NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE FUNDAŢII DIRECTE LA CONSTRUCŢII

Indicativ P 10-86 înlocuieşte P 10-77
Cuprins

1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Prezentul normativ se aplică la proiectarea, executarea şi recepţionarea fundaţiilor directe pentru stâlpi şi pereţi la clădirile de locuit şi social-culturale, construcţiile industriale şi agrozootehnice. La proiectarea şi executarea fundaţiilor în condiţii speciale, pământuri sensibile la umezire, pământuri contractile, zone seismice, clădiri în mediu rural, se au în vedere şi prevederile şi măsurile suplimentare din prescripţiile tehnice în vigoare specifice acestor cazuri. (P 7-77, P 70-79, P 85-82, P 100-81, STAS 11100-1-77 + Decret nr. 163 din 11.03.77; STAS 9165-72, STAS 3300-85). Fundaţiile directe sunt cele situate sub nivelul terenului, care se reazemă direct pe stratul de fundare, situat la mică adâncime. 1.2. Normativul se referâ la urmâtoarele tipuri de fundaţii directe: a) fundaţii izolate; b) fundaţii continue; c) fundaţii pe grinzi continue sau pe reazeme izolate şi grinzi; d) fundaţii pe radier. 1.3. În prezentul normativ nu sunt tratate fundaţiile de forme speciale, cum sunt cele circulare, cu nervuri etc. care pot fi utilizate în locul celor cuprinse în normativ, când rezultă mai economice, sau adoptarea lor este dictată de condiţii de gabarit sau alte condiţii locale. 1.4. Tipurile de fundaţii de la pct. 1.2 se pot folosi în cadrul aceleiaşi construcţii, în raport cu sistemul constructiv, mărimea încărcărilor, adâncimea terenului de fundare, proprietăţile de rezistenţă şi deformabilitate ale straturilor, seismicitatea regiunii, avându-se în vedere şi comportarea corespunzătoare a suprastructurii. 1.5. La proiectarea, executarea şi recepţionarea lucrărilor de beton şi beton armat pentru fundaţii se vor respecta prevederile din normativele C 140-86, C 56-85, STAS 10107/0-76 precum şi cele din ordinele legale în vigoare. [top]

2. CONDIŢII PENTRU ALEGEREA TIPULUI DE FUNDAŢIE

2.1. La întocmirea proiectului de fundaţii se ţine seama de datele studiilor geotehnice şi hidrogeologice, pentru stabilirea tipului, dimensiunilor, măsurilor de protecţie la acţiunile agresive naturale sau artificiale şi pentru asigurarea stabilităţii generale a terenului de fundare (alunecări, desecări etc.). La aprecierea volumului de studii şi la alegerea amplasamentului se ţine seama de prevederile STAS 1242/1-81 “Teren de fundare. Cercetarea geologică – tehnică şi geotehnică a terenului de fundare. Prescripţii generale de calitate” 2.2. Alegerea tipului de fundaţie se face pe baza unei analize tehnico-economice cu luarea în considerare şi a structurii de rezistenţă a construcţiei în ansamblu. Tipul de fundaţie, adâncimile de fundare, presiunile convenţionale pe teren, materialele pentru fundaţii şi izolaţii se aleg ţinând seama de următoarele: a) condiţiile climatice din regiune (adâncime de îngheţ, cantitatea de precipitaţii etc.); b) condiţiile de stabilitate generală a terenului; c) adâncimile, natura, grosimile şi caracteristicile fizico- mecanice şi chimice ale straturilor de pământ de sub talpa fundaţiei date în avizul geotehnic; d) condiţiile hidrogeologice ale terenului (ape subterane şi de suprafaţă, variaţia sezonieră şi nivelul hidrostatic, proprietăţile lor chimice, agresivitate, posibilitatea pătrunderii acesteia la fundaţii etc. - elemente puse în evidenţă de avizul geotehnic). Pentru amplasamente situate în zonele de influenţă ale lucrărilor hidrotehnice de retenţie, nivelurile probabile ale apei subterane, la diferite grade de asigurare, se precizează de către o unitate specializată în studii hidrogeologice; e) caracteristicile structurii de rezistenţă a construcţiei, existenţa subsolului, densitatea şi tipul elementelor portante, capabile de a prelua eventualele tasări inegale ale terenului de fundare; f) mărimea şi distribuţia în plan a încărcărilor transmise de construcţie la nivelul bazei construcţiei; g) particularităţile functionale ale construcţiei, ce pot influenţa comportarea fundaţiilor, ca de exemplu: - posibilitatea pătrunderii în fundaţii a apelor din eventualele avarii sau defecte ale instalaţiilor; - în cazul construcţiilor industriale cu procese tehnologice umede, agresivitatea apelor industriale, care pot veni în contact cu fundaţii (asupra materialelor din care aceasta este alcătuită); - încălzirea excesivă a fundaţiei şi a terenului de fundare (produsă de căldura cuptoarelor, furnalelor etc.); - utilaje care produc vibraţii, ce se transmit până la fundaţii; j) condiţiile locale, care în unele cazuri determină alegerea materialelor ce trebuie să fie folosite la fundaţii. [top]

3. MATERIALE UTILIZATE LA FUNDATII
3.1. Fundaţiile se alcătuiesc în mod obişnuit din: - zidărie de piatră; - beton simplu; - beton ciclopian; - beton armat. 3.2. Pentru fundaţiile din zidarie de piatră se aplică prevederile din STAS 2917-79 "Lucrări de zidărie din piatră naturală. Prescripţii de alcătuire." Mortarul întrebuinţat este din var şi ciment, de cel puţin marca 10, STAS 1030-85 "Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Clasificare şi condiţii tehnice." 3.3. Calitatea betoanelor utilizate la executarea fundaţiilor se stabileşte de proiectant în funcţie de destinaţie, solicitări, condiţiile mediului de fundare şi influenţa acestora asupra durabilităţii betonului din fundaţii, conform precizărilor din C 140-86. 3.4. Clasele minime de beton se stabilesc astfel: a) Beton simplu Bc 2,0 - pentru umpluturi şi egalizări; Bc 3,5 - pentru unele egalizări şi umpluturi în situaţii speciale justificate de proiectant; Bc 3,5 - pentru fundaţii continue, blocuri de fundaţii cu cuzinetul neancorat sau situat în pământuri cu variaţii mici de umiditate, la clădiri de locuit până la S+P+4 etaje, cu respectarea prevederilor din Normativul C 140-86; se foloseşte numai la fundaţiile situate deasupra nivelului maxim al apelor freatice; Bc 5 - pentru fundaţii continue, din beton simplu cu cuzineţi de beton armat, cu cuzinetul neancorat sau situat în pământuri cu variaţii mici de umiditate, la clădiri de locuit de la S+P+5 E la S+P+10 E; se foloseşte numai la fundaţiile situate deasupra nivelului maxim al apelor freatice; Bc 7,5 - pentru fundaţii continue la clădiri cu mai mult de două niveluri şi expuse la variaţii de umiditate, situate în zone cu nivel variabil al apelor freatice sau în contact permanent cu acestea, cu respectarea prevederilor din Normativul C 140-86, blocuri de fundaţii cu cuzinetul ancorat. Observaţie: În elementele masive de beton care nu sunt supuse la acţiunea mediilor agresive, se foloseşte cu precădere betonul ciclopian. Proporţia de materiale înglobate este de maximum 50 % din volumul masivului, în cazul folosirii betonului de clasă pâna la Bc 7,5 inclusiv şi de maximum 30 %, în cazul folosirii betonului de clasă mai mare de Bc 7,5. La executarea fundaţiilor din beton ciclopian se au în vedere prevederile "Normativului pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat" indicativ C 140- 86. b) Beton armat

Utilizarea betoanelor de clasa Bc 7. beton de clasa Bc 3. Clasele de beton mai ridicate. De asemenea. cuzineţi. se aplică soluţii constructive bazate pe folosirea largă a materialelor locale respectându-se măsurile următoare: . se stabileşte în funcţie de influenţa condiţiilor mediului de fundare. La realizarea fundaţiilor continue ale clădirilor de locuit cu P+1 . dar de regulă nu mai mari ca Bc 15.fundaţiile se realizeaza din zidărie de piatră brută.4. radiere şi reţele de grinzi neexpuse la acţiuni agresive.86 . Condiţii tehnice generale de calitate".86 şi Instrucţiunile tehnice C 215-83. Se admite să se folosească clasa de beton Bc 7. Tipul de ciment ce se utilizează la prepararea betonului pentru fundaţii. zidărie din bolovani de râu sau beton ciclopian. 3.Bc 10 .3.3 din Normativul C 140. În condiţiile de agresivitate caracteristicile betoanelor se stabilesc conform prevederilor din anexele I.5. la stabilirea clasei betonului trebuie respectate şi prevederile cuprinse în Normativul C 140. a se vedea tabelul 1. fundaţii pahar monolite.86 3. Bc 15 – fundaţii pahar prefabricate.5 numai în zonele în care nu există pe plan local piatră sau bolovani de râu. în zonele din apropierea termocentralelor. inclusiv din comunele ce urmează a deveni centre urbane. se va utiliza clasa Bc 3. La stabilirea dozajului de ciment se ţine seama şi de posibilitatea utilizării cenuşilor de centrale termoelectrice. Pentru echivalenţa între mărcile şi "clasele" de beton.pentru tălpi de fundaţii (izolate sau continue). betoane cu cenuşi. . 3. precum şi ale clădirilor administrative şi social-culturale amplasate în mediul rural. fundaţii supuse la solicitări importante şi fundaţii supuse la acţiuni dinamice.86 şi Instrucţiunilor tehnice C 215-83.5 în socluri se va face cu o justificare tehnico-economică din partea proiectantului.1 din Normativul C 140. I.2 E.IV.1986 privind utilizarea cenuşilor de centrale termoelectrice în construcţii” 3. 8-18. cu procente optime de armare. indicativ C 189-79 (cu modificările din 1980) şi în decizia nr.6. în conformitate cu prevederile cuprinse în “Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea cenuşilor de termocentrală la prepararea betoanelor. I. în conformitate cu prevederile Normativului C 140.7.armături de rezistenţă sau constructive. Oţelul beton trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în STAS 438/1-80 "Oţelul beton laminat la cald. STAS 438/2-80 "Oţelul beton trefilat la rece. Tipurile de oţel utilizat curent în elementele de beton armat pentru fundaţii şi domeniile de aplicare sunt: . se folosesc numai cu justificarea temeinică a proiectantului în cazul fundaţiilor cu condiţii speciale de solicitare. Sârmă trasă mată" şi STAS 438/3-80 "Plase sudate pentru beton armat". dacă sunt relativ solicitate (de regulă cele armate constructiv cu bare din oţel OB 37) şi dacă nu sunt expuse la acţiuni agresive.oţel beton rotund OB 37 .5 şi VII.8. în vederea reducerii corespunzătoare a consumului de ciment. Pentru executarea soclurilor cu încărcări mici din beton simplu şi în cazurile în care nu sunt necesare măsuri speciale.5 la tălpi de fundaţii izolate sau continue.5.

armături de rezistenţă.2. necoezive Pietriş sau balast cu liant argilos. . 4. [top] 4.50 Hi > 70 H < 2.adâncimea de îngheţ. se utilizează oţel OB 37.. respectiv Bc 15. Adâncimea minimă de fundare se stabileşte conform tabelului 1. -condiţiile de teren arătate la pct.) nivelat (m) Definitive Provizorii oricare oricare 30 . argilă grasă Nisip fin prăfos. Adâncimea minimă de fundare se stabileşte în funcţie de: .sârmă trasă netedă STNB . praf argilos. nisipuri mari şi mijlocii curate.2. balast. argilă prăfoasă şi nisipoasă. 4. nisip argilos.00 Hi + 10 80 H < 2.50 90 Hi + 10 Hi + 20 80 90 Hi + 10 Hi + 20 20 40 50 70 80 80 80 70 80 80 90 20 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Terenul de fundaţie Roci stâncoase Pietrişuri curate.înălţimea minimă constructivă a corpului fundaţiei.40 Hi oricare H < 2.apei subteraîngheţului (în spaţii reci şi calde sau încălzite) conform ne faţă de neîncălzite) STAS cota Construcţii Construcţii Construcţii cu 6654/77 terenului fără subsol subsol (cm.oţel beton cu profil periodic . mâl nămol . Când armătura rezultă din motive constructive. .armături de rezistenţă la elemente PC 52 şi oţel cu caracteristici cu betoane de clasă cel puţin Bc 10 similare oţelului PC 60. iar în cazul când rezultă din calcul. se utilizează oţel PC şi plase sudate din STNB.1. Zonarea teritoriului României din punct de vedere al adâncimii de îngheţ". numai sub formă de plase sau carcase sudate.00 H < 2. . Tabelul 1 Adâncimea minimă de fundare (m) Hi = H= adâncimea adâncimea Terenuri supuse acţiunii Terenuri ferite de îngheţ (în spaţii de îngheţ .3. ADÂNCIMEA DE FUNDARE 4.00 Hi > 70 H < 2. 2. Adâncimea de îngheţ are valorile indicate în STAS 6054-77 "Teren de fundare. cuarţ. în elemente de betoane de clasă cel puţin Bc 10.

2. adâncimile de fundare (tabelul 1) se consideră de la cota terenului nivelat din jurul construcţiei respective. iar pentru construcţiile cu subsol închis. iar sub acţiunea încărcărilor din grupuri speciale suprafaţa zonei active a tălpii fundaţiei trebuie să se extindă cel puţin până în dreptul centrului de greutate al acesteia. 5. să fie situată în sâmburele central. Pentru situaţiile în care în grupările fundamentale intervin solicitări importante. STABILIREA DIMENSIUNILOR ÎN PLAN ALE BAZEI FUNDATIEI 5. [top] 5. în cazul când prin proiect se prevăd umpluturi datorită condiţiilor locale şi care asigură condiţiile de fundare din avizul geotehnic. în vederea diminuării tasărilor diferenţiate. la starea limită de capacitate portantă şi de deformaţie. În cazul când suprafaţa zonei active a tălpii fundaţiei este mai mică decât aria totală a acesteia. se are în vedere ca. La dimensionarea suprafeţei bazei fundaţiilor se compară presiunile efective pe teren produse de încărcări (pef) cu presiunile convenţionale (pconv) definite prin STAS 3300-85.4. sub acţiunea încărcărilor verticale.4. . suprafaţa zonei active a tălpii fundaţiei să nu fie mai mică de 80 % din aria totală a acesteia.5.1. în conformitate cu prevederile din standardul respectiv.4. Pentru construcţiile fundate pe terenuri dificile (pământuri sensibile la umezire şi pământuri contractile). adâncimea de fundare se stabileşte în conformitate cu prescripţiile menţionate la alineatul 2. Calculul terenului de fundare.2. de la cota pardoselii subsolului. de la pct. Pentru construcţiile fără subsol. Calculul la starea limită de deformaţie pentru construcţiile provizorii sau de mică importanţă. 1. de regulă.2. încât rezultanta încărcărilor. 4. nepermanente. provenite din acţiunile din grupări fundamentale. se admite ca rezultanta încărcărilor să fie situată în afara sîmburelui central. astfel.la excentricităţi după o singură direcţie: pentru încărcări de calcul în gruparea fundamentală. Ţinând seama de cele mentionate la pct. La stabilirea dimensiunilor în plan ale fundaţiilor se are în vedere ca. să nu se ajungă la diferenţe mari ale presiunilor efective.6. tălpile fundaţiilor să pătrundă cel puţin 20 cm în stratul de fundare sau să rezeme pe stratul de umplutură. 5. având în vedere următoarele: . Dimensiunile în plan ale suprafeţei bazei fundaţiilor se stabilesc pe baza calculului terenului de fundare. Pentru construcţiile cuprinse în tabelul 1 din STAS 3300-85 sau pentru stabilirea dimensiunilor în plan ale fundaţiilor se admite calculul terenului de fundare după valorile presiunilor convenţionale de calcul. 5. la starea limită de capacitate portantă şi la starea limită de deformaţie se face în conformitate cu STAS 3300-85.3. la cele două stări limită. nu este obligatoriu.1. 4. Dimensiunile în plan ale fundaţiilor se aleg. 5.5. se va avea în vedere verificarea stabilităţii construcţiei. cu condiţia însă ca. la care tasările nu produc eforturi suplimentare în structură.

în cazurile curente. coloana 2. La aceste fundaţii se asigură. precum şi prevederile din cap. La proiectare se vor respecta prevederile din STAS 10107/0-76. 2.1) b) fundaţiile cu suprafaţa bazei mai mare decât 1 m2 au forma din fig. 6. Stabilirea înălţimii fundaţiei se face ţinând seama de următoarele: a) Pentru asigurarea rigidităţii necesare fundaţiei în vederea repartizării presiunilor pe teren.la excentricităţi după ambele direcţii: pentru încărcări de calcul în gruparea fundamentală. avându-se în vedere tehnologia de execuţie a lucrărilor. PROIECTAREA FUNDATIILOR IZOLATE DIN BETON SI BETON ARMAT 6. Acest capitol se referă la proiectarea fundaţiilor izolate de mică adâncime (de exemplu ale stâlpilor de beton armat.pentru încărcări de calcul în gruparea specială.2. pentru încărcări de calcul în gruparea specială. c) Pahare pentru stâlpi prefabricaţi. în jurul bazei stâlpului. 6. o porţiune orizontală de 5 cm lăţime. pentru raportul H/B se recomandă valorile minime din tabelul 2. b) Bloc de beton simplu şi cuzinet de beton armat. în special pentru reducerea consumului de oţel.1. un strat de beton de egalizare având grosimea de circa 5 cm. . care au suprafeţe de rezemare pe teren de forma pătrată sau dreptunghiulară şi sunt executate după unul din tipurile următoare: a) Talpă de beton armat. [top] 6. b) Pe considerente economice. pentru a permite rezemarea cofrajului stâlpului. monolit şi prefabricat şi ale stâlpilor metalici).3. Alte grosimi ale stratului de beton de egalizare se adoptă numai în cazuri speciale justificate de proiectant. trebuie să respecte valorile minime din tabelul 2. 5 al prezentului normativ. între înălţimea fundaţiei şi latura cea mai mare a bazei fundaţiei. raportul H/B. Dacă raportul H/B este . c) între corpul fundaţiei turnate şi teren se prevede. La alcătuirea generală se va ţine seama de următoarele: a) fundaţiile cu suprafaţa bazei mai mică sau cel mult egală cu 1 m2 au o formă prismatică (fig.

dar cel puţin 20 e) Pentru fundaţiile cu stâlpul la marginea fundaţiei (la calcane.5 2.4. raportul în care b este latura bazei stâlpului care corespunde laturii B a fundaţiei. a tabelului 2. 1. considerând. nu mai este necesară verificarea la forţă tăietoare. A2.27 0.0 4.33 0. la rosturi de tasare etc.0 3. înălţimea minimă a fundaţiei se determină din tabelul 2.33 0.5 5.29 0.28 0.0 0.2).33 0.30 0. pct. calculate conform prevederilor din anexa 1. în loc de raportul H / B. c) Înălţimea minimă constructivă H a tălpii este de 30 cm.33 0. din prezentul normativ. .05 % raportat la Bho.5 6.33 0.25 0.33 0. d) Înălţimea H' la marginea obeliscului fundaţiei se ia de obicei cm (fig.0 2.mai mare decât valorile din coloana 1. b) Armătura de rezistenţă se dimensionează pe baza momentelor încovoietoare.5 3.). Armarea fundaţiei se face astfel: a) Fundaţia se armează la partea inferioară cu o plasă din bare dispuse paralel cu laturile având distanţă maximă între bare de 25 cm.5 4. Tabelul 2 Valorile (H / B) peste care nu Presiunea maximă pe teren mai este necesară verificarea 3 în daN/cm la forţa tăietoare pentru Bc10 1. În cazul fundaţiilor pentru care rezultă armări din condiţia de procent minim de armare. Procentul minim de armare pe fiecare direcţie se ia de 0.25 0.0 1.22 0.33 0. Se recomandă utilizarea plaselor sudate conform prevederilor din "Instrucţiunile tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor din beton" indicativ P59-86. se pot folosi armături cu diametrul minim de 8 mm.35 H / B minim 6.0 5.30 0. .

stabilirea presiunilor pe teren se face ţinând cont de efectul de reducere a excentricităţii.4. uniform pe toată latura mică (5-6) a bazei fundaţiei (fig. Pentru fundaţiile cu excentricitate mare în raport cu stâlpii. 6. la care considerarea efectului de reducere a excentricităţii sarcinii din stâlp nu conduce la o dimensionare economică a tălpii. compusă din două sau mai multe bare având diametrul minim de 10 mm. pct. 2. pct.6. 4) Calculul şi dimensionarea fundaţiilor cu grindă de echilibrare se face potrivit prevederilor din anexa 1. astfel ca distanţa între două bare să fie de cca 50 cm. Fundaţii cu bloc de beton simplu şi cuzinet de beton armat 6. se utilizează grinzi de echilibrare între fundaţii.c) Armătura necesară preluării eforturilor din încovoiere se distribuie după cum urmează: . pct. . Acestea îndeplinesc rolul de echilibrare şi rigidizare a două sau mai multe fundaţii izolate. 3). Pentru fundaţiile cu excentricitate în raport cu stâlpii (fundaţii de calcane. Calculul momentelor încovoietoare în fundaţii.1.pe direcţia x-x. La alcătuirea generală se ţine seama de următoarele: a) fundaţiile de acest tip sunt alcătuite dintr-un bloc de beton simplu. uniform pe porţiunea din latura mare a bazei fundaţiei cuprinsă între dreptele la 45o duse din colţurile bazei stâlpului (9-12). se face conform Anexei 1. Barele se dispun pe fiecare din cele două direcţii ortogonale. armătura de la partea superioară se dimensionează pentru a prelua aceste momente.pentru fundaţiile pătrate: uniform pe toată latura respectivă a bazei fundaţiei. 6. astfel încât să rezulte uniformizarea presiunilor pe terenul de fundaţie(fig. datorat rotirii bazei fundaţiei.pe direcţia y-y.pentru fundaţiile dreptunghiulare: . precum şi la fundaţiile excentrice la care împingerea orizontală nu este preluată de suprastructură. . 2. d) La faţa superioară a fundaţiilor de tipul din fig. datorită suprasarcinii date de umplutura de pământ de deasupra fundaţiei. se prevede o armătură constructivă. funcţie de presiunile care apar pe baza fundaţiei. . e) Armăturile stîlpului sau mustăţile se ancorează în fundaţie cu lungimile prescrise pentru înnădirea armăturilor.5. pe care stâlpul reazemă prin intermediul unui cuzinet de beton armat (fig. se face cu relaţiile din anexa 1. 3 şi prevederilor de la pct. Pe restul laturii mari a fundaţiei (5-9) şi (8-12) se prevede o armătură suplimentară cu aceeaşi secţiune pe metru liniar ca şi secţiunea pe metru liniar a armăturii rezultate din calcul pentru porţiunea 9-12.a.5). în cazul solicitărilor verticale excentrice. La fundaţiile situate la adâncimi mai mari şi care sunt solicitate de momente încovoietoare importante transmise de stâlpi. cu excentricităţi mici. Calculul momentelor. astfel că pot apare momente încovoietoare negative în zona cu presiuni reduse pe teren. la rosturi de tasare). (c).

65 . ale treptelor şi lungimile în consola I1.5 1.40.4 1.7.b) Blocul de beton simplu este alcătuit din 1. trebuie să satisfacă următoarele valori ale raportului b / B (în care B este lăţimea blocului de beton simplu): b / B= 0.H2. Tabelul 3 Presiunea maximă pe teren în daN/cm2 p=2 p = 2. Stabilirea înălţimii cuzinetului se face ţinând seama de următoarele: a) înălţimea "h" a cuzinetului.3 trepte.8 Pentru valori intermediare ale presiunii maxime pe teren. Presiunea maximă se calculează sub acţiunea încărcării corespunzătoare stărilor limită ultime.3 1. se va teşi faţa superioară.. În cazul cuzineţilor cu dimensiunea l > 35 cm. Dacă blocul este format din două sau trei trepte. trebuie să satisfacă condiţia: ... Turnarea treptelor se va realiza la un interval de timp minim. aleasă pe considerente economice.50 . înălţimile H1.3 1. masivul de beton înscriindu-se în volumul delimitat de planul tangent cu înclinarea a conform fig. 5.I2. Blocul de beton simplu se va verifica la compresiune locală (strivire).2 1. conform STAS 10107/0-76.. bloc cu 2. se poate utiliza valoarea corespunzătoare presiunii imediat superioare celei efective..4 1.0.. În acest caz se vor respecta prevederile de la pct.3.8..3 1..pt. d) Lăţimea "b" a cuzinetului.b.1 1.8 BC 5 1.5 1.2 1.55. ale fiecărei trepte sunt de cel puţin 30 cm.7 1. 6.H2. b / B = 0.5 p=3 p = 3.5 1.6 Bc 7... care nu va fi mai mică de 30 cm.5 1. 6.5 p=4 p=6 Valorile minime ale tg a pentru beton de clasa BC 3.5 1. în grupări fundamentale sau speciale (cea mai mare dintre ele). Dimensionarea blocului de beton simplu se face astfel: a) Înălţimea totală "H" a blocului cu o singură treaptă este de cel puţin 40 cm.. 6.. bloc cu o singură treaptă. dintre înălţimile H1.7 b).6 1. 6. care să asigure conlucrarea. c) Cuzinetul are în mod obişnuit forma prismatică. astfel alese încât să se asigure o repartiţie corespunzătoare a presiunilor pe talpa fundaţiei (pct.. b) Raportul tg a.3 trepte.0.pt.. considerate pe ambele direcţii. trebuie să respecte valorile indicate în tabelul 3.. sub cuzinetul de beton armat.

se admite ca zona activă a tălpii cuzinetului să fie de minimum 80 % din aria totală a acestuia.b) Dacă înălţimea h a cuzinetului se alege astfel încât: nu mai este necesară verificarea la forţa tăietoare. comprimaţi excentric. care asigură transmiterea la beton. Cota feţei superioare a fundaţiei sub nivelul pardoselii. 6. Fundaţiile stâlpilor metalici se realizează dintr-un bloc de beton simplu. Armăturile de ancorare se dimensionează considerând secţiunea de la baza cuzinetului ca o secţiune de beton armat solicitată la compresiune excentrică şi introducând în calcul rezistenţele de calcul ale betonului din blocul de beton simplu.05 %. respectând prescripţiile generale de la punctele 6. cu sau fără cuzinet de beton armat. În cazul în care zona activă rezultă între 70 şi 80 % din aria totala a cuzinetului. 6.ho) de la marginea stâlpului.10. Armarea cuzinetului se face astfel: a) Cuzinetul se armează la partea inferioară cu o plasă alcătuită din bare dispuse paralel cu laturile pe cele două direcţii. 6 a. acesta va fi ancorat în blocul de beton simplu prin armături capabile să preia întreaga forţă de întindere.6 ÷ 6. distanţa maximă dintre bare va fi de 25 cm. raportat la secţiunea cuzinetului (b. c) Dimensionarea armăturii cuzinetului se face pe baza momentelor încovoietoare calculate conform metodei din Anexa I din prezentul normativ. Pentru stâlpii cu solicitări mici. b) Procentul minim de armare. se pot folosi armături cu diametrul minim de 8 mm. se vor respecta indicaţiile din Instrucţiunile tehnice P 59-86.9. În cazul cuzineţilor cu faţa superioară teşită. 6 b). pe fiecare direcţie. În cazul cuzineţilor unde rezultă armări din condiţii de procente minime de armare. baza stâlpului metalic este alcătuită dintr-o placă de bază. când apar eforturi de întindere între cuzinet şi blocul de beton simplu. . va avea valoarea de 0. Principial. comprimaţi excentric.ho). este impusă de înălţimea de construcţie a bazei stâlpului. pentru cei cu solicitări importante. În cazul utilizării plaselor sudate. a efortului de întindere la care este solicitată. se recomandă utilizarea fundaţiilor din bloc de beton simplu şi cuzinet din beton armat (fig. traverse şi buloane de ancorare. procentul minim de armare se referă la secţiuni (b.9. se recomandă fundaţii din beton simplu şi având un sistem de ancorare ca în fig. d) În unele ipoteze de încărcare.

6.Hp + hf h2 . Calculul elementelor din oţel” Lungimea de ancorare a buloanelor se determină prin calculul la smulgere şi este de minimum 35d (d fiind diametrul bulonului). industriale şi agricole. Dimensionarea şi armarea unei fundaţii-pahar comportă următoarele operaţii prezentate la pct. două buloane cu filet de cel puţin M 20. 6.13. Stabilirea înălţimii "Hp" necesare 6. Pentru obţinerea unei capacităţi de ancorare sporite.6.înălţimea paharului. Valoarea astfel determinată pentru "Hp" poate fi redusă dacă lungimea necesară de ancorare a armăturilor se asigură prin întoarcerea lor orizontală la baza stâlpului. b'p .a) Dimensiunile principale (L. FUNDAŢII IZOLATE TIP PAHAR PENTRU STÂLPI PREFABRICAŢI 6.eforturile secţionale la baza stâlpului (la faţa superioară a paharului).dimensiunile laturilor stâlpului.13. Notaţii pentru fundaţii pahar (fig. hf . Totodată. b . Pentru asigurarea lungimii necesare de ancoraj a armăturilor longitudinale ale stâlpilor se ia: Hp . 6.11. la bază. h1 . la care se adaugă 5 cm. d) În cazul stâlpilor solicitaţi centric se recomandă să se prevadă constructiv.dimensiunile deschiderii libere ale golului paharului la partea lui superioară.2.17.idem. buloanele pot fi prevăzute la capătul inferior cu plăci de repartiţie.13. N. Hp . lb . pe bază de proiecte tip sau date experimentale. bp. 7) a. b) Dimensionarea buloanelor de ancoraj se face potrivit STAS 10108/0-78 “Construcţii civile. M . T.1.înălţimea tălpii fundaţiei.107/0-76.. l'b . M (aplicate în centrul de greutate al plăcii) şi de rezistenţa de calcul la compresiune a betonului.grosimea fundului paharului. de fiecare parte. c) Armăturile de ancorare ale cuzinetului se dimensionează astfel încât să se realizeze un moment capabil egal cu momentul capabil al buloanelor de ancoraj. pentru care "Hp" se stabileşte în funcţie de sistemul de ancorare a armăturilor pretensionate.grosimea peretelui paharului la partea superioară şi la bază. l'a. la.lungimea de ancoraj conform STAS 1.. B) ale plăcii de bază se determină în funcţie de solicitările de calcul N.13. 6. Aceste prevederi nu se aplică şi la stâlpii din beton precomprimat.12. trebuie respectate următoarele valori minime pentru Hp: .

având valoarea: • • 0. 0.coeficient al condiţiilor de lucru. din încărcarea verticală totală transmisă de stâlp. 6. inclusiv greutatea proprie a stâlpului pe înălţimea “Hp” cu relaţia Încărcarea N2cap se calculează cu relaţia: unde: .8).14. de la faţa superioară a paharului până la baza riglei acoperişului. iar diferenţa N2=V . Încărcarea capabilă transmisă prin pereţii paharului se calculează cu relaţia: N1cap = A5. Rt – rezistenţa de calcul la întindere a betonului de monolitizare. pe tot conturul acestuia.14. Se admite în calcul ca.mt. sau cu poduri rulante cu regim uşor de lucru şi pentru stâlpii clădirilor etajate.1.aria suprafeţei laterale de contact între stâlp şi monolitizare. Secţiunea activă la străpungere a fundului paharului se consideră ca în figură.14.3 pentru stâlpi de hale parter fără poduri rulante.la stâlpi cu inima plină: unde: . Se va respecta de asemenea şi condiţia . Verificarea la străpungere se face la forţa “N2”. o fracţiune N1cap se transmite prin pereţii paharului.înălţimea liberă a stâlpului. Determinarea grosimii “hf” 6.1 pentru stâlpi de hale cu poduri rulante cu regim mediu şi greu de lucru. La construcţiile etajate. A2.Rt unde: As . cu stâlpi prefabricaţi dintr-o singură bucată pe mai multe niveluri. trebuie respectată în plus condiţia: 6.N1cap se transmite direct fundului paharului (fig.2. având în plan dimensiunile a + hf .b + hf şi perimetrul U = 2a + 2b + 4hf.. . mt .la stâlpii halelor industriale cu poduri rulante şi ai estacadelor: unde: . Hst .

11. 6. Af aria limitată de secţiunea de străpungere (a + hf)(b + hf). Din momentul încovoietor total M transmis de stâlp se admite ca o fracţiune N . 11 b). În fundaţiile de tip cuzinet şi bloc la care cuzinetul este realizat de tip pahar (fig.15. Presiunile laterale produse de M şi T se determină după schema din fig. pe tot perimetrul stâlpului.b. . la verificarea la străpungere se ţine seama şi de aportul blocului de beton simplu. a/2 se preia prin cuplurile forţelor de frecare de pe feţele interioare ale paharului şi prin presiunile pe fundul acestuia. Rt – rezistenţa de calcul la întindere a betonului din talpa fundaţiei. de forţe P. Ra – rezistenţa de calcul a armăturii. pmed . Verificarea pereţilor paharului în plan orizontal la presiunile laterale 6.2. Pe această schemă momentele încovoietoare maxime în peretele frontal sunt: . În plan P se distribuie ca în fig.15. 6. hf = 25 cm. ca o bară cu secţiunea bpHp/2 încastrată la capete şi cu deschiderea de calcul l (fig.9).la stâlpii construcţiilor civile şi ai halelor industriale fără poduri rulante. deoarece aceasta este neglijabilă. Observaţie: În cazul fundaţiilor cu pahar prefabricat ca elemente separat şi încastrat în talpa monolită (fig. A2. hf se măsoară de la baza acestuia. 11.).la stâlpii halelor industriale cu poduri rulante. hf = 20 scm. ancorate în talpa fundaţiei.presiunea medie pe teren pe suprafaţa de talpă corespunzătoare la Af. z = 0.Aav . Peretele frontal al paharului se consideră la presiunea "P".8 Hp = braţul de pârghie al cuplului. hf = 15 cm. . Nu s-a considerat influenţa momentului M la valorile N1cap şi N2cap.15.aria însumată a barelor verticale de armătură de la faţa interioară a paharului. Presiuni laterale pe pereţii paharului sunt produse de: Presiunile laterale la partea inferioară se consideră practic aplicate la nivelul fundului paharului: P = rezultanta presiunilor laterale pe una din feţe.A2. Este necesar a se respecta următoarele valori minime pentru hf: .la stâlpii construcţiilor zootehnice cu un singur nivel şi ai construcţiilor uşoare (şoproane etc.10).1.

Mr. Se admite că presiunile laterale.4. . conform fig. iar pe restul înălţimii Hp se prevăd armături minime constructive conform pct. 6.în câmp: Mc = 0. Calculul se efectuează separat pentru fiecare direcţie de acţiune a încărcărilor orizontale. se transmit direct pereţilor longitudinali ai paharului printr-un efect de boltă.15. iar pereţii longitudinali se verifică la întindere centrică la efortul axial "Np".ht = ∆. 6..Ib. formula (14). 6.2. 16c). La stabilirea grosimii pereţilor paharului se ţine seama de următoarele: .la pahare prefabricate .b. 13) trebuie să asigure transmiterea de la pahar la talpa fundaţiei a efortului axial "N1" determinat la pct.la pahare turnate monolit bp = 20 cm La stâlpii cu solicitări reduse ai construcţiilor zootehnice cu un singur nivel şi al construcţiilor uşoare (soproane etc): bp = 15 cm. paragraful 5.3. 6. Reacţiunile "Np" în pereţii longitudinali ai paharului. cu secţiunea bpHp/3.045P. Mc să fie preluate de pereţi lucrând ca elemente de beton simplu.15. "Mc". Verificarea în secţiunea orizontală de la baza paharului 6. cu secţiunea activă conform fig. Mr. grupate spre colţuri ca în fig. Grosimile bp minime recomandate sunt: .1.5. astfel că solicitarea pereţilor frontali la forţă tăietoare este neglijabilă şi nu este necesară să fie verificată prin calcul.16. sunt Np = P/2.16. Peretele frontal se verifică la încovoiere la momentul "Mr".14.18. Grosimea "bp" a pereţilor longitudinali se verifică la forţa tăietoare Q = T. Mc sunt preluate de pereţii paharului lucrând ca elemente de beton armat. unde T este forţa tăietoare de la baza stâlpului. armăturile orizontale de pe inima pereţilor se dimensionează şi ca etrieri ai unei console verticale (adoptându-se armarea pe ambele feţe ale pereţilor paharului. 11.15.1. 6. 12. 6. eforturile Np. include şi coeficientul supraunitar dat în Normativul P 100-81. se recomandă ca grosimea "bp" a pereţilor paharului să fie stabilită punând condiţia ca eforturile Np.. care solicită aceşti pereţi la întindere.5. dacă se îndeplineşte condiţia de verificare la forţe tăietoare de la pct.bp = 15 cm . 6.15.020P.pe reazeme:Mr = 0. Dacă Q > 2bp'a0(0. 6. Armăturile orizontale rezultate din calcul se repartizează numai pe treimea superioară a înălţimii "Hp". de dimensiuni reduse.Ib . (fig. nesolicitate dinamic. 8) şi a momentului M' = M + THp.15.2. care se consideră ca lungă sau scurtă în funcţie de raportul Hp / a0.3. Dacă aceasta provine din gruparea specială cuprinzând şi solicitările seismice. .la fundaţii turnate monolit. În cazurile arătate la pct.5R). Secţiunea orizontală C-C de la baza paharului. În acest calcul se neglijează diferenţa de nivel h2 .la solicitări mai mari. aceste armături pot rezulta din calcul. de dimensiuni ao = Ia + 2ap' şi bc = Ic + 2bp' (fig.5.

05 % în raport cu secţiunea B-B şi 0.11 cm la cea superioară. ca şi în cazul tălpilor armate având forma de obelisc.. întrucât axa neutră nu trece de regulă prin golul central.6. 6.1. de fiecare parte a stâlpului. Pentru a permite folosirea aceloraşi tipare ale paharelor la diverse secţiuni de stâlpi. Observaţie În cazul considerării ca secţiune de beton armat. Procentul minim de armare la baza tălpii: 0. A2. Verificarea tălpii fundaţiei la încovoiere 6.1. menţinându-se aceleaşi reguli.17. Se recomandă ca înălţimea h2 să fie astfel aleasă încât armătura de la baza tălpii să rezulte din dimensionarea în secţiunea A-A. cu 5. 6.18. Spaţiul dintre stâlp şi pereţii paharului se umple cu beton matat. secţiunea se calculează ca secţiune de beton armat şi rezultă din calcul armăturile verticale de ancoraj necesare. Talpa fundaţiei se verifică la încovoiere sub acţiunea presiunilor terenului (fig. se admite o variaţie de +3. la eforturile N1 şi M' ca pentru o secţiune chesonată de beton simplu. Betonul de matare din golul paharului.. Pentru cazurile cu evazări mari ale tălpilor se realizează plane înclinate la feţele superioare. Dacă intervin şi eforturi unitare de întindere.. cu agregate cel puţin egală cu clasa betonului paharului. se poate efectua calculul ca pentru o secţiune plină. la marginea paharului trebuie să îndeplinească condiţia .17.14) după aceleaşi reguli ca la fundaţiile stâlpilor monoliţi. de fiecare parte a stâlpului.16. 6. 6. Înălţimea tălpii fundaţiei. Verificarea se face la compresiune excentrică. Armarea paharului Alcătuirea constructivă recomandată pentru armăturile verticale şi orizontale ale paharului este arătată în fig.3. Procentul minim de armare pentru armăturile verticale: 0. 6.025 % în raport cu secţiunea A-A.17.18.18. Dimensiunile golului paharului sunt mai mari decât cele ale secţiunii de la baza stâlpului. Prevederi constructive 6.2.17. Verificarea se face în secţiunea A-A de la marginea stâlpului cu înălţimea de calcul h1 şi în secţiunea B-B de la marginea paharului cu înălţimea de calcul h2.05 %.5 cm la aceste dimensiuni. .2. 15) rostul dintre stâlpi este de minimum 5 cm..16. 16 mm şi de clasa Bc 15 şi În cazul stâlpilor dubli în pahar comun (fig. A2.6 cm la partea inferioară şi 8.2.

b. A2.1 Prevederile din acest capitol se aplică la proiectarea fundaţiilor directe de mică adâncime.3 rezultă că paharul se dimensionează ca element de beton armat. în cazul unor construcţii existente. . .16. La executarea fundaţiilor izolate învecinate denivelate. grupate pe treimea superioară a înălţimii Hp este φ 10 mm. 6. în cel puţin două bare. La barele orizontale se respectă lungimile de ancorare prescrise pentru bare solicitate la întindere. şi anume: . 16.la fundaţiile prefabricate.15. la care barele verticale pot fi solicitate la întindere şi în timpul transportului şi montajului.19. 6. la care din calculul la forţă tăietoare conform pct. c) Schema din fig 16 c se recomandă în următoarele cazuri: . Pe restul înălţimii Hp se prevăd bare constructive la faţa interioară. 17. rezultă ca necesară armătura orizontală pe inima pereţilor longitudinali ai paharului.ordinea de execuţie este mai întâi a fundaţiei cele mai adânci. rezultă că paharul se dimensionează ca element de beton simplu. . 6. iar după terminarea acesteia şi realizarea umpluturii la nivelul tălpii fundaţiei stâlpului vecin ca în fig. sub pereţi cu axa longitudinală rectilinie.3.d. FUNDAŢII IZOLATE ÎNVECINATE DENIVELATE 6.16.a) Dacă din calcul conform pct. 6.se analizează necesitatea executării unor subzidiri.când din calculul conform pct. PROIECTAREA FUNDATIILOR CONTINUE DIN BETON SI BETON ARMAT 7.15.15. Diametre minime: φ 10 mm pentru barele orizontale şi φ 6 mm pentru cele verticale. se prevede o armătură minimă constructivă la partea lui superioară (fig. 16. se recomandă schema din fig. în vecinătatea cărora se execută construcţii noi. rezultă ca necesare şi bare verticale de ancorare a paharului în talpă. [top] 7. cu φ 8 mm. se trece la executarea fundaţiei acestuia. la distanţa de max.în pahare de grosimea redusă. . b) Dacă din calculul conform pct.tălpile fundaţiilor se aşează astfel. Diametrul minim pentru armăturile orizontale rezultate din calcul. se respectă următoarele: .a). d) Pentru dispoziţia în plan a armăturilor orizontale se foloseşte fig. încât o dreapta dusă între punctele lor cele mai apropiate să nu prezinte o înclinare mai mare decât panta necesară pentru asigurarea stabilităţii terenului natural ( ).5. 30 cm.

19. . .2 Fundaţii continue de beton simplu Se adoptă în mod curent la toate categoriile de pereţi..20 cm de fiecare parte. precum şi pentru construcţii industriale şi agrozootehnice când stratul bun de fundare permite. pentru clădiri de locuit şi socialculturale. se alcătuiesc obişnuit conform fig. La pereţii de margine. Fundaţiile centrice se dispun de regulă sub pereţii la care solicitarea principală o constituie încărcarea verticală. Fundaţiile cu trepte (fig. 18.cele din fig. Raportul dintre înălţimile şi lăţimile treptelor (tg a) trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul 3.b) se recomandă a se folosi când talpa fundaţiei este mai lată decât în cazul celei din fig. 19 (a. din punct de vedere tehnic.fundaţii continue cu descărcări pe reazeme izolate.. 7..a. o fundare directă. în locul acestora se prevăd tălpi de beton armat. Fundaţiile de secţiune dreptunghiulară (fig.fundaţii continue de beton armat. pe umplutură. Fundaţiile pereţilor exteriori. . în cazul când se prevede extinderea unei construcţii. 19. .. când pardoseala parterului este până la 15 cm deasupra cotei trotuarului. 18.. .. atât în ipoteza limitării construcţiei la acest perete. 19. Tipurile de fundaţii continue cele mai frecvent utilizate sunt cele prezentate în fig.fundaţii continue înglobate în însăşi placa suport a pardoselii. la clădiri fără subsol. 18. Fundaţiile excentrice se prevăd de regulă la pereţii rosturilor de tasare. când pardoseala pe umplutură este cu mai mult de 15 cm deasupra cotei trotuarului. cu ajutorul grinzilor sau bolţilor. 18. .fundaţii continue de beton simplu..b. Când nu se dispune de înălţimea suficientă pentru treptele din beton simplu. cât şi în ipoteza extinderii viitoare. Înălţimea primei trepte va fi cel puţin 40 cm şi cel puţin 35 cm la următoarele trepte. la pereţii solicitaţi la forţe orizontale mari (de exemplu împingerea pământului) sau la pereţii de margine acolo unde se prevede extinderea construcţiei sau alipirea unei alte construcţii.cele din fig. Aceste fundaţii pot fi centrice sau excentrice faţă de pereţii pe care îi suportă.cele din fig. pentru cazul când pardoseala este la aceeaşi cotă cu cea a trotuarului. astfel încât ea să fie capabilă să transmită terenului de fundare toate încărcările.a) se recomandă atunci când talpa fundaţiei depăşeşte lăţimea b a peretelui sau soclului de deasupra cu cel mult 15. se va analiza oportunitatea executării fundaţiei în această ipoteză.c) şi anume: .c.a.

Se recomandă ca excentricitatea rezultantei tuturor încărcărilor permanente. Această deplasare se consideră. în următoarele condiţii: . 21 şi anume: . . detaliul fundaţiei peretelui interior de separaţie între porţiunile denivelate este similar cu cel corespunzător subsolurilor denivelate (fig. precum şi prin ziduri transversale suficient de dese (recomandabil la maximum 6 m). se alcătuiesc conform fig. scurtă durată şi excepţionale să nu depăşească 1/4 din lăţimea tălpii.cele din fig. La stabilirea soluţiilor pentru hidroizolaţii trebuie avute în vedere prevederile din standardele şi normativele în vigoare. este indicată admiterea unei lăţimi active . A2. 21 b).20. faţă de marginea acestuia. 5 din prezentul normativ. . la clădiri cu subsol. La calculul fundaţiilor solicitate excentric (de exemplu fundaţii de calcan).În toate cazurile când trotuarul se realizează pe umplutură. Stabilirea dimensiunilor fundaţiilor Dimensiunile în plan ale fundaţiilor continue se determinâ ţinând seama de prevederile de la cap. Fundaţiile pereţilor interiori. 7. Fundaţiile pereţilor exteriori. se alcătuiesc obişnuit conform fig. În cazul parterului cu pardoseli denivelate. Lăţimea tălpii fundaţiei se stabileşte şi în funcţie de: .3. temporare.presiunea ce se dezvoltă între perete şi fundaţie. 22) se deplasează spre centrul fundaţiei.cel din fig. 21 b.grosimea pereţilor ce se sprijină pe fundaţie. când pardoseala subsolului se află la cote diferite. la cel mult 1/4 din lăţimea peretelui.peretele ce sprijină pe fundaţii trebuie să fie legat de construcţie la partea superioară prin placa planşeului sau centura planşeului. rezultanta forţelor la baza peretelui (fig. de lungă durată. Talpa fundaţiei se face mai lată spre exterior decât peretele subsolului pentru a se realiza suportul necesar protecţiei hidroizolaţiei. să nu depăşească limita admisibilă pentru materialele din care sunt alcătuite peretele şi fundaţia. ca urmare a deplasării rezultantei încărcărilor. se admite că sub acţiunea acestor deformări. se va prevedea un soclu din beton. la clădirile cu subsol. Când acest lucru nu poate fi realizat (rezultanta forţelor iese din treimea mijlocie a tălpii fundaţiei). 21 a. Fundaţiile solicitate excentric se dimensionează astfel ca. când întreg subsolul este la acelaşi nivel. . Astfel. hidroizolaţiile prevăzându-se în funcţie de destinaţia subsolului şi de nivelul de asigurare la umiditate a terenului sau a variaţiei nivelului hidrostatic. iar lăţimea de fundaţie astfel impusă nu satisface din punct de vedere al presiunilor admisibile. se ţine seama de efectul favorabil al deformărilor terenului şi al tălpii fundaţiei. rezultanta tuturor fortelor să se menţină în treimea mijlocie a bazei pentru ca întreaga ei lăţime să fie activă la transmiterea presiunilor pe teren (fig. Grosimea şi soluţia pentru zidăria de protecţie se va stabili prin proiect. 22).

în cazul fundaţiilor continue sau izolate.10 Tabelul 5 SĂPĂTURI ÎN GROPI IZOLATE Dimensiuni minime în plan ale săpăturii Adâncimea săpăturii h (m) h 0. faţa superioară a fundaţiei se recomandă să fie mai lată decât soclul.40x0.45 0.70 < h h > 1. cu minimum 2.5 cm de fiecare parte.40x0.dimensiunile minime necesare pentru executarea săpăturilor. dacă deschiderea L a golului este cel mult egală cu . Se recomandă ca faţa superioară a soclului (sau a fundaţiei în cazul când peretele stă direct pe fundaţie) să fie mai lată decât peretele ce reazemă pe el.20 0.70 1.40x0. se iau din tabelele 4 şi 5. având grosimea de cel puţin 30 cm (fig. 24).50x0.50x1.5 cm de fiecare parte. această retragere nu va depăşi 5 cm.10 0. De asemenea.10 când se urmăreşte o talpă cât mai îngustă 0. fundaţiile se dimensionează contându-se pe transmiterea încărcărilor la teren în lungul fundaţiei.70 < h Lăţimea minimă (m) 0. Dimensiunile fundaţiei ce rezultă astfel. La fundaţiile pereţilor exteriori realizaţi din zidărie din blocuri b.30 0. faţa exterioară a soclului trebuie să fie retrasă în raport cu faţa exterioară a peretelui de deasupra. pentru trasarea peretelui şi eventuala hidroizolaţie.65x1.c. cu minimum 2.70 0.40 0.40 < h 0.40 0.a.45x1. se rotunjesc la multiplul de 5 cm.50 h >1.70 1. Dimensiunile minime necesare pentru executarea săpăturilor..10 0. cu mijloace manuale.90 0.30 0. La pereţii cu goluri pentru uşi (fig.40 0.70 0. pentru aşezarea cofrajului soclului. iar tg α are valori date în tabelul 3.40 0.10 Înălţimea tălpii fundaţiei din beton simplu va fi de minimum 40 cm.. Tabelul 4 SĂPĂTURI ÎN ŞANT CONTINUU Adâncimea săpăturii h (m) h 0.30x0.60 când se urmăreşte o talpă de lungime redusă 0.40 < h 0. 23). h fiind înălţimea fundaţiei şi soclului în ansamblu. .

cu În cazul construcţiilor etajate. p .pereţii şi fundaţiile ce primesc spor de încărcări trebuie verificate dacă pot prelua aceste încărcări suplimentare. se admite ca o parte din încărcarea ce revine fundaţiilor pereţilor cei mai solicitaţi se poate descărca pe fundaţiile pereţilor mai puţin solicitaţi.transmiterea încărcărilor fundaţiilor pereţilor cei mai solicitaţi la fundaţiile pereţilor alăturaţi nu pot depăşi limitele prevăzute în tabelul 6.în cazul când peretele mai puţin încărcat este limitat de un gol. în condiţiile arătate la alineatele precedente. se poate ţine seama. Prevederi privind conlucrarea pereţilor portanţi la construcţii etajate . .lăţimea fundaţiei.presiunea pe teren. 7. Rt – rezistenţa la întindere a betonului.4.porţiunea respectivă trebuie să alcătuiască un ansamblu spaţial capabilă să preia solicitările ce provin din scurgerea eforturilor (de ex. procentele şi lungimile aferente din tabelul 6 se reduc la atât cât poate prelua porţiunea de perete până la gol. Astfel. pe zidărie portantă sau diafragme. eforturile unitare în aceşti pereţi nu trebuie să rezulte mai mari decât eforturile din pereţii ce se descarcă. 24) sub acţiunea forţei: cu formula: în care: b . în condiţiile următoare: . Tabelul 6 Procente maxime din Lungimea parţială sarcina pereţilor mai aferentă de perete a cărui încărcaţi ce se pot încărcare se transmite transmite pereţilor alăturaţi peretelui mai puţin pe lungimea parţială încărcat aferentă Construcţii etajate cu zidărie portantă şi diafragme . iar planşeele să aibă centuri de beton armat de-a lungul pereţilor). la distribuţia presiunilor pe teren. de conlucrarea spaţială a pereţilor ce reazemă pe aceste fundaţii. În cazul: P > bhRt se adoptă o armare compusă din etrieri şi bare dispuse longitudinal pe lungimea respectarea lungimilor de ancorare potrivit prevederilor STAS 10107/0-76. .: zidurile să fie bine întreţesute.În cazul când . . se face verificarea secţiunilor 1-1' (fig. având cel puţin două niveluri. la dimensionarea fundaţiilor mai multor pereţi ce se întretaie.

La solicitări verticale mari.7. 7. Izolaţia hidrofugă a zidurilor la rost în cazurile obişnuite este numai orizontală (fig. avându-se în vedere şi prevederile de la pct.00 3. 7. . la tălpile cu lungimi mai mari se prevăd rosturi de tasare 7. lungimea maximă a tălpii continue din beton simplu sau beton armat este de 70 m.în cazul fundaţiilor de rost excentrice faţă de zidurile ce le suportă. 26).6.2 niveluri 3 niveluri 4 niveluri şi mai mult Fundaţii diverse de beton simplu 2. Când este necesară fracţionarea construcţiei prin resturi de tasare (fig. rosturi care trec şi prin fundaţiile construcţiei. alcătuirea şi dimensionarea se face astfel încât să se evite rotirea fundaţiei sub efectul încărcărilor excentrice. 26). 25 d. între sâmburi şi fundaţie se prevede un cuzinet de repartiţie de beton armat (fig. Când eforturile în stâlpi la forţe orizontale sunt mari. sobelor. .lăţimea rostului se ia de minimum 3 cm. se ţine seama de următoarele: . astfel încât să se evite separarea lor prin tasări sau deformaţii diferite. 25 b) şi cu respectarea prevederilor din Normativul privind calculul şi alcătuirea structurilor din zidărie pentru construcţii indicativ P 2-85. în caz că este nevoie şi de izolaţie verticală. scărilor exterioare sau interioare etc.3. Pe terenuri normale.00 15 20 25 7.în special pe verticală.00 4. conform fig. dacă din alte considerente nu rezultă ca necesare rosturi mai mari.şi fără şicane . în loc de cuzineţi se pot prevedea centuri continue la baza zidului.5 La proiectarea fundaţiilor coşurilor. talpa fundaţiei şi cuzinetul se pot lăţi în plan.. . c) înălţimea treptelor se recomandă a se limita la: . La racordarea fundaţiilor cu adâncimi diferite (fundaţiilor pereţilor în zonele de separaţie ale subsolurilor pe porţiunile fără subsol. se recomandă înglobarea cuzinetului în corpul fundaţiei (fig. b) linia de pantă a treptelor se recomandă să rezulte astfel încât raportul (tg α) între înălţimea treptelor şi lungimea lor să nu depăşească valoarea 2/3. La fundaţia pereţilor cu sâmburi de beton armat.00 m) şi care transmit încărcări mari. 25 a). pe întreg ansamblul construcţiei. trebuie avute în vedere următoarele: a) legătura între fundaţiile cu adâncimi diferite se face în mod obligatoriu în trepte.8. În cazul sâmburilor la distanţe mici ( L 3.50 cm în terenuri puţin coezive. a fundaţiilor pereţilor exteriori cu cei interiori).alcătuirea rostului să fie cât mai simplă. se asigură pe cât posibil încadrarea fundaţiilor acestor elemente în ansamblul sistemului de fundaţii a construcţiei. 7. în proiect se dau detalii de execuţie acordându-se o atenţie specială racordării hidroizolaţiilor. .

cota superioara a tălpii trebuie să rămână aceeaşi (fig. Pentru asigurarea rigidităţii fundaţiei. d) în cazul fundaţiilor în trepte de-a lungul întregii zone de racordare.05 %.10 mm dispuse la 40 cm distanţă. Armarea fundaţiei se face astfel: La partea inferioară cu bare drepte de oţel dispuse transversal.. presiuni efective mari pe teren) se impun lăţimi mari de fundaţie şi adâncimi mici de fundare.10.86. Fundaţiile continue pe terenuri în pantă se realizează. în locul soluţiei descrise mai sus. 7. 7. 5 cm.. 6. Armăturile de repartiţie vor reprezenta minimum 10 % din armătura de rezistenţă corespunzătoare. alcătuite conform prevederilor punctului 7. Înălţimea minimă la marginea fundaţiei este: dar nu mai mică de 15 cm. pct. se admite executarea tălpii fundaţiei cu o pantă egală cu cea a terenului natural. Alcătuirea constructivă este similară cu a fundaţiilor clasice izolate pentru stâlpi. înălţimea constructivă (fig. distanţă între bare fiind de max.9. De o parte şi de alta a zidului se lasă o banchetă orizontală de 1.4. Se recomandă armarea fundaţiei cu plase sudate STNB.11. 27).. potrivit instrucţiunilor tehnice P 59. Fundaţii continue de beton armat 7. prevăzându-se trepte din loc în loc. la care panta fundaţiilor în trepte poate fi mai mare de 2/3. rotunjite la un multiplu de 5 cm.. Aceste prevederi nu se aplică în cazul fundării pe roci stâncoase. .70 cm în terenuri coezive sau compactate.8.5 cm lăţime. Procentul minim de armare va fi de 0. în locul fundaţiilor rigide de beton simplu se folosesc fundaţii elastice de beton armat. dacă se iau masuri suplimentare necesare împotriva infiltraţiilor.5 %. pentru a permite trasarea şi aşezarea corectă a peretelui. dar nu mai mică de 30 cm. Alcătuirea generală şi domeniul de aplicare: Dacă din anumite cauze (nivel ridicat al apei subterane. În cazul în care nu rezultă din calcul o armătură dispusă transversal la partea superioară a fundaţiei. se prevede constructiv o armătură constituită din bare φ 8. 28) se alege pentru valorile H/B prevăzute în tabelul 2. Dacă panta generala a terenului natural nu depăşeşte 2.

p0 . fundaţiile continue ale construcţiilor amplasate pe terenuri compresibile trebuie să respecte prevederile arătate în continuare. prafuri argiloase sau nisipuri în stare afânată. În cazul unei încărcări excentrice.12. În cazurile în care natura terenului de fundare sau conformarea construcţiei pot produce tasări diferenţiate.valoarea maximă a presiunii reactive. se calculează cu relaţia: in care: p . 7. depăşind valorile limită admise în STAS 3300-85. . Prevederile din cadrul acestui capitol se referă la alcătuirea fundaţiilor amplasate pe terenurile exemplificate în continuare.La solicitările centrice distribuţia presiunilor reactive se consideră uniformă pe lăţimea fundaţiei. În cazul unor eforturi principale mari de lunecare. teren. considerând conlucrarea infrastructură. chiar compactate.argile cu consistenţă redusă (lc < 0.suprastructură. B' . în special atunci când în suprastructuri nu apar aceste legături.13.presiunea reactivă maximă din dreptul peretelui. considerând sarcinile suplimentare care apar ţinând seama de caracteristicile mecanice. . în fig. La alcătuirea planului de fundaţii se urmăreşte realizarea de elemente de legătură între fundaţiile grupelor de pereţi. la proiectarea fundaţiilor se va ţine seama de prevederile Normativului P7-92 privind proiectarea şi executarea construcţiilor fundate pe terenuri slabe şi de alte recomandări cuprinse în alte instrucţiuni tehnice în vigoare.deschiderea de calcul a plăcii fundaţiei de la marginea ei până în dreptul peretelui (fig. se recomandă efectuarea unui calcul al ansamblului infrastructură-suprastructură. Pentru pământurile sensibile la umezire de orice categorie. ca de exemplu: .terenuri îmbunătăţite artificial prin îndesarea mecanică sau hidromecanica. Fundaţii continue pentru construcţii cu pereţi portanţi amplasate pe terenuri compresibile 7. se efectuează calculul ansamblului infrastructură. se dispun armături înclinate şi armături longitudinale constructive la partea de sus. În cazul pământurilor sensibile la umezire. în funcţie de gradul de îndesare realizat.5).mari. la care apar tasări diferenţiate datorită caracteristicilor fizico-mecanice. sub formă de straturi continue sau lenticulare. 28). toate cu compresibilităţi mijlocii . 29 se exemplifică acest caz. Atunci când rezultatele calculului sau ale unor prescripţii tehnice specifice anumitor terenuri nu indică altă alcătuire a infrastructurii sau măsuri de consolidare a terenului. suprastructură. momentul încovoietor. în secţiunea cea mai solicitată.

.considerarea în valoarea h a grosimii betonului din centură se face în condiţiile turnării betonului în flux continuu. în cazurile în care această soluţie este economică.pentru cazurile în care înălţimea h este redusă şi nu se justifică prevederea a două mărci de betoane diferite. procentul minim de armare fiind 0. Valoarea minimă a raportului a / h este 0. pentru situaţiile când armarea transversală rezultă ca necesară din calculul la încărcarea dată de teren de jos în sus. 7. Lungimea fundaţiilor fără o legătură pe una din cele două laturi.05 %. devierea pe verticală fiind admisă cu respectarea unei pante de 1:4 (proiecţia pe verticală/proiecţia pe orizontală).se poate adopta soluţia cu tălpi din beton armat. nu trebuie să depăşească 6. Armarea longitudinală minimă se realizează cu bare din OB37 având diametrul minim de 10 mm şi secţiunea totală de minimum 4. Barele longitudinale se înnădesc prin petrecere pe o lungime de 45 diametre cu ciocuri. La intersecţiile centurilor se realizează ancorări ale barelor longitudinale conform fig. 7.6 cm2. privind valorile tg α. În fig. respectiv superioare.5. La construcţiile sau zonele de construcţii cu subsol se prevede o zonă armată la nivelul pardoselii subsolului şi la nivelul planşeului peste subsol. dispuse la maximum 25 cm. evitându-se situaţiile în care fundaţiile unor pereţi se termină fără legătură cu o altă fundaţie dispusă perpendicular pe direcţia primelor fundaţii. În acest caz centura se amplaseaza în talpa armată. . încât să formeze un element rigid monolit. 31 şi 32 sunt reprezentate 2 tipuri de fundaţii folosite în aceste situaţii. 30 se exemplifică acest caz. Se urmăreşte dispunerea într-un singur plan a armăturilor inferioare. în beton de clasa Bc 7. iar betonul trebuie să fie de clasa Bc 7.Se recomandă ca fundaţiile pereţilor să formeze contururi închise. se poate adopta o singură marcă de beton în talpa fundaţiei.5.0 m. 33 şi 34.20 % din secţiunea centurii.7 şi înălţimea 30 cm. La stabilirea dimensiunilor fundaţiilor trebuie avute în vedere şi următoarele recomandări: .. în fig. .14.7. efectuându-se verificările la momente încovoietoare şi forţe tăietoare. La construcţiile sau zonele de construcţii fără subsol.. .0. însă nu mai puţin de 0. Ansamblul fundaţiilor trebuie să fie astfel conformat. 35 este prezentat un tip de fundaţie folosită în această situaţie.16.15.în cazurile în care fundaţia este alcătuită din beton simplu trebuie respectate prevederile de la tabelul 3. În fig. Armarea transversală a tălpilor de fundaţie se realizează cu bare având diametrul de minimum 10 mm. 7. fundaţiile trebuie prevăzute cu câte o zonă armată dispusă la partea superioară şi inferioară a elementului.

7. se pot rezolva la nivelul infrastructurii.17. . 7. avându-se în vedere şi implicaţiile de ordin economic. 6. Pentru detaliile de alcătuire se ţine seama de prevederile de la pct. se poate adopta o fundaţiealcătuită în întregime din beton armat (fig.13 şi 7. să se analizeze posibilitatea evitării lui. Distanţa dintre pereţii de rost se stabileşte prin proiect în funcţie de mărimea deformaţiilor. Presiunea de calcul a terenului de fundare trebuie să fie suficient de mare.17. se respectă şi prevederile de la pct.elementele de descărcare a încărcărilor transmise de pereţi la aceste reazeme. În cazul rosturilor care străbat fundaţia. La stabilirea dimensiunilor fundaţiilor trebuie avute în vedere şi prevederile cuprinse în ultimele aliniate de la pct. Aceste tipuri de fundaţii se utilizează în cazul zidurilor ce transmit încărcări mici la fundaţii. 7. datorită tasărilor diferenţiale. prin măsuri de îmbunătăţire a calităţilor fizico-mecanice ale terenului de fundaţie sau de alcătuire a structurii. În cazul terenurilor pentru care prescripţiile speciale recomandă alte prevederi. 7.14. şi sunt alcătuite din: . se recomandă prevederea unor fundaţii sau grinzi de echilibrare (pct. transversări de canale etc. se are în vedere ca prin alcătuirea acestuia să se creeze posibilitatea rotirii unuia dintre pereţii de rost fără antrenarea celuilalt (fig. 4 m distanţă între ele. fie oprindu-le la acest nivel. urmând a se verifica şi adâncimea minimă de încastrare a fundaţiei măsurată de la pardoseala subsolului. În cazul în care rostul nu străbate fundaţia. 37). alcătuirea rosturilor de tasare se face ţinând seama de prescripţiile respective. 7. fundaţia de rost devenind comună pentru elementele portante ale ambelor corpuri de clădire. seisme.27. 36).blocurile de fundaţie ce constituie reazemele izolate. iar tipurile de fundaţii arătate mai înainte nu au capacitatea de a prelua eforturile care apar. Se recomandă ca. Se asigură bordarea cu armături în dreptul golurilor pentru uşi. 38). a blocurilor de fundaţii ce formează reazemele izolate. înaintea adoptării acestui tip de fundaţie. ca să fie posibilă distanţarea raţională. Rosturile prin structură.6) dispuse la cca. . Pentru fundaţiile structurilor cu diafragme situate pe terenuri având compresibilitatea pronunţată. Fundaţii continue cu descărcări pe reazeme izolate 7. de-a lungul zidurilor. Mărimea necesară a rosturilor se stabileşte de proiectant.18.14 cu deosebirea că 40 cm.19.Pentru dimensiunile parţiale şi armături se respectă prevederile de la pct. sau atunci când terenul de fundare se găseşte la o adâncime mai mare de cca 2 m. perpendicular pe fundaţie(fig. 7. dar nu trebuie să fie mai mică de 5 cm. prevăzute pentru dilatări. fie traversând fundaţiile. În cazul structurilor la care rezultă din calcule solicitări importante. ferestre de subsol.

În zonele de întretăiere în L sau T a pereţilor. înălţimea în câmp în care: . depăşind cu cel puţin 25 cm cota trotuarului construcţiei. alcătuirea constructivă a reazemelor izolate.10 cm). Reazemele izolate se fac în secţiunea transversală de formă dreptunghiulară. cu sau fără evazări sau trepte.. Pentru uşurinţa execuţiei. împiedicându-se totodată accesul direct al apei. Poziţia în plan a blocurilor de fundaţie se alege astfel încât centrul de greutate al suprafeţei bazei lor să fie cât mai apropiat. Faţa superioară a elementelor de descărcare se aşează la cel puţin 10 cm sub nivelul trotuarului. Distanţa optimă între reazeme se stabileşte pe baza unui calcul tehnico-economic. 40). se recomandă: . se urmăreşte pe cât posibil ca grinzile să aibă aceeaşi înălţime. .. Alegerea materialelor. Izolaţia hidrofugă orizontală a pereţilor se aşează de regulă la partea superioară a grinzilor sau bolţilor de descărcare.în cazul grinzilor cu vute. 7. ele se vor evita în regiunile cu seismicitate mare (gradul 7. se fac analog fundaţiilor continue rigide. care se umple cu nisip grunţos. 8 şi 9). 39.dacă este posibil . se obişnuiesc forme de fundaţii conform fig. care constituie suportul pereţilor şi care transmit încărcările la blocurile de fundaţie. se prevede un spaţiu până la suprafaţa terenului egal cu valoarea posibilă a umflării pământului (cca 5.20. dimensionarea.în cazul grinzilor drepte (fără vute). De regulă. iar pe reazeme . asigurându-se evacuarea ei.Fundaţiile cu descărcări pe reazeme izolate nu sunt indicate în cazul când sunt de aşteptat tasări inegale ale acestora. ele pot fi proiectate cu sau fără vute de reazeme (fig. Pentru asigurarea unei rigidităţi corespunzătoare. stabilirea adâncimii de fundare. 7. înălţimea . De asemenea.să coincidă cu poziţia rezultantei încărcărilor transmise de pereţi. 7. elementele de descărcare alcătuiesc şi soclul peretelui. În cazul obişnuit al construcţiilor fără subsol. Reazemele izolate de regulă au în plan o secţiune de formă dreptunghiulară.21. Reazemele izolate se prevăd de-a lungul pereţilor în punctele de întretăiere a pereţilor sau în acelea în care sunt încărcări improtante. pe reazeme late. sau .22. Utilizarea grinzilor prefabricate se recomandă în cazul construcţiilor cu pereţi având o dispoziţie regulată în plan şi cu încărcări mici. aceste reazeme se dispun în conformitate cu traveile construcţiei şi în dreptul plinurilor (spaleţi de zidărie). Elementele de descărcare sunt alcătuite din grinzi sau bolţi. Pentru a preîntâmpina efectul umflării terenului din cauza îngheţului sub elementele de descărcare. . Grinzile sau bolţile se fac de regulă mai late decât peretele de deasupra cu cca 5 cm de fiecare parte. Grinzile sunt de regulă continue.

400 kgf/m şi au lungimi de max.. Se recomandă ca intradosul să fie de formă circulară. La capetele zidurilor acolo unde împingerile bolţilor nu sunt echilibrate.50 m şi . executarea intradosului se poate face după un poligon înscris în cerc. Se pot folosi şi bolţi din beton simplu. situaţi în spaţii protejate de îngheţ.1. 400 kgf/m se recomandă să se prevadă o armătură transversală de minimum 3 φ 6/ml. însă numai la construcţii cu cel mult două niveluri amplasate pe terenuri puţin compresibile şi fără contracţii. bolţile se prevăd cu armătură de siguranţă. Fundaţii realizate de însăşi placa suport a pardoselii 7.120 cm grosime: .23. 7. La pământurile în care se pot produce tasări mici sau la pământurile contractile.. Cînd placa este aşezată pe umpluturi de 40. se urmăreste pe cât posibil. neportanţi. în aşa fel ca să poată prelua şi transmite terenului.1. se recomandă să se prevadă o armare a plăcii pe o lăţime de 1. se asigură continuitatea armăturii în lungul pereţilor prin dispunerea de armături în lung de minimum 3 φ 12 mm (oţel PC) sau 3 φ16 mm (oţel OB). pentru simplificare. împingerile.24. iar săgeata bolţii la intrados f = L / 4.5 şi grosimea de cel puţin 8 cm. aceste limite se pot micşora. grinzi de beton armat (monolite sau prefabricate). placa poate fi executată din beton simplu de clasa Bc 7. În cazul construcţiilor care au fundaţii continue sub pereţi. se asigura stabilitatea fundaţiei prin lungimea corespunzătoare a blocului de fundaţie (reazemului). pentru susţinerea pereţilor neportanţi sau despărţitori. În cazul construcţiilor cu structură în cadre aceste grinzi reazemă pe fundaţiile stâlpilor.50 m. care reazemă pe fundaţiile pereţilor principali. 3. cu o reţea având cel puţin 3 bare pe metru liniar.dacă pereţii despărţitori transmit o încărcare de peste 400 kgf/m şi au lungimi de peste 3. ca sistem general de fundare. Se recomandă ca înălţimea bolţii la cheie să fie h = L / 5. transmiţând plăcii o încărcare de cel mult 1000 kgf/m.. pe o lăţime a plăcii de 1. la pereţi neportanţi).. Bolţile de descărcare (fig. . sau în cazul grinzilor ce suportă încărcări mici (de ex. 41) se realizează de regulă din beton cu armătura de siguranţă.26.00.00 m.00. La construcţii de mică importanţă.. de minimum φ 5 mm pentru STNB.. De asemenea. În cazul când se folosesc grinzi prefabricate.dacă pereţii despărţitori transmit o încărcare de max.dacă pereţii despărţitori transmit o încărcare de max. 7. în bune condiţii. se pot utiliza în mod avantajos. ca toate bolţile să aibă aceleaşi înălţimi şi săgeţi. Când placa este aşezată pe teren sănătos sau umpluturi bine compactate până la 40 cm grosime: .L reprezintă lumina dintre reazeme.00 m. Aceste tipuri de fundaţii se pot executa numai sub pereţi despărţitori.

Diafragmele de la primul nivel fiind armate cu reţea. 42 a). se poate adopta o soluţie cu talpa continuă din beton armat. În cazurile curente. limitele se reduc în raportul rezistenţelor de calcul. Dimensiunile centurii se aleg astfel ca . . Armarea transversală a centurii de beton armat se face cu etrieri cu diamentrul de minimum 6 mm dispuşi la maximum 25 cm. . Dimensionarea lăţimii tălpilor de fundaţie se face ţinând seama de prevederile de la pct. Când placa este aşezată pe umpluturi peste 120 cm grosime se realizează fundaţii separate sub ziduri.o armare longitudinală având minimum 4 bare φ12 mm din care două bare sub perete (fig. indicativ C 169-88. trebuie să respecte următoarele condiţii minime: . 7. se calculează armătura transversală de la partea inferioară a centurii considerând presiunea exercitată de blocul de beton simplu asupra centurii.secţiunea totală de 4. 6. în cazul terenurilor compresibile. 42). Fundaţii pentru structuri cu diafragme din beton armat 7.27. În cazul unor oţeluri cu mărci superioare oţelului OB 37.4. Atunci când rezultă necesară mărirea înălţimii fundaţiei.diametrul de 10 mm. În legătură cu modul de executare a umpluturilor şi verificarea lor. . fundaţiile trebuie prevăzute la partea superioară cu o centură în care să se poată prevedea mustăţi pentru legătura dintre pereţi şi fundaţie. .6 cm2. în cazurile în care raportul . Pentru dimensiunile transversale ale tălpii continue din beton armat se respectă prevederile de la pct.3. Acoperirea cu beton a barelor longitudinale trebuie să respecte prevederile din anexa III-2 a Normativului C 140-86. fundaţia diafragmelor are alcătuirea din fig. din considerente legate de natura terenului de fundaţie sau din considerente economice. Atunci când rezultă necesară reducerea înălţimii fundaţiei. Armăturile longitudinale ale centurilor.2 % din secţiunea centurii. 43. trebuie avute în vedere prevederile cuprinse în Normativul pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale.procentul de armare de 0.dacă pereţii despărţitori transmit încărcări mai mari se recomandă şi îngroşarea locală a plăcii (fig. aceasta se face prin înălţarea blocului de beton simplu.

b) Când evazarea fundaţiilor izolate este împiedicată de un obstacol continuu în lungul unui şir de stâlpi (fig. clădiri având până la 10 etaje). Fundaţiile pe grinzi se folosesc la structuri de rezistenţă care transmit sarcinile la nivelul bazei construcţiei. prin stâlpi. 44). În acest caz se prevăd grinzi de fundare. fiind valoarea forţei tăietoare din buiandrugul cel mai solicitat de pe şirul respectiv de buiandrugi (fig. când în zona activă de sub fundaţii se pot produce tasări inegale importante. au fost îmbunătăţite. 47). se verifică considerând presiunea terenului acţionând de jos în sus. 46). oţel-beton şi material lemnos..1. c) dacă este necesar să se evite fundaţiile excentrice la stâlpii de lângă un calcan vechi (fig. considerându-se pentru forţă tăietoare acţionând în zona respectivă valoarea de minimum 3 Tmax. PROIECTAREA FUNDATIILOR PE GRINZI SI PE RADIERE DIN BETON ARMAT Alcătuire generală şi domeniu de aplicare 8. deoarece se caracterizează printr-un consum ridicat de beton. Zonele de fundaţii. 45. cu procedeele cunoscute. [top] 8. În cazul unei diafragme la care golurile se suprapun pe verticală. situate sub golurile pentru uşile de la primul nivel sau sub golurile cu altă destinaţie. e) La amplasarea clădirilor pe terenuri dificile de fundare.a). iar diafragma preia sarcini orizontale. Tmax. nu asigură eliminarea acestor tasări posibile. care să lege longitudinal şirurile de stâlpi (fig. este necesară o rigidizare a construcţiei la nivelul fundaţiilor. d) La amplasarea unor clădiri pe terenuri cu capacitate pronunţată redusă sau pe terenuri ce pot produce tasări inegale. dacă este necesară o rigidizare a construcţiei pe ambele direcţii se poate realiza o reţea de grinzi (fig. Fundaţiile pe grinzi continue sub stâlpi sunt recomandate a fi utilizate în următoarele situaţii: a) Când. care nu se poate realiza prin alte măsuri constructive. datorită compresibilităţii pronunţate a terenului de fundare. . iar mijloacele de îmbunătăţire a terenului în zona activă sub talpa fundaţiei. considerând presiunea exercitată de teren asupra tălpii. 45 b). mai ales în cazul unei stratificaţii neuniforme. 8.2. în vederea fundării directe. zona de fundaţie situată sub golurile de la primul nivel se dimensionează. care. Adoptarea acestui sistem de fundare se face numai după o analiză tehnico-economică. în cazurile curente (teren de fundare puţin compresibil.Armătura transversală a tălpilor de beton se determină prin calcul. Radierele din beton armat se utilizează în următoarele situaţii: a) în cazul fundării construcţiilor pe pământuri foarte compresibile.

racordările dintre lăţimile diferite realizându-se cu vute ca în fig.alte tipuri de radiere (casetate.. care lucrează la încovoiere sub acţiunea presiunilor reactive ale terenului de fundaţie şi pentru care se pot adopta soluţii constructive: . cu plăci curbe etc.). rezemate pe pereţi portanţi. Radierele pot fi împărţite în: 1. Lăţimea grinzilor la partea superioară rezultă din condiţia ca în jurul stâlpilor să se realizeze o banchetă orizontală de 2. mai lată în dreptul stâlpului. turnuri de răcire. Când este nevoie se pot prevedea vute pe reazeme. radiere de greutate. dar valoarea minimă a înălţimii este de 0. până la 30 cm lăţime a plăcii în consolă se admite ca faţa superioară să fie orizontală. 48) se ia între 1/4 şi 1/6 din distanţa dintre doi stâlpi consecutivi. Funcţie de lăţimea B a plăcii grinzii.5.5. Se recomandă ca lungimea acestora să fie cuprinsă între 0. . radiere de rezistenţă. Înălţimea H a plăcii în dreptul grinzii (fig. 49.. În cazul unor stâlpi de dimensiuni mari. Elemente constructive 8..25 şi 0.radiere din grinzi şi plăci. se realizează console la cele două extremităţi ale grinzii. la care încărcarea pe m2 la nivelul cotei de fundare este apropiată ca mărime de presiunea convenţională sau de presiunea stabilită pe baza calculului terenului de fundare.20 m şi se ia între H/2 şi H/3. grinda de fundare este asemănătoare cu o grindă obişnuită. peste această dimensiune faţa superioară se va realiza în pantă. pentru a evita o lăţime prea mare a grinzii. 2. console care asigură o comportare mai bună a nodurilor marginale. 48) se ia astfel încât raportul H/B să fie cuprins între 0. . .). care nu fac obiectul prezentului normativ. se prevede o grindă de lăţime variabilă.5 cm. Totdeauna. cu deosebirea că este solicitată de jos în sus de către presiunea reactivă.b) la construcţii înalte (coşuri de fum. c) la subsoluri şi construcţii îngropate în pământ situate în pânza freatică şi la care este necesară realizarea unei cuve etanşe.radiere din planşee ciuperci.radiere din plăci drepte. înălţimea poate să rezulte egală cu lăţimea grinzii.25 şi 0. silozuri de cereale. clădiri socialadministrative cu număr mare de etaje etc. 50.1/4)Lo b) Placa de la partea inferioară a grinzii se realizează cu faţa superioară orizontală. când este posibil.35.2 şi 1. În alcătuirea constructivă se ţine seama de următoarele: a) înălţimea H1 a grinzii (fig. iar Iv = (1/6. în care caz se foloseste o secţiune ca în fig. .30 m.. Înăltimea "h" a plăcii la exterior este de cel puţin 0.30 din distanţa dintre stâlpi.3 Din punct de vedere al dispoziţiilor constructive curente. Ele se realizează astfel încât raportul H/ H1 să fie cuprins între 1.

se pot folosi radiere cu grinzi. Momentele încovoietoare la care se dimensionează armătura longitudinală se iau în secţiunile de la feţele stâlpilor. Radierele din plăci drepte rezemate pe pereţi portanţi se folosesc pentru construcţii. Când lăţimea grinzii la partea superioară este mai mare ca 40 cm. 54). sau la 600 în grinzile cu înălţime mai mare. Paharul se verifică şi se proiectează după normele în vigoare. sau dacă numărul barelor întinse pe un rând este mai mare ca 5. 8. ţinând seama de tipul de structură şi de calităţile terenului de fundare. astfel ca distanţa dintre două bare să nu fie mai mare ca 35 cm.00. dacă condiţiile de exploatare nu impun umpluturi din beton simplu. dar minimum 3 φ 8 m. în jurul stâlpului realizându-se un pahar. aceasta se dispune la 450. pentru preluarea momentelor maxime negative. a) Radierul se execută dintr-o placă simplă armată pe o singură direcţie pe distanţa între pereţi. Armături longitudinale constructive se prevăd şi pe lăţimea grinzii. Tipul radierului se alege în baza unui calcul tehnico-economic. 3.00m şi la care se cere o rigiditate mare a construcţiei la nivelul fundaţiilor. Când deschiderile între stâlpi sunt mari (depăşind 4. se utilizează betoane având clasele indicate în cap.05 %. b) La construcţiile pe cadre. 53) sau pe grinzi principale şi secundare (fig. se recomandă grinzi secundare în cruce. Toată armătura longitudinală de rezistenţă se amplaseaza în inima grinzii. grinzile de fundaţie se realizează în forma de π (fig.. Procentul minim de armare pentru armătură longitudinală din oţel cu profil periodic este de 0. Grosimea plăcii se ia constructiv de cel puţin 20 cm.4. radierele sunt asemănătoare cu planşeele acţionate de presiunea reactivă a terenului de fundare. Ele sunt formate din plăci armate cruciş. Această armătură poate fi luată în calcule pentru preluarea momentelor pe reazeme.10 % din secţiunea utilă pentru cea transversală din oţel OB 37 este de 0. se prevăd etrieri dubli. sau reţele de grinzi secundare (fig. În secţiunile în care placa grinzii este comprimată. De o parte şi de alta a grinzii se prevăd în placa acesteia armături longitudinale de repartiţie cu o secţiune pe ml de cel puţin 10 % din armătura transversală de rezistenţă a plăcii pe ml.00 m) dar egale ca mărime. . rezemate pe o reţea grinzi (fig.În cazul când din punct de vedere economic rezultă competitivă soluţia cu stâlpi prefabricaţi. pentru asigurarea unui minim de rigiditate a radierului. 51). la care distanţa între aceşti pereţi nu depăşeşte 3.. Armarea grinzilor continue sub stâlpi se face cu armături longitudinale şi transversale. Pentru realizările grinzilor de fundaţie sub stâlpi. Placa se poate realiza cu vute pe reazeme.4 Din punct de vedere al dispoziţiilor constructive curente. Când din calcule rezultă armătura înclinată pentru forţe tăietoare. Armarea plăcii grinzii se realizează cu plase sudate în toate situaţiile când este posibil. 52). calculul se face ca pentru o secţiune T.

modulul de deformaţie liniară a terenului. se pot prevedea. în locul capitelurilor de deasupra plăcii.capitel simplu (fig. b . Pentru realizarea feţei superioare perfect plane.coeficientul de deformaţie liniară a terenului.capitel cu frântură (fig.. trebuie să se asigure o rigiditate cât mai mare.20 m). pentru a putea redistribui în cât mai bune condiţii presiunile pe teren. rezervoare îngropate etc.80.coeficient funcţie de raportul dintre lungimea şi lăţimea suprafeţei de contact a grinzii. c) Radierele alcătuite cu planşee-ciuperci se folosesc la silozuri. În astfel de cazuri.. la care se utilizează metoda aproximativă a distribuţiei liniare a reacţiunilor pe suprafaţa de contact. dat în tabelul 7. îngroşări în jos (fig. . La construcţii cu încărcări mari şi la care există posibilitatea unei încărcări parţiale asimetrice în timpul exploatării (silozuri). Din punct de vedere static. a .capitel cu placă de rezemare (fig. . La calculul unei astfel de grinzi trebuie avute în vedere următoarele: a) Alcătuirea grinzii şi determinarea lăţimii suprafeţei de contact a plăcii acesteia se face printr-o predimensionare. 56). diagramele de eforturi se stabilesc folosind una din metodele de calcul ale grinzii.semilungimea suprafeţei de contact a grinzii. pe care stâlpii să rezeme fără capiteluri (fig. 58). depozite subterane de alimente. fundaţia continuă sub stâlpi este o grindă încărcată de sus în jos cu sarcinile transmise de stâlpi şi de jos în sus cu reacţiunea distribuită a terenului pe toată suprafaţa de contact.Ca alcătuire grinzile radierului nu diferă de grinzile de fundaţie obişnuite. ca grindă pe mediu deformabil. v . Calculul grinzilor continue de fundare 8. Capitelurile de la baza stâlpilor pot avea următoarele forme: . Coeficientul de rigiditate al terenului necesar efectuării acestui calcul se consideră în modelul Winkler-Boussinesq şi se determină cu relaţia: unde: km . 55).5. . b) Pentru calculul şi armarea grinzii în lungul ei. radierul se poate executa sub forma unei plăci de grosime mare (0.semilăţimea suprafeţei de contact a grinzii.1. E . 57). 59).

50 1.2465 0. PROIECTAREA FUNDATIILOR PENTRU CONSTRUCTII USOARE DEMONTABILE.00 90.4357 0.00 100.00 1. [top] 9.2739 6.00 50.00 60.1407 0.Tabelul 7 km 1.1378 0.00 2.00 80.00 30.00 10. .3275 0. e) Dacă grinda este solicitată excentric în secţiunea transversală.00 20. în cazurile în care distanţele între stâlpi nu diferă cu mai mult de 20 %.00 7.00 km 0.1. fundaţiile construcţiilor de organizare de şantier se realizează diferenţiat pentru: a) construcţii cu durata pe amplasament sub un an.2584 0. încărcările pe stâlpi sunt apropiate ca valoare şi rigiditatea grinzii şi deformabilitatea terenului de fundaţie au valori care asigură o redistribuire a presiunilor reactive. placa grinzii se armează cu etrieri închişi.2953 0.25 1. se poate admite distribuţia plană a acestor presiuni.3663 0.1606 0.2226 0.00 40. În functie de durata de staţionare pe amplasament.50 4. Armătura transversală din placă se dimensionează pe baza momentelor încovoietoare date de reacţiunea terenului în raport cu secţiunea din marginea grinzii. se consideră valoarea forţei tăietoare corespunzătoare secţiunii de la faţa stâlpului.00 70.2836 0. f) Pentru armarea plăcii grinzii (armare transversală) se poate admite repartizarea uniformă.3512 0.1442 0.1484 0.1868 0. a presiunii de contact în secţiune transversală.75 3.1353 c) Pentru calculul grinzii.1705 0.00 9.25 2.00 3.50 5.00 8.50 2.5283 0.3845 0. dacă se are în vedere rigiditatea ei mare transversală în raport cu cea a terenului.00 0.2370 0.1537 0.3385 0.75 2. capabili să preia torsiunea. d) Pentru dimensionarea armăturii la forţa tăietoare.4740 0. respectiv liniar-variabilă. sau dacă grinda este solicitată şi de momente de torsiune. CU DURATA LIMITATA PE UN AMPLASAMENT 9.3093 0.00 4.4070 0.2292 0. g) La armarea grinzilor de fundaţie trebuie avute în vedere toate prescripţiile referitoare la alcătuirea şi calculul elementelor din beton armat.

La alegerea tipului de fundaţie trebuie avut în vedere ca la terminarea obiectivelor construite.. Pentru construcţiile din clasele de importanţă medie sau redusă (clasele III.2..a). 6.2 din STAS 10. 9. pentru a lăsa terenul în starea iniţială avută înainte de construirea obiectivelor respective. conform pct. din STAS 3300-85). Înainte de începerea lucrărilor pentru executarea corpului fundaţiilor trebuie să fie terminate lucrările pregătitoare şi anume: a) Trasarea axelor fundaţiilor şi executarea săpăturilor. dispusă peste o umplutură de pietriş realizată până la cota respectivă. putându-se însă realiza şi printr-o fundaţie de beton.100/0-75) precum şi pentru construcţiile cu durată pe amplasament sub 1 an. 9. atunci când procedeele de execuţie adoptate nu permit betonarea sub apă. care se realizează conform prevederilor de la pct. Adâncimea de fundare se ia conform tabelului 1. 10.5.2. IV.7. EXECUTAREA FUNDATIILOR DIRECTE 10. 1. b min = 6 cm (fig.3. 2. În cazul construcţiilor celulare.4. . Pentru construcţiile cu durata pe amplasament peste 5 ani se aplică prevederile din normativ. .2.b) construcţii cu durata pe amplasament de la 1 la 5 ani. b) Protecţia construcţiilor vecine şi a instalaţiilor existente în pământ. 9. Adâncimea de fundare se stabileşte la minimum 10 cm de la nivelul terenului natural. pentru a permite executarea corpului fundaţiilor în uscat. c) Coborârea nivelului apelor subterane. care se realizează conform prevederilor de la pct. fundaţia poate fi: . considerând presiunea maximă pe teren de 4 daN/cm2 şi Înălţimea H' la marginea obeliscului fundaţiei (fig. 19. 7.2.cuzinet de beton armat (monolit sau prefabricat). În acest scop se recomandă evitarea fundaţiilor din beton monolit. V.4. dimensiunile în plan ale fundaţiilor se stabilesc în conformitate cu calculul după presiuni convenţionale de calcul (conform pct.1. Executarea şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii directe se fac potrivit Normativului C169-88 (vezi anexa 1 din prezenta lucrare). [top] 10. 2) se ia de minimum 5 cm. şi Bmin = b + 2x5 (în cm). considerând presiunea maximă de 4 daN/cm2. fundaţiileobiectelor de orgnizare de şantier trebuie şi ele îndepărtate. rezultat după decaparea stratului vegetal. . prevăzute cu tălpi de rezemare pe teren. În acest caz. fundaţia paote fi realizată dintr-un strat corespunzător din pietriş cilindrat.fundaţia continuă (monolită sau prefabricată).

a depozitelor de materiale şi a instalaţiilor auxiliare necesare executării fundaţiilor. fie respectarea prevederilor din anexa Normativului C140-86. La executarea fundaţiilor pe pământuri sensibile la umezire se respectă în plus prevederile din Normativul P7-92.3. La executarea fundaţiilor trebuie avute în vedere următoarele: a) Materialele întrebuinţate trebuie să corespundă indicaţiilor din proiect şi prescripţiilor din standardele şi normele de fabricaţie în vigoare. Pentru construcţiile fundate pe pământuri . f) Verificarea corespunzătoare dintre situaţia reală şi proiect (din punct de vedere al calităţii terenului. măsurile ce urmează a se lua se stabilesc împreună cu proiectantul şi se transmit prin dispoziţie de şantier. Dacă caracteristicile terenului nu corespund cu cele avute în vedere la proiectare. prăbuşiri etc. iar lăţimea sa. pentru construcţiile fundate pe terenuri obişnuite. dimensiunilor şi poziţiilor) în limitele toleranţelor prescrise. c) În cazul betonării sub nivelul apei subterane se verifică. 10. sau că efectele acestora au fost înlăturate în aşa fel încât corpul fundaţiei să poată fi executat corect conform proiectului. împănarea şi celelalte legături provizorii (care trebuie să asigure echilibrul stabil al stâlpului) conform Normativului C140-86.5. În cazul fundaţiilor pahar rostul va avea o lăţime de 5 cm. iar în cazul executării fundaţiilor de pământuri contractile cele din Instrucţiunile tehnice P70-79. Abaterea admisă pe verticală la poziţionarea fundaţiilor faţă de cota de nivel. 10. este de minimum 3 cm. e) Verificarea axelor fundaţiilor. b) Fundaţia se execută fără întrerupere pe distanţa dintre două rosturi de tasare. după caz. În cazul fundaţiilor în apă cu sau fără epuismente. g) Încheierea procesului verbal de recepţie a terenului de fundare. ebulmente. La poziţia în plan orizontal a axelor fundaţiilor de beton şi beton armat. se verifică dimensiunile golului (secţiuni orizontale şi verticale). Trasarea lucrărilor de fundaţii face parte din trasarea lucrărilor de detaliu. abaterea admisibilă este de 10 mm. se atrage atenţia asupra cazurilor în care proiectele prevăd ca măsuri de protecţie anticorosivă utilizarea de cimenturi speciale şi anumite grade de impermeabilitate a betonului. se verifică în mod special că nu s-au produs afuieri. având în vedere faptul că nu se pot folosi pene decât la 3 laturi. precum şi încastrarea definitivă prin betonare.d) Asigurarea suprafeţelor necesare pentru amplasarea şi funcţionarea normală a utilajului de lucru. e) Executarea rostului de tasare se face într-un plan perpendicular pe talpa fundaţiei. fie eficacitatea epuismentelor. Pentru cazul stâlpilor dubli sunt necesare măsuri suplimentare. 10. În timpul montajului stâlpilor prefabricaţi sunt obligatorii măsuri de menţinere a echilibrului stâlpilor. d) În cazul fundaţiilor de tip pahar pentru încastrarea stâlpilor prefabricaţi.4. inclusiv a măsurilor contra afuierii terenului şi spălării cimentului din beton. se admite de maximum 10 mm. în cazul când această condiţie nu poate fi respectată se procedează conform Normativului C140-86.

lăţimea rostului se ia potrivit prescripţiilor pentru fundarea pe astfel de terenuri. cu ord. [top] 11.dificile (loessuri. 1233/D/1980. b) Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii-montaj. aprobate de M. precum şi pentru diferitele operaţiuni ce se efectuează la lucrările de fundaţii.6. contractile etc. în timpul execuţiei sale. 10. trebuie respectate următoarele prevederi în vigoare: a) Norme republicane de protecţie a muncii. MASURILE DE TEHNICA SECURITATII MUNCII 11. c) Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor – 1977. . folosind în acest scop fişele tehnologice existente sau cartea tehnică a utilajului respectiv. nr.2. d) Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului. Executarea rostului se tratează cu o lucrare ascunsă şi se va recepţiona de către reprezentantul beneficiarului. indicativ P. Conducerea antreprizei este obligată să elaboreze instrucţiuni speciale de tehnica securităţii muncii pentru lucrul cu fiecare nou tip de utilaj introdus pe şantier.118-83. aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerului Sănătăţii cu Ord. Când construcţiile se fundează pe pământurile loessoide sau argile contractile se respectă prescripţiile în acest sens ale normativelor respective. care nu sunt prevăzute în normele în vigoare. nr.C.). 11.Ind. În procesul de execuţie a lucrărilor de fundaţii.1. 34/1975 şi 60/1979.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful