσπ άθ εια εν ό ς πο­
λιτικού κατεστημ ένου να υπαγορε ύσει την αλή θ εια».
ΜισέR Φοuιιw

167
«·Όταν μια κοινωνία χ άσει την ευκαιρ ία να συν δ ε θ ε ί με την πα­
γκόσμια κου λτού ρα, μ ένει να κοιτ άζει την ά βυσσο που ανο ίγε­
ται μπροστά της δίχως να καταλα β α ίνει, παρ όλο που η ά β υσ­
σος αυτή υπ άρχει για να την καταπιε ί» .
Ί�pε Ι<.έpτες, Etw, Ένας 'Afllloς

168
« Ε κατ ό χιλι άδ ες Άγγλοι δ εν μπορούν να κυριαρχ ήσουν π άνω σε
τριακόσια εκατομμύ ρια Ι ν δ ού ς, αν οι Ι ν δ ο ί δ εν συνεργαστού ν» .
Μο.χό.τ�ο. Γιιό.νrι

16 9
« Βάλε με σε Σύστημα και με αναιρε ίς. Δ εν ε ίμαι απλώ ς μα θ η­
ματικό σ ύ μβ ολο -Είμαι» .
Σ:ο.ίpεv Ι<.ίpιιεγιιwp, Δο.vός ιpιRόσοιpος

170
« Η χειραφ έτηση της ν ό ησης του δ ούλου ε ίναι ο καλύτερος τρ ό ­
πος για να αποτραπε ί η χειραφ έτηση του δ ούλου . Δ ι δάξτε του
να ανησυχε ί για το αν θέλει να ε ίναι ελ εύθ ερος και δ εν θ α απε­
λευ θ ερω θ ε ί» .
ΓιιίR�nεpτ Ι<.. Τσέστεpτοv

171
«Αποφασ ίστε να μην ε ίστε πια δούλοι, και αμ έσως θ α βρε θ ε ίτε
ελ εύθ εροι. Δ εν σας ζητ ά ω να σηκώσετε χ έρι στον τύ ραννο για
45

Α'

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.


11

να τον ανατρ έψετε, αλλά απλώ ς να π ά ψετε να τον υποστηρίζε­
τε και τ ότε θ α τον δ ε ίτε, σαν έναν τερ άστιο Κολοσσ ό που έχει
χάσει το β άθ ρο του, να καταρρ έει κάτω απ ό το δ ικό του β άρος
και να γίνεται κομμάτια» .
Ετιέν vτε R� Μnοτύ

172
« Ο καλύτερος τρ ό πος να ελέγχεις τους αν θρ ώ πους ε ίναι να τους
φο β ίσεις ! »
Νό�� Τσό �σιιι, Α � εp ιιι�vός yRwσσoRό yoς,
σu γγp�ψ έ�ς ιι�ι �ιιτιβιση1ς

173
</Οταν ήρ θ αν να π άρουν τους Ε βρα ίους, δ εν δ ιαμαρτυρ ή θ ηκα,
γιατ ί δ εν ήμουν Ε βρα ίος. "Οταν ήρ θ αν για τους κομμουνιστ ές
δ εν φ ώνα ξ α, γιατ ί δ εν ή μουν κομμουνιστ ή ς. "Οταν κατα δίω ξαν
τους τσιγγ άνους, ούτε τ ότε φ ώνα ξ α, γιατ ί δ εν ήμουν τσιγγ άνος.
"Οταν έκλεισαν το στ ό μα των Ρ ωμαιοκα θ ολικών που αντιτ άσ­
σονταν στο φασισμό , δ εν έκανα τ ίποτα γιατ ί δ εν ή μουν κα θ ολι­
κό ς. Μ ετ ά ήρ θ αν να συ λλά β ουν εμ ένα, αλλά δ εν υπ ήρχε πια κα­
νε ίς να αντιστα θ ε ί μα ζί μου . . . »
ΜnέpτοRτ Μnp επ

174
«Δόξα τω Θ ε ώ που δ εν υπ άρχουν ελεύθ ερα έντυπα. Και ελπ ίζω
να μην τα έχουμε για τα επ όμενα εκατ ό χρ όνια. Γιατ ί η μάθηση
προκαλε ί ανυπακοή και αιρ έσεις στον κόσμο, ενώ η τυπογραφία
έχει γεννήσει πολλά δ εινά κα θώ ς και λίβ ελους ενάντια στις καλύ ­
τερες κυ β ερνήσεις. Ο Θ ε ό ς να μας φυλά ει απ ό αυτ ά τα δύ ο ! »
Βp ετ�vός Β�σιRιιιός fζuβεpvnτnς
τnς Αnοιιιί�ς τnς Βι pτ�ίvι�, ιι71

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

175
«Στους αν θρ ώ πους πρ έπει να φ έρεται κανε ίς ε ίτε καλά ε ίτε να
τους καταστρ έφει εντελώ ς, γιατί απ ό ένα ελαφρύ χτύ πημα μπο­
ρε ί κά ποιος να συν έλθ ει και να εκδ ικη θ ε ί . Απ ό ένα β αρύ χτύ ­
πημα δ εν θ α συν έλθ ει ποτ έ ».
ΝιιιοRό Μο.ιιιο.βέRι

176
«Ανά μεσα σε αυτού ς που αντιπα θ ο ύ ν την καταπ ίεση βρ ίσκο­
νται και ορισμ ένοι που αρ έσκονται να καταπι έζουν» .
No.noRέwv Bovo.nό.pτnς

177
«Αυτό που θ α συναντ ήσεις στο συντηρητικό μυαλό ε ίναι ο φ ό β ος. Ο φ ό β ος του εγκλή ματος. Ο φ ό β ος των εχ θ ρ ών. Ο φ ό β ος
της αλλαγ ή ς. Ο φ ό β ος των αν θρ ώ πων που δ εν τους μοιάζουν.
Και φυσικά , ο φ ό β ος μή πως χάσουν τα χρ ή ματά τους . . . Ο φ ό ­
β ος γρ ήγορα εκδ ηλώνεται ως μίσος, το οπο ίο τους ο δ ηγε ί τελι­
κά σ ' ένα πολύ σκοτειν ό μ έρος . . . »
Μό.ιιιR Moup , Α � εp ιιιο.vός ο.ιιτιβιση1ς σιιnvοθέτnς

178
« Ο φ όβ ος ε ίναι αυτό που συγκρατε ί και διασφαλίζει την κοινωνι­
κή τάξη και ακόμη και σ ή μερα ο φ όβ ος ε ίναι ο πρωταρχικός μη­
χανισμός ελέγχου που σφραγίζει την κοινωνία του θ ε ά ματος».
Mnpό.ιo.v Μο.σού � ι

179
« Υ π ή ρ ξ ε ποτ έ οποια δ ή ποτε μορφ ή καταπ ίεσης που να μην
προ β αλλόταν ως κάτι το φυσικό γι' αυτού ς που την υφ ίσταντο;»
T�wv Σ:τιούο.pτ ΜιR, The �uhJeι.fion o f Women

47

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

180
« Το κρ άτος δ εν ε ίναι παρ ά ένα όργανο καταπ ίεσης μιας τάξης
απ ό μια άλλη και αυτ ό δ εν ισχύ ει λιγ ότερο για τη δ ημοκρατ ία
απ ό ότι για τη μοναρχ ία».
Φ p . 'Ε γ�εRς

181
« Κά ποιοι ν ό μοι του κρ άτους που έχουν σκοπ ό να πατάξουν το
έγκλημα ε ίναι πιο εγκληματικο ί απ ό μόνοι τους».
Φ p . Έ γ�εRς

182
« Π όσο ευτυχ ές για τις κυ β ερνήσεις το ότι οι άν θρωποι που κυ­
β ερνού ν δ εν σκ έφτονται».
ΑδόR ιpος ΧίτRεp

18 3
« Ο ι λα ϊκ ές μάζες ε ίναι πιο ε ύ κολο να πιστ έψουν ένα μεγ άλο ψ έ ­
μα παρ ά ένα μικρ ό ».
ΑδόR ιpος ΧίτRε p

184
« Η μεγαλύτερη δύναμη ενό ς a πολυταρχικού κα θ εστ ώτος ε ίναι
ότι αναγκάζει αυτού ς που το φο β ού νται να το μιμη θ ούν».
ΑδόR ιpος ΧίτRεp

18 5
« Ο ι ι δέ ες ε ίναι πιο δυνατ ές απ ό τα ό πλα. Και αφού δ εν θ α αφ ή ­
ναμε τους εχ θ ρού ς μας να έχουν ό πλα τ ότε γιατ ί να τους αφ ή ­
σουμε να έχουν ι δέες;»

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

186
« Μ ου ε ίναι ευπρ όσ δ εκτη κ άθ ε επιστημονικ ή κριτικ ή . Αλλά
απ έναντι στις προκαταλήψεις της λ εγ ό μενης κοιν ή ς γν ώ μης,
που δ εν της έκανα ποτ έ καμι ά παραχ ώρηση, a π ό φ θ εγμα μου
ήταν η παρα ίνεση του Β ιργιλίου στο Δάντη: "Ακολούθ ησε το
δρ ό μο σου κι άσε τον κόσμο να λέει " » .
lζo.pR Μο.pξ, nοRιτιιιός ψ ιRόσο ψος

187
«Το μόνο που χρει άζεται η τυραννία για να ε δραιω θ ε ί ε ίναι να
σιωπ ήσουν οι ευσυνε ίδ ητοι άν θρωποι» .
Τό �ο.ς Τ�έψ εpσοv

188
« Ο ι καλο ί άν θ ρωποι δ εν χρειάζονται τους νό μους για να πρ ά ­
ξουν το καλό ενώ οι κακο ί π άντα βρ ίσκουν τρ ό πους να τους πα­
ρακά μπτουν» .
ΠRό.τwv

18 9
« Ζ ού με στην εποχ ή της προμελέτης και του τ έλειου εγκλή μα­
τος. Χτες το δίκα ζαν, σ ήμερα αυτό το ίδ ιο γίνεται ν ό μος» .
AR �nέp lζο.� ί, ο EnavatrτaTnf'έvoς ί\vθpwnoς

190
« Η μόνη ανε ξά ρτητη πρ άξ η των μα ζών θ α ε ίναι να εκλέγουν
τον αφ έντη τους και αμ έσως μετ ά να ξ αναγυρ ίζουν και π άλι
στην κατάσταση της ε ξάρτησης τους . . . »
ι\Rέξις νrε ΤοιιβίR

191
« Η π άλη του αν θρ ώ που ενάντια στην ε ξουσ ία ε ίναι η π άλη της
μν ή μης ενάντια στη λή θ η» .
MίRo.v lζούνrεpο., Τσέχος σu γγpο.ψ έο.ς
49

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

192
« Χά ος ονομάζ εται κάθ ε τ άξ η πραγμάτων που προκαλε ί σ ύ γχυ­
ση στο μυαλό μας» .
Τ�οpτ� Σ:ο.ντο.uό.vο., οιιιοvο�οRόyος

193
« Είναι επικίν δυνο να έχεις δίκιο, όταν η ε ξουσ ία έχει άδ ικο» .
ΒοRτο.ίpος, ιpιRόσοιpος του Διο.ψwτισ�ού

194
« Η η θ ική ε ίναι η ν έα λέξ η για το δ εσποτισμό » .
Πέτεp Χό.ντιιε, ι\uστpιο.ιιός σuyypο.ψέο.ς

195
«Αν όλα ε ίναι υπ ό έλεγχο, δ εν πηγα ίνεις αρκετά γρ ήγορα».
Μό.pιο Αντpέτι, οδnyός o.yιVvwv το.χύτnτο.ς

196
« Η ε ξουσ ία δ εν έχει καμ ία δύ ναμη αν δ εν την υπολογ ίζουμε».
e. Μnέιιιοv

197
«Τίποτα δ εν δυναμώνει την ε ξουσ ία περισσ ότερο απ ό τη σιωπ ή».
Λεοvό.pντο Ντο.Βίντσι

198
</Ενα κρ άτος κυ β ερνάται καλύτερα όταν έχει λίγους νό μους και
αυτο ί οι νό μοι εφαρμ όζονται αυστηρ ά » .
e. Ντειιό.pτ

so

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

1{){)
« Η λαχτ άρα να σ ώσεις την αν θρωπ ότητα ε ίναι σχε δόν π άντα
μια καμουφλαρισμ ένη λαχτ άρα να την ε ξουσι άσεις».
Χέvp ι Λ. Μέvν.εv, Α� εp ιt.ο.vός δν ψοσιο ypό.ψος

200
« Η ε ξ ουσ ία ε ίναι ένα ε ίδ ος δ ιανοητική ς συνωμοσ ίας. Είναι μια
συνωμοσ ία που αποτελε ίται απ ό εικόνες και φαντάσματα» .
Z.o.v Mnwvrp ι yιό.p , Γό.RRος � ετο.�οvrέ p vος ιp ιRόσο ιpος

201
«Το κακό τροφο δ οτε ίται και γιγαντ ώνεται απ ό τη συγκάλυψη» .
Βι pyίRιος, f'w�ο.ίος εnιν.ός nοιnη1ς

202
« Ο ισχυρ ό ς ξέρει να φα ίνεται μεγαλόψυχος, μόνον ο α δύ ναμος
πρ έπει να σκοτώνει για να επι β άλλει τις απ όψεις του».
Πο.σν.ό.R Mnp ut.vέp , Γό.RRος ιp ιRόσοιpος

203
«· Ένα κλου β ί π ήγε να ψ άξ ει ένα κλου β ί» .
Φpo.vrς Κό.ψ ν.ο., σu yypο.ψ έο.ς

204
« Η γονεοπο ίηση της ε ξουσ ίας και η β ρεφοπο ίηση της κοινω­
νίας ήταν και παραμ ένει ο ιστορικά αμετάλλακτος στ όχος όλων
των δ ιαχειριστών της ε ξ ουσ ίας, ανε ξάρτητα απ ό τις ιδ εολογι­
κές και πολιτικ ές αμφι έσεις τους . . . » .
ΚRεό.vθnς Γp ίβο.ς, ψ uχίο.τpος-σu yypο.ψ έο.ς

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

205
« Το κρ άτος αποτελ ε ί σχ έση κυριαρχ ίας του αν θ ρ ώ που π άνω
στον άν θρωπο, η οπο ία στηρ ίζεται στο μ έσο της νό μιμης β ίας» .
Μο.ξ Γοuέ �nε p

206
«Ακό μα και αν ε ίσαι μειοψηφ ία του εν ό ς, η Αλή θ εια ε ίναι π ά ­
ντα η Αλή θ εια» .

207
</Οταν κάνεις ειρ ήνη με την ε ξουσ ία, γ ίνεσαι ε ξουσ ία» .
Τ�ψ Μόp ισοv

208
« Π ρ έπει να φο β η θ ε ίς γιε μου . Αυτό ς ε ίναι ο τρ ό πος για να γ ίνεις
τίμιος πολίτης» .
Zo.v ΠwR Σ:ο.pτp

209
«Αν αντιλαμ β άνεστε τους εαυτού ς σας ως α β ο ή θ ητους και αν ί­
κανους ε ίναι σ ίγουρο ότι θ α δ ημιουργ ήσετε μια δ εσποτική κυ­
β έρνηση για να σας κυ β ερν ά . " Ετσι λοιπ όν, ο σοφ ό ς δ εσπ ότης
φροντίζει να δ ιατηρε ί στους υπηκό ους του την εντύ πωση ότι ε ί­
ναι α β ο ή θ ητοι και ανίκανοι.»
Φpo.v� Χέp�nεpτ

210
« Τι; Ψ ά χνεις κάτι; Θ έλεις να πολλαπλασιαστε ίς επ ί δέκα, επ ί
εκατό ; Ψ άχνεις οπα δ ού ς; Ψ άξ ε μη δ ενικά ! »
Φ pειδεp ί�ος Νίτσε

52

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

211
« Ο Θ ε ό ς ε ίναι νεκρ ό ς».
Φ pειδεp ίιιος Νίτσε, Γεp�ο.vός ΦιRόσοψος

212
« Π ίστη: το να μην θέλεις να μάθ εις τι ε ίναι αλη θ ιν ό » .
Φp ειδεp ίιιος Νίτσε

213
« Η αποφασιστικότητα του Χριστιανισμού να β ρ ίσκει τον κό ­
σμο άσχημο και κακό έχει κάνει τον κόσμο άσχημο και κακό ».
Φp ειδεp ίιιος Νίτσε

214
« Η λέξη Χρzστzανzσμός ε ίναι παραπλανητική . Στην πραγματικό ­
τητα υπ ήρ ξ ε μόνο ένας χριστιανό ς, και π έθ ανε στο Σταυρ ό » .
Φp ειδεp ίιιος Νίτσε

215
« Η έννοια του 'Θ εού ' έχει επινοη θ ε ί ως αντ ίθ εση της ζω ή ς -σε
αυτή συνοψίζεται, σε μια τρομακτική εν ότητα, κάθ ε τι ζημιο­
γόνο, δ ηλητηρι ώδ ες, συκοφαντικό , κάθ ε μίσος για τη ζω ή . . . »
Φp ειδεp ίιιος Νίτσε, Ι6έ ο άvθpwnoς

216
« Είναι ο Άν θ ρωπος μια απ ' τις γκά φες του Θ εού ; Η ε ίναι ο Θ ε­
ός μια απ ' τις γκά φες του Αν θρ ώ που ;»
Φp ειδεp ίιιος Νίτσε

217

<<" Ε γινα κατανοητ ό ς; Ο Δι όνυσος εναντ ίον του Εσταυρωμ ένου».
Φp ειδεp ίιιος Νίτσε, Ι6έ ο ί\vθpwnoς
55

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

218
« Μ π έρδ εψα τα πρ άγματα με το όνομά τους: αυτό ε ίναι η π ίστη».
Zo.v ΠwR Σ:ο.pτp

219
« Το ότι ο Θ ε ός δ εν υπ ά ρχει, δ εν μπορ ώ να το αρνη θώ . Το ότι
ολό κληρο το Είναι μου παρακαλά ει για έναν Θ ε ό δ εν μπορ ώ να
το ξ εχάσω» .
Zo.v ΠwR Σ:ο.pτp

220
« Ο Θ ε ό ς δ εν πα ίζει ζά ρια με το σ ύ μπαν» .
'AR �nεpτ Αϊvστό.. ι v

221
« Π οτ έ οι άν θρωποι δ εν κάνουν κακό τόσο απ όλυτα και με τόση
χαρ ά απ ' όταν το κάνουν απ ό θρησκευτικό φρ όνημα» .
MnRέn� Πο.σιιό..R , ΦιRόσο ψος

222
« Και η π ίστη και η θέληση για π ίστη έχουν καταστρ έψει τον άν­
θρωπο» .
Η-σίοδος

223
« Ο θ ε ό ς σκοτώνει ότι του αντιστ έκεται. Και π άνω απ ' όλα σκο­
τώνει τη λογική , την ευφυtα, το κριτικό πνε ύ μα»
ΜισέR ovψp έu, Πpayf'aτείa Πεpί Αθεοllοyίaς

224
« Ο ι τρεις μονο θ ε ϊστικ ές θρησκε ίες, δ ιαπνε ό μενες απ ό την ίδ ια
γενεαλογική ενόρμηση θ ανάτου, συμμερ ίζονται μια σειρ ά πα-

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

νομοιότυπα μίση: μίσος για τη λογική και την ευφυtα, μίσος για
την ελ ευ θ ερ ία, μίσος για όλα τα β ι βλία στο όνομα εν ό ς και μο­
να δ ικού , μίσος για τη ζω ή , μίσος για τη σε ξουαλικότητα, τις γυ­
να ίκες και την η δ ονή , μίσος για το θ ηλυκό , μίσος για το σ ώ μα,
τους π όθ ους, τις ορμ ές» .
ΜισέR ovψpέu, Πpayf'aτείa Πεpί Αθεοllοyίaς

225
« Ο Θ ε ό ς ε ίναι το μόνο πλάσμα που για να ε ξουσιάσει δ εν χρει­
άζεται καν να υπ άρχει» .
Σ:o.pR MnwvτRo.ίp

226
« Ο ι φιλόσοφοι ε ίπαν πολλές κακίες για τους κληρικού ς. Ο ι κλη­
ρικο ί ε ίπαν πολλές κακίες για τους φιλόσοφους. ·Ό μως ποτ έ οι
φιλόσοφοι δ εν σκότωσαν κληρικού ς, αλλά οι κληρικοί σκότω­
σαν πολλού ς φιλόσοφους».
Ντενί Ντιvτεpό

227
« Η θρησκε ία ε ίναι αυτό που αποτρ έπει τους φτωχού ς απ ό το να
σκοτ ώσουν τους πλούσιους» .
No.noRέwv Bovo.nό.pτnς

228
« Φ ό β ος a όρατων πραγμάτων ε ίναι ο φυσικό ς σπ όρος εκε ίνου
που ο κα θένας μας μ έσα του ονομάζει θ ρησκε ία» .
Τό �ο.ς Χο �nς, Λεβιάθαν

229
«Αν ε ίσαι δ ιανοού μενος, μάλλον θ α καταλή ξ εις στην κ όλαση
γι αυτο» .
Τ�όvο.θο.v MnεR
'

/

57

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

230
« Η ανα ζήτηση του Θ εού ε ίναι να φτάνεις σε ένα μ έρος και να
ανακαλύ πτεις ότι ο Θ ε ό ς μόλις έχει φύ γει απ ό ' κει» .
Ντίnο.ιι Τσόn pο., Α� εp ιιιο.vο-Ιvδός σu yγpο.ψ έο.ς
ιιο.ι εvο.RRο.ιιτιιιός θεpο.nεuη1ς

231
« Δ εν αποκλε ίεται οι άν θρωποι να ε ίμαστε ένα κοσμικό αστε ίο» .
Χp ίστος Γούδnς, ο.στpο ψ uσιιιός-nοιnη1ς

232
« Δ εν υπ ά ρχει α ίρεση ή θ ρησκε ία που να ε ίναι a πεχ θέστερη
στην Ε κκλησ ία απ ό τον Άν θρωπο» .
Τ�έψς Τ�όις, Ι pRο.vδός σu yγpο.ψέο.ς

233
« Μ ου αρ έσει ο Χριστ ό ς σας αλλά δ εν μου αρ έσουν οι Χριστιανο ί σας. Ο ι Χριστιανο ί δ εν έχουν καμία σχ έση με το Χριστό » .
Μο.χό.τ�ο. Γιιό.ντι

234
« Στη καρ δ ιά του ρατσισμού βρ ίσκεται ο θρησκευτικό ς ισχυρι­
σμό ς ότι ο Θ ε ό ς έκανε ένα λάθ ος δ ημιουργ ίας όταν έδ ωσε ζω ή
σε κά ποιους αν θρ ώ πους» .
Φ p ίντp ιχ Ότο Χεpτς, Αuστp ιο.ιιός ιστοp ιιιός

235
« Είναι πιο δύσκολο να πολ εμά ς ενάντια στην π ίστη παρ ά ενά ντια στη γν ώση».
ι\δόR ιpος ΧίτRεp

ss

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

236
«Αμφισ βήτησε με θά ρρος ακό μα και την ύ παρ ξη του ίδ ιου του
Θ εού , γιατί αν υπ άρχει, πιο πολύ θ α εγκρ ίνει τη χρ ήση της λο­
γικής παρ ά τον τυφλό φ ό β ο» .
Τό � �ς Τ�έψ εpσοv

237
«Στο Σταυρ ό ουσιαστικά π έθ ανε ο ίδ ιος ο Θ ε ός . . . Το τελικό μή νυμα του Χ ριστιανισμο ύ περιλ αμ β ά νει την δ ιαπ ίστωση του
Σαρτρ: Είμαστε ρι ζικά κατα δ ικασμ ένοι να ε ίμαστε ελ εύθ εροι ! »
�ό.βοϊ Ζί�ειι, �οβέvος � ετ��οvrέ p vος ιp ιRόσοιpος

238
« Η σημερινή μου τοπο θέτηση σχετικά με την ύ παρ ξη του Θ εού
είναι πως, αν και μοιάζει απολύτως ε ξωφρενική ως ιδέα, την απο­
δέχομαι διότι η εναλλακτική εκδοχή μοιάζει ε ξωφρενικότερψ> .
Σ:η1β 'ARεv, εnιστν ψοv�ς

239
« Ο Δ ιαφωτισμ ό ς ε ίναι παι δί του χριστιανισμο ύ , πρ ά γμα το
οπο ίο μπορε ί να ε ξηγ ήσει, σ ύ μφωνα με τη φροϋ δ ική θ εωρ ία,
γιατ ί ο Διαφωτισμό ς ήταν τόσο εν άντιος στο χριστιανισμό » .
fζp έιv Mnp ίvrov

240
« Ο θ εσμό ς της θ ρησκε ίας υπ ά ρχει μόνο για να δ ιατηρε ί την
αν θ ρωπ ότητα σε τ άξη και να κάνει τους αν θ ρ ώ πους να δ ιεκδ ι­
κού ν την ε ύ νοια του Θ εού με την αρετή τους. Οτι δ ή ποτε σε μια
θρησκε ία δ εν εκπληρο ί αυτ όν το στό χο πρ έπει να θ εωρε ίται
ξένο ή επικίν δυνο».
ΒοRτ�ίpος, ψ ιRόσο ψος τοu Δι�ψwrισ�ού

59

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

241
« Ο Θ ε ό ς συν ή θ ως ε ίναι με το μ έρος των μεγ άλων στρατών και
εναντίον των μικρών».
f'o�έp νrε Mnισύ-f'o.�noιrrέv

242
« Η άγνοια και ο φ όβ ος, να οι δύ ο άξονες όλων των θρησκει ών. Η
α β ε β αι ότητα που υπ άρχει στη σχ έση του αν θρώ που και του θ ε­
ού ε ίναι η αιτία της θρησκε ίας. Ο άν θρωπος φο β άται όταν βρ ί­
σκεται στο σκοτάδ ι, φυσικό ή η θ ικό . Ο φ όβ ος του γ ίνεται συν ή ­
θ εια και αποτελε ί γι' αυτόν μιαν ανάγκη. Αν δ εν έχει κάτι να φο­
β άται θ α νομίζει ότι κάτι του λε ίπει» .
Zo.v ΜεRιέ (ιιι+-172.�), Γό.RRος «ό.θεος» ιεp έο.ς

243
« Ε κκλησ ία: ένα μ έρος ό που κύ ριοι οι οπο ίοι δ εν έχουν π ά ει ποτ έ στον Π αρ άδ εισο καυχώνται γι' αυτόν σε αν θρ ώ πους που δ εν
θ α π άνε ποτ έ εκε ί» .
Χέvp ι Λούις Μέvν.εv, Α � εp ιt.ο.vός χ pοvιt.ο γpό.ψος

244
</Οχι μόνον δ εν υπ άρχει Θ ε ό ς, αλλά σας θέλω να ψά χνετε για
υ δραυ λικό τα Σα ββ ατοκύ ριακα» .
Γούνrι ΆRRεv, σν.nvοθέτnς-nθοnοιός

245
« Ο ι θρησκε ίες μοι άζουν με τις πυγολαμπ ίδ ες. Χρειάζονται το
σκοτάδ ι για να λά μψουν».
Α. Σ:οnεvό.οuεp , ψ ιRόσο ψος

246
« Ο ι θ εο ί ε ίναι παρ άξ ενοι. Δ εν φτι ά χνουν μόνο απ ' τις κακίες
6ο

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

μας όργανα για την τιμωρ ία μας. Συχνά μας π άνε στην κατα­
στροφ ή ξ εκιν ώντας απ ό ό ,τι κα λό , ευγενικ ό , αν θ ρ ώ πινο και
τρυφερ ό υπ ά ρχει μ έσα μας» .
Όσιιο.p Ουό.ιRvτ, De f'vofun4iς

247
« Π ιστε ύ ω πως ο Θ ε ό ς όταν δ ημιουργούσε τον κόσμο υπερεκτ ίμησε λιγ ά κι τις δυνατ ότητ ές του».
Όσιιο.p Ουό.ιRvτ

248
« Η θρησκε ία ε ίναι ένας στρε βλό ς κόσμος κι αυτή η στρ έβλωση
θ α δ ιαρκ έσει αναγκαστικά για όσο δ ι άστημα η ουσ ία του αν­
θρ ώ που δ εν θ α έχει βρει την ολοκληρωμ ένη της ύ παρ ξ η στην
κομμουνιστική τάξη και ελ ευ θ ερ ία» .
fζo.pR Λεβίτ (1&"7-1"73), Γεp�ο.vός ιστοp ιιιός ιιο.ι ιp ιRόσο ιpος

249
« Μ ου δώσατε μιαν κατάρα, άγιοι Π ατ έρες, σας δίνω εγώ μιαν ευχή : Σας εύ χομαι να 'ναι η συνε ίδησ ή σας τόσο κα θ αρή όσο ε ίναι
η δική μου και να 'στε τόσο η θικοί και θρήσκοι όσο ε ίμαι εγώ ».
ο fζο.�ο.vτ�ό.ιιnς ο.nευθυvό � εvος στους ΈRRnvες Δεσnοτό.δες
� ετό. τον ό.τυnο ο.ψο p ισ�ό του ο.nό τnv ΕιιιιRnσίο.

250
«Αλλά ποιος μιλά ει για Θε ό ; · Έχουμε τη δια δικασ ία της ε ξέλι ξης
που πραγματοποιε ίται μέσω της φυσικής επιλογής. Αυτ ό δεν χρει­
άζεται σχ έδ ιο, είναι απλώς φυσικό φαινόμενο. Η ζωή δοκιμάζει
πολύ πλοκα σχήματα και το καλύτερο επι βιώνει Ο άν θρωπος
δεν είναι τίποτα παραπ άνω από ένα πετυχημ ένο πε ίραμα που έγι­
νε με βάση συγκεκριμ ένους κανόνες και φυσικού ς νόμους. Τίποτε
λιγ ότερο και τίποτε περισσ ότερο. Η ζωή δοκίμασε και π έτυχε».
Χουό.v Αp σουό.γο., Ισnο.vός nο.Rο.ιοvτοRό γος
. . .

61

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

251
« Χριστιανισμό ς: θ ρησκε ία της ε ξόδ ου απ ό τη θρησκε ία» .
Μο.p σέR Γιιοσέ

252
« Η άγνοια ε ίναι η κατ άρα του Θ εού . Η γνώση ε ίναι τα φτερ ά με
τα οπο ία πετ ά με στον παρ άδ εισο» .
ΟuίRιο.� �ίξnnp

253
« Το ταλέντο σου ε ίναι το δώ ρο του Θ εού σε 'σ ένα. Το τι θ α κά νεις με αυτ ό ε ίναι το δικό σου δώ ρο προς το Θ ε ό » .
Λέο Μnοuσιιό.Rιο., σu γγpο.ψέο.ς

254
« Π ιστε ύ ω επειδ ή ε ίναι παρ άλογο» .
ΤεpτuRRιο.vός

255
</Οταν κοιτ άζω θ αλασσοπ όρους, επιστή μονες και φιλοσ ό φους,
τότε ο άν θρωπος ε ίναι ο πιο σοφ ό ς απ ό όλα τα όντα. "Οταν κοι­
τάζω ιερε ίς και προφ ήτες τ ότε τ ίποτα δ εν ε ίναι πιο άξιο περι­
φρ όνησης απ ό τον άν θ ρωπο» .
Διογέvnς, ιιuvιιιός ψ ιRόσοψος

256
« Η αγά πη για το Θ ε ό δ εν ε ίναι το ίδ ιο πρ άγμα με την αγ ά πη για
το καλό » .
'Ep�o.v Έσσε. Γεp�ο.vός σu γγpο.ψ έο.ς

257
«Αν ο δ ι ά β ολος δ εν υπ άρχει, τότε πρ έπει να τον δ ημιού ργησε ο
άν θρωπος κατ ' εικόνα και ομο ίωσ ή του».
Φ. Ντοστο γιέψ σιιι, f'wσος σu γγpο.ψ έο.ς
62

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

258
« Η θρησκε ία ε ίναι μια παρα ίσ θηση που αντλε ί τη δύναμή της
απ ό το γεγονός ότι συμπ ίπτει με τις ενστικτώδ εις επι θυμίες μας».
Σ:ίγ��οuvτ Φ pόιvτ

259
« Η θρησκε ία ε ίναι μια άμυνα απ έναντι στην εμπειρ ία του Θ εού ».
fζo.pR Γ�. Γιούνγ�

260
«·Όσο πιο πολύ κατανοού με το Σύ μπαν, τ όσο πιο άσκοπο φα ί ­
νεται» .

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

261
« Π ολιτική ε ίναι η τ έχνη να πηγα ίνεις γυρε ύ οντας, να βρ ίσκεις
παντο ύ προ β λ ή ματα, να κ ά νεις τη λάθ ος δ ι ά γνωση και να
εφαρμόζεις τη λάθ ος θ εραπε ία» .
Γιιpο.ούτσο Μο.pξ, Α ψ εp ιιιο.νός ιιw� ιιιός
« Ο άν θ ρωπος ε ίναι εκ φ ύσεως πολιτικό όν» .
Αp ιστοτέRnς

263
«Στην πολιτική . . . ποτ έ μην υποχωρε ίς, ποτ έ μην αναιρε ίς και
ποτ έ μην παρα δέχεσαι λάθ ος» .
No.noRέwν Βονο.nό.pτnς

264
« Τα έθνη αυ ξάνονται με την προ ώθ ηση του πολιτισμού τους» .
Φp ίvτp ιχ f'ό.τσεR, ο Γεp�ο.νός «nο.τέpο.ς» τnς ΓεwnοRιτιιιnς

265
<<"Ολα τα κρ άτη που ε ίναι φιλελε ύθ ερα ως προς την πολιτογρ ά ­
φηση των ξένων ε ίναι κατ άλληλα για a υτοκρατορ ίες» .
Φ pό.νσις Μnέιιιον

266
« Ο Μ αρ ξισμ ό ς ε ίναι ό πως οι μαγου λάδ ες: όσο πιο νωρ ίς τον πε­
ράσει κανε ίς, τόσα λιγ ότερα κουσού ρια του αφ ήνει . . . »
Ουίνστον Τσό pτσιR, Βp ετο.νός Π pwθunoupγός

267
«Αν ένας χ άρτης του κόσμου δ εν περιλαμ β άνει την Ουτοπ ία,
δ εν α ξίζει ούτε μια ματι ά μας . . . »
Λιούις Μό.�ψοp vτ, Η ltrτopίa τwv Oιrronιwv
65

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

268
«Ας σταματήσουμε να μιλά με για καπιταλισμό και σοσιαλισμό .
Ας μιλήσουμε απλώ ς για το π ώ ς θ α χρησιμοποι ήσουμε τον απ ί­
στευτο π λ ο ύ το της γης προς ό φε λ ος των αν θ ρ ώ πων. Δώστε
στους αν θρ ώ πους αυτ ά που χρει άζονται: φαγητ ό , φ ά ρμακα,
κα θ αρ ό α έρα, π όσιμο νερ ό , δέν δ ρα και γρασ ίδ ι, ευχ ά ριστα
σπ ίτια να μ ένουν, μερικ ές ώ ρες δ ουλ ει ά ς, μερικ ές ώ ρες ελ εύθ ε­
ρες. Μ η ρωτάτε ποιος το α ξίζ ει. "Ολοι οι άν θ ρωποι το α ξίζουν» .
Xό.ouo.pvτ Ζιν, Μάpξ dΊΌ Ι;όχο

26 9
«Αν σ ' ένα δ ικομματικό σ ύστημα και τα δύ ο κό μματα αγνο ή ­
σουν την κοιν ή γνώ μη, τ ότε δ εν υπ άρχει δ ι έξ ο δ ος για τους ψη­
φοφ όρους» .
Xό.ouo.p vτ Ζιν, Η Ιcτοpία τοu Λαού τwv Hvwιι έvwv ΠοίJιτειwv

270
« Η πολιτική ε ίναι πολύ εν δ ιαφ έρουσα και π άντα ο δ ηγε ί σε συ­
γκρούσεις» .
f'ίvτRεϊ �οτ, Α � εp ιιιο.νός σιιnνοθέτnς

271
« Για να πε θάνει κάτι, θ α πρ έπει αρχικά να υπ άρ ξ ει, και Σοσια­
λιστική Κοινων ία ποτ έ δ εν υπ ήρ ξ ε, όσο κι αν δ ιαφημίστηκε το
αντίθ ετο» .
Μό.νος Δο.νέ�nς, Αστpοψ uσιιιός

272
« Ο πολιτ ικός χρειάζεται την ικανότητα να προ βλέπει τι θα συμβ ε ί
αύριο, την επόμενη εβδομάδα, τον επ όμενο μήνα και τον επ όμενο
χρ όνο. Και να έχει την ικανότητα να ε ξηγε ί μετά γιατί δεν συνέβη».
Ουίνστον Τσό pτσιR, Βp ετο.νός n pwθunoupγός
66

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

273
« Η δ ημοκρατία ε ίναι μια επιν ό ηση ότι δ εν θ α κυ β ερνη θ ού με
καλύτερα απ ό ό ,τι νομίζουμε».
Mnεp vό.p r.w, Ι pRο.vδός θεο.τp ιιιός σu γγpο.ψ έο.ς

274
«Το όνειρο της δ ημοκρατίας ε ίναι να ε ξυψ ώσει το προλεταριά το στο επ ίπε δ ο της ηλι θ ι ότητας που έχει κατακτ ήσει η μπουρ­
ζουα ζία».
Γιιuστό.β ΦRw�nέp

275
« Η δ ημοκρατία ε ίναι η εμμηνό παυση της Δυτική ς κοινωνίας, η
Μ εγ άλη Κλιμακτήριος του κοινωνικού σ ώ ματος. Ο φασισμό ς
ε ίναι η λαγνε ία της μ έσης ηλικίας του».
Zo.v Μnwντp ι γιό.p , Γό.RRος � ετο.vεwτεp ιιιός ιp ιRόσοιpος

276
« Ο κόσμος δ εν ε ίναι δ ιαλεκτικό ς -ε ίναι ταγμ ένος στα ά κρα, όχι
στην ισορροπ ία, ε ίναι ταγμένος στον ρι ζικό ανταγωνισμ ό , όχι
στη συνα ίνεση και τη σ ύν θ εση. Αυτ ή ε ίναι επ ίσης και η αρχ ή
του Κακού » .
Zo.v Μnwντp ι γιό.p

277
«Άριστη δ ημοκρατία ε ίναι εκε ίνη που, ενώ σε όλα τ ' άλλα επικρατε ί ισ ότητα, η υπεροχή προσ δ ιορ ίζεται με β άση την αρετ ή
και η κατωτερ ότητα με β άση την κακία».
ΠRoιrrό.pxou, Ηθι�ά

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

27 8
«Αν ε ξαρτι όταν απ ό εμ ένα να αποφασ ίσω αν θ α έπρεπε να έχου­
με κυ β έρνηση χωρ ίς εφημερίδ ες ή εφημερ ίδ ες χωρίς κυ β έρνη­
ση δ εν θ α δίστα ζα ούτε μια στιγμή να επιλέξω το δ εύτερο».
Τό �ο.ς Τ�έψ εp σοv

279
« Υπ ά ρχουν δύ ο ειδών πολιτικ ές. Δ εν υπ ά ρχουν ρι ζοσπαστικές
και aντι δραστικ ές πολιτικ ές, ούτε προο δ ευτικ ές και συντηρητι­
κ ές, ούτε καν δ ημοκρατικ ές και ρεπουμπλικανικ ές. Υ π άρχουν
πολιτικές που β ασ ίζονται στο φ ό β ο και πολιτικές που β ασ ίζο­
νται στην εμπιστοσ ύ νη» .
Εvτ Μούσιιιv, γεpοuσιο.ση\ς τοu Μέιν

280
« Π ρ ώτα προσπα θ ού ν να σε αγνο ήσουν, μετ ά να σε γελοιοποιή ­
σουν, μετ ά να σε πολεμήσουν και μετά τους νικά ς» .
Μο.χό.τ�ο. Γιιό.vτι
« Ο ι φιλελεύθ εροι ιστορικά aντιμάχονταν την ε ξουσ ία και διατη­
ρούν κάτι απ ό την αντίθ εσ ή τους και όταν την αναλαμβάνουν».
Mnέpτpo.vτ f'ό.σεR
« Ο όχλος ε ίναι η μητ έρα όλων των τυράννων» .
Διογέvnς, ιιuvιιιός ιp ιRόσοιpος

283
</Ενας ειλικριν ή ς δ ιπλωμάτης ε ίναι σαν στεγν ό νερ ό ή ξύλινο
σ ίδ ερο» .
Ιwσnψ Σ:.τό.Rιv
68

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

284
« Ο κα θένας επι β άλλει το σ ύστημά του μ έχρι εκε ί που φτάνει ο
στρατό ς του».
lwcn.\ψ Σ:τό.Rιv

285
« Η σιωπ ή ε ίναι επιχε ίρημα που υποστηρ ίζεται με άλλα μ έσα» .
Εp vέστο Τσε Γιιεβό.pο.

286
« Ο ι άν θρωποι ποτ έ δ εν λένε τ όσα ψ έματα όσα μετ ά το κυν ήγι,
στη δ ι άρκεια του πολέμου και πριν απ ό τις εκλογ ές» .
Ότο Μnίσ�ο.p ιι, ιιο.γιιεRό.p ιος τnς Π pwσίο.ς

287
« Ο συντηρητισμό ς β ασ ίζεται στην ιδέα ότι αν αφ ήσεις τα πρ ά γ­
ματα στην ησυχ ία τους αυτ ά μ ένουν ό πως ε ίναι. Αλλά δ εν ε ίναι
έτσι. Αν a φ ήσεις κάτι μόνο του το a φ ήνεις εκτε θ ειμένο σε ένα
χε ίμαρρο αλλαγ ών».
ΓιιίR �nεpτ Τσέστεpτοv, σu γγpο.ψ έο.ς

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

288
« Μ πορε ί να μην σας ενδ ιαφ έρει ο π όλ εμος, αλλά ο π όλεμος εν­
διαφ έρεται για σας».
Λέοv Τpότσιιι, n γέτnς τnς οιιτwβ p ιο.vnς εnο.vό.στο.σnς

28 9
« Ο κόσμος γύ ρω μας ε ίναι επικίν δυνος, όχι τ όσο λόγω εκε ίνων
που προκαλού ν το κακό , αλλά περισσ ότερο λόγω εκε ίνων που
παραμ ένουν απλο ί θ εατ ές και δ εν αντι δρού ν».
'AR �nεpτ Αϊvστό.ιv

290
«Δ εν ξέρω με τι ό πλα δ α δ ιε ξαχ θ ε ί ο Τρ ίτος Π αγκόσμιος Π όλε­
μος π άντως ο Τέταρτος θ α δ ιε ξαχ θ ε ί με π έτρες και ξύλα».
ΆR �nεpτ Αϊvστό.ιv

29 1
«·Όταν ο τ ύ ραννος έχει νικήσει τους εχ θρού ς ε ίτε με κατ ά κτηση
ε ίτε με δ ιπλωματ ία και δ εν υπ ά ρχει πια καμι ά απειλή , θ α πα­
ρακιν ήσει κά ποιον άλλο π όλεμο ώστε οι άν θρωποι να χρει άζο­
νται έναν αρχηγ ό ».
ΠRό.τwv

292
«Το μυστικό της ύ παρ ξης είναι να μην φοβάσαι. Π οτ έ μη φο βάσαι
τι θα απογ ίνεις, ποτ έ μην ε ξαρτ άσαι από κάποιον. Μόνο τη στιγμή
που aποτ άσσεσαι κάθ ε βοή θ εια γίνεσαι πραγματικά ελεύθ ερος».
Βούδο.ς

293
« Ο φ ό β ος ε ίναι ένα συνα ίσ θ ημα που αρ έσει στους αν θ ρ ώ πους
να το νιώθ ουν, όταν αισ θάνονται ασφαλε ίς»
Έvrγιιο.p ΆRRo.v Πόε

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

294
« Κ αν ένα π άθ ος δ εν καταλ ηστε ύ ει τ όσο αποτε λ εσματικ ά το
πνε ύ μα απ ό την εργατικότητα και τη λογική , όσο ο φ ό β ος» .
Έvψοuντ Μnού pιι

295
« Ο φ ό β ος ε ίναι η μητ έρα της η θ ική ς» .
Φpειδεp ιιιός Νίτσε

29 6
« Είναι πιο ασφαλές να σε φο β ούνται παρ ά να σε αγαπού ν» .
ΝιιιοRό Μο.ιιιο.βέRι

297
« Υ ποκύ πτουμε στην άνεση του τρ ό μου κι αυτ ό ς ο ελ εγχ ό μενος
τρ ό μος μας β οη θά να κατανικο ύ με τους συνη θ ισμ ένους φ ό ­
β ους μας» .
Πο.σιιό.R Mn p uιιvέp , Γό.RRος σu yγpο.ψ έο.ς-ιp ιRόσο ψος

29 8
« Μ ε τον καιρό μισού με αυτό που φο β ό μαστε συχνά » .
ΟuίRιο.� �ίξnnp

299
« Ν α φο β άσαι τον πλησ ίον σου ό πως φο β άσαι τον εαυτό σου».
ί.Rό.βοϊ Ζ�ειι

300
« Η ιστορ ία της τρομοκρατ ίας γρ ά φεται απ ό το κρ άτος. Συνε­
π ώ ς ε ίναι δ ι δ ακτική » .
Γιιu Ντε �nό p

72

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

301
« Ο ψυχολογικό ς σκοπ ό ς της τρομοκρατ ίας ε ίναι η δημιουργ ία
ενό ς κλίματος της α β ε β αι ότητας και ανησυχίας στις μάζες, το
οποίο θ α αυ ξήσει την επιρροή μας σ ' αυτ ές και θ α επιτρ έψει, με
την κατ άλληλη χειραγώγησ ή τους, να μας αποδ εχτού ν ως λύση».
Από έvο. τpο �οιιpο.τιιιό ε γχει p ίδιο του Γιιεp ίv-Σ:.εpό.ιι

302
« Δ εν υπ ά ρχει π όλ εμος ούτε αγ ώνας κατ ά της τρομοκρατ ίας.
Υπάρχει μονάχα αγ ώνας κατ ά των τρομοκρατ ών που δεν ε ίναι μα­
ζί μας, όχι αγώνας κατ ά των τρομοκρατ ών που είναι σύ μμαχοι».
Σ:τέRιος i'.oύRo γRou, δ l'ψοσιο γpό.ψος

303
« Εάν ακολου θ ήσετε τον παλιό κώδ ικα δ ικα ίου -οφ θ αλμό αντ ί
οφ θ αλμού και οδόντα αντ ί ο δόντος- τ ότε θ α ο δ ηγη θ ε ίτε σ ' έναν
κόσμο τυφλό και φαφούτη» .
Μο.χό.τ�ο. Γιιό.vτι, Ινδός n γέτnς

3 04
«·Όταν πολεμάς ένα τ έρας, πρ όσεχε να μη γίνεις και ο ίδιος τ έρας».
Φp ειδεp ίιιος Νίτσε, Γεp�ο.vός ιp ιRόσο ιpος

3 05
« Ο Π όλ εμος ε ίναι η συν έχεια της Π ολιτική ς με άλλα μ έσα» .
1'.. Φ. Γιι. ιpov Ι'.Rο.ού�εβιτς,
Π pwσος στpο.τιw-rιιιός ιιο.ι Ιστο p ιιιός (17&0-1&31)

306
« Ο Π όλεμος ε ίναι το υπ έρτατο δρ ά μα μιας ολοκληρωτικά μη­
χανοποιημ ένης κοινων ίας» .
Λιούις Μό.�ψο pvτ
73

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

30 7
«Απεργ άζονται σφαγ ές κι αυτ ό το λένε ειρ ήνη» .
Τό.ιιιτος

308
« Μ ια κακή ειρ ήνη ε ίναι χειρ ότερη απ ό τον π όλ εμο» .
Τό.ιιιτος

30 9
« Στην ειρ ήνη οι γιοι θά β ουν τους πατερ άδ ες. Στον π όλεμο οι
πατερ άδ ες θά β ουν τους γιους» .
» pόδοτος

310
« Στον π όλεμο, η αλή θ εια ε ίναι τόσο πολύτιμη που θ α πρ έπει
π άντα να φυ λάσσεται απ ό ένα σωματοφύλακα ψεμάτων» .
Ουίνστον ΤσόpτσιR

3 11
« Είναι καλό που ο π όλ εμος ε ίναι τόσο φρικτ ό ς γιατ ί μπορε ί να
φτ άναμε στο σημε ίο να μας αρ έσει» .
f'ό �nεpτ Λνι, Αpχιστpό.τνι γος τwν Νοτίwν
στον Α� εp ιιιο.νιιιό ε �ψ ύRιο nόRε �ο

312
«" Ε χω γνωρ ίσει τον π όλ εμο ό πως λίγοι ζωντανο ί άν θ ρωποι. Η
καταστροφικότητ ά του τ όσο στον εχ θ ρ ό όσο και στους φ ίλους
τον έχει καταστ ήσει ά χρηστο σαν μ έσο επ ίλυσης δ ιακρατικών
δ ιαφορ ών».
Ντό.γιιRο.ς �ο.ιι Άpθou p , Α� εp ιιιο.νός στpο.τνιγός

74

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

3 13
«Στον π όλεμο δ εν υπ ά ρχει υποκατ άστατο για τη ν ίκη» .
Ντό. γ�ο.ς �"'� 'Apθou p

314
«Το καλύτερο πολιτικό ό πλο ε ίναι ο φ ό β ος. Η σκληρ ότητα προκαλ ε ί το σε β ασμ ό . Ο ι άν θρωποι μπορε ί να μας μισού ν αλλά
εμε ίς δ εν ζητού με την αγ ά πη τους, μόνο το φ ό β ο τους» .
Χό.ιvp ιχ Χί�Rεp

315
« Ο ντροπαλό ς άν θρωπος ε ίναι τρομοκρατημ ένος πριν τον κίν­
δυνο, ο δ ειλό ς κατά τη δ ι άρκεια και ο θ αρραλέος μετ ά » .
Γιόχο.v f'ίπεp , Γεp�ο.vός σu γγpο.ψέο.ς

316
« Ο π όλεμος ε ίναι πολύ σο β αρ ό πρ άγμα για να το εμπιστευτε ίς
στους στρατιωτικού ς» .
Zop� lζRε�ο.vσό (1&4-1-1�2.�), Γό.RRος n pwθunoupγός

317
« Κά ποια στιγμή π ίστευα ότι οι π όλ εμοι θ α σταματούσαν, αν
όλοι οι λαο ί γίνονταν πιο ισχυρο ί . Κατ άλα β α ό μως ότι έκανα
λάθ ος, επει δ ή υποτ ίμησα το αν θ ρ ώ πινο ένστικτο για σ ύ γκρου­
ση, που για να εκρι ζω θ ε ί θ α χρειαστε ί του λάχιστον ένας ακό μη
αι ώνας . . . Δ εν μπορού με να σταματήσουμε τον π όλεμο δ ιαγρ ά ­
φοντ ά ς τον. Δ εν μπορού με να τον σταματ ήσουμε a φοπλίζοντας
τους δυνατού ς. Ο π όλ εμος μπορε ί να σταματήσει, όχι κάνοντας
τους δυνατού ς α δύ νατους, αλλά κάνοντας κάθ ε έθ νος, α δύνατο
ή δυνατ ό , ικανό να αμυν θ ε ί . . . » .
Νί�οRο. ΤέσRο.

75

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

318
<<"Οσο ο πόλεμος εκλαμβάνεται ως παράξενος, θ α έχει π άντα τη
γοητε ία του. "Οταν φανεί χυ δαίος θα χάσει τη δημοτικότητά του».
Όσιιο.p Οuό.ιRvτ

319
« Ο π όλεμος και η πατρι δ οκαπηλία μπορού ν εν δ εχομ ένως να
αναστε ίλουν αλλά όχι να καταπι έσουν εντελώ ς το τα ξικό μίσος» .
Xό.ouo.p vτ Ζιv, Α� εp ιιιο.vός ιcrrο p ιιιός

320
« Κάτω απ ό τη β ιτρ ίνα της ελε ύθ ερης επιλογ ή ς η τάξη ε ίναι πο­
λύ πιο αυστηρ ή , επειδ ή η τρομοκρατ ία ξ εκιν ά απ ό μέσα μας» .
Σ:Νό.βοϊ Ζ�ειι, Σ:Νοβέvος ψ ιRόσο ψος

321
«Το α ίμα ρ έει υπογε ίως, εγε ίρει ό μως έναν π ύ ργο» .
ι\vv Σ:έξrοv

322
« Το μεγαλύτερο κατόρ θ ωμα δ εν ε ίναι να πολεμήσεις και να νι­
κήσεις σε όλ ες σου τις μά χες. Το μεγαλύτερο κατόρ θ ωμα ε ίναι
να κά μψεις την αντ ίσταση του εχ θ ρού χωρ ίς να γίνει μά χη» .
Σ:.ouv T�ou, Η Tέxvn τοu ΠοίJέp οu

323
« Ο π όλ εμος δ εν ε ίναι μόνο πολιτική πρ άξη, αλλά γνήσιο πολιτικό όργανο, μια συν έχιση των πολιτικών σχ έσεων, μια πραγ­
ματοπο ίηση τους μ' άλλα μ έσα . . . γιατ ί η πολιτική πρ όθ εση ε ί­
ναι ο σκοπ ό ς, ενώ ο π όλεμος ε ίναι το μ έσον, και το μ έσο δ εν
μπορε ί να θ εωρη θ ε ί ανε ξάρτητο απ ό το σκοπ ό » .
!ζ , Φ . Γιι. ψοv fζRο.ού�εβιτς,
Πpwσος στpο.τιwrιιιός ιιο.ι Ιστοp ιιιός (17&0-1&31)

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

32 4
« Ο σκοπός του πολέμου δ εν ε ίναι να πε θάνεις για την πατρίδα αλλά να κάνεις τον απ έναντι μπάσταρδο να πε θάνει για τη δική του».
Τ�οpτ� Πό.τοv, Α� εp ιιιο.vός στpο.τn γός

325
« Ο άν θ ρωπος πολ εμά ει πιο σκληρ ά για τα συμφ έροντ ά του παρά για τα δ ικαιώ ματ ά του».
No.noRέwv Bovo.nό.pτnς

326
« Για να κινητοποι ήσεις τις μάζες σε σταυροφορ ία, πρ έπει να
τις τρομοκρατ ήσεις» .
Πιεp Zo p�, ι ι Envίvonnemen+

32 7
«Δ εν ε ίναι τ άχα η ζω ή αρκετ ά ελεειν ή και ο θάνατος αρκετ ά εγγύ ς, ακ ό μη και χωρ ίς να καταφ ύ γουμε στην αποκρουστικ ή
πρ άξη του πολέμου;»

328
« Τώ ρα έρχεται ένας π όλ εμος και απο δ εικνύ ει ότι ακό μα δ εν
έχουμε μάθ ει να "μπουσου λά με " στα τ έσσερα απ ό τη β αρ β αρι­
κή φ άση της ιστορ ίας μας . . . Είμαστε ανίκανοι να βρού με άλλη
λύση εκτ ό ς απ ό τη μα ζική σφαγ ή » .
Λέοv Τpότσιιι, 1"14-

32 9
«Το να έχουμε έναν εχ θρ ό ε ίναι σημαντικό για να ορ ίσουμε την
ταυτ ότητ ά μας. Γι' αυτ ό , όταν ο εχ θρ ό ς δ εν υπ ά ρχει, χρει άζεται
να τον κατασκευ άσουμε».
Ou �nέpτo Έιιο, ο.ιιο.δn �ο.ϊιιός ιιο.ι σu γγpο.ψ έο.ς
77

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

330
« Και τ ώρα τι θ α γ ένουμε χωρ ίς β αρ β ά ρους. Ο ι άν θρωποι αυτο ί
ήσαν μια κά ποια λύσις» .
!ζ, Π. fζο.βό.ψnς, Πεpψ έvοvrας τοuς βαpβάpοuς

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

331
«· Έ νας λα ό ς γρ ά φει την Ιστορ ία του, όχι για ν' αφηγη θ ε ί το παρελθόν του, αλλά για να συγκροτήσει ταυτ ότητα με την οπο ία
θ α αναμετρη θ ε ί με το μ έλλον» .
('. f'όοupτι, Α �εp ιιιο.vός Ιστοp ιιιός

332
« Η ιστορία ε ίναι κάτι περισσ ότερο απ ό προϊστορ ία του παρ ό ­
ντος. Το κάθ ε παρελθόν έχει τη δ ική του υπ όσταση: ένα "ανοι­
κτ ό μ έλλον " , μια δυνητική έκβ αση, την οπο ία οφε ίλουμε να του
την ξ ανα δώσουμε . . . »
θ. Νιnεp νrέu, ιστο p ιιιός εp εuvnη1ς

333
«Τα έθνη-κρ άτη κατασκευ άζουν την εικόνα τους για το παρελ θόν, ώστε να στηρ ίξ ουν τις φιλο δ ο ξίες τους για το μ έλλον
"' Ενα άλλο μ έλλον μπορε ί να χρειάζεται ένα άλλο παρελθόν».
. . .

Μο.pιι Μο.�ό.οuεp , Βpετο.vός ιστοp ιιιός

334
« Η Ιστορ ία ε ίναι ένας εφι άλτης απ ό τον οπο ίο προσπα θώ να
ξυπν ήσω» .

335
« Η Ιστορ ία ε ίναι ψ έματα με τα οπο ία έχουν συμφωνήσει όλοι» .
No.noRέwv Bovo.nό.pτnς

336
« Η Ιστορ ία ε ίναι Φ ιλοσοφ ία δ ιδ αγμ ένη με παρα δ ε ίγματα» .
θοuιιuδ ίδnς

81

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

337
«Το παλιό είναι χειροπια mό , mερεωμένο, το ζού με και το παλεύ ουμε κάθ ε mιγμή , υπ άρχει. Το μελλού μενο είναι αγ έννητο, άπια­
mο, ρεού μενο, είναι καμωμένο από το υλικό που πλάθ ουνται τα
όνειρα, ένα σύννεφο και το κτυπούν δυνατοί άνεμοι -ο έρωτας, η
φαντασ ία, η τύχη, ο Θ εός- aραιώνεται, πυκνώνεται, μεταλλάζει . . . »
Νίιιος lζο.�ο.ντ�ό.ιιnς, Βίος κ.αι ΠοίJιτεία τοu ΑίJέξn Ζοpιιnά

338
« Π ροσοχή! Π ροσοχ ή! Η Ιστορ ία επιταχύ νεται και σ ύ ντομα θ α
εκτ ροχια m ε ί ! »
Δn � nτpnς ΧοpόσιιεRnς, Λακ.wvισιιοί

339
« Κανε ίς σχε δόν δ εν πα ίρνει μα θ ή ματα απ ό την Ι m ορ ία, εκτ ό ς
απ ό εκε ίνους που τη μελετού ν και τη δ ι δάσκουν. Ο ι ισχυρο ί της
Γης, που οι ίδ ιοι παρ άγουν γεγονότα και κατευ θύ νουν την Ι m ο­
ρ ία σπ άνια παρα δ ειγματ ίζονται απ ό αυτ ήν» .
Zo.v ΠwR (Ι7ι3-1&2.S)

340
« Π ρ έπει να εγκαταλ ε ίψουμε την ελπ ίδ α για ένα καλύτερο πα­
ρελθόν».

341
« Η Ι m ορ ία ε ίναι ιδίως η πιο σκληρ ή απ ' όλες τις θ ε ές, ο δ ηγε ί το
θριαμβ ικό της άρμα π άνω απ ό σωρού ς πτωμ άτων, όχι μόνο σε
"
περι όδ ους πολέμου αλλά και " ειρηνική ς οικονομική ς αν ά πτυ­
ξ ης. Κ ι εμε ίς, άν δ ρες και γυνα ίκες, ε ίμαστε δ υστυχ ώ ς τ όσο
αν ό ητοι, ώστε δ εν έχουμε το κουρ ά γιο να επι δ ιώξουμε την αυ­
θ εντική πρ ό ο δ ο παρ ά μόνον αν κεντρι m ού με με συμφορ ές που
δ ε ίχνει να ξ επερνού ν κάθ ε όριο» .
Φp ίντp ι>e 'ΕνγεRς (1&2.0-l&"S")

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

342
« Η Ιστορ ία ε ίναι το μόνο εργαστ ήριο που έχουμε για να ε ξ ετ ά ­
σουμε τις συν έπειες της σκ έψης» .
Ετιέν ΖιRσόν, Γό.RRος Ιστοp ιιιός τnς ΦιRοσο ψ ίο.ς

343
« Η αν θρ ώ πινη ιστορ ία ε ίναι η πεμπτουσ ία τερ άστιων β ιογραφιών» .
Όσβο.Rvτ Σ:πέvγιιRεp , Η Πapaκ.f'n τnς Δ ύΟ'nς

344
« Η Ιστορ ία επαναλαμ β άνεται με τη μορφ ή φ άρσας» .
lζo.pR Μο.pξ, ΠοRιτιιιός ιp ιRόσο ιpος

345
«Αν υπ ά ρχει κάτι που δ εν μπορ ώ να υποφ έρω ε ίναι να σκέφτομαι πως αυτ ό αύ ριο θ α ε ίναι Ιστορ ία» .
Βίιιτwp οu γιιw

346
« Κανε ίς δ εν ε ίναι αρκετ ά πλο ύσιος για να ε ξ αγορ άσει το παρελθόν του».
Όσιιο.p Οuό.ιRvτ

347
« Η Ιστορ ία θα ε ίναι καλή μα ζί μου, γιατ ί σκοπεύ ω να την γράψω».
Ουίνστον ΤσwpτσιR

348
«Δ εν υπ ά ρχει μεγαλύτερη αγων ία απ ό το να έχεις μ έσα σου μια
μη ειπωμ ένη ιστορ ία» .
Μό.γιο. ΑνιιγέRοu, Αψp ιιιο.νn σu γγpο.ψ έο.ς

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

349
« Κάθ ε κατα ξίωση του παρελθόντος ε ίναι απα ξίωση του παρ ό ντος».
ΕRένn Αp βεRέp , βu�ο.vτινοRό γος

350
« Μ ερικ ές φορ ές η Ιστορ ία χρειάζεται λίγο σπρ ώξ ιμο».
ΒRο.vτψ ίp ΊRιτς Λένιν

351
« Η ιστορ ία δ εν κάνει τίποτε. Δ εν κατ έχει τερ άστιο πλούτο, δ εν
πολεμά μάχες. Είναι οι άν θ ρωποι, οι αλη θ ινο ί, οι ζωντανο ί , που
τα κάνουν όλα αυτά ».
fζo.pR Μο.pξ, ΠοRιτιιιός ψ ιRόσο ψος

352
« Το ίδ ιο το μελάνι με το οπο ίο γρ ά φεται η Ιστορ ία ε ίναι κα θ αρ ή προκατάληψη σε υγρ ή μορφ ή ».
Μο.pιι Τοuέnν

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

353
«Αν το χρ ή μα δ εν κάνει την ευτυχία, επιστρ έψτε το» !
ZuR f'εvό.p , Γό.RRος διο.vοού � εvος

354
« Χρ έος: Το ευφυ ές υποκατάστατο της αλυσ ίδ ας και του μαστιγ ίου στους σκλά β ους» .
'A�n poou� Μnι pς, Α� εp ιιιο.vός σu γγpο.ψ έο.ς

355
«Το χρ ήμα ε ίναι η πιστωτική κάρτα των φτωχ ών» .
Μό.pσο.R Μο.ιιΛούο.v

356
« Η παρ όρμηση της καταστροφ ή ς ε ίναι δ ημιουργική . Η επιβ εβλημ ένη καταστροφ ή ε ίναι σ ή μα κατατε θέν της καπιταλιστι­
κής σκέψης . . . . Καταστρ έψτε το παρελθόν, φτι άξτε το μ έλλον» .
Ντον ΝτεΛίRRο, l<odp όnoίJις

357
« Το shopping ε ίναι η ν έα πολιτική πρ άξ η» .
Mnόvo, U2

358
« Τα τραπε ζικά ι δρύ ματα ε ίναι πιο επικίν δυνα για τις ελ ευ θ ερ ίες μας απ ό τους τακτικού ς στρατού ς» .
Τό �ο.ς Τ�έψ εp σοv, Α �εp ιιιο.vός npόεδ pος

359
«Ανάγκη, τι μυτερ ή β ελόνα ! ! ! »
ΟuίRιο.� Σ:ο.ίξnnp

86

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

360
« Ο πελάτης δ εν έχει π άντα δίκιο» .
Έv�ο Φεp ό.p ι

361
«Δ εν ψηφ ίζουμε μόνο όταν β ρισκό μαστε στην κάλπη αλλά και
κάθ ε φορ ά που αγορ άζουμε κάτι. · Έτσι θ α αποφασ ίζουμε εμε ίς
για τι θ α μας που λάνε οι εταιρ ίες . . . »
Λεοvό.pvτο vτι !ζό.n p ιο, nθοnοιός

362
« Ο ι φτωχο ί γνωρ ίζουν το νό ημα της ζω ή ς. Ο ι πλούσιοι πρ έπει
απλώ ς να το μαντε ύ ουν» .
Τσό.pRς Μnοuιιό ψ σιιι, nοιnη1ς ιιο.ι σu γγpο.ψ έο.ς

3 63
«Το μόνο μέρος του δή θ εν ε θνικού πλούτου, που μπα ίνει πραγ­
ματικά στην κα θολική κατοχή των λα ών, ε ίναι το δημόσιο χρ έος».
lζo.pR Μο.pξ, » Γέvεσn του lζειpο.Rο.ίοu

364
<<" Ενα προϊόν δ ε ίχνει με την πρ ώτη ματιά να ε ίναι ένα αυτον ό ητο, συνη θ ισμ ένο πρ ά γμα. Η ανάλυσ ή του ό μως μας δ ε ίχνει ότι
πρ ό κειται για κάτι ι δ ια ίτερα πολύ πλοκο, που η φύση του εμπε­
ρι έχει πλή θ ος μεταφυσικών λεπτομερειών και θ εολογικών φα­
ρισα ϊσμών» .
lζo.pR Μο.pξ

365
« Ο καπιταλισμό ς δ ημιουργε ί την αρρ ώστια για να που λήσει τη
θ εραπε ία» .
Zo.v-!ζRwvτ Μισέο.

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

366
«Απ ό την πρ ώτη μ έρα έως και σή μερα η ωμ ή απληστ ία ήταν η
κινητ ήριος δύ ναμη του πολιτισμού » .
Φ p . Έγ�εRς

367
« Το εγγεν ές χαρακτηριστικό του καπιταλισμού ε ίναι ο άνισος
καταμερισμό ς του πλούτου . Η εγγεν ής ιδ ι ότητα του κομμουνι­
σμού ε ίναι ο ίσος καταμερισμό ς της μι ζέριας» .
Ουίνστον ΤσόpτσιR

368
</Οταν κρεμά σουμε τους καπιταλιστ ές, θ α μας που λή σουν το
σχοιν ί που θ α χρησιμοποι ή σουμε».
Ιwσnψ r.τό.Rιν

36 9

</Ο ποιος κλέβ ει λίγο ρ ίχνεται στη φυ λακή . "Ο ποιος κλέβ ει σε
μεγ άλη κλίμακα δέχεται συγχαρητ ήρια για το επιχειρηματικό
του πνε ύ μα» .
Φεp νό.vτο Σ:ο.βο.τέp , Ισnο.νός ιp ιRόσο ιpος �ο.ι σu γγpο.ψ έο.ς

370
« Ο καλύτερος τρ ό πος για να β γάλεις λεφτ ά ε ίναι να αγορ άζεις
όταν το α ίμα ρ έ ει στους δρ ό μους» .
Τ�ον Ντ. f'ο�ψ έRεp

371
« Π ροτιμ ώ να κερ δίζω 1% απ ό τις προσπ άθ ειες 100 αν θρ ώ πων
παρ ά το 100% των δ ικών μου προσπα θ ειών» .
Τ�ον Ντ. f'ο�ψ έRεp

88

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

372
« Γνωρ ίζουμε πλέον ότι η δ ιακυ β έρνηση του οργανωμ ένου χρ ή ματος ε ίναι επικίνδυνη ό σο και η δ ιακυ β έρνηση του οργανωμ έ­
νου εγκλή ματος» .
Φpο.γ�Rίvος f'ούσβεRτ, Πpwnv npόεδ pος τwv »ΠΑ

373
« Είμαι ένας απ όλυτα κανονικό ς άν θρωπος. Το μόνο που κάνω
ε ίναι να ικανοποι ώ μια ζήτηση» .
AR fζο.nόvε, Νονός τnς Μο.ψ ίο.ς του Σ:ι�ό.γο

374
« Τ ο χρ ή μα ε ίναι σαν τη κοπρι ά : ε ίναι χρ ή σιμο μ όνο αν το
σκορπ ίζεις» .
Φpό.vσις Mnέn�ov (1S"2.1-1ι2.ι)

375
«·Όταν τ ίθ εται θέμα χρημάτων, όλοι έχουν την ίδ ια θρησκε ία».
ΒοRτο.ίpος, ψ ιRόσο ψος του Διο.ψwrισ�ού

376
« Ο σπ όρος του χρ ή ματος ε ίναι το χρή μα και η πρ ώτη Γκιν έα ε ίναι μερικ ές φορ ές πιο δύ σκολο να κερ δ η θ ε ί απ ό το δ ε ύτερο
εκατομμύ ριο» .
Zo.v Ζο.� f'ουσw

377
«Το χρ ήμα κοστίζει ακρι β ά » .
f'ος Μο.�Ντόvο.Rνr, Α� εp ι�ο.vός συ γγpο.ψ έο.ς

378
« Τα χρ ή ματα ε ίναι η επ ίσημη σφραγ ίδ α της λογική ς» .
ΦίRιn !ζ, Ντι�, συ γγpο.ψ έο.ς εnιστn �οvι�nς ψ ο.νrο.σίο.ς

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

379
«Απ ό ένα σημε ίο και μετ ά τα χρ ή ματα δ εν έχουν σημασ ία .
Π αύ ουν να ε ίναι ο σκοπ ό ς. Το παιχνίδ ι ε ίναι που μετρ ά ει» .
Αp ιστοτέRnς Ωvό.σnς

380
</Οταν ο καπιταλισμός φ θά σει σε ένα ορισμένο βα θμό ανάπτυ ξης,
παρ άγει ο ίδ ιος τα υλικά μέσα της ίδ ιας του της καταστροφ ής.
fζo.pR Μο.pξ, ΠοRιτιιιός ψ ιRόσο ψος

381

"
« Ο ι άν θ ρωποι θ α ζού σαν πολύ ή συχα αν οι λέξ εις "δ ικό μου
"
και "δ ικό σου έπαυαν να υπ άρχουν» .
Ανο.ξο.γό pο.ς

382
« Σύνορα απ ό τα οπο ία δ ε δ ι έρχονται εμπορεύ ματα, παρα β ιά ­
ζονται απ ό στρατε ύ ματα» .
Αβ pο.ό.� ΛίvιιοRv

383
« Η οικονομ ία ε ξαρτ άται απ ό τους οικονομολόγους, περ ίπου
ό σο ο καιρ ό ς ε ξαρτ άται απ ό τους μετεωρολόγους» .
Zo.v ΠοR fζό.οuψ�ο.v, Γό.RRος δn�οσιο γpό.ψος

3 84
«Σε μια καταναλωτική κοινωνία υπ άρχουν αναπ ό φευκτα δύ ο ε ίδη σκλά βων: οι δέσμιοι του ε θ ισμού και οι δέσμιοι του φ θόνου».
Ίβο.ν ΊRιτς

385
« Η αγορ ά ε ίναι αποτελ εσματική , αλλά δ εν έχει ούτε εγκ έφαλο,
ούτε καρ δ ι ά » .
ΠwR ΣΑ� ιοuεRσοv, Νο �nεRίστο.ς οιιιοvο �οRό γος

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

386
« Η ε ξαφ άνιση του χρεωμ ένου ε ίναι η καταστροφ ή για τη β ιο­
μηχαν ία του δ ανεισμού » .
Zί yιι�ouvr Mnό.ou �o.v

3 87
« Ο μόνος τρ ό πος να σε θυμού νται οι οικονομικές τ άξ εις ε ίναι
με το να μην πληρ ώ σεις τους λογαριασμού ς σου».
Όσιιο.p Ouό.ιRvr

388
« Π ολλο ί άν θρωποι θέλουν η κυ β έρνηση να προστατε ύ ει τον
καταναλωτ ή . · Έ να πολύ πιο επε ίγον πρ ό βλημα ε ίναι να προ­
στατε ύ σουμε τον καταναλωτ ή απ ό την κυ β έρνηση».
ΜίRτοv Φp ίvr�o.v, οιιιοvο �οRό yος

38 9
« Ε πιχειρηματίες ε ίναι αυτο ί που αντιλαμβ άνονται ότι υπ άρχει
μικρ ή δ ιαφορ ά ανά μεσα στο εμπ όδ ιο και την ευκαιρ ία και
μπορού ν να χρησιμοποιού ν και τα δύ ο προς ίδ ιο ό φελος» .
ΝιιιοRό Μο.ιιιο.βέRι

390
« Ο ι έπαινοι μ όνο δ εν έφταναν ποτ έ για πληρ ώ σουν το νο ίκι.
Π ρ έπει να αναμειγνύ ονται με κάτι πιο χειροπιαστό κι ο καλύ ­
τερος τρ ό πος επα ίνου που γνωρ ίζω εγ ώ ε ίναι αυτό ς που κου­
δουν ίζει στην παλά μη του χεριού μου . . . Το χρ ή μα ε ίναι η καλύ ­
τερη επι βρ ά β ευση και μάλιστα πολύ καλόγουστη . . . » .
ο Δάdκ.αίlος ΜουdιΚ.nς ο.nό τον Αp ιστοιιpό.τn Mnoup�ouό.

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

39 1
« Ο κό σμος έχει αρκετ ά για τις αν άγκες του κα θ ενό ς, όχι όμως
αρκετά για την απληστ ία του κα θ εν ό ς» .
Μο.χό.τ�ο. Γιιό.ντι

392
« Π λουσι ότεροι ε ίναι εκε ίνοι που έχουν περισσότερες εμπειρ ίες» .

92

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

393
« Τ α πιο επικ ίν δ υνα ψ έ ματα ε ίναι ε λαφρ ώ ς παραποιημ ένες
αλή θ ειες» .
Γιιεο pγιι lζp . Λίπεv�nεpγιι, Γεp�ο.vός εnιστν ψοvο.ς

394
</Ενα ψ έμα μπορε ί να έχει κάνει το γύ ρο του κό σμου, ό σο η
αλή θ εια β άζει ακό μη τα παπούτσια της» .
Mo.p ιc. Touέnv, Α� εp ιιιο.vός σu γγpο.ψ έο.ς

395
« Το Μέσο ε ίναι το Μ ήνυμα».
Μό.pσο.R Μο.ιc.Λούο.v

396
« Η γλώ σσα ε ίναι ένας ι ό ς απ ό το δ ι ά στημα» .
ΓοuίRιο.� Mnό.poou�

397
« Η μπ ά σταρ δ η μορφ ή της μα ζική ς κου λτού ρας ε ίναι η αισχρ ή
επανάληψη: επαναλαμ β άνονται το περιεχό μενο τα ι δ εολογ ή ­
ματα, η απ άλειψη των αντι θέσεων, αλλά ποικίλουν οι επιφα­
νειακ ές φ όρμες: καινού ργια π άντοτε β ι βλία, εκπομπ ές, ται­
νίες, γεγον ότα, με το ίδ ιο ό μως π άντοτε νό ημα» .
f'oRό.v Mno.pτ

398
«Αυτοί που ελέγχουν τα Media έχουν ως στόχο τον κατακερματισμό της κοινωνίας, ώ στε να μετατραπε ί το άτομο σε πα θ ητικό
απομονωμ ένο καταναλωτή . . . Ευτυχώ ς ένα μεγάλο ποσοστό του
κόσμου αρνε ίται να υπο βα θ μιστε ί σε πα θητικού ς καταναλωτ ές».
Νόο.� Τσό �σιιι, Α � εp ιιιο.vός yRwσσoRό yoς ιιο.ι σu γγpο.ψ έο.ς
94

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

399
«Τηλε όραση ε ίναι να παρεμ β άλεις αν ά μεσα στις δ ιαφημιστικές μετα δό σεις ένα υ λικό , αρκετά ελκυστικό , έτσι ώ στε οι δ ια­
φημίσεις να έχουν τηλ ε θέαση. Αυτό ε ίναι όλο» .
Πιετ Ιεv, Jouvn;}/ 4u Dint;}nι.he

400
« Η τηλ ε όραση ε ίναι η λογοτεχν ία των αγραμμάτων, η κου λ­
τού ρα των ακαλλι έργητων, ο πλούτος των φτωχών, η κτ ή ση
των ακτημόνων, η αποκλειστική λέσχη για τις a ποκλεισμ ένες
μάζες» .

401
«Το προϊόν των εφημερ ίδ ων ε ίναι οι αναγν ώ στες, δ εν ε ίναι το
περιεχ ό μενο. Ο ι αναγν ώ στες ε ίναι το προϊόν που πωλε ίται απ '
τους εκδότες στου δ ιαφημιστ ές» .
Μ�ι� 'AR �nεpτ, Α � εp ιιιο.vός ειιδότnς ιιο.ι ο.ιιτιβιση1ς

402
« Ο τηλε θ εατ ής δ εν ε ίναι καταναλωτ ή ς, αλλά προϊόν της τηλε ό ­
ρασης. Π ωλε ίται στους δ ιαφημιστ ές. · Έτσι, τα προγρ ά μματα
της TV έχουν στόχο να μειώ σουν την πι θ αν ότητα ο τηλε θ εατ ή ς
να κλε ίσει τον δέκτη» .
Νόp�nεpτ MnoRτ�, Το ΑίJψαβnτάpι τwv MέO'WV

4 03
« Η τηλε όραση δ εν απαιτε ί απ ό το θ εατή παρ ά μία και μονα δ ική , αλλά υπερ άν θρωπη, πρ άξ η θάρρους: να την κλε ίσει» .
Πο.σιι�R Mnp uιιvέp , Γ�RRος ιp ιRόσοψος

95

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

4 04
« Ο ι δ ημοσκοπ ή σεις μετατρ έπουν την κυ β έρνηση σε δ ιαχειριστ ή με στ ό χο να προλά β ει τις πι θ αν έ ς επι θ υμ ίες της κοιν ή ς
γνώ μης» .

40 5
« Υπ ά ρχουν τρομακτικά πολλά ψ έματα που κυκλοφορούν στον
κό σμο και το χειρ ότερο απ ' όλα ε ίναι ότι τα μισ ά ε ίναι αλή ­
θ εια ! »
Ουίνστον ΤσόpτσιR

406
« Δ εν υπ άρχει αυτ ό που λ έμε "κοινή γν ώ μη " . Υ π ά ρχει μόνο δ η­
μοσιευμ ένη γνώ μη» .
Ουίνστον ΤσόpτσιR

4 07
«Αλη θ ιν ή δύ ναμη δ εν ε ίναι η δύναμη π άνω στα πρ άγματα, αλλά π άνω στους αν θρ ώ πους . . . Δύ ναμη ε ίναι να κομματιάζεις το
αν θρ ώ πινο μυαλό και να το ξανασυναρμολογε ίς δίνοντ ά ς του
το σχή μα που επι θυμε ίς . . . »
Τ�οpτ� ΌpγουεR, 1�&4-

4 08
« Στην εποχ ή μας μια χ ώ ρα ανή κει σ ' αυτ όν που ελέγχει τα Μέ ­
σα Ενημ έρωσης» .
Ου �nέpτο Έιιο, ο.ιιο.δn �ο.ϊιιός ιιο.ι συ γγpο.ψ έο.ς

409
</Ο ποιος ελέγχει τα Μέσα Ενημ έρωσης, ελέγχει το μυαλό » .
Τ�ψ Μόp ισον

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

410
« Η π ένα ε ίναι ισχυρ ότερη απ ό το ξίφος» .
ΟuίRιιψ Σ:.ο.ϊξn ψ

411
« Μ ια εικόνα της τηλε όρασης, σε αντιδ ιαστολή με τη λεπ ίδα της
γκιλοτίνας, ε ίναι δύ ο και τρεις και τ έσσερις φορ ές πιο κοφτερ ή » .
Ντό.vιεR Σ:vό.ιvrεp�o.v, δJΙ ψοσιο ypό.ψος

412
« Κινηματογρ ά φος: τι υπ έροχο εργαλε ίο προπαγάνδ ας για π ώ ­
ληση προϊόντος κάθ ε ε ίδ ους ! »,
Zwp� ΜεRιές, 1 g�g

4 13
«Χάρη στην προπαγάνδα π ήραμε την ε ξουσία . Αυτή μας επ έτρεψε να τη διατηρήσουμε . Και αυτή θα μας δώ σει τη δυνατότητα να
κατακτήσουμε τον κόσμο . Η προπαγάνδα είναι το τρομερότερο
πολεμικό όπλο στα χ έρια εκε ίνου που ξέρει να τη χρησιμοποιεί» .
ι\δόR ιpος ΧίτRεp

414
« Μ ε την συνεχή και επιδέξια χρ ή ση της προπαγ άνδ ας κά ποιος
μπορε ί να κάνει τους αν θ ρ ώ πους να βλέπουν τον Π αρ άδ εισο
σαν Κόλαση ή μια ζω ή γεμ άτη αν έχεια και ταλαιπωρ ία σαν
Π αρ άδ εισο» .
ι\δόR ιpος ΧίτRεp

4 15
«Αν μ έσα στη δ ική σου προπαγ άν δ α έστω μια μικρ ή δό ση δ ικα ίου δίνεται στην άλλη πλ ευρ ά , τ ίθ εται αυτ ό ματα η αιτία για
την αμφισβήτηση του δ ικού σου δίκιου» .
ι\δόR ιpος ΧίτRεp
97

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

416
« Η προπαγάνδ α πρ έπει να δ ιευκολύ νει τη μετα β ίβ αση της επι­
θ ετικότητας προσ δ ιορ ίζοντας τους στ όχους του μίσους».
Γιό�εψ Γιιο.ί�nεRς, Υnοupγός Πpοnο.γό.νδο.ς
τnς Νο.�ισrιιιnς Γεp�ο.νίο.ς

417
« Δώ σε μας το παι δί για οκτ ώ χρ όνια και θ α ε ίναι μπολσε β ίκος
για π άντα» .
BRo.vrί�ψ Ι . Λένιν

418
« Μόνον τα μικρ ά μυστικά χρειάζονται προστασία. Τα μεγ άλα
προστατε ύ ονται απ ό τη δ ημό σια δυσπιστία» .
Μό.pσο.R Μο.ιιΛούο.ν

419
« Εξήντα χιλιάδ ες επαναλήψεις κάνουν την αλή θ εια» .
'ARvrouς Χό.ξRεϊ, Ο θαupαd'Γός l<aιvoύpyιoς l<όdp oς

420
</Ο ,τι δ εν ε ίναι ειδ ή σεις, ε ίναι προπαγ άνδ α».
Εψ n � εp ίδο. Bovh;} του ΒεRι γpο.δίοu

421
« Ο ι λέξ εις ε ίναι γεμάτα πιστ όλια» .
Ζο.ν ΠwR Σ:ο.pτp

422
« Υπ ά ρχει τερ ά στια δ ιαφορ ά ανά μεσα στην αλή θ εια και τα γε­
γονότα. Τα γεγον ότα μπορού ν να κρύ ψουν την αλή θ εια» .
Μό.γιο. ΑvγιιέRοu, Αψp ιιιο.νn σu γγpο.ψ έο.ς

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

423
«Το β ασικό εργαλε ίο για το χειρισμό της πραγματικότητας ε ίναι
ο χειρισμό ς των λέξ εων. Αν ελέγχεις το νό ημα των λέξεων μπο­
ρε ίς να ελέγξεις τους αν θρ ώ πους που χρησιμοποιούν τις λέξ εις».
ΦίRιn Κ.. Ντιιι, σu γγrο.ψ έο.ς ε. ιp .

424
« Μ πορε ίς να κοροϊδέψεις όλους τους αν θ ρ ώ πους για κά ποιο
δ ιά στημα, κά ποιους αν θρ ώ πους για π άντα, αλλά όχι του π ά ­
ντες για π άντα».
Αβ pο.ό.� ΛίvιιοRv, Π pόεδpος τwv »ΠΑ

425
« Κάθ ε στιγμ ή , γεννι έται ένα κορ ό ι δ ο . . . »
Φιvίο.ς Tό.uRo p Mnό.pvou � (1&10-1&"1)

99

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

426
« Η Π αγκοσμιοπο ίηση ε ίναι απλώ ς ένας άλλος ορισμό ς της κυ­
ριαρχ ίας των Η ΠΑ» .
Χέvp ι Ιζίσιvγιιεp , Α� εp ιιιο.vός ΔιnRw�ό.τnς

427
«· Έ κανα λάθ ος το 1848, που νό μι ζα ότι ο Καπιταλισμό ς ήταν
στα τελευτα ία του . · Έ πεσα έξ ω, γύ ρω στα δ ιακό σια χρ όνια . . . »
fζo.pR Μό.pξ στο θεο.τp ιιιό έpγο
τοu Xό.ouo.pvr Ζιv, Ο Μαpξ d'Γο Ι:.όχο

428
« Ο μόνος στ όχος των αντιπ άλων της Π αγκοσμιοπο ίησης ε ίναι
να διατηρ ή σουν τους φτωχού ς στη φτώ χεια τους» .
Τό �ο.ς Λ. Φp ίvr�o.v, οιιιοvο �οRό γος

429
« Π ως θ α καταλά β ουμε ότι η εποχ ή της Π αγκοσμιοπο ίησης
έλη ξ ε επισή μως;» </Οταν αρχίσουν να ε ξαφαν ίζονται οι λιμου­
ζίνες απ ό τους δρ ό μους του Μ ανχ άταν».
Ντο ΝτεΛίRRο, l<odp όnoίJις

430
« Η Π αγκοσμιοπο ίηση αφορ ά το θ ρ ίαμ β ο των αγορ ών κατ ά
των κυ β ερνή σεων» .
Πεp ιοδιιιό Βuςςίneςς Week., 13.12..1"""

43 1
« Μόλις αφ ήσουμε τους νόμους της παγκοσμιοποιημ ένης αγοράς
να ρυ θμίζουν και το νερ ό , οι πισίνες των πλουσίων θα αποκτήσουν
μεγαλύτερη προτεραιότητα απ ό το πόσιμο νερ ό των φτωχών».
Bo.vrό.vo. Σ:ίβο., lvδn nupnvιιιn ψ uσιιιός ιιο.ι ο.ιιτιβίστp ιο.
101

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

432
« Π ο λλ ο ί Αριστερο ί αντιστ έ κονται στην παγκ ό σμια αγορ ά ,
επει δ ή συνοψ ίζει αυτ ό που αντιπα θ ούν στις αγορ ές: ότι καν έ ­
νας δ εν ε ίναι υπε ύθυνος» .
ΠwR fζpού yιι�ο.v, Α � εp ιιιο.vός οιιιοvο �οRό yος

433
«Απ ό τους a ρχ έγονους β άλτους της Π αγκοσμιοπο ίησης ξ επ ή δ ησαν δύ ο γενετικ ές ποικιλίες. Η μία ε ίναι η Αλ Κά ιντα και η
άλλη εταιρε ίες, ό πως η Microsoft . . . »
Τό �ο.ς Λ. Φ p ίvψο.v, οιιιοvο �οRό yος

434
« Η σκοτεινή πλευρ ά της συνε ίδ ησης της Π αγκοσμιοπο ίησης
ε ίναι ο φ ό β ος της μόλυνσης».
Μό.ιιιR Xo.p vr & Avrόvι Νέ yιιp ι, Α uτοκ.pατοpία

435
« Σήμερα πρ έπει να αγκαλι ά σουμε την άτεγκτη λογική της παγκοσμιοπο ίησης -τα π άντα, απ ό τη δύ ναμη της οικονομ ίας μας
μ έχρι την ασφ άλ εια των π όλ εων μας, την υγε ία, ε ξ αρτ ώνται
απ ό γεγονότα όχι εντό ς των συνόρων μας αλλά και εκτό ς αυ­
τών . . . Η Π αγκοσμιοπο ίηση ε ίναι μη αναστρ έψιμη» .
MnιR fζRίvrov, n pwnv n pόεδpος τwv »ΠΑ

436
« Ν αι μεν η παγκό σμια οικονομία και οι δ ιε θνε ίς αγορ ές ε ίναι
καλές, ε ίναι ό μως ανεπαρκε ίς γιατ ί οι αγορ ές δ εν ενδ ιαφ έρο­
νται για τις αν θρ ώ πινες αν άγκες» .
Τ�οpτ� r.όpος

437
« Π ολίτες του παγκό σμιου χωριού ενω θ ε ίτε . . . Δ εν έχετε τίποτε
να χά σετε π έρα απ ό τον κό σμο σας» .
Πέp� ιvrεp Σ:ιvιι
102

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

438
« Δ εν ελπ ίζω τ ίποτα, δ εν φο β ά μαι τίποτα, ε ίμαι ελε ύθ ερος» .
Νίιιος fζο.�ο.νr�ό.ιιnς

439
« Μ ην αμφι β άλλεις ποτ έ για τις δυνατότητες μιας ομ άδ ας συνει δ ητ ών και στρατευμ ένων πολιτ ών να αλλάξουν τον κό σμο. Η
Ι στορ ία μας δ ι δά σκει πως π άντα έτσι γ ίνεται» .
Mό.pγo.p f:r Μινr, o.vθ pwnoRό γoς

440
« Δ εν θ α επαναστατ ή σουν αν δ εν αποκτ ή σουν συνε ίδ ηση, και
δ εν θ α αποκτή σουν συνε ίδ ηση αν δ εν επαναστατ ή σουν» .
Τ�οpτ� ΌpγοuεR, 1"&4-

441
« Ο άν θρωπος γεννι έται ελεύθ ερος, μα παντού φορ ά ει αλυσίδ ες».
Ζο.v-Ζο.ιι f'ouσw, Γό.RRος διο.ψwτιση.\ς

442
« Το μυστικό της ευτυχ ίας ε ίναι η ελευ θ ερ ία . . . και το μυστικό
της ελευ θ ερ ίας ε ίναι το κουρ ά γιο» .
θοuιιuδίδnς

443
« Ελ ευ θ ερ ία σημα ίνει να λ ες "Ν ο Thanks " σε ό ,τι προσπα θ ούν
να σου πουλή σουν» .

444
« Η ελευ θ ερ ία δ εν προ έρχεται απ ό ικανοπο ίηση όλων των επιθυμιών αλλά απ ό τον έλεγχο των επι θ υμι ών» .
Ε.nίιιτnτος
104

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

445
« Κανε ίς που δ εν ελέγχει τον εαυτ ό του δ εν ε ίναι ελε ύθ ερος» .
Εnίιιτnτος

446
« Μ ια ιδέα που έχει μετατραπε ί σε πρ άξη ε ίναι π άντα σημαντικότερη απ ό μια ιδέα που υπ ά ρχει μόνο σαν ι δέα».
Βούδο.ς

447
« Μ ια επανά σταση ε ίναι μια ι δέα που βρ ήκε τις ξιφολόγχες της».
No.noRέwv Bovo.nό.pτnς

448
«'Έ να μικρ ό σ ώ μα με αποφασισμ ένο πνε ύ μα παρακινημ ένο
απ ό ά σβ εστη π ίστη στην αποστολή του μπορε ί να αλλάξ ει την
πορε ία της ιστορ ίας» .

449
« Η αύξηση της δυσανε ξίας για τις αιρετικ ές απ όψεις ε ίναι σημε ίο επι δ ε ίνωσης της δ ημοκρατική ς ζω ή ς»
Τσβέτο.v Τοvτό pοψ , ΒούR γο.pος ιp ιRόσοιpος

450
«Ας ε ίμαστε ρεαλιστ ές, ας απαιτή σουμε το α δύ νατο ! » (Soyons
realistes , demandons l' impossible ! )
Σ:ύvθn �ο. τοu Μό.n τοu • ι g

451
« Οι νιφάδ ες του χιονιού είναι απ ό τα πιο εύθραυστα πρ άγματα στη
Φύ ση, κι όμως δείτε τι μπορούν να κάνουν όταν ε ίναι ενωμένες ! »
Βέpvι Μ. !<.έRι, Α �εp ιιιο.vός σu γγpο.ψ έο.ς
10 5

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

452
« Η αν θ ρ ώ πινη ελευ θ ερ ία κινδυνεύ ει απ ό μια δ ια β ολική συμμαχ ία κρατική ς ε ξουσίας και ψυχιάτρων»
Τό �ο.ς ΣΑ�, <<nο.τέpο.ς» τnς Αντι- ψ uχιο.τp ιιιnς

453
« Για να σιωπ ή σουν τα ό πλα, πρ έπει να μιλήσουν οι ι δέ ες, και
πρ έπει να μιλή σουν δυνατ ά , πιο δυνατ ά κι απ ό τις σφα ίρες» .
Υnοδιοιιιnτnς Μό.p ιιος, n yέτnς τwv Ζο.nο.τίστο.ς

454
« Καλύτερα ν' ανάψεις ένα κερ ί, παρά να δ ιαμαρτύ ρεσαι για το
σκοτάδ ι» .
Πο.pοψ ίο. τwv Kouo.ιιέpwv

455
« Γίνε η αλλαγ ή που θέλεις να δ εις στον κό σμο» .
Μο.χό.τ�ο. Γιιό.ντι

456
« Σ ε εποχ ές που β ασιλ εύ ει το ψ έμα, η δ ι άδ οση της αλή θ ειας ε ίναι πρ άξη επαναστατική » .
Τ�ο pτ� Ό pyouεR

457
« Ο μόνος τρ ό πος για να αντιμετωπ ίσεις έναν ανελε ύθ ερο κό σμο ε ίναι να γίνεις τό σο απ όλυτα ελε ύθ ερος, που ή ίδ ια σου η
ύ παρ ξη να ε ίναι επαναστατική πρ άξη» .
AR �nέp Κο.� ί, Γό.RRος σu yypο.ψ έο.ς

106

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

458
« Για μ ένα, αυτ ό ε ίναι το απ όλυτο ηρωικό χαρακτηριστικό των
κοινών αν θρ ώ πων: λένε όχι στον τύ ραννο και μετ ά υπομ ένουν
ήρεμα τις συν έπειε ς της aντ ίστασής του ς » .
ΦίRιn Κ.. Ντιιι, σu γγrο.ψ έο.ς ε. ιp .

459
« Ο ι επαναστά σει ς του στομαχιού ε ίναι οι χειρ ότερες» .
Φ pό.vσις Μnέιιιοv

460
«·Ό σο υπ άρχουν τυραννίες, δ εν μπορού με να σκοτ ώ σουμε τα
όνειρα τη ς ε ξέγερση ς »
Πιεp Mn pouέ

461
« Κάθ ε γενι ά χρει άζεται μια ν έα επαν ά σταση» .
Τό �ο.ς Τ�έψ εpσοv

462
«Το πνεύ μα της αντίσταση ς στην ε ξ ουσ ία ε ίναι τ ό σο πολύτιμο
σε ορισμ ένε ς περιπτ ώ σει ς που ε ύ χομαι να παρ έμενε ζωντανό
για π άντα» .

463
«Το δέντρο τη ς ελ ευ θ ερ ία ς πρ έπει να ποτ ίζεται κατά καιρού ς
με το α ίμα πατριωτ ών και τυρ άννων» .
Τό �ο.ς Τ�έψ εpσοv

10 7

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

464
</Οταν ο λα ό ς φο β άται την κυ β έρνηση υπ ά ρχει τυρανν ία. "Οταν
η κυ β έρνηση φο β άται το λα ό υπ ά ρχει ελευ θ ερ ία».
Τό �ο.ς Τ�έψ εp σον

4 65
« Ελευ θ ερ ία ε ίναι η αναγν ώριση της αναγκαιότητας» .
Φ p . Έ.γ�εRς

466
« Είναι αλή θ εια ότι η ελ ευ θ ερ ία ε ίναι πολύτιμη. Τό σο πολύτιμη
μάλιστα, που θ α έπρεπε να δίνεται με δό σεις» .
ΒRο.νrί�ψ Ι . Λένιν

467
«Δεν μπορε ίς να δ ιαχωρίσεις την ειρήνη απ ό την ελευ θ ερ ία γιατί
κανε ίς δ εν μπορε ί να ζει εν ειρήνη αν δ εν έχει την ελευ θ ερ ία του».
Ma(�o(m Χ

468
« Π ό σο υπ έροχο ε ίναι ότι χρει άζεται μια μόλις στιγμή για να ξ ε­
κιν ήσει κά ποιος ν ' αλλάξ ει τον κό σμο» .
'Αννο. Φpο.ν�

469
« Η Φ ύ ση δ ημιουργε ί ελε ύθ ερα όντα. Η κοινων ία δ ημιουργε ί
τυρ άννους και σκλά β ους»
ΤσονrεpRός νrε Λο.�Rός, Γuvaικ.wv Παι6εία

470
« Σκλά β ος ε ίναι κά ποιος που περιμ ένει κά ποιον άλλο να έρ θ ει
και να τον ελευ θ ερ ώ σει» .
Έ�pο. Πό.οuνr
108

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

471
« Ο ι περισσότεροι άν θρωποι δ εν συναισ θάνονται πως ε ίναι φυλακισμ ένοι μ έσα σ' ένα γυ άλινο μπουκάλι, ε ίναι πεπεισμ ένοι
πως ε ίναι ελ εύθ εροι. Η δυστυχία του αν θρ ώ που που έχει β α θύ ­
τερη αντίληψη απ ό τους άλλους ε ίναι να συνειδ ητοποι ήσει πως
ε ίναι φυ λακισμ ένος. Η μεγαλύτερ ή του χαρ ά πηγ άζει μόνο απ ό
το γεγον ό ς της πι θ ανότητας ότι το γυ άλινο μπουκάλι ίσως να ε ί­
ναι δυνατόν να σπ ά σει . . . »
Ε. Τ. Α. Χό q ψο.v

472
« Η ελ ευ θ ερ ία ε ίναι η πιο απατηλή απ ' όλ ες τις απ άτες. Δ εν
υπ άρχει τ έτοιο πρ άγμα στο σύ μπαν και ποτ έ δ εν πρ ό κειται να
υπ άρ ξ ει. Τα αστ έρια δ εν την έχουν. Η Γη δ εν την έχει. Κ ι εμε ίς
οι άν θ ρωποι έχουμε τον αντικατοπτρισμό και την επ ίφαση της
μόνον προς β αρύτατη τιμωρ ία μας . . . »
T�ov f'ό.σιιιv (1&1"-1"00), ΆγγRος ιιp ιτιιιός τέχvnς

473
«Αγωνι ζό μαστε για το απαγορευμ ένο» : μ' αυτ ό το σύ ν θ ημα η
φιλοσοφ ία μου θ α θριαμβ ε ύ σει μια μ έρα γιατί αυτ ό που έχει
απαγορευτε ί μ έχρι σή μερα ε ίναι μόνον η αλή θ εια» .
Φp ειδεp ίιιος Νίτσε, Γεp�ο.vός ιp ιRόσο ιpος

474
«Το να απελευ θ ερω θ ε ί κανε ίς απ ό την αντίληψη ότι δ εν υπ άρχει ελευ θ ερ ία σημα ίνει να ε ίναι πραγματικά ελε ύθ ερος» .
Μό.pτιv Mnό.�nεp

475
« Ελευ θ ερ ία ε ίναι το τι κάνεις με αυτ ά που σου έχουν κάνει» .
Zo.v ΠwR Σ:.ο.pτp
10 9

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

476
</Ο σοι μπορού ν πρ άττουν. "Ο σοι δ εν μπορού ν δ ιδά σκουν».
Nό p�o.v MέnRεp , Α � εp ι�ο.vός σu γγpο.ψ έο.ς

477
« Π οτ έ , ποτ έ , ποτ έ μην τα παρατ ά ς» .
Ούιvστοv ΤσόpτσιR

478
«Ανταρσία. Μ ια ι δέα που ξ εκινά απ ό δυσπεψ ία».
Χέvp ι ΜέRβιR, Mόf'n' Ντικ.

479
« Ο ι επαναστ ά σεις ε ίναι οι ατμομηχαν ές της ιστορ ίας» .
fζo.pR Μο.pξ, ΠοRιτι�ός ψ ιRόσο ψος

480
« Ο ι επαναστά σεις ενώ απελ ευ θ ερ ώνουν ιδέ ες, υπο δ ου λώνουν
αν θρ ώ πους» .
Τ�ο.� Γ�όRvrστoouv

481
« Ε παν ά σταση ε ίναι να γκρεμίζεις μια σαπισμένη π όρτα. Η ε ξέ ­
λι ξη μοι άζ ει περισσότερο με το να σπρ ώχνεις την π έτρα που
φρ άζει τον τ ά φο σου».
Σ:έψοuvς Χίνι

482
« Μ ια επαν ά σταση ε ίναι μια μά χη μ έχρι θ αν άτου μετα ξύ του
παρελθόντος και του μ έλλοντος» .
Φ ιvrέR f(.ό.στpο

110

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

4 83
« Η επαν ά σταση ε ίναι μια δ ικτατορ ία των εκμεταλλευομ ένων
εν άντια στους εκμεταλλευτ ές τους».
Φι vrέR Ιζό.στpο

4 84
« Η επαν ά σταση π άντα ανο ίγει το δρ ό μο για την εγκα θίδρυση
της ε ξ ουσ ίας κά ποιων άλλων» .
ΝιιιοRό Μο.ιιιο.βέRι

4 85
<<"'Ολοι οι πολίτες ενό ς κρ άτους δ εν μπορε ί να ε ίναι ε ξίσου ισχυρο ί , μπορού ν ό μως να ε ίναι ε ξίσου ελε ύθ εροι» .
ΒοRτο.ίpος, Γό.RRος ιp ιRόσο ιpος του Διο.ψwrισ �ού

486
« Ο ι μεγ άλοι ε ίναι μεγ άλοι μόνο γιατ ί εμε ίς ε ίμαστε στα γόνατα.
Ας ξ εσηκω θ ού με ! »
Πιεp-Ζο�έψ Πpouvrόv, Γό.RRος ιp ιRόσοιpος

487
« Ο ι άν θ ρωποι δ εν έχουν έλλ ειψη δύ ναμης. · Έ χουν έλλ ειψη θέ λησης» .

488
«Αυτό ς που δ εν μπορε ί να αντ έξ ει τη φτώ χεια δ εν μπορε ί και να
ε ίναι ελε ύθ ερος» .

111

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

489
« Το να αποκτήσεις τη νοοτροπ ία του πολεμιστ ή δ εν ε ίναι απλή
υπ όθ εση. Είναι επανάσταση. Το να θ εωρε ίς το λιοντάρι, το ποντ ί­
κι και τον άνθρωπο σαν ίσους είναι μια υπ έροχη πρ άξη του πνε ύ ­
ματος ενός πολεμιστή . Χρειάζεται δύναμη για να το κάνεις αυτό ».
l<ό.pRoς Ι<ο.στο.vέvτο.

490
« Το πεπρωμ ένο μας δ εν μας καλε ί μόνον στην ευτυχ ία μας, αλλά στην τελ ε ίωση. Και η πολιτική ελ ευ θ ερ ία ε ίναι το πιο ισχυρ ό
και πιο δυναμικό μ έσον τελε ίωσης που μας έδ ωσε ο ουρανό ς» .
Μnέvτ�ο.� ιv Ι<οvστό.vτ, De ι� Lίhevfe ι.hez leς Mo4evneς, 1&1+

491
« Το πιο σημαντικό ε ίδ ος ελ ευ θ ερ ίας ε ίναι το να ε ίσαι αυτό ς που
στ ' αλή θ εια ε ίσαι. Αλλι ώ ς aνταλλά σσεις την πραγματικότητ ά
σου για ένα ρ όλο. Π αραιτε ίσαι της ικανότητά ς σου να αισ θάνε­
σαι και σε αντ άλλαγμα φορ ά ς μια μά σκα» .
Τ�ψ Μόp ισοv

492
</Ε κ θ εσε τον εαυτό σου στον πιο β α θύ σου φ ό β ο. Μ ετ ά απ ' αυτ ό , ο φ ό β ος δ εν έχει δύ ναμη και ο φ ό β ος της ελ ευ θ ερ ίας μι­
κρα ίνει και ε ξαφαν ίζ εται. Είσαι ελ εύθ ερος» .
Τ�ψ Μόp ισοv

493
« Μ ια μη βίαιη επανάσταση δ εν αποτελε ί πρόγραμμα κατάληψης
της ε ξουσίας. Είναι πρόγραμμα μετασχηματισμού των σχέσεων
το οποίο καταλήγει στην ειρηνική μεταβ ίβαση της ε ξουσίας».
Μο.χό.τ�ο. Γιιό.vτι

112

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

494
« Η ελ ευ θ ερ ία δ εν ε ίναι δυνατή παρ ά μόνο σε μια χώ ρα ό που το
δίκαιο υπερ β α ίνει τα π άθ η».
Λo.�op vrέp

495
« Η ε ξέγερση ε ίναι τ έχνη και, ό πως όλες οι τ έχνες, έχει τους δ ικού ς της καν όνες».
Λέοv Τpότσ�ι

496
«·Όταν η δ ικτατορ ία ε ίναι γεγονό ς, η επαν ά σταση γίνεται δ ικα ίωμα» .
Βί�τwp ou γ�w

497
«Τίποτε δ εν μπορε ί ν' αντιστα θ ε ί σε μια ι δέα που έχει έρ θ ει η
ώρα της» .
Βί�τwp ou γ�w

498
« Π εινασμ ένε άν θ ρωπε πιά σε το β ι βλίο: ε ίναι ένα ό πλο» .
Mnέpτoih' Μn pεπ

113

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

499
«· Έ χω κατα β άλ ει α δ ι ά κοπες προσπ άθ ειες να μη χλευ άζω, να
μη δ ιεκτραγω δώ , να μην περιφρονώ τις πρ άξ εις των αν θρ ώ ­
πων, αλλά να τις κατανο ώ ».
Βο.pούχ r.nιvό�o., οRRο.vδός ιp ιRόσο ιpος

500
«Τα μικροπρ άγματα σκοτ ώνουν έναν άν θ ρωπο. Δ εν ε ίναι ούτε
ο π όλ εμος, ούτε η πανού κλα. Είναι η λά μπα που κα ίγεται, η έλ ­
λειψη χαρτιού υγε ίας στη στιγμή μιας κρ ίσης δυσεντερ ίας, οι
λογαριασμο ί που μα ζεύ ονται, ένα κορ δόνι που κό β εται . . . »
Τσο.pRς Μnοuιιό ψ σιιι, Α �εp ιιιο.vός Ποινιη1ς

501
<<"'Ολοι γεννι ό μαστε μεγαλοφυtες και πε θ α ίνουμε ηλίθ ιοι» .
Τσο.pRς Μnοuιιό ψ σιιι, Α � εp ιιιο.vός Ποινιη1ς

502
« Εξαιρετικό στη ζω ή μου ε ίναι ένα γε ύ μα χωρ ίς καού ρες μετά » !
Γούνrι ΆRεv, νιθοnοιός-σιινιvοθέτνις

503
« Ο μόνος τρ ό πος να a ποφ ύ γεις τη μι ζέρια ε ίναι να μη σου μ έ ­
νει αρκετ ό ς ελε ύθ ερος χρ όνος για ν' αναρωτη θ ε ίς αν ε ίσαι ευ­
τυχισμ ένος ή όχι» .
Τ�ο pτ� Mnέp vo.p r.o, Ι pRο.vδός θεο.τp ιιιός σu γγpο.ψ έο.ς

50 4
« Υ π άρχουν δύ ο τραγω δίες στη ζω ή : η μία ε ίναι το ναυ άγιο του
ονε ίρου σου . Η άλλη ε ίναι η πραγματοπο ίηση του . . . »
Τ�ο pτ� Mnέp vo.p r.o

ns

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

5 05
« Δ εν έχω λεφτά , εισο δ ήματα, ελπ ίδ ες. Είμαι ο ευτυχ έστερος άν­
θρωπος ! »
Χέvp ι ΜίRεp , Τpοnικ.ός τοu l<apκ.ίvou

506
« Π ολλ ο ί άν θρωποι χ άνουν την ευκαιρ ία επει δ ή ε ίναι μεταμ­
φιεσμ ένη και εμφανίζεται σαν εργασία» .
Τό �ο.ς Έντισον

50 7
«Αν νοιώθ εις μονα ξι ά όταν μ ένεις μόνος σου, οι παρ έ ες σου ε ίναι κακές» .
Zo.v ΠwR Σ:ο.pτp

508
« Η ζω ή ξ εκιν ά μετά την απελπισία» .
Zo.v ΠwR Σ:ο.pτp

50 9
« Δ εν ε ίναι τα β ουν ά μπροστ ά σου που σε κουρ άζουν, ε ίναι το
πετρα δά κι μ έσα στο παπούτσι σου».
Μοχό.� ετ 'ΑRι, Α� εp ιιιο.vός nu γ�ό.χος

510
« Στο σπ ίτι ε ίμαι ένα καλό β ολος τύ πος, αλλά δ εν θέλω να το ξέ ­
ρει αυτ ό ο κό σμος. " Εχω ανακαλύ ψει ότι οι μετρι ό φρονες δ εν
προχωρούν και πολύ στη ζω ή » .
Μοχό.� ετ ΆRι, Α� εp ιιιο.vός nu γ�ό.χος

n6

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

511
« Είμαι δ ιατε θ ειμ ένος να δ εχ θώ ότι η τύ χη ε ίναι ο ρυ θ μιστ ή ς
των μισών ενεργειών μας, αλλά μας επιτρ έπει να ελέγ ξουμε πε­
ρίπου τις άλλ ες μισ ές» .
ΝιιιοRό Μο.ιιιο.βεRι, ο Ηyειιόvας

512
«Το γ έλιο δ εν ε ίναι κακό ξ εκίνημα για μια φιλία και σίγουρα ε ί­
ναι το καλύτερο τελ ε ίωμά της» .
Όσιιο.p Ouό.ιRvr

5 13
«Δ εν υπ άρχουν a πελπισμ ένες καταστ ά σεις, μόνο απελπισμ ένοι
άν θ ρωποι».
Χό.ιvrς Γιιοuvrέp ιο.v, γεp�ο.vός στpο.τn γός τοu Β' Π.Π.

514
« Η ε ξυπνάδ α δ εν ε ίναι το να μην κάνεις λάθ η, ε ίναι π ώ ς να τα
διορ θώνεις» .
MnέpτoR Μn pεπ

515
« Ο ι δ ιεστραμμ ένοι ζηλ ε ύ ουν και μισο ύ ν. Αυτ ό ς ε ίναι ο δ ικό ς
τους τρ ό πος να θ αυμ άζουν» .
Βίιιτwp οu γιιw

516
« Π ρ έ πει να ελ ευ θ ερω θ ο ύ με απ ό την ελ π ίδ α ότι η θάλασσα
κά ποτε θ α ημερ έψει. Π ρ έπει να μ άθ ουμε να πλέουμε στο δυ­
νατ ό α έρα» .
Ap ιcrroτέRnς Ωvό.σnς

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

517
« Δύ ο πρ άγματα ε ίναι ά πειρα, το σύ μπαν και η αν θρ ώ πινη βλακε ία, και για το πρ ώτο δ εν ε ίμαι σίγουρος» .
'AR �nεpτ Αϊvστό.. ι v

518
« Είναι τρελό το π ώ ς μπορε ίς να β ρε θ ε ίς μπλ εγμ ένος σε μια χα­
οτική κατ ά σταση και να μην ε ίσαι καν ικαν ό ς να σκεφτε ίς κα­
θ αρ ά για αυτ ήν και παρ ' όλα αυτά να μην μπορε ίς να τη βγάλ εις
απ ' το μυαλό σου».
Σ.τό..vRεϊ fζιού �n p ιιι, Α � εp ιιιο.vός σιιnvοθέτnς

51 9
« Ο χειρ ότερος π όνος για κά ποιον ε ίναι να καταλα β α ίνει πολλά
αλλά να μην ελέγχει τ ίποτα».
» pόδοτος

520
« Δ εν έχει σημασία τι σου συμ β α ίνει αλλά το π ώ ς αντιδρ ά ς σε
αυτ ό ».
Εnίιιτnτος

521
« Ν α ε ίσαι καλό ς, γιατί ο κα θένας που συναντ ά ς δίνει μια σκλη­
ρ ή μάχη» .
ΠRό..τwv

n8

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

522
« Κάθ ε β ι β λί ο υπ ά ρχει . Κ α θ ή κον του συγγραφ έ α δ εν ε ίναι
απλώ ς να το γρ ά ψει, αλλά να το ανακαλύ ψει».
T�ov Αnvrό.ιιι, Α � εp ιιιο.vός σu yγpο.ψ έο.ς

523
« Ορκίζομαι: Π οτ έ δ ε θ α ονομά σω ξανά τον εαυτ ό μου συγγραφέα παρ ά μόνο στη φορολογική μου δ ήλωση ! » .
Πέτεp Χό.vrιιε, o.vrι ψpoνWv Αuστp ιο.ιιός σu yγpο.ψ έο.ς

524
« Ο ι συγγραφε ίς ε ίναι μον ότονα όντα: β αρετο ί, aντικοινωνικο ί,
αγοραφο β ικο ί , κλέφτες μυστικών, καμιά φορ ά αγενε ίς, ευ έξα­
πτοι και συνή θ ως ευα ίσ θ ητοι» .
Το � ΓοuR ψ , Α� εp ιιιο.vός σu yγpο.ψ έο.ς

525
«Το πρωτότυπο δ εν ε ίναι πιστό στη μετά φραση» .
Χ. Λ. Μnόpχες, σu yγpο.ψ έο.ς

526
</Ο ,τι δ εν ε ίναι αυτο β ιογραφικό ε ίναι λογοκλοπ ή » .
Πέvrpo ΑR �οδοβό.p , Ισnο.vός σιιnvοθέτnς

527
« Είναι ε ύ κολο να μην ε ίσαι συγγραφ έας. Ο ι περισσότεροι στον
κό σμο δ εν ε ίναι συγγραφε ίς και, βλέπετε, δ εν έχουν π άθ ει κα­
ν ένα κακό » .
Τ�ούRιο.v Mnό.p vς, σu yγpο.ψ έο.ς

528
« Μ ια απ ό τις μεγαλύτερες θυσίες ενό ς συγγραφ έα ε ίναι το δ ιά ­
β ασμα. � Ε πειτα απ ό μια μ έρα γραψ ίματος η προοπτική αν ά 120

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

γνωσης ε ίναι ισοδύναμο αυτού που νι ώθ ει ένας πορνοστάρ όταν
πρ έ πει να ικανοποι ή σει τη γυνα ίκα του μετ ά απ ό μια μ έρα
σκληρ ής δουλειά ς. Ο π όθ ος υπ άρχει αλλά το κορμί αρνε ίται» .
'Apθoup Νεp σεvιό.v, Α � εp ιιιο.vός σu γγpο.ψ έο.ς

529
« Ο ποιητ ή ς μπορε ί ν' αντ έξ ει τα π άντα, εκτό ς απ ό ένα ορ θ ογραφικό λάθ ος» .
Όσιιο.p Οuό.ιRvτ

530
« Η πο ίηση δ εν έχει κα θόλου χρ ή μα, αλλά και το χρ ήμα δ εν έχει
κα θόλου πο ίηση» .

531
«·Ό που και να π ά ω ανακαλύ πτω ότι ένας ποιητ ής έχει π ά ει εκε ί
πριν απ ό μένα» .

532
« Ο δ ημιουργικό ς συγγραφ έας, ό πως το παιδί στο παιχν ίδ ι, δ ημιουργε ί έναν φανταστικό κό σμο, τον οπο ίο πα ίρνει πολύ σο­
β αρ ά -δ ηλα δ ή επεν δύ ει σ' αυτ όν μεγ άλες ποσότητες συναισ θ ή ­
ματος- ενώ τον δ ιαχωρ ίζει έντονα απ ό την πραγματικότητα» .
Σ:ίγιι�οuvτ Φ pόιvτ

533
« Μ ην εμπιστε ύ εσαι ποτ έ τον συγγραφ έα. Ν α εμπιστε ύ εσαι την
ιστορ ία του».
Ντ. χ. Λό p εvς

121

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

534
« Συγγραφ έ ας, δ ημιουργ ό ς, ποιητ ή ς: αυτ ό ς ο ά ν θ ρωπος δ εν
υπ ήρ ξ ε ποτ έ ! »
'Apθoup f'ε �nw

535
« Η Συγγραφ ή ε ίναι μια κοινωνικά απο δ εκτ ή μορφ ή σχι ζοφρ έ νειας» .
Ε. Λ. Ντόιιτο pοοu, Α�ε p ιιιο.vός Rο γοτέχvnς

536
« Ο συγγραφ έας ε ίναι το φ άντασμα της ιστορ ίας, αυτό ς που π ά ντα επιστρ έφει για να θ υμ ίσει πως η αλή θ εια της κα θ ημεριν ό ­
τητας δ εν ε ίναι απαρα ίτητα η αλή θ εια της ζω ή ς» .
O pxό.v Πο.�ούιι, Νο �nεRίστο.ς Τού pιιος σu γγpο.ψ έο.ς

537
« Η ευγλωττία δεν είναι δική μου. Τα πράγματα είναι εύγλωττα . . . »
Ovo pέ ντε Μnο.R�ό.ιι

538
« Ε φ ό σον συν δ ε θ ε ί ένα φλύ αρο στ ό μα μ' ένα κομπιού τερ, τα
υπ όλοιπα έρχονται».
Μό.ιιιR Χέpτσψ εRvτ, o.vθ pwnoRό γoς

539
</Ολα τα σπου δ α ία, όλα τα αλη θ ιν ά μυ θ ιστορ ήματα ε ίναι αμφισε ξουαλικά » .
MίRo.v fζούvτεpο.

540
« Ο εμπορικό ς συγγραφ έας ακολου θ ε ί το ρε ύ μα της εποχή ς του,
ο ποιοτικό ς ακολου θ ε ί το νε ύ μα του μ έλλοντος» .
Δn � nτpnς ΧοpόσιιεRnς, Λακ.wvισpοί
122

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

541
«Αν υπ άρχει κά ποιο βιβλίο που θέλεις πραγματικά να δια βά σεις
αλλά δ εν έχει γραφτε ί ακόμη, τότε πρ έπει να το γράψεις εσύ ».
Τόνι Μό p ισοv, Α �ε p ιιιο.vίδο. σu γγpο.ψ έο.ς

542
«Σπου δ α ία λογοτεχνία ε ίναι απλώ ς γλώ σσα φορτωμ ένη με ν ό ημα στον υπ έρτατο δυνατό β α θ μό » .
Έ�pο. Πό.οuvτ

543
« Φ οβ ά μαι πως η παραγωγ ή των δ ημοκρατικών ποιητών πολύ
συχν ά θ α υπερφορτ ώνεται με aτ έλειωτες εικόνες χωρ ίς συν έ ­
χεια, υπερ βολικές περιγραφ ές και παράξενες δημιουργίες. Και
ότι τα φανταστικά πλά σματα του μυαλού τους θα μας κάνουν με­
ρικές φορ ές να λυπ όμαστε που ζού με στον πραγματικό κόσμο».
ΑRέξις Ντε ΤοιιβίR

544
« Θ έλω τα β ι βλία μου ν ' αποτελο ύ ν ένα ε ίδ ος εργαλειο θ ή κης,
στην οπο ία οι άν θρωποι θ α μπορούν να ψαχου λε ύ ουν ένα οποι­
ο δ ή ποτε εργα λ ε ίο που θ α μπορού ν να χρησιμοποιού ν ό πως
επι θ υμού ν στον τομ έα τους . . . »
ΜισέR Φοuιιw

545
«Το δ ιά β ασμα των καλών β ι βλίων ε ίναι σαν μια συ ζήτηση με τα
καλύτερα μυαλά των περασμ ένων αιώνων».
f'. Ντειιό.pτ

12 3

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

546
«·Όταν ακού ω τη λέξη π ολιτισμός ετοιμάζω το μπλοκ των επιταγών μου» !
Mnό.p�no.po. Κpού γιι.εp , Α�ε p ιιι.ο.vίδο. ιι.ο.RRιτέχvιδο.

547
«Στον χώ ρο της σύ γχρονης Τέχνης οι κρ ίσεις, ειδ ικά οι αρνητικές, δ εν γίνονται δ εκτ ές. Είναι σαν το πολιτικώ ς ορ θό , που έχει
φιμώ σει κάθ ε δ ιάλογο» .
Φ. ντε Movτε �nέRRo

548
« Η ζωγραφική δ εν εφευρ έθ ηκε για να δ ιακοσμε ί τις κατοικίες
αλλά ε ίναι περισσότερο ένα ό πλο» .
Πό.�nRο Πιιι.ό.σο

549
«·Ό πως γνωρ ίζετε, σή μερα ε ίμαι δ ιά σημος και πλού σιος, αλλά
όταν μ ένω μόνος με τον εαυτό μου δ εν έχω το θά ρρος να με θ ε­
ωρ ώ καλλιτ έχνη με την αρχα ία έννοια της λέξ ης . . . . Είμαι μόνον
ένας δ ημ ό σιος ψυχαγωγ ό ς, που κατ άλα β ε την εποχ ή του, που
ικανοπο ίησε ό σο μπορού σε την ηλι θ ι ότητα, την κενο δ ο ξία και
την απληστία των συγχρ όνων του».
Πό.�nRο Πιιι.ό.σο

550
« Η τ έχνη ε ίναι ένα ψ έμα που μας κάνει να συνει δ ητοποιού με
την πραγματικότητα» .
Πό.�nRο Πιιι.ό.σο

551
« Ο ι κακο ί καλλ ιτ έχνες αντιγρ ά φουν. Ο ι καλο ί καλλιτ έχνες κλέ β ουν» .
Πό.�nRο Πιιι.ό.σο
12 5

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

552
« Η τ έχνη δ εν ε ίναι εφαρμογ ή εν ό ς κανόνα ομορφι ά ς αλλά αυτ ό
που το ένστικτο και το μυαλό συ λλαμβ άνουν π έρα απ ό κάθ ε κα­
νόνα. "Οταν αγαπού με μια γυνα ίκα δ εν μετρ ά με τα σκ έλια της» .
Πό.�nRο Πιιιό.σο

553
« Η τ έχνη ε ίναι η καλύτερη γομολά στιχα αυ θ α ίρετων γραμμ ών
που εγκλε ίουν, περικλε ίουν και αποκλε ίουν» .
Ευ γένιος Τp ιβι�ό.ς, σu γγpο.ψ έο.ς

554
« Τέχνη ε ίναι η α δ ι ά κοπη προσπ άθ εια να ανταγωνιστε ίς την
ομορφι ά των λου λου δ ιών -π άντα ανεπιτυχ ώ ς» .
Μο.p ιι Σ:ο. γιιό.R

555
« Η τ έχνη πρ έπει να ω θ ε ί τους αν θρ ώ πους στα ά κρα» .
Τ�όις fζό.poR Όοuτς, σu γγpο.ψ έο.ς

556
« Η τ έχνη ε ίναι ένα ψ έμα που πραγματ ώνει την αλή θ εια» .
Όp σοv ΓοuέRς, σιιnvοθέτnς

557
« Η τ έχνη ε ίναι η πιο έντονη μορφ ή aτομικότητας που έχει γνωρ ίσει ο κό σμος» .
Όσιιο.p Ouό.ιRvr

558
« Τη στιγμή που νομ ίζ εις ότι κατάλα β ες ένα έργο τ έχνης αυτ ό ε ίναι πια ν εκρο για σ εν α» .
Όσιιο.p Ouό.ιRvr
"

'

"

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

559
« Ο κριτικό ς πρ έπει να μορφ ώ σει το κοιν ό , ο καλλιτ έχνης πρ έ πει να μορφ ώ σει τον κριτικό » .
Όσιιο.p Γouό.ιRvr

560
« Μέσω της τ έχνης, και μόνο μ έσω αυτ ή ς μπορού με να πετύ ­
χουμε την πραγμάτωσή μας» .
Όσιιο.p Γouό.ιRvr

561
«Διανοού μενος ε ίναι ο άν θρωπος που λέ ει ένα απλό πρ άγμα με
δύ σκολο τρ ό πο. Καλλ ιτ έχνης ε ίναι ο άν θρωπος που λέει ένα δύ ­
σκολο πράγμα με απλό τρ ό πο» .
Τσο.pRς Μnοuιιό ψσιιι, Α � εp ιιιο.vός nοινιη1ς

562
« Δουλ ει ά του καλλ ιτ έχνη ε ίναι να μεγαλώνει το μυστ ήριο» .
Φ pό.vσις Μnέιιιοv

56 3
«· Ένα καλό έργο τ έχνης ε ίναι αυτό που φ έρνει ανατριχ ίλα».
Πό.τp ιιι Nί�po.v, ιιο.RRιτέχvνις

56 4
«Αν δ εν ε ίναι θ αυμαστό , δ εν ε ίναι τ έχνη» .
Mnό.p u ΦέRvr�o.v, Α �εp ιιιο.vός �w γpό.ψος

5 65
« Ο Χάρος δ εν έχει καλλιτεχνικ ές βλέψεις» .
Z.uR f'εvό.p

12 7

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

566
« Οι μεγάλοι καλλιτέχνες ήταν μια συνεχή αιμόπτυση και θυσίες».
Π. lζοιrrpοu �nούσνις

5 67
</Ο ποιος βλέπει και ζωγραφ ίζει πρ ά σινο τον ουρανό και μπλε
τα χωρ ά φια πρ έπει να στειρ ώνεται» .
ι\δόR ιpος ΧίτRεp , ο.nοτuχνι � έvος �wγpό.ψος ιιο.ι διιιτό.τοpο.ς

568
« Η αρχιτεκτονική ε ίναι το λόγιο παιχν ίδ ι, σωστό και μεγαλειώ ­
δ ες, μορφ ών που συναρμολογού νται στο φως» .
Λε lζοp�nι�ιέ, Γό.RRος ο.pχιτέιιτοvο.ς

56 9
</Ε χουμε την τ έχνη, ώ στε να μην πε θάνουμε απ ' την αλή θ εια».
Φ pειδεp ίιιος Νίτσε

570
« Η ουσία όλης της ό μορφης τ έχνης, όλης της σπου δ α ίας τ έχνης
ε ίναι η ευγνωμοσύ νη» .
Φ pειδεp ίιιος Νίτσε

571
« Ο Τσόρτσιλ κ έρ δ ισε τον π όλ εμο γιατ ί ήταν καλύτερος ζωγρ ά φος απ ό τον Χίτλ ερ» .
Δνι � nτpνις Μιrrο.pό.ς, �wγpό.ψος

572
« Ο ι ερασιτ έχνες ανα ζ ητο ύ ν την έ μπνευση. Ε με ίς οι άλλ οι,
απλώ ς σηκων ό μαστε και πι άνουμε δ ου λειά » .
Τσο.ιι lζRόu�, Α� εp ιιιο.vός �wγpό.ψος

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

573
«Στα ολιγαρχικά κα θ εστ ώτα της aριστοκρατίας παρ άγονται λίγοι αλλά ε ξ α ίρετοι π ίνακες. Στις δ ημοκρατικές χ ώ ρες παρ άγε­
ται ένας τερ ά στιος αρι θ μό ς ασή μαντων έργων» .
ΑRέξις Ντε Το�βίR

12 9

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

574
« Η μετανεωτερικότητα ε ίναι αυτ ό που απομ ένει όταν η δ ια δ ικασία του εκσυγχρονισμού έχει ολοκληρω θ ε ί και η Φ ύ ση έχει
ε ξ αφανιστε ί για τα καλά ».
Φ pέvτp ι� Τ�έψσοv

575
« Ν εωτερικότητα : αρνε ίται την αυ θ εντ ία των Αρχα ίων και καταφ ά σκει στην αυτονομ ία τη ς σκ έψη ς » .
z�v-ΜισέR Μnεvιέ

576
«Αφο ύ ο κ ό σμο ς μα ς πα ίρνει έναν παραληρηματικ ό δ ρ ό μο,
εμε ίς πρ έπει να υιο θ ετ ήσουμε μια παραληρηματική οπτική » .
z�v Μnwvτp ι γιό.p , Γό.RRος �ετ�vεwτεp ι�ός ιp ιRόσοιpος

577
« Π άντα ε ίναι το ίδ ιο: Μόλις a πελευ θ ερω θ ε ίς ε ίσαι αναγκασμ ένο ς να αναρωτη θ ε ίς ποιος ε ίσαι» .
z�v Μnwvτp ι γιό.p

578
« Μ ια ελαχιστ ότατη δ ι όρ θ ωση του ουσιώδ ου ς έχει μεγαλύτερη
σημασία απ ό εκατ ό δ ευτερε ύ ουσε ς καινοτομίε ς » .
f' �ούR Βό.vε γ�ε� , Γό.RRος fζ�τ�στ�σι��ός

579
« Η φιλοσοφ ία ε ίναι τελεσίδ ικα η τα ξική π άλη στη θ εωρ ία» .
Λοuί ARτovέp

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

580
Η στρατηγική της απο δό μησης ε ίναι ένα τ έχνασμα που μας
επιτρ έπει να μιλά με, εν ώ δ εν έχουμε τ ίποτε να πού με» .
Βιvσέvτ Ντεσιιό �n, �ύyxpovn Γallllικ.n Φιllοσοψ ία
«

581
Ο a σφαλέστερος γενικό ς χαρακτηρισμό ς της ευρωπαϊκή ς φι­
λοσοφική ς παρ άδ οσης ε ίναι ότι αποτελε ίται απ ό μια ακολου­
θία υποσημει ώ σεων στον Π λάτωνα» .
'ι\R ψpεvτ Νο pθ Οuό.ιηcεvτ
«

13 2

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

582
« Η Ελλάδ α ποτ έ δ εν πε θ α ίνει. Συνεχ ώ ς ξ εψυχ ά » .
Δn � nτpnς Xop v

5 83
«Τι άνθρωποι αυτοί οι � Ελληνες ! Δεν υπάρχουν ερωτήματα που δ ε
θέτουν και ελάχισrα υπάρχουν σrα οποία δ εν έχουν απαντήσει.
Κι όταν δ εν έχουν τίποτε άλλο να πουν, μιλούν για την ομιλία, αν
δ εν έχουν τίποτε άλλο να σκεφτούν, σκέφτονται για τη σκέψη».
f'ος Λέν... ι , ι\ννίβο.ς ο l<apxn6όvιoς

584
« Είμασr ε συγκεντρωμ ένοι γύ ρω απ ό τη Μ εσ όγειο, ό πως τα β ατρ ά χια γύ ρω απ ό ένα β άλτο» .
ΠRό:rwv

58 5
« Ο πλο ύτος και η δύ ναμη των Ελλήνων β ρ ίσκεται εκε ί ό που
βρισκόταν και σr ην εποχή του Ο δυσσ έα : σr η θάλασσα».
Ζο.ν... Λο.ν...ο.p ιέp , Γό.RRος εRRnvιστnς

586
« Η Δύ ση, ακολου θώντας την παρ άδ οση της λογική ς και της
έ ρευνας, ορμ ά ει να καταχτ ή σει τον κ ό σμο · κι η Ανατο λ ή ,
σπρωγμ ένη απ ό τρομακτικές υποσυνε ίδ ητες δυν ά μεις, χιμά ει
κι αυτ ή να καταχτ ή σει τον κόσμο· κι η Ελλάδ α, αν ά μεσά τους,
γεωγραφικό και ψυχικό σr αυρο δρ ό μι του κό σμου . . . »
Νίν...ος fζο.�ο.νr�ό.ν...nς, ι\vο.ψο pό. στον Γν...pέν...ο

587
« Η Ελλάδ α ε ίναι το αι ώνιο κόσκινο μέσα απ ό το οπο ίο οι επι θέσεις της Ανατολής σrη Δύ ση και της Δύ σης σrην Ανατολή , πρ έ­
πει να περ ά σουν και να απο θέσουν αμ έσως τα κατακάθ ια τους».
f'ό �nεpτ fζό.nRo.v, Φαvτάtηι aτα τwv BaίJκ.avίwv
1 34

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

588
«Το πιο αρχαιολογικό ερε ίπιο της Ελλάδ ας ε ίναι ο ελληνικό ς
λα ό ς» .
Ε. 'Α �nοτ

58 9
« Π ολ ιτισμό ς των Ελλήνων. Καμι ά λατρε ία της δύ ναμης. Τ ο
χρονικό ήταν μον άχα μια γ έφυρα. Στις ψυχικ ές καταστ ά σεις
δ εν ζητού σαν την ένταση, αλλά την κα θ αρ ότητα» .
Σ:ψόv Βό.ιR

590
« Η Ελλάδ α δ ημιουργ ή θ ηκε π άνω στο ι δ εολόγημα ότι η μόνη
α ξία των σημερινών Ελλήνων ε ίναι η καταγωγή τους απ ' τους aρ­
χα ίους -για μένα αυτή ε ίναι η πραγματική ελληνική τραγω δία».
Μό.ιιc.R Χέpτσψ εRvτ, o.vθ pwnoRό γoς

591
«·Ό ποιος λα ό ς κι αν καταγ όταν απ ' τους aρχα ίους · Έλληνες, θ α
ήταν αυτ ό ματα δυστυχισμ ένος. Ε κτ ό ς αν μπορού σε να τους ξ ε­
χά σει ή να τους ξ επερ ά σει» .
Νίιιος Δν ψοu, Η Δ υd'Γυχία του να Είσαι ΈίJίJn vας

592
«Τ ελικά τι ε ίμαστε; Ο ι Ε υρωπα ίοι της Ανατολή ς ή οι ανατολίτες της Ε υρ ώ πης; Ο ι ανεπτυγμ ένοι του ν ότου ή οι υποανά πτυ­
κτοι του β ορρ ά ; Ο ι ( κατ ' ευ θ ε ίαν ) απ όγονοι των Αχαι ώ ν ή η
πανσπερμία της Β α βυ λων ίας;»
Νίιιος Δν ψοu, Η Δ υd'Γυχία του να Είσαι ΈίJίJn vας

593
«Δ εν μπορε ίς με μια αερογ έφυρα 25 αι ώνων να συν δέσεις τους
σημερινού ς · Έλληνες με το αρχα ίο παρελθόν» .
Χp nστος Γιο.vvο.pό.ς
1 35

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

594
« Η Ελλάδ α ε ίναι μια χ ώ ρα που χρωστά ει σε μεγ άλο β α θ μό την
ανε ξ αρτησ ία της στην επι θυμία του ευρωπα ϊκού ρομαντισμού
ν' ανα β ι ώ σει την κλασική αρχαι ότητα» .
Γιwpγος Π pεβεRό.ιιnς, γεwnοRιτιιιός

595
« Ο ι " Ελληνες ε ίναι ο μόνος λα ό ς των Β αλκαν ίων που δ εν απελευ θέρωσε την κοιτ ίδ α του γ ένους, την Κωνσταντινού πολη. Κά ­
νουμε ένα π ή δ ημα στην αρχαι ότητα, προς τον Π ερικλή , και μ έ ­
νουμε με όλον αυτ ό τον ψυχαναλυτικό τραυματισμ ό , παραλ ε ί­
ποντας το Β υ ζάντιο» .
ERέvn ΑpβεRέp , Βu�ο.vτιvοRό γος

596
« Εάν a ποσυν δέσεις την Ελλάδ α, στο τ έλος θ α δ εις να σου απομ ένουν μία ελι ά , ένα αμπ έλι κι ένα καρ ά β ι. Π ου σημα ίνει: με
άλλα τ ό σο την ξαναφτι άχνεις» .
Οδuσσέο.ς ΕRύτnς, Ο Μικ.pός Naιrrίlloς

597
« Δ εν ε ίμαι Αθ ηνα ίος, ούτε " Ελληνας πολίτης, αλλά πολίτης του
κό σμου».
Σ:.wιιpό.τnς, ο.nό το. Ηθικ.ά του ΠRούτο.p�οu

598
«"Ο που κι αν τα ξι δέψω η Ελλάδ α με πληγ ώνει» .
Γεwpγιος Σ:εψ έpnς, Νο �nεRίστο.ς nοιnη1ς

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

599
« Η Αμερική ε ίναι αρκετά καλή για κά ποιον που θέλει να δ ημιουργη θ ε ί αλλά το γιατ ί παραμ ένουν εκε ί π άνω απ ό μια ε β δ ο­
μάδ α οι οικονομικά ανε ξά ρτητοι άν θ ρωποι που την επισκ έ ­
πτονται, ε ίναι ακατανό ητο» .
ΟuίR "ψ Ouό.Rvτpo ψ 'Αστο p , 1&""

6οο
« Η Αμερική δ εν ε ίναι ούτε ένα όνειρο ούτε μια πραγματικότη­
τα, ε ίναι μια υπερπραγματικότητα. Είναι μια υπερπραγματι­
κότητα δ ιότι ε ίναι μια ουτοπ ία που απ ό την αρχ ή β ιώθ ηκε ως
πραγματοποιημ ένη . . . Ο ι Αμερικανο ί δ εν έχουν καμία α ίσ θ ηση
της προσομο ίωσης . . . »
Zo.v Μnwvτp ι γιό.p , Γό.RRος � ετο.vεwτεp ιιιός ψ ιRόσο ψος

601
« Η Αμερικ ή ε ίναι η αυ θ εντικ ή έ κδ οση της νεωτερικότητας.
Ε με ίς ε ίμαστε η μεταγλωττισμ ένη ή με υπ ότιτλους έκδ οση» .
Zo.v Μnwvτp ι γιό.p

602
</Ηταν καλό που βρ ή καμε την Αμερική , αλλά θ α ήταν ακό μη
καλύτερο αν την ε ίχαμε χ ά σει» .
Μο.p ιι Touo.ίnv, Α�ε p ιιιο.vός Σ:.u γγpο.ψ έο.ς

603
« Ο ι Η ΠΑ ε ίναι μια απ ό τις πιο ακρα ίες φονταμενταλιστικ ές
κοινων ίες στον κό σμο κυρ ίως σε ότι αφορ ά την κουλτού ρα . . . »
Νόο.� Τσό �σιιι, Α � εp ιιιο.vός yRwσσoRό yoς,
σu γγpο.ψ έο.ς ιιο.ι ο.ιιτιβιστnς

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

6οzι
« Η Αμερική ε ίναι η χώρα του μέλλοντος και η κοσμοϊσrορική ση­
μασία της μένει ακόμη να αποκαλυφ θ ε ί σrους αιώνες που έρχο­
νται . . . Είναι μια χώρα της επι θυμίας για όλους εκε ίνους που έχουν
κουρασrε ί απ ό το ισrορικό οπλοσrάσιο της γηραιά ς Ευρώπης».
ι\Rέξις Ντε Το�βίR

605
« Η παγκ ό σμια ασr υνομική δρ ά ση των Η ΠΑ δ εν ε ξυπηρετε ί
ιμπεριαλισrικά συμφ έροντα, αλλά aυτοκρατορικά . . . Η σύγχρο­
νη ιδέα της Αυτοκρατορ ίας γεννάται μ έσα απ ό την παγκόσμια
ε ξά πλωση του εσωτερικού συνταγματικού σχε δίου των Η ΠΑ. Το
Σύνταγμά τους ε ίναι αυτοκρατορικό και όχι ιμπεριαλισrικό » .
Avrόvιo Νέ γ�p ι - Μ�ι� X�p vr, Αuτοκ.pατοpία

6ο6
« Ο μεγαλύτερος εχ θρ ός της Αμερικής ε ίναι η πα θ ητική σrά ση
των πολιτών της. Τα κακά πρ άγματα σrον κόσμο συμ β α ίνουν
όταν οι καλοί άνθρωποι αποφεύγουν να ενεργήσουν, α δρανούν,
και δ εν κάνουν κάτι γι' αυτό που συμβ α ίνει. "'Οταν δ εν μιλούν».
ι\Rεξ�νrεp Πέιν, ERRnvoo.� εp ι�o.vός σ�nvοθέτnς

607
« Η Αμερική ε ίναι η χ ώ ρα της δ ε ύτερης ευκαιρ ίας - και όταν οι
πύλες της φυ λακής ανο ίγουν, το μονοπ άτι εντό ς τους θ α έπρε­
πε να ο δ ηγε ί σε μια καλύτερη ζω ή » .
Τ�οpτ� Μπους ο Μι�pότεpος, npwnv npόεδ pος τwv »ΠΑ

6ο8
« Ο μόνος επιτρεπτ ό ς ρατσισμό ς σr ο σύ γχρονο κό σμο ε ίναι ο
αντια με ρικανισμ ό ς» .
Κp ίστο ψ εp Π�τεv, n pwnv εnίτpοnος τnς Eupwno.ϊ�nς Έvwσnς
1 39

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

60{)
« Η μοίρα θέλησε να βρίσκεται η Αμερική απ' εδώ και στο ε ξής στο
κέντρο μάλλον παρά στην περιφ έρεια του Δυτικού πολιτισμού ».
Βό.Rτεp Λίπ �ο.v

610
« Ο ι Ηνωμένες Π ολιτε ίες ε ίναι η αλη θ ινή επαναστατική δύ να­
μη. Π ιστεύ ουμε πως οι θ εσμοί μας θ α πρ έπει να στε ίλουν όλους
τους άλλους στο σκουπι δ οτενεκ έ της ιστορ ίας . . . Αντ ίθ ετα με
τους περισσότερους παρα δοσιακού ς κατακτητ ές δ εν μας ικανο­
ποιε ί να καταπι έζουμε απλώ ς τους άλλους: επιμ ένουμε να μας
μοιάζουν. Φ υσικά , για το καλό τους. Είμαστε οι πιο επ ίμονοι
προσηλυτιστ ές του κό σμου . Ο κό σμος πρ έπει να ε ίναι δ ημο­
κρατικό ς. Π ρ έπει να ε ίναι καπιταλιστικός. Π ρ έπει να συνδέ εται
με τα ανατρεπτικά μηνύ ματα του " Ι ντερνετ. Δεν ε ίναι περίεργο
που πολλο ί άν θρωποι αισ θάνονται ότι απειλού νται απ ' αυτό . . . »
f'όvo.Rvr Σ:τιR, Α � εp ιιιο.vός ιστοp ιιιός

611
«" Εχουμε καταντή σει όλοι " ερυ θρ όδ ερμοι " στα μάτια του κατε­
στημ ένου της Ου ά σιγκτον, δ ηλα δ ή λαο ί που δ εν έχουν δ ικα ίω­
μα να υπ άρχουν παρ ά μόνο αν δ εν ενοχλού ν την επ έκταση του
δ ιε θνικού κεφαλα ίου των Η ΠΑ» .
Σ:ο.� ίp Ά� ιv, Πέpα anό τοv Γεpαιηι έvο Ι<αnιταίJιdpό

612
«Τα περισσότερα Αμερικανόπουλα γεννιούνται σε τυποποιημένα
μαιευτήρια, με μια τυποποιημένη ετικέτα στον καρπ ό τους για να
ξεχωρίζουν από τα άλλα τυποποιημένα προϊόντα του νοσοκομε ί­
ου. Π ολλά απ ' αυτά μεγαλώνουν ή στα πανομοιότυπα κονσερβο­
κούτια των πολυκατοικι ών ή σε μικρ ές π όλεις ή σε σπ ίτια των
προαστίων . . . Π ερνούν τις μέρες και τα χρόνια τους με μονότονη

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

ομαλότητα σε β ιομηχανίες, γραφε ία, καταστ ήματα, κάνοντας
κα θημερινά τις ίδιες κινήσεις σε τα κτά διαστήματα . . . Π αρατά σ­
σονται σε τυποποιημ ένους στρατού ς κι αν ξεφύγουν απ ' το θάνα­
το σ' έναν μηχανοποιημένα π όλεμο, πε θα ίνουν απ ό μα ζικές ασθέ­
νειες. Σαν επιστέγασμα της οικτρά κοινότυπης ύ παρ ξης τους, θά ­
βονται σε τυποποιημ ένους τά φους και μνημονεύ ονται σε τυπο­
ποιημ ένες νεκρολογ ίες. Κ αρικατού ρα; Ν αι, κι ίσως μ άλιστα
σκληρή , αλλά μ' έναν τρομακτικό πυρήνα αλή θ ειας».
Μο.ξ Λέpvεp

613
« Η Αμερική πλαισι ώνει τα όνειρά μας με ορ δές φανταστικών
ηρ ώ ων, δ ού ρειοι ίπποι του δυνά στη στην ιδ ιωτική περιοχή του
εγκεφ άλου μας » .
Ι γνό.σιο f'o.�ovέ, I:ιwnnίJn Πponayάv6a

614
« Χά ρη στον κινηματογρ ά φο ο κό σμος ενοποιε ίται, δ ηλα δ ή
αμερικανοποιε ίται» .
Άπτον �ίv�Rεp , σu γγpο.ψ έο.ς, 1�17

615
« Η Αμερική ε ίναι η μόνη χώ ρα που π έρασε απ ό τη β αρ β αρ ό ­
τητα στην παρακμ ή χωρ ίς τον πολιτισμό εν δ ιά μεσα».
Όσ�ο.p Οuό.ιRvτ

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

616
« Π ατριωτισμό ς ε ίναι η πεπο ίθ ηση ότι αυτ ή η χώ ρα ε ίναι ανώ ­
τερη απ ' όλες επει δ ή γεννή θ ηκες εσύ σ' αυτή » .
Τ�οpτ� Mnέp νo.pvr Σ:ο, Ι pRο.νδός θεο.τp ι�ός σu γγpο.ψ έο.ς

617
</Ολοι β ι άζονται να κατηγορ ή σουν τον ξένο» .
ΑισχύRος

618
« Ο ε θνικισμό ς ε ίναι μια παιδ ική ασ θένεια. Είναι οι παραμα­
γούλες της aν θρωπ ότητας».
ΆR �nεpτ Αϊνστό.. ι ν

619
« Γιατ ί να ε θνικοποι ήσεις τη β ιομηχανία όταν μπορε ίς να ε θνι­
κοποιή σεις το λα ό ;»
ΑδόR ιpος ΧίτRεp (1&&"-1"4-S")

620
« Ο φασισμ ό ς ήταν μια αντεπαν ά σταση εναντίον μιας επανά ­
στασης που δ εν έγινε ποτ έ ».
Ι γvό..τσιο Σ:ιRόvε (1"00-1"7&), Ιτο.Rός σu γγpο.ψ έο.ς

621
« Ο φασισμό ς δ εν ορ ίζ εται απ ό τον αρι θ μό των θυμάτων αλλά
απ ό τον τρ ό πο που τα σκοτώνει» .
Ζ.ο.ν ΠοR Σ:ο.pτp

622
« Ο φασισμ ό ς ε ίναι ο καπιταλισμ ό ς σε παρακμή » .
Β . Ι . Λένιν
143

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

623
« Ο φασισμό ς βρ ίσκεται μ έσα στα κεφ άλια μας και στην κα θ η­
μερινή μας συμπεριφορ ά και μας κάνει να αγαπ ά με την ε ξου­
σία, να επι θυμού με αυτ ό ακρι β ώ ς το πρ άγμα που μας δ ιαφε­
ντε ύ ει και μας εκμεταλλε ύ εται» .
ΜισέR Φοuιιw

624
« Είναι έγκλημα να εκμεταλλευ ό μαστε τον Π ατριωτισμό για έρ­
γα μίσους» .
Ε� ίR ΖοRό. (1&4-Ο-1"02.), Γό.RRος σu γγpο.ψ έο.ς

625
« Ο πατριωτισμό ς ε ίναι χαρακτηριστικό των κακοη θών» .
Όσιιο.p Ouό.ιRvr
« Ο ορισμό ς της ταυτ ότητας ενό ς πολιτισμού ε ίναι η λη ξιαρχική
πρ άξη του θ αν άτου του».
Δn�οσθέvnς fζού pτοβιιι, σu γγpο.ψ έο.ς

627
« Π ροκειμ ένου να θ εμελιω θ ε ί το έθνος χρειάζεται ένα κοιμητή ­
ριο και μια δ ιδ ασκαλία της ιστορίας. Χρειάζονται νεκρο ί πρ ό ­
γονοι και ιστορικο ί οι οπο ίοι να μας δ ι δάξουν το μεγαλε ίο της
ιστορ ίας μας» .
Μο p ίς Mno.p έR, Το Aίpa Κ.αι n Γn

628
« Ο συλλογικό ς φ ό β ος δ ιεγε ίρει το ένστικτο της αγ έλης και τε ί­
νει να παραγ άγει σφο δρ ές αντιδ ρ ά σεις προς ό σους δ εν θ εω­
ρού νται μ έλη της αγ έλης» .
Mnέpτpo.vr f'ό.σεR, Βpετο.vός ιp ιRόσοιpος
144

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

62{)
« Ν ομίζαμε ότι πε θ α ίναμε για την πατρ ίδ α. Δ εν αργ ή σαμε να
συνει δ ητοποι ή σουμε πως το κάναμε για τα θ ησαυροφυ λά κια
των τραπε ζών» .
Αvο..τόR Φ pο..vς, Γό.RRος σu γγpο..ψ έο..ς

630
«Δυστυχισμ ένη η χώ ρα που χρει άζεται ήρωες» .
MnέpτoR Μn pεπ

63 1
«Δ εν πρ έπει να ε ίσαι τό σο τυφλό ς απ ό πατριωτισμ ό ώ στε να μη
βλέπεις την πραγματικότητα. Το λάθ ος ε ίναι λάθ ος, ό ποιος και
να το λέ ει» .
Mal�olm Χ

632
«Τα ε θνικιστικά κινή ματα έχουν μια έμφυτη τ ά ση προς τον ε ξ ­
τρεμισμό και την ξ ενοφο β ία, προς την αυτοκατα ξίωση απ ό τη
μια πλ ευρ ά και τη δ αιμονοπο ίηση του εχ θρού απ ό την άλλ η. Η
ιστορ ία συχνά παραποιε ίται ή και ανακατασκευ άζεται ακόμη,
προκειμ ένου να ε ξυπηρετη θ ε ί μια ε θνικιστική πολιτική » .
Άβι ί.Rό.ψ

633
« Μ ετ ά τη Γαλλική Ε παν ά σταση ο Θ ε ό ς αντικαταστ άθ ηκε απ ό
το έθνος. Το έθνος κατ έκτησε τη θέση της θρησκε ίας και επ έ ­
β αλε τη δ ική του θ ρησκε ία, οι ε θνικο ί δ εσμο ί επι βλή θ ηκαν ως
οι ισχυρ ότεροι απ ό οποιουσδ ή ποτε άλλους».
AνrWvnς Λιό.ιιος, ιιο..θ n γnη1ς Ιστοp ίο..ς
στο Πο..vεnιστν ψ ιο τwv AθnνWv

145

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

634
« Η αν θρωπ ότητα δ εν μπορε ί να δ ιαιωνίζεται επ ' ά πειρον β ασιζό μενη σε πολεμοχαρ ή έθνη-κρ άτη, που το ένα θέλει να ε ξο­
ντ ώ σει το άλλο» .

635
«Αν ακολου θ ή σει κανε ίς με προσ ήλωση το όνειρο της ε θνική ς
αγνότητας, θ α πρ έπει να ε ίναι προετοιμασμ ένος να ζή σει σε
μια μεσαιωνική οικονομία».
Μο.pιι Μο.�ό.οuεp , Βp ετο.vός Ιστοp ιιιός

63 6
« Η μαγε ία του ε θνικισμού συν ίσταται στο ότι μετατρ έπει το τυ­
χα ίο σε πεπρωμ ένο» .
Μnέvεvrιιιτ 'A vrεp σov, nοRιτιιιός εnιστνψοvο.ς

637
« Ο ε θνικισμό ς δ ε σημα ίνει ότι τα έθνη a φυπν ίζονται και αποκτού ν a υτοσυνε ίδ ηση. Ε πινοε ί έθνη εκε ί που δ εν υπ ά ρχουν» .
Mnέvεvrι ιιτ Άvrεp σov

638
« Η συ λλ ογική φαντασ ία, που την εποχ ή των Κρατ ώ ν-ε θν ών
μετατρ ά πηκε σε ε θνικό α ίσ θ ημα, κατατ ά σσει τα σύ νορα σε
καλά ή κακά , σύ νορα δίκαια ή άδ ικα, πραγματικά ή αυ θ α ίρε­
τα, φυσικ ά ή τεχνητ ά , σ ίγουρα ή απειλο ύ μενα. Κ ατ ά συν έ πεια
τα σύ νορα β ι ώνονται ως εμπ όδ ια, απογο ήτευση ή αποκύ ημα
τη ς φαντασ ίας» .
ι\Rεξό.vrp Ντι ψ έu, ΓεwnοίJιτικ.n

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

639
« Η δ ια ίρεση του κό σμου σε δύ ο αντιμαχ ό μενα στρατό πε δ α -το
έθνος "μας " απ ό τη μία πλ ευρ ά και όλα τα υπ όλοιπα έθνη απ ό
την άλλη- και η πεπο ίθ ηση ότι τα άλλ α τα έθνη αποτε λο ύ ν
εχ θρ ό , εκφρ άζει, σε αντίθ εση με τον πατριωτισμό , την ι δ εολο­
γία του ε θνικισμού » .
Σ:.η1βεv Γιιίc ψnu, ΕθvιΚ.ι tηι ός

6ιιο
« . . . Τι σημα ίνει ά ραγε έθνος και ε θνικό συνα ίσ θ ημα; Μ ια έν­
νοια έθνους θ α μπορού σε να οριστε ί κά πως έτσι: πρ ό κειται για
μια αισ θ ηματική κοιν ότητα, της οπο ίας η κατ άλληλη έκφραση
θ α ήταν ένα δ ικό της κρ άτος και η οπο ία, ως εκ τούτου, κατ ά
κανόνα έχει την τά ση να προω θ ή σει εκ των έσω κάτι τ έτοιο» .
Μο.ξ Βέ�nεp , Γεp�ο.vός ψ ιRόσο ψος

641
« Ο ε θ νικισμ ό ς σημα ίνει την κατ άληψη του κρ άτους απ ό το
έθνος» .
Χό.vο. 'Αpεvτ

147

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

64 2
«Αν έχω δ ει μακρύτερα απ ' άλλους, ε ίναι γιατί στεκό μουν στους
ώ μους γιγ άντων» .
Ισο.ό.ιι Νεύτwv

643
« Ο μόνος αν θρ ώ πινος θ εσμ ό ς που απορρ ίπτει την πρ ό ο δ ο ε ίναι το νεκροταφε ίο»
Xό.poRvr OuίσRov, Βp ετο.vός npwθunoupγός

644
« Ε πιστ ή μη χωρ ίς θρησκε ία ε ίναι χωλή και θρησκε ία χωρ ίς
επιστή μη ε ίναι τυφλή » .
'AR �nεpτ Άιvστο.ϊv

645
« Η επιστ ήμη ε ίναι μια εικόνα της αλή θ ειας».
Φ pό.vσις Μnέιιιοv

6 46
« Ο δ ογματικό ς επιστή μονας ε ίναι μη επιστή μονας . . . Ο επιστ ή ­
μονας αμφιβ άλλ ει για το ο,τι δ ή ποτε» .
Μό.vος Δο.vέ�nς, ο.στpοψ uσιιιός

647
« Η π ίστη στην πρ ό ο δ ο ε ίναι ένα δόγμα των aργ ό σχολων και
των Βέλγων» .
Σ:o.pR MnwvτRέp , Γό.RRος nοιnη1ς

648
« Ο ι Μ α θ ηματικοί ε ίναι σαν τους Γάλλους: οτι δ ήποτε να τους
πεις αυτο ί το μεταφρ άζουν στην γλώ σσα τους, και μετ ά σημα ί­
νει κάτι πολύ δ ιαφορετικό » .
Αnοδίδετο.ι στον Γκ.αίτε
149

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

649
« Θ α προτιμού σα να ανακαλύ ψω μια αλη θ ιν ή αιτ ία παρ ά να
κερ δίσω το β ασίλειο της Π ερσίας» .
Δ" ψόιιp ιτος

65 0
« Ο ν έος Μ εσα ίωνας μπορε ί να έρ θ ει π άνω στα λαμπερ ά φτερ ά
της επιστ ή μης» .
Ουίνστον Τσό pτσιR, Βp ετο.νός n pwθunoupyός

6 51
« Ολό κληρη η επιστή μη μας, συγκριν ό μενη με την πραγματικό ­
τητα ε ίναι πρωτ όγονη και παι δ αρι ώδ ης -και ωστό σο ε ίναι το
πιο πολύτιμο πρ άγμα που έχουμε» .
'AR �nεpτ Αϊνστό.. ι ν

65 2
</Ε χουμε κάνει έτσι τα πρ άγματα που σχε δόν κανε ίς δ εν κατα­
λα β α ίνει την επιστή μη και την τεχνολογ ία. Αυτ ό ε ίναι συνταγ ή
για την καταστροφ ή . Μ πορε ί να τη γλιτώ σουμε για λίγο αλλά
αργ ότερα αυτ ό το ε ύ φλ εκτο μ ίγμα ά γνοιας και δύ ναμης θ α
εκραγε ί στα μούτρα μας» .
fζo.pR ΣΑyιιό..ν

653
« Η επιστ ή μη β ασ ίζ εται στην πεπο ίθ ηση για την εγκυρ ότητα
της εμπειρ ίας, της προσπ άθ ειας και της λογική ς. Η μαγε ία β α­
σίζεται στην π ίστη πως η ελπ ίδ α δ εν ε ίναι δυνατ όν να σβή σει,
ούτε ο π όθ ος να παραπλανή σει».
Μnpό..νισRο.β Μο.Rινόψ σιιι, Μ�j ίι:., Sι:.ienι:.e �n4 tl.. e lij ion, 1"+&

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

654
«Στο παιχν ίδ ι της ζω ή ς και της ε ξέλι ξης υπ ά ρχουν τρεις πα ίκτες στο τραπ έζι: τα αν θ ρώ πινα όντα, η Φύ ση και οι μηχαν ές.
Είμαι στα θ ερ ά με το μ έρος της Φ ύ σης. Αλλά υποψι άζομαι ότι η
Φύ ση ε ίναι με το μ έρος των μηχανών . . . »
Τ�οpτ� Ντό.ισοv, ο Δαpβίvος Αvάιι εσα tΠις Mnxavές

655
« Θ α προτιμού σα να έχω παππού έναν κακομο ίρη π ίθ ηκο, παρά έναν άν θρωπος που εισήγαγε τη χλε ύ η σε μια σο β αρ ή επι­
στημονική συ ζήτηση» .
Τό �ο.ς Χό.ξRεϊ, Βpετο.vός βιοRό γος

65 6
«..Ό ,τι και να εφευρ ίσκω, ό ,τι και να κάνω θ α ε ίναι π άντα κατώ ­
τερο απ ό την πραγματικότητα . Θ α έρχεται π ά ντα η στιγμ ή
όπου η δ ημιουργία και η επιστ ήμη θ α ξ επερνούν τη φαντασία» .
ΙούRιος Bεpv

657
« Ο ι αναχρονιστικ ές ι δέ ες της καλοσύ νης και της γενναιο δ ωρίας ε ίναι απλώ ς "bugs " που πρ έπει να δ ιορ θ ω θ ού ν. Αυτ ές οι
ψυχρ ές μηχαν ές χωρ ίς αισ θ ήματα θ α μας δ ε ίξουν το δρ ό μο» .
MnιR Γιιέιτς, ιδ p ιrη1ς τnς Μί�νοςοf+

658
«Απ ό π ότε ο κό σμος του λογισμικού υπολογιστ ών έχει να κάνει
με το τι χρειάζονται οι άν θρωποι; Αυτ ό ε ίναι απλά θέμα ε ξέλι­
ξης. Γρήγορα έρχεται η μ έρα που κάθ ε ένας θ α υποκλίνεται σε
μια γρο θ ιά απ ό σιλικόνη και όλοι σας θ α εκλιπαρε ίτε τους δυα­
δικού ς θ εού ς σας για έλεος» .
MnιR Γιιέιτς

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

659
« Ο ι υπολογιστ ές ε ίναι ά χρηστοι. Δίνουν μόνο απαντή σεις» .
Πό.�nRο Πιιιό.σο

66ο
« Κ αν ένας απαισι όδ ο ξ ος δ εν ανακ άλυψε τα μυστικ ά των
ά στρων, ούτε a ρμ ένισε στις θάλασσες που δ εν τις έχει ο χ άρτης,
ούτε άνοι ξ ε καινού ργιους δρ ό μους για το αν θ ρώ πινο πνε ύ μα» .
ΈRεv f(.έRεp (l&&ο- ι"ι&),
ιιwιp ό.Ro.Rn δο.σιιό.Rο. ιιο.ι σu γγpο.ψ έο.ς

661
« Κάθ ε επιστημονική αλή θ εια περν ά ει απ ό τρ ία στ άδ ια. Π ρ ώτα
οι άν θ ρωποι λένε ότι αντιστρατε ύ εται τη Βίβλο . Στη συν έχεια
λένε ότι ε ίχε ανακαλυφ θ ε ί παλι ότερα. Τέλος, λένε, ότι π άντοτε


πιστευαν
σ ' αυτην» .
Λοuίς Αγιιο.σί�, no.Ro.ιovroRό yoς

662
/Οταν ένας σο β αρ ό ς και αναγνωρισμ ένος επιστ ή μονας λέει ότι
κάτι ε ίναι δυνατ όν, πρ έπει να ε ίμαστε σ ίγουροι ότι έχει δίκιο.
�Οταν, ό μως, μα λέ ει ότι κάτι ε ίναι α δύ νατον, σχε δόν π άντα κά ­
νει λάθ ος» .
Άpθ poup f(.Ro.pιι, σu γγpο.ψέο.ς εnιστn �οvιιιnς ψ ο.νrο.σίο.ς

663
« Κανε ίς δ εν ανακάλυψε έναν καινού ργιο κό σμο με το να ανη�
συχει� γι' αυτον».
Ντίnο.ιι Τσόn pο., εvο.RRο.ιιτιιιός γ ιο.τpός ιιο.ι σu γγpο.ψ έο.ς

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

66zι
«Αν θ ες να δ εις ποιες ήταν οι σκ έψεις σου χτες, κο ίτα ξ ε το σώ ­
μα σου σή μερα. Αν θ ες να δ εις πως θ α ε ίναι το σώ μα σου αύ ριο,
κο ίτα ξ ε τις σκ έψεις σου σή μερα» .
Ιvδιιιn nο.pοψ ίο.

665
« Ο γιατρ ό ς περιποιε ίται τον ασ θ εν ή , εν ώ ο χρ όνος γιατρε ύ ει
την ασ θένεια».
ΒοRτο.ίpος, Γό.RRος Διο.ψwrιστnς

666
« Η προσοχή στην υγε ία ε ίναι το μεγαλύτερο εμπ όδιο της ζω ής».
ΠRό.τwv

667
« Είναι παρ άξ ενο, εν ώ ζ ο ύ με στην εποχ ή των ηλ εκτρονικ ώ ν
υπολογιστ ώ ν, π ώ ς δ εν έχει μ έχρι τ ώ ρα κανε ίς σκεφτε ί ότι ο
εγκέφαλος, σαν υπολογιστ ής του οργανισμο ύ μας, μπορε ί να
ε ίναι υπε ύθυνος για όλες τις aρρ ώ στιες».
Δ p . f'ίιιε Γιιεεp νr Χό.� εp

668
« Το μόνο ασφαλές εμ β όλιο ε ίναι αυτ ό που δ εν χρησιμοποιε ίται
ποτ έ » .
Τ�έψς r.ό.vov, τέwς διεuθuνrnς τοu Εθvιιιού Σ:u �βouRίou
Υ γείο.ς τwv »ΠΑ

66 9
« Η ι δέα του να καταπιε ίς ένα πατενταρισμ ένο χημικό β οη θά ει
τη φαρμακο β ιομηχαν ία και όχι υποχρεωτικά την υγε ία».
Ντέιβινr Γιιούνr�ο.v, vεupοεnιστn �οvο.ς
1 54

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

670
« Η κοινωνία μας φορά ει έναν ζουρλομανδύ α κομφορμισμού απ ό
την ώρα που θα γεννηθ ού με. Μ ας "διαπαιδαγωγεί" , δηλαδή μας
αναγκάζει να συμμορφω θού με στις δικές της επιθυμίες. Μέσα σ'
αυτό το πλα ίσιο οι όροι "υγεία" και "τρ έλα" γίνονται ύ ποπτοι».
e. Ντ. Λέιvγν... , ψ uχίο.τpος

67 1
« Ο π όνος ε ίναι προσωριν ό ς. Μ πορε ί να δ ιαρκ έσει ένα λεπτ ό ,
μια ώ ρα, μια μέρα ή ένα χρ όνο αλλά τελικά θ α φ ύ γει και κάτι
άλλ ο θ α π ά ρει τη θέση του . Αν ό μως τα παρατή σω, ο π όνος θ α
κρατή σει για π άντα» .
Λο.vς 'Αp�στpοvγν..., ν...ο.pν... ιvοnο.θnς npwro.θRnτnς nοδnRό.τnς
nou θεpο.nεύτnν...ε ν...ο. ι εnέστp εψ ε σrις vίν...ες

672
« Η αρρώ στια κάνει τους αν θρ ώ πους πιο υ λιστ ές, δ εν τους αφ ή ­
νει τ ίποτα παρ ά το σ ώ μα τους» .
Τό �ο.ς Mo.v

15 5

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

673
« Η καταστροφ ή της β ιολογική ς κληρονομι ά ς, θ α ε ίναι μετα ξύ
όλων των δ ειν ών, αυτ ό που θ α μας συγχωρ έσουν λιγ ότερο οι
απ όγονο ί μας».
Έvτouo.pvτ OuίRσov

674
« Για να ελ έγ ξ εις τη φύ ση πρ έπει να την υπακού σεις» .
Φ pό.vσις Μnέιιιοv

675
« Ν α αγαπ ά ς την ευ θύνη. Ν α λες: Εγώ μον άχος μου έχω χρ έος
να σώ σω τη γης. Άμα δ εν σω θ ε ί , εγ ώ θ α φτα ίω».
Νίιιος Κο.�ο.vτ�ό.ιιnς, Αιr�nτι�n

676
«·Όλο και περισσότερο συνει δ ητοποιού με τα όρια του Κό σμου
μας. Δ εν πρ έπει να σπαταλή σουμε τα απο θέματ ά του αλόγιστα.
Ε κτό ς και ε άν θέλουμε να κατα δ ικά σουμε τους εαυτού ς μας σε
αργ ό θάνατο . . . »
BίRu Mn pό.vτ, Γεp�ο.vός Κο.γιιεRό.p ιος,
1 "173 στn σύνοδο του ο»Ε

677
« Είμαστε β ιομηχανικά προϊόντα της Φύ σης» .
'Apθoup Σ:.οnεvό.οuεp , Γεp�ο.vός ψ ιRόσοψος

67 8

« Για να προσβ άλουμε κά ποιον τον λέμε "κτην ώδ η " . "Ο μως για
την εσκεμμ ένη σκληρ ότητά , το "αν θρ ώ πινος " θ α ήταν μεγαλύ ­
τερη προσβ ολή » .
Ισο.ό.ιι Ασί �οψ , σu γγpο.ψ έο.ς εnιστn �οvιιιnς ψο.vτο.σίο.ς
157

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

679
« Η σύγχρονη τεχνολογ ία χρωστά ει στην οικολογία μια απολογία».
'ARo..v Μ. Έντισον, Β pετο..vός εψ εupέτnς

68ο
« Η οικολογ ία ε ίναι το ν έο "ό πιο των λα ών" » .
ί.Rό.βοϊ Ζ�ε�

681
« Το χρηματιστ ήριο ε ίναι το μεγαλύτερο ό πλο μα ζική ς κατα­
στροφ ή ς του πλαν ήτη» .
ΖιR ΚRε�ό.v, γεwnόvος, ο..pχιτέ�τοvο..ς τonίwv

682
« Ο ι άν θρωποι και ο φυσικό ς κό σμος βρ ίσκονται σε πορε ία με­
τωπική ς σύ γκρουσης» .
Έvwσn τwv Avnσuxwv Enιστn�όvwv (UCS), 1""2.

683
</Οταν ξαναγεννη θ ε ίτε με τη μορφ ή φ άλαινας, θ α ε ίστε ε ξαι­
ρετικά ευχαριστημ ένοι που β άλατε την Greenpeace στη δ ια θ ή ­
κη σας» .
&νeen peac.e

684
« Τό σο εμε ίς ό σο και οι υπ όλοιπες μορφ ές ζω ή ς, απ ό τις φ άλαι­
νες μ έχρι τα β ακτ ήρια, αποτελού με μ έρος μιας πολύ ευρύτερης
και ποικιλό μορφης οντότητας, της ζωνταν ή ς Γης» .
Τ�έψς Λό.βRο�, nεp ιβο..R RοvτοRό γος

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

685
« Ο πλαν ήτης μας ε ίναι ένα πεπερασμ ένο σύ στημα στο οπο ίο ο
άν θ ρωπος πρ έπει να επιστρ έφει εν έργεια ίση ποιοτικά με την
/

/

'

/

ενεργεια που παιρνει απ αυτον».
ΖιR i'.Rέ �o.v, γεwnόvος ιι.ο.ι ο.pχιτέιι.τοvο.ς τonίwv

686
« Η "αειφ όρος ανά πτυ ξη " ε ίναι ένα σημειολογικό ό πλο για να
αποφύ γουμε την κακή λέξη ''οικολογία " » .
Χεpβ Ι'.ό.�nψ , Γό.RRος δ JΙψοσιο γpό.ψος

687
«Αν η αν θρωπ ότητα δ εν χαρ άξ ει ως το 2050 ρι ζικά ν έους δρ ό ­
μους για την επιχειρηματικότητα, τότε ο ορ ίζοντας ε ίναι σκο­
τειν ό ς και η έκτη κρ ίση ε ξ αφ άνισης σίγουρη προοπτική » .
f'o �nέp Mno.p�nό, Γό.RRος Οιιι.οRό γος

688
«Ας αφ ή σουμε λίγο τη Φ ύ ση να π ά ρει το δ ικό της δρ ό μο. Ε κε ί­
νη κατανοε ί τα ζητή ματ ά της καλύτερα απ ό εμά ς» .
ΜισέR Ντε Μοντέν, Γό.RRος Διο.ψwτιση.\ς

68 9
«Αυτ ό που ονομ άζουμε "ά γρια φύ ση " , ε ίναι ένας πολιτισμ ό ς
διαφορετικό ς απ ό τον δ ικό μας» .
Xέvp u θo pw

690
« Είμαστε ένα πε ίραμα ελεύθ ερης επιλογ ής. Αυτό μας δίνει τε­
ρά στιο δυναμικό , ισχυρ ό εγωισμό και τρομερ ό άγχος -ένα σύ ν­
δρομο ολοφ άνερα εφη β ικό » .
ΕRισό.βετ �πού p n,
Γαία: το Α vθpwnι vo ταξί6ι αnό το Χάος στον Ι<όσp ο
1 59

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

6 91
« Είμαστε προσωρινο ί ένοικοι εν ό ς υπ έροχου αλλά εύθραυστου
πλαν ήτη» .

6 92
« Η Γη δ εν πε θ α ίνει, δ ολοφονε ίται. Κι αυτο ί που τη δ ολοφονούν
έχουν ον ό ματα και δ ιευ θύ νσεις» .
Γιούτο. ΦίRιnς

6 93
« Για την αν θρωπ ότητα δ εν υπ άρχει μόνο η απειλή της ε ξαφάνι­
σης π άνω σ' ένα νεκρό πλανήτη. Ο κα θένας για να ζήσει αν θρώ ­
πινα χρειάζεται επ ίσης τον απαραίτητο α έρα, το κατάλληλο έδα­
φος, εκπαίδ ευση κι ένα νόημα στη ζω ή του. Του χρειάζεται ακό ­
μα η ελάχιστη α ξιοπρ έπεια και μερικές απλές στιγμές ευτυχίας».
Μο.pγιιεp ίτ Γιοup σεvό.p , Με Α νοιχτά Μάτια, 1"&0

6 94
« Δ εν υπ ά ρχει απ ό τη μια ο άν θρωπος και απ ό την άλλ η η Φ ύ ση.
Υ π ά ρχει η Φύ ση. "Οταν ερχό μαστε σε επαφ ή με τη Φ ύ ση, β ρ ί­
σκουμε την αν θ ρωπιά μας. "Οταν σε β ό μαστε τη Φύ ση γιν ό μα­
στε άν θ ρωποι» .
ΝίιιοRο.ς XouRw

160

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

6 95
« Συνουσία : Τρι βή μεμβ ρ άνης και έκχυση βλέννας συνο δ ευ ό μενη απ ό ένα κά ποιο φρικίασμα».
Μό.pιιος Aup nR ιος

696
« Η φτώ χεια, ο βήχας και ο έρωτας δ εν κρύ β ονται» .
Τοup ιιιιιn nο.pο ψ ίο.

697
« Για τις γυνα ίκες το καλύτερο αφρο δ ισιακό ε ίναι τα λόγια. Το
σημε ίο G ε ίναι στ' αυτιά . Και ό ποιος ψ άχνει πιο κάτω χάνει τον
καιρ ό του».
l�o.�nέR ΑRιέντε, XιRιo.vn σu γγpο.ψ έο.ς

698
«Αν λες ''σ' αγαπ ώ " , τ ότε έχεις ερωτευτε ί τις λέξ εις, κι αυτ ό ε ίναι
ή δ η μια μορφ ή χωρισμού και απιστίας» .
Zo.v Μnwντp ι γ ιό.p , Γό.RRος ιp ιRόσοιpος

699
« Ο ερωτισμό ς ε ίναι σαν χορ ό ς: π άντα ο ένας ο δ ηγε ί τον άλλο» .
MίRo.v fζούντε pο.

700

« Ο " έρωτας " ε ίναι μια επινό ηση των γυναικών για να μετατρ έ ­
ψουν τους άνδρες απ ό ελε ύθ ερους κυνηγού ς σε ξουαλική ς η δ ο­
νή ς σε οικό σιτα ζώ α αναπαραγωγή ς» .
Δn � nτpnς ΧοpόσιιεRnς, Λaκ.wvιt1poί

701
« Η στύ ση συνιστά απ ό μόνη της ένα επι θ ετικό φαινό μενο» .
f'ό �nεp MεpR

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

702
« Μ ην πυρο β ολ ε ίτε τον αυνανισμό . Π ρ ό κειται για σε ξ με κά ­
ποιον που αγαπ άτε πολύ » .
Γούντι 'ARεv, nθοnοιός-σιιnvοθέτnς

703
« Ο ι θ ηλυκ ές α ξίες ε ίναι η πηγ ή της ευτυχίας. Γν ώ ρι ζε το αρσενικό , με ίνε στο δρ ό μο του θ ηλυκού » .
Λό.ο Τσε

7 04
« Για ν' αγαπ ή σεις ή να μισ ήσεις κά ποιον πρ έπει να απαρνη θ ε ίς
έστω για λίγο τον εαυτό σου, να εκτε θ ε ίς απ έναντ ί του, να τον
ξ εχά σεις . . . »
Ίβο Άντp ιτς, Νο �nεRίστο.ς σu γypο.ψ έο.ς

7 05
« Η αγ ά πη ε ίναι καπνό ς δ ημιουργημ ένος απ ό τις ανα θ υμι ά σεις
των στεναγμών» .
ΟuίR ιο.� Σ:ο.ϊξnnp

706
« Μίλα μετρημ ένα, αν μιλά ς για την αγ ά πη» .
ΟuίR ιο.� Σ:ο.ϊξnnp

707
« Η αγά πη ε ίναι ο ε ξάντας της αλή θ ειας» .
Τ�εRο.Rεντίv ER f'ou � ί

708
«Απουσ ία : η κοινή θ εραπε ία για τον έρωτα» .
Λό pδος Bύ pwvo.ς

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

709
« Η φιλία ε ίναι αγ ά πη χωρ ίς τα φτερ ά ! »
Λόpδος Bύ pwvo.ς

710
«Το σε ξ ε ίναι το τίμημα που πληρ ώνουν οι γυνα ίκες για το γά μο.
Ο γά μος ε ίναι το τ ίμημα που πληρ ώνουν οι άνδρες για το σε ξ ».
'ARo.v & Mnό.p�no.po. Πn�

7 11
« Το να ε ίσαι έγκυος ε ίναι ένας επαγγελματικό ς κίν δυνος του να
ε ίσαι σύζυγος» .
Βο.σίRισσο. Βιιιτο p ίο.

712
« Κά ποιοι πιστεύ ουν ότι τα μεγ άλα στή θ η κάνουν μια γυνα ίκα
χα ζή . Στην πραγματικότητα ε ίναι το αντ ίθ ετο: μια γυνα ίκα με
μεγ άλα στή θ η κάνει τους άνδρες χα ζού ς» .
f'ίτο. f'ό.νrvεp , Α� εp ιιιο.vίδο. σu γγpο.ψ έο.ς

7 13
« Δ εν ε ίναι η έλλ ειψη αγ ά πης αλλά η έλλειψη φιλίας που δ ημιουργε ί δυστυχισμ ένους γά μους» .
Φ pειδεp ίιιος Νίτσε

714
« Το πρ ώτο σύ μπτωμα της αγ ά πης σε ένα ν έο άνδρα ε ίναι η δ ειλία. Σ ε ένα κορ ίτσι η γενναιότητα» .
Βίιιτwp οu γιιw

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

7 15
« Μ ετ ά το γ ά μο, άν δρας και γυνα ίκα γ ίνονται δύ ο πλ ευρ ές εν ό ς
νομ ίσματος: δ εν μπορούν να συναντη θ ού ν, αν και βρ ίσκονται
π άντα μα ζί» .
Χέ �ο.vτ Γιόσι

716
« Η μονα δ ική γοητε ία του γ ά μου ε ίναι ότι κα θ ιστ ά απαρα ίτητη
μια ζω ή γεμ άτη ψε ύδ η και για τις δυο μερι ές».
Όσιι.ο.p Οuό.ιRvτ

717
«· Έ νας άν δρας μπορε ί να ε ίναι ευτυχισμ ένος με οποια δ ή ποτε
γυνα ίκα, αρκε ί να μην την αγαπ ά ει» .
Όσιι.ο.p Οuό.ιRvτ

718
« Ο ι γυνα ίκες φτι άχτηκαν για να αγαπιού νται όχι για να τις κα­
ταλα β α ίνουμε» .
Όσιι.ο.p Οuό.ιRvτ

719
« Ο ι γυνα ίκες μας αγαπού ν για τα ελαττώ ματά μας. Αν έχουμε
αρκετά θ α μας συγχωρ ή σουν τα π άντα, ακό μα και την τερ ά ­
στια ε ξυπνάδ α μας» .
Όσιι.ο.p Οuό.ιRvτ

720
«Το μίσος δ εν σταματά με μίσος αλλά μόνο με αγ ά πη. Αυτό ς ε ί­
ναι ο αιώνιος νό μος» .
Βούδο.ς

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

721
« Ο έρωτας δ εν μπορε ί να σε σ ώ σει απ ό την μο ίρα σου».
Τ�ψ Μόp ισοv

722
« Η αγ ά πη ε ίναι τυφλή , η φιλία κλε ίνει τα μάτια» .
Φ pειδεp ίιιος Νίτσε

723
« Τι σημασία έχει π ό σους εραστ ές ε ίχες αν κανε ίς δ εν σου έδ ωσε το Σύ μπαν»;

166

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

724
« Σαρ άντα ε ίναι τα γηρατει ά της νε ότητας, πενήντα ε ίναι η νε ό τητα των γηρατει ών» .

725
« Η νε ότητα ε ίναι υπ έροχο πρ άγμα. Τι κρ ίμα να σπαταλι έται
στα παι δ ιά ! »
Mnεpvό.p Σ:ο, Ι pRο.vδός θεο.τp ιιιός συ γγpο.ψ έο.ς

726
« Π ε θ α ίνεις στα Τριάντα, κηδ ε ύ εσαι στα Ε β δ ομήντα» .
Σ:ύvθ" ψ"' του Γο.RRιιιού Μό.νι του ι"ιg

727
« Η πικρ ή αλή θ εια ε ίναι πως μετά τα σαρ άντα μας β ου λώνουν
πρ άγματι οι ''ουμανιστικ ές μας αρτηρίες" . . . Απ ό τα πενήντα και
κατ όπιν, συντηρητισμό ς και αρ θριτικά προχωρού ν χ έρι-χ έρι».
Πέτpος Το.τσόnουRος, συ γγpο.ψ έο.ς

728
« Μ ετ ά τα σαρ άντα οι καλύτερο ί φ ίλοι σου ε ίναι οι πιστωτικές
σου κάρτες» .
Μόp ισείί, Βp ετο.vός τpο.γουδιση1ς

729
« Ο ι καλύτερες στιγμ ές των γηρατει ών ε ίναι όταν νοσταλγε ίς τις
καλύτερες στιγμ ές των παι δ ικών σου χρ όνων» .
ΦίRιn f'όθ, Α � εp ιιιο.vός συ γγpο.ψ έο.ς

730
« Η παρ άταση της παι δ ικότητας ε ίναι μια επικίνδυνη ανταρσία
που η κοινωνία δ εν μπορε ί να ανεχ θ ε ί» .
Χέvp ι ΜίRεp , Α �εp ιιιο.vός συ γγpο.ψ έο.ς
168

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

731
«Αφού το να μεγαλώνεις σημα ίνει να ξ επ έφτεις και να προ δίδ εις τις υποσχ έσεις των παι δ ικών χρ όνων, οφε ίλουμε να τιμού ­
με το αι ώνιο παιδί που μν έσκει εντ ό ς μας και δ εν μας ζητ ά πα­
ρά να ξαναγεννη θ ε ί» .
Πο.σιιό.R Mnp uιιvέp , ο Πειpαιηι ός τnς Αθwότnτας

732
« Η τραγω δία των γερατει ών δ εν ε ίναι που ε ίμαστε γ έροι, μα
που οι άλλοι ε ίναι ν έοι» .
Όσιιο.p Οuό.ιRvτ, Το Ποpτpέτο τοu Ντόpιαv Γκ.pέι

733
« Ο ι γ έροι πιστεύ ουν τα π άντα, οι ώ ριμοι υποπτε ύ ονται τα π ά ντα και οι ν έοι ξέρουν τα π άντα» .
Όσιιο.p Οuό.ιRvτ

734
« Δ εν ε ίμαι αρκετ ά ν έος για να ξέρω τα π άντα».
Όσιιο.p Οuό.ιRvτ

735
«·Όταν ή μουν ν έος ν ό μι ζα ότι τα χρ ή ματα ε ίναι το πιο σημαντικό πρ άγμα στη ζω ή . Τώ ρα που γ έρασα ξέρω ότι όντως ε ίναι».
Όσιιο.p Οuό.ιRvτ

736
«·Όταν ε ίσαι ν έος σε νοιάζει πως ε ίναι το σώ μα σου, πως φα ίνεται απ ' έξω . ·Όταν γερ ά σεις σημασία έχει αυτό που ε ίναι μ έσα,
γιατ ί κανε ίς δ εν δίνει δ εκά ρα για την εμφ άνισ ή σου».
ΦίRιn f'οθ, Α� εp ιιιο.vός σu γγpο.ψ έο.ς

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

737
« Η νε ότητά σου μετρι έται απ ό το π ό σο κοντ ά ήταν η τελευτα ία
φορ ά που άλλα ξ ες γν ώ μη» .
Τί�οθu Λnp ι

738
« Κάθ ε γενιά οφε ίλει να εκτελέσει την αποστολή της ή να την
προ δώ σει».
Φpο.vτ� Φό.vοv

739
« Κάθ ε γενιά θέλ ει ν έα σύ μβ ολα, ν έους αν θρ ώ πους, καινού ρια
ονό ματα. Θ έλει να δ ιαχωριστε ί απ ό τους προκατόχους της» .
Τ�ψ Μόp ισοv

740
« Η ηλικία φ θ ε ίρει το σώ μα. Η παρα ίτηση φ θ ε ίρει την ψυχή » .
Ντό.γιc.Rο.ς �ο.ιι 'Apθou p , Α� εp ιιιο.vός στpο.τnγός

741
« Η νε ότητα δ εν έχει ηλικία».
Πό.�nRο Πιιιό.σο

742
</Ο σο μεγαλώνεις τ ό σο δυναμώνει ο άνεμος -και ε ίναι π άντα
αντίθ ετος» .

743
« Δ εν υπ ά ρχει τίποτα πιο aξ ιολύ πητο απ ό έναν κυνικό ν έο άνθρωπο γιατ ί απ ό το να μην γνωρίζει τ ίποτα μετ έβ η κατευ θ ε ίαν
στο να μην πιστε ύ ει τίποτα» .
Μό.γιο. ΑvγιιέRοu, Αψp ιιιο.vn σu γγpο.ψ έο.ς
17 0

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

744
« Ο πιο σίγουρος τρόπος για να διαφ θ ε ίρουμε τη νεολα ία ε ίναι να
της δ ιδάξουμε να εκτιμά περισσότερο αυτού ς που σκέφτονται το
ίδ ιο με αυτήν παρά αυτού ς που σκέφτονται διαφορετικά » .
Φp ειδεp ίιιος Νίτσε

745
« Ο άν θρωπος που ε ίναι πεν ήντα χρον ών και βλέπει τον κό σμο
με τον ίδ ιο τρ ό πο ό πως όταν ήταν ε ίκοσι, σπατ άλησε τρι άντα
χρ όνια απ ' τη ζω ή του».
Μοχό. �ετ 'ΑRι, Α � εp ιιιο.vός nu γ�ό.χος

746
« Η ηλικία ε ίναι αυτ ό που νομίζεις εσύ . Είσαι τ ό σο γ έρος ό σο πιστε ύ εις ότι ε ίσαι» .
Μοχό. �ετ ΆRι, Α � εp ιιιο.vός nu γ�ό.χος

747
« Η ηλικία ε ίναι καλή σε τ έσσερα πρ άγματα: το παλιό ξύλο κα ίγεται καλύτερα, το παλι ό κρασί π ίνεται καλύτερα, οι παλιο ί φί­
λοι ε ίναι πιο έμπιστοι, και οι μεγαλύτεροι συγγραφε ίς δ ια β άζο­
νται καλύτερα» .
Φ pό.vσις Μnέιιιοv

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

748
« Η πραγματικότητα ε ίναι μια ψευ δ α ίσ θ ηση που δ ημιουργε ίται
απ ό την έλλειψη αλκο όλ» .
Ν. Φ. Σ:ί�σοv, Βpετο.vός θεο.τp ιιιός σu yγpο.ψ έο.ς

749
« Η κοκα1:Vη ε ίναι ένας τρό πος του Θ εού για να σου πει ότι βγ ά ζεις πολλά λεφτά » .

750
« Κοκα1:Vη: φ ίνα λευκή πυρ ίτιδ α της η δ ονή ς» .
'ARo.v ΧόRιvγιιεpστ, Η Γpappn τnς Οp οpψ ιάς

751
« Η μαριχου άνα ξυπν ά ει τις αισ θ ή σεις και κοιμ ίζει το μυαλό .
Στο τ έλος πληρ ώνεις γι ' αυτ ό που πα ίρνεις. Αν π ά ρεις κάτι με­
γάλο, το τ ίμημα θ α ε ίναι ανάλογο» .
Nό p�o.v MέnRεp , Α� εp ιιιο.vός σu yγpο.ψ έο.ς

752
«Τα ναρκωτικά κρατού ν τους αν θρ ώ πους ναρκωμ ένους, ή συχους. Κανε ίς δ εν πρ όκειται να πολιτικοποιη θ ε ί ή να οργανω θ ε ί
όσο ε ίναι ντοπαρισμ ένος» .
fζεv Λόουτς, Βpετο.vός σιιnvοθέτnς

753
«·Όταν οι π ύλες της αντ ίληψης κα θ αριστού ν, τότε ο άν θρωπος
θ α δ ει τα π άντα ό πως ε ίναι, ά πειρα» .
ΟuίR ιο.� ΜnRέιιι

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

754
« Για την απ ό κτηση του Αγνώ στου, πιστεύ ω στη μακρ ά , παρατεταμ ένη παραμόρφωση των αισ θ ήσεων» .
Τ�ψ Μόp ισοv

755
« Και δ εν έχω πρ ό βλημα με το αλκο όλ , εκτό ς απ ό όταν δ εν μπορ ώ να έχω ένα ποτ ό ».
Το � Γουέιτς, Α � εp ιιιο.vός �οuσιιιός

756
« Μ ου αρ έσει το ου ίσκι. Π άντα μου άρεσε και γι ' αυτ ό ποτ έ δ εν
το π ίνω» .
f'ό �nεpτ Λνι, Αpχιστpό.τνι γος τwv Νοτίwv

757
« Δυο σπου δ α ία ευρωπαϊκά ναρκωτικά : αλκο όλ και χριστιανισμό ς» .
Φ pειδεp ίιιος Νίτσε

758
« Το να θέλεις να ε ίσαι κά ποιος άλλος ε ίναι σπατ άλη αυτού που
ε ίσαι» .
Ι'.εpτ i'.o �nέιv, Niνvana

759
« Η ψευ δ α ίσ θ ηση ε ίναι η πρ ώτη απ ό όλες τις a πολα ύ σεις».
Όσιιο.p Ouό.ιRvr

760
« Δ εν πα ίρνω ναρκωτικά , τα όνειρά μου με τρομοκρατού ν αρ­
κετ ά » .
Μ . !'. . Έσεp , οRRο.vδός ειιιο.στιιιός

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

761
« Δεν πα ίρνω ναρκωτικά . Είμαι τα ναρκωτικά » .
Σ:ο.Rβο.vτόp Ντο.Rί

762
« Μ ' αρ έσει η Μ αριχου άνα γιατί θέλω να π ά ω στον Π αρ άδ εισο
προτού πε θάνω» .
Μό.. ι ιc.R Σ:ί �οvς, δν ψοσιο γpό..ψος

7 63
« Η Μ αριχου άνα ο δ ηγε ί στο φιλ ειρηνισμ ό και στη κομμουνιστική "πλύ ση εγκεφ άλου " » .
Xό..p u 'ΑvσRιvγ�εp ,
Α� εp ι�ο.vός Εnίτpοnος γ ιο. το. Νο.p �wτι�ό.. , 1�4-&

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

764
« Σκέφτομαι άρα υπ ά ρχω» .
lζο.pτέσιος

7 65
« Ο φαινομ ενικό ς κό σμος δ εν υπ άρχ ε ι · ε ίναι η υπ ό σταση των
πληροφορι ών τις οπο ίε ς ε π ε ξ ε ργ άζεται ο Ν ους» .
ΦίRιn !ζ, Ντιιι, σu γγpο.ψ έο.ς ε . ιp . , VALIS

766
« Δ ε ν ε κπ έσαμ ε ε ξ αιτ ίας ε ν ό ς η θ ικο ύ σφ άλματος. Ε κπ έ σαμ ε
ε ξ αιτ ίας ενό ς δ ιανοητικού σφ άλματος: π ήραμ ε τον κό σμο των
φαινομ ένων για αλη θ ιν ό . Ο π ότ ε η θ ικά ε ίμαστ ε α θώ οι. Αυτ ό
που μας λέε ι πως αμαρτή σαμ ε ε ίναι η Αυτοκρατορ ία μ ε τις δ ιά ­
φορ ε ς μασκαρ ε μ έν ε ς πολυμορφ ές της. Η Αυτοκρατορ ία ποτ έ
δ εν τ ελε ίωσ ε » .
ΦίRιn !ζ , Ντιιι, VALΙS

7 67
« Π ραγματικότητα ε ίναι αυτ ό που δ ε λέ ε ι να φ ύγ ε ι ακό μα και αν
π ά ψ ε ις να πιστ ε ύ ε ις σ ε αυτ ό ».
ΦίRιn !ζ, Ντιιι, VALΙS

768
« Είμαστ ε φυ λακισμ ένοι μ έσα στη δ ική μας π εριγραφ ή του σύ ­
μπαντος» .
Μό.RιιοR � ΓιιόRντγοuιv, The Luι.i4 l>ve;}ntev

7 69
« Στον ουραν ό δ εν υπ ά ρχ ε ι δ ι ά κριση αν ά μ ε σα στην ανατολή
και τη δύ ση. Ο ι άν θ ρωποι δ ημιουργο ύν δ ιακρ ίσ ε ις μ έσα στο
μυαλό τους και νομ ίζουν ότι υπ άρχουν στ ' αλή θ ε ια» .
Βούδο.ς

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

770
« Δ εν βλέπουμε τα αντικε ίμενα ό πως πραγματικά ε ίναι, τα βλέ πουμε ό πως ε ίμαστε εμε ίς» .
Αvο..ϊς Νιν, Γο..R Rίδο.. σu γγpο..ψ έο..ς

77 1
« Εφ ' ό σον δ εν μπορού με να αλλάξουμε την πραγματικότητα,
ας αλλάξουμε τα μάτια που τη βλέπουν» .
Νίιιος fζο..�ο..νr�ό.ιιnς

772
« Ο ι άν θ ρωποι δ εν ενοχλού νται απ ό πρ άγματα αλλά απ ό την
ά ποψη που έχουν για τα πρ άγματα» .
Εnίιιτnτος

773
« Κ ι αν ε ίναι όλα αυτ ά αυταπ άτη και δ εν υπ ά ρχει τ ίποτα; Αν
συμβ α ίνει αυτ ό , πλήρωσα οπωσδ ή ποτε πολλά τη μοκ έτα μου».
Γούνrι ΆRRεv, σιιnvοθέτnς-nθοnοιός

774
« Η φωνή του νου ε ίναι μια σιγαν ή φωνή , αλλά δ εν παύ ει ώ σπου
να πετύ χει μια ακρ ό αση» .
�ί γιι�οuνr Φ pόινr

775
«Στα μάτια μου δ εν έμοια ζα παρά με ένα παιδί που έπαι ζε σε μια
ακτή διασκε δάζοντας με το να βρίσκει συχνά ένα λε ίο βότσαλο ή
ένα πιο ό μορφο κοχύλι, ενώ την ίδ ια στιγμή ο μεγάλος ωκεανός
της αλή θ ειας απλωνόταν ανε ξ ερεύνητος μπροστά μου . . . »
Ισο..ό.ιι Νεύτwv

η8

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

776
« Ελέγχουμε την ύλη, γιατ ί ελέγχουμε το μυαλό . Η πραγματικό τητα βρ ίσκεται μ έσα στον εγκ έφαλο» .
Τ�ό pτ� Ό pγοuεR, 1"&+

777
«Το Σύ μπαν δ εν μπορε ί να περιοριστε ί στα σύ νορα της αντ ίληψης, πρ άγμα που έκαναν μέχρι σή μερα οι άν θρωποι. Απενα­
ντίας, η αντ ίληψη ε ίναι εκε ίνη που πρ έπει να αναπτυχ θ ε ί για να
χωρ έσει το Σύ μπαν . . . »
Φ pό.vσις Μnέιιιοv

778
«·Όταν τα μα θ ηματικά αναφ έρονται στην πραγματικότητα δ εν
ε ίναι απ όλυτα και όταν ε ίναι απ όλυτα δ εν αναφ έρονται στην
πραγματικότητα» .
'AR �nεpτ Αϊvστό.ιv

779
« Καν ένα πρ ό βλημα δ εν μπορε ί να λυ θ ε ί απ ό το ίδ ιο επ ίπε δ ο
συνειδ ητότητας απ ό το οπο ίο δ ημιουργ ή θ ηκε.»
ΆR �nεpτ Αϊvστό.ιv

780
«Αυτ ό που βλέπουμε ε ξαρτάται κυρ ίως απ ό αυτό που ανα ζη­
τού με»

781
« Ο ι μεγαλύτερες ψευ δ αισ θ ή σεις των αν θρ ώ πων ε ίναι οι ίδ ιες
τους οι γν ώ μες» .
Λεοvό.pvτο Ντο. Βίντσι

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

782
«Αν κοιτ άξ εις την ά βυσσο για πολλή ώ ρα, τότε και η ά βυσσος
θ α κοιτ άξ ει μ έσα σου».
Φ pειδεp ίιιος Νίτσε

78 3
«Τα π άντα υπ όκεινται σε ερμηνε ία και η ερμηνε ία που επικρατεί
σε μια δ ε δομένη στιγμή ε ίναι ζήτημα ισχύ ος και όχι αλήθ ειας».
Φ pειδεp ίιιος Νίτσε

7 84
« Δ εν υπ ά ρχουν δ ε δ ομ ένα, μόνο ερμηνε ίες» .
Φ pειδεp ίιιος Νίτσε

78 5
« Δ εν αρκε ί να π ά ει η ι δέα προς το πραγματικό , πρ έπει και το
πραγματικό να π ά ει προς την ι δέα».
lζo.pR Μό.pξ

786
« Η πραγματικότητα δ εν ε ίναι δ ε δ ομ ένη. Π ρ έπει να την εφευ­
ρ ίσκουμε με την κάθ ε μας αναπνο ή » .
Avrouo.vho. Α γγεRίδνι

787
«Απε λ ευ θ ερωμ ένος απ ό το πραγματικ ό , μπορε ί ς να γ ίνεις
π ραγματικότε ρο ς του πραγματικού , Υπ ε ρ-πραγματικό ς» .
Zo.v Mnwvrp ι γ ιό.p , Jf Διαψάvεια τοu Ι<ακ.ού

788
« Ο εγκέφαλος ε ίναι ένας πολύ μεγ άλος τό πος σ' ένα πολύ μικρ ό
χώ ρο» .
180

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

7 89
«Το να μεταμορφ ώ σεις την αντ ίληψη του κό σμου και να αλλά ξ εις τη δ ομή της κοινωνίας ε ίναι το ίδ ιο πρ ά γμα. Απελ ευ θ ερ ώ ­
νοντας τον εαυτό του κά ποιος, έχει αλλάξ ει τους συσχετισμού ς
δύ ναμης και, συνεπ ώ ς, έχει μετασχηματίσει την κοινωνία . . . »
Πnτεp Μό.pσo.R

79 0
« Το π όδ ι νοι ώθ ει το π όδ ι όταν νοι ώθ ει το έδαφος» .
Βούδο.ς

791
« Το μυαλό ε ίναι τα π άντα. Γίνεσαι αυτ ό που σκέφτεσαι» .
Βούδο.ς

181

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

792
« Ο κό σμος της πραγματικότητας έχει τα όρι ά του . Ο κό σμος
της φαντασίας ε ίναι a π έραντος».
Zo.v Ζο.ιι f'ouσw

793
« Η Φ αντασία δ εν γενν ά παραφροσύνη. Αυτ ό που γεννά την παραφροσύ νη ε ίναι η λογική! »
Τεvτ Ι'.ο.τ�ίvσιιι (Unaloomloeν)

794
« Η φαντασία ε ίναι μια π όρτα προς το όνειρο. ·Όταν ε ίσαι παιδί ε ίναι μονίμως ανοικτ ή . "Ο σο μεγαλώνεις ανο ίγει ολο ένα και
λιγ ότερο» .
Σ:.τίβεv ΠοRιο.ιιό ψ , θεο.τp ιιιός σu γγpο.ψ έο.ς

795
« Η φαντασία κυ β ερν ά τον κό σμο» .
No.noRέwv Bovo.nό.pτnς

796
«Αν έχεις κτ ίσει κά στρα στον α έρα, δ εν ε ίναι απαρα ίτητο να
π ά ει χαμ ένη η δ ου λειά σου. Ε κε ί πρ έπει να βρ ίσκονται. Τώ ρα,
κτ ίσε απ ό κάτω τους και τα θ εμ έλια» .
Xέvp u θo pw

797
« Μόνο στη φαντασία του αν θρ ώ που βρ ίσκει κάθ ε αλή θ εια μια
αποτελεσματική και α δ ιαμφισβήτητη υπ ό σταση. Η φαντασ ία
και ό χι η επιν ό ηση ε ίναι η υπ έρτατη κυρ ίαρχος της τ έχνης,
όπως και της ζω ής» .
Τ�ό�εψ i'.όvpo.vr, σu γγpο.ψ έο.ς

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

798
« Η φαντασ ία μας συχνά μας πηγα ίνει σε κό σμους που ποτ έ δ εν
υπ ήρ ξαν και ποτ έ δ εν θ α υπ ά ρ ξουν. Χωρ ίς αυτ ήν ό μως δ εν θ α
πηγα ίναμε που θ εν ά » .

799
« Η φαντασ ία δόθ ηκε στον άν θρωπο ως αντιστ άθ μισμα για ό ,τι
δ εν ε ίναι, ένα αστε ίο που τον κα θ ησυχ άζει για το τι ε ίναι» .
Φpό.vσις Μnέιιιοv

8οο
«Αν μπορε ίτε να το φανταστε ίτε, τ ότε ε ίναι φανταστικό . Αν ε ί­
ναι φανταστικό , τ ότε μπορε ί να πραγματοποιη θ ε ί» .
Μn pούς vrε Πό.R �ο., Α� εp ιιιο.vός εψ εup έτnς

801
« Τίποτε δ εν ε ίναι τ ό σο θ αυμαστ ό για να ε ίναι αλη θ ινό » .
Μό.ιιιR Φό.pο.vrεϊ (17�1-Ι&ι7), εψ εupέτnς

802
</Οτι μπορε ίς να φανταστε ίς ε ίναι πραγματικό » .
Πό.�nRο Πιιιό.σο

803
«Το αληθινό δ είγμα διάνοιας δ εν ε ίναι η γν ώση αλλά η φαντασία».
ΆR �nεpτ Αϊvστό.ιv

8οιι
«Αν νομίζετε πως αυτό το Σύ μπαν ε ίναι το χειρ ότερο, που να
δ ε ίτε και κά ποια άλλα . . . »
ΦίRιn Κ. Ντιιι

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

805
« Η ζω ή ε ίναι πιο παρ άξ ενη απ ό τη Φ αντασ ία».
Λό pδος Mnό.ι pov

8ο6
« Ζ ήσε μέσα από τη φαντασία σου, όχι μέσα απ ό την ιστορ ία σου».
Σ:.τέψ εv Ιζόβεu

807
« Τ ο παι δί που μεγα λώ νει, όταν σταματ ά ει το παιχν ίδ ι, δ εν
εγκαταλ ε ίπει τ ίποτε άλλο παρ ά τα πραγματικά αντικε ίμενα.
Αντί να πα ίζει, τ ώρα φαντασι ώνεται. Κτ ίζ ει κά στρα στον α έρα
και δ ημιουργε ί αυτά που ονομάζονται ονειροπολή σεις» .
Σ:.ίγ��οuvτ Φ pόιvτ

8ο8
«Τη στιγμή που κά ποιο ς δ ημιουργε ί μια θ εωρ ία, η φαντασία
του βλέπει στο κάθ ε τι μόνο τα χαρακτηριστικά που επιβ ε β αι­
ώνουν τη θ εωρ ία του».

809
« Είναι φτωχό το ε ίδος της μνήμης που κοιτά μόνο προς τα π ίσω».
Λιούις lζό.poR

810
« Ονειροπ όλο ς ε ίναι αυτ ό ς που β ρ ίσκει το δρ ό μο του μόνο στο
φεγγαρ ό φωτο. Η τιμωρ ία του ε ίναι ότι βλέπει την αυγ ή πριν απ '
του ς υπ όλοιπου ς αν θρ ώ που ς » .
Όσ�ο.p Οuό.ιRvτ

185

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

811
« Η φανr ασία μιμε ίται. Το κριτικό πνε ύ μα ε ίναι που δημιουργε ί».
Όσιιο.p Ouό.ιRvr

812
« Η ε ξυπν άδ α ε ίναι η σύζυγος, η φανr ασία ε ίναι η ερωμ ένη, η
μνή μη ε ίναι η υπηρ έτρια» .
Βίιιτwp οu γιιw

813
« Τώ ρα υποψι άζομαι ότι το Σύ μπαν δ εν ε ίναι μόνο πιο παρ άξ ε­
νο απ ' ό σο υπο θέτουμε αλλά πιο παρ άξ ενο απ ' ό σο θ α μπορού ­
σαμε να φανr αστού με» .
Τ�. Χο.R ψ ο.ίnν, foςςihle Wov/4ς ;}n4 o+hev f;}pevς, 1"2.7

814
« Η φανr ασία ε ίναι ένας κό σμος απ ό μόνη της. Μ ια δ ιαφορετι­
κή χ ώ ρα. " Ενα ξ εχωριστ ό έθνος. Και ε ίναι πραγματικά υπ έρο­
χος μ έρος».
Τ�ο pτ� Σ:.nτον

815
«Τίποτε δ εν συμβ α ίνει αν πρ ώτα δ εν ε ίναι όνειρο» .
Ko.pR Σ:ό.vr�nεpγιι, Α�ε p ιιιο.νός nοιnη1ς ιιο.ι σu γγpο.ψ έο.ς
« Π ιστε ύ ω στα π άντα μ έχρι να απο δ ειχ θ ε ί το αντ ίθ ετο. " Ετσι,
πιστε ύ ω στα ξ ωτικ ά , στους μύθ ους, στους δ ρ ά κους. Υ π ά ρ­
χουν, έ στω κι αν ε ίναι μ όνο μ έσα στο μυαλό σου . Π οιος ε ίπε
ότι τα όνειρα και οι εφι άλτες ε ίναι λιγ ότερο πραγματικά απ '
το ε δώ και τ ώ ρα; »
Τ�ον Λένον
186

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

817
«· Έ να όνειρο που το ονειρε ύ εσαι μόνος σου παραμ ένει ένα όνει­
ρο. · Ένα όνειρο που το μοιρ άζεσαι με άλλους γίνεται πραγμα­
τικότητα».
Τ�ον Λένον

818
« Ν αι, το φανταστικό ε ίναι η τ έχνη της Απ όδρασης κι αυτ ό ακρι­
β ώ ς ε ίναι το μεγαλε ίο της» .
Τ�wν f'.f'. ΤόR�ιν

819
« Η αλή θ εια ε ίναι π άντα παρ άξ ενη, πιο παρ άξ ενη απ ό τη φα­
ντασία» .
Λό pδος Βύ pwν

820
« Ο ι μύθοι ε ίναι δημόσια όνειρα, τα όνειρα ε ίναι ιδιωτικοί μύθοι».
Τ�ό�εψ fζό.�nεR, σu γγpο.ψ έο.ς, � εRετnη1ς τwν � ύθwν

821
« Ο άν θρωπος που δ εν έχει φαντασία δ εν έχει φτερ ά » .
Μοχό. �ετ 'ΑRι, Α � εp ι�ο.νός nu γ�ό.χος

822
«·Όταν η φαντασία εγκαταλε ίπεται απ ό τη λογική , ο δ ηγε ί σε
απ ίθ ανα τερατουργ ή ματα. ·Όταν συνεν ώνεται με τη λογική , ε ί­
ναι η μητ έρα των τεχνών και η πηγ ή των θ αυμάτων τους» .
Φpο.νσίσ�ο Γ�ό γιο. (174-ι-ι&2.&), Ισnο.νός �w γpό.ψος

823
« Ο ι φαντασι ώ σεις ε ίναι τα πρωτογεν ή περιεχό μενα των ψυχι­
κών a συνε ίδ ητων δ ιεργασιών» .
Σ:.ού�ο.ν Άι�ο.�

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

824
« Η επιτυχία αποτελε ίται απ ό μια πορε ία μετα ξύ αποτυχι ών χω­
ρίς απ ώλεια του εν θ ουσιασμού » .
Ουίνστον Τσό pτσιR

825
« Π ολλο ί αποτυχημ ένοι ε ίναι άν θρωποι οι οπο ίοι δ εν συνει δητο­
πο ίησαν π όσο κοντά στην επιτυχία ήταν όταν τα παρ άτησαν».
Τό �ο.ς Έvrισον, Α � εp ιιιο.νός εψ εupέτnς
« Μ α θ α ίνουμε απ ό την αποτυχ ία μας, όχι απ ό την επιτυχ ία ! »
Mn po.� Σ:.τόιιεp , Βp ετο.νός σu yγpο.ψ έο.ς

827
« Μόνο κά ποιος που έχει γνωρ ίσει την ήττα μπορε ί να φτ ά σει
β α θ ι ά στην ψυχ ή του και να αντλή σει το κάτι παραπ άνω που
χρειάζεται για να νική σει σε μια αμφ ίρροπη μάχη» .
Μοχό. �ετ ΆRι, Α � εp ιιιο.νός nu γ�ό.χος
«Αυτό ς που δ εν έχει το θάρρος να π άρει ρ ίσκα, δ εν θ α καταφ έ ­
ρει τίποτα στη ζω ή του».
Μοχό.� ετ ΆR ι

829
«Αν δ εν έχεις επικριτ ές μάλλ ον δ εν θ α έχεις επιτυχία» .
Malc.olm Χ

8 30
« Π άντα να μετατρ έπεις μια αρνητική κατ ά σταση σε θ ετική κα­
τά σταση».

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

831
«Απ έτυχα ξ αν ά και ξ ανά και ξανά στη ζω ή μου και αυτό ς ε ίναι
ο λόγος που π έτυχα» .
Μό.ι�R T�όp vτo.v

8 32
«Αν ε ίναι να καταφ έρεις ένα σπου δ α ίο καλό , δ εν πειρ άζ ει ένα
μικρ ό κακό » .
ΟuίRιο.� Σ:ο.ίξnnp

833
« Η επιτυχία ήταν π άντα μεγ άλος ψεύτης» .
Φ pειδεp ί�ος Νίτσε

834
« Ο καλύτερος άνδρας ε ίναι αυτ ό ς που όταν σχε δ ι άζ ει φο β άται
και λαμ β άνει υπ ' όψιν όλα ό σα μπορε ί να του συμβ ούν αλλά τη
στιγμ ή της δρ ά σης ε ίναι αποφασιστικό ς και γεννα ίος».
» pόδοτος

835
« Ε πιμον ή : το μυστικό όλων των επιτυχι ών» .
Βί�τwp ou γ�w

836
« Ο ι δυσκολίες φτι άχνουν αν θ ρ ώ πους, η καλοπ έραση φτι άχνει
τ έρατα» .
Βί�τwp ou γ�w

837
« Π ολλά μεγ άλα κατορ θώ ματα επιτυγχ άνονται μ έσα απ ό πολλές μικρ ές μά χες» .

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

838
« Η φιλο δο ξία ε ίναι το τελευτα ίο καταφύγιο του αποτυχημ ένου».
Όσιιο.p Οuό.ιRvτ

839
« Ο καλύτερος τρ ό πος για να πραγματοποι ήσεις τα όνειρ ά σου
ε ίναι να ξυπν ήσεις».
ΠοR Βο.Rεp ί, Γό.RRος nοιnη1ς ιιο.ι ψ ιRόσοψος

8 40
« Ο ι ευκαιρ ίες να ανακαλύ ψουμε β α θύτερες δυν ά μεις μ έσα μας
προκύ πτουν όταν η ζω ή φα ίνεται πολύ δύ σκολη» .
Τ�ό�εψ Κό.�nεR, σu yγpο.ψ έο.ς, � εRετnη1ς τwv � ύθwv

84 1
«Δ εν μπορού σα να περιμ ένω την επιτυχία, γι ' αυτ ό προχώ ρησα
χωρ ίς αυτ ήν» .
Τ�όvο.θο.v Οuίvτεpς

8 42
« Η επιτυχία ε ίναι επικίνδυνη. Ξ εκιν ά ς να αντιγρ ά φεις τον εαυ­
τό σου και το να αντιγρ ά φεις τον εαυτ ό ς σου ε ίναι πιο επικίν δυ­
νο απ ό το να αντιγρ ά φεις άλλ ους. Ο δ ηγε ί στη στειρότητα» .
Πό.�nRο Πιιιό.σο

843
«Τα λάθ η ε ίναι σχε δόν π άντα ιερ ά . Π οτ έ μην προσπα θ ε ίς να τα
διορ θώ σεις. Το αντίθ ετο: προσπ άθ ησε να τα εκλογικε ύ σεις, να
τα καταλά β εις καλά . Μ ετ ά απ ό αυτό ε ίναι δυνατ όν να τα ε ξ ιδ α­
νικε ύ σεις και να τα ε ξυψώ σεις» .
Σ:ο.Rβο.vτόp Ντο.Rί

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

844
« Δ εν υπ άρχει σύ γκριση μετα ξύ αυτ ών που χ άνεις με το να μην
επιτυγχάνεις και αυτών που χάνεις με το να μην προσπα θ ε ίς» .
Φpό.vσις Μnέιιιοv

845
</Ε χω απ ό καιρ ό παρατηρ ήσει ότι οι άν θ ρωποι που κατόρ θ ωσαν κάτι σπ άνια κάθ ισαν και περ ίμεναν τα πρ άγματα να συμ­
β ού ν απ ό μόνα τους. Αντίθ ετα βγήκαν έξω και έκαναν οι ίδ ιοι
τα πρ άγματα να συμβ ού ν».
Λεοvό.pvτο Ντο.Βίvτσι

8 46
«Αν μια νίκη περιγραφε ί με λ επτομέρειες, δ εν μπορε ίς να την
ξ εχωρ ίσεις απ ό την ήττα» .
Zo.v ΠwR Σ:ο.pτp

847
«Αν ο μόνος σου στ όχος ε ίναι να γίνεις πλού σιος, δ εν θ α τα καταφ έρεις ποτ έ » .

848
« Δ εν νομ ίζω ότι υπ ά ρχει χαρακτηριστικ ό σημαντικότερο για
την επιτυχ ία απ ό την επιμον ή . Ξ επερν ά τα π άντα, ακό μα και
τη Φ ύ ση» .
T�ov Ντ. f'οιιψ έRεp

849
« Η μονα δ ικότητα του σκοπού ε ίναι ένα β ασικό χαρακτηριστικό της επιτυχ ίας στη ζω ή ανε ξάρτητα του ποιος ε ίναι ο στόχος» .
T�ov Ντ. f'οιιψ έRεp

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

8 50
« Χαμ ένη ε ίναι η μά χη που κά ποιος νομίζει ότι την έχασε».
Zo.v ΠοR Σ:ο.pτp

8 51
« Συν έχισε να προσπα θ ε ίς. Συν έχισε να προσπα θ ε ίς. · Έ κανα
κάθ ε λάθ ος που θ α μπορο ύ σα να κάνω κι ό μως συν έχισα να
προσπα θώ » .

852
« Δ εν υπ ά ρχει επιτυχία χωρ ίς δυσκολία» .
� ιpο�nς

853
« Ο ι δυσκολίες ε ίναι πρ άγματα που δ ε ίχνουν σε κά ποιον ποιος
ε ίναι» .
Εnίιιτnτος

854
« Για να επιτύ χουμε, πρ έπει πρώτα να πιστέψουμε ότι μπορού με».
Νίιιος lζο.�ο.vτ�ό.ιιnς

855
«Το μυστικό του επιχειρε ίν ε ίναι να ξέρεις κάτι που δ εν το ξέρει
κανε ίς άλλος» .
Αp ιστοτέRnς Ωvό.σnς

8 56
« Η μο ίρα δ εν φτι άχνει τους μεγ άλους άν δρες. Ο ι μεγ άλοι άν­
δρες φτιά χνουν τη μο ίρα τους» .
Αp ιστοτέRnς Ωvό.σnς
1 93

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

857
« Π οτ έ κάτι σπου δ α ίο δ εν επετεύ χ θ η χωρ ίς κίνδυνο» .
ΝιιιοRό Μο.ιιιο.βέRι

8 58
</Ολοι οι δ ρ ό μοι ε ίναι οι ίδ ιοι: ο δ ηγο ύν στο τ ίποτα. Γι ' αυτ ό ,
δ ιάλε ξ ε το δρ όμο σου με την καρ δ ι ά σου ! »
Ιζό.pRος lζο.στο.vέντο.

1 94

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

859
« Ο χρ όνος ε ίναι μια απ ό τις πολλ ές ψευ δ αισ θ ή σεις που δ ημιουργε ί ο εγκ έφαλό ς μας» .
Nτnv Mnouovo �ό.vo, vεupοβιοRό γος.

86ο
« Σαν να μπορού σες να σκοτ ώ σεις το χρ όνο, χωρίς να τραυματί­
σεις την αιωνι ότητα» .
Χέvp ι θo pw

861
« Είναι απ λώ ς ατ ύ χημα το ότι δ εν δ ια θέτουμε μν ή μη για το
μ έλλον» .
Mnέpτpo.vτ f'ό.σεR

862
« Ο χρόνος δ εν ε ίναι παρά το ρυ ά κι στο οποίο π ά ω για ψάρεμα».
Χέvp ι θo pw

863
« Τρεις η ώ ρα ε ίναι π άντα πολύ νωρ ίς ή πολύ αργ ά για οτιδ ή πο­
τε θέλεις να κάνεις» .
Zo.v ΠwR Σ:ο.pτp

864
« Ο χρ όνος φτ άνει για ό ποιον τον χρησιμοποιε ί» .
Λεοvό.p vτο Ντο.βίvτσι

86 5
« Είμαστε όλοι μεταν ά στες στο χρόνο. Μ ετακινού μαστε απ ό το
γνωστό παρ όν προς ένα ά γνωστο μέλλ ον» .
f'έ�ο Μnόvτεϊ

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

866
« Ο χρ όνος ε ίναι κρ ίμα» .
Δν ψ nτp nς Χο pόσιιεRnς, Λακ.wvισp οί

867
« Ο χρ όνος μας έχει περιοριστε ί σε μια μονάδ α μ έτρησης και το
νό μισμά της μ έρας κό β εται σε ώ ρες . . . "Ο ποιος σπαταλά ει τις
ώρες του, πετά ει τα λ εφτά του».
Ζο.ιι Ατο.Rί, ltrropίες του Χpόvου

868
« Μ α θ α ίνω έτσι να δ ιαλογ ίζομαι με την φ θ ορ ά αυτ ή , πως θ α
' ρ θ ει ο χρ όνος να μου π άρει τον αγαπημένο. Η σκ έψη αυτ ή σαν
θάνατος το μόνο ' χει να κάνει, να κλα ίει γιατ ί έχει κάτι που φο­
β άται πως το χάνει» .
ΟuίRιο.� Σ:ο.ίξnnp , Σ:οvέτο ι+, 11-1+, Ι:.τn Δίvn του Χpόvου

86 9
« Καλύτερα τρεις ώ ρες νωρίτερα παρ ά ένα λεπτό αργ ότερα» .
ΟuίR ιο.� Σ:ο.ίξnnp

8 70
« Η πιο φο β ερ ή κι η πιο ανε ξιχν ίαστη δύ ναμη στον κό σμο ε ίναι
ο Χρ όνος, ο Καιρ ό ς. Καλά -καλά τι ε ίναι αυτ ή η δύ ναμη δ εν το
ξέρει καν ένας, κι ό σοι θ ελή σανε να την προσδ ιορ ίσουν, μάταια
πασχίσανε. Το μυστήριο του Χρ όνου απ ό μεινε ακαταν ό ητο κι
ας μας φα ίνεται τ ό σο φυσικό ς αυτ ό ς ο Χρ όνος» .
ΦWτnς Ι<όνrο γRοu, Μικ.pό Εοpταιπικ.ό

87 1
« Η επιστημονική φαντασία ε ίναι πλού σια σε αναφορ ές σχετι­
κά με το τα ξίδ ι στο χρ όνο, τις παρα β ιά σεις του ν ό μου της αι­
τι ότητας και άλλ ων παρ άδ ο ξων φαινομ ένων. Ο ι αναφορ ές αυ197

Α'

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.


11

τ ές ίσως δ εν φτάνουν στην τελ ειότητα κά ποιων φιλοσοφικών
κειμ ένων, αλλά β οη θ ού ν τον αναγνώ στη να προσεγγ ίσει αποτε­
λεσματικά όλα τα δύ σκολα προ βλή ματα» .
T�ov Γιιp ί�nιv, Τα Μ υοτnpια του Χpόvου

8 72
«Άρπα ξ ε το σή μερα. Μ ην εμπιστε ύ εσαι το α ύ ριο» .
Οpό.τιος

873
« Για μας, τους ορκισμ ένους φυσικού ς, η δ ι ά κριση ανά μεσα στο
παρελθόν, παρ όν και μ έλλον, ε ίναι μόνο μια ψευ δ α ίσ θ ηση,
ακό μη κι αν ε ίναι τ ό σο επ ίμονη» .
'AR �nεpτ Αϊvστό.ιv

874
« Τριπλή η δρασκελιά του χρ όνου ·
απ ό την πρ ώτη στην τελευτα ία, γλιστρ ά ει το Μέλλον.
Γρ ήγορο το τό ξο, σαρ ώνει το Π αρ όν
και ακίνητο για π άντα στ έκει το Π αρελθόν.
Ο χρ όνος ε ίναι ο ά γγελος του αν θ ρ ώ που .
Π οιος ξέρει τι μπορε ί να κρύ β εται κάτω απ ό αυτόν ! »
Γ. Σ:ίRRεp

875
« Ο χρ ό νος αυτ ό ς κα θ αυτ ό ς ε ίναι ένας παρα λ ογισμ ό ς : δ εν
υπ ά ρχει χρ όνος παρά μόνο για ένα πλά σμα που αισ θάνεται» .
Φ pειδεp ίιιος Νίτσε

8 76
</Ο σοι μεταχειρ ίζονται ά σχημα το χρόνο τους, ε ίναι οι πρ ώτοι
που παραπονιού νται για τη βραχύτητ ά του Η λύ πη που νι ώ ­
θ ουν οι άν θ ρωποι για την κακή μεταχε ίριση του χρ όνου που
. . .

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

έχουν ή δ η ζήσει, δ εν τους ο δ ηγε ί π άντα στην καλύτερη χρ ήση
του χρ όνου που τους απομ ένει να ζή σουν» .
Zo.v ντε Ro. Mn pouιεp , Χαpακ.τiιpες

877
« Δ εν ε ίναι ο χρ όνος αυτό ς που λ ε ίπει, εμε ίς ε ίμαστε που λ ε ίπουμε απ αυτον» .
ΠwR !ζRwvτέR, Μεσnιι εpιαvό Μοίpασιια
'

/

878
«Δ εν στεκό μαστε ποτ έ στον παρόντα χρόνο. Φ αντα ζό μαστε ότι
το μ έλλον αργε ί πολύ να έρ θ ει, λες και θέλουμε να επιστεύ σου­
με την έλευσή του. / Η ανακαλού με το παρελθόν, για να το στα­
ματή σουμε λες και π έρασε υπερ β ολικά σύντομα: τόσο ανό ητοι
ώ στε περιπλανιό μαστε μ έσα σε χρόνους που δ εν ε ίναι δ ικοί μας
και δ εν συλλογι ζό μαστε δ ιόλου τον μονα δικό που μας ανήκει» .
MnRέn� Πο.σ�ό.R, Ι:κ.έιpεις

879
« Ο χρόνος ε ίναι αρκετ ά μακρύ ς για όποιον ξέρει να επωφελε ίται.
Αν εργ άζεστε και σκ έm εστε μπορε ίτε να διευρύνετε τα όρια του».
ΒοRτο.ίpος

88ο
«Δ εν μπορε ί κανε ίς να ξ εχά σει το χρ όνο παρά μονά χα χρησι­
μοποι ώντας τον».
�pR MnwvτRo.ίp , Η Ι<αp6ιά ιι οu Γuιι vwιι έvn

881
« Στα δ εκαπ έντε, επι θ υμού σα να μα θ α ίνω. Στα τρι άντα, ε ίχα
στηρ ίξ ει γερ ά τα π όδ ια μου στο έδ αφος. Στα σαρ άντα ε ίχα π ά ­
ψει πλέον να υποφ έρω απ ό α β ε β αι ότητες. Στα πενήντα γν ώρι­
ζα ποιες ε ίναι οι εντολ ές του Π αρα δ ε ίσου . Στα ε ξ ήντα ά κουγα
1 99

Α'

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.


11

με ευ ή κοο αυτ ί . Στα ε β δ ομήντα μπορού σα να ακολου θ ή σω τα
προστά γματα τη ς καρ δ ι ά ς μου, γιατί αυτ ό που επι θ υμού σα δ εν
ξ επερνού σε πια τα όρια του σωστού » .
Ι'.ο �ψούιιιος

882
« Κρατ ήστε γερ ά το χρ όνο ! Φρουρ ή στε τον, προστατ έψr ε τον,
κάθ ε ώ ρα, κάθ ε λ επτ ό ! Γλιστρ ά a παρατ ή ρητο ς . . . Κρατ ή στε
κάθ ε λ επτό σαν να ε ίναι ιερ ό . Δώ στε σε κάθ ε λεπτ ό σαφ ήνεια
και ν ό ημα, στο κα θένα το β ά ρο ς της επ ίγνωση ς σας, στο κα θέ ­
να την αλη θ ιν ή και πρ έπουσα ολοκλήρωσή του».
Τό �ο.ς Mo.v

200

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

883
« Ν α ζει κανε ίς η να μην ζει; Ιδού η απορ ία» .
ΟuίRιο.� r.o.ίξnnp

884
« Ο ι δ ειλο ί πε θ α ίνουν πολλές φορ ές πριν το θάνατό τους. Ο ι
γεννα ίοι γε ύ ονται το θάνατο μόνο μια φορ ά »
ΟuίRιο.� r.o.ίξnnp

885
« Μ ην a φ ήνεις στο θάνατο, παρ ά μόνον στά χτες» .
Νίιιος fζο.�ο.νr�ό.ιιnς

886
« Ο σε β ασμ ό ς προς τον θάνατο σε κάνει άθ εο» .
Ί pβιv Γιό.Rο � , ψ uχίο.τpος-σu γγpο.ψ έο.ς

887
« Ο θάνατος δίνει στη ζω ή το ν ό ημα της» .
Λ. Βιτγιιεvστό.ιv

888
« Ο θάνατος θ α μας δ ιδάξει το σωστό χειρισμό της αιωνιότητας.
Θ α ξανα βρού με όλες τις στιγμές της ζω ής μας και θ α τις συνδυ ά ­
σουμε ό πως μας αρ έσει. Ο Θ ε ός, οι φίλοι μας, ο Ι ούλιος Κα ίσαρ
κι ο Σα ίξπηρ θα συνεργαστούν μα ζί μας σ' αυτό το παιχνίδι . . . »
Τ�. Ντο.v, An Expevimen+ Wifh Time

88 9
« Πληρώνουμε για τη γ έννησή μας πρ ώτα με τη ζω ή και δ ε ύτε­
ρα με το θάνατο» .
'Apθoup Σ:οnεvό.οuεp , f';}vevj;} un4 f';}γ;}/ipomen;}
202

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

8 90
« Ο Θ άνατος ήταν στο επ ό μενο βή μα, ο θάνατος ήταν π άντα
εκε ί . . . Λοιπ όν όλοι στον τ ά φο καταλήγουμε, αυτό ε ίναι μα θ η­
ματικά β έβ αιο. Δ εν ε ίναι τ ίποτε το καινού ργιο. Το να κοπρο­
σκυ λι άζ εις περιμ ένοντας αυτ ό ήταν το πρ ό βλημα» .
Τσο.pRς Μnοuιιό ψσιιι, Α � εp ιιιο.vός nοινιη1ς

891
« Ενώ κα θένας κατευ θυν όταν προς το ατομικό πεπρωμ ένο, κα­
ν ένας δ εν κα θόταν να σκεφτε ί πως το κοινό αναπ ό φευκτο πε­
πρωμ ένο ε ίναι ο τά φος . . . Ο θάνατος ήταν μια β ε β αιότητα, ενώ
κάθ ε άλλ ο πεπρωμ ένο ήταν α β έβ αιο» .
Χέvp ι ΜίRεp , Τpοnικ.ός τοu Αι yόκ.εpοu

8 92
« Εάν αυτό ε ίναι ο θάνατος, δ εν μου κάνει και μεγάλη εντύ πωση».
Λ ίτοv Σ:τpό.τσεϊ

8 93
« Ο θάνατος δ εν ε ίναι τ ίποτα. Ο τρ ό μος ε ίναι να μην ζεις» .
Βίιιτwp οu γιιw

8 94
« Ο θάνατος ε ίναι περισσότερο υπ όθ εση των κοντινών του ανθρ ώ πων του παρ ά του ίδ ιου».
Τό �ο.ς Mo.v

8 95
« Ο ι άνδρες φο β ού νται το θάνατο ό πως τα παι δ ιά φο β ού νται το
σκοτ άδ ι» .
Φ pό.vσις Μnέιιιοv

20 3

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

8{)6
« Μ ε χιλιάδ ες τρ ό πους, ο θάνατος ξ ανα δίνει ζω ή » .
ΦίRιn Μό.σιvr�εp (1S"&3- Ιι+ο), 'ΑγγRος δ pο.�ο.τοupγός

8{)7
« Π ε θ α ίνω απ ό ζω ή , ζω απ ό θάνατο» .
11 pό.ιc.Rειτος

8{)8
« Η τ έχνη του να ζεις καλά και η τ έχνη του να πε θ α ίνεις καλά ε ί­
ναι ένα και το αυτό » .
Enίιc.oupoς

8{){)
« Ο θάνατος μπορε ί να ε ίναι το μεγαλύτερο απ ό τα αγα θά της
aν θρωπ ότητας» .

{)00
« Το πεπρωμ ένο κανε ίς δ εν μπορε ί να το αποφύ γει».
r.wιc.pό.τnς

{)01
« Δ εν πρ έπει να φο β ό μαστε το θάνατο ή τον π όνο αλλά το φ ό β ο
για τον θάνατο ή τον π όνο» .
Εnίιιτnτος

{)02
« Το πρ ώτο σημάδ ι έναρ ξης της γνώ σης ε ίναι η επι θ υμία του
θ ανάτου».

20 4

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

903
« Η ζω ή ε ίναι ένας αγ ώνας δρ ό μου με έπα θλο το θάνατο» .
Δν ψ nτp nς Χο pόσιιεRnς, Λακ.wvισp οί

90 4
«· Έ νας θάνατος ε ίναι τραγω δία. · Ένα εκατομμύ ριο θάνατοι ε ίναι στατιστική » .
Ιwσnψ Σ:τό.Rιv

9 05
« Ο θάνατος λύ νει όλα τα προ βλή ματα -χωρ ίς τον άν θρωπο δ εν
υπ άρχει πρ ό βλημα».
Ιwσnψ Σ:τό.Rιv

906
« Ε ιρ ήνη στους νεκρού ς ! Το π έν θ ος δ εν μπορε ί να τους ξυπν ή ­
σει. Μ ε ένα στεναγμ ό σ' αυτού ς που έφυγαν, ας επιστρ έψουμε
στις ηλίθ ιες ενασχολή σεις της ζω ή ς, με τη β ε β αι ότητα πως κι
εμε ίς θ α βρού με, ανά παυση . . . »
Λό pδος Bύ pwv, 1 g11

90 7
«Την ώρα που κοιμάσαι ε ίσαι νεκρός, και είτε είσαι νεκρός για μία
ώρα ε ίτε για ένα εκατομμύριο χρόνια, δ εν έχει καμία διαφορ ά ».
Μο.p ιι Τουέιν

908
« Ο Κάρολος Δαρ β ίνος ήταν ο πρ ώτος που καταν ό ησε ότι η ε ξέ ­
λι ξ η συντελ ε ίται μ έ σω της φυσική ς επιλογ ή ς και ότι φυσικ ή
επιλογ ή ε ίναι ο θάνατος. Κατάλα β ε, επ ίσης, ότι απαιτού νται
αναρ ίθ μητοι θάνατοι ( αναρ ίθ μητες φυσικ ές επιλογ ές ) για την
πραγματοπο ίηση μιας μικρ ή ς, μόνιμης αλλαγή ς στο σχή μα ή
στη συμπεριφορ ά ενό ς οργανισμού . Δίχως αναρ ίθ μητους θ α20 5

Α'

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.


11

νάτους, οι οργανισμο ί δ εν μετα β άλλονται με την π ά ρο δ ο του
χρ όνου . Δίχως το θάνατο, η ζω ή δ εν θ α ε ίχε γίνει ποτ έ έστω και
ελάχιστα πιο πολύ πλοκη απ ό τους πιο απλού ς αυτοαναπαρα­
γό μενους οργανισμού ς . . . Χρειά στηκαν τ έσσερα δ ισεκατομμύ ­
ρια χρ όνια θ αν άτου -το ένα τρ ίτο της ηλικίας του σύ μπαντος­
για να εφεύ ρει ο θάνατος τον αν θρ ώ πινο νου . »
f'ίτσο.p νr Π pέστοv, σu γγpο.ψ έο.ς, Το Πεpιtrτατικ.ό Ι<όιιnpα

909
« Δ εν ωφελε ί σε τ ίποτε το να φιλονικε ίς με το αναπ ό φευκτο . Το
μόνο δυνατό επιχε ίρημα, που μπορε ίς να φ έρεις σε ένα δυνα­
τό άνεμο, ε ίναι να φορ έσεις το παλτό σου» .
Τ�έ" ψς f' ό.σεR Λό.οuεR

910
« Η a φρο δ ισιακή επ ίδραση του θ αν άτου ε ίναι σύνη θ ες φαινό ­
μενο στην Ι στορ ία» .
An-1-ony Beevoν, Βpετο.vός Ιστοp ιιιός

9 11
« Καλύτερα να πε θάνεις για κάτι παρ ά να ζήσεις για τίποτα» .
Τ�οpτ� Πό.τοv

912
« Ο γενετικό ς θάνατος ξ εχωρ ίζ ει απ ό τον υπαρ ξιακό θάνατο .
Αυτ ό ς που δ εν αφ ήνει παι δ ιά ε ίναι γενετικά νεκρ ό ς» .
Ιζwστο.ς Ιζp ί�nο.ς, Αιιο.δn �ο.ϊιιός,
�εRετnη1ς τnς εξεRιιιτιιιnς θεwp ίο.ς

9 13
« Ο άν θρωπος πε θα ίνει όταν π άψει κάποιος να τον ονειρεύ εται» .
'ι\νrοv Τσέχwψ
206

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

9 14
« θέτω ως γενική ροπ ή όλης της aν θρωπ ότητας μια α έναη και
ακατ ά παυστη επι θ υμία για όλο και περισσότερη δύ ναμη, που
τελειώνει μόνο με το θάνατο».
Τό �ο.ς Χο �nς

9 15
</Ολοι εμε ίς πε θ α ίνουμε μια φορ ά , οι μεγ άλοι άν θ ρωποι πεθ α ίνουν δύ ο. Τη μια όταν φε ύ γουν απ ό τον κό σμο τούτο και την
άλλ η όταν χα θ ε ί η κληρονομιά που ά φησαν π ίσω τους» .
Ίβο 'Αντp ιτς, Νο �nεRίστο.ς σu γγpο.ψ έο.ς

916
«·Ό ,τι δ εν μας σκοτώνει μας κάνει δυνατότερους» .
Φp ειδεp ίιιος Νίτσε

917
« Β ε β αιότητα: σ ' αυτ όν τον κό σμο τίποτε δ εν ε ίναι β έβ αιο, εκτ ό ς
απ ό το θάνατο και τους φ όρους» .
Βεvιο.� ίv Φpο.γιιRίvος

9 18
« Ο θάνατος έστησε για τον εαυτ ό του έναν θ ρ όνο» .
Έντγιιο.p ΆRo.v Πόε, 1&31

919
« Ο θάνατος δίνει νό ημα στις ζω ές μας. Δίνει σημασία και α ξία
στο χρ όνο. Αν ε ίχαμε π ά ρα πολύ χρ όνο, θ α ήταν χωρ ίς νό ημα» .
f'έu fζού pτσβο.ϊR, ειδιιιός στnv Tεxvnτn Non �oσύvn

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

920
</Ο πως μια ημ έρα ξ ο δ εμ ένη καλά φ έρνει γλυκό ύ πνο, έτσι και
μια ζω ή ξο δ εμένη καλά φ έρνει γλυκό θάνατο» .
Λεοvό.pντο Ντο.Βίντσι

9 21
« Φ υ λακή μετά απ ' ό σα τρ ά β η ξα; Π ροτιμότερος ο θάνατος ! »
Α pθού pος f'ε �nw

922
« Ο θάνατος δ εν ε ίναι μια α β ά σιμη φημολογία» .
ΆRντοuς Χό.ξRεϊ

208

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

923
«Αν θέλεις μια εικόνα του μ έλλ οντος, φαντ ά σου μια μπ ότα να
πατ ά ει το πρ ό σωπο ενό ς αν θρ ώ που - για π άντα» .
Τ�οpτ� ΌpyouεR, 1�&4-

9 24
« Το μ έλλ ον ε ίναι το μονα δ ικό ε ίδ ος ι δ ιοκτησίας που τα αφεντικά παραχωρού ν ελε ύθ ερα στους σκλά β ους» .
AR �nέp fζο.� ί (1�13-1�ιο), Γό.RRος σu yypο.ψ έο.ς

925
«Το πεπρωμ ένο δ εν είναι θέμα τύ χης, ε ίναι θέμα επιλογής. Δεν ε ίναι κάτι που θα το περιμ ένουμε, ε ίναι κάτι που θα το πετύχουμε».
ΟuίRιο.� Τ�έvιvyιις Mn pό.ιo.v

926
« Το παρ όν ε ίναι δ ικό τους. Το μ έλλον ε ίναι δ ικό μου».
ΝίιιοRο. ΤέσRο., Σ:.εpβοο.� εp ιιιο.vός εnιστν ψοvο.ς ιιο.ι εψ εupέτnς

92 7
« Το μ έλλον δ ιαρκε ί πολύ » .
Σ:.o.pR Ντε ΓιιwR

928
«Το μέλλον επηρε άζει το παρ όν ακριβ ώς όπως και το παρελθόν».
Φ pειδεp ίιιος Νίτσε

929
« Στο μ έλλ ον τα κοινωνικά συστ ή ματα δ εν θ α ε ίναι ρυ θ μισμ ένα
για να υποστηρ ίζουν τις αν θρ ώ πινες ανάγκες. Αντίθ ετα η αν­
θρ ώ πινη ύ παρ ξη θ α ε ίναι τ έτοια που θ α ικανοποιε ί τις ανά γκες
της κοινωνίας» .

210

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

930
«Στο παρελθόν προηγού νταν ο άν θρωπος, στο μ έλλον πρ έπει
να προηγε ίται το Σύ στημα» .
Δ p . Ντόvο.Rνr Έγοuιv Ιζό.�εpοv

931
«Αυτ ό ς και μόνο που ελέγχει τη νεολα ία, κερ δίζει το μ έλλον».
ι\δόR ιpος ΧίτRεp

932
« Ο καλύτερος τρ ό πος για να προ βλέψει κανε ίς το μ έλλον ε ίναι
να το εφε ύ ρ ει» .
'ι\Ro.v Ιζέu, npwronό poς στοuς nRειιτpοvιιιούς unοRο γιστές

933
« Π οτ έ δ εν σκέφτομαι το μέλλον. "' Έρχεται γρήγορα από μόνο του».
ΆR �nεpτ Αϊvστό.ιv

934
« Στις κοινων ίες του μ έλλοντος η τρ έλα θ α αντικαταστ ή σει τη
θρησκε ία, με αποτ έλ εσμα η πα θολογ ία να ε ίναι εφά μιλλη του
θαύ ματος και η ψυχασθένεια νομιμοποιημ ένη ως ε θνική γιορτή ».
Τ�. �nό.Ro.pνr, σu γγpο.ψ έο.ς

935
« Κά ποτε πιστε ύ αμε ότι το μ έλλον β ρισκόταν στα ά στρα. Τώ ρα
ξέρουμε ότι βρ ίσκεται στα γον ίδ ι ά μας» .
Τ�έn �ς Γοuό.τσοv

936
«·Ό ποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει το μ έλλον. ·Ό ποιος ελέγχει το παρ όν, ελέγχει το παρελθόν» .
Τ�ο pτ� Ό pγοuεR, 1�&4211

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

937
« Π ά ρτε μα ζί σας νερ ό , το μ έλλον έχει πολλή ξ ηρασία» .
Μιχό.Rνις fζο.τσο.pός, nοινιη1ς

938
« Ν α σκεφτού με το παρελθόν με αφετηρ ία το μ έλλον, κι όχι το
μ έλλον δ εσμευμ ένοι απ ό το παρελθόν» .
Α\ι"'r'Wvνις Λιό.ιιος, ιιο.θνι γνιη1ς Ιστο p ίο.ς
στο Πο.vεnιστν ψ ιο ΑθνινWv

939
« Τα όνειρα του μ έλλοντος μου αρ έσουν περισσότερο απ ό την
ιστορ ία του παρελθόντος» .
Τό �ο.ς Τ�έψ εp σοv

940
« Τίποτα δ εν συγκρ ίνεται με το όνειρο να δ ημιουργή σεις το μ έλ­
λον» .

941
« Η πραγματική γενναιο δ ωρ ία απ έναντι στο μ έλλον συν ίσταται
στο να δώ σεις τα π άντα στο παρ όν» .
Μο.χό.τ�ο. Γιιό.νrι

942
</Ο σο το παρελθόν δ εν φωτ ίζει το μ έλλον, το πνε ύ μα β α δίζ ει
μ έσα σε σκοτ άδ ι» .
ΑRέξις Ντε ΤοιιβίR

943
« Μ ην ανατρ έχεις στο παρελθόν, μην ονειρε ύ εσαι το μ έλλ ον,
συγκέντρωσε το μυαλό σου στην παρού σα στιγμ ή » .
Βούδο.ς
212

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

944
« Η μόρφωση ε ίναι το δ ια β ατ ήριο για το μ έλλον, γιατ ί το αύ ριο
ανή κει σε ό ποιον προετοιμάζεται γι ' αυτ ό σή μερα» .
Mal�olm Χ

945
« Η ζω ή για το αύ ριο θ α απ έχει π άντα μια μ έρα απ ό το να υ λοποιε ίται».
Λέο Μnοuσιιό.Rιο.

946
«Το μ έλλον ανακτ ά το χαρακτ ήρα της απ όλυτης τυχαιότητας ή
του πε δίου στο οπο ίο αναπτύ σσονται δυνά μεις που ξ εφε ύ γουν
απ ό τον έλεγχο των αν θρ ώ πων . . . Μ ετασχηματ ίζ εται η ιδέα του
μέλλ οντος ως χρ όνου της προσδ οκίας. Το μ έλλ ον ιδ ιωτικοποι­
ε ίται, οι ουτοπ ίες κατασκευ άζονται πλέον σε ατομικά μέτρα» .
f'έ �ο Μnόντεϊ

947
«Το πιο σημαντικό δ εν ε ίναι ν' ανο ίξουμε το δρ ό μο για ένα καλύτερο μ έλλον, αλλά να ζήσουμε δ ιαφορετικά το παρ όν» .
Φpο.vσοuό. Πο.pτό.v

948
«Δ εν υπ ά ρχει τίποτε καλύτερο απ ό ένα όνειρο για να δ ημιουργή σουμε το μ έλλ ον» .
Βίιιτwp οu γιιw

949
« "Σε τι μπορε ίς να ορκιστε ίς τώρα; " , ρώτησε η βασίλισσα Ελισά βετ το βασιλιά Ριχάρδο. "Στο μέλλον ! " " Το πρόσβαλες στο παρελ­
θόν. Μ ην ορκίζεσαι στο μέλλον, γιατί το καταχράστηκες, πριν το
χρησιμοποιήσεις μ' ένα κακοχρησιμοποιημ ένο παρελθόν " ».
ΟuίRιο.� Σ:ο.ίξnnp , fιχάp6ος r, 4-n Πpάξn
21 3

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

950
« Βλέπεις τ ό σο καλά το μ έλλον ώ στε έχεις μόνο μια θ ολή αν ά μνηση του παρελθόντος».
ΦίRιn Κ.. Ντιιι, Τα Tpίa Ι:τίyιιaτα τοu ΠάίJιι εp ΈίJvrpιτς

951
« Η συμφορ ά των ημερ ών μας ε ίναι πως το μ έλλον δ εν ε ίναι
εκε ίνο που ήταν κά ποτε» .
ΠοR Βο.Rεp ί, 1&71-1"4-S"

952
« Είναι πολύ δύ σκολο να κ άνουμε προ βλέψεις, ει δ ικ ά για το
μ έλλον» .
ΝιRς Mnop (l&&S"-1"ι2.), Δο.vός ψ uσιιιός

953
« Δ εν πιστε ύ ω στη μο ίρα που έρχεται στους αν θ ρ ώ πους ανε ξάρτητα του πως δρουν αλλά πιστεύ ω στη μο ίρα που τους έρχεται
εκτ ό ς κι αν δρ ά σουν» .
ΓιιίR �nεpτ Τσέστεpτοv, σu γγpο.ψ έο.ς

214

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

954
«Αν ή θ ικο ε ίναι μ ό νον να ' σαι ζ ωνταν ό ς-νεκρ ό ς . Σβ ησμ ένος
ήλιος, έγνοια σου το κυν ήγι του ήλιου των άλλ ων» .
Ντ. χ . Λwpεvς

955
«Αξ ιοπρ έπεια : ο καρπ ό ς της συνε ύ ρεσης μιας φα λά κρας κι
ενό ς τραπε ζικού λογαριασμού » .
A�n pόou� Γιιοuίvετ Mnnpς

956
« Η φιλαν θρωπ ία δ εν μπορε ί να υποκαταστ ή σει τη δ ικαιοσύ νη
που δ εν απο δόθ ηκε» .
Άγιος Αu γοuστίvος

957
« Διαφωνώ με αυτό που λες αλλά θ α υπερασπιστ ώ μ έχρι θ αν ά του το δ ικα ίωμά σου να το λες».
Βοίtrο.ίpος

958
« Η νοητική ικανότητα δ εν αποτελε ί εγγύ ηση για θανάσιμα λάθ η».
lζo.pR Σ:ο.γιιό.v, εξwβιοRό γος & σu γγpο.ψ έο.ς

959
« Μ ην τριγυρνά ς λέγοντας ότι ο κό σμος σου χρωστά ει το ζην. Ο
κό σμος δ εν σου χρωστ ά ει τ ίποτε. " Ηταν ε δώ πριν απ ό εσ ένα» .
Μο.p ιι Touέnv, Α� εp ιιιο.vός σu γγpο.ψ έο.ς

960
« Στα β άθ η του χειμώνα έμα θ α πως τελικά μ έσα μου υπ ήρχε ένα
ακαταν ίκητο καλοκα ίρι» .
AR �nέp lζο.� ί, Γό.RRος σu γγpο.ψ έο.ς
216

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

961
« Μ η δ ενιστ ή ς ε ίναι ο ά ν θ ρωπος που πιστε ύ ει ότι ο Κό σμος
όπως ε ίναι, δ εν πρ έπει να ε ίναι, και ο Κό σμος ό πως οφε ίλει να
ε ίναι, δ εν μπορε ί να υπ ά ρ ξ ει»
Φp ειδεp ίιιος Νίτσε

962
« Ο ι προκαταλήψεις ε ίναι πιο επικίνδυνοι εχ θρο ί της αλή θ ειας
απ ό τα ψ έματα» .
Φp ειδεp ίιιος Νίτσε

9 63
« Μ ετα ξύ δύ ο αντιμαχ ό μενων πλευρ ών κερ δίζει εκε ίνη που ε ί­
ναι συντετριμμ ένη απ ό τη θλίψη» .
Λό.ο Τσε

964
« Μ ε δυσκολία φαντάζομαι ένα ε ίδ ος ομορφιά ς το οπο ίο να μην
περι έχει μελαγχολία» .
Σ:.o.pR MnovτRέp

965
«· Έ νας άν θ ρωπος γενικ ά έχει δύ ο λό γους για να κά νει κ άτι:
· Έναν που ακού γεται ωρα ία και τον πραγματικό » .
Τ�. Πιέpnοvτ Μόpγιιο.v, Α� εp ιιιο.vός � ε γο.Rοτpο.nε�ίτnς

966
« Η φιλαν θ ρωπ ία ε ίναι επι ζή μια εκτ ό ς και αν β οη θά τον παρα­
λή πτη να a πε ξαρτη θ ε ί απ ό αυτήν».
T�ov Ντ. f'οιιψ έRεp

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

967
« Το κακό γού στο δ ημιουργε ί πολύ περισσότερους εκατομμυρι­
ού χους απ ό το καλό » .
Τσο.pRς Μnοuιιό ψ σιιι

968
«Αν νομ ίζ εις πως η εκπα ίδ ευση ε ίναι ακρι βή , δ οκ ίμασε την
άγνοια».
Ντέpιι Mnoιc., nο.vεnιστν ψ ιο.ιιός

96 9
« Ο ι μόδ ες περνού ν, το στυ λ ε ίναι αιώνιο» .
Υβ Σ:.ο.ιv Λwpό.v

970
« Το ά ρωμα μιας γυνα ίκας λέ ει για την ίδ ια περισσότερα απ ό το
γραφικό της χαρακτ ήρα» .
lζp ιστιό.v Ντιόp

971
« Διά σημος ε ίναι κά ποιος γνωστό ς σε πολλού ς τους οπο ίους ο
ίδ ιος χα ίρεται που δ εν γνωρ ίζει» .
Λό pδος Bύ pwv

972
« Κάθ ε γυνα ίκα πρ έπει να έχει τ έσσερα κατοικίδ ια στη ζω ή της:
Μ ια μινκ στην ντουλά πα της, μια τζάγκουαρ στο γκαρ άζ της, έναν
τίγρη στο κρε βάτι της και έναν ηλίθ ιο που να πληρ ώνει για όλα».
Πό.p ις ΧίRτοv

973
« Το μυαλό ε ίναι μεγ άλο προσ όν, αν το κρύ β εις» .
Μέι Γουέστ, Α � εp ιιιο.vίδο. nθοnοιός
218

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

974

«· Έ χω την εντύ πωση ότι η φρ ά ση "α δύναμο φύλο " εφευρ έθ ηκε
απ ό κά ποια γυνα ίκα για να αφοπλίσει τον άνδρα που προετοι­
μα ζόταν να γονατ ίσει».
Ό γιιντεv Νο.ς, Α� εp ιιιο.vός nοιnη1ς

975
«Αν οι γυνα ίκες δ εν υπ ήρχαν, όλα τα λ εφτ ά του κό σμου δ εν θ α
ε ίχαν καν ένα νό ημα» .
Αp ιστοτέRnς Ωvό.σnς

976
« Η ζω ή εν ό ς εργ ένη ε ίναι ένα ωρα ίο πρωινό , ένα ικανοποιητικό μεσημεριαν ό και ένα άθλιο δ ε ίπνο».
Φ pό.vσις Μnέιιιοv

977
«Αγριόχορτο θ εωρού με ένα χόρτο όταν δ εν έχουμε ανακαλύ ψει
ακό μα τις αρετ ές του».

978
«Το τακτ ε ίναι η τ έχνη του να εκφ έρεις γν ώ μη χωρ ίς να δ ημιουργε ίς εχ θ ρού ς» .
Ισο.ό.ιι Νεύτwv

979
«Τζέντλεμαν ε ίναι αυτό ς που ποτ έ δ εν πληγ ώνει τα αισ θ ή ματα
των άλλων χωρ ίς πρ όθ εση».
Όσιιο.p Οuό.ιRντ

21 9

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

980
« Η σο β αροφ άνεια ε ίναι το μόνο καταφύ γιο των ρηχών» .
Όσιιο.p Ouό.ιRvr

981
«Αν δ εν aργ ή σεις πολύ , θ α σε περιμ ένω όλη μου τη ζω ή » .
Όσιιο.p Ouό.ιRvr

982
« Π ολλο ί άν θ ρωποι πε θ α ίνουν απ ό ένα ε ίδ ος ύ που λης " κοινή ς
λογική ς " και ανακαλύ πτουν πολύ αργ ά ότι αυτό για το οπο ίο
κανε ίς ποτ έ δ ε μετανι ώνει, ε ίναι τα λάθ η του» .
Όσιιο.p Ouό.ιRvr

98 3
« Π αντρευτε ίτε . Αν π άρετε μια καλή γυνα ίκα θ α γίνετε ευτυχισμ ένοι . Αν π ά ρετε μια κακή γυνα ίκα θ α γίνετε φιλό σοφοι» .
r.wιιpό.τnς

98 4
« Ο απαισι όδ ο ξος βλέπει τη δυσκολία σε κάθ ε ευκαιρ ία, ο αισι όδ ο ξος βλέπει την ευκαιρ ία σε κάθ ε δυσκολία» .
Ουίνστον ΤσόpτσιR

98 5
« Η υπομονή ε ίναι πικρ ή αλλά ο καρπ ό ς της ε ίναι γλυκό ς» .
Φ pειδεp ίιιος Νίτσε

986
« Η απλότητα ε ίναι η ανώτερη τελειοπο ίηση» .
Λεονό.pvrο Ντο.Βίvrσι

220

... ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ ,}

9 87
« Μόρφωση ε ίναι αυτό που μ ένει όταν ξ εχ ά σεις ότι έμα θ ες στο
σχολε ίο» .
'AR �nεpτ Αϊvστό.. ι v

988
« Η φιλο δ ο ξία ε ίναι μια φτην ή δ ικαιολογ ία για να μην έχεις τη
λογική να ε ίσαι τεμπ έλης» .
MίRo.v fζούνrεpο.

989
« Για να ε ίσαι ευτυχισμ ένος δ εν αρκε ί να έχεις την ευτυχ ία, πρ έ­
πει και να την aξίζεις» .

99 0
« Ο ι ό μορφες στιγμές του σή μερα ε ίναι οι λυπημ ένες σκ έψεις
του αύ ριο» .
Mno �n Μό..pRεϊ

991
« Ο κύ ριος εχ θρός της δημιουργικότητας ε ίναι το "καλό " γού στο» .
Πό..�nRο Πιιιό..σο

992
« Η ουσία της φιλο δ ο ξίας δ εν ε ίναι παρ ά η σκι ά εν ό ς ονε ίρου» .
ΟuίR ιο.� Σ:ο.ϊξnnp

993
« Το άδ ειο μπουκάλι κάνει το δυνατ ότερο ήχο» .
ΟuίR ιο.� Σ:ο.ϊξnnp

221

Α

999

ΜΑΡ ΓΑpΙΤΑΡΙΑ.

11

994
« Ο ληστεμ ένος που χαμογελά κλέβ ει κάτι απ ό το ληστ ή ».
ΟuίRιο.� r.o.ίξnnp

995
</Ενας πληγωμ ένος φ ίλος ε ίναι ο πιο a ποφασισμ ένος εχ θρ ό ς» .
Τό �ο.ς Τ�έψ εp σοv

996
</Ε χω ανακαλύ ψει ότι ό σο πιο πολύ δ ουλ εύ ω, τό σο πιο τυχερ ό ς
γ ίνομαι».

997
« Η ζω ή δ εν ε ίναι μα ύ ρο- ά σπρο. Ε ίναι χιλι άδ ες τ όνοι του γκρι,
δ ε συμφωνε ίτε;»
f'ίvτRεϊ Σ:ιιοτ, Α � εp ιιιο.vός σιιnvοθέτnς

998
« Η ζω ή δ εν ε ίναι δίκαιη, συνη θίστε το» .
MnιR Γιιέιτς, ιδ p uη1ς τnς MiLνoςof+

999
«Άσε για αύ ριο μόνο ότι ε ίσαι πρ όθυμος να a φ ή σεις ατελές και
μετ ά το θάνατό σου».
Πό.�nRο Πιιιό.σο

222

�.&._
' ι:;ϊ

. . .

ΤΗΣ ΑΝΘΡWΠΙΝΗΣ ΣΚεψΗΣ

Στις προηγο ύ μενες σελίδ ες προσπα θ ή σαμε να σταχυολογ ή ­
σουμε λαμπρ ά παρα δ ε ίγματα της αν θ ρ ώ πινης σκ έψης και σο­
φ ίας. Η σοφ ία και η ο ξυ δ ερκ ή ς σκ έψη ό μως δ εν σταματού ν
εκε ί . Ο κα θένας μας μπορε ί να ολοκληρ ώ σει αυτ ό το β ιβλίο και
να το κάνει έτσι αλη θ ιν ά δ ικό του προσ θέτοντας ένα απ ό τα
αγαπημ ένα του μαργαριτά ρια:

1000

2 23

t Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ω Σ 1 0

t Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ω Σ 1 0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful