You are on page 1of 65

T×nh h×nh thiÖt h¹i do lò S«ng L« vµ s«ng G©m trong 10 n¨m qua

Tæng céng n¨m


H¹ng môc thiÖt h¹i: §¬n vÞ N¨m 1991
10 n¨m 1990

Sè huyÖn, thÞ bÞ thiÖt h¹i HuyÖn 60 6 6


Sè x·, ph­êng, T.T bÞ thiÖt h¹i x· 308 40 34
Sè ng­êi chÕt Ng­êi 12
Sè ng­êi bÞ th­¬ng hoÆc èm Ng­êi 0
Sè ng­êi bÞ ¶nh h­ëng 1000 Ng­êi 801 150 88
Sè hé bÞ ¶nh h­ëng Hé 0
Nhµ d©n bÞ ngËp Ng«I 28,553 1,200 400
Nh©n ®¹o

Nhµ d©n bÞ ®æ, tr«i Ng«I 114 56 5


C¬ së y tÕ bÞ h­ h¹I phßng 83 15
C«ng tr×nh phô bÞ ph¸ huû C¸i 5370 800 200
GiÕng n­íc bÞ ph¸ hñy ChiÕc 0
Tr­êng häc bÞ ngËp phßng 350 60 10
Tr­êng häc bÞ h­ h¹I phßng 248 20 3
Bµn ghÕ häc sinh bÞ ph¸ huû ChiÕc 0
S¸ch vë bÞ n¸t quyÓn 0
§Êt n«ng nghiÖp bÞ ngËp n­íc Ha 0
S¶n xuÊt n«ng nghiÖp

Trong ®ã : ®Êt lóa Ha -


§Êt mµu Ha -
Lóa ®· cÊy bÞ mÊt tr¾ng Ha 8,136 1,040 450
Lóa ®· cÊy bÞ h­ h¹i Ha 15,274 2,466 700
M¹ ®· gieo bÞ mÊt TÊn 114 11 2
Ng« bÞ mÊt tr¾ng Ha -
MÝa bÞ h­ h¹i (®æ) Ha -
Mµu kh¸c bÞ mÊt tr¾ng Ha 5,090 513
V­ên c©y ¨n qu¶ bÞ h­ h¹i Ha -
C©y c«ng nghiÖp bÞ h­ h¹i Ha 1,336 70
Gia sóc lín bÞ chÕt (Tr©u, bß) Con 0
Ch¨n nu«i

Gia sóc nhá bÞ chÕt (Lîn) Con 0


Gia cÇm bÞ chÕt Con 0
Lång c¸ bÞ h­ h¹i ChiÕc 0
Ao nu«I c¸, t«m bÞ ngËp Ha 0
Sè c¸, t«m bÞ mÊt TÊn 335.5 0 5
Sè nhµ kho bÞ ph¸ huû C¸I 0
2/ Kho tµng,
vËt t­ n«ng

Sè nhµ kho bÞ h­ h¹i C¸I 0


nghiÖp

Sè l­¬ng thùc bÞ mÊt TÊn 0


Sè l­îng muèi bÞ mÊt TÊn 0
Sè l­îng ph©n ho¸ häc bÞ háng TÊn 0
Thuèc trõ s©u bÞ mÊt, háng TÊn 0
Rõng bÞ ¶nh h­áng Ha 0
3/ L©m
nghiÖp

Rõng c©y bÞ ph¸ háng Ha 0


Gç bÞ tr«i m3 230
Tre nøa nguyªn liÖu bÞ tr«i m3 800
§ª bÞ vì m 40
4/ C«ng tr×nh Thuû lîi, ®ª
§ª bÞ s¹t, lë m 3000
Khèi l­îng ®ª bÞ h­ h¹i m3 10,000
C¸c cèng d­íi ®ª bÞ h­ h¹i c¸i 2
C¸c hå chøa bÞ vì C¸i 0
®iÒu

§Ëp x©y, Rä thÐp bÞ háng C¸i 0


C¸c ®Ëp t¹m bÞ tr«i, bÞ háng......................................................................
C¸i 0
C¸c tr¹m b¬m bÞ ngËp C¸i 30
Trµn x¶ lò bÞ háng ChiÕc 0
Kªnh m­¬ng bÞ h­ h¹i km 105.9 11 12
Khèi l­îng ®Êt bÞ h­ h¹i 1000m3 479 150 35
Khèi l­îng x©y, bª t«ng bÞ h­ h¹i m3 0
§­êng quèc lé bÞ ngËp m 80 15 5
§­êng tuyÕn tØnh bÞ ngËp m3 158 30 8
5/ giao th«ng

§­êng tuyÕn huyÖn bÞ ngËp m 300 100 20


§­êng GT N«ng th«n bÞ s¹t lë m 0
CÇu Bª t«ng bÞ háng C¸i 0
CÇu treo bÞ h­ háng C¸i 0
Cèng qua ®­êng bÞ vì C¸i 87 3
ThuyÒn bÞ ®¾m C¸i 0
Khèi l­îng s¹t lë (®Êt) 1000m3 6,600 1,000 500
Cét ®iÖn tho¹i bÞ ®æ gÉy Cét 57
D©y ®iÖn tho¹i bÞ mÊt m 0
6- n¨ng l­
ho¸, tµi s¶n îng- ViÔn

Cét ®iÖn h¹ thÕ bÞ ®æ gÉy Cét 0


th«ng

D©y ®iÖn bÞ mÊt kg 6,200


Tr¹m thuû ®iÖn nhá bÞ h­ háng c¸i 0
Xi m¨ng bÞ háng TÊn 0
G¹ch méc bÞ háng 1000Viªn 1,960 420
7- Hµng

GiÊy bÞ háng TÊn 0


Xe con bÞ h­ h¹i c¸i 0
kh¸c

Xe t¶i bÞ h­ h¹i c¸i 0


N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m
N¨m 1992 N¨m 1995 N¨m 1996 N¨m 1997
1993 1994 1998 1999 2000

6 6 6 6 6 6 6 6 6
59 20 20 60 75
3 7 2

130 55 50 148 180

8,115 120 100 8,797 9,821


35 18
24 24 20
2,000 100 70 1,000 1,200

80 15 15 80 90
26 79 120

1,950 146 50 3,000 1,500


3,050 566 480 5,030 2,982
101

130 1,244 106 110 1,319 1,668

295 37 27 240 667

300 30

180 50
300 500
10 30
1,000 2,000
4,000 6,000
1 1

15 15

20 5 3 30 25
65 4 5 120 100

20 20 20
40 40 40
60 60 60

12 60 12

1,000 600 500 2,000 1,000


50 7

2,000 1,000 3,200

50 890 600
N¨m
2001

6
Thèng kª c¸c tr­êng hîp sÐt ®¸nh trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä

N¬i bÞ thiÖt h¹i Møc ®é thiÖt h¹i


N¨m Th¸ng Ngµy Giê
Ng­êi
X· HuyÖn
chÕt

20 x·: ChÝ §¸m, V©n Du, Hïng


1996 4 19 17,30-18 §oan Hïng
Quan, Thä S¬n, Phong Phó
1996 4 19 17,30-18 7 x·:An §¹o, B×nh Bé, Tõ §µ, Phï
VÜnhNinh
Phó, Liªn Hoa, B¶o
1 Thanh, Trung
1996 5 7 17,30 H­¬ng Lung, S¬n T×nh CÈm Khª
1996 6 6 18,20 13 x·: Ph­¬ng ¸ng, §«ng L©m,H¹ L©m
Hoµ Lîi, Qu©n Khª,2 HiÒn L­¬ng, L
1996 6 6 18,20 4x·: Yªn LËp 3
1996 6 6 18,20 3 x· CÈm Khª
1996 8 15 16-21 15 x·: Thanh Ba
1996 8 16 20-24 C¸c x· §oan Hïng
1997 4 1 Ngµy 1 x·:Tiªn du, Gia thanh Phï ninh
1997 4 6 Ngµy 11 x·: Th¾ng S¬n, Cù §ång, Tanh
TÊt Th¾ng,
S¬n Cù Th¾ng,T©n
1 Minh, v¨n
1997 4 6 §ªm 2 x·: Êm Th­îng, Xu©n ¸ng, YH¹
S¬n
Hoµ
1997 4 6 §ªm ThÞ trÊn Phong Ch©u Phï nInh 1
1997 5 17 D¹ng s¸ng6x·: Xu©n An, Xu©n Viªn, Trung
Yªn LËp
S¬n, L­¬ng S¬n, Xu©n Thuû, T©
1997 6 07 19 3 x· T©n S¬n, Lai §ång, KiÖtThanh
S¬n: S¬n
1997 6 07 19 1x·: §ång L¹c Yªn LËp
1997 7 16-21 CÈm Khª
1997 7 16-21 Yªn LËp 1
1997 7 16-21 Phó Thä
1997 9 6 §ªm Ph­¬ng x¸ CÈm Khª 1
1998
Trung S¬n, Xu©n Thuû,
5 3-9 §ång ThÞnh, Th­îng long, TT Yªn lËp
1998 Yªn lËp
Tiªn L­¬ng, Ng« X¸,
5 3-9 S«ng Thao
1998 Sai Nga, §ång L­¬ng
Sãc §¨ng, T©y Cèc, Hïng
5 3-9 §oan Hïng
1998 Long
1998 5 16 19,30 Vâ Lao, §«ng Thµnh, Thanh Ba
1998 5 16 19,30 Kinh KÖ, Hîp H¶i L©m Thao
1998 5 16 19,30 Xu©n ¸ng H¹ Hoµ 2
1998 5 16 19-20 TX Phó Thä
1998 6 4 TX Phó Thä 3
1998 8 2 15,00 Tam thanh Thanh S¬n
1999 C¶ n¨m 5
1999 2 x· Yªn LËp
1999 3 x· CÈm Khª
1999 9 2 2 8 x·:§ång ThÞnh, Phóc Kh¸nh.Th­îng
Yªn LËp Long, TT Yªn LËp
1
1999 6 14 20-22 4 x·:TÊt Th¾ng, Cù §ång, §Þch
Thanh
Qu¶,S¬n
H­¬ng CÇn 1
1999 9 1-4 2 8 x·:S¬n T×nh, H­¬ng Lung,CÈm T¹ X¸,
KhªTiªn L­¬ng, CÊp3DÉn, Tïng Khª,
1999 7 Tø Mü Tam N«ng
2000 4 25 16 6 x·: T©n Ph­¬ng, La phï, Th¹ch
Thanh
§ång,
Thuû
§µo X¸, Xu©n Léc, Ph­îng Ma
2000 4 25 16 5 x·: §ång S¬n, Th¹ch KiÖt, Th¾ng
Thanh S¬n
S¬n, S¬n Hïng, T©n LËp,
2000 4 25 16 4x·: Ngäc §ång, Ngäc LËpXu©n Yªn Viªn,
LËp H­ng Long
2000 5 8 2 1x·:Yªn LuËt H¹ Hoµ
2000 7 4 16 1 x·: Xu©n §µi Thanh S¬n 1
2000 7 5 14 1 x·: §ång S¬n Thanh S¬n 2
2000 7 22-25 mét sè x· CÈm Khª
2000 7 22-25 mét sè x· §oan Hïng
2000 7 22-25 mét sè x· Phó Thä
2000 7 22-25 mét sè x· Thanh S¬n
2000 7 22-25 mét sè x· Yªn LËp
2000 7 22-25 mét sè x· H¹ Hoµ

2002 4 02 1,00 mét sè x· Tam N«ng


2002 4 02 1,00 mét sè x· L©m Thao
2002 4 02 1,00 mét sè x· Yªn LËp
2002 4 02 1,00 mét sè x· CÈm Khª
2002 4 02 1,00 mét sè x· Thanh Ba
2002 4 03 19,15 mét sè x·: B¹ch H¹c, Thanh MiÕu,
ViÖt Tr×
S«ng L«
2002 4 04 mét sè x· Thanh thuû
2002 4 04 mét sè x· Thanh S¬n
2002 6 6 16,30 mét sè x· Thanh Ba 1
2002 6 6 16,30 Thanh Hµ Thanh Ba 1
2002 6 02 11,30 Phó L¹c CÈm Khª
2002 6 02 11,30 Tr­¬ng X¸ CÈm Khª 3
2002 5 6 16,30 1 x·: V¨n Lu«ng Thanh S¬n
2002 5 7 16,00 §ång LuËn Thanh Thuû 1
2002 5 9 17,30 1 x·: §«ng Cöu Thanh S¬n
2002
2002
2002
2002
2002
2003 5 29 11,30 Tr­¬ng X¸ CÈm Khª
2003 5 29 11,30 §ång L­¬ng CÈm Khª 1
Møc ®é thiÖt h¹i
Ghi chó
Ng­êi bÞ th­
¬ng

10

1
12
8

35

D­¬ng §×nh V¹n

D­¬ng §×nh V¹n

2 -

2
3
4
2

6
6

4
4
1
3

1
4

3 Trong 1 hé
Bïi V¨n Ch©u 25 tuæi
Thèng kª c¸c sù cè ®ª, cèng, bß vë s«ng trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä

§Þa danh (x·-


N¨m Th¸ng Ngµy Giê TuyÕn ®ª §o¹n ®ª K...-K...
huyªn)

1996

1997

1999 H÷u Thao Sai Nga-CÈm Khª


S¬n Nga-CÈm Khª
§ª quai Phïng x¸-CÈm Khª
§ª quai T¨ng x¸-CÈm Khª

T¶ Thao K95-K101 Minh N«ng-ViÖt Tr×


K99+100
K99+423
K99+600
K99+800
K100
H÷u L« K68+200 S«ng L«-ViÖt Tr×
T¶ Thao K100,455 Minh N«ng-ViÖt Tr×
T¶ Thao K100 Minh N«ng-ViÖt Tr×
2/9-6/9 T¶ Thao Minh H¹c- H¹ Hoµ
T¶ Thao Mai Tïng- H¹ Hoµ
H÷u Thao cèng B»ng Gi·-H¹ Hoµ
31/3-30/4 T¶ Thao K89-K89,5 VÜnh l¹i- L©m Thao
T¶ Thao B¬m V¹n §iÓmVÜnh l¹i- L©m Thao
T¶ Thao K41+700-K43+500
S¬n C­¬ng-Thanh Ba
T¶ Thao K38+400-K39 Hoµng C­¬ng-Thanh Ba
T¶ Thao K32 Ph­¬ng LÜnh-Thanh Ba
T¶ Thao K36 Hoµng C­¬ng-Thanh Ba
T¶ Thao §­êng néi ThÞ Phong Ch©u-Phó Thä
T¶ Thao K63+350-K64+750
Phong Ch©u-Phó Thä
T¶ Thao K98-100, K104-105
BÕn gãt-ViÖt Tr×
T¶ Thao K60+700-K62+600
BÕn gãt-ViÖt Tr×
T¶ Thao K99+600-K101BÕn Gãt-ViÖt Tr×
H÷u Thao §e quai T¨ng X¸-CÈm Khª
H÷u Thao §ª Quai §ång Sung-CÈm Khª
H÷u Thao K64 Thanh Uyªn-
H÷u Thao Vùc Tr­êng
H÷u Thao S¬n Nga-CÈm Khª
H÷u Thao Sai Nga-CÈm Khª
H÷u L« K49-K51 An §¹o-Phï Ninh
H÷u L« K10+200; K10+500
TTrÊn-§oan Hïng
H÷u L« K66-K68+700 Th­îng L©u-ViÖt Tr×
T¶ L« Chïa Dãng H÷u §«-§oan Hïng
KÝch th­íc
Sù cè Gi¸ trÞ
C¸ch ch©n Ng­êi
Dµi (m) Réng (m) S©u (m) thiÖt h¹i
®ª (m) chÕt
(tr®)

S¹t lë bê, vë s«ng 700 4,0-4,5 35-40


S¹t lë bê, vë s«ng 900 3,5-4,0 10-15
S¹t lë m¸i ®ª, bê, vë s«ng
30
S¹t lë m¸i ®ª, bê, vë s«ng
70

S¹t lë bê, vë s«ng 500 2,5-3,0 ND :40


362
174
2,5-4,0 165
130
211
GiÕng sñi phÝa ®ång 11,0 140-150
Hè sôt mÆt ®ª 0,6 0,5 0,25 M§P§:1,3
S¹t lë bê, vë s«ng
S¹t lë bê, vë s«ng 700 2
S¹t lë bê, vë s«ng 500 1-2
Háng cèng
S¹t lë bê, vë s«ng 500
S¹t lë bê, vë s«ng 300 3,0-10,0 1,0-2,0 12
M¹ch sñi+rß rØ
M¹ch sñi+rß rØ
S¹t lë bê, vë s«ng
S¹t lë bê, vë s«ng
S¹t lë bê, vë s«ng 3,0-4,0 3
S¹t lë bê, vë s«ng 1200 3,0-4,0 20
S¹t lë bê, vë s«ng 15-20
B§III-ThÈm lËu
S¹t lë
S¹t lë bê, vë s«ng 80 4,5-5,0 2
S¹t lë bê, vë s«ng 120 3,5-4,5 2
200

S¹t lë bê, vë s«ng 200 4,0-4,5 6


S¹t lë bê, vë s«ng 900 5,0-6,0 5,0-6,0
S¹t lë bê, vë s«ng
S¹t lë bê, vë s«ng 0
B§III-ThÈm lËu lín
S¹t lë bê, vë s«ng 200 5
Møc ®é thiÖt h¹i
Tr­êng häc Nhµ ë gi¸o
Ng­êi bÞ th­ ng­êi mÊt Nhµ bÞ Nhµ ph¶i s¬ Tr­êng häc
h­ háng viªn bÞ ®æ
¬ng tÝch tr«i t¸n ®æ (phßng)
(phßng) (phßng)

23

30

15
7
Tr¹m y tÕ h­ DiÖn tÝch C©y bÞ
Tr¹m Y tÕ Lóa bÞ h­ h¹i Mµu bÞ h­
háng lóa bÞ mÊt ®æ gÉy
®æ (phßng) (ha) h¹i (ha)
(phßng) tr¾ng (ha) (c©y)

3,000 9,324

400 8,070

1,170
BiÓu Thèng kª c¸c trËn lò quÐt ®· x¶y ra trªn ®Þa bµn huyÖn ..............................................
(MÉu b¸o c¸o kÌm theo c«ng v¨n sè: ngµy th¸ng n¨m 2004)

§Êt canh t¸c Lóa mµu+


N¬i bÞ thiÖt h¹i Sè ng­êi Sè nhµ
Ngµy Th¸ng N¨m bÞ mÊt bÞ h­ h¹i
Tªn tõng x· Tªn tõng th«n b¶n ChÕt BÞ th­¬ng Tr«i+®æ H­ háng (ha) (ha)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ngµy th¸ng n¨m


Uû ban nh©n d©n huyÖn Ng­êi lËp biÓu
Tæng hîp thiÖt h¹i do lò quÐt trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä 1991-200
(Thèng kª theo trËn)

C«ng tr×nh
Kªnh m­¬ng
Sè ng­êi Sè nhµ Lóa mµu + thuû lîi bÞ h­
TT N¨m Sè lÇn xuÊt hiÖn bÞ h­ háng
bÞ h­ h¹i háng

ChÕt BÞ th­¬ng Tr«i+®æ Háng nÆng (c¸i) (m)


Céng 1991-
24 61 343 2,798 18,472 #REF! 588 #REF!
2004
1 1991 1 - 14 47 53 401 2 10,700
2 1992 0 2 17 35 63 70 3 700
3 1993 3 9 103 610 3,699 1,367 4 3,000
4 1994 2 3 51 190 1,497 766 6 4,000
5 1995 2 4 31 241 745 1,262 18 1,000
6 1996 4 19 60 661 6,639 4,884 17
7 1997 1 4 40 552 1,320 782 8
8 1998 0 5 8 89 472 1,128
9 1999 2 5 2 24 1,059 1,475
10 2000 1 3 11 195 1,076 760
11 2001 5 4 2 41 474 #REF! 123 #REF!
12 2002 0
13 2003 3 3 4 113 1,375 4,014 407 26,757
14 2004 0
Céng 1996-2004 16 43 127 1,675 12,415 #REF! 555 #REF!
24 61
kªnh m­¬ng §­êng giao Gi¸ trÞ thiÖt
thuû lîi bÞ h­ th«ng bÞ h­ h¹i (triÖu
háng háng ®ång)
(c¸i) (m)

g n¨m 2004
Ëp biÓu
991-2004

§­êng giao Gi¸ trÞ thiÖt


CÇu cèng bÞ h­
th«ng bÞ h­ Gi¸ trÞ thiÖt h¹i h¹i (triÖu
háng
háng ®ång)

(m) (c¸i) (triÖu ®ång)


159,840 315 188,399
12,500 5 7,091
5,000 3 4,539
3,000 5 24,486
1,000 10 15,459
4,100 25 32,722
2,600 15 52,629
1,300 4 12,628
5,000 5 5,129
30,300 5 8,080
690 7 6,600
67,250 113 19,036

27,100 118

134,240 267 104,102


Tæng hîp thiÖt h¹i do lò quÐt trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä 1996-2004
(Thèng kª theo ®Þa bµn x¶y ra)

N¬i bÞ thiÖt h¹i Møc ®

N¨m Th¸ng Ngµy Giê


Gi¸ trÞ thiÖt Ng­êi bÞ Ng­êi mÊt
X· HuyÖn Ng­êi chÕt
h¹i (tr®) th­¬ng tÝch

8 16 20-24 15 x· Thanh Ba

1996
8 16 20-24 C¸c x·: Phóc Lai, T©y cèc, Ph­¬ng Chung §oan Hïng 1,000

1997 7 16-21 V¨n lung,Hµ léc, P Phong Ch©u Phó Thä

8 x·:§ång ThÞnh, Phóc Kh¸nh.Th­îng


1999 9 2 2 Long, TT Yªn LËp Yªn LËp 3,050 1 2

4 x·:TÊt Th¾ng, Cù §ång, §Þch Qu¶, H­


6 14 20-22 ¬ng CÇn Thanh S¬n 595 1

8 x·:S¬n T×nh, H­¬ng Lung, T¹ X¸, Tiªn


L­¬ng, CÊp DÉn, Tïng Khª, X­¬ng Thinh,
9 1-4 2 Tuy Léc CÈm Khª 4,085 3
7 Tø Mü Tam N«ng
2000 7 22-25 mét sè x· CÈm Khª 305
7 22-25 mét sè x· §oan Hïng 420
7 22-25 mét sè x· Phó Thä 10
7 22-25 mét sè x· Thanh S¬n 70
7 22-25 mét sè x· Yªn LËp 80
7 22-25 mét sè x· H¹ Hoµ 195

2001 4 2 - 41
Chi §¸m, Phong Phó, Ph­¬ng Trung, QuÕ
l©m, ThÞ trÊn §oan Hïng, Sãc §¨ng, Yªn
7 2-3 KiÖn §oan Hïng 6,180

T©y Cèc, Phóc Lai, Vô Quang, Hïng


7 4 Quan, V©n Du §oan Hïng

10 x·: ThÞ trÊn H¹ Hoµ, Lªnh Khanh, V¨n


Lang, Êm h¹, Ph­¬ng Viªn, Cao §iÒn, H­
7 4 ¬ng X¹, Yªn Kú, ChÝnh C«ng, VÜnh Ch©n H¹ Hoµ 4,159

7 4 §ång Cam Ng« X¸, Ph­¬ng X¸ CÈm Khª 2,400

7 4 YÓn Khª, Ph­¬ng LÜnh, M¹n L¹n Thanh Ba

TÊt Th¾ng, Th¾ng S¬n, Vâ MiÕu, V¨n


10 9 MiÕu Thanh S¬n 730

Ngäc §ång, Ngäc LËp, §ång L¹c, Minh


10 9 Hoµ, Phóc Kh¸nh, thÞ trÊn Yªn LËp Yªn LËp 1,372

10 9 26 x·: CÈm Khª 3,935

10 9 Hïng §«, Quang Hóc, TÕ LÔ Tam N«ng 260

10 27 16 3 x·: Yªn S¬n, Vâ MiÕu, V¨n miÕu, Thanh S¬n 4 2

10 17 Tu Vò (Ngßi L¹t) Thanh Thuû

2003 8 17 2.00 Hµ Léc (Ngßi tiªu Lß Lîn) ThÞ x· Phó Thä


37 x· (Trõ 3 x· Kim Th­îng §«ng Cöu,
7 23 2 Xu©n S¬n) Thanh S¬n 6,140 2 2

16 x·: ThÞ trÊn Yªn LËp, §ång ThÞnh,


Phóc Kh¸nh, Ngäc LËp, Ngäc §ång, Trung
S¬n, Xu©n An, Minh Hoµ, §ång L¹c, H­ng
Long, Xu©n Thuþ, L­¬ng S¬n, Mü L­¬ng,
7 23 2 Nga Hoµng, Th­îng Long, Mü Lung, Yªn LËp 6,660

11 x·: H­¬ng Lung, S¬n T×nh, T¹ X¸, Yªn


LËp, Ng« X¸, Tuy Léc, X­¬ng ThÞnh,
Thanh Nga, Sai Nga, Phó khª, §ång L­
7 23 2 ¬ng. CÈm Khª 4,800

6 x·: Hïng §«, Quang Hóc, TÒ LÔ, Tø Mü,


7 23 2 Cæ TiÕt, vùc Tr­êng Tam N«ng 2,000 2

Vâ Tranh, Liªn Ph­¬ng, HiÒn L­¬ng, B»ng


7 23 2 Gi·, Liªn Ph­¬ng H¹ Hoµ 2,200

Hoµng X¸, S¬n thuû §oan H¹, B¶o Yªn, La


7 23 2 Phï Thanh Thuû

Minh H¹c, V¨n Lang, LÖnh Khanh,Lang


S¬n, ThÞ TrÊn H¹ Hoµ,VÜnh Ch©n,B»ng
9 23 4.30-10 Gi· H¹ Hoµ 500

Tæng hîp thiÖt h¹i do lò quÐt trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä 1991-200
(Thèng kª theo trËn)
C«ng tr×nh
Sè lÇn Lóa mµu thuû lîi bÞ h­
Sè ng­êi Sè nhµ
TT N¨m xuÊt + bÞ h­ háng
hiÖn h¹i
ChÕt BÞ th­¬ng Tr«i+®æ Háng nÆng (c¸i)
Céng 1991-
24 61 343 2,798 18,472 19,846 588
2004
1 1991 1 - 14 47 53 401 2
2 1992 0 2 17 35 63 70 3
3 1993 3 9 103 610 3,699 1,367 4
4 1994 2 3 51 190 1,497 766 6
5 1995 2 4 31 241 745 1,262 18
6 1996 4 19 60 661 6,639 4,884 17
7 1997 1 4 40 552 1,320 782 8
8 1998 0 5 8 89 472 1,128
9 1999 2 5 2 24 1,059 1,475
10 2000 1 3 11 195 1,076 760
11 2001 5 4 2 41 474 2,937 123
12 2002 0
13 2003 3 3 4 113 1,375 4,014 407
14 2004 0
Céng 1996-2004 16 43 127 1,675 12,415 15,980 555
24 61
Møc ®é thiÖt h¹i
Nhµ tËp
Tr¹m y tÕ h­ S¹t lë vïi lÊp DiÖn tÝch
Nhµ bÞ sËp Nhµ bÞ h­ Tr­êng häc ®æ Tr­êng häc h­ thÓ, c«ng Tr¹m Y tÕ ®æ Lóa bÞ h­ h¹i Mµu bÞ h­
háng ®Êt canh lóa bÞ mÊt
®æ, tr«i háng nÆng (phßng) háng (phßng) céng bÞ ®æ (phßng) (ha) h¹i (ha)
(phßng) t¸c (ha) tr¾ng (ha)
(phßng)

5 37 420

2 36

1 80 3 107 700 270

2.5

1 626 10 344 256 94

290
150 255
10
-

474 - 32 - 1 - 670 499 1,120 1,317 -


30 319 32 1 849 217

7 95 354.2 271 28

1 38 650

0 0 300

3 31 36

100 454

14 282

20

22
15 56 6 18 1464

77 655 458

230 473

1 323 206

111 170

6 58 256

ä 1991-2004
§­êng giao Gi¸ trÞ thiÖt
Kªnh m­¬ng CÇu cèng bÞ h­
th«ng bÞ h­ Gi¸ trÞ thiÖt h¹i h¹i (triÖu
bÞ h­ háng háng
háng ®ång)

(m) (m) (c¸i) (triÖu ®ång)

46,157 159,840 315 188,399


10,700 12,500 5 7,091
700 5,000 3 4,539
3,000 3,000 5 24,486
4,000 1,000 10 15,459
1,000 4,100 25 32,722
2,600 15 52,629
1,300 4 12,628
5,000 5 5,129
30,300 5 8,080
690 7 6,600
- 67,250 113 19,036

26,757 27,100 118

26,757 134,240 267 104,102


C©y bÞ C«ng tr×nh Cèng t­íi Kªnh m­ CÇu, cèng Tµu thuyÒn
Mµu bÞ ¶nh Gia sóc, gia Quèc lé bÞ TØnh lé bÞ
Ao c¸ (ha) ®æ gÉy Thuû lîi bÞ tiªu bÞ háng ¬ng bÞ bÞ háng bÞ ®¾m
h­ëng (ha) cÇm (con) háng (m) háng (m)
(c©y) háng (c¸i) (c¸i0 háng (m) (c¸i) (c¸i)

250

105 45 32 15 16 9,000 15,000 2

3 158 32 90

300 6 5 480 4,500 5


50 1

1
4
690 1

508 - 93 123 350 62,095 - 67,250 113 6 -


58 93 66 57,000 27,600 76 6

30 21 95 34,000 34

20 1,600 3

4 350 500 2,000

100 27 - 1,800

300 5 2,900 1,850

1
84 5,700 10 306 15,252 19,000 75

247 1,800 96 9,940 5,800 38

433 2,500 1

1,500 100

24 1 15

2 50 1,100
Cét ®iÖn §­êng ®iÖn Cét ®iÖn Cét ®iÖn
cao thÕ bÞ h¹ thÕ bÞ h¹ thÕ bÞ th«ng tin bÞ
®æ (c¸i) ®øt (m) ®æ (c¸i) ®æ (c¸i)

- 163 10 -
163 10
2,700 29

10,500 36
Thèng kª c¸c sù cè ®ª, cèng, bß vë s«ng trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä

N¬i bÞ thiÖt h¹i

N¨m Th¸ng Ngµy Giê Lo¹i thiªn tai


20 x·: ChÝ §¸m, V©n Du, Hïng


1996 4 19 17,30-18 Lèc xo¸y +m­a ®¸
Quan, Thä S¬n, Phong Phó
1996 4 19 17,30-18 Lèc xo¸y +m­a ®¸ 7 x·:An §¹o, B×nh Bé, Tõ §µ, VÜnh Phó, Liª
1996 5 7 17,30 Lèc xo¸y +m­a ®¸ H­¬ng Lung, S¬n T×nh
1996 6 6 18,20 Lèc xo¸y +m­a ®¸ 13 x·: Ph­¬ng ¸ng, §«ng L©m, L©m Lîi, Q
1996 6 6 18,20 Lèc xo¸y +m­a ®¸ 4x·:
1996 6 6 18,20 Lèc xo¸y +m­a ®¸ 3 x·
1997 4 1 Ngµy Lèc xo¸y +m­a ®¸ 1 x·:Tiªn du, Gia thanh
1997 4 6 Ngµy Lèc xo¸y +m­a ®¸ 11 x·: Th¾ng S¬n, Cù §ång, TÊt Th¾ng, C
1997 4 6 §ªm Lèc xo¸y +m­a ®¸ 2 x·: Êm Th­îng, Xu©n ¸ng, Y S¬n
1997 4 6 §ªm Lèc xo¸y +m­a ®¸ 1 x·
1997 5 17 §ªm Lèc xo¸y +m­a ®¸ 6x·: Xu©n An, Xu©n Viªn, Trung S¬n, L­¬
1997 6 07 19 Lèc xo¸y +m­a ®¸ 3 x· T©n S¬n, Lai §ång, KiÖt S¬n:
1997 6 07 19 Lèc xo¸y +m­a ®¸ 1x·: §ång L¹c
1998
1998
Trung S¬n, Xu©n Thuû,
5 3-9 Lèc xo¸y +m­a ®¸ §ång ThÞnh, Th­îng long, TT
1998 Yªn lËp
Tiªn L­¬ng, Ng« X¸,
5 3-9 Lèc xo¸y +m­a ®¸
1998 Sai Nga, §ång L­¬ng
Sãc §¨ng, T©y Cèc, Hïng
5 3-9 Lèc xo¸y +m­a ®¸
1998 Long
1998 5 16 19,30 Lèc xo¸y +m­a ®¸ Vâ Lao, §«ng Thµnh,
1998 5 16 19,30 Lèc xo¸y +m­a ®¸ Kinh KÖ, Hîp H¶i
1998 5 16 19,30 Lèc xo¸y +m­a ®¸ Xu©n ¸ng
1998 5 16 19-20 Lèc xo¸y +m­a lín
1998 6 4
1998 8 2 15,00 Lèc xo¸y Tam thanh
1999 C¶ n¨m
1999 Lèc xo¸y 2 x·
1999 Lèc xo¸y 3 x·
2000 4 25 16 Lèc xo¸y +m­a ®¸ 6 x·: T©n Ph­¬ng, La phï, Th¹ch §ång, §µo
2000 4 25 16 Lèc xo¸y +m­a ®¸ 5 x·: §ång S¬n, Th¹ch KiÖt, Th¾ng S¬n, S
2000 4 25 16 Lèc xo¸y +m­a ®¸ 4x·: Ngäc §ång, Ngäc LËpXu©n Viªn, H­ng
2000 5 8 2 Lèc xo¸y +m­a ®¸ 1x·:Yªn LuËt
2000 7 4 16 Lèc xo¸y +m­a ®¸ 1 x·: Xu©n §µi
2000 7 5 14 Lèc xo¸y +m­a ®¸ 1 x·: §ång S¬n

2002 4 02 1,00 Lèc xo¸y +m­a ®¸ mét sè x·


2002 4 02 1,00 Lèc xo¸y +m­a ®¸ mét sè x·
2002 4 02 1,00 Lèc xo¸y +m­a ®¸ mét sè x·
2002 4 02 1,00 Lèc xo¸y +m­a ®¸ mét sè x·
2002 4 02 1,00 Lèc xo¸y +m­a ®¸ mét sè x·
2002 4 03 19,15 Lèc xo¸y +m­a ®¸ mét sè x·: B¹ch H¹c, Thanh MiÕu, S«ng L«
2002 4 04 Lèc xo¸y +m­a ®¸ mét sè x·
2002 4 04 Lèc xo¸y +m­a ®¸ mét sè x·
2002 6 6 16,30 M­a+d«ng (SÊm sÐt) mét sè x·
2002 6 02 11,30 M­a+d«ng (SÊm sÐt) 2 x·: Tr­¬ng X¸, Phó L¹c
2002 5 6 16,30 Lèc xo¸y +m­a ®¸ 1 x·: V¨n Lu«ng
2002 5 7 16,00 Lèc xo¸y +m­a ®¸ 1 x·: §ång LuËn
2002 5 9 17,30 Lèc xo¸y +m­a ®¸ 1 x·: §«ng Cöu
2002 Lèc xo¸y +m­a ®¸
2002
2002
2002
2002
bÞ thiÖt h¹i Møc ®é thiÖt h¹i

Gi¸ trÞ Nhµ bÞ


Ng­êi Ng­êi bÞ th­ Ng­êi mÊt Nhµ bÞ h­
HuyÖn thiÖt h¹i sËp ®æ,
chÕt ¬ng tÝch háng nÆng
(tr®) tr«i

§oan Hïng 9,099 10 111 2658


Phï Ninh 6,299 1 149 1688
CÈm Khª 1,000 1 10 42
H¹ Hoµ 3,840 2 12 175 1220
Yªn LËp 1,400 3 8 28 85
CÈm Khª 700 6 6
Phï ninh
Thanh S¬n 3,200 1 35 202 465
H¹ Hoµ 511 2 148
Phï nInh 30 2 613
Yªn LËp 2,000 5
Thanh S¬n
805 5 53 223
Yªn LËp

Yªn lËp 27 85

CÈm Khª 2,400 26

§oan Hïng 51
Thanh Ba 29 156
L©m Thao 1,335 2 2 68
H¹ Hoµ 2
TX Phó Thä 180 11
TX Phó Thä 394 3 6 52 192
Thanh S¬n 300 6 30
350 - - - 23 451
Yªn LËp 200 16 51
CÈm Khª 150 7 400
Thanh Thuû 2,000 3 25 468
Thanh S¬n 1,000 4 17 203
Yªn LËp 1,500 2 49 76
H¹ Hoµ 26 5 12
Thanh S¬n 1
Thanh S¬n 30 2 1 10

Tam N«ng 3,000 6 57 557


L©m Thao 2,500 6 12 717
Yªn LËp 600 35 131
CÈm Khª 300 20 450
Thanh Ba 400 2 72
ViÖt Tr× 2,230 2 1 567
Thanh thuû 1,250 0 156
Thanh S¬n 20 3 3
Thanh Ba 50 1 4 17
CÈm Khª 3 4
Thanh S¬n 20 3 3
Thanh Thuû 408 1 1
Thanh S¬n 4 11 70
h¹i

Nhµ tËp
Tr­êng häc Tr¹m y tÕ h­ S¹t lë vïi lÊp DiÖn tÝch
Tr­êng häc thÓ, c«ng Tr¹m Y tÕ
h­ háng háng ®Êt canh lóa bÞ mÊt
®æ (phßng) céng bÞ ®æ (phßng)
(phßng) (phßng) t¸c (ha) tr¾ng (ha)
®æ (phßng)

21 127 20 12 3,000
4 73 6 6 5

19 93
4 7
19

24 20 2 15
2 2

4 1 15
6 12 3 4

2
2 3
8 1

20 5
3 3
7 10
- 15 - - - -
11
4
1 71 7
13
10 3

12 10
34 1
10
4

34 15 25
23

16 3 12
C©y bÞ C«ng tr×nh
Lóa bÞ h­ h¹i Mµu bÞ h­ Mµu bÞ ¶nh Gia sóc, gia
Ao c¸ (ha) ®æ gÉy Thuû lîi bÞ
(ha) h¹i (ha) h­ëng (ha) cÇm (con)
(c©y) háng (c¸i)

9,324
1
38
538
140
50

198 2,500
110
20
40 18 3 2

1,170

470

155

285 5,000
30 25
150 20

36
793 - 5,165

93 - 27 - - - -
80
13 27
20
65
350

300 7,000
19 162 3,300
29 24 1 5,000
5 50
30
40 58 270
211 50

300
Cèng t­íi Kªnh m­ CÇu, cèng Tµu thuyÒn Cét ®iÖn
Quèc lé bÞ TØnh lé bÞ
tiªu bÞ háng ¬ng bÞ bÞ háng bÞ ®¾m cao thÕ bÞ
háng (m) háng (m)
(c¸i0 háng (m) (c¸i) (c¸i) ®æ (c¸i)

2 40

3 20 4

- - - - -
100
§­êng ®iÖn Cét ®iÖn
h¹ thÕ bÞ h¹ thÕ bÞ
®øt (m) ®æ (c¸i)

15,000
2,500

10

30

500 60
300 3
4
1,000
50 1
2,750 61
2,000
UBNDTØnh Tuyªn quang : B¸o c¸o thiÖt h¹i do thiªn tai
Thêi gian x¶y ra thiÖt h¹i:
Nguyªn nh©n g©y thiÖt h¹i:
Ngµy b¸o c¸o: 11/7/1998

H¹ng môc thiÖt h¹i: §¬n Toµn ThÞ x·


vÞ tØnh T quang
6 1
Sè x·, ph­êng, T.T bÞ thiÖt h¹i x· 14 1

Sè ng­êi chÕt (tªn,tuæi vµ nguyªn


Ng­êi 0 0
nh©n cô thÓ)
Ng­êi

0 0
Sè Ng­êi mÊt tÝch Ng­êi 0 0
Sè ng­êi bÞ th­¬ng hoÆc èm Ng­êi 0 0
Sè ng­êi bÞ ¶nh h­ëng Ng­êi 0 0
Sè hé bÞ ¶nh h­ëng Hé 0 0
Sè hé cÇn cøu trî Hé 0 0
H
é

Sè hé mÊt hÕt tµI s¶n Hé 0 0


Sè hé ph¶I s¬ t¸n Hé 0 0
Nhµ bÞ ¶nh h­ëng (ngËp) Ng«I 336 0
Nhµ t¹m,nhµ tranh bÞ ph¸ huû Ng«I 0 0
Nhµ t¹m, nhµ tranh bÞ h­ h¹i Ng«i 0 0
Nhµ ngãi, kiªn cè bÞ ph¸ huû Ng«i 0 0
Nh cö
µ a

Nhµ ngãi kiªn cè bÞ h­ h¹I Ng«i 0 0


V¨n phßng lµm viÖc bÞ ®æ.tr«i phßng 0 0
V¨n phßng lµm viÖc bÞ h­ h¹i phßng 0 0
............................................ phßng 0 0
C¬ së y tÕ bÞ ph¸ huû phßng 0 0
Õ
Y t

C¬ së y tÕ bÞ h­ h¹I phßng 0 0
Ö inh

C«ng tr×nh phô bÞ ph¸ huû C¸i 0 0


V s

GiÕng n­íc bÞ ph¸ hñy ChiÕc 0 0


GiÕng n­íc bÞ h­ h¹I ChiÕc 0 0
Häc sinh bÞ ¶nh h­ëng (ngËp) Ng­êi 0 0
G dô

Tr­êng häc bÞ ph¸ huû phßng 0 0


i¸o c

Tr­êng häc bÞ h­ h¹I phßng 1 0


Bµn ghÕ häc sinh bÞ ph¸ huû ChiÕc 0 0
S¸ch vë bÞ n¸t kh«ng dïng ®­îc quyÓn 0 0
1/ ThiÖt H¹i Kinh TÕ: Nh©n ®¹o TriÖu § 0 0
§Êt n«ng nghiÖp bÞ ngËp n­íc Ha 1237 0
Trong ®ã : ®Êt lóa Ha 837 0
§Êt mµu Ha 400 0
nghiÖ

Lóa ®· cÊy bÞ ngËp n­íc Ha 26 0


«ng p

Lóa ®· cÊy bÞ mÊt tr¾ng Ha 0 0


N

Lóa ®· cÊy bÞ h­ h¹i Ha 0 0


uÊt

Ruéng m¹ bÞ ngËp Ha 9200 0


S¶n x

Ruéng m¹ bÞ h­ h¹i Ha 0 0
Ng« bÞ h­ h¹i Ha 0 0
Ng« bÞ mÊt tr¾ng Ha 0 0
MÝa bÞ h­ h¹i (®æ) Ha 0 0
MÝa bÞ h­ háng Ha 15 0
c©y mµu bÞ ¶nh h­ëng Ha 61.5 0
Mµu kh¸c bÞ mÊt tr¾ng Ha 0 0
V­ên c©y ¨n qu¶ bÞ mÊt tr¾ng Ha 0 0
V­ên c©y ¨n qu¶ bÞ h­ h¹i Ha 0 0
C©y c«ng nghiÖp bÞ mÊt tr¾ng Ha 0 0
C©y c«ng nghiÖp bÞ h­ h¹i Ha 0 0
Gia sóc lín bÞ chÕt (Tr©u, bß) Con 0 0
Gia sóc nhá bÞ chÕt (Lîn) Con 0 0
C nu«i

Gia cÇm bÞ chÕt Con 0 0


h¨n

Lång c¸ bÞ h­ h¹i ChiÕc 0 0


Ao nu«I c¸, t«m bÞ ngËp Ha 0 0
Sè c¸, t«m bÞ mÊt TÊn 0 0

Sè nhµ kho bÞ ph¸ huû C¸I 0 0


nghiÖ

Sè nhµ kho bÞ h­ h¹i C¸I 0 0


o tµng hôc ô «ng p

Sè l­¬ng thùc bÞ mÊt TÊn 0 0


v N

Sè l­îng muèi bÞ mÊt TÊn 0 0

Sè l­îng ph©n ho¸ häc bÞ háng TÊn 0 0


p

Thuèc trõ s©u bÞ mÊt, háng TÊn 0 0


Kh

Sè l­îng h¹t gièng bÞ háng TÊn 0 0


2/ ThiÖt H¹i K. TÕ : S.xuÊt l thùc TriÖu § 0 0
Rõng bÞ ¶nh h­áng Ha 0 0
nghiÖ

Rõng c©y bÞ ph¸ háng Ha 0 0


p

C¸c c©y kh¸c bÞ ph¸ háng Ha 0 0


m

C©y gièng bÞ ph¸ háng,tr«i Ha 0 0


Gç bÞ tr«i Ha 0 0
Tre nøa nguyªn liÖu bÞ tr«i Ha 0 0
3/ ThiÖt H¹i K. TÕ :L©m nghiÖp 0 0
Sè ®o¹n ®ª bÞ vì ®o¹n 0 0
§o¹n 1 : dµi ............. m m3 0 0
§o¹n 2 : dµi ............. m m3 0 0
§o¹n 3 : dµi ........... m m3 0 0
.................................. 0 0
èng

Sè ®o¹n ®ª bÞ s¹t 0 0
§ª c

§o¹n 1 : dµi ................. m m3 0 0


§o¹n 2 : dµi ............... m m3 0 0
§o¹n 3 : dµi .............. m m3 0 0
.......................................................... 0 0
C¸c cèng d­íi ®ª bÞ h­ h¹i ChiÕc 0 0
Tªn cèng.................................. 0 0
ªnh ¬ng

Kªnh m­¬ng bÞ h­ h¹i m 0 0

BÞ vì ......................... mÐt dµi m3 0 0


K

BÞ båi lÊp,s¹t tr­ît............. mÐt dµi m3 0 0


C¸c hå chøa bÞ vì(Tªn hå
§Çu mèi

................................................ ChiÕc 0 0
§Ëp ®Êt bÞ s¹t lë ( Tªn c«ng tr×nh
............................................................) 0 0
§Ëp x©y, Rä thÐp bÞ huû liÖt (Tªn C«ng
tr×nh........................................................) ChiÕc 0 0
lîi

§Ëp x©y, Rä thÐp bÞ háng


......................................................................
................ 0 0
huû

C¸c ®Ëp t¹m bÞ tr«i, bÞ háng......................................................................


ChiÕc 0 0
C«ng tr×nh t

C¸c tr¹m b¬m bÞ háng


...................................................................... ChiÕc 0 0
g

CÇu m¸ng bÞ háng


....................................................... ChiÕc 0 0
Cèng ®Çu kªnh bÞ háng
...................................................... ChiÕc 0 0
Trµn x¶ lò bÞ háng
............................................................. ChiÕc 0 0
4/ Tæng thiÖt H¹i : Thñy Lîi TriÖu § 0 0

§­êng quèc lé bÞ ngËp m 3000 0


§­êng quèc lé bÞ h­ háng m 0 0
MÆt ®­êng quèc lé bÞ h­ háng m2 0 0
th«n

§­êng quèc lé bÞ h­ háng m3 0 0


iao g

§­êng tØnh lé bÞ ngËp m 0 0


G

MÆt ®­êng tuyÕn tØnh bÞ h­ háng m2 0 0


§­êng tuyÕn tØnh bÞ h­ háng m3 0 0
CÇu Bª t«ng bÞ háng ChiÕc 0 0
CÇu treo bÞ h­ háng ChiÕc 0 0
Cèng qua ®­êng bÞ vì ChiÕc 0 0
Phµ bÞ ®¾m ChiÕc 0 0
Phµ bÞ h­ háng ChiÕc 0 0
ThuyÒn bÞ ®¾m ChiÕc 0 0
§­êng GT N«ng th«n bÞ ngËp, s¹t lë m 0 0
Khèi l­îng s¹t lë m3 0 0
5/ Tæng thiÖt H¹i : giao th«ng TriÖu § 0 0
th«ng

Cét ®iÖn tho¹i bÞ ®æ gÉy Cét 0 0


iÔn

D©y ®iÖn tho¹i bÞ mÊt m 0 0


V

Tæng ®µi ®iÖn tho¹i bÞ háng ChiÕc 0 0

Cét ®iÖn cao thÕ bÞ ®æ gÉy Cét 0 0


Cét ®iÖn h¹ thÕ bÞ ®æ gÉy Cét 0 0
¨ng îng

D©y ®iÖn bÞ mÊt m 0 0


M¸y ph¸t ®iÖn bÞ ph¸ háng M¸y 0 0


n

M¸y ph¸t ®iÖn bÞ h­ háng M¸y 0 0


Tr¹m thuû ®iÖn nhá bÞ h­ háng Tr¹m 0 0
6/ TængThiÖt H¹i : N¨ng L­îng TriÖu § 0 0
Xi m¨ng bÞ háng TÊn 0 0
G¹ch méc bÞ háng TÊn 0 0
ù ÷
ho¸ d tr

GiÊy bÞ háng TÊn 0 0


Than bÞ háng TÊn 0 0
µng

Hµng ho¸ dù tr÷ kh¸c bÞ háng TÊn 0 0


h

Tæng ThiÖt H¹i Kinh TÕ : Th­¬ng m¹i & C«ng


7/ nghiÖp TriÖu § 0 0
Xe con háng hoµn toµn Xe 0 0
xe con bÞ h­ háng Xe 0 0
Tµ s¶
i n

Xe t¶i háng hoµn toµn ChiÕc 0 0


Xe t¶i bÞ h­ h¹i ChiÕc 0 0
8/ ThiÖt H¹i : C¸c Môc Kh¸c TriÖu § 0 0

Tæng thiÖt h¹i TriÖu § 0 0


Öt h¹i do thiªn tai
y ra thiÖt h¹i: 7-10/7/1998
n g©y thiÖt h¹i: Lò s«ng L«, s«ng G©m

HuyÖn HuyÖn HuyÖn HuyÖn HuyÖn


Yªn s¬n S¬n d­¬ng Hµm yªn Chiªm ho¸ Na hang
1 1 1 1 1
9 1 1 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
336 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1237 0 0 0 0
837 0 0 0 0
400 0 0 0 0

26 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

9200 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
15 0 0 0 0
61.5 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

3000 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
B¶ng thèng kª møc n­íc ®Ønh
TØnh Phó thä

Hmax Tuyªn Hmax Vô Hmax An


Lò tõ ngµy
TT N¨m Th¸ng quang(Cm) quang(Cm) §¹o(Cm)
®Õn ngµy

1 1990 5 20- 30 2594


2 5+6 20/6 -5/7 2488
3 7 8 ®Õn 12 2525
4 1991 6 9 ®Õn 12 2302
5 8 8 ®Õn 15 2504
6 1992 7 20-30 2941
7 1993 7 25 24.05
7 1994 7 15-20 2352
8 1995 6 5 ®Õn 8 2302
9 7 4 ®Õn 10 24.09
10 8 13 - 27 27.43
11 1996 3 26-30 2088
5
12 6 8 ®Õn 21 2422
13 8 11®Õn13 27.98 2132
1997 4
1997
14 1997 7 20 - 30 24.81 1909
1998 5
15 1998 7 7 ®Õn 15 2451 1990
16 7 24 - 29 2556
9
17 1999 8-9 28/8-05/9 25.29
18 2000 7 20-24 26.36
19 10 04 - 07- 24.81
20 2001 7 03-10 28.64

Trong 10 n¨m cã 20 trËn lò ®¸ng kÓ g©y thiÖt h¹i S¶n xuÊt vµ ®êi sèng, nhiÒu n¨m cã 3 trËn lò.
Th¸ng 5 ®· x¶y ra lò trªn møc b¸o ®éng 3, th¸ng 10 x¶y ra lò xÊp xØ b¸o ®«ng 3
hèng kª møc n­íc ®Ønh lò c¸c n¨m

Hmax Êm Th­ Hmax Phó Hmax La Hmax ViÖt


îng(Cm) Thä(Cm) Phï(Cm) Tr×(Cm) Ghi chó

1955 1855 1685

1910 1710 1537

1825 1765 1553

êi sèng, nhiÒu n¨m cã 3 trËn lò.


ò xÊp xØ b¸o ®«ng 3

Related Interests