WORD 2010

Autor: dipl. inf. Predrag Jovanović

WORD............................................................................................................................................ 4 Ulaz u program Word i izlaz iz njega ......................................................................................... 4 Izvlačenje ikonice Worda na Desktop ......................................................................................... 4 Osnovni izgled prozora MS Worda 2010 .................................................................................... 5 Tastatura ........................................................................................................................................ 6 Kombinacije tastera ...................................................................................................................... 7 Funkcije tastera na tastaturi u Wordu ....................................................................................... 7 Odvajanje rečenica ....................................................................................................................... 7 Pribijanje rečenica ........................................................................................................................ 7 Uvlačenje rečenica ........................................................................................................................ 8 Ubacivanje teksta u rečenicu ....................................................................................................... 8 Prekucavanje teksta ...................................................................................................................... 8 Brisanje rečenice ........................................................................................................................... 8 Postavljanje kursora na početak i kraj odgovarajućeg reda .................................................... 8 Postavljanje kursora na početak i kraj odgovarajuće stranice ................................................ 8 Postavljanje kursora na početak i kraj teksta ............................................................................ 8 Miš .................................................................................................................................................. 9 Kretanje kroz tekst pomoću miša ................................................................................................ 9 Markiranje (selektovanje) teksta................................................................................................. 9 Markiranje kombinacijom miša i tastature ............................................................................. 10 OFFICE MENU .......................................................................................................................... 11 Save (čuvanje dokumenata) ....................................................................................................... 11 Save As (čuvanje dokumenata pod nekim drugim imenom) .................................................. 12 Open (otvaranje dokumenata koji već postoje) ....................................................................... 12 Close ............................................................................................................................................. 12 Info ............................................................................................................................................... 13 Recent ........................................................................................................................................... 14 New ............................................................................................................................................... 14 Print .............................................................................................................................................. 14 Share............................................................................................................................................. 16 Help .............................................................................................................................................. 17 Options ......................................................................................................................................... 17 Osnovni Office Toolbar .............................................................................................................. 18 Izvlačenje ikona na toolbar ........................................................................................................ 19 Kreiranje sopstvenih opcija na traci ......................................................................................... 20 Povratak na prethodnu poziciju ................................................................................................ 20 OPCIJA HOME .......................................................................................................................... 21 Paleta Clipboard ......................................................................................................................... 21 Paleta Font ................................................................................................................................... 21 Paleta Paragraph ........................................................................................................................ 22 Paleta Styles ................................................................................................................................. 22 Paleta Editing .............................................................................................................................. 23 Kreiranje izgleda pasusa - lenjir ............................................................................................... 23 OPCIJA INSERT ........................................................................................................................ 24 Paleta Pages ................................................................................................................................. 24 Paleta Tables................................................................................................................................ 24 2

Paleta Illustrations ...................................................................................................................... 25 Paleta Links ................................................................................................................................. 25 Paleta Header & Footer.............................................................................................................. 26 Paleta Text ................................................................................................................................... 26 Paleta Symbols ............................................................................................................................ 27 PAGE LAYOUT ......................................................................................................................... 28 Paleta Themes.............................................................................................................................. 28 Paleta Page Setup ........................................................................................................................ 28 Paleta Page Background............................................................................................................. 29 Paleta Paragraph ........................................................................................................................ 29 Paleta Arrange ............................................................................................................................ 29 OPCIJA REFERENCES ............................................................................................................ 30 Paleta Table of Contents ............................................................................................................ 30 Paleta Footnotes .......................................................................................................................... 30 Paleta Citations & Bibliography ............................................................................................... 30 Paleta Captions............................................................................................................................ 31 Paleta Index ................................................................................................................................. 31 Paleta Table of Authorities ........................................................................................................ 31 OPCIJA MAILINGS .................................................................................................................. 32 Paleta Create ............................................................................................................................... 32 Paleta Start Mail Merge ............................................................................................................. 32 Paleta Write & Insert Fields ...................................................................................................... 33 Paleta Preview Results ................................................................................................................ 33 Paleta Finish ................................................................................................................................ 33 OPCIJA REVIEW ...................................................................................................................... 34 Paleta Proofing ............................................................................................................................ 34 Paleta Comments ........................................................................................................................ 34 Paleta Tracking ........................................................................................................................... 35 Paleta Changes ............................................................................................................................ 35 Paleta Compare ........................................................................................................................... 35 Paleta Protect .............................................................................................................................. 35 OPCIJA VIEW............................................................................................................................ 36 Paleta Documents Views............................................................................................................. 36 Paleta Show.................................................................................................................................. 36 Paleta Zoom ................................................................................................................................. 36 Paleta Window ............................................................................................................................ 37 Paleta Macros .............................................................................................................................. 37

3

WORD
Microsoft Word 2010 je program za obradu teksta i u njemu vrlo jednostavno možemo kucati dopise, memorandume, fakture, diplomske radove, poslovna pisma itd. U Wordu možemo čuvati dokumente, menjati im sadržaj, brisati ih itd.

Ulaz u program Word i izlaz iz njega
Da bismo ušli u Word, prvo moramo da startujemo Operativni sistem Windows. Zatim kliknemo mišem na dugme Start u donjem levom uglu ekrana i u meniju biramo opciju All Programs I podopciju Microsoft Office, pa kliknemo na Microsoft Word 2010. Na ekranu će se pojaviti prazna stranica za obradu teksta Document1. Iz Worda izlazimo kada kursor miša dovedemo u gornji ugao prozora, pa kliknemo levim tasterom na ikonu X ili kombinacijom tastera na tastaturi Alt + F4. Vrlo često je ikona za Word izvučena kao Shortcut, tako da je vidimo na Desktopu čim uđemo u Windows. Dva puta kliknemo levim tasterom na nju i u programu smo.

Izvlačenje ikonice Worda na Desktop
Ikonu za Word 2010 kao Shortcut izvlačimo na Desktop sledećim postupkom: 1. kliknemo na Start; 2. kliknemo na All Programs; 3. izaberemo Microsoft Office; 4. kursor miša dovedemo na Microsoft Word 2010; 5. pritisnemo i držimo desni taster miša, pa povučemo program Microsoft Word 2010 na Desktop; 6. pustimo desni taster miša; 7. pojaviće se prozor u kome biramo opciju Create shortcut here. Na ekranu će se pojaviti ikona za Word 2010 izvučena kao Shortcut.

4

Osnovni izgled prozora MS Worda 2010

Na vrhu prozora je naslovna linija na čijoj sredini piše Document1. Sa leve strane nalazise ikona koja predstavlja program Word, a pored je Office Menu – osnovni toolbar (traka sa alatkama) koji se sastoji iz ikona: Save, Undo i Repeat. Ovaj toolbar, kaoosnovni, uvek ostaje na ekranu bez obzira koju smo opciju pokrenuli. Kada kliknemona neku ikonu, ona se uglavnom otvara u okviru posebnog prozora i u njoj se nalaze komande za rad u dokumentu.

Dalje ispod osnovnog toolbara nalazi se toolbar sa opcijama: File, Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review i View. Klikom na bilo koju od ovih opcija pojaviće se paleta sa ikonicama – komandama koje izvršavaju određeni zadatak. Možemo dodavati nove ikonice ako su nam potrebne nove komande za svaki dokument ponaosob. Ispod paleta sa ikonicama nalazi se radna površina – stranica A4 formata u koju unosimo tekst. 5

Na dnu ovog prozora je Status Bar, statusna linija koja nam pokazuje trenutnu poziciju u dokumentu (Page 1 of 1 – stranica na kojoj smo / ukupan broj stranica, Words – broj reči i Language – jezik po kome je podešena tastatura), a sa desne strane vidimo razne stilove prikaza dokumenta kao i klizač kojim podešavamo zumiranje dokumenta. Kada desnim tasterom miša kliknemo na Status Bar, pojaviće se opcije koje možemo dodati na njega kao što su: Line Number, Section, Column itd. Takođe korišćenjem desnog tastera miša sa Status bara možemo isključiti bilo koju od prikazanih opcija tako što je odčekiramo. Na desnoj strani prozora nalazi se Scroll bar (vertikalni klizač) kojim prelistavamo stranice u dokumentu tako što kliknemo na njegovu gornju ili donju strelicu levim tasterom miša.

Tastatura
Tastatura se sastoji od četiri grupe tastera: 1. Alfabetski tasteri su slova abecede, ima ih 26 i nalaze se u centralnom delu tastature. 2. Numerički tasteri su brojevi od 0 do 9 i decimalni zarez koji se u računaru označava kao tačka. Oni se nalaze u gornjem redu i desno na tastaturi. Ako želimo da radimo sa desnim numeričkim delom tastature, obavezno mora da svetli lampica Num Lock koja se uključuje i isključuje pritiskom na taster Num Lock. 3. Znakovni tasteri su matematički simboli ( +, - ,*, /, % ), specijalni znakovi (#, $, &) i interpunkcijski znakovi ( !, ?, : ). 4. Kontrolni tasteri su: Enter - završava komandu koju treba saopštiti računaru ili se koristi za nove redove u kucanju; Shift - koristi se za kucanje velikog slova ili za sekundarnu funkciju tastera (npr. ako pritisnemo taster shift i taster 4, dobijemo znak $); Backspace - briše greške u kucanju sa desna ulevo od pozicije kursora; Space - najduža tipka na tastaturi i koristi se za razmak; Tabulator ili Tab - koristi se za pomeranje kursora udesno na unapred predviđene pozicije, ili za prelazak u susedne ćelije tabela; Caps Lock - deluje samo na alfabetske tastere i koristi se za kucanje velikih slova; Control ili Ctrl - deluje u kombinaciji sa nekim drugim tasterom; u određenom programu ima odgovarajuću ulogu zapisanu u tom programu; Alt - ima sličnu ulogu kao Ctrl, samo što može delovati i sam; Escape ili Esc - koristi se da promeni poslednju opciju u programu; strelice - pomeraju kursor levo, desno, gore i dole; Print Screen - štampa sadržaj ekrana, a aktivni program se ne prekida; Pause - trenutno zaustavlja aktivni program; Insert ili Ins - koristi se kada u rečenicu treba ubaciti nešto što je zaboravljeno; Delete ili Del - koristi se za brisanje; Home i End - dovode kursor na početak ili kraj reda; Page Up i Page Down - koriste se za listanje stranica gore ili dole; funkcijski tasteri - od F1 do F12 u svakom programu imaju odgovarajuću ulogu.

6

Kombinacije tastera
Ctrl + leva strelica – pomeraju kursor na početak prethodne reči; Ctrl + desna strelica – pomeraju kursor na početak sledeće reči; Ctrl + gornja strelica – pomeraju kursor na početak prethodnog pasusa; Ctrl + donja strelica – pomeraju kursor na početak sledećeg pasusa; Ctrl + Home – pomeraju kursor na početak dokumenta; Ctrl + End – pomeraju kursor na kraj dokumenta; Ctrl + Page Up – pomeraju kursor na početak prethodne stranice; Ctrl + Page Down – pomeraju kursor na početak sledeće stranice; Ctrl + Alt + Page Up – pomeraju kursor na početak teksta koji se vidi na ekranu; Ctrl + Alt + Page Down – pomeraju kursor na kraj teksta koji se vidi na ekranu; Ctrl + Shift + leva strelica – markiraju celu reč od pozicije kursora ulevo; Ctrl + Shift + desna strelica – markiraju celu reč od pozicije kursora udesno; Ctrl + Shift + gornja strelica – markiraju ceo pasus od pozicije kursora nagore; Ctrl + Shift + donja strelica – markiraju ceo pasus od pozicije kursora nadole; Ctrl + Shift + Home – markiraju tekst od pozicije kursora do samog početka; Ctrl + Shift + End – markiraju tekst od pozicije kursora do njegovog kraja; Shift + leva strelica – markiraju tekst od pozicije kursora ulevo po jedan karakter; Shift + desna strelica – markiraju tekst od pozicije kursora udesno po jednan krakter; Shift + gornja strelica – markiraju tekst od pozicije kursora po jedan red nagore; Shift + donja strelica – markiraju tekst od pozicije kursora po jedan red nadole; Shift + Home – markiraju tekst od pozicije kursora do početka reda; Shift + End – markiraju tekst od pozicije kursora do kraja reda; Shift + Page Up – markiraju tekst od pozicije kursora nagore do početka ekrana; Shift + Page Down – markiraju tekst od pozicije kursora nadole do kraja ekrana.

Funkcije tastera na tastaturi u Wordu
Pre svake radnje koju izvršavamo u Wordu, kursor strelicama ili mišem treba sa dovedemo na poziciju u tekstu od koje želimo da radimo. Odvajanje rečenica 1. Kursor mišem dovedemo do pozicije u tekstu od koje želimo da ga odvojimo, pa kliknemo levim tasterom miša na tu poziciju; 2. pritisnemo taster Enter i rečenice će biti odvojene. Napomena: u ovom slučaju napravili smo novu celinu, to jest novi pasus. Pribijanje rečenica 1. Kursor miša dovedemo do pozicije u tekstu koju želimo da pribijemo, pa kliknemolevim tasterom miša na tu poziciju; 2. pritisnemo taster Backspace i rečenice će se spojiti. Napomena: ovaj postupak možemo koristiti ako smo greškom pritisnuli taster Enterna sredini pasusa i od njega napravili dva. Ukoliko želimo ponovo da napravimo jedan pasus, koristimo taster Backspace. 7

Uvlačenje rečenica 1. Kursor miša dovedemo na početak rečenice koju želimo da uvučemo, pa kliknemo levim tasterom miša na tu poziciju; 2. pritisnemo taster Tab. Napomena: ukoliko želimo da vratimo uvučenu rečenicu na početak reda, koristimo kombinaciju tastera na tastaturi Shift+Tab. Ubacivanje teksta u rečenicu 1. Kursor miša dovedemo na poziciju u tekstu od koje želimo da ubacimo neko slovo, reč ili rečenicu; 2. ukucamo željeni tekst; 3. taj tekst će se ubaciti na birano mesto, a ostatak rečenice će se sam pomeriti udesno. Prekucavanje teksta 1. Kursor miša dovedemo na mesto u rečenici od koga želimo da prekucamo tekst; 2. pritisnemo taster Insert; 3. otkucamo željeni tekst, pa ćemo videti da je stari tekst prekucan novim; 4. po završetku, ponovo pritisnemo taster Insert da ga isključimo. Napomena: ukoliko je taster Insert uključen, a počnemo da pritiskamo taster Space tekst udesno od pozicije kursora biće obrisan. Brisanje rečenice Kada želimo da obrišemo rečenicu, biramo jedan od ova dva načina: 1. Ako rečenicu brišemo sa desna ulevo, postupak je sledeći: a) kursor miša dovedemo na mesto odakle želimo da obrišemo rečenicu; b) pritiskamo taster Backspace dok ne obrišemo određeni deo teksta. 2. Ako rečenicu brišemo sa leva udesno, postupak je sledeći: a) kursor miša dovedemo na mesto odakle želimo da obrišemo rečenicu; b) pritiskamo taster Delete dok ne obrišemo određeni deo teksta. Postavljanje kursora na početak i kraj odgovarajućeg reda 1. Za dovođenje kursora na početak odgovarajućeg reda, pritisnemo taster Home; 2. Za dovođenje kursora na kraj odgovarajućeg reda, pritisnemo taster End. Postavljanje kursora na početak i kraj odgovarajuće stranice 1. Za dovođenje kursora na početak odgovarajuće stranice, pritisnemo taster Page Up; 2. Za dovođenje kursora na kraj odgovarajuće stranice, pritisnemo taster Page Down. Postavljanje kursora na početak i kraj teksta 1. Ako želimo da kursor dovedemo na početak teksta, pritisnemo kombinaciju tastera Ctrl + Home; 2. Ukoliko želimo da kursor dovedemo na kraj teksta, pritisnemo kombinaciju tastera Ctrl + End.

8

Miš
Miš je uređaj koji olakšava rad na računaru jer pomoću njega do svake opcije u bilo kom programu dolazimo veoma brzo. Sastoji se od dva ili tri tastera i kuglice koja omogućuje da ga rukom pomeramo levo, desno, gore i dole. Miš se kreće po specijalno napravljenoj podlozi (mouse pad). Rukovanje mišem je vrlo jednostavno. Kursor miša dovedemo do željene ikone, kliknemo levim ili desnim tasterom jednom ili dva puta, u zavisnosti od toga šta želimo da radimo. Kliknuti znači kratko pritisnuti levi ili desni taster miša.

Kretanje kroz tekst pomoću miša
Miš je najjednostavnije i najbrže rešenje za kretanje kroz dokument. Sa desne strane ekrana nalazi se vertikalni klizač (Scroll bar) koji ima strelice koje, u zavisnosti od izbora, pomeraju tekst u željenom pravcu: 1. kliknemo mišem na strelicu nagore ili nadole i pomeramo po jedan red u izabranom smeru; 2. kada kursor miša dovedemo na klizač (izgleda kao kvadratić) i držimo levi taster, brzo se pomeramo do željenog mesta u tekstu; 3. kliknemo mišem iznad ili ispod klizača i pomeramo jedan ekran gore ili dole; 4. kliknemo na dvostruke strelice i pomeramo se na Previous Page – početak prethodne ili Next Page – početak sledeće stranice; 5. kliknemo na Select Browse Object (izgleda kao kružić između dvostrukih strelica) i biramo na koji način ćemo se kretati kroz tekst (po naslovima, grafici, tabelama, stranicama, odeljcima, komentarima itd.); 6. kliknemo na View Ruler da bismo uključili ili isključili lenjir iznad ekranske stranice; 7. ukoliko imamo miša sa točkićem, vrtimo točkić napred ili nazad kada želimo da listamo stranicu gore ili dole. Takođe, ako pritisnemo točkić i tada će se na ekranu pojaviti crne strelice; ovde je dovoljno kretati se strelicom kursora u željenom smeru i tekst će je pratiti. U donjem delu ekrana nalazi se horizontalni klizač kojim pomeramo tekst levo ili desno ukoliko je stranica zumirana.

Markiranje (selektovanje) teksta
Markiranjem teksta započinjemo svako podešavanje teksta. Možemo ga markirati mišem ili tastaturom: Osnovno markiranje mišem izvodimo tako što: 9

1. kliknemo mišem ispred ili iza željene reči; 2. držimo levi taster miša sve vreme pritisnut i prevlačimo do kraja ili početka reči ili reda. Mišem markiramo jednu reč dvoklikom na njenoj sredini, a ako uradimo troklik markiramo ceo pasus. Kada želimo da markiramo ceo red odjednom, postavimo strelicu kursora u okvir leve margine i kada je ona okrenuta na desnu stranu, kliknemo ispred željenog reda. Tastaturom tekst markiramo tako što: 1. postavimo kursor ispred ili iza željene reči; 2. pritisnemo kombinaciju tastera Shift + strelica levo ili desno, kada markiramo po jedno slovo; 3. kada želimo da markiramo celu reč, pritisnemo kombinaciju tastera Ctrl + Shift + strelica levo ili desno; 4. kada želimo da markiramo ceo red pritisnemo Shift + strelica gore ili dole; 5. pasus markiramo kada pritisnemo Ctrl + Shift + strelica gore ili dole; 6. ceo tekst markiramo kada pritisnemo Ctrl + A.

Markiranje kombinacijom miša i tastature
Ukoliko želimo da selektujemo više reči koje nisu jedna za drugom već su na različitim mestima u tekstu, to radimo na sledeći način: 1. markiramo prvu reč na bilo koji od prethodno navedenih načina; 2. držimo pritisnut taster Ctrl i redom markiramo ostale reči u tekstu. Na isti način markiramo i redove koji ne idu jedan za drugim: 1. markiramo prvi red na bilo koji od prethodno navedenih načina; 2. držimo pritisnut taster Ctrl i redom markiramo ostale redove u tekstu.

10

OFFICE MENU
File Menu je osnovni meni i nalazi se u gornjem levom uglu prozora Word 2010. Kada kliknemo na opciju File na ekranu će se pojaviti prozor koji se sastoji iz sledećih komandi:

Save (čuvanje dokumenata)
Dokument možemo da sačuvamo komandom Save, kojom čuvamo njegovu trenutnu poziciju. Kada primenimo komandu Save na neki dokument kome nismo dali ime, moramo pre svega da odredimo ime i mesto gde ćemo sačuvati taj dokument. Ukoliko želimo da sačuvamo dokument, treba da uradimo sledeće: 1. izaberemo opciju File pa kliknemo na Save; 2. uđemo u folder u kome želimo da sačuvamo fajl; 3. u polju pored opcije File name upišemo željeno ime; 4. pored opcije Save as type bira-mo format u kome želimo da sačuvamo dokument (recimo Word 97-2003 ukoliko želimo da dokument koji smo uradili pročitamo u starijim verzijama Worda); 5. kliknemo na dugme Save ili pritisnemo taster Enter.

11

Save As (čuvanje dokumenata pod nekim drugim imenom)
Pretpostavimo da vrlo često kucamo tekstove koji su, ako ne isti, a onda barem veoma slični (npr. tipski ugovori, izveštaji itd.). Umesto da tekst kucamo iz početka, možemo da otvorimo neki sličan njemu (stari ugovor ili izveštaj), preuredimo ga i snimimo pod nekim drugim imenom, ostavljajući prethodni tekst netaknut i sačuvan pod svojim imenom. Postupak je: 1. izaberemo opciju File pa kliknemo na Save As; 2. uđemo u folder u kome želimo da sačuvamo fajl; 3. pored opcije File name ukucamo novo ime našeg dokumenta; 4. pored opcije Save as type biramo format u kome želimo da sačuvamo dokument (recimo Word 97-2003 ukoliko želimo da dokument koji smo uradili pročitamo u starijim verzijama Worda); 5. kliknemo na dugme Save ili pritisnemo taster Enter.

Open (otvaranje dokumenata koji već postoje)
Kada želimo da uđemo u neki postojeći dokument, postupak je sledeći: izaberemo opciju File pa kliknemo na Open; 1. uđemo u folder u kome se nalazi željeni fajl; 2. pojaviće se prozor sa spiskom svih dokumenata urađenih u Wordu; 3. pronađemo željeni dokument, pa kliknemo na njega levim tasterom miša; 4. kliknemo na dugme Open da bismo ušli u željeni dokument ili dva puta kliknemo na željeni dokument; Napomena: isti tekst ne možemo otvoriti više puta u isto vreme. Napomena: dugme Cancel (otkaži) koristimo za otkazivanje bilo koje komande koja je započeta.

Close
Kada želimo da zatvorimo neki postojeći dokument koristimo komandu Close. Ukoliko smo prethodno zaboravili da sačuvamo dokument ili promene koje smo u njemu uradili na ekranu će se pojaviti prozor u kome će nas računar pitati: Da li želite da sačuvate promene koje ste napravili u dokumentu? Tada možemo da biramo: a) dugme Save – koristimo ga ukoliko želimo da sačuvamo promene; b) dugme Don’t Save – koristimo ga ukoliko ne želimo da sačuvamo promene; c) dugme Cancel – ukoliko želimo da otkažemo ovu komandu.

12

Info
Opciju Info koristimo za dobijanje informacija o dokumentu u kome se nalazimo. Kada kliknemo na dugme: a) Convert - možemo da konvertujemo fajl sačuvan u najnovijoj verziji Worda u neku od prethodnih verzija; b) Premissions – postavljamo šifru za ulazak u određeni dokument, biramo način zaštie dokumenta, koje promene u dokumentu su dozvoljene i kome je dozvoljeno da vrši promene; c) Prepare for Sharing – pripremamo dokument za podelu sa drugim korisnicima; d) Versions – možemo da otvorimo ili obrišemo željene AutiSave verzije jednog dokumenta.

13

Recent
Koristimo je za prikaz dokumenata korišćenih u skorijem vremenskom periodu. Možemo sami da podesimo koliko dokumenata korišćenih u skorijem vremenskom periodu će se prikazati u Recent listi.

New

Koristimo je za kreiranje novog teksta ili dostupnih i Office šablona. Kada želimo da otvorimo novi dokument postupak je: 1. kliknemo na opciju File; 2. izaberemo opciju New; 3. ukoliko želimo da kreiramo novi prazan dokument kliknemo na dugme Create ispod Blank document; 4. na ekranu će se pojaviti prazan dokument u koji unosimo podatke. Napomena: Ukoliko želimo možemo da izaberemo neki od raspoloživih šablona i oni će se prikazati na ekranu spremni za unos podataka.

Print
Koristimo je za štampanje izabranog dokumenta, kao i za podešavanja štampe i štampača. Postupak je: 1. kliknemo na opciju File; 2. izaberemo opciju Print; 3. U polju pored opcije Copies upišemo ili podesimo broj kopija koliko želimo da štampamo; 4. U polju ispod naslova Printer biramo štampač (ukoliko ih imamo više) na kome želimo da štampamo;

14

5. Ispod naslova Settings podešavamo: a) način štampanja - Print All Pages – ukoliko želimo da odštampamo ceo tekst; - Print Selection – ukoliko želimo da odštampamo samo markirani deo teksta - Print Current Page – ukoliko želimo da odštampamo tekuću stranicu (prvo mišem kliknemo na nju) - Print Custom Range – ukoliko kliknemo na ovu opciju računar nas pošalje na polje Pages u kome upišemo od koje do koje stranice želimo da štampamo. b) kako želimo da slažemo štampane stranice ukoliko štampammo tekst u više primeraka: - Collated – sređen kao jedna celina (od prve do poslednje stranice) - Uncollated – nesređen kao jedna celina (štampa sve stranice istog rednog broja do kraja teksta – sve prve, pa sve druge itd.) c) položaj papira pri štampi: - Portrait Orientation – vertikalno podešavanje Landscape Orientation horizontalno podešavanje d) dimenzije stranice (kada kliknemo na opciju More Paper Sizes možemo sami da biramo dimenzije) e) margine izborom ponuđenih dimenzija ili sami podešavamo kada kliknemo na opciju Custom Margins f) koliko stranica želimo da štampamo na jednom papiru. 5. kada sve podesimo kliknemo na dugme Print.

.

15

Share
Opciju Share koristimo za distribuciju dokumenata drugim korisnicima. Kada kliknemo na: a) Send Using E-mail – možemo da pošaljemo dokument svakom korisniku pojedinačno putem e-maila, kreiramo e-mail koji sadrži link ka željenom dokumentu gde svi mogu da rade na istoj kopiji dokumenta i samim tim svako može da vidi najnovije promene u dokumentu, dodamo PDF ili XPS kopiju dokumenta na e-mail da bismo sačuvali formatiranja u dokumentu i slike jer ovaj tip dokumenta ne može lako da se promeni ili da pošaljemo dokument putem internet faksa; b) Save to SkyDrive – možemo da sačuvamo dokument na WEB-u i tako će postati dostupan svim drugim korisnicima;

c) Save to SharePoint – možemo da sačuvamo dokument na SharePoint-u i on se korišćnjem WEB pretraživača prikazuje različitim ljudima u isto vreme, umesto atačmenta šaljemo link kojim možemo da povučemo prethodne verzije dokumenta, a dobjamo e-mail kada se u tom dokumentu nešto promeni; d) Publish as Blog Post – možemo da kreiramo novi blog post koriteći postojeći dokument, a to je način da objavimo postojeći sasdržaj na WEB-u ili u okviru neke organizacije; e) Change File Type – možemo da prilagodimo verziju postojećeg dokumenta onoj verziji programa Word koja se nalazi na našem kompjuteru; f) Create PDF/XPS Document – možemo da pretvaramo dokument u fiksni format PDF/XPS. 16

Help
Ovu opciju koristimo za pružanje pomoći korisnicma pri radu sa ovim programom – kako da startujemo Word, kako da radimo sa opcijama, trakama, paletama i ikonama, kako da podesimo potrebne opcije za rad u Wordu i kako da preuzmemo najnioviji Update koji je dostupan iz Microsofta.

Options
Ovu opciju koristimo je za podešavanje raznih parametara programa Word. Jedna od najbitinijih stvari za konforan rad u programima je prilagoditi njihove opcije i mogućnosti svojim potrebama. Sastoji se iz: a) General– koristimo je za: podešavanje korisničkih interfejs opcija i personalizaciju svog paketa Microsoft Office; b) Display – koristimo je za promenu izgleda dokumenta na ekranu ili u štampi tako što biramo izgled stranice i koje oznake za formatiranje stranice želimo da nam se prikazuju na ekranu, kao i izgled dokumenta prilikom štampanja;

17

c) Proofing – koristimo je da bismo izabrali kako želimo da program vrši korekcije i formatiranja teksta koji radimo, da li želimo da program vrši proveru pravilnosti ispisivanja reči u dokumentu, kao i da li želimo da nam računar podvuče sve nepravilno napisane reči i gramatiku; d) Save – koristimo je da bismo prilagodili svojim potrebama kako želimo da sačuvamo dokument, biramo osnovni format za čuvanje dokumenta, posle koliko vremena će se uključiti opcija za automatsko čuvanje dokumenta i da li želimo da zadržimo poslednju verziju dokumenta ukoliko ga zatvorimo, a da ga nismo sačuvali; e) Language – koristimo je da bismo izabrali jezike koje želimo da dodamo u naš dokument, (to uključuje i sve provere tačnosti u pisanju reči i gramatike vezane za taj jezik), jezik kojim želimo da nam se prikazuju kopmande, dugmad, opcije i poruke (ScrrenTip) koje nam se pojavljuju kada mišem dođemo na određenu komandu, dugme ili opciju, kao i jezik koji ćemo da koristimo za Help opciju; f) Advanced – koristimo je za prikazivanje odabranih naprednih opcija u kojima podešavamo: način prikazivanja (izgled) prebačenog (Paste) sadržaja (kao tekst, kao tekst sa svim svojim formatima itd.) u okviru istog dokumenta, između dokumenata, između dokumenata različitih formata i iz drugih programa; način prikazivanja ubačenih i kopiraniih slika; veličinu i kvalitet slike; način prikazivanja sadržaja i izgleda dokumenta; prikaz ekranskog sadržaja (koliko dokumenata korišćenih u skorijem vremenskom periodu želimo da želimo da se prikaže u Recent listi, koje merne jedinice želimo da koristimo, želimo li da prikažemo vertikalni ili horizonzalni ScroolBar itd.); opcije koje koristimo za štampanje dokumenata (štampanje pozadine, štampanje stranica u obrnutom redosledu, štampanje na obe strane papira itd.); da li uvek želimo da kreiramo backup kopije; očuvanje tačnosti dokumenta pri podeli sa drugim korisnicima; da li želimo povratne informacija sa zvukom ili animacijom; automatski update linkova kada se otvori dokument; kompatibilnost prikazivanja dokumenta kao da je kreiran u nekoj od ranijih verzija; g) Customize Ribbon – koristimo je da bismo kreirali sopstvene opcije, a u njima palete sa ikonama koje najčešće koristimo; h) Quick Accesss Toolbar – koristimo je da bismo ma osnovni Toolbar sem osnovnih izvukli još neke ikone koje najčešće koristimo; i) Add–Ins – koristimo je za prikaz i upravljanje Microsoft Office Add-ins; j) Trust Center – koristimo je da bismo omogućili sigurnost, privatnost i zaštitu svojih podataka. Napomena: Opciju Exit koristimo za izlaz iz programa Word.

Osnovni Office Toolbar
Iznad menija File nalazi se osnovni Office Toolbar koji se sastoji od sledećih ikonica, Ikona Ime Save Undo Repeat Koristi se za: čuvanje teksta poništavanje prethodne komande povratak na poslednju komandu 18

Izvlačenje ikona na toolbar
Na osnovni toolbar možemo izvući još neke ikone koje često koristimo: 1. kliknemo levim tasterom miša na strelicu koja se nalazi iza ikona osnovnog toolbara; 2. na ekranu će se pojaviti prozor koji se sastoji iz najčešće korišćenih osnovnih komandi; 3. kliknemo na komandu (čekiramo je) koju želimo da postavimo na osnovni meni. Radi jednostavnijeg rada predlažemo da na osnovni toolbar izvučemo sledeće ikone koje se često koriste i neophodne su za rad sa tekstom: 1. New - kreiranje novog teksta; 2. Open - otvaranje postojećih tekstova; 3. E-mail - slanje teksta elektronskom poštom; 4. Print - štampanje teksta; 5. Print Preview - pregled teksta pre štampanja; 6. Save As - čuvanje teksta sa promenama pod nekim drugim imenom. Ikonu možemo obrisati i direktno sa toolbara: 1. kliknemo desnim tasterom miša na željenu ikonu; 2. izaberemo opciju Remove from Quick Access Toolbar. Ukoliko želimo sami da izaberemo koje ikone ćemo da izvučemo, postupak je: 1. kliknemo desnim tasterom miša na opciju File; 2. kliknemo na opciju Customize Quick Access Toolbar; Napomena: isto dobijamo kada kliknemo levim tasterom miša na strelicu koja se nalazi iza ikona osnovnog toolbara pa izaberemo opciju More Commands. 3. kliknemo na strelicu ispod opcije Choose commands from, pa izaberemo iz koje opcije želimo da izvučemo ikone na osnovni toolbar; 4. u prozoru ispod kliknemo na ikonu koju želimo da vidimo na osnovnom toolbaru; 5. kliknemo na dugme Add; 6. u prozoru sa desne strane Customize Quick Access Toolbar videćemo da je ikona dodata već postojećim; 7. markiramo ikonu kojoj želimo da promenimo poziciju; 8. strelicama koje se nalaze desno od prozora (nagore i nadole) pomeramo ikonu na željeno mesto na toolbaru; 19

9. kliknemo na dugme OK. Tako na toolbaru možemo sada možemo videti sledeće ikone: New, Open, Save, Save As, Undo, Repeat, Print Preview, Print i Email.

Napomena: Klikom na dugme Reset vraćamo se na osnovni sadržaj Office Menu.

Kreiranje sopstvenih opcija na traci
Ukoliko kliknemo desnim tasterom miša na File Menu, pa izaberemo opciju Customize the Ribbon možemo da kreiramo nove opcije. Kliknemo na dugme New Tab i videćemo da se u prozoru sa desne strane Customize Quick Access Toolbar pojavila opcija New Tab (Custom) i u okviru nje paleta New Group (Custom). Kliknemo na New Tab, pa na dugme Rename i ukucamo ime opcije (recimo Predrag). Potom kliknemo na New Group, pa na dugme Rename i ukucamo ime palete (recimo Moje ikone). U okviru te palete, na primer, možemo da kreiramo ikone koje najčešće koristimo.

Povratak na prethodnu poziciju
Ukoliko smo pogrešili prilikom upisivanja podataka u tekstu, možemo da se vratimo na prethodno stanje koristeći ikonu Undo. Recimo, ukoliko smo u tekstu pogrešno otkucali neku rečenicu, možemo je obrisati, ali je lakše da levim tasterom miša kliknemo na opciju Undo i te rečenice više neće biti na ekranu. Postoji i suprotna komanda od Undo, to je komanda Repeat i ona nas vraća na poništeni korak.

20

OPCIJA HOME

Sastoji se iz paleta Clipboard, Font, Paragraph, Styles i Editing. Na svakoj od ovih paleta nalaze se ikone koje izvršavaju određene komande. Opcija Home je možda najbitnija opcija jer sadrži sva neophodna formatiranja teksta.

Paleta Clipboard
Cut - premeštanje teksta u privremenu memoriju računara (kada želimo da premestimo tekst sa jedne na drugu poziciju); Copy - kopiranje teksta u privremenu memoriju računara (kada želimo da kopiramo tekst sa jedne na drugu poziciju); Paste - pozivanje teksta iz privremene memorije računara (kada na određenu poziciju želimo da zalepimo premešten ili kopiran tekst); Format Painter - kopiranje formata sa određenog dela teksta na željeni deo teksta.

Paleta Font
Kada otkucamo željeni tekst, možemo pristupiti promeni vrste, veličine, stila, boje slova ili jednostavno dodati neki efekat slovima.
Font - izbor vrste slova; Font Size - izbor veličine slova; Grow Font - povećavanje fonta; Shrink Font - umanjenje fonta; Clear Formatting - uklanjanje svih formatiranja koja smo uradili na tekstu (tekst će se prikazati u prvobitnoj varijanti); Bold - podebljana slova; Italic - iskošena slova; Underline - podvučena slova; Strikethrough - precrtavanje teksta linijom po sredini; Subscript - kreiranje malih slova ispod osnovne linije teksta (pisanje u indeksu – H2O); Superscript - kreiranje malih slova iznad osnovne linije teksta (pisanje u eksponentu - X2);

21

Change Case - promena velikih i malih slova po sledećem izboru: Sentence case (veliko prvo slovo u rečenici), lowercase (sva mala slova), UPPERCASE (sva velika slova), Capitalize Each Word (prvo veliko slovo svake reči), tOOGLE cASE (prvo malo slovo svake reči); Text Highlight Color - promena boje pozadine markiranog dela teksta; Font Color - promena boje slova. Kada levim tasterom miša kliknemo na strelicu koja se nalazi u desnom donjem uglu palete Font, na ekranu će nam se prikazati prozor Font – prozor za rad sa fontovima.

Paleta Paragraph
Bullet Numbering dodavanje predznaka pasusima ili spiskovima; dodavanje brojevne liste (različitih stilova brojeva ili slova) predznaka pasusima ili spiskovima; kreiranje liste (različitih stilova brojeva ili slova) sa više nivoa predznaka u pasusima ili spiskovima; pomeranje pasusa na prethodni položaj tabulatora; pomeranje pasusa na sledeći položaj tabulatora; sortiranje podataka; prikazivanje/sakrivanje simbola za formatiranje teksta (simboli za paragraf, razmak, tabulator, oznaku sekcija); poravnanje teksta po levoj margini; centriranje teksta; poravnanje teksta po desnoj margini; poravnanje teksta po obe margine; određivanje proreda u tekstu (razmak između redova); osenčenje markiranog dela teksta; izbor okvira.

Multilevel List Decrease Indent Increase Indent Sort Show/Hide Align Left Center Align Right Justify Line spacing Shading Border

Paleta Styles

Styles – formatiranje teksta izborom skupa komandi koje se primenjuju istovremeno na ceo selektovani deo teksta. Postoje gotovi stilovi i oni koje mi kreiramo;
Change styles – promena postojećih stilova. Izabranom stilu možemo da promenimo boju i fontove. Ukoliko želimo da sačuvamo stil koji smo sami kreirali, kliknemo na dugme Set as Default.

22

Kada levim tasterom miša kliknemo na strelicu koja se nalazi u desnom donjem uglu palete Styles, na ekranu će nam se prikazati prozor Styles. U njemu vidimo gotove stilove koje možemo primeniti na selektovanom tekstu (recimo, želimo da svi naslovi budu istog stila). Takođe imamo mogućnost da kreiramo sopstveni stil, izaberemo font, veličinu slova, boju slova, a na kraju damo ime kreiranom stilu. Taj stil će se tada pojaviti u listi ponuđenih stilova i biće u njoj dok ga ne obrišemo.

Paleta Editing
Find - određene reči ili izraza; Replace - zamena određene reči ili izraza nekom drugom reči ili izrazom; Select - selektovanje teksta: Select All - selektovanje celog teksta, Select Objects – selektovanje objekata i Select Text with Similar Formatting – selektovanje teksta koji ima isti ili sličan stil formatiranja.

Kreiranje izgleda pasusa - lenjir

Postoje dve vrste ikona za uvlačenje teksta: 1. First Line Indent (izgleda kao puna strelica nadole) zadaje levu marginu prvog reda pasusa; 2. Hanging Indent (izgleda kao puna strelica nagore) zadaje levu marginu svih redova pasusa osim prvog; 3. Left Indent (izgleda kao pun kvadratić) zadaje levu marginu za svaki red pasusa; 4. Right Indent (izgleda kao puna strelica nagore u desnom uglu) zadaje desnu marginu za svaki red pasusa. Levo od lenjira nalazi se pokazivač koordinacije tabulatora. Klikom na pokazivač menja se vrsta tabulatora - left tab, right tab, center tab, decimal tab, bar tab.

23

OPCIJA INSERT

Sastoji se iz paleta Pages, Tables, Illustrations, Links, Header & Footer, Text i Symbols. Na svakoj od ovih paleta nalaze se ikone koje izvršavaju određene komande.

Paleta Pages
Cover Page – ubacivanje potpuno formatirane naslovne stranice sa poljima u koje možemo da ubacimo naslove, ime i prezime autora, datum i ostale informacije u zavisnosti od izgleda naslovne stranice koju smo izabrali; Blank Page – ubacivanje prazne stranice ispred stranice na kojoj se nalazi kursor; Page Break – prelom stranice od pozicije kursora Napomena: Ako svaku stranu dokumenta definišemo kao posebnu sekciju, postižemo to da svaka strana ima poseban format. Znak za prekid strane ili nove sekcije neće biti odštampan. Da bi postao vidljiv, moramo kliknuti na ikonicu Show/Hide opcije Home. Prelom sekcije brišemo tako što prvo selektujemo znak za prelom, a zatim pritisnemo taster Delete. Brisanjem sekcije brišemo elemente formatiranja koji definišu datu sekciju.

Paleta Tables
Vrlo bitan segment rada u Wordu su tabele. Svaka tabela sastoji se iz kolona i redova koje se seku. Presek reda i kolone zovemo ćelija. Ćelija je mesto u tabeli gde unosimo podatke. Na paleti Tables nalazi se ikona Tables. Kada kliknemo na strelicu ispod ikone Tables pojaviće se prozor Insert Table koji se sastoji iz sledećih opcija: 1. odmah ispod naslova Insert Table videćemo kvadratiće. Povlačenjem miša preko kvadratića definišemo koliko redova i kolona želimo da sadrži tabela koju kreiramo. Horizontalno su prikazani redovi, a uspravno kolone (recimo 8x5). Kliknemo levim tasterom miša i tabela je kreirana (da bismo videli sledeću opciju, kliknemo na ikonu Undo osnovnog menija); 2. Insert Table – ubacivanje tabele; 3. Draw Table – crtanje tabele pomoću miša; 4. Convert Text to Table – konvertovanje teksta u tabelu; 5. Excel Spreadsheet – ubacivanje radne tabele iz Excela; 6. Quick Tables – ukoliko želimo da postavimo gotov izgled tabele, kliknemo na strelicu pored ove opcije, pa izaberemo stil kojim želimo da se prikaže tabela. Kada kliknemo na tabelu pojavljuju se opcije Design i Layout.

24

Opcja Design

Opcija Layout

Paleta Illustrations
Ovu paletu koristimo za ubacivanje slika, ilustrovanih procesa hijerarhije i grafikona u tekst. Sastoji se iz ikona: Picture – ubacivanje slika; Clip Art – ubacivanje slika iz galerije već ponuđenih slika; Shapes – ubacivanje raznih oblika u tekst; SmartArt – ilustrovanje procesa hijerarhije; Chart – ubacivanje grafičkih šema da bismo ilustrovali i upoređivali podatke; Screenshot – ubacivanje (isecanje) ekranskih slika iz aktivnih programa. Kada kliknemo na sliku pojavljuje se opcija Format na kojoj se nalaze ikone za rad sa slikom.

Paleta Links
Sastoji se iz ikona: Hyperlink – povezivanje izabrane reči iz nekog dokumenta za neki drugi dokument pisan u Wordu ili neki drugi fajl rađen u bilo kom programu (npr. Web stranica); Bookmark – kreiranje imena (naznaka) koja su vezane za neki specifični deo dokumenta (reč ili deo teksta), da bismo se sa bilo

25

koje pozicije u dokumentu korišćenjem tih imena mogli brzo vratiti na taj specifični deo (reč ili deo teksta); Cross-reference (unakrsni znaci) – povezivanje oznaka koje smo uneli ispod nekih slika ili objekata u tekstu (npr. Slika 1.) sa objektima u tekstu kao što su slike, zaglavlja, objekti i tabele. Cross reference se automatski ažuriraju ukoliko se sadržaj pomera na drugu lokaciju. Ubacuju se kao hiperlinkovi.

Paleta Header & Footer
U formatiranje strane svakako spada i određivanje zaglavlja i podnožja za koje je predviđeno mesto za Header (zaglavlje) u okviru gornje margine i Footer (podnožje) u okviru donje margine. Sastoji se iz ikona: Header – unos i izmena sadržaja zaglavlja; Footer – unos i izmena sadržaja podnožja: Page Number – numerisanje stranice (vrh, dno, margine, formatiranje, uklanjanje). Kada kliknemo na zaglavlja pojavljuje se opcija Design.

Paleta Text
Koristimo je za rad sa tekstom. Sastoji se iz sledećih ikona: Text Box – ubacivanje već formatiranih boksova za tekst; Quick Parts –ubacivanje najčešće korišćenih delova sadržaja uključujući polja, karakteristike dokumenta itd; WordArt – ubacivanje dekorativnog teksta; Drop Cap – ubacivanje ukrasnog slova; Signature Line – ubacivanje linije za potpise koja određuje poziciju za osobu koja potpisuje; Date and Time – ubacivanje datuma i vremena; Object – ubacivanje objekata u dokument.

26

Paleta Symbols
Sastoji se iz ikona: Equation – ubacivanje uobičajenih matematičkih jednačina ili kreiranje svojih korišćenjem biblioteke matematičkih simbola; Symbol – ubacivanje simbola. Kada kliknemo na strelicu pored ikone Equation i ubacimo neku matematičku jednačinu, na naslovnoj liniji pojaviće se Equation Tools koji se sastoji iz opcije Design koju koristimo za izbor i formatiranje matematičkih jednačina. Sastoji se iz:

Paleta Tools Equation – ubacivanje uobičajenih matematičkih jednačina ili kreiranje svojih korišćenjem biblioteke matematičkih simbola; Professional – prebacivanje selektovanog dela u dvodimenzionalnu formu za profesionalan prikaz; Linear – prebacivanje selektovanog dela u jednodimenzionalnu formu zbog lakših izmena; Normal Text – korišćenje nematematičkog teksta u matematičkoj oblasti. Paleta Symbols Na njoj se nalaze ikone koje omogućavaju izbor matematičkog simbola iz galerije matematičkih simbola. Paleta Structures Na njoj možemo da biramo: Fraction – razlomke, Script – stepene, Radical – korene, Integral – integrale, Large Operator – sume za nizove od i=0 do n, Delimiter – zagrade, Function – funkcije (trigonometrijske, inverzne, hiperboličke, inverzne hiperboličke, uobičajene funkcije, Accent – vrste akcenata, Limit and Log – logaritamske funkcije i limese, Oparator – matematičke simbole za operacije kao i Matrix – matrice.

27

PAGE LAYOUT

Sastoji se iz paleta Themes, Page Setup, Page Background, Paragraph i Arrange. Na svakoj od ovih paleta nalaze se ikone koje izvršavaju određene komande.

Paleta Themes
Sastoji se iz ikona: Themes – promena celokupnog dizajna dokumenta uključujući boje, fontove i efekte; Theme Color – promena boje izabrane teme; Theme Fonts – promena fonta izabrane teme; Theme Effects – promena efekata za izabranu temu.

Paleta Page Setup
Sastoji se iz ikona: Margins – podešavanje margina izborom ponuđenih dimenzja ili sami podešavamo kada kliknemo na opciju Custom Margins; Orientation – podešavanje položaja papira pri štampi (Portrait – vertikalno ili Landscape – horizontalno); Size – izbor dimenzija stranice (kada kliknemo na opciju More Paper Sizes možemo sami da biramo dimenzije); Columns – prelom teksta u kolone; Breaks – prelom stranice, dela stranice ili kolone (možemo da izvršimo prelom stranice nekog dokumenta ili pasusa); Line Numbers – dodavanje broja (numerisanje) linije uz marginu svakog novog reda teksta; Hyphenation – prelom reči (prenos u novi red) koji važi za engleski jezik (računar sam bira prelom pri kucanju ukoliko je Hyphenation podešen automatski, a ukoliko ne, on nam ponudi kako da prelomimo reč – manually). Kada levim tasterom miša kliknemo na strelicu koja se nalazi u desnom donjem uglu palete Page Setup, sa leve strane ekrana će se prikazati prozor Page Setup. U njemu se nalaze sve opcije koje smo objasnili pojedinačno korišćenjem ikona palete Page Setup.

28

Paleta Page Background
Sastoji se iz ikona: Watermark – ubacivanje vodenog žiga u dokument što znači da će se taj dokument tretirati specijalno; Page Color – boju stranice; Page Borders – izbor okvira stranice.

Paleta Paragraph

Sastoji se iz ikona: Indent – uvlačanje markiranog dela teksta sa leve ili desne margine; Spacing – razmak određenog pasusa od prethodnog ili sledećeg. Kada levim tasterom miša kliknemo na strelicu koja se nalazi u desnom donjem uglu palete Paragraph, na ekranu će se prikazati prozor Paragraph.

Paleta Arrange
Sastoji se iz ikona: Position – postavljanje nekog objekta na željenu poziciju na stranici (tekst se automatski formatira oko tekst boksa); Bring to Front – postavljanje selektovanog objekta ispred svih ostalih objekata (ova opcija se aktivira kada postoji više od jednog objekta); Send to Back – postavljanje selektovanog objekta iza svih ostalih objekata (ova opcija se aktivira kada postoji više od jednog objekta); Text Wrapping – postavljanje objekta na različite pozicije u tekstu (In Line with text – objekat se nalazi između dva pasusa, Square – tekst se nalazi oko objekta, Tight – tekst se nalazi oko objekta i prati oblik objekta, Behind Text – tekst ide preko objekta; In Front of Text – objekt se nalazi preko teksta); Align – poravnanje ivica više selektovanih objekata; Group – grupisanje objekata tako da se oni mogu posmatrati kao jedan; Rotate – rotiranje objekta.

29

OPCIJA REFERENCES

Sastoji se iz paleta Table of Contents, Footnotes, Citations & Bibliography Captions, Index i Table of Authorities. Na svakoj od ovih paleta nalaze se ikone koje izvršavaju određene komande.

Paleta Table of Contents

Sastoji se iz ikona: Table of Contents – dodavanje sadržaja dokumenta; Add Text – dodavanje nivoa na kome se nalazi sadržaj; Update Table – sređivanje tabela sadržaja po broju stranice i nivoima.

Paleta Footnotes
Sastoji se iz ikona: Insert Footnote – dodavanje fusnota tekstu u dokumentu (brojevi fusnota se sami određuju); Insert Endnote – dodavanje endnote tekstu u dokumentu (smeštaju se na kraju celog dokumenta); Next Footnote – prikazivanje prethodne ili sledeće fusnote u dokumentu; Show Notes – prikazivanje gde se nalaze sve fusnote i endnote u dokumentu.

Paleta Citations & Bibliography
Sastoji se iz ikona: Insert Citation – ubacivanje napomene koja je vezana za citat (iz koje knjige, novina i od koga je nastao određeni citat koji je korišćen u tekstu); Manage Sources – pregled glavne liste izvora i tekuće liste svih izvora koji su citirani u dokumentu; Style – izbor stila za odabrani citat; Bibliography – prikaz liste svih izvora koje smo koristili pri kreiranju dokumenta (često je smeštena na kraju dokumenta).

30

Paleta Captions

Sastoji se iz ikona: Insert Caption – dodavanje naslova (obeležja) objektima ili slikama; Insert table of Figures – ubacivanje tabele figura (objekata) u dokument. To je lista svih figura tabela ili jednačina u dokumentu; Update Table – ažuriranje tabele objekata da bismo uključili sve unose koji su nastali naknadno; Cross-reference – unošenje veze sa rečenicama kao što su vidi tabelu 6 itd.

Paleta Index
Index predstavlja listu reči i fraza vezanih za neku temu o kojoj se priča u dokumentu, a te reči i fraze se pojavljuju u dokumentu zajedno sa brojem stranica na kojima se nalaze. Sastoji se iz ikona: Mark Entry – uključivanje selektovanog teksta u listu indeksa dokumenta; Insert Index – ubacivanje indeksa u dokument; Update Index – ažuriranje indeksa po formatu, stilu i redosledu pojavljivanja u dokumentu. Napomena: Indeksi će biti vidljivi u tekstu samo ukoliko je uključen Show/Hide button.

Paleta Table of Authorities
Ovu paletu koristimo za skupljanje izvora citata koji će nam olakšati pretraživanje dokumenta. Sastoji se iz ikona: Mark Citation – dodavanje markiranog teksta kao citata; Insert Table of Authorities – ubaciti tabelu autoriteta u dokument; Update Table – ažuriranje tabele autoriteta da bi se uključili svi novonastali citati u dokument. Napomena: Indeksi će biti vidljivi u tekstu samo ukoliko je uključen Show/Hide button.

31

OPCIJA MAILINGS

Koristimo je za kreiranje tipskih pisama, štampanje adresa na kovertama, izradu teksta na nalepnicama itd. Kada želimo da svojim poslovnim partnerima uputimo pismo tipskog sadržaja, otkucamo ga u Wordu, prebacujemo sve podatke koji su potrebni za pismo iz baze podataka koja može biti kreirana u Wordu, Excelu ili Accessu. Takođe ukoliko želimo da pošaljemo pozivnice, otkucamo njihov sadržaj u Wordu, a adrese na koverte ubacimo direktno iz baze podataka kreirane u Wordu, Excelu ili Accessu. Sastoji se iz paleta Create, Start Mail Merge, Write & Insert Fields, Preview Results i Finish. Na svakoj od ovih paleta nalaze se ikone koje izvršavaju određene komande.

Paleta Create

Sastoji se iz sledećih ikona: Envelopes – kreiranje i štampanje koverte; Labels – kreiranje i štampanje nalepnice.

Paleta Start Mail Merge

Koristimo je za slanje podataka iz određene baze na više adresa. Sastoji se iz sledećih ikona: Start Mail Merge – kreiranje forme pisma koju nameravamo da štampamo ili pošaljemo mailom na više adresa. Možemo da ubacimo polja kao što su ime ili adresa koje će Word automatski zameniti sa podacima iz baze ili liste kontakata za svako navedeno ime ili adresu; Select Recipients – izbor osoba iz cele liste kojima nameravamo da pošaljemo pismo; Edit recipinet List – unos promena u aktivnoj listi primalaca i izbora ko će primiti pismo (listu možemo sortirati, filtrirati itd...).

32

Paleta Write & Insert Fields

Ova i sledeće ikone rade samo kada postoji aktivna lista. Sastoji se iz sledećih ikona: Highlight Merge Fields – markiranje polja u kojima menjamo podatke za svakog narednog primaoca radi lakšeg praćenja višestruke štampe; Address Block – formatiranje i lokaciju podataka koji će se pojaviti u adresi na pismu; Greeting Line – dodavanje pozdravne poruke Dear sir, Poštovani (unosimo je sami); Insert Merge Field – izbor polja iz postojeće će se priključiti adresi; Rules – određivanje pravila po kojima će se štampati; Match Fields – obeležavanje ekvivalentnih polja (polja koja se drugačije nazivaju, a imaju isti sadržaj); Update Labels – primenu rasporeda, sadržaja i formata polja prve nalepnice na sve ostale.

Paleta Preview Results
Sastoji se iz sledećih ikona: Prewiew Results – pregled imena i prezimena iz cele liste primalaca; Go to Record – prelazak na određeni podatak u listi primalaca (Previous Record – prethodni podatak ili Next Record – sledeći podatak); Find Recipient – pronalaženje određenog podatka iz liste primalaca (u polju Find what ukucamo koga tražimo, a u polju In field biramo iz koje kategorije – ime, prezime...); Auto Check for Errors – određivanje kako da se ponašamo sa greškama koje su se desile pri kompletiranju višestrukog slanja pošte.

Paleta Finish

Koristimo je za kompletiranje višestruke štampe.

33

OPCIJA REVIEW

Sastoji se iz paleta Proofing, Comments, Tracking, Changes, Compare i Protect. Na svakoj od ovih paleta nalaze se ikone koje izvršavaju određene komande.

Paleta Proofing

Koristimo je za proveravanja reči ispisanih u tekstu, kao i jezičku i gramatičku korekturu netačno ispisanih reči. Sastoji se iz ikona: Spelling&Grammar – prikazivanje i provera tačnosti ispisanih reči i gramatike u dokumentu (važi za engleski jezik); Research – pretraživanje radi provere određene reči korišćenjem različitih rečnika i enciklopedija koje postoje u programu Word; Thesaurus – predlaganje reči sa sličnim značenjem onoj koju smo selektovali (rečnik sinonima), da ne bismo istu reč upotrebljavali više puta u tekstu; Word Count – prikazuje broj reči, znakova, pasusa i liniija u dokumentu. Translate – prevod selektovanog teksta u drugi jezik (u panou Research koji će se pojaviti sa desne strane dokumenta biramo jezik sa koga prevodimo, kao i jezik na koji prevodimo određenu reč u tekstu); Translation Tool Tip – prikazivanje prevoda selektovane reči na izabrani jezik ( kada kursor miša dovedemo na željenu reč prevod će se pojaviti u balonu koji se prikazuje iznad nje); Set Language – postavljanje jezika koji se koristi pri proveri tačno napisanih reči i gramatike;

Paleta Comments

Koristimo je da bismo dodali komentare određenim rečima ili pojmovima. Sastoji se iz ikona: New Comment – dodavanje komentara markiranom tekstu; Delete – brisanje komentara u dokumentu (pojedinačno, svih prikazanih ili svih postojećih); Previous – prikazivanje prethodnog komentara u dokumentu; Next – prikazivanje sledećeg komentara u dokumentu.

34

Paleta Tracking

Koristimo je da bismo mogli da pratimo promene u tekstu. Sastoji se iz ikona: Track changes – praćenje unesenih promena u tekst radi analize i korekcije; Final Showing Markup – izbor stila prikazivanja predloženih promena u dokumentu; Show Markup – izbor formata u kojima će se prikazati promenjene reči; Reviewing Pane – prikazivanje promena u odvojenom prozoru (pojavljuje se sa leve strane vertikalno ili ispod horizontalno).

Paleta Changes
Koristimo je za prihvatenje ili odbijanje ponuđenih promena u tekstu. Ova paleta usko je vezana za paletu Tracking. Sastoji se iz ikona: Accept – prihvatanje ponuđene promene u dokumentu; Reject – odbijanje ponuđene promene u dokumentu; Previous – prebacivanje na prethodnu promenu u dokumentu; Next – prebacivanje na sledeću promenu u dokumentu.

Paleta Compare
Koristimo je za upoređivanje više verzija istog dokumenta. Sastoji se iz ikona: Compare – upoređivanje više verzija istog dokumenta; Show Source Documents – izbor prikazivanja dokumenta (original, izmenjeni dokument ili oba).

Paleta Protect

Koristimo je za sprečavanje izmena ili formatiranja u dokumentu korišćenjem određene lozinke. Na njoj se nalazi ikona Protect Documents.

35

OPCIJA VIEW

Sastoji se iz paleta Documents Views, Show/Hide, Zoom, Window i Macros. Na svakoj od ovih paleta nalaze se ikone koje izvršavaju određene komande.

Paleta Documents Views
Sastoji se iz ikona: Print Layout – prikazivanje dokumenta kako će izgledati u štampi; Full Screen Reading – prikazivanje dokumenta na celom ekranu radi njegovog lakšeg pregleda Web; Layout – prikazivanje dokumenta kao web stranice; Outline – prikazivanje dokumenta bez graničnih linija sa alatkama koje možemo da koristimo za rad u ovoj vrsti prikaza; Draft – prikazivanje dokumenta kao skice (bez zaglavlja) da bismo brzo izmenili tekst.

Paleta Show
Sastoji se iz ikona: Ruller – prikazivanje ili uklanjanje lenjira; Gridlines – uključivanje mrežnih linija prema kojima možemo lakše izvoditi poravnanja u tekstu; Navigation Pane – otvaranje mape sa leve strane dokumenta pomoću koje se lakše krećemo kroz njegov strukturni prikaz.

Paleta Zoom
Sastoji se iz ikona: Zoom – određivanje nivoa zumiranja dokumenta; 100% - zumiranje dokumenta u osnovnom prikazu (osnovni prikaz je 100%); One Page – zumiranje dokumenta tako da se kao prikaz vidi jedna ekranska stranica; Two Pages – zumiranje dokumenta tako da se kao prikaz vide dve ekranske stranice; Page Width – zumiranje dokumenta čija će se širina poklapati sa širinom prozora.

36

Paleta Window
Sastoji se iz ikona: New Window – otvaranje novog prozora sa istim dokumentom; Arange All – prikazivanje otvorenih prozora programa koje ređa jedne pored drugih; Split – podelu dokumenta na dva dela po želji (podelu uklanjamo kada kliknemo na Remove Split); View Side by Side – prikazivanje jednog do drugog dokumenta kada imamo otvoreno više od jednog dokumenta; Synchronous Scrolling – sinhronizovano spuštanje i podizanje teksta dva dokumenta; Reset Window Position – povratak pozicije prozora tako da dva dokumenta jednako dele ceo ekran; Switch Window – čekiranje otvorenog prozora koji želimo da bude aktivan.

Paleta Macros

Koristimo je za automatsko snimanje akcija (postupaka) koje sami kreiramo po određenom redosladu (npr. želimo da kreiramo postupak (makro) koji će određene naslove odmah postavljati na sredinu, boldirati ih i pretvarati u velika slova). Na njoj se nalazi ikona Macros.

37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful