S&err,s iswspon

f [M5-

{5iKc}

ffi&hIA$A ruALAYSIA
{Thn 1- Thn 4}

jtl

20n
Soalan

i
2
3

c
C

B B
B

4
5

6

A
C

7t,
8

A
B
C

9 10
11

A
C C

72
13

t4
15

A
B
B

16 17 18
19

A
C

20

A A
B
C C

2l
22
23

24
25

A
C

26 27 28 29
30

C

A
B B
C

31

B

32 JJ
.A JT

A
C

B
C C
A

35

36 37
38 39

B
i-

40

B

JA'JYAPAN BAHASA MELAYU TAHUN

1 (PENULISAN)

A
1

lsi Tempqt Kosong
tupal ookok

gqtr!s
abang seouluh

2
J
A

buah-buahan harimau
hutan

5

kemas Namakan Eahagian-bihqgra
palang Demeoano tavar pengayuh

B
1

nEajET

a

-4

.

c
1

Tanda Bacaan
Kamal dan Gopal suka berbasikai Aoakah hobi Siti? Saya membeli nasi lemak. Kami melawat ke Pulau Langkawi.

2
I

4

g
I

Bulatkan jawapqn yang betul
terletak teres
bersrh

berdasiffi

7
J
I

5

sekitar bermain

Padankan Hari

G
1

Bulatkan eiaan yanq betul
tempatan
Komputer mahal bersih berioqino bendera

2
3

!
I

vitamin
basikal

nendengar
mendung

Cucilah tangan sebelum matan

andakan ''',"

pa_da

cara menjaga komp

t.! t....

--l ---al tf

.-1
J

I I I

TABURAN JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2O1O BAHASA MELAYU {PEiliAHAMAN) TAHUN 2
NO.

SOALAN
1

ITEM
Ka{.a Nama

A

TABURAN JAWAPAN B

c

2 3

4
5 6 7
B

9 10
11

12 13 14
15 16

17
18 19

20
21

22 23 24 25 26

27
28
29

Kata Nama Kata Adiektif Kata Adiektif Kata Maimuk Kata Maimuk Kaia Sendi Kata Sendi Kaia Berimbuhan Kata Berimbuhan Kaia Yang Tepat Kata Arah Kata Hubunq Kata Hubunq Peniodoh Bilanoan Peniodoh Bilanqan Simpulan Bahasa Kata Yanq Kata Ganii Nama Kata Ganda Kata Seerti (Sinonim) Kata Seerti (Sinonin'i) Kata Lawan (Antonim) Kata Lawan {Antonim) Menentukan Jawapan Menentukan Jawapan Membina Soalan Membina Soalan

/

I

Tepat

I

t

I
/ I

30
31

Ayat Yang Betui Ayat Yang Betui
Soalan Petikan 1 Soalan Petikan 1 Soalan Petikan 1 Soalan Petikan 1 Soalan Petikan Soalan Peiikan 2 Soalan Petikan 2 Soaian Petikan 2 Soalan Petikan 2 Soalan Peitkan 2
'1

32
a't

34
35 36
3T
2A

4U1

3eI

JU N,IT.AH

TABURAN-

I I

12
i'.*i !r

14

T4-

'l

Bqhqss Melcyu Tohun 2 ( Jowopon Kerlos penulison )
Bohogion A

l. bosikol 2. bcpo
tomon

3.

mencuci 4. menunggong

5.

Bohogion B ' l. bersenom di

podong.

3.

berotur diluor bilik dorjoh.

2.

belojor di dolom bitik dorjoh. 4. mokon di kontin.

Bohogion C

l.

menutis 2. posor royo 3. memberi 4. Guru 5. cikgu Horim

6. memerikso
Bshsgisn
D

1.C2.A3.D4.E5.8
Bohogion
F

l, 4. l. 2" 3. 4 5.

sebush kefe'ls

befu,

Z,

prptsn

pefssnq 3. hilqm

menjogo kereto dengon boik.

s.

membowo keruorgonyo menoiki
kereto itu'

Bohogion

F.

Soyo odo romoi kowon disekoloh. Kon'ribelojor don bermoin bersomo-somo, otou Komibermoin dcn belojorbersomo-somo. Scyo suko memboco buku ceriio di perpusiokoon. Sayo rojin belojor unluk mencopoicifo_cito. i Ado bonyok-corojowopon- Guno budibicoro guru. j

Bchogicn G
{ Guru

bgiefr menggunokon budi bicoro guru uniuk setiap jowupon yang dituiis oieh murid,l

2

JAWAPAN PEMAHAMAN BAHASA MELAYU TA.HIIN 3 SJK UJIANSELARAS 320fi

2.8 3.A
6.A 7.8 8.8 9.A
10. D 11. C 12. C 13. B 14. D 15. A 16. D 17. A 18. B 19. A 20. A

1.A

21.

L

22.D
23. C

4.C 5.D

24.D 25.D
26. C
27. A 28. A 29. A 30. A 31. D 32. C JJ. L
34.

A

35. B 36. A

37.8
38. D 39. C
40.

c

;f\l

fun^Sraan

J:JW

lc{9

lttn

5K'iV1,{ JAWAPAi\I KERTAS 2

BAHAGIAN A

* o o " '
1.

don Ahmcd sedong bersencm di tomon permoinon. seCcng berbcsikcl . Seorcng bopc dcn onoknyo sedong berjoging . Lim sed'cng rnembcico surct khobor. Duc orcng ibr-l berscmo onoknyc sedong bersicr-sicr.
Rovi, Mcio
AIi,"n

BAHAGIAN BII)

HiCupcn 2. Tumbuhcn 3. Cksigen 4. Kilong 5. Kenderccn
L Q oi, rlz v. JUJVN

/. Nycmon
8. Bercuii
9. Tosik

1n +^^^^^ rv.lvr rur r\,

BAHAGIAN

B12}

l. Aku iolah sebuoh telefon bimbit. 2. Aku dihcsilkan disebuch kilong diSubcng Joyo. 3. Bcbonku benlrcrno merch bon putih. 4. Podc suc.lu hori, cku dibeli oleh seorong wcnito. 5. Aku digunokcn uniuk menghubungi rckon-rokonnyc. 6. Aku bercsc gembiro kercno dopot berkhidmqi kepcdo tucn cku.
BAHAGIAN C l. Bertonggunjc'uizcb 2. Berjimc'l-cermoi

3. Menghcrgci haric sekoloh
-.

A

Dnit, !Anii!l uult. lu
UVI UINU;ari

Z. Berterimo kosih B. Bekerjosorno 9. Kejujurcn 10. Bercokop bencr

5. l/enycycngi
A U. Q;rAil'
L

,-1

":

j: : :-i

JAWAPA]{ I{ERTAS PENIAHA]YIAN TAEruN 4
t,

L.C
11.B

t.^ 1a fa-, L

4"C
13. D
L). I)

5.A
15.

6,C
16. C

7.D

B.C
18.

9:A
19. B

10.

A

14. D

A
(

t7c
21.8
31.

A

20.8
30. D 40.

2T.B
31.A

aa
):,

A.

24. C
34. C

)<
35.

26.D
36. B

28. C
JO. tf

29.D
39. A

I)

33. D

A

A

A

I

L)

SKEVTA. JAWAPAN PENULISAN

TAHUN 4

Bahagian A

-

membawa rqpngsa

baring
mengawal 1a1u lintas melanggar mengambil gambar menyrksikan terperosok

lain-laln jawapan yang sesuai boleh diterima

Bahagian B
Soalan
1

l.Pendahuluan

.

- semoga kawan sihat 2. Isi-isi - menanyakan khabar kawan dan nyatakan khabar diri - ceritakan pengalaman bercuti
3. Penutup

- minta kawan menceritakan pengalaman bercuti

Lain-lain isi yang sesuai boleh diterima.

,' ,li

\

"-i

i

\

Soalan 2
1. Pendahuluan

- nama

- ciri-ciri 2. Isi-isi - hobi - aktiviti ! - kepandaian 3. Penufup - menghargai l,ain-1ain isi yang bersesuaian boleh diterima.

Soalan
'l

.3

.

Pendahuluan

- pergi berkelah di pantai

l.

isi-isi

-

hari minggu

-

menaiki kereta

- tiba di pantai - cari tempat - tukar pakaian - makan bekalan - mandi laut 3. Penutup - petang - berlcemas pulang - letih tapi menyeronokkan
- bawa bekalan

-

orang ramai

Bahagian C

-

amanah ramah mesra menjaga kebersihan

- baik hati - tekun - jujur

-.-prihatin

r

Lain-1ain jawapar yang sesuai boleh diterima.

\ lu

i

JOIO PKJR 2
t - glt&_

ffikcffir-Jawapaw
E

{THT,{

5)I

sJK (c)

I
r/'/

\\

\

i

031

&

gtlq *1*t
IIT
1i03

SULIT

UJLAN PEiiSESANAN

Kc,Dolo

)i

IABURAN JAV/APAN

ITEM SOALAN/TATABAHASA

KATA GANTI NAMA ATA BILANGAN

EN.JODOH B]LANGAN

KATA MAJMUK

KATA ADJEKTIF

M]tIH JAWAPAN
YAT SAMA MAKSUD YAT SAMA MAKSUD AYAT YANG BETUL KATA BANYAK MAKNA ATA BANYAK MAKNA ATA BANYAK MAKNA PETIKAN (AUTOBIOGRAFI)

OALAN 3 PETIKAN I ALAN 4 PETIKAN I SOALAN 5 PFIIKAN
PETIKAN
I

(DIAIOG)

OALAN 4 PET]KAN 2 ALAN 5 PETIKAN 2 ABURAN JAWAPAN

Si.J L

lT

021

j\. li;.

-+tt

Ej:a_=t[iil1i-i.{irl,\_ :0]c J TA}il}r
BA-II+,.I,r \{ELAYU PEhTTLIS,AN.CJK
SKEMA J,AWAPAN

5)

T22I*3i

'
U.

BAHAGIAN A

;>

berjalan kaicj / berioging di laluan

BAEAGLA}T E Soalan I rElaiwan kesayangan; Pendahuluan F jenis haiwan yang dipelihara

isi-isi pentiig

Penutup

'

soalan 2 (Pengalaman menyertai pertandingan)
Cerita/periha.l

- pilih satu pertandingan

sairaia"

Pendahuluan

I

pertanorngan yang disertai

lsi-isi oentinq

) F
?enutrrp

Suasanapertandingan

Keputusan pertandingan

Soalan 3 S-aporan melawat tempat rn'enarik)

Format : LaPoraa
Pendahuluan

Isi-Isi Penrhg

?enutiip

Bahasian C

Xilsirru$l
ts
'Bersopan santtin terha<iap rakan

LIJIAN PENGES.{NA} _IAEIIN
4.221432 _

LI]\[A

2O7A

BAHASA }{ELAYU PENLTLISA}- S.rK

J:\DUAL SPESIFI}CAStr UJIAN
I

Ta.;uk

nislti*

Kefahaman

]

j

sintaiais

Sintesis

j;;;;

I

,r.rrn,

di iaman prrn ainan

Haiwan Kesayangan Saya

I Keperihalan
Pengalaman Menyertai

itil

lilli

Pertandingan ( Cerita )

Lawatar sambil belaiar
Format Laporan Pentingnya Ilmu ( Dialog)
-

---T_-_-]

Nilai murni

Pecahan Aras Kesukaran

Aras Soalan

1;3:i

Skem$ lswapan
- Lfvls (sJKc)

BAHASA INGGERIS (Thn I- Thn 4)

ANSE ERS (JSD 2010 INGGERIS SECTION QUEST.NO.
1

T-

ANSI4.ERS

Pencil

a

unalr
Flnnk

A
My Things

3

1

B

B
Numbers 1- 10
!

4 5

B

I
2

Heo luare

C Colout & ShaPes

?

4
1

elsE
Rita

D

Myfamily

4
F
1

Faiher Mother Brother
olSLYl

Seven Five fot ir

2
J

4 E
Days ofweek

q
7

or
thr'

I
,1

s
10
2 e

ten
nine

sit
Stand Eat
JumD Run
B

F Wlat I can do

4
1

B
J

A

4
Pronorlns
5 7

i^-:positions Simple Present Terse

A A
H

I
o
10

A A

i
H 'wn' Qrestions
z
3

-A Who
liVhich

4
1

wny
My name is Rani
I am seven I qo to :!K[ l) Hurau uqqnq. teacirer s name is Puarr $hanthi

a

I
\9e ae frierrds

J

4

PEPERTKSAAN AKHIR TAHUN LMS ( OKTOBER 2010 ) Skema Jawapan : English Yen,r2

Section A fl-ext completion based on pictures)
B

Question Number
I

Answers
B D

2 3

A

4
1

c
A
B B

(Correct sentences based on pictures)

2
e

4

c
(Social Expressions)
1

B

2 3
D

B
B

(Spelling)

1

temple

2

fire station
blouse froq

3

4
5 6
E
1

grapes presents
D

(Punctuation)

2 3

c
D

4
F

(Text Completion)

1

Sekayu Waterfall
clean food

2
a

4
c b G

under water
entov

{Matchino)

1

was a war in China. bui he was very old and weak to help her father to fiqht.

2

4
t

won the war.
proud of her.

I

::

Section
H

Question Number
1

Answers
They eat in the canteen. Taman TasiK Is a beaunul Muslims prav in a mosque. Suit Moi sleeos earlv at nightThe A' Farmosa is in Malacca. clock

(Rearrange)

2
3

4
5
I

(Grammar)

1

2 J

plan!9and or and or

4
5 6 7

I

at near
It

o

10
11

12

They went wanted
buys

13 14 J
1

What

(Comprehension)

2 3

yesterqaY_'kept in cageS ooinq to visit his grandparents Accept anY Possible answers MyiHerff he girl's/MY siste/s name is NancY.

Raj

4
5

K (Note exPansion)

1

MyiHer/Hisffhe giri's/ The
2 1

boy's /Joe's/Suz/s brother is five Years old tulyTHeVnisffhe girl's/ The bov's /Joe's/Suzt's is sleePing.

Note :AccePt anY Pcssible
answers.

,]

Skema Jawapan PeperiksaanAkhirTahun LMS ( Oktober2010 Bahasa Inggeris Tahun 3

)

Kerfas
Section Question Number
1

1

Answers

A
Numbers

c
A

2 3
I

c
A
D D D

B

Demonstrative Pronouns

6

7
o

c
Spelling
D

I
10
11

c
B

12

B

Riddles

t.) 14
'15

A
B D

E

16 17 18 19

A D
D B

Adjectives
F

Buildings

20
21

C
D

G

22

Prepositions

23

,24
25
H

A"
D

26 27 z6 29 30
JI

A
B

Comprehension

C D
B

B B D

Directions

3l
,la 34 35

J

I

Jb
B D

Following lnstruct!ons

D

i?

Skema Jawapan PeperiksaanAkhirTahun LMS ( Oktober2010 ) Bahasa Inggeris Tahun 3

Kertas 2
Section
A

Question Number
1

Answers
rose hibiscus field

Grouping
Of Words

2 J 4
5
t)

toilet
kettle oven singing cycling

7

I I
10

sweep
arTange
I

B

11

watched television last night They ate the food just now

Past Tense

12 13

My family and I went to Penang last week

14
15

Sani bought an expensive watch last month My brother played football with his friends yesterday Hang the picture Paint the picture

c
Following

,o
17 18

lnstructions

Arrange the chairs
Pour ihe water

'ls
2A D
21

Wear your cap

temple
market field

Places

22 ZJ 24

florist's
bookshop The florist's is near the post office The library is on your right The market is near/behind the bank The church is on vour left The poiice staiion is near the clinic Father bought a new television Twenty-one plus five is tweniy,six The kitten is on the chair Muslims pray in the mosque on Fridays We can buy stamps from the posi office Ramu is at the
He likes to coliect

25
E

28

Directions

27
10 13 30

F

Rearranging Wards

32

M

__sj1_
gererye
StiUe&taC

36

;; JU ;
aa

beach seasheils

----l

I

I

_

i ii;

mr.rminS ---Uv-::ne:!-tsterel-----j

lig!'{1qtrng My mother gees ic lf-.i: marl',et every

t'lvlooli

stryp1__ _ __-l
I

ANSWER SCHEME PEPERIKSAAN AKHTR TAHUN LMS ENGLTSH YEAR 4 (pApER

1J

Q, No
1
2

Answer
SECTION A
D

A A c
D B

3

4
5

6 1
8 9

c
B

10

c c
SECTION
B

l1
72
a5

B

c
A
D D

14
15
lb

sEcTtoN c

A
D

L7 18

19
1U

c c
B

71

A
B

72 23 24
75

c
A

c
5ECTION D
D

26

zl
28

c
c A
D

29
JU

SECTION E

32
33

B

c
D

54
35

A
SECTION
F

36 37 38
39
i^

c A

.A
B B

:t.:i

':i
l

PEPERIKSAAN AKHrR TAEITN LMS ( ?010) ANSWER SCEEME : ENGLISH LEAR 4
-

--PnPer2-

Section A: Question

1

1.

She works as an oPtician' TheY like to PlaY badminton'

2.
3.

Do not PlaY with the switches There are five stalks of roses'
The scouts sit near the campftre'

4.
5. 6. 7.
8.

I keep those books in the cupboard'
The mouse climbed up the tree yesterday Bananas are locai fruit'

9. It is a rectangular clock'
10. Muslims pray in the mosque every Friday'

Section B: Question 2

1i. Soft, wool-like fur that is grey above and white below'

,

Iz.can be found only in Queenstand'
13. about 14 kilograms
14- eats

cnly leaves, bark and bamboo'

15. onlY live as long as 17 Years'

Section

C:

Question 3 Mary was
-very

1. Last weelg Mary and her fami1y went to Melacca'

excited'

2.

the Butterfly Farm and th'; theyvisited many places there. They went to the A' Famosa" Meiacca Zoo.

3'Theytooksomephotographs'Marywasveryhappy.Sheenjoyedherselfverymuch.

i ,i

t

ENGL'|sH

".,f:J ft[],I,:,t,] :Jfi:*'
ENGLISH LANGUAGE - PAPER 1
SPEGIFICATION

u*T 20{ o'
DIFFICULT

NO,

SECTION/TOPIC

DIFFICULTY LEVEL
EASY AVERAG

(suB-ToPrG)
i:i

ANSWER

.f ,-!,p'.rj-ot*,ii*;':'jiiiit:r.ti;
,i

IVO,GAB U LA RY].',:

,Ir:
t.: PIace Food Food
D

i:i

::;i.:ir

Word Level
z 3 4

B

Word Level Word Level Word Level
Phrase Level

Adjective
Collective Noun Simile

D

A B

6 7

Phrase Level Phrase Levei Sentence Level

Adverb
Hobbies
Occu

c

9 I'

Senience Level Sentence Level

pation

A
D

L

Instructions
:ltii:;a::t:,.),

:1i::tl.;i:) l:ttl;:r:!. :l:

i1
T2

To accept

To decline
To explain

A

c
D

!!+
15

To enquire To p.raise
SECTION C-.;,,

c

ion rr'irrraCr.
lb,
77 18 IY

.:i.",."'-: ;i .r t , t' '. .
:

lfi,il#+r:i111?#i?:*!t!i:li*:i:,:*i.i ,Bri,'i4ti. tlfiiii:trii. I1r.;:i;3*'

,":r:

lrt*:rr*::riiir} :r-tl

Conjunction Preposition Comparative of

A

G

adjective
Subject-verb agreement
Possessive
20

t
B

B

adjective

':

i Nc. r

ii

sscrioN/ToPlc

ANSWER

J
3:'S
i

,:..,1

I

__jI

+

i

I

cl

I

Adver-bs

SECTION 7. ,...-.:''.' READING/COMPREH;

I Conrprehension
Meaning based on the text

Wh - Ouestion

I Conrprehension
lvh - Question
Seq
u

encing

Thinking skills

'----l-rr
i

l^

i>
l

!?

l-

io
q

l l

i

,z'

Y-

o p
H

.lt

t= ia
-

l

,= .2
UJ

0{

t ,a

=l

.\

.l o oi ll
l

!

::
:i

l^

,
iq
]A

r-= -=
i-.

4)

i-

z

4
X
t&l

,
Y

=
X ()
q.r
i

rE L

JO

(n

*l
-Jt

l>
1)

lo

t^.
l+

\

>.

i\

o
13

bo.=

xi ld al
-t ii Ft cl -t i a

I. l': L*
l.r t+
=^

tz ia l.r
ta
l^ t4

t: iq
lo i'; l\

t^
ie

t2
la l>. l-

ffi*

WN '.*

4i5

F
,-1 'aJ

a

14. q, ;* LrJl -*\\l a,fl -r : Sl

Spt
r, t L/\i

o

F
I J
uJ gJ
I

a

- l<

tr7,Gal
h-

v,

r

U ? i5 ai '\- .{ :-' $.j!
- uJ -?- Xi

J

F J lr L

\l-lii
I I

l

o

:!fr w
ra
f

dt=xi
i5 '.-,

z

i
I

96 F:
<:
L ;l' lu(,, trv a
E 9
l l

f 6 6^,

ril t>
lu

-c

ii
.:
l l

-

IJ

GJ

"?
@

I
E i

"F
a

J

o
d

s ,
ut

I
o
F

q

q
cO

a)

o
i,
lll

o
Li' ot

o.
I

q cd

bo
I

F
.a
c) ')

q

€lz
E.J

() ()

o
q

I

'o

a_

d

ln
I I

l-

i.n

l- | l= i i I l: i.
i I
.l

'i I l=. I

itiii iillt iiiil i- i, I i lf
r
;

illli r;lil li'!i

i;i:l

i.iliiiriii ii,'iii riili
t,:ll

lri ttl
!tl

rit,.,,,
li:,
-ls
l-

li! ltl t lli i
lli llr
I

iil, I r lii

irl-,

i.

t': I :-o

lr

i"

lI '| /
t>

l-

t-t.- : i: .!^.i t-:r
l-!i.* I.g i='_ J

^

I I

;:
te
i

i.' t=

lr

lz

l* lv^ t*

?

I i I i i
r

"l
i

i

iil"", li,i
.lrll

t..
l-

t:k triY le lq i-; td
-,

jv-

t-

o

i

l-

ll:
i

j

l:s

l-

i

l= iI' t; l=
I

ij'i

la

I
{

i::l

|.-: t..=
c,

c.r

l.-

i-'

^

t_

l'= i
1i

i . i l;. la : I I i Il'rl: IlC l* t, I li lz I I tz i=
I ! I l= i=

I I 'l: i=
J

| ' Ii i'2 l+ i:lr l= l';
15

l; ]q llr is

.= is" l:.,
I

!.r

i:'

,.:;:

I

n i= 1,, :' l'^
lo
ti i
:

u

|2i >

L.'-l l -r-:.1 ,:i'" * lq a i 1..:i
:

|

I

:,

ti: _l

1.. a t*' l= = la >,.- i l-! !9cr:s*
=t2!

li i::

t+.
() "r
n

l€

a i; i:'.i i-i:

ic0= lA

a

> i l,-.-..,. L il:'-"'
-

u

r it- I - :. ; lll:

il-.--":l .,''
I

:

sl
l
I

> 1.1..": :ti a iil',1.
1il1,.'

I

l.,

3ti

': l3I'

i-I
l I

t--

lii:*
Ii.,: t.,.i i:

iffi
., .

co

H*'1.

(l}

'

'

giii'i-'l
:4;,:_l ,L0 i : ts l>, *
I {:-::

Z

!.::-rl

.t
I

!

! ; if.'" * lc E
"

-

i
: I

I
I

i:rF

i
I i I I I I I I

I
(, F

c.o

I
cj

I' tI

o
cI

l6
!

o

I

z
i

o

:>.

o

I

n

u

F--+ 't;. .!,..,t
tv; -.
I

:

l!

N

iii
-,j il
:r!1,1i'l;::;l

-=
rCr

e.
bx

bo'


q

I

-6=

l=

I
I
I I

o
r-i

Jc
aii:i;:t:l:'l

c

I I
I

i-

-i.l

Slrems lqwspqn
- Lf|/ls (sJKcl

SAINS
tThnt-Thn4l

ir l.

Answer sehei::e Y+cr

-l

-+4,4+++h\Er'l
.
Ol\
PK5R 2 2A_:-$
.

il c
1a tz
/\

16C

,aI aa,^

D

2C
JL-

7g
8B
l0
B

t7

.B

1? C

188

IJD a) LA l3 'v

AA

144
]A
d

I?A
2A, .C

(A

sFcTtohg

B

hteoilhy food atr +ak ++h

UnheoNthy food

)kA E ##r EtA

o)

Fish

/

9-

crl

Sweeis /'+8X,, Junk food

bi
c)
2.

\Ailk

i +in

/ €+

Vegefcbles

I *sn?

c) Ccke i &*i.

c) bj cj d)
nl i^\ ui

Flucking /i+*a Biowing l*x& Shcking I t+t'r Becting I -€]L*
t!) -.eJl !I 11\ fi^^+ ii...1. llvu! /f
peit

4.

c) bj
C]

soii

/

sk

di
ej
c.

sweei / *ii cigger / i-' ncncs I 'F-1^^^i, iJuui\ i -Z\ / -z

3.

cj

srirK

/

;n

cj
^t \-l
i1 jj -1

C^.^ i E!. r urJu- / 7e ljUV i
^'J

!\-L^,^!<:! ):!ri i- ! ,tt< uJ ,, ,^+^. I/ /l\ ^\ vvLiictl -|t cJ

iclse

i

14

t;uJ / ^!

i

.r:'

MARI<I\G SCIIEil,TE pKSR 2 ISCIENCE YEAR 2]2070

SECTIONA(Ari)
1

d

6 1
8

C

11

A
D D

I6
17
18 19

D' D

21

B
C

2
J

B
B

t2

A
B
C

22 23

A
C

4
5

I
10

i3
\4
15

B
C

A A
C

A
C C

24
25

20

A

Section

B

(B rF)
1

Quesiion 1/ffiH Ect plonts oniy
# =T_ E< L'J 1:/J /&,nh/il1

Eot other onirncls only frkahYrL

Eoi plonts

cnd other cnimcls
2,!'*mftfn A\ L< qJ 1/J

I 2

Robbii

1

Tiger

fr"+
Cow
A" -T.

4)ir,

2 Sncke
Itv

Quesiion

2/ff

H2

ci) fooc /@,|2t b) crowl /tr\Ufi ^1 Ll Li^^ ^- /| +),)\ ur99-r 1-;<L ol grow / hx5< eJ diffrenl kinds of food I Z;Htt'XffiAy/J
Quesiion 3/Soclcn 3

L heip us to grow I +dgWlk^,fllli,K 2. ihe correci cmouni ci wcter/ €€gtz:k
3. 4.
5.

Cces noi look like I K1+6'W
l-."" / rlr IV:r J ,/

!
I

\l

f !

I
i

Question 4/Soolcn 4

\\
t\

€>>-V'

\.r-3 \

t ------rir1..2 | qP,-{ ,fs kil

I r/ i t--

(5 morks)

(54

Question 5/Soclcn 5
r)
2)

3l
4)

rrue/xt I rue/ xi f-clse/tH

lolse/td
I rue/X-f

)l

{5 mcrks)

{s

ln

PKSR

2 SCIENCE YEAR3.
ANSWERS

2()1O

SECTION A

No. Soalan

Jawapan
D

No. Soalan 1l
L2 13 14 15 76 71 18 19

Jawapan
D D

No. Soalan
27

Jarvapan

2
J +
5 6

A
C

22
_-l

C

A
D

D C

C
B D

24
JJ

D
C

1
8 9

C A B

A
C D

z6 21
28 29 30

D
,4.

C

A
C

B
D

10

z0

D

SECTION B

Ouestion
No
(a)

1

Answer Flowering

Mark
1

(b)

Tlpe of leaf / Tlpe of stem

1

frftunIfl416tufr#
(")
(d) Planl P
1

ffrtup
A11

t:fl
Ouestion
No
t'a ) 2

plants that have oval shaoe (Eg: balsam plant, rambutan tree ) ,fl ( 9l /0. Jl tu +. ir + fr t'f) f tr.ltnti I

z

+

Total

Answer
Nfagnet Z

NIark

z tuq/i
(b)
c

Magiet Z is strongest

d)
(e)

z /i#/&14 Y,X.Z 0 /1. t2
The mor: the strength of a magnet, the more the thumbiack can be attracred.
[x!

i
l
1
"

b& lE, t/tr ry I / ffi trfr& 4

Total

J

,

Qgestion.i
Spring L
Size of

sprire

rX#:tfrt;4,
(b)(:i

'

r
I

The lengrh of ihe ;tri.rg

:+?li':fz

:.:-

!I I I
I

I i

Sandy soil

iL'+
Has large air sPace

jwrt^tfie@ 4:&fr1ft'* W^L.t i.".1 *

The

tlpe of soil *"" n.^uring
cyLinder

FHEfrlzk{n

Can arttuct tfti"gs made of iron'

Sieve

./F-t-

yang sesual' * accept any suitable answer / terima mana-mana jawapan

T. lt Ll
SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A.
1 A B

6
7

B

2
3

A
D

lt t2
13
1,4

A
a L D

16 17 78 19 20

B

21 22
23

A

76

B

c
D
A B

c
B

B

c
D

8
9

4
5

B
C

24

D
A

28 29
30

D

A
D

A

10

15

A

B4A\
1

Section B

!

"

a. Increase ]€+ /a /Js

b. i) Day
,\i{

ii)

Heigirt of balsam plant (cm)
Fr"4,ttit

*tAtr- (^+)

c. d.

l5cm
3s

/}r\

The more the days, the more the helght of the balsam plant/ If the day increase, then the height of the balsam plant increase

X*k*&"?, Fuihll,44i*&61 d" KXiklYt", Fffuii,tLfktr 2 a)

ke
"

Toinvestigatetherelationshipbetweenthenumberofswingsandthetimetakentocompietetheswings

h

7

qn?f 4Xl*4hlkkt"4f
o[swings.

LX+XAFtE 6tBtr'dj<-rE

tlXf.

b)
' c) d)

i.

t

he number

l9 i+ A,/1 'l- *L 17\ )/J a1 U\-'J\

ii. The time taken to complete the swings.
1f +X4XqrFt# E'ts.i14
Increases

jg

1Jo

The more tbe number of the swings, the more the time taken to complete the swirrgs. If the number olthe swings is more/increase , then the time taken to compiete tle swings is more / increase

]"Klf +X++4frk*_&t,
presence of air and water

e.f

+Z+ZAFtT€sl$rqrd€-f

"

3 (a) i)

:'-no4' ii)
condirion of nail
+j n1<.4

1.V lt
to study / investigate the relationship belween the presence of air and water with the condition of
naii

h

7

qnT.n4"*h#-4tkJ+itx.zvlfrl x.4
"

"

(c) naiJ Z become rusting because it is exposed to air and water

+-4t z *-46 H h &ffi41 E n4' &
(d) if the nail is exposed

to air and water, then the nail becomes rusting// the nail becomes rusting to the air andwaterl/ when it is exposed 4krrt tr+ffi E'l E -<1" +-fr + L?*

*,

"

(e) type of nail/ t1pe of water

/

size of nail
fr4

4Xfi el ft *l,Y' kl 4+ +./ &4r
a) Pluto, Neptune, Saturn, Mars

4t'tY'

?LE, i4AE, .LE, KE
of the planet

b) Time taken to move around the Sun / Distance of planet from the Sun / Temperature tr. th. Xfa Ffr E h Et F) l t'| & hJr [q Z ]E ffi EL A I 4i Effi )e E
c) Increase

igrt'
planet / if the distance of a The more the distance of a planet from the Sun, the lowest the temperature of the then the temperature ofthe planet decreases planet {lom the Sun increases,

itggJrFE*g,eE€ A&,L, |t-E-ktr)eLir.&4*./)'K4lEhJiFs6i'1EE*&#'L, nf A+i8fr1 )flfuil.^r+4*.

ITEI' SPECIFICATIOIl TAtsLE
SCIENCE PKSR 1

IAIIUN 5 DAERAH LARUT MAIANC JAN SEL"AI'IA 2O1O

6il

r..;',teei cr ouesroHs rccoaotrc-io I HE ccNsrRUsl ANo

LE=YLLI!9:i!II

a

4
= o z

Exp)ain wa),s Io Prevent dlseGes

:
c

l.:.4 3i!e

examoles of pldr thal disperse md fi:ujts by wi,1d.

4

c

i.1.2 Ciesiry oimals into herbrvore,

U

z

LI ConsNct

food chan
happen

Z: psii"t *itut *ill

if there is a

l-i. I

ExpLain why energy is neeCed'

i 2.2 Staic tha! ends- cd be msfomed'
3

I

Siate what non-Ienewable enagy is'

Lr irpiarn wrv

rene*able energr

rs

P i2.:.6 co,tp".. th" brighmess of$e buibs 'I
.in r ser:s ard a ooallel

:r-;it

d l1 I I Comoare the eil'ecr on the bulbs 3 l*a"t uti"u, ,*jt"hcs in d serres circuil : I l,c a ; valle, c:r:rri st oil
IIi
Jescribe

ho{

snadoo is ibmed

S ,: t., r'.ugn, f^rr r"s: tr 5no :rI wna!

I

?

- jci-ge mJ
I

ro cau:e 'he:ize "f: s]:!ooq 'h'119e ib'ueciding whal tc keep iie sana wnal lo ,har to

";:ene

J2.; ci...tmpl.s of usel oireflection
ciliaht in everydav !jie.
4.1.3 Give ex::-pies ol lhe applicadon of the principle ciexpdsion md conuaction

l.l o
Za

Ciassiry objec6 md riaterials into

=) otr
93
z

1.2.3

a mafter

ldenljry lhe processes invoived when chdges liom one state to dother'
Idenrifu acidic, alkaline and neutral Iimus pcpet

I
i
2

ldentifi

the

tsre of aciciic md

L: T
ts

Idenri{y conslellalions

lj S;e $e ImPofece of

v

UU
!c =6 -z

2.1.6 Describe the chmges in i.ngih and posidon of ihe shadow thJoughout ihe day' 2.3.1 Slate that the Moon does not em:l

o = u 4

Li.i

Desribe the Ph6ss oIlhe Moon

l-2.1 ldentiry shapes of objects rhat de

.rO ZQ

z

L2.4 Erplain how height aifecls stabjlity'

ti I

'.-' ^..

SCIENCE YE.IR 5 PKSR 2 2C1O iSECT;3}I 3; item Spgc;;,ication Tartle.

T1lL.Obj.3..1/Y5

K9tKirrlfltiriu
i
rL I jf,

K13

r0 TAL

il4ARKS
I

=....-1
T1 L.Obi. 1.1/Y5

l2cji2cil
I

I "

T1lt.obi

6l _--_i 5i
.----i

5.2

/%

--=3t
sl
2C

ICTAL i,4ARKS

i _ in
(1 \'c-ii:.:(an
K2 : M :
n

corl

!)1

2i2

n, *, Ii,Tr:il-J.,ili'.'#r::Til-J.ilT:ilil " ".,, " " k3: \ig'ty3i;;6n xemerhac,ar. la-i.";-. ,:^^_. : ,. :
ya r.: ka

satu pene16ngan vang m rn,<>h.^ +^^--_-

K4 : Menyarakan

.,.

K5; Menyatakan apa yang akan berraku o"ncun,"nJukrt-rapotusirrn aat.. K6: lviembl:at penyataan ter-:iang maksud data atau maklumat Vang dikumDUl. ,, K7: Menyaiakan pota atau corak daripada maklumat;;;;;;;;;- " " ^" K8: Men;uatakan hubungan antara pernboleh
yang boleh digun"t.. K11: Menyarakan pembolen ubah dimanipulasi. K12: Menyatakan pemboleh ubah bergerak balas. KL-:: l"4enyaiakan pemboleh ubah dimaiarkan.
K15: Mei)y.takan penej angan ,erdasarKan O, K9 : tulembuat kesimpulan berdasarkan data yang K10: Menyaiakan pembolehubah

u.;;:;;;il,l:i::fi::;::ilii:i::t::illlu.o,,"',,
ubah.

"-

yang ,epas

Jiturput. a.l.nl

penylasatan.

K14: Mencaoangkan penerangan ientang hubungan antara pemboreh ubah.

"r,O

,.,n, .ollengetahuan

yang lepas,

i
I
!

t

I
i. .,;{, i

i

Skema jarvapan sains PKSR
Bahagian

220i0 tahun 5 Negeri ?erak"

A
B
2 1

B

)
3

A
D

i6
l
18 19 2A

A n B

ll
i1-'
/J

?6

D

)
4

c
D

8

a
A D

ni-tu

B C B

1
B

lt3
z9

9 10

4

c
D

!i1C

24 25

)

D!
B
I'p*erc u!!,vavr, ac

)

A

LUi l-?0 1r, iD

D

i

34HAGta.\
.. \d/

[]nl

(i.t (c) ' (i) i':) i". 'y

Menunmkan
5 000 barels.

5 400

i. ii.

tong.

fi itJ

N4onth

Eilan
NLrmber of ban'els

[]^J
Ii

tsilangan
.Because

IonE

,.]

it cannot b* repienished when it is lrsed up ,lebab ia tidak boleh cliperbaharui seiepas diguna
of investigJ-tiod/tyDe of materialsi' petroleumr'lsrze of i a n/ /j e ni s b ahart p e r r ol eii rnt / s aiz r o n g

l'lnJ

'Dhce

barrels

Ii

*j

le

nt o

at kttj

tla in;esiigaie tle reiationship bei-ween the number of ioe cubes and ihe time taken for all cubes ro melt (inntk nienyiusat huhungtn di antarc bilangait kiub cis dan masa untuk semua ais melebur

ic,e

Ii*j

b) ThetinieforaiiicecuDesiomeltisincreasinglmorebecausethenumbercficecubesis
Incre;rsinglm ore

,Mtxa unruk semua kiub cis melebur bertambaUlama kerana bilcngan kiub ais bertambah / semakin

bariyai; ':)
The quantity ol'"vater ibr all ice cubes to meit is more/increase Kuantiti air unhtk semua kiui; ais yang melebur banyaVmeningkat

[]mj

[]*l
*'l i) f.re nun:ber ot':ce;ube
Bilangan kiub

ais

[1*j melebur ,

ii)'lhe time fcr ail ice cube to melt
Masa untuk semua kiub ais

[lo|

e)-The more the number of ice cube the more the time taken for all ice cubes to me.lt// -Semakin bertambah /b.arytak bilangan kiub ais semakin bertambaV lama masa untuk semua iriub ais

meIebur//

-If the number of ice cube
Icngerr)

ts

more/ increasing then the time taken for

a1l

ice cubes !o meit is nrore,'

-Jika biiangan kbtb ais bertambaV banyak maka masa untuk semua kiub ais Melebur bertanbail
Iamt',
i
i ;|1j

; i -..

aj lir:
ri ,r r.r.
t |:

r.r!.e6,jlg

:::: ::f
:
4 Ci

rii:ie taksr.r for.object R to fail is nrore,4onger " o,) e ntu t o r eh o bj e k R unn k i cni ii i g

f

t

"

r*

"/

t e r t a m t u h/j amb ai

fir'zj

:) Liw:r object P r Wijen the base erea of obiecr p ' . P:rCehkan objek p,Luask;n rapak ocjek-y'-" :J - The tnore ihe height of ob,iecittt. lpr. tt . time taken
- Semakir.r bertambah ketinggian oU"f. ,.nrutin U".f.
,-

l,J M e nr

t7

g

l/:;t

{t*j
tbr oblectto

fail//

[ini

-itti'" l..igi'troi;;;;; j;,"T"/r"";?^";i,."ii'"v#',jHffi'J':Jt;,;:ril,,"r?:Jff:#J,* - iiiut icettnggiy obiek bertambalt/ *rningkot
c) -.Tle
more the base area ofan obje.ct the more the stabiiity of an objectJ/ - setnakin c\ertanbah keluosan niak sesuatu ooiit-semaai

*oko masa diambil oun oiirtiuwunjatuh bprkurang/i

Fml
aunoni"oi-im"rtngkat kestebi|an sesuatu objek objek bertambah/ meningkat,/

'

//

ifrhebasearei ofan objectismorethentherhe srabiiiryofanobjectismore/ increNe// ' iika keluasan tdpck sesl^:tu obiek bertambaita^' *tt" kestabiran sesuatu
untttk nenyiasai hubungat; antara b.ilangatthari dai rswas,""

4'

a)'roirivestigatethe relationshipbetweenthenurnberofdaysandtheareacoverecibymouid

irt i"ri)ttip*t!

oreh

laiat

,rrnro!-'.{il
[] oJ

b) Dayl Area ccvered by mould c) The rnore
Hari/ ktrwasan diliputi kulat
the day the,more the area covered by mauld// Sem,ckin bertarnbah hari sema*in bertambah saiz kawasan diliputi izict.li Ifrrre'Jay is increaser more, then the ar"u cooere.l by mourd is more/ increase/r Jita han bertanbah nqjn saiz ktw**r-Aifuri *ta bertambah

finJ
[]mJ

//

*Accept any suitable answer Terima sebarang jmuapan yang munasabalt

L a',{

)

Skems Iswspon
) Llvls (sJKcl

MATEMATI K
(Thn !. -Thn 4)

PEJABAT PELAJARAN DAERAH DAN MGB LARUT MATANG DAN SELAIVIA

MARKINC

SCHE]VIE
2O1O

ilTATHEMATTCS SELARAS 3 (PKSR2)

YEAR I
Number oi questions
2. 3. 4. 5. 6. 7. Solr-.riions

Mcrks

Toloi rtlarks

B/ lcpon /eiohf Five / iimo 5

I
4sides/4sisi
56

8.
9

l0 + 5

l3
5 sen

0
2
J

/ RM0.05 RMr0.00
RM5.B5

Mondoy, lsnin
Fridov,
4 6

4 5
6

Jumooi

Nine/sembilon/9
Cvlinder / silinder Stor / blntonq
9

7
o

I
20.
?1

3

22

ss,g,*s,ss
t3
B

g

i1

l

I

23
24

lqqqqqBlqqq
Four

I

I

25 26. 27.

I

o'clock /

Puku{

empof

l
I

Wornc

/

colour Cube / kiub Cvclinder / sellnder
17
9
1

t-

)
I

28,
29 30

l
l

2

-B

3l
'\a
aa

o

B+7
t5
5.00 5.00
4

2

lfivelllimo
o'clock / oukul limo
'

2 2

34 ?<

lc-6

?0 sen ( t?

-

85 sen .
I

2

..o
?

36 37

il /-Ol

r,,l

2

I

l
I

Da1!,1n:

?\;l

R^t4.7C

rl j0 xl:
10C9,l'':,

N{ARKING SCHE}IE
iVIATHENIATICS

H#

TEST

YEAR

2

L_su3sllgle
I

i- Number of of
1.

Answers

Marks
JI)
1 1
1

;-= 04/
1A7

J

! 5
a

26

1
1 1

I

.
Lliln yang ilnggt

2
Rt\,,1

1

11
12
13

10

/

i

4:30 ne tall candle

'6

1 1 1

?KA
1T

1
1
1

_-']_^17. 18 '19 _24
15. o.
I

Cyiinder / silinder
ctrcle

I bulatan
a

1

o?

I
I

l
1

77e
3 7

1 1
1

n
24 25

baa RM20 55
Hour hand 4:00 Mirrute hand 15 minute Shorler / pendek pyramid / piramid 37 kg

a 1
1

__

2
2_

+13kq
50 kq

1

1

uare / segi empat sama )F + )A = Aa 49 + 19 = 68

1 1
1
1

I coTner
- 12 edoe

296

--f

- ^10

2n
12

x5
60

t-34r
l3s.l

PEJABAT PELAJA}L{I{ DAERAH DAI{ NIGB LARUT NIATANG DAI{ SI'LAI,LA. IUARh:ING SCHEME NL{THEMATICS SELARAS 3 (PKSR 2) YEAR 3 2O1O PAPER2 Number of
uestions

Solufions

i\{arks

Total F{arks

1
4

K1
N1

Ki
N1

K1
N1

2
2

98-10
9 rernainder
B

h

f\1

Ni

Rlvl 95.00 @ setara Hour hand shows number 4 Minute hand shows number
304 276

3

-

28

ttfno"; 480-4
120 t

K]
N1 KT

Ni
N1

6x8
48

a
K1

RM 1.30 RM 1.30 + R*VI 0.30 RM 1.60 71 +18
(J\-+.U\/^)U\v,

K]
NI
K1 K1
1\1

190

1605 + 950

2555 + 1058 3613
1

K1 K1
N1

01 -7
13

2C00

2000:
2904

900

KERTAS

1

Scheme: Paper 1 +Papsr2 X 100
80

MAR}'NqG SCHEME MAIT{EMATTCS YEAR 4 PAPER 2
Number l
2.

(TESr 3)

of
11 010

questions

Solutions

Marks
P1 P1

Total Marks
l

3. 4

$

5104 2i s78 04a

P]
P1
P1

t---l
1

).
6. 1

t,4

30015-5
6003
+
10

I
2

K1

NI
K1

?
5
8.

N1

'2110 +2321 4431

K1

Ni *780
K] NI
K1
N1

2

9.

3250 2410 4.75
z. /o

2

10.

- 1.99

2
'

1i.

__1
RM77+ 90 sen - RM4.50
RM 73.40
'7) w 1

Kl
N1

2

t2

K1
N1
a

504
13.

10

-

9.18

0.82

K1 N1
K1

2

-22a I4
0.56

"^a
4 hrs

6 hrs 15 min

t hr 50 min
7A ,@25

2i

min

10 -25
45

17.

min-35 nin @ 2 hrs 40 min 3 hrs 15 n:jn + 2 brs 40 min 5 hrs 55 min
3 hrs 15

K1 K1

N]

J

I ()-

j _a Aa

K]
v1 I\1

I _i
88
J
8

N1

19"

RM350 @ RM3.s0 'RlvI350 + RM3.50 RM353.50

Ki
K1
l.t
1

20.

1

500

1500
900

-

K]
600

K1 N1

3

PAPER

1

SCI]EME

:

Paperl+Paper2
x i00

TEST SPECiFICATION TABLE 015,'1 UJTI+I PENGESAI{AI{ TAHUI{ 5 \I]IGEPJ IER*{K

i '
:

i

I

r\U

..^ i ccli-cTRlicT
l l

KNOW;LEDGE &

i

LiNDERSI{NDI].JG

TCPIC

M

MiS S] ]T
iC

CON,PUTATION SKILLS

APPLI.,{TiOF--I

SKILLS
.L^-'t-

]

ixirraena !
] FP.ACTIONS DECIN4ALS

i.vHot-E

4-D

PERCENT,{GE MONEY

aa I to-t

i'"i

I

17 i i9-T

i ti) rl

ti

l iu-n

l----

37-D i i3-D

lnrrr rt l"-"" .- ]FiANDLNG
AVER{GE
TOTAL
D - Diagram - 1o T -Table - 4

i:i

BI L. 1

J,AWAPAN
B

BIL
21
22 23

JA,WAPAN

c
A

2

D

)
,r4

c
D

c
c
A
B B
B

5 b 7

B

25 26 27 28 29 30 J-I 32
33

C

A
D
D

8
9

A

10

A
D D
B

L1
12 L3
a^

c c
D

A
D
B

D

a4 35 36 37
5?t

15

D

t6
17
1B

c
A

C

B

A

c
D
B

L9

c
D

39
4A

20

1.4>i

l:

SKEMA PEMAR.KAIJAN N4TATEN{ATIK KEF.TAS 2

UJI.\N PEN-GESANAN TAI{LN

5

Aaswer/Ja
hundreds / ratus i 810 hrs / Jarn 1810

Markah/Mark

CataranNotes

Cylinder
io

1

silinder

I
9

2.s3 @ 253 000

I
1

2fiA
102A

-

7

50

I

210
10

l
1050
1

-x (

Z

11

RM42O 1 1 days 26 hours
12 days 2 hours

1

/ 1 t hari 26 jam

1

I i2hafi2iam

i
I
1

12

19.099

-

9.73

i3

9.369 325 x 14 4550

1

1

Nc;
14
Il I I / --t/ / r /

Answer/Jawapan
| l

-

N{arkah/Mark
1

Catatarut',Iotes

rO

1

i5

R.\4 20.85
J

l
1 1

RM 6.95
T6

30 minutes

1825

-30 @'6.25 - 30

1

1755 hrs / 5.55 pm

i
1

I"i

1200 atau 960
1200
.AA
1

-

960
1

I

18

3
1

!5 ?

I

-x100
')n
19

i

1550m /

4\50m

1

1550+500+500+4150
6700

1

1

RM

iOO

-RM

20

i
1

RM 8-il+ 2
RM 40

I

f ': r, \

\7*

]

Skerns Iswspsn

!

- Lfvls (sJKc)

B.CINA
(Thnl-Thn4l

tu-ff4++
2o1o

+ i +e+
+-x

i4+^-+i^ (++)

#*E-ffi4'nl:6n'1
t'I-

Ai
2 3 4
5

fr&
lA,
4
pffi

+++ 1+, E++-++

frt
I,ffi

1\, t
t
Efr-

B1
2 3
4

ffi
ai

-fi2^

t)

ffi
lt,

f

C1
2
3

in

&Hl+, H+t-++

4
.)

,B
rF
da
,l.g

",

6

8 9

4

10

p,l
2

&+, +fr,

)
4
5

F*,

Ls
fa

futts

4+4{€ 1r}

*FK. nx.t

'&,&

|L,

E1
2
3

t '(t
G

rt,'

€tr 1 +, H+l-+J>

t{
|l.
J+ .fiF

4

6

8 9

E.L: 4L

10

Fi
I r

2 ta L-l_ -,L,4 i.l- 3 I r ia6

l:le

4

+ &fi2 h\

-a'

4
f,

&
)'u

tT

1

),:

4.H2

L

+
.4L
L

^

3

4

J-

)

n
C

H1
2
3

&ftz

h-

A B E

4
5

D

I1
2
3

*,+fifi6.ir.++.
4
5

4&2.+

)elt4"4- fr+1{ jL&9"

,f^Zjk4'bL*.

.iiA6i"F€a+a{*"
B

1

ffiz+

2 3

B

A

4
5

A A

7

++ 2o1o+1+^+t++^-+ix G+)
ti.r+4

+1*+ xi+h\xitl
fT

€-*

A
7

*xz

€tt

h\, #++-+t>, >2 4#gp 1 S

2
3

*n
ffi&,& xtv/h)

4
f

B
1

)l,1+ .//

4Az+, ++#+l-++, >2+&++-r +

2
3

ft
4Fg.

+

)
C
1

q

xw+EArtfr"
"

&N2 +

2 3

+'"# +tF +*,Y.M-.

*"xxn'l *

4
5

i2 l+e+rt f,+*,+
14fr+ig.N-f

'.146 ag-*4qTI

&a2 +

eiL"
"

3 +
5

**+Kft,e
*"+*.#ft"
X,

t, Et J )Ln< +LtL*4th

E
'1
2
3

"

4&2+

Etl++T|kt +ffiefit
+\.+x-#r*te
)L-;ft.rq"

"

/ F1
2
.1

: fr 1tl fr, )Lfitf 'T,
-,ieK,K-f"-^+ tffirt1+.

*"#F,;t *H+,tE*"
Aftu+*.

+++*r'r+*.t&q*" +T .*x+4
"

6,

&&z t-, H+hnrr-,

>2

+#+t- 14

4

G
1

eeL++F,"

Ft+lnVEisN,i"AFR&+"

4€.z+, &+1-+tl, >2+#++- 1+

2

4t*E+Xx-.

>\

4
.l

TLlEJLlit9\g
F,

t-t-zL--

H
1

* E+'A*. *"et)**-44w I

"

"

+82+
ft. "

2

J

+LA-f,'fJiER6" *" fr R+t Etk'? +lf.".fr +

4
5

I1
2
3

4
5

/}/}* 7-+6/N" &az +, E++-++1. >z -w+l- 1 + E +E-fi -X,j,+!,. 4- t, xa E&tet€fr E^ & €,. Etla-++.6kI#"fr"
t4 4+1*"7 4L

*.A*.6tlN+i"

4 +,*s't +M1 "

J1
2
3

&X z +" 1 +#+ +" 1/2 +>2 +#++- 1 + (&fr#+W€f9**#Er#-e)

4
5

=+*+i_Effii+h\&Ft

ft
A1
2 J 4
5

JfrA

,7

a

f #

/*\4{

a-x
J*& zu-ts

'

Z-)+

2
2

ae
*1<te lH

lq JL14

2 2 2

&re61+++2-\ lJO

1

,Rfi

erL
c6ng
Yao

B1
a L

$

2 2

3 4
5
C1

fllJ

2 2 2
2

g,la frg

olan
7,nlfan 11 b ,1.-T

2
3

2

,[E'!

7q1+4tL

---rt+>

2
2

9N
Ftft
FjXr
4 tx4h\

&ru44*++.1

4
5

^.

2 2
2
P-;a E'BJ

D1
2

J 4
5

2 2 2 2 2

+
tr!
aV

&ru61*++,\ /-\ /JO

1

+
:r*t frT
4
I

tr,1

as

2

1T -p
,41
J

3
4

a AJ

€4d 7M'E

<L

2 2 2

zk
ll.F
)'EJ

&frEH++z\ /Jo

1

)
F1

t+n E

2
z.

2 J 4

a

iI+

2 2
a L

?

t

:

,

.i,

G1 2
?

2
2

i'l. dJ+

&-

4
5

Vt++

2

'^r. ,L

f

2
2

q., h
f
Lr

&W6+*++z-\ lJO

1

\

rat

H1
2

2
2

€il) --*"

3 4
-)

kEHF

2

O -ra BJ _R
A t4!

H+)kh\"

2
2 2 2

@) --2,

I1
2
3
A 5

iF.g

4+"e

i'+

i,f
T

2

&tueH++'N.
tzl-

1

2 2 2

ii. *
.iU

"

. trj

J1

A
B

2

2

3
+
5

effix

2 2 2

A
C

D

=+e+{+Fi+r\En{
fi,
A1
2
3

-q. E

,J

+

1tr

h\&.
z C

+'*
B
A

2

frg&rl

2

4
5

2
2

L

D

B1

vt
7

2
3

/lx

I
1

t*+
Ex.
tt t*l

4
5 6 7
8

fr.H€€4

1 1 1 1 1 1

&NAH++-Y,
h\"

#l,fr
-Ekrytr#-

9 10 C
2 _l

b.a,

2

.l

3 4
5

l

I *+n+q

7

2 2 2
1

4
I fl+Inht'Lx+Ml"

EftH+t

D1 2
J

l +_--YEE+

2
2,

*,.fn-*;.e
&

q +++

2

4

*"W"-l*p*xrir* s
id.'#,*.

2
?.

j^4x{?e*ffi'{t,t.g

H+4tr,{.&
t++-%h\,,

E*X-+}', *..fns'l+*a
%

E1 2
3

+*,:;li*

4
5

v V
t-I

l^/

2

,ffi,16

2
2
2

}E
+.9
Rrfr,
b
a
e

4xg€#++t\"

i

2

2
2
3

2

4

^'Fx"6l

t

2

2
2

c d

)

i

i

i,,'- i Y:j

\

G1
2 3

z
2

X*d-fr.!F'*'*t"h?

2

#'*-4 L:='* )+l w t nl' E'1 {{f, .ft-- +4 4t'frL;l ^/t -T
vA2

tur*8E tk
/ a
5

E fu"F-NA

2

ffiF-+tfiar
-7 tfr-t

#+4t6,kfr a$l-'/'h\"

.J -J!

2

Agr'-KbE-ELTz7t-41 *4'
zF
2

9-1fu'n

>.>-a

i r

H1
2 J

2

*+&'rels6nT.
h
s'K

4
5

F-+a *E fr"&+ aJ

2 2
2

2 2
\

)L&ttfr^fr- 1 " q ,t.rar;# Lk #L#,gF+r; d.{r *ji*,1. aAit &+ X}. ss ]'ii.+& * 4, 45 fr &- t
'1,

&+4t&,F-tr +++,'hh\.

I1

tr4 1-

Fq-Xt

fe-

>' F-42

2 3

V V

!

2
2

4e,tn*+Xq. t*ltgt'l r.ta .4ke&.7 6.fu)gr7?

4

2

L

+ E-XXA7J
iL#i
"

)f'f t
I

-#,e-iL+*w#*Ttt

tr. x*+ h#h +:+,
'e\e-iL+*rF &*1r'1
iLMt
5

H+4t&,F-N t*}.'t +i.

2

&&4"+)--iL66+, ix-4t, - E, +,"-i+ )&.iLR-*
/l- s

"

I1

2

z
1;JE
3

2

- +" e-+* ykfr*1'e
M.

*+)&#lF"T T.

& E,F:)LX

&ruH+ \
h\.

€rfl

2

Et*+t+R LrE-,^t
F@.

++F-fr

f,

7

t2

k*18,-&Fn+.
lr
++

2

A

*-'nfr F-Lt-Kt

2o1o

+

1+

e+x&++^-**, (str+F
(5%)

E*>
(10%)

^,r*++Fi
t.
^ t

u #,atr+

q1*fr++4--h'
z-hrr
!-+i 4l+lf L.*e !

1

2. +,*fr
+. < J.
,

2\/ 3^/
4

,Y,lJLln
'tsi ';t 14+t*

';t

5
(s%)

\,/

.

"ra*. F4-fr++i--h'
1d6,r.d

ta*a

p E--it€
'LE 2 EbL
3 #a. a ;F l*. 5
T

(s%)

EHfi 441.-'n\

2 i4.*
3

atl'l

4 *.,.r

q g-5L E

tx*
(10%)

t +t

J-+ov

\

F.&#-4i,

(2+#fi|+t- 1 +,

,6+iAr>)

1 shon, don

lahx-E
2 ,u'F*€+t
3

2

fdng,f6ng
J1n

- Jjrn,
5 h.o,

*/6+,b
K&fr,*.

4 qfl, q{
hd

4.+AFL€
5

{ Lr /' ' \,.

i

c-

&#4.€ *€ii.E_E a
z +-*fr,]

(10%)

{ti:
y

++-

1

+,

&
*1

+"kE+)
ffi ,AIET fr'T "4?
{L

1 tF+nrR Ft 4 e-tuk

2 E-t )L4 &-6

+-ya

lat
"

fuk"h?

3 xe€&)4.K.4mi{.{,f

/ 1L)k#.9hfi-4f'E?

L 1'

ffi

/-#

*
,E-

Ltlt

*'W- .

2.

hL#4 #t,r ;-4t1#

*i+ t efl

"

r & E-tFJ $%)

(ii:2+*'5131-t,}) 1. tF+H jk6At'1*'A&4a+fg{.ffi frir.ff*-7 2. trFt*&++?*L-b.,\H" 3. ii+i,in€, FHwi " +. 4r4#:tdF-++7.
5.fF

"

1.4
2. t1

J

+:-

4*"
Jl

x

af

k fi +,4# e*.*.*

.Flrt,,#,+'W-

9.
K

r jsra469*+E€*
1.
duanf6nbi

(s% )

4€€s
r. zJ
a jx-

F1++

(s%)

Fl

2- Einli6w6
3. xri lio
bdn

4.
5

h6ny6nggin
d6 sAo

4

'|A.

,

hio 00%)

5.fr

r

A*.&t
1. +6 ?#!+'
3. ffi&

* **Oa, Otre€:rEg
1.C
z- r\

(10%)

3.4
4.8
5.B

4. [ift s. .E*

ti \\l / '.. i I
i \r i:'Y !'l '1

r

I r/

\I

i

-+a++^-+1atrrt+GiSX
A.S5ia&.x.:
1.

2. 3.

MHEfr-X, *ff F*,.fn*Ie,j]" fr):x,kfi, *"4naJ4hT ++.
*..fi1fe7 L?4J-,J,W,

(2%) (2%) (2%) (4%) (4%)
(2"t")

ttlit,!T4 " rhtfreln&&&, tL€t5s" 5. t"fi4L'rrrfi€*. +&- fi,'$*,"
4.
6. 7.

T+1,*.4,

*,.fr1.1{.T,rr

.

z\)Fit-t 4&-]fejJ"tAA, x+A^.ie_#."

(4%)

B.JTB

c€bdhes:
1. 'l-4r{+,6_s+++4t,. 2. ia\4i4&#rt4 Le& T " 3. *,.tll-*E'tttu# Eh*.E_#t x" 4. Eir'&s-, %qe#fr Ur o ^-€d_fr s. )r ! &.R, *.Mnia+t'"FL+?6tnkAt,itr" D.6&14#: 1. j])zIF*_+nLE, &-el+ L64t4-tk"

2. ,J.+€*rKat#.tu"#" 3. flF{'r **:t,l,ffiifi*E,f w . 4. +n' Ll+€, nL*.nLixT + "e nAA-" s. *A+€ 6t4t+.##t#f*-d. E.4EA4:

5.
F.

" 2. xe XK*/j +++e++eFt'lk#-" 3. €A+ZKFfrE-1F.+8, ,?,7_e#E 6fr.&.48 84'" 4. e&& T--'6€.r4, ;yrh,H,,fi*i|f|^lb,fu,7 *,+"

1. .18i"*,.t'rf# 1 isttr#*x-, EtZ<6Lit )*x,1

FJ+rn *,AF9L,

*EA#.fr-J&,Ar. €.[FE.

,.*
4

G.h4li"t*_: 3, 2- 5, 1,
H.vLE

61€€.&"*ltfi:
k-tn ryt,&
W "

1. er4+,it*,*&*tt k lt,-LJi-*&. 2. + rF +h trJ + 4il iAtu ?+.8 Efr ,\. fr F ks E t ni*+ 3. €E rE *,,fr.lzF€ T*!,6i?4*. L&5r,*d.€,*,rld 4: 1.,1- R-rl-:' €tr,tn ci *"fii +-tsgrttt,fi t&", 2. *lF tt,, " *i*4htnLeF fr g +"" '.ii_t"fr

'-?

JAW.APAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHIIN 2OiO BAI{ASA CINA PEMAHAMAN TAHIIN

w+e+:trteffif*]

';ffi
31

1

C

1"1

B
C

2t
22 23 24 25 26 27
28

.,

D
C
B

t2
13

A A
C

B

32 33 34 35 36 37

B

3
4

D

l4
15
L6

A
B
C

B

D D
B

5

C

D
B

6 7

D

A
B
C

A
C

t7
18

I
9
10

D

t9
20

A A A
B

D
C

38,
39 40

29 30

A
C

D
D

A

I r !, \ t-:/^ i,ur

\,/

i

)i: 1. 4fr2 h'

7&

(10

/r\)

2. .e+H++-z 3. ,€i}'&v)*&ilX,g,l:
2.

7- =Ruj-

1

1.

F€
(20

+& 3.*#-

4_

?pfr

5_&+

tr\) )"1{48n4,fr j-h'- *"4.'J.ffi
j&,F*

LA

fr& (n />)
4"E
fft,W

(-) *.R+ik*!-#4thl
rh + r+;v rt+4r
.
.

:

K

rF,*1

el fr

3t

-

*r frc/ rl *'r4;v

- $rq. tu,F^. xryt (&)

- xh!.,q
_

4.fi ftj444*EFt#grl- 4F.i,

+xk#r Rw

-+a#r

-

-

+fr,#+tt4,&&+**X" ++ffi+).fr/#*t14gt
+#+nFet-e'} R€.
"

tu*ry+*-^l

.

-Rtr.
(

d,€-4+4€+4rtlt\t+.,Fn - ) E_, +ifrt&.1h4".ffAd'*+
+#'l*6t4Rs
A

44tr:

-

'6-lL.

- *&?(-:

gHxt+*. - ,\ry|Tft " &4",1.fi" ,

- .8+g4i H E xr*vttl-6trl ir,
r/}
,€.t

*i*,

n+ik_6 &_eh H h ea *"irffi&frP;Jt-*-s #"

+&*.,

.g-r\&**;49-

#€

(a-R-+l?et

4.1.+h\, &-t *"'-h-) (*.) - At,h,i*6ilKH ()k4q
- F.tl4. l&,,{. /.#7

Jo

g,t#,R69++, T-=+tt
.L \

O\.1

-

Aft,

(-) "'.'...*,*#i**')F tt iLfrh tu#+, *"*ttu"'hT"'
ft +r+.'v.. t)+rct
-

),#r ( *ry. *, )
#:dZWl..Ft#++";*-En

L'i ,(i
'i

I

PELAJ.$L$ PEF-+ii UJIAI{ tsERSA},{A TA}.{[IN 5 tsAFI.\Sa Ci\.{
JABAT Al[

:fiiii

rt-+8,+++q
, a26

- +1+

19..ffi ix

++

-ri"*T-& &- 1sL

+i l

ni2

, ;1;ft,fli4

^,r'"

i

I I

:,a;L+12
ilt ia

,:

026

-+

-L+

e

ffi-t{,

++ t{, *4,*S*_ Jsu

21

'r478
)>- /\,
taJ

22

z3
'>/

1+
grJ
,4^tj z+

25 25 27

*R<4t
i*iE+
}.E

t6
29
3A
31

4+? t-+
v/i
+V t'E t@ 6E

32 33
')+

.Jf

36
a-

Jv trtr ----:F
t@

6n
eE

;
39

ta
tg

4E

40

i naz
I

/\:.'7i'

12

20

8

-

:.

j

UJIAN BERSAMA NEGERI PERAK 2OIO

TAHUN5-BAHASACINA

JAWAPAN PENULISAN .027

Y

'EEX. | 't,
I .., tatt

\li-l
1

,.-

A

-, /. A A";

L,

3

&q,

I,t

i-

-'l ,g' jx-

,

.La

,rr qi z-#; ; I A-ni: v

.

'^

'

I

iX,nA4+A a

+. F,l : L a / )LEfr / h\k fu/,frrfrhx a'F

L

J
4
c J

ift
lfr

J("+;*

nLn+h

(+!-)

6x
.* E.

&tt-txYiF -n+

6

J_ A ({"")4F H

0
)z

^)

ffeltfrs

T

(E,H

: +F,-Aq&x)

Try-+y!trfi
4i A

,

4tl7_+h

tr &tMJ uF,n :

6ry-:rli1r.4g-F-

: 4t4{ +tgfi
aa "

ifr, k *""" , #E *1t 1.7 iFt , ,d.2\*' 1 ,\"
1- ),

, *FT 4* fr. "

fr9e (a) e\'fr

- k+ ltl &+El t',efr
++/

1Zrfrzlnti4,i 2 4 sl E+61 rt"efr2

4i+
t\

i- '\) / 'L I-)' 3 ,U 9 J6 Fi;+. e 7?/'h 't-)/:'ir f\'i l 4 -+z + ,i +1fr l+./ f,n El - 1L4itfr E-p *fr lfr+/ii)fr,t. . .. - 4+*nl E,M - -Eztiiiliihhr /J\,!: 87. JJ li , -? -f +'l-l ^ *, tt*> E E-:; *x-)- / ,F:kj -,/J\ - )-xiy,,/,w,w/*t-,+
7

..

.

i

i
ibl

fr'

#q

!

t4ft\+h,,€-,ilir-+*F

r h\.

"

+X,

-a Y/-L

6 *.ft{-+ 4t rt

T.Ee, x +jT *"i, fr fr E&5 g_yu

t X, n F<- H{_+ "

| ) A: fxfto;f, fr
,*-: E;7 /T+ rtt ,*t n 3 trr a : Lfrtfr,;* " iir" i ?,s,€. " fi.41 z ? ,€-++n? fL * 4+ A E K? )" .iur *Lry .i
2 i,t

4 fi-&tT4A

x: 40K4 1-ut'44r^4+6, txefrr-+t|k" 4rr: i*
(c)
ixq' -tt4;!+4f.at

iL/ KR/

nni,

*tfr\u4t #+,an1r rah44tfr"

3 fr :&rfr y)4.+ h Ail{*-, +,u - 4+ 2 Yi|,*-+? - 4't1z*t -84il.4r/t) 2HrltlAl (+.Et nt 4xik/ + 61fr x') - 44+44kF3 4.R€.

ft*, t44,R., ix"4e1+, XA. a#rt" Ar._ tfi, l.*ht; frt 1,2,i" 2 E li ),ft- *"" , 4t4?,\€ fln B_. jo Rx. Ftd_dt+ .& rtl + "&" , /,t,g-,} 1, 1 ht" k ^-4
1hrcfr1Jt&^:
"

JAWAPAN PEM,AHAMAN . 026

I

B

ll
12

C

21

A

3l
JZ
B

A

D

22
a').

n
a

13
IA jri

C
D

D

i
34
B

4

D

24

D

L)

J

A A
B

t5

D

25

B

J5

D

A

i6
17

A

26
27

D

JO

B

7

(-

?7

B

B

IB
D 19

A
B

28
29

A

3B

I
i0

39

-

20

B30

40

B

L.-\ t il,r

:.

l.r,t K(

_

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful